FRm1 : SPSPK JPHJ

FR>( NJ. : 07 236£:,0313 .

11 Oct. 2010 14:45

P2

Teteton:

Pcngarah P~jnbll! Am

J/\RATi\N PELAJARAl'i JOHOR, JALAN TUN MIr)lfl. HAZi\K, X0604 lOJ 10E BAHIW,

JOHOR DARUL TA'l!M

07· 2161787 07-236!633 07·2332200 07 -7.3857 gIl 07.2:nFLI19

Pepcrik~!Hll1 {)'7-2:l(,! "I'll)

No Far: 07·236'J084

t: ... mail , fp'~/oho/'(r!.~joh.moC'.g()l',IIlY

------~--.--------------------------~---

P,uj. Kam: . JPNJ Pf-'M(4 f)/GOO-8/2!1( 1 ) rsrtkn f OkL 2010.

Penqetua dan Guru Besar

. Sekolah-sekol~l~ Negeri Jot101.

Tuan J Puan,

DATA MURID YANG TIDAK MENGUASAI 3M ( P1NCH) Bil. 3/2010.

Dengan horrnatnya perksra di atas adalaf dlfUjuk.

2, Untuk maklumat tuan. Unit Pemulihan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas JPN Jooor secJang menqernaskml data murid yang tidak menguasai 3M di sekolah renoah dan rnoncnqah neoerl Johor. Pongurnpulan data berkanaan dapal mcrnbantu Unit Pemulihan Khas menqarnbil tindakan untuk rnerancanq dan meningkatkan keberkesanan Program 100% Celik Huruf di scluruh negeri Johor.

3 Ujian terse but hendaklah mcnggunakan lnstrurnen yang tclah dibekalkan. Bersama-sama sural ini disertakan Borang Maklumst Murid Tidal<. Menguasai Ases 3M dan Rurnusan Murid Tidak Menguasai Asas 3M yang pertu diisi dan dikernbatikan kGpada PPo (u.p: PPPD Pendidikan Khas/Swasta) pada atau sebelurn 4 November, 2010.

4. Sebarang pertanyaan berkaitan perkara tersebut. sila hubungi En. Shahiran bin

Karnaruddin, Penyelia Pernulihan JPN Johor di talian 07 2332375 (019 77~4357,

Sakian untuk makluman can (indakan tuan ! puan. Terlma kasih .

. 6ERKHIDMAT UNiUK NE:GARA .

saya yang menurut perlntah,

sk Timbalan Pengarah Pelajaran Johor

S'jr/!""'/(tjl<'llWI [oJ" I-'AINJ.W

Sur,'nl Kuulu! MS ISO 90f)1) 1l\'r,llitirl1(1((1li ,~"'(IIIII"'I"/(I_I'.\'i"

........ __ ._ .. __ ._----

,\;fuJoy.w_m Puf:.Ji!', .\'t"~IVIf.·~ 1 us tso 'JiXXi Q,,,,Ii" ,1;1',\)"'" R('g(j1r~J/jUtl Crrnficutc

No. ('(\ (i059

FROM :SPSPK JPHJ

FAX In. : 07 23b6030

1t Oct. 2010 14:46

BORANG MAKLUMAT MURID YANG TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN AS AS 3M PROGRAM 100% CEUK HURUF (P1NCH) NEGERI JOHOR

NAMA SEKOLAH: SMK I SK {SJK ( ), ,' " , .

KOD SEKOLAH : , "

~--,.--_------ ... - .. , _ .. ".. ..

BIL.

r-'---

NAMA MURID

DAERAH, , ..

i

P3

CATArAN

~·-~------------'----+--t----+--1----+-----i---- .. ' ..... "'---,-""'---'"-

--+-------------!---+----II---+-----!------!--.----- ""'--'--"_'---'-

~ .. -:;·"'--"· .. ··[T1DAKMENGUASAI KEMAHIRAN

::z: IJ) ~ ASAS 3M (sila tandakan t

i= ~ .L ~ kcrnahirlln lIsaG ya~g fIDAK

Z cl: ~ (3 MEMBACA MENULlS 1 MENGIRA

~ III cr:z

, <:) ~ (BM) (8M) U_~.{\TII.L. ""'----,---1

i I I

-----_·-+--:·_-1-' ,-- - ..... -.

I !

'" ,-----+--------1

r----f---+------+----+----+'''· .. -- .. '-'~-· .... _",'.,,--

.'" .. ,._ - --I,-·---!----t--'--+-- ."--,,----",,-'" ...

""'-"'- _ ..... _-_ .. _--------

f----t---- ... _.,"- ",,_, .-,,--. '

f-.--- ... -----.-------.----

I-----t-----.- .. N--.- .. - '''- ... -----+--!---+--+------I---,,- -,.----i--------j

.... ,.- .. , .. --,-.---~-----

, ... - ........ ,_ .. __ .. _-----1

f----+-~---'-- .

I

L- __ .J.._ .--'- __ .J.__--'--_,,, __ '- .. ,, ,,,. __ -'-- -'--_,

1. Slt« b~try(fkl<sIlIRmpiranjiklJ perlu.

2, Borang pcrlu dikembalikan deng<ln lENGKAP k8pada PPPD Pl1ndidiksrl Khlls/Sw;Jsta sebelum <ltau pada ~ Nell 2010

3. Sebaranq karagllan tantflll[1 PENGISIAN DATA ~il;1 tluburlgl 019 77843S7, En Sh;Jl1ir!lf1 KCltncHlitll1in.

Penyelia PemuliharI JPN Johor

Disediakan olen "

( Nama:

Jawatan :

No, lelefon Bin)llil

FROt1 : SPSPf( JPNJ

FAX ro, : 07 2365030

11 Oct. 2010 14:46

P4

RUMUSAN MURID YANG TtDAK MENGUASAI ASAS 3M RENDAH ( OKT08ER 2010 l MENGIKUT MATA PELAJARAN

NAMA SEKOI AH SK / SJK ( ).

KOO SFKOI.AH

DAFRAH

IoNROUI'EN JUMLAH MURlb TIOAK ME=NCiUASAI ASAS BAHASA MELAYIJ JVMLAH PERATUS v,
MURID IKUT MELAYlJ CINA INDIA l.AIN·LA-IN JUMLAH kESELURlJHAN lAK
MURID TlDAK
KELAS L P l .. p L F' L r L P MEfJGUASAI aM Mr::NGUASAI
TtiN 2
_. _'_', .... . ..
THN :1 ~.-.
... - '"' . '''", --- . .. _.-
THN 4 I
,'_' r--" .. ... -
THN 5 :
~- .. ! -. .-
THN G ~_._.i
..... _ .... .. ..... -
JUMlAH ' i I
~'-- .. L.. ' '. .. "_'" . . SUBJEK BAHASA MELAYU ( GAGAL BM TETAPI LULUS MATH)

SUBJEK MATEMATIK ( LULUS 8M TETAPI GAGAL MATH)

ElolROLMEH JUMLAH MURID llDAK MENr.UASAI A5AS MATELUTIK JV MlJ'> , PF.;RATUS ';I.
MURID IKUT M~LAYU CINA INDIA LAIN·LAIN JLJMLMi KESELlJRUHAN TAK
MURID TIDAK
KELAS L P L r L p L r L p MENGUAS"I MENGUASAI
THN 2 i ..... \. "'''-'---,
.....
THN 2> I ,
~-".- .. ". _ .. .. --._\ t-, .. ----' , ... _ .. ~I
THN 4 I I .-.-.~
.... ! ..... ., ..
THN 5 -- .... ", i
rHN fi ! :
_-_ ... _ ,+ .. . ........... ----
JUMLAH i ~
_.- . ._. ..... ..L .- -
ENROLMEN JUMLAH MURID TIDt\K MENGUASAI ASAS 8M diln MATH JUIVIl_All PERATUS %
MELAYU CINA INDIA LAIN·LAIN JUMLAII KESf.LURUHAN TAK
MURIO IKUT MUR.ID TIDAK
KEL!l.S L n L p L P L p L r> MENGUASAI 3M MENGUASAI
TIIN 2 .~j I
~. "-,00- ......... j
I HN:3 I I
-< ..... ---_ . "--1
llm4 I
,......_--- . __ .. _'-"'_ ... -_ _ ... .. " .. - .. --- . I
THN 5
. , "". - .. '~"I
THN 6 . _ ... ._. . ... '-'-'-=j
JUMLAH ... _._-- - "", .•. _-
, ....... ,..,,__._., .... _ .. _.- _ ... SUBJEK 8 MELAYU DAN MATEMATIK (GAGAL KEDUA SUBJEK)

FRot1 : SPSPK JPNJ

FAX ~,D. : B? 2366830

11 Oct. 2010 14:46

P5

SUBJEK Kf:SELURUHAN ( BM + MATH + BM & MATH)

ENROLMEN

JUMLAH MURID TlDAK MENGUASAI ASI\S 3M .JUMLAH

t-~M~E~lA':'"Y-U-r----C-1 N-A-'T"~I N~O::-:I~A-~L~A':'"I N':'".':"'LA':'"I':":N"T"'-J~U~M:':'l~A':'"f4~ K FS ~LURUHAN MURID TIDAK Ml'!NGUASAI 3M MENGUASAI

TAK

MURID IKUT KHAS

.... -+--+--+-I

-f------r- ... -_" '--

+---+---+---11- · .. -i·---II-----

p

L

.---1-------1

p

L 1 p

L

p

L

L

p

--11------11----+-- ..... ----+--.- .....

-.--1--1------- ... ----+------i

rHN 2 : I

- .... _, _.-- ..... - ' .. _ .. -------,I------!--Ir-- . t-----t----!--+--- ..

~Tc.;_1 ~.:..:.N..:....::...3 --+- __ ._. _" __ ---+---l- i_-+_

lHN 4 ! i

-'" -+-----1-----+---

THN 5 I i

I--~~~I------- .. ,_---.~--~-~--+-

IHN 6 ! i

I-J-U-M-L-A-H+----·-'- .. --+--!---t---

~:..:.:.;.;;.:..;;.,.;.J., __j~_'--_,.... _" __ '--__j __ L ......

.. ---+--+--+-- ... , ........ +----f----

... -"-+-------1

.._-'-_-J-_---'.. . .J.__ --'

* I~i hOrflng ini dengan LENGKAP.

• Ujian penqesanan denqan mcnggunakan IPP?M dan IKAM Ti'l113p 1 dan Tahap 2

• SilCI hanter delta ini kepcdo PPPD Per1tllrti~ifn Khll5iSwas[a ~ell:iwdlrlya paoa t4 Novolk~r20 10

• Oehflrflng korflg\lEln (:I)(tlng PENGISIAH DATA sila hl.it.HH1\1i D1FJ 775415'(. u.p En. ~halllral1 KallHlrudelin, Penyeiia Pernuhhan JPN Johor.

Di'\le disediakan oleh .

Drsernak dan disahkan o!eh .

NAMA:

JAWATAN,

NAMA .JAWhIAN:

FROt1 : SPSPK JPNJ

FA>< NJ. : 137 2365030

11 Oct. 2010 14:47

P6

RUMUSAN MURID YANG TlDAK MENGUASAI ASAS 3M MENENGAH ( OKTOBER 2010) MENGIKUr MATA PELAJARAN

NAMA S[KOLAII : SMK .

KOD SEKOLAH

DAERAH

SUBJEK BAH.ASA MELAYU (GAGAL 8M TETAPI LULUs MATH)

ENROLMEN .JUMl.AH MURID TIDAK MENGUASAI ASAS 8"·HASII MF.I AYU ,JUMI.AH rl:RATUS %
MURID IKUT MELAYV CINA LAIN-LAIN JUMLAH KESELlJRUHAN TAK
INDIA MVRID TIDAl<,
Kf'LAS L P L P L P I.. f' L P MI::NGUASAI BM MENGUASAI
peR. ... f--_.- I .'
~-~. ... -- .. " .-
TKT 1
.'.--
TKT? L_I .
. ; ... ~ ....•. _.
TKT 3
.•. __ .•.. _
TKT 4
. ,'- --r .. _ . ., .•... _ ---'-.' .. _--
TKT 5
-,-~ '-. ... _._- .. ,-_., ..... -
JUMLAH
•. ,,- -_. _ ....... " ,_"" . SUBJEK MJ\TEMATIK ( LULUS 8M TETAI'I GAGAL MATH)

ENROLMEN JUIIIU\H MunlD T'IDAK MENGUASAI ASAS MATf:MATIK JUMLAH PERATUS 'f<.
MURID IKUT MELAYU I tiNA INDIA LAIN·LAIN .IUMLAH K£SELURlJHAN TAK
MURIO TIDAK
KELAS l P I L P L p L r L t> MENGUhSAI MENGUASAI
rER. r····
_ .... ~ ... ,- .... -.
TKT i
I " ... _'-- -- .. _. "',._ .. _
TKT2
....... i .., .. --_ ... . _. ,_ -_ .
TKT 3
-_ ....• - .... '_ .... ' ........ ,._._--_ .. I . -_ ... -~ ... __ ._-
TKT4 ~.
r------- _' .... _ ... , ._._- ._ .. ., -
TKT 5 I I
._. ._ ' ..
JUMLAH 1 I
1 I. - SUBJEK B,MELAYU DAN MATEMAilK ( GAGAL KEDUA SUBJEK )

ENROLMEN JtJMLAH MURlb TIDAK MENC1JASAI ASAS BM 'hm MATH JUMLAH PERATUS '!.
MURID IKUT MEI.ll'1'U CINA INDIA LAIN-LAIN JUNlI./\H KESELl)RUHAN TAK
MlJRIO TlflAK
KE;LAS l P L P L r L f' L r MENGUASAI3M MENGUASAI
rER. I
--- _ _ ._-_._ .. ' ... -' _. ---- - .. _._ ,
TKT 1 I
- _ .. --,,1-, '.' -'-
TKT 2 I I
-~-"" _ . . _. --'''. .. . ._ .. ..- .. .•. --
TKT 3 J I
" .~ " ..... _ .. -- ... __ . 1
TKT 4 _._ .. ,__J
....• - .. ..,_ .... ,,'" .... _ .. , .. ·w •. •. ,.-,_ .. --" •... ! '.'
1K15 I
--.- f-._. '---'~-' - '.- ----,
JUMLAH _. ._. . _____ .... J FROM :SPSPK JP~U

FAX t-n : 07 2366030

11 Oct. 2010 14:47

P7

s

U8JEK I(ESELURUHAN ( 8M + MATH + BM & MATH)
ENROLMEN JUIilLAH MUIHI) TIDAl< MENGUASAI ASAS 3M ,JUMLAH PERATUS%
MURllJ IKUT MELAYU :::INA INDIA LAIN·LAIN JUMLAH KESELlJRUHAN TAK
MlJRIr> TIOAK
KELAS L P L p L r L p L P MeNGuASl\1 3M MENGUASAI
PER. I
__ ' ...... _ ... R._ .. _ .... __ '.' ~.--- '--0- __ " _ ...... ... -
TKT 1
~ .. --- r--- ... _ .... - .'_. . .... . ..
TKT 2
. - -.- .•. - .. _ .. ._." .-- ... ~., .. ,-- ....
TKT 3 .. __ .. o_ ..
- .. _- ·-1· ._ .. _._...,_" ... ' ... " .. ---
rxr 4 _.-
--~ .. ... .- -",_ ... " .. _-
TKT 5 I
.. -I- ... I .• --
JUMLAl-f .... ' ..
_.0_ .. ---, .... , .. _. , lsi borang ini dengan LENGKAP.

• Ujlsn pengesanan dengar) m~r1ggllnE1kC1n 112M dan IKAM ( M~n~ngah I<endah I Alas)

• 5ila halitar data lni kepadCl PPPO Pcndidikall Kh3S/SWilStil s elewarnva pnda 4. Ntr1'-ftl\or 2010

• Sobor~,.,g kcmgu<ln tAI)lang PENGISIAN DATA sila hlJbungr 018 77C'135r. LI.p en t,l,al1imn KCltrlC1tlltidin, Pcnyelia Pcmulihan JPN Johor.

bata disadtaxan oleh '

[llsemak dan disahkan Qleh :

NAMA. JAWATAN'

NAMA JAWATAN:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful