Conceptul de grup în psihologia socială

Realitatea socială se prezintă ca un sistem de grupuri (mai mari sau mai mici, formale sau informale) care construiesc norme şi valori, distribuie poziţii şi exercită influenţe. Grupul: - joacă un rol crucial în evoluţia persoanei, constituie cel mai important mijloc de socializare şi integrare socială, contribuie decisiv la transmiterea valorilor unei societăţi; oferă individului securitate, dar şi mijloace de afirmare; răspunde nevoilor asociative şi de apartenenţă ale fiinţei umane. În fine, prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu şi mijloc de învăţare a unor roluri sociale, formează competenţe de evaluare a altora şi poate contribui la dezvoltarea conştiinţei de sine a membrilor săi. Termenul de grup a fost folosit, pentru prima dată, ca termen tehnic în bele-arte; el vine din italiană, groppo sau gruppo desemnând mai mulţi indivizi, pictaţi sau scluptaţi, formând un subiect. În franceză groupe a pătruns mai târziu, adus de artiştii care au studiat în Italia. Se pare că prima apariţie a cuvântului, în limba franceză, a fost în anul 1668 în traducerea lucrării De arta graphica a lui Du Frasnay, de către R. De Piles. El era utilizat aici ca termen de atelier. În literatură cuvântul a fost folosit, pentru prima oară, de către Miliere, într-un text puţin cunoscut, Poeme du Val -de –Glace(1669). În secolul XVIII acest termen desemna deja o reuniune de persoane. La acest sens el a ajuns după ce, la lnceput, a însemnat "nod", "legătură", ",reuniune", "ansamblu", senmificând "coeziune între membri", "comunicare". Varianta "nod", de care fost apropiat iniţial, a însemnat, tot mai mult, "cerc", "adunare de egali" (Anzieu, Martin, 1994; De Visscher, 2001). În aceeaşi perioadă el se impune şi în gerrnană şi în engleză (grupe, group). În limba românaă cuvântul a pătruns târziu, din franceză. Au circulat însă şi alţi termeni, desemnând aproximativ aceeşi realitate: ceata, trupa, ortacie, echipă. Ar mai trebui înregistrate sensurile arhaice (hoarda, ginta, secta) sau sernnificaţiile metaforice (Turnul Babel, Curtea Miracolelor, Piaţa Meduzei). Încă de la. apariţie, verbul " a grupa" a însemnat acţiunea de a pune în ansamblu un set de elemente distincte, de a la lega unele de altele, într-o solidaritate mai mult sau mai puţin accentuată. Ca unitate socială grupul poate fi întâlnit încă din preistoria umanităţii. Constructorii turnului Babel, de exemplu, au fost lipsiţi de ceea ce astăzi numim spirit de echipă, iar eşecul ce a survenit a arătat importnaţa comunicaţiilor în grup. Referiri la fenomene colective, la structuri şi transformări, găsim în Republica lui Platon şi în Politica lui Aristotel.În operele utopiştilor întâlnim interesante comunităţile anarhist-sentimentale care propun schimbări şi proiectează idealuri. În societatea tradiţional românească s-a dezvoltat o instituţie a cooperării, promovând spiritul de întrajutorare prin asociaţii ca obştea ţărănească, claca, ortăcia, vecinătatea sau ceata (Neculau, 1989). Teoria grupurilor a pătruns impetuos în ştiinţele sociale pe la mijlocul secolului trecut. Această perioadă a cunoscut un proces rapid de restructurare în organizarea şi stilul vieţii cotidiene, precum şi a sistemului de valori. Schimbările tehnice, econornice, demografice au afectat nu numai raporturile dintre oameni şi obiecte (natura muncii şi tipul de unitate socială - economică), ci şi relaţiile dintre oameni, ca urmare a urbanizării accelerate şi a dezvoltării mecanismelor tehnico-birocratice. Evoluţia procesului de comunicare (masificarea mass-media,dezvoltarea internetului), precum şi restructurarea formelor 1

În sociologie. numit adesea grup mic sau grup restrâns. reunind poziţii sociale şi de status. regrupări logice. deşi nu se confundă cu cel de categorie socială. după De Visscher (2001) sunt construcţii mentale. Ele contribuie decisiv la formarea naturii sociale şi a idealurilor individului. fără a implica şi o interacţiune între mernbri. 2 . grupul social are un gens mai larg. 3) se constituie într. intr-o unitate comună. Aceste grupuri au fast descrise pentu prima dată de Charles Cooley.o entitate particulară şi 4) regrupează membrii după criterii funcţionale şi/sau complementare. noţiunea cu sfera cea mai largă între cele ce ne intereseaza aici. ca mijloc de echilibru şi suport psihosocial. Primul palier de analiză pe care ar trebui să îl luăm în consideraţie atunci când studiem grupul este cel de categorie socială. organizaţii. poziţiilor şi rolurilor. constă într-o anumită fuziune a individualităţilor într-un întreg. clasa socială. Psihologia socială este preocupată îndeosebi de grupul de dimensiuni reduse. participarea la activităţi comune sau momente comemorative şi existenţa unui spaţiu interacţional. Dezvoltarea unor noi modele de solidaritate şi ajutor _social au condus la explozia formelor de organizare izvorâte din iniţiative non. comunităţi) şi diferite alte "forme de sociabilitate" în care legătura socială determină o "reciprocitate de perspectivă".scria sociologul american – este asociaţia intimă a membrilor. contribuind la dezvoltarea proceselor de normalizare şi uniforrnizare. dar sunt organizări efemere. au suscitat găsirea unor noi forme de integrare socială. se grabeşte Cooley să adauge. asociaţii. Gurvitch (. Nici masa. Caracteristica lor . adesea pentu a "manifesta" sau "demonstra" aderenţa la o idee. raporturi sociale în limitele unor reguli prestabilite. dar şi la redistribuirea puterii. psihologice. ele presupun interacţiune între membri şi de aceea nu se pot confunda cu grupurile sau colectivităţile. Categoriile. Pornind de la modelullui Gurvitch.statutelor. psihosociologul Pierre de Visscher propune denumirile de "formaţiune socială" sau "colectivitate": ansamblul de indivizi uniţi printr-o legătură socială. crede sociologul american R. în lucrarea "Social Organization" (1909) care le-a numit grupuri primare. semnificând o relaţie socială sau interindividuală. "grupări parţiale" (familie. Munca în grupuri. Rezultatul asociaţei intime. publicul sau chiar mulţimea nu pot fi incluse în specia grupurilor datorită lipsei liantului comun.guvernamentale. Categoriile sociale. o clasă de indivizi care au caracteristici comparabile şi întreţin unele relaţii. Merton (1965) sunt simple agregate. o legătură. faţă în faţă. Specificitatea grupului social este aceea că el ne apare ca: 1) un "subsistem" indus într-o tipologie de formaţie socială în care se pot regăsi colectivităţi. manifestării unei atitudini similare. astfel încât ţelul fieărui membru se converteşte în viaţa comună a grupului. care-şi caută identitatea. Grupul primar promovează spiritul lui "Noi" şi implică acel fel de simpatie şi de jdentificare mutuală pentru care "noi" este "expresia naturală".Unitatea grupului primar nu este însa una de pură armonie şi dragoste. Sociologul francez G. cooperarea şi interacţiunea directă. 2) dezvoltă interacţiuni. Interacţiunea relaţiilor în cadrul grupurilor sociale presupune aderarea la valori identice (sau similare). o unitate socială. Aceste ansambluri presupun o regrupare datorită comunităţii de gândire şi acţiune. polarizare pentru o opţiune. a devenit o modalitate de afirmare socială.tradiţionale de organizare şi de autoritate familială şi profesională. ci este o unitate care încurajează diferenţierea şi competiţia. de amenajare a relaţiilor dintre oameni. mecanisme de organizare şi nu au corespondenţă în realitate. în construirea unui scop colectiv. asociaţii. având în comun modele culturale sau subculturale.1963) distinge între "ansambluri sociale" largi. a unui mod de comunicare şi de interinfluenţare.

relaţii afective între membri. b) grupul de formare psihosocială. h) familia. animaţi de un scop comun. sănătate. în vederea atingerii unui scop. În literatura de specialitate identificăm alte două defniţii. exprimând viaţa socială şi afectivă a ruralului (caracteristicile sale sunt autoguvernarea. e) grupul de învăţare. Definiţii Majoritatea definiţiilor îşi restrâng aria la grupul mic sau restrâns.dintr-o rezidenţă reuneşte indivizi într-o "unitate de viaţă".poate avea ca obiectiv dezvoltarea locală. credinţe. sunt: scop comun. înregistrate de cercetătorii domeniului? Chantal Leclerc (1999) de la Universitatea Laval (Canada) a inventariat următoarele tipuri de grupuri: a) grupul de sarcină. care au discutat împreună rezultatele unei investigaţii empirice. (dinamica grupului). de a se situa prin raport cu valorile comune. ajungând la reprezentarea comună a unei realităţi.este considerată primul grup de apartenenţă. dobândirea unor experienţe. f) grupul de loisir .au o baza voluntară şi reunesc indivizi care au participat la realizarea unor observaţii.primul "grup primar" pe care-l cunoaşte civilizaţia umană. interdependenţă.are ca obiectiv creşterea sau formarea personală. Acest tip de grup mai este cunoscut şi ca grupul de cercetare -acţiune. Examinând literatura extrem de bogată de până la această dată. formată de indivizi care se cunosc din copilărie şi adolescenţă. casă de odihnă). uniune morală. am identificat (Neculau. Cooley a descris patru tipuri de grupuri primare pe care le-a nurnit "universale" pentru că au aparţinut tuturor timpurilor şi stadiilor de dezvoltare ale omenirii: 1) familia . 1990) reia aceleaşi trăsături: un număr restrâns de indivizi. artistice. veneraţia eroilor şi un acut sentiment de dreptate). acţiunea politică pentru apărarea drepturilor sociale a unor categorii de populaţie. organizarea serviciilor comunitare.reunit pentru o îndatorire comună (echipa de muncă. solidaritate. susţinerea psihosocială a unei acţuni. un consiliu de administraţie.(clasa de elevi. 3 . facilitând dobândirea celor dintâi experienţe sociale. care şi-au confruntat reacţiile şi credinţele. 1977) următoarele elemente care pot contribui la o definiţie a grupului mic: un ansamblu de persoane. coduri. consolidarea unei echipe. luând adesea forma cluburilor sau societăţilor în care liantul este afecţiunea reciprocă. c) grupu de acţiune comunitară. aşa cum au fast descrise în psihologia socială. punând accentul pe scopul comun al membrilor şi interacţiunea acestora. Capitolul despre grup dintr-un manual de psihologie socială apărut în Franţa (Fischer. ritualuri. prin promovare ambiţiei şi onoarei: 3) grupul de vecinătate. urmărit într-un mod activ. generozitatea. Iar mijlocul prin care se poate obţine acest rezultat este păstrarea dimensiunii sale restrânse. loisir (cămin de elevi. 2) grupul de joc al copiilor. având sentimentul de interdependenţă şi întreţinând relaţii afective. caracterizat prin spontaneitate şi cooperare. Caracteristicile principale ale grupului plimar. g) grupul depersoane. orfelinat. Principalul obiectiv al grupului primar este conservarea realităţii sale fizice şi a imaginii ideale. echilibru intern şi un sistem constant de relaţii cu exteriorul. o asociaţie).Supunerea la standardele comune îndeamnă membrii să se angajeze în eforturi de a ocupa un loc în conştiinţa celorlalţi. dezvoltarea unor abilităţi psihosociale. grupa de studenţi. grupul de formare în intreprindere sau cele de educaţie populară. diferenţiindu-se după funcţii sau sarcini. culturale. 4) comunitatea de bătrâni. Care sunt cele mai cunoscute grupuri restrânse. d) grupul format la sfârşitul unei cercetări.este organizat pentru diferite acţuni sportive. în interiorul unei instituţii de educaţie. aflate în interacţiune. constituirea de norme. un comitet de acţiune.

Fourier pentru inventarea mitului falansterului (o 4 . apariţa unor funcţi. Aceasta se caracterizează prin obiective similare. Teoria grupului rămâne îndatorată observaţiilor lui H. percepţia apartenenţei. lui Ch. Le Bon asupra psihologiei mulţimii au întărit interesul pentru comportamentele colective. Pentru Chantal Leclerc (1999). un aer de entitate unificatoare şi de grupalitate a membrilor faţă de exterior. Wundt asupra psihologiei poporului (Volkerpsychologie) sau cele ale lui G. împărt:ăşirea în comun a evenimentelor sau a experienţelor. Aceste persoane.     mod de a fi comun. grupul implică o cunoaştere a apartenentei la o entitate colectivă. 2. motivaţie de asociere. Apariţia statelor naţionale a stimulat acest tip de entitate socială şi culturală. Cercetările lui W. roluri. Pierre de Visscher (1991) de la Universitatea din Liege. dar şi o distanţă interindividuală minimală. interdependenţă. unul dintre cei mai avizaţi specialişti europeni în domeniu. comportând o anumită proximitate. legate voluntar sau nu. limbaj propriu. interdependenţă. în interior şi exterior. sunt conştiente unele de allele. Indivizii sunt percepuţi fără dificultate. 3. inducând popoarelor sentimentul de apartenenţă la o arie spirituală circumscrisă prin artă. influenţă mutuală interpersonală. faţă în faţă. dezvoltarea unei culturi grupale. constituit dintr-un ansamblu reperabil de persoane. un "aici şi acum". scopuri valorizate prin membri. de la Universitatea Laval din Quebec. norme. grupul este "un câmp psihosocial dinamic. ca membri ai unităţii. Două definiţii mai extinse ne pot servi drept reper pentru un model de abordare operaţional. Tarde asupra imitaţiei. Taine asupra forţei iraţionale şi violente ce o exprimă mulţimile. interacţiune directă. procese) ş identificarea membrilor. coordonator al antologiei româneşti dedicate dinamicii grupului. uşor de reperat. marcată prin credinţe. grupul se fondează pe o oarecare comunitate de tip colectiv şi pe interdependenţa membrilor. îpărtăşite de către ceilalti.care nu largesc mult sfera trăsăturilor. Teorii despre grupuri Tradiţia "gândirii grupale" s-a dezvoltat în Europa raţionalistp şi s-a emancipat în epoca luminilor. Landry (1995) a identificat următoarele caracteristici ale grupului: număr restrâns de membri (3-20). permiţân un proces de instituţonalizare (structura. interacţiuni constante. dezvoltarea unor legături afective. propune raportarea la trei caracteristici fundamentale: 1. durată suficientă de funcţionare. fără a se impune obiective identice sau experienţe comune. rituri. a căror unitate rezultă dintr-o comunitate de tip colectiv şi din interdependenţa stilurilor individuale. interacţionează şi se interinfluenţează direct". Johnson şi Johnson (1995) nu ajung nici ei mai departe: interacţiunea interpersonală. apariţia normelor. diferenţiere de roluri. posibilitatea percepţiei sau reprezentării fiecărui membru de către toţi ceilalţi. simbolice sau reale.  semnificaţie. între grup şi mediul său. relaţi stabile. religie. scopuri comune. grupul permite o interacţiune directă între membrii săi. filozofie sau cutume. o raţiune de a fi şi de a rămâne în ansarnblu. contribuţiilor lui G. defineşte grupul restrâns ca:  unitate de timp şi spaţiu. Această definiţie pe care o propunem ca definiţie de lucru.

Moscovici a propus noţiunea de "minoritate" pe care o considera sursa de inovaţie şi de schimbare socială. care a impulsionat dezvoltarea domeniului.afective dintr-un grup. el devine un spaţiu al confruntărilor şi învăţării reciproce. Cercetările sistematice asupra grupului s-au dezvoltat însă peste ocean. apare participanţilor ca "întâlnire" în care îşi pot exprima sentimentele şi pot învăţa (prin interacţiune. roluri) şi mijloc de schimbare socială. într-un grup. care sunt comportamentele dezirabile. în vederea fondării unor "norme afective". percepţii reciproce. democratic. luarea unor decizii eficiente. Pentru a se menţine influenţa. el poate dczvolta un spirit de căutare a celei mai bune formule pentru a atinge un scop propus. grupul a fost cercetat ca forţa productivă superioară individului (rezolvarea de probleme. tratarea superioară a informaţiei. de inovaţie şi recunoaştere socială. norrne. El construieşte un nou model de influenţă socială. Participarea la un grup de forrnare. J . Apoi ca mediu socio. "laisser-faire") şi propunerea expresiei dinamica grupului. se încurajează apariţia conflictului . generatoare de conformism. fiecare grup se prezintă ca o întâlnire specifică. Grupul are o dinamici tate a sa. pplasată într-un context personalizat. fenomen ce poate fi redat prin scheme grafice pe care Moreno le numeşte. Prima contribuţie majoră. Din această articulare concretă a membrilor şi a acestora cu contextul social mai larg rezultă specificul muncii în grupuri. adică ideea de inteivenţie asupra unui mediu natural cu mijloacele pe care le oferă grupul însuşi. ca sistern de interacţune a membrilor într-un câmp social (dezvoltând scopuri. aparţine lui Elton Mayo şi grupului său care. pe care promotorii le rulează. În fine. schimburi – dă ghrupului "personalitate relaţională". după Rogers.L. prin experienţă). se inventează mecanisme de control social.factor de evoluţie socială. C. în mod inegal şi de o manieră unilaterală.afectiv care . a extras ideea importanţei climatului de grnp ca mod de obţine sentimentul apartenenţei şi ca mijloc de schimbare a atitudinilor Kurt Lewin şi colaboratorii săi au impus conceptul de cercetare . Cele trei dimensiuni ale grupului La început. Cercetările lui Moscovici au condus la dezvoltarea cercetărilor influenţei sociale şi a schimbării sociale prin norme de conformitate şi inovaţie grupală. 5 . el constată că grupul se constituiee din reţele (lanşuri) de simpatie/antipatie care se organizează în subgrupuri. se datorează noţiunea de climat social (autocratic. Lippit şi White. promotorul ideii de solidarirate şi a ipotezei conştiinţei colective. Rogers a propus ideea considerării grupului ca mijIoc de dezvoltare.prin comunicare. după care aceasta se repartizează. În lucrarea Psihologia minorităţilor active (1970). dintr-o cercetare clasică de psihologie industrială. Constatând că în orice grup se dezvoltă relaţii de simpatie şi antipatie şi că aceste relaţii spontane exprimă stereotipurile culturale ale membrilor. sociograme. Moreno a inventat o metodă de radiografiere a relaţiilor socio. prin acţiunile şi procesele ce le dezvoltă. Pentru a se reduce starea de incertitudine a membrilor.societate utopică a grupului ideal) sau lui Durkheim. elaborarea unor proiecte). Moreno poate fi considerat şi el un precursor al cercetărilor asupra dinamicii grupului. Lui Lewin şi colaboratorilor săi.acţiune. Încheiem acest paragraf cu enunţarea contribuţiei lui Serge Moscovici la dezvoltarea teoriei grupurilor. producţia fiecărui grup. interactiune.

care a dezvoltat o teorie a grupului optimal. ci întreţine multiple legătuli cu acesta (Neculau. Dimensiunea instrumentală raportează despre coordonarea membrilor catre un scop comun şi organizarea comunicării în vederea fluidizării infomaţiilor. la caracteristicile şcolii ca organizaţie socială (structură organizatorică. de energia de solidaritate (relaţională.au fast cercetate. Se referă la condiţiile materiale. cercetarea celor mai bune mijloace de a atinge ţelul comun). Dimensiunea relaţională este pusă în evidenţă de "atracţia" către apartenenţa la grup. control) şi alta socio-afectivă (manifestată prin solidaritate sau agresivitate). solicitarea de informaţii. instituţionale. structură sau tipurile de relaţii ce apar ca urmare a interacţunilor. . Saint-Armand a găsit o bună formulă pentru a sintetiza această orientare funcţională a grupului: "producţia în funcţie de obiective şi utilizarea resurselor umane".realizarea unei sarcini sau interacţiunea în vederea relaţionării socioafective . a delimitat o energie de producţie. propunerea unor norme. economice. Chantal Leclerc (1999) a identificat trei dimensiuni specifice ale fiecărui grup: instrumentală. comunicaţia. coordonare) şi roluri de menţinere a coeziunii (încurajare. elaborare. oferirea de opinii. nevoie de securitate. Comunicării între membri. rezumare) şi funcţii de menţinere (încurajare.Un "grupist" târrziu.Analizând evoluţia dinamică a grupurilor. evaluare. armonizare. puse în evidenţă de toi analiştii grupurilor care au studiat productivitatea acestora în funcţie de marime. Ceva mai târziu Blake şi Mouton (1978) au descris proceduri pentru producţie (tipul centrat pe sarcină. în această perspectivă. sarcină.F. controlul. de mai mulţi exegeţi. Maisonneuve a enumerat mai multe modalităţi prin care membrii îşi exprimă interesul pentru alţii: prietenie. comunicaţională). facilitarea participării) iar Bennis şi Shepard (1956) au descris funcţii ale sarcinii (propunerea unor proceduri. Primele sunt dimensiuni "clasice". contribuind la dezvoltarea unor relaţii sociale care să convină actorilor sociali implicaţi. ideologice şi politice în care grupul evoluează. 1977). Un grup şcolar. 6 . Saint-Armaud (1989). reducerea tensiunii). ruptă de comunitatea sau organizaţia în care este plasat. de exemplu. i se acordă doar un rol instrumental. Dimensiunea contextuală înfăţişează grupul într-un cadru socio-istoric. consultarea membrilor în luarea deciziilor. organizare şi eficacitate. autoritar) şi preocupări pentru persoane (tipul club social sau regulator). Benne şi Sheats (1948) au identificat roluri centrate pe sarcină (lansarea unei idei. Grupul nu este o unitate izolată. Bales (1950 a delimitat o arie a sarcinii sau socio-operatorie (oferirea de opinii şi informaţii. relaţională şi contextuală. încă din deceniul al şaselea. plăcerea de a face parte etc. Astfel R. care au degajat principalele lor caracteristici. Dacă dimensiunea instrumentală se referă la producţia grupului şi conţinutul acesteia. juridice. Dimensiunea relaţională relatează despre gestionarea obiectivelor şi modul în care se articulează acestea cu aşteptările şi disponibilităţile membrilor. Într-o lucrare care a cunoscut mai multe ediţii. "La dynamique des groupes" (1995) J. Aceste prime dimensiuni . cea relaţională relatează despre interacţiunile socio-afective. gestiunea conflictelor. Toate cercetările dovedesc că în cazul primei dimensiuni se pune accentul pe sarcină (clasificarea obiectelor. într-un context dat. (Neculau (1983) nu poate fi analizat decât prin raportare la calitatea vieţii şcolare.

cu scopurile şi mijloacele sale. financiare într. trăsăturile lor.individuale 7 . Împărtăşirea îndelungată a unei aceleiaşi culturi de grup. respectarea tradiţiilor şi ritualurilor).S. a unor condiţii şi destine comune ancorează puternic pe individ la valorile sociale transmise prin intermediul grupului. până la viaţa socială şi afectivă a grupului. 1999). S-a analizat recent (Neculau. evaluarea acestora). de sarcină şi de tipul de organizare. termene. orientarea grupului este determinată de context şi imprimă membrilor anumite constrângeri pe care aceştia le încorporează şi le transformă în "proprietăţi" individuale: opinii şi atitudini. prin raporturile reale sale simbolice . talia grupului. de a identifica funcţiile. ca şi desfăşurarea socio-afectivă (relaţională) a vieţii de grup nu sunt neutre. prin apartenenţă. Printre primele încercăari de a identifica funcţiile grupului. că însuşirea acestora de către actorii sociali va marca viaţa grupului. al comunităţii sau societăţii (Leclerc. Funcţiile grupului În timp. Krech şi R. Se înţelege. mijloace. competenţe. cadrul social-ideologic. Funcţiile pe care le îndeplineşte grupul sunt determinate de structura acestuia (formal sau informal).motivarea membrilor. Normele vieţii de grup. procesele.prin statutul său.un context social-ideologic mai larg. Din cele expuse mai sus rezultă că producţia grupului (orientarea instrumentală). Grupul. securitate. determinate de apariţia unor noi nevoi. s-a înregistrat. După Anne Ancelin Schtitzenberger (1971) funcţiile grupului sunt: de integrare. până la detalii ca buget. o oarecare confuzie în încercările de a caracteriza grupurile. prin capitalul şi resursele sale umane. caracteristicile spaţio-temporale sunt impuse grupului de către cadrul social în care acesta evoluează. în funcţie de organizarea ierarhică a grupului şi autoritatea recunoscută a fiecăruia dintre aceştia. materiale. Aceasta merge de la cadrul social mai larg. de reglementare a relaţiilor inter. b) satisfacerea nevoii de încorporare socială şi de dominare (participare. rupte de sistemul social în care acesta este plasat. Crutchfield (1952) pune accentul pe satisfacerea nevoilor membrilor: a) satisfacerea diferenţiată a nevoilor membrilor. nu va putea fi rupt niciodată de un mediu concret. el se identifică . pe măsură ce grupul evoluează spre noi scopuri. cea a lui D. putere formală. credinţele. Orice grup se plasează într-o comunitate care-şi imprimă ideile. Dimpotrivă. 2000) modul în care contextul social-ideologic poate fi "construit" (=dirijat) în scopul obţinerii unor reacţii controlate din partea grupurilor şi actorilor. c) fiecare grup îndeplineşte o funcţie specifică (determinată de sarcină) şi funcţii accesorii. d) crearea unor noi nevoi. încorporare. raportare la ceilalţi.cu o direcţie de gândire şi anumite practici sociale. el evoluează. stiluri comportamentale. reprezentările sale. de la organizarea producţiei şi orientarea spre sarcină.

aici exersează roluri şi deprinderi de a interacţiona. El suportă întâi influenţele normative şi referenţiale ale sistemului grup. Orice demers cognitiv se desfăşoară într-un câmp relaţonal. construirea unei stări interioare profunde care orientează individul pentru tot restul vieţii" (E. apoi cu cel educativ. acţiona) a unui grup. Doise şi Mugny (1987. Dubar. de schimbare şi de producere a ideilor. a credinţelor sale intime. începand cu grupul familial. rupturi. Învăţarea de roluri îi dezvoltă capacitatea de a interioriza şi înţelege imagine altora şi îl ajută în formarea conştiinţei de sine. afective. prin confruntare cu alţii. afectiv-apreciativ. el implică adesea divergenţe. În acellaşi timp socializarea înseamnî şi construirea socială a realităţii prin încorporarea manierei de a fi (simţi. de actualizare a acestora. ci mai ales traiectoria socială a individului. de comunicare. Procesele ne apar ca modalităţi de interacţiune. Pentru individ grupul de origine apare o sursă de "obiectivitate" şi el raportează toate achiziţiile ulterioare la aceasta experienţă de bază (C. situaţia formată. i se dezvoltă potenţele intelectuale. de la Universitatea Paris X (1990) reiau problema. derivând din funcţiile îndeplinite: de realizare a sarcinii. pentru a-l apropia de scala sa de valori. După P. descriind câteva funcţii pe care orice grup le îndeplineşte: de integrare. de diferenţiere. Individul este supus unui proces de socializare până la dobândirea statutului de "sociabil". Socializarea prin grup înseamnă încorporarea unor habitusuri. Bourdieu (1970. a nevoilor şi aspiraţiilor sale. o apropiere subiectivă a "obiectului" străin 8 . morale. de securitate.şi a celor intra-individuale.1977) următoarele tipuri de procese de grup.cognitiv. punând în valoare funcţiile corespunzătoare (Bales). În aceste medii el învaţă valori. a viziunii acestuia asupra lumii şi a raporturi1or sale cu viitorul. realizând un dublu efort: de "învăţare" a semnificaţiilor şi regulilor grupului şi de transformare a acestui mediu. El parcurge un proces adaptativ. Durkheim). 1991). de inf1uenţă. Recent. 1974) habitusul nu înseamnă doar condiţia socială de origine. profesoarele Verena Aebischer şi Dominique Oberle. conflicte. Învăţarea socială are regimul oricărei învăţări cognitive: copi1u1 îşi dezvoltă dimensiunea interindividuală prin participarea la diferite tipuri de grupuri. Se parcurge un traseu de recunoaştere reciprocă individ-grup. prin raportarea la judecăţile altora. denumit acest proces de dezvoltare socială a inteligenţei conflict socio. evoluţii normale pe traseul adaptării dintre dinamica individuală şi cea socială. noţiune ce semnifică "o dispoziţie generală a spiritului" şi a voinţei. contextul social. Literatura de specialitate autohtonă precizează (Neculau. incluzând câmpul acţiunii. Procesul este dificil. determinată de "structuri obiective" care-i pot limita poziţia. gândi. Orice membru al grupului nazuieşte să se încadreze în viaţa de grup şi să se articuleze normelor pe care acesta le propune. Prima functie este cea de integrare socială a individului. la normele şi valorile pe care grupul i le propune. Structura grupului şi funcţiile pe care le îndeplineşte deterrnină punerea în funcţiune a unor procese specifice. 1991) au elaborat o teorie după care dezvoltarea cognitivă a individului este condiţionată şi stimulată de interacţiuni într-un grup (clasa şcolară).

produce conflict socio-cognitiv. consecinţa este modificarea climatului de grup. care creează diferite canale de comunicare. elaborarea unei anumite "gândiri sociale" (social thinking. Lewin prezintă grupul ca un câmp dinamic în care persoana. Billing. culturală. dar şi de a se afirma personal. Consecinţa e pierderea echilibrului grupului şi căutarea unui nou echilibru. uneori radicalizează punctele de vedere (Moscovici. de a dezvolta strategii inovatoare. norme şi valori. Interacţiunile dintre membri. Altă modalitate prin care individul încorporează valorile unui grup este raportarea la un grup de referinţă sau exerciţiul conformismului. îşi proiectează viitorul. Există o bogată literatură care prezintă grupul ca producător de idei. de pildă. M. 1970). S. scopuri şi acţiuni. dezvoltă cunoaşterea socială. În grup. schimbarea poate fi opera unor actori sociali minoritari. Discuţiile colective permit confruntarea cadrelor de referinţă. prin modificarea atitudinilor membrilor de către experţii în schimbare. Dacă stilul de comportament glisează de la stilul democratic către cel autoritar. individul ajunge să împartăşească aceleaşi valori sociale cu grupul sau comunitatea pe care le frecventează.(grup) de către membri. apariţia unui grad de agresivitate. poate angaja o mişcare (istorică. candidatul la sociabilitate se identifică cu valori şi purtători de valori. Strategia creerii unei stări de confruntare (chiar a conflictului) oferă posibilitatea unor minoritari din grup să propună noi norme şi să se afirme prin comparaţie cu majoritarii. ocazia de a se valoriza. prin interacţiune. El îşi construieşte un "spaţiu de viaţă" în interiorul căruia îşi organizează acţiunile. de a pretinde recunoaştere. 1987). Câmpul dinamic lewinian este . îşi reprezintă anticipat efectele acţiunilor sale. ca mediu creativ privilegiat. în funcţie de normele. modificarea unuia antrenează schimbarea celorlalte elemente. Lewin a propus modalităţi strategice de introducere a schimbării în grup. Un grup minoritar.. facilitează cunoaşterea unor cadre de referinţă 9 . culturali şi ideologici care determină relaţiile cu exteriorul. ideologia împărtăşită împreună cu ceilalţi. Grupul se prezintă şi ca un mijloc şi loc al schimbării. Doise. adesea se soldează cu un plus de productivitate. ideologică) impunând un nou mod de a gândi şi acţiona. intervine asupra evenimentelor. Moscovici (1979) a descris un alt tip de schimbare decât cea determinată printr-un responsabil sau expert. în care se interpretează roluri şi se asumă funcţii de conducere. putere. dobândeşte experienţe. Prin ataşament şi identificare (noţiuni de inspiraţie psihanalitică). Grupul este contextul care stimulează căutarea soluţiilor. manifestat prin explozii frecvente. conversaţiile interioare stimulează emergenţa ideilor noi. Toate aceste elemente sunt interdependente. sociali. adesea lipsit de resurse. Funcţia de diferenţiere se manifestă prin oportunitatea ce-o oferă grupul membrilor de a beneficia de "imaginea sa de marcă". antrenând o spargere a vechilor stereotipuri şi o schimbare către propriile con vingeri. legitimitate etc.în realitate -câmpul grupului în care funcţionează diferiţi factori economici. Diferenţierea socială este modalitatea de a căuta identitatea. valorile. supunerii şi normalizarii. Fiecare membru al grupului are tendinţa de a se compara cu ceilalţi.

se prezintă ca o funcţie de reglare (C.? Conceptul de leadership este intim legat de cel de grup. Clasificarea grupurilor umane după D. Fiecare organizaţie şi chiar societatea în ansamblul ei se sprijină pe grupuri. cele mai multe clasificări ale grupurilor ţin cont de această distincţie. 1994 Relaţiile între indivizi Conştiinţa scopurilor Acţiuni comune Denumirea grupului Mulţimea Structura (gradul de organizare internă şi diferenţierea rolurilor) Foarte slabă Durata Nr. indivizi Efectul asupra credinţelor şi normelor Banda Slabă Gruparea Mijlocie Grupul primar sau restrâns Grupul Ridicată Câteva minute pănă la câteva zile Câteva ore până la câteva luni Mai multe săptămâni până la mai multe luni Trei zile până la zece ani Maimulte Mare Contagiunea emoţională Cercetări asemănătoare Relaţii umane superficiale Relaţii umane bogate Relaţii Întreruperea credinţelor latente Întărire Slabă Apatie sau acţiune paroxistică Spontaneitate dar puţin importantă pentru grup Rezistenţă pasivă sau acţiuni limitate Importanţa spontaneităţii şi vederilor înnoitoare Importanţa 10 Mic Mijlocie Mic. al unei echipe de lucru. noi practici cognitive. elucidează ambiguităţile. rareori avem timpul să observăm ce se întâmplă în cadrul unui grup. Astfel. J. Deciziile pe care le ia liderul sunt deseori rezultatul unor îndelungi discuţii în cadrul echipei de conducere sau sunt discutate. Perceperea în urma discuţiilor. Charbol. mijlociu sau mare Menţinere Slabă sau mijlocie Mic Schimbare Ridicată Foarte Mijlociu Introduce Slabă sau . de ansamblul de indivizi care formează colectivul unui departament. la o situaţie. de echipe ministeriale etc.. Aşa cum am văzut. în pofida acestei influenţe de ne-contestat. aprobate sau validate de echipa de comitete ale acţionarilor. Tipuri de grupuri În general. chiar dacă grupurile ocupă un loc important în viaţa fiecăruia. Elementul definitoriu al situaţiei este reprezentat de grup. propune.alternative. 1989). stilul de conducere nu se poate exercita decât prin raportare la un context anume. într-un cuvânt. al unei secţii. Anzieu. noţiunea de grup este legată de ideea realizării unei sarcini sau de cea a unui interacţiuni sociale.Y. a ecartului dintre cadrele de referinţă ideale (privind normele şi rolurile sociale) şi practicile efective ale fiecărui subiect. În acelaşi timp. corectează acţiunile de comunicare. Martin. Care sunt comportamentele membrilor unui grup? Cum reacţionează un grup la deciziile liderului /managerului? Cum se repartizează rolurile în cadrul acestuia? De ce anumite grupuri sunt mult mai eficace decât altele? În ce manieră sunt rezolvate conflictele în grup etc.

traversează în existenţa lor 5 etape: 1. atitudinile angajante şi revendicative să fie dirijate în sensul trecerii la acţiune pentru realizarea obiectivelor.60 % din timpul afectat. fie că sunt grupuri de dezvoltare. majoritatea grupurilor. de cunoaştere.Perturbarea (sau nemulţumirea) .primar sau organizarea ridicată luni până la mai multe decenii sau mare funcţionale presiuni ridicată obişnuinţei şi planificării Etapele evoluţiei unui grup Sub supervizarea liderului. când elementele consecutive stabilirii obiectivelor şi procedurilor (ordinea obiectivelor.. . Conflictul din această etapă trebuie gestionat astfel încât energia. • au aşteptări în general pozitive în legătură cu rezultatele ce le vor obţine. ce vor face ei. • devin nemulţumiţi faţă de dependenţa faţă de autoritate. În echipele cu scopuri şi sarcini complexe. • adeseori au sentimente de frustrare sau de mânie în legătură cu scopurile şi sarcinile grupului. ♦ energia este focalizată pe definirea scopurilor. ce înseamnă pentru ei obiectivele formulate în faţa grupului. grupuri de cercetare etc. . în care membrii grupului îşi centrează eforturile lor spre stabilirea obiectivelor şi adoptarea procedurilor necesare pentru realizarea sarcinilor.Formarea (sau orientarea) – Este o etapă iniţială. • sunt dependenţi de autoritate. repartiţia responsabilităţilor. pe modul de abordare a acestora şi pe abilităţile /competenţele necesare. stadiul formării va fi scurt şi distinct. a cunoaşterii reciproce şi a acceptării celorlalţi.10 % din timpul total. acest stadiu poate să se întindă până la 30 . 2. grupuri de sarcină. • manifestă o oarecare anxietate şi preocupare în legătură cu cauza pentru care se află acolo. 11 . Acesta este stadiul comportamentelor predominant relaţionale. Membrii grupului: • sunt motivaţi uşor până la moderat. ce vor obţine.Este o etapă conflictuală. comportamentul individual în sarcină) devin surse de negociere sau de conflict. Activitatea grupului se caracterizează prin: ♦ nivel scăzut până la moderat al îndeplinirii sarcinii. la ce sunt ei competenţi. ce va face managerul. Cu sarcini simple şi uşor de definit. cerând aproximativ 5 . Membrii grupului: • simt o anumită discrepanţă între speranţele şi aşteptările iniţiale şi situaţia reală.

• pot avea reacţii negative faţă de manager sau faţă de alţi membri ai grupului. Activitatea grupului:: ♦ se intensifică uşor. • adeseori au sentimente de incompetenţă sau confuzie. • dezvoltă sentimente de respect reciproc. sarcinile şi abilităţile personale şi de grup. Se poate întâmpla ca unii membri să părăsească grupul. comportamentele de cooperare. Existenţa unor norme de grup care favorizează eficacitatea şi competenţa. Activitatea grupului: ♦ poate fi întreruptă de sentimente negative.. – Normalizarea (sau rezoluţia) Este o etapă centrată pe cooperare. Membrii grupului: • sunt mai puţin nemulţumiţi pe măsură ce modurile de cooperare devin mai clare. în care comportamentele evoluează spre furnizarea de informaţii. Grupurile cu norme inadecvate. încredere etc. 3. care duc la creşterea coeziunii grupului. Este etapa formării şi creşterii coeziunii grupului. armonie. • începe să se simtă stima de sine vizavi de calitatea de membru al grupului şi de realizarea sarcinii.etapă centrată pe sarcină în care grupul arată dacă este capabil sau nu de a realiza sarcina cu eficacitate şi competenţă. Sunt stabilite reguli clare de relaţionare şi sunt întărite (feed-back pozitiv) sentimentele de responsabilitate. pe măsură ce se dezvoltă abilităţile /competenţele şi înţelegerea ♦ este stimulată de sentimentele pozitive ale membrilor Acest stadiu poate fi foarte scurt (aproape inexistent) sau foarte lung. alternanţa optimă dintre activitatea individuală şi cea de grup permit perfecţionarea şi menţinerea grupului la un nivel de performanţă înalt. 12 . • anulează diferenţele dintre expectanţele iniţiale şi realitatea legată de scopurile. ♦ reflectă un uşor progres în realizarea sarcinii şi în dezvoltarea abilităţilor /competenţelor. 4. care defavorizează eficacitatea şi competenţa şi încurajează comportamentele egoiste sau extremiste evoluează spre dizolvare. Unele grupuri se pot bloca în acest stadiu continuând să fie atât demoralizate cât şi relativ neproductive.Realizarea sarcinii (sau producţia) . eforturi pozitive pentru formularea de soluţii realiste. • scade animozitatea faţă de alţi membri sau faţă de manager. Membrii grupului: • au sentimente pozitive de satisfacţie pentru apartenenţa la grup. • simt plăcere în realizarea sarcinii. a spiritului de comuniune. plăcere care începe să domine asupra sentimentelor negative anterioare. . acceptarea opiniilor diferite.

Dizolvarea – etapa finală în care se revine de la comportamentele centrate pe sarcină la comportamentele centrate pe relaţie. executantul. Participanţii şi rolurile lor pot afecta metoda de lucru în grup şi rezultatele activităţii comune. mai eficientă şi mai plină de satisfacţii. în funcţie de specificul sarcinii (organizatorică. inovativul. discuţiile şi negocierea soluţiilor este mai rapidă. care prin însumarea principalelor tendinţe din cadrul unui grup pot da ca rezultantă un stil al grupului de a aborda şi rezolva problemele (acesta în situaţia în care diferenţele de stil nu sunt prea mari ca să determine un conflict decizional). obiectivele. • Dimensiunea grupului este decisă de factori cum sunt cei legaţi de tipul de comunicare de dorit. coeziunea. criticul etc. specialitate pe domenii. datorită faptului că este mai uşor de condus. diversitatea este destul de favorabilă etc. tipul de sarcină de realizat. evoluând spre încheierea activităţii ca grup. timpul aflat la dispoziţie până la obţinerea unui răspuns etc. rolurile. cu o continuă dezvoltare a abilităţilor. etc. sprijină şi ies în întâmpinarea competenţelor şi realizărilor celorlalţi. financiară. • se raportează unul la altul sau la grup în termeni de funcţii complementare la sarcină cât şi de sprijin inter-personal Activitatea grupului:: ♦ este stimulată de recompensa lucrului bine făcut si de coeziunea de grup. factorii care afectează comportamentele unui grup şi rezultatele sale şi de care trebuie ţinut cont pentru funcţionarea performantă a grupurilor sunt: dimensiunea grupului. În general. Grupul poate fi condus de către un lider formal (managerul) sau de către un lider informal care se impune din rândul membrilor grupului şi este recunoscut de către aceştia. În al doilea rând. În primul rând intervin stilul individual de lucru cu ideile (stil cognitiv) şi/sau stilul de acţiune (stil acţional). Eficacitatea grupului Pe lângă caracteristicile stilului de conducere exercitat de lider. conducerea. • recunosc. 5.• lucrează bine împreună şi acceptă natura relaţiei lor. cu fluctuaţii moderate în sentimentele de satisfacţie. până la stadiul final sau până la încheierea activităţii grupului. .12 persoane. O situaţie care poate fi avantajoasă pentru funcţionarea unui grup este de a avea mai mulţi lideri. cunoaşterii şi încrederii.). • Tipul conducerii unui grup mic este un factor decisiv de care poate depinde întreaga lui eficienţă. sunt 13 . comunicarea se face faţă în faţă. pot exista tipuri diferite de roluri care pot fi asumate de membrii unui grup şi care pot influenţa randamentul grupului: coordonatorul. Acest stadiu continuă. se simt autonomi: nu se simt dependenţi de leaderul desemnat. • îşi concentrează energia mai degrabă pe realizarea sarcinii decât pe nemulţumire şi rezistenţă. aşa numiţii lideri de sarcină care. normele. ♦ este mai uşoară. se recomandă un grup format de 7 .

o ajută la evitarea problemelor generate de atingerea vieţii private personale. Natura obiectivelor influenţează eficacitatea şi nivelul de reuşită a indivizilor. atât ca grup (împreună) cât şi individual (ceea ce îşi doreşte să obţină fiecare membru în nume individual). Aceste norme comune sunt impuse de către grup pentru că ele: o simplifică sau fac previzibile comportamentele din partea membrilor grupului.recunoscuţi ca fiind cei mai competenţi şi. o coeziune de grup crescută poate produce disfuncţionalităţi prin influenţele pe care le are asupra gândirii de grup. • Normele de grup definesc tipurile de comportament pe care membrii unui grup le consideră adecvate cu apartenenţa la grup sau pe care le consideră definitorii pentru membrii grupului respectiv. o presiunea constantă spre uniformitate exercitată asupra membrilor propriului grup inhibă luările de poziţie critice sau ideile contrare celor spiritului întregului grup. preiau conducerea grupului. o inhibarea spiritului creativ şi cantonarea conduitelor grupului spre acte şi idei stereotipe care devin pe zi ce trece tot mai depăşite. o exprimă valorile esenţiale ale unui grup sau subliniază distinctivitatea faţă de alte grupuri. • Coeziunea de grup este forţa dorinţei pe care o au membrii de a rămâne în cadrul grupului şi de a merge împreună cu el. o contribuie la asigurarea coeziunii grupului şi la apărarea propriilor avantaje. etapei de dezvoltare şi gradului de maturitate a grupului (vezi "Analiza comportamentului conducătorului" – Blanchard). a grupurilor şi a organizaţiei. opinii care tind să neglijeze calităţile sau forţa lor reală. În cazul unui singur lider stilul de conducere al acestuia trebuie adaptat felului sarcinii. o permit coordonarea eforturilor membrilor în vederea realizării obiectivelor grupului. pe parcursul rezolvării ei. 14 . Coeziunea poate acţiona ca o forţă care mobilizează membrii unui grup pentru atingerea obiectivelor comune. o apariţia şi întreţinerea de opinii stereotipe despre rivalii sau adversarii grupului. • Obiectivele unui grup corespund rezultatelor finale pe care grupul doreşte să le atingă. În acelaşi timp. Adesea grupul adoptă norme care să-i ajute la atingerea obiectivelor. Normele de grup pot fi diferite de cele care sunt stabilite pe cale formală (de conducere) şi deseori membrii grupului fac presiuni de respectare a acestor norme de către noii veniţi. O productivitate ridicată şi un feed-back eficient poate determina o creştere a coeziunii grupului şi o creştere nouă a productivităţii. De cele mai multe ori normele impuse de grup sunt centrate pe aspectele relaţionale şi mai puţin pe cele de realizare a sarcinii. creative. Nivelul de coeziune a grupului este important pentru că poate afecta productivitatea participanţilor. Coeziunea depinde de compatibilitatea care există între obiectivele grupului şi cele ale participanţilor luaţi în mod individual. cum ar fi: o iluzia de invulnerabilitate a membrilor grupului care determină un optimism excesiv şi încurajează asumarea de riscuri extreme. O coeziune ridicată a grupului conduce la performanţă în condiţiile păstrării unei gândiri de grup deschise.

Cooley. având trăsături distincte. dinamica grupului este ansamblul metodelor de acţiune asupra personalităţii prin grup şi a metodelor de acţiune a acestor grupuri asupra grupurilor mai largi. de asumare a responsabilităţilor. succesul grupului şi stabilitatea membrilor grupului. Într-o primă etapă. Pentru Lewin grupul nu reprezintă o sumă de forţe în interacţiune. 1969). consecinţe. c). creativitatea grupului. relaţiile ce se stabilesc între grupul primar şi mediul său. Aşa cum am văzut. prin dezvoltarea capacităţilor de participare la decizii. practicată în laborator. dinamica grupurilor se constituie din două mari părţi: 1. pentru care constituie o realitate şi o valoare. b). studiul schimbărilor sociale prin grupurile mici. etc. percepţii de sine şi de altul). având ca efect redistribuirea forţelor în interiorul acestuia şi reinstalarea într-un nou echilibru. coeziunea şi comunicaţiile. sensul acesteia poate fi găsit în concepţiile unor înaintaşi cum sunt: Compte. influenţa exercitată de un grup primar asupra membrilor săi. omogenitatea grupului. factorii coeziunii şi disociaţiei. Grupul este un tot dinamic. ci un ansamblu complex. ansamblul fenomenelor psiho – sociale ce se produc în grupurile primare şi legile ce le reglementează.Dinamica grupului Termenul de „dinamică” vine de la cuvântul grecesc care înseamnă „forţă”. Iar cercetarea dinamicii grupului s-ar apleca asupra acestor forţe: naşterea lor. el fiind considerat întemeietorul acestei direcţii spectaculoase de cercetare. acordul cu privire la obiectivele grupului. prin grup adică a tehnicilor de manipulare a grupurilor. organizarea grupului şi eforturile de schimbare ale indivizilor. Deşi inventarea expresiei se datoreşte lui Kurt Lewin. forţele care acţionează în interiorul unui grup. „Dinamica grupului” ar însemna. utilizarea metodelor de grup pentru tratarea tulburărilor de personalitate (metode de psihoterapie prin grup). Cartwright. în utilizarea cunoştinţelor despre acest fenomen pentru atingerea unui scop oarecare. modificările ulterioare. însă face din dinamica grupului studiul sistematic şi experimental al structurii şi proceselor ce se petrec în grup şi determină relaţiile grupului cu exteriorul. un câmp de forţă în sânul căruia se produc fenomene diferete de cele individuale promovând interdependenţa membrilor. conducerea. Aceste fenomene sunt: a). atunci. Acesta ]n’elegea prin cuvântul „dinamică” un ansamblu de schimbări adaptabile care se produc în structura grupului. c). Aici se cuprind: a). Utilizând ca metodologie aparataj experimental de cuantificare a observaţiilor. 2. asupra unor grupuri reunite artificial. sentimente. cercetările asupra dinamicii grupului urmăreau: funcţionarea grupului. Înseamnă mai puţin grupul de laborator şi mai mult grupurile reale. un mediu de formare. într-o transpunere exactă. termenul determină o ştiinţă experimentală. ameninţarea externă. viaţa afectivă a grupului şi evoluţia sa în diverse circumstanţe. se prezintă ca un mijloc de intervenţie asupra participanţilor. Ideea utilizării grupului ca un câmp dinamic al schimbării sociale şi individuale aparţine lui Kurt Lewin. Şcoala lui Lewin. în primul rând. prin acţiunile întreprinse de către o parte din grup. Într-o etapă secundă. Freud. d).  Numărul membrilor grupului:  Un grup de talie mică. Există opt factori principali care influenţează coeziunea de grup: numărul de membri. un for ştiinţific de manifestare a savantului cetăţean. Simmel. Grup experimental devine un mijloc de antrenament. în al doilea rând. Astăzi. de aderare la idealuri democratice. competiţia inter-grupuri. Dinamica grupului şi factorii de coeziune Între membrii unui grup se stabileşte treptat un proces de influenţare reciprocă fapt care determină o anumită apariţia şi manifestarea unei coeziuni de grup. de regulă este mult mai coeziv decât unul de talie mare. (D. în vederea schimbării acestora. influenţă generatoare a unui anumit climat psihologic. comunicarea în grup. Tehnologia dinamicii grupului (adică aplicarea practică a acestor forţe) constă. studiul proceselor de schimbare (atitudini. grupurile constituite în sânul organizaţiilor. deoarece : • Cu cât grupul este mai mare: 15 . b). această coeziune poate influenţa pozitiv sau negativ caracteristicile grupului şi randamentul acestuia. acelaşi termen desemnează.

Pornind de la sociogramă şi ilustrând percepţia pe care o au membrii unui colectiv faţă de colegii lor. punctul lor de vedere. grupului: Oailor nu le place să se identifice cu un grup care nu are succes şi. un grad mai mare de omogenitate. pornind de la un anumit prag (fiind în relaţie inversă cu numărul membrilor unui grup) o exprimarea dezacordului este foarte dificilă şi tensiunea poate creşte chiar dacă ea nu este exprimată. reuşita grupului acţionând asupra fiecărui membru a grupului ca o recompensă simbolică. în detrimentul unităţii de acţiune.  Ameninţarea  externă: Ca reacţie la o ameninţare externă grupul are tendinţa de a deveni mai coeziv.).o cu atât membrii grupului sunt mai puţin mulţumiţi /satisfăcuţi pentru că dificultăţile de comunicare cresc în medie geometrică şi participanţii au mai puţine şanse de a-şi exprima. se poate ajunge până la sciziunea grupului. Oamenii sunt mult mai dispuşi să facă parte dintru grup al cărui membri împărtăşesc aceleaşi interese. Moreno a măsurat interacţiunile între membrii unui grup şi a pus în evidenţă prezenta sub-grupurilor cu un coeficient mai mare de omogenitate (“clanurile” sau “bisericuţile”) în grupurile formale şi informale. competiţia exterioară favorizează coeziunea. în mod egal.  Acordul  Comunicarea: O comunicare de calitate între membrii grupului favorizează o mai mare coeziune a grupului. organizare etc. În cadrul aceleaşi organizaţii şi în cadrul sub-unităţilor acesteia (colectivelor) se formează deseori sub-grupuri de indivizi care au caracteristici comune.  Omogenitatea:  cu privire la obiectivele grupului. în caz de eşec repetat. inter-grupuri: Tot ca o ameninţare externă. prin acesta. chiar şi după intervenţia leaderului. Coeziunea grupului se întăreşte. Moreno (1947) a elaborat o metodologie care are ca scop măsurarea interacţiunilor. afinităţi comune şi. comunicare. o cu atât problemele datorate relaţiilor inter-personale capătă importanţă. tind să atribuie cauza eşecului celorlalţi membrii ai grupului. ca urmare a succesului. este util a favoriza asocierea spontană ca rezultat al interesului pentru sarcină sau activitate profesională şi mai puţin pe cea bazată pe atracţia inter-personală predominant afectivă. forţând membrii grupului să-şi unească eforturile.  Competiţia   Succesul  16 . coeziunea grupului va avea de suferit. o cu atât sunt mai multe şanse de a se forma sub-grupuri şi "bisericuţe". pentru îmbunătăţirea parametrilor întregii activităţi (productivitate. • Cu cât grupul este mai mic o productivitatea grupului este mai mare. Cu cât numărul de interacţiuni între membrii unui grup este mai mare cu atât grupul poate fi mai coeziv. În scopul gestionarii eficiente a unei organizaţii. a procesului de influenţă şi a modului de polarizarea a activităţii unui grup: sociograma. în cazul unui grup informal. Probabil se vor forma sub-grupuri (“bisericuţe”) care vor opune rezistenţă sau nu vor participa suficient de motivat la realizarea obiectivelor sau. Dacă membrii grupului nu reuşesc să accepte obiective comune. de a mobiliza membrii cu scopul de a face faţă ameninţării exterioare. valori şi credinţe.

neortodox. dinamic. identifică 9 categorii de roluri. atent şi diplomat. Ca un exemplu:  echipele  de "vizionari" care au tendinţa de a se certa în ce direcţie să se îndrepte şi nu fac mare lucru. evită conflictele. calmează apele Poate provoca pe ceilalţi Poate răni sentimentele coechipierilor Îi lipseşte forţa şi abilitatea pentru a inspira pe alţii Excesiv de critic Indecis în situaţii cruciale Poate fi uşor influenţat MONITOR-EVALUATORUL CO-ECHIPIERUL 17 . este vorba de oamenii care se cramponează de ceea ce ştiu chiar dacă acesta nu merge. Belbin. încrezător în Poate fi văzut ca manipulativ. Deci. putem asocia “longevitatea” membrilor unui grup în interiorul grupului cu un coeficient mare de coeziune. o muncă de concepţie în care este vorba de a găsi combinaţia de persoane adecvată şi combinaţia de roluri care să permită realizarea eficientă a sarcinii dorite. judecă cu precizie Cooperativ. calităţi de leader.  echipele  de "executanţi" au probleme cu proiectele deschise care cer permanent idei noi. afirmându-se în condiţii de presiune. rezultatele obţinute sunt deseori slabe. prea preocupat pentru a furniza idei. constructiv. în echipele formate din persoane prea asemănătoare. moale. sobru. dezvoltă contacte utile realizării sarcinii COORDONATORUL Matur. imaginativ. delegă responsabilităţi INVESTIGATORUL DE RESURSE MODELATORUL Provocator. comunicativ. extravert. işi pierde interesul după ce entuziasmul iniţial a trecut Entuziast. ascultător. atunci este posibil ca unii dintre membrii să părăsească grupul. Membrii unui grup trebuie să lucreze împreună ca o echipă. vede toate alternativele (mai ales pe cele negative). pentru a le mai pune în practică Exagerat de optimist. Meredith Belbin a demonstrat că. Rolurile in grup şi eficacitatea grupului Ca un grup să fie performant el trebuie să dea dovadă de spirit de unitate şi cooperare. dacă sunt suplinite în mod relativ echilibrat de diferiţi membri ai echipei. pot asigura performanţa acesteia: Roluri INOVATIVUL Contribuţii în echipă Creativ. schimbarea membrilor unui grup afectând stabilitatea şi coeziunea acestuia. ele au nevoie de mijloace de lua decizii. roluri care. Lipsuri sau slăbiciuni Ignoră detaliile. mijloace de a o urma în scopul de a putea lucra împreună un timp limitat. găseşte soluţii la problemele dificile. care se pot identifica într-o echipă. deleagă sarcinile / sine. Constituirea unui grup centrat pe sarcină (numit şi echipă de sarcină /de proiect) este etapă deosebit de importantă. promovează luarea de decizii. exploră oportunităţile. Stabilitatea  membrilor grupului: Dacă membrii unui grup sunt nemulţumiţi de evoluţia grupului sau trăiesc stări de tensiune generate de stres sau de ne-concordanţă dintre obiectivele personale şi cele ale grupului. are putere şi curaj pentru a depăşi obstacole Strategic şi perspicace. clarifică scopurile şi munca personală obiectivele. în urma studiilor empirice în acest domeniu. M.

Realizează „ascultare activă”. anxios. Îi cere în mod expres să fie scurt. Iată un exemplu cu astfel de conduite: Cazul Ce trebuie să facă liderul 1. 3. 2. c) membrii echipei trebuie sau aibă o imagine destul de clară a scopului efortului lor. În plus. Într-o oarecare măsură inflexibil Se adaptează greu la situaţii noi la noi posibilităţi Înclinat de a fi excesiv de neliniştit sau nelinişti fără un motiv real Incapabil să delege. 5. Rezumă şi dă cuvîntul altuia. pentru ca membrii echipei să aibă sentimentul de coparticipare şi de valorizare.EXECUTANTUL FINALIZATORUL SPECIALISTUL Eficient şi conservator. furnizează cunoştinţe şi abilităţi în situaţii specializate. în funcţie de competenţele. să fie informaţi asupra rezultatelor lor şi a caracteristicilor acestor rezultate. decis. fără a forţa. Mediază conflictul şi-l rezolvă prin met. Evitarea problemei 5. Vorbăreţul (palavragiul) 6. să posede cunoştinţele sau competenţele pentru a interpreta şi utiliza aceste informaţii. Tăcere îndelungată a unui membru. e) să primească feed-back. Tăcere în masă. 4. conştiincios. Poate fi extrem de scupulos Contribuţii pe un front restrâns Staţionează în tehnic.Analizează reactiile dintre cei implicaţi. este de dorit ca: a) rolurile să fie asumate pe bază de voluntariat sau prin negociere în echipă. victorie-victorie. Caută şi identifică erorile şi omisiunile. b) sarcinile care decurg din rolurile asumate să fie bine definite în echipă. 1. disciplinat. Deviantul (obsedat de alte probleme) Strategii de motivare a grupului/echipei Pentru o bună eficienţă a grupului /echipei. Interoghează grupul în legătură cu sensul tăcerii. 4. 6.Nu rupe tăcerea (în prima fază). a contextului şi implicaţiilor rezultatului sau produsului final spre care tind. Pot fi utilizate însă şi alte diferite „metode” sau strategii de motivare: 18 .Îl antrenează în subiectul discutat. f) să fie trataţi echitabil şi recompensaţi (moral sau material) în funcţie de efortul depus şi rezultatele obţinute. dedicat. Îi cere să înceteze. Conflicte 2. membrii grupului trebuie: d) să aibă acces la informaţii relevante. Să-l interpeleze. urmăreşte şi asigură finalizarea sarcinilor în timpul util Competent. Renunţă. nu vede ansamblul (“nu vede pădurea”) În funcţie de modul efectiv în care se realizează comunicarea în grup şi de personalităţile /rolurile subordonaţilor liderul trebui să adopte conduite apte să neutralizeze conflictele şi să direcţioneze spre realizarea sarcinilor. 3. de încredere. pune ideile în practică. le face “ să meargă” Sârguincios. Analizează formele în care grupul evită problema. implicarea şi disponibilităţile fiecăruia. Să-l cunoască bine pe membrul respectiv şi mai ales reactia lui la frustrare (la nemulţumire).

lăsând grupului libertatea de a alege mijloacele. • metoda competiţiei – presupune. • metoda recompensei comune – presupune. • metoda motivaţiei comune – înseamnă a utiliza o motivaţie dominantă comună (identificată în urma discuţiilor individuale sau colective). 19 .înseamnă a pune întreaga echipă într-o situaţie dezagreabilă. de gestionare a resurselor financiare şi de a conduce realizarea acelei dorinţe sau aspiraţii comune. Ameninţarea trebuie să permită găsirea de soluţii prin mobilizarea întregului grup şi trebuie să fie percepută ca venind din afară. organizarea de competiţii inter-echipe. motivarea prin anunţarea (şi acordarea) unei recompense colective (care nu poate fi „împărţită” individual).• metoda ameninţării comune . astfel încât dorinţa de a ieşi din respectiva situaţie va fi cea care va motiva întreaga echipă şi va cimenta coeziunea grupului. într-o ambianţă de valorizare posibilă şi acceptată. situaţii în care competiţia şi "producţiile" echipelor vor fi realizate în prezenţa unui public sau a unor evaluatori externi. pentru momentul în care echipa reuşeşte să atingă un obiectiv dificil într-un termen de timp fixat. de a stabili detaliile de organizare. în funcţie de posibilităţi şi de aptitudinile grupului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful