You are on page 1of 94

Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002

se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor

ANEXE

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi
autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă procedurile de autorizare a funcţionării comercianţilor cuprinzând condiţiile pentru


eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi
autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a
acestora, precum şi cuantumul taxelor aferente, prevăzute în anexele nr. 1–5 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 625/2001 pentru
aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne, Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,


Ioan Rus Marian Sârbu
p. Ministrul sănătăţii şi familiei, Ministrul pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi
Radu Deac, cooperaţie,
secretar de stat Silvia Ciornei
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, Ministrul pentru coordonarea
Ilie Sârbu Secretariatului General al Guvernului,
Petru Şerban Mihăilescu
Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu

Bucureşti, 13 iunie 2002.


Nr. 573.

SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

stingerii incendiilor
ANEXA Nr. 2 Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor
ANEXA Nr. 3 Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar
veterinar
ANEXA Nr. 4 Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător
ANEXA Nr. 5 Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei
muncii

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


CAPITOLUL II Obligaţiile brigăzilor/grupurilor de pompieri militari
CAPITOLUL III Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în
vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor
CAPITOLUL IV Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii
şi stingerii incendiilor
CAPITOLUL V Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de funcţionare din
punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi cuantumul tarifelor aferente
CAPITOLUL VI Reguli aplicabile preschimbării
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
ANEXE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de


funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, denumită în continuare autorizaţie,
perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în
vederea autorizării funcţionării comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi
autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, denumită în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
(2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei
privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
(3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau
sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul
delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Art. 2. – În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care
se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care
urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Art. 3. – (1) Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor
este obligatorie pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la
construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 şi pentru care este obligatorie
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

şi s-a obţinut în prealabil, în condiţiile legii, autorizaţia de construire.


(2) Pentru situaţiile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (1), în vederea obţinerii autorizaţiei
solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare
prevăzute de legislaţia specifică privind apărarea împotriva incendiilor.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria
răspundere prevăzută la alin. (2).
(4) În cazul comercianţilor care solicită autorizarea pentru spaţii sau părţi de clădiri faţă de care au calitatea
de proprietar sau chiriaş, evaluarea condiţiilor existente va impune concluzionarea favorabilă numai în cazul
îndeplinirii condiţiilor prevăzute în actele normative şi normele tehnice aplicabile pentru funcţionarea
independentă de restul clădirii.

Art. 4. – În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se disting
următoarele situaţii:

a) pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la


construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1, brigăzile/grupurile de
pompieri militari vor efectua evaluarea condiţiilor minime de securitate la sediul social şi/sau sediile
secundare ale comercianţilor;
b) pentru obiectivele care nu se regăsesc în anexa nr. 1.1, anexa la certificatul de înregistrare se va
semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere
conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie
obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct
de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria
răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va
semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8)
din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să
obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv,
respectiv modificator;
d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării
înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod
obligatoriu, cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor autorizate în această etapă.

Art. 5. – În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în
una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;


b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează,
ştampilează şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al
comerciantului.

Art. 6. – În cazul neeliberării autorizaţiei conform art. 5 lit. b), brigada/grupul de pompieri militari
întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror
prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare însoţit de adresa de înaintare către comerciant se
transmite Biroului unic care îl va înmâna solicitantului autorizării, sub semnătură.

CAPITOLUL II
Obligaţiile brigăzilor/grupurilor de pompieri militari

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Art. 7. – În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare a funcţionării din punct de
vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, brigăzile/grupurile de pompieri militari au următoarele obligaţii:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul


solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;
c) să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi să transmită reprezentantului său
la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data
înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.

CAPITOLUL III
Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii
autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor

Art. 8. – (1) Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1), piese scrise şi desenate ale documentaţiei
tehnice de execuţie, respectiv:

– scenariu de siguranţă la foc – elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului
de interne nr. 84/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12
septembrie 2001;
– plan de situaţie şi planuri de arhitectură pentru fiecare nivel al construcţiei sau al spaţiilor
supuse autorizării de P.S.I. – elaborate şi, după caz, verificate conform prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;

b) pentru cazurile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), declaraţie pe propria
răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în
anexa nr. 1.2 – pct. I;
c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz.

(2) Pentru construcţiile existente la care se execută amenajări, extinderi sau schimbări de destinaţie
documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi însoţite, după caz, de avizul proiectantului iniţial sau raportul
de expertiză tehnică, cu însuşirea soluţiilor cuprinse în proiect, conform legislaţiei specifice.
(3) Solicitantul are obligaţia de a prezenta pe timpul verificării efectuate la faţa locului, la solicitarea
reprezentantului brigăzii/grupului de pompieri militari, întreaga documentaţie tehnică de execuţie, elaborată
în conformitate cu prevederile legislaţiei privind calitatea şi autorizarea în construcţii.

Art. 9. – Documentele prevăzute la art. 8 se depun îndosariate.

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 4
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

incendiilor

1. Responsabilităţile reprezentantului brigăzii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic


2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea funcţionării din punct de vedere al
prevenirii şi stingerii incendiilor

1. Responsabilităţile reprezentantului brigăzii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic

Art. 10. – Reprezentantul brigăzii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are următoarele
responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de
la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 8 şi cererea de înregistrare – în copie sau,
după caz, în extras, pe suport magnetic;
b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4
lit. b), respectiv art. 4 lit. c), şi să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de
înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);
c) să transmită imediat după înregistrare către brigada/grupul de pompieri militari, pe bază de borderou,
dosarele care necesită parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) şi să comunice termenul
în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;
d) să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a),
în baza referatului de evaluare transmis de brigada/grupul de pompieri militari, care concluzionează
acordarea autorizaţiei;
e) să transmită Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzionează neacordarea
autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi
nu sunt îndeplinite;
f) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
g) să transmită brigăzii/grupului de pompieri militari o copie de pe declaraţia pe propria răspundere,
precum şi cererea de înregistrare – în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
h) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării;
i) să pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.

Art. 11. – (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de
înregistrare.
(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, câte o anexă la certificatul de înregistrare. În acest sens, în
baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare
prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanţii brigăzii/grupului de pompieri militari delegaţi la Biroul
unic vor completa de îndată poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea
"Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001,
republicată".

2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea funcţionării din punct de vedere
al prevenirii şi stingerii incendiilor

Art. 12. – În cazul comercianţilor care solicită autorizare şi se încadrează în condiţiile precizate la art. 3 alin.
(1), brigada/grupul de pompieri militari procedează după cum urmează:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 5


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

a) analizează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării
legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) evaluează la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul
solicitantului cu situaţia concretă din teren;
c) evaluează la sediul social şi la sediile secundare realizarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor;
d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie
neeliberarea acesteia cu precizarea neconformităţilor constatate şi a actelor normative ale căror
prevederi nu sunt îndeplinite;
e) aprobă referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei, pe care îl
transmite Biroului unic, cu adresă de înaintare semnată de comandant;
f) transmite Biroului unic referatul de evaluare şi, după caz, adresa de înaintare către solicitant, prin
reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

CAPITOLUL V
Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al
prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi cuantumul tarifelor aferente

Art. 13. – Autorizaţiile eliberate anterior, precum şi cele eliberate conform prezentei proceduri îşi păstrează
valabilitatea pe toată durata menţinerii condiţiilor şi a păstrării documentelor vizate spre neschimbare, care
au stat la baza emiterii acestora.

Art. 14. – Comercianţii au obligaţia de a solicita o nouă autorizare dacă intervin modificări, extinderi sau
schimbări de destinaţie, care impun obţinerea unei noi autorizaţii de construire în condiţiile legii, sau în cazul
desfăşurării de noi activităţi în sediile autorizate, urmând a fi parcursă procedura de autorizare stabilită
pentru fiecare situaţie conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 15. – (1) Pentru autorizarea funcţionării din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se
percepe un tarif de 500.000 lei pentru fiecare sediu, în care se declară activităţile, indiferent de numărul
activităţilor declarate.
(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor
efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile brigăzilor/grupurilor de pompieri militari avizatoare,
în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Art. 16. – (1) În urma inspecţiilor realizate de reprezentanţii brigăzilor/grupurilor de pompieri militari se
poate dispune anularea autorizaţiilor de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor,
în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
(2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către brigada/grupul de pompieri militari cu motivarea
temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate.
Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

Art. 17. – (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor
care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente.
(2) Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 6


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Art. 18. – Brigada/grupul de pompieri militari asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza
eliberării autorizaţiei, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor şi reautorizărilor.

Art. 19. – Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la
reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionării.

CAPITOLUL VI
Reguli aplicabile preschimbării

Art. 20. – (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare şi a
certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare
atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat preschimbarea se face pe
baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 – pct. II, potrivit
căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata tarifelor aferente
respectivelor autorizaţii.
(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru
eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 21. – Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionării
sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate,
situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de
înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

Art. 22. – Anexele nr. 1.1 şi 1.2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

SUMAR:

ANEXA Nr. 1.1 Cazurile pentru care este obligatorie autorizarea funcţionării comercianţilor din punct
de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor
ANEXA Nr. 1.2 Declaraţie pe propria răspundere

ANEXA Nr. 1.1


la procedură

Cazurile pentru care este obligatorie autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere al
prevenirii şi stingerii incendiilor

1. Clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice ca "înalte" sau "foarte înalte" şi spaţii amenajate
în acestea, indiferent de aria construită sau destinaţie
2. Încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice ca "săli aglomerate",
amplasate în clădiri independente sau în părţi ale clădirilor, indiferent de aria construită, regimul de înălţime
sau destinaţie
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 7
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

3. Clădiri independente sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de comerţ (centre comerciale,
magazine, prestări de servicii şi altele asemenea) cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2, de producţie şi/sau
depozitare, încadrate conform reglementărilor tehnice în categoria A, B sau C de pericol de incendiu (risc
mare şi foarte mare de incendiu), cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2
4. Spaţii amenajate în clădiri de locuit, având destinaţia de comerţ (magazine, centre comerciale, prestări
de servicii şi altele asemenea), cu aria desfăşurată mai mare de 200 m2
5. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai
mare de 400 m2 sau capacitatea de peste 100 de persoane
6. Spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinaţie, arie
desfăşurată sau număr de persoane
7. Clădiri cu destinaţia de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine şi altele asemenea), indiferent de
numărul de locuri, cu excepţia celor destinate activităţilor agroturistice
8. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de învăţământ, birouri, financiar-bancară, de
asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2
9. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu mai mult de 20 de paturi
sau cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2
10. Spaţii amenajate în clădiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazării (adăpostirii) copiilor
preşcolari, bătrânilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adăpost, cu peste 10 paturi sau cu aria
desfăşurată mai mare de 200 m2
11. Clădiri sau spaţii accesibile publicului, având destinaţie de gară, autogară, aerogară, staţie metrou,
indiferent de aria desfăşurată
12. Clădiri şi amenajări sportive, având mai mult de 200 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de
5.000 de locuri pe scaune în aer liber
13. Construcţii provizorii având destinaţie comercială, cu aria desfăşurată mai mare de 2.500 m 2
14. Depozite şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL) stocate în
rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totală egală sau mai mare de 5.000 litri ori puncte de
livrare către populaţie a buteliilor cu GPL, având capacitatea totală egală sau mai mare de 750 kg
15. Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare egală sau mai
mare de 50 m3 lichide petroliere, respectiv egală sau mai mare de 5.000 litri (volum de apă) de GPL
16. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării sau întreţinerii şi reparării a peste 20 de
autovehicule

ANEXA Nr. 1.2


la procedură

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul . . . . . . . , posesor al B.I. (C.I.) seria . . . . . nr . . . . eliberat (ă) de . . . . . CNP . . . . . . /paşaport


nr . . . . . , eliberat de . . . . . . în calitate de . . . . . . . (comerciant/asociat/fondator/administrator), la . . . . . . . ,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 8


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

I. Cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor tehnice generale şi specifice privind
apărarea împotriva incendiilor.
Sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniu, aplicabile la sediul
social şi/sau sediul (sediile) secundar (e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.
Data: . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . .
(Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din
punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor)

II. Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de prevenire şi stingere a
incendiilor nr . . . / . . . , obţinută anterior prezentei solicitări.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice generale şi specifice privind apărarea
împotriva incendiilor, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar (e) pentru activităţile
declarate în cererea de înregistrare.
Data: . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . .
(Pentru situaţiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor
din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor)

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA DE AUTORIZARE
sanitară a funcţionării comercianţilor

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


CAPITOLUL II Obligaţiile direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti
CAPITOLUL III Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
CAPITOLUL IV Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor
CAPITOLUL V Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei sanitare de
funcţionare, precum şi cuantumul tarifelor aferente
CAPITOLUL VI Reguli aplicabile preschimbării
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
ANEXE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei sanitare de
funcţionare, denumită în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a
acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionării comercianţilor, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată,
denumită în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 9
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

(2) Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară care condiţionează, din punct
de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii comercianţilor de conformarea la
normele de igienă şi de sănătate publică.
(3) Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei
sanitare şi se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile
secundare ale comerciantului, respectiv direcţia de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti
sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul
camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Art. 2. – În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care
se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care
urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Art. 3. – (1) În vederea autorizării din punct de vedere al condiţiilor de igienă şi al sănătăţii publice se
disting următoarele situaţii:

a) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1,
direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti va efectua evaluarea, la sediul social
şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi;
b) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1,
anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în
baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată";
în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie
obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 2.1, nu este necesară obţinerea
autorizaţiei sanitare de funcţionare; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a
solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila
cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr.
76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină
autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv
modificator;
d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de
activitate al comerciantului, care ar urma să se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu
pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului,
certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a
activităţilor autorizate în această etapă; comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfăşura numai
activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul său de
activitate să fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiei necesare prin Biroul unic.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe
propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b).

Art. 4. – În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se
concretizează în una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;


b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează,
ştampilează şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 10
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

comerciantului.

Art. 5. – În cazul neeliberării autorizaţiei conform art. 4 lit. b) direcţia de sănătate publică judeţeană sau a
municipiului Bucureşti întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele
normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresă de
înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub semnătură.

CAPITOLUL II
Obligaţiile direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti

Art. 6. – În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare sanitară a funcţionării, direcţia
de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul


solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;
c) să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului, precum şi activităţile desfăşurate în
acestea şi să transmită reprezentantului său la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în
termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;
d) să verifice, în cazul în care autorizarea sanitară a funcţionării comerciantului a fost făcută pe baza
declaraţiei pe propria răspundere, în termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la declaraţia pe
propria răspundere.

CAPITOLUL III
Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii
autorizaţiei sanitare de funcţionare

Art. 7. – Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere referitoare la respectarea legislaţiei în domeniul igienico-sanitar,


conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2 – pct. I, pentru activităţile codificate conform
nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1;
b) documentaţia de prezentare a activităţii conform anexei nr. 2.3, pentru activităţile codificate conform
nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, şi care sunt supuse evaluării;
c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 2.4.

Art. 8. – Documentele prevăzute la art. 7 se depun îndosariate.

Art. 9. – În vederea autorizării sanitare de funcţionare comercianţii au obligaţia să desfăşoare activităţile cu


respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul igienico-sanitar.

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor

1. Responsabilităţile reprezentantului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului


Bucureşti delegat la Biroul unic
2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea sanitară de funcţionare

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 11


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

1. Responsabilităţile reprezentantului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului


Bucureşti delegat la Biroul unic

Art. 10. – Reprezentantul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti delegat la
Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001,
republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de
la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7, şi cererea de înregistrare – în copie sau,
după caz, în extras, pe suport magnetic;
b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3
alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), şi să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la
certificatul de înregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c);
c) să transmită imediat după înregistrare către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului
Bucureşti, pe bază de borderou, dosarele care necesită parcurgerea procedurii de evaluare conform art.
3 alin. (1) lit. a) şi să comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii
autorizaţiei;
d) să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a),
în baza referatului de evaluare transmis de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului
Bucureşti, care concluzionează acordarea autorizaţiei;
e) să transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzionează neacordarea
autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi
nu sunt îndeplinite;
f) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
g) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti o copie de pe
declaraţia pe propria răspundere, precum şi cererea de înregistrare – în copie sau, după caz, în extras, pe
suport magnetic;
h) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform
anexei nr. 2.4;
i) să pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.

Art. 11. – (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de
înregistrare care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate să se desfăşoare în acestea.
(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează a desfăşura activităţi deja autorizate se va
elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de declaraţie pe propria răspundere a acestuia, câte o anexă
la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor că
îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul igienico-sanitar, reprezentanţii
direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti delegaţi la Biroul unic vor completa, de
îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza
declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G nr. 76/2001, republicată".

2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea sanitară de funcţionare

Art. 12. – În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. II
din anexa nr. 2.1 direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti procedează după cum
urmează:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 12


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

a) evaluează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării
legislaţiei în domeniul igienico-sanitar;
b) analizează la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul
solicitantului cu situaţia concretă din teren;
c) evaluează la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate
în muncă prevăzute de legislaţia în domeniu;
d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie
neeliberarea acesteia cu precizarea neconformităţilor constatate şi a actelor normative ale căror
prevederi nu sunt îndeplinite;
e) supune aprobării conducerii direcţiei de săntate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti
referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;
f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

CAPITOLUL V
Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei sanitare de funcţionare, precum şi
cuantumul tarifelor aferente

Art. 13. – În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionării, la sediul social sau secundar se
intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de
noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare.

Art. 14. – (1) Autorizaţia este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta
a fost eliberată.
(2) La modificarea condiţiilor iniţiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei.

Art. 15. – (1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării sanitare de funcţionare sunt prevăzute
în anexa nr. 2.4.
(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor
efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite
de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Art. 16. – (1) Autorizaţia se anulează de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului
Bucureşti în următoarele cazuri:

a) când constată modificarea condiţiilor existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a
solicitat reînnoirea autorizaţiei;
b) când constată neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere.

(2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a
municipiului Bucureşti, cu motivarea temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale
căror prevederi au fost încălcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de
pe acesta la Biroul unic.

Art. 17. – Reînnoirea autorizaţiei sanitare se face în următoarele situaţii:

a) pentru diversificarea, extinderea sau restrângerea activităţilor consemnate în anexa la certificatul de


înregistrare;

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 13


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

b) la modificarea structurii funcţionale a sediului în care se desfăşoară activităţile autorizate.

Art. 18. – (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor
care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente.
(2) Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare.

Art. 19. – Direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti asigură arhivarea
documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor şi
reautorizărilor.

Art. 20. – Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la
reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionării.

CAPITOLUL VI
Reguli aplicabile preschimbării

Art. 21. – (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare şi a
certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare
atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe
baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2 – pct. II, potrivit
căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente
respectivelor autorizaţii.
(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru
eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 22. – Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi în cazul ministerelor cu reţea
proprie de sănătate publică.

Art. 23. – Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionării
sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate,
situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de
înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

Art. 24. – Anexele nr. 2.1–2.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

SUMAR:

ANEXA Nr. 2.1 Lista activităţilor supuse autorizării sanitare


ANEXA Nr. 2.2 Declaraţie pe propria răspundere referitoare la condiţiile igienico-sanitare
ANEXA Nr. 2.3 Fişa de prezentare a sediului şi domeniul de activitate
ANEXA Nr. 2.4 Tarife aferente autorizării sanitare a funcţionării comercianţilor

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 14


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

ANEXA Nr. 2.1


la procedură

I. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere


II. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

I. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere

1513 - Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)


1533 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1543 - Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
1589 - Fabricarea altor produse alimentare
5221 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5223 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5227 - Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.
5541 - Cafenele şi baruri fără spectacol
5542 - Cafenele şi baruri cu spectacol
7470 - Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor de dezinfecţie, de dezinsecţie şi deratizare din clădiri.

8031 - Învăţământ universitar


8032 - Învăţământ postuniversitar şi de doctorat
8041 - Şcoli de conducere (pilotaj)
8042 - Alte forme de învăţământ
8512 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor de asistenţă medicală primară.

8532 - Activităţi de asistenţă socială fără cazare

NOTĂ: Se aplică numai serviciilor sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnică pentru
copii şi persoane cu deficienţe fizice sau mentale; activităţi de protecţie şi îndrumare pentru copii,
vizitarea persoanelor în vârstă; consultaţii familiale şi conjugale; activităţi de asistenţă şi îndrumare
pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activităţi în sprijinul victimelor catastrofelor,
refugiaţilor şi emigranţilor, inclusiv cazarea acestora; activităţi privind recalificarea profesională şi
calificarea pentru persoanele cu handicap, cu condiţia ca acestea să nu comporte decât un element
educaţional (de instruire) limitat.

9000 - Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor privind ridicarea deşeurilor, resturilor şi gunoaielor menajere,
industriale şi comerciale, transportul şi eliminarea (îndepărtarea) lor prin incinerare sau alte mijloace,
precum şi evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale
umane, prelucrarea şi eliminarea lor; activităţilor privind evacuarea apelor uzate; activităţilor privind
vidanjarea şi curăţarea haznalelor şi gropilor septice, întreţinerea toaletelor, măturarea, udarea străzilor,

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 15


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

drumurilor, staţiilor şi altele asemenea.

9272 - Alte activităţi recreative

NOTĂ: Se aplică numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de înot şi altele
asemenea).

9304 - Activităţi de întreţinere corporală

II. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

1551 - Fabricarea produselor lactate


1552 - Fabricarea îngheţatei
1581 - Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor referitoare la produsele de patiserie: prăjituri, checuri, plăcinte,
tarte, pateuri şi alte produse de acest gen fabricate pe bază de aluaturi, precum şi la produsele
expandate.

1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor referitoare la produsele de laborator şi cofetărie.

1588 - Fabricarea preparatelor dietetice şi a produselor alimentare pentru copii


1598 - Producţia de ape minerale îmbuteliate la surse
1596 - Fabricarea berii
1599 - Fabricarea băuturilor nealcoolice
4100 - Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei
5224 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor
5511 - Hoteluri şi moteluri cu restaurant
5512 - Hoteluri şi moteluri fără restaurant
5521 - Tabere de tineret
5522 - Campinguri
5523 - Alte mijloace de cazare
5530 - Restaurante
5551 - Cantine
5552 - Alte unităţi de preparare a hranei

NOTĂ: Se aplică şi pentru activităţi de tipul fast food, catering şi altele asemenea.

8011 - Învăţământ preşcolar


8012 - Învăţământ primar
8021 - Învăţământ gimnazial
8022 - Învăţământ liceal
8023 - Învăţământ profesional
8024 - Învăţământ postliceal
8511 - Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială
8512 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor de asistenţă medicală de specialitate.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 16


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

8513 - Activităţi de asistenţă stomatologică


8514 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8531 - Activităţi de asistenţă socială cu cazare
9272 - Alte activităţi recreative: ştranduri amenajate în zone naturale

NOTĂ: Se aplică numai activităţilor din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.

9302 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare


9304 - Activităţi de întreţinere corporală (baie publică)

ANEXA Nr. 2.2


la procedură

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE REFERITOARE LA CONDIŢIILE IGIENICO-


SANITARE

Subsemnatul . . . . . . , posesor al B.I. (C.I.) seria . . . . . nr . . . . . . . . eliberat(ă) de . . . . . . CNP . . . . . . . . . .


/ paşaport nr . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . (comerciant / asociat / fondator /
administrator), la . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, următoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (1) lit. b) din Procedura de autorizare sanitară a funcţionării
comercianţilor
II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1) din Procedura de autorizare sanitară a funcţionării
comercianţilor

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (1) lit. b) din Procedura de autorizare sanitară a
funcţionării comercianţilor:

1. În sediul social în care se desfăşoară activitatea / activităţile:

cod CAEN
a) . . . . . .
b) . . . . . .
c) . . . . . .

şi/sau sediul / sediile secundare din localitatea . . . . . . str . . . . . . . nr . . . . . . judeţul . . . . . . în care se


desfăşoară activitatea / activităţile:

cod CAEN
a) . . . . . .
b) . . . . . .
c) . . . . . .

cu un număr mediu de personal angajat . . . . . . , sunt asigurate următoarele:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 17


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Utilităţi Observaţii
Acces la apă potabilă
- racord apă potabilă Da
- alt sistem Precizat
- buletin analiză apă potabilă Concluzii
Acces apă caldă menajeră
- racord apă potabilă Da
- alt sistem Precizat
Sistem de evacuare a apelor uzate menajere
- racord la canalizare Da
- alt sistem Precizat
Acces la grup sanitar pentru personal
- grup sanitar propriu Da
- acces la grup sanitar Da
Managementul deşeurilor solide
- colectarea şi/sau depozitarea intermediară a deşeurilor solide menajere Da
conform normelor de igienă în vigoare
- evacuarea deşeurilor solide menajere prin contractare cu firmă Da
specializată
- alt sistem Precizat
Managementul deşeurilor periculoase
- colectarea şi/sau depozitarea temporară a deşeurilor periculoase Da
conform normelor legale în vigoare
- evacuarea şi neutralizarea deşeurilor periculoase prin contractare cu o Da
firmă specializată
- alt sistem Precizat

2. Destinaţia spaţiului în care se desfăşoară activitatea este cea pentru care a fost construit iniţial.
3. Posed spaţiul şi dotările specifice capacităţii funcţionale (de lucru) cerute de normele de igienico-
sanitare pentru domeniul meu de activitate.
4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, păstrarea, transportul sau
comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.
5. Mă angajez să respect normele igienico-sanitare în vigoare privind asigurarea utilităţilor şi personalul.
6. Mă angajez să asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de activitate şi cu cunoştinţele
necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea
consumatorilor.
7. Mă angajez să comunic orice modificare privind cele declarate.

Notă:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 18


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Va fi specificat numărul mediu estimativ de angajaţi şi capacitatea estimată de producţie sau


desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o
activitate specifică conform codului CAEN. Punctele nr. 1-6 vor fi completate pentru fiecare sediu
în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare.

Data: . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . .

II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1) din Procedura de autorizare sanitară a
funcţionării comercianţilor:

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare nr . . . . . / . . . . . . , obţinută
anterior prezentei solicitări.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei sanitare şi normele de igienă şi de sănătate publică, aplibabile la
sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.

Data: . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . .

ANEXA Nr. 2.3


la procedură

FIŞA DE PREZENTARE A SEDIULUI ŞI DOMENIULUI DE ACTIVITATE

Datele de identificare Domeniul de activitate precizat conform


Firma . . . . . . . anexei nr. 2.1 la Procedura de autorizare
Adresa completă a sediului social şi ale sediilor secundare în sanitară a funcţionării comercianţilor
care se desfăşoară domeniul de activitate supus autorizării . . . .
...
Numărul de telefon pentru contract . . . . . . .
Fax . . . . . . .
A. DATE GENERALE
1. Tipul de clădire al sediului în care se desfăşoară activitatea: clădire special destinată, clădire
destinată pentru locuit cu precizarea etajului/apartamentului, centrul comercial, altele
Clădire special Clădire destinată Centru comercial Altele (precizaţi)
destinată activităţilor pentru locuit Da Nu
Da Nu Da Nu
2. Precizarea distanţei faţă de stradă / artera de circulaţie:
3. Descierea sediului în care se desfăşoară activitatea:
3.1 Suprafaţa totală:
Nr. încăperi în care se desfăşoară activităţile supuse autorizării:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 19


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

3.2 Descrierea destinaţiei spaţiului


(ce activitate se va desfăşura în spaţiul respectiv sau în fiecare încăpere din spaţiu cu precizarea suprafeţei):
Destinaţie: de ex.: depozit pentru, bucătărie, sală de mese, Suprafaţă:
cameră de cazare, spălătorie etc. 1
1 2
2 3
3 4
4
3.3 Finisajul încăperilor în care se desfăşoară activitatea / activităţile supuse autorizării:
Pereţii
zugrăvit: zugrăvit cu faianţă: Altele
Încăperea 1 Da Nu vopsea lavabilă: Da Nu precizaţi
Încăperea 2 Da Nu
Încăperea 3
Încăperea 4
Pardoseala
Încăperea 1 din lemn: gresie: ciment: linoleum:
Încăperea 2 Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu
Încăperea 3
Încăperea 4
Precizaţi utilajele de lucru ce vor fi folosite şi a locului unde vor fi ele amplasate în încăperea sau încăperile
de lucru:
Încăperea 1 Utilajul ca de exemplu frigider, plită, grătar, etc.
Încăperea 2
Încăperea 3
Încăperea 4
3.5 Iluminat: natural Da Nu artificial Da Nu
3.6 Ventilaţia (aerisire) natural Da Nu artificial Da Nu
4. Asigurarea utilităţilor:
4.1. Apa potabilă - Sistem public Da Sursă proprie:
Nu
Din sistemul altui agent Instalaţie Da Nu
comercial Da Fântână Da
Altele precizat
4.1. Evacuarea ape - Canalizare publică Da Sistem propriu: precizat
uzate Nu
- A altui agent comercial Da
4.2 Evacuarea Sistem de colectare organizat Sistem propriu: precizat
deşeurilor menajere Da Nu Da Nu

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 20


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

4.3 Evacuarea Sistem de colectare organizat Sistem propriu: precizat


deşeurilor periculoase
rezultate din activitate
proprie
4.4. Acces grup sanitar Propriu Separat pentru consumatori
Da Nu Da Nu
sau comun cu alt agent Separat pentru personal
Da Nu Da Nu
5. Număr de personal: Permanent cu normă întreagă Temporar cu normă parţială
- calificat
- necalificat
6. Capacitate (după caz):
6.1 Capacitate de producţie estimată zilnică:
6.2 Capacitate de cazare unităţile de cazare:
6.3 Capacitate de servire pentru unităţile de alimentaţie publică sau colectivă:
6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi
6.5 Capacitate de învăţământ: nr. de copii, nr. de elevi
6.6 Capacitate de consumatori pentru activităţile de coafură (nr. scaune) şi alte activităţi de înfrumuseţare:
6.7 Capacitate de utilizatori pentru piscine şi bazine de înot

B. DATE SPECIFICE
1. Descrierea dotărilor specifice şi a circuitelor funcţionale specifice cerute pentru fabricarea produselor
lactate, a preparatelor dietetice şi pentru copii, a berii (anexată schiţa circuitului tehnologic)
2. Descrierea dotărilor specifice şi circuitelor funcţionale specifice pentru laboratoare medicale, unităţi de
asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie de specialitate (anexată schiţa circuitului tehnologic)
3. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru instalaţiile de tratare a apei în sistem public, pentru
îmbutelierea apei naturale şi minerale
4. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru zone neturale amenajate pentru îmbăiere
5. Descriere a circuitului ape, a procedeelor de dezinfecţie, programul de control al apei pentru piscine şi
bazinele de înot

ANEXA Nr. 2.4


la procedură

Tarife aferente autorizării sanitare a funcţionării comercianţilor

1. Pentru comercianţii autorizaţi în baza declaraţiei pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei
sanitare nu se percepe tarif.
2. Pentru comercianţii autorizaţi prin parcurgerea procedurii de evaluare a condiţiilor igienico-sanitare (în
funcţie de numărul de personal):

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 21


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

a) până la 9 persoane: 500.000 lei


b) de la 10 până la 49 de persoane: 1.000.000 lei
c) de la 50 până la 249 de persoane: 2.000.000 lei
d) 250 de persoane şi peste: 3.000.000 lei

3. Pentru reînnoirea autorizaţiei sanitare (în funcţie de numărul de personal):


a) până la 9 persoane: 250.000 lei
b) de la 10 până la 49 de persoane: 500.000 lei
c) de la 50 până la 249 de persoane: 1.000.000 lei
d) 250 de persoane şi peste: 1.500.000 lei

4. Pentru reautorizare (în funcţie de numărul de personal):


a) până la 9 persoane: 275.000 lei
b) de la 10 până la 49 de persoane: 750.000 lei
c) de la 50 până la 249 de persoane: 1.500.000 lei
d) 250 de persoane şi peste: 2.250.000 lei

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


CAPITOLUL II Obligaţiile autorităţii sanitare veterinare
CAPITOLUL III Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare
CAPITOLUL IV Procedura de autorizare sanitară veterinară
CAPITOLUL V Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei sanitare veterinare,
precum şi cuantumul taxei de autorizare
CAPITOLUL VI Reguli aplicabile preschimbării
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
ANEXE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de


funcţionare din punct de vedere sanitar veterinar, denumită în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate
şi modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării
funcţionării comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001
privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor, republicată, denumită în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
(2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei
sanitare veterinare.
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

(3) Autorizaţia se emite de către autoritatea sanitară veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social
şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării
sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie
teritoriale. Autoritatea sanitară veterinară este reprezentată de autoritatea veterinară centrală, pentru
obiectivele de interes naţional, şi de direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru
celelalte obiective.

Art. 2. – În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care
menţionează datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea
pentru care solicită autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul
CAEN.

Art. 3. – (1) Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie
pentru obiectivele – sedii sociale/secundare – şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1.
(2) Pentru situaţiile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (1), în vederea obţinerii autorizaţiei
solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare
prevăzute de lege.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria
răspundere prevăzută la alin. (2).

Art. 4. – În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere sanitar veterinar se disting următoarele
situaţii:

a) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1, autoritatea sanitară veterinară va efectua
evaluarea condiţiilor minime la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;
b) pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de
înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe
propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se
percep taxe şi tarife;
c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie
obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 3.1, nu este necesară obţinerea
autorizaţiei sanitare veterinare; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a
solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila
cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr.
76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină
autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv
modificator;
d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării
înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod
obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităţilor autorizate în această etapă.

Art. 5. – În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în
una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;


b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, nu se
ştampilează şi nu se semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al
comerciantului.
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Art. 6. – În cazul neeliberării autorizaţiei conform art. 5 lit. b), autoritatea sanitară veterinară întocmeşte un
referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt
îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresă de înaintare Biroului unic care îl va
înmâna comerciantului, sub semnătură.

CAPITOLUL II
Obligaţiile autorităţii sanitare veterinare

Art. 7. – În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare, autoritatea sanitară veterinară
are următoarele obligaţii:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul


solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;
c) să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi să transmită reprezentantului său
la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data
înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;
d) în cazul în care autorizarea a fost făcută pe baza declaraţiei pe propria răspundere, să verifice, în
raport cu gradul de risc, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei,
dacă comerciantul îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare conform prevederilor legale
în vigoare.

CAPITOLUL III
Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii
autorizaţiei sanitare veterinare

Art. 8. – Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege,


conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 – pct. I, pentru obiectivele şi activităţile care nu se
încadrează în anexa nr. 3.1;
b) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1:

– un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;


– o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;
– o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;
– contractul încheiat cu direcţiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea
de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar veterinar
de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală, potrivit
legislaţiei în vigoare;

c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz.

Art. 9. – Documentele prevăzute la art. 8 se depun îndosariate.

Art. 10. – Autoritatea sanitară veterinară, prin personalul său de specialitate, verifică condiţiile sanitare
veterinare de funcţionare a obiectivelor şi pentru activităţile solicitate, în conformitate cu prevederile
legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu referire la:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

– amplasarea obiectivului, vecinătăţi, noxe;


– caracteristicile constructive: materiale de construcţie, sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare;
– condiţiile de microclimat: ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate şi altele asemenea;
– fluxul tehnologic: dotarea tehnică cu utilaje, circulaţia materiilor prime, a produselor finite şi a
personalului, spaţii de producţie, spaţii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse
necomestibile, confiscate, spaţii pentru Venena şi Separanda pentru unităţile de profil;
– capacităţile de producţie, depozitare şi desfacere a produselor, asigurarea lanţului frigorific;
– dotarea cu aparatură de măsură şi control şi sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.;
– funcţionarea vestiarelor filtru şi a grupurilor sanitare;
– spaţii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate şi confiscate, spaţii pentru
substanţe toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
– sisteme de evacuare a produselor confiscate, deşeurilor, ambalajelor şi altor materiale nefolosibile;
– contractul cu o unitate specializată pentru colectarea în vederea prelucrării a deşeurilor, confiscatelor,
altor produse necomestibile;
– dotarea cu echipamente, substanţe şi materiale pentru operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi
deratizare în unitate, spaţii pentru păstrarea substanţelor necesare;
– starea tehnică şi igienică a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animală, produse
de uz veterinar, asigurarea lanţului frigorific, amenajarea spaţiilor pentru spălare şi dezinfecţie;
– organizarea şi funcţionarea laboratorului uzinal, dotarea şi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;
– implementarea în unitate a procedurilor operaţionale standard de sanitaţie (SSOP), a planului pentru
analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol şi a regulilor de bună practică (GMP);
– igiena personalului, echipamente de protecţie, utilităţi pentru igiena personală;
– încadrarea cu personal, pregătirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul stării de sănătate;
– supravegherea sanitară veterinară a unităţii conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare sanitară veterinară

1. Responsabilităţile reprezentantului autorităţii sanitare veterinare delegat la Biroul unic


2. Evaluarea obiectivelor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea sanitară veterinară

1. Responsabilităţile reprezentantului autorităţii sanitare veterinare delegat la Biroul unic

Art. 11. – Reprezentantul autorităţii sanitare veterinare delegat la Biroul unic are următoarele
responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de
la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 8 – în copie sau, după caz, în extras, pe
suport magnetic;
b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4
lit. b), respectiv ale art. 4 lit. c), şi să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de
înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);
c) să transmită imediat după înregistrare către autoritatea sanitară veterinară, pe bază de borderou,
dosarele care necesită parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) şi să comunice termenul
în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizaţiei;
d) să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a),
în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea sanitară veterinară, care concluzionează
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 25
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

acordarea autorizaţiei;
e) să transmită Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzionează neacordarea
autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi
nu sunt îndeplinite;
f) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
g) să transmită autorităţii sanitare veterinare o copie de pe declaraţia pe propria răspundere, precum şi –
în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
h) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării;
i) să pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.

Art. 12. – (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de
înregistrare.
(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, câte o anexă la certificatul de înregistrare. În acest sens, în
baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare
prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanţii autorităţii sanitare veterinare delegaţi la Biroul unic
vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea
"autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001,
republicată".

2. Evaluarea obiectivelor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea sanitară veterinară

Art. 13. – În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa
nr. 3.1 autoritatea sanitară veterinară procedează după cum urmează:

a) evaluează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării
legislaţiei sanitare veterinare;
b) analizează la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul
solicitantului cu situaţia concretă din teren;
c) evaluează la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime în domeniu;
d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie
neeliberarea acesteia cu precizarea neconformităţilor constatate şi a actelor normative ale căror
prevederi nu sunt îndeplinite;
e) supune aprobării conducerii autorităţii sanitare veterinare referatul de evaluare, inclusiv propunerea
de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;
f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

CAPITOLUL V
Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei sanitare veterinare, precum şi
cuantumul taxei de autorizare

Art. 14. – (1) Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care
sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat.
(2) Pentru orice modificare ulterioară a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a
profilului de activitate comercianţii sunt obligaţi să solicite prin Biroul unic autorizaţia sanitară veterinară de
funcţionare conform prevederilor prezentei proceduri.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 26


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Art. 15. – (1) Taxele de autorizare sanitară veterinară sunt prevăzute în anexa nr. 3.1.
(2) Taxele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor
efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite
de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Art. 16. – (1) Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare se anulează de către autoritatea sanitară
veterinară în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru care a fost
autorizat.
(2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către autoritatea sanitară veterinară, cu motivarea
temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate.
Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

Art. 17. – (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor
care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor
aferente.
(2) Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare.

Art. 18. – Autoritatea sanitară veterinară asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza
eliberării autorizaţiei, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor şi reautorizărilor.

Art. 19. – Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la
reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionării.

CAPITOLUL VI
Reguli aplicabile preschimbării

Art. 20. – (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare şi a
certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare
atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe
baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 – pct. II, potrivit
căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor aferente respectivelor
autorizaţii.
(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru
eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 21. – Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionării
sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate,
situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de
înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 27


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Art. 22. – Anexele nr. 3.1–3.3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

SUMAR:

ANEXA Nr. 3.1 Taxele de autorizare sanitară veterinară


ANEXA Nr. 3.2 Declaraţie pe propria răspundere
ANEXA Nr. 3.3 Memoriu tehnic

ANEXA Nr. 3.1


la procedură

I. Obiectivele şi activităţile pentru care se emit autorizaţii sanitare veterinare, precum şi cuantumul
taxelor aferente
II. Activităţi supuse autorizării sanitare veterinare

I. Obiectivele şi activităţile pentru care se emit autorizaţii sanitare veterinare, precum şi


cuantumul taxelor aferente

Taxa de
Nr.
Obiectiv / Activitate U.M. autorizare
crt.
- lei / U.M. -
1. Staţii de incubaţie tip gospodăresc obiectiv 30.000
Tabără de vară pentru animale
Stână
Stupina
Menajerie
2. Punct de însămânţări artificiale la animale obiectiv 50.000
3. Genotecă de animale obiectiv 70.000
Expoziţie de animale şi grădină zoologică
Magazin pentru comercializarea animale de companie, păsării şi peşti
exotici şi/sau hrană, momeli şi alte asemenea
4. Fermă de animale obiectiv 100.000
Târg de animale
Staţiune de montă naturală la animale
Institute sanitare veterinare de referinţă*)
Punct farmaceutic veterinar
Cabinet medical veterinar
Laborator de control furaje*)
Laborator sanitar veterinar*)
Dispensar sanitar veterinar
Canişă, adăpost pentru câini
Şcoală pentru dresaj câini
Clinici veterinare universitare*)

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 28


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

5. Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicol obiectiv 150.000


Staţie (punct) de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport
6. Staţie de incubaţie de tip industrial obiectiv 500.000
Bazine piscicole pentru material biologic
Farmacie veterinară
Unităţi de tehnică medicală veterinară
Herghelie
Depozit de material seminal
Baze de achiziţie a animalelor
Clinică veterinară sau spital veterinar
Pensiune pentru animale de companie
Frizerie pentru animale de companie
Depozit de produse de uz veterinar
Fermă de carantină, centre colectare animale
Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
Unităţi de reproducţie şi de selecţie animală
Fabrică pentru hrana animalelor*)
Unităţi de cercetare ştiinţifică, *) inclusiv cele care utilizează animale
de experienţă
Unităţi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri
şi nutreţuri*) medicamentate
Unităţi pentru producerea unor biopreparate*) sau medicamente de
uz veterinar
Unităţi de recoltare material seminal
7. Fabrică de nutreţuri combinate*) obiectiv 1.000.000
Fabrică producătoare de medicamente, *) biopreparate şi alte produse
de uz veterinar
8. Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii obiectiv nu se taxează
9. Centru colectare lapte obiectiv 100.000
Centru colectare ouă
Centru colectare miere
Cantină
10. Unităţi prelucrare industrială a cadavrelor, produse de origine obiectiv 300.000
animală confiscate, subproduse necomestibile
Incineratoare pentru produse de origine animală confiscate,
subproduse necomestibile

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 29


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

11. Centru de tăiere obiectiv 500.000


Depozit subproduse necomestibile
Centru colectare peşte
Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
Centru colectare, prelucrare lapte
Carmangerie, măcelărie
Unităţi porţionare, preambalare carne şi produse din carne
Atelier prelucrare peşte, produse din peşte
Unităţi porţionare, preambalare produse lactate
Unităţi colectare, depozitare ouă
Unităţi de colectare şi prelucrare miere, alte produse apicole
12. Atelier preparate carne obiectiv 700.000
Catering
13. Depozit alimentar, depozit frigorific obiectiv 800.000
Restaurant, indiferent de specific
Hală pentru desfacere produse de origine animală
14. Fabrică îngheţată obiectiv 1.000.000
Laborator cofetărie şi/sau laborator patiserie
Unităţi prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
15. Fabrică produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din obiectiv 1.200.000
carne, salamuri crude
Fabrică semipreparate culinare din carne şi mixte
Unităţi de tranşare carne
Unităţi prelucrarea membrane naturale
Unităţi fabricaţie membrane artificiale
Fabrică conserve, semiconserve peşte
Fabrică produse lactate
Fabrică produse din ouă
16. Abator obiectiv 1.500.000
Antrepozit frigorific
Supermarket
17. Combinat de carne obiectiv 2.000.000

*) Se autorizează de către autoritatea veterinară centrală.

Notă:

Obiectivele şi activităţile care fac obiectul controlului sanitar veterinar şi care nu sunt cuprinse în
prezenta anexă se supun inspecţiei sanitare veterinare, conform reglementărilor sanitare veterinare
în vigoare şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a comerciantului.

II. Activităţi supuse autorizării sanitare veterinare

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 30


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

CLASA
ACTIVITATEA
CAEN
0121 Creşterea bovinelor
0122 Creşterea ovinelor şi caprinelor
0123 Creşterea porcinelor
0124 Creşterea cabalinelor, măgarilor şi catârilor
0125 Creşterea păsărilor
0126 Apicultura
0127 Sericicultura
0128 Creşterea animalelor pentru blană şi a altor specii
0130 Activităţi mixte (cultură vegetală şi creşterea animalelor)
0142 Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor
0230 Economia vânatului
0501 Pescuitul
0502 Piscicultura
1511 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
1512 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre şi de alte animale
1513 Produse pe bază de carne
1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1552 Fabricarea îngheţatei
1570 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor
1589 Fabricarea altor produse alimentare
2441 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2462 Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
5124 Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate
5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor
5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
5138 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse alimentare
5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5530 Restaurante
5551 Cantine
7310 Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 31


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

8520 Activităţi veterinare

ANEXA Nr. 3.2


la procedură

S.C. . . . . . . . .
Adresa . . . . . . (strada, nr. localitate)
Nr. tel./fax . . . . . . .
Nr . . . . . data . . . . .

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor
din punct de vedere sanitar veterinar
II. Pentru situaţiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor
din punct de vedere sanitar veterinar

Subsemnatul . . . . . . . , posesor al B.I. (C.I.) seria . . . . . nr . . . . eliberat (ă) de . . . . . CNP . . . . . . /paşaport


nr . . . . . , eliberat de . . . . . . în calitate de . . . . . . . (comerciant/asociat/fondator/administrator), la . . . . . . . ,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a funcţionării
comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar:

1. Cunosc şi mi-am însuşit prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, privind condiţiile igienico-
sanitar veterinare de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar:
2. Obiectivul are destinaţia . . . . . . . . cu activitatea de . . . . . . . clasa CAEN . . . . . . .
3. Obiectivul dispune de:

- spaţii depozitare;
- spaţii prelucrare;
- spaţii desfacere;
- alte spaţii;
- anexe sanitare.

4. Obiectivul are asigurate ca utilităţi:

- apă potabilă;
- sistem de producere a apei potabile;
- canalizare.

5. Evacuarea deşeurilor şi condiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform contractului nr . . .


..
6. Obiectivul are ca dotare şi echipamente specifice . . . . . . .
7. Personalul este angajat cu respectarea normelor legale în vigoare.
8. Mă oblig să respect prevederile legale în vigoare referitoare la condiţiile de funcţionare şi siguranţa
alimentelor.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 32


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Data: . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . .

II. Pentru situaţiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcţionării
comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar:

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare veterinare nr . . . / . . . ,
obţinută anterior prezentei solicitări.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, aplicabile la sediul social şi/sau
sediul (sediile) secundar (e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.

Data: . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3.3


la procedură

MEMORIU TEHNIC

1. Obiectivul de destinaţie . . . . . . . . cu activitatea de . . . . . . . clasa CAEN . . . . . . .


2. Obiectivul dispune de:

- spaţii depozitare;
- spaţii prelucrare;
- spaţii desfacere;
- alte spaţii;
- anexe sanitare;

3. Obiectivul are asigurate ca utilităţi:

- apă potabilă;
- sistem de producere a apei potabile;
- canalizare.

4. Evacuarea deşeurilor şi condiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform contractului nr . . .


..
5. Obiectivul are ca dotare şi echipamente specifice . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător

CAPITOLUL I Cadrul legal al procedurii


CAPITOLUL II Dispoziţii generale
CAPITOLUL III Emiterea autorizaţiei de mediu

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 33


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii pentru asigurarea condiţiilor promovării autorizării integrate


conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (PCIP)
CAPITOLUL V Accesul la informaţii şi participarea publicului în procedura de autorizare
CAPITOLUL VI Etape procedurale de autorizare aplicabile anumitor activităţi specifice
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
ANEXE

CAPITOLUL I
Cadrul legal al procedurii

Art. 1. – (1) Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de mediu,
denumită în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi
cuantumul taxei şi tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionării comercianţilor, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, denumită în
continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
(2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei
privind protecţia mediului înconjurător.
(3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială şi competenţă se află sediul
social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv autoritatea publică pentru protecţia mediului, în
conformitate cu prevederile capitolului II secţiunea 1 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată,
cu modificările ulterioare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie
teritoriale.

Art. 2. – (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în Legea nr. 137/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, şi în Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului
la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată
prin Legea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.
(2) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei de mediu trebuie să asigure o abordare integrată eficient
prin informarea şi participarea tuturor autorităţilor implicate în autorizarea unei activităţi cu impact
semnificativ asupra mediului. În acest scop autorităţile implicate sunt informate şi consultate în cadrul
Biroului unic, conform prevederilor prezentei proceduri.

CAPITOLUL II
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Aplicabilitate şi competenţe de emitere a actelor de reglementare


SECŢIUNEA a 2-a Clasificarea activităţilor după impactul asupra mediului
SECŢIUNEA a 3-a Evaluarea iniţială a solicitării de reglementare

SECŢIUNEA 1
Aplicabilitate şi competenţe de emitere a actelor de reglementare

Art. 3. – (1) Procedura de autorizare se stabileşte în funcţie de impactul activităţii asupra mediului, conform
precizărilor din anexa nr. 4.1, iar competenţele de emitere a autorizaţiilor de mediu sunt cele stabilite prin
legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.
(2) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 34


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publică teritorială în a cărei rază se află amplasamentul
activităţii să participe sau să preia rezolvarea anumitor faze din procedură.
(3) În situaţiile menţionate la alin. (2) taxele şi tarifele se încasează de către autoritatea publică implicată, pe
fiecare fază de procedură.

Art. 4. – (1) Obţinerea autorizaţiei de mediu este obligatorie la punerea în funcţiune a proiectelor de
activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, precum şi pentru funcţionarea sau modificarea
funcţionării activităţilor existente cu impact asupra mediului. În funcţie de impactul asupra mediului al
activităţilor supuse autorizării autorităţile publice pentru protecţia mediului vor aplica proceduri diferenţiate
de emitere a autorizaţiilor de mediu.
(2) Activităţile noi care nu implică lucrări noi de investiţii se reglementează numai prin autorizaţie de mediu,
cu excepţia celor de import-export aflate sub incidenţa unor convenţii internaţionale la care România este
parte, detaliate în cap. VI.

Art. 5. – (1) Taxele şi tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu pentru comercianţi sunt
prevăzute în anexa nr. 4.2.
(2) Taxele şi tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale,
care vor vira sumele încasate ca tarife către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, iar
pe cele încasate ca taxe în contul Fondului pentru mediu, în termenele stabilite de reglementările legale în
vigoare privind finanţele publice.
(3) În cazul activităţilor cu impact redus asupra mediului care se supun procedurii complete de autorizare ca
urmare a constatării de către autorităţile pentru protecţia mediului a unei neconformări cu condiţiile legale de
autorizare, solicitanţii care au achitat la casieria Biroului unic taxa şi tariful corespunzătoare etapei de
evaluare a conformării achită tariful pentru continuarea procedurii direct la sediul autorităţii publice
competente pentru protecţia mediului.

SECŢIUNEA a 2-a
Clasificarea activităţilor după impactul asupra mediului

Art. 6. – Activităţile sunt încadrate după impactul acestora asupra mediului, după cum urmează:

a) activităţi cu impact nesemnificativ sunt activităţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1 şi pentru care nu
se emit autorizaţii de mediu. Pentru aceste activităţi solicitanţii vor prezenta doar declaraţii pe propria
răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.3 – pct. I; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
b) activităţi cu impact redus asupra mediului sunt activităţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1 şi care
nu sunt supuse unei proceduri specifice de autorizare sau pentru care nu este necesară efectuarea unui
bilanţ de mediu în vederea emiterii autorizaţiei de mediu. În vederea încadrării corecte a acestor
activităţi solicitanţii vor depune o fişă de prezentare a activităţii, potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 4.4;
c) activităţi cu impact semnificativ asupra mediului sunt activităţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1,
care sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare sau pentru a căror autorizare este necesară
efectuarea unui bilanţ de mediu. În vederea autorizării, în această categorie sunt incluse, de asemenea,
dar sunt exceptate de la realizarea bilanţului de mediu, activităţile noi pentru care emiterea acordului de
mediu a avut la bază un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. În vederea încadrării corecte a
acestor activităţi solicitanţii vor depune o fişă de prezentare a activităţii, potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 4.4.

Art. 7. – Prevederile art. 6 şi 8 se afişează la loc vizibil, atât la sediul autorităţii publice pentru protecţia
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 35
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

mediului, cât şi la Biroul unic.

SECŢIUNEA a 3-a
Evaluarea iniţială a solicitării de reglementare

Art. 8. – Pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau, după caz, a fişei de prezentare a activităţii formulate
şi înaintate de către comerciant, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte, în funcţie de
impactul asupra mediului al activităţii supuse autorizării, una dintre următoarele alternative de continuare a
procedurii:

a) nu se emite autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact nesemnificativ asupra mediului,


prevăzute la art. 6 lit. a), iar aceasta se va consemna în spaţiul destinat autorizaţiei de mediu din anexa
la certificatul de înregistrare prin menţiunea "Nu este necesară autorizarea";
b) se aplică procedura simplificată de autorizare de mediu pentru activităţile cu impact redus asupra
mediului prevăzute la art. 6 lit. b), prin evaluarea cerinţelor de mediu de către autoritatea competentă
pentru protecţia mediului la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, iar în situaţia
emiterii autorizaţiei, aceasta se va completa în spaţiul corespunzător din anexa la certificatul de
înregistrare prin înscrierea numărului şi datei autorizaţiei de mediu;
c) se emite autorizaţie de mediu prin aplicarea procedurii complete de autorizare de mediu pentru
proiectele sau activităţile cu impact semnificativ asupra mediului prevăzute la art. 6 lit. c), iar la
înregistrarea comerciantului, spaţiul destinat autorizaţiei de mediu din anexa la certificatul de
înregistrare se va completa cu menţiunea "Se va autoriza prin procedura completă".

Art. 9. – Aplicarea procedurii simplificate pentru activităţi cu impact redus asupra mediului declarate de
către comerciant se face numai după verificarea şi constatarea conformării activităţii cu cerinţele legale de
autorizare. În situaţia în care această verificare indică o neconformare la cerinţele legale de autorizare,
solicitarea va fi supusă unei proceduri complete de autorizare prin efectuarea, după caz, a nivelurilor
corespunzătoare de bilanţ de mediu în vederea stabilirii programului pentru conformare al activităţii.

Art. 10. – În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 8 lit. b) şi art. 9, rezultatul acesteia se
concretizează în una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;


b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, nu se
ştampilează şi nu semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al
comerciantului;
c) demararea procedurii complete de autorizare ca rezultat al evaluării conformării, specificat în
referatul de evaluare, şi completarea anexei la certificatul de evaluare în conformitate cu prevederile
art. 8 lit. c).

Art. 11. – În cazul neeliberării autorizaţiei conform art. 10 lit. b), autoritatea competentă pentru protecţia
mediului întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale
căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresă de înaintare
Biroului unic, care îl va înmâna comerciantului, sub semnătură.

Art. 12. – (1) În cazul în care în sediul social sau în sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce
constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu. În
această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 36


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această
etapă" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife,
comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în
actul constitutiv, respectiv modificator.
(2) În situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi
autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu, cu
menţionarea în anexa la acesta doar a activităţilor autorizate în această etapă.
(3) În situaţia schimbării titularului, denumirii sau formei juridice a comerciantului, când sediul social şi/sau
sediile secundare rămân neschimbate, iar activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost
emisă autorizaţia de mediu, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea
menţiunii "funcţionează în baza autorizaţiei de mediu nr . . . . . . din . . . . . . , valabilă până la data de . . . . . .
"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife.

CAPITOLUL III
Emiterea autorizaţiei de mediu

SECŢIUNEA 1 Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în


vederea obţinerii autorizaţiei de mediu
SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile autorităţii competente pentru protecţia mediului
SECŢIUNEA a 3-a Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de protecţie a mediului
delegat la Biroul unic
SECŢIUNEA a 4-a Procedura simplificată de emitere a autorizaţiei de mediu
SECŢIUNEA a 5-a Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de mediu
SECŢIUNEA a 6-a Reguli aplicabile preschimbării
SECŢIUNEA a 7-a Procedura completă de emitere a autorizaţiei de mediu

SECŢIUNEA 1
Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii
autorizaţiei de mediu

Art. 13. – În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în
care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi a sediilor secundare, cât şi activităţile pe care
urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Art. 14. – Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) autorizaţia de mediu valabilă sau copie de pe adresa de solicitare a autorizaţiei de mediu la


inspectoratul teritorial de protecţia mediului, dacă acestea există;
b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 – pct. I pentru
activităţile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1;
c) fişa de prezentare a activităţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4 pentru activităţile cu
impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1;
d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă al obiectivului;
e) dovada achitării tarifului şi taxei aferente analizei documentaţiei.

Art. 15. – Documentele prevăzute la art. 14 se depun îndosariate.

SECŢIUNEA a 2-a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 37
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Obligaţiile autorităţii competente pentru protecţia mediului

Art. 16. – În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare autoritatea competentă pentru
protecţia mediului are următoarele obligaţii:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul


solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;
c) să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi să transmită reprezentantului său
la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data
înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.

SECŢIUNEA a 3-a
Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de protecţie a mediului delegat la Biroul unic

Art. 17. – Reprezentantul autorităţii publice competente pentru protecţia mediului delegat la Biroul unic are
următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanţi, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind
documentele prevăzute la art. 14 şi cererea de înregistrare – în copie sau, după caz, în extras, pe suport
magnetic;
b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor art. 8
lit. a), respectiv ale art. 12 alin. (1), şi să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul
de înregistrare, conform art. 8 lit. a), respectiv art. 12 alin. (1);
c) să transmită imediat după înregistrare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, pe bază
de borderou, dosarele care necesită parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 8 lit. b) şi să
comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;
d) să comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de
protecţie a mediului la punctele de lucru supuse autorizării;
e) să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 10 lit. a)
şi c), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care
concluzionează rezultatul evaluării;
f) să transmită Biroului unic, conform art. 11, referatul de evaluare care concluzionează neacordarea
autorizaţiei şi/sau încadrarea în procedura completă, care conţine explicit neconformităţile constatate şi
actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
g) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
h) să transmită autorităţii competente pentru protecţia mediului o copie de pe declaraţia pe propria
răspundere, precum şi cererea de înregistrare – în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
i) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul taxelor şi tarifelor aferente autorizării;
j) să pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.

Art. 18. – (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de
înregistrare.
(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe baza copiei
de pe autorizaţia în vigoare, câte o anexă la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe
propria răspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de
reglementările în vigoare, reprezentanţii autorităţii competente pentru protecţia mediului delegaţi la Biroul
unic vor completa de îndată poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 38


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

"Funcţionează în baza autorizaţiei de mediu nr . . . . din . . . . . , valabilă până la data de . . . . , în condiţiile


art. 3 alin. (11) din O.U.G . nr. 76/2001, republicată".

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura simplificată de emitere a autorizaţiei de mediu

Art. 19. – În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru situaţiile în care se aplică procedura
simplificată de autorizare de mediu pentru activităţile cu impact redus asupra mediului prevăzute la art. 6 lit.
b), autoritatea competentă pentru protecţia mediului procedează după cum urmează:

a) evaluează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării
legislaţiei privind protecţia mediului;
b) verifică la sediul social şi la sediile secundare condiţiile de funcţionare şi conformare a activităţii
supuse autorizării, în raport cu prevederile legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător;
c) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie
demararea procedurii complete sau neeliberarea autorizaţiei cu precizarea neconformităţilor constatate
şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;
d) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

Art. 20. – (1) Autorizaţia de mediu se emite numai pe baza cererilor corect completate şi care conţin anexate
toate documentele doveditoare prevăzute în opisul de documente.
(2) În cazul în care pe parcursul evaluării informaţiilor şi amplasamentului intervin elemente care indică un
impact potenţial semnificativ asupra mediului, datorat activităţii supuse autorizării, solicitarea va fi supusă
unei proceduri complete, conform prevederilor prezentei secţiuni, iar autorităţile pentru protecţia mediului
vor înştiinţa Biroul unic şi vor completa anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. c).
(3) Primirea solicitării, ca şi decizia finală vor fi făcute publice prin afişaj la sediul autorităţii pentru protecţia
mediului şi la Biroul unic, unde vor fi menţinute timp de 5 zile. La expirarea termenului menţionat de la
anunţul deciziei de emitere a autorizaţiei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite autorizaţia
de mediu.
(4) Dacă în intervalul de timp precizat la alin. (3) se primesc observaţii din partea publicului care fac
necesară aprofundarea evaluării prin solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, procedura se
reia de la etapa de evaluare a solicitării, cu încadrarea în procedura completă şi cu plata tarifului aferent.

Art. 21. – Comercianţii cărora li s-au respins cererile de autorizaţie pot solicita reluarea procedurii în termen
de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare etapelor de procedură care
vor fi reluate.

SECŢIUNEA a 5-a
Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de mediu

Art. 22. – Durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu este de 5 ani dacă în această perioadă nu intervin
schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie. Autorităţile publice competente pentru
protecţia mediului verifică şi vizează anual situaţia conformării.

Art. 23. – (1) Autorizaţia se anulează de către autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului în
cazul în care comerciantul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru care a fost autorizat.
(2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare, pe baza procesului-verbal întocmit de către autoritatea pentru protecţia mediului, cu motivarea

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 39


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate.
Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, la Biroul unic.

Art. 24. – (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor
care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor
aferente.
(2) Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare.

Art. 25. – Autoritatea pentru protecţia mediului asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza
eliberării autorizaţiei, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor şi reautorizărilor.

Art. 26. – Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la
reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionării.

SECŢIUNEA a 6-a
Reguli aplicabile preschimbării

Art. 27. – (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare şi a
certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare
atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe
baza copiei de pe autorizaţia în vigoare şi a unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului
prezentat în anexa nr. 4.3. – pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la
baza emiterii acesteia.
(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata tarifelor aferente
respectivelor autorizaţii.
(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru
eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor.
(4) Preschimbarea se face şi în situaţia în care comerciantul nu deţine autorizaţia de mediu, însă face dovada
sau depune o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3. – pct. III, că a
solicitat autorităţii competente pentru protecţia mediului declanşarea procedurii de eliberare a respectivei
autorizaţii ori că procedura de eliberare a autorizaţiei se află în curs de derulare.

SECŢIUNEA a 7-a
Procedura completă de emitere a autorizaţiei de mediu

Art. 28. – În termen de 5 zile de la primirea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru proiecte
aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului prevăzute la art. 6 lit. c), autoritatea pentru
protecţia mediului efectuează următoarele etape din procedură:

a) evaluează solicitarea şi verifică amplasamentul;


b) stabileşte dacă este necesară realizarea bilanţului de mediu şi dacă activitatea este prevăzută în
categoriile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind
prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002;
c) întocmeşte anunţul public, conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. V al prezentei proceduri,
pentru toate solicitările de emitere a autorizaţiei de mediu aferente activităţilor menţionate în anexa nr.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 40


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 sau conţinute în lista activităţilor menţionate în
anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi
accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr.
86/2000;
d) stabileşte componenţa colectivului de analiză tehnică, în care să fie reprezentate toate autorităţile
locale implicate în emiterea actelor de reglementare pentru activitatea considerată;
e) comunică solicitantului:

– decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele prevăzute la art. 29 şi 30;
– necesitatea furnizării, după caz, a unor informaţii suplimentare, precum şi conţinutul anunţului
public, spre publicare în mass-media.

Art. 29. – Realizarea bilanţului de mediu este necesară în următoarele situaţii:

a) pentru activităţile existente care nu îndeplinesc condiţiile de autorizare, raportate la standardele şi


reglementările în vigoare;
b) la schimbarea destinaţiei sau a proprietarului investiţiei, precum şi la încetarea activităţilor
generatoare de impact asupra mediului.

Art. 30. – Pentru toate solicitările de autorizare a activităţilor care necesită bilanţuri de mediu sau sunt
conţinute în lista activităţilor menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie,
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25
iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, beneficiarul va furniza autorităţii pentru protecţia mediului
toate informaţiile solicitate, după caz, şi va face dovada publicării în massmedia a anunţului, conform
prevederilor art. 28 lit. e).

Art. 31. – În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate de la beneficiar,


conform prevederilor art. 26, autoritatea pentru protecţia mediului procedează după cum urmează:

a) analizează informaţiile şi documentele primite de la beneficiar;


b) convoacă colectivul de analiză tehnică constituit conform prevederilor art. 28 lit. d) şi comunică
solicitantului data stabilită pentru prezentarea solicitării de autorizare în colectivul de analiză tehnică;
c) prezintă colectivului de analiză tehnică solicitarea şi propunerea privind continuarea procedurii,
inclusiv prin efectuarea bilanţului de mediu, după caz;
d) întocmeşte, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, îndrumarul cu
probleme specifice pentru întocmirea bilanţului de mediu şi/sau lista actelor de reglementare emise de
alte autorităţi, necesare eliberării autorizaţiei de mediu, potrivit legii. La completarea îndrumarului
pentru categoriile de activităţi menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2002 vor fi avute în vedere prevederile secţiunii 1 din capitolul IV referitoare la condiţiile de
conformare, în perspectiva termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.

Art. 32. – (1) Îndrumarul cu probleme specifice eliberat de autorităţile pentru protecţia mediului, precum şi
raportul bilanţului de mediu vor răspunde cerinţelor de conţinut prevăzute în procedura de realizare a
bilanţurilor de mediu, aprobată prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
(2) Bilanţul de mediu trebuie să identifice, să descrie şi să evalueze într-o manieră potrivită, pentru fiecare
caz şi în conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe şi indirecte ale activităţii asupra mediului.
(3) Pentru toate aspectele de neconformare raportate la reglementările în vigoare privind calitatea şi protecţia
mediului, identificate prin bilanţul de mediu, vor fi propuse măsuri etapizate pentru realizarea conformării,

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 41


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

cuprinse în programul pentru conformare întocmit în conformitate cu procedura specifică aprobată prin ordin
al ministrului apelor şi protecţiei mediului. La realizarea proiectului de program pentru conformare, pentru
categoriile de activităţi menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 vor fi
avute în vedere prevederile secţiunii 1 din cap. IV, referitoare la condiţiile de conformare, în perspectiva
termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.
(4) În cazul instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei
alte ţări va fi înştiinţată autoritatea centrală pentru protecţia mediului, care va înainta ţării posibil a fi afectată
informaţiile din fişa de prezentare a activităţii, prevăzută în anexa nr. 4.4, concomitent cu punerea la
dispoziţie propriilor cetăţeni a acestor informaţii. Asemenea informaţii vor servi ca suport pentru orice
consultări necesare în cadrul relaţiilor bilaterale bazate pe reciprocitatea şi egalitatea dintre cele două ţări.
(5) Procedura privind comunicările internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (4) va fi stabilită prin
acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.

Art. 33. – (1) În termen de 3 zile de la data evaluării solicitării în colectivul de analiză tehnică, autoritatea
pentru protecţia mediului transmite beneficiarului îndrumarul menţionat la art. 31 lit. d) şi art. 32 alin. (1)
şi/sau lista actelor de reglementare emise de alte autorităţi, necesare eliberării autorizaţiei de mediu, potrivit
legii.
(2) În cazul autorizării iniţiale a unei activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2002 şi în funcţie de data preconizată pentru punerea acesteia în funcţiune, îndrumarul va specifica,
după caz, necesitatea aplicării cerinţelor privind autorizarea activităţii conform prevederilor prevenirii şi
controlului integrat al poluării.

Art. 34. – (1) În termen de 5 zile de la primirea raportului privind bilanţul de mediu, a proiectului
programului pentru conformare, după caz şi/sau a actelor de reglementare emise de alte autorităţi, necesare
eliberării autorizaţiei de mediu, potrivit legii, autorităţile pentru protecţia mediului procedează după cum
urmează:

a) pentru proceduri fără bilanţ de mediu sau aplicate unor activităţi care nu sunt prevăzute în anexa nr. I
la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie
în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, vor anunţa
public, prin afişaj la sediul propriu, decizia de emitere sau respingere a autorizaţiei de mediu, după caz;
b) pentru proceduri cu bilanţ de mediu sau aplicate unor activităţi prevăzute în anexa nr. I la Convenţia
privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme
de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, vor conveni cu
beneficiarul şi vor anunţa în mass-media oportunităţile de participare a publicului la deciziile legate de
activitatea propusă pentru autorizare, conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. V.

(2) În termen de 10 zile de la oricare dintre anunţurile publice menţionate la alin. (1) şi în lipsa unor
observaţii din partea publicului, care să necesite informaţii noi sau continuarea investigaţiilor, autoritatea
pentru protecţia mediului va acţiona după cum urmează:

a) pentru proceduri fără bilanţ de mediu emite autorizaţia de mediu sau respinge motivat emiterea
acesteia, după caz;
b) pentru proceduri cu bilanţ de mediu:

– analizează raportul bilanţului de mediu, proiectul programului pentru conformare şi


documentele primite de la beneficiar;
– convoacă colectivul de analiză tehnică;
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 42
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

– prezintă colectivului de analiză tehnică concluziile privind raportul bilanţului de mediu,


proiectul programului pentru conformare şi propunerea privind continuarea procedurii;
– stabileşte, prin consultarea colectivului de analiză tehnică, emiterea autorizaţiei şi conţinutul
programului pentru conformare sau respinge motivat emiterea acesteia, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la consultarea colectivului de analiză tehnică, conform alin. (2) lit. b), autoritatea
pentru protecţia mediului anunţă prin mass-media decizia de emitere sau respingere a autorizaţiei de mediu,
după caz.
(4) În termen de 10 zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii de mediu pentru proceduri cu bilanţ
de mediu şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care să necesite informaţii noi sau continuarea
investigaţiilor, autoritatea pentru protecţia mediului emite autorizaţia de mediu.
(5) În toate situaţiile în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi
solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea pentru protecţia mediului va decide
reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor
corespunzătoare reevaluării.

Art. 35. – (1) Beneficiarii care nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea autorizaţiilor de mediu vor fi
înştiinţaţi în scris, în acelaşi interval de 3 zile de la întrunirea colectivului de analiză tehnică, cu menţionarea
neconformităţilor constatate şi/sau a actelor normative ale căror prevederi nu sunt respectate.
(2) Beneficiarii cărora li s-au respins cererile de emitere a autorizaţiei pot solicita reluarea procedurii în
termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare etapelor de procedură
care vor fi reluate.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii pentru asigurarea condiţiilor promovării autorizării integrate conform
prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (PCIP)

SECŢIUNEA 1 Condiţii preliminare


SECŢIUNEA a 2-a Principii generale şi condiţii de autorizare integrată

SECŢIUNEA 1
Condiţii preliminare

Art. 36. – Prevederile prezentului capitol se aplică în procedura de autorizare a activităţilor prevăzute în
anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, cu scopul de a asigura, într-un interval de timp
stabilit ca perioadă de tranziţie, condiţiile realizării unui sistem integrat de prevenire şi control al poluării
rezultate din aceste activităţi. Prin autorizaţia integrată de mediu vor fi stabilite măsurile destinate să prevină
sau să reducă, acolo unde prevenirea nu este posibilă, emisiile în apă, aer şi sol rezultate din aceste activităţi.
Pentru a realiza un nivel ridicat de protecţie a mediului considerat ca întreg autorizaţia va include şi măsuri
referitoare la deşeuri, fără prejudicierea prevederilor referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte din
sectorul public sau privat.

Art. 37. – (1) Pentru instalaţiile care satisfac cerinţele autorizării integrate conform prevederilor privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării, inclusiv cele referitoare la normele de emisii în spaţiul comunitar,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate emite, la cerere, autorizaţia integrată de mediu
conform prevederilor PCIP, care conţine condiţiile ce garantează că instalaţia satisface aceste cerinţe. Toate
autorizaţiile emise conform acestor prevederi, precum şi autorizaţiile modificate trebuie să includă detalii
despre măsurile luate pentru protecţia aerului, apei şi solului, aşa cum se specifică în prezentul capitol.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 43


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

(2) Pentru instalaţiile care nu satisfac cerinţele autorizării integrate conform prevederilor privind prevenirea
şi controlul integrat al poluării autorităţile pentru protecţia mediului vor dispune realizarea bilanţului de
mediu şi întocmirea unui program pentru conformare, în vederea autorizării acestor instalaţii. Îndrumarul
pentru întocmirea bilanţului de mediu va specifica în mod distinct valorile limită de emisie în care trebuie să
se încadreze funcţionarea instalaţiei atât la momentul autorizării, cât şi la momentul implementării
prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, lăsând la latitudinea operatorului eşalonarea
investiţiilor necesare pentru atingerea conformării cu aceste prevederi.
(3) Negocierea şi acceptarea programelor curente pentru conformare se va face numai în baza unei declaraţii
a operatorului privind strategia angajată de societate pentru conformarea cu prevederile privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării la termenul prevăzut.

SECŢIUNEA a 2-a
Principii generale şi condiţii de autorizare integrată

Art. 38. – La stabilirea condiţiilor de autorizare autorităţile competente pentru protecţia mediului trebuie să
se asigure că instalaţiile sunt operate în aşa fel încât să se respecte principiile generale referitoare la
obligaţiile de bază ale operatorului, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.

Art. 39. – Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se va stabili prin ordin al ministrului apelor
şi protecţiei mediului, în termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.

CAPITOLUL V
Accesul la informaţii şi participarea publicului în procedura de autorizare

SECŢIUNEA 1 Accesul publicului la informaţii


SECŢIUNEA a 2-a Participarea publicului în procedura de autorizare

SECŢIUNEA 1
Accesul publicului la informaţii

Art. 40. – (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului vor lua măsurile necesare conform
prevederilor cap. II şi III pentru a asigura că cererile de autorizare sunt disponibile publicului într-o perioadă
adecvată, pentru a permite analizarea acestora înainte ca autoritatea competentă să îşi formuleze decizia.
Această decizie şi orice reactualizare ulterioară, incluzând cel puţin o copie a autorizaţiei de mediu, trebuie
să fie disponibile publicului.
(2) Rezultatele monitorizării emisiilor, deţinute de autoritatea competentă, aşa cum prevăd condiţiile din
autorizaţie, trebuie să fie accesibile publicului.
(3) Inventarierea surselor şi a principalelor emisii de la acestea se publică într-un raport, la fiecare 3 ani.

SECŢIUNEA a 2-a
Participarea publicului în procedura de autorizare

Art. 41. – (1) Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile tuturor deciziilor legate de procedura de
autorizare pentru activităţile prevăzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998,
ratificată prin Legea nr. 86/2000.
(2) Publicul interesat va fi informat, prin anunţ public ori în mod individual, când este cazul, despre
demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu şi, într-o manieră adecvată, în timp util, despre:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 44


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

a) solicitarea de emitere a autorizaţiei şi activitatea la care se referă solicitarea;


b) natura deciziei posibile;
c) autoritatea pentru protecţia mediului responsabilă de luarea deciziei;
d) procedura iniţiată, incluzând modul şi momentul în care o asemenea informaţie poate fi furnizată:

– începutul procedurii;
– oportunităţile de participare a publicului;
– data şi beneficiul oricărei audieri publice iniţiate;
– indicaţie privind autoritatea publică de la care pot fi obţinute informaţii relevante sau care deţine
informaţii disponibile publicului;
– indicaţie asupra autorităţii publice relevante sau asupra oricărui organism oficial căruia îi pot fi
adresate comentarii ori întrebări şi asupra perioadei în care acestea se primesc; şi
– indicaţie asupra tipului de informaţie de mediu relevantă, disponibilă pentru acţiunea propusă;

e) faptul că activitatea face obiectul unei proceduri naţionale sau transfrontiere de evaluare a impactului
asupra mediului.

(3) Procedurile de participare publică vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care să
permită timp suficient pentru informarea publicului, în concordanţă cu prevederile alin. (2), şi timp suficient
pentru ca acesta să se pregătească şi să participe efectiv pe durata procesului de luare a deciziei de mediu.
(4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului vor asigura participarea publicului la începutul
procedurii, atunci când toate opţiunile sunt deschise şi poate avea loc o participare efectivă a publicului.
(5) Atunci când este cazul, vor fi încurajaţi posibilii solicitanţi să identifice publicul interesat, să angajeze
discuţii şi să furnizeze informaţii referitoare la obiectivele iniţiativei lor înaintea depunerii cererii pentru
autorizarea unei activităţi.
(6) Autorităţile pentru protecţia mediului vor asigura accesul publicului interesat, în vederea examinării, la
cerere, şi într-un timp foarte scurt, la totalitatea informaţiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt
disponibile în timpul procedurilor de participare publică, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni,
fără a prejudicia drepturile părţilor de a refuza divulgarea anumitor informaţii. Informaţiile semnificative vor
include, cu luarea în considerare a condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de lege, cel puţin:

a) o descriere a locului şi a caracteristicilor fizice şi tehnice ale activităţii, inclusiv nivelul reziduurilor
şi emisiilor;
b) o descriere a efectelor semnificative ale activităţii asupra mediului;
c) o descriere a măsurilor iniţiate pentru a preveni şi/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile;
d) o prezentare sumară, dar nu tehnică, a datelor prevăzute la lit. a)–c);
e) o schiţă a principalelor alternative studiate de solicitant; şi
f) principalele rapoarte şi recomandări publicate, destinate autorităţii publice în conformitate cu
legislaţia în vigoare, în momentul în care publicul interesat trebuie să fie informat, avându-se în vedere
prevederile alin. (2).

(7) Procedurile pentru participarea publică vor permite publicului să înainteze, în scris sau, când este cazul,
la o audiere publică ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate
relevante pentru activitatea propusă.

CAPITOLUL VI
Etape procedurale de autorizare aplicabile anumitor activităţi specifice

SECŢIUNEA 1 Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi


LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 45
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna
sălbatică, precum şi a importului acestora
SECŢIUNEA a 2-a Procedura de autorizare a activităţilor de import şi export cu substanţe, produse şi
echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul
de ozon
SECŢIUNEA a 3-a Procedura de autorizare privind controlul activităţilor nucleare
SECŢIUNEA a 4-a Procedura de autorizare privind activităţile de eliminare a deşeurilor
SECŢIUNEA a 5-a Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor

Art. 42. – În cazul comercianţilor care desfăşoară anumite activităţi aflate sub incidenţa unor reglementări
specifice, reprezentantul autorităţii publice pentru protecţia mediului delegat la Biroul unic va încadra
activitatea principală în procedura completă de autorizare, iar în referatul inspectoratului teritorial de
protecţie a mediului se vor menţiona etapele procedurale de autorizare specifice acestor activităţi, conform
prevederilor prezentului capitol.

SECŢIUNEA 1
Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe piaţa
internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică, precum şi a
importului acestora

Art. 43. – Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe
piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică, precum şi a
importului acestora se va desfăşura conform condiţiilor specifice prevăzute în convenţii şi acorduri
internaţionale la care România este parte şi care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei
mediului.

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a activităţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente înscrise în
anexele la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon

Art. 44. – Procedura de autorizare a activităţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente
înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon se va
desfăşura conform condiţiilor specifice prevăzute în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este
parte şi care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de autorizare privind controlul activităţilor nucleare

Art. 45. – Procedura de autorizare privind controlul activităţilor nucleare se va desfăşura în conformitate cu
reglementările emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura de autorizare privind activităţile de eliminare a deşeurilor

Art. 46. – Procedura de autorizare privind activităţile de eliminare a deşeurilor se va desfăşura în


conformitate cu metodologia de aplicare a prevederilor referitoare la autorizare conţinute în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,
în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor şi în Hotărârea Guvernului nr. 162/2002

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 46


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

privind depozitarea deşeurilor, promovată prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.

SECŢIUNEA a 5-a
Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor

Art. 47. – Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor se va desfăşura în conformitate
cu prevederile specifice acestui domeniu conţinute în ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 48. – Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionării
sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate,
situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de
înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

Art. 49. – Anexele nr. 4.1.–4.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

SUMAR:

ANEXA Nr. 4.1 Procedura de autorizare se stabileşte în funcţie de impactul activităţii asupra mediului
ANEXA Nr. 4.2 Taxele şi tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu pentru comercianţi
ANEXA Nr. 4.3 Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului
ANEXA Nr. 4.4 Fişa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

ANEXA Nr. 4.1


la procedură

Impact Impact redus -


Impact
nesemnificativ proced.
Nr. semnificativ -
CAEN Activitate - nu este simplificată cu
crt. proced.
necesară verif.
completă
autorizarea conformităţii
1. 0111 Cultura cerealelor X, cu excepţia *)
de la *)
2. 0112 Cultura leguminoaselor - boabe X, cu excepţia *)
de la *)
3. 0113 Cultura cartofului, plantelor tehnice, X, cu excepţia *)
medicinale şi aromatice de la *)
4. 0114 Cultura plantelor de nutreţ X, cu excepţia *)
de la *)
5. 0115 Cultura legumelor, bostănoaselor şi X, cu excepţia *)
ciupercilor de la *)

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 47


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

6. 0116 Cultura florilor şi plantelor ornamentale X, cu excepţia *)


de la *)
7. 0117 Pomicultura şi cultura altor plante X, cu excepţia *)
fructifere (cu excepţia strugurilor) de la *)
8. 0118 Viticultura X, cu excepţia *)
de la *)
9. 0121 Creşterea bovinelor < 20 capete > 20 capete > 100 capete
10. 0122 Creşterea ovinelor şi caprinelor < 500 capete > 500 capete > 1.000 capete
11. 0123 Creşterea porcinelor < 500 capete > 500 capete > 2000 locuri
12. 0124 Creşterea cabalinelor, măgarilor şi < 20 > 20 > 100 capete
catârilor
13. 0125 Creşterea păsărilor < 10 000 > 10.000 > 40.000 locuri
14. 0126 Apicultura X
15. 0127 Sericicultura X
16. 0128 Creşterea animalelor pentru blană şi a altor < 500 > 500 > 1.000
specii
17. 0130 Activităţi mixte (cultura vegetală şi Cumulat cf Cumulat cf.
creşterea animalelor) poz ant. poz. ant.
18. 0141 Servicii pentru mecanizarea, chimizarea numai pt.
agriculturii şi protecţie fitosanitară chimizarea
solului şi
tratamente
fitosanitare
19. 0142 Servicii de reproducţie şi selecţie în < 200 scroafe > 200 scroafe > 750 locuri
creşterea animalelor
20. 0143 Servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii X Proiecte de
gospodărire a
apelor pentru
agricultură,
inclusiv irigaţii
şi desecări.
21. 0144 Alte servicii pentru agricultură X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 48


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

22. 0211 Conservarea şi dezvoltarea fondului numai pentru


forestier lucrări de
amenajare a
bazinelor
torenţiale şi de
împădurire a
terenurilor
excesiv
degradate prin
eroziune şi
degradare
23. 0212 Recoltarea şi valorificarea produselor Procedura
accesorii ale pădurii specifică
24. 0221 Exploatarea forestieră X
25. 0222 Exploatarea stufului X
26. 0230 Economia vânatului Procedura
specifică
27. 0240 Servicii anexe silviculturii şi exploatării X
forestiere
28. 0501 Pescuitul X
29. 0502 Piscicultura X
30. 1010 Extracţia şi prepararea antracitului şi huilei X
31. 1020 Extracţia şi prepararea lignitului X
32. 1030 Extracţia şi prepararea turbei X
33. 1111 Extracţia petrolului brut X
34. 1112 Extracţia sisturilor şi nisipurilor X
bituminoase
35. 1120 Extracţia gazelor naturale X
36. 1130 Activităţi de servicii anexe extracţiei X
petrolului şi gazelor naturale (exclusiv
prospecţiunile)
37. 1200 Extracţia şi prepararea minereurilor X
radioactive
38. 1310 Extracţia şi prepararea minereurilor X
feroase
39. 1320 Extracţia şi prepararea minereurilor X
neferoase şi rare (exclusiv minereurile
radioactive)
40. 1411 Extracţia pietrei pentru construcţii X
41. 1412 Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a X
cretei
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 49
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

42. 1413 Extracţia de ardezie X


43. 1421 Extracţia pietrişului şi nisipului X
44. 1422 Extracţia argilei şi caolinului X
45. 1430 Extracţia şi prepararea minereurilor pentru X
industria chimică
46. 1440 Extracţia sării X
47. 1450 Alte activităţi extractive X
48. 1511 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii X
(exclusiv carnea de pasăre)
49. 1512 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii X
de pasăre şi de alte animale n.c.a.
50. 1513 Produse pe bază de carne (inclusiv din X
carne de pasăre)
51. 1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a X
produselor din peşte
52. 1531 Prelucrarea cartofului şi conservarea X
produselor din cartofi
53. 1532 Prepararea sucurilor din fructe şi legume X
54. 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi X
legumelor
55. 1541 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute X
56. 1542 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate X
57. 1543 Fabricarea margarinei şi produselor X
comestibile similare
58. 1551 Fabricarea produselor lactate şi a X
brânzeturilor
59. 1552 Fabricarea îngheţatei X
60. 1561 Fabricarea produselor de morărit < 300 t/zi > 300 t/zi
61. 1562 Fabricarea amidonului şi a produselor din X
amidon
62. 1570 Fabricarea produselor pentru hrana < 300 t/zi > 300 t/zi
animalelor
63. 1581 Fabricarea produselor de panificaţie şi X
patiserie
64. 1582 Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a X
altor produse similare
65. 1583 Fabricarea zahărului
66. 1584 Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei şi a produselor zaharoase

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 50


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

67. 1585 Fabricarea pastelor făinoase alimentare şi a X


altor produse făinoase
68. 1586 Prelucrarea ceaiului şi cafelei X
69. 1587 Fabricarea condimentelor X
70. 1588 Fabricarea preparatelor dietetice şi a X
produselor alimentare pentru copii
71. 1589 Fabricarea altor produse alimentare X
72. 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate < 1000 l/zi > 1000 l/zi
73. 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie < 1000 l/zi > 1000 l/zi
74. 1593 Fabricarea vinului din struguri X
75. 1594 Fabricarea cidrului şi a vinului din fructe X
(cu excepţia vinurilor din struguri
proaspeţi)
76. 1595 Fabricarea altor băuturi obţinute prin X
fermentare
77. 1596 Fabricarea berei X
78. 1597 Fabricarea malţului X
79. 1598 Producţia de ape minerale îmbuteliate la X
surse
80. 1599 Fabricarea băuturilor nealcoolice X
81. 1600 Industria tutunului X
82. 1711 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire bumbac X
şi tip bumbac
83. 1712 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână X
cardată şi tip lână cardată
84. 1713 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână X
pieptănată şi tip lână pieptănată
85. 1714 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de in, X
cânepă şi iută şi tip in, cânepă şi iută
86. 1715 Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi X
artificiale şi a firelor sintetice
87. 1716 Fabricarea aţei X
88. 1717 Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de X
fire
89. 1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac X
90. 1722 Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână X
cardată
91. 1723 Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip X
lână pieptănată

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 51


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

92. 1724 Ţesături din mătase şi din fire tip mătase X


93. 1725 Ţesături din in, cânepă, iută şi din fire tip X
in, cânepă, iută
94. 1726 Alte ţesături X
95. 1730 Finisarea materialelor textile X
96. 1740 Fabricarea de articole confecţionate din X
textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
97. 1751 Fabricarea de covoare şi mochete X
98. 1752 Fabricarea de frânghii, sfori şi plase X
99. 1753 Fabricarea de textile neţesute şi a X
articolelor din acestea (exclusiv confecţiile
pentru îmbrăcăminte)
100. 1754 Fabricarea altor articole textile X
101. 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau X
croşetare
102. 1771 Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi X
pantalon
103. 1772 Fabricarea de pulovere, veste şi articole X
similare tricotate sau croşetate
104. 1810 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din X
piele şi înlocuitori de piele (cu excepţia
celor din blană)
105. 1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte X
pentru lucru
106. 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte X
(exclusiv lenjeria de corp)
107. 1823 Fabricarea articolelorde lenjerie de corp X
108. 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte X
şi accesorii
109. 1831 Argăsirea şi finisarea blănurilor X
110. 1832 Confecţionarea articolelor din blană X
111. 1910 Tăbăcirea şi finisarea pieilor X
112. 1920 Fabricarea de articole de voiaj şi X
marochinărie, a articolelor de harnaşament
113. 1930 Fabricarea încălţămintei X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 52


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

114. 2010 Prelucrarea brută a lemnului şi X instalaţii


impregnarea lemnului pentru
impregnarea
lemnului cu
solvenţi
organici cu o
capacitate de
consum > 150
kg/h sau 200
t/an.
115. 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn X
116. 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi X
tâmplărie pentru construcţii
117. 2040 Producţia de ambalaje din lemn X
118. 2051 Fabricarea altor produse din lemn X
119. 2052 Fabricarea articolelor din plută, împletituri X
din nuiele şi din alte materiale
120. 2111 Fabricarea celulozei X
121. 2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului X
122. 2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a X
ambalajelor din hârtie şi carton
123. 2122 Fabricarea produselor de uz gospodăresc X
sau sanitar şi a hârtiei de toaletă
124. 2123 Fabricarea articolelor de papetărie X
125. 2124 Fabricarea tapetului şi a altor materiale de X
lipit pe pereţi
126. 2125 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton X
127. 2211 Editarea cărţilor, broşurilor şi a altor X
publicaţii
128. 2212 Editarea ziarelor X
129. 2213 Editarea revistelor şi a periodicelor X
130. 2214 Editarea suporţilor pentru înregistrări X
audio
131. 2215 Alte activităţi de editare X
132. 2221 Tipărirea ziarelor X
133. 2222 Alte activităţi de tipărire X
134. 2223 Legătorie şi finisare X
135. 2224 Compoziţii tipografice şi fotogravură X
136. 2225 Alte activităţi anexe tipografiei X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 53


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

137. 2231 Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor X


audio
138. 2232 Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor X
video
139. 2233 Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor X
cu caracter informatic
140. 2310 Cocsificarea cărbunelui X
141. 2320 Prelucrarea ţiţeiului X
142. 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari X
143. 2411 Fabricarea gazului industrial X
144. 2412 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor X
145. 2413 Fabricarea de produse chimice anorganice X
de bază
146. 2414 Fabricarea de produse chimice organice de X
bază
147. 2415 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor X
azotoase
148. 2416 Fabricarea materialelor plastice primare X
149. 2417 Fabricarea cauciucului sintetic X
150. 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse X
agrochimice
151. 2430 Fabricarea vopselelor şi a lacurilor X
152. 2441 Fabricarea produselor farmaceutice de X
bază
153. 2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice X
154. 2451 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a X
produselor de întreţinere
155. 2452 Fabricarea parfumurilor şi a produselor X
cosmetice
156. 2461 Fabricarea explozibilor X
157. 2462 Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor X
158. 2463 Fabricarea uleiurilor esenţiale X
159. 2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz X
fotografic
160. 2465 Fabricarea suporţilor destinaţi X
înregistrărilor
161. 2466 Fabricarea altor produse chimice X
162. 2470 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi X
artificiale
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 54
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

163. 2511 Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer X


164. 2512 Reşaparea pneurilor X
165. 2513 Fabricarea altor produse din cauciuc X
166. 2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, X
profilurilor din material plastic
167. 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din X
material plastic
168. 2523 Fabricarea articolelor din material plastic X
pentru construcţii
169. 2524 Fabricarea altor articole din material X
plastic
170. 2611 Fabricarea sticlei plate X
171. 2612 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate X
172. 2613 Fabricarea articolelor din sticlă X
173. 2614 Fabricarea fibrelor din sticlă X
174. 2615 Fabricarea de sticlărie tehnică X
175. 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz X
gospodăresc şi ornamental
176. 2622 Fabricarea de obiecte sanitare din X
ceramică
177. 2623 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante X
din ceramică
178. 2624 Fabricarea produselor ceramice de uz X
tehnic
179. 2625 Fabricarea altor produse ceramice X
180. 2626 Fabricarea produselor ceramice refractare X
181. 2630 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică X
182. 2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor X
produse pentru construcţii
183. 2651 Fabricarea cimentului X
184. 2652 Fabricarea varului X
185. 2653 Fabricarea ipsosului X
186. 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru X
construcţii
187. 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru X
construcţii
188. 2663 Fabricarea betonului X
189. 2664 Fabricarea mortarului X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 55


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

190. 2665 Fabricarea produselor din azbociment X


191. 2666 Fabricarea altor elemente din beton, X
ciment şi ipsos
192. 2670 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei X
193. 2681 Fabricarea de produse abrazive X
194. 2682 Fabricarea altor produse din minerale X
nemetalice
195. 2710 Producţia de metale feroase sub forme X
primare şi semifabricate
196. 2721 Tuburi (ţevi) din fontă X
197. 2722 Tuburi (ţevi) din oţel X
198. 2731 Tragere la rece X
199. 2732 Laminare la rece X
200. 2733 Alte profile obţinute la rece X
201. 2734 Trefilare X
202. 2735 Alte produse metalurgice X
203. 2741 Producţia metalelor preţioase X
204. 2742 Producţia aluminiului X
205. 2743 Prelucrarea aluminiului X
206. 2744 Producţia plumbului, zincului şi X
cositorului
207. 2745 Producţia cuprului X
208. 2746 Prelucrarea cuprului X
209. 2747 Producţia altor metale neferoase X
210. 2751 Turnarea fontei X
211. 2752 Turnarea oţelului X
212. 2753 Turnarea metalelor neferoase uşoare X
213. 2754 Turnarea altor metale neferoase X
214. 2811 Construcţii metalice şi părţi componente X
215. 2812 Structuri şi tâmplării metalice X
216. 2821 Producţia de rezervoare, cisterne şi X
containere metalice
217. 2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru X
încălzire centrală
218. 2830 Producţia generatoare de aburi (cu X
excepţia cazanelor pentru încălzire
centrală)

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 56


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

219. 2840 Fabricarea produselor metalice obţinute X


prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
220. 2851 Tratarea şi acoperirea metalelor X
221. 2852 Operaţiuni de mecanică generală X
222. 2861 Fabricarea produselor de tăiat X
223. 2862 Fabricarea uneltelor de mină X
224. 2863 Fabricarea articolelor de feronerie X
225. 2871 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte X
produse similare din oţel
226. 2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare X
227. 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice X
228. 2874 Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi X
arcuri
229. 2875 Fabricarea altor articole din metal X
230. 2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu X
excepţia motoarelor pentru avioane,
vehicule şi motociclete)
231. 2812 Fabricarea de pompe şi compresoare X X (în cazul
instalaţiilor
complexe)
232. 2813 Fabricarea articolelor de robinetărie X
233. 2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi X
organelor mecanice de transmisie
234. 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale şi X X (instalaţii ce
arzătoarelor utilizează
azbest > 200
t/an)
235. 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi X
manipulat
236. 2923 Fabricarea echipamentelor de ventilare şi X Procedura
condiţionare a aerului (cu excepţia celor specifică
pentru uz casnic)
237. 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare X
generală
238. 2931 Fabricarea tractoarelor X
239. 2932 Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole X
şi forestiere
240. 2940 Fabricarea maşinilor - unelte X
241. 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie X
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 57
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

242. 2952 Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere X


şi construcţii
243. 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea X
produselor alimentare, băuturilor şi
tutunului
244. 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria X
textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
245. 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria X
hârtiei şi cartonului
246. 2956 Fabricarea de utilaje pentru foraj şi X
exploatare sonde
247. 2957 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice X
248. 2960 Fabricarea armamentului şi muniţiei Procedura
specifică
249. 2971 Fabricarea de maşini şi aparate X Procedura
electrocasnice specifică pt.
cele ce
utilizează ODS
250. 2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz X
casnic
251. 3001 Fabricarea maşinilor de birou X
252. 3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor X
echipamente electronice
253. 3110 Producţia de motoare, generatoare şi X
transformatoare electrice
254. 3120 Producţia de aparate pentru distribuţie şi X
comandă electrică
255. 3130 Producţia de fire, cabluri electrice şi optice X
izolate
256. 3140 Producţia de acumulatori, baterii şi pile X
electrice
257. 3150 Producţia de lămpi electrice şi X
echipamente de iluminat
258. 3161 Producţia de componente electrice pentru X
motoare şi vehicule
259. 3162 Producţia altor componente electrice X
260. 3210 Producţia tuburilor electronice şi a altor X
componente electronice
261. 3220 Producţia de emiţătoare radio - X
televiziune, echipamente şi aparate
telefonice şi telegrafice
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 58
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

262. 3230 Producţia de receptoare de radio şi X


televiziune; aparate de înregistrare şi
reproducere audio şi video
263. 3310 Producţia de aparatură şi instrumente X
medicale
264. 3320 Producţia de aparatură şi instrumente de X
măsură, verificare şi control (cu excepţia
echipamentelor de măsură, reglare şi
control pentru procesele industriale)
265. 3330 Execuţia de chipamente de măsură, reglare X
şi control pentru procesele industriale
266. 3340 Producţia de aparatură şi instrumente X
optice şi fotografice
267. 3350 Producţia de ceasuri X
268. 3410 Producţia de autovehicule X
269. 3420 Producţia de caroserii, remorci şi X
semiremorci
270. 3430 Producţia de piese şi accesorii pentru X
autovehicule şi motoare de autovehicule
271. 3511 Construcţii navale X
272. 3512 Construcţii de ambarcaţiuni sportive şi de X
agrement
273. 3513 Întreţinerea, repararea şi dezmembrarea X
navelor
274. 3514 Întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor X
sportive şi de agrement
275. 3520 Construcţia şi repararea materialului rulant Fabricarea
echipamentelor
de cale ferată
276. 3531 Construcţii de aeronave X
277. 3532 Reparaţii de aeronave X
278. 3541 Producţia de motociclete X
279. 3542 Producţia de biciclete X
280. 3543 Producţia de vehicule pentru invalizi X cu motor
281. 3550 Producţia altor mijloace de transport X
282. 3611 Producţia de scaune (exclusiv cele din X
metal)
283. 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi X
magazine (exclusiv din metal)
284. 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării X
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 59
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

285. 3614 Producţia altor tipuri de mobilier X


286. 3615 Producţia de saltele şi somiere X
287. 3616 Producţia de scaune din metal X
288. 3617 Producţia mobilierului din metal pentru X
birouri şi magazine
289. 3621 Baterea monedelor şi medaliilor X instalaţii pt.
tratarea
suprafeţei
metalelor pe
bază chimică
sau
electrolitică
290. 3622 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor X instalaţii pt.
similare din metale şi pietre preţioase tratarea
suprafeţei
metalelor pe
bază chimică
sau
electrolitică
291. 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale X
292. 3640 Fabricarea articolelor pentru sport X
293. 3650 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor X
294. 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie X instalaţii pt.
tratarea
suprafeţei
metalelor pe
bază chimică
sau
electrolitică
295. 3662 Confecţionarea măturilor şi periilor X
296. 3663 Alte produse manufacturiere X
297. 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor Procedura
metalice reciclabile specifică
298. 3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor X Procedura
nemetalice reciclabile specifică
299. 4011 Producţia de energie electrică X
300. 4012 Transportul şi distribuţia energiei electrice X
301. 4020 Producţia şi distribuţia gazelor (exclusiv X
extracţia gazului natural şi a gazelor
asociate)
302. 4031 Producerea aburului şi a apei calde X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 60


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

303. 4032 Transportul şi distribuţia aburului şi a apei X


calde
304. 4100 Gospodărirea resurselor de apă, captarea, X
aducţiunea şi tratarea şi apei
305. 4511 Demolarea construcţiilor, terasamente şi X
organizare de şantiere
306. 4512 Lucrări de foraj şi sondaj pentru X
construcţii
307. 4521 Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de Proiecte de
artă dezvoltare
urbană,
inclusiv
construcţia de
centre
comerciale şi
parcări
308. 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la X
construcţii
309. 4523 Construcţii de căi de comunicaţii terestre X
şi construcţii destinate sportului
310. 4524 Construcţii hidrotehnice X
311. 4525 Alte lucrări de construcţii inginereşti X
312. 4526 Alte lucrări specifice pentru construcţii X
313. 4531 Lucrări de instalaţii electrice X Construcţia
liniilor
electrice
aeriene cu o
tensiune de
220 kV sau
mai mulţi şi o
lungime de
peste 15 km.
314. 4532 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă X Procedura
specifică
315. 4533 Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire X
centrală şi de montaj de echipamente şi
utilaje tehnologice de clădiri şi construcţii
inginereşti
316. 4534 Alte lucrări de instalaţii şi de construcţii X
auxiliare
317. 4541 Lucrări de ipsoserie X
318. 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie X
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 61
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

319. 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor X


320. 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări X
de geamuri
321. 4545 Alte lucrări de finisare X
322. 4550 Închirierea utilajelor de construcţii şi X
demolare, cu personal de deservire aferent
323. 5010 Comerţ cu autovehicule < 100 mp > 100 mp
324. 5021 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor X cu staţii de
(fără reparaţiile executate în întreprinderi vopsire sau
organizate de tip industrial) spălare /
epurare ape
uzate
325. 5022 Reparaţii de autovehicule executate în X cu staţii de
unităţi organizate de tip industrial vopsire sau
spălare /
epurare ape
uzate
326. 5030 Comerţ cu piese accesorii pentru X (baterii şi
autovehicule ulei de motor)
327. 5041 Vânzarea motocicletelor, pieselor şi X (baterii şi
accesoriilor aferente ulei de motor)
328. 5042 Repararea şi întreţinerea motocicletelor X
329. 5050 Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor X
pentru autovehicule
330. 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime X centru
agricole, animale vii, materii prime textile comercial
şi cu semiproduse şi/sau unitate
dotată cu
parcare
331. 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibil, X centru
minerale şi produse chimice pentru comercial
industrie şi/sau unitate
dotată cu
parcare
332. 5113 Intermedieri în comerţul cu material X centru
lemnos şi de construcţii comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 62


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

333. 5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, X centru


echipamente industriale, nave şi avioane comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
334. 5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, X centru
articole de menaj şi de fierărie comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
335. 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, X centru
confecţii, încălţăminte şi articole din piele comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
336. 5117 Intermedieri în comerţul cu produse X centru
alimentare, băuturi şi tutun comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
337. 5118 Intermedieri în comerţul specializat în X centru
vânzarea produselor cu caracter specific, comercial
neclasificate în altă parte şi/sau unitate
dotată cu
parcare
338. 5119 Intermedieri în comerţul cu produse X centru
diverse comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
339. 5121 Comerţ cu ridicata al cerealelor, X centru
seminţelor şi furajelor comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
340. 5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor X Procedura
specifică pt.
flora sălbatică
341. 5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii X Procedura
specifică pt.
fauna sălbatică

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 63


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

342. 5124 Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al X centru


pieilor prelucrate comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
343. 5125 Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
344. 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi X centru
legumelor proaspete comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
345. 5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
346. 5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, X centru
ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
347. 5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
348. 5135 Comerţ cu ridicata al tutunului X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
349. 5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei X centru
şi produselor zaharoase comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 64


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

350. 5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi X centru


condimente comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
351. 5138 Comerţ cu ridicata, specializat, al altor X centru
produse alimentare comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
352. 5139 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de X centru
produse alimentare, băuturi şi tutun comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
353. 5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
354. 5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi X centru
încălţămintei comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
355. 5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi X centru
de uz gospodăresc şi al aparatelor de radio comercial
şi televiziune şi/sau unitate
dotată cu
parcare
356. 5144 Comerţ cu ridicata al produselor din X centru
ceramică, sticărie, tapete şi produse de comercial
întreţinere şi/sau unitate
dotată cu
parcare
357. 5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice X centru
şi de parfumerie comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
358. 5146 Comerţ cu ridicata al produselor X
farmaceutice

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 65


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

359. 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de X centru


consum, nealimentare, n.c.a comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
360. 5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor X instalaţii de
solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor depozitare a
derivate produselor
petroliere,
petrochimice şi
chimice
361. 5152 Comerţ cu ridicata al produselor şi X
minereurilor metalice
362. 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos X centru
şi de construcţii comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
363. 5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi X
furniturilor, de fierărie, ipsoserie şi
încălzire
364. 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice numai pt.
Fitosanitare
365. 5156 Comerţ cu ridicata al altor produse X
intermediare n.c.a
366. 5157 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi X
resturilor
367. 5161 Comerţ cu ridicata al maşinilor - unelte X centru
pentru prelucrarea metalului şi lemnului comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
368. 5162 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru X centru
construcţii comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
369. 5163 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru X centru
industria textilă, maşinilor de cusut şi de comercial
tricotat şi/sau unitate
dotată cu
parcare

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 66


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

370. 5164 Comerţ cu ridicata al maşinilor şi X centru


materialelor de birou comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
371. 5165 Comerţ cu ridicata al altor maşini utilizate X centru
în industrie, comerţ şi transport comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
372. 5166 Comerţ cu ridicata al maşinilor, X centru
accesoriilor şi uneltelor agricole comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
373. 5170 Comerţ cu ridicata al altor produse n.c.a. X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
374. 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine X centru
nespecializate, cu vânzare predominantă comercial
de produse alimentare, băuturi şi tutun şi/sau unitate
dotată cu
parcare
375. 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine X centru
nespecializate, cu vânzare predominantă comercial
de produse nealimentare şi/sau unitate
dotată cu
parcare
376. 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi X centru
legumelor proaspete comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
377. 5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al X centru
produselor din carne comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 67


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

378. 5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, X centru


crustaceelor şi moluştelor comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
379. 5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor X centru
de patiserie şi zaharoaselor comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
380. 5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
381. 5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din X centru
tutun comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
382. 5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine X centru
specializate, al produselor n.c.a. comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
383. 5231 Comerţ cu amănuntul al produselor X
farmaceutice
384. 5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor X
medicale şi ortopedice
385. 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor X centru
cosmetice şi de toaletă comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
386. 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
387. 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei X centru
comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 68
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

388. 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi X centru


articolelor din piele comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
389. 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al X centru
articolelor de iluminat şi al altor articole comercial
de uz casnic şi/sau unitate
dotată cu
parcare
390. 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi X centru
aparatelor electrice de uz casnic comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
391. 5246 Comerţ cu amănuntul al articolelor de X centru
fierărie, vopsitorie, sticlă şi articole din comercial
sticlă şi/sau unitate
dotată cu
parcare
392. 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, jurnalelor X centru
şi articolelor de papetărie comercial
şi/sau unitate
dotată cu
parcare
393. 5248 Comerţ cu amănuntul, în magazine X centru
specializate, al altor produse neclasificate comercial
în altă parte şi/sau unitate
dotată cu
parcare
394. 5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de X
ocazie vândute prin magazine
395. 5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă X
396. 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe X
397. 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se X
efectuează prin magazine
398. 5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor X
articole din piele
399. 5272 Reparaţii de articole electrice de uz X
gospodăresc
400. 5273 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii X
401. 5274 Alte reparaţii de articole personale şi X
gospodăreşti
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 69
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

402. 5511 Hoteluri şi moteluri cu restaurant X în afara


zonelor urbane
403. 5512 Hoteluri şi moteluri fără restaurant X în afara
zonelor urbane
404. 5521 Tabere de tineret şi refugii X în afara
zonelor urbane
405. 5522 Campinguri Campinguri
permanente şi
parcări
caravane
406. 5523 Alte mijloace de cazare X Sate de
vacanţă şi
complexe
hoteliere în
afara zonelor
urbane şi
lucrări aferente
407. 5530 Restaurante X
408. 5541 Cafenele şi baruri fără spectacol X
409. 5542 Cafenele şi baruri cu spectacol X
410. 5551 Cantine X
411. 5552 Alte unităţi de preparare a hranei X
412. 6010 Transporturi pe calea ferată X la distanţe
mari
413. 6021 Alte transporturi terestre de călători pe X - Tramvai, căi
bază de grafic ferate
suspendate sau
subterane, linii
suspendate sau
similare de un
anumit tip,
utilizate
exclusiv sau în
principal
pentru
transportul de
pasageri;
414. 6022 Transporturi cu taxiuri X
415. 6023 Transporturi terestre de călători, X
ocazionale

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 70


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

416. 6024 Transporturi rutiere de mărfuri Numai pt.


substanţe şi
deşeuri
periculoase
417. 6030 Transporturi prin conducte pt. Transport Instalaţii
de deşeuri industriale
pentru
transportul
gazelor,
aburului şi
apei calde
418. 6110 Transporturi maritime şi de coastă X Porturi
maritime de
peste 1350 t
419. 6120 Transporturi pe căi navigabile interioare X Porturi pentru
traficul pe
cursuri de apă
interne care
permit trecerea
unor vase de
peste 1350
tone
420. 6210 Transporturi aeriene după grafic X aeroporturi cu
o lungime de
bază a pistei de
decolare de 2
100 m sau mai
mult
421. 6220 Transporturi aeriene ocazionale X aeroporturi cu
o lungime de
bază a pistei de
decolare de 2
100 m sau mai
mult
422. 6311 Manipulări
423. 6312 Depozitări X (cu instalaţii de
proceduri depozitare a
specifice după produselor
caz) petroliere,
petrochimice şi
chimice

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 71


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

424. 6321 Alte Activităţi anexe transporturilor X Piste


terestre permanente de
curse şi testare
auto, depozite
carburanţi,
incineratoare
425. 6322 Alte Activităţi anexe transporturilor pe apă X Ateliere
reparaţii,
depozite
carburanţi
426. 6323 Alte Activităţi anexe transporturilor X Ateliere
aeriene reparaţii,
depozite
carburanţi
427. 6330 Activităţi ale agenţiilor de turism şi X
asistenţă turistică
428. 6340 Activităţi ale altor agenţii de transport X
429. 6411 Activităţi de corespondenţă X
430. 6412 Activităţi de mesagerie X
431. 6413 Activităţi de curier (altele decât cele de X
poştă naţională)
432. 6421 Activităţi de telefonie X
433. 6422 Activităţi de telegrafie, telex X
434. 6423 Activităţi de transmitere de date X
435. 6424 Activităţi de radioficare X
436. 6431 Activităţi de radiodifuziune X
437. 6432 Activităţi de televiziune X
438. 6433 Activităţi de radiocomunicaţii X
439. 6441 Gestionarea spectrului de frecvenţe radio X
440. 6442 Alte servicii de telecomunicaţii X echipamente
neclasificate în altă parte fixe destinate
transmiterii
electrice sau
radio electrice
de semnale cu
putere > 500
kw
441. 6511 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) X
442. 6512 Alte Activităţi de intermedieri monetare X
443. 6521 Activităţi de creditare pe bază de contract X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 72


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

444. 6522 Alte Activităţi de creditare X


445. 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare X
446. 6601 Activităţi de asigurări pe viaţă X
447. 6602 Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia X
celor din sistemul public de asigurări
sociale)
448. 6603 Alte Activităţi de asigurări X
449. 6711 Administrarea pieţelor financiare X
450. 6712 Activităţi de garantare a tranzacţiilor X
(agenţi financiari)
451. 6713 Activităţi auxiliare neclasificate în altă X
parte
452. 6720 Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări X
şi de pensii
453. 7011 Dezvoltare (promovare) de bunuri X
imobiliare
454. 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri X
imobiliare
455. 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor X
imobiliare proprii sau închiriate
456. 7031 Agenţii imobiliare X
457. 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife X
sau contract
458. 7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de X Unitate dotată
capacitate mică cu parcare
459. 7121 Închirierea altor mijloace de transport X Unitate dotată
terestru cu parcare
460. 7122 Închirierea mijloacelor de transport pe apă X Cursuri de apă
interne şi
porturi pentru
traficul pe
cursuri de apă
interne care
permit trecerea
unor vase de
peste 1 350
tone

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 73


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

461. 7123 Închirierea mijloacelor de transport aerian X aeroporturi cu


o lungime de
bază a pistei de
decolare de 2
100 m sau mai
mult
462. 7131 Închirierea maşinilor şi echipamentelor X
agricole
463. 7132 Închirierea maşinilor şi echipamenelor X
pentru construcţii fără personal de
deservire aferent
464. 7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de X
birou
465. 7134 Închirierea altor maşini şi echipamente X
466. 7140 Închirierea bunurilor personale şi X
gospodăreşti
467. 7210 Consultaţii în domeniul echipamentelor de X
calcul
468. 7220 Realizarea şi furnizarea de programe X
469. 7230 Prelucrarea datelor X
470. 7240 Activităţi legate de băncile de date X
471. 7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de X
birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
472. 7260 Alte Activităţi legate de informatică X
473. 7310 Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi X inclusiv pentru
naturale organisme
modificate
genetic
474. 7320 Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi X
umaniste
475. 7411 Activităţi juridice X
476. 7412 Activităţi de contabilitate, revizie X
contabilă, consultaţii în domeniul fiscal
477. 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj X
478. 7414 Activităţi de consultare pentru afaceri şi X
management
479. 7415 Activităţile companiilor de management X
480. 7420 Activităţi de proiectare, urbanism, X
inginerie şi alte servicii tehnice
481. 7430 Activităţi de testări şi analize tehnice X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 74


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

482. 7440 Publicitate X


483. 7450 Selecţia şi plasarea forţei de muncă X
484. 7460 Activităţi de investigaţie şi protecţie a X
bunurilor şi persoanelor
485. 7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a X
clădirilor
486. 7481 Activităţi fotografice X
487. 7482 Activităţi de ambalare X
488. 7483 Activităţi de secretariat, dactilografiere, X
multiplicare şi traduceri
489. 7484 Alte Activităţi de servicii prestate în X
principal întreprinderilor
490. 7511 Activităţi de administraţie generală X
491. 7512 Administrarea Activităţii organismelor X
care acţionează în domeniul îngrijirii
sănătăţii, învăţământului, culturii,
protecţiei mediului înconjurător şi al altor
Activităţi sociale
492. 7513 Administrarea şi susţinerea Activităţilor X
economice
493. 7514 Activităţi auxiliare pentru guvern X
494. 7521 Activităţi de afaceri externe X
495. 7522 Activităţi de apărare naţională X
496. 7523 Activităţi de justiţie X
497. 7524 Activităţi de ordine publică X
498. 7525 Activităţi de protecţie civilă X
499. 7531 Activităţi de protecţie socială obligatorie X
(exclusiv ajutoarele pentru şomaj)
500. 7532 Gestionarea fondului de şomaj X
501. 8011 Învăţământ preşcolar X
502. 8012 Învăţământ primar X
503. 8021 Învăţământ gimnazial X
504. 8022 Învăţământ liceal X
505. 8023 Învăţământ profesional X
506. 8024 Învăţământ postliceal X
507. 8031 Învăţământ universitar X
508. 8032 Învăţământ postuniversitar şi de doctorat X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 75


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

509. 8041 Şcoli de conducere (pilotaj) X Cu depozite


carburanţi sau
aeroport cu
pista de minim
2100 m
510. 8042 Alte forme de învăţământ X
511. 8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi X Depozite
sanatorială medicamente şi
substanţe
chimice cu
incineratoare
512. 8512 Activităţi de asistenţă medicală X
ambulatorie
513. 8513 Activităţi de asistenţă stomatologică X numai cu RX
(autorizaţie
CNCAN)
şi/sau tehnică
dentară
514. 8514 Alte Activităţi referitoare la sănătatea X numai cu RX
umană (autorizaţie
CNCAN)
515. 8520 Activităţi veterinare X
516. 8531 Activităţi de asistenţă socială cu cazare X
517. 8532 Activităţi de asistenţă socială fără cazare X
518. 9000 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; X
salubritate şi Activităţi similare
519. 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi X
patronale
520. 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale X
521. 9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor X
522. 9130 Activităţi ale organizaţiilor religioase X
523. 9132 Activităţi ale organizaţiilor politice X
524. 9133 Alte Activităţi asociative X
525. 9211 Producţia de filme cinematografice şi X
video
526. 9212 Distribuţia de fime cinematografice şi X
video
527. 9213 Proiecţia de filme cinematografice X
528. 9220 Activităţi de radio şi televiziune X
529. 9231 Activităţi de artă şi spectacole X

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 76


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

530. 9232 Activităţi de gestionare a sălilor de X


spectacole
531. 9233 Alte Activităţi de spectacole X
532. 9240 Activităţi ale agenţiilor de presă X
533. 9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor X
534. 9252 Activităţi ale muzeelor, conservarea X
monumentelor şi clădirilor istorice
535. 9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi X Parcuri
zoologice şi ale rezervaţiilor naturale tematice
536. 9261 Activităţi ale bazelor sportive X
537. 9262 Alte Activităţi sportive X Piste
permanente de
curse şi testare
a
autovehiculelor,
ateliere
reparaţii
538. 9271 Jocuri de noroc X
539. 9272 Alte Activităţi recreative X
540. 9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi X
blănurilor
541. 9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare X
542. 9303 Activităţi de pompe funebre şi similare X
543. 9304 Activităţi de întreţinere corporală X
544. 9305 Alte Activităţi de servicii X
545. 9500 Activităţi ale personalului angajat în X
gospodării personale
546. 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi X
organismelor extrateritoriale

*) Numai dacă implică:

Proiecte de restructurare a exploataţiilor rurale;


Proiecte de utilizare a terenurilor necultivate sau a ariilor semi-naturale;
Defrişări iniţiale şi defrişări în scopul schimbării folosinţei terenurilor;
Recuperarea terenurilor din mare

ANEXA Nr. 4.2


la procedură

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 77


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Tarif
- lei -
Taxă
Valoare Procedura Completă
- lei - Evaluarea conformităţii şi Procedură Completă
Integrată - PCIP
emiterea referatului*) (Etapele I - IV)
(Etapele I - IV)
Pe etape 300.000 1.500.000 1.500.000 pentru fiecare 3.000.000 pentru fiecare
etapă etapă
Totală 300.000 1.500.000 6.000.000 12.000.000

Notă: Etapa I: Preliminară (analiza informaţiilor prezentate şi întocmire îndrumar pentru continuarea
procedurii)
Etapa II: Analiză (analiza bilanţului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare şi/sau a
programului pentru conformare)
Etapa III: Mediatizare (după caz, conform art. 34 din Procedură, consultarea publicului şi a celorlalte
autorităţi implicate)
Etapa IV: Decizie şi validare (Finalizarea programului pentru conformare şi emiterea autorizaţiei)

*) în cazul în care referatul este favorabil autorizării prin procedura simplificată, nu se percep taxe şi tarife

ANEXA Nr. 4.3


la procedură

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului

Subsemnatul . . . . . . , posesor al B.I. (C.I.) seria . . . . . nr . . . . . . . . eliberat(ă) de . . . . . . CNP . . . . . . . . . .


/ paşaport nr . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . (comerciant / asociat / fondator /
administrator), la . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, următoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra
mediului înconjurător
II. Pentru situaţiile precizate la art. 27 alin. (1) din Procedura de autorizare a activităţilor cu impact
asupra mediului înconjurător
III. Pentru situaţia prevăzută la art. 27 alin. (4) din Procedura de autorizare a activităţilor cu impact
asupra mediului înconjurător

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului înconjurător:

Activităţile enumerate mai jos şi pentru care se solicită completarea anexei certificatului de înregistrare se
va desfăşura în conformitate cu prevederile următoare:

a) Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare;


LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 78
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

b) Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi
direct în staţiile de epurare (NTPA 002/2002), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002;
c) Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti
la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002;
d) Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi
protecţiei mediului nr. 462/1993;
e) STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;
f) STAS 100009/1998 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
g) STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social - culturale - limite
admisibile şi parametri de izolare acustică;
h) Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon,
adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon,
adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a
părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
292 din 15 decembrie 1993;
i) Normele de salubrizare orăşeneşti aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998;
k) Legislaţia privind regimul deşeurilor;
l) Legislaţia de gospodărire a apelor.

Activităţile desfăşurate sunt, după cum urmează:

I. Activităţi desfăşurate în sediul social:

a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesară autorizarea):

Cod CAEN / Denumire activitate

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .

b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabilă autorizaţia de mediu
nr . . . . . din . . . . . (se anexează copie de pe autorizaţia de mediu în vigoare):

Cod CAEN / Denumire activitate

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .

II. Activităţi desfăşurate în sediul / sediile secundare din localitatea . . . . . . adresa (se completează
pentru fiecare sediu secundar în parte):

a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesară autorizarea):

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 79


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Cod CAEN / Denumire activitate

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .

b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabilă autorizaţia de mediu
nr . . . . . din . . . . . (se anexează copie de pe autorizaţia de mediu în vigoare):

Cod CAEN / Denumire activitate

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .

Ne angajăm că pentru desfăşurarea oricărei activităţi supuse procedurii complete de autorizare, menţionate
ca atare în anexa nr. 4.1 la Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător,
sunt încadrate în această procedură ca urmare a verificării conformării activităţii de către autorităţile publice
pentru protecţia mediului conform prevederilor art. 9 din anexa nr. 4 din Procedură, să continuăm procedura
de obţinere a autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Procedurii adoptate în aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată.

II. Pentru situaţiile precizate la art. 27 alin. (1) din Procedura de autorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului înconjurător:

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu nr . . . . . / . . . . . . , obţinută
anterior prezentei solicitări.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare, aplicabile la sediul social şi/sau
sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.

III. Pentru situaţia prevăzută la art. 27 alin. (4) din Procedura de autorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului înconjurător:

Am solicitat autorităţii competente pentru protecţia mediului declanşarea procedurii de eliberare a


autorizaţiei de mediu prin adresa nr . . . . . / . . . . . . . (se anexează copie de pe adresă).
SAU
Procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu se află în curs de derulare (se anexează actele doveditoare).

Data: . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4.4


la procedură

Fişa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului


(se completează pentru fiecare sediu social / secundar - amplasament)

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 80


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

I. Date de identificare a Nume comerciant . . . . . . . . .


amplasamanetului şi activităţii Numele reprezentantului legal . . . . . . . . .
Adresa sediului la care se desfăşoară activitatea . . . . . . . . .
Nr. telefon . . . . . . Nr. fax . . . . .
II. Caracteristicile construcţiei
1. Mărimea sediului social / secundar a) Suprafaţă totală (mp) b) Suprafaţă construită (mp)
(amplasament) folosit pentru
activitate
2. Modul de utilizare al construcţiei a) Utilizare exclusivă pentru b) Utilizare mixtă / în indiviziune
activitate: cu alte tipuri de activităţi şi/sau
beneficiari (se vor specifica
celelalte activităţi)
III. Acte doveditoare ale dreptului Felul documentului:
de folosinţă / proprietate a sediului Nr . . . . . . .
pentru activitate (amplasament) - se Eliberat de . . . . . . . .
vor anexa, în copie Data eliberării . . . . . . . . Valabil până la . . . . . . . .
IV. Asigurarea unităţilor*)
1. Mărimea sediului social / secundar a) Suprafaţă totală (mp) b) Suprafaţă construită (mp)
(amplasament) folosit pentru
activitate
2. Evacuare ape uzate a) În sistemul de canalizare b) În emisar:
orăşenească sau al altei unităţi (se va anexa descrierea
dotate cu staţie de epurare canalizării şi a sistemului de
epurare)
3. Emisii atmosferice a) Din sisteme de încălzire b) Din procese de producţie:
DA NU DA NU
Dacă DA, se va anexa descierea
sistemului de încălzire şi tipul de Dacă DA, se va anexa descierea
combustibil utilizat şi tipul proceselor de producţie
4. Producerea şi eliminarea deşeurilor a) Tipuri şi cantităţi anuale / tip b) Eliminarea sau valorificarea
deşeu: deşeurilor
1) prin terţi
2) sistem propriu
(se va anexa descrierea)
V. Activităţi declarate la înregistrare şi capacităţi de producţie
(cod CAEN / Denumire activitate / capacitate):
VI. Număr de personal total pe a) Cu normă de lucru întreagă: b) Cu normă de lucru parţială:
sediul / pe fiecare activitate Total: . . . . ., din care: Total: . . . . ., din care:
. . . . . (activitatea 1) . . . . . (activitatea 1)
. . . . . (activitatea 2) . . . . . (activitatea 2)

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 81


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

VII. Activităţi a) legate de b) legate de c) legate de d) supuse e) Legate de


supuse unor gospodărirea flora şi fauna substanţele care controlului operaţiuni
proceduri apelor sălbatică epuizează activităţilor asupra
specifice de stratul de ozon nucleare deşeurilor
autorizare:
VIII. Transformatoare şi baterii de a) DA b) NU
condensatoare (> 5dmc) aflate în
proprietate
IX. Rezervoare şi conducte a) Substanţă b) Volum/Debit:
subterane: depozitată/transportată: 1) . . . . . . .
1) . . . . . . . 2) . . . . . . .
2) . . . . . . .
X. Aporturi în natură la capitalul Tipul Sarcini de mediu de care sunt
social care servesc la desfăşurarea grevate
unor activităţi declarate la
înregistrare
XI. Declaraţie (semnată de Subsemnatul . . . . . . . în calitate de comerciant / asociat / fondator /
reprezentantul legal al administrator declar pe propria răspundere că informaţiile
comerciantului) consemnate în prezenta fişă de prezentare sunt conforme cu
realitatea, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de codul
penal.
Semnătura . . . . . . .
XII. Reprezentantul legal al Numele şi Poziţia Data
comerciantului prenumele

*) Se vor anexa documente doveditoare ale serviciilor

ANEXA Nr. 5

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


CAPITOLUL II Obligaţiile inspectoratului teritorial de muncă
CAPITOLUL III Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în
vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii
CAPITOLUL IV Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei
muncii
CAPITOLUL V Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de funcţionare din
punct de vedere al protecţiei muncii, precum şi cuantumul tarifelor aferente
CAPITOLUL VI Reguli aplicabile preschimbării
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
ANEXE

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 82


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de


funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, denumită în continuare autorizaţie, perioada de
valabilitate şi modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea
autorizării funcţionării comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor, republicată, denumită în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.
(2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei de
protecţie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
(3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau
sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, prin reprezentantul delegat
la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Art. 2. – În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care
se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care
urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Art. 3. – În vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii se disting următoarele situaţii:

a) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute în anexa nr. 5.1,
inspectoratul teritorial de muncă va efectua evaluarea condiţiilor minime de securitate la sediul social
şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;
b) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1,
anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila, cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în
baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată";
în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie
obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 5.1, nu este necesară obţinerea
autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii; în această situaţie, în baza
declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de
înregistrare se va semna şi ştampila, cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă"
conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife,
comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile
prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de
activitate al comerciantului, care ar urma să se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu
pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului,
certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a
activităţilor autorizate în această etapă; comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfăşura numai
activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul său de
activitate să fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiei necesare prin Biroul unic.

Art. 4. – În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în
una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;


LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 83
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează,


ştampilează şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al
comerciantului.

Art. 5. – În cazul neeliberării autorizaţiei conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de muncă întocmeşte
un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt
îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresă de înaintare Biroului unic care îl va
înmâna comerciantului, sub semnătură.

CAPITOLUL II
Obligaţiile inspectoratului teritorial de muncă

Art. 6. – În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare a funcţionării din punct de
vedere al protecţiei muncii, inspectoratul teritorial de muncă are următoarele obligaţii:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul


solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;
c) să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului, precum şi activităţile desfăşurate în
acestea şi să transmită reprezentantului său la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în
termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.

CAPITOLUL III
Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii
autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii

Art. 7. – Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, obligatorie


pentru toţi comercianţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 – pct. I;
b) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 5.3;
c) copii de pe avizele şi/sau autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor care, după caz, intră sub
incidenţa prevederilor următoarelor acte normative:

– Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de
uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 85/1995.

Art. 8. – Documentele prevăzute la art. 7 se depun îndosariate.

Art. 9. – În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii comercianţii au obligaţia
să desfăşoare activităţile cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia muncii, după cum urmează:

a) Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47
din 29 ianuarie 2001;
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 84
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

b) Normele generale de protecţie a muncii;


c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;
d) Standardele de securitate;
e) ordinele ministrului muncii şi solidarităţii sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

Art. 10. – Condiţiile pe care comercianţii au obligaţia să le asigure în vederea autorizării funcţionării din
punct de vedere al protecţiei muncii sunt următoarele:

a) activitatea de protecţie a muncii să se desfăşoare într-un mod organizat;


b) riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională generate de activităţile desfăşurate să fie
identificate;
c) măsurile de securitate şi sănătate în muncă aferente riscurilor identificate să fie stabilite;
d) echipamentele tehnice utilizate în medii normale să respecte cerinţele esenţiale de securitate şi
sănătate în muncă;
e) echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive să fie certificate din punct de vedere
al cerinţelor de securitate a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare;
f) locurile de muncă să fie dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accident sau
intoxicaţii;
g) locurile de muncă cu pericol deosebit să fie nominalizate conform Normelor metodologice privind
locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului
muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249
din 15 octombrie 1996;
h) personalul să fie dotat cu echipament individual de protecţie, corespunzător pericolelor existente în
activitate.

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii

1. Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic


2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea funcţionării din punct de vedere al
protecţiei muncii

1. Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic

Art. 11. – Reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic are următoarele
responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de
la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7 şi cererea de înregistrare – în copie sau,
după caz, în extras, pe suport magnetic;
b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3
lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), şi să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de
înregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c);
c) să transmită imediat după înregistrare către inspectoratul teritorial de muncă, pe bază de borderou,
dosarele care necesită parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) şi să comunice termenul
în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;
d) să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a),
în baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de muncă, care concluzionează
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 85
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

acordarea autorizaţiei;
e) să transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzionează neacordarea
autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi
nu sunt îndeplinite;
f) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
g) să transmită inspectoratului teritorial de muncă declaraţia pe propria răspundere, în original, precum
şi cererea de înregistrare – în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;
h) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform
anexei nr. 5.3;
i) să pună la dispoziţie solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.

Art. 12. – (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de
înregistrare care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate să se desfăşoare în acestea.
(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează să desfăşoare activităţi deja autorizate se va
elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de declaraţie pe propria răspundere a acestuia, câte o anexă
la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor că
îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de prezenta procedură, reprezentanţii inspectoratului teritorial
de muncă delegaţi la Biroul unic vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11)
din O.U.G. nr. 76/2001, republicată".

2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea funcţionării din punct de vedere
al protecţiei muncii

Art. 13. – În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa
nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă procedează după cum urmează:

a) evaluează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării
legislaţiei de protecţie a muncii;
b) analizează la sediul social şi la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate în dosarul
solicitantului cu situaţia concretă din teren;
c) evaluează la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate
în muncă prevăzute de legislaţia în domeniu;
d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie
neeliberarea acesteia cu precizarea neconformităţilor constatate şi a actelor normative ale căror
prevederi nu sunt îndeplinite;
e) supune aprobării inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de muncă referatul de evaluare,
inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;
f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

CAPITOLUL V
Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al
protecţiei muncii, precum şi cuantumul tarifelor aferente

Art. 14. – În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionării, la sediul social sau secundar se
intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de
noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 86


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Art. 15. – (1) Autorizaţia este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta
a fost eliberată.
(2) La modificarea condiţiilor iniţiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei.

Art. 16. – (1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii
sunt prevăzute în anexa nr. 5.3.
(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor
efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite
de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Art. 17. – (1) Autorizaţia se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă în următoarele cazuri:

a) când constată modificarea condiţiile existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a
solicitat reînnoirea autorizaţiei;
b) când constată neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere.

(2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către inspectoratul teritorial de muncă, cu motivarea
temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate.
Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic şi la
Inspecţia Muncii.

Art. 18. – (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor
care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor
aferente.
(2) Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare.

Art. 19. – Inspectoratul teritorial de muncă asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza
eliberării autorizaţiei, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor şi reautorizărilor.

Art. 20. – Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la
reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionării.

CAPITOLUL VI
Reguli aplicabile preschimbării

Art. 21. – (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare şi a
certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare
atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe
baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 – pct. II, potrivit
căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de
înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente
respectivelor autorizaţii.
(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru
eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 87


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 22. – Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionării
sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate,
situaţie în care se va depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de
înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

Art. 23. – Anexele nr. 5.1–5.3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

SUMAR:

ANEXA Nr. 5.1 Lista activităţilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesară
evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)
ANEXA Nr. 5.2 Declaraţie pe propria răspundere
ANEXA Nr. 5.3 Tarife pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei
muncii

ANEXA Nr. 5.1


la procedură

Lista activităţilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesară evaluarea
conform prevederilor art. 3 lit. a)

Agricultură
Industria extractivă de produse energetice
Industria extractivă de produse neenergetice
Industria alimentară a băuturilor şi tutunului
Industria textilă şi a produselor textile
Industria pielăriei şi încălţămintei
Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)
Industria celulozei, hârtiei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton
Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
Industria chimică a fibrelor sintetice şi artificiale
Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice
Industria altor produse din minerale nemetalice
Industria metalurgică
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)
Industria de maşini şi echipamente
Industria de echipamente electrice şi optice
Energia electrică şi termică, gaze şi apă
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a
bunurilor personale şi casnice
Transport şi depozitare
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 88


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Agricultură

0141 – Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară

Industria extractivă de produse energetice

1010 – Extracţia şi prepararea antracitului şi huilei


1020 – Extracţia şi prepararea lignitului
1111 – Extracţia petrolului brut
1112 – Extracţia şisturilor şi nisipurilor bituminoase
1120 – Extracţia gazelor naturale
1130 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiune)
1200 – Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive

Industria extractivă de produse neenergetice

1310 – Extracţia şi prepararea minereurilor feroase


1320 – Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurilor radioactive)
1411 – Extracţia pietrei pentru construcţii
1412 – Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei
1413 – Extracţia de ardezie
1421 – Extracţia pietrişului şi a nisipului
1422 – Extracţia argilei şi a caolinului
1430 – Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică
1440 – Extracţia sării

Industria alimentară a băuturilor şi tutunului

1541 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute


1591 – Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
1592 – Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
1596 – Fabricarea berii
1597 – Fabricarea malţului

Industria textilă şi a produselor textile

1831 – Argăsirea şi finisarea blănurilor

Industria pielăriei şi încălţămintei

1910 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)

2020 – Fabricarea produselor stratificate din lemn

Industria celulozei, hârtiei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton

2111 – Fabricarea celulozei

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 89


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari

2310 – Cocsificarea cărbunelui


2320 – Prelucrarea ţiţeiului
2330 – Prelucrarea combustibililor nucleari

Industria chimică a fibrelor sintetice şi artificiale

2411 – Fabricarea gazului industrial


2412 – Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2413 – Fabricarea de produse chimice anorganice de bază
2414 – Fabricarea de produse chimice organice de bază
2415 – Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2416 – Fabricarea materialelor plastice primare
2417 – Fabricarea cauciucului sintetic
2420 – Fabricarea pesticidelor şi altor produse agrochimice
2430 – Fabricarea vopselelor şi a lacurilor
2441 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2442 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
2451 – Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2452 – Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice
2461 – Fabricarea explozivilor
2462 – Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
2463 – Fabricarea uleiurilor esenţiale
2464 – Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
2465 – Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor
2470 – Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale

Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice

2511 – Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer


2512 – Reşaparea pneurilor
2521 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic
2522 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2523 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

Industria altor produse din minerale nemetalice

2611 – Fabricarea sticlei plate


2612 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2613 – Fabricarea articolelor din sticlă
2614 – Fabricarea fibrelor din sticlă
2615 – Fabricarea de sticlărie tehnică
2621 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2622 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2623 – Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2624 – Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic
2626 – Fabricarea produselor ceramice refractare
2630 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 90
Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

2640 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii


2651 – Fabricarea cimentului
2652 – Fabricarea varului
2653 – Fabricarea ipsosului
2665 – Fabricarea produselor din azbociment
2681 – Fabricarea de produse abrazive

Industria metalurgică

2710 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate


2721 – Tuburi (ţevi) din fontă
2722 – Tuburi (ţevi) din oţel
2731 – Tragere la rece
2732 – Laminare la rece
2734 – Trefilare
2741 – Producţia metale preţioase
2742 – Producţia aluminiului
2743 – Prelucrarea aluminiului
2744 – Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2745 – Producţia cuprului
2746 – Prelucrarea cuprului
2751 – Turnarea fontei
2752 – Turnarea oţelului
2753 – Turnarea metalelor neferoase uşoare

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)

2821 – Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice


2822 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2840 – Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2851 – Tratarea şi acoperirea metalelor

Industria de maşini şi echipamente

2921 – Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor


2922 – Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2960 – Fabricarea armamentului şi muniţiei

Industria de echipamente electrice şi optice

3140 – Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

4011 – Producţia de energie electrică


4012 – Transportul şi distribuţia energiei electrice
4020 – Producţia şi distribuţia gazelor (exclusiv extracţia gazului natural şi a gazelor asociate)
4031 – Producerea aburului şi a apei calde
4032 – Transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 91


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a


bunurilor personale şi casnice

5050 – Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule


5151 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

Transport şi depozitare

6030 – Transporturi prin conducte

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

9301 – Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor.

ANEXA Nr. 5.2


la procedură

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 lit. b) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din
punct de vedere al protecţiei muncii
II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor
din punct de vedere al protecţiei muncii

Subsemnatul . . . . . . . , posesor al B.I. (C.I.) seria . . . . . nr . . . . eliberat (ă) de . . . . . CNP . . . . . . /paşaport


nr . . . . . , eliberat de . . . . . . în calitate de . . . . . . . (comerciant/asociat/fondator/administrator), la . . . . . . . ,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 lit. b) din Procedura de autorizare a funcţionării


comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:

A. Activităţile enumerate mai jos se vor desfăşura, din punct de vedere al protecţiei muncii, în
conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare;
- Normele generale de protecţie a muncii;
- Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;
- Standardelor de securitate;
- Ordinelor ministrului muncii şi solidarităţii sociale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

B. Sediul social/sediile secundare şi activităţi desfăşurate în acestea sunt următoarele:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 92


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Nr. Cod Nr.


Adresa sediul social secundar Activităţi desfăşurate Telefon
crt. CAEN salariaţi

C. Activităţile nominalizate mai sus se încadrează şi respectă prevederile:

Nr.
Denumirea reglementării Da Nu autorizaţiei
şi/sau aviz
Decretul nr. 466/1979 privind produsele şi substanţele toxice, publicat în
Buletinul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu
modificările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi
utilizarea produselor de uz fotosanitar pentru combaterea bolilor,
dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995

D. Sunt îndeplinite următoarele condiţii:

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 93


Hotarire 573 13-Iun-2002 Guvernul Monitorul Oficial 414 14-Iun-2002
se aplica de la: 14-Iun-2002 - Text prelucrat de UltraTech Group

Dacă este cazul, se


Condiţii
marchează cu X

1. Activitatea de protecţie a muncii se desfăşoară în mod organizat.

2. Riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională generală de activităţile


desfăşurate sunt identificate.
3. Sunt stabilite măsurile de securitate şi sănătate în muncă corespunzătoare
riscurilor identificate.
4. Echipamentele tehnice utilizate în medii normale respectă cerinţele esenţiale
(minime) de securitate şi sănătate de muncă.
5. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţiale explozive sunt certificate
din punct de vedere al calităţii de securitate a muncii, conform reglementărilor în
vigoare.
6. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de
accident sau intoxicaţii.

7. Sunt nominalizate locurile de muncă cu pericol deosebit.

8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie corespunzător


pericolelor existente în activitate.

Ne angajăm ca în situaţia în care urmează să efectuăm şi alte activităţi şi/sau în situaţia în care vom
înfiinţa alte sedii secundare să reactualizăm prezenta declaraţie şi să solicităm reînnoirea autorizaţiei.

Data: . . . . . . . .
Semnătura . . . . . .

II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcţionării
comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al
protecţiei muncii nr . . . / . . . , obţinută anterior prezentei solicitări.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei privind protecţia muncii, aplicabile la sediul social şi/sau sediul
(sediile) secundar (e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.

Data: . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5.3


la procedură

Tarife pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 94