Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

50 §Ò bµi vµ híng dÉn lµm bµi nghÞ luËn x· héi 12
Công thức làm văn nghị luận Trong thể làm văn nghị luận thì 2 môn Chứng Minh và Giải Thích là nền tảng cho các loại còn lại. Binh luận hay Phân tích thực chất cũng là sự kết hợp pha trộn giữa Chứng Minh và Giải Thích. Khi Phân tích thì phần giải thích nặng hơn chứng minh, khi Bình luận thì phần chứng minh nặng hơn giải thích. Do đó, nắm rõ phương pháp Chứng Minh và Giải Thích sẽ giúp cho việc làm văn trở nên dễ dàng hơn. Cơ bản của phương pháp này là các công thức dễ nhớ, dựa vào các công thức này mà người viết có thể tìm ý, xây dựng khung ý tưởng dồi dào cho bài viết. Làm văn ai cũng biết có 3 phần Mở bài - Thân bài - Kết Luận 1. Mở bài: là chìa khóa cho toàn bộ bài văn, phần mở bài gồm có 3 phần: Gợi - Đưa - Báo : tức là GỢI ý ra vấn đề cần làm - sau khi gợi thì ĐƯA vấn đề ra cuối cùng là BÁO - tức là phải thể hiện cho biết mình sẽ làm gì. Khó nhất là phần gợi ý dẫn dắt vấn đề, có 3 cặp /6 lối để giải quyết như sau: Tương đồng / tương phản : đưa ra một vấn đề tương tự/hoặc trái ngược để liên tưởng đến vấn đề cần giải quyết, sau đó mới tạo móc nối để ĐƯA vấn đề ra, cách này thường dùng khi cần CM-GT-BL về câu nói, tục ngữ, suy nghĩ. Xuất xứ / đại ý: dựa vào thông tin xuất xứ/ đại ý để dưa vấn đề ra, cách này thường dùng cho tác phẩm/tác giả nổi tiếng Diễn dịch/ quy nạp: cách này thì cũng khá rõ về ý nghĩa rồi. 2. Thân bài Thân bài thực chất là một tập hợp các đoạn văn nhỏ nhằm giải quyết một vấn đề chung. Để tìm ý cho phần thân bài thì có thể dùng các công thức sau đâyđể đặt câu hỏi nhằm tìm ý càng nhiều và dồi dào càng tốt, sau đó có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần ý tưởng để hình thành khung ý cho bài văn: Đối với Giải thích: Gì - Nào - Sao - Do - Nguyên - Hậu Đối với Chứng Minh: Mặt - Không - Giai - Thời - Lứa 2.1 Đối với Giải thích: Gì - Nào - Sao - Do - Nguyên - Hậu Gì: Cái gì, là gì - Nào: thế nào - Sao: tại sao - Do: do đâu - Nguyên: nguyên nhân Hậu: hậu quả hãy tưởng tượng vấn đề của mình vào khung câu hỏi trên , tìm cách giải đáp câu hỏi trên với vấn đề cần giải quyết thì bạn sẽ có một lô một lốc các ý tưởng 2.2 Đối với Chứng Minh: Mặt - Không - Giai - Thời - Lứa Mặt: các mặt của vấn đề Không: không gian xảy ra vấn đề (thành thị, nông thôn, việt nam hay nước ngoài...) Giai: giai đoạn (vd giai đoạn trước 1945, sau 1945..) Thời: thời gian - nghĩa hẹp hơn so với giai đoạn (có thể là, mùa thu mùa đông, ùua mưa mùa nắng, buổi sáng buổi chiều..) Lứa: lứa tuổi (thiếu niên hay người già, thanh niên hay thiếu nữ...) 2.3 Hình thành đoạn văn từ khung ý tưởng: Sau khi dựa vào công thức bạn hình thành được khung ý tưởng, điều tiếp theo là từ từng ý tưởng đó ta triển khai ra các đoạn văn hoàn chỉnh. Cách triển khai đoạn văn dùng công thức Nào - Sao - Cảm Nào: thế nào Sao: tại sao Cảm: cảm xúc, cảm giác, cảm tưởng của bản thân

1dinhlybang2010@yahoo.com

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.
Cứ như vậy bạn sẽ có nhiều đoạn văn, các đoạn văn này hợp lại là thân bài 3. Kết bài Có công thức Tóm - Rút - Phấn để thực hiện phần này Tóm: tóm tắt vấn đề Rút: rút ra kết luận gì Phấn: hướng phấn đấu, suy nghĩ riêng của bản thân Thực hành

§Ò 1: “Bæn phËn vµ h¹nh phóc lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c” -Auguste de Comte Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400 / 600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. GTV§ Trong bµi th¬ “Mét khóc ca xu©n”, nhµ th¬ Tè H÷u viÕt: NÕu lµ con chim, chiÕc l¸ Th× con chim ph¶i hãt, chiÕc l¸ ph¶i xanh LÏ nµo vay mµ kh«ng cã tr¶? Sèng lµ cho, ®©u chØ nhËn riªng m×nh. “Sèng lµ cho, ®©u chØ nhËn riªng m×nh” ®ã lµ mét quan niÖm sèng ®óng ®¾n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn cao thîng, ®em l¹i niÒm vui, t×nh yªu vµ h¹nh phóc cho nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, nh÷ng ngêi cã c¶nh ngé ®¸ng th¬ng trong x· héi. Mét quan niÖm sèng ®Çy tinh thÇn nh©n v¨n, nh©n ¸i cao c¶! Còng chÝnh tinh thÇn ®ã Auguste de Comte ®· ph¸t biÓu “Bæn phËn vµ h¹nh phóc lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c”! II. GQV§. 1. Gi¶i thÝch c©u nãi. - Sèng cã bæn phËn lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c: nghÜa lµ mét trong nh÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ ph¶i sèng cho ngêi kh¸c, ngêi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, sèng ®óng vÞ trÝ vµ bæn phËn cña m×nh chÝnh lµ sèng cho ngêi kh¸c: ngêi kh¸c ë ®©y ®îc hiÓu lµ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, anh chÞ em, bµ con hä hµng th©n thÝch, nh÷ng ngêi xung quanh, nh÷ng ngêi ngoµi x· héi. - H¹nh phóc lµ sèng cho ngêi kh¸c: sèng cho ngêi kh¸c tríc hÕt lµ bæn phËn – mang tÝnh tr¸ch nhiÖm - nhng cao h¬n bæn phËn lµ h¹nh phóc. §îc sèng cho ngêi kh¸c lµ niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cña chÝnh m×nh. §em l¹i niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cho ngêi kh¸c còng chÝnh lµ ®em l¹i niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cho chÝnh m×nh. - VËy “Bæn phËn vµ h¹nh phóc lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c” cã thÓ nãi c¸ch kh¸c lµ: sèng cho ngêi kh¸c chÝnh lµ bæn phËn vµ h¹nh phóc cña chÝnh m×nh. 2. Ph©n tÝch, chøng minh, b×nh luËn. a. Ph©n tÝch: - §©y lµ mét quan niÖm hoµn toµn ®óng ®¾n vµ tÝch cùc, mang tinh thÇn nh©n ¸i, nh©n v¨n, nh©n ®¹o cao c¶. - Tríc hÕt, sèng cho ngêi kh¸c lµ mét bæn phËn, lµ tr¸ch nhiÖm mµ ta cÇn thùc hiÖn, v× cã sèng cho ngêi kh¸c, hy sinh cho ngêi kh¸c, mang ®Õn nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho ngêi kh¸c,... th× ngêi kh¸c còng sÏ sèng cho m×nh, ®em lai nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho m×nh. Chóng ta thêng nãi: mét ngêi v× mäi ngêi vµ mäi ngêi v× mét ngêi còng chÝnh lµ thùc hiÖn tinh thÇn c©u nãi cña Auguste de Comte. 2dinhlybang2010@yahoo.com

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

- Sau ®ã, sèng cho ngêi kh¸c lµ niÒm vui, h¹nh phóc cña chÝnh m×nh, ®iÒu nµy cßn cao h¬n c¶ bæn phËn. Trong cuéc sèng, chóng ta ®îc sèng cho ngêi mµ m×nh yªu th¬ng chÝnh lµ ®iÒu h¹nh phóc cña con ngêi. ThËt bÊt h¹nh vµ ®au khæ thay cho nh÷ng ai kh«ng cã ngêi th¬ng yªu ®Ó mµ sèng cho hä, sèng v× hä,... b. Chøng minh. - B»ng thùc tiÔn ®êi sèng cña b¶n th©n, gia ®×nh,... + Trong cuéc sèng ®êi thêng, trong häc tËp, lao ®éng: cã nhiÒu tÊm g¬ng sèng cho ngêi kh¸c, cho céng ®ång. + Trong chiÕn tranh, nh÷ng ngêi lÝnh ®· hy sinh anh dòng ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp, tù do cho ®Êt níc, cho nh©n d©n,... + Nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c x· héi; tõ thiÖn, t«n gi¸o, khoa häc chuyªn biÖt,... c. B×nh luËn. - §©y lµ c©u nãi cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt tÝch cùc ®èi víi chóng ta, ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ ngµy nay. CÇn ph¸t huy nh÷ng t¸c ®éng tèt Êy ®Õn víi mäi ngêi xung quanh. - Tuy vËy vÉn cßn cã nhiÒu ngêi trong cuéc sèng, lao ®éng, häc tËp vµ c«ng t¸c l¹i chØ sèng cho riªng m×nh. §ã lµ lèi sèng Ých kØ cÇn phª ph¸n, cÇn ph¶i thay ®æi. 3. Më réng. III. KTV§ - Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n, nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, ý nghÜa, gi¸ trÞ, t¸c dông gi¸o dôc c©u nãi cña Auguste de Comte. - Bµi häc ®èi víi b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi kh¸c. §Ò 2. “C¸c ®iÒu chóng ta biÕt chØ lµ mét giät níc. C¸c ®iÒu chóng ta kh«ng biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng” (Newton) Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. GTV§. Kho tri thøc vÒ tù nhiªn, x· héi cña con ngêi ngµy nay lµ mét ®¹i d¬ng bao la. Nhng nh÷ng g× mµ con ngêi cha kh¸m ph¸ ra cßn nhiÒu h¬n gÊp ngµn lÇn nh÷ng ®iÒu ta biÕt. Cho dï chóng ta häc trong nhµ trêng vµ ngoµi x· héi cã nhiÒu ®Õn ®©u th× nh÷ng ®iÒu ta biÕt vÉn lµ bÐ nhá so víi biÓn trêi kiÕn thøc mµ nh©n lo¹i ®· cã ®îc vµ cha cã ®îc. ChÝnh v× thÕ mµ nhµ b¸c häc næi tiÕng I.Newton ®· ph¸t biÓu thËt ®óng r»ng: “C¸c ®iÒu chóng ta biÕt chØ lµ mét giät níc. C¸c ®iÒu chóng ta kh«ng biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng”. II. GQV§. 1. Gi¶i thÝch c©u nãi. - “C¸c ®iÒu chóng ta biÕt chØ lµ mét giät níc”: cã nghÜa lµ, muèn nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng hiÓu biÕt cña chóng ta vÒ nh÷ng g× nh©n lo¹i ®· kh¸m ph¸, t×m hiÓu vÒ vò trô, tù nhiªn, x· héi loµi ngêi còng chØ b»ng mét giät níc trong ®¹i d¬ng bao la. Mét giät níc lµ qu¸ nhá bÐ so víi c¶ ®¹i d¬ng mªnh m«ng bao la. VËy nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta biÕt lµ v« cïng h¹n chÕ, Ýt ái so víi nh÷ng ®iÒu ta cha biÕt. - “C¸c ®iÒu chóng ta kh«ng biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng”: cã nghÜa lµ, muèn nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng g× mµ chóng ta cha biÕt, kh«ng biÕt vÒ vò trô, tr¸i ®Êt, tù nhiªn vµ x· héi cßn rÊt nhiÒu nh lµ c¶ mét ®¹i d¬ng mªnh m«ng bao la. So víi mét giät níc th× ®¹i d¬ng lµ qu¸ to lín. VËy nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta cha biÕt, kh«ng biÕt cßn rÊt nhiÒu so víi nh÷ng g× mµ chóng ta ®· biÕt. 3dinhlybang2010@yahoo.com

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

- Sù ®èi lËp gi÷a ®iÒu ®· biÕt chØ lµ 1 giät níc cßn nh÷ng ®iÒu cha biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng bao la ®· lµ mét ®éng lùc rÊt lín ®Ó th«i thóc chóng ta kh¸m ph¸, t×m hiÓu vÒ vò trô, tù nhiªn vµ x· héi. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín mµ chóng ta cÇn ph¶i nh×n nhËn thËt râ rµng vµ ®Ó cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nh häc tËp, nghiªn cøu, t×m hiÓu trong c¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn còng nh x· héi. 2. Ph©n tÝch, chøng minh, b×nh luËn. a. Ph©n tÝch. - B»ng thùc tiÔn trong häc tËp, nghiªn cøu vµ c«ng t¸c cña chóng ta. Khi ta cµng häc tËp, kh¸m ph¸ ra nh÷ng ®iÒu míi mÎ trong ®¹i d¬ng bao la kiÕn thøc cña nh©n lo¹i th× ta l¹i cµng thÊy nh÷ng ®iÒu Êy cßn qu¸ nhá bÐ, Ýt ái vµ h¹n chÕ biÕt chõng nµo,... - DÉn chøng: trong khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi, nh÷ng vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi kh¸c,... - T¸c ®éng cña c©u nãi ®ã víi viÖc häc tËp cña häc sinh, sinh viªn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, gi¶ng ®êng ®¹i häc lµ rÊt tÝch cùc, nã gióp cho mäi ngêi nh×n nhËn l¹i chÝnh m×nh, vÒ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh cßn h¹n chÕ. §Ó tõ ®ã cã hµnh ®éng cô thÓ ®Ó lu«n lu«n n©ng cao nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vµ nh÷ng ngêi kh¸c. b. Chøng minh. - B»ng chÝnh b¶n th©n m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu... - B»ng kinh nghiÖm cña nh÷ng ngêi lín tuæi,... c. B×nh luËn. - Khi ta häc cµng cao th× ta cµng ph¶i khiªm tèn v× cho dï nh÷ng hiÓu biÕt cña ta cã nhiÒu ®Õn ®©u còng lµ qu¸ bÐ nhá so víi nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta cha biÕt. - §Ó tõ ®ã tr¸nh th¸i ®é tù m·n, tù kiªu tù ®¹i cho r»ng m×nh ®· hiÓu biÕt nhiÒu, ®· giái råi mµ kh«ng häc tËp, nghiªn cøu, t×m hiÓu n÷a... - V× thÕ V.Lªnin còng cã ph¸t biÓu r»ng: Häc, häc n÷a, häc m·i! 3. Më réng. III. KTV§. - Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n lêi ph¸t biÓu cña I.Newton. ý nghÜa, t¸c dông gi¸o dôc ®èi víi chóng ta – ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, gi¶ng ®êng ®¹i häc,... - Bµi häc cho b¶n th©n, b¹n bÌ,... §Ò 3: “Häc cho réng. Hái cho thËt kü. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn. Ph©n biÖt cho râ rµng. Lµm viÖc cho hÕt søc. Nh thÕ míi thµnh ngêi”. S¸ch Trung Dung Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. GTV§ Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ngêi, d¹y ngêi, d¹y ch÷, d¹y nh÷ng tri thøc vÒ tù nhiªn, x· héi. V× thÕ mµ s¸ch Trung Dung ®· d¹y r»ng: “Häc cho réng. Hái cho thËt kü. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn. Ph©n biÖt cho râ rµng. Lµm viÖc cho hÕt søc. Nh thÕ míi thµnh ngêi”. II. GQV§ 1. Gi¶i thÝch vÊn ®Ò. - Häc cho réng: lµ khi häc ta ph¶i häc cho thËt réng, v× kiÕn thøc lµ bao la nh biÓn c¶ ®¹i d¬ng, cho nªn ®· häc lµ ph¶i t×m hiÓu thËt 4dinhlybang2010@yahoo.com

com . .. khi hµnh ®éng sÏ kh«ng hÕt søc. (tøc lµ ngêi ®· trëng thµnh vÒ nh©n c¸ch. Lµm viÖc cho hÕt søc. còng ®· cã nhiÒu ngêi trong x· héi xa-nay ®· lµm ®îc nh vËy. thiÖn .Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. . .¸c. tr¸nh c¸i g× còng biÕt mét c¸ch hêi hît. chØ biÕt c¸i bÒ ngoµi mµ kh«ng hiÓu cho kü. => NÕu lµm ®îc nh vËy th× “Nh thÕ míi thµnh ngêi” 2. . . V× thÕ mµ c©u ng¹n ng÷ cã c©u r»ng: “Häc mµ kh«ng suy nghÜ th× lu«n lu«n u tèi. B×nh luËn. Suy nghÜ mµ kh«ng häc th× lu«n lu«n nghi ngê”...Hái cho thËt kü: lµ khi häc kh«ng nh÷ng cÇn häc cho réng mµ cßn ph¶i häc cho s©u s¾c nh÷ng ®iÒu m×nh biÕt. Suy nghÜ mµ kh«ng häc th× lu«n lu«n nghi ngê”.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. b×nh luËn. KTV§ . . kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn.Ph©n biÖt cho râ rµng: lµ ta ph¶i biÕt ph©n biÖt râ rµng gi÷a ®óng – sai. III. ®iÒu g× kh«ng cÇn nãi. . s©u s¾c vÊn ®Ò m×nh häc.Trªn c¬ së cña viÖc gi¶i thÝch th× ta ph©n tÝch theo tõng ý nh trªn. ®©u lµ sai.LÊy dÉn chøng tõ chÝnh b¶n th©n m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp.. cho s©u th× trong qu¸ tr×nh häc yªu cÇu ph¶i suy nghÜ cho thËt kÜ. nh thÕ míi lµ häc. GTV§ S¸ch Trung Dung ®· d¹y khi häc th× ph¶i: “Häc cho réng. Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/ 600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. §em hÕt nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh mµ lµm viÖc th× hiÖu qu¶ céng viÖc sÏ cao. viÖc g× nªn lµm. Chøng minh. §Ò 4: “Häc mµ kh«ng suy nghÜ th× lu«n lu«n u tèi. . viÖc häc rÊt cÇn cã sù suy nghÜ cho thÊu ®¸o. lµm cho vÊn ®Ò ®îc s¸ng tá h¬n b. chøng minh. a.Bµi häc b¶n th©n. tèt – xÊu. 3. ®¹i häc. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn.DÉn chøng tõ nh÷ng ngêi xung quanh.. thcn. Hái cho thËt kü.Lµm viÖc cho hÕt søc: lµ khi ta ®· häc réng.Trong x· héi ngµy nay vÉn cßn nhiÒu ngêi trong qua tr×nh häc tËp vµ thùc hµnh (häc->hµnh) ®·: häc cha réng. lao ®éng. c«ng t¸c. n¨ng lùc) . cho chu ®¸o. viÖc g× kh«ng nªn lµm. cho toµn vÑn. Ph©n tÝch. nÕu häc mµ kh«ng suy nghÜ th× kh«ng hiÓu ®îc ®iÒu 5dinhlybang2010@yahoo. häc kÜ. nhiÒu. Vµ v× thÕ còng cha thµnh ngêi. Më réng. hái cha thËt kü. . Ph©n biÖt cho râ rµng. nghiªn cøu.Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn: lµ trªn thinh thÇn häc cho kü.TÊt nhiªn. cho s©u s¾c c¸i bªn trong. tÇm quan träng vµ t¸c ®éng cña lêi d¹y trªn ®èi víi mäi ngêi trong qu¸ tr×nh häc tËp. suy nghÜ cÈn thËn. cho nªn khi lµm viÖc. Ph©n tÝch. cao ®¼ng. vai trß. t×m hiªu vµ trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. Ng¹n ng÷.. c. ®©u lµ xÊu. suy nghÜ cha cÈn thËn v× thÕ kh«ng ph©n biÖt ®îc râ ®©u lµ ®óng. Qu¶ thËt. thËt cÈn thËn. biÕt cho réng th× míi ®¸p øng ®îc viÖc trë thµnh ngêi hiÓu biÕt réng. ®iÒu g× nªn nãi. ý nghÜa gi¸o dôc.. . ®©u lµ tèt. Nh thÕ míi thµnh ngêi”. ph©n biÑt râ rµng th× cÇn ph¶i lµm viÖc cho hÕt søc.

nhng nÕu tõ suy nghÜ Êy mµ ta kh«ng tiÕp tôc häc th× sÏ dÉn ®Õn sù nghi ngê trong nhËn thøc vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng. 1. Hái cho thËt kü. Vµ ph¶i x¸c ®Þnh viÖc häc tËp lµ viÖc cña c¶ cuéc ®êi.. kh«ng ¸p dông trong khi häc vµ trong cuéc sèng ®îc. + Nhng khi ta ®· häc.. häc n÷a. häc c¸ch lµm ngêi: “Häc cho réng. B×nh luËn. §ã lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt cña viÖc häc! .“Suy nghÜ mµ kh«ng häc th× lu«n lu«n nghi ngê”: cã nghÜa lµ. kh«ng ®îc bá dë gi÷a ®êng. häc n÷a nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Ðn sù nghi ngê. Råi sau ®ã ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ra ®Ó thùc hµnh trong cuéc sèng. to¸n. . khi ®· cã suy nghÜ råi th× ph¶i häc tiÕp. khi häc chóng ta ph¶i suy nghÜ vÒ ®iÒu m×nh häc. + CÇn kÕt hîp gi÷a viÖc häc – suy nghÜ – häc ®Ó hoµn thiÖn qu¸ tr×nh häc. + Trong thùc tÕ cã nhiÒu ngêi häc mµ kh«ng suy nghÜ cho nªn ®· dÉn tíi kh«ng hiÓu bµi. §©y lµ mét yªu cµu quan träng trong qu¸ tr×nh nhËn thøc cña con ngêi. GQV§. ®¹i häc. thcn. tõ suy nghÜ Êy ta l¹i ph¶i tiÕp tôc häc ®Ó cho viÖc häc trë nªn thÊu ®¸o. toµn vÑn. nghi vÊn vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng. Trong häc tËp cña b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh ta. ph¶i t×m hiÓu cho kü. b×nh luËn. cho trän vÑn. + D/c: Trong häc tËp c¸c bé m«n ë nhµ trêng: nÕu ta häc m«n v¨n. sÏ dÉn tíi nghi ngê kh«ng biÕt ®iÒu ta häc cã ®óng hay sai. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn. kÕt qu¶ häc tËp kh«ng tèt. t¨m tèi trong nhËn thøc. c. Cã hai yªu cÇu ®îc ®Æt ra cho ngêi häc qua c©u ng¹n ng÷ trªn lµ: khi häc ph¶i suy nghÜ ®Ó tr¸nh u tèi. häc m·i”. ho¸. NÕu ta häc mµ kh«ng suy nghÜ th× sÏ lu«n lu«n u tèi trong nhËn thøc. Chøng minh. khi cã sù suy nghÜ vÒ viÖc häc mµ kh«ng häc th× l¹i dÉn ®Õn sù nghi ngê. + Còng lµ ®Ó thùc hiÖn bµi häc trë thµnh ngêi. b. ®Çy ®ñ. ®Çy ®ñ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. trong hiÓu biÕt. cho cÈn thËn th× míi tr¸nh ®îc sù uu tèi trong nhËn thøc. qu¸ tr×nh nhËn thøc sÏ kh«ng hoµn thµnh. nghi vÊn. Khi ta ®· suy nghÜ th× ph¶i tiÕp tôc häc ®Ó tr¸nh nghi ngê vÒ sù häc.. chøng minh.. Ph©n tÝch.. sù b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®Õn ®©u. V× vËy chóng ta ph¶i häc tËp vµ suy nghÜ vÒ viÖc häc th× sÏ tr¸nh khái sù u mª. cho cÈn thËn vÒ ®iÒu mµ ta häc ®îc. Gi¶i thÝch. ®· cã suy nghÜ vÒ viÖc häc mµ ta chØ dõng l¹i ë suy nghÜ ®ã mµ kh«ng häc tiÕp th× viÖc häc hµnh bÞ gi¸n ®o¹n. §iÒu Êy còng cã nghÜa lµ khi chóng ta häc th× ph¶i häc ®Õn níi ®Õn chèn. sù häc. mµ kh«ng cã sù suy nghÜ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã th× sÏ kh«ng hiÓu ®îc bµi häc. VËy khi ta häc vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã th× ph¶i suy nghÜ cho kü. . m×nh häc.. s©u s¾c. cao ®¼ng. a.Trong qu¸ tr×nh häc bÊt cø lÜnh vùc nµo cña ®êi sèng x· héi th× còng cã nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh cña nã.. Ph©n tÝch. ®óng nh lêi ph¸t biÓu næi tiÕng cña Lª-nin: “Häc. nhng cã suy nghÜ råi th× l¹i ph¶i häc h¬n n÷a nh thÕ míi tr¸nh khái nghi ngê vÒ ®iÒu m×nh häc. kh«ng lµm ®îc bµi tËp. triÕt häc.com . lÝ. §óng nh mét c©u nãi kh¸c lµ: “Häc kh«ng ph¶i ®Ó biÕt mµ ®Ó thùc hµnh” hay “Häc ®i ®«i víi hµnh”. hoµi nghi vÒ viÖc häc. II.. Vµ còng cã nhiÒu ngêi häc chØ suy nghÜ mµ kh«ng thùc hµnh viÖc häc cho nªn kh«ng cã tiÕn bé trong häc tËp. sö. nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng nghi ngê kh«ng tèt vÒ mäi vÊn ®Ò ta häc..“Häc mµ kh«ng suy nghÜ th× lu«n lu«n u tèi”: cã nghÜa lµ. 2. ®Þa. Ph©n biÖt cho 6dinhlybang2010@yahoo.

con ®êng nh vËy kh«ng ph¶i lµ xa sao?”. c¸i sai tr¸i.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. tinh thÇn c¬ng nghÞ cao.com . Con ®êng c«ng chÝnh ®· ®øt ®o¹n. §· lµm ®iÒu ph¶i th× ph¶i lµm cho ®Õn chÕt míi th«i. ®Þa vÞ. . thcn.Cã nhiÒu ngêi ban ®Çu còng lµ mét kÎ sÜ. Chóng ta h·y cïng bµn luËn vÒ vÊn ®Ò nµy! II. quyÒn lùc. Nh thÕ con ®êng kiªn ®Þnh lµ mét kÎ sÜ häc réng tµi cao.Con ®êng nh vËy kh«ng ph¶i lµ xa sao?: cã nghÜa lµ kÎ sÜ lu«n cã chÝ khÝ lín lao vµ kiªn ®Þnh trªn con ®êng ®· chän. xa x«i c¸ch trë ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a. ®· lµm th× ph¶i lµm cho ®Õn khi hoµn thµnh. Th©n bµi. cã thÓ nãi lµ kh«ng bao giê ®i ®Õn cïng ®îc.Bµi häc cña b¶n th©n.KÎ sÜ ph¶i cã chÝ khÝ réng r·i vµ c¬ng nghÞ: cã nghÜa lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña kÎ sÜ – ngêi cã tr×nh ®é häc vÊn cao – lµ ph¶i cã chÝ khÝ lín lao. b×nh luËn. 2. th× ph¶i lµm cho ®Õn khi chÕt míi th«i. kh«ng ®îc bá dë gi÷a ®êng. Më réng. cã chÝ khÝ. Hä lµ nh÷ng ngêi thùc thi c«ng lÝ. §ã lµ mät con ®êng kh«ng ph¶i ai còng ®i ®Õn ®Ých cña nã.. Ph©n tÝch. §ã lµ mét con ®êng xa dµi. §· lµm ®iÒu ph¶i th× ph¶i lµm cho ®Õn chÕt míi th«i. Mét yªu cÇu n÷a cña kÎ sÜ lµ ph¶i c¬ng nghÞ. chøng minh. Nh thÕ míi thµnh ngêi” (s¸ch Trung Dung). khi lµm nh÷ng ®iÒu ph¶i ®Ó chèng l¹i nh÷ng ®iÒu sai tr¸i. V× thÕ s¸ch LuËn Ng÷ cã d¹y r»ng: “KÎ sÜ ph¶i cã chÝ khÝ réng r·i vµ c¬ng nghÞ. con ®êng nh vËy kh«ng ph¶i lµ xa sao?” LuËn Ng÷. danh väng.. c¸i ¸c... . lµm cho thay ®æi. ®· thùc hiÖn lÏ ph¶i nhng trong qu¸ tr×nh Êy ®· bÞ tiÒn b¹c. dÑp b»ng mäi bÊt c«ng ngang tr¸i lµ qu¸ xa ®èi víi hä. ChÝ khÝ cña kÎ sÜ – ngêi cã häc réng tµi cao – lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan träng tõ xa ®Õn nay. Më bµi.. ®iÒu ®óng.. cho dï con ®êng cã khã kh¨n.§· lµm ®iÒu ph¶i th× ph¶i lµm cho ®Õn chÕt míi th«i: cã nghÜa lµ khi ®· lµm nh÷ng ®iÒu ph¶i. ®¹i häc. III. thùc thi c«ng lÝ. tiªu diÖt c¸i xÊu. thùc thi lÏ ph¶i ®Ó chèng l¹i. râ rµng. 7dinhlybang2010@yahoo. .. KTV§ . Gi¶i thÝch . Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn dÒ trªn? I. cã lßng c¬ng nghÞ. bÊt c«ng th× ph¶i lµm cho ®Õn cïng. 1.. Ph©n tÝch. kh«ng ph¶i ai còng ®i ®Õn ®Ých cuèi cïng ®îc – tøc lµ cho ®Õn chÕt.. réng kh¾p vµ ph¶i cã lßng c¬ng nghÞ – nghÜa lµ ph¶i cøng r¾n trong viÖc thùc hiÖn ®¹o lÝ. §Ò 5: “KÎ sÜ ph¶i cã chÝ khÝ réng r·i vµ c¬ng nghÞ. 3. Vµ nh÷ng kÎ sÜ Êy mét khi ®· lµm nh÷ng ®iÒu Êy th× sÏ lµm cho ®Õn cïng. ph¶i gi÷ cho ®îc khÝ ph¸ch cña m×nh. cao ®¼ng. sù bÊt c«ng ngang tr¸i ë ®êi. tÇm quan träng.. rÏ sang mét con ®êng kh¸c.. . §· lµ mét kÎ sÜ häc réng tµi cao th× bao giê nh÷ng con ngêi Êy còng cã chÝ khÝ m¹nh mÏ réng lín. Lµm viÖc cho hÕt søc.. vai trß vµ t¸c ®éng cña c©u ng¹n ng÷. ®· nãi th× ph¶i lµm. thùc thi c«ng lÝ.. a. nhÊt lµ trong viÖc ®Êu tranh víi c¸i xÊu.Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa gi¸o dôc.

Kh¼ng ®Þnh t tëng ®óng ®¾n.. con ®êng ®i ®Õn thµnh c«ng. 1. cao ®¼ng. . ngêi ®i nhiÒu th× sÏ thµnh ®êng”. B×nh luËn. NguyÔn Tr·i. Ngµy nay trªn mÆt ®Êt ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng con ®êng lín nhá. + Trong v¨n häc chóng ta ®· cã nhiÒu nh÷ng tÊm g¬ng vÒ ngêi cã chÝ khÝ m¹nh mÏ lín lao. b. sù t¸c ®éng ®Õn thÕ hÖ trÎ. dµi ng¾n kh¸c nhau ®Ó cho viÖc di chuyÓn cña con ngêi ®îc dÔ dµng thuËn lîi. vµ lèi ®i trë thµnh ®êng mßn. a. chóng ta thêng thÊy trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. con ®êng ®i ®Õn ®¹o lÝ.. råi sau ®ã trë thµnh quen thuéc. ®Õn mét nhãm ngêi. c.. VËy ®êng ®i ë ®©y cã hoµn toµn chØ con ®êng theo nghÜa ®en hay kh«ng? Hay con ®êng ë ®©y cßn lµ con ®êng lÝ tëng. Chøng minh.. sa ng· vµo con ®êng téi lçi sai tr¸i. hä theo ®uæi sù nghiÖp cøu d©n.com . II.. ®· ®Êu tranh víi nh÷ng c¸i xÊu.. Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn dÒ trªn? Gîi ý bµi lµm I. cã ý nghÜa gi¸o dôc..... ba ngõi ®i. 3.. thcn.. v¨n ho¸. thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu bÊt c«ng ngang tr¸i. quan niÖm.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.. NguyÔn KhuyÕn. con ®êng c¸ch m¹ng.. x· héi. Ban ®Çu nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®îc xuÊt ph¸t tõ mét ngêi. Th©n bµi. gióp níc nh: NguuyÔn C«ng Trø. Mét ngêi ®i. . NghÜa bãng (nghÜa chuyÓn) NhËn thøc.. th× thêng con ngêi ®i theo mét lèi ®i mµ häc thêng ®i. c«ng an. ®¹i häc. con ®êng trë thµnh ngêi tèt.. §óng nh lêi th¬ cña NguyÔn C«ng Trø: §· mang tiÕng ë trong trêi ®Êt Ph¶i cã danh g× víi nói s«ng. hai ngêi ®i. råi ®Õn quèc gia. c¸i ¸c. Lç TÊn. ®êng nhá thµnh ®êng lín. v¨n minh. cña con ngêi còng vËy. ngêi ®i nhiÒu th× sÏ thµnh ®êng”.®· kh«ng thùc hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn. Ngµy nay cã nhiÒu quan chøc cÊp cao – kÎ sÜ . Cao B¸ Qu¸t. bÊt c«ng ngang tr¸i ®Õn cïng ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cña nh©n d©n. + Trong nh÷ng c©u chuyÖn kÓ vÒ nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. § mÆt ®Êt vèn kh Ò 6: “Trªn «ng cã ®êng ®i. Më réng. . Më bµi. ngêi ®i nhiÒu th× sÏ thµnh ®êng” vÒ mÆt nghÜa ®en lµ ®óng. b. Råi nã 8dinhlybang2010@yahoo. råi ®Õn mét c«ng ®ång lín. tËp qu¸n.. NghÜa ®en (nghÜa gèc). KÕt bµi. phong tôc. ®Õn céng ®ång nhá.. thãi quen. §iÒu nµy chóng ta h·y bµn luËn ®Ó thÊy ®îc t tëng mµ nhµ v¨n Lç TÊn muèn nãi víi chóng ta... Tó X¬ng. d©n téc.. V× thÕ c©u nãi: “Trªn mÆt ®Êt vèn kh«ng cã ®êng ®i. NguyÔn Du. ®êng mßn thµnh ®êng nhá... Trong qu¸ tr×nh di chuyÓn tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c cña con ngêi.Bµi häc b¶n th©n. NguyÔn BØnh Khiªm. hay c¶ thÕ giíi.. nhiÒu ngêi ®i. §óng nh lêi ph¸t biÓu cña Lç TÊn – nhµ v¨n vÜ ®¹i ngêi Trung Quèc: “Trªn mÆt ®Êt vèn kh«ng cã ®êng ®i. Gi¶i thÝch. III..

Th©n bµi. cao ®¼ng.... 2. nghiªn cøu.. t¸c ®éng cña lêi ph¸t biÓu ®Õn thÕ hÖ trÎ. . . Ph©n tÝch.. trë thµnh nÒn v¨n ho¸. con ngêi cÇn cã sù cè g¾ng. kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng”. b×nh luËn. 3. nç lùc lao ®éng rÊt nhiÒu. Ph©n tÝch.. mµ chØ cã nh÷ng con ngêi lu«n ch¨m chØ häc tËp. thcn. nÒn khoa häc. nghiªn cøu.. Lç TÊn.. (ph©n tÝch theo nghÜa bãng) a.. Gi¶i thÝch. lao ®éng. ®Ó cã ®îc thµnh c«ng trong bÊt k× lÜnh vùc nµo trong cuéc sèng.. ®Õn víi ®Ønh cao vinh quang. chøng minh.. Chøng minh. H·y lÊy mét vÊn ®Ò cô thÓ: trong nhËn thøc. chÝnh lµ thÊt b¹i. th× kh«ng thÓ cã nh÷ng kÎ lêi biÕng ®i ®îc ®Õn ®Ých...com . lao ®éng. s¸ng t¹o. cña mét céng ®ång ngêi. Ph©n tÝch.B»ng dÉn chøng cô thÓ trong häc tËp. thùc tÕ cña b¶n th©n. + Trong häc tËp: häc sinh. §ã lµ mét kinh nghiÖm hoµn toµn ®óng ®¾n. nh÷ng ngêi xung quanh vÒ nghÜa bãng. kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng”. kh«ng ch¨m chØ häc tËp. trªn con ®êng ®i ®Õn nh÷ng thµnh c«ng. Më réng. phong tôc. t¸c dông cña lêi ph¸t biÓu. II. th× kh«ng thÓ ®i ®Õn thµnh c«ng... häc tËp. t×m tßi.. chøng minh. lao ®éng ®Ó vît qua mäi khã khan thö th¸ch. Chóng ta thêng nãi: thiªn tµi chØ lµ 1%. §óng vËy. t¸c dông gi¸o dôc cao..Bµi häc b¶n th©n. kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng”. v¨n ho¸. trong nghiªn cøu khoa häc. b×nh luËn. mét quèc gia. øng xö. gi¸ trÞ t tëng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. sinh viªn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng c¸i ®Ých cuèi cïng lµ tèt nghiÖp ®îc c¸c cÊp häc vµ ra trêng ®Ó cã ngµnh 9dinhlybang2010@yahoo.. Cã nghÜa lµ. cña con ngêi ®Ó ph©n tÝch b. B×nh luËn. B»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ. nh÷ng ch«ng gai trªn ®êng ®i. kh«ng cã lßng quyÕt t©m vît gian khã. nÒn v¨n minh. . Lç TÊn – nhµ v¨n næi tiÕng Trung Hoa ®· b»ng kinh nghiÖm cña m×nh mµ ph¸t biÓu r»ng: “Trªn bíc ®êng thµnh c«ng. th¾ng lîi. (theo 2 ý trªn ta võa gi¶i thÝch). III. Ph©n tÝch. 2... . ®¹i häc. trë thµnh s¸ch vë. Nh÷ng kÎ lêi biÕng. KÕt luËn... kh«ng ch¨m chØ lao ®éng. §Ò 7: “Trªn bíc ®êng thµnh c«ng.. a. Kh«ng cã sù thµnh c«ng nµo l¹i ®Õn víi chóng ta mét c¸ch dÔ dµng. míi ®Õn îc thµnh c«ng vinh quang.Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa. Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. c¸i ®Ých cuèi cïng trªn con ®êng ®i cña nh÷ng kÎ lêi biÕng. CÇn b×nh luËn vÒ ý nghÜa.Nãi c¸ch kh¸c. “Trªn bíc ®êng thµnh c«ng. hay mét thãi quen nµo ®ã. ChÝnh v× thÕ. cña chÝnh b¶n th©n m×nh vµ qua nh÷ng ngêi b¹n xung quanh. cßn 99% lµ må h«i vµ níc m¾t.. cã ý nghÜa. 1. Më bµi. c. tËp qu¸n. d©n téc hay c¶ thÕ giíi.

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Hoặc như một số loại người trong xã hội. nghiªn cøu. lao ®éng. lúc nào cũng đầy những sóng gió. t×m tßi s¸ng t¹o th× ch¾c ch¾n sÏ ®i ®Õn ®îc thµnh c«ng. “đường đi” còn ngụ ý là con đường đời không bao giờ bằng phẳng. nhiÒu ngêi ®· ph¶i tr¶ gi¸ rÊt ®¾t cho sù lêi biÕng. c. điều mà ông muốn nhắn gửi đến chúng ta là gì ? Ở đây. ý nghÜa. . nghiªn cøu. Khi được hỏi về bí quyết của sự thành công. ham ch¬i. Nhà văn Nguyễn Bá Học đã từng nói: “ Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông ” Vậy.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. nghiªn cøu. dinhlybang2010@yahoo. dễ đầu hàng trước khó khăn sẽ làm cho xã hội càng tồi tệ hơn. lao ®éng. . bµi häc cô thÓ th× kh«ng gi¶i quyÕt ®îc ®óng quy tr×nh dÉn ®Õn sai kÕt qu¶. kh«ng häc tËp mét c¸ch nghiªm tóc. . có ngày nên kim ”. há chẳng phải đã đánh mất những cơ hội quý báu rồi sao ? Nếu nói rằng: bản chất của những khó khăn. Më réng. CÇn lu«n biÕt r»ng..Bµi häc cho b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi kh¸c.. trắc trở trong đời người không phải do hoàn cảnh tạo ra thì cũng không hẳn là đúng. bền bỉ là một trong những yếu tố hàng đầu để dẫn đến thành công ”. tai ương. . häc tËp. thö th¸ch. chúng thường than vãn và sẵn sàng loại bỏ những bài tập hay như thế.. Như ông cha ta đã nói: “ Có công mài sắt. vît qua nh÷ng khã kh¨n. ®¹i häc. ch¨m chØ. cña m×nh. Chøng minh trong: häc tËp. ®Ó trë thµnh thiªn tµi th× chØ cã 1% lµ tµi n¨ng bÈm sinh. t¹o lËp cuéc sèng cho m×nh (vËt chÊt vµ tinh thÇn). 3. th× míi cã kÕt qu¶ nh mong muèn. lời Nguyễn Bá Học nói quả không sai! Ví như thế hệ học sinh ngày nay. thÕ hÖ trÎ cã rÊt nhiÒu ngêi ®· thµnh c«ng trong häc tËp. ch¨m chØ lao ®éng. §Õn khi vµo c«ng viÖc. thiÕu thèn vÒ vËt chÊt còng nh tinh thÇn th× kh«ng thÓ cã kÕt qu¶ tèt ®îc. Thay vào đó. nghÒ. một con người thành đạt sẽ trả lời rằng: “ Tuy có rất nhiều những yếu tố khác nhưng sự kiên trì. Những kẻ biếng nhác. ai trong chúng ta cũng đều ý thức rõ những bất công. mềm yếu trước những đợt sóng dữ dội ấy chính là đã thiếu mất sự kiên trì và bền bỉ trong cuộc sống. lµ tµi n¨ng kh«ng cÇn häc ch¨m chØ mµ chØ cÇn häc lít qua. bền bỉ ấy là động lực đưa ta đến với đỉnh vinh quang. cßn 99% lµ sù lao ®éng. lao ®éng. cố gắng hết mình bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng..NhiÒu ngêi cho r»ng m×nh th«ng minh. Nhng nÕu häc sinh. kh«ng rÌn luyÖn kÜ n¨ng. Thật vậy.Nhng còng cã kh«ng Ýt ngêi v× qu¸ ham ch¬i mµ sa ng· vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. ai có khả năng đối diện với chúng và cố gắng vượt qua.. . hùng vĩ. không ngại gian khổ mà thôi ! Chính sự kiên trì. Tuy nhiên. sinh viªn mµ vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n. b. lµm viÖc. nghiªn cøu l¹i lêi biÕng. c«ng t¸c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi lµ nhê qu¸ tr×nh ch¨m chØ häc tËp. những con người chịu thương chịu khó. lao ®éng. Như vậy.com 10 . Hay khái quát hơn. chông gai mà cảm thấy quá đỗi khó khăn và mệt nhọc thì lí do duy nhất chỉ có thể là sự lo sợ. B×nh luËn. cao ®¼ng.. hiếm khi có một đứa trẻ nào chịu khó tìm tòi. må h«i vµ c«ng søc ®æ ra míi cã ®îc. đến bến bờ hạnh phúc. và họ rất đáng được trân trọng. có óc cầu tiến sẽ làm giàu đẹp hơn đất nước mình.. t¸c ®éng gi¸o dôc cña lêi ph¸t biÓu.. KÕt luËn. Ngîc l¹i.NÕu chóng ta muèn cã thµnh c«ng th× mét trong yÕu tè quan träng nhÊt lµ ta ph¶i ch¨m chØ häc tËp... gi¸ trÞ. đất nước kém phát triển. .Trong x· héi ngµy nay. Sự nỗ lực. Chỉ khác nhau ở chỗ. III. câu nói của ông có thể hiểu đơn giản rằng: nếu bước đi trên con đường gập ghềnh. những bi kịch trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi.. e ngại của con người trước thiên nhiên bao la. nÕu häc sinh. thích thú với những bài tập khó. thcn. tiến lên phía trước. sinh viªn trong qu¸ tr×nh häc tËp. khi vừa mới gặp thử thách đã vội đổ lỗi cho hoàn cảnh và tìm cách thoái lui. kÜ x¶o trong häc tËp. kh«ng ch¨m chØ häc tËp. Và những người dễ dàng bị khuất phục. Trái lại.

®¹o ®øc. dinhlybang2010@yahoo.Thµnh ng÷ Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ bµn luËn vÒ v©n ®Ò trªn. xã hội chưa thể khắc phục. d¹y nöa ch÷ còng lµ thÇy. b¸n tù vi s”: cã nghÜa lµ: ngêi d¹y cho ta mét ch÷ th× còng lµ thÇy.T«n s: (t«n: lµ t«n träng. tÇm quan träng cña ngêi thÇy chóng ta cßn biÕt ®Õn nh÷ng c©u thµnh ng÷. §ã lµ ®¹o lÝ cña nh÷ng ngêi häc trß mµ chóng ta cÇn ph¶i tr©n träng. nhà văn Nguyễn Bá Học đã dành cho chúng ta một lời khuyên bổ ích. Ph©n tÝch. tÊt sÏ cã ngêi lµ bËc thÇy cña ta. II. quyết tâm hơn nữa để chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. chúng ta mới có thể dễ dàng tồn tại trong cái vòng đời vốn lẩn quẩn và đầy những bất trắc. Về phía bản thân mình.cã nghÜa lµ: ba ngêi cïng ®i trªn mét ®êng. nh÷ng c©u nãi d©n gian nh: + “Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn” – cã nghÜa lµ nÕu kh«ng cã ngêi thÇy d¹y cho ta häc vµ lµm bÊt cø sù viÖc g× th× ta kh«ng thÓ häc vµ lµm ®îc ®iÒu ®ã. con ®êng lµm ngêi. Nếu biết cố gắng. cao ®¼ng. 1. chøng minh. văn hóa.Träng ®¹o: (träng: coi träng. Th©n bµi. v× ngêi thÇy ®· gi¶ng d¹y. lÔ phÐp. a. đang và sẽ rơi vào tình trạng bế tắc trước những khó khăn trong cuộc sống. t«n träng. gi÷ g×n vµ ph¸t huy. truyÒn thèng nµy cã tõ l©u ®êi khi cã nhu cÇu truyÒn d¹y vµ häc tËp cña con ngêi. kÝnh träng vµ ®Ò cao vai trß cña ngêi thÇy trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ trong cuéc sèng. Gi¶i thÝch. Më bµi.com 11 . nhÊt lµ ®Æt trong bèi c¶nh x· héi ngµy nay? I. 2. cha n¾m hÕt ®îc kiÕn thøc th× häc ë b¹n. . VËy t«n s lµ ngêi häc trß th× ph¶i biÕt t«n träng. kÝnh träng vµ ®Ò cao. Hiểu được như vậy. giáo dục. Trong x· héi ngµy nay truyÒn thèng Êy ®îc nhËn thøc. ®¹o: ®¹o lÝ. truyÒn d¹y cho chóng ta biÕt thÕ nµo lµ ®¹o nghÜa. b×nh luËn. tôc ng÷. kÝnh träng ngêi thÇy. Làm được điều đó.. hiềm nguy này. + “Häc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n” – cã nghÜa lµ: nÕu häc thÇy mµ cha hiÓu hÕt. phát triển hơn trước những bất cập về kinh tế. Vµ v× thÕ c©u nãi sau míi cã ý nghÜa: + “NhÊt tù vi s. tôi luôn tự nhủ phải rèn luyện khả năng nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề. d¹y ngêi. Ph©n tÝch. lóc nµy b¹n còng lµ thÇy cña ta. ®¹o ®øc. s: lµ thÇy d¹y häc. d¹y ch÷). §©y lµ c¸ch nãi cô thÓ nhÊt cña c©u : “T«n s träng ®¹o”. Mét trong nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp nhÊt cña ngêi ViÖt Nam lµ “T«n s träng ®¹o”. ®¹i häc. một lời cảnh tỉnh cho những ai đã. thcn. ®¹o häc lµm ngêi vµ nh÷ng tri thøc kh¸c vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng tù nhiªn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ®êi sèng x· héi. kiên trì rèn luyện bản thân thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích tươi đẹp của cuộc đời mỗi con người: “Đó chính là sự thành công và niềm hạnh phúc” §Ò 8: “T«n s träng ®¹o” . . chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn nữa.. thùc hµnh nh thÕ nµo chóng ta h·y cïng bµn luËn. §Ò cao vai trß. “T«n sù träng ®¹o” chÝnh lµ mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ®¹o häc ViÖt Nam. ®¹o lÝ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña con ngêi): VËy träng ®¹o: lµ ngêi häc trß ph¶i biÕt t«n träng. Quả thực. V× thÕ d©n gian l¹i cã c©u: + “Tam nh©n ®ång hµnh tÊt h÷u vi s” . phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình mà bước qua sóng gió một cách tự tin và lạc quan nhất..

GTV§. Chøng minh.com 12 . cña bÊt cø ngµnh nghÒ nµo. thÇy Chu V¨n An. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu ngêi häc trß ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. ®Êt níc. b. ®îc häc nhiÒu bé m«n cña c¸c thÇy c« gi¶ng d¹y nhng hä kh«ng ý thøc ®îc vÊn ®Ò cÇn ph¶i t«n träng.cã nghÜa lµ: nÕu kh«ng t«n träng thÇy vµ ®¹o häc cña thÇy th× kh«ng thÓ lµm thÇy thiªn h¹ ®îc. GQV§ dinhlybang2010@yahoo.. ý nghÜa. III. thÇy Lª V¨n Hu. §Æng Th¸i Th©n. vai trß. Chóng ta quªn sao ®îc thÇy gi¸o NguyÔn TÊt Thµnh ngêi ®· khai sinh ra níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. c¸c thÇy líp tríc mµ danh tiÕng lu truyÒn m·i m·i. §iÒu Êy cã nghÜa lµ ®¹o lÝ truyÒn thèng kh«ng ®îc t«n träng. thÇy NguyÔn BØnh Khiªm ®êi nhµ M¹c. L¬ng t©m nghÒ nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña con ngêi trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c phôc vô nh©n d©n. Nãi c¸ch kh¸c trong nghÒ y dîc th× l¬ng t©m nghÒ nghiÖp ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu bëi nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù sèng vµ c¸i chÕt cña con ngêi. cha «ng ta ®· ®óc gän trong c©u: “T«n sù träng ®¹o” lµ rÊt chÝnh x¸c.. . häc tËp. t«n trong ®¹o häc.LÊy chÝnh kinh nghiÖm cña b¶n th©n m×nh. Nhng còng cã rÊt nhiÒu ngêi häc trß ®· vµ ®ang hiÓu vµ thùc hµnh c©u thµnh ng÷ vµ còng ®ang bíc trªn con ®êng thµnh ®¹t trong cuéc sèng. thcn... ThÕ kû XIX cã thÇy Cao B¸ Qu¸t. 3. . cïng víi c¸c häc trß xuÊt s¾c nh: Ph¹m V¨n §ång. tÇm quan träng cña viÖc t«n träng ngêi thÇy.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. ®¹i häc.. v× nh÷ng lÏ trªn. Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn. II.B»ng nh÷ng hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò nµy: + Chóng ta lu«n tù hµo víi truyÒn thèng vµ phÈm chÊt cao ®Ñp cña c¸c bËc thÇy xa. ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh x· héi ngµy nay? I. Nhng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp ®ßi hái cao nhÊt lµ ë nghÒ thÇy thuèc kh¸m ch÷a bÖnh cøu sèng. gi¸ trÞ gi¸o dôc. tÇm quan träng vµ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña c©u thµnh ng÷ “T«n s träng ®¹o” . Ng« §øc kÕ. ®Çy ®ñ ý nghÜa vÒ vai trß. KÕt luËn.. §Ò 9: “L¬ng y nh tõ mÉu” Thµnh ng÷. ng¾n gän. lÔ phÐp víi ngêi thÇy vµ coi träng ®¹o häc mµ thÇy truyÒn gi¶ng. Nh thÇy Lý C«ng Uèn ®êi nhµ Lý.. thÇy NguyÔn §×nh ChiÓu lÊy viÖc d¹y ngêi cao h¬n d¹y ch÷. Më réng.. NguyÔn Phi Khanh ®êi nhµ TrÇn.. . c.Bµi häc b¶n th©n. ®em l¹i søc khoÎ cho mäi ngêi. B×nh luËn. cao ®¼ng. Vµ v× thÕ: “Träng thÇy míi ®îc lµm thÇy” . . V× thÕ thµnh ng÷ cã c©u: “L¬ng y nh tõ mÉu”. kÝnh träng. Lª V¨n H©n.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.. §Çu thÕ kû XX cã thÇy NguyÔn Thøc Tù ®· d¹y dç häc trß hÇu hÕt thµnh ®¹t trë thµnh nh÷ng chÝ sÜ yªu níc nh cô Phan Béi Ch©u. Vâ Nguyªn Gi¸p ®· lµm r¹ng rì non s«ng ®Êt níc ta. Mét ngêi häc trß khi trë thµnh bËc thÇy th× ®· cã biÕt bao ngêi thÇy ®· truyÒn thô kiÕn thøc vÒ mäi mÆt – tøc lµ lµm häc trß cña nhiÒu ngêi thÇy th× sau míi cã thÓ lµm thÇy giái ®îc. V× muèn lµm thÇy th× tríc hÕt ph¶i lµm häc trß. thÇy TrÇn Ých Ph¸t ®êi nhµ Lª. VËy nªn. trong khoa häc.

quèc tÕ ®i kh¸m ch÷a bÖnh v× søc khoÎ céng ®ång. ®éng viªn an ñi. cao ®¼ng. kh¸m ch÷a bÖnh cho mäi ngêi nh lµ ngêi mÑ hiÒn tõ ch¨m sãc.com 13 . ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi mäi ngêi trong bÊt cø ngµnh nghÒ g×. y t¸ ë vïng s©u vïng xa.. Chøng minh. ®· t¹o ra chiÒu híng tÝch cùc tronng qu¸ tr×nh phôc vô nhu cÇu cña nh©n d©n. y t¸. b»ng quan hÖ: nhu cÇu – b¸c sÜ tèt – tiÒn – khái bÖnh ®· ®îc thiÕt lËp (kh¸m ch÷a bÖnh theo yªu cÇu). . l¬ng t©m. . n¬i biªn c¬ng. tr¸ch nhiÖm cña c¸c y b¸c sÜ. Bëi v×. cøu ch÷a cho ®øa con th©n yªu cña m×nh nh thÕ nµo th× nh÷ng ngêi hµnh nghÒ y dîc còng cÇn ch¨m sãc..C¸c b¸c sÜ trong qu©n ®éi – thêng xuyªn kh¸m ch÷a bÖnh cho ®ång bµo c¸c d©n téc vïng s©u vïng xa. sù tin tëng cña céng ®ång ®èi víi hä lµ rÊt cao. (®a mét vµi dÉn chøng kh¸c mµ b¹n biÕt) c. §Æc biÖt lµ c¸c b¸c sÜ. h¶i ®¶o xa x«i. T©m lÝ ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã rÊt nÆng nÒ vµ ngêi bÖnh ®îc ch¨m sãc. cøu ch÷a ch bÖnh nh©n cña m×nh nh vËy. ch÷a trÞ còng sÏ kh«ng ®îc tho¶i m¸i. . cña ngêi thÇy thuèc khi ch¨m sãc.. cÇn cã th¸i ®é ch¨m sãc. Nh ®· nãi ë trªn.. cu mang.... cøu ch÷a cho céng ®ång rÊt tËn t©m chu ®¸o vµ cã hiÖu qu¶ ®îc nh©n d©n tin tëng. Ngêi bÖnh ®Õn bÖnh viÖn gÆp b¸c sÜ mµ dinhlybang2010@yahoo. 2. Gi¶i thÝch. ®¹i häc. + Tiªu cùc: “L¬ng y” ph¶i nh “tõ mÉu” – cã thÓ ®ã lµ mét ngêi nµo dã dïng c¸ch nãi nµy ®Ó muèn nhÊn m¹nh ®Õn l¬ng t©m. ChÝnh v× thÕ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ph©n tÝch cho ngêi bÖnh thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu trÞ nh thÕ nµo. sö dông thuèc ra sao cho phï hîp ®Ó ®i ®Õn hiÖu qu¶ cøu ch÷a. hé lÝ. Ngêi mÑ hiÒn tõ ch¨m sãc. b×nh luËn. §Æc biÖt lµ ë c¸c trung t©m ®« thÞ lín nh Hµ Néi. Ph©n tÝch. cu mang.. Lµm ®îc nh vËy cã nghÜa lµ thùc hiÖn ®îc c©u thµnh ng÷: “L¬ng y nh tõ mÉu” –b¸c sÜ nh ngêi mÑ hiÒn tõ ch¨m sãc cho ®µn con yªu dÊu cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu ngêi hµnh nghÒ y dîc ®· lµm ®îc ®iÒu Êy.. cøu ch÷a bÖnh cho ®øa con cña m×nh. chøng minh. Nhng nÕu lµ mét biÓn khÈu hiÖu rÊt to ë cæng bÖnh viÖn nµo ®ã th× thËt lµ tai h¹i.. a. b. Sµi Gßn. khi ta lµm ®iÒu g× ®ã mµ do bÞ b¾t buéc ph¶i lµm th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng bao giê ®¹t ®îc cao nhÊt. Bëi nã sÏ g©y hiÓu nhÇm! Thµnh ng÷ “L¬ng y nh tõ mÉu” chØ cã 5 tõ. V× khi con ngêi mang bÖnh tËt trong ngêi th× t©m lÝ rÊt nÆng nÒ. Nhng cã lÏ ®èi víi nghÒ y dîc th× l¬ng t©m.“L¬ng y nh tõ mÉu”: cã nghÜa lµ l¬ng t©m cña y b¸c sÜ. thcn. nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô y tÕ ®· ®îc më ra. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ngµy nay.C¸c y b¸c sÜ trong c¸c dù ¸n quèc gia. khuyªn b¶o. ngêi b¸c sÜ. h¶i ®¶o xa x«i. nghiÖp vô ch¨m sãc.. n¬i biªn c¬ng. Cã rÊt nhiÒu ngêi bÖnh ®· trë thµnh nh÷ng ®øa con yªu dÊu trong vßng tay ch¨m sãc.. cøu ch÷a cña nh÷ng ngêi mÑ hiÒn tõ nh thÕ. 1. nh©n viªn híng dÉn. B×nh luËn. ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ quan träng h¬n c¶. + TÝch cùc: cã nhiÒu ngêi ®· thùc sù trë thµnh nh÷ng b¸c sÜ giái vÒ chuyªn m«n.. Cã rÊt nhiÒu “l¬ng y” ®· trë thµnh “tõ mÉu”. c¸n bé qu¶n lÝ. nÕu kh«ng muèn nãi lµ ®au khæ cã khi ®Õn tuyÖt väng. NÕu “l¬ng y” b¾t buéc ph¶i nh “tõ mÉu” th× kh«ng thÓ ®îc. ®iÒu trÞ mét c¸ch nhÑ nhµng. Ph©n tÝch. HuÕ.

. §ã míi lµ ngêi biÕt”.HiÓu biÕt th× nãi lµ hiÓu biÕt lµ b×nh thêng. Ngêi ®ã kh«ng biÕt ®îc r»ng m×nh biÕt ®îc ®iÒu g× vµ kh«ng biÕt ®îc c¸i g×.. . GQV§ 1. §Ò 10: “BiÕt th× nãi r»ng biÕt. Khi cã sù hiÓu biÕt vÒ bµi häc hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi häc ta sÏ tù tin mµ nãi m×nh hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò ®ã.. + Trong cuéc sèng: cã nhiÒu ngêi kh«ng ®îc häc hµnh trêng líp l¹i kh«ng tù trau dåi nh÷ng kiÕn thøc ngoµi x· héi nhng l¹i lu«n tá ra m×nh lµ ngêi hiÓu biÕt. tin tëng th× bÖnh ch¾c sÏ khã mµ khái ®îc. “BiÕt th× nãi r»ng biÕt. II. §ã míi lµ ngêi biÕt”. lµ dèi tr¸..B×nh luËn: Trong häc tËp hay trong cuéc sèng cã nhiÒu ngêi ®· kh¼ng ®Þnh nhËn thøc cña m×nh. KTV§.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Ph©n tÝch. §ã míi lµ ngêi biÕt” . ®iÒu g× cha biÕt. KÎ nµo nh vËy ¾t sÏ lµ ngêi kh«ng hiÓu biÕt.Cã nghÜa lµ..Trong cuéc sèng: . GiÊu giÕm sù dèt cña m×nh lµ mét ®iÒu tÖ h¹i. kh«ng tho¶i m¸i.V× thÕ ngêi häc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ r»ng: m×nh biÕt g× vµ kh«ng biÕt g× ®Ó cßn ®Þnh híng trong qu¸ tr×nh häc tËp. chøng minh. cè ý giÊu sù cha hiÓu biÕt ®i mµ cã vÎ bÒ ngoµi lµ ®· hiÓu biÕt.. Khi ta kh«ng hiÓu. GTV§ Trong qu¸ tr×nh häc tËp cña con ngêi th× cÇn nhÊt lµ sù thµnh thùc. cha hiÓu th× nãi lµ cha biÕt cha hiÓu. lµ nãi liÔu. lµ kh«ng b×nh thêng. . hä ®· trë thµnh nh÷ng ngêi hiÓu biÕt vµ ®em nh÷ng hiÓu biÕt Êy mµ øng dông trong cuéc sèng.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. ý nghÜa. §¹o Nho Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/ 600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. thcn. nhng kh«ng hiÓu biÕt mµ l¹i nãi lµ hiÓu biÕt th× ®ã lµ sù ngé nhËn. III. chóng ta h·y cïng bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn. §ã lµ mét yªu cÇu sù trung thùc trong nhËn thøc! . V× thÕ kh«ng ®îc giÊu dèt lµ mét yªu cÇu trong häc tËp ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp V× thÕ cã lêi d¹y r»ng: “BiÕt th× nãi r»ng biÕt. Ph©n tÝch.. cao ®¼ng.Trong häc tËp: trong qu¸ tr×nh gi¶ng bµi khi thÇy gi¸o hái häc sinh ®· hiÓu bµi cha th× sÏ cã nh÷ng HS cha hiÓu l¹i nãi r»ng hiÓu ®Ó cho qua chuyÖn. Kh«ng biÕt nãi r»ng kh«ng biÕt. Trong khi lµm thÇy th× anh ta ®· lÊy c¸i dèt nµy ®Ó che ®Ëy c¸i dèt kia. mét ngêi hiÓu biÕt ®Ých thùc th× nh÷ng g× ngêi ®ã biÕt th× h·y nãi lµ m×nh biÕt. hoÆc cha thùc sù hiÓu râ th× còng nãi r»ng m×nh cha hiÓu. Më réng. ®¹i häc. Kh«ng biÕt nãi r»ng kh«ng biÕt. 2. Kh«ng biÕt nãi r»ng kh«ng biÕt..Bµi häc cho b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi hµnh nghÒ y dîc. a. . Gi¶i thÝch. 3. Nh÷ng ngêi ®ã sÏ kh«ng bao giê lµ ngêi häc giái ®îc. vµ trë thµnh ngu dèt m·i m·i.. gi¸ trÞ gi¸o dôc vµ sù t¸c ®éng cña c©u thµnh ng÷. cã khi l¹i cßn nÆng h¬n! . .. Nhng còng cã nhiÒu ngêi l¹i che dÊu sù kÐm hiÓu biÕt cña m×nh b»ng mét vÎ dinhlybang2010@yahoo.Chøng minh: + Trong häc tËp: Trong truyÖn cêi “Tam ®¹i con gµ” anh häc trß dèt l¹i ®ßi lµm thÇy. . b×nh luËn. .com 14 ..

. sÏ thÓ hiÖn ®îc nh÷ng vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña m×nh trong x· héi.Ng¹n ng÷ Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng ®îc. Cho nªn ®· lµ ngäc th× ph¶i mµi giòa.. hiÓu biÕt. Ph©n tÝch. cao ®¼ng. 2. Tõ mét viªn ®¸ quý. vÒ nh÷ng hiÓu biÕt vµ vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt Êy trong cuéc sèng b¶n th©n vµ x· héi. . Ta cã thÓ vÝ ngêi tµi lµ mét viªn ngäc quý. . mµi giòa míi thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña nã.Chøng minh: + Hå ChÝ Minh cã bµi th¬ “Gi· g¹o” ®· thÓ hiÖn rÊt ®óng tinh thÇn Êy: dinhlybang2010@yahoo. . V× thÕ chóng ta cÇn phª ph¸n thãi xÊu che dÊu c¸i dèt cña m×nh ®Ó råi trë thµnh kÎ thiÕu hiÓu biÕt.. rÌn luyÖn th× kh«ng trë thµnh h÷u Ých cho cuéc sèng cña chÝnh hä vµ cho x· häi. thcn. tù lõa dèi m×nh. chøng minh. Ngµy nay con ngêi sèng trong x· héi hiÖn ®¹i nhng con ngêi còng mang b¶n n¨ng tù nhiªn. tu dìng ®¹o ®øc.“Nh©n bÊt häc bÊt tri lÝ”: cã nghÜa lµ nÕu con ngêi kh«ng ®îc häc hµnh ®Çy ®ñ (häc c¶ ë trêng líp vµ trêng ®êi) th× kh«ng biÕt ®Õn nh÷ng lÝ luËn. ®Ïo gät th× kh«ng thÓ lµm cho nã thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña nã. bµn luËn. lËp luËn. III. cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß. ®¸ quý. Më réng. con ngêi cÇn cã qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó nhËn thøc vÒ x· héi vµ ý thøc vÒ b¶n th©n m×nh. phÈm chÊt vµ tµi n¨ng th× kh«ng trë thµnh thiªn tµi ®îc. 3..Ph©n tÝch: Ngäc lµ ®¸ng quý! Con ngêi lµ ®¸ng quý! Nhng nÕu kh«ng cã sù häc tËp..“Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ”: cã nghÜa lµ viªn ngäc. mµi giòa. mét viªn ngäc lÊy trong tù nhiªn nÕu kh«ng cã bµn tay gät ®Ïo..Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña lêi d¹y.. Ngêi kh«ng cã häc th× lµm sao cã nh÷ng hiÓu biÕt. KTV§ .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nh©n bÊt häc bÊt tri lÝ” II. ®· lµ ngêi th× ph¶i häc tËp. b×nh luËn . V× thÕ nÕu lµ ngäc th× ph¶i cã sù gät ®Ïo. Con ngêi còng nh ngäc ph¶i ®îc häc tËp ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vÒ tù nhiªn. cÇn ph¶i häc tËp nhiÒu. nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn nh©n c¸ch sèng cña mçi con ngêi trong céng ®ång. rÌn luyÖn trÝ tuÖ nhiÒu th× viªn ngäc Êy ngµy cµng thµnh c«ng. Nh©n bÊt häc bÊt tri lÝ” .. tÇm quan träng cña m×nh ®èi víi x· héi. mµi giòa cña con ngêi th× kh«ng thµnh nh÷ng s¶n phÈm trang søc ®Ñp. ChÝnh v× thÕ Ng¹n ng÷ cã c©u: “Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ. V× thÕ còng nh ngäc ph¶i mµi giòa míi thÓ hiÖn ®îc hÕt vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña nã th× con ngêi còng ph¶i häc tËp.com 15 . quý gi¸ ®îc. thùc hµnh trong lao ®éng s¸ng t¹o. B¶n n¨ng tù nhiªn th× Ýt mang tÝnh x· héi mµ nã mang tÝnh c¸ nh©n.Bµi häc cho b¶n th©n. vÒ mäi vÊn ®Ò cña ®êi sèng con ngêi vµ x· héi. ý nghÜa gi¸o dôc. . Më bµi: Sèng trong x· héi. GQV§ 1. ®¹i häc. kh«ng cã hiÓu biÕt th× kh«ng cã nh÷ng lÝ lÏ. mµi giòa tu dìng nh©n c¸ch. Gi¶i thÝch.. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. NÕu con ngêi sinh ra ®· lµ th«ng minh nhng nÕu kh«ng häc tËp. §Ò 11: “Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ. bÒ ngoµi rÊt am hiÓu. nÕu kh«ng ®îc mµi giòa. x· héi th× míi trë thµnh ngêi hoµn thiÖn vÒ nh©n c¸ch.

thö th¸ch cµng nhiÒu th× ®ßi hái chóng ta cµng ph¶i nç lùc phÊn ®Êu v¬n lªn. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang lµ rÊt ®óng. §iÒu Êy cã nghÜa lµ. Nhng còng cã nhiÒu ngêi ®· thÊt b¹i. Nhng sù tho¶ m·n l¹i kh«ng nõam trong kÕt qu¶ ®¹t ®îc mµ ë trong sù cè g¾ng. II. 2. ®¹i häc.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña c©u ng¹n ng÷. 3. D¸m thÊt b¹i ®Ó thµnh c«ng míi lµ thµnh c«ng v÷ng ch¾c nhÊt. nç lùc vît qua mäi khã kh¨n cña c«ng viÖc th× kh«ng thÓ cã ®îc thµnh qu¶. häc tËp vµ tu dìng ®¹o ®øc. Mahatma Gandhi. ý nghÜa gi¸o dôc. GTV§ ThÊt b¹i lµ mÑ thµnh c«ng! C©u nãi nµy rÊt quen thuéc víi chóng ta. Còng nh c©u nãi: “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. c«ng t¸c: khi chóng ta lµm viÖc trong mét thêi gian dµi vµ c«ng viÖc gÆp khã kh¨n th× ta rÊt bë dë c«ng viÖc. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc. “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. . chiÕn th¾ng cµng vÎ vang”:cã nghÜa lµ: khi gÆp khã kh¨n. GQV§ 1. KTV§ . tu dìng thêng xuyªn. trÝ tuÖ. Nç lùc cµng nhiÒu. Trªn thùc tÕ. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang”. Nhng nÕu cã dinhlybang2010@yahoo. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc”: cã nghÜa lµ: trong cuéc sèng. trong cuéc sèng. §Ò 12: “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. V× thÕ: Nç lùc cµng nhiÒu. Chóng ta lµ nh÷ng viªn ngäc quý. thcn. kh«ng thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña m×nh do kh«ng thêng xuyªn mµi giòa. + Trong lao ®éng. §¬ng nhiªn nÕu kh«ng nç lùc th× sÏ ch¼ng cã sù chiÕn th¾ng vÎ vang nµo hÕt. . chøng minh.Ph©n tÝch: + Trong häc tËp: Nç lùc c« g¾ng v¬n lªn ®Ó vît qua nh÷ng bµi thi cµng lín th× kÕt qu¶ thi cµng cao. Më réng III. Gi¶i thÝch. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang” cña Mahatma Gandhi lµ mét minh chøng râ nhÊt cho vÊn ®Ò nµy. häc tËp. . chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc. G¹o ®em vµo gi· bao ®au ®ín G¹o gi· xong råi tr¾ng tùa b«ng Sèng ë trªn ®êi ngêi còng vËy Gian nan rÌn luyÖn míi thµnh c«ng + D/c b»ng chÝnh b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh . Nç lùc cµng nhiÒu. Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. cao ®¼ng. Cã nhiÒu ngêi ®· “thµnh khÝ”.Nç lùc cµng nhiÒu. b×nh luËn. Ph©n tÝch. b»ng chÝnh nç lùc cña con ngêi mµ míi ®¹t ®îc môc ®Ých. Vµ ta vît qua thö th¸ch lín bao nhiªu th× chiÕn th¾ng cña ta l¹i cµng vÎ vang bÊy nhiªu. ®· rÊt “tri lÝ” nhê häc tËp.B×nh luËn. Nãi c¸ch kh¸c.Bµi häc cho b¶n th©n. nhng viªn ngäc Êy cã thÓ hiÖn hÕt vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña m×nh hay kh«ng Êy lµ do gät ®Ïo mµi giòa.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nç lùc cña chóng ta ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ ®ã. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. ®Ó cã ®îc thµnh c«ng th× chóng ta ph¶i tr¶i qua nh÷ng ®¾ng cay cña sù thÊt b¹i. Khi ®ã chóng ta sÏ nhËn ra r»ng: h¹nh phóc – sù tho¶ m·n mµ ta cã ®îc chÝnh lµ nhê sù nç lùc cña m×nh.com 16 . NÕu kh«ng cã sù cè g¾ng. häc tËp vµ lao ®éng con ngêi ®Òu muèn ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh.

.. III. ý nghÜa gi¸o dôc. tõ ®ã rót kinh nghiÖm ®Ó thµnh c«ng. 3. rÊt cÇn chóng ta cã nghÞ lùc ®Ó vît qua.NÕu ta lµm viÖc kh«ng tËn tuþ. Khi gÆp trë ng¹i trong c«ng viÖc th× b¹n h·y nhí ®Õn c©u nãi – còng lµ kinh nghiÖm cña chÝnh Mahatma Gandhi: “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. . NÕu cã gÆp thÊt b¹i th× nguyªn nh©n cña nã rÊt cã thÓ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan.com 17 . .. ý thøc kiªn tr×.Henry Ford ®· nãi: “ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”. ..Theo ®ã th× chóng ta sÏ cã thªm søc m¹nh ®Ó vît qua khã kh¨n thö th¸ch. .Chøng minh: b»ng chÝnh b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi kh¸c. vµ kh«ng ai cã thÓ lµm ®îc h¬n thÕ”. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. II. t«i cã ®îc nguån an ñi lín nhÊt khi tù nãi víi m×nh hµng tr¨m lÇn: “M×nh ®· lµm hÕt søc m×nh.. thcn. phÊn ®Êu vît qua khã kh¨n th× c«ng viÖc míi hoµn thµnh. kh«ng cè g¾ng hÕt m×nh th× khi x¶y ra thÊt b¹i sÏ g©y ®au khæ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. §ã lµ sù ®¸nh gi¸ vai trß vµ tÇm quan träng viÖc nh×n ra sù thÊt b¹i cña m×nh. .Qu¶ thËt nh÷ng ai ®· “hÕt søc m×nh” v× c«ng viÖc. + Trong cuéc sèng: khi gÆp khã kh¨n thö th¸ch vÒ tµi chÝnh hay c¸c vÊn ®Ò vÒ ®êi sèng tinh thÇn. vµ kh«ng ai cã thÓ lµm ®îc h¬n thÕ” ®Ó tù gi¶i tho¸t cho m×nh nh÷ng c¨ng th¼ng.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña lêi ph¸t biÓu. Ph©n tÝch.Bµi häc cho b¶n th©n. dinhlybang2010@yahoo. bøc xóc. vµ kh«ng ai cã thÓ lµm ®îc h¬n thÕ”. KTV§ . Nhng kh«ng ph¶i ai còng cã ®ñ kiªn tr× vµ lßng quyÕt t©m nç lùc Êy. Charles Darwin. 2. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ nhµ b¸c häc Charles Darwin ®· ph¸t biÓu r»ng “BÊt cø khi nµo t«i kh¸m ph¸ ra t«i ®· lµm háng viÖc hay c«ng viÖc cña t«i bÞ phª ph¸n mét c¸ch nÆng nÒ. b×nh luËn. . Khi ®ã b¹n h·y nhí ®Õn c©u nãi: “M×nh ®· lµm hÕt søc m×nh. §ã lµ niÒm an ñi lín nhÊt! .B×nh luËn: NÕu muèn cã sù tho¶ m·n vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc th× cÇn cã sù nç lùc lín ®Ó vît qua bÊt k× trë ng¹i nµo. §Ò 13: “BÊt cø khi nµo t«i kh¸m ph¸ ra t«i ®· lµm háng viÖc hay c«ng viÖc cña t«i bÞ phª ph¸n mét c¸ch nÆng nÒ. GTV§ Tæng thèng Hoa K× Richard Nixon ®· ph¸t biÓu r»ng “B¹n chØ biÕt quý vÎ tr¸ng lÖ cña c¸c ®Ønh nói cao vêi vîi khi ®· ®øng ë vùc s©u th¼m nhÊt” vµ “ B¹n cÇn ®¬ng ®Çu víi tÊt c¶ c¸c thÊt b¹i ®Ó cho sù cao quý cña b¹n hiÓn hiÖn”.. §iÒu ®ã sÏ khiÕn ta h¹nh phóc. ©n hËn v× ®· kh«ng cè g¾ng hÕt søc. Nç lùc cµng nhiÒu. t«i cã ®îc nguån an ñi lín nhÊt khi tù nãi víi m×nh hµng tr¨m lÇn: “M×nh ®· lµm hÕt søc m×nh. GQV§. Gi¶i thÝch. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang” ch¾c ch¾n b¹n sÏ cã thªm søc m¹nh ®Ó vît qua.Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc khoa häc hay bÊt cø c«ng viÖc g× chóng ta ®Òu cã thÓ gÆp thÊt b¹i hoÆc bÞ mäi ngêi phª ph¸n... ®¹i häc. chøng minh. . Më réng.. cao ®¼ng. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc. 1. I.

thcn. §Ò 14: “ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”. Êy lµ nh÷ng ngêi kh«ng cã lßng nhiÖt huyÕt. .Kh¼ng ®Þnh vai trß. tÇm quan träng cña lêi ph¸t biÓu. t¸c dông ®èi víi tÊt c¶ chóng ta . cao ®¼ng.B×nh luËn: NhiÒu ngêi khi gÆp thÊt b¹i rÊt dÔ g©y ch¸n n¶n vµ khã lµm l¹i tõ ®Çu. ®¹i häc.NÕu ta thÊt b¹i mµ l¹i thÊt väng. §ã lµ sù khëi ®Çu “th«ng minh h¬n”! . hÕt m×nh v× c«ng viÖc th× thµnh c«ng kh«ng thÓ ®Õn víi ngêi ®ã. (Liªn hÖ trong qu¸ tr×nh häc tËp. Nhng ®iÒu quan trong lµ chóng ta ®èi mÆt víi thÊt b¹i Êy nh thÕ nµo ®Ó lµm l¹i tõ ®Çu.com 18 . 2. kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra thÊt b¹i th× cã nghÜa lµ ta ®· b¾t ®Çu l¹i mét c¸ch th«ng minh nhÊt. . M.Gorki Anh /chÞ h·y bµy tá ý kiÕn cña m×nh b»ng mét bµi nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ vÒ vÊn ®Ò trªn? I. dinhlybang2010@yahoo.Chøng minh: . H·y ®èi diÖn víi thÊt b¹i ®Ó vît qua nã.TrÝch dÉn c©u nãi cña M. ch¸n n¶n th× sÏ ch¼ng ®¹t ®îc bÊt cø thµnh c«ng nµo hÕt. . ®Ó thÊy ®îc ý nghÜa.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña c©u nãi. Ph©n tÝch. Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? I. sÏ kh«ng lÆp l¹i sai lÇm tríc ®Ó dÉn ®Õn thÊt b¹i.B×nh luËn: III.Bµi häc cho b¶n th©n §ª 15: “S¸ch më réng tríc m¾t t«i nh÷ng ch©n trêi míi”. . bi quan.“ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”. KTV§ . GQV§ 1. . GQV§. KTV§. Tæng thèng Hoa K× Richard Nixon ®· ph¸t biÓu r»ng: “B¹n chØ biÕt quý vÎ tr¸ng lÖ cña c¸c ®Ønh nói cao vêi vîi khi ®· ®øng ë vùc s©u th¼m nhÊt” vµ “B¹n cÇn ®¬ng ®Çu víi tÊt c¶ c¸c thÊt b¹i ®Ó cho sù cao quý cña b¹n hiÓn hiÖn”. GTV§. ý nghÜa gi¸o dôc. Chøng minh.Gor-ki II.Ph©n tÝch: . H·y biÕn thÊt b¹i thµnh mét c¬ héi tèt ®Ó ta söa ch÷a. .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. GTV§. ChÝnh v× thÕ mµ Henry Ford ®· ph¸t biÓu r»ng: “ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”. lao ®éng.Nªu vai trß cña s¸ch tõ xa ®Õn nay trong ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi. ý nghÜa. ®iÒu Êy cã nghÜa lµ: thÊt b¹i chÝnh lµ c¬ héi rÊt tèt ®Ó ta b¾t ®Çu lµm l¹i khi ®· cã kinh nghiÖm h¬n.ThÊt b¹i trong c«ng viÖc hay trong cuéc sèng lµ ®iÒu kh«ng ai tr¸nh khái. II. c«ng t¸c. . . tÇm quan träng cña ph¸t biÓu) III. Henry Ford. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi.Bµi häc cho b¶n th©n. §ã lµ sù ®¸nh gi¸ vai trß vµ tÇm quan träng cña viÖc nh×n nhËn ra sù thÊt b¹i cña m×nh ®Ó thµnh c«ng. B×nh luËn. Gi¶i thÝch.

khi cha cã c«ng nghÖ in Ên.. .S¸ch cã søc m¹nh vît qua mäi kh«ng gian.S¸ch lµ s¶n phÈm cña v¨n minh nh©n lo¹i. T liÖu tham kh¶o. b. . ®Ó ®Õn víi ngêi ®äc. vÒ nh÷ng ®Êt níc. S¸ch lµ n¬i kÕt tinh nh÷ng t tëng tiªn tiÕn nhÊt cña thêi ®¹i. miÒn ®Êt xa x«i trªn thÕ giíi. Gi¶i thÝch a. CÇn cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ s¸ch vµ viÖc ®äc s¸ch.. S¸ch lµ s¶n phÈm tinh thÇn k× diÖu cña con ngêi. thÊt häc A-lÕch-x©y Pª-cèp ®· v¬n lªn trë thµnh nhµ v¨n Nga vÜ ®¹i næi tiÕng thÕ giíi Gor-ki – mét nhµ v¨n bËc thÇy cûa giai cÊp v« s¶n.Gor-ki kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn tù häc.VÊn ®Ò ®äc s¸ch ngµy ngay trong giíi trÎ? III. nh÷ng ch÷ c¸i tõ l©u ®· trë nªn l¹ lïng trªn c¸c tÊm da cõu. nh÷ng hoµi b·o m¹nh mÏ nhÊt.S¸ch lµ kÕt qu¶ cña lao ®éng trÝ tuÖ con ngêi.S¸ch gióp con ngêi tù kh¸m ph¸ d©n téc m×nh.®ã lµ c¸i thÇn k× nhÊt trong nh÷ng c¸i thÇn k× mµ nh©n lo¹i ®· s¸ng t¹o nªn. t©m t. kh¸t väng cña con ngêi ë nh÷ng n¬i xa x«i nhÊt mµ chóng ta khã cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i tíi ®ã. S¸ch lµ c¸i cÇn cã ®Ó con ngêi lu gi÷ vµ truyÒn l¹i cho mäi thÕ hÖ nh÷ng kh¸m ph¸ cña con ngêi vÒ vò trô. .S¸ch gióp ta hiÓu biÕt vÒ cuéc sèng vµ con ngêi qua c¸c thêi k× kh¸c nhau. ý nghÜa nªn ph¶i biÕt chän s¸ch mµ ®äc. nu«i dìng nh÷ng kh¸t khao cña chóng ta. S¸ch . . b¶n th©n m×nh vµ ch¾p c¸ch nh÷ng íc m¬. Tõ nh÷ng h×nh vÏ bÝ hiÓm trªn nh÷ng phiÕn ®Êt sÐt. C©u nãi Êy hµm chøa mét ý nghÜa quan phong phó vµ mét ch©n lÝ.. ®¹i häc. Con ngêi ngµy nay vÉn kh«ng hÒ gi¶m sót høng thó ®i t×m l¹i nh÷ng trang s¸ch hµng ngh×n n¨m nay.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nh÷ng con ch÷ tîng h×nh trªn c¸c thÎ tre. cÇn truyÒn ®¹t l¹i míi ghi vµo s¸ch. . .S¸ch rÊt quan träng nhng chØ häc trong s¸ch vë th× vÉn cha ®ñ mµ ph¶i biÕt hcä c¶ trong thùc tÕ. tr¸i ®Êt. cho ®Õn dinhlybang2010@yahoo.. thcn. mét lêi khuyªn cã gi¸ trÞ. Tõ mét cËu bÐ må c«i.Nªu ph¬ng híng hµnh ®éng cña c¸ nh©n.com 19 . cao ®¼ng.. tæng hîp. thÕ giíi tù nhiªn.S¸ch cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh. ChØ cã nh÷ng g× mµ con ngêi c¶m thÊy bøc xóc cÇn nãi lªn. chän läc.Kh¼ng ®Þnh t¸c dông to lín cña s¸ch vµ viÖc ®äc s¸ch. c.. thö th¸ch. 1. S¸ch . Tõ hµng ngh×n n¨m tríc. ThËt kh«ng thÓ h×nh dung mét nÒn v¨n minh mµ kh«ng cã s¸ch. vÒ vò trô bao la. x· héi loµi ngêi. cha cã c¶ giÊy bót n÷a th× nh©n lo¹i ®· cã nh÷ng h×nh thøc ®Çu tiªn cña s¸ch råi. .®ã lµ kho chøa ®ùng nh÷ng hiÓu biÕt cña con ngêi ®· ®îc kh¸m ph¸. dã ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn s¸ch. qua rµo c¶n ng«n ng÷. lóc ®ã thùc tÕ lµ mét cuèn s¸ch vÜ ®¹i nhÊt kh«ng cã trong cuèi. .§äc s¸ch mang l¹i nhiÒu lîi Ých. T¸c ®éng cña s¸ch kh«ng hÒ bÞ giíi h¹n bëi thêi gian vµ kh«ng gian. thêi gian. con ngêi ®îc nh©n d©n thÕ giíi kÝnh träng v× mét vèn hiÓu biÕt v¨n ho¸ võa réng lín võa s©u s¾c. S¸ch më réng ra nh÷ng ch©n trêi míi. . hiÓu biÕt vÒ ®êi sèng v¨n ho¸.. KTV§. biÕt hcä hái vµ lµm theo nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong s¸ch. nh÷ng t×nh c¶m tha thiÕt nhÊt cña con ngêi. . ChÝnh «ng ®· nãi ®Õn t¸c ®éng k× diÖu cña s¸ch ®èi víi m×nh trong mét lêi ph¸t biÓu gi¶n dÞ: “S¸ch më réng tríc m¾t t«i nh÷ng ch©n trêi míi”. Tõ l©u con ngêi ®· biÕt ®Õn sù k× diÖu cña s¸ch. t×nh c¶m. Nhê ®©u? Nhê mét nghÞ lùc sèng phi thêng ®· t×m gÆp mét thø tµi s¶n phi thêng: S¸ch! Nãi ®Õn M. .

S¸ch ®a ®Õn cho ngêi ®äc nh÷ng hiÓu biÕt míi mÎ vÒ thÕ giíi mu«n loµi trªn hµnh tinh chóng ta vµ c¶ vò trô bao la kh«ng cïng kh«ng tËn n÷a... Ngoµi nh÷ng cuèn s¸ch cã néi dung tèt th× vÉn cã nh÷ng cuèn s¸ch phi khoa häc. nÒn v¨n ho¸. §ã lµ nh÷ng mong muèn mµ tÊt c¶ c¸c bËc phu huynh häc sinh trªn thÕ giíi còng nh ë ViÖt Nam ®Òu mong ®¹t ®îc.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. §äc nh÷ng cuèn s¸ch nh thÕ ®óng lµ ch©n trêi míi ®· më réng tríc m¾t ta vµ ®i s©u vµo trÝ ãc t©m hån co ngêi. quyÒn lîi cña tÊt c¶ mäi ngêi.§ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ph¶n ¸nh chÝnh x¸c quy luËt cña tù nhiªn vµ ®êi sèng x· héi. cao ®¼ng. Mét trong nh÷ng ®iÒu Êy lµ: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè”. h¹nh phóc vµ ®au khæ..1865) göi thÇy HiÖu trëng cña con trai m×nh – SGK Ng÷ v¨n 10. nh÷ng cuèn s¸ch ®îc in hµng lo¹t b»ng c¸c m¸y in ®iÖn tö hiÖn ®¹i. §Æc biÖt nh÷ng cuèn s¸ch vÒ v¨n häc.Lin-c«n göi thÇy hiÖu trëng cña con trai m×nh – lµ mét l¸ th mang ®Ém tinh thÇn gi¸o dôc(SGK-Ng÷ v¨n. GQV§. d©n téc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. S¸ch xÊu? .Lin-c«n (1809 . con ngêi ®· s¸ng t¹o ra s¸ch vµ ®am mª ®äc s¸ch. Nh÷ng cuèn s¸ch vÒ x· héi cho ta hiÓu biÕt vÒ lÞch sö. thcn. Ta kh«ng thÓ h×nh dung mét thÕ giíi kh«ng cã s¸ch.com 20 .Gor-ki ®· rÊt chÝ lÝ khi nãi: “S¸ch më réng tríc m¾t t«i nh÷ng ch©n trêi míi”. m©u thuÉn gi÷a nh÷ng con ngêi.. Gi¶i thÝch. x· héi vµ c¸c mÆt kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi con ngêi. chiÕn tranh.GTV§.. Th cña tæng thèng Mü A. g©y chia rÏ. tËp 2 – NXBGD – trang 135) Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ mong muèn trªn? I. mäi truyÒn thèng cña c¸c d©n téc trªn thÕ giíi.. v¨n minh cña nh©n lo¹i khã mµ tån t¹i ®îc. dinhlybang2010@yahoo. d©n téc... nh÷ng kh¸t väng vµ ®Êu tranh cña hä. Hµng ngµn n¨m qua. phi v¨n ho¸. v¨n ho¸. tµ d©m.§ã nh÷ng cuèn s¸ch xuyªn t¹c ®êi sèng. Mét ngêi sèng ë n¬i hÎo l¸nh ë Ch©u ¸ còng cã thÓ ®äc ®îc cuèn s¸ch ë mét ®Êt níc xa x«i ë Ch©u MÜ. II. hªm nay. Kh«ng cßn s¸ch... §Ò 16: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè”. 10 tËp 2). 1. g©y kÝch ®éng b¹o lùc. S¸ch vÉn tiÕp tôc ph¸t huy søc m¹nh k× diÖu cña nã. S¸ch lµm cho c¸c d©n téc trªn thÐ giíi gÇn nhau h¬n. nçi buån... S¸ch lµ thÕ. §ã lµ mét vÊn ®Ò cã t¸c dông gi¸o dôc rÊt lín ®èi víi thÕ hÖ trÎ ngµy nay vÒ gi¸ trÞ cña thµnh qu¶ lao ®éng do chÝnh b¶n th©n m×nh lµm ra. ®¹i häc.. VËy thÕ nµo lµ s¸ch tèt? S¸ch tèt? S¸ch tèt? . nã cã søc m¹nh nh thÕ cho nªn M. Nã cung cÊp tri thøc vÒ khoa häc tù nhiªn. gióp ta hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi bªn trong cña con ngêi qua c¸c thêi k× kh¸c nhau ë nh÷ng ®Êt níc. (TrÝch Th cña Tæng thèng MÜ A. Ta biÕt ®îc niÒm vui. quèc gia. “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè”. Nhng nÕu xa kia niÒm vui Êy chØ lµ ®Æc quyÒn cña mét sè ngêi rÊt nhá th× ngµy nay lµ niÒm vui.

...Tæng thèng MÜ A.(TrÝch Th cña Tæng thèng MÜ A. Cã nghÜa lµ: Mét ®ång ®«-la kiÕm ®îc b»ng chÝnh søc lao ®éng. mong muèn Êy lµ: h·y d¹y cho cËu con trai m×nh hiÓu r»ng mét ®«-la kiÕm ®îc b»ng søc lao ®éng cña m×nh sÏ lín h¬n 5 ®«-la nhÆt ®îc trªn hÌ phè do sù ngÉu nhiªn mµ cã.trong khi ®ã cha lµm ra mét ®ång tiÒn nµo do søc lao ®éng cña m×nh §ã lµ mét hiÖn tîng phæ biÕn trong x· héi.B×nh luËn: + Trong XH ngµy nay cã nhiÒu bËc PHHS còng d¹y con c¸i m×nh theo t tëng Êy + Nhng còng cßn nhiÒu bËc cha mÑ nu«ng chiÒu con c¸i.Chøng minh: B»ng chÝnh thùc tÕ cña mçi ngêi vÒ vÊn ®Ò nµy. ®Ó cËu cã ý thøc tù trong kiÕm ra tiÒn b»ng bµn tay vµ khèi ãc cña m×nh sÏ cã gi¸ trÞ h¬n nhiÒu tiÒn do nhÆt ®îc. . 2. Còng nh vËy. cha mÑ ph¶i cho tiÒn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh: quÇn ¸o. MÆc dï 5 ®«-la ph¶i lín h¬n 1 ®«-la (gÊp 5 lÇn). “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi”. vÒ ý nghÜa sö dông th× 1 ®«-la do chÝnh tay m×nh lµm ra l¹i lín h¬n 5 ®«-la nhÆt ®îc trªn hÌ phè. xe cé. lín lªn chóng tù do ®ßi ®îc lµm nh÷ng ®iÒu chóng muèn – c¶ ®iÒu tèt lÉn ®iÒu xÊu ®ã lµ sù häc ®ßi. giÇy dÐp. tæng thèng cña mét quèc gia hïng m¹nh trªn thÕ giíi ®· göi mét mong muèn chÝnh ®¸ng tíi thÇy hiÖu trëng cña con trai m×nh. cao ®¼ng.. sinh viªn ngµy nay chØ biÕt yªu cÇu «ng bµ.Ph©n tÝch: ý nghÜa cña mong muèn trªn ®èi víi chóng ta lµ rÊt to lín Ca dao ViÖt Nam cã c©u: Ai ¬i bng b¸t c¬m ®Çy DÎo th¬m mét h¹t ®¾ng cay mu«n phÇn §ã lµ lêi r¨n d¹y cña cha «ng ta vÒ ý thøc tr©n träng gi¸ trÞ cña thµnh qu¶ lao ®éng: mét h¹t c¬m dÎo ngät cã ®îc lµ do qu¸ tr×nh lao ®éng v« cïng cùc nhäc cña viÖc cµy cÊy. t¸c ®éng ®Õn c¸c thÇy c« vµ cha mÑ häc sinh. §Ò 17. chóng kh«ng hÒ biÕt ®Õn gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn do må h«i c«ng søc cña cha mÑ lµm ra nªn chóng kh«ng hÒ tr©n träng nã. b»ng bµn tay khèi ãc cña m×nh th× cã gi¸ trÞ h¬n rÊt nhiÒu so víi 5 ®«-la do nhÆt ®îc trªn hÌ phè – tiÒn kh«ng ph¶i do m×nh lµm ra... ®iÖn tho¹i. Chøng minh. KTV§.®Æc biÖt lµ tiÒn do chÝnh søc lao ®éng cña c¸c em lµm ra.Lin-c«n dinhlybang2010@yahoo. VËy mong muèn cña tæng thèng MÜ: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè” trong vÊn ®Ò nµy lµ rÊt cã gi¸ trÞ. ®¹i häc. t¸c ®éng gi¸o dôc ®Õn mäi thÕ hÖ häc sinh vµ ngay c¶ nh÷ng bËc phô huynh häc sinh hay chiÒu chuéng con c¸i. trang søc. xin ®îc hay lÊy trém ®îc cña ai ®ã. B×nh luËn. mµ ngÉu nhiªn nhÆt ®îc. phÇn ®¾ng cay lµ lín “m«n phÇn” so víi phÇn “dÎo ngät”. . .com 21 .Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ. Ph©n tÝch. nh÷ng ®øa trÎ Êy ®· cã tiÒn ®Ó lµm theo ®ßi hái cña m×nh. Tõ nhá.Bµi häc b¶n th©n. nhng ®ã lµ gi¸ trÞ vÒ con sè vµ sö dông trong lu th«ng mua b¸n nhng vÒ gi¸ trÞ tinh thÇn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Cã lµ thùc tr¹ng lµ häc sinh. . III.Lin-c«n muèn thÇy hiÖu trëgn h·y d¹y cho con trai m×nh hiÓu thËt râ rµng ®iÒu ®ã. + RÊt cÇn nhµ trêng gi¸o dôc c¸c em biÕt quý träng ®ång tiÒn . thcn. ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña con c¸i ®Æc biÖt lµ vÒ nhu cÇu tiÒn b¹c. . ý nghÜa cña mong muèn.

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. xã hội phát triển. Ngêi häc sinh ®ã cÇn th¼ng th¾n nh×n vµo n¨ng lùc häc tËp cña chÝnh m×nh khi kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña bµi thi. anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. gian dối cũng không phải hiếm hoi. Giải thích: .Trong khi thi: + Trung thực là phải làm bài bằng thực lực và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng thực chất của mình. Trong cuộc sống. ®ã l¹i lµ mét ®iÒu ®¸ng xÊu hæ. dinhlybang2010@yahoo. Còn gian lận là làm mọi cách để đỗ bằng được. H·y biÕt chÊp nhËn thÊt b¹i. Nêu gương cho thế hệ những tấm gương về trung thực. tËp 2 – NXBGD – trang 135) Từ ý kiến trên. với sự thực và không gian dối. 2. Trung thực là một đức tính nền tảng của con người giúp bản thân. H·y sèng trung thùc víi mäi ngêi vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. Trong hoµn c¶nh ®ã. (1809 .com 22 . thcn.. nhà trường và xã hội để tu rèn đức tính trung thực cho học sinh. + ChÊp nhËn thi rít – thi trît: tøc lµ kÕt qu¶ kh«ng ®¹t. cao ®¼ng. lời của A. Trung thực trong khi thi sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. gia đình. trình độ của mình. Ngăn chặn hiện tượng không trung thực trong giáo dục và cuộc sống. Thực trạng: Trong thi cử. .. (Gợi ý: 1. Néi dung: Đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống 1.Về thực chất. . GTV§: Bé GD&§T ®· ph¸t ®éng ngµnh gi¸o dôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Nãi kh«ng víi tiªu cùc vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. Sự cần thiết của việc tu rèn đức tính trung thực Trung thực là thẳng thắn. thành thực. 2. năng lực. ®¹i häc. §ã lµ mét ®iÒu vinh dù h¬n lµ thi ®ç nhng lµ do gian lËn trong qu¸ tr×nh thi: quay cãp. Bàn luận về trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. thúc đẩy sự tiến bộ trong giáo dục. sống đúng với bản chất con người. nh×n bµi cña b¹n.1865) göi thÇy HiÖu trëng cña con trai m×nh – SGK Ng÷ v¨n 10. Cho ®Õn nay ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp: bÖnh thµnh tÝch trong ngµnh ®· ®îc kh¾c phôc theo híng tÝch cùc. không cần thực chất. sự không trung thực. Biện pháp: Phối hợp giữa gia đình. ý kiến này đề cập đến đức tính trung thực của con người.Lin-c«n ®èi víi thÇy hiÖu trëng cña con trai m×nh lµ mét mong muèn chÝnh ®¸ng.Về nội dung trực tiếp. Lin-côn muốn khẳng định: chấp nhận thi rớt một cách trung thực còn vinh dự hơn thi đỗ nhờ gian dối.) Bµi lµm I. II. 3. GQV§. mong muèn cña Tæng thèng MÜ A. giúp học sinh phát huy được năng lực. hiện tượng gian lận ngày càng gia tăng với nhiều biểu hiện phức tạp đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối. nh×n nhËn thÊt b¹i lµ mét c¬ héi tèt ®Ó vît qua vµ thµnh c«ng ë lÇn thi sau. cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi c¸c nhµ gi¸o vµ mäi thÕ hÖ häc sinh: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi”. nh÷ng tiªu cùc trong thi cö còng ®îc ng¨n chÆn tèi ®a. xảy ra ở phạm vi từ gia đình cho tới toàn bộ xã hội.

com 23 . luôn thành thực với mình.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. tËp 2 – NXBGD – trang 135) Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ mong muèn trªn? I. không chấp nhận gian dối trong bất kì mối quan hệ nào. góp phần tích cực thúc đẩy tiến bộ xã hội.5 chất cao đẹp làm nên nhân cách con người và là đức tính cần thiết cho cuộc sống. Bài học nhận thức và hành động. kiên quyết đấu tranh với mọi hiện tượng thiếu trung thực đang tồn tại khá phổ biến trong xã hội. Thµnh qu¶ lao ®éng cña c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ lµ nh÷ng s¶n phÈm vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ con ngêi lµm ra. Đối với tư cách của một thí sinh. với người.Đồng thời cần không ngừng tu dưỡng để có được phẩm chất trung thực. GTV§.Trong cuộc sống: + Trung thực là coi trọng thực chất. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng. . Trung thực là một phẩm 0. III. cho dï cã bao nhiªu tiÒn ®i ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ mua b¸n ®îc khi chñ së h÷u cña tr¸i tim vµ t©m hån kh«ng b¸n. .1865) göi thÇy HiÖu trëng cña con trai m×nh – SGK Ng÷ v¨n 10. công việc nào.lin-c«n muèn thÇy hiÖu trëng h·y d¹y con trai m×nh mét ®iÒu rÊt hÖ träng: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ngêi ra gi¸ cao nhÊt nhng kh«ng bao giê dinhlybang2010@yahoo. Sống trung thực là một niềm hạnh phúc cao quí. Nhng tr¸i tim vµ t©m hån con ngêi th× chØ cã mét.Lin-c«n (1809 . thua thiệt vẫn cần sống cho trung thực.Kh¼ng ®Þnh mong muèn trªn cña tæng thèng MÜ còng nh cña c¸c bËc phô huynh lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. cao ®¼ng.Bản thân cần nhận thức sâu sắc trung thực là một giá trị làm nên nhân cách của mình. Víi môc ®Ých Êy tæng thèng MÜ A. cần khẳng định và bảo vệ sự trung thực. V× thÕ. C¸c thÇy c« ph¶i gi¸o dôc häc sinh cña m×nh biÕt sèng trung thùc. ®¹i häc. nhưng không trung thực sẽ là một người thiếu nhân cách và có thể gây ra nhiều nguy hại cho xã hội 3. .Bµi häc b¶n th©n. . Nh÷ng s¶n phÈm Êy ®Òu cã gi¸ thµnh nhÊt ®Þnh cña nã. + Thiếu trung thực là làm những điều gian dối. mà hành động cụ thể lúc này chính là trung thực trong khi thi. khuất tất. trung thực trong khi 0. ngay gian lẫn lộn. + Người trung thực phải là người biết rõ: Trung thực trong khi thi dù bị rớt vẫn vinh dự hơn đỗ đạt nhờ gian lận. chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi. ngay cả khi phải đối diện với thất bại. Thiếu trung thực không chỉ biến con người thành đê tiện mà còn khiến cho cuộc sống lâm vào tình trạng thực giả bất phân.5 thi là điều quan trọng hơn cả. thcn. Vµ ph¶i cã ®øc tÝnh trung thùc Êy trong cuéc sèng./ §Ò 18: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ngêi ra gi¸ cao nhÊt nhng kh«ng bao giê ®îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh” (TrÝch Th cña Tæng thèng MÜ A. KTV§ .

C«ng søc b»ng c¬ b¾p kÕt hîp víi trÝ tuÖ cña con ngêi bá ra ®Ó lao ®éng sÏ t¹o ra nh÷ng thµnh qu¶ lµ vËt chÊt hay tinh thÇn. tÊt c¶ cuéc sèng cña ta sÏ bÞ thuéc vÒ ngêi kh¸c. chÝnh v× thÕ kh«ng thÓ b¸n cho ngêi kh¸c ®îc cho dï víi gi¸ cao ®Õn thÕ nµo. Mäi ngêi ®Òu cã thÓ lµm ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®ã. II. nh÷ng chÕ t¹o khoa häc. . 1. “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ngêi ra gi¸ cao nhÊt nhng kh«ng bao giê ®îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh” . GTV§ VÊn ®Ò m«i trêng sèng cña con ngêi trªn tr¸i ®Êt ®· vµ ®ang bÞ « nhiÔm lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi bÊt k× quèc gia nµo. nhng nÕu cÇn vÉn cã thÓ b¸n víi gi¸ c¶ phï hîp. ®îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh”. §ã lµ thµnh qu¶ lao ®éng cña con ngêi mµ ta cã thÓ ®em b¸n cho ngêi cã nhu cÇu mua. (B»ng thùc tiÔn cña b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh) . 2. dinhlybang2010@yahoo..®Æc biÖt lµ líp trÎ. GQV§..Nhng tr¸i tim vµ t©m hån con ngêi th× chØ cã mét do cha mÑ ta ban tÆng.S¶n phÈm hµng ho¸ cña c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ th× bao giê còng cã thÓ ®Þnh ®îc gi¸ tiÒn. nhiÒu ngêi . nghÖ thuËt. . Cho dï ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc. VËy chóng ta hoµn toµn cã quyÒn b¸n nh÷ng s¶n phÈm do bµn tay vµ khèi ãc – c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ – cña m×nh cho ngêi kh¸c víi gi¸ c¶ tho¶ thuËn. . cao ®¼ng. III. GQV§.Bµi häc b¶n th©n. s½n sµng lµm “n« lÖ” cho kÎ kh¸c ®Ó ch¹y theo mét nhu cÇu bÊt chÝnh nµo ®ã. Nhng kh«ng bao giê ®îc b¸n tr¸i tim vµ t©m hån m×nh cho dï gi¸ cao ®Õn bao nhiªu ®i ch¨ng n÷a. V× nã g©y ra nh÷ng hiÖn tîng biÕn ®æi khÝ hËu dÉn ®Õn nh÷ng th¶m ho¹ thiªn tai khñng khiÕp. ®¹i häc.v× c¸i lîi tríc m¾t mµ b¸n c¶ tr¸i tim vµ t©m hån m×nh cho ngêi kh¸c. nh÷ng ph¸t minh. . .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.Nhng tr¸i tim vµ t©m hån cña con ngêi lµ duy nhÊt kh«ng thay thÕ ®îc. ®Æc biÖt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. chóng ta h·y cïng bµn luËn. II..B»ng t©m hån vµ tr¸i tim cña m×nh th× ta míi cã tù do. nã chÝnh lµ cuéc sèng cña ta. Anh/ chÞ h·y bµy tá hiÓu biÕt cña m×nh trong mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 vÒ vÊn ®Ò trªn? I. KTV§ . nguyªn nh©n.com 24 .Tr¸ch nhiÖm cña ngêi thÇy lµ ph¶i d¹y cho häc trß biÕt ®iÒu ®ã. cã nh÷ng quyÒn cña con ngêi nhng nÕu ta b¸n tr¸i tim vµ t©m hån m×nh cho kÎ kh¸c cã nghÜa lµ ta ®· lµ n« lÖ cña hä. vµ kh«ng cho phÐp ngêi kh¸c ra gi¸ ®Ó mua. gi¸ trÞ. .Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa.Nhng trong x· héi ngµy nay. vµ gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy thÕ nµo. §Ò 19: M«i trêng sèng cña con ngêi ®ang ngµy cµng bÞ « nhiÔm nÆng nÒ. v× thÕ nÕu ta b¸n nã ®i hoÆc ®¸nh mÊt nã th× ta kh«ng cßn lµ chÝnh m×nh n÷a. hËu qu¶. Ph©n tÝch. t¸c ®éng cña c©u nãi trong viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ... b×nh luËn. ë ViÖt Nam sù « nhiÔm m«i trêng lµ b¸o ®éng. Chóng ta cÇn nhËn thøc vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo? Thùc tr¹ng. thcn. chøng minh. Gi¶i thÝch.. §©y lµ mong muèn quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch còng nh tµi n¨ng cña con ngêi.

. c¸c lo¹i axit. hå. s¶n xuÊt. cam kÕt.T×nh tr¹ng chÆt ph¸ rõng ®Çu nguån. sãng thÇn. . cao ®¼ng... khãi bôi xe h¬i vµ c¸c lo¹i ®éng c¬ kh¸c. HiÖn tr¹ng mt sèng cña chóng ta.. ®éng ®Êt. b. níc th¶i c«ng nghiÖp cha qua xö lÝ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ©m thanh tiÕng ån t¹i c¸c ®« thÞ lín trong c¸c dÞp lÔ tÕt cña VN&TG th× sù qu¸ t¶i vÒ cêng ®é vµ lo¹i ¸nh s¸ng. r¸c th¶i bÖnh viÖn... thcn. 1. h¹n h¸n.. sù tån t¹i. sinh vËt. cha ®ñ m¹nh ®Ó ng¨n chÆn mäi sù vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng. r¸c th¶i c«ng nghiÖp...¤ nhiÔm mt níc – s¶n xuÊt. M«i trêng sèng cña con ngêi lµ mét kh¸i niÖm réng.¤ nhiÔm nguån ®Êt: ®Êt ®ai ngµy cµng bÞ tho¸i ho¸. ®¹i häc. ®· g©y ra c¸c bÖnh lÝ vÒ m¾t: ©m thanh cña c¸c lo¹i ®éng c¬ qu¸ lín ®Æc biÖt ë c¸c ®« thÞ lín còng ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi. nguån níc ngÇm.. s«ng. C¸c nguån níc: ao.ý thøc cña con ngêi kh«ng t«n träng luËt ph¸p b¶o vÖ m«i trêng.. . níc. MTXH: lµ tæng thÓ c¸c mqh gi÷a con ngêi víi con ngêi. nã g©y ra nhiÒu bÖnh vÒ ®êng h« hÊp. suèi. rõng phßng hé.. Gi¶i ph¸p. ..com 25 . r¸c th¶i c«ng nghiÖp. nhiÖt ®é qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp...NhËn thøc cña con ngêi vÒ « nhiÔm m«i trêng cßn rÊt h¹n chÕ. nhµ m¸y xÝ nghiÖp ®· bÊt chÊp luËt ph¸p th¶i ra m«i trêng.. ®· vµ ®ang lµm cho nguån ®Êt ®ai bÞ c¹n kiÖt.. a.¤ nhiÔm vÒ ¸nh s¸ng. ®Þa chÊt...« nhiÔm nguån kh«ng khÝ: c¸c nhµ m¸y ®· vµ ®ang th¶i ra mtkk mét nguån cacbonnic khæng lå. ..Kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n trªn (ph©n tÝch vµ dÉn chøng) dinhlybang2010@yahoo..... . sè lîng ngêi ®îc sö dông níc s¹ch chiÕm tØ lÖ kh«ng lín. ®Êt trång. biÓn c¶ ®¹i d¬ng. r¸c th¶i sinh ho¹t. c¸c lo¹i khÝ g©y hiÖu øng nhµ kÝnh. vËt nu«i vµ con ngêi. cã ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng.. . .. .. níc ma. MTTN: bao gåm c¸c thµnh phÇn tù nhiªn nh ®Þa h×nh.. 3. nhu cÇu vÒ níc uèng vµ níc sinh ho¹t ë nhiÒu vïng miÒn ®ang bÞ thiÕu nghiªm träng. quy ®Þnh.. quan hÖ c¸ nh©n víi céng ®ång thÓ hiÖn b»ng luËt ph¸p. r¸c th¶i sinh ho¹t kh«ng ph©n huû ®îc. diÖn tÝch bao phñ bÞ gi¶m ngiªm träng.. . sinh ho¹t bÞ ¶nh hëng nghiªm träng. Nã bao gåm tÊt c¶ c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh con ngêi. bÞ röa tr«i. HËu qu¶...V× lîi nhuËn kinh tÕ tríc m¾t mµ c¸c c«ng ti. Nguyªn nh©n *Kh¸ch quan: ..T×nh tr¹ng nãng lªn cña tr¸i ®Êt g©y ra nh÷ng biÕn ®éng lín vÒ khÝ hËu toµn cÇu dÉn ®Õn c¸c hiÓm ho¹ thiªn tai ngµy cµng khñng khiÕp: lò lôt. ®· ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ vµ chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi... NhiÒu lo¹i dÞch bÖnh xuÊt hiÖn. 2.« nhiÔm nguån níc: hiÖn nay TG vµ ®Æc biÖt lµ VN ®· bÞ « nhiÔm nguån níc.¤ nhiÔm mt ®Êt ¶nh hëng xÊu ®Õn c©y trång.. * Chñ quan: .¤ nhiÔm mt kh«ng khÝ: g©y ra rÊt nhiÒu laäi bÖnh vÒ ®êng h« hÊp.HËu qu¶.. Nguyªn nh©n. kh« c»n. nã g©y ra biÕn ®æi khÝ hËu: vÝ dô b·o lò t¹i c¸c tØnh miÒn Trung ViÖt Nam th¸ng 10 n¨m 2009 g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng vÒ ngêi vµ tµi s¶n quèc d©n. . .LuËt ph¸p cha thùc sù nghiªm minh. ph¸t triÓn cña con ngêi vµ mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt.. r¸c th¶i y tÕ. thÓ chÕ. M«i trêng cã hai lo¹i chÝnh: ®ã lµ MT tù nhiªn vµ MT x· héi... khÝ hËu.

. c¸c vïng miÒn trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam cã m«i trêng xanh-s¹ch-®Ñp ®Ó lÊy lµm m« h×nh ¸p dông cho nh÷ng n¬i cã m«i trêng « nhiÔm.VN.. nhiều ao hồ và sông ngòi tại Hà Nội đã bị ô nhiễm nặng. *** Ô nhiễm nguồn nước. và chỉ có 30% là được xử lý) cũng không được trang bị hệ thống xử lý nước thải. .mét níc ®ang ph¸t triÓn. Người dân trong khu vực này không chỉ không có đủ nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu mà điều kiện sống của họ còn bị đe dọa nghiêm trọng chính vì nhiều khu vực trong công viên cũng là nơi nuôi dưỡng mầm mống của dịch bệnh. tiêu chảy. . nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất như các lò mổ và ngay cả bệnh viện (khoảng 7000 m3 mỗi ngày.. thµnh phè. .Nªu mét sè quèc gia. III. Nguyên nhân . t¹o ra mt sèng trong lµnh cho con ngêi.CÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn mét c¸ch ®ång bé. vÊn ®Ò « nhiÔm mt lµ 1 vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch.000 m3 mỗi ngày. thcn.. đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm. Ngoài ra. Tình trạng này sẽ được chấm dứt bởi tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản lớn nhất Malaysia. . Rất nhiều sông hồ ở phía Nam thành phố như sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu cũng đang nằm trong tình trạng ô nhiễm như vậy. với khoảng 250 tấn rác được thải ra các sông ở khu vực Hà Nội) và công nghiệp (khoảng 260. Chiến lược ngắn hạn là sử dụng những phương pháp xử lý nước đơn giản tại hộ dinhlybang2010@yahoo. được coi là thùng chứa nước thải của Hà Nội với hơn 50% lượng nước thải của Hà Nội. cao ®¼ng.Gi¸o dôc ý thøc céng ®ång vÒ BVMT. tỉ lệ trẻ em tử vong tại các khu vực bị ô nhiễm nguồn nước là rất cao.Bµi häc cho mçi ngêi d©n vn. Vì vậy. công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam. nơi có dân cư đông đúc và nhiều các khu công nghiệp lớn này đều bị ô nhiễm.com 26 . vấn đề nghiêm trọng Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa. ®¹i häc.. Đáng lưu ý là hệ thống hồ trong Công viên Yên Sở. ung thư ngày càng tăng lên. Ngoài ra. thêng xuyªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña sù « nhiÔm mt.HÖ thèng ph¸p lÝ. Hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỉ lệ người chết do các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước như viêm màng kết.000 m3 và chỉ có 10% được xử lý) đều không được xử lý mà đổ thẳng vào các ao hồ. sau đó chảy ra các con sông lớn tại Vùng Châu thổ Sông Hồng và Sông Mê Kông. Do đó. Giải pháp – quan tâm đến các nguồn nước Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nước nghiêm trọng tại Việt Nam? Chiến lược lâu dài là có thể cung cấp những nguồn nước uống an toàn đã qua xử lý và cải thiện hệ thống vệ sinh.. quá trình phát triển của Công viên Yên Sở vẫn dậm chân tại chỗ kể từ đó. đã được Chính phủ Việt Nam cho phép tiếp tục tham gia vào công việc tái tạo Công viên Yên Sở và cải thiện chất lượng nước sông hồ ở Hà Nội.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. .chất thải gây ô nhiễm Hầu hết các sông hồ ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù mở cửa từ năm 2002 nhưng công viên Yên Sở không được sử dụng một cách hiệu quả do sự ô nhiễm và mùi ô uế bốc lên từ hồ. Gamuda Berhad. Phần lớn lượng nước thải sinh hoạt (khoảng 600. chÕ tµi nghiªm minh ®Ó xö ph¹t thÝch ®¸ng cho c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc vi ph¹m. KTV§.

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. gia đình như lọc nước.6 lần.4 lần so với năm trước. cũng cần phải áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn đối với vấn đề kiểm soát ô nhiễm. chúng tôi mới biết đây không phải là hiện tượng sương mù thông thường mà là sương mù do khói bụi! Nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn từ 3 đến 7 lần Tháng 4. Dự án công viên Yên Sở sẽ biến khu công viên bình thường hiện nay thành một cửa ngõ phía Nam sôi động. Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM cho biết nồng độ chì trong khói thải giao thông đang tăng nhanh. Một ví dụ điển hình là dự án công viên Yên Sở trị giá hàng triệu đô la đã được đề cập ở trên. Bên cạnh đó. Trên nhiều trục đường lớn giao nhau khắp các quận nội thành thường ùn tắc giao thông. đun sôi nước bằng lượng nhiệt thừa từ nấu nướng. 17 và 18-4. từ 1. Ảnh: NLĐ. Trong các ngày 16. Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM cho biết hiện nay xe gắn máy chiếm hơn 80% tổng lưu lượng xe hoạt động trong nội thành. như nồng độ benzen tăng 1. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã và đang làm việc với Gamuda để cải tạo và nâng cấp hệ thống Công viên hồ.1 đến 2 lần. Tại 3 trạm quan trắc ô nhiễm do giao thông đặt ở vòng xoay Hàng Xanh. *** Ô nhiễm không khí – báo Lao động Cập nhật: 11:00 AM. Ngay cả việc xây dựng thói quen rửa tay cũng có thể bảo vệ hàng triệu con người. 19/04/2007 Khi đi ra đường. Phó Phòng Dự báo . Đây là đối tượng chính gây gia tăng ô nhiễm không khí cho TP. một hệ thống vệ sinh hiện đại. Nếu có thêm những dự án lớn tương tự để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước.từ quy mô nhỏ đến lớn . kênh Yên Sở trở thành một công viên công cộng tiêu chuẩn quốc tế với những hồ nước tự nhiên sạch sẽ. vòng xoay Phú dinhlybang2010@yahoo. buộc tất cả mọi doanh nghiệp . TPHCM hiện có hơn 2 triệu xe gắn máy và 500. ngoài chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức. Mới tắc đường chưa đầy năm phút. Hà Nội sẽ tiến tới kỷ niệm sinh nhật thứ 1000 với một diện mạo mới: sạch và xanh. buổi sáng sớm người dân TPHCM ra đường ngạc nhiên thấy nhiều nơi sương mù dày đặc. Vì sao có hiện tượng kỳ lạ này? Trao đổi với thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan. nhiều người đã thấy chóng mặt. Các chất độc hại khác trong không khí cũng tăng.com 27 .phải đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu. nước sạch và không khí trong lành là những điều thiết yếu để có được một cuộc sống khỏe mạnh. Người đi đường khốn khổ vì nắng nóng và khói bụi của rừng xe máy và ô tô vây quanh.4 đến 2. Một trong những phần quan trọng của dự án này là xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất tại công viên Yên Sở với công suất xử lý một nửa lượng nước thải của Hà Nội. Những triệu chứng của ngộ độc khói xe. ®¹i häc. tràn đầy bản sắc văn hóa. thcn. nghẹt thở. Xét cho cùng. và những công trình đô thị quanh hồ mang lại cho người dân Hà Nội và du khách một lối sống lành mạnh. có môi trường xanh sạch đẹp cùng với những công trình phục vụ thương mại.000 ô tô các loại (chưa kể hàng triệu lượt xe ở các tỉnh về TP). cao ®¼ng. TPHCM vào cao điểm mùa nóng.phục vụ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. nồng độ chất toluene tăng từ 1 đến 1. mắt cay sè. nên đeo khẩu trang để tránh hít khói bụi lẫn trong sương mù. khách sạn và du lịch. Điều quan trọng nhất là chính phủ cần đầu tư và xây dựng những dự án nước sạch cũng như các công trình xử lý nước thải để hỗ trợ cho chiến dịch này và thu hút người dân tham gia.

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

Lâm và ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, kết quả đo được cho thấy nồng độ bụi tại các trạm đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3 đến 7 lần, cao nhất là tại vòng xoay Phú Lâm, mức tăng của tháng sau so với tháng trước là 1,24 lần. Chứa rất nhiều chất độc hại Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, sương mù bình thường là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát mặt đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1 km. Sương mù thường được chia làm các loại: sương mù bức xạ, sương mù bình lưu, sương mù thung lũng, mù khô... Hiện tượng sương mù tại TPHCM mấy ngày qua được xếp vào loại sương mù bức xạ. Thạc sĩ Lan nói: Chúng ta thường nghĩ rằng sương mù là vô hại, song không phải thế. Bình thường, bức xạ mặt trời sẽ phát tán khói bụi làm tan đi, nhưng khi có sương mù khói bụi bị giữ lại ở gần mặt đất. Nhất là giai đoạn thời tiết giao mùa như hiện nay, khi trời chưa có mưa, sương mù xuất hiện gặp không khí ô nhiễm nên chứa rất nhiều chất độc hại. Khói bụi giao thông càng nhiều, mức ô nhiễm càng cao. Lúc này sương mù chính là khói, bụi lơ lửng cộng với hơi nước, vì vậy sương mù có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Thạc sĩ Lan khuyên, hiện nay chúng ta chưa có giải pháp nào khác ngoài cách tự bảo vệ mình. Khi đi ra đường, nên đeo khẩu trang để tránh hít khói bụi lẫn trong sương mù. Còn các phương tiện giao thông, để tránh tai nạn do hạn chế tầm nhìn cần đi chậm, cẩn thận. Cần có những giải pháp khoa học quyết liệt Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM đã bố trí 6 trạm quan trắc theo dõi, đo đạc chỉ số các chất thường gây ô nhiễm không khí ở nhiều khu vực, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giảm tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng trên địa bàn. Các nghiên cứu khoa học đã cảnh báo chất gây ô nhiễm từ khí thải xe cơ giới xâm nhập vào phổi và thậm chí vào máu con người, có thể gây ra các vấn đề về mắt và hệ thống hô hấp. Những tác động lâu dài của khí thải xe cơ giới có thể dẫn tới các bệnh như vô sinh, tim, thận và ung thư phổi... Theo các chuyên gia y tế, hiện chưa có vật liệu nào có thể giúp chế tạo khẩu trang ngăn các khí độc và chất thải dạng hạt kích thước nhỏ (có trong khí thải động cơ) xâm nhập cơ thể con người. Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, cần có những giải pháp khoa học và quản lý hành chính một cách quyết liệt. Theo kế hoạch, trong năm 2007 Cục Đăng kiểm và Bộ Thương mại sẽ đề xuất tiêu chuẩn nhiên liệu mới cho VN. Với chất lượng nhiên liệu mới sẽ giảm thiểu một số chất hữu cơ gây hại và giúp hệ thống phát thải có khả năng tự lọc ***

Lao Động số 90 Ngày 20/04/2007 Cập nhật: 9:23 PM, 19/04/2007 (LĐ) - Sau Hội nghị cấp Người tham gia giao thông luôn cao APEC, Hà Nội lại tái phải hít bụi diễn bụi nghiêm trọng. Mức độ ô nhiễm không khí do bụi là rất trầm trọng, vượt chỉ số tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, trong đó có những khu vực gấp từ 3 - 4 lần.
dinhlybang2010@yahoo.com 28

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

Chỗ nào cũng... bụi Những ngày qua, chúng tôi có mặt tại nhiều tuyến đường ở HN, đặc biệt là các tuyến đường vành đai II, III như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Vĩnh Tuy, Minh Khai... để ghi nhận mức độ ô nhiễm môi trường. Tại nhiều khu vực như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, bụi bao phủ mịt mù mỗi khi có ôtô chạy qua. Chị Thu Hằng ở đường Hoàng Quốc Việt bức xúc, những ngày diễn ra Hội nghị APEC, các lực lượng thanh tra, CSTT, CSGT xử lý rất mạnh xe chở vật liệu rời, nhưng nay vi phạm lại tái diễn. Về nguồn phát sinh bụi, Cty môi trường đô thị HN cho biết, do các hoạt động giao thông vận tải như xe chở vật liệu, bùn, đất, cát san nền, ximăng, vôi... Các loại xe này chưa được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí không che chắn nên trong quá trình vận chuyển làm rơi vãi trên đường, tạo ra nguồn bụi gây ô nhiễm không khí và mất vệ sinh. Theo ông Chử Văn Chừng - Tổng GĐ Cty môi trường đô thị HN, khảo sát tại 4 điểm như Đuôi Cá, đê sông Hồng, đường Láng - Hoà Lạc, chân cầu Thăng Long thì có tới 95% tổng số xe tải lưu thông là không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, không che chắn và chở quá tải trọng. Theo số liệu từ Sở Xây dựng HN, trung bình mỗi tháng, TP có trên 1.000 công trình xây dựng, cải tạo nhà cửa không phép, các dự án cải tạo hạ tầng đô thị, nhưng do quản lý chưa được chặt chẽ, đang trở thành nguyên nhân gây ra bụi tại đô thị. Tiếp đến là các điểm kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng (trên 300 điểm) đều không đủ các điều kiện kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường như diện tích nhỏ hẹp không thể che chắn vật liệu, sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết. Cần xử lý kiên quyết Một thực tế cho thấy, các phương tiện vận chuyển vật liệu, chất thải xây dựng đều không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về chống rơi vãi. Số phương tiện này hoạt động chủ yếu ở khu vực vành đai suốt ngày đêm, thường là xe hiệu Hyundai (khoảng 20%), xe IFA, xe Daewoo (khoảng 15%). Khi UBND TP có quyết định 02 về giảm bụi, chủ các phương tiện đều lắp hệ thống nắp đậy, ra vào công trường đều rửa gầm, bánh xe, nhưng hiện các phương tiện đã bỏ qua quy trình bắt buộc này. Tại các công trình cũng tái diễn vi phạm nghiêm trọng, trong đó nhiều công trình đã không xây dựng hàng rào che chắn công trình, không tưới nước gây phát tán bụi ra xung quanh. Cũng qua ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều tuyến đường, kế hoạch thu dọn ngay lượng đất, rác thải phát sinh trong ngày cũng bị xem nhẹ. Việc rửa đường và các thiết bị quét hút, thậm chí rửa lá cây, hạ tầng đô thị (dải phân cách, lan can, biển báo) cũng chỉ mang tính chiếu lệ. Trước tình trạng trên, đề nghị UBND TP sớm có giải pháp ngay nhằm đấu tranh giảm bụi, xử lý kiên quyết các phương tiện chở vật liệu rời để rơi vãi ra đường phố, xử lý các chủ công trình không có biện pháp che chắn, để xe chở vật liệu rời công trình không rửa gầm, lốp. Có vậy Hà Nội thực sự mới xanh - sạch - đẹp. §Ò 20: VÊn ®Ò tai n¹n giao th«ng ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi trong x· héi quan t©m. (Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông..)
dinhlybang2010@yahoo.com 29

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

Anh/ chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? I. Đặt vấn đề : Tai nạn giao thông đã có từ rất lâu trong lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau, Phổ biến nhất hiện nay ở phần lớn các quốc gia là tai nạn giao thông đường bộ, loại tai nạn này thường xảy ra đối với ô tô và xe gắn máy 2 bánh. Ngoài ra còn có các loại TNGT khác như TNGT đường sắt, TNGT đường thuỷ, TNGT đường hàng không. Ở VN tai nạn giao thông đang trở thành quốc nạn , đã trở thành nguy cơ đe doạ sức khoẻ và tính mạng cộng đồng và tác động xấu đến nhiều mặt trong cuộc sống.. II. Giải quyết vấn đề : a/ Thông tin về thực trạng an toàn giao thông hiện nay : - Những năm 1987-1995, số người chết vì tai nạn giao thông tăng lên tới 40% ở các nước đang phát triển, sau đó có giảm xuống khoảng 10% vì chất lượng đường xá và các biện pháp tăng cường an toàn giao thông tốt hơn. Riêng châu á-Thái Bình Dương tuy chỉ chiếm 16% tổng lượng xe cộ lưu thông của thế giới, nhưng lại có tới 60% số người thiệt mạng. -Tai nạn giao thông đem đến nỗi đau thể xác và cả tinh thần cho con người , đằng sau nỗi đau ấy còn tác động đến xã hội , theo thống kê cho thấy hơn nửa số nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 45 , lứa tuổi đẹp nhất để con người lao động nuôi sống bản thân, gia đình và cộng đồng. Trên bình diện toàn cầu, tai nạn giao thông đang là thủ phạm cướp đi mạng sống hơn ½ triệu người trong năm , bên cạnh đó còn có người tàn phế, thương tật vĩnh viễn.. b/ Nguyên nhân : *1: Khách quan: - Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông Vn chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của xã hội, nhu cầu giao thông của nhân dân,... là nguyên nhân gây ra hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiem trọng. - Thông số kĩ thuật của các loại hình đường giao thông chưa chuẩn. - Thông số kĩ thuật của các loại hình phương tiện giao thông chưa đảm bảo: số lượng các phương tiện giao thông không đúng đủ về thông số kĩ thuật an toàn trong khi lưu hành- đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tngt. - Luật pháp, chế tài xử phạt chưa thực sự mạnh, nghiêm minh trong quá trình xử lí người dân vi phạm luật giao thông. - Các biện pháp về giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng của chúng ta chưa đủ tầm, chưa thường xuyên để tạo ra sự chuyển biến mạnh về nhận thức. *2: Chủ quan: - Các chủ phương tiện giao thông không tuân thủ pháp luật như + uống rượu – bia + dành đường, vượt ẩu, lấn tuyến… + do chạy quá nhanh không làm chủ được tay lái → nói chung không tự giác, không tự chủ, ý thức tham gia giao thông rất kém, mạnh ai nấy chạy – cốt là sao cho nhanh “sống chết mặc bay!”.

dinhlybang2010@yahoo.com 30

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

- Bộ phận cán bộ chức năng – cảnh sát, thanh tra giao thông thực thi luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, vì thế tính răn đe đối với người tham gia giao thông là không nhiều,... - Ý thức công dân (nguyên nhân trọng tâm) của một bộ phận không nhỏ nhân dân ta còn quá kém, đặc biệt là giới trẻ, tính tự do, coi thường kỷ cương pháp luật,đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận công dân, lối sống đua đòi, thiếu trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành phổ biến trong giới trẻ, trung niên... - Chúng ta đã buông lỏng về giáo dục ý thức công dân cho nhân dân, nhất là giới trẻ và trong học đường. - Nhận thức về nguy cơ tiềm ẩn do TNGT của các cấp chính quyền chưa thực sự đầy đủ nên các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa TNGT chưa được quan tâm đúng tầm; thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông hiệu quả, chất lượng kém. c/ Làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông? Các biện pháp : - Khắc phục những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên. - Mở những chiến dịch tuyên truyền rộng lớn giáo dục ý thức giao thông bằng những hình ảnh thật ghê rợn của các nạn nhân tai nạn giao thông để tác động rất lớn đến tâm lý người lái xe. → nên là những hình ảnh thật chứ không phải những tranh vẽ trừu tượng vớ vẩn không có tác động nhiều về tâm lý. Chúng ta có thể treo những hình ảnh ghê rợn đó ở những nơi công cộng đông người. - Đặt camera các góc đường nhưng thường xuyên thay đổi vị trí để kẻ xấu khỏi đối phó. Cần phạt nặng hoặc tạm giữ những người đi bộ , người đi bộ cũng rất thiếu ý thức...ví dụ đùa giỡn ngoài đường, đi hàng 3, hàng 5 nghênh ngang. - Phạt thật nặng những người vi phạm luật, cụ thể, thay hình thức giữ phương tiện bằng biện pháp phạt tiền thật nặng, số tiền phạt sẽ theo lũy tiến tăng qua số lần vi phạm. Tên, tuổi, ảnh, danh tính của người vi phạm phải đưa lên các phương tiện thông tin, chi phí cho các việc thông tin này, người vi phạm phải chịu. - Đối với những người gây tai nạn cho người khác do phóng nhanh, vượt ẩu, leo lên lề đường, vượt đèn đỏ, đã uống rượu: Phạt nặng gấp đôi bình thường vì 2 lỗi: Không tuân thủ luật lệ GT và coi thường tính mạng của người khác. Điều chỉnh giờ tan sở, tan trường để tránh kẹt xe, chen lấn gần các trường học, hạn chế việc phụ huynh đỗ xe tràn lan dưới lòng đường. Xử lý nghiêm các xe hơi đậu xe trên đường dù đường hẹp và có biển báo cấm đậu. Xử lý tình trạng xâm chiếm lòng lề đường, lề đường dành cho người đi bộ chứ không phải là nơi bán hàng, giữ xe và chạy xe. ⇒ Tất cả các biện pháp trên nhằm răn đe giáo dục nhưng biện pháp tốt nhất là làm sao giáo dục ý thức tự giác ở mỗi người khi tham gia giao thông. Nếu ai cũng đi đúng luật giao thông thì tai nạn sẽ rất hiếm khi xảy ra.... + Tuổi trẻ học đường cần có ý thức khi tham gia giao thông, tăng cường giáo dục ý thức tự giác, ứng xử văn minh về văn hóa giao thông hãy cư xử thật văn hóa những nơi công cộng, tuân thủ triệt để các tín hiệu giao thông . + Luật Giao thông phải được đưa vào chương trình và cập nhật không ngừng trong hoạt động ngoại khóa, thường xuyên tạo điều kiện cho HS-SV thảo luận về ứng xử văn minh trên đường phố, thực hành hiệu quả trên con đường đi về hàng ngày, nhất là đoạn đường ngay trước cổng trường đang học. ... III. KÕt thóc vÊn ®Ò: - Kh¼ng ®Þnh tngt lµ vÊn ®Ò quèc n¹n, ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn cuéc sèng cña mçi con ngêi. - ThÊy ®îc hËu qu¶ nghiªm träng ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc - Bµi häc cho mçi ngêi d©n §Ò 21: Gi¶i thÝch vµ lµm s¸ng tá c©u ng¹n ng÷ sau: “H·y nãi vÒ b¹n anh ®i, t«i sÏ nãi anh lµ ngêi thÕ nµo” Anh/ chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn?
dinhlybang2010@yahoo.com 31

cao ®¼ng. t«i sÏ nãi anh lµ ngêi thÕ nµo” lµ g×? Cã thÓ hiÓu lµ: Ngêi ta sÏ ®¸nh gi¸ ®ùc mét ngêi nµo ®ã khi nghe anh ta nãi vÒ b¹n m×nh. kh«ng vô lîi vµ lu«n t«n träng nhau. CÇn phª ph¸n nh÷ng mqh nh vËy! . . Ph©n tÝch. chµ ®¹p lªn nhau mµ th¨ng tiÕn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.Bµi häc cho b¶n th©n .Tõ ®ã rót ra bµi häc vÒ t×nh b¹n vµ quan hÖ b¹n bÌ: b¹n lµ h×nh ¶nh cña chÝnh m×nh. T¹i sao ph¶i chän b¹n mµ ch¬i? Ch¬i víi ai mµ ch¼ng ®îc! Kh«ng! B¹n lµ mét thíc ®o cña ta. cã cïng quan ®iÓm. NÕu ta ch¬i víi ngêi tèt theo ®óng tinh thÇn ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña b¹n th× ta sÏ ph¶i chän b¹n ®Ó giao kÕt. 2. Ngêi kh¸c cã thÓ nh×n nhËn.. Nhng dï sao th× b¹n thêng lµ h×nh ¶nh cña ta. t«i sÏ nãi anh lµ ngêi thÕ nµo”. Do ®ã b¹n anh lµ ngêi nh thÕ nµo th× anh còng sÏ lµ h×nh ¶nh gÇn nh thÕ. Chóng ta thêng khuyªn b¶o nhau h·y “chän b¹n mµ ch¬i”. ta lµ h×nh ¶nh cña b¹n víi ®iÒu kiÖn lµ hai tõ “t×nh b¹n” ph¶i ®óng nghÜa cña nã! III. chøng minh. I. Kh«ng nªn kÕt luËn véi vµng khi kh«ng cã ®ñ c¬ së ®Ó chøng m×nh ®iÒu m×nh nãi. . KTV§ . VËy nªn c©u ng¹n ng÷ lµ lu«n ®óng trong nhiÒu trêng hîp. Vµ ph¶i nhí lêi khuyªn: “H·y chän b¹n mµ ch¬i”.B×nh luËn: Tõ xa ®Õn nay cã kh«ng Ýt mqh b¹n bÌ chØ lµ c¸i vá bªn ngoµi cßn thùc chÊt bªn trong lµ lîi dông nhau. GTV§ T×nh b¹n lµ mét trong nh÷ng t×nh c¶m rÊt quan träng vµ cao quý cña con ngêi. II. T×nh b¹n ph¶i ®îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµ sù ch©n thµnh. CÇn ph¶i t×m hiÓu kÜ khi ®a ra nh÷ng nhËn xÐt. ®¹i häc.. b×nh luËn. Qua c¸ch nãi vµ th¸i ®é cña ngêi nãi vÒ b¹n m×nh sÏ biÕt ngêi Êy cã t«n träng vµ yªu quý b¹n m×nh kh«ng. quan niÖm vÒ nhiÒu vÊn ®Ò trong ®êi sèng c¸ nh©n vµ ®êi sèng x· héi. mµ kiÕm lîi Ých cho m×nh. Tuy vËy vÉn cã nh÷ng mqh ®Æc biÖt: mét ngêi tèt ch¬i víi mét vµi ngêi xÊu th× cha ch¾c ngêi Êy ®· lµ xÊu nh b¹n m×nh. .T¹i sao cã thÓ biÕt ®ã lµ ngêi nh thÕ nµo khi nghe anh ta nãi vÒ b¹n cña m×nh? V× ®· lµ b¹n th× ph¶i hiÓu nhau vµ cã chung nh÷ng së thÝch.Nh÷ng ®iÒu gi¶i thÝch trªn ®· ®îc thÓ hiÖn trong v¨n häc vµ cuéc sèng nh thÕ nµo? + T×nh b¹n gi÷a D¬ng Khuª vµ NguyÔn KhuyÕn + T×nh b¹n gi÷a B¸ Nha vµ Chung Tö Kú + T×nh b¹n gi÷a C¸c-M¸c vµ ¡ng-ghen + T×nh b¹n chÝnh b¶n th©n m×nh víi ngêi b¹n kh¸c. GQV§ 1. kÕt luËn vÒ ai ®ã..Chøng minh b»ng nh÷ng mqh b¹n bÌ tèt vµ xÊu ®Ó thÊy ®îc vai trß. cÇn lµm cho h×nh ¶nh Êy ngµy cµng ®Ñp h¬n lªn. ®¸nh gi¸ m×nh th«ng qua nh÷ng ngêi b¹n mµ m×nh quan hÖ.ý nghÜa chung cña c©u ng¹n ng÷: “H·y nãi vÒ b¹n anh ®i.com 32 .ý nghÜa x· héi cña c©u ng¹n ng÷ dinhlybang2010@yahoo.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña c©u ng¹n ng÷ . tÇm quan träng cña t×nh b¹n trong cuéc sèng. V× thÕ ng¹n ng÷ cã c©u: “H·y nãi vÒ b¹n anh ®i.. thcn.. Gi¶i thÝch . (ph©n tÝch víi møc ®é võa ph¶i-®Ó cm t×nh b¹n lµ trong s¸ng th× sÏ cao ®Ñp) .

Danh ng«n t×nh b¹n 1. T×nh b¹n ph¶i ®îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµ sù ch©n thµnh. A. cao ®¼ng. Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn. cả cuộc đời cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi. Edwin Markham 5. §Ò 22: H·y bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ lêi ph¸t biÓu sau: “B¹n lµ ngêi ®Õn víi ta khi mäi ngêi ®· bá ta ®i”? Bµi viÕt kh«ng qu¸ 400/600 tõ. người đó không nghĩ là bạn thường xuyên làm như vậy. Phước thay người nào có tài kết bạn.com 33 . nhưng trên hết là khả năng vượt khỏi chính mình. Người bạn chân thực luôn luôn là: Khi bạn lầm lỗi. I. tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn. Emerson 4. Epicure 11.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. kh«ng vô lîi vµ lu«n t«n träng nhau.Có những người bạn gội anh lúc 11 giờ đêm cho anh nghe tiếng hót chim họa mi. GTV§ T×nh b¹n lµ mét trong nh÷ng t×nh c¶m rÊt quan träng vµ cao quý cña con ngêi. Emerson dinhlybang2010@yahoo. một giờ cho thể thao. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người: Sự thật.Tha thứ đã là tốt. ®¹i häc. Có tình bạn là có được chiếc chìa khóa mở vào tâm hồn người khác. vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng đế. Anonymous 9. Quên đi lại là tốt hơn. Manzoni 3. Món quà này bao gồm nhiều điều hay. và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. Thomas Hughs 2. Elvis Presley 10. Edgar Goodspeed 7. Laurence Peter 8. Chóng ta thêng khuyªn b¶o nhau h·y “chän b¹n mµ ch¬i”. T¹i sao ph¶i chän b¹n mµ ch¬i? Ch¬i víi ai mµ ch¼ng ®îc! Kh«ng! B¹n lµ mét thíc ®o cña ta. Một ngày cho công việc cực nhọc. tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. thcn. Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu. NÕu ta ch¬i víi ngêi tèt theo ®óng tinh thÇn ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña b¹n th× ta sÏ ph¶i chän b¹n ®Ó giao kÕt. Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình. Paul Tournier 12. lòng tin cậy. Brown 6. Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình.

Muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt . Epicurus 27. Hãy giao du với những người có cao vọng và luôn sống tích cực. Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó. chưa tôn trọng nhau. Cách hay nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tí gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ mình. Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát. 13. Aldré Maurois 22. Bạn cao thượng với họ. Tục ngữ Trung Quốc 31. họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn. họ sẽ trung thành với bạn. Những người bạn thông minh còn mãi như những cuốn sách tốt nhất của cuộc đời. Đừng bỏ cuộc! Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. Dinah Shore 16. Những gì bạn đã giúp ta không bằng niềm tin bạn sẽ giúp ta. công khai. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. E. nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất. Calderon 30. Ngạn ngữ Nga 20. anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh. thcn. R. J. Nếu trái tim bạn là một đóa hoa hồng. Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng. những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ. hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau.com 34 .Emerson 18. Frank 14. Democrite 25. Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn. Cổ ngữ **************** Định Nghĩa Tình Bạn & Vì Sao Mình Mến Bạn ! dinhlybang2010@yahoo. bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn. Gôn-sa-rốp 15. J.Eđison 24. Paul de Kock 23. Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta. và nếu bạn không chia sẻ nó. nhưng nếu anh là người dũng cảm. Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Khó khăn là một phần của cuộc sống. cao ®¼ng. Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống. Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. tất cả những gì anh nghĩ về bạn. miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. 29. thậm chí gay gắt nữa. Churchil 21. ®¹i häc.Earvin Johnson 19. Bạn hãy tin cậy mọi người. La Rochfoucauld.Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất. Henry Beecher 17. chưa hiểu nhau. Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói. Presley 28. Vontaire 26.

Bạn luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị. Khi bạn và tôi cùng nhau. 2. 11. Mỗi khi nghĩ đến bạn. 17. 18. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi. 1.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ®©u chØ nhËn riªng m×nh. thcn. 7. 20. trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời. tôi lại thấy hồi hộp lạ thường. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe. Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn. 3. 13. Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì sự thông minh của bạn 21. Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động. ®¹i häc. nhµ th¬ Tè H÷u viÕt: NÕu lµ con chim. §Ò 23: Anh/ chÞ suy nghÜ g× khi nh×n nh÷ng c¸nh rõng tiÕp tôc bÞ tµn ph¸ vµ nh÷ng dßng s«ng ®ang trë thµnh nh÷ng dßng s«ng chÕt? §Ò 24: Trong bµi th¬ “Mét khóc ca xu©n”. Mỗi khi tôi nhìn bạn. Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười. Bạn đơn giản và bình dị. 4. Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi.com 35 . 5. 19. tôi mới thật sự là tôi. Và tôi mong bạn hạnh phúc dù bạn đã thích một người khác . 8. Khi ở bên bạn. 9. Anh/chÞ h·y ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh vÒ lÝ tëng sèng cña thanh niªn ngµy nay? dinhlybang2010@yahoo. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. chiÕc l¸ Th× con chim ph¶i hãt. 15. Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu. Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi. 6. và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ còn mãi. chiÕc l¸ ph¶i xanh LÏ nµo vay mµ kh«ng cã tr¶? Sèng lµ cho. Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận. Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. 16. 12. cao ®¼ng. 10. 14. Bạn và tôi rất "hợp rơ".

B»ng viÖc dùng lªn mét t×nh huèng ®èi ®¸p gi÷a phï thuû .. Mua h¹nh phóc.. ngêi kh¸t khao kiÕm t×m h¹nh phóc..Ba®ja®r« ngêi Ên §é vµ bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ tÝnh triÕt lÝ cña bµi th¬ trªn? Mét phï thuû Më qu¸n hµng nho nhá “Mêi vµo ®©y Ai mua g× còng cã T«i lµ kh¸ch ®Çu tiªn Tõ bªn trong Phï thuû lã ra nh×n “Anh muèn g×?” “T«i muèn mua t×nh yªu. nhng víi b¶n th©n b¹n kh«ng ®îc phÐp mÒm yÕu. cã thÓ mua ®îc ®ã lµ: t×nh yªu.. 1. v× ®Êy lµ sù thÊt b¹i th¶m h¹i nhÊt” (TrÝch: Bµn vÒ th©n phËn con ngêi trong cuéc ®êi cña M¸rai S¸dor). sù b×nh yªn. ®Òu do chÝnh m×nh lµm ra... cã ý nghÜa .. §Ò 25: Anh/chÞ h·y b×nh luËn c©u nãi sau: “Trong m¾t ngêi kh¸c b¹n cã thÓ thÊt b¹i vµi ba lÇn. x©y ®¾p.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nu«i dìng .. + Cã nh÷ng thø gi¸ trÞ trªn ®êi nµy kh«ng quyÒn lùc nµo. GQV§. Bµi häc cho b¶n th©n.. t×nh b¹n. §Ò 26: “Sø m¹ng cña ngêi mÑ kh«ng ph¶i lµ lµm chç dùa cho con c¸i mµ lµ lµm chç dùa ®ã trë nªn kh«ng cÇn thiÕt” (B. Anh/chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? §Ò 27: §äc bµi th¬ “Qu¸n hµng phï thuû” cña K. thcn.com 36 . ®¹i häc. t×nh b¹n.Babbles).. Néi dung: .GTV§. t×nh yªu. anh ph¶i trång. Ph©n tÝch ý nghÜa x· héi.. t×nh b¹n.. t×nh b¹n.®¹i diÖn cho søc m¹nh quyÒn n¨ng biÕn ho¸ vµ nh©n vËt t«i – ngêi mua hµng ®Çu tiªn. Muèn ®¹t tíi nh÷ng gi¸ trÞ Êy kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c chóng ta ph¶i ra søc vun trång.. . Ph©n tÝch ng¾n gän ý nghÜa cña bµi th¬ (nghÞ luËn v¨n häc) 2. 3. kh«ng b¸n!” (Th¸i B¸ T©n – dÞch) 1. tiÒn b¹c nµo cã thÓ lµm ra. + TÊt c¶ nh÷ng g× cao ®Ñp nhÊt trong cuéc sèng cña chóng ta nh h¹nh phóc. cao ®¼ng. nhµ th¬ ngêi Ên §é muèn göi g¾m triÕt lÝ s©u s¾c vÒ ®êi sèng nh©n sinh.” “Hµng chóng t«i chØ b¸n c©y non Cßn qu¶ chÝn. Cã nh vËy nh÷ng gi¸ trÞ mµ ta ®¹t ®îc míi trë nªn bÒn v÷ng. t×nh yªu.. h¹nh phóc. II.. I. søc m¹nh nµo. gi¸ trÞ triÕt lÝ ®èi víi cuéc sèng con ngêi ngµy nay. TÊt c¶ nh÷ng gi¸ trÞ ®ã cã ®îc ®Òu cÇn ®Õn thêi dinhlybang2010@yahoo.

®ã lµ c©u chuyÖn vÒ mét vÞ tíng qu©n khi xuÊt trËn. mu ®å.Lu«n sèng tù tin nhng tr¸nh chñ quan. GTV§ Khi bµn vÒ niÒm tin trong cuéc sèng... Do ®ã tù tin lµ ®øc tÝnh quý b¸u cña con ngêi! . + Con ngêi kh«ng cßn kh¶ n¨ng ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n. v× nÕu mÊt qu©n ®éi th× cßn ®Êt níc vµ niÒm tin t«i sÏ g©y dùng l¹i qu©n ®éi. biÕt häc hái. II.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nhng nÕu ®¸nh mÊt niÒm tin mµ cßn qu©n ®éi vµ ®Êt níc th× kh«ng sím th× muén còng ®¸nh mÊt tÊt c¶. Bµi häc nhËn thøc vµ hµnh ®éng. NÕu con ngêi ®¸nh mÊt niÒm tin th× hÖ qu¶ tÊt yÕu lµ sÏ ®¸nh mÊt nhiÒu thø quý gi¸ n÷a. Ph¶i tØnh t¸o ®Ó biÕt l¾ng nghe. trang 90) {§Ò thi §H. vÞ vua cña ®· hái vÞ tíng qu©n Êy nh sau: nÕu ph¶i chän ®¸nh mÊt trong c¸c ®iÒu sau th× tíng qu©n chän ®¸nh mÊt c¸i g× tríc.Trong mäi hoµn c¶nh sèng. thö th¸ch nªn dÔ dµng bu«ng xu«i.. gióp con ngêi v÷ng vµng.com 37 .VÒ thùc chÊt: ý kiÕn nµy ®Ò cËp ®Õn vai trß quyÕt ®Þnh cña lßng tù tin. ®Êt níc.VÒ néi dung trùc tiÕp: lêi ph¸t biÓu trªn nãi vÒ hËu qu¶ cña viÖc ®¸nh mÊt niÒm tin vµo b¶n th©n. NXB TrÎ. niÒm tin? VÞ tíng qu©n Êy ®· tr¶ lêi r»ng: t«i sÏ chÊp nhËn ®¸nh mÊt qu©n ®éi tríc.Ngêi cã lßng tù tin lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña m×nh.. . ®Æc biÖt khi gÆp nh÷ng khã kh¨n. ®¹i häc.C§ Khèi C – n¨m 2009} Gîi ý bµi lµm I. gian. hy väng vµ l¹c quan. thö th¸ch cÇn nªu cao b¶n lÜnh. l¹c quan vµ thµnh c«ng trong cuéc sèng. biÕt tu dìng phÈm chÊt vµ trau dåi n¨ng lùc cña b¶n th©n v× ®ã lµ c¬ së cña lßng tù tin. . coi ®ã lµ nguån søc m¹nh ch©n chÝnh. kh«ng ®¸nh mÊt niÒm tin vµo chÝnh m×nh. §ã lµ sù lùa chän kh«n ngoan nhÊt! ChÝnh v× thÕ s¸ch D¸m thµnh c«ng d¹y r»ng: “Mét ngêi ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo b¶n th©n th× ch¾c ch¾n sÏ cßn ®¸nh mÊt thªm nhiÒu thø quý gi¸ kh¸c n÷a”. nhiÒu ngêi trong chóng ta sÏ nhí ®Õn mét c©u chuyÖn mang néi dung gi¸o dôc s©u s¾c – vai trß cña niÒm tin vµ hËu qu¶ cña mÊt niÒm tin .. NÕu cã niÒm tin lµ cã tÊt c¶. thcn. nÕu ph¶i ®¸nh mÊt nhiÒu h¬n thÕ th× t«i chÊp nhËn mÊt qu©n ®éi vµ ®Êt níc mµ gi÷ l¹i niÒm tin. . GQV§ 1. . bá mÊt nh÷ng c¬ héi tèt trong cuéc sèng. ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m ch©n thµnh. (Theo s¸ch D¸m thµnh c«ng – NhiÒu t¸c gi¶. 2. v× nÕu cßn niÒm tin th× t«i sÏ tËp hîp qu©n ®éi mµ lÊy l¹i ®Êt níc.. Bàn luËn vÒ tù tin vµ mÊt tù tin. nÕu ®¸nh mÊt niÒm tin lµ ®¸nh mÊt tÊt c¶. §Ò 28.. dinhlybang2010@yahoo. 2008.Khi mÊt tù tin: + Con ngêi kh«ng cßn tin vµo n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña b¶n th©n nªn sÏ ®¸nh mÊt nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt gióp ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ quý b¸u: nghÞ lùc vµ ý chÝ. Gi¶i thÝch. . Anh/ chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ ý kiÕn sau: “Mét ngêi ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo b¶n th©n th× ch¾c ch¾n sÏ cßn ®¸nh mÊt thªm nhiÒu thø quý gi¸ kh¸c n÷a”. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng viÖc tù tin mï qu¸ng. cao ®¼ng. c¸i g× sau: qu©n ®éi. cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. kh«ng vô lîi. tÝnh to¸n. 3. hîp t¸c.

nhưng Lê-nin vẫn thường khuyên cán bộ và tự đặt cho mình nhiệm vụ: “học. t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn x· héi nhÊt lµ thÕ hÖ trÎ cña ý kiÕn trªn . Ampere… trên thế giới đã suốt đời học hỏi và cống hiến nhiều kiến thức quý báo cho nhân laọi. nhận thức được tầm wan trọng của vấn đề này. học mãi”. học đi đôi với hành. lời nhận định này cũng đúng vì nó có giá trị về mặt giáo dục con ng` mới. tiến bộ.. dở dang. học ngoài XH. Giải thích câu nói (hoặc nêu các biểu hiện của vấn đề) học là việc học sinh tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo…khi học chúng ta fải tìm tòi. mỗi một giây phút trôi wa thì hành tinh của chúng ta lại có một phát minh mới ra đời. thật đáng tiếc là trong nhà trường có những học sinh lười biếng. GQVĐ: 1.Chính câu nói của các nhà bác học càng làm tăng thêm giá trị chân lí của lời nhận định của Lê-nin. rõ rang từ trước đến nay.làm sao chúng ta có thể quên được tấm gương của nhà bác học Lê Quý Đôn của đất nước VN hoặc các bác học Newtơn. học để trở thành ng` lao động mới có khả năng trình độ để phục vụ đất nước.” (Kalinin) hay câu của Bác Hồ: “học hỏi là một việc fải tiếp tục suốt đời”. Cũng như thế trong XH còn có những kẻ tự kiêu. học nữa. Mở rộng vấn đề a) Phân tích các mặt bổ sung. III.sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. học hỏi suốt đời chẳng những trong nhà trường và cả ngoài XH… 2. việc học là quyển sách ko trang cuối cùng. tuy fải bận trăm công nghìn việc. sâu xa của câu nói cũng là muốn chúng ta thực hiện được điều đó. Nó giúp con ng` mở mang kiến thức. . suy nghĩ them để hiểu rõ và mở rộng các kiến thức đã thu thập được. giáo dục lý tưởng sống cao quý.lợi: đó là một chân lí. ngoài ra. ko cố gắng chăm lo học tập.nó giúp cho đất nước văn minh. kiền thức nông cạn. Nhưng thật đáng tiếc là có những người làm ngược lại với lời dạy bảo quý giá này. bên cạnh mục đích học tập. vì nhân dân. học nữa. gi¸ trÞ gi¸o dôc. học ở nhà trường. II. bởi vì kiến thức của nhân loại bao la mênh mông như biển cả còn sự hiểu biết của mỗi ng` trong chúng ta chỉ như giọt nước. c) Phân tích nguyên nhân. §Ò 29: “Häc. hậu quả (hoặc tác dụng) nếu đạt được những điều kiện trên thì việc học hỏi sẽ mang lại 1 tác dụng.chúng ta còn fải có tinh thần thái độ học tập đúng đắn. Ý nghĩa trọn vẹn. chúng ta fải xác định rõ động cơ học tập là vì tổ quốc. 3. học hỏi suốt đời là một việc fải làm và cần làm.Do đó. Nhưng làm như thế vẫn chưa đủ. GTV§: nêu vấn đề nghị luận: “học.Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa. cao ®¼ng. ®¹i häc. một sự thật hiển nhiên. Cho nên chúng ta ko lạ gì khi thấy các danh nhân trên thế giới cũng từng có những suy nghĩ tương tự như câu nói nổi tiếng của Darwin:“nhà bác học ko có nghĩa là ngừng học” hay:“đường đời là chiếc thang ko nấc chót. và đương nhiên những kẻ đó đáng bị chê trách vì đã ko nghe theo lời khuyên bảo tốt đẹp này. Lª-nin) Anh/ chÞ h·y nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò trªn trong mét bµi v¨n 400/600 tõ? I. häc m·i” (V. để việc học hỏi đạt kết quỷ thật tốt. Phân tích các mặt đúng. tự mãn khi đã đạt được bằng cấp mà ko chịu típ tục học hỏi. Học hỏi là 1 việc rất quan trọng đối với nhân dân ta. KTV§. b) Xây dựng thái độ đúng cần phải có. 1 kết quả thật to lớn là kiến thức của mỗi ng` trong dinhlybang2010@yahoo. đối với cả nhân loại từ ngàn xưa cho đến nay.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. thcn.com 38 . hơn thế nữa. häc n÷a. vì thế ko bao h chúng ta học được hết những kiến thức đó và cũng vì thế mà chúng ta fải luôn luôn học tập ko ngừng. học mãi”. như thế lời dạy của lê-nin có ý nghia là khuyên chúng ta fải luôn học hỏi ko ngừng.Bµi häc b¶n th©n..

com 39 .nông dân có trình độ cao để tiếp thu kỹ thuật mới tăng nâng suất lao động. LuËn Ng÷ Anh/chÞ häc ®îc ®iÒu g× qua ph¸t biÓu trªn cña Khæng Tö. Đồng thời. Billi P. đa số nhân dân ta ko có thời giờ và phương tiện để học tập. §Ò 30. nhiệm vụ học tập càng trở nên vô cùng cấp thiết. sau gần một trăm năm đô hộ của thực dân pháp.S.sau hơn hai mươi năm chiến đấu chống đế quốc mỹ. cần đạt được một số yêu cầu căn bản sau: . vẫn phải xác định rõ vấn đề ở câu này thuộc về thực tế đời sống chứ không phải trong các tác phẩm văn học. chúng ta sẽ được lien tục nâng cao. III.nên muốn nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến trrang. ba m¬i tuæi ®øng v÷ng trong trêng ®êi. công nhân lành nghề. tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình về vấn đề cái danh và cái thực. thí sinh cũng được tự do huy động các chất liệu khác nhau như: chất liệu thuộc tri thức sách vở. Đồng thời. Thí sinh có quyền tự do trình bày suy nghĩ của mình theo những hướng khác nhau. ®¹i häc.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. đặc biệt là đối với đất nước chúng ta ngày nay. V« Danh §Ò 32.S. nhưng cần phải phù hợp và nhuần nhuyễn.Về hình thức (3.S.Rõ rang nhận định của lê-nin đúng là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống. n¨m m¬i tuæi ®· biÕt mÖnh thêi.Lim -NXB TrÎ-2005) Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó biÕn lêi ph¸t biÓu cña Billi P.câu nói trên cũng bộc lộ tấm long. .0 điểm) Trước hết. từ đó sẽ giúp cho đất nước ngày càng văn minh tiến bộ. (Theo s¸ch “D¸m thÊt b¹i” cña Billi P. H·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? §Ò 31: H·y viÕt bµi v¨n cã ®é dµi 400/600 tõ bµn luËn vÒ bèn c©u th¬ sau ®Ó thÊy ®îc kÕt qu¶ cña sè phËn b¾t nguån tõ ®©u. hµnh tr×nh cña nã thÕ nµo? .Lim. Ta gieo thãi quen vµ ta gÆt ®îc tÝnh c¸ch.trở thành nghĩa vụ của mỗi ng` công dân vì đất nước ta. .0 điểm) Bài làm cần đạt được ba nội dung cơ bản sau: dinhlybang2010@yahoo.Lim thµnh bµi häc cña m×nh? ĐỀ 33: Danh và Thực Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn 1) Đây là dạng đề mở.Khæng Tö nãi r»ng: “Khi ta mêi l¨m tuæi ®· ®Ó hÕt t©m chÝ vµo häc tËp. khôi phục và phát triển kinh tế. cao ®¼ng. ước muốn thiết tha của Lê-nin. s¸u m¬i tuæi nghe ®îc mäi nhÏ. khoa học kĩ thuật đông đảo. ta cần fải cố gắng học tập gấp năm mười lần trước đây thì mới mong có một đội ngủ cán bộ quản lí. là một chân lí của thời đại. Ta gieo hµnh ®éng vµ ta gÆt ®îc c¸c thãi quen.“Ta gieo ý tëng vµ ta gÆt ®îc hµnh ®éng. “ThÊt b¹i duy nhÊt trong cuéc ®êi mét con ngêi lµ ®· sèng mµ kh«ng biÕt häc hái”.KTVĐ: Thái độ. Dạng đề này cho phép thí sinh tự do lựa chọn các kiểu bài và các thao tác tạo lập văn bản khác nhau. thí sinh cần xác định đây là đề nghị luận xã hội. Ta gieo tÝnh c¸ch vµ ta gÆt ®îc sè phËn”. tiến tới xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ và phồn vinh.kết luận chung của bài nghị luận. ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên. bèn m¬i tuæi kh«ng cßn ®iÒu g× ph¶i nghi hoÆc.Về nội dung (5. b¶y m¬i tuæi muèn lµm sao lµm vËy mµ kh«ng vît qua khu«n phÐp”. Tuy nhiên. thcn.

cái tự nhiên. phác thực. dối trá. quyền lợi cho người mang danh. cao ®¼ng. thực lực nhưng vì lý do nào đó lại không có được danh nghĩa cần thiết. uy tín. ®¹i häc. có thể phát huy những khả năng tiềm tàng của mình cũng như những điều kiện mà xã hội dành cho danh nghĩa hay danh hiệu ấy mà vươn lên những tầm cao mới. danh giá. Nghĩa là cần đón nhận nhiều quan điểm khác nhau. 2) Là dạng đề mở. thcn. là danh hiệu. những người có thực chất. Danh là danh tính (tên họ). Thực tế này đòi hỏi phải có tinh thần trọng thực. có nguy cơ làm tha hoá con người. Danh là phần bề ngoài. Người có danh hiệu. năng lực của con người trong xã hội. b) Mối quan hệ giữa danh và thực . thực lực. là cái bên trong. Mặt khác. ĐỀ 34: ĐỀ 35: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa? (Theo sách Dám thành công . danh tiếng không đúng với thực lực. giá trị của mình trong cuộc sống.Thực tương xứng (hữu danh hữu thực). Thực là thực chất. vai trò. năng lực thực. nhiều lối nghĩ khác nhau. Giải thích được nội dung khái niệm “danh”. + Thực lớn hơn danh (hữu thực vô danh). không có được danh hiệu. phấn đấu đạt được danh vị chân chính bằng thực lực là một động cơ chính đáng của con người. + Danh lớn hơn thực (hữu danh vô thực). 2008. có biện pháp phù hợp để phát hiện. tạo nguy cơ tiềm tàng cho xã hội. năng lực mà cá nhân có được do tu dưỡng.Nhiều tác giả. Thấy được ý nghĩa của danh. háo danh..Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nhờ thế mà con người được khích lệ. đối với bên ngoài. vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống… Vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá khác: dinhlybang2010@yahoo. nhiều thể loại và văn phong khác nhau. NXB Trẻ. Vì thế. Tình trạng danh giả lợi thực dẫn đến lối sống cầu danh. thực tài cũng cần phải phấn đấu để đạt được những danh vị xứng đáng. vinh danh người có phẩm chất. danh vọng. Giới thiệu được vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của niềm tin vào chính bản thân mình trong cuộc sống của mỗi con người Giải thích khái niệm niềm tin vào bản thân: Đó là ý thức về năng lực. phẩm chất. hài hoà. c) Xác định thái độ : Học sinh cần nhận thức và phê phán hiện tượng hữu danh vô thực trong xã hội hiện nay. thực tài. Trong thế đối lập với danh. có nhiều đóng góp to lớn hơn. trống rỗng. danh hão làm nhiễu loạn các giá trị trong xã hội. danh vị và danh tiếng tương xứng. biết đánh giá được vị trí. + Danh . thực lực. danh nghĩa. Vì nó giúp xác định tư cách. Tuy nhiên. rèn luyện nhưng chưa được xã hội thừa nhận bằng một danh hiệu tương xứng. Trường hợp có thực chất. ủng hộ. nên người chấm cũng cần có cái nhìn “mở”. Danh vượt quá thực dẫn đến sự giả tạo. Đây là quan hệ lý tưởng vì danh và thực tương xứng. danh vị. cần có thái độ trân trọng với những người có danh vị chân chính và bản thân cũng cần nỗ lực phấn đấu hoàn thiện tài đức để có được danh vị xứng đáng.90). vị trí. thực tài. cái bản chất vốn có. Cần đấu tranh để đẩy lùi sự giả dối này. Khái niệm “thực” chỉ cái tồn tại có thực. danh tiếng. Danh đem lại giá trị.com 40 . + Thực. thực cũng là phẩm chất. tr.. nhiều lối viết khác nhau. Không nên câu nệ trong đánh giá. Danh là điều cần thiết. Giải thích được nội dung khái niệm “thực”. vị danh. Học sinh cần phân tích được ba kiểu quan hệ căn bản và nêu được những biểu hiện cụ thể trong cuộc sống. a) Bản chất của danh và thực + Danh. thực chất có thể vô tình hay hữu ý gây hại cho xã hội. Trường hợp này dễ thấy qua nhiều vấn nạn đang được báo động hiện thời. là động lực phấn đấu cho con người. hư danh.

bất chấp lẽ phải. giáo dục ý thức cá nhân và hình thành tính tự tin. dẫn đến phải gục ngã. dễ bị người khác lừa gạt. giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống. nghị lực luôn là niềm tự hào. khắc nghiệt của hoàn cảnh lại chính là môi trường để tôi luyện. + Trong thời đại hội nhập quốc tế. Vẻ đẹp của những cống hiến. lôi kéo -> hình thành một bộ phận thanh niên có tính cách bạc nhược. có những đóng góp tích cực cho xã hội. rèn luyện về kiến thức và đạo đức.Về hình thức: trình bày thành bài văn nghị luận ngắn. sự vươn lên không mệt mỏi. thiếu ý chí vươn lên trong cuộc sống… Giữa một vùng sỏi đá khô cằn. Phải làm gì để xây dựng niềm tin vào bản thân: + Đối với mỗi cá nhân phải không ngừng học tập. huyênh hoang. ĐỀ 36: “Giữa một vùng sỏi đá khô cằn.trong bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào vẫn thể hiện nghị lực phi thường. Đối với họ. học kết hợp với ứng dụng. sẽ trở thành vô nghĩa… + Không có niềm tin vào bản thân sẽ không thể có cuộc sống độc lập. đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ trở thành người không có ý chí. càng rực rỡ hơn… + Liên hệ với thực tế (trong đời sống và trong văn học) để chứng minh cho cảm nhận. suy nghĩ nói trên. vì thế. . ngưỡng mộ của chúng ta. không xác định được phương hướng của cuộc đời. thành công mà họ đạt được thật có giá trị vì nó là kết quả của những cố gắng phi thường. thcn. cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật dinhlybang2010@yahoo. ỷ lại thậm chí là hư hỏng. ®¹i häc. sức sống kỳ diệu của những loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp ngay trong một vùng sỏi đá khô cằn (có thể đi từ việc giải thích từ ngữ: vùng sỏi đá khô cằn chỉ sự khắc nghiệt của môi trường sống. học đi đôi với hành. thân bài và kết luận). những thành công mà họ dâng hiến cho cuộc đời lại càng có ý nghĩa hơn. trau dồi. không có quyết tâm. kiêu ngạo. ăn bám. Những chùm hoa thật đẹp . . + Mình là người hiểu rõ mình nhất. không quá hai trang giấy thi. Viết một văn bản nghị luận 400/600 từ nêu suy nghĩ của em được gợi ra từ hiện tượng trên? Cần đáp ứng được các yêu cầu: . khẳng định giá trị của mình không có nghĩa là tự phụ. cao ®¼ng. không biết mình là ai. dễ bỏ qua các cơ hội trong cuộc sống. động viên và thậm chí cảnh tỉnh những ai chưa biết chấp nhận khó khăn. công danh. đầu hàng trước cuộc sống. có những loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp” .com 41 .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. trân trọng. sức chịu đựng. không có nghị lực. không đủ bản lĩnh sống. giàu tự trọng cho thế hệ học sinh. sức chịu đựng và sức sống kỳ diệu nhất. + Nêu tác dụng. nhiều khi sự gian khổ. động viên. biểu dương những cá nhân dám nghĩ dám làm. được bao bọc từ nhỏ nên khi phải đối diện với thử thách cuộc sống thì không thể tự sống bằng chính khả năng của mình. mọi điều khác như tiền bạc.những chùm hoa trên đá (thơ Chế Lan Viên). sức sống. đánh mất chính mình… Việc đánh mất niềm tin vào bản thân đang là một thực tế nhức nhối trong cuộc sống hiện đại của một bộ phận giới trẻ: + Nhiều bạn trẻ vì sống quá đầy đủ. dễ đổ vỡ. ảnh hưởng. tự ti. sa ngã. Đánh giá được vị trí của mình trong cuộc sống không có nghĩa là coi thường người khác. có bố cục ba phần rõ ràng (mở bài. vẻ đẹp). + Trình bày suy nghĩ: hiện tượng thiên nhiên nói trên gợi suy nghĩ về vẻ đẹp của những con người . + Đối với các cơ quan quản lý xã hội: Xây dựng và phát huy lối học sáng tạo. gợi tả sức chịu đựng. Phải phân biệt giữa tự tin với tự phụ: Tin vào bản thân. rèn luyện nên không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội dẫn đến tâm lý thua kém. loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp: sự thích nghi. không ngừng giao lưu học hỏi. một bộ phận giới trẻ khác không trau dồi. sinh viên. bài học rút ra từ hiện tượng: những con người với vẻ đẹp của ý chí. Sớm hình thành lý tưởng sống và dám đấu tranh để thực hiện lý tưởng đó.Liên hệ bản thân.Về nội dung: + Giải thích hiện tượng: là hiện tượng có thể bắt gặp trong thiên nhiên. sống để làm gì. Niềm tin vào bản thân càng không có nghĩa là bằng mọi cách để đạt được những điều mình muốn bất chấp cương thường đạo lý.

Đúng vậy. Vinh quang không phải là thành quả mà theo tôi là quá trình thực hiện. sau khi đã trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời. là đam mê cháy bỏng với kịch nghệ. những chùm hoa trên đá. khi đạt được vinh quang liệu còn có ý nghĩa gì. nghèo nàn và tàn lụi. Đó cũng là một bài học đáng giá với con người. hẳn như một phản xạ tự nhiên. bản năng của một người nghệ sĩ nhưng ngược lại cô đã gặp không ít những khó khăn trắc trở trên đường đời. Chúng xứng đáng với vẻ đẹp kiêu sa đó. dù con đường có đẹp thì điều đó không có nghĩa là không có đau thương. Cô được rèn luyện. tạo ra cái đẹp rực rỡ. Thành quả tất yếu của sự cố gắng không ngừng nghỉ là những chùm hoa. mồ côi cha. vẫn đâm chồi nảy lộc như thách thức với cuộc sống. Có chăng một con đường bằng phẳng? Ví thử tồn tại một con đường như vậy. luôn mạnh mẽ. đẹp. Bàn tay của tạo hóa thật diệu kì. dinhlybang2010@yahoo. Tuy khong được học múa. con gái đại minh tinh Utake". "Thất bại là mẹ thành công". quan trọng là ý chí và nghị lực. rồi mẹ cũng ra đi do căn bệnh phổi khi mà cô bắt đầu nổi danh trong làng sân khấu.. Tất cả lại về con số không. Đất mẹ không tuyệt tình với ai bao giờ. người không ruồng rẫy. học vũ đạo nhưng khi đứng trên sân khấu cô như hóa thân thành nhân vật. đó là cách họ nói về cô. vùi dập và sự hãm hại của các thế lực đối địch nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. có bố là đạo diễn nổi tiếng. Tất cả như sụp đổ. Nó tạo nên bao nhiêu cái đẹp. gọt giũa từ nhỏ vì thế kĩ thuật diễn của cô rất tốt và sớm được mang danh hiệu thiên tài. Vùng sỏi đá khô cằn vốn là vùng đất dường như không có sự sống. cô thấy mình luôn núp dưới cái bóng của mẹ và vì thế cô đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để vượt ra khỏi cái bóng quá lớn của mẹ. Song cô luôn khổ tâm và dằn vặt vì khi nhắc đến cô họ không bao giờ quên thân phận của cô. Cô ganhtị với một cô bé nghèo. cô quên mất mình là ai. cho chúng nếm trải khó khăn để rồi trưởng thành và cảm nhận được hết cái đẹp. nảy nở và còn kết hoa nữa. cả mồ hôi và nước mắt. ®¹i häc. Trên hoang mạc khô cằn bỏng rát vẫn có những loài xương rồng phát triển. những thành quả ngọt ngào. tỏa sáng đầy sức sống và kiêu hãnh.. Bởi lẽ vinh quang là thành quả của sự cố gắng. bầm dập. Con người chính là sản phẩm hoàn mĩ nhất của tạo hóa.. hi sinh. sinh sôi. Tuy Ayumi có vẻ may mắn hơn khi con đường của cô có vẻ như đã được trải thảm. Nhưng ở những nơi như vậy tạo hóa vẫn tìm ra cái đẹp. cái diệu kì của cuộc đời này. mẹ mất cô cũng không còn đủ dũng cảm để đứng trên sân khấu. Nó chưa bao giờ tắt. gió và sự cần mẫn kiếm tìm sự sống ở nơi tưởng như không còn sự sống. Họ là hai số phận. thcn. học hát. cô quên mất mình đang diễn. Rõ ràng con đường dù đẹp đẽ thế nào thì vẫn chứa chất khổ đau. có khi là xương máu. luôn tràn đầy sức sống. nếu chỉ vì con đường khó đi mà bỏ dở thì không bao giờ thành công. cao ®¼ng. hoang vu vậy mà cây hoa dại vốn nhỏ bé mông manh là thế. Không có con đường nào là con đường không có chông gai và cạm bẫy. dù chỉ một. khô héo. bản năng mách bảo cho cô biết mình phải làm gì và nhờ vậy cô sớm vượt qua tất cả mọi chông gai trên bước đường đời để rồi trở thành một siêu sao như mình hằng mơ ước. "thiên tài Ayumi. không có ai đạt được thành quả mà không có đau thương. lối đi dễ dàng. không có. bỏ rơi những đứa con của mình mà chỉ dạy cho chúng cách sống. mẹ là minh tinh mà bạc. những bông hoa tuyệt đẹp. cô mất tất cả. bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ ngĩ đến sự chết chóc. có những cái đẹp bất ngờ đến ngỡ ngàng. đã được dọn sẵn nhưng rõ ràng cô cũng không hề dễ dàng gì khi bước đi trên đó để vượt lên đỉnh cao nghệ thuật và thoát khỏi cái bóng của mẹ mình. Vì trên con đường trăm ngả. Con người sinh ra mang trong mình những khả năng đặc biệt và sức mạnh vô biên để vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời. Trong cuộc sống biến đổi khôn lường này con người luôn phải vật vã để bước đi trên con đường mình đã chọn. hai hoàn cảnh trái ngược nhau.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. trải qua nắng. nghèo nàn. Nhưng có một thứ luôn tòn tại trong sâu thẳm trái tim cô là ước mơ. Tôi chợt nhớ đến câu hát: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. không có bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi nảy nở. Để có được điều đó cô đã phải trải qua bao đắng cay.com 42 . Khi nghĩ đến đá sỏi khô cằn. Maya lại may mắn có được cái năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. mọc hoang dã. Trong một câu chuyện tôi đọc có hai cô gái mê kịch nghệ. không được phép bỏ cuộc. một người lớn lên trong gia đình truyền thống.

họ bị những dị tật bẩm sinh hay vì những tai nạn đáng tiếc mà thân thể họ không được nguyên vẹn nhưng nghị lực đã giúp họ đứng lên và chiến thắng nghịch cảnh để rồi dành lấy thành quả đáng tự hào như: chị Nguyễn Thị Nga. .29m nhưng đằng sau thân hình nhỏ bé ấy là một nghị lực lớn lao. thcn. hèn nhát. không tận dụng được nó. cao ®¼ng.Khi “nói” không đi đôi với “làm”. trong đó “nói” và “làm” là hai yếu tố đặc biệt quan trọng. qua lại . một ý nghĩa nào khác. phải biết vượt lên số phận.Nắm vững phương pháp làm bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống.. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều bài học thú vị. Nó không chỉ là kết tinh của sự sống. "ngẩng cao đầu" thách thức với khó khăn và chắc chắn là sẵn sàng đón nhận vinh quang vì cuộc sống chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. lý lẽ xác đáng. Nói và làm trong cuộc sống.“Nói” thường và phải nên đi đôi với “làm”.. trơ trọi giữa đá sỏi khô cằn và nắng gắt với chùm hoa tươi đẹp gợi cho ta một sự thôi thúc. chữ rõ.của con người. là những loài cây được chăm sóc chở che trên mảnh đất màu mỡ mà vẫn không bao giờ biết nở hoa thậm chí còn héo rũ và chết.Bố cục chặt chẽ. hoàn cảnh cụ thể). Họ là những số phận. là con người ta phải hơn thế.( ngấm ngầm hay rõ ràng).Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Chúng ta vẫn thường quen thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên mà ít ai. hoặc do hoàn cảnh khách quan tác động. thường được xem xét theo những tiêu chuẩn riêng biệt. B. một chút điều kiên khó khăn là chết rũ. vẫn tồn tại không ít những người dù sống trong môi trường tốt đẹp. tìm kiếm ở chúng một cái gì khác.Đáp ứng các yêu cầu về văn phong. . tinh hoa thật sự nằm sâu bên trong vẻ bề ngoài.Hạn chế các lỗi diễn đạt. Cuộc sống thật đẹp và diệu kì. và cô bạn của chị tuy vừa câm vừa điếc nhưng vẫn có thể mở một cửa hàng lưu niệm để tự nuôi sống bản thân. Đó là những con người đáng trách nhưng cũng thật đáng thương hại. trao cho bạn cái đáng được nhận. sản phảm hoàn mĩ nhất của tạo hóa lại không thể làm được điều tương tự chứ. Có những người sinh ra không may mắn.Mối quan hệ giữa “nói” và “làm”: thường chặt chẽ. ĐỀ 37. góp phần thể hiện đúng đặc điểm. dẫn chứng phù hợp. hoặc do yếu tố chủ quan chi phối. ý nghĩa nơi người mẹ thiên nhiên.Ý nghĩa: dinhlybang2010@yahoo. đều cho phép nhận rõ tính cách của con người ( ở mỗi giai đoạn. quan điểm. . Thiên nhiên tươi đẹp. tạo dựng cuộc sống tự lập của mình và nuôi người mẹ già.com 43 . họ yếu ớt. . . một cảm giác xốn xang.. Con đường vẫn thênh thang phía trước hứa hẹn bao điều thú vị. phơi sương. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày vấn đề theo nhiều cách. tuy người chị chỉ cao 1.“Làm”: Hoạt động của con người. Yêu cầu về kỹ năng: . học tập. những con người kém may mắn nhưng luôn là tấm gương cho chúng ta ngưỡng mộ. thiên nhiên là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Bình luận: . ®¹i häc.“Nói”: Sự phát ngôn thành tiếng những suy nghĩ. không có tương lai. Người phụ nữ tàn tật (mắc bệnh bại liệt). và luôn đẹp dù ở những nơi ta không ngờ tới nhất. cũng có những cây phát triển tốt trong môi trường đó nhưng chỉ cần chịu nắng.HCM. 61 tuổi vẫn làm kinh tế... Đúng vậy. A.Con người trong cuộc sống vốn được biểu hiện qua nhiều yếu tố. có thể dơm hoa trên sỏi tại sao con người. và không có nghị lực. nó đã đưa chị vào cánh cổng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hình ảnh loài hoa dại bé nhỏ đã đơn độc. dũng cảm đối đầu với nghịch cảnh. bài học cuộc sống của thiên nhiên. không còn sức sống. Giải thích: . bà Nguyễn Thị Lân. . Sau đây là một số gợi ý: 1. của tinh hoa đất trời mà còn là kết tinh của những bài học đường đời. tình cảm.. . bài sạch. Bên cạnh những con người như vậy. 2. những số phận không cảm nhận được sự may mắn của mình. Cây hoa dại tuy bé nhỏ mỏng manh như vậy có thể sống. . ít khi thử suy ngẫm. bản chất của mỗi con người. phải hơn thế.

Nội dung: Suy nghĩ về vai trò của lý tưởng nói chung đối với mọi người và lý tưởng riêng của mình. + Cuộc sống chỉ thực sự có giá trị và ý nghĩa khi “nói” và “làm” theo các chuẩn mực đạo đức. trí tuệ. dinhlybang2010@yahoo. ĐỀ 39: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Đề 38: Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. ®¹i häc. không có lý tưởng thì không có cuộc sống. phân tích. một ngưỡng cửa để bước vào thực hiện lý tưởng. + Đây vừa là phương diện quan trọng để con người tự bộc lộ mình.Phạm vi dẫn chứng: Dẫn chứng thực tế trong cuộc sống. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định.Thao tác lập luận: phối hợp các thao tác giải thích. thực sự có vai trò chỉ đường. Ý kiến trên của nhà văn Pháp M.Khái quát lại vấn đề. thcn. tránh không để người khác hiểu sai về mình. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng và lý tưởng riêng của mình. dẫn dắt vấn đề tư tưởng. Kết bài . bình luận. . cần phải luôn cẩn trọng trong cả “nói” và “làm”. tâm hồn) và hành động của mỗi người.Lý tưởng riêng của mỗi người. . Lập dàn ý: a. bình luận. . và cũng không xét đoán sai người khác . + Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. . c. Thân bài: (gợi ý) .Nội dung: Mối quan hệ giữa đức hạnh (phẩm chất đạo đức.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Vì thế. + Giải thích mối quan hệ lý tưởng và ngọn đèn.Phương pháp nghị luận: Phân tích. Xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân? 1) Tìm hiểu đề: . giải thích. Vấn đề bức thiết đặt ra cho mỗi học sinh tốt nghiệp THPT là chọn ngành nghề. . vừa là điều kiện để con người có thể xét đoán người khác. Mở bài: Giới thiệu. Tìm hiểu đề: . chứng minh. Có thể dẫn chứng thêm thơ văn để bài viết sinh động.Nêu ý nghĩa và rút ra bài học nhận thức từ tư tưởng đạo lí đã nghị luận. * Thân bài: Lần lượt triển khai các ý + Giải thích khái niệm đức hạnh.) . 1. Khả năng lạc đường trước cuộc đời là rất lớn nếu không có lý tưởng tốt đẹp. 2.com 44 . .Lý tưởng và ý nghĩa cuộc sống: Lý tưởng xấu có thể làm hại cuộc đời của một người và nhiều người. .Lý tưởng là gì? Tại sao nói lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường? Ngọn đèn chỉ đường là gì? Nó quan trọng như thế nào? (Lý tưởng giúp cho con người không đi lạc đường. 2) Dàn ý tóm lược: * Mở bài: Dẫn dắt để đưa ý kiến cần nghị luận vào bài. + Nâng vai trò của lý tưởng lên tầm cao ý nghĩa của cuộc sống. cao ®¼ng. đạo lý cần nghị luận.Phạm vi tư liệu: Cuộc sống. b. chứng minh. Không có lý tưởng thì không có cuộc sống.Lý tưởng tốt đẹp . góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của con người và toàn xã hội. phương hướng và cuộc sống. mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.

nâng đỡ của gia đình nhưng vẫn thành đạt. anh (chị) đã thực hiện được điều gì. Chính gia đình là cái nôi nuôi dưỡng. cuộc sống bản thân phải luôn có ý thức phấn đấu vươn lên. + Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực : sống không sợ gian nan . XH: Bảo vệ. ( Đây là vấn đề nghị luận) 2/ Giải thích. gian nan. thcn. Để có được điều này thì cần phải làm gì? dinhlybang2010@yahoo. 3/ Khẳng đinh. chở che. thử thách chính là môi trường tôi luyện con người.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. + Câu nói trên đã đặt ra vấn đề cho mỗi con người. thử thách nhưng con người không khuất phục.com 45 . anh (chị) đã xác định hành động cụ thể ra sao để phù hợp với tiêu chí đạo đức mà mình theo đuổi. giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình (dẫn chứng: văn học. giúp con người vượt qua được những khó khăn. Đức hạnh trong lĩnh vực tu dưỡng và học tập mà anh (chị) cần trau dồi là gì? Từ những phẩm chất đạo đức cần thiết ấy. chứng minh vấn đề: Có thể triển khai các ý: + Cuộc sống nhiều gian nan. Tuy nhiên. bàn bạc mở rộng vấn đề: + Câu nói trên là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp. sống thật đẹp và hào hùng. phải có nghị lực và bản lĩnh. Bởi cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai. giáp dục. + Nêu suy nghĩ về việc tu dưỡng và học tập của bản thân: . thử thách . Trên thực tế. bình đẳng. chớ đầu hàng thử thách. trở thành con người hữu ích của XH. trở ngại trong cuộc sống. Anh (chị) thấy điều gì là trở ngại lớn nhất khi biến suy nghĩ thành hành động? Tại sao? * Kết bài: Đề xuất bài học tu dưỡng của bản thân. + Gian nan. trưởng thành đều có sự ảnh hưởng. + Câu nói khẳng định: cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan nhưng chớ cúi đầu trước khó khăn. ĐỀ 40: “ Duy chỉ có gia đình. người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương số phận ?” Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được. + Câu nói gợi cho bản thân nhiều suy nghĩ: trong học tập. có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được sự chở che. là nền tảng để con người vươn lên trong cuộc sống. cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi.Suy ra vấn đề cần bàn bạc ở đây là: Vai trò. Bởi trong thực tế cuộc sống. đùm bọc. mỗi lần vấp ngã không được chán nản bi quan mà phải biết đứng dậy vươn lên. xây dựng gia đình ấm no. cuộc sống). ®¹i häc. 2/ Giải thích. phê phán những hành vi bạo lực gia đình. Muốn làm được điều đó cần: trong GD mọi người phải biết thương yêu. ĐỀ 41: Anh / chị nghĩ như thế nào về câu nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” ( Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 1/ Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói) + Giông tố ở đây dùng để chỉ cảnh gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội . câu nói chưa hoàn toàn chính xác.GT câu nói: “Tại sao chỉ có nơi gia đình. chứng minh vấn đề: Có thể triển khai các ý: + Mỗi con người sinh ra và lớn lên. giá trị của gia đình đối với con người. . thói gia trưởng…. Bởi đã nhìn nhận thấy được vai trò. cao ®¼ng. gặp khó khăn gì khi biến suy nghĩ thành việc làm? . giá trị to lớn của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. bàn bạc mở rộng vấn đề: + Khẳng định câu nói đúng. người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận ” (Euripides) Anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên? 1/ Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói) . chở che cho ta khôn lớn?” . 3/ Khẳng đinh. hạnh phúc. + Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: đùm bọc. + Hành động là biểu hiện cụ thể của đức hạnh. đùm bọc chở che nhau. + Đức hạnh là cội nguồn tạo ra hành động.

T¹i sao kh«ng cã ph¬ng híng th× kh«ng cã cuéc sèng + Kh«ng cã ph¬ng híng phÊn ®Êu th× cuéc sèng con ngêi sÏ tÎ nh¹t. nen tránh những con đường nào. phải chứng tỏ rằng tôi là 1 ng đang sống qua công việc.Suy nghÜ nh thÕ nµo ? + VÊn ®Ò cÇn b×nh luËn : con ngêi ph¶i sèng cã lÝ tëng. ®Ñp ®Ï nhÊt. ng ta sẽ hoạch địch ra phương hướng để đạt dc mục tiêu đã đề ra. qua việc làm. phải thể hiện sự có mặt của mình. Anh (chÞ ) hiÓu c©u nãi Êy thÕ nµo vµ cã suy nghÜ g× trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu tu dìng lÝ tëng cña m×nh.THIỆN .. Lý tưởng là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống đó chính là mục đính sống nếu không có lý tưởng sống có nghĩa là không có mục đích sống như vậy là mất phương hướng. . + VÊn ®Ò ®Æt ra hoµn toµn ®óng. Kh«ng cã lÝ tëng. ®¹i häc. + Kh«ng cã ph¬ng híng.Gi¶i thÝch lÝ tëng lµ g× ( §iÒu cao c¶ nhÊt. trë thµnh lÏ sèng mµ ngêi ta mong íc vµ phÊn ®Êu thùc hiÖn).MĨ. giái giang ®¹t ®Ønh cao trÝ tuÖ vµ lu«n kÕt hîp víi ®¹o lÝ) * Lµm thÕ nµo ®Ó sèng cã lÝ tëng + Nªu ý nghÜa cña c©u nãi. ĐỀ 42: “LÝ tưởng lµ ngän ®Ìn chØ ®êng. con ngêi thùc sù sèng kh«ng cã ý nghÜa. trc tiên bạn phải xem lí tưởng là j? đó là mục đích cao nhất. mµ kh«ng cã phương hướng th× kh«ng cã cuéc sèng » (LÐp-T«i-xt«i ) . bạn đã tìm thấy lý tưởng sống của mình chưa? §Ò 43: Gít nhËn ®Þnh : Mét con ngêi lµm sao cã thÓ nhËn thøc ®uîc chÝnh m×nh . khi đã có mụch đích rõ ràng. mà để làm việc thì ng ta phải có cái đích để đạt tới bởi ko ai đâm đầu vào những j mà ng ta ko thấy dc hệ quả công việc ấy mang lại. .com 46 . khó quá cơ:((." hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. con ngêi cã thÓ hµnh ®éng mï qu¸ng nhiÒu khi sa vµo vßng téi lçi (chøng minh) . + Më réng : * Phª ph¸n nh÷ng ngêi sèng kh«ng cã lÝ tëng * LÝ tëng cña thanh niªn ta ngµy nay lµ g× ( PhÊn ®Êu ®Ó cã néi lùc m¹nh mÏ. Sau khi vµo ®Ò bµi viÕt cÇn ®¹t ®îc c¸c ý: 1/ Giải thích: . thcn.. khi đã nhắc đến lí tưởng ở đây đống nghĩa vs công việc nói trên là chọn con đường đời cho mình. Dù lý tưởng sống là một khái niệm trừu tượng nhưng cái cốt tủy của lý tưởng sống là hướng tới vẻ đẹp CHÂN . việc này như chúng ta suy nghĩ xem con đường nào ngắn nhất. sèng v« vÞ. kh«ng cã ý nghÜa . mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Đã gọi là lý tưởng thì chúng ta không thể đạt tới được nhưng chúng ta có thể dựa vào đó để xác định phương hướng trong cuộc sống. để thực sự sống. con ng phải làm việc. ------Nhà văn Nga Lep-Ton-xtôi nói: "Lí tưởng là ngon đèn chỉ đường. sèng thõa + Kh«ng cã ph¬ng híng trong CS gièng ngêi lÇn bíc trong ®ªm tèi kh«ng nh×n thÊy ®êng.T¹i sao kh«ng cã lÝ tëng th× kh«ng cã ph¬ng híng + Kh«ng cã môc tiªu phÊn ®¸u cô thÓ + ThiÕu ý chÝ v¬n lªn ®Ó giµnh ®iÒu cao c¶ + Kh«ng cã lÏ sèng mµ ngêi ta m¬ íc . con đường nào thuận tiện nhất. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định. cao ®¼ng. tốt đẹp nhất mà con ng phấn đấu để đạt tới. §ã kh«ng ph¶i lµ viÖc cña tu duy mµ lµ dinhlybang2010@yahoo. Kkh«ng cã lÝ tưởng th× kh«ng cã phương hướng kiªn ®Þnh. vì vậy mỗi chúng ta phải tìm ra được lý tưởng sống cho riêng mình.

gi¶n dÞ hßa víi ®êi thêng. + Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò : ®óng + Më réng : Bµn thªm vÒ vai trß thùc tiÔn trong nhËn thøc cña con ngêi. xem xÐt mét con ngêi . cÇn kiÖm. thcn. HiÓu chÝnh m×nh con ngêi míi cã c¬ may thµnh ®¹t. hµnh ®éng n« lÖ. t»n tiÖn) + T¹i sao con ngêi ph¶i cã ®øc tÝnh trong s¹ch.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. * ThÕ nµo lµ ®øc tÝnh trong s¹ch ( gi÷ g×n b¶n chÊt tèt ®Ñp. + Nªu ý nghÜa lêi nhËn ®Þnh cña Gít §Ò 44. Anh (chÞ ) hiÓu vµ suy nghÜ g×? Sau khi vµo ®Ò bµi viÕt cÇn ®¹t ®îc c¸c ý . Sau khi vµo ®Ò bµi viÕt cÇn ®¹t ®îc c¸c ý . * Ba ®øc tÝnh Êy gióp con ngêi hµnh tr×nh trong cuéc sèng. cam chÞu trong mçi chóng ta. kh«ng lµm viÖc xÊu ¶nh hëng®Õn ®¹o ®øc con ngêi. cña thùc tiÔn . B¸c Hå d¹y : “Chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®øc tÝnh trong s¹ch. ch©n thËt. h¨ng h¸i. .) * ThÕ nµo lµ chÊt ph¸c ( ch©n thËt. con ngêi biÕt rót ra nhËn thøc cho m×nh ph¸t huy chç m¹nh. * Thùc tiÔn còng lµ c¨n cø ®Ó thö th¸ch con ngêi .Suy nghÜ + VÊn ®Ì cÇn b×nh luËn lµ g× ? B¸c nªu phÈm chÊt quan träng. * Thùc tiÔn lµ kÕt qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸. chØ cã c©y ®êi m·i m·i xanh t¬i.com 47 .HiÓu c©u nãi Êy nh thÕ nµo ? + ThÕ nµo lµ nhËn thøc ( thuéc ph¹m trï cña t duy tríc cuéc sèng. vÒ t×nh c¶m cña con ngêi). lóc ®ã b¹n lËp tøc hiÓu ®uîc gi¸ trÞ cña chÝnh m×nh? Anh (chÞ ) hiÓu vµ suy nghÜ g× . + Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò : ®óng + Më réng : * Lµm thÕ nµo ®Ó rÌn luyÖn 3 ®øc tÝnh B¸c nªu vµ xãa bá t tëng. hµnh ®éng n« lÖ. §ång thêi Ngêi yªu cÇu xãa bá nh÷ng biÓu hiÖn cña t tëng. chÊt ph¸c. ®¹i häc. chÊt ph¸c h¨ng h¸i cÇn kiÖm? * §©y lµ ba ®øc tÝnh quan träng cña con ngêi : cÇn kiÖm. cao ®¼ng. H·y ra søc thùc hiÖn bæn phËn cña m×nh. vÒ hµnh ®éng cña ngêi kh¸c. * Nãi nh Gít : “Mäi lÝ thuyÕt chØ lµ mµu x¸m. chon nghÒ nghiÖp.HiÓu c©u nãi Êy nh thÕ nµo ? + Gi¶i thÝch c¸c kh¸i niÖm. liªm chÝnh. * Trong häc tËp. NhËn thøc vÒ lÏ sèng ë ®êi. xãa bá hÕt nh÷ng vÕt tÝch n« lÖ trong t tëng vµ hµnh ®éng. + T¹i sao con ngêi l¹i kh«ng thÓ nhËn thøc ®îc chÝnh m×nh l¹i ph¶i qua thùc tiÔn .Suy nghÜ + VÊn ®Ò b×nh luËn lµ : Vai trß thùc tiÔn trong nhËn thøc cña con ngêi. * Ba ®øc tÝnh Êy lµm nªn ngêi cã Ých. kh«ng lµm viÖc xÊu ¶nh hëng tíi ®¹o ®øc con ngêi) * ThÕ nµo lµ ®øc tÝnh cÇn kiÖm ( siªng n¨ng. * Phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i dinhlybang2010@yahoo. . cho ®ã lµ môc tiªu ®Ó mäi ngêi phÊn ®Êu rÌn luyÖn. * Trong thµnh c«ng còng nh thÊt b¹i.

mơ mộng viển vông. khoa học viễn tưởng. mở rộng vấn đề + Trong xã hội có sách tốt và sách xấu.… 3/ Bàn bạc. + Liên hệ với thực tế. văn chương không mang lại điều gì cho xã hội: lẫn lộn thực hư. tình cảm mà văn chương hình thành cho con người. đời xưa.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. + Trái với mọi giá trị về tư tưởng. mỹ. thậm chí cả những dự định tương lai. bản thân: ĐỀ 46: Có người yêu thích văn chương. thờ ơ. nông nghiệp. hướng con người đến những điều: chân. cuộc sống. + Trái với lợi ích của khoa học. Đời sống con người mới phát triển nâng cao. . Hãy tìm nội dung tranh luận cho hai người ấy. trong nước.com 48 . có người say mê khoa học. + Sách giúp ta chia sẻ.Sách cho ta hiểu và cảm thông với bao kiếp người. giáo dục. thần thoại. con người. cao ®¼ng. Nêu nội dung yêu cầu đề II/ Thân bài: 1/ Tìm lập luận cho người yêu khoa học + Khoa học đạt được những thành tựu rực rỡ với những phát minh có tính quyết định đưa loài người phát triển. thế giới. Do tác dụng tốt đẹp như nhau mà có nhận định ví von “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”.…Tất cả đã đẩy mạnh mọi lĩnh vực sản xuất công nghiệp. bao kiếp người điêu linh đói khổ mà vẫn giữ trọn vẹn nghĩa tình: . lạnh lùng.Ví dụ để hiểu được số phận người nông dân trước cách mạng không gì bằng đọc tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố. về con người. thiện. giúp ta vươn lên trong học tập. + Văn chương hun đúc nghị lực. + Bạn hiền đó là người bạn có thể giúp ta chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. . giúp ta giải đáp thắc mắc. mà không chú ý đến đời sống tình cảm. bạn tốt và bạn xấu. chứng minh vấn đề + Sách tốt là người bạn hiển kể cho ta bao điều thương. với những mảnh đời ở những nơi xa xôi. làm con người sống bàng quang. đời nay. GỢI Ý I/ Mở bài: Giới thiệu vai trò. Hơn nữa KHKT có tiến bộ như thế nào mà không được soi rọi dưới ánh sáng của lương tri con người sẽ đẩy nhân loại dinhlybang2010@yahoo. KHKT chỉ mang lại một số tiến nghi vật chất cho con người. chỉ để tiêu khiển. * Nªu ý nghÜa vÊn ®Ò. đôi khi lại có hại… 2/ Lập luận của người yêu thích văn chương + Văn chương hình thành và phát triển đạo đức con người. giúp ta mở mang kiến thức về nhiều mặt: cuộc sống. giúp ta vươn tới chân trời của ước mơ. văn hóa. 2/ Phân tích. Lão Hạc của Nam Cao. con người mới ghi chép được + Nhờ khoa học mà con người mới khám phá ra được những điều bí ẩn trong vũ trụ. bản lĩnh cho ta + Văn chương còn là vũ khí sắc bén để đấu tranh cho độc lập dân tộc. hạt nhân.Ví dụ: Sách vở nhờ kĩ thuật in ấn.Hàng trăm phát minh khoa học: máy móc. có nhận định” Một quyển sách tốt là người bạn hiền II/ Thân bài 1/ Giải thích Thế nào là sách tốt và tại sao ví sách tốt là người bạn hiền + Sách tốt là loại sách mở ra co ta chân trời mới. ước mơ một xã hội tốt đẹp.… . giải trí…Do đó. ®¹i häc. an ủi những lúc buồn chán: Truyện cổ tích. rèn luyện ý chí. ĐỀ 45 “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền” Hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên? GỢI Ý I/ Mở bài: Sách là một phương tiện quan trọng giúp ta rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện. thcn. tác dụng của văn chương và khoa học.

tốt với xã hội với mọi người. Ví dụ + Điều trái là gì? Điều trái nhỏ là gì? => Lời dạy của Bác Hồ: Đối với điều phải. bản thân như thế nào? ĐỀ 49: Có ý kiến cho rằng: “Vào đại học là con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay”. 2/ Phân tích chứng minh vấn đề + Vì sao điều phải chúng ta phải cố làm cho kì được. + Chính sự cẩu thả trong công việc sẽ dẫn đến hiệu quả thấp kém. thiếu trách nhiệm. III/ Kết luận: Khẳng định vai trò cả hai (Vật chất và tinh thần) ĐỀ 47: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ.com 49 . Bác cũng bảo chúng ta: đối với điều trái. thcn. đúng với quy luật.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. dẫn đến những tác hại khôn lường. bàn luận vấn đề: Vì sao lại cho rằng cẩu thả trong công việc là biểu hiện của thái độ vô trách nhiệm. mở rọng vấn đề: Mỗi người trên bất cứ lĩnh vực.Nam Cao) Suy nghĩ của anh. tuyệt đối không được có thái độ coi thường những điều nhỏ. phẩm giá của con người. + Phê phán những việc làm vô ý thức. thậm chí hư hỏng. Bất lương: không có lương tâm. cẩu thả. (Đời Thừa. dinhlybang2010@yahoo. Điều gì trái thì hết sức tránh. ĐỀ 48: “ Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”. chứng minh. tinh thần trách nhiệm với công việc. chúng ta phải cố sức làm cho kì được. Nam Cao muốn xây dựng. tới chỗ bế tắc. thiếu ý thức. Đó là biểu hiện của một nhân cách chân chính. Suy nghĩ về lời dạy của Bác Hồ? GỢI Ý I/ Mở bài: Giới thiệu lời dạy của Bác. công việc gì. Suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề trên? Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ). dù nhỏ. Nam Cao phê phán với một thái độ mạnh mẽ. đúng với lẽ phải. Thực chất. có lương tâm nghề nghiệp. dù là một điều trái nhỏ”. hời hợt. khẳng định một thái độ sống có trách nhiệm. + Vì sao điều trái lại phải tránh.( Vấn đề cần nghị luận) 2/ Phân tích. coi kết quả công việc là thước đo lương tâm. ®¹i häc. Vì: +Trong bất cứ nghề nghiệp. 3/ Bàn bạc mở rộng vấn đề + Tác dụng của lời dạy: nhận thức. Làm điều trái. công việc gì cũng cần cẩn trọng. gắn bó với công việc. GỢI Ý 1/: Giải thích ý kiến của Nam Cao: Cẩu thả: làm việc thiếu trách nhiệm. với tổ quốc. điều tốt. dù là nhỏ? Vì việc làm phản ánh đạo đức của con người. của sự bất lương. điều xấu sẽ trở thành thói quen. không chú ý đến kết quả. soi đường. Vì tất cả đều có hại cho mình và cho người khác. Đối với thực tế. 3/ Khẳng định. có lương tâm. cao ®¼ng. Nhiều việc nhỏ hợp lại sẽ thành việc lớn. dứt khoát (dùng câu khẳng định): cẩu thả trong công việc là biểu hiện của thái độ vô trách nhiệm. chị về ý kiến trên. của sự bất lương. vội vàng cũng đồng nghĩa với gian dối. II/ Thân bài 1/ Giải thích câu nói + Điều phải là gì? Điều phải nhỏ là gì? Điều phải là những điều đúng. dù nhỏ cũng phải hết sức tránh tức là đừng làm và tuyệt đối không được làm. dân tộc. vội vàng.

uất ức . hợp lý. xe cộ nối đuôi nhau như một dòng chảy.) ĐỀ 50: "Đừng thấy việc thiện nhỏ mà kh«ng làm. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể đưa ra những ý kiến riêng và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chân thành thiết thực. không mắc lỗi chính tả. không phải bất kỳ ai sau khi học xong THPT. Cách đây hai tháng tôi vào Sài Gòn có công việc.đắng cay .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.v… dinhlybang2010@yahoo.oan khiên . tôi mon men lại gần … Khi nhìn thấy chủ của chiếc xe là một cụ già. Như thường lệ mỗi lần di chuyển từ nơi này đến nơi khác tôi hay đi Xích lô chứ ít khi đi xe Thồ vì họ chạy nhanh quá nên tôi sợ. chọn cho mình con đường phù hợp để lập nghiệp.Vào đại học. rưng rức nghẹn ngào như chính người thân … Thương cho Bác tuổi đời hơn thất thập Phải còm lưng dưới nắng cháy rát da Mồ hôi đổ trộn pha niềm cay đắng Trong suốt quãng đời bão táp phong ba Cho đến lúc thân gầy đà cạn kiệt Cát bụi này xin trả kiếp phù sinh Vào một hôm tôi cũng đang dáo dác tìm xe thì mắt tôi dừng lại ở một bãi rác gần chợ … Một bé trai khoảng chừng mười mấy tuổi dùng một cây sắt thật dài có đầu nhọn uốn cong đang bươi từng đống rác để tìm những lon bia. diễn đạt lưu loát.Còn nhiêù con đường tiến thân khác (mỗi thanh niên tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể. Thấy Bác vừa nói vừa thở dồn dập nên tôi không dám hỏi thêm. ®¹i häc. cũng phải vào đại học (Do nhiều nguyên nhân chủ quan. lòng tôi thấy bùi bùi xót thương cho thân phận một kiếp người. người ta vẫn thường hay bảo: “Đời là bể khổ” Quả là chẳng sai ! Không bút mực nào nói lên cho xiết những bất hạnh của một kiếp người … nghiệt ngã . 2.Bác năm nay bao nhiêu tuổi ? Bác không có con cháu gì sao mà phải còn vất vả ? Bác trả lời tôi sau sau một tiếng thở dài: .Tuy nhiên.. Yêu cầu về kỹ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Hôm nay như mọi khi. vừa bước ra khỏi cửa Tiệm tôi đưa mắt quan sát và khi đã nhìn thấy ở góc đường có một chiếc Xích lô.ngang trái .Bác năm nay bảy mươi bảy tuổi. nhất là những kiến thức khoa học hiện đại… .tủi hờn … Tôi xin ghi lại nơi đây một vài việc thật. khách quan ) . người thật mà tôi đã mắt thấy tai nghe đã khiến cho tôi vô cùng xót xa và cứ mãi luôn canh cánh bên lòng.nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại : nếu mình không đi thì Bác ấy sẽ không có tiền . tôi chùn bước và lòng phân vân: “Bác ấy đã già mà mình ngồi chễm chệ cho Bác chở đi thì thật là tội lỗi . Thế là tôi quyết định nhờ Bác chở đi … Dọc đường tôi gợi chuyện cùng Bác: . 1. Tôi cám ơn Bác thật nhiều khi xuống xe và sau khi nhận tiền Bác cũng cám ơn tôi rối rít rồi lại tiếp tục đi tìm cơm áo … Nhìn bóng Bác xa dần rồi khuất hẳn sau con hẻm. việc ác nhỏ mà làm! Anh chÞ h·y bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? Trong cuộc sống của kiếp nhân sinh. Đường phố SG vô cùng nhộn nhịp. mỗi khi qua đường là cả một sự khó khăn cho những người dân Tỉnh lẻ như tôi. chỉ im lặng ngồi suy nghĩ mông lung cho tới lúc đến nơi.com 50 . kết cấu chặt chẽ. cao ®¼ng.. Bác cũng đã từng có vợ con nhưng hiện nay không còn ai nên Bác phải tự nuôi thân.thôi thì khi đến nơi mình hãy hậu hỷ cho Bác vậy”. con đường tiến thân quan trọng và đẹp đẽ. rất đáng mơ ước: Nền kinh tế ngày nay là nền kinh tế tri thức. phát triển trên nền tảng của những tri thức hiện đại về tất cả mọi phương diện. tuổi trẻ là thời kỳ tốt nhất cho việc tiếp thu kiến thức mới. chặt chẽ và thuyết phục. lỗi dùng từ và ngữ pháp. thcn. Cần nêu bật được các ý chính sau: . bị ni long hoặc thùng giấy phế thải v.

nhìn kỹ mới thấy vô số kiến đang bám vào khúc gỗ chới với giữa dòng. Qua câu chuyện kể trên đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về câu: “ Lấy đức thắng số ” mà Phật Pháp đã dạy cho nhân loại bao đời nay. chỉ nhờ ánh sáng mờ ảo của sao Trời để lần dò từng bước một. Nếu làm được như vậy. nhất định sẽ cải đổi được vận mệnh. Đức Phật còn dạy cho loài người luôn “ Hành thiện . Và ngài còn dạy: “Tạo ra số mệnh tuy rằng ở Trời. Tôi như người đi trong đêm tối. chỉ xin phép vắn tắt mà thôi. chừng ấy chắc chắn xã hội sẽ thăng hoa và thế giới sẽ được hòa bình. ®¹i häc. Và với sự hiểu biết thô thiển của mình chắc chắn tôi có nhiều sai sót (xin tất cả hãy lượng thứ. biết đau khổ. tích âm đức xuất phát từ tâm. chắc hẳn chúng ta đều tin rằng: Trên thế gian hôm nay có hàng triệu triệu số mệnh mà mỗi mệnh mỗi khác nhau theo dòng nghiệp xoáy. tôi xin chân thành cám ơn). Tôi cũng xin mạo muội ghi lại nơi đây một câu chuyện kể mà tôi đã nghe được từ lâu lắm rồi (nếu có chi tiết nào không chính xác – tôi thành thật xin lượng thứ) … Ngày xưa có một vị Đạo sĩ và một Đệ tử cùng lên núi cao để tu Tiên … Sau một thời gian tu học. Niềm khao khát ấy luôn cháy bỏng trong tôi… như đi giữa một sa mạc mênh mông mà tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé thì hoài bảo này mãi mãi sẽ không thành hiện thực … Tôi rất thiết tha mong mõi có hàng triệu triệu tấm lòng sẽ cùng tôi chấp cánh ước mơ để chúng ta có thể làm được một chút gì đó trong những tháng năm ngắn ngủi của một kiếp người … __________________ Tµi liÖu tham kh¶o dinhlybang2010@yahoo. Theo Phật Pháp đã dạy: cho dù những sinh mạng này chỉ là loài trùng kiến nhưng chúng đều có tri giác.Đây chính là nguyên lý cải đổi vận mệnh. Nhìn thấy Đệ tử trở lại vị Đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng – sau đó ông âm thầm bấm số xem lại: “ Thì ra học trò của ông trên đường về quê đã làm được một việc thiện ”. Tóm lại Phật Pháp hay bất kỳ một Tôn giáo nào bao giờ cũng dạy cho nhân loại nhiều điều tốt đẹp nhưng tựu trung cũng là đều khuyên răn loài người luôn hướng thiện: “ Đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm . tham sống sợ chết và biết đâu cũng có thể từ tiền kiếp loài trùng kiến này là những con người đã mắc nhiều lầm lỗi. Nếu chúng ta là những người theo Đạo Phật. Đoạn ác tu thiện . Sau thời gian về thăm nhà người học trò trở lại núi cao để tiếp tục việc học. thế là người học trò vội vã lội xuống suối và vớt khúc gỗ lên để cứu đàn kiến đang trong cơn nguy kịch. Khóe mắt tôi hơi cay và cổ họng như nghèn nghẹn trước một bức tranh đời cay đắng … Tuổi của cháu lẽ ra còn cắp sách Đến lớp trường để chắp cánh ước mơ Nhưng chẳng may số phần ôi nghiệt ngã Đi khắp nẽo đường – len cùng ngõ ngách Để bới từng sọt rác kiếm tương lai … Và còn rất nhiều.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. một hôm vị Đạo sĩ bấm Dịch số để xem cho Đệ tử và phát hiện ra rằng Đệ tử của mình sắp mãn phần nên âm thầm cho học trò về quê thăm gia đình trong những ngày cuối đời. Chỉ cần làm việc thiện thì mọi ước nguyện đều được mỹ mãn nhưng sự nguyện cầu này phải hợp với Đạo Trời “Cầu ngay tại tâm mình – Tâm chính là rộng phước ”. Trên đường về quê khi đi ngang qua một con suối nhỏ. Nói về Giáo lý nhà Phật thì vô cùng vô tận. cao ®¼ng. song quyền thay đổi lại ở nơi ta”. thcn. chẳng ai giống ai cả. Và tôi cũng luôn nguyện cầu ơn Trời gia hộ cho tất cả nhân loại trên thế gian hôm nay được thắp lên ngọn lửa trái tim rồi cùng nhau lần dò từng bước để tìm về bến an lành cho đời mình. Tất cả đều được tạo hóa an bài theo căn duyên từ kiếp trước và cũng từ luật nhân quả trong đời: “ Tích thiện thì phùng thiện ” – “ Tích ác thì phùng ác ” Đó là Đạo lý muôn đời không bao giờ thay đổi. rất nhiều bức tranh đời nghiệt ngã mà tôi không thể nào nêu hết ra đây.đừng khinh điều ác nhỏ mà làm”. người học trò nhìn thấy một khúc gỗ mục đang trôi theo dòng suối .Đoạn ác ”.com 51 . Đức Phật cũng luôn dạy cho nhân loại: Làm thiện.

Sau cùng . cao ®¼ng. Vừa đến nơi .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. vậy mà giờ dinhlybang2010@yahoo.Chúng ta đi nào . Cuộc sống là như thế đấy ! Nó không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả . có những người lại xem khó khăn xảy đến là cơ hội . vị tiến sĩ nhìn chàng trai . Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ Mark sẽ vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp . MỖI KHÓ KHĂN CHÍNH LÀ MỘT CƠ HỘI TIỀM ẨN “Cuộc đời tựa như một hòn đá . Chỉ mới gặp chút rắc rối .Tình trạng sức khỏe Ở tuổi hai mươi sáu . Vừa ngạc nhiên vừa tò mò . Trước khó khăn . chỉ tay và nói : .Các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội . việc làm . như lẽ thường của cuộc sống . D¸m Thµnh C«ng 1. . chúng ta đi ngay được không ? Được sống như vậy thì thật là thích . công ty Mark gặp phải khó khăn khi xảy ra vụ cấm vận dầu mỏ của khối các nước Ả Rập . Hãy hướng về phía trước . chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng” .Học hành . Tôi khẳng định với anh 150. chính là ở chỗ này . Vào thời điểm này .000 cư dân ở đây không một ai còn gặp bất cứ vấn đề hay rắc rối nào trong cuộc sống cả . chàng trai đưa mắt nhìn theo hướng tay của tiến sĩ . Một khu đất rộng tách biệt hẳn với phố xá sầm uất hiện ra . Bạn đừng vội nản chí . rồi ngước lên nhìn tấm biển nhỏ treo ngay phía trên cổng có dòng chữ : “Nghĩa trang thành phố”. tiến sĩ vừa cùng chàng trai rảo bước . Thế nhưng . Họ đi bộ băng qua hai dãy phố . Có những lĩnh vực hay phát sinh nhiều vấn đề rắc rối khiến người ta bận tâm nhiều : . Nhưng tôi e rằng khi đến nơi .Tình cảm cá nhân . chán nản . Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ . thcn. thách thức dành cho tất cả chúng ta . thậm chí rơi vào bi quan . bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn .Thưa ông ! Xin hãy giúp tôi ! Tôi đang rất căng thẳng . Ngược lại .Kinh doanh . Nghe nói thế .com 52 . Vừa thấy bóng ông . Và cách tốt nhất để đánh giá năng lực của một người là nhìn vào cách người đó đã vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống . nhiều người thường than thân trách phận sao mình bất hạnh đến vậy . thi cử . . là thử thách . vị tiến sĩ quay sang phía chàng trai . Và đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó .Đến nơi rồi . tiếp theo đó là sự ra đời của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dẫn đến việc giá dầu tăng vọt . sản phẩm của công ty Mark bán rất chạy . . rắc rối mà tôi không biết phải giải quyết thế nào bây giờ .Mắt anh sáng lên mừng rỡ . Mark Victor Hansen đã điều hành một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp mái lợp tại New York . những người như vậy không nhiều vì có rất ít người nhận ra những cơ hội đang bị che lấp phía sau những khó khăn .Cavett Robert Buổi sáng hôm đó .Ồ ! Nếu vậy thì hay quá . không gặp rắc rối nào cả . Họ luôn có niềm tin vào một viễn cảnh tươi sáng và sẵn sàng đương đầu . mỗi lần vượt qua một khó khăn .người vốn nổi tiếng là một chuyên gia tư vấn giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống . Đáng buồn thay .Vừa nói .Tôi sẽ chỉ cho anh một nơi mà ở đó toàn là những người không bao giờ có vấn đề gì hay gặp phải bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống cả . họ đã thay đổi thái độ . Xin ông hãy giúp cho tôi một lời khuyên .đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. thương trường . Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá PVC (một sản phẩm hóa dầu) cũng chính là nguyên liệu sản xuất chính của công ty Mark . Sao đời tôi luôn gặp phải những vất vả . từ tốn đáp lời : . khó khăn lại thường xảy ra vào những lúc không ngờ nhất . chàng trai vội chạy ngay đến : . anh có thể sẽ thay đổi ý định đấy . nơi ấy cũng gần đây thôi . ®¹i häc. Doanh thu lên đến 2 triệu đôla mỗi năm Nhưng chẳng bao lâu . chàng thanh niên kiên nhẫn đứng chờ cả buổi chỉ để gặp một vị tiến sĩ tâm lý . . thách thức với chúng và quyết tâm phải vượt qua . khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá .

về niềm hy vọng . Sau đó anh cứ lang thang không mục đích khắp New York . Anh đã có cơ hội trải nghiệm và học được bằng xương máu những nguyên tắc vàng sẽ trình bày trong cuốn Dám Thành Công này Một trong những chìa khóa của thành công là không được bỏ cuộc dù hoàn cảnh có trở nên tồi tệ đến đâu chăng nữa .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Mark như đang ở tận cùng của xã hội . đó chính là lúc cả thế giới đang mở rộng ra đối với họ .họ là người tự do .000 dặm . Đó là những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời của Mark . hãy xem xét lại nguyên nhân và các triển vọng của chúng ta và tự rút ra những bài học cho mình . bạn sẽ thấy chính thất bại đó thực sự là một cơ hội lớn đã làm thay đổi cả cuộc đời bạn . mọi việc đã đi xuống tận cùng . Nhưng trên thực tế . ®¹i häc. Họ không cần phải bám mãi một công việc hay theo đuổi bất kỳ chuyện kinh doanh nào không thích hợp . mang những thông điệp về tình yêu . anh đã bước ra khỏi ngành kinh doanh mái lợp để dấn thân vào con đường diễn thuyết . Mark quyết tâm làm lại từ đầu .14 đô la cho mỗi giờ làm việc .thì cơ hội ấy CHÍNH LÀ CƠ HỘI DÀNH CHO BẠN dinhlybang2010@yahoo. Lòng tự trọng dường như đã không còn chút giá trị nào và cũng không giúp gì được anh . đảo ngược được tình thế .bắt đầu từ nơi kết thúc Từ chỗ bị phá sản . hai đứa con xinh xắn và một cơ ngơi ở miền Nam California . Sau một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục . Vào những ngày đó . Anh từng nghĩ những khó khăn đó mới thực sự là cơ hội . Hàng năm anh đi đây đi đó trên 250. cậu phải tiến lên và thành công thôi” . viết lách . một bộ com lê đắt tiền và mang đôi giày da hợp thời trang chỉ để kiếm 2. Mark đã rơi xuống tận cùng của cuộc sống : làm phu bốc vác giấy vệ sinh ở nhà ga xe lửa dưới tiết trời mùa đông băng giá dù vẫn còn khoác trên người một chiếc áo choàng đi mưa . Chán nản cùng cực và cảm thấy như bị cuộc đời hắt hủi . từ thất bại nghèo khó trở nên thành đạt và giàu có . khi nhìn lại . Mark vẫn không khỏi bối rối . sự hỗ trợ để truyền cảm hứng và chia sẻ đến hàng triệu người . cậu đã phá hết đường lui rồi .không thể nào tồi tệ hơn được nữa mà bắt đầu đi lên theo một hướng mới . Thế giới bỗng dưng trải rộng trước mắt họ hơn bình thường . Một người bạn đã bảo anh : “Mark ạ . Mark thường lái chiếc xe cũ nát của mình đến các trạm xăng và yêu cầu chỉ đổ hai mươi lăm xu tiền xăng mà thôi . Mark nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng này . Chúng ta hay xem thường và thương hại những người bị phá sản . một nhà kinh doanh lớn . Bị phá sản là kinh nghiệm tồi tệ nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất mà anh đã từng trải qua . Nhưng . Với những hành trang vô giá ấy .com 53 . Trước đây . Đây là một thông điệp quan trọng chúng ta thường được nghe thấy . Chỉ xét riêng về sự nghiệp thì chính cái đáy mà anh rơi xuống lại là điểm khởi đầu cho chuỗi thành công rực rỡ của anh trong tương lai . anh đã có được một sự giác ngộ về cuộc sống và một sự thấu hiểu thời cuộc sắc bén . anh là một ông chủ . đây anh không còn con đường nào khác là buộc phải tuyên bố phá sản . tài sản duy nhất còn lại của Mark là bộ quần áo trên người và một chiếc xe cũ . Nếu bạn đang gặp phải những thất bại trên con đường sự nghiệp . Anh cố cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài và gần như nằm liệt ở nhà suốt ngày với tâm trạng vô cùng bế tắc . tất cả đều ẩn chứa những cơ hội tiềm ẩn Với Mark . đó cũng chính là bước ngoặt lớn của đời anh . khi còn trên thương trường kinh doanh mái lợp . Trong suốt một thời gian dài . Không còn gì để mất cũng có nghĩa là không có gì ràng buộc . Không phải chúng tôi nói thế để ca ngợi Mark mà để cho các bạn thấy rằng anh có thể đạt được điều đó từ hai bàn tay trắng . bình đẳng . giờ đây Mark có một người vợ đáng yêu . Mười năm sau . Khởi nghiệp . cao ®¼ng. Mọi thứ đều mới mẻ . Dù mọi người đoán được tình cảnh và thông cảm với anh . Mọi việc diễn ra quá nhanh . lòng can đảm . anh đã tự giam mình như thế . Còn giờ thì Mark thường tự hỏi : “Mình là ai?” . Điều làm anh sợ nhất là ý nghĩ mọi người đều biết anh bị phá sản . nhưng lại thiếu bản lĩnh khi áp dụng vào thực tế khi khó khăn xảy ra . Nhưng lần này anh đã học được những điều tối quan trọng và dựa vào các nguyên tắc đó để bước tiếp về sau . Hãy tin rằng chỉ cần một niềm tin tuyệt đối rằng bạn sẽ làm được . giam hãm . thầu khoán chuyên nghiệp và trở nên bậc thầy danh tiếng trong lĩnh vực khuyến khích và động viên con người . thcn. Anh là chủ của ba doanh nghiệp lớn và có vai trò lãnh đạo trong hơn nửa chục doanh nghiệp khác .vì mọi vấn đề sau cùng luôn sẽ tìm được cách giải quyết . Chấp nhận khó khăn hay để khó khăn nhấn chìm Khi bước ra khỏi tòa án . Chúng tôi bảo kinh nghiệm ấy là “tuyệt vời” nhất bởi vì từ đó .

trong đó có câu chuyện Mark kể về Paul Jeffers . Malcolm tuy chỉ cao 1. Cách đây vài năm . ông ta bảo Rồi ông ta nhắc lại chuyện bức thư và Mark nhớ ra ngay . nan giải hơn rất nhiều . nó còn dùng vuốt cào nát khuôn mặt ông . dù chỉ một chút thôi ? Theo chúng tôi thì quan niệm của mỗi người về vẻ bề ngoài của mình đối với người khác có thể gây khó khăn cho chính bản thân họ . đã kịp thời xuất hiện ở cửa sân thượng . Ông ta nói bằng một giọng the thé khó nghe : “Chào anh! Tôi là Malcolm” . Nghe vậy . và đó thật sự là một điều đáng tiếc bởi vì ngoại hình chẳng liên quan gì đến phong cách sống cả . quần áo đẹp hay không nhắc đến điều đó . Thành công không nhất thiết phải có ngoại hình đẹp Nếu nói những khó khăn về tài chính là gay go thì không hẳn như vậy vì thực tế chúng ta vẫn có thể giải quyết đơn giản bằng việc huy động thêm vốn . Ông nghe thử . tưởng ông đã chết . Malcolm đã tiến đến ôm hôn anh . ®¹i häc. đồ trang sức . Và ông tự xem mình là một người xấu xí nên không muốn bước ra đường nữa .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Một bên mí mắt bị khâu kín . nhưng Mark không tài nào nhớ được là đã gặp ông ta khi nào và ở đâu . vì muốn bảo vệ cho đàn con . Sau cùng . Mark đến diễn thuyết tại thành phố Vancouver của Canada . cao ®¼ng. Họ xem đó là vấn đề lớn nhất của mình . thcn. trước khi bỏ đi . Thậm chí miệng của ông ta cũng bị khâu kín đến ba phần tư . Còn con phải mang những vết sẹo ấy trên gương mặt . Người ta thường lo lắng về ngoại hình nhiều hơn bất cứ điều gì khác của bản thân . và khi nghỉ giải lao . ôm con vào lòng và xúc động nói trong nước mắt : “Malcolm ạ . Ai cũng vui vẻ chấp nhận những vết sẹo ấy . Nhưng . Trong suốt tám năm sau đó . Mark còn nhớ lúc đó anh đang thuyết giảng về tầm quan trọng của việc ôm hôn . ông ngồi xe lăn đi thang máy leo lên sân thượng của tòa nhà trung tâm phục hồi chức năng cao mười tầng và sắp sửa quăng mình qua lan can sân thượng xuống đất để tự sát thì bố ông . che giấu chúng bằng mỹ phẩm . mặc dù các bác sĩ lúc bấy giờ đã cố gắng vận dụng mọi kiến thức chuyên môn để giúp ông nhưng vô ích . Có một loại khó khăn khác . Mark trích dẫn một câu nói của Paul như sau : “Những trở ngại trước mắt chính là động lực khiến cho những người bình thường dinhlybang2010@yahoo. Malcolm đã thôi không nghĩ đến chuyện dại dột đó nữa . người đời ai cũng có những vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể hay trong tâm hồn . Con gấu mẹ . chẳng hạn như có diện mạo xấu hay khiếm khuyết về ngoại hình . Có bao giờ bạn bận tâm về ngoại hình của mình chưa ? Có bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn không được ấn tượng hay xinh đẹp như mong muốn ? Có bao giờ những quyết định giúp bạn đạt được những thành tựu như hôm nay đã từng dựa trên cách bạn cảm nhận về ngoại hình của mình không ? Những quyết định ấy có khi nào ngăn cản bước tiến của bạn . Con gấu mẹ giận dữ liền vồ lấy ông và dường như đã bóp gãy hết xương cốt ông . một người bạn mang đến cho ông những cuốn băng ghi âm của Mark nói về việc xuất hiện trước công chúng . Để chứng minh .57m nhưng vẫn thu hết can đảm xông tới tìm cách giải thoát cho vị hôn thê trước con gấu to . ông đã được giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần . thật đáng kinh ngạc là Malcolm vẫn còn sống . Anh tình cờ để ý một người đàn ông ngồi hàng ghế đầu có khuôn mặt dường như là nhiều sẹo nhất mà anh từng gặp . kể về chuyện Malcolm và vị hôn thê của ông gặp tai nạn trong một khu rừng phía bắc vùng British Columbia vào một dịp cuối tuần . Khắp trên khuôn mặt ông ấy đan ngang dọc nhiều đường khâu . chúng tôi xin kể câu chuyện có thật về ông Malcolm người Canada . nơi không che giấu được .com 54 . Mark nhận thấy giọng điệu của ông ta có vẻ thân tình như hai người đã từng quen nhau . trong tâm trạng vô cùng chán sống . “Con ! Đợi đã con!” Malcolm xoay xe lăn quay lại hỏi : “Gì vậy bố ?” Bố ông chạy đến . một người đã mất thính lực ở tuổi bốn mươi hai nhưng đã phấn đấu trở thành một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất thế giới . đã tấn công vị hôn thê của ông . “Tôi là người đã viết cho anh bức thư ấy” . Một thời gian ngắn sau đó . Đây gần như là mối bận tâm chung của nhiều người . Một lần . Nhưng thật ra cũng không có gì khác nhau đâu”. với linh cảm của một người cha . Khi hai người đang say đắm bên nhau thì đột nhiên họ chạm trán một con gấu mẹ dữ dằn và bầy gấu con . Đó là bức thư cách đó gần mười năm .

Ông mạnh dạn đi xin việc . Ra tù . Nếu từ chối thì tôi bị chúng đánh đến gãy mũi” . mình sẽ trở thành một người phi thường !” Ông ghi ra giấy những công việc định làm . ông đã từng phạm tội và bị giam tại nhà tù San Quentin . Với thái độ đó . Malcolm trở thành đại lý bảo hiểm số một tại Vancouver . chứ không phải chúng ta không thể thành công . Công việc đòi hỏi ông hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người . thôi không cố gắng thì đã đúng chưa ? Thái độ đó không khác gì chứng tỏ là mình sợ sẽ thất bại lần nữa . Được biết đến như một nhà phát minh lỗi lạc nhưng sinh thời không phải lúc nào ông cũng nhận được sự ca ngợi và tôn kính như vậy . Người xưa đã có câu : “Nhan sắc không ở trên đôi má người thiếu nữ mà trong đáy mắt kẻ si tình” Khi Malcolm đã nhận biết ưu điểm thật sự của mình thì những vết sẹo trở nên vô nghĩa . mẹ tôi nghiện rượu và cách duy nhất để tôi gây được sự chú ý của bố mẹ là quậy phá .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Bố tôi là thẩm phán tòa án liên bang . làm nhân viên bán bảo hiểm . trao cho khách hàng và bảo họ : “Nhìn bề ngoài tôi xấu thật . Một buổi tối . khi còn là sinh viên . Vấn đề là ở cách chúng ta nhìn nhận các thất bại của mình như thế nào .nhưng không phải mãi mãi là thất bại “Nếu bạn nghĩ rằng mình làm được thì bạn có thể làm được . ®¹i häc. Và thế là chính chúng ta đã tạo rào cản cho bước tiến của mình . Trước kia . Một cách nhìn lạc quan luôn cho rằng chúng ta chưa thành công . Có lẽ ví dụ hay nhất minh họa cho nguyên tắc này chính là trường hợp của nhà khoa học nổi tiếng Thomas Edison . người Mỹ . Khi một phóng viên hỏi Edison : “Thưa ông .Henry Ford Có nhiều người . nhưng trong lòng tôi không như thế . Đám sinh viên đang học năm thứ hai vốn rất vô tư nghĩ mình đã hiểu biết và đầy kinh nghiệm sống . Chính cách ông nhìn nhận về bản thân mình như thế nào mới quan trọng .com 55 . ông có lời giải thích nào về việc đã thất bại hàng nghìn lần trong khi cố gắng phát minh ra bóng đèn điện không ?” . Lúc đó Bill ấn mũi ông bẹp xuống sát da mặt trước sự chứng kiến của hơn một nghìn năm trăm sinh viên .” . Tôi đã thực hiện hàng nghìn thí nghiệm không mang lại kết quả nhưng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho việc chế tạo ra chiếc bóng đèn điện vào lần sau cùng” . chẳng hạn như ném gạch vào cửa kính nhà người ta … Rồi tôi bắt đầu trộm cướp . chính họ đã loại trừ khả năng thành công của mình . ông bắt đầu viết sách và cho ra đời cuốn My shadow Ran Fast (Tôi rượt đuổi bóng mình) nói về những kinh nghiệm của bản thân khi còn là tù nhân đến lúc trở thành nhà diễn thuyết trước công chúng . trở nên phi thường”. Malcolm tự nhủ : “Đó là trường hợp của mình . Ông in ảnh chân dung của mình lên danh thiếp . Bạn cũng có thể làm được điều đó ! Có thể thất bại nhiều lần . nhưng nếu bạn cho rằng mình không làm được thì dù cố gắng đến đâu bạn cũng không thể làm được. có thể vì đã gặp khá nhiều thất bại trong một thời gian dài nên họ luôn tin rằng mình không thể thành công và số phận đã an bài . mơ ước và tâm sự điều đó với mọi người . thcn. Mark đã có dịp nghe ông diễn thuyết với khoảng một nghìn năm trăm sinh viên khác . đã dành cho họ như vậy rồi . Nhưng nếu vượt qua được . Bill nói : “Lúc ấy . chúng ta từng bước sẽ vươn lên đỉnh cao của thành công . Câu chuyện có thật về Bill Sands là một minh chứng cho điều đó . Tôi không thất bại . Số phận đã đặt ông vào hoàn cảnh bất lợi nhưng ông đã biến nó thành một cơ hội cho chính mình . Malcolm biết rằng ngoại hình không phải là vấn đề có thể cản trở ông trên con đường thành công . ngày càng lún sâu vào tội ác và cuối cùng bị tống vào nhà tù San Quentin” “Trong tù . Edison đáp : “Xin ông hãy xem lại . cao ®¼ng. Ông đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân bằng cách mở lòng mình ra với mọi người và tiến lên phía trước . Điều quan trọng không phải chúng ta thất bại bao nhiêu lần mà quan trọng là chúng ta đã học hỏi đủ kinh nghiệm cần thiết để đạt được mục tiêu chưa ? Nếu chỉ một lần thử sức không mang lại kết quả tích cực đã vội buông xuôi . các tù nhân yêu cầu tôi tham gia vào hoạt động tình dục đồi bại của chúng . “Khi chúng cứ một mực đòi tôi phải tham dinhlybang2010@yahoo. bố mẹ tôi bắt hòa với nhau . Đã từng thất bại nhiều lần không phải là vấn đề lớn . gặt hái nhiều thành tựu đáng kinh ngạc . từ từ rồi anh sẽ thấy” Năm 1978 .

Bill nói : “Tôi xin giới thiệu với các bạn vợ tôi . ông đã hoàn toàn thuyết phục các sinh viên quyết định thay đổi cuộc đời họ (Chính ông cũng là người đã góp phần khiến Mark quyết định đi theo hẳn nghề diễn thuyết trước công chúng ) Cuối buổi diễn thuyết .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. gia . Mặc dù bị kết án tù chung thân . Hầu hết chúng ta đều có một nền tảng sức khỏe cần phải gìn giữ thật tốt nhằm cân bằng cuộc sống và để theo đuổi các mục tiêu đã đề ra . Ông thấy rõ bản chất của vấn đề và bỏ qua cái cớ thất bại đã cản trở ông . Ông nhanh chóng được sự yêu thích của mọi người và trở nên thành công . thoát ly thực tế . tin rằng mình bị đau ốm như một cách trốn tránh . Mark nín thở . kể về các mục tiêu ấy với người khác . Đối với Bill lúc đó .nếu con quyết tâm thực hiện việc đó bằng tất cả trái tim” . thậm chí mơ về chúng . Khi còn học đại học . đã đứng dậy hoan hô nhiệt liệt . Bác sĩ bảo : “Chúng tôi biết là rất khó khăn để chấp nhận việc này . Ông ta cho Bill xem cuốn sách “Think and Grow Rich” (Nghĩ và làm giàu) của Napoleon Hill . Terry dự định sẽ chạy bộ xuyên Canada nhằm gây quỹ khoảng một trăm nghìn đô là . Với sự ngạo mạn của tuổi trẻ . Bill Sands thu hút sự chú ý và xúc động của tất cả mọi sinh viên . chúng tôi không nói đến những người bị “bệnh tưởng” . ®¹i häc.đã trở nên rất nhạy cảm . Ông ghi ra các mục tiêu của mình . Nó thôi thúc ông từ một phạm nhân trở thành một tác giả . vậy buông xuôi hay cố gắng để vượt qua ? Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện đã được dựng thành phim . tài trợ dinhlybang2010@yahoo. nhưng cuối cùng Bill cũng được tha sau khi đã cam kết không tái phạm . có một nhân cách đặc biệt và có ảnh hưởng mạnh đến nỗi ông có thể chạm được đến từng ngóc ngách của tâm hồn con người . ông chơi rất giỏi một số môn thể thao và đã từng hy vọng trở thành vận động viên chuyên nghiệp . Những ngày sau đó . dù rằng bộ phim vẫn chưa thể hiện hết những điều ông đã đạt được trên thực tế . Mỗi người trong chúng ta đều đã từng có cảm giác hoặc suy nghĩ như thế vào một thời điểm nào đó trong đời . Terry đã là một vận động viên nổi tiếng người Canada . Nhưng không . giàu có . Ông gập các ngón tay ngược ra phía sau quá 90o cho mọi người xem . kể về những nghị lực phi thường của Terry Fox . Nhưng khán giả . cao ®¼ng. nhưng chúng tôi phải cắt bỏ một chân của anh . Bill Sands . tiếp thu các nguyên tắc . họ dán chặt mắt vào ông . Sau đó một thời gian . Trước đêm kết thúc buổi diễn thuyết . Ông viết sách về cuộc sống trong tù của mình và đi diễn thuyết khắp nước Mỹ . Ông đã thay đổi thái độ từ tiêu cực sang tích cực . bằng sự nhìn nhận chính mình một cách tích cực . Một ngày nọ . trước tiên là phụ nữ . trước những cơn đau xuất hiện liên tục ở chân . một cai ngục chú ý đến ông . người phụ nữ đẹp nhất trong đời tôi” . nhà diễn thuyết . có lẽ Terry đã gặm nhấm một cách chua xót về nỗi mất mát lớn nhất đời của mình . Bức màn được kéo lên và một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra . Có lẽ ông đã than khóc cho sự nghiệp thể thao đầy hứa hẹn phải chấm dứt ngay cả khi chưa kịp bắt đầu .thành công bằng cách giúp đỡ các tù nhân khác . ý tưởng của cuốn sách . Ông tiếp tục kể về cảm giác thấy mình là người “bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời” . Người này đã xem hồ sơ của tất cả các tù nhân và nhận thấy ở Bill có điều gì đó đặc biệt . Và Terry đã cay đắng ký vào giấy chấp thuận cho phép cắt bỏ chân mình . Bill đã đọc . doanh nhân thành công (cont) __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng Sức khỏe không phải là vấn đề lớn Bàn về sức khỏe kém .com 56 . tôi kháng cự .người từng có cảm giác mình là người “bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời” . ông phải đi gặp bác sĩ và phát giác mình bị ung thư . Mark nhận thấy bà chẳng đẹp chút nào . và ngay lập tức ông thành lập một quỹ giúp các cựu phạm nhân làm lại cuộc đời . Và Bill quyết định mình phải thành công . đã tìm thấy những hạt mầm của sự may mắn ẩn sâu trong khó khăn thử thách . ông tập trung tất cả những suy nghĩ của mình vào những điều mà người thầy huấn luyện thời trung học của ông đã từng nói : “Con có thể làm được bất kỳ chuyện gì . chúng bẻ gãy hết các ngón tay của tôi” . khi nằm trên giường bệnh đợi hồi phục sức khỏe . Anh đã hai mươi mốt tuổi nên anh phải tự quyết định về việc này” . thcn. Clinton Duffy . Ai cũng chung một ý nghĩ rằng một người tuyệt vời như Bill Sands có thể nhìn thấy vẻ đẹp ở bà thì hẳn nhiên bà là người xinh đẹp . Nhưng đôi lúc chúng ta vẫn gặp phải những vấn đề về sức khỏe . nó quá hiển nhiên đối với ông đến nỗi ông không thể cảm nhận bất kì điều gì khác tồi tệ hơn thế nữa .

Terry đã trở thành một người anh hùng dân tộc . và vấn đề ấy ngăn cản họ thành công . chúng tôi muốn chứng minh ngay cả trong những dinhlybang2010@yahoo. theo chúng tôi . Và Terry vẫn tiếp tục cuộc chạy bộ . Chúng tôi nhớ đã xem chi tiết này trong bản tin buổi tối vài năm sau đó . Terry đã không viện cớ đau yếu hay đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe mà buông xuôi . Điều mà Terry chứng tỏ với chúng ta là vẫn có cơ hội thành công dù bạn rơi vào tình huống tuyệt vọng nhất . Terry nói về mục tiêu muốn gây quỹ một trăm nghìn đô la . ông nói . Đó cũng là lúc Terry xuất hiện ở Mỹ . Họ đưa ông vào phòng cấp cứu và một phóng viên trẻ vì muốn đưa tin sốt dẻo . Bố ông bảo : “Con ạ . ông hỏi : “Phải chăng các ông sẽ giúp tôi hoàn thành cuộc chạy bộ này ?” . gia đình đã để dành tiền để con học đại học trở lại . Hiệp hội Ung thư bảo không được nhưng tôi vẫn tiếp tục . con hãy tham gia hoạt động từ thiện” .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Terry bắt đầu cuộc chạy bộ xuyên quốc gia . Và có một chiếc máy bay phản lực của Không quân Canada đang chờ tại đường băng để đưa ông về Vancouver . xóa tan thói cục bộ địa phương giữa các tỉnh với nhau . một vận động viên chuyên nghiệp . nơi bố mẹ ông đang đợi đưa ông đi bệnh viện . Terry phải miễn cưỡng đồng ý . Câu chuyện của Terry Fox .1 triệu đô la” . cho các cuộc nghiên cứu ung thư ở trẻ em để các em không phải chịu sự đau khổ và nỗi khó nhọc mà ông đã trải qua . Và người Canada cũng đã quyên đủ số tiền 24. tôi dự kiến sẽ quyên góp một đô la trên mỗi người Canada . ông bắt đầu gặp khó khăn về hô hấp . thưa Thủ tướng . Nhưng ngay hôm sau . Bác sĩ đã thật lòng cầu chúc Terry thành công với dự định đó . Họ cũng cho rằng gia đình ông nói đúng và ông nên để sau này hãy tính . máu rướm ra . Ông ghi ra giấy mục tiêu của mình và luôn suy nghĩ về nó . Chương trình truyền hình “Người thật việc thật” đã quay phim ông . “gia đình nói tôi không thể thực hiện cuộc chạy bộ . Terry được lắp một chân giả . ông sẽ làm gì tiếp theo ?” . thay vào đó ông đã mạnh dạn đột phá và dám thực hiện một sự việc thật sự phi thường . Là người thuộc cộng đồng nói tiếng Anh của Canada . Bác sĩ khuyên : “Anh phải ngừng chạy thôi . Ông qua đời không lâu sau đó . nhưng nơi xuất phát là khu vực nói tiếng Pháp nên lúc đầu ông chưa được giới truyền thông chú ý . thcn. Terry . Khi xuất viện . rằng chính Terry đã khiến cả nước dỡ bỏ những rào cản về ngôn ngữ . Ông tập đi trở lại và nói với bố mẹ . Nhưng ông đã chứng minh rằng . Chạy hơn ba mươi dặm một ngày .1 triệu đô là cho quỹ của ông . các khối ung thư đã lan ra dày đặc khắp ngực anh” . thuyết phục người bạn thân đáp máy bay đi Newfoundland . Khi nào tốt nghiệp . Ngài Thủ tướng thực sự không muốn ủng hộ tôi sau khi tôi đã có một trăm nghìn đô la . Terry đến Hội Ung thư Canada trao đổi về dự định quyên tiền thông qua cuộc chạy đua maratông . ®¹i häc. là trường hợp cảm động nhất đáng để suy ngẫm đối với những người tin rằng họ có vấn đề về sức khỏe . Ông quay trở về trường . chúng ta đau ốm không phải có nghĩa là chúng ta mất đi những phẩm chất quý báu ở con người .com 57 . nhưng cuối cùng ngài cũng hỗ trợ và chúng tôi đã quyên góp được một triệu đô la . Terry cho rằng bác sĩ chưa hiểu ông : “Lúc đầu” . Có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống Bằng cách đưa ra những câu chuyện có thật . phần chân bị cụt của ông ngày càng cảm thấy cái chân giả mà nó phải mang là khá nặng . Khi rời văn phòng của ông . Khi đến Thunder Bay ở Ontario . cho đến phút cuối vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào camera thu hình . chảy nhỏ giọt nhưng ông đã bắt đầu trở thành nhân vật chính trong các tít báo đăng trên trang nhất ! Cuối cùng ông cũng được gặp Thủ tướng Trudeau . Sau 327 ngày ông mới đến được khu vực nói tiếng Anh . “Nhưng với sự hỗ trợ ngài . Tuy nhiên Thủ tướng vẫn chưa có ý định gì lúc ấy . Terry vừa chạy vừa nhăn mặt . với mọi người về dự định tổ chức cuộc thi chạy maratông mang tên “Hy Vọng” . chúng tôi có thể mở rộng mục tiêu đến một triệu đô la” . Những người khác có thể nghĩ rằng nếu bị bệnh như Terry thì không thể di chuyển được . gần như đã nhảy bổ vào bàn mổ của ông mà hỏi : “Thưa ông Terry .tức là 24. cao ®¼ng. Chính quyền địa phương bảo tôi dừng lại vì tôi làm tắc nghẽn giao thông nhưng tôi vẫn tiến lên . Ở đó . Họ nói phải gác qua việc này vì đang bận rộn với nhiều hoạt động khác . nhưng tôi vẫn tiến hành . Họ bắt tay nhau và Thủ tướng hỏi ước mơ của ông là gì .

sức khỏe và tinh thần của bản thân mà bình thường chúng ta ít khi sử dụng . tinh thần và sức khỏe . tình huống xấu nhất . Thay vào đó . Khó khăn khiến chúng ta phải vận dụng mọi tiềm lực về trí tuệ . Nhưng họ đều không để cho những thất bại và sự khổ sở đó trở thành cái cớ để gục ngã . lùi lại hay không mạnh dạn vươn lên . Họ lâm vào tình cảnh khốn khó . làm sao đạt được mục tiêu ? Vấn đề là hầu hết chúng ta thường không biết mình muốn gì .miễn là có niềm tin” (Mark 11:24) Thật ra tất cả chúng ta ai cũng giàu có vì được sinh ra với một bộ não kỳ diệu đến khó tin . nhưng lại khá chắc chắn là mình dinhlybang2010@yahoo.ngoại trừ sức mạnh của ý chí . nên con đường vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công cũng không giống nhau . tổn thất về ngoại hình . khánh kiệt về tài chính . ®¹i häc. nếu không có những khó khăn bất lợi thì có lẽ họ vẫn đang theo đuổi những nghề nghiệp không đúng sở trường hay sống một cuộc sống bình thường như bao người khác . Bạn có tất cả mọi thứ tiềm ẩn đó để có thể vượt lên số phận và thành công . Nếu bắt đầu mà vẫn cảm thấy ngần ngại hay chưa có động lực thì hãy mạnh dạn vượt qua cảm giác đó ! __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng 2.mỗi người sẽ có một cách khác nhau Bản thân bạn có làm được công việc tương tự như những người thành đạt đó không ? Khi gặp khó khăn . niềm tin và lòng dũng cảm . Khi biết mình thật sự muốn gì . mình thực sự muốn gì ?”. Thật sự đối với những trường hợp đó . Mỗi người đều có một khả năng và một hoàn cảnh riêng . Tôi cũng chẳng có một động lực hay sự cổ vũ tinh thần nào để vượt qua khó khăn trước mắt và hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp sau này” . thậm chí không biết mình có những nội lực to lớn đó hay không . họ “quá thành công” và “quá phi thường” . tôi không giống những người đó ! Họ là những người đặc biệt . Trong những câu chuyện đó . Tại sao không thực hiện cho chính mình ? Dù sao cũng nên thử một phen Cách đây vài năm . Khi gặp khó khăn . Phải thừa nhận đây chính là nguyên cớ lớn nhất khiến người ta đứng một chỗ . một người bạn đã chỉ cho chúng tôi một phương pháp rất hiệu quả . sự mất lòng tin như họ đã từng làm được không ? Có lẽ bạn thường tự nhủ : “Tôi chỉ là một người bình thường . bạn sẽ đạt được . hãy hỏi chính bạn câu hỏi : “Năm năm trước . mỗi nhân vật đều đã rơi xuống tới tận cùng của vực thẳm . HÃY SUY NGHĨ VÀ TƯỞNG TƯỢNG VỀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC “Bất kỳ điều gì bạn mong ước . cao ®¼ng. Nếu bạn rõ như lòng bàn tay điều mình muốn thì có thể bây giờ bạn đã đạt được điều đó . ở đâu . Không phải chúng tôi muốn khó khăn xảy đến với bất cứ ai nhưng mỗi khó khăn đều ẩn chứa những hạt giống của cơ hội mới có thể làm thay đổi cả đời người . Để xem sức mạnh của bộ não trong thực tế . chúng ta chỉ cần xác định mục tiêu của mình là gì . dám chịu vẫn có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể với kết quả đáng kinh ngạc . thì những người dám nghĩ . Chắc chắn bạn cũng có cách của riêng mình để vươn tới thành công . Bằng cách nào ? Là trí óc đã giúp bạn! Nhưng ngay lúc này bạn có biết mình muốn gì không ? Nếu không . những suy nghĩ của bộ não sẽ giúp chúng ta đến nơi mình mong muốn . Mỗi người đều có 18 tỷ tế bào thần kinh đúng tiêu chuẩn chỉ chờ được kích hoạt và điều khiển .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. để đầu hàng nỗi sợ hãi của bản thân . Để sử dụng hết khả năng của bộ não . Họ đã nhiều lần thất bại thật sự . Tự nhủ với bản thân rằng mình không thể làm được điều mà người khác đã làm chính là gieo một nỗi e dè vào suy nghĩ của chính mình . bạn có nhìn thấy những cơ hội tiềm ẩn như họ ? Bạn có vượt qua nỗi sợ hãi . Bất cứ khi nào bạn e ngại phải bắt tay vào việc để tìm kiếm thành công hay đang trong quá trình thuyết phục chính mình làm những điều phải làm thì hãy lặp đi lặp lại trong tâm trí mình câu nói : “Dù sao cũng phải thử sức một phen!” rồi thực hiện những hành động thích hợp với quyết tâm cao để đạt được những kết quả thích hợp . dám làm .com 58 . thcn. Tại sao bạn không tự hỏi mình thực sự e ngại điều gì ? Hãy nhớ rằng con đường duy nhất chắc chắn dẫn đến thất bại là không nỗ lực gì cả . họ quyết lấy lại niềm tin và lòng can đảm để vươn lên và thành công . Vậy bạn chẳng có gì để mất ngoài nỗi sợ phải thử làm .

viên phi công nói . “Nếu bà ấy kêu lên một tiếng cũng phải trả tôi mười đô la” Bác nông dân đáp : “Vợ chồng tôi sẽ câm như hến ” Thế là họ cất cánh . Vùng tiềm thức sẽ tìm ra phương pháp đạt được mục tiêu . Nếu chúng ta vẫn nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi tiềm ẩn và tiềm thức nhận biết điều đó thì nó có thể khiến chúng ta quên đi những mục tiêu của mình . Đôi khi nói to lên điều mình muốn cũng là cách hữu ích . có một bác nông dân đến bên ông và nói : “Tôi muốn đi nhờ máy bay nhưng không muốn trả một đô la . Ông đồng ý không ?” Bác nông dân nghĩ ngợi rồi bảo : “Được . Mình thực sự tin và biết phải làm gì để đạt được điều mình muốn ? Ghi ra giấy những mục tiêu của mình Mục tiêu cũng giống như nam châm . chưa đạt được điều đó! Việc này khiến chúng tôi nhớ lại một câu chuyện hài hước của nước Mỹ những năm 1920 . ®¹i häc.com 59 . Khi đó cũng chính là lúc bạn đã vận dụng ý thức của mình . Máy bay tăng dần độ cao rồi bỗng viên phi công bẻ cần lái lật úp máy bay và tăng tốc .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. bạn hãy khai thác sức mạnh trí tuệ của mình bằng cách đề ra những mục tiêu lớn lao cho cuộc đời bạn . Ông hướng mũi máy bay lên và họ bay cao . Lúc này máy bay đã bay với vận tốc tối đa . cao ®¼ng. lúc ấy chuyển sang máy bay chở khách thuê ở miền Trung Tây với mức giá trung bình là một đô la cho một lần chở . Mình muốn gì ? 2. khi trí óc đã muốn thì nó sẽ đạt được bất kỳ điều gì .ý thức và tiềm thức . ngay khi vợ tôi bị văng ra ngoài !” Ở đây ta thấy rõ là người nông dân ấy muốn gì . Vùng ý thức xác định làm gì và vùng tiềm thức tính toán xem làm như thế nào . Có một viên phi công vốn từng lái máy bay chiến đấu từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất . chúng ta dễ có sự cam kết thực hiện và thế là chúng ta buộc tiềm thức phải làm việc . Vì vậy . Có mục tiêu . sang trái . và bạn hãy lắng nghe câu trả lời của chính mình . trong sự hối hả của cuộc sống thường nhật . thcn. Có phải có lúc nào đấy bác đã muốn nói gì?” Bác nông dân gật đầu : “Vâng . chúng ta cũng sẽ đạt được những điều đó . khởi đầu con đường dẫn đến kết quả mong muốn và đã đặt xong một mục tiêu . Nếu chúng ta không đưa những ý niệm làm gì vào vùng ý thức thì vùng tiềm thức sẽ mãi im lìm và không buồn bận tâm với việc làm như thế nào . giao kèo giống như vậy chứ ?” “Dĩ nhiên” . bởi sớm hay muộn . nó sẽ lôi kéo chúng ta về phía chúng . Nếu ông thốt ra dù chỉ một tiếng thì sẽ phải trả tôi mười đô la . Dĩ nhiên . Bạn hãy nhớ rằng : Tư duy lớn thì thành quả lớn . Một hôm . và tiềm thức lại dinhlybang2010@yahoo. rồi lượn hình số tám trên bầu trời . tôi sẽ câm như hến nhưng vợ tôi cũng muốn đi . Hôm nay chúng ta quyết định sẽ học thông thạo thêm một ngoại ngữ nhưng ngày mai . chúng tôi không có ý khuyên mọi người im lặng trong trường hợp khẩn cấp mà chỉ muốn chứng minh một cách hài hước rằng .nhưng chúng ta thường không nhận ra là khi vùng ý thức quyết định mọi việc thì vùng tiềm thức cung cấp những dữ liệu cần thiết . và ngược lại Khi biết sử dụng trí óc một cách sáng tạo và tích cực thì những gì chúng ta chưa làm được hay chưa đạt tới không phải là điều quan trọng . Tiềm thức có thể rất khôn ngoan . Chúng ta có thể có được cái mình muốn nếu biết chỉ đạo vùng ý thức của trí óc vươn đến mục tiêu đó . cao hơn nữa . mục tiêu ấy dường như nhạt dần trong ý thức . Hai câu hỏi để xác định rõ mục tiêu là : 1. Khai thác sức mạnh của bản thân Chúng ta đều biết trí óc con người có hai vùng cơ bản . Liền đó ông cho máy bay lộn sang phải . Rồi đột ngột máy bay tròng trành và bắt đầu rơi thẳng xuống cho đến khi gần sát mặt đất thì viên phi công ghìm lại được và đáp xuống đất an toàn . Liệu chúng ta có thể thỏa thuận được không ?” Viên phi công nghĩ trong chốc lát rồi đề nghị : “Tôi sẽ chở ông miễn phí với điều kiện ông không được la hét hay nói một lời nào . Viên phi công quay sang bác nông dân và nói : “Tôi hết sức ngạc nhiên là bác chẳng thốt ra một tiếng nào cả . Thật không tin nổi . Xác định rõ mục tiêu Bạn chỉ cần tự hỏi : “Mình thực sự muốn gì ?” .

ngay sau khi đề ra một mục tiêu . được thảnh thơi rong chơi ! Vì thế . Ông đề ra mục tiêu và sẵn sàng thực hiện nhưng thời cơ chưa tới . làm ngơ hoặc gạt bỏ mục tiêu mà chúng ta từng nghĩ đến . Lúc bấy giờ . ít nhất là 101 mục tiêu . do đó nếu không có mục tiêu khác để hướng đến . Hãy viết ra nhiều mục tiêu một cách cụ thể Nhiều người cũng sẽ bảo bạn viết ra những mục tiêu chính của mình . Nếu bạn có thể có được tất cả những cái mình muốn và sẵn lòng phấn đấu để đạt được thì tại sao lại bằng lòng với số lượng ít hơn ? Mae West diễn tả điều này rất hay trong câu nói : “Nếu đạt được nhiều thành quả như bạn ước mơ thì cuộc đời này thú vị biết bao !” dinhlybang2010@yahoo. tiếp thị . sứ mệnh sẽ được thực hiện . ông nói : “Tôi đã mong anh gọi điện lâu lắm rồi ” Người nhân viên cười hỏi : “Làm thế nào mà ông biết tôi sẽ gọi đến ?” Mark đáp : “Vì tôi đã ghi ra giấy việc này từ chín năm trước ?” Mục tiêu ấy ông đã ấp ủ suốt một thời gian dài trong khi những cái khác khác chỉ cần vài ngày .com 60 . Mỗi người nên lập một cuốn “Nhật ký tương lai” trong đó có hàng trăm trang nói về các mục tiêu ! Có ba lý do rất hữu ích khi viết ra giấy cụ thể thật nhiều mục tiêu : 1. Đó cũng là một bước đi cụ thể khiến cho tiềm thức nhận định rõ ràng chúng ta thật sự có ý định thực hiện mục tiêu Điều cần lưu ý là chúng ta chỉ thật sự tư duy khi cân nhắc cẩn thận các ý nghĩ của mình và viết chúng ra giấy Khi viết một mục tiêu ra giấy . bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản . nhưng chúng tôi khác họ khi khuyên bạn hãy viết ra cụ thể thật nhiều mục tiêu . Nhưng ghi mục tiêu ra giấy có cái thú vị là có thể ghi bất kỳ điều gì ta muốn Ròng rã chín năm sau Mark mới nhận được một cuộc gọi của đài truyền hình yêu cầu thực hiện chương trình truyền hình đầu tiên . Các vấn đề vốn . Đừng chỉ viết một hay hai mục tiêu mà nên viết thật nhiều mục tiêu . khi Mark bắt đầu ghi ra các mục tiêu của mình . nhưng sẽ khó làm thế nếu mục tiêu được ghi ra rành rẽ trên giấy trắng mực đen . chưa kể các chi phí khác . một con voi có thai kỳ kéo dài tới hai năm … Mục tiêu cũng tương tự như vậy . Vì vậy ghi thật nhiều mục tiêu và đã đạt được một số thì vẫn còn nhiều mục tiêu khác để chúng ta tiếp tục phấn đấu . một người cần đến chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau . Thật dễ dàng bỏ qua . Ben Kingsley đã sẵn sàng đóng vai Gandhi (Ông chỉ là một cậu bé khi Attenborough nghĩ ra bộ phim !) . chúng ta phải ghi ra giấy . Chúng ta cần đề ra nhiều mục tiêu để luôn có những mục tiêu đến ngày khai hoa kết quả . Richard Attenborough suy nghĩ và viết ra ý tưởng cho bộ phim Gandhi trọn hai mươi năm trước khi nó được thực hiện . thcn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Năm 1974 . chúng ta tập trung cả tâm trí vào việc hoàn thành mục tiêu đó . Vào lúc đó . Một cách khác để diễn đạt điều này là vạn vật luôn có một hành trình riêng và một sứ mệnh đã được xác lập . Đó là hành động thứ hai khẳng định chúng ta đã bắt tay thực hiện và khiến cho sự nhắc nhở thực hiện mục tiêu có tính thường xuyên . 3. Khi mọi thứ đã sẵn sàng . Khi nhân viên thực hiện chương trình gọi điện hỏi ý kiến ông. phân phối đã được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện bộ phim 2. lâu dài . Có những mục tiêu được hoàn thành rất nhanh nhưng cũng có những mục tiêu cần nhiều năm thực hiện . cao ®¼ng. anh viết rằng muốn thực hiện một chương trình truyền hình của riêng mình . Mất hai mươi năm sau người ta mới có thể chấp nhận một bộ phim về lãnh tụ vĩ đại người Ấn Độ . Lý do thứ nhất là những mục tiêu khác nhau có những thời hạn ấp ủ và cách thực hiện khác nhau Một quả trứng gà cần hai mươi mốt ngày để nở thành gà con . muốn thực hiện một chương trình với thời lượng nửa tiếng đồng hồ phải cần ít nhất mười nghìn đô la . Lý do thứ hai để viết ra nhiều mục tiêu là vì một khi đã đạt được . Một lý do nữa để không tự hạn chế mình với một ít mục tiêu là vì quy luật của tự nhiên là sự phong phú và không có giới hạn của khả năng . ®¹i häc. mục tiêu cũ không còn ảnh hưởng và quan trọng nữa . điều ấy có thể được xem là hành động phi lý của một kẻ vừa mới bị phá sản .

Cô kể rằng cô đã viết nhiều hơn đến năm trăm trang so với nội dung của hai người bạn gộp lại và họ đã chép lại phần nội dung của cô ! Ngoài những thứ khác . Chúng ta không mất gì khi xác định một mục tiêu . ông chỉ lôi kéo được vài người . Đừng vội bằng lòng với những mục tiêu nhỏ bé Một phụ nữ đã kể với Mark về lợi ích lớn lao của việc đề ra mục tiêu đối với cô . Và đêm trước ngày cử hành hôn lễ . Cô kể hai người không sao rời mắt khỏi nhau từ cái nhìn đầu tiên . vậy tại sao chúng ta không nhắm đến những mục tiêu lớn hơn ? Nếu có những mục tiêu khó tin . mà phải là những người có suy nghĩ giống bạn . Cuộc hôn nhân buồn chán đã dẫn vợ chồng cô đến quyết định chia tay . Nhưng khi ông có được 150 triệu đô la . Chỉ quen nhau vài ngày mà họ đã quyết định lấy nhau . bạn sẽ thiết lập được những mối quan hệ nổi bật và đạt được những kết quả nổi bật . ®¹i häc. Nếu không . cô còn viết thêm câu : “Và tôi muốn người đàn ông lý tưởng phải có một chiếc máy bay phản lực hiệu Lear!” Ngày hôm sau . bổ ích Đi du lịch những nơi mình thích Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ Chăm sóc ngoại hình Tập khiếu hài hước Đọc nhiều để có kiến thức rộng Học cách đọc sách nhanh 3. họ sẽ sẵn sàng giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực . ông hứa cho chúng ta chiếc máy bay phản lực hiệu Lear để đến Palm Springs làm lễ cưới” . Anh nói : “Cha anh là chủ ngân hàng . họ sẽ ủng hộ bạn một cách vô điều kiện . Cô ngạc nhiên hỏi đó là việc gì .com 61 . uy tín của ông bỗng nhiên tăng hẳn . cao ®¼ng. Bạn nên chia sẻ ước mơ của mình với một hai người thôi . bạn sẽ đạt được những kết quả khó tin . có chuyện này anh chưa nói với em” .000 từ một phút Luyện tập để đạt một trọng lượng lý tưởng Trang trải hết nợ nần Để dành tiền Thoải mái và độc lập về tài chính Có người yêu lý tưởng Có những người bạn tốt Được làm những gì mình thích Không tiết lộ với người khác các mục tiêu của bản thân Nếu lần đầu bạn tập ghi các mục tiêu của mình . Bạn thấy đấy . Trở thành ủy viên hội đồng phụ trách môn bóng chày . cô cùng hai người bạn đến một túp lều nhỏ trên đồi và dành cả kỳ nghỉ cuối tuần để ghi ra những phẩm chất mà họ muốn có ở một người đàn ông lý tưởng . bạn sẽ dễ bị người khác công kích . vị hôn phu của cô nói : “Em yêu . Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những điều chúng tôi đã nói : • • • • • • • • • • • • • • • • • Cứu mạng được một người Tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh nan y Dành thời gian quý báu bên bạn bè và người thân Xem những bộ phim hay . mọi người đều tin rằng ở cương vị ấy ông cũng có thể hoàn dinhlybang2010@yahoo.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. có lẽ vì thế mà Emerson bảo rằng chúng ta phải thận trọng với những gì ta mơ ước vì chúng ta sẽ đạt được ước mơ ! Chúng ta sẽ tiến lên phía trước khi đã có mục đích để nhắm tới . tốt nhất đừng nói với ai về những mục tiêu đó . đa số còn lại chế giễu và gạt bỏ ý tưởng đó . Khi đã đạt được nhiều mục tiêu và bắt đầu ghi lại các thành công và thành tựu của mình thì bạn có thể nói cho người khác biết . dè bỉu . Sau đây là danh sách các mục tiêu mà chúng tôi gợi ý cho người mới khởi đầu . Cô bảo đã từng nghe Mark diễn thuyết về việc mọi người nên ghi hết ra giấy những điều mình muốn và đừng ngại ghi hết những mong ước thật sự của mình Sau khi đã chính thức ly hôn . __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng 3. Nếu không có mục tiêu gì thì việc đầu tiên của bạn là đề ra các mục tiêu . thcn. Cứ viết ra những mục tiêu nổi bật . cô tham dự một cuộc họp với khách hàng và người đàn ông lý tưởng ấy đã xuất hiện . Lúc Peter Ueberroth tuyên bố sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận từ Thế vận hội 1984 thông qua kinh doanh tự do .

phấn đấu đạt được những thành tựu mới ở mức cao hơn . khiến chúng ta không thực hiện được ước mơ của mình? Làm thế nào để chúng ta cảm thấy mình thành công trong công việc. rào cản của bản thân và tạo nên sự khác biệt cho chính mình. chúng ta hiểu rõ rằng mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta cố gắng và quyết tâm hơn. Khi đạt được những mục tiêu Khi đã đạt được mục tiêu . ®¹i häc. Hành động dựa theo mục đích sống rõ ràng và đúng đắn thì bạn sẽ tránh được những tật xấu như nghiện ngập . của tiến sĩ R. bất cứ ai cũng có những hoài bão. Chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng" . chúng ta thấy họ đều có mục đích sống rõ ràng . những ý tưởng và trải nghiệm thực tế.có cái đang được thực hiện . tìm được tình yêu như mong đợi. Khi đọc tiểu sử và sự nghiệp của những người nổi tiếng . lười biếng và không vướng vào nhiều bệnh tật khác nhờ tinh thần mạnh mẽ của bạn (Rất nhiều người mắc bệnh tật do cách suy nghĩ không đúng .hai tác giả của bộ sách nổi tiếng thế giới “Chicken Soup for the Soul” viết về thái độ và ý chí vươn đến thành công trong cuộc sống của bản thân hai tác giả. thcn.com 62 .Cavett Robert. của Henry Ford : “Sản xuất nhiều . xuất chúng .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Hãy làm và để kết quả nói thay cho bạn . bạn đừng vội gạch bỏ chúng trong danh sách các mục tiêu của mình mà hãy viết từ “Chiến thắng” hay chữ V bên cạnh đó . ước vọng về hạnh phúc và thành công. vướng vào những điều không đáng vì thiếu mục đích sống dẫn đường) __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng DÁM THÀNH CÔNG Tác giả: Jack Canfield và Mark Victor Hansen Nhà xuất bản: Trẻ Năm xuất bản: 2006 “Cuộc đời tựa như một hòn đá.Buckminster Fuller : “Hạnh phúc cho nhân loại trên Trái Đất” . hãy nhìn lại những lúc cao trào . Hãy nhớ rằng : Mục tiêu là cho cả cuộc đời . và dám thành công!” là thông điệp của quyển sách này. “Hãy biết ước mơ. lớn hơn và thậm chí hào hứng hơn . phân phối nhiều và khuyến khích tiêu thụ nhiều ô tô” . Chẳng hạn như mục đích của Disney : “Làm cho mọi người được hạnh phúc” . đặc biệt .nhưng có thể chỉ có một mục đích duy nhất và cần dành cả đời để phấn đấu thực hiện mục đích đó . Có một số người đã đạt được mong ước của mình. cuộc đời bạn sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều . dám giữ vững niềm tin. lòng nhiệt tình của chúng ta cũng có lúc lên xuống . Mục đích cuộc sống của bạn sẽ là kim chỉ nam cho các mục tiêu . v. và cũng có những người không đến được cuối hành trình. Chúng ta có thể có hàng trăm mục tiêu . và hơn hết là DÁM THÀNH CÔNG! Với những câu chuyện có thật. Điểm chính yếu là không nên để cho người khác làm nản lòng bạn quá sớm qua việc nói với họ về điều bạn dự định làm . phi thường . cao ®¼ng. có cái chưa được triển khai . Nhưng sâu thẳm trong lòng. Nếu gạch bỏ thì đó đơn thuần chỉ là một việc đã được xử lý dễ dàng . Hơn nữa . dinhlybang2010@yahoo. có được niềm vui trong cuộc sống? Chắc chắn mỗi người sẽ đưa ra câu trả lời riêng cho những câu hỏi trên với hàng ngàn lý do. Khi nhiệt tình lắng xuống . Điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó? Nguyên nhân nào đã cản trở. dám vượt lên chính mình. viết từ “Chiến thắng” để bảo cho tiềm thức biết đó là một thành tựu thực sự . dám cam kết theo đuổi đến cùng. Dare To Win! – Dám Thành Công! là cuốn sách của Jack Canfield và Mark Victor Hansen . cuốn sách Dare To Win! – Dám Thành Công! sẽ giúp bạn thêm động lực và niềm tin để vượt qua những hạn chế. thành mọi mục tiêu đã đề ra và khi ông công khai với mọi người về mục tiêu chấm dứt tình trạng sử dụng chất kích thích trong môn bóng chày thì không ai là không tin . nhìn lại những chiến thắng của mình để củng cố tinh thần . Nó có thể làm thay đổi toàn bộ thái độ của bạn . Nếu bạn bắt đầu đạt được các mục tiêu và mọi người nhìn thấy việc bạn đang làm thì họ sẽ gọi bạn là nổi bật .v Khi đã có mục đích sống . Trong cuộc sống. Đó là những nhiệm vụ vừa có tính tự nguyện vừa có tính bắt buộc Sống phải có mục đích Có mục tiêu là tốt nhưng mục tiêu tự nó có thể rất lộn xộn và thiếu sự thống nhất .

Luật môi trường của nước ta ra đời từ năm 1993 chưa có một lực lượng chuyên trách (kiểu như cảnh sát môi trường) để đảm bảo sẽ được thực thi..Sách vở nhà trường rất hạn chế trong việc cung cấp những kiến thức dạng này.com 63 . Các đợt xuống đường thu gom rác. Công tác kiểm dịch ở cửa khẩu biên giới còn nhiều bất cập. gần đây nhập lậu chân gà. giàu sức thuyết phục. tránh được việc bài viết chỉ đưa ra các nhận định chung chung. các con kênh đen và gây ô nhiễm nước ngầm thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiêm trọng không kém. Gần đây có giả thiết rằng con Cầy hương là vật chủ mang virus gây bệnh SARS. Nếu giả thiết này là đúng. Sông Sài Gòn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Chỉnh trang đường phố với biết bao rào sắt ở các hè góc phố. thcn. nhập ốc bươu vàng về phá lúa. qua sự quan sát hàng ngày. cao ®¼ng.. hời hợt. thành phố Hồ Chí Minh chỉ cấp giấy phép khi nhà đầu tư cam kết và có hồ sơ giải pháp đảm bảo môi trường.. như trước đây nhập sâu làm thức ăn cho chim cảnh. các hiện tượng vô cũng đa dạng của đời sống.. lại chẳng xuất hiện một loại vật nuôi tương tự được nhập lậu vào Việt Nam không được kiểm dịch. Nắm được vốn hiểu biết nhất định. Lượng nước thải khoảng 400. thì biết đâu trong thời gian tới. --------------------------------------- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Nguy cơ bệnh dịch từ nước thải và giải pháp Sông đưa ô nhiễm đi. nước thải công nghiệp. Để có được những hiểu biết về các vấn đề XH. Tất cả các số liệu. ®¹i häc. chăm sóc phải chăng là ít tốn kém và thiết thực hơn việc đặt thêm các thùng rác trên hè phố ở chính chỗ đó?. bồn hoa cây cảnh với nhiều công và chi phí trồng tỉa. thế là quýt làm cam chịu. nước thải sinh hoạt. T liÖu lµm v¨n nghÞ luËn x· héi 1.. Thùng rác còn là của hiếm trên hè phố thì chắc chắn người dân còn đổ rác ra lòng đường. Hiện một số địa phương như Đà Nẵng. đang làm ô nhiễm nước ngầm ở Hà Nội. Trước mắt chỉ có thể trông chờ vào ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. tích lũy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này càng đúng với nghị luận xã hội vốn yêu cầu người viết phải có những hiểu biết nhất định về những vấn đề XH mà mình bàn bạc. bài viết này đều được sưu tầm trên Internet. các loại tảo độc trên các sông có nước thải. Đã xuất hiện nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Nhưng việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở các đô thị còn nan giải. không ai dám bảo đảm một loại rác thải nào đó đem lại lợi nhuận cao không qua được biên giới. 3. Thị xã Phủ Lý (Hà Nam) đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải của Hà Nội theo sông Nhuệ chảy đến. Mà cũng không thể cung cấp hết được các tư tưởng đạo lí. Để làm tốt một bài văn nghị luận. cần có không chỉ kĩ năng làm văn mà còn cả nội dung kiến thức trình bày. 2. bài làm của các bạn sẽ sinh động. Từ những lí do trên. Quảng Ngãi. người học chủ yếu phải tự tìm hiểu. cụ thể. Các đợt xuống đường làm sạch môi dinhlybang2010@yahoo. từ hôm nay mình sẽ cung cấp cho mọi người tham khảo một số bài viết về các vấn đề XH phổ biến. Bệnh dịch xảy ra thì người dân chịu hết. nội tạng lợn được tẩm ướp hoá chất chống thối để hàng tháng không bị hư hỏng. vận động người dân không đổ rác ra đường không phải là biện pháp triệt để.000 m3/ngày gồm nước thải bệnh viện.

Và cá. Thực chất các lò mổ này hiện nay chỉ là điểm “thu gom” các lò mổ tự phát. tôm dưới ao nước bẩn cũng sẽ bị nhiễm bẩn. hay phong trào quét dọn đường phố chiều thứ 7 duy trì được tới những năm 90 ở nhiều khu phố Hà Nội. Ở Hà Nội. liệu có thể duy trì được lâu dài? Từng có các phong trào người dân các khu tập thể ở Hà Nội những năm 70. Chất thải từ quá trình giết mổ ở các cơ sở tư nhân đều chảy thẳng ra cống thoát nước thành phố. nhiều nơi. cơ sở công nghiệp giấy. có thể gấp 17 lần tiêu chuẩn cho phép. NH4 (30 mg/l). ốc tại các hồ ao ô nhiễm của Hà Nội cũng tiêu thụ tốt. Chỉ có một cơ sở duy nhất tại Công ty chế biến thực phẩm Lương Yên là có hệ thống nhà xưởng máy móc giết mổ hoàn chỉnh. Tiếp đến là các cơ sở dệt may. Ao vẫn là nơi rửa bát.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nghiêm trọng nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. không thể đảm bảo thịt đưa ra thị trường đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để đầu tư cho mỗi lò mổ hiện đại được “cơ giới hoá” là điều mới nằm trong trong “kế hoạch". chứa nhiều kim loại nặng. phát triển kinh tế chưa dung hoà với bảo vệ môi trường. 62 cơ sở giết mổ gia súc (37 cơ sở giết mổ lợn. rửa rau. cạnh đường làng. còn lại là giết mổ trâu. trường như dịp 27/4 vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có hàng vạn người tham gia. Trai. ®¹i häc. dù được nhân viên thú y kiểm định. với nước thải có độ kiềm cao (độ PH 9 – 11). ----------- Mọi ngành. các loại bao túi đựng thuốc trừ sâu vương vãi bên bờ ruộng. chất thải từ giết mổ thường chảy xuống ao. Ông Phùng Văn Vui. Dịch bệnh ở tôm nuôi tại các địa phương rộ lên gần đây như Long An và nhiều tỉnh miền Trung có nguyên nhân mấu chốt là môi dinhlybang2010@yahoo.. cao ®¼ng. nhất là vào lúc không phải là mùa lũ trong năm. kim loại nặng. Sao không “vì một môi trường lâu dài ở Việt Nam" có phải sẽ thuyết phục người dân hơn không?. cũng như mọi loại chất thải sinh hoạt khác.500 mg/l. xí nghiệp nuôi cá Hồ Tây ăn nên làm ra. bể chứa và đường ống nước. Lò mổ “tự phát” tại nông thôn thì sao? Làng nào cũng có vài hộ gia đình làm nghề “hàng dát”. Có khẩu hiệu tuyên truyền rằng đợt làm sạch môi trường 27/4 vừa qua nhằm “hướng tới SEA Games sắp tổ chức ở Việt Nam". nơi ao đã bị lấp hầu hết. sản xuất thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu bị sử dụng bừa bãi.. thường không được xử lý trước khi đổ vào sông. bể phốt là thứ hiếm hoi ở các lò mổ này. nhưng vẫn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đều giết mổ thủ công. chất hữu cơ đa vòng thơm chứa Clo độc hại rất khó phân huỷ trong môi trường tự nhiên. Chánh Thanh tra Cục Bảo vệ Môi trường “cụ thể hoá” rằng: “Cứ 4 đơn vị sản xuất thì có 1 cơ sở vi phạm”. phân bón và khai thác chế biến khoáng sản thải ra cyanua vượt quá tiêu chuẩn cho phép hơn 80 lần còn H2S gấp 4 lần. ví dụ như Gang thép Thái Nguyên. Tình trạng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự. Theo đúng luật thì nhiều nhà máy sẽ phải đóng cửa từ lâu. Vì thế. Nước thải bẩn đổ vào sông là tình trạng phổ biến ở các đô thị. các hồ đều là nơi “chứa tạm” nước cống và chống ngập lụt cho thành phố. Tất nhiên. thcn. giặt chăn chiếu ở nhiều vùng nông thôn. các hợp chất hữu cơ (120 mg/l). Một số cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ gia súc không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lại bị quá tải lâu nay. Còn tại Hà Nội. mọi nhà thải ra chất độc Đầu tiên là các cơ sở công nghiệp hoá chất. Nước thải của nhà máy này chứa nhiều phenon. nhỏ lẻ để cơ quan thú y dễ kiểm dịch hơn mà thôi. Nhưng cá nuôi ở Hồ Tây (hồ ít ô nhiễm nhất) bán vẫn rất chạy. đồng thời dân quanh hồ không ít người đang kiếm sống bằng cách câu cá trộm. tất cả số này dù đã có đầu tư nâng cấp nhà xưởng. bò) thì có 6 cơ sở tư nhân.com 64 . làm ô nhiễm sông Cầu nghiêm trọng. Loại nước thải này có chỉ số nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD) có thể lên tới 700 mg/l và nhu cầu ôxy hoá học (COD) cao tới 2.

Có thể ví Hà Nội hiện nay như một đại công trường.Điều 22 của Quy định số 25/2002/QĐ-UB do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 27-2-2002 ghi rõ: Các phương tiện cơ giới khi ra khỏi công trường phải được rửa sạch. Bắc Thăng Long. hành lang Tây Sơn dài 6. phóng nhanh làm rơi vãi ra đường phố. đựng trong đường ống bọc kín. Nguyên nhân gây ra bụi Ngoài chuyện đổ rác bừa bãi của dân. cực độc có Pb.. nhà ở. Thượng Đình. tránh bụi bẩn. đường sá. Cầu Diễn. thoát nước... cao ®¼ng.. có thể kể đến làng gốm sứ Bát Tràng. Các công trình thi công.8 dinhlybang2010@yahoo.. thành phố trong. Chèm. các làng sơn mài ở Hà Tây. sửa chữa: Mai Động. Nồng độ các chất ô nhiễm khác đều vượt chuẩn nhiều lần. bảo đảm không gây bẩn ra đường phố.. từ các trục giao thông chính đến ngõ ngách. đường giao thông. Các loại nghề thủ công vừa phát đạt lại đã ô nhiễm. sỏi. nhưng không ít chủ công trình đã lờ đi. Nhiều chủ phương tiện chở vật liệu. các công trình xây dựng nhà ở phải được che chắn kỹ. ở thành. liên tục được sửa chữa. Tại các mục 2 và 5 .. Thành phố đã quy định về bảo đảm vệ sinh. Quá tải Nồng độ bụi bẩn ở Hà Nội ngày một nhiều hơn. làng rèn Vân Chàng. trường nơi nuôi tôm đã bị ô nhiễm. ngã tư Vọng. Trần Duy Hưng. đã tạo nên một lượng bụi rất lớn: cụ thể là đường hầm ngã tư Vọng. châu Mỹ. đá. hàng ngày tạo ra một lượng lớn bụi bẩn. nhà hát. Những công trình hạ tầng cơ sở về cấp. cải tạo. cải tạo và xây dựng mới. Văn Điển. thcn. đường hầm dành cho người đi bộ không hoàn thành đúng tiến độ.). Láng – Hoà Lạc. Ô nhiễm do bụi cao nhất là vào hôm trời hành. chở quá tải trọng. thì phế thải rắn trong xây dựng (đất. thông tin liên lạc. SO2. gió mạnh. Phế thải xây dựng khi vận chuyển từ trên cao xuống phải được đóng vào bao. Hứng chịu nhiều nhất là các khu vực đang xây dựng. kè sông. phế thải không che đậy kín. vật liệu thi công được coi là tác nhân chính gây bụi bẩn. bụi Hà Nội đang trong quá trình đô thị hoá. cầu vượt. điện lực. --------------------(Các bài ô nhiễm nguồn nước sẽ được cập nhật tiếp tại đây) #3 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Hà Nội. Xe cơ giới đêm trước bùn đất quánh két ở lốp... vượt quá chuẩn cho phép 5 lần. nồng độ bụi ở các thành phố chỉ được phép vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1-2 lần). nâng cấp.. Từ trung tâm đến ngoại ô. đồ gỗ Đồng Kỵ. cấm để phế thải xây dựng rơi tự do từ trên cao xuống.com 65 . ®¹i häc. sân thi đấu thể thao. thùng xe ra sao thì ngày hôm sau vẫn thế.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nhưng trên thực tế quy định trên hầu như không được chấp hành các công trình xây dựng cứ thoải mái thả rác từ trên các tầng cao xuống. Trung bình ở các nơi công cộng trong thành phố nồng độ bụi vượt quá chuẩn cho phép từ 2 đến 4 lần (theo tiêu chuẩn của các nước phát triển ở châu Âu.. đâu đâu cũng thấy xây dựng.

nguồn nước tử thần vẫn chảy. Đồng Tháp (37. cao ®¼ng. Thậm chí có những mẫu hàm lượng Asen vượt qúa 100 lần so với tiêu chuẩn cho phép. ký sinh trùng gây bệnh như lỵ amip.99%). quy định độ xả khí thải cho các loại máy. phóng xạ gây ra. áp dụng tiêu chuẩn hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel và xăng..26%). Vi khuẩn gây bệnh như tả. con người có thể nhịn đói được khoảng 3 tuần nhưng họ sẽ chết khát nếu ba ngày không thể uống nước. Thế nhưng. Có hai nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến nước. dùng than đá mà không có thiết bị thu gom xử lý bụi. những người dân nông thôn đang thực sự phải đối mặt nguồn nước tử thần. Theo các tài liệu khoa học trên thế giới. km. dinhlybang2010@yahoo.Kiểm tra. lỵ. đã phát hiện thấy có hơn 300 mặt bệnh lây truyền qua nước. Thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố.Xử phạt nghiêm minh.. Kết qủa khảo sát cho biết mức độ ô nhiễm cao ở một số tỉnh như Hà Nam (64. lạc hậu đang dần biến mất. Nhưng tất cả những vẻ bề ngoài đó. không thể che lấp được những bất ổn về một hệ sinh thái nông thôn đang bị phá vỡ từng ngày từng giờ. (Các bài ô nhiễm không khí sẽ được cập nhật tiếp tại đây) ------------------ Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN (!) Nông thôn "kêu" mãi. Kết quả kinh hoàng này cho thấy. Ngoài ra còn có bụi. viêm gan…. . giun.03%). Giải pháp . Hà Nội (61.. đó là do các vi sinh vật có khả năng truyền bệnh sang người và do các chất hóa học.. sán… Các tác nhân này có thể xâm nhập vào cơ thể con người trực tiếp qua đường nước uống hoặc nước dùng chế biến thực phẩm. khói từ các khu công nghiệp tập trung (cũ và mới). theo các nghiên cứu. xe máy.. bảo dưỡng với xe máy.. virus gây bệnh như bại liệt. Đa phần các cơ sở sử dụng công nghệ lạc hậu. tiêu chảy…. nước sinh hoạt nông thôn tại nhiều khu vực trên cả nước đă bị ô nhiễm trong nguồn thô ( chưa qua xử lý). Nó chính là những tên thần chết vô hình đanh rình rập tính mạng của những người nông dân. thương hàn. Nếu nhìn vào bề ngoài. những khu công nghiệp mọc lên khắp nơi. chúng ta sẽ nhận thấy diện mạo của nông thôn Việt Nam đang thay da đổi thịt. khảo sát gần đây nhất của các cơ quan chức năng. những kí ức buồn và xơ xác về một nông thôn Việt Nam nghèo nàn. những làng nghề thủ công đang dần hồi sinh. ô tô. phương tiện dùng trong sản xuất thi công. cơ sở hạ tầng không được xây dựng đồng bộ nên cũng gây ô nhiễm nặng.com 66 . Điều này cho thấy tầm quan trọng của nguồn nước sạch tới sự sống và sức khỏe của con người. Nghiêm trọng nhất là nguồn nước sinh hoạt ở các vùng quê – nguồn nước mà những người nông dân đang buộc phải dùng nó cho những nhu cầu hàng ngày đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.63%).Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Những bệnh này có thể gây thành dịch lớn làm số người tử vong cao. Hải Dương (51. ®¹i häc. rất nguy hại cho cộng đồng nếu không có biện pháp phòng chống dịch tốt. Vi sinh vật truyền qua nước gây nên hầu hết các bệnh ở đường tiêu hóa. Những ngôi nhà tranh vách đất. Các nhà máy đan xen với dân cư. thcn.! Theo các nghiên cứu khoa học.

57% tổng số giếng có nồng độ asen từ >100 đến >1000 mg/l).Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nước thải từ các khu công nghiệp thường gây ra các bệnh mạn tính. Theo nghiên cứu này của các bộ ngành liên quan. Tỷ lệ biến đổi sắc tố da. người ta đã kinh hoàng phát hiện ra hàng loạt những làng ung thư ở Hà Tây. Kết quả cho thấy: Tình hình ô nhiễm asen trong nguồn nước giếng khoan ở khu vực nghiên cứu thí điểm là rất nghiêm trọng (94. có khoảng 70. Điều đáng buồn. Nếu gọi nguồn nước ngầm đã qua xử lý thô như lọc qua bể lọc hoặc nước mưa là nước sạch thì mới chỉ có 36% người dân ở bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ. ngay cả nguồn nước ngầm.000 người bị chết vì căn bệnh này. khu chế xuất và làng nghề. sinh hoạt của con người.6%).8%. Những cây lương thực thực phẩm vẫn mọc lênh xanh mướt. Tỷ lệ mắc bệnh chung của 3 xă này tương đối cao (Hoà Hậu: 51. Hà Nam. Nếu ai đã một lần đến làng ung thư tại Lâm Thao – Phú Thọ thì đều có thể thấy được sự kinh hoàng mà những người dân nơi đây phải gánh chịu từ những nguồn nước chết xả ra từ các khu công nghiệp quanh đó.5%) so với một số vùng nghiên cứu khác về tình hình bệnh tật của nông thôn Việt Nam. 33% người dân ở đồng bằng sông Hồng và cao nhất là 39% nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng nguồn nước sạch này. Những nguồn nước đã được xử lý qua bể lọc thô hoặc nguồn nước mưa chỉ có thể tránh được các loại kim loại nặng trong đó như sắt chứ không thể lọc được hết những chất độc như asen. Bồ Đề: 49. Bệnh ung thư không chỉ gia tăng ở các đô thị lớn như Hà Nội. và mới đây nhất là Thuỷ Nguyên (Hải Phòng)… được nhắc tới. Thời gian vừa qua.8% số hộ có giếng đă được điều tra) để khám bệnh và chọn ngẫu nhiên 100 người trong số các đối tượng đến khám để làm các xét nghiệm cận lâm sàng. sừng hoá. trung bình mỗi năm ở nước ta có khoảng 150.000 bệnh nhân ung thư mới phát hiện. Xét nghiệm hàm lượng asen trong tóc và trong nước tiểu của nhóm nghiên cứu cao hơn đáng kể so với người b́nh thường. và tất cả đều liên quan trực tiếp đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác nhân trực tiếp chính dinhlybang2010@yahoo. chương trình đã chọn ngẫu nhiên 208 hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan cho ăn uống và sinh hoạt tại ba xã của tỉnh Hà Nam (chiếm 10. cao ®¼ng. không còn con đường nào khác để tự cứu mình. tăng hơn nhiều so với trước đây. Nghệ An. Hải Phòng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những mẫu cây ở khu vừng này và trong những cây xanh ấy đều bị nhiễm kim loại nặng và là tác nhân có thể gây ung thư. thcn. trong 5 năm gần đây.4% cao hơn tiêu chuẩn cho phép.5%. bệnh ung thư. phương pháp dùng bể lọc thô như nhiều bà con nông dân vẫn dùng thời gian vừa qua hoặc sử dụng nguồn nước mưa không thể đảm bảo an toàn vệ sinh và đặc biệt là tránh khỏi bệnh tật.3% (các nơi khác từ 5. báo chí đã nói rất nhiều đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước một cách nghiêm trọng ở các vùng nông thôn Việt Nam đặc biệt là những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp. Số đối tượng có asen tóc và asen niệu trên giới hạn bình thường là 50% và 25% tương ứng. Nguồn nước xung quanh khu vực này đã bị nhiễm độc nghiêm trọng. Theo khảo sát của bệnh viện K. bệnh lưu thai sản khá cao. Một số bệnh khác cũng có tỷ lệ cao hơn so với các khu vực nghiên cứu khác như bệnh ngoài da 28. Sau Thạch Sơn.com 67 . Đặc biệt là trong tình hình nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nặng nề như hiện nay. mà còn trở nên phổ biến đối với nhiều vùng nông thôn. Những người dân ở Thạch Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ vẫn phải sống trong sợ hãi dưới lưỡi hái của tử thần. dường như làng ung thư đang trở thành một hiện tượng không còn hiếm hoi ở nông thôn Việt Nam. Vĩnh Trụ: 43. Quảng Nam. ®¹i häc. nhưng đó là màu xanh chết chóc. bệnh ảnh hưởng đến sinh sản và di truyền. Khi nguồn nước nhiễm các hóa chất từ sản xuất.7-13.

Chúng ta hãy nhìn vào sự thay đổi của các vùng nông thôn Việt Nam: Đó là những trụ sở ủy ban hoành tráng được xây to đẹp. hiện đại khi hơn 70% dân số ấy vẫn chưa thể có được một môi trường sống an toàn. Muốn có nước sạch thì phải đảm bảo vệ sinh môi trường từ nguồn nước đến các khâu như khai thác. an toàn hơn và một không gian sống khỏe mạnh. thcn. cao ®¼ng. Hầu hết nguồn nước của những người dân nông thôn đang sử dụng được lấy trực tiếp từ nước ngầm. những ngôi nhà to đẹp lố nhố mọc lên làm cho bộ mặt nông thôn bị đô thị hóa một cách nửa vời. --------------------- Môi trường nông thôn: Thảm họa đã đến. nông thôn xây những ngôi nhà to. Khi những người nông dân chưa thể có được một nguồn nước sạch hơn. Không thể nghĩ đến văn minh. hiện trạng trên tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng nông thôn và hậu quả là lâu dài. Những vấn đề này gây tác động mạnh mẽ và lâu dài đến các hệ sinh thái nông nghiệp và nông thôn. xây những trụ sở đẹp. Văn minh nông thôn cần những thứ nhỏ hơn. giảm năng suất cây trồng. vệ sinh nhà cửa. đường làng nông thôn được bê tông hóa. dự trữ. không những đối với thế hệ hiện tại mà cả thế hệ mai sau. vệ sinh trong lao động. len lỏi trong mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường nhật của người dân nông thôn. những vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên phổ biến rộng rãi. Gần đây. là nguồn nước không đảm bảo. nhưng chưa đủ. đơn giản hơn và thiết thực hơn. Nước sạch là một trong những điều kiện để đảm bảo cho vệ sinh cá nhân. Và vẫn phải nhắc lại một con số đã rất cũ: Hơn 70% dân số nước ta vẫn là nông dân và họ đang sinh sống ở các vùng nông thôn. cản trở sự phát triển bền vững. nhất là khu vực miền núi còn rất thấp. Chúng ta có thể thấy rõ điều này thông qua bảng số liệu sau: Bảng tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch ở các vùng dinhlybang2010@yahoo. hầu như những công trình đầu tư cho vệ sinh môi trường mà quan trọng nhất là nguồn nước sạch cho người dân thì không hề được chú ý.. chúng ta nhắc nhiều đến khái niệm văn minh nông thôn.com 68 . sử dụng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. chừng đó chúng ta chưa thể nghĩ tới văn minh cho những người nông dân chân lấm tay bùn. Càng ngày. Điều này đúng. Nếu như chúng ta quan niệm nước sạch chỉ đơn giản là nước mưa. vẫn đang chờ lời giải của tất cả chúng ta. nhiều khi phô trương quá mức. Thế nhưng. đời sống vật chất của người dân khấm khá lên điều đó chứng tỏ nông thôn đã văn minh. đó là những thứ liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân. vật nuôi. 1.. ®¹i häc. Nó hạn chế tính năng sản xuất của các thành phần môi trường. Và quan trọng nhất. một nguồn nước sạch và văn minh hơn hiện nay. đó là những thứ liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của họ mà nguồn nước sạch là một ví dụ cụ thể nhất. vận chuyển. nước giếng khoan qua xử lý bằng bể lọc đơn giản chứ không phải nước sạch như đã được xử lý ở các thành phố lớn thì tỷ lệ người dân nông thôn. Kinh hoàng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam Vấn đề đầu tiên phải kể đến về hiện tượng môi trường sống của người dân ở các vùng nông thôn Việt Nam đang bị tàn phá nghiêm trọng là nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn. Bài toán này. hiện đại và bắt kịp thành phố. trong lành. vệ sinh ăn uống và các điều kiện khác cho sức khỏe. Chúng ta cho rằng.

Trẻ em nhạy cảm với thuốc BVTV cao hơn người lớn gấp 10 lần. Nhật 430kg/ha.com 69 . VSMT kém . chậm biết đọc. Đặc biệt ở rau xanh. những người dân ở nông thôn Việt Nam đang phải sinh hoạt với những nguồn nước như thế nào. Từ môi trường đất. Tồn dư lâu dài trong môi trường đất . hữu cơ vi sinh. Còn vùng thấp nhất là vùng núi phía Bắc. bình quân 80 . Hiện nay. Có đến 88% trường hợp bệnh tiêu chảy là do thiếu nước sạch. thuốc trừ bệnh. thcn. ®¹i häc. thuốc trừ nấm.Các bệnh này gây suy dinh dưỡng. Thuốc bảo vệ thực vạt (BVTV) gồm: Thuốc trừ sâu. Chất lượng phân bón không đảm bảo. TT Vùng Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch (phần trăm) 1 Vùng núi phía Bắc: 15 2 Trung du Bắc Bộ & Tây Nguyên: 18 3 Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung: 35-36 4 Đông Nam Bộ: 21 5 Đồng bằng Sông Hồng: 33 6 Đồng bằng Sông Cửu Long: 39 Qua bảng trên. lượng thuốc BVTV sử dụng cho rau thường quá mức cho phép.P . Ngoài ra. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. nước và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Nhìn chung. dinhlybang2010@yahoo. Điều này dẫn đến ô nhiễm đất. nước.K.40% sản lượng nên đầu tư cho thuốc BVTV sẽ mang lại lợi nhuận trên 5 lần. nhãn mác bao bì nhái. hữu cơ khoáng do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất trôi nổi trên thị trường không đảm bảo chất lượng đăng ký. phân chuồng tươi vào canh tác. nước và nông sản.nước gây ra ô nhiễm. các loại phân bón N . nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước ở nông thôn do các nguyên nhân cơ bản sau Đầu tiên phải kể đến tình trạng sử dụng hóa chất trong nông nghiệp như phân bón hóa học. cao ®¼ng. Tuy nhiên việc sử dụng này lại gây sức ép đến MT nông nghiệp và nông thôn với 3 lý do: Sử dụng không đúng kỹ thuật nên hiệu lực phân bón thấp.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.467kg/ha. kém phát triển gây tử vong nhất là ở trẻ em. Các loại này có đặc điểm là rất độc đối với mọi sinh vật. lượng phân bón hoá học ở nước ta sử dụng còn ở mức trung bình cho 1 ha gieo trồng. chúng ta có thể thấy rõ. nơi có tỷ lệ cao nhất cũng chỉ 39% dân số được sử dụng nguồn nước (tạm coi là) sạch. thuốc BVTV sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và tích tụ lâu dài gây các bệnh như ung thư. Ở ĐBSCL. suy dinh dưỡng. thuốc trừ cỏ. nghĩa là gây chết tất cả những sinh vật có hại và có lợi trong môi trường đất. Có thể thấy. thuốc trừ chuột. biết viết. gây ô nhiễm môi trường đất.180kg/ha). đóng gói không đúng khối lượng đang là những áp lực chính cho nông dân và môi trường đất. nặng về sử dụng phân đạm. là nguyên nhân gây các bệnh như tiêu chảy. Đặc biệt thuốc BVTV làm cho trẻ thiếu ôxi trong máu. nước ta chưa sản xuất được nguyên liệu thuốc BVTV mà phải nhập khẩu để gia công hoặc nhập khẩu thuốc thành phẩm bao gói lớn để sang chai đóng gói nhỏ tại các nhà máy trong nước. Trung Quốc 390 kg/ha. Điều đáng quan tâm là tình hình ngộ độc thực phẩm do các hoá chất độc. tổn thương về di truyền. thương hàn. thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan và không có kiểm soát. phân tươi được coi là nguồn thức ăn cho cá.90 kg/ha (cho lúa là 150 . tả. ở miền Bắc Việt Nam còn tồn tại tập quán sử dụng phân bắc. giun sán. Bón phân không cân đối. giảm chỉ số thông minh. chỉ có 15% dân số được cấp nước sạch. thiếu sắt. Tác dụng gây độc không phân biệt... sâu bệnh có thể làm tổn thất trung bình từ 10 . Chính vì vậy. nước. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khoẻ. thiếu máu. so với Hà Lan 758 kg/ha. Hàn Quốc .

. tác động xấu tới chất lượng môi trường đất. trong khoảng hơn 300 tấn thuốc BVTV tồn đọng có nhiều chất nằm trong số 12 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ. Nguyên nhân thứ hai gây ra ô nhiễm môi trường ở nông thôn là do chất thải rắn từ các làng nghề và sinh hoạt của người dân. huyện Văn Lâm.661.06 .. Việc thu gom rác còn rất thô sơ bằng các xe cải tiến nên mới thu gom được khoảng 30% chuyên chở về những nơi tập trung rác. dinhlybang2010@yahoo.Hưng Yên) hàng năm sử dụng khoảng 6. Hàm lượng các kim loại nặng trong nước cũng rất cao. không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc. Hiện cả nước có khoảng 1.450 làng nghề. Kết quả nghiên cứu của Đề tài KC.5 lần. hàm lượng Cu2+ đạt từ 43. trình độ sản xuất thấp. ®¹i häc. Do đó. một số mẫu đất ở làng nghề tái chế chì thuộc xã Chỉ Đạo. Nguyên nhân tình trạng trên là do việc quản lý thuốc BVTV còn nhiều bất cập và gặp nhiều khó khăn. 10m3 đá sinh ra nhiều loại bụi. không có nơi bảo quản riêng. Do đó.. đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề môi trường nông thôn.4 . Theo Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường. không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo nhãn mác. vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân trong khu vực và làm ảnh hưởng tới hoa màu. nước. Theo kết quả điều tra tại các làng nghề sản xuất gạch đỏ (Khai Thái . Số này rất đa dạng về chủng loại. Hàng năm khoảng 10% khối lượng thuốc được nhập lậu theo đường tiểu ngạch. Bắc Ninh và Hưng Yên… Ô nhiễm môi trường đất chủ yếu tập trung ở các làng nghề tái chế kim loại.68 ppm. Và cuối cùng là việc bảo quản thuốc BVTV còn rất tuỳ tiện. đặc biệt BOD5. 100 tấn củi nhóm lò. CO2. Ô nhiễm không khí: Hầu hết nhiên liệu sử dụng trong các làng nghề là than.69. nhiều hộ để thuốc BVTV trong nhà. Kết quả phân tích chất lượng nước thải một số làng nghề dệt nhuộm tại Thái Bình cho thấy.5 kg chất thải.2 ppm .06 cho thấy.000 tấn than. thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu chiếm phần lớn (trên 70%). với tổng số 472 làng nghề các loại. vốn là cái nôi của làng nghề truyền thống. lượng bụi và các khí CO. không khí và sức khoẻ của dân làng nghề. Bộ Tư lệnh Hoá học (2004). Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ xung đột.com 70 . chất lượng không đảm bảo và vẫn lưu hành trên thị trường. hàm lượng Pb2+ từ 147. Thái Bình và Bắc Ninh. khiếu kiện như ở Thái Bình. Thứ hai là việc sử dụng còn tuỳ tiện. Hưng Yên cho thấy. NOx. Thứ ba là do một lượng lớn thuốc BVTV tồn đọng tại các kho thuốc cũ. vôi (Xuân Quan . Trong đó các làng nghề có quy mô nhỏ. SO2. Bãi rác tại các huyện.600 chợ nông thôn. CO2. 250 tấn bùn.08. sản lượng cây trồng của nhiều vùng lân cận. thcn. CO. đa số các chỉ tiêu phân tích đều vượt tiêu chuẩn cho phép. COD đều vượt tiêu chuẩn từ 2 . Bên cạnh đó có khoảng 3. tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Hà Tây. trong bếp và trong chuồng nuôi gia súc. trong đó có thuốc BVTV vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng không chỉ riêng ở nông thôn mà còn cả ở các thành phố lớn có sử dụng nông sản có nguồn gốc từ nông thôn.0. hết niên hạn sử dụng còn nằm rải rác tại các tỉnh thành trên cả nước. các chợ nông thôn chưa có cơ quan quản lý và biện pháp xử lý. phân bố ở 58 tỉnh thành và đông đúc nhất là khu vực đồng bằng sông Hồng.Hà Tây).68 . Chủ yếu là tập trung để phân huỷ tự nhiên và gây nên những gánh nặng cho công tác bảo vệ môi trường. và nhiều loại chất thải nguy hại khác.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. cao ®¼ng. SO2 và NOx thải ra trong quá trình sản xuất trong nhiều làng nghề khá cao. trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra 0.

những người nông dân thì chỉ biết đứng nhìn. các làng nghề thải ra vào lòng đất. nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và vô vàn loại chất độc hóa học do các khu công nghiệp.com 71 . bòn rút đến những giọt máu cuối cùng. nhiễm phèn. cá.740. làm biến đổi các tính chất đất và không còn tính năng sản xuất.000 Tỷ lệ thu gom trung bình (phần trăm)------------------------------------------71----------------20 Tỷ lệ phát sinh chất thải đô thị trung bình theo đầu người (kg/người/ngày)-------------------------------------------------0.3 (Theo báo cáo Diễn biến môi trường Việt Nam 2004 .000----6. Những nguồn nước ngầm cung cấp cho người dân nhiễm sắt.400. chất phác vốn có để khoác lên mình tấm áo kệch cỡm của một tên trọc phú. Cứu môi trường nông thôn: Bất lực? Chúng ta đang phải chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của ô nhiễm môi trường tới không chỉ cảnh quan nông thôn Việt Nam mà còn đối với sức khỏe của chính những người dân. Các loại hình thoái hoá đất chủ đạo ở nước ta là: Xói mòn.400 Chất thải không nguy hại từ công nghiệp (tấn/năm)------2. hoang mạc hoá.000------770. đất bị chua.8---------------0.000-----1.Chất thải rắn) Thời gian gần đây. Không hiếm những người nông dân phải bán cả gia sản để về thành phố chữa chạy và cũng không ít những người khác phải ngậm ngùi chờ chết vì không có tiền để dinhlybang2010@yahoo.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.00 Chất thải nguy hại từ công nghiệp (tấn/năm)--------------128. Hậu quả của nó thì đã nhỡn tiền: Ô nhiễm đổ lên những cánh đồng. Trên khắp các vùng nông thôn mọc lên những làng ung thư. những dòng sông quê còn bệnh tật đang đổ lên đầu những người dân nông thôn. Bảng biểu tình hình phát sinh chất thải rắn: Các loại chất thải rắn----------------------------------Toàn quốc------Đô thị----------. nhiễm chì. nước và khí thải xả ra từ các khu công nghiệp trên cả nước. những ao hồ ở các vùng quê. thcn.000------6. phèn hoá). Ở những dòng sông. rửa trôi. thấm nước kém). ốc ếch và thậm chí ngay một loài sống dai như đỉa thì đến bây giờ. Tài nguyên đất ở các vùng nông thôn vẫn đang tiếp tục bị suy thoái trầm trọng. Những thứ bệnh “nan y” vốn dĩ chỉ có những người lười vận động.000 Chất thải Y tế lây nhiễm (tấn/năm)---------------------------21. suy thoái và ô nhiễm đất ở khu khai thác mỏ. những loài vật thủy sinh như tôm.400--------125. Còn họ. nước và khí thải này cũng đang phá hủy nghiêm trọng sự trong lành của môi trường nông thôn Việt Nam. mất chất dinh dưỡng khoáng và chất hữu cơ.000---------2. ®¹i häc. sạt và trượt lở đất. xuất hiện nhiều độc tố hại cây trồng như Fe3+. suy thoái vật lý (mất cấu trúc. Hãy nhìn những làng quê đang bóc đi cái vẻ hồn hậu. Al3+ và Mn2+. khu công nghiệp và làng nghề. chua hoá. bí. chỉ còn thấy lại trong kí ức của những già ở các vùng thôn quê.400. 2. cua.510. phải chịu nhiều chất độc hại mà thường chỉ ở các thành phố mới mắc phải thì nay trút xuống vai những người nông dân nhọc nhằn. Chính nguồn rác. đất bị chặt. vùng nông thôn Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ ngồn rác. ô nhiễm đất cục bộ do chất độc hóa học.Nông thôn Tổng lượng phát sinh chất thải sinh hoạt (tấn/năm)------12. Hàng loạt những dòng sông quê kêu cứu vì mức độ ô nhiễm đã gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. cao ®¼ng. nghèo khó.800. suy thoái hoá học (mặn hoá. Nguồn tài nguyên nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. làng bệnh tật. Và bên trong cái vẻ béo tốt giả tạo ấy chính là sự kiệt quệ của những vùng quê đang bị bóc lột.

UNAIDS cho biết. trong đó độ tuổi từ 20-39 chiếm tới trên 78%.2.8 triệu . Tuy nhiên. Chúng ta phảỉ làm gì khi nghĩ về những người nông dân.1 triệu) người sống với HIV trên toàn thế giới.000 người mới nhiễm trong năm 2007 và khoảng 300. trong đó số ca mắc AIDS là khoảng 27. trong đó có 440.2 triệu (dao động từ 1. Đã nhiều năm nay. cao ®¼ng. Chúng ta hãy tự hỏi.000 người có HIV. ®¹i häc. báo chí nói nhiều đến việc ô nhiễm môi trường ở nông thôn. thcn. tất cả 64 tỉnh thành và trên 96% số quận huyện trong cả nước có người bị nhiễm HIV.36. không ai làm gì để giải quyết tình trạng đó. Thế giới: . HIV/AIDS (Số liệu năm 2007) Việt Nam hiện có hơn 133.3 triệu) người chết vì AIDS trong năm 2007.000 người và hơn 15.2. gây nên thiệt hại nhất định về người và tài sản. Việt Nam là một trong ba quốc gia tại châu Á có Luật về phòng chống HIV/AIDS. . TAI NẠN GIAO THÔNG Tai nạn giao thông là sự việc bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông khi đang di chuyển trên đường giao thông.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Chúng không giảm đi. Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy đang là "sát thủ" số 1 trong việc "giết hại" những người Việt Nam trẻ tuổi Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy đang là "sát thủ" số 1 trong việc dinhlybang2010@yahoo. Việt Nam hiện có hơn 133.2 triệu .2 triệu) trường hợp nhiễm mới trong năm 2007.7 triệu (dao động từ 2. do vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hay do gặp những tình huống. .000 bệnh nhân tử vong.000 đã tử vong vì AIDS. tổ chức này cũng cho biết. những hiểm họa từ ô nhiễm môi trường mà những người nông dân đang phải gánh chịu nhưng thực tế. Theo thống kê của Bộ Y tế . hơn 70% dân số của chúng ta đang phải đối mặt?.3 . sự cố đột xuất không kịp phòng tránh.Thái Bình Dương: có gần 5 triệu người nhiễm HIV.000 người có HIV . chống lại những căn bệnh tử thần. mà càng ngày càng tăng lên với mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. chúng ta đang bất lực trước những hiện trạng này hay chúng ta thờ ơ đứng nhìn nó. Châu Á.3.Ước tính khoảng 33 triệu (dao động từ 30. Hiện nay. Việt Nam cần phải hài hòa hơn nữa trong những điều khoản được nêu ra trong Luật về phòng chống HIV/AIDS nhằm bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.com 72 .

Có lẽ Việt Nam phải học hỏi nhiều từ Thái Lan. tai nạn giao thông là nguyên nhân gay tử vong nhiều nhất và là nguyên nhân lớn thứ 2 sau HIV/AIDS gây tử vong cho những người trong độ tuổi từ 15-29. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trịnh Quang Huân cho biết. Con số nạn nhân của tai nạn giao thông cũng nhiều không kém số nạn nhân của các bệnh dịch nguy hiểm khác. Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết. 50 triệu người khác phải mang thương tật suốt đời. tỷ lệ là 10. sự chưa đầy đủ trong các quy định của pháp luật và sự quan tâm chưa đúng mức của một vài chính dinhlybang2010@yahoo. thcn. ®¹i häc. cao ®¼ng. các quy định về chế tài còn lỏng lẻo…Ngoài ra. Phần lớn những nạn nhân này sống ở các quốc gia đang phát triển. xe không đảm bảo độ an toàn. Tại một số nước. Có nhiều lý do khiến tạn nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nước. chúng tôi đã thấy được những vấn đề liên quan đến những thương tích từ tai nạn giao thông như thế". Đối với các nước nghèo. tai nạn giao thông gia tăng làm cho quốc gia đó ngày càng nghèo hơn. Đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-14. Thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra chiếm từ 1-2% tổng thu nhập của các nước đang phát triển. ----------------------- Tai nạn giao thông.2 triệu người trên toàn cầu.000 người Việt Nam chết vì những tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy trong vòng 5 năm qua. Tuần tới. Mỗi năm có tới 12. Đây là những cảnh báo được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra mới đây. Những cung đường đựợc cho là nguy hiểm nhất thế giới là ở châu Phi. hơn một nửa số bệnh nhân nặng đều là các nạn nhân của tai nạn giao thông. Trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm qua. Số người chết vì tai nạn giao thông gia tăng nhanh nhất ở châu Á và Mỹ La tinh.000 xe mới làm một người chết thì ở Ethiopia và Uganda. "gần như là Việt Nam đã không thể làm gì để ngăn chặn thảm hoạ này với điều kiện đường sá chật hẹp như hiện nay". Nếu như ở Anh.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. con số này là 190 người. ông Hans Troedsson. mặc dù đầu tư về đường sá và phương tiện giao thông ở các khu vực này cũng gia tăng. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra những quy định bắt buộc người đi xe máy trên những con đường ngoài thành phố phải đội mũ bảo hiểm song mọi sự vẫn chưa có những biến chuyển tích cực. như: Tài xế lái ẩu. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc sẽ thông qua việc triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên bàn về an toàn giao thông đường bộ. Ông này còn nói thêm những tai nạn liên quan đến xe máy là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái chết thương tâm của những người dưới 18 tuổi.com 73 . hạ tầng giao thông kém. "giết hại" những người Việt Nam trẻ tuổi và đứng thứ 3 về số người chết ở quốc gia Đông Nam Á này. Chỉ một số ít người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và các quy định của pháp luật chưa thể cải thiện tình hình này. tại sao và làm thế nào? Tai nạn giao thông hàng năm cướp đi sinh mạng của hơn 1. Hiện tại có tới 15 triệu xe máy các loại lưu thông trên những con đường của Việt Nam. nơi những quy định bắt buộc người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm đã làm giảm tới 40% các thương tích liên quan đến tai nạn giao thông và giảm 20% số người chết trong vòng 3 năm qua.

các nước G8 đã đầu tư 1. phủ khiến người dân luôn phải đối mặt với mối nguy hiểm tính mạng mỗi khi ra đường. Tôi muốn đóng góp một số ý kiến về những nguyên nhân đó cùng các biện pháp khắc phục. Ủy ban An toàn giao thông đường bộ toàn cầu muốn Đại Hội đồng Liên Hợp quốc lập một quỹ khoảng 300 triệu USD để phát triển hệ thống đường bộ ở các quốc gia đang phát triển. Khi xây dựng các tuyến giao thông. Một số nút giao thông điều hành theo điều hành theo cách này đã giảm được ách tắc đáng kể. ®¹i häc. với hơn 2. cần xác định đúng những nguyên nhân.2 tỷ USD để vùng này phát triển hệ thống đường cao tốc. cao ®¼ng. cũng như bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đã làm giảm số người chết do tai nạn giao thông xuống ít nhất trong một thập kỷ qua. Thật ra đây không phải là những phát hiện mới mẻ.000 người chết trong một năm. nhưng chưa được các nhà quản lý hữu trách quan tâm đúng mức. tai nạn. bởi đường cao tốc chạy qua những khu dân cư. các ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỉ nên cho đi từng làn một. Vấn đề là ở chỗ chính phủ các quốc gia này không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của quỹ nêu trên bởi người dân của họ vẫn phải hàng ngày tham gia giao thông trên các tuyến đường. những tài xế xe 4x4 và xe tải có thể lao sát qua chân những phụ nữ đang vác củi. giảm thiểu số tai nạn giao thông không phải là diều quá khó khăn. xe buýt. Ở Bogota-Colombia. Dehli (Ấn Độ) là nơi bạn có thể dễ dàng chứng kiến hiện thực hỗn độn trong hoạt động giao thông. Các quốc gia khác như Thái Lan và Việt Nam đã đưa Luật Giao thông vào giảng dạy trong các trường học. xe tay… Trên đường cao tốc. Thực ra. người ta tran giành từng khoảng trống trong giao thông với xe tải. họ sẽ cắt mặt làn đi thẳng. Điều hành giao thông chưa hợp lý Có quá nhiều chỗ giao cắt nhau. dễ gây ách tắc. --------------------------- Biện pháp giảm tai nạn giao thông Muốn khắc phục tai nạn giao thông vẫn ở mức cao ở nước ta. Có thể nói đây là thủ đô của các vụ tai nạn xe cộ. Như trường hợp vùng Nam Sahara thuộc châu Phi. Hai năm trước đây. Khoản chi cho đảm bảo an toàn giao thông đường bộ chỉ chiếm 1% tổng kinh phí xây dựng đường. vì nếu để 2 làn đối diện cùng đi một lúc. Nếu không nhận được sự quan tâm đúng mức của Chính phủ. còn trẻ con luôn mạo hiểm tính mạng để băng qua đường. lưu lượng thoát người chẳng những không tăng mà còn bị ùn lại. thcn. thì sẽ có một phần người tham gia giao thông muốn rẽ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Những điều này đã từng được các chuyên gia trong nước và nước ngoài nêu lên và nhấn mạnh. Từ năm 2000. dinhlybang2010@yahoo. Rwanda đã giảm được số người chết bởi tai nạn giao thông do giảm tốc độ xe lưu thông. Nên nhớ rằng đây đã là thế kỷ 21. xây đường vượt này nọ. Trong nội đô. điều này ta tổ chức được. những cơ quan có trách nhiệm cần đặc biệt chú ý tới vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tham gia giao thông. vì ai cũng muốn vượt cắt mặt nhanh. số người chết vì tai nạn giao thông sẽ tăng. đồng nghĩa với sự phát sinh những bất ổn xã hội và bất ổn chính trị. thậm chí ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế.com 74 . đâu cần phải mở rộng đường. 1.

xây nhà cao tầng tại chỗ cho họ ở. kích thích các doanh nghiệp trong nước phát triển). kỹ sư điện tử để đâu?). họ phải đến những vị trí quy định thì mới được sang hay rẽ.Nguồn: vnMedia. cho nên giáo dục đến mấy cũng không có hiệu quả. còn người ở trong hẻm thì tự nhiên được chui ra mặt đường lớn. mất thời gian. dinhlybang2010@yahoo. Sử dụng các vật liệu trong nước để làm đường giống như nhiều nước trên thế giới (làm đường bằng xi măng. 3.19/9).vn Trong khuôn khổ hội thảo “Đại biểu dân cử với việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” tổ chức tại Đà Nẵng (18 . Không ngừng nâng cao dân trí và thường xuyên giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông Đã vi phạm là phải phạt ở múc cần thiết đủ sức răn đe.). Thượng tá Trần Sơn. nếu bố trí được giải phân cách thì tốt. ®¹i häc. vì nó sẽ hạn chế được người tham gia giao thông tuỳ tiện sang đường.17:29 .. còn người nông dân không bị mất đất cho tái định cư. mà ngưòi lớn cứ làm sai. Như vậy. Khi đó. dẫn đến đền bù nhiều. Phó phòng Tuyên truyền và Hướng dẫn điều tra xử lý tai nạn giao thông (TNGT) thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ . không nên đẩy người đang có nhà mặt đường lên nhà cao tầng. những hộ bị giải tỏa vẫn được sống trên trục đường cũ. 2. Tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập Muốn nhanh chóng tăng cường hệ thống đường sá mà đầu tư ít tốn kém hơn. cao ®¼ng. Trên các trục đường. không còn bị lem nhem. 4. Vậy khi đề bù. atphan. (Đỗ Mai Thanh) ------------------------- Kinh hoàng con số tai nạn giao thông Việt Nam Cập nhật: 20/09/2007 . còn tầng cao hơn sẽ dành cho người ở sâu trong ngõ. sẽ có nhiều đất để trồng cây xanh.. hạn chế nhập vật tư ngoại để làm đường ( nhựa đường. làm công trình phúc lợi. Tăng cường kiểm tra.com 75 . tầng 1 hoặc tầng 2 sẽ dành cho những người vốn ở mặt đường trước đây. chúng ta nên đền bù cho cả những hộ ở sâu 2 bên làn đường... thcn. xây dựng vô lối như nhiều con đường mới mở trước đây. bao nhiêu tiến sỹ. và thực hiện chủ yếu vói người lớn.đường sắt (Bộ Công an). trẻ em nhìn thấy sẽ học theo. trẻ em nhìn tấm gương phản diện của người lớn mà bắt chước. tránh tình trạng phải xây nhà tái định cư ở nơi khác cho ngưòi bị giải toả ở. Việc giải toả như trên cũng sẽ đỡ tốn tiền đền bù hơn. cần khuyến khích việc sản xuất các trang thiết bị điều khiển trong nước (đèn xanh đỏ mà vẫn phải nhập ngoại. Cái nào làm được không tốn kém thì làm truớc. giải phóng mặt bằng được nhanh chóng và ít tốn kém ở các thành phố cần thực hiện chính sách công bằng. kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông 5. Nếu chỉ quan tâm giáo dục trẻ em. tạo ra một khu phố hiện đại. sau đó. Thực hiện chính sách giải tỏa công bằng và hợp lý Muốn mở rộng đường sá.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. gây ra khiếu kiện.

Trong đó. năm 2006. ®¹i häc. số người chết do TNGT trong một năm ở VN bằng số người chết trong 120 cơn bão. hút.342 vụ làm chết 6. bình quân mỗi tháng cả nước có hơn 1. đứng thứ 6 về số người dân trên một phương tiện cơ giới đường bộ nhưng lại đứng thứ 2 (chỉ sau Thái Lan) về số người chết và bị thương do TNGT!” .648 vụ TNGT làm chết 6. mỗi ngày có gần 35 người chết do TNGT. tiêm chích …) sẽ gây ****** hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh. 6 tháng đầu năm nay.683 người và bị thương 5.719 người và bị thương 11. số người chết (98) lẫn số người bị thương (86). làm cho người sử dụng nó có dinhlybang2010@yahoo. có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. TNGT ở VN năm sau tăng cao hơn năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. làm giảm đau. bị thương 414 người. đường sắt và đường thuỷ. hít. Đáng chú ý.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.Thượng tá Trần Sơn nói. gây ảo giác dẫn tới thay đổi một hoặc nhiều chức năng cơ thể ( về sinh lý và tâm lý) .com 76 .2006. TNGT đường bộ chiếm 14. 11.373 người chết. cao ®¼ng.903 người. Tính sơ. tổn thất vật chất hàng năm ở VN do TNGT khoảng 885 triệu USD. VN đứng thứ 4 về phương tiện cơ giới đường bộ. Nếu so sánh với tổng thu ngân sách cả nước vừa được báo cáo tại Quốc hội thì con số 885 triệu USD chiếm hơn 5. Thượng tá Trần Sơn nhấn mạnh. Mức độ TNGT ngày càng thảm khốc đã và đang là hiểm hoạ của dân tộc. cả nước tiếp tục xảy ra 7. từ 2002 . Và nếu so với tổn thất toàn cầu do TNGT đường bộ khoảng 518 tỷ USD/năm (số liệu của Tổ chức Y tế thế giới.273 người.000 người chết. Và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2007 đã có 108 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 306 người.898 người. bị thương 5.5% tổng thu ngân sách cả nước/năm. làm chết 408 người. Riêng TNGT đường bộ xảy ra 7. thcn.161 vụ với 12. theo thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).Thượng tá Trần Sơn nhấn mạnh. làm chết 12. Con số này còn cao hơn cả giá trị tiền thuốc sử dụng cho cả 84 triệu dân VN trong năm 2005 (817 triệu USD). “Nếu nói TNGT đang là thảm hoạ quốc gia cũng không phải quá lời. Riêng năm 2006. bằng hậu quả của 53 cuộc chiến tranh kéo dài trên thế giới ngày nay. bị thương 493 người. trong tổng số vụ TNGT đường bộ xảy ra năm 2006 thì có tới 144 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.727 người. đưa ra nhiều số liệu gây bàng hoàng về tình hình TNGT tại VN. đe doạ nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của xã hội!” .097 người bị thương.668 vụ TNGT đường bộ. so với cùng kỳ năm 2006 tăng cả về số vụ (33). Trong ASEAN. WHO) thì con số tổn thất gần 1 tỷ USD/năm của VN là quá nghiêm trọng. Ông cũng cho biết thêm. khi đưa vào cơ thể dưới bất kỳ hình thức nào (uống. MA TÚY Ma tuý là từ chỉ các chất gây nghiện. Theo ông. “Hoặc so sánh theo một cách khác: Đem số người chết trong năm 2006 do TNGT chia bình quân thì mỗi tháng số người chết do TNGT ở VN bằng số thiệt mạng do khoảng 3 vụ nổ máy bay loại lớn. cả nước xảy ra 14.

Năm 2002. + Chi phí cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống ma túy.000 tỷ đồng. Tệ nạn nghiện ma túy ảnh hưởng đến an ninh quốc gia..203 lượt.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.000 người nghiện hàng ngày dùng nhiều loại chất ma túy khác nhau có loại như hêroin: 100. năm 2001. Ở Việt Nam trong bảy năm qua (1993 . xét xử tội phạm về ma túy.000 đồng/liều. có loại 30. xây dựng và quản lý các trung tâm cai nghiện.Về kinh tế: Tệ nạn nghiện ma tuý gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đất nước. giết người. có người nghiện phải dùng 3 lần 1 ngày.000 tỷ đồng.000đồng/liều.002 người nghiện được lập danh sách có hồ sơ kiểm soát. . Trong số những người bị bắt hàng năm vì phạm tội.com 77 . điều tra truy tố. tiền bạc khánh kiệt … Các chất ma tuý thường dùng là thuốc phiện. mỗi năm số người nghiện sẽ tiêu phí hết trên 2. tăng 28. + Chi phí về giam giữ cải tạo số người phạm tội về ma tuý. cocain. có từ 30 đến 50% số người phạm tội về ma tuý.000 đồng đến 70. cần sa. từ đó sức khỏe ngaà càng suy kiệt. số người nghiện ma tuý toàn thế giới hàng năm đã đốt hàng chục tỷ USD! Tệ nạn nghiện ma túy đã làm cho Nhà nước hàng năm phải dành một khoảng ngân sách lớn cho công tác phòng chống ma túy đó là: + Chi phí cho công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy. cần sa. mỗi năm số người nghiện sẽ tiêu phí hết trên 2. có người nghiện phải dùng 3 lần 1 ngày. phải gia tăng liều luợng để thoả mãn các cơn thèm khát ngày càng tăng. toàn thế giới có 200 triệu người nghiện ma tuý.2000) tổng số người được cai nghiện là 166. cướp của.000 đồng đến 70. ham muốn không kềm chế được. Với trên 100. Với trên 100. + Chi phí cho hoạt động kiểm soát ma túy ở biên giới.. + Chi phí cho công tác tổ chức cai nghiện tại cộng đồng. thcn. Qua thống kê được biết 70% số vụ phạm tội hàng năm là do người nghiện ma tuý gây ra hoặc có liên quan đến ma túy. nhân cách suy thoái. heroin. moocphin. Với tình trạng như vậy.000đồng/liều.08:45:31 PM) Tệ nạn nghiện ma tuý gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đất nước.000 người nghiện hàng ngày dùng nhiều loại chất ma túy khác nhau có loại như hêroin: 100.098 người so với năm 2001. trật tự an toàn xã hội. ®¹i häc. buôn bán ma túy. số người phạm tội về dinhlybang2010@yahoo.000 đồng/liều. Để có tiền sử dụng ma túy hàng vạn người nghiện đã phạm tội trộm cắp. có loại 30. tăng 10 triệu so với năm 2001. cao ®¼ng. Năm 2002 có 142. + Chi phí cho công tác vận động xóa bỏ cây thuốc phiện. seduxen …. -------------------------- Tác hại của Ma túy về mặt kinh tế và xã hội (19/01/2008 .

ma tuý là tác nhân gây mất trật tự an toàn xã hội.. Theo thống kê trong số những người bị nghiện HIV thì có gần 70% là do nghiện hút ma tuý. Tệ nạn nghiện ma túy lan rộng trong thế hệ trẻ. tiền sự. cao ®¼ng. phát triển. Vì vậy. Vì vậy. ®¹i häc. tệ nạn nghiện ma túy ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội. đến hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhiều trường hợp ngưng thở không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. thần kinh rối loạn. sức khoẻ. tập quán và pháp luật nên dễ dàng phạm tội. họ bị mất việc làm. gây tăng tần số thở trong thời gian ngắn. Theo kết quả điều tra xã hội học cho thấy 80% số người nghiện ma tuý trả lời: sẵn sàng làm tất cả mọi việc kể cả phạm tội để có tiền thoả mãn nhu cầu ma tuý. lười lao động. đến tương lai tiền đồ của dân tộc. trí nhớ kém. Ma tuý còn làm biến chất một số cán bộ cơ quan nhà nước vì vậy cuộc chiến chống ma tuý còn diễn ra hết sức quyết liệt. . thcn. sau đó sẽ gây ****** hô hấp nhất là dùng quá liều. Tóm lại . Khi dùng loại ma tuý kích thích hoạt động hoặc gây ảo giác làm cho người nghiện có những nhận thức và hành động không phù hợp với đạo đức. kém ngủ. Theo số liệu thống kê thì trong số người nghiện ma tuý có 85. hệ tim mạch.. người nghiện dễ mắc các bệnh tim mạch.. ---------------------- Tác hại của Ma túy đối với bản thân và gia đình (19/01/2008 . hệ sinh dục. bè bạn và xã hội. mại dâm. gan. tác động xấu về đạo đức. ma túy chiếm trên 70% số người phạm tội. Trong năm 2001 đã có trên 800 người chết vì sử dụng ma túy. mất uy tín trong gia đình. ma tuý là cầu nối làm gia tăng căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Do đó. Tệ nạn ma túy tác động làm gia tăng tệ nạn mại dâm (do sử dụng các chất ma túy kích thích).08:47:20 PM) Các chất ma tuý tác động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thông qua tác động đến đường hô hấp. Họ thường gầy còm ốm yếu. ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động của xã hội. nghiện rượu. Ma túy phá hoại sức khoẻ của con người. lối sống. phá hoại hạnh phúc gia đình và làm xuống cấp thuần phong mỹ tục.Về xã hội: Tệ nạn nghiện ma túy làm gia tăng số người bị nhiễm HIV/AIDS. hệ thần kinh.. kém ăn. Tội phạm và ma tuý gắn bó chặt chẽ và là mảnh đất tốt để tham nhũng. cờ bạc. sức khoẻ và tính mạng của con người. tri thức của hàng vạn thanh thiếu niên. họ đã làm suy sụp kinh tế gia đình. Đối với bản thân: + Đối với hệ hô hấp: Các chất ma túy kích thích hô hấp.com 78 . dinhlybang2010@yahoo. Tệ nạn nghiện ma túy làm gia tăng tai nạn giao thông.5% là đối tượng có tiền án. thần kinh. trong đó có nhiều vụ do người nghiện ma túy không làm chủ được tốc độ gây ra.

tương ứng với 134.com 79 .. . tạo nên cơn đau thắt ngực.3% và 80% ở độ tuổi lao động).000 đồng/ngày cho việc sử dụng ma túy thì mỗi ngày đã “đốt” mất hơn 6.. đột quỵ. Đối với gia đình: Tệ nạn nghiện ma túy phá vỡ hạnh phúc của hàng vạn gia đình. Nam giới dùng ma tuý lâu sẽ bị chứng vú to và bất lực. gây co thắt mạch vành. ------------- Thấy gì qua việc “trẻ hóa” đội quân nghiện ma túy? 80% số người nghiện ma túy trong độ tuổi lao động. Thay vì họ có thể lao động. chi ngân sách các tỉnh. thành phố của Bộ Tài chính ).Đối với hệ tim mạch: Các chất ma tuý làm tăng nhịp tim ảnh hưởng trực tiếp lên tim. Nhiều người nghiện ma túy đánh đập vợ con. thcn. và xấp xỉ 4.5%. dưới 30 tuổi là 68. làm tăng huyết áp.. thậm chí bán cả nhà ở để có tiền sử dụng ma túy. Một số trường hợp sử dụng côcain có thể bị phủ phổi cấp. người dùng ma túy còn bị những tác hại như huỷ hoại tế bào gan. bán hết tài sản. nhiều trẻ em phải bỏ học đi lang thang... nên tiểu phế quản tắc nghẽn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. một tháng 30 ngày mất 201 tỷ đồng. và điều này còn tồn tại sau khi ngưng dùng thuốc một thời gian dài. Chất ma túy cũng gây nên tình trạng co mạch. có thể gây nhồi máu cơ tim. sau đó sẽ xảy ra những tai biến như co giật. lệ thuộc thuốc . Như vậy. thay vì họ có thể lao dinhlybang2010@yahoo. gần bằng dự toán thu ngân sách của tỉnh Hà Giang (204 tỷ đồng). Nếu mỗi người này chỉ tiêu 50. cao ®¼ng. . thì trong 1 tháng họ đã thiêu hủy tài sản cá nhân và cộng đồng tương đương với lượng thu ngân sách của 1 tỉnh… Đến tháng 6-2007 số người nghiện ma túy trong cả nước có hồ sơ quản lý là trên 168. tăng tiết sữa bất thường và vô sinh.Đối với hệ sinh dục: Hầu hết người nghiện ma túy khả năng tình dục giảm rõ rệt.. có người sau khi hút thử vài hơi cần sa đã bị nhổi máu cơ tim. ®¹i häc.7 tỷ đồng. tràn khí trung thất.Đối với hệ thần kinh: Sử dụng ma tuý giai đoạn đầu có thể gây hưng phấn. Đáng chú ý là hiện nay độ tuổi của người nghiện ma túy đang ngày càng trẻ (dưới 18 tuổi chiếm 4. lên cơn hen phế quản. phụ nữ có thể bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra. xuất huyết phế nang. xuất huyết.000 người. tràn khí màng phổi. ảo thị. . chém giết bố mẹ. 80% số người nghiện là trong độ tuổi lao động. ông bà để đòi tiền hút chích ma tuý.5 lần dự toán thu ngân sách của tỉnh Lai Châu (45 tỷ đồng) cả năm 2006 (Số liệu theo Dự toán thu. gây gai biến. viêm phổi.. nhiều bà vợ phải bỏ chồng vì trong gia đình có người chồng nghiện ma túy.400 người. Hãy thử làm một phép tính. ảo thính..một số trường hợp dẫn đến ung thư phổi. đóng góp công sức cho gia đình mình và xã hội.

học để chung sống. giảm 9.6. Theo báo cáo của Bộ Công an.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Thêm nữa. cao ®¼ng. mà em lại học dở văn nữa!hic! Có bạn nào đó nếu có tài liệu tham khảo thì chỉ cho mình với. bạn có thể thấy niềm sung sướng trong ánh mắt của nó và điều đó làm bạn cảm thấy hạnh phúc. báo. và nói rằng mọi người nên yêu thương nhau .rông( nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh chị suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân. ví dụ có người nói "Cho đi tình yêu thương thật là mất công sức mà không được lợi ích gì" bạn có đồng tình không và tại sao không ??? Kết bài Nhấn mạnh lại câu nói ở trên. Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động Lớp em sắp tới có bài viết văn số 1 mà đề khó quá.. đến hết ngày 30. thì trong 1 tháng họ đã thiêu hủy tài sản cá nhân và cộng đồng tương đương với lượng thu ngân sách của 1 tỉnh!!! Liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục về tác hại của ma túy với sức khỏe con người và tác hại với cộng đồng xã hội.774ha. đến trường. Trong 6 tháng đầu năm 2008. cả nước tái trồng 69../. học để làm.6%) so với cuối năm 2007.593ha.494ha. những người nghiện ma túy cũng là những đối tượng hầu như không theo dõi thông tin khoa giáo trên đài. một ánh mắt biết ơn thì điều đó dù nhỏ nhoi cũng làm bạn thấy hạnh phúc đúng không nào ?? . Tiếp theo bạn đưa ra một số luận điểm. với lại không có tài liệu tham khảo.. tivi. 2.2008. phần lớn những người nghiện ma túy là những người từng học hành chểnh mảng. Ví dụ như khi bạn mua cho em bạn một cây kẹo. còn ngoài đời sống thì bạn đưa một số dẫn chứng làm sáng tỏ thêm cho câu "Tình thương là hạnh phúc của con người". ®¹i häc.. bỏ học… Vì thế nội dung giáo dục trong nhà trường cũng chỉ đến được với những người chăm chỉ đến lớp.. tùy vào khả năng cũng như sự hiểu biết về xã hội của bạn mà bạn có thể thêm thắt ý. cả 3 đề nghị luận xã hội luôn: 1) Tình thương là hạnh phúc của con người. 2)Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động Ý kiến trên của M. chia sẻ. đóng góp công sức cho gia đình mình và xã hội.. cả nước có khoảng 169. Gợi ý Bạn có thể giải thích tình thương là gì theo sự hiểu biết của bạn. đồng cảm giữa con người với con người. Sơn La 41. Lai Châu 13. ví dụ như việc phân tích một số tác phẩm mà trong đó từ tình thương đã đem lại hạnh phúc cho con người như : "Chí Phèo" của Nam Cao. Sau khi trình bày và làm sáng tỏ rồi. Đề văn đây. đó chính là hạnh phúc nhỏ nhoi. Chính vì vậy. động. thcn. hay như khi bạn dắt một bà cụ qua đường thì khi bạn nhận một lời cảm ơn. mong manh của Chí Phèo. Trích dẫn: 2)Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động dinhlybang2010@yahoo.. tuyên truyền về ma túy và tác hại của ma túy chưa đạt được hiệu quả như mong muốn!. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chương trình giáo dục ma túy trong nhà trường.Bạn có thể ví dụ các tác phẩm mà bạn biết Đó là trong văn học.212 người (5. Điện Biên 1. Cho em cảm ơn nhiều! 1..Xi-xê. còn mình giải thích đó là sự yêu thương. Song.. trong đó từ tình thương giữa Chí Phèo và Thị Nở mà Chí Phèo đã tìm lại được chính con người của mình. học để tự khẳng định mình". công tác thông tin. bạn có thể mở rộng ý qua việc mở rộng câu nói trên. 3)Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng:" Học để biết. Trong đó. tìm lại được ước mơ của mình.com 80 . Cách đây hơn chục năm.. và tình thương thể hiên qua những hành động chân thành xuất phát từ trái tim con người. Văn nghị luận lớp 12: Tình thương là hạnh phúc của con người.000 người nghiện có hồ sơ quản lý..684ha cây thuốc phiện. Hay như tác phẩm "Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng" thì lại đề cập tới tình thương của người con dành cho mẹ và niềm hạnh phúc khi người con gặp lại mẹ của mình.

đã có ý kiến cho rằng: "Tình thương là hạnh phúc của con người.là tình cảm chỉ trao đi mà ko cần nhận lại. chuẩn mực để có thể là một công dân gương mẫu. Ý kiến trên của M.Nhưng đó ko chỉ đơn thuần là ước muốn vật chất hay sự thành công... ko vụ lợi.Giải thích thế nào là hành động? . lao động theo hiến pháp và pháp luật". '' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương '' ( Trịnh công Sơn ) dinhlybang2010@yahoo..đó là tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng . 2. Cũng bởi lẽ trên. ®¹i häc.cái được goi là niềm hạnh phúc. Học để chung sống: Đó là học giao tiếp ứng xử. Trước hết là để biết. dường như mọi người trong chúng ta thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản là những điều mình mong muốn. bạn sẽ nhận ra rằng '' Tình Thương Là Hạnh Phúc của Con Người ''. cao ®¼ng. bạn thật sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình.Vậy một người tốt phải có những hành động tốt. khám phá và giải thích các hiện tượng tự nhiên như lí. Tình thương . 5. Tình thương là hạnh phúc của con người Khi còn ở tuổi thiếu niên.Đối với nhìu người. Chúng ta có thể liên hệ với câu tục ngữ "Học ăn. Nó có thể là tình cảm lứa đôi. thay đổi được tương lai của bản thân mình. học lấy một cái nghề để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. hóa. . 3)Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng:" Học để biết. con người luôn khao khát yêu thương. cộng đồng. mà là cả 1 tổng thể bao gồm những khái niềm hết sức trừu tượng. khi mỗi sớm mai thức dậy. . tìh thương là 1 thứ tình cảm đẹp đẽ luôn tồn tại trong bản chất của mỗi con người.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. hạnh phúc bắt đầu từ điều đơn giản nhất. 4. học nói.. Ý nghĩa cuộc sống . học mở". sau mới để làm. Bước vào cuộc sống.. Học những điều hay lẽ phải. học để tự khẳng định mình". tiếp nữa là để chung sống. luôn kiếm tìm hạnh phúc.Liên hệ đến thế hệ trẻ ngày nay và chính bản thân mình. nhận thức đúng đắn và chú ý để làm được như mình nghĩ thì hẳn là một người có đức hạnh rất đáng quý. 3. Nhưng sinh ra để sống trong vô nghĩa thì cái diễm phúc lớn lao kia lại trở thành một thứ bi kịch chua xót.Nói mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động tức là nói đến "mọi phẩm chất của đức hạnh thể hiện thông qua nhận thức. Cho em cảm ơn nhiều!*) Đề 2: Mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động! . đó như là một nấc thang cho sự học. tìm kiếm giá trị cuộc sống và ý nghĩa bản thân.ko toan tính. >>> Hi vọng 1 chút gợi mở có thể giúp được các em phần nào về bài viết này! Mở bài: Mỗi con người sinh ra trên thế gian này đã là một niềm hạnh phúc vĩ đại.Có thể nói.Có đôi lúc. Trích dẫn: Theo anh đề này có các phần luận điểm sau: 1. học những việc làm đúng. Học để làm: Đó là học để có thể lao động. hạnh phúc chỉ đơn giản là giọt nước mắt nóng hổi của mẹ và tiếng cười ấm áp của cha khi nhìn con ra đời khỏe mạnh. Học để tự khẳng định mình: Học để chứng minh rằng mình là người có thể thay đổi thế giới. thcn..Một người chưa có hành động tốt ở hiện tại (thậm chí có lỗi ở hiện tại) nhưng đã xác định tư tưởng. Học để biết: Đó là học để tìm hiểu tri thức. tình cảm gia đình. để hạnh phúc tồn tại lâu bền nhất lại chỉ vang lên nhịp đập của nó khi được nuôi dưỡng bởi suối nguồn của tình yêu thương. gần gũi nhất từ sự quan tâm. Dường như quy luật ấy đã trở thành muôn thưở và là chân lý của cuộc sống. Dù mơ hồ hay rõ ràng.Và kết quả của sự yêu thương đó là sự thỏa mãn của con tim . ai cũng có thể nhận ra rằng tình thương là những tình cảm đẹp đẽ và nồng nhiệt của con người. Hạnh phúc là gì ? Tự bao đời nay. học tập. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là niềm xúc động khi nhận dc 1 sự giúp đỡ hay 1 lời chia sẻ chân thành.Chỉ có thể nói về hạnh phúc như là 1 trạng thái sung sướng vì cảm thấy thỏa mãn ý nguyện. chăm sóc nhau trong cuộc sống đến những tình cảm lớn lao hơn mang tính giai cấp.điều làm nên hạnh phúc thực sự. Sự liên hệ của 4 yếu tố trên.Giải thích thế nào là phẩm chất đức hạnh? . . quan điểm và hành vi của người đó trong thực tiễn chứ không bao giờ và không khi nào lại thể hiện qua những lời nói gió bay". Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất. Người ta có thể cảm nhận dc hạnh phúc nhưng để mô tả nó 1 cách rõ ràng thì ko phải là 1 điều đơn giản. nhưng cũng thật đơn giản biết bao.gắn kết những trái tim đồng cảm. "sống. học để chung sống. thấy mình sống có ích trên cõi đời. Đề 3: Đề này đã được giải quyết rồi.. bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung. Đó cũng chính là 1 chân lí vĩnh hằng của cuộc sống.. và yếu tố cá nhân (Khẳng định mình) đặt ở vị trí cuối cùng. học để làm.rông( nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh chị suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân. học gói.Xi-xê.com 81 .

chỉ cần bạn cú dinhlybang2010@yahoo. Sự thật là có 1 mối liên hệ ko thể tách rời giữa hạnh phúc và tình thương. triết lí tình thương của nhân vật Giăng-Van-Giăng đã có ý nghĩa lớn lao.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Vì vậy bạn cần sự tinh tế và nắm bắt thông tin nhanh chóng.Thomas Merton đã từng nhận xét:'' Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.Bởi: khổ đau dc san sẻ sẽ vơi nữa. Giăng-VanGiăng đã thay lời Huy-gô để nói lên 1 triết lí:'' Trong đời chủ có 1 điều. đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta phảu biết rèn luyện bản thân. nếu chịu khó nắm bắt một số bí quyết sau.Một câu ngạn ngữ của Scotland nói rằng:'' Hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống .Con người ko thể sống hạnh phúc mà ko có tình thương Tình thương mang lại hạnh phúc cho người nhận nó. nó sẽ giúp bạn ăn điểm tuyệt đối đấy. chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc xứng đáng. yêu thương và san sẻ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.. chắc chắn bạn sẽ đạt điểm rất cao. Tình thương là nét đẹp tiềm ẩn sức mạnh vĩ đại. có phải bạn đang vui. để yêu thương.. súc tích nhưng vẫn phải đầy đủ ý và không được khô khan. là niềm hạnh phúc quý giá của con người. Tuy nhiên. cao ®¼ng. để phát hiện những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Ngày nào ta còn sống. Một bài nghị luận xã hội thường không đòi hỏi bạn phải viết dài nên teen không cần phải lo lắng về câu chữ. Chú ý thời gian Thường thì bạn chỉ có được khỏang từ 2-3 điểm cho một bài nghị luận xã hội trong một đề văn nên cần hết sức lưu ý về thời gian. Trao đi yêu thương 1 cách tự nhiên. Bên cạnh đó bạn nên tận dụng cách viết sáng tạo. Khi bạn giúp đỡ 1 bà cụ đi qua đường thì bạn cảm thấy thế nào? Câu trả lời nằm trong tim bạn.1 tình yêu ko vị kỉ.''Cái đẹp cứu vớt thế giới''(Đốtx-tôi-ép-xki).Thế có nghĩa là bạn đang hạnh phúc đấy. Nếu như bạn có 90 phút cho một đề văn thì chỉ nên dành 1/3 khỏang thời gian ấy để làm nghĩ lụân xã hội. Bí quyết cho bạn là hãy chăm chút đọc bào hàng ngày.com 82 . Nếu như có những dẫn chứng hay thì nên chen vào giữa bài làm để tránh sự nhàm chán và khô khan cho bài văn. cho gia đình và xã hội. ®¹i häc.Cần biết trân trọng những gì ta đang có. dc yêu thương là 1 hạnh phúc. còn hạnh phúc dc san sẻ sẽ nhân đôi. Văn phong Cách viết văn nghị luận xã hội cần sự ngắn gọn.Huy-gô ). Muốn làm được điều đó bạn cần có một dàn bài cụ thể trước khi đặt bút làm bài. Tình thương mang lại hạnh phúc cho con người. ấy là yêu thương nhau'' Ko chỉ với người nhận. Trong '' Những người khốn khổ'' ( V. sự trao đi tình thương cũng là điều mang lại hạnh phúc. khó khăn. chúng ta hãy chia sẻ lòng tốt và lòng nhiệt tình đối với người khác.Đó chính là lí do tại sao mỗi người.?!?. Đừng nên viết quà dài và lan man không sát chủ đề. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi. ko đòi hỏi phải dc đền đáp'' Đúng vậy. tức là ta còn có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc của cuộc đời. nên chọn lọc những chi tiết hay để bài văn có được những dẫn chứng thiết thực và bám sát đề.thay đổi số phận và giáo hóa con người. để tạo nên hạnh phúc cho bản thân. Nên ghi chép lại những chi tiết cần thiết để làm dẫn chứng. Nắm bắt thông tin Văn nghị luận xã hội khác với nghị luận văn học ở chỗ nó là những kiến thức thật 100% và rất thực tế với cuộc sống hằng ngày. thcn. Vì vậy. khi ấy bài văn của bạn rất dễ bị điểm kém. là động lực giúp họ ngày càng hoàn thiện hơn. tốt nhất là lướt web đọc báo mạng để có thể tiếp cận nhanh chóng với những thông tin cực hot làm tài liệu cho riêng mình. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác . nhưng yêu thương người khác còn là 1 hạnh phúc lớn hơn.bởi vì bạn chỉ có 1 lần sống duy nhất mà thôi!''Thế còn bạn thì sao? tôi thì sao? Liệu chúng ta có biết nhận ra những điều tương tự? mỗi ngày chúng ta có 24h để sống. giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua mọi thử thách. Một số teen khá sợ và e dè với phần này vì cho rằng mình chưa thật sự nắm vững cách làm bài. Hãy cho đi tình thương để có thể cảm nhận cuộc sống Làm văn nghị luận xã hội Một phần tuy nhỏ nhưng cũng khá quan trọng trong một đề tập làm văn của teen là mảng nghị luận xã hội.

Nếu như bạn giải thích chính xác và hiểu được từ khóa thì bài làm của bạn sẽ đi đúng hướng và chất lượng bài viết sẽ tăng lên đáng kể! Rèn luyện kỹ năng Có một chuyện không phải ai cũng biết . Sau khi đã gạch gưới những từ khóa ấy. thcn. muốn có được kỹ năng này thì bạn phải đọc và tìm hiểu từ điển Tiếng Việt.com 83 . ®¹i häc. hãy đến với nó bằng tâm hồn. cao ®¼ng. đúng không nào! Hãy nhanh tay cộng tác với MTO để rèn luyện phong cách viết văn nghị luận xã hội nhé! Môn Văn không khó nếu bạn thật sự đam mê và yêu thích nó.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. bài viết của bạn sẽ sâu hơn và dễ đi vào lòng người đọc hơn! Phân tích đề Cầm đề trên tay bạn đừng vội làm ngay.đó là việc viết bài cộng tác cho các báo cũng khiến bạn “lên tay” thấy rõ trong lúc làm bài nghị luận xã hội! Thường xuyên tiếp cận với những thông tin chắc chắn bạn sẽ chẳng cần phải bỏ thời gian lên mạng searh thông tin đâu nhé! Quan trọng là vừa rèn luyện được kỹ năng viết vừa có chút nhuận bút bỏ túi đi ăn kem thì còn gì sướng cho bằng. hãy dùng bút chì gạch dưới những cụm từ khóa để có thể bám sát đề trong lúc làm bài và không bị lan man ý tứ. câu chữ cũng sẽ bớt vụng hơn. ý đến nội dụng và chọn lọc những dẫn chứng thật sắc sảo và thuyết phục. bạn nên giải nghĩa thật chính xác. lúc ấy bạn sẽ nhận được những cái bạn muốn! dinhlybang2010@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful