CURSUL 14 Medie Conţinut: 1.Diatezele 2.Prepoziţiile uzuale 3.Conjuncţiile uzuale 4.

Particularităţi ale limbii engleze

• •

1.DIATEZA Este forma pe care o ia verbul în funcţie de ce face subiectul. Clasificare : - diateza activă diateza reflexivă diateza pasivă

1.1DIATEZA ACTIVĂ Subiectul este activ, el face acţiunea exprimată de verb şi o suferă altcineva. Exemplu: Helen came to see me yesterday. Mother tells the children a story. 1.2.DIATEZA REFLEXIVĂ Nu există ca atare în lb engleză. Ea este inclusă în înţelesulunor verbe. Se traduce prin aşezarea unui pronume reflaxiv după verb pentru ca subiectul să facă acţiunea şi s-o sufere tot el. Exemplu: I wash myself. Mă spăl. I wash my hands. Mă spăl pe mâini. You are glad. Te bucuri. He grows fat. Se îngraşă. 1.3.DIATEZA PASIVĂ Când acţiunea exprimată de verb este făcută de altcineva dar suferă subiectul. Exemplu: The poem is read by me. Poezia e citită de mine. A nice house was built in our street. O casă drăguţă a fost construită la noi pe stradă. • Diateza pasivă se formează astfel: I, you, he, she, it, we, you, they + TO BE + Verb [ + ed (regulat) sau forma IIIa (neregulat)] • Când se trece o propoziţie de la diateza activă la cea pasivă, complementul direct devine subiect şi subiectul (nu e obligatoriu) devine complement introdus de prepoziţia „by”. Verbul TO BE păstrează timpul de la diateza activă. Exemple: DA --- Mother washes the child. (prezent simplu) DP --- The child is washed by mother. DA --- The boy is solving a problem. (prezent continuu) DP --- The problem is being solved by the pupil. DA --- We have sent for a doctor. (prezent perfect) DP --- A doctor has been sent for. DA --- You cannot speak to him. (modal) DP --- He can’t be spoken to. Observaţie: În propoziţia de la diateza pasivă prepoziţia este pusă imediat după verb. Când verbul din propoziţia activă are două complemente (unul direct, unul indirect), ambele pot deveni subiecte ale propoziţiei pasive. Exemplu: DA --- Mother was told the children a story. DP --- A story was told to the children . sau The children were told a story.

Formele impersonale ale limbii române „se spune”, „se crede” etc. în limba engleză se traduc prin verbe la pasiv. Exemplu: They are believed to win the match. Se crede că ei vor câştiga meciul. I was explained everything. Mi s-a explicat totul. He was told what to do. I s-a spus ce să facă. Verbul TO HAVE poate fi folosit cu nuanţă de pasiv: Exemplu: I had my hair cut. M-am tuns (la coafor). She had her dress cleaned. Şi-a curăţat rochia (la curăţătorie) Verbul TO GET poate fi folosit în locul lui TO BE (auxiliar). Exemplu: The tourists got caught by storm (= were caught). Există unele verbe care deşi sunt la activ au valoare de pasiv: Exemplu: This medicine tastes bitter. Medicamentul are gust amar. Cotton wears well. Bumbacul se poartă bine. The book will sell quickly. Cartea aceea se va vinde repede. 2.PREPOZIŢII Prepoziţia este folosită ca element de legătură între cuvinte care nu au aceeaşi funcţie sintactică. Există unele verbe, substantive şi adjective care pot fi urmate numai de o anumită prepoziţie cu care alcătuieşte un tot unitar. Exemplu: - to agree ---- with a person ---- to something - interested in, absent from, listen to, wait for. Prepoziţia este aşezată la sfârşitul unei întrebări introdusă prin who, what, where sau când avem diateza pasivă. Exemplu: Money is something we can’t do without. Where do you come from ? What is this book about ? Who are you talking to ? This is the child to be looked after. Cele mai des folosite prepoziţii sunt:

- Cu valoare pentru timp :
• AT + UN MOMENT at 2 o’clock, at noon, at lunchtime etc. • ON + DATE şi ZILE Exemplu : on 3 December, on friday, on Monday morning, on Christmas day (but „at Christmas”) • IN + PERIOADE LUNGI (luni, ani, anotimpuri) Exemplu: in January, in winter, in 2003, in the 18 th century. Observaţie: Se poate folosi şi pentru perioadă de timp în viitor. Exemplu: I’ll be back in two hours (in a few minutes etc.). Exemplu:

- Cu valoare pentru spaţiu:
Exemplu: Exemplu: • IN + LOC VĂZUT TRIDIMENSIONAL In a room, in a town, in the water, in the sky. • AT + LOC VĂZUT CA PUNCT ÎN SPAŢIU: at the door, at the gate, at the end, at the top. • ON + LOC VĂZUT CA SUPRAFAŢĂ:

Exemplu:

on the wall, on the ceiling. on the floor, on my face.

Observaţie: „at” este folosit în expresiile: at home, at work, at the seaside, at shool, at the party; „on” este folosit în expresiile : on the left (right), on the ground, on the coast of America, on the river Danube etc. • FROM are două întrebuinţări: - Se referă la un interval : FROM ...... TO (TILL) ........... (de la / din ....... până .........) Exemplu: We work from Monday till Friday. - Se referă la locul de provenienţă : Exemplu: Where do you come from ? • SINCE + momentul începerii acţiunii: Exemplu: I have lived here since 1994 (I was born). • FOR + perioada acţiunii: Exemplu: I have lived here for ten years. • ABOUT (în jurul, prin, despre, cam): Exemplu: He walked about the room (prin). What is it all about ? (despre). It all happened about 1 o’clock (cam). Construcţii cu about: to be angry about, to be sorry about. Observaţie: AT – la, în, spre, pe. Arată de regulă o oprire scurtă sau stat pe loc. Verbe urmate de AT: to aim, to arrive, to bark, to knock, to lock, to wonder, to lang. • AGAINST (împotriva, contrar, lângă, peste, spre, către) Exemplu: He fights against the enemies. He hangs the picture against the wall. Put the chair against the wall. • AMONG (printre mai mulţi, în mijlocul, în epoca) Exemplu: He was among friends. Cesar was the Ancient Romans. • BETWEEN (între doi) Exemplu: This is a secret between us. • BUT (în afară de, pe lângă, cu excepţia) Exemplu: He would have died but for you. • BY (lângă, foarte aproape, cu, la, de către, prin, din) Exemplu: by plane, by fax, step by step, by birth, by theway, by chance, stand by me. • IN, INTO (în, la, pe, cu, din) IN --- mişcare în acelaşi perimetru, stat pe loc; INTO --- mişcare dintr-un loc într-altul, de la o formă la alta. Exemplu: He jumps into the pool. El sare în piscină (de pe mal). He jumps in the pool. El sare în piscină (ţopăie acolo). • OF (arată apartenenţa) (a cui, al cui, ... etc, despre, de către) Exemplu: some of us, the best of men, first of all, a fool of fools. • OFF (indică îndepărtarea de un punct sau oprirea) Exemplu: to be off the point, to be off duty, to turn off the light • ON (pe, peste, la, din, după, cu , opusul lui OFF) Exemplu: to be on duty, to turn on the light, to go on UPON este forma veche a lui ON Exemplu: Once upon a time A fost odată ca niciodată. • OUT (afară, scos din, rezultat din) Exemplu: to be out of reach; Look out ! ; the fire is out • TO (către, la, până la, - mişcare în timp sau spaţiu)

Exemplu: Exemplu: Exemplu:

Here’s to you ! (pentru tine). Give the ball to me! • UP (în sus; după verb arată că acţiunea s-a încheiat) Hands up ! Time is up ! Drink up ! Give up ! What’s up ? • WITH (cu, prin, cu ajutorul, din cauza, la fel cu) Come with me ! She is red with anger ! I’m stiff with cold ?

3.CONJUNCŢIA Leagă două cuvinte cu aceeaşi funcţie sintactică sau două propoziţii de acelaşi tip sau o principală de o subordonată. Clasificare: 1. CONJUNCŢII COORDONATOARE (leagă 2 propoziţii de acelaşi fel) and, aswell as, no less than, both --- and, or, else, not only --- but also --- , neighter --- nor, but, then, while, that’s why, accordingly. consequently, as (cum), for (căci), namely (şi anume), such as, that is (i.e. – adică ), viz (videlicet – şi anume), that is to say, versus. 2. CONJUNCŢII SUBCOORDONATOARE (leagă o propoziţie principală de una subordonată) as, so far as, after, before, when, since, till, as soon as, as long as, this very moment, by the time, as far as, so that, because of, for, seeing that, since, however, in sprite of, if, provided, unless, supposing, as .... as, not so ... as. Exemplu: Both Tom and John are engineers. She is very beautiful but not very clever. I waited till he came at least. 4. CONSTRUCŢIILE (AND) SO ------ (AND) NEITHER Aceste construcţii apar fie ca răspuns la o propoziţie stimul, fie în continuarea acesteia, în aceeaşi frază. Ele se formează după următoarele reguli: 1. Dacă în propoziţia stimul este un verb auxiliar sau modal, el se repetă la forma afirmativă în ambele. 2. Dacă în propoziţia stimuleste un verb obişnuit, în ambele se foloseşte TO DO la afirmativ. 3. Timpul auxiliarului sau modalului este acelaşi cu verbul propoziţiei stimul dar acordul se face cu subiectul. 4. Subiectul este aşezat după auxiliar sau modal. 5. Uneori „neighter” este înlocuit cu „nor” Se traduce cu „ şi --- şi ---- ” „ ---- şi eu la fel ” „ nici ----- nici ” Exemplu: I cannot sing. Neither can Tom John won’t come. Nor will Jack. My friens don’t like coffe. Neighter do mine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful