30 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΚΛΙΣΗΣ
1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
τῷ
τοῖς
τῶν
τοὺς
τοῦ
τῇ
τὰ

(ὁ υἱός)
(ὁ στρατηγός)
(ὁ ἵππος)
(ὁ ἱατρός)
(ὁ ἥλιος)
(ἡ ὁδός)
(τὸ δῶρον)

αἱ
τὴν
τὰς

τῆς
τοῖς

τὸν

(ἡ ψῆφος)
(ὁ καρπός)
(ἡ κάμηλος)
(ἡ ὁδός)
(ὁ δοῦλος)
(ἡ ἔλαφος)
(τὸ μῆλον)

2. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθμό:
α) Ἐγὼ μὲν Ἀθηναῖός εἰμι, ὐμεῖς δὲ Θηβαῖοι.
β) Ἀγαθὸς εἶ σὺ καὶ δίκαιος κριτής.
γ) Ὁ στρατηγὸς οὗτος φίλος καὶ σύμμαχός ἐστιν.
δ) Ὁ οἶκος ἡμῶν πλούσιός ἐστιν.
ε) Οἱ διδάσκαλοι δοῦλοί εἰσιν ἐκ Σκυθίας.
2.Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις πτώσεις των πρωτόκλιτων ουσιαστικών που
λείπουν:
Α.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ο άγγελος
ΓΕΝ.
του τραχήλου
ΔΟΤ.
Τω σεισμω
ΑΙΤ.
Το έργον
ΚΛΗΤ.
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ΓΕΝ.
ΔΟΤ.
ΑΙΤ.
ΚΛΗΤ.
Β.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ΓΕΝ.
ΔΟΤ.
ΑΙΤ.
ΚΛΗΤ.
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ΓΕΝ.
ΔΟΤ.
ΑΙΤ.
ΚΛΗΤ.

οι μέθοδοι
των εφόδων
Ταις εισόδους
τα δωρα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful