Theo phân lo i c a Trung tâm Vi n thám vùng nh y c m môi tr vùng: y Các vùng sinh thái thiên nhiên.

y Kinh t xã h i. y a hình c bi t d x y ra tai bi n. y B ô nhi m ã v t quá tiêu chu n cho phép.

ng bao g m các

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful