IBONG MANDARAGIT

CHAPTER 1
Nangangalahati na ang 1944, nanghihina na ang Ìmperyong Hapones
3 taong pagtitiis sa gutom, sakit, at kalupitan
ABRÌL at MAYO ng 1942-umagsak ang Bataan at Korehidor
3 gerilyero MANDO, KARYO, MARTÌN
TATA MATYAS matandang nakatira sa 1 dampa sa paanan ng -undok sa Sierra Madre;
dating re-olusyonaryo; 70 taon
Mga 4 na -uwan na mula noong dating pagpunta ni Mando sa ku-o ni Tata Matyas.
May retrato nina Rizal at Bonifacio sa -ahay ni T.M.
Nakuha ng Hapon ang kuwartel sa Sampitan
Mula sa Ìnfanta, ang mga "supplies¨ ay ma-ilis na ikinakalat sa mga gerilya sa Timog at
Gitnang Luson, hanggang sa ilang lugar sa Ka-isayaan.
Daing na talakitokhapunan nila
Nagsilsil-ing pansamantalang tigilan o ku-lihan ng mga pinag-uusig ng -atas at ng mga nag-
uusig la-an sa mga kaaway ng kalayaan.
Pagkakataong pumunta si Mando kina Tata Matyas:
a) 1
st
- 1 taon ng mahigit, may "guia¨ o patnu-ay
-) 2
nd
& 3
rd
÷ 4 -uwan ng nakaraan, naghatid ng 1 mahalagang kalatas sa mga katulong na
gerilyero sa kapatagan at umakyat muli sa Sierra Madre pagkatapos.
Mga isyung napag-usapan:
ang kadahupan ng tulong na tinatanggap mula sa mga simpatisador, dalita ng taong-ayan,
kaluwagan ng mga kola-orador
Ugali na ng tao maim-ot at mapanarili
NOLÌ ÷ Berlin, Alemanya, 1887
FÌLÌ ÷ Ghent, Belhika, 1891
SÌMOUN ÷ "ang -agong Makia-elo¨
Rizal -inaril noong 1896 sa Bagum-ayan
Bonifacio namatay sa re-olusyon noong 1897
MANDO 24 taong gulang
Sisirin ang kayamanan ni Simoun kung -ata pa si Tata Matyas
1872, sa Cavite ÷ GOMBURZA

CHAPTER 2
5 gatang na sinaing + daing ÷ tanghalian/hapunan nila
"Ang madilim na ga-i'y siyang nagsisilang ng maningning na umaga.¨ ÷ TATA MATYAS
"Walang malalim na dagat na hindi magagawang sisirin.¨ ÷ TATA MATYAS
1898 ÷ Naisip ni Tata Matyas na sisirin ang ka-ang-akal ni Simoun ngunit di niya to nagawa
Ma-u-uting Kamay ÷ gerilya tulad ni Mando
Ngayon na ang panahon upang sisirin ang kayamanan ni Simoun
Pagsuko ÷ tanda ng patriotismo
Di salapi at armas lang ang susi ng tagumpay kundi tapang at giting
Pagkatapos ng gera gagamitin ang yaman
KATAKSÌLAN ÷ kahinaan ng tao
"Ang pangyayari ang lumilikha ng taksil kung panong ang pagkakataon din ang gumagawa ng
-ayani¨ ÷ Tata Matyas
Tatsulok o tungko ng ka-ayanihang Pilipino: RÌZAL, MABÌNÌ, BONÌFACÌO
RÌZAL ÷ ang martir at diwang patnu-ay na nagtaas ng uri at dangal ng kayumanggi
BONÌFACÌO ÷ ang lakas at tapang na lumagot sa tanikala at -umuklod sa -ayan upang
maging totohanang -ansa
MABÌNÌ ÷ utak na -umalangkas ng Unang Repu-lika
Ang kadakilaan ng 1 -ayani'y di sarili niyang lu-os.
Para sa -anal at matayog na layunin lang gagamitin ang kayamanan ni Simoun

CHAPTER 3
3 gerilyero palayo ng Sampitan
makarating sa pangkalahatang kuta ng mga gerilya sa Ìnfanta
Mga daan na pwedeng daanan nina Mando:
1.Bulakan malayo lalo na kung manggagaling sa timog ng Luson
2.Lagunapagsapit sa Longos o Santa Maria puro -urol at gu-at na
3.Rizalsa Baras at Tanay makauusad na sa
Ìnfanta
Mohong -ato ÷ may inisyal ng propyetariong nagaari ng part eng -undok, agrimensor na
nagsukat ng -undok lamang ang nakarating sa -undok.
"Pagka ang aso'y namihasang mi -usal at kadena¨Martin
"Oras na matanggal ang -usal, ang unang kinakagat ng aso'y ang nagpangaw sa
kanya.¨Mando
-aya-as, niyogpagkain nila
limatikgumagapang at sumisisid sa katawan, lumilikha ng sugat at nagpapadaloy ng
dugo
Hiling ni Martin: 1 piniritong manok
" " Mando: kamang walang niknik
-ahay na -ato BÌLÌBÌD
"Ang kasamaan at ka-utiha'y nasa pagkahuli o di pagkahuli. Masama ka sa sandaling
ikaw ay mapikot, ma-uti ka ha-ang hindi nahuhulog sa lam-at.¨Karyo
"Ang tao'y dapat klasihin sa kanyang tunay na pagkatao, hindi sa pa-alat; kung panong
ang isada'y kinaklase sa laman at hindi sa kaliskis.¨Martin
HUNYANGO - mapagsamantala
MARTÌN naging gerilyero para iligtas ang sarili
KARYO1 lehitimong pro-insyano
paghihiganti para sa asawa na ni-rape at sa -ayan
Si Mando, may pam-ihirang lakas ng katutu-o, ehersisyo at pag-aaral ng karate
KASTA-NÌYOGalmusal; pirapirasong laman ng niyog na iniihaw tulad ng mais, 20 pesos
isang putol
Laman ng ulo n gliderpulos na a-o
Ang walang -ayag ay di lalaki

CHAPTER 4
DON SEGUNDO MONTERO ÷ palalong Monte ng Maynila at Nueva Ecija; asendero,
produktor, komersiyante, kola-orador
DONYA JULÌA ÷ asawa ni Don Segundo
DOLLY ÷ anak ng mga Montero
ANDOY ÷ palayaw ni Mando
ALEJANDRO PAMÌNTUAN
utusan ng mga Montero; 21 years old
Walang sahod li-an sa pagkain at kakaunting allowance sa pag-papaaral sa kanya
likas na matimpi at di palasagot
ÌNAY ni ANDOY dating la-andera ng Montero
AMA naging tsuper
Tinawag ni Montero si Andoy na: TUNGGAK ÷ hindi yumukod sa Hapones, HÌPONG TULOG
÷ hindi nag-aral ng Niponggo, PANGOD ANG ULO, HANGAL
Ìsinuplong ni Don Segundo sa Kempetai si Andoy
Takot mawala ang status quo Don Segundo
Ìpinagpalit ang dangal ng pagkatao sa may takdang pag-i-igayloo- ng kaaway
Sa gu-at, nakituloy sa -ahay ng magasawang matanda sina Mando
KAMOTENG KAHOY/KASABA ÷ pagkain ng dukha noong panahon ng giyera
pamalit sa tinapay at kanin
"May Hapon¨ katum-as ng "May asuwang¨ o "May tulisan¨
PAGSOZONA
"EVÌL EYE¨ lalaking may suklo- na -ayong sa ulo at -utas ang tapat ng mata; espiyang
tumutulong sa mga Hapon, sinasa-ing mga tauhan ng Makapili
2 gerileyerong naghiganti sa Hapon:
pinugutan ng ulonilagay/tinuhog sa kawayan
katawan ÷ isina-it ng patiwarik sa sanga ng 1 punongkahoy

CHAPTER 5
Bayan ng Kalayaan ÷ gerilyang disiplinado
Sumusunod sa ka-isera, ang -ayan ng Diliman at 2
nd
mati-ay na kuta ng Hapones sa
lalawigan, Buhangin at Ma-ato÷may Hapon din
Kalumpang ÷ gerilyang Kalampag
Hinarang sila Mando ng 2 gerilyero
Sila'y maka-Pilipino sa i-a-aw ng lahat.
Paninindigan nina Mando ay naaayon sa katwiran at katarungan
"Ang panlulupi ay panlulupig sa anomang hugis at paraan, maging sa -ias ng sandata, o nge
negosyo o ng relihiyon.¨ Magat
Gerilyang displinado ÷1 para sa lahat, lahat para sa 1
MAGAT hepe ng gerilya sa Kalayaan
Mga klase ng gerilya:
a) talagang gerilya na kalayaan ng -ayan
-) -antay-salakay
c) mga sariling kapakanan lamang ang nasa isip/ maghugas ÷ kamay
d) pusakal, maka-Am/ salungat sa pag-a-ago
e) taksil ÷ kumakampi sa mananalo
Sa alin pa mang la-anan, ang ti-ay ng loo- at moral ng -aya'y makapupong ma-isa kaysa
-aril at punglo
PAMUNUANG-BAYAN, TAONGBAYAN, GERÌLYA
2 -isera, kaka-it na sangkap: silindrong tanso, deposito ng oksiheno, 2 pares ng -otas na
goma

CHAPTER 6
PASKO NG 1944 hu-ad, ulila, matamlay
Blackout kung ga-i
Madalang ang mga tao
Ìlang restaurant at -ar sa Santa Cruz at Escolta ang -ukas upang magsil-i sa mga sundalo at
si-ilyang Hapones.
BLACK MARKET Talipapa
Mga kagamitang "slightly used¨ at "genuwain¨ at "istesaid¨
mga gulay at -ungangkahoy: kangkong, kamote, sitaw, sigarilyas at talong
mga pagkaing patak-uhin
mga lumang kagamitan
mga gamot; "panacea¨-lunas sa lahat ng sakit ng tao
Kasta niyog ÷ (kastanyas at niyog) inihaw na niyog
May mga gamot na ipinadadala ang mga Amerikano para sa mga gerilya.
Ang mga lumalantad sa -lack market ay ang mga ahente lamang na nangungumisyon.

Ang RP (Repu-lic of the Philippines) ay naging RP (Rich and Poor)
RUBÌO 1 magsisigarilyo, dating tsuper ng hukom
ginulpi dahil sa -intang na tumulong sa gerilya
Uso ang paghingi at pag-igay ng lagay
Nagdaang Oktu-re ÷ dumating na ang huk-o ng li-erasyon sa Leyte papuntang Pangasinan at
naghahanda para sa Luson
- tagsalat noong Kapaskuhan ng 1944.

CHAPTER 7
PASTORmagsasakang katiwala ni Don Segundo
Engkargado sa asyenda Montero
41 taong gulang, kapatid ng ina ni Andoy
sasakay ng trak sa Azcarraga(Recto Ave.) sa
malapit sa Divisoria
1 -uwan: lumuluwas ng Maynila si Pastor upang dalhan ng -igas at i-ang kailangan sa -ukid
ang mag-anak na Montero
2 sako ng -igas, 1 tangkal ng manok, 1 -uslong itlog na sariwa, -um-ong ng gatas ng
kala-aw na puro, 1 malaking kala-asa
PURÌ anak ni Pastor, 19 taong gulang

nakapagpapaganda kay Puri ang malinis
at tahimik na -uhay
Ìnalok ni Don S. si Pastor na patirahin na sa -ahay nila sa Maynila si Puri:
a) pag-aaralin sa 1 kolehiyo
-) patuturuang tumugtog ng piyano
c) i-i-ili ng lahat ng kailangan at-p.
Bilin ng ina wag pa-ayaan ni Puri ang ama
"Sa panahon ng giyera, nag-a-ago ang halaga ng maraming -agay, na-a-ago ang mga
pinagkaugalian¨ PASTOR
Ang pagkatalo ng USAFFE ay nag-unga ng re-olusyon.
Hapon, Alemanya, Ìtalya, nagalsa la-an sa mayayamang -ansa: Amerika, Ìnglatera
Nakatiwangwang ang asyenda ni Don Segundo
Hindi inalok si Pastor na pagod ng pagkain o tu-ig samantalang si Koronel Moto ay
pinangalagaan, inalok ng inumin at pagkain.
Kung nagging katulad ni Puri si Dolly marahil ay nasakal na ni Pastor si Puri o nakipagtuos kay
Moto
Bilin ni Montero: piliting makadala ng 4 na sakong -igas
Tawag ni Don S. kay Andoy: -ar-aro,ingrate
Ang atis ay hindi namumunga ng -alim-ing.

CHAPTER 8
Aalis si Koronel Moto para sa kanyang misyon na iniutos galling Tokyo
Naghanda ng "merrienda-cena¨ ang pamilya Montero para kay Koronel Moto at ayudante nito
Hindi nawawalan ng pagkaing pangmagharlika ang mga Montero dahil sa:
a) tagatustos mula sa -lack market
-) marunong silang mag-ayad ng ma-uting halaga
regalo sa Koronel tanda/kati-ayan ng tapat na pakikisama
Sinalu-ong ni Don Segundo ang Huk-ong Hapones -ago sakupin ang Open City
Samahang Monte-Moto:
Tungkulin ng Koronel mangalap ng mga panustos sa kanilang huk-o -uhat din sa sonang
nasa ilalim ng kanilang hurisdiksiyon
magtamasa ng saganang aliw
mga -a-ae (kasama na sina Dolly at Lili-eth), alak, kagamitan
Montero isang sanay na mangangalakal
yaman at status sa lipunan
nagging katiwalang ÷tagapamili sa
opisina ng Hapones
Madalas magpunta sa mga nightclu- sina Montero at Moto
Parang VÌP ang turing sa kanila:
sasalu-ungin ng mismong manager at ihahatid sa reser-adong silid; manager ang
maghahatid sa automo-ile
2 primera klaseng hostess
tatlu-tatlong ser-idor
daladalawang -ote ng pinakamahusay
na alak
Hindi pwedeng umalis ang isang entertainer hanggat hindi pa tinutugtog ng orkestra ang
"Home Sweet Home¨ sa mga unang oras ng umaga.
Hindi makatanggi ang may-ari o ang mga hostess:
Maaaring pasarhan ang nightclu- at mawala ang negosyo

LÌLÌBETH ÷ isang mestisang Amerikano
Kano-ama, Sam-uwanggenya-ina
kai-igan ni Dolly
maputi, malusog, mai-igin sa layaw at
kasayahan
sekretarya pri-ado ni Moto
tumigil ng pag-aaral at nagpakasal sa 1
-inatang a-yador na Amerikano
asawa ÷ sumama sa USAFFE sa Bataan,
ha-ang si Lili-eth ay naiwan sa apartment
sa Pasay
Moto -ina-alak pakasalan si Dolly
may rehearsal para sa honeymoon
Ìsang locket na may larawan niya ang i-inigay ni Dolly kay Moto
Paglu-og ng araw ÷ nakikita ni Moto ang paglu-og ng pag-asa ng imperyong Hapones
Nagharakiri o sepuku si Koronel Moto sa kanyang tinitirhan sa Daytoa Avenue(Roxas -lvd.
ngayon)


CHAPTER 9
galing sa -ayan ng Kalayaan sina Mando
Tinalunton nila ang tuwirang lagusan sa -undok patungo sa -ay-ay-dagat.
Ang nilalaman ng papel na hawak ni Mando:
a) pinagtalaan niya hinggil sa ilang -anggit sa Fili tungkol sa pook na tinitirhan ni Padre
Florentino at sa lugar na pinaghagisan ng ka-ang--akal ni Simoun
-) mapa ni Tata Matyas kung saan at paano matatagpuan ang lugar na iyon
pook isang tagong -aryo sa la-asan ng -ayan sa Quezon, ang Atimonan o kalapit nito; 40
km mula sa ku-o ni Tata Matyas
kinakatakutan ang pook na ito at umano'y may multong lumala-as sa ga-i
gumuho,sira ang tahanan ni Padre Florentino
Hindi marunong lumangoy si Martin
Nakum-insi sina Martin at Karyo na sisirin ang ka-ang--akal dahil:
a) walang mawawala sa kanila kung himdi mahanap ang ka-ang--akal ni Simoun; kung
palarin, silang tatlo na ang pinakaswerteng tao
-) may panahon sila at kagamitan sa pagsisid
Kailangan nila ng: pagkain, -angka, lu-id, palakol
- pagitan ng Mau-an at Atimon > o <1 araw ng paglalakad, 3 araw naihanda ang mga
kailangan
"isang -angin sa paanan ng -undok na naliligid ng mga gu-at at nasa ta-ing-dagat¨
pagkain 5 itlog ng -ayawak
Tangos ng talampas na -ahagya ng nakaungos sa tu-ig at natata-on ng alon
Gumawa sila ng 1 -alangkas sa mga hagdanang -ato
Bahay ni Padre Florentino 1 siglo ng lumipas
Plano ni Mando:
a) 1
st
day aarukin ang lalim ng dagat sa ka-ilugang kanilang sisisirin gamit ang lu-ig na tig-1
poste ang ha-a
sisisid upang su-ukin ang pam-usong
pagmamasid sa ilalim ng tu-ig upang alamin kung sila'y natutumpak ng lugar
Nakatagal sila ng la-as-masok 1 oras, 5 dipa
-) 2
nd
day -otas na goma, sinturong lona, silindrong tanso, -isera na nakaka-it ang deposito
ng oksiheno
Mando-si-at, Karyo-gulok
Sinaksak ni Mando sa tagiliran ang pating, sa lalamunan naman sinaksak ni Karyo ang pating
Namatay si Karyo dahil sa kagat ng pating
Ìnili-ing ang -angkay ni Karyo at kinatay nila ang pating

CHAPTER 10
3
rd
& 4
th
day ÷ pagmumuni-muni
KARYO ÷ tapat na kasama, matapang na gerilyero, walang talino ngunit malinis ang kaloo-an,
laging handang tumulong, lakas ng loo- at lakas ng -isig, isang taga-ukid, may ugaling
mapag-igay at masunurin sa pagsasamahan, tulay o -uklod ni Martin at Mando
Maspinagkakatiwalaan ni Mando si Karyo keysa si Martin
MARTÌN ÷ matapang ngunit sahol sa katuwiran, mapaghangad ngunit palaiwas sa sagutin
Nanghihinayang si Martin im-is na malungkot sa pagkamatay ni Karyo; dapat si Mando nalang
ang namatay, maaaring mahigitan sa -rasuhan si Mando ngunit hindi sa ulo
Pagsasamahang Mando-Martin: "masamang kailangan¨, "pagsasamahan ng matsing at
pagong¨
Natagpuan ni Mando ang ka-ang--akal sa pagitan ng 1 malaking tipak ng -ato at mga
-ulaklak ng dagat, 2pm na ng maahon ito
KABANGBAKAL maletang makapal, may -it-itang yari sa primera klaseng asero, yari sa
isang siyudad sa Europa Siglo XÌX, SÌMOUN
mga hiyas sa Paris, London, Amerika, Ìndia, Egypt, Ara-ia
4 na partisyon ng ka-ang--akal:
1
st
mga singsing, hikaw, pulseras, kuwintas
2
nd
mga -atong lagas (-rilyante, Esmeralda, ru-i, sapiro, perlas, topasyo)
3
rd
mga orasan, medalyang ginto, krus, alpiler, himelo, kalupi
4
th
matatandang salaping ginto at mga relikya
tinatakas ni Martin ang ka-ang-akal nung hatingga-i
sugat ni Mando mula sa gulok ni Martin
Namatay si Martin, tumama ang ulo sa -ato, sugat na nakanganga at maraming dugoCHAPTER 11
Ìtina-i ang -angkay ni Martin na tinakpan ng malalapad na dahon sa ta-i ng -angkay ni Karyo
Pumunta si Mando sa -ahay ni Tata Matyas at doon nagpagaling
Mga hiyas sa unang partisyon:
a) KOLYAR NÌ CLEOPATRA 1 kuwintas na hugis "media luna¨, sa gitna'y may 1 ulo ng
-uwitre na nasa pagitan ng 2 pakpak na naka-ukang yari sa haspe
-) Hikaw ni Prinsesa Lam-alle
c) Hikaw ni Maria Antonieta
d) Mga singsing ng mga senador maginoong Romano na sinasa-ing nakuha sa mga guho ng
Kartago
e) Malaking singsing ng dikatador na si Sulla ÷may selyo na itinitim-re niya sa mga hatol ng
kamatayan
Sa ikalawang partisyon
a) mga esmeraldang galling Peru at Amerika Latina, ru--ing galling Ìndia, sapiro mula sa
Seylon, turkesang galling Persiya, perlas sa dagat sa Dulong Silangan
-) mga panregalo sa reyna at pahiyas sa mga imahen ng -irhen sa prusisyon
c) 3 -rilyanteng tinawaran ng Birey sa Ìndia ng 12,000 li-ras esterlinas,P100,000 ngayon
d) mga -rilyanteng itim
e) salagintong -rilyante P6000 tawad ni Quiroga

CHAPTER 12
magtatapos na ang Enero 1945 at 1 -uwan ng tigi- ang Maynila ng alingawngaw
gerilyero-alita sa huk-o ng li-erasyon, kalayaan sa 1 kamay, apoy at patalim sa ka-ila
Bawat -ayang mapalaya ay hindi maaaring hindi muna masugatan
Durugin ang himpilang Hapones, kahit sino na ang masaktan
G.Ì./Huk-ong Kano/"huk-o ng li-erasyon¨/¨ mga tagapagpalaya¨
GUTOM salot ng digmaan
2 araw ng unang lingo ng Pe-rero
B-29 ng Kano -inom-a ang mga himpilang
Hapones sa Maynila, hanay V ÷ "Victory¨
Pe-.2- naagaw ang UST, lumaya ang mga -ihag
May mga dinamitang itinanim sa tulay sa i-a-aw ng Ìlog Pasig
TUNDO, SANTA CRUZ, SAMPALOC
Ìlog Pasig ÷ sa pagitan ng Look ng Maynila at Lawa ng Laguna
Hilaga(laya) nahiwalay sa timog(-ihag ng Hapon)
1 linggo-pagaalipusta ng Hapon(sunog,rape,patay)
"STRAGGLER¨-mga Hapon sa -ldg. tulad ng Koreo, Kongreso at City Hall
Maynila ÷ Malaya na ngunit nagging kalansay
Maynila & Barso-ya sa Europa
Mga KASAGUTAN sa hamon ng -uhay:
a) mati-ay na pagpapasiya
-) puspusang paggawa
c) i-ayong pakikitunggali
Pagkawaginakakalasing,nakaka-aliw, revenge
Mga -agong tayong kuwartel ng gerilya
Hangarin ng mga Pilipino:
a) makapunta ng Estados Unidos
-) "American way of life¨ asawang Kano
Hulyo 4,1946-malaya na ang Pilipinas
Agosto 10,1945-sumuko na ang Hapon
Kamapana at sirena ÷ tunog ng malaya
HUKBO NG MGA SALANTA, PULUBÌ, TULÌSANG-BUNDOK, TULÌSANG BAYAN

CHAPTER 13
Ìnilipat ang himpilan ng gerilya ni Magat sa gusali ng munisipyo
Papulong -ayan sa liwasan:
a) Ìwasan ang pananampalasanat luting
-) Dalhin sa -ahay pamahalaan ang -ihag na Hapones o espiyang Makapili
c) Hustisya, pagkakataon
ANDRES lider ng Makapili, 50 yrs. Old
1 maliit na mestro sa -aryo
nag-a-asa ng mga aklat sa istorya at
sosyolohiya
maka-Pilipino; nagnanais ng pag-a-ago
MAKAPÌLÌ "Maka-ayang Pilipino¨
PASÌSMO NÌ HÌTLER "Sosyalismo Nasyonal¨
PANANAKOP NG HAPON¨Sama-samang Kasaganaan sa Lupalop ng Asya¨
Hindi ang pangalan kundi ang Gawain, ang dapat hatulan sa alinmang -agay
Layon: mai-angon ang 1 nagsasariling repu-lika
Walang elektrisidad,ser-isyo ng tu-ig, matinong kalsada sa -aryo; nanatiling
hikahos,masasakitin, mautang
Tu-ig na pang-inom at panlutogaling sa ilog
Hindi sila nakalasap ng progreso o prosperidad na ipinangako ng demokrasyang Amerikano
Ammanghuhuthot, nangangamkam, naniniil
Kaapihan ng mga anakpawis -ago pa man sumikla- ang Ìkalawang Giyerang Mundiyal
Bayannahahati sa i-a't-i-ang pangkat, pulutong,lapian,pananalig, at kaisipan
85%anakpawis/dukha; 15%mayayaman/nasa poder
Para kay AndresAmerikano=kaaway ng -ayan, mikro-yo,parasito sa katawan ng 1 tao
ELEKSYON/HALALANG BAYAN
Mga oportunista ang karamihan
Layon nina Andres: katu-usan ng -ayang mahirap
Mga samahang nagmula sa pananakop ng Espanya-Amerikano: KOLORUM, TANGGULAN,
SAKDAL, MAKAPÌLÌ, HUKBALAHAP
Pilipinaspalayok, kalan, paso, -alanga
Mga liderkawan ng tutang sunud-sunuran
Nila-anan nina Andres and panunum-alik ng dating kalagayan; gusto ng kapayapaan
Walang paghihiganti, pairalin:KATARUNGAN
Humahanga si Magat kay Andres at naniniwalang isa itong magiting na tao

CHAPTER 14
Marahas at walang katwiran ang mga gerilyang humahanting sa mga kampitulong
Nagtago sa 1 -ahay ng kai-igan si Don Segundo
Gerilyakola-orador, pagkapanggaling sa kampamento ng Kapas; dating USAFFE
Kunwari lang "daw¨ naglingkod sa mga Hapon
Tenyente Koronel: MONTY
Namatay sa Bataan ang asawa ni Lili-eth
Pag-a-alatkayo ni Don Segundo
RADYO -alita ng digmaan
Pagsa-otahe sa mga Hapon, Death March
Mga "anghel¨, -ayaniDon S. at kai-igan nito
-inigyan ng kredensiyal ng gerilyang
genuwain (-inayaran)
Metamorposis o paghuhunos ni Don Segundo mula sa pagiging pusakal na maka-
Haponpanatikong Amerikanista
Ang dungis ng pagkadapa sa pag-i-ig ng 1 -a-ae ay nakukuhang linisin ng tu-ig na
pampaligo
May anak si Lili-eth, namatay noong isinilang
Tenyente Whitey Dolly
23 gulang, 1 elektresista sa Chicago
Kapitan Green Lili-eth
34 gulang, sundalong propesyonal, di-orsyado, walang anak, may -igote
Li-angan ni Dolly: swimming & dancing
Lili-eth+Greensa -ay-ay-dagat ng Baklaran sa umaga, sa mga nightclu- sa Daytoa Ave, sa
ga-i
Nichols Field-kunwari, pupunta talaga si Whitey
at Dolly sa 1 hotel sa Los Baños(1 ½ hrs fr
siyudad)
May pri-adong pool (5x3m)

CHAPTER 15
Pumuntang Hongkong si Dolly at Donya Julia
Buntis, naglilihi sa hilaw na -ungangkahoy
Tra-aho ng tatay ni Donya Julia nagdadala ng mumurahing paninda sa pro-insya at
ipinamamalit niya ng mga -agay na maipag-i-ili niya sa Manila
Napilitang magpakasal si Donya J. kay Don S.
GOBERNADOR 'OSKY' DOBLADO
dating no-yo ni Donya Julia
nakatapos ng karera, nag-asawa, go-ernador
Swerte "Pag di ukol, hindi -u-ukol¨
"Minnie¨-a-aeng nasa mga kasayahang idinaraos sa Malakanyang, Manila Hotel, etc.
kasintanda ni Donya J., parang si Dolly umasta
mag-2 -uwan ng nakaalis si Whitey (Ìwo Jima)
Ìpinangako ni Whitey kay Dolly na -a-alik rin siya sa Maynila
Dolly kay Motopampalipas oras, di kasi Kristyano/i-a ang pag-uugali
Dolly kay Whiteyseryosohan, pag-awi at pakina-ang
Huk-ong tagapagligtas=anghel mula sa ika-7 langit
Matatag ang pisong Pilipino, di pa lu-hang mataas ang dolyar
Nagli-ot ang mag-ina sa Hongkong, Kowlon, Makaw, New Territories
Manggamot na Portugesdoctorsiruhano
Magpapaa-ort si Dolly
Magiging eskandalo, kahihiyan at hadlang sa kina-ukasan ni Dolly, magiging pihong -ansot
kung ipanganak dahil sa damdamin ni Dolly
Panahon ang siyang pinakama-uting duktor
Wala pang 1 linggo, -alik na ang katuwaan ni Dolly, pagtitipon sa Hongkong

CHAPTER 16
"LÌBERASYON¨ ÷1 maingay na pistang--ayan na parangal sa 1 santong pintakasi o patron
Di nag-awa ang mga lasing sa -ar at lansangan
Pag-a-aka sa kapamayanan at ka-uhayan
malakiVS.maliit, gerilyang tunayVS.gerilyang palsipikado, namumuhunanVS.anakpawis,
maylupaVS.kasama, nagtitindaVS.namimili
Ìuli sa dati ang -agay--agay
Ìtina-oy ang i-ang kasama sa lupa, -inawi ang ari-arian
Gumamit ang mga may-ari ng tanod na si-ilyan, mga kampi-tulong ng mga Hapon
Patakarang "NGÌPÌN SA NGÌPÌN¨
Mayayaman---PAMAHALAAN---Anakpawis
Kola-orador/kampitulong/sa-pula-sa-puti
Hindi ang kasalatan ng mga paninda ang pang-unang sanhi ng pagkamahal kundi ang
kasuwitikan ng mga ahente-komprador sa hangad na makina-ang nang limpak sa madaling
panahon
UNYON ng mga manggagawa/kaisahang magsasaka
Mga PATÌNG sa katihan mga -anyagang dumalo sa Pilipinas
Mga Kano parin ang nagmamay-ari ng mga pa-rika't -odega at nagpapasiya sa mga pagkain
at kagamitan ng mga mamamayan
Hindi 1 langkay ng mga anghel ang mga politico.
1 kawan ng mga i-ong mandaragit
Rizal: Ang maha-a'y nagdurugtong at ang maikli'y nagpuputol.
Pagpapayaman: graft and corruption
Walang ospital, gamot, paaralan
Kailangan ng -ata ng rekomendasyon mula sa politiko upang makapag-aral.
2 tanawin: mga nasa -arung--arong at mga nasa palasyo
Mga istasyon ng gasoline im-is na mga sentro ng puwerikultura at klinika.
Mga kasiyahan, sugal: majong,poker,-ingo
"Elite¨ sa negosyo, go-yerno at lipunan
Nagtatamasa ang mga mayayaman sa ginhawa at yaman dahil hinaha-ha- nila at di
ipinagkakaloo- ang -ahaging dapat sa mahihirap.
nilikha ng kalgayan pagtapos ng gera
lupa at langit na lagging magkasuklo- ngunit lagi ring magkalayo
AGOSTO 13,1945kahilingang pagsarilihin ang Pilipinas sa halip ng sa Hulyo 4,1946
KASARÌNLAN-tanging lunas sa suliranin
"Dapat tayong lumangoy nang nag-iisa upang matutong maki-aka sa mga alon ng
-uhay.¨karaniwang tao/mamamahayag
"Ang pananatili sa ilalim ng mga pakpak ng Amerika ang tanging garantiya sa matatag na
kina-ukasan ng -ansa.¨mga propyetaryo
ple-esito-oto la-an sa independensiya
PAGSASARÌLÌ-di maiiwasang pag-a-ago,pakikipagsapalaran,pagpapakasakit
Mga mulawin/-atong-uhaymga hindi sumukoCHAPTER 17
Magat nagtra-aho sa imprenta -ilang korektor ng kopya at pruwe-a; korektor de estilo
Ìnalok ni Mando si Magat na maging patnugot ng peryodiko.
Ang Peryodista'y i-a sa literato, at ang gamit niya'y isang makinilya.
KARAKTER, TAPANG, KATAPATAN
"Maraming mahusay sumulat, pero mahina ang loo-, madaling matakot sa malaki, madaling
masilaw sa salapi at takot sa katotohanan,¨-MANDO
peryodistang hindi magagawang takutin ni -ilhin
Kondisyon: Ì-alik sa pagkakorekto de pruwe-a kung di maaaring editor
Mahigit 3 taon ng nalayo si Mando sa Maynila.
SÌNGALONG -ahay ng mga Montero
1 maya-ang na -oksingerong nakataas ang kanang kamay sa i-a-aw ng mga kala-ang
nakalugmok
Di namamatay ang masamang damo.
"OPERASYON LAGAR̨
Nakakuha ng imprenta sa 1 pook sa Azcarraga si Mando. 1 -ahay, 2 palapag
1
st
floor ÷ lim-agan
2
nd
floor ÷ tanggapan at pasulatan
1 -ahay sa la-asan ng siyudad tirahan ni Mando
Tata Matyas, 1 -atang lalaking ulila na nagging 'courier' nila sa -ay-aydagat ang mga naging
kasama-ahay ni Mando
Pakay ni Andres: makapagturo muli
MANDO, MAGAT, ANDRES, ÌMAN, SANTÌ
SANTÌdating peryodista, umuwi salalawigan, nag-alaga ng manok, naglalako ng itlog at
kamote
Peryodiko: KAMPÌLAN, nasa wikang Pilipino
1 pahayagang may 8 pahinang karaniwan, halos hu-ad sa anunsiyo, salat sa larawan,
walang komiks, -alita sa mga piging, sayawan, etc., hitik sa -alitang totoo
KATOTOHANAN, KATWÌRAN, HUSTÌSYA
Pupuntang Europa at Estados Unidos si Mando para maipag-ili ang mga hiyas ni Simoun,
makapag-aral, at maka-ili ng makinang rotati-a/ prensa rotati-a.
Pagna-ili ang i-ang loteng karatig, magpapatayo ng gusalimagkakaroon ng puwang ang 2 o
3 pahayagan, estasyon ng radio, studyo ng tele-isyon
Natuwa si Tata Matyas sa unang la-as ng peryodiko hinggil sa maalingasngas na listahan ng
mga pinunong kurakot.
"Kung si Padre Florentino'y -uhay pa at ma-a-asa 'to, sasa-ihin niyang di nasayang ang
kanyang mga dasl ukol sa kayamanan ni Simoun.¨Tata Matyas

CHAPTER 18
Balisa ang mga manggagawa sa siyudad dahil walang pinagkakakitaan
Patakaran ni Don Segundo: "Hati sa gastos, hati sa ani¨
Gusto ng mga kasama ng pag-a-ago sa patakaran ni Don Segundo.
Ang gastos ay dapat sarilinin ng maylupa yamang ito'y -ahagi ng capital at sa ani'y maghati
sila nang patas.
Taning ng 1 -uwan para maisakatuparan ang patakaran ni Don Segundo
DANOY ÷ pinaka-atang magsasaka sa 5
MANG TOMAS ÷ pinakamatanda sa 5
Di lamang lupa kundi hustisya ang gusto nila.
LUPA ÷ sagisag ng hustisya
Kapisanan ng mga mag-u-ukid
Layon: -ilhin ng go-yerno ang asyenda at -a-ayaran nila ng paunti-unti ang go-yerno
Nagsani- ang mga kinatawan ng mga manggagawa sa 1 pederasyon; naglathala ng 1
pamahayag hinggil sa makatarungang pasahod, oras ng tra-aho at pakikitungo ng capital at
ng pamahalaan sa halaga at kaluwagan ng pagka-uhay ng mga pangunahing kailangan ng
-awat mag-anak.
RUBÌO lider ng mga unyonista, manggagawa
7taon÷naglalako ng peryodiko't magasin sa mga lansangan ng Maynila
namasok -ilang tagalinis sa 1 opisina (ulila)
naging ahente ng 1 pa-rika ng gamot (tapos na ng haiskul)
naging ekstra sa pelikula
napasapi sa i-a't-i-ang unyon at relihiyon
naging -odyguard ng 1 politiko na naging sanhi ng pagkamuhi niya sa politika at politico
naging tsuper ng 1 huwes
nagtinda ng sigarilyo
nakapatay ng 2 espiya, nagtago sa ka-undukan
di na niya natagpuan ang kanyang -ahay at asawa
Kung matalo ang asunto ng o-rero, ang nagpatalo'y di ang kasahulan sa katwiran kundi ang
mga laos na regal ng sosyedad at sulimpat na mata ng mga humahatol.
Nagkaroon ng pagkakaugnay ang kapisanan ng mga mag-u-ukid sa lalawigan at ang
kaisahan ng mga manggagawa sa siyudad.
Suliranin: ÌNHUSTÌSYA SOSYAL

CHAPTER 19
Magat ÷ kanang-kamay ni Mando sa Kampilan
Ang mga hiyas ay dapat maging salapi sa lalong madaling panahon.
Matatag na salalayanpagkapag-aral ni Mando sa kolehiyo,pag-a-asa,karanasan sa giyera ng
Hapon
KulangMapupunan sa paglalak-ay, pag-aaral sa mga tao,-ayan, at pangyayari;
karanasan,kakayhan, kalawakan at dunong
"Ang kahapo'y saligan ng ngayon, at ang ngayo'y haligi ng kina-ukasan.¨¨Tata Matyas¨
DR. SABÌOdating guro ni Mando, manananggol, propesor, sosyologo at Pilipinista
may malawak na kaalaman sa solusyon ng mga pro-lema sa lupa sa mga -agong repu-lika
sa Silangang Europaat sa matagumpay na palakad ng mga kooperati-a sa Eskandina-ya.
Kailangan ng Pilipino ang liwanang ng talino
Mithiin ni Rizal at mga -ayani ÷hanguin ang -ayan sa kadiliman
"Ang kadilima'y kamangmangan, at ang kamangmangan ang ina ng karuwaga'tpagkaalipin.¨
Dr. Sa-io
KAMANGMANGANgra-eng sakit ng -ayan
1 Rizalista si Mando
"Nahu-adan ng identitad at kakanyahan ang -ayan at naging hamak na kakaning-itik.¨
Ang Liga ang naging ningas ng Katipunan
Rizalintelekwalpasi-o
Bonifaciore-olusyonaryoakti-o
DESÌSYON at DETERMÌNASYON, KAWALAN NG PAG-AATUBÌLÌ
Naghanda si Dr. SA-io ng ilang sulat ng pagpapakilala sa kanyang mga katoto sa i-a-i-ang
uni-ersidad at lipunang cultural.
Hindi magiging diploma mill ang Freedom University
Masmaganda ng maging 1 -ansa ng mga magsasaka at mangingisda kaysa isang nayon na
puro klerk at mensahero.
Ang kaligtasa'y nangangahulugan ng kagitingan, ang kagitingan ay ng pagpapakasakit, at ang
pagpapakasakit ay ng pag-i-ig.
Gusto ni Tata Matyas na -umalik si Mando -ilang Mando at di -ilang:
a) Ì-arra ÷ idealist
-) Simoun - mapaghiganti
c) Basilio ÷ interes na pansarili
d) Ìsagani ÷ puro pangarap lamang
e) Ginoong Pasta ÷ walang pagmamahal sa -ayan; sariling pakina-ang
f) Brown American ÷ paglimot sa pagka-Pilipino

CHAPTER 20
SANHÌ NG SÌGALOT paggigiit ng mga maylupa na i-alik ang saligan ng pananakahan,
pamumuwisan na umiral noong -ago makdigma; ang pagpilit ng mga kasama't namumuwisan
na magkaroon ng mga pag-a-ago
Ang trato sa mga o-rero ng mga asendero
"Ìto'y panahon ng mala-is na propaganda, panahong ka-untot ng giyera¨ ÷ Mando
Masamang kinaugalian ÷ nilili-ot ang daigdig ngunit hindi ang sariling -ayan
Ang pagtingala sa panginoon konkistador
Ma-uting matsing, esparto sa panggagaya ÷PÌNOY
Gudtaim im-is na sa paggawa
ESPESYALÌSASYON/PROPESYONALÌSMO
Misyon ng F.Univ ang lalong malawak na pagmumulat ng madla sa mga katotohanan ng
-uhay
GEORGE SANTAYANA ÷ mga -ar-aro ng espesyalisasyon
3 panulok ng programa ng Freedom University:
a) siyentipiko hindi reaksiyonaryo
-) maka-ansa (nasyonalismo)
c) para sa lahat (scholarships)
MASAMANG KAÌLANGAN ÷ sasakyang de-motor
a) mahal na gasoline
-) nakasisira ng daan
c) spare parts
Dapat i-alik na lang ang tram-iya; padamihin ang mga daang--akal na tatak-uhan ng mga
treng elektriko
Planta idraulikatalon at mga ilog
Parity sa pag-u-ungkal sa mga minahan at sakahan
"Di mapapawi ang peligro hangga't di napapawi ang di-kasiyahan ng marami.¨Magat
TELESFORO JUAN DE DÌOS/KABESANG TALES/MATANGLAWÌN
Asyenda- sumasaklaw sa halos 2 -ayang palayan sa Gitnang Luson
Gustong Makita ni Mando si Tata Pastor at Puri.
Huling pagkikita: -urol ng ina sa Maynila
NANA HÌLDA asawa ni Pastor
1 mesa sa gitna, 2 maha-ang -angko, 3 silyang luma
Magat Puri: pam-ihirang orkidyas
Mando Puri: -usilak na perlas sa ka-ang-akal

CHAPTER 21
Pakay nina Mando at Magat sa pagpunta sa hacienda Montero : Matanto ng malapitan ang
mga nangyayari sa asyenda at mai-unyag ang kaapihan ng mga magsasaka.
"Ìmportante ang asunto ng manggagawa. Nasasangkot ang hustisya sosyal sa anakpawis, at
ang katiwasayan ng -ansa.¨
"Ang pagmamatigasa'y dapat matapos, ngunit dapat mangi-a-aw ang matwid.¨ ÷ Pastor
Sinigang, piniritong tapang karne
Nagkunwari si Mando na hindi siya si Andoy
Nasa kanya daw ang kahon na ipinapa-igay ni Andoy kina Pastor; nasa misyon "daw¨ sa
kapatagan si Mando kaya sa kanya ipinaa-ot ni Andoy.

CHAPTER 22
Lunas sa pro-lema ng o-rero-asendero ÷ KATARUNGAN
Ang katarunga'y madalas na naaayon sa kolor ng salamin ng tumitingin.
Ang talagang hustisya'y di ma-a-ago ng kolor ng salamin
MANUEL QUEZON 1
st
president ng Commonwealth ng Pilipinas
asendero rin, may lupa sa Arayat
maayos na pagsasamahan sa -ukid
"KASAMA¨ nangangahulugang: "kahati¨
maging sa pangyayari at maging sa -atas, magkahati dapat ang asendero at kasama.
"Sa mga unang panahon, ang kasama ay hindi lamang kahati ng maylupa, kundi siya at ang
kanyang pamilya ay itinuturing at pinakikitunguhang parang mga kaanak na rin ng maylupa.¨-
QUEZON
Sa -ias ng katakawan at kasakiman, ang kasama ay pinagsamantalahan ng maylupa.
Daya: mataas na patu-o sa mga utang ng kasama
"Ang halim-awa ay lagi nang ma-uti kaysa pangangaral¨ Quezon
Binigyan ni Quezon ng mga hayop ang mga kasama. (hulugan) ngunit ang magtra-aho ng
husto at mag-alaga sa mga kala-aw ng mahusay, i-a-alik ang kanilang i-inayad.
Binura nilya sa lisatahan ang lahat ng lumang utang.
Walang tu-o.
SUGAL salot ng mahihirap
Go-yerno daw ang dapat sisihin sa mga sugal tulad ng: sweepstakes, karera, jai alai, sa-ong
Binigyan ni Quezon ang -awat mag-anak ng tig-kalahating ektarya ng lupa, lalagyan ng
mehora ang lupa, walang gastos ang kasama.
"Walang karapatan ang sinoman na ma-uhay sa pawis ng i-a.¨ ÷ Quezon
"Nguni't ang gusto ko sa lahat e yong kalayaan ng kahi't sino sa politika, na li-reng
magnasyonalista o komunista ang mi i-ig.¨ Danoy
sistemang TALÌNDUWA AT TAKÌPAN, pamamaraang paternalista
hindi na daw ideal ito sa panahon na to
PATERNALÌSMO parang ama ang maylupa, ang mga kasama ay nakiki-ahagi lang sa ani
lugi ang may-lupa sa ideolohiyang ito
karapatan sa -uhay>karapatan sa ari-arian-saligan ng palatuntunan ni Quezon na hustisya
sosyal
Ìdeal na sistema: KOOPERATÌBA; "ang -umu-ungkal at gumagawa sa lupa'y siyang dapat na
maging may-ari. O siyang higit ang -ahagi sa mga ani ng lupa.¨
KOOPERATÌBA ÷ 1 klase ng samahan na sosyo ang lahat ng naniniraha't gumagawa sa 1
-ukirin; ang samahan ang tutustos sa gastos, ang lahat ng ani't pakina-ang ay para sa mga
kasama, pare-pareho at walang asenderong lalagom. Ang -odega'y pag-aari ng samahan,
-inu-uo ng lahat ng dating kasama.
Freedom University capital, sisingilin ng unti-unti ang mga kasama, kooperati-a ang
magpapalakad ng asyenda
SOSYALÌSMO ÷ ang pagmamay-ari ng -ayan o estado ng mga kasangkapan sa produksiyon,
at ng produksiyon din naman, upang gamitin at iukol sa kapakanan ng sam-ayanan.
Hati ang sosyedad sa 2 klase na magkasalungat ang interes:
kapitalista at klase -o-rera
Bini-ili ng kapitalista sa murang halaga ang tra-aho ng mga o-rero.
Bina-ayaran ng mga kapitalista ang mga o-rero hindi sa ka-uuan ng nagawa o produksiyon
nito kundi ang -ahagi lamang ng panahong iginawa. Ang tu-o sa produksiyo'y i-inu-ulsa ng
mga kapitalista.
URÌ NG OBRERO
o-rero intelektwal
puti ang kuwelyo ng kanyang kamisadentro, yumayari sa damit, -ahay, gamot, automo-ile,
mga Gawain sa papel at tanggapan, at madlang kailangan
o-rerong gumagamit ng -raso
Utopya pangarap
Planning o program (5 taon, 10 taong palatuntunan sa ka-uhayan), upang harapin at
regularisahin ang produksiyon ng mga -agay na lalong kinakailangan ng -ayan; mapapawi
ang anarkismo,monopolyo, kani-alismo sa industriya
FREE ENTERPRÌSE ÷ masmahalaga ang mga -agay na pagkakatu-uan kesa sa mga -agay
na higit na kailangan o pakikina-angan ng madla
Tunay na tu-o sa sosyalismo: kaginhawahan at kasaganaan muna ng mga consumer
Marx at Frederick Engels : KOMUNÌSMO MARXÌSTA
Hindi ideolohiyang Ruso, manapa, ang Union Soviet of Socialist Repu-lics ay likha't -unga ng
ideolohiya
Bagong komunismo: MARXÌSMO SÌYENTÌPÌKO/KOMUNÌSMO REBOLUSYONARYO
maagaw ang kapangyarihan ng estado sa -ias ng re-olusyon; itatatag ang diktaturyang
proletaryado o ng uring manggagawaclassless society
Komunismo-re-olusyonaryo; Sosyalismo-e-olusyonaryo
Re-olusyon la-an sa kapitalista a-solutista ng imperyo ng Sar noong 1917
REPUBLÌKANÌSMO
PASÌSMO ni MUSSOLÌNÌ
NASÌSMO ni HÌTLER
Sosyalismo sa Britanya, Ìndia, Ìndonesya, ilang estado sa Aprika
Ang paglilipat ng kapangyariha'y sa pamamaraang demokratiko, sa -ias ng eleksiyon o ng
eksproyasiyon, walang hangad na makapangyari ang diktadura ng proletaryado.
"Ang katagang peaceful o -loodless revolucion e nanggagaling sa -i-ig ng mga repormista,
pero sila'y mga ka-ig din ng status quo.¨ ÷ Dr.Sa-io
re-olusyon ÷ magiging madugo dahil sa kalupitan, ka-angisan, at karuwagan ng mga kaaway
ng pag-a-ago, ng kalayaan at demokrasya
EBOLUSYON ÷ dahan-dahan, ma-agal
REBOLUSYON ÷ marahas at matulin, -iglaan
TAYO-TAYOÌSM- anay ng repu-likanismo

CHAPTER 23
Dinalaw ni Mando sina Pastor at Puri.
1 maliit na kahong -allot ng lumang pahayagan
liham ni Andoy Agosto ng 1944
"Ang inyong pamangkin na humahalik ng kamay¨
laman ng kahon: hustong P1,000 (may tatak na "Victory¨ at 1 singsing na ginto na may -atong
-riyante
Ìsinuot ni Mando ang singsing sa ikatatlong daliri sa kaliwang kamay ni Puri.
Pera paunang -ayad daw sa mga gerilya; singsing galing sa 1 pamilyang natulungan ni
Andoy la-an sa kalupitan ng mga Hapones
Singsing ÷ di makukuha ng tres mil pesos
"Ang kamay na nagtatra-aho ang higit na mi karapatang gumamit ng hiyas at humawak ng
salapi¨ Mando
2 hanggang 3 taong mawawala si Mando
36 oras makararating sa alinmang dako ng mundo ang isang -iyahero
Baka -ilhin ni Pastor ang lupa sa dulong--aryo
Balak -ilhin ng Freedom University ang asyenda, Balak nilang gawing 1 la-oratoryo ang
asyenda sa pagpapa-uti ng ani at sa pagpapa-uti ng kalagayan ng mga magsasaka.
Magtatalaga ng mga esparto sa lupa at pananim, mga estudyante
Homestid sa Mindanaw, Hawaii at California
May 15M na Negro, Ìntsik, Hapon, Ku-ano, Portorikenyo, Pilipino-pinakama-a-ang pasahod
Likas na mapag-igay at tahimik ang magsasakang Pilipino; ngunit hindi duwag
Wala na raw masgaganda pa kaysa kay Puri.
Hiling ni Mando: Ìpangako sa kanya ni Puri na pag-alik niya si Puri pa rin ang -uo at dating si
Puri.

CHAPTER 24
Mag-isang aalis ng Pilipinas si Mando.
May dala-dala siyang ilang sulat ni Dr. Sa-io.
2 araw sa lungsod ng Madrid pupunta
Dala-dala niya ang i-ang hiyas ni Simoun at itinago niya sa 1 lihim na partisyon sa 1 sa
kanyang 2 maletang dala.
Layunin ni Mando sa pag-iyahe:
Ìpag-ili ang mga hiyas ni Simoun
Mag-aral at magsuri sa mga -ayang dadalawin
Maragdagan ang kaalaman at karanasan
Ìlan sa mga -agay na gustong malaman ni Mando:
organisasyon ng maka-agong pahayagan
kung paano ito malilim-ag nang maramihan sa ma-a-ang gugol at maikakalat nang lalong
matulin at ma-isa
paglalathala ng mga mumurahin nguni't maka-uluhang -a-asahing ayos-aklat na -ina-alak
harapin ni Mando pag-alik sa Pilipinas
makita nang malapitan ang mga -agong paraan sa pagsasaka at paghahayupan
alamin ang -alangkas at pamamaraan ng kooperati-a, kung paano magtatamo at
makalalasap ng mga -iyaya ng kanilang paggawa ang mga magsasaka ng hindi
napagsasamantalahan
kaalamang praktiko at pragmatiko
Naipag-ili ang ilang hiyas -ago umalis ng -ansa:
Donya Julia1 singsing na may -atong sinlaki ng mata ng pusang nakadilat sa dilim÷P10,000
Minnie3 -rilyanteng maliliit ÷ P50,000
may ka-it na mag-aasukal
1 kagawad ng ga-inete 1 singsing ÷ P7,000
para sa kanyang sekretarya

1 ginang, asawa ng 1 milyonaryo na koleksiyonista ng sari-saring relikya, may ka-it na opisyal
ng huk-o 1 singsing ng 1 naging heneral ni Alejandro Magno ÷ P10,000
"operasyon romatika¨ nagkalapit ang ginang at opisyal ng huk-o ÷ opersyon ng kawanggawa
1 senador pulseras na salitan ng ru-i't Esmeralda
iniregalo sa ka-it na may-asawa
sirkulo ng 5 matrona (40-50gulang) pumakyaw ng 1 huwego na -inu-uo ng 1 singsing nag
into na may 5 -riyantitos, 1 pulseras na panlalaki, 2 paa ng himelo, 1 alpiler ng kor-ata na may
5 -ato ng ru-i
para sa 1 gigolo, -atang mestiso, nagsasalita ng mahusay na Kastila at Ìngles,di nakatapos
sumiping at paligayahin ang mga matrona (Lunes hanggang Sa-ado); Linggo ÷para kay
Lili-eth, girlfriend ng gigolo
1 o 2 sa matrona sa sirkulo ang may sakit na utog
Dr.Kinsey ÷ gumawa ng survey ukol sa sex
"Kung ang mga hiyas sa katawan ng magagandang -a-ae at ng i-ang makikisig na lalaki'y
makapag-o-rodkas ng kani-kanilang istorya, -aka maulit ditto ang galit ni Heho-a sa Sodoma
at Gomora¨-Mando
humigit-kumulang sa kalahating angaw ng piso

CHAPTER 25
Umuwi ng mag-isa sa Maynila si Donya Julia
Kung -akit hindi muna uuwi si Dolly ng Maynila:
magliliwaliw sa mga siyudad sa Europa
mag-aaral ng interior design sa Paris
mapawi ang anumang hinuha ng mga kai-igan tungkol sa kanyang pagkawala
PONG TUA-SON -inatang arkitekto/kontratista, mestisong intsik, anak ni SON TUA
ma-a- ang tanggap, may mapagkukunan ng mga materyales
SON TUA komersiyante; maykapangyarihan sa Greater Manila
nagsimula sa pamimili ng mga lumang kasangkapan; "mag-u-ulok¨
sariling tindahan ng tela
nag-asawa ng -iyudang intsik; nag-ukas ng mga pasugalan at pahititan ng apyan
Milyonaryo na pagkatapos ng giyera
Gusto ni Don Segundo na maging pinakamagandang -ahay sa Pilipinas ang mansiyon niya,
(mas -onito kesa Malacañang)
Ìim-itahin ang kinatawan ng Papa sa Pilipinas kung wala pang kardenal, gagawing ninong ang
Presidentesa inagurasyon ng mansiyon
Airconditioned; kamang diyes mil/10,000
Kuwarto ni Donya Julia maselegante kesa sa kwarto ng First Lady;Kay Dolly pares sa kuwarto
ni Princess Margaret sa Bukingham Palace
2 linggo natapos ni Pong ang plano:
3 grado ang -ahay, may maluwang na hardin, garahe, swimming pool, tirahan ng mga
utusan sa likod ng garahe
1
st
flr. -ulwagan, opisina ni Don S., komedor, -anyo, silid na -ihisan
2
nd
flr. mga kwarto na may sariling paliguan, silid para sa mga panauhin
3
rd
flr. sa mga li-angan, -ar at kakanan, laruan ng poker at madyong, radio, tv, aklatan,
pakikipanayam ni Don S. na lihim ukol sa negosyo, politika
1 asensor ang magkaka-it sa una at ika-3 palapag
Di nakontento sa dating -akuran na may sukat higit ng 1 ektarya, pinilit makuha ang kalapit na
mga lote
Li-ong mag-aanak walang -ahay gawa ng pagsakop at ng "li-erasyon¨
Mga -atang pala-oy na parang mga asong walang may-ari; Natutulog sa silong ng gusaling
wasak o ng gumuhong tulay

ABANATA 26
kumain ng almusal si Do-lado ng 9:00 pagkatapos magsim-a sa San Agustin
nasa taas lang si Donya Ninay, mahina ang katawan, once a day -umi-isita si Osky
pa-alik--alik si Osky from the province (kung nasaan yung hacienda) at sa mansyon sa Quezon
City, mga 1 and ½ hours
umaalis siya sa office nya ng 12:30, hindi na -uma-alik
pumupunta sa -ahay sa ka-ilang province para magrest, -ahay ng kamag-anak ni Donya Ninay, si
Aling Tindeng
may 2 -ata dun, isang girl-7 years old, isang -oy-4, anak daw sa la-as ito ni Do-lado
20 years nang kasal, walang anak
lahat ng sasali sa poker dapat may at least 20000
parang fiesta yung handa
unang dumating ang O-ispo at si Huwes Pilato
sumunod si Montero at Botin
sherry ininom ni Monty kasi mahina ang puso
nagkwento ng pagpapatayo ng -ahay sa Australia dapat sakto lang sa dami ng taong nakatira
nag-aaral daw ata sa Sor-onne si Dolly, pinamumunuan ni Kardinal Richeliu
nagkahiyaan si O-ispo at Sendaor kung sinong uupo sa ka-isera, si O-sipo yung umupo
darating pa daw si Bayoneta
pinag-usapan nila na ang -iyenan daw ni Bayoneta ang naglagay sa kanya sa posisyon
dumating si Bayoneta
galing daw sa meeting tungkol sa mga daga sa Mindanao
naglaro na sila

ABANATA 27
pumunta sila sa isang air-con na room, nakacarpet, may sofa, silya at sa gitna ng room may round
ta-le na may green na matting good for 10 people
may painting ng Septem-er Morn at Psyche
nag-ukas si Osky ng coronas
ang ayaw uminom, porke gust nyang magkaroon ng konsentrasyon, ang umiinom, porke ang
espiritu'y nagdadagdag ng kanyang tapang- Pilato
kung kelan ka nasa ilalim, saka maingay ang iyong propaganda na ika'y nasa i-a-aw- Bayoneta
-ago ang -araha, -inigay sa O-ispo, tinanggal ang 2,3,4,5 at joker
value ng chips: white-10, red-100, -lue-500, yellow-1000
hindi muna sumali si Osky, aayusin daw ang meryenda
dealer si Pilato, naglaro na sila
nanalo si O-ispo ng 5000, Bayoneta- 4600

ABANATA 28
nagtigil muna sa paglalaro upang mag miryenda
20000 na nagastos ni Bayoneta, nakuha ni O-ispo
magaling lahat magpoker
Propesor Hoyle- author ng -oker -i-le
kelangan may pera ka
nagtanong si Monty a-out peace and order
Do-lado- kakatapos lang daw ng giyera kaya uso ang nakawan, panloloo-, patayan at kaguluhan
Dimas- nalilimutan na daw ng mga tao ang Diyos. mga meron ay nagiging gahaman, mga wala ay
kasalanan ng sosyedad
naging defensive si Montero- nag-i-igay daw siya ng donasyon, head ng Damas Catolicas si
Donya Julia at katulong sa Krus Roma si Dolly
sumama si Pilato sa usapan- kasama daw sa paninisi an ghusgado, hindi nakukuntento ang tao,
-iased against the poor daw ang mga husga
Heneral- hindi dapat sinasama ang emosyon sa paghusga
Senador- masyadong marahas daw ang "mamatay na ang mamamatay¨ o "masaktan na ang
masasaktan¨ na motto
Bayoneta- hinalintulad ang sakit sa kanser; maghihintay pa -ang mamatay?
Senador- pro-lemang sosyal ay hindi malulutas ng patalim
dumating si Dr. Sa-io
sa-i niya- hindi dapat isisi ang giyera, dati pang may kaguluhan, marami nang -andido, at gulo,
welga, at away
ang ugat ng kawalan ng peace and order ay pagsasamantala ng tao sa kapwa at gulo sa pamilya
ang Diyos na rin ang naghasik sa Paraiso ng -inhi ng kasalanan
-inigyan tayo ng freedom of choice, discernment ng good from -ad
lahat ay kani-kanyang langoy
ang mga nanunungkulan sa gov't ay walang matwid na ma-uhay ng engrande
nagmalinis si Botin- namumuhay daw siya ng nararapat
kelangan imulat lahat sa ka-ihasnan sa pagpapakatao
Dimas- dagdag na relihiyon sa paaralan
katotohanan daw ang relihiyon ni Sa-io
gusto ni O-ispo kausapin si Sa-io
gusto na ni Bayoneta maglaro
mag-uusap si Sa-io and Osky a-out the hacienda
sasali daw si Monty, itutuloy yung usapan next time

ABANATA 29
tumawag si Santi kay Andres sa Kampilan may 2 -atang pinatay ng ina
may 2 opisyal na sinusuhalun para gumawa ng malalaking transaksyon- tumatanggap ng
palaisdaan at -ahay at lups sa Baguio
asawa ng gov't official- Kitchen Ca-inet- naglala-as ng dollar at nagssmuggle ng goods
may welga sa daungan- sinalakay ng pulis, 2 sugatan
kapag masama ang nangyari, ma-uting -alita; gusto ng tao ng sensational issues
may -alak na do-lehin ang tuition para ma-ayaran ang mga gastos, magdadaos daw ng loterya
para ma-awasan ang -ayarin
isang masamang gov't ma-uting peryodiko- jefferson
takot si Napoleon makipagla-an saa ma-uting peryodiko
idedemanda ng 2 sekretarya ang pinuno ng Blue Ri--on
tumawag ang lawyer ni Madame XX (yung sa Kitchen Ca-inet), thinreaten ng lawyer, wag daw
maglala-as ng kwento
Oct.30, 1908- luma-as ang Aves de Rapina sa pahayagang El Renacimiento
matapang na editoryal la-an sa pinunong Kano
inihalintulad ang mga maykapangyarihan sa agila, -uwitre, kuwago, vampira
kinukuha yung gold sa Benguet through illegal means, -ini-enta ang sirang -eef, nagkukunwaring
siyentipiko, tumatangkilik ng konsesyon sa mga hotel
darating raw ang araw na maghihiganti yung mga api

ABANATA 30
nagkaroon ng sesyon sa Senado na dapat 9am magsisimula pero 11am konti pa rin ang tao
pag-uusapan ang pagpapati-ay ng -ill ng pilipinisasyon ng mga kalakal
dayuhan ang nakikina-ang sa ating -ansa/nasa kamay nila ang kalakalan
Mga kapansin-pansing Senador
Senador Batalla-walang ginawa kundi umatake ng umatake
Senador Discurso-mahilig mag-igay ng mahaha-ang talumpati; titigil lang pag natanggal ang
pustiso
Senador Estrellado-pustura at elegante pero wala namang ginagawa
Senador Maliwanag-pinaka magaling at may sil-i
karamihan ng mga Senador ay -alim-ing pagdating ng eleksyon dahil sa mga partido
naging isyu rin ang nasyonalismo dahil pinagpipilitan ng i-ang sendor na magsalita si Senador
Maliwanag ng Ìngles o Kastila at hindi sa Tagalog
di rin na-apru-ahan ang -ill dahil konti lang ang mga taong dumalo sa korum, dapat 5o%+1, sa
parliament naman ay 2/3

ABANATA 31
nagcheck in si Mando sa Otel Ritz, inakalang Mexicano siya
galing siyang London, walang interrogation masyado sa airport
Paris- ang inumin ay alak, hindi tu-ig
Arc de Triumphante- pinatayo ni Napoleon
mataas ang presyo ng kalayaan

ABANATA 32
malaki ang pinag-ago ni Mando
Marami na siyang napuntahan na mga -ansa, sa Asya at Ara-ian countries.
Pumunta si Mando sa Madrid o "Ìnang Espanya¨
Napansin din ni Mando na magiliw ang pagtanggap ng mga Kastila sa turistang Pilipino.
pinapadala sa mga sakop na -ansa ang mga walang kwentang tao
Sim-ahan vs. Huego-de-toro: ang una ay nangangaral ng ka-analan samantalang ang pangalawa
ay nagtatanghal ng kalupitan.
Roma: Sentro ng Kristyanismo, Communista, malakas ang turismo, Materialism vs. Religion at
Hesus na hu-ad sa lahat ng karangyaan vs. Venus De Milo na hu-ad sa anumang katutu-ong
ganda ng -a-ae
Basilika ni San Pedro: dinadayo ng mga tao upang gumawa ng isang panata
Binisita ni Mando ang mga makasaysayang lugar at -anal na lugar sa Roma
Si Mussolini raw and dakilang Ìtalyano pagkatapos ni Caesar : katulad ng -inatang Pilipino na kung
makapal man ang sosyalista ay marami rin a pasista.
Nang mamatay ang mga Kristyanong inuusig noon, tsaka lamang lumakas ang pakikipagla-an para
sa karapatan ng mga kristyano.
"Ìndice¨ at "Propaganda Fide¨: listahan ng mga kathang hindi -ina-asa ng tapat na katoliko
Ang Suwiso raw ay hindi nagaaksaya ng malaking a-ala sa pulitika. Ìsang taon lamang ang
pangulo at walang reeleksyon.
Ang Suwiso ay kasinsipag ng langgam.
Ang Ìnglatera noon ay nasa kamay ng sosyalista
Ang mga pinuno ng Ìnglatera ay hindi naglalagay ng sino man sa i-a-aw ng -atas.
Ma-ilis na lumaki ang pera ni mando (uma-ot ng 15 million pesos o 5 million dollars) at inilagay ito
sa -anko o sa puhunan ng matatatag na industriya.

ABANATA 33
Maaga nagising si Mando sa Otel Ritz
Tumawag na agad si Helen (mistisong Espanyola-Ìrlandes, -orn in Ìntramuros, naa-ot ng giyera sa
Europa, na-uhay sa pagka-koredora)
Nagkakilala ni Mando sa Geneva
Helen gets 5% commission kay Mando sa alahas
1
st
customer: play-oy in New York na naka-untot sa -allet dancer
influence peddling
4 karaniwang tawag ay "rakiter¨
4 karaniwang politikong nasa puwesto
nanuod sila ng mga plays ni Helen
4 C'est de la Polie (Paul Derval)
4 L' Enfer des Femmes (naked women)
Mando: Bawal sa amin
Helen: Ìts art! Ang kalaswaan ay depende sa tingin ng ta. Kelan nagging masama ang
magandang katawan?
Mando: We are Catholic
Helen: Paris is more Catholic than you
asem-lea ng United Nations sa Palais de Chaillot pinagusapan ang diplomasya ÷ giyera ng salita
(cold war)
Bal Ta-arin: Ìt's Dolly???


ABANATA 34
The real reason for Mando leaving the Monteros
4 Nakita ni Dolly sa lupi ng kwaderno ni Mando ang nakamakinilyang -alita sa radyo ukol sa tak-o
ng digmaan sa la-as ng Pilipinas
4 Ìsinum-ong kay Segundo, sa-i ni Segundo kay Mando hindi na mag-aaral, at irereport sa
Kempetai
iniisip ni Mando wala siyang kailangan kay Dolly, pero -akit hindi siya makagalaw? (lust -a-y)
Good-ye Pierre
4 Hahalikan dapat si Dolly forcefully Mando saves the day
4 Dolly: Are you Mexican?
4 Mando: Pilipino ako. Hi Ì'm Mando
Conversation
4 Mando: Bakit ganung type of guy ang kasama mo?
4 Dolly:Dito sa Paris, hindi mo alam kung anong type of guy hanggang na-uksan mo na
Nagdate si Dolly at Mando.
Si Dolly patay na patay kay Mando, especially nung minention ni Mando a-out the girl he helped sa
Bruselas na isang Plamengka.
Prostitute siya, tapos kailangan niyang gawin yun kasi may mga anak siya, Nili-re ni Mando sa
restaurant at inalagaan nung nandun siya. Feeling ni Dolly na siya ay si Magdalena sa harap ni
Hesus. pino

ABANATA 35
may suot na Christian Dior si Dolly, naatract si Mando
para daw Mona Lisa si Dolly, pero nagalit si Dolly kasi matanda na daw yun
pumunta sila sa "The For-idden Fruit,¨ isang maliit pero so-rang gara na restaurant, may orchestra
at floor show
-inigyan ni Mando si Dolly ng -oquet
may orchestra na nagplay ng Hearts and Flowers, -inayaran ni mando ng 100 francs
ha-ang sumasayaw sila, kinumpara ni Dolly si Mando kay Moto, Whitey and Pierre
tinutrust ni Dolly si Mando
torn si Mando kasi i-ang-i-a si Dolly
walang masamang pangyayaring di may kadugtong ka-utihan
nagpunta sila sa La Puerta del Sol, The Crazy House at The Naturalists para uminom
dinrawing silang dalawa, -inayaran ni Mando ng 2000 francs
nagpunta sila sa Moulin Rouge at so-rang nalasing
dinala ni Mando si Dolly sa kanyang suite at inalagaan doon
natulog silang magkata-i

ABANATA 36
Nagiging close na si Mando and Dolly
hindi sigurado si Dolly kung totoong pag-i-ig nga yung nararamdaman nya
nagugusuhan din ni Mando si Dolly
ipinilit ni Dolly na tumanggi si Mando sa anyaya ni Pierre na manuod ng Cannes.
kahit na may thing na si Mando and Dolly, para kay Puri pa rin si Mando
isang -ulaklak so Puri- simpleng pamumuhay.
Ìno-ser-ahan din niya ang pamumuhay ng maga taga-Paris at ang kanilang mga kaugalian
sila ay masipag, tapat, at tahimik, mas mahilig sa pagawa sa halip ng paglili-ang
masintahin sa kalayaan, pag-iisip, pagsasalita at pagtitipon.
Maraming mga sim-ahan, kapisanan, lapian at kilusan.
Pantay-pantay ang manggagawa, intelektuwal, anarkista at komunista sa mata ng konstitusyon.
97% ng Pranses ay Katoliko
Hindi -ana-ali-wala ang -oses ng minorya.
mahusayan ng pamamaraang parlyamentaryo
Mas ma-uti pa raw ang pamamaraang ito sapagkat ang presidensiyal ay ma-agal at sa ngalan
lamang ng demokrasya.
Pumunta si Mike sa Paris at pinag-usapan ang maaaring gawin upang maipasok ang mga hiyas sa
U.S. nang hindi mataas ang -uwis.
ipadadala nila sa kai-igan ni Mike na diplomatiko, para hindi na chcheck yung -ag
Bilang -ayad, -i-igyan nila ito ng "resetang wlang mintis¨ o -a-ae at alak.
Hinandaan ng piging ni Mando so Koronel Mosca kung saan nagim-ita si Mando ng tatlong artista
para sa kaligayahan ng koronel.

ABANATA 37
parang walang past yung dalawa
hindi sila sigurado sa feelings sa isa't isa
ihinam-ing si Dolly kay Venus de Milo
wag daw mnang umalis si Mando, hintayin si Dolly
gumamit ng piladoras anti--irthing pills
nagtalik like there's no tomorrow

ABANATA 38
nasa NYC si Mando
sinalu-ong nila ni Mike yung cruise ni Mosca
mag-aasawa si Mosca ng American millionaire na widower- 45 yrs old
nagkakilala sa dining hall ng Ìle de France, nagalok na escort si Mosca
Carlos Mosca totoong pangalan
pinakasalan dahil sa $$
pwede na daw mamulitika si Mosca sa dami ng pera
sa Banana Repu-lic- namumulitika ang tao para yumaman, madali maita-oy ang pangulo
nakita ni Mando and kaunlaran ng Amerika- daang-akal, roads, transportasyon, skyscraper, planta,
pa-rika,minahan, armas
-unga ng masipag na paggawa

ABANATA 39
laganap ang racial discrimination sa US
ang Washington ang sentro ng kultura, ka-ihasnan at demokrasya
ma-i-ili sa New York lahat ng produkto ng mga -ansai
nakikinig si Mando sa isang sesyon ng Kongreso sa Capitol Hill
pumunta din siya sa Jefferson Memorial at Lincoln Memorial, li-ingan ng Arlington sa ka-ila ng Ìlog
Potomac at sa kapulungan ng mga sundalong si-ilyan
mga limits ng mga itim
4 naka-ukod ang mga itim sa mga pu-lic places
4 hindi maaaring -umoto
4 hindi malaya ang pagpili nila ng -o-otohin
4 kakaunti lamang ang mga tra-aho na pwede nilang makuha
4 -awal sila pumasok sa i-ang mga esta-lisimento
nakita ni Mando si Steve, dating sundalo sa Luzon, wala na siyang tra-aho dahil itim siya
dinakip siya dati nung nasa park siya, sumasalungat daw sa peace and order
inim-itahan ni Mando si Steve na -umalik na lang sa Pilipinas at doon maghanap ng tra-aho
ang Pilipino'y Pilipino at di puwedeng maging Amerikano kailan man

ABANATA 40
nagpadala ng 3 sulat si Mando from US; para kay Tata Matyas, Magat at Puri
lumaya ang US from UK nung naghimagsik yung 13 states nung July 4, 1776
si Thomas Jefferson yung sumulat ng Pahayag ng Kasarinlan
napaunlad ang US sa loo- ng isa't kalahating siglo
ngayon sila ay lider na ng kayamanan at pagkaunlad sa daigdig
ginamit ng mga Amerikano ang kanilang utak at sipag
puhunan nila ay ulo at -isig lamang
mga Negro ay nakatulong sa paghawan ng mga gu-at at pagpatag ng mga kataasan, pag-u-ukas
ng mga daan, pag-u-ungkal ng mga magiging plantasyon
ang mga maiitim at maruruming -isig ang mga manggagawa
nagsarili ang Phil sa US noong July 4, 1946
30 angaw na mamamayan
hindi napakina-angan ang dapat pakina-angin
lahat ay iniaaas sa i-a o sa Diyos
hindi tutulong ang Diyos sa tao't -ayang ayaw tumulong sa kanyang sarili
lahat ng sangay ng ating go-yerno ay may mga dayuhang tagapayo
hindi daw maktitindig ang -ayan sa sariling paa kundi sa tulong ng -anyaga
maraming Pilipino ang nagfeeling Amerikano
-ago magwar, Pilipinas ang pinakamataas na standard sa Asia
automo-il -asihan ng kayamanan- lahat ng kagamitan para dito ay HÌNDÌ nanggagaling sa
Pilipinas
nasisira ang ta-ako industry sa pilipinas dahil sa take over ng mga foreign cigarettes
sa US, pag nagtra-aho nang 10 hours, sahod niya ay enough for a week
sa Phil, ang sahod for one month work, kulang pa sa 1 week gastos
US- kumikita ng $10, gumagastos ng 30 cents para sa cigs
Phil- kumikita ng P4, gumagastos ng P1 para sa American cigs
dapat maka-ili ang mga naghihirap na Pilipino at least enough for a day's need
ang mga namumuno'y walan iniim-at kundi ang sariling kapakanan
laganap rin ang nepotismo sa -ansa
may mga Amerikanong pinadala sa Pilipinas ay nag-u-uhay mayaman
may mga pinadala sa Europe na nagtatra-aho na sa i-ang -ansa, im-is na mapa-uti ang Phils
dapat paggastusan mung ang mga paaralan at daanan -ago ang mga diplomatiko
namana natin sa US ang graft and corruption
sa malaki, ang pagnanakaw ay isang kaugalian, sa maliit, isang pangangailangan
meron na silang -angong imprenta
uuwi na si Mando soon
mas gusto pa rin daw ni Mando si Puri
ginapos ng Wall Street ang Pilipinas dahil wala raw utang na loo- dahil tumutol sa Bell Trade Act

ABANATA 41
pinasinaya ang mansyon ng mga Montero
andun ang mga -isita tulad ni Pong Tua-Son, Judge Pilato, O-ispo Dimas ÷ ang mag--less sa
mansion, Senador Botin, Go-ernador Do-lado at Heneral Bayoneta
guests of honor ang Presidente at First Lady, ninong at ninang
Betty and Betsy La-ajita- maginang mukhang magkapatid
Bal-inita Cuatrovientos ÷ dating hostess na nakapangasawa ng Kastilang player ng Jai Alai
parang -u-uyog
Blancanieve Cienfuegos nag-share ng secrets to -eing slender and slim (after pregnancy)
Maggie Siemprejoven nagmumukhang -ata dahil sa make-up
Mercy Maja-aguin at Conchita Pantoche
So-rang ganda ng mansiyon: may pasinaya/-lessing
Pasalu-ong na rin k ay Dolly, na mula sa Paris
Pong Tua-Son: architectural design ay Modern + Classic with a hint of Spanish influence, plus, para
di masa-i na huli sa times Gotico-Renacimiento + Modern
Kayumangging dingding, Gold na kisame, Sahig: alpom-ra from Persya, Bagong sopa, mesita,
porcelain, pintura ng maestro, aranyang malaki (chandelier), piyano, Airconditioned lahat ng rooms,
Garden + swimming pool, 3 floors: 1, tanggapan, etc. 2, -edrooms, 3, office ni Montero, 3
Bedrooms: each may radio plus lampara
Nag-design din si Dolly, kasi nag-aral ng interior decorating sa Paris
hinanda yung -ahay, so-rang nilinis ang -uong -akuran! (ang daming hired katulongs + families
nila), Parol Hapones and Pilipino sa paligid, 3 -ar: harapan, likod ng -ahay, poolside, hardin:
mesang -ilog for 12 people each, 3 long ta-les for catered food (-uffet), 2 orkesta
"TANGÌNG 400¨ na elite sa sosyedad
may mga pulis pang hinire to keep order
nagtata-oy ng marurungis na -atang tumitingin sa nangyayari
-efore 7 pm, nagdatingan na sila
Pres ay late, kaya di maasikaso ng mga Montero ang mga i-ang guests
Dolly Miss Philippines daw
inim-ita ng First Lady sa Palasyo para mag-decorate, gawan daw ng new look
ang lahat ay napakagagara ng mga suot (couturier)
hit na hit yung ganda ni dolly
Na--less na ang mansiyon with a religious rite: Pagsasayaw
dumating na si Mndo galing sa meeting
Pinakilala ni Dolly sa dad niya, President, etc
Nagsayaw sila sa gitna, at makaagaw atensyon
walang nakakilala kay Mando
Sina-ing nagkakilala nga sila ni Dolly sa Paris, masalapi, mautak at mayari ng Kampilan, ang
dyaryong radikal

ABANATA 42
walang nakakilala kay Mando, kahit yung mga Montero, i-a na ang itsura niya ngayon: may pilat,
mataas, tumuwid ang tindig at ma-muscle, tumanda ng konti, -akas ng karanasan
-ago na anpersonality, parang isang maginoo sa lipunan, o lider
nagtatampo si Dolly kasi never na daw sila nagkikita ni Mando
Ìnim-ita siya ni Dolly sa piknik na hinanda ni Pugot sa asyenda nila
nagusap si Mando, Don Segundo , Senador Botin at Pres sa tanggapan sa first floor
"Ang arso-ispo/O-ispo ay may presyo rin
mga mayayaman ang kinakasal nila, pero hindi ang mahirap
sa-i nila, ang Kampilan ay kala-an ng go-yerno, politico, asendero at mamumuhunan
Ayon kay Mando, walang peryodikong ma-u-uhay nang di lumilikha ng kaaway
Misyon ng Kampilan: tumuklas at mag-alita ng katotohanan
Tungkulin daw na tumulong sa go-yerno, dahil kumakatawan ito sa -ayan, for common good
Pres Phils was destroyed due to the war of the US, so responsi-ility ng US na tulungan tayo
Mando oo, sagutin ito ng US, pero many other countries like the Phils were destroyed, who were
repaid BUT mas important na tayo'y umasa saying sarili, kakayahan, likas na yaman, utak at -raso
Mando Gustong lider ay: iyong magsasa-i na tayo'y titindig sating sarili, magsasarili tayo
Ni-la-el si Mando as: idealista
Dati rin daw, idealista ang Pres Pero ngayon, nakikita: Patung-patong na pro-lema
Mando if there's a will, there's a way
Mando tapatin daw ang -ayan, ipakita ang true pro-lems, and whatever sacrifices we have to
make good example from the leaders
puro fake promises yung mga politicians
mas makaka-uti daw kung tutulungan ang go-eryno kesa dumihan ang image

ABANATA 43- ARRIANE
nagmeeting para sa operasyon lagare sina Don Segundo, Son Tua, Oscar Do-lado at Hen.
Bayoneta
maraming nagtaka kasi may mga taong so-rang -ilis maging milyonaryo after ng "li-erasyon¨ they
used the WAR to gain money mostly ÌLLEGAL na negosyo
Segundo Montero and Son-Tua, may pera na -efore the war. si Montero: Hacienda, negosyo, si
Son-Tua: pasugalan, pahititan ng apyan
Pero impossi-le with these legal -usinesses, na makakuha sila ditto ng millions
OPERATÌON LAGARÌ: kumakagat anywhere ÷ pasulong man or paka-ig
mga 9 pm, sa 3
rd
floor office naggather sila
Bayoneta = father in law si Son Tua
papalawakin ang operasyon
Bisnis ng: Dolar, Apyan at Alahas
Paglagom ng -lue sea, -igas and de-lata
Bagong -isnis: ARMAS. For every gun na 40 pesos -y the -ulk, magpapatong hanggang tres
siyentos (300)
malakas ang demand dahil sa mga gyera
galing kay Montero and Son-Tua ang kapital at expenses
Do-lado ang mag-o-odega ng armas
Heneral ang -ahala sa delivery
Sources: -ase militar na may -odega, surplus, good quality at low price
Contact possi-le -uyers, i-monopolize ang -usiness, walang rival
magkakapro-lema sa checkpoints
kasalanan ng go-yerno kung -akit nagkakaroon ng illegal -usinesses
Patung-patong na -uwis, so-rang daming control at red tape
wala rin daw ginagawa ang gov't officials, panay pasarap lang
Tuloy pa rin ang ligalig kahit -ago na yung engkargado ÷ Pugot
Gusto ni Monterong tumahimik ang asyenda
Ugnayan -etween o-rero sa syudad at magsasaka
Plus inaapuyan pa ng Kampilan
Gusto ni Montero palayasin ang lahat, palitan ng mas willing tulad ng mga Ìlocano
Ìna-utan ng pera sila Do-lado at Bayoneta, hati na daw sila para sa poker -ayad for services sa
asyenda
11 pm natapos

ABANATA 44
May pulong na gaganapin sa Manila Hotel para sa isang -enepisyo sa kawanggawa
Nahuli sa takdang oras si Donya Julia ngunit siya ang naunang dumating sa Manila Hotel
After 30 minutes pa ng magsidatingan ang mga panauhin na puro -a-ae
Ìlan sa mga -a-aeng na-anggit na nasa pagpupulong: Ms. Mercy Maha-aguin, Gng. Conchita
Pantoche, Bal-inita Cuatrovientos, Blancanieve Cienfuegos, Maggie Siemprejoven, Betty and Betsy
La-ajita
hindi nakadalo ang First Lady dahil may isang miting siya sa la-as ng Maynila
nagtsismis tungkol sa paghihiwalay ng 1 sekretaryo departamental at ng kanyang asawa, napunta
sa di-orsyo at housing pro-lem
ang i-a't-i-ang katangian ng mga modista sa Pilipinas, iresponsi-ilidad, kawalang-kaya, la-is kung
sumingil, solusyon ng 1 ginang sa ganitong uri ng modista: huwag -ayaran, hayaan siyang
magha-ol
Hong Kong ang Paris sa Dulong Silangan, mas mahusay daw ang modistang lalaki dahi dahil daw
sa lalaki kung kaya namumustura ang -a-ae
Maynila 1$=P3
madaling makakuha ng diplomatic passport ang mga mayayaman
ang mga alilang -a-ae ay humihingi ng mataas na sahod, namimili ng gawain, i-ig magkaroon ng
mga pre-ilehiyo ng 1 karaniwang empleada
katulong ng isang ginang na umalis : 1 taga-hilaga, sahod na P30/month, li-re food, magligpit
lamang ng kinainan at maglinis ng -ahay; humiling na magsim-a ng Biyernes at magsine ng Linggo
magagandang alila, nagiging hostess at nagiging kerida ng Congressman
natapos ang miting pagkaraan ng 2 oras
madyong o -ingo, sayawan, pelikula/sine, fashion show, 1 su-asta ng kani-kanilang kagamitan na
luma.
nagdesisyun na magkaroon ng karera sa sweepstakes
magdaos uli ng 1 pang pagtitipon at dapat andun na ang First Lady

ABANATA 45
Kapitan Pugot (o Ca-allero) ÷ ang -agong engkargado sa Hacienda Montero, isang dating kasama
sa huk-o ng mga Hapon
ayaw ni Montero na magsasaka rin ang engkargado
siningil pa ni Pugot ang mga magsasaka para sa mga natiwangwang na mga lupa
pinapalipat sila ng lupa
Hatian sa gugol at ani ang gusto na lamang ng i-a kesa sa mawalan ng tirahan
Mga civilian guards ang nag-a-antay sa pintuan o pasukan ng -ahay-asyenda at sa mga lupa sa
-ukirin
Manggagawang taga-Ìlocos at Ìsa-ela ang ipapalit sa mga kasama
Pastor : may sarili ng -ukid at layunin nyang a) mapa-uti ito at -) pagpapalakas sa kaisahan ng
mga kasama
nagkakaroon ng pagpupulong sa -ahay ni Pastor
mas matagal pa ang mga magsasaka dun kesa kay Montero
Ìndulhensiya ang pamalit ng mga prayle sa lupaing inangkin nila
hindi pinakinggan ng go-ernador ang hiling nila÷ sa pula sa puti, pulitikong hunyango
Hindi natuloy ang inihandang piknik dahil nagkasakit si Donya Julia
Ru-io ÷ lider ng malaking kalipunang manggagawa sa siyudad, lider ng mga anakpawis
Mga pro-lema ng mga mangagawa: disempleo, ma-a-ang pasahod, maling pasahod, mataas na
halaga ng -ilihin, pag-u-ulagan ng nga opisyal ng pamahalaan na walang ginagawa,
pagmalu-ha ang lagay sa siyudad, malu-ha rin sa -ukid, at malu-ha rin sa lahat ng dako.
Naalala ni Ru-io ang mga masamang pangyayari sa -uhay niya
Ìman ÷ may dalang pahatid ni Mando kay Pastor at Puri na kung pupunta sila sa pulong, lumuwas
ng maaga at magtuloy muna sa pasulatan ng pahayagang Kampilan
na-alitaan ni Mando, ang -agong pangyayarin sa asyenda at natuklas niya ang kai-ahan ni Puri
kay Dolly sa pagka-a-ae at pagkatao.
Hiningan ng mga civilian guards ng pases ang mga lumala-as at pumapasok sa hacienda

ABANATA 46
humanda na para pumunta sa Maynila ang mga magsasaka para sa welga
hindi lahat nakasama (less than 100) kasi kulang sa transpo
may i-ang huma-ol, sasakay na lang daw ng i-a
magiging tagapagsalita nila si Pastor at Danoy
si Pastor sa kasaysayan ng asyenda tapos si Danoy sa kaapihan nila
magkakata-i sina Puri, Pastor and Danoy sa -us
-inalangkas ni Pastor sa isip niya yung kanyang sasa-ihin, memorize nya yung history ng Hacienda
Montero
iniisip naman ni Puri yung pagkikita nila ni Mando; hindi siya sure kung anong status nilang dalawa
ninanasa pa rin ni Danoy si Puri, pero nawawalan na siya ng hope kasi dahil kay Mando
after a-out 2 hours, nakarating na sila sa Maynila
nagstop-over sila sa office ng Kampilan
umalis na yung i-ang magsasaka papunta sa himpilan ni Ru-io
sumama si Pastor and Puri kay Mando
nameet nila si Andres
may itinatayo na gusali sa ta-i nung office para maging himpilan ng radyo at istasyon ng tele-isyon
mga 3-4 months ang ittake para matapos yung pagpapagawa ng gusali
malaking tra-aho pero malaking paglilingkod daw
nagtataka si Pastor kung -akit nagmamalasakit ng ganito si Mando, mayaman naman siya
lalong tumitingkad sa tingin ni Puri si Mando, turn-on daw yung pagmamalasakit nya
umalis si Pastor, pinuntahan si Andres
natira si Mando at Puri sa office ni Mando
tinanong ni Mando kay Puri kung may -alak siyang manirahan sa Maynila
naguguluhan si Puri kung anong i-ig sa-ihin ni Mando sa pagtanong nyan
sa-i ni Mando nagtatanong lang daw siya
sa-i ni Puri, maaari naman daw sanayin ng isang tao ang kanyang sarili, kahit saan man siya
sa-i ni Mando, kaya ngang maki-agay pero ang lugar ay dapat -agay sa mga pangangailangan ng
isang tao
sa-i ni Puri ang mga taga-ukid ay dapat sa -ukid lang
sa-i ni Mando na dapat na matapos ang ganyang pag-iisip
titigil na daw sa pagpapaumanhin ang mga magsasaka
natuwa si Mando na kahit na taga-ukid si Puri, malalim pa rin siya mag-isip
nagtaka rin si Puri kung -akit kakai-ang mayaman si Mando
pag-uusapan na dapat nila yung status nila, -iglang pumasok si Pastor, kelangan na daw umalis
naghapunan sila tapos pumunta na sa rally

ABANATA 47
la-inlimang minuto ang layo ng -ahay ni Mando sa Kampilan
ang -ahay ni Mando ay simple lamang, di tulad sa karaniwang mayaman na magar-o
mga nakatira sa -ahay ni Mando: Tata Matyas, Kiko: isang mag-aaral at tumutulong din sa
Kampialan pag ga-i, Mang Simo: kusinero at taga-asikaso ng mga -agay na hindi maasikaso ni
Mando
mga li-rong nasa li-rerya ni Mando:Noli, Fili, La Solidaridad, Epistolario Rizalino. El Renacimiento,
Muling Pagsilang
dapat daw -aguhin ang kasaysayan ng Pilipinas dahil dapat katotohanan at maraming mali ang
nakasulat ang dapat na magsulat ay isang lupon ng dalu-hasang Pilipino
inalok ni Mando si Puri na tumira sa Maynila kasama niya
ayaw ni Puri dahil -aka kailangan pa niyang mag-ago para maki-agay sa sosyedad
nag-usap si Tata Matyas at Tata Pastor
sina-i na dapat tayong luma-an tulad ng isang kala-aw na naglagot sa tali at ginagamit ang sungay
kailangan nating tumiwalag sa kumokontrol sa atin at luma-an
"ang pang-unang -atas ng -uhay ay pag-a-ago¨---Mando


ABANATA 48
May plano silang idaan muna sa Kongreso yung mga pro-lema -ago magrally, kasi hindi pumayag
yung mga pinuno.
maraming tao, maluwag ang enta-lado, may mga karatulang nilalalaman ang layunin, may mga
99 (spy ng gov't or yung nagsusulat para sa dyaryo)
Mga taong nagtalumpati: Ru-io, estudyante, ta-akera, Pastor, Danoy, Mando, Senador Maliwanag
Nagsimula sa pam-ansang awit
inexplain ni Ru-io yung layunin na humingi ng pag-a-ago sa mga lider ng pamahalaan/negosyo
para ma-wipe out ang kahirapan.
"Huwag nating sisihin ang Nasareno¨ dahil ang krisis ay gawa ng pulitika at pananalapi. "Sila ang
i-ong mandaragit sa panahong ito.¨
Pagtaas ng presyo ng mga -ilihin: way ng pagpapayaman ng mayaman at pagpapahirap ng po-re
may studyanteng nagsalita ng Ìngles, tapos pinatigil ng mga tao
90% ng mga estudyante ay anak ng manggagawa (mahihirap).
"Natural na pag mataas ang cost of living, magasos ang pag-aaral.¨ Maspipiliin ang -igas kaysa
li-ro dahil mas kailangan ito.
sa-i ng isang manggagawang -a-ae na pataygutom ang mga ta-akerong Pilipino kasi tinatangkilik
ang sigarilyong Amerikano (-lue seal), pero mahusay naman ang gawang atin.
Mga nana yang -urdened. "kaming mga -a-ae ang may hawak ng supot pero paano kung walang
laman ang supot?¨
sina-i ang kalagayan ng mga magsasaka sa Hacienda Montero
!,8947: kasaysayan ni Ka-esang Tales, nawawalan ng saysay ang kasipagan
,34: gumagamit ng dahas si Montero. "May takot sa Diyos pero hindi sila takot sa patalim.¨
Gusto nila ng sariling lupa

ABANATA 49
Mando- kai-igan ng mga api
Matagal na tayong may demokrasya pero wala paring improvement.
"Pang-aalipin ng dalita't gutom ay ma-igat kaysa alinmang pang-aalipin.¨
Tungkulin ng mga tao na gumawa ng mapagkakakitaan kung walang magawa ang go-yerno.
Tra-aho: im-is na white collared jo-s at data sa -lue nalang (hindi dun kukulangin sa
pangka-uhayan). Preferred kasi ng mga tao yung tra-ahong hindi nagpapawis.
Partido Pulitiko÷gusto lang ay kapangyarihan
Ara-e at kamelyo: "Pinayagan ng Ara-ong maipasok ng kamelyo ang kanyangulo sa tolda. Tapos
yung -uong katawan n. Tapos, sinipa nay u g Ara-o pala-as. (analogy sa Pilipinas at dayuhan sa
-ansa)
Amerikanisasyon: "nakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang sarili¨
Ngayong Malaya na, dapat tayong mag-ago. "Wala na tayong tali, maari nang kumilos. Walang
piring ang mata, kaya hindi na dapat lumakad ng parang isang -ulag.¨

ABANATA 50
nagka sunog sa asyenda
isinisisi ang pagkakasunog sa mga lider magsasaka
naghalughog ang mga civilian guard sa mga -ahay
nakahanap ng mga pusil at armas sa -ahay ni Tata Pastor
nakahanap ng mga a-u-ot at gas sa -ahay ni Danoy
may mga dokumento at saligang -atas ng kapatiran ng mga magsasaka sa -ahay ni Mang Tumas
Kinapkapan sila isa-isa, pati ang mga -a-ae
Sinampal ni Kapitan Pugot si Tata Pastor sa la-i dahil sa hindi nito pag-amin.
¨masama, su-ersi-o, anti-go-yerno¨,¨prinsipyo ng komunismo¨ -> pantukoy ni Kapitan Pugot sa
paniniwala ng mga magsasaka
hindi hinayaang makadalaw ang mga -a-ae sa mga nakakulong
Kapitan Pugot ÷ dapat ay na-ilanggo o silya elektrika dahil sa pagkampi sa kaaway noong panahon
ng Hapon

ABANATA 51
si Mando ay may pusong "mailap¨
maraming manliligaw si Dolly tulad nina Pong Tua-son, pangulo ng Bachelors Clu- at
Kongresistang taga-Bisaya at -alo
Pumunta si Dolly sa tanggapan ng Kampilan upang kausapin si Mando tungkol kay Pong
Dumating si Puri kasama si Magat at ikinwento ni Puri kay Mando ang pangyayari sa asyenda
Puri ÷ tumakas sa civilian guard at nagdaan sa -atalan at palihim na umalis sa likod ng -ahay.
Ìpinagmalas ni Dolly si Puri. Tiningnan niya ang mga katangian nito: maamo ang mukhang hapis,
may pisnging kayumanggi, mapungay ang mga matang malalim, katutu-o ang kulot na malagong
-uhok, manipis ang la-i, -uhay ang di-di-, husto ang ha-a at -ilog ng mga -isig

ABANATA 52
ang class daw ng tao ang nagpapakita ng totoong katangian niya
Galit si Dolly kay Puri, kasi she destroyed date with Mando
Sa-i ni Mando, pinsan daw niya si Puri pero nagdoudou-t si Dolly
nagusap si Dolly at Puri a-out education, mothers and finding the right hus-and
mas maraming pagkakataon umunlad ang mga nakapag-aral
Di hinahanap ng pro-insyana ganun.. pagktao at hindi gawain ang -asehan
kelangan ng asawa para mafulfill needs nyo
sanay na sa hirap "matutong mamaluktot sa makitid na kumot
hindi daw popogreso kasi ayaw ng pag-a-ago ng mga taga-aryo
kahit gusto umunlad, hindi kaya kasi walang resources
walang law na nag-a-awal yumaman
nagiging suwail ang -ata dahil sa nanay
inisip ni Dolly na inggit lang sa kanila si Puri
sa-i ni Puri wala daw siyang kaiingitan kasi nanay ang nagpalaki sa kanila, hindi yaya

ABANATA 53 A
nagtampo na si Dolly kasi hindi natuloy yung date nila, ayaw na makipagkita kay Mando
Bumalik si Mando sa kanyang opisina, mas importante naman daw ang lakad kasama ang dalaga.
Nagtungo ang dalwa sa tahanan ni Mando.
Nadatnan nila si Tata Matyas at Dr. Sa-io.
Mayamaya ay dumating na rin si Magat at Danoy.
Mainit ang dugo ni Danoy.
Mahinahon naman si Mando.
Nangako si Dr. Sa-io na tutulong siya upang mailigtas sina Pastor
Nagrekalmo kasi si Danoy na -ingi ang -atas.
Ìsinalaysay ni Puri ang lahat.
Nagtungo daw si Kap. Pugot sa ka-isera at -umalik na may kasama ng nilitar.
Naisip nila na Si don Segundo ang may plano ng pagsunog at tumulong sina Go-. Do-lado at Hen.
Bayoneta.
Nahihirapan daw si Dr. Sa-io na makuha nag asyenda.
Marami kasing pulitikong asendero at walang laman ang kaang -ayan Dapat daw ay -i-ilhin na
lamng ng Freedom University ang asyenda.
Ang pro-lema ay ayaw makipagugnayan ng may- ari.
Sina-i daw ni Don Segundo na may milyonaryong dayuhang tumawad na. Hinala ni Dr. Sa-io ay si
Son Tua.
Dinahilan ni Dr. Sa-io na -awal mag may- ari ng lupa ang dayuhan li-an lang kung ginagamit
siyang dummy.
Sina-i ni Montero na siyentipiko nga si Dr. Sa-io ngunit isang idealista.
Nag-alok si Dr. Sa-io na -ilhin ang asyenda na papatungan ng 30% ang halaga ng amilyar.
Ayaw i-enta ni Montero dahil -aka isipin ng magsasaka na takot siya.
Nau-usan na ng pasensya si Dr. Sa-io.
Sina-i ni Tata Matyas na ipinagla-an rin ni Andres Bonifacio ang mga magasasaka. Ang masama
ay pinaligiran ang nagging pangulo na si Aguinaldo ng mga gusting protektahan ang sarili nilang
interes. Hanggang sa panahon ng mga Hapon, ang mga tao din ito ang mga kola-orador.
Sina-i ni Dr. Sa-io na nakakalungkot daw dahil marami pa ring di nag-a-ago.
Nangako si Dr. Sa-io at si Mando na gagwain nila ang lahat.
ABANATA 53 B
Nakakulong sa kwartel sa asyenda ang mga magsasaka. Pagod na silang lahat.
Dumating ng ika- 7 ng ga-i si Kap. Pugot mula sa lihim na panayam niya kasama sina Go-.
Do-lado, piskal at kumander ng himpilan ng MP. Tumawag na rin siya gamit ang telepono kay Hen.
Bayoneta at Don Segundo.
Bawal ang dalaw at hindi sila -inigyan ng pagkain, ni tu-ig na pang- inom, noong una.
Ang mga gwardiya nag kumakain ng mga pa-igay ng ilan sa mga asawa ng magasasaka.
Ìsang -alding tu-ig mula sa sapa lamang ang i-inigay sa 25 na nakapiit ng -ilanggo.
Ìniutos ni Pugot na -igyan ng lugaw ang mga magsasaka dahil ililipat daw ang mga ito sa ka-isera.
Umuusok pa ito ngunit walang tapon na kinain ito ng mga kasama. Nagulantang ang gwardiya dahil
nakalagay lamang ito sa tim-a at walang mga plato at-p. Ang -inigay.
Lihim na natuwa sina Pastor sa pagkagulat ng mga gwardiya. Nagalit ang lider at hindi -inigyan ng
tu-ig na pawai ng uhaw ang mga kasama.
Ginwardiyahan ng ma-uti ang mga -ilanggo.
Nilipat sila sa isang mala- -odegang lugar na walang kisame. Maraming daga, ipis, at gagama-a
dito. Ìsang -um-ilya lang ang ilaw. Malamig ang sementong hinigaan nila.
Mayamaya ay matutlog na ang magkata-ing si Mang tumas at Pastor ng -iglang gisingin ng -antay
si Pastor gamit ang ripple.
Pinilit nilang umamin si Pastor. Noong una ay pinupuri pa ito.
Ngunit matigas si Pastor, naiinis ang dalwang di kilalang im-estigador. Ìsang flashlight ang
tinatapat nila sa mukha ng matanda.
Pina-ug-og si Pastor ng 2 oras. Pinilit ni Mang Tumas na makinig ngunit wala siyang marinig.
Binalik si Pastor sa loo- ng -ilangguan. Nawalan na ito ng malay- tao.

ÌM Summaries

Ka-anata 54

O Bihusan si Pastor ng tu-ig sa mukha. Ng magkamalay siya ay -umangon si Pastor ngunit
nanatili lamang nakaupo dahil sa sakit ng katawan.
O Ìnisip ni Pastor na walang saysay ang makipag-usap sa dalawang tagapagsiyasat dahil tao
lamang ang dalawa sa anyo. Higit pa raw sila sa mga im-img apartong sinususian.
O Nag-aalala si Mang Tumas sa kanyang kulungan dahil -aka tuluyan ng niligpit si Pastor.
O Pagkatapos ng ilang oras ay nakita ni Mang Tumas na akay si Pastor ng tanod ring kumuha
sa kanya. Hindi man niya tignan si Pastor ay alam niyang malaki ang pinag-ago nito. Na-atid
din ni Mang tumas na hindi makalakad si Pastor.
O Tinulungan ni Mang Tumas na makahiga si Pastor at sa-i niya na pakiramdam niya na ang
-uong katawan niya ay isang malaking pigsa.
O Pagdating na madaling araw, pati ang tanod ay tulog na. Tinignan ni Mang Tumas si Pastor
at ang tanod at -inatid ang kanilang pagkakaham-ing. Ìnisip ni Mang Tumas na pareho sila
ng harangin ngunit magkai-a ng paraan.
O Sumipol ang Guwardiya pagsapit ng ika-anim ng uaga. Marami ang nagising ng mas maaga
pa pero hindi -uma-angon dahil nakikiramdam.
O Gutom na sila ang nauuhaw pero mas mahapdi pa ang sugat ng kanilang kalulwa.
O Pagkagising ni Pastor ay hinahap niya si Mang Tumas ngunit wala ito sa kulungan.
O Pumasok ang -agong sarhento ng mga tanod ay pinahanay ang mga -ilanggo. Ayon sa
-agong sarhento na -agama't sila'y masasamang tao ay tatratuhin sila roon ng maayos. May
dalawang rantso, walang sasaktan kung hindi magsisinungaling at walang papatayin kung
walang tatakas.
O Pagkaalis ng sarheto ay kinamusta ng mga magsasaka si Pastor. Lumaki ang kanilang poot.
O Walang pakapagsa-i kung nasaan si Mang Tumas.
O Ng ika-sampu ng umaga ay dinalahan sila ng mga sundalo ng sinaing, tuyong sapsap at
sala-at.

Ka-anata 55

O Hinatid ni Dr. Sa-io si Puri sa dormitoryo.
O Pinulong ni Mando sa kanyang opisina ang reporter na si Ìman at sina-ihang tipunin ang
lahat ng ulat sa nangyari sa Hacienda Montero. Ìpinatalastas niya ang mga nangyari ayon sa
salaysay ni Puri.
O Si magat ang nag-igay kay Ìman ng sasakyan at gugol para sa lakad nito.
O Nagpahanda si Dr. Sa-io sa tanggappang legal ng kanilag pamantasan ng mga kaukulang
hak-ang upang mapalaya ang mga magsasaka. Nagpuolng muli ng ga-ing 'yon sina Mando,
Magat, Dr. Sa-io, Danoy, Ru-io at Andres.
O Tinalakay nila ang i-a pang mga suliranin ng Anak Pawis.
O Ìpinasya nila na ang pakana sa asyenda ay ang unang hudyat ng kampanya ng mga
reaksyonaryo la-an sa kilusang manggagawa at palatuntunang maka-ansa ng mga progresi-o.
O Bago matapos ang pulong ay dumating si Ìman at sina-ing pinatay si Mang Tumas at isa pang
magsasaka dahil nagtangka raw ito tumakas.
O Ayaw pumayag ng sarhento na kunan ng litrato ang -angkay nila Mang Tumas pro sa dulo ay
pumayag din.
O Hindi nakausap ni Ìman si KapitanPugot dahil wala ito at pinapuntang Bagyo ni Montero.
O Nagpaalam si Andres upang ihanda ang panghuling -ilang ng pahayagan na lala-as sa unang
oras ng umaga.
O Sa-i ni Magat na gayong matagal ng tapos ang digmaanay hindi pa gaanong nalalayo ang
kalayan sa panahon ng hapon.
O Dr. Sa-io: Mi panahong ma-isa ang -i-ig at panulat, mi panahonnamang ma-isa ang patalim.
Ngunit sa lahat ng pahanho'y dapat silang patnu-ayan ng utak.¨

Ka-anata 56

O Umakyat sa Baguio ang 400 na pamilya ng alta sosyedad at isa sa mga nauna ang pamilya
Montero.
O Nagpulong sa silid na laruan na poker sa -unggalo ni Montero sa Bagyo sina Don Segundo, Son
Tua, Heneral Bayoneta, Senador Botin, Go-ernador Do-lado at Kapitan Pugot.
O Si donya Julia at Dolly ay kasama ni Pong Tuason sa Pine Hotel para sa isang kasiyahan.
O Hinilig ni Montero kay Botin na sumalungat ito sa mga radikal. Sa-i ni Senador -otin na "i-a na
ang tak-o ng panahon at din a magaang sakaan ang agos na maka-ansa¨. Mapipigilan raw niya
ang panukalang radikal sa susunod sa sesyon kung may lagay.
O Sa-i ni Son Tua ay -ahala na raw si Botin sa kung magkano. Umalis si Botin at pina-aunan si
Montero ng So-re.
O Napagusapan ng apat na aksiyonista ng korporasyon ang kalagayan ng mga -agay -agay.
O Heneral Bayoneta: "Tama si senador -otin: malaki ang ipinag-ago ng panahon. Nu'ng araw,
pagka heneral ka, para kang hari; ngayon, ang mga opisyal ay-ina-aril na ng kanyang mga
sundalo ng patrydor. Nu'ng araw, pagka milyonaryo'y walang hindi ma-i-ili;ngayon, ang
milyonaryo'y takot sa atake ng peryodikoat sa im-estigasyon.¨
O Ìminungkahi ni Heneral Bayoneta na gamitin si Dolly upang mapalapit kay MAndo ngunit -inawi
niya ito ng maalala na nililigawan ito ni Pong Tuason.

Ka-anata 57

O Ìnintay ni Don Segundo magalmusal si Dolly dahil may hihilinh=gin ito sa anak.
O Minungkahi ni Montero na im-itahan niya si Mando sa Bagyo.
O Pumayag si Dolly na im-itahan si Mando sa Bagyo ngunit hindi niya masisiguro na pauunlakan
nito ang kanyang ama.
O Pagkatapos mag-almusal ay tinawagan ni Dolly si Mando at inim-itahan sa Bagyo.
O Naalala ni Mando na may pagtitipon ng ga peryodista sa -agyo kaya't sina-i nitong -aka
makarating sila ni Magat.

Ka-anata 58

O Dumating sina Mando at Magat sa Pines Hotel dalawang araw pagkalipas nilang mag-usap ni
Dolly.
O Pumunta sila roon para itaguyod ang ilang layunin. Una ang paninindigan sa malayang
pag-a-alita at ang paghangad nilang magl;agda ang kongreso ng tiyak sa patakaran hinggilsa
pilipinisasyon ng mga pahayagan sa Pilipinas
O Senador Maliwanag: Ang isang pahayagan ay makapangyarihang instrumento sa pag-uo ng
damdaming-ayan, sa pamamagitan ng -alita, editorial at i-ang lathala kaya't hindi tama na ang
lakas na ito sa isang demokrasya ay matiwal sa kamay ng sinomang dayuhan.
O Nananghalian sila Mando at nili-ot ang ilang kinagigiliwang pook- Mansion House, Dominican Hill,
santuwaryo ng Mahal na Birhen, Camp allen at pamilihan ng Bagyo.
O Magat: ang nakakalungkot, ang kagandaha, klima at -iyaya mg Bagyo'y sarili ng mga masalapi, at
hindi nilalasap ng mga dukha.
O Pag-alik sa otel ay marami ng mga peryodista at reporter ang dumating. Nakihali-ilo sila at
nakihalo sa karniwang salitaan.
O Tinawagan nni Mando si Dolly at inim-itahan nama ito ng dalaga na maghapunan sa kanila.
O Nasasa-ik na si Dolly para sa hapunan dahil may nais siyang linawin kay Mando at gusto niya na
muli makasama si Mando.
O Umaasa na rin namn si Don Segundo na makausap si Mando. Hindi niya maitindihan kung -akit
radikal si Mando sa ka-ilang mayaman naman siya.
O Natatakot si Don Segundo na magin ang kanyang salapi o si Dolly ay hindi makapag-ago sa sa s
imulain at kapasyahan ng pu-lisista.

Ka-anata 59

O Bago tumungo si Mando sa tahana ni Dolly ay pinuntahan nito si Magat sa lounge at sina-ing wag
na siayng antayin.
O Sinalu-ong ni Dolly sa pintuan si Mando at pinakilala kay Don Segundo at Donya Julia.
O Ayon kay Don Segundo ay pag tag-init ay ang Bagyo ang kapalit ng Maynila.
O Pagkatapos maghapunan, -umalik sila sa ka-ahayan. Nag-usap ng mag-isa sila Mando at Don
Segundo.
O Pinagusapn ng dalawa ang pahayag ng kampilan sa nangyari sa hacienda ni Don Segundo.
O Ayon kay Mando, amg pagsasamahan ng asyenda't mga kasama ay tu-ig at langi at sa nangyari
kamakailan ay nasunog na ang tulay ng dalawa.
O Dalawa ang nagnanais -umii ng ayenda ni Montero, ang go-yerno at si Son Tua.
O Montero: tagapaypay ang kampilan ng -ulag na nasyonalismo, ng radikalismo, ng pag-uupat saw
ala la-an sa meron.
O Ìminungkahi ni Montero na i-e-enta niya ang kanyang asyenda kung i-e-enta ni Mando ang
Kampilan.
O Nang umiinit na ang diskusyon ng dalawa ay pumasok si Dolly at -inigyan ng kape ang dalawa at
minungkahing magpahinga na sila.
O Ì-inulong ni Dolly kay Mando na panonoorin niya ang liwanag ng -uwan sa terasa.
O Mando: pagka't kung makikilala nyo kung sino ako, alin sa dalawa, ako'y inyong sumpain o
sumpain n'yo ang inyong sarili.
O Pinuntahan ni Mando si Dolly sa terasa at sina-ing marahil na -uhat ng ga-ing 'yon ay 'di na
muling nanaisin ng dalaga na siya'y Makita muli.
O Mando: walang 'di na-a-ago ng panahon. At walang hindi na-a-ago sa paningin ng tao. Pero ang
totoo, ako'y ako rin- ang dating katauhan, ang aking puso, ang aking kasaysayan. Walang
nag-ago sa 'kin kundi ang isip, tumanda, tumalino, namulat, pero ya'y ako lamang ang
nakaka-atid.
O Pinagtapat ni Mando kay Dolly na siya ang dati nilang alipin.
O Nagalit si Dolly.

Ka-anat 60

O Na-asa na ng Madla ang kampilan at iyon ang nagging paksa ng usap-usapan sa maraming
dako.
O Nagtalumpati ni Senador maliwanagat nagmungkahi ng dagliang pagsisiyasat sa mga muling
paghahari ng lagim sa mga lupang sakahan.
O Hinihingi ni Dr. Sa-io at ng mga katulong na a-ogado na palayain sina Pastor sa kuwartel.
O Nagpasya ang Hukuman na palayain sina Pastor.
O Ìpinem-alsamo ang -angkay ni mang Tumas at i-inurol sa -ahay-kapisanan sa dulong Baryo
O Mahigit sa isang kilometro ang mga taong nakasunod sa li-ing ni Mang Tumas.
O Dumating galling Maynila sila Senador Maliwanag, si Ru-io at si Danoy.
O Kasa-ay ni Andres si Pator at Puri
O Napag-usapan na si Pastor at Puri ay pupuinta munang maynila ha-ang si Danoy naman ay hindi
masyado lalayo sa lugar na iyon.

Ka-anata 61
O 'Di tumagal pagkatapos ng li-ing ni Mang Tumas ay may dalawang civilian guard na pinaslang ng
mga hindi kilalang salarin. Parehong may malalim na sigat sa leeg at patay na nang dalhin sa
ospital.
O Parehong may malalim na sigat sa leeg at patay na nang dalhin sa ospital.
O Dahil ditto tatluhan na ang mga gwardiya si-il kung umiikot at may kasama pang isang sarhento
ng MP.
O Naglakay ng checkpoints sa pagitan ng asyenda at mga -aryo.
O Dumating si Kapitan Pugot galling Bagyo.
O Ìpinatupad ang curfew: ika-8n.g., -awal na ang maglakad ng walang pases; ika-9n.g. dapat wala
nang ilaw.
O Ìnisip ni Kapitan pugot na taga-la-as ang gumawa noon at hindi ang mga tra-ahador da asyanda
o sa mga kalapit na -aryo.
O Nagalit si Kapitan Pugot na walang hinuli ang mga guwardiya si-il. Pinaalala ng sarhento na
-inantaan sila ng hukuman sa pagpiit ng mga magsasaka noon.
O Nasunog ang dulong--aryo. Marami ang namatay at nasugatan
O Ayon sa mga gwardiya si-il ay may mga sumugod na mga taong-la-as at sinu-ulan sila pinilan ng
mga taong la-as.
O Ayon naman sa magsasakang hindi natulog ng maaga ay walang mga taong-la-as ang pumunta
roon. Ang mga gwardiya si-il lamang daw ang nagpapaputok at -ina-aril ang mga taong
natutulog ng walang kala-anla-an.
O Sa tingin ng mga magsasaka ay simulain ito ni Kapitan Pugot na pinaghihiganti ang pagpatay sa
dalawa niyang tauhan.
O Kapitan Pugot: Hampas sa kala-aw, sa ka-ayo'ng latay.

Ka-anata 62
O Nagpadala si Mando ng sipi ng Kampilan at gratis sa mga institusyin at kilusang -ayan.
O Pinado-le ni Mando ang nililim-ag na kopya. Sa-i ng manadyer ng kampilan na ito ay isang tiyak
na kalugihan at Quijotismo.
O Ayon naman kay mando, ito ay isang tapat na ser-isyo sa -ayan.
O Ang kampilan ay walang sinasanto klundi ang KATOTOHANAN
O Lalong -inatikos ng Kampilan ang mga mam-a-atas.
O Nagla-as ang Kampilan ng matutunog na pangalan sa talaang-itim nito.
O Naglathala rin sila ng "Whita Paper¨ na tumukoy sa pangalan ng mga tao at ang -iglang
ikinayaman nito.
O Birong sa-i ni Sen. Maliwanag na 'wag na raw lalakad si Mando ng walang -odyguard. Sa-i ni
Mando na samantalang ayaw pa niya mamatay ay hindi siya takot harapin ang kamatayan o ang
pag-uusig ng huk-o ng kasamaan.
O Ì-inilad din ng Kampilan ang kalupitan sa mga lupang-sakahan. Tahasan ding ipinaratang sa mga
may lupa at alagad ng -atas ang huling kaguluhan sa asyenda.

O NAkaa-ot sa lahat ng pook ang Kampilan. Papuri ang natanggap nito sa karaniwang tao pero
itinuring itong sedisyon ng mga may kapangyarihan. Ìtinuring nilang peligrosong tao si Mando at
sina-ing hinuhukay niya ang sarili niyang li-ingan.

Ka-anata 63

O Bi-isitahin ni Mando sa dormitoryo ng Freedom University si Puri.
O Pagdating niya roon ay nagusap silang dalawa sa -ulwagan kung saan may ilang estudyanteng
-a-ae ang nag-aaral.
O Binalita ni Mando kay puri na lumalala ang sitwasyon sa dulong -aryo at kailangan nang maki-
alam ng presidente.
O Sina-i ni Puri na nais umuwi ng kanyang ama
O Sina-i ni Mando na tumututol sila rito ni Dr. Sa-io dahil wanted ngayon sa Tata pastor at Danoy
sa asyenda at hindi raw sila -i-iruin ng mga gwardiya si-il doon.
O Sina-i ni Puri na kung magpupumilit ang kanyang ama na umuwi ay sasama siya.
O Tumutol agad si Mando at sina-ing hindi iyon ngayon isang lugar para sa isang magandang
dalaga. Higit pa roo'y importante kay mando ang kaligtasan ni Puri.
O Ìnila-as ni Puri ang kanyang pagaalala para kay Mando at ang kanyang pagduda sa sariling
katapangan. Noon daw ay tumutulong siya s gera -ilang isang courier at gumgamot sa mga may
kailangan ng tulog. Nagsasalita rin siya sa mga pulong noon. Ngunit ngayon ay pawing natatakot
na siya.
O Sa-i ni mando na hindi na-awasan ang katapangan ni Puri. Sina-i nito na may -ago lamang na
damdamin ang nakitloy sa puso niya.
O Ìsinangguni ni Puri kay Mando ang mungkahi ni Dr. Sa-io na kumuha siya ng siyensiya domestika
O Sa-i ni Mando na ito ay isang magandang -alak at dapat ito gawin ni Puri sa dalawang
kadahilanan. Una ay dahil naroon na rin naman siya at pangalawa, upang punan ang kakulangan.
O Sa-i ni Mando na sanay na rin naman si Puri sa sa siyensiyo politika dahil sa -uhay nito sa -aryo
at natutuhang hindi maaring paghiwalaying ang politika at ka-uhayan.
O Sa-i ni mando na hindi lamang magiging ma-uting asawa si Puri kungi isa ring ulirang ina.
O Pinaalala ni Puri kay Mando si Dolly at tugon ni Mando na hindi niya na naaalala ang pangalang
yaon at ang tangin nasa puso niya ay si Pe-U-Ere-Ì.,-,3,9, 64

kakaalis lang ni Mando galing sa dormitoryo pam-a-ae ng Freedom University -uhat sa pag-isita
kay Puri
maliwanag na kay Puri na siya ang gusto ni Mando
si Mando'y natitiyak lang sa pagmamahal ni Puri muli sa kanyang kilos at anyo at dahil wala na
itong i-ang manliligaw
papunta si Mado sa Kampilan
ika-sampu palang ng ga-i at ma-agal ang tak-o ng kanyang sasakyan
inniisip ni Mando kung paano ang Kampilan pinag-uusapan ng madla at ang i-a pa nilang plano
para sa Kampilan
napadaan si Mando sa madilim na parte ng lansangan
pinadidilim ng mga anino ng ilang matataas na punong aguho
munitk na ni Mandong masagasaan ang jeep sa gitna ng lansangan
tinigil niya ang kanyang sasakyan
dalawang lalaki ang nakayuko sa makina
ang pangatlo'y sina-ing umistap ang jeep
pinagmasdan ng lalaki si Mando at ang numero ng kanyang sasakyan
nalagot daw ang koneksiyon
tinanong ni Mando kung meron silang plaslait ngunit sa halip na ia-ot ito ng lalaki sa kanya ay
ipinalo si Mando sa ulo
may kuto- na si Mando na hindi aksidente ang pagtigil ng jeep sa daan sa ganoong oras
ma-agal ang kanyang pagtak-o ng automo-il at hindi siya -uma-a -uhat dito
naalala niya ang sina-i ni Sen. Maliwanag na magsama ng -odyguard tuwing lalakad
si Mando's handa lagi
may layunin siya sa poagtatanong ng plaslait
umiwas siya sa pagnanais na pagpalo ng plaslait ng ikalawang lalaki
sinuntok niya ang ikalawang lalaki
ang plaslait ay nahagis sa malayo
inatake siya ng isa pang lalaki na mas ma-a-a ng kaunti kay Mando ngunit malaki ang katawan
ginamit ni Mando ang kanyang kasanayan sa judoa t karate
napatihaya and ikatlong lalaki
ang lalaking nagsa-ing sira ang jeep ay tinutukan siya ng re-ol-er
sina-ihan ni Mando na mga duwag
natamaan siya sa tagiliran
tumagos sa kanya ang -ala at ang isa sa mga umatake ang namatay
nagulat ang namaril
-inaril ulit si Mando at siya'y natamaan sa -alikat
sinungga-an niya ang may hawak ng -aril
parang -umalik sa kanya ang lakas ng kanyang ka-ataan sa Sierra Madre, pagla-an sa mga
Hapones, sa pating na kanyang kinala-an at sa pagpatay kay Martin
na-agsak ang re-ol-er
dapat tatakas ang sununtok ni Mando ngunit naagapan niya ito
nagpaputok si Mando sa taas upang ipahiwatig na may pangyayari sa lugar na ito
namatay ang isa; -uhay ang dalawa
nanigarilyo si Mando
dumating ang dalawang sasakyang police patrol
dinala siya sa hostpital

Ka-anata 65

pinailalim si Mando sa ilang pagtitiis
dumalaw si Magat, Andres, Dr. Sa-io
umiwi agad si Andres at sinigurado ang pag-a-alita sa Kampilan ng tangkang pagpatay kay
Mando
ayon kay Magat hindi personal ang pagtangka
nata-oy na ang Hapon ngunit ang kasamaa'y di pa rin naaalis sapagkat Pilipino rin ang
gumagawa nito
sinuri nila ang mga makikina-ang sa pagpatay kay Mando
Don Segundo:
pagtatalo sa Bagyo
sindikatong kontra-andista
hindi pagtala- ng -alak na paggamit kay Dolly
kinikilalang kagalanggalang ang mga gumagawa ng masama
umalis na ang mga dumalaw mali-an kay Magat na hindi pumikit ng isang saglit dahil sa
pag-antay kay Mando na nagkalagnat
kina-usa'y nag-alik si Dr. Sa-io kasama si Puri at Tata Pastor
tsaka lamang nai-alita kay Puri ang pangyayari
alam na rin ni Tata Matyas ngunit pinayuhang huwag munang -umisita
pagdating ni Puri ay umupo siya sa gilid ng kama ni Mando at hinawakan ang kamay nito
dumating si Andrea at si Ìman
dinala nila ang sipi ng Kampilang nag-a-alita sa pagtangka sa -uhay ng maysakit
nalaman na ang tatlong lalaking inutusang pumatay kay Mando ay civilian guard sa Hacienda
Montero at inigaw nila ang nag-utos nito
nagtungo sa ospital ang ilang pulisya upang liwanagin ang mga pangyayari
ayon sa kanila'y lumagda ng isang pagtatapat ang dalawang humarang kay Mando
dumalaw rin si Sen. Maliwanag, Ru-io, Tata Matyas na lu-os ang galit sa pangyayari
pinaalala ng senador na magdala ng -odyguard
sa-i ni Mando pag la-as nalang niya at "nginuso¨ si Puri at kumindat
hindi tumanggap si Mando ng tawag o sulat ni Dolly
nagpaalam si Puri kay Tata Pastor na manatili upang alagaan si Mando ngunit tumanggi si Mando
kahit na ito'y kati-ayan ng pagmamahal sa kanya ni Puri
mag-aral na lang daw siya
may tagapagalaga naman daw siya
nagtampo si Puri
tinanong ni Mando kung dadalaw -ukas
Puri: ayaw naman daw ni Mando at mas maganda naman daw ang nars
Mando: tunay -a akong mahal mo?
Puri: mi alinlangan ka pa -a?
Pakiramdam ni Mando na magaling na siya
nang wala nang dalaw at pinakain na siya'y dumating si Danoy
Danoy
nasa li-li- na -aryo sa la-as ng hacienda
nagmamatyag sa mga pangyayari
sinariwa and dating ugnay ng taong la-as
lihim sa lumuwas upang makita si Mando
umalis at -a-alik sa -aryo
"maniningil kami ng mga pautang!¨

Ka-anata 66

nagkawalaan ang mga maginoo sa Maynila nang kumalat ang -alita sa pagtangka sa -uhay ni
Mando
Sen. Botin
pumunta sa i-ang lupain
tatagal ng ilang -uwan
Go-. Do-lado
nag-akasyon sa Hong Kong
namatay si Donya Ninay at naiwanan ng salapi at kalayaan
wala silang anak
hindi na umuwi sa mansyon sa Quezon City
sa -ahy na siya sa kasunod na ka-isera
tinitirhan ni Tindeng at dalawang -ata
nagpaaral kay Tindeng
hindi kasama si tindeng sa HK kundi sina Dolly at Donya Julia
dating magkasintahan si Donya Julia at Oscar Do-lado; malayong pagkakataon lang itong
pagsasama nila
Pong Tuason
nagtuloy sa HK para pangasiwaan ang pagtatayo ng isang gusali
nim-itahan sina Dolly at Donya Julia
Hen. Bayoneta
pumunta sa Ka-isayaan at Mindanaw
umiwas daw muna sa "mainit na klima¨ sa Maynila
hinahangad alamin ang i-a at -agong pangkat ng kotra-andista
hindi na sila monopolyo
Montero at Son Tua ay hindi makita; kung hinahanap sa Maynila ay nasa Bagyo daw at pag
hinahanap si Bagyo nasa Maynila daw
dahil sa Kampilan ay lumtaw ang pangkat ng mga pri-ilehiyo
-ihira ang oras na walang dalaw si Mando
araw-araw ay dinadalaw siya ni Magat at Dr. Sa-io
madalas nandoon si Ru-io at Tata Pastor
hindi napansin ang kanyang pagdaramdam ng pag-alis ni Dolly ng walang paalam
pagdumarating si Puri ay may kislap sa mata ni Mando at tila wala ng sakit
dinalhan ni Dr. Sa-io ng ilang aklat si Mando at si Adres nama'y nagdala ng mga magasin
tinanong ni Puri kung gusto ni Mandong -asahan siya ngunit mag-usap nalamang daw sila
Puri: hindi ka -a nagsasawa sakin?
Mando: tawagin mo na kong mahal. marami pa akong ipagtatapat sayo

Ka-anata 67

nakaupo si Mando sa isang silyang yantok na may gulong
umupo sa ilalim ng puno sa -angkong kahoy
Mando: pinapanood ang dalawang i-ong naghaha-ulan sa mga sanga ng punong -ana-a
Puri: pinapanood ang sinag na ginto ng hapon na lumlikha ng kariktan kung malusaw at mahalo
sa matingkad na luntian ng masinsing damo
Mando: malapit na maging tulad ng magkasintahang i-on
Puri: nagsilang sa sinapupunan niya ng isang -agong katauhang dalisay at kaligayahan ang
kanilang pag-i-ig
Sa-ik na si Puri sa sasa-ihin ni Mando
Mando: dapat mong malaman kung akong sino talaga
Puri: si Mando Plaridel lang ang nakikita
Mando: ako'y si Andoy, anak ng -a-aing kapatid ni Tata Pastor
ginunita ang:
-uhay kasama ang mga Montero
lumaki at pinag-aral ni Montero
pagtakas sa Hapones
pagla-as sa -undok
pagka-gerilya
pagkakilala kay Tata Matyas
pagtuklas sa kayamanan ni Simoun
unang pagsadya sa Hacienda Montero sa Gitnang Luzon
ang paglak-ay sa i-a't- i-ang -ansa
Puri: -akit mo inilihim ng ganto katagal
Mando:
1. dapat maunang manatiling lihim ang kasaysayan ko hanggang maisagawa ang aking misyon
2. ini-ig na kita sa unang pagkakita ko sayo
nag-a-agong loo- ka -a?
Puri: si Mando's si Mando at wala nang i-a
sina-i ni Mando kay Tata Pastor ang lahat at pumayag naman ito
inanyayahan sa pagtitipon nina Puri at Pastor si Sa-io, Magat, Andres
Mando
edukasyon, pamamahayag at pagmumulat, pagsasaliksik ukol sa pagsasaka, pagtataguyod ng
mga luyuning pangkawanggawa at panlipunan
mi pondo
hindi negosyo
-u-uo ng korporasyong mangangasiwa
Andrew Carnegie: magdadala ng hiya ang mamatay na mayaman
Dr. Sa-io: hindi pa-rika ng diploma
Natuklasan ang Hacienda Montero at i-ang lupang sakahan at -inili ng go-yerno sa mga dating
humahawak noon
Kikilalanin ang karapatan ng go-yerno upang samsaming ang lupa
ilegal ang pag-ili ni Montero ng lupa
maaaring -ilhin sa go-yerno
pinaalam sa lahat ang pagpapakasal ni Mando at Puri
i-inigay ni Mando kay Puri ang agnos ni Maria Clara

Ka-anata 68

nakita ng dalawang -atang nangangahoy ang -angkay ni Kapitan Pugot na nakasa-it na patiwarik
sa mala-ay na sanga ng puno sa pagitan ng Hacienda Monetero at ng dulong -aryo
nangingitim ang mukha, nakadilat ang matang kulay dugo at kagat ang dila ng mga ngipin sa mga
pangang naninigas
hidi i-ina-a
nag-ayad din sa wakas
pangulong tudling ng Kampilan: Katulad ni Anteus, may lihim na kahinaan ang mga i-ong
mandaragit¨
Son Tua
hinarang ng isang pangkat ng mga sandatahan sa dakong li-li- na kapatagan sa gitnang
Luzon sa automo-il papuntang Maynila galing Bagyo
dinukot at pinalaya ang tsuper
Monetero: inatake ng paralisis, nakaratay ng walang malaytao, wala nang sil-ing ma-uhay
kausap ang a-ogado ukol sa mga pro-lema
-umalik na sina Donya Julia, Dolly at Tuason
hacienda Monetero at -aryong nakapaligid: ang mga guwardiya si-il ay masahol pa sa Hapones
nagkaroon ng alitan
nag-gerilya ulit ang mga magsasaka
nagtipon at naghanda para sa paggawa ang mga ito

Ka-anata 69

inanyayahan sila Mando, Maliwanag at Sa-io ng presidente sa isang komperensya sa palasyo
-inansagan silang pasimunong radikal
am-isyosong senador, propesor ng uni-ersidad, pu-lisista ng peryodikong iskierdista
nag-usap muna sa telepono at nagpayanam sa opisina ni Mando
ultimatum daw ang meron ang presidente
lapatan daw ng pro-lema, analysis at maaring solusyon
ayaw daw ng presidente ng gulo
Maliwanag: nakatalagang tumulong
Talaan ng pro-lema, karaingan at petisyon ng mga magsasaka't manggagawa at pag-aaral ng
ma-isang solusyon
Pres: wala sa kamay
school = okay
kalsada = okay
ospital = saka na, maghahanap ng pera
pag-awal ng civilian guard = hindi pwede : proteksyon
nasalanta ng digmaan: mahirap lutasin ang mga pro-lema
kung palalampasin pa daw ng administrasyon ay hindi na masisigurado ang pagtulong sa mga
magsasaka
ang presidente daw ay dapat luma-as sa palasyo at makita ang mga pangyayari sa mga -aryo,
masyadong pinapaligiran ng mga elite
nakagapos daw ang kamay ng presidente sa mga pressures ng i-a't-i-ang sectors
ang coup d'etat ey unang i-inalita ng Kampilan at huling nalaman ng presidente
ang diktatura ay hindi nararapat kahit pa sa anong kadahilanan
paris ni Hitler, mag-aalsa ang -ayan
pres: pigilan daw ang mga pagsasaka o humanda sa konsekwensya
ang -aya'y hindi mapapatay ng mga taksil sa kanya
pres: pipigilan ang writ of ha-eas corpus
umalis ng tatlo sa palasyo
Mando: kumain muna tayo -ago manaog ang utos ng pagkukulong satin
sa Hacienda Montero ay pupulutong ang mga magsasakang pawang -alisa
pinag-uusapan ang kalagayan, mahahalagang karanasan sa pakikipagdigma sa Hapones
Ru-io: dala ang manggagawang industriyal sa Maynila at i-ang sentro ng populasyon
Hindi nila papayagang maapi ang mga kapatid na mgasasaka
Dinagsa ang harapan ng hacienda ng mga mag-u-ukid at taong--aryo
Sinindihan ni Pastor ang isang sulo at ito ang idinuldol sa tatlong malaking pigurin (Montero,
Do-lado, Bayoneta)
Dumating ang dalawang trak na punuan ng mga sundalo at civilian guard at tangke
Napilitang manla-an ang mga may armas
Wala sa mga kawal ang nagurlisan
Kina-ig ang nakatao- na -angkay gamit ang kanyang -otas ang ulo upang matihaya si Pastor
Uu-usin kayo lahat ng -ala!
Walang sumaklolo sa kanila
Ìnumaga sa pagpapanayam sina Mando, Magat, Ru-io at Danoy
Bago sila maghiwahiwalay ipinahayag ni Mando:

"Ìnu-uhos natin ang ating -uong kakayahan at gagawin ang lahat ng magagawa upang ang
ating -ansa'y maging tunay na malaya'y nagsasarili, at ang mga mamamayang Pilipino'y siyang
maging tahas na panginoon sa kanilang lupain. Makatarungang demokrasya; pakakapantay-pantay
sa -atas at pagkakataon sa -uhay. Ìto ang ating panata at hantungan kasakdalang tayo'y mag-uwis
ng ating -uhay.¨

,5:3,33, 
32,/23,,- 8,33,88,332,33333,:2,, %%%$ 
,,32,,23,/,,93,3/2,,,,38873 %%%$ 
 ,853%,9,,9,83,8873,3,-,3-,,3$24:33:39/3,943,,, 
,-:-:93,2, 07,9:,/3,3/4 
,433,,35,3,43:5,38873,3,,2,3,33$24:3 
!,8:4 9,3/,35,9749824 
8,,5,9,72,8,3,38:839,:25,:3/9,5,3,993 
!,,9,548307,,,293,3,2,3 
%$ ,3,,339,4 
35,3,,7,3:2,39,8:35,343,35,,,9,43/3,3:2,,,3 -,,3 %,9,,9,8 
%,98:449:343,-,,3,3!534#   
# ,32,797,9/,35,93:-,3,3,9,,83:7,9/,3,3,:2,3 
  ,3,,8,99,5,33,:2,498,9,3,,,9-:2:4/8,-,,3:5,3 2,39494,3,3-,38, 
 :9,3,-:2,,3,83&3,3#05:-, 
3,/,,,33-,,3 /8,73,3:-48 
!,7,8,-,3,,92,9,43,,:33,3,,293,3,,2,3,33$24:3 !%# 
070745,,43$,259,3 
2,,7,938,5,3,,,9,3:9,32,07,8,31,39, 
,/,,33,50/03/,,3,333,,3/4 :,,3 2,,4,43,:32,3,,38,9243:843 ,:3, 5,8,598,43484$,39,,7,5:74-:74,9:-,93, #, 8,,7,8,9%,3,2,,::8,/3,8,

 


 

31,39, 443-,94 2,38,3574509,7433,,,735,7903-:3/4 ,72038473, 3,8:,93-:3/4,2,3,33,,7,938,-:3/4 !,,,3,84 3,2,8,32-:8,,9,/03, ,793 7,83,2,9,3,,3-:8, ,3:3,33,,,93,84 ,33,5,3,8, ,3, ,3/4 -,,-,8 34 5,,33, 2,9 :2,,5,3,98:288/8,,9,,3 :2,38:,9,93,5,5,/,43 /:4 33,7935379432,34  ,3/4,2,3,,333 -,,3,-,94 3,8,2,,3,9,-:9, 3,8,5,,:4/5,,: ,8,2,,8,8,3/,3 ,,2,549 2,-:9,,-,33/3,::48,,2-,9 ,74 39,4 /,5,9,838,,3,39:3,3,5,,9,4 3/8,5,-,,9:35,343 ,38,/, 3,,808,,2,3,93/8,,88 ,793 & 
2,5,8,2,39,, #% 3,3070745,7,9,8,38,7 # 09243574-38,34 5,,395,7,8,,8,,3,3
7,50,98,-,,3 $,3/4 2,5,2-7,3,,83,9:9:-4 007884,95,
,,7,3,7,90 $% 
 ,2:8,57,57,843,2,33343,3,9:,/32,8 50848 8,35:94 ,2,33:43/07 5:483,,-4 3,,3-,,,/,, 

!%# 
 $& %# 5,,4343903,3,,9:0;,.,,803/074 574/:947 42078,390 4,-47,/47 
 & ,8,,343$0:3/4 
 ,3,32,439074 
 5,,,3,3/4 
# !%& :9:8,332,4390740,784/ ,,38,4/-,38,5,,3,9,,:393,4,3.08,5,
5,5,,7,8,,3, ,83,2,925,9/5,,8,49 
3 /,93,-,3/07,3439074 
 3,398:507 
%3,,343907483/43,%& 3/:2:4/8,,54308 ! %& 3/3,
,7,35434 ! & 
83:543343$0:3/48,02509,83/4 
%,492,,,,389,9:86:4 43$0:3/4 
53,5,9,3/,3,35,,9,48,2,9,/,35,--,44-3,,, 
$,:-,9 3,9:48,-,,32,,8,,32,9,3/,83,,3/4 
 % 

-.9:2-.33/:.8.9..:.83 .3.3 4 ..398.932.543 .5.8:4-3.3 9:2:9:438.5.93.543 53::9.34435.9-:9.-32.5 07007433.8:.085.438....9.543 83.33 .8. 5...:4.2.98.43307.33.32..2..$ 5..9..9:8.3  !$  ' .39.33:4 3.

-. !5348.7..3/853.-..3.78.-.333.9-...94 2...-935.:9.:25..9..333/.9.7:3.9..3 83..3 :.33.3 .-807.93:48.97.3/4..3.543/3 .438.93/2..4 !%# .9.38. .25.3..3 07..3 .3.3.3/4307074 $.332.3..3-. 2....8.3../4 $:2:8:34/8.3 07..33.. 3.3.9  !. .543088.9.35:343.

7.3..342.7.8.307.7.3 . . 430 30484437043 .95.3:8.3 2../4 5.85.33..8..95..3::58....9.39.5.3 .3..3. 2. % 050307. . 9.3/853.80307.2.9 . -.8.3.8...-.5..3::5. 8..... .8...33-.838.73..3/.9 07.38..    35.

2.. / 5:8..2. 2.:.2.8 .

...$.. .-:/ . 2.3..8 9.33  !%# !$% # 2.34 .3.3!.8.3 !$% # 35. .439074 9..33/4 8.35.89. !%# !$ :-.3. !&# .8!.3. 3.-.5.-.3. 42.:. .-39.5. :3.3.3.8. 5..9.88.3..5.38.39:2:9435..3.8:..384 /054894348034 5.23-.370-4:843 ..9 8-.5:5432.803/.9./8.93443.4:9:3.34 .7.9..3.4 $.4.8.7.9:9:7:...53.32./48.4343$ 8!...29.33..5.. .4.709.-..43&$..939.0 8.98.2.5.8.98.93.8:5.3..3.39..-.3.934 3.3 2.3.2..2.8947:5.89..95.3.3.3.3.2.-..!:7.:2.35.3 89:80/ .8. #0./ 2.9.:3.5:39.9 8908.2.-8.3..397.343$0:3/4 3.207..7:.7..9398:5073:42 3:5/.8.4190!55308 .89473. --3.3 ./.8.9-.3/!447  #& 2.33-..0390.-.8:3/.. -:.7.07.32...3-:.9:2:438.7.32.78.9-:3.0.83.5.8. .8.343 ..32.4 .3.43 2.38.-:3 2.8!:7 .5.-..95:34 !&& % # -807.3:3:2843   3#! #05:-.74 /.345.97.938.39.. -:2-433..3.43307..:..5.4 0 9.9.8..3 ./.:843 9.3.8.. &84.83 ...8947 9. 53.439074 8.3.847..3.3!.  32. 8.8.99.43-.-93..8.94.583/7439.3 .. 2..7083-49.29.9-.3:2::.3.4.3.34 .2490 89../.3/.258..9247. .39.3/.-.32.49.- .99.3#! #.8.43:. ..8438.8.249 5.8.07.3.:2./..3:-43-07.9.4 .2...9 3..83.0905.. $.-:3.3/. 3.3..3.5.598.933..8 :2.37089.2.33.83..3-..5.8.-.33. -./ :.88.7.77. 3.43:.2.3.2. 5.-.38 .3.34 -:843943.2493.3..32.3..5.8.344-.3.-.8-8.-:.39-.4.32.:7..404 .7.23.9 03:.9/33..54308  #% %.32.5.3 9:-70 /:2.3 3. 2.5.32.-.35.-.3.3.9-5  333.33!:7.5:74 2.7.

98.95.5.2....8.48!.39.7.89473.3:948.2:2:3.343$ ..3 207703/.7:3438.3./32.8.3.-.390394 3/3... 2.7.335.8.8.3/3.7.9:48.803/.74 37.3.7-.33.43-. 9..88474304945.2.3..35. 494 334390745932./.8 %.89478!:743.8.2.. .207.47430 9.543 02.-:93.2.328433.. . 3...03.-. 53.9.:/.433:23.709 .3/4-.32. ... 3.5..4390745.38..32.3  :33. .3..35./3!:7842.8...38..3.90 3.9:89482:...7. . 9..3/..907.3/.9.48..3 3.2-3  !%# ..3!..47430494.3.3-.3-.9:.343$0:3/4 3/3.439074/.3..2.32.349:-8.4/35.3..3847430494.3%44 ..-. 70..

792039 8.843.74.3.23.:8...3-3. .8.5..5.8..3..735.48.. 2.-. 8..38-09. .2.39.33.38.-.83.2.3.093./.43  !%# ..489088 .82../438/2.. .3.54308-.3.3207.7.7.3 2.07..3 80709.7.93:9:943470897.93...8.8.5.-...3.2.334 2. $.347..-.339.9.34 .3  3. 3..07.2.:8.:9424-0 57207.54308 .83:2..32.29.33..57-.9.35.303.9 .3 3.9: 9..3 .4302443 8..:-83..7.8.9.3..494 !.03:0 #4.384 2.32...8..3494.9:88.-.-38... ..339.330484  % 8.9/8..-:3/45.700.207..92.7.2.2.  .9.3.. 4583..3'!.3. 3.93.-.3.8.803489088 9.3/4 %3.3039079.3250743./.3.532.39:7.3./473.320898.:-43343$0:3/4.38..38. 8:2.!.2.7.:84 2.9/8. -3.8.38..2.8.9/38.. $3.3 420$009420 8.943807-/47 /...8.3:-4-:.93/5.9.. /.. 494 -3.3.8.8.34 .5:39..8..3.78.38.:3.34390 494 %:3:3347430 2...28...38.5:3.3 5039 $.2-:.34...3.3 439074 8.34 .3 9.3.2.38.7.3-490353..3.94.3.:-.  3/2.5.3.9 .383.4.-.439074.9-.8.-.3.3:-43..307.39:738.39397..:-43...3:89488.:-435.34..3:78/843 2.2..2...:-:333282432.8-.5.9.3.&$8.5.5.74805::8474304948.9-09 .7.:39433.0 .3.5..54308 .9.70807-.8..8.:53.. 3/50/03:2.../ 3. 3.9:348./43494 9:235.8..-.5:9 2.3. .2.989..9494 !.

48.9. %.3 -.5.09.3.. 89/.:2-3883.9.3:-3.384 -807..-.-9-9.5443.33.73 8..3-.35.2.7.92..5.-..53.-.93...9.7408.2.3 943-.8.9..3.33.38. 839:74343.8.34 2.8.8/8.3/.853.943.3.5:.35..390 8207.93.3...9.38.7. 7:- 8.8 -7.:43.. 5.53394.39.33.39243.74..943.935.9.9./3:395..-.9.8 945....9.3/4 .-:/ 2.3. -:.3-..5..803. 2.3 -..2.3/054894 348034 .39.:.3 2.9.8.32.93 .8 /5.94 .- :2:4 87.- 8:.9..32.33!. 2..383... 888/:5.3$24:3 .3.8.3.-.92.2.43-..8.3.3.793.3/.2.-7.8 2.3/4 . 5:807.3$24:3:3 5.332.35.3/4 8-.7 .. .78..9... 8.35443.:4 !.$4 $ & 2.2.3.3.3-.2. 83/7439.78 43/43 207.-.9.8.8447..2..5.8 :39...-.9  5.3 9:.9.793.2:943:2.43 544 8.44-..93 8.503.574 507.3/4.29.:3498.-.:93 .983.-:..3.3.-..9.8.57207.4 ..5. 3//...8.7:3.3 -.395.338.94.07074 .3.39.793 #% 2..!.32..5..32.9:348...9./..-. 2.8.8. .9.2:2:3 2:3 # 9.84 7/ 2.3.88. 2.4394  2.43  .8 3/ 2..78. 3/.2:3.93 !%#  7/ 9/. .47./.3 -.83.3.3/.3.8 3..":043 .9.3/.239:-:5.33-..3!.5. 3.2.3:.29..3 8..8.3 5.3394 7:8 .9.8074 . .8079039....5.3/42:.:-.3.2.793 .39:2:43 .93.9..83.93.9..3.3.-.33:398.-433.93 3-3.3.9 523.332.. 33.98.3..8.33.8383 ..35.3.7.3-.33.35.:-43%.-3 /...2.88.5. 3.95.98.3.798433.38.8...7..3.343..5.8.438.4-:4/3...23:38.8.99243 4.2.3 20/.9.3-./ .3 -.23/./32.-9.34.33-:3/43.9.9.25.3..9.3..38.-.74/.3./70 4703934.9.3-.23/:4  !%# .3.3 -... -49.33.93.8:.94 8:.59394 22:.74/.33!..3:48...4 5.:5 9 2.2.3././704703934 3/2..3%.73.3:3..2.398.9..2-:843 5..9:7.:.9 5.94.3 ..793 ..:-.38:-:3.8..8.98.70...3/48.9.3.38.-.33.3/4 .3/43:393/8..8873.3/48.3.83-8 8.3.7932-83.5.34839..:745.732.2.5:.9.793 2.38.33.8.3..3 2./704703934 843:25.748.33.5. 2.9 54890..5. :-/ 5.92.353. 93.3-.9.8. 53.3.8:3:738.93.:32/2.3 .33.74..38:/./8.342.39.335.38..3.43 :2..:3488.83.5.2.3.9...9:-.93.88.793 9:2.. 59 7.9.42.3/43.73.348.92.5....35.9:2.74 :4 $3.-.3..3.507 204 . ..3.743.3.3..3.:9..9:9:25.388873.8344-.-....8.33.7:343:2.3.8..8.8:38.88.793..3.9..3:. 89 2.9 .8.38..8..88/ .3.343:392.3/4 .39..9397.5...8 !.

9.838332..3!07:..95.3./.3-.2...8. .3 . 2.8089073..-. 93.54308 .33/.8 ! 3.2-....8. $043 9:708.8.9207.3..3.93.3.3943-7.370.9/4433.7.843 ..2.9.5.3%.850 . 8.8.9.48.9.3/48.95.. 2..343.88..83.5.. !%# 2.8.33074.-../3.390392 0 8.79843 .43 / 2.54.033-7038. 7:--3.3!078.  # !%# :39..3.3../472.3.3 $.57:8843 .9.5.-7.35.88.3.394309.9.. 07074 -.5. / .3 -7.-33.9..79..:.3..9392-703.3.3.0 ..3.2.79843 .:-43-07.332. 2. 507.9.4 0 .3.9-.9.7.8.98343.3/.438.:43$..2.5483.3 :7:3..7933.08207.943 ..8:.383833/.35.733/2:3..32.9.8$:.88.9.-:.. 8.38.33708.9-:.3.:3..8.3.3.32.803.8043.3 .:43 -:9703.93..390393. -7.3.93..:3.2.:8 20/.2./..5742:.8...98.5.3!73808.390 ! 9.3  .-.-3-. 2./3":74.83.335.5.78.3/2. .74 !:2:39./. .339-..3443#42./473..2.5.3. .:43 .9..325.703.8.28.

34.:-43.

:-43-07.843 .

83 3.8. .43 #$ /073.32:3854 !.9:3.38.. & $% !&& %&$ & %&$  !%# 35. ..9.8 %& $%#& $!  4!.3. .2433-:.543 .3:393. !.3...3. .3.. 70..2.8.$&%8.8.-...8947.34-342-.:745..2089748.../48&3/48 .4110 .3 ..43:. 3.5:39. 3.8.3.35.3307.. 2.9. .3.5 .-. .8. 2.3. .3.-.3 .030 ..784-..5..5.3.9.32.3..947  !0- 3..-.93. .38.-.' './3.543 8:34 7.99.3..325..5:89...3343!0-7074 3.3-.. 5:85:8.3.. ...3.. 9:3432.8..2.5...328.439.38. :898.9.3&$% :2.-..3.543084085.8 8.25..9-.543  34 5...:3.5..5 78 / 2.790307. -. 5.5. 2.7332...!534 ..32.34!.3. 207. .5.3..34 :4 2.9.9:.-..  &% 8.2.. .35. ..33443.3. .32.5.9 84844.8 4894 8:2:43.-.98..8.3.5.3.435. .-/ 9:.5:43-.8.. .:8.493/2..74 3.3.543088..25.3:3.98703.29.50 5. .924 -....5438....3..393.389.9:93 .  $%## 2..8.-...3.3./34704 437084.3!53.7.3..98.3 ..3..9.

8.3::949 3.2 3.38.5. 8.3207.73705:-..300978/.3 %:-3.343.3 3.-. .2.38..432.3.5.824..34 2 2.8-.8.3.38:2..3. ..3 .9 5::943 .9343.8..9.3. .38.2.3./.. 9 -...9:.3.3:94 .3.35.332.5.-.8.43/0247..93 2..33 .2.3.3.4 3/8.53..3.9.            2.48 2.843.3. ! !! $../3.307.3!534 !$$ %# $48.93 .4538.3-. .3 342.32.743.3.-.835.8.3:3/.-.3.5.3.2..3/.8.5.3 ..3 5.-.3.3.:5.3:3/..8.95.8.. !5343.8.3.98.35.53574708445748507/.-.8./ 807-8439:- 2.4 ! . 3/..-..45.:9.85.5.33.

2...2./:.3.

.3 274-4 5..34.54/07 !...4 $ .339.7.7.3-.8948.8..3.3/708 207..9.

-.5.338339:-3..3 00970889.2.:2.9.333..-.94../07 .5.9.5. .9.3 /..4357450843.4343$0:3/4 # -.3  09./  .3 03:..35:8...3/.3.343.4908.3/5..3.3348223 /..32.2..-:3.9 53. :398 3.::.3.--3.7.3434384. 2.8/.2.3.574-38.0 8...3.3 5. 5.-. /-478..35.45385.35.38.259:43 .. .8.8.43$ .57-.45479:389.59. /.543 %03039047430 % .. 3.34/8.9.2...3/2. 3/:3835.::348343$0:3/42:.9..9. ..59.2.93.5..9.3.3. 4.8.3 -09 7003 8.3938.N48 7817 8:/..3 43$ .9.38.-.93&$ :3.3/708..3:3:2-.8.3370/038.-49.97..:.2.93.4333. 3.38:3:/ 8:3:7. ..543 5.3:2.7 5:5:39.439.9432./. 207.3.4 .2:./.5 .3394 -3.2.948.5.3.3.37003 -09 :.2.8...25.339:9.480/ :3.7.:-8..-47.3:8943.93.-.8....30 -.9.84 -.7.4 %7.3 -3.38.543 0..8 5./43544 2  !%# !:2:39.5.8..-./.3 .3.247548845.4 !%# .:.2..-..7..3 8:3/..8.3.3 %03039090 4 :.3.3.39 5..39..48.843.7..943207...3 !.48.34 #& %& $ ! &! !53.4 .. .5.25.32.3 .8.9.9:-:8.32.3.2.3.- .08. .3.9.3. .3/708.5.2..8...-.0. -3-.2.-490 -.5..203943..9..33.307.7.943.933.93.3.-..4 .5.344383.07.3.3 .3.8.7..389.8-09 3./4 .8.33. .33-.32:2:7.890 .33/.3/708.9.-..7. 8.8.-.3.3.3%#& :2.3843$0:3/4 07.8.3.32...3-09 !./47 5.3.

8.3/.384:2.34.9..7.5483...8.8789. 3..89.839.5. 4..8./47 $0790 !.8 /..343.  53.490 09. . .9334-4343. 2.707.43..3.-. 3.494 5.847.7.4390.3 .033.3...8890 42.-. 5.738.:. 4-073.3.  # # $  /.8..25.488.333.3./:4 3/-:-:4  330 -.2.3/3..-. -:.

..7..8..38.334 -./.-47.5.8.993/.-:.'$ 2.2.5.845..739.32.3 2..3.-47984 .-4.5. . ::.29.9.8.7.8.-.85.:5.9:.32.995438.3.3 :2.. 3..:5.35.39 .3 :-439.2334 !./47.3.25 9:4332.334 5.3.3 2.3 -.5.38.543 !.32..3..2.8. 93.-49..9 07.95...2.32.3...7.3.90 807484..2:2::3.3-.7..3/.-:93/:947 .'$ 3.3.3 ! 3.-. 3.-.9743 3. -.4343 443 .3/4.5.-.3.5.3.2.3.!479:08 /4. .3.'$ 07.2.353.3..8 2. 4..-.-:..33.334 2..8.2/.2493.34 .3 !.43.3.5.3...8.3943539.308.3'$ .838..3849 :35.22 :8.2.8..:-.8./.39:3..7 .8.947 87:.5. -3.35.9.3.9.-.9..3543-. 0%07794708 .7 ..8-..38.9.3 !$!  .8 4.9.9..4 .9.589.-./4 3.8.35843!534 /5.3.9.302:.'$ .3.3-.8.34/3.3 5./.4343 !%# #$  2../.

.259:43.

8.3.43 & 32.3 5..3 :3.9.:3/.8. 8.33.335..332.-..2.3.. 5:9 3/. 5:.2.8:9./478..3.325.5.3.332.3 ..33/.8.38.35.2.0390 4257.2../3..3./.

7...33.345.8.9/ 53.99..32.5  3.32.743.549.548307.2.8:7.29.5.5.4. ..-.249 5.2...3..5.5:5:94  !..88.433 -:..-..343.-..32.19.3 ..3!53.2.-432.9.3.732.8.3.8.  ...477:5943 .3/.3.5494:5..3 3/. ...43 5407 -34 90 8.95:3.3.73..3. 3.7.-. .2.5.93.2.9.7.2.9..92.5.88.33:3.33..2.84302-83.39.37.48.32.. 9-4/0..33 .3/.2.89.3 8:..3-.!%8.8..4  ...8.393.!53.9.8.32..2..  9.3 ..5.332.../:7:943.8.35. .2.3/:2.9.73.4  $%  .9..3704203/.2.9 #.34859.93.3 ...7.3.9.-.8432:.538..3..32.8.8.9.2..33-.3/.7.43:2.32.5..30484 4-0734.3 2.7:3 -.8:4-3:39...332.8.5.84 .8.:5.3.8 . 8..:4  $# 9.9:9432..5. 3.2.3.-3.38.3/.2.5.732..-7.98.8. :5.3.32.8433. .35.80397435:07:9:7.30.9.2.44-.32.32.

.5. 2.3..2..7.9.8. 3.4 5.74 50-0894 -494.-.8.39.2..98.3/0503/038.574509.5.2.5.-.39.38. 35..232. !$$# /2.-.33.35.3 5.8.3.5.9.33-.2:.3207.3.8..3.-:.2.5.8.38.7.5..9 .

 2.3/8:2:4 .-.943-:.

.2.32.:24 3..33/7082..4:707 3.3:384 8./ 97.32.8..3 ..83$24:3 2...98..24  !#$ #  .4333.9..93.8.9.3/45.3 3.5. 2.3 .9.32.8.3749.232.:. ..5..8.35.9 .907.-..53 8.8.3:745..33.-.34 3.3.2490 !074/4! 3.7.3.5. ./48&3/488.. 891447 2-.:933-3 43/843-.94 .3.7..93:4935074/4  3!074/89.8..-.9-..3.3 2.92.3.5.2.:3/2.3..5..3 3.32.32.9.-..3 .-.8./.257039..3257039.33/2.8..7. 8..957:0-.9.3428 -.8:.8.2...5.7..48.33./.  $ -...77..3.../8.3.32.2.48..47094/057:0-.5448.3.97..293.  !%# ..8..3.-.43..8..5.8 -..338:/..39.-32.5..32.3.3 09.8.8..95.9.439074 2.-48307433..9 3.3/48.2.32.2.32..8. 5..498.-..9:742:  % #$ $% $% /./.3!534 5.498.9.3.:8. -.730/947 .8:2:.9.3470947345..-.3..3 3/1447 9.3  5074/89.3/4 -..470947/00894 3.3:.9 50742.344.9...4394.3.3/48.8.-.8...394944 % % %# &$%$ !:5:39..-..9. :2:8..989.3 -.3.-..3/4 %.2.3.2.99.-... 98.3.7.2.99.3/.9.48:-.935074/89.3/4 !.3.9494.. ..3 .2.3..  #%# %! %!% .

.7.9.7.9:5.3.35.:3/:898.-.43-334-0734.9 35.8:/.43:8.2..3343$0:3/4  53.83.3.....3.-7..8.98.3..3..2..88...3 !.3..33. .33$24:3 %...8.-.98.32.9.50/07.../4 89:/43900-843 . 2.332.:3./....9.84337..92.3.9 8. 3.7.8.//.2..39.8:48.98.8397. 2.32.8.-.59..33 -.838.9-..9.3.8433.3 5.835074/438.4/ 47..7.8.333-:..-.38..3  :89432...9:.3-.3.3.2.92.84-.-.-33..-....3.3.5483..3...7.7:3.4.803/.33 2.3:8943..249 9.95.3:5...9:343..8.353.3. 3.:5.3 .35..8 !%# .435074/4 92.3343$0:3/4  3.33. :.9.5.3:3..3:898...34-0734 .98.58.394 -....2./.8..9.-:-:/ ..2.  !..83.039035.-.49  :38!.8  %.9.5.3...38. .8948 .9.9.35.8.3.2.335..3./704703934 -:.3 2.5.35.5.3.43 3.:.8.8..9.73332...8: . .7.35..3.3-.32.3343$0:3/4 .3.32...89.8.34903.9.35.8948..-.8.3...48.8.:34389.9.5.59.38.53:343:7.332.9.8%.2.9-.388.2.4583..3/.3.2.8.-:.3/3.2..9.5. 94 8.3 089.-.2.2.32.2.. 9.2.34 5.9.9 2.:39 :39..7.9.3... % $ 53.749.  &! 8.  #& /0732.3.57038.744335:.8.

33.2.983 085.9.-.8..97043 3.948.935.38..94948.3 35..33.:.73-.. .8  # $ /.3.74 .8. 5.2.30897.93:743.2.33443 4389..398:5073:08 3.3.3.5..98:25.:5.33.3.9.82. 8..3/.3.3.4332.3.-.43 ..332.77.9.33.9549....8.3 2.  .38.-.2.333..53 7 $. -.432.8..33.0789 .84 3907083.7/354943.2.5..9-4 $$ .3.4 3.3/4 ...574-02.3. 3.93.43  .3.:5.3/48.93/.2.404 5.3.3/.9/-.8-4 431.43.3..735.3-.38.3.9.5745..9. :32.34 933#..5:.:3.3 .38.97.9!5389.3-.3-4/:.32.3700/42&3.9.8.3-.3.93-.339...-..38.87 $-43.3./.3.3.3.3.-.-:. 95..8.3:3.5. -  :8943%..3 .9.2.7 / 8.38:.3:343.84:84332..3/4-.:27.3.-:2...3/542.8.3..9/:343 3.3 32.8.3 .333.3.8...8. .9.3 3.58.3 .4 /.92.8.58.3.3.9.3./2.8.3 3-49.8.2...-:3949307.3443-./.3 ..3 5..3.3 .7.-./..8.9..3:3/.5.8..5..3/4 .32.-038.3 :3-078/.33.2. !  :/9.$..-.-.7.5.9..3085.9.. 3900.83.8:39434-7074 ..3.3./  $:7.38.3.35.92.543 :.9 .35.3/4.8.8..-.3.-.:25.33!534.3/..5..3..9.35.38480/.35.39 .2..3.5.3 /3.3.8.7.9..744332..549..8.-:-:/8.5.83.3.3../3:393/.2:3..3:745.32.50:.07..93. -./32.3-.8.2..-83..5.32. .. !534 !%#  $$ % 5. 3.3.3.335.. .433. .89 . ...7:.2.2./.93..8:/...2.32.3..7..3 1 743207.2.8.33.4 70-4:843.3..95:3../2. 2./2.3.9.3 .5.3.9%#$ ! %& .43705:-.2.../..2. 5.3 5:745. 93.93.89.-.98.3/3.:-.5932.5.3 5.2..38.70.7 .3 .:2.3 3.::.803/074 94 5.8.7948.2.44507.38.4-707432.5:5:3. 5..3 ..35.8.95:3.9 .074  3.  3/2..3 .3...3.2498.5.3 5.38..3.4.932.34 57450847 848444.93.9.3..3.95.89.3 %.92..-.9..9.5...38.3.-:3/:.58.8.3 #..:..94  .-.3 .8..744335.33&$%$$ $ !%# .32..8..7...3. .74 3.33..42.-4  7..338/..9..8. 9 -.38./...5..5.3.92038..3 5..483.3/4 2.8.2:2:8.. /0.4 -.2.33 9  3.38.3.3.2.8.5.33/0399.3.-:932.5.2:2:8.8.3/48.8..8.3..4 .9-.9.9.48. 5:7407.25.22-83..3/. $!$$$ .2.3.. $24:3 2.5./47 . 3.5.5.335.54 8.3 0 3443!.:9:7.9.332.33.3.8.38.4 397.3 #.

!# !$ $ .

8430 .23.2:2:...3 -. 5.5./.9../7...8.3/0 24947 ..-:-:3. 3.3. 8039543/70.8. 2...74 .98.92.4 !..23.798. 970300974 !.3700/42&3.  #$% 2.887.-:..3..3.3 .824 ..397. .3..432.2. 3.33 -:.5.2.3:435747.3 2.9494.7.332.9-.5.3.-.5.9 %$ # & $.32.9 8./. 85..843.2 ./.4.3/ ..3.9.705.3/.932.5. 9. 2.8.-..0789 .3.843.798 .3.5.7-. 8433 &3.:.74308508.8.7.3.2.8.38. 9/3.35074.5.332.5..39.843 5.43.2-...7858  $ 8...8.

$%$.

:9.3.3.3.93!53.:8. 3.3 2.:5.5.32..:3.-.549.3-.38..8...83.8:.8.32.3..:5.35.3-.32../3800589.88.33":04332.92.2.5.39.5:39.35.-.. /2....2.:5.7:3..3. 2....8 ..3.347/.33-..8.53.8.5.93:2.8.23 &"& 895708/0393422430.92.39 .2.-:3...9 2...3.3/8.5.3.-:/ $ 3.3/..332..3..-..5.92.83-.89.32- .4344738.8948. 8:2.8..3.9..3.843.08 .44738.3.332.5 4-0734/..803/074 %#& 3.5.83.8.:3. .3.7...3.3 5379439.3.2.3-3.9./.34 .33/43.7332.2.53...3. .9.7.3.33.83/4 .3 .8 .3. .8. 98348.33.-4933/4  !%# :3.8.3-.8.9 .38.. 3.9 !:75./  3:7.-.2...483.03/.9./..3.439074.3..8.. .2..2. ":043 :3 9.3:2.3...442:389.3:5. :3/8. ::.3!.438.9.507.  25479.7.8.9:3:.7.2-..390.93:9:73.5..3/4.8.3.4932.8947..3.9/.3:843 :8943.78.9.78.2.3:5.9309.88. ..433.5.33":043..9 2.53.3..9!:7  :35.3:898.93....349. "&  $.3.-43 3.  35.9.3.3:898.5.8 2..9.2-7.-:9.. ":043 3.8...7..7.7.% 803/.38.803/.9:.3-.9. 8.3.98.3  .8.-.3..5.730 .3/4.3/4 !:7-:8.9. -.3:9...32..45.3/48%.2339:2933  39.9...97.-703 2.32.38...8.574-02.3.5.2843 /.3.-..34-7074 ...3 .2.2.2.3.3.8:39432. !%# !.. .34 8.2.3/.2..-..8.3 .9. ..92.803/07473 2.2.  .3:89448..953.5.9.-:7433.3.3.8.35.9/ !.8...3.3.8.92.8..3.  $.707..8.::..9:-48.8.8.33 2047.9043.  ...2.5.5..5.43 :894.-.33.-:...92.2.3.9.-.8.8.8947 $3..38...8..!..83. .8 .8.93... /.2..9..932.548 3:39/.9.8.43 .!.3 3:39.5.803/074.:5.8.  .38.98838.9.32.33.848.89473..9.-.3/43.38342.2.9.8.39:-4  $& 8.39432.. 8..35.8.3.48-.3.8947 208. 2.3.3.-.2.59.

53.5./..2..337.7 .-.93574/:843/33.2:7. 5./.39:9:89488.7.9.9:-:.3/:897.8.:5..8..38.35.5.. $ $$ ./044.. 9:2.32.. .9.293. ../.3:043.. 88902. :5.5.70 5. 5:9...9.-..32.803.5 !.-.3-:2:-:3.59.2.3#:84 2.8248.824.3.3.28.34089.88902..99.3 2.9:-48.3.333.3.345.2.3.38480/.3...3..9-.3.3.3 4-70743:2. 3/3..59..435..394 .7.8...78.3 95..  !#% ..4-7074  3.-.3 8.93.78..9.8.....33...7.8.3&343$4.33-.. 848.38.39..32:3..8038.-:.3.... .29 -.9.  700/42&3.3...970/07.3.7..3 2.33345747..335..8948 .. -:73.:9424-0 2.7.38.42 3-4/0.93. 3.-.38.0789 .-..59.249 .933. 44507..2...5./8..9 70:.738.3 :.:898.38.:3.7824 2434544 .3-.433.4574/:843 394:3/.93.7.5.4342:3824#$ $%! ..9. 2..4-70743/8..3.3.3.9.338. 5.432..332..8.-::.43 9.848..8.2.2.3...803/..3.3%&%%! 5.89.9073. !#% .32.3.8.2-.332.80 4-707.2.32.-.-.89#05:-.84 &945.9:39:3.3574/:84332.. 9-:3.5.5.5..8.5.32.308 &$ #$% 3//044.3.2.92.93/.32.59.89.948..2.89.3 :5.. #%#!#$ 2.2.3..803/0743.7. /0. 39:-48.7 8./0.2 9. .3.5.  &# ## 4-707439009.3-.2.3 -3:-:43. 8.293-7. 5.8.32.8.2.38.704.3/...2. 88333:39 :39.8.35.3 /044.. .38.7.9:2.3.5.3. .8.2.3./432.574/:84 -3:-:8.89.33":0433. .93.3 :5..3..3.5.3../03974 :2.-:..2.433..438:207 .3.32.3.3..3.59.94 !%#$ 5.82.2.....3.3.8.0941$4.3.5.433.574/:843 .9:39:3.3  .2...3390708 .5.. 3-3./3.8484..73-.:5.308.3 .50.2..397.3-./..9:48..5.32..7.89.7.3. .3.. .8... %:3.3.335.33:5..

-.9/0247.01:4-44/08870.. # &$ 2../3..89.. .4 3. 2.09 42:3824 70-4:843... .8./48.74 #0-4:843.233/4 48943 33435.8248..9..8.3.35.33089./443:732./4  3.3 ./:7.3.830084343 08574.3.59.3.-4 70-4:843 2.7.3824 !%# 3.357409.3/483.3/0247.--32. .. 35.-.-. 50748.3./:4/.9:86:4 7 $.  &$ /.3/9..3250743$.3....79.3.3705:-.2.-.493:2.32.3.2.-84:989.74$48....3.-.332.9.9!:7  2.5...7:.:2. &$ # &$ # 2.4303.824 0-4:843.7..8808884.43-. 3/...3.3.3 2.843 . 35...2.93.73443 #!&$  !$$ 3&$$  $$ 3%# $48.7.3.7.2.2.7.70547289.5....38..3 .-.7. 8.92..7.-/3389.38.3 57409.3 /.333.94 8.9..3.5.5.4:.:59.8..93. 3/4308.350..8370-4:8439.9../48..8947.3 % % $ .-.57.!.5..9:7.3 .9:3 -..38.3/9.3089.

357.38.-33700/42&3...3-.7.5.5..5.2.38.8. 370.3 .5./:43 -...8.30307. 2..9:2.3.3 .332.-./.8. 5.3-:4.7.2..95.9474. 3943.. 5.2.3.3.2.8947.7. 3..32.83.4:2.3/45.92../4 34 5..9.38.432.-:93.2.8..98.1473.938.3208984 3..0:48.3.33/ 3.3..-3..5.35.0789.3.-.9..5.7.390 83:493.24..8.5.8.43:8943! 2.3.3.94.8. .34 !  4507.7. .-93.-93.3:2.83!53.95. .33. ..3:-4 45078433.5. ..:. .3 :35.2.-:93.78.87:4.83-.  .8. 83833.!:7  33.3 .3.3...8 2.8.3/4 47.-..2-..3204 .3.9.937 $.8. ..9..-3090 8383 ! 5.32.7.8.2:2:7.34 !47947034 !534 53.8...5..8!:75.3.93..38:.3/..435..803/.88. 43..983833.2.-.!53.38.80 . :308.943/..5. .9 2.8..7.3-.3/48.8:.2.3.:333.3-.3/.2.3344507. 3:-4 838333.3 8.8.8.3$.3!:7  !07.32.82..3.9743.2.:94 7 380 :2.32.3.39708250848 3.8-.//.38.9743..:3.8..39948 5:807.3.8.3.2.3.2.-.9.48..32...8:78.3.-./7/5:5:39.4084389...83$24:3./47 5:807.8.-4  .390 42089/8.3.92.3943.2.507347-.3.2.3!:73. /.9.9.3:043..458.3..3243.8.93.074 398 .3 .:59...38.38..7.3.39032..9.8383 .3.  :.39.:89432.34942..2..9/..23.7948.2..3.8.5 .-.30.74 .3.7 8.-.  .9743.3.-.2..33..44 -.33.48 .83.3..5.743.7..8.-.3..3 .2..54308 $383 /2.7...9.3:5.95.7.23.59.3..-..38. :35.59. 8.074 .947 .293.:384/3..3/.2.32.342.7..943 -7.380709./2 !  330 -7..435..2.3.3 5:2. -09 71703/344 48..35:8.5..73.-..2.-.9:3.8...43.32.38:7.94383.8..43 2.2.5. /.9 !  2.843742.8...89.2.9458.3-.84332.::..085.38..3/. -. '.7.3.957...2.99.33.32.3/4 47.4/ .7.938 !:7  !%# . .3.32.8.3!5343:393//:.09. 803.-::..5.. ..8..393.8.332.3-.-47.-3:-:4383833.7370..8.337:- 98207.83.2./.32.089:/.8.9..2...4.3./.3.0 5..3. .8.32.-.548 8:253..9.9.-.2..3:4.-93.7...9.9::3. 5..9..9..32. 8.9-. 87:432..97..3/4 . .5.95.3...3.9308 /3..5.93..3.3.2.532.8.:5.-.2.8.98.32.94 ..3..-7.803/.-.-8.9.33:3 92..:5.32 2..3.39.07.9.:8.993.383838..7..8.543 :-.33 3/4.432:3/4.9.32./.3/74.3/45.48..798438.3 .2.8.3.3/.9.-./3.92.  3..3.-.533.-.35.3/4.3/4  .83$24:3 .9.2.5..-.8.-./.3.33.-33!.9437:- 5.

..843.9.83..3. ! %& $ -3. 2..39:348.32... -.3584 !%# &2:32.3390747/0838.79094.:.3.3.38.93/2:3...::843.:9/994.. 2...3 . 2./8..32.2.88.0.38947.3. .93-. :3.33:.3.3-..7.3.3.3..83.93. .35..3:2.:745. .-.32..78 2. 8.2.332.-4-74/.-.8.9304-.94247..!.3/4 :29 :2:.8..$4/42.5. :3-..8.5..3/.9..8:/.

5.84332.39.3 !708/0390 8..3902.7.33.95.3843 7...8.38433.743.4397.33343.. .82:.99.5.70.!53.:2..3.8.5. 2. 2089843398 ..3-:/.-:-:4 8.5.2.5.3.3.3. :894343$0:3/43.5.3.3.:7.8. 3.-:.3/.5 2..2.2232..08 $ %& 42078.5.3.7/03. .33983.2.8.907.33.3.3-.2.3 2.8.5.2.3/082.832...3.::3.7393/.548307.3.332.3$ %& 2.N.3 43.33!..8.-.9..5.989.43/9430/....907.-.3390.9.!53.8:.353. 3.8:3.8-439408.38.3  2-9.32.

2.99309..803847.:..2.490 -432.794 3!73.7.2:48..3 3/17 2.32.3 5. 2. 3.9.7.43903948.7943789..7.794343. .2.9.3.4/3.45.3 .2!.7098.3 .3-..7.   % .8.5.5. .35. 5392.32.7../.34 8/3...843  .:..3. .7088.9..92.735.93-.39008..33..:3.-.593...800.:3. 5. :9:8..0 343.45...43:2:439:.33.332.34 7.:.3.:3 7/17 8.0 8917 -:.2343$ 3.5.3-.32. .9:9:48./4.8.2.8.7.35..  :./43 7..7.2.843.8.3 4583..3 8/5.7/3 .8433:8.8.93 -07../..9.5483!43.343$ 420/47 -.-98.335407.-..3 -.7.35.088.2.30484 549.-43.-8. 2./4 9..:7.:.3.8:.:.9.3.7:.3.38..7943..0 8223544 97.5.

.5482.84-. :2.3:893 .33.2:8.9.8.$.82-./43 5.

 3..3843.8 8 ..3.3.9.3 43.8. 2..3.0.-:2-89.8.9./.

2.3.8 8174290574..3/ 4:78 .38438...0 :33.-.03/. 5.3:3. -.8.98.":043 9 2. .

3 3/3. .88..-:2. :2.411.03.-.8.

3. 8 3%3/03 .-.05.8. 5:2:5:39.3574..2..8.3.2.7.7089 -.3. .-..3.343.

8.89434-.9.3./4 .784/ 8. 2..-.-./:3 8./.37 0.3-4 .

 . 0.783.3.3.8.. .3.

5.5407/..8.92.938. ..90.8.89 .

 .3/.7.:3.31089. 5.

94 .98:08!. :3.3/:2.93.3 -854.

 8:2:34/8439074.9493 .

 807733423439.82..35:84 .3.

43-.98.433..8.239..9.. /./.5. .:897.38. 3.039435.5.97.94.5.

33.#.7/3. ../.9.7.8.0: ..$47-433084 53.2:2:3:. 3.

 3..9$03/.. 8 -854:3:2:54 ..-807.38 -854.47:38343::548..

.

7./.8.935. /.4309. .

.3.8.3-03.4309.5.3.3/..3..33.. :8.548843 . 53.33.8..

4309.938. /:2. .

4 ..8. .200939:348.2./.3/.3.8.3/.

 3..743. % .8.

.374422.3..433.841.7509 2.. 5:2:39.70033..2. 8.7442 3.7 .99344/147 50450 .8.-03.93.74:3/ 9.8.2.98.8.

 2.5.0 .9!8.3933$05902-07473.

88 83.-:.8 .4743. 3.

94 ./. .:2342 5470:893...3 08579: 3.3.3:2342 5470.3.32./.5./.744334380397.39.843 .3 !.3.

.2 8. :30. ..2.3. . 3.8.3/.4309..-.3.3435745...3.-.8.3.

8. -... -3.4. -854 93.3-.7.3.3  .9407 .

5890 70/ -:0 04  . ..:03.

 3/2:3..8:2..8 8 .:83/. .320703/.

078!.94 3. /0.8.743. ..

3.4309.  % .48 -8543 . 3.

32.74:5. .92:3.2703/.8.5.. 3..

4309. 3.3 -854 ..3.89483.:. 3.

5407 .3. 2...92.

:9473-407--0 . !745084740 .

 .507.3..32. 0.

3438439.0..-4:950. 3.9.3/47/07 .

.548.9.5.33.3 ../4 .:84..3.3444.3 5..::...9.9.307.3/. 4-.

.. 2.3 2.4.3.33.338480/./..20743.2:9.8.32.3.3.348 2.8 3.9.2.. ./ ..

3/43.8.7:8#42.843 0.9:438.3/01038.9./3...08439074 3.84 .2.--.8. 3.88 43.94.:./.

/4 3/3.8.948..3 .32..2.80/. .389905447/.:8.::390394.39.4 -.8.5.5.338.:8./. 8:2.2.8!.3:8.

8. 0307.30248438.2..983.:8.5. .5. 3//.

 4 2.2.9.8.2..24994 .8.8/.7.3 3.8.3 2.2. $03.32.3 2./47 2..9.9.33..8..3.9./432.

2. 3.9.39.98.-. . .39:.5.38072..32./.4309.38.

3848.::9..3/2.9.835. $03.2 ./47 574-02.

 /:2.9387 $.-4 .

 .3-.32.::.9:4 0.. .. /.3 2.988. 8.307.-3.5.7.3//4 .9.95. 3//.23.

..0...5. .2.93.8.8..3350.39.48.3/47/07. .2.3:.5.9:48.5..39.

3..7.33.!.3483.8. .88..843-33.73.3 .

0732039344/1742-.0 /8.431700/4241.39./ . -3.4.

9.3 .34 . ..3.3..

3.3/0 . .3:3:3:.32.38.9/3.4...3037.2.-:.32. 9.

33.2:2:.5.8.7. 3./.9 .388493 3.7.2.

4 .9..3.83.98.38. 0..5.5.5.32:..9.-.

70438.8 /.3 ..7.5..3. 2./.

.3.-4 .370433$.9494. .3/.

:8.538$. :8943 -854.-4 .

 :8943.4309..2.3.74 .

. 2.-4:990. ::8.03/. .-4.3/ 8.58$.

8439 9:9:4:3:8.3309920 % .5. 8.8./.

 ..39. 9:2.9.3/7088.33.25.9.-.8$..353.3 2.

83:8:.:35..3.3.. 2..458.:4 .9:588..32.3.9-.7.53 5.38.:2.843 9:2..9.8/....397.

.

..83/4. 9411.93.-. ..7..34.8. 9.03.882:0344/8 .-309 3.

./.8.:3.3 .0. 2..3 83.35:8 8:.9.

7 2.3.438038.9.8.2.-:93-. .5.:89439.88:08 .2.943.33..

48/. 5.32..3-.3../.3. 2.-./4-03.34907..7.73 .2.-.8948 2..7.3.39:9435.8.7..-./.2.

32.2.8.34. 8.-:935074/4 01107843 . 92.

540432..38.-:935074/4 .498.2.. 9.-.5.

3/. /0/02.7..353:343:0#--43 .380709.

07 .20 :38.-309 9370.03./.830394 ./. 2...3.9. 9:2..9033..-.073.

53.8.9  :2..08/0#. .5.-..3#03.20394 ..8.3..

-..38. 2.53:343.5.9.33.0/947.34 .

/.38.39:. 3..32. . -:970 :..5.3...257.7.4 .2.

490 . 3::.03:09974:0.3-001 3.3343808438.387..2.::3.9.:34/8.38 -3-039.73 803954 9:2.20.

937..3.7.39:32.7..2..3.5 % . /.

39.9.74433808438.22./43./.$03.5074.4 . 3.5.24395..73.882:.

5.5.. 5.3. .84332.9-.. ::8.35.3-35538..5.

-.3. /.33.38.38..93-.3.:.

.3.2.3.3 ....8.3..

..3..9.2.:784 2.3.3 5:8984 $03.32.-./478970./47.9..92.. 53.900./478.383 5.:25.0 $03.33.3905074..:3/:2..33.3..5.2../47 $03...3.999.3.. ./4 5:89:7. $03.383$03.. .9./47..2.39.9.-.03:2.35.8- .

/.8.2-35.93300843/.79/4 .2.2. ./47.5.7.-.$03.332.

.33.3803/473.8.93/8.33084.89.8$03..2.3.4 ./47 .559.824/.53..843.33-. 3.38:73.9.%.

3.48.9.47:2 /. 5.20393.439.3-/.5. . /733.3.43/:2.57:-.3.32..2.94 8.7..

 % .

 90#9 3. ..3/48...348.0.30.. 3.38.

/48.9432.38. .75479 .3390774.343/43 ...8.

.33:23. 3/9:- .78 . !..

/0%7:25.54043 .390 53.43.9. 7.

9.3570843.3 % .8.... 2..

43.3/4 . 2.353...-.

5:39.4:39708 .33.-..38.33.. 8.8.3.2.7.-. .8.97.23.

8./7/4 3.385.3/48.3. !:2:39.. .

.2.8.35.3..3!534 .89.5.532.383/33.9:789.3/43.9. .

.453.39.3039.8.8..4 .38. 53.-.5.2..32./..

3 ...3.3.35.8 :04 /0 9474.3.9.3.3:3.38..3.39.3.7.3. ..3.3.. $2-.:59.3.3..-.2.9.

.8 '03:8043.9:9:-43 .3./8..3:2.-.9 08:83.907. 2...8 #043./8.:-.7..39:7824 .82.3. #42.3/.3.3-.:-..8.$039743789.93.0 .3824 422:389.

3. .9. .4:5.432.3!0/74/3.3:2./.9.38.35.8.3$..

7.8..78.3.:.3.2.3/4. 389.8..3:. .9-.3.#42.32.

3848.89..5.3.345...5483..9:.9.08./3-3.39. .889.3!5343.9..7..5.7.273. $:88437.2.3//.:3 2.2.

789.7.789.2.. ..-.332. 8.9.8.5.3433::83443 98.3:2.34 .35.7..32....35.32.5.2.9.

5..9 !745.9..-./0 89.33/-3.93.8.3/.39.332.0 . 3/...944 .

3/3..39..3:4.2..9.3.37000843 . 8.43.... 3$:847.8.8.3.5:9.3 5.-..32.

.

8385.2 .3. 3$:84..3.

2..3443.907.8. . 33.3848.89.3.

.53:3433.. 32.38.38342.907.-.3/3.8 .9...3-.-.

93.-493243508484243/4.3507.332.-.3..-83.78 .  % . .5::3.3/:897.9.9.94 8.:2.3/4 :2.32..3448.9.

 ..3.838.3/48.. 90#9 .

470/47.. 3.-:.3.3/08 -4733397.34. 7. . %:2.2:748 3..8./8003 28984385.8..-49307.5.. :745..

. .3...3/48.030.. .

. 003098.4228843..3/48...8 .

3.-.07 . 89.-430473..-:39498.09/.3.:8942075.

050//3 4.8.3549433.7.. 7.39.3.. 31:03.5:0894 .907 4.7.3.

33.94.23 00398.3/4..32.9..93339.3 .94.!40 !.3 2.3/40..3/. 4 3107/0802208 3..5..0/4203 ..83003 4 089/0.70. 3.7882470.8.9. 0.3.8. 003!.2.3:4/8.8.32.3.793..34: .:07./0503/08..

!.4/.3. .4953. .5.94388.8.3/542.:8.802-0.7 .38. 07.9..3&390/.8/0.

. .3.943 4.3/.7.-:8.9.93/8.$0:3/4 8.4 5074-..2.3/40.3/4!534.83!53.3/48.70.-.33.843147.5.3/4.8 483:2-43.984147.:53.3 4..9.-3$0:3/4.34395041:.3/4.9.078.78 3/24.-  44/-0!0770 4..3-.8.-.-4 3/2.4 2.3:395041:.2. .3.3904390748 4.. 44704:0./07343.3.24 44948.9. 3853.3/43/3..!../4:48. :89-.. 02509.7.01:..3..3.0890/.38.9707054798. ... .2.739 84  % %070.8.33..%.348.2..2:3..3243..3/4.8.3.3/4 43.

 ./.9.9084.3/4 .

3!.-4:99070050/8. 7:80..3:323039433.5.9. .3/4 0850.. $45.3/4.83..3.203.9.8.

003343.33... 7089./.3/48.3.3.82..93.03.8.2.33:33..3.8...:7. 9.7.8.548.53 08:8 534 % .3/:38.39.. !74899:908.3:3.8. -703.

789.98.97.34784 3.3/4 . 2...8:493.

984. 5.:3 .3.43.3/.84 50743.82./../.9.7.8.

3.:7.8.32.39 2.9507484-7. 5:2:39. %047-//037:9 8.3.7089.8.47.7.9144784 . .0897.

3/4843-46:09 . -3.33.

798.8 .3.332.. 2.3/43 17.0897.30.47.7.3.3.5.3/4078 -3.

-.8.494 90.348.3/4. . 3:25.8.3/!0770 .7..38:2.

 93:97:89348.3/4 .

84 . 94738.3 -.3/4.8-.

3 .8.35.2./:943..32.3.-:9... .73/2.

.

 3.7./0$4 %07.8.9:7.4:80.8985.9%0.:2342 .5:39.!:079.8..

.3/. /37. -3.33..8 .3/43 17.38.3..7.

5:39.33.8.4:3#4:0.8.83 ..984-7. 3.

93.. /3..38:90..3.3...3/443 .3/4848.

9. 3.9:48..- % .32.

3/4.3/4 .8.3.4803. .

/484:39494435. -3.7.2/. 3/8:7.2.7.33.:33. .

 3.3/33.3/484 .::8:.

2.38..9:2.3.3:4/3. 539343..3!07703.3308 .3/48.

933.7.3/4.!:75.8.3/4 5. .738.2..3/4 .93.

. .3-:.2:2:.84!:7 825035. 8.

3 .3.3.2:2:.9.3/33..32..:... !.78.. 34-807-..35.9.32.

5. 8.-.99..8..5..8.3 .535.82..2 2. 9.2.85.9 .

.3 5.38.95..8. 85 5.9...839.. 2.8.99543 .

3.3 .3.7.82-.58..3 .3 .5.9:8. .232.

9.39.343899:843 ..789.. 39009:.32.942:389.3.39.8. .2.3... 5. !.

3808.. 3!7.944 .

-. ..3-480832347. 3/-.3.. .

2039.35.74 .:8..7..7.335. 2.2.2.

..7.35.9. .3 ..98.3948.5.33/0247.2.2.-:95.2...7.8.82.35708/038..-.2.3.. .

32... :8.808. & $ 3.5.8.78.32.5.3-:8 ..84..73.9. !:2:39.33/2.3:5.32.953.!.88.3.

....7.8./. .:3-.3/3.0./542.3./. 5.-.3303.94 5.

33..-.3. ..943 70809.3-./ --. .0.32398 4-.9.

8.3/439.3/... 3.3/4844743048.7..8.7989.:38...3347430  % ..33533.943..33.2-9. 5.

7.89:3/.... 5.35. .3.

 3/8.8./48.100388. 98. .8:7.

'03:8/04 . 3.2-384.

3/4 39.384 . .88./.23.3:2.

8 . :2.39 -79358 ./47.2935.

09070 8349424774 % .9. 3.

 3.8.3/4 .8.

7:80348.. 83. .:-433.30:3.

 2.848.3207.703. ..3243.../407 784/ ..8.

 . 3.0 3.3./33.8..30/07...43.08..479848..

 .3... 9494435.74848.3 .

.8..8. . 53.3/.

 ././.2.848.. 50/03.23507.8.2:9.

3.35.45.39..2./.3 2.9.3.7.:2.-4.. 3.2:2:9.#05:-.2.3:4 . 8.

33207.-7.385479. 5.72. 3.3 .9.39../8 97.7. 23.8 .3/.507 5.3/4. /...3-.:3.843 88.7.3. 74.

.85. -:3.5. % ..32.3.

5.&$ ./8. ...37.3..723.9438.

9/0247.38039743:9:7.8.3.-. .83. .83943.3. .

047. .--8.93574/:9432.38.-.. 2.

8.38. 3.38084334370848..3/48.594 .

438-.98./38.011078430247.3 ..-..34 !4942.8...332. 5:2:39.5::3.8:3/.430247.93..33739438. -3.

2..5:-. 2.32.928.5.29832.-:4/..92 43.08 .

73-:2494 43/2.848.97..32...43/2. 4-.43.089.32.5:2.8.50/03.2..3.-.3-4-4943 4.:.-820394 .35.-.32.:39.53....

.3.3/48$90. .4/.397.928.-.0 /.9.48.938:3/.:43 .8.3. 3.

93:33.9/.58.5..8.8.3/47/07 .8.78. 8:2./.50.:3. /3.0.

.3/48$90.33..-:2.!53.-.3.03.3.38. 32-9.9/4432.5397..4 .8.

.32. .9/5:0/032.3 % .3207.3!534 !534.34.

.9.9. 3.7.%.9!:7 ./..98..8 .38:..5.9.3/41742&$5.

.3&$1742&3:33.2.9083:3: .8:389. :2..

.801107843:38:2:. 8%42.3 .8.73..93!.3.

3&$8. 9..:3.44-38./..9384 .5. 3.

3../073.3./8./.2.438..95.3.:3./ .. 3.

34.207.985.2932.. .3.3:9.3. 3.

 5::3.33.3 ..:4.2.9-8.

843 .8 32.:-.074.5.-:-:3. 2.3 5.9:438.95./.35.9.39..332.9.9..-:-:.3 5.8.32...32.5.2...3.

.7:7:23-8.2.32. ..92. .3.2.32.92.

&$3443: . 3.3!8.7.8.

3.3 ..2.3. .2.2.

5. 3/3.5.3.-.3.3.3/.95.3.-.33 .

9.3..48 .-. .88...48.

9.3.3488.4 9-.9:2:438. 3/9:9:43.7 ....3.38.

.2.4 .938.39.3./. .5.:.3.2.934-0734..

:3/8. 3//..9:433-.2.3.3-. ...993/.8.38.735.

7.1003207.23!534.33.34 . 2.

7/8.8.9.8...7 !53.3/.42.2. ..353. -.89.83.

35. !53./94.93.8 .3..38..29.33.. .3.8.3.3 .2..7.:9424- -.

709908 .-..887.39.04..14703.43/:8978.9.553.8/. 3.8.0732.

-.&$ 5.00 .. 8.4/3.3 4:78 8.43.034:147.3.97.

35.! . 8.8.38.4/147430243947 :.00.8948 .

03985.8...89483 .7. &$ :29.3 :2.8 .

.3.8.207.89483!5. ! :29..3! :2.8 .7.

53.7.90.92.32.5..3./. /.89034:147.-. 8300/ .!534.

2:2:34 . .3..5.32.332-..38.9:3/.73.3.3 .

573.38. .3.3305498248.-.. .

8.2.3./. 2.34353.3 .8.2.2...207.!53.-:-:.

2./.9.53. 2-83.5.2.38.97.-:9.8.8.:74503. 2.3!8 ..3-.-.3.43.-.

3-./542.7.3.95..89:8. /..4..32:3.5.32.94 .5.3..32.9/.

477:5943 .2.3/.&$.3. 3.938.3.37.19.

:..3.3.2.3.3. 8.35...3.3.9 8.. ..2.3 8.8.35.3 .

343257039. 207433.3-.8. .

8. ::3.3/48443 .

73/.8:8945. 2.3/48!:7 .3.

9:2:948../0.33.5483.:9.7.$97009..44-/.9 % . 3.8/.3!53.0%7.

439074 .83... 53.32.384332.

/3!43%:.90307.32.9:.-89. .94 -8542./474-. 2.8 ./47493 4-073.--0888.. .3/:3.3843 $03. $43 :/0!./4.4309.32.

/ 3343.9789.3 .3!708/0390. :0898414347.933.

-.5.3. 099.9. 2.3/098..9/ .32:.32.

073.8.934890883.-39..3.35..:.3..974.89.7.5. 5.3. .3-:-:4 .03948 /.

0031:048 3.3. ..19075703.3/82 .70380. 8.3. .709894-03803/07.30.

 .2.3-.8.0 :5 .03 3.9.0$025704.2:2:./.

943.9..:3..0 .-.!. 07.394.

.

38432.3.83.3/..5. $4-7.32.

-0883 .

 !.73.78 .2:.8.4 3.:-433.8.!.

90.920849.8.9:7.4/073 .. $43.9.3831:03.20394 4/073 .3941$5.:8./083. /2.0 5:8 5.7.-3.4 #03.7. !43%:.88.

3/007 5.32.3 09.3 539:7.5. .20 $. .2.:2.7. -0/74428 411.32.43/9430/.08974 .7.25..9374428 . . .1742!078.0...3.7/03 8223544 14478 9.34 7.03439074 0/744280..542-7.43845.33/3/3 4/3. 547.. 2089.3.8.7./45:8.

7.47.3390747/0.!.83.78 .938. . /083/384 . .

!.. 3.3/. 5448/0 .3-:43-.7/3 208.5..54308.7..3/.208 3.9070/144/ -:1109 47089.:3-.3-4147504500..-08147.9:438 1. .7.3338. 84-7.2370/.3 4/3-.5.74.3/!5348.:7. 439.3 ./ -.

8480/. % 3.0908./ .

2.33709400547/07 .5:85. 2.

9.7:7:383.-432.-.3.39:29338.9.7 .. 3.3.9.

93. -0147052 3./. .33.8.

./2..-.32.3:0898 .8432.439074..90 . !708.8.

 . 4 88!55308/.

90 ..2. 32-9.3789.3/. /0.7..47.33044 .!.845./8.

.5.3..3.9.4:9:707 .32. .7..8:49 ..

3/4 . 93.9:3.3/.

.704:8790!.38439. -0883.8. ..8. .32.

 /:2.83/4.38.933.20093 .

/3. !708/039 09./. ... !3.348.

93.8. ..92. ..8.8..903843 ...

....33. ...3/4 .

8.!.78 2..3 .3.8.. % .:9..-33..5 2..3 /. $3./.7437.348.73.92..25.

.33.0 9:2..398:7. ... 2:8.7.393/.8 9:2:/.3.3439 -.83..3/.3/4 .8...3.439074 -.5.9:32.9.9 2..3.3 .92..3.432.

3 4/07 .9 5.38.3448.3507843.43.7.5:3.32.. -.

3/4 . 3.8.830./.9.3.25484.073.9.9.3.

533.3.3!:498..348.8. .803/. 32-9.3.3/.

17891447 .9. 3.58.3./47493.9!7088.:8.3/4 43$0:3/4 $03.5.38.

784-854. 3.

2. -854.5708473 .

3.3.32.7.. 2. 50743/.8.5 .33.2...2.

803/074. 8..4 .-3.92.3.3. ..334-0734 549.-.25.2:2::3.3 .

3.3/:2...3/4 .3.-:-:. ...35074/432. 43.

9.3 .92.39:2:.25.3.8.-.9494. 8433.3.

.9..4224344/ .4-0734 /.:2..-.9:2:438. %:3:3/.3.3948.3 147.

74190&$ 847085438-93&$3.9::3.39.4 .8/089740//:09490. !708 !8.

4:39708090!8070/089740/ 4070 705.4 :2.3/4 44 8.38./&%2.9.:93943&$ 50742..7 .34907.3 :9.83.393...825479.3 . .8.9-7.2.8..84 ..

8.79.8.7 2.-3.4 .938.9.8.8.4 993/8.3/4 :8943/07. .432.

8/0. .3/4. .89.-08.

 /0.9..!.973/. .43 3.3!708!0743. .574-02.9:3 5.89.9433.

 . 9070 8. ..3/4 19070 8.

.71.080.3 5.3/..93/...90./078 .3/4 9..5.0 44/0.094 2.078.3-.397:0574-028 . .2501742900.9.

.549.05742808:32.38 . 5:741.

 2..3.:39:9::3.82..34-073408.3.-:9/./:2.0 % ## .32.

74-. 8..7083.200935.903 ./4. . 3.43$0:3/4 $43%:.843.8..4507.4309.7.

4384-7.9.3243.74. 2..2.32430 24893.7.19073 -07..9.843 90 :80/90#94.82.30484 .233.3-82.

.

. 30484 8 $43 %:.7 8439074. 2.99.3/$43 %:.5. $0:3/4439074.-0147090.3 .5..03/.3.8:.3 5.507.33.

/99432438 .-:8308808 3.. !07425488-0990800.:.8.2.

. !#% #:2..9.8:432.- ..3475.3070 5.

9078.7/1447411. . 2.52 8..03.

 . .1.4309.9073.8$43%:.

34507. 5.5...843 .3.

 83834.3..7 5.9.8 .

 !.423-:080.. -.8.9. .3//0 .

943.3.07:33.43-838#$ 470. 50848-90-: 2.5.39708 803948  . .5.

 . 2.07..3/02.8.8.2..3//.

3/$43 %:.3. ..59.90503808 ..439074.3.

/4.72.-4-4/0.32.8 . 4-.3.

3-. 0307.../0.07 ..8.

73.9.8029.9457. $4:7.-4/0.08-.0 . 8:75:8 44/6:.2.

 439...37.95488-0-:078 2434540..3-:83088 . .

.8.574-02.. 2.54398 .0..

.334-0734:3-.3. ...-:8308808 .93.744330.8.

23.9433.970/9.9:3 5.43974.3/.-:8 84-7. !.50 .

5. 9411..3 .8. .8 5..7.3..5...73/.34.3.

9-.:303.73.7.. %:45.43.3./4 !:49 .

2.3. .803/. :894343907439:2.

8... .3-090034-70748.92./.8:/.8. &3.

25.. !:83.5:.3 .35.3.

.9..839:.. :89434390745.4.83.332.9 5./32.34 ..3.

7.9./. .8.-:9.5.93.8.803/..088.8.5407 -.33507. .4309. 3./4. ..4-./147807.

.3..974..74/05.3 2.38.0031:048 .33. .32.38.3.9.9.0 .:3.3 . 9 -. ..3../..3-0305848.:8.8.3.2..3789.393.7..3 -2... .5:433.-.33.! 2.0 .-.89.3 .5:74-.3.548 % .-.3-./.570-043.5.5:39.:3 3 43..380709.538..324/89.0$025704.:...2:2:89:7. 523.3.3-.9.5.:33.394.3/542.:.03 099.83.-39.3.8.4905..5:5:438 07.-..5.3./.8.-8:3 8:23 84:84333.3-.5.3 2..... 3.223.7.9.490 1907 23:9085.:2332.332... ..-.4.3!./-4784.:8.988289:348.9.3..//.:.2039.8.. 8. 3/3.74433 2.9.32.94:83574-02 .-. 8.33..3/098 .. !.8/.32.3.4/3.3.938..-4 4343..0 .24/89.93.3943:7324/89.38..9.93.788./.-..32..2.347.3....2.79.-.3.7..!53.83..3.3./.30.82.8 7085438-/.-.2.03948 .3.. 8.4/ 3.:2.8.3 .:.8843..885479.3/:2.. 3.32.9:4338.033././.0.30250.32938.:3./ .3:398.! .8.8..8.:43$.-.3./.3.

.2439 -70144/ 2.2.3.92.:233.7.830334 2.92.3489088.. 3.3 3.333..3./434-34 8..32935..383-..34370882.3 50:.548..8 2.307308.3347.82-..307/.3.2.59 .9.3/.93.

.99543.9.3.  3.74433.800589.3.8.830 1./ % .5.3.9/.48:35.707.3/:33..29.89.33.3 . :2.08 2..35./088:33./.3789.2.84384 8:-.

 . 8..439074 8.3!:49 4.074 .543 .8.3-.03/.3/./48.59.93.7.2.4303.-...:-432.

.

.2.. .73.303.8.7.8./4 .34390743.

8.7.3!:49.8.2.33. .2.8.2.3. 8335.32.3.5..:5.9.

5.5. 53. .3:5.98.

38...:4.9.2.8.3. .3 ..3:8943.33-.2..08.9.3397.

803/.345..:5.7/8.8.3:.-..8:. .33.33-.539:. ..-.98.8.39.2. -:73 ...

98. .. .. 4..8..-0.39.2.48.2..5.3.98.35.

5.2.:333. !.9..9.8..33 2.3.5.-:994..73-:/.. . 2.8.5..89472.88.8.5.

5:5:438.3!. 3..744335..8947 .-..

.8.32.9../:308.82..439074 .8..5.2. 2.

35..:5.932.57. .33. 3/:038.333.08.2.

 3/53. 8.334-073.333.34 .3.8.5:.5:9 5:943:3./47.

9843.9:4. . 3/3.3/.:.33..353/.8.3.

. #:-4 /0732.8:/.5:3.32..3..3./ /0732.8..3.8 .5.

3.8..33... .2.83..9.35.4/ 2.-.8..574-02.3-3 5. ..35..2.35.-:-:.333..32. ...458.4/ 2...33./802504 2..-.

92.8.:-..:-.2.8:/.3.4 .:-..93/.738..738./ 2.-:/ .. 5.

.3.2. .3#:-4.-:.35.32..3.. .2.78.8..

8.8947.8.!.92..8 32./.5.9/3..9.3 2.8:.3..25.5:43 :2:.:35:5:39.3/4.335.8..9:42:3.9!:73...3 ..35. 2..

0.33!:7 .3.9.33.83...48.803/. 3.738..3.3/4 ..-.-..3-.93...4 ..435.9.5.-.9:.-.95.

. 33.32.:2.848.03/.3:.5.7/835....-. % ..8..95:2.332.808.

8. :2.8.7..7. .3.32.5.3/.5:2:39.3.2..8..5.8.0.

.8.97.3 .2..93. 0889.38. 3/.3854 .8:.

-. 2..8. .3/.3.-4 8..3:2.3-.

8..5.9.8!. 2.34 .8947.3.39.9.

.33.. 8!.33.5488.348.. .89478.8..8.9.803/.5.

9.-83.-:8 .8947.3/.348. 2...!:7 !.

 -3.:3.3.03/. 439074 .89478.853.83!..-3 2024703.:389473..3.38.8.

 3853.9:83.8:70:3.9..33!:7:35.3..3.2.3/. .3/43/8.34389.

.8.3/4 . 33..3450.3.348!:7 50743..33.8/.5..733.8..

. .8..7.8.933.3.-4:94:78 3. .1907.

078.411.8945 4. 3.8.3 .03.25.

83.5. :2.33#:-4 .25.:3-.8..8.5:39.8.32.

.8947.2.3/4 .8!.3/!:7. 8:2.

 3.20093.83/708 .

2.-3:3411.05.989./4.9.325.9.93.337.8433900-843 .43.:8.8. 2.7.

9..5. 24398. 2.5.2.05. .3:8.548:35.7..399.

397.34//. .35. 2...450742.-.

.2.3948.2.8.38.93.8!.9.9. ..2.33.3/4 2.2.93.. 3.8947:3-.

 .8.:35.3/4 9:73 43/.2.9333!:78.93../8. .2.439:293.

88!.8947 53:39.383/708 .. :2.

9!:78.411.3/4 .3/4.8.03. 3.97.

-. ..3/4. 93.!:7:32..3.3433..32.37.8.38.

5.:::. 3.-33.343-8.3433.38!:7:3.3 .9.3/48.

 8.3/.343.9.3/43. .9.8.-3.

3.338.73...39.38.38.8.. 8.3/.2.98.4.-3!:7 2.7 . .32.3.3.

5.32.3/4 ..3.7.3:.5074..-3..3.8.5.4 . 8.3.39./.33 8.3.9-.2..-.

3 .5.-3!:7.. 8.-:/.98.-:/.9./.32.

3.548.-3. 85 ./.3/43.2.35. 8.93.9.5.3.

2./.5.32.8. 993.5.8.5.:2..8. .33.

3/43.-:/8!:7 2.738.93.2.8. 3...9..25. 85 .9:.

.9.3/4 .738!:7:3-.. 3.-.38.9.32.2..

.

:389.93./. 5.848!.:2.5.3.8947 0.35:2.8 . -.33.33./.9:83.5. ::8.

3.8.9.38. % ..5485:2:39.5:3.7. 3.

.3. .43-.3/48..3 .3.25.-32.323:94.

3 /9:../8.3-.2.3.33.3/4.. .2.7-4 ..7..8250.3.32.2.

..3.8432.- .3/4%.8.8.9..3.. . 2.32.25.35.-.97.-.3/4 .3.3$24:83074.7..3/2.99:2:9:43/38..8 48..9.843 . . ..8..99..

8. 2.-7433.7/.34 #03.3/44 .8.3..$4/./ 5894.3 .74#.-707.20394 :3!.

9..8:.232.-.9494.9.5.33!53.3:5433/.3/.5./.92.:3.2.93.3.7.8.3!534 .8:.9/.3 3.3.8.5.8. /.8..9.3.8/..:-.

2.3/48!:73.8.3. 3.9:27.43.3. ..8..

7.3.3.8480/.45....2.-. .8..-./ .32.35.3!:7/..-.

9.9.58%.8947 ..8. :8.!.9%.9. 3.

 ..3.498.38:3. 83.-3.5.3./38..43:2.29./.9.3.-.93.99.39:...-.

93..8.:24439748..939:2.-.9:2.3..33. .3 .

 .3/4  % .35.9.-.3 :3.3-.83-:.4 ..-.5.

-.42.5.574-02..437084:32.348.. .32:3.83/5:2. . :32.3/.8.53:34 .7.

2.8.7.3039.3.239./4 2. 2..9:.8:8:..33.74 .7.-.. 99 8534.2.7.3.95..:.:33 2./.4 2.2. 947:33.

07. .433.9.8947 ./47.-..3. .:25. !.9.9#:-4 089:/.3/4 $03.390 9.34 .

82:.38.9 .2-.8. .3.5.

/0735.:333.33#:-4:3.2.2.3.. 305.48..-.-..:2335.

3. 504:9.5.30484 5.7.2.7.3 .

.95.3.3788..35:9..93883. :.7034 /.5.3/.3..3.98.3 -432.8.7.3..5 $.3.4394 ..

9.5354-70 . !.5.7..3.835708432..5.5.2.5.332.2.35..-3.95.

4 . 2.54853.39033.89:/.932.9.8.3308 9.9.

3.. 32..390..7.3. 2.32.089:/.5 .

3.2.9:7..8. . .3.8.7.3 2.3..48941..848. -74/.8..3-.8553.8. .2.35.5.9.394 .

9.3-..-.3.93 .9.-.32..:942.-38.743207.3.3 .3. 8.9.5.:8.2..3.34 -:080.3.32.38.0743!534.03. 50742.893.

3.-.0.3 .34:3..-.38:54950745.3...38:549 .32.3.. .232..2.3-:7/030/ .

.. 83...332.2..8.-.3.8.03/..439074 .8.

8947.85.08 3.338..3.8.3%.-08... !..8.8...33.3 .

5...9.4850743/8.9. .9.88439074 .2 .498.293/.498.34:2.

 :8943. % .38.73:5.

5 .-. .332..3/4 .

02039 .. .9.732574.8.9./0247.3..5074.5.432.

 !.9.9.-..3 .2.32.35.533/..3 . 9:942.8..53 .

 %:3:332.5.34-0734 ...:2.32..9.43..32..3:3...9..

90.5..3 !7010770/.4.9.5.3.338.8. 5.832.433/3.4:397.8 .-.9/.42-83.-:03. %7.-:.9.70/4-8.3 3//:3::..-.

 !..3 .5.79/4!:94 :894.7.3.3.

%.94/.33 %.204 !3. 7.8.-45.3.:7.843.548 835.5.38.-. -...-432.3.9.38.204.9/.8 .3.548 :3-:43.-0. .3:48.48..9.3.337.!53.:..

7 .332. 207.3.!534.2:9.843 3.38..3.38.

/..5.-.38.73.. 2. .439. ..3/3../35.3-:.3 573.4 .9.3.32...3:248 .432.3.9..9:2.7.99.43. .5./.

 % .

 3.8:348. .803/...

35.. 8388.8..8..8:348.2./072. .

-.. 3.3:.2..:4.7/8. .32....

9..3. 3.72.3%..8947 .532.9.5:8.-..88.!.

34 .88.-:-49...3...3.-.532.9. 3.

-.9.8.332./4:20394.3%:2.8.3.2..98.3-. 2..83..2.97.8 .5.8.

8.-.8.-.9. 3. 5.32.38.0 .5.5.

25.3.9.59.-/.3/3945. .8.89478. $3.23 .!..3!:498%.

8.39:43.39 4-0734 573854342:3824 5..33.. 8:-078-4 . 2. .2.8.59.2.8. 5.32.3!:498.

-./.2.:43 . 3/3..-.08..32.3....32..

0097.9..59.3...258.5. ./.34435.43 3.5..3!:49 /.-.3.543 % .3448.8.

.3/4.2. 8.5 .5:843 2.

3:43./33.9 4370889. 8..7.4 .!43%:.9-.3.39.849:.232. 843 5... 2..0478:-.

9.33.!43 .3.538.5.3.25.848.3/49:34.:8.3:5. !:2:39.

 :2..9.8.2.9303943!:7.803/.3.78.3/4..8.35. .938!:7...

38. ...88.3.23.../..4/3-.-. !:7 9:2.7/.9.88...:2.93.3:.95.

9-432. 53.32...9:9:-4.5:3.58 2..8348!:7 %333.9.358.3.2..-8 % .3:493.32.3.33.2 .:2..2.-.24..43 -:4 2.3.3 2....32:.5833.- -:.:894.3.9.32.2.33942.3/-/.

 .3949443..33.5.39.5.33.4.3.9.88/. .3.9.

!:7 . .3/4 .880/089740//.984.909.

3./4:/4:-984 .-3. $.8!:750743.3/4 538.3/.

.3/13/39079:8-.943 249078.-4:90/:.:8. 3.3/ .9!:7.584.

.32.235. ./..82.7..7. .9.3.5.43:2:3. 2.

.3:3 5.53574-38..3.4.80.3. 3.93/.9.3.3-..3 .

33.2. 0.1:1300/834 .5.3..7.8.

3.9:9432. 8.:9498.:249 .2.7.9/3.8.3.5 2.2.

-.-.9.432. 3//.8.74 ..-.35.54547084..

. ...8.37084:7.08 ./ 3/.9:894:2:3.

3.3..3..2. .:2.3 .-.-.

3.3.38:.3-. 3..8.9. ./.

38.39..3.8!:7 . 385343.

 8.3./.. % .33.-3!:7.3.83.8..39.8..3.. 3/.5..3.

903.9.2543.9:4:3/.9.5. 3....83/3.2.3/4 .84.3. .

 .3903..2...34583.8.3. 2...825479. :2.3.8./.3/.2..3/.3/48.

.3/4 .33. .8.9:34.9..3/.3.

8.93.97 $.-4 .8%.9.9../. .33.

./:2.. .933..9.9.738.2..34 .

3/:43.39. .34 .

2.38.3.433. .3/4 .

8947 .883. .-43.9:9:438.3.487 $.9.32.!.:5.

-3.9.88.343. .8 .24.70.3-.

.3.3!:7.9 ..8. 83.

5 !:498.9-:2.8..7 .-807.2..3.339..2. .8.9:34/.

3./4.853.8:34.4309.5.99:2:4383.903 .32. .$/43$0:3/4.3435.4- 4-. .

5.-43.7.3/.87 $.3.. . .:.2.803/.

7.835:943.3.803/.3.9/.. .2. ..5.--33.9.803/074..3.3.3. ..2.0789.3-.233700/42&3.

.

5. .. 3574-02..332..2.7 ..:3.

3...39:2.343$0:3/43.2. .-/.-4. $3.:./3.37 $.8 $43%:.243.743/.

3.2. .3-.3:33.73:5..-43...337 $.:. 3.3/.29 8..2.3/:22 .-.

89.-43:398.3/0.-34390743.87 $.8039543. $3. .

-3.3.3.-43.3. . .3.5.7 .9:3.2..487 $.33 .5.803/..

8.-.-039.3439074/.8...498.9.3.85332. . .

8038.:-:8.35.33.-4 . .87 $.

53.32../432.32.2.-.3 390708 .2.3:43.4332..38..9.35.8.543 .3..4.32.-47.8:3../47 . 32.5.3.83.33.53..9.8.9.3.3. .7.37333/708431.8..-3%.4.73.4/394. $3.:893574909.38.

25...73/3.7.-43.4 .-.:349/./.3.-37 $.2. $3.-.

98.487 $.-4.9 % ..3. .33....3/43.3.

.:438.8.8..803/..32.2. .9 .3.4/3.... !.7908.8.

-8../4 58.23.3/07325.738.5.3.2.943$0:3/4 . :2.8.23.3..9:2.5 !:492:.933..4- 4-.4309..8.83.29. 3.39005434..33! %:2.03 ..

93/8.3 39:-3..335.-3...3 342 3443:3.5... .3/. .

3..32.332.-.5.3...:2.. 32.2.8.. .38.7/..8.8.

593-.8..3-3..8.8./39:-2:. 8.2.3.5.3.34 .3.3-.

39432...8.3.39.943:39./.7/.8.92-.32.5..3.5433.-. 3:9483!:493.32.:..94...2.. .9.33:..2. 3.948.2.32..8.9/. &2::845.39.9-5 3-3.3.-807..5. ../..3948.

 23..3:.!.5.3.83.32..9. ..9:...:.89478.2.7/.93/-3.5.3/07.932.8. .33 9:-3..

-.32.-:9.7/.34 .. 3.332.

8..-.7..8. 58 . .3802039433. /94 8.. ..9.3.38.33.2.2.20 . 5. -4/0..3-:2-.23/.3.73.98..3:.32...

32. 8!.39:2.. ..39.2.9.9!.8.8947.89473-..-38.29.9:943.38333-.2...37550 .

238!.8947 443:3.94 .53:5:75. !393..3:2.

.3/. :392.9.9.5.3/.3/.89.2:.8./47 8.8947 3.88!.3 93.32. .9.38.32-089.93.31..

2.33:39.8947347.83..8.8 !393.32.3%:2.73 .-:-48!. !3.

9. 3.39..8947 3 9:- 8. %33.9/..4  $:22.8.58.33. ....83:39. ..323:.3/.3.:54/.50743/-:2.9-3..9.32.3:.39:2.8..8947.8.8947.7048.3 8 !.33.8....933.3.::3..-.89473..9::.5.23.9:43.83..98.3 .83.9/ /33.8947 O !.9.9.-./8!.3%:2.9.5.8!.8.82.8.3.9.33.  2...333:392.833!.2.8!..8!.44-3-... 5.33.39.8.3/2. 2:.5/5./.7.3 .2/..39.343/.33..88!.3.50742..8947.2 O :9423.8947 O %3::3.5. 8.333598!..7.8.23. O !.3 O .3. 3/2.794383:8:8.2..343 8 !.5.7.2.7. 8.3.88.3%:2.2.708 .8..9. O :8.38.3.353.8332.8947 3:39 3...32..7.3.5483.33./.93..5.8.3.. :8..34/...83.-..3::3.3%:2.3.2/.33.7.9.3.8947 .89478.-3.3.3 O $:254.93.34 95.8.82.347.2.2-3 3853.33. 3.-.894739. O !.3.948.3%:2.::. 5.53..3..8.4394 . .7. 9.32.2.9/.35.38:.7/.5.3%:2..38!.83.:.3 -:43.. -:2.3%:2..2-2..3 O 3853!.8..-.34/73:2:..93.9....4 .3.593.2./...9432.358.8.3:. ...3/..-.35.3..34/..

.43 8..5.. O $.93..54078. 2-9..9.3.9432.9..35449 O .3. 3.2.703943.38..34 /. .8. .3%:2.5.74 9. 3.8!. O 0307.2. ..3 .3. 3.3./474-.3...035074/4.3/4 8. 243.-....3 %:2.532.-.343$0:3/42... 8 4 3.97/47 : 3 .5:39.. :3..3.838.. 3 2. ..3 .94..9:38. 8 2..-:33.32.3 :3 .3 3 2.2.4309.59.438.2 :398.39.-8.  ..9.-.-.34390743..7:. 2.3 -- . ..293 8 4 :5.8. 3 . .9.9.-435. 8 803. 8. 8. 3.9 53.37.3.3:.3 2.:8.39.43 ..3 5../47 -493 2.8. 439074 O .7.8. ..3.3 2. /.3 243..9 3 . .43 : 3 .9.34 &2.-.8 8 493 ..3 394.9..434390748.8.!.83.3 3/ 2. 7. 3 . 3/ 5..3.38.2..... 8:3/..3.3.98... 9. .332. 53./ .-4 8.3. .3. 2.94..39.3 -.4 O !:2.9 2 5.74.3 5. . 5:2.2..84/.. -.935.3 :/.2.3.. 2.3 5.843 O 23:3..32.98.5.9..7094..3 .338.3 47.-.8.88:74 3.5.O !:2.3!:49 O $/43..33. -.3 70547907 3.3 .3!43%:..3.8.48 .9. /:4 .32. :3 2.3 8 .3..5 .3.3:3 -.84389.9 83.3333.8438.43.-4 5.5.8 O .37.84 .2. 5. /:2..5.8/3.98.33.39.3. .3.8.3 3...9.3.9. 5. 3 9.-.3 95:33 .-. 8 493 8. $03. 8.-3 4383.2.-.83:2.89.. 70. .953. 3 8.38.3.9 8.38..:8.:8. -.3.5.-3 53.3.543 O 7 $.8.843..8 O . 493 3.3!:7 O $2. 8./4.9...2. .433.93 8 2.-.2:89.70394 3..3.5.3 3 97.32.5.32.59.5:432:3.-3. 8:2.4 ..9.9.::. :3.5:438..8.3 8.-:3.03/. 3.. O 3:3..93:. . -.439074 53.:3.3.7...483.3 %:2. 8 ..32.2.8 .55.9.3.3/4 ..8:8:34/8.8 O 53.3 2..8 8./47493 4-073..8...55. 5.994 8.:.9  .3:.9 8.78.3..-.3 2.3 2..8.-4 ..8..483. 9.:3.9 5.43$0:3/4 $43 %:. 3 2.8.3.2 8 3/708 :5. 3 .35.38.33948.25.3..4 3 83./394 O .949:2./.8:7.3 O 33 439074 .9:45.433.. 5.58. 5.2.-.3 8 4390743$4-70 O .3. 5...43439074 O .3 5.843.33.3 . $.8.8.2-9. O &2.3.. 0307.548 . 2.8. O $..9:39:3.2.8 O !.3 7.574708-4 O . .7 3.::3....70394 3 2.3.843  ..- 3 $43 %:.3.3 .35./47 -493 3.34 43 8.2. .7.8.3 -. O 339.-.3.34 #:-4...2.3 4583.9 7 $.-..35. 3. ./3 O 3/3.3 :3 3/ 2.4309.3943!43%:. .7./.9 8.9.3 9:43 8.8 574 8.3 2. . .7 3.3...33:9.3.25: 3 :2..438.3 5:43 ..43 2.883:3. 98..548 .. 8480/.5. 5:2.3!:49/.4 3:39 3/ 3.93/708 O %3.- 3 $03...3  3.94 . 7.3 .-8.80843:32.-48!:78. 0307.3 3 5.7.3.59 .2.3 0.4 3 5. 3./4729474 O !3:43 3 ... .3 . .2:8. ..:3.5.9 83. .3.3 /2.3 :3.8. .4.3984 .95.9/3.. .. O 3.3/48.498./.4309.38.3 8.9 ..3/.8947 :2.5.!304905.3-. ..3:5.744332.3... /3.3.4 3 5. 8:3/.43 . 458.38.343 3.33.-.9 3.2-089.-.74 .- 3 .93:-.8...43 2. 3 0307.3 53. %.:4 .347547.34/ ..97.7..9 8. 8 7 $..--3.8.4 2.3/4 8..8.3 5. 5. .. ...32.3. .3/..-.803/. 3/4 3:39 -3.32..9/37 $. 3.9.7. .

33.98. 8. . 5..3 .3/4.3/. 3..3 5.... 92.9..-.5.9.3. :8.3 .3 8.3 .3 .4 .2.38434:80 423.3.3./:..3 /3.3. 3 . .3.50.5 3 2.9 8.3.8.743.3.4 .-.3/48....3 /:2..  .- 3943 -..53:39..5...93..:4/ .-.3/.93.-3.8. 5074/89.38.9 3.7 ..8.533/.3.5.3/.3:3-. .3 2.33.3.9. 2..-4 8.38.8...9 83.8:343.2..3.943.3/4.2.3.!53..3.3 2.3/4 8 4 8.8 O $03.3 .3.9. .5:2..93 .539:.43 9.. 9 83.3/4. 3.732. 39.8.3 ...34 3..3 /.8.3.907. .4 ..:.3/48...3.2. 5.938.3.38342.3.-.8..5 .3.733.3..7. O .9.39. -:.38. O 4390749. O ......3/2.33438.3 .9. O . 3 439074 3.:8. 9 3/ 9. 2.5. O 43.33339.3..3 38. /.3/4 .7.3. 5.25.532..9.-..3 85 9:2.984  .38.2.3. .3 . 9:2.824 37....8.88.3..8..9.2.32.. 34 :3 834 .3/4 5.3/43. 2:33..2. 2:2. 9.20743 O 23:3. !308 490 /.9.843.:. 907...38.3.9..343$0:3/4 O 43. O .3544 .-..3.3/4 .4 O ..38.3.2.3 8.8.3 3 .803/. 3 :3/ .3/4.38...9.49:2:348...93...98$43%:...93/.3..84332.73.4 O . 2.9 5074 .98.3 ...98.3/4. 5.-.3/0247...:33 &3.-.3 .25.7.38.33..3/4 3. .3 ...33/3./ 3.4:30..33.3. .:-43348.335:-889.93-49.8.548 2.03/.2.8. 3. 490 .2.3 8...-.3/8:8433/.8 3. 5074/89.33948.3-:./47 .5..O !. .9 7.3. -.-. .48.8.2.333/.3 .25. . 0/947.4. O !.2:8.25.3/4 .3.33 4..4 73 .3 8..3/.435.3 3897:20394 8.2.3.39:.3348.:349 .2.23843$0:3/43.2.3.-.5 3 4 O !:2:39..703 .3. 3 .03.3 437084 3 9..8.8.93.34.3 .8.. . 2.948.95. O -3:4334.53 O ..3.93 83.93 .3/484.3.9.8-:23.8.:.4 8. 9 :3 2.2:.8.-3. 3. O !.....33-:.9. 8. 8. / 3.5.4 8.3/4 .43$0:3/4. 2.3.8484.-. :3 -0-039.8..3...03/.34344733.9 .3..-. ::5..953.7.3 5:84 .833/.8.983.-3 43 .3 O %3.9-.9....58.3 O $3.83. O ./.9/ O !3.3.3 O .7.3/4.3 4 8:25.333.2.-3 2.8..99543 3 .5.3/4 O &2.3...7.8.5:3. 5538. .49843$0:3/43.3.4 343 8:25..9 3/3..23-...9-3..38.824 35.9.3 3 -.5.3.5:3.3/..9:-..3439074 . 3 8.33.803/. -0-039. :8.3.3/.3/4 3/3.7 O !3:39..4 . 8.3 5.5.. 5.48.3..2.9..4 !074.3. 8.2/.. 8...38..39:. 2.3 3... .. 8.-.9 70547907 . 8...33.33.932-9.7.78. .3 . .932-9.9 43 $0:3/4 O !3.2.3 ....3 94944 ...3.8.7.9.5.3.2 3 2. 7443 5.. ./.2: O ..9.-:4 3 /.9-.5484.9  .-.33.3.3 3.3. O :2.5:3.9.943/.2..35.9..3:2393.8.3/..38. ..9 23:3.5482./..2.5.9 3 .8 2:.9:8943.5.48.9 .-.3.43$0:3/4.3 5.32.9  .2.8.3 5..5.33.34-0734..3 -:2.3 O .2..845.25.9...43.:8.

8.808.8.33 2.-.9. 4859.3/4 94..3 O !3.3 ..8..  O .3..3.2:3.3.9-3./43.:5..2.3%:2.98.35.59..3!:493.5.9:9:343.2.32..2..39.9.39.-.8.9..2.8947 O 5302-.593.932.7. .-33::.9!:7.2...8.89478..2.9!:7 O .!..-3 .9:5.3.8.3.93.25.3 O -3. O 3853. 2.332..33.3..7/ $.32.8..23 /.92.3/4.-.3 92394 O ..5..8:2:4/3.703943.9.59.3::2.5..9.33.3.3.7..9.3.70432.3 ..39./.7/. O !.2.3 9.38. $.3:.-.383..9.35.38.38.58.9 83. .38.3443 O .9.::. 3 :8.3.45. 48....9 43 ..3 O $..93.8:34/8.3 3.3%:2.4859.32.88.:59.33.938.8.:5.3::2..34.98.:710.2.2.2.93544.-3$03 .9.4 3.32..8.:5.32.3!:493.3:3.2.:25.-4.5:94. 3. 2.-.3.25.3 8.2.790 O .25.33/7088!.59.433.2.35:2:39.8. 3 /.3.38.2.39..8 O 433.-.5932..7.98..9.9483.9.38.-.38.8.3/4.93332.7.32.-.3!:49.2..3.8- !3. O 9:2...9.53.-.3899:83.9..9.8:. 7443 32.5.35:493.2.98.3 93:733...5./.-.9.3.7.3/.9 3 $03./4-03..8-.53.8-:3:249..93.9.53.9. 8.2.5.332.9 3.-.8.32.3  .33..3.9-3:748.343.4 O .-498.38..3.3 8..394:3/.8. 3 . O .95..5.2:3..3/.33.9.2..8.8.332-..2.39.//33..25.5.5.3..-33.38.73.2. .3 5.95.3 !.48./47. O .38.3.8.3-...3!:49.3..3943..8.92....28.39.53.8.8.3-.3.5:7..5.74 O .43 .9.:..!. 2:3 5.988.507 3..7/.38.-.3%:2.2.9.3.34 O .-..-4.38.-.:.23.2.2.7/.73.3/43853. 8#:-4.3% % O . 2.-.7/.3..73.3..8.74 O :2.8947.3 O 438..$03.97.3.3..25.33./073.23. ::83:-43.3-3.38.-32.38.  .3.5. 3.5.5 :8.33.43-3..947.3.5.70432..9.33.98.48.70394 3! O .8.8.-.5..8!.25.-.2. :8.73 !.33/3.38.8..3-4/:.9:8.74 .5:5:39.3/43. .8.3./3.3..8..7..9:.43  .3/43.8...9:2:48.39.3394 O 7438.32..33 2.3 O 3337 $.543988.3 O 3.9.9:432.9.82:..3.8 O :2.9.3..5...8..9.3./4..3.3./.8.3 3..-.807-848.8.32.59.2.3.-.3.97..38.2.94.2.9.25.25..3.9.383..49.33:.-...8-.43..3/353.3 5.24.5483-33.5.8.9":49824 O 433..9 8.-.5.8:34.8 O ..43 .3.3 %....2.5.9.9:433./9949.45074 93:7394380/84332.25..3....9.9.3.2-.32.3.../.38../47/.3. 3 /.93/.9.7/3.0./8. 3 -./3-.:.8.3/8.803/.3...3420974.. /.8.38.3.-.983:-:.00.3/.:.3/:43 -.!...383..8.3/../47 2.4 O 53..O .5. 3.8.7.350748439.88.59..7.5.2.74 O .:.3443. -3.3:2.4..3. ...8.803/.9:9:43.43 3.2.3.3-.3 O .3.3/.2.53948..3/ 2.00./:43.738.3 5.

3.2.34 8.-..99:433.3.-3.3.03700/42&3.:39.3.2..3.8.7/..35.94 83.803/.-..33!:7 O 3.43.8.3.370-4-07 .3/48.38.2.-3$03 .5:433443 :393.3.3..!:7 2.3!:7.3..3.3 ..3.3-4/:.3.8../.9.9.3..438..438.3.339:4 .79437 $.8.8.-32.8.93:398.32.8.3.3.3.235708/0390 O $3.83.7.5.-43./:43-...3.9.3.08.807..8.3...34 5./48.33. .8.3:38.5:843...93/8..2498.-3.332.9.43.38.-.3 O $. 943-..38.3/48.353..33!:78.-:2.3/4 8. 95.35.-49943.3!:72:8.3..8./. 2.5.%./.3.8.75.53..8.-.3 3.58.49 3. .3.-. .3/.38.3 3.-.3/4.93/7.2..88..9..3/4.3.3/4:35..9./.7. O %:2:94.8.3.5.88.4:707.948.3.8947.3549.3/4.33.8.32.3.3. .32.-.9.3. ..3.943.744 25479.-:93..0789-:.35.3 /..2.5. 83:3943.3-.9.07898!:7 O !.3.9..-.-..3.3430843 93.3903 -.9.5.3:33!:7.3 443/..23.2.3433.O -89.9.54.930058.8/.38.33.3/. O $...3..2.:/4.33:20743...2.9.3.5:843...9.5..9.8.-.5.93:9:.38.-.35.8!0 & 70   . ::8./ 8.8.5.34.994.74.25.35.:2:.:338..48.2..34...8.733.3/3.34335.-:. 8.0.8.8.3/4.7903...9.3005 53.32.--7:332...5.38.8.-:.:8.3.. 53.3. O 83.3.9.3/43.3.93.2..8/0390.//232.3/43.735.3 &3.9.3.33.33!:7 $3.8.3.30058.9..3/4 3.3./47294745.98.733..:32.8.2.3/43.-33/433.38..3/4 8.73 .35...!:73..99..39.74433./42089.8.3.-43.3.3.-:./...  .32.3.82.38..-3:289.9.3343.8.3.95.35...3.3.3.3:.3.3/43:392..3 ..32.5.37 $./.:9424-.83!:7.9:2:9:948..5..38.5:343.3.8 2.93.3 .5:5:29.383.-3943..3.2.2.435.4 3.8.3 /.:4 2...3 33853..80384549.9./23.-32.3..8!:7:38..3 933.3.2.:2. :5.3/484.3/..8.9.38!:78...3:8943..8.3 3..7.3/43.25.:.8.3/4:3207438..5./.-3.73:7.33/2..3/4..3/.3948.-..35...33.9 :2.-89.3.8.3./47294743700/42&3.3/48.-387.8.3/43.3/3.-.9:2.-3!:73.39...3.390/3.9/..5.8.348./:/.9:2:9:438.7443..3.7/9:3.5.8..3.3..3.2.3.3/...2.:94-3.. O $3..3/432.3-.293..3..25:5.38.7.32:3.8.5.390.9.3089:/.90 3.83. 5.3. .2-.5:73.:48.33..32.5.933.32.33..8.8..3/...3/43.3.-3!:73..35..8..:4 2:393.3005../8.49/.35:3.74 .3 53.3/4..38038..8.5.4..38.8.389. /.33..93..8.8438.738.3 O $.-:.9:9:..9.9.333..5.8.33..9/94 3.9/.2.8:2:3.8.2.3/43.9..-4/.3.9.3...344347.983.2.94.38......33.33.9.5:39.3/4. O $.3.3.8..3. O !3.25..../.3/.-43. O 3.8-/443 O $3...3.2/..33.3.:2:.7.2.-. .2.3..92.3/4.8.3.38.

.8.33. .5..54308 8....33.-.983:7..35.32.78 .3.9.8..8.32.48959.998 /:2.2.8:5.-.974 /3.....--3.        .9.. 3.8.. :2.4 3..35.3.3..9434397.3..3/.9 33:84 8!:7./.-.3/48.28!:7..3.33..2.9 83:3.35:2..9.9.3.-.9.38.3.2..5..0.354.-3.370-4-07 /.$077.94 3. #:-4 %..2.3/.94 3.3.03/. /:2..3.32.33.7 5..38.733.2.93:3.38...3.2.:2:548.28.3.3.33.953.2.3.8.8.3/43.83.3.2..3.3/5:2938.3. :2. !..35..438.38..3.-.82.5.33.9!53473..3.7/8..93./3../70 5.24 !:72..3...9 3/9:2..2..3/4 /:2.933.2...3.3!:7 2..8 83.-.39../..9..3.3-. 3.3.39.38.:2.9.394 /:2.83:3953.5:948.3.7.5.:2.05.9/.-.. .!.99.33.9.93..8!:7.3:.-:8..23..8.748.9.8...8.3/4.-..93.2.33..2548!:7 93.03/.2/.2:3.9..8.3.5.3/..-:. .-.394 83:73.-.3.43.7.5.23.3/..9.5.3.33.-...3..83.58..!.8.3 /3.9.39...3.3/. 3...3.7 .34 .9.87 $.3/4 /:2.9383/70...33.38.89473.934 3..-:.25.3.-4 :2.38.38:3:3943.5..7 83.8.-.3/.7..3/.93../473.9.92..9.25.8.793 3.38.-.3-:2.%.7 53..3 :2.9.2.-43.9.-:.35:8.3/4:3/.8.88. 3..5.7...38..3./:.3.83.!:7.33.3.933!:7..-.3.8947 98.9. 3..98.9.-..3/4 43$0:3/4 5.3-4/:.8.3/45.9...2.43. 3.-.35..3.33.335.9 3/708 7 $. 439074..34 3.748..7..9:348.3.938.3..9.5.9.3/4.3 9:2.3.. 3.2.7 .-.9.9.982.2.733%....83.5.943.78..7:98..3//.3/43:399:2.-.:-48.3:2.4 83/..38.7/ 8. 3.9:5..9.2.339.8.. 2.9.3803.98..  53.9.-...38..3.93.5433:39.-3-....3.7.9. 5.3433.488.3/43....9:23/. 3/5.7 -3..8.9 3.8.32.4859..48.3-..3..3.3853..-.3.2..3.3.5.3.2.33..9....5.8.2.5. 5...3/89.2.3/4.. /5.35.73.3-:289./..38.:.3.9../:2.9..9.8..3. 3...35.3/4 .8.3.94 .9.5..738$03 .9./83/708.5...93/507843.9.3/.2.:5.5.9-.3.2.. :948394 3.9.98.-.93.3.3/49:3.29.3/4.8./4.2...3/43.-.5..3.-4..-.432.8 !:7../.5..2. ..3:.-.3.33.35.:.33:9:8.83.8.5.2.3/4 .2.3/..2.3.3/43:393..32.32...2.:.9%.3/48.32.2..9.8..48:.8.3/439..9 3.

8.3.2.98.3/2.8.2./3.93..:39..3.8.3/4 ...3 .7.9.8.3  .932.4 83/4 .9.7.-:3/4 .393.3/4 :2.35:343-.3.3-:.-.:29.3/48.9.2.3.35.4343 3.25. 5:2:39./:2. . !:753..3.3/..83 93..5.-. 3../32.893/038.332.3..3/.8.3433!:7:3:8943..235:348.3.337 $..3/4438#:-4..8.3/43-..3....35.3448.8438.3../4 3.-:.97 $..8.9.-.435./.38.943.3 -:.2.3.2.9. 28.58.-. 3/3.:8.93/.4/.32.. .57-04 -7. 3..3943.3.2 5.88.8.8:34/3.5.8.7..3.-.9.2.839...8.3.5:5:3.83.:.435.3-433.7.3/42.2434544 439074. 2.-.8.38.-.2/. 8. /..92. !43%:.3.3..3.7.8.35.343..3..5.3.9/..932..3.2.38.43.7.93..58.8947 3/3.!..79.4 ..95.2.232. !:73/. 3.593..3-.8.8!:78./42.. .3.54308 5.93497.. 3.99.3:32...-8..938!:7.843..5433.38.3:5..8..235.:2:8.-..3-43 !:73.333.435.3.8.3243.5.8..383.:3/83.3.2...88.3.9 8.3:2.9...8.3.-3......-4 2.. ..33. !:78.8.9.9./.38.3-.3..9.:9.5.3.:33.8..3.24 .3/49..:548.3.4 8.33%3/03.9.9-.3843.5.-..38438.8383/.843 3.953..2.23. - $.74-...9.8/. 03 .98.338.5.8..3. 9397.2.9.4. 32-9.9/3%..3:8.3 4- 4-.9$43%:.3/4!..439074 :2..83.8.25.3 9.383.3/4.:43 :2:548.3:3.3/4 $03 493 5:2:39..3.%3/03 3/.8:5..9.438349.7..74 2.-. 2.8..5.8..38. /.432.":0439 8.347. :2.3.8.8.3.3..4.3/453..43.-.2..9 /3.8..8.3.39:.383.344/..92432.2./.9.8.3-.  3.-33.-:.-807.9.839.3/4 .:..9.3943..8.-.35.  3..33./.2..2.:2.32..3.32..8947 3:39.9-.8..7/0.9.98/7083.3.438.-43..2:3.9:48.3439074 5.3 .5...32.83.:. :8.9.3./3.3/89.3.4309.2.. 3/3.8343.943.!.:2:.3:392.3..8.3/4.9.5.9%.344/.3 .3.9...35./.5.9.3.3/.8.58.3 .53.3-.43.-..3/4/.9...3943 5.8.3-..9.5.8.3/4.3./..2.3..4 .7.:.3/.

9.//38. .3.8947..3.3 7 $.5.8..3/4  /...3.9.32.3-..398:507 43090743.9.43--3..4390748./.8 5.32.2.5..-.5.8.9.4344-.52:3.3.9...3/4...-7.3/4 0/:.3.34.84 -3.-93.9. !:78.-435708/03908.35. :8.59.3.3.3..3.7.9.!.33.  3..94 .9-.932.3.9.-.3-.3 2543/4 3/30484 -:-:4347547.9.-.8.9$... 3.9.2. 5.3:.3 :438.3.25.9!:7 -3.2.3/..8.7433.3.38..3538.3...73-38.03/.394 3.8.3/.3-.88.2.2.-.3.8432./4:48.9:2/.8..5..-./47 574508473:3-078/.5.3.5..9..8.33. .::335...38.9.2.2.3/4.9%:..2.3/4.-:..38.9-334-07348.439074.3..95. 83.9.  3..9.9./.9.32...:...32.4 3.5.5.8.9.4.9:. 3.9 3/708 .38-32. -:2.9 5.. .32:.3.9.4309074.89478$.5:39.8.8./.3.39:2:43 5./..334-0734:5.73002...2./.7.8.38.83.9!.3:5..3.8.953.3.4-0734 53...93/:43-.3/. 3.3.35.3..2:2:..38.8.:8. 3.932..3.92.7384:843 .32.3-.-4 .:.8.8-.5.45.93.28.3.3 3..35..7 8.-..8 /-3...9:..38.3.5..35708/03903:4 .9..3:43 ./ 5:-889..88./.7.. .33.3..74 3.3.3.3.3.-4..2....-.9-.338.28.3....82:3437.38. 9 -.95.9.3.342507038.3.3/.7.3443 .32./.394. 3.3.7...3.03/.3:439:/33.2-84843803.35.5.-.43.3/4 :92.93 :2.2.8.9  $43%:..5.7...48.3..38.3/.!:7.-43 2. 4.8.3/4 .%.23.9.33$24:3 :3.35708/0390 .4 .:9.28.5..35.:3.3/542..4583.32843  3-3.3392.7/.35:3..3.54308 3.2... 2.93..        ..3.:3.3.9543.93.3.32.9.035..3.2.3.8.9.843 .7.:9424-5.3/.38.3:5.3. 07./3390:8 2.8../:4.3. 0.4 /3:49. 07..9.9.4309074. .8:48.. .3.3.35:348.574-02..%...8..!:7.9.8...3!:493.3483.-./.3.35074/43807/89.9.:4/3 2..8. 5.8.9:. !:7-.. 5.-3..5..3..9.23..3/4.5.3/4 88.843 5.33..32.8 5.3.03/.3.3574-02.-43/5..9.924323.35.7.92..33.5.88 3.8.35..-34390743:5..74433.8.95:2.32.8.03/.9954333.93.9..32.9005434.9.320743. 3/70.-./.

/.39.93-. ::8.:5.9./4 .8.32.90:3.72.3:..29.5.32:3..88..2.32.4..8...3.439074.3:..3/0247.93.2.32..3/.3/4 .3 57085.3.93-:43.5.-:8 3.88:7.4.8.3.-.3.39:3...9.334438. 8.32..5.33..8..2.38:2.2. 2..7/3/50/057490843 3..3..3:94835.03/.3.3.3.548/.3..39.-.7.843 3/3.2..38.5...3.8.3/9.9.3.3!534 8..5:3:.3-.3...994.35..5.3. 3.. 570855.33..5.9/3.25.7.54308 #:-4/.3.8.9.3.3/4 3:-:483...42.932..74 2.7.9:2..3-.99./23897.8.8.332. 92.38:4.7.843.9..3:4:5.39.4309.3.7..3/3:/48. 5.37941.9.8. .5.38.3.3-3.-.95..3/4:2.9..93-:..-0.4 2. 5...5.7.8.9.2..5.. ...8:3/...48.88.25.8...4.475:8 :2.35708/03908..3.3-.3..8.39:3. :35...33574-02..9:33. 2.5.3/3..39.8.39.92..343..93-.99..4-3.-.8..2.444.835.2.9. .2..8...53.3 2.4:2.3.33!.. 94.. ..5.2..5.-.. .9./.7/.8.03/.438..95...-.3.3 2.8.4380038.32.3/...32.3.5.3.2.783907 2...384:843 !708.9:438. 3:2.3/2.3 2.3.839..8.8.5.9-.8.380.83.59.. 53.9:7.9.397.8.3.35:73 439074 4-.574-02..33.8!.335708/0390 ..2./4353.. . 8.3.8.9.3..5.3.34 .33/:897..9432.3.../.5.5.93./.935. 9 -.8.9.3.3.5.32.8..53507./4..95.332.3. 2.:78.2.35708/0390/.8947..3/.8 .4:5/ 09.93 8.3.4-..8.57088:7083-.9.3-49.-:.5.32.32... %.3.3.. 3.2...5..3./...8..38039743545:.950984332..8. 4859.74 $33/.8.3 3.3/3...30 .8947 &:-:83..3.9478 .5:5::943.3.3 5..32.3.9 #:-4.8.7.2.7 ./2..3:5.448..3. .5:9.-.32..35.948.3 .8.32.9.2..3.2.38.9.-:-:/.-8..84 .3.8..9.43 -.5.83.32.5.7:3.8.090 3.283....7.78. 3/2.4..  :2.9.84.32.3 . .2.::438....5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful