TM 9-2320-387-10-HR sÎV»BI

½ÎVnN»A l¿i
TO 36A12-1A-3061-2 ÒÍÌV»A PAÌ´»BI ½ÎVnN»A l¿i
(2001 ¾ËÞA ÅÍjrM jIÌN·C 15 cÍiBNI TM 9-2320-387-10-HR Ò´ÎQÌ»A ½Z¿ ½ZM)

fÄNnÀ»A ½uË
(COEI) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A PBÃÌ·¿ PBÍÌNZ¿ Ïñ¬Í
ÒÀÖB³Ë (BII) ÏmBmÞA iAfuÜA PAej°¿ Ë
_¼» (AAL) ÒίByâA wÎaAjN»A

S250 ÒÎÃAfÎÀ»A

Ò»B´Ä¼» M1113 (4X4) ©¯f»A ÒΧBIi Ò¼³BÄ»A :ÒÄYBr»A
;(B6B :(EIC) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A l¿i) (2320-01-412-0143)
(4X4) ©¯f»A ÒΧBIi M1114 Ò¼³BÄ»A :ÒÄYBr»A
.(B6C :(EIC) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A l¿i) (2320-01-413-3739) \μnN»A ÒÍ̼§

.©ÍkÌN»A eËfZ¿ jÎ«Ë ÆݧÜBI `jv¿

2004

kÌÀM ÌλÌÍ

sÎV¼» Ò¨IBN»A jÖAËf»AË PAeBδ»A
ÒÍÌV»A ÑÌ´»AË

TM 9-2320-387-10-HR

¾Ì¨°À»A Ñh¯BÄ»A PBZ°v»BI ÒÀÖB³
: ÏÇ Ò»f¨À»AË ÒμuÞA PBZ°v¼» ÒJnÄ»BI iAfuÜA cÍiAÌM
2004 kÌÀM ÌλÌÍ 30 .................. 0 ..................................... ½uÜA

:Ï»BN»A Å¿ Æ̸NM .20 ªÌJñÀ»A AhÇ Ï¯ PBZ°v»A ef§ Ï»BÀUG ¸¼JÍ
jÎάN»A Á³i*
ÒZ°v»A Á³i
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ò«iB¯ L
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ò«iB¯ ii
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Ó»A 1-1
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ò«iB¯ 1-4
j°u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Ó»A 1-2
.ÒμuÞA ÒZ°v»A Ó»G jÎrÍ eÌÀ¨»A AhÇ Ï¯ j°v»A*

(Ò«iB¯ L)/C

sÎV»BI ½ÎVnN»A l¿i*
TO 36A12-1A-3061-2 ÒÍÌV»A PAÌ´»BI ½ÎVnN»A l¿i

TM 9-2320-387-10-HR

PAeBδ»A
,Ïm Ðe ,ÅñÄqAË ÒÍÌV»A ÑÌ´»AË sÎV¼» Ò¨IBN»A jÖAËf»AË
2004 kÌÀM ÌλÌÍ 30

ÂÝNmA ½uË
TM 9-2320-387-10-HR
TO 36A12-1A-3061-2

ÂÝNmA ½uË
PAej°¿Ë (COEI) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A PBÃ̸¿ PBÍÌNZ¿ ½ÀrÍ
ÒίByâA wÎaAjN»A ÒÀÖB³Ë (BII) ÏmBmÞA iAfuÜA
_I xBb»A (AAL)
ÒÎÃAfÎÀ»A PBÍËBZ¼» M1113 (4X4) ©¯f»A ÒΧBIi Ò¼³BÄ»A :ÒÄYBr»A
;(B6B :(EIC) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A l¿i) (2320-01-412-0143)
(4X4) ©¯f»A ÒΧBIi M1114 Ò¼³BÄ»A :ÒÄYBr»A
.(B6C :(EIC) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A l¿i) (2320-01-413-3739) \μnN»A ÒÍ̼§
S250

©ÍkÌN»A eËfZ¿ jÎ«Ë jrÄ»BI `jv¿

ÒYjN´À»A PÝÍf¨N»AË ÕBñaÞA ŧ ®ÝIâA
¾Ýa Å¿ ËA ÕBñaC ÒÍC ²BrN·A Ò»BY ϯ BĿݧG µÍj� ŧ ¹»gË Ò§ÌJñÀ»A ÊhÇ ÅÎnZM ϯ ÒÀÇBnÀ»A ¹Ä¸ÀÍ
PB§ÌJñÀ»A Ó¼§ BÈÖAjUHI ÓuÌÀ»A PÝÍf¨N»A) DA 2028 XgÌÀÄ»A ¾BmiHI Á³ .PAÕAjUâA ÅÎnZN» ÉYjN´M B¿ ¾BmiG
ÌÇ ÉÃAÌÄ§Ë OÃjNÃâA Ò¸Jq Ó¼§ (AEPS) sÎV¼» ÒÎÃËjN¸Î»âA PBVNÄÀ»A Á§e ©³Ì¿ jJ§ (PAf¨À¼» ÒÎÄ°»A
“ACCESS Ó¼§ j´Ä»AË ¾°mC Ó»G jÍjÀN»A ¹Ä¸ÀÍ ,iËjÀ»A ÒÀ¼· ¾BaeG ¹Ä¿ K¼� AgGË .http://aeps.ria.army.mil
ÒÎÃËjN¸Î»âA PBVNÄÀ»A Á§e ©³Ì¿ Ó¼§ DA 2028 XgÌÀÄ»A fUÌÍ .(K¼ñ»A XgÌÀà ӻG ¾ÌuÌ»A) REQUEST FORM.”
Ó¼§ j´ÃA ÁQ XgÌÀÄ»A Õ½ÀI Á³ .(OÃjNÃâA Ó¼§ XgBÀÄ»A ÒV»B¨¿) ONLINE FORMS PROCESSING Án´I sÎV¼»
XgÌÀÄI xBb»A W¿BÃjJ»A ÑiAeAË ¹MBYjN´¿ Ó»G ªjmC ½¸rI ÒIBVNmÜA Å¿ ŸÀNà Ah¸Ç Ë .(¾BmiG) SUBMIT
fÍjJ»A jJ§ ËC o·B°»A ËC fÍjJ»BI DA 2028 XgÌÀÄ»A ËA ¹IBña ¾BmiG ¹»g ¹Ä¸ÀÍË .½z¯A ÌZà Ӽ§ DA 2028
Rock Island, IL 61299-7630 TACOM-RI, 1 Rock Island Arsenal, ÒÎÄ´N»A PAiÌrÄÀ»A AMSTA-LC-CI :Ó»G ÑjqBJ¿ ÏÃËjN¸Î»âA
:o·B°»A Á³i .TACOM-TECH-PUBS@ria.army.mil ÌÇ ÏÃËjN¸Î»âA fÍjJ»A ÆAÌħ .(309) 782-0726 ÐiBVN»A Án´»A
o·B¯ ËC DSN 793-0726
PBÍÌNZÀ»A ¾ËfU
ÒZ°v»A
1-1

....................................................................................................................................Ò¿f´¿

I

Án´»A

2-1

.........................................................................................................................

ÂÝNmA ½uË

II

Án´»A

.2001 ¾ËÞA ÅÍjrM jIÌN·C 15 cÍiBNI TM 9-2320-387-10-HR Á³jÀ»A iÌrÄÀ»A ½Z¿ ½ZM Ò§ÌJñÀ»A ÊhÇ*
(®iB¯ ii)/i

TM 9-2320-387-10-HR

�-1  

   DA 2062! �"#$ %&' ( ) *$ .1 
�$#'+ (AAL) �,-./ 01 � 23 4+1 (BII)56  4+1 (COEI)527 
.M1114 M1113 #8+ 9 
" .2 
:�,27 ;4+1 < =�,$> ;4+1 ? DA 2062! &II (@
AAL�,-./ 01 � 23 4+1BII 56  4+1 COEI�,27 ;4+1 
A15-B' 4+1 A1C="2  :'(TM 9-2320-387-103+   D�E=>  
(TM 9-2320-387-10 2 35- 8=  
9F4+G "C=" < "! =, 4 "/ DA 2062! H:(I
(AR 710-2 5-I=$ 8J6 
< K ='LM!N(O9P+EQ5R&DA 2062 5-./ ! =5=:  / ;4"SB ( 
�"#$ )�,#  T  )�$ 9DA 2062! S;4" UE>9�,=: ,9
(T  FVW @�, , 
B ) C="5+6 X,Y "#$NZ'K8+D�"#$ %&D�,-. T[=\D (4
.AR 25-30 12 E1=F-2800 Eastern Boulevard, Baltimore, MD 21220-2896 
K =6E1 DA Pam 710-2-1 3  C ]G+ CG+(DA 2062 ! ; "6 +1 P+R.3 
(DA 2062 ! ^ �9=$ =) D
(J6 E_ ,E1 @3@;F� < ?4 (D(@ 
D 4 +- @;F9U>  `=3(UIC);F �&4:K?4 (CS(I
(J6 B = 
J6 I 85-J6 N3^/3+ > (,=:aE>3?4 ( 3( 
527  
9U> (NSN)5 BK> 3C=" :(�,27 ;4+1 BK>3(4 
( O,$b
(�,27 ;4+1 =+,E B ) C=" :(�,27 ;4+1 `(c& 
d+1 ebW  ,=)'C=" : 5 1 [, 9U> TM3C=" :(�"#$ 3(
(�9U>
(d+1 ebW =5 1 [, T'( / T'(Z
( 7,$b5 �,27 ;4+1 �, 8(�, (P 
5 ;4+1 [=\[Y(;8 ;+19U> (NSN)5 BK> 3(@4 ) BK> 3(f 
52KY 3+ 4GNQKY 3(CAGEC)�Y �,: �g,7 K^?DBK>37A,
(AR 710-2;+1 F-Q h =) ! 
3e= 3+ 4  Z +$ M!5- 9�,27 ;4+1 `E(I4 ) ;4+1 `(
• Delete • if not needed mmm mmm mmm mmm LEFT SIDE OF
BII56 ].  4+1 
�,27 ;4+1 IU> ;4+1 `9"# 
USA 

Delete
• if not needed mmm mmm mmm mmm LEFT SIDE
OF
BOX SHOULD
BE ON 12-1/2 PICAS•COEI
BOX SHOULD BE ON 12-1/2
PICAS
CAGEC^� > 36 C=" :Oi-LM!CS�-./9(
AAL 
�,-./ 01 � 23 4+1
(D@BS(UOC) > BK(P/N)QKY 3 
( Z +$ D) 5-7 >  Y @4:` 4 "5-8 UOC > BK
j5& & 5-�>  Z+ B' 

Z +$

1-1 

> BK

M1113

XAA

M1114

XBB

TM 9-2320-387-10-HR

�#: #=$ KF@d#$ ,( &ARC�#: #=$ K' (4 ) (J 
jD,, (ARC) 

�k:=

�, KC A,�,= C="4 " _CSARC�#: #=$ K+,W'
5- RC]G+ �, KARC�#: #=$ K((RC)]G+  
((AMDF)56 X,Y ,9`=
^?7 79l1 :'L > Q m@�=7  +,n 4+1 j]'93+,n–(N) 
(;4+1 ;,F;+ -^ \�#: 4G� + [=$ ' >  
), Y 4) \6 " Y D�=7  +,n j : C="43–(D) 
512051103@(FSC)5 ,1 D 5- 46 N, G 
@CS�-./9o52805220521051805140513651335130
(]'�=93+,n+# )'450ZY &+)_+?@�=7 +,n4 
^?M=7 '5 +) @] `, E'D"+< 0b9 4+1 j]'�=93– (X) 
+,b 4+1 �) �g1 DP/ N$3 W'( > 
B'3@@450`='5  > ^?�=7 
(]'�=93@ : C=";43p6 5-
( &SEC)499H+) O,-:  ;4+1 4+GK^?4S (44 ) SEC (l
D�9=$ p ? q9 .@D6 +\>D6 `, E'CS+,WN3 4F@K&K+ &
p ?93pFL` Erj5= 8Z+ a,E>'�,#@[,'+'B(^6 @DK>'G@
(5 8 & 5-d,#$ =�=9 Z+ B'(�G: O,#$'D [F` E+,n@ 
48 
O,-:  ;4+1 4+GKSEC 
(p ?�=93�1 E+,n 4+1U 
(+G )� 4@M 
;21 @W @Y: [#9p ?�=93;4+1J 
3(�9 g1 D@s:'N'5  
fW^?Dp ? q9 .a,E>' 
^?D` E+,n UK ! 4+1 K,+'
(JK+ s:' 4+1 K,+';4"S
fW CDA Pam 18-1  @eAR 708-1  CS]G+ CG+(]. ;F(c&4 ) UI(^ 
(4 ) &5-�>  E ? t,.'G D ,9 
(�,27 ;4+1 DQKY8 , ^ 5-&4G9P+E �, (4 ) QTY AUTH( 
CS@D�,"+1 ; "6 Q[Y(, ^ 5-;4G �,=)1 �, (Z4 ) Quantity(B 
(6E1 DA Pam 710-2-1  F- d+-@;F#3D 
Q KGu9�> :1E 4"5 G �:1E 3C=" :'(�:1____ D____�:1(p
AAL�,-./ 01 � 23 4+1BII 56  4+1COEI �,27 ;4+1  
"q-  �:138@^6 H+:  FNv,( 9�> 
F� C6 H+: � ZS L ^5=F+,b' "(+h8@@D,G! 4G 
(�:18="^6 H+: N.9Y  
2-1

TM 9-2320-387-10-HR

01  (4 
((RPSTL)�, ) �> 46 P/ Q KG@� 23�$ 9�,27 ;4+1 4 " (@ 
(5 ) bW  ,=)'[, 8�$ 9(BII)56  4+14 " (I 
JTA01' @CTATDAMTOE �$ 9(AAL)5-./ 01 � 234 " (
(�#  
(;+- +,n=)CS+,W'( K+ ! 4+1 (�?=)(5 

w-4-1 /3-1

1-2

ÒÎÀ¸»A

F

E

D

C

jrÄ»A Á³i

ÒÄYBq ,ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A ±uË

TM 9-2320-387-10

M1114 \ΰvN»A ÒÍ̼§ /M1113 Ò¼³BÃ

jrÄ»A cÍiBM

ÒÎÀ¸»A

g.

B

A

QTY
AUTH
f.

UI
e.

SEC
d.

ÂÝNmA ½uË

.DA PAM 710-2-1 ©UAi ,XgÌÀÄ»A AhÇ Ï¯ ÂAfbNmÝ»
ODCSLOG ÏÇ ÒYjN´À»A Ò»B·Ì»A

*c.

ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A ÆËlb¿ Á³i

½°mDI ½n¼nÀ»A Á³j»A ©UAi
ÆËlbÀ»A Á³i

Ñej°À»A ±uË

a.

Ò¼³BÃ S250 :ÒÄYBq
1

XAA

Ò¼V§

2320-01-412-0143

M1113
\ΰvN»A ÒÍ̼§ Ò¼³Bà :ÒÄYBq

1

½uË Ë µZ¼À»A ½UC Å¿
¡´¯ PBÃ̸À»A ÂÝNmA

XBB

Ò¼V§

2320-01-413-3739

M1114

(COEI) ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A PBÃ̸¿
eÌUÌ¿) ÏmBmÞA iÌZÀ»A ¡IBy :Á· ,½ÎÀZM Ïmj·

3120-01-188-5082

( ªif»A ÒvÄ¿ ©ÎÀVM ϯ
1

EA

U

N

XBB

Å¿ Æ̸NÍ (19207) 12340310

4

EA

U

N

3/8 - 24 (7X677) 9428747 ¦ËËݳ jοBn¿ Ò§ÌÀV¿ .C

1

EA

U

N

(19207) 12340310-1 ÏmBmÞA iÌZÀ»A ¡IBy .L

5305-01-266-8541
`BN¿ jΫ

º BÈ¿fbNmA fħ
.ÂÝNmÜA ½uË µZ¼¿ Á³i ½aeA .ÂÝNmA ½uË
.Ò»BZ»A kÌ¿i ½aeA .ÏÃBJÀ»A TBQBI xBa ÂÝNmA ½uË
.ARC ÒJmBZÀ»A PBJ¼ñN¿ l¿i ½aeA .PBÃ̸À»A ÂÝNmA ½uË ËA / ÂÝNmA ½uÌI µZ¼¿

PBZ°u 6 Å¿ 1 ÒZ°v»A
58 ÏÃBR»A ÆÌÃB· jÍBÄÍ iAfuHI ½À¨»A ÁNÍÜ

k

2004 ( ÌÀM) ÌλÌÍ 30 TBD _» iBU

82

jÍBÄÍ DA

*

2062 XgÌÀÃ

TM 9-2320-387-10-HR

Å¿

Ó»G
ÂÝNmA ½uË Á³i

M1114 \ΰvN»A ÒÍ̼§ Ò¼³Bà /M1113 ÒÄYBr»A ªÌÃ/Ò¼³BÃË ÒγAË Ò¼V§ TM 9-2320-387-10-HR
ÒÎÀ¸»A
F

E

D

g.

C

B

A

QTY
AUTH
f.

UI
e.

SEC
d.

ÆËlbÀ»A Á³i

Ñej°À»A ±uË

*c.

a.

b.

(BII) ÒÎmBmÜA

ªÌyÌÀ»A PAej°¿

1

EA

[ÒÎÄñ³ PBJÎN· ÒJδY ϯ] TM 9-2320-387-10

1

EA

[ÒÎÄñ³ PBJÎN· ÒJδY ϯ] TM 9-2320-387-10-HR
ÒuÌI 13 PAËeÜAË ©¯jÀ»A Ælb» ÒÎÄñ³ ÒJδY

1

EA

U

(19207) 12447043 Ïñ¼» Ò¼IB³ ÒuÌI 2/1-9 ϯ ÒuÌI 23 ϯ

X

ÒuÌI 4/1-9 ϯ ÒuÌI 3 ÒJδZ»A KηjM KÎN·
1

EA

U

X

EA

U

X

EA

M

D

U

X

(19207) 11677011 .ÒuÌI 32/7-8 ϯ
5 ªÌà ſ ÁVZ»A ÒÎÃBR»A Ò×°»A 1 ªÌÄ»A ÒÍËfÍ µÍjY Ò×°ñ¿

1

EA

U

N

2-2
PBZ°u 6 Å¿ 2 ÒZ°v»A

EA

U

4210-01-481-3875

(54905) 14091
.ÒuÌI 10 x ÒuÌI 8 x ÒuÌI 2/1 2 PAf¨¿ ½Vm Ë ±¼¿

1

6545-00-922-1200

X

7510-01-065-0166

(72094) 43986-1

k

2004 ( ÌÀM) ÌλÌÍ 30 TBD _» iBU

2062

Á³i DA XgÌÀà ±¼a

TM 9-2320-387-10-HR

EA

5120-01-429-6065

(19207) 12447040
ÒuÌI 16/13-5 ϯ PBuÌI 3 eB¨IBI ÒλËA PB¯B¨mA ÒJ¼§

1

5140-00-473-6256

(19207) 11655979
ÒuÌI 2/1 Ë 15 ¾ÌñI ªB¯jÀ¼» eAfN¿A Ë Ò¯ByA

1

2540-00-670-2459

(19207) 11676920 ÒuÌI 4/1-11 ϯ
¾fN¿/~j§ ÒuÌI 20 ϯ ÒuÌI 10 PAËeA ÒJδY

1

5140-01-429-6945

Ó»G

ÒÎÀ¸»A

F

E

D

jrÄ»A Á³i

jrÄ»A cÍiBM
ÒÎÀ¸»A
C

g.

B

A

Å¿

TM 9-2320-387-10

QTY
AUTH
f.

UI
e.

SEC
d.

ÒÄYBq ,ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A ±uË

ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A ÆËlb¿ Á³i

M1114 \ΰvN»A ÒÍ̼§ /M1113 Ò¼³BÃ

*c.

ÂÝNmA ½uË

.DA PAM 710-2-1 ©UAi ,XgÌÀÄ»A AhÇ Ï¯ ÂAfbNmÝ»
ODCSLOG ÏÇ ÒYjN´À»A Ò»B·Ì»A

½°mDI ½n¼nÀ»A Á³j»A ©UAi

½uË Ë µZ¼À»A ½UC Å¿
¡´¯ PBÃ̸À»A ÂÝNmA

ÆËlbÀ»A Á³i

Ñej°À»A ±uË

a.

b.

(ÒÀNM) ÒÎmBmÜA iAfuÜA PAej°¿ BII
ÒuÌI 18 ¾ÌñI ϸÎÃB¸Î¿ ªB¯j¿ |δ¿
1

EA

U

D

(19207) 12447041
ÒuÌI 33.6 Æ¢ 5-3 Ñif´I ϸÎÃB¸Î¿ w´¿ ªB¯j¿ |J´¿

1

EA

M

D

5120-01-430-3123

(19207) 12447042 BYÌN°¿ ÆB· AgA ÒuÌI 70.18 Ë B´¼¬¿ ÆB· AgA
ªAig Ë ¡Ii PAËeA Ë PAËeA Ò¼J§

1

5120-01-429-8137

5120-01-416-8568

EA

M

D

(19207) 57K3528 ~Aj«ÜA ef¨N¿

EA

U

X

(0T9K4) 595-030 ½´Ã ÒJ¼§ .C

5140-01-416-8569

EA

M

D

5110-01-416-7827

EA

U

X

EA

M

D

EA

M

D

EA

M

D

EA

M

D

EA

U

D

EA

U

D

.L
(0T9K4) 595-020 pB¯ fÀ« .P
(0T9K4) 595-040 Ò¼Zn¿ µZ¼¿ .T
(0T9K4) 595-050 µZ¼¿ ¾Ì¨¿ .X
(0T9K4) 595-060 ¾Ì¨¿ µZ¼¿ .`
(0T9K4) 595-070 |Íj§ ¾Ì¨¿ µZ¼¿ .d
(0T9K4) 595-080 ÑBZn¿ µZ¼¿ .e
(0T9K4) 595-090 ÑBZn¿ OJR¿ µZ¼¿ .g
(0T9K4) 595-010 pB¯

5110-01-416-7830
5120-01-416-8570
5120-01-416-8571
5120-01-416-8573
5120-01-416-8572
5120-01-416-8577
5120-01-416-8574

º BÈ¿fbNmA fħ
.ÂÝNmÜA ½uË µZ¼¿ Á³i ½aeA .ÂÝNmA ½uË
.Ò»BZ»A kÌ¿i ½aeA .ÏÃBJÀ»A TBQBI xBa ÂÝNmA ½uË
.ARC ÒJmBZÀ»A PBJ¼ñN¿ l¿i ½aeA .PBÃ̸À»A ÂÝNmA ½uË ËA / ÂÝNmA ½uÌI µZ¼¿

PBZ°u 6 Å¿ 3 ÒZ°v»A
58 ÏÃBR»A ÆÌÃB· jÍBÄÍ iAfuHI ½À¨»A ÁNÍÜ

k

2004 ( ÌÀM) ÌλÌÍ 30 TBD _» iBU

82

jÍBÄÍ DA

*

2062 XgÌÀÃ

TM 9-2320-387-10-HR

3-2

ÂÝNmA ½uË Á³i

M1114 \ΰvN»A ÒÍ̼§ Ò¼³Bà /M1113 ÒÄYBr»A ªÌÃ/Ò¼³BÃË ÒγAË Ò¼V§ TM 9-2320-387-10-HR
ÒÎÀ¸»A
F

E

D

g.

C

B

A

QTY
AUTH
f.

UI
e.

SEC
d.

*

c.

Ñej°À»A ±uË

ÆËlbÀ»A Á³i

b.

a.

(ÒÀNM) ÒÎmBmÜA iAfuÜA PAej°¿ BII
EA

U

D

(0T9K4) 595-999 ÆB¿A ¾B°³A jοBn¿

.i

ÁδNn¿ ±ÃA Ë µ»lÄ¿ l·j¿ PAg ÒÍeik
1

EA

M

D

EA

M

D

EA

M

D

1

EA

U

N

1

EA M

D

1

EA

M

EA

M

5120-00-227-7356

(55719) SSDE-66 ÒuÌI 4/3-7 ¾ÌñIË ÒuÌI 16/3 ~j¨I ÑjÍfNn¿ Ñj°q

:KÎIBÃA PBJηjM

4710-01-475-3753

(96906) MS15461-3 PBuÌI 8 ¾ÌñI `ÌN°¿ ²j�Ë ¡Jz¼» ½IB³ pAjI ¹°¿

5120-00-240-5328

.ÒuÌI 8 /1-1 ,wJ´¿ ÒuÌI -4/3 ,ÒuÌI 8/5 :`BN°¿ ,¹°¿

5120-01-429-6964

(OGBZ7) 983-90-50201

D

(19207) 12447039
ÒuÌI 64/19-1 jñ´»A SÎY Å¿ 32/15-1 iB�A Ï«AjI ¹°¿

1

5120-00-234-8913

(19207) 11655777-12 ÒuÌI 2/1-7 ¾ÌñI ÒuÌI 2 Á³i ÑiBqA
ϸÎNmÝI |J´¿Ë ÒVÇÌN¿ KÃAÌU Ag ÁδNn¿ Ï«AjI ¹°¿

1

5120-00-223-7397

(19207) 11655775-3 PB°mÌ°»BI Òμñ¿ PBuÌI 8 ¾ÌñI ºÝmA Ò¨�B³
ϸÎNmÝI |J´¿ Ag S¼R¿ pAjI Ï«AjI ¹°¿

1

5120-01-416-8575

5120-00-156-7296

(11862) 14009303 ÒuÌI 2/1-17 ¾ÌñIË ÒuÌI 16/3-1 ÒZN°»A µÀ§

D

TM 9-2320-387-10-HR

4-2
PBZ°u 6 Å¿ 4 ÒZ°v»A

k

2004 ( ÌÀM) ÌλÌÍ 30 TBD _» iBU

2062

Á³i DA XgÌÀà ±¼a

ÂÝNmA ½uË

.DA PAM 710-2-1 ©UAi ,XgÌÀÄ»A AhÇ Ï¯ ÂAfbNmÝ»
ODCSLOG ÏÇ ÒYjN´À»A Ò»B·Ì»A
cÍiBM

ÒÎÀ¸»A

jrÄ»A Á³i

TM 9-2320-387-10
ÒÎÀ¸»A
F

E

D

C

g.

B

A

QTY
AUTH
f.

UI
e.

SEC
d.

*c.

ÒÄYBq ,ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A ±uË

ÒÎÖBÈÄ»A Ñej°À»A ÆËlb¿ Á³i

M1114 \ΰvN»A ÒÍ̼§ /M1113 Ò¼³BÃ

½°mDI ½n¼nÀ»A Á³j»A ©UAi

Ñej°À»A ±uË

ÆËlbÀ»A Á³i

b.

a.

½uË Ë µZ¼À»A ½UC Å¿
¡´¯ PBÃ̸À»A ÂÝNmA

(AAL) ÒίByâA |ÍÌ°N»A ÒÀÖB³
1

EA

U

N

1

EA

U

N

2

EA

M

D

2

EA

U

1

EA

M

1

EA

U

M8 (81361) C5-15-8803 ,ÐËBÎÀη iAhÃA ½¿B§

6665-00-935-6955

.ÒuÌI 4/1-11 ϯ ÒuÌI 4/1-9 ϯ ÒuÌI 3 ÒÎÄñ³ KÎN· ÒJδY

2540-00-670-2459

(19207) 11676920
XAA

(34623) 5598373 µÎ¼¨M KÎz³

2510-01-276-9249

X

(96906) MS52127-3 µÄaË µ¼« `BN°¿

2540-00-678-3469

D

(19207) 11676932 µÄa ÒV»B¨¿

3940-00-151-6769

T̼N»A Å¿ jÎÈñN»A kBÈU ½ÀZ» Ò»BÀY

2510-01-050-9770

X

(19207) 11644841
±Î¼m ÌMBà ªÌà PÝV¨»A ÅÎI ÒÍh¬N¼» ½Jη

2590-01-222-7946

1

AY

U

N

(19207) 11682379-4 Âf³ 12 ¾ÌñI

1

EA

U

X

(81349) MIL-C-43613 ÆÌ»B« 5 Ò¨m ÒθNmÝI ÒÍj¸n§ ÊBο ÒJ¼§

7240-00-089-3827

2

SET

N

(34623) 5569255 pËj· ÒñIAi ~j§ 4/1 x ÏJÃBU 32/9 iB�A Ò¼n¼m

2540-01-214-1264

1

EA

N

(19207) 10944642-2 ,32/9 x Âf³ 12 ¾ÌñI KZm Ò¼n¼m

4010-00-443-4845

M
U

º BÈ¿fbNmA fħ
.ÂÝNmÜA ½uË µZ¼¿ Á³i ½aeA .ÂÝNmA ½uË
.Ò»BZ»A kÌ¿i ½aeA .ÏÃBJÀ»A TBQBI xBa ÂÝNmA ½uË
.ARC ÒJmBZÀ»A PBJ¼ñN¿ l¿i ½aeA .PBÃ̸À»A ÂÝNmA ½uË ËA / ÂÝNmA ½uÌI µZ¼¿

PBZ°u 6 Å¿ 5 ÒZ°v»A
58 ÏÃBR»A ÆÌÃB· jÍBÄÍ iAfuHI ½À¨»A ÁNÍÜ

k

2004 ( ÌÀM) ÌλÌÍ 30 TBD _» iBU

82

*

jÍBÄÍ DA 2062 XgÌÀÃ

TM 9-2320-387-10-HR

5-2

Å¿

Ó»G

ÂÝNmA ½uË Á³i

M1114 \ΰvN»A ÒÍ̼§ Ò¼³Bà /M1113 ÒÄYBr»A ªÌÃ/Ò¼³BÃË ÒγAË Ò¼V§ TM 9-2320-387-10-HR
ÒÎÀ¸»A
F

E

D

g. QTY

C

B

A

AUTH
f.

UI
e.

SEC
d.

*c.

ÆËlbÀ»A Á³i

Ñej°À»A ±uË

a.

b.

ÉÀNM – AAL

:T̼N»A Å¿ jÎÈñM kBÈU
1

EA

U

N

M-13 (81361) E5-51-527

1

EA

U

X

(82214) 1259 ÒuÌI 8 ϯ GFST ,2/1-3 x 2 :Ò¨�Bm iAÌÃA

6230-00-163-1856

1

EA

U

X

(19207) 7081758 PAiB�ÜA ¡¬z» pBδ¿

4910-00-204-3170

ÁδNn¿ KÎz³ Ag `BN°¿ µÎr¨M Ë OÍk ±Î°VM ÂBÀu Ag Ò»E `BN°¿

5315-00-732-1019

1

EA

M

D

(96906) MS20066-543 ÒuÌI 2/1-2 ¾ÌñI ,©Ij¿ ÒuÌI 2/1

1

EA

U

D

(96906) MS35647-10 :¾B°³C Á´�

5340-00-158-3805

1

EA

U

N

(80058) AN/GRC-160 ÒuÌI 16 x 14 x 9 :ÌÍeAi kBÈU

5820-00-223-7473

ϸÎNmÝI |J´¿Ë ÒVÇÌN¿ KÃAÌUË ¡nJÄ¿ ²jñI Ï«AjI `BN°¿

5120-00-222-8852

1

EA M

D

(80063) SCC539502-2 |Íj§ pAi ÒuÌI 4/1 ,ÑjÍfNn¿ Ñj°q
ÒZqj¿ ÑB°v¿ ©¿ Æj¿ kB«Ë ÒJ¼§ ,ªÌJÄÍ

1

EA

M

1

EA

U

X

1

EA

U

1

SET

U

D

37 x 12.50R16.5LT (34623) 5935336 ,¾BÍeAi iB�A

2610-01-333-7632

X

(81348) RR-W-1817 Óñ»A Ò¼IB³Ë Òn·B§ PBR¼R¿

9905-00-148-9546

µÎ¼¨M ÑeAfq

5340-01-277-2460

D

1

EA

U

X

6-2

D

XBB

XAA

(34623) 5598406
(19207) 12460176 ÕAÌÈ»A Å¿ Ò«iB¯ ÏÇË jÎn¼» Ò¼IB³ ÑBV§Ë iB�A

N/A

¾Ì� ÒuÌI 18 ϯ ÒuÌI 8/1-1 ,KÃBV»A `ÌN°¿ Ï«AjI ¹°¿

5120-01-279-4788

XAA

k

2004 ( ÌÀM) ÌλÌÍ 30 TBD _» iBU

(34623) 5598407
2062

Á³i DA XgÌÀà ±¼a

TM 9-2320-387-10-HR

X

U

U

(19207) 11677020 ¾Ì� ÒuÌI 16
2510-01-197-8572

EA

EA

7240-00-177-6154

(19207) 12340155 ÕB¿ ÒJ¼§ ,ÒÎÄÎu

2

1
PBZ°u 6 Å¿ 6 ÒZ°v»A

4230-01-133-4124

!" � #�$ �$� %&
34�
5� &�6 
��'7 �89
�3 �"

�'#(�
)�*
���+ ,- �'.
" � #�$/
0412004

�0 �12 � #�$ �$� %& 
*�
)�'*�6 
��'7 �89
�03 �0 �12

$:�
;�+ *�6 
�0<#/ �= �1, �!9
�03 �0 �12

�

TM 9-2320-387-10-HR �� � � �� (I DN) 381019�� � � �� � � 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful