You are on page 1of 23

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN

4.1 Pengenalan

Proses menganalisis data dilakukan untuk mendapatkan jawapan bagi kedua


objektif. Terdapat dua kaedah yang dilakukan iaitu temubual untuk mendapatkan
faktor yang mempengaruhi kualiti binaan, yang kedua ialah mendapatkan data dari
borang pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh pihak pemaju di mana data primer
dikeluarkan dan dari itu dibentuk menjadi jadual spesifikasi penilaian QLASSIC.
Data primer menunjukkan bilangan unit rumah yang terlibat dalam kerja pembaikkan
semula. Daripada jadual spesifikasi ini, peratusan pula dibentuk untuk menunjukkan
perkaitan antara elemen binaan yang paling kurang memuaskan dikaitkan dengan sub
elemen yang menjadi punca kepada berlakunya kecacatan tersebut.
43

4.2 Temubual

Untuk mencari faktor utama mempengaruhi kualiti binaan bagi skim


perumahan kos rendah ini, kaedah temubual telah dilakukan. Enam soalan
disediakan dan temubual ini telah dilakukan pada individu yang terlibat dan yang
tidak terlibat dalam skim perumahan kos rendah ini. Daripada jawapan kepada
temubual ini faktor penting yang mempengaruhi tahap kualiti binaan bagi skim jenis
ini di senaraikan untuk melihat antara faktor persamaan antara setiap individu yang
terlibat dengan perumahan awam ini, cara untuk mengatasinya dan masalah yang di
hadapi sepanjang pembinaan berjalan.

Berdasarkan temubual yang dilakukan, pihak yang ditemubual terdiri


daripada pihak pemaju kepada sebahagian projek dan pengurus projek untuk
kontraktor utama, pembantu jurutera kepada kontraktor utama, penyelia tapak bagi
projek perumahan awam ini, jurutera perunding awam dan struktur, jurutera
perunding mekanikal dan elektrikal dan yang tidak berkaitan dengan projek ini.
Daripada kategori di atas, 57% terlibat secara langsung manakala 43% lagi tidak
terlibat langsung. 86% terdiri dari golongan teknikal dan 14% terdiri dari orang
awam.

Untuk soalan yang ketiga iaitu bagaimanakah kualiti binaan untuk projek ini,
jawapan yang diterima mengatakan bahawa ia adalah mengikut sepertimana yang
dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) dan pihak klien. Ini adalah kerana
pihak kontraktor yang menjalankan kerja kemasan menggunakan bahan binaan
sepertimana yang dinyatakan dalam kontrak. Namun begitu bahan-bahan yang
digunakan adalah tidak begitu piawai (standard) dengan kualiti yang agak kurang
bermutu tidak sepertimana yang digunakan untuk projek perumahan kos sederhana
memandangkan ini merupakan projek perumahan awam. Di samping itu mutu kerja
kemasan juga tidak sempurna dan terdapat banyak kecacatan kecil yang dapat di
44

kesan setelah unit rumah tersebut siap. Harga bahan binaan yang dibekalkan juga
adalah sesuai untuk kategori projek jenis ini.
Untuk soalan keempat pula iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti
binaan ini, jawapan berikut diterima. Faktor harga jualan unit rumah yang telah
ditetapkan oleh pihak kerajaan akan mempengaruhi kualiti bahan binaan yang
digunakan dan begitu juga syarat-syarat pemilihan jenis bahan binaan yang telah
ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan.

Selain daripada itu, penggunaan tenaga kerja yang mahir akan menghasilkan
mutu kerja yang lebih cermat dan kemas tetapi dengan kadar upah yang tinggi akan
mengurangkan margin untung pihak kontraktor. Penyelia tapak yang berpengalaman
perlu untuk memastikan kualiti binaan memenuhi spesifikasi piawai yang telah
ditetapkan dalam kontrak untuk kerja kemasan dan hanya bahan yang tidak rosak
dibenar masuk ke tapak untuk menjamin tidak berlaku sebarang kerugian akibat
penggunaan bahan binaan yang retak dan pecah. Harga jualan sesebuah rumah iaitu
antara RM 25,000-RM 35,000 tidak memungkinkan penggunaan bahan binaan yang
lebih baik. Ini adalah berpadanan dengan kos pembinaan yang telah ditetapkan. Kos
bahan binaan untuk kontraktor daripada pembekal adalah murah dan rendah dan
upah pekerja yang rendah berikutan projek ini adalah dari jenis perumahan awam
serta tempoh masa yang diberi kepada pihak kontraktor adalah terhad iaitu masa
yang singkat juga mempengaruhi kualiti yang dihasilkan dimana pekerja akan
terburu-buru dalam menyiapkan kerja tanpa memberi perhatian kepada mutu kerja
yang dihasilkan.

Di sini peranan penyelia tapak penting dalam memastikan kualiti kerja dan
tempoh projek berjalan seiring dalam menghasilkan suatu kualiti yang sepatutnya.
Selain daripada faktor di atas, kewangan atau bajet yang telah ditetapkan juga berkait
dengan kualiti bahan kemasan yang digunakan. Kemasan yang berkualiti tinggi
tentulah melibatkan harga yang tinggi dan begitulah sebaliknya. Faktor campur
tangan politik juga memberi kesan jika ia di dapati bercanggah dengan spesifikasi
kontrak yang telah dipersetujui di peringkat awal projek. Selain daripada itu
pengurusan projek dan koordinasi yang cekap juga menyumbang kerana dengan
45

adanya suatu sistem yang bersistematik maka kualiti bahan binaan dapat diawasi dan
di pantau dengan lebih berkesan.
Antara cara untuk mengatasi masalah di atas ialah dengan menggunakan
penyelia tapak yang biasa dengan kerja-kerja kemasan dan berpengalaman dalam
kerja-kerja binaan bangunan, menggunakan hanya pekerja yang mahir untuk
melakukan kerja-kerja kemasan sahaja, menggunakan bahan binaan atau
kelengkapan rumah yang diluluskan oleh SIRIM, pihak klien perlu meletakkan
seorang wakil khas yang hanya memantau kerja kemasan jika ingin memastikan
kualiti kerja kemasan menepati kualiti yang dikehendaki, menaikkan harga jualan
untuk perumahan jenis ini agar selaras dengan penggunaan bahan binaan yang piawai
iaitu antara RM 40,000-RM 50,000 serta semua pihak berkuasa tempatan sepatutnya
tidak perlu mengenakan bayaran sumbangan untuk sesuatu projek yang mana ini
akan membebankan pihak klien dan melambatkan proses pembinaan dan juga syarat-
syarat lain yang dirasakan tidak wajar seperti mesti menyediakan tapak rumah ibadat,
balairaya dan landskap di mana ini akan hanya memanjangkan tempoh siap projek.
Selain dari itu, sumber kewangan yang mengcukupi untuk menjalankan projek dan
modal yang kukuh dari pihak kontraktor, mewujudkan satu piawai di mana pihak
kerajaan boleh mengawal kualiti pembinaan rumah kos rendah, kuatkuasa undang-
undang serta tiada campur tangan pihak luar adalah antara cara untuk menyelesaikan
masalah ini.

Untuk soalan keenam pula, antara masalah yang dihadapi untuk perumahan
awam ini ialah kekurangan pembeli kerana kedudukan tapak projek yang terlalu jauh
dari bandar iaitu 60 km dari bandar Melaka, harga bahan binaan di pasaran pada
masa sekarang yang naik dan turun dalam keadaan yang tidak stabil contohnya harga
besi yang melambung naik menyebabkan banyak kontaktor tidak berani mengambil
projek-projek seperti perumahan awam ini, harga bahan binaan yang mahal, margin
untung yang sedikit, upah kerja yang mahal, serta karenah birokrasi pihak klien dan
konsultan yang mana mengambil masa yang lama untuk membuat keputusan dan
mengeluarkan surat arahan untuk sesuatu kerja menjadi masalah utama yang
membebankan pihak kontraktor. Ini juga berikutan setiap arahan baru pihak
konsultan dan klien perlu disahkan dan dalam bentuk hitam putih untuk mengelakkan
sebarang pihak lepas tangan terhadap sebarang arahan yang telah dikeluarkan dan
46

tuntutan perubahan kerja (APK) yang tidak di sahkan. Kualiti pembinaan yang tidak
memuaskan. pembeli yang tidak layak membeli perumahan awam ini, kelewatan
proses pembinaan kerana masalah dalaman pihak kontraktor, kecurian bahan binaan,
pembinaan yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan, kontraktor yang hanya
mementingkan keuntungan maksima, penglibatan orang politik dalam menentukan
kontraktor yang terpilih dan bukan berdasarkan sistem merit, perancangan kerja di
tapak yang tidak bersistematik serta harga bahan binaan yang tiada harga istimewa
adalah antara masalah yang dihadapi untuk skim perumahan awam ini.

4.3 Borang Pemeriksaan Bersama Pihak Pemaju

Borang pemeriksaan bersama yang disemak oleh pihak pemaju mencatatkan


perkara-perkara yang dikategorikan sebagai kecacatan dan harus diperbaiki oleh
pihak kontraktor sebelum rumah tersebut diserah kepada pihak pembeli. Di
antaranya ialah keretakan pada lepaan terutamanya pada dinding rumah, mutu kerja
cat yang kurang memuaskan, pemasangan siling yang tidak rata, pemasangan pintu
dan tingkap yang tidak kemas, terdapat kotoran seperti kesan mortar pada dinding,
bingkai pintu atau tingkap yang bengkok, sesetengah pintu atau tingkap yang tidak
boleh ditutup dengan sempurna, tiada penutup pada bukaan siling, siling yang turun
(drop), siling yang bocor, dinding yang retak, permukaan lantai yang tidak rata,
cermin pada tingkap hilang atau pecah dan berbagai lagi seperti yang disenaraikan
dalam elemen senibina pada jadual spesifikasi QLASSIC.

Segala kecacatan yang terdapat pada borang tersebut disimpulkan ke dalam


jadual spesifikasi sepertimana sistem QLASSIC. Elemen senibina disenaraikan
berdasarkan sistem ini dan penilaian terhadap 306 unit rumah dilakukan dengan
memberi markah (0) untuk unit rumah yang tiada terdapat kecacatan ini dan markah
(1) diberikan untuk unit rumah yang mana terdapat kecacatan sepertimana yang
tersenarai di dalam jadual tersebut. Markah ini akan dijumlahkan untuk paksi X dan
47

dibahagikan dengan jumlah unit rumah dan dijadikan dalam bentuk peratus untuk
mendapatkan elemen senibina yang paling menyumbang kepada kecacatan yang
berlaku untuk unit rumah yang terlibat. Daripada peratusan inilah elemen utama
kualiti binaan yang tidak memuaskan dapat dikenalpasti dan dari itu faktor yang
menyebabkan ia berlaku dapat diselidiki dan cara untuk mengatasinya dapat dicari.

4.4 Jadual Spesifikasi

Berdasarkan jadual 4.1, jumlah peratusan tertinggi untuk unit rumah yang
perlu pembaikkan semula didapatkan dengan menjumlahkan unit rumah dengan
markah (1) bagi setiap kategori elemen binaan yang perlu diperbaiki terhadap 306
unit rumah. Jadual spesifikasi ini adalah berdasarkan penilaian QLASSIC yang
mana bertujuan untuk mengukur tahap kualiti binaan yang dapat dicapai dalam satu-
satu projek pembinaan.

PERATUSAN UNIT RUMAH YANG TERLIBAT DALAM


PEMBAIKKAN SEMULA
39.22

21.90
17.32
14.05
9.48 8.82
2.94 2.94
0.65 0.33 0.00 0.00 0.00
IR
M
G

LA N
ID

N
P
ER

SA AI P
T

TU

N
I
N
A

A
I

A
A

RA

BI
B

PA
R
ST

U
GK

T
TA ING N C

BU PI N

JU

R
P
SK

JU
T

N
CU

LU
A

EM AN

EM PA
N

N
SA

N
PL

EM N
AN
TI

SA
G

SA
ER
SA
G

P
A

N
EM N

A
S

SE
EM

A
TA N P
A
SA
SA

K
EM

G
K

M
A

A
L

N
K
EM

IK
SI

L A AP
IK

BU
G

A
G
IN

ER

K
K

IN
D

G
P
G

N
IN

EN
IN

IN
LA
D

EL
D

D
IN

K
D

Rajah 4.1 : Peratusan unit rumah yang terlibat dalam pembaikan semula
48

Daripada analisa yang dilakukan untuk jadual spesifikasi ini, didapati


peratusan unit rumah yang terlibat dalam kerja pembaikkan semula berpihak kepada
kemasan lepaan dinding sebanyak 39.22 % dengan mewakili 120 unit rumah,
pembaikkan semula pada tingkap unit rumah dengan 21.89 % mewakili 67 unit
rumah, yang ketiga tertinggi ialah dinding kemasan cat sebanyak 17.32% dengan
mewakili 53 unit rumah, yang keempat ialah kemasan siling gantung sebanyak
14.05%, yang kelima iaitu lantai kemasan skrid sebanyak 9.48%, yang keenam ialah
kemasan pintu dengan 8.82% dan yang ketujuh ialah dinding kemasan jubin dan
bumbung curam masing-masing sebanyak 2.94%. Manakala untuk lantai kemasan
jubin, perangkap lantai, perpaipan, kelengkapan perpaipan dan sesalur air boleh
dikatakan bahawa tidak berlaku sebarang kecacatan memandangkan nilai peratusan
yang terlalu kecil.
49

Jadual 4.1 : Rumusan bilangan dan peratusan unit rumah yang terlibat dalam kerja
pembaikan semula

Jumlah Unit Peratus Unit


Elemen Senibina Terlibat

I Lantai
A. Kemasan Skrid 29 9.49%

B. Kemasan Jubin 0 0.00%

II Dinding Luar/Dalam
A. Kemasan Plaster 120 39.22%

B. Kemasan Jubin 9 2.94%

C. Cat 53 17.32%

III Siling
A. Gantung 43 14.05%

IV Pintu & Tingkap


A. Pintu 27 8.88%

B. Tingkap 67 21.90%

V Kelengkapan Paipan & Sanitari


A. Perangkap Lantai 2 0.65%

B. Paip 0 0.00%

C. Kelengkapan 1 0.33%

VI Bumbung
A. Bumbung Curam 9 2.94%

B. Sesalur Air 0 0.00%


50

4.4.1 Dinding Kemasan Lepa

DINDING DALAM/LUAR
(KEMASAN LEPA)
7

113

KERET AKAN DAPAT DILIHAT PERMUKAAN T IDAK LICIN DAN RAT A

Rajah 4.2 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk dinding kemasan lepa

Peratusan yang tinggi untuk kemasan lepaan dinding ini berpunca dari
banyak sebab. Antaranya ialah ia merupakan elemen binaan yang paling ketara dan
nyata di antara semua elemen yang lain di mana ia menjadi perkara pertama yang
dilihat oleh pihak pemaju atau pembeli ketika membuat penilaian. Ini secara tidak
langsung memberi gambaran pertama kepada keseluruhan kualiti bagi unit rumah
tersebut.
51

Rajah 4.3 : Keretakan yang berlaku pada dinding kemasan lepa

Daripada analisa didapati sebanyak 120 unit rumah terlibat dalam kerja-kerja
pembaikkan semula untuk kerja plaster sebelum diserah kepada pihak pembeli. 113
unit rumah didapati mengalami kesan keretakan yang ketara pada dinding manakala
7 unit lagi mengalami permukaan dinding yang kasar dan tidak rata. Kualiti kerja
melepa ini juga dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan ketika pembinaan
berjalan. Keadaan cuaca yang terlampau seperti terlalu panas ataupun terlalu lembab
menjadikan kemasan akhir kerja melepa samada terlalu kering atau terlalu basah.
Keadaan yang berterusan ini akan menyebabkan berlaku keretakan pada dinding
tersebut. Jarak antara tempat bancuhan simen lepa dibuat dan unit rumah boleh
mengakibatkan kandungan air tersejat. Pengawasan ketika kerja kemasan akhir juga
penting untuk mengelakkan berlakunya kotoran kerja mengecat dan lebihan mortar
dari mengotori dinding akibat vandalisma yang dilakukan oleh pihak pekerja sendiri.
Selain daripada itu, kandungan pasir yang bercampur dengan tanah juga
mempengaruhi hasil akhir kerja melepa. Kandungan pasir yang bercampur dengan
tanah akan menyebabkan keja melepa tersebut cepat retak dan nampak kasar.
52

4.4.2 Kemasan Tingkap

PINTU DAN TINGKAP


(TINGKAP)
7 6

10

21

23

RONGGA ANTARA BINGKAI DAN DINDING KELIHATAN


RONGGA ANTARA DAUN TINGKAP DAN BINGKAI TIDAK KONSISTEN
TINGKAP SUSAH DIBUKA DAN DITUTUP

TERDAPAT PANEL KAYU ATAU CERMIN YANG PECAH


DAUN TINGKAP DAN BINGKAI TIDAK PADA SUDUT YANG BETUL

Rajah 4.4 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk elemen tingkap

Manakala untuk elemen tingkap pula dengan 21.90% kecacatan yang


dikesan,di dapati kebanyakkan ulasan pemeriksaan adalah disebabkan pemasangan
tingkap yang tidak betul di mana terdapat 23 unit rumah yang mana tingkapnya tidak
boleh dibuka atau ditutup dengan elok. Manakala 21 unit lagi didapati
menggambarkan kerja yang tidak sempurna iaitu tiada panel kayu dipasang atau
terdapat cermin yang pecah dan tidak diganti. 10 unit lagi merujuk kepada sikap
sambil lewa pekerja di mana terdapat rongga pada ruang antara daun tingkap dan
bingkai tingkap. Terdapat 7 unit rumah di mana daun tingkap dan bingkai tidak
berada pada sudut yang betul. 6 unit lagi di dapati kelihatan ruang antara bingkai
dan dinding.
53

Rajah 4.5 : Pemasangan bingkai yang tidak kemas

Kesemua 67 unit yang terlibat ini mungkin disebabkan oleh sekumpulan


pekerja yang tidak mahir. Pihak kontraktor mungkin mengambil langkah mudah
dengan menggunakan pekerja yang tidak mahir setelah projek sudah hampir siap. Di
samping itu juga kerja pemasangan tingkap ini berkait juga dengan kerja pemasangan
bata di mana contohnya jika pekerja bata juga tidak mahir, maka kerja pemasangan
tingkap juga akan terjejas berikutan lubang untuk saiz tingkap yang tidak betul. Oleh
itu kerja kemasan tingkap ini saling bergantung dengan kerja pemasangan batu bata.
54

4.4.3 Dinding Kemasan Cat

DINDING DALAM/LUAR
(KEMASAN CAT)
10 11

32

PERMUKAAN YANG DICAT TIDAK RATA


TERDAPAT KESAN BERTOMPOK AKIBAT KEMASAN AKHIR
PERMUKAAN MENGELUPAS,RETAK & KUSAM

Rajah 4.6 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk dinding kemasan cat

Kerja-kerja mengecat menyumbang sebanyak 17.32% daripada keseluruhan


peratusan untuk kerja yang perlukan pembaikkan semula. Keadaan permukaan
dinding yang dicat tidak rata dapat dikesan pada 11 unit rumah, 10 unit lagi di dapati
dinding mengalami pengelupasan, retak dan permukaan yang kusam manakala 32
unit rumah lagi adalah kerana dinding yang bertompok ekoran daripada kerja
kemasan akhir. Keadaan dinding yang bertompok berlaku akibat proses pengecatan
yang berlaku pada masa yang berlainan. Ia juga berlaku akibat kepekatan cat yang
berbeza untuk tujuan penyambungan. Penggunaan cat yang tidak menepati piawai
SIRIM menjadikan cat tersebut tidak berkualiti dan tidak tahan kepada cahaya
matahari dan kelembapan yang melampau menyebabkan dinding mengalami
pengelupasan, retak dan kusam. Kepudaran cat berlaku akibat cara campuran dan
penyediaan cat yang tidak mengikut arahan penyediaan yang sepatutnya. Penekanan
harus diberi dalam kerja pemilihan jenis cat yang sesuai untuk penggunaan jenis
55

ruang dan fungsi dinding samada dinding dalam atau luar dan panduan penyediaan
cat harus dibaca dengan teliti untuk mengelakkan pembaziran dan hasil kerja
mengecat yang tidak mencapai gambaran yang sepatutnya. Pengelupasan pula
berlaku akibat permukaan yang dicat masih mengandungi kotoran dan habuk.
Kesemua faktor di atas adalah berpunca dari proses pengawasan yang kurang
contohnya tiada penyelia tetap di tapak yang memerhati dan memastikan bilangan
lapisan yang perlu dicat untuk menjamin mutu yang mengikut sepertimana kehendak
spesifikasi dan pemaju. Oleh kerana cat dan dinding merupakan elemen yang paling
ketara sekali dalam penilaian para pembeli dan klien, maka mutu kerja yang
dipersembahkan perlulah menepati kehendak piawai yang dikehendaki untuk
mengelakkan masalah aduan dari pihak pembeli.

4.4.4 Siling Gantung

SILING
(GANTUNG)
5

33

KERETAKAN KELIHATAN
KESAN KOTORAN AKIBAT BOCOR KELIHATAN
PERMUKAAN TIDAK LICIN DAN RATA

Rajah 4.7 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk elemen siling

Untuk perumahan kos rendah ini, siling gantung digunakan memandangkan


pemasangan yang mudah, cepat dan murah dari segi kos. Namun begitu, disebabkan
itu juga ia mudah rosak dan memerlukan senggaraan. Melalui jadual spesifikasi ini,
33 unit rumah mengalami keadaan siling yang tidak rata apabila dilihat secara mata
56

kasar. Ini berpunca dari pemasangan bingkai siling yang tidak mengikut sudut yang
betul. Sebanyak 5 unit rumah pula didapati kelihatan kesan kotoran akibat
kebocoran pada kepingan bumbung dan kepingan siling yang retak akibat kelalaian
ketika proses mengangkut ke tapak.

Rajah 4.8 : Kebocoran yang berlaku pada siling gantung

Rajah 4.9 : Kebocoran yang berlaku pada siling lepa (plaster ceiling)

Kesemua ini boleh dielakkan dengan adanya penyelia tapak yang


bertanggung jawab terhadap bahan binaan yang sampai ke tapak. Beliau perlulah
memeriksa bahan yang sampai sebelum dibenar diletak di tapak dan dengan ini
memastikan hanya bahan yang tidak rosak sahaja dibenar masuk ke tapak.
Memandangkan hanya 43 unit sahaja daripada keseluruhan 306 unit rumah yang
terlibat, maka boleh dikatakan bahawa segala kecacatan yang berlaku ini berpunca
57

dari penggunaan pekerja yang tidak mahir lagi berpengalaman dalam melakukan
kerja–kerja pemasangan siling ini.

4.4.5 Lantai Kemasan Skrid

LANTAI
(KEMASAN SKRID)
2
1

26
KERETAKAN DAPAT DIKESAN
PERMUKAAN LANTAI NAMPAK TIDAK SEKATA
PERMUKAAN KASAR & BERKERAK

Rajah 4.10 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk lantai kemasan skrid

Sebanyak 9.48% kecacatan pada kemasan skrid dikesan untuk 29 unit rumah
sahaja. Hanya 2 unit rumah dikesan dengan permukaan lantai yang nampak kasar
dan berkerak. 26 unit pula didapati mengalami keretakkan dan hanya 1 unit yang
mengalami permukaan lantai yang nampak tidak sekata. Memandangkan hanya 29
unit rumah yang terlibat maka boleh disimpulkan bahawa penggunaan pasir yang
bercampur dengan batu mewujudkan keadaan seperti di atas serta sikap pekerja yang
ingin cepat siap kerja dan malas untuk mengasingkan pasir dan batu.
58

4.4.6 Kemasan Pintu

PINTU & TINGKAP


(PINTU)
1 1
3

7
15

RONGGA ANTARA BINGKAI DAN DINDING KELIHATAN


PERMUKAAN PINTU DAN KEMASAN YANG KASAR
PINTU SUSAH DIBUKA DAN DITUTUP
PINTU DAN BINGKAI TIDAK BERADA PADA SUDUT YANG BETUL
SET KUNCI TIDAK BERFUNGSI DAN KOTOR

Rajah 4.11 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk elemen pintu

Elemen pintu pula mewakili 8.82% di mana 15 unit rumah yang dikesan
mempunyai permukaan pintu yang kasar dan tidak dicat dengan kemasan terakhir.
Ini berikutan pintu yang digunakan rendah mutunya tidak sepertimana kehendak
piawai di mana sesuatu pintu yang digunakan perlu berada dalam keadaan licin dan
dicat dengan cat anti fungus yang piawai. 7 unit lagi disebabkan pintu yang susah
dibuka dan ditutup.
59

Rajah 4.12 : Pemasangan bingkai pintu yang tidak mengikut sudut yang betul

Kaedah pemasangan bingkai pintu yang tidak mengikut ukuran yang betul
menjadi penyebabnya. Kerja pemasangan dinding bata perlu diawasi untuk
mengelakkan dari memberi kesan kepada pemasangan pintu. Ukuran saiz pintu yang
betul perlu dipastikan atau diperiksa oleh penyelia tapak sebelum kerja memasang
dinding bata dijalankan. Ini adalah kerana ia akan mempengaruhi kualiti kerja
lepaan dinding, kerja mengecat dan pemasangan kelengkapan perpaipan dan elektrik.
3 unit rumah lagi disebabkan pintu dan bingkai tidak berada pada sudut yang betul
manakala 1 unit lagi berpunca dari set kunci yang rosak dan tidak berfungsi serta
kelihatan rongga antara bingkai dan daun pintu.
60

4.4.7 Dinding Kemasan Jubin

DINDING DALAM/LUAR
(KEMASAN JUBIN)
3

PERMUKAAN MENEGAK DAN MELINTANG TIDAK SEARAS


RETAKAN,KESAN CAT DAN MORTAR KELIHATAN

Rajah 4.13 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk dinding kemasan jubin

Untuk elemen dinding kemasan jubin, peratus yang terlibat hanyalah 2.94%.
Didapati 6 unit rumah mempunyai kesan retak, kesan lebihan cat dan simen mortar
pada permukaan dinding manakala 3 unit lagi dikesan memasang jubin dalam
keadaan permukaan melintang dan menegak yang tidak searas. Disebabkan hanya 9
unit rumah yang terlibat untuk kerja pembaikkan semula ini, maka boleh dikatakan
bahawa kontraktor yang menjalankan kerja ini mempunyai pekerja yang mahir dan
berpengalaman.
61

4.4.8 Bumbung Curam

BUMBUNG
(BUMBUNG CURAM)
2

KESAN ROSAK ATAU PECAH PADA KEPINGAN BUMBUNG BERLAKU KEBOCORAN

Rajah 4.14 : Bilangan unit rumah yang terlibat untuk elemen bumbung

Carta pai di atas menunjukkan elemen yang ke lapan iaitu bumbung curam
dengan nilai sebanyak 2.94% dengan 9 unit rumah sahaja yang terlibat. 7 unit rumah
di dapati mengalami kebocoran dan ini ekoran dari kaedah pemasangan yang tidak
teratur dan juga kepingan bumbung yang sudah sedia pecah ketika dihantar. 2 unit
lagi akibat kerosakan pada kepingan bumbung. Elemen bumbung tidak
menyumbang kepada peratusan tertinggi kerana kedudukannya yang tinggi di mana
ia tidak menjadi tumpuan utama ketika penilaian di buat dan kebocoran hanya dapat
dikesan apabila hujan turun dan membasahkan kepingan siling.
62

Rajah 4.15 : Gambar kiri menunjukkan pemasangan ‘flashing’ yang tidak


kemas manakala gambar kanan menunjukkan takungan air berlaku pada
bumbung

Rajah 4.16 : Gambar kiri menunjukkan rongga yang boleh mengakibatkan


kebocoran manakala gambar kanan menunjukkan pengelupasan pada
sambungan

Untuk elemen kelengkapan perpaipan dan sanitari iatu perangkap lantai,


hanya 2 unit sahaja dikesan dan ini berikutan ia adalah elemen yang jarang diberi
perhatian ketika penilaian untuk membuat keputusan oleh pihak pembeli dan ia
merupakan elemen yang tidak penting seperti kemasan dinding yang mana ia adalah
elemen yang sangat ketara sekali.
63

Rajah 4.17 : Pemasangan paip yang tidak mengikut kaedah yang betul

Rajah 4.18 : Paip yang mengalami pengaratan yang serius


64

Untuk elemen kelengkapan perpaipan dan sanitari iaitu kelengkapan, hanya 1


unit rumah sahaja yang terlibat manakala elemen seperti paip, sesalur air dan
kemasan jubin lantai tiada sebarang kecacatan dikesan. Ini disebabkan kesemua
elemen tersebut adalah bukan termasuk dalam kategori utama penilaian yang dibuat
oleh pihak pembeli.