|| 1 dari 107

||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
ﲑﳋﺍ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﰲ ﺪﺠﻨﳌﺍ
Pintu-Pintu Pahala
Dan
Penghapus Dosa

Karya :
Syaikh Abdur Rohman Al-Jami’

Terjemah :
Abdulloh Haidir,Lc


Publication : 1428, Jumadi Tsani 13 / 2007, Juni 30
ﲑﳋﺍ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﰲ ﺪﺠﻨﳌﺍ
Pintu-Pintu Pahala Dan Penghapus Dosa
Oleh : Syaikh ’Abdurrahman al-Jami’
© Copyright Yayasan Al-Sofwa
Artikel ini dibagikan gratis dalam bentuk PDF tidak untuk diperjualbelikan.
Artikel ini dapat disebarkan selama tidak merubah isi dan makna.
Disebarkan oleh Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah.

|| 2 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

Muqoddimah

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Besar
karunia-Nya, shalawat serta salam kepada
makhluk-Nya yang paling Mulia, pemimpin kita,
Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam
beserta keluarganya dan sahabatnya.
Al-Hafiz Ibnu Rajab -semoga Allah
merahmatinya- dalam pembukaan kitab-nya: “At-
Takhwif minannar“ (Menumbuhkan rasa takut
terhadap api neraka) menyatakan tentang sebab dia
mengarang kitab tersebut : “Supaya -atas kehendak
Allah- menjadi peghalang bagi jiwa dari kesesatan
dan kerusakan, serta menjadi pendorong baginya
untuk segera menggapai kesuksesan dan petunjuk.
Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia terutama pada
zaman sekarang ini telah diliputi perasaan malas
dan santai serta menuruti hawa nafsunya dan
dibuai angan-angan kepada Allah. Dan hawa nafsu
itu tidak akan meninggalkan hati kecuali dengan
dua cara : Rasa takut (kepada Allah) dan rindu
(kepada-Nya)“
1)
Dari bab inilah -bab tentang kerinduan kepada-
Nya- kami susun untuk anda akhi muslim tercinta
sebuah kitab kecil yang mengandung hadits-hadits
pilihan dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa
sallam. Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan
pintu-pintu pahala dan amal shaleh beserta
keutamaannya, agar anda dapat bangkit dari

1. At-Takhwif Min An-Nar, hal. 7

|| 3 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
kelalaian dan mengusir debu kemalasan serta sikap
santai, langkah semakin terdorong untuk mencari
ridho Allah, sehingga anda akan mendapatkan
cinta-Nya dan masuk ke dalam syurga-Nya.
Hadits-hadits tersebut juga memuat tentang
penghapus-penghapus (kaffarat) kesalahan yang
dengannya Allah ta’ala menghapuskan dosa-dosa,
agar diketahui bahwa Allah ta’ala Maha Belas
Kasih, suka memberikan ampunan bagi dosa-dosa
hamba-Nya yang lalai, pintu-pintu rahmat-Nya dan
ampunan-Nya selalu terbuka untuk mereka,
diberikannya seribu satu jalan untuk mereka dan
dimudahkan jalan untuk bertaubat supaya mereka
bersedia untuk kembali (kepada jalan Allah).
Maka marilah akhi muslim -semoga Allah
memberikan taufiq kepada anda- kita mencari ilmu
dan beramal shaleh, moga-moga anda termasuk
orang-orang yang mendapatkan naungan Allah
pada hari dimana tidak ada naungan selain
naungan-Nya ditempat dimana terdapat orang yang
kita cintai Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa
sallam dan para shahabatnya.
Sebelum saya memulai, ingin saya sampaikan
terlebih dahulu bahwa hadits-hadits yang saya
kutip dikumpulkan dari beberapa kitab, yaitu :
Shahih Bukhori, Shahih Muslim, ditambah dengan
Shahih Ibnu Majah, Turmuzi, Nasa’i, Abu Daud, At-
Targhib wa At-Tarhib dan Shahih Jami’ Ash-Shagir
yang telah dikoreksi oleh Syaikh Al Albani -semoga
Allah merahmatinya-, saya juga mengambil dari
kitab “Amal Shaleh” yang disusun oleh Abdul
Wahhab Al Utsman, begitu juga dari kitab
“Fadhailul A’mal”-nya Dhia Al-Maqdisi yang

|| 4 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
dikoreksi oleh Ghassan Harmaas, semoga Allah
membalas mereka dengan kebaikan. Bukan
maksud saya untuk mentakhrij hadist-hadits
tersebut, akan tetapi yang ingin saya katakan
adalah bahwa-bahwa hadits-hadits berikut adalah
shahih -insya Allah-. Saya mohon kepada Allah
Yang Maha Mulia pemilik Arsy yang agung agar
mengampuni anda dan bagi siapa saja yang
berperan dalam pekerjaan ini, dan akhir doa kami
adalah : Segala puji hanya bagi Allah Rabb sekalian
alam .

Ditulis oleh :
Abdurrahman Al Jaami’
Awal Ramadhan Mubarak 1411 H
|| 5 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

1. TAUBAT

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ﹶ ﻥ` ﻮـ` ﺤِ ﻠﹾ ﻔ` ﺗ ` ﻢـﹸ ﻜﱠ ﻠ ﻌﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻮـ` ﻨِ ﻣ` ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﺎ ﻌ` ﻴِ ﻤ ﺟ ِ ﷲﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ﺍ` ﻮ` ﺑ` ﻮ` ﺗ ﻭ
| ﺭﻮﻨﻟﺍ · 31 |
“ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,
hai orang-orang yang beriman supaya kamu
beruntung “
(An Nur 31)

1 ( َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ﹸ ﻂ` ﺴ` ﺒ ﻳ ﻭ ،ِ ﺭﺎ ﻬ` ﻨﻟﺍ َ ﺀ` ﻲِ ﺴ` ﻣ ﺏ` ﻮ` ﺘ ﻴِ ﻟ ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ` ﻩ ﺪ ﻳ ﹸ ﻂ` ﺴ` ﺒ ﻳ
ﺣ ،ِ ﻞ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ َ ﺀ` ﻲِ ﺴ` ﻣ ﺏ` ﻮ` ﺘ ﻴِ ﻟ ِ ﺭﺎ ﻬ` ﻨﻟﺎِ ﺑ ` ﻩ ﺪ ﻳ ﺎ ﻬِ ﺑِ ﺮ` ﻐ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ

| ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ [

Sesungguhnya Allah Ta’ala membentangkan
tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima
taubat orang yang berdosa pada waktu siang dan
Dia membentangkan tangan-Nya pada waktu siang
untuk menerima taubat orang yang berdosa pada
waktu malam hingga terbitnya matahari dari
tempat terbenamnya
2)

(Muslim)
2 ( אل · ﻚﹶ ﻟ ` ﺕ` ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ` ﻲِ ﻨ ﺗ` ﻮــ ﺟ ﺭ ﻭ ` ﻲِ ﻨ ﺗ` ﻮ ﻋ ﺩ ﺎ ﻣ ﻚ` ﻧِ ﺇ ﻡ ﺩﺁ ﻦ` ﺑﺍ ﺎ ﻳ
ﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﻨ ﻋ ﻚ` ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ ` ﺖ ﻐﹶ ﻠ ﺑ ` ﻮﹶ ﻟ ﻡ ﺩﺁ ﻦ` ﺑﺍ ﺎ ﻳ ،` ﻲِ ﻟﺎ ﺑﹸ ﺃ ﹶ ﻻ ﻭ ﻚ` ﻨِ ﻣ ﹶ ﻥﺎ
ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺧ ِ ﺽ` ﺭَ ﻷﺍ ِ ﺏﺍ ﺮﹸ ﻘِ ﺑ ` ﻲِ ﻨ ﺘ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ` ﻮﹶ ﻟ ﻚ` ﻧِﺇ ﻡ ﺩﺁ ﻦ` ﺑﺍ ﺎ ﻳ ، ﻚﹶ ﻟ ` ﺕ` ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ` ﻲِ ﻨ ﺗ` ﺮـﹶ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺳﺍ

1. Maksudnya hari kiamat (penterjemah)

|| 6 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
ﻚ` ﺘ` ﻴـ ﺗَ ﻷ ﺎﹰ ﺌ` ﻴ ﺷ ` ﻲِ ﺑ ` ﻙِ ﺮ` ﺸ` ﺗ ﹶ ﻻ ` ﻲِ ﻨ ﺘ` ﻴِ ﻘﹶ ﻟ `ﻢﹸ ﺛ ﹰ ﺓ ﺮِ ﻔ` ﻐ ﻣ ﺎ ﻬِ ﺑﺍ ﺮﹸ ﻘِ ﺑ
| ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Allah ta’ala berfirman : Wahai anak Adam,
sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap
kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu
apapun yang ada pada dirimu. Wahai anak Adam
seandainya dosa-dosamu menjulang ke langit
kemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscaya
Aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam
sesungguhnya jika engkau menda-tangi-Ku dengan
kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau
menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku sedikitpun
maka aku akan memberimu ampunan sepenuh
bumi “ (Shahih Turmudzi)

3 ( ` ﻪﹶ ﻟ ﺐ` ﻧﹶ ﺫ ﹶ ﻻ ` ﻦ ﻤﹶ ﻛ ِ ﺐ` ﻧﱠ ﺬﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺐِ ﺋﺎ` ﺘﻟﺍ | ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikan
orang yang tidak punya dosa sama sekali “
shahih Ibnu Majah)4 ( ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﻨ ﻋ ` ﻢﹸ ﻛﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺧ ﹶ ﻎﹸ ﻠ` ﺒ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻢُ ـﺗﹾ ﺄﹶ ﻄ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻮﹶ ﻟ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﺏﺎ ﺘﹶ ﻟ ،` ﻢ` ﺘ` ﺒ` ﺗ `ﻢﹸ ﺛ ،
| ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Seandainya kalian melakukan kesalahan-
kesalahan sepenuh langit, kemudian kalian
bertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima ”
(Shahih Ibnu Majah)

|| 7 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
2. MENUNTUT ILMU


ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ٍ ﺖـ ﺟ ﺭ ﺩ ﻢﹾ ﻠِ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺍ` ﻮ` ﺗﻭﹸ ﺃ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻨِ ﻣ ﹾ ﺍﻮ` ﻨ ﻣﺁ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ُ ﷲﺍ ِ ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﻳ | ﺔــﻟﺩﺎ-ﺍ
· 11 [

“ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat “ (Al
Mujadalah 11)

5 ( ِ ﺔـ` ﻨﹶ ﳉﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎﹰ ﻘ` ﻳِ ﺮﹶ ﻃ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻞ` ﻬ ﺳ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺎ ﻤﹾ ﻠِ ﻋ ` ﺐﹸ ﻠﹾ ﻄ ﻳ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻦِ ﻣ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﺝﺮ ﺧ ﺎ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu
niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga
(Shahih Al-Jami)
6 ( ` ﻪـﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ،` ﻪ ﻤﱢ ﻠ ﻌ` ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻢﱠ ﻠ ﻌ ﺘ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﺪ` ﻳِ ﺮ` ﻳ ﹶ ﻻ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﱃِﺇ ﺍ ﺪﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ
` ﻪ` ﺘـ` ﺠ ﺣ ﺎ' ﻣﺎ ﺗ ،´ ﺝﺎ ﺣ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻛ
| ﺐﻴﻫﺮﺘﻟﺍﻭ ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untuk
mempelajari kebaikan atau megajarkan kebaikan,
maka baginya bagaikan pahala orang yang
melakukan haji dengan sempurna (Shahih Targhib dan
Tarhib)

7 ( ﻊِ ﺟ` ﺮ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻰِ ﻓ ﻮ` ﻬﹶ ﻓ ،ٍ ﻢﹾ ﻠِ ﻋ ِ ﺐﹶ ﻠﹶ ﻃ ` ﻲِ ﻓ ﺝ ﺮ ﺧ ` ﻦ ﻣ
| ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia
berada di jalan Allah hingga kembali
(Shahih Turmuzi)

8 ( ِ ﻦ` ﻳ` ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﻬﱢ ﻘﹶ ﻔ` ﻳ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﻪِ ﺑ ُ ﷲﺍ ِ ﺩِ ﺮ` ﻳ ` ﻦ ﻣ
| ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
1

|| 8 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka
Allah akan memberikannya pema-haman terhadap
agama (Shahih Ibnu Majah)

|| 9 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

3. HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI

9 ( ` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﹸ ﻝﺎﹶ ﻘ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻣ` ﻮﹸ ﻘ ﻴﹶ ﻓ ﹶ ﱃﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﺎ ﻣ · ` ﺪﹶ ﻗ ﺍ` ﻮ` ﻣ` ﻮﹸ ﻗ
ٍ ﺕﺎ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﻢﹸ ﻜ` ﺗﺎﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ ` ﺖﹶ ﻟ` ﺪـ` ﺑ ﻭ ` ﻢﹸ ﻜ ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ ` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada
Allah ta’ala lalu mereka berdiri, niscaya akan
dikatakan kepada mereka : Berdirilah kalian
sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa
kalian, dan kesalahan-kesalahan kalian telah
diganti-kan dengan kebaikan (Shahih Al-Jami)

10 ( ،ﹸ ﺔ ﻤ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘ ﻴِ ﺸﹶ ﻏ ﻭ ،ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘﱠ ﻔ ﺣ ﱠ ﻻِ ﺇ ،َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﺎ ﻣ
` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻦ ﻤ` ﻴِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻢ` ﻫ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﻭ ،ﹸ ﺔ ﻨ` ﻴِ ﻜ` ﺴﻟﺍ ` ﻢِ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺖﹶ ﻟ ﺰ ﻧ ﻭ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Suatu kaum yang berzikir kepada Allah niscaya
malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat
dicurahkan kepada mereka dan diturunkan kepada
mereka sakinah dan Allah sebut-sebut mereka
terhadap makhluk yang ada disisi-Nya (Shahih Al Jami)|| 10 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

4. ZIKIR

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ِ ﻧﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺫﺎﹶ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺫﹶ ﺃ ﻲ | ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ · 152 [
“ Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku
ingat (pula) kepadamu “ (Al Baqarah 152)
11 ( ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﻝﻮﻘﻳ · ،` ﻲِ ﻧ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ﻦ` ﻴِ ﺣ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﻭ ،ﻲِ ﺑ ` ﻱِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦﹶ ﻇ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﺎ ﻧﹶ ﺃ
` ﺗ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ِ ﻪِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻧ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﹾ ﻥِ ﺇ ٍ ﻺ ﻣ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﺗ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ٍ ﻺ ﻣ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻧ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ،ﻲِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﻲِ ﻓ ` ﻪ
ﺎ ﻋﺍ ﺭِ ﺫ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﺏ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ،ﺎ ﻋﺍ ﺭِ ﺫ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺖ` ﺑ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ ﺍ ﺮ` ﺒِ ﺷ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ﺏ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ،` ﻢ` ﻬ`ﻨِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ
ﹰ ﺔﹶ ﻟ ﻭ` ﺮ ﻫ ` ﻪ` ﺘ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﻲِ ﺸ` ﻤ ﻳ ` ﻲِ ﻧﺎ ﺗﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺎ ﻋﺎ ﺑ ` ﻪ` ﻨِ ﻣ ` ﺖ` ﺑ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ | ﻢﻠﺴﻣ [

Sesungguhnya Aku berdasarkan persangkaan
hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saat
dia mengingat-Ku, jika dia mengingat-Ku dalam
dirinya, maka Akupun akan mengingatnya dalam
diri-Ku, dan jika dia mengingat-Ku di hadapan
orang-orang maka Aku-pun akan mengingatnya
dihadapan makhluk-makhluk yang lebih baik dari
mereka, jika mereka mendekatiku sejengkal maka
Aku akan mendekatinya sehasta dan jika dia
mendekati-Ku sehasta maka Aku mendekatinya
sedepa dan siapa yang mendatangiku dengan
berjalan maka aku mendatanginya dengan berlari.


|| 11 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

5. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN

12 ( ِ ﻪِ ﻠِ ﻋﺎﹶ ﻔﹶ ﻛ ِ ﺮ` ﻴ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﱡ ﻝﺍ` ﺪﻟﺍ ﻭ ،ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻣ ﱡ ﻞﹸ ﻛ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Setiap kebaikan adalah shadaqah, dan orang yang
menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang
yang melakukannya “
(Shahih Al Jami’)

13 ( ﻨِ ﻄ` ﺻﺎِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀ` ﻮ' ﺴﻟﺍ ﻉِ ﺭﺎ ﺼ ﻣ ﻲِ ﻘ ﻳ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ،ِ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌﹶ ﳌﺍ ِ ﻉﺎ
| ·~'=¹ا --=- |

“ Hendaklah kalian mengusahakan kebaikan,
karena hal tersebut dapat melindungi dari mati
secara buruk “
(Shahih Jami’)


|| 12 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

6. KEUTAMAAN BERDAKWAH
DI JALAN ALLAH

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ` ﻲِ ﻨ` ﻧِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﹰ ﺎِ ﳊﺎ ﺻ ﹶ ﻞِ ﻤ ﻋ ﻭ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻋ ﺩ ` ﻦ` ﻤِ ﻣ ﹰ ﻻ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ
ﻦ` ﻴِ ﻤِ ﻠ` ﺴﹸ ﳌﺍ ﻦِ ﻣ | ﺖﻠﺼﻓ · 33 [
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
amal yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku
termasuk orang-orang yang berserah diri “
(Fushshilat 33)

14 ( ﻚﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻜ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ﹰ ﺍﺪِ ﺣﺍ ﻭ ﹰ ﻼ` ﺟﺭ ﻚِ ﺑ ُ ﷲﺍ ﻱِ ﺪ` ﻬ ﻳ ﹾ ﻥَ ﻷ ِ ﷲﺍ ﻭ
ِ ﻢ ﻌ` ﻨﻟﺍ ` ﺮ` ﻤ` ﺣ | ﻢﻠﺴﻣ [
“ Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah
kepada seseorang atas perantara kamu maka
(ganjarannya) lebih baik bagi kalian daripada kalian
mendapatkan seekor onta merah
3)

(Muslim)

15 ( ﺗ ` ﻦ ﻣ ِ ﺭ` ﻮ` ﺟﹸ ﺃ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ِ ﺮ` ﺟَ ﻷﺍ ﻦِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻯ ﺪ` ﻫ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻋ ﺩ ` ﻦ ﻣ ` ﺺﹸ ﻘ` ﻨ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪ ﻌِ ﺒ
ِ ﻡﺎﹶ ﺛﺁ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ِ ﻢﹾ ﺛِ ﻹﺍ ﻦِ ﻣ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ٍ ﺔﹶ ﻟﹶ ﻼ ﺿ ﹶ ﱃِ ﺇ ﺎ ﻋ ﺩ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺎﹰ ﺌ` ﻴ ﺷ ` ﻢِ ﻫِ ﺭ` ﻮ` ﺟﹸ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﻟﹶﺫ
ﹰ ﺎﺌ` ﻴ ﺷ ` ﻢِ ﻬِ ﻣﺎﹶ ﺛﺁ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﺺﹸ ﻘ` ﻨ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪ ﻌِ ﺒﺗ ` ﻦ ﻣ | ﻢﻠﺴﻣ [

“ Siapa yang mengajak kebaikan maka baginya
pahala seperti pahala orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan

1. Onta merah adalah harta benda yang paling tinggi nilainya pada saat itu.
(penterjemah)

|| 13 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
siapa yang mengajak kesesatan maka baginya dosa
seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa
mengurangi dosa mereka sedikitpun “
(Muslim)


7. AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR

ﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ﱃﺎﻌ · ِ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮ` ﻣﹾ ﺄ ﻳ ﻭ ِ ` ﺮ ﻴﹾ ﳋﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ﹶ ﻥ` ﻮ`ﻋ` ﺪ ﻳ ﹲ ﺔ` ﻣﹸ ﺃ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻨِ ﻣ ` ﻦﹸ ﻜ ﺘﹾ ﻟ ﻭ
ﹶ ﻥ` ﻮ` ﺤِ ﻠﹾ ﻔ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﻫ ﻚِ ﺌﹶ ﻟ` ﻭﹸ ﺃ ﻭ ِ ﺮﹶ ﻜ` ﻨﹸ ﳌﺍ ِ ﻦ ﻋ ﹶﻥ` ﻮ ﻬ` ﻨ ﻳ ﻭ

| ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ · 104 [
“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung “
(Ali Imran 104)

16 ( ﺮﹶ ﻜ` ﻨ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮِ ﻜ` ﻨ` ﻳ ،` ﻢِ ﻬِ ﻟ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﺭ` ﻮ` ﺟﹸ ﺃ ﹶ ﻞﹾ ﺜِﻣ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﺎ ﻣ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻲِ ﺘ` ﻣﹸ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﹾ ﻥِ ﺇ
| ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ [
“ Sesungguhnya ada dari ummatku yang diberikan
pahala seperti pahalanya generasi pertama, (hal
tersebut karena) mereka mencegah kemunkaran “
(Silsilah Shahihah)

|| 14 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

8. BELAJAR ALQURAN, MEMBACA
DAN MENGHAFALNYA

17 ( ﻋ ﻭ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻢﱠ ﻠـ ﻌ ﺗ ` ﻦ ﻣ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺮ` ﻴ ﺧ ` ﻪ ﻤﱠ ﻠ | ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ [

“ Sebaik-baik kalian adalah orang yang be-lajar Al
Quran dan yang mengajarkannya “
(Bukhori)


18 ( ` ﻱِ ﺬـﱠ ﻟﺍ ﻭ ،ِ ﺓ ﺭ ﺮ ﺒﻟﺍ ِ ﻡﺍ ﺮِ ﻜﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ ﺮﹶﻔ` ﺴﻟﺍ ﻊ ﻣ ِ ﻪِ ﺑ ` ﺮِ ﻫﺎ ﻣ ﻮ` ﻫ ﻭ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻳ ` ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ
` ﻊ ﺘ` ﻌ ﺘ ﻳ ﻭ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻳ ِ ﻥﺍ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ` ﻪﹶ ﻟ ¯ ﻕﺎ ﺷ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻮ` ﻫ ﻭ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ
| ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ [
“ Orang yang membaca Al Quran dan dia pandai
membacanya maka (nanti di akhirat akan
dikumpulkan) bersama para malaikat yang mulia,
sedangkan orang yang membaca Al Quran dan dia
terbata-bata karenanya serta kesusahan maka
baginya dua pahala “ (Muttafaq
alaih)
19 ( ﹶ ﻻ ،ﺎ ﻬِ ﻟﺎﹶ ﺜ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﺮ` ﺸ ﻌِ ﺑ ﹸ ﺔ ﻨ ﺴ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻭ ،ﹲ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ِ ﷲﺍ ِ ﺏﺎ ﺘِ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﺎﹰ ﻓ` ﺮ ﺣ ﹶ ﺃ ﺮﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ
ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻗﹶ ﺃ ' ﻢـﻟﺁ ' ` ﻑ` ﺮ ﺣ ` ﻢ` ﻴِ ﻣ ﻭ ،` ﻑ` ﺮ ﺣ ` ﻡﹶ ﻻ ﻭ ،` ﻑ` ﺮ ﺣ ` ﻒِ ﻟﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻜﹶﻟ ﻭ ،` ﻑ` ﺮ ﺣ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ [

Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah
maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan
akan dilipatkan gandakan sepuluh, saya tidak
mengatakan , ﺁ ﻢــﻟ ( satu huruf, akan tetapi alif satu
huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf
(Bukhori)


|| 15 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
20 . ِ ﻒ ﺤ` ﺼ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹾ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ،` ﻪﹶ ﻟ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ َ ﷲﺍ ` ﺐِ ﺤ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻩ` ﺮ ﺳ ` ﻦ ﻣ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Siapa senang dirinya mencintai Allah dan Rasul-
Nya maka hendaklah dia membaca Mushhaf ini (Al
Quran) “ (Shahih Bukhori)
21 . ﻟﺍ ِ ﺐِ ﺣﺎ ﺼِ ﻟ ﹸ ﻝﺎﹶ ﻘ` ﻳ ِ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘ · ﻲـِ ﻓ ﹸ ﻞـ` ﺗ ﺮ` ﺗ ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ،ﹾ ﻞ` ﺗ ﺭ ﻭ ،ِ ﻖﺗ` ﺭﺍ ﻭ ،ﹾ ﺃ ﺮﹾ ﻗِ ﺍ
ﺎ ﻫ` ﺅ ﺮﹾ ﻘ ﺗ ٍ ﺔ ﻳﺁ ِ ﺮِ ﺧﺁ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﻚﹶ ﻟِ ﺰ` ﻨ ﻣ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ،ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al Quran :
“Bacalah dan mendaki-lah, bacalah dengan tartil sebagaimana
engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya
kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca “
(Shahih Bukhori)


22 . ٍ ﻡﺎﹶ ﻈِ ﻋ ،ٍ ﺕﺎﹶ ﻔِ ﻠ ﺧ ﹶ ﺙﹶ ﻼﹶ ﺛ ﺪِ ﺠ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ﻰﹶﻟِ ﺇ ﻊ ﺟ ﺭ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ' ﺐِ ﺤ` ﻳﹶ ﺃ
ﺎ ﻨﹾ ﻠﹸ ﻗ ؟ ٍ ﻥﺎ ﻤِ ﺳ · ﻧ ` ﻢ ﻌ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﻪِ ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﻲِ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻬِ ﺑ ﹸ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻳ ٍ ﺕﺎ ﻳﺁ ﹸ ﺙﹶ ﻼﹶ ﺜﹶ ﻓ
ٍ ﻥﺎ ﻤِ ﺳ ٍ ﻡﺎﹶ ﻈِ ﻋ ٍ ﺕﺎﹶ ﻔِ ﻠ ﺧ ِ ﺙﹶ ﻼﹶ ﺛ ` ﻦِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ | ﻢﻠﺴﻣ [

Inginkah salah seorang diantara kalian yang
kembali ke keluarganya membawa tiga ekor onta
yang sedang hamil dan gemuk-gemuk?, kami
berkata : Ya, maka beliau bersabda : tiga ayat yang
kalian baca dalam shalat kalian itu lebih baik dari
tiga ekor onta hamil yang gemuk. (Muslim)

|| 16 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

9. BELAJAR AL QURAN DI MASJID

23 . ` ﺘ ﻳ ،ِ ﷲﺍ ِ ﺕﻮ` ﻴ` ﺑ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺖ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﻊ ﻤ ﺘ` ﺟﺍ ﺎ ﻣ ` ﻪ ﻧ` ﻮ` ﺳ ﺭﺍ ﺪ ﺘ ﻳ ﻭ ،ِ ﷲﺍ ﺏﺎ ﺘِ ﻛ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻠ
ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼﹶ ﳌﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘﱠ ﻔ ﺣ ﻭ ،ﹸ ﺔ ﻤ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘ ﻴِ ﺸﹶ ﻏﻭ ،ﹸ ﺔ ﻨ` ﻴِ ﻜ` ﺴﻟﺍ ` ﻢِ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺖﹶ ﻟ ﺰ ﻧ ﱠ ﻻِ ﺇ ،` ﻢ` ﻬ ﻨ` ﻴﺑ
` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻦ ﻤ` ﻴِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻢ` ﻫ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﻭ | ﻢﻠﺴﻣ [

Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah
Allah yang didalamnya mereka membaca Al Quran
dan mempelajarinya diantara mereka, kecuali akan
diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan
rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta
Allah sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang ada
disisi-Nya. (Muslim)

|| 17 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

10. MEMBERI SALAM

24 ( ِ ﻡﹶ ﻼﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ` ﻦ` ﺴ` ﺣ ﻭ ،ِ ﻡﹶ ﻼ` ﺴﻟﺍ ﹸ ﻝﹾ ﺬ ﺑ ِ ﺓ ﺮِ ﻔ` ﻐﹶ ﳌﺍ ِ ﺕﺎ ﺒِ ﺟ` ﻮ` ﻣ ﱠ ﻥِ ﺇ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Sesungguhnya yang pasti mendatangkan ampunan
adalah mengucapkan salam dan pembicaraan yang
baik. (Shahih Al-Jami’)

25 ( ` ﺘ ﺣ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻠ` ﺧ` ﺪ ﺗ ﹶ ﻻ ` ﻢﹸ ﻜﱡ ﻟ` ﺩﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ﻭﹶ ﺃ ،ﺍ` ﻮ' ﺑﺎ ﺤ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺍﻮ` ﻨِ ﻣ` ﺆ` ﺗ ﹶﻻ ﻭ ،ﺍﻮ` ﻨِ ﻣ` ﺆ` ﺗ ﻰ
` ﻢﹸ ﻜ ﻨ` ﻴ ﺑ ﻡﹶ ﻼ` ﺴﻟﺍ ﺍﻮ` ﺸﹾ ﻓﹶ ﺃ ،` ﻢ` ﺘ` ﺒ ﺑﺎ ﺤ ﺗ ` ﻩ` ﻮ` ﻤ`ﺘﹾ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ٍ ﺀ` ﻲ ﺷ ﻰﹶ ﻠ ﻋ
| ﻢﻠﺴﻣ [
Tidak masuk syurga kecuali kalian beriman, dan
tidak beriman sebelum kalian saling mencintai,
maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika
kalian kerjakan kalian akan saling mencintai,
sebarkanlah salam diantara kalian. (Muslim)


|| 18 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
11. BERJABAT TANGAN

26 ( ،ِ ﻪِ ﺒِ ﺣﺎ ﺻ ِ ﺪ ﻴِ ﺑ ﺎ ﻤ` ﻫ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺬ ﺧﹶ ﺄﹶ ﻓ ،ﺎ ﻴﹶ ﻘ ﺘﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴ ﻤِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ﺎ ﻤﱡ ـﻳﹶ ﺃ ،ﺎ ﺤﹶ ﻓﺎ ﺼ ﺘﹶ ﻓ
ﹲ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﺎ ﻤ` ﻬ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ﻭ ﺎﹶ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺗ ،ﺎ ﻌ` ﻴِ ﻤﺟ ﹶ ﱃﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ﺍ ﺪِ ﻤ ﺣ ﻭ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa saja diantara dua orang muslim yang
berjumpa, kemudian salah seorang diantara
keduanya mengambil tangan sahabatnya untuk
berjabat tangan, dan mereka memuji Allah
semuanya, (maka jika mereka) berpisah tidak ada
dosa diantara mereka berdua.(Shahih Al-Jami’)

|| 19 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
12. CINTA KARENA ALLAH

27 ( ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ j · ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ` ﻲِ ﻓ ﻦ` ﻴ` ﺑﺎ ﺤ ﺘ` ﻤﹾ ﻠِ ﻟ ` ﻲِ ﺘ` ﺒ ﺤ ﻣ ` ﺖﱠ ﻘ ﺣ .
ﻋ ` ﻲِ ﻓ ﹶ ﻥ` ﻮ' ﺑﺎ ﺤ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻘ` ﻳ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ﹶ ﻥﻮ' ﻴِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻢِ ﻬِ ﻧﺎﹶ ﻜ ﻤِ ﺑ ﺎ ﻬﹸ ﻄِ ﺒ` ﻐ ﻳ ٍ ﺭ` ﻮ` ﻧ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺮِ ﺑﺎ ﻨ ﻣ ﻰﹶ ﻠ
ُ ﺀﺍ ﺪ ﻬ' ﺸﻟﺍ ﻭ | ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Layak untuk mendapatkan cintaKu bagi orang yang
saling mencintai karena-Ku. Orang yang saling
mencintai karena-Ku (di hari kiamat) akan
ditempatkan di menara dari cahaya, tempat yang
diingini oleh para nabi, orang-orang yang benar dan
para syuhada (Shahih Jami’)

28 ( ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ · ﻡ` ﻮ ﻴﹾ ﻟﹶ ﺍ ،ﻲِ ﻟﹶ ﻼ ﺠِ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻮ' ﺑﺎ ﺤ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻦ` ﻳﹶ ﺃ
ِ ﻇﹸ ﺃ ﻲﱢ ﻠِ ﻇ ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞِ ﻇ ﹶ ﻻ ﻡ` ﻮ ﻳ ﻲﱢ ﻠِ ﻇ ﻲِ ﻓ ` ﻢ` ﻬﱡ ﻠ
| ﻢﻠﺴﻣ [

Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman pada hari
kiamat : Mana orang-orang yang saling mencintai
karena kebesaran-Ku, hari ini Aku akan menaungi
mereka pada saat tidak ada naungan selain
naungan-Ku “ (Muslim)

29 ( ِ ﷲ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻪ' ﺒِ ﺤ` ﻳ ﹶ ﻻ َ ﺀ` ﺮ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﺐِ ﺤ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ،ِ ﻥﺎ ﻤ` ﻳِ ﻹﺍ ﻢ` ﻌﹶ ﻃ ﺪِ ﺠ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
| ﻢﻠﺴﳌﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, maka
cintailah seseorang hanya karena Allah.


|| 20 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
13. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENA
ALLAH TA’ALA

30 ( ِ ﷲﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﺧﹶ ﺃ ﺭﺍ ﺯ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻀ` ﻳِ ﺮ ﻣ ﺩﺎ ﻋ ` ﻦ ﻣ · ﺏﺎﹶ ﻃ ﻭ ﺖ` ﺒِ ﻃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ٍ ﺩﺎ ﻨ` ﻣ ` ﻩﺍ ﺩﺎ ﻧ
ﹰ ﻻِ ﺰ` ﻨ ﻣ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺕﹾ ﺃ` ﻮ ﺒ ﺗ ﻭ ، ﻙﺎ ﺸ` ﻤ ﻣ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Siapa yang mengunjungi orang sakit atau
mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan
ada yang memanggilnya: Kebaikan buatmu dan
perjalananmu, dan pesanlah tempatmu di syurga
(Shahih Bukhori)


|| 21 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
14. MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHI
KEBUTUHAN MEREKA

31 ( ِ ﻪِ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ِ ﻦﹸ ﻜ ﻳ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ِ ﺔ ﺟﺎ ﺣ ` ﻲِ ﻓ ` ﻦﹸﻜ ﻳ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya,
niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya
(Shahih Al-Jami)
32 ( ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ِ ﻥ` ﻮ ﻋ ﻲِ ﻓ ` ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ِ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﻥ` ﻮ ﻋ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ﻭ | ﻢﻠﺴﻣ [

Allah akan selalu menolong hambanya selama
hambanya selalu menolong saudaranya.
(Muslim)

33 ( ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ' ﺐ ﺣﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲِ ﻓ ِ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻲِ ﺧﹶ ﺃ ﻊ ﻣ ` ﻲـِ ﺸ` ﻣﹶ ﺃ ﹾ ﻥَ ِ ﻷ ﻭ
ﺍ ﺮ` ﻬ ﺷ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻒِ ﻜ ﺘ` ﻋﹶ ﺃ
| ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ [

Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya yang muslim
dalam rangka memenuhi kebutuhannya hal itu lebih saya
sukai dari i’tikaf di masjid selama sebulan
(Silsilah shahihah)

34 ( ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﺖ` ﺒﹶ ﺛ ،` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﻬ ﺘِ ﺒﹾ ﺜ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻪِ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲِ ﻓ ِ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ﻊ ﻣ ﻰ ﺸ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﻰﹶ ﻟﺎ
` ﻡﺍ ﺪﹾ ﻗَ ﻷﺍ ﱠ ﻝِ ﺰ ﺗ ﻡ` ﻮ ﻳ ` ﻪ ﻣ ﺪﹶ ﻗ
| ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ [
Siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam
rangka memenuhi kebutuhannya hingga terpenuhi
kebutuhannya, maka Allah akan memantapkan
kakinya pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir
(hari kiamat)
( Silsilah Shahihah)

|| 22 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN

35 ( ﻲِ ﻀﹾ ﻘ ﺗ ` ﻭﹶ ﺃ ،ﺍ ﺭ` ﻭ` ﺮ` ﺳ ِ ﻦِ ﻣ` ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻚ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻞِ ﺧ` ﺪ` ﺗ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ
ﺍ ﺰ` ﺒ` ﺧ ` ﻪ ﻤِ ﻌﹾ ﻄ` ﺗ ` ﻭﹶ ﺃ ،ﺎ ﻨ` ﻳ ﺩ ` ﻪ` ﻨ ﻋ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Sebaik-baik amalan adalah mendatangkan
kesenangan terhadap saudaramu yang beriman,
melunaskan hutangnya dan memberinya makan
dengan sekerat roti “
(Shahih Jami’)|| 23 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
16. UTANG

36 ( ﹰ ﺓ` ﺮ ﻣ ﺎ ﻬِ ﺘﹶ ﻗ ﺪ ﺼﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ِ ﻦ` ﻴ ﺗ` ﺮ ﻣ ﺎ ﻤِ ﻠ` ﺴ`ﻣ ` ﺽِ ﺮﹾ ﻘ` ﻳ ٍ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
| ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Seorang muslim yang memberikan pinjaman
kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali
maka itu bagaikan sedekah darinya sekali
Shahih Ibnu Majah)


|| 24 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
17. MENOLONG ORANG DALAM
MASALAH UTANG

37 ( ﻊ ﺿ ﻭ ` ﻭﹶ ﺃ ،ﺍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ﺮﹶ ﻈ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ` ﻪﱡ ﻠِ ﻇ ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞِ ﻇ ﹶ ﻻ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻪﱢ ﻠِ ﻇ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻪﱠ ﻠﹶ ﻇﹶﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang menunda (pembayaran utang) orang
yang kesulitan atau menggugurkannya niscaya
akan Allah berikan dia naungan pada hari tidak
ada naungan selain naungan-Nya (Shahih Jami’)

38 ( ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ﺮ` ﺴ ﻳ ٍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺮ` ﺴ ﻳ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang
yang kesulitan niscaya akan Allah berikan
kemudahan baginya di dunia dan akhirat
(Shahih Jami’)


39 ( ` ﻩﺎ ﺘﹶ ﻔِ ﻟ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻜﹶ ﻓ ، ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ` ﻦِ ﻳﺍ ﺪ` ﻳ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ · ﺍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ﺖ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ
` ﻪ` ﻨ ﻋ ﺯ ﻭﺎ ﺠ ﺘﹶ ﻓ ُ ﷲﺍ ﻰِ ﻘﹶ ﻠﹶ ﻓ ،ﺎ` ﻨ ﻋ ﺯ ﻭﺎ ﺠ ﺘ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻞ ﻌﹶ ﻟ ،` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﺯ ﻭﺎ ﺠ ﺘﹶ ﻓ
| ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ [
Dahulu ada seseorang yang memiliki piutang
kepada orang-orang, maka dia berkata kepada
anaknya : “ Jika kamu mendapatkan orang yang
kesulitan biarkanlah, semoga Allah akan
memaafkan (kesalahan) kita, maka tatkala dia
berjumpa dengan Allah, Dia (Allah) melewatkan
(memaafkan)-nya.
(muttafaq alaih)|| 25 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
40 ( ` ﻭﹶ ﺃ ،ٍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ` ﻦ ﻋ ` ﺲﱢ ﻔ ﻨ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﻟﺍ ِ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﺏ ﺮﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻴِ ﺠ` ﻨ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻩ` ﺮﺳ ` ﻦ ﻣ
` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻊ ﻀ ﻳ | ﻢﻠﺴﻣ [
Siapa yang ingin ditolong Allah dari kesusahan hari
kiamat maka berilah tangguh (pembayaran utang)
bagi orang yang kesulitan atau gugurkanlah
(muslim)

|| 26 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
18. MENUTUPI AIB ORANG LAIN

41 ( ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ُ ﷲﺍ ﺮ ﺘ ﺳ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﺮ` ﺘ` ﺴ ﻳ ﹶ ﻻ
| ﻢﻠﺴﻣ [
Seorang hamba yang menutupi aib hamba lainnya
di dunia niscaya Allah tutup aibnya di hari kiamat
(Muslim)

42 ( ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﺘ ﺳ ﺎ ﻤِ ﻠ` ﺴ`ﻣ ﺮ ﺘ ﺳ ` ﻦ ﻣ
| ﻢﻠﺴﻣ [
Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat
(muslim)|| 27 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
19. MEMBELA KEHORMATAN
ORANG MUSLIM

43 ( ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ` ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻪِ ﻬ` ﺟ ﻭ ` ﻦ ﻋ ُ ﷲﺍ ` ﺩ ﺭ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ِ ﺽ` ﺮ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﺩ ﺭ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Siapa yang membela kehormatan saudaranya,
niscaya Allah akan melindugi wajahnya dari api
neraka pada hari kiamat “
(Shahih Jami’)

44 ( ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﺼ ﻧ ِ ﺐ` ﻴ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﻬﹶ ﻈِ ﺑ ` ﻩﺎ ﺧﹶ ﺃ ﺮ ﺼ ﻧ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Siapa yang menolong saudaranya dari kejauhan
maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat
“ (Shahih Jami’)
|| 28 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
20. MENDAMAIKAN MANUSIA

Allah swt berfirman:
ٍ ﺡﹶ ﻼ` ﺻِ ﺇ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻣ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺼِ ﺑ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻢ` ﻫﺍ ﻮ` ﺠ ﻧ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺮ` ﻴِ ﺜﹶ ﻛ ﻲِ ﻓ ﺮ` ﻴ ﺧ ﹶ ﻻ
ِ ﻪ` ﻴِ ﺗ` ﺆ` ﻧ ﻑ` ﻮ ﺴﹶ ﻓ ِ ﷲﺍ ِ ﺓﺎ ﺿ` ﺮ ﻣ َ ﺀﺎ ﻐِ ﺘِ ﺑﺍ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﹾ ﻞ ﻌﹾ ﻔ ﻳ ` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻤ` ﻴِ ﻈ ﻋ ﺍ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ
| ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ · 114 [
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang
yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau
berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian
diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka
kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar “
(An Nisa 114)
ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ ؟ ِ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﻡﺎ ﻴ` ﺼﻟﺍ ِ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺄِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺮِ ﺒ` ﺧﹸ ﺃ ﹶ ﻻﹶ ﺃ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ،ﻰﹶ ﻠ ﺑ
` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ِ ﺕﺍﹶ ﺫ ` ﺡﹶ ﻼ` ﺻِ ﺇ ِ ﻦ
, ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Maukah engkau aku beritahukan (perbuatan)
yang lebih utama derajatnya dari puasa, shalat dan
shadaqah ?, mereka menjawab : Ya, beliau
bersabda : Mendamaikan antara dua pihak “
(Shahih Abu Daud)
|| 29 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
21. SILATURAHIM

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ِ ﷲﺍ ِ ﺏﺎـ ﺘِ ﻛ ِ ﰲ ٍ ﺾ` ﻌ ﺒـِ ﺑ ﻰـﹶ ﻟ` ﻭﹶ ﺃ ` ﻢ` ﻬ`ﻀ` ﻌ ﺑ ِ ﻡﺎ ﺣ` ﺭَ ﻷﺍ ﺍﻮﹸ ﻟ` ﻭﹸ ﺃ ﻭ
, ﻝﺎﻔﻧﻷﺍ · 75 .
“ Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat
itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah “
(Al Anfal 75)
` ﻊِ ﺋﺎ ﻨ ﺻ ،` ﺏ` ﺮﻟﺍ ﺐ ﻀﹶ ﻏ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﺗ ` ﺮ` ﺴﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻭ ،ِ ﺀ` ﻮ' ﺴﻟﺍ ﻉِ ﺭﺎ ﺼ ﻣ ﻲِ ﻘ ﺗ ِ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤﹾ ﻟﺍ
ِ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﺪ` ﻳِ ﺰ` ﺗ ِ ﻢِ ﺣ` ﺮﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻠِ ﺻ ﻭ , ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Orang-orang yang berbuat kebaikan melindungi
dirinya dari mati buruk, shadaqah yang
disembunyikan akan meredam murkan Robb,
silaturrahmi akan menambah umur “ (Shahih
Targhib)
ِ ﻥﺎ ﻨﹾ ﺛِ ﺍ ِ ﻢِ ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻱِ ﺫ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ،ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ِ ﻦ` ﻴِ ﻜ` ﺴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ · ﹲ ﺔﹶ ﻠِ ﺻ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ
, ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Shadaqah terhadap orang miskin akan dinilai
shadaqah, dan (shadaqah) terhadap sanak saudara
dinilai dua : shadaqah dan penyambung
silaturahim “ (Shahih Targhib)
ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ﻭ ،ِ ﻢِ ﺣ` ﺮﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻠِ ﺻ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﺑﺍ ﻮﹶ ﺛ ﹸ ﻞﺠ` ﻋﹶ ﺃ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ` ﻊ` ﻴِ ﻃﹸ ﺃ ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ
` ﺮﻟﺍ ِ ﺔ ﻌ` ﻴِ ﻄﹶ ﻗ ﻭ ِ ﻲ` ﻐ ﺒﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺎ ﺑﺎﹶ ﻘِ ﻋ ﹸ ﻞ ﺠ` ﻋﹶ ﺃ ِ ﻢِ ﺣ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Tidak ada ketaatan kepada Allah swt yang lebih
cepat mendapatkan pahalanya kecuali silaturahim
(menyambung persaudaraan), dan tidak ada suatu

|| 30 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
kemunkaran yang lebih cepat mendatangkan
hukuman kecuali memutus persaudaraan “ (Shahih
Jami’)

|| 31 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
22. AKHLAQ YANG BAIK

ِ ﻦ ﺴ ﺤﹾ ﻟﺍ ِ ﻖﹸ ﻠ` ﺨﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ِ ﻥﺍ ﺰ` ﻴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹸ ﻞﹶ ﻘﹾ ﺛﹶ ﺃ ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam
timbangan selain akhlak yang baik “ (Shahih Jami)
ِ ﺕﺎ ﺟ ﺭ ﺩ ِ ﻪِ ﻘﹸ ﻠ` ﺧ ِ ﻦ` ﺴ` ﺤِ ﺑ ` ﻙِ ﺭ` ﺪ` ﻴﹶ ﻟ ﹶ ﻞـ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ِ ﺭﺎ ﻬ` ﻨﻟﺍ ِ ﻢِ ﺋﺎ ﺻ ِ ﻞ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ ِ ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻗ , ﺢﻴﺤﺻ
ﻊﻣﺎﳉﺍ .
“ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik
akan mendapatkan derajat orang yang bangun
malam (beribadah), dan puasa pada siang harinya”
` ﻨِ ﺳﺎ ﺣﹶ ﺃ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹰ ﻻِ ﺰ` ﻨ ﻣ ﻲ` ﻨِ ﻣ ` ﻢـﹸ ﻜﺑ ﺮﹾ ﻗﹶ ﺃ ﱠ ﻥِ ﺇ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎﹰ ﻗﹶ ﻼ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﻜ , ﺢﻴﺤﺻ
ﻊﻣﺎﳉﺍ .
“ Sesungguhnya orang yang paling dekat diantara
kalian kepadaku pada hari kiamat adalah mereka
yang akhlaknya baik di dunia “ (Shahih Jami’)

|| 32 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
23. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DI
JALAN

` ﻳِ ﺮﱠ ﻄﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ﻯﹶ ﺫَ ﻷﺍ ِ ﻂ` ﻣﹶ ﺃ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻚﹶ ﻟ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻖ , ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ .
“ Singkirkanlah segala rintangan dari jalan karena
bagimu hal itu bernilai shadaqah “ (Silsilah
Shahihah)
،ﹰ ﺔـ ﻨ ﺴ ﺣ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺐ ﺘﹶ ﻛ ،` ﻢِ ﻬ` ﻳِ ﺫ` ﺆ` ﻳ ﹰ ﺎﺌ`ﻴ ﺷ ﻦ` ﻴِ ﻤِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻖ` ﻳِ ﺮﹶ ﻃ ` ﻦِ ﻣ ﺝ ﺮ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻠ ﺧ` ﺩﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐ ﺘﹶ ﻛ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Siapa yang menyingkirkan bahaya apa saja dari
jalannya kaum muslimin, Allah akan mencatat
baginya kebaikan, dan siapa yang dicatat baginya
kebaikan maka Allah akan memasukkannya ke
dalam syurga “ (Shahih Jami’)

|| 33 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
24. MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN

` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ،ِ ﷲﺍ ِ ﻖﹾ ﻠ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ` ﻖﹾﻠ ﺧ ﹶ ﻻ ﻭ ،¯ ﻲِ ﻣ ﺩﺁ ` ﻪ` ﻨِ ﻣ ﹾ ﻞﹸ ﻛﹾ ﺄ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ،ﹰ ﺎﺳ` ﺮﹶ ﻏ ﺱﺮﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ
ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ , ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ .
“ Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan,
kemudian dimakan sebagiannya anak Adam atau
diantara makhluk Allah, niscaya baginya (pahala)
shadaqah “ (Bukhori)
ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﻣ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻩِ ﺮ` ﺒﹶ ﻗ ` ﻲِ ﻓ ﻮ` ﻫ ﻭ ` ﻦ` ﻫ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ِ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻠِ ﻟ ` ﻱِ ﺮ` ﺠ ﻳ ` ﻊ` ﺒ ﺳ · ﻯ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹾ ﻠِ ﻋ ﻢﱠ ﻠ ﻋ ` ﻦ ﻣ
ﹶ ﺃ ﺍ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻰ ﻨ ﺑ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﻼ` ﺨ ﻧ ﺱ ﺮﹶ ﻏ ` ﻭﹶﺃ ﺍ ﺮﹾ ﺌِ ﺑ ﺮﹶ ﻔ ﺣ ` ﻭﹶ ﺃ ﺍ ﺮ` ﻬ ﻧ ﻙ ﺮ ﺗ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎﹰ ﻔ ﺤ` ﺼ` ﻣ ﹶ ﺙ ﺭ ﻭ ` ﻭ
ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﻣ ﺪ` ﻌ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ﺍ ﺪﹶ ﻟ ﻭ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Tujuh (golongan) yang tetap mengalir bagi mereka
pahalanya saat dia di kubur setelah kematiannya :
Yang mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai,
menggali (membuat) sumur, mewariskan mushaf,
meninggalkan anak yang memintakan ampun
untuknya setelah kematiannya “ (Shahih Jami’)|| 34 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
25. JUJUR

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﻦ` ﻴِ ﻗِ ﺩﺎ` ﺼﻟﺍ ﻊ ﻣ ﺍ` ﻮ` ﻧ` ﻮﹸ ﻛ ﻭ َ ﷲﺍ ﺍﻮﹸ ﻘ` ﺗﺍ ﺍﻮ` ﻨ ﻣﺁ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﺎ ﻳ , ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ
· 119 .
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-
orang yang benar “ (At Taubah 119)
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻱِ ﺪ` ﻬ ﻳ ` ﺮِ ﺒﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﻭ ،` ﺮِ ﺒﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِﺇ ` ﻱِ ﺪ` ﻬ ﻳ ﻕ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ،ِ ﻕ` ﺪ` ﺼﻟﺎِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
, ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran
mengarahkanya kepada kebaikan, dan kebaikan
mengarahkan kepada syurga “ (Shahih Jami’)

|| 35 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
26. PENYAYANG

ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ٍ ﺐ` ﻳِ ﺮﹶ ﻗ ٍ ﻞ` ﻬ ﺳ ٍ ﻦ` ﻴﹶ ﻟ ٍ ﻦ` ﻴ ﻫ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻡِ ﺮ` ﺣ
, ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ .
“ Diharamkan bagi neraka setiap orang yang
santun, sopan dan memudahkan serta dekat
dengan manusia “ (Silsilah Shahihah)
ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ﺎ ﻳ · ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻲِ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﹶ ﻻﺎ ﻣ ِ ﻖﹾ ﻓ` ﺮﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻲِ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﻭ ، ﻖﹾﻓ` ﺮﻟﺍ ' ﺐِ ﺤ` ﻳ ` ﻖ` ﻴِ ﻓ ﺭ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ
ﺍ ﻮِ ﺳ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻲﹶ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﹶ ﻻﺎ ﻣ ﻭ ،ِ ﻒ` ﻨ` ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﻩ
, ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Wahai Aisyah : Sesungguhnya Allah Maha Lembut
dan menyukai kelembutan, dan Dia memberikan
bagi sikap kelembutan apa-apa yang tidak
diberikan bagi sikap kekasaran dan apa-apa yang
tidak diberikan kepada sikap selainnya “ (Shahih
Jami’)
ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻤِ ﺣ ﺭ ،ٍ ﺭ` ﻮﹸ ﻔ` ﺼ` ﻋ ﹶ ﺔ ﺤ`ﻴِ ﺑﹶ ﺫ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﻢِ ﺣ ﺭ ` ﻦ ﻣ
, ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ .
“ Siapa yang memiliki rasa belas kasih meskipun
terhadap sembelihan burung merpati, niscaya Allah
akan menyayanginya pada hari kiamat “ (Bukhori)
MENAHAN AMARAH
ِ ﺱ` ﻭ` ﺅ` ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ُ ﷲﺍ ` ﻩﺎ ﻋ ﺩ ،` ﻩﹶ ﺬﱢ ﻔ ﻨ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻊ` ﻴِ ﻄ ﺘ` ﺴ ﻳ ﻮ` ﻫ ﻭ ﺎﹰ ﻈ` ﻴﹶ ﻏ ﻢﹶ ﻈﹶ ﻛ ` ﻦ ﻣ
َ ﺀﺎ ﺷ ِ ﺭ` ﻮ` ﺤﹾ ﻟﺍ ` ﻱﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ` ﻩ ﺮ` ﻴ ﺨ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻖِ ﺋﹶ ﻼ ﺨﹾﻟﺍ , ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Siapa yang mampu menahan amarah sedangkan
dia mampu melakukannya, Niscaya Allah akan

|| 36 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya
hingga Dia memilihkan untuknya bidadari yang
disukainya “
(Shahih Turmuzi)

|| 37 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
27. KEUTAMAAN TAQWA

Allah swt berfirman :
ﺎ ﺟ ﺮ` ﺨ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻌ` ﺠ ﻳ َ ﷲﺍ ِ ﻖ` ﺘ ﻳ ` ﻦ ﻣ ﻭ | ﻕﻼﻄﻟﺍ · 2 [
“ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar “ (At-
Thalaq : 2)


|| 38 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
28. TAWADHU KARENA ALLAH SWT.

ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻌﹶ ﻓ ﺭ ﱠ ﻻِ ﺇ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻊ ﺿﺍ ﻮ ﺗ ﺎ ﻣ , ﻢﻠﺴﻣ .
“ Siapa yang tawadhu’ karena Allah niscaya Allah
akan mengangkat (derajatnya) “ (Muslim)
SABAR
Allah swt berfirman :
ٍ ﺏﺎ ﺴِ ﺣ ِ ﺮ` ﻴ ﻐِ ﺑ ﻢ` ﻫ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﹶ ﻥﻭ` ﺮِ ﺑﺎ` ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻓ ﻮ` ﻳ ﺎ ﻤ` ﻧِ ﺇ , 10 . ﺮﻣﺰﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ
Tiada lain disempurnakan pahala orang yang sabar
dengan tanpa hitungan.
[Az-Zumar :10]
Nabi bersabda yang artinya :
Orang beriman sungguh menakjubkan, Semua
perkaranya baik baginya, dan hal tersebut tidak
terjadi kecuali bagi seorang mu’min, jika dia
mendapatkan kebaikan dia bersyukur karena itu
baik baginya, dan jika dia mendapatkan keburukan
dia bersabar, karena itu baik baginya (Muslim)

|| 39 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
29. ZUHUD TERHADAP DUNIA

` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻚ' ﺒِ ﺤ` ﻳ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻱِ ﺪ` ﻳﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻴِ ﻓ ` ﺪ ﻫ` ﺯﺍ ﻭ ،ُ ﷲﺍ ﻚ' ﺒِ ﺤ` ﻳ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﺪ ﻫ` ﺯِ ﺍ
, ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ .
“ Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allah
akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap
apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka
akan mencintaimu “ (Silsilah Shahihah)

|| 40 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
30. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﺎ ﻨ` ﺴ` ﺣ ِ ﻪ` ﻳ ﺪِ ﻟﺍ ﻮِ ﺑ ﹶ ﻥﺎ ﺴ` ﻧِ ْ ﻹﺍ ﺎ ﻨ` ﻴ` ﺻ ﻭ ﻭ , ﺕﻮﺒﻜﻨﻌﻟﺍ · 8 .
“ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan
kepada dua orang ibu-bapaknya “ (Al Ankabut 8)
ِ ﺪِ ﻟﺍ ﻮﹾ ﻟﺍ ِ ﻂ` ﺨ` ﺳ ﻲِ ﻓ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻂ` ﺨ` ﺳ ﻭ ،ِ ﺪِ ﻟﺍ ﻮﹾ ﻟﺍ ﻰ ﺿِﺭ ﻲِ ﻓ ` ﺏ` ﺮﻟﺍ ﻰ ﺿِ ﺭ
“ Ridhonya Robb terletak pada ridho orang tua, dan
murkanya Robb terletak pada murkanya orang tua
“ (Silsilah Shahihah)
ﹶ ﻞ` ﻴِ ﻗ ` ﻪﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﻢِ ﻏ ﺭ ،` ﻪﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﻢِ ﻏ ﺭ ،` ﻪﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﻢِ ﻏ ﺭ · ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ · ﻙ ﺭ` ﺩﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻫﹶ ﻼِ ﻛ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻤ` ﻫ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ،ِ ﺮ ﺒِ ﻜﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻨِ ﻋ ِ ﻪ` ﻳ ﻮ ﺑﹶ ﺃ ﻢﻠﺴﻣ
“ Celaka, celaka, celaka, (shahabat) bertanya : Siapa
ya Rasulullah ? : “Siapa yang mendapatkan kedua
orang tuanya disaat tua, salah satunya atau
keduanya tapi tidak masuk syurga “ (Muslim)

|| 41 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
31. BERBAKTI KEPADA BIBI

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﻡﺎ ﺣ` ﺭَ ﻷﺍ ﻭ ِ ﻪِ ﺑ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻟَ ﺀﺎ ﺴ ﺗ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ َ ﷲﺍ ﺍﻮﹸ ﻘ` ﺗﺍ ﻭ
, ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ · 1 .
Allah swt berfirman : “ Dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahim “ (An-Nisa:1)
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ · ﻲِ ﻟ ﹾ ﻞ ﻬﹶ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻴِ ﻈ ﻋ ﺎ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﺖ` ﺒ ﺻﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِﺇ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ
` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ٍ ﺔ ﺑ` ﻮ ﺗ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ´ ﻡﹸ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻫ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ،ﹶ ﻻ · ؟ ٍ ﺔـﹶ ﻟﺎ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻫ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ` ﻢ ﻌ ﻧ . ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﺎ ﻫ` ﺮِ ﺒﹶ ﻓ ' ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Seseorang mendatangi Rasulullahshollallohu
‘alaihi wa sallam dan berkata : “ Ya Rasulullah,
sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa
yang besar, apakah aku dapat bertaubat ?”, beliau
bersabda : “ Apakah ibumu masih ada ?”, dia
berkata : “ Tidak “, beliau bersabda : “ Apakah
kamu punya bibi ?”, : “Ya”, beliau bersabda : “
Berbuat baiklah kepadanya “. Shahih Turmuzi.

|| 42 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
32. MEMPERHATIKAN PARA JANDA,
ANAK YATIM DAN ANAK WANITA.

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ `ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ' · ِ ﺔﹶ ﻠ ﻣ` ﺭَ ﻷﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻲِ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ
،` ﺮ` ﺘﹾ ﻔ ﻳ ﹶ ﻻ ِ ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻘﹾ ﻟﹶ ﺎﻛ ﻭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﺒِ ﺴ` ﺣﹶ ﺃ ﻭ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ِ ﺪِ ﻫﺎ ﺠ` ﻤﹾ ﻟﹶ ﺎﻛ ِ ﻦ` ﻴِ ﻜ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻭ
` ﺮِ ﻄﹾ ﻔ` ﻳ ﹶ ﻻ ِ ﻢِ ﺋﺎ` ﺼﻟﺎﹶ ﻛ ﻭ ' ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dari
Rasulullah beliau bersabda : “ Orang yang
memperhatikan janda dan orang miskin bagaikan
mujahid di jalan Allah “ saya (Abu Hurairah)
mengira beliau juga bersabda : “ Bagaikan orang
yang beribadah tiada henti dan bagaikan orang
yang selalu shoum “ (Muttafaq alaih)
ﺍﹶ ﺬﹶ ﻜ ﻫ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻢ` ﻴِ ﺘ ﻴﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞِ ﻓﺎﹶ ﻛ ﻭ ﺎ ﻧﹶ ﺃ . ﻰﹶ ﻄ` ﺳ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹸ ﺔ ﺑﺎ` ﺒ` ﺴﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴ ﻌ` ﺒ` ﺻﹶ ﺄِ ﺑ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ '
, ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ .
“ Saya dan orang yang mengurusi anak yatim
(nanti) di Syurga seperti ini, seraya mengisyaratkan
dua jarinya
` ﻢﹶ ﻟ ،ٍ ﻢ` ﻴِ ﺘ ﻳ ﺱﹾ ﺃ ﺭ ﺢ ﺴ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺕ` ﺮ ﻣ ٍ ﺓ` ﺮ ﻣ ﹼ ﻞﹸ ﻛ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ،ُ ﷲﺍ ﱠﻻِ ﺇ ` ﻪ` ﺤ ﺴ` ﻤ ﻳ
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻮ` ﻫ ﻭ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ` ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ٍ ﻢ` ﻴِ ﺘﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔ ﻤ` ﻴِ ﺘ ﻳ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ٍ ﺕﺎ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﻩ` ﺪ ﻳ
ِ ﻦ` ﻴ ﺗﺎ ﻬﹶ ﻛ . ﻰﹶ ﻄ` ﺳ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹸ ﺔ ﺑﺎ` ﺒ` ﺴﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴ ﻌ` ﺒ` ﺻﹶ ﺃ ﻦ` ﻴ ﺑ ﻕ` ﺮﹶﻓ ﻭ ,' ﺪﲪﺃ 5 | 250 .
“Siapa yang mengusap kepala anak yatim karena
Allah, maka setiap usapan tangannya akan
melahirkan beberapa kebaikan, dan barang siapa
yang berbuat kebaikan kepada anak yatim wanita
maupun laki-laki yang ada padanya, maka saya

|| 43 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
akan bersamanya di syurga seperti ini, seraya
mengacungkan kedua jarinya, jari telunjuk dan
tengah “ (Ahmad 5/250)
ﺎـﱠ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻤ` ﻬ ﺒِ ﺤ ﺻ ` ﻭﹶ ﺃ ` ﻩﺎ ﺘ ﺒِ ﺤ ﺻ ﺎ ﻣ ﺎ ﻤِ ﻬ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﻦ` ﺴ` ﺤ ﻴﹶ ﻓ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻨ` ﺑﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻙِ ﺭ` ﺪ` ﺗ ٍ ﻞ` ﺟ ﺭ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻩﺎ ﺘﹶ ﻠ ﺧ` ﺩﹶ ﺃ , ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Seseorang yang memiliki dua orang anak wanita
lalu diperlakukannya dengan baik selama
keduanya bersamanya atau dia menemani
keduanya kecuali keduanya memasukkannya ke
syorga [Shohih Ibnu Majah]

|| 44 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
33. WUDHU

` ﻦِ ﻣ ﺝ` ﺮ` ﺨ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻩِ ﺪ ﺴ ﺟ ` ﻦِ ﻣ ` ﻩﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺧ ` ﺖ ﺟﺮ ﺧ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ
ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻔﹾ ﻇﹶ ﺃ ﺖ` ﺤ ﺗ , ﻢﻠﺴﻣ .
Siapa yang berwudu dan melakukannya dengan
baik, maka segala kesalahannya keluar dari
tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya”
،ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴـ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰـِ ﻟِ ﺇ ِ ﻡﺍ ﺪـﹾ ﻗَ ﻷﺍ ﹸ ﻝﺎ ﻤ` ﻋِ ﺇ ﻭ ،ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀ` ﻮُ ـﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻍﺎـ ﺒ` ﺳِ ﺇ
` ﺴﹸ ﻏ ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞِ ﺴ` ﻐ ﻳ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺭﺎﹶ ﻈِ ﺘ` ﻧﺍ ﻭ ﹰ ﻼ , ﺢﻴﺤــــﺻ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ .
“ Menyempurnakan wudhu pada saat tidak
menyenangkan, dan berjalan kaki ke masjid, dan
menunggu shalat setelah shalat dapat mencuci
(menghapus) kesalahan hingga bersih “ (Shahih
Targhib)
` ﻢﹸ ﺛ ،` ﻩُ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻭ ` ﻦ` ﺴ` ﺤ ﻴﹶ ﻓ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﹶ ﺄـ` ﺿ ﻮ ﺘ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪـ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹶ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻲﱢﻠ ﺼ` ﻳ
ﺎ ﻬ` ﻴِ ﻠ ﺗ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﻭ ' ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Seseorang yang berwudhu dengan sempurna,
kemudian melakukan shalat, niscaya dirinya akan
diampuni antara shalatnya hingga shalat
berikutnya” Muttafaq alaih.

|| 45 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
34. WUDHU DALAM KONDISI YANG
TIDAK MENYENANGKAN

ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ ؟ ﺕﺎ ﺟ ﺭ` ﺪﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﻳ ﻭ ،ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ َ ﷲﺍ ` ﻮ` ﺤ` ﻤ ﻳ ﺎ ﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻚﱡ ﻟ` ﺩﹶ ﺃ ﹶ ﻻﹶ ﺃ · ﻰﹶ ﻠ ﺑ
ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻍﺎ ﺒ` ﺳِ ﺇ . ِ ﺇ ﺎﹶ ﻄ` ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ ﺮﹾ ﺜﹶ ﻛ ﻭ ﻰﹶ ﻟ
ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺭﺎﹶ ﻈِ ﺘ` ﻧﹾ ﺍ ﻭ ،ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ . ﹸ ﻁﺎ ﺑ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜِ ﻟﹶ ﺬﹶ ﻓ ﹸ ﻁﺎ ﺑ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜِ ﻟﹶ ﺬﹶ ﻓ
ﻢﻠﺴﻣ
“ Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat
menghapus kesalahan dan meninggikan derajat”,
mereka menjawab: “Mau ya Rasulullah ?”,
“Berwudhu pada saat yang tidak menyenangkan
dan memperbanyak langkah ke masjid, dan
menunggu shalat setelah shalat, itulah jihad, itulah
jihad “ Muslim

|| 46 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
35. MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH
WUDHU

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ · ِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟ
ﻲِ ﻨﹾ ﻠ ﻌ` ﺟﺍ ﻭ ، ﻦ` ﻴِ ﺑﺍ` ﻮ` ﺘﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﻲِ ﻨﹾ ﻠ ﻌ` ﺟﺍ ` ﻢ` ﻬﻠﱠﻟﺍ ` ﻪﹸ ﻟ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻭ ` ﻪﹶ ﻟ ﻚ` ﻳِ ﺮ ﺷ
َ ﺀﺎ ﺷ ﺎ ﻬ` ﻳﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﹸ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﺏﺍ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ` ﻪﹶﻟ ` ﺖ ﺤِ ﺘﹸ ﻓ ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan
wudhunya kemudian mengucapkan : Asyhadu alla
ilaah illallahu wahdahu laa syarikalah wa anna
Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh,
Allahummaj’alni minattawwabin waj’alni minal
mutathahhirin, maka akan dibuka baginya pintu-
pintu syurga yang dia dapat masuk dari mana saja
dia suka “ (Muslim)


|| 47 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
36. AZAN

ٍ ﻡ` ﻮـ ﻳ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻲِ ﻓ ِ ﻪِ ﻨ` ﻳِ ﺫﹾ ﺄ ﺘِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐِ ﺘﹸ ﻛ ﻭ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﺒ ﺟ ﻭ ﹰ ﺔ ﻨ ﺳ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ `ﻲ ﺘ` ﻨِ ﺛ ﹶ ﻥﱠ ﺫﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﺛﹶ ﻼﹶ ﺛ ِ ﻪِ ﺘ ﻣﺎﹶ ﻗِ ﺈِ ﺑ ﻭ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﹶ ﻥ` ﻮ'ﺘِ ﺳ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa azan selama dua belas tahun maka wajib
baginya mendapatkan syurga dan azannya setiap
hari dicatat sebagai enampuluh kebaikan dan
iqomahnya dihitung tigapuluh kebaikan “ (Shahih
Jami’)
` ﺲِ ﺑﺎ ﻳ ﻭ ` ﺐﹾ ﻃ ﺭ ﻞﻛ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺪ ﻬ` ﺸ ﻳ ﻭ ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﺻ ﻯ ﺪ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺮﹶ ﻔ` ﻐ` ﻳ ﹸ ﻥﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﹶ ﺍ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
Mu’azin (orang yang azan) akan diampuni
sepanjang suaranya dan disaksikan oleh semua
makhluk-Nya” (Shahih Abu Daud)
` ﻪ ﻌ ﻣ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻩ` ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﻭ ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﺻ ﻯ ﺪ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺮﹶ ﻔ` ﻐ` ﻳ ﹸ ﻥﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﹶ ﺍ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Seorang mu’azin diampuni sepanjang suaranya
dan pahalanya bagaikan pahala orang yang shalat
bersamanya “ (Shahih Jami’)


|| 48 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
37. BACAAN TATKALA MENDENGAR
AZAN

ﹸ ﻥﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻊ ﻤ` ﺴ ﻳ ﻦ` ﻴِ ﺣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ · ` ﻪﹶ ﻟ ﻚ` ﻳِ ﺮ ﺷ ﹶ ﻻ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ
` ﻪﹸ ﻟ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻭ . ِ ﺑ ﻭ ﹰ ﺎ` ﺑ ﺭ ِ ﷲِ ﺎِ ﺑ ` ﺖ` ﻴِ ﺿ ﺭ ِ ﻡﹶ ﻼ` ﺳِ ﻹﺎِ ﺑ ﻭ ﹰ ﻻ` ﻮ` ﺳ ﺭ ٍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻤ
` ﻪ` ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺎ ﻨ` ﻳِ ﺩ ﻢﻠﺴﻣ
Siapa yang berkata tatkala mendengar mu’azin :
tatkala (selesai) mendengarkan azan : Asyhadu
Allaailaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa’anna
Muhammadan abduhu warasuluh, radiitu billahi
rabba, wabil Islami diina wabimuhammadin
nabiyya warasulaa, maka dosanya akan diampuni “
(Muslim)
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ · ﻪـﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠـﺻ ِ ﷲﺍ ِ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻊ ﻣ ﺎ` ﻨﹸ ﻛ
ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺖﹶ ﻜ ﺳ ﺎ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﻱِ ﺩﺎ ﻨ` ﻳ ﹸ ﻝﹶ ﻼِ ﺑ ﻡﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻢﻠﺳﻭ ُ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
' ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﹰ ﺎﻨ` ﻴِ ﻘ ﻳ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻣ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ﹶﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ '
“ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dia berkata :
Saat kami bersama Rasulullah berdirilah Bilal dan
melakukan azan, tatkala diam bersabdalah
Rasulullah : “ Siapa yang mengucapkan seperti apa
yang dia ucapkan dengan yakin akan masuk syurga
“ (

|| 49 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
38. MEMBANGUN MASJID

ِ ﺔـ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲـِ ﻓ ﺎ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﻰﻨ ﺑ ﺮ ﻐ` ﺻﹶ ﺃ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺓﺎﹶ ﻄ` ﺧ ِ ﺺ ﺤﹾ ﻔِ ﻤﹶ ﻛ ﺍ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻰ ﻨﺑ ` ﻦ ﻣ '
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang membangun masjid sekedar rumah
burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan
membangunkan untuknya rumah di syurga “
Shahih Ibnu Majah


|| 50 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
39. SIWAK

` ﺏ` ﺮﻠِ ﻟ ﹲ ﺓﺎ ﺿ` ﺮ ﻣ ِ ﻢﹶ ﻔﹾ ﻠِ ﻟ ﹲ ﺓ ﺮِ ﻬﹾ ﻄ ﺗ ` ﻙﺍ ﻮ` ﺴﻟﺍ | ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ [
“ Siwak dapat mensucikan mulut dan
mendatangkan keridhoan Robb“ (Irwa’ul Ghalil).


|| 51 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
40. BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT

` ﻦِ ﻣ ﹰ ﺔ ﻀ` ﻳِ ﺮﹶ ﻓ ﻲِ ﻀﹾ ﻘ ﻴِ ﻟ ِ ﷲﺍ ِ ﺕ` ﻮ` ﻴ` ﺑ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺖ` ﻴﺑ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻰ ﻀ ﻣ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺗ ` ﻦ ﻣ
ﹲ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﺗ ﻯ ﺮ` ﺧُ ﻷﺍ ﻭ ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﱡ ﻂ ﺤ` ﺗ ﺎ ﻤ` ﻫﺍ ﺪ` ﺣِ ﺇ ` ﻪ` ﺗﺍ ﻮﹸ ﻄ` ﺧ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ،ِ ﷲﺍ ِ ﺾِ ﺋﺍ ﺮﹶ ﻓ
, ﻢﻠﺴﻣ .
“ Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian
berangkat ke rumah Allah untuk menunaikan salah
satu kewajiban dari Allah (shalat), niscaya langkah-
langkahnya yang satu akan menghapuskan
kesalahan dan yang lainnya akan mengangkat
derajat “ (Muslim)

` ﻦ ﻣ ﺡﺍ ﺭ ` ﻭﹶ ﺃ ﺍ ﺪـﹶ ﻏ ﺎ ﻤﱠ ﻠﹸ ﻛ ﹰ ﻻ` ﺰ ﻧ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ` ﺪ ﻋﹶ ﺃ ﺡﺍ ﺭ ﻭ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺍ ﺪﹶ ﻏ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“ Siapa yang segera berangkat ke masjid dan
kemudian (setelah selesai shalat) keluar darinya
niscaya akan Allah sediakan baginya syurga suatu
tempat di syurga setiap kali dia berangkat dan
keluar dari masjid “
ِ ﻡِ ﺮ` ﺤ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻛ ` ﻩ` ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻓ ٍ ﺔ ﺑ` ﻮ` ﺘﹾ ﻜ ﻣ ٍ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ﹶ ﱃِ ﺇ ﺍ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺘ` ﻣ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻦِ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ` ﻦ ﻣ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan
suci untuk melakukan shalat fardhu, maka
pahalanya bagaikan pahala orang yang sedang
melakukan ihram “ (Shahih Abu Daud)

|| 52 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻡﺎ` ﺘﻟﺍ ِ ﺭ` ﻮ' ﻨﻟﺎِ ﺑ ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ِ ﻢﹾ ﻠﱡ ﻈﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻦ` ﻴِ ﺋﺎ` ﺸ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﺸ ﺑ ﺢﻴﺤﺻ
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ
“ Berikan kabar gembira kepada orang yang
berjalan dalam kegelapan menuju masjid, yaitu
bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang
terang benderang pada hari qiyamat “ (Shahih Ibnu
Majah)
SHALAT
ِ ﺗﺎ ﻋ ﻭ ِ ﻪـِ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﺖ ﻌِ ﺿ` ﻮﹶ ﻓ ﺎ ﻬﱢﻠﹸ ﻛ ِ ﻪِ ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺬِ ﺑ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻡﺎﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺇ ،ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻘ
` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﺖﹶ ﻄﹶ ﻗﺎ ﺴ ﺗ ﺪ ﺠ ﺳ ` ﻭﹶ ﺃ ﻊﹶ ﻛ ﺭ ﺎ ﻤﱠ ﻠﹸ ﻜﹶ ﻓ '
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“ Seorang hamba jika dia bangun untuk mendirikan
shalat, maka didatangkan semua dosanya dan
diletakkan diatas kepalanya dan kedua pundaknya,
maka setiap kali dia ruku’ dan sujud berjatuhanlah
(dosa-dosa itu) darinya “ (Silsilah Shahihah)
ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﱠ ﻂ` ﺣ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺐ ﺘﹶﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹰ ﺓ ﺪ` ﺠ ﺳ ِ ﷲ ` ﺪ` ﺠ` ﺴ ﻳ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
ِ ﺩ` ﻮ` ﺠ' ﺴﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺍﻭ` ﺮِ ﺜﹾ ﻜ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ،ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ َ ﻊِ ﻓ` ﺭ ﻭ ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ , ﻴﺤﺻ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢ .
“ Seorang hamba disaat sujud kepada Allah niscaya
akan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan
dihapus darinya satu kesalahan dan diangkat
baginya satu derajat, maka perbanyaklah kalian
untuk bersujud “ (Shahih Jami’)
ِ ﺲ` ﻤ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﹶ ﻥ` ﺭ` ﺪﻟﺍ ُ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﺐِ ﻫﹾ ﺬ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ِ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺎِ ﺑ ﻦ` ﺒِ ﻫﹾ ﺬ` ﻳ , ' ﺢﻴﺤﺻ
ﻊﻣﺎﳉﺍ .

|| 53 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
“ Sesungguhnya shalat (fardhu) yang lima itu
menghapus segala dosa sebagaimana air
menghapus kotoran “ (Shahih Jami’)
` ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺎﹶ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹶ ﻛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ` ﻢ ﺗﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ` ﻦ` ﻬ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻤِ ﻟ ` ﺕﺍ ﺭﺎﱠ ﻔﹶ ﻛ ِ ﺕﺎ ﺑ` ﻮ` ﺘﹾ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ '
ﻢﻠﺴﻣ
“ Siapa yang menyempurnakan wudhu
sebagaimana yang diperintahkan Allah, (kemudian
dia melakukan) shalat-shalat yang difardhukan,
niscaya semua itu menjadi penghapus (dosa-dosa)
diantara shalat fardhu itu.” Muslim
ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ﻲِ ﻓ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﺢ` ﺒ' ﺼﻟﺍ ﹸ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ِ ﷲﺍ ﺪ` ﻨِ ﻋ ٍ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Shalat yang paling afdhal disisi Allah adalah
shalat Shubuh pada hari Jum’at secara berjamaah”
(Shahih Jami’)

|| 54 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
41. SHALAT DI AWAL WAKTU

ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻦ` ﻳ ﺪِ ﻟﺍ ﻮﻟﺍ ' ﺮِ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ،ﺎ ﻬِ ﺘﹾ ﻗ ﻮِ ﻟ ﹸ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﷲﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ِ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ' ﺐ ﺣﹶ ﺃ
ِ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Perbuatan yang paling disukai Allah adalah
(melakukan) shalat pada awal waktu, kemudian
berbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalan
Allah “ Muttafaq alaih
ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻢﹸ ﻜ` ﺑ ﺭ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ · ﺎ ﻬ` ﻌ` ﻴ ﻀـ` ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻆﹶ ﻓﺎ ﺣ ﻭ ،ﺎ ﻬِ ﺘﹾ ﻗ ﻮِ ﻟ ﹶ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ
ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻠِ ﺧ` ﺩﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ` ﻬ ﻋ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ،ﺎ ﻬﱢ ﻘ ﺤِ ﺑ ﺎﹰ ﻓﺎﹶ ﻔ` ﺨِ ﺘ` ﺳِ ﺍ |
ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ 387 [
“ Sesungguhnya Rabb kalian berfirman : Siapa yang
shalat pada waktunya dan menjaganya serta tidak
melalaikannya karena menganggap remeh
kedudukannya, maka baginya ada janji dari-Ku
untuk Aku masukkan kedalam syurga “

|| 55 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
42. SHALAT BERJAMAAH

ِ ﻪِ ﻗ` ﻮ` ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﻭ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ِ ﻪِ ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﻰﹶ ﻠﻋ ` ﺪ` ﻳِ ﺰ ﺗ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ` ﻲِ ﻓ ِ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﹸ ﺓﹶ ﻼ ﺻ
` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻢﹸ ﻛ ﺪﺣﹶ ﺃ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﺸِ ﻋ ﻭ ﺎ ﺴ` ﻤ ﺧ
` ﻢﹶ ﻟ ،ﹶ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﺪ` ﻳِ ﺮ` ﻳ ﹶ ﻻ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ِ ﻪِ ﺑ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻌﹶ ﻓ ﺭﱠ ﻻِ ﺇ ﹰ ﺓ ﻮﹾ ﻄ` ﺧ ﹸ ﻂ` ﺨ ﻳ
ﻲِ ﻓ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ، ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ،ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﱠ ﻂ ﺣ ﻭ
ِ ﻪِ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ِ ﰲ ﻡﺍ ﺩ ﺎ ﻣ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﺗ ﻭ ،` ﻪ` ﺴِ ﺒ` ﺤ ﺗ ﹸ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ٍ ﺓﹶ ﻼ ﺻ
ﺍ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻟ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ،ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻱِ ﺬﱠ ﻟ · ،ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺐ` ﺗ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ،` ﻪ` ﻤ ﺣ` ﺭﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ،` ﻪﹶ ﻟ`ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ﹾ ﺙ` ﺪ` ﺤ ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ِ ﺫ` ﺆ` ﻳ ` ﻢﹶ ﻟﺎ ﻣ '
, ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ .
“ Shalatnya seseorang dalam jama’ah dibanding
shalatnya di rumah dan di pasar nilainya lebih
banyak duapuluh lima derajat, hal yang demikian
itu karena jika salah seorang diantara kamu
menyempurnakan wudhunya kemudian berjalan
menuju masjid hanya untuk tujuan shalat, niscaya
maka setiap langkahnya akan mengangkat
derajatnya dan menghapus kesalahannya hingga
dia masuk masjid, jika dia telah masuk masjid,
maka (pahalanya) dia bagaikan dalam keadaan
orang shalat, selama shalat yang membuatnya tidak
beranjak, sementara para malaikat mendoakannya
selama dia ditempat shalatnya dengan
mengucapkan : Yaa Allah, ampunilah dia, Yaa Allah
sayangilah dia, Yaa Allah berilah dia taubat, selama

|| 56 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
dia tidak menyakiti (orang lain) didalamnya dan
tidak berhadats “ Muttafaq alaih
ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ` ﻮ ﻳ ﻦ` ﻴِ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐ` ﺘﹸ ﻛ ،ﻰﹶ ﻟ` ﻭُ ﻷﺍ ِ ﺓ ﺮ` ﻴِ ﺒﹾ ﻜ` ﺘﻟﺍ ` ﻙِ ﺭ` ﺪ` ﻳ ،
ِ ﻕﺎﹶ ﻔ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﹲ ﺓَ ﺀﺍ ﺮ ﺑ ﻭ ،ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﹲ ﺓَ ﺀﺍ ﺮ ﺑ ،ِ ﻥﺎ ﺗَ ﺀﺍ ﺮ ﺑ '
, ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ .
“ Siapa yang shalat sebanyak empat puluh hari
secara berjamaah, dan mendapatkan takbir
pertama, dicatat baginya dua kebebasan,
kebebasan dari neraka, dan kebebasan dari nifaq
(sifat munafiq) “ (Shahih Jami’)

|| 57 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
43. BERADA DI BARISAN PERTAMA
DALAM SHALAT

ﻢﻠﺴﻣ ﹰ ﺔ ﻋ` ﺮﹸ ﻗ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻜﹶ ﻟ ِ ﻝ` ﻭَ ﻷﺍ ` ﻒ` ﺼﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻤﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ` ﻮﹶ ﻟ
“ Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat
dalam barisan pertama niscaya mereka akan
melakukan undian (untuk mendapatkannya)”
Muslim

|| 58 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
44. MENGUCAPKAN AMIN

ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ِ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼﹶ ﳌﺍ ﻦ` ﻴِ ﻣﹾ ﺄ ﺗ ` ﻪ ﻨ` ﻴِ ﻣﹾ ﺄ ﺗ ﻖﹶ ﻓﺍ ﻭ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ،ﺍﻮ` ﻨ` ﻣﹶ ﺄﹶ ﻓ ` ﻡﺎ ﻣِﻹﺍ ﻦ` ﻣﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ
ِ ﻣ ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Jika Imam mengucapkan amin maka hendaklah
kalian juga mengucapkan amin, karena siapa yang
aminnya berbarengan dengan malaikat niscaya
akan diampuni baginya dosa sebelumnya”
(Muttafaq alaih)


|| 59 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
45. UCAPAN MAKMUM DALAM I’TIDAL.

ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻡﺎ ﻣِ ﻹﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﺍﻮﹸ ﻟﻮﹸ ﻘﹶ ﻓ ،ﻩ ﺪِ ﻤ ﺣ ` ﻦ ﻤِ ﻟ ُ ﷲﺍ ﻊِ ﻤ ﺳ · ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻚﹶ ﻟ ﻭ ﺎ ﻨ` ﺑ ﺭ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ .
ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ِ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻪﹸ ﻟ` ﻮﹶ ﻗ ﻖﹶ ﻓﺍ ﻭ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“ Jika Imam berkata : Sami’allahuliman hamidah,
maka ucapkanlah: Allahumma rabbana walakal
hamdu. Karena siapa yang ucapannya berbarengan
dengan ucapan malaikat niscaya akan diampuni
baginya dosa sebelumnya “ Bukhori

|| 60 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
46. SHALAT JUM’AT

ﹶ ﻓ ﹶ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺖ ﺼ` ﻧﹶ ﺃ ﻭ ﻊ ﻤ ﺘ` ﺳﺎ
ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﺔﹶ ﺛﹶ ﻼﹶ ﺛ ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﻳِ ﺯ ﻭ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﻭ
ﻢﻠﺴﻣ
“ Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan
wudhunya kemudian berangkat untuk shalat
jum’at, lalu mendengarkan (khutbah) dan diam,
niscaya akan diampuni baginya antaranya dan
antara Jum’at berikutnya ditambah tiga hari
[HR Muslim .]


|| 61 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
47. BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM’AT

ﻭ ﻰ ﺸ ﻣ ﻭ ِ ﺮﱡ ﻜ ﺒ ﺘﻟﺍ ﻭ ﺮﹶ ﻜ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ﹶ ﻞ ﺴ ﺘﹾ ﻏﺍ ﻭ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹶ ﻞ ﺴﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ ﺎ ﻧ ﺩ ﻭ ،` ﺐﹶ ﻛ` ﺮ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ
ﺎ ﻬِ ﻣﺎ ﻴـِ ﺻ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ِ ﺔ ﻨ ﺳ ﹸ ﻞ ﻤ ﻋ ٍ ﺓ ﻮﹾ ﻄ` ﺧ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ،ِ ﻎﹾ ﻠ` ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﻊ ﻤ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ِﻡﺎ ﻣِ ﻹﺍ ﻦِ ﻣ
ﺎ ﻬِ ﻣﺎ ﻴِ ﻗ ﻭ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang mandi pada hari Jum’at dan bersegera
(berangkat) dengan berjalan tanpa berkendaraan,
lalu mendekati tempat imam dan mendengarkan
serta tidak berbuat sia-sia, maka bagi setiap
langkahnya bagaikan pahala amal puasanya dan
ibadahnya selama satu tahun “ Shahih Turmuzi
ﺑﺎ ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﺴﹸ ﻏ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹶ ﻞ ﺴ ﺘﹾ ﻏﺍ ` ﻦ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ٍ ﺔ ﻧ ﺪ ﺑ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺔ
ِ ﺔﹶ ﺜِ ﻟﺎﱠ ﺜﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﹰ ﺓ ﺮﹶ ﻘ ﺑ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ،ِ ﺔ ﻴِ ﻧﺎﱠ ﺜﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ
ﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ِ ﺔ ﻌِ ﺑﺍ` ﺮﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﹶ ﻥ ﺮﹾ ﻗﹶ ﺃ ﺎ ﺸ` ﺒﹶ ﻛ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ﺏ` ﺮ
ﺝ ﺮ ﺧ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ﹰ ﺔ ﻀ` ﻴ ﺑ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ِ ﺔ ﺴِ ﻣﺎ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﺟﺎ ﺟ ﺩ
ﺮﹾ ﻛﱢ ﺬﻟﺍ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻌِ ﻤ ﺘ` ﺴ ﻳ ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺕ ﺮ ﻀ ﺣ ` ﻡﺎ ﻣِ ﻹﺍ '
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandi
junub kemudian berangkat (pada waktu pertama)
maka dia bagaikan berkorban dengan seekor onta,
barang siapa yang berangkat pada waktu kedua
seakan-akan berkurban dengan satu ekor sapi.
Barang siapa berangkat pada waktu yang ketiga
seakan-akan berkurban dengan seekor kambing
yang bertanduk dan barang siapa yang berangkat
pada waktu yang keempat seakan-akan berkurban

|| 62 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
dengan seekor ayam jago. Barang siapa yang
berangkat pada waktu yang kelima seakan-akan dia
berkurban dengan satu butir telur dan jika imam
keluar untuk naik mimbar datanglah malaikat
untuk mendengan dzikir[Khutbah]

|| 63 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
48. WAKTU MUSTAJAB PADA HARI
JUM’AT

ﱠ ﻻِ ﺇ ﺍ ﺮـ` ﻴ ﺧ َ ﷲﺍ ﹸ ﻝﹶ ﺄ` ﺴـ ﻳ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ` ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻗ ` ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ﺎ ﻬﹸ ﻘِ ﻓﺍ ﻮﻳ ﱂ ﹲ ﺔ ﻋﺎ ﺴﹶ ﻟ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﱠ ﻥِ ﺇ
` ﻩﺎ` ﻳِ ﺇ ُ ﷲﺍ ` ﻩﺎﹶ ﻄ` ﻋﹶ ﺃ ' ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat sa’at-
sa’at yang jika bertepatan pada waktu seorang
muslim yang sedang sedang shalat meminta kepada
Allah tentang kebaikan niscaya akan Allah berikan
kepadanya “ Muttafaq alaih


|| 64 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
49. SHALAT NAFILAH (SUNNAH)

ﻟﺍ ﹸ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴ` ﻋﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪ ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﹸ ﻝِ ﺪ` ﻌ ﺗ ` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ `ﻩﺍ ﺮ ﻳ ﹶ ﻻ ﹸ ﺚ` ﻴ ﺣ ﺎ ﻋ` ﻮﹶ ﻄ ﺗ ِ ﻞ` ﺟ` ﺮ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﺸِ ﻋ ﻭ ﺎ ﺴ` ﻤ ﺧ
“ Shalat sunnahnya seseorang yang tidak dilihat
manusia menyerupai shalatnya dia di depan
manusia sebanyak dua puluh lima kali “ Shahih
Jami’
ﺎ ﻬ` ﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﺮ` ﺠﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﺎ ﺘﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻢﻠﺴﻣ
“ Dua rakaat (sebelum shalat) Fajar lebih baik dari
dunia beserta isinya “ Muslim
ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ِ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ ﻭ ِ ﻡ` ﻮ ﻴﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹰ ﺔ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ ` ﻲ ﺘ ﻨﹾ ﺛﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺮ ﺑﺎﹶ ﺛ ` ﻦ ﻣ · ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ﹰ ﺎﻌ
،ِ ﺀﺎ ﺸِ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ِ ﺏِ ﺮ` ﻐ ﻤﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ،ﺎ ﻫ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ِ ﺮ` ﻬﱡ ﻈﻟﺍ
ِ ﺮ` ﺠﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ﻰﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang secara konsisten melakukan dua belas
rakaat (shalat Rawatib) setiap hari dan malam
niscaya akan masuk syurga : Empat rakaat
sebelum Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua
rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat setelah Isya,
dan dua rakaat sebelum Shubuh “ Shahih Nasa’i.
ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ٍ ﺕﺎ ﻌﹶ ﻛ ﺭ ﻊ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻆﹶ ﻓﺎ ﺣ ` ﻦ ﻣ ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻣ` ﺮ ﺣ ﺎ ﻫ ﺪ` ﻌ ﺑ ﻊ ﺑ` ﺭﹶﺃ ﻭ ِ ﺮ` ﻬﱡ ﻈﻟﺍ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zuhur
dan empat rakaat sesudahnya Allah haramkan dia
dari api neraka “ Shahih Abu Daud
ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﺍً ﺀ ﺮ` ﻣﺍ ُ ﷲﺍ ﻢِ ﺣ ﺭ ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ ﹰ ﺎﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ِ ﺮ` ﺼ ﻌﹾ ﻟﺍ

|| 65 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
“ Semoga Allah merahmati orang yang shalat empat
rakaat sebelum Ashar “ (Shahih Abu Daud)

|| 66 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
50. SHALAT DUHA

ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺔ ﺤ` ﻴِ ﺒ` ﺴ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻜﹶ ﻓ ﹰ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ` ﻢﹸ ﻛِﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻲ ﻣﹶ ﻼ` ﺳ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﻳ
ﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺓ ﺪ` ﻴِ ﻤ` ﺤ ﺗ ٍ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤِ ﺑ ` ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺓ ﺮ` ﻴِ ﺒﹾ ﻜ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺔﹶ ﻠ` ﻴِ ﻠ` ﻬ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔ
ِ ﺮﹶ ﻜ` ﻨ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ` ﻲ` ﻬ ﻧ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻌﹶ ﻛ` ﺮ ﻳ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ` ﺉِ ﺰ` ﺠ`ﻳ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ
ﻰ ﺤ' ﻀﻟﺍ ﻢﻠﺴﻣ
“Setiap tulang persendian kalian harus
dishadaqahi, setiap tasbih adalah shadaqah, setiap
tahmid adalah shadaqah, setiap tahlil adalah
shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, amar
ma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar adalah
shadaqah, yang demikian itu dapat terbalas dengan
melakukan dua rakaat shalat Dhuha.

|| 67 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
51. SUJUD

ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﻰ ﺤ ﻣ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺐ ﺘﹶ ﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹰ ﺓ ﺪ` ﺠ ﺳ ِ ﷲ ` ﺪ` ﺠ` ﺴ ﻳ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
ِ ﺩ` ﻮ` ﺠ' ﺴﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺍﻭ` ﺮِ ﺜﹾ ﻜ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ،ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶﻟ ﻊﹶ ﻓ ﺭ ﻭ ،ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ ﺢﻴﺣ
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ
“ Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepada
Allah sekali sujud saja niscaya Allah tulis baginya
dengan sujudnya itu, sebuah kebaikan, dan Dia
hapus kesalahan-Nya, Dia derajat-Nya.

|| 68 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
52. QIYAMULLAIL (TAHAJJUD)

` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻠ` ﺒﹶ ﻗ ﻦ` ﻴِ ﺤِ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ` ﺏﹾ ﺃ ﺩ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺍ ِﻡﺎ ﻴِ ﻘِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹲ ﺓﺎ ﻬ` ﻨ` ﻣ ﻭ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﹲ ﺔ ﺑ` ﺮﹸ ﻗ ﻭ
ِ ﺪ ﺴ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ِ ﺀﺍ` ﺪﻠِ ﻟ ﹲ ﺓ ﺩ ﺮﹾ ﻄ ﻣ ﻭ ِ ﺕﺎﹶ ﺌ` ﻴ` ﺴِ ﻠﻟ ﺮ` ﻴِ ﻔﹾ ﻜ ﺗ ﻭ ِ ﻢﹾ ﺛِ ﻹﺍ ِ ﻦ ﻋ ﻢﻠﺴﻣ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Hendaklah kalian melakukan qiyamullail karena
hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang
shaleh sebelum kamu, dapat menghapuskan dosa
serta kesalahan dan dapat menyingkirkan penyakit
dari badan” (Muslim, shahilul Jami’)
ﻲِ ﻓ ﺎ ﺒِ ﺘﹸ ﻛ ﺎ ﻌ` ﻴِ ﻤ ﺟ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻴﱠﻠ ﺼﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ﹸ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﹶ ﻆﹶ ﻘ` ﻳﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِﺇ
ﺢﻴﺤﺻ ِ ﺕﺍ ﺮِ ﻛﺍﱠ ﺬﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻳِ ﺮِ ﻛﺍﱠ ﺬﻟﺍ ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ
“Jika seseorang membangunkan istrinya pada
waktu malam, kemudian mereka berdua shalat,
atau dia shalat dua rakaat bersama-sama, maka
mereka berdua dicatat sebagai orang-orang yang
berzikir” (Shahih Targhib)

|| 69 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
53. BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH
HINGGA TERBIT MATAHARI

ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ َ ﷲﺍ ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ﺪ ﻌﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ﻲِ ﻓ ﺢ` ﺒ' ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ
ﹰ ﺔ` ﻣﺎ ﺗ ﹰ ﺔ` ﻣﺎ ﺗ ﹰ ﺔ` ﻣﺎ ﺗ ٍ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻋ ﻭ ٍ ﺔ` ﺠ ﺣ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻛ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﺢﻴﺤﺻ
ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ
“Siapa yang shalat shubuh berjamaah, kemudian duduk
hingga terbit matahari, lalu shalat dua rakaat, maka
baginya bagaikan pahala haji dan umroh dengan
sempurna….dengan sempurna….dengan sempurna ”
ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﺓﺍ ﺪ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ` ﻦِ ﻣ َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾﺬ ﻳ ٍ ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﻊ ﻣ ﺪ` ﻌﹾ ﻗﹶ ﺃ ﹾ ﻥَ ﻷَ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ
ﹶ ﻞ` ﻴِ ﻋﺎ ﻤ` ﺳِ ﺇ ِ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ` ﻦِ ﻣ ﹰ ﺔ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻖِ ﺘ` ﻋﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“Saya duduk bersama orang-orang yang berzikir
setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih
saya sukai dari pada membebaskan empat orang
budak dari Bani Isam’il” (Shahih Abu Daud)
|| 70 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
54. BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH
SHALAT ASHAR HINGGA TERBENAM
MATAHARI

` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﺏ` ﺮ` ﻐ ﺗ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﱃِ ﺇ ِ ﺮ` ﺼ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ` ﻦِ ﻣ َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ٍ ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﻊ ﻣ ﺪ` ﻌﹾ ﻗﹶ ﺃ ﹾ ﻥَ ﻷﻭَ
ﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ ﹰ ﺔ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻖِ ﺘ` ﻋ
“Saya duduk bersama satu kaum yang berzikir
kepada Allah dari shalat Ashar hingga terbenam
matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan
empat orang budak” (Shahih Abu Daud)
ZIKIR DAN TASBIH
ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﺰِ ﺠ` ﻌ ﻳﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﺋﺎ ﺴﹶ ﻠ` ﺟ ` ﻦِ ﻣ ﹲ ﻞِ ﺋﺎ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟﹶ ﺄ ﺴﹶ ﻓ ؟ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﻒﹾﻟﹶ ﺃ ٍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﺐِ ﺴﹾ ﻜ ﻳ
· ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺐ ﺘﹾ ﻜ` ﻴﹶ ﻓ ،ٍ ﺔ ﺤ` ﻴِ ﺒ` ﺴ ﺗ ﹶ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻣ ` ﺢ` ﺒ ﺴ` ﻳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ﺎ ﻧ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﺐِ ﺴﹾ ﻜ ﻳ ﻒ` ﻴﹶ ﻛ
ٍ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﱡ ﻂ ﺤ` ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﻒﹾ ﻟﹶﺃ ﻢﻠﺴﻣ
“Tidak mampukah salah seorang diantara kalian
meraih seribu kebaikan dalam sehari ?, maka
berkatalah salah seorang shahabatnya:
“Bagaimanakah salah seorang diantara kita meraih
seribu kebaikan (dalam sehari) ?. Beliau bersabda:
“Ucapkanlah tashbih( ﻥﺎﺤﺒــﺳ ﻩﺪــﻤﲝﻭ ﷲﺍ /Subhanallah)
seratus kali, niscaya akan dicatat baginya seribu
kebaikan dan dihapus baginya seribu keburukan”
Muslim
ِ ﻦ ﻤ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ِ ﻥﺎ ﺘ ﺒ` ﻴِ ﺒ ﺣ ِ ﻥﺍ ﺰ` ﻴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻥﺎ ﺘﹶ ﻠ` ﻴِ ﻘﹶ ﺛ ِ ﻥﺎ ﺴﱢ ﻠﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﻥﺎ ﺘﹶ ﻔ` ﻴِ ﻔ ﺧ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻤِ ﻠﹶﻛ ·
ﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ِ ﻩِ ﺪ` ﻤ ﺤِ ﺑ ﻭ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ِ ﻢ` ﻴِ ﻈ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﷲ ﺢﻴﺤﺻ
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ

|| 71 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
“Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lisan
tetapi berat dalam timbangan disisi Allah: Subhanallah
wabihamdihi subhanallahil Adzim “ Shahih Ibnu
Majah.
ﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﻭ ِ ﷲ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ﹰ ﺓ ﺪِ ﺣﺍ ﻭ ﻚِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ` ﺱِ ﺮ` ﻐ ﻳ ` ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ُ ﷲﺍ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹶ ﺓ ﺮ ﺠ ﺷ
“Subhanallah Walhamdulillah Walaailaaha Illallah
Wallahuakbar, (adalah kalimat yang dengan
membacanya) akan ditanamkan bagimu sebatang
pohon dalam syurga “ Shahih Ibnu Majah

|| 72 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
55. ZIKIR TATKALA BANGUN DARI
MAJLIS

ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ِ ﺲِ ﻠ` ﺠ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶﻘﹶ ﻓ ` ﻪﹸ ﻄ ﻐﹶ ﻟ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ` ﺮﹸ ﺜﹾ ﻜ ﻳ ِ ﻪِ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ﻲِ ﻓ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ` ﻦ ﻣ ·
` ﺗﹶ ﺃ ﻭ ﻙ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺳﹶ ﺃ ﺖ` ﻧﹶ ﺃ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﻙِ ﺪ` ﻤ ﺤِ ﺑ ﻭ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﻚ ﻧﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ﻚ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺏ` ﻮ
ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ِ ﻪِ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ﻲِ ﻓ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻱﺬﻣﺰﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang duduk dalam majlis yang didalamnya
banyak terdapat senda gurau, kemudian sebelum
beranjak dari tempat itu dia mengucapkan:
Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu
Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuubu Ilaaik,
maka dia akan diampuni atas apa yang
diperbuatnya pada majlisnya tersebut” Shahih
Turmuzi.

|| 73 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
56. ISTIGHFAR
ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ·
َ ﷲﺍ ِ ﺪِ ﺠ ﻳ َ ﷲﺍ ِ ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﻪ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ` ﻢِ ﻠﹾ ﻈ ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﺍﺀ` ﻮ` ﺳ ﹾ ﻞ ﻤ` ﻌ ﻳ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﹰ ﺎـﻤ` ﻴِ ﺣ ﺭ ﹰ ﺍﺭ` ﻮﹸ ﻔﹶ ﻏ
ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ 110
“ Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan
dan menganiaya dirinya. Kemudian ia mohon
ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah
Pengampun Lagi Maha Penyayang “ (An Nisa 110)
ﺍﻮﹸ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ َ ﷲﺍ ﺍﻭ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ` ﻢ` ﻬ ﺴﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﻮ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻇ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﺸِ ﺣﺎﹶ ﻓ , ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ ·
135 .
“ Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
mereka ingat akan Allah …” (Ali Imran 135)
ﹶ ﻔ` ﻐِ ﺘ` ﺳِ ﺇ ِ ﻪِ ﺘﹶ ﻔ` ﻴِ ﺤ ﺻ ﻲِ ﻓ ﺪ ﺟ ﻭ ` ﻦ ﻤِ ﻟ ﻰ ﺑ` ﻮﹸ ﻃ ﹰ ﺍﺮ` ﻴِ ﺜﹶ ﻛ ﺍ ﺭﺎ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam
lembaran (kehidupan)-nya istighfar yang banyak”
Shahih Ibnu Majah.
ﺼ` ﻴﹶ ﻓ ` ﻡ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ﺭ` ﻮ` ﻬﱠ ﻄﻟﺍ ` ﻦِ ﺴ` ﺤ` ﻴﹶ ﻓ ﹰ ﺎﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﺐِ ﻧﹾ ﺬ ﻳ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣﺎ ﻣ ِ ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻲﱢ ﻠ
ﹶ ﺔ ﻳﻵﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ﹶ ﺃ ﺮﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ َ ﷲﺍ · ﹰ ﺔ ﺸِ ﺣﺎﹶ ﻓ ﺍﻮﹸ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ
ِ ﺔ ﻳﻵﺍ ِ ﺮِ ﺧﺁ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ َ ﷲﺍ ﺍﻭ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ` ﻢ` ﻬ ﺴﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﻮ` ﻤﹶﻠﹶ ﻇ ` ﻭﹶ ﺃ ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“Setiap hamba yang melakukan suatu dosa,
kemudian dia bersuci (berwudhu) dengan
sempurna, kemudian dia berdiri untuk
melaksanakan shalat dua rakaat kemudian

|| 74 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
istighfar kepada Alloh subhaanahu wa ta’aalaa.
pastilah Alloh ampuni buatnya . Kumudian Beliau
membaca ayat ini :
` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ َ ﷲﺍ ﺍﻭ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ` ﻢ` ﻬ ﺴﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﻮ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻇ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﺸِ ﺣﺎﹶ ﻓ ﺍﻮﹸ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻦ
Sampai ahir ayat|| 75 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
57. UCAPAN ﷲﺎﺑ ﻻﺇ ﺓﻮﻗ ﻻﻭ ﻝﻮﺣ ﻻ

ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﺯ` ﻮ` ﻨﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﷲﺎِ ﺑ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹶ ﺓ` ﻮﹸ ﻗ ﹶ ﻻ ﻭ ﹶ ﻝ` ﻮ ﺣ ﹶ ﻻ ِ ﻝ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮِ ﺜﹾ ﻛﹶ ﺃ ﺢﻴﺤﺻ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ
“Perbanyaklah membaca: Laa haula Walaa
Quwwata Illah Billah” karena merupakan gudang
harta di syurga” Shahih Ibnu Majah


|| 76 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
58. SHALAWAT KEPADA NABI

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﺖﱠ ﻄ` ﺣ ﻭ ٍ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ ﺻ ﺮ` ﺸ ﻋ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ﹰ ﺓ ﺪِ ﺣﺍ ﻭ ﹰ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ
` ﺖ ﻌِ ﻓ` ﺭ ﻭ ،ٍ ﺕﺎﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﺮ ﺸ ﻋ ٍ ﺕﺎ ﺟ ﺭ ﺩ ﺮ` ﺸ ﻋ ` ﻪﹶ ﻟ
ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku sekali
saja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya)
sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluh
kesalahan serta diangkat untuknya sepuluh
derajat” Shahih An Nasa’i.


|| 77 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
59. SHOUM

ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬِ ﺑ ' ﻦِ ﺠ ﺘ` ﺴ ﻳ ﹲ ﺔ` ﻨ` ﺟ ` ﻡ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Puasa (shoum) adalah tameng yang dengannya
seorang hamba berlindung dari api neraka” Shahih
Al Jami’
` ﻨ ﻬ ﺟ ` ﻪ` ﻨِ ﻣ ُ ﷲﺍ ﺪ ﻋﺎ ﺑ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﹰ ﺎﻣ` ﻮ ﻳ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ٍ ﻡﺎ ﻋ ﹶ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻣ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻴِ ﺴ ﻣ ﻢ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ

“Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah
jauhkan darinya api neraka sejauh seratus tahun
perjalanan [Shohih Al-Jami’]
ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹰ ﺎﺒِ ﺴ ﺘ` ﺤ` ﻣ ٍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻡ` ﻮ ﺼِ ﺑ `ﻪﹶ ﻟ ﻢ ﺘ ﻋ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“Siapa yang melakukan shoum sehari dengan
mengharap pahala dari Allah ta’ala maka dia masuk
syurga” Silsilah Shahihah.

|| 78 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
60. SHOUM TIGA HARI SETIAP
(PERTENGAHAN) BULAN

ﹶ ﻼﹶ ﺛ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ` ﻪﱡ ﻠﹸ ﻛ ` ﺮ` ﻫ` ﺪﻟﺍ ﻡﺎ ﺻ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ٍ ﺮ` ﻬ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﺔﹶ ﺛ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang shoum tiga hari setiap bulan maka dia
seperti berpuasa sepanjang masa” Shahih Jami’


|| 79 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
61. SHOUM RAMADHAN

ﹰ ﺎﻧﺎ ﻤ` ﻳِ ﺇ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍ ﻭ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Siapa yang yang puasa Ramadhan dengan iman
dan mengharap pahala maka diampuni baginya
dosa-dosanya yang telah lalu” [Al Bukhori]

|| 80 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
62. SHOUM ENAM HARI PADA BULAN
SYAWAL

` ﺗﹶ ﺃ ﻭ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ِ ﺮ` ﻫ` ﺪﻟﺍ ِ ﻡ` ﻮ ﺼﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻝﺍ` ﻮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ﺎﺘِ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﺒ
ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti
dengan puasa Syawwal enam (hari) maka dia
bagaikan puasa selamanya” Muslim


|| 81 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
63. SHOUM PADA MUSIM DINGIN

ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻡ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﺓ ﺩِ ﺭﺎ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺔ ﻤ` ﻴِ ﻨ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﺀﺎ ﺘ` ﺸ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“Puasa pada musim dingin bagaikan mendapatkan
ghanimah (rampasan perang) dingin” Silsilah
Shahihah

|| 82 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
64. SHOUM HARI ARAFAH DAN HARI
‘ASYURO

ﹲ ﺔ ﻨ ﺳ ﻭ ` ﻪ ﻣﺎ ﻣﹶ ﺃ ﹲ ﺔ ﻨ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹶ ﺔﹶ ﻓ ﺮ ﻋ ﻡ` ﻮ ﻳ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺍ ﺭ` ﻮ` ﺷﺎ ﻋ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ﻭ ` ﻪﹶ ﻔﹾ ﻠ ﺧ
ﹰ ﺔ ﻨ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni
baginya (dosa) setahun sesudahnya dan setahun
sebelumnya, dan siapa yang puasa Asyuro maka
diampuni baginya (dosa) setahun” Shahih Targhib

|| 83 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
65. SHOUM SYA’BAN

ﹾ ﻥﹶ ﺃ ' ﺐ ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﺗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﹸ ﻞﹶ ﻔ` ﻐ ﻳ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻭ ﺐ ﺟ ﺭ ﻦ` ﻴ ﺑ ﹸ ﻥﺎ ﺒ` ﻌ ﺷ
` ﻢِ ﺋﺎ ﺻ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﻭ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻲِ ﻠ ﻤ ﻋ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ` ﻳ ﹶ ﻻ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ
“(Bulan) Sya’ban terletak antara (bulan) Rajab dan
Ramadhan, banyak orang yang mengabaikannya,
pada bulan itu perbuatan manusia diangkat, maka
aku ingin saat amalku diangkat aku berada dalam
keadaan shoum” Silsilah Shahihah.

|| 84 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
66. SHOUM PADA BULAN MUHARRAM

` ﺮ` ﻬ ﺷ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻡﺎ ﻴ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ِ ﻡ` ﺮ ﺤ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﷲﺍ
ﻢﻠﺴﻣ
“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan
adalah (puasa) pada bulan Allah (yaitu) Muharram”
Muslim


|| 85 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
67. MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI
ORANG YANG SHOUM

ﹶ ﻛ ﹰ ﺎﻤِ ﺋﺎ ﺻ ﺮﱠ ﻄﹶ ﻓ ` ﻦ ﻣ ﹰ ﺎﺌ` ﻴ ﺷ ِ ﻢِ ﺋﺎ` ﺼﻟﺍ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﺺﹸ ﻘ` ﻨ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ ِ ﻩِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﹸ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang memberi makan berbuka bagi orang
berpuasa maka baginya pahala seperti orang
tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang
berpuasa sedikitpun” Shahih Jami’
SAHUR
ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ٍ ﺀﺎ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﹰ ﺔ ﻋ` ﺮ` ﺟ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻉ` ﺮ ﺠ ﻳ ﹾ ﻥﹶﺃ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ` ﻩ` ﻮ` ﻋ ﺪ ﺗ ﹶ ﻼﹶ ﻓ ﹲ ﺔﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ` ﻪﱡ ﻠﹸ ﻛ ` ﺭ` ﻮ` ﺤ` ﺴﻟﺍ
ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﺤ ﺴ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥ` ﻮﱡ ﻠ ﺼ` ﻳ ` ﻪ ﺘﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻣ ﻭ ﱠﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ َ ﷲﺍ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Sahur semuanya adalah barokah, maka janganlah
kalian meninggalkannya walaupun sekedar
meminum seteguk air, karena Allah ta’ala dan
malaikatnya mendoakannya kepada orang yang
sahur” hahih Targhib.

|| 86 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
68. BERIBADAH PADA BULAN
RAMADHAN

ﺭ ﻡﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍﻭ ﹰ ﺎﻧﺎ ﻤ` ﻳِ ﺇ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan
dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka
diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu”
Bukhori
|| 87 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
69. BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR

ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍ ﻭ ﹰ ﺎﻧﺎ ﻤ` ﻳِ ﺇ ِ ﺭ ﺪﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹶ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﹶ ﻟ ﻡﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar
dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka
diampuni baginya dosanya yang telah lalu”
Muttafaq alaih.

|| 88 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
70. ZAKAT

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ َ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﻲِ ﻨ ﻬ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﺓ` ﺮ` ﻣ ِ ﻦ` ﺑ ﻭِ ﺮ` ﻤ ﻋ ` ﻦ ﻋ · ﱠ ﻻِ ﺇ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻀﹶ ﻗ ` ﻦِ ﻣ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ َ ﺀﺎ ﺟ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ،ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ · ` ﺖ` ﻴﹶ ﻠ ﺻ ﻭ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻚ` ﻧﹶ ﺃ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺕ` ﺪِ ﻬ ﺷ ﻲ` ﻧِ ﺇ
ﺍ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮـ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹶ ﺓﹶ ﺎﻛ` ﺰﻟﺍ ` ﺖ` ﻴ ﺗَﺁ ` ﻪ` ﺘ` ﻤﹸ ﻗ ﻭ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ` ﺖ` ﻤ` ﺻ ﻭ ِ ﺲ` ﻤ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟ
ِ ﺀﺍ ﺪ ﻬ' ﺸﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻴِ ﻘ` ﻳِ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹶ ﺍﺬ ﻫ ﻰﻠﻋ ﺕﺎ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﺢﻴﺤﺻ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ
“Dari Umar bin Murroh Al Juhany radiallahu anhu
dia berkata: Datang seseorang dari (suku) Qudhoah
kepada Rasulullah, lalu berkata: “Sesungguhnya
aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah
dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku
melakukan shalat (fardhu) yang lima, aku berpuasa
pada bulan Ramadhan, aku laksanakan zakat,
maka Rasulullah bersabda: “Siapa yang meninggal
dalam keadaan seperti itu maka dia tergolong
orang-orang yang jujur (shiddiqin) dan syuhada”
Shahih Targhib.


|| 89 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
71. ZAKAT FITRAH

ِ ﻛﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻠِ ﻟ ﹰ ﺔ ﻤ` ﻌﹸ ﻃ ،ِ ﺚﹶ ﻓ` ﺮﻟﺍ ﻭ ِ ﻮ` ﻐﱠ ﻠﻟﺍ ﻦِ ﻣ ِ ﻢِ ﺋﺎ` ﺼﻠِ ﻟ ﹲ ﺓ ﺮ` ﻬﹸ ﻃ ِ ﺮﹾ ﻄِ ﻔﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻦ` ﻴ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Shadaqah (zakat) fitrah adalah pensuci bagi orang
yang berpuasa dari kelalaian dan perbuatan buruk
dan untuk memberi makan bagi orang-orang
miskin” Shahih Targhib

|| 90 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
72. SHADAQAH

ِ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﺗ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ﹲ ﺔ` ﻨ` ﺟ ` ﻡ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ُ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﹶ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Puasa adalah tameng dan shadaqah dapat
memadamkan (menghapus) kesalahan sebagaimana
air memadamkan api” Shahih Targhib
` ﺮﻟﺍ ﺐ ﻀﹶ ﻏ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﺗ ﹶ ﺎﱠ ·ِ ﺈﹶ ﻓ ` ﺮ` ﺴﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺼِ ﺑ ` ﻢﹸﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ` ﺏ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Hendaklah kalian bershodaqah dengan
tersembunyi, karena hal demikian itu dapat
menahan amarah Allah azza wa jalla” Shahih Jami’

|| 91 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
73. UCAPAN YANG BAIK

ﻤِ ﻠﹶ ﻜِ ﺒﹶ ﻓ ﺍﻭ` ﺪِ ﺠ ﺗ ` ﻢﹶ ﻟ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ٍ ﺓ ﺮ` ﻤ ﺗ ` ﻖِ ﺸِ ﺑ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻘ` ﺗِ ﺍ ٍ ﺔ ﺒ` ﻴﹶ ﻃ ٍ ﺔ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Takutlah kalian terhadap api neraka walau dengan
sekerat korma, jika tidak dapat maka hendaklah
(bersedekah) dengan kalimat yang baik” Shahih
Jami’


|| 92 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
74. TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA
MANUSIA

ﺷ ' ﻒﹶ ﻛ ﻚِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻚ` ﻨِ ﻣ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ﻙ' ﺮ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Tahanlah perbuatan burukmu dari orang lain,
karena yang demikian itu merupakan sedekah
darimu untuk dirimu” Shahih Jami’

|| 93 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
75. HAJI

` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﺞ ﺣ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ' ﻣﹸ ﺃ ` ﻪ` ﺗ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ٍ ﻡ` ﻮ ﻴﹶ ﻛ ﻊ ﺟ ﺭ ` ﻖ` ﺴﹾ ﻔ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﹾﺚﹸ ﻓ` ﺮ ﻳ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak
berkata kotor dan berlaku buruk maka dia pulang
bagaikan saat dilahirkan ibunya” Bukhori
` ﻭ` ﺮ` ﺧ ﺎ` ﻣﹰ ﺃ ﺎ ﻫ` ﺆﹶ ﻄ ﺗ ٍ ﺓﹶ ﺄﹾ ﻃ ﻭ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﻡﺍ ﺮ ﺤﹾ ﻟﺍ ﺖ` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ' ﻡ` ﺆ ﺗ ﻚِ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻦِ ﻣ ﻚ` ﺟ
ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ ﺎ ﻬِ ﺑ ﻚ` ﻨ ﻋ ﻮ` ﺤ` ﻤ ﻳ ﻭ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺎ ﻬِ ﺑ ﻚﹶﻟ ُ ﷲﺍ ` ﺐ` ﺘﹾ ﻜ ﻳ ﻚ` ﺘﹶ ﻠِ ﺣﺍ ﺭ . ﻚﹸ ﻓ` ﻮﹸ ﻗ` ﻭ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ
ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﹸ ﻝِ ﺰ` ﻨ ﻳ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﹶ ﺔﹶ ﻓ ﺮ ﻌِ ﺑ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻴﹶ ﻓ ﹶ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼﹶ ﳌﺍ ` ﻢِ ﻬِ ﺑ ﻲِ ﻫﺎ ﺒ` ﻴﹶ ﻓ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ
ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻓﺎ ﺨ ﻳ ﻭ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﺟ` ﺮ ﻳ ٍ ﻖ` ﻴِ ﻤ ﻋ ´ ﺞﹶ ﻓ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﺍ ﺮ` ﺒﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺜ` ﻌ ﺷ ﻲِ ﻧ` ﻭُ ﺀﺎ ﺟ ﻱِ ﺩﺎ ﺒِ ﻋ ِ ﺀﹶ ﻻ` ﺆ ﻫ
` ﻡﹶ ﺃ ٍ ﺞِ ﻟﺎ ﻋ ٍ ﻞ` ﻣ ﺭ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ﻚ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ` ﻮﹶ ﻠﹶ ﻓ ؟ ﻲِ ﻧ` ﻭﹶ ﺃ ﺭ ` ﻮﹶ ﻟ ﻒ` ﻴﹶ ﻜﹶ ﻓ ﻲِ ﻧ` ﻭ ﺮ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﻲِ ﺑﺍﹶ ﺬ ﻋ
ﹾ ﺜِ ﻣ ﻚ` ﻴ` ﻣ ﺭ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﻚ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﺎ ﻬﹶ ﻠ ﺴﹶ ﻏ ﹰ ﺎﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ِ ﺮﹾ ﻄﹶ ﻗ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ِ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﻞ
ﹸ ﻂﹸ ﻘ` ﺴ ﺗ ٍ ﺓ ﺮ` ﻌ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﻚ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻚﹸ ﻘﹾ ﻠ ﺣ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﻚﹶ ﻟ ` ﺭ` ﻮ` ﺧ` ﺪ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ﺭﺎ ﻤِ ﺠﹾ ﻟﺍ
` ﻦِ ﻣ ﺖ` ﺟ ﺮ ﺧ ِ ﺖ` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﺖﹾ ﻔﹸ ﻃ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺢﻴﺤﺻ ﻚ' ﻣﹸ ﺃ ﻚ` ﺗ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ٍ ﻡ` ﻮ ﻴﹶ ﻛ ﻚِ ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ
ﻊﻣﺎﳉﺍ
“Adapun keluarnya kamu dari rumahnya dengan
tujuan Baitullah, maka setiap langkah yang
dilangkahkan tungganganmu (kendaraan) akan
dihitung sebagai kebaikanmu dan penghapus bagi
kesalahanmu, sedangkan wukufmu di Arafah maka
Allah turun dari langit dunia dan membanggakan
mereka kepada para malaikat seraya berfirman:
“Mereka adalah hamba-hamba-Ku, datang kepada-

|| 94 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
Ku dalam keadaan kumal dan berdebu dari setiap
penjuru dan mereka takut akan azab-Ku padahal
mereka tidak melihat-Ku, apatah lagi jika mereka
melihat-Ku. Seandainya dosa-dosamu sebanyak
butiran pasir, atau sebanyak hari-hari dunia atau
sebanyak tetesan air hujan maka Aku akan
mensucikannya darimu. Sedangkan engkau
melempar jumroh, maka hal itu akan dihitung
sebagai simpananmu. Adapun engkau mencukur
kepala maka setiap helai rambut yang berjatuhan
dihitung sebagai kebaikanmu dan jika engkau
thawaf di Baitullah, maka engkau akan keluar dari
dosa-dosamu bagaikan orang yang baru dilahirkan
ibunya” Shahih Jami’.
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ٌ ﺀﺍ ﺰ ﺟ ` ﻪﹶ ﻟ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ` ﺭ` ﻭ` ﺮ` ﺒ ﻤﹾ ﻟﺍ ' ﺞ ﺤﹾ ﻟﺍ
“Haji yang mambrur tidak ada balasannya kecuali
syurga” Shahih Jami’

|| 95 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
7. AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH
(PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH

' ﺐ ﺣﹶ ﺃ ` ﺢِ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻤ ﻌﹾ ﻟﺍ ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ ﻲِ ﻨ` ﻌ ﻳ ِ ﻡﺎ` ﻳَ ﻷﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ` ﻦِ ﻣ ` ﻦِ ﻬ` ﻴِ ﻓ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ
ِ ﺔ` ﺠِ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻱِ ﺫ . ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ِ ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ · ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ
ٍ ﺀ` ﻲ ﺸِ ﺑ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ` ﻊِ ﺟ` ﺮ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪِ ﻟﺎ ﻣ ﻭ ِﻪِ ﺴﹾ ﻔ ﻨِ ﺑ ﺝ ﺮ ﺧ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﱠ ﻻِ ﺇ ِ ﷲﺍ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Tidak ada suatu hari yang amal sholeh didalamnya
lebih dicintai Allah kecuali pada hari-hari ini yaitu
sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Mereka berkata:
“Tidak juga jihad di jalan Allah?”. Beliau bersabda:
“Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang
yang keluar (berjihad) dengan dirinya dan hartanya
dan tidak ada yang kembali darinya satupun”
Bukhori.


|| 96 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
77. UMROH

ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤ` ﻬ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻤِ ﻟ ﹲ ﺓﺭﺎﱠ ﻔﹶ ﻛ ِ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﹸ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain
merupakan kaffarah (penghapus) dosa-dosa dan
kesalahan” Shahih Jami’
ﻲِ ﻌ ﻣ ٍ ﺔ` ﺠ ﺤﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻲِ ﻓ ﹲ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻋ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Umroh di (bulan) Ramadhan bagaikan
(melaksanakan ibadah) haji bersamaku” Shahih
Jami’
` ﺞ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﺍﻮ` ﻌِ ﺑﺎ ﺗ ﻲِ ﻔ` ﻨ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺍ ﻭ ﺮﹾ ﻘﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻔ`ﻨ` ﺗ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻨ` ﻴ ﺑ ﹶ ﺔ ﻌ ﺑﺎ ﺘ` ﻣ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ ﻭ
ِ ﺪ` ﻳِ ﺪ ﺤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﺚ ﺒ ﺧ ` ﺮ` ﻴِ ﻜﹾ ﻟﺍ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“Iringilah antara haji dan umroh, karena
melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan
kefakiran sebagaimana tempaan api panas
menghilangkan karat pada besi” Silsilah Shahihah

|| 97 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
78. MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN
RUKUN YAMANI

ﺎ ﻄ ﺣ ﹶ ﺎﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﻥﺎﱠ ﻄ ﺤ` ﻳ ﻲِ ﻧﺎ ﻤ ﻴﹾ ﻟﺍ ﻦﹾ ﻛ' ﺮﻟﺍ ﻭ ِ ﺩ ﻮ` ﺳَ ﻷﺍ ِ ﺮ` ﺠ ﺤﹾ ﻟﺍ ﺢ` ﺴ ﻣ ﱠ ﻥِ ﺇ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani
menghapuskan kesalahan” Shahih Jami’

|| 98 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
79. BERJIHAD DI JALAN ALLAH

ﺎ ﻬ` ﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﹲ ﺔ ﺣ` ﻭ ﺭ ` ﻭﹶ ﺃ ﹲ ﺓ ﻭ` ﺪ ﻐﹶ ﻟ
ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ · 282
“Berangkat dipagi atau sore hari (saat berjihad)
dijalan Allah lebih baik nilainya dari dunia dan
seisinya” Irwa’ Al Ghalil 282
ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻣ` ﺮ ﺣ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﻩﺎ ﻣ ﺪﹶ ﻗ ` ﺕ` ﺮ ﺒﹾ ﻏﺍ ` ﻦ ﻣ
“Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah,
maka Allah haramkan baginya api neraka” Irwa’ul
Ghalil
ﻦـِ ﻣ ﻦِ ﻣﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﺎﹰ ﻄِ ﺑﺍ ﺮ` ﻣ ﺕﺎ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﻭ ٍ ﺮ` ﻫ ﺩ ِ ﻡﺎ ﻴِ ﺻ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ٍ ﺮ` ﻬ ﺷ ﹸ ﻁﺎ ﺑِ ﺭ
ﺮـ` ﺟﹶ ﺃ ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻱ ﺮـ` ﺠ` ﻳ ﻭ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ٍ ﺢ` ﻳِ ﺭ ﻭ ِ ﻪِ ﻗ` ﺯِ ﺮِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻯ ﺪﹶ ﻏ ﻭ ِ ﺮ ﺒﹾ ﻛَﻷﺍ ِ ﻉ ﺰﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ
ُ ﷲﺍ ` ﻪﹶ ﺜ ﻌ` ﺒ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻂِ ﺑﺍ ﺮ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Berjihad selama sebulan lebih baik dari puasa
selamanya dan siapa yang meninggal saat berjihad
maka Allah lindungi dirinya dari kekalutan yang
paling besar dan dia (di hari kiamat) akan
berangkat membawa rizkinya dan wangi syurga
serta pahalanya tetap dihitung sebagai pahala
orang yang berjihad hingga hari kiamat” Shahih
Jami’
ِ ﺩ ﻮ ﺳَ ﻷﺍ ِ ﺮ ﺠ ﺤﹾ ﻟﺍ ِ ﺪ` ﻨِ ﻋ ِ ﺭ` ﺪﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﹶ ﻟ ِ ﻡﺎ ﻴِ ﻗ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﺳ ` ﻒِ ﻗ` ﻮ ﻣ
“Sesaat berada dalam (jihad) di jalan Allah, hal itu
lebih baik dari melakukan shalat malam pada
Lailatul Qadar di hadapan Hajar Aswad”

|| 99 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
80. INFAQ DI JALAN ALLAH

ٍ ﻒ` ﻌِ ﺿ ِ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻤ ﻌ` ﺒ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﺒِ ﺘﹸ ﻛ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﹰ ﺔﹶ ﻘﹶ ﻔ ﻧ ﻖﹶ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang berinfaq di jalan Allah maka dicatat
baginya tujuh ratus kali lipat” Muslim
ﺍ ﺰﹶ ﻏ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻳِ ﺯﺎﹶ ﻏ ﻒﹶ ﻠ ﺧ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﺍ ﺰﹶ ﻏ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹰ ﺎﻳِ ﺯﺎﹶ ﻏ ﺰ` ﻬ ﺟ ` ﻦ ﻣ
ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang menyediakan (segala keperluan) bagi
seorang yang berperang maka dia (dianggap) telah
berjihad dan siapa yang memberikan jalan bagi
keluarganya untuk berperang maka dia telah
berperang” Muslim

|| 100 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
81. JUJUR DAN AMANAH DALAM
PERDAGANGAN DAN PERLAKUAN YANG
BAIK

ﻬ' ﺸﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻴِ ﻘ` ﻳ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻴ` ﻴِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻊ ﻣ ` ﻦ` ﻴِ ﻣَﻷﺍ ` ﻕ` ﻭ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ` ﺮِ ﺟﺎ` ﺘﻟﺍ ُ ﺀﺍ ﺪ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Pedagang yang jujur dan terpercaya (nanti di hari
kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi dan
orang-orang yang benar serta para syuhada”
Shahih Turmuzi
ِ ﺭ` ﻮ` ﺑ ﺎ` ﻨ` ﻴ ﺑ ﻭ ﺎﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﹾ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﺎﹶ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺘ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟﺎ ﻣ ِ ﺭﺎ ﻴِ ﺨﹾ ﻟﺎِ ﺑ ِ ﻥﺎ ﻌ` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻌ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻬﹶ ﻟ ﻙ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻌ` ﻴ ﺑ ﹸ ﺔﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ` ﺖﹶ ﻘِ ﺤ` ﻣ ﺎ ﻤ ﺘﹶ ﻛ ﻭ ﺎ ﺑِ ﺬﹶ ﻛ
“Penjual dan pembeli masih berada dalam keadan
khiyar (boleh memilih antara jadi atau tidak)
selama keduanya belum berpisah, jika keduanya
jujur dan menjelaskan (hal yang sebenarnya) maka
keduanya diberkahi dalam jual belinya tersebut,
dan jika keduanya berbohong dan
menyembunyikan (hal yang sebenarnya) maka
dihapuslah keberkahan jual belinya keduanya”
Bukhori
ﻭ ﹰ ﺎﻌِ ﺋﺎ ﺑ ﹰ ﻼ` ﻬ ﺳ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻞ ﺧ`ﺩﹶ ﺃ ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﺎ ﻳِ ﺮ ﺘ` ﺸ` ﻣ
“Allah ta’ala memasukkan kedalam syurga
seseorang yang mudah dalam menjual dan
membeli” Shahih An Nasa’i

|| 101 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
82. MENJENGUK ORANG SAKIT

ﻻِ ﺇ ﺎ' ﻴِ ﺴ` ﻤ` ﻣ ﺎ ﻀ` ﻳِ ﺮ ﻣ ` ﺩ` ﻮ` ﻌ ﻳ ٍ ﻞ` ﺟ ﺭ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ ٍ ﻚﹶ ﻠ ﻣ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻌ` ﺒ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ﱠ
` ﺴ ﻳ ٍ ﻚﹶ ﻠ ﻣ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻌ` ﺒ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ` ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﻣ ` ﻩﺎ ﺗﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ
ﻲِ ﺴ` ﻤ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Seseorang yang pada sore hari menjenguk orang
sakit, maka saat keluar diringi oleh tujuh puluh
ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya
hingga pagi hari dan siapa yang menjenguknya
pada pagi hari maka saat dia keluar diringi tujuh
puluh ribu malaikat yang memohon ampunan
untuknya hingga sore hari”
Shahih Jami’
|| 102 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
83. MENSHALATKAN MAYIT DAN
MENGANTAR JENAZAH

` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﻦﹶ ﻓ` ﺪ` ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺎ ﻫ ﺪِ ﻬ ﺷ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﹲ ﻁﺍ ﺮ` ﻴِ ﻗ `ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻲﱠ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﹶ ﺓ ﺯﺎ ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺪِ ﻬ ﺷ `ﻦ ﻣ
ِ ﻥﺎﹶ ﻃﺍ ﺮ` ﻴِ ﻗ , . ﹶ ﻞ` ﻴِ ﻗ · ؟ ِ ﻥﺎﹶ ﻃﺍ ﺮ` ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻣ ﻭ . ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ِ ﻦ` ﻴ ﻤ` ﻴِ ﻈ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴﹶ ﻠ ﺒ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ '
ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang menghadiri jenazah hingga dishalatkan
maka baginya satu qirath dan siapa yang
menyaksikannya hingga dimakamkan maka
baginya dua qirath (dikatakan: Apakah yang
dimaksud dua qirath ?) beliau bersabda: “Bagaikan
dua gunung yang besar” Muslim

|| 103 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
84. MEMANDIKAN MAYIT DAN
MENGKAFANI

ﻦِ ﻣ ُ ﷲﺍ ` ﻩﺎ ﺴﹶ ﻛ ` ﻪ ﻨﹶ ﻔﹶ ﻛ ` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺍ ﻦِ ﻣ ُﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﺘ ﺳ ` ﻩ ﺮ ﺘ ﺴﹶ ﻓ ﹰ ﺎﺘ` ﻴ ﻣ ﹶ ﻞ ﺴﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ
ِ ﺱ` ﺪ` ﻨ' ﺴﻟﺍ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang memandikan orang mati kemudian dia
menutupinya maka Allah akan menutupkan dosa-
dosanya, dan siapa yang mengkafaninya maka
Allah akan mengenakannya (pakaian) dari Sundus”
Shahih Jami’


|| 104 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
85. BERHARAP PAHALA ATAS
DATANGNYA MUSIBAH

ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ُ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ · ﻰﹶ ﻟ` ﻭُ ﻷﹾ ﺍ ِ ﺔ ﻣ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﺖ` ﺒ ﺴ ﺘ` ﺣﺍ ﻭ ﺕ` ﺮ ﺒ ﺻ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻡ ﺩﺁ ` ﻦ` ﺑﺍ
ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺩ ﹰ ﺎﺑﺍ ﻮﹶ ﺛ ﻚﹶ ﻟ ﺽ` ﺭﹶ ﺃ ` ﻢﹶ ﻟ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Allah ta’ala berfirman: Anak Adam… jika engkau
sabar dan mengharapa pahala saat pertama kali
datang musibah maka tidak ada balasan yang aku
ridhoi kecuali syurga” Sahih Ibnu Majah.


|| 105 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
8. SHADAQAH UNTUK YANG SUDAH
MENINGGAL DAN KEUTAMAAN
MEMBERIKAN AIR

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﺒ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ﺪ` ﻌﺳ ` ﻦ ﻋ · ` ﺖ ﺗﺎ ﻣ ٍ ﺪ` ﻌ ﺳ ` ﻡﹸ ﺃ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ِ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ' ﻱﹶ ﺄﹶ ﻓ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ُ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﹰ ﺍﺮﹾ ﺌِ ﺑ ﺮﹶ ﻔ ﺤﹶ ﻓ · ﺪ` ﻌ ﺳ ` ﻡُ ﻷِ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Dari Saad bin ‘Ubadah radiallahuanhu,
sesungguhnya dia berkata: Yaa Rasulullah
sesungguhnya Ummu Sa’ad telah meninggal,
shadaqah apakah yang paling utama ?”, beliau
bersabda: “ Air “, maka dia menggali sumur lalu
berkata: “ Ini (pahalanya) untuk Ummu Sa’ad ”.
Shahih Ibnu Majah.
|| 106 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
87. DOA DARI KEJAUHAN

ﹲ ﻞﱠ ﻛ ﻮ` ﻣ ` ﻚﹶ ﻠ ﻣ ِ ﻪِ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﹲ ﺔ ﺑﺎ ﺠ ﺘ` ﺴ` ﻣ ِ ﺐ` ﻴ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﻬﹶ ﻈِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧَ ﻷِِ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺀ` ﺮ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺓ ﻮ` ﻋ ﺩ
ﻞﹾ ﺜِ ﻤِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﻭ ﻦ` ﻴِ ﻣﺁ ِ ﻪِ ﺑ ﹸ ﻞﱠ ﻛ ﻮ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻚﹶ ﻠ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺮ` ﻴ ﺨِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧَ ﻷِﺎ ﻋ ﺩ ﺎ ﻤﱠ ﻠﹸ ﻛ ﻢﻠﺴﻣ
“ Doa seorang muslim untuk saudaranya di
kejauhan mustajab, dikepalanya terdapat malaikat
yang di tugaskan, setiap kali dia berdoa untuk
saudaranya berupa kebaikan, maka malaikat yang
ditugaskan tersebut berkata: “Amiin, dan
engkaupun mendapatkan hal serupa “
Muslim


‫ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳋﲑ‬
Pintu-Pintu Pahala
Dan

Penghapus Dosa
Karya :

Syaikh Abdur Rohman Al-Jami’
Terjemah :

Abdulloh Haidir,Lc

Publication : 1428, Jumadi Tsani 13 / 2007, Juni 30

‫ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳋﲑ‬
Pintu-Pintu Pahala Dan Penghapus Dosa

Oleh : Syaikh ’Abdurrahman al-Jami’ © Copyright Yayasan Al-Sofwa
Artikel ini dibagikan gratis dalam bentuk PDF tidak untuk diperjualbelikan. Artikel ini dapat disebarkan selama tidak merubah isi dan makna. || 1 dari 107 || Disebarkan oleh Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah.
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

Muqoddimah
Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Besar karunia-Nya, shalawat serta salam kepada makhluk-Nya yang paling Mulia, pemimpin kita, Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Allah Al-Hafiz Ibnu Rajab -semoga merahmatinya- dalam pembukaan kitab-nya: “AtTakhwif minannar“ (Menumbuhkan rasa takut terhadap api neraka) menyatakan tentang sebab dia mengarang kitab tersebut : “Supaya -atas kehendak Allah- menjadi peghalang bagi jiwa dari kesesatan dan kerusakan, serta menjadi pendorong baginya untuk segera menggapai kesuksesan dan petunjuk. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia terutama pada zaman sekarang ini telah diliputi perasaan malas dan santai serta menuruti hawa nafsunya dan dibuai angan-angan kepada Allah. Dan hawa nafsu itu tidak akan meninggalkan hati kecuali dengan dua cara : Rasa takut (kepada Allah) dan rindu (kepada-Nya)“ 1) Dari bab inilah -bab tentang kerinduan kepadaNya- kami susun untuk anda akhi muslim tercinta sebuah kitab kecil yang mengandung hadits-hadits pilihan dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam. Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan pintu-pintu pahala dan amal shaleh beserta keutamaannya, agar anda dapat bangkit dari
1. At-Takhwif Min An-Nar, hal. 7
|| 2 dari 107 ||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

agar diketahui bahwa Allah ta’ala Maha Belas Kasih. begitu juga dari kitab “Fadhailul A’mal”-nya Dhia Al-Maqdisi yang || 3 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . Abu Daud. yaitu : Shahih Bukhori. AtTarghib wa At-Tarhib dan Shahih Jami’ Ash-Shagir yang telah dikoreksi oleh Syaikh Al Albani -semoga Allah merahmatinya-. diberikannya seribu satu jalan untuk mereka dan dimudahkan jalan untuk bertaubat supaya mereka bersedia untuk kembali (kepada jalan Allah).kelalaian dan mengusir debu kemalasan serta sikap santai. Turmuzi. Shahih Muslim. suka memberikan ampunan bagi dosa-dosa hamba-Nya yang lalai. Maka marilah akhi muslim -semoga Allah memberikan taufiq kepada anda.kita mencari ilmu dan beramal shaleh. Hadits-hadits tersebut juga memuat tentang penghapus-penghapus (kaffarat) kesalahan yang dengannya Allah ta’ala menghapuskan dosa-dosa. langkah semakin terdorong untuk mencari ridho Allah. saya juga mengambil dari kitab “Amal Shaleh” yang disusun oleh Abdul Wahhab Al Utsman. Nasa’i. Sebelum saya memulai. ditambah dengan Shahih Ibnu Majah. moga-moga anda termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya ditempat dimana terdapat orang yang kita cintai Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya. ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hadits-hadits yang saya kutip dikumpulkan dari beberapa kitab. pintu-pintu rahmat-Nya dan ampunan-Nya selalu terbuka untuk mereka. sehingga anda akan mendapatkan cinta-Nya dan masuk ke dalam syurga-Nya.

Saya mohon kepada Allah Yang Maha Mulia pemilik Arsy yang agung agar mengampuni anda dan bagi siapa saja yang berperan dalam pekerjaan ini.dikoreksi oleh Ghassan Harmaas. dan akhir doa kami adalah : Segala puji hanya bagi Allah Rabb sekalian alam . akan tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa-bahwa hadits-hadits berikut adalah shahih -insya Allah-. Bukan maksud saya untuk mentakhrij hadist-hadits tersebut. Ditulis oleh : Abdurrahman Al Jaami’ Awal Ramadhan Mubarak 1411 H || 4 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.

hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung “ (An Nur 31) ‫ﺒﺴﻂ‬‫ﻳ‬‫ﺎﺭِ، ﻭ‬‫ﻨﻬ‬‫ﺘﻮﺏ ﻣﺴﻲﺀ ﺍﻟ‬‫ﻴ‬‫ﻴﻞ ِﻟ‬‫ﻳﺪﻩ ﺑِﺎﻟﻠ‬ ‫ﺒﺴﻂ‬‫ﻳ‬ .‫1( ِﺇﻥ ﺍﷲ . Maksudnya hari kiamat (penterjemah) || 5 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .ﻋﺰ ﻭﺟﻞ‬ ‫ﹸ‬  َ  ِ    ِ ‫ ﱠ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﱠ‬   َ ‫ﱠ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮِﺑﻬ‬ ‫ﻰ‬‫ﻴﻞِ، ﺣ‬‫ﺘﻮﺏ ﻣﺴﻲﺀ ﺍﱠﻠ‬‫ﻴ‬‫ﺎﺭ ِﻟ‬‫ﻨﻬ‬‫ﻳﺪﻩ ﺑِﺎﻟ‬ ِ    ِ     ‫ﹾﹸ‬ ‫ﺘ‬ ‫َ ﻟ‬ ِ    ِ  [‫]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ Sesungguhnya Allah Ta’ala membentangkan tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu siang dan Dia membentangkan tangan-Nya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu malam hingga terbitnya matahari dari tempat terbenamnya 2) “ (Muslim) ‫ﺗِﻨﻲ ﻏﻔﺮﺕ ﹶﻟﻚ‬‫ــﻮ‬‫ﺗِﻨﻲ ﻭﺭﺟ‬‫ﺎ ﺩﻋﻮ‬‫ﻧﻚ ﻣ‬‫ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ِﺇ‬‫ﺎ ﺍ‬‫: ﻳ‬    ‫ ﹶﹶ‬           ‫2( ل א‬ ‫ﺎﺀ ﹸﺛﻢ‬‫ﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤ‬‫ﺑﻚ ﻋﻨ‬‫ﻧﻮ‬‫ﺑﻠﻐﺖ ﺫ‬ ‫ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﹶﻟﻮ‬‫ﺎ ﺍ‬‫، ﻳ‬‫ﺎِﻟﻲ‬‫ﻨﻚ ﻭﻻ ﹸﺃﺑ‬‫ﺎ ﻛﺎﻥ ﻣ‬‫ﻣ‬  ِ  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬   ‫ﹶ‬  ِ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﺎ‬‫ﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻄﹶﺎﻳ‬‫ﺘِﻨﻲ ِﺑﻘﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﻧﻚ ﹶﻟﻮ ﹶﺃ‬ِ‫ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺇ‬‫ﺎ ﺍ‬‫، ﻳ‬‫ﺗِﻨﻲ ﻏﻔﺮﺕ ﹶﻟﻚ‬‫ﺘﻐﻔﹶـﺮ‬‫ﺍﺳ‬  ِ َ ِ ‫ ﹸ‬       ‫ ﹶﹶ‬    1. TAUBAT ‫ـﻮﻥ‬ ‫ﺗﻔﻠ‬ ‫ـﻮﻥ ﹶﻟﻌﻠ ﹸـﻢ‬‫ﺎ ﺍﹾﻟﻤﺆﻣ‬‫ﻳﻬ‬‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻴﻌ‬‫ﺍ ِﺇﱃ ﺍﷲ ﺟﻤ‬‫ﺑﻮ‬‫ﺗﻮ‬‫ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻭ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹾِﺤ‬ ‫ﱠﻜ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ِﻨ‬  ِ ِ ‫ ﹶ‬  [31 : ‫]ﺍﻟﻨﻮﺭ‬ “ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah.1.

kemudian kalian bertaubat. Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu menjulang ke langit kemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu. niscaya taubat kalian akan diterima ” (Shahih Ibnu Majah) || 6 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .‫ﺎ ﻣﻐﻔﺮﺓ‬‫ﺍِﺑﻬ‬‫ﺘﻚ ِﺑﻘﺮ‬‫ﻴ‬‫ـ‬‫ﻴﺌﹰﺎ ﻷﺗ‬‫ﺗﺸﺮﻙ ِﺑﻲ ﺷ‬ ‫ﺘِﻨﻲ ﻻ‬‫ﻴ‬‫ ﹶﻟﻘ‬ ‫ﹸﺛ‬ ‫ﹰ‬ ِ   ‫ ﹸ‬ َ    ِ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ﻢ‬ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ “ Allah ta’ala berfirman : Wahai anak Adam. sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu apapun yang ada pada dirimu. Wahai anak Adam sesungguhnya jika engkau menda-tangi-Ku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku sedikitpun maka aku akan memberimu ampunan sepenuh bumi “ (Shahih Turmudzi) [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫ﻧﺐ ﹶﻟﻪ‬‫ﻧﺐ ﻛﻤﻦ ﻻ ﺫ‬‫ﺎِﺋﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬ‬‫3( ﺍﻟ‬   ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﱠ ِ ﹶ‬ ِ  ‫ﺘ‬ “ Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali “ shahih Ibnu Majah) ‫ﻴﻜﻢ‬‫ﺎﺏ ﻋﻠ‬‫، ﹶﻟﺘ‬‫ﺘﻢ‬‫ﺒ‬‫ﺗ‬ ‫ﺎﺀ، ﹸﺛﻢ‬‫ﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤ‬‫ﺎﻛﻢ ﻋﻨ‬‫ﺒﻠﻎ ﺧﻄﹶﺎﻳ‬‫ﺗ‬ ‫ﻰ‬‫4( ﹶﻟﻮ ﹶﺃﺧﻄﺄﹾﺗـﻢ ﺣ‬  ‫ﹶ ﹸ‬  ِ  ‫ ﹶ‬  ‫ ﹸ‬ ‫ﺘ ﹸ ﹶ‬  ُ ‫ ﹶ‬  [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬ “ Seandainya kalian melakukan kesalahankesalahan sepenuh langit.

MENUNTUT ILMU ‫ـﺔ‬ ‫ﺎﺩﻟـ‬‫]ﺍ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺍ ﺍﹾﻟﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟ‬‫ﺗﻮ‬‫ﻳﻦ ﹸﻭ‬‫ﺍﱠﻟﺬ‬‫ﻨﻜﻢ ﻭ‬‫ﻮﹾﺍ ﻣ‬‫ﻳﻦ ﺁﻣ‬‫ﻳﺮﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﱠﻟﺬ‬ : ‫ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ٍ    ‫ِﹾ‬ ‫ ﺃ‬ ِ  ‫ﻨ ِ ﹸ‬  ِ ُ ِ ‫ ﹶ‬ 1 [11: “ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi (Al ilmu pengetahuan beberapa derajat “ Mujadalah 11) ‫ـﺔ‬‫ﻳﻘﹰﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﳉ‬‫ﺎ ِﺇﻻ ﺳﻬﻞ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ ﻃﺮ‬‫ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤ‬ ‫ﻴِﺘﻪ‬‫ﺑ‬ ‫ﺝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ‬‫ﺎ ﺧﺮ‬‫5( ﻣ‬ ِ ‫ﹶﻨ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ُ ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﹾ ﱠ‬ ‫ ِ ﹾﹸ‬ ِ ‫ ﹲ‬    [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga (Shahih Al-Jami) ‫، ﻛﹶﺎﻥ ﻟﹶـﻪ‬ ‫ﻳﻌﻠﻤ‬ ‫ﺍ ﹶﺃﻭ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺘﻌﻠﻢ ﺧ‬‫ﻳ‬ ‫ﻳﺪ ِﺇﻻ ﹶﺃﻥ‬‫ﻳﺮ‬ ‫ﺍ ﺇِﱃ ﺍﹾﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ‬‫6( ﻣﻦ ﻏﺪ‬  ‫ﻪ ﹶ‬ ‫ﱢ‬    ‫ﱠ‬ ‫ ﱠ ﹾ‬ ِ ‫ ِ ِ ﹶ‬  ‫ ﹶ ﹶ‬  ‫ﺘﻪ‬‫ـ‬ ‫ﺎ ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫، ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻛﺄﺟﺮ ﺣ‬  ‫ﺠ‬ ‫ ِ ﺝ ﻣ‬ ‫ﹶﹶ‬ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ‬ Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untuk mempelajari kebaikan atau megajarkan kebaikan. maka baginya bagaikan pahala orang yang melakukan haji dengan sempurna (Shahih Targhib dan Tarhib) ‫ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﻰ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﺣ‬‫7( ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢٍ، ﻓﻬﻮ ﻓِﻰ ﺳِﺒ‬  ِ  ‫ﺘ‬ ِ ِ    ‫ ﹶﹶ ِ ِ ﹾ ﹶ‬ ِ      [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu. maka dia berada di jalan Allah hingga kembali (Shahih Turmuzi) ‫ﻳﻦ‬‫ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬ ‫ﺍ‬‫ﻴﺮ‬‫ﻳﺮﺩ ﺍﷲ ِﺑﻪ ﺧ‬ ‫8( ﻣﻦ‬ ِ   ‫ ﹶﱢ‬ ِ ُ ِ ِ   [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ || 7 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .2.

Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikannya pema-haman terhadap (Shahih Ibnu Majah) agama || 8 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

3. niscaya akan dikatakan kepada mereka : Berdirilah kalian sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. dan kesalahan-kesalahan kalian telah (Shahih Al-Jami) diganti-kan dengan kebaikan ،‫ﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤ ﹸ‬‫ﻴ‬‫ﺘﻬﻢ ﺍﹾﻟﻤﻼِﺋﻜ ﹸ، ﻭﻏﺸ‬‫ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﷲَ، ِﺇﻻ ﺣﻔ‬ ‫ﺎ ﺟﻠﺲ ﻗﻮﻡ‬‫01( ﻣ‬ ‫ﺔ‬     ِ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹶﺔ‬   ‫ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹾ ﹸ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻨﺪﻩ‬‫ﻴﻤﻦ ﻋ‬‫ﻨ ﹸ، ﻭﺫﻛﺮﻫﻢ ﺍﷲ ﻓ‬‫ﻴ‬‫ﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜ‬‫ﻧﺰﹶﻟﺖ ﻋﻠ‬‫ﻭ‬   ِ   ِ ُ    ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ِ ﺔ‬  ِ ‫ﹶ‬    [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Suatu kaum yang berzikir kepada Allah niscaya malaikat akan mengelilingi mereka. rahmat dicurahkan kepada mereka dan diturunkan kepada mereka sakinah dan Allah sebut-sebut mereka terhadap makhluk yang ada disisi-Nya (Shahih Al Jami) || 9 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI ‫ﺍ ﻗﺪ‬‫ﻳﻘﹶﺎﻝ ﹶﻟﻬﻢ : ﻗﻮﻣﻮ‬ ‫ﻰ‬‫ﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﺣ‬‫ﺎﱃ ﻓ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﷲ‬ ‫ﺎ ﺟﻠﺲ ﻗﻮﻡ‬‫9( ﻣ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ﹸ‬ ‫ﺘ‬ ‫ ﹶ‬   ‫ ﹶ َ ﹶ ﹶ ﹸ‬  ‫ ﹾ ﹸ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺎﺕ‬‫ﺗﻜﻢ ﺣﺴﻨ‬‫ﻴﺌﹶﺎ‬‫ـﺪﹶﻟﺖ ﺳ‬‫ﺑﻜﻢ ﻭ‬‫ﻧﻮ‬‫ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﹶﻟﻜﻢ ﺫ‬ ٍ    ‫ ﹸ‬   ‫ﺑ‬  ‫ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ُ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah ta’ala lalu mereka berdiri.

jika dia mengingat-Ku dalam dirinya. || 10 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . jika mereka mendekatiku sejengkal maka Aku akan mendekatinya sehasta dan jika dia mendekati-Ku sehasta maka Aku mendekatinya sedepa dan siapa yang mendatangiku dengan berjalan maka aku mendatanginya dengan berlari. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu “ (Al Baqarah 152) ،‫ﻳﺬﻛﺮِﻧﻲ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﺎ ﻣﻌﻪ ﺣ‬‫ﺒﺪﻱ ﺑِﻲ، ﻭﹶﺃﻧ‬‫ﻨﺪ ﻇﻦ ﻋ‬‫ﺎ ﻋ‬‫11( ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : ﹶﺃﻧ‬  ‫ ﹾ ﹸ‬ ِ    ِ  ‫ ﹶ‬ ِ ‫ﺗﻪ ﻓِﻲ ﻣﻺ‬‫ﻧﻔﺴِﻲ، ﻭِﺇﻥ ﺫﻛﺮﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻣﻺ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺗﻪ ﻓِﻲ‬‫ﻧﻔﺴﻪ ﺫﻛﺮ‬ ‫ِﺇﻥ ﺫﻛﺮﻧِﻲ ﻓِﻲ‬ ٍ   ‫ ٍ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ‬   ‫ﹾ ِِ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺎ‬‫ﺍﻋ‬‫ﻴﻪ ﺫﺭ‬‫ﺗﻘﺮﺏ ِﺇﹶﻟ‬ ‫ﺎ، ﻭِﺇﻥ‬‫ﺍﻋ‬‫ﻴﻪ ﺫﺭ‬‫ﺑﺖ ِﺇﹶﻟ‬‫ﺗﻘﺮ‬ ‫ﺍ‬‫ﺒﺮ‬‫ﺗﻘﺮﺏ ِﺇﹶﻟﻲ ﺷ‬ ‫، ﻭِﺇﻥ‬‫ﻬﻢ‬‫ﻴﺮ ﻣﻨ‬‫ﺧ‬ ِ ِ  ‫ ﹾ ﹶ‬ ِ ِ  ‫ ِ ﹶ‬  ‫ ﹾ ﹶ‬  ِ   ‫ﺘﻪ ﻫﺮﻭﹶﻟﺔ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﻳﻤﺸِﻲ ﹶﺃ‬ ‫ﺎِﻧﻲ‬‫ﺎ، ﻭﻣﻦ ﹶﺃﺗ‬‫ﺎﻋ‬‫ﻨﻪ ﺑ‬‫ﺑﺖ ﻣ‬‫ﺗﻘﺮ‬ ‫ ﹰ‬       ِ  ‫ﹶ‬ [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Sesungguhnya Aku berdasarkan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saat dia mengingat-Ku. ZIKIR [152 : ‫]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‬ ‫ﻭِﻧﻲ ﹶﺃﺫﻛﺮﻛﻢ‬ ‫ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻓﹶﺎﺫﻛ‬  ‫ ﹸ‬‫ﹾ ﹸ‬ ‫ﹾ ﹸﺮ‬ “ Karena itu.4. maka Akupun akan mengingatnya dalam diri-Ku. dan jika dia mengingat-Ku di hadapan orang-orang maka Aku-pun akan mengingatnya dihadapan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka.

dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang yang melakukannya “ (Shahih Al Jami’) ‫ﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺀ‬‫ﻳﻘﻲ ﻣﺼ‬ ‫ﻧﻪ‬‫ﻨﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑِ، ﻓﺈ‬‫ﻴﻜﻢ ﺑِﺎﺻﻄ‬‫31( ﻋﻠ‬ ِ    ِ   ِ  ِ ‫ ﹶ‬   ‫ ِ ِ ﹶ‬  ‫ﹶ ﹸ‬ [ ‫ا‬ ] “ Hendaklah kalian mengusahakan kebaikan. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN ‫ﻴﺮ ﻛﻔﹶﺎﻋﻠﻪ‬‫ﺍﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺨ‬ ‫ﺍﻟ‬‫21( ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗ ﹲ، ﻭ‬ ِ ِِ ‫ ِ ﹶ‬  ‫ ﹶﺔ ﺪ ﱡ‬  ٍ     ‫ﹸ ﱡ‬ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Setiap kebaikan adalah shadaqah.5. karena hal tersebut dapat melindungi dari mati secara buruk “ (Shahih Jami’) || 11 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

(penterjemah) || 12 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . Onta merah adalah harta benda yang paling tinggi nilainya pada saat itu. seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang atas perantara kamu maka (ganjarannya) lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan seekor onta merah3)“ (Muslim) ‫ﻨﻘﺺ‬‫ﻳ‬ ‫ﺗِﺒﻌﻪ ﻻ‬ ‫ﻯ ﻛﹶﺎﻥ ﹶﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﹾﺜﻞ ﹸﺃﺟﻮﺭ ﻣﻦ‬‫ﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻫﺪ‬‫51( ﻣﻦ ﺩﻋ‬  ‫ ﹶ ﹸ‬   ِ   ‫ ِ ِ ﹶ‬ َ  ِ  ‫ﹶ‬    ‫ﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﹾﺛﻢ ﻣﹾﺜﻞ ﺁﺛﹶﺎﻡ‬‫ﺎ ِﺇﱃ ﺿﻼﹶﻟﺔ ﻛﹶﺎﻥ ﻋﻠ‬‫ﻴﺌﹰﺎ، ﻭﻣﻦ ﺩﻋ‬‫ﺫﹶِﻟﻚ ﻣﻦ ﹸﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺷ‬ ِ ‫ ِ ِ ِ ﹶ‬ ِ ِ ‫ﹶ‬ ‫ ﹶ ٍ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬      ِ ِ    ِ  [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺌﺎ‬‫ﻨﻘﺺ ﺫِﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﹶﺎﻣﻬﻢ ﺷﻴ‬‫ﻳ‬ ‫ِﺒﻌﻪ ﻻ‬‫ﻣﻦ ﺗ‬ ‫ ﹰ‬  ِ ِ  ِ  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹸ‬   “ Siapa yang mengajak kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. dan 1.6. KEUTAMAAN BERDAKWAH DI JALAN ALLAH ‫ﻧِﻨﻲ‬‫ﺎﳊﺎ ﻭﻗﹶﺎﻝ ِﺇ‬‫ﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻤﻞ ﺻ‬‫ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻭﻣﻦ ﹶﺃﺣﺴﻦ ﻗﻮﻻ ﻣﻤﻦ ﺩﻋ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ ِ ﹶ ِﹰ‬  ِ    ِ ‫ ﹰ‬ ‫ ﹶ‬       ِ ِ ‫ ﹸ‬ ِ [33 : ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ]ﻓﺼﻠﺖ‬ Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. mengerjakan amal yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri “ (Fushshilat 33) ‫ﻳﻜﻮﻥ ﹶﻟﻚ‬ ‫ﻴﺮ ﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﹶﺃﻥ‬‫ﺍﺣِﺪﹰﺍ ﺧ‬‫ﺟﻼ ﻭ‬‫ﻳﻬﺪﻱ ﺍﷲ ِﺑﻚ ﺭ‬ ‫ﺍﷲ ﻷﻥ‬‫41( ﻭ‬  ‫ﹶ‬‫ ﹾ ﹸ‬ ِ    ‫ ﹰ‬  ُ  ِ ‫ِ َ ﹾ‬ [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻨﻌﻢ‬‫ﺣﻤﺮ ﺍﻟ‬ ِ    “ Demi Allah.

(hal tersebut karena) mereka mencegah kemunkaran “ (Silsilah Shahihah) || 13 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR ‫ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑِﺎﹾﻟﻤﻌﺮﻭﻑ‬‫ﻴﺮ ﻭ‬‫ﻮﻥ ِﺇﱃ ﺍﳋ‬‫ﻳﺪﻋ‬ ‫ﻨﻜﻢ ﹸﺃﻣﺔ‬‫ﺘﻜﻦ ﻣ‬‫ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻭﹾﻟ‬ ِ     ‫ ﹶ‬   ‫ ﹾ‬ ِ ‫ ﹶ ﹶ ﹾ‬  ‫ ﹲ‬  ‫ ِ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ﻨﻜﺮ ﻭﹸﺃﻭﹶﻟِﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﹾﻟﻤﻔﻠﺤﻮﻥ‬‫ﻨﻬﻮﻥﹶ ﻋﻦ ﺍﳌ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ ﹶ‬  ِ‫ ﹾ‬      ِ ‫ ِ ﹸ ﹶ‬    [104 : ‫]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung “ (Ali Imran 104) ‫ﻨﻜﺮ‬‫ﻨﻜﺮﻭﻥ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﻳ‬ ،‫ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣِﹾﺜﻞ ﹸﺃﺟﻮﺭ ﹶﺃﻭِﻟﻬﻢ‬ ‫ﺎ‬‫61( ِﺇﻥ ﻣﻦ ﹸﺃﻣِﺘﻲ ﻗﻮﻣ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ِ  ِ  ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﹶ‬   ِ ‫ﹾ‬ [‫]ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ “ Sesungguhnya ada dari ummatku yang diberikan pahala seperti pahalanya generasi pertama.siapa yang mengajak kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun “ (Muslim) 7.

BELAJAR ALQURAN. MEMBACA DAN MENGHAFALNYA [‫]ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ ‫ﺁﻥ ﻭﻋﻠﻤﻪ‬‫ـﻠﻢ ﺍﹾﻟﻘﺮ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻴﺮﻛﻢ ﻣﻦ‬‫71( ﺧ‬   ‫ﱠ‬  ‫ ﹸ ﹶ‬ ‫ ﱠ‬   ‫ ﹸ‬  (Bukhori) “ Sebaik-baik kalian adalah orang yang be-lajar Al Quran dan yang mengajarkannya “ ‫ﺍﱠـﺬﻱ‬‫ﺒﺮﺭﺓِ، ﻭ‬‫ﺍﻡ ﺍﻟ‬‫ﺎﻫﺮ ِﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﹶﺮﺓ ﺍﹾﻟﻜﺮ‬‫ﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﻣ‬‫ﻳﻘﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟﻘﺮ‬ ‫81( ﺍﱠﻟﺬﻱ‬  ِ ‫ ﻟ‬  ِ ِ ِ    ِ  ِ    ‫ ﹸ ﹶ‬ ‫ ﹾ‬ ِ ‫ﺍﻥ‬‫ﺎﻕ ﹶﻟﻪ ﹶﺃﺟﺮ‬‫ﻴﻪ ﺷ‬‫ﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠ‬‫ﺘﻊ ﻓ‬‫ﺘﻌ‬‫ﻳ‬‫ﺁﻥ ﻭ‬‫ﻳﻘﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟﻘﺮ‬ ِ    ِ ‫ﹶ‬    ِ ِ    ‫ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹾ‬ [‫]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ “ Orang yang membaca Al Quran dan dia pandai membacanya maka (nanti di akhirat akan dikumpulkan) bersama para malaikat yang mulia. akan tetapi alif satu huruf. lam satu huruf dan mim satu huruf (Bukhori) || 14 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . sedangkan orang yang membaca Al Quran dan dia terbata-bata karenanya serta kesusahan maka baginya dua pahala “ (Muttafaq alaih) ‫ﺎ، ﻻ‬‫ﻨﺔ ِﺑﻌﺸﺮ ﹶﺃﻣﺜﹶﺎِﻟﻬ‬‫ﺍﹾﻟﺤﺴ‬‫ﻨ ﹲ، ﻭ‬‫ﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻠﻪ ِﺑﻪ ﺣﺴ‬‫91( ﻣﻦ ﻗﺮﹶﺃ ﺣﺮﻓﹰﺎ ﻣﻦ ﻛﺘ‬ ‫ﹶ‬  ِ  ‫ ﹸ‬  ‫ ﺔ‬  ِ  ‫ ِ ِ ِ ﹶﹶ‬ ِ    ‫ ﹶ‬  ‫ﻴﻢ ﺣﺮﻑ‬‫، ﻭﻣ‬ ‫، ﻭﻻﻡ ﺣﺮ‬ ‫، ﻭﻟﹶﻜﻦ ﹶﺃِﻟﻒ ﺣﺮ‬ ‫ﹶﺃﻗﻮﻝ "ﺁﻟـﻢ" ﺣﺮ‬     ِ  ‫ﻑ‬   ‫ ﹶ‬ ‫ﻑ‬    ِ  ‫ﻑ‬  ‫ﹸ‬‫ﹸ‬ [‫]ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipatkan gandakan sepuluh. saya tidak mengatakan (‫ )ﺁﻟــﻢ‬satu huruf.8.

(Muslim) || 15 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka beliau bersabda : tiga ayat yang kalian baca dalam shalat kalian itu lebih baik dari tiga ekor onta hamil yang gemuk. karena sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca “ (Shahih Bukhori) ‫ﻳﺠﺪ ﹶﺛﻼﺙ ﺧﻠﻔﹶﺎﺕٍ، ﻋﻈﹶﺎﻡ‬ ‫ﻳﺤﺐ ﹶﺃﺣﺪﻛﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺭﺟﻊ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃﻫﻠﻪ ﹶﺃﻥ‬‫22( ﹶﺃ‬ ٍ ِ ِ ‫ ﹶ ﹶ‬ ِ ‫ِ ِ ﹾ‬   ‫ ﹸ‬  ِ ‫ﻴﺮ‬‫ﻳﻘﺮﹸﺃ ِﺑﻬﻦ ﹶﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓِﻲ ﺻﻼِﺗﻪ ﺧ‬ ‫ﺎﺕ‬‫ﻧﻌﻢ : ﻗﹶﺎﻝ : ﻓﹶﺜﻼﺙ ﺁﻳ‬ : ‫ﺎ‬‫ﺎﻥ ؟ ﻗﻠﻨ‬‫ﺳﻤ‬  ِ‫ﹶ‬  ‫ ﹸ‬   ِ  ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ٍ ﹾ‬  ‫ِ ٍ ﹸﹾ‬ [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺎﻥ‬‫ﹶﻟﻪ ﻣﻦ ﹶﺛﻼﺙ ﺧﻠﻔﹶﺎﺕ ﻋﻈﹶﺎﻡ ﺳﻤ‬ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ‫ ﹶ‬ ِ  Inginkah salah seorang diantara kalian yang kembali ke keluarganya membawa tiga ekor onta yang sedang hamil dan gemuk-gemuk?. bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia.‫ﻴﻘﺮﹾﺃ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻤﺼﺤﻒ‬‫، ﻓﻠ‬ ‫ﻳﺤﺐ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﹶﻟ‬ ‫02( ﻣﻦ ﺳﺮﻩ ﹶﺃﻥ‬ ِ    ‫ ﻪ ﹶﹾ ﹾ‬    َ  ِ ‫ ﹾ‬     [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “ Siapa senang dirinya mencintai Allah dan RasulNya maka hendaklah dia membaca Mushhaf ini (Al Quran) “ (Shahih Bukhori) ‫ـﻞ ﻓِـﻲ‬‫ﺗﺮ‬ ‫ﻨﺖ‬‫ﺎ ﻛ‬‫ﺗﻞﹾ، ﻛﻤ‬‫ﻖِ، ﻭﺭ‬‫ﺍﺭﺗ‬‫ﺁﻥ: ِﺍﻗﺮﺃﹾ، ﻭ‬‫ﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮ‬‫ﻳﻘﹶﺎﻝ ِﻟﺼ‬ (21 ‫ﺗ ﹸ‬  ‫ ﹶ ﹸ‬    ‫ِ ِ ﹸ ِ ﹾ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻘﺮﺅﻫ‬ ‫ﻳﺔ‬‫ﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺁ‬‫ﻨﺰﹶﻟﻚ ﻋ‬‫ﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺍﻟﺪ‬   ‫ ِ ِ ٍ ﹾ‬ ِ  ِ  ‫ ﹶِ ﱠ‬ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “ Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al Quran : “Bacalah dan mendaki-lah. kami berkata : Ya.

kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. dicurahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang ada (Muslim) disisi-Nya. || 16 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . BELAJAR AL QURAN DI MASJID ‫ﻧﻪ‬‫ﺍﺭﺳﻮ‬‫ﺘﺪ‬‫ﻳ‬‫ﺎﺏ ﺍﷲِ، ﻭ‬‫ﺘﻠﻮﻥ ﻛﺘ‬‫ﻳ‬ ،ِ‫ﻮﺕ ﺍﷲ‬‫ﺑ‬ ‫ﻴﺖ ﻣﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺘﻤﻊ ﻗﻮﻡ ﻓِﻲ‬‫ﺎ ﺍﺟ‬‫32( ﻣ‬      ِ ‫ﹶ‬‫ﹸ‬ ِ ‫ ﻴ‬ٍِ  ‫ ﹶ‬   ‫ﺘﻬﻢ ﺍﳌﻼِﺋﻜﺔ‬‫ﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤ ﹸ، ﻭﺣﻔ‬‫ﻴ‬‫ﻏﺸ‬‫ﻨ ﹸ، ﻭ‬‫ﻴ‬‫ﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜ‬‫ﻧﺰﹶﻟﺖ ﻋﻠ‬ ‫، ِﺇﻻ‬‫ﻨﻬﻢ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬  ‫ ﱠ‬  ‫ ﺔ‬     ِ ‫ ِ ﺔ ﹶ‬  ِ ‫ﹶ‬   ‫ﱠ‬  ‫ﻨﺪﻩ‬‫ﻴﻤﻦ ﻋ‬‫ﻭﺫﻛﺮﻫﻢ ﺍﷲ ﻓ‬  ِ   ِ ُ    ‫ ﹶ ﹶ‬ [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah yang didalamnya mereka membaca Al Quran dan mempelajarinya diantara mereka.9.

10. sebarkanlah salam diantara kalian. maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. (Shahih Al-Jami’) ‫ﺍ، ﹶﺃﻭﻻ ﹶﺃﺩﱡﻟﻜﻢ‬‫ﺑﻮ‬‫ﺎ‬‫ﺗﺤ‬ ‫ﻰ‬‫ﻮﺍ ﺣ‬‫ﺗﺆﻣ‬ ‫ﻮﺍ، ﻭﻻﹶ‬‫ﺗﺆﻣ‬ ‫ﺘﻰ‬‫ﻨﺔ ﺣ‬‫ﺗﺪﺧﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟﺠ‬ ‫52( ﻻ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺘ‬ ‫ ِﻨ‬  ‫ ِﻨ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ﻠ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻨﻜﻢ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ ‫، ﹶﺃﻓ‬‫ﺘﻢ‬‫ﺒ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺗﺤ‬ ‫ﻤﻮﻩ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺷﻲﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﻓﻌﻠﺘ‬  ‫ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﹾﺸ‬    ‫ﹾ‬ ‫ ٍ ﹶ‬   [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Tidak masuk syurga kecuali kalian beriman. MEMBERI SALAM ‫ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡِ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻜﻼﻡ‬ ‫ﺎﺕ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ‬‫42( ِﺇﻥ ﻣﻮﺟﺒ‬ ِ ‫ ﹶ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ِ ﹾ ﹸ‬ ِ  ‫ ِ ِ ﹶ‬  ‫ﱠ‬ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Sesungguhnya yang pasti mendatangkan ampunan adalah mengucapkan salam dan pembicaraan yang baik. dan tidak beriman sebelum kalian saling mencintai. (Muslim) || 17 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

(maka jika mereka) berpisah tidak ada dosa diantara mereka berdua. dan mereka memuji Allah semuanya. BERJABAT TANGAN ،‫ﺎ‬‫ﺎﻓﺤ‬‫ﺘﺼ‬‫ﺎﺣِﺒﻪِ، ﻓ‬‫ﻴﺪ ﺻ‬‫ﺎ ِﺑ‬‫ﺎ، ﻓﺄﺧﺬﹶﺍ ﹶﺃﺣﺪﻫﻤ‬‫ﺘﻘﻴ‬‫ﻴﻦ ﺍﹾﻟ‬‫ﺎ ﻣﺴﻠﻤ‬‫62( ﺃﹶﻳـﻤ‬ ‫ِ ﹶ ﹶ‬ ِ     ‫ ِ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ِ  ‫ﱡ‬ ‫ﻴﹶﺌﺔ‬‫ﺎ ﺧﻄ‬‫ﻨﻬﻤ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻴﺲ‬‫ﺗﻔﺮﻗﹶﺎ ﻭﹶﻟ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻴﻌ‬‫ﻤ‬‫ﺎﱃ ﺟ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﺍ ﺍﷲ‬‫ﻭﺣﻤﺪ‬ ‫ ِ ﹲ‬    ‫ ِ َ ﹶ ِ ﹶ‬  [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Siapa saja diantara dua orang muslim yang berjumpa.(Shahih Al-Jami’) || 18 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .11. kemudian salah seorang diantara keduanya mengambil tangan sahabatnya untuk berjabat tangan.

tempat yang diingini oleh para nabi. hari ini Aku akan menaungi mereka pada saat tidak ada naungan selain naungan-Ku “ (Muslim) ‫ﺒﻪ ِﺇﻻ ﷲ‬‫ﻳﺤ‬ ‫ﺍﹾﻟﻤﺮﺀ ﻻ‬ ِ ‫ ﱠ‬ ِ ‫َ ﹶ‬  ‫ﻴﺤﺐ‬‫ﺎﻥِ، ﻓﻠ‬‫ﻳﻤ‬‫ﻳﺠﺪ ﻃﻌﻢ ﺍﻹ‬ ‫92( ﻣﻦ ﹶﺃﺣﺐ ﹶﺃﻥ‬  ِ ‫ﹶﹾ‬ ِ  ‫ ﹶ‬ ِ ‫ ﹾ‬    [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳌﺴﻠﻢ‬ Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman. || 19 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .12. maka cintailah seseorang hanya karena Allah. ‫ﻴﻦ ﻓﻲ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺤ‬‫ﺒِﺘﻲ ِﻟﻠﻤ‬‫: ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﺣﻘﺖ ﻣﺤ‬j ‫72( ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ‬ ِ   ‫ ﹾ‬    ‫ﱠ‬ ‫ﻳﻘﻮﻥ‬‫ﺍﻟﺼﺪ‬‫ﻮﻥ ﻭ‬‫ﻨِﺒ‬‫ﺎ ِﺑﻤﻜﹶﺎِﻧﻬﻢ ﺍﻟ‬‫ﻳﻐِﺒﻄﻬ‬ ‫ﻧﻮﺭ‬ ‫ﺎِﺑﺮ ﻣﻦ‬‫ﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻨ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺤ‬‫ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﻴ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹸ‬ ٍ  ِ ٍ    ِ ‫ ﹶ‬  [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﺍﺀ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺪ‬‫ﻭ‬ ُ  Layak untuk mendapatkan cintaKu bagi orang yang saling mencintai karena-Ku. CINTA KARENA ALLAH . orang-orang yang benar dan para syuhada (Shahih Jami’) ‫ﻴﻮﻡ‬‫ﺑﻮﻥ ِﻟﺠﻼﻟِﻲ، ﹶﺍﹾﻟ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺤ‬‫ﺍﹾﻟﻤ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬  ‫ﻳﻦ‬‫ﺎﻣﺔ : ﹶﺃ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬ ‫ﻳﻘﻮﻝ‬ ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﺗﻌ‬ ‫82( ِﺇﻥ ﺍﷲ‬  ِ ِ  ‫ ﹸ‬ ‫ﹸ‬ َ ‫ﱠ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﻻ ﻇﻞ ِﺇﻻ ﻇﱢﻲ‬ ‫ﹸﺃﻇﻠﻬﻢ ﻓِﻲ ﻇﱢﻲ‬ ‫ ﹶ ِ ﱠ ﱠ ِﻠ‬  ‫ ِﻠ‬  ‫ِﱡ‬ [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman pada hari kiamat : Mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaran-Ku. Orang yang saling mencintai karena-Ku (di hari kiamat) akan ditempatkan di menara dari cahaya.

13. maka akan ada yang memanggilnya: Kebaikan buatmu dan perjalananmu. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENA ALLAH TA’ALA ‫ﺒﺖ ﻭﻃﹶﺎﺏ‬‫ﺎﺩ ﹶﺃﻥ ﻃ‬‫ﺍﻩ ﻣﻨ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺎ ﹶﻟﻪ ﻓِﻲ ﺍﷲ : ﻧ‬‫ﺍﺭ ﹶﺃﺧ‬‫ﺎ ﹶﺃﻭ ﺯ‬‫ﻳﻀ‬‫ﺎﺩ ﻣﺮ‬‫03( ﻣﻦ ﻋ‬    ِ ‫ ٍ ﹾ‬ ِ    ِ    ‫ﻨﺰﻻ‬‫ﻨﺔ ﻣ‬‫ﺒﻮﹾﺃﺕ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﺗ‬‫، ﻭ‬‫ﺎﻙ‬‫ﻣﻤﺸ‬ ‫ِﹰ‬ ِ ِ     [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ Siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. dan pesanlah tempatmu di syurga (Shahih Bukhori) || 20 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

maka Allah akan memantapkan kakinya pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir (hari kiamat) ( Silsilah Shahihah) || 21 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya (Shahih Al-Jami) [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻴﻪ‬‫ﺒﺪ ﻓِﻲ ﻋﻮﻥ ﹶﺃﺧ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎﻥ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﺒﺪ ﻣ‬‫ﺍﷲ ﻓِﻲ ﻋﻮﻥ ﺍﹾﻟﻌ‬‫23( ﻭ‬ ِ ِ ِ   ‫ﹶ‬ ِ  ِ ُ (Muslim) Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA ‫ﺎﺟِﺘﻪ‬‫ﻳﻜﻦ ﺍﷲ ﻓِﻲ ﺣ‬ ‫ﻴﻪ‬‫ﺎﺟﺔ ﹶﺃﺧ‬‫ﻳﻜﹸﻦ ﻓﻲ ﺣ‬ ‫13( ﻣﻦ‬ ِ ُ ِ ‫ِ ِ ِ ﹸ‬  ِ    [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya. ‫ﺎﺟِﺘﻪ ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﹶﻟﻲ ﻣﻦ ﹶﺃﻥ‬‫33( ﻭ ﻷﻥ ﹶﺃﻣﺸِـﻲ ﻣﻊ ﹶﺃﺧﻲ ﺍﹾﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓِﻲ ﺣ‬ ‫ ﹾ‬ِ    ِ ِ ِ   ِ     ‫ َِ ﹾ‬ ‫ﺍ‬‫ﺘﻜﻒ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻤﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ‬‫ﹶﺃﻋ‬  ِِ    ِ  [‫]ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya yang muslim dalam rangka memenuhi kebutuhannya hal itu lebih saya sukai dari i’tikaf di masjid selama sebulan (Silsilah shahihah) ‫ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ‬ ‫ﺒﺖ ﺍﷲ‬‫، ﹶﺛ‬ ‫ﺎ ﹶﻟ‬‫ﺘﻬ‬‫ﻳﹾﺜِﺒ‬ ‫ﻰ‬‫ﺎﺟِﺘﻪ ﺣ‬‫ﻴﻪ ﺍﹾﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓِﻲ ﺣ‬‫ﻰ ﻣﻊ ﹶﺃﺧ‬‫43( ﻭﻣﻦ ﻣﺸ‬  ُ  ‫ﻪ‬ ‫ﺘ‬ ِ  ِ ِ  ِ ِ       ‫ﺍﻡ‬‫ﺗﺰﻝ ﺍﻷﻗﺪ‬ ‫ﻳﻮﻡ‬ ‫ﻗﺪﻣﻪ‬  ‫ ِ ﱠ َﹾ‬     ‫ﹶ‬ [‫]ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ Siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya hingga terpenuhi kebutuhannya.14.

melunaskan hutangnya dan memberinya makan dengan sekerat roti “ (Shahih Jami’) || 22 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN ‫ﺗﻘﻀﻲ‬ ‫ﺍ، ﹶﺃﻭ‬‫ﻴﻚ ﺍﹾﻟﻤﺆﻣﻦ ﺳﺮﻭﺭ‬‫ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﺧ‬ ‫ﺎﻝ ﹶﺃﻥ‬‫53( ﹶﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤ‬  ِ ‫ ﹾ‬   ِ ِ   ِ  ‫ ِ ﹶ‬ ‫ ِ ﹾ‬ َ ‫ ﹸ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﺍ‬‫ﺒﺰ‬‫ﺗﻄﻌﻤﻪ ﺧ‬ ‫ﺎ، ﹶﺃﻭ‬‫ﻳﻨ‬‫ﻨﻪ ﺩ‬‫ﻋ‬   ِ‫ ﹾ‬    [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Sebaik-baik amalan adalah mendatangkan kesenangan terhadap saudaramu yang beriman.

16. UTANG ‫ﺎ ﻣﺮﺓ‬‫ﻴﻦ ِﺇﻻ ﻛﹶﺎﻥ ﻛﺼﺪﻗِﺘﻬ‬‫ﺗ‬‫ﺎ ﻣﺮ‬‫ﺴﻠﻤ‬‫ﻳﻘﺮﺽ ﻣ‬ ‫ﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ‬‫63( ﻣ‬ ‫ ﹰ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﱠ ﹶ ﹶ‬  ِ  ِ ‫ِ ٍ ﹾ‬   ِ [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali maka itu bagaikan sedekah darinya sekali Shahih Ibnu Majah) || 23 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

(muttafaq alaih) || 24 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka dia berkata kepada anaknya : “ Jika kamu mendapatkan orang yang kesulitan biarkanlah. maka tatkala dia berjumpa dengan Allah. Dia (Allah) melewatkan (memaafkan)-nya. semoga Allah akan memaafkan (kesalahan) kita. MENOLONG ORANG DALAM MASALAH UTANG ‫ﻳﻮﻡ ﻻ ﻇﻞ ِﺇﻻ ﻇﻠﻪ‬ ‫ﻨﻪ ﺃﹶﻇﻠﻪ ﺍﷲ ﻓِﻲ ﻇﻠﻪ‬‫ﺍ، ﹶﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻋ‬‫ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺴﺮ‬‫73( ﻣﻦ ﹶﺃ‬  ‫ ﹶ ِ ﱠ ﱠ ِﱡ‬  ِ ‫ِﱢ‬ ُ  ‫ ﹶﱠ‬      ِ    ‫ ﹶ‬  [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Siapa yang menunda (pembayaran utang) orang yang kesulitan atau menggugurkannya niscaya akan Allah berikan dia naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya (Shahih Jami’) ‫ﺍﻵﺧﺮﺓ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻧﻴ‬‫ﻴﻪ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬‫ﻳﺴﺮ ﺍﷲ ﻋﻠ‬ ‫ﻳﺴﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻌﺴﺮ‬ ‫83( ﻣﻦ‬ ِ ِ  ِ ‫ﹶ‬ ُ   ٍ ِ        [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan niscaya akan Allah berikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat (Shahih Jami’) ‫ﺍ‬‫ﻴﺖ ﻣﻌﺴﺮ‬‫ﺗ‬‫ﺎﻩ : ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ‬‫ﻳﻘﻮﻝ ِﻟﻔﺘ‬ ‫، ﻓﻜﹶﺎﻥ‬‫ﺎﺱ‬‫ﺍِﻳﻦ ﺍﻟ‬‫ﻳﺪ‬ ‫93( ﻛﹶﺎﻥ ﺭﺟﻞ‬ ِ    ‫ﹸ ﹶ‬‫ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ﹲ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻨﻪ‬‫ﺎﻭﺯ ﻋ‬‫ﺘﺠ‬‫ﺎ، ﻓﻠﻘﻰ ﺍﷲ ﻓ‬‫ﺎﻭﺯ ﻋ‬‫ﺘﺠ‬‫ﻳ‬ ‫، ﹶﻟﻌﻞ ﺍﷲ ﹶﺃﻥ‬ ‫ﻨ‬‫ﺎﻭﺯ ﻋ‬‫ﺘﺠ‬‫ﻓ‬     ‫ ُ ﹶ‬ ِ ‫ﻨ ﹶﹶ‬   ‫ ﱠ ُ ﹾ‬ ‫ﻪ‬  ‫ﹶ‬ [‫]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ Dahulu ada seseorang yang memiliki piutang kepada orang-orang.17.

‫ﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﻌﺴﺮٍ، ﹶﺃﻭ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻣﺔ ﻓﻠ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴ‬ ‫ﻴﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﺮﺏ‬‫ﻨﺠ‬‫ﻳ‬ ‫ﺮﻩ ﹶﺃﻥ‬‫04( ﻣﻦ ﺳ‬  ِ      ‫ ِ ﹶﹾ ﱢ‬ ِ ِ  ِ  ‫ ﹸ‬ ِ ُ  ِ ‫ ﹾ‬    ‫ﻨﻪ‬‫ﻳﻀﻊ ﻋ‬    [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Siapa yang ingin ditolong Allah dari kesusahan hari kiamat maka berilah tangguh (pembayaran utang) bagi orang yang kesulitan atau gugurkanlah (muslim) || 25 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

MENUTUPI AIB ORANG LAIN ‫ﺎﻣﺔ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬ ‫ﺘﺮ ﺍﷲ‬‫ﺎ ِﺇﻻ ﺳ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬‫ﺒﺪ‬‫ﺒﺪ ﻋ‬‫ﺘﺮ ﻋ‬‫ﻳﺴ‬ ‫14( ﻻ‬ ِ ِ  ُ   ‫ ﱠ‬    ‫ﹶ‬ [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Seorang hamba yang menutupi aib hamba lainnya di dunia niscaya Allah tutup aibnya di hari kiamat (Muslim) ‫ﺍﻵﺧﺮﺓ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺘﺮﻩ ﺍﷲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﺴﻠﻤ‬‫ﺘﺮ ﻣ‬‫24( ﻣﻦ ﺳ‬ ِ ِ  ُ    ِ     [‫]ﻣﺴﻠﻢ‬ Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka akan menutup aibnya di dunia dan akhirat (muslim) || 26 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .18.

niscaya Allah akan melindugi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat “ (Shahih Jami’) ‫ﺍﻵﺧﺮﺓ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻧﻴ‬‫ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬ ‫ﻴﺐ‬‫ﺎﻩ ِﺑﻈﻬﺮ ﺍﹾﻟﻐ‬‫ﻧﺼﺮ ﹶﺃﺧ‬ ‫44( ﻣﻦ‬ ِ ِ  ُ   ِ  ِ  ‫ ﹶ‬     [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Siapa yang menolong saudaranya dari kejauhan maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat (Shahih Jami’) “ || 27 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . MEMBELA KEHORMATAN ORANG MUSLIM ‫ﺎﻣﺔ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴ‬ ‫ﺎﺭ‬‫ﻴﻪ ﺭﺩ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟ‬‫34( ﻣﻦ ﺭﺩ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﹶﺃﺧ‬ ِ ِ   ‫ ِِ ﻨ‬    ُ   ِ ِ ِ        [‫]ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Siapa yang membela kehormatan saudaranya.19.

20. mereka menjawab : Ya. MENDAMAIKAN MANUSIA Allah swt berfirman: ‫ﺍﻫﻢ ِﺇﻻ ﻣﻦ ﹶﺃﻣﺮ ِﺑﺼﺪﻗﺔ ﹶﺃﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﹶﺃﻭ ِﺇﺻﻼﺡ‬‫ﻧﺠﻮ‬ ‫ﻴﺮ ﻣﻦ‬‫ﻴﺮ ﻓِﻲ ﻛِﺜ‬‫ﻻ ﺧ‬ ٍ ‫ ﹶ‬  ٍ      ٍ ‫ﹶ‬      ‫ ﱠ‬    ِ ٍ ‫ﹶ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺍ ﻋﻈ‬‫ﻴﻪ ﹶﺃﺟﺮ‬‫ﻧﺆِﺗ‬ ‫ﺎﺓ ﺍﷲ ﻓﺴﻮﻑ‬‫ﺎﺀ ﻣﺮﺿ‬‫ﻳﻔﻌﻞ ﺫِﻟﻚ ﺍِﺑِﺘﻐ‬ ‫ﺎﺱ ﻭﻣﻦ‬‫ﻴﻦ ﺍﻟ‬‫ﺑ‬ ِ   ِ     ‫ ِ ِ ﹶ‬  َ  ‫ ﹾ ﹶ‬‫ ﹾ‬  ِ ‫ ﻨ‬ [114 : ‫]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikanbisikan mereka. shalat dan shadaqah ?. kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. atau berbuat ma’ruf. atau mengadakan perdamaian diantara manusia. maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar “ (An Nisa 114) ‫ﺑﻠﹶﻰ، ﻗﹶﺎﻝ‬ : ‫ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ؟ ﻗﹶﺎﹸﻮﺍ‬‫ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ‬‫ﺎﻡ ﻭ‬‫ﹶﺃﻻ ﹸﺃﺧِﺒﺮﻛﻢ ِﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻴ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ِ ﻟ‬  ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ِ     ِ ٍ  ‫ ﹶ ﹾ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﺒ‬‫ِﺇﺻﻼﺡ ﺫﹶﺍﺕ ﺍﹾﻟ‬ ِ ِ ‫ﹶ‬ (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬ “ Maukah engkau aku beritahukan (perbuatan) yang lebih utama derajatnya dari puasa. beliau bersabda : Mendamaikan antara dua pihak “ (Shahih Abu Daud) || 28 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah.

21. shadaqah yang disembunyikan akan meredam murkan Robb. silaturrahmi akan menambah umur “ (Shahih Targhib) ‫ﺎﻥ : ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺻﻠﺔ‬‫ﻴﻦ ﺻﺪﻗ ﹲ، ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﺣﻢ ِﺍﹾﺛﻨ‬‫ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﺴﻜ‬ ‫ ِﹶ ﹲ‬ ‫ ﹶ ﹲ‬  ِ ِ ِ   ِ   ‫ ﹶ ﺔ‬  ِ ِ  ِ  ‫ﹶ ﹸ‬  (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ “ Shadaqah terhadap orang miskin akan dinilai shadaqah. dan tidak ada suatu || 29 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . SILATURAHIM ‫ـﺎﺏ ﺍﷲ‬‫ﺒﻌﺾ ﰲ ﻛﺘ‬‫ﻬﻢ ﹶﺃﻭﻟﹶـﻰ ﺑِـ‬‫ﺑﻌﻀ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﺎﻟﹶﻰ : ﻭﹸﺃﻭﹸﻮﺍ ﺍﻷﺭﺣ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻗﹶﺎﻝ ﺍﷲ‬ ِ ِ ِ ِ ٍ      ِ  َ ‫ﻟ‬  ُ ‫ﹶ‬ (75 : ‫)ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ‬ “ Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah “ (Al Anfal 75) ، ‫ﺗﻄﻔﺊ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺮ‬ ‫ﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺀِ، ﻭﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﺴﺮ‬‫ﺗﻘﻲ ﻣﺼ‬ ‫ﺎِﺋﻊ ﺍﹾﻟﻤﻌﺮﻭﻑ‬‫ﺻﻨ‬ ‫ﺏ‬   ‫ ﹾ ِ ﹸ ﹶ‬  ‫ﹶ ﹸ‬      ِ   ِ ِ       (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ ‫ﻳﺪ ﺍﹾﻟﻌﻤﺮ‬‫ﺗﺰ‬ ‫ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ‬ ِ    ِ ِ ِ  ‫ ِﹶ ﹸ‬ “ Orang-orang yang berbuat kebaikan melindungi dirinya dari mati buruk. dan (shadaqah) terhadap sanak saudara dinilai dua : shadaqah dan penyambung silaturahim “ (Shahih Targhib) ‫ﻴﺲ ﺷﻲﺀ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢِ، ﻭﹶﻟ‬‫ﺍﺑ‬‫ﻞ ﹶﺛﻮ‬‫ﻴﻪ ﹶﺃﻋﺠ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﻓ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻴﻊ ﺍﷲ‬‫ﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﹸﺃﻃ‬‫ﹶﻟ‬ ٌ     ِ  ِ ‫ ِﹶ‬ ِ ‫ ﹸ‬ ِِ َ  ِ ٌ   (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ‬‫ﺒﻐﻲ ﻭﻗﻄ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﺍﹾﻟ‬‫ﹶﺃﻋﺠﻞ ﻋﻘﹶﺎﺑ‬ ِ ِ  ِ  ِ ‫ﹶ‬ ِ   ِ ِ ‫ ﹸ‬  “ Tidak ada ketaatan kepada Allah swt yang lebih cepat mendapatkan pahalanya kecuali silaturahim (menyambung persaudaraan).

kemunkaran yang lebih cepat mendatangkan hukuman kecuali memutus persaudaraan “ (Shahih Jami’) || 30 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

dan puasa pada siang harinya” ‫ﺎ )ﺻﺤﻴﺢ‬‫ﻧﻴ‬‫ﻨﻜﻢ ﹶﺃﺧﻼﻗﹰﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬‫ﺎﺳ‬‫ﺎﻣﺔ ﹶﺃﺣ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬ ‫ﻨﺰﻻ‬‫ﻲ ﻣ‬‫ ﹸـﻢ ﻣ‬‫ِﺇﻥ ﹶﺃﻗﺮﺑ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ِ ﹸ‬ ِ   ‫ ِ ﹰ‬ ‫ ِﻨ‬ ‫ ﻜ‬ ‫ﱠ ﹾ‬ (‫ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Sesungguhnya orang yang paling dekat diantara kalian kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang akhlaknya baik di dunia “ (Shahih Jami’) || 31 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .22. AKHLAQ YANG BAIK (‫ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺨﻠﻖ ﺍﹾﻟﺤﺴﻦ )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬‫ﻴﺰ‬‫ﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﹶﺃﹾﺛﻘﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﹶﻟ‬ ِ   ِ ‫ﹸ‬  ِ ِ ِ ‫ٌ ﹶ ﹸ‬   “ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik “ (Shahih Jami) ‫ﺎﺭ )ﺻﺤﻴﺢ‬‫ﻨﻬ‬‫ﺎِﺋﻢ ﺍﻟ‬‫ﻴﻞ ﺻ‬‫ﺎﺕ ﻗﹶﺎِﺋﻢ ﺍﱠﻠ‬‫ﻴﺪﺭﻙ ِﺑﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺩﺭﺟ‬‫ـﻞ ﹶﻟ‬ ‫ِﺇﻥ ﺍﻟﺮ‬ ِ ِ ِ ‫ ِ ِ ﻟ‬  ِ ِ ‫ﹸ‬ ِ    ِ  ‫ﺟ ﹶ‬ ‫ﱠ‬ (‫ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik akan mendapatkan derajat orang yang bangun malam (beribadah).

Allah akan mencatat baginya kebaikan. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DI JALAN (‫ﻧﻪ ﹶﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ )ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬‫ﻳﻖ ﻓﺈ‬‫ﹶﺃﻣﻂ ﺍﻷﺫﹶﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮ‬ ‫ ﹶ ﹲ‬    ِ‫ ِ ﱠ ِ ِ ﹶ‬ َ ِ  “ Singkirkanlah segala rintangan dari jalan karena bagimu hal itu bernilai shadaqah “ (Silsilah Shahihah) ،‫ـﺔﹰ‬‫ﺘﺐ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ ِﺑﻪ ﺣﺴﻨ‬‫، ﻛ‬‫ﻳﻬﻢ‬‫ﻳﺆﺫ‬ ‫ﺌﺎ‬‫ﻴﻦ ﺷﻴ‬‫ﻳﻖ ﺍﹾﻟﻤﺴﻠﻤ‬‫ﻣﻦ ﹶﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻃﺮ‬   ِ  ُ  ‫ ِ ِ ﹶ‬ ‫ ﹰ‬  ِ ِ  ِ ِ ‫ ﹶ‬ ِ      (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﻨﺔ‬‫ﻨﺔ ﹶﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻨﺪﻩ ﺣﺴ‬‫ﺘﺐ ﹶﻟﻪ ﻋ‬‫ﻭﻣﻦ ﻛ‬ ِ   ‫ﹶ‬  ‫ ﹰ‬    ِ   ‫ ﹶ‬   “ Siapa yang menyingkirkan bahaya apa saja dari jalannya kaum muslimin.23. dan siapa yang dicatat baginya kebaikan maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga “ (Shahih Jami’) || 32 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya “ (Shahih Jami’) || 33 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . niscaya baginya (pahala) shadaqah “ (Bukhori) ‫ﻯ‬‫ﺎ ﹶﺃﻭ ﹶﺃﺟﺮ‬‫ﺑﻌﺪ ﻣﻮِﺗﻪ: ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤ‬ ‫ﺒﺮﻩ‬‫ﺒﺪ ﹶﺃﺟﺮﻫﻦ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻗ‬‫ﻳﺠﺮﻱ ِﻟﻠﻌ‬ ‫ﺒﻊ‬‫ﺳ‬   ‫ ِ ﹾ‬ ‫ﱠ‬   ِ     ِ ِ ‫ ﹶ‬ ِ        ِ  ‫ ﹾ‬ ِ    ‫ﺗﺮﻙ‬ ‫ﺍ ﹶﺃﻭ ﻭﺭﺙ ﻣﺼﺤﻔﹰﺎ ﹶﺃﻭ‬‫ﻰ ﻣﺴﺠﺪ‬‫ﺑﻨ‬ ‫ﻧﺨﻼ ﹶﺃﻭ‬ ‫ﺍ ﺃﹶﻭ ﻏﺮﺱ‬‫ﺍ ﹶﺃﻭ ﺣﻔﺮ ِﺑﹾﺌﺮ‬‫ﻧﻬﺮ‬       ‫ ﹶ‬  ِ    ‫ ﹰ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬   (‫ﺑﻌﺪ ﻣﻮِﺗﻪ )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﺘﻐﻔﺮ ﹶﻟﻪ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﺍ‬‫ﻭﹶﻟﺪ‬ ِ      ِ   “ Tujuh (golongan) yang tetap mengalir bagi mereka pahalanya saat dia di kubur setelah kematiannya : Yang mengajarkan ilmu. menggali (membuat) sumur. kemudian dimakan sebagiannya anak Adam atau diantara makhluk Allah. mengalirkan sungai.24. MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN ‫، ﻭﻻ ﺧﻠﹾﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﷲِ، ِﺇﻻ ﻛﹶﺎﻥ ﹶﻟﻪ‬ ‫ﻨﻪ ﺁﺩﻣ‬‫ﻳﺄﻛﻞ ﻣ‬ ‫ﺳﺎﹰ، ﹶﻟﻢ‬‫ﺱ ﻏﺮ‬‫ﻣﻦ ﻏﺮ‬  ‫ﱠ ﹶ‬ ِ ‫ ﹾ‬  ِ   ‫ ﹶ‬ ‫ ِﻲ‬  ِ ‫ ﹾ ﹸ ﹾ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ (‫ﺻﺪﻗﺔ )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ ‫ﹶ ﹲ‬  “ Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan. mewariskan mushaf.

25. bertakwalah kepada Allah. JUJUR ‫ﻴﻦ )ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‬‫ﺎﺩﻗ‬ ‫ﺍ ﻣﻊ ﺍﻟ‬‫ﻧﻮ‬‫ﺗ ﹸﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﻛﻮ‬‫ﻮﺍ ﺍ‬‫ﻳﻦ ﺁﻣ‬‫ﺎ ﺍﱠﻟﺬ‬‫ﻳﻬ‬‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﺎﻟﹶﻰ : ﻳ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻗﹶﺎﻝ ﺍﷲ‬  ِِ ‫ ﺼ‬   ‫ ﹸ‬ َ ‫ﻨ ﻘ‬  ِ ُ ‫ﹶ‬ (119 : “ Hai orang-orang yang beriman. dan hendaklah kamu bersama orangorang yang benar “ (At Taubah 119) ‫ﻨﺔ‬‫ﻳﻬﺪِﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺠ‬ ‫، ﻭِﺇﻥ ﺍﻟِﺒﺮ‬ ‫ﻳﻬﺪﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒ‬ ‫ﻴﻜﻢ ﺑِﺎﻟﺼﺪﻕِ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ‬‫ﻋﻠ‬ ِ   ‫ﱠ‬ ‫ﺮ‬  ِ     ‫ ﹶ ِ ﱠ‬   ‫ﹶ ﹸ‬ (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Hendaklah kalian berlaku jujur. dan kebaikan mengarahkan kepada syurga “ (Shahih Jami’) || 34 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . karena kejujuran mengarahkanya kepada kebaikan.

PENYAYANG ‫ﺎﺱ‬‫ﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟ‬‫ﻴﻦ ﺳﻬﻞ ﻗﺮ‬‫ﻴﻦ ﹶﻟ‬‫ﺎﺭ ﻛﻞ ﻫ‬‫ﺣﺮﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ‬ ِ ‫ ﻨ‬ ِ ٍ ِ‫ ٍ ﹶ‬  ٍ ٍ  ‫ ﻨ ِ ﹸ ﱠ‬ ِ (‫)ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ “ Diharamkan bagi neraka setiap orang yang santun. dan Dia memberikan bagi sikap kelembutan apa-apa yang tidak diberikan bagi sikap kekasaran dan apa-apa yang tidak diberikan kepada sikap selainnya “ (Shahih Jami’) ‫ﺎﻣﺔ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬ ‫ﺤﺔ ﻋﺼﻔﻮﺭٍ، ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ‬‫ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﻭﹶﻟﻮ ﺫِﺑﻴ‬ ِ ِ  ُ  ِ   ‫ﹸ‬  ‫ﹶ‬ ‫ ﹶ‬   ِ    (‫)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ ‫ﺎﻣﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺅﻭﺱ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬ ‫ﺎﻩ ﺍﷲ‬‫، ﺩﻋ‬ ‫ﻨﻔﺬ‬‫ﻳ‬ ‫ﻴﻊ ﹶﺃﻥ‬‫ﺘﻄ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﻴﻈﹰﺎ ﻭﻫﻮ‬‫ﻣﻦ ﻛﻈﻢ ﻏ‬ ِ     ِ  ِ   ُ   ‫ ﹾ ﱢ ﹶﻩ‬ ِ     ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬  (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﻴﺮﻩ ﻓِﻲ ﹶﺃﻱ ﺍﹾﻟﺤﻮﺭ ﺷ‬‫ﻳﺨ‬ ‫ﻰ‬‫ﺍﻟﹾﺨﻼِﺋﻖ ﺣ‬ َ ِ      ‫ﺘ‬ ِ ‫ ﹶ‬ “ Siapa yang mampu menahan amarah sedangkan dia mampu melakukannya. Niscaya Allah akan || 35 dari 107 || “ Siapa yang memiliki rasa belas kasih meskipun terhadap sembelihan burung merpati.26. sopan dan memudahkan serta dekat dengan manusia “ (Silsilah Shahihah) ‫ﻳﻌﻄِﻲ ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺎﻻ‬‫ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻣ‬‫، ﻭ‬‫ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺮﻓﹾﻖ‬ ‫ﻴﻖ‬‫ﺎِﺋﺸﺔ : ِﺇﻥ ﺍﷲ ﺭﻓ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ‬   ‫ ﹾ ِ ﹶ‬   ِ     ِ  ِ َ ‫ ﹶ ﱠ‬ ‫ﺍﻩ‬‫ﻳﻌﻄﹶﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﻮ‬ ‫ﺎﻻ‬‫ﻨﻒِ، ﻭﻣ‬‫ﺍﹾﻟﻌ‬  ِ   ‫ ﹶ‬  (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Wahai Aisyah : Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan. niscaya Allah akan menyayanginya pada hari kiamat “ (Bukhori) MENAHAN AMARAH Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya hingga Dia memilihkan untuknya bidadari yang disukainya “ (Shahih Turmuzi) || 36 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

KEUTAMAAN TAQWA Allah swt berfirman : [2 : ‫]ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﺠﻌﻞ ﹶﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟ‬ ‫ﺘﻖ ﺍﷲ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭﻣﻦ‬    ‫ ﹾ‬ َ ِ   “ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar “ (AtThalaq : 2) || 37 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .27.

dan jika dia mendapatkan keburukan dia bersabar. dan hal tersebut tidak terjadi kecuali bagi seorang mu’min. Semua perkaranya baik baginya. karena itu baik baginya (Muslim) || 38 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . TAWADHU KARENA ALLAH SWT. jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur karena itu baik baginya. [Az-Zumar :10] Nabi bersabda yang artinya : Orang beriman sungguh menakjubkan. (‫)ﻣﺴﻠﻢ‬ SABAR Allah swt berfirman : ‫ﺍﺿﻊ ﹶﺃﺣﺪ ِﻟﻠﻪ ِﺇﻻ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﷲ‬‫ﺗﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ُ   ‫ﹶ‬ ‫ ﱠ ِ ﱠ‬    “ Siapa yang tawadhu’ karena Allah niscaya Allah akan mengangkat (derajatnya) “ (Muslim) ‫ﺎﺏ )01( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ‬‫ﻴﺮ ﺣﺴ‬‫ﻢ ِﺑﻐ‬ ‫ﻭﻥ ﹶﺃﺟﺮ‬ ‫ﺎِﺑ‬ ‫ﻳﻮﱠﻰ ﺍﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻤ‬‫ِﺇ‬ ٍ ِ ِ  ‫ﻫ‬  ‫ﻓ ﺼ ﺮ ﹶ‬ Tiada lain disempurnakan pahala orang yang sabar dengan tanpa hitungan.28.

dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia.29. ZUHUD TERHADAP DUNIA ‫ﺎﺱ‬‫ﺒﻚ ﺍﻟ‬‫ﻳﺤ‬ ‫ﺎﺱ‬‫ﻳﺪِﻱ ﺍﻟ‬‫ﺎ ﻓِﻲ ﹶﺃ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺍﺯﻫﺪ ﻓ‬‫ﺒﻚ ﺍ ُ، ﻭ‬‫ﻳﺤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻴ‬‫ِﺍﺯﻫﺪ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ‬  ‫ ﻨ‬ ِ ِ ‫ﻨ‬ ِ   ‫ ﷲ‬ ِ    (‫)ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ “ Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu. niscaya mereka akan mencintaimu “ (Silsilah Shahihah) || 39 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

BERBAKTI KEPADA ORANG TUA (8 : ‫ﺎ )ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ‬‫ﻳﻪ ﺣﺴﻨ‬‫ﺍِﻟﺪ‬‫ﺎﻥ ِﺑﻮ‬‫ﻧﺴ‬‫ﺎ ﺍﻹ‬‫ﻴﻨ‬‫ﺎﻟﹶﻰ : ﻭﻭﺻ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻗﹶﺎﻝ ﺍﷲ‬   ِ  ‫ ِْ ﹶ‬   ُ ‫ﹶ‬ “ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya “ (Al Ankabut 8) ‫ﺍِﻟﺪ‬‫ﺍِﻟﺪِ، ﻭﺳﺨﻂ ﺍﷲ ﻓِﻲ ﺳﺨﻂ ﺍﹾﻟﻮ‬‫ﻰ ﺍﹾﻟﻮ‬‫ﻰ ﺍﻟﺮﺏ ﻓِﻲ ﺭِﺿ‬‫ﺭﺿ‬ ِ ِ   ِ ‫ ﹸ‬    ِ “ Ridhonya Robb terletak pada ridho orang tua. celaka. dan murkanya Robb terletak pada murkanya orang tua “ (Silsilah Shahihah) ‫ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ؟ ﻗﹶﺎﻝ : ﻣﻦ ﹶﺃﺩﺭﻙ‬‫ﻴﻞ : ﻣﻦ ﻳ‬‫ﻧﻔﻪ ﻗ‬‫، ﺭﻏﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻧﻔ‬‫، ﺭﻏﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻧﻔ‬‫ﺭﻏﻢ ﹶﺃ‬     ‫ﹶ‬ ِ ‫ ﹶ‬     ‫ ِ ﹶ‬ ‫ ﹸ‬ ِ  ‫ ﹸﻪ‬ ِ  ‫ ﹸ ﻪ‬ ِ  ‫ﻨﺔ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﻳﺪﺧﻞ ﺍﹾﻟﺠ‬ ‫ﺎ ﻓﻠﻢ‬‫ﺎ ﹶﺃﻭ ﻛﻼﻫﻤ‬‫ﺒﺮِ، ﹶﺃﺣﺪﻫﻤ‬‫ﻨﺪ ﺍﹾﻟﻜ‬‫ﻳﻪ ﻋ‬‫ﺑﻮ‬‫ﹶﺃ‬ ِ  ِ    ‫ ﹶﹶ‬ ‫ ِ ﹶ‬    ِ  ِ ِ  “ Celaka. salah satunya atau keduanya tapi tidak masuk syurga “ (Muslim) || 40 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . (shahabat) bertanya : Siapa ya Rasulullah ? : “Siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya disaat tua.30. celaka.

sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa yang besar. beliau bersabda : “ Apakah kamu punya bibi ?”. || 41 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . dan (peliharalah) hubungan silaturahim “ (An-Nisa:1) ‫ﺎ ﻓﻬﻞ ﻟِﻲ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺎ ﻋﻈ‬‫ﻧﺒ‬‫ﺒﺖ ﺫ‬‫ﻲ ﹶﺃﺻ‬ِ‫ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇ‬‫ﻨِﺒﻲ ﻓﻘﹶﺎﻝ : ﻳ‬‫ﻰ ﺍﻟ‬‫ﹶﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﹶﺃﺗ‬ ‫ ﹾ‬‫ ِ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹶ ِ ﻧ‬  ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺎﻟﹶـﺔ ؟‬‫ﺑﺔ ؟ ﻗﹶﺎﻝ : ﻫﻞ ﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﹸﺃﻡ ؟ ﻗﹶﺎﻝ : ﻻﹶ، ﻗﹶﺎﻝ : ﻫﻞ ﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ‬‫ﺗﻮ‬ ‫ﻣﻦ‬ ٍ ِ ‫ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬  ِ ‫ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ٍ ِ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ " ‫ﺎ‬‫ﻧﻌﻢ . : “Ya”. ﻗﹶﺎﻝ : ﻓِﺒﺮﻫ‬ : ‫ﻗﹶﺎﻝ‬  ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ “ Seseorang mendatangi Rasulullahshollallohu ‘alaihi wa sallam dan berkata : “ Ya Rasulullah. BERBAKTI KEPADA BIBI ‫ﺎﻡ‬‫ﺍﻷﺭﺣ‬‫ﺎﺀﹸﻟﻮﻥ ِﺑﻪ ﻭ‬‫ﺗﺴ‬ ‫ﺗ ﹸﻮﺍ ﺍﷲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ‬‫ﺍ‬‫ﺎﻟﹶﻰ : ﻭ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻗﹶﺎﻝ ﺍﷲ‬ َ ِ ‫ﹶ‬ َ َ ‫ﻘ‬ ُ ‫ﹶ‬ (1 : ‫)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ Allah swt berfirman : “ Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. beliau bersabda : “ Berbuat baiklah kepadanya “. dia berkata : “ Tidak “. beliau bersabda : “ Apakah ibumu masih ada ?”. apakah aku dapat bertaubat ?”.31. Shahih Turmuzi.

ﻭﻗﹶﺎﻝ ِﺑﺄﺻ‬‫ﻴﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻴِﺘ‬‫ﺎ ﻭﻛﹶﺎﻓﻞ ﺍﹾﻟ‬‫ﹶﺃﻧ‬   ‫ﺒ ﹸ‬ ِ   ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ِ  ِ ‫ ِﹸ‬ (‫)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “ Saya dan orang yang mengurusi anak yatim (nanti) di Syurga seperti ini. ANAK YATIM DAN ANAK WANITA.32. dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada anak yatim wanita maupun laki-laki yang ada padanya. MEMPERHATIKAN PARA JANDA. maka saya || 42 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka setiap usapan tangannya akan melahirkan beberapa kebaikan. ‫ﺎﻋﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ‬ ‫ﻨِﺒﻲ ﻗﹶﺎﻝ : " ﺍﻟ‬‫ﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟ‬‫ﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋ‬‫ ﻫﺮ‬‫ﻋﻦ ﹶﺃِﺑﻲ‬ ِ ‫ﹶ‬  َ   ِ ‫ﺴ‬ ‫ ﹶ‬ ِ    ُ  ِ  ‫ﹶ‬    ، ‫ﺘ‬‫ﻳﻔ‬ ‫ﻛﺎﹾﻟﻘﹶﺎِﺋﻢ ﻻ‬‫ﺒﻪ ﻗﹶﺎﻝ ﻭ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﹶﺃﺣﺴ‬‫ﺎﻫﺪ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﻴﻦ ﻛﺎﹾﻟﻤﺠ‬‫ﺍﹾﻟﻤﺴﻜ‬‫ﻭ‬ ‫ ﹶ ﹶ ِ ﹶ ﹾﺮ‬ ِ   ِ ِ  ِِ  ‫ ِ ِ ﹶ‬  ‫ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ " ‫ﻳﻔﻄﺮ‬ ‫ﺎِﺋﻢ ﻻ‬ ‫ﻭﻛﹶﺎﻟ‬ ِ ‫ ﺼ ِ ﹶ ﹾ‬ “ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dari Rasulullah beliau bersabda : “ Orang yang memperhatikan janda dan orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah “ saya (Abu Hurairah) mengira beliau juga bersabda : “ Bagaikan orang yang beribadah tiada henti dan bagaikan orang yang selalu shoum “ (Muttafaq alaih) " ‫ﺍﹾﻟﻮﺳﻄﹶﻰ‬‫ﺑﺔ ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻴﻪ ﺍﻟﺴ‬‫ﺒﻌ‬‫ﻨﺔ ﻫﻜﺬﹶﺍ. seraya mengisyaratkan dua jarinya ‫ﺎ‬‫ﻴﻬ‬‫ﻳﻤﺴﺤﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍ ُ، ﻛﹶﺎﻥ ﹶﻟﻪ ﻓِﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻣﺮﺕ ﻋﻠ‬ ‫ﻴﻢٍ، ﹶﻟﻢ‬‫ﻳِﺘ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺢ ﺭﹾﺃﺱ‬ ‫ﹶ‬    ٍ   ‫ﹸ ﹼ‬  ‫ ﷲ ﹶ‬        ‫ﻨﺔ‬‫ﺎ ﻭﻫﻮ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻨﺖ ﹶﺃﻧ‬‫ﻨﺪﻩ ﻛ‬‫ﻴﻢ ﻋ‬‫ِﺘ‬‫ﻴﻤﺔ ﹶﺃﻭ ﻳ‬‫ﻳِﺘ‬ ‫ﺎﺕٍ، ﻭﻣﻦ ﹶﺃﺣﺴﻦ ِﺇﻟﹶﻰ‬‫ﻳﺪﻩ ﺣﺴﻨ‬ ِ     ‫ ﹸ‬ ِ ٍ  ٍ          (250/5 ‫ﺍﹾﻟﻮﺳﻄﹶﻰ ")ﺃﲪﺪ‬‫ﺑﺔ ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻴﻪ ﺍﻟﺴ‬‫ﺒﻌ‬‫ﻴﻦ ﹶﺃﺻ‬‫ﺑ‬ ‫ﻴﻦ. ﻭﻓﹶﺮﻕ‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﻛﻬ‬   ‫ﺒ ﹸ‬ ِ       ِ ‫ﹶ‬ “Siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah.

jari telunjuk dan tengah “ (Ahmad 5/250) || 43 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . seraya mengacungkan kedua jarinya.‫ﺎ ِﺇﱠـﺎ‬‫ﺒﻬﻤ‬‫ﺎﻩ ﹶﺃﻭ ﺻﺤ‬‫ﺒﺘ‬‫ﺎ ﺻﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻴﻬﻤ‬‫ﻴﺤﺴﻦ ِﺇﹶﻟ‬‫ﺎﻥ ﻓ‬‫ﻨﺘ‬‫ﺑ‬‫ﺗﺪﺭﻙ ﹶﻟﻪ ﺍ‬ ‫ﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ‬‫ﻣ‬ ‫ ﻟ‬ِ   ِ ِ    ‫ ِ ﹶ‬  ِ ٍ    ِ (‫ﻨﺔ )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬‫ﺎﻩ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﹶﺃﺩﺧﻠﺘ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ﹶ‬  “ Seseorang yang memiliki dua orang anak wanita lalu diperlakukannya dengan baik selama keduanya bersamanya atau dia menemani keduanya kecuali keduanya memasukkannya ke syorga [Shohih Ibnu Majah] akan bersamanya di syurga seperti ini.

33. dan berjalan kaki ke masjid. dan menunggu shalat setelah shalat dapat mencuci (menghapus) kesalahan hingga bersih “ (Shahih Targhib) ‫ـﻪ‬‫ﻴﻨ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﺼﱢﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ِﺇﻻ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬ ‫، ﹸﺛﻢ‬ ‫ﻴﺤﺴﻦ ﻭﺿﻮﺀ‬‫ـﺄ ﺭﺟﻞ ﻓ‬ ‫ﺘﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬    ِ ‫ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻠ‬  ‫ ُﻩ‬      ‫ ﹲ ﹶ‬  ‫ﺿ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺎ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻴﻬ‬‫ﺗﻠ‬ ‫ﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﱠﻟﺘِﻲ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬ ِ ِ‫ ﹶ‬   “ Seseorang yang berwudhu dengan sempurna. || 44 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . WUDHU ‫ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ‬ ‫ﻰ‬‫ﺎﻩ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﺣ‬‫ﺟﺖ ﺧﻄﹶﺎﻳ‬‫ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻮﺿﻮﺀ ﺧﺮ‬ ‫ﻣﻦ‬  ِ    ‫ﺘ‬ ِ ِ    ِ      َ       ‫ﹶ ﹶﹶ‬    (‫ﺗﺤﺖ ﹶﺃﻇﻔﹶﺎﺭﻩ )ﻣﺴﻠﻢ‬ ِِ ‫ ﹾ‬  Siapa yang berwudu dan melakukannya dengan baik. maka segala kesalahannya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya” ،ِ‫ﺎﺟﺪ‬‫ـﺴ‬‫ﺍﻡ ِﺇﻟِـﻰ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﺎﻝ ﺍﻷﻗﹾـﺪ‬‫ﺿـﻮﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻜﹶﺎﺭﻩِ، ﻭِﺇﻋﻤ‬ ‫ـﺎﻍ ﺍﹾﻟ‬‫ِﺇﺳﺒ‬ ِ ِ َ ‫ ﹸ‬  ِ   ِ ُ ‫ ﹸ ﻮ‬ ‫)ﺻــــﺤﻴﺢ‬ ‫ﺎ ﻏﺴﻼ‬‫ﻳﻐﺴﻞ ﺍﹾﻟﺨﻄﹶﺎﻳ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫ﻧِﺘﻈﹶﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ ﹰ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ِ ﹸ‬ ِ‫ ﹶ‬   ِ‫ ﹶ‬ ِ (‫ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ “ Menyempurnakan wudhu pada saat tidak menyenangkan. kemudian melakukan shalat. niscaya dirinya akan diampuni antara shalatnya hingga shalat berikutnya” Muttafaq alaih.

34. ﻭﻛﹾﺜﺮﺓ ﺍﹾﻟﺨﻄﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ‬‫ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻗﹶﺎﻝ : ِﺇﺳﺒ‬‫ﻳ‬  ِ ‫ ﹶ‬ ِِ   ِ   ‫ ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ِ ‫ﹶ‬  ‫ﺎﻁ‬‫ﺎﻁ ﻓﺬِﻟﻜﻢ ﺍﻟﺮﺑ‬‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ. “Berwudhu pada saat yang tidak menyenangkan dan memperbanyak langkah ke masjid. WUDHU DALAM KONDISI YANG TIDAK MENYENANGKAN ‫ﺑﻠﹶﻰ‬ : ‫ﺎﺕ ؟ ﻗﹶﺎﹸﻮﺍ‬‫ﻳﺮﻓﻊ ِﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺟ‬‫ﺎ، ﻭ‬‫ﻳﻤﺤﻮ ﺍﷲ ِﺑﻪ ﺍﹾﻟﺨﻄﹶﺎﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﹶﺃﻻ ﹶﺃﺩﱡﻟﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ ‫ ﻟ‬   ِ  ‫ﹶ‬   ِ َ      ‫ﹶ‬ ‫ﺎﻍ ﺍﹾﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻜﹶﺎﺭﻩ. itulah jihad. dan menunggu shalat setelah shalat. itulah jihad “ Muslim || 45 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . ﻓﺬِﻟﻜﻢ ﺍﻟﺮﺑ‬ ‫ﻧِﺘﻈﹶﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬‫ﺎﺟﺪِ، ﻭﹾﺍ‬‫ﺍﹾﻟﻤﺴ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ‬  ‫ ﹶِ ﹶ ﹶ ﹸ‬   ِ‫ ﹶ‬ ِ  ِ  ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “ Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat”. mereka menjawab: “Mau ya Rasulullah ?”.

MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH WUDHU ‫ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻮﺿﻮﺀ ﹸﺛﻢ ﻗﹶﺎﻝ : ﹶﺃﺷﻬﺪ ﹶﺃﻥ ﻻ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ ﹶ‬    ُ ‫ ﱠ‬ ‫ ﹾ ﹶ‬   ‫ ﹶ‬ َ       ‫ﹶ ﹶﹶ‬    ‫ﺍﺟﻌﻠﻨِﻲ‬‫، ﻭ‬‫ﻴﻦ‬‫ﺍِﺑ‬ ‫ﺘ‬‫ﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﹸﻟﻪ ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻨِﻲ ﻣﻦ ﺍﻟ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﻳﻚ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ‬‫ﺷﺮ‬ ‫ﹾ‬  ‫ ﻮ‬ ِ ‫ﹾ‬               ‫ ﱠ‬   ِ  ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺎ ﺷ‬‫ﻳﻬ‬‫ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻨﺔ‬‫ﺍﺏ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﺑﻮ‬‫ﻳﻦ ﻓِﺘﺤﺖ ﻟﹶﻪ ﹶﺃ‬‫ﺘﻄﻬﺮ‬‫ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ ِ ‫ﹸ‬ ِ     ‫ ﹸ‬ ِ ‫ ﹶ‬  ِ “Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian mengucapkan : Asyhadu alla ilaah illallahu wahdahu laa syarikalah wa anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.35. maka akan dibuka baginya pintupintu syurga yang dia dapat masuk dari mana saja dia suka “ (Muslim) || 46 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . Allahummaj’alni minattawwabin waj’alni minal mutathahhirin.

36. AZAN ‫ـﻮﻡ‬‫ﻳِﻨﻪ ﻓِﻲ ﻛﻞ ﻳ‬‫ﺘﺄﺫ‬‫ﻨﺔ ﻭﻛِﺘﺐ ﹶﻟﻪ ِﺑ‬‫ﺒﺖ ﹶﻟﻪ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻨﺔ ﻭﺟ‬‫ ﻋﺸﺮﺓ ﺳ‬‫ﺘﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻣﻦ ﹶﺃﺫﻥ ِﺛ‬ ٍ ‫ﹸ ﱢ‬ ِ ِ ‫ ﹾ‬  ‫ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬     ‫ ﹰ‬ ‫ﹶ‬   ‫ ﱠﹶ‬ ‫ﻨﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬‫ﻨﺔ ﻭِﺑﺈﻗﹶﺎﻣِﺘﻪ ﹶﺛﻼﹸﺛﻮﻥ ﺣﺴ‬‫ﻮﻥ ﺣﺴ‬‫ﺳﺘ‬ ‫ ﹰ‬  ‫ﹶ‬ ‫ ِ ﹶ‬ ِ ‫ ﹰ‬  ‫ﹶ‬ ِ “ Siapa azan selama dua belas tahun maka wajib baginya mendapatkan syurga dan azannya setiap hari dicatat sebagai enampuluh kebaikan dan iqomahnya dihitung tigapuluh kebaikan “ (Shahih Jami’) ‫ﺎِﺑﺲ‬‫ﻳﺸﻬﺪ ﹶﻟﻪ ﻛﻞ ﺭﻃﺐ ﻭﻳ‬‫ﻯ ﺻﻮِﺗﻪ ﻭ‬‫ﻳﻐﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣﺪ‬ ‫ﹶﺍﹾﻟﻤﺆﺫﻥ‬    ‫ﹾ‬    ِ     ‫ﹶ‬ ‫ﱢ ﹸ‬  ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬ Mu’azin (orang yang azan) akan diampuni sepanjang suaranya dan disaksikan oleh semua makhluk-Nya” (Shahih Abu Daud) ‫ﻯ ﺻﻮِﺗﻪ ﻭﹶﺃﺟﺮﻩ ﻣﹾﺜﻞ ﹶﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﺻﱠﻰ ﻣﻌﻪ‬‫ﻳﻐﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣﺪ‬ ‫ﹶﺍﹾﻟﻤﺆﺫﻥ‬    ‫ﻠ‬   ِ  ‫ ِ ﹶ‬    ِ      ‫ﹶ‬ ‫ﱢ ﹸ‬  ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Seorang mu’azin diampuni sepanjang suaranya dan pahalanya bagaikan pahala orang yang shalat bersamanya “ (Shahih Jami’) || 47 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

maka dosanya akan diampuni “ (Muslim) ‫ﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ‬‫ﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝ : ﻛ‬‫ﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋ‬‫ﻋﻦ ﹶﺃﺑِﻲ ﻫﺮ‬ ِ ِ      ‫ ﹶ ﹸﻨ‬  ُ  ِ  ‫ ﹶ‬    ُ ‫ ﹸ‬   ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶﹶﻤ‬ ِ ‫ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺎ ﺳﻜﺖ ﻗﹶﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﺎﺩﻱ ﻓﻠ‬‫ﻳﻨ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﹶﺎﻡ ِﺑﻼﻝ‬ "‫ﻨﺔ‬‫ﻨﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻳﻘﻴ‬ ‫ﺎ ﻗﹶﺎﻝ ﻫﺬﹶﺍ‬‫" ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﹾﺜﻞ ﻣ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ ِ ﹰ‬ ‫ﹶ‬ ‫ ِ ﹶ‬ “ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dia berkata : Saat kami bersama Rasulullah berdirilah Bilal dan melakukan azan. radiitu billahi rabba.37. wabil Islami diina wabimuhammadin nabiyya warasulaa. BACAAN TATKALA MENDENGAR AZAN ‫ﻳﻚ ﹶﻟﻪ‬‫ﻳﺴﻤﻊ ﺍﹾﻟﻤﺆﺫﻥ : ﹶﺃﺷﻬﺪ ﹶﺃﻥ ﻻ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝ ﺣ‬   ِ  ‫ ﹶ‬   ُ ‫ ﱠ‬ ‫ ﹾ ﹶ‬   ‫ ﱢ ﹸ‬      ِ ‫ ﹶ‬  ‫ﺑﺎ ﻭِﺑﻤﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻻ ﻭﺑِﺎﻹﺳﻼﻡ‬‫ﻴﺖ ِﺑﺎﷲ ﺭ‬‫ﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﹸﻟﻪ. tatkala diam bersabdalah Rasulullah : “ Siapa yang mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan dengan yakin akan masuk syurga “( || 48 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . ﺭﺿ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﻭﹶﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹰ‬   ٍ     ‫ ﹰ‬ ِ ِ  ِ            ‫ ﱠ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺒﻪ‬‫ﻧ‬‫ﺎ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﺫ‬‫ﻳﻨ‬‫ﺩ‬  ‫ ﹶ‬ ِ‫ِ ﹸ‬ Siapa yang berkata tatkala mendengar mu’azin : tatkala (selesai) mendengarkan azan : Asyhadu Allaailaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa’anna Muhammadan abduhu warasuluh.

MEMBANGUN MASJID " ‫ـﺔ‬‫ﺎ ﻓِـﻲ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻴﺘ‬‫ﺑ‬ ‫ﻰ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ‬‫ﺑﻨ‬ ‫ﺍ ﻛﻤﻔﺤﺺ ﺧﻄﹶﺎﺓ ﹶﺃﻭ ﹶﺃﺻﻐﺮ‬‫ﻰ ﻣﺴﺠﺪ‬‫ﻨ‬‫ﻣﻦ ﺑ‬ ِ ‫ﻨ‬  ُ   ٍ  ِ  ‫ ِ ﹶ ِ ﹾ‬    ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬ “ Siapa yang membangun masjid sekedar rumah burung atau lebih kecil dari itu. maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di syurga “ Shahih Ibnu Majah || 49 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .38.

39. SIWAK [‫]ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ‬ ‫ﺎﺓ ﻟِﻠﺮﺏ‬‫ﺗﻄﻬﺮﺓ ِﻟﻠﻔﻢ ﻣﺮﺿ‬ ‫ﺍﻙ‬‫ﺍﻟﺴﻮ‬   ‫ ﹲ‬  ِ ‫ﹲ ﹾ ﹶ‬ ِ ‫ ﹾ‬  “ Siwak dapat mensucikan mulut dan mendatangkan keridhoan Robb“ (Irwa’ul Ghalil). || 50 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

40. BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT

‫ﻳﻀﺔ ﻣﻦ‬‫ﻴﻘﻀﻲ ﻓﺮ‬‫ﻴﻮﺕ ﺍﷲ ِﻟ‬‫ﺑ‬ ‫ﻴﺖ ﻣﻦ‬‫ﻰ ِﺇﻟﹶﻰ ﺑ‬‫ﻴِﺘﻪ ﹸﺛﻢ ﻣﻀ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﻄﻬﺮ ﻓِﻲ‬ ‫ﻣﻦ‬  ِ ‫ﹰ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ ِ ِ ﹾ‬  ِ ٍ   ِ  ‫ ﹶ‬  ‫ﺗﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﻯ‬‫ﺍﻷﺧﺮ‬‫ﻴﹶﺌﺔ ﻭ‬‫ﺗﺤﻂ ﺧﻄ‬ ‫ﺎ‬‫ﺍﻫﻤ‬‫ﺗﻪ ِﺇﺣﺪ‬‫ﺍ‬‫ﻧﺖ ﺧﻄﻮ‬‫ﺍِﺋﺾ ﺍﷲِ، ﻛﹶﺎ‬‫ﻓﺮ‬ ‫ ﹲ‬    ‫ﹶ‬  ُ ‫ِ ﹰ‬ ‫ ﱡ‬    ‫ﹸ‬  ِ ‫ﹶ‬ (‫)ﻣﺴﻠﻢ‬
“ Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berangkat ke rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah (shalat), niscaya langkahlangkahnya yang satu akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya akan mengangkat derajat “ (Muslim)

‫ﺍﺡ‬‫ﺍ ﹶﺃﻭ ﺭ‬‫ﺎ ﻏﹶـﺪ‬‫ﻧﺰﻻ ﻛﻠﻤ‬ ‫ﻨﺔ‬‫ﺍﺡ ﹶﺃﻋﺪ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭ‬‫ﻣﻦ ﻏﺪ‬   ‫ ﹰ ﹸﱠ‬ ِ   ُ    ِِ   ‫ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬
“ Siapa yang segera berangkat ke masjid dan kemudian (setelah selesai shalat) keluar darinya niscaya akan Allah sediakan baginya syurga suatu tempat di syurga setiap kali dia berangkat dan keluar dari masjid “

‫ﺑﺔ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻛﺄﺟﺮ ﺍﹾﻟﻤﺤﺮﻡ‬‫ﺘﻮ‬‫ﺍ ِﺇﱃ ﺻﻼﺓ ﻣﻜ‬‫ﺘﻄﻬﺮ‬‫ﻴِﺘﻪ ﻣ‬‫ﺑ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ‬ ِ ِ   ِ  ‫ ﹶﹶ‬   ‫ ٍ ﹶﹶ‬ ‫ ﹾ‬ ٍ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ِ  ِ      ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬

“ Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melakukan shalat fardhu, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang sedang melakukan ihram “ (Shahih Abu Daud)

||

51 dari 107

||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

‫ﺻﺤﻴﺢ‬

‫ﺎﻣﺔ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﻨﻮﺭ ﺍﻟ‬‫ﺎﺟﺪ ﺑِﺎﻟ‬‫ﻴﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﺴ‬‫ﺎِﺋ‬ ‫ﺑﺸﺮ ﺍﹾﻟﻤ‬ ِ ِ  ِ ‫ ِ ﺘ‬ ِ ِ  ِ ‫ﱡﹾ‬  ‫ﺸ‬ ِ  ‫ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬

“ Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, yaitu bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang pada hari qiyamat “ (Shahih Ibnu Majah) SHALAT

،ِ‫ـﻪ‬‫ﺎِﺗﻘﻴ‬‫ﺎ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﹾﺃﺳِـﻪ ﻭﻋ‬‫ﻧﻮِﺑﻪ ﻛﻠﱢﻬ‬‫ﻰ ِﺑﺬ‬‫ﻳﺼﱢﻲ ﹶﺃﺗ‬ ‫ﺒﺪ ِﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻡ‬‫ﹶﺇﻥ ﺍﹾﻟﻌ‬ ‫ ﹶ‬ ِ    ِ  ‫ ِ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻠ‬   ‫ﱠ‬ " ‫ﻨﻪ‬‫ﺎﻗﻄﺖ ﻋ‬‫ﺗﺴ‬ ‫ﺎ ﺭﻛﻊ ﹶﺃﻭ ﺳﺠﺪ‬‫ﻓﻜﻠﻤ‬    ‫ ﹶ ﹶ‬     ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹸﱠ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
“ Seorang hamba jika dia bangun untuk mendirikan shalat, maka didatangkan semua dosanya dan diletakkan diatas kepalanya dan kedua pundaknya, maka setiap kali dia ruku’ dan sujud berjatuhanlah (dosa-dosa itu) darinya “ (Silsilah Shahihah)

‫ﺎ‬‫ﻨﻪ ِﺑﻬ‬‫ﻨﺔﹰ، ﻭﺣﻂ ﻋ‬‫ﺎ ﺣﺴ‬‫ﺘﺐ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ ِﺑﻬ‬‫ﻳﺴﺠﺪ ﷲ ﺳﺠﺪﺓ ِﺇﻻ ﻛﹶ‬ ‫ﺒﺪ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﻋ‬‫ﻣ‬  ‫ ﱠ‬   ُ  ‫ﹰ ﱠ‬   ِ    ٍ   ِ ِ    ِ ‫ ﹾ ﺮ‬     َ ِ  ‫ ﹰ‬ (‫ﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﺘﻜِﺜ‬‫ﺎ ﺩﺭﺟﺔﹰ، ﻓﹶﺎﺳ‬‫ﻴﹶﺌﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﹶﻟﻪ ِﺑﻬ‬‫ﺳ‬

“ Seorang hamba disaat sujud kepada Allah niscaya akan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan dihapus darinya satu kesalahan dan diangkat baginya satu derajat, maka perbanyaklah kalian untuk bersujud “ (Shahih Jami’)

‫ﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﻥ " )ﺻﺤﻴﺢ‬‫ﻳﺬﻫﺐ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻮﺏ ﻛﻤ‬‫ﺒﻦ ﺑِﺎﻟﺬ‬‫ﻳﺬﻫ‬ ‫ﺍﺕ ﺍﹾﻟﺨﻤﺲ‬‫ِﺇﻥ ﺍﻟﺼﻠﻮ‬ ‫ ﹶ‬  ُ  ِ ‫ ِ ﹶ ﹾ‬ ‫ ﱡ‬ ِ ‫ ِ ﹾ‬  ِ ‫ﹶ‬ ‫ﱠ‬ (‫ﺍﳉﺎﻣﻊ‬
|| 52 dari 107 ||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

“ Sesungguhnya shalat (fardhu) yang lima itu menghapus segala dosa sebagaimana air menghapus kotoran “ (Shahih Jami’)

" ‫ﻨﻬﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺍﺕ ِﻟﻤ‬‫ﺎﺕ ﻛ ﱠﺎﺭ‬‫ﺘﻮﺑ‬‫ﺍﺕ ﺍﹾﻟﻤﻜ‬‫ﺎ ﹶﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﻓﹶﺎﻟﺼﻠﻮ‬‫ﺗﻢ ﺍﹾﻟﻮﺿﻮﺀ ﻛﻤ‬‫ﻣﻦ ﹶﺃ‬   ‫ ِ ﹶﻔ‬ ‫ ﹾ‬  ‫ﹶ‬ ُ    ‫ َ ﹶ‬      ‫ﻣﺴﻠﻢ‬

“ Siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah, (kemudian dia melakukan) shalat-shalat yang difardhukan, niscaya semua itu menjadi penghapus (dosa-dosa) diantara shalat fardhu itu.” Muslim

‫ﺎﻋﺔ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓِﻲ ﺟﻤ‬ ‫ﺒﺢ‬‫ﻨﺪ ﺍﷲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼ‬‫ﺍﺕ ﻋ‬‫ﹶﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮ‬ ٍ   ِ      ِ  ‫ ﹶ ﹸ‬ ِ  ِ ٍ ‫ﹶ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬
“ Shalat yang paling afdhal disisi Allah adalah shalat Shubuh pada hari Jum’at secara berjamaah” (Shahih Jami’)

||

53 dari 107

||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

41. kemudian berbakti kepada orang tua. kemudian jihad di jalan Allah “ Muttafaq alaih ‫ﺎ‬‫ﻴﻌﻬ‬‫ـﻀ‬ ‫ﺎ ﻭﹶﻟﻢ‬‫ﻴﻬ‬‫ﺎﻓﻆ ﻋﻠ‬‫ﺎ، ﻭﺣ‬‫ﻳﻘﻮﻝ : ﻣﻦ ﺻﱠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ِﻟﻮﻗِﺘﻬ‬ ‫ﺑﻜﻢ‬‫ﻓﺈﻥ ﺭ‬   ‫ ﻳ‬  ‫ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻠ‬   ‫ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ﹶِ ﱠ‬ ] ‫ﻨﺔ‬‫ﺎ، ﻓﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻬﺪ ﹶﺃﻥ ﹸﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ِﺍﺳِﺘﺨﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ِﺑﺤﻘﻬ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ِﹶ‬ ‫ ﹾ‬    ‫ﹶ‬  ‫ ﱢ ﹶﹶ‬   [387 ‫ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ‬ “ Sesungguhnya Rabb kalian berfirman : Siapa yang shalat pada waktunya dan menjaganya serta tidak melalaikannya karena menganggap remeh kedudukannya. maka baginya ada janji dari-Ku untuk Aku masukkan kedalam syurga “ || 54 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . SHALAT DI AWAL WAKTU ‫ﻴﻞ‬‫ﺎﺩ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﻳﻦ ﹸﺛﻢ ﺍﹾﻟﺠﻬ‬‫ﺍِﻟﺪ‬‫ﺎ، ﹸﺛﻢ ِﺑﺮ ﺍﻟﻮ‬‫ﺎﻝ ِﺇﱃ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ِﻟﻮﻗِﺘﻬ‬‫ﹶﺃﺣﺐ ﺍﻷﻋﻤ‬ ِ   ِ  ِ    ‫ﹾ‬ ‫ ﹶﹸ‬ ِ ‫ ِ ﹶ‬ َ   ‫ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ِ “ Perbuatan yang paling disukai Allah adalah (melakukan) shalat pada awal waktu.

ampunilah dia. sementara para malaikat mendoakannya selama dia ditempat shalatnya dengan mengucapkan : Yaa Allah. niscaya maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya hingga dia masuk masjid. hal yang demikian itu karena jika salah seorang diantara kamu menyempurnakan wudhunya kemudian berjalan menuju masjid hanya untuk tujuan shalat. Yaa Allah berilah dia taubat. jika dia telah masuk masjid. maka (pahalanya) dia bagaikan dalam keadaan orang shalat. selama || 55 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .42. selama shalat yang membuatnya tidak beranjak. SHALAT BERJAMAAH ‫ﺗﻪ ﻓِﻲ ﺳﻮﻗﻪ‬‫ﻴِﺘﻪ ﻭﺻﻼ‬‫ﺑ‬ ‫ﻠﹶﻰ ﺻﻼِﺗﻪ ﻓِﻲ‬‫ﻳﺪ ﻋ‬‫ﺗﺰ‬ ‫ﺎﻋﺔ‬‫ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤ‬ ِ ِ  ‫ﹶ‬  ِ ِ‫ﹶ‬  ِ ٍ    ِ ِ   ‫ ﹶﹸ‬ ‫ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻮﺿﻮﺀ ﹸﺛﻢ‬ ‫ﺪﻛﻢ ِﺇﺫﹶﺍ‬‫ﻳﻦ ﺩﺭﺟﺔﹰ، ﻭﺫِﻟﻚ ﹶﺃﻥ ﹶﺃﺣ‬‫ﺎ ﻭﻋﺸﺮ‬‫ﺧﻤﺴ‬  َ       ‫ﹶ ﹶﹶ‬   ‫ ﹸ‬ ‫ ﱠ‬ ‫ﹶ‬    ِ ِ    ‫ﻳﺨﻂ ﺧﻄﻮﺓ ِﺇﻻﺭﻓﻌﻪ ﺍﷲ ِﺑﻪ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﻳﺪ ِﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓﹶ، ﹶﻟﻢ‬‫ﻳﺮ‬ ‫ﻰ ﺍﹾﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ‬‫ﹶﺃﺗ‬ ‫ ﹰ‬   ِ ُ   ‫ﹶ‬ ‫ ﹰ ﱠ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ ﱠ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ   ‫، ﻓﺈﺫﹶﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﹾﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﹶﺎﻥ ﻓِﻲ‬‫ﻳﺪﺧﻞ ﺍﹾﻟﻤﺴﺠﺪ‬ ‫ﻰ‬‫ﻴﹶﺌﺔﹰ، ﺣ‬‫ﺎ ﺧﻄ‬‫ﻨﻪ ِﺑﻬ‬‫ﻭﺣﻂ ﻋ‬ ‫ ﹶ‬ ِ   ‫ ﹶ‬  ِ‫ ِ ﹶ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ﺘ‬ ِ   ‫ ﱠ‬ ‫ﺍﻡ ﰲ ﻣﺠﻠﺴﻪ‬‫ﺎ ﺩ‬‫ﻴﻪ ﻣ‬‫ﺗﺼﱢﻲ ﺍﹾﻟﻤﻼِﺋﻜﺔ ﻋﻠ‬‫، ﻭ‬ ‫ﺗﺤِﺒﺴ‬ ‫ﻧﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎ‬‫ﺻﻼﺓ ﻣ‬ ِ ِ ِ  ِ  ِ ‫ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻠ‬  ‫ﻪ‬  ‫ ﹶ ﹸ‬ ِ ٍ‫ ﹶ‬ ،ِ‫ﻴﻪ‬‫ﺗﺐ ﻋﻠ‬ ‫، ﺍﻟﻠﻬﻢ‬ ‫، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻤ‬ ‫ﹶﻟ‬‫ﻳﻘﻮﹸﻟﻮﻥ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ‬ ،ِ‫ﻴﻪ‬‫ﻳﺼﱢﻲ ﻓ‬ ‫ﺍﱠﻟﺬِﻱ‬ ‫ﹶ‬    ‫ﻪ ﱠ‬     ‫ ﹾ ِ ﻪ ﱠ‬  ‫ ﹶ ﱠ‬  ‫ﻠ ِ ﹸ‬ " ‫ﻴﻪ‬‫ﻳﺤﺪﺙ ﻓ‬ ‫ﻴﻪ ﹶﺃﻭ‬‫ﻳﺆﺫ ﻓ‬ ‫ﺎﹶﻟﻢ‬‫ﻣ‬ ِ ِ ‫ ﹾ‬   ِ ِ ِ  (‫)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ “ Shalatnya seseorang dalam jama’ah dibanding shalatnya di rumah dan di pasar nilainya lebih banyak duapuluh lima derajat. Yaa Allah sayangilah dia.

dia tidak menyakiti (orang lain) didalamnya dan tidak berhadats “ Muttafaq alaih ‫ﺘﺐ ﹶﻟﻪ‬‫ﻴﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﹶﻰ، ﻛ‬‫ﺘﻜِﺒ‬‫ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟ‬ ،‫ﺎﻋﺔ‬‫ﺎ ﻓِﻲ ﺟﻤ‬‫ﻳﻮﻣ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﺑﻌ‬‫ﻣﻦ ﺻﱠﻰ ﹶﺃﺭ‬   ‫ﹸ‬  ُ ِ ‫ ﹾ‬ ِ  ٍ     ِ  ‫ﻠ‬   " ‫ﻨﻔﹶﺎﻕ‬‫ﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺎﺭِ، ﻭ‬‫ﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ‬‫ﺑﺮ‬ ،ِ‫ﺎﻥ‬‫ﺍﺀﺗ‬‫ﺑﺮ‬ ِ  ِ ‫ َﹲ‬ ‫ ﻨ‬ ِ ‫َﹲ‬ َ (‫)ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “ Siapa yang shalat sebanyak empat puluh hari secara berjamaah. dan kebebasan dari nifaq (sifat munafiq) “ (Shahih Jami’) || 56 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . kebebasan dari neraka. dicatat baginya dua kebebasan. dan mendapatkan takbir pertama.

BERADA DI BARISAN PERTAMA DALAM SHALAT ‫ﻧﺖ ﻗﺮﻋﺔ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﹶﻟﻜﹶﺎ‬‫ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣ‬ ‫ﹶﻟﻮ‬ ‫ﹰ‬  ‫ ﹸ‬ ِ َ   ‫ ﹶ‬  ‫ﹶ‬  “ Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat dalam barisan pertama niscaya mereka akan melakukan undian (untuk mendapatkannya)” Muslim || 57 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .43.

karena siapa yang aminnya berbarengan dengan malaikat niscaya akan diampuni baginya dosa sebelumnya” (Muttafaq alaih) || 58 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .44. MENGUCAPKAN AMIN ‫ﺗﻘﺪﻡ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦ ﺍﳌﻼِﺋﻜﺔ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫ﻨﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫ﺍﻓﻖ‬‫ﻧﻪ ﻣﻦ ﻭ‬‫ﻮﺍ، ﻓﺈ‬‫ﺎﻡ ﻓﺄﻣ‬‫ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﻣﻦ ﺍﻹِﻣ‬   ‫ ﹶ‬  ِ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ِ ﹸ‬ ِ ‫ ﹾ‬ ِ ‫ ﹾ‬ ‫ ﹶ‬   ِ‫ﻨ ﹶ‬ ‫ ﹶﹶ‬  ‫ﻧِﺒﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻣﻦ ﺫ‬ ِ ‫ﹶ‬ِ “ Jika Imam mengucapkan amin maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin.

. Karena siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan malaikat niscaya akan diampuni baginya dosa sebelumnya “ Bukhori || 59 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . UCAPAN MAKMUM DALAM I’TIDAL.45. ‫ﺎ ﻭﹶﻟﻚ ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ‬‫ﺑﻨ‬‫ﻩ، ﻓ ﹸﻮﹸﻮﺍ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭ‬‫ﺎﻡ : ﺳﻤﻊ ﺍﷲ ِﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪ‬‫ِﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝ ﺍﻹﻣ‬      ‫ﱠ‬ ‫ ِ ﹶﻘ ﻟ‬   ُ  ِ   ِ ‫ﹶ‬ ‫ﻧِﺒﻪ‬‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫ‬ ‫ﺎ‬‫ﺍﻓﻖ ﻗﻮﹸﻟﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﹾﻟﻤﻼِﺋﻜﺔ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬‫ﻧﻪ ﻣﻦ ﻭ‬‫ﻓﺈ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ   ‫ ﹶ‬  ِ ‫ ﹶ ﹶ ِ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬   ِ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “ Jika Imam berkata : Sami’allahuliman hamidah. maka ucapkanlah: Allahumma rabbana walakal hamdu.

] || 60 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . SHALAT JUM’AT ‫ﻨﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﺼﺖ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬‫ﺘﻤﻊ ﻭﹶﺃ‬‫ﻰ ﺍﹾﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳ‬‫ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻮﺿﻮﺀ ﹸﺛﻢ ﹶﺃﺗ‬ ‫ﻣﻦ‬    ِ‫ ﹸ‬      ‫ﹶ ﹶ‬   َ       ‫ﹶ ﹶﹶ‬    ‫ﺎﻡ‬‫ﺎﺩﺓ ﹶﺛﻼﹶﺛﺔ ﹶﺃ‬‫ﻴﻦ ﺍﹾﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺯﻳ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬ ٍ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﻳ‬ ِ  ِ      ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “ Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian berangkat untuk shalat jum’at. lalu mendengarkan (khutbah) dan diam.46. niscaya akan diampuni baginya antaranya dan antara Jum’at berikutnya ditambah tiga hari [HR Muslim .

BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM’AT ‫ﺎ‬‫، ﻭﺩﻧ‬‫ﻳﺮﻛﺐ‬ ‫ﻰ ﻭﹶﻟﻢ‬‫ﺒﻜﺮ ﻭﻣﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺑﻜﺮ ﻭ‬ ‫ﺘﺴﻞ ﹸﺛﻢ‬‫ﺍﻏ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﺴﻞ‬  ‫ ﹶ‬    ِ‫ﱡ‬  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ِ ﹾ‬   ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ﺎ‬‫ﺎﻣﻬ‬‫ﻨﺔ ﹶﺃﺟﺮ ﺻِـﻴ‬‫ﻳﻠﻎِ، ﻛﹶﺎﻥ ﹶﻟﻪ ِﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﺳ‬ ‫ﺘﻤﻊ ﻭﹶﻟﻢ‬‫ﺎﻡِ ﻓﹶﺎﺳ‬‫ﻣﻦ ﺍﻹﻣ‬ ِ ِ  ِ  ‫ ﹸ‬  ٍ ‫ ﹾ‬ ‫ ﹸ ﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ ﹾ‬    ِ ِ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻣﻬ‬‫ﻭﻗﻴ‬ ِ ِ “ Siapa yang mandi pada hari Jum’at dan bersegera (berangkat) dengan berjalan tanpa berkendaraan. lalu mendekati tempat imam dan mendengarkan serta tidak berbuat sia-sia. Barang siapa berangkat pada waktu yang ketiga seakan-akan berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat seakan-akan berkurban || 61 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . barang siapa yang berangkat pada waktu kedua seakan-akan berkurban dengan satu ekor sapi.47. maka bagi setiap langkahnya bagaikan pahala amal puasanya dan ibadahnya selama satu tahun “ Shahih Turmuzi ‫ﻧﺔٍ، ﻭﻣﻦ‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﺎ ﻗﺮﺏ‬‫ﻧﻤ‬‫ﺍﺡ ﻓﻜﺄ‬‫ﺑﺔ ﹸﺛﻢ ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﺠﻤﻌﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﹾﻟﺠﻨ‬ ‫ﺘﺴﻞ‬‫ﻣﻦ ﺍﻏ‬       ‫ ﹶ ﹶﹶ ﹶ‬  ِ  ‫ ﹶ‬ ‫ ِ ﹸ‬     ‫ ﹶ‬ ‫ ﹾ‬  ‫ﺎﻋﺔ ﺍﻟﱠﺎِﻟﹶﺜﺔ‬ ‫ﺍﺡ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ﺑﻘﺮﺓﹰ، ﻭﻣﻦ ﺭ‬ ‫ﺎ ﻗﺮﺏ‬‫ﻧﻤ‬‫ﻴﺔِ، ﻓﻜﺄ‬‫ﺎﻋﺔ ﺍﻟﱠﺎِﻧ‬ ‫ﺍﺡ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ﺭ‬ ِ ‫ِ ﺜ‬ ‫ﺴ‬      ‫ ﹶ‬ ‫ ِ ﺜ ﹶ ﹶﹶ ﹶ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﺎ ﻗﺮﺏ‬‫ﻧﻤ‬‫ﺍِﺑﻌﺔ ﻓﻜﺄ‬ ‫ﺎﻋﺔ ﺍﻟ‬ ‫ﺍﺡ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ﺎ ﹶﺃﻗﺮﻥﹶ، ﻭﻣﻦ ﺭ‬‫ﺒﺸ‬‫ﺎ ﻗﺮﺏ ﻛ‬‫ﻧﻤ‬‫ﻓﻜﺄ‬   ‫ ِ ﹶ ﹶﹶ ﹶ‬ ‫ ِ ﺮ‬ ‫ﺴ‬    ‫ﹾ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ﹶ ﹶﹶ ﹶ‬ ‫ﻴﻀﺔ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﺧﺮﺝ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ ﻗﺮﺏ‬‫ﻧﻤ‬‫ﺎﻣﺴﺔ ﻓﻜﺄ‬‫ﺎﻋﺔ ﺍﹾﻟﺨ‬ ‫ﺍﺡ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ﺎﺟﺔﹰ، ﻭﻣﻦ ﺭ‬‫ﺩﺟ‬    ِ‫ ﹰ ﹶ‬   ‫ ِ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ِ ِ ‫ﺴ‬      " ‫ﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﹾﻟﻤﻼِﺋﻜﺔ‬‫ﺍﻹﻣ‬  ‫ ﹶ ﱢ ﹾ‬ ِ  ‫ ﹶ ﹶﹸ‬ ِ     ِ ‫ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ “ Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandi junub kemudian berangkat (pada waktu pertama) maka dia bagaikan berkorban dengan seekor onta.

dengan seekor ayam jago. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima seakan-akan dia berkurban dengan satu butir telur dan jika imam keluar untuk naik mimbar datanglah malaikat untuk mendengan dzikir[Khutbah] || 62 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM’AT ‫ﺍ ِﺇﻻ‬‫ـﺮ‬‫ـﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺧﻴ‬‫ﻳﺼﱢﻲ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﹶﺎِﺋﻢ‬‫ﺍﻓﻘﻬ‬‫ﺎﻋﺔ ﱂ ﻳﻮ‬‫ِﺇﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠﻤﻌﺔ ﹶﻟﺴ‬ ‫ﱠ‬  َ ‫ﹶ ﹸ‬ ‫ﻠ‬   ِ  ‫ِ ﹸ‬ ‫ﹲ‬ ِ    ‫ﱠ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ "‫ﺎﻩ‬‫ﹶﺃﻋﻄﹶﺎﻩ ﺍﷲ ِﺇ‬ ‫ ُ ﻳ‬  “ Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat sa’atsa’at yang jika bertepatan pada waktu seorang muslim yang sedang sedang shalat meminta kepada Allah tentang kebaikan niscaya akan Allah berikan kepadanya “ Muttafaq alaih || 63 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .48.

dua rakaat setelah Isya. dan dua rakaat sebelum Shubuh “ Shahih Nasa’i. dua rakaat sesudah Maghrib. SHALAT NAFILAH (SUNNAH) ‫ﺎﺱ‬‫ﻴﻦ ﺍﻟ‬‫ﺗﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻋ‬‫ﺗﻌﺪﻝ ﺻﻼ‬ ‫ﺎﺱ‬‫ ﺍﻟ‬‫ﺍﻩ‬‫ﻳﺮ‬ ‫ﻴﺚ ﻻ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﺗﻄﻮﻋ‬ ‫ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬ ِ ‫ ِ ﻨ‬   ‫ ﹶ‬ ‫ِﹸ‬  ‫ﻨ‬ ‫ ﹸ ﹶ‬  ‫ ِ ﹶ‬  ‫ ﹶﹸ‬ ‫ﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬‫ﺎ ﻭﻋﺸﺮ‬‫ﺧﻤﺴ‬  ِ ِ    “ Shalat sunnahnya seseorang yang tidak dilihat manusia menyerupai shalatnya dia di depan manusia sebanyak dua puluh lima kali “ Shahih Jami’ ‫ﺎ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﻴﻬ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﺎ ﻭﻣ‬‫ﻧﻴ‬‫ﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ‬‫ﺎ ﺍﹾﻟﻔﺠﺮ ﺧ‬‫ﺘ‬‫ﺭﻛﻌ‬ ِ    ِ   ِ ‫ ﹾ ﹶ‬ “ Dua rakaat (sebelum shalat) Fajar lebih baik dari dunia beserta isinya “ Muslim ‫ﺒﻞ‬‫ﺑﻌﺎ ﻗ‬‫ﻨﺔ : ﹶﺃﺭ‬‫ﻴﻠﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﺍﱠﻠ‬‫ﻴﻮﻡ ﻭ‬‫ﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ‬‫ﻨ‬‫ﺑﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﺛ‬‫ﻣﻦ ﺛﹶﺎ‬ ‫ ﹰ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ِ‫ِ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﹰ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ﹶ‬       ،ِ‫ﺎﺀ‬‫ﺑﻌﺪ ﺍﹾﻟﻌﺸ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﺘ‬‫ﺑﻌﺪ ﺍﹾﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺭﻛﻌ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﺘ‬‫ﺎ، ﻭﺭﻛﻌ‬‫ﺑﻌﺪﻫ‬ ‫ﻴﻦ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺭﻛﻌ‬ ِ   ِ ‫ ﹾ‬  ِ ِ    ِ ‫ ﹾ‬    ِ ‫ ﹾ‬  ِ ‫ﱡ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ‬ ‫ﺒﻞ ﺍﹾﻟﻔﺠﺮ‬‫ﻴﻦ ﻗ‬‫ﺘ‬‫ﻭﺭﻛﻌ‬ ِ ‫ ِ ﹶ ﹶ ﹶ‬‫ ﹾ‬  “ Siapa yang secara konsisten melakukan dua belas rakaat (shalat Rawatib) setiap hari dan malam niscaya akan masuk syurga : Empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat sesudahnya. ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬ “ Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya Allah haramkan dia dari api neraka “ Shahih Abu Daud ‫ﺎﺭ‬‫ﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ‬‫ﺑﻌﺪﻫ‬ ‫ﺑﻊ‬‫ﺒﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺃﹶﺭ‬‫ﺎﺕ ﻗ‬‫ﺑﻊ ﺭﻛﻌ‬‫ﺎﻓﻆ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﺭ‬‫ﻣﻦ ﺣ‬ ِ ‫ ﻨ‬ ُ        ِ  ‫ ﹶ ٍ ﹶ ﹶ ﱡ‬    ‫ ﹶ ﹶ‬  ‫ﻌﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬‫ﺒﻞ ﺍﹾﻟﻌﺼﺮ ﹶﺃﺭﺑ‬‫ﺭﺣﻢ ﺍﷲ ﺍﻣﺮﺀًﺍ ﺻﱠﻰ ﻗ‬ ‫ ﹰ‬ ِ   ‫ﻠ ﹶ ﹶ‬   ُ  ِ  || 64 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .49.

“ Semoga Allah merahmati orang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar “ (Shahih Abu Daud)

||

65 dari 107

||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

50. SHALAT DUHA

‫ﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻛﻞ‬‫ﺗﺴِﺒ‬ ‫ﻲ ﻣﻦ ﹶﺃﺣﺪِﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻜﻞ‬‫ﻳﺼِﺒﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﻞ ﺳﻼﻣ‬ ‫ ﹸ ﱡ‬ ‫ﹶ ﹲ‬  ٍ   ‫ﹶ ﹰ ﹶ ﹸ ﱡ‬   ‫ ﹸ‬  ِ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹸ ﱢ‬   ‫ﻴﺮﺓ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﹶﺃﻣﺮ ِﺑﻤﻌﺮﻭﻑ‬‫ﺗﻜِﺒ‬ ‫ﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻛﻞ‬‫ﺗﻬﻠ‬ ‫ﻴﺪﺓ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻛﻞ‬‫ﺗﺤﻤ‬ ٍ        ‫ ﹶ ﹲ‬  ٍ  ‫ ﹸ ﱡ ﹾ‬ ‫ ﹶ ﹲ‬  ٍ ‫ِ ﹶ‬ ‫ ﹸ ﱡ‬ ‫ ﹶ ﹲ‬  ٍ  ِ  ‫ﺎ ﻣﻦ‬‫ﻳﺮﻛﻌﻬﻤ‬ ‫ﺎﻥ‬‫ﺠﺰﺉ ﻣﻦ ﺫِﻟﻚ ﺭﻛﻌﺘ‬‫ﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻳ‬‫ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﺻﺪﻗﺔ ﻭ‬  ِ   ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹾ‬  ‫ ﹶ‬ ِ  ِ   ‫ﹶ ﹲ‬  ِ ‫ ﹶ‬ ِ     ‫ﹶ ﹲ‬  ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻰ‬‫ﺍﻟﻀﺤ‬ 
“Setiap tulang persendian kalian harus dishadaqahi, setiap tasbih adalah shadaqah, setiap tahmid adalah shadaqah, setiap tahlil adalah shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, amar ma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar adalah shadaqah, yang demikian itu dapat terbalas dengan melakukan dua rakaat shalat Dhuha.

||

66 dari 107

||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

51. SUJUD

‫ﺎ‬‫ﻨﻪ ِﺑﻬ‬‫ﻰ ﻋ‬‫ﻨﺔﹰ، ﻭﻣﺤ‬‫ﺎ ﺣﺴ‬‫ﺘﺐ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ ِﺑﻬ‬‫ﻳﺴﺠﺪ ﷲ ﺳﺠﺪﺓ ِﺇﻻ ﻛ‬ ‫ﺒﺪ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﻋ‬‫ﻣ‬       ُ  ‫ﹰ ﱠ ﹶ‬   ِ    ٍ   ِ ‫ﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ‬ ‫ﺘﻜِﺜ‬‫ﺎ ﺩﺭﺟﺔﹰ، ﻓﹶﺎﺳ‬‫ﻴﹶﺌﺔﹰ، ﻭﺭﻓﻊ ﻟﹶﻪ ِﺑﻬ‬‫ﺳ‬ ِ    ِ ‫ ﹾ ﺮ‬      ‫ﹶ‬   ‫ﺣﻴﺢ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬
“ Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah sekali sujud saja niscaya Allah tulis baginya dengan sujudnya itu, sebuah kebaikan, dan Dia hapus kesalahan-Nya, Dia derajat-Nya.

||

67 dari 107

||

Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

QIYAMULLAIL (TAHAJJUD) ‫ﺎﺓ‬‫ﻨﻬ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﻭﻣ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﺑﺔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﷲ‬‫ﺒﻠﻜﻢ ﻭﻗﺮ‬‫ﻴﻦ ﻗ‬‫ﺎِﻟﺤ‬ ‫ﻧﻪ ﺩﹾﺃﺏ ﺍﻟ‬‫ﻴﻞ ﻓﺈ‬‫ﺎﻡِ ﺍﻟﻠ‬‫ﻴﻜﻢ ِﺑﻘﻴ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ ﹲ‬ ِ ‫ ﹲ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ِ ‫ ﺼ‬   ِ ‫ ِ ﱠ ِ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﹾﻟﺠﺴﺪ‬ ‫ﻴﺌﹶﺎﺕ ﻭﻣﻄﺮﺩﺓ ﻟِﻠ‬‫ﺮ ﻟﻠﺴ‬‫ﺗﻜﻔﻴ‬‫ﻋﻦ ﺍﻹﹾﺛﻢ ﻭ‬ ِ   ِ  ِ ‫ﹲ ﺪ‬  ‫ ﹾ‬  ِ  ِ ِ ‫ ﹾ‬ ِ ِ ِ  ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Hendaklah kalian melakukan qiyamullail karena hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang shaleh sebelum kamu. shahilul Jami’) ‫ﺎ ﻓِﻲ‬‫ﺎ ﻛِﺘﺒ‬‫ﻴﻌ‬‫ﻴﻦ ﺟﻤ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﹶﺃﻭ ﺻﱠﻰ ﺭﻛﻌ‬‫ﻴﻞ ﻓﺼﻠﱠﻴ‬‫ﻳﻘﻆ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﹶﺃﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﱠﻠ‬‫ﺇِﺫﹶﺍ ﹶﺃ‬ ‫ ِ ﹸ‬ ِ  ‫ ﹾ‬ ‫ﻠ‬   ‫ ﻟ ِ ﹶ‬ ِ  ‫ﹶ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬‫ﺍﻟ ﱠﺍﻛﺮ‬‫ﻳﻦ ﻭ‬‫ﺍﻟ ﱠﺍﻛﺮ‬ ِ ِ ‫ ﺬ‬ ِِ ‫ﺬ‬ “Jika seseorang membangunkan istrinya pada waktu malam. maka mereka berdua dicatat sebagai orang-orang yang berzikir” (Shahih Targhib) || 68 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . kemudian mereka berdua shalat.52. dapat menghapuskan dosa serta kesalahan dan dapat menyingkirkan penyakit dari badan” (Muslim. atau dia shalat dua rakaat bersama-sama.

maka baginya bagaikan pahala haji dan umroh dengan sempurna….53.dengan sempurna ” ‫ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﹶﺃﺣﺐ‬ ‫ﻰ‬‫ﺍﺓ ﺣ‬‫ﻳﺬﹾﻛﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﹾﻟﻐﺪ‬ ‫َﻷﻥ ﹶﺃﻗﻌﺪ ﻣﻊ ﻗﻮﻡ‬       ‫ﺘ ﹾﹸ‬ ِ  ِ ‫ ﹶ‬  ِ َ ‫ ﹶ‬  ‫ ٍ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬    ‫َ ﹾ ﹾ‬ ‫ﻴﻞ‬‫ﺎﻋ‬‫ﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﹶﻟﺪ ِﺇﺳﻤ‬‫ِﺇﹶﻟﻲ ﻣﻦ ﹶﺃﻥ ﹸﺃﻋِﺘﻖ ﹶﺃﺭ‬ ‫ ِ ﹶ‬ ِ   ِ ‫ﹰ‬    ‫ ﹾ‬ ِ  ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬ “Saya duduk bersama orang-orang yang berzikir setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan empat orang budak dari Bani Isam’il” (Shahih Abu Daud) || 69 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .dengan sempurna…. BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH HINGGA TERBIT MATAHARI ‫ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﹸﺛﻢ ﺻﱠﻰ‬ ‫ﻰ‬‫ﻳﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﺣ‬ ‫ﺎﻋﺔ ﹸﺛﻢ ﻗﻌﺪ‬‫ﺒﺢ ﻓِﻲ ﺟﻤ‬‫ﻣﻦ ﺻﱠﻰ ﺍﻟﺼ‬ ‫ﻠ‬      ‫ﺘ ﹾﹸ‬ َ  ‫ ﹾ ﹸ‬  ‫ ﹶ‬ ٍ     ‫ﻠ‬   ‫ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﺎﻣﺔ‬‫ﺎﻣﺔ ﺗ‬‫ﺎﻣﺔ ﺗ‬‫ﻧﺖ ﹶﻟﻪ ﻛﺄﺟﺮ ﺣﺠﺔ ﻭﻋﻤﺮﺓ ﺗ‬‫ﻴﻦ ﻛﹶﺎ‬‫ﺘ‬‫ﺭﻛﻌ‬ ‫ ﹰ‬ ‫ ﹰ‬ ‫ ﹰ‬ ٍ     ٍ   ِ  ‫ ﹶﹶ‬  ِ ‫ ﹾ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ “Siapa yang shalat shubuh berjamaah. lalu shalat dua rakaat. kemudian duduk hingga terbit matahari.

Beliau bersabda: “Ucapkanlah tashbih(‫/ﺳــﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤــﺪﻩ‬Subhanallah) seratus kali. BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH SHALAT ASHAR HINGGA TERBENAM MATAHARI ‫ﺗﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ‬ ‫ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﹾﻟﻌﺼﺮ ِﺇﱃ ﹶﺃﻥ‬ ‫َﻭﻷﻥ ﹶﺃﻗﻌﺪ ﻣﻊ ﻗﻮﻡ‬       ‫ ِ ﹶ ﹾ‬  ِ‫ ﹶ‬  ِ َ ‫ ﹶ‬  ‫ ٍ ﹾ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬    ‫َ ﹾ ﹾ‬ ‫ﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬‫ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﹶﻟﻲ ﻣﻦ ﹶﺃﻥ ﹸﺃﻋِﺘﻖ ﹶﺃﺭ‬ ‫ﹰ‬    ‫ ﹾ‬ ِ    “Saya duduk bersama satu kaum yang berzikir kepada Allah dari shalat Ashar hingga terbenam matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan empat orang budak” (Shahih Abu Daud) ZIKIR DAN TASBIH ‫ﺎِﺋﻪ‬‫ﺎِﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﻠﺴ‬‫ﻨﺔ ؟ ﻓﺴﺄﹶﻟﻪ ﺳ‬‫ﻳﻮﻡ ﹶﺃﻟﹾﻒ ﺣﺴ‬ ‫ﻳﻜﺴﺐ ﻛﻞ‬ ‫ﻳﻌﺠﺰ ﹶﺃﺣﺪﻛﻢ ﹶﺃﻥ‬‫ﹶﺃ‬ ِ ‫ﹶ‬  ِ ‫ ﹲ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ٍ ﹶ‬   ٍ  ‫ ﹸ ﱠ‬ ِ ‫ ﹾ ﹾ‬ ‫ ﹸ‬   ِ  ‫ﺘﺐ ﹶﻟﻪ‬‫ﻴﻜ‬‫ﻴﺤﺔٍ، ﻓ‬‫ﺗﺴِﺒ‬ ‫ﺒﺢ ﻣِﺎﹶﺋﺔ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﻨﺔ ؟ ﻗﹶﺎﻝ‬‫ﺎ ﹶﺃﹾﻟﻒ ﺣﺴ‬‫ﻳﻜﺴﺐ ﹶﺃﺣﺪﻧ‬ ‫ﻴﻒ‬‫: ﻛ‬   ‫ ﹶ ﹾ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ﹶ‬ ٍ    ِ ‫ ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻴﹶﺌﺔ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﻨﻪ ﹶﺃﹾﻟﻒ ﺧﻄ‬‫ﻳﺤﻂ ﻋ‬ ‫ﻨﺔ ﹶﺃﻭ‬‫ﺃﹶﹾﻟﻒ ﺣﺴ‬ ٍ ِ   ‫ ﱡ‬  ٍ   “Tidak mampukah salah seorang diantara kalian meraih seribu kebaikan dalam sehari ?. niscaya akan dicatat baginya seribu kebaikan dan dihapus baginya seribu keburukan” Muslim : ‫ﺎﻥ ِﺇﱃ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬‫ﺒﺘ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻥ ﺣِﺒ‬‫ﻴﺰ‬‫ﺎﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﻴﻠﺘ‬‫ﺎﻥ ﹶﺛﻘ‬‫ﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﺴ‬‫ﻴﻔﺘ‬‫ﺎﻥ ﺧﻔ‬‫ﻛﹶﻠﻤﺘ‬ ِ  ‫ ِ ﹶ‬ ِ ِ ِ ‫ ﱢ ِ ِ ﹶ‬ ِ ‫ِ ﹶ‬ ِ  ِ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﻴﻢ‬‫ﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﹾﻟﻌﻈ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺎﻥ ﺍﷲ ﻭِﺑﺤﻤﺪﻩ ﺳ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬ ِ ِ  ِ ‫ ﹶ‬ ِِ    ِ ‫ ﹶ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬ || 70 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .54. maka berkatalah salah seorang shahabatnya: “Bagaimanakah salah seorang diantara kita meraih seribu kebaikan (dalam sehari) ?.

“Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lisan tetapi berat dalam timbangan disisi Allah: Subhanallah wabihamdihi subhanallahil Adzim “ Shahih Ibnu Majah. ‫ﺍﺣﺪﺓ‬‫ﻳﻐﺮﺱ ﹶﻟﻚ ِﺑﻚ ﻭ‬ ‫ﺒﺮ‬‫ﺍﷲ ﹶﺃﻛ‬‫ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﻻ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ‬‫ﺎﻥ ﺍﷲ ﻭ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬ ‫ﹰ‬ ِ    ِ   ‫ ﱠ ُ ُ ﹾ‬ ‫ ﹶ‬ ِ    ِ ‫ ﹶ‬ ‫ﻨﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬‫ﺷﺠﺮﺓ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠ‬ ِ ‫ﹶ‬   “Subhanallah Walhamdulillah Walaailaaha Illallah Wallahuakbar. (adalah kalimat yang dengan membacanya) akan ditanamkan bagimu sebatang pohon dalam syurga “ Shahih Ibnu Majah || 71 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

kemudian sebelum beranjak dari tempat itu dia mengucapkan: Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuubu Ilaaik. maka dia akan diampuni atas apa yang diperbuatnya pada majlisnya tersebut” Shahih Turmuzi.55. || 72 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . ZIKIR TATKALA BANGUN DARI MAJLIS : ‫ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺫِﻟﻚ‬ ‫ﺒﻞ ﹶﺃﻥ‬‫ﻴﻪ ﹶﻟﻐﻄﻪ ﻓﻘﹶﺎﻝ ﻗ‬‫ﻳﻜﹸﺜﺮ ﻓ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻓِﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ‬  ‫ِ ِ ﹶ‬   ِ   ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬ ِ ِ  ‫ِ ِ ِ ﹾ‬   ‫ﹶ‬   ‫ﻴﻚ‬‫ﺗﻮﺏ ِﺇﹶﻟ‬‫ﺘﻐﻔﺮﻙ ﻭﹶﺃ‬‫ﻧﺖ ﹶﺃﺳ‬‫ﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭِﺑﺤﻤﺪﻙ ﹶﺃﺷﻬﺪ ﹶﺃﻥ ﻻ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﻻ ﹶﺃ‬‫ﺎ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬      ِ   ‫ ﱠ‬ ‫ ﹾ ﹶ‬    ِ      ‫ ﱠ‬  ‫ﺎ ﻛﹶﺎﻥ ﻓِﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺫِﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺰﻣﺬﻱ‬‫ِﺇﻻ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬  ‫ِ ِ ِ ﹶ‬  ‫ﹶ‬  ِ‫ﱠ ﹸ‬ “Siapa yang duduk dalam majlis yang didalamnya banyak terdapat senda gurau.

kemudian dia bersuci (berwudhu) dengan sempurna. ISTIGHFAR : ‫ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻤـﺎ‬‫ﺭﹰﺍ ﺭﺣﻴ‬‫ﻳﺠﺪ ﺍﷲ ﻏﻔﻮ‬ ‫ﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﹸﺛﻢ‬ ‫ﻳﻈﻠﻢ‬ ‫ﺀﹰﺍ ﹶﺃﻭ‬‫ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮ‬ ‫ﻭﻣﻦ‬ ‫ ِ ﹰ‬ ‫ ِ ِ َ ِ ِ َ ﹶ ﹸ‬     ‫ ﹾ‬ ِ‫ ﹾ‬  ‫ ﹾ‬     110 ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ “ Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya. niscaya ia mendapati Allah Pengampun Lagi Maha Penyayang “ (An Nisa 110) : ‫ﻭﺍ ﺍﷲ )ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺫﻛ‬‫ﻮﺍ ﹶﺃ‬ ‫ﻳﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﻓﻌﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣﺸﺔ ﹶﺃﻭ ﻇﻠ‬‫ﺍﱠﻟﺬ‬‫ﻭ‬ َ ‫ ﹶ ﹶﺮ‬   ‫ ﹶﹶﻤ ﹸ‬ ‫ ﹰ‬ ِ ‫ﻠ‬ ‫ ﹶ‬ ِ (135 “ Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. mereka ingat akan Allah …” (Ali Imran 135) ‫ﺮﹰﺍ‬‫ﺍ ﻛِﺜﻴ‬‫ﻴﻔِﺘﻪ ِﺇﺳِﺘﻐﻔﺎﺭ‬‫ﻰ ِﻟﻤﻦ ﻭﺟﺪ ﻓِﻲ ﺻﺤ‬‫ﻃﻮﺑ‬ ‫ﹶ ﹶ‬  ِ ‫ ِ ﹶ‬     ‫ﹸ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ “Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam lembaran (kehidupan)-nya istighfar yang banyak” Shahih Ibnu Majah. kemudian dia berdiri untuk melaksanakan shalat dua rakaat kemudian || 73 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .56. ‫ﺘﻐﻔﺮ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﻴﻦ ﹸﺛﻢ‬‫ﺘ‬‫ﻴﺼﱢﻲ ﺭﻛﻌ‬‫ﻳﻘﻮﻡ ﻓ‬ ‫ﻴﺤﺴﻦ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﹸﺛﻢ‬‫ﺒﺎ ﻓ‬‫ﻳﺬِﻧﺐ ﺫﻧ‬ ‫ﺒﺪ‬‫ﺎﻣﻦ ﻋ‬‫ﻣ‬ ِ ِ    ِ  ‫ ﹾ‬ ‫ﻠ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹸ‬    ‫ ﱠ‬ ِ  ‫ ﹶ ﹰ ﹶ‬ ‫ ٍ ﹾ‬  ِ ‫ﻳﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﻓﻌﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣﺸﺔ‬‫ﺍﱠﻟﺬ‬‫ﻳﺔ : ﻭ‬‫ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ِﺇﻻ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﹶﻟﻪ ﹸﺛﻢ ﻗﺮﹶﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ‬ ‫ﹰ‬ ِ ‫ﻠ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ ِِ ﹶ‬  ‫ ﹶ‬  ُ  ‫ ﱠ ﱠ ﹶ ﹶ‬    َ ‫ﻳﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ‬‫ﻭﺍ ﺍﷲ ِﺇﻟﹶﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻵ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺫﻛ‬‫ﻮﺍ ﹶﺃ‬ ‫ﹶﺃﻭ ﻇﻠﹶ‬ ِ ِِ َ ‫ ﹶ ﹶﺮ‬   ‫ ﹶ ﻤ ﹸ‬ “Setiap hamba yang melakukan suatu dosa. Kemudian ia mohon ampun kepada Allah.

‫ﻭﺍ ﺍﷲ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺫﻛ‬‫ﻮﺍ ﹶﺃ‬ ‫ﻳﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﻓﻌﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣﺸﺔ ﹶﺃﻭ ﻇﻠ‬‫ﺍﱠﻟﺬ‬‫ﻭ‬ َ ‫ ﹶ ﹶﺮ‬   ‫ ﹶﹶﻤ ﹸ‬ ‫ ﹰ‬ ِ ‫ﻠ‬ ‫ ﹶ‬ ِ Sampai ahir ayat istighfar kepada Alloh subhaanahu wa ta’aalaa. Kumudian Beliau membaca ayat ini : || 74 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . pastilah Alloh ampuni buatnya .

57. UCAPAN ‫ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﻨﺔ‬‫ﻨﻮﺯ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﻛ‬‫ﻧﻬ‬‫ﹶﺃﻛِﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ِﺇﻻ ﺑِﺎﷲ ﻓﺈ‬ ِ  ِ  ‫ ﹸ‬ ِ ِ‫ ﹶ ﱠ ِ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ﹾ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ “Perbanyaklah membaca: Laa haula Walaa Quwwata Illah Billah” karena merupakan gudang harta di syurga” Shahih Ibnu Majah || 75 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

58. SHALAWAT KEPADA NABI ‫ﻨﻪ‬‫ﺍﺕ ﻭﺣﻄﺖ ﻋ‬‫ﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﺻﻠﻮ‬‫ﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠ‬‫ﺍﺣﺪﺓ ﺻ‬‫ﻣﻦ ﺻﱠﻰ ﻋﻠﻲ ﺻﻼﺓ ﻭ‬    ‫ ﱠ‬  ٍ ‫ﹶ‬    ِ ‫ﹶ‬ ُ ‫ ﹰ ﻠ‬ ِ ‫ ﹶ ﹰ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻠ‬   ‫ﺎﺕ‬‫ﻴﺌﹶﺎﺕٍ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﹶﻟﻪ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﺟ‬‫ﻋﺸﺮ ﺧﻄ‬ ٍ         ِ  ِ    ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‬ “Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku sekali saja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya) sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluh kesalahan serta diangkat untuknya sepuluh derajat” Shahih An Nasa’i. || 76 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

SHOUM ‫ﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬‫ﺒﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ‬‫ﺎ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﺘﺠﻦ ِﺑﻬ‬‫ﻳﺴ‬ ‫ﻨﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺟ‬ ِ ‫ ﻨ‬ِ    ِ  ‫ ﹲ‬   “Puasa (shoum) adalah tameng yang dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka” Shahih Al Jami’ ‫ﺎﻡ‬‫ﻴﺮﺓ ﻣِﺎﹶﺋﺔ ﻋ‬‫ﻨﻢ ﻣﺴ‬‫ﻨﻪ ﺟﻬ‬‫ﺎﻋﺪ ﺍﷲ ﻣ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﺑ‬‫ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﻳﻮ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﻣﻦ ﺻ‬ ٍ ‫ﹶ ﹶ‬ ِ      ِ ُ   ِ ِ  ‫ ﹰ‬   ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Siapa yang puasa sehari di jalan Allah. || 77 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka Allah jauhkan darinya api neraka sejauh seratus tahun perjalanan [Shohih Al-Jami’] ‫ﻨﺔ‬‫ﺘﺴِﺒﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺩﺧﻞ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻳﻮﻡ ﻣﺤ‬ ‫ ِﺑﺼﻮﻡ‬‫ﺘﻢ ﹶﻟﻪ‬‫ﻣﻦ ﻋ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﱠ‬   ِ  ‫ ﹰ‬  ٍ ِ     ‫ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ “Siapa yang melakukan shoum sehari dengan mengharap pahala dari Allah ta’ala maka dia masuk syurga” Silsilah Shahihah.59.

SHOUM TIGA HARI SETIAP (PERTENGAHAN) BULAN ‫ﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻛﻠﻪ‬‫ﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﻘﺪ ﺻ‬‫ﺎﻡ ﹶﺛﻼﹶﺛﺔ ﹶﺃ‬‫ﻣﻦ ﺻ‬  ‫ ﹸﱡ‬     ‫ ٍ ﹶ ﹶ‬  ‫ ﹸ ﱢ‬ ِ ٍ ‫ ﹶ ﹶ ﻳ‬   ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Siapa yang shoum tiga hari setiap bulan maka dia seperti berpuasa sepanjang masa” Shahih Jami’ || 78 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .60.

SHOUM RAMADHAN ‫ﻧِﺒﻪ‬‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫ‬ ‫ﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ‬‫ﺍﺣِﺘﺴ‬‫ﺎﻧﺎ ﻭ‬‫ﻳﻤ‬‫ﺎﻥ ِﺇ‬‫ﺎﻡ ﺭﻣﻀ‬‫ﻣﻦ ﺻ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹶ‬ ِ‫ ﹰ ﹸ‬ ‫ ﹶ ﹰ‬    ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “Siapa yang yang puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu” [Al Bukhori] || 79 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .61.

62. SHOUM ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL ‫ﺍﻝ ﻛﹶﺎﻥ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ‬ ‫ﺒﻌﻪ ﺳِﺘﺎ ﻣﻦ ﺷ‬‫ﺗ‬‫ﺎﻥ ﻭﹶﺃ‬‫ﺎﻡ ﺭﻣﻀ‬‫ﻣﻦ ﺻ‬ ِ  ِ  ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﻮ‬  ِ     ‫ ﹶ‬     ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa Syawwal enam (hari) maka dia bagaikan puasa selamanya” Muslim || 80 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

63. SHOUM PADA MUSIM DINGIN ‫ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﺎﺭﺩﺓ‬‫ﻴﻤﺔ ﺍﹾﻟﺒ‬‫ﺎﺀ ﺍﹾﻟﻌِﻨ‬‫ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓِﻲ ﺍﻟﺸﺘ‬ ‫ﹸ‬ ِ ‫ ﹸ‬  ِ    “Puasa pada musim dingin bagaikan mendapatkan ghanimah (rampasan perang) dingin” Silsilah Shahihah || 81 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

SHOUM HARI ARAFAH DAN HARI ‘ASYURO ‫ﺍ ﻏﻔﺮ‬‫ﺎﺷﻮﺭ‬‫ﺎﻡ ﻋ‬‫ﻨﺔ ﺧﻠﻔﻪ ﻭﻣﻦ ﺻ‬‫ﺎﻣﻪ ﻭﺳ‬‫ﻨﺔ ﹶﺃﻣ‬‫ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﺳ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﻣﻦ ﺻ‬  ِ ‫ ﹸ‬       ‫ ﹾ ﹶ‬ ‫ ﹲ‬    ‫ ﹲ‬   ِ ‫ﹶ ﹶ ﹸ‬       ‫ﻨﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬‫ﹶﻟﻪ ﺳ‬ ‫ﹰ‬  “Siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni baginya (dosa) setahun sesudahnya dan setahun sebelumnya.64. dan siapa yang puasa Asyuro maka diampuni baginya (dosa) setahun” Shahih Targhib || 82 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

|| 83 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka aku ingin saat amalku diangkat aku berada dalam keadaan shoum” Silsilah Shahihah. banyak orang yang mengabaikannya. pada bulan itu perbuatan manusia diangkat. SHOUM SYA’BAN ‫ﺎﻝ ﻓﺄﺣﺐ ﹶﺃﻥ‬‫ﻴﻪ ﺍﻷﻋﻤ‬‫ﺗﺮﻓﻊ ﻓ‬ ‫ﻨﻪ‬‫ﺎﺱ ﻋ‬‫ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟ‬ ‫ﺎﻥ‬‫ﻴﻦ ﺭﺟﺐ ﻭﺭﻣﻀ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﻥ‬‫ﺷﻌﺒ‬ ‫ ﹾ‬  ‫ ﹶ ﹶﹶ‬ َ ِ ِ  ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ ﹸ ﻨ‬ ‫ ﹶ‬       ‫ ﹸ‬  ‫ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ‬ ‫ﺎِﺋﻢ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻠِﻲ ِﺇﻻ ﻭﹶﺃﻧ‬ ‫ﻻ‬   ‫ ﱠ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ “(Bulan) Sya’ban terletak antara (bulan) Rajab dan Ramadhan.65.

SHOUM PADA BULAN MUHARRAM ‫ﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﺍﹾﻟﻤﺤﺮﻡ‬‫ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﹶﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴ‬ ِ  ِ   ‫ ﹶ‬   ِ  ‫ ﹸ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah (puasa) pada bulan Allah (yaitu) Muharram” Muslim || 84 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .66.

67. karena Allah ta’ala dan malaikatnya mendoakannya kepada orang yang hahih Targhib. MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI ORANG YANG SHOUM ‫ﺌﺎ‬‫ﺎِﺋﻢ ﺷﻴ‬ ‫ﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﹶﺃﺟﺮ ﺍﻟ‬‫ﻳ‬ ‫ﻧﻪ ﻻ‬‫ ﹶﺃ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺎﺋِﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﹶﻟﻪ ﻣﹾﺜﻞ ﹶﺃﺟﺮﻩ ﻏ‬‫ﻣﻦ ﻓﻄﺮ ﺻ‬ ‫ ﹰ‬ ِ ‫ ِ ﺼ‬  ِ  ‫ ﹶ ﹸ‬ ‫ ِِ ﹶ‬ ‫ ِ ﹸ‬ ‫ﹰ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﱠ‬  ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Siapa yang memberi makan berbuka bagi orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun” Shahih Jami’ SAHUR ‫ﺎﺀ ﻓﺈﻥ‬‫ﻳﺠﺮﻉ ﹶﺃﺣﺪﻛﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣ‬ ‫ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻭﹶﻟﻮ ﺃﹶﻥ‬ ‫ﺑﺮﻛﺔ ﻓﻼ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﻛﻠﻪ‬ ‫ ٍ ﹶِ ﱠ‬ ِ ‫ ﹰ‬    ‫ ﹸ‬     ‫ ﹾ‬      ‫ ﹶ ﹲ ﹶ ﹶ‬  ‫ ﹸﱡ‬    ‫ﻳﻦ‬‫ﺘﺴﺤﺮ‬‫ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﺘﻪ‬‫ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﻣﻼِﺋﻜ‬  ِ     ‫ ﹶ‬ ‫ﱡ‬  ‫ ﹶ ﹶ‬      َ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ “Sahur semuanya adalah barokah. sahur” || 85 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun sekedar meminum seteguk air.

68. BERIBADAH PADA BULAN RAMADHAN ‫ﻧِﺒﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬‫ﺍﺣِﺘﺴ‬‫ﺎﻧﺎ ﻭ‬‫ﻳﻤ‬‫ﺎﻥ ِﺇ‬‫ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻡ ﺭﻣﻀ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹶ‬ ِ‫ ﹰ ﹸ‬ ‫ ﹶ ﹰ‬    “Siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu” Bukhori || 86 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

|| 87 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .69. BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR ‫ﻧِﺒﻪ‬‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﹶﻟﻪ ﻣ‬‫ﺍﺣِﺘﺴ‬‫ﺎﻧﺎ ﻭ‬‫ﻳﻤ‬‫ﻴﻠﺔ ﺍﹾﻟﻘﺪﺭ ِﺇ‬‫ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻡ ﹶﻟ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹶ‬  ِ‫ ﹰ ﹸ‬ ‫ ِ ﹰ‬ ‫ ﹶﹶ ﹶ‬   ‫ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ “Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu” Muttafaq alaih.

|| 88 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . ZAKAT ‫ﺎﻋﺔ ِﺇﻻ‬‫ﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﻀ‬‫ﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝ : ﺟ‬‫ﺓ ﺍﹾﻟﺠﻬﻨِﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋ‬ ‫ﺑﻦ ﻣ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﺮِﻭ‬ ‫ٍ ﱠ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ ﹲ‬  َ ‫ ﹶ‬  َ  ِ    ‫ﺮ‬ ِ     ‫ﻴﺖ‬‫ﻧﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺻﻠ‬‫ﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﹶﺃﻥ ﻻﹶ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﹶﺃ‬‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲِ، ﻓﻘﹶﺎﻝ : ِﺇ‬  ‫ﹶ‬  ِ ‫ ﹸ‬     ُ ‫ ﱠ‬ ‫ ﹾ‬  ِ  ‫ ﹸ ﹶ ﹶ ﻧ‬   ‫ـﻮﻝ ﺍﷲ‬ ‫ﻛﺎﺓ ﻓﻘﹶﺎﻝ ﺭ‬ ‫ﻴﺖ ﺍﻟ‬‫ﺗ‬َ‫ﺘﻪ ﺁ‬‫ﺎﻥ ﻭﻗﻤ‬‫ﺍﺕ ﺍﹾﻟﺨﻤﺲ ﻭﺻﻤﺖ ﺭﻣﻀ‬‫ﺍﻟﺼﻠﻮ‬ ِ ‫ ﹸ‬ ‫ ﺳ‬ ‫ ﺰ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬      ِ   ِ ‫ﹶ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﺀ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺪ‬‫ﻴﻦ ﻭ‬‫ﻳﻘ‬‫ﺬﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪ‬‫ﻠﻰ ﻫ‬‫ﺎﺕ ﻋ‬‫ﻣﻦ ﻣ‬ ِ   ِ ِ  ِ ‫ﹶ‬    ‫ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ “Dari Umar bin Murroh Al Juhany radiallahu anhu dia berkata: Datang seseorang dari (suku) Qudhoah kepada Rasulullah.70. maka Rasulullah bersabda: “Siapa yang meninggal dalam keadaan seperti itu maka dia tergolong orang-orang yang jujur (shiddiqin) dan syuhada” Shahih Targhib. lalu berkata: “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah. aku laksanakan zakat. aku melakukan shalat (fardhu) yang lima. aku berpuasa pada bulan Ramadhan.

71. ZAKAT FITRAH ‫ﻴﻦ‬‫ﺎﻛ‬‫ﺍﻟﺮﻓﺚِ، ﻃﻌﻤﺔ ِﻟﻠﻤﺴ‬‫ﺎِﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻭ‬ ‫ﺻﺪﻗﺔ ﺍﹾﻟﻔﻄﺮ ﻃﻬﺮﺓ ﻟِﻠ‬  ِ  ‫ ﹰ ﹾ‬  ‫ﹶ ﹸ‬ ِ  ‫ ﱠ‬ ِ ِ ‫ﹲ ﺼ‬  ‫ﹶ ﹸ ِ ﹾ ِ ﹸ‬  ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ “Shadaqah (zakat) fitrah adalah pensuci bagi orang yang berpuasa dari kelalaian dan perbuatan buruk dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin” Shahih Targhib || 89 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

SHADAQAH ‫ﺎﺭ‬‫ﺎﺀ ﺍﻟ‬‫ﻳﻄﻔﺊ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﹶﺌﺔ ﻛﻤ‬‫ﺗﻄﻔﺊ ﺍﹾﻟﺨﻄ‬ ‫ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ‬‫ﻨﺔ ﻭ‬‫ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺟ‬  ‫ ِ ﹶ ﹶ ﹾ ِ ﹸ ُ ﻨ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹾ ِ ﹸ‬  ‫ ﹲ‬    ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‬ “Puasa adalah tameng dan shadaqah dapat memadamkan (menghapus) kesalahan sebagaimana air memadamkan api” Shahih Targhib ‫ﺗﻄﻔﺊ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺮﺏ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻜﹸﻢ ِﺑﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﻓﺈ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ ﱠ‬        ‫ ﹶ ِ ﱠ ﹶ ﹾ ِ ﹸ ﹶ‬  ِ ‫ ﹶ‬   ‫ﹶ‬ “Hendaklah kalian bershodaqah dengan tersembunyi. karena hal demikian itu dapat menahan amarah Allah azza wa jalla” Shahih Jami’ || 90 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .72.

UCAPAN YANG BAIK ‫ﺒﺔ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺍ ﻓِﺒﻜﻠﻤﺔ ﻃ‬ ‫ﺗﺠ‬ ‫ﺗﻤﺮﺓ ﻓﺈِﻥ ﹶﻟﻢ‬ ‫ﺎﺭ ﻭﹶﻟﻮ ِﺑﺸﻖ‬‫ﺗ ﹸﻮﺍ ﺍﻟ‬‫ِﺍ‬ ٍ ‫ ٍ ﹶ‬ ِ‫ ِﺪ ﹶ ﹶ‬ ‫ ٍ ﹶ‬   ِ    ‫ﻘ ﻨ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Takutlah kalian terhadap api neraka walau dengan sekerat korma. jika tidak dapat maka hendaklah (bersedekah) dengan kalimat yang baik” Shahih Jami’ || 91 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .73.

TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA MANUSIA ‫ﻧﻔﺴﻚ‬ ‫ﻨﻚ ﻋﻠﹶﻰ‬‫ﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﻣ‬‫ﻧﻬ‬‫ﺎﺱ ﻓﺈ‬‫ﻛﻒ ﺷﺮﻙ ﻋﻦ ﺍﻟ‬  ِ ‫ ﹾ‬  ِ ‫ ﹶ ﹲ‬  ِ‫ ِ ﻨ ِ ﹶ‬     ‫ﹶ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Tahanlah perbuatan burukmu dari orang lain. karena yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu” Shahih Jami’ || 92 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .74.

HAJI ‫ﺗﻪ ﹸﺃﻣﻪ‬‫ﻴﻮﻡ ﻭﹶﻟﺪ‬‫ﻳﻔﺴﻖ ﺭﺟﻊ ﻛ‬ ‫ﻳﺮﻓﺚﹾ ﻭﹶﻟﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺞ ﻓﻠﻢ‬      ٍ  ‫ ﹶ‬     ‫ ﹾ‬  ‫ ﹸ‬  ‫ ﹶﹶ‬    ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “Siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak berkata kotor dan berlaku buruk maka dia pulang bagaikan saat dilahirkan ibunya” Bukhori ‫ﺎ‬‫ﺗﻄﺆﻫ‬ ‫ﺍﻡ ﻓﺈﻥ ﹶﻟﻚ ِﺑﻜﻞ ﻭﻃﺄﺓ‬‫ ﺍﹾﻟﺤﺮ‬‫ﻴﺖ‬‫ﺒ‬‫ﺗﺆﻡ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻴِﺘﻚ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ ﺧﺮﻭﺟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﹰﺃ‬  ‫ ﹾ ﹶ ٍ ﹶ‬ ‫ ﹸ ﱢ‬ ‫ ﹶِ ﱠ‬     ِ     ‫ﻣ‬ ‫ﺎ ﻭﻗﻮﻓﻚ‬ ‫ﻴﹶﺌﺔ . sedangkan wukufmu di Arafah maka Allah turun dari langit dunia dan membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berfirman: “Mereka adalah hamba-hamba-Ku.75. ﻭﹶﺃ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻨﻚ ِﺑﻬ‬‫ﻮ ﻋ‬ ‫ﻳﻤ‬‫ﻨﺔ ﻭ‬‫ﺎ ﺣﺴ‬‫ﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﹶﻚ ِﺑﻬ‬‫ﻳﻜ‬ ‫ﺘﻚ‬‫ﺍﺣﻠ‬‫ﺭ‬  ‫ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ ﻣ‬ ‫ ﹰ‬   ‫ﺤ‬  ‫ ﹰ‬   ُ  ‫ ﹾ‬ ‫ِﹶ‬ ‫ ﱠ ِ ﹸ‬    َ ‫ ﹶ ﹶ ﹶِ ﱠ‬  ‫ﻴﻘﻮﻝ‬‫ﺎﻫِﻲ ِﺑﻬﻢ ﺍﳌﻼِﺋﻜﺔ ﻓ‬‫ﻴﺒ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺎﺀ ﺍﻟﺪ‬‫ﻨﺰﻝ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤ‬‫ﻳ‬ ‫ِﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶﹶ ﹶ ﹸ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ﺎﻓﻮﻥ‬‫ﻳﺨ‬‫ﻳﺮﺟﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﻴﻖ‬‫ﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤ‬‫ﺒﺮ‬‫ﺜﺎ ﻏ‬‫ﺎﺀﻭﻧِﻲ ﺷﻌ‬‫ﺎﺩِﻱ ﺟ‬‫ﻫﺆﻻﺀ ﻋﺒ‬ ‫ﹶ‬‫ ﹸ‬ ‫ﹶ‬  ٍ ِ  ‫ ﹸﱢ ﹶ‬ ِ ‫ ﹰ ﹸ‬ ُ ِ ِ‫ ﹶ‬  ‫ﺎِﻟﺞ ﹶﺃﻡ‬‫ﻴﻚ ﻣﹾﺜﻞ ﺭﻣﻞ ﻋ‬‫ﻴﻒ ﹶﻟﻮ ﺭﹶﺃﻭﻧِﻲ ؟ ﻓﻠﻮ ﻛﹶﺎﻥ ﻋﻠ‬‫ﻳﺮﻭﻧِﻲ ﻓﻜ‬ ‫ﻋﺬﹶﺍﺑِﻲ ﻭﹶﻟﻢ‬  ٍ ٍ   ‫ ِ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﹶﹶ‬     ‫ ﹶ ﹶ‬    ‫ﻴﻚ‬‫ﺎ ﺭﻣ‬ ‫ﻨﻚ ﻭﹶﺃ‬‫ﺎ ﺍﷲ ﻋ‬‫ﺑﺎ ﻏﺴﻠﻬ‬‫ﻧﻮ‬‫ﺎﺀ ﺫ‬‫ﺎ ﹶﺃﻭ ﻣﹾﺜﻞ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻤ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺎﻡ ﺍﻟﺪ‬‫ﻣﹾﺜﻞ ﹶﺃ‬    ‫ ﻣ‬   ُ ‫ﹶ‬ ‫ ِ ﹸ ﹰ ﹶ‬ ِ ‫ ِ ﹶ ﹶ ﹾ‬  ِ ‫ِ ﹶ ﻳ‬ ‫ﺗﺴﻘﻂ‬ ‫ﺎ ﺣﻠﻘﻚ ﺭﹾﺃﺳﻚ ﻓﺈﻥ ﹶﻟﻚ ِﺑﻜﻞ ﺷﻌﺮﺓ‬ ‫ﻧﻪ ﻣﺪﺧﻮﺭ ﹶﻟﻚ ﻭﹶﺃ‬‫ﺎﺭ ﻓﺈ‬‫ﺍﹾﻟﺠﻤ‬ ‫ ﹸ ﹸ‬ ٍ    ‫ ﹸ ﱢ‬ ‫ ﹶِ ﱠ‬    ‫ ﹾ ﹸ‬ ‫ ﻣ‬        ِ‫ ﹶ‬ ِ ‫ﺗﻚ ﹸﺃﻣﻚ ﺻﺤﻴﺢ‬‫ﻴﻮﻡ ﻭﹶﻟﺪ‬‫ﻧﻮِﺑﻚ ﻛ‬‫ﻴﺖ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺫ‬‫ﺒ‬‫ﻨﺔ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﻃﻔﺖ ﺑِﺎﹾﻟ‬‫ﺣﺴ‬      ٍ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹸ‬ ِ    ِ  ‫ ﹰ ﹶِ ﹸ ﹾ‬  ‫ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Adapun keluarnya kamu dari rumahnya dengan tujuan Baitullah. maka setiap langkah yang dilangkahkan tungganganmu (kendaraan) akan dihitung sebagai kebaikanmu dan penghapus bagi kesalahanmu. datang kepada|| 93 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

Sedangkan engkau melempar jumroh.Ku dalam keadaan kumal dan berdebu dari setiap penjuru dan mereka takut akan azab-Ku padahal mereka tidak melihat-Ku. Adapun engkau mencukur kepala maka setiap helai rambut yang berjatuhan dihitung sebagai kebaikanmu dan jika engkau thawaf di Baitullah. apatah lagi jika mereka melihat-Ku. Seandainya dosa-dosamu sebanyak butiran pasir. maka hal itu akan dihitung sebagai simpananmu. atau sebanyak hari-hari dunia atau sebanyak tetesan air hujan maka Aku akan mensucikannya darimu. ‫ﻨﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬‫ﺍﺀ ِﺇﻻ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻴﺲ ﹶﻟﻪ ﺟﺰ‬‫ﺒﺮﻭﺭ ﹶﻟ‬‫ﺍﹾﻟﺤﺞ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ٌ ﱠ‬        “Haji yang mambrur tidak ada balasannya kecuali syurga” Shahih Jami’ || 94 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka engkau akan keluar dari dosa-dosamu bagaikan orang yang baru dilahirkan ibunya” Shahih Jami’.

|| 95 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . ﻗﹶﺎﹸﻮﺍ ﻭﻻ ﺍﹾﻟﺠﻬ‬ ِ   ِ ‫ ﹶ‬ ‫ ِ ِ ﹶ‬ ِ ِ ‫ ﹶ‬ ‫ِ ﻟ‬ ِ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺫِﻟﻚ ِﺑﺸﻲﺀ‬ ‫ﺎِﻟﻪ ﹸﺛﻢ ﹶﻟﻢ‬‫ﻨﻔﺴﻪِ ﻭﻣ‬‫ﺍﷲ ِﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﺧﺮﺝ ِﺑ‬ ٍ   ‫ ﹶ‬ ِ  ِ    ِ  ِ ‫ ﹾ‬   ‫ ﹲ‬  ‫ِ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “Tidak ada suatu hari yang amal sholeh didalamnya lebih dicintai Allah kecuali pada hari-hari ini yaitu sepuluh hari bulan Dzul Hijjah.7. AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH (PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH ‫ﻳﻌﻨِﻲ ﻋﺸﺮﺓ‬ ‫ﺎﻡ‬‫ﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‬‫ﺎِﻟﺢ ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﷲ ﻓ‬ ‫ﺎﻡ ﺍﹾﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﹶﺃ‬‫ﻣ‬ ‫ ﹶ‬    ِ ‫ ِ ِ َﻳ‬  ِ  ِ ِ ِ    ‫ﹸ ﺼ‬ ٍ ‫ ﻳ‬ ِ ‫ﻴﻞ‬‫ﺎﺩ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ؟ ﻗﹶﺎﻝ : ﻭﻻ ﺍﹾﻟﺠﻬ‬‫ﺎﺩ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﺫِﻱ ﺍﹾﻟﺤﺠﺔ . Beliau bersabda: “Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan dirinya dan hartanya dan tidak ada yang kembali darinya satupun” Bukhori. Mereka berkata: “Tidak juga jihad di jalan Allah?”.

karena melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan kefakiran sebagaimana tempaan api panas menghilangkan karat pada besi” Silsilah Shahihah || 96 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .77. UMROH ‫ﺎ‬‫ﺍﹾﻟﺨﻄﹶﺎﻳ‬‫ﻧﻮﺏ ﻭ‬‫ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬ‬‫ﻨﻬﻤ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺓ ِﻟﻤ‬‫ﺍﹾﻟﻌﻤﺮﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻌﻤﺮﺓ ﻛ ﱠﺎﺭ‬  ِ  ‫ ﱡ‬ِ  ‫ ِ ﹶﻔ ﹲ‬   ‫ﹸ‬   ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain merupakan kaffarah (penghapus) dosa-dosa dan kesalahan” Shahih Jami’ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﺎﻥ ﻛﺤﺠﺔ ﻣﻌِﻲ‬‫ﻋﻤﺮﺓ ﻓِﻲ ﺭﻣﻀ‬  ٍ   ‫ ﹶ ﹶ‬  ‫ﹲ‬   “Umroh di (bulan) Ramadhan bagaikan (melaksanakan ibadah) haji bersamaku” Shahih Jami’ ‫ﻨﻔِﻲ‬‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻮﺏ ﻛﻤ‬‫ﺍﻟﺬ‬‫ﻔِﻲ ﺍﹾﻟﻔﻘﺮ ﻭ‬‫ﺗﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴِﻨﻬﻤ‬‫ﺑ‬ ‫ﺑﻌﺔ‬‫ﺎ‬‫ﺍﹾﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﺘ‬‫ﻴﻦ ﺍﹾﻟﺤﺞ ﻭ‬‫ﺑ‬ ‫ﻮﺍ‬ ‫ﺎِﺑ‬‫ﺗ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﱡ‬‫ﹶﹾ‬ ِ ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﹶِ ﱠ‬      ‫ﻌ‬ ‫ﻳﺪ‬‫ﺒﺚ ﺍﹾﻟﺤﺪ‬‫ﻴﺮ ﺧ‬‫ﺍﹾﻟﻜ‬ ِ ِ ‫ ﹶ‬  ِ ‫ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬ “Iringilah antara haji dan umroh.

78. MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN RUKUN YAMANI ‫ﺎ‬ ‫ﻳﺤ ﱠﺎﻥ ﺍﹾﻟﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﺣ‬ ‫ﺎﻧِﻲ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﹾﻟ‬‫ِﺇﻥ ﻣﺴﺢ ﺍﹾﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻄ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ﻄ‬  ‫ ﹾ‬ ِ  َ ِ     ‫ﱠ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ “Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapuskan kesalahan” Shahih Jami’ || 97 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

79. hal itu lebih baik dari melakukan shalat malam pada Lailatul Qadar di hadapan Hajar Aswad” || 98 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka Allah haramkan baginya api neraka” Irwa’ul Ghalil “Berjihad selama sebulan lebih baik dari puasa selamanya dan siapa yang meninggal saat berjihad maka Allah lindungi dirinya dari kekalutan yang paling besar dan dia (di hari kiamat) akan berangkat membawa rizkinya dan wangi syurga serta pahalanya tetap dihitung sebagai pahala orang yang berjihad hingga hari kiamat” Shahih Jami’ ‫ﻨﺪ ﺍﹾﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ‬‫ﻴﻠﺔ ﺍﹾﻟﻘﺪﺭ ﻋ‬‫ﺎﻡ ﹶﻟ‬‫ﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﺧ‬‫ﺎﻋﺔ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﻣﻮﻗﻒ ﺳ‬ ِ   َ ِ   ِ ِ ِ  ‫ ِ ِ ﹶ ِ ﹶ‬ ِ   ِ ِ  ٍ   ِ  “Sesaat berada dalam (jihad) di jalan Allah. BERJIHAD DI JALAN ALLAH ‫ﺎ‬‫ﻴﻬ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﺎ ﻭﻣ‬‫ﻧﻴ‬‫ﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﺧ‬‫ﹶﻟﻐﺪﻭﺓ ﹶﺃﻭ ﺭﻭﺣﺔ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬ ِ    ِ   ِ ِ  ‫ ﹲ‬    ‫ﹲ‬   282 : ‫ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ‬ “Berangkat dipagi atau sore hari (saat berjihad) dijalan Allah lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya” Irwa’ Al Ghalil 282 ‫ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ‬ ‫ﺎﺭ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ‬‫ﺎﻩ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﺒﺮﺕ ﻗﺪﻣ‬‫ﻣﻦ ﺍﻏ‬ ِ ‫ ﻨ‬ ُ   ِ ِ    ‫ ﹶ‬  ‫ ﹾ‬  ‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﹶﺃﻣﻦ ﻣِـﻦ‬‫ﺍِﺑﻄﹰﺎ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬‫ﺎﺕ ﻣﺮ‬‫ﺎﻡ ﺩﻫﺮ ﻭﻣﻦ ﻣ‬‫ﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻴ‬‫ﺎﻁ ﺷﻬﺮ ﺧ‬‫ﺭﺑ‬  ِ ِ ِ      ٍ  ِ ِ  ِ   ٍ  ‫ِ ﹸ‬ ‫ـﺮ‬‫ـﻪ ﹶﺃﺟ‬‫ﻱ ﻋﻠﻴ‬‫ـﺮ‬‫ﻳﺠ‬‫ﻨﺔ ﻭ‬‫ﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻴﻪ ِﺑﺮﺯﻗﻪ ﻭﺭ‬‫ﻯ ﻋﻠ‬‫ﺒﺮ ﻭﻏﺪ‬‫ﺍﹾﻟﻔﺰﻉ ﺍﻷَﻛ‬  ِ ‫ﹶ‬  ِ   ِ ٍ ِ  ِ ِ  ِ ِ ‫ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ ِ ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﺒﻌﹶﺜﻪ ﺍﷲ‬‫ﻳ‬ ‫ﻰ‬‫ﺍِﺑﻂ ﺣ‬‫ﺍﹾﻟﻤﺮ‬ ُ   ‫ﺘ‬ ِ  “Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah.

80. INFAQ DI JALAN ALLAH ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺒﻌﻤِﺎﹶﺋﺔ ﺿﻌﻒ‬‫ﺒﺖ ﹶﻟﻪ ﺳ‬‫ﻴﻞ ﺍﷲ ﻛِﺘ‬‫ﻧﻔﻘﺔ ﻓِﻲ ﺳِﺒ‬ ‫ﻧﻔﻖ‬‫ﻣﻦ ﹶﺃ‬ ٍ  ِ ِ     ‫ ِ ِ ﹸ‬ ‫ ﹶﹶﹰ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ﺍ‬‫ﺎ ﻓِﻲ ﹶﺃﻫﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﺰ‬‫ﺍ ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻏﹶﺎﺯﻳ‬‫ﻣﻦ ﺟﻬﺰ ﻏﹶﺎﺯِﻳﺎ ﻓﻘﺪ ﻏﺰ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ِ ِ ﹶ ﹶ‬ ِ  ‫ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ ﹰ ﹶ ﹶ‬     ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “Siapa yang berinfaq di jalan Allah maka dicatat baginya tujuh ratus kali lipat” Muslim “Siapa yang menyediakan (segala keperluan) bagi seorang yang berperang maka dia (dianggap) telah berjihad dan siapa yang memberikan jalan bagi keluarganya untuk berperang maka dia telah berperang” Muslim || 99 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

dan jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (hal yang sebenarnya) maka dihapuslah keberkahan jual belinya keduanya” Bukhori ‫ﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‬‫ﺘﺮﻳ‬‫ﺎﺋِﻌﺎ ﻭﻣﺸ‬‫ﻨﺔ ﻛﹶﺎﻥ ﺳﻬﻼ ﺑ‬‫ﺧﻞ ﺍﷲ ﺭﺟﻼ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﹶﺃﺩ‬ ِ   ‫ ﹰ ﹰ‬  ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹰ‬  ُ ‫ ﹶ‬ “Allah ta’ala memasukkan kedalam syurga seseorang yang mudah dalam menjual dan membeli” Shahih An Nasa’i || 100 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . jika keduanya jujur dan menjelaskan (hal yang sebenarnya) maka keduanya diberkahi dalam jual belinya tersebut. JUJUR DAN AMANAH DALAM PERDAGANGAN DAN PERLAKUAN YANG BAIK ‫ﺍﺀ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺪ‬‫ﻴﻦ ﻭ‬‫ﻳﻘ‬‫ﺍﻟﺼﺪ‬‫ﻴﻦ ﻭ‬‫ﻴ‬‫ﻨِﺒ‬‫ﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟ‬‫ﺎﺟﺮ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺍﻷَﻣ‬‫ﺍﻟ‬ ُ   ِ      ِ     ِ ‫ﺘ‬ “Pedagang yang jujur dan terpercaya (nanti di hari kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada” Shahih Turmuzi ‫ﺎ ﻭِﺇﻥ‬‫ﻴﻌﻬﻤ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ ﻓِﻲ‬‫ﺑﻮﺭﻙ ﹶﻟﻬﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﺘﻔﺮﻗﹶﺎ ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻗﹶﺎ ﻭ‬‫ﻳ‬ ‫ﺎﹶﻟﻢ‬‫ﺎﺭ ﻣ‬‫ﺎﻥ ﺑِﺎﹾﻟﺨﻴ‬‫ﻴﻌ‬‫ﺒ‬‫ﺍﹾﻟ‬ ‫ ﹾ‬ ِِ   ِ  ‫ ﻨ‬   ‫ ﹶِ ﹾ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ِ ِ ‫ﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬‫ﻴﻌﻬﻤ‬‫ﺑ‬ ‫ﺑﺮﻛﺔ‬ ‫ﺎ ﻣﺤﻘﺖ‬‫ﺘﻤ‬‫ﺎ ﻭﻛ‬‫ﻛﺬﺑ‬ ِ ِ ‫ ﹶﹸ‬  ‫ ِﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ‫ﹶ‬ “Penjual dan pembeli masih berada dalam keadan khiyar (boleh memilih antara jadi atau tidak) selama keduanya belum berpisah.81.

MENJENGUK ORANG SAKIT ‫ﺒﻌﻮﻥ ﹶﺃﹾﻟﻒ ﻣﻠﻚ‬‫ﺎ ﺇِﻻ ﱠ ﺧﺮﺝ ﻣﻌﻪ ﺳ‬‫ﺎ ﻣﻤﺴ‬‫ﻳﻀ‬‫ﻳﻌﻮﺩ ﻣﺮ‬ ‫ﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ‬‫ﻣ‬ ٍ ‫ﹶ‬  ‫ ﹶ‬         ‫ ِﻴ‬  ِ     ٍ    ِ ‫ﺒﻌﻮﻥ ﹶﺃﹾﻟﻒ ﻣﻠﻚ‬‫ﺎﻩ ﻣﺼِﺒﺢ ﺧﺮﺝ ﻣﻌﻪ ﺳ‬‫ﻳﺼِﺒﺢ ﻭﻣﻦ ﹶﺃﺗ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﹶﻟﻪ ﺣ‬‫ﻳﺴ‬ ٍ ‫ﹶ‬  ‫ ﹶ‬                  ‫ﺘ‬  ‫ ﹶ‬  ِ   ‫ﻳﻤﺴِﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﹶﻟﻪ ﺣ‬‫ﻳﺴ‬  ‫ﺘ‬  ‫ ﹶ‬  ِ   “Seseorang yang pada sore hari menjenguk orang sakit.82. maka saat keluar diringi oleh tujuh puluh ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga pagi hari dan siapa yang menjenguknya pada pagi hari maka saat dia keluar diringi tujuh puluh ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga sore hari” Shahih Jami’ || 101 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .

MENSHALATKAN MAYIT DAN MENGANTAR JENAZAH ‫ﺗﺪﻓﻦ ﻓﻠﻪ‬ ‫ﻰ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﺍﻁ ﻭﻣﻦ ﺷﻬﺪﻫ‬‫ﻴﺮ‬‫ ﻗ‬‫ﺎ ﻓﻠﻪ‬‫ﻴﻬ‬‫ﻳﺼﱠﻲ ﻋﻠ‬ ‫ﻰ‬‫ﺎﺯﺓ ﺣ‬‫ ﺷﻬﺪ ﺍﹾﻟﺠﻨ‬‫ﻣﻦ‬  ‫ ﹶﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺘ‬  ِ     ‫ﹶ ﹶﹶ ِ ﹲ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺘ‬ ‫ ﹶ‬   ِ   "‫ﻴﻦ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻴﻦ ﺍﹾﻟﻌﻈ‬‫ﺒﻠ‬‫ﺍﻃﹶﺎﻥ ؟ ( ﻗﹶﺎﻝ : ﻣﹾﺜﻞ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺎ ﺍﹾﻟﻘ‬‫ﻴﻞ : ﻭﻣ‬‫ﺍﻃﹶﺎﻥ . )ﻗ‬‫ﻴﺮ‬‫ﻗ‬ ِ  ِ  ِ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ِ ﹸ‬ ِ ِ  ‫ِ ِ ِ ﹶ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “Siapa yang menghadiri jenazah hingga dishalatkan maka baginya satu qirath dan siapa yang menyaksikannya hingga dimakamkan maka baginya dua qirath (dikatakan: Apakah yang dimaksud dua qirath ?) beliau bersabda: “Bagaikan dua gunung yang besar” Muslim || 102 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .83.

dan siapa yang mengkafaninya maka Allah akan mengenakannya (pakaian) dari Sundus” Shahih Jami’ || 103 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .84. MEMANDIKAN MAYIT DAN MENGKAFANI ‫ﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﻦ‬‫ﻨﻪ ﻛﺴ‬‫ﻧﻮﺏ ﻭﻣﻦ ﻛﻔ‬‫ﺘﺮﻩ ﺍﷲُ ﻣﻦ ﺍﻟﺬ‬‫ﺘﺮﻩ ﺳ‬‫ﺘﺎ ﻓﺴ‬‫ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﻴ‬  ِ ُ  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶﹶ‬  ِ  ‫ ﱡ‬ ِ     ‫ ﹰ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ﻨﺪﺱ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ‬‫ﺍﻟﺴ‬ ِ  “Siapa yang memandikan orang mati kemudian dia menutupinya maka Allah akan menutupkan dosadosanya.

BERHARAP PAHALA ATAS DATANGNYA MUSIBAH ‫ﻨﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﹾﺍﻷﻭﻟﹶﻰ‬‫ﺒﺖ ﻋ‬‫ﺘﺴ‬‫ﺍﺣ‬‫ﺒﺮﺕ ﻭ‬‫ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ِﺇﻥ ﺻ‬‫ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : ﺍ‬  ُ ِ   ِ       ‫ ﹾ‬  ‫ ﱠ‬    ُ ‫ ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫ﻨﺔ‬‫ﺍﺑﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﹶﻟﻢ ﹶﺃﺭﺽ ﹶﻟﻚ ﹶﺛﻮ‬ ِ  ‫ﹶ‬ ‫ ﹰ‬    “Allah ta’ala berfirman: Anak Adam… jika engkau sabar dan mengharapa pahala saat pertama kali datang musibah maka tidak ada balasan yang aku ridhoi kecuali syurga” Sahih Ibnu Majah. || 104 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .85.

|| 105 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari .8. shadaqah apakah yang paling utama ?”. maka dia menggali sumur lalu berkata: “ Ini (pahalanya) untuk Ummu Sa’ad ”. sesungguhnya dia berkata: Yaa Rasulullah sesungguhnya Ummu Sa’ad telah meninggal. beliau bersabda: “ Air “. Shahih Ibnu Majah. SHADAQAH UNTUK YANG SUDAH MENINGGAL DAN KEUTAMAAN MEMBERIKAN AIR ‫ﺗﺖ‬‫ﺎ‬‫ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﹶﺃﻥ ﹸﺃﻡ ﺳﻌﺪ ﻣ‬‫ﻧﻪ ﻗﹶﺎﻝ : ﻳ‬‫ﻨﻪ ﹶﺃ‬‫ﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋ‬‫ﺑﻦ ﻋﺒ‬ ‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ﻋﻦ ﺳ‬  ٍ   ‫ ﹶ ِ ﱠ‬   ‫ ﹶ‬   ُ  ِ  ‫ﹶ‬  ِ  ‫ﺪ‬‫ﺎﺀ ﻗﹶﺎﻝ : ﻓﺤﻔﺮ ِﺑﺌﹾﺮﹰﺍ ﻭﻗﹶﺎﻝ : ﻫﺬﻩ ِﻷﻡ ﺳﻌ‬‫ﻓﺄﻱ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﹶﺃﻓﻀﻞ ؟ ﻗﹶﺎﻝ : ﺍﹾﻟﻤ‬   ُ ِِ  ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ُ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﹶ ِ ﹾ‬   ‫ﹶﹶ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ “ Dari Saad bin ‘Ubadah radiallahuanhu.

setiap kali dia berdoa untuk saudaranya berupa kebaikan. DOA DARI KEJAUHAN ‫ﻨﺪ ﺭﹾﺃﺳﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻞ‬‫ﺑﺔ ﻋ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺠ‬‫ﻴﺐ ﻣﺴ‬‫ﻴﻪ ِﺑﻈﻬﺮ ﺍﹾﻟﻐ‬‫ﺩﻋﻮﺓ ﺍﹾﻟﻤﺮﺀ ﺍﹾﻟﻤﺴﻠﻢ ِﻷﺧ‬ ‫ ﱠ ﹲ‬   ‫ﹶ‬ ِ ِ   ِ ‫ ﹲ‬  ِ  ِ  ‫ِ ِ َ ِ ِ ﹶ‬  ِ   ‫ ﹸ‬   ِ   ِ ِ ‫ ﱠ ﹸ‬   ‫ﹶ‬ ‫ ٍ ﹶ‬ ِ ِ َ  ‫ﹸﱠ‬ ‫ﻦ ﻭﹶﻟﻚ ِﺑﻤﺜﹾﻞ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﻴﺮ ﻗﹶﺎﻝ ﺍﹾﻟﻤﻠﻚ ﺍﹾﻟﻤﻮﻛﻞ ِﺑﻪ ﺁﻣﻴ‬‫ﻴﻪ ِﺑﺨ‬‫ﺎ ِﻷﺧ‬‫ﺎ ﺩﻋ‬‫ﻛﻠﻤ‬ “ Doa seorang muslim untuk saudaranya di kejauhan mustajab. dikepalanya terdapat malaikat yang di tugaskan. dan engkaupun mendapatkan hal serupa “ Muslim || 106 dari 107 || Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari . maka malaikat yang ditugaskan tersebut berkata: “Amiin.87.