Oğlan adları

Adı Aday Adıbay Adıgözəl Afşar Ağşın Ağa Ağabala Ağabəy Ağagül Ağagün Ağgün Ağakişi Ağası Ağayar Ağaxan Alay Alış Alışan Alışmaz Alov Alp Alpər Alparsalan Alpaslan Alpay Alpər Alptəkin Alqış Alqoç Almas Altay Altın Alxan Anar Anac Anan Aral Araman Aran Aras Arat Araz Arda Arçan Arğın Arman Arsalan Artan Arxa Arxael Arxar Aslan Aslanbəy Ataxan Barım Çolpan Gəncəbəy Özqan Atilla Barış Çovğun Gəray Özxan Atış Barışmaz Dadaş Gəzmiş Paşa Atışbəy Barlas Dağlar Gursel Polad Atışmaz Bars Dağtəkin Gurşad Qan Atropat Bartu Dalğın Gülağa Qaçar Axar Başar Dan Gülbala Qaçqın Axşam Başarqan Danyel Gülbuta Qafqaz Avar Başar Danyer Gülçin Qaflan Ayaz Başarqan Daşan Güldər Qanad Aybək Başər Daşar Güloğlan Qara Ayçin Başdəmir Daşcan Gülpaşa Qaragilə Aydın Başqan Daşqın Gülxan Qarakişi Aydəmir Başqurt Davyol Gülverən Qaraman Aydəniz Batar Dayanc Gümüş Qaraovcu Aydoğan Batu Dədə Günay Qaraş Ayıq Batur Dəmir Günəl Qaraşın Aylap Baxşı Dəmirel Günər Qaraxan Ayman Baxşıxan Dəmirçin Günəş Qardaş Ayqut Bayat Dikbaş Günüz Qartal Aysan Baycan Dilək Güvən Qaya Aysoy Baydar Dilçin Hakan Qayım Aysu Bayandır Dilğəm Haray Qazan Avşar Bayram Diribaş Haydı Qıbçaq Ayşin Bayqam Doğan İgid Qılınc Aytan Bayqır Domrul İldırım Qılman Aytay Baysu Duman İlğım Qıvraq Aytəkin Bəkdil Duyğun İlkin Qızan Ayvaz Bəktaş Düzgün İlqar Qızılaslan Ayxan Bəylər Düzman İlyaz Qızılbaş Azman Bilən Dönməz İmrah Qızıldiş Azat Bilgin Dönüş İnal Qızılgöz Azər Bilman Edil İnanc Qoca Əldəmir Buğac Erkən İşiq Qocaq Ər Boran Elban Ildırım Qoç Əran Bozan Elbəy Ilqar Qoçaq Ərcan Budaq Elcan Laçın Qoçay Ərkin Budal Elcəbilər Nəriman Qoçər Ərkut Burxaq Elçi Nobat Qoran Ərol Bulud Elçin Ocaq Qorqut Ərsayın Bulut Eldar Odalov Qorxan Ərsoy Buta Eldaş Oday Qorxmaz Ərüstün Bülbül Eldəgəz Odman Qoşar Ərxan Böyük Eldəniz Odqan Qoşqar Əsən Caymaz Eldətək Odyax Qoşun Baba Ceyhun Elgəzər Oğuz Qotaz Bababəy Coşar Elman Olcay Qurban Babaş Coşqun Eloğlu Olcaytu Qurtboğan Babaxan Cumay Elsevən Orhan Qurtuluş Babək Çağan Elsevər Orman Sabutay Bacalan Çalar Elsəs Oruc Saday Bağış Çapal Elşad Otacı Sağbilgə Bahadır Çapar Elşən Oxtay Sargon Balabəy Çapay Eltəkin Ovçu Sarxan Səlcuq Səncər Sərin Selcan Selgüc Sevən Sevər Sevim Sıldırım Sırdaş Sırxay Sonər Sonğur Sonqur Sunar Sönməz Şanlı Şaxar Şənay Şənsəs Şənyaz Şimşək Şubay Şunqar Tanış Tanıq Tarman Tarxan Taymaz Taysız Təməl Tərxan Telman Temo Temoçin Teymur Toğan Toğay Toğrul Tumac Turac Tural Turan Turğay Turxan Türkay Tümər Ucal Uğur Ulduz Uluxan Ural Urxan Üzay Xan Xanağa Xanbaba Xanbuta Xandəmir Xanoğlan Xaqan Xanış Xanlar Xansevər Xəzər Yağan Yağmur Yalçın Yanar Yaşar Yaşıl Yarar Yarın Yaşam Yavuz Yılmaz Yurdçu Yurdoğlu Yurdman

Aşan Aşar Aşqın Aşur Ata Atabəy Ataman Balaoğlan Balaş Balaşan Baldadan Balaşirin Balayar Baran Çarlan Eltən Çarman Elxan Çərkəz Elyanar Çətin Elyaz Çevik Elyurd Çirik Emil Çılğın Gələnovca Ozan Ötgün Özəl Özbəy Özcan Özgür Özləm Savalan Savaş Saya Sayıq Sayın Sazaq Səhənd Üzeyir Üzgün Üstün Varman Vuran Vurğun Vulkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful