MUST

Ansvarsförhållanden

försvarsunderrättelseverksamhet som militär säkerhetstjänst
(Förordning 2000:555) Instruktion för FM

MUST bedriver såväl

FMV och FOI bedriver försvarsunderrättelse-

verksamhet (ej operativ verksamhet)
(Förordning 2000:1074 och 1996:103)

FRA bedriver signalspaning (Förordning 1994:714)

Underrättelsetjänst: tar fram olika grad av värderad/analyserad information som svarar mot uppdragsgivares underrättelsebehov Säkerhetstjänst: skyddar personal, materiel, anläggningar och information

Högkvarterets organisation
ÖB/GD
Ledningsstab
C HKV HKV Avd UtvA StraA C LEDS REV SäkI VhtutvA LednA IntA CIO-A GL tillyn*)

MUST
Lednavd Undkontor Säkkontor KSI Utvsekt Admavd

INSL
InsS OpS ATS MTS FTS C LEDSYST

PRODL
Stabssekt Planavd Förbandsavd Mtrlavd Mtrllednavd Infraavd Arméavd Marinavd FV-avd Lednavd Logavd Miljöavd Rikshvavd Frivavd Proj OPS Proj ITÖ
Förband

PersDir

EkDir

C JUR/ FörvC

INFODir

PersS

EkS

JurS

InfoS

*)Lyder under regeringen avseende tillsynsfrågor C

InsFörb

MUST uppgifter i stort regleras av:
• • • • Lagar och förordningar Regeringen (regleringsbrev) Försvarsmaktens uppgifter HKV ArbO/HKV processer

Lag om Försvarsunderrättelseverksamhet
• 1 § ….stöd för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik….kartläggning av yttre hot mot landet…. endast avse utländska förhållanden. 2§ 3§ ….teknisk och personbaserad inhämtning…. ….etablera samarbete med andra länder….

• • •

4 § ….ej vidta åtgärder inom områden som åligger polisen…. får dock lämna stöd till polisen. 5§ ….FUN kontrollerar….

Styrdokument säkerhetstjänst
(några exempel)

• • • •

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) FM föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd 4§ 2p. Förordningen (2000:555) med instruktion för FM (att leda och bedriva militär säkerhetstjänst)

FIB (FM Interna Bestämmelser)

C MUST Stf C MUST Stab LEDNINGSAVDELNING
Chef

UNDERRÄTTELSEKONTOR
Chef Op Ledare

SÄKERHETSKONTOR
Chef Op Ledare

KSI

Utvecklingssektion ADM AVDELNING
Chef Stf chef

Plan Plan UndsäkUndsäkcentral central Förbindelse Förbindelse

EuroEuroasiatiska avd asiatiska avd EuroEuroatlantiska avd atlantiska avd Afrika och Asien Afrika och Asien -avd avd BildunderrättelseBildunderrättelseavd avd Sektionen för Sektionen för öppna källor öppna källor

SäkerhetsanalysSäkerhetsanalysavdelningen avdelningen SäkerhetsskyddsSäkerhetsskyddsavdelningen avdelningen TeknikavdelTeknikavdelningen ningen

Cent Cent HR HR Kam Kam Säk Säk

ISL ISL IM IM

Delprocessledare Info Utb Delprocessledare Kontroller Delprocessledare Säkoperationer

Uppgiftens innebörd
! Stöd med beslutsunderlag till politiska beslutsfattare (Regeringskansliet) samt Försvarsmakten (främst ÖB, INSS, OPE) ! Stöd med beslutsunderlag till grund för Försvarsmaktens och Totalförsvarets beredskap, både kort- och långsiktig ! ! ! ! Uppföljning av pågående konflikter Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser Stöd till Försvarsmakten avseende säkerhetsskydd och IT-säkerhet Utveckla förmågan att identifiera nya hot

MUST är den enda ”all-source” underrättelseorganisationen i Sverige

Kunder och uppdragställare
Strategisk undtj

Regleringsbrev
Bil 3

Militär undtj

SB

UD

Ju

Fi

EU

ÖB LEDS

INS PERSS EKS

PROD JURS INFOS

Rk SUND

EUMS SitCen

HKV
RFI Watchlist document RFI RFI

Regeringens Inriktning

FM INRI US

MUST

Att komma ihåg...
• Underrättelsetjänst och säkerhetstjänst lyder under två olika lagrum… • Det vi gör att starkt reglerat i lagar och förordningar • Tre stora kunder vad avser underrättelser med i många avseenden olika önskemål / krav på produkter ställer krav på hur vi utformar våra produkter... • Vi ska producera det våra kunder begär…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful