Ime i Prezime iz adresa, kao naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) i Ime i Prezime iz adresa, kao izvođač (u daljnjem tekstu

: izvođač) sklopili su

UGOVOR O DJELU

Članak 1. Ugovorne strane su suglasne da će izvođač osobnim radom za naručitelja, izvršiti posao ………………………. Članak 2. Naručitelj uručuje izvođaču za potrebe izvršenja posla iz ovog ugovora idejni i izvedbeni projekt ……………….. Članak 3. Izvođač se obvezuje naručitelju da će naručeni posao izvršiti prema pravilima struke, te prema primljenim uputama naručitelja. Članak 4. Ugovorne strane su suglasne da će navedeni posao izvođač obaviti u roku od 15 radnih dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Članak 5. Ugovorne strane su suglasne da je naručitelj dužan pregledati i primiti posao, te po završetku posla u roku od 8 dana isplatiti na žiro račun izvođača .................... koji se vodi kod ........................ banke kunsku protuvrijednost od 5.000,00 EUR prema srednjem tečaju ZABE na dan uplate. Članak 6. Sve reklamacije naručitelj će uputiti izvođaču pismenim putem po pregledu i primanju obavljenog posla.

. ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju. Nakon pregleda i primanja obavljenog posla izvođač ne snosi odgovornost za nedostatke koji su se mogli uočiti prilikom pregleda..... Članak 8.U slučaju reklamacije nedostataka izvođač se obvezuje iste otkloniti u primjerenom roku... Sve eventualne sporove ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumom.................. .. Naručitelj: ... Članak 7........... U slučaju spora ugovara se nadležnost Općinskog suda u …………… U ………………………………..... Izvođač: ......... U znak prihvata svih prava i obveza iz ovog ugovora..... Članak 9..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful