'W

.. ~ './') .....

. ,~

DIE,LA JUGOSLAVI

NSKE AKADEMIJE ZN

STI I UMJETNOSTI

KN 1 I GA 47.

c

STJEPAN PAVICIC

PODRIJETLO

...

HRVATSKIH I SRPSKIH NASELJA

I GOVORA U SLAVONIJI

e» ,

UREDNIK.

.Alademilc

PETAK

SKOIC

., ....

~ .
..
~
,
:- ~
"
~, !l: » ~
,
1-
-,
" ' .

...

..

z

A

G

R

E

B

I

UHIETNOSTl

1

9

5

3

-,

\

..

t

v

, ,

Rou~avajuci podri [etlo da gOVOT na pojedinim koje ga nosi. Delao sam .pri tom do zakljulka, da je razmjerno vrlo malo promjena u gouoru dozivjelo ono nasel]e, koje [e u svom razvitku ostalo Hsto iii Hstije, a opet da se vise iZi manje mijenjao i promijenio onaj gouor, kojega su se nosioci mijesali s novim doseljenicima. Te dvije konstatacije nauele su me, da u tome prouiauanju fJripazim osobito na promjene govora, ko ji su pripadali po jedinim naselnim stru jama, jer su one nosile osnotme gouorne znaiajke, a opet su same mogle dolaziti u prilike da dozivljuju na razliinim svojim poloiajima posebne razvitke u svom naselju. Tu sam dolao na misao, da promjene u razuitku pojedinih glasova ne moraju izazvati samo listi fisiologijski razlozi, nego da do toga moie douesti i poriv za promjenom zbog stvarnoga kakvoga momenta. Na onom nalem tlu, gdje su se pomijesale i izmijesale dvije naselne struje s razliinim nekim glasovima, mogio je doci do -zamjenitoga gouornoga utjecanja, pa su u tom zajedniikom djelouanju stvoreni noui glasoui kao posijeci gooornoga izjednaiioanja. T u hi samom fisiologijskom djelovanju prethodila stuarna zelja, da se ukloni nejednakost u jeziku, Ito se moglo postili i stoaranjem jednoga nouoga zajednilkoga glasa mjesto dojakoln ia dva. U stoaranju novih glasova u jeziku mogu postojati fisiologijski razlozi, ali mi se lini, da njih mogu pokretati i spoline sile, kao lto su, na pr., mijelan]e razldnih. naselnih stru]a.

Ova je raspraua pokusaj, da se na osnoui toga objasne neke ,oiave u naJim govorima, naroiito U onima, koji su se s uremenom razvili u Slavoniji. Sloga sam uporedo pohuiao prikazati s jedne strane razviian]e naselja na tt?m zemljiitu, a s druge govorne pojaoe, koje su za toga razvitka nastale, trazeci uzroinu suezu izmedu n jih.

Da utvrdim razvijanje stanouniltua na tom tlu, morao sam 0 tom prouliti obilnu gradu po nasim arhivima i stara 'Orela, koja donose vijesti 0 tome. o samom podrijetlu naselja najbolji su se i najsigurniji /Jodaci mogli domti,

i razvitak naselja po nalim krajeoima, zemljiltima Eesto zavisi od razuijanja

opazio sam,

"W

stanoimisiua,

-r

...

.... :- I

5

., .

- ._" "-II

.,

. ,

v

a moze se

.-

,

. .

, .

...

- - ,

. , ,

...

, ,

I.. ..... ..

I ~

, r

, '

, ,

, ,

.

~ .... ...

< •

I '

, < •

- ' ,

I

+.

,

OSNOVNA NASELJA I NJIHOV GOVOR

. 1. ~emljiste izmedu Dunava, Drave, Save i Ilove, koje se u starije vrijeme

U svojem zapadnom i srednjem dijelu obicno nazivalo Slavonija, a u istocnorn Sriiem. u ~eobi naroda u ra~om srednjem vijeku zahvatila su hila najprije manja slovjenska plernena, ali su ta naselja ostala bez vece vafnosti, jer su iii ubrzo odselila odavde, iIi su u svojoj manjoj cesti nestala u kasnijem stanovnistvu, Velika slovjenska seoba, koja je ovamo dovela vece mnofine naroda

.. f

lzvrsena je koncem 6. iii u pocetku 7. stoljeca i ona je tada dala tome podrucju '

osnovna naselja. Iz njih su izisli govori, koji ce se na tome zemljiltu izmedu ~unava, Drave, Save i Ilove govoriti dalje od toga vremena, a koji se na njemu govore donekle i danas. Sudbina tih naselja, doseljenih u spomenutoj velikoj seobi koncem 6. ili u pocetku 7. st., i razvitak govora, koje su ona donijela, bit ce predmet ovoga raspravljanja,

Zemljiste izrnedu Dunava, Drave, Save i Hove lesalo je otprilike prema pravcu, kojim su u vrijeme velikih seoba oko konca 6. i poeetka 7. st. kretale tri jake slovjenske struje. Jedna je od njih zahvatila viie zapadni dio, te je unisla u Alpe i Jirila se po njima dalje na jug. Njeno istocno krilo obuhvatilo je i podrucje izmedu oba kraka Dunava i pustalo se preko Blatnog jezera na srednji i donji tok Drave. U tom svojem istocnom dijelu ta je panonska iii

podravska struja hila vel:. mnogo slabija, no sto je hila dalje zapadnije u .svojoj sredisnjoj cesti, jer se tu izmedu oba dunavska kraka nalazila u svojim skrajnim dijelovima.

Druga od tih struja kretala je na jug naslanjajuei se na tu panonsku nahodeci joj se na istocnoj strani.

, . Kako je podravska struja okrenula u svojoj seobi, prema polofaju svojih prvasnjih sjedista, vise na zapad, ova se srednja spustila svom snagom svojom preko prvog dunavskog kraka na Dravu. Ona se u tom putu drzala starih cesta, .koje su vezivale jedno i drugo Podunavlje sa Podravinorn, a koje su prolazile 'krajevima, gdje ce kasnije nastati mjesta Kaposvar, Pecuh i Moha~. Tim istim

'h

< '

· ~.

, ,

,.

~,. t

r:

i Sutle. To su oni nacinil] pogotovu tamo, gdje se nalazilo stare obradivo tlo, iskrceno izmedu gustih hrastovih i bukovih suma. Njega je moglo u veeoj mjeri biti u prvom redu u Podravini i Posavini, u Povucju. Poorljavlju, Pocazamlju, Poilovlju, Polonju i na dobrim zemljama oko Zagrebaeke gore, Ivancice i Bila i s jedne i s druge strane Bednje. Na taj prvi, razmjerno gusti sloj srednje struje, u toj su velikoj seobi nadolazili onda neprestano novi naseljenici sa sjevera, ali oni nisu bili vise toliko cisti pripadnici jedne struje, nego su hili izmijesani, potjecuci i iz one panonske, zapadne struje, i iz ave srednje, koja je kretala na jug izmedu Rabe, Blatnoga jezera i jufnoga dunavskoga kraka, Sto su oni kasnije dolazili, to su sve vise pripadali zapadnoj, panonskoj struji, koja je poslijc odlaska srednje grupe iz dunavskoga medurijecja sve vise nadolazila na njena prvasnja podrucja, Kada je srednja struja u pocetku sedmoga stoljeca u svojoj vecini izi§la iz toga medurijecja,

·zaostavsi po naravi stvari u vecem broju jedino oko Pecuha i sastavaka Drave i Dunava, gdje je bila i najgusca, to je nadolafenje bilo naravno, jer se ta zapadna skupina mogla bez zapreka siriti po cijelom zernljistu izmedu Rabe i juznoga dunavskoga kraka. Tako se i dogodilo, da je poslije toga, kako je srednja struja preselila iz dunavskoga medurijecja sa podrucja od Rabe, Blatnoga jezera do Pecuha i Vesprirna, na drugu stranu Drave, osnovana na tom prostranom podrucju slovenska drfava, koju je sacinjavala zapadna, panonska grupa.

U dravskosavskom medurijecju, u dijelu od Vuke do Sutle, nastalo je tada ovakvo stanje: Tu su naseljenici srednje struje svoja veca naselja osnovali, kako je receno, vee u prvim svojim seobama, kada su selili gotovo potpuno cisti. Na tu podlogu dasH su u nekoliko potonjih seljenja i izmijesani Clanovi,

_ i te srednje i one zapadne skupine, Kasnije seobe dovodile su sve vise pripadnika te panonske struje, taka te se cijelo to podrucje izmedu Drave, Save i Sutle mogio za to vrijerne ispuniti i ljudstvom srednje i onda isto tako i te zapadne skupine. Kako sarna Sava u .svojem gornjem toku nije cinila vecu zapreku, pojedini dijelovi panonske struje mogli su prijeci i tu vodu i rasuti se izmijesani S onima iz srednje struje i po zemljistu dalje jufno od nje. Sarno to rnijesanje moglo je imati razlicne oblike, te je negdje hilo jace, a negdje slabije. Ipak je panonska struja morala biti snafnija na zapadnijoj strani, izmedu Hove i Sutle, jer su na to .zemljiste selili oni, koji su dolazili vise ad Rabe, Blatnoga jezera, Kaposvara i Dombovara, a po tim je krajevima hila upravo panonska skupina jaca, pogotovu u kasnijem dijelu velike seobe, kada je srednja struja vee hila uglavnom napustila to podrucje,

Takvo naselje s izrnijesanim stanovnistvom, koje je pripadalo dvjema razlicitim strujama, to je podrucje izmedu Drave, Vuke, Save, Sutle, oko Kupe i dalje jufnije preuzelo zbog toga, sto se nalazilo upravo kao produ .... fenje zemljistu, kojim su obadvije te skupine u svojem kretanju na jug u velikoj seobi morale proci, To je opet bilo povezano s tim, ~to su one obje u polazenju na jug krenule sa svojih sjevernih sjedista pravcem preko sjevernoga dunavskoga kraka, a to ih je obje dovelo, opceno govoreci, na. !lo dunavskoga medukracja, gdje su se, silorn prilika, vee prvi put pocele mijeiatL Taj zajednicki pravac njihova kretanja za vremena velike seobe preko

, , .

._<4'¥*.4:ZV@~'"'''''''''''~<~ :., : : :, .. , .':": ':': ,,' ,'.'~' ')'" , .

.. .. ...... .. .'

0). .. .. ••

.. .. " .... ,'

. .

. .

. .

.' .

-.

,.

.... .. ..

. •. : .. " . .

..... ." ..

.... .. .' f ..

. ,... .. .. ..

. . .

• j ,

.. .." .. "

.. .. .. "

.... .... .. ....

. .: .: ' .'. ..' . ". '.':' d k je opet s druge strane, da su vee i

k kraka 0 azu · '1"·

;~....;.. ..... sievernoga dunavs .og~ l:t 1 u prvoJ' blisini, da su se, po SVOJ prt ICI,

• • ..".1 • a sJedbta ez;a a , t · kod

' .. ' njihova sjevedrot. I Dodirivanje obiju struja vee na prv~ rum pre u-

... i tarno vel:. 0 rca a. t me objasniti neke uzajamne govorne

· de' ima moze prema 0 , · k ill 1

navsklm po ru J . "k · doe i druge ad tih skupina, a oje su mog e

pojaveJ koje se ~~laze u J~ZI U Je nahodile sjeverno od Dunava. Kasnij i

nastati JOB U Vrlj~me, .?O su se .on:du Dunava, Vuke, Save, Kupe i Sutle

. zajednicki smjestaJ OblJU grupa vornoga mijesanja obiju tih struja, §to je

· dovesti do pra yoga gOY •

morae j~. • e ovorne oj ave. Prou~avanje jezicnih promjena na tom

opet donijelo 1 novk kg e ~ srednja i zapadna struja na njernu naselile, tlu od vremena, ot a 0 su S I

bit ce takoder predmet ove rasprave. . . . . .

lit d .11 anonske struj e na tom zeml J IstU izmedu Drave, Sutle 1

Nase Je sapa ne I I P" .. · ~ T d dil

~.. i ie e J·ol je J·ednonl u vecoj mjeri pojacano. 0 se ago 1 0

Save u to stanje vrrj m loll!" -111" d ~~ ..

d k 9 t k d su Madfari u svom naletu II Podunav Je OSVOJI 1 1 po rucje

po onac 11 st., a iih lik j di

I d R b Drave i oba dunavska kraka. Ispred nJI ve I je 10 staroga

isme u a e, · ili k D 'I· d I"

t "Xtva pobJ~ egao USUS]' edne slovjenske krajeve, I 1 pre 0 rave 1'1 a je

s anovms k k duri i \I '" kli na zapad. Tada su novoga stanovnistva u drav.s o~avs o~ me. unJ~~Ju ste 1

osobito podravski gornji krajevi, jet _ie naro~ Izmlca~ u. sto slgurnlJe. ~t~an.e. Donja Podravina nije pri tom seljenju dol~ztl~ U obzir, jer su Madfari 1 nju

saposjeli, i to od usca Drave pa sve do Miholjca.

.' '';'" .. ' ... .

~ ," .... ' ~ :', . ',,' ~ . .. . . ', .'

... . .. . . .

: .'

....... : .....

" .. ':' ..

.. . . v ,

. " .

..

. ,.

.........

... .: ... ~~~I ...

ml'\';

. ;',-: :

.... :- I

• I -... •

.. , .~~:-~ ~ .. " " ii'"., ~ ..... : .... : . ........ .

,.

,

. '.

r ,

.' " . . ..

. '

.. . ..

r-:

. .

· .....

',. ..

lanjem Ijudstva jednoga i drugoga plemena odgovaralo onome polofaju, Ito su ga dalje na sjeverozapadu od toga istoga vrernena irnale savskodinarska i zapadna panonska struja, samo sto je ovo drugo dodirivanje dviju grupa zauzimalo jo§ veci prostor.

-r:

3. Kada su se sve te struje u toku sedmoga i osmoga stoljeca u svorn kretanju smirile i zatim sredile, polofaj je njihovih naselja bio ovakav: Zapadna, panonska skupina zauzela je u prvom redu podrucje istocnih Alpa i Porablja, a onda se rasirila i dalje na istok preko Blatnoga jezera prema jufnom dunavskom kraku. Tu se ona pomijesala sa srednjom strujom i s njom je zajedno posla dalje na jug, presla je Dravu i s njom je skupa naselila dravskosavsko rnedurijecje, Pokuplje, Istru, sjeverno Primorje i sjeverne otoke. Pojedini 8U dijelovi tih pornijesanih struja u svom napredovanju doprli i dalje na jug u doline Korane, Mrefnice i Dobre, zatirn u istocno Pounje,

-a primorjem i dalje sve do Zadra i njegova podrucja. Srednja je struja uspjela da jos prije mijesanja sa zapadnom 11 velikom broju prijede Dravu pa da zauzme u dravskosavskom medurijecju vee u tome razdoblju gusce neke krajeve. Tom je prilikom ona jace nastanila i zemljiste izmedu Dunava, Save i Bosuta. Gotovo potpuno cista ona je tada naselila veliki prostor izmedu donje Drine preko por ijecja Bosne, Vrbasa, Sane, gornje Doe i donje Neretve pa onda i cijelo zemljiste oko Gvozdova i Velebita, preko Dinare, Svilaje, Promine i Biokova sve do mora, gdje je zahvatila i sve otoke u srednjem i juinom dijelu. Prema tome ona se u svojoj sjevernoj i sjeverozapadnoj ~esti izmijesala sa zapadnom iIi panonskom, a u jugozapadnom i jugoistocnom dijelu s istocnorn iIi moravskozetskom strujom. Sudeei po tome ona je ~ista ostala u svojoj sredini na prostoru izrnedu Save, donje Drine, Neretve, mora i crte, potegnute od Velebita na Savu.

Istocna iIi moravskozetska struja na veCini svoga podrueja ostala je potpuno ·l:ista u to prvo vrijeme poslije doseljenja. Kako je vee receno, ona se u svojem jugozapadnom dijelu izmijesala sa savskodinarskom skupinom.

~ Sudeci po polozaju svih tih grupa na zernljistu juzno od Drave i Dunava,

}

a prema tome i po redu njihova seljenja sa sjevera na jug, mora da su se

sve one u takvom smjestaju nalazi1e i na svom sjevernom podrucju prije velike svoje seobe. Vidi se otuda, da su se Bodrici i Branicevci nahodili izmedu srednje i istocne struje, mozda nesto dublje prema sjeveru, te su zbog toga i kretali kasnije na jug. Iz toga hi izilazilo, da su se u svom jufnijem dijelu dodirivale sasvim i neposredno i srednja i istocna skupina.

. <

f· I.

f'

- .....

, .'

... :- .

. .

- .

,

4. Na svojem starom sjevernom podrucju mora da su sve te grupe imale

vrlo slican govor, koji se razlikovao tek u nekim pojedinostima. Podloga rjecnika bila im je gotovo jedna. Sudeci po njihovu polosaju najvece su razlike postojale izmedu zapadne i istocne skupine, a srednja, koja se i na tom zernljistu nalazila izrnedu njih, vee je i po tome bila bliza i jednoj i drugoj od tih grupa. U oblicima bit ce da u vrijeme ispred velikih seoba izmedu njih jos nije bilo razlika, a koliko ih je i hilo, mora da su bile malene. Ipak se ~ini, da su drugaciji razvitak zamjenice Cbto i stvaranje zamjene za nju

'. ,

· .

.. . ..

. .. ~ .

. ..

. . :.,'_

· . . . . .

. ' .

I

f

.~ .. ..',. .

.. '

•• • I ....

,', ..

. ... ,.: .

. 'I .. ,.

.. . . . .'

. . ' .

. .. ' .. ' .. : .: .;:t'" ': ',. •

. . . .... ) .y.. ',:.. .._

11

. . .. . . . ..... " .

..: ... ' .. ~ .. ' . ':". '. ".:: .

. . . ~. : ' . .":' ' ." :

v , •

, . , .

...

. 5. Nema sumnje, da je sklonost za razlicno razvijanje tib starih suglasnika nastala. vee na prvotnom sjevernom podrucju joi neko vrijeme prije velike seobe, J er takve glasovne prom jene trase za svo j razvitak vise vremena. Ako je tako bilo, onda se dade shvatiti, da je srednja skupina U onorn razdoblju, kad su sve te tri grupe bile brojem manje i kad su lefale stisnutije na manjem

prostoru, mogla zajednickim govornim utjecajem doei i do istih govornih posljed~ka, do kojih s~ s~igli. i. njeni susjedi iz drugih skupina. Otuda je ~'az~u~IJ1VO, da se ~~d ~Je javljaju prema star.om dj i j i d, a prema skj i zgj 1 SC 1 st, odnosno 1 zd 1 Zd. Kako su sve te tri grupe poslije velike seobe i na

?ovam po.?rucju juzn.o ~d Dunav~ za~zele razmjerne polojaje, te se srednja izrnedu njih opet smjestila u sredinu izmedu zapadne i istocne grupe, takav

se medusobni govorni utjecaj mogao tu na novom zernljistu i dalje nastaviti,

iako mozda ne vile u tolikom opsegu, koliko se on vrsio na starom tlu na sjeveru, jer su nova podrucja bila jamacno mnogo prostranija. Ipak je podloga za to govorno razvijanje po svoj prilici vee bila nacinjena, i na njoj se daljnji razvitak mogao nesmetano vrsiti. Razvitak je samoglasnika e postojao u tome, sto mu se izgovor, koji je zahvatio jednu vrstu -e- glasa, modulirao ili sve sire iii sve uze, sto zna~i iii prema glasu e iii i. Zavrsno prelazenje na te glasove kao pune zamjene staroga ~ mora da je zapocelo rano, jer je, na pr., srednja struja, gdje se god ona u seljenju nastanila, stvorila s vremenom kao zamjenu za e glas i. S druge opet strane obje druge grupe kao svoju zamjenu staroga e imaju u pravilu e glas, koji se isprva i nesto razlikovao od iskonskoga e, ali su se oba ta glasa izjednacila, Vee hi se iz toga moglo vidjeti, da su te zamjene staroga e JOB u svom prvom pocetku bile vezane na pojedine struje, a to hi opet pokazivalo, da je pojedino moduliranje staroga e zahvatalo isprva cijelu struju, te ju je na koncu i svu zahvatilo, a to se opet moglo u takvoj potpunosti izvrsiti sarno onda, dok je struja hila zbijena na manjem prostoru, a ne rasirena po vecem podrucju, Prema tome to se je pocelo vrsiti jos na sjeveru, gdje su struje

bile jake cjeline, a na novorn zemljistu na jugu proces je onda zavrsavan. Trebalo je, dakako, jos nesto vremena, da i kod nas novi izgovor dode do potpunoga svoga izrafaja i da hude zabiljefen u latinskim nasim ispravama.

o zamjenjivanju staroga e novim glasovima postoje u nas 'ova misljenja:

Resetar drzi, da su iz toga praslavenskoga glasa nastali i u stokavaca glasovi e, i i je, a da su iste glasove razvili i cakavci.2 On napominje, da su ikavski dijalekti u Bosni vee u vrlo staro vrijeme iz praslavenskoga e stvorili -i- i u kratkim i u dugim slogovima," Belie misli, da su stokavci iz staroga e razvili sarno e i je, a cakavci e i it a ad cakavaca da su neki njima bliZi Itokavci primili S vremenom i. I on drfi, da se i iz staroga e mogio stvoriti u cakavaca vrIo rano, prije nego je e u drugirn govorima pocelo prelaziti u je. Evo njegovih rijeci: Vrlo je verovatno, da su i stokavci u jednom delu svojib dijalekata pod neposrednim iii posrednirn uticajem cakavaca, jos u ono

vrerne kada e nije prelazilo u drugim govorima u jet poceli da zamenjuju svoje e sa i ... Razlika u izgovoru e i e koja je i u tom stokavskom. govoru

. ...

t Resetar Der stokavische Dialektt 14. 3 Ibidem 81~

13

T

,

. ,

'L

..

.' . ,

i istocna, moravskozetska struja. U tom zamjenjivanju poluglasa podudarale

au se, kako se vidi, obje te grupe, a s njima je uporedo pri tome isao i jugo .. zapadni dio panonske struje. Drugim je putem u tom palla jedino sjeveroistocna cest zapadne struje na sernljistu oko Drave, Mure, Save, Kupe i donje Une. Vza zamjenicu kaj, refleks -0- za stari -Q- i ova je zamjena negdasnjega poluglasa u -e- glasu jedna od oznaka te panonske struje svagdje po krajevirna aka spomenutih rijeka. U rasudivanju razvijanja toga refleksa staroga poluglasa sa -e- glasom mora se doci do zakljueka, da su svi ti sjeveroistocni , dijelovi zapadne, panonske struje vel:. rano modulirali poluglase s jakom komponentom -e- glasa, koja je tada kasnije u stvaranju punoga glasa i nadvladala. Spomenuti se refleks duboko ukorijenio u njoj, te se nalazio dugo i po onim nasim krajevima, gdje se zapadna struja bila izrnijesala sa srednjom, a irna prostranih krajeva na tom zemljistu, gdje postoji i danas.

Samoglasno J razvilo se u svoju zamjenu na podrucju tih struja jo] mnogo kasnije. Po nekim krajevima dovrsen je taj razvitak vee u 14., po drugima je trajao jos donekle i u 17. st., a kod sjevernih cakavaca odrialo se 1 do danas. Kod moravskozetske i kod savskodinarske struje on je nakon razlicitoga stepenjanja toga reflektiranja donio na koncu cisti glas -u-, ali je panonska grupa i u tom zamjenjivanju staroga glasa novim isla svojim putem. U nje je taj razvitak bio jednostavniji, bez vee ega stepenjanja, te je na kraju dao zamjenu -0- Hi -01-. Zapadna je struja, kako se vidi, prema samoglasnom 1 stvorila najpr ije samoglasnu komponentu -0- i onda je uglavnom osta1a na tome, mijenjajuci jedino kasnije 1 u njegove srodne glasove 0, u i v. Srednja su i istocna struja nacinile prema glasu I naprotiv samoglasnu kornponentu U, te su u kasnijem razvijanju mijenjale 1 u .njemu srodno -0- i napokon su

preko -uo- dosle do cistoga -u- (ili ovdje, ondje i do ~istoga -0-, ali je tu zamjenu ona prva ubrzo potisnula). Zamjena 1 glasom 0 odrfala se do danas jedino na otoku Lastovu. I u tom je zamjenjivanju tim jednim svojim putem iSla cijela panonska struja, nalazila se ona po zapadnijim iii po istoenijim krajevima, oko gornje Drave, gornje Save i prema moru i Kupi iIi istocno i jugoistocno ad Sutle u dravskosavskom medurijecju i ~okuplju. Vidi se otuda, da je u tom procesu cijela struja postupala jednovito, te se po t.~m mora doci do zakljucka, da je ona u razvijanju toga samoglasnoga I vel:. pflje, dok je hila jos jaca cjelina, stvorila takvu podlogu, n~ k?joj se onda mogao osnivati daljnji proces u razvitku toga glasa. Uz one tri bitne .govorr:e oznake zapadne, panonske grupe: zamjenicu kaj, zamjenu -0- za Q 1 zamJ~~ll .e za poluglas, i ova je zamjena samoglasnoga 1 sa -0- iii -01- jedno od obiljefja te struje. Vazna je razlika nastala i u pravljenju buducega vreI?ena. l! tOI?e su srednja i istocna struja otisle dalje od zapadne. te su napustile stari nacin iskazivanja buducnosti s pomocu prezenta trenutnih glag~~a, a presle su ,~a novi s pomocu glagola htjeti, najprije s punim, a kasnije sarno s kraCI~ njegovim likom (hoeu i cu). Ta je promj~na tekla,. dakako,. postepe~o, teo .le najzapadnije dijelove savskodinarske struje zahvab!a r~zmJerno najkasnije, S druge opet strane panonska je struja preuzela stan obhk futura eksaktnoga za svaku buducu radnju, nacinivsi i na taj nacin razliku prema one dVIJe

, grupe. .

r. ' .

<

" ...

IS

II"

,

\

-

.

...

; .' .f

"

?inarska str~ja bez odstupanja taj glas zamijenila novim .. i ... glasom, dok je 1 panonska 1 mo~avskazetska. grupa stari e razvila u t. U tom je, kako je ve~ kazano, .savskodl?arska ~kuplna posla potpuno svojim zasebnim putern, iako se nalazila u. susjedstvu 1, svakako, i U ?ovornom dodiru sa druge dvije spomenute struje, U tom govornom razvitku savskodinarske grupe nije bilo dvojnosti. Gdje se god pojavljuju druge njezine govorne znacajke, nalazi se i ta ikavska zamjena staroga jata. Ona je obuhvatila cijelu struju, upravo taka, ~a? sto je ekav~ki izgovor zahvatio i panonsku i moravskozetsku struju kao cjeline, 8toga gdJe se god nadu govorne karakteristike, na pr., panonske grupe, na zernljistu dravskosavskoga medurijecja istocno od Sutle ili u Pokuplju, tu Ee se naici i na ekavsku zamjenu staroga e. Mole se, dakle, pouz ... dana utvrditi, da je izgovor staroga e osobiti govorni elernenat na podrucjima

,svih triju tih skupina, koji jasno ukazuje i na pripadanje jednoj od njih,

U rasudivanju podrijetla naroda i govora na spomenutim zemljistima postoji, kako se vidi, dovoljno govornih znacajaka, s pomocu kojih se mole doli do pouzdanoga zakljucka pri tome. Na tlu, na kojem su se mijesale savskodinarska i panonska struja, te su karakteristike, opceno govoreci, ove:

Na savskodinarskoj strani za e javlja se -i-, za q "'U-, za b i IIJ -a .. , za I -u-, za cr cr; na panonskoj prema tome: e, 0, e, 01, ~r. U dravskosavskom medurijecju sigurna je oznaka jedne i druge struje i zamjena staroga dj, i to kod prve od njih u glasu d (i dz), a kod druge u j. Savskodinarska i moravskozetska grupa razlikovale su se, opceno uzevsi, U ovome: Prema e one su razvile -i- iii -e-, prema skj sc ili st, prema zgj zd iii ld. U jugozapadnom i srednjem

.dijelu savskodinarske struje vazna je razlika prema moravskozetskoj grupi . nastala i u zamjenjivanju staroga dj. Tu je prva ad njih stvorila suglasnik j, koji stoji prema moravskozetskom d. Savskodinarska struja na svojoj

'jugozapadnoj strani nacinila je jos dvije znacajne govorne prornjene, naime suglasnicke grupe Ij u j, i suglasnika m na kraju rijeci u n. Prva je izmedu njih starija i rasirenija, druga mlada i ogranicena uglavnom na Primorje. Obadvije su znacajne 6znake te struje prema moravskozetskoj, a osobito ona prva, jer se nalazi po krajevima, gdje se obadvije te grupe vee odavna rnijesaju.

Sve su te razlike, osim one u glasu ~, na ocigled sitne, neznatne, ali su one uza sve to vrlo cvrste i trajne, te su se odrsale kroz mnogo stoljeca, a uglavnom postoje sve i danas. Vee jedna izmedu njih u govoru ukazuje pouzdano na podrijetlo naselja, koje je nosi, a ima Ii ih i vise, lako je proucavati njegov razvitak. Za to izucavanje mogu poslufiti s jedne strane obilni pismeni spo .. rnenici sa nasega podrucja u dornacim i u stranim jezicima, koji teku od devetoga, a osobito od dvanaestoga stoljeca, a s druge strane dobru ce gradu dati i danasnji govori, koji su ocuvali, kako je vee kazano, svoje znacajke

, u vecem ili manjem opsegu sve do danasnjih dana .

. ~

~-

<., " 7. Izmedu svih tih glasova najveci je razvitak i najja~e promjene dolivio

;"fto<:;::: ... :.'":;. • glas ~. On je svojom zamjenom u glasu -i- kod savskodinarske struje otisao

':, . daleko svojim putem, na~inivsi vee na taj nacin veliku razliku prema panon~(:r:::~:,<,.' :skoj i moravskozetskoj struji, jer je on u govoru i:ist, te se stoga osobito istile

~ ...

17

.y

, , · 00.

:,:,~::/:~:' >1.,"5. I,omenutom mijelanom zemljistu tih triju struja j~vlja~u se ,

,,:",: t:,4~ It., do danas ovakve nove zamjene polotaja staroga glasa ~: Mjesto toga

:r:;~::' "pya, upravo mjesto glasova i ili e, koji su se iz njega razvil~,. prvl u ~kav>,.;~':". ·~L_" k dill _1_ I d til k koi _ k t koj struj i od pocetka

.~'<",'~ "nDJ lavs 0 marsso], rugr u e avs 0] morays oze s :.

_ \'!,,(:J •• It. nahodi se u dugim slogovima ije, u kratkirn je. ~akva. Je ~amJen.a ~

:c, .. :v\, : "':/iB 'mjeme zahvatila podrucje porijecja srednje i gornje Drine 1 ~?rnJe 1

",",,,,.,.: .' .:.:.,,.,'::: ~'e Neretve i lijevu stranu donjega dijela te rijeke. To je zem~Jlste, .~a

)fo)~,~"'{""~~;;.~:~'''.,~: ', ~:~'.' .. ' -, <' ..... '' ':,', -, , .• _ ..... ,.,. ;~~ ,::~j~ au Ie tt 'Ye~ik?j seobi pomij~Aali skra~nji izdanci spomenuh~. d;li~ "'_',"'~la. One m U IVOJent naseljavanju naravmm putem morale doprlJet .

::,,~tih laajeva i 'u'ajima IU Be izmijelale, jer su dijelovi i jedne i druge stru_Je

;:<~ili ~.a ~ tIo. To je julno zemljiste mijesanja savskodinarske s:oUJ~~

,", $)evernl)t je 0110, idje ae ta struja pomijesala S onom panonskom. 0 J

:_.,:-:~ ~raBijet te je obuhvatalo podrucje od Bosuta kroz cijelo dravsko:

~:'_"~'w."'·'··,~·~·,'7,;§::C>·:.oJr.·:.:'::!~.~': !!'"J"'~.h'~~.:I'::;)~ medurijeljc do Sutle i dalje Pokuplje i _ Prirnorje. Ovamo spata.~

r.~~~":,r~:.:\:.:>;,.=,~.,,.,-'= :Ii~~. ,atrana, _je Pomavme, gdje su zaostali ostaci i jedne i druge 0 t~

:~~.:,H~,~~,.t:- ~jelano. podru~ju savskodinarske i panonske stru}e

.. .. .... .. ..

.. ~ .. .. c ".. .... .:.

....

, .

> • -"t:- v-,

, ,

0:>,

, ,

nastale su ave nove zamjene staroga polofaja glasa jata: Izmedu Bosut a, Bida, Vuke, Dilja i Save u dugim je slogovima prevladalo i, u kratkim je {dite, djeteta}: u lijevoj donjoj Podravini od usca Drave do Mohaca i otuda do erte potegnute na Torjance, u nasoj Baranji, u dugim je slogovima gotovo pravilno i, u kratkim e (dite, deteta); u Virovitici i u njoj susjednorn selu

Turanovcu u dugim je slogovima i, u kratkim je (dite, djeteta), isto onako kao ono u srednjoj Slavoniji izmedu Bosuta i Dilja: u nekoliko hrvatskih starosjedilackih sela oko Virovitice u dugim slogovima ije, u kratkim je (dijete, djeteta), dakle kao u Podrinju i Poneretavlju; na velikom prostoru s jedne i s druge strane Zagrebacke gore i Ivancice, u istocnom Medumurju

i uz Bilo u dugim slogovima ije, u kratkim e (dijete, deteta). U savskopokupskom medurijecju, ~umberku, Pokuplju, donjem lijevom Pounju, Zagvofdu, sjevernom Primorju, sjevernim otocima i u Istri uzajamno postoje vel: dufe vremena i ikavski i ekavski likovi, u jednom dijelu prema pravilu Jakubinskoga (ispred t. d. 1. n, r, s, z), sto ipak nije potpuno izvrseno. u drugom dijelu i bez ikakvoga pravila, nego je u nekim rijecima prevladao ekavski, u drugim ikavski izgovor. Takvo je stanje mijesanoga ikavskoga, ekavskoga i jekavskoga izgovora, osobito ovoga nepravilnoga, zabiljefeno i u nasim spomenicima od 14. st. dalje i po spomenutirn krajevima i inace, Ono se javlja i svagdje tarno, gdje su ikavci dosli u susjedstvo i prema tome i u govorni dodir s jekavcima Hi s ekavcima iz moravskozetske struje, Prvo se dogodilo, a i danas se dogada, po Bosni, po Slavoniji, Hrvatskoj i ponesto po Dalmaciji, drugo u dunavskosavskom medurijecju u Srijemu i istocnoj Slavoniji, gdje su stari ikavci dotli u susjedstvo sa istocnim ekavcima. Takav izgovor polofaja staroga e ima vecina bosanskih hrvatskih pisaca iz 17. i 18. st., a osobito su takvu zamjenu zabiljefili Divkovic, Matijevic, Radnic, Grlicic, Posilovic i Margetic, neki od nj ih, pogotovu prva tri, sa vise, a neki

opet sa manje jekavskih likova. Takav se proces vr§i danas na oCigled sviju nas u kraju oko Vukovara, Vinkovaca i .zupanje, gdje stari ikavci nesvijesno primaju ekavstinu, koja prodire iz Srijerna, a opet isto tako u Slavoniji, Hrvatskoj, Dalmaciji i Bosni, gdje ikavci na isti nacin primaju jekavski izgovor od mnogobrojnijih jekavaca oko sebe.

Postoje, prema tome, dva nacina ovoga drugoga, kasnijega zamjenjivanja polozaja nekadasnjega staroga jata. Ono je iii unutarnje, da tako recerno, i vanjsko. Prvo se izvrjiilo u izmjenjivanju samoga osnovnoga glasa prve zamjene, t. j. glasa i, koji je savskodinarska struja stvorila u reflektiranju staroga e u vrijeme prve njegove promjene. Ono je, kako se vidi, ad toga ... ipo stanovitom pravilu stvaralo nov glas, koji je po fisiologijskom zakonu mogao iz njega izici. U samoj svojoj biti to je bio zarnrsen proces, koji je za svoj razvitak trebao vise vremena. Vanjsko zamjenjivanje polofaja nekadasnjega glasa e, u stvari novoga -i- glasa, mnogo je jednostavnije. Tu pod utjecajem vanjskoga cinioca, nosioca iii ekavskoga iIi jekavskoga isgovora, n~ , .:'" mjesto glasa -i- u njegov slog ulazi iIi -je- iii -e-. Taj proces prema snasr

.:",;),:<~,:'<.:' ,: vanjskoga cinioca, a slabijem polofaju ikavaca, mole hiti iii jaci iii sla?iji.

:;\:/'"':',, U prvom slucaju on na koncu obuhvati sve iii gotovo sve takve slucaJe,:e te ikavce prevede u potpune, iii malone potpune, ekavce iii jekavc~ ... Ako je vanjski utjecaj razmjerno slabiji, jer je polofaj ikavaca snasniji, onda

I'

, ,

, .

,

, ' , '

, ~ • r

19

, .

, . '\

. ..... ,

'.

, ,

, '

, ,

-: .... '.:

. : ...

. ...

. . .

':

".

... ..

. .

. .

. .

. . . . . :

. . ~.' :.. .

. . ,

, .

..

.. ...

. ... . .

. : ....

. .::. .: ....

. . : . .. . ..

, ..

.. .

. . . ...

.. . : .

.:: .........

ekavski. odnosno jekavski, izgovor uspije da zahvati sarno neke rijeci, i to obicno .iIi one, koje se cesto govore, iIi pak one, koje dolaze rijetko u govoru, iii se najposlije pri tome stvori i kakav fisiologijski zakon, kao sto je na pro

spomenuto praviIo Jakubinskoga.

..

. . . . .

. . "'.,

• . . : .. 9. Iako su aha ta nacina stvaranja nove, drugotne, zamjene staroga glasa e

po svojoj naravi razlicna, oni svejedno imaju neke zajednicke iIi harem dodirne to~ke. U prvom redu i kod jednoga i kod drugoga radi se 0 zamjenjivanju one prve zamjene glasa e, koju je savskodinarska struja nacinila, kada je mijenjala taj stari samoglasnik, stvorivsi mjesto njega glas i .. Do toga sekundarnoga zamjenjivanja doslo je i u jednom i u drugom slucaju

.. sarno tamo, gdje je nastalo mijesanje struja, a po tome i mijesanje raslicnih

. ..... izgovora prve zamjene glasa e. Gdje nije hila mijesanja struja, gdje su one

...... . ostajale cjelovite i ,iste, nema ni traga tome sekundarnom stvaranju nove

zamjene. Svagdje je na takvom zernljistu ostalo iii cisto i iii cisto 'e~ vel:.

.. . prema podrijetlu struje. Iz toga se vidi, da je tome drugotnome stvaranju

... .... . novoga izgovora polozaja nekadasnjega e uzrok lefao upravo u tom mije-

.... sanju spomenutih triju '. struja, zapravo u mijesanju dvaju . izgovora toga

.... ..... staroga samoglasnika, ikavskom i ekavskom. Postojanje tih glasova -i- i -e-

.... ... u istim slogovima istih r ijeci na istome t1u izazvalo je, kako se vidi, potrebu,

.. ' ..• da se ta pojava na koji govorni nacin ukloni. To se moglo izvrsiti iIi ma.':w.~;,

... . . kakvim izjednacivanjem tih glasova, iii pak nastojanjem, da se oba glasa"@i;

. ;, upotrebljuju u jednakom razmjeru, sto je vise rnoguce, U svakom 'slucaju

.. ..... uzrok je pri tome bio sasvim spoljasnji, jer se osjecala vidna razlika izmed,u

.. -: ... oba ta glasa. Kada je pak pocelo govorno izjednacivanje njihovo, te se glas ..: -i- stao pribliiavati glasu -e- i obratno, tada je mogao poceti djelovati i

..••. . fisiologijski zakon stvaranja novih glasova u ustima. Trebalo je naime na

.:.'.'. zgodan nacin zadovoljiti zelju, da se dode do njihova izjednacenja, te je

..•. psihicko djelovanje prethodilo pri tome fisiologijskom, sto je naravan put

<; • kod stvaranja fisiologijske radnje.

. ... Cijeli je taj proces izjednacivanja ikavskoga i ekavskoga izgovora morao

.... ,... trajati duze vremena, u najrnanju ruku po nekoliko stoljeca. On je zapoceo,

. :. .. jamacno, ubrzo iza toga, kako su struje stvorile svoje tipicne zamjene, kojima

:.. je podloga nacinjena mozda jos prije seobe. Velika promjena tih glasova u

. . . ... ...je- i -ije- u Podrinju i Poneretavlju zabiljezena je pouzdano u pocetku

..• ::::. 14. st. Svakako je ona bila dovrsena vee i nesto vremena prijetoga, nekako

••. u drugoj poli 13. st. Za ostale slicne promjene vidjet ce se, da su bile gotove

:::... joi kasnije, a za onu u Baranji moze se reci, da je taj proces mijenjanja : ..... ;.,.... ikavskoga i ekavskoga izgovora u jedan zajednicki jos i danas u toku. Vel:.

:: .. :". je kazano, da je takav razvitak stvaranja novoga, sekundarnoga zamjenji-

::.: ... : vanja pololaja staroga e zamrsen i da je stoga sporiji od onoga drugoga

;~.<;.:.:';' na~in., pri kojemu Be jedan od izgovora zamjenjuje jednostavno s drugim. :,;c,.::. Kod onoga prvoga razvitka, u kojem se ide za izjednacivanjem dvaju izgo.;:·.iF:·::~.· .. ; vora, sudjeluju dvije strane, i svaka od njih nastoji, da nadvlada njen refleks.

;·;A~1(',~U.:i:: la ta dva naatojanja na koncu dolazi do zajednickoga posljetka, koji mora ::;.;:;··X·t(k.,. ·biti upravo rezultanta dviju komponenata. Dok se do toga prispije,. t!eba 'j·))f:;·:,c\,/:··:·· .. ·.pt(Jteei mnogo vremcna, te au stoga i ti procesidugotrajni. Kako Je vee

. .

. .. ..

~ .

. .. .. .. .

...... . ..

· .... : ..... ~ .. -: .: : : : -:. ... .

. .~.. . .... :.: .....

. .. ~:.;. :.: :::.:.: :. :.-: ~..

.:.:,;'{,:.(';i,-"\.,:\ .... . ..

~ .

...............

.. .c: .. :. .>: '.~~.:.:.::.::... . e;

... .. . ..

. . . ... .... .. .: !: .... :.. .:. . .: .. : .

....... ... .

. . . :;.... P:. . . ...

· <~./: .

. :... . .. . . ... .

:i '.

· . .: .. :

...... . .

.. . .. :.:. .

,.. ... ..; :::... . .

. .. .

.... ". . ....

napom~?uto, u tome se taj prvi nacin stvaranja sekundarne samie

kadasnji e glas razlikuje od onoga drugoga po kOJ·emu se Id J t~e lad ne-

oba · d d .. d·" 1 e za im, a se

izgovora ove U U je nak razmjer u govo T' . .

u pograni~nim krajevima ikavskoga i jekavsk~;~ i a~k::stroces vr§l I danas

moz~ .lako prom~trati i prosudivati. Vidi se u prvom redu, dO:~ t~OV~~~~s t~e:e ~esvIJeSn?, kao I kod on~a prvog~ naCina, ali da se mole vriiti Pi svi i esn: ~ znalacki, U prvom slucaju sam taj razvitak mole potrajati i duJe vre~ena

jer ~ova zamJe?:a ne z~h~a~~ ?ajednom mnogo .-rijeci, nego prodire u · edn~ po jednu od n]l~ os~aJaJucl .Je polako i nesigurno. Svijesno se tai Jroces

raZVIJa~ kada nosilac jednoga lzgovora prima hotice ad volje d · ~ P h 1.

d'" bil ko ii ,. rug). jer oce

. a ga l?rISV?Jl lOS ojih razloga. U tom je slucaju cijeli taj razvitak k t k

jer se lZV:§l .~~:Z01 najvise u jednom narastaju. Nesvijesni je nacin dakak t

mnogo ~~lcnlJ~ 1 naravniji, i njime su nastali mnogi rnijesan] govori. 'Takv: ~ su podTlJetla lkavskoekavski dijalekti u Pokupl]u Pounju ZagvoXd · p~

mor .. d· c ' t Z U 1 rl~

JU I svu a l~a ~ u. ~ravskos~vskom i dunavskosavskom medurijecju, a

~ tu. grupu spa~aJu I SVI •• ~k~vsko-Jekavski govori u Bosni, Hercegovini, Crnoj Ort:. H:.vatsk?J1 SIa~~nlJl 1 ponesto u Dalmaciji, a zatim i ekavskojekavski

m~J_1Jl dlJal~kh.u SrblJ~ ?a gramci ekavaca i jekavaca oko Kraljeva i Valjeva. SVI]es.no pn~aJu d~ug? izgovor staroga e glasa ikolovani i njima slicni ljudi . po SVlm nasim kraJevlma .

. . ... .. Kod s,:i~ tih proces~ r.~zvij~nja nove zamjene staroga e glasa, osim kod

~v~g: svijesnoga zarnJenJlvanJa, posljedak toga cijeloga djelovanja zavisi

.. '.:,:. ~ a. 0, u prvom re~u od snage svake izmedu stranaka, koje pri tome su~

· djeluju, :Ako su o~~ jednako otprilike jake iii se barem ne razlikuju u tome

... =:'. , mn.ogo, lz~edu njih nastan~ naJpriJe zajednicko govorno saosjecanje, pa

'.if • ~a~lm uzaJamno. govo~no utjecanJe, IZ kojega onda na kODCU izilazi jedan

., .• , <'c. .. Isb rezulta~. ~aJ po~lJedak mor~ u tom slucaju obuhvatiti obje strane, jer

':';i~»>' dVIJ.U komponenata .~ste .tIl harem vrlo slicne snage. Novina je pri tome iIi

,':<:.":.'>. -no.vl . kakav !l~s: ~OJI obJe strane prihvacaju kao 8VOj, iii je svaka ad strana

;.)~;';:~.:.<.:; pru~l1l~ znacaJn~ lzgovor st.aroga e glasa od druge kao svoj vlastiti raspo-

.<}_:/;;~: ... :.: ~edlvsl ga razmJerno u svoJem govoru. Valja naglasiti, da se i kod jednoga

;,:rt·f;<~·:'· . 1 ~od drugoga od tih razvita~a radi 0 tome~ da se to djelovanje proteze na obJ~ strane, pa da. se one obJe u tome rezultatu ujedinjuju pre§avsi na isti novi refleks staroga glasa e.

t ~'. Sasvi~ je drugaciji posljedak toga razvijanja, ako je jedna od strana slab~Ja . nego druga. ~ u ta~ slucaju postoji govorno utjecanje, ali ono nije Zamjenlto, :r:ego ga lzvrsuJe sarno· ona snainija strana. Stoga ona ad one druge. n~ prtma. pri tome nista, iii vrlo malo, nego sarno daje, a ta druga preuzlmlJe ad DJe,. sve dok taj utjecaj u svojoj punoj snazi djeluje. Rezultat toga g~von:o?a utJ.e~anja moze hiti ili potpun, ako &naga jace strane ostane stalna I u lsttm pnhkama, iIi d j elomican, ako ona nakon stanavita vremena ':j·;tfi1:7"fljti';:!;. popu~ti: iIi se prilike inace izmijene. Valja pretpostaviti, da je onaj prvi

\~:{~i'i,i·":},. slucaJ Jed~akih snag~ i prilika morao postojati svugdje tama, gdje je prema J;~i· prvotnom tkavskom 1 ekavskom izgovoru nekadaJnjega e, koji su nosile po

· . . . .... ..

. .::.... ."

: .

.. : .. .. . .

, .. '. .. :.: .. .'. .~.

...... :. . .. .:

.. :.

· . ..:. . ..

. . .

. .. :.

., .

. . ~ ; .. .

..... . .

.... ~ .. : ... ~.····7· .. ·:·:-t: .. : ... :

.... :.... . .

;? ... ', ; .. >. . ..

: ... :. .

... :": ...

. .

. . ..

.... . . .

· . . ..

... ..

.. ... .. ..

. . .. : ...

e , •• •

· .

.....

. . : ...

.. . ... .

:.... .. .

.;.

», •• •

.: .

..... . ..

:. . ,

· .:...... . ..

. . .. ~ -. : . . . :... ~.. .

· .. :

,

· ..

· . .

, . .

...

:. .

..

. .

21

. ..

... . . ..

. .

...

. .....

.. .... .

. .

. .

..

. ...

: .

.. .... .

. ... . .. ..

.... .

. . . .

. ...

... . .... < ... . .

. . .. . : .

.. .. . .. .... ... . ~

... ..:... ..

. : . ..... ..

. . .. : .

.. . .

...

..

• .<4.: . . ..

.. . ...

. .

. .. ,.

.. .

~.

' .

....

.

, .

- .-:-~.-..: ~ - .,.

. .

... . .' -' .

. '.

. .

. .. ..

, · zajednicka objema grupama. To

dvii raztilne struje, nastala novap zdan:'J:nai Poneretavlju u Slavoniji izmedu

vIJe dni donjem 0 rtnJu ' · d - d

dogodilo u sre DJem I ". d c'u u Hrvatskoj S je ne 1 s ruge

'Bseosuta i Dilja i na vir~vlhck~~ ~o rkuo JBila i u Baranji. Takve su prilike

b ~k re I IvanL;lce I 0 :td P II ..

strane Zagre at; e go · Iii evom Pounju, Zagvoz u, rimorju

'bile i u Pokuplju, Zum~e~ku'k dO~Jemtvortli zaj ednicki ikavskoekavski govor.

· di ikavcr 1 e aver S di t di

i u Istri, g je. suo , to iao ie a '] danas ga ima, svag Je amo, g ~e

.Nejednaki odno§aJ snaga pos 'l~ · kJ ' e iii U njih i danas prelaze. Takvo je

t • , sli u ekavce 1 I Je ave , · B 'III ...

'su ikavci vee pore b inih ri adnika savskodinarske struje _.~ .osnl~

·stanje kod oDlh mnogo r~J. v P P d ~ m dij elu izmedu rijeka Drine 1

~ I tocnom 1 juznom sre nje

osobito u njenu 1.5 'd .. ke koji su sacuvali ostale stare go-

I k Jega toka te ruge rrje , v • iih

Bosne 1 0 0 gorn II' 1- menom pod utj ecajern snazmji su-

e'k t struje a 1 su s vre, v r · S

vorne, z~a aj e e . 'I" t · · ekavski izgovor Hi potpuno Hi su ~drza 1 JO

'sjed~lh, ~ek~vac.a, pr~~1 1 ta!a'a Isti se razvitak izvrsio i kod onih ~~ogo-

manje 111 vIle ikavs 1 • o~ a k" t ih adnih ekavaca u. Slavoniji oko

bill ih t ih ikavaca 1 isto ta 0 s an zap insk 1

.' .. ,. rOJDt s an 1 disk akracknm daruvarskom, voCtns OID, S a-

· ... '... V k poieskom novogra IS om, p ~, · H killik

.... . u e, U • "" ' h' "korn novskorn kraju, zabm u rvats OJ 0 0

· . .

.. '

· .

.. ~osta~nlce'd' u lC~. • Sv;gdje su tu doseljeni jekavci govorno dJelovah na j~ ..

.' . . 1 ovdje on Je po rei. I l"'Yt V' je spomenuto takvn .... '~

.: .:.' ... .. . 'starosjedioce ikavce iIi ekavce vee prerna zem JISkU, Iloekca Vukovara Vinko-

. • - Ilk k ta oga govora 0 0, '

.:. .. utjecanje na grantCl ,~ avs ?ga sr.. . . 1 N · oslii e takav je proces

. ,. i tupanJ" e u kOJI prodtre ekavski IZ Srijema. aJP J d It.. l!"

... ,. vaca, · ~ T k dravskosavskom me urlJe~Ju

... izvrsen i u starije vrjjerne, prrje ura a, U • ~ · nske

....... c··· • medu Bosuta i Sutle medu ikavcima savskodlnarske 1 eka~Clm~ pa~oo.

... ... lZ It • d lazeci se u vecem 1 snaznlJem

' ... .: struje gdje su manji skupovi je ne gru~e, na · v ti To se

'.: .: : ::naselj~ druge, podlijegali p,oslije stanovlt~ vr~me?a Jac~m : !f;:t~' ikavski

: .... '.: dogodilo osobito u Podravini oko Valpova I Miholjca. gdje sd d J · st

''".: . : . dii elovi resli u jace ekavce, ali su oni svejedno zadrfali sve o. anas ,I ~e' 0

, •. . . st~rih ik~vskih likova, te su ih, Ito vise, naturil~ i svotim. ekavskirn susJ~du~a,

:.. ':. . Isto · e tako 5 druge strane bilo u to vri j erne t - prelaze~ J a e~a v~c~ U I a ~ ce,

.' .: j "exkom kraju gdj e J' e ekavske toponomashke bilo jOS· U ,15, st.

.: :... na pT. U poz. ~ , ..

. . ~

... '.:,:: .. "11. Sve su to prelazenjana drugi govor pod ~tjecaje~, snazni_j.e go,,:o:ne

, .. : .•.... ~ .. .strane, kod koje je djelovanje bilo staIn.?, a postojale s~ ,cIJel0 vnJe.~e ,I l~e

.... ;: .... >:.... . prl'll"ke U Bosni na zemlJ·istu oko 2epca, u Hercegovlnl U Jablanlct. 1 o. ~

. . . .,. .. "+I k lilk d start

: .. ;.: :" , : :.~.. P dIe · GOTl" nalaze se izgovori glasa e u ta vom 1 U, a Je

...... <:- .": .. > 0 gorlce u rnoJ ( Z ell

:.: .. ,';.: .. ',<: ref leks -i- ostao u kratkim, a novi -ije- da je prodro u duge slo~ove u. ep

·r<;·::/:,;:··::>~ 'j kod muslimana u Jablanici), a obratno da je -i-. o~talo u dug~~, a -Je~ v da ~F.:::.·:': ;:'.':.:.;:>'. : : je prodrlo u kratke slogove (u Podgorici i u o~O~lnl). 8. U stvan J e . to S~lca~

;'.:::;~)r;;.· .. ·::··. ..pro~es, a nast~o ~e ~am~cno tako, i.to s~ t~. starl ,1kavcl pod go~~r~: :~elo a \:Y';,"~.':::_: .. ~,'J.;' .. .·v&r1Jem oko!nth. Jaklh Jeka~aca pnma~l DJ thov lzgov~r g~asa e tafo ;~/~;·~'nr.'rf.\,·.'~.:',·:: .. ,pofeli preuzlmab, ~~o ~e taJ . proces vr§lo na spomen~tx naCln, postepeno,. tom ~'::\::';,;, .. \ .. '~<::'<:,::;. IU .tali zamjenJlvatt nOVlm refleksom sarno po Jedan slog, pa su u

:·\:;3:.:~~·:::··:;· 'i:-,,:··':·,. :,;... ... . .

Yi}:·:~;.;}\~'~:."?::(.·~:»'.:>;:·.,.f. ·'detar ibidem 5,....91· Ivlit ibidem ·132 •.. ..; ,.: ..... : .: ...

~,f~:~{:}~(::rY:(~:{(;;, :.< .'. . .' · ..~. . .. ~. :.. .. :. >:': .. ' .. , :".::' ... :. :~:.. . ...

',' ,', .. , '.,.'.-. .. ,.'.., , ,t Reletar Dc·r itokavlIchc Dlalekt 79--83~. .. . . . . ..

· .

· .

,

..... ~ .' .

. . .

,. .

,

.. : .' .. :

· ' .. :-'.

. : .

. .. '.

. '. .. .: ...

,II,

. ."

. .

, .

. .... ..

dospjeli gotovo do potpunoga prijelaza. Ostalo je da se izvrsi isH razvitalc: . i u drugom slogu, ali do toga ti govori nisu joA stigH. U zapadnoj Slavoniji u kotaru novskom i pakrackom isti je proces doveden i dalje, Na to su zemljiste doselili u prvim deseticama 18. st. mnogobrojni kajkavski ekavci od Cabra, Gerova i Broda na Kupi, i tu su dosli u susjedstvo sa srpskim . jekavcima, koji su na tom tlu hili isto tako doseljenici. Srnjestaj tih goranskih ekavaca bio je takav, da su jekavci 'na njih mogli djelovati i pojedinacki od sela do sela, a opet i skupno, jer je opcena govorna struja u cijelom tome

.kraju bila jekavska. Prema tome jekavei su bili snafnija strana, koja je vrsila .utjecaj, a goranski su mu ekavci podlijegali, Sam se taj proces vrfio od druge pole 19. st., a traje u svojem posljednjem dijelu i danas, te se mofe pratiti u svojem razvitku u tancine. I na tom je zemljistu zamjenjivanje -staroga e mjesto glasa -e- novim jekavskim refleksom zapocelo najprije u kratkim .slogovima (djeteta, pjevati), a dugi je slog cuvao svoj stari -e-. Poslije toga

.stalo je i -ije- polako prodirati u duge slogove. Resetar je U prvim godinama 20. st. prolazel:i kroz ta sela uhvatio upravo pocetak i toga drugoga dijela procesa, te j e u nekim selima toga kraj a zabilj elio i likove na pr. dete ·i -dijete." Danas- su i posljednji stepeni toga razvitka u zavrsavanju, pa su neka

~

.sela gotovo vee pojekavljena, a neka cuvaju jos nesto od svoje stare ekavstine,

Iz toga zapadnoslavonskoga procesa mogu$e ievuci ovi zakljucci: Prelasenje na jekavstinu izazvao je snazniji utjecaj susjednih jekavaca; ono se vrsiln ,postepeno u prostoru od sela do sela, pa su prvo podlijegala najblifa, a zatim

.sve dalja i dalja naselja, a isto tako i u vrernenu, te je proces zapoceo narastaj iz godina oko 1840, a onda su ga nastavila dalja koljena, koja su ga dovela do danasnjega zavrsnoga stanja; razvitak je tekao tako, da je novi refleks prvo obuhvatao jedan slog, a onda kasnije i drugi. Aka se uporede

u svom govoru ona zeml j ista u Bosni oko Zepca i u J ablanici, pa ono u muslimana u podgorickom kraju i ovo u zapadnoj Slavoniji, vidi se, da su 'ona jednaka toliko, koliko su jekavstine razvili, a to znaci u zahvatanju jednoga sloga, bilo dugoga hilo kratkoga. Nerna prema tome sumnje, da su .. .';.,... 'svi ti govori jednakoga postanja, da su i oni u Bosni i onaj u Crnoj Gori

.nastali pod utjecajem snafnih okolnih jekavaca, kao ito se tako razvio i onaj 'u zapadnoj Slavoniji. sto je danas kod toga posljednjega jekavski izgovor . :,' .: <;',> ~prodro i u drugi slog, te je pojekavljenje u njemu gotovo potpuno, iii je na .... :,..' putu da to uskoro postane, razlog je u tome, sto su i u daljnjem razvitku ·:postojale neprestano iste prilike, te je i utjecanje jekavaca- bilo uvijek stalno,

.:., ... :: .-: . Ono je u stvari i porasIo, jer su ona goranska sela, koja su vee postala je-

=,kavska, svojom govornom snagom djelovala na ostala daljnja ekavska na:selja, i to iamacno jos. s ve¢im uspjehom, nego sto su to mogla osnovna . . :srpska sela. U spomenutom bosanskom, hercegovackom i· crnogorskom . polujekavskom govoru povoljne su prilike fa daljnje pojekavljivanje svakako

: ... ,.:... pre~tale zbog nama danas nepoznatoga razloga, koji je mogao hiti iii' unu--

1aI:nji iIi vanjski, a mozda je bio i jednoga i drugoga znacaja.

... , .... Kod toga drugQga zamjenjivanja, gdje mjesto onoga prvoga osnovn~p

",::;r:::.<;:.:;::'~·'-i· 'r.efieksa iii -i- iii -e- dolazi novi iz sU5jednoga govora, mogu, prema tome,

\~' <·~:.:~·':;:>t::~·: ... / .. :. ;,: .>.: ~- .

• Ibidem 86.

. ..

~ ~

... :< : .. == ;- ~ '/ .. : ~".,.' 'I .. . . .

i~lrr~{;:~,,:::"~':,::~.·:: ,~-' ... : ·.u'.'.: '. :.. ..

'v·. i. ."1.*,::"!:'"r .. , ... ~, .. , ...." . . . . .. . , .. . . .

~~::·i?'~i.~:~,:·;~+·tL< :,. ~:. ~."'~~:>~<.~... ,.: .. :,.. . ... ,. :. . .... ..:.

~.'. :~.~-,:",::- .. /. ,,,.. , .... , .... . . .. . ,

Y;'··:'.~~a&~t~s~:\~<~·:~~:.· ': .. ~. " <.:: >_-'.; ~ : .. :. .. .. . . .

r. .. :<:":I;"!--.'%."*~ :. ~~~ .. :: n .. '::"'::~: .. , .. " .... • . • . . ... .

t::~;:tr:~:5fi~·~~?:(\;~·~.:~~'·~)_~ .. : -:".~.~;,: .. ::.~; :. ~' : '::~. :.: ~ . .. .. . ~

....... .:-_:- -:: .. -= " .. :%~~!t¥- ' ".', .r.·.. .. . .. I' .. • .,

... ., :

~ -: .. .

.. ~:I .;:.

.. , :

-,

. , ..

. .:

/ ..

.' .....

. . .. ..

• i ~.. •. •

. I.:,· ..

. .

,

... , ....

:\i ,; ::

.... .

...

..

·23

'.

.. '

Sill

'"E'

",

I ......

. ..',

, .

'. ~

, '

. . : ..

...

"

riastati ovi sIucajevi: Obadva se govora. ikavski i ekavski, sliju u jedan, u kojem se onda nalazi i ikavs~i i ekavski izgovor. u stan~v.itom. razmjer?; to se dogodilo na zemljistu, ?"dje ~u ob.a go~ora bIla. ~tpflhk.~ Jednak~ . ~aka, Ikavski 8U i ekavski gOVOTt razlicne jakosti, te slabiji podlijeze snaamjemu

i preuzimlje od njega postepeno njegov izgovor, dok ga ne poprimi sasvim, Ako je snafniji govor jekavski, mogu nastati tri slucaja: Slabiji ikavski ili ekavski prelazi u jekavski postepeno i u dugim i u kratkim slogovima bez ikakve iii bar bez vece pravilnosti pri tome. Takvo je prelafenje izvrseno u mnogim krajevima. lkavci iIi ekavci preuzimaju jekavski izgovor samo u jednom slogu, kratkom iIi dugom i ostaju pri tome. Ikavci iIi ekavci pri ... maju jekavski izgovor najprije u kratkom, a zatim i u dugom slogu iIi

obratno i nakon toga postaju potpuno jekavci. :,

, . ,

12. Kako se vidi, na starom podrucju savskodinarske struje i II njenim pogranicnim krajevima hilo je od vremena doseljenja pa do danas mnogo promjene u zamjenjivanju staroga glasa e. Ono prvo reflektiranje, koje je u starini dalo gIas -i-, bilo je jednostavno, ali je ovo drugo, kasnije, razvivft se u drugim prilikama i zhog drugoga uzroka, poslo razlicitim putovima i dalo je drugacije posljetke. Moje se ustvrditi, da je to novo iIi kasnije za ... mjenjivanje prvoga iii osnovnoga refleksa -i- izvrseno ipak sarno tamo, gdje

je savskodinarska struja dosla u dodir, zapravo u mijesanje, iIi s panonskornz., iii s moravskozetskomstrujom, Ili, drugacije receno, gdje su se na jednom";'l; tlu DaSH prvi refleksi staroga jata, glasovi -i- i -e-. Pravi je uzrok tome drugom zamjenjivanju mogao biti, prema tome, u govornom djelovanju na istom zemljistu, koje su vrsila dva razlicna naselja iii dva drugacija govora

S osnovnom razlikom u refleksu staroga glasa e.

Nastaje pitanje, kojim je putem tekao razvitak novih, sekundarnih zamjena, Ito su iziSle kao unutarnji posljedak iz uzajamnoga utjecanja starih, prvih refleksa -i- i -e- glasa. Kako je vee receno, iz toga su zamjenitoga djelovanja ikavskoga i ekavskoga izgovora, koji su do 9, st. jamacno vee hili potpuno stvoreni, u kasnijim stoljecima nastale nove zamjene: je, ije: je, i; e, ije :i e, i. Valja odmah jos jednom utvrditi, da su te drugotne zamjene prvih

,~' . '.> .. ". refleksa staroga e nastale sarno tamo, gdje se pouzdano mose dokazati, da je

. . ' '. "

.... ... od vremena velike seohe postojalo rnijesanje dviju ekavskih i one srednje

• ..' r • '; " ..' ..

. : .. ' .. '.: :>. ikavske savskodinarske struje, U cistim ikavskim iIi ekavskim krajevima te

.':': ... :.~ .... :' aekundarne zamjene nisu nastajale. Koliko ih u njima danas ima, one su

unesene kasnijim seobama sa tla, gdje su prvotno stvarane. Opceno se mofe reci, da toga ponovnoga reflektiranja staroga polofaja glasa e nije hila nL na cjelovitom podrucju panonske struje Sutli i Kupi na zapad i Kupi i Istri na sjever, zatim na cistom nekadanjem ikavskom tIu izmedu donje Drine, Savet Gvozda, mora, Neretve, vrela Bosne, gornje Krivaje i Drinace i u dunavskosavskom srednjem i zapadnom medurijecju, a nije ga hilo ni na aemljiitu jednovite moravskozetske struje izmedu Dunava, Save, donje Drine, Timoka do julne njene granice. Nema stoga sumnje, da je i to sekundarnc, ponovno zamjenjivanje staroga polofaja nekadasnjega ~ izazvalo postojanje

\1.::.>:;:-(' :.: .. :;:;.,;,.;;-:;~:::.~ .c1vaj~ iz,ovora nj.e,ovih na istom tlu. ,

,,"

" .:.... "

. ,

.' .

· .. ,'

. .'

..... . ...

'-

. . ,

.. " .

· ....... "

, .

. ... ~:

· . ',. . .

• • I ..

· , .

· ... ' .

... . "

· ..... .

..

· ' .

. ., '.'

..

· . .

. -

. . .

,

..

.~.. " .

.. 'I ' ••

.. .. .. '.' .

· . .

. . .... . ,.

· " .

· " .

, .

.. ,'. .

""' "

, .

. . . . "

I"

...

.. , :.. . ..

W:'.:-: ...... .

.' .

o mijesanju spomenutih triju strui a koi · •

vora staroga e, na njihovim pograni~nim J:dsu ~~sde ta ~va razli~na izgo-

se, da je ono nastalo sasvim naravno. p rU~J~ma vee Je govoreno. Vidi seobe morali do njega dovesti 0 ' .Jc;. s~ pravcl .. kr~tanja u vrijeme velike

ce govoreno vise u toku ovoga ;aspr:~{~ l~lmr:emIJIShma toga mijeianja hit reci, da se postojanja zajednickih podJa~~a. d ~. ovom ,se mje~tu mofe opcenn polozajima mogu dokazati i utvrdit' ru Ja b v~J~ str~Ja ~a tim pograni~nim

13 d l i · 1 mnogo rojmm prsamm snr , · d

~ st. a je, a 1 danasnji govor da i bil d k pomenlClma 0

k · I • Je 0 1 no 0 azne grade z t I kith

rajeva spomenlCl su pisani uglavnom lati ki · ik . a o. z ne 1

obilje isprava u cistorn narodnom govoru I~~ Imc jezr omi II dru~ih pak ima

U tom pogledu maze se proucavati /:.' rna em na t u,t 0 kojem se radio

sa~ja s~~skodinarske i moravskozets~evest~~eto::O!~~l~~~:lto p:d~uc!e mij~ ... Dnne, ltJe,:e strane Neretve i njihova porijeeja, OtuJa ~ sre nje 1 • gornje

u narodnom dobrom J. eziku s tipicnim Y ik a mnogo isprava

iih znacaj ama govora svo k ~ I

~~l se pouzdano moze utvrditi, koliko se duboko u or. ga r~Ja: ~

Jijevom Po~~retavlju prostirao ikavski izgovor savskodi~ar:fee~tr:ied~ln,u k 1 se o~ tu ~1 J esao s, govorom moravskozetske grupe, V rlo oucnu a 0 ~r~~cavanJ~ t~ga plta~ja daje osobito dubrovacka knjizevn~st koj:r:d: za J eZI u pruza J asnu shku borbe staroga ikavsko. ' vom n j egove okoline s novim jekavskim refleksom. ga Izgovora toga grada i

',' ..

," " .

.... '.

'>: •. , •

:.- '. "

<

, ",

, ,

· ,' ..

.. . ....

. ''''.

~ . .

I -, ..

: ~ ~ ... ~. ~~" . .

... of' •

l' ~ .... , '.~.,

~ . .: .'

l"", ~ "

.: ''''-''F,I:':'

, "

, ..

· .,

.....

· <.

««, ..'

. .:

, .

, . ,

~ '.

, .

'.

, .

. .

, ,

.. '"

,

- .... ''''..,'' ..

. ,

T •

-

-)' ..

· ," ..

· .,.,.

"' ..... - ...

. . .

· , .

: ...

. . .

. ,,(

. ,

~ , .

-,' .

. .'

. '"

',.

. . ', ..

: ':. '\.:' ." .: '.,' ~

'';:. "

.... =---:.' ..

. . ','.. .

- ~ .:..... '>, ..

... '" ...

.... ' ..

c: ,' ....

· . .: .

25

.... ','

"

. " .

.. ' ..

... "

. .. ' .

. . ,

. .

. ,

. " .. '"

rf'

4:'

.'

' .. = . . 'Ii

-...--.......---- .. -

.'

. ":-'

, . . ,

,.

.. ,

= . .

. . . '.. .

....

... ..;, .

.. .

· .

. ,.

· . '.

· ... ,' .~ , ..

· ..

· ....

· ,

. ... .

· .

. . .

. " .

. .

. . ...

· . .

", .

. .

,

.. , ..

. .

'" ...

. ',. "

~. .

.. . .. '" .

. .

,

. " ': .

.1 '. •

, . ,

, , .

'. "

. .

. . ,

.. ": ','

. , .

· .... . ..

. ,

· . : ...

. . . .:.;, .

· .

· ..

.. .

.. .

.. .

.: .

. : " ,.' :.....: '. .

. ,',.. . .

. '" '"

., .

. ,_. . .

. '.'

.. ,

. , ,

. ...

, , .

,'.. .

• ~. I .. :- •

. " :- .

." .. . -

doseIjavanja srpskoga naselja iz ._istocnih krajeva. Novo su stanovniitvo ~ini-H u prvom redu plernick] rodovi, a s njima su dolazili i njihovi ratari i pastiri. .. Stara plemena na tom zemljistu i danas cuvaju predaju 0 tome, kako au im

preci doselili na to tlo iz spomenutih isto~nijih krajeva. ,

~

Savskodinarska struja na to je zemljiste donijela, dakako, svoj govor, koji 'je U onom prvom osnovnom refJektiranju glasa e dao ikavski izgovor. Likova is torn ikavskom zamjenom Resetar je u ··Crnoj Gori utvrdio i u danainje

vrijeme, iako je na njemu vee odavna izvrieno pojekavIjivanje.u Ipak hi 'se i ti danasnji ostaci toga staroga izgovora mogli uzeti kao dokaz, da je -tu 'postojaln i naselje ,savskodinarske struje, koje ga je nosilo.

.':- " .

;

, .

. '

- .. ,

. . . .

14'. Kako se iz svega toga vidi, na tom zemljiJtu u porijecju Pive, Tare, ,Morace, Zete, Kotora i susjednih krajeva prema Neretvi sastale BU se odmah .. · 'po dose1jenju dvije struje: savskodinarska i moravskozetska, svaka sa svojom

pddlogom za reflektiranje glasa e, iz kojih su se razvile ~amjene -i- i -e .. , 'Oba ta izgovora stala su postojati jedan pored drugoga nosen! i ~uvani od ·svojih struja. Ikavski izmedu njih bit ce da se govorio, kako je vee receno, 'vise na zapadu, sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku, a ekavski na istoku

·i 'jtigu toga podrucja, Na sredini njegovoj mora da se naslo zemljiJte,. gdje su se sastala oba naselja u jednakoj jakosti,te je tu pocelo prvo pravilno "govorno utjecanje jednoga i drugoga govora. Tada je na tom srediinjem

t1u nastalo jezgro stvaranja zajednicke nove zamjene polozaja staroga glasa ·e, koje je moralo kao posljedak toga uzajamnoga govornoga djelavanja izici 'kao rezultanta i ikavskoga i ekavskoga izgovora. Neprestanim doseljavanjem ekavaca iz istocnijih krajeva od Lima, Ibra i Moravice, koji su useljavali "j u cistije ikavsko naselje u zapadnijem i sjevernijem dijelu toga podrucja, ·sirilo se ono jezgro, iIi su se stvarala na taj nacin nova manja jezgra zamje-

' . nitoga govornoga utjecanja. To se dogadalo osobito od konca 12. st., otkad je

. '... 'Stefan Nemanja cvrsto zavladao na tom zemljistu. Moze se uzeti, da se

: 'moravskozetska struja u toku 13. st. vee moogo gusce nastanila i po svim

. ..:. ~~-stalim krajevima toga podrucja, te se ono sredisnje jezgro rasteglo i dalje

. .. .na druge strane doprijevs] i na zapad i na sjever u nekada cistije ikavske

. .... "·krajeve. Stoga je u tom zajednickom govornom utjecanju ikavaca i ekavaca

. .. -na tom tIu trinaesto stoljece hilo osobito vafno, jer su se u njemu mogli

,. .. .. stvoriti unutarnji fisiologijski uvjeti, na osnovi kojih su se iz ikavskoga i

:. "<: .. :.. 'e~avskoga izgovora staroga e razvile nove zajednicke zamjene -je- i .. ije- . ... . ~.. Vee je spomenuto, da su one zabiIjeiene u nasim ispravama tridesetih godina ~'~' .. ,.::;.. . )4. st., prva, koliko se zna, upravo 1332., i to u gornjem Podrinju.» Od t~ga

-.~."; .... .: _. ·vremena taj se jekavski izgovor javlja u 14. st. sve cesce, a ·onda u 15. Jol ,::< ... .. .. /_. ··obilnije. Nove su se zamjene mogle roditi u spomenutom jezgr.u ~li ? vile .\:.-.:,:~: .: ;:,.. .njih manjih, ali su se radale dufe -vremena i postepeno. Tako Je. 1 njihovo

. :,~<".'::.. .. "airenje vrseno od tog jezgra dalje na sve strane opet postupnim putem,

.. ~:.~:;>,>. : <zahvatajuCi cijelo zemljiste, na kojem su uporedo iivjele obje stru~e~ Tu su ; . .-~);-:.< .. :.< .. :~. tada mogla nastati dva nacina napredovanja novih zamj~na:. lit su one ;;;·:;i::';;~.?·:.'_>'· /postajale zbog unutarnjih razloga fisiologijskim putem kao zaJednlcka potreba

... . .. , .... .".~. . .

. ,., , . ... . , .

::.:.,: .. .:-.~... ,.:' . .; .. :.-:,. .;" ....

·;ii;;F~L~<»':,.·,>.:·-· ... 14 Re§etar ibidem 71 IS Miklosic, Monumenta serbica· 101. 103.'

'j(.~: _;.:<.~. ' .. ' >. :: ..... ,.: .:. : :.- ... >: .:' •

}f:~.f;i~;};:r;·'!~:::~:'&;/··)· :::. : .. : .:,' . '

, ·F :::. :i( ,:::,);~: (i .::-:: ~.: ... .. '.:. .. .

<\ >.>,::.:::.,;>~ .. ~. ~:. ~.:>.:.~.'.:',. ' .. '. .• ...

' .. ;.:.':.:;." ..... ,.'. :< .. ;~ ...... ~ . .. , ..

. " .

-e.

. .

. ..

. .

.. .

" '" '.

..

.. .

;- :

=,

',' .

.r. ' ..... ',.', .

. '. '. '.'

... '. :" '... ..

'. ' ... ', ......

-:.' .

.. :c ..... _. .. r. • 'c.,'., ._...' , da . . govori Ito vise izjednace i da sed' u1kloni

"; . koi je traiila, a se. e iIi je pri tom Je ovao

obih struJa, °l~ka u izgovoru poloiaJa st~roga , ioci novih zamjena na

bite ta raz I a 1"· J. ega J ezgra nos ~ .

050 01 0 • • kOJOi su vrli 1 IZ SV? d di k 0 SUS]' edi. Prvi je nacm

vanJskl utjecaJ, k .. u bllt u 0 iru a · 0 k "

. · kavce. s a JlIIla s 1· .. ~t gdJ· e su ikavci 1 e a vel

one Ikavce 1 e · anam zern Jb U, V' d di

. bez ikakve sumnJe, na · · kosti te je say ZlVot ovo 10

postoJao1: l; dugo vremena u podjednakoJ ~a · 'rodile i tu su one stekle

stanova 1 ve . T se nove zamJene 1 •

> do uzajamnoga izrazaja ... U su -Dru i je nacin upravo iza~ao IZ te ~o ..

,?' . ,voju unutarnju neslom1Jlvu SBagu~n'im g neprobojnim razlozi~a, a. sastojao

." .'~"' •. ' vorne jakosti, osnova?e. ~a ~nuta j ~ovor nametali svojim l1tJecaoJe~ SVI~

.. je u tome, da su no~~ Je .a~cl ~;~ iii' ekavci. Drugi taj nacin n~staJ~o o.Je

... '.. . .. ... SUS)o edima, bIlt om lka. ., · ti toga zemlJ·ista bile clstl]e,

sVoJlm .' oJedlDlm mjes ima .'

,. .. tarno, gdje su obje s~ruJe na P a izrazaja nije moglo doci, J.a8no Je,

cjelovitije, te do uzajamnoga gov?rnog a ali su onda oba ucvrsbla novo

" da je taj drugi nacin nastao p?~hje prvo\.,. truja i naselja stao cjelovit

.... " ". : ' : stanje te je tada novi jednoviti go.vor 0 dIJJ'Ue .nove zamjene jos nisu bile

, d Iii kraJevtma g · biti

.' ." prema susjedima po a Jl~ ", vo~a jekavskoga govora moglo je 1 1,

.' ." . . . . izvriene. Prvo, osnovno po rucje no .. v » Zete i Morace, Pive i Tare,

->: prema tome, zemljiste oko ~o~or~, pon~ecNJeeretve Na tom razmjerno pro-

...... s> ...... .... S .. k C hotinje 1 gorDJe· · 11k'

.... ". ','" gornje Drine, .. utjes e,. e 4. st. toliko oja~ao, da je zahvab? ~e 1 "tiL,

. .... " stranom zemlJlstu on ]e u. toku 1 lavni na tom tlu poceo pobsklvah . "t'!

.'. . .' te Je kao g avm govor · · d · t'.

" . dio naselja na ~J~mu, . k .. bili zaostali u svojim gusclm je novi im .

._: •.. · :.. S njega i ikavs~l 1 .ekavski, .1 OJjeS~u ~ lratarsko i pastirsko planinsko stano~-

..... . . . naseljima. Novi gov_o~ .pr!ml 0 kasni i e sve dalje na sjever, u krajeve,. u koje

..... _,:. niitvo, a ovo drugo SUit ce ga J d' · jakome broju dospJelo.

c"" .. je ono u velikim seobama u tursko~ ~:ic~i:J~a~jenama ikavskoga i ekav-

.•.... ;. Snaga toga novoga gov~ra s.~ zaje u vecoj mjeri vee pod konac 14. st.

..... '. '.' . skoga prvotnoga refleksa lspool J.11a ~e . } bodnim dij elovima na oba

;,.- . '.' .. ceo pnhskah na SVOJlffi 0 V'

. .... ..... On je u to VflJ~me po. · as' edne strane taj se utjecaj vrsio

..... ::.... .. stara govora koja su lezala ispred njega. J. k I" '" tok a s druge

....._. .' : ~ L' U i dali e na isto I sJeverols ,

< .... '.. preko CehobDJe na 1m,. vac J. ., Kalinovik a od Foce, Cajnica

.-... . .... .: opet na Trebinje, Du~rovnlk, Stolac, BJel~lc, .. i Ja~orinu. Jekavci su to

.>.,.,., .... i Goraida dalje ~a sJe~~rna Vrhb:s:u~ac~:~ntiu gusce izmijesanom savsko-

........ : ' govorno djelovanje vrslh opet na:, . u' ikavskom i ekavskom govoru~

,.::,.;; .. < .•. dinarskom i rnoravskozetskom naselJu, t: J. .' · d 'Yk' ovi refleks

'_". '.' '. . d'e moida JOB nije bio sazreo uZajamnlffi utjecajem ~~Je n~c 1 n. ·

.,,: .. _ .• g. j · · 0 • Sll svoJ' om utjecajnom snagom to saZflJevaOJe mog~l. POSPJ~-

,;,:;;;('/.. "'Je- 1 -Ije-, ODI ., •• • "k · k vaca bllt manJe

:,~, ....: iiti Gdje su razmjen tIh dVIJU stru]a, t. J. 1 ~v~~a. ~ e a... ' · ~

'(~::"':>:'.:':. ra~nomjerni, te su jedni iii drugi hili mnogo snaznlJl' .IIt sla~IJl, p~. d~ .z~mj~ ..

'.' .. : . . : '. '., '. :.'. .

{\'~'.'.",<:.,;. ptva strana samo daje, a nista ne pri~a) a d:uga'v.obratno~. s~mo preuzlm ]e, :i?'\(~·.!';>·'·'~·:(~· .' .a nilta, iIi vrlo malo, pruza. To se dJelovanJe vrsllo, ~ao I lnace u ta~vom ;,;"";.·y(.'\:~~?;;;· .•. :'. .... . slul:aJ~ u i skupno i pOJ· edina~no, one prvo opcenom I stoga. v~lo snaznom

...... . . : ... : .. ' .... ". . .... . , d d· 1 ' postepeno

:~_;:;;_,-':::>i;?:;t! .. ;·,; ". atrujom, koja je zahvatala sveobuhvatno, a. ovo rug~ Je ~JUCI. ,.

, , ,....... . dId 1 d k d k aJa Prl tome Je otpor

·:<>·::·:·:.· .. ·:i::·.:.:.::·.:.:·.::·.·.:·\.:·:,;\: .. ·::-:./.:.:.::,:::: ;.: .. :.: : '.: .3 k Le do ku1..e 0 Be a 0 se a 0 raj a 0 r ·

:.: .. :., : .. ' :h :.: '. . .U\1 u\: \; " I 1· k

::.:~.:-\;.:.:~:, ::::.::.: :- .. >.:,.:,::.> :: bill.. d·" x· L a pr1! ama

e\'i~{i'/-:H;~,.<{i~/·... protiv novoga govora bio negdje sla ~J!' neg Je Ja.,;l, ve~ prem '

{.·Xiti~·\,~;,LC/:2/:>{.:~'.·koje ae clana. DC mop potpuno odre,dlb.. . .' . .

. .

. .

. .

'. . . ' ......

.. . ..

. . .

.. . .

. . ,

: .:::. • : .: :. •• " • I

: .' :: '. .

", ';: .,,', -: ..

... ..

. ,,'.. ',:. .. .

. . . . -'.' .

.:: ". .' ...... ::. . ..

. .

. ,,;' . ,,: .

. .

. , .

. : ' .

. ", .....

e, '.

..

. .

15. Sirenje jekavstine sa svoga osnovnoga podrucja dalje na sjever, sjeve .. roistok i sjeverozapad mofe se donekle pratiti, kako je vee kazano, na osnovi pisanih spomenika i knjizevnih djela. Prvih izmedu njih ima od 13. st., a mnogobrojniji su vel:. od 14. i svojim narodnim govorom mogu u tom poslu

dobro poslufiti, Osim toga oni potjecu iz razlicnih krajeva, susjednih osnovnom jekavskom podrucju, te mogu dati i potpuniju sliku pojekavljivanja nekadasnjega ikavskoga i ekavskoga naselja. Knjifevna djela pocinju zapravo u 16. st., a.ogranicena su u to ranije vrijeme sarno na Dubrovnik.

Sve su to zemljista, na kojima se ad doseljenja mijesala savskodinarska i moravskozetska struja, sarno njihov razmjer nije bio dovoljno ravnomjeran, te nije moglo doci do zajednickoga govornoga izrafaja, Stoga su na tom zernljistu postojali pojedini krajevi, iii mozda rnanji dijelovi, koji su govorili iIi ikavski iIi ekavski. Pod novim utjecajem sa susjednoga jekavskoga pod. rucja nastajao je onda novi mijesani govor, koji je bio iii ikavskojekavski iIi ekavskojekavski, dok s vremenom nije presao u cisH jekavski. Bilo je i na torn tIu uzajamnoga ikavskoekavskoga utjecanja, gdje su jedni od drugih primali pojedine likove, te su se onda pod spomenutim jekavskim utjecajem razvili ekavskoikavskojekavski iIi ikavskoekavskojekavski govori, koji su onda s vremenom dali jekavski govor sa manje iii vi§e ikavskih iIi ekavskih likova. Takvi su mijesani govori zahiljezeni osobito u 14. i 15. st., a onda su u 16 . p_relazili sve vise u cistu jekavstinu, Kod toga mijesanja nastajali su slucajevi, da je jedan te isti pisar iii pisac upotrebio ikavski i jekavski ili ekavski i jekavski lik u jednoj istoj rijeci, a dogodilo se, da su se tako nasla zajedno

i sva tri izgovora. Dakako da ima spomenika, u kojima je proveden samo j edan refleks.

,'. U Kotoru i u blizoj primorskoj okolini ikavski je izgovor potrajao i dalje

od 13. st., te je jekavstina tek postepeno prodirala u taj kraj. U 14. st. ima jo~ ikavskih Iikova.P Poznato je, da kotorski tipovi u komedijama Marina Drzica jos u 16 st. govore sarno ikavski, pa da njihov glavni zastupnik ima ca i vazel.!" U 15. st. jedno pismo iz okoline Kotora ima sarno cisti ikavski

izgovor.18

Na dubrovackom tiu hila je ovakvo stanje: U okolini zabiljefeni su ikavski

Iikovi.P mijesani ikavskojekavski;lDa mijesani ekavskojekavski'" i najposlije cisti jekavski.21 Takvo je stanje bilo u 14. i 15. 8t. U samome Dubrovniku

.' nalazi se u tom vrernenu ekavskoikavskojekavski iii cisti jekavski izgovor.

i,' Ekavskih likova imaju uglavnom logofeti Rusko i Zvezdic, koji su dubro.,

....... . vacku sluzhenu kancelariju vodili. pod konac 14. i u prvim deseticama 15. st. .• .. Kasnije se ekavstina u tako velikom broju vise ne javlja. Koliko je ima, ':. ona je uglavnom ogranicena na one likove, koji su se govorili i inace po ..'_. juznijim i po zapadnijim krajevima opceno. Sudeci po tome nju su dubro .. ,"_'. vacki pisari pisali iii mozda po staroj predaji, koja je potekla iz vremena,

..••.• .,' kada se ona zaista govorila na tom tlu -uz ikavstinu, iIi su je unijeli U svoju

...

.: .;.

. .'

< •

':-- I •

. .' ':. ~ ... :. : .., ::..,:-,... .'

....... :: .,: .. " ,',": .

.' . .

. . .

. . .. .

. ..'

.' .'. '. '. :

.. .' ',. '.'

.' . . . .

.. ' ... ~': '.:'.' '. '. . :.::.....!.. .

:~; '.: ><. :: ~.:.: .: .: : ':.: ::.,".': '.' : >:.i.':'-': ..' .~

. . ~... . '. . .

>.::"(:,,:,, . .-.:: ..... ;;, "-:::':"" : .

.. '..... .

,{_:.:i-<\\i·.··~i:······ .' '.

18 Kotorski spomenici 630.

17 Resetar, Jezik Marina Drzica, Rad jug. akad. 248, 114-115.

18 Miklo§ic, ibid~ 545; vidi i 463-465.

18 J irece k, Spomenici srpski, 39, 81. 19a Ibid. 71, 82. to Ibid. 81, 85-86.

It Ibida 85.

29

. .' . .'

:. . .

,

• y •

.. . ~ ~ .

. .

, ., ,~ .

" .....

. ~

.... . ...

.... .

.. '

, .

~." ..

. - ;

~ : . '. .

~

. ,

, ..:

,'.. • "I'

.' ....

,

. .

. .

..

. . .

,'.. . '_.

. .

. . , .

. .'. . .. .

..

'" .' ." " ; .....

. : .. .

· '

· , · .

.... '. .... .. . .... . .

.. .

. , .

. .

. ..

..

. .

,

. .

. . .....

. .

, .

. . ' ...

. : .. : ..

. ':'. ~ .. ' : '. . ....

. '. :-:-:"--

. .. ..

. .... '. ..

. .'

. .

,

to vrijeme hili> otpornije.w Tako se mole utvrditi, da je jos 'oko 1490. ikavstina postojala u Gorazdi u donjem Podrinju, iako je na tome thi jekavski govor u to vrijeme vee bio dobro napredovao.27 S druge strane jedna listina, pisana 1447. u Srebrnici, ima pored ikavskih i ekavskih likova i nove jekavske.w

Vee je u prvoj poli 15. st. jekavski govor poceo nastupati sve ja~e u krajeve prema donjoj Neretvi, prema Bjelernicu, Trnovu, Vrhbosanskom polju, Romaniji i Javoru. U to je vrijeme on vee nadvladao u Stonu i okolini, gdje se ikavstina ipak jos nesto osjecala, a u Drijevima (Gabeli) na Neretvi zabiljefeni su i jekavski i ikavski likovi.29 Tako je jos 1469. jedan izmedu plemica staroga hercegovackoga roda napisao svojom rukom ispravu, u kojoj je potpuno proveden ekavski izgovor.w S druge je opet strane drugi Clan istoga toga hercegovackoga roda jo] 1475. isto tako vlastorucno napisao pismo, u kojemu se mijesaju ikavski i jekavski iegovor." Postoji Iistina, pisana jos 1489., isto taka sa hercegovackoga tla, u kojoj su izmijesana sva tri izgovora,32 a sa toga je zemljista i isprava iz 1512, u kojoj je zabiljefen i ekavski i jekavski refleks.33 Najposlije jos se iz 1542. nalazi iz Foce pismo muslimana, u kojem se nalaze izrnijesani jekavski i ekavski govor.3-l Kako se vidi, iako je jekavstina nastupila jos' pod konac 14. st. na to zernljiste sjeverno od porijecja Pive, Zete, Tare i gornje Drine, ipak je njeno napredovanje teklo polagano, jer su je ikavci i ekavci primali tek postepeno. Cini se, da su pri tom ekavci lakse i brze podlijegali novom jekavskom govoru.. jer je on uspjesnije prodirao u ekavske slogove." To se dogodilo jamacno zhog toga, sto se glas e, a pogotovu onaj, koji je nastao od glasa e, lako cijepao u ije, a to je kod glasa -i- hila vee mnogo teze. Stoga je jekavstina Iakse i brze unisla i u krajeve izmedu Vrhbosne i Drine, gdje je, vjerojatno, po nekim dijelovima ekavaca hilo vise nego ikavaca. Tu su onda oni naravnim putem jos pojacali onaj utjecaj, koji je dolazio od Pive i Tare. Tako se jekavski govor do toga vremena vee bio rasirio i u Polimlje i u porijecje gornjega Ibra i gornje Moravice, gdje se govorilo ekavski. Otuda ce dva, tri narastaja poslije toga izici mnogobrojni raseljenici, koji ce sobom donijeti nov jekavski izgovor. U novim politickim prilikama nastala su uopce na tom prostranom zemljistu velika kretanja naroda. Selili su u prvom redu muslimani, koji su za turskom vojskom polazili na sjever, sjeveroistok i sjeverozapad, te su nastanjivali osvojene nove krajeve. Na njihova su mjesta dolazili novi naseljenici iz juznijih strana, koje su naseljenje pokretale s jedne strane turske vlasti, a s druge zelja za novim zemljama i pasama. Tom su prilikom raseljeni i nanovo naseljeni osobito .krajevi od Gacka i Nevesinja do Srebrnice i Vlasenice. Otuda su u velikim brojevima

"':'

..

. .

26 Potvrde za ikavski izgovor u lijevom donjem, srednjem i gornjem Podrinju i

dalje prema Pobosanju vidi Stojanovic Stari srpski zapisi i natpisi I, 3, 1-29. .

27 Truhelka, Tursko-slovjenski spomenici dubrovacke arhive. Glasnik zem. muzeja

U Bosni i Hercegovini 23, 103-104~

28 Jirecek, ibid. 86~ 32 Ibid. 95 .

ID Ibid. 71, '82. 3S Ibid. 135~ -.

· 80 Truhelka ibid. 29~ 34 Ibid, 160, 161. ~ 31 Ibid. 41 .

. , .

.... ..,.

. :.

.. . .

. . '

. .

. '.

......... :I';'~":I '.

. .

. ' '. . ...

. . ' .

. . .

. .. . ..

. . .. .

. . .. . . .

• • I'· • • • •

...

. .

31

. .'. ..' :" .......

, ..

. .

.. ~ .. . ..

. .. . .. ,

. . .

• • • • • I ....

. .".' "":' "

. . '.'

. . ''': .

. .

. ~

- I._ ...... ,_,.,... ...........:-:. .. .....::-.:..:.:: • .......:..:...:............,. ~ _ ____..._. _

.......

. \.

~.

ililli starosjedioci, koji su primili islam, a doselili su starinci od Zete, Pive, Tare, Cehotinje, od Lima, Uvea i Moravice. U glavnom su ti drugi bili pastirsko naselje, koje je na starom dukljanskom tlu jos pod konac 13. st. primilo jekavski gavor i nosilo ga kao svoj, Kolika su oni od Lima, Uvea i Moravice za vrijeme te seobe bili ekavci, postali su na novom tlu jekavci, mijelajuci se s anima, koji su hili iz zapadnijih i jugozapadnijih krajeva. Ta je velika seoba sa juga i jugoistoka zapocela aka 1470., a odmah je dovela vece mnofine naseljenika. Dna se nastavljala i kroz to 15. i dalje kroz 16. st., a pogotovu zbog toga, ~to su turske vlasti opet sa toga podrucja il lijevoga Poneretavlja i gornjega Podrinja pokretale i to novo pastirsko stanovnistvo, isto onako kao i muslimansko, dalje na sjeverozapad, sjever i sjeveroistok. Tako je to zemljiste postalo kao sirok otvor, kroz koji su staino prolazile mnofine novih raseljenika iz tih jufnih i jugoistocnih krajeva dalje na sjever. Ono je to ostalo i dalje kroz 17. pa i kroz 18. st., jer su se otuda neprestano naseljavale i bosanske strane, a, zatim i njima susjedne po Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji. U govornom pogledu to je bila siroka i jaka podloga, sa koje su stalno izilazili mnogobrojni jekavci. Oni su seleci odatle dali novoga stanovnistva najprije Povrbasju, Glamockorn polju, Grahovu, Posanju, desnom Pounju, a u to isto vrijeme i donjem lijevom Podrinju,

.porijecju Krivaje, Spreee i srednjem i donjem Pobosanju, To je naseljavanje izvrieno pod konac 15. i u prvoj poli 16. st., dakako sa manjim brojem naseIjenika, osobito u istocnijem dijelu Bosne. Poslije 1522. prvi su jekavci naseIjenici otuda dosH i u sjevernu Dalmaciju, oko 1530. u Liku, a .oko 1540.

-til

- u Slavoniju. Kroz cijelo 16. st. i yeti dio 17. ta su jekavska naselja i dalje

popunjavana i prosirivana novim doseljavanjem, a izmedu njih osobito ona po Bosnit pogotovu u istocnom dijelu izmedu rijeke Bosne i Drine. Pod konac 17. i u pocetku 18. st. jekavci su iz Bosne u vecem broju selili u Hrvatsku i Slavoniju, a preko Drine u Srbiju. Nove velike seobe sa podrueja

oko Pive, Zete, Morace i Tare izvrsene su u 18. st. u Bosnu. . .

...

Jekavski govor nastao je, kako se vidi, na podrucju stare Duklje, gdje

au se od 7. st. pornijejala naselja savskodinarske i moravskozetske struje. On je mogao izici iz uzajamnoga govornoga utjecanja ikavskoga i ekavskoga izgovora kao zajednicka rezultanta dviju komponenata iste iii gotovo iste,

. . ravnomjerne snage. Cijepanje u -ie- pocelo je, pod djelovanjern glasa i,

jamamo od e glasa, te je s vremenom zahvatilo oba sloga. Razvijanje .... " .• :. DOVOga izgovora trajalo je duze vremena, a bilo je zavrsenc nekako pod lonac 13 .• t. Tada je one obuhvatilo vee veci dio stanovnistva na tom podFOcju, barem onaj, gdje je snaga jedne i druge struje hila podjednaka. Jekavski je izgovor tada ponijelo izvanredno zilavo naselje, koje se stopilo ·;;~C+<.:<: .. ···.:·:·.>:··:. is dviju struja, i noseci ga tako, ono ga je naturilo najprije prvom susjed'k~'~·\:.~}.·".'.:·>·.;·· Itw, a satim postepeno, jacajuci sve vile, 5irilo ga je sve dalje i dalje. .:.:,.'::/::.:/~:'::':"::.:.~.:.' . Mo,lo hi ae reci, da je taj juini jekavski govor sajednicko djelo jednoga

.. :::.~':;;.:)\':/j;,~.:.::"" clijela aavlk.odiDarskc: i moravskozctske struje, upravo onih, koji su se nasli ~;;.;.~: .. ;.:.}::rj\:~:'~,: .. .. aa ittom tlu, u istim prilikama i u istoj snazi. Kako se on izmedu svih ;;'.,;:;~;,~;t~_::;:.-:,j~~,·;}~>-:.}··· .jc:Uv1kib i polujekavakih govora razvio, koliko se zna, najprije, njegov raz .. ~i~,?':<'?:·;.~:·:::;;:::;;.'·,:·~ mole poaluliti kao primjer u proulavanju drugih spomenutih izgovora.

...

1"O!(¥.It.;;'~~::\\....i"lJ.::'~,6e, .... : ~ . ( .. :-::.$,-..-;::~ .. : ..... ~ ... (,.~:--.o.;~~,~, .~."i:'X <-":.:: •• !k, .... (.~ :".~ :., .. ': ...... ~' ~ <~,(.~ •. Jr .. ~,.:! (.. ~ .~;. .~~ _ ... : .""::,~ : ... ~ <-.: :~:-:~ c ",~ ~ ... : ... v,<.~~' ~.. .. : ,. .. . :: ,._. :_-.: ~ ... .:... . .:. . ,," ,:"~ .. , .. .: :..: ..... ' ... .. ..:.',...... ..... .. . .. .,

•• • • ••• I·· I. ••• • - • • •• _ •• ••• •• •• •• •• •••••• •• •• •• •• • • :.. • •• • • •• • ••• •

..

. . ..

~:

........

. .. .

. ,.

...

. . ..

....

. . .. . . .

. . . .

.... . ..

. ..

.. . ...

.... . .

. .

. .

.....

... : . . . .

~:.

I

. .... .

...... 1 ••• • • ... I

. - ~...... .

~ :

. . : ==--: ... . .

, , .

.. . ..

11

't _

- .

.. .-: J

. ~

,

r

, ).

..

f . ~ \.

":, • I

,

. ...

~

. ~

PO DR U CfJE' IZMEDU DUN AVA I SAVE

A ....

. ,

...

... ~ .

I i 1

.'1 r I - I

17. Na zemljistu izmedu Dunava i Save savskodinarska struja naravnim

je slijedom, presavsi Dravu u njenu krajnjem donjem toku na statim brodovima, zahvatila svojim ivicnim snagama stanovit dio toga podrucja, ~ prvom redu toliko, koliko se rasirila teztci da dode na Savu najlaksim putem. To je bez ikakve sumnje bila stara, U ono doba jos dobro odrfana, cesta Cibale-Sirmium, jedina u ono vrijerne U Pobosucu u podrucju gustih §uma i mocvara, Sa te ceste ona je ulazila u lijevu Posavinu i iz nje je prelazila Savu na brodovima ispred usca Drine, koji su se ocuvali i kasnije u srednjem vijeku. To su hili prijelazi kod kasnijih mjesta Ral:e, Subotista i AlSana, na prostoru izmedu nsta Bosuta i danasnjega mjesta Brckoga. Ipak je glavni brod na Savi u tom kraju bio kod Sirmiuma, otkuda je stara cesta vodila u Macvu i Sumadiju. Stoga se covjek tesko otimlje misli, da je izvjestan

.dio savskodinarske struje, duprijevsi spomenutom cestom do Sirmiuma, presao . -i, na. tom velikom brodu Savu i unisao u desnu Posavinu i bliiu Cersku Pod.gcrinu. Tom pretpostavkom najlakse hi se mogla objasniti ona cudna govorna

pojava, da se na tom zemljistu s desne strane Save ]o§ od 15. st. nahodi . dosta tragova ikavstine,

S jedne Ls druge strane te velike eeste Cibale-Sirmium nalazi se kasnije doista cisto ikavsko naselje. Ono je zauzelo cijelo istocno Pobosuce, susjedno Podunavlje i fruskogorsku Posavinu prema Sirmiumu. Pitanje je, koliko je

.ono zahvatilo zemljista dalje istocno od Sirmiuma i dalje u Podunavlje.

Treba imati na umu, da je to ikavsko naselje bilo ivieno, da je pripadalo krajnom istocnom dijelu svih ikavaca i da je ono trebalo ulaziti u novo podrucje, koje je hilo isboeeno prema ostalom naselnom zemljistu. Zbog

,svega toga treba pretpostaviti, da ta krajna istoena skupina nije mogla biti 'jaka, da naseli u punom opsegu cijelo to podrucje, pa da ga je nastanjivala sve to slabije, Ito je prodirala dalje na istok prema sastavcima Dunava i Save. Naravno je, da je savskodinarsko naselje i dalje us cestu SirmiumTaurinum bilo jace i otuda je ODO prodiralo i u Posavinu i prema gori, dO

.....

< •

.. ....

.. .

. .

It··· ....

. . .

I •• : •

. .. ... : .....

. . .

. .

......... . ....

.,3 DJELA

)1

. .

. ..

. .

..

. . ....

. . .

• L

. .

. . . .

. .

. . .

.... . ._

... ... ... . .. .

.. . . : . . . . '. .'

.. ..':.:: : . :. :' ':.: .': :. :" . ..: '~'..: ".::~ .. ': : :. '. . .' . . . .. .. : ;.... .: . . .. . ~ . .

· .': .':~'.' "~'.: .. ,' : : ..'.' '.: ~ .. ' ':': .

• " ••• ~ ••• • .;.. ': : .: , ':~.~': ••• •• •• • • v ...:... • ••• ~ '\ :' '.. • ..:. .., •••

.~~ . ..~.

, . ,

· .

· .

'. . ': '. " . .' t likom broju to zeml.jiste

. . . l' ala 1 U 0 0

.. :.: .: b iu Sto je ona l1a~e Ja~ b bilj a staroga obradlvoga

· .... . .. . ~ u vetere rOJ" ., l!' t Je bilo z og 0 · .' 0 t y II ..

. '.: 1 ne k a medurlJet.:ja, o. bit u podgonn1 I U IS OCDIJem

.-. ..- dunavskosav~ og. di po podru~JU, oso 1 0

.. k · ega Je hllo svag je .

, .: ... . ... tla, OJ dill. l· granicio j" e sa Juzne

. ,.: dij I k k a me urlJel,;Ja

· . :: . . 1 Jt t~ni i srednj i dio dunavs osa~s og. d 7 st ii vi elo nasel j e mora vsko-

· ' ".: S 0 Ma~vom i Kolubarom, u kOJlma dJe ? 'i.: bilo isto tako blizu, kao 8tO

: .: :.... strane s . e V diJ·elu me urlJe~Ja .. P 1·

.': .. : ,.: ... ::.. t k struj e. Ono Je lstocnom · dnom nj egovu dijelu. rese Ja ...

::.-:"_'. se s e • k d" rske struje u zapa .. V' 1

.... su rnu hili lkavci savs 0 Ina dru~'a u te dijelove meduTlJecJa mo~.o se

.:~.: .. - .. :. vanje i sa toga pr~kosavskoga ~~ vel} od osmoga stoljeca, os~bito za vn~eme

' .. : .'. :.'. '. prema tome nara.vn~m pute1ffi vr~uhvatala sve te krajeve. Ista Je ta ~ogucno~t

· .. :...... Avara. za kojih Je jedna .~ a~t 0 1· ·Xtem u pocetku 9. st. zavladah Bugari,

.... : ', .. ,:. k d tim cIJehm zem Jl~ k Z· d · "k

.: , ." nastupila, a a su 1 • • ko don" ega dunavskoga kra a. aJ~ nrc .0

<:>: -: kojima se -vIast prostJr~la.; .. pre j dunavskoga podrucia potraJalo je

.: ' .' pripadanje jednoj vladl CIJel°1al"t~ga X~ dolaska Madfara. Vjerojatno je,

:':'.' .;.'. sve do konca toga deveto~~ S 0 Jtcat 'tom hroju u istocni dio medurijecja

.·':';'::>u·' da je za toga vremena pre 0 u S Save. koji su naselili gus~e osobito ODO

· .' .. ". . i nelto ekavaca sa de~ne stradn~ ka. 'avskoj okuci istofno od Mitrovice

: ..... . zemljilte, sto se prosbre u U 0 OJ S

.. .. . ..

. ~.d'.;':: l.l0R!::?;~o 'mirno razdoblje razv.ijanja svega n~selja na tom z~mljis~u ,:u~l::.:._,

; -'.:' .~ : : d'.J~·· oko njega prekinula Je provala Madzara u Podunavlje, koja Je .. :.'

.... ,< .. _... 1De unjecju 1 ~ • ,. ·d M dV Bugara i Grka, - .: '

: .... 1-:<_:-:... izazvala najprije dugotrajno ratno st~nJe lzme. u .a zara,,, .: .'

.: :. :.:..... -a eatim promjene vlasti i pri tom vehko neseljavanje Madzara. '. _. < ..

.' .' • 'I .. I

· .... :..... .

r." ...... • • • .. - ••• -.

. . ' ... .. . ... 1

::.:/~.;:.o;.;.:> .. '" 18. Taj se narod, - po svjedo~anstvu ~o~stantina Porfirogeneta, ~ vee' do,

~' .. ~:.:;-:'<~.: . "950 naselio u jednom dijelu toga meduTljecJa.S5 •

':'.::'::':.; '.: S vecim naseljavanjem .Madzara na to~e zemljistu tr~ba racunati od po.,. .... .:':. ··t!etka, a osobito od polovlne 11. st. Madzarsko se n~selJe utvrdilo do toga

'::~": ... <.':., vremena, osobito u zapadnom i U sFednjem PodunavlJu. ..:;:"

.'.: .. ~ ._'.-'.' , Osim. izricftih rijeci Konstantina Porfirogeneta 0 madiarskom naseljavanj~r·:·· ... ":,....... . 'n dunavskosavskom medurijecjuza to naselje pruzaju pouzdane dokaze l.~·

,,:." toponomastika toga kraja, i, doduse, rijetkil spomenicif u kojima' se ~pisuje: .. :

'stanovriistvo toga zemljista u vrijeme Turakao Nazivi mjesta dovolJno s~· . . ... . ~obi1ni, da se po njima moze utvrditi znacaj samoga naselja, koje ih je nosilo. ',::~::.:>:._.,:;:;.:.;: .• ' .' Oni imaju JOB vetu dokaznu snagu, ako postoje na tom istam zemljistu u

>:';:·.:(~!'>;,:;·.:nepromijenjenom. osnovno~ liku i danas, ·a to je cest slu~aj. Dolaze u spo~

· . ,.' '..'. . .. . -

;.',i,:«::?·:;.·:..menicim'a od PQcetka 13. st., u vecem broju osobito u 14. i 15. st. .':

'~:.,(:~L:':;':J\·)':·.·, Ovdje ce se navesti sarno glavnija toponomasti~ka grada iz madzarskoga \:i~:'~':"':\:O:::::,-"_ ',\jezika; sitnija upotrebit ce se pri opisivanju svakoga pojedinoga kraja.. Po;;:('-::}'i::'}:::\;>' .levsi od uica Vuke iz toga su jezika mjesna imena: Sotin (Szata), Lovas, ';;~:·:;::~J:L: . .-::·.;.·.,··' ;Mohovo (Moho), Vocin (Atya), Beles, llok (Ujlak), Gyolmocseny (danas polje . ,0:·:<~/(:':i}.::,.:::·;: .. ;::, .;De,,~ecin u ilockom hataru), Neitin, Susek (Szilszeg), Jandor,36 Sz8los, danas ~~::~;·:;t~':;f;'.;T,,::· .. :·~~vdos, 8anoltar (Banmonostor}f Cerevic (Csorog), Sentil: (Szente,' istocno od

~.~ ....... : .. :~::. ..... ~ .... : •• ~..: ... :: ...... I' :". • I

+

,<:·.<r~:-:>"·.<~ .. ~'>.: .. ',/,.,.,<: .. ,.~". ,.' n tea terl ~n Berlttn 1943 < • ••

=:., .... , , ....... ,. , '."' .. '·~·'l· ._ ... :"III ' .

~::1;;:_··(;jii~::~·:!lr~;;;.{Y;f:-::::' . Sntiliklas ·Dvije'ta godiiDJiica ollobodcllJ·a Sl·.av·o·n';"'J-e . ·11 •. 0., .' . .... . . .-:

.:.' :.:: f:i... ". .. . .. . iJ." I' ••

:..-; ~.--:=..'v,'~ ~_.:-.,\k., .. ' . ~0(· d;.,(, ... ~0L~,."h_.<'" \~:'-:h. ," . i: ~,. ) ' .. <~, ,i, . . .. '< .... ')~ ~. ~ ,.f..,. <' , .. :~, : .. " ., .. , ..• ·.'·,'·t~ ", .. " .' .<., , .. , ~, .. d. , •. , ., <. v', .~'.' •• v ., .,.,. ••• • •• <>:.. ......,. . ... ,. '... .' .. . .. ..,. : . .. . . . ..... . .

~1*~;;~~~~~~xf;si ·~i,h;:ft~b't:h·4j,:~,~h~\;·(\:·; /.>_':~!\ ):, ~:<:,?!">~~'+~~:'!-, .. ~.;<~ '(~}.f>:·',·<;': .\~~,~, , .. ':; ) .j) ;_.=,. '~.' ',,:;~:; .;': :;', .j: .. ~:. {.~~ ~'.;<.:: .~~::. '" ~.':.' /:. :.: .. ~~: ,(.: : ,: , ;.<:.~" .. :. ,' ~.': > .. / :<~ :.: .:';:. :.:; .. ~, . :~ .. , ' ,: <; .: :~.~ ~ ~:~\ ' .. :~ ' : :~: :.' :.: : .. / ':... .:.' :. :... . ::... .:.: .

':~\ .. ~)~ ; ! -:. ~J; .. ~~I.'-:~ .. ·:=='::~ .:" W:~~~~-:: ~ "} .. ':: "~I ~rr 'i...' ':-$' ~ ".-": .. '! ::,._:. :.-.. :- ': ~v ..: ~ ~ : "<":.':.'.== . ..: ..:,..:-.--: _ ~ .. · .. r ;;.-. . =- :, ": ~ ..: .. : '::'='. . . • ",':: . 1 ·: • .: :- • ..::-.. ..:' ..: " :." ~. '. :.. .:.' '. .' • ..' ..,' •• • .' • • ." '. .' I'

... (':. ~U":.:.,,:, .. ~ ; :'''~':_:' :~.:::=:. ''1'' :J~=:::' ..:~.~ .. ..: .. ·:-·~~~(i·l==I· .. t' .. ,' • ~.:r::. ' .. :-,....... .. .' -:r"~·' '. ==:-._ :-~ ~ •• 1 :._: .. ' :.. '. I~·t··.. - ..: " ..: :... ." :: I' . . ~., .'. . . .. .. ' :-.... . .:,. .. . . I ' .. . '. . .. . . .

~ k·:-·:::"M/,· .. ~,¢ .. ~1·(,"'..:c""~~.···::,:,": ~~:-"~·"I~S·~-$!I;";" ¥·~·~':"·"'·~·-.~f~{;"~' :::- .. : ;:.. ~~~ :' ~ .. :.::'~ .: ':.~.:..:~ :r·":?I:;(.~<I"I?:'::-;"·':'=:': ~ .. ':: ":" .: :~~I .. I ~:- :· .. :~:,:1""'-=:'· .. -:..:- ~:.; .. : ~ .. ;. ':,.?:~">:." ~ ~":":"'.-:":- I : - .. } : I: .r: " ~x; .. : ' ,' : '-:.:.: "::'" ..:~~ ,' .. :': .. ~ .. ~.,' : ~ .. ". '., ~ :"'~' 1 :. ". . '. .. .'

::-:I.:::::~"::i -I. :-::-=!.~~% ::.:-:::!.~ .. ::. r_(Ij;{"_,"J:!/.-m -::--.«. ~ ~~ ,' »'-~( y... I· _.~-:- ·· :. :- .. :' ,If. .. -:': .. : x 1: :..· · ::-:.~~ ~ .. ,.. "-:=i." '.' ~ :,. ·1··.. ...:......... . :. ''':'!I .. · .. :-io~ ..: " .. ~:" ..: :- ~ ' ': " 'i~ : :':: "I:'" :: •. :: ..:...... .. . . . :............ . '. .. ." . ". ::.... '. .

. .

. ... ..

". . .'. .

. ... :'" ...

. . ...

. . .. " .' ..

• • • •• .'. 1

. ...

, .

·Beocina.), Belegis, Sendre (u blizini Sentica), Karlovci (zapravo J~'e t ..

· dV k. lik omu imenu

osnovrn rna zars 1 1 Karom), Petrovaradin (Petervarad) u bli .. .. Sl

k J d ~ S .• ,1Zlnl an-

'amena an a .: 7 ve su to mjesta, koja su lefala u samom Podunavli 0

.. 0IIII ., ~ d. . . III jU~ na

zauzimaju ?a.Jvecl 1~ naselja U cijelorn tom kraju, a gotovo ih je olovina

. spadala U jaka trgovista. . P

: Dalj.~ u sjevernoj i jumo] .Podgorini ? T?adzarsk? toponomastiku spadaju: ·M.olovln,. Sot, Berk~~vo, Glh~.rac~ .Baclnel, Erdevik, Pedin, Vizic (Fizeg), .~lpsa, Biklav, Kuvezdln: Cekerije, Dlvos, Bingula, Fer, Calma, tri mjesta pod Imen~~ Eng (danas polja Janok), Mandelos (Nagy Olasz), Suljarn, Besenovo,

Vogan], Hopovo, Grgetek. ,

,i •• Sudeci po ovoj obilnoj madfarskoj toponomastici, naselje toga naroda bilo Je 'od 10. do 16. st. u dunavskosavskom medurijecju ja~e zastupano u Po-

dunavlju od Sotina do Slankamena i u jednoj i drugoj Podgorini od crte Sarengrad (stari Volin) - Sid do crte Petrovaradin-Ruma, Po ostalim dijelovima medurijecja ona je hila moogo rjeda, osobito u Posavini i u Pobosucu. Takvo stanje naselja odgovara i prvom madzarskom zaposjedavanju toga zemljista, Kako su Madfari zauzeli u svom prvom naletu Podunavlje i blizu

Frusku gOTU, tako su se u njoj i naselili. Juznije dijelove ani su osvojili istom stotinjak godina kasnije, ali na njima nisu vrsili vecih nastanjivanja.

. Jasno je, da su Madfari na tom svom naselnom zernljistu zatekli starosjedilackoga stanovnistva u vecoj rnjeri. Bili su to u zapadnom i srednjem dijelu Hrvati, koji su u istocnijern kraju bili mofda vee ponesto izmijesani sa Srhima. Vee je receno, da su upravo u Podunavlju, sto dalje na istok, hrvatski ikavci hili sve rjedi po naravi samoga seljenja. Uz njih je prema tome na tom zemljistu hilo dovoljno mjesta i za novo, madfarsko naselje .

,. .,

.. .

. .

· ..

· .

,

.".-<". , . .:.

• v ,

, '

.. ' .

. . d.

..

· .

.. . ......

_

19. Nastaje pitanje, kako ce se u istocnijem dijelu medurijecja, gdje su

mogli zivjeti izmijesano ikavci i ekavci, moei utvrditi pripadanje slovjenskoga stanovnistva jednoj iIi drugoj govornoj struji. Pri tome hi trehala da posluzi toponomasticna grada, ali je ona upravo iz toga kraja i suvise oskudna, da bi rnogla dati pouzdanije rjesenje. Jedini sigurniji vodic u prosudivanju toga pitanja bit ce - sHorn prilika - pristajanje uz zapadnu iIi istocnu crkvu. I taj momenat vrijedit ce tek od 13. st. dalje, upravo od vremena, otkad ima vise vijesti 0 tima crkvama. Zna se, da su Bugari u svojem dijelu Srijema imali biskupiju sa sijelom u Sirmiumu. Dna je obuhvatala posavski dio i juznu ,Podgorinu.98 Nema sumnje, da su toj crkvi morali pripadati i ikavci na tom

zetnljistu i ekavci, koliko ih je hilo. Takvo je stanje potrajalo do 1019., kada

·:su Bugari istjerani iz Srijema. Pod Grcima, koji su dosH namjesto njihJ ono se produzilo, ali su i njih ubrzo izmijenili Madzarit pod kojima su nastale .noye prilike. Oni su u tom osvojenom dijelu Srijema odmah poceli siriti p.e~us~u biskupiju, kojoj je vee od 1009. pripadao ostali dio medurij~tja.

"Kada je 105,6. palatin Rado sagradio samostan sv. Dimitrija u Mitrovicl, on ga je odmah pripojio izricito toj hiskupiji. Medutim je organizacija katolicke crkve u tom jugoistocnom, nekada bugarskom i grckom dijelu medurijecja,

, ,

,

.~ :'

· . .

.. .

. . ...

,

.. ..

"

lS

L

. . ..

, . ,

....

SV. Dimitrija, i neka veca crkva, koja je bila biskupska. Svakako je to bila ona crkva, koju su Bugari sagradili svome biskupu, kada su u tom dunavsko ... savs~om m~~urijecju osnovali bisk~piju .. Kako se razabira, u njoj se je na ... stavilo sIu.ziti. ,po gr~kom. obr~du 1 d~l~e kroz t 1. i 12. st., iako su u toj On?stra?oJ s~lJemskoJ ZUPl vee 1050. bl1~ gospodari Madzari. Takvo je stanje trajalo 1 d~l~e .~ 13. st. sve .do 1229. Osim toga u toj se ispravi utvrduje, da su stanovnici cijele te zemlje, upravo Onostranoga Srijema, koji su inace po narodnosti Slovjeni i Grci (ovi drugi jamacno sarno po gradovima). bili i u to vrijeme pripadnici grcke crkve.w Sudeci po tome na tom velikom dijelu dunavskosavskoga medurijecja istocno od crte Petrovaradin, Ruma, Mitrovica do Dunava i Save do godine 1229. nije JOB bilo prave organizacije katolicke crkve, nego je na tom zernljistu narod pristajao uz grcku crkvu, kao §to je to bilo i u 10., 11. i 12. st. Prema tome Madiari iii nisu uspjeli It tome, da u -180 godina uvedu na to svoje podrucje katolicku crkvu, iii uopce nisu ni radili na tome ne osjecajuci potrebe za potpuno jedinstvenom vjerskom orga .. nizacijom u zemlji.

Sa - gledista ispitivanja razvijanja ikavaca i ekavaca na tome zemljistu ovo postojanje sarno grcke crkve kroz cetiri stoljeca u cijelorn tom naselju vrlo je vafan momenat. To znaci, da su i ikavci, koji su se u seobi naselili u tom kraju, osobito u mitrovackoj Posavini i Podgorini i dalje otuda istocnije oko Rume, Pazove i Slankamena, hili pripadnici te crkve, da se dakle u tom po ... gledu nisu nista razlikovali od ekavaca, koji su onamo u vise mahova doseljavali s drugim strujama, Oba ta naselja na tom zemljistu iivjela su dulje vremena zajednickirn zivotom i mogli su prema tome vee kroz to vece razdoblje do osnivanja srijemske biskupije govorno djelovati jedno na drugo.

,.

Srijemska katolicka biskupija osnovana je doista 1229., a sijelo joj je bilo

odredeno u Banostru kraj Dunava, nesto istocnije od Iloka, gdje je vel:. postojao benediktinski sarnostan i gdje je inace bilo zupsko srediste Ovostranoga Srijema. Poslije toga zapocela je iivlja organizacija katolicke crkve u cijelom istocnom dijelu medurijecja. Ovdje ce se sarno ukratko prikazati posljeci njezini u vremenu do Turaka na tom zemljistu. Poslije mongolskoga napada . sijelo je hiskupije preneseno iz Banostra u Sv. Irinej (Eren) kraj Mitrovice, a u tom je mjestu osnovan i katolicki benediktinski samostan f1V. Dimitrija. Benediktinci su osim toga podignuli samostane i u. Grgur~~cima:

. Nadolasu (Mandelosu), Petrovaradinu i Dumbovu (blizu Kamenice). Srijernski 8U biskupi naizmjence stanovali u Banostru i sv. Irineju, te su postojala i dva srijemska kaptola. U pocetku 14. st. imala je biskupija cetiri ~rhid~ko~ata, ova u Podunavlju, dva u Posavini.v' Na cijelom tom podrueju bilo je u

14. 'st. jedno pedeset katolickih zupa.45

· Prema smjestaju tih zupa i pojedinih samostana dat ce se otprilike. ut.vrd~ti ~.ag~ _ katolika u pojedinim dijelovima toga zemljista. Od lest benediktinskih

43 Ibidem 306: maxime cum ad honorem apostolice sedis {>el't~~eat, ut Sclavi et Greci, qui inhabitant terram illam, in divinis o~Cicii~ et ecclesiasticis sacramentis ad

Latinorum ritum et obedientiam romanae ecclesie, S1 potest fieri, convertantur. .

.4 Cod. dipl, X, 589.

45 Ibidem 57-60~

. ,.

,

.. ... .

::-

. .. .. ..

I .,:.... ...

.... - .

:I '< •

I" ••

..... .:.:. ,

"

37

, ,

. "

.... . ..

, ,

. . .~. Spotne~uti inkvi~itor. imao je.· ~ sv_om. r~4u: oso~ito'u Srijemu, i mnogo

/:.... teikoca, jer su protiv njega ustali 1 domaci ljudi, Oni suo tvrdili, da on zapravo

(:'; .. :." i -nerna razloga djelovati u Srijemu, iako to zemljiste leli uz Srbiju i Bosnu,

.'" jer na njemu ima i dosta gradova i sela, u kojima live katolici. Jakov ii

. '.' Marke utekao se tada visokim upravnim cinovnicima i crkvenim dostojan-

.' .: :.. stvenicinia, koji su mu izdali sluzbene potvrde 0 stanju pripadanja srijem-

. skoga stanovnistva .razl icitim crkvama. Sa strane uprave bili su to zupan

.:'. ..... Ladislav Tamasev, porijek~om iz Nimaca, i Ladislav Morovicki, Drugi su

. : :'.:: .. izvJestitelji hili biskup srijemski i biskup dakovacki, Prva dva od njih tvrde

. .. .' ~ u svom izvjestaju, da dobro poznaju stanje u Srijemu po svojoj dugoj sluzbi

.'.:'"., . . u tom kraju. Oni znaju i po tom potvrduju, da yeti dio Srijema zauzimaju

.::.... Srhi (Rasciani), ali da ima i gradova i sela, u kojima stanuju sarno katolici;

......... >. Ipak u najvise njih iive pomijesani Srbi, pa cak i patareni (Bosnenses),

s katolicima; ima pak i gradova i sela, u kojima se vel:. mnogo godina nalaze

.. :: .... :. . patareni i husiti: isto tako i na lijevoj strani Dunava u sirini od jedne milje

..' zive izmijesani Srbi, patareni i katolici. Oba izvjestaja imaju iste rijec], Ito

· '. .. znaci, da im je forrnu dao sam Jakob iz Marke, a oba su ih zupana potvrdila.v

... ,.... Biskup] u svojim izvjestajima ne idu u pojedinosti. Oni su sarno posvjedocili,

da u Srijemu, prema njihovu znanju, iive izrnijesani patareni i Srbi.50 Iako je Jakob iz Marke sastavio oba izvjestaja u svoju korist, te je mogao donekle i pretjerati i preuvelicati neke podatke, ipak se njegove tvrdnje uglavnom

.' :., podudaraju S onirn, sto seutvrdilo 0 stanju naselja u Srijemu oko 1229. i

:: ,'.' . . 1333. Broj pravoslavnoga stanovnistva svakako je u 14., a pogotovu u po~etku 15. st., u Srijemu rastao. U prvom redu mnogo je tomu pridonijela okolnost, 8tO Sll se i Macva i Kolubara nalazile dugo vremena u tom razdoblju u zajednickoj upravi sa Srijemom i s Vukovom pod vodstvom jednoga b~n~ .. S druge opet strane poslije Kosova, a osobito za despot~ Durda, srpski je

narod u vecem broju ispred Turaka selio preko Dunava 1 Save. ,

... :::,: ... .. <' Vecinu u. Srijemu dali su -pravoslavnirna svakako krajevi, koji leie ad. crte

., :;:.;... Slankamen-Nikinci na istok do sastavaka Dunava i Save, dakle uglavnom

.:; ,;. '.:'> kasniji kotari zemunski i pazovacki, koji zauzirnaju. n~jve.ci di~. staroga. ~o:

: ':". turskoga srijemskoga podrucja. Tu su pravoslavn.1 JednlI~ ~'Jelom bllt :.1 : ..... ;~.:. starin ci , potjecuci iz vrernena prije 1229. Medu tll~~ st~f1nClm~ mo~10 .~e

." .. ' biti, kako je vee receno, i starosjedilaca ikavaca, kO~l s~ istocnoj crkv~ prr-

padali jos od desetoga stoljeca. Stoga oznaka Rasciani mozda. ne prl?ada ., svim pravoslavnim stanovnicima toga zemljista, nego sarno on~~a, kOJ~ su

.:::: .. :.... bili doselili iz krajeva Juzno ad Maeve' i Kolub~re ", Ip~~ se. ~Inl, d~ je u

spomenutim izvjestajima iz 1437. to irne obuhvatilo 1 ~Jlh, Jer. ak? Je ono u to vrijeme i oznacavalo covjeka podrijetlom iz Rascije, ?DO ~~ ,s.todo~n~

: ' k T k 1 x· 1 III ill U navedenim vijestima 1 u

bilo i vjerska ozna a. a av se s u(;a} nai a~l 1 . .. 0 o.

I .• ;':':'.' '.~ '. rijeci Bosnensis, koja ne pokazuje pnpadan!e bos~nskoJ ze~IJl ~~go vJe~l~

.:;:.;::, .. :,.:;: ..... : ~. U 14. 'st. i dalje do 1437. izvjestan je broj Srba lZ .ta~aIDJe Srbi]e dOS~10

.: ::' ... :::~{-.'.~.:.~ .. : .. :,:.... .. .. d .. dill S·· N tom zernljistu pravoslavnth Je stannaca vel:. bllo

.: ::~ .. ·:,··;:,~,:·.:.'.··, ... : .... )U zapa n1 10 rlJema. a:i ~

. . '-. " -

. . .. .. .'

. .... . .

. .. ...

.,

. ' .....

• .... -c ' ..

. ,"

.. . ...

. .:-- .. -.

. .... .:.".. ..

... '.

,

. " .

.'

'.' .

.. .. .

. .

. -: .

... : .

. ..

..

. . .... .

..... .. .

. .

. .

. .. . .

. ..

... .. .

. .

. . . ." ..

. . ...... ... .. .

...........

. .

. .

. .....

· .

.. . . ......

... .

J • • •• · ,

· '¥

• • oJ •

, ..

· . .. ..

.. .. .

.. .: .

.-

..

1=

,

.

. ( "

I », . .

-"

..

~.

..

39

. .

. .

. . '

. .. .

.. ... ~ . .. f .

. .

.. .. .. ... . ....

. .

. .. .

. . .

.. .

.' .. :

..... ..

.... • _. •• (o"o"" .. ~.r I"_· •

.. .

., .

,

.r ...

. , . .:

. f ..

, ..

.... . .. .

. . .

... . ..

"'0: : • •

.. ... ..

: . ~. . ...

. . . . . ...

..

. ..

. .

. ;.. _ .

· .. . .

· .

. . .

· . ... .

..

. .

.... . ..

..

.... ..... .1..· . .

.' . .'. . ..... : ". • .' , b • bi nastanjen i po susjednoj Pod ..

.. . . k I" vetl ib Je rOJ lOOt

... .. Mitrovici iu 0 0 In., a. ' , bill} na podrucju staroga vos ranoga

, .. u . "h' u to vrlJeme 1 0 · da su l t

.. ,- -, ini NajmanJe 1 Je . V I' dakako imati na umu, a su 1 U

gor. d B It a do Karlovaca. a Ja 2 t ' ~

.' Srijema, 0 ana r .!' "po~eli uvoditi istom u 1 ' sr, .

. . fcatoJi~ku crkvu u vecoj JDJen

"'1. 0 pripadnici katolicke, patarenske

, 't · tko su hi 1 zaprav 'S b

21. NastaJe pI anje, .. kom podrucju. Ako izuzmemo r e,

(boJnjalke) i h.usitske crkve n;. ;rlJ~~S onorn kasnije doseljenom bili pravo-

koji su i u starlnacko.m ~vo~ .. 1J~kU 1 ki l-Irvati i Madzari. Da su Srbi hili slavni. mogli su to jedino l.~tkl t ~vs 1 ne bi J"amacno oko 1437. i kasnije

ITS · 'emu na kato 1(; u vJeru, ·

. . ' . . pre aZl t U .~lJ . . f u Bra' ravoslavnih mogao je stoga saroo rasti,

:.:... . na !om ze~~JlStu d'ma~:~!:ska n1sJje hilo je na tom srijemskom podrucju,

.. ; .. : ..... _. a nlk~ko nije pa ao. 'lk' d' u vecem broju nastanjeno u prvom redu

':,:,:,,::, sudec. po tOPoDS0'?astl OJ t~ra ~' juznijem dijelu u Podgorini i oko Rume,

.:, .. ~............. NU Ovostrano~ dralJeJ~eU'onz:: ciJ- elosti prillo katolickoj crkvi, koja je hila

.. :' , ema sumnJe, ..tt • d Itt •

;;...: . sIuzbena u ~jtavoj madzarskoj drfavi, a kojoj su, U t~ vrrjerne p:lpa. ~ 1 .1

. .,. ... M dX • V kovu BaxkoJ~ i Bodrogu. Nema nikakvih suvremenih vijesti,

.: :. '.. kSV1, ba . .z;aur~:iva~e na' pr~tivno. Hrvatsko ikavsko naselje, racunajuli po

... '., oJe I I ·1- · broi

.'."..... onome, ito je dosad releno, ·hilo je rasijano u vece~ 1 I. rnanJem. :o~u po

.. :. . ~ijelom tom srijemskom podrucju, a uza Savu, u Juz~oJ ~odgonnl 1 oko

-: .. : . ", . - Rume i Siankamena vjerojatno vile i jace nego na zemlJlstu izmedu B~~o§tra

: .:::: "<' .. ' i Karlovaca. Na onom jugoistocnom tlu oni su od 10. do 13~ st. bili nesumnjivo pripadnici istocne crkve, jer tu u tovrijeme nije ni bilo dr~§~~ Uo toga vremena medutim u susjednoj Moraci i u blizom Vukovu svi su

;:./:. . tfrvati ikavci hili katolici, organizirani u morackom (morovickom) i. vukov-

.. ':. '.' skom arhidakonatu, Radi se, dakle, U ovom pitanju u prvom redu 0 Hrva-

: < .:.". ' tima, koji su hili naseljeni u Ovostranom Srijemu. To su zemljiste Madfar]

..... '" sauseli vel:. oko 930. i odmah su ga U stanovitoj mjeri i nastanili. Hrvati su

:': .. ' ." .tu od toga vremena zivj~li izmijeJani s tim novim naseljem, koje je u samom

...

. '''.'. .Podunavlju vjerojatno i bilo jace od njih. U borbama s Bugarima i s Grcima

u to. i u 11. st. Madfari Ovostrani Srijem nisu nikada ni gubili, te im je vlast

':':'<:-:>" na tom tlu tekla neprekidno. Uza sve to U osnivanju pecu§ke biskupije 1009.

iralj Stefan. niJe joj povukao istofnu g~.anicu negdj.e i.zmedu Karlovaca i :pe§k~" kuda Je tlla meda Ovostranoga SflJema, nego JU Je potegao tocno po g~~nlcl Moracke lupe, ostavivsi cijeli Ovostrani Srijem izvan pe~u§ke bisku ... .,lje, .Sv~~ko je t~ bila. ~olja Rima, koji je jama~no znao za postojanje neka ..

... ;::',.;,' .. ;':'. ~nJe sf1J~mske blskuplJe, a sigurno je imao i vijesti o' tome, da je u to vrit?'.,;:::,::·:,:;;,~ ... ~e'me post?Jala bu~ar.ka sri)enlska biskupija sa sijelom u Sitmiju. Posljedica

~:'}1,;:,;\,.':~}:~;;.::: Je toga bda, d~ Je .~odrucJe Ovostranoga Srijema pod kraj 1 1. st. potpaio ~::--'\,>:>". pod kalolku bISkuPIJU. U tom meduvremenu od 150 god· t · d· .. Jj'>':;\:;:.:;:~.:,,:. lirvati, koji 8U stotinu godina prl-J·e madl! kIt' bl'l·lna dS abfosje kl~C"

Jn~~;:~.C::'·':./~.' bisku om' · . ". . .. zars e v as til po ugars I~

;;;'::':<:~HC:>: \:::":.' -, .p .'. ~ogll au 1 oltah pnpadnici utomoga obreda, kao Ito su to hili'

·~;J;T~'::{:'~~ .. "i·'·.' ·bJtalod~ ~vatl. u OV08tr~o~ Srijemu. Oni su prema tome' mogli biti onaJ"

.. ':." .. :.::\ .. :':.'.' .. ».. . Dar litob hcrkve ko 116'" d x k ·

~~tt·:·/;~"":;:J):~·>'<.. lad E J jl Je, ."", ot,;e ao sa IvoJim svecenicima bjzant~

;;~J:;i{;·n:~;.:L:;:{:;.:·>:':.·" v . ara manuelat" pJevaJUCI crkvene pjesme po gr~kom ob ed U

, .,~,,, ... ,' .,,' .. \.i..:;. . .. ~.',.. ..'... .. . r u ..

... .. .. .. :--.:: ........ . ~ . ..... .

\~(~' : , .. ~: ".;' \:)..': .~., . ,~.< ,.. . -:. -ti . "1:.f." . .

~\: .. ::·.,t{;·.~\/ ·;=»~/::n·~·>~ .~'.: ~ : <: ~ ~ ,:·~,<:I·'" .. : :t..~';',. .: ~L .s. ~~l· . ·V .. .. ..: .. ..

·"··:4'" :'~~.'. :,:~~.~.,"/ .~;.i: .~- .. ar-Y.., ,.am~ ·ul· tv&·1 ."1 . . . . . . .., . . .

. _ rV':; /~k'-"i;o..:: ~ ! : .... ;:\"'·=:"~lp)1:.=;( ·b/\<':,·~.\· .. ':·:·, ~ .. ~~ ',~: /_, ,(,.~!~.(.:\~> ,: /~r~: .', t~"<;:~.~": ',' '<-\'~ .. :.~"'~ . ,. : i.} Y. : .. }:", ., ... y, ... '., .. :;T .. ~.: ._ ~ .' .. ' .. ~ ' ., .• ~ :\ . ~ ~. ; . <. ,~ : ~ .. '.. .. ,~ .. "-':.;. : .:...... .. : ,. , .:. .. . .. . . .. , .,. .. _,... , .. :. .

".( )lli~\·, :~.,,?f·t:1;_ .. )\r:\' , =:::.-¥.-'0.; .. '''''~.'f. 4~:=',~~-;_' ,·,~t~, 'i;~ ',.,,' ~" \' .. ,~: , ,.~,,:t:.:-- y' -:, .,::..,:" ~; .;,~ .,,'. , f ,-" ~ "". ..) . ', ~'?:,. eJ:'';'·· ' "~. ,". "' .. ',''_' ;¥' ~, ~ ,. , ,'., ' •... ,. ..': ~ ~. '. . " .. . .. .. .....: ,.. , . .. .. .. . .. .

,. . ,. y.:., .. ~.. ':'., ... j,.",.< ~.~~ ... ~~." !';:'h·'~' :',~·~~J~S'-::'· ;': .. ' <, ':~':_"',Y<'?·'''':· .. .:_~:.~<~.~ ,:>:.<//:<~: : ,.; .. -":'>.y ~'~ .;-":~/:>. \::,;::. <: '~:.'.~' .><.;. >~~. : ~·.;:,:.~f~ '( :.).;.; ... ~\>:; .~ ... ,:~ ~:.: .. : :. ~.,.;: ~ .::.; ::' ~.:: .. <~: .... : :. .::..: .. :: : .... . .. ; .,

.. .. . "",

. .

... .: ..

.. ..

. . ..

· ..

....

. ..

. ... .. ..

. ..

.. .. :

... ... .

.... ..

, ..

. .

. . .

. .

... . .

.. '

:",,1: ... .

....... . .

· . .

r

kasnijem razvitku, pod utjecajem Madfara i SUS)· ednih H t · M :t t

V k I~k· di "h rva a II orace

. u ova, ve 1 Je 10 b Hrvata u Ovostranom Srrjemu jamacno ristao

zapadnu crkvu. P UZ.

Iz toga Ovostranoga Srijema i iz susjedne Moral:e dolazio je snafan t i ·

u sirenju organizacije katolicke crkve i USUS]· edne krajeve Do· .1~ OJecaJ

S .. - T" njega 1 1 no-

stranoga rijema. U je pored toga postojao i poveci broj katolickih M d~

k - · x: III 1.' ,. ~ c 1 a zara,

OJI su z;~~~ 1 lZ~IJe:i~nO s~ starosjediocima Hrvatima. U dohvatu toga pro-

str~nog~ je ova~J~ prisao Je zapadnoj crkvi u prvom redu velik broj Hrvata u ~uz~oJ. Podg.o~lnl .od . Nadolasa do Rume, a zatim i u Mitrovackom polju, g~Je ih je najvise 1 b~lo,. Tu su m?ogo na tom radili i biskup srijemski i ~Jeg~v ~aptol u Sv. Irineju, Stoga je katolickoj crkvi prislo i ono hrvatsko naselje ispred savske okuke, koje je lezalo u blizini Mitrovice .

.. U ~stocnom ~ijelu Podunavlja od Karlovaca do Batajnice u popisu iz 1332, btlo }e, kako Je receno, ?sam ~a~olickih zupa. Na tom zernljistu bilo je i M.adzara, k~k? to dokazuju naztvl. sela: Surdok, Belegos, Tusa, Solt, Batej, al~ ~u posto J 1 1 hrvatska toponomastika, na pr.: SIan kamen, Karlovci, Banovci, Vldt se, da su tu zivjeli izmijesani Madfar i i Hrvati, kako je to hilo i inale u ~odu~avlju. Stoga su Hrvati i tu prilazili katolickoj crkvi pod utjecajem susJednl.h Madfara, Ta~:.? je stanje bilo i u Zemunu i U okolini toga mjesta, Kakvo je na tom zernljistu oko sastavaka Dunava i Save bilo stanovniitvo

najbolje pokaz?j~ naziv s~la ~uzijasa; koje se nalazilo u prvom susjedstv~ Z~~una. Ono Je 1320. nosilo ime Magyarbuzyas, Kisbuzyas i Toth-Buzyas.5~ RIJec ~ot U OVOID trecern obliku oznacuje starosjedioca Slovjena, kojega su Madzari zatekli U osvojenoj zemlji. Ona se nikada ne daje, na pr., Srbima, jer oni dolaze iz Rascije i nose prema tome pridjevak Rae. koji zna~i isprva dakako i covjeka pravoslavne vjere. Prema tome Tot na tom tIu u 14. st. moze znaciti jedino starinca Hrvata, kao sto je to slucaj i inace na zemljistu izmedu Dunava, Drave i Save. Oba ta mjesna naziva u blizini sastavaka pokazuje dakle, da je tu zivjelo madfarsko i hrvatsko naselje, te je otuda i shvatljivo, da su tu bile uredene i tri katolicke zupe.

r: Bosanska crkva mogla se siriti po Srijemu svagdje tamo, gdje je hilo katolika. Dna je zahvatala u prVOln redu posavske krajeve, jer je i dolazila uglavnom iz Solske, Usorske i Morovicke posavine. Otuda je ona prelazila i u jednu i u drugu Podgorinu, a onda i u sarno Podunavlje, jer je patarena bilo i na lijevoj dunavskoj strani, kako to tvrde spomenuti izvjestaji iz 1437 . Bosanska crkva nosila je potpuno narodni slovjenski znacaj, te nije mnogo vjerojatno, da su joj prilazili i Madzari, Sudeci po svima znacima, ona je bila vjera uglavnom Hrvata seljaka po selima i manjim trgovi§tima, kako je to slucaj bio i u Moraci i posa"skom dijelu Vukova.

Husitska crkva prodrla je u Srijem iz Backe, Bodroske i Tamilke lupe, gdje je hila jaka vee rano u 15. st., sireci se naglo po cijelom Podunavlju, osobito po dijelu izmedu Banostra i Slankamena. Tu se ona razvrijezila narocito po vecim trgovistima i gradovima, medu obrtnicimat trgovcima i drugim gradanima, ponajvise u madzarskom naselju, jer su je i iirili madl.ar ...

. .:

, ,

, ..

L, ~.

.......

. ..

. . .

...... .

._

· .

. .... .

. ,

. . .

~.

. .

. ;.

y . ,

, . .

, . .

,

· .

.. '

. .

...

. .. . .

... _. .... ......

. .

..... -.....:- .

... :.4

..

. . .. : .. .:.:1. .

. .

. .... .

..

· . · .,

,

... I.. . .... J

. .

.~. . ..

, >.i: . _ .. ,. . :

~ . .. ~.. ... ..

· .. ..

. .. .... : .... .

. ... ...... . .

.. .. .... : ...

... . -:_.. ...

. .

... ... .. ...

51 Csanki ibidem 242

41

.. . .

..

,

. ,

.. . .

..

. -

.'.

. .

. ..

. .'

. . " .. .

..

. .

.' .

. ~

• • • •••• I

. .

. .....

.. .... .

.....

.. .

. . ' ...

" ,

.. . .. '

· . . .

..

. ,

· ',. ..

· . .... .

'. . . .. .

· .

· . .. - ...

.... . ..

:... ." . .

. ..' .

-e ' •

,. .

. , .

..

. " .

: ". .

. .

· .

. ' ... .

, . .

· . '.. . ..

..

" . .

· .

", ~... .

. . .

..

. '.. ._

'.' . . .'

· . .

.' .

-

.,

, .

. ' .

, ..

· ,

· .

. . . .

'" "

· .

.. ' ..

· .

, .

, .

· I" .' .. ' . '. .

.' -. .. '.

. '.

· .

· . .

· . . .. .. . . .. :.

· . .'

'. . '.

" .' '. .

· " ..

· .' .' . .' .

.. '.' .

.. ': .

, .

. ' . .... .

I • .' ." •

... " .. ' .

. - ...

· ... . . .

• • • .' I

· .

• ... 1· ••• •

· ~ '.

· . ..

" .'.

,

... '. .

.: . ", ... .'

... . ....

, .

.... ..

· . .

. .... .'

•••••• I'

~ " ..... .... ..' " .

, . .

, .,

: .. . ~ .... :1, .: ,I ". .N'. •

. ..',

" .' ..

" .

" .,.. "':' " '. ,' ...

. ' .:. .

· . . '. . ..

· .' .. ' .

.' .

: . :.. .. ... "

... .. ", . . ..

I • • •

· '.' .

· : .. ',. ~." .. .' ..

<r"

. ,~;. . . · ali Hrvati. Husitsku vjeru

k kvu propag1r •. k ..

. .' k ~to su bosaDs u cr ;. · katolicki svecenlCI, OJI su

ski vjerOVJes:ICl, a:iji krugovj, a rn~du ~J.Jm; ~menuti ink'Vizitor Jakob iz

prixnali su 0 r~zo~a aJ~revniJ'i propov'jedn1c1. P tiv njih a medu njirna je

t I· fiJen! D ,t. k nuo pro '

onda pos a 1 . "naJ·vlse lore . 36 III 1439. 0 sudskom

• "e dJelovanJe · ve 1% 14 · 1

Marke .svoJe. J ,)! z"'rtava. Sacuvane su Isprda K menici U njima se navodi,

II t VIO naJ"l:ie dz u gra u a· b

1 os ak tiv nekih husita Ma ara . d.elovanJ-e Kamenicu upravo Z og

postup u pro It b za svoJe J k .1. t

k ko ie Jakob iz Marke Ita. ,rao . diste husitskoga pokreta.: OJI Je, u. ~

a J! "ona hila u SrlJentU ~re D nava. SpominJu- se svecemci,

toga. ~to Je k ~ obje strane U I' • •

.. vJ·etao u tom raju S h iti u sarnoj Kamenlcl, zatirn U

vrlJeme c ·sl t k US) lrna, . ~

k·· u hili katolici1 pa su prJ .1 · tima kOJ-ima imena DlSU zapisana,

OJI s ~ I ~ kolnlrn rnjes 1 , • • T Iit

.B oXinu u MartinIcu, 1 U 0 ,. b l" k"l zupnik Valentin 1 oma 1 erat

e c t dVoJlca eOl:lnS k b til kli Medu njima isticala su se .' ed nstva inkvizitora Ja 0 a 1 ute I

u Kamenici. koji su izma~h lsprel. ~rogrsmo na madsarski jezik u smislu

M ld · · Tame su om preve 1 S\. P

U 0 aVIJU.. ,

husitskom~5B I tlXtillt· ni bosDJ"acku ni husitsku crkvu ni

~ " · .. d kako mog a un 1~ I 1 •• 1 d k

Inkvizic1Ja mje, a. .' "l! d'elovala a ni U CIJe om unavs o-

S · ~ dje Je ona naJvl~e J' M" , ·

u samom nJe~.ut .g "ih osnovane su prepoziture u orovicu 1 u

savskom medu~IJ~C~~' Pro~v :aJm da vode borbu protiv tih dviju crkava.

Sv. Irineju 5 l~rlclt~m za bat ist~ zadace i franjevacki samostani u Lukovu Pored toga pOdl?"?ub SUVZ ,~g (~ engradu) i u Cerevicu.54 Uza sve to te

bli ' · M rovlca u OCIDU Llar · ·

U .. lllDI 0, semo Ie tako lako razhiti. Koliko nisu smjele javno, one su

d~IJe crkve ?lSU x " ~. • pripadnike od narastaja do narastaja. Istom

djelovale tajno, cuvajuci svoje 1" "'x .

. • "I barem donekle vjerske borbe na tom zero jistu,

pred kraj 15. st. smm e su se · · · k

Bosnjacka i, osobito, husitska crkva P?vukle su .. se u to. vflJeme. va~Js ~

d- :l r t" u domove svojih pristasa koji su se javno prikazivali;

rzavne opasnos I '.. ~k

k d · t b 1 kao katolici. ·TaJ· je momenat, medutim, izvanredno tes 0

a a Jere a 0, .... . ~ • d .. I l( It

proradio u vrijeme, kada su Turci poceh osvajati dIJ~lo~e toga me unJ~cJ,a.

Pristase bofnjaeke, a narocito husits~e, crkve, ~dgaJ~~l kro~! .narastaJ~ u mrfnji protiv katolika, hili su prvi u tome naselju, kOJI. su pr~sh, k Turc~ma j koji su odmah prihvatili tursku drzavnu mlsao, presavsl u naJvecem SVOJ e~ dijelu brzo i na islam. To nam i objainjava cinjenicu, ito se odmah po nvodenju turske vlasti nallo u Srijemu vrlo malo katolickoga stanovnistva,

·a razmjerno veoma mnogo muslimanskoga.

. .

. ;

. - ,

.- ...

~.

stanovnistvo toga naroda u Srijemu. Na zemljistu blize Bosqtu ono je bilo mnogo rjede, a u samom Medubosucu hilo je sasvim rijetko. Na tom tlu Madsarima su pripadali sarno neki plemicki posjednicki rodovi. Ovakav snosaj u naselju na tom cijelom zapadnom dijelu medurijecja pokazuje i toponomastika. Ona je u Podunavlju i na zernljistu do njega dosta ~esto madfarska, blise Bosutu i u Medubosucu ona je gotovo cisto hrvatska, a koliko se nalazi madzarskih naziva, nj ih su nosili posjednici plemici, Istocna ekavska struja na to zemljiste nije prodirala u prvim stoljecima toga vijeka, jer je naravnim putem stremila na sjever U obradene krajeve aka Fruske gore, a ne u duboke surne i na mocvarno tlo u Medubosucu i Pobosucu.

. Juzni dio toga podrucja zahvatio je patarenski pokret na dva, tri narastaja prije nego Srijem. U Moracu i u kraj izmedu Save, Studve i Spacve, koji su spadali Vukovu, bosnjacka je crkva prodrla izravnim putem iz Soli i Usore jos u 14. st. Cini se, da se ona prije rasirila u vukovski dio nego u Moracu, jer na onom dijelu oko 2upanjega Blata, Bosnjaka, AlSana, Drenovaca i Soljana u popisu papina legata iz 1332. nerna ni jedne katolicke zupe, a u samoj Moraci ima ih zapisanih dvadesetak, One su u vrijeme toga popisa lezale gusto i u juznijem kraju i pored Save i Bosuta i ispod Fruske gore.55

Djelovanje protiv patarena na tom je zemljistu zapocelo vee oko 1370.~ za sezdeset godina ranije nego u Srijemu. Tada su Alsanski podignuli na svojern posjedu Alsanu kraj danasnjih Podgajaca u blizini Save velik franje .. vacki samostan, kojemu je postavljen zadatak, da radi protiv bosnjacke crkve ria tom i susjednom zernljistu i protiv pravoslavnih, koji su prodirali u Iijevo Podrinje.s" Samostan je razvio iivu vjerovjesnicku djelatnost, ali je uspjeb njegova rada ipak bio malen. To dokazuje u prvom redu cinjenica, sto su u torn vukovskom posavskom dijelu podignute sarno dvije crkve, jedna u Sumanovcima, druga u Soljanima, a na podrucju Zupanjega Blata i Bosnjaka nije ni pored toga franjevackog -djelovanja- sagraderia nijedna. Neuspje? t~d~ toga alSanskoga samostaiia dokazuje i tat sto je oko 1412, zupa U susjednom Morovicu u Moraci uzdignuta na prepozituru s izricitim zadatkom, da radi protiv patar~na u Medubosucu i u Moraei. Svejedno je i ta ustanova morala potrajati do kraja 15. st., jer su patareni na tom zemljistu ostali uporni. Prestanak njen nije izazvalo tnedutim preobracenje patarena, nego gospo .. darski momenat. Medubosutski i moracki patareni odrzali su se i dalje i docekali su dolazak Turaka. U novim prilikama poni j eli su se oni isto kao i susjedni njihovi suvjernici u Usori i Solima pristavsi odmah uz Turke,

presavsi na islam i prionuvsi uz tursku drzavnu misao.

Od druge polovine 15. st. ucestale su seobe Srba iz Srbije u krajeve preko Dunava i Save. Tada je pojacano istocno ekavsko naselje u Srijemu u vecoj mjeri, a u to vrijeme. nalazimo prve srpske naseljenike i u, m?ra~kim:.po.sav .. ~kim selima. Pominje ih 1466, goyore~i 0 Morovlcu pecu§kl _blSkup rt]eClma:

Rasciani ad Savum in. terminis Turcorum degentes.57

,

-'

, ,

. .

. ...

.. . ..

.. "

.' .. '

. .

. .

. . .

• <

' ..

. . ':': .

~ .': . . .

~rgentinae. Starinel 22,

< •

: .',.'.... .', · 55 MOllumenta vaticana Hungariae, Ser. 'I, tom 1.

'" " ... :':'.~.~:. '-." .::'. ~ ' .. -~ .. fi6 Fermendzin, Acta Bosnae 38, 42~ 139.' -

\ '. ':':.":.":~'~" .... :.' :'.:':. . .. ~: ... 67 Csanki ibidem 272~

. .... .. . .

, '.

. . . .

. ..'

4·)

. . . -' .

-:". .'

..

.. ". .. ...

, ,

tim ranim stoljecima i najvise selili rnedu njih. Prema tome spomenuti su ikavci, biv§i kasnije u manjini prema ekavcima dosljacima, prvi izmedu pripadnika savskodinarske struje u istocnom rnedurijecju poleli primati 11 svoj govor ekavske likove. Tako se dogodilo, da je negdje u 15. st. postojala na tom tlu stanovita skupina pravoslavnoga naselja, koja je dodule vee pocela uzimati ekavske i ciste Itokavske elemente U svoj govor, ali koja je joi uvijek u osnovi govorila ikavski. U seobi pravoslavnoga naselja iz toga istocnoga dunavskosavskoga medurijeeja na drugu stranu Dunava, u Backu i Bodrog, koja se izvrsila poslije 1526., sudjelovali SU, naravno, i ti nekadanji ikavci. Oni su ponijeli sa soborn u to vrijeme jos mnogo ikavstine, lto se u backobodroskom govoru u jakoj mjeri jos dugo osjecalo, Svi su ti Hrvati ikavci pravoslavne vjere s vremenom, a svakako od 16. st. dalje, pod utjecajern svojih suvjernika Srba izgubili svoju narodnost i primili su srpsku, kao ~to ce se dogoditi kasnije i drugim Hrvatima u Srijemu, koji su presli

'na pravoslavlje. Oni su kasnije postali isto toliko ekavci, koliko 8U u iato doba hili oka njih i uz njih stari srpski ekavci, ali su oni medu njima ipak bili ti, koji su u tu ekavstinu unijeli najvise ikavskih likova.

Vee je receno, da je ikavaca u ranijim stoljecima moglo hiti i s desne strane Save, a istocno od Drine, u Macvi, Kolubari, Pocerini i Rudniku. Kao sto su ekavci u to doba, kad su i lijeva i desna Posavina bile pod jednom vlascu i upravom, selili u Srijem, isto su se tako mogli ikavci nastanjivati s desne strane po spomenutim krajevima. Osim toga vjerojatno je, da je vee u prvoj opcoj seobi u 7. st. poveci dio velike ikavske struje, koja je starim cestama bila doprla u srednji i istocni kraj dunavskosavskoga medurijecja, ,gonjen zeljom za jufnijirn prekosavskirn podrucjem, presao na starim brodovima kod Mitrovice, Klenka i Kupinova Savu i rasuo se po zemljistu izmedu

Drine i Kolubare. Ti su ikavci prodirali na jug uporedo S onom ikavskom skupinom, koja je Savu presla zapadno od usea Drine i koja je otuda naseljavala lijevo Podrinje, Treba pri tom prosudivanju irnati na umu, da je

upravo to zemljiste u Macvi, Pocerini i Kolubari istocnim ekavcima bilo ponesto sa strane glavne njihove struje, koja je prelazila Dunav istocno od usca Save, kao sto je savskodinarskim ikavcima to bio istocni dio dunavskosavskoga medurijecja, Oba su ta zemljista obje te struje prema tome naseljavale skrajnim svojim izdancima i mogle su ga, sudeci po- tome, nastanjivati

"III'" II' ...

1 U isto vrr J erne.

Sudbina tih desnopodrinjskih ikavaca hila bi onda ista kao i istocno-

srijemskih pravoslavnih ikavaca, sarno hi u njih proces stapanja s ekavcima tekao mofda jo] brze. U govoru macvanskih, pocerskih i kolubarskih ekavaca naslo se u 15. i 16. st. svakako toliko ikavskih elemenata, te se nujno mora pretpostaviti, da je taj razvitak do toga vremena morao biti vee zavrse~.

Cisti su ikavci na tom zemljistu vee bili nestali, ali su u govoru toga kraja ostavili posljedak dugotrajnoga zajedniekoga iivota i govornoga mijelanja s ekavcima. Postojanje ikavskih elemenata u govoru toga desnosavskoga zemljista u tolikoj mjeri jedva hi se inace dalo objasniti jedino postojanim govornim utjecanjem ikavaca sa lijeve Save i desne Drine.58

~ 18 - Vidi 0 tom: Belie 0 srpskim iIi hrvatskim di jalektima. Glas srp. air. 78. 108-12".

..

..

!

,

-'

"

. 1

_,

:-"1

,

I -

-

~

i

1 _

:.:..

...

4.S

,

» ,

, ,

__ ~- ... ,'1:- ~'~:"~·.''';:::!!:II ... -::::-i:>':;:,,"'~~~ . ,

:-:':1.r...i~~=?:I:·M~ · ... i~.::1~~.-..:.. .. I ... ,' •

», I~~I,~,~",,,,,,I"' .. I I.' • .. ..

. , .

.,

. .. .

. '"

.. ., .

..... ..... .:-

,. .

" .::

.. ,-.

..

.' . "

. ,

..

. . .. .'

." . ..

. .. ... ' .

. .

,. ,

. . : .

,

. . .,', .

. ... d. kosavsko medurije~je S ,ovakvim

2.4- U tursko gospodstvo u~lo JeU Su~~vs su na zajednil:kom tlu vise iIi

.,. · t nJem - rlJemu - p ".... d ...

. "arodnosnim i govorOlm .5 a . H· t· 'ka1{ci Srbf i Madzan. rVI 1 rug.

n , X' • r kavskl rva 1, e · ·1"" t· ,

manje izmijdanl z.lVJe 1 I . utJ·ecanju hili prrrm 1 s anovite

it dnlckom govornom ' ] ·1· "

ad .njih vee su u zaje c. · · t (nom dijelu Vukova na aZI I su se

likove drugoga govora. U ~ora 1 .1. IS Ok raj' u bilo je i Madzara, a u Moraei

ki ik ci U sJevernlJem T· 1

uglavnom hrvats I 1 ~v , .' )(t k vskih Srba. Pod urcima nasta e su

· di dje naslo 1 nes 0 e a V 1- ." ·

!Yee se Je ov Je, on ledu vece promjene, a ja promotriti,

,II d m i u govornom pog , ·

1 U narc nosno , , . ile i Ito su dOnljele u govoru, -

od kakvim su se prlhkama one rasvi . ?

Pd" c'e osvajali od 1521.-1536, Prvo su 15_1.

Turd su dunavskosa~~~o me, ~r?~ ~io do crte Siankamen-Ruma-Mitrovica.

gotovo ~ez borbe. ~adobl ~~:;UlS~: ~ohac, oni' su zauzeli Petro~arad~n, Ilok:

Pet godma kasDIJe, u Pd' IJ"'l-Xte u Podunavlju sjevernoj

.,.. . · 0" k i uz te gra ove sve zem ~ . .'..

: .. :. :. Vu~ovar 1 ,s~e d .., donjem Povucju. Ostalo je neosvojeno jedino

<. • . ... ~ruskogors~OJ. ~ ~o~nl ~ :d Morovica do Ivankova. Medutim je 1529. pao

: ....•. :-.'. ~oM§ Pobo,slu e 1 •• ]e U osu,coem okolinom i s vecim dijelom Medubosuea. Naj-

,. 1 orOVIC S CIJe om SVOJ " G d J

. 1.... Turcima prt"'pall· 1536. i Cerna, Ivankovo, Babina re a, aruge

':..:... .. ,~. . . rO~~~~~d. Te su godine 011i .• os~oji1i i cijelu srednju Slavoniju i tako su

osigurali svoj posjed u medurijecju .

:.'.<:: ... - ... .: Turci su uhrzo uredili svoju upravu u cij~lo~ ~om ze~~jistu, sto je do .. 1~~7.

- ' ...•... : .bilo zavrSeno. Oni su u prvom redu uveh jedinstvo cltavoga medurijecja,

:.,: ... :.. . ukinuvfi dotadasnju podjelu na dvije ·zupanije. Mjesto njih oni su stvorili

srijemski pasaluk, kojemu je srediste bilo ili u lloku iii u Mitrovici. Kao

:.:.'.. . upravnu jedinicu oni su uredili kotar,- koji je obuhvatao dvadesetak vecih

... ,:.'.:.;. naselja sa 150-200 tisuca jutara zemlje. Cijeli je pasaluk imao osam kotareva,

.:::2< ,: '>, koji su, racunajuci od istoka prema zapadu, hili polozeni ovim redom:

.' .'; ,.. .. zemunski, petrovaradinski, mitrovacki i irilki, obuhvatajuci stari Srijern,

'.:>:::';., .. : . . ... . zatim morovicki, ilocki, nimacki i ivankovacki zauzimajuci vukovski dio

medurijecja, U Srijemu su se kotarevi u toku turskoga vladanja i nesto mije·njali. Uvodenjem kotarskih jedinica u upravi Turci su unistili i staru upravnu

.... podjelu po posjedima, koja je u nekadasnjim zupanijama bila osnovna, a koja opet, zbog mijenjanja posjednika, nije nikada hila pravo stalna. Nova turska podjela dala je, kako se vidi, osnovicu za upravno razdjeljenje poslije njihova odlaska, koje Re odrzalo sve do danas,

. P~d~ela na ko~areve .donijela ~e u naselju krupnu novost. Svaki je naime

'.,'_ .. _ ><,...... lotar stekao svoJe sredlste, u kOJem se nasio u prvom redu sve cinovnistvo:

;'~::~",:';:;:,:-< .. :~,<~;'~,: ,: j~prav~o, sudsko, gos~odarsko, pro~vjetno i vojnicko. Vee po tome kotarsko

.~ ,~, ,., Je mJesto pod Turclma post 1 l( I" db"

:/,":,);·'·L\;~';·':.·:··:··~. 'Medutim au U DJ- ega ubrzo Uaseoll"'llJam~enongaosberoJ~n.s °b ta .r~nItm sta?~vnis!vo~. ;.z,;.\.'.~::y<· .. ·: ».~.:,:... .. .. " -. j lor nIC!, rgovcI 1 SVI ODI,

,::~?r}:/l<j,:.·:~·~:,·:.".;:.,~OJ1. IU ~otre~nl ~~hkomu mJe~tu .. T~ :su svoje stanove osnovali uglavnom

tt~it«:,r:':,:,,:,;~.<.· ,I IVl ve6 posJedolcl u kotaru, Jer Je u takvom sredl"'s"tltu btlllla· .. I •

"\(::-'~} .. '.,: .... / .. ,/ ... >~:~.: '~:: ..... ···:nost" NaJ"posliJ·c c. u kota k d"~ I" _ I naJveca slgur-

~[~j\Li[;;>:.~::>:-:'· <),;' ., ': .. • - . rs om sre latU na aztla u p a"l· , d

(/;.:,,}'::<;.:;; .. ':- .. '. ·)1 muogobroJnim d' · 'k " .. r VI U 1 poveca posa a

·AGi:F{~,:<~1-:~;}:j.:i:';::::::··· . ·,u t dill! III It poro .tca~a VOJnl a 1 oflClfa. Sve je to dovelo do toga da

.\,;::'.,.'>,>:";>::: ... ::'. a sre laDJa otarska mJesta 0 t 1 b .. '

:S(:~;~<;~~,:;·.;J;~rr><>\"'najveca u k tOP s a a u rzo vehka naselja, gotovo u pravilu

f::::;~li~':~;;:/~F::/;';::~<':;':/:::X): .. :Ju,iUJU Tn~ arz~.kl?a au na.8tala, dakako, oko iIi ispod jake stare tvrdave

.··.~\:\<~/;;.~'·<·:::~<':·.··~,:L~\.:~,:·· ..... :: ·4. ' .... ~"'. ..,,-.; 1 U OSVQ1eDJ"u Po d t 1 '

:;:~;" .. ~;:<,~.::;:. ·r:","·;;· . :'. .. . ... . ... ". .. ,. re o,a g avnoga utvrden j a oni su u

.

..

. "~.h:'.,,;v .. ~ .~,~~',' 'fJ1/"'>:!ik:0.s:~,~?n~·.d»:;\~j0::A\~Yl:k<1:?:/:):><}if..;5,::i'~ Rj:~'.~~~ .. ,'.·, L/ ;~'.~ ,:«.~~,~'JY:t~:;~~':::'.~,}~ :,:; ~ .. :~~~ :'>~:. :/':": /:>. ;..\<. /:.);. ~;..:: ~ ,:.~' .. ' ·;~~·~~·>f ,: \ :'<~.,;::.:~' ' .. ~. <'.' , ... : ;<. ; ..... ,: ~ ,:. ; ~.):. : :" :. : .. .< .. :'.: .... ~' . ,... .: .. : ': .. :.:.'...... . .. : : .. .

"" v.,. , , ... -:.: ,)h., .... , .. '~, 'V'v·',· :", .~ W .. : .. ,'.. ~:. ' .. : ~ .~. ,-=-,-=-;\/: ~ ' .. ':).~ .. ,~., /:.-:? ~":,~,«. \./ :; .. :.:/_> <,';?h~~<·. ~: .. ':<;:.:h:~ .. ,: .... --:. ;~ ... :-- ~: ~. ;: ~ .. ,"-,:.~: : :~... :: . ~ :,... ... . .. : .. . :. .".:. ..... .. .

• <

. .

. .

.. . ... : .

. . ,~

, .

. .

. . . .

. .

..

. .

. .

..

. .

. :,' :'" .

...

'. ..'

, ..

: ....

. .,

.,

. .

" .....

. .

-:

.... . r-: .. .. '. '.', . ." ~

. " .

. . . . .

.:', ..' .' '"

: "

• » '," - .. :~: : '.1"

· ..

..

, .- .....

· ,', .. :

. ,

'_ "

r

. .

. .,

(

kotaru ostavili jos po koje, vee prema potrebi i prilik I "

.~ d T - · .. 1 ama. uz teo manJe

tvr ave urci SU uredili naselja posebnoga znacaJ"a U t d··

ill d. '" u vr u su postavili

-manju posa u pod zapovjednistvom vojvode zhog ~ega su t k III

· "1" .. d ' a va mjesta

1 nosr a nne VOJVO stvo. U z posadu i nj ihove porodi 1·1""

.. .. .,., ce nase 1 1 su se u

rnanjem broju I potrebni clnovnici obrtnici trgovci po· d .. · k

11 ..'" sje mer, sve ona 0

-kao 1 U kotarskom sredistu, sarno u manj em opsegu Takvilr ] · d

11 d" . . 11 1 Je vOJvo stava

u poje morn kotaru znalo biti i po nekoliko. U dobra nasel ie .. L

d ki II .!. II .. krai . <I _ J no m 1 gospo-

ars 1 jace razvijenorn raju, kakvih je u to vrij erne vee bil d ~k

k d .. · · IOU una VS 0-

says om me urijecju, Turd su uredili i posebna veta naseli a b t "~k _

t Xk x. • k .. J 0 r me 0

" rgovac oga znacaja, U ojrma, dakako nije hila posade nego je t

..X .. 1 ~ , ,8 anov-

.nistvo ima 0 svoja zasebna prava gradskoga zna ~aJ"'a U svim ti · til

"V ~ l: 6 lID mJes Ima,

kotarskom sredistu, vojvodstvima i trgovistirna, vel:. su u prvim godinama

turskoga gospodstva prevladivali muslimani. Sto dalj e u tursko vlada ie

· IIh bro i .t,J , DJ 1

nJI o~ se rOJ SV~ vise uvec.avao, i od sredine 17. st. bio je u svim tim

naseljirna mnogo iznad polovine,

Takav razvitak naselja imao je ove posljedice: U svakom kotaru raslo ,je ~ ,:e~oj mjer! u p.ravilu jed?o mjesto, a pored njega razvijalo se nesto b?lje JOS ~o koje vOJv~d~tvo. S~a su os.tala sela, osim malaga broja trgov~~ta, os~aJala malena, 1 sto ~e Islo dalje u 17. st., ona su razmjerno sve Vise gubila od svoga stanovnistva, jer se ono preseljavalo u kotarsko srediUe i u vojvodstva.

Pred .dolazak Turaka, oko 1520., u Srijemu je hilo 12 sto velikih, Sto vecih gradova i trgovista, a j edno 250 do 300 sela. Izmedu onih prvih kraj

,Dunava su se razvili Banostar, Cerevic, Kamenica, Karlovci, Petrovaradin, Slankamen i Zemun. Na Savi su takav znacaj imali Mitrovica i u njenu prvom susjedstvu Sv. Irinej, u unutrasnjosti Nadolas, Rudnik i u blizini Rume mjesto, kojemu je madzarski naziv bio Arpatarl6. Tu treba navesti

:i nesto razvijenija podgrada pored tvrdava, i to Irig, Kupinovo, Martinic (bHzu Vrdnika) i Dumbovo (kraj Kamenice). Racunajuci poprecno na svaki od spomenutih gradova aka 300 kuca, a na podgrada jedno stotinu, u njima

. je pred pocetak turskoga vladanja mogio hiti do 4 hiljade domova, u kojima je bilo oko 20000 stanovnika. Iako su sela u to vrijeme hila vee razvije~ija, osobito zbog doseljavanja Srba, ipak je u njima stanovnistvo bilo razmjerno mnogo slabije. I u tome treba razlikovati jugoistocniji diD ad zapadnijega. U ovome drugome naselje je bilo i po selima jace i gusce. U svemu su sela u Srijemu aka 1520. mogla imati jedno 6000 kuca sa oko 30000 stanovnika.

,

j

I

, .

. ...

t

,

, ,

.. • ~ : I ...

, .

.

F

,.

(

~

.... ' .

• - =-: '-. :

· ....

. ' ... :,. ,- U vukovskom dijelu ·medurijecja, koji po velicini odgovara otprilike

. .. :.. !srijemskom, aka 1520. hila je 20 5tO velikih) sto vecih gradova i trgovista

.. i jedno 850-900 sela. Od zapada prema istoku gradovi su lezali oyim redom:

' .. " ,Vukovo, Mikula, Vucedol, Nustar, Sotin, Opatovac, Otok, Nimci, Volin,

.. :., .... _.:.':.:': Ilok, Sot, Sv. Lovro, Morovic, Raca, Strug, Bingula, Ferinci, Janok i Ilijas.

. '_.:_,: ·Od onih, koji danas vise ne postoje, Mikula se nalazila kraj Bogdanovaca ;. .'... u blizini Vukova, Vucedol kraj Dunava nesto istocnije od Vukova, Sv. Lovro ; •.. :~ ... : .. kraj Podgrada, jugoistocno od Nimaca, Strug na Savi u blizini Rai:e, Ferinci ::' .. <.:<:'>':.::.: ••.. nedaleko od Bingule, Janok izmedu Bingule i Iloka i Ilijal u blizini Lezimir.a ..

.'. ,'...... :........ . "

47

. ' ..

. . . .

.' ... ', .

,.

. ' .

. . .

... :.. .

", "

• •• .rl • • .. ..

. ........ . ....

• '.:':0 ." ~ ••

.' '.

· .... . .

...

. . ~... . ..

.. 1 .:j

•• 1 '.' •

. ,

. .,

: <

..... . ..

. . ..

...... . .' .

. .. ...

. .

, .

..

. .

· . , .

.. ,

,

. .

.. .

.:»

.N • " •• :- •

. .

.. ." . 1 ili Vukovo, Vucedol, Sotin,

.. III t govilta na Dunavu su se '1.na .azS1t;Ug a svi su ostali lela\i

Ad fh gradova 1 r S mo Ral:a l' d k

.:u I V c· · lIok, kraj ave sa iih hila nastanjen8 po unavs a

'Opatov~c, ;u l~i~ rijeka. Najjace SU od. ;J~ac; Bingula, Ferinci i Janok.

na tlu IZdnle taroJoih Otok, Nimci, Morovl kl I sa' J"edno 15000 stanovnika.

· ta 0 unu · h ~I· de uca ·

tt1Jes k mogla su imati do tri 1 ja I l a mnogo guice, ali su stoga

Sva S kupa kom podrucju hila su sela po ~ e~'m selima moglo je biti jedno

Na vu o~~ . .. 7-8 dornova. U svtrn 1

hila i sitnlJa, lroaJub po ik

7000 kuca sa oko 35000 stanovnl a. . . .

d' turskoga gospodstva una dosta

25. 0 polozaju naselja sa 1~O-1~601' go 1.nzaVJ• estitelJ·i iz vremena pocinjanja

.. d rna J a v J a 1 su 1 ~ ... •• )!t ..

vij esti. 0 turskim tvr ava . d bli k 1660. posto j i opsiran lZV J es aJ

· · a lZ raz 0 J a 0 0 • k 1·

turskoga organlzovanJa, .. · · k I'" .. opisao musltmans a nase J!1 po

I"' III Evliie CeleblJe, OJI Je · 17 t

turskoga zem Joptsca .;... . iesti i 0 isa iz 16., a pogotovu IZ • s.

cijelom medurijecju. TOCll,IJlh VlJ •• I P tom podrucju. Iz tih izvjestaja

',: :.':' ' ... ' . ima 0 katoli~kom stano~~lltvud nda cije .ieveeti tocniji podaci i 0 srpskom

. .. , I. ~ t katollClma a u se lZ 1· ,

,,' '.' 0 mus Imanlma I. ., ~ ima vi" esti i iz jednoga i drugoga sto jeca.

;:- .... :.., stanovnistvu! ". kOJ.em~ ~ In;~~isima s Jkraja 17. i u pocetku 18. st. Za ovaj

.. ' .'. {.. Neki su kraJ~vl ~plsanl" U d avskosavskom medurijecju za vrijeme

~' .. ':: . rad na istrailvanJu stanja govora u .un .,

..... .. ~ . turskoga gospodstva bit Ee i ti podaci dovolJnl. .' T

.~.:.:.. ..' ..': Turd su u rvom redu pogodovaJi razvijanju vel:ih . gr~dsklh naselja. 0

. . . · e u · ednu ru:u izilazilo iz njihova upravnoga uredenJ.a, .l~ kotarskoga s.r.e-

. .. .. ~ista, J u kojemu su bile sasredotocene sve dru§tven~ 1 vojne organlz~:lJe,

d k t ~ bila posljedica potrebe mushmanskoga stanovnistva,

~. ..... . .. . a u rugu ru U 0 J e.. ~ d I

.r: . . da se, svoje obrane radi i zbog razvijanja svoje ~a(;e sn~ge,. na e. u v~ceql

... .. .. ..'. .sknpu. Stoga je uvecavanje gradskoga naseIj~ bilo u llstOJ zavisnosti od

. . .. umnosavanja muslimana. Njihov je broj osobito por~stao ~ 17. st.: a u to su se vrijeme razvila u vecoj mjeri i sva kotarsk.a mJ~sta 1 sv.a vOJvo~st~a~

· .. ' U Srijemu se nije mnogo ni promijenio polosaj veclh. nase~Ja: S,:a c~ttrl

· kotara odrfala su svoja veta mjesta: Zemun, Petrovaradin, Irig 1 MdroVlc~. Moze se reci, da se podigao izmedu njih jedino Irig, koji je do Tur~ka blo zbog susjednoga Rudnika (Vrdnika) sarno ja~e podgrade. Od ostahh do-

. .. turskih vel:ih mjesta ocuvali su se kao vojvodstva Banostar i Cerevic, a kao

.'. .. trgovista Karlovci, Siankamen i Nadolas. U tom znacenju razvili su se i

.. :. Grgurevci, koji su do 1526. bili doduse vece i znatnije naselje, ali nisu

imali taj znacaj. Izgubili su gradski stepen jedino Sv. Irenej i Rudnik, ali se prvi iznledu njih stopio s Mitrovicom, a mjesto Rudnika razvio se Irig.

U nekadanjem vukovskom dijelu medurijecja doturska gradska naselja :nisu bila taka razvijena, kao ito su hila u Srijemu. Svakako je tome bio razlog i to, Ito ih se veci dio nalazio u skupu na zajednickom zemijistu" a to je smetalo jalemu razvitku svakoga pojedinoga. U naselje Vukova unisli au jamaeno i Mikula, Vucedol i dio stanovniltva nustarskoga, u Ilok isto t~o n~selje IUsjednih mjesta Janoka, Bingulet Ferinaca i dijelom Sota, u

./.:/t~;': ..... ::".'.;.,:.;"., .. , '.:' Nlmc~ 11 Sv. ~vr~l u Raeu iz Struga. Na taj Sll nai:in u to vrijeme narocito _;~:~;,\):~:·/A::::.:.Y~'::;:.··)·.:\: ... nara~h 11~: ~lmc~, Vukovo i ~ala. Ova posljednja hila je vojvodstvo, a ;'~::;:\<;.:c.;:.,;;;:.:'> .. ;'::::,<'. ··tQVl Rbi}. 1 VoCin., Tovarnik i Sotin. '.

::,C.:/J.~ ~,:. :)."'<.~ .. :> .. , ~,>,.::>~ .:<,>' .. : .:. _., .. :~.:.., .. '~ .. .

. .. ...

.....

. .

. ..

,;

. . ~ :~,: :.:::.- >ii:,~K~l" ;~'i'<i~.:i;j;:M~;:~~;f;f,;;: ::~ :. ,'(.' .;"::(:: '=·i· ,: .. ' .: •.••. : :', ::;::~ . ~ .•. ~ ::; ' .....•..•...•• , :." ".

______ -..........._ '1'" .-:-i: •• .: 'i !-"i~: ~:-:::.:-.:-" -.::..~~.;. '-":".:-" .. ':~'iV -.-: :- :-: ':0 ••••• ,,-: •• 1:- ' : •••• ,'.-:...... • ••••• • ••••• .r..

· .

..

. .

. ..

,

... '.' :1:

· .

· ... ..

... .

I-

. . ' ..

· .. ' ..

.' .... ..

, .

. .

... , .

· .

· .

. . '

.. ' .. ' .

,

:...... .

.. ' . .. .

· .

. .

. .. .

,

· ....

..

· ." .

, ..
~
E'
~
.

~
(
, · .... .'

'. 1 •

. . .

, ..

· .

'.. .. . ....

. -.'

. .

.,

. .' .

. .

..

~ . -:.

.,

. . .

.... .' .' .

, .

\ ..

...

.....

. .

. .. .

. ..

~ ". :- .

. ..

, .......

...

. .

<

(.. .

",

:'.

~

'26. Dok su se gradska naselja pod Turcima u d 1Io".x. to

I, 1 1'" kill di i . me urrjeeju uglavnom

ocuva a, se a su ve 1 im ijelom do konca 17 st pr 1 T

h'I' k Iik IS'· · .. opa a. orne propadanju

1.0 Je neko 1 Ok raz °dg~· ~lJet s~ lZ sela u prvom redu iseljavao u veta

mjesta, U otars a sre l§ta 1 U vojvodstva radi vece si ti Zb 'II

I §t I'd' ' rgurnos I. og lstoga

raz1lllkoga cnaPt u . a a su).se p~Je Ina sela te su se udruiivala u jedno vece iii

ve 1 o. es 0 J erase J a van J u sela hio i gospodarski razlog N· oil d . I-

b ... ·1" kit d It • I OVI posJe nlCl

egovi, age 1 1 turs 1 rugi visoki cinovnici, znali su svo ia j • di I: ... ~ 1111• 1· - r » ja unanja ure ttl

po SVOJOJ VO Jl prese javajuci kmetove prema potrebi N· 1'" 110 1.1111 V s'· · I .. ", · b l i · a J pos 1 J e su se 1 I

eel cebl'lsa~1 selJ~cl ~razeCl. 10 je uvjete za zivot. Cesto je razlog napustanju

se a 1 0 1 pre azenje na IS am, prt cern su novi muslimanlll 1- 1"

· k ik · .. 1 prese Java t u

muslirnans a veli a naselja, gdje su dolazili na druge nove III b II 1 ~ ..

U k IIIk • • • 1 0 je po ozaje,

ne oli 0 mahova sela su se rasilazila I zhog ratnih prilika 1·" T

d dil v... k · ~. t U zero )1. 0

se ogo 1 0 narocito 0 0 1600., kada je izbio veliki ustanak seljak P z ~

skorn sandzaku, koji je odonud zahvatio i nimacki, ilock! i mitrov:~~' k °te

, S 11-. k d v k ~. I 0 ar

u n~e~s, -on:- san za u 1 lzazvao. na tom zemljistu veliki zator hrvatskih

starosJ~dllacklh. sel~. Teske. su ra~e prilik~ nastupile i oko 1664., kada je ono Ntkola Z~lns~l pr~va~lo s veltk?m. vojskom u Osjecko polje i zapalio most ~a Dravi. 1 ada je 1 U Povucju 1 u blizem vukovskom, nimackorn i

iloc~om kotaru ~~k~uo ustan~k., u kojemu je razbijeno mnogo starosjediIackih sela. Veliki 1 dugotrajni rat od 1683. do 1691. donio je Turcima

doduse velike poraze i najposlije i propast, ali je unistio pored toga i mnoga starinac~a se~a, koja s~. poslije nisu vise ni podizala. Kako se vidi, rasturanje sela trajalo je kroz cijelo tursko gospodstvo i vrsilo se sad u manjoj, sad u vecoj mjeri. Ipak je ono u 16. st. bilo razmjerno manje nego u 17., U

kojemu su svi navedeni razlozi nastupaIi u svojoj mnogo jacoj snazi. .

U isto to vrijeme nastajale su u naselju u dunavskosavskom rnedurijecju promjene i u drustvenom, vjerskom i narodnosnom pogledu. One su cesto zavisile i ad polozaja naselja, pa su se drugacije ispoljavale u istocnijem, srijemskom, a opet drugacije u nekadasnjem vukovskom dijelu. Drustvene promjene' dolazile su uglavnom od tri razloga. Prvi je od njih nastupao s prelazenjem na islam. Ono je donosilo iIi polozaj slohodnoga seljaka, koJi drzi svoju .vIastitu zemlju, ali irna zato obvezu, .da polazi na vojnu, kada to ustreba, iii poIozaj pov Iastena obrtnika iIi trgovca u kotarskom sredistu, vojvodstvu iIi t:rgovistu, sto je osiguravalo holji livot. Drugi se razlog nalazio u pristupanju vojnoj turskoj organizaciji, u koju su mogli ulaziti) dakako, i nemuslimani, gdje je to trebalo. U tu svrhu postojali su u turskoj vojsci posebni odredi, martoloski i predavacki. Prvi od njih hili su lako oruzani -ratnici1 k(fji su sluzili kao cetnici i kao napadaci ispred prave dobro opre-

"mlj~ne vojske. Predavci su bili domace naselje krscanske vjere, koji su polazili -8 .. turskom vojskom u rat uglavnonl kao ner~dovite cete iii kao lako oruzani napadaci. Oni su svo j e ime stekli po to'm~, ito Sll slake ruke pri§1i turskoj

drzavnoj misli i hili njeni pobornici. Za to svoje drzanje i za sluzbu u vojsci imali su stanovite gospodarske povlastice. Trel:i je razlog drustvenoj promjeni pod Turcima postojao u tome, sto naselje nije prelazilo ni na

.islam, ni pristupalo u tursku vojnu organizaciju, nego je ostajalo u novoj drza.vi izvan politickoga· zivota, upo.rno cuvajuCi svoje stare zna~ajke. To je

,111:-'-

,:

49

.

~

,

, ,

<, •

':>' ..... . k .. ie obradivao zemlje turskih posjednika

. . ki Clio stanoYlliltva, O~l J juci gotovo nikakvih politiekih prava.

ncD'lUS~IJ1'1~: ~8ta-vnit ni!i obrt, ne lIn~gledu nije dozivio nikakvu promjenu iIi vrllO JC • Dsvijet u gospodarskom p Ii je ona postojala u velikoj mjeri u

Zapravo ta~u jz doturskih ~remen.~~ ~ristupanja k vojnim organizacijama. preDl~ st~J prelazenja n~ ls!a~ ~t~eni polozaj, a to u dotursko doba nije

mogu no~ d ah mijenJao I ru

lime se Je 0 In .,

'bilo moguce. I · promjena u tome, ~to su nestale bosnjacka

27 U vJ'erskom pogledu nast~ 31 Je kOJ-i JOe izazvao u starosjedilackom sta ..

, , .. ]. · dolao 15 am, · d ... III di III

i husitska crkva, a 1 Je, Sredinom 16. st. pojavlo se u zapa rnjem ijelu

istvu veliku pom~tnJu. k 011" J' e medu starincima Hrvatima stekao nesto

BOYD , kat' kl pokret, OJI Ii avo i k .. ·

medurijecja 11' • VlnSpod Turcima inaee odrfava 1 ~vo~Uk clf ,:;nu organldz~l~lj,ul:

ristala, Kato lei su t i U DJ1ima i svoje ~ 0 e. z.upe su vo 1 1 1 1

P .' lupe samos ane ... · ko i .. v 1 t

te IU lmali svoJ~ . ..' · · Oni su U lzvJestajlma, OJI su se ocuva 1,

svjetovni svecenlCl 111 .rranJ~~~l'z pa iz cega ce se moci pouzdano utvrditi i

opisivali i brojno stanJ.~ SVOJI oUJoedinim krajevima medurijecja. Isto su tako

·k za to vrlJeme uP. I 1· 0" "III!

jakost I avaea ," d Turcima odrfali 1 pravos avrn. m SU ima I

svoju crkvenu or~~nl~acIJ~ 1° razvijenih manastira, a ti su hili trajno vrelo poveci broj pa;.ohlJ8 1 ~2 0 ro naselju za to vrijeme nisu nikad pomanjkali. svecenstva, kOJI pravos alvno~ u medurii eCJ'u stajali mnogo bolje nego njihovi

U ogledu pra vos avm d

tom ~u p. . 0 · d · isu nikada za turskoga gospo stva na tom ze-

ltat.~li~kl. sus~edl. l~~o :~~~e:stvat a ~e§ce ga po pojedinim krajevima nije mlJlltu .. m~h dM°edVO J k t Iickim svecenicima na tom tIu vladale su gotovo kroz

o ce m bile u a 0 I · d franievci III -I t

up· d t · teze nesuglasice jer je me u ranjevcima 1 svje ov ...

cijelo tursko gospo s VO I 0' I v •

· ima traiala ogorlena borba za Jupe 1 po ozaje. ,

DJaCl dnl gledu izvrlene su dvije jake novine. Prva se sastojala

U naro osnom po T I ko i · bi d d ~

'l1li ga nacionalno-politickoga tipa - urcina, OJI U se 1, 0 use,

u stvaran JU novo ... · :t • k I I

.., x· tib arodnih osobina ali Je dao novoga covje at sasvim protiv-

nlJe imao (;IS n t II.)!: T· till. di k

'noga dotadalnjem starosjediocu na tom zem jistu, " aj se Ip ~zgra IV~O. roz

prvi narakaj, a onda se sve vile usavrsavao u svojim ele~enbma., koji su ga

daleko razlikovali od drugoga nasel~~ ~a tom tlu. Dru~a Je p~?mJen~ nastala u tome, Jto je u cijelom tom medurijecju nestalo Madzara. NJl~OVO J~ nesta-

janje izvdeno, dakako, postepeno, mazda kroz prva d~a n~rastaJ~' vee p~e~a tome, jesu Ii livjeli u gradu iIi na selu, U prvom slucaju njihovo Je pr.elazenje '~<·U:.''''').:::--:-'· .• '," .'. : 'r-.,"". . J1 Hrvate teklo brze i zavrleno je, vjerojatno, vee s drugim narastajem pod , .. :~'-'-~~.-. ·:~:::'.'~:::.·:~ ... 'S~~'\/·:,:· . turskim gospodstvom. Po gradovima je, naime, utjecaj ~rva!skoga jezika, ;'·:~··:;<}i~::~~~::~·,:>· .... _jim su u pravilu govorili u vedni i muslimani, bio i suvise jak, da su mu ~ -, J:':."'''':-"¢::~;::'~~'~,.;~~}{:;~(~~~~,;,,: .. , 'it mogli odrvati. Na selu, dakako, toga mol:noga djelovanja nije bilo, harem

, J:;",~:,,;t:~:):;:: ::. 111 U takvom neposrednom liku. Madlari BU doduse jezicno i narodnosno ne-

....... ,,.,: ... ,:.,').:ri.Xl;: ·ltali, ali je njihova nomenklatura ipak zaostala u tolikoj mjeri, te se m~r~ )~J}~.N0'.="!':{~:·':;;:;/·;:;'··:::···~' .:pr~postaviti, da au H njeni stvaraoci morali osjecati jezicno u nasel ju JOS "(.:<·,.i'., .. ·"duboko ·u 16. It.

".- .... "\j~::.; .... :.: :.' Jol u pofetku turskoga gospodatva nastala 8U i nova naseljavanja u du~

~/~.', :~a~lkoaavsko medurije~je. Ona IU izazvana upravo Dovim politickim polo'" '. :I.aJ~ na tom zemljiltu, pa au in i vriile turske vlasti neposredno, iii su. ona - ,::<.~taJ· • ..,. D .. pravcu nove politike. Seobe su dolazile u dva smjera.

:- .. .. .. .. ...... .

":- ~ :; ..

, .

. .

, .

...... ,

.) -

.

. .

, "

- ,

L

,. ,

. .

:-- ... .

Prvi je vodio iz Srbije, odakle su Turd naJ·priJ'e i vrXtll"l · t S""

d d XI- • I. z§ oevajanje rijema,

te su otu a os 1 naseljenicl preko Zemuna Kupinova · ~ K I II

I'" ~ ·xI · • I ' 1 eapca. asmja na-

se javanja is a su smjerom lZ istocne i srednj e Bosne a zapocel Xt

T· · ·1- I d·". II ,~ a su, pos 0 au

urci OSVOJI 1 izrne u 1526, 1 1536. 1 cijelo nleduriJ·e~Jlle. U ti b d

1111" 1" II-X "1· S · im seo ama 0-

se 1 1 su se na to zem J iste I I rbi strujom iz SrbiJtt e kOJ- i su J"o" · x 1· k

I• • "1 t ~ • ' ~ OJ aca 1 srps 0

nase Je na njemu, 1 I mushmanl, starosjedioci u Iijevom Podr"'tnilt d ..

PI" P b I. P tt JU~ eST_OJ

osavim, 0 osanju 1 osprecju.

28. Ako se pregleda slik~ ~uslimanskoga naselja pod turskim gospodstvom u dunavs~osavskom medu~IJecJu, kakva se dobiva U opcim crtama uglavnom n~ .osnovl podataka .putoplsca Evlije t~lebije iz vremena oko 1660.~ onda se ~ldl, da se ~ razdohl,J.u .od 1536. ?o. sredine 17. st. na tome zemljistu razvio nov tip stanovnistva, koji Je po svoJoJ snazi morao na tom tIu imati vrlo veliku

va!no~t u sv~~ p.ojavama zivota. Ako se i uzme, da je spomenuti turski pisac u ?r~j~ama .zltelJs~~a mogao do~ek~e i pretjer~ti, opet se kao pouzdano mole prirruti, d~ je U ,cIJelom medunje~Ju pod kraj turskoga vladanja hila jedno 8000 musl.lmansklh dornova, u kojima je stanovalo oko 40000 celjadi. Osim toga Turci su U 17, st., kad su se politicke prilike vee bile smirile, drzali u cijelom srijemskom sandzaku otprilike 3600 vojnika.5D Njih je stanovit dio bio oienjen, i porodice su im zivjele u gradovima. Aka one i nisu spadale u stalno stanovnistvo, ipak su u dano vrijeme cinile dio muslimanskoga naselja.

U ovome proucavanju razvitka govora i naselja, u kojemu su na tom tlu ti mnogobrojni muslimani u velikom dijelu morali po svojoj snazi livo sudjelovati, postavljaju se, s tim u vezi, ova pitanja: kakvoga su oni podrijetla, u kakvom Sll brojnom razrnjeru stajali prema ostalom stanovni§tvu i kojim su pravcima tekli njihovi utjecaji.

U prvom redu valja utvrditi, da na cijelom dunavskosavskom medurijecju muslimanskoga naselj a ni j e hilo po selima, nego samo po kotarskim sredi§tima, vojvodstvima i trgovistima, Koliko je i zivjelo u manjim mjestima, bile su to pojedine posjednicke porodice, koje su stanovale u sredistima svojih posjeda. Prema tome pitanje podrijetla tih muslimana uglavnom je u uskoj svezi s pitanjem razvitka velikih i vecih gradskih naselja na tom zemljistu,

Vee je receno, da su i pod Turcima odmah od pocetka ostala gotovo sva veta mjesta u medurijecju, koja su oni zatekli. U Srijemu i nije bilo u tom pogledu prave promjene, a na vukovskom dijelu nestala su doduse neka veta trgovista, ali su ona lefala prostorno blizu jedno drugomu, te se to raseljavanje mole time lako objasniti. Ipak je i to rasipanje gradskoga stanovnistva neposredno zavisilo 0 tome, kako su Turci osvajali dunavsko-

, savsko medurijeje. Njegov isto~ni dio od Slankamena do blizu Mitrovice oni su 1521. dobili bez ikakve borbe, Na tom podru~ju stanovni§tvo nije uopce stradavalo, nego je sarno promijenilo gospodara. U ratovanju u godini 1526. velika je turska vojska zauzela cijelo Podunavlje, Mitrovicu i oba fruskogorska podgorja sa malo borbe. U cijelom tom pohodu Turd su nai§li na jal:i otpor jedino u Petrovaradinu, gdje im se oduprla jaka posada. Polto

~

68 Godisnjica Nikole Cupica, 29, 88.

SI

, ---- ................ -~.~ -.',

. "

!

:

........

,

... ... ..

I.. :: .. v-

.. '

drzavnu misao, dajuci vode novoj turskoj strand. Pod utjecajern njihovim i njima blizih husita lirio se taj novi politicki pokret i medu dotadanje katolike, Turskoj strand mnogo je u to vrijeme pomogla teska borba izmedu dviju politickih stranaka u Slavoniji, zapoljevaca i ferdinandovaca. Ilocani au 1529. sv?jim olima gledali ve~iko odaslanstvo pristasa Zapoljskoga, koje je u tom mjestu ugovaralo s Turclma.61 U desetak prvih godina previranja u naselju sve su prilike i svi dogadaji radili u prilog Turcima i turskoj strand. Nestali su i zapoljevci, a s njima i svaka nada, da ce se na tom zemljiltu drfavni polosaj urediti na koji drugi nacin, a ne u turskom smislu. A kad su Turd posl ije pobjcde 1537. potpuno utvrdili svoju viast i u cijelom Podu .. navlju, politicki je polofaj postao svakome jasan. Od toga je vremena pocelo i prelasenje na islam u vecoj mjeri, Cinili su to u prvom redu i najprije patareni i husiti, koji su po velikim mjestima u cijelom medurijeeju imali velik broj pristasa, a na srijemskom podrucju jamacno dobru polovinu. Za gradanima ubrzo su se poveli i oni po selima, kojih je takoder bio velik broj, a opet, kako se vidjelo, najvise u Srijemu. Moraci i drenovackoj Posavini, Postepeno, ponesto u prvom, a svakako u drugom narastaju, povodili su se za njima i katolici, najprije po velikim mjestima, a zatirn i po selima. Do 1580. otprilike bio je taj proces uglavnom zavrsen. U njemu gotovo i nisu sudjelovali pravoslavni na tom zemljistu, jedno stoga, ito su oni i ina~e politicki prisli k Turcima i 5to su sud jelovali u turskoj vojnoj organizaciji te su otuda irnali povoljan drustveni i gospodarski polozaj, a drugo i zbog toga, sto je njihova etnicka skupina hila zbijenija, jedinstvenija i prema tome i otpornija. Dokumentarnih potvrda a prelafenju starosjedilaca pata-

rena, husita i katolika na, tom zemljistu na islam, dakako, nema, jer su izvjestaji i drugi spomenici iz toga prvoga vremena turskoga vladanja sa toga tla i onaka vrlo rijetki. Medutim za prve dvije skupine srijemskih i

:vukovskih starinaca to i ne treba narocito dokazivati, jer se paralele nalaze s mnogo jasnih potvrda u Bosni, a za husite opet u madfarskim krajevima, gdje su ani dali velik broj prvih poturica. Radi se sarno 0 katolicima, kod kojih je prelazenje na islam po naravi stvari trehalo biti najteze. Ipak i za njih postoji vidan dokaz islamizacije u vecem. broju ~ malone p.~tp~nom nestajanju katolicke crkvene organizacije u vehkom dijelu medurijeeja, a

pogotovu U onim krajevima, u kojima su .le~~la ve!ik~ mj~st~. T~ko su nestale .obje katolicke lupe u Zemunu i one eehrl u hhzoJ. ?kohnl, z~t~t:n one jake zupe u Slankamenu, Sasima, Hodusevcu, Sv. Margariti, Kamenici, Beo~inu, Irigu, Rudniku, Rivici, Martinicu, Ledincima, Dumhovu, Senti.cu, .~era .. dinu Cerevicu i Banostru i sva tri arhidakonata Posavje, Ohona 1 Bilin sa svojim sijelima. U Podunavlju su se katolicka veta naselja od~zala jedino 'u Petrovaradinu i Karlovcima, Iz Varadina je, na pr., bio franjevac Guga ..

novic, koji je djelovao u drugoj poli 17. st. Katolike u d?bro nastanje~i~ K~rlovcima spominje Bartol Kasic u svojem izvjescu 0 don Simunu Matkov~cu

, . iz 1613. On navodi da su kalvini uspjeli ubaciti svoju nauku medu katohke

~~:;~,.' -, .-:. ,.' u' Karlovcima, ali ie taj pokret spomenuti Markovic u korijenu uni§tio.61

1-:.. • jI-I

.... . - t. I

, ,

, .

( .

,> I

- ~

111 Laszowski, ibidem 1, 191, 453, 454. I. Vanino~ Vrela i prinosi, 1, 88.

S3

"

, , .

..

.. .

,' . .: ,"

. ~

,. .

,.

......

...

'. .'

ill " ki Ir estima i selima ostale 8U katolicke crkve,

D 'in tim srlJems rm mj .. • 1 0

· '29. cO SVI 6 t · kroz 17. st. nisu vile una e. ne SU 5 vre ...

ali vjernika pod kona~ 1 k' S •• 1 J.ol popisivaci s po~etka 18. st. vidjeli i 0

dIe u rulevlne, oje su · ·

rnenom p~, .' N". d "vJ"estaJ- iz toga turskoga vremena ne pormnje

· •• • ZVI] estIll .,9 1 Jean lZ l' · II

nJtm~ 1 • • 1'" T se u tom razdoblju nahode sarno mus imam I

·katohka u, tim nase Jlma, U m da u turskom prodiranju na tom zernljistu

ravoslavnl Ako se uzme na u , .' ih bit k t

~... • ' • J b b d na njemu niJ'e bilo 01 jaC1 go 1 a a u s anov-

rnje bilo vece or e, pa a · di · k 1··' k ·!IIh

,.. d t viti pitanj e kud su ti starosje lOCI ato lei, OJl

DJltvu on a se mora pos a , ~. deci liki

-0 0 ' d · h · ta morao biti stanovit veei bro J, su eel pO to 1 rm

Je I por.e paktarena IN USklakvo vece raselj avanje ne treha pomisljati, jer se sacuvanlm cr varna. a -1- d T· ·1· ni' e imalo kuda bjefati. Svi su okolni krajevi iIi vee bi 1. ~o U,r~lma, 1 I

J bili 4- ni U isto vrijeme te su tu svagdje vladale 1 iste prilike. Isto

su 1 J osvaJ a I , · • • k 1.... · ·

se'tako ne moze primiti ni misao. da su ti srlJe~skl. ato lCl.oU prv? vrijeme

t k vladanj ant-esli na pravoslavlje pod utjecajem svojih susjeda Srba

urs oga J?" d dil t b 1· tim velikim

i starosjedilaca ikavaca te vjer~. Da se to o~o 1 0,. ~e a 0 je p~

srijemskim mjestima i trgovistirna pod . Turcl~a bitt mn~go vise naroda te

vjere, a ne muslimana, kojih je svagdje tu bilo u razmjeru pr~m~ p~avoslavnima vrlo mnogo. Osim toga u cijelom tom procesu ~es~aJanJ~. jedne skupine, a prelazenja u dru~, morao je, ka~ ~ 'inac~ U shcnl~ pr .. ilikama, vladati drustveni i gospodarskt momenat, a tal Je VOdlO k mushmanlma kao

vladajucoj klasi. . ., . '~,',

. U Mitrovackom polju i bliioj Podgorini say ta} proc~s imao ~e donekle,

drugi razvitak. Na tom su tlu, doduse, nast~la tr~ razmJ.~rn~ veh~a muslimanska naselja sa nekoliko tisuca kuca, ah .se ipak n~~e lzg~~Ilo onako gotovo potpuno katolicko stanovnistvo, kao u IstoCnom dlJe~? SrlJeln~. v O~o

se odrfalo u desetak sela i kroz cijelo 16. st. dakle kroz vrijerne prelafenja

~a islam, i preslo je sa vise od dvjesta domova i u 17. st. Ipak ~e i pored toga na tom zernljijtu ad 1526. ~o jedno 158~. nest~10 mno~o, katol~kao Tu su

se rasule sve one zupe, sto su lezale u savskoj OkUCI oko Nikinaca 1 Bud~n?vaca, zatim pet, sest njih ako Rume i isto toliko oko Mandelosa. Tu valja spomenuti, da su se rasturila za toga vremena i ona velika katolicka naselja zapadno od Mitrovice i od Mandelosa, koja su pripadala nekada Vukovu, To BU, na pr., hili Martinci, Petrovci, Kuzmin, Medas, Ilijas, Lezimir s mnogobrojnim sitnim selima. U svim tim mjestima oko Mitrovice i Mandelosa mogli su, dakako, do Turaka iivjeti" i starosjedioci patareni, svakako pod

krinkom katolicanstva, koliko je trebalo. ·

Takav su razvitak dozivjela i velika mjesta pod Turcima lIok, Nimci i Vukovo. Prva dva imala 8U oko tiSlltu kuca svako, a V ukovar preko pet atotina. Do Turaka nalazilo se u njima i oko njih gusto katolicko stanovnistvo u mnogo fupa. Vel:. do konca 16. st. svedeno je ono na razmjerno malen broj. U okolini Iloka do toga vremena raseljeno je ono iz Demen~ina, Neltina. ~u8eka, Biklava, Lipovca, Koruske, Fizega, Diple, Jandora, Velikoga, Srednjega i Maloga Janoka, Bingule, Todila, Erdevika i Lokve. Sve Sll to hila 'Ria i nekoliko trgovilta u bliJoj okolini Iloka sa jakim katolickim zupama

- . ......

· . ...

..... .' .

, , .

.. . . . ..

· . .

. .

..

,

I ••

... _. {

v • .' •

· ,

. , .

.. : .. ,

. .

'. . .,..

,

...

· .

,... ........ .

. .. ,.

" ..

· ~ .

· ..

. .

.. " .

. ,

. .... .',.

· .'. -

"c-, • '.. I

. .. . .

'. '.. '.

'" .,' . "

..

.. ' "

,

..' .

.. '. '. .

. / . . .

" . ..- .

· ." ....

.. . ...

.. ; '" " .' .

. .. . ...

. ,

...... '. " " ..

· _.

...... . . . ..

..;v.. • • •••

.... . : :.' ...

... ....

" '"

· . . ...

" . "'. ' ... '. '. .' .'

~ . • .. .:;':' . ~.: : . I ....

. . . .

. '"

.. '. - ..

.... iI. :- ......... :-. • ...

. . _:.:" .. ' " '; : .. :.'.. .

~.. .. ..

..

'" .

.. -. . .. ~ ... :

.. > .. ~ #"

. . ... :.'

.... ' :

,

': .'

,

. ,

. u dotursko vrijeme. Veeina njih nije pOSliJge ni naselj a koliko au "I

t · ~ d 1"1· iih avana,

nas anjrvana, ose 1 0 Je u nJI novo srpsko stanovniitvo.

. U Nimcima i oko njih nalazilo se priJ- e Turaka jako t .. dil ~k

ret d t k it c'h s .. s arosje I ac 0 na-

se J.t~ u .e r.kesde a ': ve ~ to, manjih sela. Pod Turcima raselilo ih se dvije

trel.:lne 1 m a se msu vIse m naselj avala Medutim d t It

· bila ! 1 .. · su os a stanovnistva

·NIZ~U ~ a 1 on~ se a nal. tom zemljistu, §to su se pod Turcima i odrjala, Sami

lIDCI naprotiv naras 1 su ubrzo pod turskim gospodstv '

rna onorne, Ito su hili 1526. Do toga vremena oni su b~ml. neradz~Jerno ~re-

6 80 k J.. k · 11 9 ~ • • 1 1 osre nJe trgoviste

sa 0- uca, U ojemu je bilo I sjediste vlastelinstva N 1- - bil

"d desno i - ~ ase J e J e 1 0

lzgra eno na esnoj strani Bosuta. Pod Turcima one J. -

r · t .. k d · e preneseno 1 na

k~~evu .8 ranu te y_rkl}e e, g dJe su nastali veliki novi dijelovi s bogatom ~ar-

srjom 1 S trgovac rm zgra amall8' "

, yukov~r je prije Tu~aka imao razmjerne vrlo dobra naseljenu okolinu, a 1 s~m Je spa~ao u ~u§c~ ~~sel~a Vukovske lupe. S desne strane donje Vuke nalazJl.ot~e IU ~JedgovoJ hlt,zlnl tridesetak uglavnom sitnijih sela, izmedu kojih ~u ~e IS lea ~. 1 ,~povec~ trgovista Pa~etin i Borovo. Cijelo je to mnogo-

.fOJDO nas~ je ve .. u prvim .~eseticama turskoga gospodstva potpuno raseIJ~no. U njemu ?IJ~ 05ta10 DIJedn? selo, nije se ocuvala nijedna starosjedilack~ ku~a. StaT1nc~ s~ se odrzali sarno na desnoj strani Vuke u Bogdanovcima 1 u dva, tft sitna sela oko njih,

., ,

:. ... .

. "::' : 30, Iz o.voga, ~to j.e rece~o 0 pro~jenama u naselju medurijeeja u 16. st.

, pod tursk~m vlada~Joem,. VIde se J.~sno ovi momenti: U cijelom sjevero~stocnom, lstocno~ 1 jugoistocnom di J elu staroga Sri jema nestali su za to vri ...

.. · J~~e potp~no <.8 Iz~z~tkoT? u Karlovcima i Petrovaradinu) starosjedioci kato-

bel, a ~ n~lma 1 prikriveni patareni i husiti. Od starijega stanovnistva odrfali $U se jedino pravoslavni, Mjesto katolika javljaju se u dotada katoliekim

. >, , ~elikim mjestim~ ~u~limani, i to. u brojevima, koji odgovaraju otprilike

. '." nestalomu starosjedilackom stanovnistvu na tom tlu. U mitrovackom i rumskem .. kraju, oko Iloka, Nimaca i Vukova taj je proces izvrsen tako, da su se

" . na njihovu podrucju odrzali i starosjedioci, negdje u vecem, a negdje u ma-

• " njem broju, ali su i ani nestali u vecoj mjeri, svagdje otprilike toliko, koliko

:' au narasla u tim mjestima muslimanska naselja, odbivsi medu njima stanovit

,;' " l>roj· doseljenika. Nema prema tome sumnje, da u tome muslimanskome stanov ...

'.:,:: ~i.stvu- u dunavskosavskom medurijecju treba uz' patarene i husite traziti i one

" "~ starosjedioce, koji Sll do Turaka pripadali otvoreno katolickoj crkvi. Danas je • /. ',',' 'dakako tesko utvrditi, koliko je medu starincima u medurijecju, medu Hrva. , ',~"" tima i Madzarima, do dolaska Turaka bilo pravih katolika, a koliko javnih iii :',' ':':';"U"i prikrivenih patarena iIi husHa. U samom procesu islamizacije razlika u tim .'Vjerama donosila je, kako se vidi, sarno ranije iIi kasnije prelazenje na islam,

. " " ...

. .

, . ".' 'j Starosjedioci su ulazili u muslimansko naselje uglavnom iii kao obrtnici

l' trgovci iii kao slobodni posjednici zemlje. One prve davale su ponajvile

, ." gradanske porodicet koje su u tom stalisu zatekli Turci. Slobodni ratari

;;,,::,::,,:~,.::),::, nastajali su iz doseljenika sa sela, koji su, kako se vee vidjelo,' u vecem

. . . . "

: .. ~ .. >~:< .. : .. : .. ; .

,- .

.~,

·55,

.:..

. '" , ...

. .. .

., .

. .

. .

. .

..

. .- I.. .

" ..... ..

"'"i'" ..

" " ..

. ..... . ....

. . . "

. " ..

...... . . '. . ...... . .,..}.' .... ~ ....

.' " .~~ :~.I ~

", ..... .' .:.... .... '. . - - - _._.___,._

...... ' . .

.. .

. .::.,.~... . .

. . ....

.' ..

. , /

,

- ,

':" .: ".' .' .' " ' .-': ' . . '.. ih radana, Ito su vee i dotada. posjedovalt

r It islamut 1 II O~l .gt da je ispred prelasenja na ISlam

broju prist~pa 1 ade, Vrlo je YJeroJaltdno, i gradana, vladao najprije posredni

I ~ I VJnogr li a a IIlOZ. a · t '"

ze!ll Je 1 b oja nase Jan , · misli. On je sastojao u orne, sto su

kod naj,,~cega ja k turskoj dria~no~ ke vojske iIi kao clanovi vojnikluka

jtepen ,prlst~r.~ao kricani u,?d~~ ed urs i Srbi na tom zemljistu odmah po ti ljudi ula;l 1 i Valja priJl1ljetlb, a. su iju u kojoj su sluzili u posebnim

iii k~o pre ~l~c ~ tursku voj~U organlkzac vo'J'sku bilo u velikoj rnjeri i po

oJenJu us 1 anja u turs u · C·· P k v~ P

OIV T kvoga je stup M k rskoj krajini, etini, 0 rcju, 0-

'leta~a. ha tskim krajevi~~, u Y.~l a se mnogo i po Madsarskoj. U toj

atalr01 rva 81 01Jl a vrsi 0 · • •. kit.. -t ..

(J " inale po avo, d · stepen k islamlzaclJ1, oja je u nJoJ

zrJJ1a~Ju I je linilo isto tako po~re'knl Kako se zna, sluzba vojnikluka pre ...

"ml]l ono di skoga JeZI a. ., 1

·1 muslimane rna ar I ' balkanskim zemljama na IS am, a u

stvor! a dij I m kdcane I U ., 1 d 1 IiII

1 · glavnim IJe o. ' I' Bosni u kojoj su v a a e upravo iste

ve a JC · "' ¥. pJeha Ima 1 U , • • kl k .. .. -t

, u Turd naJV'l;Je us k edurijecju. VOJDl U je, naime, rmao

tO~l~k: kao ovo u dunavskosavs omJ~na je davala potpunu Iicnu sigurnost

.prl1 'tivne strane. e tId 'I"

..JVl""J'e vrlo valne pon .' d mu je osiguravala samos a an osre nji

u .• rodici a ruga k .. I Vb k k

voJ'niku i nJegoVO] ~? ' l' ti porez. Predavac a je s uz a, a 0 se

, koi n 1 J e morao P aca 1 .' · Ilk ·

posjed, od °bJ~tga sta turske vojne organlzaclJe ug .avln~mb' Pko . s avonTs l~

~inl bila 050 1 a vr 1 t Hike roartoloskoJ S uz 1, OJU su urci

, T' ona odgovara a 0 pr k t

1trajevima. U JC .., B lk Mnogo predavaca u turs om fa nom

enlJeh sa a ana. . v' • • 6

U nale strane pr. p v Vk sandsaku, gdje ih 1 narocito spomlnJU, Ii

· bil · osoblto u ozes om v 1 k d ·

ustroju 1 0 Je ..' d ostojali i u Srijemskom pasa u u, g je su

a otuda se mole zaldJuclb, a s~ p

bile iste prilike. 1'" k"' naselj ima stanoviti su dio stanovnistva

U· enutim mus imans im .

svnn. s~om . .., d ih turskih podrucja. Prvi su po vrernenu

:sa~injavah 1 dosel~:nlcl l~ litu~~i i iz daljih krajeva, kasniji su svakako

,doseljenja medu njirna ~ g. ie viero iatno da je rnedu doseljenim

'9~~rijet~om iz ~!ileg~ sush~:t~:§l~!~!ai J~ s~bij!nskih muslimanskih gradskih 1flje~sklm .mus Ima~ma 'u Iozu vukla iz jufnijih balkanskih strana, Ne~a ~nasdeIJt~' koja s~e ~Pda ::o~ dunavskosavsko medurijecje najvise naseljenl~a

me u im sumnj t • • S 1- U · P b anja

,.;~1i~~':':;':~'.'." .':,' '''1'' ,< ' <dati muslimani iz blifih bosanskih krajeva, osobito lZ 0 I, sore 1 0 OS ,

''''"c:!\~r::;~'::':::.':<'f:·<~:·:'' ';.':., ::koji IU s tim zemljiltem i inace imali najvise veze. .

}':"iu.;<mt:''=':::'-' ,;~,:";?~;:>·,7>i~".: .,.. Kad au ta muslimanska naselja u spomenutom medurijecju ojacala~ to .J~

... "'" .... ".,~ .. :~~.~ .. '-.~"~~-:-:. " ,'))L::"",: ::~;.>:;~,~,."',". · 1 bitt" /; ko 1550.-1560. ana su opet sa svo j e strane morala l~vrs~tt

(-.",.,"~ I,. ,.,., ~,'.;t. - mog 0 1 J ve 0 ~ ~.. k d v h

-, -, '-~ .. <"-=-.- ,,::~:~{:;'>J<::':.,'~. :ono, It~. je .bila duln?st ~v~h po~anicni~ prlp~d~llka v t~rs e. rzave,. vJe~~~.

.. ts':~":«.".' ',.>::,><t:":, ',' oamanh]skoJ drlavnoJ mlsh. Onl SU, naIrne, bIlt. duznl ?at~ dovolJan . J

;:;,~,~:~::~;:j~:'::'F":;,:~, ,'aaseljenika za one susjedne iIi ponesto dalje kraJeve,. k~Je Je tur~ka vOJska :;:;~:·\t::';~';::i:r~'~;(:',. 1J&vojila, pi ill je trebala turska vIast ~vrsto zaposjesb I toga radl ~ pr~om

~ ",,:::' »~:~:.-.:. .' .. iii ., III • .. l1li k - h d all oblcno

~[;Ig~{._i-{:~:l.Ji::;i'f';.~'f:~:j:,:~":·:'_'}:;~,; ... ", 'redu nasebtl VJernlm stanovnlitvom. PreselJenl e su u tu svr u av .

f1 "~::ft:~;':,>"·. prvom redu muslimani i srpski martolozi i filurdlije, ali su u. n~ve ~~aJev~

liif1i&~/J!t;~: ", ';,~{',:',:: ~luili i Banoyi vojni1duka. Mora se, prema tome, uzeti, da J e I .Srl J emskl

-::·':>6.VKo% :;,,/,:,'; ,', ';8ad!ak izvriio tu Ivoju dumost i da Sll i njegove raselice nastanlle stano .... , :;.r ;:~: "'~<' '}f!1;a grad" aaaelja po auajednim i dalj im madlarskim kra j evima.

l-

, ,

31. Muslimans~o }e stanovnistvo imalo u cjelokupnom naselju dunavsko ..

savskoga medurijecja u govornom pogledu razmjerno veliko zna~enje. Sa ~voji~ velikim broje~ porodica ono se moralo osjeeati u jednu ruku opeeno ria cijelom tom zemljistu, a opet u drugu ruku u pojedinim krajevilna. Go ... vorni je utjecaj tih muslimana bio narocito snafan od 17. st., otkada je islamiziranje uglavnom vee bilo eavrseno. Najjaci je on, dakako, bio od

sredine toga stoljeca, kada se to naselje bilo najbolje razvilo i kada su se nasli svi povoljni putovi, po kojima je njegovo utjecanje ulazilo U ostalo nemuslimansko stanovnistvo, Do pocetka 17 . st. i samo je muslimansko .naselje zavrsilo svoje unutarnje ujedinjavanje i stapanje. U tom procesu

trebale su u njemu nestati uglavnom sve narodnosne i govorne razlike, koje su medu muslirnanima postojale iii zbog podrijetla iii opet zbog doseljenja iz raz!icitih krajeva. Na koneu je iz toga razvitka izi~ao tip muslimana toga podrucja, koji je imao jednu narodnost i govorio jedan jezik. Kod ovoga je drugoga, vjerojatno, postojala ipak neka razlika izmedu istocnijega dijela Srijema i ostalih krajeva medurijecja, U tom procesu nestali su na tom podrucju i svi Madzari, koji su hili primili islam. Njih je, kako se vidjelo, bilo najviSe u Podunavlju i u obje Podgorine, gdje su opet u svom vel:em dijelu zivjeli u velikim mjestima. Kad su svoju narodnost izgubili islamizirani Madfari po gradskim i trgovackim muslimanskim naseljima, ubrzo se to dogodilo i onima, koji nisu primili DOVU vjeru, a koji su ponajvise zivjeli na selu. Od 17. st. dalje nijedan izvjestaj ne spominje vise nikakvoga madfarskoga stanovnistva na tom tlu. Vidi se, da su nekada jako ziteljstvo toga jezika u dunavskosavskom medurijeeju, koje je tu postojalo ad pocetka 10. st., a koje je najjace hilo upravo pred turski dolazak, mogli asimilirati

Hrvati istom za vrernena turskoga gospodstva, i to tek s pomocu islamizacije, kada su ti Madiari dosli na istu dusevnu i drustvenu podlogu i u iste prilike, na kojima su se i u kojima nalazili i njima susjedni Hrvati.

.,' Pitanje je, koji je govor imalo muslimansko stanovnistvo u dunavsko-

savskom medurijecju. Kako je vee kazano, u njemu su se stopile nekolike skupine, koje se opet mogu svesti na dvije glavn:, na. starosje?io~e. i. dos~Ijenike, Koliko su hili podrijetlom starinci Hrvati, om su prVl bili ikavci,

. u zapadnom, nekada morackom i vukovskorn dijelu, potpuni, a na sri}ems.kom tlu vel:. ponesto i pod utjecajem susjednih Srba ekavaca, ~ka~sk.o, Je dJel?: vanje bilo slabo u zapadnijem dijelu Srijema, gdje su starosJ~d.IOCl 1ka~cI ~th mnogo jaci. Istocno od Rume i Kariovaca ono je mora~o biti sn~!nlJe, J~~ ~ 'su na tome tlu ad 15. st. imali ekavci vecinu u stanovnlstvu. Kohko su blh 'doseljenici, iIi su hili tudega juznobalkanskoga podrijetla, osobito u vojno~ i upravnom cinovnistvu, iii su dosli iz nasih susjednih, dotada ~e/; turs~lh krajeva, Oni izmedu tih drugih~ koji su bili iz srbijanskih grad~~lh naselJa: hili Sll po svoj prilici vel:. ekavei. Oni su u prvom redu nase~lh Ze~~n t Siankamen, koje su Turci osvojili vee 1521. u prvom prelazenJu ~ ~f1Jem. Ostali su doseIjeni muslimani nasega jezika bili iz lijevoga Podnn~a, p~spre~ja i desnoga Pobosanja .. Ti ~u krajevi u to vrij~me bi~i j.o~ ~kavs~l; 'Osobito U 8vom sjevernom i srednjem dijelu, te su 1 n~seIJen~cI 1% n~lh tlonijeli taj govor u svoja nova naselja. Najvi§e je mushmanskth doselJe-

57

t

...

'.' , ,

"

, , ,

,

. ,

-:

" ,

.. ~~----~------------------ ............

dio turske vojske.68 S druge opet strane upravo su Turd bili .. k . *'

· · · · 1 · · 1 on 1 • OJ 1 su

Srbe IZ ~at~e org~n1ZaCIJe pr~~e.f,avahk u sjevernije podunavske i druge mae

dZarske ral.Jeve., °b'sU ,ondl tOld·' da ~ko, etapno i preko Srijema i preko Banata. A 1 to Je 10 je an 0 glavnih razloga, da Srba uS" d

Turcima ipak nije bilo toliko, koliko ih je moglo hiti sudeci po rlJemk~d po

.. 1-·" S bii nepre t nom

strujanju se jenja lZ r IJe za toga vremena .

Pravi broj srpskoga stanovnistva u dunavskosavskom medur"'lJ"eX " t

dani d k ~JU za ur-

skoga via anj a .ne a v se ~a 0 tocn~ utv~diti. kao §to se to moglo uciniti kod

mushmanskoga 1 kao sto ce se mOCI naci ked katolickoga hrvatskoga 1 l1li

oil II oil! h· iestai p. bl· v nase J a

na osnovi potanji izvjes aja. n izan broj ipak ce se moci odrediti

• I k .. prema

vijeshma lZ turs oga vremena 1 prema popisu iz 1732., U kojem je izneseno

brojno stanje Srba U ,cijelom dunavskosavskom medurijecju. Taj popis iz

po~etka .1~. st. pokazu~e upr?vo ~nagu srpsk~ga naro~a na tom tIu poslije onih .vehkt~ seoba, koje su izvrsivane ~ kraJev~ S • ItJeve strane Save pod

~ona~ 17. '. U _pocetk.u 18. st .. ~ t?m ~ehk~m selJe~Ju doslo je mnogo Srba t u medurijeeje, gdje su pojacali vee prije »aseljeno srpsko stanovnistvo,

U tom popisu morat ce se, prema tome,' odbiti stanoviti brojni iznosi vee

•... . . prema prilikama.

Na spomenutom istocnorn srijemskom dijelu Nikincima, Golubincima i Karlovcima na istok do ,Dunava i Save popis ad 1732. nasao je oko 1450 srpskih domo,,:a.67• Kako .Je na ~om. zemljistu vel:. i prije velike seobe zivjelo dosta Srba, vjerojatno je, da ih je pred turske poraze hilo do 1100 kuca,

»:., Ako se uzme, da je to bio kraj, u kojemu je naselje pripadalo istocnoj crkvi

'. . .. jos od 9. st. i da su u nj prelazili preseljenici iz Srbije kroz nekoliko stoljeca,

'.' onda je to uistinu malen broj, nerazmjeran onomu, koji bi se ocekivao. U

tome i lezi jasan dokaz, da se iz ovoga istocnoga dijela dunavskosavskoga medurijecja, u kojemu se nalazilo osnovno srpsko naselje toga podrucja, . .. neprestano iseljavalo u krajeve s one strane Dunava, gdje su nastajale nove . .. ;... njihove naseobine. Otuda se mofe i objasniti, otkuda u Srba na zemljistu

. . .. ..

: .: ':' izmedu Tise i Dunava i u sjevernom Podunavlju ima u govoru toliko

.(. '.

ikavskih elemenata.

, Na zemljistu od Karlovaca do Banostra pored Dunava i oko Iriga u

"'.'<::_:: .. : sjevernoj i juznoj Podgorini popis' od 1732. nalao je oko 2000 kuca, a od ...... ,.:': ... toga ih je oko 1680. moglo hiti jedno 1400.68

• • '. '1'

Mitrovacka Podgorina, Posavina i Polje medu njima bili su i pod turskim .'<.J;',':,:>~_ gospodstvom najbolje nast~njeno podrucje u Srijemu. Pored tri velika musli~

.. ' .. " manska naselja nalazilo se tu i petnaestak dobro naseljenih sela. U tom

jsto~nom dijelu medurijecja bio je to jedini kraj, u kojem pod Turcima nisu svi starosjedioci Hrvati primili islam, nego su neki ostali pripadnici i katolicke crkve. S njima su na cijelom tom zemljistu u manjem iIi vecem broju

'{;:/:.::;>~, Jivjeli izmijesani Srbi, koji su, uzeto u cijelosti, po selima imali vecinu. ::):~·t~(::< Isprva su starinci Hrvati i pod turskom vladom imali svoje iupe i svecenike, J~:+T:Y~' ·~i kad su u tom kraju nastale telke raspre izmedu franjevaca i svjetovnoga

. : ~:-'~~. ~ .. ":. ;:.:' .~ :.: :' . : ~ .

. ': >~(, ... : >< : :'.': . ';:

:i:"rir:,t~·:"~/:', :.:: .• 8 Laszowski, ibid. 150, 151.

~··:.··:~~~~]~~~;,d,::;~/'<:·: ., Ruvarac Srpska mi tropoliJ" a karlovacka 5-6, to" ':'~': ~'( :./--::.><~:.>.: ··':.IS Ib" d rn

' w.~~\~,::' .. ~:.'. '. < 1 e It

\'J.<=':' ·":;<~:,;'~:r·.~ :.,: ,: .~ .:.

( ,. .. i-: -:. .. 1 '.

:-. .. .. .~ .:i(--'~~'" . '. ..

~. '.:., ,..,... .. . .

.J~:: ' /~ ',:. ". "':' <. .". .:..... .' '.

---_....-~.

. ....

. .

. . .

. ...:

, .

. .

. " .

( ."

, .

. ' .

..... .

. ...... .

,

. .

. - " · 'b'l ravo iz tih bosanskih strana,

, d ~skosavsko DledunJecJ~. I) 1 bO·lUPJ. e u to doba starosjedilacko

ika u una .. dije u 1 0 d l!iII hili

D S biii osobito U sjevero1Jem.. k 'M limani su u tom po rU~Ju 1 1

U r IJI, '1! 10 rijet 0. us .. Pd."

I· ko stanovnl~tvo vr .,. · naro~ito lZ dooJega 0 rmja,

mus unans · · Z ijih kraieva. a · d ..

I om Podrijetlom 1Z JU ~ . ,. bili ekavci i govornoga tipa sre DJe

ug a VD I ~ J SVI vee 1 1 • ~ •

Zato je i pit~~et da 1 su on . strani naprotiv muslimana . J e u. to vn J ~m~

.,. ·everne SrblJe. Na bosanskoJ p drinju i u PosprecJu. 'Ti su krajevi

1 SJ pogotovo u 0 1111 .... k

c hila razmjerno mnogo, . k odrucju muslimane nase jem e,

ve · oJenom turs om P · ik III! 1-

hili i dufni dab novoosv , d IJ' eni su muslimanskl 1 aver mog 1

· .. abl- Ii Prema tome ose . 4 I d.

jer su mu bili I naj 1. I d ik ke starince po onim mjestima, g je

~ · nom pog e u 1 avs duri] x." •

BalDO osnalItt u govo,r. ..' k ko bilo svagdje po me unjecju, osim

su se uz njih nastanili- NJlh Je Nsva. ~l 'h je pak moglo hiti u prvom redu

II Slankamenu ajvrse 1 ill N. .

mofda u Zemunu 1 • . Mtt .. ~ Mandelosu Grgurevcima 1 ImCIIna~

.. ~ M ~ I atirn u itrovicr. , .. 1.

u RaCl 1 orOVlCU:. Z doni li ti 'c e znacajke istocnobosansklh mus imana,

Oni su na to zemlJlste .onIJeX}l Ipl ~XtaJ· a i pomogli su u velikoj rnjeri, da

.. · ih ee' u dva tri pros a naras , "11 • • "I· 1

rasvijem - v , d ~. c· azvij e tip muslimana 1 I isti 1 1 . vr 0

se i u dunavskosavskom m~ urrje JU ~.

sliean anome u susjednom istocnom dijelu Bosne. . .. '

· · ,. je dio muslimanskoga stanovnistva izmedu

DuS::::\P;a~:e~~ ~~::~o;:J~:~ora i u tome je bio jedn~k s~arosje~~ocima

Hrvatima na tom tlu i na zemljistu istocne Bosne, od kojih je podrijetlom

uglavnom i bio. ... d k k t

Kako je receno, muslimana je u cijelom ~e~urlJe~Ju pre t~~s U a a-

t f bill} oko 8000 kuca sa jedno 40000 ~elJadl. Valja promotriti, kako su $ ro u 1 0 " l1li; • Hr · -k .. S b·

u vrijeme turskoga gospodstva stajali ostali starosjedioci vati 1 aver 1 .. .;~~ I

ekavci na tome podrucj u. '.' .. '::;'~i~,~

" ..... ._

, ..

':

v .

.... ' r

~ • e : '. .: ••••••

. .

,.

~. " . ".

f ".. .

t ....

t ", .

· . '.

r '.

· .

.. .

.. . . ..

. .'

· .

. .. .

.... .

:=- :.... . .

· .

. .

.' v

· . . .

'. .

~.

.. , .

.. " . :,'

· ", '._

· .

~ .

· ... .

· .

. .. ..

· . .

. . .

· ',. .

,

..

. , .

· ", .

'.. . ..

, .

,

I

~ ..

,

;.-

~

..

.

..

. . . .

. . '.

• 0), •••

· .

· ,

. . ....

· '. . .~ . . . .

. .

r-

· . " .....

I. • ••• •

',' "

. ~

· .

. ....

· '. .

...... .

· -: ..

...

· " '.

... .. .... .'

. .

. .

• • :.... I .

,

. ' .. : ..

',' . ,',... .

" .' .

.. ..".

. .' "

. . .

· .

)2. U istocnom dijelu Srijema Karlovcima, Golubin~ima i Nikinc~ma na istok od pocetka 17. st. nije vise bi~? pr~padnika. katolicke ~rkve. Oni su tu nestali u svim onim mjestima, u kojima ih nalaaimo U 14. 1 15. st. Kako ~e

vidjelo, oni su vjerojatno primili islam i usli u m~sli~anska grads~~ ,~a~eIJa u Zemunu, Slankamenu i Karlovcima. Izvjestao je dio mogao prrjeci 1 na

pravoslavljet ostavsi sa malo kuca, za koje se nisu mogli nati katolicki svecenici. S druge su strane pravoslavni Srbi za tih 8tO i pedeset godina turskoga vladanja na tom zemljistu porasli u broju i naselja i nastanjenih mjesta. Oni su neprekidno dobivali nove naseljenike strujom iz Srbije iz susjednih kra.::.' .:._:: •. ',:.' : jevat iz Maevet Kolubare, Rudnika i beogradske okoline. Medutim je to

.. .. istomo srijemsko podrucje sluiilo srpskim preseljenicima cesto sarno kao pre1azno, etapno zemljiite, otkuda su onda naseljavali Backu. Bodrog i sje~etnije podunavske krajeve. Najveca je seoba Srba iz blizih strana Srhije ,. uvriena upravo u prvim deseticama turskoga gospodstva. Njih je preselila . . tu~~ka ratna organizacija kao svoje clanove za osobite rodove vojske, u

~... .' : '," ". koJlma au tada Srbi najvise sluzili. To su hili iii martoloski ili ladarski

r·t:t~\'·~,:~·:.:·,·::.··· o~redi, o~ kojih su ovi drugi hili uredeni po srijemskim podunavskim mje-

::,:,~?:,:_,::,:o'·;:·::::.:.L:·· stama, . gdJ~ s~ postoj:ue ,~tare dobre luke, Stoga su Srbi, koji su sluzili u

rj:·J:<··,::'~}~::·:·.;·'~:>··· tursk~~ VOJDOJ .?rganlzacIJi, u ptavilu bili nastanjivani U onim gradskim

-: '.' .,'. '." , .. '........ naaelJlma u kOJlma su le:t-le veL.. d U .. .}(.. 1" I

';.::':>:::)~:><:'_::"':'>.'.:.. .., iQt;.,;c posa e. DJlma SU ODI sa\;lD Java 1 sta an

· .

. ,' .. ".. .

. ". ....

.. . ....

>'. .' .

.'. ,'. ....

· .

· ." '.

.' ..

. ' .

'.

· '..

· ,

· '.

· . -' " . .

" '.. . .

· .

. ,

'. .

, .

. -

. '. .

' ..

. . .

. . . .

. . .

.. ' :..... .

..' .' . .:

. . '.. . . .. " ... . .'

.. " ,'.. . .. . .

. ' .. .

. ,

. '.. .

. ..

.... ' ..

. .

. " ...

d.

.... ... '.' .'

. ....... .

.' ':: ..

59

. .

'. . .....

u dvadesetak porod~ca ~ yinkovci.ma:' Vllk~~aru, Osijeku i po selima oko tih mjesta. U gradu MltrovlCl.ostalo ih je poshJ7 toga jo§ desetak kuca, ali je u

Poletku 18. st. nastalo u nju novo naseljavanje Hrvata kao i Srba s razl- x.t.t"

IJ II. • \ 1-.;1 1m

strujama. onom rasipanju u vehkom ratovanju napustili su i posljed .411

II k I·· .. k ' 1 It k · nJ 1

Hrvati ato lei svoje uce po se ima 0 0 Mltrovice i nastanili su se iii u tome

mjestu iii dalje zapadno.

~ Srbi su u tom mitrovackorn kraju hili iii starinci, iii starl naseljenici, iii su

doselili pod tursko~. vladom, .a u )edn~nl "su dijelu mogli biti i potornci onih ikavaca Hrvata, kOJI su tu pristali uz istocnu crkvu u 9. st. te suse s vreme ..

n0lll: ~topili ~ .do~elj~ni~ Srbima. Pod Tu~cima ~rbi ~u. stanovali uglavnom po selima, all ih J.e bilo 1 U gr~dskom naselju u Mitrovici, Ocekivalo hi se, da ee se na tako veltkom podrucju od Save do gore i od Golubinaca do Marti ..

naca u pocetku 18: 8t.. po~lije ~e!ik~ seob~ naci mnogo vile srpskih kuca nego samo oka. 750, kah.~o ih je ~abl1Jezlo p.OplS o.~ 1?32.74 Odbivs! veliko naseljavanje, koje su donijele one Jake seobe lZ Srbije 1 Bosne, izvrfivane u nekoliko

mahova, mora se doci do toga; d'a je na tome podrucju oko 1680. hilo jedno 500 srpskih domova. Otuda se vidi, da su upravo iz ovoga kraja u vel:oj mjeri selili Srbi preko Dunava. Treba imati na umu, da je upravo na ovom zemljijte primilo u prvoj poli 17. st. pravoslavlje do 250 kuca dotada katolickih Hrvata, pa da hi broj pravoslavnih oko 1680. trebao hiti bez njih jol i manji. · ·

Na cijelom starorn srijemskom podrucju od erte Banoltar-Mitrovica na istok do sastavaka Dunava i Save stajao je otprilike od 1580. do 1680., dakle za stotinu godina, kada su se stare prilike promijenile, a nove su se bile utvrdile, medu pojedinim naseljima ovakav razmjer: Muslimanskih je kuca bilo

oko 5000 sa jedno 25000 celjadi, srpskih oko 3000 sa 15000 stanovnika {uzeto je vise od dvije trecine ad broja zapisanoga 1732.)75 i hrvatskih katolil:kih jedno 550-600 domova sa 2500-3000 celjadi. U tu posljednju skupinu uracunati su zbog svoga ikavskoga govora i oni Hrvati u rnitrovacko-rumskom kraju, koji su primili oko 1630.-1650. pravoslavlje, I muslimansko i srpsko naselje bilo bi na tom zernljistu jamacno i jace, da nije bilo iz njih vecega raseljavanja u sjevernije i sjeverozapadnije strane.

Iz navedenih se podataka vidi, da su u tom istocnorn, srijemskom dijelu medurijecja kroz stotinjak godina muslimani imali veliku vel:inu u cjelokupnom naselju. Nisu je imali jedino na onom potpuno istocnom zemljistu (Jd erte Slankamen-Golubinci-Nikinci do Dunava i Save, gdje su stanovali sarno u Zemunu i Slanka~enu u vecem broju. Zato su u Podunavlju, U obje Podgorine i u mitrovackoj Posavini hili ,daleko pretezniji nad svim ostalim stanovnistvom. ,Srbe su - ne racunajuci ono nekoliko stotina kuca ikavaca Hrvata katolika - gotovo sa svih strana opkoljavali muslimani U svoji~ ,"~ > ,,', gradskim .naseljima. Upravo su na tom dijelu Srijema bili oni ikavci, kao 1

',' :' ,:,: .. ostali Hrvati, Tu su, prema tome, oni mogli vrsiti ~ugotr~Jan i jak govor.an,

" ',>, ::,::' utjecaj, jo§ mnogo djelotvorniji, nego sto je bio onaj U vrijeme do 1526.,. Jer -":' ,"'» , ,', je dolazio iz skupine mnogo snafnije i brojem i svojim drustvenim polosajem.

, .. ~

r +

61

, ,

. .. . .

... .

· . .' ' .. '(. ..

· .' ....

;.' . .

. .

· .

. .

,

.... .

, .

•• ". • I'

... '.

· .

· .

· "'

. .

. . ..

· .: .

· .

· .: '.:

.. ... ' ..

· .

· .

. . .

. -

... .

.' .

-

.. .

~ ~I' •

· .

.. . . ..

... . .

.. ' ..

. .

...

.. .. .'

. .' .

· .

· . . .

· .... . ...

, -:. .

.. .....

...

'. '. 1 1

.. .

.. . .. .

.. " ....

· .

.. .

." ..... .

.......

· .

.. .

,.

.. .'

.. ' . '.' .

.. .

,

· '.' .

· ......

.. ...

. .

. ". . .

, .

.. ."

· .

.. . .... .

'. . . .

· '. . ..

· . ..

· .

. .

· .

· .

· .....

. . '.'

..

. .

• .' 1 ' ••

. ' .'. .

· . .' .. ' ....

· . ,

· ..

y

.' . . .....

.. ,

· .

, .

, .

· .. ..

". .. '.

.. .

...

· ..

• 1-: '.,

· .

e :»;

· . .

.. .. . .

· ..

.. . · .

. .. .

· ... ' .....

• • •• ; I'" ••

'.. . .....

.. ·.f·:

. .. .....

· ..' ...

· .

, .

• 1 • •

oko srednjega Bosuta.82 Tree] izvje§taj, napisan 1680. donosi tXt "

. . ~ .. t .. III k d II ' o~no s anje

.... katolik~ sarno na crs 0 srl~~ms om po rUCJu~ kako je ono postojalo za turskoga

•... vladanJa. U zapadnom dijelu dunavskosavskoga meduriJ· eeJ- a on · b h

· I k · I" s' 0 je 0 u va ..

'.::: talo i Cernu I •• van OVOk 11' zem Jl ~e dalje do donje Vuke. Na tome je tlu

. •... iivjelo u to vrijeme, ne 0 iko godina prije turskoga raspa u dva t ~

, .. lik 88 T ~ b ~ d 11 naes zupa

22600 kato 1 a. aj rOJ 0 govara otprilike onome Petra Masarechia iz

. '.': .. '. 162~.: samo se o~l.ovoga drugol gal.moraju odbiti oni starinci katolici, koji su poslije 1623. pre5 1 na pravos av je, a opet mu treba dodati one zupe k I

· bi ~ .. h·· II • 1 0 JC

..' ... : .. '. on nije 0 isao te 1 mje m opisao,

. ' . j

.• • 0 srpsk~m prav~~la~no~ n~selju. za t~:skoga gospodstva na tom zemljiltu

.'., . nema takvih potanjih izvjestaja, ah se nJ1hovo stanje dade pribliino utvrditi

drug!~ ~zoko~nim putem. I_<.asni j e u toku ove r ~sprave prikaeat l:.e se poblife . . .... polozaj 1. broj Sr~~ u 16. I ~~'. st. Na ovom mjestu dovoljno je napomenuti, da su om u to vrrjerne naselili I prostor od crte Banostar-Mitroviea na istoku

. . ",'. . i Saren~~ad.-Il!n~i--:Morov~c-~aca na z~padu pa da su na njemu u isto~. .. ,:., ':.' · nijem dijelu zlvJeh kao jedino stanovnistvo, a na zapadnijoj strani izmije-

';.'~':;,' lani sa hrvatskim starincima. Dalje zapadnije otuda njih je bilo u malom . : .~::\ .. ' broju sarno jos u Sotinu i u Vukovaru. Oko 1680. oni su u tom srednjem i

'. '-:'.:.;:':' zapadnijem dijelu medurijecja imali jedno 1000 kuca sa 5000 stanovnika.

U starom vukovskom dijelu medurijeeja na prostoru od erte BanoltarMitrovica na istoku i Vukovar-Vinkovci-Privlaka-Drinovei na zapadu stajao . '. je oko 1680. razmjer u stanovnistvu otprilike ovako: starosjedilaca Hrvata :'.->.'.::'::,: .. , katolika bilo je u jedno 3600 kuca 18500, muslimana U 3000 kuca 15000,

·t1:J;:·,. a pravoslavnih Srba u jedno 1000 kuca 5000. Vel:ina je muslimana zivjela u

":':.~:(':~:;,:: istolnijem dijelu podrucja gotovo na jednom skupu. Tu ih je u Iloku bilo do ·:;;~r~.·:;::·::· '. ·1000 kuca, u Nimcima oko 800, u Morovicu 200 i u Raci na lijevoj strani Save

'.~.:'::-~~' ... ". oko 400. U tom kraju nalazila su se i manja muslimanska naselja u VoCinu

sa oko 100 i u Tovarniku sa SO kuca. Ova se muslimanska skupina naslanjala na onu u zapadnijem dijelu Srijema, gdje je opet na jednom okupu lezalo muslimansko ziteljstvo u Mitrovici, Mandelosu, Grgurevcima, Rumi, Irigu, Petrovaradinu, Karlovcima, Karnenici, Cerevil:u i Banostru. Te su dvije sku-

::.:""~~:j.?<. pine cinile snaznu cjelinu od jedno 5000 kuca i oko 25000 ~tanovnika, ~oja ·.(}(.h(·( je hila mnogo jaca i od katolickoga i od pravosl~vnoga naselja na tOI? dijelu :':':: .. ::J~:":":. medurijecja, Aka se, medutim, uzme zapadnija pola toga po~rucJa1 ?n~

,~>·:tWT):::. nekadasnja vukovska, kao cjelina, onda su u njoj imal~ katolicki st~rlnCl ·,··~.;t,,),{~'.}l,/ vecinu. Oni su hili snazni i oko samih rnuslimanskih sredlsta Iloka. Nlmaca

:::,;;·:j,.:{g:~J~~.··i Morovica, a u velikim su dijelovima toga zemlji§ta hili got~V? jed~no ··:; .. :f;~f.:.i:[{ .Itanovnistvo. Tome zapadnome dijelu medurijecja odgovara onaj Ist?~n~ u <l·~iiiI.~El:·;·;"Srijemut gdje su Srbi u to vrijeme, izuzevsi Zemun i Slan~~men, btl~ l~to ::/f;~.r~M~;~:::···tako gotovo cisto naselje, sarno je to zemljiste zauzimalo man]1 prost~~ I bllo

:;>?~:!¥i~;{;:~~:.je oko 1680. razmjerno mnogo slabije nastanjeno. Ako se uzme. CIJelO ,to

/·"'·:·',:.:.,medurijecje kao cjelovito podrucje, onda je P!"ed turski. r~sap. u,o DJemu halo :.::~~)cwakvo stanje: Muslimani su bili relativno najjace naselJe ImaJucl oko 40000

.. . . ........ ~ ..... -:.:. . . .......

• ,.~,~ .. :.~.,-<.:~.:' . ~ :'; ~. i': ..

.... .

".~~.~'''._ . ..,,,~ "';":'L,.8t Theiner Vetera monumenta SIavorum meridionalium, 2, 149 .

.·.~'"".'n"·~·~<

.-:,a. Ibid. 212.

• .... .. 1

... ~. . . . .'

r:

j . ,

~.

~ . .

e-

r .

· k vskom dijelu dunavskosavskoga medurijeeja bile

3.3 .. '! nekadalni:ma V:la~anja u naselju nesto drugacije. U prvom redu

su prJ.hke za. tu;s g vremenu prije Turaka, dakle do 1526., srpska naselja vaJJ~ Istaknut~~ ka su uk liko ih je j hilo, da su lesala samo na najistocnijo]

tu bila vrlo rijet 3, a 0 • k I'" ~ d ~ B

· Mitrovi · i rnofda nesto u Berkasovu 1 0 0 In], g je su ran-

stram prema I rOVlCI ~ • k · II 1.. 1.. •

.. ,. kli · d To zna~i da su svi ostali Srbi, OJI ce se naci na tom

kOVICI ste 1 posje · '.. .. "1' .. t kId

I .... t I·" 1526 zapravo novi doseljenici 1 1 IZ vremena urs e v a e

zem Jlzjtu pos IJe ., •. I· ih I · ·

111'1- .. d 1687 dalj e. Oni uglavnom nrsu osmva 1 nov) se a 1 mjesta,

1 I lZ onoga 0 · •• 1· d · dil

Jazili u stara napu§tena iIi su se nastanjiva 1 pore starosje 1 aca.

nego su u . 1.. •• d t k t

St ~ na tome podru~J·u i odrfana u vecoj mjerr stara 0 urs a opono-

oga Je I d II- • I .. oil.

tika 0 starincima na tom tlu za turskoga v a anja postoje vee potanji

mas I a • broinom stani III d.l

jzvje§taji. U njima ce se ~al:i i ~?tniji poda~l 0 rojnom stanju starosje 1 aca

sa toga vremena i 0 razvitku njihova naselja. .

Vel:. 1581. navode se skupine starosjedilaca u Iloku, oko Tovarnika, Tom-

pojevaca, Bapske, Morovica i ~inkovaca.18 Zemljis.te ?d Mitro~iee do Iloka . iduei preko Morovica, Nimaca I Berkasova, pohodio je 1612. 1 1618. Bartol KaJiC i opisao ga je U opsirnom izvje§taju.77 On je nasao muslimansko stanovniJtvo u Morovicu, Nimcima i Iloku, a oko njih mnogobrojne starince katolike u nekoliko lupa. Kasic je medutim zabiljefio i srpsko naselje oko Sida na putu izmedu Nimaca i Ljube. Za lupu u tom posljednjem mjestu on izri~ito kazuje, da se nalazi izmedu pravoslavnih srpskih sela, a njen zupnik da se bori i protiv svojih luteranskih (bit ce zapravo kalvinskih) protivnika.ts Jol je 1596. obisao biskup bosanski Stjepan Balicevic franjevacki samostan u Vol:.inu, kojemu je u Jupu pripadalo 300 okolnih katolickih kuca.79 Opsiran ievjestaj 0 katolickom naselju u zapadnijem dunavskosavskom medurijecju oko 1623. napisao je vizitator Petar Masareehi, koji je to cijelo podrucje obilao i proucio, U tome pohodu OD, doduse, nije bio u Mitrovici i Iloku, nego je posjetio sarno zemljiste tima mjestima na zapad, od Morovica i Bapske do Jankovaca i Vukovara. Tu je on 1623. i 1624. nasao svega 14500 starosjedila~a u sedam zupa.80 K ovima ih valja pribrojiti i jedno 1000 u Iloku i Ljubi S okolinom, na vinkovackom podrucju oko 600, a na sotinskom isto toliko . Svega je starinackih katolika na tom zapadnijem dijelu medurijeeja spomenutih godina moglo hiti do 16700, a na cijelom zemljistu izmedu Dunava i Save zajedno s onima u Mitrovici, Petrovaradinu, Karlovcima Petrovcima. Golubincima, Kraljevcima, Dobrincima, Rumi i u selima izrnedu Mitrovice i

Rumejedno 2000~ ~ 4000 kuca, Iz druge pole 17. st. postoje jos tri izvjestaja o sta:~clma katolicirna na tom tlu. U prvome izmedu njih iz 1"655. mitrovacki katohcl gov~reci 0 sv~me ~tanju iznose, da ih u biskupiji srijemskoj ima vise o~. 30000,. al~ su ~ .. t~J broJ spadale i lupe u Podravini.81 Drugi je izvjestaj 0 11"1Je~skoJ blSkuPIJI .~ 1659. U njemu se navodi, da se u cijeloj toj dijecezi Daiazi do 35000 katohka, ali Ie i u taj broj raEunaju i podravske zupe i one

...

. .' ..

. ..

. .

'. .'

. ,

. . ...

. ....

..

, ..

. .

. .

. .

. ,

. . .

- . . . ."

. I.....: .... .' -..'. . .' .

. . :.. ....:- ': .

.' '. .... .

• .1 ••••

. ."

. . ' ...

. . . ......

. ... .: .

. .'

. .

. ..

.. ....

. .

. .. .. ~.' .

..

... ..

. . . . ". .,'

". '. : .. .. . ..

.. .. .'. ..' . . ."

• •••• • • .. :. .... 1 •

. .... .. .

-,

<

. .

, ,

-

"'

63

. .

..

" ..

, .

, . '

II - ...

,

, "'ih doJaziJi po svojoj snazi starinci Hrvati katolici s

staIlovnika; I~ nd~ , su [poslij e Srbi sa blizu 20000 stanovnikao Bro j Srbaa go:-

22000 ~eJJa 1 I naJ ,. ~ 'h d t k · <I Illo-

tovo , ,,1' oida i manji, jer tocru po a a a 0 njrma iz toga

· bltl J veer, a JI1 di ,.. d bl i "re-

,ao Je a njihova mole odre Itt za to raz 0 je sarno pribl" v

rna te se snag .. ~ lavnih lznot

mena. ne ,'. bOJ u istolnijem dijelu, pravos avni u Medubosucu (0'

KatohkaR n;!j ° ~: zapadu, a rnuslimana nije takoder bilo izmedu oba kr:~rn Delto u a ~ I Raci i u Morovicu, Iz tih se podataka mogu izvesti i ~

Bosutova osrm u .. d .. I ~ OVI

· x It. H ti starinci ocuvah su SVOJU naro nu cje IDU u zapadniJie

JakIJu«;cJ~ rva 0 · t k m

... I d "Jllle~J·a gotovo potpuno, 01 SU tu U urs 0 gospodstvo preSli ka

dijelu me un 4 dati j 1 Ilk" lilll ki 0

.. k .. I lit masa koja JOe uspjela ati 1 ve 1 rm mus imans rrn sredisflm

ja a cje OVI at. b v '" • a

·t b J. naseljenika a opet je mogla za se e zadrzah 1 dovolJ·nu mna

stanovi fa t III ~ • _

,10 seosko naselje. U tako cjelovito 1 za uno doba raztnjerno gusto

.IOU sa .. d doll ih d xl It k '* ..

naselje nisu ni same tu~ske . ~Jasb o~o 1 e novi os J~. If a, J er .lm. na toIJ.1

dobra nastanjenom tlu msu bill potrebni, Na tom su zemljisn, starine] katoliei

hili jaci j od muslimana,. kOji 5U tu im~l,i sam~, nekoli~o. sv~jih naseobina. Dok se katoli~ki die starosjedilaca u to vnjeme mje u vecoj rnjer] raseljavao muslimani i Srbi cinjJi su to naprotiv, kako je vee receno, u vecem broju. Stoga spomenuti brojevi 0 velidni naselja kod muslimana i Srba znace stanje poslije nekoJikih preseljavanja u druge sjevernije i zapadnije krajeve. Kod Srba je to seljenje svakako bilo i jace nego kod muslirnana, jer su martololki letnicki odredi turske vojske hili uvijek vrlo pokretljivi. Po tome se moJe razumjeti, da je i njihov broj oko '1680. u medurijecju bio slahiji od broja starinaea katolika uopce, a u srijemskom dijelu i od broja musIimanq, Prelaienjem na islam imali su, dakako, i starosjedioci gubitaka, ali je njihov mu~l~mans~i dio ipak ~ vece~ broju ostajao i na tom tIu. To dokazuje onaj ~eJlk'l .. broj .to~a nase~Ja, koji se u dunavskosavskom meduri jecju nahodio

1 posJlJe seljenja mushmanskoga stanovni~tva sa njega. . ,

-postepeno i ostali stari~ci i ~~bi: Pri. to~e iii je uziman leksikon za pojmove, za koje su vee ~osto~ale ~lJ.ell ~ jesiku, te su nastajale nepotrebne tude dublete, 'iii su prlma~t nov) rzrazr, OSO~lto za predmete materijalne kulture,

koji su dosli s ~urctma na ?VO ze?,IJl§~e. ~ prv?rne slu~aju preuzimanje suvi§nih dubleta jasno dokazuje, da je utjecaj mushmana na ostalo nemusli-

mansko naselje bio izvanredno snazan, te mu se ono nije moglo odrvati. Drugi je slucaj naravan, ali i. on pokazuj~: pod, kolikim je stvarnim djelovanjem nove, tude kulture stajao u to vrijeme 1 nemuslimanski svijet toga

podrucja. . . . .,..

Preuzimano leksieno blago etn11e su ponajvije imemce, manje je u njernu

bilo glagoJa i pridjeva, a naslo se i nesto priloga. Zamjenice, brojevi i veznici nisu dolazili U obzir, Iz toga se vidi, da su uzimani uglavnom izrazi za stvarni svijet, koji se oznacuje imenicama. Iz njih su izvodeni glagoli,

gdje je to bilo potrebno. '

Taj turski leksikon obuhvatio je u prvom redu najblili svijet nemuslimana. Bila je to kuca, za koju su oni vee imali do toga vremena dovoljno svojih dornacih r ijeci. Ovdje ce se navesti sarno nesto tih turskih dubleta, koje se uglavnom i danas govore ~a tom zemljiltu:. d~ hi se vidjelo;, ~to je na primjer taj novi Ieksikon obuhvatio, Takve su rijeci: taraba, kapija, ereza, avlija, - bunar, derma, hambar: basamaci, odzak, tavan, direk, duvar, pendzer, merdevine; sokak, drum (grcka rijec, koju su Turd donijeli), cuprija, kaldrma, basca, dubre; trpeza, sinija, furuna, l:ekmedze, sahat (sat), divan, sofa, jastuk,

jorgan, eehe, carsav, cili~; sand';lk, skamija, ~v~~, s:d~~k, ka~~ka, ~in~~a, tava kantar, oka, Iula, clbuk, cirak; ekser, clvlJa, cektc, palija, turpija,

teste~a. Mnogo je rijeci iz toga jezika uzeto za oru,zje, z~ konjsk~ i ~ojnil:ku opremu, za vojsk~" pojedine ~rst.e uprave, ~a plsars~1 ure~skl pflb~r,. za , , .nasive pojedinih dijelova naselja ) upravne diobe zemlJ~; zabm za pojedine

dijelove odijela i nakita, osobito lensko~~, za rude, k~Je s!~ze u tu svrhu, .za lijecenje, a .narocito za jela, od, kOJ~~ ~noga na~ SVIJet ~o tursk~ga 'dolaska nije ni poznavao. Neste se tih rIjecl uvuklo 1 U ~orodl~De. na~lv~ pa cak i u svatove (calls" jend~i.bule). Os~al,i su pos.te~ent u vecoj mjert

" .jedino poIjski rad, ono sto je s njrrn u svezi, 1 duhovni ZIVOt. ••• I

, Svojom su ikavstinom muslimani dunavsk?sa~s~oga )ned~~lJecJa ~ogli 'djelovati sarno na srpske ekavce, jer su starinci t onako ~llt to.~a istoga govora, Utjecaj se mogao vrsiti osobito u spo~enutom sred~Je~ dijelu toga

, .: 'podrucjat, gdje su muslimani ikavci bi~i nerazmJer~o. mno~o Ja~1 .od ekavaca~ , ' " Tu je na taj nacin produzen bas onaj proces, koji je vee postoJ~~ u stdn;.o

' '" ,':',' <: vitoj mjeri na tom zernljistu i prije Tura~a. ~od njega ~~ ~ t~ ~~~Je~e C. 0f~

, ', .. ':'" ,·i oni srpski ekavski doseljenici, koji su bili istorn doselili lZ r IJ~ .. IZ. IS I,

":,,":>,, " -ekavskih krajeva. U tom je razdoblju .. on hi? .sv~kako ~~no S?aZnl~l, J~r s~ :"';" ':'. j ikavci u razmjeru hili mnogobrojniji, Kohkl je otpnhk~ ~Il~ taj ut~~caJ~ (;;'\"'~ ~,,', '\ridi Be iz ova dva momenta: I Srbi ekavci na tom su tIu pnml 1 u to vrlJem1.

' "/' -,. ~ .... I' , dl k Turaka naslo se u srpskom nase JU

" '" '. :-'Vebk broJ turskth r~Jecl, a P?kS IJek?h l~sk a '§e nego dalje isto~no. Ipak ,to

,,'_. " 'Upravo u tome kraJu dosta I avs t 1 ova, VI ., - d '

;:<', 'govorno djelovanje, nije ni na tom zemlji§tu hilo tohko dJ,elotV?;n~ 'ka J~~

::",~" "/ Imoglo ekavskim slabiJ' im primaocima naturiti rna koj,u °kd kdJ~loml nlalsnl~CJ~1

':: "i •• ., " , • "r VeZI s a vim sug IIIG,

':;',,:,,;, ,~ .. elJa: til: U kratklm III ,u duglm slogovlma, ) ) U S

., ' .

c' "', ' " 65

< •

,

,

. .. ..

.......... . 36. J?ok su muslimanska na~elja. ~z .medur.i,jecja kretala na jug preko Save

. .... " i nastoJala ~a se na~ta~e na. sl~ur~lJOJ zernlji pod Turcima u Bosni iii Srbiji, dotle se u tima krajevima jaVIO jak pokret za se1jenje dalje od Turaka na oslobodeno tlo. Oba su ta djelovanja pala gotovo u isto vrijeme i nehotice su se popunjavala, Kod Srbijanaca je hilo nekoliko raseljavanja, ali su dva glavna izvrsena izmedu 1688. i "1690., prvo odmah, kako su muslimani iselili

iz ~edurijecja, dakle 1,~88., iz ~li~i~ sjevernijih .. di)elova Srbije, drugo u vehkom pokretu Arsenija Crnojevica 1690., koji je potegao narod i iz

unutrasnjosti te z;emlje. Bosanske i srbijanske struje nisu, dakako, nastanji • vale jedino dunavskosavsko medurijeeje, nego i ostale prekosavske i prekodunavske krajeve. Zemljiste izmedu Save i Dunava cinilo je tek manji dio podrueja njihova naseljavanja. U tom se dijelu osjetila struja iz Srbije uopce mnogo j ace, nego ona iz Bosne. Brodovi kod Beograda, Kupinova, Sapca, Mitrovice i Race vodili su ravno u Srijem i dalje u zapadni dio medurije~ja. Bosanske struje dolazile su na Raeu i Subotiste, nesto zapadnije od nje, ali su od Tuzle, Olova, Varesa, Maglaja, Visokoga, Doboja polazile i na Brcko, 2upanje Blato, Mihaljevicu, otkuda su ih stare ceste odvodile i dalje na zapad na Brod, Dakovo, Osijek i dalje, gdje je hilo obilno zernlje za naseljavanje. Struje su iz Bosne zahvatile prema tome sarno jednim svojim dijelom medurijecje, ito, dakako, uglavnom zapadni njegov dio, dok su one iz Srbije unisle u njega s punorn snagom. Njima je ono poslufilo, svakako, i kao prvo etapno zemljiste, jer su u njega prelazile s velikim brojem naroda i ·dalje na sjever u Backu, Bodrog i dalje u budimsku okolinu. Srhijanske su struje zahvatile istocni i srednji dio medurijeeja jace, kako je i naravno,

\::·:.(;:<:a zapadnome su dale sarno nesto naseljenika. Ipak SU one u manjim skupo:~FEF"(::;· virna, nesto iz Maeve i Sumadije, a vise ad Uzica, preUe i Vuku i tamo su ~~();;.: ... Ie nastanile medu bosanskim i baranjskim naseljenicima. Medu tima se one

.;:f~~~:):-·· mogu nati po svo jim toponomastickim prezimenima Macvanin, Sumadinac i::!f;'C::<·.:u i slicnim. Bosanske struje dovele su u medurijecje i hrvatske i srpske dose''':·~·d{:':f:., . Ijenike. Prvi su donijeli iIi ikavski iIi pak gotovo puni jekavski govor, Srbi ~~:':1;··. naprotiv sarno cistu jekavstinu. Neki su Hrvati iz tih struja imali pore.d tog~

~;J~\:\. j ·staru akcentuaciju, Srbi sarno novu. Bosanski srpski preseljenici razhkovab

.......... , .. ...

g;~;.>·:_':au se, prema tome, od srhijanskih svojim jekavskim govorom, I to Je govorno

:1~:~:~·,;~.:,:".~:·~bilje!je siguran dokaz njihova podrijetla,

j~>\':'.\,~'": N a puste zeml j e u meduri j e~ j u doSle su tada i druge st~~ j e, ~e. mold • r~·toliko jake kao ove dvije, ali po svojoj snazi ipak znatne. NaJJala Je Izmedu

,..,

.. .. . .

..

. . . .. :

. ... d 1 Tu J' e ono i u tome razdoblju

1'Y:' losajima doga a o. · di x "

t"akose to inace u S l(;nlm po. 1." · l"zvdeno sarnn pOJe Ina(;DO .. u pOJe ...

A d J" e poikav J ivanje 1 k · lIsa J'- ata

ostalo tek na tome, a ." f U procesu ref e tiranja g a

di im cesto odredenim skUpovlma r~J~ IB'" .. gdJ' e su slaba srpska jekavska

In! , v'· po sredoJoJ osm, '1! I

takva se pojava moze naci . k '1' katolifkom stanovolilltvu preuze a

I" J'akom ikavskom mushmans ~m. 1 I

nase Ja U I • ·1- ~ I m]erl

ikavskih likova u vecoj I I manjoj ·

· Iie u tomu je dunavskosavskom medu ...

35. Muslimansko m?ogobrojno nase J d' • retrpjela i turska vlast u

rijecju dozivjelo s~oJu kat~:tr~~u~!e~a JUlj~;o ~687" a zavrsila je P?slije srednjem Podunavlju- Ona ] p 1.· t ga stanovnistva U susjedne

.. ..... potpuDlm prese jenjern 0 .. il B

nekohko rnjesect .5... . na cili novoga nastanjlvanJa bi a osna,

turske krajeve.V~~ml Jbe.)bh. mU~~l~a U ~rbiju su selili sarno oni, koji su u koja je vecem dijelu I a 1 ~aJ 1 a. d 1~ Sapcu Najblifi su krajevi za

S ... 2" J- eli bllze Beogra u o · ·

istocnom rrjernu IV • •• B' hili ani izmedu rijeke toga rmena

?8se!javanje. tim~ preseIJ~~ .. ;:m~ v~lo :'~~go pustoga tla, jer su otuda upravo I Dnne. Tu je OSlID toga ez. 0 • T k · zernl i e bilo mnogo oko

til' mnogobrojni katolici 1 pravoslavnl. a ve je J M. .

se v~o a Koraja Gradacca, Gracanice~ s jedne i s druge strane ajevic .... e,

~:~ li'~rine, Teocaka, Zvornika, Mag!aja, V~s.okoga,. oko !uzle, ~epc~

JOJJ .. Kl d t Na to su zemljiste vodili dobri savski brodovi kod

Varela ova I a nJa. .' bli · · B bi

Race, SUbotista, Brckoga, 2upanjega Blata i kod Mihaljevice ~ izmi a me

G d koii · bili povezani s dobrim cestama 1 putovirna. Nate su

re e OJI su SVI . ~ - R I ..

b d ' d vIe naravnim putem struje muslimana ad Mitrovice, ume, riga,

ro ove os · · t d Rae

Petrovaradina i Karlovaca, koje su bile najistocnlJ~, a pogo ovu one o. e,

M V 'III e' a Nimaca Mandelosa, Grgurevaca, Cerevlca, Banostra, Iloka I o~~ ...

oro" .. ~ II b i 1'"

line, pa od Sotina i Vukovara. Svi su ti muslirnani IZ. jeg I za vre~ena, pr~J:

dolaska carske vojske uredno i bez gubitaka. Izmakli s~ ta~a SV~ gradani ! ratari samo se vojska hila okupila u Iloku, Petrovaradinu I RaCl, da brant te tvrdave, I fa su utvrdenja pala u proljece 1688., te je Turaka nestalo sa toga zemljista, Ipak je to oslobodenje trajal~ samo po~~~g go~ine. U kasnu jesen 1691. poslije velikih poraza carske vojske u .~rbl}1 ~~~Cl su pono~~o osvojili cijelo medurijecje i yeti dio ostale Slavonije I unisl] su sa svojim

~etama u zauzete gradove. Nekoliko mjeseci poslije toga u proljece iduce

godine carske su vojske ponovno protjerale Turke sa toga pcdrucja i oslobo<lile sta ga kona~no. Ipak je nesigurno ratno stanje u Slavoniji, osobito u istoenijem srijemskom dijelu, potrajalo jos nekoliko godina, jer su Turci iz

... .": .. :, ' Bosne mali ~esce udarati preko Save i plijeniti i Tohiti po tim krajevima.

Smirilo se to zemljiste tek poslije pada Sarajeva 1696. i bitke kod Sente .... 1697., gdje IU Turci ametice potuceni. Pravo smireno st~nje donio je tim kr~jevima upravo mir potpisa:n 1699. u Kar1~vcima. Od' toga su vremena .hol daljnih nelcolilto godina izvdene velike s'eobe na to zemlji§te, a kolikp. -I~ 0n;e vet bile 8vriene, uredena su im i utvrdena naselja. U to je vrijeII\e . bllo ~ mnogo unutarnjega saseljavanja, pri cemu su nestajala sitna sela :i

.nastaJala veta: Po~ijeranje ~tanovniltva trajalo je na tom podrul:ju kroz

petnaest~k. godl~a 1 zav!leno.Je z~p~avo i~to~ oko .. 1720. Turci su osim toga .Karlovacklm muom oSlgurah 8ebl Istoenl dlo SnJema od SIankamena do

• '.'.: ,.,.:< .. \:.,:: .. ,.: ...• ,......,Karlovaca na istok, i tu ie la tih godina bilo i daljega raselj,,"vanja Srba i

. ,

. ".

'.. . .

: =:.... " ..

. .

.'

· .... .

· ..

....

".

", .

· .. '.

· .

. ..:.

...

. . ..

<

-. ' ...

i· '. ' ..

,

.... ' .

. ~

· .....

. ,':

~""

· :... .

... ,. .. ' , '.

. ' ... .'

· .;..,

. .

. .

.: .

. : ...

"

.'

. . .'

· . .' .:- " ..

... " ..

. .

. .

· .

.. . . .

. : . " .

· . . .. ..

• I. .... '.' •

· ",

... '. .

' ...

• •• ." I'

.: .. ,...... r , .:' •

· .:', ~ '.' . . . .

· : ':',. .

.', .....

'. . ..

.. '.'

• • '... • _. I • •

':::-'''.', ..

· . '.' ...

' .. ." ..

.. ~ . . .

. ". . ' ..

. . ' ... ', .

. . .

· .

· :'.''1 . '. ' ..

. ' .. .

.. .

. .

. .

· . . .

. .. . .

. .." . .;=. .

. . ... .' '. ,.,'.:- ~.--: .

· . '... - . . .

. .... .. ", .

',' .,",

· .. .. ' ..

.. .. ....

. '.':

'. . '.' .. . .... ..

. . : ....

.'. . .. ' .

...... ,' ,' ..

. ; ." .

. .

. .

'.

, .

.. .. . '. . ...

. .

. .'.

. . ..

,.

. ..

.' .

'J '

novoga nastanji:anja lTl~sli~ana, Oni ~u ~a o~et izguhili mirom od 1718. i od toga vremena rusu Turn bi li gospodan fil U Jednom dijelu med to .. X"

.... urIJel:Ja;

NestajanJe muslimanskoga naselja sa toga zemljista znaXt'lo' ... d ...

ik di i I ~k· l; je uJe no l

gub~tak Ovel~ ogak IJe ta6 1 . av1aca, Jedf :u, mu~limani medu njima cinili dvije

treCtoe. OJ su roz ,1 7 · st. rzah ta J govor u sredn j em m d" c'

i cuvali su mu granicu kod Karlovaca, Iriga, Rume i Mitrov·lce Ze ~ndJe JU

ki t ~. · · a J e no s

ostalim ~rvats rm .~ ar~n~~ma d~?ll SUd to~e dunavskosavskom medurije~ju.

osim u njegovu najistocnijern IJe u, ayah snafni ikavski znacaJ· U -k ki

.... t 1- · x III 1·. ~ Z 1 avs 1

govor rnuslimani su na om zem jistu ima 1 1 staru akcentuaciju kojoj su oni

takoder odrfavali najistocniju medu, r J

..

67

. .

, .

· 37. Tridesetak tisuca novoga muslimanskoga naselj a doselj en .. d

d · tt ~ I I ,oga 11 unav-

$kosavs,~oga d~e I Uf.lJ; Ja, ~ora 0 se. n~ .svom novom naselnom tlu u sjevernom

i ·s;~dn.Jem~ ~Je; I~ o.ne .osne osjetiti u svakom pogledu, pa i u govornom

u jakoj mJ~rl: rel~ Im~htna.-umulddBa su na to podru~je osirn toga prese1ili

i mnogobroJDl mus imam S rujom 0 roda, Dakova Pozege 0 III .. k II V I

· · · b'I' d deni · ' ! SI J e a 1 a ..

pova, koji su dc~tama 1 1 o~e ~nl na ':lnko~.ce iIi Vrpolje iIi Mihaljevicu

i odonud '11ad Yo°I' re starde .. sa1vs eB rodo~e 1 s njima povezane ceste, U isto su

to v~ijemDe os 1. uT~e klJ~.ove dosnde 1 ~nogobrojni muslimani sa zemljiita.

iZ11ledu unava i u rse, OJI SU 0 an e bjefali na tursko tlo. Uglavno t

III t k tit. .. kim su 0

bili ikavci sa s arom a cen uacijom, a je aver su mogli biti medu n ii .

III • .. d k k · Jlma onl,

koji su u te sjevermje po unavs e rajeve dolli iz jufnijih strana, Tl

b II II li ... kavci "1' k k I au se

~~ogo . rojm ~us 1.m.~nl t. aV~1 nastani 1, a 0. je receno, po cijelom sjever ..

nlJem.1 s~ednJem. dlJel~ lst~~ne ~osne za§avsI ponesto i u rogaticki, vlase ..

~i~k~ .1. vl~e~~adskl kraj, P~.lJe njihova nastan)iva~ja ve~ se ~~ isto~nijem 1 JuznlJem dijelu ~oga zemlJ~sta Iz.~edu Bosn~ 1 Dnne pOJekavlJlvanje starih ikavaca pod sn~znl~ gov0_rnlm pn.hs~om ~a Juga i utjecajem velikoga broja ?eprest~no novl~ Jekavs~lh doseljenika l.~ gor~~ega Po~rinja, iz Polimlja

r Potarja nala.zIlo u svo~em zavrsnom ?lJelU lit u posljednjim stepenima, vee -pre~a svojem pol~zaJu. Tada su ~ehke mnofine novih ikavskih naselje .. nika, koje su se svagdje na tom zemljistu, dosavfi na mjesta iseljenih kato-

lika ,i .pravoslavnih, izmijesale sa starosjediocima, svojom velikom govornom

~ sna,g~~ -~~us~avile ~a~ tok. raz~itka pojekavljiv.anja unijevsi u govor toga zemlJlita .. velik broj ikavskih hkova. Na tom je zemljistu izmedu Bosne i Drine vee. hilo i vecih dijelova, gdje su starosjedioci ikavci jos u toku 17. st. hili primili vel:. gotovo potpuno jekavski govor, To se bilo dogodilo vee u srebrenickom, zvornickom i hijeljinskom kraju, odakle su mnogobrojni starinci muslimani iselili u sjevernije prekodunavske strane, te su na to tlo rano doselili iz juznijih krajeva cisti jekavci u velikom broju. Tako ce se u seljenju na lijevu stranu Save oko 1690. naci i medu Hrvatima sa toga donjopodrinjskoga podrucja porodica, koje su donijele u svoja nova sela taj ~istiji jekavski govor. Sudeci prema govornim stupnjevima u razvitku jekavstine, izmedu srednjih i donjih tokova Bosne i Drine u 17. st., ona se kroz stanovi.to krace vrijeme trebala razviti u puni lik i u velikom dijelu ostaloga naselja, kao 8to se to vee hila izvrsilo u spomenutim podrinskim kotarevima.

Medutim ta potpuna jekavstina na cijelom tom podrucju jo] nije ni danas sasvim postignuta. Njoj se jos otimaju krajevi oko Tuzle, Olova, Kladnja,

,Maglaja, Gracanice, Gradasca i Brckoga, iako tu svagdje pojekavljivanje u novije doba mnogo snafnije napreduje, Nerna sumnje, da su povoljan poloI~l ,u- _Iire,nj.u jekavskoga govora na tom podrueju prema tome pokvaril~ upravo ti mnogobrojni muslirnani, koji su ovamo preselili iz prekosavskih 1

,,;.,., prekodunavskih krajeva, a kojih su poveca cest bili i oni iz dunavskosavskoga '"-'.V»~ ... <'<'':''''' ~e4urijecja,. Ikavstinu su u katolickorn dijelu ojacali u pocetku 18. st. donekle

,:~,~/,{, t_ povi doseljenici ad Mostara, Sirokoga Brijega, Ljubuskoga, Duvna, L~vn~ ,~+<:~:::"",i Imotskoga, koji su hili donijeli l:istu ikavstinu i koji su se dugo opirali

" , ., .. k 1· III. ' •

~i\'-':':,:_- :~:;poJe a v J Ivan JU. . .

" ,'::{!~~:tC:", Osim u izgovoru staroga glasa jata spomenuti su dunavskos~~~kl mus.I_'''''',:::',:;,dji~,',~:'~ .. i na tom semljistu nacinil] nov polosaj i ,U pogledu akcentuacije. Do njih

, ' ,

-: ::. ..... ~~ ....

; «:»; .. c .. "-: .{-: -,

( ~

"i-, ,t

" , , ..... ~."y .... '

...

, ,

..

69

..

. , .

. . . . k at a jekavski naseljenici novi, koj i se

su starosjedioci gO~?f1h s stan . ~ ce~z:io oko gornje Drtne, gornje Neretve, negdje oko 1500.~ lit ne tpo .prlJe~ roT J-ekavskoga govora nije se preuzimala

k Ib L' a 1 Tare. nmanje 1 b jl d II

o 0 ra.. im k · • li je ona ipak napredova a rze tarno, g je

u pra;ilu 1 .~a no.va ~ cen:;a:~{~~ a Medu muslimanima na velikom dijelu toga

je p~~eka~lJlv~Je bl~n ~h ~ d~njih tokova Bosne i Drine odrzala se stara zemlJllta .1,zme U do d J iako je od onih velikih seoha proslo vise od 250 akcentuaclJa sve 0 anas. I • • ., ki d xI· "III t ...

.. k 'II • It mnogo oJ'acah 1 nOVI jekavs 1 o~ jaCl 1 S upDJeVl

godloa, za oje su vrlJeme · · 1··x

. k I ". .. N dakle surnnj e da su taj stan akcenat na tom zem J istu

poje av JlvanJa. ema ~ ., k d ki I ill

Ilk II" ,... gIl' odrzati ipak i oni prekosavski 1 pre 0 unavs 1 mus I-

II ve I OJ mjeri porno T ... lid"

+ ki del- enici kOJ" j su prenijeli stare tipove akcenta. 0 se jasno VI I

mans I os J ' ~ t It I- 1 d II k ~ 1

.• r" da se stara akcentuacija u starijem 11m a em I u sacuva a

I lZ ~lnJenlCe., d .. k • rr,J. IIrJI

o u muslimana. i to pogotovo u tuzlanskom, kla anjs om 1 gracamc {om

uprav d ... "'k'lll 1..·· - -l! ..

k 'II gdje ih irna mnogo i gdje su se me urijec 1 prese jemci najvise 1

raju, k k "·h" 'tit 1

nastanili. Katolicki !ltarosjedioci 11 tuzlanskom otaru, OJI Je nes 0 osta 0

iza velike seobe od 1690" vee su presli na novi akcenat. Kod njih su pri tom djeIovali i novi katolicki naseljenici iz jugozapadnih krajeva, od Mostara do Imotskoga i Livna. koji 511 doduse donijeli medu njih oJ?et ikavski govor, ali i novu akcentuaciju. Nairne na zemljistu s jedne i s druge strane Dinare i njena produienja do Neretve, oko Livna, Sinja, Imotskoga, Duvna, Prozora, Ljubuskoga, Stolca, Mostara, Sirokoga Brijega,: Prozora, Bugojna razvila se nekako u isto vrijeme, kada i u durrnitorskom sklopu, nova akcentuacija, dakako na ikavskom podrucju. Obje te nove akcentuacije, ona jekavska durmitorska i ova ikavska dinarska, nastale su pod istim pravilima i na slienoj podlozi, te se razlikuju sarno ponesto. Trece je podrucje nastajanja nove akcentuacije hilo zemljiste oko donje Save, u istocnom Srijemu, Macvi, Pocerini, Kolubari, Rudniku i Backoj, gdje _se ona pojavila otprilike u ono isto vrijeme, kada i durmitorska i dinarska, a i tu pod istim pravilima. Stara je podloga, kod nje imala donekle drugacije likove, i otuda potjecu one razlike, oni dV~Jni ~kcenatski lik~vi, k~ji postoje izmedu durmitorskoga i dinarskoga podru~Ja. S jedne strane I donjoposavskoga s druge strane, a opet i izmedu s~.a ta tri akcenatska podrucja izmedu sebe. Trece je podrucje nove akcentuacije ekavsko, te se mofe reci, da je svaki od govora stvorio na svome prostoru

nove ~kce~ ... te, a op~t je ~a nj.~~u sacuvao i svoju staru akcentuaciju, iako ne ~vagdJe vise ,,0., omm najstarijim Iikovima. Novi ekavski akcenat zabiljefio Je Duro Danl~lc u Vukovu rjecniku i u svojim akcenatskim studijama.

· .

· ,'.: . .

-:', ..

,': ...

. .

· '. .

~ ',:..: .

· . . .

· .

· .

, ..

· ..

. .

...

.. " .

...

..

· ','

. . .

· '.. ..r: ....

· . .'

· ..

... . ....

· .

.. . ..

.. ,

. ..

· .' .

· .. . ... "

· .. .

.. .

· . .'

. .

.. . .

· ..

.. .

... '.. . '. .

· .

. .

... ..' .

· . . .

· . . . .'

.. .. .

,

....

. ..

..

· '

.. . ' .. . .'

· .

· ..

· .

. .

".

.. ' ..

· .

· . . . . ..

. .. .

.. ..

· "... .

. .

. ..

· . .' ' ...

.. . .

.' . . .. .. '

. . ..

.... .

..

38, 0 nemuslimanskom stanovnistvu u lloku i okolini za t ·k

spodstv ~ · ~ v d b IIIih urs oga go-

.. a Im~ 1 mace 0 ri podataka i iz 16. i 17. st. Katolicka z II k

z:abllJelena ]e 1581 84 t :1!r upa U 0 U

. .. ., a 0 zna~l, da je ona postojala i ri" e to a te · e

vJeroJatnot da od pocetka tursko a vI d' .. . ,P J g , J

.. ... <. , njeno je sjediste bilo iii u samo g ~ ~nJa ~lJe nt uklda~a .. U 17. st.

:"::. ......>' . dru ome · " .. m ~radu Iii u susJednom selu LJubl, U ovrime

..... :.;., .:':.>...... . i n!zivan:J~s~: ~:;::! p.nhCl ~adl vece 8igur~?sti dj~l~vanja. Dna je stoga

,.,;:;;". . ...:... 1 po rugom svom 81 Jetu, ~5 III opet sarno po selu

'L,i}}:,+:;,,; .••. '.>:':· ..•. : ...• .. "Fermendlin ibid. 318 ; :

>; ~:. :~ f\'<,.· . .. ,.. . . .. II Ib:t d ·

~.;::'.;>:::::.:,:::::;\::,', : .... : ... : .. :. .. '1. La parocchia di Iloch detta Gliuba 417· . ~ parochUB in Villaco et Gliuba, 491.

, .

. .

· .

. / ...

. . .

· . .

.. .. .

· ... .'

.. . .

..

. .

..

. .

.... '.'

. . .

. .

I' ••

.. .. ..

..

. .

. .. .

.. "

. . ...

... .' .

. .. .

. .

. . . . ..

.. ' . .

. '. ...'

L,

"

· ... ... .

ri__-' .. · .. Ljubi.86 .T~j su Jupi u to vriJe~~ pripadal.a i se~a Sot, Berkasovo~ Pakledin,

'.. . .. Kalotincl 1 Seles, kako se to lZ~~Clto navodi .u vee spomenutom pismu lloekih .. tarosjedilaca Hrvata od 1634. Pred turski rasap u tih sedam mi e t bil

.. je starinaca ~ato~ika !edno 12~O •• a od ~oga u samom Iloku oko 31~. aln~c: [e velika ve~lna ilocklh starosJ~dl1aca hila pre~la na islam te je sacinjavala osnovu roushmans,koga s.tanoV~lst~a u tom vel!kom tvrdavnom naselju. Pod Turcima nestalo ~e u. nJe~u 1 sVlh, Madza~a. 1 svih drugih narodnosti, koje su se medu mushmanlma I ocuvanim katolicirna u prvorn iii drugom nara-

Itaju pohrvatili. . ' . . .

Nijedan poznan spornenik kasnijega 16. 1 17. st. ne spominje starinaca

katolika na zemljistu ad crte Ilok-Ljuba na istok do Banostra i Mandelosa. Na to su se zemljiste nastanili Srbi strujom iz Srijema, a pogotovu iz Srbije.

· .. Srbi su tu rano pod turskorn vladom osnovali manastire Kuvezdin, Dipsu i :, -. ;'.' .: Sisatovac, od kojih ona prva dva nose stara rnadzarska imena. Novi su · - .. naseljenici nastanili i vecinu starih mjesta i sela. Svega ih je oko 1680. na

tom prostoru od Dunava do ukljucivo Erdevika, Bingule i Calme moglo hiti jedno 450 domova. Oko 1692. napusteni su i Jandor, Cekerije i Biklav i ta rojesta nisu vise ponovo ni naseljavana. U vrijeme oko velikoga ratovanja ad 1687.-1696. ipak je to srpsko naselje izmedu Iloka-ErdevikaCalme-Mandelosa i Banostra ostalo jedinstveno i cjelovito, a popunjeno novim srpskim doseljenicima oko 1700. tako je ojacalo, da na to do drugo stanovnistvo u to vrijerne nije ni ulazilo. Na tom se zemljistu, prema tome, starosjedilacki ikavski govor pomakao dalje na zapad na crtu Ilok-Ljuba. Nju je medutim vee za Turaka preSla skupina doseljenika, koju su Turd naselili oko Sida, Vee je spornenuto, da je despot Brankovic stekao kao posjed od ugarskoga dvora selo Berkasovo, u koje je on vjerojatno doveo po koju srpsku porodicu s~ svojih srijemskih. i~anj~. To. hi hili prvi srpski ekavci u tom kraju, dakako hez -vel:« vafnosti, Jer ih

<~.;>/ ... L., je bilo malo. U samom Berkasovu ostali su medutirn starosjedioci ikavci, .. :.::;:,~;~:.. . koji su se u tom selu odrzali u tridesetak kuca kroz cijelo tursko gospods!vo . ,..... Na srpsko naselje u Berkasovu vezalo se preko brda O?O .u selu Molovln~\

koje je nastalo rano u turskom gospodstvu. U tom kraju 1.0no predstavlja novu ekavsku skupinu, koja je vee oko 1540. donijela taj gave: na crtu jugozapadno od Iloka. S njom su hila povezana i nova srpska naselja u Il?kul Vocinu i Tovarniku, koja su u turskoj vojnoj slufbi dovedena na to ze~!jlst~ Hi iz istocnoga Srijema iii iz Srhije. Srbi su u Iloku oko 1680. m~gh imati jedno cetrdeset, a oni u Vocinu, Molovinu i Berkasovu oko l~O kuca. T? su hili oni, koji nisu posH u martolcskoi slufbi s turs~~m vOJ.skorn dalje u sapadnije i sjevernije krajeve, nego su presli u ratareili nbrtnike .. S.rhe m~r-

'."'\~.: .. '.'. t()loze Tur,c.i su naselili u Ilok,. odrna~ kako su u tom. gradu uredth ~re:;~~~

~: :~.,., .. '/: .. ,< novoga srlJemskoga sandzaka I uvelt u tvrd~vu SVOJU .posadu. Vee

>" :_j;~ii{;'r:}~nalazilo se u njoj uz 2080 redovitih vojnika I 400 srpskl~ m:utoloza.s8 Po.d

:,::.}:,:ij:'.:>;,{::. 'I'urcima su Srbi u tom mjestu imali kamenu crkvu, kOJu Je 1732. pOplS

':':" ~'" <.:' :.:. ~ I: .. ~." ~',' .: .

: .. ~:> ... ';.;;?,::.:.:~:, ..... >",; :.:

~": L~/.>>..:,:-:: :.' ,.<:: >: . at I bill d 352 422 509

',~ " ~' .. :. '.~ :~ :.~'. . .... ',..:', 1 ... ..

~ . (.... . . '." . .. . .. .,,'

h ~~i.:"::, .. :._~,~>,:_: .:: ... : .. I' I bid~ 417 -4181t . ~ 1"4 1 ~ rvono per nmi

c:' }:f;'·<·~": 88 In IHoc sono ... ancora amarturi 400, tutti Servlaill. 1 qua 1 se •

>:'>~k~,~>:,::~t'Pto pochi, chi tengono cavalli. Laszowski ibid. 1. 151.

~>.\';) .. ~ : . . . : .

. ~:.;:>,~;>:- .. ': ::. . 7 t

;:::o:-::-:J ~ i ~~ ~', ~ :.: :.': '.:',~i::{ :: ;~,:; .. :;: .:;: ; ...

.. ~'~~~/": .. - ..... : ~ '~'.' . .

... ~~ .. ' ..... ~ ~ .. ". ~~.::', :: '.~.~ ':: ... .' : ... :., . .

:.~ ; ':, : .. ':: : : : .... -: ':: .. ~ .. ': .... .

~ "'h': .~ .. ~." .

..:'

.. ..

. .

. . ...

..

. . . ..

. .

. ...... .,' .

.. , .. _. -). .. :

.~

.. .

..

..

d()blJ'u poslije njih uvijek u jaeem razmjeru, Tako se mole ira! '" t' d

d~. ttl ik 11' umje I, a

JOe na tome po rUl:JU ocuvana I avstina gotovo u punoj snazlll d d

_ .. -II k ki .. . 1 sve 0 ruge

Pole 19. st. Prvo J e 1 avs I govor popusho u L J ubi, ko] a leli nai bl"' .x. kl

. .. 1 · J tze S opu

srpskih sela, a OSIID toga Je u tom se U 1 staro ikavsko naselj e bil "II

.. 'III _ H .. 11 x. e ill S' .. d • 1 0 razmJerno

naJslablJe. rvati ocam 1 ocam anas su ekavci ali J. os 1111 mai k II-

'. 'Y:. .. k T' ...' JU po OjU

tipil:nu l~avsku znacaj u.. aj govorm utjecaj u Boku i u Sotu nije dolazio

izravno I neposredno toliko od onoga maloga broja Srba u tim · t"

.. d'. 1 k k 1" m J es 1 rna

nego nelzravno 0 cije e srps e 0 0 me, koja je na hrvatske stares] di

III 1 1 1. It. • • e ioce

govorno dje ova a raz rerum .putovlma. Ispred te opcene struje ekavskoga

srijemskoga gov.ora uzmakl~ je u starom hrvatskom naselju i stara akcentuacija' ito, kohko se zna, 1 nesto ranije nego ikavstina,

40.' jugozapadno otuda nalazilo se podrucje, na kojemu su pod Turcima livjeli i starosjedioci Hrvati i doseljeni Srbi. Prvi izmedu njih imali su tu u tome razdoblju svoja sredista u starom selu Ilacu i u Morovicu, u kojima su im postojale katolil:ke zupe kroz cijelo to vrijeme. Srbi su se na tom zemljistu naselili u Sidu, Bacincima, Ilincima, Maloj Vasici, Adaievcima, zatim u Martincima, Kuzminu. Grku i ponesto na rnorovickorn i racanskom p~drucju. Oko Grka, Kuzmina i Martinaca Srba je u stanovitom broju bilo v,ec i pr~je turskoga gospodstva.92 Srpski su naseljenici, koje su Turci doveli u taj kraj u pocetku svoga gospodstva. hili podrijetlom iii iz susjedne Srbije' ili iz Srijema i hili su prema tome ekavci i onakvoga tipa govora, kakav se u to doba nalazio po Maevi, Pocerini, Kolubari ili u Srijemu, To je u du-

navskosavskom medurijecju za turskoga vladanja po polozaju i krajnje gu~l:e

srpsko naselje, koje je nosilo taj govor.

Potanji podaci 0 stanju starinackoga hrvatskoga naselja na tom tlu postoje

u izvjestaju, koji je 1623. napisao vizitator Petar Masarechi. Na podrucju Ilaca on je nasao deset sela sa 1500 Hrvata starosjedilaca.9a Zupa je u Ilacu < ~abiljezena i 1612.-1618., 1634. i 1664.04 U nju su pored sredi§njega mjesta

- spadali Gradina (na okuci Bosuta) , Mala Vasica, Adasevci. Kukujevci, Hind,' ~omarevac, Bacinci i Gibarac. Izmedu njih Hrvati su iivjeli izmije§ani sa Srbima u llincima, Maloj Vasici, Adalevcima i Bacincima. Prema tri stotine hrvatskih kuca ~rpskih je u ta cetiri sela i Sidu mogio biti jedno dvije stotin~. sa'sredistem Q Ilincima, gdje im je hila i stara i jedina parohija. Srbi su u tim selima, a osobito u Bacincima i Adasevcima, porasli u velikim seobama poslije turske katastrofe, kada je U ovaj kraj nadosla struja iz susjed,nih krajeva Srbije, Srijema i Backe.os U blizini Berkasova Srbi su u po~etku

turskoga gospodstva osnovali svoj manastir u Pribinoj Glavi, koji je sa

~uveldinom, Sisatovcem i Dipsom linio na tom zemljistu cjelinu.

: U Kukujevcima su pod Turcima zivjeli starosjedioci Hrvati. Krajina ~e 1113. na tom velikom i plodnom podru~ju naselila preticak stanoVDlitva lZ

II" .. I NaJ'vile su u tom nastanjivanju sudjelovali

. · edtlackIh se a.

SlIsjednlh starosJ. ., podgradani.9G

Nimbni, Komlettntanl 1 • di · Hrvati odrzali u tridesetak kuca do turske

U GibarcU SU ~e staros{~ 10~1 dav~i neSto naseljenika drugim hrvatskim

katastrofe i prdh ~u u. · sC~~J·ke u govoru, te su tek u novije doba poceli

O· ~uvall SvoJe zna d II ... C·

selima. nr su . . d nalaze u stanju. a je potpuno prune. ibarac

prela:titi na ek~vstlDU 1 sa -edini izmedu nekoliko jakih ekavskih sela, a u

· c [azi upravo u sre .' di 1·· ·

se ma e na. ~ mogao kroz dugi mz go Ina nas an j ati jedino

svom se ~tann~ckom h gov:~~ stanovnatvo u Malo] Vasici, koje je takoder na KukuJev~e 1 n~ r;:v:kim utjecajem. Kukujevci su ipak uspjeli, valjda stajalo p.od lzra;n1m b e 'a da ocuvaju starosjedilacke znacajke, pa su odrfali zbog svoJega v~ ~gka kr?J g'ovor i bar donekle staru akcentuaciju. Oni su u

ve do danas 1 I avs I ,. x' •• ~.. h

8 • •. dunav!ilkosavskom medurlJel:ju najistocnije rvatsko

danalnJe vflJeme u · ,.' k

... k II Z Gibarac se moze reci, da Je na ta vom govornom stepenu

lkavs 0 nase je, a

bi · o§ pod konac 19. i u pocetku 20. St.91

l~J MI' Vasici je oko 1680. moglo hiti do 80 starinackih hrvatskih kuca,

d ka ?.1b su stanovali doseljeni Srbi. U popisu od 1729. naslo se u tom

pore 0 J 1 I· S bi .. h 1791 III 1'* ,

1 500 Hrvata" Prema 50 kuca lZ 1766. r 1 SU I • rrna 1 vee 104.

se U k·x d .x:.. ·

U Maloj Vasici preteglo je o~a~a ek~vs 0 .st~Dovnl~tvo, P? l;lJl~ su utJ~-

cajem stajali ota~a i hrva~s.kl ikavski stannc~. Govorno . ~e stanJe. kod tt~ malovasitkih stannaca otprlltke takvo, kakvo je u Morovicu, Hrvati su vee

prelli na ekavski gOVOf, ocuvavsi jos po koju ikavsku znacajku, raj je govorni razvitak bio joi brzi u susjednim Adasevcima. U njima se u pocetku 18. st. nallo starosjedilaca ikavaca dvadesetak kuca,99 doseljenih je ekavaca

vet u to vrijeme bilo dvostruko toliko, a poslije su oni narasli jos i mnogo vile. Ikavci, dakako, nisu primali prinove, nego. su se u 19. st. jos i raselja. . vali. Danas su starosjedioci u tom selu, koliko ih jos ima, potpuno poekavljeni.

U Ilincima je pod Turcima bilo dvadesetak kuca Hrvata starosjedilaca, ali IU doseljeni Srbi u selu hili jaci. U pocetku 18. st. odselili su postepeno

svi Hrvati U okolna starinacka sela, te ih u popisu od 1736. u Ilincima nije bilo vile ni jednoga. Vecinu izmedu njih preselio je krajiski general Petras ~~13. u okolna hrv~tska ~aselja. T~m su prilikom raseljeni starinci Hrvati I 11 ~taroga sel~ Ilaca, .koJe se nalazilo u prvoj blizini Ilincima, gdje se pod .... . Tur~lI~na ~ah~ddo sre.dl§~e kat~lil:ke iupe, zatim iz Komarevca i iz Gradine. ... Vetl je dio lib raseljenika UDtSaO u nove Kukujevce i Malu Vasicu.

~;/\:':'\:,/,.:.,:::~."~'~':"":{.:~' .::.~ ~:;:':".".'.' B . naca, • OJI su IVJe 1 na zeml jistu s jedne i s druge strane

':' '.>" " ... ": ... , .. ' osuta U prvoJ su se g 1·1 I L

;:-~~~~.~\,',<'-":;';':'~.>' .. ' :'."'~:'.:. 0'· .. (. rupl na aZI a se a: ukovo Lucica Lipovac Batrovci

~'~};,~>'.';' <,:<"'.:-' >, .. /'.,':': pOJeVCl Juloo od Morovica) •. grad Raxa s de' t 'B t' d :

'~/~<:,~,< .. '.~.~"~::<,,:::~.::.'.,:'.<'.::::':" . M .1; VI · tit. ~ sne S fane osu a, u rugoJ

";,'~;:<:'''''~: ':.,': .. :: ' : :', -:'.',',. . OrOYI, astlDCl Clkanov 1 ". ~ Gill. .•

.':";~:?-:~,~~~';~>\,~: ~~.,; ".~ "'.< ': '~': -.-. '.; .'-:X1.a BOlu'ta) 1'" C, \.olpanovcI, rk 1 MtholJ Cl (nelta istocniJ· e od

.. , ., ..... '.. . UBI.': I IJeve stra t ... k M

;~:r;~itK·;:::·;.:./:~;::·:::::: .... :. .. ne e rIJe e. orovicka se zupa inace spominje vel:.

)W~~:·,:·:j::::,:-;:: ,.:;'."i:.::»,/:,. . .• Bruclltle Recen.io univer' 1" ~ ""

,t~(:~~(~,.,~~·:·:.J"><+-;.·:~~~:::~:·>,~:,···:.~:·:'./".~ . " 0 hrvattkom na 1· Bl1 • c ~n DlOece81s Quinqueecclesiensis 443-450

.~.<'" "<,, .. '-' .,.. ,':., .... 11= B Ie JU u allDclm d Till· It

:~~%:JL~\::;~:.:;:.:'.·:'<.<.':_;::(.< .. < :.It·TUeIZ~le~ ibid. 651. a po urCIma vidi Fermendiin ibid. 417-418.

;.,,\,':.'-<':.~:;.:":~..:. ::... . U mattcama DlOl'Ovil:ke' • .. !.1.. -

,<>~~;>.~:~<:~,j.,'.?;:>''-:'~.~'':<~;''.':,.\'.::,:'',''..... .' 1 Dlm&AC iup·c· vl"d: 1'" Brue.ztl "b-d 651--656

~,:' ,,~.:.:::, ,~;,,,.< .. '.', :. : .. ' .. :,.' , .. ~ .' . .' ,.., e I I

. .. .' .

. .. . ..... . .

.. ' . ~

.' .

. . . . . . .. '. . ... . .,.. '. ; . ,: .. ' " ,', ,', . ..'

. .

· .'

· .

.. -: . .. .. . .. . .

.. .

. .

. .. .

.. .

. .

. .. .'

. .

' ..

,

. . ..

, .

," ..

.. '

. . .

. .. . .

.......... : . .

· .~~ ........ : .. , .,'.

: . ," .

..~ ..

',' ' .. ' ..

. .

. . .

." ...

-:' .'. .,...... . ....

. ... .

. '. .

'. .

. ....: .. ~....

.<

· .'. .

· ," .' .

· . .

. ..... .'

. " .

.. '.. . .

. .... . . ,.' ..

... ,,' .. : . . ...

.. . .. ..'

"i: '. . . :.. .

· . . . ..

•• ••• • '. I

.' .' '.. ..

· '. '.'

• ,.1,."

· ,,' .

. :. . .' .. . '.

:.. . : . . . .":' ..

... " ." .... ", .. '

.'" ":'::'''"i :.: ._.. : .. ' .: .. : . .

. .

. . .

. .

. .'. . ..

. .. .

. .

,

'.. . ...

.... : .

. .

. .. ..

.' ..

1581.,. pa se. otu~a vidi, da su pripadnici katolieke crkve u tome kraju hili organlzOVan~ vee zarana ~ turskom ,gospodstvu.lOO Zabiljefena je osim toga i dva puta izrnedu 1612. 1 1618 .• zatirn 1633., 1638., 1659. i 1660.101 KatoHci su tu u Lukovu s desne strane Spacve zapadno od Lipovca imali i Iranjevacki samostan, koji je radio otprilikc do 1590. Starosjedilaca nemuslimana bilo je pod Turcima cetrdesetak domova i U samom gradskom naselju u Morovicu, gdje su sacinjavali svoju mahalu. Neste ih je bilo i u gradu Rae], gdje ih navodi Evlija Celebija, On je nasao u tom mjestu pored sedam muslimanskih i nekoliko krscanskih tnahala.10:! U Morovicu i Ra~i i U okolini tih mjesta Srba je pod Turcima moglo biti jedno 50 kuca,

Poslije turske katastrofe navedene su na ovo morovil:ko podrucje dvije srpske struje, jedna iz Srbije preko susjedne Maeve i Pocerine, a druga iz Bosne, uglavnom iz Semberije i ad Majevice, One su zahvatile sva sela s Iijeve strane Bosuta, a na desnoj sarno Batrovce u sjevernom dijelu, u jumom pak podrucje staroga grada Race. To jufriije zernljiste naselili su uglavnom bosanski preseljenici, koji su donijeli jekavski govor. Oni Sll tu osnovali selo Bosut, a unisli su i u Racu i u starosjedilacko selo J aminu. U svemu ih je na to posavsko zernljiste Medubosuca preselilo sezdesetak familija. U pocetku 18. st. oni su cinili istocnu granicu srpskih jekavaca u posavskom dijelu du-

navskosavskoga medur ijecja. Izvjestaj iz 1729. izricito navodi, da iiteljstvo Race cine bosanski pravoslavni dosljaci u vecini i starosjedioci katolici u manjem dijelu.l'" U drugoj poli 18. st. nastalo je i tu, kao i u cijelom medurijecju, ponovno veliko naseljavanje Srba novim strujama iz Srbije, a u to vrijeme i narocito iz Backe. Novo je naselje donijelo, dakako, ekavski govor u ta dotada jekavska sela, u kojima se onda zapodjela duga borba izmedu oba dijalekta. Nadvladala je konacno u 19. st. ekav~tina, koju su starim jekavcima naturavali velikom snagorn i Srbi iz svih srpskih se1a s lijeve strane Bosuta. Na taj je nacin oslabila jekavska srpska skupina u tom posavskom dijelu istocnoga MedMbosuca, a srpski su ekavci i na tome zernljistu pomakli

svoju granicu nesto dslje na zapad. ..' . .

U gradu Morovicu mora da je Srba i pod Turcima bilo malo, jer ih Je ~

pocetku 18. st. prema drugim susjednim selima bio razmjerno slab broj. U tursko vrijeme oni nisu u tom mjestu imaIi ni svoje crkve, jer se za onu u popisu iz 1732. veli, da je skorasnja. Istom kasnije u 19. st. s~ali su u to mjesto seliti novi srpski dosljaci iz Backe i Srijema. Od toga Je vre~e?a ikavstina stupila u stanje uzmicanja, koje se osohito razvilo U ovome stoljecu.

Hrvati u Morovicu govore danas ekavski i novi akcenat.

· 1 biti

U Grku su pod Turcima zivjeli starinci H~vati, a s njit.Tla Je mog 0

izmijesano i nekoliko srpskih porodica. U veltkom ratovanJu sel~. se rasulo, jer je u 18. st. lezalo neko vrijeme pusto. Hrvati su tada presehh ~ okol~a hrvatska sela. a osohit~ u Morovic, gdje je u 18, 8t. med~ !irvattma b~~o nekoliko kuca »)Grcanaca«. U popisu od 1732. jos se ne spomlnJe Grk. PoshJc

:..

tOO Fermendiin ibid. 318~

101 Ibid. 351, 362, 411, 425, 497~

10! Godisnjica 31, 266.

101 Bruesztle ibid. 238.

...

7S

. .. .. .

..

. .' .' ",:, '.

. . . .

' .. :' .. "

. . .

.. .. .

. .

..... : :~ .. ' : .': ,..:' : :.: .'.' . . .

~.:'_~":~< ::..... 43. U Tovarniku- su hrvatski starosjedioci pod Turcima zivjeli pored mu-

., . :slimanskoga naselja u posebnoj mahali U jedno p~deset. kuca. l! tur~k?m. se raspu Hrvati katolici nisu rasipali, nego su ocuvah svoje na~elje prlmlv~1 u

.sebe i nesto doseljenika iz susjednoga napuste_noga Kun~rovc~ ~ druge ok~h~~~ U pocetku 18. st. nalazilo se Hrvata u tom selu vee S!ObnJa~. porodl.ca ', ,

I d iih l' ill ... bil 1 tari acka a drugi su bili doselJenlcl

. zme u nj i po ovma Je 1 a u se u s ann, · '

iz okoline, - iz Backe, a ponesto iz Bosne i Hrvatske. Srba je u Tovarnl~u ~

.. ;: ... ~.<.,.. . • ,. •• bitt d aest kuca,115 Tovanllcanl

.:(-:.,>, - to vrijeme prema popisu lZ 1732. 1 0 samo van . ."

:.:'.: ~.:.:... . .. It,. ... •• d osnju obicaje 1 druge

;:::..:: starosjedioci ocuvali su stoga 1 SVOJU staru naro nu. n.' v· d li

::(><.,': stare znacajke sve do ovih godina, a svoj govor JO~ Jedan. ~ardastdaj~ u J~

:. : >. . • • .. S k t · · 1· ont napustili 0 u~e, veL

,::.-;'.' ,nego Ilocani 1 Sarengraci- taru SU a cen uaCIJU : I k d

>.;:';:r::::::iD~':-:' .:u toku druge pole 19. st., ali su ikav~.tinu odriali s~e do konca nj~gova'd 0 ~e

,.,: ..... : ... ' ~.,~. .. iih k ki .. ,. .... d 1 · t 1 k od domaclh ekavaca koltko 0 P

;~'<~\:;>.JlJl. e avs 1 utjecaj mje 0 azio 0 to'

304 .:

;;::j~;:";~:",;.':"~:' U maticama s.arengra s e upe. __ - · 115 Ruvarac ibid .. 8 ....

'< .. :.~.:.~:>y~~: .. "<::, . . ll! Ru v a rae I· b 1" d 6 ... or"

~:' ~ .':(.: ~.,.. .. ... . . .

~~~·~~:~S~·~'~~·~:{/·,::·~. .... : -:

...... ':.~' :'~ . ',:-<' .~:.. . .

~",:, .; . ,:, ... ~:. .

. ,

... ."

.. ..... .

. . .

. ' .

. .

... . .

. . .

.. ..

, .

'.-11 • • •

. / .

.. • ' .. 1

.. ' '" ..

. ..,

. . .

. ,

. .

. . I'

.. .

...

. ..'

... . .

. . .:' ....

~ U smirenim prilikama poslije ,1,696. nastalo je ovakvo stanje: Vocin je OVO nase1jen 1698,,110 a nastanili su ga starosjedioci Hrvati, koji su dotada

nan kloni k 1· x d It .. h .. It

livjeii po za Onll~la u 0 ~ nun ~u~ama, a ~e u ~Jl je unl§lo dosta porodica

. blizih napuStenlh sela 1 desetak tZ Backe! daljih nasih krajeva. Oko 1730. II ilo se u nOvom selu oko 65 hrvatskih kuca.llt Srbi su u Voein dosli takoder

~araznim struja~a, ~ prvom re~u. iz oko~nih. zaklona i sela, iz Srbije, Srijema i Ba~ke. U p~PlSU ". 1732. za?tlJezeno ~h Je 56. ~omova,1t! ali su ostali sve do danas gotovo ~a istorn broju, na· ,k?jem su bIlt. U po~etku 18. st. Ipak je

oV'orno djelovanJe ekavaca moglo biti u selu uspjesno lOS U 18. st., dok je

'~azmjer izmedu ob~ naselj,a bi~ manji. Cini se, da je pod t.i~ utjecajem joi u pocetku 19, st. medu ikavcima nestala stara akcentuacija, Sam ikavski

govor drzao s: jos ~u?o ~ t,om sto~~eCu, N,a nj~govo ,n~s,taja~je nisu, mofda vile ni utjecah u vecoj mjen dornaci ekavci, koji su bill t suvise slabi prema

skupnoj cjelini .i~av~ca,. nego j~ to djelovanje, ~ao i ~no. u lloku. i i~a~e na 1oro zemljistu, izilazilo IZ one Jake ekavske struje, koja je dolazila 11 lStO~-

noga medurij~~j~. Sve~ed~o su S~r~ngraci i do danas ocuvali dosta ikavskih

clemenata, koji ih razhkuJu od c1Shh ekavaca.

_ Mohovo. iz kojega su se hrvatski starosjedioci raselili izmedu 1687, i

1691.,113 lezalo je pusto nekoliko godina, a onda su ga nastanili Srbi, koji su

dosli iz Srbije i Srijema i ponesto iz Backe .

Bapska i Novak nanovo su naseljeni takoder 1~98'J ~ada su se raz~jegli

.starosjedioci vracali iz zbj~gova i, zaklo~a na svoJa. sel,lsta. ~ored stannaca uniSle su u njih i raselice lZ okolnih stanh sela osobito lZ Bodina, Lovrenac~

i Mohova, iz' Gibarca i Berkasova. a osim njih n~koliko porodica iz ,~osn~ 1 hrvatskoga backoga naselja. Ikavski se gavor odrzao zbog toga u njima J?8 do pod konac 19. st. iako je stara akcentuaci~a uzmakla ~ec dva nar~sta]~

.prije. Ekavstina je djelovala i u .ta dva sel,a. nel~ravno! a pn tome su utJec~h .i susj-edni Sarengraci. I Bapcani t Novacanl ImaJU u svom govoru dosta stanh

ikavskih elemenata.

'77

.~

.. "!

.. .' .

. .

. ,'. "

, .

.. • I' •

. . .

. .

. . ....

. .

, . .

< •

, ..

...

. . . .. .' ..

.... . ' ...

.+

. '

. .\.. .' .' :

. ,-

.~

. ' ..

.. .. ..

. .... ..

· .. ._., .

. . " .' .' .. ... ..

. . .

. . . . .. '.. " .'. '.' . ..

. '.. '. . :

. .... :

.' .

. '

. .#

'. ,.' . ,'. '.' '.'

•• • • .' • '" I

.. . . . ... .

..... .

.....

· . .

';':' '.' .. "

... . .

. '. . '.

- ..

. . '

..... . .

...... : .'

. ." ...

':: .:. . . . ':' " . ~ :. '.. . . ...

. ' .

'. . . '.

. '.'

. .

'. .

.. . ...

. . .

. . . '.

• -:11 •

. . .. .

. .. .

· ..

.. I' ••

.. .. .

. ', . ,:'.' ... :.

.... .'

.. ' .

.... ,',. .' ... '.

_' ' ... . ..

. .':. . ..

:. . ...

. ' . '.' ','

.' '.'

?ovih. srpskih doseljenika.12~ P~novna srp~ka seoba oko 1760., uglavnom iz IstocDlh strana, podvostrucila je stanovnistvo u svim tim selima osim u Tompojevcima. U 19. st., medutim, srpsko je naselje u tim mjestima stalo propadati i palo j e na mali bro j porodica.

U Miklusevcima i Cakovcima ukorijenila se duboko jekavstina i ona se govorila U oba ta sela jo] dugo u 19. st. Kasnije u tom vijeku poeela je nad .. ·vladivati u njima ekavstina, koju su vel:. oko 1760. donijeli novi naseljenici, a koju su govorili i svi noviji dosljaci iz Backe, Srbije i Srijema, Ona je osim toga dolazila medu Srbe onim stalnim prodiranjem sa istoka, kojemu podli.jezu i Hrvati, a kamoli ne Srbi. U Opatovcu je ekavski govor nadvladao

jos u 18~ st.

Ono malo Hrvata, 5tO je ostalo u Cakovcima i Opatovcu, jo§ su u 18. st. pri-

mili novu akcentuaciju, a ubrzo zatim i govor svojih susjeda Srba. U Lovasu i u Tompojevcima taj se proces razvijao nesto drugacije. Prvo od ta dva sela staru je akcentuaciju izgubilo jos sredinom 19. st. otprilike zajedno s Tovarnicanima, Bapcanirna, s Novacanima i Sarengracima, pod kojih je utjecajem

- najvise i stajalo. Pod njihovim govornim djelovanjem Lovasani su postepeno primali i ekavski govor, na koji se presl] vee pred jednim punim narastajem, sacuvavsi, dakako, jos i ponesto ikavskih likova. I Tompojevcani su napustili staru akcentuaciju u drugoj poli 19. st., ali su ikavski govor drfali mnogo dulje i tek se sada nalaze na stcpenu, u kojem nesto jace prelaze na ekavski. U tom su oni jednaki s Ilacanima, s kojima leze upravo u istoj Iiniji na tom zernljistu. To je danas ujedno najistocniji polozaj ikavstine u dunavsko-

savskom medurijecju.

44. Nimci s okolinom bili su u dotursko vrijeme vrlo dobro nastanjeni. To je mnogobrojno stanovnistvo preslo u tursku vIast 1529. gotovo bez ikakve borbe. Turd su najprije zauzeli susjedni Morovic, a onda je polofila orufje .i posada u nimackoj tvrdavi, U novom muslimanskom naselju, osnovanom

odmah zatim u kotarskom sredistu u Nimcima, naslo se rano u turskom gospodstvu toliko stanovnistva, te se mora uzeti, da su u njegovu stvaranju sudjelovali i starinci Hrvati u samim Nimcima i u spomenutoj gusto naseIjenoj okolini. U turskom se gospodstvu raselilo to mnogobrojno starosje-

dilacko naselje, te je od stotinjak sela ostalo sarno deset.

o tom starinackom nemuslimanskom stanovnistvu u Nimcima i okolini donosi dosta vijesti u izvjestaju 0 svojoj vizitaciji u Slavoniji izmedu 1612.- 1618. Bartol Kasic.124 Tocnije podatke 0 brojnom njihovu stanju oko 1623.,. dakle otprilike u pocetku druge pole turskoga vladanja, u smirenijim prilikama, ima Petar Masarechi. Po njegovu izvjescu pripadalo je nimackoj zupi i deset sela, koja su lesala u blizini samoga sredista. U samim je Nimcima bilo u to vrijerne 40 katolickih porodica, ali je muslimana u tom mjestu bilo mnogo.125 Cijela je zupa imala oko 2500 pripadnika. U njoj su tada postojala sela: Kornletinci, Lukinci, Drugovci, Blasevci, Peckovci s desne strane

128 Ruvarac ibid. 6, 7 ~

114 Fermendlin Ibid. 351-352, 362-3651

115 Niemze terra habitata da molti Turchi. Starine 39, l7.

79

, .

. . .. . . ..

... .. .. .. .. .

... ..

. , 'II

. .. .

, ..

. '

. .....

,

. . ... ... .

~ .

. ...

. . . . .

. ..

. .

.. ..

,

... . ..

. .. ..

. .

~ : ~ ..'

. .. ..

~ P dgrade, Marinci i Ap!evci jugoistol:no, Ba-

dod Nlmaca, 0 1" · • trani .. ·

-BoButa zapa no. d od toga mjesta na IJeVOJ s rani te flJeke.

lIovci i f)eleto.v~i sJ~veroza~a ~;ni Drugovci i sela oko njih.t26 Prema starin:...

". izmedu njib bllt su ~af~ nas anj tome podrucju jedino u kotarskom sredlstu

, .',".:" . cima katolicima. st~Ja.l. sdu lnl~ ci NJ·ih je tu moglo biti jedno 4000, za dvije

.: " ;. . .. I" tarosJedlocl I 05 Ja · ih r1)t ~ N·· bil i

. . . ... mus Imanl 5 • bil tom tlu onih prvl · Llupa Je U imcrma za 1 Je-

=: .', petin~ vile ~ego Ito Jest.,ll~ ~:J5 .• 1657., 1663., 1664. U Nimc~I_Ila. je u 17. st.

j~a 1 u .po~etkul~:k organizacije u dunavskosavskom medurijeeju, a fupnik

.. . '" bdo sredtlte kato led C · 128

tome mi estu bio je vikar u tom po ru JU. ••

,..... . U • J • aseljena je vel:ina sela na tom zemljistu. S desne

..... . _.':::" U vehkom ratov:tnJ~ ru tada Drugovci, Blazevci i Lukinci, a kasnije oko

: ... ......' t e Bosuta napus en) s · N

... =.«. II tan . Xk .. N polofaju toga sela osnovano je 1726. ovo selo, Na

... '. t 73-5 1 Pel,; over, a.. R r · tih 1 l ieni

;-. : ,.~":-:" '.',' lijev~j strani te rijeke raseljeni su Marinci. aSl~kl.ce IdZ,. 1( se ~ prKesekJ~nl su

'; .. > .. N" KIt' ce Otok i u Novo selo, a ve 1 irn IJe om I U U ujevce,

.. .. . u Jm·ce~ om e ID , ~ ~ 129

koji su, kako je vee govoreno, nasel~~nl 1713. . . ,

.... N·· sapadnoj strani i s lijeve strane Bosuta ostah su nastanjeni

... •. . JR.') at sJ~vl·er~anovci. U Banovce je tada unislo srpsko naselje S onim stru-

ueeovCl .. I l··~ H III

· koje su u poeetku 18. st. nastanjiva e to zem jiste. rvati su s vre-

jama, blot-lit • · ,. ~k· I"" B

menom napustili to selo i nastanili su s~ u ,. lznJl.~ starinac l~ se I~a. ano:

vaeki su Srbi hili od cesti jekavci, ali vecim dijelorn ekavci, te je ekavski

. ,ovornadvladao u tom selu. I tu su se, kako se vidi, raselili ikavci, a ekavci

,u svoj poloiaj pomakli dalje na zapad.. .

. . U ostalim selima s jedne i s druge strane Bosuta ostalo je cisto starosjediIIBco hrvatsko naselje, koje je ocuvalo ikavski govor i staru akcentuaciju ne samo u 18. nego i u 19. st. U drugoj poli toga st. prvo su se poceli gubiti .' najstari]! stupnjevi stare akcentuacije, koja je postepeno prelazila na mlade Jikove. Danas Komletinci, Novo selo, Podgrade i Apsevci imaju vee nize iii najnife stupnjeve staroga naglaska, a Nimci se nalaze u stanju, da ga vee sasvim napuste ,i prijedu potpuno na novi. U tom pogledu djeluje u tom mjestu,. osim onoga stalnoga govornoga strujanja sa istoka, i jako naselje

· iz sjeveroistocne Dalmacije, od Drnisa i Knina, koje je u pocetku 20. st. donijelo novo akcentuaciju. lkavski govor presao je u svim tim mjestima i u 20. st. i govori se u njima i danas, ali se U onima s lijeve strane Bosuta,

,000bito u Nimcima, osjeca vel:. i utjecaj ekavstine. .

,:; .. :_-;~.-.::(:?:,:<.>.:,':':. u .Bosutskom medur~~ecju zapadno od Nimaca i Komletinaca lefao je pod ;:,<::,:;~,.':;;~::'::,-':_' -'- . Turcima !~UP lela, k?Jlma je srediite bio Otok. Na tom se zemljistu u do;:~:::{:::.:'<.'::~'\'::,; .. ,':. iurtko vrlJe~e nalaztl? na ~lodnom tlu cetrdesetak Ito manjih 8to vecih ~:::.~t:n~~~:,::::.;~.::.,:.;~/::.aela, a sam Je Otok blo sredlste velikoga vlastelinstva i trgoviste od jedno

/~{j~\:; .. ,,;,~:~.:.::.,):.,,: ... :.~d~set kuca.t80 U turskom prodiranju taj kraj nij e stradavao J- er tu nij e

-- --" ,"', .. 111lo lukakve tvr4 · zl '

.{ .. :~D:;L;::5~::/·~\:?:r,··:··· .... . ave DI ra oga za kakav otpor. U turskom gospodstvu sela

~,~~/:·~'·>~,~~~·r:;~·,:/ ~~ :.'. ~ .:;)~~. ;.,: :.,. I . • ~, . . ,. ."... . :. . ...

, .. '., .. '::' .. '.,.: .. ' .>. ~, : ' .. _. BruA-ztle Ibid 89s....912 ., .. ,.. . ..

:." ~ . ..:.~. : :-: ~ : _.. . .. . . ~ . .. . .. .~ . .. .

.rr:» ~. , ;-.-.~, .. , .. -,' ~ ... ·f·' ,. ," ........ ,III- ' .. . ., ,. ,.

\,;::>?';::'.;;>,,'j t'··:-f,~ .: . . -:, V re la i p rinD I i 88 99 ': '. .: . . . :'. ',' .. ' .' .. - . ·

:ft';;;::i':~';~ ;::,,,-,;<;,: ~,·:i'.·. '. 118 Fe rmendiin · b · d 4' 21 · 2 (' . . .. J:

ti:f:5;:~::':{?::>r';':'>'::"':(t464), I 1. -4 ~ . 1615), 468 (1650)1 481 (1657), 506-507 (1663), 510

)_:(,=> ~,' .. ~'<'\ .... '<: .. ': ... ,'. ... B tl -b . . . .. . .

~\::~ .. :::->. <.»<. ,·;t < .. ~:::. ~ ... . :.. rucu . e 1 icl 8So 114·2 :...:... .....~. ,..

~r~f(~g ·:;?~~\L~~'~,.~!(;.~::· :+,.> :: :.,. .. : .:" ; Uti r..L· ·k .. l -Ibid· 2-78· ·v--?'2· 71· :1·,. w.. . :>r·. :.J :.":_" .. : : :-.~ .', . ' .;. . .. : .. :: : .. : .~ : '~.. .. ' " . ,

.... ::.:":i. ~: ~~ : : •• ).. ~~. •• • - ••••• ~ .: • •

··t .; :-:i-.:. ~:..; ~ - ~ :. :~.~.-i ~ ... ~ ~ :.:. ..... . ..... .. ... .... . ,. . : .-.. . ~.;...... . :.......... .. :.:.: .. . :.. . . .

... . ..... .

.. . ..

. :.. ... . ..

.. '

-=_.:. ••

... ..: . .

.~

. . ..: ..

.... .

. ... ~

su se postepeno raseljavala, mofda je nelto stanovniitva preselilo i u musli .. mansko naselje u Nimce, a u poeetku 17. st. svelo se sve ziteljstvo toga kraja na osam sela. Toliki ih je broj nasao 1623. u svojoj vizitaciji Petar Masarechi, a toliko ih se nalazi i u pocetku 18. st. Ta su sela hila: Otok, Gradinci, Vitkovci, Vrdovo, Strajinci, Ozdanovci, Privlaka i Falisevci, Sva ostala raseljena sela ostavila su svoje ime u toponomastici toga zemljista, sto je najbolji dokaz, da je na tom tIu tursko gospodstvo prefivjelo mnogo starosjedilaca. Osam nastanjenih mjesta imalo je 1623. do 2000 katoliekih stanov • nika, poprecno na jedno selo oko 250,lS1 Prema tome OVO je podrucje i pod Turcima bilo razmjerno dobro nastanjeno .

U velikom ratovanju prosao je taj kraj bez vece nevolje. Sela su se sva sacuvala i sva se nalaze zapisana u zupnim maticama do otprilike 1725, Tih su se godina spojili Gradinci, Vitkovci, Vrdovo, Strajinci i Ozdanovci s Otokom, a Falisevci s Privlakom. Dio njihova stanovnistva presao je u tom saseljavanju i u Komletince, koji su tada narasli na 650 katolickih stanovnika, a i u druga okolna mjesta. U popisu od 1729. bilo je u Otoku 551, a u Privlaci 449 stanovnika.t's Srbi su usl] sarno u Privlaku, ali i u to selo sarno sa pet porodica.P" i to s onorn strujom, koja je naseljavala susjedne Mirkovce. One su bile jekavske, ali nisu imale utjecaja u velikom starinackom ikavskom naselju.

. Dtok i Privlaka i danas su ikavski i imaju staru akcentuaciju, koja sve vise prelazi na nize stepene. U tom djeluju ~ oba se1a i mnogi dalmatinski dosljaci, koji su doduse ikavci, ali, govore .novi akcenat.

.. . .....

45. S lijeve strane Bosuta nalazila su se pod Turcima zapadno od Cakovaca i Deletovaca dva skupa starosjedilackoga hrvatskoga naselja, jedno sa sre'distem u Lazu, a drugo u Jankovcima. U dotursko je vrijeme lezalo tu cetrde'setak sitnih sela, koja su ponajvise pripadala gradu i vlastelinstvu slakovae.komu, U turskom prodiranju tu nije bilo borbe, te nije bilo ni stradavanja .naroda. Stara toponomastika sacuvala se u danasnjim nazivima polja i iuma

gotovo potpuno, a to opet dokazuje, da su je iz turskoga razdoblja prenijeli .rnnognbrojni starinci. Sitna sela presla su u veca, kojih je 1623. Petar Masarechi nasao trinaest, cetiri pod ZUpOID u Lazu, a devet pod J ankovcima. On je u obadvije zupe zabiljefio 3000 pripadnika, za ono vrijeme razmjerno velik broj. Prema maticama iz pocetka 18. st. zna se, da su pod Laz spadali JOB OroUk, Berak i Slakovci, a pod Jankovce: Svinjarevci, Petrovci, Trbu-

sanci, Milasevci, Popovci, Vrapcana, Markovci i Nustar. Pod lazansku su

~zupu spadali u to doba i rnalobrojni vukovarski katolici. Petar Masarechi nasao ih je samo 4-5 kuca.tst Vise je starosjedilaca u tursko vrijeme u Vukovaru pripadalo kalvinskoj crkvi. Te su vjere bili i starinci Hrvati u Cericu, Marincima, Bogdanovcima, 2ebrtovcima i Zobovcima, sve selima, koja su se nalazila s desne strane Vuke izmedu Nustra i Vukovara. U njima je moglo biti 80-100 domova sa 400-500 starosjedilackih stanovnika, a neito ih je hilo

.'.

18~ Ruvarac ibid, 29, 49,· 67.

..

184 Starine 39, 38 .

<~.' .. ::.:,::::: '.:. . 181 Starine 39, 37.

':;~:>::" .. '.'-_':,. is. Bruesztle ibip. 898-912.

.~:. : ~ .. ~.. .... . ...... .. .

.. ~~:~ .. ~~~: ~:: "... . . :.. ..

81

. r··

. .. .

. .

,

. )

. .. . ...

... .

· ..... .

.. .

· .

.. ~

· .

. .

, . .

.. .

.. .

· .

· . . .

. '. .

· . . .

· ' .

. . '

.. :. .' '. . . .'

- .

· .. ..

· .

.. .

- .

.. .

. .

· . ',' .

· ..

· '. . . .

.. . "

.. . .

· ..

· . .

· . ". .

· ..

· .

',. :

•••• '!-

.' . . ..

. . . .

· .' . .

· ' ..

. .

· '. . ...

. -' .' ' .. . .. .

. ." .

:, : .. ,";' .' ,' ...

· . '. .' .

,

· ..

..

· .

- .. .

· . .

· .. ...

..... . . .

.' ...... ... ..

.. .. .

, ..

.. .....

· .

· .... .

· ..

. .. . .

.. "

. . .: .... ' ' ..

. ' .... .. '.

I .. '. ~,,,,, .

· . . .

.... ,"

. .

.. . . .. .

...... ' .. .. ..

'. ,", . . ..... " "

· .', " . . .

...... ..

.. " .

· . .

· . .

· .

" ..... .. . .

.. ..',

· ..

· ' : .: ..

•• ' «:": : • ", '. • •

" . ..'

· .

· .

. . '.

. .

· . .'-

.. ..

.. .

..

· . . .

.. .....

" .

. ' .. ~

• • '.!+ ...

." .

" .' ...

. ' ..... ,'

.. . . .

. ...

. . .

. ." .

J. •

.. ,

. ..

" 1-. 'U lupu. Njih navodi i spomenuti Petar

di su ima 1 1 SVOJ • k 1 .. ·

· u Vukovaru• g Je d 'ankova~ke zupe nalaze mnogi a Vlnl.185

J • C · da se pore J "

Masarechi kazuJu. I, .,. k · trima tisucama, koje su zaprsane 1623. u

" broJlb onlma · du Bosuta j D

Stoga ih va J3 prt . . N tome se zemljistu izrne u osuta 1 unava

jankovatkoj i lazanskoJ. ZU{I. ; osjedilaca blize k Dunavu sa sredistem u

naiazio u tursko d~~a 1 S up. ~ a:izitaciji zabiljezio Masarechi, ali za nju Sotinu. Tu lu~u ~IJe U1s:Vi:} su zupi pripadali i Negoslavci, Milkovci i znamo iz drugih ~~vora. l' · h njoj je moglo hiti stotinjak kuca sa oko 500 Grabovo, dok su bill n~~eIJenl. dru~ju od Laza do Nustra i od Sotina do

stanovnika ., ~a to~ c~e ~~3POjedno 4500 starosjedilaca katolika i kalvina. Vukovara llVJelO Je ~'l? " 'i 1634 1635 1643., 1650. i 1664.,137 janko-

Lazanska je lupa za 1 Jezena ., ., ., · 1634 lS9

vacka 1635.,188 a katolici se u Vukovaru spomlnJU I.. .' '.

d t Srbi se J'05 nisu nastanJlvah na tome zemljistu

Za turskoga gospo s va V k d

bit C·.. III a J. e da J. e pravoslavna crkva u U ovaru sagra ena

u vecem rOJU. mjemc t • di k k likih

istom oko 1690., a u Sotinu oko 1700 .• 140 obje, kako se "' I,. te I u .tIo U ve Id 1

b 1.... 1687 Prema tome aka se Srba pod Turcima 1 'na azt a u ta va

seo a poslJe · ih · 1 biti ,.

mjesta, hilo ih je u njima malo, U Vukovaru I. J.eh mo}g 0 1 1 ,vdec I stoga,

x .. Ii to vriJfeme desetak dobro nastanjem se a U susje stvu toga

,to su una 1 U bil 4 k I

mjesta s Iijeve strane Vuke. Ipak su u Vukova~u 1~87. 1 e sarno. 4 uce, a

· du njih bilo je i hrvatskih.1U I u Petrovcirna 1 u Negoslavcima pravoizme k 1 ~ k · h b -1-· iih 14! slavne su crkve podignute poslije 1687" u _to U ve 1 1. s~o all iza njt ·

Starinacko pak stanovnijtvo nalazilo se u ta dva sela JO§ 1 U pocetku 18. st.,

kako se vidi iz lupskih vukovarskih matica,

Kad so Turd otjerani, nastale su na ovom zemljistu u naselju opet vece promjene, S jedne su se strane rase1javala manja sela, a rasla su izmedu njih veta, s druge se pak strane naglo povecavao Vukovar, u koji su strujali sa: svih strana novi naseljenici. Oba su ta momenta stajala u uskoj svezi. U Vukovaru se u pocetku 18. st. naslo oko 150 starinackih porodica iz okoline, a to znafi, da je u nj bila preselila poslije 1691. dobra jedna sestina staro .. sjedilackoga naselja sa toga zemlj ilia.

U tom velikom raseljavanju ostali su nastanjeni starosjedioci u Berku, Oroliku, Slakovcima, Svinjarevcima, Jankovcima, Nustru, Bogdanovcima, Sotinu i Vukovaru. Jos 1700. nanovo su starinci iz okoline naselili Marince i Cerie. Malo su starinaca u to vrijeme imali Petrovci i Negoslavci.v"

... K~d. s~ onda poslije 1696. navracene na to zemljiste spomenute srpske ~truJe 1Z Istol?e Bosne, Like i sjeverne Dalmacije, Srbije i Srijema, Baranje J Backe~ vlasti su i tu nalle prilike, da iz njih nasele preko 360 porodica na

tom tIu. Tada je vecina starih sela dohila otuda novoga stanovnistva. Jedino au Nustar, Cerie i Bogdanovci uz Vuku i Slakovci blife Bosutu zadrzali

sarno staro naselje.

Najvise je naseljenika iz tih struja stekao, dakako, Vukovar, u kojemu je

i bilo mnogo puste zemlje poslije odlaska Turaka. U prvom popisu iz 1732. ima u tom mjestu 134 srpske kuce144 pored 238 hrvatskih.145 Obnovljeni su Petrovci sa 40 dornova, a Ncgoslavci sa 30.U6 Gdje je vee hilo starosjedilackoga hrvatskoga stanovnistva, srpskih je porodica doslo sarno po nekoliko, u Berak 3, U Svinjarevce 8, U Orolik 12, u Jankovce 13.147 U tom su posljednjern selu novi naseljenici bili iz Baranje, otkud su izmakli iz Rakocijeve bune. Mirkovce su nase1ile uglavnom lickodalmatinska i baranjska struja sa 60 porodica. Laz su srpski doseljenici nastanili istorn 1725. sa 25 porodica.148 Novi su naseljenici hili ponajvise iz lickodalmatinske i iz baranjske struje kao i u susjednim Mirkovcima. Neste poslije 1702. novo su stanovnistvo stekli i Marinci pored V uke. U n j ih su unisli opet starinci iz okoline, a s njirna i 12 srpskih porodica nesto strujom iz Srijerna, a nesto iz preko-

vucanskih srpskih sela i Baranje.

Sotin je u velikom ·ratovanju od 1687.-1696. imao dosta nevolje radi svoje turske posade i zbog one tvrdavice na visokoj obali Dunava., koju su Turci nanovo osvojili i zaposjeli u kasnu jesen 1690. Tada su svojc dornove ostaviIi mnogi starosjedioci Hrvati iz toga mjesta i preselili su se. U okolna sela, gdje se pod prezirnenom Sotinac nahode u pocetku 18. st. u Je~no .20 por?dica. U tome mjestu smirile su se prilike 1692. i onda. se uredl~o 1 n.as~lJ~' Osnovu su njegovu cinili starinci u dvadesetak kuca 1 hrvatski dosljaci 1Z

okoline, iz Backe i drugih krajeva.v" Tada je u to- selo unislo i no~o sr~sko naselje, koje je bilo podrijetlom iz haranjske i prekovucanske struje, all ga

je hilo i iz Backe, Srijema i ponesto i iz Srbije.

Vecina je srpskih doseljenika hila iz jekavskih krajeva te su oni d~?ij~li taj govor i novu akcentuaciju .u. zapadni dio d~~avskosavskoga medurijecja . Iz Like i sjeverne Dalmacije 1 istocne Bosne bili su ugla.v~om onl~. k~J1 ~~ nastanili Mirkovce, Laze, Orolik i Svinjarevce, a Baranjci su najjaci bili

u Jankovcima, Negoslavcima i Petrovcima. U tim je selima j~kavski govor zavladao odmah u prvom narastaju poslije doseljenja. ~ako. Je .vee re~.eno, njirne su govorili i srpski dosljaci u to vrijeme u Cakovcl~a 1 Ml~lusevc~ma. Vel:inu su u to doba jekavci imali i u Marincima. Srpski su se Jekav~l na tom tlu naslanjali na cjelovito jekavsko naselje s lijeve strane Vuke, k~~e su cinili doseljeni Srbi u dvadesetak sela od Vinkov~ca i. Iv~nkova d? OSlJcka. Iz tih prekovucanskih mjesta bila je podrijetlom 1 gdJekoJa pnrndica u spo-

.. desnoi t · V k 150

menutom srpskom stanovnistvu na esnoj s ram u e.

.. . ....

.. ' ..

.. . . ..'

. .

.... ...

. '_'.'

.. . ,"

1 ••

. ' ...

_ ..

' ..

'" .. , ..

. . ,

'. : .. _: ..

, .

+

144 Ruvarac ibid. 7.

145 Matica lupe vukovarske~ 146 Ruvarac ibid,

147 Ibid.

148 Ruvarac, ibid. 7 ~ 29, 49, 66.

.149 Matica vnkovarske zupe. .' S bi S d

lGO 0 Srbima u Sri jemu i desnom Podunavlju vidi i D. Popovic r 1 u remu 0

1736/7. Srpska ak. nau ka, Beograd 1950 .

• h

. ..

, .

.. ...

( .

. .

,

.. .

.. .

...

,

. .

. .

. ':-.

, ..

... ' .' ', ...

.. . ..

.. :, ..... '.

. . .

,. .

..

. ... . . . .": :

:. .i : :' ... :. .' .

81

.. .. ' ...

. .' . .. ..

, :

" ..,. .

. .

. . ' .

.:~

. .. ..

," " ..

. .. . . . .

-

.' ..

, .

.. ,.

. .

. . . : ... :'

. . ... ".

.. ... . ...

. "

- , ..

.. ....

,I'

..

" . -. .

,

'.' ..

. . . ,

. " .

. .

. . ...

.. . ' ..

. -:,' .

.. .

. .. ' .

. . .

./

. .

. . .

. ,' .

. :. ~:. ." .

,'. .

. ,

. ..

· .....

" _." ..

. .'

. . aJlo se naseljenika, kako je i shvatljivo

46 . .M,edu Srbima u VU.kovaru n da JOe tome mjestu na zapad, jugozapad

II' T ba uzetl na urn, · k'" k k III

· .' iz svih struJa. re d kih vremena cjelovlto srps 0 je avs 0 naselje

· . '.', j sjeverozapad lezalo 0 • turs 1, bez ikakve sumnje, dalo i u naseljavanju

'8 lijeve stran~ Vu~e, kO~~e:: {~'. st. mnogo, a mozda i najvise, nas~ljenika. poslije 169~. 1 ?alJe UP. edu vukovarskim Srbima u prvoJ poli 18. st. Stoga je vJeroJat~o: dka Jek:Jl vor medu kojima je sapocela borba, koji ce

· .' ka vsk lie a VS 1 go , ., b -I d S bi ..

posto!.ao I Je . T kyo · e govorno stanje otpnhke I ~ me u r ima 1 U

ad nJlh nadvladatl ", a bi J u Od druge pole 18. st. stanje se medu Srbima

Sf u samo u manJem 0 im · .. · · Co d t 'II k .....

o mu, ., duri c· polelo donekle ffilJenJab. Sez ese e I asmje

na .tom dlJelu 1~~ Udf1Je. !:Ie su nove srpske seobe. koje su tome zernljistu

.. ' .. godme toga sto Jeca onrj ' k l i

e <: : '. ' dovele mnogobrojne naseljenike. Porasla su sva akva srps a nabs~l.JaV' sva

~~.':' .. .' . d . t ko a neka i za trostruko.U1 Ova va su na pro 1 1 uko-

.,". naJmNanJe Zla :08. rUM~rinci. Novi su dosljaci uglavnom bili iIi jekavski

. . var, egos avel 1 . .. .. v .. • k vi: .. L · J k 11 •

'.' . . Baranjci iii ekavski SrblJancl. 1 B~cv.anl. ~!r ~v anll,. az~nlk' ~n . oVdcal~l,

.~_ ..' . .. P t ~ · Negoslavcani Marmeanl 1 Oroltl;anl osta I SU Je avci I a je,

e rovcam. ' · - k k- U

'." .>. r' u Vukovaru i Sotinu poceo nadvladlvah e avs I govor. 19. st.

'.:::',':' ;'. ;,:al: su iste prilike, ali doseljavanje S~~a nije bil? ~i~e t~liko o?i~no .. ~olik~ su novi srpski doseljenici i dolazili, bili su ponaJ~lse. bacv:.ansk~. 1 srtJe~skl ekavci. Oni su se naroeito osjetili u Vukovaru, gdje je najposlije ekavstina

medu Srbima u cjelini pohijedila jos u pocetku toga stoljeca. To se dogodilo ."...: ,j u Sotinu. U tom su stoljecu presli na ekavski govor i Srbi u Oroliku, a vrlo

• :.' :.' ' se jak ekavski pritisak poceo vrsiti i u Negoslavcima i Marincima, koji su

'; .' .•.. primili poveci broj ekavskih doseljenika iz Backe i Srijema. U drugoj su poli

". 19. st. Srbi Bacvani selili i u Laze, te je i u to selo poceo nanovo prodirati

.. ...... taj govor. Takav je proces na cijelom tom zernljistu nastavljen i u prvim

..........

: :' godinama 20. st. Osim toga izravnoga govornoga djelovanja, koji su vrsili

:"::> ' sami backi i srijemski novi naseljenici u tom srpskom naselju, na njega je

<:' .. :.. . utjecalo u velikoj mjeri i ono opceno govorno strujanje, koje je stalno i sve

<.::.:<; jacim zamabom dolazilo iz srednjega i istocnoga Srijema i Backe, a koje je

">'._~. ":. donosilo ekavltinu i njene osobite znacajke. U 20. st. ostali su cisti jekavci

> <.'.: m~du Srbi~a na tom zapadnom dijelu dunavskosavskoga medurijecja sarno

,,<:,"" . ~lrkovca~l. sa oko 250 kuca, u Lazama starije porodice, koje se JOB odrvavaju J~kom ~nbsku ekavltine, i Novojankov~ani, na koje ne moze tako izravno

... .. dJe10vah ek~vski g?VOf:. Njemu 5\1 podlegli svi ostali stari jekavci, iii se

:'.:: '.'.~....'. nalaze ~ ODlm p?sIJedo]lm stepenima govornoga prelazenja, u kojem se jos .<;\:':,,"::'.':'.- odriavaJu ponek! ~p?rni ost~ci. staroga govora. U tom se stanju nalaze, :,:" .. ::" >'. na pr., Negoslavcant I Petrovcaol.

:.~.~'.;: .. ::~.:,.;:.;,:".: . Starosje~ioci SU. na ~ome p~drucju preniJeli ikavstinu i staru akcentuaciju

.. ;.-":. ,_._. u 18. at. 1 odr!ah su lh U DJem t .. .("l!d ... •

.:.' .. '~.' . .'.:.::. :.'::'. .- t .. k po puno OSlm moz a u Vukovaru gdJe Je

,;-:.)'-: /,'" .. • ~rt a ccnat od d' I · .,.

;::.j .. :«i~.;:: .. :' releno, Srbi :u u Je ovanJ~~ Srba mogao .vel:. pocett popuitati. Kako. je vel:.

"'::.,:' .~,' .. tom stolJecu U oVom mJestu 1 1· t .. h ' ..

~' .. :<;_:;~ . .._'.:~:,: .... >.. :poplSU lZ 1791. u .. b.l ' nag 0 ras I, e 1 Je prema

></'."u:. .. • DJemu 1 0 400 kuca.1&1 Od druge 1 ttl'.!. ..

'.:,2";':.,:-Be 8VOJlm broJem vee ribliiiv r. p.~ e oga S 0 Jeca o.nl s~

.. : .... ~~ .. / .. ~.< ~J<.~; : ... ': .. nov. d l' . ~ a 1 broJu Hrvata, kO]1 IU se takoder Jacalt

>. ;::.: : .. :,... . 1m Ole .l8vanJem, ah u to v" k" .. • ..

i;/:?_':;L;:':';:::'>:' .. ~" .'1tl. • • . . nJe~e ~~ ta 0 obllnlm kao na srpskoJ stranl.

'.":, «, . .<: _',.', . Inv.rac Ibid. act 115'~" • ' ..

. >;;i,;j<:.'::::' .:.'.: ;.'::.:;;> .. ".::: ... ..... ... ',' .. p '.' 1166. 1 179L 1.,. Ruvarac ibid, 65, .. .

""'"-..

..

~ . .. . . . . . ~ ..

.. .

.. ' ').

. . ,

... . '.

..... _. . . . .' ' ....

. , .

• •• ' '"10

· '. .

.~ .' . ... .

...

. " ..

. . .

.. .

,

.. .

. . .

.. ' ." "

... ."

:.: . ., .... )

· ~ '.

,

, .

· .. ,. ..

· ..

.... ,', . .

· .

'.' .

· ..

.. . ...

.. .

· ", ...

: .. " .

) .' : ..

. .

. .

. . . ..'.....

~ . .

• I • " •

. '. .

. ". ("

.-:' .. .. '

... .

." . . .

. ---------......~~.~.. .. .

.. .' ..

". ~., ~ ,-<..,,~,. ~ .'-:.-: .. , ".,: .: ' .. : , :- ., , ..

. ',. . : .....

• • '. .:. ': :- v,

. ..

,

, .

. . . .

.. .

. ,.

. ,

.'. . .

• ••••• I •

• ... '0.

. ..' " .

. '

..

• " ~ ''0

.' .' '0.

. -' .

-

,

.. ' . .

,

.. ,

. . . ' .

Vjerojatno je stoga, da su u stalnom dodiru sa svojim sugradanima Srbima u' sarnom mjestu i U opcenju S onima iz okoline, pogotovu s desne strane Vuke, vukovarski Hrvati stali pod konac 18. st. gubiti postepeno staru akcentuaciju. Vel:. je sredinom 19. st. u Vukovaru i medu Hrvatima zavladao novi akcenat, kako su ga govorili dornaci i okolni ekavci i jekavci, u lemu se i nalazi dokaz, da su ga od njih primili, pa da se nije razvio pomladivanjem prema onim likovima stare akcentuacije, koju su govorili lnace hrvatski starosjedioci na

- tom zemljiltu- U tome ce se razlikovati od toga vukovarskoga novi akcenat, na pr., U vinkova~kih starosjedilaca, koji su ga razvili prerna pololajima

svoje stare akcentuacije.

Vukovarski su starosjedioci na tom zemljistu hili i prvi, koji su sa ikavltine

po~eli prelaziti na ekavstinu, opet pod utjecajem ekavaca u tome mjestu. To se mogio poceti izvdivati tek neko vtijeme poslije toga. kako su i svi vukovarski jekavci primili ekavstinu, koja je istom onda mogla snafno djelovati na svoju okolinu. Hrvati su medutim novim doseljavanjem u 19. st. mnogo ojacali, na drugoj sc strani Srbi naprotiv nisu vile tako umnozavali, kako je to bilo u 18. st. Taka je ikavstina u Vukovaru neprestano dobivala

prinovet a to nije bio slucaj kod ekav.stine u tolikoj ~jer~. S~og~ je prelazenje ikavaca na ekavski govor u tome mjestu po~elo U jacoj mjert tek od druge pole 19. st., i to najprije medu hrvatskim porodicama, koje su zivjele izmijesano sa srpskim. U cistijim hrvatskim ulicama taj je proces te~ao p~laganije~ U pocetku 20. st. jo~ je bilo U tim dijelovima. ~osta hrva~sklh stannaca: koji su govorili i ikavski. U tom je yukovar sh.Cto lloku 1 .Sarengradu I gotovo je u isto vrijeme u hrvatskorn dijelu p~elazlo na ekavski .govor, ka~a su to cinili i Hrvati u ta dva podunavska mjesta. Izmedu ostahh hrvatsklh naselja na tom je zemljistu slican govorni razvitak bio u Sotin~. Tu ~u, doduse u toku 18. st. Srbi pali na mal i broj kuca, ali su hrvatskt starosje-

dioci bili u uskoj svezi s onima u Vukovaru i stajali su pod njihovim govor ... nim utjecajem. Tako su sotinski Hrvati primili jos u ~? st. novu a~centuaciju, a onda postepeno i ekavski govor, ~ zavrlnom. dijelu, dakak~, istom u pocetku. 20. st. Ikavskih ce se .. likova .~acl u tom mjestu, doduse, I danas

u starinackim porodicama u starlJega sVlJeta.. · ·

. Berak, Svinjarevci, Slakovci, Novi i Stari Jankovcl, Nu~~ar, Cene. I B~g-

danovei ocuvali su ikavstinu, a uz nju i staru akcentuaC1JU U poslJednJ'~ stepenima, vee prema svojem polozaju. U M~rincima s.e hrvatsko naselJe gotovo fasulo, a ono petnaestak preostalih kuca. preslo Je ~z ?omace Srbe vee na novi akcenat, a danasnji se narastaj nalaz1 U prelaienJu 1 na potpunu

ekavstinu. Takvo je stanje i u Oroliku.

47. Vinkovci su sa svojom prvom okolinom presli u tursko gqspods~yo ~ez vecih gubitaka, jer na tom zemljiStu nije bilo nikakve t~rdave, te n~Je .hllo ni borbe. Oko sredisnjega naselja U Vinkovcima odriah su. se st3;r .. ncl do kraja turskoga vladanja i u selima Ervenci~a, Draganovcll~a, L1Skovcu~

Krnjaicima, Zaluiju, Petrovcima i Novaku sa J~~n? 130 .kuca 1 650 stan~: .. nika.159 Hrvatski su starinci na tome tlu govonh tkavskl sa starom akc

liS Starine 30, 165-173; matica lupe u V inkovcima .

as

... .

. .. .. ,'. .. .

.~

'. I •

: .. :

,. .

. k · e se nalazilo s lijeve strane Bosuta prema

tuacijom. Kod ~eJa Ld1Skovca, O~tarosjedilackom ekavskom govoru na ivan-

Ivankovu, hila je me a p:e~~ .

kovackom i ce~anskom po rU1.Jlu. su se spomenuta okolna sela, a nj ihovo se

p r' tu skJh poraza rase 1 a.· 1

os IJ.e r '1 I u Vinkovce, koji su do popisa 1Z 729-. narasli

:' .. stao.ovm§tvo pr~~el~ ~'l4ub~~;O:anovitoga broja dose1jenika iz. ~alje. o~oline,

na JedDo. 110 Lik III.. tIoga dijela Hrvatske sve su drugo bah starosjedioci

Balke Bosne 1 e 1 os a 'I'" .. d Ii .... ...

, 'k .. iim J'acim brojem naturi I tun ose jemcima svoju

na tom tlu, OJI su SVOJI • • S b' · · '11' staru akcentuaciju, koliko je nisu otprije .Imah. k r Ik su 17u90to vrrj emr, e urn I

I di ca u Vinkovce. Dni SU te 0 0 ' naras 1 na 50

sarno sa rna 0 para 1 v Ii 155 D" Iili dvi i

domova, i na toj su se osnovi kasnije umnozava I. tJ1e 1.1 su ~e kU VIJe

k • . t ku i obrtnicko~trgovacku. Dna prva do] a je S je avskom

s upme: ra ars · tt • bil · k k S b" tari

. . d uga iz Srij ema, Backe, Srbije 1 1 a J e e avs a. r 1 ra an u

strujom, a r · dil xk 1·... t

.. ,. 'd t k kuca unilli u hrvatsko ratarsko starosje 1 al.: 0 nase je 1 u njemu

ese a su .. k .. ... x III

su gotovo preJli na ik~v~tin~ .. ~~pski s~ gradan~ e. avel,. ojacavarn ne~restano

novim doseljenicima IZ lstocnlJlh krajeva, odrz~h. SVOJ go~or., u kOjem? su imali akcentuaciju prema Iikovima, u dosta slucajeva razlicnlma od onih u

hrvatskih staros j edilaca.

Hrvatsko je stanovnistvo u Vinkovcima naglo raslo i oko 1770. imalo je

.. preko 2000 celjadi, izmedu kojih do 1500 samih ratara. Medu ovima bio je

.. 'U to vrijeme i poveci broj novih doseljenika iz okoline i iz daljih krajeva,

: .. :, osobito iz Like. Jaka snaga toga naselja prenijela je ikavstinu i u 19., a

· ,." potom i u 20. st. i odrsavala ju je sve do danasnjih dana. Tek ovaj posljednji

... '.,.. naraitaj u ratarskom starosjedilackom stanovnistvu pocinje u jaeoj mjeri

primati pojedine ekavske likove obieajnoga jezika, ali se drzi jo] uvijek

· .. . staroga ikavskoga govora. .

· ....

... .: .'. . U Vinkovcima se medutim razvilo i j ako obrtnicko i inace gradansko

:. :·..naselje, koje je uglavnom doselilo iz drugih nasih krajeva. Do sredine 19. ~t. aDO je takoder govorilo ikavski, ali je vee pocinjalo primati i ekavski > .... ~ovo~, koji Je d~lazio strujanjem sa istoka. Od toga vremena dalje pod tim

.. Je djelovanjem I pod utjecajem pisane rije~i u njih u drugoj poli toga

,. ..... stoljeca prevladala ekavltina.

<_'.:':.'. Staru su akce~tuaciju. Vinkovcani starosjedioci govorili do prvih godina ;, .. ,~O. s~., a onda je .. na njeno mjesto nastupila nova, ali prema akcenatskim <;:.;',: .~lk?Vl~a stare, koji se, kako je" vee receno, ne 'podudaraju uvijek S onima ; .. ::. .11 v.lstocn~ga eka~sk?ga gov~ra (~olao, ~O~1 hocemo, ne cemo, poklade, zabava, -: ,.~ bene, Djega, .~oga, ,svega; dosao, doct, hocemo, ne cemo, poklade, za-

..... :..... . ava, mene, njega koga svega " t d) N "". k "

:::.=",.. dan." .. ' .. '. 1"0·· OVI je a cenat prvo primao gra-

... : .. ::. 1 5VIJet, a od njih ga je preusima t t ki di P

.. ~ : -u V· k·. 0 pOS epeno ra ars 1 10. rerna tome

:.,. ':', In OVClma 8U tri go kill. ....

.: .. ::---... ':!lr"nV k .. . vorne 8 upme: starosjedilacka ratarska s ikavskim

: : .. ~.-' ... .~ • .." o rom , OJI se nalaZl U p ~ c· 1· ·

: .. :~: .. , .. ; ·ekavlka i srpska k k I rVlm po. ~C1ma p~e azenJa na ekavskl, gradanska

.. ,.. e avs a prve dVIJe od h' ·

;\> .. :.- Ie razlikuju od one trece · · er su . ~Jl. Im~Ju novu ak~entuaciju, ali

~ '.. akcentuaciJ·e k · 'J. pomladlvanJe Izvrille na osnOVl stare ikavske

... :~... . . ~ oJa ·Ie govorlla po Sla ... B·· d ,.

:,'.': .. 1rbl ekavci ima·u akc .. VOn~]l,. osn~. 1 aiJe na zapadu, dok

';:.:.< .' .. ' J enat, kOJI vlada dalJe lsto~nIJe.

<:._ 1O ·BnlCs •• !L·~. .

. ,,<,,:.~ .. ~~ .,.~ .. : .. "~ .. '. .. . .... : . ·~lu-, .·85'1.-86'·· 115 ·"bu· vara" IIIb-d LL .. .

,".. . . . .... • A ~ 1 1 vo· . . . . ....

, .

. .

. .

. - '.. . .. " ....... . - " .

... . . . '. ... . ..

..... .'

. ,

• ~. . ,.-,,: .. ,: . .., ~ .. , . .:o.,.;.,~ .. \,,~ ., ...• ::--: .'.k"".~~,ia~t-.:R:q,t=.:.:..:.- .. , .., . . . - .

...... , ~~.:" ... J .. _ .. : ..... (:;_.. ',. : ... :.~~::::- .. ::-' ... ::-I~ ........ .;~ .. ,":.: ... ::::.'J;-, .. -:::t~~;;.-{.-::.<-::-II~!I:~i"r~-~.!~.~~ f:~:': '~.":- .. : ';..: . :" ~. . . I :,,:,:,

- . ... .. -' .... ,'.. ... . ':' .'. .. . ..... . . . '. . . '. ',. .

..

• • "'I ~ "

. .

,

- : ..

-

'. . .

· .

,

,

..

· ..

. .

. '. .

• ••

. . ...

........ . .

. " ..

. . ;.:" .. ~:" .

..... ..

" . . ....

:.,

.. .. .

,;;

., .

: : .

. ..

.. . . '::',' ..

... 'I' •

. . . . .

. ~

. .

. ' ..

. '

...... .. ''': .

.' ." • I

,. . :- ',' .

, .

48. Na posavskom zemljistu oko Drinovaca odrfala su se do pod konac turskoga gospodstva starosjedilacka sela Sumanovci, Drinovci, Vrbanja, 80- ljani i Strosinci. Ponesto se starinackih porodica o~uvalo osim toga i u posavskim selima Racinovcima, Gunji, 2upanjicima i Juritima. Od njih su Zupanjici napusteni jos aka 1730. U turskom rasulu i u prvirn godinama 18. st. napusteni su tu i Sumanovci, a njihovi su raseljenici presli uglavnom u Drinovce, kraj kojih su i lezali. Starosjedioci su u novo stanje presli sa oko 250 porodica, od kojih je popis iz 1729. nasao 85 u samim Drinovcima, a ostale u Vrbanji, Soljanima, Strosincima, U ona cetiri posavska sela moglo je biti pedesetak starinackih kuca, od toga najvise u Racinovcima i Gunji.

U velikoj seobi una je na to zemljiste i druga struja novih naseljenika,

a to su bili hrvatski starosjedioci sa podrucja Semberije. Ta je pokrajinica ~buhvatala prostor izmedu Brckoga, istocnoga dijela Majevice do Janje i Drine i odonud do Save. Na torn je podrucju u 16. st. velik broj starosjedilaca presao na islam, a onda je u toku toga stoljeca i kasnije u 17. st. polazio

~ turskim vlastirna u sjevernije krajeve, Na njihovo je mjesto vee u 16., a pogotovu u pocetku 17. st., doselilo iz juznijega dijela Podrinja mnogo pravoslavnih cistih jekavaca, koji su ispunili say taj kraj i dali mu svoju znacajku, Starosjedilaca muslimana ostalo je tu po vecim mjestima, osobito u Ra~i, koja se razvila i na desnoj, bosanskoj, strani, zatim u Bijeljini i Janji, ali ih je hilo i po selima izmijesanih sa pravoslavnima. i katolicima.15~. O~ih po~ljednjih bile su na tom uskom semberskom podrucju U 17. st. dvije zupe: [edna u Balatunu, u sastavcima Drine i Save, druga u Korenitoj, desetak kilometara juzno od Racinovaca na podovima Majevice. Poslije velikih seoba obje su te zupe nestale i ne spominju se vise. Na tom podrucju ,nema u 18. st. uopce

vise katolika. To jasno dokazuje, da su se one u seobi za turskoga raspa u Slavoniji potpuno raselile, kao 5to se to dogodilo i drugim starim zupama na

hliznjem bosanskom zemljistu izmedu Save i Majevice .

.' Semberski su doseljenici unisli 5 vecim brojem porodica na posavsko ze:

mljiste Racinovaca i Gunje. Svijet u tim selima i danas zna, da su mu ~tarl doselili iz Semberije upravo sa onoga dijela, gdje je postojala korenitska

·zupa. Tako SU, na pr., Bogutovci u Gun)i podri!etlom. i.z ,B.ogutova sela u juinom dijelu Korenite s desne strane J~nJe, a tu. Je u bl.lzln~ 1 selo Malesevo. otkuda su Malesevci. U zupnim su maticama dnnovacklffi 1Z pocetka 18. st .

.zabiljezena i .druga sela sa toga bosanskoga zemljista oko .Maj~vice, ?dakl.~ ·,SU dosli mnogi doseljenici te zupe. Medu ~im. selima na~odl 5: 1 Ko~aJ' kOJ~

se nalazi nesto dalje na jugozapad Korenitoj. Iz toga Je k,:,aja Raclnov~e. 1 Gunju naselio, dakako, samo jedan dio raseliencga s~anovnlitv~, a dr~gt Je otisao i dalje na sjever i sjeverozapad s ostahm 1Stocnobosans~lm struJama .

ill d k "'k pozeskom

Korajci se, na pr., nahode u pocetku 18. st. 1 U a ovac om 1 U • •

kraju. 15to su se tako u spomenuta dva sela nastanil~ i neke por.odlce 11

~apadnijega i juinijega dijela Majevice, izvan Semben~e. Semberskt. s~ d~Iljaci prenijeli na to zemljiste s desne strane Save SVO] go~or, a ~a~ Je blO jekavski sa nesto starih ikavskih ostataka. Tako govore Ra~lnov~anl 1 .d~nas: ·a oni znaju, da su im i stari doselili s tim govorom, po kojem su se razhkoval,l

...

..,..

I. • •••

. '

.. ' _.

1S6 Starine 36~ 149 .

.. .

.' ...

8.1

. :.:.,', .

...

. . .... ,' .

. . .. .

. .:.

. ..

. .

. .

~.of!

.. ..

,.,

.~. , .

. '

'.' . . .

. .

. .. . .'. ,'.

. . . -.'

. ..... . ..

. .. . , .

.. . .

~~----~~--~------------ .. --

_ =riddWWdP'YNKctX*' II _

nika osobito istocno.,? i sred~je'n dijelu medurijecja, Backa je zemlja, koja je kroz cijelo to vrijeme, osim U OVO novije i najnovije, bila gotovo matica mnogobrojnih iseljenika. Oni su kroz 18. i onda pogotovu kroz 19. st. neprestano doseljavali u dunavskosavsko rnedurijecje nastanjujuci se u njemu skoro po svima dijelovima, a najvise u istocnorn i srednjern. U tim seobama ima taj isti znacaj i Baranja, samo s tom razlikom, lto je ona naseljavala sapadniju stranu medurijecja, ponajvise Vukovar i okolinu toga mjesta, Iz Hrvatske su dolazile u 18. i u 19. st. dvije struje: jedna krajisnicka, dobro organizovana, koja je u skupovima nastanjivala granicarsko podrucje, druga vi§e pojedinacka iz razlicitih krajeva Hrvatske, koja je ulazila u cijelo zemljiite medurijecja, ali opet najvise u veta mjesta, Takav su znacaj poprimile uopce seobe iz toga kraja pod konac 19. st., a ima ga to seljenje i dalje u 20~ v. U sadasnje doba veliko preseljavanje naroda iz zapadnijih hrvatskih krajeva na podrucje medurijecja opet je steklo maca] dobro ur edenoga i smisljenoga seljenja, Ono je dosad dovelo u malo vremena razm jerno mnogo vise svi j eta, nego sto su to usp j ele organizovane seobe u 18. i 19. 5t. U svim tim seljenjirna ulazili su na zernljiste rnedurijel:ja i Hrvati i Srbi, ovi drugi ipak u vecem broju, jer su dolazili iz susjednih zemalja, iz Srbij e i Backe i· ponesto i iz Banata, a i Baran j a je davala ponajvise srpske nase1jenike. Vel:. u 18. st. u tim seobama preteiu Srbi. Njihovi doseljenici u tom stoljecu dolaze uglavnom iz Srbije i Backe, ali se vee osjecaju i oni iz zapadne Hrvatske, iz Like, od Plaskoga i Gomirja. Svi se oni nastanjuju po cijelome podrucju, a ne ulaze jedino u Bosutsko medurijecje, osim U okolinu " . ..'. - Morovica. Obad vi j e su te stru j e~ i srbi j anska i bacvanskobanatska, d j elovale gotovo u isto vrijeme, i na taj su nacin zajednicki popunjavale srpsko ekavsko .' . naselje na spomenutom zemljistu, Seoba je iz Srbije vrsena u velikim ohi-

.- . mirna u 18. st. u dva maha, sezdesetih i devedesetih godina, kada je otuda

doselilo vrlo mnogo svijeta. Postoje popisi pravoslavnoga naroda u medurijecju, kako je vee receno, iz 1732., 1756., 1766, i 1791.157 Razlike su u broju naselja izmedu prva dva popisa malene, a osnivaju s~ na naravnom porastu i na nesto doseljavanja. Medutim su u trecem popisu iz 1766. brojevi toga stanovnistva u razmjeru prema onome iz 1756. mnogo veci, nego 1to hi se ocekivalo. Taj je porast mogao nastati jedino obilnim d?seljav.~njem, a zna se, da je upravo tih godina" izvrsena velika seoba IZ Srbije preko Dunava i Save. Narasla su gotovo sva mjesta i sela, a pogotovu ona u lstol .. nijim krajevinla medurijecja. Srbi su u razdoblju od deset godi~a sa. 650r; dolli na otprilike 11300 kuca,15$ kako se vidi, gotovo na dvostruki. ~roJ. Do 1756. oni su u dunavskosavskom medurijecju poslije Turaka bIh gotovo jednake jakosti sa Hrvatima, sarno sto su on~ bi~i snazni~i. u istol:nije~, a . Hrvati u zapadnijem dijelu. Od te su seobe onl ve~ prema§lh H~vate, kO]l su dodu§e takoder rasH ali ni blizu toliko, koliko 8rbl. U vremenu Izmedu t 766 . do 1791., U 25 godina, pravoslavni su se stanovnici u medurije~ju povecali

opet za skoro 6000 domova, te su u ~opisu .iz 179.1: imali pr.eko 16000 k~ca.~5~ I u tome je razdoblju seo~a hila naJveca lZ SrblJe, a osobJto su porash SIb.

...... -=. :' •

'.. ..'. ." •••• I'

.. .

. .... . .

• I ' ••

-.

. .....

'. .._.

.......

. = .,' .

.,,- " . ..' . . .

. . .

'., • I

.. .

. ,

~ . .

. .

. ", . '.. . ..

., .

.. '-:

.. .

. '" ..

• '~I"i ,_

.. '. .

~ . . . ,

. ,

." ....

."/+ •

. , .

.-: '. ~ ..

..... .

..;::

. .

- ,.

. .

. . .. ,... .•... . ., d 'h S Iiana Drinovaca i f)urica. U Gunji je bilo i dosta

.. -. : ... =>: uvijek od sU.BJe m 0 ~Ie P olUJ·ekavski i poluikavski, ali su doseljenici iz

d· kote su govorJ II ~ k )! 41 I.

poro IC~t J r k · Racinovtani SVOJU je avstinu sa nesto lkavizama.

SemberlJe ~;:a ~ ao s;mberski katoli~ki starosjedioci, mijesajuc! se u 16. i

Otuda Bed VI II! ~ S~istim jekavcima i bivli u manjini, vee do 1687. primili !7. st'L~ . ose Jenlp~i tom je i kod njih, kao i drugdje u istom slucaju, ostalo

JekaVSAl Izgovor. hI" 'h' d'

nelto starih ikavskih likova, rijetko upo!re Jav~nl . I togal ~~ I upornih, U

Gunji su dva posljednja naraJta~, ~~oJ~CtpP~ ~tJecaJe~ POt UI avac~rl svojih demaeih i onih iz Rajeva s~J~J ~nca I • ? gajaca, vde .go 0lva p~es 1 na taj

.... .. ... o1u iekavski govor i napustili su jekavski rzgovor u ugrm S ogovima.

<. : ..... :".:. P UJ starosjediIa~kim selima Drinovcima, ~r?anji, S~ljanima i Stn.incima

. ... vorno se stanje razvijalo ovako: U prva tri izmedu tih sela odrsala se ikav-

...•. It~na sve do danas. U Drinovce i u Vrbanju i ponesto i u Soljane us)i su u

1'" a pogotovu u 20. st. mnogobrojni hrv.atski ~o~eljen~ci., pon~jv~se iz Like, koji su opel donijeIi ikavski govo~. Po t~l p~noJ !.kavsbnl ra~ltk~Ju .se ta tri sela od Dna tri posavska, od GUDje, Durica I Racinovaca, koja ImaJu danas

iii punu ili polovienu jekavstinu, a u novije vrijeme i od starinaca u StroJincimaJ koji su u posljednja dva narastaja presli gotovo na potpunu ekatJtinu, ponajvise pod utjecajem ekavaca Hrvata i Srba u Jamini i

. .. lusjednom Morovicu,

. ;: ": ';':.'>':.::,... Opcena struja ekavskoga govora, koja nadire s istoka stalno i ustrajno,

... vee polako ulazi i u Soljane, Vrbanju i Drinovce. Ovo posljednje selo rijetko

.'. se vet i cuje u tom ikavskom liku: mjesto njega i tamosnji ikavci govore

lik Drenovci. ~

Cijelo ~? ~aselje, osim hrv~~~ki~ .starinaca u Jamini, prenijelo je staru .. .~centuacIJu I. u 20. s~. u sta~l!lm I~I, n~sto mladim. stupnjevima. Najstarije l~k:ove sa~uvah su RaCtnOv~anl 1 Durieani. U Vrbanji, a pogotovu u Drenov ...

~ln:'a, v~1:. dva puna narajtaja 'djeluju mnogobrojni naseljenici, koji su doni~el~ nov. akcenat. U tim. se. selima pr~Iaze~je na novu akcentuaciju vrsi sve

:;c:.:-.·:>.:' , ... :.. J:~l~n:a::r~:~o? Strol!nc~ma ~od utje~~Jem Jamine i M~rovic~ ono je v_ec

./.>;::;:"'-: :.> .:. , .... p,. p. ~ S?IJanlm~ J~s se. dr~l akcenat ...." osobito U Jednosloznlm

>,.:... ..• <:«. rtje~lma (na pr. U Ji tl on ml VI klj - x t d)

.. ; . ...c: '.: - .: ,. .... . . . ' , .. ., , II (; 1 " ..

~'.". ;~»-. : .::.:.:< .:~ .. :.. : .: ;::,. .

~;!:·~,;.l:.;(::<·J.:~:·.· d 49. ~ 18 .• onda posl~~ell'u 19., a zatim u 20. st. izvrsene ~u ria ovom

JL:;~~:~·t:~.,,<::t·:·, .... ~avs osav °km medunJe~Ju nove hrvatske i srpske seobe, kOJ·e doduse nisu

' ., ~~ .. ,. :,.. . .... -. uaa.O osnovne ao I:to IU b I x

Y:<;//\·:?,;/.': ::: . ,lIe one u po(.;etku turskog d t · ·

:,~:.>:'>,:-'.:.:: .. ),:.. ra8\110 na prekretnici 17 i 18 st ali au" k bill a gospo . s va 1 U. n~egovu

!~;·:\;.:>.:;)r::·>:.:·',·:-,-,,_·.:. i po vriJednosti. . · · " Ipa 1 e znatne 1 po svoJOJ snazi

.. ~;~~;::";;~ .. L:. .. ,;;)~:.:, .. :.~:.?~< Seobe su i dalje vrlene il istih onih kraJ"ev .. k '" · h l' ,..

. :: .... <'/-. ·:~JX~·:\~:~;~~~:,~:~,·':·., ·:1· pod svrletak 17 .. ~ tk a, ~z OJI su nase Jenici dolazili

~ .. :' .. , :....... .. • 1 U p0t;e U 18 st T bill"" S b

}'.::··-:>i:;~>f:·::·.; i.~i Hrvataka P · e 0 su I 1 r ija Backa BaranJ· a Bosna

. ~F:.:.;./>·····:.:,,··:' • • • rerna vremenu mijenjao · br -a d' II .' I . '. e 'III

~;tr;, ... O::~<.>\::';:. .llmedu tJh k.rajeva Bosn' . se 1 OJ oselJentka IZ pOJedlolll

1~J&i:»·:~:·::.:··;·'''''· SrbiJtla i B ... l!k · .. ·1 Ba Je u tIm seobama sudJ- elovala uopc'e naJ"'manJ4IIe

.,J, .?L:t= ,.' . ,.. . .. en; a naJVl eo'" d •

~:f!;~\Jf\.:<·::"···<·· .. : ... vriJ·eme • ... bl·J .. an-L · sna Je avala iseljenike sarno u l·S st I' n·eXto u

·'I-'"i,.,<.:~Jt·, ..... ,:, ... .- ... ' ... oJ·· '" aAoga ustank I b .... ~

)~;:;"'h"·!tV<·:<,:·. ,:,; teat 1'.' a. Beo e au iz S b'· 'l!

~;If~3:~)~~~{';;~·?:··.(: .. ). ··.Otudase JenJa, uglavnom na to iato razdobl' r IJe ogran_tcene, racunajuci

.:+~fJ;f:?·:·)jX,;._·;»'" ·,.u medutim -oae bile Je, na 18. st. I na po~etak 19

~::~\;Y<~~~:.:·:~::~;:;~~;:~:~:~~>'(.~.»·.:/~·".·: . :... . , . . ralIDJtI erno obt"ln· te au d I l·k· b · d· 1'"

0·,;>·",,;;.,·:,,·,;.<···. .. ...;. . ,.. . . . ... . . ~,. a e ve I 1 rOJ ose Je

. -' .

• _-.__..........::.... .. , =1i. .y",' ... ' ,,:J! ,h .... ::"!.::·~/;-:;:. ·\·rl~l ... ,: ",;', .. /'. ,. .. '\:, .. ',. . if-',· ..... :. . .. / - . . . . . .. .. .,.. ... ~ .. ..~ . .

.:--",Jt-:-.~~.:;.::.;",'~w.'%N .. ':f<;--~: ~.::.~:--..: ".'" .-::_'-"., y, '/(. .. ;.:,-';,'.'~=J.<" .... , .'. '.~ . ..; : " . ',." ., -;..,~., ... . '-: ' ', .. . .. ' : .. : .... ... ..

• -.. '-=_ -.. =-_:- :: :- ...:::,!:" :,1 ~ 1.... .. i'...... .. . -: .. -:. . :-( .. I::.~~'::.;.:-~:t..I.'~.: :'. ..: , : . _.... . .. :.. .' . .. '. :. . . . . . .: .

'. I ..

" .

. '.' .... ' .. ..

.... .. . . ....

. ..

. ..... .

). ", ~" -, :'''. . '. =:>' .

. . " " . . ..

.I

161 Ruvara~ ibid. pod tim go~

':,: .. :: :.: ··dinama~

.: '.. : '-: .

138 Ibjd~ 57. II'S Ibidl 69.

, ,

89

~.

. . . " ...

. " : ...

. .' . " ..... . . . ...

.. ..: ..

. '

.' . . ..

.... .

. .-;o...;_

. . . . '.: ........... --____._ .................. ~ .. i _ 'DIIIIIKL JIII~L. ~ 'iY12iS

. . . .....

.' .

.: • ip

t,

. ' .

. . . ,

.. . .

. . , .

. .. ..

. . . . .. .

.... ..

.' .

..... . ..

... ..

. .. ..

. ... . .

. "

, . ,:- .

k · karlovackom kraju. Najvise se u tome razdoblju

u mitrova~koJI1, zemuns o~. ~me ratovanja izmedu Austrije i Turske. Seoborn

iz Srbije seIiI? 1788h· ''. vr~J Maeva Pocerina, Rudnik, Radevina, Valj evo i

bT roclto za vacent t • Iienik 1liii'

$U 1 1 na .. k vlasti same prevodIle prese jem e na svoju stranu

KoJubara. ~ustr~Jsks~ su za prve godine U porezirna i dacama.160 Kako se vidi,

j davale ~o 1~;1~ u l~~emenu od trides~t i. pet godina, Srbi su p~ve~ali svoje

od 1~56. . d 9600 kuca, Od toga Ih Je 8000 svakako doseljenih, a ono

naselJe za Je no ~ ~.

dru 0 mole biti i prirodm porast. . . . .

g 1. •• It:to bliii Banatani selili su ponajvise u Podunavlje I u blizu

Ba(;vanl 1 pones . ~ ~ k B xk· K Y. di

P d ~ O· su se oSJ' etili osobito u SIan amenu, es I, rce mu. Karlov-

o gOTIDU. ni ih dill t t 1·' x. III ..

, Kamenici i Cerevil:u. Sedamdesett go .1na oga S 0 jeca pOl;ln~u prve

lima, · IX I Vkilh k " d H t k I ""' ..

d b dene seobe i iz kraj15nlC 1 rajeva Jugozapa ne rva s e_ avrsuju

o ro ure II I ~ I ... 1 di

~h granicarske vlasti, koje su po osnovi nase Java e cije e poro Ice svojih

1 same di k · te. Dne se nastan i II1II ·1'"

I. ~·snika U pojedina sela petrovara Ins e regimen e. ne se nastanjuju I 1 na

xraj 1 • de ] Iih f ·1· II P ...

dosad neobradivane zemlje ili na posJe e rzumr t arm IJa. rema izvjesta;

jima doselilo je u tim godi~ama ~a to t~o. preko tri stotin~. srps~~h p~rodica, ponajvise iz Like, ad Plaskoga I Gomirja. One su dO~lJe"e. Clst .J-ekavski gOVOf, ali su ulle u ekavska sela, gdje su ga u prvom narastaju izgubile,

Pri svdetku 18. st. bilo je Srba u dunavskosavskom medurijecju oko 100000 prema jedno 30000, koliko ih je bilo u popisu iz 1732. Od toga ih se nalazilo 76000, upravo tri cetvrtine, u istocnom dijelu, u zemunskom, karlovackom, iriskom i mitrovackom kraju, oko 17000 u sidskom i ilockorn, a jedno 7000 u vukovarskom s desne strane Vuke. Glavna snaga Srba lefala je prerna tome u 18. st. sve do svrsetka njegova u istocnijem dijelu. Tu su oni u razdoblju od iezdeset godina izvanredno brzo rasli. U 1732. imali su tu oko 20000 ljudi, .vee 1766. jedno 45000, a 1791., kako je kazano, 76000. Osim malo izuzetaka bili su to cisti ekavci. Otuda se maze shvatiti, kolika se sila nalazila u tome gov~rn na ovom zemljistu od druge pole 18. stoljeca, Sa razvijenom snagom prelao je ekavski govor u 19. vijek, da se U njem jos jace razvije.

. .

· .

... ..

'. ,. .

. . .

. .

.. '

. .

Jr •

•• I ••

· .:. ... . .....

· .... .

· ,

.... .. . .

..... ... .

" .

"

: .....

. .'

.... : .. , ..

.;... .

· ..

· . ..

... . ....

. .. . .

· .

· . .. .

, .

· . ... .

· . .

.... . .

. ,

· .... : ... ... .

...... : ..

.. . . ... . ..

. .

· ,.

. .

· ... ... .. .

,:

< • •

. ,.

:. .. '. .._.. ", . .

. .

· ~. . . ..

· ... .

. .

.. .. . .

. . . . ... . .. . .

. :: .. :.. . .. :

. ,

. . ...

· . ..

.. .... . .

.. . . . .. .. ...

....... .. . . . .

· ~ -.:. . .. ..

· ....

): ' ...

, .

. . I.··.. . .'

. '

· .... .. .

· .... .. . ...

· ..

. ... .. ..

• •• I •

.. .. . ..

• • 'I •• :- ••

. .

.. ...... . . .

. ..... .

... ..

.... .

,

:.,..... . ... ; 50. Na hr.vatskoj svu .se strani u toku 18. st. izvrsile na to podrucje seobe

;/< ..... -: .. ::: ... _;: '. ~~o~o ~~Jega zna~~Ja nego u. Srba. Oko toga dunavskosavskoga medu.:,;':,.::.',":':'.::". ~IJecJa nlJ~ .1eZ~la nlJe~n~ zemlja s guscimhrvatskim naseljem, iz kojega ;::,"",:::',:,:::.:':. <.<.:.. je moglo biti v~ceg~ seljenJ.a. S~.strane Bosne vel:. su do 1710. iselili na lijevu

· .... ;. ",:.. ..... stranu Save SVI om Hrvatt koji su se ot d kl ... 1111 NIfI·h ..

>~:.:..... r': . iJ 'U a u anja J. J1 ova je stanov-

.:~:;::.<>.~".;:"':',.":-. ~. tv.a Bosta~o na tom bosanskom tlu s lijevoga dijela Drine i dalJ· e prema

~ .... >.::;.;" .. ::.'. -.,:. . rlJecl osnt tako malo da d d · _ 1 ... ~ ...

. '~'::<::':~:' ::. k N ,0 an e nIje mog 0 za dugo vrlJeme bIb ntkakva

(.': .. :":'":,.::«~:": ~ol:et~. a tom bos~nskom ~emlji§tu p~vecavao se broj Hrvata tek od 1739.

;.,:,\;~:':··::::~'r: .. <.·· 4 ~~e,. I to poste~~nlm doseljavanjem, te ih se na njemu naslo vise istam

':< .': /. '":::;:; '.: .:., ATaja toga stolJeca. Sa zapada P b l. • P b" d .....

';~":"::>.'.:,,~,:~::.::.:: .. :: <:::;,: ". bilo vile, ali nije hilo razlo a ci U 0 osu~u 1 0 I U'. hrvatskog~ J e nasel j~

W\';'::·.':.,:··:·:::.:·:'.· \: > 'U U to vri jeme uglavnom g S~bi~ se ;aselJava. u ~?n j em, p~vucJ U stanovah ,;>': ... ~<;:.,:. :,:,>. : .vsko medurijec' .. ~ec~ se tendenCIJa selJeIlJa u dunavsko:.?:~:.?::<.::~.;-;,(,:'<' Dunava m d HJe u. to Vf1Je~e o~Jehla u susjedstvu jedino s IiJ" eve strane

"::, .. ',".::; .:.: .:.,.... .. e u rvabma 80kclma lB" .

~;':;~i:~/~:'::';:'\~:;.~.::>:.'~'~'~',,, .. ,: :: .. : .... 1 .lUvile Blaha cia I . . unJeVClma, .all .su ta dva naselJ~ a hila

-:' .. ~"::>:" ~"", :,':," :;--.,.: ... ,. . . ,au mog a dati vee b· I·

.>::,;;:j.',:.(";:.<',~;:':'::'~.« .:.. . 1 rOJ prese Jenika. Tako se eto dogodilo .

, . .'.' '\:.-,',':" :i~' " ~" .... , .' '~""".' ,e.._:..:...! __ .~ ,

'~.:~~;;:~;'~.;~;'. :,.'<'.:~,>:'.':~ >: .. : ;.:'.:.<> : ~~ ,til :1:LD':":" . > '. '.' , .

. . . ',. ,',' h .. .~', • • • J W1 '4JII7 .'. . . , . . .

. .

. : .. ·I·(_.I~~.:-:: : f~ .":~;- .. ._ *~ '''1.::!:.~~: · ~ :-:~;.-- ~;- : . ~ : ~( ";.= -:: I I • ~. • ••• • .. •• •••••••• • ••• .. • •

... .. .. - . . :- - .. - .:." . ... . .. .:. . ... . ... .....

. .

. .

. .. ...

. ..

' ..

. .

. : ....

. ., . ... .

. .'

,

. ,

da na podrucje medu.rijecja k.fOZ cijelo 18. st., dakle upravo u vrijeme, kada .~tI na njernu l~zale iza n,t~shmana tisuce i tisuce jutara puste zernlje, nije bilo, ~ nije n~ . mo~lo. biti, hrv~tskih seoba sa susjednoga iii sa blisega zemljlsta u vecoj mjeri. Ostalo je sarno na tome, da na to medurijecko tlo useljavaju Hrvati iz daljih krajeva, iii da se po njemu saseljavaju pojedine hrvatske porodice iz zapadnoga njegova dijela. Treba odmah pripomenuti, da je glas 0 plodnosti Srijema i 0 obilju puste zemlje u njemu u to vrijeme jo§ bio slab u zapadnom dijelu Hrvata, jer je to zemljiste izmedu Dunava 1 donje Save bilo daleko, a lezalo je usto sasvim po strani. Osim toga veb: 'su se hrvatske struje iz zapadnijih krajeva obicno zaustavljale vel:. u zapadno] i u srednjoj Slavoniji, koja im je bila i blisa, a imala je isto taka obilno puste zernlje. Najposlije sto je Hrvata u vecern broju seobenim strujama i dospjelo na tIo dunavskosavskoga medurijecja, to je uglavnom opet ostajalo u zapadnijem dijelu medu starosjediocima Hrvatirna. Uredenu seobu u isto~. niji dio medurijecja izvrsila je istom 1770. vojna krajina, koja je na to zernljiste dovela po odredenoj osnovi nekoliko stotina Hrvata u Golubince

i Slankamen ..

U 18. st. nije, prema tome, navracena u dunavskosavsko medurijecje nijedna jaca hrvatska struja, koja je na to zemljiste mogla dovesti odjednom veci broj naroda. U toku jednoga stoljeca Hrvati su ovamo doseljavali ili pojedinacno iii u malirn skupovima i ulazili su u vel:. postojala mjesta iii sela. Kako je vel:. receno, Srbi Sl1 u tome stoljetnome razdoblju iroali tri 'velike seobe: u pocetku stoljeca, koja je donijela jedno 2000 porodica, sezdesetih godina sa' oko 4000 i osamdesetih sa isto toliko familija. Prednost je ovoga skupnoga doseljavanja u jezicnom pogledu jasna. Velike skupine doseljenoga naselja mogu da cuvaju i odrzavaju svoj govor i razvijaju njegove osobitosti uspjesno, Pojedinci i mali skupovi naprotiv ulaze u drugo stanovnistvo, brzo nestaju u njemu i, naravno, gube svoj govor cesto bez ikakvoga

traga. To se drugo dogodilo mn~gi.m Hrva~ima,. koj} su P?Jedinacki ~~e~j.avali u razvijenu govornu ekavsku cjelinu, osobito u istocnorn dijelu medurijecja.

. U doseljavanju Hrvata u 18. st. u meduri~e~je valja razl~kov~~i dva ~?d-

. , , I"ucja, otprilike onako kao i u Srba, zapadno 1 lStOC~O. Prvo Je blife zemljistu

mogucih iseljavanja, drugo dalje i gotovo po strani. .

U zapadnom su se dijelu do 1740. vel:. ~tvrdila naselja .. ,Po se~lma su st~ro ... sjedioci hili U velikoj vecini, a u svakom je selu m.e~u njima bll,~ nastanJen~ i po koja porodica, doseljena iz Bosne, Hrvatske 111 Ba~ke. Veel Sll skup~v' Hrvata Bosanaca uselili u Racinovce, Gunju i Komlehnce. Mnogo se v~se

.. .. .doseljenika naslo u to vrijeme u hrvatskom naselju velikih mje~ta, osoblto

u Vukovaru. Boku, Vinkovcima, zatim u Otoku, Nimcima, Janko\'clma, Saren.gradu i Drinovcima. Od svih je tih mjesta znacaj pravoga novoga sa stra~e .doseljenoga naselja imao ipak sarno Vukovar, u kojemu je oko 1740. hIlo doSljaka iz daljih krajeva harem osamdeset porod~ca .. U daij?jem toku 18.

.. :st. potrajalo je na tom zemljistu u hrvatskom naselju Isto stanje: ...

. . . u to vrijeme, od 1740. dalje, pocinju Hrv~ti u :recem ~roJu sehh I.U >.'. M itrovi cu. U tom je mjestu poslije onoga raselJavanJa u v~hko~ ratovanJu ~;:.',-)~ .,:_:<;:/~'. izmedu 1687.-1699. ostalo sarno petnaestak hrvatskth staflnackl~ domova,

.... .. . . ..... :. - ..

. ~;:.;... :.::' ..... :. .

, , .

+

91

;

. .

. ,

, .

).

. ' .

.. . .

.. .. . . :

.... . ........

. ... .

... . .

. . .

. .. .

. ..

. . .. .

. .

,

. ... .

.. ~.

.. ...

. , '

... _. ....

. ~:

3 .

1- •

. . . . .

.:0::. •

• j

. .

.. .

.-No. •

.... .

. .

. .

, .

_. " .

." . .

~ .... :~'. . . . :

. :-.":,,, . . .

k S bi , u velikoj seobi oko 1700. porasli na stotinjak kuca. U neko.,

do au r 1 vee -·1 k .. h ..

Jiko je godina poslije 1740. u Mitrovicu doseli 0 0 0 ~tohnu rv~tsklh poro-

di ·Vl·lIe iz Hrvatske i Bosne. One su u tom mjestu utvrdile hrvatsko

rca, naj :I x II di ilik Iik k

J- koje je oko 1770. imalo do 1000 ce J3 1, otpri t e to 1 0, oliko je

nase Je, lit • b b" S b ... ·

bilo i Srba.181 Ovi su drugi paras t satirn u rzo novom seo. om. lZ r IJe pod

konac osamdesetih godina gotovo na dvostruko, te su 1791. irnali vee 326 kuca.

i t soo stanovnika~ 162 ~

U jsto~nom je dijeIu stanje bilo drugacije. U drugoj poli turskoga go ... spodstva na cijelom tom podrutju. nije bilo gotovo dru~oga hrvatskoga stanovniltva osim mus1imanskoga. JedtDO su se u Petrovaradinu odrfali i starinci katoJici u vecem broju. Hrvatski su starosjedioci u Petrovcima, Golubincima . i U okolini tih rnjesta vee do 1650. bili presli gotovo svi na pravoslavlje. Karlovcani SUt mosda, preselili u vecini u Petrovaradin, koji im se naJazio u susjedstvu, -a u kojem je u to vrijerne bilo i razmjerno mnogo katolika. Kad su onda 1697. izbjegJi sa toga zemljista muslimani, medu kojima je bilo

j sta.~inaca sa tog_a tla, nestalo je ~tuda ! .najvec~ga dijel? .h~vatskoga naselja .

:.;'.> .. :.:.' :. PoshJe·1687. stall su u Petrovaradin seliti Hrvati sa raslicitih strana, ali u to

.. ::. . pTVO vrjjem~. iza Turaka oni nis~ )05 ulazili. u. druga mjesta i sela toga

.'. '.' .. :.~ lstocnoga Srijema .. To ~e se do~odlh ~ stanovitoj ~jeri istom nesto kasnije

.. " '" u 18., st. U Va:adlnu je me~ut~m .bro] ~rvat~. vec. u pocetku toga stoljeea

.:' .: :.... sve v~le rastao I oko 1730. bilo ih je U svrm dijelovima toga mjesta oko 140

:.:', . ."."':'.. . ' por.od~ca.16S Medu njima su vecinu imali jarnacno starosjedioci, koji su pre". ·,.:·:i·. -:.'/' traJal~ tursko gos~o,dstvo, t~ su u ~aku broju presli u 18. st. Oni su ~!vjeli

.. ;: u Majuru, a .mushmans~~ ~e naselje stanovalo u tvrdavi. U pocetku ia st.

:.:.:: .. " u Pet~ovaradln ~ uselili .1 rnnog?hrojni Nijemci, od kojih se jedan dio

:;:.: .. :;:'~;.~ naS!anlo u tvrdavi, a drugi u Majuru, U to su vrijeme oni gotov d li

.. " . . ~roJ !Irva~a, al~ su ~asn~je u. 18. st. poeeH slabiti, dok su se Hrva~i ::~rn:

HoselJav~DJeKm Jol .vISe Jatal •.. U popisu iz1702. naslo se nekoliko kuea

. . rvata I U arlovcJma.184 ' .

~ .' .. ' . ~"" ~ . . .... .

·:.::·'i···,::··.·.:··: mJ'?::a t:ecSer· ~eu deseBt~l~e 18. st. poeeJi Hrvati seliti u neka bolje polozena

.;:"'."<.' • 1J mu, 1 I SU to u prvom d K · · K . . .

. ;'-~"~:":':">,' . kra) Petrovaradina te su 0 S • ilici r~ u am~nlca 1 arlovci, koji leze-

. :\:'::_;:,:.'<'.':<" pr~i na8e1j~nici. U to su Pvrij:~e P~:;~illilZ !~~a mJes~a .i podrijetIom nji~ovi ;'\/'.~'.;'.:~/'., Ie Je nalazJlo vee 70 srpskih k c P P 1. H~vah 1 u Zemun, u ko]em ~:,:./~.::O:".',":':' karlovdma bilo po dvad t: ah rem~ pOPlSU!Z 1735. u Kamenici je i u'

~'·~~:~\'i:· .. ::·':·:.:;: .". od tih mjesta ima)j oko 1 ~~e a K'atsklh. porodlca, dok Sll Srbi u prvom

~~};.: ... »:.,./:,: ..... Iodine hrvatsko naseIJ"e' Z' a u ar~ovrlma vel: preko 400 domova. Te J- A.

. ·-:'::A· .. . ... 1 U emunu b] .. k k -..

>~~;;'~ > .' ~.;,.:, :.. kamenu j u Ruml· u to v'· · lC I 0 Ja 0 0 0 dvadeset ku"a 165 U SIan

~~> .. : .:,: .• '.'.': ': .. d rlJeme JOa niJ~e b~l h k'h l.: • -

":.1:~,<>··>:.:;'::;~>':' Ie 0 toga vremena U Sr" L • 1 0 • ~vats 1 naseljenika. Ipak su'

';j-" .. , '. "'.' dar' lJemu vee ozna~tla ~eb C ·

~:;:;.:,>:~./,t·.::·>·:'·.:::< '. . ,!e. razvljati hrvatsko naselje. Ubrz .. rl ve a mJ~sta, U kojima ce se

;_:F:~:.:.>.:;:;:· .. ~··::·:'· '. vab 1 u Slankamen u kOJ"·em I 0. poshJe 1735. stah su Hrvati uselJ·a-

.' •• < " •• ,. • • J U se na aZllo v I k

;::; .. '~.::'~'.\:::':~::;:::':':'::':;"::<' .. ec 0 0 180 srpskih kuca. U tome

;;i.;}i····,···,.)',.·/.;·. . .'. 111 BOaendorfer c., . .

;/;::~~·>\;:·~.:'i':.~-«' :.:~~~: :.: : .. , . . HI R . . .. ' rtlce II .lavon.·kt po-';':·' t .. · .. 361

~.: .. :<~'~ .. ~ .. < ... ::~:'. - .. :, .; .. ,_' ,:.... uvarac IbId 62 : y.Jel 1- . .

. y,: . . . , ... , : ~., '/,.:, .. ~ ~. . .. ,".- III"" I ~,., . .•.

·<_.···;::>::;:i><:·.··:,: <, : . J¥J.atica petrovar dl L . . , ..

, .... :< y .... , ... : :.~.<' , : ~~ '.; :.:.~ : ·111 S ! x "'kl a ID'Ae lupe . -.

';).'i~,~'-::~:;,~;.:.;\\~i,:;i::·D~':'.>·::,:* B~':ndl asf ibi.d. 288-289; Dlatica pe'trova dll· 'k .. .. +

,'»?:·:~\t~'/;···.:·· .. ~,:,~<,:/':··/>:.: u.: o·r Ir t'bl"d 361' ra In. e .. . ·t·

f?~)-/.:·>:::>::: ~~.~.;.;, :~ ~f~·:«'.< . ~,~ ., ' : ,.,.; mailCI &emunlk- e I :Aupe.

.... .. . " .... ..:... . ...... ... .... ' ..... '. . '::, . .:-

r

· . .

· .. .. ..

" ..

.....

. . :'.

..... . .

. : .

. .

. ,.

.,

· ,

'.. ....

.. . " .

.'. .

..

'. :_. "

. '.' .

.. . .

v ',

. " '"

. . .

:- . ..... . . ..

. .

. : ..

..... . : . .

· . .... .

" ... .

· ..... .

. " .

." .

• ' • I •

'. ...

.. ': .' .

. .' . . .'

. '" ..

· ..... ....

.' . .

· :.' .:. . .

· .. ." . . . . ~

. . ,

· .

,

. ,

, .

, . .

· ,'.. .... .

...

... ". .

· . .

.......... ' ."

.' '.' '. .

'. '.

... ... .'

. .' .

. ,

:-...... '. ". .

........ . . ..... ' .

. .

. . " ....

{' . . .

'.' . : ....

,,,. .

. .

. .

. . . .

':

.. ,

.' .

. .

:- . .-.

• •• ' .: I

• '. .... .. ... I' •

: >

.~

. ...

...

au mjestu oni naglo rasli, jer je u njemu puste zemlj e za obr di .. bil

U D # •• a wanje t 0

mnogo. z unav se vee u to vnjerne pocela razvi] ati naseobina H t ..

B · k .. k Ii rva a 1 U

Novim anovcima, amo je ne oliko hrvatskih porodica doslo · 1739 ·

Beograda. U taj je grad doselilo poslije 1718. nesto hrvatskih obrt1n"k k' ~~

· · 1"1" k d 1"· 1 a, OJ 1

su iz nJega opet ise 1 I, a a su ga urci 1739. nanovo osvoj ili U · It

K .. .,. K I .. II" S t pOplSU lZ

1768,: u arneruct, ar ovcima 1 lallkamenu ima vee po sezdeset hr t kih

N · B · II"d k va S 1

kuca, u ovim anovcrrna .tn eseta , a u Zemunu vise od osamdeset. ISH Tih

je go~in~ osnov~na~ kak? je ve~. spomenut?, i poveca hrvatska naseobina u Golu~lnclma, gdje Je vojna .kraJlna nastanila pedesetak lickih hrvatskih po-

lodi~a. U t~rn se se1u nala::tlo u to vrijeme vee jedno 60 srpskih kuca, ali mu Je u veltk?m hataru_ lezalo ~n~go .puste zemlje. Iz te licke struje unislo . je mnogo novih .hrvat~klh naseljenika 1 u .Slankament te su se u tom mjestu uskoro stala razlikovati dva hrvatska nasel ja: staro i novo .

Jos treba spomenuti, da je u to vrijeme izvrseno i naseljavanje Hrvata u Rumu, u koju su u vecem broju vee hili unisli Nijemci. Tu su Hrvati osnovali svoj kraj, ali su se pomijesali i sa Srbima i s Nijemcima.

Do polovine 18. st. Hrvati su u Srijemu osnovali, prema tome, svoja veca ili manja naselja u Mitrovici, Kamenici, Karlovcima, Slankamenu, Zemunu, Novim Banovcima, Golubincima i Rumi. U druga sela u tom vijeku nisu ulazili, a navedena mjesta ostala su i dalje u 19. i 20. st. gotovo jedina

.:': hrvatska naselja u istocnorn dijelu dunavskosavskoga medurijecja,

U tome su naseljavanju sudjelovali ponesto Hrvati iz Backe, iz sokackoga i bunjevackoga naselja, ali su glavnu njihovu cest cinili zapravo doseljenici iz zapadnijih hrvatskih krajeva, a najvise iz Like, od Slunja i Ogulina. Nesta ih je podrijetlom i iz srednje i zapadne SIavonije i iz Bosne.

....

..•

. ~'.:'.:::'::'>.. 51. U 19. st. na srpskoj je strani vee ega doseljavanja iz Srbije bilo sarno

,.' u prvim godinama toga vijeka u vrijeme ustanka. Tada su novih naseljenika ';:.>':':' dobila pogotovu posavska sela i mjesta. U daljem su toku toga stoljeca ':::':~:.'.:" . vafne za srpsko naselje u medurijecju dvije struje: baekobanatska i zapadno-

;,'" . hrvatska. Prva je od njih bila vrlo ziva i· obilna, a zahvatala je cijelo

~:i>P.=.~:,.~:. podrucje, te je ulazila i u Bosutsko medurijecje, gdje dotada Srba nije hilo .

.. Tu je seobu izazvalo opceno seljenje naroda iz Backe i Banata na zemljiste < izmedu Dunava i Save, u kojem su sudjelovali i Nijemci, i Madzari, Slovaci, i Rusnjaci. Say je taj svijet prodavao svoju zemlju za skupe noyce, a kupovao

... ' je u Srijemu i dalje u Vukovu jeftinu i bolju u mnogo vecem obimu. Sa nlal.~

'~;:.::':::> .. ' p,?sjeda u Backoj i Banatu postajao je kupac s ove stran~ Dunava. o~re~nJ~

;.>:: . . iIi jaci posjednik. Seljenje isprijeka na ovu stranu pocelo Je u manjoJ mJ~n o',.~':\:.' vee u prvoj poli 19. st., ali se razmahalo osobito u pocetku druge polovlce .~;..:.,::': toga vijeka. V rhunac je ona doseglo izmedu 1870. i 1900. Za toga se vremena

'_:-'.';:·.:'.r ' naselilo, istina, u medurijecju mnogo Nijemaca i Madzara, ali je ~z B~lke .:,(': '",,;' i ne5to iz Banata presao na to podrucje i velik broj Srba, koji su o~acah n_~

..,.,.,7i:: . ..,.., ...••••• , " njemu srpsko naselje. Oni su donijeli ekav~ki govor istoga onoga hpa, kOJI

jt tu postojao u 16. i 17. st., ali sa mnogo otvorenijim glasom e, kakav se ·razvio s one strane Dunava.

..... . ..... ..

.. • I .' • • • • T ..

':·;,~I}.:(:·':·:.: .. ' '188 Bosendorfer ibid.' matica karlovacke, kamenicke, slankamenske i zemunske lupe .

, :;'; ':'<;'_:': \ ,>;::>' '

93

".'

. .

,

. . .

.' .' .

. . ..

.. . . .

. ..

.. .... : .' .

. .

. .

. . .

. .

. ,

. .

.. ' .....

...........

" . "

.' . . ...

~. :. : .

. , .

. ,

. .

'" ~::-..· ...... :-.::: ... : ....... :.;.-.~I:-,:.:,~II.-:-· ....... :,.:.a.o.:- .. • ...... • ...

=v"T='WHln~iiI·m:;t.~_~ ... m:~H~~( .. ~liff..,;¢!, ......... ~~~ ....... ="""~~· >~~~. -'. ~ ,.~ .

· . . ..

{' .....

· .

.' ~'. .

. .

<

· .'

.. ". . . ..'

,. .

· . .

.... .

,

.' .. '.

'. :....

'. . .

· .

..... . .

..

.. .

" .

• I' •

· ... ..

.. I ••

" .

. ' .

. ."

.' ' . .

· ' ..

· .

•• ' • 0:,-

. '.

. .. .

· . .

· ' ..

.' ,

· ..

· .'

· .

',.

· .

· . . .

· .. '

• •• 1 •

.. ;. :. ..'1 •

· ... .

...

.. . ..

. .

. '; .. .....,':

· .

.. ...

· ... ' .. ". . .

. . .... .

· .

· . ' ....

.' .' . ...... ..

· .' .

· . ,

· . . .

. .

...

· .

:.' . .:

....... ' ~.' .... '

· . " ..... ' ..

.. ' ..

.. . ... :'. .

.' :....

· .

~ .

. . ' ......

. ' .

~ .

. :

.. .

. . .

. '

. ..

. .

U tom su stoljecu Hrvati nacinili u SriJ· emu J·08 cetiri nov ...

H k · Niki PI'v e svoje naseo-

bine: u rt ovclma'k t t~Clma, ahc~vu i u Surcinu, Prva se tri sela nalaze

na pocetku savske 0 uke, istocno od Mitrovice, jugoistocno od Rume S x·

. .. d d Z H k II- Niki · a urcm

lezl J ~~oza pa . no 0 ~muna... rt ovce I 1 mce nase1il i su oko 1740. Albanci

katohcl na. mJest~: gdJ~ s~ prrje Tura~a postojala sela Durdevci i Nikinci na vrlo dobroi ze~IJI, koja je ~od Turcln;a bi~a presla u sumu. Medu Albance poceb. ~u skraja 18:: a os~blto u prvoJ poli 19. st., seliti Hrvati, uglavnom Licanl I Gorant, kOJ! su U jedno dva narastaja pohrvatili i albanske Klimente najp.rije u HrtkovClma,. a on~a i ~ Nikincima. Ista je ta struja unisla i ~ Platlcevo, srpsko selo, 1 u njemu Je u tom stoljecu uspjela razviti vile od stotinu ku~a. Iz te s~ struje i hrvatski nase~jenici u Surcinu, ojacem srpskom selu, u knjem su onl. po~ konac toga stoljeca isto tako imali vee stotinjak domova. ~ko .1900. b~lo je . svega hrvatskoga stanovnistva u Srijemu od Banostra-Mltrovlce na. lsto~ jedno 21000. Po jakosti su njihova naselja hila

i ovako poredana: Mitrovica (4000), Petrovaradin (3200), Slankamen (2900), Zemun (2000), Karlovci (1900), Golubinci (1700), Ruma (1200), Hrtkovci (1200), Kamenica (1000), Nikinci, Platicevo, Surcin, Novi Banovci (svako po 500). Prema tome broju Hrvata stajalo je oko 140000 Srba, koji su u gustom naselju drzali malone sva sela, a prema Hrvatima su imali vecinu i u svirn gradovima osim u Petrovaradinu, gdje im je naselje, dakako,

i inace bilo slabo,

Hrvati su ulazili u sva ta mjesta i sela uglavnom kao ikavci sa svojim govorom i rjecnikorn, ali su sve to gubili s vremenom i postepeno su prelazili na govor svojih srpskih susjeda, Pri tome valja razlikovati nekoliko tipova prelafenja. Prvi je onaj u Petrovaradinu, gdje je utjecaj ekavaca bio sarno posredan, iz okoline, jer ih u samom mjestu gotovo nije ni bilo. Osim toga su Hrvati bili u jakom skupu i starosjedioci, koji su svoj govor prenijeli iz 17. 81. u 18. Novi su naseljenici dolazili u svoj govor, koji su ani time pojacavali, a koji je opet i njih cuvao. Zbog toga su Varadinci mogli dugo odrzati svoje govorne znacajke, pa su neke od njih prenijeli i u 20. st. Ipak je ekavstina istisnula ikavstinu, opceno uzevsi, vee u pocetku 19. st., ali su se ikavski neki likovi drzali dugo i presli su i u novije vrijeme.

SHean je slucaj prelafenja na ekavski govor bio u Hrtkovcima i Nikincima, .. .. gdje su albanske Klimente vee primali ekavstinu od svojih susjeda Srba kroz

18. st. prije doseljavanja ikavskih Hrvata, ali ipak nisu hili pravi njeni nosioci. Stoga oni nisu ni mogli djelovati u vecoj mjeri na doseljene ikavce, koji su taj svoj gavor rnogli dulje odrzati i donekle naturiti i ~l~men~a~a. Taka su Hrvati u ta dva sela govorili ikavski i u drugom narastaju 1 presli su

na ekavstinu istom u drugoj poli 19. st. najvise pod .djelo~a?je~ .opcene ekavske struje, koju su osjeeali sa svih strana. Poseban Je sl~cal blo ~ Sla~kamen. U tom su mjestu u starom naselju doseljeni Hrvab osnov~h SVOJe domove podalj e od srpskih kuca, te su, ziveCi U SVOIn skupu, mog~l odrzatl i svoje znacajke duze vremena. TOlne je pomoglo ito, sto su u 18. 1.U 19. st.

-u Slankamen ulazili neprestano mnogobrojni doseljenici, koji s~ svoJ?m snagom i svojim prvim i drugim nara§tajem neprestano odrzav~h st~n govor . Stoga su Slankamenci Hrvati i u starom i kasnije u novom mJestu ]OS daleko.

Z d h Vatsku struj u cinili su Srbi iz Like, ad Plaskoga, Gomirj a s

apa no r i I"· S" • ,...... ., a

K d · iz Banije- Oni Sll poceh se Ita U rijern u vecoJ mjerr 11 vrij erne

or una 1 ~ d 1· k" ]

napoIeonskih ratova i produiili su. to 1 a ~~ u to ~ CIJe oga 19. stoljeca-.

DoIazili su uglavnom na tIo varadlDske krajiske regirnente, te su im seobe

uredivaJe testo krajiske vlasti, koje su preticak naroda u zapadnirn krajevitna prebacivale dalje na istok, gdje j.e z~mlje bilo uvijek dos~~_ I ta je seoba hila vrlo ziva, te je dala rnnogo naseljenlka spomenutom zemljistu. Od Adasevaca Grka, Kuzmina i Martinaca pa sve dalje uza Savu i ~nda na sjever uz Duna; i istotnu podgorinu ~o Krce~ina i. Corta?ovaca rasul.l su se ti. krajiski preseIjenici gotovo po svim gramcarsklln selima u razmjerno vehkom broju. Po

zemlji, odakle su doJIi, nazivali su ih Hrvati, te je u svakom gotovo selu na njihovu naselnom zemljijtu nastao nov dio »hrvatski kraj « iii »hrvatski

soka~, lor«. S;ag.dje se tu na!aze tip~~na lic~a, k.ordun~ka i banijska srpska prezimena, koja jasno pokazuju podrijetlo njihovih nosilaca. Svi su ti dose-

Ijenici iz zapadnijih krajeva donijeli jekavski govor i njegove znacajke ali III ih napustali, ako ne u prvom, a ono svakako u drugom narastaju i primal] s.u ekavstinu zatecenoga stanovnistva. 1

Na hrvatskoj se strani u to vrijeme stvorio gotovo isti seobeni poloz · samo ito je podrueje zapadnih hrvatskih krajeva u njih hila vece a opet a_II

selj~~je iz Backe b~lo manjega obima, jer SU i tamosnja hrvatska ~aselja hit: slabija, no st~ su bila srpska. Ba~vani Hrvati selili su ponajvise u podunavska mjesta, osobito u Vukovar, Sotin, Ilok, Kamenicu, Petrovaradin Ka I

SIa k ~ Z K d · t r ovce ~

. ~ amen 1 e~un. a a je u tom seljenju nastao momenat lakoga i '

Jeft~noga kupovanja zemlje, te je cijelu Backu zahvatio pokret za preseljavanjem na desnu stranu Dunava, ulazili su Hrvati Bacvani · d l i

traln · t A· It X ~ ~ d . ~ 1 a J e u unu-

JOS meuunjecja 1 opirali su i u sama posavska sela I k ...

razdobl ~ I d 1· · · pa je u tom

JU g. av~o ose javan Je Hrvata bilo iz zapadni j ih krai e · P' t

~~~nu struJub eme i .op~t krajisnici, ponajvile iz Like,- ad Slu~j:ai Mr~dr~~e

JI ove seo e ureduju IIi same krajisk 1 ti k · ·

dijelove velikih zadruga na tlo brod kl .e v a~~, kOJe s~uzbeno . ~reseljavaju

gobrojni pojedinci sa sv · ~ dS• e 1 vara Ins e regrmente, ili sele mno-

~ ojirn poro icama U p v I V· d

esto, da III doseljenici uzadrufi · b d . r om se s ucaju ogadalo

djece, te su primali prezime te ~V~l u ;z. je~ne. porodice .il~ u one sa malo dio medurijecja i osobito K a r~ge. ojedinci su ulazili 1 u provincijalni nom dije1u. Kod Hrvata ~ amenicu, Karlovce, Siankamen, RU91U u istoc-

drugih hrvatskih zapadnih ~e ? tom~ ~azdoblju hilo dosta naseljenika i iz nuta hrvatska naselja ali ra]ev~·c .nl .su selili narocito u Srijem u spomeOIObito u Mitrovici.' se osje aju 1 u Vinkovcima, Vukovaru, Iloku i

U . prvom su redu u 19. st. tim d'.

nasel]a II Srijemu. OJ·a~aI11II d oselJavanJem naglo porasla hrvatska

K I · (; su se ta a H t · K

Rar ?~Clma, zatim u Siankamen' Z rva 1 u amenici, Petrovaradinu i

UDl) I M-t .. NUl u emunu a "·h

~ rOVlel. a onu podlo u I' ' n J 1 ov se bro j popeo i u

U pocetku ] sredinom 19 t g, to Je stvorena u 18 st u Gol b· III

Md' · S • opet unill · k . .., U lnee Je

a o.{uiana I SI~Djana. Njih je pod ~ ja .a struja .~rvata, ponajvi§e Licana:

".81 I au vee. dVIJe peline lela. onae toga vlJeka hilo do 400 kuca a

. , . '

. .

. . ~

. .. ..

. .

. . . . ..

.. . .,;... ' .

. ' .... '.' .

.. ". .

. ' .. ' .

, .

. ,. , ,

..... . . .

'.' '.

,

. . .

. .

'. . ..

. ' ..

. ..

... . ..

. .' . ..,' .' : ..' '.: . . . . . .' '. .

: ...... ; .

.. .. '.

. .. . . . . .

..

• " .. "1 .'

" .

......

. .'

..... :

.. . .. '

.... . '.'

' .

. ..

. . ,

'. .. .. . • '1 ..

.......

_____ -....._._. __ .~ .~ ,,: ',:,', . _".' .... '0.;,.' . , :,". :C...

95

. ...

. .

. .

. . ..

. . .... ..

" -

:.: . ..

.. . .

. .

.,

. .

. . .

.'

. '

,

........

...

.....

. ~.

.. .. .

", '

. . ..

: :. .: .. ':< ._-::.: : ...

.. ... . . . ...

. .

· ....

. : ..

:.. ...... .

. .. ...

.... .: ~ ... .

.....

. .

.. .

· ... . . .

................

. .

... : ...... . .. ; ..

. .

... .-:.. .

: . .:.i:.. .: . . '.. . .

..... .

· .

- .. ....

· .

....

": :-= ..

... , ,

.. .. . .

e » ,

.. .. .... .- .

.. ..

.. . ..... ..

:.. . "", . . ... .

.. . ... . ~.

... ..

.',

. ..

..

· . .. . ..

.;." : - . . . . .

... .

..... . :... 'I.. ,

...... ~ . . -

... ... .

. . . .. -

.. .. .

:.;:. .. .. .

... .~:.'. .... ...

· ..... ...: . .

. :, .. . ... ::.~...... .... .

..... ...

. .

· .

... ..

:~ ... ~:... . .. .:

· .

.. .... ..

- .

.. .... . .

· .... ...

. . .. - ..

... ... .

..... .

· .. : .. . . . . . ... .

': .

. . ... .-

, .

.. .

. . : ; . ..: :.. . ...

... .

. , .

J

~.

• •

.,..

......

... : ..

. ~ ...

• "i: •

• '1::.' •

po .

.... .....

. ..... ~ . , .

52. U z~p~dno~ d.ijelu Medurijecja rasla su hrvatska naselja u prvom redu u velikirn mjestima Vukovaru, Vinkovcima i Iloku. Izi§avsi vee iz 18.

st '. s jakom 'podlo~om ona. su kr~z cijelo 19. st. dobivala snalne prinove iz svih hrvatskih krajeva, Pri tom Je napredovao osobito gradanski dio ali se .u Vinkovcima osjecao u pocetku toga vijeka porast i medu ratarima, U

Vukova;u .su .S~bi presli u ~ov~ ~toljece.u razrnjerno velikom broju od gotovo 400 kuca 1 bili su po snazt blizi Hrvatirna. U 19. 81. oni su prestali rasti, a

poceli su postepeno od druge pole toga stoljeca i opadati. U Iloku su oni

~ u 18. st. tek polako napre~oval~ i ';l svojem razvitku daleko su zaostajali rsa Hrvata. U novorn se stoljecu 1 taj napredak usporio i poceo je prelaziti postepeno u opadanje. U Vinkovcima je naprotiv prva srpska naseobina u poc~tku 18 ", st. bila .male~a i slaho se i. razvijala, ali je prema koncu toga stoljeca novrm doseljavanjern pocela rash, te je' u tom stanju presla i u novi

vijek,. u koj~~ je i dalje dobro napredovala. Novi su srpski naseljenici pripadah ponajvise gradanskorn dijelu i dolazili su iz Srijema iii Backe. U ratarskoj su cesti hili podrijetlom iz okolnih srpskih jekavskih sela. Prema hrvatskom naselju hilo je ovo srpsko ipak razmjerno slabo i u govornom pogledu od neznatnoga utjecaja. U jezicnom razvitku ono nije moglo djelovati mnogo ni u Iloku, gdje je hrvatsko hilo mnogo jace i u neprestanom porastu. U tom je mjestu srpski ekavski utjecaj mogao dolaziti tek posredno preko okolnih srpskih sela i opcenim strujanjem ekavstine iz Srijema i Backe. D Vukovaru, medutim, iako su Srbi u razmjeru prema Hrvatima u 19. st. poceli prelaziti u opadanje, ipak je djelovanje ekavskoga govora i njegove 'akcentuacije bilo i dalje jako, jer su Srhi u Vukovaru i pored hrvatskoga

porasta i svoga slabijega razvijanja hili jos uvijek razmjerno snafni, Pogotovu je takvo stanje bila u prvoj. poli 19. st., kada sve te pojave u razvitku vukovarskoga stanovnistva nisu JOB bile dosle do punijega izrazaja, a to je 'upravo i bilo vrijeme, u kojem su u hrvatskom vukovarskom naselju i nasta-

.jale vece govorne promjene.

Po selima su nova naseljavanja nastavljena uglavnom na krajiskom ze-

'mljistu, dok su u provincijalnom uspjeli u njih prodrijeti tudi narcdi, osohito Nijemci i Madzari. U granicarska su sela ponajvise ulazili Licani i Gorani, kojima je struja navracana najvecma u posavska sela, gdje im je pod konac toga stcljeea pripadala, opceno uzevsi, vee dobra trecina stanovnistva, a u pojedinima i vise. Njihova naselja ima na tom tlu osobito u Drenovcima, Vrbanji i Gunji. U prvom su od tih sela starosjedioci oko 1900. cinili jednu polovinu, a u Vrbanji i trecinu cijeloga stanovnistva, Lickih je i goranskih

'porodica uselilo u tom razdoblju i u pohosutska sela, narocito u Otok, Pri-

ovlaku, Novo selo, Nimce, Podgrade i Apsevce, ·

Prvi su hrvatski naseljenici iz Dalmacije doUi u skupu na ovo zemljiste 1811. 'iz okoline Vrgorca pod vodstvom popa Cubelica, koji ih je vodio preko 'Gracaca i Pounja i doveo do Dakova.167 Tu ih je tridesetak porodica preuzda 'brodska regimenta i najvel:i ih je dio naselila u Nimcima, a po nekoliko i u Podgradu i Komletincima. Oni su donijeli ikavski gOVOf, ali novu :.kcentuaciju, po kojoj se prvi narastaj razlikovao od starosjedilaca. Nji-

+

~..... 187 Starine '35, 104 .

. DJELA

'._s." ....

. . .:: .'

" . .-

, .

..>/r . " . .

" ..... I "

. , .

. . . "

.. '.' " ..

. . . -~ .. ' =-: ..

.. .

. .

. '.

..

. "

..

, .'

/

.,

. . ..

:. :,;.:,

.. ": .

: .. .

,

. ,

-

',;" -, : ..

._ .. ' .. . .. :

...

'. .. ..

. :J

I

. , -

.. , .

. ..... .

njih javila se tada na hrvatskoj. strani . i nova struja, koja je iz krajeva sa desne .strane Neretve, od Mostara, Sirokoga Brijega i Ljubuskoga dovodila naseljenike, Ta je struja isla putem prvih triju i s njima je uporedo ulazila u sela. Najvise se njenih doseljenika osjetilo u posavskim selima, osobito u Drenovcima, Soljanima i Vrbanji, u Nimcima, Otoku i Tovarniku. Slunjskocetinski naseljenici nastavili su svoje nastanjivanje u Lovasu, gdje su u to vrijeme vee hili dosegli broj starosjedilaca, te su u hrvatskom naselju toga sela imali gotovo polovinu stanovnistva. Dalmatinci su produfili naseljavanje u Otoku, Nimcima i Privlaci, u vecern broju ulazili su i u posavska sela, pogotovu u Drenovce i Vrbanju. Najjaci su doseljenici i u tom razdoblju bili Licani i Gorani, koji. su sa manje Hi vile porodica ulH gotovo u svako selo, gdje je to bilo moguce,

Poslije ovoga drugoga svjetskoga rata, nakon odlaska Nijemaca, iza kojih je ostalo mnogo puste zemlje, nastala su u dunavskosavskom medurijecju opet y~lika naselj~vanja, koja .su donijela razmjerno velike promjene u naselju,

U Srijemu 'se nalazio do toga vremena poveci hraj Nijernaca, te se na njihova mjesta moglo doseliti mnogo novih: naseljenika. Prema osnovi na to Je 'srijemsko podrucje. doveden na njemacke zemlje uglavnom narod iz pasivnijih nasih jugozapadnih krajeva. To su mahom l:isti jekavci, koji su ~!ni u staro ekavsko naselje, dakako ne pojedinacki, kao ~to su to ~inili jekavci u 18. i 19. st., nego u vecim skupovima, na gdjekojim mjestima i od nekoliko tisuca Ijudi. Bit ce zanimivo proucavati, kako ce se odnositi ta dva govora medu sobom i kakav ce hiti posljedak toga govornoga mijesanja, Isto je takvo stanje i u B ack oj , .gdje je broj doseljenih jekavaca jo~ veci nego u Srijemu. U. zapadnom dijelu medurijecja Nijernaca nije bilo toliko 'mnogo, koliko u istocnom, ali je i taj manji broj bio znatan, te je i na to podrucjedoselilo na njihove zemlje 'razmjerno mnogo naroda. Po strujama 'se ti doseljenici dijele na srpske jekavce iz Banije, sa Korduna i it Like ina· hrvatske naseljenike iz Dalmacije, Zagorja, Medumurja, iz Like, Gorskoga kotara i od ·Slunja. Srbi jekavci naseljeni su u §idskom, nekadasnjem ilockoID i u vukovarskom .kotaru, zatim u selu Drenovcima u Posavini i u Novim Banovcima u vinkovackom kotaru. ·Hrvatski su naseljenici smjesteni 1)0 nekim selima u vukovarskom i u vecini sela vinkovackoga kotara, Oveca skupina 2umbercana jekavaca usla je u Ilok. U govornom su pogledu ta naseljavanja vafna, jer su se po .selima toga zemljista stali mijesati novi jekavci sa starim ekavcima i ikavcima, a zatim .kajkavci sa Itokavcima.

f.' Najvece su skupine jekavaca u starom srpskom ekavskom naselju nastale 11, Erdeviku istocno od Sida i u Novim Banovcima. Jedno 300 jekavskih porodica smjesteno je dalje po zapadnijim selima toga kraja, u Berku, Svinjarevcima, Oroliku, Starim Jankovcima, Lovasu, Sotinu i Vukovaru. Nema sumnje, da ~e .. u tom skupu sela nastati U ovo dogledno vrijemc dvojaki

·g9VOfP..i utjecaj.. najprije novih jekavaca na stare ekavce, i u isto doba jednih .i .drugih na ikavsko naselje. Djelovanje jekavaca osobito ce se osjetiti u Berku i u Svinjarevcima, gdje dosad stari ikavci nisu stajali pod neposrednim ~tjecajern nove akcentuacije i drugoga izgovora glasa jata.

"

"<.

. .

. .

. . .

. ....

99

. . ...

. .

... ". .

. ..'

..

. . "

. .

- . .

.. " . . .. ', -: .. :

.. . '.

I "OF'

i najbolji kolonisti, a ima ih svagdje, gdje ima prilike sa naseljavanje. U vel:em su skupu ulH u Vinkoval:ko Novo selo zajedno s rnnogobrojnim Dalmatincima, u Vinkovce, Vukovar, Otok, Nimce i u posavska scla,

Kajkavci su prvi put u vecem broju stali doseljavati na to zernljiste istom U ovoj velikoj seobi, Oni su podrijetlom iz razlicitih krajeva Zagorja, Prigorja, nesto Medumurja i drugih kajkavskih strana. Po nekoliko poroc1ica uselilo ih je gotovo u svako selo zapadnoga medurijecja, a u vecim skupovima osobito u Jarminu, u eerie, Nustar, Vinkovacko Novo selo i u llal:u. Njihov je broj u razrnjeru prema drugim hrvatskim doseljenicima ipak malen na sarnom ovom podrucju, ali .ih ima vi~e odmah u prvim bliflm selima

dravskosavskog medurijec]a, u Pobosucu i u Dakovstini.

Pred starincima ikavcima na ovom zemljistu dunavskosavskoga medu .. rijecja od crte Tompojevci, Ilaca, Podgrade, Aplevci, Lipovac, Soljani, Rafi ... novci na zapad stoje sada ovi govorni utjecaji: opceno ekavsko strujanje s istoka s novorn akcentuacijom i s novo§tokavskirn snacajkama, koje djeluje yec najmanje dva narastaja: novi jekavski govor, koji je inace po akcentu i novostokavskim likovima gotovo jednak srpskom ekavskom govoru; ikavski govor dalmatinskih, lickih i slunjsko-cetinskih Hrvata, koji nosi i novi akcenat i novostokavske znacajke (kod Slunjana ima osim toga i jekavstine): kajkavski govor, sasvim nov na ovorn tlu, ali ogranicen sarno na nekoliko sela, Ta j ce posljednji poceti ubrzo uzmicati, dakako ipak postepeno, ispred §tokavsk()ga. Sva tri ostala djelovat ce na starince ikavce mnogo snainije, nego ~to su. to mogli ~initi dosada ekavci i licki i dalmatinski ikavci. Taj ce se utjecaj osjetiti osobito u napustanju starih govornih znacajaka, na pro grupa jt, jd,

Be (dojt, dojdem, puscati), i staroga akcenta .

..

..

, " "

- "

.1("

..

+

..

..

..

.,.

101

, '

.. .. ..... ..: - . ..- .

. .. . .

, ~.. .. . .[

.. .

. .

.. ,...

. .

,:.. . . .

, .

. ~

, . .

. ....... .. . .....

. _.. .. .

. . ..

. .. . ...

. .... : ..

.. .. . . ...

.. ). . .

... .

. .

. ... .... .... ...... . ... ~.::. ..

._ :...... .

•• 'C-- • .: ••

.. :-:: . . .... .. ~'

- ...

. . . .-

.. .

.. .

. .

. . ..

, .

. '

:. .. . . . . . ..

.. .. . . . . . :-r"

... .. _ ..

III

.... . .

.. .. ... .

. . ' :, . . . - .. :.... :.... ..

.. .. .: .... ..

.. .... .

. . .

s

• •• e

.. . .

. . .

. . . .

.

. .

. . ..

• :.... • ," ·r.;. .".: ..... : • ••••• • ..

.. . ...

. .... - . . .. .

. .' .) ..

. . .

. . .

. ,.

. ..

.. ... . . . ~ . .

. ..

. . .. ~. ...: .. : .

. . "'!J.:: . -, ..

. ... ...:..

. .... ..

. ...

..

.. ....

.. . .

.' -e c ' ••

. .

. . .

..

.. .

. . ,

. ..

.. .

. .. . ..

.... : .. < ... :-:--

. .

~ . ~ .::

.'

~ .

~ .. ... .. . ...

... 1.!1 • -s-

· . . : :... . _. ...

• •• ... ., • -i: .....

.. . .. .

.".-". ... . . ..

.. .

. .......

. . ....

. ...

I· ";" ••

. '

. ... . :. . _... .

,"." ...

. .~

,

... .... .

. '

· ....

.. ... .. ..

. '.' ." .. ' . .. .

:A~;;:;·:,~:~;.:'·::.:.:.··.: ::'~:. ::./': :u,. '.' 'p 0 D Rue J E o K 0 - DON J EGA BID A .

;~1:T';:',~···:,.::.···, ''_: .. ,'.;': .. ;;; .. '.:~:."':',>,:~:",,: . 'J ZAP A D N 0 G A K R A K ABO S U T 0 V A

. ~.< :':. .. ,."> . :.,. :.:: .... :. .. ... . '» .... : .. \ .. '. ., ..

.. .

.r« .' • ... •

. .... . :-

. . ..

. .". : '.

.... . ..

. . .. '.'

J

. ~

... .. .

. . ...

. : ...

,

, .

spcdstvo te su presla u 18. st. i tako su se odrlala sve do danas U dotursko J~ vrijeme tu lezalo i lezdesetak sitnih sela, koja su za turskoga vladanja Ili pod konac 17. st. nap~ltena. Ona su pripadala ponajvise podrucju Preeke, Cerne, Rofda, I vankova 1 Hrvata (Horvata) ~ineci kmetski dio stanovnistva

u tom kraju .

Nema sumnje, da je na tom tlu po koja kul:a hila i ikavska, ali su ti

p~ipad?ici savsko~inarske ~tr~je bili toliko slabi, da su se s vremenom izgubih u Ja~em ~aselJu ~retop~vst. se u eka~ce. Ipak u govoru tih starosjedilackih eka~aca ~m~ 1 dosta tka;skth ~lkova, a ti su u nj mogli prodrti ne~to iz jezika star1naCkl~ tkavac~ u tim selima, a nesto opet pod utjecajem jakoga, okol-

noga, susjednoga ikavskoga stanovnistva.r"

Panonska je struja u vecern broju unisla i inace na to zemljiste, Ekavskih

.likova u imenima sela ima i iz ostaloga dijela Medubosuca, a osobito sa p?~rucja O~oka i V:irgrada. Iz te se eka~ske toponomastike vidi, da su pripadmer te struje doprh sve do Save, a na istok sve do sredine bosutskoga medurijecja. Na tom su se tlu oni izmijesali dakako sa jakim ikavcima te IU se 'ili s vremenom izgubili u njima, ili su u zajednici s njima stvorili uzajamni

novi govor. 0 tome ce se reci vile kasnije u toku ovoga raspravljanja.

S desne strane donje Vuke najsjevernije je ekavsko selo od pocetka 18. st.

Ivankovo, koje je od pomenutoga potoka udaljeno desetak kilornetara. Za

turskoga se gospodstva blize Vinkovcima nalazilo i selo Leskovac, koje je oko 16.90. raseljeno. Ono je u vremenu prije Turaka od pocetka 15. st., zabilj~zavano u ikavskom i u ekavskom obliku,169 a u tom je drugorn zapisano 1 u popisu toga kraja iz 1702.170 Raseljenici iz toga sela U po~etku 18. st. dolaze i pod imenom Leskovcic i Liskovcie (u Vinkovcima i Nustru

medu ikavcima). Moze se, sudeci po svemu tome, zakljuciti, da je u tome selu hilo i ikavaca, ako se i ne mofe ustvrditi, da SU oni hili jedini stanovnici u njernu, Prema tome Leskovac bi bio krajnje ekavsko selo pod Bosutom u .sjeveroistocnom smjeru na pet, ~est kilometara prema Vinkovcima. Do njega su s desne strane Bosuta Iezali ekavski Rokovci, a nesto sjevernije od rrjih

,uz lijevi krak Bosutov postojala su sela Precka i Poprecje, zaljiljezena u tom .ekavskom liku u 15. i 16. st.1tt Ta dva mjesta priblizila su se Vinkovcima

'na cetiri do pet km. Dna su opet u tom pravcu najsjevernija ekavska naselja.

Tu su ekavci preSli na desnu stranu zapadnoga Bosutova kraka i na toj crti

,bila im je istocna granica. . , . .

- .

( . 'U ·onome ·uskome Medubosucu juzno ad Vinkovaca u istocnoj njegovoj

c:esti yee 'suo do Turaka i kasnije lesala. ikavska sela. Ona su oko 1710. rase,ljena, a njihove su raselice presle u susjedne Vinkovce, gdje su dale .naj:tvrde ikavce. Prema tome granica je izmedu ekavskoga i ikavskoga guscega ,naselja na tom tlu tekla od starine izmedu oba kraka Bosutova smjerom

prema jugu. Dna je dalje prolazila izmedu ekavskoga Paprazja i ikavske .Privlake i dosla je u pravac Gradiste-Otok. Vel:. je reeeno, da u Gradiltu

. ....

· .

,

, '

:-=: .

• <

. .

, . . ' ...

.... ~. .

. ~

..

. .

' ... , ."

. .

. .

..

.' . , .

· .

. ' ....

' .....

· ... -: .. :: ..

us 0 tim ikavizmima vidi Iv!it Danasnji posavski govor, Rad Jug. ak. 19~t 172. seo Csanki ibid, 329, 381.

170 Starine 30, 170.

S71 Csanki ibid. 344 .

. .

. - :.. .. ..

101

: .

.. - .

-

.. '.'

, .

. . .

,. .

.. I .' ,"

, .

.... : ..... ;:,: : " . · a poveci broj ekavaca, koji u tom selu

:.. .•.. . " . ~ tka 18. st. pa s~e do danas. estu od toga vremena postoji i ikavsko

...... '. o~ po eseban kraj. Ab u tom JI)Jems IJ·inu starinacko. Ono je, svakako, prije

" . floe po di d - e na tom ze · 1-" 1· ..

. '. r koje tvr 1, a J d·skoga podrucJa, te se u sase javanju pos IJe

... ;. nde Je,. . 1 u kojem selu gra I

.: .. '.... . 18. st. IlvJe 0 reselilo u to selo.. "

: ..... '.. turskoga por~za P dstvoDl raseljena 1 ~~la Precka, Po?re~Je, Poljana,

. ; .. <:'>. Pod t~~s~tm su g?SP~o'e ·e u dotursko.v~lJeme leialo u sJ~ve~nom Medu.-

. ...• Crkvancl I Jol po k~Je, J JU 18, st. UD1§b su na tom tIu jedino ~OkOVCl,

:.',.~<:.. . bosutu J'ulno ad VIO~ov~ca. id tak "ekavskih porodica. One su taj govor

.... ,' . d b m.alt tri ese · bro i ·

.. :." ... " .. " koji su u to 0 a 1 tomstvu a naturile su ga I mnogo rojnim

-..>'::: . odrlale sve do danas ~ ~vomde Pl~ · cima' koji su u to selo ulazili postepcno

...... '..... ... • IXk- t IUDJsklm ose jent, I • x: bro i d

: ... >.:.,:".... ponajvlJe In: im 1 S vee edesetak godina~ da. su ODI Ja\;1 r?Jem ° . staro:

. : .:0::.... od ~o~etka ~ 9: st. ~m:ni no:e ekavstinu kao svoj govor. N a to J desno J ~tranl

-. . ':".," sjedllaca, ali ipak k' uzno od Rokovaca. do konc.a 17 '. 8t: nalazilo se

":' .'.,'.' zapadnoga Bosutova kr.a at J oko u8ca Bideva jo§ nekoliko sitnih sela toga

>.... .. .... .. ., k ko selo PapralJe, a ~. S t sela oko 1690

>'.' .':. '.' I e avs . 1 kom podruqu. va su a ·

.:: .. , :. >.' govora, koja su prt.pada a cera~s. preselt-li iIi u Cemu iii u Gradiste. Od

... :., · ih su stanovnlCl

... : ..... : '. napuAtena,. a .nJ1 OVI k k kih sela postoje prema tome od 18. st. samo

• ~."' .. : ':'.:: . : starih dotursklh petnaest~ e a:5 1 ,

::' .. ::.;::'.:.. "1io, tri i to Rokovci, Cerna I GradlSte. . . .'. . .,' _.

<';' .. -. ',.'.' • C bila j adena izmedu Bosuta 1 U5ca Bida, .a nJoJ Je

•... :.~.:. :..... ..... Doturs~a. J~. er~a I ~ ~gr tovoj spadalo jo5 deset sitnih sela, od kojih

~.:'/".:'~':':: .. ' • na de~~oJ .... h]~~OKJ ~~~nl OSUt vcima Berave i Bosuta.172 Pored Bida lezali

.':.:' .. : '.: .... :::... . naJJulolJl b111 T4UJCl U sas a · I· k k" .

>:." .' :.: au dnii d C Siskovci i Prkovci. ObOJl s e avs im stanov-

~:~} .. :.u:::." .. '·. :lt~::O ;:~asun;: t: sel:r::lazila ispred dubokoga 5umskoga, po~rucja, koje

::.;.... ':', . Ie od Bida preko Berave protezalo do Save. U n j emu su, vee blizu te v~?e)

. .. . .. .. ki lodnim gredama nastala sela kostromanskoga grada Sv, DIJa-

Da VISO 1m P , .' · d II .

.AI bli .. 'III danasnj e Babine Grede. Bilo ih Je vanaest, a osrm samoga

nlll'la U IZlDl CUi p' · · · l'

Kostromana - Sv. Dijanesa sva su bi1~ ~a.lena. . Ita?Je Je, jesu 1 o~a

5padala pobicskom naselju. e~avske .str~Je, lh su bila lkav.ska. ~zmedu ~l~

. ' ,.':. ".:'_'. sela jedno je nosilo ime Drinje, Ito Je jasan dok~z, da· s~ nJego~1 stanovnl~l

: ":.:'.::'.:.':' .. pripadali i ikavskoj struji. Otuda se vidi, da. Je gran~~a gu§.cega nas~IJa

_ pobicskih ekavaca tu prema jugu tekla sumsklm zemlJIst~m l~med~. Bld~ i Berave. Takva se duboka 5uma isprije~ila pobicskim ekavc1ma I u nJlhovoJ

istoCnoj granici u Medubosucu.

Dalje U okuci, Ito je cini Bid i Bosut, nalazilo se prije. ,Turaka ~.est. ve~ib

•.. : ,.;: .. :., : lela, koja su pripadala posjedu Roldu. U 18. st. pre§h su lzmedu DJlh ]edlnO

: .•. :::~"';':\ .. :,,::':::::::'.~:':.'.:. Andrejalevci i Retkovci s ekavskim stanovniltvom u lezdesetak kuta.t13

·;';::···::L·:t?/ .. :·,;:;··;);';·" Sjeverozapadno i Ijeverno otuda lelala su dva sk~pa naselja, jedan ako ]\:;.~"" .. :",.:~: .. :,.::;;<.:':'''':: .. 4analnjih Vodinaca, a drugi ako Ivankova, u prvome sa sest, a u .~rugorne ;'j~~f);i·.:;:.:).:~::j~::,"t;:-< :'. II dvadesetak. sitnih podru~nih sela.174 U vodinal;koj grupi nalazth su ~e )l:~/;':~:::::·'·:~£'·L.:.~·~';: .. ·.·.". . i. Peskovci s eka~8kim izgovorom glasa jata. Ivankovacko je podrucje dopt-

• ~:;:"~:;:~~:::(/<.::«.",~:"'\':" ".0 Ive do Bosuta i granicilo je tamo sa spomenutim Leskovcem juzno od

,:,:,:r'~'>1: ~)/;.::.>~." .:~):·:\f: ;'. .. · . . .• . " ,

... <, ... ,< ,.,' .,<, ..... : :, .. ~. ... ... .t.,' ~_1. -k tbid tilL. . ~ , ..

;~<·;·:··.>/:··~'·:·;·.L;·::,:.'.>~,.,:·:·,.:·t'~.:>·~··./.'. ... \.AiIR 1 . III £V7... . .. .:.... . . . . '.: ... . .. .

··;?:::-:·i~-'.:· .~;~.~.».:,.~ .. : ~.;~. ' .. :~.,~ :.~:...... til Starin 30 167 : , .. ' ... < •• .".. .:. ..: .:.': ••• ••• •

RMt';·,·,;i:j,~:·:r;}?:~:~:·:x;~::,:·,: :: .• ,,' . !. ~ '. .' .;.~';> :': '.' :. ,:.. . .

i'.;'"'· "''.T,,· .... , .... " . ", . .' C.'nln, lbid. 271 '7~J7t·· .',. .. . '., .

. . ...

" ..

. .

, ... / .. " .::-W." .)~:-:./ <. , ...: ;:.- ~~.~"'. N.'''':-..:.--, :'" ~.$, ~~i,' , ... ,.'" S~,-:. . :,', ~~ f, ·1'" ,...::::.~,;t:',.: . \\~·.;:~,~~\~,r~ ,~' >! /, • ", .,).;j ,.~~!.-,/,~, '-".-:., '.,': ": .'.' ~., ., , .i:'·' .. y< : ~ , •••••• : •••••• "~. ...., -: ". '. • ••• •• •• .'.. •• ' ••• • ,<. : ••• •

• I.. • .. _. .... I ...... ,) .... ',. ',.. ••••• ._ ....... !.- ," (. '.- .~ '. .... ~ ... ': ... : ..... • ........ " .. ~ ..... _ .:.,' .. ',' .:.,_... ...~ ." .' .: .. ',. (".:. .:. • '.' ~. '. • • • '.;. • '"

, ...

. : . :

...

. ..

-:; . '.'.,

,

:.: ...

. ~

.. \

\ ..

'~\ .

. 1 ~

\.

.. , . ,

· ,

\

· .. ,::-

,

\

,

Vinkovaca i sa skupinom ekavskih sela sa desne strane Bosuta sa srediltem u Poljani. Na cijelorne se tome tlu oko Vodinaca i Ivankova nahodilo poslije Turaka sarno ekavsko stanovnistvo, iz cega se rnofe zakljuciti, da je ono tome govoru pripadalo i u dotursko vrijeme. Pod Turcima se ono odrlalo u razmjemo jakoj snazi, u prvorne skupu sa jedno tridesetak, u ivanko .. vackorn sa stotin j ak kuca, I'll

Zapadna se granica ja~e ekavske struje na tom semljistu mole potpuno utvrditi u vodinackom skupu. Nekoliko su kilometara udaljeni otuda lelali Mikanovci, u kojima je pod Turcima fivjelo ikavsko naselje, a ono se prema tome nalazilo tu jamacno i u dotursko vrijeme. Toj je struji pripadalo i selo Vrbica, kojemu je polofaj odmah do Mikanovaca, a 11 kojemu je ikavskojekavski govor .

. ~

....

· . , .

55, Dalje u sjeverozapadnom smjeru medu ekavskoga guicega stanovnistva teze je odrediti. Radi se 0 onome zemljistu, koje se prostire izmedu Ivankova, Leskovca i Vinkovaca sa juzne i potoka Vuke sa sjeverne strane, U turskom prodiranju i u prvo vrijeme njihove vladavine raseljen je yeti dio toga naselja, a na njegovo su mjesto dosl] novi naseljenici s drugim govorom . Starosjedilacko se stanovnistvo saeuvalo u tom kraju jedino u Draganovcima i Ervencima sjeverozapadno od Vinkovaca i u Gegetincima kraj Vuke izmedu Ostrova i· Gabosa. I ta tri sela napustena su oko 1700., te su raselice iz prva dva od njih presli u Vinkovce, a iz Gegetinaca u Tordince. Svi su oni bili ikavci, 8tO hi dokazivalo, da je naselje na tlu izmedu Bosuta, potoka Ervenice i Vuke pripadalo toj struji. To utvrduje i cinjeoica, sto su i Tordinci i Antin, oha na lijevoj strani Povucja, upravo nasuprot spomenutim selima, hili od starine ikavski,

Ostaje pitanje, jesu Ii ekavci 11 vrijeme prije Turaka od Ivankova dopirali dalje prema Yuki iIi do same te vode. Iako se ocuvalo sa toga zemljista iz 14.~ 15. i pocetka 16. st. dvadesetak rnjesnih irnena, nema medu njima takvih, u kojima dolazi izgovor glasa jata. Sarno dva izmedu njih mogu poslufiti, da se donekle osvijetli polofaj toga govora na ovorn tlu. U podrucju Markusice zabiljezeno je ime Ceretinci.t'" Ono je jamacno nastalo ad rijeci ~ret, koja tako glasi u ekavaca sa starorn glasovnom grupom - cr - prema novoj - cr -. U tom liku odrzali su "iu rijec kajkavci, osobito u gornjoj Podravini, ~apadno· od Virovitice, U ikavaca ona glasi crit iIi u srednjem rodu crito. U tom drugom liku ona je ime velikoga hatara u podrucju Otoka kraj Vinkovaca .. U rijeci Ceretinci ocuvali hi se, prema tome, u jednu ruku ekavski izgovor, a u drugu i stara glasovna grupa - cr -. To su ime U ovom slarom liku, ne razumijevajuci vise njegovo znacenje, preuzeli u 16. st. i novi naseljenici, te ono i sada oznacuje hatar u markusickom podrucju. Drugo je ime Serovci, koje obiljezava selo na zemljistu izmedu Gabosa, Gorice i Krilevaca, a' zapisano je 1437,177 Osnova toj rijeci mogla hi biti s~r- koja' se nalazi u sijer, sijerak, sjera, te bi i u njoj hio upravo ekavski izgovor .

" .

.-

· .

· .

r '{' - .' <, •

, " "\

._ .".

. ,

. .

~ - ., .. , '

..... - .. ._ .

· . . . ,

I.·.

" .

1·' ..

· .

,

· , .

...

· .

--. .

,

. . .

. ··1

.. .

. ~.

· ." ....

... . ..

. .,

-

. . . .

.. .

. .

..... .

.. .

... ".

.. '

. .. .

.... , ... ... .. 175 Starine 30, 166~

. .. .

<~ .... ,'., .. - :'.. 178 Csanki ibid. 370-371,

,. : ( ~'., : 111 Ibid. 353~

. : . - . .. . ... .

. .. .. ..

105

"

. . ..

r .

. .. ..

. ..

".o:r.:_:;_::.. :o!"!'P: ~ ~ ". • '. ~,,-,

... .-'1- _ .. --=::.;- - _ I ~I .... _ .. _..... -:.=-' r : ."

, - .

..

.. . .... ,

".

,.

!-

':." ." ," ..

- ••• I,

. ". . ..

. . '

• JI'.' •

. ...... ..

. , . .'.

. ~ .

" ....., ".. .

,.' '. • ',':'.1 • '.

•• • • .... N. '.': .. •

" .

.. " ... ~ .... : .

• • .. 1. .' _ •••

..... : .... .'. ., ., lO e bi bile dokaz, da je ekavski go-

. '. ..~ '.' . . _. ~ osloniti na te dVIJ e rklJ e 81' ODJ• e to vi ero j atno i bez tih dokaznih

....... . Ako se DlOl'e do Vu e. ve · P b'd

.....: . . kova dopirao sve . SVOID putu prema jugu, u Ole,

.... . . .. ·~or ad I.:~n ne tteba ~oIllisljatl, da ~:o usu ga i bili prije njih .naselili ikavci,

Imen~, J. zaustavili I na tom ~lu: · t vee bilo prelazno ikavskoekavsko ek~vcI nlsunJ'irna tu izll1ijes~h,. Jet Je d~tl· J' esu u ekavci i na tom tlu bili ODI su se S i Jedlno utvr 1 , • • • k ti .. d kill

l .. ~t Danas se ne roo e .' i·' ili su im bib po ja os 1 Je na I

zero Jl:t e~. k ono dalJc ]U nue. , ,

t ., i od tkavaca ao .

snar,ntJ bll- .. I 1 11 d t k 1

ir'l1lolda isla IJI. . d Povu~ju na aZI 0 se ese a se a,

I Dalje zapadno o~ Mark~ll~e h~la ~~a:ka iIi ikavska. Vee ~esto z~padni~~

k. dolaze u pitanJe, da It .5 . k J·a su pripadala tOJ drugoj struji,

, oja I k Mlkanovaca. 0 • li bila i ·

.•. ' d njih dolaze sea 0 0 v Mikanovci- Vrblca, a 1 su 1 a 1 pn-

_"". .,': ~va UZ Vuku leiala su dod~se ~ )ravc~ova Krizevaca, Radovanaca i Marti-

'. . odni nastavak onoga nasel)~ o. ;an. V~ke i u vrijeme prije Turaka i za

<,: • •••• r rot na 11JevoJ s ram , k · t t

..' , .. naca. Njima nasup '. . dV k naselje ojemu se po oms vo na

-, : tursko'ga vladanja, livJelo je ~a ;~~s °sela u d~snom Povu~ju, zabiljeiena

: '. .' ,tom tlu odrialo sve do dana~. e. uplffilJ·ana Cerovac, Miklusevci, Krtuljanci,

.. '.' .' . v' t hrvatska Imena. 0 , k k ·

/' ..... :. ..'. u 15, st., Dose CIS a, li tirna imenima nema nikakva zna a, po oJemu

: .. ::: .. ~.:" ,: ..... ". Komarevci, poznano~~1.178 ~.I ~e Istru'i ono pripadalo. Pitanje je 0 tom joi

.' :;:.,.:.. .', ,bi se moglo prosudlb, kojoi v Jtk tu~skoga gospodstva to starinacko naselje

,)< ". .. -tde zhog toga, sto se u . poce u . to doselili novi naseljenici s drugim

: ::.:.':. . raselilo. a Ito su na ~Jeg~,; ~Je~drzalo se jedino selo Cerovac sa sedam

govorom. D'o konca turs e ~ ~ avme ko 1690 takoder napustile svoje stare . starosjedilalkih porodica, ojek SkU 0 e vidi ~i J' ednoga indicija, po kojemu

d 17& S te strane nema, a 0 5, .' d

omove. d '1' to pitanje Ostaje za to rje~enJe sarno Je an put,

'bi se moglo 0 govon 1 ~~ lijeve 'strane Vuke na suprotnoj strani. Upravo

•.• t=>:', , .""...... i toks pomocu topon~,~a~r~:t::ih sela blizu okuke Vukine lesalo je selo zapi-

... . . .-;. ..:.' pre 0 puta pOl~kenBu 11 ~ 180 To J' e inace hrvatski toponomastikon, a znact sumu

. ' ." sano 1437. U 1 U eJel d ~.~. N~

. . .. : . .'.. h t b' ~ la kOJ'ega je bilo dosta u tom dravskosavskom me urlJequ. Je-

'. . :.. .. : ~~ asu l!~no~imi bjeljevina, i bijeljina, koji suo cest!. IDI edu1 . naksi~ In~esnim

. . ' :.: ,'. nazivima. To ime moze da znaci i bijelu zemlJu, .bl!e 0 to, ... OJega ~m~ u

.', '.. Povucju. Hrvati su na tom zemljiitu sv~kak~ zi;Jeh u. ra~IJlm sto~!.eCtma "izmiielani s Madiarima. U svakom slucaJu nJlh Je tu hIlo, lako U flJetkom

. ', .. Dlselju, prije madlarske seobe. Ime Belje jedan je samo dokaz, ~a se n~

tom dijelu Povucja nalazila i ekavska struja u hrva~skoI? stanoVDl~tV.u. ab 'treba imati na parneti, da su i hrvatski toponomasbkonl sa toga tla. vf.l~

.... / ':;". '<;\ . .... . . rijetki, ada je zaista areca, ako se izmedu njih nade i koji sa glasom Ja~OJIl ·'>"">:':';·"<'·".;::·i:::::. ,u sebi. Selo Belje leialo je u raVDom pravcu s ivankovackim podrucjem ~.::,':)f~'>r·:::.:.:.~:-:;.:;:":·,: .• ··.,· i , Vodincima, i erta, potegnuta kod Lanke, zapadno od· sela Laslova, p~ema ~' .. ,.·\·;.i:.~.< ,:> .. ::.... .jugu preko Vodinaca na Bid, bit ce zapadna granica jal:e ekav!)ke str~Je .~a

lemljiitu julno od Vuke. U sjevetnijem dijelu, blile toj vodi, ona Je biia +vile izmijdana 8 ikavcima, i mole se pretpostaviti, da je tamo bilo i l:isti~

l..:/C .. i':.:.,:'" ';~:'".' sitnih i vel:ih ikavskih sela. Na julnijoj strani, izmedu Bida i Bosuta, ekavcl

,~:~?~:~:~~;,'.';":: .• :"';'~: .. "::":>::?'.: :.' . 'IU bili jdi i tu In oni poekavili ono ikavacat Ito au tamo zatekli.

;~;1X;: j"f·t:J)~· ·::f:.J.~: '.:" .~.:.~>::. :\:,:' . . .. · .. ·

;;Ti:,<~:,::i:<':::':::":'<""::: '. <: .• ,. Cawl Ibid. 37Q; 218; Startne 30. 172. .' 180 Csankl illid. 294.

·;~;,:;,,:}::>.,(;·j,'i :'.:':.::::.\:' ...• :. :'. . '.' ·111 'Smi~iklaa ibid. 92 . .•. . .' '. . .

.. .

~ __ ~~ ........ '!. _,;,,/,,,, "":~",,if..{o_.!,,<'::.~',.:11~ '«~''!.' .... '.,.:i'''-:::!-!->'' :~:~' ~',.,:.~ :,,' "~:=-:';':;;:'" ",' ~::J"'~J ';\) ~~:', j/<~n" . =::'.' ','.:::J' "', '~,./ ,,,,~.,': : .'. : .</. '. . ~ . . ,'. ~ . '.' . . .

• p. '.:- .'. :- '-:~;' .:.:-: ;'r'~ ::..-:- j- ; • ...=...:::::::.I: ~ -.; : .. : :.: . ..:',.: '.~ :.:,',J .. ' '.. ..':'~: ~.:.:. ', .. : .. :,.,. :',,.. . .. ' .. ~ '. ..

-.

Na t~~e se ze~lj~stu' razvilo I vankovo u veliko trgovackoobrtnicko mjesto • a' 'za nj je predaja Jol' oko 1700. znala, da je pred tursku vlakt imalo jedno

tr~~ta k~C~.181. ~ko ,1330. zahiljez~no je .. n~ tome tlu 11 katolickih iupa, od njih cebn u juznoj, a sedam U sjevermjoj lesti. Aka se na jednu zupu oko

1500. u~acun~ poprecno stotinu kuca, onda ih je svega bilo jedno 1100.

S!~nOvnlstva Je, prema tome, na tome zernljistu pred turski dolazak moglo .bltt d~ 6000. Od toga je .veci~a hila ekavska iIi u to vrijeme vel: poekavljena.

Ekavci su, dakako, u zajednickom govornom mijesanju s ikavcima U odnosu

prema glasu jatu ~rimili ~~k~der dosta ikavskih likova, koje su prenijeli u tursko gospodstvo 1 odrsali ih sve do danas, ra~irivli njihov broj kroz to

nekoliko stoljeca jos vile.

.. ' ..

.. . .. .

. . ... . - '

..... .

' ..

.... . .....

:=- .'.

...... .

. .

I

..

' .....

. ' .

• <

. . ....

'. '.

. . .....

56. Turd su ovaj kraj osvojili u svojem pohodu u ljeto 1536. Njima se nisu suprotstavile nikakve jace snage, nego su se tvrdave poispredavale, a zemlja je presla u novo gospodstvo bez borbe: Turd su onda u Ivankovu osnovali srediste novoga kotara, koji je obuhvatio say opisani kraj, a uz to i kostromansku (babogredsku) Posavinu, vinkovacko podrucje, Nustar i Cerie . Gusce je ekavsko naselje u njemu hilo cijelo okupljeno i ono mu je Hni19 barern polovinu stanovnistva. U novom je polozaju Ivankovo postalo musli'mansko tvrdavno naselje s krajisnickim odjelom vojske s pasom na celu. Opis iz 1702. navodi, da je aka 1687, u njem livio Mehmed-pasa sa mnogim krajisnicima i drugim Turcima.182 Sudeci po velikom opsegu podrucja i plodnosti zeml j e, U n jernu j e moglo hiti harem pet, sest stotina kuca. Medu njih je u skrajnim mahalama spadalo i sedamdesetak starosjedilackih krscaQ.skih domova, koji su u cijelom stanovnistvu cinili sedminu iii osminu. Ivankovacka je katolicka zupa zapisana vel:. 1581.,183 a poslije toga jo§ nekoliko puta kroz 17. st.t84 Njoj je pripadalo do 1500 katolika u 250-300 kuca . U ivankovackom je kotaru za turskoga vladanja postojala zupa i u Cerni . U njoj je 1623. vizitator Petar Masarechi nasao sedam sela i oko 1600 pripadnika; ta su sela hila: saina Cerna, zatim Poprazje, Gradi§te, Siskovct Prkovci, Retkovci i Roid.1sS U podrucju Ivankova i Cerne moglo je oko 1680 . zivjeti 3100-3iOO starosjedilaca katolika. Oni su u to vrijeme hili malone svi ekavci, sacinjavajuci potomstvo onih starinaca, koji su tu zivjeli prijc Turaka. To je naselje upravo polovina onoga, sto se na tome zemljistu izmedu Bida i Vuke nalazilo oko 1500. Starosjedilacko je stanovniStvo katolicke vjere pretrpjelo na tom tIu u pocetku turskoga gospodstva manjak otprilike od 3000 stanovnika. Prilike, koje su vladale u Pobidu i desnom Povucju u nase1ju za turskoga gospodstva, dat fe jas~u sliku, gdje su starind na tome tlu u

16. st. riestali. U spomenutom opisu ivankovackoga turskoga kotara, napisanom 1702., prikazano je stanje posljednjih godina turskoga vladanja. Iz njega se vidi, da su se starosjedioci odrzali uopce u Pobidu, uz Bosut s jedne i s druge sh'ane. i oko Ivankova. Dalje prema Vuci popis ih nalazi sarno u

Gegetincima. kraj Gabosa nasuprot Tordincima, u spomenutom vee Cerovcu

..

"

. .... ..

· ..

' .... '~"

':'" , .

- .

r. • .. ~'.. • •

.... .

. . ..... ...

< > , ": •••

. - .. .

:. ..... .

. . ..

. ' ....

..... . ....

.. ' .. . '.

.. " .... .

· .

. : ....... :. :

........

. .

• •• .:. : I~. - • '.. •

. . . ..

.. '

.. _. . .

. .

I .. .. I

. .

. . .

. . ,

_. .

· ';'-:. -:

, . . .

.. ........ . .

. .

~.

.. ': ..... .

, ..

· .. _

• : .:.' '1

.....

.. , . .

" .

. .

. '

.' . ..

. . ......

. . ' .. ' .

... . . . .

' ... '.'

· .. ' .

.' '. '=-..- • I •

'. . ...

.. .. . ....

, ..

t81 Starine 30, 166~ ·181 Ibid.

I'. Fermendiin ibid~ 318~

18' Ibid. s. v~ Ivankoyo'l 185 Starine 39, 37,.

. ~

."

107

l'

.. : .

h .

, . ". ".

. . .... ..

... ~~.--=~.- ·_.- ..... r""l!l .... :-· .1 •• r+:

.... _.... ... "<. . ~ _.~.. ._.";.: "1'.) I·· ••. ~ .. .... . .

.-:

-: , ..

, ..

. .... . .....

,

•• ; "I ••• •

. ..

. ....

f.

.'

· .:. .... ... ... ..

... .. . . ....

. .... .

.. ... .. . ..

. " ....

~

.. ..

,. ,

.. ..

.... ...

..

. ..

. . .. ..

.... .

. .

., .

.. .

· .

. ... . .. -:

... . .

· .

· ..

.. ... ..

... ... .

..

. .

. .. .

.. . .

: . . .. .

· . ,

· .. ... .

. .

•• • •••• ~: : v , •

· .. ... .

. ..

. .

.. .. . .

· .. . .

. ... ..

. .. .

. .

. .

_. . .. .

'.

.... ..:-

: .

.. .

.. '1.:....... ..

. '. .. ~r·. ~

..

. . ..

.. . .

. . .._.

· :.... . .. ..

... -: ....

..... . .. ....

-. "*

. .. ......

· ~. .. .. ,

..

.. .

.. .

.. :

. .

.....

:'y;:: .

... . :

....

: .. : :

. - .

· - ..

.. ...

... .. .

. .. . .....

.. . _.

. .. -:. .

. . ...

. .. ..... . .

.... . .

.. .

...

,. '

...

. ,

doseljenika, a najvise iz sjeverne Dalmacije, iz Like i od Slunja, U selu oni line .v~c .cetvrtinu stanovnistva, ali prelaze postepeno na govor one grupe, u kOJoJ live.

Cerna je .b~la vece naselje i pod Turcima i prema tome se i u pocetku

18. st. u n]oJ naslo 380 stanovnika, medu kojima je bilo samo nekoliko doseljenih iz Bosne, Hrvatske i dalje okoline.v" U susjednim selima Si§kov~ cirna i Prkovcirna, koja su bila manja, sa dvadeset-trideset kuca, preslo jc u nove prilike gotovo cisto starinacko ekavsko stanovnistvo. Takvo je otprilike bilo stanje i u Retkovcima, u koje je unislo petnaestak novih porodica iz Paprasja i Rosda. U tome se mjestu 1729. naslo vee 480 stanovnika u pede .. setak kuca, te je to selo prema tome predstavljalo jedno od najjacih ekavskih naselja u Pobidu.18D U vrijeme krize oko 1880. poceli su ulaziti u ta sela hrvatski naseljenici iz zapadnijih krajeva i Backe. Siskovci i Prkovci prirnili su ih manje, Cerna vise, a Retkovd poveCi broj. U to su selo u§le dvije struje: jedna iz soka~kih podunavskih sela u Backoj, osohito iz Monostora, druga iz

Like. Naseljenici obiju tih struja imali su u pocetku 20. st. vee polovinu cijeloga stanovnistva u Retkovcima. Oni su ulazili u joi jako, cjelovito starinacko stanovnistvQ,· te j e tu nastala borba izmedu tri govora. Monostorci su donijeli ikavski izgovor, ali staru akcentuaciju, a Licani usto i novi akcenat, Obje nove grupe preuzele su vee mnogo ekavskih likova, a licki doseljenici i staroga akcenta, ali su Bacvani uspjeli dugo odrfati svoju ikavstinu, a imaju je donekle i danas u svojem govoru.

U velikom naseljavanju poslije 1918., a pogotovu poslije 1945., u Cernu .i Retkovce opet je doslo mnogo novih naseljenika, isprva ponajvise iz Like, ponesto iz Dalmacije i Hercegovine, a kasnije i iz Bosne i Zagorja, Pored toga nastavili su i Monostorci svoju seobu u Retkovce. Danas u (:erni u hrvatskom naselju starosjedioci drze jedva polovinu cijeloga stanovnistva, U govornom pogledu ani irnaju ipak najjaei utjecaj, pogotovu stoga, Ito su i stariji naseljenici primili vee mnogo ekavskih likova. U Retkovcima su dosljaci novim doseljavanjem jos vise porasli i danas drze tri petine sela. Govorno je stanje ipak isto onakvo, kakvo je u Cerni .

Na desnoj strani Bosuta, prema Rokovcima, selo Andrejasevci unislo je u

18. st. sa tridesetak eka vskih starinackih porodica i sa sedam, osam dosel j enih, uglavnom iz Bosne i Posavine. Od pocetka 19. st. poceli su u to mjesto seliti .Licani, od kojih je neke sluzbeno ukomunicirala krajiska uprava u bezdjetne familije. Poslije stotinu godina, u pocetku 20. st., njima je pripadala vee polovina cijeloga hrvatskoga naselja u tom selu, upravo kao u susjednirn

., ·Rokovcima s one strane Bosuta, Uza sve to ekavski se govor odrsao U oba ta sela u punoj snazi, jer su licki naseljenici postepeno primali i ekavstinu,

i stari akcenat, i folklorne znacajke starosjedilaca.

109

';".

I

• r

... . ...... . .

, ... ------~-........_--------------

......

--~__.~-.-: ,,:,"-~, '':>~''''''''''''''':

-

,_,..

· ,:::. .::~:::.

:- . 't: .. "v.:

t ..

... . . .

. .

.<

..

. if

,. .

.'.

.....

ejeloviti starinci sa jedno stotinu i sedamdeset porodica sa razvijenim svojim govornim i folklornim znacajkama,

U Iv~nkovu je .?o~is ~z 1702. nasao 102 kuce.,lOO a onaj iz 1729. svega SSO stanovnika. Od njih je jedno sedarndeset porodica bilo starosjedilackih ekavskih, a ostale su bile doselile iz Bosne i ponesto i iz zapadne Hrvatske i iz Backe. U daljnjih dvadesetak godina poraslo je ivankovaeko stanovnistvo na preko 150 domova i 80a stanovnika. Novi su doseljenici hili ili iz susjednih sela, koji su selili na dobre zemlje i na povoljan polofaj u Ivankovu, Hi iz drugih krajeva, ponajvise iz Bosne, osobito iz njene Posavine, i iz Hrvatske. Novo se naselje uredilo tako, da su starinci ekavci osnovali svoj posebni dio a Bosanci opet svoj, koji je nazvan »Bosnjacki kraj«, Poslije toga razmjer se poboljsao nesto u korist ikavskoga naselja, jer je u tom naseljavanju dosao u selo poveci broj ikavaca. U to su vrijeme ekavcima pripadale u selu dvije trecine, a ikavcima trecina stanovnistva,

.' - Od pocetka 19. st. pocelo je u Ivankovo u jacem broju useljavati novo hrvatsko naselje, uglavnom iz Like i ad Slunja, I sama je krajina ukomunicirala izmedu 1810. i 1820. dvadesetak Iickih porodica u stare bezdjetne kuee iIi u familije sa malo djece, samo su takvi useljenici u pravilu gubili svoje prezime. Uz Hrvate je u Ivankovo unislo i oko stotinu njernackih porodica, koje su se u njemu dobro razvijale. U pocetku 20. st. u tom je mjestu bilo oko 120 starih rodova u jedno 400 kuca, a doseljenih hrvatskih §ezdesetak sa jedno stotinu dornova. Nijemci su imali do blizu 120 kuca sa 600 celjadi. Hrvatski su doseljenici ulazili u staro naselje pojedinacki, te su primali postepeno govor grupe, u kojoj su se nastanili. Ipak je opceno strujanje u selu u 19. i 20. st. bilo ekavsko, te su i ti novi naseljenici prelazili malo po malo

na taj govor.

Poslije odlaska Nijemaca u Ivankovo su upravljene tri glavne hrvatske struje: iz Hercegovine, Dalmacije i Zagorja, a popunili su ih Licani i Slunjani. Tih je najnovijih naseljenika u to mjesto doslo jedno dvjesta porodica. S njima su unisli u stare naselje od cesti ikavci s novom akcentuacijom, a od cesti kajkavci, koji su blizi ekavcima. Obadvije te grupe cine danas trecinu cijeloga ivankovackoga stanovnistva, Prema njima stoji dobro razvijeno i otporno staro ekavsko naselje sa jedno tri stotine i bosansko ikavsko sa oko stotinu porodica, oboji sa starom akcentuacijom. a k njima se mole pribrojiti i veci dio starijih doseljenika, koji su vel:. presli na stari govor,

Srpsko je naselje u velikom ratovanju od 1687. do 1691. stradalo kao i starosjedilacko hrvatsko, te je za toga vremena napustilo svoje domove i rasteplo se po sumama, osobito po onima na lijevoj strani Vuke. U smirenijim prilikama, jedan se dio toga rastepenoga srpskoga stanovni§tva vratio na stara ognjista, ali se veta cest nastanila po drugim selima, najvise u lijevom Povucju, Medutim su 1699. i 1700. navedene i na ovo zemljilte srpske struje, koje su naseljavale vukovsko dunavskosavsko medurijecje i Povucje, One su dolazile uglavnom iz istocne Bosne, Maeve i Baranje. U tom su novom naseljavanju ponovno nastanjeni samo Ostrovo, Gabos, Jarmina i Markusica, a napusteni su i dalje ostali Martinci, Radovanovci, Tomasevci,

...

',' .

, .

..' ....

,

..

· .

. '

.... ..,.

· :. ·f'- .

· ... .

• < •

. .

. ~. . .

, .,

., .

· - ~ ", '.. .

" ..

· .. .'

'_ ... , :- .. ": :"I ••• , .

..

30, 166.

....... . .

. .

. ,

., ..

'. ..... .

. :. . . ~.." ..

~

.....

. .«

. ..

. .

',' .

.. '"

. .

, ..

. :..., ... " ...

' .

..

.......

,'.

IV

, "

, .

L

PODRUCJE IZMEtlU DONjE VUKE I DUNJE DRAVE

59. Zemljiste izmedu donje Vuke, Dunava i erte, potegnute ad Cepina na Jug na Vuku, naselili su osim panonske i savskodinarske struje pod konac 9. i u pocetku 10. st. i Madsari, koji su, kako je vee prikazano, zahvatili u isto vrijeme i sjeverni, podunavski dio susjednoga dunavskosavskoga medurijecja, Madfarsko se naselje na torn tlu rnoze pouzdano utvrditi u jednu ruku sacuvanom obilnom toponomastikom toga jezika, a u drugu ruku cinjenicom, da 8U na tom zemljistu ad vremena, otkad opstoje spomenici, kroz dotursko i tursko razdoblje neprekidno postojala brojna mjesta i sela s cistinl Hi s izmijesanim madzarskim stanovnistvom. Neka su se od tih naselja odrfala sve do danas, i u njima ziteljstvo predstavlja tip Madfara, koji je mnogo stoljeca stajao pod snaznim utjecajem okolnoga hrvatskoga i kasnije srpskoga naselja,

Prvo je pitanje, koji su polozaj na ovom zemljistu imale s jedne strane savskodinarska struja, 'a sa druge kasnije doseljeni Madfari, Toponomastika toga kraja iz vremena prije Turaka daje u tom pogledu ovu gradu: S lijeve straneVuke blife njena llsca sela imaju hrvatska iii madsarska imena. Dalje uz V uku vecina ih j e madfarska, a koliko su pohrvacena, ima j u madfarsku iIi nehrvatsku osnovu. Na tom su tlu, na pro Borsod, danas Brsadin, Egefalva, Seg, Leva, Kegfalu, Tord, Torda, Gyorkom, Autin, Gyudfalva, Grgelj, Baca, ~omod, Kingefalva, Kisfalud, sve imena koja pripadaju madfarskoj toponomastici. Vecina ih postoji i danas, Nesto sjevernije otuda, u liniji uporedo S Vukom, na plodnom i U ono vrijeme gusto nastanjenom tlu, nalazila su se ova madzarska imena: Liget, .Palagar, Baaijas, Barfalu, Iklod, Bold, Aras, k.elemen, Filgevar, Matus, Lajhan, Lajnok, Monjorod, Monjoros, Boza, FiI~ pu§, Cs[\(:;zar, Korog, Socs, Edesfalva, Tisztenfalva, Okos, Ujfalu, Verofeny, Varjas, Sent-Laslo, Kelud. U tom, su kraju hrvatska imena Petrovci, Bla~evci,. Ivanin, a vjerojatno je toga podrijetla i Pacetin, koji u to dotursko

vrijeme dolazi sarno u madzarskom liku Paeinta. Pored njih su zapisana jol . dva, tri hrvatska naziva sitnih sela. Najveci se dio tih madlarskih toponomastikona odrsao sve do danas. Cini se, prema tome. da su MadJari upravo

..

DJELA

~lt'

'. ~ , '

, <

" '

" ,~

"'

,

, '

" "

nije bile ni drugih naziva nego jedino madlarskih, a ako je i bilo hrvatskih, oni su bili vrlo r ijetki. Sarno u kraju od Borova do Bobote, oko Tordinaca .j:. oko Sv. Salvatora zastupana je hrvatska toponomastika ja~e.

Iz vrernena turskog gospodstva postoje pouzdani podaci i 0 narodnosti samoga stanovnlstva na tome zeml j istu. To su iii popisi kalvinskih lupa u tom kraju, a u njima se navodi tocno, kojemu narodu one pripadaju, iIi su to popisi stanovnistva poslijc turskoga odlaska, iz 1697. i 1699., u kojima se opet tocno oznacuje, kakve je narodnosti zateceno naselje, iIi ono, Ito je tu iivjelo za turskoga gospodstva.

Prema tima popisima Madfari su od starine na ovorn prostoru od donje Vuke do donje Drave drlali ova mjesta: u Povucju: Antin Veliki i Mali, Laslovo, Belje, Lanku, Nebojsu, Ujfalu, S8110s, Korod, Dalman, Dopsu, Kapornu (Koprivnu), Harasti, Mosonj: u Podunavlju: Dalj, Erdut; prema Dravi:

Keldes, Varatku, Sarvas, Orosi, Jakufalu, Besenc, Petres, Retfalu, Ilijasfalu, Sankovo, Capu (Cepin), Vorosed i Osijek.191i

Izmedu mjesta, koja su nosila madfarska imena, a hila su pod Turcima, nisu u to vrijeme imala madzarsko, nego hrvatsko stanovnistvo, jedino Tordinci i Almas. Nesta je hrvatskih porodica bila i u Malom Antinu. U Tordincima je hrvatsko naselje pod konac turskoga vladanja hilo razmjerno jako, u Almasu je naprotiv bilo sasvim slabo.1D8 U Osijeku su i u dotursko vrijeme Madfari u stanovnistvu imali veliku vecinu.197 Stoga je Evlija Celebija i zabiljefio, da poturi (starosjedioci, koji su presli na islam) u Osijeku govore madzarski.198

. Prema svima tima podacirna, sto ih daju toponomastika i popisi poslije turskoga raspa, mofe se zakljuciti avo: Madfari su u svom naseljavanju skraja 9. i u pocetku 10. st. nastanili gusto cijeli prostor izmedu donje Vuke i donje Drave, Oni su.. doduse, zatekli starije, hrvatsko naselje, ali je ono Hi hila rijetko, iIi su ga, ako je bilo gusce, potisnuli dalje na jug na lumovito zemljiste, u koje oni sarni nisu ulazili. Ta je druga pretpostavka vjerojatnija, a za nju govore i ove dvije okolnosti: Prva, da Hrvata gotovo i nije bilo u velikom dijelu toga prostora, druga, sto je na jugu toga podrucja postojala pobicska ekavska grupa. 8to Hrvata nije hilo u jacern hroju na tom tlu, premda ih je u vecem razmjeru hilo svuda U okolini, dade se lako objasniti upravo tim naglim rnadfarskim prodorom, ispred kojega su Hrvati u tome kraju izbjegli dalje na jug. Vee od Vuke dalje prema Bosutu, Bidu i Dakovu postojala su gusta hrvatska naselja, Tu madfarske toponomastike gotovo i nema, iIi je vrlo rijetka. Njoj su pripadala, na pr., irnena Gabos, Ujlak j jos po "koje, a ta su oznacivala sela u samom uskom desnom Povucju. To su, opceno govoreei, najdalje isturena madfarska naselja u tom kraju oko Vuke

I

na Jug.

" Gu~ce pobicsko ekavsko naselje nastalo je prema toj pretpostavci kao posljedak pritiska, ito su ga Madfari izvrfil], kad su u svom naseljavanju i

...... "

- .. ,I

, ,

18& Smiciklas ibid. 41-63, 89-93~ Bosendorfer, Crtice iz slavonske povijesti 330-331. 116 Smiciklas ibid, 51 ~

t91 Csanki ibid. 282~

lU8 Godisnjica 30, 260.

.p • ~ ..

, '

115

11. Ibid. kod tih imena.

...

...

-----.............._.- - - - ""~ ..

I _ _' ..........

- -- -- -----~-----~---------

. , .

., ." ;t'

. . .. ~.... '.

:.' . " , ~".' . ."

" I •

..

.... "

j.- . ".-

61. Drugo je pitanje, koji je clio toga podrueja izmedu donje Vuke i donje Drave u vecoj mjeri naselila savskodinarska. a koji panonska struja? Da se odgovori na to pitanje, mogu pornoci toponornastikoni, u kojima se nalasi glas jat, t. j. njegov refleks, i izgovor toga glasa u danasnjega stanovnistva, zei koje se moze dokazati, da je starinacko. Treba odmah reci, da je danas grada za oba ta momenta oskudna, ali da je ipak i u toj mjeri dragocjena.

U istocnom dijelu toga podrucja zabiljeiena su u poznatim spornenicima sarno dva hrvatska buena s jatom i s njegovirn refleksom u sebi. Jedno je od njih Liskovo, a druga Lesna, oba s istim korijenom. Prvo je od njih oznal:ivalo veliko selo, koje je le!alo na tlu izmedu danasnje Bobote i Trpinje. Ono je cesto zapisivano u 14. i 15. st. i uvijek sarno s ikavskim izgovorom. Srbi, koji su ga oko 1540. ponovno naselili, preuzeli su taj naziv, samo S\~ ga premetnuli u svoju jekavstinu, Selo je napusteno oko 1690., ali njegovo ime i sada oznacuje velik hatar na opisanom polofaju, Sudeci po tom ikavskom refleksu, koji je stalno zapisivan kroz preko dvjesta godina, hrvatsko je naselje u tom skupu sela sjeverozapadno od Vukovara prije Turaka bilo ikavsko. To se vidi i iz spornenutoga drugog momenta, iz govora starinaca, odrfanih na tom tlu. To su danasnji Hrvati u Tordincima i Antinu. Za njih se zna, da su u tom kraju starosjedioci. Tordincani su od vece ~esti kalvini i potomci su onih Hrvata na ovom zemljistu, koji su oko 1550. primili kalvinstvo kao i svi okolni Madzari. Starosjedilastvo Antinaca utvrdio je popis iz 1697.203 Oba ta sela govore ikavski i staru akcentuaciju, jedno i drugo po onome tipu, koji govore ikavci s druge strane Vuke, oko Vinkovaca i Vukovara. Ona leze nedaleko od spomenutoga Liskova.

Selo Lesna, kako je vee receno, zabiljefeno je u podrucju Erduta, a do njega su zapisana sela Tot i Hrvati. Sva tri su lefala nesto dalje na jugoistok od usca Drave. Prva dva od njih pokazuju -na naselje ekavske struje, a treee na pripadanje ikavcima. Ime Hrvati jasno upucuje na to, da su ikavci u guscem broju dopirali sve do dunavske okuke, gdje su se mijesali s ekavcima. Upravo to mijesanje jedne i druge struje na tome zemljistu i izazvalo je potrebu, da se ekavcima i ikavcima na njihovu isturenu polofaju medu ekavcima dadu imena n j ihove narodne grupe, da se time j ace oznace. Erdutski su ikavci, kako se vidi, bili sastavni dio ikavskoga naselja oko Liskova, cineCi njegovo produfenje dalje na sjever prema uscu Drave. Vasno hi hilo utvrditi, da li su se starosjedioci ekavci i ikavci odrfali na tome zemljistu i pod Turcima -i da Ii su preSli i u 18. st. i prenijeli svoj govor u danasnje vrijeme, Vee je receno, da su se u Aljmasu uistinu ocuvali pod Turcima starinci katolici, koje je popis od 1697. u tom mjestu zatekao u desetak kuca,

To su bili i jedini starosjedioci Hrvati uz Tordincane i Antince i nekoliko tiJcti u Dalju, koji su na ovom podrucju izmedu donje Vuke i donje Drave 'prefivjeli tursko gospodstvo. Ti su Aljmasani u popisu iz 1697. i poimence popisani, a postoje 0 njima i drugi popisi iz pocetka 18. st. Iz njih se vidi, da je od prvih petnaestak hrvatskih aljmaskih familija nekoliko bilo iz pobieskoga ekavskoga sela Retkovaca.w- odakle su u Aljmal doselili 1690.

, .

-,

..

,

. . '.

... ..

· ...

..... ..

· .. ..' .

,,' ..

. ' .

. ,

. .

r ,

. .. ,: ,',

.. )'.' ..

......

'.

...

.... '"

. ,

.. ' ." .

· ',': .

.... ', . ':' ..

, ,

· .

;. . '-=. . "

f~ .'

.. .' . .

.. .. .

.... '.'

I.. "

. .... .

" . . .

. .

-

. ..

..

.' ~

lOS Smi~iklas ibid. 45. 104 Ibid~ 51.

-,

,

, ..

• - ... I ... • ,.

117

s-

'.'

. . .

..

. .

. . ... '. ..

.. '

.,

. . .

:: c, .:, " .•. " .,. __ .~~~~~~~~~~~

. .. . ....

..... . .. :.

. .. .

...

.. . .. : - .

..

. .

~ .~.:

. .

..

, ,

. ..

.... .

. ..

. . ..

.: : .:,.,-: , .: .'~~: ' : :. .

.. .. . ..

•• .:+

.... .

. ,

. ' .

, .

-r»' •• ••

\:

koje su nastanile ad lesti i' AljmaA. I oni su donijeli ekavski govor U selo, u kojem .s~ Srbi gov~~~1i jekavs~i. U toku 18. st. hrvatski su naseljenici u Erdutu bili nesto slabiji od srpsklh,!OD a tck su u 19. st. ojacali novim dose-

Ij avanj em, dok su Srbi za toga vrernena prestali rasti. Naslanjajuci se na hrvatsko naselje u Aljmasu oni su uspjeli da odrze svoj ekavski govor, ali on. nij~ .vise tako cist ka~ aljmaski: Danas s~ u njemu vee dobro osjeea jak utjecaj jekavaca kako U izgovoru jata, tako 1 u akcentuaciji.

Kako se vidi za aljrnaski i erdutski ekavski govor, kakav postoji ad 18. st., ne mofe se pouzdano utvrditi, da je starosjedilacki na tom tlu, jer su ga mogU unijeti i dosel jenici iz drugih susjednih ekavskih krajeva. Prema tome ne zna se pouzdano ni to, koji su govor imali oni Hrvati u Aljmalu, koji su u njemu zivjeli pod Turcima. Za samu ekavstinu na tome tlu oko u§ca Drave postoje inaee dva dokaza, jedan po izgovoru jata (Lesna), drugi po mjesnom nazivu Hrvati, Prvome od njih daje vecu dokaznu moe okolnost, da je s tim refleksom zabiljezen dva puta u razmaku od deset godina. S druge opet strane toponomastikon Hrvati, koji je zabiljefavan u dotursko vrijeme ~ei~e po razlicnim nasim krajevima, uvijek oznacuje ikavsko hrvatsko naselje na isturenom polozaju u stanovnistvu ekavske struje. On se, kako se razabira, mofe uzeti kao dokaz, da se u danom slucaju radi 0 spomenuta dva naselja,

savskodinarskom i panonskom. .

U daljem zapadnijem dijelu Podravine maze kao dokaz, da je tu po .. stojao u starosjedilackom stanovnistvu jaci ekavski govor, poslufiti naziv Osek. Njega su Madsari preuzeli od starinaca i stvorili su prema pravilima svoga jezika ime Eszek. Do toga su lika oni mogli doci jedino preko hrvatske ekavske forme, koja je u 10. i 11. st. u tom kraju vel:. hila obienija nego ikavska. Madzarsko ime zapisano je (u liku Ezek) vee 1196.210

Podaci su 0 polosaju ikavske i ekavske struje na tom zemljiltu oskudni,

.kako se vidi, i slabi, ali je uza sve to vjerojatno, da su se one na ovom tlu izmedu donje Vuke i donje Drave vise rnijesale upravo oko u~ca te druge rijeke, ·gdje su se nastanili krajnji izdanci tih zapadnih ekavaca. Medutim je oko 900. iii nesto kasnije medu njih leglo razmjerno gusto madfarsko

.naselje, koje je gotovo prekinulo, iii je barem u jakoj mjeri oslabilo, svezu tih skrajnjih 'ekavaca sa njihovim sunarodnjacima dalje zapadno. Mad!ari su, dakako, pokidali svojim selima i mjestima svezu i ikavaca s njihovim -naselJem dalje u Povueju. Znacajno je, 'da se mose dokazati postojanje sela s hrvastkim imenima, u kojima kasnije live Madfari. To je ociti dokaz, da su u njima hrvatski starosjedioci potisnuti iii, mofda, postepeno pomadfareni.

.. . .

'. .

, ,

...

i .

· \.. .

." ~

{' .. .

... :' . .

· .. · .

. ..

.... .. .

,

· .... .

. . ...

.. ...

,

. . .

....

,

· .

, .

.. :. .

. .

.. . .

. . . . .. .

., .

. .- . .

62. Za vremena - turskoga vladanja na ovom su podrucju nastale poveee

"promj~ne .u stanovnistvu, a prema tome i u govoru. Prije Turaka taj je kraj bio izvanredno dobro nastanjen sa tridesetak vecih mjesta i s velikim brojem manjih i sitnih sela. Turd su ga osvojili 1526. u polasenju na Mohac i cvrsto su ga zadrfali, Cijelo su to podrucje podvrgli pod kotar II Osijeku, ali su osnovali i vojvodstvo u Dalju s tvrdavom u Erdutu. U Osijeku i Dalju

. . .

. _. .

. .... . .

101 Bruesztle ibid, 384-386; Ruvarac ibid, 8~ 53, 66. 110 Csanki ibid, 282~

119

.. ... ..

.. . .

. .

. .

...

. .. ..

.. .

. ... .

....

. .

. . . _..

., .

_,

. . '

\

'. .

..

,

.. . .

.. , .. .

. .- .. .. . .

. ._ ... . ....

. . ..:. .

.... ..

-,

. . .

. . ..

.. . ......

.. ..

------~-------- ....

, ....

vsz '-:'

. : ··x. .

..

.. .

.-

,.

~ .~, .'.

't .... <-=::.

~ • .-»"-: ....

t' '.' .. ~/~-

I ......-:

.,.; . , .. : f~·::'~·~: ,

. . ....

.'

.i;

, .

. . .' .

. .,

. .' "

. , .

.~ : . ',... ..

. ..

. .,

, ..

.. .

. ".:' v,

...

.'

Kali~.2UJ ~e~to kasn~~~, 1626:: nasao je Atanasije Georgiceo, putujuci po MadzarskoJ 1 Slavoniji, u OSlJeku sarno deset katoli~kih kuca.217 Ni kalvina u tom mjestu nije bilo mnogo vise, jer tu nisu imali svoje lupe.ttS

- 63. T~fCi s~ ubrzo n.a to zemljiste do;eli srpsko naselje iz jUlnijih krajeva od gornje Drine, gornje Neretve, od Lima, Pive i Tare. Ono je na ovo tlo donijelo ~isti ~tokavski gOVOf, jekavski iZgOVOf i novu akcentuaciju. Doseljenje Srba pada nesto poslije 1537., poslije Kacijanerove vojne, kada su Turd dolli do uvjerenja, da im je vlast u tom kraju medurijecja osigurana .

Doseljeni su Srbi naselili tada na tom zemljistu ova mjesta: bliie 'VukQvaru Pacetin, Lovas, Liget, Borsod (Brsadin), eerie, Borovo, Kel:inu, Trpinju, Bobotu, Barfalu, Veru; dalje uz Dunav Dalj, Erdut, Aljrna§; pored Drave Marinovce, Trnovac, Sarvas, Kestince, Tisinu, Mocare, Cabalak; zatim juznije otuda Tehinje j Sv. Salvator, koji su nazvali Klisa. 0 tom srpskom naselju ostao je popis iz 1697., prije nego su sva ta mjesta nanovo nastanjena, Iz njega se razabira, da se na tome cijelome podrucju, racunajuci tu i Osijek, oko 1680., pred turske poraze, nalazilo 650-700 srpskih kuca. Kako se vidi, Srbi su naseljeni sarno u istocnijern i u podravskom dijelu podrucja, a u zapadni nisu ih ni uvodili. U jufriijoj cesti izmedu Vuke i Dunava srpskih je domova bilo jedno 400, a od toga po stotinu u Pacetinu i Borovu; od Dalja do Osijeka bilo ih je 250-300, a i tu vile uz Dunav i pored donje Drave. Prema njihovih 400 kuca u jugoistocnom dijelu stajalo je sarno stotinjak vecinom hrvatskih domova u Tordincima i Antinu, te su Srbi na tome tIu imali vecinu, U sjeveroistocnoj cesti oni su hili jaki, ali su tu muslimani uDalju hili toliko snaznl, koliko i oni, a na tom je tlu bilo i stotinjak kuca Madiara i nesto Hrvata. U zapadnom dijelu podrucja livjeli su cisti Madzari. Njih se tu nahodilo oko 300 domova, a od toga 200 u jufnijem, a ostalo u sjevernijem dijelu. Cepin, Dopsa i Rethfala hili su im najjaca naselja, a ostala: Kaporna, Szent-Laszlo, Korut (Korog), Bezenc, Harastin, Lanka, Dolman, Moson, Nebojsa, Ujfalu, Miklosfalu, Bellefalu, Petros, V8rosed i Laczahaza.tw Hrvata nemuslimana hilo je na tom zemljistu, kako je vel:. prikazano, oko stotinu porodica, u Tordincima oka 70, U Antinu 10, u Aljmasu, Dalju i Osijeku ostalo. Prema tirna srpskim, madfarskim i hrvatskim porodicama, kojih je oko 1680. mogio biti jedno 1200 u najholjem slu~aju, stajalo je u Osijeku, Nemetinu (malom muslimanskom nase1ju od deset kuca istocno od Osijeka) i Dalju muslimansko naselje od jedno 2200 kuca, UpT'aVO jos jednom snaznije od spomenutoga nemuslimanskoga. Ako se uz to uzmu U obzir i muslimani u Vukovaru, onda je taj razmjer bio jo§ yeti. Utjecaj muslimana mogao je prema tome na ovome podrucju biti razmjerno jak, no njega je slabila donekle okolnost, sto ih se najveca cest nalazila u Osijeku, na obodnom polofaju,

Znacajna je pojava, da su doseljeni Srbi na tome podrueju prenijeli staru toponomastiku i u njenim najsitnijim dijelovima cak i u danasnje na~e vrijeme, Oni su ocuvali imena ne sarno vecih mjesta i sela, nego su odriali u

v , <,:

• " I

- .

· ",

,

· .

: : ..

.... ..

; .. ' .: , .

. .

I ,. ..

I

.. ,

. " .". .

. .

.: . . . .

· -: .......

, ..

, . '

¢~. :,'-:-'- .:

~, r:

..... -- ..

....... . "

\:. . "

'.=-:, •• "''''

,.. oJ

. .

. .

•••• .r ,

· .':-' .. ' ..

:-. . .

;,,- .. : ..

'I-- ' ~

.... : .

. : .. " . . .

.......

, ,

. . ".

-:'1. ..'

· . "

. .

· .

,

.. .

." .... .'

.....

. .

· " .

· ..... : ..

: -: .. , .....

· .... :.~ . . .'

.... . ..

, ..

. .

.. .

, .

· , .

...

... . .

. ": .....

. .... .' .'

:. .: t., .

~.' ...... : :.. '. '., .

:' ..

-I--

..

· " . .

." .'

354, 355_

218 Starine 39; 38.

2tO Smiliklas ibid. 4()-44; 56, 60, 63; 87-93.

12t

.. . .

: ' ... '.' .

. . .

. :

.:

. ... . . ,i.

. -:. - .. '~.

. .

' .

I

. ~

. '. .. .

. . .

" " ..:-

_.

_ .

. .

" . .

. .. . . . .

..

. . . .

. .. ' "

. .

. . ....

. . .

I:. .. • •

. ., . ...:. .

. .' . . .. ..

'.' . . .

. .

'" :. ,. . . dl 41b hatara iuma i potoka i toponomastiku sitnih

.. '.' . .. II' a pOJe 101 ' ." T III bil

. .'.:'.' ,. mJ'esnim naJIVun .' u mogli razumJeh. 0 Je 1 a nomenklatura iz

.... . bli Irma kOJe nis · "1· III k .. N di

naselja u 0 leI. t k . ani preuzeli 1 nosi 1 Je ao SVOJU. avo rrn ovdje

... :. .. madlarskoga j~zlka, o~u tSU Barfalve, u kojem drugi dio falva u madzarskom

.: :'........ ..... samo primjer l;nena I?J:s a nomastikon primili i zadrzali u tom madzarskom

: , .... :.:: . ,.:. . sna6 5e10. Srhl su ta~20 op~o danas su ga promijenili jedino na lik Barvala.

.r.>>: .. obliku dugo vretnena, a. e da su doseljeni Srbi tu staru toponomastiku

ma tome, sumnJ ,. d· dil k .. II-

Nemat pr~ . d. tl a preuzeti samo 0 starosje 1 aca, S ojima SU se

li tim poje mos irn II 1· · 'ill t ): di to

mog I ~ hili ogobrojni starinCl mus imam U IS ocnom IJeIU U

. mijelah. ~o s~ I~: :~ sjevernom u Osijeku, zatim hrvatska i madzarska

,,: .... : .. :.......... .~~~jv:~ T;din~:!m~! Antinu. Erdutu, Aljmasu, Jakofalvi i Orosinu.

. ". .... ....

)lIIIk t vanju od 1687. do 1691. to je zernljiste dozivjelo u

64 U ve 1 om ra 0 • I' · x I

"1 t veee promjene. Ratna Je nevo ja na njemu zapoce a za-

." '. ,tanovnl !"u16So3Pe ier J·e velika turska vojska, spremljena za opsjedanje Beta,

~'," .... . ~" ~" pravod vee ., J tlo JIOS sporoenute godine, te je svo jim velikim brojem

.' . . dove ena na ovo , 1 I 1"

.. tesko pritiskivala sav kraj. Tada su .se v~. ~a;u ~ m~g:v se:, ~ lS{e pr~~o

rasipanje nastalo. kad S? turske ~oJske jeza e 1~101 a .zarOs ~. lk .avDonl.~e.

S njima je preselilo i CIJelO mushmansko stanovndlst:~ ~z sd1Jeda ~ alja,

al-' tome opcemu uzmaku izbjegao sa toga po rucja izme u onje Vuke

I ]e u II bili ~l .. t t k ". ·

· d I' Drave i velik dio Srba, koji su 1 1 c anovi ra ne urs e organizacije.en

1 onje B d oil! II "I· Z

Muslimani su se prebacili preko S.ave u ?snu~ g ~e. su se 1 •• n~stan~ I. na-

. ". lajno jet da Osijek i osjecku okolinu cuv~J~ U SVOJOJ pred.al.1 1 u PJ~srna~a eak muslimanski naseljenici po Hercegovini, otkuda se vidi, da om svoje podrijetlo vuku i odavde sa podrucja od donje Vuke i ad donje Drave.22~ Srbi su u jednom dijelu isto tako presli u Bosnu, a u drugom su proveb nevoljno vrijeme po skrovistima, a onda su se u smireniro prilikama vratili na ovo zemljiste, nastanivsi se opet u svojim starim iIi u drugim selima. Rasula au se i mnoga madfarska sela, a njihova se naselje spasavalo po lumama i drugim skrovistima, dok se nisu prilike smirile. Jedino se ono stetinjak hrvatskih porodica odrfalo na svomstarom mjestu nalazeci. se na "Sigurnijem polofaju,

Kada je onda nastalo smireno stanje, na tom ie podrucju naselje dobilo IJalvim novu sliku. Nestalo je snafno muslimansko stanovnistvo, koje je imalo oko 2200 domova, a ono srpsko od gotovo 700 kuca izgubilo je cetiri petine stanovnijtva i napustilo je yeti dio sela. Madzarsko se nije rasulo Ijudstvom, ali je ostavilo svoja sela i nastanilo se u vel:a i sigurnija. Sarno

';.'.: .,;.' ..... :f:c:.> .. : .. :.-:. Hrv~~i nisu dozivjeli veeih promjena, ali su oni hili malobrojni ionako.

Fij;i~:,'::;r-'<~;~T:::';::".~\<~,· Kad je izvr~en prvi popis .1698., Srbi su se nalIi jedino u Pacetinu, Boboti, ;i~~:~~~~~>·:.~·;';;:;>·:~t,:.{·:··:,': )orovu, Dalju, Erdutu, Aljma§u i u Osijeku u jedno 150 kuca, Sva su ostala

l~:~;:~'~:I;X':!:[(;;i:(n:T?>:;:.::· ,erpska ~la lefala .P?st~ i samo au neka od njih kasnije nanovo naseljena: g;~!"~:.i";.:',·':':}):~:~::·.':~C.>:::·.. Madzan ~u odrl~h JedlDo Laslovo, Korod, Kapornu, Besenc i Retfalvu. Onl &;;:;i;~\~r:;:·<{J:;~;:·.:i;::;~:;';·-,.~·:· :: u. ~voJ ~atDOJ nevolji napustili i velika mjesta Cepu i Dopsu (Cepin i

.1f\';·'.~./-~;,:~~·~/.;· .. ;:.:·'~'::·~",·:·'· >;: ~.' 4LJ .. m) &0.1& kalnlllJ'Re nl.llsu 1-1· •• 1- k • K u

(0·:~M;,D~t·iL~Y;::;L2>:i.,·. .... . '., . . VI e nl nastan]lVa 1, a u pocet u 18. st. 1 aporn.

i}~~~?~j?)-Y3/'·.· ?tr:.~;. ~./. ::.~'.: ~. )<~;~\ ... / :. :':,' :.'. '110' . -' ." . .

:A{~~:0S~-·)/:·· ;,~~.: ~,'~'i: ~::.::' "'~,.'>".' J<.:'.>':~'.:.-.:' .. :. ,' .. Ibid 58 .'. . ..... ..... : .

:;»;.ij;:,\·,·~<·,:··~{,:~:·::,:-~~:·;·:·~,·".'<~..;<:,:···· .... ~'... :.ux_:__~~···· . ':. ". III Ibl4'd 48-60 Ruvarac l"blilld 178

l:~J\~,i~l~~S/t:~~~;:j.·:·~~~~·::<~:ti»»~~}:~·'~'::"·;~<.~.' :,' . :'.' .'. "~:Dn~ ·ltare_ ·~··;~lm·'·1 il' '1' 0 · .. H : ~; K S -I ~ I 1. Mt eho

Z~¥Ki;~rt~~;;~:~~:t;:~:'i.~.'~:~+·~~;~'::.:~:·;·::·;~~:~ .. ::'~.L ~:,~ '.: .. ';.: . .:'.' '.: '. .' .'"< ~~: . ~ ' ... ' .~~~! . ,... ..... . . Inc· ~ ercegovlne 1 I 2; raUB mal ~aglt; ·

. '.

I.; ,~..... • r~ .. .{-. ,·i· ." "~. . .. .. :.. :- I..: ";..}.~;-J." :-.:-.. . ". "::'.;..' ........: ":-:," .. . J ' . :{ ~i:.:- • ~ .. ::. .. " '.. '" • • • '" '. • .. • • .. • .. • •

~.~I~""' :.~"I·""::; '('. ~'-.:" : .... :~ .. ~.:~; i ~ ":_" :'-. < .. : .... ;~-:= ~~~ ·~f: .. ~ .. ~~~/~~~~ .. l:·..=' .. ~· ... ~:' : ~~.:. :' ·-:: .. t· .. ~I.: :: ... ~ .::...: .. ~.~~ :"~.! :,.· .. :·:1 .:~": ~ .~ ~ .. ; .. ·e · .. : ~~:~.::~~ .. ~ ~ .: ~ .. '.:-: .. .': .. : '. ": .. : ..... '. -:':' ...... ; .:'. .: .. ' ":'.' ... '.' . > '. . . : . . .

"':,.,,;,,: \::--: ::- :':-.fN" -.: .- .'. :::- .:-' I"'~ '~''I:' ~ • .., ..: ..:r) ~ ": _.~ •• '1(, 1 'P: :J:.. . .. :- .. -.,; I' ·"oj·-;:.·I ~~: .. ~ '. "1 :-'(..:~'" - : ~ ." ~.:" • ". .. '1" .' "

~,::(~~~fl1i::::,·~~,;;!i';~;~~~~,:;!I(i~~~'lJff;it~·\l~;>i.;rH)~f:~;;:)hJ:t(~}'~~~~~~i;:~];~{~~;·!:;~i~~~:;);~:;: D:::::~J?~?,(:· :::: ... ~ :~:>:, ::>/ ::., .:::. : ,: ;': ~. ~; : :::- ..•.... " .. :. . . '.' .

. ! ,.~ .. ~); ... ; .'." .... ~ I."~\'!-'~J.t" !::l/: • ...;:\.,}) ",' , . " .':, ,,~ ';", : ""',x. . ",' ~ .. ,.-:. ... ,,,,, , .. ,.~ •. ' -:;,:. ~,. ~ ... ' , , , ~,,'. ,,;' '.' ~'," ','" .• '," ".~ . . " .' .

.' .

. .

..

". .

...... .._..... .. . .

• • • • '. 1 '. ••

.... . .

.. .. .

.. ~. . .... '. .

';,... . . .. .' .

. . '. ..... =-

· Poslije 1699. na:vracene . su . na to zemljiste tri srpske struje, koje IU mu ~ovele mnogo novih ~aseIJenlka. Jedna je hila bosanska, s kojom je dono t nesto Hercegovaca 1 Crnogoraca, druga macvansko-iumadinska a treca

b~~anjska s n~sto B::,:~vana .. Prva i treca od njih bile su najjaee u ~ julnijem dijelu, a U sjeverrnj nn sel.l~a prevladavala je baranjska. Ona je osobito por.asla za ~remena. R~kocl~eva ustanka, zbog kojega su Srbi Baranjci u vehk~~ ?roJu .osta~IJah sV~Je do~o~e. Sve ." te struje poznaju po topono ...

· mastickirn pre~lmenlm.a, koja o~aJu tme. kr~J~ svoga nosioca. Kod Baranjaca ta~va. su prezl~ena izvodena 1 po pojedinim selima, dok su kod drugih opcenita {Bosnjak, Bosanac, Hercegovac, Crnogorac, Macvanin, Sumadinac

. i 51.). Bosanci i Baranjci donijeli su na to tlo jekavski govor i novu akcentu-

aciju, sto su za~~kli. i . kod oni~ ~rba,. koji su tu ostali iz vremena turskoga .gospodstva. Srbijanci I Bacvani izgubili su u toj jekavskoj vecini postepeno

svo) ekav_ski .~ovor. On se od~zao J~dino u Osijek~, gdje se naselilo mnogo

Bacvana I Srijemaca, a nesto 1 Srbijanaca, a na taJ su govor u tome mjestu

presli i mnogi Srbi, koji svoje podrijetlo vuku iz jekavskih baranjskih juznijih porodica. Skupno doseljavanje Srba trajalo je otprilike do 1720., a poslije toga useljavali su se sarno pojedinci. U tom seljenju doslo je na to semljiste oko 1000 novih srpskih porodica, a izmedu njih do 600 iz Baranje. Srbi su u

tome razdoblju osnovali svoja nova naselja u jumijem dijelu u Brsadinu, u srednjem u Veri i Cericu (ali su ovo selo oko 1720. opet napustili], u podravskorn blife u5ca u Trnovcu, koji su nazvali Bijelo Brdo, i u Sarvasu, a nesto juznije otuda u Tenji i u Trpinji. Sve su to hila sela, u kojima su ani iivjeli i za turskoga vremena, ali su ih u ratnoj nevolji izmedu 1687. i 1691. hili napustili. Mnogo novih naseljenika ani su dali i starim srpskim selima, koja su tada nerazmjerno porasla, Pored toga Srbi su tih godina ili nesto kasnije naselili i Cepin, Koprivnu i Dopsin, tri sela, u kojima su Madzari zivjeli kroz cijelo dotursko i tursko vrijeme. Glavni su naseljenici u njima hili Bosnjaci i Baranjci.w' Svojim su naseljem u ta tri sela Srbi pomjerili svoju granicu na tome podrucju dalje na jugozapad, a s time se pomakao u tom smjeru i jekavski govor.6

Srpsko se naselje na tom zemljistu izmedu donje Vuke i donje Drave kroz 18~ st. izvanredno mnoiilo. Prema1150porodicaul732.anisu ih 1766. imali vee preko 1600, a 1791. vise od 2000.224 Osobito su porasli Dalj, Tenje, Borovo, Trpinja, Bijelo Brdo, Osijek, Cepin i Bobota, Cijelo se to naselje povecavalo osim prirodnim porastom, dakako, i neprestanim dose-

. -: ljavanjem, opet ponajvise iz Baranje, a u kasnijem razdoblju vee i iz Backe.

. . . .. Taj snazni porast zadrzalc je to naselje i kroz 19. st. i u pocetku 20. st.

, .' " :.. I dalje su rasla vee spomenuta mjesta, a i opet novim doselj avanj em. Medu-

'.: ":.:.,, tim su Srbi u 19. st. sasvirn nestali u Sarvasu, na mali su broj pali U Aljmasu, :< .. ; .... >. a slabo su se razvijali i u Erdutu.

. .' . . Madiari, koji su prije Turaka hili najbrojnije naselje na tom zemljiJtu, ":':: .. :.:, .. >;': .. a koji su i za turskoga vremena i po gradovima i po selima bili snazno~

.:~"':.<' a u zapadnijem dijelu i gotovo jedino stanovnistvo, u toj su ratnoj nevolji ." '<.'.:':':: i u raseljavanju poslije nje izguhili mnogo od svoje snage. Oni su se u

· 'f

: ~

· ~

· .~

" .

. '.'

..

'. .

, . .

:- .... - .

. .

. . .

228 Ruvarac ibid. 8~ 52, 67.

. D!4 Ibid.

...

121

'. ..... ... . .

. '. '" .' ~~ .

. . .'

. .

. '" .'. .

: ,

'. '

. .

'.

":". '- .. •• ':"1'

. .

.... ..'

su u pocetku 18. st. unisli sa petnaestak porodica iz ekavskoga podravskoga naselja.227 Poslije 1918. Hrvati su se novim doseljavanjern brzo povecali.

Na to je zemljlste izmedu donje Vuke i donje Drave doselilo u 18., a

pogotovu u 19. 8t. i mnogo Nijemaca, osobito na tlo blize Dravi i Dunavu.

Poslije 1945. na njihova su mjesta navracene nekolike struje: srpska iz Like, Korduna i Banije i hrvatska iz Zagorja, Prigorja, Dalrnacije i ponesto iz Like. }08 oko 1920. naseljeni su po tom podrucju dobrovoljci iz juinijih jekavskih krajeva. Najnoviji doseljenici, gotovo svugdje izmijesani, unisl] su u Ernestinovo, Jovanovac, Kravice~ Josipovac, Vi~njevac, PodravljeTvrdavicu, Sarvas, Vladislavce, te su se u tim selima nasli razlicni govori, jekavski, ikavski, oba s novorn akcentuacijom, i kajkavski. Nova doseljenja izvdena su uglavnom u srednjern i zapadnom dijelu podrucja, gdje su

Nijemci bili gusce nastanjeni. U prvorn od njih, kao i dalje istocno, osjecao se kao osnovni na tom tlu jekavski govor. koji je vel:. strujao po cijelom tom kraju. On je bio zahvatio i cepinski kraj i prodro je preko Dopsina i

Koprivne sve do Vuke. Njega nose i svi dobrovoljci naseljeni oko te vode na markusickom i sodolovackom zernljistu, Jedino se u Podravini ·izmedu Osijeka j Petrijevaca .nije jos jace rasirio. Tu su ga imali sarno dobrovoljci, koji su tu naseljeni u stotinjak kuca poslije 1920.

Prema toj jekavstini na zernljistu izmedu donje Vuke i donje Dravc stoji govor grada Osijeka, koji se odmah od pocetka 18. st. stao razvijati u veliko naselje. Vee je receno, da su tu Hrvati i Srbi kao osnovni govor stvorili ekavski, oni prvi zapadni podravski, a Srbi istocni, Medu ovima drugima naslo se vel:. u 18. st. mnogo jekavaca, koji su· u Osijek useljavali ili iz susjednih srpskih jekavskih sela ili iz srpskoga baranjskoga jekavskoga naselja. Ekavski su govor medu osjecke Srbe unijeli naseljenici iz Backe, Srijema i Srbije, koji su u taj grad selili takoder u vecern broju. Upravo od tih doseljenika stvarao se m~du osjeckim Srbima obrtnicki i trgovaeki dio, koji su onda postali nosioci javnoga iivota, te su svojom drustvenorn snagorn uspjeli naturiti jekavcima i svoj govor. Na njega su u 19. st. postepeno presli i svi jekavski doseljenici iz okolnih srpskih sela, a to se prelasenje vdi i dalje u 20. st., jer Srbi naseljani neprestano useljavaju u grad, a priliv jekavaca dolazi stalno i iz baranjskih srpskih sela. Zato u Osijeku medu Srhima postoji uvijek stanoviti sloj, koji govori i jekavski.

,

Hrvati 8U u Osijeku brzo i snasno rasli vee. u 18., a pogotovu u 19. st.

_. '. .

.> ... Ratarski je dio stanovnistva dolazio iz susjedstva, iz jedne i druge Podra-

"' . vine, od Nasica i od flakova. To su hili ili ekavci ili ikavci, ali su prvi hili u vecini. Gradanski se dio stvarao od naseljenika, koji su hili podrijetlom iz razlicnih nasih krajeva, a koji su opet uglavnom hili iii ekavci iIi ikavci. Stara je govorna podloga, koju su oni u osjeckom hrvatskom naselju zatjecali, hila ekavska. Nju su cinili osjecki hrvatski starosjedioci ekavci i oni prvi doseljenici, koji su, ako su bili ikavci, na taj govor presli u prvom iii drugom narastaju. Tako se dogadalo, da su medu osjeckim Hrvatima ekavci uvijek hili, u vecini, te su ikavski i jekavski naseljenici, koliko je ovih drugih bilo, uvijek prelazili u daljnim narastajima na ekavski govor. Tu je nastajao onaj

:(. -: -, " .. ' .: ,. :': .'~: .. " ~. ", : .. ,

. ... .

.....

" •••• I

' .. ": ..

. '. . '.. .. ... .

. . . ..

. . . . '. --:.: ... ~........... . .

• "<:. ••• • • ••••

~. M' .. I,' •

• • ' ' •• ." • • •••••• ,' .,' ",1'-"1::. ..:

. . .....

• ". I •••

• .' -c , • •

• y

. . .

. ..... . .

. ' .' ..

. ........

- .

. . .....

... .

.. .

. . .

. : ' ....

. . . ~ ..

. .

. ..

. . . . .

.. ... . .

. . .

<

..... :_. , , .,

,.

~" , '

:;.. ..

. .

..

..

~.. ..

. . .

, " ,

I" ,

, ... "

~.

" .... , '

~, ' ,',: '

...

, , "

,._': -

., .

,

I ,i ~"

',,' ,

" , ..

~'" :1 ,

• J.

r .. , "

, ..

. .

.. ,' ... ,; ~

l· .

. ' .

, . .

~' .. .

.. . . ,

.. " ,

.. -: ,"

. .. , - ,

1 ," ..

'..- . ,

, .

': ' ' , :

. . .

.. .

..

, .

..

.. .., ,

, ', ..

·08 Ibid. 38'3-384.

...

125

--,,, s-v» - •

I

... 11111 ..

-,

_,

, . k ... e vrlio i medu osjeckim Srbima. Razlika 'je, dakak

i.ti govorn1 proces, HOll t5'1 imali zapadni~ a Srbi istocni ekavski govor, koj] 01

Ito su rva · I .. i u ak su

bila u tome, . .;.1. • ec receno. u nekim g asovima I u a cenatsko j podloz"

l'"k va]1 kiiAO Je v k I' .. oil 1 ...

se raz 1 0 '.11 k d lili vel: 5 novom a centuacijom, a osjecki su Hrvat"

bi u OSlje ose U"" 1'" I

Sr 1 su . I iti u po~etku 19. st. tom im je pre azenJu posluzila

p?~eli na nJ: ::;e:tska podloga, koja je dala donekle druge nove likove njIhova st~ x kavska. S onom zapadnom ekavskom mnogo se vise podu,

a ona IstOt:Da e " d k k .... 11'.. 0 III ...

neg S b J'ekavaca, koji su ga, a a 0, unije 1 1 U sijek. U tome

dara akeenat r a kcentuaci '" d ... h k

I d I·e stoga u 19. st. a centuacija zapa m e avaca, ali se

gradu prey a a a J "1. ." x k k k ..

S b· bito u DonJ"em gradu, osjeca 1 istocnoe avs a, oliko na nJ~U

medu rbrma, OSO

nisu djelovali jekavci. · · · dl k .. ·

U .... It ieme osobito poslije 1945., Iza 0 as a mnogih Nijemaea u

novne vrlJ ' 1 . .x. III· .. • '

O .... k i d elio velik broj Hrvata s raz icmrn strujama, a najvise s dalrna,

sije je os ··k ki ·

. k 0 et je u hrvatsko naselje unesen 1 avs 1 govor, a ovaJ ga je put

tlDS om. P · ik

. donia snaian skup novih nasel~enl. a.. .

Na cijelom je tom podrucju izrnedu dODJe. Vuke, donje Dra:: i. crte

C · -Koprivna u pogledu akcenta ovakvo stanje: Staru akcentuaciju irnaju

. 1=as Hrvati u Tordincima i Antinu, U Al j masu i donekle u Erdutu, u svim tim selima, dakako, u mladim i najrnladim stepenima (u Erdutu). Na ostalom podrucju postoji nova akcentuacija, kako. je imaju srpski jekavci, esim u Osijcku, gdje je Hrvati govore prema staroj . zapadnoekavskoj podlozi.

Najnoviji su naseljenici donijeli svoj akcenat, koji je u jugozapadnih ikavaca nevi, a u kajkavaca vel: prema tipovima, sto su ih stvorili prema staroj

. akcenatskoj osnovi zapadnih ekavaca.

v

_

, ~

POD RUe J E 0 K 0 V ALP 0 V At M I H 0 L J CA' I MOSLAVINE

• ,~

65. Ova~o .se mece zemlji~te zapa~no od erte Cepin-Koprivna u dufini sve ?o ukljueivo .seia ~adavlce. Na jugu ono dopire do Vuke, a daljnju graDl~u u tom smJe~u clv~e sela Koska, Benicanci, Kucanci, Kapelna i potok Karasica, !o podrucje leZl. upravo nasuprot hrvatskome naselju s lijeve strane

Drave. Prije Tur~ka on? Je ob~~vat~lo P?sjede Kosku, Dubravu, dio Cepina, Kara5e~o, dva,. tri manja .pleml~ka .1~anJa, Valpovo, Osuvak i sjeverni dio Oraho~~ce, kOJe~~ su pripadali ~.llJevo, ~osl~vina i Cadavica, spadajuci kr~z ~lJelO to vrrjeme ~o~ SI~VO~lJU kao I susjedna Orahovica. U vrijeme selJ~nJa u. ~e~mom stol~ecu b.llo je to zemljiste puno suma, osobito prema

. ",.~UCI,. VUCICI ,I uz Karasicu. Dobre, plodne zemlje nalazilo se tu obilno, a po

visokim gredama uza spomenute potoke lezalo je stare kulturno tIo. Taj je ~omenat i namamio ikavske naseljenike, da se zaustave u tome kraju i nastane u njemu, kao sto su to vel; hili nacinili s lijeve strane Drave u sastavcima te rijeke i Dunava. Stoga je vjerojatno, da je yeti broj ikavaca, koji su starorn cestom uz Dunav sa desne strane prodirali prema jugu te su kod stare Murse i dalje zapadnije prelazili Dravu, zahvatio tu desnu Podravinu spram tih starih hrodova i prijelaza, kao sto je zauzeo i njoj suprotnu lijevu stranu. Treba imati na umu, da je preko toga mursanskoga broda i preko onih manjih njemu dalje na zapad presao velik broj ikavske struje, koja je onda naselila dunavskosavsko medurijecje, Podrinje, Pobosanje, Povucje, Pohide, Dilj i blizu Posavinu. Zar je moguce povjerovati, da je ona nastanila sastavke Dunava i Drave s lijeve strane tih voda, pa onda susjedno Povucje .• i Dilj i cijelo navedeno podrucje dalje na istok, zapad i jug, a da je ovo usko zemljijte s desne strane Drave jednostavno preskocila ne ulaaeei uopee u n jega, iako mu j e lefalo otvoreno, prvo na dohvatu? -

, ,Ekavci su na to zemljiste prodrli po cestama, koje su vodile od sjeverozapada, ponajvise dobrim prolazima preko Dombovara i Peeuha. Cini se, da su oni izvrfili ovamo sarno jednu seobu, jer da su bjesali ispred Madsara na ~~~nu stranu Drave, tefe hi se mogla objasniti ona gusca ekavska naselja na bJevoj strani te rijeke od Barca do Siklo§a.

..

+

'" '.

I

"' ~

..

'..,," "

_'

< •

i27

<:>>

, c

.. .. ....: -: ....... - .

..

..

-_

L .

., ."

.' .

N,

u kuei vikara P~tra Sabatinija .1650. Iz Somodvara bio je lupnik Bla! Luki~, iz Cak~na ~~rhn Kap~~lac, a ~z Tulbeta ~uka Franic.2S2 Po prezimenima se njihovim vldi, da su bili Hrvati. Na baranjskom su se podrucju u to vrijeme

hrvatske k~tolil:k~ zupe ~alazile u Pef~~u, Selesu, Lucu, Uipu, Sajki i Mohacu. Madzarsko je nasel~e na t?m zemlJI.ltu poslije 1550. bilo gotovo potpuno kalvinsko. Takvo su stanje nash vee Kallc 1613. i Masarechi 1623. U samom Pecuhu nalazilo se nekoliko hrvatskih katolickih kuca (Cristiani Sclauoni2SS) a U okolini bilo je joi gotovo trideset katolickih sela, od kojih je vecina hila

hrvat~ka. Oko ~6.13. Hrv~ti su u Pecuhu imal~ svoga zupnika don Stjepana Nikolica Radobilju, a osim toga su u tom mjestu duhovnici bili i dva, tri isusovca, medu njima i po koji Madzar.284 2upa je u Herceg-Selelu zabiljelena 1642., a u njoj su zhog velicine radila dva svecenika: don Luka i don Nikola Dubrovcanin, Po ovim lupnicima vidi se, da je i ona hila hrvatska.285 Luc je ad starine pa, sve do danas hrvatsko naselje. 1;upa je u tom selu 2abiljefena 1642., 1649. i 1651.281\ Pripadala je u to vrijcme srijemskoj biskupiji pod vikariju Petra Sabatinija u Nimcirna, a iz nje se opskrbljivao i beogradski biskup.287 D, Mohacu je stanovnistvo hilo muslimansko, madzarsko

-kalvinsko, srpsko pravoslavno i u jednom dijelu hrvatsko katolil:ko. Oko 1610. katolicima je zupnik bio Simun Matkovic,238 a i ta je zupa u 17. st. pripadala pod srijemsku vikariju u Nimcima.2S9 Neste juznije ad Mohaca nalazila se !upa u Isipu, Za nju je beogradski biskup Benlic javio, da se nije rasula ni za teskoga ratovanja 1664.240 U to je vrijerne u nju utekao i srijemski vikar Luka Natalis=" Najposlije tu se nesto zapadnije od Mohaca nalazila i ~upa u selu Sajki,- koju Benlic takoder spominje 1664.242 Na .njenu podrucju i danas Jive Hrvati starosjedioci u Vrsendi, Monjorodu i Kemendu.

Kako se vidi, i za turskoga gospodstva, kada j e na tom zernlj istu staro stanovnistvo hilo donekle prorijedeno, ipak se tu nalazilo 11 katolickih hrvatskih iupa, pet od toga u zapadnom, somocskom, a sest u istocnijern, baranjskorh dijelu. Po tome se broju moze pretpostaviti, da je na tom tlu za toga vremena postojalo preko tisucu hrvatskih kuca, koje su predstavljale starosjedilacko naselje, Na somocskoj strani ono se nahodilo nesto u Podravini oko Bobovca (Baboee) i Cokonje (Cakana) , zatim istocno od Barca u cijeloj Podravini oko Potonja, Totujfalu, Sent-Borbasa, Lukovice (Lakoce), Felse-Sent Martona, Stare, Bogdase, onda dalje istocno oko Luzoka, Cepelja, Gordise, Siklosa i Martinaca (Drava-Sent Martona). Sjeverno otuda na brdskom tlu hrvatsko se naselje nalazilo oko Mozgo, Tot-Kerestura, Ibafa, Horvat-HerreIenda, Tot-varosa i oko Sigetvara i otuda je u guscem ili u rjedem stanov-

'nistvu dopiralo sve do Pecuha, Od toga se mjesta ono nastavljalo po brdskom ·tIu na Dunav prema Mohacu. Tu su brvatska sela bila: Ata, Sake (Suka) • . Szalanta; Kokeny (Kukin), Nerneti (Nijemet), Pogan, Szoked (Sukid), Udvar,

Kozar, Semelj, Lotar, Birjan, Belvar, Olas, Saros, Kemed, Katolj, Maraza,

'.

, ,

...

I~ Fermendnn ibid. 468-469_ 288 Vrela i prinosi 1, 91.

134 Starine 39, 11, 41.

181 Fermendlin ibid. 438. 1M Ibid. 438, 468, 473. 137 Ibid. 473.

ISS Starine 17, 133~ L

139 Fermendiin ibid, 438. teo Ibid. 510~

Itt Ibid~ .,. Ibid,

J.. .. L :-

L r I •

...

DJELA

129

, ,

:- 1- •

I

,_ , ,

t .

. .,.

. ,

men rim , Salaneanin nascljenici u Vukovaru, Bogdanovcima, Vinkovdma, Adalevcima~·.· Gibarcu, Tovarniku, Ivankovu. Tim je raseljavanjem izgubilo hryatsko .i srpsko naselje na .tom tlu s one strane Drave mnogo ad -svoga .staroga broja- Neka su · se stara srpska martoloska sela tom prilikom gotovo sasvim rasula. Raseljavanje Hrvata i Srba sa toga tla trajalo je dakako i dalje u 18" 19. i ·20. st. u manjoj iii vecoj mjeri.

Dok se ova.ko hrvatsko i srpsko naselje na tom zemlji§tu raseljavalo, ovamo su za. toga vremena vrsene tr i velike seobe. Prvu su nacinili Nijemci, koji su odmah.oko 1700. u velikom broju doselili i u Baranju i Somodt te su zauzel! mnogo sela. U isto su vrijeme selili na to tlo i mnogobrojni Madlari iz sjevernih i sjeveroistocnih zupanija. .Treeu su seobu izvrsil! u vecern broju Slovaci, koji su dolazili zajedno sa Madsarima i s njima su zajedno useljavali u stara sela. Poslije dva, tri narastaja oni su se malone sasvim stopili s Madlarima, medu ko j ima danas i u Baran j i i u Somodu ima zbog toga i dosta 810-

vackih _ prezimena.

_ ..

I •

_ ,

',,,67..: Sudeei _po polofaju Hrvati su na tom zemljistu od Baboce, Sigeta, Pecuha j: Mohaca do sastavaka Dunava i D-rave mogli pripadati i savskodinarskoj i zapadnoj panonskoj struji. One su obje tim krajevima prosle u svom seljenju na jug, te su pojedini njihovi dijelovi mogli i zaostati na tome tlu ne nalazeei razloga da prelaze Dravu i da sele dalje. I zaista sve do danas odrfali su se na tome prostranome - podrucju medu tima Hrvatima i ekavci i ikavci, kaj .. kavci i stok,avci, ovi drugi sa cistim znacajkama savskodinarske struje, Kaj .. kavski se ekavci nalaze, kako je _.j ocekivati, vile prema zapadu, a ltokavski ikavci dalje na sjeveroistocnoj i istocnoj strani. Prvi ad njih zauzimaju Po .. dravinu od Baboce do blizu Siklosa te Iefe nasuprot virovitickorn, podravsko~latinskom i miholjackorn kotaru na desnoj slavonskoj strani. Oni ulaze i u brdsko podrueje Meceka prema Pecuhu, gdje se sastaju s ikavskim (jekav-

skim) §tokavcima. .

Govor tih ekavskih kajkavaca iz lijeve Podravine zabiljefen je u 17. st.

To su pisma svecenika i naroda iz !upe Vaskih Martinaca (Vaska-Szent Martona) i' Sv, Brlobasa (Szent - Borbasa) 0 crkvenim prilikama u tom kraju.248 'Ianjihse vidi, da su se u toni govoru nalazili cista ekavska zamjena staroga

. .. ...

· jata, gIas e kao refleks poluglasa, glas 0" kao zarnjena nosnoga q' 1 zamJ~nlca

kaj. Vee u to vrijeme u tim pismima .ima i po koja rijetka sto~avska ~amJenat i.' to . glas -a mjesto poluglasa, glas u mjesto nosnoga Q j ~to rnjesto kaj, Takvo . se govorno stanje nahodi na tom tIu i danas. Tu se govore i sada sve spomenute kajkavske znacajke, a opet s druge strane prodiru postepeno ali stalno i ltokavski elementi, negdje vise, negdje manje.

Na ostalom dijelu toga zemljista dalje .na istok o~ pe~uske ~kolin.e ~o Moha~a -i sastavaka Dunava i Drave Hrvati su stokavcl, ali se om ·razhkuJu

prema zamjeni staroga jata i prema ·akce~tu. Na jufnom, viie po~ravsko~ tlu, ad Torjanaca, Kasada "_i' Petarde sve do Mohaca, na pod~ucJu sa~lh sastavaka, u dugim je slogovima refleks ·glasa jata -i-, a u kratkim -~-! dite, tilo, mliko, ridak, slip; leta, pega, ~ovek, mesec, svedok, Takva zamjena na

.. - ... " "I •

.#' _.. j

ibid, 2-6.

~ ,

• ...

,

. .

l)f

'. ' .. - ._. . .

" '.

: ": .. . . : .. ' .

. ' .. .. ...

...... '.. .

.. _

. :.'

. . . .

: • • ,I •

. . '. ..

-, ,

". . .

'. , ...

. .

. " .'

. .

j_.

". .

.,.

.' • ,.J

. .

. ._ ..

. ..... ....

. .

.. u~ju;panonske struje one <bile slabije. Tu su pojedine zna~allllk Xt k ~ 11'

.. di di killik ki '. ) e :J 0 avstine

prodtle ov Je, on je u aJ avs 1 govor t all ga bitno nisu izrnij enil It"

k' III b .. k kih Iik .. 9 e. s 0 je

tako te rna 1 rOJ e avs 1 1 ova USplO unit. U govor ikavskih t ... dil

x V x di B "" ., l1li B d · I ... s arosje 1 aca

u Mohaeu, rsen I, . atini 1 0 oIJI, kOJ I lefe na skra] nj em · t k

k d x. • N·· x IS 0 U toga

brvats oga po rucja, ajjace su se govorne promjene OSJ9 etile na d'~-to

II1II , I'" di · It sre lsnjem

dijelu toga nase ja, tamo g je su se obje struje najvise i mij e~ale I k ..

· .. · ti 1" d k 0 .. k k .. ~ pa m

tu nije nastao IS 1 pOS je a. n je, a 0 je vee receno, druga~iJ· i na b d k

.. lit 1 ... ~ .. t x d P Yo. h r s om

dije U JUzOO 1 IS ocno ,0 ecu a, a opet se do drugoga oblika razvio na tlu

bko sastavaka Drave 1 Dunava, na jugoistocnoj strani podrucja.

" Kako je vei: kazano, na tlu oko Pecuha danas je u hrvatskim selima ie ....

•. ~ vski I • 1 i J

xavs 1 ~o~o.r s.a razmJe~no vr 0 mno~o ikavstine, odnosno u gdjekojem selu

s~t',m~nJ~ III vIse ekavstine, U sastavcima pak hrvatsko naselje ima ekavsko ..

ikavsku zamjenu jata, . s~mo Qua nij.e jos izv~sena u potpunosti. Razvitak je t.o~~" gov~~a u sa~tavcI~a Du~ava, 1 Dra."e jasan. Tu je nastalo uzajanmo ~ovo~no d~e]ovan~e dVIJ1:l struja, sav~ko~lnarsk~ i p~nonske, koje je vrseno kros nekohko ~tolJeca. U t.ODl ,~~ zamjenitom utjecanju nastale dvije osnovne go~o~~e . promJene:~rva Je hila u tome, da su pripadnici panonske struje primili glavne znacajke stokavskoga govora. To su dakako ucinili sarno oni

koji su se nahodili u istocnijem dijelu podrucja Sigetu i Meceku na istok. Drugu SU, promjenu . izvrsile obje struje zajedno stvorivsi ikavsko-ekavsku i~mje~:u .polofaja staroga jata, Dna je nastala samo na manjem dijelu toga istocnoga zemljista.

Prelafenje tih kajkavaca u desnoj donjoj Podravini i u planini Meeeku na §tokavski' govor pod .utjecajem okolnoga savskodinarskoga naselja odgovara takvom,'-istomprimanju cakav~tine, Ito su ga iZVfSili mnogobrojni clanovi panonske struje u Istri, Rijeckome primorju, na Losinju, Cresu i Krku, U

Pekuplju i: Pounju. U tim .krajevima to je mogla biti isto taka prva velika go vorn a , promjena, koja. je nastala u zamjenitorn utjecanju savskodinarske i panonske struje, Druga je hila u tome, ito su pripadnici obiju 'tih struja na tome tlu stvorili i novi zajednicki oblik zamjene staroga jata. U tom je go ... voru naime, kako je vee .u ovoj raspravi receno, jedan dio rije(~i s polofajem staroga jata ikavski, a drugi ekavski.

, ; Takvo je isto prelazenje na govor jedne od dviju struja, koje su se nalazile u uzajamnom govornom djelovanju, izvrseno i na prostranom podrueju onih kajkavaca, koji imaju ekavskojekavsku zamjenu staroga jata, dakle na zemljiitu oko Zagrebacke gore, Ivancice i Bila. Tu su mnogobrojni ~lanovi

< s~vskodinarske struje, koji suo sa pripadnicima panonske grupe kasnije stvorili spomenuti ekavskojekavski refleks glasa jata, najprije primili kajkavski govor, un~jevli, dakako, 'u njega svojom snagom neke osnovne znacajke svoga ito .. ~avs~oga govora. Takve je vrste i ono primanje kajkavskoga govora, koje se lzvrl,tlo u novije vrijeme na starorn cakavskom podrucju u 2umberku, oko Samobora i u Pokuplju, osobito U njegovu gornjem i srednjem dijelu. Tu su cakavci, koji su u proslosti apsorbirali svoje susjede kajkavce, podlegli njihovu kasnijem utjecaju, koji je dolazio sa sjevera i sjeverozapada iz jakoga arediita.

. . .

:-

_

:---

1.3)

...

.. .. '. .. .

."

.. ' .

. .

. .

i •

.~

---_..,-- .. , ..

"

.,.

~, .

'one na tom tlu bile. iii sasvim iIi ~a~em o~porilike jednako jake. U sarnom

arediitu toga podrucja mora da su 1 ikavski 1 ekavski rodovi bili po I"

, • II' ~ .. D 1" b d 111 se 1 rna

sasvim izmlJe~anl. a je U 0 0 nom nase JU oni su mogli hiti i cjelo · till III. •

· .. T· d k 0 VI IJI t

jednovibJlo 0 jasno 0 a~~Je m?menat, .da suo sela blize Moha~u i samo "to

mJoesto sa~uvala do danas vise SVOje stare ikavstine, pa da ih je nova zami -

.. . Jena

tek pocela dirati.

Upravo "ta~av P?lozaj te nove zamje~e na ll~oha~~om podrucju pokazuje, da je say taj razvitak tekao kroz nekoltko posljednjih stoljeea, To se jasno

vidi i iz ~?g~, sto nova .zamjena jos .?ij~ ni p~~puno izvr§ena. Vee je receno, da ona rnje JOs o~uhvahla sve one rl~ecl, u kcjirna polofaj staroga jata mole biti i u kratkom 1 u dugom slogu (dite, diteta, svita, svicica: Srem, Sremica dren, drenovina). Say je taj proces prema tome jo§ u svome toku, te se tek priblizava svome zavrsetku. I sam stariji svijet sa toga podrucja kazuje, da se na tome tlu prije govorilo mnogo viJe iIi ikavski iii ekavski, vee prerna polozaju.

. .

" Takvo stanje govora na tom podrucju pokazuje, da se on i danas nalazi

tek na prvom stepenu razvitka, na onome, na kojemu je i jedna i druga strana u tom uzajamnom govornom djelovanju sarno uspjela da u zajednicku novu zamjenu unese svoju komponentu pa da onda tu novu zamjenu svaka skupina primi kao svoj govor. I iz takvoga stanja toga ikavskoekavskoga govora mogu izilaziti ovi zakljucci: Postoji u tom govoru dokaz, da dva razlicna naselja s razlicnim refleksom staroga jata mogu svojim uzajamnim govornim utjecajem stvoriti novu zajednicku zamjenu toga glasa: to opet upucuje na to, da su i druge nove zamjene glasa jata na ostalom nasern jezi~nom podrucju u svom razvitku i§le tim istim putem: kako se taj baranjski govor nahodi na najniiem stupnju zajednickoga razvitka, vjerojatno je, da su se i drugi slicni govori s novom zamjenom takoder nalazili u svoje vrijeme na tom stepenu kao prvom u daljem razvitku; stoga tu ikavskoekavsku zamjenu u Baranji valja uzimati u uzajamnom razvitku dvaju govora s razlicnim refleksom glasa jata kao osnovni oblik, na kojem su se zatim razvijali novi stepeni sve pod utjecajem osnovnoga -e- i -i- glasa i mijenjanjem tih glasova u nove, u je i ije,

..

. ..

;

:""

iss

. . .

. . .

. .,

. .

. . ." .

.. .

,

. .

. .. .... : .

. ..

.. . : ~ ..

... .. ..... . ..

. .: .: ,.:.,

. , '

........... '.... -"i:'

o • :, .....

'. . "} .

... .,' .

:. .:.: .... :} 'BrinJsko-ogulinski doseljenici toj su cjelini donijeli hrvat k' k ...

: . su J·ol u~vrstili ono staro, koliko se ono uspjelo odrfati do toS 0 nne, ojun

, d a ga vremena na

. t0ID tlu. Od 18. st., pogotovu 0 nesto kasnijih godina toga stoli 1.. "

• i dno fme ci ill 1 h J eca, ono J e postalo opc~~o naro no nne C1Je oga rvatskoga stanovnistva na torn peeu-

Ikom podru(;JU. '.

U hrvatskom petuskom naselju danas je i nova akcentuacija NJ· .. 1·

1.. • 1· oil P x h "S' · u su una 1

'J' amacno vee 1 mus imam u ecu U 1 igetu, Mogli su J- e u ta dva I" k

k ,. donii ti d 16 ••• ve 1 a

lJluslimas a mjesta ornje lose jemci lZ gornjega i srednj ega dij ela - t x

. dill 1-1 1.. d 18 ocne

Bosne, g J e se ona govort a vee 0 pocetka 16. st. N ovu su akcentu 10 •

... 1""· a S bi ~ ~k aC1JU

pored toga una 1 1 SVI r 1 na pe(;U5 om podrucju, blisem i daljern.

U hr~at~k~m se .naselju na tom zemljistu ona ne govori, kako je vel:. re~eno, Je~lno u sehma. od crte, povucene od .Mohaca na Torjance, na istok, u sastavclma Dunava .1 Drave. Tu su poluikavsko-poluekavski i oni vile ikavski Hrvati ad Batine do Mohaca ocuvali stari akcenat starijega tipa.

, Kada su u pocetku 18. st. na peeusko podrucje doselili s jedne strane Hrvati ~osanci, ~ s. dr~?e Og~~inci i ~rinja~i, nastao je i tu nov pololaj. ~osanskl su .. dosljaci bili podrijetlorn IZ krajeva istocne Bosne, osobito iz

Podrinja, te su donijeli nov akcenat one podloge, koju su imali starinci ~ .astavcima Dunava i Drave i kao sto ju je imalo u starije vrijeme bez ikakve sumn j e ~ ostalo hrvatsko staro nasel j e oko Pecuha, Prema tome na tom su pecusko~ zernljistu na nov akcenat prevedeni i starinci Hrvati i Brinjani ;. 'Ogulinci. Kako taj akcenat nisu stekli i oni hrvatski starosjedioci, koj'i s·e nalaze u s~stavcima Dunava i Drave, primile su ga sarno te dvije hrvatske grup~, U selima oko Peculia. Na tom su tlu, prema tome, postojali utjecaji, koji su doveli do toga primanja. Pitanje je, otkuda su oni dolazili? Tu se namece rnisao, da su novi akcenat na to zemljijte donijeli upravo bosanski Hrvati, koji su doselili ovamo iz istocne Bosne, pa su ga svojom snagom naturili i starincima i onima ad Ogulina i Brinja. S tim se u svezi postavlja i pitanje, da Ii nisu oni svojim govornim utjecajem preveli za.pravo stari ... packo i brinjsko-ogulinsko hrvatsko naselje i na jekavski izgovor, koji je sada

opcen na torn pecuskom zemljistu? . '.

.' . .

. '

..

• '. • ~ • r ... •

.... .:-. .

, '

. ... .

. , . :;;, . ... . i,· .. .. .

. ,

.... . :- ....

. :-'.' ..' .,. ..... ..

.:. • •• •••• ... Ii:" • • • • • ~'.'

. .

~ .

.,

r-: '.. • .:

. ..' '" .' .' .

+

-

. 71. Kod toga pitanja radi se upravo 0 tome, kolika je bila snaga tih doseljenih Bosanaca. Za uspjesno utjecanje oni· su morali hiti harem toliko brojem jaki, koliko su hili starosjedioci i doSljaci iz Hrvatske. Za jednostrano djelovanje, koje je tu izvrseno u tom slucaju, oni su trebali hiti i snafniji, jer su sarno davali, a nista nisu primali. Pored toga vrlo je jaka

. morala biti i njihova drustvena snaga, kojom su mogli opceno utjecati n~ ostalo hrvatsko stanovnistvo, Po svojoj brojnoj snazi bosanski su doseljenici

. na pecuskom seoskom podrucju imali nesto vise od jedne trecine cijeloga hrvatskoga ziteljstva. Oni nisu hili, dakako, ni drustveno jaki, jer su hili tek skori dosljaci, U tom su pogledu starosjedioci naravnim putem bili od njih U mnogo boljem polofaju, jer su tu poziciju stjecali kroz duze vremena. Bosanci na tom · tIu nisu prema tome mogli odlucno govorno djelovati ni svojim naseljem ni svojim drustvenim stanjem. U govornom razvitk~ toga zemlji§ta oni su svakako sudjelovali, ali to je djelovanje odgovaralo njihovu broju.

. ..

'.' ...

. .

. ' ..

. .

. .

. ,

. .: ..

• .' I

.. . .. ..

. .

. . .

.. ', ."

,. .

. .

. . .,

..

., . .. ... f: . : .. '

. .:~ .. ,. ~ .":~. . .. ".:.' .. ~. ..~.... .. .,. .

. . .

:., .. :' <.. .~..,~:: ., ... :.. -, . ., . .. :. ~

- ..

. ' ..' I.... . .

.... . : . . . . .' '. .

. . '

. . .. ~ ~.

..

~: .. •• :':::> ". '. 0 oni izy'riili u samom Peeuhu, gdje su medu Hrvatima od

" Veti su utjccaJ " · .. f

,o~etka 18. st: btl~t na!Ja ;dakle na pecu§kom podrucju u hrvatskom stan

. U rjdavanJu pJt anJ.~~ i J' ekavski izgovor, valja prema tome polaziti · OVd~

..'. ._.. .. ""a akcen uaclJ k·· · k · · 1 0

.~ .... ,' ... : .: -:_" nJltvu nov T biti sarno hrvats 1 starinci, OJI su bili i osno

' . . : . : . d trane 0 mogu · :t. • d' vno

...•. . rug~ S 'I' drustveno i duhovno najsnazmje me U svnna Hrvatim

, elje na tom t U J •• I" ·1" l: t k t · ." a.

.... .: nOa~ a da su U 18. st. prenije I live go ovu novu a . ce~ uaciju IIi harem

.. ,. "',::' • DI mor . 'mivsi je U opeenom govornom strujanju od pecllskih .

podJog_u za nJ~u prl Iz ovih je lako izilazio taj govorni utjecaj, jer su b.l~

· etsklh mus imana- · ~ d Xt .. I xlI

Slg ••• d k ga stanovnistva i brojem 1 rus vemm po ozajem. Bosansk'

:':":".~:.:;,:.:; '., . . :::~i~i 0 do;~j~ci° svojim su go~oromd tu, novu akCbentua~iJd' u j~s ucvrstili :

:~:'::,::. utvrdili i pomogli. SU ~t~rosjedioClma, a Je nature u rzo 1 9sel]enim cakav-

:': :':; :,.: '. .. eima od Ogulina I BrlDJa. .. # '

" ". . Jekavski je izgovor na tom pecu§k.oIll podr~cJu, kako Je vee kazano, novi,

',' jega postanja. On jos nije potp?D,O .~zvr~.nioler .s~ u sov~ru. Pk svim selima toga .• emJjilta nahode mnogobr~Jnl. I avsk I Ik.OVVl .1d~ u?lm I, ratkim slogo.. . u Kozaru na njihovim mjestirna e avs 1. lise IZ toga, da su u tom

vnna, I bili IIIk k..... k ki .

voru osnovni izgovori staroga jata J 1 1 avs 1 I e avs I, a na njihova

!.je5to da je po~eo ulaziti postepeni~ putem je~avs~i. P.itanJe je samd, na osnovi cega je taj govor nastao lit pod kakvim je utJecaJem. unesen? Kako je novijega postanja, nije jamacno zapocet pod turskim gospodstvom

pod djelovanjem pe~uikoga i sigetskoga. musliman~k0f!a nase~j~. Nije uosta. 10m ni vjerojat~o, da see u. ta .dya ~Jest~. nalazlo. Jek~vS~l lzgovor, nego

. . ..., ikavski. Kako m bosanski jekavci DlSU bili dovoljno jaki da svoj govor

<'.<';:~,,;,::_::.~.:- nametnu .ostalom hrvatskom stanovnistvu, treba povjerovati, da je ('D nastao

i;~:~<?:.·<:·i, u. •• inom starinackom naselju. U njemu se on izgradio isto onako, kao 8tO J;;:"l>.)·(::)',· ~ razvio ikavskoekavski izgovor medu Hrvatima dalje istocno, od Torja:~··~:::~~:;:;~)1·:': ,. naca do Dubofevice. Zapravo hi jekavski govor na pecuskom podrucju u

,\~,:!f:~~\'~':;~,::i:' to~ sl?~aj~ predstavljao sarno viIi razvitak toga prvoga i najnizega 'stepena L:,~{::t;',;J:r'>· IljedntCke zamjene glasa ~, kako, se nahodi u tom istocnijem dijelu. Tu hi se

;::',}:Rr:;:.«,:.:·' onda t~j proces razvij~o oV.ako: i-e, i-je, je-je, ije-je. Neka sela na pecuskom '.'::(o:',l;JT,: ?O~u~Ju n~aze se z~lsta I danas istoro na trecem od ta cetiri stepena, te

~.,;/~),!,:~t/~:~;·~~. ~maJu u,~ugJm ~I~g?vtma 0 -j~, a_ u k~~tkim -je (djete, djeteta). S druge opet :~:'~~··:\,/i~::,.;:·/, Itrane .l1lJlogobroJn~ lkavskt hkoVl, kOJl se govore JOB i danas, osobito u dugim ';r}:;:'\rF",;>, .. alo~vuna, pokazuJu, da neki ~ijelovi toga naselja nisu presli potpunQ ni j::::~,;i";:V,~,:;;"" ~J. stepen. s~om~uto.~a razvl~ka. Sto su se na pecuskom podru~ju razvil~ dJ~it:;!:::~:~~;'~:":' ,~~' vIII 8t.u~nJevl. zaJednlcke zamjene, a sto starinci dalje istocnije u tom joJ

, ' .. ~" .... ~~.~, .' ·.IU uRAJelt valJa 1 t ~·t· d !!.

Z):;ftJ'~'/·:·.; . ··Iio S;~~ 8U i r~z og k~a~~ ~ U kruga(;ljim prilikama na jednom i drugom

:;:/;i'~i!{:~;~~?"~'~> ' .. ". •• .OS~~ 1 ~e .. avs i dosljaci u selima oko Pecuha svojim

:~,3\,~~:;~;;;_j;:.'.· ~~or~ U JaCoJ DiJen lzazvali spomenute vise stepelle uzaJ· amne zam Jit ene

.. 'V. ~, .,. 'i~t:~~ ... , .. ,,..a £ ISO - , t

,::n',;t::;;'\,:/,;"'· : . Itmc "ae Jla!azi skup· h k·h .. ' .

;~:i~~;J!j}J?;J)~t;-.,:"or~ n._ J·:e p ...... puno~:avlrk~at& It 8ela, kkoJa Je do danas ocuvala svoj sta~l

(, .,i"~j:'''"/. (, .... ~. ,.. -' p.=.~:".' ... va. v.· 1 sa · · d k

f{@ifi~~;O}':::~'.::~~·: . : ~. _, .... , ",. 8 arom a centuaCljOm, , akle upravo ana av~

(~.,<,,?~., ' . .'>~:~:.;~)'.:. ,;, ~..rj .~.~,...._ 0 . ~ . ,

-::- ~) : :- ~ or •

t~<~~;t~;§;~~· .. :::/:·j:::~.au .~QI·U hrvatakom naaeiJllu u B .. II"d-· d· -.".. 'Ii

~;]r~>~~1~!;·:i.':0:{,,;~.,,.~~-taD .7~-ebu · Loj . ~ .~~ aranJl Yl lira DJU usia venskom semInar

k.,·.;",":-:'<":.~I .. )",.:<,:\,:.~.,.:~.,<~, .. ' .... . ~.~.~ ,.. U Je napJlao prof S'" - S It x ..

<>r:~.~<;:./~,,{\<: j\:.~ .. : ... ,:... . .-. ..... .. Jcpan e ere:s '.' - ~.

,:!gj~Q;~1S~~f{\~i~ ;;:,;~:.:, :;I~ti .:;. ': <'. :.:~. ,i :.;.~: : ': ,:;: : : ,<.',.:,. ;: ":' :::: > .,,' . ; '., '~" . A

( " ~~ '/~~'< ; ~~,~~ ~ ,. ,~) ,..:f. i:.:. .,~.,,~ :;r.," .. .,~,., ~.,: . .,'. <: ,"' ".:-: ,. . .. .. . . ' .. .~, .. ,.. .,.. . . . ...

. .,~, .... I). %. .. ifJA.- ":':,<, ". ,. ~, .. {.~.~. ,:-.: .,',< .. , .... ". . / .. '1_ •• ::''.. ""., '-:: " i' .,,' ~ .. ,,~ . ,'. . ,. ,. :... ,:" . ' .. , .,. ..,.'.'.. <... , .,

};Yir~f::;;k'·i'/:A';;'z.';; ;.' ::,,:'<.:,.:.t'~~:;:,:;; ';jffr;: ;~,~:t;, :t;;:;,,:~;: ":, ::i~!:\:!({" ;' ~" ',: /;,(~':'.:. :, ;/\ ; '.: ~; . ';/:::. ; .,::: '.:~ .:, ;, ; >'.': ;",: ~. '.' .' '" " : :: '. .,.':. .' .

.. . ' ..

...

,.

.,

. . .

. ,

'. kako ga go~ore i dhrvatski .sttarOs~kedi~c~ okko V uko~ara, Vinkovaca, Otoka . Nimaca. Njernu 0 govara 1 sara I avstina, ako su je nekada imali h t ki J v k d x .... 1· rva s ,

starinci na mohac om po rU.~Ju 1 po se rma u sastavcima Duriava i Drave .

Pod Turcima tu su se nahodila h~vatska s~la ad Kaloce pa sve do Baca, i to

SantOYO, Bereg, Kolut, Monostor 1 U OkUCl dunavskoj Sonta, VaJ·ska Plavna

1 B k · · B cOol U l 1 Bodani, Novo se 0.,. ~ I~ 1. a 0" . z. te su ~e hrva~ske starosjedioce u po-

~etku 17. st. nasehh 1.Z okol~~e Zernunika u sJ~ver~oJ Dalmaciji Hrvati Bu .. njevci. Oni su zauzeh zernljiste od Jankovca 1 Milkuta do Sombora, nesto

daIje istocnije od ?no~a prvoga naselja .. Bl\nje~ci su donijeli ikavski govor,

ali novu akcentuaCIJU 1 U tome su se razhkovah ad hrvatskih starinaca. ·

.. Kako se ti hrvatski ikavs~,i ~tarinci n~hode u uskoj pruzi pored Dunava nasuprot gustome takvome istome naselju s druge strane te rijeke, nema sumnje. da su ani i izisli i~ njega iii u toku &aln,e velike seobe Hi koje vrijerne kasnije. 9ili pripadaju prema tome onoine stanovnistvu, koje na : tom tlu omac~je 'plemensko ime Hrvati (Horvati) prema, drugom takvom imenu Tot Ta dva imena stoje jedno prema drugome tlprayo, na tom zernljistu oko Baca; Monostora, Kol uta, Gakova i S~nribora.252

r ~ ~

~-W~ .., '. -: Polofaj hrvatskoga .naselja i ,hrvatskih govora na zemljistu S lijeve strane

~";.. '. Drav.e .vrlo je znacajan .za proucavanje toga stanovnistva i govornoga stanja """'J.~.~" :?:.' '. '. j' po krajevirna, koji se nalaze s desne strane te rijeke. Taj polofaj dokazuje,

;.~' . da su se panonska i savskodinarska struja izmijesale vee i na podrucju s one strane te vode od Kaposvara ,i Dombovara preko planine Meceka sve do Dunavai sastavaka te rijeke i Drave; da j_e panonska struja doprla i u same te sastavk~,'" gdje je stvori1a sebi jugoistocnu granicu; da 'je mijesanjern obiju tih struja .nastao novi zajednicki gOVOf, u kojernu su stvorene i_ nove zamjene polojaja staroga jata; da se daleko na istok na tome tIu sve do blizu Sikl~sa

..'.'. de) danas o~u.vao· i kajkavski govor, koji je ad starine nosila pan~nska struJa.

".' Kaka~ .~e poloz~j ~ .. aselja i ~azvit~~ g~vora stvorio ad velik;e seobe d~. d~nas '. na tome 'zemljistu ~ lijeve ·stiane. I)rav~" takav se on, mogao r~zvlh 1 po k~aje~ima ~ desne strane te vode. I tu ~u se, prema ,tome,. D,aravnim putem mogleizmijesati panonsk~ i 'savskodina:rska struja; i tu su ~ogli. ?as~ati· zajednickim govorni'm djelovanjem tih struJa novi govori; naJPosl,Jje 1 na to je tio" panonska skupina donijela svoj_ kajkavski gOVOf, koji se tu odriao krace iii dule vremena, vel:. prema prilikama, koje su se tu nalle.

k ,.

.:.~ .. '>.'.,'<' :. 72. Madzari u skupnom naselju u' zemljiste lijeve Podravine D.isu ulazili, ... .. preindi je njihovo' prvotno podi-ucje obuhvatalo cijelu tu Podravl~uo sve. ~()

Viljeva. Tome su "narodu pripadaH salDO pojedini plemick.i po~j-ednlC~t" a~1 Je i itjih' hilo tek' nekoliko rodova, jer je' to 'cijelo podrucJ~ b~lo podlJelJeno samo ria pet, §est -velikih posjedao Pred dolazak Turak~ hIlo Je ~a tome tlu oko 250 sela i" desetak vecih mjesta, od toga .168 sela I 6 trgovllta na ~~u~ . . "a~kotn '·p·odr~~ju, a sedamdesetak u istocnom dijelu izmedu Vuke, Ceplna1

~~.>. :' .• <,'" Vucice i u5ca KaraSice.253 ,'",':. ''":: .. -.: -.-:- ' , "

=( ....... ~.~... .. '... . . .. .'(

/)";';.':>'?:, .;.'} , 111 Fermendlin ibid., 467-468. ",

"; . .,.. ,',. ., IU C -.l. k .. ~

..........", .. ~.,:: .. ~:: :;.>:~: :~:)::.:: .. ~ ':-:~.'.; ... ' -.n i' ibid~· 152, 211~,~· . ~ .. ~ I, ,

.:<iW ... o:-::::... ~ ~". ': .~ • ~ >~":".".: :."~ ~ . ~ <~ :.

··llllNil:O;,I;·,,·. .. •• .:.~: /:' ~ •• ~." • <:; : .. ~. .:., ~ .. >.:':, . .

153 Csanki 253-260.

r +

.. ..

.....

1.19

. ,

..

. .

. .

. ,

. . .

.. .

'" ..

'. " .

, .

. .

.. .

. .

..

, .

. ' '" . . . .

,.

.. . .' " ._ .

. .'. ..

. . . . ' .

. '

, • ,'. .' "<,.

. .. . .

. . .. ~

..

. . .

. .

. . '.

"

. . . . ..

. .

.'. . .

. ~ 7' 3 . SJo everno . i sjeveroistocno odavde nalazio se prij e Turaka ivan ~k·

• 0 • d kIN' °h ovac I

. posjed' Kara~evo ~a ~rl eseta. s~ at . Jl i~.sU .imena: na.pr. Karasevo, Petri ..

jtV'cit KU~cln~vcl, amLato~l' .a n~e~, u ~ne~'OGoncanl' Doljanci, Novaki, Preslatincl, Blzovac, epov revel, a ogovci, \. brez) Cret, Pavlovci, Ladi ..

'reveL Sva su ta sela lezala s desne strane Karasice. Na lijevoj strani te ~!eke nalazili su se Luka i Sag, a blizu usca Vul:iee u Karasicu posJ· ed Gra-

rt J ~. ~ hI· k 1· k ..

di§ce.25S U imen~ma ti se. a. l~a ne 0 1 0 • govorn~h .~lemenata. Ekavski se

izgovor nalazi u Lepodrevci 1 .Ctet, a U ?VOJ drugoj rtJeci postoji i glasovna

grupa .. cr.... Treba n~pome~uh, da se hk Cre! odrzao u stanovnistvu toga kraja sve do d~na~, iako Je ta grupa ... c~- . vee odavna. tuda . stokavcima. U -imenlt Luka, koje je nastalo od Ioka, vee Je 1296. zaplsan lik, u kojern se

~ pi'cma Q razv.i~ glas -u:,. kako .ga je iz~ovarala ika,:ska st~~ja, a ne "'0-, koji su inace nosili zapadnt ekavci. Okolni su Madfar] tu rtjec preuzeli jo§ u

v'rijeme, kada se izgovarala nosno, te 5U je u. sv~je~ jeziku odrzali u liku lanka, lanka s komponentom 0 glasa, kako JU J e imala u svom nosnom izgovoru panonska struja prema savskodinarskom prizvuku u glasa (loeka, ()dnosno lunka).259 Glas -0" mjesto ... q- sacuvali su i ekavci na lijevoj strani Drave na zemljistu od Barca do Siklosa .. 26o U tome kraju blizu Drave nedaleko Valpova nalazilo se i selo Liskovac. Ono je U ovome ikavskom liku zabiljezeno dva puta, prvi put 1470., a drugi 1471.,281 obadva puta vel:. pod kraj 15~ st. Po svom polofaju to je ikavsko naselje lezalo nasuprot onome, koje se od starine nalazilo na zemljistu s lijeve strane Drave, Sudeci po tima ika'vcima blizu Valpova i po onima u Biljancima nesto juinije otuda u blizini Habjanovaca savskodinarska je struja u vremenu prije Turaka zivjela lzmije§ana s panonskom na cijelom tom podrueju istocno od uica Karafice

. . j od erte potegnute otuda na jug prema Vuci.

· U tursko gospodstvo presla je vecina doturskih sela na tome zernljistu bez

..' vecih gubitaka. Vizitator Petar Masarechi nasao je tu 1624. aka 1500 katoi.''' .' lika,26! ali je u nekim od tih sela hilo i kalvina.F" Prema popisu iz 1702.

:~:> ':.". oko 1680. bilo je na tome podrucju jedno 200 kuca, od kojih se pedesetak , nalazilo u samom Karasevu, a tridesetak u Petrijevcima. U velikom ratovanju od 1683._:..1691. rasuo se narod iz tib sela po zaklonima, a u smirenim prilikama poslije 1699. naseljena BU ponovno sarno neka mjesta. U pocetku ~8. st. svedeno je cijelo to naselje sarno na Petrijevce, Satnicu, Bizova~,

. . Ladimirovce, Sag i Nard. Prvo je od njih zahvatilo i staro Karasevo. koje

::',,":".:':.' .. ,. je hila izgradeno nesto juznije od danasnjih Petrijevaca. .' . ·

:;.~<;> Prema popisima iz 1702,. 1707., 1708. i nekoliko daljnjih godlna vidi set

"':,.<". da su se u sva ta sela osim u Sag naselili poslije 1691. starinci na tome tlu, ,.,~~.'.: ' .. Oni stoga u tima popisima rijetko i nose svoja .stara preziffi.e?a, nego. se :. .• ::.:.;> Ill' njima nazivaju ponajvise po selu ili kraju, iz kojega su dosehlt. ZahvalJu-

.~ .: . .~ .:.' .: ' . .- . : ~ . .... ..

.-

. '.' . .

. -'

. .

. :. '.' :

...... .... ..' '.. '.'

. .

. '.. .

. ' .. :- .

'II

.....

.... ..

. .

,

.' ...

,.:~ .: ~'j' Sag je' osnova1o petnaestak bosanskih hrvatskih porodi 1·""

. . . "1 t l' tea, a 1 ih Je got

'" 'polovina ubrzo napusb a 0 se 0 t nastanila se U okolini 28S U c k ovo

. uni§lo je u to naselje i nekoliko starosjedilackih fa' '1" p.o et u. 18. st.

.... . _ . .. k 1- 1 - rot IJa lZ susjedst

r Bosanci su Ipa osta 1 g avno stanovnistvo u selu u tom stol i L Ii v.a,

.6" ".. 1 19 t xl d jecu, a 1 su oslabili

. kasn1Je, jer Je u se 0 u.s · us 0 esetak novih dose}' ik · II- •

.' B"~. d ilik jern at ponajvue 11

t,lilih sela. osanCl cine anas otpri I e polovinu cij eloga 1- -

. .• • v,. • nase Ja toga sela,

; Na clJelom tom podrucju starinci govore ekavski sa star k ..

. . l' Y.!. X om a centuacijom

i sa staJ;lm g aSOVDlm grupama :H.:, zd. Na taj su govor vee pr Xl- .... ,. b

1- ... ~1 d · e:i 1 1 !iVI osan-

ski nase Jenlcl, pa 1 u sarnom Llagu, g Je su se oni odrsali 11 stanovit I .. 1'" l1li

I. 1 t 1"x x I OJ cje mi

tJpak se na C1Je om om zem jistu ocuvalo i podosta ikavstine I t I

til L dill" - d . · ,lone sarno

U Sagu 1 a lffitreVClma, g Je su je govorili bosanski dosel i .. ·

I • .. d·l ltk411 li .. · · JenlCl, nego 1

Po ostahm starosje 1 a\: im se ima, u kojima se mje mogao osiec till ik k

.. b ~ • }!.k-oll h d \II- k Ik x' J ca 1 m a av

utjecaJ osnjac 1 os Ja a. avstinu su prenijeli, prema tome s · t

... d ko i . . .' ' aml s aro-

~sJ'edlocI, me u ojima Je ona postojala prema tome i u dotursk I.

• 0 vrtJeme .

. Ako Je ~oz.da na t~me tlu u tursk.o razdo~lje preslo koje naseljc (na pro

pomenuh LlSkovac izmedu Drave 1 Karasice u blizini Valpova) · 1 -

i: • l1li • • k ki · k S C J e 0

vlbJlm 1 avs im govorom, ono ga J e sva ako u toku 16. ili 17 · st toi

It • 411 bil t" t · -I k III U oJ

'mler} izgu I 0, e Je pos epeno prlml 0 e avski izgovor sa~uvavsi vile or

rnanje .i starih ikavskih likova.266 1 1

... , ......

. .....

. ~.

'. .

II-

. ~." 74. S' desne str~ne potoka Breznice i od njegova uHca u VUCiCll dalje s desne strane toga drugoga patoka pa na jug i jugoistok sve do Vuke a na ~stok SV~ do ~epinskoga podrucja u dotur.sko je vrijeme leiao veliki ~osjed rKarocsklh, ~oJevm~ su btla. upravna sredista u zapadnijem dijelu Koska i . Seglak, a U .istocnijem Subottca. Na tom zemljistu po visokim gredama izmedu dubokih hrastovih, bukovih i grabovih suma razvilo se do konca 15. st. do sedamdeset. ma~jih i ~itnih sela sa tri trgovacko-obrtnicka, mjesta Suboticom,

.... Segl~kom I, Prlsuncanlma. Sela SU, na pro nosila imena: Hrkanovci, Pozna:.:: ...•. novel, Zelcin, Podgrade, Lescanci. Pavlovci, Krizevci, Marijanci, Budrovci, : ..... ' . .Ivanovci, Rezanci, Veljarovci, Tepsinovci, Budimci, Mastinci, Teksinci, Gra.:: .: :, . :danci, Prevlaka, Lucani. Orbidanci, Totfalu i t. d. U spomenicima od 1392. ..•.. '.do 1507. navedena su imena svih tih sela,267 ali U obilju te toponomasticke

.gra~e naI~zi se vrlo malo govornoga materijala. koji hi mogao posluiiti za . '. razlikovanje naseIja ikavske i ekavske struje i za utvrdivanje govornoga

:::.:. stanja za vremena prije Turaka.

~:,.:.:.> : .... : i. Pri ~o~e poslu moglo bi pornoci ime Prevlaka, koje u prvom slogu nosi

.. :.:. ekavski izgovor glasa jata. Ono je zapisano 1506. i 1507.,2.88 obadva puta u

.. ' .t?m ekavskom liku, i otuda joj veta dokazna vrijednost. Selo Prevlaka zabi-

!lJe.~eno je. u skupu naselja, koji se nalazio u lijevorn Povucju izmedu dana-

-: ... ' ,~nJ1h Budimaca i Stipanovaca. U spomenutim popisima one se navodi upravo ::.:~.:.'. ~Izmedu sela Lucana i Ledenika, od ko j ih su prvi danas selo Li~ani, a drugi '.~;'" ... :~elo Ledenik iIi Bistri Jarak, nekoliko kilometara juzno ad Keske. Stars je

.. «:" .

.~

. ..... .

.' . . . ... .~. ~.' .'

.: ...... . ...

. .

. .

.' .. ' " " ..

. . . :.,: . .; . . . . . . -:-

.. .. ,'. .

.' '" .

...

. ". . . ", . .' .

.. -' ." .. . .... . .. . ."

. ... . .. .' ... .. :--

I.

.: ." . ..

. . . ' ..

'. ." .. '

. ' .... ' '. . ... . . . .. . .' . "'; . . . . . .

.. '. . . . : . . . . . .

.. ." .

. ..... . .

- .... .

. ... . ' . .

. ...:.

. ..' . " ......

.' ."

. .

. .

. . "

...........

...... '

. ":' '. .:.... ..

.. .. ... -.: ... ,:,.. .... tome iii izmcdu tih naselja iii u njihovoJ" bIl"z" ..

. . . "<: I ka prerna U'" ., T k k ~ lnt_ Ek k-ll

. '. Preva,·. kazujeda su pTIJe . ura a e aver u tome k' avs t

.. .: .' . Jik toga naz1va po V it raJU U vecelll

... . . . . dopiraJi sve do u e. ° • d·'

, ".:' :.' broJu ovnu grupU d od dj dvije su potvr e lZ te toponomasticke

".'.:'. . Z~ gla~ . Gradanci. Prva je zaplsana 1467.,269 a druga 1506. i 150 grade:

:'.:' '. ..: .. ' ... : . Otbldan~ 1 ncz}. Prvo je ad tih sela lezalo u blizini Zelcina ~ (Gra ..

'.:: • dyanCZ, ragyakupu blije Vuci. U zelcinskoj okolini zabiljezeni su' ~ Lru~o u

. , . '.' .. pomenutome sdk· · d li k L 1 esca ~

.: :;; .. : .. : .. .._.. ... ~ I m grupom SC iii Ie 0 S J, je nom U I U est yanez ad' nel

, '. ..:,:. '. sa g asovno ' rugl put

.':::': .. ':',: .. . Lezsczianfclzlk270 poluglasa u -a- potvrda je u imenu Mastinci koje ·

::: . .. , a ore e 5 1 -I k d V k ' J e postalo

... : -: .. :. .. . Mbst. _ To se selo na azr 0 u s upu pore u e u blizini Bud"

..... 'prema U" bili V' ik lmaca

'0 •• . ' a J!apisano je 1506. i 15?7. DJemb~lJe govo1rndo 1° 1 JezJ.~ 11 avske struje, koj~

':.' >". ','. ie do toga vremena vee potpuno 1 0 prey a a 0 na cije om tom zeml"i~ ;

':":':"". -: J Z taJ-no je irne sela Totfalveo Ono je zabiljefeno 1467. na pol v Jo tu,

'.::' '. ':'. ~a~liziDi Harkanovaca.271 Na tom zemljistu ono oznacuje do toz~JkU u

" .. : ". . prvoj . · k st t ik · uu oga

','.: :': .. ' .'. gospodstva naselJe ekavskeb~tl~u~e, ao 0 o~ono~akstlo kn, u kojem se nala~i

< >,.:~........ idjev Horvat, uvijek 0 I jezava stanovnistvo 1 avs o. Sudeci po t

." .'. :;ra da je oko ~rkan~vaca lezalo u starije vrijeme .ka~vo jace ika:~{~

" ,'::".' naselje, prema kOjem~ je o~da ono ekavsko steklo svoje nne kao prvo ili

.• ' .... : .. kao najjace u ekavskoJ grupi. .

U vrijeme pred tursko gospodstvo rnoglo Je. n~ ~ome zemljistu uz potoke

. .... BreUlicu i Vucicu od Vuke do Valpova postojati jedno 700 domova staresjedilaca. Gusce je to naselje bilo osobito uza spomenuta tri potoka, a izmedu prva dva i Vuke lezale su prostrane snme Budigosce i J ordan.272 Na tom

<: .. .:.. . ,., .'.' Jumskom tiu razvilo se trgoviste Subotica.

. U turskom gospodstvu to je razmjerno jako naselje vrlo oslabilo. Raseljena ..... au dva trgovista Prisun~ani i Seglak, a osim njih i mnogobrojna veca i manja .sela. Od sedamdesetak starih nastanjenih mjesta nasli su se oko 1680. naseIjeni jedino Koska, Tibinci, Vuckovci, Hrkanovci, Poznanovci, Zelcin, IvaBOvci, Subotica i Budimci sa jedno 80 knca. Od toga je 30 pripadalo Ko§ki, . po 10 Subotici i Zel~inu, a na ostala j e sela otpadalo po 5-6 domova. Za toga je vremena postojala katolicka zupa u Koski sa crkvama u tom mjestu i u !ubotici sa jedno 1200 pripadnika.273 Stanovnistva je izgubio osobito juznij~ .dio blile Vuci. Od tridesetak starih sela na tome tIn do pod konac turskoga gospodstva odrzali su se sarno Budimci, i to sa sest kuca.27' Ovom. prilikom valja napomenuti, da se za turskoga gospodstva raselilo i tu u susjedstvu aa podgora~kom i na nasickom podrucju mnogo starosjedilaca, a pogotovu

. 11& onoj strani prema Vuci i Koski.

,': .. , ..... ' ".' ... .. Za ratovanj~ od 1683.-1691. u velikom raseljavanju napu~tena je verina ;J:::;':~iJ:;T>.:"~':":·':·;:·; .: i tib sela, Ito IU se hila jol za Turaka odrzala. Nastanjeni su ostali jedi~o

,;;;J;~:\:~mc,:":};.: .. \,,:.lColka, Hrkanovci, Zelcin, Ivanovci i ~arjanc~ci .. Rase~ice. se iz ostalih starl~ ~+~.:\:,i'~/;.'~;i>:?\"' .. MIa nalaze u po~.etku 18. st. po okolntm nasel]enlm IDjeshma cesto puta po &::':i;i;'>:~;]I::::::;"::·:;:::;":": ,vojim toponomastickim prezimenom. Tih godina napustilo je dvadesetak

~t',i;{;~:.'l;f;Jh{"',t{·\: :.::.~: .W · • . :':". .;.. , .' .. ·

'.~.:'i\').,,~><'::':,<':,:~<",:,:,::'~" . Ib~d. 512...:' /,: .:'.' , >.: . . . .' .,2 Cod. dlPl. VII, 239.

,.,:. '.:;"., . ,',' .. _ ",'.. .120 Ibid 503 .. . . '. .. I 8 F dtlll" "b·d 495 496

,.';;:,~~:">~;i(":~(, :,:;/:,,' ~ :".,'. •• . ..... ', ",':. '.: '.", '.. .; ... '. '.:' , . 7 ermen ztn 1 1. - ·

{:?;:~'-?b:;V~r}·:··>\~;,··;;:,:'~:;~;:.·." Ibid. 5!1. '. :::'::"" ,':' ,':". • ••.. '.. '174 Smi~iklas ibid. 130. .

. ~~!f;$!))~I,~{r'::':,,},::i,::,; <,.,,' . .'. . .'; ..... '. ..' > .• ' .' '\' '.': '>('" ;:' .: :.:i, :~,: ;> :' u': ::'. '.. .:,.:.: .•.. :.' ••. :' ...•. ~ .. , '., ." . : :. .

" ,." ,"" ;. ",., .'. ,,' "._ .. .." .. .... " .. . .. ....... ..' '. ,

...... '

. .. . .. '. . ....

. '.' .

.>'

L

. . .

. . '

.... " . ' ,

'.. .. .

• . .:-.= '. "

'. ...... .'

. .

. . .

, .

. .

statinackih porodica i Kojku, svakako zbog te§kih rat ih ·

U to vrijeme vladale u tom mjestu. Pod prezim~nom K ~kl .. n1.evKolJa, koj.e su

. d x k · · o~ 1 1 1 oska . . 1

se te rasehce 0 pocet a 18. st. U okolini, osobito U SJlllev It t x n na ale

d 1111· k erois ocnoro kra It

Od 1700. 0 1720. otpri 1 e vrseno je novo naselja' J~.

Doseljenici su dolazili ponajvise iz okoline unutarnJ"im vanJc1. toga. zemlJiita.

. d IIIIh Xllh krai .. B sase JavanJem a od

lesti i lZ rugi nasi rajeva, lZ aranje, iz susj ednih h ki t

.. . B k ... It -. H k 1 rvats ih sela u

Ba~koJ, lZ osne, a po OJI 1 IZ rvats e. U popisu iz 1733 l:. •

vel:iou u naselju tih pet nastanjenih sela imali starosJ6ed' : ve su veliku

Z lc· I .. M · lOCI na tome tlu

< osobit~l~' He IllkU, vanO~Cl~a 1 arjancacima, a oni su u takvom razmjer~

nastant 1 1 ar anovce, OJ 1 SU u 18. st. unisli sarno sa c tiri

Ko§ku je uselilo nekoliko porodica iz Bosne i cetiri pet tllz eBlf1 porodice, U

· S ih 1- III k ... d · ~ - pec rz uaranje, a medu

njima I enrm a jci, 0)1 su po rijetlorn iz baranjskoga sel S t ih 1·

U svim tim selima osnovni su se rodovi dobro razvij ali tel:i e ad en rm ~ ja,

. .."" l .... k ,. 0 .. n anas u njima

u stanovnlstvu ve I cu vecmu, na mje tako izrazito J~ aka It dill H k

III k _.. · .... dosta maseli Je lno u ar a-

nOVClma, U ojima nna 1 osta naseljenika iz 19 i 20 st ali t .. ~

. li V I· · d" " 0, lope najvise

JZ okdo ~nhe·h a Jak.hnaPk°l1!enub~ La. Jke ~ tih pet sela broj doseljenika iz jugo-

zapa m rvats I raj eva, lZ 1 e 1 Gorskoga Kotara vrlo 1 K lik

. .. 1. 1 t rna en. 0 1 0

ih 1 ima na tom t u, om se na aze uglavnom u Koski i Harkano ..

S ... d· , II - 1~ velma.

tarosje lOCI su prenlJe 1 U 18. st. svoj ekavski govor i naturili s 1

b ... III- d 1· .... u· '_. u ga rna 0 ..

rojmm ose Jendlc~ml~o ndJemu je bilo i dosta ikavskih likova, koji su se

u tom govoru 0 rza 1 sve 0 danas. Doseljeni Bosanci koji su bill 1· ik ..

~ iali K )!k-ll· H kanovci 0 ' I I 1 aver,

rasvi] 1 su se u os 1 1 U ar anovcima razmjerno vrlo dobro ali s · k

bili k 1 C • 1 k .. ' 1 U tpa

. 1 I te m~ ena est cJe 0. upnoga naselJa U svoJem seIu, te su ubrzo prevedeni

na ekav§hnu, na osnOVDI govor toga kraja.

Me.du~im su n~ jugoi.stocni dio. ovoga zemlji§ta navracene struje srpskih ?oselJe~llka, o~e lste, kOJe su naselJavale Poganovcc, Martinee, Cepin, Dopsin 1 .Kopn~nu. One su dovedene na puste zemlje staroga sela Budimaea, gdje je btlo obllno dobroga. tla za ratarsko obradivanje. U popisu od 1733. na§lo ae u. tom selu 30 porodlc~, od kojih je 9 DosHo prezime Bosnjak. Sudeci po ime',', nlm~ Preko~ravac, LJeskovac, Kapelac ostali su bili iz Baranje i okolnih :.':. stanh srpsklh s~la. Naselje je u Budimcima u daljnjih pedes<;tak godina :: .•. , naglo . raslo nOVlm doseljavanjem.275 Novi su naseljenici hili uglavnom iz BaranJe. ~.ve su srpske struje u to naselje donijele jekavski govor s novom

akcentuacl J om. .

. U 20. ~~. poslije 1918. na ovo je zemlji§te dovedeno novo srpsko stanovnlSty~. Bilt. su to dobrovoljcit ponajvi§e iz jugozapadnih krajevao Oni su tu doblh zemlJe na harkanovackom podrucju na selistu staroga Vu~kovca i na k?§kanskom u Ordanji, te ih se tu na jednom kupu naselilo jedno 130 poro .. dlca. ~olik? ih je otprilike doslo i u Budimce i susjedni Poganovacki Pe .. trovac. Vehko su svoje naselje oni nacinili i na tlu staroga sela Licana juzno ~d ~o§.ke, gdje ih se nastanilo do stotinu kul:a. Svi su ti srpski naseljenici 'K.0nlJ.~h na to star~ ekavsko zemljiste jekavski govor i novu akcc:ntuacijuo

.. . asnlJ~ c~ se u toku ovoga raspravljanja vidjeti, da se i u susjedstvu toga

.•• ,' : .. po~rucJa lzmedu Podgoraca i Vuke nastanilo mnogo srpskih jekavaca, koji '::', •. aaJedno S ovima oko Ko§ke cine povecu govornu cjelinu.

'.> . • .• ':.'11'11 Ruvarac ibid .. 52, 670

.. .. . .

. .

. ..

::::~",ltr 'DJILA ,:' '.. : '. ·

. :...~.. .. . .... .. .. . .' ::.: ... :. . '.....: . _....... . . . .. .

... '. .

145

. '.. . .

.. ' .. '. .

.. . .. .' .

. . ... : :. ". .... .' . ~ .' .

. . ' " ... .' :

.. .

.' ' ..

.. . .. --: .. ": .

. . '. . . .

. . .. " .

. " .

. . '.'

...

147

. . .

. ._ . . . .

.. : . ..:-. '.... : .. ~~'.'.:: ...

. . . .... .

. .. .. ..

. .

'.' '. -, .'

. .

. -.: .

. 76 Osuvak je od 12. st. do turskoga gospodstva bio pos· d·"

· · 1 l i 'it t. §" .. je ovna cjelina

koja je zaUZlma a zem Jl ed' tOP eno ukzev. I, izmedu Drave, Vu~ice, Bre2nice'

P.ltanca i crte, potegnute 0 oga poto a izmedu Kapelne i Vili D t

1 - d x·· jeva na ravu

Na tom'. su se prostranom po rucju nalaaila pred turski dolazak 162 1 " I." .• · b '1 · se a sa 6 trgovilta, a I. ~m 2s2v91mat km~n.a DISU. za 1 Je!~na. Nesto se toponoruastike

nahodi u ispravl 1Z 1 ., U ojoj su opisane granice cijeloga posjeda 27~ p III

. III ~t *)t d 1+ · opis

il 1702. donosl ne~.? vise g:a e 0 samom. nase JU na tom podrucju.n»

. To je bilo zemlJlste, koje su Madzan u svojoj provali preko I) ·

··r · .. r l' · bi .. unava 1

Drave jo§ OSVkOIJ' ~ 1 zadPoVs~le .. It a lk8'~ ~lSU 111 naselili. Meda je njihova po-

sjedovanja te a ispre ~ Je:a, oje je u Dna vrijeme (oko 900.) pripadalo

lfrvatskoj.2S0 Kad su uredivali crkvenu upravu na tom podrucju M dX "

b hi d k k .. " · k ' a zan su

tu osnovali ~OS~ .an ar I a "onat, OJI je asnije nosio ime osuvacki, Otuda

se mole z~klJuClb, . da ~u. om na tom tlu zatek~l !upsku organizaciju, koja se zvala tim Ime~om 1 kOJOJ se, ~~ema tome,. srediste nahodilo u mjestu Osuvku. Tim se topontmom danas obiljezava veliko polje na zemljistu izmedu Miholjca i Sv. Durda. U poznatim ispravama on se zapisuje uvijek take, da lUU je u posljednjem , sl~gu .nastavak -ak, ~oji. je postao od -sk. U toj bi rijeci, prema tome; vee bilo izvrseno reflektiranje staroga poluglasa u -a- na stokavskoj podlozi. U spomenutoj ispravi iz 1229. postoje, medutim, jos dva IDjesna imena s polozajem staroga poluglasa. To su toponimi Pesja mlaka (Pezye mlaka) i Lokavec. U njima se do te godine stari poluglas zamijcnio s glasom -e-,. dakle u kajkavskom liku. Sudeci prema tome na tom su 08Uva~kom podrucju do 1229., a to znaci u stoljecirna do te godine, postojale dvije govorne grupe, koje su se ocitovale u tom reflektiranju, To su bile ikavska i zapadnoekavska struja. Postojanje ikavaca na tom zernljistu rnogu objasniti i neki drugi momenti. Upravo je u taj kraj vodila stara velika cesta od Pecuha preko dravskoga broda, koji se nalazio u sarnoj blizini grada Osuvka. Tom je cestom dolazila u svojoj seobi savskodinarska struja, jer joj je to bio jedan od osnovnih putova iz sjevernijih krajeva na jug. Prema

. navedenoj ispravi iz 1229. iz Osuvka su tekle dobre stare ceste na Orahovicu, Moticinu i Nasice, na Valpovo i na zapadnoj strani na Viljevo i otuda na Moslavinu i dalje na Viroviticu.281 Po tima putovima raseljavali su se pripadnici te struje dalje ad Osuvka na sve .strane, ali ne treba sumnjati, da ih veti broj nije ostao i 'na samom tom' podrucju, na tako podesnom polofaju, Osuvak je prije provale Madsara bio srediste zupske organizacije. Sredisnjl smjeltaj toga grada jasno istice spomenuta listina iz 1229. U njoj se izrioto navodi,. da su meta i cilj i ishodiste svih cesta na tome podrucju samo taj grad .Dsuvek. Zupa osuvacka postojala je prije 900 g. To znal:i, da je stvo~~a u sedmom iii osmom stoljecu, a njenu je potpunu organizaciju mogla

... 1Zvrli~L savskodinarska struja iz druge seobe, za koju se veli, da je o?ladala : .. : .. ~. ~anonlJo~ i da je u njoj uredila upravu. Ako je tako, ona je tad~ J~§ po-

.. : J~~ala one ikavce, koji su se na tome tIu nahodili jos iz prvoga seljenja .

..', . ' U is~ravi iz 1229. jo§ je nekoliko toponima, koji imaju u seb~ .vrijednih

•.•. . ..•. IO\'OtDlh elemenata. Medu njih spadaju imena velikih bara StOJSID ~ret u

. ~ ..

II' ~ • '

L.:I ..

180 Rad 43, 143.

fil Cod. dipl. 3, 321-323.

. .. . .

. .

. . . . .. V"l' evo (zapisano Stoysentherit Stoysencherit)!~2 ·

• . . cestc iz Osuvka mlii Xt1 J izmedu potoka Klokocevca i Pistanca u t

bltZIOl )'83 a zero Jb U • bili '" d k k za-

C t (Cherycb n c' Oha su ta nanva za 1 jezena, a a 0, prema izgo-

:~nom dijelu podr~j:;enoga pisara, koji je n~su suglasnic~? grupu .. er-

P ru rnadiarskoga S trio u dvoslofnu, all se ta, kasnije kajkavsk

vo etanJ'em glasa -e- .pre vo 'azabira. Prvi je od tih toponima u liku Cat'

UJD b Omena Jasno 1 • 1 ttl 11 re

oznaka u 0 a I t velik hatar na onom istorn po oza~u uz put od Miholjca

Oznacavao u 18. 5, t k se zvala pustara, na tom mjestu, a danas pod tim

19 st a 0 • ki I" I III III

na Viljevo, u · ik toji selo, te su I srps 1 nase JenlCl u njernu primile

t om It u pos , • V· d" d d 1 imenom u s ar . k" d kako ne razumlJU. lise otu a, a su taj stari

ta] rnjesni nazl'V, OJ1, rka za~adnoekavske struje starosjedioci na tom t1u

.. . . .. · u osnovnom I U :t' deovaraiuo lik t

:"'.:._: .. >: :~.. . .. topODlm promijeniv:;l ga U 0 govaraJUCI 1 ere.

: ;...' , It Ii sve do danas ne ., 229 di ""

:< .. / -: : ::.. .. o~u'Va t u toj se ispravi lZ 1 · navo 1, 1 to dva puta

· .. :: ..... ,. Kako je ~ec spomLen:a~~c.28' Osim kajkavskoga refleksa -e- staroga polu-

. .. . . k od Imenotn 0 1 ... III

poto p'. .. V' kako se vidi, na aZl I samjena nosnoga glasa Q sa

...... I u tOJ se flJeC), · 1 k

':. '.' ,< g asa .. ' sila panonska struja, a ne samog asom -U-, ako su ga

, . i m 0'" ko J 1 J e no L k ... d·"

,.,<> .. . g aso , ." , vski i cakavski ikavci- Ime 0 avec izve eno je, nanne. od

.,~ .. ,.. . .. govonh Stokka k vac od ruka. U nazivu luka nekada je bio, kako je vee

· .. ' ~. ... · · e~i I uka ao ru a 1 ... 1 k T" III

raj " ; I te on u zapadnih ekavaca g ass - 0 a-. aj toponim znaci

spOmlDJadDo, g taskQ'koJ'i se savija u obliku luka, a zatim i podvodno tlo. U liku

u nas vo u, po 0 , .t • Z !(... .. d

L k test JO e u nasoj toponomashcl. nacajno je, a on danas

Lokavec, u avac '1 II1II X

.. , k 'kavskim krajevima u liku sa -u- g asOID, jamacno po tome, sto

~OstOJl 1 ~ aj taroga nosnoga Q glasa u tih kajkavaca s vremenom potpuno

Je tda IzamJena n~vi govornoga djelovanja savskodinarske struje u sve likove

pro r a na os I k oiIII 1· k L k 1· ....

t. k dasnJ'im nosnim glasom. pa se I 1 0 avec na aZl u stanJe

18 1Ul ne a ~.a d II S tl · K Z" ..

.. c )!' e na tlu panonske struJe lzme u ove, U e 1 upe. aplsan Je

VflJeme eac I'k .a)! • T 1· hl- .. ... Ok'"

od 13. do 16. st., na pr., u staroj garte oJ ~~PI, u urovu P? JU, U lZlnl ,1;a,

k I'Dti Dubice i t. d,ls, Tu na podrucJu Osuvka on Je pored suglasnlcke

,U 0 0 1 • d k d .. 1

.cr- i zam]' ene staroga poluglasa sa -e- slguran 0 az, a su u startle

grppe oiIII ~ k · k .. .. .. d I k· k k

Yrijeme na tom zemljistu govorenl It OV1, ?Jl prlpa aJu aJ avs om govoru

i koji su os()bito znacajni za panonsku skUptDU.

... .... ...

.... .. .... . :. .~. . .. ' .: ..

I" • ... •••••• • •• '.

;}~-~:>:~~.\~,: .. :><.:>, .. ", .. , 77. Do turskih provala osuvacko je podrucje hilo d?bro n,aseljeno, osobito

':;,}(:.:,:,:>"::_.::y<.. u podravskom svom dijelu i po visokim gredama S Jedne I S ,druge strane .. . ..... , Karalice, t~ je pred turski dolazak moglo imati do 8000 stanovntka. U tursko

fOspodstvo preilo je to podrucje bez borbe, mirnim putem, jer tu iz~ Valpova nijt bilo nikakve tvrdave, a nije bilo ni nikakve vece ratne nevolJe, .kad su Turd ulazili na to zemljiste. Oni su ga cijelo podredili pod valpovackl kotar, a naselili IU jedino Miholjac, gdje su osnovali posebno vojvodstvo. Kod toga Ie mjesta nahodi od starine dobar brod, po kojemu je vodila siroka cesta na Siklol i Pe~uh. Stoga je vojvodstvo u Miholjcu imalo stanovitu vaznos~ u t~ vrijemet a ono ju je imalo i kasnije u 17. st., jer se taj brod trebao .cu~att

".:.;'.:':,';::."'." .. >.. Dog juoga prometa s Pe~uhom, Turci au u 16. st. toga radi drzali u MtholJcu :;:i;,:1:/rN~~:::i/:,~):.;;,<',:_to jam pOlaciu; koju IU jol poja~ali 8 kraja toga stoljeca, kada su u 81a-

~k}JiJi(?~~'':~i,e:·:::)::;:'t:·u': .. ;,·.. Ibid.:I 311·.: > .. : .. ,F.<... .. . ... ' ., Ibid.

:~;;'!,:;:JH~/;:>:::~·\:':!.;:,>,·:~<::.·.· -'bi4. 3D .. 4.«.,: .. '>:.::' .. :.:.:-:'<':' .. : ... :.. ,'86 Vidi u Cod, dipl. III-XV ukazalu.

..... '.. -

I I," •

- .. - ."

....... ;.':;~.- :. ....

~.::. ..

· . . . ,

_.' .. '-.. ..

.. ...... .. "

. .

, .

.. .." .."

.. : ......, .. ,:'" .. " .... ..

... :-.. .. ....... ..

_

.. ..": .. '." .. ..

.. .. '. .. ..

.... .. ...... ..

.. .... .. .. .... ,

:.: ..

...... " -..:.,.'

. ..

.. .... .. ..

..

.. .._ .. .. ..

..

. . '

. .

,

.... ~ ....

· .

.. ......

.. .

· ,.

. . .

· .

I' .. ': .. .. ..

," .. {" ..

.. :.. .... :... .. .. ..

· ..

.. .... .. .. ..

, ' .

.. .' .. .. o.

J" .. -

.... .. .. .. ....

.... ........

.. : .." .. " ....... :

. .

., .

.. ... .. .... .. .. ..

· . .

.. ...."

.. ...', ..

. ,.

:." .... .. .. '. r •• • • ••• • ..": •

. ~~... . .

. . .

· ..

.... .

: : .. : . .... . .. ~ .

,.

. .~

,

. .. ... ..

. .

... .

.. . ..

...

. ." .. . ...

.. . .

. .

...

.~ . .". .

ntl-J"U prodirale iz Hrvatske krscanske vojske i kada je d

vo ... di · naro po po ~ d· ~

lavonskim kraJcvlma izao ustanke. U Mtholjcu se zbog t . le.lnlm

I 1- · d· oga razvllo 1 m

sl,'mansko tvrdavno nase Je je mo na osuva~kom podrucju p " x' U ..

It 1·1 ~ OplStVa~ 1Z 1702

avodi, da se u njemu na azt 0 sarno dvadeset nluslimansk'h k 1. III. •

D .. 10 1 t · x· x· 1 u~a, all 1 sam

UtvrduJoe, da Je irna 0 rgovism znal:aJ.288 Taj se navod 1 x ..

ih II- X"k 1" k ne s aze s drugtm

izvJ'e§tajima 0 rm 0 jac om mus rmans om stanovniitvu U 17 t koii

1... b ~ d .. S 11 OJI ga

cijene na veer rOJ o~o~a.

. 0 kr§canskom starosjedilackom naselju na osuvaekom p d x..

· d 1" d k· 0 rucju za tur-

skoga vremena ima ovo JOO po ata a. 0 njemu je izvij estio XI

K 1(1111/.,_ 287 1624 P t M h· k .1. opsirno 11118,

Bartol a51C, a · e ar asarec 1, OJ1 SU taj kraj saml bllll ... • "'''

. hi di .a • k \J • • 1 0 l~ 1 1 V IZ1-

tirali. Masarec 1 navo 1 1 Ja 08t toga zltelJstva u broj evima kOJ·1 1.. 1

. .. . Ob d .. ... ~l ' 1 l:e se rna 0

dalje dODIJett. a va vizitatora nas a BU na tom osuvaekcm pod X" l~

· di ko ii hili 1 d··.a rucju ·~r-

vate starosje ieee, OJI SU 1 I pnpa rnci IIi katolicke iIi kalvinsk I

hi I- 1624 ~ t 1 · k 1 • e crkve.

Masarec 1 je ' nasao na om t u tri a vinske zupe: u Marija ·

. G. .. CI Delma u

blizini Valpova, u regorrjancrma u sredini toga podrucja iuS' v ~ d

d d .. · 1 P ~ .. rnrr u

u sjeverozapa nom IJe u. 0 njegovu raeunu hilo ih je u svemu pet ti l;

. - i eela- od k · ... h · 1.' lSU a

u trldeset I tri se a, 0 OJI JC po trecina spadala na svaku od tih zu a 288

Katoolika je .bilo ~~nje. ~?i u t?m kraju ~isu ni imali zupa, nego su ;'i~adah u gor~Jem dl~elu vIIJev~~oJ} a u donjem kuzminaeko] zupi. Bilo ih je

o~o 1624 .. jedna hsu~a ~a cijelom ~~uvackom podrucju.2M9 Svih je Hrvata, osnn mushmana u Miholjcu, u to vrijeme na tom tlu bilo, prema tome, oko

lest tisuca.

. Turci su n.a to. ze~lji§te dovel! i ne§to srps~oga naselja, koje je nastanjeno Juzno O? M~hoIJ~a Is.pod Ka~a§lce ~a dobroJ zemlji u tri sela: u Kapelni, ,Sredancnna 1 KucanClma, gdJe ga Je oko 1680. hilo preko iezdeset kuca.290

Ti su Srbi podrijetlom iz gornjega Podrinja te su donijeli sobom jekavski Itokavski govor i novu akcentuaciju.

.: 78. U ratovanju ad 1683. do 1691. to je podrucje pretrpjelo dosta ratne nevolje. Tu je hilo borhe 0 tvrdave u Moslavini, Miholjcu i Valpovu, ali su se u stanovni§tvu toga kraja odrazivala i ratna djelovanja s one strane Drave oko Pe~uha i Siklosa. Stoga su u tom kraju ti starosjedioci napu§tali svoje domove i sakrivali su se po sigurnim polozajima zapadnije otuda, gdje su proboravili neko vrijeme, dok nije hilo utvrdeno mirno stanje, Tada su se rasturila malone sva sela, pa i ona tri srpska. Miholjacki su muslimani uspjeli izbjeci sa drugim okolnim muslimanskim naseljem na Brod i Koba§, odakle su pre§li II Bosnu. Njihove potomke nati cerna u srednjoj Bosni i po heree .. govac~im muslimanskim mjestima, gdje U govoru ima ekavskih elemenata.

U lstocnom su dijelu ostaIi nastanjeni sarno Vinogradci, Bocanjevci, Tib?r~anci, Gat, Veli§kovci, Marijanci i Kunisinci. Iz popisa iz 1702. i 1733 .. vldl ~e, da se u tim selima sve do najnovijega vremena odrlalo u velikom razmJeru naselje, koje je starosjedilacko iii u samom mjestu iii na tom tIu.

..

:.-

149·

.. .

. ,

~ .

. . .. .

. .

. .

.. .

. . .

. ~. :.

...

.....

. ..... -'.

1:-. :-:IIJ.'i! ... :...-' ••

•• .;-0..

..

\

.....

r, .' :-'. ':: r • ..

:: {,. .: ..... ..,

.. . .. ..' :

.... ..

.' .'.: . . .

. .. '

. .

OIll uselilo i u druga okolna sela, a osobito u MariJlan U "

. .. lDen • I k 1" · d . ce. sva ta trl

. . · ta uselilo JC postepeno lZ 0 0 me 1 osta starinaca kOJ· i dill.. I'" It II

IDJes I tlllll• X 1· 'su ODIJe 1 1 "VO)

or te su ga po mogucnos 1 1 cuva 1. Pored toga govorno· di 1 · .

. ~velo starosjedilacko susjedstvo, koje je tima doselj enicima na je t IJe ovkalo ~ tlJ kcentuaci · · d .. d me a 0 e avski gOVOr ~ staru a centuaciju, pa se je no 1 rugo u stanovitoj mjeri i osjeca u

tim sehma. .

Srbi su poslije turskih poraza opet nanovo naselili svoj a stara s 1 K 1

ili S d Tih .. e a ape nu

.• Kucance, a napusti 1 su re anee. 1 je godina struj ama iz Bo ~ B ..

1 id k kih d· koi sne 1 aranje doselilo jo~. ttl e~ettak srp~ 1 . Pkoro d1ca, . oJke s~ otu.da ubrzo odselile, po svoj

prilici dalje n~ IS 0 na c~.11ns ~' :PSIDS 0 I daljsko zemljiste. U Kucance su vee pod kraJI.IS. s~. uste91 ~ ne e rvatHske porodice iz okoline, a to je use-

IJ'avanje nastav jeno 1 U • I 20. st., te rvata ima sada u tom selu t ,I

k di danas vi k recma,

Starije hrvats e poro Ice govore anas je avski i novi akcenat kao · S bi

· k t 1-· 1 r 1.

poslije prvoga svjets ?ga ra a nase jeni su Srbi dobrovoljci u Brezovici u

blizini Sljivo§evaca u tridesetak, a u Cretu, Blanju, Glo~du, Bockovcu KruDoslavlju i Karlovcu U okolini Kapelne u jedno tri stotine domova. Oni su Dja~ali jekavsk~ naselje U jugozapa~?om dijelu toga podrueja,

. Na nekadasnjem osuvackom zemljistu odrfalo se starosjedilacko stanov ..

.. . niltvo, kako se vidi, .~ razrnjerno veliko~ broju '. Najprije novim naseljavanjem oko 1700. poslije dugoga ratovanja, a zatim cestim unutarnjim sase .. Ijavanjem starinci BU se rasirili iz svojih prvotnih sela u druga okolna, te se clanovi pojedinih starosjedilackih rodova nahode danas na razlienim dijelovima podrucja. Tim unutamjim saselj avanj em, kako su se starinci inaee obiln€? prirodno mnofili, nadornjesteno je jace useljavanje sa strane, osobito u vrijeme, kada su u dravskosavsko rnedurijecje ulazili naseljenici iz razlicitih krajeva. Uza sve saseljavanje u svakom su selu na tome tlu stari rodovi uspjeli razviti i poveci broj kuca, koje svojom snagom cine obicno dvije treeine iIi i yeti dio cijeloga sela. Novih je naseljenika malo. Stari doseljenici nose toponomasticka prezimena Horvat ili Bosnjak, kojih ima gotovo u svakom selu u vecem iIi manjem broju. Znacajno je, da takvoga prezimena nemaju stari baranjski useljenici. Cini se, da je to zbog blizine toga kraja

... j zhog istovetnosti govora i podrijetla. Prezimena Bosnjak nema jedino u

.... Radikovcima, Golincima i Porecu, gdje Bosanci nisu doseljavali pojedinacki, nego skupno. Ako se izuzmu ta tri sela i spomenuto srpsko naselje, to osu·va~ko staro podrueje ostaje u dravskosavskorn rnedurijecju zernljiste, na ko-

.-

jem se u najvecem broju odrfalo starosjedilacko stanovnistvo, Njemu odgo-

varaju u medurijecju priblifno jedino Dakovstina, Kopanicko Pobide i Po,~vina oko Babine Grede i 2upanje.2U2

.. .

-

. .. ....

. ,.

.~

.. . . .

. .

. ..:. . .

~ .. -:.~ ~.. . •. ~ . ~...: .~ . ~... '. :.,:r ......... ::. . .

• • .' 1 '. '.' : •••• :' • : ••

~. .

. ..

. .

.' ".~..

.. ; .. ~ • ::,.~ .. 79. Viljevo, Moslavina i Cadavica zauzimaju poveci dio desne Podravine ... · .. ::1. dobrom zemljom po visokim gredama izmedu Drave i Karasice. Pad .>: .... Turcima je Viljevo pripadalo valpovaekom kotaru, Moslavina je hila po·::.~ebn~. vojvodstvo, a Cadavica je spadala pod kotar slatinski. Na tom se :;, .. , .... ~mlJlltu za turskoga vremena nahodilo i desetak manjih sela (Brodac, Do-

/:'.~: .,Ii~ci, Kopanovci, Martinci, Ohrez, Potkovci, Radinovci, Simonovci, Tolenovci,

.. . .... .. -,

.. .... . .... . .

. .. .':

151

; .

-

"""" , . . tojao dobar brod na Dravi kod Viljeva, gdje s '

, . .' Vodovrata). Tu JBe PdOS c a takav se prijelaz nalazia i kod Cadavicee rJaz v vI~o

, ... to selo ro a , d MI· d · d · os J e

, . spomenu.. d bi jzgraden ko os avine, g je su va otoka 01 ks

· " ronago ~OIJl bro l~e i obranu prijelaza. Na taj je brod dolazi1 a av~la

. 'prelafeoJe prek~ .vokoJ.a je preko Vajslova produfivala na Pecuh aa. vdeh~a

. . d OrabO'Vlce, ,t·"to b d to ,]e 111m

: :":' testa 0 dva . ala i na Siget. Tun su pu ovrma I ro ovima prosli nai .. ·

:' ,: ' se kr~kOJ1l 0 • .J ekavci, i ohoji su se na~li ispred dubokih suma k JPllJe

" ..... ilk Cl a sa Djlma · I iih d· II J 0Je su

" .. ': . '. J av, I .1 tIo potoka Kara§lce. za n J 1 se UZ izao visoki Papuk

. ,,' .' bile zauz~ eb nl'l~ nikako prohodan. Vee je spomenuto, da je ta okolnost' u ~no

":, vrijelIle. saO !.I brei ikavaca, te su zastali na tome tlu, a tu su se i mO;.d~

:'.' ." . navela I POt~~kCI~h podataka sa toga tla od Viljeva do Cadavl"'ce l·mna~e lh,

." .~ .. " . Toponomas lL .. ~ ih ... d · a Inace

.' .. 10 malo. Qd onlh sa(;uvanl vrije no je navesti ime Rad· I

. ' ",' .'" raz:Il1Jerno vr • k· .. InOVCl

..". :.. . bi mog1o uzeti da rma u nastav U -m izgovor prema -en-' t

.' le]e 1 se ' ' lSpor.

RAden, Raden. · · I S· 1· · ·

lad su se Turci spreroah na osvaJanJe igeta na IJevoJ strani Dravet oni

XiIi vaJnost Dloslavackoga broda, te su ga 1562. dobro utvrdili podi x'

IU uoc • Z·· ki · d d s ' gaV:ll pored njega jako utvrdenJe'l s~lnJs II ga te r ~ UTe t~ godine porusio i po~

palio unistiv§i i letiri ffidarto 0 k ~ 5; ha U to kO Inkl ... ~krCl y"SU ub:zo poslije toga

S8aTadili novo jaku tvr avu, OJ OJ rva s e rajrs e ~ete DlSU vise usp] 1

c- ... 1111· 1· k 1· k tI • Je e

naJkoditi.283 Oko nje se raZVl 0 1 mus rmans 0 nase je, oje je 1680. mo 1

N. ~ .. -1'· !! go

ilnati stotinjak domova. jegovu su osnovu cim 1 jamacno muslimanski ..

seljenici iz okoline, iz poieskoga sandzakat koji je i gradio utvrdenje. Kasni;

,:'" su doseljenici mogli biti i iz blifih starinackih sela. Starosjedioci katol~J~

'>',':, " !ivjeli . su u posebno j mahali u dvadesetak kuca, a toliko su zitel j stva imali

,_<"~,:,,, " i Viljevo i Cadavica. Ostala su navedena sela na tom tiu hila manja. Za

~_:,<,,:,~ _:" turskog~ vr~mena ,P0stojale su. na tom zemljistu katolicke zupe u Viljevu i

>,<,,',_,~,:, tadavicI, ali su obJe zahvatale 1 ponesto sela sa drugoga okolnoga podrucja.!IU

"", ; >,' U ratovanju od 1683.-1691. naselje se na tom zemljistu rasulo kao i u

susjedn~m ?suvku. ,U no,:o~ s~ .nast~njiva~ju o~tali n~seljeni jedino Viljevo, Moslavlna I Cadavlca, ah Je 1 lZ nJlh veel broJ rasehca preselio U okolinu

osobito u Slatinsku i Viroviticku podravinu. Na tom se tlu oni od pocetk~ 18. st. nalaze pod cestim prezimenom Viljevac i Moslavac. Za ta sela postoje najraniji dobri popisi iz 1720. Viljevo je tada imalo 22 kuce, od toga u ~elu lamo tri starosjcdioca, a ostalo su hili doseljenici iz starinackih okolnih na~ puitenih sela i po koja porodica iz hrvatskoga naselja s lijeve strane Drave. DoIlj~ka iz daljih nasih strana gotovo nije ni hilo. Selo se posHje -toga brzo razvIJalo Bve na toj osnovi s malim doseljavanjem iz okoline s jedne i s druge .trane Drave. Takvo je stanje ostalo sve do danas. U tom selu i sada staro-

" sJedioci sa toga tla imaju veliku vel:inu.

:/"'X':>~",::<:":",':, ,,' U ~,slavin~ ~ 1720. nailo sarno 20 kuca, a od toga 'ih je, koliko se vidi

i:'-:t~:~",':;"i",:",'; ~ to,?nomasbclum prezimenima~ );lilo devet· doseljenih, i to tri iz Bosne, tri

,:~,:';f;;"/',:t,::< ... 8 ODe ~trane Drave (Bar~an, BrlobaAac, Domjanac), a ostali iz susjednih na;;ti)'F\::"::",,pulte~llh s~la .Tolenovaca, Kopanovaca i Radinovaca. Kasnije je nastavljen~

;:::>';i~{'}<':::,':>;""" ".selJavaDJe 11 okoline i susjedne lijeve Podravine, sarno ne u vecoj mjert.

},:~';,:<;Y::'\i~:~{:',:"':,,':: .. ', '.Starlolllne XIX 2"- -26' '.

:.~ :'.':; .. :: : ' .<:,:" ",',:. ': '" '::c ..' ., v- ·

,j':i-\:;:\'-:::)::'~:/;:" "'. Fe.-.odlin ]!t9 "'.LI\ ~.L1 A69 496

~.~:"._ .. ,':'; ',.'. ,"" ~ • 38,,011<. ~ , ~,

, " /: .. . .. "..' . v . " . . -..- t"

.:.I?-:=-:: .....

. . ", .. ~ . . .. '. · ..... . ~

" ..

.. .

" ..

.' ..

. . ..

. .

' .. '

· "

· . .

· . .

. . . .

· .

... -.' ..

. ..

. .

"

.. '.' .. '.

· . .'

: . .

..

· ..

... ' ..

· '"

· . .'

.. : . .

· :... .

... ' . " .

:' _. ... : ..

.' ...

. .... . .

' .. " ..

• • .. I" ',,'

. ..... ',.

-. ..

.. .. .

...

" . .' '... .

.....

'.

. .

.' ,,', : .. '

. .'

: ' .. "I • ••••• '. •

'.1, _. .... ". • •••

• • • ~ '1

, .

Danas starinci na tom tlu i prvi doseljenici drze t · c ·

sela. Doseljenika iz nasih jugozapadnih krajeva i rr etvrhne stanovniltva

Cadavica je 1720. imala 16 familija, od toga j'edma ~amBo po ~ar porodica.

J ) d ... - k 1· · nu lZ osne d ...

(Starcevil: ure, vije IZ 0 0 me 1 dvije srpske 0 t 1 .' Je nu lZ Like

.. 1 · · s a e su bi] t ·

satnOtD selu 1 na tom t u u napustenim selima. Srbi k · · e s annalke u

strujom iz Bosne oko 1700., ubrzo su preselili u k~' e o~~ su ~va~o doselili nase1ja. Hrvatske spomenute porodice cine danas dJ b susje~nlh srpskih

. I P .. I' .. 0 ru polovine .. 1

stanovnlltva u se u. rVI SU nase jemci poslije 1720 bili . cije oga

osobito Viroviticke podravine, nesto iz hrvatskih ill nesto IZ okoline,

(Bobovcan, Sartic, Sokacic). Iz tih krajeva nasta~~' a s ?ne stra?c Drave kasnije u 19. i 20. st. Danas u selu irna i po koja por Jde?o .1eL~oselJavanie i

. . b' ,olea II ike .

, Na OVOID je prostoru, 080 Ito izmedu Moslavine i Cd' ·

dobre iskrcene ratarske zemlje. Tu su onda poslij e 191aS avice, bilo obilno

b' d b 1111 X.k · k · · nastale nove na

seo me, 0 rovo jac e 1 agrarne, oje su primile ok 400 dosel ieni -

dica. Srpski su naseljenici dosli iz jugozapadnih kraje 0 ied oseljenih poro-

. .. M. 0 · va U je no 250 fa '}II'''

a nasehh su artmce, resnjak, Ilmin Dvor Dravicu · d kl K ~l ija,

naseobine izmedu Moslavine i Cadavice bliie k Dra ~ Oon~ e drc~~lk: ~ve

k ki · k ' · .. VI. 01 su onlJell]e

avs 1 govor 1 novu a centuaciju, koji su se tako utv dili -

d k ~ iII". k r 1 1 na star om tiu za

pa ne e avstine 1 staroga a centa. U ta nova naselja 'sl · · ~ - hrvatskih porodica, a osobito u Krcenik. Toliko ih J. ;nd1 XOI J~ 1 etrdesetak

C d · ~kll L d K ~ ikav Hrvati os 0 1 U novo selo

a avic I ug pore rcern a. Hrvah su uglavnom Z gill. LIII ~ •

a ore) 1 ream,

..

' ... ' ..

. . . . .

.. '''' ' ... ~"::.

.'

. .

. . . '......: . ._ .'.

. .... . . . .

. .

... ' .' .

. . ... : .

.. ; .

. . . ' ..

,'. . ..... " .. , ', .... ,',' c .• ..

" .

.' . "

... .' .

. '. . " ..

: . : ," :..... '.: :. . ...

. ' . ' .. '

" -.. '.' . '.:

...

. .. ' ...

. .-::,' . .

. ..

. .

. . . . .

. . : .

.. . - =-. .... :.

. "

. .

.. .... ... ..

.... . .

.. . ..

" .

, ..

. .

.. .... . ..

.. . .

..

. ..

. .....

......

. .

, .

. .

. .. ..

. .

" .

, .

I

. .

. "

" '

.' ...

I

. ..

. . ..

. ...

.. '

. .

.. .. . .

.. ..

, .

. . . . "I."

.. .. . ..

. . ....

. . ..

'.

. . :

, . .

.. .. . . ..

... .

IS)

. . . .

, ,

. '.

. .'

..

.. .:. .

.;. ..

...:- -

. .

. .

. ',.

:...:.:,.. ...

'v

, .

, .

. .

....

. ' .. ~

.. ..·.1

. ..

.. .. ...

. - .. I: .

..

• '!-

... ', .'

· .: . . .... :. : .'~ ~~' .. +:. . ....

':';:, .. :,> .. ' RUC)! OKO POD GO RA CA, N AS I C A, MOT I tIN E

...... ~. ,·00

/",'.~:.'.'.'.:.' •..•. '. I ORAHOVICE .

· .,'.

. .

. :':;:.··><:.,·.·:·· .. 1. Eetrdeset manjih sela na zemljistu od sljemena d ·

:'.:_:':::,::" . njernu je pred turski dolazak moglo biti do 200 p~ sve 0 Vuclce.'85 Na

,"":~"': podrucje obuhvatalo prije Turaka say kraj od plani ~mov~:l Orahovi~ko je ':''.:,'' gdje su mu pripadali Viljevo i Moslavina. Na zans ;ga 1 ~ pa do Drave, ::::;:'::':. potok VoCinka. Veliki dio toga posjeda pokrivale s pa ist gramca rnu je bio

"',::~"""': .. d ~ tk 16 bil · u gus e stare surne ali

::--.... na krcevlnama 0 poce a · st. 1 0 razvilo osamdeset k itnih ,lie

:.::':'.' je. ~rahovica s!~kla stepe~ vecega ~rgovista s jacim n:selj~~l. ~~a~i ~ama

.:":,; .' se njenu pod~u~Ju moglo pred turski dolazak nahoditi do 600 kuc jelom

.:',:,,':' u rnjestu stotlnJak. a, od toga

.: .... '.~ 'Na podgorackom podrucju izmedu mjesnih imena govorn .,.. dill"

.' ':.'. ,. .. R di III U r •• u vrtje nost imaju

' ... ' .: " .. Lucanl 1 a InOVC!. ~r' orne se ~d njih nala~i refleks -u- staroga nosno a

• '.'~. 'l glasa, kako ga je nosila savskodinarska struja, a ne U -0- I k k t·

,,:' .... :.:... o~ekivali kod zapadnih ekavaca iii kajkavaca Aka se taj tg asu, astik t.

.. '. .•. . " · oponomasti on

'::.', postavl prema rmenu potoka Lokavca na nedalekom zemljist k V f

: ,.' s kojim je jednoga podrijetla, onda se vidi, da J4I e na tome tl u ~.o .01 .u .le:.

:'.:' . k 1" d k bI'v •• • U ZlVJe 0 1 jace

. .... :' stokavs 0 nase Jet 0 su na izem tlu pripadnici panonske strui · x· ali

. .'. ..' . . U · Rd" \I J e J 08 1m 1

>: .• " . ~VOJU kzam!enu -Ok" k.lmenufl ka l~OVCl mozda se nahodi ikavski izgovor

.; :.nastav a ~cn, a ~ avs 1 s~ re e. S ocu.vao u toponimu Hvalenovci.

. '. ':" Na nabckom Je podrucju zapisano ime Gospodinci (Gospogincz) u koi

.' . ~ di dId · k b" ' OJ emu

, .. je grupa - J- a a - -, ra 0 1 se o~eklvao -j-. Taj se isti lik nahodi t

.. : .:vrijeme i na tlu u blizini Gorjana i Levanjske varosi. Otuda se vidi Id~ .0

1.. 14 t .' .. · ' a Je

,";'. ve~. U '. S., a. vJer?Jatn~ 1 pr~Je tu u. srednjoj Slavoniji savskodinarska

: .':",' .~truJa .Dosda. prema dl s':~Ju za~J~nu d, iako se na tom tlu mogla ocekivati .... :·...1 z~mJena -J. ~a P?drucJu Moticine, i.zmedu Nasica i Orahovice, zapisana

,. , .'. '. ~. 1 se}a: Hr~sc~ncl (Hr.a~tyncz), Sephnovc i Horvathegye. U prvome od

'.".:. :.~Jlh s:--cuvan~ J.e !k~,:~~a ,111 za~a~no~kavska suglasna grupa -sc-, mjesto koje .-.;:'.".. lStoEn.l ekavci 1 juzmjt J.ekaVCl ImaJU -8t-. Ime Septinovc zabiljefeno je u

'. ".:"'.' ~om hk~ dv~ puta,.1472. 1 1489., oba puta pod kraj 15. st. U njemu se nalazi

.'~i'. :' .. p~on~kl kaJka~skl- refleks P?luglasa, i to u vrijeme, kada je inace na tom ... :.·:,·...~lu . vee prevl~dlvala savskodinarska zamjena -a-. Lik Saptinovac zablljesen

:': .. 'P":·.::,:Je ls~om skraja 17. st., ali se poceo govoriti svakako jos u 16. v. Topono-

.• , ... .mastikon Horvathegye u madfarskom tom obliku znaci Hrvatsko brdo Sudeci

•. :.",:.':. ?O tome: to je sel? lesalo u podgorju na juznijoj strani podrucja. ·Pridjev ;.:<.: .. - .. "hrvat~kl« u tom imenu oznacuje, da je stanovnistvo u selu pripadalo sto'.:.:':::': kavs~oJ struji i da se nalazilo nasuprot jacem panonskom iii kajkavskom

'.,<:;' .... '::. naselj u.

)'.>:/"':'::: . ,Kako ie vel:. receno, sa orahovickoga podrucja postoji popis sela istom iz

; .:.),:':.~:< .1702: U njemu su mjesna imena zapisana u mladem liku, ali se iz topono ..

;:.:';,;,:::;,','.,~~bkona Brestanovci, Drek, Predrevo mofe zakljuciti, da je na tome ze" .. \o:.::.\ .. :.~lJlstu. za turskoga vremena po hrvatskim selima postojao ekavski govor. '::'.<',:;;'<:. Turci sU na to zemljiste prodirali postepeno poslije toga, kako su osvojili

,:'~~,.:r~"j:>,· .. ~53~. Polegu i pot~kli Ka~i)anero:u voj~ku. V.eli~e ~~rbe za na~icku i ?ra'. '.>".~ .. 1l9Yl~ku tvrdavu DISU vodili, te msu unistavali ru njihovu okohnu. Oni su

:.,<,~.:,":"': .·~.ada na tom osvojenom tlu uredili dva kotara, sa sredistima u NaSicama ·')~'·i:;~<.,~;~~ (hahovici, i vojvodstvo u Podgoracu. U stare zatelene tvrdave postavili

.' .:::: ,:.:,;··~~~;;~:;:')t:t -.~.;: ,.', . .' '. • .' .

. ' , ... - .,.:;> .<".,y ..•.• ~,.l.~t~. ·b-d 46' 7

....... I_:'~'·;;\/',J·.::.~;~~·.~ ~':". :.- ... ~ ...... t t,· 1'.. .. -566 Bo'hsendorfer J'IIIIbt·d 104

,,:.' ~,:.,:'~,: ,.,,,:,,~. '. ':. . " .. ...

. .. -...? ........ -:, .. 1'\ ....... .. •• -

.'<>':;X;:I£f~~;~}i/k(,>,:. < .'. ' ... ' .' '.'

,.. . .:. "".' '" .:1.\"... ~f~ ,,~., .. ...:.-:. . . . .

:;.~<:;;'~<':{;J~(~~~::::~~1;:~i;:;J;~-,':.'L:;::/:-::.:::" ,:'. ,:>.~ . . . ',.~ . '..... • 1 S 5

.' ,.::f,,""'" ':':), . ',~.-, . ..:..... ...... .. ', . ,. . t . . .

~ . ..~.~'f~~)!?:;;i,: E~ ;;2~~:~~:i~'ti;,«(~,:'::; ':>: ::.;, ': :~.;<' •. ., ':.' .....: '. -'. •. .' '" .' -' . .

" ".~.,'. - •• '::~('\ .: ':?' ,l: x~·~,· .... \' ~''''<' -". '. .', /. ".. ' . .... .

· . :~,-~.(.~~; :' ~,'" ... ::t,,:~.1 v'''~'''·'·:'< ':~' .. ' .' ,,-::_ .. ',".' < ,: . \"......:..... ..

· , '''':.'''\'': .~(' <~' ~.~:'. '*'x.':;.v:1 :"~0,, ,.,:' - ',' ". . ..... . . -, . . .

· --: .. : ! .. 1~.:;;" ":\.v .•. -:--\.~.{._.,.~' ~u ..... \ .... , .... '~~ .... \'. ":.:.:.' '. " ':<:. ~. '. .:.". - ... ' ': ..

•• • ::-~ .... < •• ~:':!i;j::':. '.: . :-':'.'. ~/i::fl.' ':, •.. .::.,~ .. " . '.~' . '. . ,..... ' . , .. . . . .

'. ,·'.":.:?:Rf·' ~;:.··~:,··t:·><:;y;,···'··<:·~-.<·<(' ~". :: : .: .. :>-_ '.. . "

... J.im&,:1!)lI.B~·:ri: .:: . .;:'{ :X;".: .; .)' \)(", ; .. :" " ; .••. , .. :. :: '. . ~ '. ': ' : .., . •

~ .'.' .. ~-:~_~':}~,::'~'~.,)<k<~' :.'r.;·~ ~~'., .>. ~.~ \_/.'::' .. '.~,: <. :'<: .. ', : '>: .. ': ~ .'. .' ;......: :. . .....

:t . . .

. . .

VI

·1 •• .

. .. .

1 '. : ....... : ...

1 • • •

. . ..

" .

•• 1 ••

..... :.. . .. :. . ..

. .. ~. ..

.. . .. . _ ......

,

.. .

.. ..

. . ..

... .. .... .

. .... . .

'r

.. ..: : ... ::

"I· 1 •• •• ..;. ... :..

. .. .. .. . . . .

.. . .

.. ..... .

. . ..

, .

',,:

... ..

· ..

'. .' .. . :!- .

. .. : .....

I.. • 1

: ..

. '.

.''''

. :

.. .. . ....

. .

..

. .

..

~.

. .

.. . .. . ..

· . '

. .'

,.

. .'

... •• • ••••••• 1· ••

. .

.. . ..

. .

....

. . . ..

· . -

. . '

.. .. .. ....

. '

.. • • .1

• • • • • .. 1 ......

....

.. .

. . ~ . . -:

.. . ..

~ .... .. :... .. . .

, "

. .

......... :.... .

. .. ... . ... ...

.... ..

: . .

. :.:: '. ' .. ' '. .:'.::... '-_;.:' .. ~ .... ~'.:-- . ..". . :'

... .. .. .:-i- . .

..... ..

. . . . .. .. ..

... ..... .

. .. .. . ..

. . .

· . .. . ..

. . . ..

: ... . .. .

. .. .

. .... . .... ..

_ .. _ .. . _ .....

• • • •• • • • • 1 • •

.. ... . .

. .

,

. .

, .

. . ......

". ' .. ('

. .' .. .

..

.... ~

.:: . .

• • • • ..I'

'.. . ... _

.. 1...... '.

. :..' .... ....

. ,

. '. . ...

. ~ ~J'erno porastao.UI) Orahovica je u turskoj ratnoj organiza " .. -II II 1

,a .. au d · I' t k t d" crji ima a znatnu

va!nost pripa ajuci urs Soml t. vr aMv~kolm :lJOencu, koji su tvorile tvrdave Viro-

·tt· ca Vocin, Drenovac, a Ina, leu;" rahovica Moslav·tD S III H

.Vl , • 1 V" 1 v I · .' a, opje, urn

i Brezovlca. Po p? oZhaju tonka Jke '~~ka a n~JdalJe na istok i toga radi izvan

Prostora djelovanJa rva s e rajis e vojske, te prije velikoga t III

.., d U" ra ovanja

·"skraja 17. st .. ~lJ~ nM! na1pa anka~ njoj lS~' Pb~em~ tome, stanovniltvo moglo

uspjelno razvIJah. us lmans, a su naseija ila 1 obje Pistane i Kokocak

U sva tri sela sa pedesetak kuca.800 ,

Muslimansko tvrdavno i kotarsko naselje u Na5icama nij e potan] III ..

· · · Z d' nJe °PlSl-

van~ u poznab~ sp~menlc~n~~. nadse,. a je bilo. znatno .trgovi~te s ja~im

JitelJstvom, ~~Je~a ]e, su ~C.l po rugim kotarskim sredlstima U ostalom dij elu medunJecja, moglo bib do 250 domova.301 Podgorac kao muslima ki

.. ... toni ki f ns I

grad navodl U svojern pu OplSU turs I geogra Evlija Celebij a~302 U ..

· · .. k l~ kih k' N njemu

je moglo Vbl~11 s~otJnJad :uds . l.ma.nsp1 kucad' a v cijelom tom podruc]u od

Vuke do OJ ~vlce, 0 rn IJe 1 . apu ~ 0 Vucice i gornje Karasiee bilo

. : . je oko 1680. jedno 750-8.~O mushm.a~sklh 'p?r~dica sa jedno 4000 celjadi. .. Turci su s~psko stanovnistvo ~a.selth u b!~ZI~1 svake od spomenutih svojih

tvrd.~va. KraJ Podgorac~ to su .btll sela ~~cJe 1 Ost~osinci, koja su pripadala poshJ~ Dakovu, Uz Na.slce Sr~~. su ~asehh. Gradac 1 Cremosnjak, a dalje na moti~lnskom tIu Gornju Moticinu 1 Gazje, Na orahovickom su podrucju

Srbi dobili zemlje sarno u zapadnom dijelu izmedu potoka Krajne i Vocinke, gdje su nastanili Krajnu, Kacevac, Cacince, Rajnopoljet Brezovljane, Strrniste, Klenje i Ivanovce. Tu ih je bilo oko 1680. jedno 35 kuca, a toliko ih se nala-

. . . zilo i na moticinskom i nasickom zemljistu. Oni su donijeli jekavski govor .... .. i novu akcentuaciju kao i drugi Srbi u dravskosavskom medurijeeju,

Oko 1680. pred turske poraze stanje je cjelokupnoga ziteljstva na tom semljistu izmedu Vuke i Vocinke, Krndije, Papuka i Vucice i gornje KaraJice hilo ovakvo: muslimana je bilo 750-800 kuca, ostalih Hrvata starosjedilaca 450-500t ... a doseljenih Srba oko 70 domova. Kako se vidi, muslimani,

.... doseljeni i starinci, nadvisivali su svojim brojem ostalo naselje za vise od .: dvjesta porodica; Njihova se snaga osjecala na svim dijelovima toga .... podrueja podjednako, te je i njihov utjecaj prema tome bio snajan u ..... .... svakom pogledu ..

. .

. .

. .

" . . . ..

,.:: ... ~.·:"82. U velikom je ratovanju od 1681. do 1691. prvi udarac na tursku vlast '!. ovom kraju izvrsen u ljeto 1684, kada je poslije turskoga poraza kod ~eca krajiska hrvatska vojska najprije osvojila Viroviticu, a zatim u neko ... ltko nedjelja i Brezovicu, Hum, Slatinu, Mikleus, Moslavinu i Sopje, Nepo... sredna je posljedica toga osvajanja hila, da je krscansko stanovnistvo sa

.... orahovi~koga, moticinskoga i nasickoga podrucja toga ljeta gotovo u pot-

. .. punom broju izbjeglo iz svojih kuca i rasulo se na sve strane u skrovita ....... mjesta, a najvi~e preko Ilove u Hrvatsku. Tamo je ono prefivjelo deset, , ..... : .. dvanaest i vise godina, da se najposlije u stanovitom broju opet vrati na :; .. :.:./:.:.: hapuitene zemlje. Slijedece 1685. g. navale krajisnici i na Orahovicu, potuku

. :.... ..

..:

301 Starine 30, 148 .

801 Godisnjica ibid. Jt 281.

151

I_~_-~-~'" .. .o:::"'-~ '" ..

-. ,'.... . .. '. .... .

' . ._ ...... ..

" .' :.,,~ .. ~~' . .>, .'~' ~'. ~ .. ' , ~ .. " .: .

. ,

. ." .. ..

" I_r""

. .

....... :::: .. :. N lDotilinskom podrueju odrlali su se do 1680. Moticina Do' · G ·

. ... :. J I:a podgradac, Fericanci, Balkovac, Magadinovci, Pribiievnla tr ;~~~ .

.. . .": . . 1° ae .. 1)· .Pritisanci. Bok§ic, Pojatnjaki, Saptinovac, Mikil:na cD' ld1 fl 1~

'. s av , S ~. S l' · 0 G' . . . ' ur enovae,

\.... ialce, Subaca,. usma, urn Jan! 1 azje. Poslije ~as~lJavanja izmedu 1683 .

• • • •••••• : 411 1691. ostalo Je deset sela pusto, tako te su obnovlJenl sarno Mot" XII D ·

. . 1- F · 'tI III (k .... bi ll:lna onja

. .:'. .. GorDJ'a, Josava. errcanci OJI su u se 1 ujedinili i Podgradac i Ba~k )

" 1 ~~. G III ~ d B k~" ~ ovac ,

:. .. Saptinovac, susma, . az j e, eume e,. a . 0 src nesto kasni j e. U prvim popisima

18. st. naslo se u tih deset nas~lJenl~ sela sarno jedno 70 hrvatskih i 36

.,. pskih porodica. Izmedu hrvatskih tri su cetvrtine bile starinacke na t

If tIIh· d 1·1 "B B 6 orne

tlu a cetvrtina 1 je ose 1 a lZ osne, aranje i Hrvatske. StarosJ·edll1

t /.. • • b · b 0 1 aca,

kako se ,:i~i, pOV~\:l. Je rOJ oostao U Z Je.gu ~ Hr~atskoj iIi se raselio po

drugim bhzlm. kr~Jevlm.a, OSOb.lt? u Oraho':lcu,.l dalje u Podravinu. Najbolje su bili nastanJe~l1o DO~Ja Moticina (~8 kuca) .', Feri~anci (16 k.). Saptinovac je u prvi~ poplslm~ lI~~O 10 poro~~ca, BokslC 7 .. ~zm.e~~ nji~ nijedna nije imala prez1me ~osn~ak .IIt Bosanac 1~1 kakav ~rugl indicij, da je podrijetlom

iz Bosne. Ip~k Je. vjerojatno, . da su .l~. te zernlje ~one U Saptinovac dvije, tri porodic~,. koje su. nosile s~oJa familijarna p~.ezt:nena. U. ~ome selu bila je u to vrtjeme po jedna kuca Posavaca 1 krajisnika, a dvije su potjecale iz

susjednoga rasel~~n?ga sela .~ritis~naca. ~stale su porodice bile starinacke na tom tlu. BokslC je za pOplstVanJa 1702 JOs lezao pust, a poceo se naseljavati nekoliko godina poslije toga. Od sedam prvih familija u tom selu tri su nosile prezimena Predrijevac, Pritisanac i Jazvanac prema susjednim napuItenim selima. Ostale su bile takoder starosjedilacke na tom zemljistu,

Do turske katastrofe Srbi su na tom podrucju imali naselje u dva sela:

Gornjoj Moticini i Gazju. U novom naseljavanju poslije 1702. ana bosanska ...• truja, koja je oko 1708.-1710. zahvatiIa srednje Povucje i Podravinu, uspjela .. je da nastani i U ovom kraju petnaestak kuca, i to u novim selima Su~ini . . i Sumedu, koja su do 1683. hila starosjedilacka hrvatska, i nesto u Gazju i Gornjoj MotiCini.. Tako je na tom zernljistu prvih godina 18. st. srpsko .. naselje doseglo polovinu hroja hrvatskoga stanovnistva. U nekim hrvatskirn selima to se osjetilo kasnije i u govoru.

. '. .' ' ... ,'.: .. .' .'.

. .. :-: ...... :

-r

.. . .. ~: .. >., . .

• ·:':':-L· • .." .' .' ..

. .' . . . . . .. -:,.'

y'

,':'.. .::. ...

. . . '"

... .. ..

. ..... .

.' .. : ....

.. 83. Skupno nastanjivanje nasickoga i moticinskoga podrucja trajalo je

otprilike do 1720., a onda je otpocelo i pojedinacno, koje je doduse dovodilo ... - najednom manje novoga stanovnistva, ali je zato hilo neprekidno i ustrajno. RasIa su postepeno sva mjesta, najvise, dakako, ona veca, gdje je i prilike za nastanjivanje hilo vise. Novi su naseljenici dolazili sa razlicnih strana, ali je opet saseljavanje ili unutarnje raseljavanje dovodilo razmjerno mnogo doseljenika. Od pojedinih krajeva pri tome su na prvom mjestu stajali jugo. sapadna Hrvatska i lijeva Podravina. Srbi su dolazili osobito iz Baranje

. i istol:ne Hrvatske iz krajiskih krajeva. .

.... : Poslije 1730. potekla je na ovo zernljiste struja, koja je dovela razmjerno

<. .: . najveci: broj doseljenika. Bili su to Hrvati iz Gorskoga Kotara, od Cabra,

. . Broda t .Gerova, koji su tih godina u velikom hroju poceli seIiti iz sv~~a

.. ' .. ?sltudn?ga i auvise gusto nastanjenoga gorskoga kraja na !stok . ~ Slav~nl~~ ; .. I .. U POl~ovlje, ~dje j~ mjesta za njih hilo ob!lnoo !u su om doh.ll.l zemlje 11~ : ..... : ·.::J1a starlm pustim selistima, gdje su osnovali svoja nova sela, ili po posto

..... '.' '.

159

.. .

. . ..

. '.. . .. ' :

. .

" .. ...... . .

'. '" .

.. .

. .' ..

. .

, .

. " ..

.. '. : ..

.' . .

,

. . .. .

.' ..

: .. ·:,:>,·radni~ko nas~lje oko I~~ski~ pilan~. ~ to s~.lo uni§lo je mnogo Hrvata, i to .... :.. nelto iz okohneK, a naJyl§~ IZ razDll~nllh daljih hrvatskih krajeva, osobito iz ~' . .•. Like, Gorskoga otara 1 sJever~e a ~acIJ~ ..

nosliJoe 1918. na tom su naslckom 1 mobClnskom podrucju osnovana t

~ k t · ~ x: ope

ova naselja, a ne a su sara popunjena 1 rasirena, Struje su bile iz razli!t.n"h

n N h koi '.. ern

lih krajeva. a rvats OJ strani prr tOJ su seobi sudjelovali osobito Licani

na · ., , broi Z · I, Gorani, Dalmatinci 1. u vecem roju ag?rCl; ° od Srba naseljeni su dobro~

, voljci iz jugozap~dnlh strana, ~ogotovu ~z LIke, Banije i sa Korduna. U

prvom redu v~lo je poraslo rad~llcko n~.sel~e ~~rd~no~a~, koje su naseljavale sve struje, ali su medu Hrvatima najjaci bili Licani 1 Gorani. Tu su oni

unilli u samo sredisnje mjesto Durdenovac, onda u Mederovac, Gabrilovac i Novo- selo,a osim ~oga i u staro srpsko selo Susine, kraj kojega su se i razvila spomenuta rnjesta. Hrvatskoga su stanovnistva dobili i Klokocevci i mala sela u njihovu podrucju Lila i Lipine. Zapadno otuda nastala su dva nova sela Bjeljevina i Boksicki Lug, prvo prema Fericancima, drugo na _ kr~evinama pored Vucice. Prvo su osnovali uglavnom Zagorci od Pregrade, Klanjca i tima mjestirna blizih krajeva, a drugo Lican! sa nesto starinaca iz Boksica i Saptinovaca i sa po kojom porodicom iz drugih nasih strana:

Neprestanim doseljavanjem Bjeljevina je i dalje rasla, i danas ima u njoj

oko dvije stotine zagorskih porodica. ..

, .' i Mnogo su novoga stanovnistva dobili u tom naseljavanju i Fericanci, gdje

.• : .' su nastala i dva nova sela Vuejak i Valenovac, U toj su seobi sudjelovali osobito Dalmatinci, a nesto i Licani i Zagorci. Dalmatinci su unisli najvise u same Fericance i Vucjak, Lieani u Valenovac. Jedni i drugi donijeli su

. ". u to- staro ekavsko naselje ikavski govor i novu akcentuaciju ..

'.' ..... -. Zagorci, najvise od Bednje, Krapine i Zlatara, naselili su u toj seobi sa .: ".:. ,: .. jedno 120 porodica staro srpsko selo Granice i zaseoke Rozmajerovac i Crnu

: .... ,~: Kladu. U prva dva mjesta vee je hilo dvadesetak hrvatskih kuca, doseljenih

'.'. JO§ prije, a Hrvati, ponajvise Licani, hili su tu u krndijskom podrucju use1ili

:,',.' '~:' "i u srpsko selo Londsicu (Malu), nesto zapadnije od Granica. Na tom su ':< ..... ,zemlji§tu. zagorski Hrvati sa svojim jekavskoekavskim kajkavskim govorom . <: stare akcentuacije dosli na cistu jekavsku podlogu s novim naglaskom, ito

':' ..• .:, IU vee bili. primili oni Hrvati, ko j i su ovamo doselili pri j e 1918. ·

;.'::':> : ~ Po nekoliko je hrvatskih porodica unislo i u njemaeka sela Breznicu i Veli:: .... ::~., rnirovac, dvadesetak u Markovac, po koja i u Jelisavac, a cetiri, pet lickih :'.' ,:' .. .: .. < . llrvatskih familija uselilo je i u srpsko selo Ostrosince blizu Vuke.

:.'.<:':'::." Srbi su poslije 1918. na ovom podrucju dobili zemlje u jugo~stocno~:

,.",' : : istocnom i srednjent dijelu po razvijenim pustarama. Tu su onl nasehh

.,.:,. Bijelu Lozu sa oko 200 kuca, Babljak sa 120, Licko Novo seIo, Teodorovac

:.;. ..• :..... .j Kravlje svako sa po 35, Grabrilovac i Novi Brezik sa dvadeset. kuc~. Srb~ :';:::" ... : .... dakako ima i u radnickom naselju u f>urdenovcu. Po g~voru. O~l1 su Je~avcl ~ ....• : " i nove akcentuacije. Oni izmedu njih, koji five u BijeloJ L?Zl I U BabIJ~ku, .:,"::~";;:.' .. \ fine cjelinu sa Srbima u Poganovcima, Vuckovcu, ~udimclm~J Brace~clma, ,:';".', .. :'\.,." ~u~ju, Ostrosincima i Podgorju, koji svi zajedno hne poveci otok clstoga

::::':.;'::".>., ;JekavskQga govora na tom zemljistu.

~ .

. .

. .'.-..... .', .. seliti usa staro stanovnistvo. Tom su prilik

/;:;0 .".' ..•... • Lim selinta~ gdje su dIe y'~ua nova sela, u istocnom dijelu Razboji§ce, Krsino~

:.' ' .: , ... :. . :'~ . JC-C; _i· Xkom po rU~J dnii SM. Cl,

.::,:.:' .";.:: : .. ::~ ' : nastaJa na DplC; ~ iI Prl~blilxevci a u zapa DIJem v, artin. Na J·ul!no.

.. .. J. evernlJem ~, 1 G · koi ~ J

.',;_.,.::':: ..•...• Stip~OvC~r:s:om dijelu ra~vilo se novo se 0 ramce, 0Je se prebacilo sa

.. .tran1 U d v • a na naslcko. .

. '. gradjsk~~a po ruc~ is hrvatskoga i srpskoga stanov~l~tva sa .toga zemlj ista

. PostO). to~an P P t ce se onaj iz 1783., za Srbe lZ 1755., jer su najbolje

. . ". . -u 18. st. Za Hrv~t~ dai za to vrijeme ovakvu sliku naselja na tom podrucju.

rarradeni. Ti pOP.lS) d aJ~a J' edno stotinu i pedeset porodica, koje su se otPri~

k je struJa ove ih 1}1III )!

Gorans a ·dtaIe U spomenub pet se a, a 1 su nesto naseljenika

like ~ednak~ P:'~~~~a~ osobito Nasicama i Vukojevcima. Zapadno od Feridale 1 druglm J le i sela Crkvare i Novu Josavu, svako sa petnaestak canaca one su.osntova popunile su i Staru Josavu sa desetak novih kuca

f II·· a osrm oga · LiIII_X' hoi- M" oil

am! IJa, r · po koji Primorac 1 icamn, 050 Ito u artin, U nova

Uz Gorane " ndasek 1:01 i nesto stanovniltva iz starih susjednih i blifih

sela uslo jet a a , .

podravskih sela. 1· 'st k k

. Goranska je struja donijela na to zemBJl de D?VGgovor, a a: se nalazio

··h t m zemljistu oko Cabra, ro a 1 erova U pocetku 18. st

na ~11b?VUk s'kar~ski diJ'alekat sa neSto cakavskih elemenata, s ekavskim izgo~

To je 10 aJ a .'

vorom, pomijesanim done~le s. Ika.vsklml ill' .. k .. d .. I

Pojedinaroo doseljavanJe bIlo. Je vr 0 ja 0 1 0 . njega su ras a sva. stara

1 ·W ili manje. Hrvatskih Je domova 1783. bilo preko 800 sa vIse od

se a vise J .. ih di 18 t boll' · t lik

7300 ~eljadi. Prema 70 porodica lZ pry! go Ina • s. 1~ je .0 ve 1 • por~t.304

Na nasitkoj strani srpska su sela Gradac,. Cremosnjak .1 Granlee irnala 1755 tridesetak a na moticinskoj, gdje su Srbi nesto porasli, pedesetak kuca, <,'"' . _ .... '" U okolini Pod~oraca lefala su pored toga na dakovackom podrucju srpska ;~;:,~~);::(;~:>~,.,~\ .. ,;:: .. => sela Bracevci, Bucje, Podgorje, Ostrosinci i Borovik sa blizu 80 kuca, Ta

;~~'·'i::-,:.,,:::-·:'::·',:'L·"':>Y' .' '. 8U sela gotovo opkolila hrvatsko goransko selo Razboj iste, a blizu su bila

i:,:;'i~>;·.[} .. ,'.:~::,.;,:<'.:··:>; .. e , : i KrJincima. Tu ce zbog toga nastati kasnije govorno utjecanje, koje ce se

';;:;:~.::.~;} ;.:<·;:X:::·;;,.":::,.'::·· . esjetiti U oba ta hrvatska sela,

f~:·}~/.:";.··>~-.'·;';·',·', U govomom pogledu u to je vrijeme polofaj bio ovakav: Starosjedioci su

;~(ft(,:r·:··:···:::,·'~j:.~:·,:·· •.... govorili ekavski sa starom akcentuacijom, Gorani pak govorom, koji su donir·,,·:?',·::to:·~:~::.::~:;?;··L>'\ jeli, Oni hrvatski starinci, koji su zivjeli pomijesani sa Srbima, osobito u t:;:::F;j-:·;,;·::~'·::~:\":::~:r .: ::,.' Cremolnjaku j Zoljanu, hili su vee na putu, da prime jekavstinu i novi :<~i~:;>:~;,:~:,'/:·~':~·.fJ\:'~:::.<'·. akcenat, Mnogobrojni pojedinacni doseljenici preuzimali su postepeno govor 'l.:;}~:::j<:::;'::::::.::':;::':·:::. . <lela u koje au uselili .

i}~~i ;?;_::,":" ~ ': ,: ;;:.,,:{:,: .:.::_!':; - ,:. .;. .: ' , •

:;}h.~t;:\·;{:::':,~(>.;'-/.;";:i;·:·::::·:·:·: "4. U 19.' i u po~etku 20. st. nastavljeno je pojedinacllo doseljavanje na J]:;~<::;t;:t:::.:'?:·'\?::~c·.'~::··'·· .:to podrufje, a pogotovu u veta mjesta, u NaJice, Podgorac, Fericance, koji Stl ~f~{::/;-;'\·;;::,~.:K~~;;~1')':.:·~/.·.· 'hOI to vrijeme neprestano rasli. Za razliku od Valpovacke i Miholja~ke t!:;~i~Jt:J'\;:t/·(':/·;::·T{::;:-.-,:. pqdravine oyama je potekla u to vrijeme i struja iz Like i od Ogulina u i~l}iFil~};~::;:~::gft:\J.;:·,:,)'::·., v~em broju, a ona ae osjetila osobito u NaJicama i u najbli!im selima oko l~·~:\HtSe·'·::;:;~~;f);·:::,.r::'_>·,·nJih. U 19. It. nastala au tu nova sela: Breznica, Velimirovac, Jelisavac, Mar~

i~{:;i~)\)};:.;~~:t;::~~;'f:?,-!/'>·. ~tvac i f)~rdenovaco U prva dva nasicko je vlastelinstvo naselilo baranjske ):~i,~;i)~:';)·.~/;:i;~(:i':';~i~:::·;'''t/::·".<··:.:,::,~,~alke NIJemce, u druaa dva ba~ke Slovake a f)urdenovac se podigao kao

'.~!;"..., -;_ '",::-:'.' .'''- .... :,. ', .... ;-.;.. , .... ::... ..•.• . . C' l: ,

1:{;:i;;it:~:~;./':" t~: i-r;j;; ;< .;" :.; )/ i~<_;: 0:. ..' '. .

,~ ..... «"\!~~ .:,::-,~ " . .'< ,.' •. '" ',,',., ,.,~ .. , .•.•. ' •.•..•. L..~ __

;1:~:J,~'(>:;i};:\~i,;r;'::;{:.~·:~?i'~ :~ ::'·;~:i:~0:·~~, :: . ':" '.' ' . ~:vW . II . Ua6: .. Lupl·'__· a· rh·t" VU la 1783 •

• " r •• _ ::'-:~.';_-: ) ~.. • .. : .~ I.. • • • •••••• • • •

=:=.:::.! ":-,-: '(:'1,; .. -:: -:.... • .. ._ _.... :-.: : .. '.~ ' .. :-' .. • .' 1 '. ..' • " • • • .. 11'

l.< ·:1< f<':;1~}~;'~~;~~).? 1 ~:'>s/:~~·:: ::;i(.·: : ,'~~<- :~ .. :,~ .. :~.; : .... :. .... .. . . . . .: .:. . ..~..., . .

t;.(#.,.' ..... ., ... :- .. Mf-:':j·O: ....... ~ .... -: ... ' ... =. .. 1 ... -: ....... ,.... •••• .. • • '. ..... "._ •

,: !::i"~:-':.:""% .:.~/ /..<"./ ., ~,..~ ., .. ,' ~ '". '-.1.,'.; .". .: '. .. ~,"- ..... .. "."'. ... ".y, . , y." y.. . L • •• " • <"-,...... < ...• ; , : .. ,. . . • ~." . , .: < . ... .. . '. , .. . .

,~ . ./\:.'.\ ~~I~S~·~>.~·~~:~> :d"~<t·»?J· :~'~<:<{~~<;:~; .>:~~~>:.:/<-, ~ .. ;.',. :\<~.(.r, \Y.:::~.:::.,:. ~.>:>:;,~.~:.: .}<~~:~~>. :._., : .. ' .:: .. : .:(~,.~, <\., ,: .. ' .. ~ .. ~ :~~,:: : ;: ; ~ .. : , , '.. .. . . :.

. . .,' . .

161

.' . " '.' ' ..

" . ". .

86. Prded !~rski rkasap bil? je u n~muslimanskom stanovnistvu na orahovitkom po rut;Ju. ova vo stanje, Starosjedioci katolici drfali su 25 sela sa jedno

150-170 porodica, sa zupama u Bucancima sjeveroistocno od Orahovice ·

Suhoml ... · d · lU

u. om. aCI sJevern~ 0 toga mjesta vee u blizini potoka Karasice. Oni su za-

uzimali ravno tlo izmedu potoka Vojlovice, Orahovice, Fericanaca Bok§it ·

kar~§icke 8ume. Na tom zemlji~tu. gotovo .nije ~i.lo dru.goga naselj~ osim toag~ starinatkoga .. hrvatsk?ga. Dosel~~nl su Srbi dobili zemlje uglavnom u sjeverozapadn?m dijelu, gdje ~u l1ase~lh osam sela sa jedno 35 porodica. Prema tome

... nemushmanskom naselju od _ jedno 200 porodica stajalo je cjelovito muslimansko stanovnistvo u Orahovici, Pistanama i Kokocaku sa oko 400 kuca, Ono je. ~ toj. sn~zi ~vaka~o djelovalo u razlicnim pravcima na ostalo naselje, ah je taj utjecaj slabtla okolnost, 8tO Sll neka sela hila udaljena od grada,S05

.. . '. Ra~ipanje starinac~oe·a. s~anovnistva u velikom ratovanju pod kraj 17. st. bilo Je na ovom tlu JOS jace nego na na~ickom} jer su tu od 1685. do 1691.

.~, .. ,.. . vodene veb: borbe. Starosjedioci su pobjegli otuda u velikom broju na .sig~~nija mjes~a, osoh_it? u krajeve preko lIove. Kad su se 1691. prilike smtr~l~, starinci Hrvati 1 Srbi, koji su takoder izbjegli iz svojih starih sela, vratili su se opet na ovo zemljiste, ali u broju manjem, no sto su sa njega

?tisli. U t?~ se ponovnom nastanjivanju pojavio drugi polofaj. Pred tima ... :... Je povratnicima lefala pusta Orahovica s rnnogobrojnim upotrebljivim zgra-

.. ~ama. Oko Orahovice lefalo je pusto i cijelo podrucje, sa kojega je narod

. Iz~j~gaa u sigurnije krajeve na drugu stranu Hove. Kad su se U jesen 1690. prilike na tom zcmljistu smirile, pocelo je novo nastanjivanje. U prvom redu njega je vrsilo ono staro naselje, koje je u ratnoj nevolji izmedu 1683. i ,169~ .. izmaklo sa toga tla. Povrh toga ovamo su u zapadnu Slavoniju krenule poslije 1687. i nove struje naseljenika, koje su dolazile iz susjednih strana. ~ajjal:a je izmedu njih hila ona iz Bosne, a treba spomenuti i one iz

.:.< ... ,:c ::. Hrvatske, pogotovu iz blifih istoenih dijelova ad Siska, Ivanica i Durdevca.

:.;,;'.:.:.: ' .. :~: Nelto so. preseljenika dali i prekodravski krajevi, zapadna Baranja i Somod._

... '. . . .' .

·it<: ~, : .: .. .. -: : .. : ... i: .:

: .. • • • ~ I ..

X;;:'···._:.':'·.<' .. ·;:~):.::,:· .• OJ Smi~iklas· ibid 270-288

.~« ••• :;{;.: ;.:~ •• ;, :::; ••••• ,:::> .. -. . .,

.. ,

. ' .: ..... .. ,

. . '

.. .

.. .. .

..

· ..

. ,

. .

· .

.. .

" ....

. . ..

. .

•• I

I •••

..

· ...

, .

. ,....

..... ..

. '

, .

... ,' "

. . .

· .. - .

.. ,'.

· .

· .

· .

'. . . .

. ~: .. :

Djenu govornom utjecaju i sve ja~e prelate na J" ekavski UN"

· .. C kvari 1" III k k ~ 1 goY-or ~ ~ OVO]

joJavl 1 r varrrna nase Je je, a 0 je vee sporninjano go k k ~

.. . d II ' rans 0 sa po oJom

porodlcom lZ esnoga gornjega Pokuplja i Like koj e· II k k.....· ...... kcentuaci · 'Je svo J e avs 1 111 lkavskl gavor sa starom a centuacijom ~uvalo do pred ova it ~t .. U S -tI

. · dil xk di J naras aj ~ taro]

Jolavl starosje 1 at; e su poro ice govorile, dakako ekavski k · F .. x. ..

ki .... ·1· · 0 h·' 1 ao 1 ericanci

Jekavs 1 govor prtma I su IZ ra ovice i mnogobroJ·ni tudi 1'1' III... ....

.. ko ii iu nik k nase jemci u tim

selima, OJI nemaju m a vu govornu predaju nego stoje u · ·

d ~ 1 · · ' prrmanju novoga

.govora pod je ovanjem jacega, U ovom je slucaju to govo · k h

.xk I- r ja oga ora 0--

YIL: oga nase Jail

. Kako se vidi, jusni, jugoistocni i jugozapadni dio naXl· X.koga · ti XIII k

.•• ~ c 1 rno reins oga

podru~Ja danas su jekavskoga govora i nove akcentuaciJillle'" l1li.. It

k ki III k oII!-. d ... II II ' sJevernlJl Je

e avs 1 1 stare a centuacije, a sre njr Je dio izmij eianoga gOY k k

.. iek k N 1 · ~ ora, e avs oga

1 Je avs oga. a tom t u uzrruce postepeno stara akcentuacij a ali e k ~tilll

11k" 1"· N)!'" P ,IS e avs ma

u ve I rm nase J ima asicama, odgoracu i F ericanci rna ~vrsto drli.

161

.~ -., _~_.:r;,.: ... ' .'~ . .... .: . . . . '. .. .. .

. ....."..

. .

... v,

. . . .

.'. .

... . .. ' ." ..' .. :' .

" .

. . .

..... ...

. .

. .' ). '. . '.

. . . ". .' ...

• • of' ...

. . . .

- .

. . .

. ,

.... .

,

. .~ ..

' ..... _ . . ..... .

..... .

. ..

. . ; .'. . ': ... :. . .

.. .... . .

.' ' ...

. ' ... :' .

" .

.. ...

.......

. : =-

. .'

. . . . . : ._' :

... ' . '.' .

'. . .'. .

. . '

........

. polje, Predrijevo: Bankovce, Obradovce, Bare Kutove .. M- dot . •

. d ' , 's1"' h • I aga Inovac. Onl

-su po~e , tOg~ ~nl 118 I U ~~atska sela ~uhomlaku, Croac, Bazje i Zdence

tako . ,a u ?O ebt.1u · k~t. rnje na o~ahovl~kom podrucju bilo nijednoga se1a'

.·u kojem mje 1 0 srps oga stanovnistva. '

U to su vrijeme na to zernljiste selili, dakako i Hrvatt'll 0" d 1 111·

~. . B ied H 'It n 1 SU 0 aZI I

isprva1Z osne, susje ne rvatske i Somoda a nesto je k ~ to

1" . k · T· .. ' asrnje oYama

krenu a 1 gorans a struja, una su hrvatskim seobama porasli Zd 1jII. C

..... Xt di flo d . I enci 1 mac,

a Gorani SU, sa nes 0 poro rca lZ rugih kraj eva naselil] Dol · B k

k · to .' ac t an ovce.

Vee su u pocet u 18. st. Hrvati napustili Suhomlaku u kojoj t 1" ·

• IjII I 41 • I • • t J su os. a 1 saml

Srb.,. a '~Vl ~u se u to v~IJ~me .rasehh lZ Bankovaca i Magadinovca.

· U popisu lZ 1755. stanje je cjelokupnoga stanovnistva na tom 0 ah .. xk

d ! ~ '" bil k H t · be-lOr OVl~ om

po .rULJU 1 0 ?va ~o: rva a Je IOU ;ahovici (63 kuce), Zdencima (40 k.),

-C~ncu (23 k.) 1 Bazju (8 k.) svega 13~ ~uce; Srba u Orahovici (60 k.), u Pista'nama {4? k.), Kokocaku, (12 k.], KraJnl (9 k.), Predrijevu {19}, Barama (20), 11 K~tovlma (1~), Zdenc~ma (7),. Ka~evciII_la (19), Crncu (22), Suhomlaci (24), iB~zJu .(9), Rajnom PolJu (6) 1. ~rezovlJani~a (4),812 te ih je na cijelom podrucJ~ o~ Papuka ~o Kar~§lce u to vnjeme zabiljeleno 269 domova, upra:,o JOs J~dno~ toliko, ~~hko se na tom tlu nalazilo tih godina Hrvata. Novll~ do~eIJav.anJem. poslije .1755. do 1783., osobito goranskom strujom, ~rva.h ~u 1 dalje rash. U pOPlS.U od 1783. oni su na orahovickom podrucju 'lmah oko 220 kuca, "a povecah su se uglavnom novim riaseljem u Dolcu

i"'B·ankovcima. _. -

l'

.87~ U .19 .. ·st. Hrv~ti suo .na torn zemljis~u i dalje jacali, i naravnim putern ·1 ;n~~rekidnlm doselJavanJ~m, dok ~u Srbi ?stali samo na prirodnom porastu. Osoblto SU u tom razdoblju porasli Hrvati u Orahovici. U nju su hrvatski naseljenici dolazili sa razlicnih strana, najvise iz blife i dalje okoline. U drugoj .poli toga stoljeca potekla je u Orahovicu jaka hrvatska struja iz Like, dakako pojedinacno, Medutim su kroz to stoljece izumrle iii su se inace .rastracile mnoge stare hrvatske porodice. Takvo je stanje bilo i na srpskoj strani, gdje je naselje pocelo u broju opadati. Razmjer se izmedu hrvatskoga ~ srpskoga naselja u Orahovici prema tome sve vise mijenjao, te su Hrvati u sarnom mjestu vee oko 1850. prevladali, a do konca toga stoljeca joi i mnogo vise porasli. U tom stoljeeu, narocito u drugoj poli, poceli su hrvatski naseljenici ulaziti i u selau orahovickoj okolini, u Donju Pistanu, Predrijevo, Ca~ince i Kutove. U vecini su to hili Licani, ali su u to vrijeme selili na to do vel:. i naseljenici iz istoenijih krajeva Hrvatske.

, .. ,' ... ' . U 'dvadesetom stoljecu na ovom su tlu nastala nova naseljavanja. Poslije ,,< .. ~:.;,: ... :::';'."> . '1918': upuceno je ovamo nekoliko manjih struja, koje su unisle iii u stara .:'~':i:·,,;:.:;·::··:· naselja ria' pojedine dijelove iii su naseljene na krcevinama i pustarama,

\}i.;i:>:·':J.\~'>. . U ~o~· su seobi dosli na to zemljiste Lieani, Dalmatinci, Zagorci i Srbi dobro ...

j:~:.';',~">:'::.~,-\~;.,' .. ~': ... ' VOl]' C1 ponaj vise iz Like

.. ~'::'.'" '. >::L:-:'-" , ". , •

:::':;':.y'::::';.':"'>:u... U' orahovickom su hataru nastanili tada, uglavnoni Licani, Bjeljevinui

.~':i:'!/~:'.:C:>.·:> Radlov~c, a Lieani i Dalmatinci Hercegovac. Dalmatinci su podrijetlom od

: ..... ::.:':.:<.'::;~:.J . ~taroga Grada ispod Velebita, 'Oni su sa tridesetak porodica unilli i 11 Bukvik,

~. .,>. ': . .-\ :,.' : ; :: .. <: :~.: . : .. : . ·f . -

0-

~ II-

.- ,

165

.'. ' ...

. .' ..

.. .

. . ... '. .

........

..

. . .

.'

. ,,'

.. ' . " .

.... .:. .

· . - ..

. .

. . .

· . ... .: .' .: :,.: .

, .

. .

. .. .

... ,.. .. .

. ..

,. .

· ..

. \

· .. ' . . .'

. . .

. .

'.. . '.. . .. .

. . ..

. .~

· . ~.

~. '.

.... '. .

," .... ..,' .

,'... "

· .. ;. .. '. .

..

· ,

.'

. .

. .... .

. , .

: ... .

, .

.. .

, ,.

· .

.. . .'

.. ' ...

,: .. ..j..

. . ,

.' ......

.. " .. /. :. ': ", '. . ,

.. .. ..... .

:.. ':'.

- .

.. .

. . "'.. ,'.

-

,

..

su ga pot~uno, prihvativsi i. onu akcenatsku P?dloguo koju su imali orahovi~ki Srbi, a koja se donekle razhkovala ad one, koju su irnali ekavski staros] edt. ...

k · did' · · lOCI.

Jekavs ~ je g~v~r na ~ a ao u ~sto to vrrjerne i kod Hrvata u Bazju, na

koje su ?Jelovah ~ekav~l sa nekol~ko strana .. U Crncu su, doduse, u 19. st. Srbi pal~ na ma~1 .bro]!' a H~vatt. suo .razmJe~no omnogo porasli, ali su u 'susjednoJ, vrlo blizoj S~homlact, Srbi bili dovoljno jaki, da utjecu na crnacko

naselje. Danas se ~ njemu govore novi, akcenat i jekavski govor, u kojem ima i nest~ eka;skth. ostataka: U Zdencima ~u. starosiediocl sve do novijega vremen.~ ocuval,l SVOJ ~kavs~l g~vor, naslanJ~JuCl se na starinacka naselja u Boksicu, Saptinovcu 1 Fericancima, Takvo je stanje hilo i u Bankovcima

gdje su pripadnici goranske struje govorili ekavstinu, U sadasnje vrijeme

osjeca ~e i .", ta ~va s~l.~ o~ceno s~rujanje jekavstine, koja u njih prodire iz Orahovice 1 IZ sjevernijih jekavskih sela. I goransko naselje i ostali Hrvati

u selu Dolcima nedaleko Orahovice vel:. su u punom prela1enju na taj govor.

Jekavci su postali i oni Hrvati, koji su pod konac 19. i u pocetku 20, st. uselili u srpska sela Predrijevo, Kutove, Bare, Pistanu Donju i Gornju, u Bukvik i Krajnu. U tim selima njih ima veci iii manji broj, ali su ulazili pojedinacno i brzo su podlijegali opcenom govoru sela. U Bukvik su poslije 1918, Dalmatinci Starogradani u vecem skupu donijeli ikavstinu. Stariji je njihov narastaj ocuvao taj govor sve do danas, ali mladi primaju jekavstinu, Takvo je stanje i u Pausincima. U Cacincima su prvi hrvatski naseljenici vel:. prelazili na taj govor uselivsi na srpsku jekavsku podlogu, koja je utjetala i na ostale tude doseljenike, Nijemce, Madzare i Slovake. Medutim su poslije 1918. u to selo unisli mnogobrojni novi hrvatski useljenici, velebitski Starogradani, Licani i ponesto Zagorci, od kojih su oni prvi i drugi u skupnom naselju donijeli svoj ikavski govor. On se i danas osjeca medu njima, a govori ga stariji narastaj, Mladi izmedu njih prelaze, dakako, na jekavftinn, koja u te ikavce prodire sa svih strana.

Ikavski su gavor donijeli i Kosinjani u Novo i Staro Petrovo Polje, u Brestanovce i u Veliki Rastovac. U tim selima oni five odijeljeno od drugoga naselja, a nisu ni ·doSli na kakvu govornu podlogu. Stoga se u njih jol odrfava stari govor, ali se mora utvrditi, da opceno jekavskostrujanje toga kraja vee djeluje na mladi narastaj u tim selima. Isto je stanje i medu Zagorcima

u Rastovcu, gdje stariji Ijudi JOB govore kajkavski. '

.. ,

...

. . . , .

..

..

. . ..,

.', (

..

...

. .:- . ... ...

. .

. . .,

.,:,.:

..

.. s.

;.

167

, .

"' .

. .. ...

. .' . . ...

. . ',.

. . .

. ... ..

. .... .

. ,..

... ..

. .. ....

..

· .. . .

· ,

• • .:r

. ... ~

.. . .

. . ..

. .

. .. . .

~ . - .... .

. ..

. .. _

. ..

. _ ....... :1 ..

.. . . .

. .

-: '_' :

..

.. : .. ....:....

~, ,

. ..

. .

~ VII ~

... .. .:

. .

. ... .

• • _ • II

• • •• • • ~ ~ :. : •• r,:.. • ••

,.

.... .

..

. .

"' .

.. .:.:. ..

. .. . ..

, ..

< •

~:---. . .. .:: . .

t .

,

.. . ... .

... =. . ..... .. _

. .

.. .... . ..

. ..

. . .. . ... .

. . ...

.. ,

.fO. .. . . .

:.... . ..

.. .. . . .. ·r·

· : . . ..

· ..

. .,

. .

...

. .

., .

... . ..

. ... . ..

....... . ...

... .

.:,;, , .. ..

. .... ... ~

.. ... . .

,

......

·1 • •

. . ..

.. .. . ..

.. ..... .

. .

. . ..

, . .

,

.. .

. .

,

. . .

...... .

. . .

. . '

. ....

..,... .

- I

. . ....

.1

. .

. ... <:', ... . ~ .. . . .:

... .. . .

.~ ... : . .

· . .... ..

. ... . .....

• I • ••

· ....

..... .. ..

. _ .

. ... .

· .. . . . . ." .. . ."... ..

• .. •••••••••• • • • •• II!!

•• ••• • • •• : •• .. 'tI •

.. . ..

r

. . .~'.. .

,

• <

. . . .

. . .

.. ) ...

, .

. . ......

..... .... ... ... . ... . .

. .. .

. . . ..

;. ....

.. . . . ...

. ""

.. ..

. _.. : .._ : ~ .

.... . .

. .... f~· . 0 .. zimalo zemljiste izmedu potoka Vojlovice i Cadavice na

. .. 8kS. Bnok J.~ z~nua zapadu i vrhova gore Papuka na jugu. Po svom se polo ...

Isto u, tt ovice dmom stoliec d

Jaju nalazilo u vrijeme velikih se?ba u ~ke mom stodJ epcu ~ Phrema stkarlmS' ray:

ki b dina koj e su vodile veli e ceste 0 ecu a pre 0 igeta 1

I un rc ovima, I •• I · xl 11k

iaravno od Blatnoga jezera, T~m su cest~~a. 1. pr.l)e aZlm~ pro~ e :e 1 e

. . mno!ine. savskodinarske struj~,. jer su. t.o hili n~JkbodIJlSPU~OV? ksadsJBeve;a nda

,. N .samoj Dravi tu su bili glasovlh brodovi 0 opja 1 0 area, 0

Jug. a ~k" 1 T I'" d It

k iih je prvi vczivao krajeve kroz papuc 1 pro az na op ICU, a rugr na

OJ1 • •• T-I t II d k k XlIII!

lako prolamo Bilo julno od V IfOVlt.IC~. ima . su pu oVI~a, ~ a 0, ~:e~ 1

I'll desnu stranu Drave i mnogobrojni clanovl panonske skupine, koji su

poslije stigli na tu rijeku. ·

. Natom su zemljiltu osnovane dvije upravne zupe: Novacka i Virovitieka, prv. od njih u istocnom dijelu izmedu Vojlovice, Papuka i potoka Breznice, ./"..'.'. a druga na zapadnijoj strani izmedu toga potoka, vrhova Bila i suhe mede

··:'::C~':·.:<.:~>;>·· . kod Bukovice. U obadvije IU'pe sabiljefeno je povlasteno plemstvo u vecem .·:/i"~,.::;··, v • »:.··.'.~hroju, u Virovitilkoj vise nego u Novackoj, ali su u 12. i u pocetku 13. s~~ ,>:~rc,:,\;":.:.:-.:.. U ovoj drugoj lupi hili jaki posjednici plemena Borica i Kotromanica, koji {i:\.~ •. /.<::.;;.:: au pripadali Itokavskoj ikavskoj struji. Vjerojatno je stoga, da su na .ovo do -~r:::·:::;<:;~;·.;;,{:.···· tloselili i Hrvati iz Dinare i jumijih krajeva u 8. st. u svojoj drugoj povratnoj :.;'\/<';.':'T:~::>. 'lCObi,' kada su obI ad ali Panonijom i preuzeli u njoj vIast i upravu,

;:~~:F·:?{~·:·;(':::.:·\':·. 0 stanju stare Novacke lupe ima od 13. at. pa do dolaska Turaka dovoljno ::,<{\.J'~,;:,:£;:.-./:.: •. ,odataka. II njih se mogu utvrditi glavna naselja, po kojima se mofe pro-

i~T;J~}j;:i,~".:::::'. euditi, ~akva je hila naseljenOlt toga zemljiJta i kolika je hila brojna snaga

~'-;;;;:-:':}j:~ ":;'".: .. .. ·'.aovniitva Da njemu

f!;;~Kt'~,~:I,t;>t~;~~.:)·:.· Prema popitu katoli~kih lupa val~anskoga arhidakonata iz 1334. tu je u I\~jfr:t~~lJ~~:\;;~:!{;/·r.··PO~u 14. It. postojale 18 fupa. U njima se moglo, popreeno uzevii, pred '~~:~~t:~~;:{~~;'~Z;i;~<},.~.·"ake provale flalaziti do 2000 kuca, a cijeloga je stanovniitva mog~o biti . .

-", "" )",.,<." .' 0&0 10000 . .

~li~~\~l:~r)~l;;:~it:i,}·r.:>,.:., .. ::.: •. ~.:. : :.;: "; ... ,:,.;.: :i :.: :;., <~'L; .:'. .'. . ,;': •. :.::: .. :<.<m., : .. :..: •. i":~~. '. :. ..:.; .. .. .:.. -. ... ..

w .. , . ."."".,<" ... "' ... , .. , ..... _ '."~'.' .. ">'." :.-_. , .. " .....•. ', .. " , •...• ".,. , .. , ..... '.;... .. .. ".

~ 'W·N$ ,~. -:;-,- .. , (..' <.,"<.-" ••• " .}f. ,. , ., . ~ . t«··· y<-:~ , ' . •. '., .. ,. ~ \',. ... ~. \ -' .. - .. .-' .'. " , ., v-, /,. ";« •••• " ,. -, •••• ,.. ••• ., • •

~~r~f}~~1:;'~l~#;1j;u~i~;~::%1~~:}~fb~::·;;;,.;.J.;(?:;,?~Uh::::L::;~:;~ ;d~; :;~··<~:J:t4:-~:·i~:-,.·,:::.~e~;. :}:i";':. , . : ':: :.; : ::.:_. ... ,.: ': '.:. :'< ' i: .: .. ~ .... :.. • .. ' .. . . .

,J.." >t,'::··.,;:: .... tut,~ ..... .J" .... / ... «, ,-./)_ :-:::·~:-:::.~·0~· \-:,.,;:;:;:;;(:~~~.::-~"~:","., . .fs.:< ,{, ',(:-"- . ~~. ,<: y. ~,. / .:~ •• ~~ .-,..:", ',,"':. )~~ •• ',v;.~. ",::.,'(' .. '~-:-'- ,,~:, -."< • <: ...,. . , ,'.' '., . • ...: . . .,.

• I • .. .. .. : I... •• • •• • ..: ••• •• •• • • • .

..

...

- ,

~

'. Na virovitickom je podrucju. u vri~eme prije Turaka hilo vile od 25 katoIi~kih zupa,313 te se rnofe uze~l, da je tu. oko 1530. postojalo do 3000 kufa sa jedno 12000-15000 stanovnl~~. Jed,~a je ~recina od njih spadala na Viroviticu i Bukovu, .a ~stale su d.vIJe trecine pf.lpadale naselju izvan tih rnjesta. Na juzniji brdski dio otpalo je od toga broja 600-800 kuea,

J.

169

., .

• r ; • : ...

. .

. . .

. ' .

..

· .

· .

· . .

..

· . . . ..

. ,

· ~. .

. . .

: . .. ..... ..

. . ..

. .. ... - ....

......... : ...

.. .'. . ..

.. ,. ...

. .

. . .. ....

· .. ..

, '

. .

,

.. .

.:

.....

. ovaH svoju krajinu, koju su ispunili s dovoljno jakom i odabranom

osn .~. 1577 It t k

yojskom.· Post.~Jl .1Z. • v' POp!S urs e ratne sna~e na ~~j krajini, kako su ga

donijeli aust.~ljskl lzvJestavacl_. Prema ~ome P~PlS~ najjacu je tursku posadu u to prvo vrijeme tursko~a gospodstva Im~l~ Vlro~l~lc.a, koja je bila i skrajna tvrdava pre~av suprotrioj ~lavonskoJ. gran!Cl. U ~}oJ je 1~77. bilo 300 konjaJ1ika i 300 PJe~aka. !za nje su po .Ja~osh d~lazlh Brez~vt~a sa 70 konjanika j 110 pjesaka 1 Slatina sa 70 konja 1. 80. PJe~aka. VOCln 1 Mikleus imali su

()tprilike jednaku po~a~u, po 30 konJ?nlka 1 po 70, ~~nosno 60 pjesaka, U Sopju je vrlo vazrn ~r~d na ~raVt cuvalo u to v~~Jeme 50 pjesaka.S!2 Kako se iz tih podataka vidi, Turci su odmah u prvo vrrjerne svoga vladanja

najvecu vaznost . davali V~~ovitici:. zatim Brezovici i Slatini. Takvo se stanje 'produzilo i dalJe. kr?z cIJelo nJlho~o. gospod~t~o . na tom tlu. ~asnije je manju posadu dobio I Hum na gornJOJ Cadavlcl sjeverno od Vocina .

Pored svih tih tvrdava razvila su se i naselja. Turd su, dakako, u njih nastanili u prvom redu svoje muslimansko stanovnistvo, koje je u svim .tim mjestima brzo poraslo. Osnovicu su njegovu cinili muslimanski doseljcnici, koji su hili podrijetlom uglavnom· iz srednjoslavonskih krajeva i nesto iz sjevernijih dijelova Bosne. Oni su dali tima naseljima vojnicki, cinovni~ki i pos j ednicki. kadar. Ostali. j e .dio . toga mu~li rnanskoga litel j s~va izisao. ~z starosjedilacklh rodova, kohko ih je ostalo iza onaga dugotrajnoga cetnlc-

koga vojevanja. .. '. . ..

Stanje je starosjedilaca pod turskirn gospodstvom bilo ovakvo: Na cijelom

podrucju Mikleusa, Bukovice i Slatine nije ostala za toga. vremena nijedna starinacka katolicka porodica. Njih nije hila ni na podrucju Drenovca ni inace na zemljistu cijeloga vocinskoga kotara. Starosjedilaca katolika bilo je u tom razdoblju u desetak kuca jedino U samom Vocinu, gdje su hili izmijesani s muslimanima. Nestajanje starinackoga stanovnistva na tom velikom i prije Turaka dobra nastanjenom tlu moze se objasniti, kako je vel:. receno, ili kao posljedica onoga cetnickoga ratovanja od 1538.-1542 .• iIi time, sto je ostatak toga staroga ziteljstva primio islam i presao u tvrdavna muslimanska naselja, U vocinskom su kotaru bila tri takva mjesta: Vocin, Mikleus i .Hum. Prema popisu oko 1620. u Vocinu ga je hilo jedno 70 kula,S!1 a taj se broj do 1685. povecao na 120,R24 Neste su slabiji hili muslimani u Mikleusu, a u Humu nije ih hilo vise od 60-70 kuca.S25 Pred turski su ras~p na cijelom tom vocinskom podrucj u muslimani imali do 300 domova. Medutim

. . treba imati na umu, da je iz ovoga kraja, kao i iz drugih u srednjoj Slavo-

.L~_;"<".:'.:.:;/:;::;,_:':.·.· niji, poveci broj musliman~ po svojoj duznosti ok~ 1570: preselio u zapadno~.:o:.-n:z::~r.'·':··, madzarske krajeve u mushmanska tvrdavna naselJa, kOJa su t~~o vrlo brzo

,<,./.,,::. i izvanredno snafno porasla, a koja su hila u svom najvecem. dljelu. h.rvatsk~. :::;,;;:::>." Nema sumnje, da su u tom naseljavanju u velikoj cesti sudjelo\·ah ~ mush- 1o>'X,-::.v.v •• :.L'··:;ti:·~::·"".· mani, podrijetlom .starosjedioci sa toga vocinskoga zemljista. To Je v onda

;·:';)·:':,r,:<.· i jedan od razloga, zasto se na tome nekada dobro nastanJ enom tIn sacuvalo ,·c·:~r.\~:.<:· : ... t .. ko malo starinackih porodica.·

_. . '. ·ck· govornoga utjecanja izmedu 'ikavske i za-

iasnijirn stoljecima. za~!n~ni:-: u ikavskom liku bilo. je tu cak i u 16~ st., , dno ekavske struJe. dP trane Virovitice. Ikavski se govor odrfan i u

pa c· sa zapa ne S d c tk 14 t U d

i to sa isto dnek 1 diJ' elu koliko se vidi, sve d 0 p~ eat" · . kS'. rugu

J·ulnijern br s om d'. to vrijeme me u svrma una 1 avcima bilo

t uku irna dokaza, a Je u ,

ope r · k a

's iii manje 1 e avac 0 • •

: .., .. ' . VIe ckoga i virovitickoga podrucja prodrli u kasnu

::'.: .. ' .. ,90. Turci su do toga nO~~r cijelu srednju SIavoniju sve do Cernika i

.:... . . . .. jesen 1536., .. kada ~~ osvo;~ 1 poraza u 1537. g .. oni su ozbiljno zaprijetili

•... .: pozege. poshJe .~acl~an~roerozapadnijim krajevima, 'ali su najprije nastojali

: .. :... . i dalJ'im zapadnlJl~ I SJev Iiiste Tako JOe u tome vojnickom i upravnonl

.~-' .. '.': . da osigu~a ju osv~ jeno k ~~:/ ;od·ina. N a hrvatsko j su strani sprernili takoder

• . .• .. ' . . .. . uredivan J U protek 0 di' J~ I. v e gradove i opskrbi vsi ih bol j e stalnom posadom.

, ..... krajisku obranu ,utvr IVx ItJa~obili Mikleus, Vocin, Drenovac, Slatinik, a OSO-

'.... .: .. . T d nove slgurne L;e e.. ko i '

. ... - .a a ~u .. au Tom je prilikom povucena :,oJna .~ran~ca,. oj.a see treba~a

.. .. ' .• · • bit 0 yl~OVlbc~.. U 0 taj momenat uredenja krajine 1 pokazivanja volje

.............. .. cuvati t br.anbltl-b pra.: JOe u sebi za taj kraj veliku opasnost. Sarno je osva-

. ... . . . za obranu 1 or u nosl d· I"' til d \/"1 '" t ..

n ;:.: ... :.. . 'J'anje odgodeno doduie na nekolik~. go In~~ a I se nne pro ·UZI 0 Il.r~ oVlanJe~

.<:;.,'.: . • It 1 avo vet poslije Kacijanerova poraza, u pro jece 538.,

:.'.... <:: Ono ~el z~po~e ~5z5air dok nije zauzeta Virovitica. Prvo je 1542. pao Mikleul

. >'.:., a ~radJa 0 JOe °h "com'" a zatim su u dvij e daljnje godine osvojeni Drenovac,

'.: .... saje no s ra OVI , d V' . · ti vI" s

Vocin, Slatinik, Brezovica i Sopje. D? pa ~ lsalne rrovi Ice PtfOS 0d}e JO

~ Cijelo je to ratovanje -traja 0 upravo petnaes go Ina, U

nesto vremena. ki kra iisni ill kid

k ~. Turci neprestano dobivali, a slavons 1 su rajrsruci nepre 1 no

o J lID a S U tt .. tp ~. •• Yo: • ~ 1

gubili. To dugo vojevanje bilo Je ispunjeno trajnim cetovanjem, ne.m~ 0-

dill pliJillenJ·enJoem i robljenjem, u cern su ucestvovale turske redovite, a

sr mm 41 • 1 "k I'" d· til

pogotovu neredovite martolosk~ ~ete .. S~e Je t.o rma 0 tes e pos ~e Ice, te. Je

.. podrucje oko tib tvrdava u vecoj mjer)". 0.pu~tJelo, n~rod se sa nJ~ga Ta~bJelao, iii je bio odveden u roblje, a narodni Je imutak .blo gotovo sa~vl~ unisten,

.. . Ziteljstva je najvise ostalo u kraju od Orahovice do Karasice 1 Drave,

zatim u podravskom dijelu uopce, a najrnanje od Mikleusa do Drenovca i Vocina. Cim je pala Virovitica, Turci su vojnicki i upravno -uredili to osvojeno podrucje, Razdijelili su ga u dva kotara, koji su bili nesto drugacije postrojeni, nego ito su to bile one dvij e stare zupe N ovacka i Viroviticka, U istocnijem dijelu kotarsko je srediste postao Vocin, koji je i prije Turaka bio sjediite velikoga vlastelinstva. U dobru staru tvrdavu postavljena je posada, a ispod toga grada razvilo se podgrade. Na ostalom su podrucju

.... ,.. toga kotara uredena jol tri vojvodstva, i to u Humu, Slatiniku i Sopju.

':~::';;';:::.:.::.';: .... :.;;. !Aikleui, koji lezi bliie Orahovici, preba~en je pod orahovicki kotar i cinio d'.\;·;:·,C·:;:./.:.,·· . ]e u njemu samostalno vojvodstvoo Novi je virovitil:ki kotar zauzimao sarno ~:.:f~.::·r::;>j:·:><· semljilte do Bila. S one strane te gore Turci su ustrojili novi kotar zdenacki, ,

',~i::;r?·~y;f'\:,,:.i· kojemu. au pripojili i sela ispod nje. Pored kotarskoga sredista u Virovitici

L)·:.'i,~l\;~"'·::;':.:.{·:. u tom Je kotaru postojalo i jako vojvodstvo u Brezovici. .

;:;·:~~:~::~Z:.,:··;~~:'·.}t,:\,: .. :· Oba au. ta kotara "leJala. na granici prema Hrvatskoj i imala Btl zato za W:~_;Hk:: .. ::<·"':::·:·,;:/,·:.:':'fT.urkc: vebko ma!enJe. Onl III stoga na tome zemljiltu odmah poslije 1552. :{~::(:;JX~£~;/f:;;~:':";·:;: ,:; .. ~:.:. ··II1··lIabib .... J 492-+9)

~~:;?}<.;·i,:~:;::r:;'~::J;-if';"i;";7~>:/ : ';"" •. . j ; : :; :;:-:. ,'.::, .; .: .. ;;:' ~:., ' ,;:j •... . :".. .;; .' ... ' ..'" :' .. •. .. :: ... .:: .. .• :. '..:..'. . '; '. . . . . ,

~"., .. ~ .. " , , .. , .. ' .'",... . , .. I •. ,"., , . , , ' . . .. . .. '. .. .. . ' .' <

.,

-- ~

1, 44, 45.

171

.....

,

. .... ....

.. . .... ... ..

. . .

..

ne uzdajuci se. vise. u mol: krsl:anskoga orulja. ~ni otpada]u, kale biskup, od krscanske ~je~e 1 prelaze pod . Muhamed~v~ 1 s~~a slusaju Turke. a ne njega.328 Te rljd~l. zagre~al:koga biskupa, koji ~e ?rlhke toga kraja najbolje poznavao, pokazuju dvoje: Prvo da su starosJedloci oko Sopja i Slatinika bili spremni da pridu k turskoj vlasti i da je pomasu, drugo, da su hili voljni ostaviti krscansku vjeru i prigrliti islam, ako im to bude korisno. Zagrebacki j~ biskup. ~rema tome, ~ocno uocio, kakvo je bilo raspolosenje . .:': medu hrvatsklm starmcima toga kraja pred dolazak Turaka. Oni su na taj

.'::.:.'. Dacin poslije kratkoga vremena i postupili, Kad su Turci 1544. osvojili to

zemlji§te i ~est? ~as?~je Vir~vi~i~u: ~tarosj~dioci s,! ili ~!is1i k njima ostajuei

. .. u krscanskoJ vjerr, III su primili 1 Islam 1 postali krajiski turski rnuslimani uJavsi u jaka gradska muslimanska naselja.

Podaci 0 tom starosjedilackom stanovni§tvu katolicke vjere za turskoga . .. gospodstva "postoje .il.i iz 1~. st. iz ~~mog~ .toga vremena u izvJ~stajima 0 katolickim zupama ili s kraja toga vijeka 1 lZ pocetka 18. u poprsima sela i

'J -. '. .ziteljstva, u kojima je prikazano i stanje u posljednjim godinama turske vlasti.

".~"':" Za turskoga se vremena na tom zemljistu odrzala sarno jedna katolieka zupa •

... ::,~'>~." 'i to u Dugom selu sjeveroistocno od Virovitice oko crkve sv. Luke, kraj koje , ,:'., : .. ' se razvilo selo Lukac. Ona je u tom razdoblju hila jedina fupa u oba turska lcotara na velikom tom prostoru.329 Sela su na istofnoj strani spadala jamaeno

pod zupu cadavicku, koja je zahvatala podrueje od Viljeva dalje na zapad, te se negdje oko Sop j a i Vaske sastajala sa tom dugoselskom Iupom.

Prema popisirna oko 1700. starinacka su katolicka sela na zemljistu izmedu Cadavice i Sopja bila: Noskovci, Predrijevo, Obrez, Vucja, Vidovci, Gu§cani. Raseanac i Trstenik. Sve su to sela, koja su pod Turcima spadala pod cadavicku zupu. Ona su se nalazila uglavnom blife Dravi po visokim gredama. Dalje zapadno od Sopja toj su grupi sela pripadali Rusani, Gradina, Bacevac, Budrovac, Dugo selo, Lukac, Bazje, Virovi, Majkovac, Lovnik, Rastija i Turanovac, Osim toga postojalo je j starinacko katolicko naselje u samoj Virovitici, koje je stanovalo izvan muslimanskoga dijela u svojirn posebnim mahalama. To su sve sela, koja su pripadala dugoselskoj zupi. I to je

• naselje lezalo blize Dravi, podalje o~ glavne ceste, na barovitu tlu izme~~ suma. Starinackoga je stanovnistva u tih osamnaest sela moglo u 17. st. .blb jedno 200-220 kuca, Pored toga hilo ih je i u katolickim mahalam~ u yuovitici vjerojatno jos oko 60-80, a u Vocinu 10-12 domova. Kohko ih s~ upravo nalazilo u samoj turskoj Virovitici, danas se ne ino!e tocno. znatt: .jer potanjih vijesti 0 tome nema. Zaobilaznim putem. mo~e se tal broj barem priblifno utvrditi. Za turskoga su gospodstva katolicke zupe u normal-

f/Ji![I"[}Jj.. . nom stanju imale u pravilu oko 200-250 kuca, koje je mogao u !edu poslu-

:'.:::::. :" . Jivati jedan svecenik, Dugoselskoj je zupi pripadalo deset sela, koja su .mogl~

""""".~<'~.,'.:;;J;:;.~:< .: ', rmat] oko 150 kuca, Na viroviticke je katolike prema tome otpadao ostali b~oJ.

'f~~~.~.>·~:'· Ako se uzme, da je na tom prostranom zemljistu od Mikleus~ do Voc.na

" . .., r. ",~, .. <,!.y.,:,,!;>.>i· od Papuka ! Bila preko Slatine i Virovitice do Drave pod ~~rclma. u 1!.. st.

::;'>, .. ; , . Lilo otprilike 800 kueel muslimanskih starinaca, pa ako se njnna pribroji do

.;~;~~~,:'~><~~:«. _:... .

:-."~: .:-'.. ..... . .

..

. . . , ;--

. . ..... " : ...

. .. . . .

.. . ... : .' . .: . ... . .. .... . . '-' .

. . . . ..

. ... .

. . '

. . .

• '.1 ......

. . .

. .'. .

. . .' .

• r

. ,

ibid. 496~

173

.

... . .

. .

. . . . .

. .

. .. . . , .. f . ,.

\

. .... .... . .. . ......

Urvatsku, ali se u tadasnjim izvjestajima ne opisuj e poblilc kolik ih

~J. Ii N" k h· , I 0 SU 1

i o~~kle dove 1'0332 . oVlk J~ ta av po od lz~r§io u. pocetku 1600. koprtvnieki

yehkl ka~~tan. n. je .ta.o er n~pao na ~latll~u, koju su Turd iznova utvrdili i popravlh, zapaho je 1 porobio trgoviste ispod tvrdave opustosio ie

81 .. V" t... II d I ' J say

)lr~j o.d abn: prema: ~rovlhcl ~ 0 ve~ je n~rod i~ srpskih sela Bukovicc,

Mlh?l~ca, M~ll~na;s~lstnce, M~d~naca.1 Gat~~ta .. ~l su Srbi nastanjeni u okoh?l Kopraynl~e. Kako se vidi, U tim kraJlsnlCkll~ napadima najvise je

srpsklh. preSeljenlka prev~deno u Hr.~at~k~ upravo s~ mlkleuskoga i slatinskoga podrucJ~: Izmed~ 159~. I 160~. krajisnici su na SVO]~ zemljiste od Koprivnice do Ivanica doveli u tri seobe JOs preko 1200 Srba, ala se u izvjeltajima 0 tom

seljenju ne navodi tocno, odakle su oni potjecali. Nema sumnje, da su i ti Srbi bil~ od Slatin~, ~ikleusa, Vocina i Virovitice, jer su krajisni~ki pohodi tih godlna upravljani uglavnom na spomenute podravske krajeve, iz kojih .su Turc~. u to vrije~e ~eprestano upadali u istocnu Hrvatsku. Sudeci po tima izvje~taJlma preseltlo Je na hrvatsku stranu sa toga vocinskovirovitifkoga podrucja izmedu 1597. i 1600. oko tisucu srpskih kuca,

Seljenje Srba sa toga zemljista u zapadnu Madzarsku nasi tadasnji izvje§ta·va1i u vecoj mjeri ne opisuju, jer ih se ono nije mnogo ticalo. Da je takvih pokreta bilo, dokazuje vijest iz 1587. g. 0 prelasenju jednoga dijela Srba sa zapadnoslavonskoga turskoga podrucja u slavonsku krajinu. U njoj se kazuj e, kako su vode tih Srba zavarali svo j e nadlefne turske vlasti, da ce seliti u Kopan iii Stolni Biograd u zapadnoj Madzarskoj, gdje ih Turci trebaju u martoloskoj slufbi, i kako su oni na taj put krenuli, ali su na Dravi promijenili pravac, te su se otuda uputili u Koprivnicu.wt Vjerojatno je stoga, da su Turci preseljavali svoje vocinskoviroviticke Srbe takoder II te zapadnomadsarske strane u stanovitom broju, sve po osnovi, koju su najvi~e turske vojnicke vlasti izvodile u tim krajevima, kada su u njima stvarale ·svoju krajinu. Sve se to vrsilo, dakako, prije 1597., to jest prije pocetka velikih srpskih seoba sa turskoga zapadnoslavonskoga podrucja u slavonsku hrvatsku krajinu .

Svim se tim seobama polosaj srpskoga naselja na vocinskovirovitickorn podrucju, oka 1600. mnogo izmijenio. Tu su U pocetku 17. st. ostali tek manji njegovi brojevi, osobito oko Virovitice i Slatine, odakle su seobe bile najjace. Kroz to stoljece nastajale su i dalje u tom stanovnistvu manje ili vece promjene. Seobe su se mogle nastavljati, a opet su S druge strane mogla na te puste zemlje nastajati i nova srpska seljenja. Treba prema tome utvrditi, da podaci 0 tom naselju skraja 17. st .. pokazuju opceno stanje, kakvo je ono hilo otprilike od 1640. do 1684.

, ,', Oko tvrdave u Mikleusu Srbi su hili naseljeni u Miljevcima, Potocanima,

e&..~\: .. :'~',':",KraJkovicu, Pusini, Smrdicu, Cojlugu i Balincima. Pod kraj turskog gospod-

JC,,:''.,:' stva hilo ih je tu sarno 37 kuca.S85 Oni su, prema tome, na tome zemljiltu -=::::<"~"~''''''>',:>,: , : :od 1640.-:1684. bili u manjini prema muslimanskom tvrdavnom naselju.

_...._ .... :.:.:.,<>, ... ".' Oko tvrdave u Vocinu srpska su sela bila: Kuzma, Krivaja, Lisicine, Hum,

,<' :'" :: ,Pop ovci, Luka vac, Golenic, Macuti, Bokane, Cerali j e, Ri j emci, Durisic, Dre-

. ', '.

.. .

.. " . .... ....

. .

. _. '.f.. - .

. . .

. .'

',. " . .

. . .

,. .

~

- ".~. ;-:., ..... .

~,:',~',,:'>':',',',,: ",,' , :::, :,,:., , " , , ~k~h porodica, dolazi se dondal1dooo dzakljul:kao' da je

:(':,<,~:,:",' " : • k·h katolit; 1 1 bOlo jako je no omova. no jet '.',<: ,',":", "100 starosjedllac 1 nase1je n~ tom t luS3~. mnogo oslabilo izgubivsi oko 1900

,', , " ',' J ., me staro u oko .

,:;,:,' :' :':' , . u to \'flJe me prerna stan]

,:" ',', "" ,.', sudeti po t~ , .' ,stanovnistva na tome tlu mofe donekle

' .. ,'. ," h rodlca. dlla~koga ~ tk t k d

,;--,'::>,'),:,' stari. po 'ki ad star~sJe .: muslirnana u poc~ U urs ~ga gospo stva

:\'" ',,:: ': ' faJ .s~ ~eh I:;' je bro]. stallnacavae stotina porod~ca pre~ehlo u zapadno:; ': <,,,:. ' objasntt1 tune: oJt• pa ih ]e onda k naselj a. Seoba Je mushmana u zapadnu

" .. ". . vo Jac) k rads a ~x 1 'II

::"":';::",, bio zapra · \Ie u turs a g . · ·ti~koga zemljbta mora a zaista hiti

»<: madiarske kra]~oga noval:ko~a I. Vl~OV~ velikoga manjka starosjedilaca na

/:;~'::\_;,'>: Madlarsk~ sa. ak U prosu~lvanJud o?" tu bilo i vecega robljenja i velikoga

' .. '.' .'..... lik ah se JP kl ucka a Je T bil] k

>:'::'">',i,:,, ve 1 a, doci i do za] !. sigurnije strane. 0 su 1 1 rajevi

:~,:,<,,':,i ..... ;~",;.:: '" tome. tlua::rau druge ta. ono o~~I~;:eoko Blatnoga. jezera, Vesprirna i St~l:

~:,:,::"~::'>:': r~elJav jd DOIIlb~vara. I Kap sni" e do§li pod. tursku v~~st. Tamo su dJsehh

:'~'~>~, :':::-,'~"i;:.>:" tJever;? da, kO]l su lsto~ ~~ . J. virovitickoga, voclnskoga~ zdenackoga,

,~0'>"::)': ',,';'>,':",,'" noga ~og.r~ hrvatski starosJe lOCI ~z a) grdevackoga i garickoga podrucja,

/;:':":':'::,',',: rnnOgokfOJOI podgorskoga (daruvars ~;v~. U njemu su se ani neko vrijeme

.~ :~:.', ' : - ". . akrac oga, d:t sko stanovnl~ · d'tl ~l" V 1 b ..

:, ::,' ",,',' >"<,: ' , p. iSH u IDa. sar b. 18. st., saSVlm poma zan 1. r 0 roj na

. ·, .. ·.v; . " 'V':, ".':': gdJe su un 0 oso Ito u · · ~k ... .. 1 -1·

,.":'.';::~:'~'-:-::.~: .. ,'.:':"~:"' .. '. '. li li su se postepen. ' ~ t 'hrvatska patron1mll; almena na -ic 11

~,' ... >:. ~.'.' .. : . '. . . odrla 1, a 1 ITt 1 vrlo -.;es a I'" ~ \I d k ,. h k

'::;,:"'::-:,:;;:',',"" " ' . Horvat 1 0 dlarskom zero jistu 0 azuju rvats C)

f:r.;:?;':i'~">,::u::::':" f;:~~m~n~rva~skom l!~~a ~~ !.°7a:a: madzarskoga fiteljstva.

,:',':': ':':,::',;'_',. ., t1 vehkoga dlJe g . ·

,t;:;,:~':::':',',::,,,,,,,~,,<:, pOdrl]e 0 . t vocinskom i virovitickom podrucju

.,,~ .. , .. ' , . . t e zatekh na om '}. k 1 b

~!;:(;'=>:i'<:~,:,'~;:'~''. ' T rei su prema om dii 1 zemljiSta iIi puste 1 I pa sao

',~;,:<?;,:',"'::~~:",,<: .. >:,:,' 'od92ahl Uu svom dolasku pros~hrane IJke lOl·vkoe desetica godina njihova vladanja

=: .. :,'.:"'., " ::'" " m a u rVI su ne 0

L~Y:,:;':':.;;\::: >:-': tanjene. Pored t~g . P .. d dalje na sjeverozapad preko Drave u

>\,~?j':'::;~:~~',>::: L',:' , ~astarosJ' edioci mushmanl sel.lh dotu ha prvl· m godinama svo j e v lasti izvrsili

".,' / ".' .: .... ' ,... 1 S Teo rna U

;/::\,,>:,~> .. ~:,:~:':: ' • akom broju. Stoga su ur 1 tl

'~;i<'/,<"':':'<;"::'<'" , 1 .' na tome pllstome u. .' · druci k

~t;:'\F::~i>,:(::>,:'>: veliko naselJava~Je · t voCinsko i VIroVlhcko po rUCJe s~ps 0

,[~:~~:r,:~::":"}:j:::',,,,';,:,,,. Na taj je nal1n. do~edeno Idn~h kO aj eva od Ibra,' Lima, Pive, Tare,. ad

. ',...... ~,'. . <. :":' ".'. . , • 'lib nih Jugozapa nl r) · S b' 1·

{:}~~".t::~·:.::>:-~·\"~:::~~·~:: "<:.:.'.:' naseI]- e iz lstl 0 d kl drt"J·etlom i drugl r 1, nase Jenl U

.... , ... , ,t .. , ...... , N t 0 a e su po

~~}"'.:~~~~::~~'~::-:::~~;~~.~~~'::'~~/' :'~ .. :. " .. D" · elle ve

:'~,<,': :~' ,:,~, ~_:': \:: ·'2: > ": ":_. . e rlne 1 '

v· " ,. ;""". :, .... : ........ gorn]

:¥:iU;;:~<{'.,:t:~:Y,»., Slavoniji.810 . · t e zemI]' istu lelala srpska nasel ja i

j;,',":":,~"'::'~;.:~~,<~,,:,;-, .. ::; :?'.:..... V-X · utvrditi gdJ· e su sve na om

?~:~.:\.,:/,~\;:~~.~:.>:.: ... ~:~ .: .... ,:,~~.:. ~'. ::::', i'Uno Je ,

<",,~,<,), .. :\,:.><,,:,,;>,.: .. ,:.' .. 11k I b-l DJ·ihova snaga. t - tl d

:;;~:!:r>(,'~~~::X~,< '<":','::", ko 1 a Je I ~. •• b turskom razdobl JU na tom u 0

i;1~~~t:,~:r~~;,?:,::}:>:,~" , U prosudlvanl~ku tOt~a dPltandJl"J~elatreparvl'u do 1600. i drugi poslije te godine.

>~<~.,~ .. :.:,' ,.;: :",:':,.:.". ~:"" ... ' .' 684 ova 1 va " · ~ ~k

F,li?t:~~X;<;;"i:;,·r:;,j;:;.:.:>'. 1550.-1 · raz 1 .' . ,I. S b· a vol:inskoga i VlrOVlhL oga

~i;f'?j}:Li\>;:,.;l.:;~,:::::.:" .. , lzmedu 1597. i... 16~O. _Jzvrillt su nal~e Mr dlx S k tako te je njihov broj

~~.~;.-.:.,; :;.-_:'.': .~ .'2-".,~":" .. , :'. - .. " .' d l. 111 I' kin a u Hrvatsku I a zars u, k 1·

;':<~T~;~::~·~:~~':;:·~Y'::/:~~.~~.:::;:~~:.~.:\;'·:··: .;::. po rul:Ja ve 1 a se J.e. J p" · .. h a seoba hila iz 0 0 toe

,,·~·,··,·;··'~·.·"·:·r:'," ':' " , .. : l··x ao rva Je nJl ov

1£;;':;:>;(~.;:~:;:,'\;,;,:J2~:; ",:'. na slavonskom zem Jlatu mnogo op · k ~ 1597 KraJ· iska

;;):~;:;t:,~~c";.tO:C::/;F:. /.:::' "'''latine a uredio J. U J' e general Herberstein u pocet u ru ~lna .'. unt· "tIst·tla

:: ti/:'::;/:{:,:~W;,,~~;:':/:::, " '~ • 'k . 10111a na slatinsko muslimansko nasel j e, popah a ga J e 1 1l1li '!'

"'~:,f:;;:)}~j~<"::h\':' >, :Ie .V01~_ a1 naihva 1 kl.h sela povela J. e 1700 celJ' adi, koje je general nasehlodu

''(i'~~1:;;'~,''<}~~,'~{:'-''(~~'':~:'''' .'.' . a 11 OaO D srps · · · k tom po 0 U

<~\';'>t'.";") . >"< =":~,'~'.'. .. . .." 331 J d .. k aJ lska vOJ s a u

'-"~~:~,'~~~L"="~~ .. :~fl~EY;':/D,;~"'; ::~,:lovilCu i u podrulJu toga mJesta. e na Je r.. d Srbe u

~·(,3~""~\·,':·';'·<,\~.,v·~:,::--:/:",., 1_" ,It k· Itt·lk zemlJl~ta da preve e

')~."~:~;~:i~::::'ii!~rf,~Jj!;l;i~'L,;'j\;>, : "ella \1, drugi Ira) VOC1DS OVlroVl K oga :i ,

.. ;.1'11- .. ( ...... :-... I"J. ....... .... • .'

, .. ;\.,: ,':~-: >t:::f/'~ />~.:-:'; =,".',,: . ":. , . '. . 9 29

'~~:::':"'~',~~.~~',~:, j;<'4'~~{';tr:;;~F:,/,::. :Smi~ik111 Dvijeat. .72-8~; u .~rl. ark. urb. et .~onf. fase. 13, 'i 18. stoljcca.

',Ji;'~}:;x::~,.f~r}!<:;::';'~';i~:~:ki6~~!::kMX'SCX~i, 8;;'a u SlavoD1JU tokom 16., 17.

.-':'::': • .. ~I '! • :: ••

: .. , ... ,: .... :

. .

"'~:{?"\? ". ~{ .. 'v~ •. , . .:..:;.::':". ,. , ... ,.n .~, .' ,- ..... ','" ...:..":, . . ",.' , "." :,' .,.... ,.. '.' ,.: '. . . '.' . .. . . .. ' . . . . .

. ' J~:;t;:i~:~~:~:if~D8tt~::!,;i{;,i~;i~t(~,j;~X):1Irlf,~"f: ·~,~:<fP:i;~:,?,~,.?'~::,;:(:,~ ,: ,~'., <,' ,.::: •. ; '~':: d,'.' i:-, ,. , "', . ' '

"

.~

3S( Starine 19, 546

385 Smi~iklas ibid. 27+-278.

11S

· .

. .

,

..

· ....

. .

. '. . . .. -

. . .... . .

• I. • • ..

. .

.. - ...

· '.

.. . ..

.... . .'.

. .

. .'

. ,:' ' , P t k Sekulinci, Smude. Kometnik, Dunderovci i

novae Meijani, Martdln d 0 °t 'sela nalazilo oko 1680. nesto vise od stotinu

1 • U t'h e va ese · k ..... d

Nagojevcl. 1 S uzimale vehk prostor, OJI je 0 govarao staromu

srpskih porodica.3~~ One sUk ~a mu J- e pred turski dolazak bilo tridesetak sela

d uCJu na 0 Je tt d k" 1" k t

votinskoDl po ~ " 'b·li su gotovo Je na 1 mus imans om naselju u

· .. broJDOJ snaZI 1 1· k bzi III

".'.: ". . .... Po svoJoJ 0 'k bili slabiji ad mus imana, a 0 se uzmu. U 0 ztr 1 oni,

'-:':"'" .. Vocinu, a~t. s~ ipa H u turskoj tvrdavi na 0 tome p~dru~J.u. U tome su

:;~.'.":. . koji su !lvJeh u umul, ni vocinski i humskl po broju bili snafni]] i od

, . . .. 'tom tlu rnus una k - ill h k

., 5lu~aJu na . k tanovnistva, od srps oga I onoga rvats oga kato-

· . ," .. " I neDlus!tmans oga 5 , d

,,:,:'. ~'." . CIJe oga d t k kuca u VoCinu zaje no.

".'" ", .' liEkoga u, .ese ad S PJ'u Srbi su bili naseljeni u selima Starinu, Vranje-

. . U kohnl tvr ave u 0 • K ..... d ie jh ..

. '. ,':, .. :.' J 00 Dobrovil:u, Senkovcu, Medincima I apI~clm~? g bJe.1 Jeb.u drugoj

::\<.>:' "':.: .. evelma, I biti edesetak kuca. Tu su om SVOJIID rojem IIi slabiji

poli 17" st. lDog 0 II~ Panskoga stanovnistva, a isto tako i od hrvatskoga

I.' '. ': '. '.' d sOPJanskoga mus 1m · · Z · d ti S b· · H ~

:;::.;.' .", .. 0 .' ltk k tolilke vjere u okohnlo aje no su I TIl rvati kato-

'~>,:"c:, .. .:': st~roSJe~ .. lacbog~ anadVl"'Sl·vali sopJ·anske muslimane, koji su inace na tom

«: :',',.: '.' . -'. lici sVoJlm !toJem ,

tlu irnali relativnu veclnu. B kovi K· · I

I I k su zemlJ'istu srpska sela bila u ovica, ozice, Viljevo,

Na 5 atms om - · · B ki 1." Mih 1- N .. M 'IIi ..

-. ',' .'~'.,' .. ' L' J n Radosavci SladoJevCl, a )(;1, I 0 jac, ovaci, eljani,

'. ' . Ipovac, asen, ' · N h d U' · · k 168 b ·

Bistrica, Cabuna, Kusonje, Oresac I a dU ovac·1 nJtlma je dO ~. 10. 110

. . . . do 160 kuea, svakako zbog dobroga plo noga t. a na o~ .po rU~Ju.. t~ su

. '. Srbi hili u manjini prema musbma,nskom naselju u Slatini, a starosjedilaca

katolika nije na tom zemljistu ni bl~O, .' • • • II ••

Na virovitickom su podrucju Srbi ~astanJenl u ovrm s~l~ma: U juzmjem

." dijelu u Peelieu, Borovi, S~~om PoIJu, Rezov~~, Budanici, Gvozdansk~~1 Komjasu, Puklici, u sjevernlJe?,. ~odr~~s~o~. dlJelu u Detk?vc~, 0 ~rezovlcl! Recini i Gaci§tu, Oni su naselili I naJJuZDIJI dio staroga virovitickoga ze-

mljista oko izvora Hove, te na cijeloj jufnijoj strani kotara nije u to vrijeme bilo drugoga stanovnistva do toga doseljenoga srpskoga. U sjevernijem dijelu Srbi su se nalazili samo na istocnijoj cesti, a i tu su hili pomijesani sa starincima. Turd su doduse nekoliko srpskih kuca doveli i u Bukovicu zapadno od Virovitice, ali se tamo nisu mogli odrfati zbog blizine granice .

. Na cijelom virovitickom podrucju moglo je Srba oko 1680. biti jedno 200 domova, i to najvise u srednjem dijelu u podgorini Bila ispred Podravine na plodnoj zemlji. I tu su oni hili mnogo slabiji od muslimanskoga naselja

".' .. " ." ..u Virovitici i Brezov.icit koje je bilo puno sDaZDije ad toga srpskoga i od

:;:;>/~\ .. ::::,::,:~:r':;~·.:,:.;" ":'; . hrvatskoga katolickoga zajedno nadvisujuti ih za oko 500 porodicao

. .. .... ..' .~. .'. .~.... .' ..' ..

:~":?~r',iJ~:~:+,+:;}<:':'~':':'" 93. Pred lurski rasap bilo je Srba na vocinsk~m i virovHickom kotarskom

'::~',:<I:n:.'",'.:J,:'.~?,>~" ·,od~ufju oko turskih tvrdava Mikleu§a, Slatine, Sopja, Brezovice, Huma, :;:~;lt~'i~~::~;F::':\,':·~r:.. : Voc~Da i Virovitice oko SSO kuca svegao Oni su prema tome hili jaci od ~::,Kt1:,~rf:~":·:·:;·<i',:',:,,·. "tarlnKa Hrvata katolika, kojih je hilo jedno 300 porodica, ali su hili gotovo {:/C,;;~:(~.· .. :/C·~,':;~.·>:_;:?,(:~·: .·R dva puta slab~j i od ~~rdavnoga muslimanskoga stanovnistva, na ko j e j e *kiJj(:'~~',:-Yi:t'li,):/;'~..'.< ~pad.alo 1500 kuca sa. cIJeloga zemljiita. Prema tome broju muslimana s~a,~\;f:;,\{:,:.::'~:'::~'~:;,:·~,>~':::< ~alo Je oko .850 porodl~a nemuslimana, tako te 8U oni prvi imali gotovo Jol

':'f,,'[:.'{' .;.'.' .. :.;., : ". Jedmput tollko ItanovD Xt t_ I-It · d' I H .. k } lit .. • S b· · d

~t,::;:.~j;'\;:r\<;:,;<.,,)';;:::~.' ':' . . 1. va, .. 0 1 0 staros]e lOCI rvab ato lei I r 1 zaJe no,

K{ir:~t;:;:;:·::.: ·::'):,;::i:'\'·>·.~: ;j,::::: '.' , ••. fL.'.t ."", " ... " .. >. k:· . .. .. : .... ..

" .";, Y ":·',.:.i:: ',. ~ ,.,,:,:' ..... ~. :_" '>'-' '. ,ul~. 72~1".. ': - .. :. :. :'!:.> :." .; , ... ;. ,C -:, ';',' ," . ," . , .' '.

r~_;;'~:~~.;':t-~?~':~~(:"\i/\:iE ;:,; ,: ~~:, . :d:.: .';.'.:, ',: ;,.:::: ',,,.::":::: :>,;.: ~.: :.', .. ; ; .>.: ~".: ,~:, .. ~ :'L ~ ,'< :" :;:' " >:. . ~;::.: ,: ,,:: ' :": . ..< . .... .: '. .'

}j, ... ;,., .-.... . .,. ... .... ,. . ',,, , .1 .... "" .... .".... ." . .. .. ".. . .' ," .. ... , . . .. .

..:\~r"i.' .... fL'% ... ::.}i,? ,J :1): ··'/: .. :/'·::':'~r':"-"""~j.~. '. :~~ .. ,.~< .. '., "~.' :,.,', ~ <. '.:.,' ,:':::",~. J':''::--~'''';;''~ '" <~'='(~"" ~,' . " ~'"'-''' ." .. ,_,' " \~ : :. .... ',;:, '." ./< " ... '" . '.~' . ',' " , .. , ,;', -; ~ :' . :,' . .... ... , .' '.'

~: ... ' ~ .... ~:0(ir~.~~:, ~}":1=~·:,.f:"iY.:j'" '<'!=:~_'4::''-'~'~{',\ ):"" .£;-::=,~: ,.) <','~, ,.~, ,~: ~ ... y;. ~; ':*," ~", ~ ':. '/: .: ~ ~ ,;,\'. ,.:.~ p.,-/ ~:' .~~.: '.~ ~ .:.':, > .. :: "J:'~"; , J~ ~~' .) :, :---. ':~' . "":~. " .,. . . .,'. " '. . . . . ..:,., .: "., . . ~.'.': '. :.: . > . '.' ~. : ' '.. .

;-,,:~~f::.,,~ ;o.:p:·"~~L~~·~',:~:,':"h~ 0:~·~fr':"';'I~!J)~f. )"::") t J:':~(~'. :'. ~;:;....,' 'n ,'':'_j'.:.. ,.; ~~·/~'~\i"'~I.', ~.\,~ . ",.: .' : "'~ " f. ~\L<;.',;~ '. ,: ,.>:~~('<"', ):- '\" .:'-,.'.< " .. ~ ," .. ' .. ' ',- ,': :" . ,'.,' : . ,.,' ': , " .. : :.,..... ." ' . " ' .. : . .

. 1- .. I :-. .. ': -.~.: i:.:.-- ":-_:·I.-I.~-!.I.-- -:1 : .. :J:! ...; .. :.·I-: .. :-: :- :.-, .. ": ~ ~: .. : ::;.: ~::.:: ~ ·.~·I~:· .. ~~: .: ~: .. : ,', :' . . " '.' .

. '.. ..

. :'. .

• • ." '. • I •

... . ..

. .

· . ..

. ".. . .' .

. .. .

... . . . .

...... . ..

• I .

,'I. . • • •

'. . .. .

, . .

. .

.. . .....

.. . .. .. ,.' ." .

. ,

. .

. . ..

. ,

"

.' .: ..:

. . .

. ..

• y

,

.. :- .

. ... - .. .

, .

''';.-' . .. ..

. .

,

. .

.. " ..

, . .

. . ". ..

"

. ,"

, ..

. '

• .:. ""'1" _;. I

, .

177

. '

, Vel:. je receno, da ~o stanje od 1680, pod konac turskoga gospodst

d t "1 k t 1· dii va DC

? govara po p~no p,rl 1 ama. u o~.a ,1m • ijelovima toga razdoblja. Spomenuto

Jet da su muslimani po svoj prilici selili sa zemljista 5 lijeve strane D

nek~liko, p~ta ~. zapado~orna~zar~koe k~aj~ve, a pogotovu otuda od Sla~~:e~ Vocina I Virovitice, kOJI su nn bili najblifi. Pored muslimana u te s t

10 I" S bi · · u s rane

~r~se Java 1 1 r ~0I?o1~vkoJOJ marto!o§~oj .duzn,osti u manjem iii vecern broju,

vee prema p?tr~ ,I. a v_a s~ seljenja Izvrsivana osobito oko 1580,-1600"

kada su Turci bili u nadiranju prema sjeverozapadu te su im bili pot eb ·

1 ~k· d d·· dovi ' r m

,,?arto t_>:i 1 o. re 1 1 nerec ovite ce,t?,i~ke vojske. Srbi su osim toga sa prekn

'tIS~CU por~dlca ~~o 1600. preselil] 1 u slavonsku krajinu oko Koprivnice, Kflleva~a I. Ivanl~a. Prema to~e, da nije hilo toga seljenja i rnuslimana ·i S~ba, bl~ ~l raz~Jer u, stanovnl§tv~ oko 1680. jos moogo drugaciji, Osobito hi se oSJ~bO v~hk broj Srba na cijelorn podrucju, Ovako je njihova snaga dosla ~? izrazaja ~~mo od .1555. do 1600., zapravo sarno u jednome narastaju, a to nije moglo biti dovoljno, da nastane govorno djelovanje,

- Zapadno i sj~~erozapadno od Virovitice u podgorini Hila i uz Dravu sve 'do Du~~evca nIJ.~v za .turskoga vrernena bilo nikakvoga naselja. To je bilo P?granlcno. zemljiste Iz~edu tur~ke i s!avol)ske krajine, na kojem se nije nitko ~SUdlV':'O stanovati, Prava je granica upravo tekla izmedu Turnasice i .se~lance, na Sv. Jel~nu, a otuda preko Pitomace na Dravu, ali je svejedno s jedne 1 s d~uge ~Jene, strane tlo bilo pusto. Tu je naselje nastalo istom,

posto su Turci protjerani, , ..,

, Nadaje se pitanje, kakvoga su govora hili muslimani u tih sedam tvrdavnih naselja na vocinskom i virovitickom podrul:ju. Koliko su hili starosjedioci na .tome tlu, oni .su mogli biti ili ekavci iii moida i ikavci,' a kao doseljenici :ugla~n.om ikavci podrijetlom iii iz ikavskih krajeva Slavonije ili iz onih iz sjeverne Bosne. Po svoj suprilici oba ta govora postojala medu muslimanima

tih sedam mjesta kao i inace u desnoj Podravini, a mogla su nastati i tak~El

,~t~njat ~.a. su ~ba gov?ra .. ~e~usobnim djelovanjem prelazila na jedan od

. '" JlJ,lh, ~OJI je pn tom bio jaci, iii je nastajao mijesani govor. Sva au ta mu-

. 'slll,?ans~ ~aselja na tom tlu cinila zatvoreni krug, koji je u sebi postojao,

,te Je ': vJe~,oJatno, da Sll u njega' sIabo prodirali vanjski utjecaji. Treba osh~ to~~'~~ah ·na umu, da su mu~limani na cijelom tom zemljistu hili u velikoj VeCI?l p~e~a o~talom stanovnlstvu, iz kojega je taj utjecaj mogao dolaziti, To Je' OSobltO blo sIucaj u Virovitici, Brezovici i Slatini, a kod Vocina, gdje

,.":.,,',' .' :. !'~ muslim~ni bili otprilike jednako jaki kao i ok91no nemuslimansko naselje, <:\>,'.',.'\ ~reb.a uzetlu obzir, d~ su Srbi jekavci stanovali na razmjerno velikom pro...... '"""~.~""'."<,~':,~.:,:.:,:... ,.storu, te su im sel~ bila daleko od kotarskoga sredi§ta i bez utjecaja na njega. )~':'.;'~':J":;. ••• . •• Iz svojih su naselja muslimani na tome podrucju lselili od 1684.' do 1687:Pr~e su od tih godina krajisnici osvojili Viroviticu, a onda su redom padale (Jstafe tvrdave, uglavDom 1687. U borbama oka njih muslimani su imali i razmjerno teskih gubitaka, osobito Viroviticani, Brezovicani i Slatinci, ali su ,Be len~k.i i stariji nevojnicki svijet i djeca mogli spasiti u punijem broju i

. , . preb~clb prelro Save u B'osnu. Putovi su u tu zemlju vodili preko Broda i ~~';;:".:,~.~,~. ,j·.-t .. Gradl§ke, te se otuda vidi, da su ti podravski rnuslimani nasli nove domove {~':'.:::;:';>":'" uglavnom u srednjoj Bosni. Hrvati katolici i Srbi u tom su ratovanju imali

• ':~;:, ,;,~ ': ':.:' ' •• ':.: : -.' -::: : ,h'

, .. .........

.. - -:

. .'

.. .. <:

.' .. ,

.. .

.. ,'..

. .. ..."

>,'.~!V!*,;p~-:~'." :.~~ ~ : ?< : .. ~ '. '. ... . .. ; '.' '.. " .

. . :', .. ..

: . . ...

. '.'

. .. ..

/'!/f3f..if!:F1i·Bk~ "- :'.. .:,: . - . ....::.: .. '.'

~t~{I'=!';'§j,,::," .' :-:~: :::. ,.,.~ .. _"".:.'::'.': ... :.:',' ':' .. ;.::' •. : . -:'.> ..

. . .. .'. ...', - ~... '.. . .. '.' . . . '. .

, .' . . . . i... ..

~ .

.. .

'. .' . . . .

- .,.

. .

. .

. . .. . · kli u vrijeme nevolje u §ume i u gore te nisu ni

.. :' · k On1 5U lzma h .. ~ .. -II k bili

. . . . malo gubda a. . k 9usjedni Ora ovrcam, Jet su rona 0 1 I na granici.

: .: : . ~ . . . . . Tb 'tlaIi u dalje kraJeve ao

... :.:. :: :., . J • t viii to zemlji§te, naselje je na njemu dobilo novu

~ ... : : ..... :.' . . 94. Kad su TurCld" os akoJ·e su na oba ta podrucja zivjele oko 1680., nestalo

' .. ,~ . . d 2400 pora leat duti .. ti

.,., :- sliku. 0 ., /. Taj se manjak me utim osje 10 sarno u tvrdavnim

~ «:':», ' :.... . JOe sa njih dV1Je trelclne~ t la nedirnuta. Puste je zemlje lezalo, prema tome

· · · er su se a os a I"" t · ...

. ' ..... '.>::.. . naseJJlmat J bili i nJ'ih je trebalo nase 1 1.

.' ... ... . ih adova u 0 I lU, k 700 bill} k

::. - ::... oko tl gr . t vni~tvu u to vrijeme 0 0 1 · I 0 ova vo stanje:

. .. U pr~ostalom J~ s :?o ostali su sami Srbi, jedino se u Vocinu nalazilo

.: •...... Na voc.nskomk.Pho rtu }UaXkl·h katoli c"kih porodica, kOJ-II e su prefivj ele tursko

> .... 0-:::. . .. desetak hrvat~ I ~ ann sko naselje ostalo i u jufnom dijelu virovitickoga

.... : . ,.:.... >gospod~tvo. ~lsto J~l sr~ko Mikleusa i Slatine. U istocnorn dijelu Podravine

..•. ': .podru~Jat zatlm, na .. ~ani starinci Hrvati i doseljeni Srbi, u srednjem i za ...

, . .. hodili su se lzmlJe~ · J k k· oiIII

.. . .na di I fvjeli su sami Hrvati. e avs t je govor, prema tome, za ...

. . pa~nom lIle U d1•• trecine toga zemljista, i to vocinsko, mikleusko i jufno ...

.. ... .. uznnao rna one VIJe • t · · k u pojedini di I ·

. ..... 16 · po e.. 1 · li k I · ih

. .. daJnjih turskih tvrdavnlh naselja leza e. su ppus~, tal po se 1m; ? ;. 0 ~ll

bilo je dosta mjesta za gusce .naseljavanJe. o~~ og;t sa~ zapa m kIlO Vlro: vitickoga kotara nije imao nlkak~oga stanokvnl t~ad' r~J~ su dPote "he bU.lta~

.. 1.; l'cnih strana. One su bile hrvats e, a je na je izme u DJI 1 a 1

AraJ sa raz 1 •• • hrv ili d l i k r d

srpska. Hrvatske su bile uglavnom cehn: 1hz lZke 1 1 a Jero 0. In~ s~ r~gke

strane Drave iz tamolnjega podravsk.o?~ . rvats .. oga nase .~~, lZ ur evac e -rkr •• e i iz Bosne. Pojedinci su dolazili 1 iz daljih zapadnijih strana, Srpska

aJ1D • ~ •• d ih krai d kl

.;. ,..... =i->, . je struja potjecala iz ~.osn~, p~nalv.l~e lZ s.Jeveroz~pa m r~Je.va, o.a e su

~\: .. <.;i.··.:.:··.:.'. > ;srpski iseljenici n~t~nJlv~h POl}ovlJe, Gane. Toplicu, P~kar 1 J~d?~ 1 drugu

. .':': ... -stranu Bila. Pojedini SU izdanci te srpske bosanske struje dospjeli I na vo ...

~linsko i viroviticko zemljiste.

.. .. , , ... : . . Najveci je broj doseljenika u to vrijeme stekla Virovitica. Ona je imala

;.;;' .. ::/ : .. ,<:'. . .. rasmjerno vrlo veliki gradski hatar, a u samom gradu ostalo je iza Turaka

.;: •.. : .: >::~, .. ~..... mnogo stambenih zgrada i dobre grade. Starosjedilaca Hrvata naslo se pred

to doseljavanje 60-80 porodica, koje su zauzimale svoju staru cetvrt u gradu. One su cinile ~vrstu osnovu u stanovnistvu, jezgru, oko koje .ce se kupiti novo, doseljeno naselje. U Viroviticu su Hrvati doselili sa svih navedenih strana. Seljenje u punim razmjerima trajalo je prvih tridesetak godina. U popisu od 1720. zabiljefene su u njoj 'Vee 324 hrvatske porodice, gotovo za 250 vile, no Ito je hilo starinackih kuea, Kako je vee spomenuto, Srha su U tom mjestu u to vrijeme zabiljezene sarno dvije porodice, atoliko ih se nalazilo i u popisu od 1755.S81

. Pored Virovitice naseljeno je tih.godina i cijelo zemlji§te njoj na zapad i 'Jev~ .. To. su nastala sela: Buletina, Gradac (Stari), Bukovica, Lozan, Vuko. 1~~IJevlcat Turnaiica i Sedlarica. I dalje na zapad otuda na nekadasnjem

.i.;,:i};·::.~ .. >.,,: .. :-.".·>dlJe~u ~urdeva~ke krajine, koji je za Turaka lelao pust; nastanjena su nova (n{i/;(:.;~:·:;:{: .. ,·:·.~a. Pdomaca. Otrovanec, Kladari, Sesvete, Dinjevac, Klostar, Kozarevac,

.\ .. >~:;;~.;~:;;~::;~:~:., ::.~:·:;':;i:':~ .. .,. .•. . b& ·"11· d 14. . . ....

-·<~r '/':~.» ': .. ,.:::.: . ': ... ~: <. :,... : :y: .-.-11" .. 1· I ....', _.... .' .. ' '';' . . . . .

-~::,~~.,(~.':>',,~;~(;~~ {~v: ~.> .. ~ : .. : < .. ~ ·f. ,:. : .. :: :.' . ,. .. :- '~ .. :~ .. : ...,f....~ .. ~,:.:0. ,. ..:: .:: .. ," :: . .. . ,.. .. _ .. . .. . . ,

;·:':'~·'~·.\"'/~>-i?tff.G.1.~d~·+::~"f{;~\P);~~~· .,'v,}t:\ ,.'::'_'_:/ ,~ .. ~)~:,,~,~ .. ;,_ ',:,.~,"\'~J/~\<-,\. ,~:.//-: ~~uL~ .,'"":,y/< .. _:. y: ':/:. ' .. ,w .. ~ .; - .: ~ ,. , ',:. >: .. -"., .. ~. :.. .; .. ' ,' . , ~. . . . .. ._

1:":"-.;."-11 '.~ =-... ."::-:::-:; .. %-: .. I .. (..i(.':'::-.J=.:::.:-::-- :: , 7·() .. ~- .. "i-.:':'~:'.:' :. ~'':I -:._I':~I' .:. ;-: I • '. .. I "1:- -: .. -:. -.:-. .. :: , J': .'..... ..' ':- I~'-:: • .' •• ..:- I.. •••• •

. .

:~.: ..

\

. .

. .. ..

" ..', . '. . .. . -

.. . ...... ." r: " .. : . -' .' . . .

" . . : .. ',' .. . ._... . .

. ..

. :' .. -;"

. . . : . '. .

. .,'.

.. .

.. .

... ..

. .,

Katalena, Prugovac, Cepelovac, Brod i Kalinovac. Naseljavanje toga zemljilta i poeelo je upravo ad Durdevca, te se od toga mjesta §irilo dalje na istok .postepeno od kraja do kraja, Stoga je prvo stanovnistvo dobilo staro durdevacko nenaseljeno zemljiste, a onda je nastavljeno naseljavanje nekadalnjega turskoga pustoga podrucja zapadno, a zatim i sjeverno od Virovitice. Tim je redom islo i dalje nastanjivanje zemljista istocno od toga mjesta, te je naj-

kasnije novo naselje stekla Valka (oko 1707.), koja je pod Turcima lelala pusta. Ovaj red naseljavanja te puste Podravine pokazuje najjasnije, odakle

su uglavnom i njeni naseljenici. Kako je pri tom drfan pravac ad zapada na istok, kolonisti su dolazili u prvorn redu iz zapadnijih hrvatskih krajeva, a njih su onda popunjali i naseljenici sa drugih strana, i to Ito dalje na istok, to u sve vel:em hroju. Posljedica je toga naseljavanja sa zapada na istok u postepenom redu hila .j ta, da su istocnija sela dohivala nove koloniste i iz

zapadnijih vee nastanjenih mjesta. Tako je, na pr., Tumasica gotovo sva nastanjena iz nesto zapadnije Sedlarice i Pitomace, Cepelovca, Lozan isto tako i t. d.BB8 U tom je seljenju sudjelovalo preko tisucu porodica, od kojih je. veca polovina potjecala sa podrucja f)urdevca, Koprivnice i Krifevaca, Od drugih struja valja spomenuti onu sa lijeve strane Drave i1. starinackoga hrvatskoga naselja od Breznice (Berzencze) i Bobovr.a (Babocsa) do Siklosa, Po sacuvanoj predaji otuda su dosli mnogi naseljenici na tlu od Durdevca do Sopja, osobito u lstocnijim selima. Tako je u Sopje preslo desetak hrvatskih porodica iz prekodravskoga sela Drabljenaca, koje se nalazilo izmedu Barca i Vajslal389

. Iz tih su hrvatskih struja dobila novo stanovnistvo i ana sela, koja su u velikom ratovanju od 1684.-1691. povremeno opustjela. Takvih je mjesta bilo u istocnom dijelu vocinske i virovitil:ke Podravine nekoliko. To su u ·prvom redu bila stara muslimanska tvrdavna naselja Sopje i Brezovica, a zatim i selo Budrovac, koje je u nizu toga naseljavanja posljednje steklo novo stanovnistvo. Izmedu starih hrvatskih sela u tom dijelu Podravine hila je u ·to vrijeme opcega uredivanja, dakako,. i . ~esce?a unuta:njeg? saselj.a-

· vanja. Pri tome su potpuno napustena U okolini SOPJa sela Vidovci, Lo~nlk: "ueja, Obrez, Rastija, Senkovci, Guscani, Oresac, zatim kraj Ruiana VIrOVl i Majkovci. Pusta su dalje ostala jo~ nekoliko desetica godina. i ~ela Predrijevo i Noskovci, koji su onda kasnije u tom 18. st. opet nastanjeni, Izmedu lib napustenih sela razmjerno su jaki hili Virovi, koj~ su mn~go s~oji? raselica pod toponomastickim prezimenom Virovac dali okolnim mjestima, a

osobito Virovitici. .

Srpska je bosanska struja unisla na ta dva podrucj.~ 1697. i .dovodila .~m je novo naselje kroz desetak godina. Na tom se zemlJl~tu nalaz_'la u s~oJlm posljednjim izdancima i stoga nije vi~e bila toliko obllna, .kohko sa Ju!ne strane Bila i Papuka. Ona j e u prvom redu novoga stan?v!11Itva da~a D.ekadainjim muslimanskim tvrdavnim naseljima Vocinu, Slatlnl, !lumu 1 M~kleuiu, a u Podravini Sopju, a zatim je popunila srpsko st~novnl~tyo ~o schmal

" .. koliko je to bilo trebalo. To se dogodilo najvi§e u slabnskom 1 mlkle~skom

.)~~~:;.:> ... <.: . kraju i u Podravini u istoi:nijem dijelu, gdje je srpskoga naselja bilo JOs od

. -=;' ... ";~.' .. '. .

4~i~}:::·\\:··.:··:. 811 U D I k f 139 65

;~;/<> .> .~.: ... :' .. :. ~'. : <: :. :..... . r . ar. asc II ~ , •

.. --=....... .. . ',.: ... ,i-, " ..... ...

.' .. .

..... " .

... : ... ',

f .

~ .

~ .

.:' .

--. J

f ... .: ...

~. ." .

~. ,...

I. . ..

It . -'~r· .

.. : "-: .

. '

. .

. : ....

f·::

t . .

~. ':.. . -: . .

r' '\"; .

~ :.',:- . .

I ..... I •

L •

...

.. . . . .

389 Ibidt

...

179

. . . . .

- ...

. ....... '.. ..... . .

.. ' .. '. ..

.... • I,' ..

. ,

. .. '. . .... :. .

. :.. ..:

'. ." . . ... '. . .

.... .. '. .

:.- ...

." ..... .

... . . . . .' .

- . .

" ... .._

:w;.'i.v:.,~ .. : . .':' '. ..' . . .. . ..

• • • I .. ••• .'

. . . .. I. '~'. ." ..

.• '. '.. ..I .:. ..

.... ' -: )::-' ... '. '.

... .:,'. • • '. "I.

. .. . ',. ._.... .

. ..... .'

. I 1-

. .. .....

. ..

.... . .... " .

. ,.

" .

. ....

. .....

. ','

,

..

, .

~ I .s •• ~

.. I "' I .. _.- ...

7 96.1zmedu 1765. i 1768. navedena je na ovo zemljiste jaka goranska struja, .koja ·Je ·pr.ije 'toga, kolonizirala lijevu stranu Poilovlja i pakracku okolinu. -,U njoj je . doslo jedno 250 porodica; najvise Ogulinaca i Brodana (a medu njima na pro Bobani, Bozicevici, Badanjci, BukviCi, Bicanil:i, Cindrici, Frankovici, Gracani, Ivanci, Kostelici, Magdici, NeraliCi, Mravunci, Opici, Padeni, Pribegi, Puskarici, Rabani, Radocaji, Salopeki, Stajduhari, Rendulici,. Medvedi, Kaurici, Bunete, Kvaternici, Pemperi, Smolcici, Spehari, Sefneri, .Ma_rovici, 'Gr(e)gurici, Grahovci, Sljivci, Spolj~riCi, Stefancici, Prse, Shmcl,

. . Poje.. Perkovci, 2ugaji, Zugari, ~alcit Ostrunici, Tandarici, Safari, 2upani, Turkalji it.' d.), a' s, njima je doselilo i nesto . porodica iz Lica, .Krmpota, Ledenica i senj skoga primorj a (Baleni, Balenovil:i, - F rkovici, Ko~adl~e: ~rm .. p~ti¢i, Mataije, Matovine, Prpici, Sikici i 1. ·d.). Naseljeni su u .1StoC~l 1 Jugo: !i8to~ni. dio podrucja iii u stara sela u: ti novoosnov~na naseija: 'n ~u DOVI Arvatski naseljenici unisli u Slatinu (sa oko 25 porodica], u Kozice (~4 por.), u Bakice (45 por.),..~ Meljane (10 por.), zatim u Ba~eva~ (30. par.), 1 u Pre-

... . .... .. drijevo (10 por.), koje se upravo pocelo nanovo naseljavati. Oni suo tada .... v"'~_~_._ . .-"· .. ~~·:>'·:r..:O:;,. • osnovali i .dva nova sela: Novu Bukovicu kraj druga dva sela toga imena

,~,-=,,-.-.,,(o<~?;:~·;";L·~·"·:·,·:·. i Sladojevce, koji 51.1 pod Turcima imali srpsko stanovnistvo, ali su oko 168!, ',.:,''',. ... napusteni te su do toga novoga nastanjivanja lelali pusti. U Bukovicu je

, .

,.

I

I

~ I

1 .""

;

.
I
~
f ":-
I
f
.. "
,
.". +. .. ... : .

.. .. ..

" '.. ..

;. '.:;

' .. _ .... ·.I!"r; •

.. : .... :-":,. - ..... .' .

... ~.... ..

· .. - :.. "

." .

.. . ..

• .~.'~'" -e ..',

. . '

. '

· .. "._. "

.' '. . ....

.._ ...

~

..

vaniem rasla je pogotovu Virovitica, koja se u toku 18. st. popela na blizu :500: :ku.c~,· onda Bukovica, Vukosavljevica, Gradac, Bu§etina, koji su narasli na oko .sto domova .. Sve su to, sela iz zapadnoga dijela, koja 'S'u b1iza durde .. val:koj krajini. Na istocnoj je strani _PQrast bio slabiji. Tamo su se nesto ja~e povecala hrvatska naselja u Sopju i u Gradini. Hrvati su doseljavanjem

napredovali i u Vocinu. , .' ..

" Hrvatski su doseljenici rano u IS. st. poceli ulaziti 1 u Novake, Detkovac, Borovu i Rezovac, U DetkovcU: 'su vee do 17,50. iruali vecinu, iako su poste .. peno useljavali, u Novacima su je postigli do konca 18. st., u Rezovcu U 19. St.1 a u Borovi su se u tom stoljecu oba naselja po jakosti izjednacila, U sva su ta srpska sela Hrvati ulazili postep~l1o i pojedinacki, porodica za porodicom, It, je govorni utjecaj staroga jek~vskoga stanovnistva na njih bio vrlo snafan,

, U Sopju, gdje su isprva u '18. ·st. Hrvati hili tek nesto jaci od jekavaca Srba, hrvatsko je naselje doscljavanjern neprestano u tom stoljecu i u narednom 19 .. raslo, te je najposlije ono srpsko sasvim preraslo ostav§i gotovo

j~dino·->stanovnistvo. U tom mjes:~u. 'Mofe ~e reci, ~a je u Sopju .staro. srp.sko naselje .gotovc sasvrm nestalo, a u Novacima da je palo na mali broj. Iz ta dvasela Srbi su uglavnom preselili u susjedna srpska sela, osobito u Miholjac. Tu se u blizini Sopja nalazi i selo Kapinci, u kojern su Srbi .stanovali od vrernena Turaka. I u to su selo .Hrvati uselili jo5 sredinom 18. st. i ubrzo su se brojem gotovo izjednacili 8 njima. Takav je razmjer ostao tu sve do danas, Slieno se otpr ilike 'stanje razvijalo i u selu Orescu, koje le!i' nesto zapadnije od Novaka. U - njernu suo od turskoga vremena zivjeli Srbi u neko ..

:liko.· porodica, a onda: su novim doseljavanjem u pocetku 18. st. jo§ porasli. .Sredinom toga vijekapoceli su u selo useljavati Hrvati, koji su onda u19. st . postepeno dostigli broj Srba.

....

• •

I •

t

..

. ... - .

. ,

... ... . ..

.. .

.. . ....

. . . .

. .

. . \.. .

.. .

. .

. . .

. ....

.. .

'. .' .

. . .

. .

. . .

. . "

. .

'. . . .

. .

.:. . .. , . Sladojevce oko 50 goranskih porodica. Po koju su od

..... ' uselilo J~dn? 15, a ~ Ina sela.~42 Gorani su donijeli kajkavski govor, ekavsko

. . ' .. ' .. ' njih d?bd~ 1 •• r~ga 0 SO ikavskim i staru akcentuaciju. Doseljellici iz Lica

.: . narjelJe lLzmdlJC ~no. SenJ'skoga primorja hili su stokavci i ikavci. Tom s~

... K ota e ernca I • .. d·" 1 k ,.

. rm~, Iik seoborn dcnesem. prema tome, novi ij a e ti na to tlo

.' ' razmJ~rno ve 1 om I ukrstavali govori hrvatskih starosjedilaca i doselJ' enik~

...•• :':" ?3 kOJk~h~ ,SUk sveac:~C Osim toga useljavanjem pripadnika te goranske struJ· e

.. . I ups 1 J ea. t k 1

........ •.•. '. " i hrvatskih doseljenika iz drugih str~na u sara srps t ~ se ~ n~ tom je ze,;,

" •. :. . . mljiJtu nastala jol v~~a prilika za u~~Jsamn~ g~~~:o ;; JectnJ(~ k re~a ~opisu

f;<:' iz 1783. hila je na eijelom ~om zero J~tu ;. o. k r r~~;o LU kOVl~a 1 oko~

.. .... .

.:,':: d Stotinu godina prije toga, oko 1680.t nalazilo se na ta dva podrucja

. ,'" . '.. .... k::Oj:' vee reeeno, jedno. 300 hrvatskih kuca, Hrvatsko je naselje, poraslo:

..": tome u stotinu godina za deset puta. Ono se, dakako, povecalo naj-

prema, · V. ... ko io i j ill

.• .. .. '~'.'."':" vise u zapadnijem dijelu, osob!to U lrovlbcl,. u ~J~J je s~moJ 1783. zabilj~

:,,~,':. !eno 550 hrvatskih domova I. 3024 . stanovnl~a, alt. ga Je ?,oranska struj~

./i· ... .: ojaeala oko 1766. i na istoenoj strani na slatinskom 1 bukoVlckom podrue]u.

::...... Srpskih je kuca u t~ vrijeme zapis.a~o je~no 11~O, a u. njima je zivjelo

'.:'.:. '. do 6000 celjadi.348 Srbi SU, kako se vidi, U tih stotinu godina porasli za jos

,.,/.::.:.: jedanput, nesto doseljavanjem, a nesto i dobrim prirodnim porastom.

( ... /<.<.. U daljem razvijanju naselja na tom zemljistu valja zabiljefiti useljavanje :,::;i:":,: '. . Hrvata i u druga neka sela na tlu izmedu Virovitice, Slatine i Mikleusa.

. " .

/>;-~.':.'. To su hila opet pojedinacna naseljavanja U ona mjesta, koja su imala velike

'···>,i:·: . hatare, a malo stanovnistva. U istoenijem dijelu to je izvrsivano u Mikleusu,

i·,<:··;·.·· u Miljevcima, Gornjoj Bukovici, zatirn u Gornjem Miholjcu, a osobito u

',. ", "

;··:'.:i' . Slatinl, u koju su Hrvati useljavali u velikom broju. Svagdje su tu lezali.

':·.'~;/:·;.;ii~·,> . veliki seoski hatari, a po selima je bilo malo ziteljstva. Blize Virovitici Hrvati

. ': ' ... ' '.' '. ',' .: .: . .

:.i<\·.:··, SU U veeem broju ulazili u Cabunu, Budanicu i peelic. Oni su najposlije

.:':>:-:··::i· poceli useljavati i u sela pored potoka Vocinke u Balince i Bokane. To je

.";",:: .. /:. naseljavanje zap o eel 0 oko 1800. i produfilo se kroz cijelo 19. st. i u prvu

.\.:.:>:::,/:< desetieu 20. st. Isprva su u njem sudjelovali ponajvise Hrvati iz krajiskih

:.>·:,:~':'d. krajeva zapadno od Virovitice i dalje iz Polonja, a stanovnistva je tima

/"<>:;".;':': .:' ' ~elima dalo i unutarnje saseljavanje, osobito goranske struje. Vee je popis

. ;r',';~·;'{':;:" ~z 1~50. zabiljefio u tima mjestima vec« brojeve Hrvata, narocito u Slatini <.::.,1 Ml.kleul~.84. Htvati. su najposlije naselili i selo Suhopolje, koje je pod :::'<:::;~". Turcl~a Imalo nekohko srpskih kuca, ali je onda poslije 1702. napuSteno.

U to Je n~vo sel~ unilia 1766. nekoliko goranskih familija, a uz njih i petnaestak lZ ~ruglh krajeva. U popisu iz 1775. bilo' ih je nesto vise od

:i;...,;i.ur:;:.,:<;u:: ... :· .:v~de8et porodlca. Te su godine kolonizirani u to selo u 24 kuce i Nijemci,

Y.~:,A:'.;/;.y:.·.:::~i::"i OJ1 ~u tad~ os~ovali 10. dom~va i u. L~kacu.S4S J:Irvati su u Suhorn Polju

:'v'/;',:':'·.···.·.· .... , . dal)e rub novim doselJavanJem te ih je 1850 b 1 1. 600 34.6

.... -: ... :... ... . .... .... ... . ,. 1 0 vel: .

;};:J'r:;M,;M~;ht.:_};.:>, .. DelCtak . - · . • - " .

'i'y·J:\{:·.'.{:6:t·:.c'.,' .... R' . ~~an'kth porod.tea usehlo jt u to j seobi i u Kladare kraj K-loStra.

."},'\,:?,:":".:' . uvarac IbId. 141, 142 S4:; D x. k f 10

?::,';>?>;:}.o;: ·Sabljar MJ'caf-" • • '.It ok fz,1O ar!> ase. 150, 9. ,.

;::\:,/i/':;·.:'( .. :··. . '. .... . .. -y18nl rjecnt 259381' 3fa Sabl jar ibid 426 ' .

'~\ -,

\

97. U 19. st.l.osobito u kasnijim godinama, poceli su na to zemljilte seliti

u vecem broju iLicani, Hrvati i Srbi, iako to seljenje nije imalo organizo • vani znacaj, nego je bilo jol uvijek pojedinacno, Od njih su Srbi useljavaU u srpska i mijesana sela, a Hrvati i u dotada ~ista srpska naselja. Najvise su hrvatski Licani ulazili u Viroviticu i Slatinu, koje su u tom stoljeeu obje naglo rasle, a izmedu njih narocito Slatina.

.,.. U prvih je nekoliko godina poslije 1918. za vremena agrarne reforme

izvrseno u slatinski i viroviticki kotar organizovano naseljavanje. U njemu so uglavnom sudjelovali Hrvati iz Like i Zagorja i Srbi iz jugozapadnih

krajeva. Pored toga bilo je i unutarnjega saseljavanja, .

U slatinskom su kotaru hrvatski kolonisti nastanjivali zemljiste na cetiri mjesta: u Mikleusu i Gornjem Miholjcu u jugoistocnom dijelu, na sjeveroistocnoj strani u selima Starinu, Sasevu, Senkovcu i Vi~njici, zatim u istocnijem dijelu pored potoka Vocinke i u kraju izmedu Slatine i Cabune u Bistrici, Kusonjama, Mackovcu, Hurnu i U okolini tih sela. U Mikleusu i Miljevcima naseljenici su iii Zagorci i drugi otuda sa sjeverozapada iii su Licani. Oni su ojacali ono hrvatsko naselje, koje je vee prije unislo u ta dva mjesta. U Starinu, Scnkovcu i Visnjici Hrvati su podrijetlom ponajvise iz sjeverozapadnih krajeva, a u Sasevu iz Like. Kraj potoka VoCinke u spo~ menutim selima Hrvati su se nastanili vee i prije 1918. u manjim brojevima, osobito u Cetekovcu. Poslije te godine oni su ojacali i u Macutama, Bokanima, Golenicu, Pusini, Kraskovicu, Drenovcu, Humljanima, a hrvatski su Licani, najvise Bunjevci, osnovali novo povece naselje u Balincima. Oni su U desetak kuca unisli i u Humljane. Zapadno od Slatine hrvatski su Licani osnovali tri nova naselja: Sladojevacki Lug, Cigansku Dolinu i Pecku, ovu

posljednju sa cetrdesetak porodica, U Bistricu, Slanu Vodu, Hum i Mackovac doselili su Hrvati iz sjeverozapadnih strana, a u Lukavac izmijesano. Nijedna od tih kolonija nije hila veta ni jaca od 20-40 familija .

Srpski su naseljenici doSli na ovo zemljiste kao kolonisti, koji su stekli zemlje na pojedinim vlastelinskim posjedima. Oni se u kotaru nahode uglav ... nom na dva polofaja: u blizini Gornjega Miholjca u Comborju i Spanatu, gdje ih je naseljeno oko 170 porodica, i juznije otuda kraj Mikleusa, gdje su osnovali dva naselja: Petrovac s~ jedno 200 i Aleksandrovac sa oko 70 familija .

U virovitickom kotaru naseljavanje je poslije 1918. imalo isti znacaj.

I Hrvati i Srbi dolazili su na nekadasnje vlastelinske pustare, na kojima je bilo dovoljno obradive zemlje. Hrvata je u tom novom seljenju doselilo oko ,6000, aSrba preko 5000. Pri tome se ne broji porast Hrvata u Virovitici, koja je rasla kao grad neprestanim doseljavanjem. I Hrvati i Srbi naseljavali su se na ci jelo viroviticko podrucje, te su srpska naselja nastala i na

gradinskom, lukackom i bukovickom tlu, gdje ih prije 1918. nije bilo. Medu Hrvatima najbrojniji su naseljenici Licani i Zagorci, Srbi su opet svi dobro-

voljci iz jugozapadnih krajeva. .

Hrvata je najvise unislo u juzniji dio podru~ja na zemlji~te cabuns~e: :p~vnicke i suhopoljske opcine, gdje su oni u velikom raZffiJeru popunlh

.......... Itarije hrvatsko naselje, koje je na to tIo doselilo posljednjih stotinu godina.

. .

. .. : ~

.' .. '.' .

" " ..

. .

: ",:

.,

t t }

(

I

I

,

, .

I

. . . '.~

i .

I :j. ...

. .

" . ,' ..

, ..

. ,",' .

: . .: "'"

; .. : -: : .

.. " .. '

~ .. '. :

" ',' .

I ..

:. "

\ .. : .. ': .. '.... .

, . .

i .

( .

'.: ..

.' '. .

~ .. ~.~ ',:: '. ,' : '. . ". . -~:~~~.::;.::; :: ..... : '.

.... " .

. .. ,,:... . .

. .

. : .. :", ' .

. . ...

..

' ... -

, ..

.:. .

.. .

: .. ,' .

~·it·n.:· .

I };~: .

.. ".::~ :.::: '-::: :. .

.. . '. .

'. '. .' .

.: "':' .

.:" '" ',' ..

, .

18·'

:.

. .

. .:

.,..

-,:. I r-

u,

, .

..

... .. ,

.P:

~

.. ;

.. \.. . .

. " . . .

~ ..

'/.

,. '

. ,

. .

. ,

J' : .. '. • •

. ,' ... : .

. . . .

'.

. .

. .. : .. ,-;

, .

. .

. . " ". . '.

k tlu Zagorci naselili 1alzabetinu, jugopolje i Lug sa sezde.

Na cabuns om su · .' I' 1 L· -III.

d. a sa isto tohklm brojem osnova 1 SU, ug avnom leanl, I nov

• etak poro lea, · · · · d · C b·· d 0

_10 Trnavu. Hrvata je tu u Bu~~ntCl, 1 ~ tus~e no~ h a un~ I 0 1918. bilo

.ako 150 kuca. U pivnickoj opCt~1 postoJka ~ je vdec 19rtvSats a, nb~s~obina od

. d 80 k ca u novom selu Levinovcu. oje su 0 · vee til nastanil'

Je no U b · I· · d· 1'1· I

"':". . Zagorci j nesto Licani. U seo I ~os l]ek ~e go IDe use I ? y_]el u to selo jo!

.. ,. . d d set hrvatskih Jilkih porodlca, oje su mnogo ojaca e to priJ· asn] e

..... ' . se am e dnii d L' L·c·

: .. ' ":.' . . ~aselje. Tn u blizini, nesto ~pa p nJJ~ 0 ~~vI~o~a, t 1 an~nSU. sa pedeset

'.' '.: familija osnovali novo selo Ro In otbo; ak ne ? J~ .ry"vka a unIt ? ~ u Krivaju,

. .... G' dansko i Pepe1anu. Na tom ca uns om I plvnh.: om t U lZJednacilo se

:, -: :. . U ~~~ju staro srpsko i novo. hrvatsk~ naselje i. ~zmije§al0 se medu sohom.

: Na subopoljskom podru~Ju Hrvati su nasehh ~va nova. s~la: Trapinsku sa oko 40 i Rezovacke Kreevine sa preko 80 porodica, a unisl] su sa jedno 60

.•.. : .:. familija i u staro 8e10 Kapan. U .Krcevina~a i~aju medu naseljenicima

• .. .. ti~ani vecinu, a njih . ima p.odosta I. U Tra?ln~~oJ. U. Ka~anu irna najvise

:::;' Zagoraca, a inate su 1 ostali hrvatski naseljenici u sva tri sela iz sjevero ..

'. :..... . 'zapadnih krajeva.

(-",' : . U sjevernijem dijelu vjroviti~koga podrucja na rusanskom zemljistu Hrvati

.... :..... :iu naselili Lesevo, Novi Gradac i Zlebinu sa oko 80, a na gtadinskom tlu

':.: :"'~.' Lug sa jedno 40 porodica, najvise iz Zagorja i Medumurja. Oni su povecali

. .•.. ... "a dvadesetak kuca i hrvatsko naselje u Oreseu, i sa toliko porodiea i ono

.' u Gacistu j Budakovcu. Naseljenici su tu po podrijetIu nesto Licani, nesto iz

.' '.' "drugih krajeva, Uz Dravu na Iukackom zernljistu Hrvati su unisli u Terezino

.} .. :.<~'.'.:'<. Polje sa oko 40, u Zrin sa jedno 15 porodica, ugIavnom iz zapadnijih strana . ~'. ' .. ::..: Najposlije oni su na bukoviekom tIu pod Dravom nova naselja osnovali u

.. ::, ', ,Novom Marofu sa 50, u Rogovcu sa 70, U Okrugljaei sa 35, i jufno od Buko-

. .. .yice ''. Jas~niku s~ 23 porodice. ~i s~ nas~ljenici ponajvise iz zapadnije

Podravine I Zagorja, sarno u Jasenlku ima vise Licana i Gorana.

: .. Srbi suo semlje stekli ponajvise na starirn vlastelinskim pustarama na gra ... ~m~~om. I lu~.ackom podr.ucju blife Dravi i po sredini zemljista. Tu do 1918. .' .,:.: <;. ~ nlJ~ btJ~ njihova naselja, a vlastelinstvo je u 18., a pogotovu u 19. st., tu

,:.'.>.:":'_ :n~h~o bl~o§e ~a?iare 11 razmjerno velikom broju, osobito oko Gradine,

< .. '\;<'::' j~Je 8U ~nl dOSh~h got~V? ~:oj hrvatskih starosjedilaca. Na tom su se gra ..

':.::<'::'. '.: din~kom tlu 8rh.! . kolonl~~~ah u. KCl;r.ado~devu, Sokolcu, Sigetcu, Brezovici,

~'~:.:i':.':.".~;.... ~~J~ovcu, Gradlnl~ Ha~%lCeVU I Mitrovici. Na Iukackom podrueju oni su

'~.: ':': :" '.::" ·unllh u Brezovo, Rtt, D1Jelku Ad T III P 1'* Z" ..

':'»'':'.> '.' ; dare D . I .u, e~ezlno 0 Je, fin, Netecu, u Katinku

.; .. ;' .. \: .. ,.; .. :::~.~:.;:~ .. :.>: .. >: ... "~b6 J uel~l"r Oavu u OkruglJa~u 1 NOVl Bogdanovac. U juznijem su dijelu

-: .... :: .: ... ~ ._... ': ·Dr 1 nas I 1 v~aru SuhopolJ G' · Xt ~. 1 1· P · ·

:'~/.::.,.: .: :>'::. Sve a ih · '.. e, aCl~. e, ~~ros av Je, epelanu 1 Traplnsko.

~.,}:>:~:~':/':'. .I':L.~ dJe• ~ )tom selJenJu doJIo na vlrovlbcko podrucJ- e oko 1000 porodica

L. .. ~ au ODIJC ~~ t· I k k ...

:"('<:'.:")C,.·~.'.:-.:·.f . . . e IS I to avs i jekavski govor s novom akcentuacijom ..

// ... ~.:: ..... , ::~~~:.' .. ~ .. :~: ... : :'. ... ,.,. , ... ~ . 91 N' " .. f

·>::·~H'"/{:<,~:,:<:, .. :.a i.k:~Jel!ta~Je. Tkako ~e '~a tom zemljiitu od Mikleusa i Noskovaca .<'.'.,~:~~ .. ~.?}/.;;:~,:.-:,~ .. :.: . JPnd· 0 • IvaJe, urnuu:e 1 St. Graea na zapadu razvl'*J" ao za ovo 250

'.:» <.,~ .. <.~.:: .'.'.'. .._ ma govor I d ·k k .. · .

~r~:;·})U~::~-:J:: .... ··.!'oveo? '. 0 a voga Je razvltka danas poslije tolikoga doseljavanja

D<>:?:';y:,ni~ .. ~,;~;U talwtivanju toga ita' . t b '

:~~~h~'::;~~':;';'}Y>"'. 'lJ:totu tih 250 ,~.J! Pal n~a re. a prv~ utvrditi, da se na tome zemljiJtu

··:,·,··~,,·,>·,·!,···t··;·· . ...• 'uqJQa I) 10 nekollko govo ·h D .. 'lip .. d ··h

t::Y::·,.::«<;:;1~::::·'·.·. .' '.' .' . ""."', .. :. '. rnl grupa. vlJe su lzme u nJl

. ..I. .

,

:.:. . "

I .. ' •

_

osnovne, starosjedilacka hrvatska i stara srpska, koja je ovamo doselila za turskoga .vre~ena. S ovom drugo~ istoga su g.ovora i svi ostaH Srbi, koji su

god useljavali ovamo u 18., 19. 1 20. st. On1 su svi ~isti §tokavci, jekavci .j' nove akcentuacije. Trecu grupu line ani Hrvati, koji su na ovo tlo dose1ili oko 1700. poslije turskih poraza, Oni su uglavnom do§ii iz sjeverozapadnih hrvatskih krajeva i naselili su zapadniji dio podrucja. Manji dio tih nase-

Ijenik~ bio.)e iz susjednih ~r.ajeva iii iz Bos?e. Cetvrtoj grupi pripadaju Gorani, koji su ovamo doselili 1766. osnovavsi poveca naselja. Pored toga treba razlikovati one hrvatske doseljenike, koji su na to zernljiste ulazili u neprekidnom s~ljenju kroz 18 ., i 19. st. Najposlije treba rasuditi i prinos govornom razvitku toga zemljijta, Ito su ga dali mnogobrojni useljenici

poslije 1918., a koji su podrijetlom iz Like i Podgorja, iz Zagorja i drugih sjeverozapadnih hrvatskih krajeva. U tome rasudivanju treba osim toga u· obzir uzeti ito, gdje Hrvati na ta dva podrucja, vocinskoslatinskom i viroviti~kom, five u cistim svojim mjestima, gdje su opet izrnijesani sa Srbima,

.' Starinaca je iza Turaka na tom zemljistu ostalo sarno jedno 300' porodica, ad kojih se dio nalazio u Virovitici, a drugi su zivjeli po selima. Neka su stara hrvatska sela u razdoblju od 1683.-1700. napustena, a raseljeno se stanovnistvo naselilo iii u preostalim mjestima iIi u onima, koja su nanovo nastanjena, Od starih mjesta u tom preuredivanju na slatinskom podrul:ju nije ostaIo naseljeno nijedno, ali su tu starinci mogli useIiti u nekadasnje muslirnansko tvrdavno naselje Sopje, a pored njega i u Vasku, koja je pod

. Turcima lezala u 17. st. pusta. To su jedina dva sela na tom tlu, u kojima

., su oko 1700. mogli postojati u stanovitom broju hrvatski starosjedioci. Izmedu

ta dva mjesta ani su opet sarno u Vaski ostali cisto naselje, jer su se u Sopju poalije Turaka nasl] i Srbi, koji su u tom mjestu iii zivjeli i za turskoga vremena iii su doselili u njega poslije 1691. S druge opet strane Vaska je naseljena izmedu 1706. i 1708., a doslo je u nju desetak porodica. Kako se 'vidi, oni su u njoj svoje domove osnovali istom neko vrijeme poslije toga, 'kako su osnovna naselja vee hila uglavnom sredena u cijeloj okolini. Stoga j~ vjerojatnije, da vascanski naseljenici nisu ni hili sa toga zemljijta, nego 'da su bili doseljenici iz drugoga kakvoga daljega kraja, koji je i poslije '1700. davao tome slatinskome podrucju koloniste. To je mogla biti durde,:vacka krajina, ili, sto je i mnogo vjerojatnije, hrvatsko naselje s lijeve ~trane. Drave U okolini Martinca (Sent-Martina) i Lukovca (Lakoce), odakle .~u u Vasku dolazili naseljenici i kasnije u toku 18., 19. i 20. st. Otuda SU, .kako se zna, podrijetlom bili i mnogi medu prvima i kasnijima naseljenicima )1 susjednom Sopju, pa dalje istocno u Predrijevu, Noskovcima, Cadavici,

. _'. ,'.'>" Moslavini, Viljevu i Miholjcu. U Vaski su se sve do sadasnjega najnovijega

" .. . ~ara~taja odrzali kajkavski govor, ekavstina i stari akcenat. Danas je, dakako,

i u to selo prodrla stokavstina, gube se postepeno i pojedini stari likovi -, naglaska. Vaska je, prema tome, najistocnije selo u desnoj Podravini, u

)tojem se kajkavski govorilo jo~ u 20. st. .

....... " U Sopju' je razmjer izmedu Hrvata i Srba od po~etka 18. st. bio takavt :; .. <:.::; .... ~, .. '. da su Hrvati bili jo~ jednom jaci. Takvo je stanje bilo u svim popisima /<~:, .. ~~':>:::: prve pole toga vijeka. los 1755. ima u tom selu 30 hrvatskih, a 17 srpskih

.. ' ..

.. '-_._.

" ",

,. . . . :).

."... "

..

, .

" ....

, "'

" .... : .....

~:.: :': .

f.... .'

.~. ..

, .

,.: ..

. .t... . _ . .

,

l8S

. 'I'

~

. , .

. ,=-, 'i':·I.: ' .

... -,,: ...... ,',

rnena pocelo srpsko naselje sve vile gubiri, svakako domova.fCt ~d toga s~ clvre srpska sela, te se u 19. st. svelo na nekoliko kuca

J' em U susJe na · · )c. k · · ·

prese Javan]. . li k oz prva tri, cetIr1 narastaja U us oj govorno] zajednid

Jpak su Hrvah staJa II :draziti na njihovu govoru. Medu Sopjancima bilo je

, · Ito se mora 0 · I' · Podravi k I' k ·

~ nJ~m:tporodica iz kajkavskoga naselJ,a 6~v~ ~ ;at~ln:), n: ~ 1 0 1Z zapad ..

~~e a dijela desne podravske strane Le Inl.CI, b~Sl~ IOke1 , • ~J1. SU .svi pouz-

D1Jega ~ . .. k ·kavskoga govora. Osta 1 su 1 1 e aver 1 irnali su staru

d bili n0510(1 3J · d S b ko ii bili I- k ·

ano ..' t e su se razlikovah 0 r a, OJI su 1 1 Je aver s novim

akcentuaclJud. u o~ je mijesanje s njima donijelo svakako stanje, u kojem

nagl~ko~.. ov~~n mogla dugo odriati u selu ni kod onih porodica, koje su ~e ~aJ~av tl~a ntlie da se mozda uz pornoc utjecaja iz susjedne Vaske, rasir] je t~~ Ie, a havma~skom n~selju u selu. Srpski utjecaj, kako je postepeno sve

po cue om r k x· H t k III

I-X- 1 bi nije uspio da potisne staru e avstinu u rva a, u oje su uselja,

VIle 5 a 10, • • • k labi t k t · · 0

vaH neprestano novi ekavci, all Je Ipa as. a 10 ~.~rul.ak e~n uacNIJu, na se

d' d ~ d lala sve do danas, ali samo u najupormjim 1 ovima, a hrvatsko

o use 0 r · f lkl Hilt... V

naselje u Sopju djeluju mnogo govorno 1 0 orno nesamo rvati IZ aske,

<'.;' .. . nego i oni iz okoline. . . ". . """

: .. : U desnoj Podravini, istocno ?d SO~Ja, JOs suo dva .sela, u kojima ZlVl C.lsto

........ ;.. . hrvatsko naselje. To su Predrijevo 1 Noskovci, koja su oha pod Turclma

hila naseljena, a onda su u ratovanju oko 16~7. napustena te su leza~~ pusta nekoliko prvih desetica godina 18. st: Kak~ ~e vee receno, ~ Pred;lJevo su 1766. uselili Gorani sa desetak porodica, ah je u to selo un1810 tohko nase-

.....•...... Ijenika i iz okoline, oso~ito iz susjedne Cadav~~e i Va~ke. Gor~~i. imaju

.. ..... danas u Predrijevu POIOVIDU hrvatskoga stanovnistva. Onl su dODIJeh staru

•• .,» • ••••••• • akcentuaciju, slicnu onoj, koja se u vrijeme njihova doseljavanja govoriIa

. ' .~ ..... '. na tome tlu, Govor im je bio ekavski, izmijesan ponesto s ikavskim, i kajkavski, kakav se nalazio uz desnu stranu gornje Kupe. On se, prema tome, u mnogom podudarao s govorom ostaloga hrvatskoga naselja na tom tlu.

· .' ... .": U Predrijevu je s vremenom potisnut kaj svakako i pod utjecajem okolnih

'.' I'·'· •

· .. ~.~ .. :- .. sela. Inace su se Gorani postepeno izjednacili u govoru S ostalim hrvatskim

. ; .... , : naseljem, jer je razlika ionako hila malena. ,

.: .: /." .. ,0:..:-. U Noskovce nisu ulazili Gorani, nego su ih naselili uglavnom okolni staro"":,,: ::::.... sjedioci, kojima je prislo nekoliko naseljenika iz Hrvatske (Horvat, Horva-

... ..". . tici) i iz hrvatskoga naselja s lijeve strane Drave (Krumerci, Madfarevici),

Izmedu okolnih starosjedilaca navodim Bucance, Kokorice (danas oko 40 ~ca) . i Zdencane iz okoline Orahovice, Baemage iz Crnea, Dolince (13 k.) !Z susjednoga raseljenoga sela Dolinaca, Sopjance (13 k.) iz Sopja, Virovce 11 napuitenoga sela Virova blizu Virovitice i Valpovce. Za neke se porodice .ma, da IU p~drijetlom iz susjedne Cadavice. U Noskovcima je danas govor lao u Pred~lJe~u, stokavski, ekavski, sa starom akcentuacijom tipa voda, u a:~ se raslikuje od govora susjednih isto~nijih sela Cadavice Moslavine ,i

~~~L '

~:/.:·~:·<j:·I>:~·:·:·;'·:,· .. ·· .. U tom .. e· kraj~ ?ala~e i sela Novaci i Kapinci. Prvo su od njih naselilj ·:·:>.;:::5~>,.:~~,:::· .. :,-Od Turclma Srbi I. 001 IU U njemu hili jedini stanovnici i u prvim dese-

',..', , .. , .. jicama 18 .t Hrvab y: II' 1 .. I-

>.};:,;.;<,,~.~::; .. ~ .. ; . . '. . au poce 1 u aziti u to selo poslije 1730., te ih je 1755.

::;~.~\::"::~/ :~ r. '.: •• ;~';:~ ••• >. 'I •• ar !1.i:.l 1· ... .._ .. .. ...

. ~.:,,:::.;> :.~ <>,~, .. : :::".,.'.'. .. ..,. .. . :Ie ~.I.IIW·.;.· 41·· .. ··: . :....... :::.. ..... . ~.. . ... ~.. . .. iii

. .

.. .

. ,

_ .

5T77i;nee I 0", .--:- .. I:~ : ·1:- ~ .. ?-*I~::-::.:->r =t ... ;..:.~ .... ~ .... t.. ":1 ~I:-' .... -::....-:< ,III '/ ~·{~~-I·:.: .. : .. ::.::. ......... I ~ ... -=;- .... : :- .. ~ .. '" : r .. ,"~.: ...... , .. ', .. -: : ... ~ .. :... .. .." ~ "i .. ~ I.. _.. .. " .. " ...... .... ..

.. & .. .. "':. .. ~ •. ..;:.. .. 0", ..• !I' .. :.J.:.: .. ~I. .:, :- .. -( ~ ":-"r • .:J .. "::." ',. "-:"'I"'~." I" .:......... .. : :', ":·'.I'~ : .. : ', .. : :~.. ..":.. ',...::.. .. .. .. .. .1

, ..

. . .

,.

-,

_ ,

. ..

.. . ..

.. .

.. .......

.. :.. ..

... . .

..

... .." ..

..

...... ..

.. " .. "

,'I ..

... .. .. ..

..

." ..

..

•• .; ...... I

. . .

.... .. ..

. ..

: .. . .....

.. .. .. .. ..

. , .

.. .... .. .. "

· ..

.. .... ...... ..

~" .. : .. ..

.. r::

,.

.. .. ...

.. ... ,. ..

.. .. ',.

.. .: ',:"

-.... .. ..

.. , .

I" ..

_ .

. .. .........

. .

,

.. " "..: ..

. . '

.J

..

.. ....: ..

.. ..... ..

.. .. ,

, ..

. ..

~.. : :" .. :

-: '.:

.. ~ .,

~. . . .

1'- .. ,

I: .

f: .

.-. ..

.... ..

, .

.. .. " ..

, ..

.. .

.. .. .."

bilo u njernu 14 kuca prema 18 srpskih.a.ulo Hrvatski su naseljenici bili neko .. liko porodica Bosnjaka i po dvije, tri familije iz zapadnije Hrvatske i hrvatskoga naselja s lijeve strane Drave, Izmedu njih ~ine danas Bosnjaci cetvrtinu. Srbi su kasnije u selu slabili i pali su u novije vrijeme na petnaestak kuca. ali su u svojoj punijoj snazi profivjeli nekoliko narastaja u govornoj zajednici 8 jednako jakima Hrvatima, koji danas imaju osamdesetak porodica, Hrvati su stoga u Novacirna postali cisti stokavci i jekavci.

Slican~ su razvitak imali i Kapincani. JoA je 1755. to selo bilo ~isto srpsko, a zatim su u njega uselile i hrvatske porodice, najprije 1766. dvije, tri goranske, a poslije i druge iz zapadnijih strana, Hrvati su prema lome lako

primili jekavski govor i novu akcentuaciju. .

99. Na virovitickorn je podrucju \l starinackim selima danas ovakvo go ... vorno stanje: U Rusanima, Gradini, Detkovcu, Budrovcu, Turanovcu, Lukacu, Dugom selu i Bazju govor je jekavski i nove akcentuacije. Ekavski se govor sa starom akcentuaci j om donekle odrjao do danas u Brezovici i Baceveu, ali i u ta sela prodiru naglo jekavski i novi naglasak. Jekavski 8U danas na tom podrucju i Busetina, Vukosavljevica i 'Turnasica, a u lim je selima gotovo sasvim zavladala i nova akcentuacija. U Bukovici, Lozanu, St. Gracu, Rogovcu drfi se jos ekavski govor, ali novi naglasak sve vi~e ulazi i u njih. U gradu Virovitici za razliku od svih drugih okolnih naselja govore se ikavski govor u dugim, a jekavski u kratkim slogovima i novi akcenat.

Kako se vidi, na tom se virovitickorn podrucju nalaze upravo dva osnovna

izgovora, s jedne strane u starim selima jekavski, s druge pak strane, U samoj Virovitici, ikavski. Nastaje pitanje, odakle na tom zernljistu u viro .. vitickoj Podravini puna jekavska i ikavskojekavska zamjena staroga glasa e, gdje se danas inace u susjednim hrvatskim starinackirn selima nahodi sarno ekavski izgovor toga glasa. Na to se moje odmah odgovoriti ovako:

Hi su ti refleksi jata u hrvatske starosjedioce na tom zernljistu uneseni, iii su ti izgovori medu njima nova tvorevina, koja se razvila kao posljedak govornoga razvitka pod zajednickim djelovanjem dvaju razlicnih dijalekata .

Da je jekavski izgovor staroga jata na tom tlu u starinacko hrvatsko na .. selje bio unesen, to hi se hilo moglo dogoditi jedino preko doseljenih jeka ... vaca, kako se to i inace izvrsilo na mnogo mjesta tu izmedu Drave i Save.

Treba stoga vidjeti, jesu Ii jekavci postojali u tim selima iii u njihovoj ·okolini u takvoj jakosti, da su mogli toliko govorno djelovati. Prije nego se pode utvrdivati taj momenat, valja ovdje spomenuti, da je u selu Rusanima zabiljefena porodica Bjelobrkovic u tom jekavskom liku vee u prvom popisu poslije Turaka iz 1702., a zatim i u popisima iz 1713. i 1770.349 Dosljedno biljefenje jekavskoga lika toga prezimena kroz cijelo 18. st. dokazuje jasno,

da je na tome tIu postojala medu Hrvatima starosjediocima jekavska zamjena kroz cijelo to vrijeme, a popis iz 1702. pokazuje opet s druge strane, da je ona presla jos iz 17. st., da se, prema tome, u tom kraju govorila jol

.. za turskoga vremena. Pri odgovaranju na pitanje, otkuda jekavski govor na

tome tlu kod Hrvata starinaea, treba taj momenat imati na umu. .

.. '

...

340 Drz~ ark. fase. 192, 21.

1&1

..

. ..' .. . . .

. .

.. ...: :. I,

. . .'

.... . .

. .. .. ..

. ..."

. '.. .

. ,

. . "

. .

. .

.....

... .. . .~ , . . .. .

• I •••• I • "

........ " .'.. .. . . .

--:-.....--.-

•• :- .... .."f1 •

. " . .. . ." .'.

L

.' ..

., .

•• "i.:

..~{1·. ~ .: ' .: .. ,' r: :'~. . ...

.' . .. . ..

:- I:. I .. ".. ~'.. .. ':', . :.

. ,

'.. .1

,

. ..

. .. ..

. .' .

. .....

. ,

,

, ...: {

..... . .

. ,

._ .

. . . .. ..

, .

. .

..

.. .

..

., .

. .

. , .

. . . .. . ..

. ','. · dioci na tome. - semljistu mogli za turskoga vrelnena

Hrv~t~kl sUk~starosJe~ prvom redu ad. Srba jekavaca, koje su Turd naselili

• It [ekavs 1 gOVOf- I 9 ik d" Iiki .

prIml 1 bli · l1li. OJ'ih tvrdava. ,,_Vee je pn azano, a Je ve 11\1 dio toga

k 1560 u rsim sv .. · d

o 0.' . t ID zemljistu zapravo sarno vrrjerne - je noga narastaja

D8selJa prove 00 . nta .lollke U tom razdoblju oni nisu mogli govorno djelovati

d 1560 ~160 · 0 prJ · _. k * III bill. !I'

o ." .. 'anju zamjene glasa e, za oje je patre no VrIJeme od

osob~o ne u :1~enJ poslije tih velikih seoba 05ta10 je U okolini Virovitice

nekohko na~ t:gJ: J'ekavskoga stanovniltva. Gdje je ono u 17~ st. stanovalo

mnogo IDaDJe" idi f" · 1702 ko i

j- koliko. ga je otprilike bilo, mofe se VI J~ II IZ ,P0plsa l~dilll d·' U S oJ.emu j:

r. t 11 naselj a pod turskom vladom. z njega se VII, a su rbi drzah

Dplsano 5 anje ( k 1.) B (37 k) Pc 1·1. (

u blizini Virovitice sela Rezovac . 7 ucai, ~rovu · , e ic 17 k.) i

B d It (11 k) ali su sva ta mjesta lefala istocno od grada u podgorini

u aDIeu · , • k. '

t " put Virovitica-Slatina. Oko Brezovice srps 0 se jekavsko naselje

uza s art ~ · ( k) D tk (6 k.Li G dini .

1·1 Gaciscu (7 kuca), Recini 7 " e ovcu · 1 U ra rrn (5 k.),

na all 0 U k h . kih dll K k idi

, k · oj je inace iivjelo i deseta rvats 1 . poro lea. a 0 se VII, oni su

~ k o;ci koji su se nahodili u podgorini,bili razmjerno daleko od hrvatskih

~:ar~naikih sela i bes uzega dod ira s n ~ i~a. Brezovicki s~ Srbi hili . nesto hliH samo Ru§anima i Gradini, a opet su bili dalek,o od ?stabh. hrvatskih sela, od Budrovca. Bacevca, Dugoga sela, Turanovca I Bazj a. OSlm toga brezovicki su Srbi hili malobrojni, imajul:i u cetiri sela tek 25 kuca, :Iz njih nije mogao izlaziti jali govorni utjecaj, osobito ne onaj, koji je mogao mijenjati stari izgovor jata. Za takvo djelovanje nisu bili dovoljno snazni sa svojih sedamdesetak porodica ni oni .virovitilki Srbi u podgorini, pogotovu gdje su njihov

mofebitni utjecaj ometali viroviticki mnogo jaci muslimani. Zbog takvoga se maloga broja Srba jekavaca na tom zemljistu nije zatoga vremena moglo

,Itvoriti ni ono opceno govorno strujanje, koje je magio zahvatiti sve stanovniitvo na tom tIu. Svaku bi takvu pojavu zaustavio onaj jaki utjecaj, koji se 11 svim pravcima lirio iz velikoga vijenca muslimanskoga gradskoga naselja Virovitice, Vocina, Slatine, Brezovice, i Bobovca i Barca sa li j eve strane

Drave~ ..

, Valja promotriti, da' Ii moida nisu . ti ni~ogobrojni muslimani ria tom' kra'jilkom turskom podru~ju hili jekavci; koji su svojom govornom -snagom onda -~ogli djelovati na 'okolne hrvatske starince. Vee je receno, da 5U turska gradska naselja na - ovom zetrilji§tu hila' u pravihl dvojakoga podrijetla.

"?snovu su u njima ~inilj doseljenid musliinani, a, u njih su ulazili mjesni J okolni' sta~O'Sje~ioci, koji su primili islam.' Muslimanski su dosljaci opet redovno dola~ili jz o?ih krajeva~ iz kojih je potjecala vojska, ~to je osyajala

'(,i::>;;;';":':":'~"'<: ,..novo podrulJe .. Slattnsko, "vocinsko . -i-. vir.oviticko zemljiste zauzele su cete 1~;~~V:.L,~::'/.>,(!.<." .. : ~oleJk?ga ~ernll:kloga s~dza~~, a poma~a~i s~ ih bosans~i sjev~r~i i sje·i,<:;;·::':~':',;·(·,:;-/:·,·;~:. ' .. - e:?Zapadn:l. turskl. zapovJednlcl. Polelko r 'cerolcko podrucJe nasehh su neko

, .. ··r " '_', :. :... YrlJeme prlJe · d .

:i~}:~;;;:,:;~~";-::/·:~::.:.::;, ;:.',' ~-' .••• • 'a.:uz1m·anJ& to~a .po ravskoga dijela Bosanci muslimani iz sje-

:.:' .. :.!.>/(:.',::.:>,--->:,.~ .. ; .. >-"' ... :: .... :, .,ernlJJh ~ kraJeva alit au u ta nov'a d k I· d D 1.1011 •

;i<>:·\;~~~:~~;::~~:/,:.:.':··':·::::~·~·:·':-' ' .. : .. ; .. :. · •• .• _ " .• gra s a nase Ja pore rave prese 1 1 po

}~~~f;t~::<·?:~;.;'D:::·;f::,:;:~·,·:.,,·voJ~J. du!n~stJ I mnogl starinci sa po~eJkoga i 'cernickoga tla, koji su odmah

.<>,".;:.'-.>.;'<'.":". . ·b vrlJeUle dolaska Turaka _ ". oIII}t III 1 .. * 1"1* k d x c..

(.::~';{·'~·::}·>/,.:·':::;i;::·::::.: .U Boan· .. _, " prlml. - - IS am 1 prlgr 1 1 turs u rzavnu mlsao.

/~:i;:H~;:?~,~"r,"J::::t:·:.:.::':' . ~!. I ... u u to vrlJeme, .redinom 16. st., potpuno· J. ekavski hili J. edino juzni

:'" ,t "","-'", ,,,;_:,-,, __ ".,:' .. , UlJe OYI 0150 • .1\1 • D· ·

l;~~;;;l;\X~~~£:,::~/:,::{;~f;,<'·,··· . ': . .. ~. IlJC, rloe 1 .ornje Neretve, a odatle je jekavitina _tek pro-

..

~ ...:~~c ·<,~;·<~~§j.0~.Bh*;'Y?~~':!:~';_;:,.;::.::.~'':::~Y'·~ j;~~{·,~, . .'~,·##t:·.: to! ~'.~*~'~.'_'};:.~" .. ~;;%~."! , .. ~;.'0. ~./;< .. ,.;..: :~ . .'<,.~.::<,<~~ '?J:'. ''-',:, : .. ~; ",' .. ' ~<'.'. : ,'~ .. .:: : .. '.:: ,: , .. . .:, .::__. : .,.: ' .~: .. :.. . . . : .. . .. '.. .

- )1 :II!:.:- :-" ::-,. .: _. ..:.::I-:· .. ~ .. -: ~ : .. :;s;: ":. _; .. .._ .. :_. ( ~ v~ .. if...·:::I .. <"i .. _. .. I.-::-.~~ ~ .. · ;~ ·.*-: :..···I.-:~· ,' : :: .. ; .. =-::.:.1:':: .:- "1:- :";" : ~.::. ,_:" 1 •••• : ~ .. •••••• '~. " 't:

· '.' . . ...

. .

. .

' .....

. .

..

. '. ..'

. .

•• .'. r ••

. .

'I "

· ..

. . '" .' "

~ ~':'f' . ;: .. . .. . . ,.. . . ."

• : '. I •••

.. : .

. ,,' .

. .

· ....

:~:-. ..... . .

. , .

. . ... ..

... .. ... ..

. .... '. '. .

~.

.. .

. . ." . .

I '" ••

· .,

. .

,

,I " " •••

',::':.' " - " -

. . .' '.' . . .. "

' .. "1" • • "

. . . . . .

. .. ' ..

. .... . ..

• .' ~I •

.. . . - .

. . ."

.... .' .

. ...... ... '.. ' .. '

. . '.'

. . . . .' '" ..

.. - .. .

" :",:- .

. . .... .: .'

. . ..

. .' .,'

- . . : . "

:" .. ' " ..... .'.

1 '" .. • : .. ' •

, . .

:" .... . ....

I •• •• I'

._. .

~ .

100. Kako su muslimanski ikavci na tom razrnjerno malenom prostoru bili daleko brojniji od starosjedilaca, nema sumnje da su oni mogli na. njih i govorno utjecati. Ako se pretpostavi, da su starinci na tom tlu bili ekavci, onda je nastao pclozaj, da su prema ikavcirna stajali ekavci, kao §to je to bio ~lucaj vee u nekoliko krajeva· na podrucju hrvatskoga i srpskoga jezika, Takav se govorni smjestaj nasao __ na zernljistu gornje Drine, gornje Neretve, Morace, Tare- i Pive, gdje je. ·govornim mijesanjem nastao, premamojem rnisljenju, jekavski .. g~vor - u kratkim i dugim slogovima, dakako postepenim dugotrajnim razvitkom. Takav se govorni polofaj stvorio i u dravskosavskom medurijecju, gdjesu se .nasli na zajednickom .prostranom zemljistu zapadni ekavci i ikavci, te je.govornim .mijesanjem i uzajarnnim utjecanjem nastao na velikom dijelu ~oga, podnicja nov govor s ekavskim izgovorom u kratkim, a s ijekavskim u 'dugim.~slogovima. U oba ta polozaja. onom. juznom i u ovom !§jeverozapad ... no~;,obje su .. strane, . i ekavska i ikavska, bile otprilike podjednako jake. Otuda se imogao stvoriti nay zajednicki govor, koji su ponijele obje skupine, ·t~ su· i je4na i druga- unisle u _njcga, i~gubivsi svoje posebne stare znacajke. Na· Qyom virovitickom podrucju nije. za turskoga vremena nastao. takav pod ... jednaki smjestaj ikavskDga i ekavskoga govora. Kako je vet receno, ekavaca j"e _ u' 'spomenutim. selima nioglo hiti -osamdesetak kuca, dok su muslimap$ki ikavci bili j deset ,_puta ·snazniji., -U ·takvim prilikama nije moglo nastati uzajarona govorno utj~canje, - jer bi Iazmjer snaga ocito hi&. u korist muslimanskih ikavaca, Da je bilo doSlo do takvoga zajednickoga djelovanja, svakako hi mnogo snazniji ikavci hili doveli do toga, da hi poikavili puno slabije ekavce i- naturili im i inacc svoje govorne' znacajke. Medutini to S~ nije dogodilo. Tu je U spomenutim selima nastala jekavska zamjena, ono sto hi se u takvim

, .prilika:ma"l1aj'manje ocekivalo; u Viroviticr pak; gdje je utjecaj muslimanskih

;::.)\:::;tt:'t::::ni,.};:::.:"'· ikavaca mogao 'hiH najjaci; nije· ipak nadvladao ikavski" refleks, nego sas:n0 ~:;ql/W}f{/ .. ; ~' napola. - 'Tu su se" katolicki starasjedioci· osim. toga razvili govorno saSVlm

.:r' "';..' ~_. I-~: .. '.~' ... :.-. ........ :..-. :.:: ...

:.!D:;;fi)ll:h~~i": :~ ~::<,;~'<;:r/:/:~:~::~:; ,:~: ..... ' . .' ~':

'< <:'{~,.~,\ .. ' ;:;::>, .•.. ;,.' .. " '. .

~.""'i>'JI':<I')<..

• .1 •• : ,.,

....

,'.... ..

...

, .

. . ,

. ,

";."1"

..... . .

." ..

~ ... :. . .

...

. ..

: ~.' .

..... . "

.. . ".

, .

~ .. : ..

.. ":' .. ._ ...... ,

. .

... ' .

~ .... ; . ..

-: '.' " ...

:-;. -, "

:,.... .

. . ..

.. '. . .. ". .

" . . ..

. .... .

diralapostepen-o prema sjeveru, Doseljenici muslimani iz tih juznih bosanskih i hercegovackih krajeva u virovitickoj Podravini u vecem broju ne dolaze u obsir, jer nisu sudjelovali u tim vojnim pothvatima, Oni su osim toga spadali pod mostarskoga pasu, koji ih je vodio u Cetinu, Pokrcje, Pozrmanje i Poun]e j r= potrebi tamo ih je i naseljavao.

Muslimani su u tih pet tvrdavnih naselja turske viroviticke krajine hili, prema tome, u svojem najvecern dijelu, po podrijetlu ikavci, koliko su pri-

padal~ ono~, pr~~m osnov?o~ gr~?skom s~al1ov~i~t,:u. Star.inci sa toga tla, koji SU-, 'pr-imivsi ISlam, unisli u njih, mogh su biti t ekavci .

Za turskoga je- vremena na tome podrucju oko Virovitice, kako se vidi, hila ovakvo stanje: Prcma starinclrna, kojih je bilo jedno 150 domova, stajalo je stotinjak srpskih jekavskih porodica, koje nisu bile u pogodnom polojaju govornoga djelovanja, i, racunajuci samo tvrdave Brezovicu, Bare i Viroviticu, oka 1000 kuca rnuslimanskoga gradskoga nase1ja, koje je u 16. st. govorilo ikavski uglavnom, a U ,17. ~t., po svoj prilici, potpuno.

Prema ta dva govora, slabom jekavskom i snaznom ikavskom, javljaju se inedu starosjediocima jos dva: u spomenutim selima jekavski, u Virovitici u katolickorn stanovnistvu u dugim slogovima ikavski, u kratkim jekavski.

..

.... . .....

...

. .

.. .

.. .. -. ....

. .

. '.'

. edenim starinackim" selima. iako su se inace nalazU'

f · nego u nay V· ., c" 1 U

·dtuga I!~ . It daljem susjedstvu. iroviti ani U svojem su se govorno

ptVODl 111 u dn~. 0 avo onako kako hi ocekivali, da hi naeinil] u uzajamOl raZl'itku vIa a 1, %t~pcranJ'~ gdje 'svaka stranka nesto svoga staroga zadrzi -

govornom U J ecanrv- • It • k ' a

nom irni Zbog svega toga taJ govorrn razvita na viroviticko

. ' ". nelto opet novo ~op;; nije izvrlio na taj nacin, Ito su virovitick] muslima:

:~'.' '.' . pod~tJU ,mora .. a govorom utjecali na okolne starosjedioce ekavce, On mOf I

> .. .. ..... tao .1k~vCl ~VOJI~ putem nezavisnim od tih ikavaca muslimana, a vr~io sea

.::..... .da Je Ilao ~uglmemenu 'kada Turd joJ nisu bili osvojili virovitickn podrucj'e'

'. .•.... prema rome, I u vr : ., 1· · k ki ·

~.:.: •.... ' Oba ta govora hrvatsklh starOsJ~dlla.~ ?a ttm t .u, onaj Je .. avs .1 U okoInim

:_:: "> ". selima i ovaj ikavskojekavski u VlrovltJCJ, po a~.J~, po .~VOJl~ hpovima, da

:'" .'. :'. su nastali kao posljedak uzajamnoga govdornod~al ~e. ov~nJa V1J~ podjednako

.• . kih nih skupina kao Ito se to ogo 1 0 1 mace na nasem jezicnotn

. "::.':.' .. " J8; ~~OV~aj je rezuIt~t vrlo sli~an, iako ne posve jednak, anome, do kojega

:. r: :ouv~~ uzajamno govorno ?jelov.anjedu JM·uznij!m. i jug~zaPNadnim hrvatskim

....... :... . .... kim kraJ·evima od gornJe Drine 0 orace 1 gornje eretve. Kako je

". ' .. ' :'.':' 1 SfPS xeno na tom su se zemljijtu nasla dva govora, istocnoekavski i ikavski

:' .. :;::<:: :.:':::; ~~a~:l; su ;e, zhog seobenih pokreta, osobito ekavskih raselica, poceli mijesati: nastao je na tome tlu ~ao po~ljedak dugotrajno?,a u~aja~no?a utjecanja jekavski govor. To navodi na misao, da se ?esto slicno lzvr~llo 1 tu na viro-

.... viti~kom podrucju, dakako na mnogo manjem prostoru, all opet u slicnim

prilikama. Jedan od, sli~nih govornih procesa. izvrsio se n.ajposlij.e. i. tu u Hrvatskoj oko Ivanfice 1 Zagrebacke gore, gdje su zapadni ekavci 1 ikavci uzajarnnim govornim djelovanjem stvorili jekavski izgovor u dugim, a ekavski u kratkim slogovima. Mofda je taj tip govora zahvatio zemljiste. i dalje na istok i jugoistok. Tamo -su danas novi hrvatski naseljenici, a star~sjedioci su iz tih krajeva nestali u ratovanju ·s Turcima od 1537 . ...:.1552. :

, Sudeci po svemu tome na ovom su se zemljistu oko Virovitice nasli i zapadni ekavci i ikavci otprilike u podjednakom hroju i mijesajuci se po naseljima prelli su u dugotrajno uzajamno govorno utjecanje. Vee su navedeni primjeri iz sacuvane toponomastike na tom tlu, u kojima se nalazi ikavski izgovor, pa se vidi, da su od 13. do 16. st. ikavci zivjeli na zemljistu i istomo, zapadno i jufno od Virovitice. Iz toga zajednickoga govornoga utjecanja izalao je, kao ono U' juinim i jugozapadnim krajevima od Drine do M.ora~e, kao posljedak jekavski govor. On je zahvatio i ekavce i ikavce, kako je to u pravilu. Prostor, koji je taj razvitak obuhvatio, mogao je biti, ~vakako, razmjerno mnogo veei, nego sto je postojao od pocetka 18. st. On ~~ mog~o zausimati i zemljiste zapadno, jufno i istocno od Virovitice, vo-

.:.<:.}~.:: ... ::<(.;. . an8~~ I slatinsko podrucje, a mozda i Vasku i Sopje. Na tom su zemljistu :r:~;;'.:t;;·;:~i:t·r·<:" o:"~ ~rlJeme turske provale nestali starosjediod, te se ne mofe toeno utvrditi,

r\."~>· ·Y:'~:"':~;t·, .'~".' . ~JI 8U ·govor oko 1540. imali ~ " .

.. '". '(. . . . ..

it:ii~:::·;.::~.:: ::_:~::<:'~~::;":: . . '.. ' .

'~'.'.' ~ . 101 Nastaje pitanje k d tai · k d 1· d ...

:n~/:'.:~g:·:-:}\J:-'·:~';·;: 11 • '... • ' a a je aJ razvita olao u svoj pos je DJI stepen.

>< .. ':'/.~',.:.\ .... ' .. ':.:.. ... ..rCt.-"ollC kOJl Je P1Sao u eka k · k k .., · k k· II-

J\t~;:::;:·;\:i::·':2:·,«· . " '. • VI oJe avs om govoru, te 1ma vee Je avs 1 lZ-

f.!:I~:};·'!a~';~j·~;':::·,:·::·~<:~.· .i~vor u duglm Ilogovl~a uz dosta ikavskih slucajeva, izdao je svoje djelo

'''''''', ... L..."'O 15,60. Na tom zemlJIXtu k I x.. .. ... ..

./»: <.('.~~:-~~~'\> .. '~~',~".~>.(:: ..... _ . • 0 o· van~lce tal Je govorn. proces prema tome,

' ... '.~ .. '. . .. ,' , .. , .~A. • d' I" ,

~Y>··/<:';'.".:·.~ :~:.:: ': :-'<: .. ,. > :.. . .. ..:u;; •. 0 1De U 8110 U .a L... f p 1'" ... ... l!

~~;.~~~\riC(',~::·~.:;~ .. ~;';., ·.·~:· :. .... ..•.. ' . '. .' ... vr.uu azu. 01 lJe toga trebah su se JO~ sa'rno

.... ..

1 ~, ,~".¥.:;;: ..;, ;y .. ~"l.~' ,~ .. " ,., .. ".' '·Y" I :::: '2 ' " .,...... ,.' '.'.'.':'. ,::"< • • •• ~: •. ::.''''.'.. • • •••••• " <.,~ .. /., ,. , ", ~. ... • ..•. .. .,.. .. ,

\)'#~I·.::>~t\\~j::,~\~;;~,)~:~'~.~.;~~';(\L):: .. ~~rt~<·:::.i>,~,>v~:,.t~+~0.;,f/::;;~/:t.<,:;·' ;·F;<:·0;'<;:~;~:<.V\<:<2~~,;~;~:~;~:>···:'~<~i·:~Y:~?<·.~:~.:_:.-<:~.:~: ·,:i·~:~v··.·~ .. ·:~,:~· ~.:~ ; : ~.: > .. ." .. :.:'-: .. ~: :<.;:: :: : .. : .. ', : :: .. : ..

. .... . ..

. " .:-

· .... , . .

~ . ' ..

. . :

..

, ..

" :-'

· .

· , .

:... . '.' .

. . ' ' ... '

. .~. .

, ..

. . . "

· .

. .

. " .

. . . .

. "

r: ...

.. :. . ~

. . '"

, .

._,

. ..

. ..

......:1 I

izgubiti mnogobrojni ikavski likovi, ito se i dogodilo kasnije, u toku 16. i '17. st. Prema tom govornom razvitku oko Ivancice moglo hi se zaklju~iti. da je on tekao otprilike ~a taj ~acin i na. virovit~~kom, vocinskom i slatinskom podrucju. Iz s'p~menutth. popisa br~~ovlckoga ~ bukovskaga podrucja iz poletka 16. st. .VI?l se, da .le na zemljistu Brezovice pored sela Ru§ana zabiljelena selo Bristja 1524. 1 1535.,350 a na bukovskom da se izmedu Pitomace i Drave nalazilo selo Poricje i 1535. i 1564.351 U bukovskom se popisu iz 1535, nahodi zabiljeieno i selo Podcrisnjak, a u sva cetiri popisa ima po nekoliko

·toponima u ekavskom liku, a sve u kratkim slogovima. Iz toga hi se dalo sakljuciti, da je na tom tlu oko Virovitice i Slatine harem u prvoj poli 16. st. postojao jo§ ikavski i ekavski izgovor staroga glasa jata. Jekavska je zamjena svakako vei: hila u nastajanju, ali jo§ nije bila uspjela da prodre u toponomastikone, koji, kako je poznato, najdulje cuvaju u sebi likove staroga govora. Kad je jekavski refleks na tom zernljistu bio otprilike vel:. toliko jak, da je obuhvatio harem kratke slogove, pokazuje nam jasno govor same Virovitice. U starosjedilackom je naselju toga mjesta jekavski izgovor zahvatio

samo kratke slogove, u dugima je ostao stari ikavski. Da takav tip govora viroviticki starinci nisu bili stvorili vee do turskoga dolaska, oni ga za turskoga vremena svakako ne hi hili nacinili, jer hi ih u tome bio jamacno omeo jak govorni utjecaj muslimanskih ikavaca u tvrdavnom naselju. Oni su i onako razlog, zasto viroviticki katolicki starosjedioci nisu uspjeli stvoriti jekavski .izgovor i u dugim slogovima, kao sto su to nacinili starinci U okolini u spomenutim selima od Rusana do Bazja. Pri tome su, vjerojatno, mnogo djelovali i oni viroviticki starosjedioci, koji su primili islam i usli u gradsko naselje, Oni

su mnogo pomogli tima virovitickirna katolickirna starincima i u tome, da -ocuvaju i odrze svoju jekavsku zamjenu u kratkim slogovima. U tome su ih .podupirali i okolni starosjedioci, s kojima su imali i najcvrsce veze. Jekavski

je izgovor, prema tome, poceo zahvatati u Virovitici i u okolini najprije .kratke slogove, upravo obratno no sto se dogodilo na zemljistu Zagrebacke .gore i Ivancice, a opet jednako iii slicno nekim prelafenjima na jekavski .izgovor po drugim nasim krajevima. Podloga je za takav tip pojekavljivanja .stvorena po svoj prilici vee u drugoj poli 15. st., a onda ga je nosilo nekoliko narastaja, dok nije potpuno obladalo. Do toga je doslo negdje pred tursko

gospodstvo -ili, mozda, u narastaju u turskom dolasku. Osnova je za jekavski izgovor u dugim slogovima napravljena kasnije, tako te se u turskom prodiranju jos nije nalazila na zavrsnom iii predzavrsnom stepenu. Nove su je prilike pod Turcima mogle stoga u gradu Virovitici toliko oslabiti, da se dalje nije ni razvijala. Izvan tih mjesta ti novi uvjeti nisu postojali, pa je razvijanje jekavskoga izgovora i u dugim slogovima bilo i dalje lako moguee. Vjerojatno je, da je ono tada u spomenutim virovitickim selima izvrfeno u 'toku nekoliko potonjih narastaja, Taj su razvitak svakako duboko ometali u vrijeme oko 1690.-1720. mnogobrojni doseljenici s drugim tipovima govora, .koji su unisli u ta stara sela i u vecem razmjeru. Oni narastaji toga staroga

'naselja, koji su se zatekli u to vrijeme na tome tIu, morali su stoga da brane avoj gavor i oni su pri tome uspjeli. U tome i postoji dokaz, da je pojekav-

. . ' .

. .

, .

: . ' .. =-

. . ,

." .... : . .

.. ' .. .-,'

..... . " ..

• 0.: •

. '.'

.. I' ....

. .... .

. .

.. .. ••• I.

'. 1 •••• ~ •

-: .......

.... ... .

. ; -= " .. ~. :

. '" . ~;' .. " ..

1 ...... •

I'" ~ • : .: ' •••

zem. ark~ VII, 181, 241.

HI Ibid~ 252, VIII, 134.

191

.. ."

..

, .

.,

. . '"

. .

.' : I.. : •

.... ... . .

. " .... .

. ,

~ ... :. ..> .'... .:: ~ .

~-'::."'·"r:I' ·.:· ·1· .

~'"'",..,;< !~'::':':'.". .. . .., .

I. '" ••••••

103. Dva sela na tom virovitickom zemljistu ne spadaju u tu skupinu starosjedilackoga naselja. To su Brezovica i Bacevac, aba u juinijem dijelu 'podrucja. Prvo od njih~ kako je vee receno, pod Turcima je bila muslimansko .... ,naselje, te je nanovo naseljeno poslije 1687. Sudeci prema prvim popisima :~::-~;:~~:·r,-?\:'.' 18. st. u njemu se novo stanovnistvo nekoliko puta mij enj ala. Najposlije su

:':,.r,;}:::':::~;::. '. se poradice ustalile i izmedu njih su imali vecinu ani, koji su hili podrijetlom

:~<it~;'-:·;/-::::'.' sa zemljista istocno od Sopja. U danasnjem stanovnistvu sela irnaju prezi-

'-':-' >,;. mena Viljevac, Moslavac, Cadavican, Brodanac ako 60 kuca. Brezovica je

stoga odrzala svoj govor sve do danasnjega vremena, ali se i u njoj ekavstina '.';':>.:.'.-.'>. ,vee pocinje gubiti. Jekavski govor unose u selo mnogobrojni okolni jekavci. '>:~)}:':k;\:· .. : lIrvati i Srbi, a ovih drugih ima sada tridesetak domova i u samom selu.

;':I;ij;::~:;:,·;~:~:·;:·/:·::. Bacevac je poslije Turaka bio maleno selo sa desetak porodicat od kojih <'';>-:.:r, .·je polovina doselila iz daljih zapadnijih krajeva, a jedna, dvije sa Hjeve

. ~

. ..' .'., . . ..

. ....

~ .

...

• .:0'

...

.' .

.. . : ..... :- ~ '.

.. .

.,

~

. .

. .... ' .

"

'.. '.'

... -: .... ,

. ' .

.. " ..

. . , . li · u dugim slogovima bilo zavrseno vee do 1680. i da J. e

· ~ · u tim se rma 1 1·" ak

lJlvanJe . b k k - ien u govoru na tom t u, JeT ga m t ve nove prilike

bil vllo du 0 orrj ~ li .. ~

, I 0 ras .J: ~t" St ri SU [ekavci naprohv preve I na SVOJ tip govora i sve

~ ogle UOl3tl I. a · ko i k k·" d ·

DlSU rn . d I' ike Viroviticki ikavs OJe avs lion a punt jekavski

m.DogobroJnkel .ose Jten;osJ:edilackim hrvatskim selima odgovaraju donekle u

r u 0 0 rum s a B .. · P b + k ..

govo ~ k h vatskom govoru u aranji. rema aranjs OJ ikavsko-

vome razvIt u r k ... d k k ,,, x ~

S . II. viroviti~ki govor po azuje, a a 0, vee vrsi stepen, jer su

kavskoJ zamJenl .. 1· .. d · X.k

e "tI I k a tom dijelu Podravine uspje 1 \1 zaje me om govornom

ikavCl 1 eave) U • II Ob d k

, .... d tvore i J' ekavski rsgovor- a ta po ravs a govora u Viro-

·dJelovanju as" da t k III x: 1" III • ..

• " ... • OJ' okolini dokazuJu: 1. su u om raju ZlVJe I tzmljeSano

vltle1 1 u njen .. · · ·

Ilk · I k .... 2 da se novi jekavskl izgovor razvijao postepeno; 3. da je

,] avcr r e avel,. · · 4J. · d 1 x .

.. . t eni razvitak zahvatao najpnje je an S og, a posto se u njernn

taj pos ep · k t t · I' I · .. ·

di da je obusimao i drugi, a 0 su za 0 pOS oja e pOVO jne prilike.

utvr 10,

. . . .,.. .

• • :. I ", ",

:'. . ...

· .

.. . .

· ..

..... . .

· .. . .

.. ::-'"

· . "

.' ~. .

. . .

......

..'

. .

· ..

. .... ..

· " .

. . " '.

. ~ . .

· .'

.' ." ...

: ....

, .'

. .

, .

. . ,

" "

,'.

~: .

. . . . .

· .

, ..

. .~

' .... '.

· .

: .

;or . ' .. : . ,"

· .

. .

.". .

· .... .,

" • 1

.. '" .,._.,

. . .....

. '. ..... .

· ' .

• .1 •

. .'

". . .

• .: 1 •• .'.

· : :'., '. .. '. ~.

-:' ._ ..

. . ... : .

. .

. .

. ,

, ..

" .

. . . .

. . ., .

(: .~. ,:., .

. . .

· ..

. . .

..

' ... ' .. ' .

. . . .,. .

. .

•••• 1

I • ...:: ... " •• '

~ r: ~ .. "<" 102. Vrijedno je istaknuti razvitak govora u sa~oj Vir.ovitici. U njoj su

: .: . . . . u popisu iz 1720.952 ~abiljez~ne 324 hrvatske porodice, za .Je~no 2~O vise, no

...' ... ' Ito je bilo posljednJlh godlna tursko?a gosp~dstva k~toltckth kuca u tome

:::::.'~ .. ' .. :":.'-:,. mjestu. PridoJIica je prema tome tu bilo za tn .pu~a vise .nego star?sjedilaca.

.; .. '- . .;:'.: .: ..: . 'U tome se popisu nalazi pedesetak toponomastickih preZlmena, a IZ njih se

< . __ . ;";-.:., . rasabira. da au doseljenici potjecali iz razlicnih hrvatskih krajeva, pa cak iz

,:.,-:, =:'. Srijemske Mitrovice. Petnaestak nosi ime Bosnjak i Bosanac, po nekoliko

.... ' '.-.. prezime Pozezanac, Iz blife okoline potjecu Virovci, Viljevci, Dolinci, Moslavci, Hlebinci, Bazijanci, Predrevci, Brezovicani i t. d. Mnogi su dosljaei

:;~<:'.-":":_,-: .. -, " zabiljezeni, dakako, pod svojim starim prezimenima. U Virovitici se, prema

· ". . ,". .tome, naflo na okupu stanovnistvo nekolikih govora, i ekavaca, i ikavaca, i polujekavaca, i jekavac-a, i stokavaca, i kajkavaca, Uza sve to u njoj je nadvladao govor starosjedilaca, koji je sam po sebi bio rijetka govorna pojava .imajuci polujekavski i poluikavski izgovor staroga jata. Tako se u to vrijeme govorilo . podalje od Virovitice u Dilju i istoeno od te gore. Pobj eda viroviti&ih starinaca svojim govorom nad svim ostalim dijalektima u tome mjestu o'cito pokazuje, da je ta govor bio dobro razvijen i toliko ucvrscen, da se na tom tlu nije mogao Iako ukinuti. Takvo stanje opet s druge strane pouzdano objal~.java i cinjenicu, da ga nisu mogli svladati za turskoga vremena ni

mnogo jafi viroviticki muslimanski ikavci. • ~

, U jednom je govornom elementu mnogobrojno muslimansko naselje na ~om .zem~j.istu ipak izvrsilo uspjesno svoj utjecaj medu starosjediocima. TQ :Je bllo ~ akc~tuaci)i," koju su starinci u dolasku' turske vlasti govorili "~~ .,"i~~;"V:/«,:-'::_:· .ataro~ hku: ~nl s~m~ ~Igurno ne hi bili razvili novi lik, nego su u toj izmjeni

j:~.-J".:L-:,;'__:-'. . .D1?rah doblt.~ pOb~a! II, svoga susjedstva. Nosioci su nove akcentuacije na

. " .. " ...... " '., ' .. ' bltlem zemljlXtu b 1 k·" k .. )"

;::::'?:'~.{::<:i_,.:,,< .. '. .." • 1 I srps 1 Je avel, a I nije vjerojatno~ da je taj utjecaj

;~~f.,(.:::':.:','_-::";."::,:,;'~-::,:;':., '::!Ug:~~~i~l:~JJ.emr su nkjil~kova nlas:lJl~ a bb~la p?dalj~ od starosjedila~kihJ b~z

;\=':<;'>"'>;,,'.: :. . . .1 a, a 0 I 0 su e~a a hIe nJlh, hIla su za takvo dJelovanJe

:~:;~;:=~::j,;~?:_(:~_'>'::>:: . .:::' ~'~~Je Jedlno, d~ se. u tom pogledu ra~una sa susjednim muslimani~a:.

.~, ..... ~'" ".',' ... ,". ,.. . Je vec re&no DJlh Je na tom tl V ·t" It 'B · · · B x. b I

,(~ .. ':;~i,;f:~;;::'C::j'{ .. > .. ;"'. GkotiaUtu ku£a· '..' . u, U lrOVI ICI~ re.zovlel.1 art.:u,. 1 0

~,;~::;-:r';:;>,:.<:~,':,'y,::":' .. :_ . . I IVOJUD au nasclJempotpuno opkolJavah katohcke stannce,

. "~~4/"N' :\';-, .'.:" ~ . ~ "~ .:.~ .. .': ~ .: : ~ ~', ~ '.: .' . . ._ ftt*.ii!:

,~r::s,·:,}t;~·:~;~f·.: .. :~~i ':';'~":'" \':. :.~::.: '.:.'.~': ~: .:~.. '. .~~ QiL a.itL .~" '1' .U . ". '. . ~A.. " • '.

'}~'''': ': "-;' ... ,' . ~. ,':, '.:.' ,:'" .': '-'" .:." .' : .' .' . ~ .... ,IaIC.. . ~~ 5.L .' '. .

$~jflt"( ~ ~ Ji' -::"{B.;,: ~ f .. t- "-::-"';:~',: ~ .y: ~~r. ,.~~~.-::.." ,:-:, .. . ';'. ,~.~.,' , . ,,-:j' "-:; l' -:-'. " .:. ~(,', .Lo,;" .,' ,.' ',\ ,. '/.~ • .,;.' , ' • :- ~. "" ~: • .. • ,,' '. "'," • ,._' :. .'. • : • ..' ,.. • • • '.... ..

,-,: :.: y,;':: ':,'.' .' :~: . , ! ,'~ ,.' ',I , ,. ".,~ ~-=., ':' 'v: .,y," , ~" '\~" :.~._< ~ "<' ~ ,.-::J!". '::.~ <~ :\y: >'~"'" ·,,·v, ~ .>.>.> ': ~ "": :~'.\~: .":'j:)':' .;-:- '.":~. '" .. ':,:~"', :';~" : :~ :"L=: ~.: :: ':: ,,:,--,' .'. :': _. , " <,': .:. ":; .. ~". .: "." :.', . . :~ ;-:'. ' . '. . .... .' .

......... -' •• r· •

, ..

:!'

od ~ojih s~ ses! ~o se~am puta .~i1i br.oje~ sna!niji. Pitanje je samo, da. li su b m~~h~anl 1 ~arnl u to' vr!Jerne lI~alt. ?O~U akcentuaciju? Njihovu su ()snovU clnlh, .. ~ez t~~kve sumnJ~, d~selJenlcl lZ bosanskih krajeva, i to iz sjevero~a~adnlJlh dlJelova~. susjednih tome savskodravskom medurijecju. U Bosni Je nova akcentuacija n.astala na zernljistu pored Dinare, oko Livna, Duvna, Prozora, Grahova, te je odovud zahvatila Lasvu, Travnik Kotor Povrbasje, Glaz,. Tesanj, 2epce i Zenicu, dakle jugozapadni i sredi'inji di~

Bo~~e p~ema Sa~l. U?ravo su otud~ .od La~v~, Povrbasja i lijevoga Pobosanja j bill ani Bosanci, koji su se nahodili U VOJSCI za osvajanje zapadne i sjevero ..

zapadne Slavonije. Oni su prema tome hili i prvi, osnovni naseljenici novih,

osv.oje~i? ~jenih k.raj~v~, koji .su d~r>:ijeli i .n?vu akcentuaciju. Nju su primili i ,VlfOVlbckt starosjedioci, muslimani I katolici, a isto tako i svi okolni starinci

izmedu Viroviti~e, Brezo~i~e i Ba~ca. Tako su s jedne strane ikavskojekavski govor u gradu t potpuni jekavski govor po selima, a s druge strane nova akcentuacija hili govorne znacajke starosjedilaca na tom tlu, koje su ani prenijeli u 18. st., a onda ih odriali sve do danas.

Izmedu tih znacajaka treba osobito istaknuti ikavski izgovor staroga jata u dugim slogovima u virovitickih starinaca. On pokazuje, da su Viroviticani u vremenu prije Turaka u svojem naselju govorili ikavski. To, doduse, dokazuju i oni navedeni toponimi od 13.-16. st., ali ovo je dokaz najjasnije vrste. Ikavstina je, dakako, zahvatala i ostale dijelove toga podrucja u jacem razmjeru. Otuda se ocito vidi, da su ikavci, presavs! Dravu, ostajali i u desnoj Podravini i po zemljistu dalje jufnije od nje. Oni su po nekima od tih krajeva bili izmijesani s ekavcima slabije, a negdje opet ja~e. Taj drugi slucaj bio je na zemljistu izmedu Sopja i Mikleusa s istocne i Pitomace i Durdevca sa zapadne strane. Slabiji su ikavci bili, koliko se vidi, u Podravini izmedu Sopja i Osijeka.

Ikavci su na virovitickom podrucju svojom snagom stanovnistvu dali znacajke, koje nahodimo inace u tipicnim ikavskim naseljima dunavskosavskoga medutijecja. U Rusanima, Gradini, Turanovcu nalaze se, na pr., U popisu iz 1702. Iicna imena, kako ih imaju starosjedioci u to vrijeme oko Vinkovaca, Vukovara, Iloka, Dakova i Pozege.

DJELA

193

,.

I'

. . -. .

T

. ." .

. .

., . . ...

'- ,

, I, , ,

. . .

--

" ,

-,

, , , .. ,"

'I" ' " , "

.' .

, '" ,

. .

. ,

. . .

. .

.-

..: .

855 Ibid.

351 Ibid~ 86, 50.

I _-. '" ~

najprije u kratkim slogovima. Molda to i jest utjecaj Viroviticana, ali je vjerojatnije, da je to obicni put kod pojekavljivanja ekavaca i ikavaca.

U Vukosavljevicu i Turnasicu mogao je jekavski utjecaj doci i s druge strane, a ne sarno od Virovitilana. Oba se ta sela nalaze u podgorini Bila, na kojega se jufnoj, protivnoj cesti, nahode stara srpska jekavska sela. Bilo je lako prohcdno, te je dodir izmedu tih sela trajan i !iv. Nema stoga sumnje, da su i ti jekavci mogli naravnim putem govorno utjecati na svoje ekavske susjede, a mozda i vise nego podaleka Virovitica.

Na ostalom su vocinskom, slatinskom, mikleuskom i vlrovitickom podrucju razvitak govora i njegovi posljeci bili ovakvi: Hrvati su na tome zemljistu iIi ulazili u srpska sela iii su osnovali svoja samostalna naselja u blizini srpskih sela. Ono je prvo bilo mnogo ~e§ce nego ovo drugo. U prvom su slubaju Hrvati u srpska sela useljavali ili pojedinacno ili U manjirn ili vecim skupovima. Gdje su ulazili pojedinacno, tamo je pojekavljivanje teklo mnogo brze, i starije hrvatske porodice djelovale su pored srpskih takoder na one kasnije hrvatske useljenike. Skupovi su cuvaH dulje svoje govorne znacajke i u pravilu su prelazili na puni jekavski izgovor jedan dva narastaja kasnije nego pojedinacni doseljenici. To se dogadalo osobito kod Goranat koji su u Kozice, Meljane, Bakice dosli u povecem broju u manja srpska naselja, zatim kad Licana i Gorana u Cetekovcu i Balincima. Samostalna su hrvatska sela,

koja su u tom doseljavanju nastala na zemljistu srpskoga naselja, iz goranske struje Nova Bukovica i Sladojevci, iz licke (uglavnom) Sladojevacki Lug, Levinovac, Trnava, Pecka, Rodin Potok, 2ubrica i Rezovaeke Krcevine~ U spomenuta se dva goranska sela dugo odrsavala ekavska zarnjena, ali su ostale .kajkavske znacajke nestale ubrzo. Licka su naselja mlada, u drugom Hi prvom narastaju. Proci ce stoga jo~ neko vrijeme, dok oni ne napuste svoj ikavski i ne prime jekavski govor. Sa pet svojih sela oni ~ine snazan skup, koji mofe lako cllvati svoje znacajke,

Na cijelom tom voCinskoslatinskom i virovitickom podrucju govori se u ovom narastaju i nova akcentuacija. Izuzetak cine sarno sela u sjeveroistocnom dijelu, i to Noskovci, Predrijevo, Vaska i donekle Sopje, gdje se ~uva stari naglasak tipa v6da. Novi su akcenat primili vee i kajkavci u sjevero ... zapadnom dijelu, iako stokavstinu jos nisu sasvim preuzeli. Prema tome nova akcentuacija struji snazno cijelim tim zernljistem, U spomenutim kajkavskim selima nju je vee 1906. nasao Resetar.3S!'! Dna je kroz 18. i 19. st. izilazila s jedne strane iz Virovitice i okolnih hrvatskih jekavskih sela, te je odatle ;" .: <:. ... djelovala i na doseljene kajkavce, s druge strane pak ona se sirila i iz .'...... . srpskoga naselja, rasijanoga po svim ostalim dijelovima zernljista, Od njih

su je primili poglavito Gorani i naseljenici iz zapadnijih hrvatskih krajeva, koji su se nastanjivali po starim srpskim selima iii izmedu njih.

Jekavski govor i nova akcentuacija vee su neko vrijeme na tom vocinskoslatinskom i virovitickom podrucju dva govorna elementa, koji snafno struje po tom kraju. Njih su u novije vrijeme jo§ vise ojacali mnogobrojni srpski

, doseljenici oko Slatine i Virovitice, a u akcenatskom dijelu i ani hrvatski

i,:;,·:: ".:, .. , . <. 'ltolonisti, koj i su doselili iz Like i od Slunja.

, , .. , ,

" "

. ,

" .

I' ": .. " , ",'

: :' 1

. ': .. '~ : .

. .

.. " ,

" .

~ .

. "

..

. '.

, "I

, «: ,-,

e

," , '

, " ,

, " " '

~ .. , ..

. ' .

y;~ .. '_"t

.. ,:, -:

~ ," ,'_ .... ,

I~" '

" , '

, , ' ,

"

195

,.

, ,

-:

........ . -s-: . " .

:...~ . . ..

., .

.' . .... . .

.....

. . . ..

. .

.'

...

. . ...

.. . ..

.. . . .

. .

. !I- ..... .: .. .

.. ' .

-

. . .. . .

. . .... :»'

......

. ...

..... .

.. . .. . .

. .

VIII

. .'

" . '.. .

. .. ."

..

'. ' .. ofr'

. . :.... .

. . :.; ....

'. . .

'.

. .

. . .

... ' .. . .. .' . . '"

...

" '"

.. .

.. ' . " .... ..

. .

'" ..... .

. .

. '. . .'.

'.' . f·. .

. ..

, ..

. ..

.' . -:.

. . . .

. ..'

. ". .' . : = ~' ... ': . . . . .. . ."

. ..' .'

.' .... --::: . . .

.e-

'" . .. . . " ."

'" .

,

.. .

...

7: . >.= ....

. ..

. ~~ ......

. ... . .

,

.. . ...

, . .

... _

..... .

:. ..

, .

Laka prohodnost Bila i siroka dolina gornje Stupcanice naveli su isto tako i ekavce, koji su Dravu presli kod Sopja i Virovitice, da se spuste na julnu stranu Papuka i Bila i otuda da se rasire u stupeanieko porijecje, Oni su dolazili zajedno sa Itokavskim ikavcima i poslije njih i nalazili su dakako dosta mjesta i za sebe na tom prostranom podrucju izmedu Bila i Save. Tu su se onda pomijesali ikavci i ekavci, itokavci i kajkavci, kao sto su to na~inili vee u Podravini. Medu njima nastalo je tada uzajamno govorno utjecanje kao i po drugim nekim krajevima dravskosavskoga medurijecja,

Medu posjednicima na tome podrucju navode se u pol:etku 13. st. i plemiCi Hrvati, za koje se vidi iz sacuvanih spomenika, da su na tome tlu postojali vile narastaja. Za jedan rod izmedu njih u Pakru izricito se navodi, da se naselio u tom kraju i da je u svojoj cud drzao zupanstvo Pakra. U tom rodu, a svakako i u drugim hrvatskim plemicima toga podrucja, mogu se mofda naci ani Hrvati, koji su od Dinare doili u te krajeve u povratnoj seobi savsko-

dinarske struje i zavladali nad njima. ~

Stanovnistvo .se u Toplici, Pakru i Svetaeju vrlo dobro razvijalo, Prema popisu iz 1334. na njihovu su podrucju postojale 34 katolieke zupe. Ako se uzme, da je na jednu seosku zupu u to vrijeme otpadalo otprilike po stotinu kuca, a na trgovista i vise, to je sredinom 14. st. na tom zemljistu bilo do 4000 domova i oko 16000-20000 stanovnika. Taj je broj do 1540., do turske provale, porastao jos mnogo vise. Tu treba pribrojiti i jako naselje u Pakracu, zatim ono na velikom posjedu Ljesnice sa nekoliko zupa i sa dva veta mjesta, na sjeveru sa Rasom, na jugu na Savi sa Gradiskom. Najposlije u to se podrucje treba racunati i veliki posjed Velika, koji je do 15. st. pripadao Dubiekoj zupi i dubickorn arhidakonatu. Tu u kutu oko uica Une u Savu nalazio se i velik posjed Cubin, na kojemu je zivjelo pleme Cubinsko. I ono . je spadalo Dubickoj zupi.

Kasni j e, u 15. st. i u pocetku 16. st., nastali su na tom tIu J asenovac i Slavonska Dubica, a cijelo je zemljiste pripojeno velikoj Zagrebackoj zupaniji. S Pakracom, Rasom, Ljesnicom, Velikom i s Cubinom povecavalo se to podrucje izmedu Stupcanice, Psunja i Save za jo§ jednu tisucu domova i za 4000-5000 stanovnika,

-

+

-> •

~ .

. -.. .

..

.' .

'.' «,

.. : ..

..

'.' . -:

. .,

,

..

, . .

. .

'" "

" .. ' .

.. =. . .

.. .

. ~ .. . .. . .

. .

'.. ..' .

I .. '.. ..

.... . • r,

~~~>.'.. . .. :. .

tv'>'· . . . ~'-: ~. ... .'

.... :: ..... . ....

Toplica je obuhvatala zemljiste izmedu rijeke Stupcanice (danasnje Rijeke :,.: ~ ... . i srednje Ilove), Papuka i patoka Mecenice [danasnje Cavlovice). Cijelo je to podrucje bilo dobra nastanjeno, te je pred turske provale moglo imati i preko 2000 kuca sa 8000-10000 stanovnika. Osobito je bio naseljen kraj oko Cetvrtka, Toplice i Dobre Kuce,

Podrucje Pakra zauzimalo je zemljiste izmedu potoka Mecenice (Cavlovice) i Subotske. Pakar je aka 1540. mogao imati toliko stanovnistva, koliko ga je u to vrijeme bilo u Toplici.

, Ule Svetaeje obuhvatalo je podrucje izmedu potoka Subotske sa sjevera, potoka Ljesnice iIi Slobo§tine sa istoka, Save i opet potoka Subotske sa zapada. · To je bio lumovit kraj, u kojemu su gusce bili nastanjeni dolina patoka Ljesnice i podgarina, kako je to i danas, Svetacje, Velika, Cubin i Pakrac

, . mogli su pred tursko provaljivanje imati do 2500 kuca sa 10000-12000

',:},.:.,~:~<.~: .; :. . stanovnika

... ,' . ..... ... .

... '. .,'

1·97

, . .

. ,

.. . .

. . . .

...

.. ,

~ .

Vazan govorni elemenat ima u sebi ime Pakra, naziv rijeke, koja se rada u Papuku u dva kraka te iz te planine, skrecuci neprestano na jugozapad i jug i pribliiiv§i se Stupcanici, tete u Savu. Ona prema tome protjece, u jednom Hi drugom kraku, velik dio podrucja, a dala je jednoj od navedene tri lupe i ime. U korijenu te rijeci nalazio se u starije vrijeme poluglas, te su lik pbk- drugacije reflektirali zapadni ekavci kajkavci, a opet drugacije ikavci stokavci. Kod onih prvih morae je nastati lik pek-, a kod stokavaca pak-. Ime Pakra kao toponim testo je zabiljezavano od pocetka 13. st. do dolaska Turaka, a isto se tako mnogo navodi i njena izvedenica, koja je u starini glasila Pskrsc, Oba ta toponima pokazat ee, prema tome, svojim mladim Iikovirna od 13. do 16. st., jesu Ii govorena u kajkavskom iii u §toka vskom refleksu.

U pocetku 13. st. pisari su u nasim spomenicima uhvatili jo5 stariji Iik, u kojemu poluglas jo§ nije presao na pravi puni glas. Oni su ga biljeiili glasom -u, koji mu je, kako se cini, bio najblifi, Taka su nastali likovi Pukur i Pukruc, koje su slufbene kancelarije produfile upotrebljavati i dalje kroz to stoljece i kroz slijedece 14., kada je poluglas vee bio stekao puni refleks . To su oni cinili, dakako, po pisarskoj tradiciji. Prvi se put puni glas u toj rijeci nahodi vee .1237. u ispravi, u kojoj se nabrajaju hospitalski redovi . Pakrac Je tom prilikom zapisan u liku: Pekriz,362 u kojemu su oba polofaja poluglasa oznacena vrlo slicnim glasovima, a obadva u kajkavskom refleksu. Kad god se onda kasnije zabiljezavao cisti hrvatski puni oblik, uvijek je on u likovima Peker iIi Pekrec, Pekerc. Prvo od njih oznacuje ili rijeku Pakru iii, sto je i cesce, staru zupu, a kasnije kotar pakarski. lime rijeke i spornenute upravne jedinice glasilo je, prema tome. Peker, a onaga drugoga kraka i velikoga posjeda i naselja na njernu Pekrec. Stokavski se likovi Pakar i Pakrac za doturskoga vremena u poznatim spomenicima ne nahode. Oni dolaze istom od turskoga gospodstva. Iz toga se moze zakljuciti, da je sluzbena kancelarija

~'.';' .... uzimala lik tih toponima, koji je na zernljistu bio obicniji, vile u upotrebi, ili koji je to bio harem u starije vrijeme u 13. i u pocetku 14. st., te su ga

:.,,' kancelarije, upravne i crkvene, ustalile i kao takav jedino donosile. U svakom

f_""'J' 1. slucaju likovi Peker, Pekree i Pekerc imaju u sebi kajkavski refleks staroga

" . poluglasa, koji se, sudeci po tome, govorio u kraju i jednoga i drugoga kraka.

Nema, medutim, sumnje, da su stokavci na tome zernljistu imali i svoje likove Pakar i Pakrac, koji su i nadvladali u novom stokavskom stanov ... nistvu, posto je u turskom provaljivanju nestao najveci dio starosjedilaca.

. Onaj krak te rijeke, koji se prije Turaka zvao Peker iii Pakar, a koji izvire duboko u Papuku te odonud teee pored Bijele i Sirca dalje na zapad, od vremena se Turaka zove Pakra, ali i to ime nasi danas sarno do sastavaka toga potoka sa rjecicom Bijelom. Od toga mjesta nadvladalo je to drugo ime i ono se drzi, dok se kod Pol jane ne sastanu taj krak i onaj drugi, koji

'. se do Turaka zvao Pekrec ili Pakrac. Od turskoga se gospodstva i taj krak

.;.-:.::: : love Pakra i pod tim irnenom on i utjece u Lonju.

' ' . Spomenuta Bijela bila je u dotursko vrijerne znatno mjesto s ivanovaekom

,:':.>~».' opatijom i s velikim posjedom. U tom razdoblju ona je ~esto zabiljefavana

.. ' ......

._._.,._....... .-::,. ,. ,.~>.>~ .'.;. ~ .. ::~:;:. ::.< ..... ~, .. :: . ~ .-: ..... ':.y .: ' '..... . .. .. . .. . ... r ,

.... " ....

~.".: .. ' :~ .. '.'" .. ~'. : ::)~ ..' .. . .... ...

. .. • . . ... .: .;;.:.... - I"

.. ' . . " .

. .

:_. ...

, .

. . ':- .

. ,

..... ..

• • '.:" -c ..

.. .'.

, .

. .

•• -» "

v; "

' ..

, ~

.\ I: :

,

...

;...... .

:::- ..

'J ..... . .

. .. .

' ..

. " .. : -:. ....

. .

f

-: r .. •

.. .

I ••••

, .

, ,

, ..

, .

I ......

.. .'.. .

.....

.... : , ..

,:-:.', "

;-' .

. ,.

. - .'

.....

. , .

:'.. .

., .

~<. .

• ~ .... 'I

" ..

, .

. , ,

..

.. ',.

_-.

~, .

11.-: r

.~~, . .'

" ", .. . .

.. .

( .

r· ... : .. ~ "', . : I

~~ :. . . .

...

:~

\.

.... '

· .'.: .... .

· .. ' :." ...

,.:;:\ ... ::;.)_:-':.';. . .... 86' Cod. dipl. 4t 49.

· ~:. .. '::'.: ::= .:.: , . .. .' . ~.

r I r I

",

199

. . . .. ...

, ..

, .

. . .. .

-:-. 'r'II'. •

. . . . .

.....

. ,' ..

. " " . .

~, ,

." ..

. . ....

-' ..

. ' .. ' . .

. ,- . .'

. .',

..... ". .

.. '. .,

. .. . ..

..... .', ', ..

. . ':-.. ..

.... ..

· .....

.~

.. .:.

,

. .

-:-

. .

~ .

.,.. kvenim spomenicima, ali u svim tim stoljecima

_xlt drustvenlm 1 u cr · d ..

i u nasun B I 363 Nema prema tome, surnnje, a je na tom tlu

jedino u eka~~koTm ,ek a. aselje zapadnoekavske struje,

1 d 10 prije ura an.. · S \0' • if

prey a a )!' rnij e od potoka Pakre, prema rIJeCI tupcanici,

U bli : · Bele nesto sjeve · di U · 1

Jz.nl ,.' . d k .. · e i nosio ime po tOJ vo I. pOplSU se a sa toga

nalazio se veliki ?o~Je: OJI ehi refleks staroga jata, sva su zapisana ekavski.S64

podrucja ana, koja Imaj~ ~ S mecec zabiljezeni su s kajkavskim refleksom sta-

P d toga Kostanovec J su jI' I ' ( .

ore Z c' · e da je taj drugi nazrv zapisan 5 g asom -c pisano

roga po}uglasa" . na aJ.no J c' upotreblj ava ch), iako bi se u cistom kajkavskom

th dok se u tOJ ispravi za · ~ I 91 S II .. V

, .. 1 c Spomenuti popis potjece tZ 14 · g. jeverorstocnn od

govoru oceklvao g as · Y bit}" v hlik U'tI t ('A.!

-II l! ... 1501 navodi i zupu, za 1 jezenu U 0 I U sa ec vv sa-

Bele pOplS supa 1% ~ • d'" " k ·

Ak ... ierovati pisanju toga toponima, on a Je 1 u njemu aJ ....

tbecz) 366 0 Je VJ • kih -II! ih I

: fl k I lasa Prema tome kajkavs 1 Je govorm e emenata na

ka vski re e s po ug · bil ..)! d k 1 5 II"f bi

j ... ·Xt k GornJ·e Stupcanice i Pakra 1 0 JO~ po onac ~ st. 0 1

tom zem J I~ U 0 0 • k P k d III

d I I ZVaJ"u govora i na tlu oko gornJega to a a raca, g Je se

sve 0 govara 0 po 0

tih kajkavskih znacajaka naslo JOB 1525.386 ••••• •

06 Z dod toga zemljista lezali su u dotursko vrrjeme veliki posjedi

t ~ apa no Dill · ~k .. · B t · d b

D b K I Podborj e Cetvrtak, Toplica, irmc ovma I res ovac, SVt 0 ro

o ra uca, N \I 1 ... · t ik

t ... ~. s velikim broj em sitnih sela, aza ost sitnija oponomasti a sa

nas anjent 1 ~ 1 .." k ,.

t tla nije ocuvana. Vazan se govornl elemenat na aZI ipa u toponimu

;!~rtak. To je ime sve do turskoga gospodstva dosljedno zabiljezava~? u liku Cet(v)rtek, dakle s kajkavskim refleksom staroga poluglasa. U ~om istom liku cesto se zapisan nalazi i Crnec, potok s des?e strane Stupcanice na .tlu danasnjih Bastaja.361 Toponim Brestovac naho~1 se u tonly• ekavskom h~u dakako dosljedno u svim spomenicima.t= Medutim selo Oresje u tom kraju ima i taj ekavski refleks, ali je zabiljefeno -i u ikavskom liku.369

U jugoistocnom dijelu podrucja sitnija je toponomastika sacuvana s.a v~li .. koga posjeda Bijele Stijene, koji se nalazio s desne strane potoka Ljesnice. Ona je zabiljefena nekoliko puta pod konac 15. st. i opet u pocetku 16. st., te ima stoga veeu dokaznu moe, U tom je kraju, s lijeve strane spomenutoga potoka, vee 1210. zabiljezen posjed Lesnica.370 To je i ime navedene vode, koje dolazi ~esto i U obIiku Lesnik. Stoga se i selo na desnoj njenoj strani love tim drugim imenom. Prema tome tu su upravo cetiri toponomastikona:

Lesnica i Lesnik kao imena toga potoka i opet ti isti nazivi za posjede, Lesnicu na lijevoj strani, a Lesnik na desnoj. To valja dodati i ime Po ... ljesnieje, koje oznacava selo u bjelostjenskom podrucju. Svi su ti toponimi zabiljezavani od 13, do pocetka 16. st. ekavski, sarno se selo Poljesnicje 1526. nalazi u ikavskom liku (Polysnyczye).371 U opisu posjeda s lijeve strane patoka ime je te vode 1210. navodeno nekoliko puta, ali uvijek u ekavskom liku. U toj Ie ispravi nahode jos dva toponomastikona sa poloiajem staroga jata~ Prvi je Dobra reka, drugi Sterne, kako se vidi, oha u ekavskom izgovoru.372

...... .

. .,

..

· ~

. . .

. , . ..

. .... .

· .

· ..

. .:.". . .,..,-..:

.. ~.. . .

· ,

'. . :' :.. .

.. .

'. ' ...

., . .

. .' .

.. .

· .:.. .,.

. .' ....

· ..

'. . .. . .

'.: '.

.... .' ..

. ..

.... . .

. . ... ~, ..

...... -,

. .' .

. , . .

. . .

..

. . .

: .' ...

-: -..... .

.......... -:1 •

. ..

.. '.. . .

· ....

'. .. . ...

· .' ~ ~. : : .

... I •

. . ....

188 Starine 4, 206~ .. . ... . .. : . _.

lit Ibid. 37, 717." '·r.: '. .... . , , ..

... Ibid. 4, 2064 . .. . . ~ .

til. Acta Keg-I. 59-60. . ..

.7 Starine 26, 35-43,:':.'.< . .... .

lIB Ibid. - Cod. dipl. 14, 'J~ ,~:':.':. .'

all Cod. dipl. 14, 439, 458, 461, 577. 370 Codi dipljl 3, 93,.

371 Klaic Plemici Svetacki, Rad 199, 1-26, Starine 5, 142, 147; Acta Kegl. 95-96.

ait Cod. dipl. 3, 93.

. . ... ., . .

. . , .

. .' . . .'

. '. ...... . . ':'.

.0:

". . ·.iI . .'·.; .' ..

. . . . . . .

. ; .

. ... '.'

. ' .. , . - ....

. . . . ' .

I" ,

_-

Sudel:i po ovome i zapadni je dio Psunja imao naselja iz panonske struje, Ono bi po svom polozaju odgovaralo onim ekavcima, Ito su se nalazili s one strane Psunja uz gornji dio patoka Pakraca.

Dosljedno ekavski zabiljefavana su i imena Belanovac i Orelje sa bjelostjenskoga posj~da s . des~e st~an~_;jesnice.s73 U ostalom dijelu Svetacja u tom su liku Beljudovina 1 Belina, 4

Pitanje je, kako se tu u jusnom dijelu podrucja reflektirao stari poluglas.

U velikom broju imena sela sa bjelostjenskoga posjeda Dalto se i za tu zamjenu nekoliko dobrih potvrda, Refleks -e-, dakle u kajkavskom Iiku, imaju irnena Bucji dolec, Prekanec, Kuharovec, zahiljezena 1508.,375 Posvetecje iz 1526.376 i Petra vesnika selo iz 1482.371 Prema toj kajkavskoj zamjeni staroga poluglasa stoji stokavska U ovim toponimima: Belanovac (1482, 1508), Dolac

(1482, 1508, 1526), Jahlanac .(15261, Klokocevac (14~2, 1508, 1~26), Momeilovac (1482), Pusinac (1482) .' S.enca "" (1526). S tIm Stokavsklm refleks?~ zabiljeieno je i ime Posvetacje • 1504. 1 lS08.37R Treba prema tome utvrditi,

da je stokavska zamjena s~aro?a poluglasa me~u ti~a e~avci~a bila jaka vee u 15. st. Prije nje razvila Je panonska struja SVOJ kajkavski refleks -e-t

koji se, kako se razabira, o~rzao , sve do blizu turskoga ~olaska. Ta je kajkavska zamjena poluglasa bila vee u 15. st. u nazadovanju pred Itokavskom,

koju su nosili ika:ci, a. k?j.a. j~ prodirala ~a .. ?VO tlo i od Save i od Poorljavlja, gdje su ikavci bib JOS mnogo snazmjr.

U jugozapadnom dijelu veca je toponomasticka. grada oc~vana sa vel~kog~ posjeda Medurijecja, koji je za~~itnao podrucJ~v ~anas?Jega M.e~~nca 1 zemljiste oko sastavaka Pakre i Bijele. Sarno sredIsn~e mjesto zabl1Jez~v~no

je, dosljedno u ekavsko~ .liku Me~urecje.3i·9. Ekavski ". refleks nalazi I U selima Cvetovci, Prekovci 1 Stepovcl.380 Zamjena za stan poluglas u to~ se popisu nalazi u irnenima triju sela: Crnec, Grab~rje i Popekerje '. U posljednjem ad njih ona je dvostr~ka, ~ slogu -pek. 1 u ~a~ta~ku -e!Je: Kako se razabira, ta je zamjena sasvim kajkavska. POPIS potJece lZ 1525. II ~ ot~da. se vidi, da je kajkavskih elemenata u govoru ekavaca na tom podrucju bilo JOs

u pocetku 16. st., gotovo pred dolazak Turaka. Taj kaj~avski ~efleks. nalazi. se r u imenu Chrystalovecz u ispravi iz 1515.,381 dakle I opet iz prvih godina

16. st. To je danasnje selo Krestelovac pored potoka Toplice u daruvarskom kotaru,

Toponomasticka grada sa toga velikoga podr~cja izmedu, Stup~anice, Papuka, Psunja i Save daje, kako se vidi, dovoljno grade, IZ k~~e se mofe utvrditi, kakvo je hilo na njemu govorno stanje u vremenu pflJe turskcga gospodstva. U svim je dijelovima toga zemljista bilo mnogo eka~aca. ~a ikavce u toj gradi gotovo i nema nikakvih izravnih p~tvrda. PTlpadanJ~ kajkavskom iIi stokavskom govoru ili utjecaj jednoga ad bh govora na drugl ta toponomasticka grada pokazuje uglavnom s pomocu refleksa staroga pulu-

;-:-;,.. .

<~... .... .

~t ~ -: .. .

~-.;"t.:~. . .

~:...... . . ..

i':> .

~'t"" .,

I .. I. • • ....

~~': . . .

~ -: . '.

~):- . " .. : ..

'. .

~; .' ". ':-' .

. . . .. '.

. .

..

.' .' .

_

."".,.. 178 Starine 5, 142, 147; Acta Kegl. 95.

,,,,:,,~,~,,·,,·,·,::f{'h::::;·:· ,.70& Starine 5~ 142; Rad 199, 37.

. ;~.>}>~:.~.":... 816 Starine 5 147-148

:.: ... :'. ..... '"

. r~:~i<~··~:· :":: 818 Acta Kegl 96

.. .... ~ ..... '.-' . .. ..

.<\~.( .. :, .. '.~ :>·87:7 Starine 5 122

. .. :" .. ~ ... _ .. r ." .J.' ... ' (,./ •.. 'II

..

_: ..... " "'<UT.~'~"_',·y~·. ··;tSf\;·;(:. :::.;; .. ~ : :::'., :.. .' '.

318 Ibid.

379 Starine 4~ 206, 207 .

380 V jesnik arh. dr. Xt 50 . 381 Starine S~ 164 ..

lOt

. ~

. . .. . .

-:

. .,. .

.. _

,. .

'.. . . ., .

-

...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful