You are on page 1of 6

‫מבוא לחומרה – סמסטר חורף ‪2006‬‬

‫פתרון תרגיל בית מספר ‪4‬‬

‫הערה‪ :‬בכל התרגילים סיבית הבקרה העליונה היא ה‪MSB-‬‬

‫תרגיל ‪ 20) :1‬נק'( ממשו מחבר מלא באמצעות שערי ‪ NAND‬בלבד בעלי שתי כניסות‪.‬‬

‫תרגיל ‪ 30) :2‬נק'( ממשו את הפונקציה הבאה ‪:‬‬


‫)‪f(x,y,z,w,q)= Σ(4,5,6,7,8,11,12,15,16,19,27‬‬
‫א‪ .‬ע"י בורר ‪ 321‬יחיד‪.‬‬
‫ב‪ .‬ע"י ‪ 2‬מפענחים ‪ 416‬וכמות הכרחית של שערים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ע"י בוררים ‪ 41‬והקבועים ‪ 1‬ו‪ 0 -‬בלבד! השתמשו רק בכמות הבוררים הדרושה‪.‬‬

‫א‪ 5) .‬נק'( ע"י בורר ‪ 321‬יחיד‪.‬‬


‫‪0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0‬‬

‫‪3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪MSB‬‬ ‫‪1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0‬‬

‫‪y‬‬
‫‪z‬‬ ‫‪321‬‬
‫‪w‬‬
‫‪q‬‬ ‫‪LSB‬‬

‫‪1‬‬
‫ב‪ 5) .‬נק'( ע"י ‪ 2‬מפענחים ‪ 416‬וכמות הכרחית של שערים‪.‬‬
‫‪x‬‬

‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬
‫‪z‬‬ ‫‪z‬‬
‫‪w‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪16‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪q‬‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0‬‬

‫)‪ 15‬נק'( ע"י בוררים ‪ 41‬והקבועים ‪ 1‬ו‪ 0 -‬בלבד! ‪ .‬שני הפתרונות הבאים התקבלו‪:‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪1 0 0 0‬‬ ‫‪1 0 0 1‬‬

‫‪w‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬


‫‪q‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 0‬‬

‫‪y‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬


‫‪z‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬ ‫‪ – MSB‬כניסת הבקרה העליונה‬


‫‪x‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ – LSB‬כניסת הבקרה התחתונה‬

‫‪2‬‬
‫‪1 0 0 1‬‬

‫‪w‬‬ ‫‪0 1 2 3‬‬


‫‪q‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪0 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 0‬‬

‫‪z‬‬ ‫‪0 1 2 3‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪0 1 2 3‬‬


‫‪w‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪z‬‬

‫‪x‬‬ ‫‪0 1 2 3‬‬ ‫‪ – MSB‬כניסת הבקרה העליונה‬


‫‪y‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ – LSB‬כניסת הבקרה התחתונה‬

‫‪3‬‬
‫תרגיל ‪ 25) : 3‬נק'(‬
‫א‪ .‬בנו ע"י מחסרים ו‪/‬או מחברים )מלאים או חסרים( לסיבית אחת מערכת הבודקת האם שני‬
‫מספרים בינארים בעלי ‪ 4‬סיביות הם הפכים אחד של השני‪ .‬המערכת מוציאה ‪ 1‬כאשר הם‬
‫הפכים‪ .‬למשל‪ x=0010 ,‬ו‪ y=1101 -‬הם הפכים‪ .‬יש להסביר כיצד המערכת עובדת‪.‬‬
‫להלן תיאור סכמתי של המערכת‪:‬‬
‫‪y3 x 3 y2 x 2 y1 x 1 y0 x 0‬‬

‫‪f‬‬

‫‪y0 x 0‬‬ ‫‪y0 x 0‬‬ ‫‪y0 x 0‬‬ ‫‪y0 x 0‬‬


‫‪Sum‬‬ ‫‪Sum‬‬ ‫‪Sum‬‬ ‫‪Sum‬‬
‫‪H.A.‬‬ ‫‪H.A.‬‬ ‫‪H.A.‬‬ ‫‪H.A.‬‬
‫‪Cout‬‬ ‫‪Cout‬‬ ‫‪Cout‬‬ ‫‪Cout‬‬

‫‪Sum‬‬ ‫‪Sum‬‬
‫‪H.A.‬‬ ‫‪H.A.‬‬
‫‪Cout‬‬ ‫‪Cout‬‬

‫‪Sum‬‬
‫‪H.A.‬‬
‫‪Cout‬‬

‫‪4‬‬
‫הסבר‪:‬‬
‫כאשר שני מספרים הם "הופכיים" אחד לשני‪ ,‬הם גם הופכיים בכל סיבית שלהם‪ ,‬כלומר סכום‬
‫כל שתי סיביות מקבילות הינו ‪ .1‬ארבעת המסכמים למחצה העליונים מוציאים ‪ 1‬במוצא הסכום‬
‫)‪ (Sum‬אם המספרים הם הופכיים‪.‬‬
‫חיבור של שני "אחדים" ברמה השנייה של המסכמים יגרור ‪ Cout=1‬וכנ"ל עבור המחבר התחתון‪.‬‬
‫לכן מוצא ה‪ Cout -‬הינו גם ערך הפונקציה הנתונה‪ .‬ניתן לממש פונקציה זו בדרכים שונות‪.‬‬

‫תרגיל ‪ 25) :4‬נק'( מקודד )‪ (encoder‬הוא רכיב אשר פעולתו הפוכה לפעולת מפענח )‪.(decoder‬‬
‫‪n‬‬
‫הוא בעל ‪ 2‬כניסות ו‪ n-‬יציאות‪ .‬ברגע מסוים‪ ,‬כניסה אחת ויחידה פעילה )ערכה ‪ (1‬וכל יתר‬
‫הכניסות אינן פעילות )ערכן ‪ .(0‬ביציאות מופיע באותו רגע נתון הערך הבינארי המתאים לכניסה‬
‫הפעילה‪.‬‬

‫‪D3‬‬ ‫‪D2‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪D0‬‬

‫‪4→2‬‬

‫‪A1‬‬ ‫‪A0‬‬

‫לדוגמא‪:‬‬
‫אם ערך הכניסות הוא – ‪ ,D3=0 D2=1 D1=0 D0=0‬אזי ערך היציאות הוא – ‪A1=1 A0=0‬‬

‫את הרכיב‪:‬‬ ‫‪ .1‬ממשו‬


‫בנו טבלת אמת מתאימה‪.‬‬ ‫‪.a‬‬
‫צמצמו את הטבלה באמצעות מפות קרנו‪.‬‬ ‫‪.b‬‬
‫ממשו את הרכיב באמצעות מינימום שערים לוגיים בעלי שתי כניסות‪.‬‬ ‫‪.c‬‬
‫את הרכיב עם שני )‪ ,mux(4→1‬והקבועים ‪ 0‬ו‪.1-‬‬ ‫‪ .2‬ממשו‬

‫‪D3‬‬ ‫‪D2‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪D0‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪A0‬‬


‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫הפונקציות ‪ A0‬ו‪ A1-‬מקבלות ‪ Φ‬עבור שאר השורות בטבלת האמת ‪.‬‬

‫הצורה המצומצמת‪:‬‬
‫‪A0 = D3 + D1‬‬
‫‪A1 = D3 + D2‬‬

‫‪5‬‬
‫‪D3‬‬ ‫‪D2‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪D0‬‬

‫‪A1‬‬ ‫‪A0‬‬

‫‪D3‬‬ ‫‪D2‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪D0‬‬

‫‪1 1 0‬‬ ‫‪1 1 0‬‬

‫‪D3‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬ ‫‪D3‬‬ ‫‪3 2 1 0‬‬


‫‪D2‬‬ ‫‪D1‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪A1‬‬ ‫‪A0‬‬

‫תרגיל בונוס‪ 10) :‬נק'( הסבירו את הבעייתיות ברכיב ה – ‪ FF‬בזמן שהשעון למעלה )ולא רק‬
‫בזמן השינוי ‪ -‬רגע עליית השעון( כפי שנלמד בהרצאה‪ .‬איזה פתרון הוצג בהרצאה‪ ,‬ציירו סכימה‬
‫והסבירו בקצרה‪.‬‬

‫רכיב ‪MASTER SLAVE‬‬


‫בעליית השעון הערך של ה‪ MASTER-‬מתעדכן בהתאם לקלט של המערכת‪ ,‬אך הערך של ה‪-‬‬
‫‪ SLAVE‬נשאר ללא שינוי ולכן הפלט של הרכיב כולו אינו משתנה‪.‬‬
‫בירידת השעון הערך של ה‪ SLAVE-‬מתעדכן בהתאם לערך של ה‪ ,MASTER-‬אך הערך של ה‪-‬‬
‫‪ MASTER‬אינו משתנה ולכן הפלט של הרכיב כולו קבוע עד לעליית השעון הבאה‪.‬‬

‫‪6‬‬