REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Abraham, Dorel - Introducere în sociologia urbană, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. Albuţ, Constantin - Sociologie juridică, Ed.Chemarea, Iaşi, 1993. Andrei, Petre - Sociologie generală, Polirom, Iaşi, 1997. Barber, Bernard - Social Stratification, Harcourt, Brace & World INC., New-York, 1957. Berge, André - Education familiale, Abuier montaigne, Paris, 1967. Boudou, Raimond – Tratat de sociologie, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1994. Cazacu, Aculin şi Bădescu, I. - Metode şi tehnici de cercetare sociologică,Universitatea Bucureşti, 1981. Cazacu, Honorina - Mobilitate socială, Ed. Academiei, Bucureşti, 1974. Chelcea, Septimiu - Chestionarul în investigaţia sociologică, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975. Chelcea, Septimiu - Experimentul în psiho-sociologie, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. Chombart de Lauwe - Compoziţia familiei şi tulburările de comportament la copil, în "Sociologia franceză contemporană", Ed.Politică, Bucureşti. Constantinescu, Miron - Introducere în sociologie, Ed.Universităţii Bucureşti, 1975. Counts, George - Social Status of Occupations, School Rev., nr.33, 1925. Crompton, Rosemary - Economy and Class Structure, Macmillan Press, London, 1977. Davis, Kingsley & Moore, Wilbert - Some Principles of Stratification, The American Sociological Review, nr.2, 1945. Dahrendorf, Ralf - Class and Class Conflict in Industrial Society, Lowe & Brydou, London, 1963. Drăgan, I.şi Nicola, I. - Cercetarea psihopedagogică, Ed.Tipomur, Tg.Mureş, 1993.
166

Dumitru, Cornelia - Constelaţia familială şi deformările ei, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973. Durkheim, Emille - Regulile metodei sociologice, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1974. Eder, Klauss - The New Politics of Class, Sage Publication, London, 1993. Eisenstadt, S.N. - Prestige, Participation and Strata Formation in Jackson J.A. - Social Stratification, 1968. Erikson, Robert & Goldthorpe, John - The Constant Flux, Clarendon Paperbacks, Oxford, 1993. Gerth, H. &Mills, W. - From Max Weber - Essays in Sociology, Routledge & Kegan Paul, London, 1957. Giddens, Anthony - Sociology, Polity Press, Cambridge, 1993. Goldthorpe, John & Marshall Gordon - The Promising Future of Class Analysis: a Response to recent Critiques, in Sociology Rev., no.3, 1992. Gordon, Milton - Şcoala Warner în Social Class in American Sociology, McGraw Hill Book, New-York, 1963. Gupta, Dipankar - Social Stratification, Oxford Univ.Press, 1992. Van Haecht, Anne - L'ecole a l'epreuve de la Sociologie, De Boek, Bruxelles, 1990. Herseni, Traian - Sociologie, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. Horton, P. & Hunt, Ch. - Sociology, McGraw Hill Book Comp., New-York, 1980. Iluţ, Petru - Sociologia familiei, Ed.Universităţii Babeş-Bolyai, ClujNapoca, 1994. Lemel, Yannick - Stratification et mobilité sociale, Armand Colin, Paris, 1991. Malrieu, Ph. - Viaţa afectivă a copilului în "Psihologia copilului" ? M.Debesse, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970. Marx, Karl - Capitalul, vol.III, Marx-Engels Opere, vol.24, Bucureşti, 1973. Marx, Karl - Optsprezece Brumar al lui L.Bonaparte, în Opere, vol.8, Ed.Politică, Bucureşti,1960. Marx, Karl - Prefaţă la Contribuţii la critica economiei politice, Opere 13, Bucureşti, 1962. Mărginean Ioan, Proiectarea cercetării sociologice, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
167

Miftode, Vasile - Introducere în metodologia investigaţiei sociologice, Ed.Junimea, Iaşi,1982. Mihăilescu, Ioan – Sociologie generală, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2000. Mihu, Achim - Sociologia Dreptului, Universitatea "Dimitrie Cantemir", Cluj-Napoca,1994. Mihu, Achim - ABC-ul investigaţiei sociologice, Ed.Dacia, Cluj, 1973. Mihu, Achim - Sociologia americană a grupurilor mici, Ed.Politică, Bucureşti, 1970. Mihu, Achim - Sociometria, Ed.Politică, Bucureşti, 1967. Mitulescu, Sorin - Stratificarea ca dimensiune a structurii sociale, în vol.Structura socială, diversificare, diferenţiere, omogenizare, Ed.Academiei, Bucureşti, 1988. Moser, C.A. - Metode de anchetă în investigarea fenomenelor sociale, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1967. Neculau, Adrian - Liderii în dinamica grupurilor, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977. Osterrieth, Paul - L'enfant et la famille, Ed.du Scarrabée, Paris, 1967. Pahl, R.E. - Is the Emporer Naked?, in International Journal of Urban and Regional Research, nr.13, 1989. Parkin, Frank - Key Sociologists - Max Weber, Routledge ed., New York, London,1990. Parsons, Talcott - Essays in Sociological Theory, Glencoe, 1958. Radu, Ioan, Iluţ, P., Matei, L. - Psihologie socială, Ed.Exe, ClujNapoca, 1994. Rotariu, Traian - Şcoala şi mobilitatea socială în ţările capitaliste dezvoltate, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980. Rotariu, Traian - Metode şi tehnici în sociologie, Ed.Univ.BabeşBolyai, Cluj-Napoca, 1991. Rotariu, T. Şi Iluţ, P. – Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Ed. Polirom, Iaşi, 1997. Rotariu, T. Şi Iluţ, P. (coord.) – Sociologie, Ed. Mesagegul, ClujNapoca, 1996. Saunders, P. - Social Theory and the Urban Question, Unrvin Hyman ed., London, 1987. Schaefer, Richard - Sociology, McGraw Hill Book Comp., NewYork, St.Louis, San Francisco, 1986.
168

Smelser, Neil - Handbook of Sociology, Sage Publ., London, 1989. Sorokin, Pitirin - Social and Cultural Mobility, The Free Press, New-York, 1959. Toffler, Alvin - A crea o nouă civilizaţie, Ed.Antet, Bucureşti, 1995. Toffler, Alvin - Puterea în mişcare, Ed.Antet, Bucureşti, 1995. Tumin, Melvin - Some Principles of Stratification — a Critical Analysis, The American Sociological Review no.18, 1953. Ungureanu, Ion - Paradigme ale cunoaşterii societăţii, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1990. Vander Zanden, James - The Social Experience, Ohio State Univ.Press, New-York. Voinea Maria - Sociologia dreptului, Ed.Actami, Bucureşti, 1994. Warner, Lloyd - Social Class in America Waters, Malcolm - Succesion in the Stratification System, in International Sociology Review, no.3, 1994. Weber, Max - Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1993. Weber, Max - The Interpretation of Social Reality, Ed.J.E.T. Eldridge, London, 1971. Weber, Max - The Theory of Social and Economic Organization, Glencoe, The Free Press, 1947. Weber, Max - Politica, o vocaţie şi o profesie, Ed.Anima, Bucureşti, 1992. Weiss, Johannes - Weber and the Marxist World, Routledge and Kegan Paul, London, 1986. Wesolowski, Wlodzimierz - Some Notes on the Functional Theory of Stratification, repr. from the Polish Sociogical Bulletin, no.3-4, 1962. Zamfir, Cătălin şi Filipescu Iancu - Sociologie industrială, Institutul Politehnic Bucureşti, 1982. Zarifopol, Paul - Localismul esenţial în "Pentru arta literară", vol.II, Ed.Minerva, Bucureşti, 1971. * * * - Dicţionar de psihologie socială, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. * * * - Dicţionar de sociologie – coord. Zamfir Cătălin, Ed.Babel, Bucureşti, 1994.

169

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful