Asas Pendidikan & Keguruan Islam (DPNA 3103

)

KBKK & PERLAKSANAANNYA DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Nama Pensyarah Cik Hardiana bt Abdul Jalil Disediakan Oleh Norliyana bt Abdul Rahman (0953004P) Rasidah bt MD Salim (0953036P) Melor bt Suliman (0953232P)

PENGENALAN
‡ ´Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah kemahiran berfikir. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak menguasai kemahiran itu.µ (Wan Mohd Zahid Mohd Noordin:1993, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian)

OBJEKTIF
‡ pengetahuan mengenai KBKK dengan lebih mantap ‡ mengaplikasi pelbagai alat berfikir (kemahiran menyoal, peta minda, pengurusan grafik, CoRT 1) dalam P &P ‡ mengaplikasi KBKK dalam pelaksanaan komponen kurikulum sekolah bagi menghasilkan P & P yang lebih berkesan

Konsep dan Definisi Pemikiran ‡ Manusia dikurniakan akal (mind) dan hati (Qalbu) ‡ Akal merupakan sumber intelek yang menghasilkan pengetahuan. ‡ Dengan wujudnya akal dan hati dapat membuat penaakulan. memahami sesuatu dan membentuk konsep .

‡ Mengelak daripada berfahaman tidak rasional ² menolak wahyu.PANDANGAN ISLAM TENTANG KEPENTINGAN BERFIKIR ‡ Al.Quran menggesa supaya sentiasa berfikir dan menggunakan akal. .

mereka itulah orang-orang yang lalai. . bahkan mereka lebih sesat lagi.‡ Surah Al-A·raf ayat 179 bermaksud: ‡ ´ dan sesungguhnya kami jadikan tempat neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ( ayat-ayat Allah) dan mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah) dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengarnya ( ajaran dan nasihat) mereka itu seperti binatang ternak.

GESAAN SUPAYA BERFIKIR Tazakkarun Ta¶qilun Tanzurun Tadabbarun Tafakkarun Ulul albab .

RASIONALITI BERFIKIR Mengapa suruh berfikir? Iman & Ilmu Hikmah Taqwa Al-Falah .

malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu dengan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. .Definisi & Tujuan Kemahiran Berfikir ‡ George (1970) melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang kompleks. y Edward de Bono (1976) pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah.

bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialamiµ .Rumusan Definisi & Tujuan ‡ ´Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar.

Budaya Berfikir dapat dipupuk jika: ‡ KBKK diajar secara eksplisit. diaplikasikan oleh murid ‡ KBKK disepadukan dan disebatikan dalam aktiviti P & P ‡ KBKK diajar bersama isi pelajaran ‡ KBKK digunakan untuk memikirkan tentang apa yang dipelajari .

MENINGKATKAN KUALITI BERFIKIR Elakkan berfikir secara: 1. carta aliran . Perbincangan dan menjana idea 2. terburuburu 2. kabur 4. Membuat keputusan secara teliti. peta minda 4. Penyusunan grafik idea berurutan. sempit 3. bijak dan bertanggungjawab 3. bercelaru Beri peluang latihan dan aktiviti: 1. Penyusunan grafik idea berpusat.

Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir KBKK BERFIKIR SECARA KRITIS BERFIKIR SECARA KREATIF MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH .

BERFIKIR SECARA KRITIS ‡ Kemahiran Berfikir Secara Kritis merupakan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah dan mendorong ke arah pertimbangan yang baik .

.Pemikiran kritis ‡ melibatkan penjelasan idea bagi mempertingkatkan pemahaman dan keupayaan untuk menggunakan maklumat dengan berkesan ‡ melibatkan proses menganalisis dan menilai idea. kukuh dan bermakna . data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas.

CONTOH BERFIKIR SECARA KRITIS a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) membanding dan membeza membuat kategori / klasifikasi menerangkan sebab menentukan sumber yang dipercayai membuat ramalan meneliti bahagian kecil dan keseluruhan mengusul periksa andaian membuat inferens menilai sesuatu membuat generalisasi .

pelbagai. mencabar.Berfikir Secara Kreatif ‡ Kemahiran Berfikir Secara Kreatif ialah kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menjana dan menghasilkan idea yang tidak terhad. luar biasa. dan dapat dikembangkan kepada idea yang lebih luas dan terbuka . asli. provokatif. mudah ubah. baru.

pelbagai dan baru .PEMIKIRAN KREATIF ‡ pemikiran kreatif berfungsi memperluas dan memperkembang daya imaginasi inovasi dan kreativiti untuk mendapatkan idea yang banyak.

mencabar ) b) mencipta analogi c) mencipta metafora d) membuat definisi e) membuat hipotesis f) membuat peta konsep . luar biasa. provokatif.CONTOH BERFIKIR SECARA KREATIF a) menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai (baru. asli.

Kemahiran Membuat Keputusan dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah. ‡ Kedua-dua kemahiran ini sebenarnya terkandung dalam kedua-dua domain KBKK (pemikiran kritis dan kreatif) .

JENIS-JENIS PEMIKIRAN ‡ Kritis ‡ Membina ‡ Kreatif ‡ Deduktif ‡ Induktif ‡ Divergen ‡ Konvergen .

.PEMIKIRAN KONVERGEN Pemikiran konvergen sebagai daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan integrasi logik dan susunan demi menghasilkan idea atau jawapan yang lazim. hukum atau rumus yang sedia ada. Penyelesaian masalah juga dilakukan berdasarkan pengetahuan. Ia juga disebut pemikiran penaakulan atau pemikiran kritis. Proses pemikiran yang terlibat dalam menjawab soalan ini ialah menenangkan. peraturan prinsip. menyatakan. pengalaman. Pemikiran konvergen tertumpu ke arah mencari satu jawapan atau satu cara tertentu dikenali sebagai pemikiran tertumpu atau pemikiran berpandu. membanding dan membeza. teori.

Ia merujuk kepada berfikir dalam penyelesaian sesuatu masalah dari berbagai-bagai sudut. Individu yang berfikiran divergen diangap individu yang kreatif.PEMIKIRAN DIVERGEN Dikenali sebagai pemikiran bercapah dan memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif tentang sesuatu maklumat. . Ia juga dikenali sebagai pemikiran mendatar atau lateral dan mempunyai unsur celik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dengan pelbagai cara yang unik dan luar biasa.

PEMIKIRAN INDUKTIF ‡ Belajar utk dpt hukum ‡ Perkenalkan pengetahuan & berikan pengalaman ‡ Kumpul maklumat utk membentuk hukum ‡ Buat kesimpulan umum dpd cth ±cth tertentu ‡ Dapatkan satu kesimpulan dari satu urutan pemikiran ‡ Buat justifikasi dpd yg khusus kepada yang umum .

PEMIKIRAN DEDUKTIF ‡ Berasaskan hukum-hukum tertentu ‡ Mula dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu ‡ Kemudian menganalisa hukum-hukum tadi ‡ Melalui contoh-contoh atau mengaplikasikan peraturan yg telah diberi .

PENDEKATAN KAEDAH PENGAJARAN MODEL PENGAJARAN .

‡ Wujudkan suasana sesuai untuk berfikir ‡ Menggalakkan aktiviti berfikir : perbandingan. kajian kes dll ‡ Menggalakkan pelajar menggunakan daya kreativiti: lakonan. drama.PENDEKATAN ‡ Guru tahu serba sedikit ciri otak. dll ‡ Gunakan kaedah sumbangsaran. inkuiri. fungsi minda dll. analisis. sintesis. main peranan dll .

Strategi membanding/ membeza Strategi dramatik & beremosi Strategi rangka rujuk MODEL PENGAJARAN Strategi misteri Strategi bahas & pertikaian .

. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. serta berani memberi pandangan dan kritik. bercalaru.MENGAPA KBKK PENTING ‡ Mengatasi kesilapan berfikir yang terburuburu. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah. kabur dan sempit ‡ Meningkatkan aspek kognitif dan afektif. dan seterusnya perkembangan intelek mereka ‡ Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat.

pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah ‡ Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif .MENGAPA KBKK PENTING ‡ Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak ‡ Mengaplikasikan pengetahuan.

KESIMPULAN Dengan mempelajari KBKK adalah diharapkan kualiti pemikiran murid meningkat. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif. seterusnya dapat menghasilkan idea yang bernas. mereka boleh membuat keputusan dengan tepat. selain daripada itu dapat membezakan baik dan buruk dalam menghadapi cabaran terkini. .

Cheras.Cheras Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors SDN BHD Ainon dan Abdullah (1995) Kepintaran Daya Cipta dan Kemahiran Berfikir. µAplikasian Kemahiran Berfikir dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Men. Som Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1998).RUJUKAN ‡ Ainon dan Abdullah (1995) Teknik Berfikir : Konsep dan Proses. Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors SDN BHD ‡ ‡ Poh Swee Hiang (2000). Petaling Jaya : Pearson Education. µKBKK edisi Kedua ² Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatifµ. Atas. Samsu Yaacob (1996). µKemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif(KBKK). Kuala Lumpur : Percetakan Sentosa. ‡ ‡ . Kajang :Makruf Publisher.

Sekian Terima Kasih .