Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

50 §Ò bµi vµ híng dÉn lµm bµi nghÞ luËn x· héi 12
Công thức làm văn nghị luận Trong thể làm văn nghị luận thì 2 môn Chứng Minh và Giải Thích là nền tảng cho các loại còn lại. Binh luận hay Phân tích thực chất cũng là sự kết hợp pha trộn giữa Chứng Minh và Giải Thích. Khi Phân tích thì phần giải thích nặng hơn chứng minh, khi Bình luận thì phần chứng minh nặng hơn giải thích. Do đó, nắm rõ phương pháp Chứng Minh và Giải Thích sẽ giúp cho việc làm văn trở nên dễ dàng hơn. Cơ bản của phương pháp này là các công thức dễ nhớ, dựa vào các công thức này mà người viết có thể tìm ý, xây dựng khung ý tưởng dồi dào cho bài viết. Làm văn ai cũng biết có 3 phần Mở bài - Thân bài - Kết Luận 1. Mở bài: là chìa khóa cho toàn bộ bài văn, phần mở bài gồm có 3 phần: Gợi - Đưa - Báo : tức là GỢI ý ra vấn đề cần làm - sau khi gợi thì ĐƯA vấn đề ra cuối cùng là BÁO - tức là phải thể hiện cho biết mình sẽ làm gì. Khó nhất là phần gợi ý dẫn dắt vấn đề, có 3 cặp /6 lối để giải quyết như sau: Tương đồng / tương phản : đưa ra một vấn đề tương tự/hoặc trái ngược để liên tưởng đến vấn đề cần giải quyết, sau đó mới tạo móc nối để ĐƯA vấn đề ra, cách này thường dùng khi cần CM-GT-BL về câu nói, tục ngữ, suy nghĩ. Xuất xứ / đại ý: dựa vào thông tin xuất xứ/ đại ý để dưa vấn đề ra, cách này thường dùng cho tác phẩm/tác giả nổi tiếng Diễn dịch/ quy nạp: cách này thì cũng khá rõ về ý nghĩa rồi. 2. Thân bài Thân bài thực chất là một tập hợp các đoạn văn nhỏ nhằm giải quyết một vấn đề chung. Để tìm ý cho phần thân bài thì có thể dùng các công thức sau đâyđể đặt câu hỏi nhằm tìm ý càng nhiều và dồi dào càng tốt, sau đó có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần ý tưởng để hình thành khung ý cho bài văn: Đối với Giải thích: Gì - Nào - Sao - Do - Nguyên - Hậu Đối với Chứng Minh: Mặt - Không - Giai - Thời - Lứa 2.1 Đối với Giải thích: Gì - Nào - Sao - Do - Nguyên - Hậu Gì: Cái gì, là gì - Nào: thế nào - Sao: tại sao - Do: do đâu - Nguyên: nguyên nhân Hậu: hậu quả hãy tưởng tượng vấn đề của mình vào khung câu hỏi trên , tìm cách giải đáp câu hỏi trên với vấn đề cần giải quyết thì bạn sẽ có một lô một lốc các ý tưởng 2.2 Đối với Chứng Minh: Mặt - Không - Giai - Thời - Lứa Mặt: các mặt của vấn đề Không: không gian xảy ra vấn đề (thành thị, nông thôn, việt nam hay nước ngoài...) Giai: giai đoạn (vd giai đoạn trước 1945, sau 1945..) Thời: thời gian - nghĩa hẹp hơn so với giai đoạn (có thể là, mùa thu mùa đông, ùua mưa mùa nắng, buổi sáng buổi chiều..) Lứa: lứa tuổi (thiếu niên hay người già, thanh niên hay thiếu nữ...) 2.3 Hình thành đoạn văn từ khung ý tưởng: Sau khi dựa vào công thức bạn hình thành được khung ý tưởng, điều tiếp theo là từ từng ý tưởng đó ta triển khai ra các đoạn văn hoàn chỉnh. Cách triển khai đoạn văn dùng công thức Nào - Sao - Cảm Nào: thế nào Sao: tại sao Cảm: cảm xúc, cảm giác, cảm tưởng của bản thân

1dinhlybang2010@yahoo.com

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.
Cứ như vậy bạn sẽ có nhiều đoạn văn, các đoạn văn này hợp lại là thân bài 3. Kết bài Có công thức Tóm - Rút - Phấn để thực hiện phần này Tóm: tóm tắt vấn đề Rút: rút ra kết luận gì Phấn: hướng phấn đấu, suy nghĩ riêng của bản thân Thực hành

§Ò 1: “Bæn phËn vµ h¹nh phóc lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c” -Auguste de Comte Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400 / 600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. GTV§ Trong bµi th¬ “Mét khóc ca xu©n”, nhµ th¬ Tè H÷u viÕt: NÕu lµ con chim, chiÕc l¸ Th× con chim ph¶i hãt, chiÕc l¸ ph¶i xanh LÏ nµo vay mµ kh«ng cã tr¶? Sèng lµ cho, ®©u chØ nhËn riªng m×nh. “Sèng lµ cho, ®©u chØ nhËn riªng m×nh” ®ã lµ mét quan niÖm sèng ®óng ®¾n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn cao thîng, ®em l¹i niÒm vui, t×nh yªu vµ h¹nh phóc cho nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, nh÷ng ngêi cã c¶nh ngé ®¸ng th¬ng trong x· héi. Mét quan niÖm sèng ®Çy tinh thÇn nh©n v¨n, nh©n ¸i cao c¶! Còng chÝnh tinh thÇn ®ã Auguste de Comte ®· ph¸t biÓu “Bæn phËn vµ h¹nh phóc lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c”! II. GQV§. 1. Gi¶i thÝch c©u nãi. - Sèng cã bæn phËn lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c: nghÜa lµ mét trong nh÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ ph¶i sèng cho ngêi kh¸c, ngêi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, sèng ®óng vÞ trÝ vµ bæn phËn cña m×nh chÝnh lµ sèng cho ngêi kh¸c: ngêi kh¸c ë ®©y ®îc hiÓu lµ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, anh chÞ em, bµ con hä hµng th©n thÝch, nh÷ng ngêi xung quanh, nh÷ng ngêi ngoµi x· héi. - H¹nh phóc lµ sèng cho ngêi kh¸c: sèng cho ngêi kh¸c tríc hÕt lµ bæn phËn – mang tÝnh tr¸ch nhiÖm - nhng cao h¬n bæn phËn lµ h¹nh phóc. §îc sèng cho ngêi kh¸c lµ niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cña chÝnh m×nh. §em l¹i niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cho ngêi kh¸c còng chÝnh lµ ®em l¹i niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cho chÝnh m×nh. - VËy “Bæn phËn vµ h¹nh phóc lµ cèt sèng cho ngêi kh¸c” cã thÓ nãi c¸ch kh¸c lµ: sèng cho ngêi kh¸c chÝnh lµ bæn phËn vµ h¹nh phóc cña chÝnh m×nh. 2. Ph©n tÝch, chøng minh, b×nh luËn. a. Ph©n tÝch: - §©y lµ mét quan niÖm hoµn toµn ®óng ®¾n vµ tÝch cùc, mang tinh thÇn nh©n ¸i, nh©n v¨n, nh©n ®¹o cao c¶. - Tríc hÕt, sèng cho ngêi kh¸c lµ mét bæn phËn, lµ tr¸ch nhiÖm mµ ta cÇn thùc hiÖn, v× cã sèng cho ngêi kh¸c, hy sinh cho ngêi kh¸c, mang ®Õn nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho ngêi kh¸c,... th× ngêi kh¸c còng sÏ sèng cho m×nh, ®em lai nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho m×nh. Chóng ta thêng nãi: mét ngêi v× mäi ngêi vµ mäi ngêi v× mét ngêi còng chÝnh lµ thùc hiÖn tinh thÇn c©u nãi cña Auguste de Comte. 2dinhlybang2010@yahoo.com

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

- Sau ®ã, sèng cho ngêi kh¸c lµ niÒm vui, h¹nh phóc cña chÝnh m×nh, ®iÒu nµy cßn cao h¬n c¶ bæn phËn. Trong cuéc sèng, chóng ta ®îc sèng cho ngêi mµ m×nh yªu th¬ng chÝnh lµ ®iÒu h¹nh phóc cña con ngêi. ThËt bÊt h¹nh vµ ®au khæ thay cho nh÷ng ai kh«ng cã ngêi th¬ng yªu ®Ó mµ sèng cho hä, sèng v× hä,... b. Chøng minh. - B»ng thùc tiÔn ®êi sèng cña b¶n th©n, gia ®×nh,... + Trong cuéc sèng ®êi thêng, trong häc tËp, lao ®éng: cã nhiÒu tÊm g¬ng sèng cho ngêi kh¸c, cho céng ®ång. + Trong chiÕn tranh, nh÷ng ngêi lÝnh ®· hy sinh anh dòng ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp, tù do cho ®Êt níc, cho nh©n d©n,... + Nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c x· héi; tõ thiÖn, t«n gi¸o, khoa häc chuyªn biÖt,... c. B×nh luËn. - §©y lµ c©u nãi cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt tÝch cùc ®èi víi chóng ta, ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ ngµy nay. CÇn ph¸t huy nh÷ng t¸c ®éng tèt Êy ®Õn víi mäi ngêi xung quanh. - Tuy vËy vÉn cßn cã nhiÒu ngêi trong cuéc sèng, lao ®éng, häc tËp vµ c«ng t¸c l¹i chØ sèng cho riªng m×nh. §ã lµ lèi sèng Ých kØ cÇn phª ph¸n, cÇn ph¶i thay ®æi. 3. Më réng. III. KTV§ - Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n, nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, ý nghÜa, gi¸ trÞ, t¸c dông gi¸o dôc c©u nãi cña Auguste de Comte. - Bµi häc ®èi víi b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi kh¸c. §Ò 2. “C¸c ®iÒu chóng ta biÕt chØ lµ mét giät níc. C¸c ®iÒu chóng ta kh«ng biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng” (Newton) Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. GTV§. Kho tri thøc vÒ tù nhiªn, x· héi cña con ngêi ngµy nay lµ mét ®¹i d¬ng bao la. Nhng nh÷ng g× mµ con ngêi cha kh¸m ph¸ ra cßn nhiÒu h¬n gÊp ngµn lÇn nh÷ng ®iÒu ta biÕt. Cho dï chóng ta häc trong nhµ trêng vµ ngoµi x· héi cã nhiÒu ®Õn ®©u th× nh÷ng ®iÒu ta biÕt vÉn lµ bÐ nhá so víi biÓn trêi kiÕn thøc mµ nh©n lo¹i ®· cã ®îc vµ cha cã ®îc. ChÝnh v× thÕ mµ nhµ b¸c häc næi tiÕng I.Newton ®· ph¸t biÓu thËt ®óng r»ng: “C¸c ®iÒu chóng ta biÕt chØ lµ mét giät níc. C¸c ®iÒu chóng ta kh«ng biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng”. II. GQV§. 1. Gi¶i thÝch c©u nãi. - “C¸c ®iÒu chóng ta biÕt chØ lµ mét giät níc”: cã nghÜa lµ, muèn nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng hiÓu biÕt cña chóng ta vÒ nh÷ng g× nh©n lo¹i ®· kh¸m ph¸, t×m hiÓu vÒ vò trô, tù nhiªn, x· héi loµi ngêi còng chØ b»ng mét giät níc trong ®¹i d¬ng bao la. Mét giät níc lµ qu¸ nhá bÐ so víi c¶ ®¹i d¬ng mªnh m«ng bao la. VËy nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta biÕt lµ v« cïng h¹n chÕ, Ýt ái so víi nh÷ng ®iÒu ta cha biÕt. - “C¸c ®iÒu chóng ta kh«ng biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng”: cã nghÜa lµ, muèn nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng g× mµ chóng ta cha biÕt, kh«ng biÕt vÒ vò trô, tr¸i ®Êt, tù nhiªn vµ x· héi cßn rÊt nhiÒu nh lµ c¶ mét ®¹i d¬ng mªnh m«ng bao la. So víi mét giät níc th× ®¹i d¬ng lµ qu¸ to lín. VËy nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta cha biÕt, kh«ng biÕt cßn rÊt nhiÒu so víi nh÷ng g× mµ chóng ta ®· biÕt. 3dinhlybang2010@yahoo.com

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

- Sù ®èi lËp gi÷a ®iÒu ®· biÕt chØ lµ 1 giät níc cßn nh÷ng ®iÒu cha biÕt lµ c¶ mét ®¹i d¬ng bao la ®· lµ mét ®éng lùc rÊt lín ®Ó th«i thóc chóng ta kh¸m ph¸, t×m hiÓu vÒ vò trô, tù nhiªn vµ x· héi. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín mµ chóng ta cÇn ph¶i nh×n nhËn thËt râ rµng vµ ®Ó cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nh häc tËp, nghiªn cøu, t×m hiÓu trong c¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn còng nh x· héi. 2. Ph©n tÝch, chøng minh, b×nh luËn. a. Ph©n tÝch. - B»ng thùc tiÔn trong häc tËp, nghiªn cøu vµ c«ng t¸c cña chóng ta. Khi ta cµng häc tËp, kh¸m ph¸ ra nh÷ng ®iÒu míi mÎ trong ®¹i d¬ng bao la kiÕn thøc cña nh©n lo¹i th× ta l¹i cµng thÊy nh÷ng ®iÒu Êy cßn qu¸ nhá bÐ, Ýt ái vµ h¹n chÕ biÕt chõng nµo,... - DÉn chøng: trong khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi, nh÷ng vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi kh¸c,... - T¸c ®éng cña c©u nãi ®ã víi viÖc häc tËp cña häc sinh, sinh viªn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, gi¶ng ®êng ®¹i häc lµ rÊt tÝch cùc, nã gióp cho mäi ngêi nh×n nhËn l¹i chÝnh m×nh, vÒ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh cßn h¹n chÕ. §Ó tõ ®ã cã hµnh ®éng cô thÓ ®Ó lu«n lu«n n©ng cao nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vµ nh÷ng ngêi kh¸c. b. Chøng minh. - B»ng chÝnh b¶n th©n m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu... - B»ng kinh nghiÖm cña nh÷ng ngêi lín tuæi,... c. B×nh luËn. - Khi ta häc cµng cao th× ta cµng ph¶i khiªm tèn v× cho dï nh÷ng hiÓu biÕt cña ta cã nhiÒu ®Õn ®©u còng lµ qu¸ bÐ nhá so víi nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta cha biÕt. - §Ó tõ ®ã tr¸nh th¸i ®é tù m·n, tù kiªu tù ®¹i cho r»ng m×nh ®· hiÓu biÕt nhiÒu, ®· giái råi mµ kh«ng häc tËp, nghiªn cøu, t×m hiÓu n÷a... - V× thÕ V.Lªnin còng cã ph¸t biÓu r»ng: Häc, häc n÷a, häc m·i! 3. Më réng. III. KTV§. - Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n lêi ph¸t biÓu cña I.Newton. ý nghÜa, t¸c dông gi¸o dôc ®èi víi chóng ta – ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, gi¶ng ®êng ®¹i häc,... - Bµi häc cho b¶n th©n, b¹n bÌ,... §Ò 3: “Häc cho réng. Hái cho thËt kü. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn. Ph©n biÖt cho râ rµng. Lµm viÖc cho hÕt søc. Nh thÕ míi thµnh ngêi”. S¸ch Trung Dung Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. GTV§ Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ngêi, d¹y ngêi, d¹y ch÷, d¹y nh÷ng tri thøc vÒ tù nhiªn, x· héi. V× thÕ mµ s¸ch Trung Dung ®· d¹y r»ng: “Häc cho réng. Hái cho thËt kü. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn. Ph©n biÖt cho râ rµng. Lµm viÖc cho hÕt søc. Nh thÕ míi thµnh ngêi”. II. GQV§ 1. Gi¶i thÝch vÊn ®Ò. - Häc cho réng: lµ khi häc ta ph¶i häc cho thËt réng, v× kiÕn thøc lµ bao la nh biÓn c¶ ®¹i d¬ng, cho nªn ®· häc lµ ph¶i t×m hiÓu thËt 4dinhlybang2010@yahoo.com

hái cha thËt kü..Lµm viÖc cho hÕt søc: lµ khi ta ®· häc réng. thcn. . Qu¶ thËt. Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/ 600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. t×m hiªu vµ trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. Më réng. cao ®¼ng. viÖc häc rÊt cÇn cã sù suy nghÜ cho thÊu ®¸o. §Ò 4: “Häc mµ kh«ng suy nghÜ th× lu«n lu«n u tèi.. . Ph©n tÝch.¸c. thiÖn . . vai trß.DÉn chøng tõ nh÷ng ngêi xung quanh. Lµm viÖc cho hÕt søc. Chøng minh. . c«ng t¸c. 3. biÕt cho réng th× míi ®¸p øng ®îc viÖc trë thµnh ngêi hiÓu biÕt réng. Ph©n biÖt cho râ rµng. suy nghÜ cÈn thËn. còng ®· cã nhiÒu ngêi trong x· héi xa-nay ®· lµm ®îc nh vËy. III. ®©u lµ tèt. a. suy nghÜ cha cÈn thËn v× thÕ kh«ng ph©n biÖt ®îc râ ®©u lµ ®óng.Trong x· héi ngµy nay vÉn cßn nhiÒu ngêi trong qua tr×nh häc tËp vµ thùc hµnh (häc->hµnh) ®·: häc cha réng. . => NÕu lµm ®îc nh vËy th× “Nh thÕ míi thµnh ngêi” 2. KTV§ . n¨ng lùc) .com . thËt cÈn thËn. cho toµn vÑn. tèt – xÊu.. tr¸nh c¸i g× còng biÕt mét c¸ch hêi hît. cho s©u th× trong qu¸ tr×nh häc yªu cÇu ph¶i suy nghÜ cho thËt kÜ. lµm cho vÊn ®Ò ®îc s¸ng tá h¬n b... nÕu häc mµ kh«ng suy nghÜ th× kh«ng hiÓu ®îc ®iÒu 5dinhlybang2010@yahoo. cho s©u s¾c c¸i bªn trong.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. . Hái cho thËt kü. ®iÒu g× kh«ng cÇn nãi. ®¹i häc. cho nªn khi lµm viÖc. ph©n biÑt râ rµng th× cÇn ph¶i lµm viÖc cho hÕt søc.Trªn c¬ së cña viÖc gi¶i thÝch th× ta ph©n tÝch theo tõng ý nh trªn. nh thÕ míi lµ häc.Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn: lµ trªn thinh thÇn häc cho kü. b×nh luËn. Suy nghÜ mµ kh«ng häc th× lu«n lu«n nghi ngê”. (tøc lµ ngêi ®· trëng thµnh vÒ nh©n c¸ch. lao ®éng. V× thÕ mµ c©u ng¹n ng÷ cã c©u r»ng: “Häc mµ kh«ng suy nghÜ th× lu«n lu«n u tèi.. .Hái cho thËt kü: lµ khi häc kh«ng nh÷ng cÇn häc cho réng mµ cßn ph¶i häc cho s©u s¾c nh÷ng ®iÒu m×nh biÕt. Suy nghÜ mµ kh«ng häc th× lu«n lu«n nghi ngê”. chØ biÕt c¸i bÒ ngoµi mµ kh«ng hiÓu cho kü.. GTV§ S¸ch Trung Dung ®· d¹y khi häc th× ph¶i: “Häc cho réng. Vµ v× thÕ còng cha thµnh ngêi. .TÊt nhiªn. kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn. s©u s¾c vÊn ®Ò m×nh häc. chøng minh. ®©u lµ xÊu. viÖc g× nªn lµm. .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.Ph©n biÖt cho râ rµng: lµ ta ph¶i biÕt ph©n biÖt râ rµng gi÷a ®óng – sai. Nh thÕ míi thµnh ngêi”. khi hµnh ®éng sÏ kh«ng hÕt søc. nhiÒu. ý nghÜa gi¸o dôc. cho chu ®¸o. c.Bµi häc b¶n th©n. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn. Ng¹n ng÷. ®©u lµ sai.LÊy dÉn chøng tõ chÝnh b¶n th©n m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp. B×nh luËn. viÖc g× kh«ng nªn lµm. ®iÒu g× nªn nãi. nghiªn cøu. §em hÕt nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh mµ lµm viÖc th× hiÖu qu¶ céng viÖc sÏ cao. . Ph©n tÝch. tÇm quan träng vµ t¸c ®éng cña lêi d¹y trªn ®èi víi mäi ngêi trong qu¸ tr×nh häc tËp. häc kÜ.

mµ kh«ng cã sù suy nghÜ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã th× sÏ kh«ng hiÓu ®îc bµi häc. toµn vÑn. 1. kh«ng lµm ®îc bµi tËp. + CÇn kÕt hîp gi÷a viÖc häc – suy nghÜ – häc ®Ó hoµn thiÖn qu¸ tr×nh häc. B×nh luËn. ph¶i t×m hiÓu cho kü.. cao ®¼ng. ®Çy ®ñ. Trong häc tËp cña b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh ta. V× vËy chóng ta ph¶i häc tËp vµ suy nghÜ vÒ viÖc häc th× sÏ tr¸nh khái sù u mª. khi ®· cã suy nghÜ råi th× ph¶i häc tiÕp. b×nh luËn.. §ã lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt cña viÖc häc! .. triÕt häc. nghi vÊn. Chøng minh. ®Þa. Khi ta ®· suy nghÜ th× ph¶i tiÕp tôc häc ®Ó tr¸nh nghi ngê vÒ sù häc. Råi sau ®ã ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ra ®Ó thùc hµnh trong cuéc sèng. nhng nÕu tõ suy nghÜ Êy mµ ta kh«ng tiÕp tôc häc th× sÏ dÉn ®Õn sù nghi ngê trong nhËn thøc vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng. GQV§.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Vµ còng cã nhiÒu ngêi häc chØ suy nghÜ mµ kh«ng thùc hµnh viÖc häc cho nªn kh«ng cã tiÕn bé trong häc tËp.“Häc mµ kh«ng suy nghÜ th× lu«n lu«n u tèi”: cã nghÜa lµ. khi häc chóng ta ph¶i suy nghÜ vÒ ®iÒu m×nh häc. a. qu¸ tr×nh nhËn thøc sÏ kh«ng hoµn thµnh. sö. + Còng lµ ®Ó thùc hiÖn bµi häc trë thµnh ngêi. cho cÈn thËn th× míi tr¸nh ®îc sù uu tèi trong nhËn thøc. to¸n. häc n÷a nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Ðn sù nghi ngê. + Nhng khi ta ®· häc. thcn. II. nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng nghi ngê kh«ng tèt vÒ mäi vÊn ®Ò ta häc. häc n÷a.. Gi¶i thÝch.“Suy nghÜ mµ kh«ng häc th× lu«n lu«n nghi ngê”: cã nghÜa lµ. + D/c: Trong häc tËp c¸c bé m«n ë nhµ trêng: nÕu ta häc m«n v¨n. §óng nh mét c©u nãi kh¸c lµ: “Häc kh«ng ph¶i ®Ó biÕt mµ ®Ó thùc hµnh” hay “Häc ®i ®«i víi hµnh”. ®· cã suy nghÜ vÒ viÖc häc mµ ta chØ dõng l¹i ë suy nghÜ ®ã mµ kh«ng häc tiÕp th× viÖc häc hµnh bÞ gi¸n ®o¹n. kh«ng ®îc bá dë gi÷a ®êng. t¨m tèi trong nhËn thøc. Ph©n biÖt cho 6dinhlybang2010@yahoo. nghi vÊn vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng. hoµi nghi vÒ viÖc häc. . kÕt qu¶ häc tËp kh«ng tèt. Hái cho thËt kü. b. häc m·i”. ®óng nh lêi ph¸t biÓu næi tiÕng cña Lª-nin: “Häc. ®¹i häc.. sù b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®Õn ®©u. Ph©n tÝch. NÕu ta häc mµ kh«ng suy nghÜ th× sÏ lu«n lu«n u tèi trong nhËn thøc. s©u s¾c. cho trän vÑn. khi cã sù suy nghÜ vÒ viÖc häc mµ kh«ng häc th× l¹i dÉn ®Õn sù nghi ngê.com . Vµ ph¶i x¸c ®Þnh viÖc häc tËp lµ viÖc cña c¶ cuéc ®êi. chøng minh. c. lÝ. cho cÈn thËn vÒ ®iÒu mµ ta häc ®îc. .. m×nh häc. §©y lµ mét yªu cµu quan träng trong qu¸ tr×nh nhËn thøc cña con ngêi. sù häc. 2.Trong qu¸ tr×nh häc bÊt cø lÜnh vùc nµo cña ®êi sèng x· héi th× còng cã nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh cña nã. §iÒu Êy còng cã nghÜa lµ khi chóng ta häc th× ph¶i häc ®Õn níi ®Õn chèn. sÏ dÉn tíi nghi ngê kh«ng biÕt ®iÒu ta häc cã ®óng hay sai. VËy khi ta häc vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã th× ph¶i suy nghÜ cho kü. kh«ng ¸p dông trong khi häc vµ trong cuéc sèng ®îc. Cã hai yªu cÇu ®îc ®Æt ra cho ngêi häc qua c©u ng¹n ng÷ trªn lµ: khi häc ph¶i suy nghÜ ®Ó tr¸nh u tèi. tõ suy nghÜ Êy ta l¹i ph¶i tiÕp tôc häc ®Ó cho viÖc häc trë nªn thÊu ®¸o. häc c¸ch lµm ngêi: “Häc cho réng. Suy nghÜ cho thËt cÈn thËn... + Trong thùc tÕ cã nhiÒu ngêi häc mµ kh«ng suy nghÜ cho nªn ®· dÉn tíi kh«ng hiÓu bµi. nhng cã suy nghÜ råi th× l¹i ph¶i häc h¬n n÷a nh thÕ míi tr¸nh khái nghi ngê vÒ ®iÒu m×nh häc. ho¸. Ph©n tÝch. ®Çy ®ñ.. trong hiÓu biÕt.

.KÎ sÜ ph¶i cã chÝ khÝ réng r·i vµ c¬ng nghÞ: cã nghÜa lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña kÎ sÜ – ngêi cã tr×nh ®é häc vÊn cao – lµ ph¶i cã chÝ khÝ lín lao. con ®êng nh vËy kh«ng ph¶i lµ xa sao?”. ®¹i häc. ®iÒu ®óng. thùc thi c«ng lÝ. Con ®êng c«ng chÝnh ®· ®øt ®o¹n. rÏ sang mét con ®êng kh¸c. §· lµ mét kÎ sÜ häc réng tµi cao th× bao giê nh÷ng con ngêi Êy còng cã chÝ khÝ m¹nh mÏ réng lín. tÇm quan träng. con ®êng nh vËy kh«ng ph¶i lµ xa sao?” LuËn Ng÷. râ rµng. . b×nh luËn. Vµ nh÷ng kÎ sÜ Êy mét khi ®· lµm nh÷ng ®iÒu Êy th× sÏ lµm cho ®Õn cïng. dÑp b»ng mäi bÊt c«ng ngang tr¸i lµ qu¸ xa ®èi víi hä.. th× ph¶i lµm cho ®Õn khi chÕt míi th«i. Ph©n tÝch. Ph©n tÝch. Hä lµ nh÷ng ngêi thùc thi c«ng lÝ. cã chÝ khÝ. quyÒn lùc. ph¶i gi÷ cho ®îc khÝ ph¸ch cña m×nh.Cã nhiÒu ngêi ban ®Çu còng lµ mét kÎ sÜ. sù bÊt c«ng ngang tr¸i ë ®êi.Con ®êng nh vËy kh«ng ph¶i lµ xa sao?: cã nghÜa lµ kÎ sÜ lu«n cã chÝ khÝ lín lao vµ kiªn ®Þnh trªn con ®êng ®· chän. Chóng ta h·y cïng bµn luËn vÒ vÊn ®Ò nµy! II.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ®· thùc hiÖn lÏ ph¶i nhng trong qu¸ tr×nh Êy ®· bÞ tiÒn b¹c. ®Þa vÞ. . ®· nãi th× ph¶i lµm. Nh thÕ míi thµnh ngêi” (s¸ch Trung Dung)... . . tinh thÇn c¬ng nghÞ cao. bÊt c«ng th× ph¶i lµm cho ®Õn cïng.Bµi häc cña b¶n th©n. Mét yªu cÇu n÷a cña kÎ sÜ lµ ph¶i c¬ng nghÞ. danh väng. Më bµi. §ã lµ mät con ®êng kh«ng ph¶i ai còng ®i ®Õn ®Ých cña nã. Gi¶i thÝch .. réng kh¾p vµ ph¶i cã lßng c¬ng nghÞ – nghÜa lµ ph¶i cøng r¾n trong viÖc thùc hiÖn ®¹o lÝ.com . chøng minh.... ®· lµm th× ph¶i lµm cho ®Õn khi hoµn thµnh.. cao ®¼ng.§· lµm ®iÒu ph¶i th× ph¶i lµm cho ®Õn chÕt míi th«i: cã nghÜa lµ khi ®· lµm nh÷ng ®iÒu ph¶i. ChÝ khÝ cña kÎ sÜ – ngêi cã häc réng tµi cao – lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan träng tõ xa ®Õn nay. 1. V× thÕ s¸ch LuËn Ng÷ cã d¹y r»ng: “KÎ sÜ ph¶i cã chÝ khÝ réng r·i vµ c¬ng nghÞ.. kh«ng ®îc bá dë gi÷a ®êng. a.Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa gi¸o dôc. 2. Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn dÒ trªn? I. §ã lµ mét con ®êng xa dµi. thcn. tiªu diÖt c¸i xÊu. Th©n bµi.. kh«ng ph¶i ai còng ®i ®Õn ®Ých cuèi cïng ®îc – tøc lµ cho ®Õn chÕt. III. vai trß vµ t¸c ®éng cña c©u ng¹n ng÷. §· lµm ®iÒu ph¶i th× ph¶i lµm cho ®Õn chÕt míi th«i. xa x«i c¸ch trë ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a. lµm cho thay ®æi. c¸i ¸c. 7dinhlybang2010@yahoo. Më réng. cã thÓ nãi lµ kh«ng bao giê ®i ®Õn cïng ®îc. 3. §Ò 5: “KÎ sÜ ph¶i cã chÝ khÝ réng r·i vµ c¬ng nghÞ. nhÊt lµ trong viÖc ®Êu tranh víi c¸i xÊu. c¸i sai tr¸i. cho dï con ®êng cã khã kh¨n. khi lµm nh÷ng ®iÒu ph¶i ®Ó chèng l¹i nh÷ng ®iÒu sai tr¸i. §· lµm ®iÒu ph¶i th× ph¶i lµm cho ®Õn chÕt míi th«i... thùc thi c«ng lÝ. Nh thÕ con ®êng kiªn ®Þnh lµ mét kÎ sÜ häc réng tµi cao. Lµm viÖc cho hÕt søc. KTV§ . thùc thi lÏ ph¶i ®Ó chèng l¹i. cã lßng c¬ng nghÞ.

+ Trong v¨n häc chóng ta ®· cã nhiÒu nh÷ng tÊm g¬ng vÒ ngêi cã chÝ khÝ m¹nh mÏ lín lao. tËp qu¸n. VËy ®êng ®i ë ®©y cã hoµn toµn chØ con ®êng theo nghÜa ®en hay kh«ng? Hay con ®êng ë ®©y cßn lµ con ®êng lÝ tëng. v¨n minh. NghÜa bãng (nghÜa chuyÓn) NhËn thøc. ba ngõi ®i. Chøng minh. hay c¶ thÕ giíi. dµi ng¾n kh¸c nhau ®Ó cho viÖc di chuyÓn cña con ngêi ®îc dÔ dµng thuËn lîi. c. con ®êng c¸ch m¹ng... hä theo ®uæi sù nghiÖp cøu d©n. cã ý nghÜa gi¸o dôc. Trong qu¸ tr×nh di chuyÓn tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c cña con ngêi. NghÜa ®en (nghÜa gèc). bÊt c«ng ngang tr¸i ®Õn cïng ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cña nh©n d©n. gióp níc nh: NguuyÔn C«ng Trø. quan niÖm. ®êng nhá thµnh ®êng lín... ®¹i häc. Ngµy nay trªn mÆt ®Êt ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng con ®êng lín nhá. råi sau ®ã trë thµnh quen thuéc.. §iÒu nµy chóng ta h·y bµn luËn ®Ó thÊy ®îc t tëng mµ nhµ v¨n Lç TÊn muèn nãi víi chóng ta. Cao B¸ Qu¸t. con ®êng trë thµnh ngêi tèt. NguyÔn KhuyÕn. hai ngêi ®i. Tó X¬ng. ®êng mßn thµnh ®êng nhá.Kh¼ng ®Þnh t tëng ®óng ®¾n.. phong tôc. c¸i ¸c.. B×nh luËn. cña con ngêi còng vËy. v¨n ho¸. sa ng· vµo con ®êng téi lçi sai tr¸i.®· kh«ng thùc hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn. nhiÒu ngêi ®i.. ®· ®Êu tranh víi nh÷ng c¸i xÊu. III. . thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu bÊt c«ng ngang tr¸i.. b. . . b. Mét ngêi ®i. Lç TÊn. chóng ta thêng thÊy trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. NguyÔn Tr·i.... Ngµy nay cã nhiÒu quan chøc cÊp cao – kÎ sÜ .com . a. Gi¶i thÝch... ngêi ®i nhiÒu th× sÏ thµnh ®êng”. thcn.. Më bµi. x· héi. ®Õn céng ®ång nhá.. vµ lèi ®i trë thµnh ®êng mßn. thãi quen. ngêi ®i nhiÒu th× sÏ thµnh ®êng” vÒ mÆt nghÜa ®en lµ ®óng. V× thÕ c©u nãi: “Trªn mÆt ®Êt vèn kh«ng cã ®êng ®i.. § mÆt ®Êt vèn kh Ò 6: “Trªn «ng cã ®êng ®i. Råi nã 8dinhlybang2010@yahoo. 1.. ngêi ®i nhiÒu th× sÏ thµnh ®êng”.Bµi häc b¶n th©n. 3. Ban ®Çu nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®îc xuÊt ph¸t tõ mét ngêi.. c«ng an. Më réng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. II.. ®Õn mét nhãm ngêi. con ®êng ®i ®Õn ®¹o lÝ. Th©n bµi.. th× thêng con ngêi ®i theo mét lèi ®i mµ häc thêng ®i. §óng nh lêi th¬ cña NguyÔn C«ng Trø: §· mang tiÕng ë trong trêi ®Êt Ph¶i cã danh g× víi nói s«ng. KÕt bµi. råi ®Õn mét c«ng ®ång lín. Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn dÒ trªn? Gîi ý bµi lµm I. + Trong nh÷ng c©u chuyÖn kÓ vÒ nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng.. §óng nh lêi ph¸t biÓu cña Lç TÊn – nhµ v¨n vÜ ®¹i ngêi Trung Quèc: “Trªn mÆt ®Êt vèn kh«ng cã ®êng ®i.. con ®êng ®i ®Õn thµnh c«ng. råi ®Õn quèc gia. sù t¸c ®éng ®Õn thÕ hÖ trÎ. NguyÔn Du. d©n téc... cao ®¼ng. NguyÔn BØnh Khiªm.

cã ý nghÜa. lao ®éng. d©n téc hay c¶ thÕ giíi.. kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng”. t¸c ®éng cña lêi ph¸t biÓu ®Õn thÕ hÖ trÎ. cao ®¼ng. Ph©n tÝch.. §Ò 7: “Trªn bíc ®êng thµnh c«ng.. b×nh luËn. cña mét céng ®ång ngêi. . + Trong häc tËp: häc sinh.. trong nghiªn cøu khoa häc. t¸c dông cña lêi ph¸t biÓu. th¾ng lîi. Cã nghÜa lµ. Lç TÊn. Më réng. s¸ng t¹o. Më bµi... 2. Chóng ta thêng nãi: thiªn tµi chØ lµ 1%. phong tôc. cña chÝnh b¶n th©n m×nh vµ qua nh÷ng ngêi b¹n xung quanh.. “Trªn bíc ®êng thµnh c«ng.. mµ chØ cã nh÷ng con ngêi lu«n ch¨m chØ häc tËp..Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa. nh÷ng ch«ng gai trªn ®êng ®i. lao ®éng. chÝnh lµ thÊt b¹i.. lao ®éng ®Ó vît qua mäi khã khan thö th¸ch. tËp qu¸n. hay mét thãi quen nµo ®ã. . t×m tßi. cña con ngêi ®Ó ph©n tÝch b. v¨n ho¸. 1. 2. chøng minh. nghiªn cøu. kh«ng cã lßng quyÕt t©m vît gian khã. trªn con ®êng ®i ®Õn nh÷ng thµnh c«ng. nÒn v¨n minh. KÕt luËn. thùc tÕ cña b¶n th©n. trë thµnh nÒn v¨n ho¸. chøng minh. c¸i ®Ých cuèi cïng trªn con ®êng ®i cña nh÷ng kÎ lêi biÕng. ®Õn víi ®Ønh cao vinh quang. Kh«ng cã sù thµnh c«ng nµo l¹i ®Õn víi chóng ta mét c¸ch dÔ dµng. b×nh luËn.. kh«ng ch¨m chØ häc tËp.Bµi häc b¶n th©n. III. mét quèc gia. nghiªn cøu. II. thcn. Chøng minh. Ph©n tÝch. . th× kh«ng thÓ ®i ®Õn thµnh c«ng. nç lùc lao ®éng rÊt nhiÒu. B»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ. a. Th©n bµi..B»ng dÉn chøng cô thÓ trong häc tËp. Gi¶i thÝch. ®Ó cã ®îc thµnh c«ng trong bÊt k× lÜnh vùc nµo trong cuéc sèng. §óng vËy. CÇn b×nh luËn vÒ ý nghÜa. c. Nh÷ng kÎ lêi biÕng... ®¹i häc. nh÷ng ngêi xung quanh vÒ nghÜa bãng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.. Lç TÊn – nhµ v¨n næi tiÕng Trung Hoa ®· b»ng kinh nghiÖm cña m×nh mµ ph¸t biÓu r»ng: “Trªn bíc ®êng thµnh c«ng. trë thµnh s¸ch vë.com . ChÝnh v× thÕ. (ph©n tÝch theo nghÜa bãng) a. øng xö. B×nh luËn. Ph©n tÝch. 3. t¸c dông gi¸o dôc cao. nÒn khoa häc. häc tËp. th× kh«ng thÓ cã nh÷ng kÎ lêi biÕng ®i ®îc ®Õn ®Ých.. Ph©n tÝch. H·y lÊy mét vÊn ®Ò cô thÓ: trong nhËn thøc....Nãi c¸ch kh¸c. sinh viªn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng c¸i ®Ých cuèi cïng lµ tèt nghiÖp ®îc c¸c cÊp häc vµ ra trêng ®Ó cã ngµnh 9dinhlybang2010@yahoo. con ngêi cÇn cã sù cè g¾ng. kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng”... gi¸ trÞ t tëng.. (theo 2 ý trªn ta võa gi¶i thÝch). §ã lµ mét kinh nghiÖm hoµn toµn ®óng ®¾n. cßn 99% lµ må h«i vµ níc m¾t. Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. míi ®Õn îc thµnh c«ng vinh quang. . kh«ng ch¨m chØ lao ®éng... kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng”.

Më réng. . gi¸ trÞ. hùng vĩ. những bi kịch trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. nghÒ. ý nghÜa. thcn. Thật vậy. tiến lên phía trước. lµm viÖc. bền bỉ là một trong những yếu tố hàng đầu để dẫn đến thành công ”. có ngày nên kim ”. chúng thường than vãn và sẵn sàng loại bỏ những bài tập hay như thế. vît qua nh÷ng khã kh¨n. häc tËp. nhiÒu ngêi ®· ph¶i tr¶ gi¸ rÊt ®¾t cho sù lêi biÕng. nghiªn cøu. Hay khái quát hơn. nghiªn cøu. điều mà ông muốn nhắn gửi đến chúng ta là gì ? Ở đây. cña m×nh. dinhlybang2010@yahoo. 3. Trái lại. ®¹i häc. ai có khả năng đối diện với chúng và cố gắng vượt qua. Khi được hỏi về bí quyết của sự thành công.. lµ tµi n¨ng kh«ng cÇn häc ch¨m chØ mµ chØ cÇn häc lít qua. t×m tßi s¸ng t¹o th× ch¾c ch¾n sÏ ®i ®Õn ®îc thµnh c«ng. th× míi cã kÕt qu¶ nh mong muèn. đến bến bờ hạnh phúc. lao ®éng. må h«i vµ c«ng søc ®æ ra míi cã ®îc. ch¨m chØ. Tuy nhiên. c«ng t¸c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi lµ nhê qu¸ tr×nh ch¨m chØ häc tËp.com 10 . CÇn lu«n biÕt r»ng. Và những người dễ dàng bị khuất phục. hiếm khi có một đứa trẻ nào chịu khó tìm tòi. ch¨m chØ lao ®éng. ham ch¬i. nghiªn cøu. khi vừa mới gặp thử thách đã vội đổ lỗi cho hoàn cảnh và tìm cách thoái lui. cßn 99% lµ sù lao ®éng. kh«ng rÌn luyÖn kÜ n¨ng. t¹o lËp cuéc sèng cho m×nh (vËt chÊt vµ tinh thÇn)...NÕu chóng ta muèn cã thµnh c«ng th× mét trong yÕu tè quan träng nhÊt lµ ta ph¶i ch¨m chØ häc tËp. cố gắng hết mình bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng. một con người thành đạt sẽ trả lời rằng: “ Tuy có rất nhiều những yếu tố khác nhưng sự kiên trì. ai trong chúng ta cũng đều ý thức rõ những bất công. lúc nào cũng đầy những sóng gió.. kh«ng häc tËp mét c¸ch nghiªm tóc. B×nh luËn. Nhà văn Nguyễn Bá Học đã từng nói: “ Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông ” Vậy. thiÕu thèn vÒ vËt chÊt còng nh tinh thÇn th× kh«ng thÓ cã kÕt qu¶ tèt ®îc. kÜ x¶o trong häc tËp.. trắc trở trong đời người không phải do hoàn cảnh tạo ra thì cũng không hẳn là đúng. c.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. Chøng minh trong: häc tËp. t¸c ®éng gi¸o dôc cña lêi ph¸t biÓu. e ngại của con người trước thiên nhiên bao la. bµi häc cô thÓ th× kh«ng gi¶i quyÕt ®îc ®óng quy tr×nh dÉn ®Õn sai kÕt qu¶. sinh viªn mµ vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n.. có óc cầu tiến sẽ làm giàu đẹp hơn đất nước mình. kh«ng ch¨m chØ häc tËp. đất nước kém phát triển.NhiÒu ngêi cho r»ng m×nh th«ng minh. Ngîc l¹i. lao ®éng. há chẳng phải đã đánh mất những cơ hội quý báu rồi sao ? Nếu nói rằng: bản chất của những khó khăn. Thay vào đó. Nhng nÕu häc sinh. . thö th¸ch. . sinh viªn trong qu¸ tr×nh häc tËp. Như ông cha ta đã nói: “ Có công mài sắt. Những kẻ biếng nhác. ®Ó trë thµnh thiªn tµi th× chØ cã 1% lµ tµi n¨ng bÈm sinh.. lời Nguyễn Bá Học nói quả không sai! Ví như thế hệ học sinh ngày nay. tai ương. cao ®¼ng. . những con người chịu thương chịu khó. Chỉ khác nhau ở chỗ..Trong x· héi ngµy nay. §Õn khi vµo c«ng viÖc. Hoặc như một số loại người trong xã hội. b. và họ rất đáng được trân trọng. nghiªn cøu l¹i lêi biÕng. dễ đầu hàng trước khó khăn sẽ làm cho xã hội càng tồi tệ hơn. chông gai mà cảm thấy quá đỗi khó khăn và mệt nhọc thì lí do duy nhất chỉ có thể là sự lo sợ. .. “đường đi” còn ngụ ý là con đường đời không bao giờ bằng phẳng. câu nói của ông có thể hiểu đơn giản rằng: nếu bước đi trên con đường gập ghềnh. .Nhng còng cã kh«ng Ýt ngêi v× qu¸ ham ch¬i mµ sa ng· vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. lao ®éng. Sự nỗ lực. mềm yếu trước những đợt sóng dữ dội ấy chính là đã thiếu mất sự kiên trì và bền bỉ trong cuộc sống. không ngại gian khổ mà thôi ! Chính sự kiên trì. thÕ hÖ trÎ cã rÊt nhiÒu ngêi ®· thµnh c«ng trong häc tËp. lao ®éng. KÕt luËn. nÕu häc sinh. bền bỉ ấy là động lực đưa ta đến với đỉnh vinh quang. Như vậy..Bµi häc cho b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi kh¸c.. III.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. thích thú với những bài tập khó.

t«n träng. Trong x· héi ngµy nay truyÒn thèng Êy ®îc nhËn thøc.. cao ®¼ng. VËy t«n s lµ ngêi häc trß th× ph¶i biÕt t«n träng. d¹y ngêi. ®¹i häc. xã hội chưa thể khắc phục. ®¹o lÝ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña con ngêi): VËy träng ®¹o: lµ ngêi häc trß ph¶i biÕt t«n träng. b¸n tù vi s”: cã nghÜa lµ: ngêi d¹y cho ta mét ch÷ th× còng lµ thÇy. nhà văn Nguyễn Bá Học đã dành cho chúng ta một lời khuyên bổ ích. Làm được điều đó. . + “Häc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n” – cã nghÜa lµ: nÕu häc thÇy mµ cha hiÓu hÕt. kiên trì rèn luyện bản thân thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích tươi đẹp của cuộc đời mỗi con người: “Đó chính là sự thành công và niềm hạnh phúc” §Ò 8: “T«n s träng ®¹o” . chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn nữa. II. nhÊt lµ ®Æt trong bèi c¶nh x· héi ngµy nay? I. thùc hµnh nh thÕ nµo chóng ta h·y cïng bµn luËn. Nếu biết cố gắng. giáo dục.com 11 . Ph©n tÝch. “T«n sù träng ®¹o” chÝnh lµ mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ®¹o häc ViÖt Nam. tÇm quan träng cña ngêi thÇy chóng ta cßn biÕt ®Õn nh÷ng c©u thµnh ng÷.T«n s: (t«n: lµ t«n träng. chøng minh. ®êi sèng x· héi. Về phía bản thân mình. tôi luôn tự nhủ phải rèn luyện khả năng nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề. Ph©n tÝch.. cha n¾m hÕt ®îc kiÕn thøc th× häc ë b¹n. tÊt sÏ cã ngêi lµ bËc thÇy cña ta. Th©n bµi. hiềm nguy này. kÝnh träng vµ ®Ò cao vai trß cña ngêi thÇy trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ trong cuéc sèng. Hiểu được như vậy. phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình mà bước qua sóng gió một cách tự tin và lạc quan nhất. ®¹o häc lµm ngêi vµ nh÷ng tri thøc kh¸c vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng tù nhiªn. kÝnh träng vµ ®Ò cao. s: lµ thÇy d¹y häc. §ã lµ ®¹o lÝ cña nh÷ng ngêi häc trß mµ chóng ta cÇn ph¶i tr©n träng. Quả thực. truyÒn thèng nµy cã tõ l©u ®êi khi cã nhu cÇu truyÒn d¹y vµ häc tËp cña con ngêi. tôc ng÷.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. d¹y nöa ch÷ còng lµ thÇy. ®¹o ®øc. truyÒn d¹y cho chóng ta biÕt thÕ nµo lµ ®¹o nghÜa. ®¹o: ®¹o lÝ. lÔ phÐp. V× thÕ d©n gian l¹i cã c©u: + “Tam nh©n ®ång hµnh tÊt h÷u vi s” . đang và sẽ rơi vào tình trạng bế tắc trước những khó khăn trong cuộc sống. Gi¶i thÝch. 1.. phát triển hơn trước những bất cập về kinh tế. ®¹o ®øc. con ®êng lµm ngêi. gi÷ g×n vµ ph¸t huy. văn hóa. Vµ v× thÕ c©u nãi sau míi cã ý nghÜa: + “NhÊt tù vi s. kÝnh träng ngêi thÇy. b×nh luËn. a. thcn. d¹y ch÷). quyết tâm hơn nữa để chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.cã nghÜa lµ: ba ngêi cïng ®i trªn mét ®êng. nh÷ng c©u nãi d©n gian nh: + “Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn” – cã nghÜa lµ nÕu kh«ng cã ngêi thÇy d¹y cho ta häc vµ lµm bÊt cø sù viÖc g× th× ta kh«ng thÓ häc vµ lµm ®îc ®iÒu ®ã. v× ngêi thÇy ®· gi¶ng d¹y.Träng ®¹o: (träng: coi träng.Thµnh ng÷ Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ bµn luËn vÒ v©n ®Ò trªn. một lời cảnh tỉnh cho những ai đã. Më bµi. §Ò cao vai trß. dinhlybang2010@yahoo. 2. . lóc nµy b¹n còng lµ thÇy cña ta. §©y lµ c¸ch nãi cô thÓ nhÊt cña c©u : “T«n s träng ®¹o”. chúng ta mới có thể dễ dàng tồn tại trong cái vòng đời vốn lẩn quẩn và đầy những bất trắc. Mét trong nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp nhÊt cña ngêi ViÖt Nam lµ “T«n s träng ®¹o”.

Anh/chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn.. ®¹i häc. Nh thÇy Lý C«ng Uèn ®êi nhµ Lý. cao ®¼ng. thcn. Ng« §øc kÕ. . Mét ngêi häc trß khi trë thµnh bËc thÇy th× ®· cã biÕt bao ngêi thÇy ®· truyÒn thô kiÕn thøc vÒ mäi mÆt – tøc lµ lµm häc trß cña nhiÒu ngêi thÇy th× sau míi cã thÓ lµm thÇy giái ®îc.. ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh x· héi ngµy nay? I. Nhng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp ®ßi hái cao nhÊt lµ ë nghÒ thÇy thuèc kh¸m ch÷a bÖnh cøu sèng. V× thÕ thµnh ng÷ cã c©u: “L¬ng y nh tõ mÉu”.. V× muèn lµm thÇy th× tríc hÕt ph¶i lµm häc trß. Vâ Nguyªn Gi¸p ®· lµm r¹ng rì non s«ng ®Êt níc ta. .LÊy chÝnh kinh nghiÖm cña b¶n th©n m×nh. ®em l¹i søc khoÎ cho mäi ngêi.B»ng nh÷ng hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò nµy: + Chóng ta lu«n tù hµo víi truyÒn thèng vµ phÈm chÊt cao ®Ñp cña c¸c bËc thÇy xa. Nãi c¸ch kh¸c trong nghÒ y dîc th× l¬ng t©m nghÒ nghiÖp ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu bëi nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù sèng vµ c¸i chÕt cña con ngêi. cña bÊt cø ngµnh nghÒ nµo. .com 12 . cïng víi c¸c häc trß xuÊt s¾c nh: Ph¹m V¨n §ång. vai trß. t«n trong ®¹o häc.. KÕt luËn..Bµi häc b¶n th©n. v× nh÷ng lÏ trªn. §Ò 9: “L¬ng y nh tõ mÉu” Thµnh ng÷. ®îc häc nhiÒu bé m«n cña c¸c thÇy c« gi¶ng d¹y nhng hä kh«ng ý thøc ®îc vÊn ®Ò cÇn ph¶i t«n träng. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu ngêi häc trß ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. L¬ng t©m nghÒ nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña con ngêi trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c phôc vô nh©n d©n. häc tËp. II. cha «ng ta ®· ®óc gän trong c©u: “T«n sù träng ®¹o” lµ rÊt chÝnh x¸c. §Æng Th¸i Th©n. trong khoa häc. thÇy TrÇn Ých Ph¸t ®êi nhµ Lª. b. §Çu thÕ kû XX cã thÇy NguyÔn Thøc Tù ®· d¹y dç häc trß hÇu hÕt thµnh ®¹t trë thµnh nh÷ng chÝ sÜ yªu níc nh cô Phan Béi Ch©u. VËy nªn. Vµ v× thÕ: “Träng thÇy míi ®îc lµm thÇy” . Nhng còng cã rÊt nhiÒu ngêi häc trß ®· vµ ®ang hiÓu vµ thùc hµnh c©u thµnh ng÷ vµ còng ®ang bíc trªn con ®êng thµnh ®¹t trong cuéc sèng. Chóng ta quªn sao ®îc thÇy gi¸o NguyÔn TÊt Thµnh ngêi ®· khai sinh ra níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. tÇm quan träng cña viÖc t«n träng ngêi thÇy.. III. thÇy Chu V¨n An.. §iÒu Êy cã nghÜa lµ ®¹o lÝ truyÒn thèng kh«ng ®îc t«n träng. thÇy NguyÔn BØnh Khiªm ®êi nhµ M¹c.. thÇy NguyÔn §×nh ChiÓu lÊy viÖc d¹y ngêi cao h¬n d¹y ch÷. thÇy Lª V¨n Hu.cã nghÜa lµ: nÕu kh«ng t«n träng thÇy vµ ®¹o häc cña thÇy th× kh«ng thÓ lµm thÇy thiªn h¹ ®îc.. B×nh luËn. c¸c thÇy líp tríc mµ danh tiÕng lu truyÒn m·i m·i..Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. kÝnh träng. GTV§. NguyÔn Phi Khanh ®êi nhµ TrÇn. Lª V¨n H©n. ng¾n gän.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. ®Êt níc. ®Çy ®ñ ý nghÜa vÒ vai trß. Chøng minh. gi¸ trÞ gi¸o dôc. . tÇm quan träng vµ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña c©u thµnh ng÷ “T«n s träng ®¹o” . c. lÔ phÐp víi ngêi thÇy vµ coi träng ®¹o häc mµ thÇy truyÒn gi¶ng. ThÕ kû XIX cã thÇy Cao B¸ Qu¸t. ý nghÜa. Më réng. GQV§ dinhlybang2010@yahoo. 3.

+ Tiªu cùc: “L¬ng y” ph¶i nh “tõ mÉu” – cã thÓ ®ã lµ mét ngêi nµo dã dïng c¸ch nãi nµy ®Ó muèn nhÊn m¹nh ®Õn l¬ng t©m. Chøng minh. Cã rÊt nhiÒu “l¬ng y” ®· trë thµnh “tõ mÉu”. nÕu kh«ng muèn nãi lµ ®au khæ cã khi ®Õn tuyÖt väng.. + TÝch cùc: cã nhiÒu ngêi ®· thùc sù trë thµnh nh÷ng b¸c sÜ giái vÒ chuyªn m«n. ®¹i häc. khuyªn b¶o.com 13 . Bëi v×. . cøu ch÷a ch bÖnh nh©n cña m×nh nh vËy. 2.. c¸n bé qu¶n lÝ. ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ quan träng h¬n c¶. l¬ng t©m. Nh ®· nãi ë trªn. cu mang. cña ngêi thÇy thuèc khi ch¨m sãc. cøu ch÷a cho céng ®ång rÊt tËn t©m chu ®¸o vµ cã hiÖu qu¶ ®îc nh©n d©n tin tëng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. T©m lÝ ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã rÊt nÆng nÒ vµ ngêi bÖnh ®îc ch¨m sãc. ChÝnh v× thÕ. HuÕ. cøu ch÷a cho ®øa con th©n yªu cña m×nh nh thÕ nµo th× nh÷ng ngêi hµnh nghÒ y dîc còng cÇn ch¨m sãc. h¶i ®¶o xa x«i.C¸c b¸c sÜ trong qu©n ®éi – thêng xuyªn kh¸m ch÷a bÖnh cho ®ång bµo c¸c d©n téc vïng s©u vïng xa. ®iÒu trÞ mét c¸ch nhÑ nhµng. §Æc biÖt lµ ë c¸c trung t©m ®« thÞ lín nh Hµ Néi. Ph©n tÝch. b×nh luËn. Bëi nã sÏ g©y hiÓu nhÇm! Thµnh ng÷ “L¬ng y nh tõ mÉu” chØ cã 5 tõ. kh¸m ch÷a bÖnh cho mäi ngêi nh lµ ngêi mÑ hiÒn tõ ch¨m sãc. khi ta lµm ®iÒu g× ®ã mµ do bÞ b¾t buéc ph¶i lµm th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng bao giê ®¹t ®îc cao nhÊt.C¸c y b¸c sÜ trong c¸c dù ¸n quèc gia. quèc tÕ ®i kh¸m ch÷a bÖnh v× søc khoÎ céng ®ång. sö dông thuèc ra sao cho phï hîp ®Ó ®i ®Õn hiÖu qu¶ cøu ch÷a. n¬i biªn c¬ng. Gi¶i thÝch. cÇn cã th¸i ®é ch¨m sãc. ®éng viªn an ñi. ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi mäi ngêi trong bÊt cø ngµnh nghÒ g×.. nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô y tÕ ®· ®îc më ra.. b»ng quan hÖ: nhu cÇu – b¸c sÜ tèt – tiÒn – khái bÖnh ®· ®îc thiÕt lËp (kh¸m ch÷a bÖnh theo yªu cÇu). nh©n viªn híng dÉn. cao ®¼ng. B×nh luËn. y t¸. hé lÝ. sù tin tëng cña céng ®ång ®èi víi hä lµ rÊt cao.. Nhng nÕu lµ mét biÓn khÈu hiÖu rÊt to ë cæng bÖnh viÖn nµo ®ã th× thËt lµ tai h¹i. a.. ch÷a trÞ còng sÏ kh«ng ®îc tho¶i m¸i. b. ph©n tÝch cho ngêi bÖnh thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu trÞ nh thÕ nµo. V× khi con ngêi mang bÖnh tËt trong ngêi th× t©m lÝ rÊt nÆng nÒ. Cã rÊt nhiÒu ngêi bÖnh ®· trë thµnh nh÷ng ®øa con yªu dÊu trong vßng tay ch¨m sãc. .. Ph©n tÝch.. n¬i biªn c¬ng. 1. thcn. Ngêi mÑ hiÒn tõ ch¨m sãc.. Lµm ®îc nh vËy cã nghÜa lµ thùc hiÖn ®îc c©u thµnh ng÷: “L¬ng y nh tõ mÉu” –b¸c sÜ nh ngêi mÑ hiÒn tõ ch¨m sãc cho ®µn con yªu dÊu cña m×nh... (®a mét vµi dÉn chøng kh¸c mµ b¹n biÕt) c. cøu ch÷a cña nh÷ng ngêi mÑ hiÒn tõ nh thÕ.“L¬ng y nh tõ mÉu”: cã nghÜa lµ l¬ng t©m cña y b¸c sÜ. chøng minh.. y t¸ ë vïng s©u vïng xa. Nhng cã lÏ ®èi víi nghÒ y dîc th× l¬ng t©m. Ngêi bÖnh ®Õn bÖnh viÖn gÆp b¸c sÜ mµ dinhlybang2010@yahoo. Sµi Gßn. tr¸ch nhiÖm cña c¸c y b¸c sÜ. ngêi b¸c sÜ. . h¶i ®¶o xa x«i. cu mang. cøu ch÷a bÖnh cho ®øa con cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu ngêi hµnh nghÒ y dîc ®· lµm ®îc ®iÒu Êy.. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ngµy nay. NÕu “l¬ng y” b¾t buéc ph¶i nh “tõ mÉu” th× kh«ng thÓ ®îc. nghiÖp vô ch¨m sãc. ®· t¹o ra chiÒu híng tÝch cùc tronng qu¸ tr×nh phôc vô nhu cÇu cña nh©n d©n. §Æc biÖt lµ c¸c b¸c sÜ.

V× thÕ kh«ng ®îc giÊu dèt lµ mét yªu cÇu trong häc tËp ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp V× thÕ cã lêi d¹y r»ng: “BiÕt th× nãi r»ng biÕt.Trong häc tËp: trong qu¸ tr×nh gi¶ng bµi khi thÇy gi¸o hái häc sinh ®· hiÓu bµi cha th× sÏ cã nh÷ng HS cha hiÓu l¹i nãi r»ng hiÓu ®Ó cho qua chuyÖn. Ph©n tÝch. §¹o Nho Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/ 600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. Nh÷ng ngêi ®ã sÏ kh«ng bao giê lµ ngêi häc giái ®îc.. . Më réng. nhng kh«ng hiÓu biÕt mµ l¹i nãi lµ hiÓu biÕt th× ®ã lµ sù ngé nhËn. kh«ng tho¶i m¸i. Ngêi ®ã kh«ng biÕt ®îc r»ng m×nh biÕt ®îc ®iÒu g× vµ kh«ng biÕt ®îc c¸i g×. Ph©n tÝch. chóng ta h·y cïng bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn... Khi ta kh«ng hiÓu. GiÊu giÕm sù dèt cña m×nh lµ mét ®iÒu tÖ h¹i. cã khi l¹i cßn nÆng h¬n! .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. + Trong cuéc sèng: cã nhiÒu ngêi kh«ng ®îc häc hµnh trêng líp l¹i kh«ng tù trau dåi nh÷ng kiÕn thøc ngoµi x· héi nhng l¹i lu«n tá ra m×nh lµ ngêi hiÓu biÕt. Trong khi lµm thÇy th× anh ta ®· lÊy c¸i dèt nµy ®Ó che ®Ëy c¸i dèt kia. Khi cã sù hiÓu biÕt vÒ bµi häc hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi häc ta sÏ tù tin mµ nãi m×nh hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò ®ã. ®iÒu g× cha biÕt. . §ã míi lµ ngêi biÕt” . “BiÕt th× nãi r»ng biÕt.B×nh luËn: Trong häc tËp hay trong cuéc sèng cã nhiÒu ngêi ®· kh¼ng ®Þnh nhËn thøc cña m×nh. b×nh luËn. gi¸ trÞ gi¸o dôc vµ sù t¸c ®éng cña c©u thµnh ng÷..Cã nghÜa lµ. cha hiÓu th× nãi lµ cha biÕt cha hiÓu.. III.Chøng minh: + Trong häc tËp: Trong truyÖn cêi “Tam ®¹i con gµ” anh häc trß dèt l¹i ®ßi lµm thÇy. ®¹i häc.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n. chøng minh. a. §Ò 10: “BiÕt th× nãi r»ng biÕt.Trong cuéc sèng: . . cè ý giÊu sù cha hiÓu biÕt ®i mµ cã vÎ bÒ ngoµi lµ ®· hiÓu biÕt. §ã míi lµ ngêi biÕt”.com 14 . . vµ trë thµnh ngu dèt m·i m·i.. hä ®· trë thµnh nh÷ng ngêi hiÓu biÕt vµ ®em nh÷ng hiÓu biÕt Êy mµ øng dông trong cuéc sèng.. KTV§. thcn.V× thÕ ngêi häc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ r»ng: m×nh biÕt g× vµ kh«ng biÕt g× ®Ó cßn ®Þnh híng trong qu¸ tr×nh häc tËp. lµ kh«ng b×nh thêng. 2. §ã míi lµ ngêi biÕt”. lµ dèi tr¸.. KÎ nµo nh vËy ¾t sÏ lµ ngêi kh«ng hiÓu biÕt. . Kh«ng biÕt nãi r»ng kh«ng biÕt. . . 3.Bµi häc cho b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi hµnh nghÒ y dîc. §ã lµ mét yªu cÇu sù trung thùc trong nhËn thøc! . hoÆc cha thùc sù hiÓu râ th× còng nãi r»ng m×nh cha hiÓu. lµ nãi liÔu.. GTV§ Trong qu¸ tr×nh häc tËp cña con ngêi th× cÇn nhÊt lµ sù thµnh thùc. Gi¶i thÝch. Kh«ng biÕt nãi r»ng kh«ng biÕt..HiÓu biÕt th× nãi lµ hiÓu biÕt lµ b×nh thêng. Kh«ng biÕt nãi r»ng kh«ng biÕt. GQV§ 1. mét ngêi hiÓu biÕt ®Ých thùc th× nh÷ng g× ngêi ®ã biÕt th× h·y nãi lµ m×nh biÕt. tin tëng th× bÖnh ch¾c sÏ khã mµ khái ®îc. II. Nhng còng cã nhiÒu ngêi l¹i che dÊu sù kÐm hiÓu biÕt cña m×nh b»ng mét vÎ dinhlybang2010@yahoo. cao ®¼ng. ý nghÜa.

2.. b×nh luËn . mµi giòa cña con ngêi th× kh«ng thµnh nh÷ng s¶n phÈm trang søc ®Ñp. kh«ng cã hiÓu biÕt th× kh«ng cã nh÷ng lÝ lÏ. sÏ thÓ hiÖn ®îc nh÷ng vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña m×nh trong x· héi. phÈm chÊt vµ tµi n¨ng th× kh«ng trë thµnh thiªn tµi ®îc. Ngêi kh«ng cã häc th× lµm sao cã nh÷ng hiÓu biÕt. Con ngêi còng nh ngäc ph¶i ®îc häc tËp ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vÒ tù nhiªn.. ý nghÜa gi¸o dôc. Më réng. ®¸ quý. . vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng ®îc. GQV§ 1.Ng¹n ng÷ Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. chøng minh. nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn nh©n c¸ch sèng cña mçi con ngêi trong céng ®ång. ®Ïo gät th× kh«ng thÓ lµm cho nã thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña nã. mét viªn ngäc lÊy trong tù nhiªn nÕu kh«ng cã bµn tay gät ®Ïo.. tù lõa dèi m×nh. V× thÕ nÕu lµ ngäc th× ph¶i cã sù gät ®Ïo.. Më bµi: Sèng trong x· héi. . mµi giòa. Nh©n bÊt häc bÊt tri lÝ” II.Chøng minh: + Hå ChÝ Minh cã bµi th¬ “Gi· g¹o” ®· thÓ hiÖn rÊt ®óng tinh thÇn Êy: dinhlybang2010@yahoo. NÕu con ngêi sinh ra ®· lµ th«ng minh nhng nÕu kh«ng häc tËp. KTV§ . . x· héi th× míi trë thµnh ngêi hoµn thiÖn vÒ nh©n c¸ch.com 15 .. bµn luËn. ChÝnh v× thÕ Ng¹n ng÷ cã c©u: “Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ. hiÓu biÕt. Ph©n tÝch. Ta cã thÓ vÝ ngêi tµi lµ mét viªn ngäc quý. quý gi¸ ®îc. . Gi¶i thÝch. V× thÕ chóng ta cÇn phª ph¸n thãi xÊu che dÊu c¸i dèt cña m×nh ®Ó råi trë thµnh kÎ thiÕu hiÓu biÕt. bÒ ngoµi rÊt am hiÓu. mµi giòa míi thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña nã..Bµi häc cho b¶n th©n. tu dìng ®¹o ®øc. vÒ mäi vÊn ®Ò cña ®êi sèng con ngêi vµ x· héi. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. lËp luËn. cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß. cÇn ph¶i häc tËp nhiÒu. rÌn luyÖn trÝ tuÖ nhiÒu th× viªn ngäc Êy ngµy cµng thµnh c«ng.Ph©n tÝch: Ngäc lµ ®¸ng quý! Con ngêi lµ ®¸ng quý! Nhng nÕu kh«ng cã sù häc tËp. mµi giòa tu dìng nh©n c¸ch. §Ò 11: “Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ. cao ®¼ng. thùc hµnh trong lao ®éng s¸ng t¹o.“Nh©n bÊt häc bÊt tri lÝ”: cã nghÜa lµ nÕu con ngêi kh«ng ®îc häc hµnh ®Çy ®ñ (häc c¶ ë trêng líp vµ trêng ®êi) th× kh«ng biÕt ®Õn nh÷ng lÝ luËn. III. ®¹i häc. B¶n n¨ng tù nhiªn th× Ýt mang tÝnh x· héi mµ nã mang tÝnh c¸ nh©n. V× thÕ còng nh ngäc ph¶i mµi giòa míi thÓ hiÖn ®îc hÕt vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña nã th× con ngêi còng ph¶i häc tËp..Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. con ngêi cÇn cã qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó nhËn thøc vÒ x· héi vµ ý thøc vÒ b¶n th©n m×nh. thcn. rÌn luyÖn th× kh«ng trë thµnh h÷u Ých cho cuéc sèng cña chÝnh hä vµ cho x· häi.“Ngäc bÊt tr¸c bÊt thµnh khÝ”: cã nghÜa lµ viªn ngäc. tÇm quan träng cña m×nh ®èi víi x· héi. 3. Tõ mét viªn ®¸ quý.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña lêi d¹y. Cho nªn ®· lµ ngäc th× ph¶i mµi giòa.. Ngµy nay con ngêi sèng trong x· héi hiÖn ®¹i nhng con ngêi còng mang b¶n n¨ng tù nhiªn. Nh©n bÊt häc bÊt tri lÝ” .. vÒ nh÷ng hiÓu biÕt vµ vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt Êy trong cuéc sèng b¶n th©n vµ x· héi. ®· lµ ngêi th× ph¶i häc tËp. nÕu kh«ng ®îc mµi giòa.

Nãi c¸ch kh¸c. thcn. Ph©n tÝch. häc tËp vµ lao ®éng con ngêi ®Òu muèn ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang”. §¬ng nhiªn nÕu kh«ng nç lùc th× sÏ ch¼ng cã sù chiÕn th¾ng vÎ vang nµo hÕt. chøng minh. Gi¶i thÝch. trÝ tuÖ. Chóng ta lµ nh÷ng viªn ngäc quý. Nç lùc cµng nhiÒu. thö th¸ch cµng nhiÒu th× ®ßi hái chóng ta cµng ph¶i nç lùc phÊn ®Êu v¬n lªn. 3. Cã nhiÒu ngêi ®· “thµnh khÝ”. §iÒu Êy cã nghÜa lµ.Bµi häc cho b¶n th©n. Khi ®ã chóng ta sÏ nhËn ra r»ng: h¹nh phóc – sù tho¶ m·n mµ ta cã ®îc chÝnh lµ nhê sù nç lùc cña m×nh. §Ò 12: “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. b×nh luËn. Nhng nÕu cã dinhlybang2010@yahoo. “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. NÕu kh«ng cã sù cè g¾ng. häc tËp vµ tu dìng ®¹o ®øc. . 2. Trªn thùc tÕ. trong cuéc sèng. ®Ó cã ®îc thµnh c«ng th× chóng ta ph¶i tr¶i qua nh÷ng ®¾ng cay cña sù thÊt b¹i. ý nghÜa gi¸o dôc. Mahatma Gandhi. c«ng t¸c: khi chóng ta lµm viÖc trong mét thêi gian dµi vµ c«ng viÖc gÆp khã kh¨n th× ta rÊt bë dë c«ng viÖc. GTV§ ThÊt b¹i lµ mÑ thµnh c«ng! C©u nãi nµy rÊt quen thuéc víi chóng ta. .B×nh luËn.com 16 . V× thÕ: Nç lùc cµng nhiÒu. Më réng III. kh«ng thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña m×nh do kh«ng thêng xuyªn mµi giòa. ®¹i häc. Nhng sù tho¶ m·n l¹i kh«ng nõam trong kÕt qu¶ ®¹t ®îc mµ ë trong sù cè g¾ng.Nç lùc cµng nhiÒu. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang”:cã nghÜa lµ: khi gÆp khã kh¨n. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang” cña Mahatma Gandhi lµ mét minh chøng râ nhÊt cho vÊn ®Ò nµy. + Trong lao ®éng. cao ®¼ng. GQV§ 1. Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? I. II. KTV§ . D¸m thÊt b¹i ®Ó thµnh c«ng míi lµ thµnh c«ng v÷ng ch¾c nhÊt. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang lµ rÊt ®óng. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc. G¹o ®em vµo gi· bao ®au ®ín G¹o gi· xong råi tr¾ng tùa b«ng Sèng ë trªn ®êi ngêi còng vËy Gian nan rÌn luyÖn míi thµnh c«ng + D/c b»ng chÝnh b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh . häc tËp. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc. nhng viªn ngäc Êy cã thÓ hiÖn hÕt vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña m×nh hay kh«ng Êy lµ do gät ®Ïo mµi giòa. Còng nh c©u nãi: “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc. nç lùc cña chóng ta ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ ®ã. Nhng còng cã nhiÒu ngêi ®· thÊt b¹i. Vµ ta vît qua thö th¸ch lín bao nhiªu th× chiÕn th¾ng cña ta l¹i cµng vÎ vang bÊy nhiªu.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña c©u ng¹n ng÷. b»ng chÝnh nç lùc cña con ngêi mµ míi ®¹t ®îc môc ®Ých. ®· rÊt “tri lÝ” nhê häc tËp. . tu dìng thêng xuyªn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nç lùc cµng nhiÒu.Ph©n tÝch: + Trong häc tËp: Nç lùc c« g¾ng v¬n lªn ®Ó vît qua nh÷ng bµi thi cµng lín th× kÕt qu¶ thi cµng cao. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc”: cã nghÜa lµ: trong cuéc sèng. nç lùc vît qua mäi khã kh¨n cña c«ng viÖc th× kh«ng thÓ cã ®îc thµnh qu¶.

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Gi¶i thÝch.Henry Ford ®· nãi: “ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”.. Khi ®ã b¹n h·y nhí ®Õn c©u nãi: “M×nh ®· lµm hÕt søc m×nh. vµ kh«ng ai cã thÓ lµm ®îc h¬n thÕ”. bøc xóc. Nhng kh«ng ph¶i ai còng cã ®ñ kiªn tr× vµ lßng quyÕt t©m nç lùc Êy. Nç lùc cµng nhiÒu. b×nh luËn.com 17 . phÊn ®Êu vît qua khã kh¨n th× c«ng viÖc míi hoµn thµnh.. cao ®¼ng.. .Chøng minh: b»ng chÝnh b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi kh¸c. rÊt cÇn chóng ta cã nghÞ lùc ®Ó vît qua. . §ã lµ niÒm an ñi lín nhÊt! . I. vµ kh«ng ai cã thÓ lµm ®îc h¬n thÕ”.Theo ®ã th× chóng ta sÏ cã thªm søc m¹nh ®Ó vît qua khã kh¨n thö th¸ch.. chø kh«ng ph¶i n»m trong môc ®Ých ®¹t ®îc.. 2. chøng minh. GTV§ Tæng thèng Hoa K× Richard Nixon ®· ph¸t biÓu r»ng “B¹n chØ biÕt quý vÎ tr¸ng lÖ cña c¸c ®Ønh nói cao vêi vîi khi ®· ®øng ë vùc s©u th¼m nhÊt” vµ “ B¹n cÇn ®¬ng ®Çu víi tÊt c¶ c¸c thÊt b¹i ®Ó cho sù cao quý cña b¹n hiÓn hiÖn”. vµ kh«ng ai cã thÓ lµm ®îc h¬n thÕ” ®Ó tù gi¶i tho¸t cho m×nh nh÷ng c¨ng th¼ng. Ph©n tÝch. t«i cã ®îc nguån an ñi lín nhÊt khi tù nãi víi m×nh hµng tr¨m lÇn: “M×nh ®· lµm hÕt søc m×nh. §ã lµ sù ®¸nh gi¸ vai trß vµ tÇm quan träng viÖc nh×n ra sù thÊt b¹i cña m×nh.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña lêi ph¸t biÓu.Bµi häc cho b¶n th©n. Charles Darwin. . 1. II. ®¹i häc. t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. .. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ nhµ b¸c häc Charles Darwin ®· ph¸t biÓu r»ng “BÊt cø khi nµo t«i kh¸m ph¸ ra t«i ®· lµm háng viÖc hay c«ng viÖc cña t«i bÞ phª ph¸n mét c¸ch nÆng nÒ.. kh«ng cè g¾ng hÕt m×nh th× khi x¶y ra thÊt b¹i sÏ g©y ®au khæ. t«i cã ®îc nguån an ñi lín nhÊt khi tù nãi víi m×nh hµng tr¨m lÇn: “M×nh ®· lµm hÕt søc m×nh. KTV§ . . Khi gÆp trë ng¹i trong c«ng viÖc th× b¹n h·y nhí ®Õn c©u nãi – còng lµ kinh nghiÖm cña chÝnh Mahatma Gandhi: “Sù tho¶ m·n n»m trong nç lùc.. NÕu cã gÆp thÊt b¹i th× nguyªn nh©n cña nã rÊt cã thÓ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan. thcn. 3.Qu¶ thËt nh÷ng ai ®· “hÕt søc m×nh” v× c«ng viÖc. Më réng. tõ ®ã rót kinh nghiÖm ®Ó thµnh c«ng. + Trong cuéc sèng: khi gÆp khã kh¨n thö th¸ch vÒ tµi chÝnh hay c¸c vÊn ®Ò vÒ ®êi sèng tinh thÇn. GQV§. ý nghÜa gi¸o dôc.NÕu ta lµm viÖc kh«ng tËn tuþ. ý thøc kiªn tr×. §Ò 13: “BÊt cø khi nµo t«i kh¸m ph¸ ra t«i ®· lµm háng viÖc hay c«ng viÖc cña t«i bÞ phª ph¸n mét c¸ch nÆng nÒ..Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc khoa häc hay bÊt cø c«ng viÖc g× chóng ta ®Òu cã thÓ gÆp thÊt b¹i hoÆc bÞ mäi ngêi phª ph¸n. . III. ©n hËn v× ®· kh«ng cè g¾ng hÕt søc. §iÒu ®ã sÏ khiÕn ta h¹nh phóc. dinhlybang2010@yahoo. chiÕn th¾ng cµng vÎ vang” ch¾c ch¾n b¹n sÏ cã thªm søc m¹nh ®Ó vît qua.B×nh luËn: NÕu muèn cã sù tho¶ m·n vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc th× cÇn cã sù nç lùc lín ®Ó vît qua bÊt k× trë ng¹i nµo. .

t¸c ®éng ®Õn mäi ngêi. dinhlybang2010@yahoo. M.B×nh luËn: III.Ph©n tÝch: . .Bµi häc cho b¶n th©n.Nªu vai trß cña s¸ch tõ xa ®Õn nay trong ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña c©u nãi. thcn.B×nh luËn: NhiÒu ngêi khi gÆp thÊt b¹i rÊt dÔ g©y ch¸n n¶n vµ khã lµm l¹i tõ ®Çu.Gor-ki II. ch¸n n¶n th× sÏ ch¼ng ®¹t ®îc bÊt cø thµnh c«ng nµo hÕt. Chøng minh. . §ã lµ sù khëi ®Çu “th«ng minh h¬n”! . §Ò 14: “ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”. sÏ kh«ng lÆp l¹i sai lÇm tríc ®Ó dÉn ®Õn thÊt b¹i.TrÝch dÉn c©u nãi cña M. GTV§. ý nghÜa gi¸o dôc. §ã lµ sù ®¸nh gi¸ vai trß vµ tÇm quan träng cña viÖc nh×n nhËn ra sù thÊt b¹i cña m×nh ®Ó thµnh c«ng. 2. II. t¸c dông ®èi víi tÊt c¶ chóng ta . tÇm quan träng cña ph¸t biÓu) III. B×nh luËn. GQV§ 1. GTV§. cao ®¼ng. hÕt m×nh v× c«ng viÖc th× thµnh c«ng kh«ng thÓ ®Õn víi ngêi ®ã. Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? I. Tæng thèng Hoa K× Richard Nixon ®· ph¸t biÓu r»ng: “B¹n chØ biÕt quý vÎ tr¸ng lÖ cña c¸c ®Ønh nói cao vêi vîi khi ®· ®øng ë vùc s©u th¼m nhÊt” vµ “B¹n cÇn ®¬ng ®Çu víi tÊt c¶ c¸c thÊt b¹i ®Ó cho sù cao quý cña b¹n hiÓn hiÖn”. Ph©n tÝch. KTV§ . lao ®éng. c«ng t¸c. Henry Ford. (Liªn hÖ trong qu¸ tr×nh häc tËp. GQV§. .Bµi häc cho b¶n th©n §ª 15: “S¸ch më réng tríc m¾t t«i nh÷ng ch©n trêi míi”.Chøng minh: .Gorki Anh /chÞ h·y bµy tá ý kiÕn cña m×nh b»ng mét bµi nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ vÒ vÊn ®Ò trªn? I. .com 18 . bi quan. . .Kh¼ng ®Þnh vai trß. ®Ó thÊy ®îc ý nghÜa. . ®¹i häc. ý nghÜa. KTV§. . ®iÒu Êy cã nghÜa lµ: thÊt b¹i chÝnh lµ c¬ héi rÊt tèt ®Ó ta b¾t ®Çu lµm l¹i khi ®· cã kinh nghiÖm h¬n. H·y ®èi diÖn víi thÊt b¹i ®Ó vît qua nã.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Êy lµ nh÷ng ngêi kh«ng cã lßng nhiÖt huyÕt.NÕu ta thÊt b¹i mµ l¹i thÊt väng. kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra thÊt b¹i th× cã nghÜa lµ ta ®· b¾t ®Çu l¹i mét c¸ch th«ng minh nhÊt. Gi¶i thÝch. Nhng ®iÒu quan trong lµ chóng ta ®èi mÆt víi thÊt b¹i Êy nh thÕ nµo ®Ó lµm l¹i tõ ®Çu. H·y biÕn thÊt b¹i thµnh mét c¬ héi tèt ®Ó ta söa ch÷a.ThÊt b¹i trong c«ng viÖc hay trong cuéc sèng lµ ®iÒu kh«ng ai tr¸nh khái. tÇm quan träng cña lêi ph¸t biÓu. ChÝnh v× thÕ mµ Henry Ford ®· ph¸t biÓu r»ng: “ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”.“ThÊt b¹i ®¬n gi¶n chØ lµ c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu l¹i mäi thø mét c¸ch th«ng minh h¬n”.

b¶n th©n m×nh vµ ch¾p c¸ch nh÷ng íc m¬. .. tæng hîp. ý nghÜa nªn ph¶i biÕt chän s¸ch mµ ®äc. ®¹i häc. Gi¶i thÝch a. cho ®Õn dinhlybang2010@yahoo.S¸ch lµ s¶n phÈm cña v¨n minh nh©n lo¹i.S¸ch rÊt quan träng nhng chØ häc trong s¸ch vë th× vÉn cha ®ñ mµ ph¶i biÕt hcä c¶ trong thùc tÕ. nh÷ng hoµi b·o m¹nh mÏ nhÊt. c.Gor-ki kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn tù häc. S¸ch lµ n¬i kÕt tinh nh÷ng t tëng tiªn tiÕn nhÊt cña thêi ®¹i.VÊn ®Ò ®äc s¸ch ngµy ngay trong giíi trÎ? III. vÒ nh÷ng ®Êt níc. ChØ cã nh÷ng g× mµ con ngêi c¶m thÊy bøc xóc cÇn nãi lªn. ThËt kh«ng thÓ h×nh dung mét nÒn v¨n minh mµ kh«ng cã s¸ch. Tõ hµng ngh×n n¨m tríc.®ã lµ kho chøa ®ùng nh÷ng hiÓu biÕt cña con ngêi ®· ®îc kh¸m ph¸. . nh÷ng con ch÷ tîng h×nh trªn c¸c thÎ tre. Tõ nh÷ng h×nh vÏ bÝ hiÓm trªn nh÷ng phiÕn ®Êt sÐt. . KTV§. mét lêi khuyªn cã gi¸ trÞ. cha cã c¶ giÊy bót n÷a th× nh©n lo¹i ®· cã nh÷ng h×nh thøc ®Çu tiªn cña s¸ch råi.S¸ch gióp con ngêi tù kh¸m ph¸ d©n téc m×nh. ®Ó ®Õn víi ngêi ®äc. C©u nãi Êy hµm chøa mét ý nghÜa quan phong phó vµ mét ch©n lÝ. tr¸i ®Êt.®ã lµ c¸i thÇn k× nhÊt trong nh÷ng c¸i thÇn k× mµ nh©n lo¹i ®· s¸ng t¹o nªn. b.§äc s¸ch mang l¹i nhiÒu lîi Ých.Nªu ph¬ng híng hµnh ®éng cña c¸ nh©n..S¸ch cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh. T liÖu tham kh¶o. t©m t. . . nu«i dìng nh÷ng kh¸t khao cña chóng ta. S¸ch lµ s¶n phÈm tinh thÇn k× diÖu cña con ngêi. thcn. S¸ch lµ c¸i cÇn cã ®Ó con ngêi lu gi÷ vµ truyÒn l¹i cho mäi thÕ hÖ nh÷ng kh¸m ph¸ cña con ngêi vÒ vò trô. miÒn ®Êt xa x«i trªn thÕ giíi. . Con ngêi ngµy nay vÉn kh«ng hÒ gi¶m sót høng thó ®i t×m l¹i nh÷ng trang s¸ch hµng ngh×n n¨m nay. Tõ mét cËu bÐ må c«i.com 19 . T¸c ®éng cña s¸ch kh«ng hÒ bÞ giíi h¹n bëi thêi gian vµ kh«ng gian. lóc ®ã thùc tÕ lµ mét cuèn s¸ch vÜ ®¹i nhÊt kh«ng cã trong cuèi..Kh¼ng ®Þnh t¸c dông to lín cña s¸ch vµ viÖc ®äc s¸ch.S¸ch gióp ta hiÓu biÕt vÒ cuéc sèng vµ con ngêi qua c¸c thêi k× kh¸c nhau. ..S¸ch cã søc m¹nh vît qua mäi kh«ng gian. thÕ giíi tù nhiªn. thö th¸ch. khi cha cã c«ng nghÖ in Ên. hiÓu biÕt vÒ ®êi sèng v¨n ho¸. vÒ vò trô bao la. S¸ch . ChÝnh «ng ®· nãi ®Õn t¸c ®éng k× diÖu cña s¸ch ®èi víi m×nh trong mét lêi ph¸t biÓu gi¶n dÞ: “S¸ch më réng tríc m¾t t«i nh÷ng ch©n trêi míi”.. S¸ch . x· héi loµi ngêi. cao ®¼ng. biÕt hcä hái vµ lµm theo nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong s¸ch. chän läc. thÊt häc A-lÕch-x©y Pª-cèp ®· v¬n lªn trë thµnh nhµ v¨n Nga vÜ ®¹i næi tiÕng thÕ giíi Gor-ki – mét nhµ v¨n bËc thÇy cûa giai cÊp v« s¶n.. qua rµo c¶n ng«n ng÷. 1. . Nhê ®©u? Nhê mét nghÞ lùc sèng phi thêng ®· t×m gÆp mét thø tµi s¶n phi thêng: S¸ch! Nãi ®Õn M. . kh¸t väng cña con ngêi ë nh÷ng n¬i xa x«i nhÊt mµ chóng ta khã cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i tíi ®ã. cÇn truyÒn ®¹t l¹i míi ghi vµo s¸ch. S¸ch më réng ra nh÷ng ch©n trêi míi. CÇn cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ s¸ch vµ viÖc ®äc s¸ch. . nh÷ng t×nh c¶m tha thiÕt nhÊt cña con ngêi. Tõ l©u con ngêi ®· biÕt ®Õn sù k× diÖu cña s¸ch. t×nh c¶m.S¸ch lµ kÕt qu¶ cña lao ®éng trÝ tuÖ con ngêi. con ngêi ®îc nh©n d©n thÕ giíi kÝnh träng v× mét vèn hiÓu biÕt v¨n ho¸ võa réng lín võa s©u s¾c. nh÷ng ch÷ c¸i tõ l©u ®· trë nªn l¹ lïng trªn c¸c tÊm da cõu. ..Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. thêi gian. dã ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn s¸ch.

h¹nh phóc vµ ®au khæ..§ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ph¶n ¸nh chÝnh x¸c quy luËt cña tù nhiªn vµ ®êi sèng x· héi. dinhlybang2010@yahoo..Lin-c«n göi thÇy hiÖu trëng cña con trai m×nh – lµ mét l¸ th mang ®Ém tinh thÇn gi¸o dôc(SGK-Ng÷ v¨n. tËp 2 – NXBGD – trang 135) Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ mong muèn trªn? I. mäi truyÒn thèng cña c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè”. S¸ch xÊu? . S¸ch lµm cho c¸c d©n téc trªn thÐ giíi gÇn nhau h¬n. §äc nh÷ng cuèn s¸ch nh thÕ ®óng lµ ch©n trêi míi ®· më réng tríc m¾t ta vµ ®i s©u vµo trÝ ãc t©m hån co ngêi. Kh«ng cßn s¸ch. tµ d©m. m©u thuÉn gi÷a nh÷ng con ngêi.GTV§. quèc gia.. §ã lµ nh÷ng mong muèn mµ tÊt c¶ c¸c bËc phu huynh häc sinh trªn thÕ giíi còng nh ë ViÖt Nam ®Òu mong ®¹t ®îc. S¸ch ®a ®Õn cho ngêi ®äc nh÷ng hiÓu biÕt míi mÎ vÒ thÕ giíi mu«n loµi trªn hµnh tinh chóng ta vµ c¶ vò trô bao la kh«ng cïng kh«ng tËn n÷a.com 20 . Th cña tæng thèng Mü A. II. VËy thÕ nµo lµ s¸ch tèt? S¸ch tèt? S¸ch tèt? . phi v¨n ho¸. 10 tËp 2).. Hµng ngµn n¨m qua. v¨n ho¸. Mét ngêi sèng ë n¬i hÎo l¸nh ë Ch©u ¸ còng cã thÓ ®äc ®îc cuèn s¸ch ë mét ®Êt níc xa x«i ë Ch©u MÜ. §Ò 16: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè”... 1.§ã nh÷ng cuèn s¸ch xuyªn t¹c ®êi sèng. ®¹i häc. §Æc biÖt nh÷ng cuèn s¸ch vÒ v¨n häc.Gor-ki ®· rÊt chÝ lÝ khi nãi: “S¸ch më réng tríc m¾t t«i nh÷ng ch©n trêi míi”.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nçi buån... Ngoµi nh÷ng cuèn s¸ch cã néi dung tèt th× vÉn cã nh÷ng cuèn s¸ch phi khoa häc. Nh÷ng cuèn s¸ch vÒ x· héi cho ta hiÓu biÕt vÒ lÞch sö.. Gi¶i thÝch. g©y kÝch ®éng b¹o lùc. hªm nay. S¸ch lµ thÕ. Ta biÕt ®îc niÒm vui.. nh÷ng cuèn s¸ch ®îc in hµng lo¹t b»ng c¸c m¸y in ®iÖn tö hiÖn ®¹i.Lin-c«n (1809 . d©n téc. chiÕn tranh. thcn. g©y chia rÏ. (TrÝch Th cña Tæng thèng MÜ A. gióp ta hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi bªn trong cña con ngêi qua c¸c thêi k× kh¸c nhau ë nh÷ng ®Êt níc. nh÷ng kh¸t väng vµ ®Êu tranh cña hä. Mét trong nh÷ng ®iÒu Êy lµ: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè”. nã cã søc m¹nh nh thÕ cho nªn M... x· héi vµ c¸c mÆt kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi con ngêi.1865) göi thÇy HiÖu trëng cña con trai m×nh – SGK Ng÷ v¨n 10. GQV§. v¨n minh cña nh©n lo¹i khã mµ tån t¹i ®îc. Nã cung cÊp tri thøc vÒ khoa häc tù nhiªn. §ã lµ mét vÊn ®Ò cã t¸c dông gi¸o dôc rÊt lín ®èi víi thÕ hÖ trÎ ngµy nay vÒ gi¸ trÞ cña thµnh qu¶ lao ®éng do chÝnh b¶n th©n m×nh lµm ra. S¸ch vÉn tiÕp tôc ph¸t huy søc m¹nh k× diÖu cña nã. quyÒn lîi cña tÊt c¶ mäi ngêi. con ngêi ®· s¸ng t¹o ra s¸ch vµ ®am mª ®äc s¸ch. nÒn v¨n ho¸. Nhng nÕu xa kia niÒm vui Êy chØ lµ ®Æc quyÒn cña mét sè ngêi rÊt nhá th× ngµy nay lµ niÒm vui. cao ®¼ng.. Ta kh«ng thÓ h×nh dung mét thÕ giíi kh«ng cã s¸ch. d©n téc kh¸c nhau trªn thÕ giíi.

Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ. ®¹i häc. KTV§. vÒ ý nghÜa sö dông th× 1 ®«-la do chÝnh tay m×nh lµm ra l¹i lín h¬n 5 ®«-la nhÆt ®îc trªn hÌ phè..Tæng thèng MÜ A. Cã nghÜa lµ: Mét ®ång ®«-la kiÕm ®îc b»ng chÝnh søc lao ®éng.. Chøng minh. §Ò 17. cao ®¼ng. Cã lµ thùc tr¹ng lµ häc sinh. ý nghÜa cña mong muèn. . Tõ nhá. nhng ®ã lµ gi¸ trÞ vÒ con sè vµ sö dông trong lu th«ng mua b¸n nhng vÒ gi¸ trÞ tinh thÇn. lín lªn chóng tù do ®ßi ®îc lµm nh÷ng ®iÒu chóng muèn – c¶ ®iÒu tèt lÉn ®iÒu xÊu ®ã lµ sù häc ®ßi.. VËy mong muèn cña tæng thèng MÜ: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®îc do c«ng søc cña m×nh bá ra cßn quý h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®îc trªn hÌ phè” trong vÊn ®Ò nµy lµ rÊt cã gi¸ trÞ. ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña con c¸i ®Æc biÖt lµ vÒ nhu cÇu tiÒn b¹c.®Æc biÖt lµ tiÒn do chÝnh søc lao ®éng cña c¸c em lµm ra.B×nh luËn: + Trong XH ngµy nay cã nhiÒu bËc PHHS còng d¹y con c¸i m×nh theo t tëng Êy + Nhng còng cßn nhiÒu bËc cha mÑ nu«ng chiÒu con c¸i. . b»ng bµn tay khèi ãc cña m×nh th× cã gi¸ trÞ h¬n rÊt nhiÒu so víi 5 ®«-la do nhÆt ®îc trªn hÌ phè – tiÒn kh«ng ph¶i do m×nh lµm ra. sinh viªn ngµy nay chØ biÕt yªu cÇu «ng bµ. .Lin-c«n dinhlybang2010@yahoo. phÇn ®¾ng cay lµ lín “m«n phÇn” so víi phÇn “dÎo ngät”. + RÊt cÇn nhµ trêng gi¸o dôc c¸c em biÕt quý träng ®ång tiÒn . cha mÑ ph¶i cho tiÒn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh: quÇn ¸o. . . nh÷ng ®øa trÎ Êy ®· cã tiÒn ®Ó lµm theo ®ßi hái cña m×nh. trang søc. t¸c ®éng gi¸o dôc ®Õn mäi thÕ hÖ häc sinh vµ ngay c¶ nh÷ng bËc phô huynh häc sinh hay chiÒu chuéng con c¸i. ®Ó cËu cã ý thøc tù trong kiÕm ra tiÒn b»ng bµn tay vµ khèi ãc cña m×nh sÏ cã gi¸ trÞ h¬n nhiÒu tiÒn do nhÆt ®îc.trong khi ®ã cha lµm ra mét ®ång tiÒn nµo do søc lao ®éng cña m×nh §ã lµ mét hiÖn tîng phæ biÕn trong x· héi. t¸c ®éng ®Õn c¸c thÇy c« vµ cha mÑ häc sinh.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.Bµi häc b¶n th©n. B×nh luËn.Lin-c«n muèn thÇy hiÖu trëgn h·y d¹y cho con trai m×nh hiÓu thËt râ rµng ®iÒu ®ã. 2. mµ ngÉu nhiªn nhÆt ®îc. MÆc dï 5 ®«-la ph¶i lín h¬n 1 ®«-la (gÊp 5 lÇn).. Còng nh vËy.. ®iÖn tho¹i.Ph©n tÝch: ý nghÜa cña mong muèn trªn ®èi víi chóng ta lµ rÊt to lín Ca dao ViÖt Nam cã c©u: Ai ¬i bng b¸t c¬m ®Çy DÎo th¬m mét h¹t ®¾ng cay mu«n phÇn §ã lµ lêi r¨n d¹y cña cha «ng ta vÒ ý thøc tr©n träng gi¸ trÞ cña thµnh qu¶ lao ®éng: mét h¹t c¬m dÎo ngät cã ®îc lµ do qu¸ tr×nh lao ®éng v« cïng cùc nhäc cña viÖc cµy cÊy.(TrÝch Th cña Tæng thèng MÜ A. tæng thèng cña mét quèc gia hïng m¹nh trªn thÕ giíi ®· göi mét mong muèn chÝnh ®¸ng tíi thÇy hiÖu trëng cña con trai m×nh. mong muèn Êy lµ: h·y d¹y cho cËu con trai m×nh hiÓu r»ng mét ®«-la kiÕm ®îc b»ng søc lao ®éng cña m×nh sÏ lín h¬n 5 ®«-la nhÆt ®îc trªn hÌ phè do sù ngÉu nhiªn mµ cã. giÇy dÐp. Ph©n tÝch. . chóng kh«ng hÒ biÕt ®Õn gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn do må h«i c«ng søc cña cha mÑ lµm ra nªn chóng kh«ng hÒ tr©n träng nã. III.Chøng minh: B»ng chÝnh thùc tÕ cña mçi ngêi vÒ vÊn ®Ò nµy. “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi”. xe cé.com 21 . thcn. xin ®îc hay lÊy trém ®îc cña ai ®ã.

. sự không trung thực. ®¹i häc.Về nội dung trực tiếp. nh×n nhËn thÊt b¹i lµ mét c¬ héi tèt ®Ó vît qua vµ thµnh c«ng ë lÇn thi sau. Néi dung: Đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống 1. nhà trường và xã hội để tu rèn đức tính trung thực cho học sinh. ý kiến này đề cập đến đức tính trung thực của con người. sống đúng với bản chất con người. H·y biÕt chÊp nhËn thÊt b¹i. nh×n bµi cña b¹n. Ngăn chặn hiện tượng không trung thực trong giáo dục và cuộc sống. mong muèn cña Tæng thèng MÜ A. Còn gian lận là làm mọi cách để đỗ bằng được. GQV§. H·y sèng trung thùc víi mäi ngêi vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. Trong cuộc sống. giúp học sinh phát huy được năng lực. xã hội phát triển. anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. 2. . hiện tượng gian lận ngày càng gia tăng với nhiều biểu hiện phức tạp đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối. ®ã l¹i lµ mét ®iÒu ®¸ng xÊu hæ. thành thực. §ã lµ mét ®iÒu vinh dù h¬n lµ thi ®ç nhng lµ do gian lËn trong qu¸ tr×nh thi: quay cãp. (Gợi ý: 1. xảy ra ở phạm vi từ gia đình cho tới toàn bộ xã hội. + ChÊp nhËn thi rít – thi trît: tøc lµ kÕt qu¶ kh«ng ®¹t. 2.Trong khi thi: + Trung thực là phải làm bài bằng thực lực và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng thực chất của mình. Trong hoµn c¶nh ®ã. Nêu gương cho thế hệ những tấm gương về trung thực. không cần thực chất. Bàn luận về trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. gian dối cũng không phải hiếm hoi. năng lực.) Bµi lµm I. GTV§: Bé GD&§T ®· ph¸t ®éng ngµnh gi¸o dôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Nãi kh«ng víi tiªu cùc vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. nh÷ng tiªu cùc trong thi cö còng ®îc ng¨n chÆn tèi ®a. Thực trạng: Trong thi cử.com 22 . Trung thực trong khi thi sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giải thích: . Lin-côn muốn khẳng định: chấp nhận thi rớt một cách trung thực còn vinh dự hơn thi đỗ nhờ gian dối. thúc đẩy sự tiến bộ trong giáo dục. Cho ®Õn nay ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp: bÖnh thµnh tÝch trong ngµnh ®· ®îc kh¾c phôc theo híng tÝch cùc.. với sự thực và không gian dối. tËp 2 – NXBGD – trang 135) Từ ý kiến trên. dinhlybang2010@yahoo. gia đình. . Ngêi häc sinh ®ã cÇn th¼ng th¾n nh×n vµo n¨ng lùc häc tËp cña chÝnh m×nh khi kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña bµi thi. thcn.1865) göi thÇy HiÖu trëng cña con trai m×nh – SGK Ng÷ v¨n 10.Lin-c«n ®èi víi thÇy hiÖu trëng cña con trai m×nh lµ mét mong muèn chÝnh ®¸ng. Biện pháp: Phối hợp giữa gia đình. 3.Về thực chất. II. lời của A. (1809 .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. cao ®¼ng. Sự cần thiết của việc tu rèn đức tính trung thực Trung thực là thẳng thắn. Trung thực là một đức tính nền tảng của con người giúp bản thân. trình độ của mình. cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi c¸c nhµ gi¸o vµ mäi thÕ hÖ häc sinh: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi”.

V× thÕ. .lin-c«n muèn thÇy hiÖu trëng h·y d¹y con trai m×nh mét ®iÒu rÊt hÖ träng: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ngêi ra gi¸ cao nhÊt nhng kh«ng bao giê dinhlybang2010@yahoo. ngay cả khi phải đối diện với thất bại. Víi môc ®Ých Êy tæng thèng MÜ A. Trung thực là một phẩm 0.5 chất cao đẹp làm nên nhân cách con người và là đức tính cần thiết cho cuộc sống. GTV§. thcn. C¸c thÇy c« ph¶i gi¸o dôc häc sinh cña m×nh biÕt sèng trung thùc. luôn thành thực với mình. chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi. Thiếu trung thực không chỉ biến con người thành đê tiện mà còn khiến cho cuộc sống lâm vào tình trạng thực giả bất phân. góp phần tích cực thúc đẩy tiến bộ xã hội. không chấp nhận gian dối trong bất kì mối quan hệ nào. cần khẳng định và bảo vệ sự trung thực. trung thực trong khi 0. mà hành động cụ thể lúc này chính là trung thực trong khi thi. Bài học nhận thức và hành động. Nh÷ng s¶n phÈm Êy ®Òu cã gi¸ thµnh nhÊt ®Þnh cña nã./ §Ò 18: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ngêi ra gi¸ cao nhÊt nhng kh«ng bao giê ®îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh” (TrÝch Th cña Tæng thèng MÜ A. + Thiếu trung thực là làm những điều gian dối. Sống trung thực là một niềm hạnh phúc cao quí. III.Bản thân cần nhận thức sâu sắc trung thực là một giá trị làm nên nhân cách của mình. Thµnh qu¶ lao ®éng cña c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ lµ nh÷ng s¶n phÈm vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ con ngêi lµm ra.Lin-c«n (1809 . Nhng tr¸i tim vµ t©m hån con ngêi th× chØ cã mét. . Đối với tư cách của một thí sinh. với người. tËp 2 – NXBGD – trang 135) Anh/ chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ mong muèn trªn? I.Bµi häc b¶n th©n.Đồng thời cần không ngừng tu dưỡng để có được phẩm chất trung thực. ngay gian lẫn lộn. ®¹i häc. KTV§ . . công việc nào.Kh¼ng ®Þnh mong muèn trªn cña tæng thèng MÜ còng nh cña c¸c bËc phô huynh lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng.1865) göi thÇy HiÖu trëng cña con trai m×nh – SGK Ng÷ v¨n 10. .com 23 . khuất tất.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. thua thiệt vẫn cần sống cho trung thực. nhưng không trung thực sẽ là một người thiếu nhân cách và có thể gây ra nhiều nguy hại cho xã hội 3. kiên quyết đấu tranh với mọi hiện tượng thiếu trung thực đang tồn tại khá phổ biến trong xã hội. cho dï cã bao nhiªu tiÒn ®i ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ mua b¸n ®îc khi chñ së h÷u cña tr¸i tim vµ t©m hån kh«ng b¸n. cao ®¼ng.5 thi là điều quan trọng hơn cả.Trong cuộc sống: + Trung thực là coi trọng thực chất. Vµ ph¶i cã ®øc tÝnh trung thùc Êy trong cuéc sèng. + Người trung thực phải là người biết rõ: Trung thực trong khi thi dù bị rớt vẫn vinh dự hơn đỗ đạt nhờ gian lận.

§ã lµ thµnh qu¶ lao ®éng cña con ngêi mµ ta cã thÓ ®em b¸n cho ngêi cã nhu cÇu mua. GQV§. . Nhng kh«ng bao giê ®îc b¸n tr¸i tim vµ t©m hån m×nh cho dï gi¸ cao ®Õn bao nhiªu ®i ch¨ng n÷a. nguyªn nh©n. 1. cao ®¼ng. vµ gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy thÕ nµo. gi¸ trÞ.. II. Chóng ta cÇn nhËn thøc vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo? Thùc tr¹ng. tÊt c¶ cuéc sèng cña ta sÏ bÞ thuéc vÒ ngêi kh¸c.Nhng tr¸i tim vµ t©m hån cña con ngêi lµ duy nhÊt kh«ng thay thÕ ®îc. nh÷ng ph¸t minh.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. dinhlybang2010@yahoo. . chøng minh. thcn.B»ng t©m hån vµ tr¸i tim cña m×nh th× ta míi cã tù do.Nhng tr¸i tim vµ t©m hån con ngêi th× chØ cã mét do cha mÑ ta ban tÆng. 2. b×nh luËn.Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa. nghÖ thuËt. Anh/ chÞ h·y bµy tá hiÓu biÕt cña m×nh trong mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 vÒ vÊn ®Ò trªn? I. chóng ta h·y cïng bµn luËn. hËu qu¶.v× c¸i lîi tríc m¾t mµ b¸n c¶ tr¸i tim vµ t©m hån m×nh cho ngêi kh¸c. “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ngêi ra gi¸ cao nhÊt nhng kh«ng bao giê ®îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh” .Tr¸ch nhiÖm cña ngêi thÇy lµ ph¶i d¹y cho häc trß biÕt ®iÒu ®ã.com 24 . GTV§ VÊn ®Ò m«i trêng sèng cña con ngêi trªn tr¸i ®Êt ®· vµ ®ang bÞ « nhiÔm lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi bÊt k× quèc gia nµo.. ë ViÖt Nam sù « nhiÔm m«i trêng lµ b¸o ®éng. GQV§. (B»ng thùc tiÔn cña b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh) .. VËy chóng ta hoµn toµn cã quyÒn b¸n nh÷ng s¶n phÈm do bµn tay vµ khèi ãc – c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ – cña m×nh cho ngêi kh¸c víi gi¸ c¶ tho¶ thuËn. KTV§ .. ®îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh”. cã nh÷ng quyÒn cña con ngêi nhng nÕu ta b¸n tr¸i tim vµ t©m hån m×nh cho kÎ kh¸c cã nghÜa lµ ta ®· lµ n« lÖ cña hä. V× nã g©y ra nh÷ng hiÖn tîng biÕn ®æi khÝ hËu dÉn ®Õn nh÷ng th¶m ho¹ thiªn tai khñng khiÕp. nhng nÕu cÇn vÉn cã thÓ b¸n víi gi¸ c¶ phï hîp.C«ng søc b»ng c¬ b¾p kÕt hîp víi trÝ tuÖ cña con ngêi bá ra ®Ó lao ®éng sÏ t¹o ra nh÷ng thµnh qu¶ lµ vËt chÊt hay tinh thÇn. nhiÒu ngêi .®Æc biÖt lµ líp trÎ. s½n sµng lµm “n« lÖ” cho kÎ kh¸c ®Ó ch¹y theo mét nhu cÇu bÊt chÝnh nµo ®ã. Ph©n tÝch. nã chÝnh lµ cuéc sèng cña ta. t¸c ®éng cña c©u nãi trong viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. ®Æc biÖt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. Cho dï ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc. §©y lµ mong muèn quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch còng nh tµi n¨ng cña con ngêi. III. nh÷ng chÕ t¹o khoa häc. chÝnh v× thÕ kh«ng thÓ b¸n cho ngêi kh¸c ®îc cho dï víi gi¸ cao ®Õn thÕ nµo. . Gi¶i thÝch. v× thÕ nÕu ta b¸n nã ®i hoÆc ®¸nh mÊt nã th× ta kh«ng cßn lµ chÝnh m×nh n÷a..S¶n phÈm hµng ho¸ cña c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ th× bao giê còng cã thÓ ®Þnh ®îc gi¸ tiÒn. ®¹i häc. vµ kh«ng cho phÐp ngêi kh¸c ra gi¸ ®Ó mua.Nhng trong x· héi ngµy nay. §Ò 19: M«i trêng sèng cña con ngêi ®ang ngµy cµng bÞ « nhiÔm nÆng nÒ.. II. . .Bµi häc b¶n th©n. Mäi ngêi ®Òu cã thÓ lµm ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®ã. .

NhiÒu lo¹i dÞch bÖnh xuÊt hiÖn. HËu qu¶.LuËt ph¸p cha thùc sù nghiªm minh.. ..... níc.T×nh tr¹ng chÆt ph¸ rõng ®Çu nguån. . c¸c lo¹i khÝ g©y hiÖu øng nhµ kÝnh. nhµ m¸y xÝ nghiÖp ®· bÊt chÊp luËt ph¸p th¶i ra m«i trêng. . HiÖn tr¹ng mt sèng cña chóng ta. cã ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng.¤ nhiÔm mt ®Êt ¶nh hëng xÊu ®Õn c©y trång... 1. a..Kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n trªn (ph©n tÝch vµ dÉn chøng) dinhlybang2010@yahoo. .. 2. nhiÖt ®é qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. . sè lîng ngêi ®îc sö dông níc s¹ch chiÕm tØ lÖ kh«ng lín.. r¸c th¶i c«ng nghiÖp. ®Þa chÊt. r¸c th¶i sinh ho¹t kh«ng ph©n huû ®îc.. thcn. níc ma... vËt nu«i vµ con ngêi.. MTTN: bao gåm c¸c thµnh phÇn tù nhiªn nh ®Þa h×nh. ®¹i häc..¤ nhiÔm vÒ ¸nh s¸ng. . khÝ hËu. hå.. c¸c lo¹i axit. ®éng ®Êt.. Nguyªn nh©n.. Nã bao gåm tÊt c¶ c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh con ngêi. diÖn tÝch bao phñ bÞ gi¶m ngiªm träng. C¸c nguån níc: ao.com 25 .. ®· ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ vµ chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi. 3... . Nguyªn nh©n *Kh¸ch quan: . M«i trêng cã hai lo¹i chÝnh: ®ã lµ MT tù nhiªn vµ MT x· héi. sù tån t¹i. suèi.HËu qu¶.. M«i trêng sèng cña con ngêi lµ mét kh¸i niÖm réng. quan hÖ c¸ nh©n víi céng ®ång thÓ hiÖn b»ng luËt ph¸p. nguån níc ngÇm. MTXH: lµ tæng thÓ c¸c mqh gi÷a con ngêi víi con ngêi. .ý thøc cña con ngêi kh«ng t«n träng luËt ph¸p b¶o vÖ m«i trêng... ®Êt trång. sinh ho¹t bÞ ¶nh hëng nghiªm träng.« nhiÔm nguån kh«ng khÝ: c¸c nhµ m¸y ®· vµ ®ang th¶i ra mtkk mét nguån cacbonnic khæng lå. * Chñ quan: . ®· g©y ra c¸c bÖnh lÝ vÒ m¾t: ©m thanh cña c¸c lo¹i ®éng c¬ qu¸ lín ®Æc biÖt ë c¸c ®« thÞ lín còng ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi. rõng phßng hé. nã g©y ra biÕn ®æi khÝ hËu: vÝ dô b·o lò t¹i c¸c tØnh miÒn Trung ViÖt Nam th¸ng 10 n¨m 2009 g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng vÒ ngêi vµ tµi s¶n quèc d©n.. níc th¶i c«ng nghiÖp cha qua xö lÝ. ®· vµ ®ang lµm cho nguån ®Êt ®ai bÞ c¹n kiÖt. bÞ röa tr«i...Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.. nhu cÇu vÒ níc uèng vµ níc sinh ho¹t ë nhiÒu vïng miÒn ®ang bÞ thiÕu nghiªm träng. .. h¹n h¸n. cam kÕt.NhËn thøc cña con ngêi vÒ « nhiÔm m«i trêng cßn rÊt h¹n chÕ. r¸c th¶i sinh ho¹t.. . . khãi bôi xe h¬i vµ c¸c lo¹i ®éng c¬ kh¸c... sãng thÇn.T×nh tr¹ng nãng lªn cña tr¸i ®Êt g©y ra nh÷ng biÕn ®éng lín vÒ khÝ hËu toµn cÇu dÉn ®Õn c¸c hiÓm ho¹ thiªn tai ngµy cµng khñng khiÕp: lò lôt.V× lîi nhuËn kinh tÕ tríc m¾t mµ c¸c c«ng ti. s«ng.« nhiÔm nguån níc: hiÖn nay TG vµ ®Æc biÖt lµ VN ®· bÞ « nhiÔm nguån níc. kh« c»n. nã g©y ra nhiÒu bÖnh vÒ ®êng h« hÊp. Gi¶i ph¸p.. . s¶n xuÊt. sinh vËt..¤ nhiÔm nguån ®Êt: ®Êt ®ai ngµy cµng bÞ tho¸i ho¸. ©m thanh tiÕng ån t¹i c¸c ®« thÞ lín trong c¸c dÞp lÔ tÕt cña VN&TG th× sù qu¸ t¶i vÒ cêng ®é vµ lo¹i ¸nh s¸ng. quy ®Þnh. r¸c th¶i c«ng nghiÖp. r¸c th¶i bÖnh viÖn. b.¤ nhiÔm mt níc – s¶n xuÊt.. ph¸t triÓn cña con ngêi vµ mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt.. cha ®ñ m¹nh ®Ó ng¨n chÆn mäi sù vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng. thÓ chÕ.. cao ®¼ng. biÓn c¶ ®¹i d¬ng..¤ nhiÔm mt kh«ng khÝ: g©y ra rÊt nhiÒu laäi bÖnh vÒ ®êng h« hÊp.. r¸c th¶i y tÕ.

thêng xuyªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña sù « nhiÔm mt. với khoảng 250 tấn rác được thải ra các sông ở khu vực Hà Nội) và công nghiệp (khoảng 260. thµnh phè. ®¹i häc. c¸c vïng miÒn trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam cã m«i trêng xanh-s¹ch-®Ñp ®Ó lÊy lµm m« h×nh ¸p dông cho nh÷ng n¬i cã m«i trêng « nhiÔm.mét níc ®ang ph¸t triÓn. quá trình phát triển của Công viên Yên Sở vẫn dậm chân tại chỗ kể từ đó. KTV§.. .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Phần lớn lượng nước thải sinh hoạt (khoảng 600.chất thải gây ô nhiễm Hầu hết các sông hồ ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp – quan tâm đến các nguồn nước Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nước nghiêm trọng tại Việt Nam? Chiến lược lâu dài là có thể cung cấp những nguồn nước uống an toàn đã qua xử lý và cải thiện hệ thống vệ sinh. Tình trạng này sẽ được chấm dứt bởi tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản lớn nhất Malaysia. tỉ lệ trẻ em tử vong tại các khu vực bị ô nhiễm nguồn nước là rất cao. và chỉ có 30% là được xử lý) cũng không được trang bị hệ thống xử lý nước thải. Do đó. nơi có dân cư đông đúc và nhiều các khu công nghiệp lớn này đều bị ô nhiễm. cao ®¼ng. Hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỉ lệ người chết do các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước như viêm màng kết. .000 m3 và chỉ có 10% được xử lý) đều không được xử lý mà đổ thẳng vào các ao hồ...000 m3 mỗi ngày. thcn.Nªu mét sè quèc gia. Nguyên nhân . vÊn ®Ò « nhiÔm mt lµ 1 vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch. sau đó chảy ra các con sông lớn tại Vùng Châu thổ Sông Hồng và Sông Mê Kông. đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm. vấn đề nghiêm trọng Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa. III. Người dân trong khu vực này không chỉ không có đủ nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu mà điều kiện sống của họ còn bị đe dọa nghiêm trọng chính vì nhiều khu vực trong công viên cũng là nơi nuôi dưỡng mầm mống của dịch bệnh. Ngoài ra. nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất như các lò mổ và ngay cả bệnh viện (khoảng 7000 m3 mỗi ngày. Ngoài ra. *** Ô nhiễm nguồn nước. Đáng lưu ý là hệ thống hồ trong Công viên Yên Sở. được coi là thùng chứa nước thải của Hà Nội với hơn 50% lượng nước thải của Hà Nội. nhiều ao hồ và sông ngòi tại Hà Nội đã bị ô nhiễm nặng.Gi¸o dôc ý thøc céng ®ång vÒ BVMT. . Rất nhiều sông hồ ở phía Nam thành phố như sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu cũng đang nằm trong tình trạng ô nhiễm như vậy.HÖ thèng ph¸p lÝ.VN. Chiến lược ngắn hạn là sử dụng những phương pháp xử lý nước đơn giản tại hộ dinhlybang2010@yahoo. ung thư ngày càng tăng lên. . chÕ tµi nghiªm minh ®Ó xö ph¹t thÝch ®¸ng cho c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc vi ph¹m.CÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn mét c¸ch ®ång bé. Vì vậy.Bµi häc cho mçi ngêi d©n vn. Mặc dù mở cửa từ năm 2002 nhưng công viên Yên Sở không được sử dụng một cách hiệu quả do sự ô nhiễm và mùi ô uế bốc lên từ hồ.com 26 . .. .. t¹o ra mt sèng trong lµnh cho con ngêi. đã được Chính phủ Việt Nam cho phép tiếp tục tham gia vào công việc tái tạo Công viên Yên Sở và cải thiện chất lượng nước sông hồ ở Hà Nội. Gamuda Berhad. công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam. tiêu chảy.

buổi sáng sớm người dân TPHCM ra đường ngạc nhiên thấy nhiều nơi sương mù dày đặc.6 lần.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. thcn. một hệ thống vệ sinh hiện đại. nồng độ chất toluene tăng từ 1 đến 1. Người đi đường khốn khổ vì nắng nóng và khói bụi của rừng xe máy và ô tô vây quanh. Bên cạnh đó. mắt cay sè. nước sạch và không khí trong lành là những điều thiết yếu để có được một cuộc sống khỏe mạnh. cũng cần phải áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn đối với vấn đề kiểm soát ô nhiễm. Trên nhiều trục đường lớn giao nhau khắp các quận nội thành thường ùn tắc giao thông. Trong các ngày 16.000 ô tô các loại (chưa kể hàng triệu lượt xe ở các tỉnh về TP). Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM cho biết nồng độ chì trong khói thải giao thông đang tăng nhanh. Nếu có thêm những dự án lớn tương tự để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước. từ 1. Ngay cả việc xây dựng thói quen rửa tay cũng có thể bảo vệ hàng triệu con người. ngoài chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức. Đây là đối tượng chính gây gia tăng ô nhiễm không khí cho TP. Các chất độc hại khác trong không khí cũng tăng. ®¹i häc. TPHCM hiện có hơn 2 triệu xe gắn máy và 500. Vì sao có hiện tượng kỳ lạ này? Trao đổi với thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan. Phó Phòng Dự báo . gia đình như lọc nước. Những triệu chứng của ngộ độc khói xe. chúng tôi mới biết đây không phải là hiện tượng sương mù thông thường mà là sương mù do khói bụi! Nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn từ 3 đến 7 lần Tháng 4. có môi trường xanh sạch đẹp cùng với những công trình phục vụ thương mại.phục vụ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Một ví dụ điển hình là dự án công viên Yên Sở trị giá hàng triệu đô la đã được đề cập ở trên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã và đang làm việc với Gamuda để cải tạo và nâng cấp hệ thống Công viên hồ. Một trong những phần quan trọng của dự án này là xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất tại công viên Yên Sở với công suất xử lý một nửa lượng nước thải của Hà Nội. Hà Nội sẽ tiến tới kỷ niệm sinh nhật thứ 1000 với một diện mạo mới: sạch và xanh.phải đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu. Tại 3 trạm quan trắc ô nhiễm do giao thông đặt ở vòng xoay Hàng Xanh. tràn đầy bản sắc văn hóa. Ảnh: NLĐ. *** Ô nhiễm không khí – báo Lao động Cập nhật: 11:00 AM. 17 và 18-4. TPHCM vào cao điểm mùa nóng.4 lần so với năm trước. vòng xoay Phú dinhlybang2010@yahoo. Điều quan trọng nhất là chính phủ cần đầu tư và xây dựng những dự án nước sạch cũng như các công trình xử lý nước thải để hỗ trợ cho chiến dịch này và thu hút người dân tham gia. Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM cho biết hiện nay xe gắn máy chiếm hơn 80% tổng lưu lượng xe hoạt động trong nội thành. nhiều người đã thấy chóng mặt. 19/04/2007 Khi đi ra đường. đun sôi nước bằng lượng nhiệt thừa từ nấu nướng.4 đến 2.1 đến 2 lần. nên đeo khẩu trang để tránh hít khói bụi lẫn trong sương mù. buộc tất cả mọi doanh nghiệp . Xét cho cùng. nghẹt thở. Mới tắc đường chưa đầy năm phút. kênh Yên Sở trở thành một công viên công cộng tiêu chuẩn quốc tế với những hồ nước tự nhiên sạch sẽ. khách sạn và du lịch. Dự án công viên Yên Sở sẽ biến khu công viên bình thường hiện nay thành một cửa ngõ phía Nam sôi động.từ quy mô nhỏ đến lớn . và những công trình đô thị quanh hồ mang lại cho người dân Hà Nội và du khách một lối sống lành mạnh. như nồng độ benzen tăng 1. cao ®¼ng.com 27 .

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

Lâm và ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, kết quả đo được cho thấy nồng độ bụi tại các trạm đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3 đến 7 lần, cao nhất là tại vòng xoay Phú Lâm, mức tăng của tháng sau so với tháng trước là 1,24 lần. Chứa rất nhiều chất độc hại Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, sương mù bình thường là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát mặt đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1 km. Sương mù thường được chia làm các loại: sương mù bức xạ, sương mù bình lưu, sương mù thung lũng, mù khô... Hiện tượng sương mù tại TPHCM mấy ngày qua được xếp vào loại sương mù bức xạ. Thạc sĩ Lan nói: Chúng ta thường nghĩ rằng sương mù là vô hại, song không phải thế. Bình thường, bức xạ mặt trời sẽ phát tán khói bụi làm tan đi, nhưng khi có sương mù khói bụi bị giữ lại ở gần mặt đất. Nhất là giai đoạn thời tiết giao mùa như hiện nay, khi trời chưa có mưa, sương mù xuất hiện gặp không khí ô nhiễm nên chứa rất nhiều chất độc hại. Khói bụi giao thông càng nhiều, mức ô nhiễm càng cao. Lúc này sương mù chính là khói, bụi lơ lửng cộng với hơi nước, vì vậy sương mù có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Thạc sĩ Lan khuyên, hiện nay chúng ta chưa có giải pháp nào khác ngoài cách tự bảo vệ mình. Khi đi ra đường, nên đeo khẩu trang để tránh hít khói bụi lẫn trong sương mù. Còn các phương tiện giao thông, để tránh tai nạn do hạn chế tầm nhìn cần đi chậm, cẩn thận. Cần có những giải pháp khoa học quyết liệt Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM đã bố trí 6 trạm quan trắc theo dõi, đo đạc chỉ số các chất thường gây ô nhiễm không khí ở nhiều khu vực, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giảm tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng trên địa bàn. Các nghiên cứu khoa học đã cảnh báo chất gây ô nhiễm từ khí thải xe cơ giới xâm nhập vào phổi và thậm chí vào máu con người, có thể gây ra các vấn đề về mắt và hệ thống hô hấp. Những tác động lâu dài của khí thải xe cơ giới có thể dẫn tới các bệnh như vô sinh, tim, thận và ung thư phổi... Theo các chuyên gia y tế, hiện chưa có vật liệu nào có thể giúp chế tạo khẩu trang ngăn các khí độc và chất thải dạng hạt kích thước nhỏ (có trong khí thải động cơ) xâm nhập cơ thể con người. Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, cần có những giải pháp khoa học và quản lý hành chính một cách quyết liệt. Theo kế hoạch, trong năm 2007 Cục Đăng kiểm và Bộ Thương mại sẽ đề xuất tiêu chuẩn nhiên liệu mới cho VN. Với chất lượng nhiên liệu mới sẽ giảm thiểu một số chất hữu cơ gây hại và giúp hệ thống phát thải có khả năng tự lọc ***

Lao Động số 90 Ngày 20/04/2007 Cập nhật: 9:23 PM, 19/04/2007 (LĐ) - Sau Hội nghị cấp Người tham gia giao thông luôn cao APEC, Hà Nội lại tái phải hít bụi diễn bụi nghiêm trọng. Mức độ ô nhiễm không khí do bụi là rất trầm trọng, vượt chỉ số tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, trong đó có những khu vực gấp từ 3 - 4 lần.
dinhlybang2010@yahoo.com 28

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

Chỗ nào cũng... bụi Những ngày qua, chúng tôi có mặt tại nhiều tuyến đường ở HN, đặc biệt là các tuyến đường vành đai II, III như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Vĩnh Tuy, Minh Khai... để ghi nhận mức độ ô nhiễm môi trường. Tại nhiều khu vực như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, bụi bao phủ mịt mù mỗi khi có ôtô chạy qua. Chị Thu Hằng ở đường Hoàng Quốc Việt bức xúc, những ngày diễn ra Hội nghị APEC, các lực lượng thanh tra, CSTT, CSGT xử lý rất mạnh xe chở vật liệu rời, nhưng nay vi phạm lại tái diễn. Về nguồn phát sinh bụi, Cty môi trường đô thị HN cho biết, do các hoạt động giao thông vận tải như xe chở vật liệu, bùn, đất, cát san nền, ximăng, vôi... Các loại xe này chưa được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí không che chắn nên trong quá trình vận chuyển làm rơi vãi trên đường, tạo ra nguồn bụi gây ô nhiễm không khí và mất vệ sinh. Theo ông Chử Văn Chừng - Tổng GĐ Cty môi trường đô thị HN, khảo sát tại 4 điểm như Đuôi Cá, đê sông Hồng, đường Láng - Hoà Lạc, chân cầu Thăng Long thì có tới 95% tổng số xe tải lưu thông là không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, không che chắn và chở quá tải trọng. Theo số liệu từ Sở Xây dựng HN, trung bình mỗi tháng, TP có trên 1.000 công trình xây dựng, cải tạo nhà cửa không phép, các dự án cải tạo hạ tầng đô thị, nhưng do quản lý chưa được chặt chẽ, đang trở thành nguyên nhân gây ra bụi tại đô thị. Tiếp đến là các điểm kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng (trên 300 điểm) đều không đủ các điều kiện kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường như diện tích nhỏ hẹp không thể che chắn vật liệu, sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết. Cần xử lý kiên quyết Một thực tế cho thấy, các phương tiện vận chuyển vật liệu, chất thải xây dựng đều không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về chống rơi vãi. Số phương tiện này hoạt động chủ yếu ở khu vực vành đai suốt ngày đêm, thường là xe hiệu Hyundai (khoảng 20%), xe IFA, xe Daewoo (khoảng 15%). Khi UBND TP có quyết định 02 về giảm bụi, chủ các phương tiện đều lắp hệ thống nắp đậy, ra vào công trường đều rửa gầm, bánh xe, nhưng hiện các phương tiện đã bỏ qua quy trình bắt buộc này. Tại các công trình cũng tái diễn vi phạm nghiêm trọng, trong đó nhiều công trình đã không xây dựng hàng rào che chắn công trình, không tưới nước gây phát tán bụi ra xung quanh. Cũng qua ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều tuyến đường, kế hoạch thu dọn ngay lượng đất, rác thải phát sinh trong ngày cũng bị xem nhẹ. Việc rửa đường và các thiết bị quét hút, thậm chí rửa lá cây, hạ tầng đô thị (dải phân cách, lan can, biển báo) cũng chỉ mang tính chiếu lệ. Trước tình trạng trên, đề nghị UBND TP sớm có giải pháp ngay nhằm đấu tranh giảm bụi, xử lý kiên quyết các phương tiện chở vật liệu rời để rơi vãi ra đường phố, xử lý các chủ công trình không có biện pháp che chắn, để xe chở vật liệu rời công trình không rửa gầm, lốp. Có vậy Hà Nội thực sự mới xanh - sạch - đẹp. §Ò 20: VÊn ®Ò tai n¹n giao th«ng ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi trong x· héi quan t©m. (Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông..)
dinhlybang2010@yahoo.com 29

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

Anh/ chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? I. Đặt vấn đề : Tai nạn giao thông đã có từ rất lâu trong lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau, Phổ biến nhất hiện nay ở phần lớn các quốc gia là tai nạn giao thông đường bộ, loại tai nạn này thường xảy ra đối với ô tô và xe gắn máy 2 bánh. Ngoài ra còn có các loại TNGT khác như TNGT đường sắt, TNGT đường thuỷ, TNGT đường hàng không. Ở VN tai nạn giao thông đang trở thành quốc nạn , đã trở thành nguy cơ đe doạ sức khoẻ và tính mạng cộng đồng và tác động xấu đến nhiều mặt trong cuộc sống.. II. Giải quyết vấn đề : a/ Thông tin về thực trạng an toàn giao thông hiện nay : - Những năm 1987-1995, số người chết vì tai nạn giao thông tăng lên tới 40% ở các nước đang phát triển, sau đó có giảm xuống khoảng 10% vì chất lượng đường xá và các biện pháp tăng cường an toàn giao thông tốt hơn. Riêng châu á-Thái Bình Dương tuy chỉ chiếm 16% tổng lượng xe cộ lưu thông của thế giới, nhưng lại có tới 60% số người thiệt mạng. -Tai nạn giao thông đem đến nỗi đau thể xác và cả tinh thần cho con người , đằng sau nỗi đau ấy còn tác động đến xã hội , theo thống kê cho thấy hơn nửa số nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 45 , lứa tuổi đẹp nhất để con người lao động nuôi sống bản thân, gia đình và cộng đồng. Trên bình diện toàn cầu, tai nạn giao thông đang là thủ phạm cướp đi mạng sống hơn ½ triệu người trong năm , bên cạnh đó còn có người tàn phế, thương tật vĩnh viễn.. b/ Nguyên nhân : *1: Khách quan: - Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông Vn chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của xã hội, nhu cầu giao thông của nhân dân,... là nguyên nhân gây ra hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiem trọng. - Thông số kĩ thuật của các loại hình đường giao thông chưa chuẩn. - Thông số kĩ thuật của các loại hình phương tiện giao thông chưa đảm bảo: số lượng các phương tiện giao thông không đúng đủ về thông số kĩ thuật an toàn trong khi lưu hành- đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tngt. - Luật pháp, chế tài xử phạt chưa thực sự mạnh, nghiêm minh trong quá trình xử lí người dân vi phạm luật giao thông. - Các biện pháp về giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng của chúng ta chưa đủ tầm, chưa thường xuyên để tạo ra sự chuyển biến mạnh về nhận thức. *2: Chủ quan: - Các chủ phương tiện giao thông không tuân thủ pháp luật như + uống rượu – bia + dành đường, vượt ẩu, lấn tuyến… + do chạy quá nhanh không làm chủ được tay lái → nói chung không tự giác, không tự chủ, ý thức tham gia giao thông rất kém, mạnh ai nấy chạy – cốt là sao cho nhanh “sống chết mặc bay!”.

dinhlybang2010@yahoo.com 30

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, thcn.

- Bộ phận cán bộ chức năng – cảnh sát, thanh tra giao thông thực thi luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, vì thế tính răn đe đối với người tham gia giao thông là không nhiều,... - Ý thức công dân (nguyên nhân trọng tâm) của một bộ phận không nhỏ nhân dân ta còn quá kém, đặc biệt là giới trẻ, tính tự do, coi thường kỷ cương pháp luật,đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận công dân, lối sống đua đòi, thiếu trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành phổ biến trong giới trẻ, trung niên... - Chúng ta đã buông lỏng về giáo dục ý thức công dân cho nhân dân, nhất là giới trẻ và trong học đường. - Nhận thức về nguy cơ tiềm ẩn do TNGT của các cấp chính quyền chưa thực sự đầy đủ nên các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa TNGT chưa được quan tâm đúng tầm; thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông hiệu quả, chất lượng kém. c/ Làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông? Các biện pháp : - Khắc phục những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên. - Mở những chiến dịch tuyên truyền rộng lớn giáo dục ý thức giao thông bằng những hình ảnh thật ghê rợn của các nạn nhân tai nạn giao thông để tác động rất lớn đến tâm lý người lái xe. → nên là những hình ảnh thật chứ không phải những tranh vẽ trừu tượng vớ vẩn không có tác động nhiều về tâm lý. Chúng ta có thể treo những hình ảnh ghê rợn đó ở những nơi công cộng đông người. - Đặt camera các góc đường nhưng thường xuyên thay đổi vị trí để kẻ xấu khỏi đối phó. Cần phạt nặng hoặc tạm giữ những người đi bộ , người đi bộ cũng rất thiếu ý thức...ví dụ đùa giỡn ngoài đường, đi hàng 3, hàng 5 nghênh ngang. - Phạt thật nặng những người vi phạm luật, cụ thể, thay hình thức giữ phương tiện bằng biện pháp phạt tiền thật nặng, số tiền phạt sẽ theo lũy tiến tăng qua số lần vi phạm. Tên, tuổi, ảnh, danh tính của người vi phạm phải đưa lên các phương tiện thông tin, chi phí cho các việc thông tin này, người vi phạm phải chịu. - Đối với những người gây tai nạn cho người khác do phóng nhanh, vượt ẩu, leo lên lề đường, vượt đèn đỏ, đã uống rượu: Phạt nặng gấp đôi bình thường vì 2 lỗi: Không tuân thủ luật lệ GT và coi thường tính mạng của người khác. Điều chỉnh giờ tan sở, tan trường để tránh kẹt xe, chen lấn gần các trường học, hạn chế việc phụ huynh đỗ xe tràn lan dưới lòng đường. Xử lý nghiêm các xe hơi đậu xe trên đường dù đường hẹp và có biển báo cấm đậu. Xử lý tình trạng xâm chiếm lòng lề đường, lề đường dành cho người đi bộ chứ không phải là nơi bán hàng, giữ xe và chạy xe. ⇒ Tất cả các biện pháp trên nhằm răn đe giáo dục nhưng biện pháp tốt nhất là làm sao giáo dục ý thức tự giác ở mỗi người khi tham gia giao thông. Nếu ai cũng đi đúng luật giao thông thì tai nạn sẽ rất hiếm khi xảy ra.... + Tuổi trẻ học đường cần có ý thức khi tham gia giao thông, tăng cường giáo dục ý thức tự giác, ứng xử văn minh về văn hóa giao thông hãy cư xử thật văn hóa những nơi công cộng, tuân thủ triệt để các tín hiệu giao thông . + Luật Giao thông phải được đưa vào chương trình và cập nhật không ngừng trong hoạt động ngoại khóa, thường xuyên tạo điều kiện cho HS-SV thảo luận về ứng xử văn minh trên đường phố, thực hành hiệu quả trên con đường đi về hàng ngày, nhất là đoạn đường ngay trước cổng trường đang học. ... III. KÕt thóc vÊn ®Ò: - Kh¼ng ®Þnh tngt lµ vÊn ®Ò quèc n¹n, ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn cuéc sèng cña mçi con ngêi. - ThÊy ®îc hËu qu¶ nghiªm träng ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc - Bµi häc cho mçi ngêi d©n §Ò 21: Gi¶i thÝch vµ lµm s¸ng tá c©u ng¹n ng÷ sau: “H·y nãi vÒ b¹n anh ®i, t«i sÏ nãi anh lµ ngêi thÕ nµo” Anh/ chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn?
dinhlybang2010@yahoo.com 31

t«i sÏ nãi anh lµ ngêi thÕ nµo” lµ g×? Cã thÓ hiÓu lµ: Ngêi ta sÏ ®¸nh gi¸ ®ùc mét ngêi nµo ®ã khi nghe anh ta nãi vÒ b¹n m×nh. Tuy vËy vÉn cã nh÷ng mqh ®Æc biÖt: mét ngêi tèt ch¬i víi mét vµi ngêi xÊu th× cha ch¾c ngêi Êy ®· lµ xÊu nh b¹n m×nh. GTV§ T×nh b¹n lµ mét trong nh÷ng t×nh c¶m rÊt quan träng vµ cao quý cña con ngêi. Do ®ã b¹n anh lµ ngêi nh thÕ nµo th× anh còng sÏ lµ h×nh ¶nh gÇn nh thÕ. cao ®¼ng. T¹i sao ph¶i chän b¹n mµ ch¬i? Ch¬i víi ai mµ ch¼ng ®îc! Kh«ng! B¹n lµ mét thíc ®o cña ta. NÕu ta ch¬i víi ngêi tèt theo ®óng tinh thÇn ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña b¹n th× ta sÏ ph¶i chän b¹n ®Ó giao kÕt. ®¹i häc. KTV§ . V× thÕ ng¹n ng÷ cã c©u: “H·y nãi vÒ b¹n anh ®i. 2. ®¸nh gi¸ m×nh th«ng qua nh÷ng ngêi b¹n mµ m×nh quan hÖ. t«i sÏ nãi anh lµ ngêi thÕ nµo”. cã cïng quan ®iÓm. (ph©n tÝch víi møc ®é võa ph¶i-®Ó cm t×nh b¹n lµ trong s¸ng th× sÏ cao ®Ñp) . tÇm quan träng cña t×nh b¹n trong cuéc sèng. GQV§ 1.Kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña c©u ng¹n ng÷ .ý nghÜa chung cña c©u ng¹n ng÷: “H·y nãi vÒ b¹n anh ®i.Tõ ®ã rót ra bµi häc vÒ t×nh b¹n vµ quan hÖ b¹n bÌ: b¹n lµ h×nh ¶nh cña chÝnh m×nh. . ta lµ h×nh ¶nh cña b¹n víi ®iÒu kiÖn lµ hai tõ “t×nh b¹n” ph¶i ®óng nghÜa cña nã! III.B×nh luËn: Tõ xa ®Õn nay cã kh«ng Ýt mqh b¹n bÌ chØ lµ c¸i vá bªn ngoµi cßn thùc chÊt bªn trong lµ lîi dông nhau. kh«ng vô lîi vµ lu«n t«n träng nhau.. quan niÖm vÒ nhiÒu vÊn ®Ò trong ®êi sèng c¸ nh©n vµ ®êi sèng x· héi.Chøng minh b»ng nh÷ng mqh b¹n bÌ tèt vµ xÊu ®Ó thÊy ®îc vai trß. CÇn ph¶i t×m hiÓu kÜ khi ®a ra nh÷ng nhËn xÐt. Qua c¸ch nãi vµ th¸i ®é cña ngêi nãi vÒ b¹n m×nh sÏ biÕt ngêi Êy cã t«n träng vµ yªu quý b¹n m×nh kh«ng. kÕt luËn vÒ ai ®ã. II. Nhng dï sao th× b¹n thêng lµ h×nh ¶nh cña ta. VËy nªn c©u ng¹n ng÷ lµ lu«n ®óng trong nhiÒu trêng hîp. . chøng minh. Vµ ph¶i nhí lêi khuyªn: “H·y chän b¹n mµ ch¬i”.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.T¹i sao cã thÓ biÕt ®ã lµ ngêi nh thÕ nµo khi nghe anh ta nãi vÒ b¹n cña m×nh? V× ®· lµ b¹n th× ph¶i hiÓu nhau vµ cã chung nh÷ng së thÝch.ý nghÜa x· héi cña c©u ng¹n ng÷ dinhlybang2010@yahoo.Bµi häc cho b¶n th©n . T×nh b¹n ph¶i ®îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµ sù ch©n thµnh. Gi¶i thÝch . I. Kh«ng nªn kÕt luËn véi vµng khi kh«ng cã ®ñ c¬ së ®Ó chøng m×nh ®iÒu m×nh nãi. . CÇn phª ph¸n nh÷ng mqh nh vËy! . mµ kiÕm lîi Ých cho m×nh. Chóng ta thêng khuyªn b¶o nhau h·y “chän b¹n mµ ch¬i”.com 32 . cÇn lµm cho h×nh ¶nh Êy ngµy cµng ®Ñp h¬n lªn.Nh÷ng ®iÒu gi¶i thÝch trªn ®· ®îc thÓ hiÖn trong v¨n häc vµ cuéc sèng nh thÕ nµo? + T×nh b¹n gi÷a D¬ng Khuª vµ NguyÔn KhuyÕn + T×nh b¹n gi÷a B¸ Nha vµ Chung Tö Kú + T×nh b¹n gi÷a C¸c-M¸c vµ ¡ng-ghen + T×nh b¹n chÝnh b¶n th©n m×nh víi ngêi b¹n kh¸c. thcn. Ph©n tÝch.. Ngêi kh¸c cã thÓ nh×n nhËn. chµ ®¹p lªn nhau mµ th¨ng tiÕn... b×nh luËn..

Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người: Sự thật. Edwin Markham 5.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nhưng trên hết là khả năng vượt khỏi chính mình. và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. I. T¹i sao ph¶i chän b¹n mµ ch¬i? Ch¬i víi ai mµ ch¼ng ®îc! Kh«ng! B¹n lµ mét thíc ®o cña ta. Brown 6. Danh ng«n t×nh b¹n 1. cả cuộc đời cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi. Một ngày cho công việc cực nhọc. Món quà này bao gồm nhiều điều hay. A. Chóng ta thêng khuyªn b¶o nhau h·y “chän b¹n mµ ch¬i”. T×nh b¹n ph¶i ®îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµ sù ch©n thµnh.Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn. cao ®¼ng. Laurence Peter 8. Epicure 11. tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.Có những người bạn gội anh lúc 11 giờ đêm cho anh nghe tiếng hót chim họa mi. người đó không nghĩ là bạn thường xuyên làm như vậy. Emerson 4. §Ò 22: H·y bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ lêi ph¸t biÓu sau: “B¹n lµ ngêi ®Õn víi ta khi mäi ngêi ®· bá ta ®i”? Bµi viÕt kh«ng qu¸ 400/600 tõ. Emerson dinhlybang2010@yahoo. Thomas Hughs 2. Anonymous 9. Có tình bạn là có được chiếc chìa khóa mở vào tâm hồn người khác. Edgar Goodspeed 7. tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. Elvis Presley 10. vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng đế. Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình. lòng tin cậy. Manzoni 3. Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình. thcn. Người bạn chân thực luôn luôn là: Khi bạn lầm lỗi. một giờ cho thể thao.com 33 .Tha thứ đã là tốt. GTV§ T×nh b¹n lµ mét trong nh÷ng t×nh c¶m rÊt quan träng vµ cao quý cña con ngêi. Phước thay người nào có tài kết bạn. Quên đi lại là tốt hơn. Paul Tournier 12. Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu. ®¹i häc. NÕu ta ch¬i víi ngêi tèt theo ®óng tinh thÇn ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña b¹n th× ta sÏ ph¶i chän b¹n ®Ó giao kÕt. Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn. kh«ng vô lîi vµ lu«n t«n träng nhau.

Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng. 29. Hãy giao du với những người có cao vọng và luôn sống tích cực. thcn. Khó khăn là một phần của cuộc sống. La Rochfoucauld. thậm chí gay gắt nữa. Ngạn ngữ Nga 20. công khai. bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn. tất cả những gì anh nghĩ về bạn. E. Cách hay nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tí gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ mình. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát. Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta. Đừng bỏ cuộc! Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. họ sẽ trung thành với bạn. Frank 14. Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.com 34 . Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau. Paul de Kock 23. Nếu trái tim bạn là một đóa hoa hồng. cao ®¼ng. Những gì bạn đã giúp ta không bằng niềm tin bạn sẽ giúp ta. nhưng nếu anh là người dũng cảm. Democrite 25. Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống. Bạn cao thượng với họ. họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.Emerson 18. Dinah Shore 16. anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh. Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói. Churchil 21. Calderon 30. Aldré Maurois 22. Henry Beecher 17. những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ. Cổ ngữ **************** Định Nghĩa Tình Bạn & Vì Sao Mình Mến Bạn ! dinhlybang2010@yahoo. Gôn-sa-rốp 15. chưa hiểu nhau. 13. Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh. Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn. Epicurus 27. Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng.Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất. miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. Muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt . Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. chưa tôn trọng nhau. J. R. Presley 28. Vontaire 26. và nếu bạn không chia sẻ nó. nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất. J. Những người bạn thông minh còn mãi như những cuốn sách tốt nhất của cuộc đời.Eđison 24.Earvin Johnson 19.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ®¹i häc. Bạn hãy tin cậy mọi người. Tục ngữ Trung Quốc 31.

Mỗi khi tôi nhìn bạn. 1. Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. 2. 20. Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì sự thông minh của bạn 21. chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu. và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ còn mãi. 8. thcn. 15. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi. Và tôi mong bạn hạnh phúc dù bạn đã thích một người khác . Bạn đơn giản và bình dị. 13. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe. nhµ th¬ Tè H÷u viÕt: NÕu lµ con chim. 4.com 35 . 11. 6. Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời. tôi mới thật sự là tôi. ®©u chØ nhËn riªng m×nh. Mỗi khi nghĩ đến bạn. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. 12. Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi. Khi ở bên bạn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. 5. 18. Bạn và tôi rất "hợp rơ". 16. 10. §Ò 23: Anh/ chÞ suy nghÜ g× khi nh×n nh÷ng c¸nh rõng tiÕp tôc bÞ tµn ph¸ vµ nh÷ng dßng s«ng ®ang trë thµnh nh÷ng dßng s«ng chÕt? §Ò 24: Trong bµi th¬ “Mét khóc ca xu©n”. chiÕc l¸ ph¶i xanh LÏ nµo vay mµ kh«ng cã tr¶? Sèng lµ cho. chiÕc l¸ Th× con chim ph¶i hãt. 17. Anh/chÞ h·y ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh vÒ lÝ tëng sèng cña thanh niªn ngµy nay? dinhlybang2010@yahoo. cao ®¼ng. 3. trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời. Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn. ®¹i häc. Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi. 19. 7. Bạn luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị. Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động. Khi bạn và tôi cùng nhau. 14. Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười. tôi lại thấy hồi hộp lạ thường. 9. Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.

v× ®Êy lµ sù thÊt b¹i th¶m h¹i nhÊt” (TrÝch: Bµn vÒ th©n phËn con ngêi trong cuéc ®êi cña M¸rai S¸dor).. anh ph¶i trång. ®¹i häc. t×nh b¹n. tiÒn b¹c nµo cã thÓ lµm ra. + Cã nh÷ng thø gi¸ trÞ trªn ®êi nµy kh«ng quyÒn lùc nµo. cã thÓ mua ®îc ®ã lµ: t×nh yªu. . gi¸ trÞ triÕt lÝ ®èi víi cuéc sèng con ngêi ngµy nay. kh«ng b¸n!” (Th¸i B¸ T©n – dÞch) 1. nhng víi b¶n th©n b¹n kh«ng ®îc phÐp mÒm yÕu.. x©y ®¾p.. t×nh b¹n.. thcn. TÊt c¶ nh÷ng gi¸ trÞ ®ã cã ®îc ®Òu cÇn ®Õn thêi dinhlybang2010@yahoo.” “Hµng chóng t«i chØ b¸n c©y non Cßn qu¶ chÝn. 1. Mua h¹nh phóc.B»ng viÖc dùng lªn mét t×nh huèng ®èi ®¸p gi÷a phï thuû . t×nh b¹n.. sù b×nh yªn. Néi dung: . søc m¹nh nµo..®¹i diÖn cho søc m¹nh quyÒn n¨ng biÕn ho¸ vµ nh©n vËt t«i – ngêi mua hµng ®Çu tiªn.com 36 .. h¹nh phóc. nhµ th¬ ngêi Ên §é muèn göi g¾m triÕt lÝ s©u s¾c vÒ ®êi sèng nh©n sinh. t×nh b¹n. + TÊt c¶ nh÷ng g× cao ®Ñp nhÊt trong cuéc sèng cña chóng ta nh h¹nh phóc.. §Ò 25: Anh/chÞ h·y b×nh luËn c©u nãi sau: “Trong m¾t ngêi kh¸c b¹n cã thÓ thÊt b¹i vµi ba lÇn. GQV§. Ph©n tÝch ý nghÜa x· héi. nu«i dìng . cao ®¼ng. I.. Ph©n tÝch ng¾n gän ý nghÜa cña bµi th¬ (nghÞ luËn v¨n häc) 2. ®Òu do chÝnh m×nh lµm ra. §Ò 26: “Sø m¹ng cña ngêi mÑ kh«ng ph¶i lµ lµm chç dùa cho con c¸i mµ lµ lµm chç dùa ®ã trë nªn kh«ng cÇn thiÕt” (B..Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. cã ý nghÜa .. 3... t×nh yªu. Muèn ®¹t tíi nh÷ng gi¸ trÞ Êy kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c chóng ta ph¶i ra søc vun trång.Babbles).Ba®ja®r« ngêi Ên §é vµ bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ tÝnh triÕt lÝ cña bµi th¬ trªn? Mét phï thuû Më qu¸n hµng nho nhá “Mêi vµo ®©y Ai mua g× còng cã T«i lµ kh¸ch ®Çu tiªn Tõ bªn trong Phï thuû lã ra nh×n “Anh muèn g×?” “T«i muèn mua t×nh yªu. Cã nh vËy nh÷ng gi¸ trÞ mµ ta ®¹t ®îc míi trë nªn bÒn v÷ng..GTV§. ngêi kh¸t khao kiÕm t×m h¹nh phóc. Anh/chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? §Ò 27: §äc bµi th¬ “Qu¸n hµng phï thuû” cña K. II. t×nh yªu. Bµi häc cho b¶n th©n..

thö th¸ch cÇn nªu cao b¶n lÜnh. cao ®¼ng. v× nÕu mÊt qu©n ®éi th× cßn ®Êt níc vµ niÒm tin t«i sÏ g©y dùng l¹i qu©n ®éi. . §Ò 28.®ã lµ c©u chuyÖn vÒ mét vÞ tíng qu©n khi xuÊt trËn. ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m ch©n thµnh. ®¹i häc.VÒ néi dung trùc tiÕp: lêi ph¸t biÓu trªn nãi vÒ hËu qu¶ cña viÖc ®¸nh mÊt niÒm tin vµo b¶n th©n.Khi mÊt tù tin: + Con ngêi kh«ng cßn tin vµo n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña b¶n th©n nªn sÏ ®¸nh mÊt nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt gióp ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ quý b¸u: nghÞ lùc vµ ý chÝ.. Bµi häc nhËn thøc vµ hµnh ®éng. 2. Nhng nÕu ®¸nh mÊt niÒm tin mµ cßn qu©n ®éi vµ ®Êt níc th× kh«ng sím th× muén còng ®¸nh mÊt tÊt c¶. nÕu ph¶i ®¸nh mÊt nhiÒu h¬n thÕ th× t«i chÊp nhËn mÊt qu©n ®éi vµ ®Êt níc mµ gi÷ l¹i niÒm tin. thcn.Trong mäi hoµn c¶nh sèng. biÕt tu dìng phÈm chÊt vµ trau dåi n¨ng lùc cña b¶n th©n v× ®ã lµ c¬ së cña lßng tù tin. nÕu ®¸nh mÊt niÒm tin lµ ®¸nh mÊt tÊt c¶. ®Æc biÖt khi gÆp nh÷ng khã kh¨n. Anh/ chÞ h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ ý kiÕn sau: “Mét ngêi ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo b¶n th©n th× ch¾c ch¾n sÏ cßn ®¸nh mÊt thªm nhiÒu thø quý gi¸ kh¸c n÷a”. Gi¶i thÝch. . NÕu con ngêi ®¸nh mÊt niÒm tin th× hÖ qu¶ tÊt yÕu lµ sÏ ®¸nh mÊt nhiÒu thø quý gi¸ n÷a. hy väng vµ l¹c quan. nhiÒu ngêi trong chóng ta sÏ nhí ®Õn mét c©u chuyÖn mang néi dung gi¸o dôc s©u s¾c – vai trß cña niÒm tin vµ hËu qu¶ cña mÊt niÒm tin . (Theo s¸ch D¸m thµnh c«ng – NhiÒu t¸c gi¶. kh«ng vô lîi. GTV§ Khi bµn vÒ niÒm tin trong cuéc sèng.VÒ thùc chÊt: ý kiÕn nµy ®Ò cËp ®Õn vai trß quyÕt ®Þnh cña lßng tù tin.Ngêi cã lßng tù tin lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña m×nh. coi ®ã lµ nguån søc m¹nh ch©n chÝnh. gióp con ngêi v÷ng vµng. gian.... Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng viÖc tù tin mï qu¸ng. §ã lµ sù lùa chän kh«n ngoan nhÊt! ChÝnh v× thÕ s¸ch D¸m thµnh c«ng d¹y r»ng: “Mét ngêi ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo b¶n th©n th× ch¾c ch¾n sÏ cßn ®¸nh mÊt thªm nhiÒu thø quý gi¸ kh¸c n÷a”. hîp t¸c. . dinhlybang2010@yahoo.C§ Khèi C – n¨m 2009} Gîi ý bµi lµm I. . Ph¶i tØnh t¸o ®Ó biÕt l¾ng nghe.. cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. GQV§ 1. tÝnh to¸n. . biÕt häc hái. + Con ngêi kh«ng cßn kh¶ n¨ng ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n. mu ®å. l¹c quan vµ thµnh c«ng trong cuéc sèng. niÒm tin? VÞ tíng qu©n Êy ®· tr¶ lêi r»ng: t«i sÏ chÊp nhËn ®¸nh mÊt qu©n ®éi tríc. thö th¸ch nªn dÔ dµng bu«ng xu«i. 2008. ®Êt níc. bá mÊt nh÷ng c¬ héi tèt trong cuéc sèng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. kh«ng ®¸nh mÊt niÒm tin vµo chÝnh m×nh.. vÞ vua cña ®· hái vÞ tíng qu©n Êy nh sau: nÕu ph¶i chän ®¸nh mÊt trong c¸c ®iÒu sau th× tíng qu©n chän ®¸nh mÊt c¸i g× tríc. 3. II. Do ®ã tù tin lµ ®øc tÝnh quý b¸u cña con ngêi! . NÕu cã niÒm tin lµ cã tÊt c¶. NXB TrÎ.. c¸i g× sau: qu©n ®éi. Bàn luËn vÒ tù tin vµ mÊt tù tin. trang 90) {§Ò thi §H.Lu«n sèng tù tin nhng tr¸nh chñ quan. v× nÕu cßn niÒm tin th× t«i sÏ tËp hîp qu©n ®éi mµ lÊy l¹i ®Êt níc.com 37 .

học mãi”.chúng ta còn fải có tinh thần thái độ học tập đúng đắn. học đi đôi với hành.Chính câu nói của các nhà bác học càng làm tăng thêm giá trị chân lí của lời nhận định của Lê-nin. thcn. häc m·i” (V. II. ®¹i häc. hơn thế nữa. ko cố gắng chăm lo học tập. Lª-nin) Anh/ chÞ h·y nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò trªn trong mét bµi v¨n 400/600 tõ? I. Nhưng làm như thế vẫn chưa đủ.nó giúp cho đất nước văn minh. suy nghĩ them để hiểu rõ và mở rộng các kiến thức đã thu thập được. Ý nghĩa trọn vẹn. dở dang.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.. rõ rang từ trước đến nay.sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. giáo dục lý tưởng sống cao quý. học mãi”. häc n÷a. Nó giúp con ng` mở mang kiến thức. GQVĐ: 1. hậu quả (hoặc tác dụng) nếu đạt được những điều kiện trên thì việc học hỏi sẽ mang lại 1 tác dụng. GTV§: nêu vấn đề nghị luận: “học. chúng ta fải xác định rõ động cơ học tập là vì tổ quốc. việc học là quyển sách ko trang cuối cùng. .Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa. mỗi một giây phút trôi wa thì hành tinh của chúng ta lại có một phát minh mới ra đời. ngoài ra. bởi vì kiến thức của nhân loại bao la mênh mông như biển cả còn sự hiểu biết của mỗi ng` trong chúng ta chỉ như giọt nước. Phân tích các mặt đúng. để việc học hỏi đạt kết quỷ thật tốt.làm sao chúng ta có thể quên được tấm gương của nhà bác học Lê Quý Đôn của đất nước VN hoặc các bác học Newtơn. t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn x· héi nhÊt lµ thÕ hÖ trÎ cña ý kiÕn trªn . Học hỏi là 1 việc rất quan trọng đối với nhân dân ta. thật đáng tiếc là trong nhà trường có những học sinh lười biếng. gi¸ trÞ gi¸o dôc. sâu xa của câu nói cũng là muốn chúng ta thực hiện được điều đó. b) Xây dựng thái độ đúng cần phải có. Cho nên chúng ta ko lạ gì khi thấy các danh nhân trên thế giới cũng từng có những suy nghĩ tương tự như câu nói nổi tiếng của Darwin:“nhà bác học ko có nghĩa là ngừng học” hay:“đường đời là chiếc thang ko nấc chót. KTV§. tuy fải bận trăm công nghìn việc. 1 kết quả thật to lớn là kiến thức của mỗi ng` trong dinhlybang2010@yahoo.. và đương nhiên những kẻ đó đáng bị chê trách vì đã ko nghe theo lời khuyên bảo tốt đẹp này. vì nhân dân. kiền thức nông cạn. c) Phân tích nguyên nhân. học hỏi suốt đời là một việc fải làm và cần làm. đối với cả nhân loại từ ngàn xưa cho đến nay. một sự thật hiển nhiên. học ở nhà trường. §Ò 29: “Häc. học ngoài XH.Do đó.lợi: đó là một chân lí. học để trở thành ng` lao động mới có khả năng trình độ để phục vụ đất nước. Nhưng thật đáng tiếc là có những người làm ngược lại với lời dạy bảo quý giá này. 3. học nữa. III.” (Kalinin) hay câu của Bác Hồ: “học hỏi là một việc fải tiếp tục suốt đời”. như thế lời dạy của lê-nin có ý nghia là khuyên chúng ta fải luôn học hỏi ko ngừng. tiến bộ. vì thế ko bao h chúng ta học được hết những kiến thức đó và cũng vì thế mà chúng ta fải luôn luôn học tập ko ngừng. Giải thích câu nói (hoặc nêu các biểu hiện của vấn đề) học là việc học sinh tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo…khi học chúng ta fải tìm tòi. Ampere… trên thế giới đã suốt đời học hỏi và cống hiến nhiều kiến thức quý báo cho nhân laọi.com 38 . cao ®¼ng. tự mãn khi đã đạt được bằng cấp mà ko chịu típ tục học hỏi. lời nhận định này cũng đúng vì nó có giá trị về mặt giáo dục con ng` mới. Mở rộng vấn đề a) Phân tích các mặt bổ sung. học nữa. bên cạnh mục đích học tập. nhận thức được tầm wan trọng của vấn đề này.Bµi häc b¶n th©n. Cũng như thế trong XH còn có những kẻ tự kiêu. học hỏi suốt đời chẳng những trong nhà trường và cả ngoài XH… 2. nhưng Lê-nin vẫn thường khuyên cán bộ và tự đặt cho mình nhiệm vụ: “học.

đặc biệt là đối với đất nước chúng ta ngày nay. Tuy nhiên. §Ò 30.Rõ rang nhận định của lê-nin đúng là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống. công nhân lành nghề. n¨m m¬i tuæi ®· biÕt mÖnh thêi. . Billi P. vẫn phải xác định rõ vấn đề ở câu này thuộc về thực tế đời sống chứ không phải trong các tác phẩm văn học.nông dân có trình độ cao để tiếp thu kỹ thuật mới tăng nâng suất lao động.Về hình thức (3. ®¹i häc. từ đó sẽ giúp cho đất nước ngày càng văn minh tiến bộ. LuËn Ng÷ Anh/chÞ häc ®îc ®iÒu g× qua ph¸t biÓu trªn cña Khæng Tö. ba m¬i tuæi ®øng v÷ng trong trêng ®êi. Thí sinh có quyền tự do trình bày suy nghĩ của mình theo những hướng khác nhau. cần đạt được một số yêu cầu căn bản sau: . Đồng thời. bèn m¬i tuæi kh«ng cßn ®iÒu g× ph¶i nghi hoÆc.S.kết luận chung của bài nghị luận. (Theo s¸ch “D¸m thÊt b¹i” cña Billi P. Dạng đề này cho phép thí sinh tự do lựa chọn các kiểu bài và các thao tác tạo lập văn bản khác nhau. thí sinh cần xác định đây là đề nghị luận xã hội. III. Ta gieo hµnh ®éng vµ ta gÆt ®îc c¸c thãi quen.sau hơn hai mươi năm chiến đấu chống đế quốc mỹ. tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình về vấn đề cái danh và cái thực.S.Lim.KTVĐ: Thái độ.nên muốn nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến trrang.com 39 . nhưng cần phải phù hợp và nhuần nhuyễn.câu nói trên cũng bộc lộ tấm long. khôi phục và phát triển kinh tế.S. s¸u m¬i tuæi nghe ®îc mäi nhÏ. ước muốn thiết tha của Lê-nin. . nhiệm vụ học tập càng trở nên vô cùng cấp thiết. Ta gieo thãi quen vµ ta gÆt ®îc tÝnh c¸ch. “ThÊt b¹i duy nhÊt trong cuéc ®êi mét con ngêi lµ ®· sèng mµ kh«ng biÕt häc hái”. H·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó bµn luËn vÒ vÊn ®Ò trªn? §Ò 31: H·y viÕt bµi v¨n cã ®é dµi 400/600 tõ bµn luËn vÒ bèn c©u th¬ sau ®Ó thÊy ®îc kÕt qu¶ cña sè phËn b¾t nguån tõ ®©u.Về nội dung (5. Ta gieo tÝnh c¸ch vµ ta gÆt ®îc sè phËn”.Khæng Tö nãi r»ng: “Khi ta mêi l¨m tuæi ®· ®Ó hÕt t©m chÝ vµo häc tËp. tiến tới xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ và phồn vinh. khoa học kĩ thuật đông đảo. thcn.0 điểm) Bài làm cần đạt được ba nội dung cơ bản sau: dinhlybang2010@yahoo. ổn định đời sống nhân dân.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.trở thành nghĩa vụ của mỗi ng` công dân vì đất nước ta. ta cần fải cố gắng học tập gấp năm mười lần trước đây thì mới mong có một đội ngủ cán bộ quản lí.Lim -NXB TrÎ-2005) Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn cã ®é dµi 400/600 tõ ®Ó biÕn lêi ph¸t biÓu cña Billi P. là một chân lí của thời đại. hµnh tr×nh cña nã thÕ nµo? . V« Danh §Ò 32. Tuy nhiên.0 điểm) Trước hết. Đồng thời. thí sinh cũng được tự do huy động các chất liệu khác nhau như: chất liệu thuộc tri thức sách vở. chúng ta sẽ được lien tục nâng cao. b¶y m¬i tuæi muèn lµm sao lµm vËy mµ kh«ng vît qua khu«n phÐp”. sau gần một trăm năm đô hộ của thực dân pháp. cao ®¼ng.“Ta gieo ý tëng vµ ta gÆt ®îc hµnh ®éng. đa số nhân dân ta ko có thời giờ và phương tiện để học tập.Lim thµnh bµi häc cña m×nh? ĐỀ 33: Danh và Thực Anh /chÞ h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn 1) Đây là dạng đề mở.

vị trí. + Thực. Danh là phần bề ngoài. Danh là danh tính (tên họ). Trường hợp có thực chất. có nhiều đóng góp to lớn hơn. thực tài. phác thực. năng lực thực. danh vọng. danh giá. NXB Trẻ. thực chất có thể vô tình hay hữu ý gây hại cho xã hội. Thấy được ý nghĩa của danh. tr. Vì thế. Khái niệm “thực” chỉ cái tồn tại có thực. Trường hợp này dễ thấy qua nhiều vấn nạn đang được báo động hiện thời. Giới thiệu được vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của niềm tin vào chính bản thân mình trong cuộc sống của mỗi con người Giải thích khái niệm niềm tin vào bản thân: Đó là ý thức về năng lực. thực tài cũng cần phải phấn đấu để đạt được những danh vị xứng đáng.. tạo nguy cơ tiềm tàng cho xã hội. Học sinh cần phân tích được ba kiểu quan hệ căn bản và nêu được những biểu hiện cụ thể trong cuộc sống. cái tự nhiên.com 40 . là danh hiệu. dối trá. 2008. rèn luyện nhưng chưa được xã hội thừa nhận bằng một danh hiệu tương xứng. thực lực. phấn đấu đạt được danh vị chân chính bằng thực lực là một động cơ chính đáng của con người. uy tín.Thực tương xứng (hữu danh hữu thực). nhiều lối viết khác nhau. nên người chấm cũng cần có cái nhìn “mở”. vai trò. + Danh . Nghĩa là cần đón nhận nhiều quan điểm khác nhau. có biện pháp phù hợp để phát hiện. Vì nó giúp xác định tư cách. hài hoà. có nguy cơ làm tha hoá con người. Danh vượt quá thực dẫn đến sự giả tạo. Tuy nhiên.90). giá trị của mình trong cuộc sống. thcn. thực tài. ủng hộ. Giải thích được nội dung khái niệm “thực”. cái bản chất vốn có. thực cũng là phẩm chất. Mặt khác. thực lực nhưng vì lý do nào đó lại không có được danh nghĩa cần thiết. nhiều thể loại và văn phong khác nhau. quyền lợi cho người mang danh. Không nên câu nệ trong đánh giá. danh vị và danh tiếng tương xứng.. cần có thái độ trân trọng với những người có danh vị chân chính và bản thân cũng cần nỗ lực phấn đấu hoàn thiện tài đức để có được danh vị xứng đáng. năng lực mà cá nhân có được do tu dưỡng. danh nghĩa. Đây là quan hệ lý tưởng vì danh và thực tương xứng. biết đánh giá được vị trí. danh vị. Người có danh hiệu. Thực là thực chất. vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống… Vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá khác: dinhlybang2010@yahoo. ĐỀ 34: ĐỀ 35: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa? (Theo sách Dám thành công . Nhờ thế mà con người được khích lệ. háo danh. Thực tế này đòi hỏi phải có tinh thần trọng thực. đối với bên ngoài. năng lực của con người trong xã hội. là cái bên trong. 2) Là dạng đề mở. cao ®¼ng.Nhiều tác giả. có thể phát huy những khả năng tiềm tàng của mình cũng như những điều kiện mà xã hội dành cho danh nghĩa hay danh hiệu ấy mà vươn lên những tầm cao mới. c) Xác định thái độ : Học sinh cần nhận thức và phê phán hiện tượng hữu danh vô thực trong xã hội hiện nay. danh tiếng. danh hão làm nhiễu loạn các giá trị trong xã hội. Giải thích được nội dung khái niệm “danh”. Tình trạng danh giả lợi thực dẫn đến lối sống cầu danh. vinh danh người có phẩm chất. Trong thế đối lập với danh. hư danh. + Thực lớn hơn danh (hữu thực vô danh). Cần đấu tranh để đẩy lùi sự giả dối này. a) Bản chất của danh và thực + Danh. thực lực. danh tiếng không đúng với thực lực. nhiều lối nghĩ khác nhau. không có được danh hiệu. trống rỗng. b) Mối quan hệ giữa danh và thực . Danh đem lại giá trị. phẩm chất. những người có thực chất. ®¹i häc.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. là động lực phấn đấu cho con người. Danh là điều cần thiết. vị danh. + Danh lớn hơn thực (hữu danh vô thực).

sức chịu đựng. học đi đôi với hành. không quá hai trang giấy thi. trau dồi. ngưỡng mộ của chúng ta.trong bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào vẫn thể hiện nghị lực phi thường. công danh. + Đối với các cơ quan quản lý xã hội: Xây dựng và phát huy lối học sáng tạo. + Trong thời đại hội nhập quốc tế. càng rực rỡ hơn… + Liên hệ với thực tế (trong đời sống và trong văn học) để chứng minh cho cảm nhận. sức sống kỳ diệu của những loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp ngay trong một vùng sỏi đá khô cằn (có thể đi từ việc giải thích từ ngữ: vùng sỏi đá khô cằn chỉ sự khắc nghiệt của môi trường sống. Niềm tin vào bản thân càng không có nghĩa là bằng mọi cách để đạt được những điều mình muốn bất chấp cương thường đạo lý. nhiều khi sự gian khổ. rèn luyện về kiến thức và đạo đức. đánh mất chính mình… Việc đánh mất niềm tin vào bản thân đang là một thực tế nhức nhối trong cuộc sống hiện đại của một bộ phận giới trẻ: + Nhiều bạn trẻ vì sống quá đầy đủ. ®¹i häc. bài học rút ra từ hiện tượng: những con người với vẻ đẹp của ý chí. sức sống. trân trọng. loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp: sự thích nghi.Về nội dung: + Giải thích hiện tượng: là hiện tượng có thể bắt gặp trong thiên nhiên. Phải phân biệt giữa tự tin với tự phụ: Tin vào bản thân.Về hình thức: trình bày thành bài văn nghị luận ngắn. sẽ trở thành vô nghĩa… + Không có niềm tin vào bản thân sẽ không thể có cuộc sống độc lập. không ngừng giao lưu học hỏi. không đủ bản lĩnh sống. thiếu ý chí vươn lên trong cuộc sống… Giữa một vùng sỏi đá khô cằn. suy nghĩ nói trên. thành công mà họ đạt được thật có giá trị vì nó là kết quả của những cố gắng phi thường. sinh viên. Viết một văn bản nghị luận 400/600 từ nêu suy nghĩ của em được gợi ra từ hiện tượng trên? Cần đáp ứng được các yêu cầu: . không có quyết tâm. sức chịu đựng và sức sống kỳ diệu nhất. dễ bỏ qua các cơ hội trong cuộc sống. động viên và thậm chí cảnh tỉnh những ai chưa biết chấp nhận khó khăn. cao ®¼ng. huyênh hoang. Vẻ đẹp của những cống hiến. gợi tả sức chịu đựng. Đánh giá được vị trí của mình trong cuộc sống không có nghĩa là coi thường người khác. vì thế.những chùm hoa trên đá (thơ Chế Lan Viên). Đối với họ. giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống.com 41 . cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật dinhlybang2010@yahoo. thân bài và kết luận). khắc nghiệt của hoàn cảnh lại chính là môi trường để tôi luyện. ăn bám. không biết mình là ai. bất chấp lẽ phải. có những loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp” . khẳng định giá trị của mình không có nghĩa là tự phụ. dễ đổ vỡ. dễ bị người khác lừa gạt. sống để làm gì. giàu tự trọng cho thế hệ học sinh. kiêu ngạo. .Liên hệ bản thân. đầu hàng trước cuộc sống. . + Trình bày suy nghĩ: hiện tượng thiên nhiên nói trên gợi suy nghĩ về vẻ đẹp của những con người . rèn luyện nên không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội dẫn đến tâm lý thua kém. được bao bọc từ nhỏ nên khi phải đối diện với thử thách cuộc sống thì không thể tự sống bằng chính khả năng của mình. biểu dương những cá nhân dám nghĩ dám làm. lôi kéo -> hình thành một bộ phận thanh niên có tính cách bạc nhược. đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ trở thành người không có ý chí. thcn. có những đóng góp tích cực cho xã hội. + Nêu tác dụng. vẻ đẹp). học kết hợp với ứng dụng. nghị lực luôn là niềm tự hào. dẫn đến phải gục ngã. Những chùm hoa thật đẹp .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. có bố cục ba phần rõ ràng (mở bài. không xác định được phương hướng của cuộc đời. một bộ phận giới trẻ khác không trau dồi. ỷ lại thậm chí là hư hỏng. động viên. mọi điều khác như tiền bạc. ảnh hưởng. những thành công mà họ dâng hiến cho cuộc đời lại càng có ý nghĩa hơn. Phải làm gì để xây dựng niềm tin vào bản thân: + Đối với mỗi cá nhân phải không ngừng học tập. + Mình là người hiểu rõ mình nhất. sa ngã. giáo dục ý thức cá nhân và hình thành tính tự tin. ĐỀ 36: “Giữa một vùng sỏi đá khô cằn. không có nghị lực. Sớm hình thành lý tưởng sống và dám đấu tranh để thực hiện lý tưởng đó. tự ti. sự vươn lên không mệt mỏi.

Trong cuộc sống biến đổi khôn lường này con người luôn phải vật vã để bước đi trên con đường mình đã chọn. "Thất bại là mẹ thành công". Khi nghĩ đến đá sỏi khô cằn. người không ruồng rẫy. nếu chỉ vì con đường khó đi mà bỏ dở thì không bao giờ thành công. hai hoàn cảnh trái ngược nhau. bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ ngĩ đến sự chết chóc. tạo ra cái đẹp rực rỡ. cô mất tất cả. Để có được điều đó cô đã phải trải qua bao đắng cay.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. khi đạt được vinh quang liệu còn có ý nghĩa gì. Tuy Ayumi có vẻ may mắn hơn khi con đường của cô có vẻ như đã được trải thảm. Nó chưa bao giờ tắt. Vì trên con đường trăm ngả. bản năng của một người nghệ sĩ nhưng ngược lại cô đã gặp không ít những khó khăn trắc trở trên đường đời. mọc hoang dã. hẳn như một phản xạ tự nhiên. có khi là xương máu. dinhlybang2010@yahoo.com 42 . hi sinh. Tất cả như sụp đổ. mẹ là minh tinh mà bạc. trải qua nắng. lối đi dễ dàng. Đó cũng là một bài học đáng giá với con người. những bông hoa tuyệt đẹp. Maya lại may mắn có được cái năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh.. Vùng sỏi đá khô cằn vốn là vùng đất dường như không có sự sống. luôn mạnh mẽ. vùi dập và sự hãm hại của các thế lực đối địch nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. cái diệu kì của cuộc đời này. những thành quả ngọt ngào. những chùm hoa trên đá. có bố là đạo diễn nổi tiếng. Đất mẹ không tuyệt tình với ai bao giờ. "thiên tài Ayumi. Nhưng ở những nơi như vậy tạo hóa vẫn tìm ra cái đẹp. dù chỉ một. Cô ganhtị với một cô bé nghèo. sinh sôi. đẹp. Không có con đường nào là con đường không có chông gai và cạm bẫy. học hát. mồ côi cha. không có bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi nảy nở. Bởi lẽ vinh quang là thành quả của sự cố gắng. Chúng xứng đáng với vẻ đẹp kiêu sa đó. Họ là hai số phận. bản năng mách bảo cho cô biết mình phải làm gì và nhờ vậy cô sớm vượt qua tất cả mọi chông gai trên bước đường đời để rồi trở thành một siêu sao như mình hằng mơ ước. Tất cả lại về con số không. Trên hoang mạc khô cằn bỏng rát vẫn có những loài xương rồng phát triển. dù con đường có đẹp thì điều đó không có nghĩa là không có đau thương. nghèo nàn.. đã được dọn sẵn nhưng rõ ràng cô cũng không hề dễ dàng gì khi bước đi trên đó để vượt lên đỉnh cao nghệ thuật và thoát khỏi cái bóng của mẹ mình. gọt giũa từ nhỏ vì thế kĩ thuật diễn của cô rất tốt và sớm được mang danh hiệu thiên tài. cô thấy mình luôn núp dưới cái bóng của mẹ và vì thế cô đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để vượt ra khỏi cái bóng quá lớn của mẹ. không được phép bỏ cuộc. Bàn tay của tạo hóa thật diệu kì. cho chúng nếm trải khó khăn để rồi trưởng thành và cảm nhận được hết cái đẹp. nghèo nàn và tàn lụi. thcn.. Đúng vậy. Tuy khong được học múa. Vinh quang không phải là thành quả mà theo tôi là quá trình thực hiện. mẹ mất cô cũng không còn đủ dũng cảm để đứng trên sân khấu. Thành quả tất yếu của sự cố gắng không ngừng nghỉ là những chùm hoa. Nó tạo nên bao nhiêu cái đẹp. cô quên mất mình là ai. Con người chính là sản phẩm hoàn mĩ nhất của tạo hóa. cao ®¼ng. hoang vu vậy mà cây hoa dại vốn nhỏ bé mông manh là thế. không có ai đạt được thành quả mà không có đau thương. là đam mê cháy bỏng với kịch nghệ. bầm dập. học vũ đạo nhưng khi đứng trên sân khấu cô như hóa thân thành nhân vật. có những cái đẹp bất ngờ đến ngỡ ngàng. Song cô luôn khổ tâm và dằn vặt vì khi nhắc đến cô họ không bao giờ quên thân phận của cô. con gái đại minh tinh Utake". tỏa sáng đầy sức sống và kiêu hãnh. nảy nở và còn kết hoa nữa. Trong một câu chuyện tôi đọc có hai cô gái mê kịch nghệ. quan trọng là ý chí và nghị lực. Rõ ràng con đường dù đẹp đẽ thế nào thì vẫn chứa chất khổ đau. sau khi đã trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời. ®¹i häc. cả mồ hôi và nước mắt. không có. một người lớn lên trong gia đình truyền thống. đó là cách họ nói về cô. Nhưng có một thứ luôn tòn tại trong sâu thẳm trái tim cô là ước mơ. vẫn đâm chồi nảy lộc như thách thức với cuộc sống. khô héo. cô quên mất mình đang diễn. Cô được rèn luyện. rồi mẹ cũng ra đi do căn bệnh phổi khi mà cô bắt đầu nổi danh trong làng sân khấu. bỏ rơi những đứa con của mình mà chỉ dạy cho chúng cách sống. Tôi chợt nhớ đến câu hát: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Có chăng một con đường bằng phẳng? Ví thử tồn tại một con đường như vậy. gió và sự cần mẫn kiếm tìm sự sống ở nơi tưởng như không còn sự sống. Con người sinh ra mang trong mình những khả năng đặc biệt và sức mạnh vô biên để vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời. luôn tràn đầy sức sống.

ý nghĩa nơi người mẹ thiên nhiên. một ý nghĩa nào khác. dũng cảm đối đầu với nghịch cảnh. và luôn đẹp dù ở những nơi ta không ngờ tới nhất. hoặc do yếu tố chủ quan chi phối. thiên nhiên là tấm gương phản chiếu cuộc sống.của con người. trơ trọi giữa đá sỏi khô cằn và nắng gắt với chùm hoa tươi đẹp gợi cho ta một sự thôi thúc. những số phận không cảm nhận được sự may mắn của mình. .Mối quan hệ giữa “nói” và “làm”: thường chặt chẽ. không tận dụng được nó. .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Yêu cầu về kỹ năng: . trong đó “nói” và “làm” là hai yếu tố đặc biệt quan trọng. Cuộc sống thật đẹp và diệu kì. . Đúng vậy. phơi sương. 2. Sau đây là một số gợi ý: 1. Nói và làm trong cuộc sống. bài học cuộc sống của thiên nhiên. một cảm giác xốn xang. ĐỀ 37. là con người ta phải hơn thế.Bố cục chặt chẽ. quan điểm... Chúng ta vẫn thường quen thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên mà ít ai. . phải hơn thế.“Làm”: Hoạt động của con người.29m nhưng đằng sau thân hình nhỏ bé ấy là một nghị lực lớn lao.. Thiên nhiên tươi đẹp. . học tập. Hình ảnh loài hoa dại bé nhỏ đã đơn độc. Nó không chỉ là kết tinh của sự sống. Bên cạnh những con người như vậy. tinh hoa thật sự nằm sâu bên trong vẻ bề ngoài. hèn nhát.Nắm vững phương pháp làm bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống. Cây hoa dại tuy bé nhỏ mỏng manh như vậy có thể sống. trao cho bạn cái đáng được nhận.HCM. Người phụ nữ tàn tật (mắc bệnh bại liệt).com 43 . . góp phần thể hiện đúng đặc điểm. có thể dơm hoa trên sỏi tại sao con người.Khi “nói” không đi đôi với “làm”. bản chất của mỗi con người. hoàn cảnh cụ thể). họ yếu ớt. . nó đã đưa chị vào cánh cổng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. Có những người sinh ra không may mắn. không còn sức sống. ít khi thử suy ngẫm. . và cô bạn của chị tuy vừa câm vừa điếc nhưng vẫn có thể mở một cửa hàng lưu niệm để tự nuôi sống bản thân. phải biết vượt lên số phận. ®¹i häc...Ý nghĩa: dinhlybang2010@yahoo. Giải thích: . Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày vấn đề theo nhiều cách. và không có nghị lực.. "ngẩng cao đầu" thách thức với khó khăn và chắc chắn là sẵn sàng đón nhận vinh quang vì cuộc sống chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn.“Nói” thường và phải nên đi đôi với “làm”. của tinh hoa đất trời mà còn là kết tinh của những bài học đường đời. thcn.Đáp ứng các yêu cầu về văn phong.Con người trong cuộc sống vốn được biểu hiện qua nhiều yếu tố. Họ là những số phận. không có tương lai. vẫn tồn tại không ít những người dù sống trong môi trường tốt đẹp. lý lẽ xác đáng. tuy người chị chỉ cao 1. chữ rõ. tạo dựng cuộc sống tự lập của mình và nuôi người mẹ già. tìm kiếm ở chúng một cái gì khác. cũng có những cây phát triển tốt trong môi trường đó nhưng chỉ cần chịu nắng. dẫn chứng phù hợp. hoặc do hoàn cảnh khách quan tác động. tình cảm. cao ®¼ng. 61 tuổi vẫn làm kinh tế. là những loài cây được chăm sóc chở che trên mảnh đất màu mỡ mà vẫn không bao giờ biết nở hoa thậm chí còn héo rũ và chết. thường được xem xét theo những tiêu chuẩn riêng biệt. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều bài học thú vị. sản phảm hoàn mĩ nhất của tạo hóa lại không thể làm được điều tương tự chứ.“Nói”: Sự phát ngôn thành tiếng những suy nghĩ. bà Nguyễn Thị Lân. những con người kém may mắn nhưng luôn là tấm gương cho chúng ta ngưỡng mộ. Đó là những con người đáng trách nhưng cũng thật đáng thương hại. Con đường vẫn thênh thang phía trước hứa hẹn bao điều thú vị.( ngấm ngầm hay rõ ràng). Bình luận: . A. họ bị những dị tật bẩm sinh hay vì những tai nạn đáng tiếc mà thân thể họ không được nguyên vẹn nhưng nghị lực đã giúp họ đứng lên và chiến thắng nghịch cảnh để rồi dành lấy thành quả đáng tự hào như: chị Nguyễn Thị Nga. một chút điều kiên khó khăn là chết rũ.Hạn chế các lỗi diễn đạt. B. bài sạch. qua lại . đều cho phép nhận rõ tính cách của con người ( ở mỗi giai đoạn.

Nêu ý nghĩa và rút ra bài học nhận thức từ tư tưởng đạo lí đã nghị luận. 2) Dàn ý tóm lược: * Mở bài: Dẫn dắt để đưa ý kiến cần nghị luận vào bài. Kết bài . Vấn đề bức thiết đặt ra cho mỗi học sinh tốt nghiệp THPT là chọn ngành nghề. không có lý tưởng thì không có cuộc sống. tâm hồn) và hành động của mỗi người. Khả năng lạc đường trước cuộc đời là rất lớn nếu không có lý tưởng tốt đẹp. + Cuộc sống chỉ thực sự có giá trị và ý nghĩa khi “nói” và “làm” theo các chuẩn mực đạo đức. thực sự có vai trò chỉ đường. mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.Nội dung: Suy nghĩ về vai trò của lý tưởng nói chung đối với mọi người và lý tưởng riêng của mình. ®¹i häc. cao ®¼ng.com 44 . + Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. chứng minh.Khái quát lại vấn đề. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng và lý tưởng riêng của mình.Phạm vi dẫn chứng: Dẫn chứng thực tế trong cuộc sống. Có thể dẫn chứng thêm thơ văn để bài viết sinh động. Mở bài: Giới thiệu.Phạm vi tư liệu: Cuộc sống. . . Lập dàn ý: a. cần phải luôn cẩn trọng trong cả “nói” và “làm”. và cũng không xét đoán sai người khác . Thân bài: (gợi ý) . + Giải thích mối quan hệ lý tưởng và ngọn đèn. c. 1. dẫn dắt vấn đề tư tưởng. phân tích. + Đây vừa là phương diện quan trọng để con người tự bộc lộ mình. góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của con người và toàn xã hội. thcn.Lý tưởng và ý nghĩa cuộc sống: Lý tưởng xấu có thể làm hại cuộc đời của một người và nhiều người. bình luận. chứng minh.Phương pháp nghị luận: Phân tích.Thao tác lập luận: phối hợp các thao tác giải thích. 2. Ý kiến trên của nhà văn Pháp M. b. bình luận.Nội dung: Mối quan hệ giữa đức hạnh (phẩm chất đạo đức. một ngưỡng cửa để bước vào thực hiện lý tưởng. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định. giải thích. Không có lý tưởng thì không có cuộc sống. Tìm hiểu đề: . đạo lý cần nghị luận.Lý tưởng riêng của mỗi người. Vì thế. tránh không để người khác hiểu sai về mình. phương hướng và cuộc sống. Xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân? 1) Tìm hiểu đề: . ĐỀ 39: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Đề 38: Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. dinhlybang2010@yahoo.Lý tưởng tốt đẹp . . . vừa là điều kiện để con người có thể xét đoán người khác. .) . . trí tuệ. . + Nâng vai trò của lý tưởng lên tầm cao ý nghĩa của cuộc sống.Lý tưởng là gì? Tại sao nói lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường? Ngọn đèn chỉ đường là gì? Nó quan trọng như thế nào? (Lý tưởng giúp cho con người không đi lạc đường.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. * Thân bài: Lần lượt triển khai các ý + Giải thích khái niệm đức hạnh.

Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. bàn bạc mở rộng vấn đề: + Câu nói trên là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp. Bởi trong thực tế cuộc sống. anh (chị) đã thực hiện được điều gì. Trên thực tế. thói gia trưởng…. giá trị to lớn của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. là nền tảng để con người vươn lên trong cuộc sống. Đức hạnh trong lĩnh vực tu dưỡng và học tập mà anh (chị) cần trau dồi là gì? Từ những phẩm chất đạo đức cần thiết ấy. phê phán những hành vi bạo lực gia đình. + Nêu suy nghĩ về việc tu dưỡng và học tập của bản thân: . + Câu nói gợi cho bản thân nhiều suy nghĩ: trong học tập. thcn.GT câu nói: “Tại sao chỉ có nơi gia đình. Tuy nhiên. giúp con người vượt qua được những khó khăn. người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận ” (Euripides) Anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên? 1/ Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói) . cao ®¼ng. xây dựng gia đình ấm no. anh (chị) đã xác định hành động cụ thể ra sao để phù hợp với tiêu chí đạo đức mà mình theo đuổi. + Câu nói khẳng định: cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan nhưng chớ cúi đầu trước khó khăn. trưởng thành đều có sự ảnh hưởng. Muốn làm được điều đó cần: trong GD mọi người phải biết thương yêu. Bởi cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai. giá trị của gia đình đối với con người. thử thách chính là môi trường tôi luyện con người. cuộc sống bản thân phải luôn có ý thức phấn đấu vươn lên. 3/ Khẳng đinh. . ĐỀ 41: Anh / chị nghĩ như thế nào về câu nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” ( Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 1/ Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói) + Giông tố ở đây dùng để chỉ cảnh gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội . + Câu nói trên đã đặt ra vấn đề cho mỗi con người. Để có được điều này thì cần phải làm gì? dinhlybang2010@yahoo. Bởi đã nhìn nhận thấy được vai trò. ( Đây là vấn đề nghị luận) 2/ Giải thích. nâng đỡ của gia đình nhưng vẫn thành đạt. mỗi lần vấp ngã không được chán nản bi quan mà phải biết đứng dậy vươn lên. hạnh phúc. chớ đầu hàng thử thách. cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi. gặp khó khăn gì khi biến suy nghĩ thành việc làm? . cuộc sống). đùm bọc chở che nhau. ®¹i häc.com 45 . chở che. chứng minh vấn đề: Có thể triển khai các ý: + Cuộc sống nhiều gian nan. phải có nghị lực và bản lĩnh. thử thách nhưng con người không khuất phục. trở thành con người hữu ích của XH.Suy ra vấn đề cần bàn bạc ở đây là: Vai trò. + Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: đùm bọc. + Hành động là biểu hiện cụ thể của đức hạnh. Anh (chị) thấy điều gì là trở ngại lớn nhất khi biến suy nghĩ thành hành động? Tại sao? * Kết bài: Đề xuất bài học tu dưỡng của bản thân. giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình (dẫn chứng: văn học. giáp dục. chở che cho ta khôn lớn?” . sống thật đẹp và hào hùng. ĐỀ 40: “ Duy chỉ có gia đình. + Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực : sống không sợ gian nan . + Gian nan. có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được sự chở che. Chính gia đình là cái nôi nuôi dưỡng. 3/ Khẳng đinh. đùm bọc. bình đẳng. câu nói chưa hoàn toàn chính xác. chứng minh vấn đề: Có thể triển khai các ý: + Mỗi con người sinh ra và lớn lên. 2/ Giải thích. người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương số phận ?” Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được. thử thách . trở ngại trong cuộc sống. bàn bạc mở rộng vấn đề: + Khẳng định câu nói đúng. gian nan. + Đức hạnh là cội nguồn tạo ra hành động. XH: Bảo vệ.

kh«ng cã ý nghÜa . vì vậy mỗi chúng ta phải tìm ra được lý tưởng sống cho riêng mình. Kkh«ng cã lÝ tưởng th× kh«ng cã phương hướng kiªn ®Þnh. Đã gọi là lý tưởng thì chúng ta không thể đạt tới được nhưng chúng ta có thể dựa vào đó để xác định phương hướng trong cuộc sống. con ngêi thùc sù sèng kh«ng cã ý nghÜa. ®Ñp ®Ï nhÊt. Lý tưởng là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống đó chính là mục đính sống nếu không có lý tưởng sống có nghĩa là không có mục đích sống như vậy là mất phương hướng.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. qua việc làm. trc tiên bạn phải xem lí tưởng là j? đó là mục đích cao nhất.MĨ. ng ta sẽ hoạch địch ra phương hướng để đạt dc mục tiêu đã đề ra. mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. sèng thõa + Kh«ng cã ph¬ng híng trong CS gièng ngêi lÇn bíc trong ®ªm tèi kh«ng nh×n thÊy ®êng. nen tránh những con đường nào. ------Nhà văn Nga Lep-Ton-xtôi nói: "Lí tưởng là ngon đèn chỉ đường.Gi¶i thÝch lÝ tëng lµ g× ( §iÒu cao c¶ nhÊt. tốt đẹp nhất mà con ng phấn đấu để đạt tới. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định. việc này như chúng ta suy nghĩ xem con đường nào ngắn nhất. phải thể hiện sự có mặt của mình. §ã kh«ng ph¶i lµ viÖc cña tu duy mµ lµ dinhlybang2010@yahoo.. khó quá cơ:((. mà để làm việc thì ng ta phải có cái đích để đạt tới bởi ko ai đâm đầu vào những j mà ng ta ko thấy dc hệ quả công việc ấy mang lại. thcn. + VÊn ®Ò ®Æt ra hoµn toµn ®óng. + Më réng : * Phª ph¸n nh÷ng ngêi sèng kh«ng cã lÝ tëng * LÝ tëng cña thanh niªn ta ngµy nay lµ g× ( PhÊn ®Êu ®Ó cã néi lùc m¹nh mÏ.T¹i sao kh«ng cã lÝ tëng th× kh«ng cã ph¬ng híng + Kh«ng cã môc tiªu phÊn ®¸u cô thÓ + ThiÕu ý chÝ v¬n lªn ®Ó giµnh ®iÒu cao c¶ + Kh«ng cã lÏ sèng mµ ngêi ta m¬ íc . . sèng v« vÞ. mµ kh«ng cã phương hướng th× kh«ng cã cuéc sèng » (LÐp-T«i-xt«i ) . khi đã có mụch đích rõ ràng. giái giang ®¹t ®Ønh cao trÝ tuÖ vµ lu«n kÕt hîp víi ®¹o lÝ) * Lµm thÕ nµo ®Ó sèng cã lÝ tëng + Nªu ý nghÜa cña c©u nãi. . ĐỀ 42: “LÝ tưởng lµ ngän ®Ìn chØ ®êng. con ngêi cã thÓ hµnh ®éng mï qu¸ng nhiÒu khi sa vµo vßng téi lçi (chøng minh) . bạn đã tìm thấy lý tưởng sống của mình chưa? §Ò 43: Gít nhËn ®Þnh : Mét con ngêi lµm sao cã thÓ nhËn thøc ®uîc chÝnh m×nh . phải chứng tỏ rằng tôi là 1 ng đang sống qua công việc. Dù lý tưởng sống là một khái niệm trừu tượng nhưng cái cốt tủy của lý tưởng sống là hướng tới vẻ đẹp CHÂN . Kh«ng cã lÝ tëng." hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn. Sau khi vµo ®Ò bµi viÕt cÇn ®¹t ®îc c¸c ý: 1/ Giải thích: . cao ®¼ng. trë thµnh lÏ sèng mµ ngêi ta mong íc vµ phÊn ®Êu thùc hiÖn).. ®¹i häc.com 46 .T¹i sao kh«ng cã ph¬ng híng th× kh«ng cã cuéc sèng + Kh«ng cã ph¬ng híng phÊn ®Êu th× cuéc sèng con ngêi sÏ tÎ nh¹t.Suy nghÜ nh thÕ nµo ? + VÊn ®Ò cÇn b×nh luËn : con ngêi ph¶i sèng cã lÝ tëng. Anh (chÞ ) hiÓu c©u nãi Êy thÕ nµo vµ cã suy nghÜ g× trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu tu dìng lÝ tëng cña m×nh. khi đã nhắc đến lí tưởng ở đây đống nghĩa vs công việc nói trên là chọn con đường đời cho mình. để thực sự sống. con ng phải làm việc.THIỆN . con đường nào thuận tiện nhất. + Kh«ng cã ph¬ng híng.

+ Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò : ®óng + Më réng : Bµn thªm vÒ vai trß thùc tiÔn trong nhËn thøc cña con ngêi. cao ®¼ng. cña thùc tiÔn . thcn. chÊt ph¸c h¨ng h¸i cÇn kiÖm? * §©y lµ ba ®øc tÝnh quan träng cña con ngêi : cÇn kiÖm. liªm chÝnh. con ngêi biÕt rót ra nhËn thøc cho m×nh ph¸t huy chç m¹nh. lóc ®ã b¹n lËp tøc hiÓu ®uîc gi¸ trÞ cña chÝnh m×nh? Anh (chÞ ) hiÓu vµ suy nghÜ g× . hµnh ®éng n« lÖ. * Trong thµnh c«ng còng nh thÊt b¹i. xãa bá hÕt nh÷ng vÕt tÝch n« lÖ trong t tëng vµ hµnh ®éng. §ång thêi Ngêi yªu cÇu xãa bá nh÷ng biÓu hiÖn cña t tëng. t»n tiÖn) + T¹i sao con ngêi ph¶i cã ®øc tÝnh trong s¹ch. . B¸c Hå d¹y : “Chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®øc tÝnh trong s¹ch. * Thùc tiÔn lµ kÕt qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸. + Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò : ®óng + Më réng : * Lµm thÕ nµo ®Ó rÌn luyÖn 3 ®øc tÝnh B¸c nªu vµ xãa bá t tëng. + Nªu ý nghÜa lêi nhËn ®Þnh cña Gít §Ò 44. vÒ hµnh ®éng cña ngêi kh¸c. chÊt ph¸c. Anh (chÞ ) hiÓu vµ suy nghÜ g×? Sau khi vµo ®Ò bµi viÕt cÇn ®¹t ®îc c¸c ý .Suy nghÜ + VÊn ®Ì cÇn b×nh luËn lµ g× ? B¸c nªu phÈm chÊt quan träng. cho ®ã lµ môc tiªu ®Ó mäi ngêi phÊn ®Êu rÌn luyÖn. h¨ng h¸i. * Ba ®øc tÝnh Êy lµm nªn ngêi cã Ých. xem xÐt mét con ngêi . * Thùc tiÔn còng lµ c¨n cø ®Ó thö th¸ch con ngêi . HiÓu chÝnh m×nh con ngêi míi cã c¬ may thµnh ®¹t. kh«ng lµm viÖc xÊu ¶nh hëng tíi ®¹o ®øc con ngêi) * ThÕ nµo lµ ®øc tÝnh cÇn kiÖm ( siªng n¨ng. H·y ra søc thùc hiÖn bæn phËn cña m×nh. ®¹i häc. * Nãi nh Gít : “Mäi lÝ thuyÕt chØ lµ mµu x¸m. hµnh ®éng n« lÖ. * Trong häc tËp. vÒ t×nh c¶m cña con ngêi). NhËn thøc vÒ lÏ sèng ë ®êi.com 47 . cam chÞu trong mçi chóng ta. kh«ng lµm viÖc xÊu ¶nh hëng®Õn ®¹o ®øc con ngêi.) * ThÕ nµo lµ chÊt ph¸c ( ch©n thËt. chØ cã c©y ®êi m·i m·i xanh t¬i. ch©n thËt.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. * ThÕ nµo lµ ®øc tÝnh trong s¹ch ( gi÷ g×n b¶n chÊt tèt ®Ñp. cÇn kiÖm. * Ba ®øc tÝnh Êy gióp con ngêi hµnh tr×nh trong cuéc sèng.HiÓu c©u nãi Êy nh thÕ nµo ? + ThÕ nµo lµ nhËn thøc ( thuéc ph¹m trï cña t duy tríc cuéc sèng. chon nghÒ nghiÖp.HiÓu c©u nãi Êy nh thÕ nµo ? + Gi¶i thÝch c¸c kh¸i niÖm. + T¹i sao con ngêi l¹i kh«ng thÓ nhËn thøc ®îc chÝnh m×nh l¹i ph¶i qua thùc tiÔn . . * Phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i dinhlybang2010@yahoo. gi¶n dÞ hßa víi ®êi thêng. Sau khi vµo ®Ò bµi viÕt cÇn ®¹t ®îc c¸c ý .Suy nghÜ + VÊn ®Ò b×nh luËn lµ : Vai trß thùc tiÔn trong nhËn thøc cña con ngêi.

com 48 . mỹ.… .Hàng trăm phát minh khoa học: máy móc. đời xưa. + Bạn hiền đó là người bạn có thể giúp ta chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. đôi khi lại có hại… 2/ Lập luận của người yêu thích văn chương + Văn chương hình thành và phát triển đạo đức con người. ước mơ một xã hội tốt đẹp. mơ mộng viển vông. tình cảm mà văn chương hình thành cho con người. về con người. an ủi những lúc buồn chán: Truyện cổ tích. Đời sống con người mới phát triển nâng cao. hạt nhân.… 3/ Bàn bạc. GỢI Ý I/ Mở bài: Giới thiệu vai trò. có người say mê khoa học. Lão Hạc của Nam Cao. + Trái với lợi ích của khoa học. ®¹i häc. con người mới ghi chép được + Nhờ khoa học mà con người mới khám phá ra được những điều bí ẩn trong vũ trụ. chỉ để tiêu khiển. mà không chú ý đến đời sống tình cảm. thế giới. lạnh lùng. thiện. Hãy tìm nội dung tranh luận cho hai người ấy. văn hóa. văn chương không mang lại điều gì cho xã hội: lẫn lộn thực hư. giúp ta vươn tới chân trời của ước mơ. cuộc sống. mở rộng vấn đề + Trong xã hội có sách tốt và sách xấu. nông nghiệp. khoa học viễn tưởng. + Liên hệ với thực tế. đời nay. 2/ Phân tích. . giáo dục. + Trái với mọi giá trị về tư tưởng. + Văn chương hun đúc nghị lực. Do tác dụng tốt đẹp như nhau mà có nhận định ví von “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”. hướng con người đến những điều: chân. thcn.Ví dụ để hiểu được số phận người nông dân trước cách mạng không gì bằng đọc tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố.Sách cho ta hiểu và cảm thông với bao kiếp người. Hơn nữa KHKT có tiến bộ như thế nào mà không được soi rọi dưới ánh sáng của lương tri con người sẽ đẩy nhân loại dinhlybang2010@yahoo. bạn tốt và bạn xấu. giúp ta giải đáp thắc mắc. với những mảnh đời ở những nơi xa xôi. rèn luyện ý chí. giải trí…Do đó.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ĐỀ 45 “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền” Hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên? GỢI Ý I/ Mở bài: Sách là một phương tiện quan trọng giúp ta rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện. tác dụng của văn chương và khoa học. KHKT chỉ mang lại một số tiến nghi vật chất cho con người. thậm chí cả những dự định tương lai. * Nªu ý nghÜa vÊn ®Ò. chứng minh vấn đề + Sách tốt là người bạn hiển kể cho ta bao điều thương. giúp ta mở mang kiến thức về nhiều mặt: cuộc sống. có nhận định” Một quyển sách tốt là người bạn hiền II/ Thân bài 1/ Giải thích Thế nào là sách tốt và tại sao ví sách tốt là người bạn hiền + Sách tốt là loại sách mở ra co ta chân trời mới. thờ ơ. trong nước. cao ®¼ng. . thần thoại. + Sách giúp ta chia sẻ. giúp ta vươn lên trong học tập.…Tất cả đã đẩy mạnh mọi lĩnh vực sản xuất công nghiệp.Ví dụ: Sách vở nhờ kĩ thuật in ấn. bản lĩnh cho ta + Văn chương còn là vũ khí sắc bén để đấu tranh cho độc lập dân tộc. bao kiếp người điêu linh đói khổ mà vẫn giữ trọn vẹn nghĩa tình: . bản thân: ĐỀ 46: Có người yêu thích văn chương. làm con người sống bàng quang. Nêu nội dung yêu cầu đề II/ Thân bài: 1/ Tìm lập luận cho người yêu khoa học + Khoa học đạt được những thành tựu rực rỡ với những phát minh có tính quyết định đưa loài người phát triển. con người.

dù là một điều trái nhỏ”. 3/ Bàn bạc mở rộng vấn đề + Tác dụng của lời dạy: nhận thức. thậm chí hư hỏng. dứt khoát (dùng câu khẳng định): cẩu thả trong công việc là biểu hiện của thái độ vô trách nhiệm.com 49 . + Vì sao điều trái lại phải tránh. của sự bất lương. Suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề trên? Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ). đúng với lẽ phải. công việc gì. ®¹i häc. dân tộc. II/ Thân bài 1/ Giải thích câu nói + Điều phải là gì? Điều phải nhỏ là gì? Điều phải là những điều đúng. không chú ý đến kết quả. có lương tâm nghề nghiệp. chị về ý kiến trên. của sự bất lương. Đó là biểu hiện của một nhân cách chân chính. Nam Cao muốn xây dựng. điều xấu sẽ trở thành thói quen. ĐỀ 48: “ Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”.( Vấn đề cần nghị luận) 2/ Phân tích. chứng minh. phẩm giá của con người. GỢI Ý 1/: Giải thích ý kiến của Nam Cao: Cẩu thả: làm việc thiếu trách nhiệm. thcn. dù nhỏ. dinhlybang2010@yahoo. Nhiều việc nhỏ hợp lại sẽ thành việc lớn. đúng với quy luật. chúng ta phải cố sức làm cho kì được. bản thân như thế nào? ĐỀ 49: Có ý kiến cho rằng: “Vào đại học là con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay”. 3/ Khẳng định. 2/ Phân tích chứng minh vấn đề + Vì sao điều phải chúng ta phải cố làm cho kì được. Bất lương: không có lương tâm. dù nhỏ cũng phải hết sức tránh tức là đừng làm và tuyệt đối không được làm. với tổ quốc. + Chính sự cẩu thả trong công việc sẽ dẫn đến hiệu quả thấp kém. vội vàng cũng đồng nghĩa với gian dối. soi đường. hời hợt. Vì tất cả đều có hại cho mình và cho người khác. cao ®¼ng. dù là nhỏ? Vì việc làm phản ánh đạo đức của con người. Làm điều trái. mở rọng vấn đề: Mỗi người trên bất cứ lĩnh vực. (Đời Thừa. công việc gì cũng cần cẩn trọng. Nam Cao phê phán với một thái độ mạnh mẽ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Thực chất. khẳng định một thái độ sống có trách nhiệm. gắn bó với công việc. III/ Kết luận: Khẳng định vai trò cả hai (Vật chất và tinh thần) ĐỀ 47: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. có lương tâm. Suy nghĩ về lời dạy của Bác Hồ? GỢI Ý I/ Mở bài: Giới thiệu lời dạy của Bác. thiếu ý thức. bàn luận vấn đề: Vì sao lại cho rằng cẩu thả trong công việc là biểu hiện của thái độ vô trách nhiệm. tinh thần trách nhiệm với công việc. coi kết quả công việc là thước đo lương tâm. tới chỗ bế tắc.Nam Cao) Suy nghĩ của anh. điều tốt. + Phê phán những việc làm vô ý thức. vội vàng. thiếu trách nhiệm. Đối với thực tế. Ví dụ + Điều trái là gì? Điều trái nhỏ là gì? => Lời dạy của Bác Hồ: Đối với điều phải. Điều gì trái thì hết sức tránh. tuyệt đối không được có thái độ coi thường những điều nhỏ. Vì: +Trong bất cứ nghề nghiệp. cẩu thả. dẫn đến những tác hại khôn lường. tốt với xã hội với mọi người. Bác cũng bảo chúng ta: đối với điều trái.

không mắc lỗi chính tả. hợp lý. vừa bước ra khỏi cửa Tiệm tôi đưa mắt quan sát và khi đã nhìn thấy ở góc đường có một chiếc Xích lô.com 50 .. thcn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Cách đây hai tháng tôi vào Sài Gòn có công việc. chỉ im lặng ngồi suy nghĩ mông lung cho tới lúc đến nơi.Bác năm nay bao nhiêu tuổi ? Bác không có con cháu gì sao mà phải còn vất vả ? Bác trả lời tôi sau sau một tiếng thở dài: . Thấy Bác vừa nói vừa thở dồn dập nên tôi không dám hỏi thêm. Hôm nay như mọi khi. Tôi cám ơn Bác thật nhiều khi xuống xe và sau khi nhận tiền Bác cũng cám ơn tôi rối rít rồi lại tiếp tục đi tìm cơm áo … Nhìn bóng Bác xa dần rồi khuất hẳn sau con hẻm. lỗi dùng từ và ngữ pháp. rất đáng mơ ước: Nền kinh tế ngày nay là nền kinh tế tri thức. cao ®¼ng. nhất là những kiến thức khoa học hiện đại… .ngang trái . người ta vẫn thường hay bảo: “Đời là bể khổ” Quả là chẳng sai ! Không bút mực nào nói lên cho xiết những bất hạnh của một kiếp người … nghiệt ngã . Đường phố SG vô cùng nhộn nhịp. Cần nêu bật được các ý chính sau: . việc ác nhỏ mà làm! Anh chÞ h·y bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn? Trong cuộc sống của kiếp nhân sinh. kết cấu chặt chẽ.oan khiên . tuổi trẻ là thời kỳ tốt nhất cho việc tiếp thu kiến thức mới. lòng tôi thấy bùi bùi xót thương cho thân phận một kiếp người.nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại : nếu mình không đi thì Bác ấy sẽ không có tiền . tôi chùn bước và lòng phân vân: “Bác ấy đã già mà mình ngồi chễm chệ cho Bác chở đi thì thật là tội lỗi .v… dinhlybang2010@yahoo.Tuy nhiên. Bác cũng đã từng có vợ con nhưng hiện nay không còn ai nên Bác phải tự nuôi thân. bị ni long hoặc thùng giấy phế thải v. Như thường lệ mỗi lần di chuyển từ nơi này đến nơi khác tôi hay đi Xích lô chứ ít khi đi xe Thồ vì họ chạy nhanh quá nên tôi sợ. người thật mà tôi đã mắt thấy tai nghe đã khiến cho tôi vô cùng xót xa và cứ mãi luôn canh cánh bên lòng.uất ức . khách quan ) . 1.đắng cay .Vào đại học. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể đưa ra những ý kiến riêng và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chân thành thiết thực.tủi hờn … Tôi xin ghi lại nơi đây một vài việc thật. Thế là tôi quyết định nhờ Bác chở đi … Dọc đường tôi gợi chuyện cùng Bác: .Còn nhiêù con đường tiến thân khác (mỗi thanh niên tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể. diễn đạt lưu loát.. rưng rức nghẹn ngào như chính người thân … Thương cho Bác tuổi đời hơn thất thập Phải còm lưng dưới nắng cháy rát da Mồ hôi đổ trộn pha niềm cay đắng Trong suốt quãng đời bão táp phong ba Cho đến lúc thân gầy đà cạn kiệt Cát bụi này xin trả kiếp phù sinh Vào một hôm tôi cũng đang dáo dác tìm xe thì mắt tôi dừng lại ở một bãi rác gần chợ … Một bé trai khoảng chừng mười mấy tuổi dùng một cây sắt thật dài có đầu nhọn uốn cong đang bươi từng đống rác để tìm những lon bia. ®¹i häc. xe cộ nối đuôi nhau như một dòng chảy.Bác năm nay bảy mươi bảy tuổi. 2. mỗi khi qua đường là cả một sự khó khăn cho những người dân Tỉnh lẻ như tôi. chặt chẽ và thuyết phục. Yêu cầu về kỹ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.) ĐỀ 50: "Đừng thấy việc thiện nhỏ mà kh«ng làm. con đường tiến thân quan trọng và đẹp đẽ.thôi thì khi đến nơi mình hãy hậu hỷ cho Bác vậy”. tôi mon men lại gần … Khi nhìn thấy chủ của chiếc xe là một cụ già. cũng phải vào đại học (Do nhiều nguyên nhân chủ quan. phát triển trên nền tảng của những tri thức hiện đại về tất cả mọi phương diện. không phải bất kỳ ai sau khi học xong THPT. chọn cho mình con đường phù hợp để lập nghiệp.

Đây chính là nguyên lý cải đổi vận mệnh.Đoạn ác ”. tôi xin chân thành cám ơn). Và với sự hiểu biết thô thiển của mình chắc chắn tôi có nhiều sai sót (xin tất cả hãy lượng thứ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nhất định sẽ cải đổi được vận mệnh. người học trò nhìn thấy một khúc gỗ mục đang trôi theo dòng suối . thế là người học trò vội vã lội xuống suối và vớt khúc gỗ lên để cứu đàn kiến đang trong cơn nguy kịch. chừng ấy chắc chắn xã hội sẽ thăng hoa và thế giới sẽ được hòa bình. Nói về Giáo lý nhà Phật thì vô cùng vô tận. Trên đường về quê khi đi ngang qua một con suối nhỏ. Đức Phật còn dạy cho loài người luôn “ Hành thiện .com 51 . Tôi cũng xin mạo muội ghi lại nơi đây một câu chuyện kể mà tôi đã nghe được từ lâu lắm rồi (nếu có chi tiết nào không chính xác – tôi thành thật xin lượng thứ) … Ngày xưa có một vị Đạo sĩ và một Đệ tử cùng lên núi cao để tu Tiên … Sau một thời gian tu học. chỉ nhờ ánh sáng mờ ảo của sao Trời để lần dò từng bước một. Tất cả đều được tạo hóa an bài theo căn duyên từ kiếp trước và cũng từ luật nhân quả trong đời: “ Tích thiện thì phùng thiện ” – “ Tích ác thì phùng ác ” Đó là Đạo lý muôn đời không bao giờ thay đổi. ®¹i häc. Đoạn ác tu thiện . Qua câu chuyện kể trên đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về câu: “ Lấy đức thắng số ” mà Phật Pháp đã dạy cho nhân loại bao đời nay. Tóm lại Phật Pháp hay bất kỳ một Tôn giáo nào bao giờ cũng dạy cho nhân loại nhiều điều tốt đẹp nhưng tựu trung cũng là đều khuyên răn loài người luôn hướng thiện: “ Đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm . thcn. Khóe mắt tôi hơi cay và cổ họng như nghèn nghẹn trước một bức tranh đời cay đắng … Tuổi của cháu lẽ ra còn cắp sách Đến lớp trường để chắp cánh ước mơ Nhưng chẳng may số phần ôi nghiệt ngã Đi khắp nẽo đường – len cùng ngõ ngách Để bới từng sọt rác kiếm tương lai … Và còn rất nhiều.nhìn kỹ mới thấy vô số kiến đang bám vào khúc gỗ chới với giữa dòng. rất nhiều bức tranh đời nghiệt ngã mà tôi không thể nào nêu hết ra đây. Nếu chúng ta là những người theo Đạo Phật. Niềm khao khát ấy luôn cháy bỏng trong tôi… như đi giữa một sa mạc mênh mông mà tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé thì hoài bảo này mãi mãi sẽ không thành hiện thực … Tôi rất thiết tha mong mõi có hàng triệu triệu tấm lòng sẽ cùng tôi chấp cánh ước mơ để chúng ta có thể làm được một chút gì đó trong những tháng năm ngắn ngủi của một kiếp người … __________________ Tµi liÖu tham kh¶o dinhlybang2010@yahoo. tích âm đức xuất phát từ tâm. song quyền thay đổi lại ở nơi ta”. Nhìn thấy Đệ tử trở lại vị Đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng – sau đó ông âm thầm bấm số xem lại: “ Thì ra học trò của ông trên đường về quê đã làm được một việc thiện ”. Nếu làm được như vậy. Chỉ cần làm việc thiện thì mọi ước nguyện đều được mỹ mãn nhưng sự nguyện cầu này phải hợp với Đạo Trời “Cầu ngay tại tâm mình – Tâm chính là rộng phước ”. chắc hẳn chúng ta đều tin rằng: Trên thế gian hôm nay có hàng triệu triệu số mệnh mà mỗi mệnh mỗi khác nhau theo dòng nghiệp xoáy.đừng khinh điều ác nhỏ mà làm”. biết đau khổ. cao ®¼ng. Theo Phật Pháp đã dạy: cho dù những sinh mạng này chỉ là loài trùng kiến nhưng chúng đều có tri giác. chỉ xin phép vắn tắt mà thôi. Và tôi cũng luôn nguyện cầu ơn Trời gia hộ cho tất cả nhân loại trên thế gian hôm nay được thắp lên ngọn lửa trái tim rồi cùng nhau lần dò từng bước để tìm về bến an lành cho đời mình. chẳng ai giống ai cả. Đức Phật cũng luôn dạy cho nhân loại: Làm thiện. tham sống sợ chết và biết đâu cũng có thể từ tiền kiếp loài trùng kiến này là những con người đã mắc nhiều lầm lỗi. Tôi như người đi trong đêm tối. Và ngài còn dạy: “Tạo ra số mệnh tuy rằng ở Trời. một hôm vị Đạo sĩ bấm Dịch số để xem cho Đệ tử và phát hiện ra rằng Đệ tử của mình sắp mãn phần nên âm thầm cho học trò về quê thăm gia đình trong những ngày cuối đời. Sau thời gian về thăm nhà người học trò trở lại núi cao để tiếp tục việc học.

.com 52 . Một khu đất rộng tách biệt hẳn với phố xá sầm uất hiện ra . Nhưng tôi e rằng khi đến nơi . bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn . anh có thể sẽ thay đổi ý định đấy .đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. thậm chí rơi vào bi quan . Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá PVC (một sản phẩm hóa dầu) cũng chính là nguyên liệu sản xuất chính của công ty Mark . Sao đời tôi luôn gặp phải những vất vả . vị tiến sĩ quay sang phía chàng trai . nơi ấy cũng gần đây thôi . thách thức dành cho tất cả chúng ta .Tình cảm cá nhân . Vừa đến nơi . Ngược lại . rồi ngước lên nhìn tấm biển nhỏ treo ngay phía trên cổng có dòng chữ : “Nghĩa trang thành phố”. công ty Mark gặp phải khó khăn khi xảy ra vụ cấm vận dầu mỏ của khối các nước Ả Rập . thi cử . Bạn đừng vội nản chí . sản phẩm của công ty Mark bán rất chạy . Sau cùng . Vừa ngạc nhiên vừa tò mò . nhiều người thường than thân trách phận sao mình bất hạnh đến vậy . như lẽ thường của cuộc sống . Và đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó . chỉ tay và nói : . chàng trai đưa mắt nhìn theo hướng tay của tiến sĩ . vị tiến sĩ nhìn chàng trai . Trước khó khăn . chán nản . . tiến sĩ vừa cùng chàng trai rảo bước .Chúng ta đi nào . Cuộc sống là như thế đấy ! Nó không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả .Vừa nói . việc làm . chính là ở chỗ này . tiếp theo đó là sự ra đời của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dẫn đến việc giá dầu tăng vọt . vậy mà giờ dinhlybang2010@yahoo. chúng ta đi ngay được không ? Được sống như vậy thì thật là thích . ®¹i häc. . họ đã thay đổi thái độ . khó khăn lại thường xảy ra vào những lúc không ngờ nhất .Cavett Robert Buổi sáng hôm đó . Hãy hướng về phía trước . thương trường . khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá .Kinh doanh . cao ®¼ng.Ồ ! Nếu vậy thì hay quá .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.Tôi sẽ chỉ cho anh một nơi mà ở đó toàn là những người không bao giờ có vấn đề gì hay gặp phải bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống cả . Vào thời điểm này . thách thức với chúng và quyết tâm phải vượt qua . từ tốn đáp lời : . chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng” . Và cách tốt nhất để đánh giá năng lực của một người là nhìn vào cách người đó đã vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống . mỗi lần vượt qua một khó khăn . Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ Mark sẽ vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp .Các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội . D¸m Thµnh C«ng 1. rắc rối mà tôi không biết phải giải quyết thế nào bây giờ .Thưa ông ! Xin hãy giúp tôi ! Tôi đang rất căng thẳng .Đến nơi rồi . Họ luôn có niềm tin vào một viễn cảnh tươi sáng và sẵn sàng đương đầu . những người như vậy không nhiều vì có rất ít người nhận ra những cơ hội đang bị che lấp phía sau những khó khăn . Họ đi bộ băng qua hai dãy phố . không gặp rắc rối nào cả . Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ . Thế nhưng . Mark Victor Hansen đã điều hành một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp mái lợp tại New York . Vừa thấy bóng ông . thcn. Có những lĩnh vực hay phát sinh nhiều vấn đề rắc rối khiến người ta bận tâm nhiều : . là thử thách .Học hành . Đáng buồn thay .người vốn nổi tiếng là một chuyên gia tư vấn giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống . Nghe nói thế . chàng thanh niên kiên nhẫn đứng chờ cả buổi chỉ để gặp một vị tiến sĩ tâm lý .Tình trạng sức khỏe Ở tuổi hai mươi sáu . .Mắt anh sáng lên mừng rỡ . chàng trai vội chạy ngay đến : . Tôi khẳng định với anh 150. có những người lại xem khó khăn xảy đến là cơ hội . MỖI KHÓ KHĂN CHÍNH LÀ MỘT CƠ HỘI TIỀM ẨN “Cuộc đời tựa như một hòn đá . Xin ông hãy giúp cho tôi một lời khuyên . Doanh thu lên đến 2 triệu đôla mỗi năm Nhưng chẳng bao lâu . Chỉ mới gặp chút rắc rối .000 cư dân ở đây không một ai còn gặp bất cứ vấn đề hay rắc rối nào trong cuộc sống cả .

đảo ngược được tình thế . Họ không cần phải bám mãi một công việc hay theo đuổi bất kỳ chuyện kinh doanh nào không thích hợp . viết lách . anh là một ông chủ . Mọi việc diễn ra quá nhanh . Trước đây . mọi việc đã đi xuống tận cùng . sự hỗ trợ để truyền cảm hứng và chia sẻ đến hàng triệu người . đó chính là lúc cả thế giới đang mở rộng ra đối với họ . đó cũng chính là bước ngoặt lớn của đời anh . Đây là một thông điệp quan trọng chúng ta thường được nghe thấy .bắt đầu từ nơi kết thúc Từ chỗ bị phá sản . mang những thông điệp về tình yêu . đây anh không còn con đường nào khác là buộc phải tuyên bố phá sản . Nếu bạn đang gặp phải những thất bại trên con đường sự nghiệp . Không phải chúng tôi nói thế để ca ngợi Mark mà để cho các bạn thấy rằng anh có thể đạt được điều đó từ hai bàn tay trắng . Sau một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục . cậu đã phá hết đường lui rồi . hãy xem xét lại nguyên nhân và các triển vọng của chúng ta và tự rút ra những bài học cho mình . một bộ com lê đắt tiền và mang đôi giày da hợp thời trang chỉ để kiếm 2. tài sản duy nhất còn lại của Mark là bộ quần áo trên người và một chiếc xe cũ . Với những hành trang vô giá ấy . anh đã bước ra khỏi ngành kinh doanh mái lợp để dấn thân vào con đường diễn thuyết . ®¹i häc. Còn giờ thì Mark thường tự hỏi : “Mình là ai?” . khi còn trên thương trường kinh doanh mái lợp . Mark thường lái chiếc xe cũ nát của mình đến các trạm xăng và yêu cầu chỉ đổ hai mươi lăm xu tiền xăng mà thôi . Mọi thứ đều mới mẻ .vì mọi vấn đề sau cùng luôn sẽ tìm được cách giải quyết . Mark đã rơi xuống tận cùng của cuộc sống : làm phu bốc vác giấy vệ sinh ở nhà ga xe lửa dưới tiết trời mùa đông băng giá dù vẫn còn khoác trên người một chiếc áo choàng đi mưa . hai đứa con xinh xắn và một cơ ngơi ở miền Nam California . Khởi nghiệp . Mark quyết tâm làm lại từ đầu . thcn. về niềm hy vọng . thầu khoán chuyên nghiệp và trở nên bậc thầy danh tiếng trong lĩnh vực khuyến khích và động viên con người . Anh là chủ của ba doanh nghiệp lớn và có vai trò lãnh đạo trong hơn nửa chục doanh nghiệp khác . lòng can đảm .com 53 . Anh từng nghĩ những khó khăn đó mới thực sự là cơ hội . tất cả đều ẩn chứa những cơ hội tiềm ẩn Với Mark .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. cao ®¼ng. Chúng ta hay xem thường và thương hại những người bị phá sản . cậu phải tiến lên và thành công thôi” . Nhưng lần này anh đã học được những điều tối quan trọng và dựa vào các nguyên tắc đó để bước tiếp về sau . Chúng tôi bảo kinh nghiệm ấy là “tuyệt vời” nhất bởi vì từ đó . Mark như đang ở tận cùng của xã hội . giờ đây Mark có một người vợ đáng yêu . khi nhìn lại . Mark vẫn không khỏi bối rối . Hàng năm anh đi đây đi đó trên 250.000 dặm . Thế giới bỗng dưng trải rộng trước mắt họ hơn bình thường . Sau đó anh cứ lang thang không mục đích khắp New York . Vào những ngày đó . một nhà kinh doanh lớn . Trong suốt một thời gian dài . Lòng tự trọng dường như đã không còn chút giá trị nào và cũng không giúp gì được anh . Chán nản cùng cực và cảm thấy như bị cuộc đời hắt hủi .họ là người tự do . Đó là những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời của Mark . anh đã có được một sự giác ngộ về cuộc sống và một sự thấu hiểu thời cuộc sắc bén . Không còn gì để mất cũng có nghĩa là không có gì ràng buộc . bạn sẽ thấy chính thất bại đó thực sự là một cơ hội lớn đã làm thay đổi cả cuộc đời bạn . Chỉ xét riêng về sự nghiệp thì chính cái đáy mà anh rơi xuống lại là điểm khởi đầu cho chuỗi thành công rực rỡ của anh trong tương lai . Hãy tin rằng chỉ cần một niềm tin tuyệt đối rằng bạn sẽ làm được . Nhưng . Anh đã có cơ hội trải nghiệm và học được bằng xương máu những nguyên tắc vàng sẽ trình bày trong cuốn Dám Thành Công này Một trong những chìa khóa của thành công là không được bỏ cuộc dù hoàn cảnh có trở nên tồi tệ đến đâu chăng nữa . bình đẳng . Điều làm anh sợ nhất là ý nghĩ mọi người đều biết anh bị phá sản . Dù mọi người đoán được tình cảnh và thông cảm với anh . Chấp nhận khó khăn hay để khó khăn nhấn chìm Khi bước ra khỏi tòa án .không thể nào tồi tệ hơn được nữa mà bắt đầu đi lên theo một hướng mới . Mười năm sau . Mark nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng này . Bị phá sản là kinh nghiệm tồi tệ nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất mà anh đã từng trải qua . từ thất bại nghèo khó trở nên thành đạt và giàu có . giam hãm .thì cơ hội ấy CHÍNH LÀ CƠ HỘI DÀNH CHO BẠN dinhlybang2010@yahoo. Anh cố cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài và gần như nằm liệt ở nhà suốt ngày với tâm trạng vô cùng bế tắc . nhưng lại thiếu bản lĩnh khi áp dụng vào thực tế khi khó khăn xảy ra . anh đã tự giam mình như thế . Một người bạn đã bảo anh : “Mark ạ .14 đô la cho mỗi giờ làm việc . Nhưng trên thực tế .

Để chứng minh . người đời ai cũng có những vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể hay trong tâm hồn . Ông nghe thử . và đó thật sự là một điều đáng tiếc bởi vì ngoại hình chẳng liên quan gì đến phong cách sống cả . Ông ta nói bằng một giọng the thé khó nghe : “Chào anh! Tôi là Malcolm” . Họ xem đó là vấn đề lớn nhất của mình . một người đã mất thính lực ở tuổi bốn mươi hai nhưng đã phấn đấu trở thành một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất thế giới . đồ trang sức . kể về chuyện Malcolm và vị hôn thê của ông gặp tai nạn trong một khu rừng phía bắc vùng British Columbia vào một dịp cuối tuần . chúng tôi xin kể câu chuyện có thật về ông Malcolm người Canada . thật đáng kinh ngạc là Malcolm vẫn còn sống . nhưng Mark không tài nào nhớ được là đã gặp ông ta khi nào và ở đâu . Nhưng thật ra cũng không có gì khác nhau đâu”. một người bạn mang đến cho ông những cuốn băng ghi âm của Mark nói về việc xuất hiện trước công chúng . quần áo đẹp hay không nhắc đến điều đó . Một bên mí mắt bị khâu kín .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. chẳng hạn như có diện mạo xấu hay khiếm khuyết về ngoại hình . Đây gần như là mối bận tâm chung của nhiều người . tưởng ông đã chết . Thậm chí miệng của ông ta cũng bị khâu kín đến ba phần tư . ông ngồi xe lăn đi thang máy leo lên sân thượng của tòa nhà trung tâm phục hồi chức năng cao mười tầng và sắp sửa quăng mình qua lan can sân thượng xuống đất để tự sát thì bố ông . trước khi bỏ đi . đã tấn công vị hôn thê của ông . trong tâm trạng vô cùng chán sống . ®¹i häc. cao ®¼ng. nơi không che giấu được . Mark còn nhớ lúc đó anh đang thuyết giảng về tầm quan trọng của việc ôm hôn . ông đã được giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần . Malcolm đã tiến đến ôm hôn anh . “Con ! Đợi đã con!” Malcolm xoay xe lăn quay lại hỏi : “Gì vậy bố ?” Bố ông chạy đến . nan giải hơn rất nhiều . vì muốn bảo vệ cho đàn con . Một thời gian ngắn sau đó . Nghe vậy . Mark nhận thấy giọng điệu của ông ta có vẻ thân tình như hai người đã từng quen nhau . Con gấu mẹ giận dữ liền vồ lấy ông và dường như đã bóp gãy hết xương cốt ông . thcn. che giấu chúng bằng mỹ phẩm . Thành công không nhất thiết phải có ngoại hình đẹp Nếu nói những khó khăn về tài chính là gay go thì không hẳn như vậy vì thực tế chúng ta vẫn có thể giải quyết đơn giản bằng việc huy động thêm vốn . ông ta bảo Rồi ông ta nhắc lại chuyện bức thư và Mark nhớ ra ngay . Trong suốt tám năm sau đó . Cách đây vài năm . Đó là bức thư cách đó gần mười năm . Nhưng . trong đó có câu chuyện Mark kể về Paul Jeffers . Ai cũng vui vẻ chấp nhận những vết sẹo ấy . Khắp trên khuôn mặt ông ấy đan ngang dọc nhiều đường khâu . đã kịp thời xuất hiện ở cửa sân thượng . “Tôi là người đã viết cho anh bức thư ấy” . Có một loại khó khăn khác . với linh cảm của một người cha . nó còn dùng vuốt cào nát khuôn mặt ông . Mark trích dẫn một câu nói của Paul như sau : “Những trở ngại trước mắt chính là động lực khiến cho những người bình thường dinhlybang2010@yahoo. Malcolm tuy chỉ cao 1.57m nhưng vẫn thu hết can đảm xông tới tìm cách giải thoát cho vị hôn thê trước con gấu to . Sau cùng . mặc dù các bác sĩ lúc bấy giờ đã cố gắng vận dụng mọi kiến thức chuyên môn để giúp ông nhưng vô ích .com 54 . Mark đến diễn thuyết tại thành phố Vancouver của Canada . Con gấu mẹ . và khi nghỉ giải lao . Người ta thường lo lắng về ngoại hình nhiều hơn bất cứ điều gì khác của bản thân . dù chỉ một chút thôi ? Theo chúng tôi thì quan niệm của mỗi người về vẻ bề ngoài của mình đối với người khác có thể gây khó khăn cho chính bản thân họ . Còn con phải mang những vết sẹo ấy trên gương mặt . Anh tình cờ để ý một người đàn ông ngồi hàng ghế đầu có khuôn mặt dường như là nhiều sẹo nhất mà anh từng gặp . ôm con vào lòng và xúc động nói trong nước mắt : “Malcolm ạ . Khi hai người đang say đắm bên nhau thì đột nhiên họ chạm trán một con gấu mẹ dữ dằn và bầy gấu con . Một lần . Có bao giờ bạn bận tâm về ngoại hình của mình chưa ? Có bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn không được ấn tượng hay xinh đẹp như mong muốn ? Có bao giờ những quyết định giúp bạn đạt được những thành tựu như hôm nay đã từng dựa trên cách bạn cảm nhận về ngoại hình của mình không ? Những quyết định ấy có khi nào ngăn cản bước tiến của bạn . Malcolm đã thôi không nghĩ đến chuyện dại dột đó nữa . Và ông tự xem mình là một người xấu xí nên không muốn bước ra đường nữa .

Và thế là chính chúng ta đã tạo rào cản cho bước tiến của mình . mình sẽ trở thành một người phi thường !” Ông ghi ra giấy những công việc định làm . Malcolm tự nhủ : “Đó là trường hợp của mình . nhưng trong lòng tôi không như thế . các tù nhân yêu cầu tôi tham gia vào hoạt động tình dục đồi bại của chúng . chính họ đã loại trừ khả năng thành công của mình . ®¹i häc. mơ ước và tâm sự điều đó với mọi người . ông đã từng phạm tội và bị giam tại nhà tù San Quentin . Edison đáp : “Xin ông hãy xem lại . Lúc đó Bill ấn mũi ông bẹp xuống sát da mặt trước sự chứng kiến của hơn một nghìn năm trăm sinh viên . cao ®¼ng. Malcolm trở thành đại lý bảo hiểm số một tại Vancouver . Ông mạnh dạn đi xin việc . “Khi chúng cứ một mực đòi tôi phải tham dinhlybang2010@yahoo. Một buổi tối . khi còn là sinh viên . ngày càng lún sâu vào tội ác và cuối cùng bị tống vào nhà tù San Quentin” “Trong tù .com 55 . Đám sinh viên đang học năm thứ hai vốn rất vô tư nghĩ mình đã hiểu biết và đầy kinh nghiệm sống . Số phận đã đặt ông vào hoàn cảnh bất lợi nhưng ông đã biến nó thành một cơ hội cho chính mình . thôi không cố gắng thì đã đúng chưa ? Thái độ đó không khác gì chứng tỏ là mình sợ sẽ thất bại lần nữa . Ông đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân bằng cách mở lòng mình ra với mọi người và tiến lên phía trước . nhưng nếu bạn cho rằng mình không làm được thì dù cố gắng đến đâu bạn cũng không thể làm được. Vấn đề là ở cách chúng ta nhìn nhận các thất bại của mình như thế nào . trao cho khách hàng và bảo họ : “Nhìn bề ngoài tôi xấu thật . Câu chuyện có thật về Bill Sands là một minh chứng cho điều đó .” . Có lẽ ví dụ hay nhất minh họa cho nguyên tắc này chính là trường hợp của nhà khoa học nổi tiếng Thomas Edison . gặt hái nhiều thành tựu đáng kinh ngạc . Malcolm biết rằng ngoại hình không phải là vấn đề có thể cản trở ông trên con đường thành công . làm nhân viên bán bảo hiểm . Một cách nhìn lạc quan luôn cho rằng chúng ta chưa thành công . đã dành cho họ như vậy rồi . Bạn cũng có thể làm được điều đó ! Có thể thất bại nhiều lần . Công việc đòi hỏi ông hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người . Được biết đến như một nhà phát minh lỗi lạc nhưng sinh thời không phải lúc nào ông cũng nhận được sự ca ngợi và tôn kính như vậy . Nếu từ chối thì tôi bị chúng đánh đến gãy mũi” . Tôi đã thực hiện hàng nghìn thí nghiệm không mang lại kết quả nhưng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho việc chế tạo ra chiếc bóng đèn điện vào lần sau cùng” . Người xưa đã có câu : “Nhan sắc không ở trên đôi má người thiếu nữ mà trong đáy mắt kẻ si tình” Khi Malcolm đã nhận biết ưu điểm thật sự của mình thì những vết sẹo trở nên vô nghĩa . Bill nói : “Lúc ấy .nhưng không phải mãi mãi là thất bại “Nếu bạn nghĩ rằng mình làm được thì bạn có thể làm được . Ông in ảnh chân dung của mình lên danh thiếp . Nhưng nếu vượt qua được . Đã từng thất bại nhiều lần không phải là vấn đề lớn . Với thái độ đó .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. chúng ta từng bước sẽ vươn lên đỉnh cao của thành công . Ra tù . trở nên phi thường”. mẹ tôi nghiện rượu và cách duy nhất để tôi gây được sự chú ý của bố mẹ là quậy phá . Trước kia . từ từ rồi anh sẽ thấy” Năm 1978 . Điều quan trọng không phải chúng ta thất bại bao nhiêu lần mà quan trọng là chúng ta đã học hỏi đủ kinh nghiệm cần thiết để đạt được mục tiêu chưa ? Nếu chỉ một lần thử sức không mang lại kết quả tích cực đã vội buông xuôi .Henry Ford Có nhiều người . chẳng hạn như ném gạch vào cửa kính nhà người ta … Rồi tôi bắt đầu trộm cướp . người Mỹ . Tôi không thất bại . Mark đã có dịp nghe ông diễn thuyết với khoảng một nghìn năm trăm sinh viên khác . Bố tôi là thẩm phán tòa án liên bang . có thể vì đã gặp khá nhiều thất bại trong một thời gian dài nên họ luôn tin rằng mình không thể thành công và số phận đã an bài . ông bắt đầu viết sách và cho ra đời cuốn My shadow Ran Fast (Tôi rượt đuổi bóng mình) nói về những kinh nghiệm của bản thân khi còn là tù nhân đến lúc trở thành nhà diễn thuyết trước công chúng . Chính cách ông nhìn nhận về bản thân mình như thế nào mới quan trọng . Khi một phóng viên hỏi Edison : “Thưa ông . bố mẹ tôi bắt hòa với nhau . ông có lời giải thích nào về việc đã thất bại hàng nghìn lần trong khi cố gắng phát minh ra bóng đèn điện không ?” . thcn. chứ không phải chúng ta không thể thành công .

Hầu hết chúng ta đều có một nền tảng sức khỏe cần phải gìn giữ thật tốt nhằm cân bằng cuộc sống và để theo đuổi các mục tiêu đã đề ra . Nhưng đôi lúc chúng ta vẫn gặp phải những vấn đề về sức khỏe . nhưng cuối cùng Bill cũng được tha sau khi đã cam kết không tái phạm . Clinton Duffy . ®¹i häc. Ông ghi ra các mục tiêu của mình . tin rằng mình bị đau ốm như một cách trốn tránh . kể về các mục tiêu ấy với người khác . chúng bẻ gãy hết các ngón tay của tôi” . đã đứng dậy hoan hô nhiệt liệt . Bức màn được kéo lên và một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra . Với sự ngạo mạn của tuổi trẻ . Mark nhận thấy bà chẳng đẹp chút nào . Khi còn học đại học . có lẽ Terry đã gặm nhấm một cách chua xót về nỗi mất mát lớn nhất đời của mình . nhưng chúng tôi phải cắt bỏ một chân của anh . nó quá hiển nhiên đối với ông đến nỗi ông không thể cảm nhận bất kì điều gì khác tồi tệ hơn thế nữa . và ngay lập tức ông thành lập một quỹ giúp các cựu phạm nhân làm lại cuộc đời . Và Bill quyết định mình phải thành công . Ông gập các ngón tay ngược ra phía sau quá 90o cho mọi người xem . Mark nín thở . Một ngày nọ . thậm chí mơ về chúng . Nó thôi thúc ông từ một phạm nhân trở thành một tác giả . Những ngày sau đó . tài trợ dinhlybang2010@yahoo. có một nhân cách đặc biệt và có ảnh hưởng mạnh đến nỗi ông có thể chạm được đến từng ngóc ngách của tâm hồn con người . Ông nhanh chóng được sự yêu thích của mọi người và trở nên thành công . Terry đã là một vận động viên nổi tiếng người Canada . ông tập trung tất cả những suy nghĩ của mình vào những điều mà người thầy huấn luyện thời trung học của ông đã từng nói : “Con có thể làm được bất kỳ chuyện gì . tiếp thu các nguyên tắc . họ dán chặt mắt vào ông .nếu con quyết tâm thực hiện việc đó bằng tất cả trái tim” . khi nằm trên giường bệnh đợi hồi phục sức khỏe . Mặc dù bị kết án tù chung thân .đã trở nên rất nhạy cảm . Bill đã đọc . giàu có . ông phải đi gặp bác sĩ và phát giác mình bị ung thư . trước tiên là phụ nữ . Nhưng không . Nhưng khán giả . trước những cơn đau xuất hiện liên tục ở chân . Ông tiếp tục kể về cảm giác thấy mình là người “bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời” . Đối với Bill lúc đó . Bác sĩ bảo : “Chúng tôi biết là rất khó khăn để chấp nhận việc này . Ông ta cho Bill xem cuốn sách “Think and Grow Rich” (Nghĩ và làm giàu) của Napoleon Hill . nhà diễn thuyết . Người này đã xem hồ sơ của tất cả các tù nhân và nhận thấy ở Bill có điều gì đó đặc biệt . ý tưởng của cuốn sách . Bill Sands . Sau đó một thời gian . Terry dự định sẽ chạy bộ xuyên Canada nhằm gây quỹ khoảng một trăm nghìn đô là . người phụ nữ đẹp nhất trong đời tôi” . thoát ly thực tế . bằng sự nhìn nhận chính mình một cách tích cực .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Và Terry đã cay đắng ký vào giấy chấp thuận cho phép cắt bỏ chân mình . doanh nhân thành công (cont) __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng Sức khỏe không phải là vấn đề lớn Bàn về sức khỏe kém . ông chơi rất giỏi một số môn thể thao và đã từng hy vọng trở thành vận động viên chuyên nghiệp . vậy buông xuôi hay cố gắng để vượt qua ? Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện đã được dựng thành phim . Ông thấy rõ bản chất của vấn đề và bỏ qua cái cớ thất bại đã cản trở ông . dù rằng bộ phim vẫn chưa thể hiện hết những điều ông đã đạt được trên thực tế . một cai ngục chú ý đến ông . Mỗi người trong chúng ta đều đã từng có cảm giác hoặc suy nghĩ như thế vào một thời điểm nào đó trong đời . Anh đã hai mươi mốt tuổi nên anh phải tự quyết định về việc này” . kể về những nghị lực phi thường của Terry Fox . ông đã hoàn toàn thuyết phục các sinh viên quyết định thay đổi cuộc đời họ (Chính ông cũng là người đã góp phần khiến Mark quyết định đi theo hẳn nghề diễn thuyết trước công chúng ) Cuối buổi diễn thuyết . gia . đã tìm thấy những hạt mầm của sự may mắn ẩn sâu trong khó khăn thử thách . Có lẽ ông đã than khóc cho sự nghiệp thể thao đầy hứa hẹn phải chấm dứt ngay cả khi chưa kịp bắt đầu . Ông viết sách về cuộc sống trong tù của mình và đi diễn thuyết khắp nước Mỹ . thcn. chúng tôi không nói đến những người bị “bệnh tưởng” . Bill Sands thu hút sự chú ý và xúc động của tất cả mọi sinh viên . Trước đêm kết thúc buổi diễn thuyết .người từng có cảm giác mình là người “bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời” .com 56 . Bill nói : “Tôi xin giới thiệu với các bạn vợ tôi . Ông đã thay đổi thái độ từ tiêu cực sang tích cực . cao ®¼ng. tôi kháng cự .thành công bằng cách giúp đỡ các tù nhân khác . Ai cũng chung một ý nghĩ rằng một người tuyệt vời như Bill Sands có thể nhìn thấy vẻ đẹp ở bà thì hẳn nhiên bà là người xinh đẹp .

Terry bắt đầu cuộc chạy bộ xuyên quốc gia . Những người khác có thể nghĩ rằng nếu bị bệnh như Terry thì không thể di chuyển được . Ngài Thủ tướng thực sự không muốn ủng hộ tôi sau khi tôi đã có một trăm nghìn đô la . Khi nào tốt nghiệp . Ông quay trở về trường . Bố ông bảo : “Con ạ . Và có một chiếc máy bay phản lực của Không quân Canada đang chờ tại đường băng để đưa ông về Vancouver . nhưng cuối cùng ngài cũng hỗ trợ và chúng tôi đã quyên góp được một triệu đô la . Sau 327 ngày ông mới đến được khu vực nói tiếng Anh . Họ nói phải gác qua việc này vì đang bận rộn với nhiều hoạt động khác . một vận động viên chuyên nghiệp . Terry nói về mục tiêu muốn gây quỹ một trăm nghìn đô la . chảy nhỏ giọt nhưng ông đã bắt đầu trở thành nhân vật chính trong các tít báo đăng trên trang nhất ! Cuối cùng ông cũng được gặp Thủ tướng Trudeau . nhưng tôi vẫn tiến hành .1 triệu đô là cho quỹ của ông . Khi xuất viện . xóa tan thói cục bộ địa phương giữa các tỉnh với nhau . Hiệp hội Ung thư bảo không được nhưng tôi vẫn tiếp tục . Terry đã không viện cớ đau yếu hay đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe mà buông xuôi . ông sẽ làm gì tiếp theo ?” . chúng ta đau ốm không phải có nghĩa là chúng ta mất đi những phẩm chất quý báu ở con người . Ở đó . Khi đến Thunder Bay ở Ontario . Chúng tôi nhớ đã xem chi tiết này trong bản tin buổi tối vài năm sau đó . chúng tôi muốn chứng minh ngay cả trong những dinhlybang2010@yahoo. Terry cho rằng bác sĩ chưa hiểu ông : “Lúc đầu” . Họ cũng cho rằng gia đình ông nói đúng và ông nên để sau này hãy tính . tôi dự kiến sẽ quyên góp một đô la trên mỗi người Canada . Và người Canada cũng đã quyên đủ số tiền 24. chúng tôi có thể mở rộng mục tiêu đến một triệu đô la” . Chính quyền địa phương bảo tôi dừng lại vì tôi làm tắc nghẽn giao thông nhưng tôi vẫn tiến lên . là trường hợp cảm động nhất đáng để suy ngẫm đối với những người tin rằng họ có vấn đề về sức khỏe . thuyết phục người bạn thân đáp máy bay đi Newfoundland .1 triệu đô la” . thay vào đó ông đã mạnh dạn đột phá và dám thực hiện một sự việc thật sự phi thường .tức là 24. Có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống Bằng cách đưa ra những câu chuyện có thật . Bác sĩ khuyên : “Anh phải ngừng chạy thôi . rằng chính Terry đã khiến cả nước dỡ bỏ những rào cản về ngôn ngữ . Ông qua đời không lâu sau đó . “gia đình nói tôi không thể thực hiện cuộc chạy bộ . thưa Thủ tướng . Nhưng ông đã chứng minh rằng . cho đến phút cuối vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào camera thu hình . ông bắt đầu gặp khó khăn về hô hấp . gia đình đã để dành tiền để con học đại học trở lại . cho các cuộc nghiên cứu ung thư ở trẻ em để các em không phải chịu sự đau khổ và nỗi khó nhọc mà ông đã trải qua . theo chúng tôi .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. nhưng nơi xuất phát là khu vực nói tiếng Pháp nên lúc đầu ông chưa được giới truyền thông chú ý . con hãy tham gia hoạt động từ thiện” . Nhưng ngay hôm sau . Chương trình truyền hình “Người thật việc thật” đã quay phim ông . Khi rời văn phòng của ông . phần chân bị cụt của ông ngày càng cảm thấy cái chân giả mà nó phải mang là khá nặng . cao ®¼ng. Điều mà Terry chứng tỏ với chúng ta là vẫn có cơ hội thành công dù bạn rơi vào tình huống tuyệt vọng nhất . Chạy hơn ba mươi dặm một ngày . Terry đã trở thành một người anh hùng dân tộc . ông hỏi : “Phải chăng các ông sẽ giúp tôi hoàn thành cuộc chạy bộ này ?” . Họ bắt tay nhau và Thủ tướng hỏi ước mơ của ông là gì . Họ đưa ông vào phòng cấp cứu và một phóng viên trẻ vì muốn đưa tin sốt dẻo . Tuy nhiên Thủ tướng vẫn chưa có ý định gì lúc ấy . Ông ghi ra giấy mục tiêu của mình và luôn suy nghĩ về nó . Và Terry vẫn tiếp tục cuộc chạy bộ . máu rướm ra . Bác sĩ đã thật lòng cầu chúc Terry thành công với dự định đó . Là người thuộc cộng đồng nói tiếng Anh của Canada .com 57 . ®¹i häc. thcn. gần như đã nhảy bổ vào bàn mổ của ông mà hỏi : “Thưa ông Terry . ông nói . Terry vừa chạy vừa nhăn mặt . Câu chuyện của Terry Fox . với mọi người về dự định tổ chức cuộc thi chạy maratông mang tên “Hy Vọng” . các khối ung thư đã lan ra dày đặc khắp ngực anh” . và vấn đề ấy ngăn cản họ thành công . Terry được lắp một chân giả . Ông tập đi trở lại và nói với bố mẹ . Đó cũng là lúc Terry xuất hiện ở Mỹ . Terry . nơi bố mẹ ông đang đợi đưa ông đi bệnh viện . “Nhưng với sự hỗ trợ ngài . Terry phải miễn cưỡng đồng ý . Terry đến Hội Ung thư Canada trao đổi về dự định quyên tiền thông qua cuộc chạy đua maratông .

nếu không có những khó khăn bất lợi thì có lẽ họ vẫn đang theo đuổi những nghề nghiệp không đúng sở trường hay sống một cuộc sống bình thường như bao người khác . Tại sao bạn không tự hỏi mình thực sự e ngại điều gì ? Hãy nhớ rằng con đường duy nhất chắc chắn dẫn đến thất bại là không nỗ lực gì cả . thcn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Bạn có tất cả mọi thứ tiềm ẩn đó để có thể vượt lên số phận và thành công . tinh thần và sức khỏe . Trong những câu chuyện đó . mình thực sự muốn gì ?”. nên con đường vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công cũng không giống nhau . Bằng cách nào ? Là trí óc đã giúp bạn! Nhưng ngay lúc này bạn có biết mình muốn gì không ? Nếu không . Thay vào đó . bạn có nhìn thấy những cơ hội tiềm ẩn như họ ? Bạn có vượt qua nỗi sợ hãi . Tôi cũng chẳng có một động lực hay sự cổ vũ tinh thần nào để vượt qua khó khăn trước mắt và hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp sau này” . Khi gặp khó khăn . Thật sự đối với những trường hợp đó . thậm chí không biết mình có những nội lực to lớn đó hay không . Phải thừa nhận đây chính là nguyên cớ lớn nhất khiến người ta đứng một chỗ . Để xem sức mạnh của bộ não trong thực tế .com 58 . dám chịu vẫn có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể với kết quả đáng kinh ngạc . Khi biết mình thật sự muốn gì . một người bạn đã chỉ cho chúng tôi một phương pháp rất hiệu quả . ®¹i häc. thì những người dám nghĩ . niềm tin và lòng dũng cảm . để đầu hàng nỗi sợ hãi của bản thân . cao ®¼ng. bạn sẽ đạt được . dám làm . Không phải chúng tôi muốn khó khăn xảy đến với bất cứ ai nhưng mỗi khó khăn đều ẩn chứa những hạt giống của cơ hội mới có thể làm thay đổi cả đời người . mỗi nhân vật đều đã rơi xuống tới tận cùng của vực thẳm . sự mất lòng tin như họ đã từng làm được không ? Có lẽ bạn thường tự nhủ : “Tôi chỉ là một người bình thường . Mỗi người đều có một khả năng và một hoàn cảnh riêng . Họ lâm vào tình cảnh khốn khó . HÃY SUY NGHĨ VÀ TƯỞNG TƯỢNG VỀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC “Bất kỳ điều gì bạn mong ước . Tại sao không thực hiện cho chính mình ? Dù sao cũng nên thử một phen Cách đây vài năm .mỗi người sẽ có một cách khác nhau Bản thân bạn có làm được công việc tương tự như những người thành đạt đó không ? Khi gặp khó khăn . Nhưng họ đều không để cho những thất bại và sự khổ sở đó trở thành cái cớ để gục ngã .miễn là có niềm tin” (Mark 11:24) Thật ra tất cả chúng ta ai cũng giàu có vì được sinh ra với một bộ não kỳ diệu đến khó tin . làm sao đạt được mục tiêu ? Vấn đề là hầu hết chúng ta thường không biết mình muốn gì . tôi không giống những người đó ! Họ là những người đặc biệt . Nếu bạn rõ như lòng bàn tay điều mình muốn thì có thể bây giờ bạn đã đạt được điều đó . Để sử dụng hết khả năng của bộ não . ở đâu . họ “quá thành công” và “quá phi thường” . lùi lại hay không mạnh dạn vươn lên . Họ đã nhiều lần thất bại thật sự .ngoại trừ sức mạnh của ý chí . khánh kiệt về tài chính . những suy nghĩ của bộ não sẽ giúp chúng ta đến nơi mình mong muốn . Vậy bạn chẳng có gì để mất ngoài nỗi sợ phải thử làm . tình huống xấu nhất . Khó khăn khiến chúng ta phải vận dụng mọi tiềm lực về trí tuệ . Chắc chắn bạn cũng có cách của riêng mình để vươn tới thành công . họ quyết lấy lại niềm tin và lòng can đảm để vươn lên và thành công . hãy hỏi chính bạn câu hỏi : “Năm năm trước . Bất cứ khi nào bạn e ngại phải bắt tay vào việc để tìm kiếm thành công hay đang trong quá trình thuyết phục chính mình làm những điều phải làm thì hãy lặp đi lặp lại trong tâm trí mình câu nói : “Dù sao cũng phải thử sức một phen!” rồi thực hiện những hành động thích hợp với quyết tâm cao để đạt được những kết quả thích hợp . nhưng lại khá chắc chắn là mình dinhlybang2010@yahoo. tổn thất về ngoại hình . sức khỏe và tinh thần của bản thân mà bình thường chúng ta ít khi sử dụng . Nếu bắt đầu mà vẫn cảm thấy ngần ngại hay chưa có động lực thì hãy mạnh dạn vượt qua cảm giác đó ! __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng 2. chúng ta chỉ cần xác định mục tiêu của mình là gì . Tự nhủ với bản thân rằng mình không thể làm được điều mà người khác đã làm chính là gieo một nỗi e dè vào suy nghĩ của chính mình . Mỗi người đều có 18 tỷ tế bào thần kinh đúng tiêu chuẩn chỉ chờ được kích hoạt và điều khiển .

Mình muốn gì ? 2. nó sẽ lôi kéo chúng ta về phía chúng .com 59 . chúng ta cũng sẽ đạt được những điều đó . sang trái . và ngược lại Khi biết sử dụng trí óc một cách sáng tạo và tích cực thì những gì chúng ta chưa làm được hay chưa đạt tới không phải là điều quan trọng . giao kèo giống như vậy chứ ?” “Dĩ nhiên” . cao hơn nữa . Nếu ông thốt ra dù chỉ một tiếng thì sẽ phải trả tôi mười đô la . Nếu chúng ta không đưa những ý niệm làm gì vào vùng ý thức thì vùng tiềm thức sẽ mãi im lìm và không buồn bận tâm với việc làm như thế nào . Liệu chúng ta có thể thỏa thuận được không ?” Viên phi công nghĩ trong chốc lát rồi đề nghị : “Tôi sẽ chở ông miễn phí với điều kiện ông không được la hét hay nói một lời nào . viên phi công nói . Nếu chúng ta vẫn nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi tiềm ẩn và tiềm thức nhận biết điều đó thì nó có thể khiến chúng ta quên đi những mục tiêu của mình . Khai thác sức mạnh của bản thân Chúng ta đều biết trí óc con người có hai vùng cơ bản . khởi đầu con đường dẫn đến kết quả mong muốn và đã đặt xong một mục tiêu . Ông hướng mũi máy bay lên và họ bay cao . Vùng ý thức xác định làm gì và vùng tiềm thức tính toán xem làm như thế nào . Tiềm thức có thể rất khôn ngoan . Rồi đột ngột máy bay tròng trành và bắt đầu rơi thẳng xuống cho đến khi gần sát mặt đất thì viên phi công ghìm lại được và đáp xuống đất an toàn . Thật không tin nổi . Khi đó cũng chính là lúc bạn đã vận dụng ý thức của mình . Vì vậy . bạn hãy khai thác sức mạnh trí tuệ của mình bằng cách đề ra những mục tiêu lớn lao cho cuộc đời bạn .nhưng chúng ta thường không nhận ra là khi vùng ý thức quyết định mọi việc thì vùng tiềm thức cung cấp những dữ liệu cần thiết . Đôi khi nói to lên điều mình muốn cũng là cách hữu ích . chúng ta dễ có sự cam kết thực hiện và thế là chúng ta buộc tiềm thức phải làm việc . và bạn hãy lắng nghe câu trả lời của chính mình . Một hôm . trong sự hối hả của cuộc sống thường nhật . “Nếu bà ấy kêu lên một tiếng cũng phải trả tôi mười đô la” Bác nông dân đáp : “Vợ chồng tôi sẽ câm như hến ” Thế là họ cất cánh . cao ®¼ng. và tiềm thức lại dinhlybang2010@yahoo. Mình thực sự tin và biết phải làm gì để đạt được điều mình muốn ? Ghi ra giấy những mục tiêu của mình Mục tiêu cũng giống như nam châm . khi trí óc đã muốn thì nó sẽ đạt được bất kỳ điều gì . Lúc này máy bay đã bay với vận tốc tối đa . lúc ấy chuyển sang máy bay chở khách thuê ở miền Trung Tây với mức giá trung bình là một đô la cho một lần chở . Chúng ta có thể có được cái mình muốn nếu biết chỉ đạo vùng ý thức của trí óc vươn đến mục tiêu đó . Ông đồng ý không ?” Bác nông dân nghĩ ngợi rồi bảo : “Được . chưa đạt được điều đó! Việc này khiến chúng tôi nhớ lại một câu chuyện hài hước của nước Mỹ những năm 1920 . ngay khi vợ tôi bị văng ra ngoài !” Ở đây ta thấy rõ là người nông dân ấy muốn gì . Bạn hãy nhớ rằng : Tư duy lớn thì thành quả lớn .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.ý thức và tiềm thức . có một bác nông dân đến bên ông và nói : “Tôi muốn đi nhờ máy bay nhưng không muốn trả một đô la . bởi sớm hay muộn . rồi lượn hình số tám trên bầu trời . tôi sẽ câm như hến nhưng vợ tôi cũng muốn đi . Hai câu hỏi để xác định rõ mục tiêu là : 1. ®¹i häc. mục tiêu ấy dường như nhạt dần trong ý thức . Vùng tiềm thức sẽ tìm ra phương pháp đạt được mục tiêu . Có mục tiêu . Máy bay tăng dần độ cao rồi bỗng viên phi công bẻ cần lái lật úp máy bay và tăng tốc . chúng tôi không có ý khuyên mọi người im lặng trong trường hợp khẩn cấp mà chỉ muốn chứng minh một cách hài hước rằng . Viên phi công quay sang bác nông dân và nói : “Tôi hết sức ngạc nhiên là bác chẳng thốt ra một tiếng nào cả . Liền đó ông cho máy bay lộn sang phải . Có phải có lúc nào đấy bác đã muốn nói gì?” Bác nông dân gật đầu : “Vâng . Có một viên phi công vốn từng lái máy bay chiến đấu từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất . Xác định rõ mục tiêu Bạn chỉ cần tự hỏi : “Mình thực sự muốn gì ?” . thcn. Hôm nay chúng ta quyết định sẽ học thông thạo thêm một ngoại ngữ nhưng ngày mai . Dĩ nhiên .

Lý do thứ nhất là những mục tiêu khác nhau có những thời hạn ấp ủ và cách thực hiện khác nhau Một quả trứng gà cần hai mươi mốt ngày để nở thành gà con . Hãy viết ra nhiều mục tiêu một cách cụ thể Nhiều người cũng sẽ bảo bạn viết ra những mục tiêu chính của mình .com 60 . Thật dễ dàng bỏ qua . ít nhất là 101 mục tiêu . chúng ta tập trung cả tâm trí vào việc hoàn thành mục tiêu đó . chưa kể các chi phí khác . ®¹i häc. khi Mark bắt đầu ghi ra các mục tiêu của mình . thcn. bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản . 3. Đó là hành động thứ hai khẳng định chúng ta đã bắt tay thực hiện và khiến cho sự nhắc nhở thực hiện mục tiêu có tính thường xuyên . do đó nếu không có mục tiêu khác để hướng đến . lâu dài . Một cách khác để diễn đạt điều này là vạn vật luôn có một hành trình riêng và một sứ mệnh đã được xác lập . được thảnh thơi rong chơi ! Vì thế . chúng ta phải ghi ra giấy . Chúng ta cần đề ra nhiều mục tiêu để luôn có những mục tiêu đến ngày khai hoa kết quả . Ben Kingsley đã sẵn sàng đóng vai Gandhi (Ông chỉ là một cậu bé khi Attenborough nghĩ ra bộ phim !) . Vì vậy ghi thật nhiều mục tiêu và đã đạt được một số thì vẫn còn nhiều mục tiêu khác để chúng ta tiếp tục phấn đấu . Đó cũng là một bước đi cụ thể khiến cho tiềm thức nhận định rõ ràng chúng ta thật sự có ý định thực hiện mục tiêu Điều cần lưu ý là chúng ta chỉ thật sự tư duy khi cân nhắc cẩn thận các ý nghĩ của mình và viết chúng ra giấy Khi viết một mục tiêu ra giấy . Lý do thứ hai để viết ra nhiều mục tiêu là vì một khi đã đạt được .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Có những mục tiêu được hoàn thành rất nhanh nhưng cũng có những mục tiêu cần nhiều năm thực hiện . Các vấn đề vốn . Khi mọi thứ đã sẵn sàng . tiếp thị . Richard Attenborough suy nghĩ và viết ra ý tưởng cho bộ phim Gandhi trọn hai mươi năm trước khi nó được thực hiện . điều ấy có thể được xem là hành động phi lý của một kẻ vừa mới bị phá sản . Mất hai mươi năm sau người ta mới có thể chấp nhận một bộ phim về lãnh tụ vĩ đại người Ấn Độ . Nhưng ghi mục tiêu ra giấy có cái thú vị là có thể ghi bất kỳ điều gì ta muốn Ròng rã chín năm sau Mark mới nhận được một cuộc gọi của đài truyền hình yêu cầu thực hiện chương trình truyền hình đầu tiên . nhưng chúng tôi khác họ khi khuyên bạn hãy viết ra cụ thể thật nhiều mục tiêu . mục tiêu cũ không còn ảnh hưởng và quan trọng nữa . ông nói : “Tôi đã mong anh gọi điện lâu lắm rồi ” Người nhân viên cười hỏi : “Làm thế nào mà ông biết tôi sẽ gọi đến ?” Mark đáp : “Vì tôi đã ghi ra giấy việc này từ chín năm trước ?” Mục tiêu ấy ông đã ấp ủ suốt một thời gian dài trong khi những cái khác khác chỉ cần vài ngày . nhưng sẽ khó làm thế nếu mục tiêu được ghi ra rành rẽ trên giấy trắng mực đen . Ông đề ra mục tiêu và sẵn sàng thực hiện nhưng thời cơ chưa tới . Khi nhân viên thực hiện chương trình gọi điện hỏi ý kiến ông. phân phối đã được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện bộ phim 2. muốn thực hiện một chương trình với thời lượng nửa tiếng đồng hồ phải cần ít nhất mười nghìn đô la . Năm 1974 . Đừng chỉ viết một hay hai mục tiêu mà nên viết thật nhiều mục tiêu . Mỗi người nên lập một cuốn “Nhật ký tương lai” trong đó có hàng trăm trang nói về các mục tiêu ! Có ba lý do rất hữu ích khi viết ra giấy cụ thể thật nhiều mục tiêu : 1. anh viết rằng muốn thực hiện một chương trình truyền hình của riêng mình . làm ngơ hoặc gạt bỏ mục tiêu mà chúng ta từng nghĩ đến . Nếu bạn có thể có được tất cả những cái mình muốn và sẵn lòng phấn đấu để đạt được thì tại sao lại bằng lòng với số lượng ít hơn ? Mae West diễn tả điều này rất hay trong câu nói : “Nếu đạt được nhiều thành quả như bạn ước mơ thì cuộc đời này thú vị biết bao !” dinhlybang2010@yahoo. ngay sau khi đề ra một mục tiêu . Lúc bấy giờ . cao ®¼ng. sứ mệnh sẽ được thực hiện . Vào lúc đó . một con voi có thai kỳ kéo dài tới hai năm … Mục tiêu cũng tương tự như vậy . một người cần đến chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau . Một lý do nữa để không tự hạn chế mình với một ít mục tiêu là vì quy luật của tự nhiên là sự phong phú và không có giới hạn của khả năng .

thcn. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những điều chúng tôi đã nói : • • • • • • • • • • • • • • • • • Cứu mạng được một người Tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh nan y Dành thời gian quý báu bên bạn bè và người thân Xem những bộ phim hay . mà phải là những người có suy nghĩ giống bạn . bạn sẽ dễ bị người khác công kích .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Chỉ quen nhau vài ngày mà họ đã quyết định lấy nhau . Cuộc hôn nhân buồn chán đã dẫn vợ chồng cô đến quyết định chia tay . ông chỉ lôi kéo được vài người . có lẽ vì thế mà Emerson bảo rằng chúng ta phải thận trọng với những gì ta mơ ước vì chúng ta sẽ đạt được ước mơ ! Chúng ta sẽ tiến lên phía trước khi đã có mục đích để nhắm tới . cô cùng hai người bạn đến một túp lều nhỏ trên đồi và dành cả kỳ nghỉ cuối tuần để ghi ra những phẩm chất mà họ muốn có ở một người đàn ông lý tưởng . họ sẽ ủng hộ bạn một cách vô điều kiện . Bạn nên chia sẻ ước mơ của mình với một hai người thôi . Cô kể rằng cô đã viết nhiều hơn đến năm trăm trang so với nội dung của hai người bạn gộp lại và họ đã chép lại phần nội dung của cô ! Ngoài những thứ khác . đa số còn lại chế giễu và gạt bỏ ý tưởng đó . __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng 3. Đừng vội bằng lòng với những mục tiêu nhỏ bé Một phụ nữ đã kể với Mark về lợi ích lớn lao của việc đề ra mục tiêu đối với cô . Lúc Peter Ueberroth tuyên bố sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận từ Thế vận hội 1984 thông qua kinh doanh tự do . ông hứa cho chúng ta chiếc máy bay phản lực hiệu Lear để đến Palm Springs làm lễ cưới” . ®¹i häc. Bạn thấy đấy . cao ®¼ng. Trở thành ủy viên hội đồng phụ trách môn bóng chày . uy tín của ông bỗng nhiên tăng hẳn . vị hôn phu của cô nói : “Em yêu . Sau đây là danh sách các mục tiêu mà chúng tôi gợi ý cho người mới khởi đầu . vậy tại sao chúng ta không nhắm đến những mục tiêu lớn hơn ? Nếu có những mục tiêu khó tin . mọi người đều tin rằng ở cương vị ấy ông cũng có thể hoàn dinhlybang2010@yahoo. tốt nhất đừng nói với ai về những mục tiêu đó . dè bỉu . Anh nói : “Cha anh là chủ ngân hàng . họ sẽ sẵn sàng giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực . Cô kể hai người không sao rời mắt khỏi nhau từ cái nhìn đầu tiên . Nếu không . có chuyện này anh chưa nói với em” .com 61 . Cô bảo đã từng nghe Mark diễn thuyết về việc mọi người nên ghi hết ra giấy những điều mình muốn và đừng ngại ghi hết những mong ước thật sự của mình Sau khi đã chính thức ly hôn . Khi đã đạt được nhiều mục tiêu và bắt đầu ghi lại các thành công và thành tựu của mình thì bạn có thể nói cho người khác biết . cô còn viết thêm câu : “Và tôi muốn người đàn ông lý tưởng phải có một chiếc máy bay phản lực hiệu Lear!” Ngày hôm sau . Chúng ta không mất gì khi xác định một mục tiêu . cô tham dự một cuộc họp với khách hàng và người đàn ông lý tưởng ấy đã xuất hiện . Và đêm trước ngày cử hành hôn lễ . bạn sẽ đạt được những kết quả khó tin . Nếu không có mục tiêu gì thì việc đầu tiên của bạn là đề ra các mục tiêu . bổ ích Đi du lịch những nơi mình thích Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ Chăm sóc ngoại hình Tập khiếu hài hước Đọc nhiều để có kiến thức rộng Học cách đọc sách nhanh 3. Cứ viết ra những mục tiêu nổi bật . Nhưng khi ông có được 150 triệu đô la . bạn sẽ thiết lập được những mối quan hệ nổi bật và đạt được những kết quả nổi bật .000 từ một phút Luyện tập để đạt một trọng lượng lý tưởng Trang trải hết nợ nần Để dành tiền Thoải mái và độc lập về tài chính Có người yêu lý tưởng Có những người bạn tốt Được làm những gì mình thích Không tiết lộ với người khác các mục tiêu của bản thân Nếu lần đầu bạn tập ghi các mục tiêu của mình . Cô ngạc nhiên hỏi đó là việc gì .

Hành động dựa theo mục đích sống rõ ràng và đúng đắn thì bạn sẽ tránh được những tật xấu như nghiện ngập . Chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng" . phi thường . và hơn hết là DÁM THÀNH CÔNG! Với những câu chuyện có thật.nhưng có thể chỉ có một mục đích duy nhất và cần dành cả đời để phấn đấu thực hiện mục đích đó . của tiến sĩ R. hãy nhìn lại những lúc cao trào . Khi đạt được những mục tiêu Khi đã đạt được mục tiêu . Nếu bạn bắt đầu đạt được các mục tiêu và mọi người nhìn thấy việc bạn đang làm thì họ sẽ gọi bạn là nổi bật . Nhưng sâu thẳm trong lòng. dám vượt lên chính mình. dám giữ vững niềm tin. Chẳng hạn như mục đích của Disney : “Làm cho mọi người được hạnh phúc” . phấn đấu đạt được những thành tựu mới ở mức cao hơn .hai tác giả của bộ sách nổi tiếng thế giới “Chicken Soup for the Soul” viết về thái độ và ý chí vươn đến thành công trong cuộc sống của bản thân hai tác giả. những ý tưởng và trải nghiệm thực tế. lòng nhiệt tình của chúng ta cũng có lúc lên xuống .Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Khi nhiệt tình lắng xuống . Hãy làm và để kết quả nói thay cho bạn .Buckminster Fuller : “Hạnh phúc cho nhân loại trên Trái Đất” . đặc biệt . có được niềm vui trong cuộc sống? Chắc chắn mỗi người sẽ đưa ra câu trả lời riêng cho những câu hỏi trên với hàng ngàn lý do. Dare To Win! – Dám Thành Công! là cuốn sách của Jack Canfield và Mark Victor Hansen . cuốn sách Dare To Win! – Dám Thành Công! sẽ giúp bạn thêm động lực và niềm tin để vượt qua những hạn chế. nhìn lại những chiến thắng của mình để củng cố tinh thần . v. dám cam kết theo đuổi đến cùng. Chúng ta có thể có hàng trăm mục tiêu .v Khi đã có mục đích sống . của Henry Ford : “Sản xuất nhiều . rào cản của bản thân và tạo nên sự khác biệt cho chính mình. bất cứ ai cũng có những hoài bão.có cái đang được thực hiện . Nó có thể làm thay đổi toàn bộ thái độ của bạn . ®¹i häc. dinhlybang2010@yahoo. ước vọng về hạnh phúc và thành công. lớn hơn và thậm chí hào hứng hơn .com 62 . Nếu gạch bỏ thì đó đơn thuần chỉ là một việc đã được xử lý dễ dàng . Khi đọc tiểu sử và sự nghiệp của những người nổi tiếng . Hãy nhớ rằng : Mục tiêu là cho cả cuộc đời . khiến chúng ta không thực hiện được ước mơ của mình? Làm thế nào để chúng ta cảm thấy mình thành công trong công việc. vướng vào những điều không đáng vì thiếu mục đích sống dẫn đường) __________________ Sống ở trong đời cần có 1 tấm lòng DÁM THÀNH CÔNG Tác giả: Jack Canfield và Mark Victor Hansen Nhà xuất bản: Trẻ Năm xuất bản: 2006 “Cuộc đời tựa như một hòn đá. Điểm chính yếu là không nên để cho người khác làm nản lòng bạn quá sớm qua việc nói với họ về điều bạn dự định làm . bạn đừng vội gạch bỏ chúng trong danh sách các mục tiêu của mình mà hãy viết từ “Chiến thắng” hay chữ V bên cạnh đó . thcn. chúng ta thấy họ đều có mục đích sống rõ ràng . tìm được tình yêu như mong đợi. Đó là những nhiệm vụ vừa có tính tự nguyện vừa có tính bắt buộc Sống phải có mục đích Có mục tiêu là tốt nhưng mục tiêu tự nó có thể rất lộn xộn và thiếu sự thống nhất . Trong cuộc sống. Mục đích cuộc sống của bạn sẽ là kim chỉ nam cho các mục tiêu . “Hãy biết ước mơ. cao ®¼ng. Có một số người đã đạt được mong ước của mình. và dám thành công!” là thông điệp của quyển sách này. và cũng có những người không đến được cuối hành trình. xuất chúng . chúng ta hiểu rõ rằng mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta cố gắng và quyết tâm hơn. Hơn nữa . lười biếng và không vướng vào nhiều bệnh tật khác nhờ tinh thần mạnh mẽ của bạn (Rất nhiều người mắc bệnh tật do cách suy nghĩ không đúng . có cái chưa được triển khai . Điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó? Nguyên nhân nào đã cản trở. viết từ “Chiến thắng” để bảo cho tiềm thức biết đó là một thành tựu thực sự . thành mọi mục tiêu đã đề ra và khi ông công khai với mọi người về mục tiêu chấm dứt tình trạng sử dụng chất kích thích trong môn bóng chày thì không ai là không tin .Cavett Robert. phân phối nhiều và khuyến khích tiêu thụ nhiều ô tô” . cuộc đời bạn sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều .

Từ những lí do trên. Các đợt xuống đường làm sạch môi dinhlybang2010@yahoo. nước thải sinh hoạt.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.com 63 . bài viết này đều được sưu tầm trên Internet. --------------------------------------- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Nguy cơ bệnh dịch từ nước thải và giải pháp Sông đưa ô nhiễm đi. Gần đây có giả thiết rằng con Cầy hương là vật chủ mang virus gây bệnh SARS. Để có được những hiểu biết về các vấn đề XH. qua sự quan sát hàng ngày. tích lũy qua các phương tiện thông tin đại chúng. thcn. không ai dám bảo đảm một loại rác thải nào đó đem lại lợi nhuận cao không qua được biên giới.. Nắm được vốn hiểu biết nhất định. Nếu giả thiết này là đúng. các con kênh đen và gây ô nhiễm nước ngầm thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiêm trọng không kém. nội tạng lợn được tẩm ướp hoá chất chống thối để hàng tháng không bị hư hỏng. từ hôm nay mình sẽ cung cấp cho mọi người tham khảo một số bài viết về các vấn đề XH phổ biến.. Công tác kiểm dịch ở cửa khẩu biên giới còn nhiều bất cập. Bệnh dịch xảy ra thì người dân chịu hết. Đã xuất hiện nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.. các hiện tượng vô cũng đa dạng của đời sống. Nhưng việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở các đô thị còn nan giải. cụ thể. Chỉnh trang đường phố với biết bao rào sắt ở các hè góc phố. thành phố Hồ Chí Minh chỉ cấp giấy phép khi nhà đầu tư cam kết và có hồ sơ giải pháp đảm bảo môi trường. Thị xã Phủ Lý (Hà Nam) đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải của Hà Nội theo sông Nhuệ chảy đến. tránh được việc bài viết chỉ đưa ra các nhận định chung chung. Hiện một số địa phương như Đà Nẵng. 2. bài làm của các bạn sẽ sinh động. như trước đây nhập sâu làm thức ăn cho chim cảnh. Điều này càng đúng với nghị luận xã hội vốn yêu cầu người viết phải có những hiểu biết nhất định về những vấn đề XH mà mình bàn bạc. bồn hoa cây cảnh với nhiều công và chi phí trồng tỉa. Trước mắt chỉ có thể trông chờ vào ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. thế là quýt làm cam chịu. thì biết đâu trong thời gian tới. nước thải công nghiệp. chăm sóc phải chăng là ít tốn kém và thiết thực hơn việc đặt thêm các thùng rác trên hè phố ở chính chỗ đó?. cần có không chỉ kĩ năng làm văn mà còn cả nội dung kiến thức trình bày. gần đây nhập lậu chân gà. lại chẳng xuất hiện một loại vật nuôi tương tự được nhập lậu vào Việt Nam không được kiểm dịch. Để làm tốt một bài văn nghị luận. cao ®¼ng. Các đợt xuống đường thu gom rác. Quảng Ngãi.. các loại tảo độc trên các sông có nước thải. nhập ốc bươu vàng về phá lúa. T liÖu lµm v¨n nghÞ luËn x· héi 1.000 m3/ngày gồm nước thải bệnh viện. Lượng nước thải khoảng 400. ®¹i häc. Tất cả các số liệu. người học chủ yếu phải tự tìm hiểu.Sách vở nhà trường rất hạn chế trong việc cung cấp những kiến thức dạng này. vận động người dân không đổ rác ra đường không phải là biện pháp triệt để. hời hợt. Sông Sài Gòn. giàu sức thuyết phục. Luật môi trường của nước ta ra đời từ năm 1993 chưa có một lực lượng chuyên trách (kiểu như cảnh sát môi trường) để đảm bảo sẽ được thực thi. đang làm ô nhiễm nước ngầm ở Hà Nội.. 3. Mà cũng không thể cung cấp hết được các tư tưởng đạo lí. Thùng rác còn là của hiếm trên hè phố thì chắc chắn người dân còn đổ rác ra lòng đường.

tôm dưới ao nước bẩn cũng sẽ bị nhiễm bẩn. cũng như mọi loại chất thải sinh hoạt khác. Tiếp đến là các cơ sở dệt may. không thể đảm bảo thịt đưa ra thị trường đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. giặt chăn chiếu ở nhiều vùng nông thôn. các loại bao túi đựng thuốc trừ sâu vương vãi bên bờ ruộng. Ông Phùng Văn Vui. Vì thế. Nước thải bẩn đổ vào sông là tình trạng phổ biến ở các đô thị.com 64 . Theo đúng luật thì nhiều nhà máy sẽ phải đóng cửa từ lâu. làm ô nhiễm sông Cầu nghiêm trọng. Và cá. Thuốc trừ sâu bị sử dụng bừa bãi. đồng thời dân quanh hồ không ít người đang kiếm sống bằng cách câu cá trộm. Chánh Thanh tra Cục Bảo vệ Môi trường “cụ thể hoá” rằng: “Cứ 4 đơn vị sản xuất thì có 1 cơ sở vi phạm”. Một số cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ gia súc không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lại bị quá tải lâu nay. chất thải từ giết mổ thường chảy xuống ao. cao ®¼ng.. nhỏ lẻ để cơ quan thú y dễ kiểm dịch hơn mà thôi. Thực chất các lò mổ này hiện nay chỉ là điểm “thu gom” các lò mổ tự phát. Nhưng cá nuôi ở Hồ Tây (hồ ít ô nhiễm nhất) bán vẫn rất chạy. Ao vẫn là nơi rửa bát. dù được nhân viên thú y kiểm định. nơi ao đã bị lấp hầu hết. ốc tại các hồ ao ô nhiễm của Hà Nội cũng tiêu thụ tốt. phân bón và khai thác chế biến khoáng sản thải ra cyanua vượt quá tiêu chuẩn cho phép hơn 80 lần còn H2S gấp 4 lần. chất hữu cơ đa vòng thơm chứa Clo độc hại rất khó phân huỷ trong môi trường tự nhiên. bể phốt là thứ hiếm hoi ở các lò mổ này. có thể gấp 17 lần tiêu chuẩn cho phép. NH4 (30 mg/l). Còn tại Hà Nội. nghiêm trọng nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. nhiều nơi. thcn. các hồ đều là nơi “chứa tạm” nước cống và chống ngập lụt cho thành phố. chứa nhiều kim loại nặng. sản xuất thuốc trừ sâu.. nhưng vẫn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đều giết mổ thủ công. Chất thải từ quá trình giết mổ ở các cơ sở tư nhân đều chảy thẳng ra cống thoát nước thành phố. các hợp chất hữu cơ (120 mg/l). cơ sở công nghiệp giấy. mọi nhà thải ra chất độc Đầu tiên là các cơ sở công nghiệp hoá chất. Trai. trường như dịp 27/4 vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có hàng vạn người tham gia. còn lại là giết mổ trâu. Bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để đầu tư cho mỗi lò mổ hiện đại được “cơ giới hoá” là điều mới nằm trong trong “kế hoạch". Tình trạng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự. Tất nhiên. ®¹i häc. Loại nước thải này có chỉ số nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD) có thể lên tới 700 mg/l và nhu cầu ôxy hoá học (COD) cao tới 2. Lò mổ “tự phát” tại nông thôn thì sao? Làng nào cũng có vài hộ gia đình làm nghề “hàng dát”. Có khẩu hiệu tuyên truyền rằng đợt làm sạch môi trường 27/4 vừa qua nhằm “hướng tới SEA Games sắp tổ chức ở Việt Nam". tất cả số này dù đã có đầu tư nâng cấp nhà xưởng. 62 cơ sở giết mổ gia súc (37 cơ sở giết mổ lợn. Chỉ có một cơ sở duy nhất tại Công ty chế biến thực phẩm Lương Yên là có hệ thống nhà xưởng máy móc giết mổ hoàn chỉnh. cạnh đường làng. phát triển kinh tế chưa dung hoà với bảo vệ môi trường. liệu có thể duy trì được lâu dài? Từng có các phong trào người dân các khu tập thể ở Hà Nội những năm 70. ----------- Mọi ngành. nhất là vào lúc không phải là mùa lũ trong năm.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nước thải của nhà máy này chứa nhiều phenon. Dịch bệnh ở tôm nuôi tại các địa phương rộ lên gần đây như Long An và nhiều tỉnh miền Trung có nguyên nhân mấu chốt là môi dinhlybang2010@yahoo. bò) thì có 6 cơ sở tư nhân. hay phong trào quét dọn đường phố chiều thứ 7 duy trì được tới những năm 90 ở nhiều khu phố Hà Nội. thường không được xử lý trước khi đổ vào sông. xí nghiệp nuôi cá Hồ Tây ăn nên làm ra. bể chứa và đường ống nước. với nước thải có độ kiềm cao (độ PH 9 – 11). ví dụ như Gang thép Thái Nguyên. Ở Hà Nội. kim loại nặng. rửa rau. Sao không “vì một môi trường lâu dài ở Việt Nam" có phải sẽ thuyết phục người dân hơn không?.500 mg/l.

thành phố trong. Quá tải Nồng độ bụi bẩn ở Hà Nội ngày một nhiều hơn. châu Mỹ. Ô nhiễm do bụi cao nhất là vào hôm trời hành. đựng trong đường ống bọc kín..Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.8 dinhlybang2010@yahoo. đồ gỗ Đồng Kỵ. trường nơi nuôi tôm đã bị ô nhiễm. các làng sơn mài ở Hà Tây. gió mạnh.. hàng ngày tạo ra một lượng lớn bụi bẩn. cải tạo và xây dựng mới. các công trình xây dựng nhà ở phải được che chắn kỹ. Bắc Thăng Long. đường giao thông. Tại các mục 2 và 5 . vật liệu thi công được coi là tác nhân chính gây bụi bẩn. SO2. cực độc có Pb. liên tục được sửa chữa. bảo đảm không gây bẩn ra đường phố. phế thải không che đậy kín. Các loại nghề thủ công vừa phát đạt lại đã ô nhiễm... hành lang Tây Sơn dài 6. Cầu Diễn. cấm để phế thải xây dựng rơi tự do từ trên cao xuống. ngã tư Vọng.com 65 .. Xe cơ giới đêm trước bùn đất quánh két ở lốp.). tránh bụi bẩn. Nguyên nhân gây ra bụi Ngoài chuyện đổ rác bừa bãi của dân. sân thi đấu thể thao. Phế thải xây dựng khi vận chuyển từ trên cao xuống phải được đóng vào bao. nâng cấp. có thể kể đến làng gốm sứ Bát Tràng. nhà ở. từ các trục giao thông chính đến ngõ ngách. bụi Hà Nội đang trong quá trình đô thị hoá. sỏi. ở thành. cầu vượt. đã tạo nên một lượng bụi rất lớn: cụ thể là đường hầm ngã tư Vọng.. phóng nhanh làm rơi vãi ra đường phố. thông tin liên lạc. làng rèn Vân Chàng. thcn. --------------------(Các bài ô nhiễm nguồn nước sẽ được cập nhật tiếp tại đây) #3 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Hà Nội. Nhưng trên thực tế quy định trên hầu như không được chấp hành các công trình xây dựng cứ thoải mái thả rác từ trên các tầng cao xuống... sửa chữa: Mai Động. Láng – Hoà Lạc. thì phế thải rắn trong xây dựng (đất. thoát nước. đường hầm dành cho người đi bộ không hoàn thành đúng tiến độ. Trung bình ở các nơi công cộng trong thành phố nồng độ bụi vượt quá chuẩn cho phép từ 2 đến 4 lần (theo tiêu chuẩn của các nước phát triển ở châu Âu. đâu đâu cũng thấy xây dựng. nhưng không ít chủ công trình đã lờ đi. chở quá tải trọng.. Nồng độ các chất ô nhiễm khác đều vượt chuẩn nhiều lần. kè sông. cải tạo. Nhiều chủ phương tiện chở vật liệu.. nồng độ bụi ở các thành phố chỉ được phép vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1-2 lần). thùng xe ra sao thì ngày hôm sau vẫn thế. Từ trung tâm đến ngoại ô. điện lực. Những công trình hạ tầng cơ sở về cấp. Thượng Đình.Điều 22 của Quy định số 25/2002/QĐ-UB do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 27-2-2002 ghi rõ: Các phương tiện cơ giới khi ra khỏi công trường phải được rửa sạch. nhà hát. vượt quá chuẩn cho phép 5 lần. Thành phố đã quy định về bảo đảm vệ sinh. Hứng chịu nhiều nhất là các khu vực đang xây dựng. đá.. Chèm. Trần Duy Hưng. ®¹i häc. cao ®¼ng. đường sá. Văn Điển. Các công trình thi công. Có thể ví Hà Nội hiện nay như một đại công trường.

99%). .. khói từ các khu công nghiệp tập trung (cũ và mới). quy định độ xả khí thải cho các loại máy. tiêu chảy….. bảo dưỡng với xe máy. những người dân nông thôn đang thực sự phải đối mặt nguồn nước tử thần.. dinhlybang2010@yahoo. Vi khuẩn gây bệnh như tả. khảo sát gần đây nhất của các cơ quan chức năng. Nghiêm trọng nhất là nguồn nước sinh hoạt ở các vùng quê – nguồn nước mà những người nông dân đang buộc phải dùng nó cho những nhu cầu hàng ngày đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. cơ sở hạ tầng không được xây dựng đồng bộ nên cũng gây ô nhiễm nặng. áp dụng tiêu chuẩn hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel và xăng. Những ngôi nhà tranh vách đất. nguồn nước tử thần vẫn chảy. dùng than đá mà không có thiết bị thu gom xử lý bụi. không thể che lấp được những bất ổn về một hệ sinh thái nông thôn đang bị phá vỡ từng ngày từng giờ. Thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố. phóng xạ gây ra. Thậm chí có những mẫu hàm lượng Asen vượt qúa 100 lần so với tiêu chuẩn cho phép. theo các nghiên cứu. Những bệnh này có thể gây thành dịch lớn làm số người tử vong cao. Các nhà máy đan xen với dân cư. thương hàn. Đồng Tháp (37.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. ô tô. lỵ. những kí ức buồn và xơ xác về một nông thôn Việt Nam nghèo nàn. nước sinh hoạt nông thôn tại nhiều khu vực trên cả nước đă bị ô nhiễm trong nguồn thô ( chưa qua xử lý). Hà Nội (61. đã phát hiện thấy có hơn 300 mặt bệnh lây truyền qua nước.Kiểm tra.. Theo các tài liệu khoa học trên thế giới. cao ®¼ng. đó là do các vi sinh vật có khả năng truyền bệnh sang người và do các chất hóa học.03%).26%). Có hai nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nguồn nước sạch tới sự sống và sức khỏe của con người. phương tiện dùng trong sản xuất thi công. thcn.com 66 . lạc hậu đang dần biến mất. Đa phần các cơ sở sử dụng công nghệ lạc hậu. Nó chính là những tên thần chết vô hình đanh rình rập tính mạng của những người nông dân. (Các bài ô nhiễm không khí sẽ được cập nhật tiếp tại đây) ------------------ Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN (!) Nông thôn "kêu" mãi.63%). km. ®¹i häc. giun. Nhưng tất cả những vẻ bề ngoài đó.Xử phạt nghiêm minh. Nếu nhìn vào bề ngoài. Vi sinh vật truyền qua nước gây nên hầu hết các bệnh ở đường tiêu hóa. chúng ta sẽ nhận thấy diện mạo của nông thôn Việt Nam đang thay da đổi thịt. Kết quả kinh hoàng này cho thấy.. sán… Các tác nhân này có thể xâm nhập vào cơ thể con người trực tiếp qua đường nước uống hoặc nước dùng chế biến thực phẩm. Thế nhưng. ký sinh trùng gây bệnh như lỵ amip. con người có thể nhịn đói được khoảng 3 tuần nhưng họ sẽ chết khát nếu ba ngày không thể uống nước. Kết qủa khảo sát cho biết mức độ ô nhiễm cao ở một số tỉnh như Hà Nam (64. Ngoài ra còn có bụi. rất nguy hại cho cộng đồng nếu không có biện pháp phòng chống dịch tốt. viêm gan…. những khu công nghiệp mọc lên khắp nơi. Giải pháp . Hải Dương (51. xe máy. những làng nghề thủ công đang dần hồi sinh.! Theo các nghiên cứu khoa học.. virus gây bệnh như bại liệt.

7-13.000 bệnh nhân ung thư mới phát hiện. bệnh ảnh hưởng đến sinh sản và di truyền. chương trình đã chọn ngẫu nhiên 208 hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan cho ăn uống và sinh hoạt tại ba xã của tỉnh Hà Nam (chiếm 10. nhưng đó là màu xanh chết chóc. dường như làng ung thư đang trở thành một hiện tượng không còn hiếm hoi ở nông thôn Việt Nam. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những mẫu cây ở khu vừng này và trong những cây xanh ấy đều bị nhiễm kim loại nặng và là tác nhân có thể gây ung thư. cao ®¼ng. có khoảng 70. Thời gian vừa qua. trung bình mỗi năm ở nước ta có khoảng 150. nước thải từ các khu công nghiệp thường gây ra các bệnh mạn tính. Nguồn nước xung quanh khu vực này đã bị nhiễm độc nghiêm trọng.6%).4% cao hơn tiêu chuẩn cho phép. mà còn trở nên phổ biến đối với nhiều vùng nông thôn. Đặc biệt là trong tình hình nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nặng nề như hiện nay. không còn con đường nào khác để tự cứu mình. Xét nghiệm hàm lượng asen trong tóc và trong nước tiểu của nhóm nghiên cứu cao hơn đáng kể so với người b́nh thường. Một số bệnh khác cũng có tỷ lệ cao hơn so với các khu vực nghiên cứu khác như bệnh ngoài da 28. và mới đây nhất là Thuỷ Nguyên (Hải Phòng)… được nhắc tới. Nghệ An.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. 57% tổng số giếng có nồng độ asen từ >100 đến >1000 mg/l). Kết quả cho thấy: Tình hình ô nhiễm asen trong nguồn nước giếng khoan ở khu vực nghiên cứu thí điểm là rất nghiêm trọng (94. 33% người dân ở đồng bằng sông Hồng và cao nhất là 39% nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng nguồn nước sạch này. Số đối tượng có asen tóc và asen niệu trên giới hạn bình thường là 50% và 25% tương ứng. Sau Thạch Sơn. báo chí đã nói rất nhiều đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước một cách nghiêm trọng ở các vùng nông thôn Việt Nam đặc biệt là những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp. Quảng Nam. tăng hơn nhiều so với trước đây. Theo nghiên cứu này của các bộ ngành liên quan. Những cây lương thực thực phẩm vẫn mọc lênh xanh mướt. Những người dân ở Thạch Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ vẫn phải sống trong sợ hãi dưới lưỡi hái của tử thần. bệnh lưu thai sản khá cao. ngay cả nguồn nước ngầm. Tỷ lệ mắc bệnh chung của 3 xă này tương đối cao (Hoà Hậu: 51. và tất cả đều liên quan trực tiếp đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác nhân trực tiếp chính dinhlybang2010@yahoo. bệnh ung thư. Điều đáng buồn. Bồ Đề: 49.com 67 . Nếu gọi nguồn nước ngầm đã qua xử lý thô như lọc qua bể lọc hoặc nước mưa là nước sạch thì mới chỉ có 36% người dân ở bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ. Tỷ lệ biến đổi sắc tố da. phương pháp dùng bể lọc thô như nhiều bà con nông dân vẫn dùng thời gian vừa qua hoặc sử dụng nguồn nước mưa không thể đảm bảo an toàn vệ sinh và đặc biệt là tránh khỏi bệnh tật.000 người bị chết vì căn bệnh này.5%. Khi nguồn nước nhiễm các hóa chất từ sản xuất. Bệnh ung thư không chỉ gia tăng ở các đô thị lớn như Hà Nội. Vĩnh Trụ: 43. thcn. Nếu ai đã một lần đến làng ung thư tại Lâm Thao – Phú Thọ thì đều có thể thấy được sự kinh hoàng mà những người dân nơi đây phải gánh chịu từ những nguồn nước chết xả ra từ các khu công nghiệp quanh đó. sinh hoạt của con người. trong 5 năm gần đây.3% (các nơi khác từ 5. Những nguồn nước đã được xử lý qua bể lọc thô hoặc nguồn nước mưa chỉ có thể tránh được các loại kim loại nặng trong đó như sắt chứ không thể lọc được hết những chất độc như asen.8%. sừng hoá. người ta đã kinh hoàng phát hiện ra hàng loạt những làng ung thư ở Hà Tây. Theo khảo sát của bệnh viện K.5%) so với một số vùng nghiên cứu khác về tình hình bệnh tật của nông thôn Việt Nam. Hải Phòng. khu chế xuất và làng nghề. ®¹i häc.8% số hộ có giếng đă được điều tra) để khám bệnh và chọn ngẫu nhiên 100 người trong số các đối tượng đến khám để làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Hà Nam.

Khi những người nông dân chưa thể có được một nguồn nước sạch hơn. Chúng ta hãy nhìn vào sự thay đổi của các vùng nông thôn Việt Nam: Đó là những trụ sở ủy ban hoành tráng được xây to đẹp. Văn minh nông thôn cần những thứ nhỏ hơn. Điều này đúng. Nếu như chúng ta quan niệm nước sạch chỉ đơn giản là nước mưa. vệ sinh ăn uống và các điều kiện khác cho sức khỏe. không những đối với thế hệ hiện tại mà cả thế hệ mai sau. 1. Chúng ta cho rằng. Kinh hoàng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam Vấn đề đầu tiên phải kể đến về hiện tượng môi trường sống của người dân ở các vùng nông thôn Việt Nam đang bị tàn phá nghiêm trọng là nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn. đường làng nông thôn được bê tông hóa. chừng đó chúng ta chưa thể nghĩ tới văn minh cho những người nông dân chân lấm tay bùn. Không thể nghĩ đến văn minh. đời sống vật chất của người dân khấm khá lên điều đó chứng tỏ nông thôn đã văn minh. Nó hạn chế tính năng sản xuất của các thành phần môi trường. vận chuyển. đơn giản hơn và thiết thực hơn. Càng ngày. an toàn hơn và một không gian sống khỏe mạnh. vẫn đang chờ lời giải của tất cả chúng ta. Thế nhưng. giảm năng suất cây trồng. những ngôi nhà to đẹp lố nhố mọc lên làm cho bộ mặt nông thôn bị đô thị hóa một cách nửa vời. thcn. hầu như những công trình đầu tư cho vệ sinh môi trường mà quan trọng nhất là nguồn nước sạch cho người dân thì không hề được chú ý.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Những vấn đề này gây tác động mạnh mẽ và lâu dài đến các hệ sinh thái nông nghiệp và nông thôn.. cản trở sự phát triển bền vững. Và quan trọng nhất. hiện đại khi hơn 70% dân số ấy vẫn chưa thể có được một môi trường sống an toàn. đó là những thứ liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân. nhưng chưa đủ. Hầu hết nguồn nước của những người dân nông thôn đang sử dụng được lấy trực tiếp từ nước ngầm. vệ sinh trong lao động. hiện trạng trên tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng nông thôn và hậu quả là lâu dài. nhất là khu vực miền núi còn rất thấp. dự trữ. trong lành. sử dụng. cao ®¼ng. những vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên phổ biến rộng rãi. Và vẫn phải nhắc lại một con số đã rất cũ: Hơn 70% dân số nước ta vẫn là nông dân và họ đang sinh sống ở các vùng nông thôn. Gần đây. đó là những thứ liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của họ mà nguồn nước sạch là một ví dụ cụ thể nhất. Chúng ta có thể thấy rõ điều này thông qua bảng số liệu sau: Bảng tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch ở các vùng dinhlybang2010@yahoo. vệ sinh nhà cửa. len lỏi trong mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường nhật của người dân nông thôn. là nguồn nước không đảm bảo.com 68 . nước giếng khoan qua xử lý bằng bể lọc đơn giản chứ không phải nước sạch như đã được xử lý ở các thành phố lớn thì tỷ lệ người dân nông thôn. Nước sạch là một trong những điều kiện để đảm bảo cho vệ sinh cá nhân. Muốn có nước sạch thì phải đảm bảo vệ sinh môi trường từ nguồn nước đến các khâu như khai thác.. ®¹i häc. Bài toán này. một nguồn nước sạch và văn minh hơn hiện nay. vật nuôi. nhiều khi phô trương quá mức. xây những trụ sở đẹp. --------------------- Môi trường nông thôn: Thảm họa đã đến. chúng ta nhắc nhiều đến khái niệm văn minh nông thôn. nông thôn xây những ngôi nhà to. hiện đại và bắt kịp thành phố.

Điều này dẫn đến ô nhiễm đất. cao ®¼ng. thiếu sắt. nước và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Nhìn chung. biết viết. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. TT Vùng Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch (phần trăm) 1 Vùng núi phía Bắc: 15 2 Trung du Bắc Bộ & Tây Nguyên: 18 3 Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung: 35-36 4 Đông Nam Bộ: 21 5 Đồng bằng Sông Hồng: 33 6 Đồng bằng Sông Cửu Long: 39 Qua bảng trên. Ngoài ra. nơi có tỷ lệ cao nhất cũng chỉ 39% dân số được sử dụng nguồn nước (tạm coi là) sạch. tả. hữu cơ vi sinh. Tuy nhiên việc sử dụng này lại gây sức ép đến MT nông nghiệp và nông thôn với 3 lý do: Sử dụng không đúng kỹ thuật nên hiệu lực phân bón thấp. thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan và không có kiểm soát. Có thể thấy. Đặc biệt thuốc BVTV làm cho trẻ thiếu ôxi trong máu. lượng phân bón hoá học ở nước ta sử dụng còn ở mức trung bình cho 1 ha gieo trồng. phân tươi được coi là nguồn thức ăn cho cá. nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước ở nông thôn do các nguyên nhân cơ bản sau Đầu tiên phải kể đến tình trạng sử dụng hóa chất trong nông nghiệp như phân bón hóa học. các loại phân bón N . phân chuồng tươi vào canh tác. hữu cơ khoáng do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất trôi nổi trên thị trường không đảm bảo chất lượng đăng ký.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Tác dụng gây độc không phân biệt. Tồn dư lâu dài trong môi trường đất .. chúng ta có thể thấy rõ.40% sản lượng nên đầu tư cho thuốc BVTV sẽ mang lại lợi nhuận trên 5 lần.467kg/ha. lượng thuốc BVTV sử dụng cho rau thường quá mức cho phép. Nhật 430kg/ha.180kg/ha). nước và nông sản. Chính vì vậy. nước. dinhlybang2010@yahoo. những người dân ở nông thôn Việt Nam đang phải sinh hoạt với những nguồn nước như thế nào. ở miền Bắc Việt Nam còn tồn tại tập quán sử dụng phân bắc. Ở ĐBSCL. thương hàn. Trung Quốc 390 kg/ha. là nguyên nhân gây các bệnh như tiêu chảy. thuốc trừ cỏ.com 69 . kém phát triển gây tử vong nhất là ở trẻ em. chỉ có 15% dân số được cấp nước sạch. Đặc biệt ở rau xanh. thuốc trừ nấm. Trẻ em nhạy cảm với thuốc BVTV cao hơn người lớn gấp 10 lần..P . giun sán.K. tổn thương về di truyền. Các loại này có đặc điểm là rất độc đối với mọi sinh vật. nước ta chưa sản xuất được nguyên liệu thuốc BVTV mà phải nhập khẩu để gia công hoặc nhập khẩu thuốc thành phẩm bao gói lớn để sang chai đóng gói nhỏ tại các nhà máy trong nước. gây ô nhiễm môi trường đất. thcn. giảm chỉ số thông minh.90 kg/ha (cho lúa là 150 . thuốc BVTV sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và tích tụ lâu dài gây các bệnh như ung thư. so với Hà Lan 758 kg/ha. Hàn Quốc . Thuốc bảo vệ thực vạt (BVTV) gồm: Thuốc trừ sâu.nước gây ra ô nhiễm. nghĩa là gây chết tất cả những sinh vật có hại và có lợi trong môi trường đất. bình quân 80 . nước. Có đến 88% trường hợp bệnh tiêu chảy là do thiếu nước sạch. Chất lượng phân bón không đảm bảo. suy dinh dưỡng. Còn vùng thấp nhất là vùng núi phía Bắc. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khoẻ. đóng gói không đúng khối lượng đang là những áp lực chính cho nông dân và môi trường đất. thuốc trừ bệnh. nhãn mác bao bì nhái. Hiện nay. thiếu máu. Điều đáng quan tâm là tình hình ngộ độc thực phẩm do các hoá chất độc. chậm biết đọc. VSMT kém . Bón phân không cân đối. Từ môi trường đất.Các bệnh này gây suy dinh dưỡng. nặng về sử dụng phân đạm. thuốc trừ chuột. sâu bệnh có thể làm tổn thất trung bình từ 10 . ®¹i häc.

sản lượng cây trồng của nhiều vùng lân cận. Hàng năm khoảng 10% khối lượng thuốc được nhập lậu theo đường tiểu ngạch. Kết quả nghiên cứu của Đề tài KC. ®¹i häc. Nguyên nhân thứ hai gây ra ô nhiễm môi trường ở nông thôn là do chất thải rắn từ các làng nghề và sinh hoạt của người dân. Trong đó các làng nghề có quy mô nhỏ. gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân trong khu vực và làm ảnh hưởng tới hoa màu. Việc thu gom rác còn rất thô sơ bằng các xe cải tiến nên mới thu gom được khoảng 30% chuyên chở về những nơi tập trung rác.0. Do đó. hết niên hạn sử dụng còn nằm rải rác tại các tỉnh thành trên cả nước. tác động xấu tới chất lượng môi trường đất. Chủ yếu là tập trung để phân huỷ tự nhiên và gây nên những gánh nặng cho công tác bảo vệ môi trường. CO2. các chợ nông thôn chưa có cơ quan quản lý và biện pháp xử lý.5 lần. Ô nhiễm không khí: Hầu hết nhiên liệu sử dụng trong các làng nghề là than. Theo Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường. CO2. Hiện cả nước có khoảng 1. khiếu kiện như ở Thái Bình. 250 tấn bùn. Kết quả phân tích chất lượng nước thải một số làng nghề dệt nhuộm tại Thái Bình cho thấy. phân bố ở 58 tỉnh thành và đông đúc nhất là khu vực đồng bằng sông Hồng. COD đều vượt tiêu chuẩn từ 2 . hàm lượng Cu2+ đạt từ 43. Thái Bình và Bắc Ninh. Bãi rác tại các huyện. Do đó.06 . nước.Hưng Yên) hàng năm sử dụng khoảng 6.08. Số này rất đa dạng về chủng loại. một số mẫu đất ở làng nghề tái chế chì thuộc xã Chỉ Đạo.68 . trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra 0.600 chợ nông thôn. trong bếp và trong chuồng nuôi gia súc.450 làng nghề. NOx. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ xung đột.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Bên cạnh đó có khoảng 3. vôi (Xuân Quan . SO2. Bộ Tư lệnh Hoá học (2004). Nguyên nhân tình trạng trên là do việc quản lý thuốc BVTV còn nhiều bất cập và gặp nhiều khó khăn. CO. Thứ hai là việc sử dụng còn tuỳ tiện. SO2 và NOx thải ra trong quá trình sản xuất trong nhiều làng nghề khá cao. và nhiều loại chất thải nguy hại khác.06 cho thấy. không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo nhãn mác. với tổng số 472 làng nghề các loại.000 tấn than.68 ppm. nhiều hộ để thuốc BVTV trong nhà. trong đó có thuốc BVTV vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng không chỉ riêng ở nông thôn mà còn cả ở các thành phố lớn có sử dụng nông sản có nguồn gốc từ nông thôn.5 kg chất thải.661. thcn. đa số các chỉ tiêu phân tích đều vượt tiêu chuẩn cho phép. lượng bụi và các khí CO. trong khoảng hơn 300 tấn thuốc BVTV tồn đọng có nhiều chất nằm trong số 12 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ. vốn là cái nôi của làng nghề truyền thống.2 ppm . không khí và sức khoẻ của dân làng nghề. Hưng Yên cho thấy.. chất lượng không đảm bảo và vẫn lưu hành trên thị trường.69. 10m3 đá sinh ra nhiều loại bụi. đặc biệt BOD5. Theo kết quả điều tra tại các làng nghề sản xuất gạch đỏ (Khai Thái . huyện Văn Lâm. thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu chiếm phần lớn (trên 70%). 100 tấn củi nhóm lò.. không có nơi bảo quản riêng. cao ®¼ng. Bắc Ninh và Hưng Yên… Ô nhiễm môi trường đất chủ yếu tập trung ở các làng nghề tái chế kim loại. đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề môi trường nông thôn. dinhlybang2010@yahoo.com 70 . trình độ sản xuất thấp.Hà Tây). hàm lượng Pb2+ từ 147. Và cuối cùng là việc bảo quản thuốc BVTV còn rất tuỳ tiện. không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc.4 . tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Hà Tây. Hàm lượng các kim loại nặng trong nước cũng rất cao. vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Thứ ba là do một lượng lớn thuốc BVTV tồn đọng tại các kho thuốc cũ..

thấm nước kém). suy thoái vật lý (mất cấu trúc. suy thoái hoá học (mặn hoá. nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và vô vàn loại chất độc hóa học do các khu công nghiệp.000----6. Hàng loạt những dòng sông quê kêu cứu vì mức độ ô nhiễm đã gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Không hiếm những người nông dân phải bán cả gia sản để về thành phố chữa chạy và cũng không ít những người khác phải ngậm ngùi chờ chết vì không có tiền để dinhlybang2010@yahoo.00 Chất thải nguy hại từ công nghiệp (tấn/năm)--------------128. Những nguồn nước ngầm cung cấp cho người dân nhiễm sắt. Bảng biểu tình hình phát sinh chất thải rắn: Các loại chất thải rắn----------------------------------Toàn quốc------Đô thị----------. suy thoái và ô nhiễm đất ở khu khai thác mỏ. nhiễm phèn. ô nhiễm đất cục bộ do chất độc hóa học.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.400--------125. Những thứ bệnh “nan y” vốn dĩ chỉ có những người lười vận động.Chất thải rắn) Thời gian gần đây. những người nông dân thì chỉ biết đứng nhìn. cao ®¼ng. Trên khắp các vùng nông thôn mọc lên những làng ung thư. Các loại hình thoái hoá đất chủ đạo ở nước ta là: Xói mòn. nghèo khó. bí.000 Chất thải Y tế lây nhiễm (tấn/năm)---------------------------21. khu công nghiệp và làng nghề.400.400. phèn hoá). rửa trôi. chất phác vốn có để khoác lên mình tấm áo kệch cỡm của một tên trọc phú. Chính nguồn rác.8---------------0.400 Chất thải không nguy hại từ công nghiệp (tấn/năm)------2.740. làng bệnh tật. nhiễm chì.800. ốc ếch và thậm chí ngay một loài sống dai như đỉa thì đến bây giờ. cá. 2. các làng nghề thải ra vào lòng đất. sạt và trượt lở đất.000------6. đất bị chặt. làm biến đổi các tính chất đất và không còn tính năng sản xuất. Cứu môi trường nông thôn: Bất lực? Chúng ta đang phải chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của ô nhiễm môi trường tới không chỉ cảnh quan nông thôn Việt Nam mà còn đối với sức khỏe của chính những người dân. nước và khí thải này cũng đang phá hủy nghiêm trọng sự trong lành của môi trường nông thôn Việt Nam. Và bên trong cái vẻ béo tốt giả tạo ấy chính là sự kiệt quệ của những vùng quê đang bị bóc lột.510.Nông thôn Tổng lượng phát sinh chất thải sinh hoạt (tấn/năm)------12. Nguồn tài nguyên nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.000------770. đất bị chua. hoang mạc hoá. những ao hồ ở các vùng quê. vùng nông thôn Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ ngồn rác. chua hoá. xuất hiện nhiều độc tố hại cây trồng như Fe3+.000---------2.3 (Theo báo cáo Diễn biến môi trường Việt Nam 2004 . mất chất dinh dưỡng khoáng và chất hữu cơ. thcn. những dòng sông quê còn bệnh tật đang đổ lên đầu những người dân nông thôn. chỉ còn thấy lại trong kí ức của những già ở các vùng thôn quê. Ở những dòng sông. Tài nguyên đất ở các vùng nông thôn vẫn đang tiếp tục bị suy thoái trầm trọng. Al3+ và Mn2+. cua. phải chịu nhiều chất độc hại mà thường chỉ ở các thành phố mới mắc phải thì nay trút xuống vai những người nông dân nhọc nhằn. ®¹i häc. Hãy nhìn những làng quê đang bóc đi cái vẻ hồn hậu.000 Tỷ lệ thu gom trung bình (phần trăm)------------------------------------------71----------------20 Tỷ lệ phát sinh chất thải đô thị trung bình theo đầu người (kg/người/ngày)-------------------------------------------------0. Hậu quả của nó thì đã nhỡn tiền: Ô nhiễm đổ lên những cánh đồng. Còn họ. nước và khí thải xả ra từ các khu công nghiệp trên cả nước. những loài vật thủy sinh như tôm.com 71 .000-----1. bòn rút đến những giọt máu cuối cùng.

tất cả 64 tỉnh thành và trên 96% số quận huyện trong cả nước có người bị nhiễm HIV. Đã nhiều năm nay.2 triệu) trường hợp nhiễm mới trong năm 2007.2. cao ®¼ng.3 triệu) người chết vì AIDS trong năm 2007. tổ chức này cũng cho biết. trong đó có 440.2. mà càng ngày càng tăng lên với mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.2 triệu . thcn. Tuy nhiên. Chúng ta phảỉ làm gì khi nghĩ về những người nông dân. do vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hay do gặp những tình huống.Thái Bình Dương: có gần 5 triệu người nhiễm HIV.com 72 . chống lại những căn bệnh tử thần. gây nên thiệt hại nhất định về người và tài sản. không ai làm gì để giải quyết tình trạng đó. Chúng không giảm đi. hơn 70% dân số của chúng ta đang phải đối mặt?. sự cố đột xuất không kịp phòng tránh.000 người có HIV. UNAIDS cho biết. HIV/AIDS (Số liệu năm 2007) Việt Nam hiện có hơn 133.3 .7 triệu (dao động từ 2. Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy đang là "sát thủ" số 1 trong việc "giết hại" những người Việt Nam trẻ tuổi Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy đang là "sát thủ" số 1 trong việc dinhlybang2010@yahoo. trong đó độ tuổi từ 20-39 chiếm tới trên 78%. trong đó số ca mắc AIDS là khoảng 27.1 triệu) người sống với HIV trên toàn thế giới. Thế giới: .Ước tính khoảng 33 triệu (dao động từ 30. Hiện nay. Việt Nam cần phải hài hòa hơn nữa trong những điều khoản được nêu ra trong Luật về phòng chống HIV/AIDS nhằm bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. ®¹i häc.2 triệu (dao động từ 1.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Châu Á. .000 đã tử vong vì AIDS.8 triệu .000 bệnh nhân tử vong.000 người có HIV .36.000 người mới nhiễm trong năm 2007 và khoảng 300. . Chúng ta hãy tự hỏi.3. Theo thống kê của Bộ Y tế . TAI NẠN GIAO THÔNG Tai nạn giao thông là sự việc bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông khi đang di chuyển trên đường giao thông. báo chí nói nhiều đến việc ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Việt Nam là một trong ba quốc gia tại châu Á có Luật về phòng chống HIV/AIDS.000 người và hơn 15. chúng ta đang bất lực trước những hiện trạng này hay chúng ta thờ ơ đứng nhìn nó. Việt Nam hiện có hơn 133. những hiểm họa từ ô nhiễm môi trường mà những người nông dân đang phải gánh chịu nhưng thực tế.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết. mặc dù đầu tư về đường sá và phương tiện giao thông ở các khu vực này cũng gia tăng.000 người Việt Nam chết vì những tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy trong vòng 5 năm qua. tai nạn giao thông là nguyên nhân gay tử vong nhiều nhất và là nguyên nhân lớn thứ 2 sau HIV/AIDS gây tử vong cho những người trong độ tuổi từ 15-29. Số người chết vì tai nạn giao thông gia tăng nhanh nhất ở châu Á và Mỹ La tinh. sự chưa đầy đủ trong các quy định của pháp luật và sự quan tâm chưa đúng mức của một vài chính dinhlybang2010@yahoo. chúng tôi đã thấy được những vấn đề liên quan đến những thương tích từ tai nạn giao thông như thế". ông Hans Troedsson. "gần như là Việt Nam đã không thể làm gì để ngăn chặn thảm hoạ này với điều kiện đường sá chật hẹp như hiện nay". Những cung đường đựợc cho là nguy hiểm nhất thế giới là ở châu Phi. cao ®¼ng. Nếu như ở Anh. xe không đảm bảo độ an toàn. Tại một số nước. 50 triệu người khác phải mang thương tật suốt đời. "giết hại" những người Việt Nam trẻ tuổi và đứng thứ 3 về số người chết ở quốc gia Đông Nam Á này. các quy định về chế tài còn lỏng lẻo…Ngoài ra. tỷ lệ là 10. Đối với các nước nghèo. Ông này còn nói thêm những tai nạn liên quan đến xe máy là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái chết thương tâm của những người dưới 18 tuổi.000 xe mới làm một người chết thì ở Ethiopia và Uganda. Tuần tới. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc sẽ thông qua việc triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên bàn về an toàn giao thông đường bộ. Đây là những cảnh báo được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra mới đây.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Có lẽ Việt Nam phải học hỏi nhiều từ Thái Lan. tai nạn giao thông gia tăng làm cho quốc gia đó ngày càng nghèo hơn. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra những quy định bắt buộc người đi xe máy trên những con đường ngoài thành phố phải đội mũ bảo hiểm song mọi sự vẫn chưa có những biến chuyển tích cực. Hiện tại có tới 15 triệu xe máy các loại lưu thông trên những con đường của Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm qua. Con số nạn nhân của tai nạn giao thông cũng nhiều không kém số nạn nhân của các bệnh dịch nguy hiểm khác.com 73 . Đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-14. ----------------------- Tai nạn giao thông. Mỗi năm có tới 12. con số này là 190 người. thcn. Phần lớn những nạn nhân này sống ở các quốc gia đang phát triển. nơi những quy định bắt buộc người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm đã làm giảm tới 40% các thương tích liên quan đến tai nạn giao thông và giảm 20% số người chết trong vòng 3 năm qua. Chỉ một số ít người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và các quy định của pháp luật chưa thể cải thiện tình hình này. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trịnh Quang Huân cho biết. tại sao và làm thế nào? Tai nạn giao thông hàng năm cướp đi sinh mạng của hơn 1. hơn một nửa số bệnh nhân nặng đều là các nạn nhân của tai nạn giao thông. ®¹i häc. như: Tài xế lái ẩu. Có nhiều lý do khiến tạn nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nước. hạ tầng giao thông kém. Thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra chiếm từ 1-2% tổng thu nhập của các nước đang phát triển.2 triệu người trên toàn cầu.

những tài xế xe 4x4 và xe tải có thể lao sát qua chân những phụ nữ đang vác củi. phủ khiến người dân luôn phải đối mặt với mối nguy hiểm tính mạng mỗi khi ra đường. đồng nghĩa với sự phát sinh những bất ổn xã hội và bất ổn chính trị. tai nạn. Có thể nói đây là thủ đô của các vụ tai nạn xe cộ. --------------------------- Biện pháp giảm tai nạn giao thông Muốn khắc phục tai nạn giao thông vẫn ở mức cao ở nước ta. những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đã làm giảm số người chết do tai nạn giao thông xuống ít nhất trong một thập kỷ qua. Khi xây dựng các tuyến giao thông. 1. bởi đường cao tốc chạy qua những khu dân cư. dễ gây ách tắc. Nên nhớ rằng đây đã là thế kỷ 21. Những điều này đã từng được các chuyên gia trong nước và nước ngoài nêu lên và nhấn mạnh. họ sẽ cắt mặt làn đi thẳng.000 người chết trong một năm. đâu cần phải mở rộng đường. Ủy ban An toàn giao thông đường bộ toàn cầu muốn Đại Hội đồng Liên Hợp quốc lập một quỹ khoảng 300 triệu USD để phát triển hệ thống đường bộ ở các quốc gia đang phát triển. thậm chí ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế. Trong nội đô. số người chết vì tai nạn giao thông sẽ tăng. Vấn đề là ở chỗ chính phủ các quốc gia này không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của quỹ nêu trên bởi người dân của họ vẫn phải hàng ngày tham gia giao thông trên các tuyến đường. Khoản chi cho đảm bảo an toàn giao thông đường bộ chỉ chiếm 1% tổng kinh phí xây dựng đường. vì ai cũng muốn vượt cắt mặt nhanh. xe buýt. người ta tran giành từng khoảng trống trong giao thông với xe tải. Điều hành giao thông chưa hợp lý Có quá nhiều chỗ giao cắt nhau. cao ®¼ng. Tôi muốn đóng góp một số ý kiến về những nguyên nhân đó cùng các biện pháp khắc phục. thì sẽ có một phần người tham gia giao thông muốn rẽ. lưu lượng thoát người chẳng những không tăng mà còn bị ùn lại. Dehli (Ấn Độ) là nơi bạn có thể dễ dàng chứng kiến hiện thực hỗn độn trong hoạt động giao thông. Hai năm trước đây. ®¹i häc. cũng như bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. Một số nút giao thông điều hành theo điều hành theo cách này đã giảm được ách tắc đáng kể.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.com 74 . Nếu không nhận được sự quan tâm đúng mức của Chính phủ. thcn. các ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỉ nên cho đi từng làn một. điều này ta tổ chức được. Thực ra. Ở Bogota-Colombia. với hơn 2. nhưng chưa được các nhà quản lý hữu trách quan tâm đúng mức. cần xác định đúng những nguyên nhân. còn trẻ con luôn mạo hiểm tính mạng để băng qua đường. xe tay… Trên đường cao tốc. Rwanda đã giảm được số người chết bởi tai nạn giao thông do giảm tốc độ xe lưu thông. xây đường vượt này nọ. giảm thiểu số tai nạn giao thông không phải là diều quá khó khăn. những cơ quan có trách nhiệm cần đặc biệt chú ý tới vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tham gia giao thông. các nước G8 đã đầu tư 1. Thật ra đây không phải là những phát hiện mới mẻ. Từ năm 2000. dinhlybang2010@yahoo. Các quốc gia khác như Thái Lan và Việt Nam đã đưa Luật Giao thông vào giảng dạy trong các trường học. vì nếu để 2 làn đối diện cùng đi một lúc. Như trường hợp vùng Nam Sahara thuộc châu Phi.2 tỷ USD để vùng này phát triển hệ thống đường cao tốc.

còn người ở trong hẻm thì tự nhiên được chui ra mặt đường lớn. 2.Nguồn: vnMedia. trẻ em nhìn thấy sẽ học theo.com 75 . ®¹i häc. Trên các trục đường. và thực hiện chủ yếu vói người lớn. Cái nào làm được không tốn kém thì làm truớc.đường sắt (Bộ Công an).. kỹ sư điện tử để đâu?). Việc giải toả như trên cũng sẽ đỡ tốn tiền đền bù hơn. không nên đẩy người đang có nhà mặt đường lên nhà cao tầng. làm công trình phúc lợi. còn tầng cao hơn sẽ dành cho người ở sâu trong ngõ. mất thời gian. còn người nông dân không bị mất đất cho tái định cư.19/9). giải phóng mặt bằng được nhanh chóng và ít tốn kém ở các thành phố cần thực hiện chính sách công bằng.17:29 . sau đó. bao nhiêu tiến sỹ. cần khuyến khích việc sản xuất các trang thiết bị điều khiển trong nước (đèn xanh đỏ mà vẫn phải nhập ngoại. vì nó sẽ hạn chế được người tham gia giao thông tuỳ tiện sang đường. những hộ bị giải tỏa vẫn được sống trên trục đường cũ. Tăng cường kiểm tra. mà ngưòi lớn cứ làm sai. Sử dụng các vật liệu trong nước để làm đường giống như nhiều nước trên thế giới (làm đường bằng xi măng. dinhlybang2010@yahoo. gây ra khiếu kiện. sẽ có nhiều đất để trồng cây xanh. Vậy khi đề bù. tầng 1 hoặc tầng 2 sẽ dành cho những người vốn ở mặt đường trước đây. xây nhà cao tầng tại chỗ cho họ ở. Thượng tá Trần Sơn. Như vậy. hạn chế nhập vật tư ngoại để làm đường ( nhựa đường. kích thích các doanh nghiệp trong nước phát triển). 3. xây dựng vô lối như nhiều con đường mới mở trước đây. 4. tránh tình trạng phải xây nhà tái định cư ở nơi khác cho ngưòi bị giải toả ở. Nếu chỉ quan tâm giáo dục trẻ em. trẻ em nhìn tấm gương phản diện của người lớn mà bắt chước. cho nên giáo dục đến mấy cũng không có hiệu quả. Tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập Muốn nhanh chóng tăng cường hệ thống đường sá mà đầu tư ít tốn kém hơn. atphan. không còn bị lem nhem..vn Trong khuôn khổ hội thảo “Đại biểu dân cử với việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” tổ chức tại Đà Nẵng (18 .. dẫn đến đền bù nhiều. họ phải đến những vị trí quy định thì mới được sang hay rẽ. nếu bố trí được giải phân cách thì tốt.). chúng ta nên đền bù cho cả những hộ ở sâu 2 bên làn đường. tạo ra một khu phố hiện đại. kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông 5. Không ngừng nâng cao dân trí và thường xuyên giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông Đã vi phạm là phải phạt ở múc cần thiết đủ sức răn đe. Thực hiện chính sách giải tỏa công bằng và hợp lý Muốn mở rộng đường sá.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. cao ®¼ng. thcn.. Khi đó. Phó phòng Tuyên truyền và Hướng dẫn điều tra xử lý tai nạn giao thông (TNGT) thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ . (Đỗ Mai Thanh) ------------------------- Kinh hoàng con số tai nạn giao thông Việt Nam Cập nhật: 20/09/2007 .

WHO) thì con số tổn thất gần 1 tỷ USD/năm của VN là quá nghiêm trọng. MA TÚY Ma tuý là từ chỉ các chất gây nghiện. làm chết 12. theo thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Riêng năm 2006. làm giảm đau. Theo ông. Và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2007 đã có 108 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 306 người. Và nếu so với tổn thất toàn cầu do TNGT đường bộ khoảng 518 tỷ USD/năm (số liệu của Tổ chức Y tế thế giới. Thượng tá Trần Sơn nhấn mạnh. đứng thứ 6 về số người dân trên một phương tiện cơ giới đường bộ nhưng lại đứng thứ 2 (chỉ sau Thái Lan) về số người chết và bị thương do TNGT!” .273 người. Tính sơ. Trong đó. VN đứng thứ 4 về phương tiện cơ giới đường bộ.668 vụ TNGT đường bộ. Đáng chú ý.648 vụ TNGT làm chết 6. Riêng TNGT đường bộ xảy ra 7. tổn thất vật chất hàng năm ở VN do TNGT khoảng 885 triệu USD. đưa ra nhiều số liệu gây bàng hoàng về tình hình TNGT tại VN. thcn.903 người. bị thương 414 người. ®¹i häc. khi đưa vào cơ thể dưới bất kỳ hình thức nào (uống. cả nước xảy ra 14. Nếu so sánh với tổng thu ngân sách cả nước vừa được báo cáo tại Quốc hội thì con số 885 triệu USD chiếm hơn 5. làm chết 408 người.683 người và bị thương 5. Trong ASEAN. “Nếu nói TNGT đang là thảm hoạ quốc gia cũng không phải quá lời.2006.097 người bị thương. TNGT ở VN năm sau tăng cao hơn năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. số người chết (98) lẫn số người bị thương (86).Thượng tá Trần Sơn nhấn mạnh.com 76 . bị thương 493 người. “Hoặc so sánh theo một cách khác: Đem số người chết trong năm 2006 do TNGT chia bình quân thì mỗi tháng số người chết do TNGT ở VN bằng số thiệt mạng do khoảng 3 vụ nổ máy bay loại lớn. làm cho người sử dụng nó có dinhlybang2010@yahoo. Ông cũng cho biết thêm. so với cùng kỳ năm 2006 tăng cả về số vụ (33). hút. 11. từ 2002 . hít.5% tổng thu ngân sách cả nước/năm. đường sắt và đường thuỷ. cao ®¼ng. năm 2006.000 người chết. trong tổng số vụ TNGT đường bộ xảy ra năm 2006 thì có tới 144 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.Thượng tá Trần Sơn nói. bằng hậu quả của 53 cuộc chiến tranh kéo dài trên thế giới ngày nay. gây ảo giác dẫn tới thay đổi một hoặc nhiều chức năng cơ thể ( về sinh lý và tâm lý) . đe doạ nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của xã hội!” . số người chết do TNGT trong một năm ở VN bằng số người chết trong 120 cơn bão. mỗi ngày có gần 35 người chết do TNGT.898 người.342 vụ làm chết 6. bình quân mỗi tháng cả nước có hơn 1. Con số này còn cao hơn cả giá trị tiền thuốc sử dụng cho cả 84 triệu dân VN trong năm 2005 (817 triệu USD).373 người chết.727 người. 6 tháng đầu năm nay.719 người và bị thương 11. TNGT đường bộ chiếm 14. cả nước tiếp tục xảy ra 7. bị thương 5. tiêm chích …) sẽ gây ****** hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh. Mức độ TNGT ngày càng thảm khốc đã và đang là hiểm hoạ của dân tộc. có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp.161 vụ với 12.

cần sa. Năm 2002. -------------------------- Tác hại của Ma túy về mặt kinh tế và xã hội (19/01/2008 . + Chi phí cho công tác tổ chức cai nghiện tại cộng đồng. có loại 30. + Chi phí cho hoạt động kiểm soát ma túy ở biên giới.000 tỷ đồng. tiền bạc khánh kiệt … Các chất ma tuý thường dùng là thuốc phiện. có loại 30.000đồng/liều. Tệ nạn nghiện ma túy ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. toàn thế giới có 200 triệu người nghiện ma tuý. năm 2001. Trong số những người bị bắt hàng năm vì phạm tội. cao ®¼ng. tăng 10 triệu so với năm 2001. điều tra truy tố. trật tự an toàn xã hội.002 người nghiện được lập danh sách có hồ sơ kiểm soát. cướp của. có người nghiện phải dùng 3 lần 1 ngày.com 77 . số người phạm tội về dinhlybang2010@yahoo. từ đó sức khỏe ngaà càng suy kiệt. + Chi phí cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống ma túy.08:45:31 PM) Tệ nạn nghiện ma tuý gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đất nước.203 lượt.000 đồng/liều. xây dựng và quản lý các trung tâm cai nghiện. nhân cách suy thoái. buôn bán ma túy..098 người so với năm 2001. mỗi năm số người nghiện sẽ tiêu phí hết trên 2. thcn. ®¹i häc. Với tình trạng như vậy. mỗi năm số người nghiện sẽ tiêu phí hết trên 2. xét xử tội phạm về ma túy. + Chi phí về giam giữ cải tạo số người phạm tội về ma tuý.000 người nghiện hàng ngày dùng nhiều loại chất ma túy khác nhau có loại như hêroin: 100.000 đồng đến 70.000 tỷ đồng. moocphin. phải gia tăng liều luợng để thoả mãn các cơn thèm khát ngày càng tăng.Về kinh tế: Tệ nạn nghiện ma tuý gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đất nước. tăng 28. . Với trên 100. + Chi phí cho công tác vận động xóa bỏ cây thuốc phiện.000 đồng/liều. số người nghiện ma tuý toàn thế giới hàng năm đã đốt hàng chục tỷ USD! Tệ nạn nghiện ma túy đã làm cho Nhà nước hàng năm phải dành một khoảng ngân sách lớn cho công tác phòng chống ma túy đó là: + Chi phí cho công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy. ham muốn không kềm chế được. seduxen …. cocain. Với trên 100. cần sa. Ở Việt Nam trong bảy năm qua (1993 . giết người.000 đồng đến 70.000đồng/liều. có người nghiện phải dùng 3 lần 1 ngày.2000) tổng số người được cai nghiện là 166. Qua thống kê được biết 70% số vụ phạm tội hàng năm là do người nghiện ma tuý gây ra hoặc có liên quan đến ma túy. heroin. Để có tiền sử dụng ma túy hàng vạn người nghiện đã phạm tội trộm cắp.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. có từ 30 đến 50% số người phạm tội về ma tuý.000 người nghiện hàng ngày dùng nhiều loại chất ma túy khác nhau có loại như hêroin: 100.. Năm 2002 có 142.

đến tương lai tiền đồ của dân tộc. Tóm lại . phát triển. tác động xấu về đạo đức. mất uy tín trong gia đình. lười lao động. Ma tuý còn làm biến chất một số cán bộ cơ quan nhà nước vì vậy cuộc chiến chống ma tuý còn diễn ra hết sức quyết liệt. Đối với bản thân: + Đối với hệ hô hấp: Các chất ma túy kích thích hô hấp. Ma túy phá hoại sức khoẻ của con người.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp.. họ đã làm suy sụp kinh tế gia đình. lối sống. sức khoẻ và tính mạng của con người. trong đó có nhiều vụ do người nghiện ma túy không làm chủ được tốc độ gây ra. Vì vậy. trí nhớ kém. . ma tuý là tác nhân gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó. kém ăn. Vì vậy. bè bạn và xã hội. nghiện rượu. họ bị mất việc làm.. Theo kết quả điều tra xã hội học cho thấy 80% số người nghiện ma tuý trả lời: sẵn sàng làm tất cả mọi việc kể cả phạm tội để có tiền thoả mãn nhu cầu ma tuý. người nghiện dễ mắc các bệnh tim mạch. ma tuý là cầu nối làm gia tăng căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. ---------------------- Tác hại của Ma túy đối với bản thân và gia đình (19/01/2008 . Tệ nạn nghiện ma túy làm gia tăng tai nạn giao thông. Tội phạm và ma tuý gắn bó chặt chẽ và là mảnh đất tốt để tham nhũng. ®¹i häc. gan. Tệ nạn ma túy tác động làm gia tăng tệ nạn mại dâm (do sử dụng các chất ma túy kích thích). cờ bạc. hệ thần kinh.. sau đó sẽ gây ****** hô hấp nhất là dùng quá liều. mại dâm. Theo thống kê trong số những người bị nghiện HIV thì có gần 70% là do nghiện hút ma tuý. sức khoẻ. đến hạnh phúc của mỗi gia đình. Tệ nạn nghiện ma túy lan rộng trong thế hệ trẻ.Về xã hội: Tệ nạn nghiện ma túy làm gia tăng số người bị nhiễm HIV/AIDS.5% là đối tượng có tiền án. Theo số liệu thống kê thì trong số người nghiện ma tuý có 85. ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động của xã hội. thần kinh.. Nhiều trường hợp ngưng thở không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. gây tăng tần số thở trong thời gian ngắn. tệ nạn nghiện ma túy ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội. thần kinh rối loạn. kém ngủ. phá hoại hạnh phúc gia đình và làm xuống cấp thuần phong mỹ tục. hệ tim mạch. Khi dùng loại ma tuý kích thích hoạt động hoặc gây ảo giác làm cho người nghiện có những nhận thức và hành động không phù hợp với đạo đức. dinhlybang2010@yahoo. tri thức của hàng vạn thanh thiếu niên.com 78 . tiền sự. thcn.08:47:20 PM) Các chất ma tuý tác động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thông qua tác động đến đường hô hấp. cao ®¼ng. Trong năm 2001 đã có trên 800 người chết vì sử dụng ma túy. Họ thường gầy còm ốm yếu. tập quán và pháp luật nên dễ dàng phạm tội. hệ sinh dục. ma túy chiếm trên 70% số người phạm tội.

Đối với hệ thần kinh: Sử dụng ma tuý giai đoạn đầu có thể gây hưng phấn.000 đồng/ngày cho việc sử dụng ma túy thì mỗi ngày đã “đốt” mất hơn 6.. lên cơn hen phế quản. cao ®¼ng. chém giết bố mẹ.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. chi ngân sách các tỉnh. Đối với gia đình: Tệ nạn nghiện ma túy phá vỡ hạnh phúc của hàng vạn gia đình. tràn khí màng phổi. Nhiều người nghiện ma túy đánh đập vợ con.Đối với hệ sinh dục: Hầu hết người nghiện ma túy khả năng tình dục giảm rõ rệt. thì trong 1 tháng họ đã thiêu hủy tài sản cá nhân và cộng đồng tương đương với lượng thu ngân sách của 1 tỉnh… Đến tháng 6-2007 số người nghiện ma túy trong cả nước có hồ sơ quản lý là trên 168. tràn khí trung thất. thay vì họ có thể lao dinhlybang2010@yahoo. Chất ma túy cũng gây nên tình trạng co mạch. ®¹i häc. Thay vì họ có thể lao động. ảo thính.com 79 .7 tỷ đồng. nhiều trẻ em phải bỏ học đi lang thang.000 người.3% và 80% ở độ tuổi lao động). Ngoài ra.5%. lệ thuộc thuốc . phụ nữ có thể bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. . . làm tăng huyết áp. một tháng 30 ngày mất 201 tỷ đồng.. Như vậy. . Một số trường hợp sử dụng côcain có thể bị phủ phổi cấp. gần bằng dự toán thu ngân sách của tỉnh Hà Giang (204 tỷ đồng). có thể gây nhồi máu cơ tim.5 lần dự toán thu ngân sách của tỉnh Lai Châu (45 tỷ đồng) cả năm 2006 (Số liệu theo Dự toán thu. và xấp xỉ 4. và điều này còn tồn tại sau khi ngưng dùng thuốc một thời gian dài. nên tiểu phế quản tắc nghẽn. xuất huyết phế nang. gây gai biến. tăng tiết sữa bất thường và vô sinh. ------------- Thấy gì qua việc “trẻ hóa” đội quân nghiện ma túy? 80% số người nghiện ma túy trong độ tuổi lao động. ông bà để đòi tiền hút chích ma tuý. dưới 30 tuổi là 68. Nếu mỗi người này chỉ tiêu 50. sau đó sẽ xảy ra những tai biến như co giật. Đáng chú ý là hiện nay độ tuổi của người nghiện ma túy đang ngày càng trẻ (dưới 18 tuổi chiếm 4. có người sau khi hút thử vài hơi cần sa đã bị nhổi máu cơ tim. 80% số người nghiện là trong độ tuổi lao động.. ảo thị. bán hết tài sản. người dùng ma túy còn bị những tác hại như huỷ hoại tế bào gan.400 người. tạo nên cơn đau thắt ngực. thậm chí bán cả nhà ở để có tiền sử dụng ma túy. Hãy thử làm một phép tính.. nhiều bà vợ phải bỏ chồng vì trong gia đình có người chồng nghiện ma túy... đóng góp công sức cho gia đình mình và xã hội.một số trường hợp dẫn đến ung thư phổi. viêm phổi. đột quỵ. gây co thắt mạch vành.. tương ứng với 134. Nam giới dùng ma tuý lâu sẽ bị chứng vú to và bất lực.Đối với hệ tim mạch: Các chất ma tuý làm tăng nhịp tim ảnh hưởng trực tiếp lên tim.. thành phố của Bộ Tài chính ). xuất huyết. thcn.

Lai Châu 13. bạn có thể thấy niềm sung sướng trong ánh mắt của nó và điều đó làm bạn cảm thấy hạnh phúc..6. Điện Biên 1.com 80 . cả nước tái trồng 69. tìm lại được ước mơ của mình. báo. tuyên truyền về ma túy và tác hại của ma túy chưa đạt được hiệu quả như mong muốn!. Trong đó. Sơn La 41. đến hết ngày 30. học để tự khẳng định mình". tùy vào khả năng cũng như sự hiểu biết về xã hội của bạn mà bạn có thể thêm thắt ý. và tình thương thể hiên qua những hành động chân thành xuất phát từ trái tim con người. ví dụ có người nói "Cho đi tình yêu thương thật là mất công sức mà không được lợi ích gì" bạn có đồng tình không và tại sao không ??? Kết bài Nhấn mạnh lại câu nói ở trên. giảm 9./.. mong manh của Chí Phèo.rông( nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh chị suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân.774ha..6%) so với cuối năm 2007... chia sẻ. cả 3 đề nghị luận xã hội luôn: 1) Tình thương là hạnh phúc của con người. Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động Lớp em sắp tới có bài viết văn số 1 mà đề khó quá. đóng góp công sức cho gia đình mình và xã hội. cả nước có khoảng 169. 2)Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động Ý kiến trên của M. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chương trình giáo dục ma túy trong nhà trường. đó chính là hạnh phúc nhỏ nhoi. 2. Đề văn đây.684ha cây thuốc phiện. còn ngoài đời sống thì bạn đưa một số dẫn chứng làm sáng tỏ thêm cho câu "Tình thương là hạnh phúc của con người". với lại không có tài liệu tham khảo. công tác thông tin. ®¹i häc. động. những người nghiện ma túy cũng là những đối tượng hầu như không theo dõi thông tin khoa giáo trên đài.494ha. Tiếp theo bạn đưa ra một số luận điểm. tivi. hay như khi bạn dắt một bà cụ qua đường thì khi bạn nhận một lời cảm ơn. Ví dụ như khi bạn mua cho em bạn một cây kẹo. thì trong 1 tháng họ đã thiêu hủy tài sản cá nhân và cộng đồng tương đương với lượng thu ngân sách của 1 tỉnh!!! Liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục về tác hại của ma túy với sức khỏe con người và tác hại với cộng đồng xã hội. cao ®¼ng. Gợi ý Bạn có thể giải thích tình thương là gì theo sự hiểu biết của bạn. bỏ học… Vì thế nội dung giáo dục trong nhà trường cũng chỉ đến được với những người chăm chỉ đến lớp. trong đó từ tình thương giữa Chí Phèo và Thị Nở mà Chí Phèo đã tìm lại được chính con người của mình.. và nói rằng mọi người nên yêu thương nhau .Xi-xê. Song. Hay như tác phẩm "Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng" thì lại đề cập tới tình thương của người con dành cho mẹ và niềm hạnh phúc khi người con gặp lại mẹ của mình. ví dụ như việc phân tích một số tác phẩm mà trong đó từ tình thương đã đem lại hạnh phúc cho con người như : "Chí Phèo" của Nam Cao. Trong 6 tháng đầu năm 2008. đến trường. Cách đây hơn chục năm.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Sau khi trình bày và làm sáng tỏ rồi. học để chung sống.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. phần lớn những người nghiện ma túy là những người từng học hành chểnh mảng.. đồng cảm giữa con người với con người. một ánh mắt biết ơn thì điều đó dù nhỏ nhoi cũng làm bạn thấy hạnh phúc đúng không nào ?? . bạn có thể mở rộng ý qua việc mở rộng câu nói trên.593ha. thcn.. Trích dẫn: 2)Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động dinhlybang2010@yahoo. Chính vì vậy..2008. Cho em cảm ơn nhiều! 1. Theo báo cáo của Bộ Công an. Thêm nữa. mà em lại học dở văn nữa!hic! Có bạn nào đó nếu có tài liệu tham khảo thì chỉ cho mình với. học để làm..Bạn có thể ví dụ các tác phẩm mà bạn biết Đó là trong văn học.212 người (5. còn mình giải thích đó là sự yêu thương. Văn nghị luận lớp 12: Tình thương là hạnh phúc của con người.. 3)Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng:" Học để biết.

bạn sẽ nhận ra rằng '' Tình Thương Là Hạnh Phúc của Con Người ''.Giải thích thế nào là hành động? ..gắn kết những trái tim đồng cảm. ®¹i häc.Nói mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động tức là nói đến "mọi phẩm chất của đức hạnh thể hiện thông qua nhận thức.Và kết quả của sự yêu thương đó là sự thỏa mãn của con tim . học để chung sống. khi mỗi sớm mai thức dậy. 3)Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng:" Học để biết. hóa. Nhưng sinh ra để sống trong vô nghĩa thì cái diễm phúc lớn lao kia lại trở thành một thứ bi kịch chua xót. mà là cả 1 tổng thể bao gồm những khái niềm hết sức trừu tượng. nhưng cũng thật đơn giản biết bao. chăm sóc nhau trong cuộc sống đến những tình cảm lớn lao hơn mang tính giai cấp. Nó có thể là tình cảm lứa đôi.. chuẩn mực để có thể là một công dân gương mẫu. Cũng bởi lẽ trên. bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung.Có đôi lúc. học để làm. Học để làm: Đó là học để có thể lao động. thcn. học gói.điều làm nên hạnh phúc thực sự. . Ý kiến trên của M.. Đó cũng chính là 1 chân lí vĩnh hằng của cuộc sống. con người luôn khao khát yêu thương.Giải thích thế nào là phẩm chất đức hạnh? . sau mới để làm. Học để biết: Đó là học để tìm hiểu tri thức. học để tự khẳng định mình".Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. đó như là một nấc thang cho sự học. Trích dẫn: Theo anh đề này có các phần luận điểm sau: 1. khám phá và giải thích các hiện tượng tự nhiên như lí.Có thể nói.Nhưng đó ko chỉ đơn thuần là ước muốn vật chất hay sự thành công. >>> Hi vọng 1 chút gợi mở có thể giúp được các em phần nào về bài viết này! Mở bài: Mỗi con người sinh ra trên thế gian này đã là một niềm hạnh phúc vĩ đại.rông( nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh chị suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân. tiếp nữa là để chung sống.Xi-xê. dường như mọi người trong chúng ta thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản là những điều mình mong muốn. gần gũi nhất từ sự quan tâm. cộng đồng. 5. đã có ý kiến cho rằng: "Tình thương là hạnh phúc của con người. hạnh phúc bắt đầu từ điều đơn giản nhất. để hạnh phúc tồn tại lâu bền nhất lại chỉ vang lên nhịp đập của nó khi được nuôi dưỡng bởi suối nguồn của tình yêu thương. Học để chung sống: Đó là học giao tiếp ứng xử. ko vụ lợi.Vậy một người tốt phải có những hành động tốt. học những việc làm đúng. Bước vào cuộc sống. Sự liên hệ của 4 yếu tố trên.. '' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương '' ( Trịnh công Sơn ) dinhlybang2010@yahoo. Hạnh phúc là gì ? Tự bao đời nay. bạn thật sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình.Một người chưa có hành động tốt ở hiện tại (thậm chí có lỗi ở hiện tại) nhưng đã xác định tư tưởng. học nói.com 81 ..Liên hệ đến thế hệ trẻ ngày nay và chính bản thân mình. 2. Cho em cảm ơn nhiều!*) Đề 2: Mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động! . Học để tự khẳng định mình: Học để chứng minh rằng mình là người có thể thay đổi thế giới. hạnh phúc chỉ đơn giản là giọt nước mắt nóng hổi của mẹ và tiếng cười ấm áp của cha khi nhìn con ra đời khỏe mạnh. 3. Tình thương . 4. Dường như quy luật ấy đã trở thành muôn thưở và là chân lý của cuộc sống. tìh thương là 1 thứ tình cảm đẹp đẽ luôn tồn tại trong bản chất của mỗi con người. tìm kiếm giá trị cuộc sống và ý nghĩa bản thân. quan điểm và hành vi của người đó trong thực tiễn chứ không bao giờ và không khi nào lại thể hiện qua những lời nói gió bay". Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất. lao động theo hiến pháp và pháp luật". Đề 3: Đề này đã được giải quyết rồi.ko toan tính. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là niềm xúc động khi nhận dc 1 sự giúp đỡ hay 1 lời chia sẻ chân thành. tình cảm gia đình. ai cũng có thể nhận ra rằng tình thương là những tình cảm đẹp đẽ và nồng nhiệt của con người. Tình thương là hạnh phúc của con người Khi còn ở tuổi thiếu niên. học lấy một cái nghề để tạo ra của cải vật chất cho xã hội.là tình cảm chỉ trao đi mà ko cần nhận lại. và yếu tố cá nhân (Khẳng định mình) đặt ở vị trí cuối cùng. . Chúng ta có thể liên hệ với câu tục ngữ "Học ăn.đó là tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng .Đối với nhìu người.cái được goi là niềm hạnh phúc.Chỉ có thể nói về hạnh phúc như là 1 trạng thái sung sướng vì cảm thấy thỏa mãn ý nguyện. thay đổi được tương lai của bản thân mình. luôn kiếm tìm hạnh phúc. nhận thức đúng đắn và chú ý để làm được như mình nghĩ thì hẳn là một người có đức hạnh rất đáng quý. học mở". "sống. Dù mơ hồ hay rõ ràng... Học những điều hay lẽ phải. Người ta có thể cảm nhận dc hạnh phúc nhưng để mô tả nó 1 cách rõ ràng thì ko phải là 1 điều đơn giản. thấy mình sống có ích trên cõi đời. Ý nghĩa cuộc sống . cao ®¼ng. học tập. . Trước hết là để biết..

nhưng yêu thương người khác còn là 1 hạnh phúc lớn hơn. khi ấy bài văn của bạn rất dễ bị điểm kém. cho gia đình và xã hội.Cần biết trân trọng những gì ta đang có.Một câu ngạn ngữ của Scotland nói rằng:'' Hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống .. Văn phong Cách viết văn nghị luận xã hội cần sự ngắn gọn. Vì vậy. là động lực giúp họ ngày càng hoàn thiện hơn. chắc chắn bạn sẽ đạt điểm rất cao. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi.''Cái đẹp cứu vớt thế giới''(Đốtx-tôi-ép-xki).Thế có nghĩa là bạn đang hạnh phúc đấy. Bên cạnh đó bạn nên tận dụng cách viết sáng tạo.?!?.thay đổi số phận và giáo hóa con người. chỉ cần bạn cú dinhlybang2010@yahoo. tức là ta còn có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc của cuộc đời. dc yêu thương là 1 hạnh phúc. có phải bạn đang vui.Thomas Merton đã từng nhận xét:'' Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.Bởi: khổ đau dc san sẻ sẽ vơi nữa.. Vì vậy bạn cần sự tinh tế và nắm bắt thông tin nhanh chóng. nên chọn lọc những chi tiết hay để bài văn có được những dẫn chứng thiết thực và bám sát đề. súc tích nhưng vẫn phải đầy đủ ý và không được khô khan. đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta phảu biết rèn luyện bản thân. Bí quyết cho bạn là hãy chăm chút đọc bào hàng ngày.Huy-gô ).Con người ko thể sống hạnh phúc mà ko có tình thương Tình thương mang lại hạnh phúc cho người nhận nó. để tạo nên hạnh phúc cho bản thân. để phát hiện những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. khó khăn. Tuy nhiên. yêu thương và san sẻ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.com 82 . Hãy cho đi tình thương để có thể cảm nhận cuộc sống Làm văn nghị luận xã hội Một phần tuy nhỏ nhưng cũng khá quan trọng trong một đề tập làm văn của teen là mảng nghị luận xã hội. triết lí tình thương của nhân vật Giăng-Van-Giăng đã có ý nghĩa lớn lao. Một bài nghị luận xã hội thường không đòi hỏi bạn phải viết dài nên teen không cần phải lo lắng về câu chữ. Giăng-VanGiăng đã thay lời Huy-gô để nói lên 1 triết lí:'' Trong đời chủ có 1 điều. là niềm hạnh phúc quý giá của con người. Khi bạn giúp đỡ 1 bà cụ đi qua đường thì bạn cảm thấy thế nào? Câu trả lời nằm trong tim bạn. cao ®¼ng. Ngày nào ta còn sống. sự trao đi tình thương cũng là điều mang lại hạnh phúc. giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua mọi thử thách. ®¹i häc. còn hạnh phúc dc san sẻ sẽ nhân đôi. Chú ý thời gian Thường thì bạn chỉ có được khỏang từ 2-3 điểm cho một bài nghị luận xã hội trong một đề văn nên cần hết sức lưu ý về thời gian. chúng ta hãy chia sẻ lòng tốt và lòng nhiệt tình đối với người khác. nếu chịu khó nắm bắt một số bí quyết sau.1 tình yêu ko vị kỉ. Tình thương là nét đẹp tiềm ẩn sức mạnh vĩ đại. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác . Nếu như có những dẫn chứng hay thì nên chen vào giữa bài làm để tránh sự nhàm chán và khô khan cho bài văn. Tình thương mang lại hạnh phúc cho con người. Muốn làm được điều đó bạn cần có một dàn bài cụ thể trước khi đặt bút làm bài. Trao đi yêu thương 1 cách tự nhiên. thcn. Nếu như bạn có 90 phút cho một đề văn thì chỉ nên dành 1/3 khỏang thời gian ấy để làm nghĩ lụân xã hội. ko đòi hỏi phải dc đền đáp'' Đúng vậy. nó sẽ giúp bạn ăn điểm tuyệt đối đấy. Sự thật là có 1 mối liên hệ ko thể tách rời giữa hạnh phúc và tình thương. Nắm bắt thông tin Văn nghị luận xã hội khác với nghị luận văn học ở chỗ nó là những kiến thức thật 100% và rất thực tế với cuộc sống hằng ngày. ấy là yêu thương nhau'' Ko chỉ với người nhận. chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc xứng đáng. Trong '' Những người khốn khổ'' ( V. tốt nhất là lướt web đọc báo mạng để có thể tiếp cận nhanh chóng với những thông tin cực hot làm tài liệu cho riêng mình.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. Nên ghi chép lại những chi tiết cần thiết để làm dẫn chứng. để yêu thương.Đó chính là lí do tại sao mỗi người.bởi vì bạn chỉ có 1 lần sống duy nhất mà thôi!''Thế còn bạn thì sao? tôi thì sao? Liệu chúng ta có biết nhận ra những điều tương tự? mỗi ngày chúng ta có 24h để sống. Một số teen khá sợ và e dè với phần này vì cho rằng mình chưa thật sự nắm vững cách làm bài. Đừng nên viết quà dài và lan man không sát chủ đề.

đúng không nào! Hãy nhanh tay cộng tác với MTO để rèn luyện phong cách viết văn nghị luận xã hội nhé! Môn Văn không khó nếu bạn thật sự đam mê và yêu thích nó. ý đến nội dụng và chọn lọc những dẫn chứng thật sắc sảo và thuyết phục. Sau khi đã gạch gưới những từ khóa ấy. Nếu như bạn giải thích chính xác và hiểu được từ khóa thì bài làm của bạn sẽ đi đúng hướng và chất lượng bài viết sẽ tăng lên đáng kể! Rèn luyện kỹ năng Có một chuyện không phải ai cũng biết . muốn có được kỹ năng này thì bạn phải đọc và tìm hiểu từ điển Tiếng Việt.đó là việc viết bài cộng tác cho các báo cũng khiến bạn “lên tay” thấy rõ trong lúc làm bài nghị luận xã hội! Thường xuyên tiếp cận với những thông tin chắc chắn bạn sẽ chẳng cần phải bỏ thời gian lên mạng searh thông tin đâu nhé! Quan trọng là vừa rèn luyện được kỹ năng viết vừa có chút nhuận bút bỏ túi đi ăn kem thì còn gì sướng cho bằng. hãy dùng bút chì gạch dưới những cụm từ khóa để có thể bám sát đề trong lúc làm bài và không bị lan man ý tứ.com 83 . cao ®¼ng. ®¹i häc. câu chữ cũng sẽ bớt vụng hơn. bài viết của bạn sẽ sâu hơn và dễ đi vào lòng người đọc hơn! Phân tích đề Cầm đề trên tay bạn đừng vội làm ngay. bạn nên giải nghĩa thật chính xác. lúc ấy bạn sẽ nhận được những cái bạn muốn! dinhlybang2010@yahoo. thcn.Dµnh cho «n thi tèt nghiÖp. hãy đến với nó bằng tâm hồn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful