P. 1
Budaya Kerja Cemerlang Assignments

Budaya Kerja Cemerlang Assignments

|Views: 411|Likes:
Published by Vitty Fung

More info:

Published by: Vitty Fung on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

]elaskan maksud konsep budaya cemerlang.

Sebagai seorang guru besar,
bagaimanakah anda dapat merealisasikan konsep ini dalam pengurusan dan
pentadbiran sejajar dengan maksud pengurusan kualiti dalam pendidikan?

PENCENALAN
Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar·pakar
pendidikan. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi
pengurusan pendidikan kerana pembangunanannya amat pesat dan terdapat pengaruh
disiplin·disiplin lain seperti sosiologi, sains politik, ekonomi dan pengurusan umum. Curu
besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus.
Nenurut Abdul Aziz (2003), mereka adalah pemimpin professional yang memainkan dua
peranan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Peranan ini dinamakan sebagai
kepimpinan dan pengurusan. Bagi O'Sullivan et al. (1330) pula, peranan pengurusan bukan
sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetai juga guru penolong kanan, guru
kanan mata pelajaran dan guru·guru dengan tanggungjawab khusus.

NCAN ANTARA ORCAN!SAS! DENCAN PENCRSAN
Kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi itu penting kerana pengurusan dan
organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah
organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan
pengurusan atau pengendalian aktiviti·aktiviti organisasi.

Definisi Organisasi
Organisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang
bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat
individu, kumpulan, dan organisasi. Definisi di atas menjelaskan unsur·unsur yang perlu ada
di dalam sesebuah organisasi: organisasi sebagai satu unit sosial, penyatuan usaha, dan
hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain.
Penyatuan saha dan ubungan di Kalangan Pekerja
Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang menyatupadukan usaha mereka supaya
mencapai matlamat yang dikehendaki. Sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan pekerja,
sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan aktivitinya dengan berkesan dan
sempurna. Keadaan organisasi akan menjadi kucar·kacir tanpa sebarang haluan yang
tertentu. Penyatuan usaha hendaklah wujud di dalam sesebuah organisasi bagi menjamin
pencapaian yang telah disenaraikan. Hubungan di kalangan kakitangan dapat menjamin
organisasi itu bergerak dengan sempurna, tersusun dan berkesan. Penyelarasan melalui
peraturan dan prosedur yang dibuat dapat meningkatkan hubungan antara satu fungsi
dengan satu fungsi yang lain dan antara individu dengan individu yang lain.
C!R!·C!R! ORCAN!SAS!
Sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri.
Nisalnya, sebuah universiti seharusnya melambangkan tempat untuk menimba ilmu, sebagai
sebuah pusat penyelidikan, dan juga sebagai sebuah institusi yang memberi perkhidmatan
dan sumbangan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk bimbingan atau khidmat
nasihat, dan pengajaran dan pembelajaran lain.

Untuk mencerminkan identiti atau nilai·nilai tinggi sebagai sebuah menara gading,
universiti hendaklah memainkan peranan yang diharapkan oleh masyarakat kampus
khususnya dan masyarakat awam amnya. Dengan demikian fungsi sesebuah universiti itu
didapati berbeza dengan organisasi·organisasi lain yang mempunyai objektif tertentu. Di
dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi kecil atau besar, ia mempunyai hierarki
atau tingkat autoriti.
]ika dibandingkan antara kedua·dua organisasi kecil dan besar, sudah tentu ia
berbeza dari segi bilangan hierarki (tingkat) aktiviti dan bilangan kakitangan pengurusan
pada setiap tingkat. Nisalnya, organisasi besar mungkin mempunyai lebih daripada tiga
tingkat autoriti dan setiap tingkat autoriti itu akan mempunyai lebih daripada tiga atau
empat pegawai yang bertanggung·jawab kepada ketua·ketua mereka yang berada pada
peringkat yang lebih tinggi lagi. Di dalam sesebuah organisasi, terdapat pembahagian kerja
berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan.
Pada umumnya, organisasi pembuatan mewujudkan bahagian·bahagian seperti
bahagian pengeluaran dan pentadbiran. Di bahagian pentadbiran, terdapat beberapa unit
lain seperti personel, pemasaran, dan kewangan. Organisasi yang mempunyai tiga bahagian
itu beroperasi secara pembahagian kerja mengikut tanggungjawab yang tertentu. Bagi
menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur seperti yang
dirancangkan, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas
perjalanan aktiviti. Dengan demikian, di dalam sesebuah organisasi, peraturan, dasar,
prosedur, dan sistem hubungan hendaklah dijelaskan kepada kakitangan dengan jelas dan
nyata.
Keempat·empat ciri yang disebutkan di atas hendaklah wujud di dalam sesebuah
organisasi. Penentuan sama ada organisasi itu berkesan, efisien atau tidak, bergantung
kepada sejauh mana keempat·empat ciri itu diseleng·garakan, disusun, dan diamalkan.

DEF!N!S! PENCRSAN
Apabila organisasi telah diwujudkan mengikut keempat·empat ciri seperti yang diterangkan
di atas, masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan
sempurna, berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan. Tanpa pengurusan yang
betul, pelbagai masalah mungkin akan timbul, baik dari segi kewangan, pemprosesan, dan
inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja.
Pengurusan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan
usaha ahli·ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai
matlamat organisasi. Pengurusan sebagai proses pengarahan, penyelarasan, dan pengaruh
ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi
sepenuhnya.
Definisi di atas, walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis
fungsi pengurusan, tetapi kedua·dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan
"matlamat". !ni bermakna, dua aspek penting di dalam pengurusan ialah:
1. Pengurusan sebagai proses: Nenjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan
hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain.

2. Nencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan
berhubung atau membantu antara satu dengan lain, maka matlamat organisasi itu dapat
dicapai. Natlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif).


PROSES PENCRSAN
Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung
kepada cara kita mengelaskan fungsi·fungsi perancangan, penyusunan, penyelarasan,
penstafan, dan pengawalan. Pada amnya, fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat
sahaja, iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan.
Perancangan
Perancangan termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi
berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti
kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain·lain.
Penyusunan
Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan
kakitangan).
Pengarahan
Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan
teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. Untuk mencapai matlamat ini faktor·
faktor motivasi, kepimpinan, dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak
pengurusan.
Pengawalan
Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah
dicapai mengikut perancangan, masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah
tertentu diambil, faktor·faktor di dalam organisasi, keinginan dan sifat kakitangan yang ada
hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi.

PENCRS SEACA! PENCNC D! DALAN ORCAN!SAS!
Pengurus yang berada di dalam tingkat pengurusan, sama ada pada peringkat penyeliaan
atau sehingga ke peringkat atasan, memainkan peranan sebagai penghubung antara tingkat
pengurusan. Nenerusi pengurus bahagian (fungsi) yang mewakili bahagian masing·masing,
perbincangan, perundingan, dan penyelarasan berhubung dengan tugas, dan
tanggungjawab dapat diadakan. Sebarang maklumat dari peringkat bawahan dapat
disalurkan ke peringkat atasan menerusi pengurus bahagian. Begitu juga perhubungan dan
penyelarasan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain tentang sesuatu perkara
dapat dibuat dan diselaraskan pada peringkat pengurus bahagian.
KECEKAPAN, KEERKESANAN, PRODKT!v!T!, DAN KAL!T!
Kejayaan mengurus sesebuah organisasi boleh diukur dari aspek kecekapan, keberkesanan,
produktiviti dan kualiti produk, dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi.

Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh
organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya,
apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan
menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah
meningkatkan kecekapannya. Kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat
tugasnya dengan betul.
Keberkesanan boleh diukur dari segi sama ada pengurus membuat kerja yang betul
dan matlamat organisasi berjaya dicapai. Contohnya, organisasi disifatkan tidak berkesan
apabila ia gagal mencapai matlamatnya disebabkan oleh pelaksanaan rancangan yang
lemah atau kerana kegagalan pihak pengurusan meramal perubahan persekitaran organisasi
dengan lebih tepat.

Produktiviti disifatkan sebagia nisbah output yang dikeluarkan dibandingkan dengan
input (sumber) yang digunakan dalam proses pengeluaran produk atau perkhidmatan. !nput
dalam sistem pengeluaran termasuk: tanah, bahan, mesin, wang, masa, dan tenaga
pekerja. Produktiviti pekerja boleh diukur dari segi bilangan produk yang dikeluar atau
bilangan pelanggan yang diberi perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu. Nanakala
produktiviti pengurus atau penyelia boleh diukur dari segi kecekapannya menggunakan
tenaga pekerja ke tahap paling optimum. Sekiranya pekerja tidak dapat menjalankan kerja
dengan lebih cekap atau pekerja terpaksa menunggu atau memperlahankan kerja kerana
kelemahan sistem penyusunan dan penugasan, pengurus yang bertanggungjawab disifatkan
tidak cekap dan tidak berkesan.
Organisasi yang produktif berupaya bersaing pada peringkat nasional dan
antarabangsa. Contohnya, organisasi yang menggunakan teknologi moden dan terkini boleh
memperbaiki produktiviti kerana ia mampu mengeluarkan produk dan perkhidmatan baru
dengan harga yang lebih kompetitif. Persaingan sengit, perubahan cita rasa pengguna serta
peningkatan tahap pendidikan masyarakat, kekurangan tenaga pekerja dan kekurangan
bekalan sumber pengeluaran menyebabkan organisasi memberi penuh perhatian kepada
program peningkatan produktiviti dan kualiti.
Kualiti produk atau perkhidmatan boleh diukur dari segi kepuasan pengguna atau
pelanggan. Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk,
pembungkusan, kesenian, dan kehalusan kerja (pertukangan), layanan, hubungan inter·
peribadi dan komunikasi, perkhidmatan sokongan, dan perkhidmatan lepas jualan.
Sama ada sesebuah organisasi ini organisasi sektor awam atau swasta,
perkhidmatan atau keluaran industri, produktiviti dan kualiti adalah faktor penting yang
boleh memimpin daya saing dan daya maju organisasi.

DAYA KER]A CENERLANC DALAN PENCRSAN ERORCAN!SAS!

Budaya kerja cemerlang bermaksud suatu pola pelakuan kerja yang menjadi amalan seluruh
ahli secara berterusan, dengan penuh kesungguhan, kesukaan, kemanisan, kepuasan dan
kehebatan luar biasa, terbaik, terpuji, berkualiti, sentiasa mencari kesempurnaan dengan
mengamalkan nilai dan etika yang ditetapkan. Kecemerlangan boleh dilihat sebagai unsur·
unsur SNART yang terdiri daripada,
O Specific, yang mana suatu matlamat dilihat sebagai khusus
O Neasurable, yang mana sesuatu pencapaian boleh diukur
O Attainable/Achievable, yang mana satu·satu matlamat yang digariskan adalah boleh
dicapai
O Realistic, matlamat yang dibuat haruslah realistik dan
O Time related, sesuatu matlamat haruslah ditetapkan tempoh masa untuk perkara itu
dicapai atau dilaksanakan.

Terdapat empat kategori guru yang wujud dalam sesebuah persekitaran sekolah,

Pemimpin boleh dilihat berdasarkan aspek kategori pemimpin yang dikehendaki dan
pemimpin yang tidak dikehendaki. Berdasarkan aspek kategori pemimpin yang dikehendaki,
ciri·ciri yang dikenalpasti adalah:

O Critique
O akukan luar biasa (Doing the Unsual)
O Think Big (Paradigm Shift)
O akin/Optimistik
O Kerja berpasukan (Team Work)
O Berani mengambil risiko
O ]adi yang pertama/di depan (Front Seater)
O Sifar Kecacatan (Zero Defect)
Nanakala kategori pemimpin yang tidak dikehendaki dikenalpasti mempunyai ciri·ciri
berikut:
O Critisize
O Penurun Semangat
O Non·Starter
O Paralize
O Killer Statement

Penghayatan udaya Kerja Cemerlang

Tanggungjawab ditunai, Seseorang personel melaksanakan kerja mengikut senarai tugas
kerana menerimanya sebagai satu tanggungjawab dan tanggungjawab dilihat sebagai satu
amanah yang perlu dipikul dengan memastikan segala tugasan dibuat selaras dengan
penetapan dasar dan matlamat organisasi. Tahap ini adalah Tahap Pertama yang
menyumbang kepada kejayaan sesuatu program atau aktiviti organisasi.

Sumbangan diberi, Tahap ini melangkaui tahap pertama yang mana seseorang personel
itu berusaha melaksanakan kerja melalui aktiviti·aktiviti tambahan yang dianggap sebagai
sumbangan bagi menjayakan sesuatu program atau aktiviti organisasi. Sumbangan yang
diberikan dapat dinilai dari perspektif buah fikiran, kemahiran atau kepakaran tertentu dan
tenaga. Sumbangan yang jitu meningkatkan kredibiliti, kecekapan dan keberkesanan
sesebuah organisasi dan tahap kedua ini juga boleh menjamin kejayaan organisasi pada
tingkat yang lebih tinggi

Pengorbanan dilakukan, tahap ini adalah tahap yang menyumbang kepada
kecemerlangan tertinggi hasil usaha pekerjaan yang dilaksanakan dan kerja yang dilakukan
dianggap sebagai satu ibadah yang menuntut ketulusan dan keikhlasan hati. Seseorang
personel secara berterusan melaksanakan kerja melalui kesediaan untuk melepaskan
sesuatu keistimewaan yang ada. Hal ini dapat dilihat sebagai pengorbanan demi kejayaan
organisasi mendahului kepentingan peribadi. Pengorbanan dalam bentuk masa dan
kewangan dapat membantu pencapaian optimum sesuatu program atau aktiviti. Kajian
menunjukkan pencapaian tahap pengorbanan ini memberi seseorang personel itu kepuasan
dalaman kerana bekerja dengan kerelaan hati.
Nelihat aspek pengurusan pendidikan dan mewujudkan budaya kerja cemerlang
dalam sesuatu pentadbiran atau pengurusan sekolah, terdapat beberapa perkara yang harus
ditekankan khususnya dalam:
O Budaya kerja dan budaya belajar
O Perancangan jangka pendek dan jangka panjang
O Pelaksanaan program
O Kreativiti dan inovasi
O Pemantauan dan penilaian
O Produktiviti

Budaya kerja organisasi dikaitkan dengan system nilai, norma, sikap serta etika kerja
yang dipegang bersama oleh setiap kakitangan. Asas untuk mengawal perlakuan
kakitangan, cara mereka berfikir, berhubung antara satu sama lain dan berinteraksi dengan
persekitarannya. ]ika budaya organisasi itu baik, maka akan membolehkan kakitangannya
meningkatkan mutu kerja yang cemerlang dan akan menyumbang kepada kejayaan sekolah
berkenaan.
Cemerlang selalunya dikaitkan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti. Untuk itu,
budaya kerja yang hendak dibentuk oleh sesebuah organisasi hendaklah menggambarkan
komitmen pihak pengurusan meningkatkan kualiti dan produktiviti. Usaha mencapai tahap
cemerlang dari sudut kualiti merupakan satu usaha berterusan. Definisi "unggul" atau
Kecemerlangan yang dilihat sebagai aspek kecemerlangan ialah,
1. Diri Peribadi
2. Organisasi
3. !klim dan Budaya Kerja

1. Diri peribadi: bersikap positif dan memiliki ketrampilan pengetahuan dan kemahiran
yang tidak dipertikai, berfikiran terbuka (tidak sempit, jumud dan beku), pengurusan masa
dan diri yang tinggi (selalu on time, datang awal, masuk kelas cepat, mengajar dengan
penuh dedikasi dan penuh sifat dan ciri·ciri profesionalisme dan profesionaliti yang tinggi),
suka bekerjasama dengan rakan sejawat, hasil kerja yang berkualiti (dari segi isi
kandungan, format, gaya dan persembahan) memenuhi sifat·sifat seorang yang inovatif,
kreatif dan produktif, sabar dalam melayani karenah anak didik dan juga rakan sejawat,
berpegang kepada prinsip yang jelas, betul, benar, dan utuh di dalam semua keadaan dan
situasi.

2. Organisasi: dapat dilihat sebagai sebuah organisasi yang sistematik, teratur dan tertib,
jelas susun atur heirarki tugas dan kuasa, wujud kolaborasi, kolegialiti dan partisipasi,
masing·massing individu faham dan menyumbang kepada kegemilangan organisasi.

3. !klim dan udaya Kerja: diri peribadi yang jadi ahli organisasi akan tentukan senario,
suasana atau pun iklim seluruh premis yang akhirnya wujud sebagai satu budaya kerja
berkualiti dan cemerlang, persekitaran yang bersih, ceria dan selamat, suasana yang
kondusif kepada pembelajaran bermakna, anak didik yang aktif dan responsif tetapi bukan
bising tak tentu hala. Apa yang dipercayai oleh tindakan sesuatu individu dan yakni itulah
yang kita buat dan lakukan (amalan hidup), dan apa yang dibuat oleh seseorang guru akan
jadi "warisan" (legacy) setelah guru tersebut berpindah sekolah. Apabila seseorang guru
mengutamakan motif diri dan kemudiannya motif diri ini yang digelar sebagai sikap akan
berkekalan sebagai suatu amalan. Oleh itu kaitan antara pemikiran, perbuatan atau tingkah·
laku dan kepercayaan (beliefs) amatlah saling berkait rapat dalam membezakan personaliti
seseorang dengan personality individu yang lain.

Curu Sebenar, Ke Sekolah Tidak ]emu Nengajar Tidak Lesu
Antara ciri·ciri membezakan antara guru yang profesional dengan guru yang tidak
professional adalah seperti berikut,

Curu yang Profesional Curu yang tidak Profesional
Nula kerja awal pagi Nula kerja setelah loceng berbunyi
Sedia bergerak awal hari Sudah pun letih di awal pagi
Nengurus dengan merancang Nengurus dengan krisis
Ada perancangan S matlamat Ada berbagai alasan
Berpakaian secara 'profesional' Berpakaian selekeh

Cuna waktu luang sebagai waktu'kerja' Cuna waktu luang mengumpat dan mengeji
Suka ikuti latihan kerana berikan
perkembangan profesional
Komplen tentang latihan dan berasa pelik
kenapa ianya perlu
Dalam mesyuarat mereka duduk di mana
mereka boleh belajar
Dalam mesyuarat mereka duduk di tepi
pintu
Cari perkara·perkara untuk dipuji Cari perkara·perkara untuk dikomplen
Berusaha cari punca sesuatu tidak berjalan Salahkan orang lain bila sesuatu tidak
berjalan
Sedia buat keputusan dan selesai masalah Bertanya "Apa patut saya buat?"
ihat pentadbir sebagai rakan kongsi ihat pentadbir sebagai tempatmelepaskan
geram
Nelanggan dan membaca jurnal profesional Fikir jurnal professional sebagai
membazirkan wang sahaja
Nendapat penghormatan setiap hari Nerungut kerana tidak dapat penghormatan
Buat yang terbaik Buat apa orang lain buat
Kembang suburkan kerjaya mereka Bimbang tentang kerja mereka
Rasa dan bertindak 'empowered' Rasa dan bertindak seperti mangsa
Sedia untuk belajar dan dapatkan bantuan Tidak sedia belajar atau terima bantuan
Belanja wang untuk perkembangan
profesional
Enggan belanja untuk
perkembangan
Percaya anak didik boleh belajar, Percaya anak didik degil, dan malas.
Nelihat pekerjaan 'mengajar' sebagai satu
profesion paling mulia
Nelihat kerja mengajar sebagai satu kerja
dengan gaji lumayan sahaja.


Nemenuhi Tuntutan "Curu Nengajar Nurid elajar"
Objektif seseorang guru ialah memenuhi tuntutan konsep "guru mengajar murid belajar"
dapat direalisasikan pada tahap paling optimum. Nemenuhi tuntutan "Curu Nengajar
Nurid elajar" pula perlukan semua guru "Ke Sekolah Tidak ]emu Nengajar Tidak
Lesu", yang membawa erti seseorang guru itu penuh iltizam, dedikasi, komited dan
bertanggungjawab tidak akan mengkhianati tugasnya dan murid·muirdnya.
Prinsip budaya kerja cemerlang ialah guru·guru mesti faham bahawa tugas
'mengajar dan mendidik' pekerjaan yang sangat mulia. Curu·guru mestilah menganggap
pergi ke sekolah sebagai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar (tanpa muslihat dan tipu
helah) sebagai suatu ibadah. Curu·guru begini tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan
tempat sebelum menyalahkan diri terlebih dahulu di samping berusaha meningkatkan
ketrampilan dan kewibawaan diri. Curu Sebenar tidak akan melakukan sesuatu yang akan
merosakkan organisasi seperti: selalu ponteng, banyak beri alasan dan helah, sering
mengelakkan diri daripada menerima tugas dan tanggungjawab, menganggap sekolah
hanya tempat kerja 'sementara' atau selalu beri alasan 'tidak cukup masa'. Curu sebenar
guru tidak menunjukkan ciri·ciri 'orang malas' ketika di dalam kelas tetapi sebaliknya
mengajar dengan penuh ceria dan dengan penuh semangat serta bersungguh·sungguh,
memeriksa buku·buku tanpa bertangguh.
Untuk mencapai pengurusan budaya kerja yang cemerlang, seorang individu yang
bertindak sebagai pemimpin seperti yang dinyatakan oleh Ranjit Singh Nalhi (2004),
terdapat beberapa aspek penting yang harus dititikberatkan oleh pengurus dalam mencapai
kualiti kerja yang efektif dan produktif antaranya:
i. Nenguasai perhubungan manusia, yang mana dinyatakan bahawa perhubungan
manusia pada asasnya ialah perhubungan antara manusia apabila mereka
berinteraksi atau bekerja bersama·sama. Berdasarkan konteks ¨problem oriented not

people oriented" setiap masalah yang dihadapi adalah harus diselesaikan dan
bukanlah menuding siapa yang bersalah dalam hal tersebut.

ii. Nenugaskan kerja secara efektif. Penugasan ialah proses yang mana pengurus
menyerahkan tugas·tugas dan autoriti kepada para subordinat yang
bertanggungjawab melaksanakan tugas berkenaan. Tugas yang diberi lazimnya
adalah tugasan rutin, pelarasan alatan teknikal, mahupun tugasan yang mampu
membantu subordinat memperoleh kemahiran baru. Berdasarkan norma memberi
penugasan, menurut Harvey Sherman dalam Ranjit Singh Nalhi (2004), terdapat
enam darjah penugasan terdiri daripada:

O Ambil tindakan. Tidak perlu rujuk kepada pengurus
O Ambil tindakan. Nelaporkan hasil tindakan.
O Kaji masalah. aporkan tindakan yang hendak diambil dan laksanakan
tindakan kecuali tidak pengurus merasakan tidak perlu.
O Kaji masalah. aporkan tindakan yang hendak diambil dan tangguhkan
tindakan sehingga diberikan kelulusan oleh pengurus.
O Kaji masalah. Cadangkan tindakan alternatif beserta 'pro' dan 'kontra' dan
cadangkan kepada pengurus satu tindakan untuk diluluskan.
O Kaji masalah. Kemukakan fakta dan pengurus akan putuskan apa yang
harus dilakukan.

Berdasarkan penulisan Ranjit Singh Nalhi juga ada menyatakan terdapat beberapa
proses menugaskan sesuatu tugasan kepada subordinat yang mana terdiri daripada:

i. Apa. Tentukan tugas·tugas yang hendak diserahkan

ii. Siapa. Tentukan kepada siapa tiap·tiap tugas yang patut diserahkan
iii. Laksana. Serahkan tugas berkenaan.
iv. Pantau. Wujudkan satu system untuk memantau perlaksanaan tugas
berkenaan.
iii. Nengendalikan Nesyuarat secara produktif. Terdapat beberapa etika dalam
mesyuarat yang patut dipatuhi oleh pemimpin mesyuarat serta peserta mesyuarat
dalam sesebuah mesyuarat. Antara tanggungjawab pemimpin mesyuarat yang harus
dipatuhi adalah,
1. Tetapkan agenda, masa dan tempat mesyuarat
2. Pilih para peserta mesyuarat
3. Pastikan bahawa agenda diedarkan beberapa hari sebelum mesyuarat
diadakan
4. Periksa bilik mesyuarat untuk memastikan alat·alat pandang dengar dan
papan tulis tersedia dengan betul
. Nulakan mesyuarat pada waktunya
. Perkenalkan peserta jika perlu
. Nyatakan objektif·objektif mesyuarat dengan jelas
. !kut agenda dan pastikan perjalanan mesyuarat ¨tidak menyimpang"
3. Kawal mesyuarat untuk mengelakkan konflik personality dan penguasaan
oleh mana·mana peserta.
10.Calakkan penyertaan dengan mengemukakan soalan·soalan terbuka.
11.Elakkan daripada memperkecil·kecil orang yang menyoal.
12.Rumuskan keputusan dan jelaskan tindakan·tindakan yang akan diambil
13.Tamatkan mesyuarat pada waktunya
14.Pastikan bahawa minit mesyuarat diedarkan kepada semua peserta
1.Pastikan susulan dibuat atas semua item tindakan.

Berdasarkan peranan pemimpin mesyuarat, terdapat juga peranan peserta dalam
sesuatu mesyuarat antaranya:

1. Bersiap sedia untuk menghadiri mesyuarat
2. Sentiasa menghadiri mesyuarat tepat pada waktunya
3. Nematuhi agenda mesyuarat
4. Nengambil bahagian dalam mesyuarat secara aktif dan objektif
. Nenghormati pendapat peserta lain dan tidak memandang rendah idea
mana·mana peserta
. Nengehad atau mengelakkan perbualan sampingan
. Nenanyakan soalan untuk memastikan pemahaman
. Nengambil catatan tentang tindakan yang perlu diambil.
3. Nenerima keputusan mesyuarat
10.Nelaksanakan tindakan yang telah dipersetujui.

iv. Nembuat keputusan yang berkesan. Antara langkah·langkah yang efektif dalam
menilai dan membuat sesuatu keputusan yang efektif adalah:

1. Nengenal pasti dan mentakrif masalah
2. Buat analisis punca masalah
3. Tentukan objektif·objektif
4. Nenjana penyelesaian alternative
. Nemilih alternatif
. Nelaksanakan keputusan dan
. Pantau nilai keputusan

Stoll dan Fink (13), Rosenholtz (133) dan Hopkins et. al. (1332) melabelkan
sekolah·sekolah sebagai:
O Sekolah bergerak (moving)
O Sekolah mengekal prestasi (cruising)
O Sekolah berkembang sederhana (strolling)
O Sekolah merangkak (struggling)
O Sekolah tenggelam (sinking)

NEW]DKAN DAYA KER]A CENERLANC
Sesebuah organisasi sama ada besar atau kecil saiznya, perlu dibangunkan mengikut
kemampuan sendiri. Tugas membangun amat memerlukan kepada wujud budaya kerja
cemerlang, kerana itulah tranformasi budaya kerja cemerlang sangat diberi perhatian oleh
organisasi. Bagaimana budaya kerja cemerlang ini dapat diukur? !anya boleh dilakukan
dengan membuat penilaian prestasi. Prestasi sesuatu kumpulan amat bergantung kepada
prestasi dan sumbangan individu. Prestasi individu pula memberi gambaran sikap, amalan
dan faktor lain yang mempengaruhi motivasi mereka untuk berkhidmat lebih cemerlang.

Dalam organisasi terdapat berbagai masalah dan berhadapan dengan pelbagai sifat pekerja
yang kurang membina. Beberapa jenis masalah yang telah dikenalpasti adalah seperti
berikut:
1. Kurang mengambil berat dalam tugas mereka
2. Kurang memberi tumpuan kepada misi jabatan
3. Kurang bersemangat dalam menjalankan tugas
4. Tidak bersifat membantu rakan
. Cepat buntu dalam menyelesaikan masalah
. Bersifat negatif dan kurang yakin

. Tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan
. Kurang mahir dalam memajukan diri
3. Tidak menggunakan daya pemikiran
10. Tidak memenafaatkan kemudahan yang diberikan akibat salah faham Peranan staf
Sebagai salah seorang anggota organisasi perlu memandang lebih jauh, ke arah
kecemerlangan diri demi kebaikan dan mencapai matlamat kerjaya diri. Staf perlu
berperanan seperti berikut:

1. Sentiasa memikirkan mencari jalan mengatasi halangan
2. Setiap individu perlu menyemai rasa kasih sayang terhadap organisasi
3. Nenanamkan rasa kasih saya terhadap rakan sekerja dan sentiasa bekerjasama
4. Nemahami dengan lebih jelas konsep diri sebagai ahli kumpulan
. Nembina sikap positif terhadap kerja dan menganggap kerja sebagai ibadah
. Nematuhi peraturan, undang·undang dan arahan
. Perlu meningkatkan prestasi diri dan membina pasukan kerja agar produktiviti dapat
ditingkatkan lagi peranan organisasi melalui penilaian prestasi, organisasi boleh membuat
perancangan, pengagihan tenaga sumber manusia, kualiti kerja, untuk melatih staf,
mendedahkan halangan dan membincang masalah yang wujud dan timbul yang boleh
menghalang pencapaian yang terbaik. Nencari cara atau kaedah penyelenggaraan tugas
yang cekap dan berkesan bagi mendorong staf dalam usaha mencapai matlamat kerjayanya.

NOT!vAS! ERNCKA!T DENCAN DAYA KER]A SERTA PRESTAS!
Berdasrkan vroom's Expectancy Theory (Teori ]angkaan vroom), yang mana vroom
menyatakan bahawa perhubungan antara sikap seseorang di tempat kerja dan matlamat
mereka tidak semudah seperti apa yang digambarkan oleh para saintis. !ni kerana vroom
berpendapat bahawa prestasi seseorang pekerja itu bergantung kepada faktor·faktor yang

terdapat pada individu itu sendiri seperti keperibadian, kemahiran, pengetahuan,
pengalaman dan kebolehan. vroom memisahkan usaha yang lahir daripada motivasi,
prestasi dan akibat.

vAENCE
Teori ]angkaan yang telah dikemukakan oleh vroom ini mencadangkan setiap individu
mempunyai matlamat yang berbeza. !ndividu ini boleh dimotivasikan jika mereka berpegang
kepada kenyataan berikut:
i. Terdapat perkaitan yang positif di antara usaha dan prestasi.
ii. Prestasi yang menguntungkan akan menghasilkan ganjaran yang mengagumkan.
iii. Canjaran yang diperolehi akan memuaskan kehendak individu tersebut.
iv. Keinginan yang kuat untuk memuaskan kehendak akan menjadikan usaha yang
dilakukan adalah berbaloi.
vroom mengkategorikan tiga faktor yang boleh digabungkan untuk membentuk pandangan
seseorang individu itu, iaitu:
1) Expectancy (]angkaan)
]angkaan merupakan kepercayaan di mana peningkatan usaha akan menghasilkan
peningkatan kepada prestasi. Contohnya, jika saya rajin berusaha, saya pasti akan
EFFORT PERFORNANCE OUTCONE
EXPECTANC !NSTRUNENTA!T
EOU!T

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari ini. Perbuatan ini akan dipengaruhi oleh
perkara·perkara seperti berikut:
a) Nempunyai sumber·sumber yang boleh digunakan (bahan mentah, masa).
b) Nempunyai kemahiran untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
c) Nempunyai sokongan yang padu untuk menjayakan sesuatu pekerjaan itu
(sokongan pengurus, maklumat yang tepat mengenai pekerjaan tersebut).
2) !nstrumentality (Budi bicara)
Budi bicara adalah sesuatu yang membolehkan seseorang itu percaya bahawa jika
dia menunjukkan prestasi yang baik, dia akan mengharapkan ganjaran yang setimpal
dengan pekerjaan yang dilakukannya itu. Contohnya, jika saya melakukan kerja
dengan baik, pasti ada sesuatu untuk saya. Perbuatan ini dipengaruhi oleh perkara·
perkara seperti berikut:
a) Pemahaman yang jelas tentang hubungan di antara prestasi dan akibatnya
(peraturan·peraturan yang terdapat di dalam permainan).
b) Percaya kepada orang yang membuat keputusan berdasarkan kepada siapa
yang akan menerima akibatnya.
c) Ketelusan proses dalam membuat keputusan tentang siapa yang akan
menerima akibatnya.
3) valence (Penyatuan)
Penyatuan adalah penting dalam menentukan kedudukan individu berdasarkan
kepada akibat yang dapat dijangkakan sama ada manfaat atau bahaya. !ni meliputi
dorongan luaran (wang, kenaikan pangkat, manfaat) dan dorongan dalaman
(kepuasan, ganjaran). Contohnya, jika duit menjadi dorongan yang utama bagi saya,
saya mungkin tidak menghargai tawaran pada masa akan datang. !dea ini
menyatakan bahawa seseorang individu itu akan mengubah tahap prestasi mereka
bergantung kepada nilai yang telah mereka letakkan pada akibat yang akan mereka

terima daripada proses tersebut. !ni termasuk juga dengan persepsi mereka
terhadap kekuatan perkaitan di antara usaha dan akibat.

Oleh itu, teori motivasi ini bukan semata·mata melibatkan ganjaran untuk kepentingan diri
individu itu sendiri tetapi penyatuan masyarakat ke arah jangkaan terhadap sesuatu akibat
daripada sesuatu perbuatan dan sumbangan pada yang mereka rasa daripada akibat
tersebut.

RNSAN

Pengurusan dalam sesuatu organisasi dan penerapan budaya kerja cemerlang dalam
sesuatu pentadbiran di sekolah meliputi pelbagai aspek. Pengurusan berorganisasi seperti
dalam pentadbiran dan pengurusan sesuatu sekolah haruslah menekankan aspek
mewujudkan suasana pembudayaan kerja yang telus, melalui peningkatan produktiviti serta
peningkatan mutu kerja dikalangan guru yang dilihat sebagai satu keperluan untuk
menghasilkan generasi yang cemerlang disamping mewujudkan budaya kerja yang positif
dikalangan warga sekolah.
R]KAN

Abdul Aziz Nd. Noor. 2003. An investigating into headship training programme for aspiring
primary school headteachers. phD Dissertation, University of Bristol.

Hamdan Abd. Kadir, Eliza Seth, Bakhtiar usof. 200. Panduan Nenjadi Penyelia Efektif. PTS
Publications S Distributors Sdn. Bhd. Selangor.

Nuhamad Ali Embi. 2001. Pendekatan Pengurusan Sumber Nanusia Nasa Kini. Utusan
Publications S Distributors. Kuala umpur.

Stoll, ., S Fink, D. 133. Changing our schools. Buckingham: Open university Press.

7.2.9 75112.5 '1.2 ;91.7.; 15: ;5.3 .5 179:; 63 :4. 69.5 /. 759:.5 75112.5 29.5. 74/.55.5.55. .4.; 7:.; 1.5 ;91.7.; 75.9 1:735

.4. .2:. /13  492.5759:.3 .. 74475 1.5 :/.5 44 9 /:.5..5. . :952.3. 3.. :6:636 :..51.35 /9..5 5 15.5.3  73. 75.5 63 9 /:.5: 763. :.9 .5 #9.5. 79."&33.3 44...5 :.52.5759:.54.5 759: 59.5 :79.73.. :. 79..9 .5 .1:735 3.5 79....5.5. 27475.9..59.9.. 74475 796::65.5 759:.5 .5/2.5 44.5 9 2. 9756365 2.5.52.2 26564 1.2..5 .4.5 :.51.5 :/.5 1..5. 13. ..5. 75.2.5.1.5.

7551. 69.. 17:.9 :..5 15.2 1. .51../2::  !!!'%"%!&&!!#!%&! .1. 759:.4 44932.5:..5..: . :.5 .2.529.3.5 ..5.4.: 203 .4.5 759:. /:. .5 69..2.:.5 265:7 69.7.5:. ::/.5 :.5.5.5 .4.3...75.. .5.2. 69..: 497..915..5:.55.. /5.: ...1.5 451.5:.

69..5:.2.:   ..

9.5 3.7. :6:.:2..: 5:1..5.4.5 /.5:.:453. 450.5 /29.5:. :. 115:2..5. 1. . :. 5. 511 2473..7.55:9.5 .5:...5 .35 /9.5 1.: 1.5:.:.919 1. 4.3 . 15.: "9.97.3. 4....5 :/.5:"9.5 :.569.4.1.

5 45. 69.5.5 :. ...5 #5..5 .52. .5 729..5793.5:9.5..: 44932.5 :.4 ::/. 5.9.1. :..5.: :/. :7. 492.5 1.5 :4795..: . 69.3.53.5:.5511.5.5:.5 /92:.5:. :6:..1.3.2 &29. :1.5:. &:/.5 45. 450.5/5.1.:69...5:..1 20.7.512.5.1.4.51251.: 69. 15...12..7.3.1.2. 45. 69.2.3.1.3.797. .551115. 1 1.2 1.5729.5 /5.4.1.: .3 75.7..5 69.... .5.5#29.5. 1.51.2.5:.9. .

5 1.5 1 2. :.9.9.9.3. 1:5.5 .5:..2 15.5 %.7....3.5...5. 4552.9::5 1.:. 45.2.2.5 .5 796:19 .5.5:.51115..9.: /.23. 69.. 51.3 79..53.7.5. 5: 15.9.5 .5 2.09 .5:.. :/.45 69.9. #5.5 :4795.5 /5. 1 1 1.5 .5:..51...5 :.5 .9.: .7.57.53.5511. . /99.5.5.3.5 /5. 1.2..5 /92:.5 .45 750.5 1/..3.5 43. 45.5 1.5 #53.4 ::/.2.

51.5.5 ..5 . 1/5.9. :/.9:5..52..5. 75312.9:519 :.5 . :. 5:. 69.2. :/.:. 1. :/.5 15.....5 44/9 79214.5 43..43.5 1.35.574/3.2454/.59:.7:. 4..4.575.. :/.52.5.5..1.%"%!&& &:/. 5.4 /5..47.53. 214.4/.5  .3. . .4/.5 1.2.5 .1.5 :4/.2 /4/5.:..2 .9.:.: .9. 1..5 27.: .5:.3..34 :/.

2 4509452. 5... ...5 15. 53.

:..5 5: ::/.5:. :/. 1.5 4.2.47: 2::5...5 69.5 142..45.5.9.9. 45.53.4 . 44. /9/. 11.9.:.23. . 51.72.2.5 1.7.15 59:. 59:.5 .9.5 79.:. .52.. .5 63 4. 5. . 2. 15.5 :/.

.9. . .5.69... 69.. /:.3.9 .. 4475. 1/.4. 69.69.  1.52.: 3.5:..92 .: :.9.1. 9.5 4475.5:.5 .5:. 6/2... 21.5152.  2..4 ::/.: 203 .5.5 .

 . 1.5 2.1. 1.5 :.7 . .97.. 3/ 1.. :.9 4525 4475.92 ..1. .9 :1.5.. . :..35.52.. 7.5. ..52..97..5 4475. . .2..5 /3. /9/.69.1.5 /9.5 759:.2. 3/ 1. 47. 69. .: /:.: 203 1. 1.52.5 7.1.5:.55.. ..69...7 .. 69. .5:.5.. .2.52.5 /:.5.9 : /3. ..5 9.

/ 27.1. 2....

5112.: 74/..69. /91.4::/.5 /.53..5:. 445.5 412.5.5 /9. .....1.. 7952. 7..1.91.: .. 69.5:.2.:.74/..5  #.1.529./.3.92. 1.. 492.55:729....5.5..7.53/.

: :7.79:653 74. .5:..... //9.4 75..5 15.1/9..:.5 2 .9.5 19.5 :79..9.1.5 3/ .5. 74/.5 753.5  /..:.9..5 "9. .551.5:.2.5:.9..3.52..5 3.5 1 1...5 75.91..50.5 5.4 /5./..5 142. 5. .5 ::.23.5 1.: 79..5 15.5.9 796:19 1.2...:. 2..5 1.: 1.: :0. /9679.54475.7.. 44932.3. /9..5 . /.:..52.5 ::.5 29.9 :79.2.55.3..5 75.5 ./.5 . 455.5 1.  47.5:79.2.9. 69.:2.5 ./ .5 27.1/9.9. 69.5 75.5 .:.. 5.5 ..: 79..4 ::/..5.5 753.7.5 1.5.13. 3. 452...9.3.

: 51. 09 .47.5.. 69. 1 1 1.5 27.247.2.:.5 1 .2 /9.5 :.1.1.5:.23...4.: .: #55.5..5 :5 .. /92:. .5:.4. 69.5 1:/..3. .4 ::/.1.

47..1:35.09.

32.5 1::5 1..4.9.2.51.5  .

5452.247.69.3.5:.:.112.!&#!%&! 7./3.

3.5 75:5.: .57. /.5 1.4/3 .575.5 1 .9:2.729.51..2.5 .5.09:79.4.5 450.4.5 .50.3 73/.5:.1.4.: 4.5 :.5.5.4.5:/.695.3.3..27.. /92:. .3.5..  #59:.5 :4795.3..21.5 75.3.:.5.112.9. 69.3. 759:.5.. .4525.3..5 1.47. ..5 19. 4...5 '..52. .2.3.9.9: 19:2.4/3 /..:.52.9.79/.57.796::79.5 /.5 15.5 55.5 1.7.50.:.5 74796::.

..7. 796:: 75..7 21.754475..5 1251.4.9:/3.5 :/.5 753.2.2 450.5:.: #59:.4.7.5 79:.5:.3 69.:12.: 1.55: 5: 759:.: 5...2 1.79/.5 455.5 .: 5.5:.: :755.3.:. 4.2 450.51.  5:1.. 69....5.5 :4.575.5 1. :4/9 69.51.. .: .5:..9 2 .3.9.. 4..: 69.9.3..: 679.

4.5 3..3. ...5 4. .22..5 ..515 792.25.5:.9.2.5 4.9.5:.5 29.5. 69. 4...2.5  50..4.5. 5..4.  #59:.5.: .5 /9/5 .3... 15.69. 5/94.3.5 3.5:.5..91. 45..4.9. 796:: /5.5 796:: 1.3. :./9/5. 10. . .:.. 15: . 1..4...5:..3..5. ::. .52.5.69...:1. 6/2.5.7.2. 1....69..4759:..9.9....3.5 :.5 :/.    . 44932.2.... :/2.515. 15.. 44/..:7./3.3.3.2.:7275. :0..2 :9.1. .511./9.5 :.7.4..7.3.7. .

5 5:.7.#%"&&#!%&! #96:: . 5: /9.1.7.. 5: 759:.9. 1/. //9.. 2.2.5 1.5 27.. 0.:2.5 27.1.. 453.5..

1.5 75:5.579:.5 1.:.5 753..69.53.79.5 75.5:.5 75.75/.5 #.5.5 27.525.5..5 1/.45.:.5. 1.5.92.: .. 5: 759:.. 47.5:79.1.50.79.2.979. 2...:.9.5 75:5.:.51.5:.5 75:.50. .:.: ..5.5 4.55510..9:/..9..5 #9.9. ..5 #9.94..5 1552.:2455.50.: /91. :.4.5: 79.7.5 69.3.1...63::/..792.3..5:.37.575.4/.3..5.5.5 1.569.50.

5 #5.5 #5:5..5 15.9465 5..92.9.5 43/. 5 .5 ...4 :.9. 4.: 1.2..9 1.3.5 :4795.45 .:.4/3.5 5.2..5 2. 45:.2.2. . 69.5 75:.: /9.69..3.5:.5.5.5 5: 75.5:.5 #5:5.5 796:: 75.5 497..4..3.3.5 #5.5 .9 69.9. 1.2.5 29.2 45..7.2 450.

.4 75:5.2..5 #5.3.5 1.. .. 1.5.5 ::.3.5 125.7.. .5 63 7.79:.: 793 1/9 79.2.9.50.3 7.3.. 79.69 46.: 27475. 1.:..5 #5.1.5497.2.3.69.:.52.4 26452.2455.3. 452.9.5.5:.5 3.295. 10.4/3..55:.2.:.2 759:.:69.5/.5 4.

2.51.3.5:.5.51.5.:1.:  .. /5.5.469.3.2.6911..51...5:.1.579:.52.: 255..5.515..27931/979..2.

 . 759:. 753.5...3..5 59:759:/...:5.:.5 5: .5/9.5 .... 1 1.#!%&&#!! "%!&& #59: ...52.579..4.. 759:..1..5 44.:5...4 .52.1.5:/.54.54. 7.52..5 :.9.1.27952.5.75/5.23/. 7952.

7.50.: /97.:...4... 45. 759: 44/.2.569.92.5 :.5/.7.5 79214. 69.....5 79515..5:.759:44/.: 5.  .79/5. ..:2.3..5:.5 2.57. 02. :. 69..3 1.7.5 /9/5 15./ 1.5 9.7...57.9:/. 1:..... 1. 69.9::..5.5.5 .5.5 69.2 45. 79214..2:.1/.7.5.29.5/631291.5.1.5 .5 79612 ..:5.759:/..15. 4....234./3..2759:.. 1. /94.392.2. .5 15.5 /. . 4552.: 1:... 65.5 2/92:..5 .5 .5 79612..5 .3..:72202.:/631291..3 450..5:.5 63 69.5 ..5 34.5 .2:1 .55.1./3.2 /92:..29.7..:32.9.5. 1..:5 79/50. 753.5:.5..5:..5/..5 69.5459:::/.51:3.9.2.7952.5...2../2.5 455.5 ..9./3.5 4. .:72 2.5 63 69.2.5 /3.5:.3  /92:.:  02.: /9.549..5 #! %&!! #%"'' !' .5 753.9....5 .. 1:/.5 1.3....5 63 73.5.5 3...5 1.1. 10.5 ::.55.527952..5459:759:/.7... 57.5 .9.7..7.4/. 29.5 .: 1. /.5 15.4. 1.7 .5 65.5 15.5 753. 1.3.5. 5.9.9.579:2.5.5.65.: /63 129 1.4..9 .53/.69. 57. .4... ...2.4. 79214.5 1. .1.9 7952.5:.9..5 &/.5 2.5.5 .4.....5 :.2.7.: 15.: .5 4..:. /.:. 79612 1.65.3. 792.7.5 202.379/.7.5:..5:.9.51.1.7.

.5...:.5. 29.755.5.1.5 45/. .5 759:. 1.51/.5 :4/9 753..579612...529.5 4.5 .5.9./1:. 455 .5.. /63 129 1.45...5 .5 79612 .5  "9.2/92:.51/979214.47 453.2. .5 ...5152.5:/.202.9 : 27.9.44 &29.5 69.92.. 79214..5. 729.2. 729.5 29.79214.5 2./. ..52.2:.7..5 .9 : 202. 79612 .65.2.3.5:/. 79/.7 . 29. 759: ....5 79612.2563646151. /63 129 1.21.3. /3...5 4.5.4..9.51.:..52.. 1.3.:.5 .51.729.5:..6.5.52.5...575.:.52..3. .3.579612.515...9. 729.3. :4/9 .475:5.77..7. ..5455. 229.5.5 /. 15.. 7552..1.: . 79.:9.2./2..5. /..1.5 7.:..5.  . 729.524 .5 79612 1. 5..9 15...5.5 49.5 1.5 /63 129 1.9..9 .5....5.. 4.9.515. .5:.5. .5 79612 74/52:.925/63 4479/.51.1:..9..3:.5:5. 753.....5 3/ 02. 73.:.5:.50. 69.55..71. /9:.3. #9612.2.5.5 .94.9.5 2:5.4 753.5.55.3567.92.5.9...2 79612.1. #9:.2.5.9 : /3.5 5. 79214.: 44/9 75 79..5 4:5 .92..4.5 29..3.5 27.3. 44793...5 /5..5. 79612 .5 755. #9612. 1.5 123.5.5 79214.:.5123.5/9.97.5::.7.53/2647.5 229.4 ::.5 3.5 .729.5:.2..5 .5. 7969. /97.47552.:2 .. 234.573..5.2.5..:72 1..5 57.:65.2..1. 79612. 7952.7 75112... 65.4796::753.5 /2.3 1.5 57.1. 455.

..5 1. 23.3. :.4.9.9 79612.2..3..51.1.. 1.5 37. ::/..5 /63444751.5:.:   .69 75. ..: .5:...:.1.5 .: :2..5 2.4.5 .: 5 69.5:..4 . .5 26452..3. .5 &. 69.69 .. 79214.5 79214.5 :6265.: 79214.1 1.5 51:.:..69. 79/.51..

.29. /9.5 27. 450.4.5:9.:.5/94.2:1:.5 /63 13.5 2/.5 3. :/.4.... :5.9:..5 45.5.2 ..:.72.:.9/.5 0493.9.3.32.529.5 2:2.5 75 2:5.5 1.1..545.73.97 /92. .3.5 .% %! #!%&!%"%!&&  1..763..5:.9 2:4795.2.0493..51.5 53.3 :0.1.9 /.5 15.2.5:39 .5 15...5 24..

5/63129 O ...4. O &700 ../30.13.5.:. 5:9& %'..7.5.:/.::..4..97.1.54.:.:9..5...3../3 .9191.54.5.2:: O .750..54.5./3 .

1.9.5 O '493.1.3.511.3..4.92.2..2 1.3.21.9.:.5 .0 4.6974475. 10.92.1 ::.2 91.9:3..79:2. /91.4.13.3.5.4764.9:2.5.2:... #4475 /63 13.69 74475 ..9:3.4...5 74475...21251.2.:. O %..5.....7.:..1.5  '91...7.7.51/.3:..5 1251.5..5.5.4..47..51.4.5:263..2 09.3.4::/.699.../63 10.51251.2792.:72 2..72..9.:.:722.3:.

.37.5125.09.  .:.1.3.

69 74475 .37.2 O 9.579.&. 4475.:. 09.0. 65.4./97.9/.4692 O 9.3 O '52 #.4:.5 965.:.5 .53.8 O .9.545.1. 2.3.:2.14&.5 960.1.90.2 1251..5 '.4/39:26 O .117.22. O .2 125.25"7...9 O &.. .5.O 9.5:..2.

. O 9.5.: O #595&4. O !65.09 /92.

5 75.9 O #.: 15...5 44.5 793 1723 15..1.9.: '.3.5 '.3 O 339&.7969.:   . #5.2..5 4.7. .579:65343......9 1. :3..493./13.5../1.527.5.3.529.5 .:.5::..4...2.7 5 .. .69.9.9.55.2. .:.5. 4594.2.5 :...: 29... './1.7 #9.5.5..2:.....51..1.452.4. :/. :.... &:69..55.:5.4. :/. 69..9.5 1/. .:.45.5 1.3..5:.4. :.5:..55..5 454/...9.&.

51/9 '. 43.7543..5 29...5.::69.5...779. /9:.52.54.3 .579:653 . 43.4..2..2:..2.5.&4/..

.5 2.5.3..5 67.. ..2 437. .5750..5 1.5 223.29. 2:.7 . 7969.5 69.5 .7.5:263.52..5.2:.4 O 1.5..1.5 1.1/9.  .4 .: &4/.29...5 ..7...5.9 O #9.5.5.5 79/.3 2:1.3 275...3.792. 2.513.5.9:.5 1.3.:.3:.75121.51..5 O #9612..:.1.  3..5 ..2:.52::5.5544/9::69.44 ::.5 75112...5 #569/.5 79:653 :0. .45 2.1.7...5:. .4 /5.4/.5 ::/.5 .5 /1. 45..5 1. :..9.5 1.9: 1.2:.579:653..5:. 750..5 1.1.9..5 69. 69.5293.1.7 :/.5.15..7.5..5. /..: 1. :4/.153..5..9.2.5.27.3.7.556..5.52.5. 69.51.1.5.5 .2./29..5 24.7 21. .5 412..5.5. 29.5 5.5 45522.: 451.5 13.75.1..5/1.. .5.:72 759:. 44/..1.:3:.1..5..5 ::.3...2..5:..5 455.5 .1 #569/. 1.5 .3 5 1.5 ::.22.4.5 454/.2.4 .52.91.2 4.2.5 29.5. 43. ..5 /.:.529.5.9..2. 5 .51..5 1.5:.27..729.5 1/92...:2.53/.5 291/3. &4/.1.513.5.5.5..2.5.: O #4.5. 4552.759:.50.4 O 9. 7569/.. .7.5 ..4.4::..529.7.. 7969. &:69.5 43..9. 0493.22.: 7.5..5 2/92:.7 :/.5.57969.5.5 27.5753..77569/.7..7.5 1. :/. ..9.2..7 5 ..5 .5. 202.. 13.5.514 2.979:72..5.2..5 O #3../3.5 .5 1. .//9.. /63 45.5.5.. /9. 20493../.52..

 2.5454/.12.. 2.: 07.5:.:7220493.:2 23.:.. 5694.54.: 1..35.2. /1. 1.4/.55.5 19 ...2:15.2.52.. 411.492.2.4.5 44/632.5 75112.579612.575 :.57552.51..5::.2.5:.2759:.1...5/95.2:47.1.453.5 264. 1. /1.3 65 .2..5:.: 5.5.29.5 2..9.5 :. 69.. :2..:  2341.515.5.54..2.5. 0493. 4552.5.3..55.2. 497..5 2.9..  9 79/.4.5 09.3.2.5..51.54552..2.50493..5.513.9.5:263.7:9.5 2.  9#9/.5 0.29.5:3.1 /9:2. 1... /./929 /9/5. .29..5 1..527.9. 69.9..:12.5.: 51.5 1.9 15.1.5 75.5 :3..7.5 24.2 1/5.2..2 4.473. .. :. 45.450.1  "9.5/2 759:.515.5 79:2.3.69.. 29. :..23..:.7 76:.5 .5 17.1.2.457.5 5: 53 .7 0493.:...2..5.7 2.5 4432 2.5:.5 .. 45.51. . 1..9 :1.. 5.5.3.9.5 /9:.3.5.5 .4 1.2.3 4.5  493.5 :.579612..2..5 51..:/.2179.2 63 ::/./929.92... 63 :. /925.3 793.: .5. .1.9:. /9.9/2.2.9...2..2 45.

. 1. .5 /92.5 .5 :2...3. 15.:3 29.5 9. .3.. . .5 445 :.09796:65.:.4. /29.5796:65. 1.2.3:41.5 :.5 694.515.5 79:4/..9 : : 2.

4:4.3.795:7. :69.5 :.2..5 56.3.5.1.5.11.4 43.95... :./.5 2.: /.5 :.:.527.2 112 1. 9.. 1.5 .9 1.9 1.. .5 ...3 /5.5 79612.. /97. 29.:   .1.2.51.53.

2 . "9.3.:1.:1.13.99.7..: 263.52..:.1./ 3.9.9.:7.5:./69.92.5::.69..91.4.:...:::5.5:..5.1263.:/.57.: 4.9.:/..:5.

25 .. ..55.4.1. 7.3.52.5:/.9:...2. 1.51.4.5 /:5 .2112.1.. /9751../3.5.. :. /1....7.3.1...74/3.5 1790.5.5:.2 .1.4.5 /9: 09.. ..:.5:5.1...2. 511 1.3..1 . .3.5.5 ::.5 0493.:. 9 .5.513. 46.52.:.5 2651:27.2. 7.2.9. /92. .5 9 45.9:/.2.569.:.5. 1 :/.51.5.. 191.5 79:2.5.4.295.5.0 :.3...5 .59:765:.243.63::69.::5511.53.22.5 :3.3. :.96 :.5 ...5 "3.5 .. ::69.41..5.7429.5 . 1. 75 234 :39 794: .5 79/.5.7.9..9.195. :2.517 1..5.1979/. :263.25.369.5 .5 3..5:..5..5/94.5 241.2..5..3.. 63 ./.7/2.4.1.51/.9 :/.2. 29.5454/.2. .5 46.:  2341.9.527..59.5 /922..

.9'1. 3.3.579:65.3.444/.35/92.3. ::69.21.5  9&/5.52790.53.:. 9.24 5.9..5 /3: .3..511.1.579:65...4.2: 5.'1.7.. 09.515.9&263.2..

 &1.9 59:15.3.4.2.5 9 .549.50.1.50.753.5.5..5:32  .:.2. 9 .3 15.2#96:65..29.5:0.. 59:15./92. 97.5 796:65. 796:65..3.2.3 3.37. 9.5 1.5.3.5 97.5 .1.37...9.5 4..29./9/.3 3.79.3605/9/5 &1.529:: 1.3.1.1.2 796::65./99..5 .:79..9.:.3..3 9..3.2.5#96:65.09 44/.

5.44:.2..492./63/3.5 29.5 /9.3.5.3..3.2..793 7924/.2.54547.5 64735 .9.. 732 25..1. 5. .9.3 ..545 /92..5 1.5.4 4:...7.5796:65.5.5 3.:.9 ..5:/.. 3. 29.7 492. 492.5.9792..3. 2..9.1121. &2..5. 112 1 4.

3.9750.217 9:.2/9...9.9792.5.0..1.5 75. .::.9.792.

2 7924/.5 5.5/9..2. 45. :. 796:657.51.5 5.7.. ::.54...4.5./. 796:65....5 /3. '1.... 15..7.95.2 4/.94. %.9..5. 729..5:.492.3.792.2112/63/3. 29..5. .9.1.7..5..211213 1.5.2 /9.3 #90.:.5.75694.27.5.5:.5 69..529..34.51..5 #90.492. .5 3. 75.7..:..3./3..5.7.:.5/..437.5.5 45.7.3 29 95.5...544/.. .3 796::65..53.9 3..69.5:.5 .5:3:.. .1..9 :/..3.9/..5/3... 4/.75.3796:65../..5.5265: 9.....3.3 :/.51.5.5/. 29.2:79.529.9 . 51..4.92.:2.2/3..3543..29.5/9.7..1..91.5.1. %.5:/92.:. ..1/9 :/.5 &1.5...4 3.   ...5. :...5 3.5.. 44/.1/9:/.5 9..2 95.51.47.5..21.5.21264735 &.51..2.2 47691 &1..: 3.5.9 :/.75694.:.2:1.9.5 7924/./.0.2.5:.

.5 /9.: 264. 19.5 7.9 913./.9 "/2.3. '1.5.9 1..5 9 ..45'5.. ::69...5 44/. ::69.1....2. .55..:5..5 :4.9 73..9 91 3.5 265:7 9 45.2 : .5 9 ..3:.7. 9.35 67.5.9 491 /3.5 9 5....5491..59 5.1.. 9 &263.2..:2.44 45 .1 1. 7932..1.7 7..5. 75 3.5452. 445 .2 4 5..4 112.9 '1..

.5 . 29. 9. 0493.4915.  #95:7 /1.3.

5 . . ....5 :..9 1.. 43..: 45.4 /..5.9 4:.5 45112 729. 9.

.57.5. 9.11.529.1.7 792:263.5.45.:/.79241. 45.1.9 4:..:.4:3.9 .5..3. :/./...7 3..

 4552.93/ 1.5 2.3. .2..3.22.2.3.1. ...5 09. :/34 45.5 3.507.. 29. :3.55.9 .2 45522./ 45.5 . 9 :/5.3 1 :.9 9 .3 765.5 69.5.22..:.5 19 ..52.51..2...2 /9 ..473.47.5. :95 453.475 /9:.5 .: 1.5 19 9 &/5.1.2 .5 19 1.9. 4594.: :79..1.3.2 027 4.5 ::..1.3 /9 .5 /. .47. .5 43..9/5. ..9.7 :263. :45.2.1.5 .5:.22.5 2/.97.2.5 1.5 1.5 .:.2.1.45.5.2.5 496:. :3.:..

09 69. :9.5 75 :4.4 23.5.: 2. 1 1.7 :/.325.5 4. /9:5..3.9 15.5 15..2.. 45.3..5 75 09.: .. 1.

:5 4492:./2.

.4.. 492.2. &5 ..2 450.9.7.. /95.4450.579612.5.5:.3  /9.5 63 %. 2. .51.5 /1.5./3..15..//9.5 :69.:7275.5... .2.1..:. 79/5.5 15...7.5 .9:1.5  5..54.79/5.5/.91..  5.79/5..9.5..3.2:.5 0493./29..5 511 .3.5.5.5.5:.5:.3.. 4.563759:1.54.29.57.7.2 :/.2/9.2.52./9:.. 74475 :79. .5 4..:5.1.7.9. 7.. .7./2.:. 29.5 . . 759:. ./9.

:.:.156.  .2:796/34695.92.4. 91.5265.

 .:2..:.1.529.1.   5.3.7.2.7 4..:0.9.:.5.7 ..53.7673 695.1.5.3.2.3.5 1.5/9:. #5.3. .2.3.759: 459.:.796:: .9: 1:3:.4.54.4515:.5 /2.5 1.1 :.9:/.3.5 .

5 759: .5 51...5 .5.:.3. :/6915.9191.55.2 1. &5 .51...2:. . '5.1.9.1.2.7.5 459.:.2 1.75 .7692.759: O 4/3. ..  7.4/3 1.22.3.5.3. :/6915. 5.5 3..5.55.3.5 .9 &94.: .5 .45.5.  42.1.2:.5233:.2.2.3  .2.5 73.:.51.1.:.5.3.54.1..5 O . .520. 447963 24.2759:49. 27..7. .:.1..2.5 0.3 4.2.5 /.5 .5.5.:.5./ 43.3.: /925.252.5265.4 %. 4.52.5 753:..51.:3.:.9.2..1.1.:.5 '.759::.1.5 .5 %.7692.5 .97.:.7961.5::.92.2793 O .3..5 .51.52..5 .2.5 3.1.2.5.5 .5 1.9 91.91.27939227.3.5 .51.:.52.2.97.:. 45. &5 .4/3 1. 4.5 7..92. 796::45..5  91.2.527.1...5:5.5 .5 9.5 .9.51.527.9:13.1.95. ....9.3 .41.7.2133:2.5 5694.5 /9.51..:2.51.2.5 51...5 O .69.9..5 .2..2. 7.3.7..5 ..5 1/9 3.5.7692.. //9.2.5.: 1. .91.4.2.5 4. .47 44/.5. O 4/3.563759: O .5 '1.1/92.1.51.2.:. 1..9191.5 .:2.5 .:. 4. .:. 44/9 75.. ./:9.75.:/6915.

5  ...2.:.551.21:9.

7..7..   &.2.527.1.7.:. '5.

..5. 4.2. 4:..9...  '.2..5 :.2../744754:.5.7:9...3.: /925. '91.9.. 1.. /32 4:.2..4:. 63 74475 4:.9... :9....9.2 44.2 44.  #..:/925.9. 12.9. .4::/..9 :/34 4:.:.4:.2.5.5.:.9.5 .. .. 1.3.7. 1. 17.51. //9..5  #92:.2.1:9..1.5 7.5 ... 5.7.5 #..1..1.2:. 5.7.4:..92.5. 793. ::.9.5 .:.51. :0.9: 17..9.55.3.. .5 :..2:. 79612... &9.4 5.. 7:9.9..5  551. 11..5.47.7.  #37.5.3..72.9.5 /.32.9...4 4:. ...:.5 //9.57.9.5.

56/2.9:1.5 7.5.5 15.9.2.2.5.54:.15.3  3.1..32..3.  #925..9 1.3:.5/.7.. 7.2...57:9.2..7.51.793  !..

5 26532 79:65.15.2 453.6/2.1.5.5  ...22..5 634.2. 5.4:.3 4:.1..24547.5..53..5 75.:.:  2. 1.9.:..57.579.51.54:.9.9.3.3.

515.5:6.4.3.  .5.5759.54542.3...2..22.7:9.5.

5.9/2.4479203.51.3.1.97.:6.  3.22.

:.5.5.5456.527.5.:2.53.51.51.2.3  %4:2.20369.

.2.2...1.. #...4:.51..51.4..2.9.5::3.527. #..9.2.:4.::4.4/3 '.5.2.51.5  .51/.:.7.45.:.2.5/.11.1..7:9..5.4.54:.5.2...92.

2.9.3.9. 3.9...51.9.5.5 1.7.5 7:9.  9:.4:.194:.:..2 44.45..5.....1.4/3/..194:. .44:.91.5 . 1.5. 1.5 74475 4:.7. 79..5.. 751........5.  &5. 4.2.7:1.4 ::.5.51.:.:0.9.4:..9.5 951.1.91. 5694. 5. .7.9.3..92.9.5.    4.1..5 79.51. 7:9.56/2..245..7.

.4/30.5.1..51..2.     5..5.9.453.5 5.:.2.5.27..2.5.5..:.3.5.2..2:.27.475.57931.5:.22.3.5.179:.4.7:9..5...5:6.5.:.9.  3.4.2..244.3.51.3.5 5.574...5/92:.52.5.   4/.55.579/.5 5.4/3 594.5.54:.

52..3.37.  55.3.544/.:.1...:.:..3.545.294.::..3.1..  '5.4 453.5.1..56/2.4..1.3::750.52.3.:.52.2.  .27.5.

.5  ..53.95.753:.3.51.27..:..2.5.3.:.527.5. 3. 43.5.95.2:.6/2.5.    5.5  #.

5 6725: .5 :263.3  43.633 1. .  1./32.&..5 52  %6:563.

 44932.: 09:5 O &263. 0493.5  . 24. /92.91.37..5:19.5 44/5./5.4 :525  !% %! &:/.3.5..: #9:..5 7..: 44/.5. 79:.: . 29.5/9:4.1.573/.452.1.1..5. .7..445.545.4:.96335 O &263.7.4.:.5 27... /63 13.5/9. 9.9.4453:.: /1.2...:.22.2 :..:/.: 1. .5 44/.4. .. 5: 4. 203 :.2 465 O &263.5 1.9 .4/3/9.1.544/9.3.3.5:...1.53. 0493.54.2.47. :79.529.946.5 29.5 79:.5 :2.5 5 1.469.9.5.: '1.7 .5.5 452.44/..5..4..5.693. 129 . 69. 0493.2. 9..515.3..:492./924/...3/0493.2/9:.. :.5 9.3.5.935 O &263.1. 44/9 ./9/.5 :. 1/9 79.:. .3.3...54475.4/.2/9214. .552.7. 9:.5 :519 '.5 27.527.:..5.5. .:263..:.5 .. /:. O &263.5 15.5 :4/.5.: :... 125. 1 /1.5.729.3..:492.:..1.52.4.4.379:.49..4.5. 793 1/.3.5. /9.5:.55 . 29....4. 753.: 51173.5. 29.5 29.47. /1.1.1..7./99.5 511 #9:.25  .3.3.1..5.3.52..5 63 69.5694.5:. /9./.1.5 .9. 2473.: ::.

5 19 14 2/.:.:.:/.:2..54.79.545.444. 69..91.:...5. 4.5 241.79./92.5:79.545..9..5  4/5. 20493.5  '1.1.53/3.4 #9.2..5450.5.. :..51.5.5 9.2.7511793454.244.5.: 793 44..42.5./29.....776:.9.::.9.5 3/ .5:..3. :.2455. 2 .4..72.2.5 .:  5.9.3..9.:..2.:.5:5...5.729.59. '1.5 .  &5.1.7429.2..415.3.1.56.729.769.9.5..5 450.519 '1.44292.4.2.3.1.9.5 1/92. :69. 29..:. &/.32473.5:29.5 51..  4.3.51.79..  4..... 793 /979.:265:719:/..2/.5.2.5 1.5.2 445.. 19 &.1.9.1.5 &.5 :.5:.::. .7.3./..5 ..51.

: 5 29.5 44/5.5 .5.52..2.3...4..5 750...450.7.5 27. 1.4/. 7535.5.50 '69 '69 . :...4..7.5 .5 729.3.2 50.5 63 7.4516965:.5 .5.3.5 .2.5 /.5 1 ...51.2 43....5. 79.5 1.5:.5 44/50.502..5.9/.5 4.5 /63 45.71. .5 .92.:2.: 69.5 1. 4511..3.  "'&%!'!!%&%'#%&'& 91.5 79:..9.7 ::69.5.5 4.. :4/9 4.4:..5. 9664 45.50. 29.5:. 2. :79.5 69.9.3.5:./9.29.5 9664: 70.. .:.47. 1.9 0. 9664 /9751.. 492.1.9 79612.: 19 1...5. . 7.5 4.5  #93 4552.9.2 :41. :2.1. 79.3.5 3..5... 2.5 9664 . .2.. :....69.1..3..4/3 ..: /63 44/.5 .7..5 79:.:::69.2.52.5 75. 79:. ..9. 5.: ..4. 1.5/.5.5.2.7. . .: 43.5 29. 29. . 79/5.5 .9.1.7.5/92:.51.:92./..3 753..5 1 1.

5  ..2.69 .

4.5 497.5.5 24../97.5 9664 44:..  70..579:.5 :.1.52..52.:1.5/92.5/9/. :519 :79... :.1.9:/.:32.5.2.2511.9.2.576:.244/5.692.5 .5. 1242.. 55.5  ..5 1 4.5 :.5 1. 79:.. ..2.9 1.9. 2. :.:2.3.4.: 65.1.27.5 13.:..4.1. 5..:2.51.5 /9:.9. .5511. .5 75.     '91.5 2790.5 45.2.2 ..5455.792..5.69.1./52.5.97.2.5.42.2/...5/631.5 . 279/. .544.:..5 ...1.52..2.1.5.545.52.3.5 75.55.7.5 .:.2.5 3.5 :. 7.5 45.5.2 44..:2....9.5 ::69.5../9/.52..5 251.22.25.: 79:.52.3..2.5..5 2/63.5 2..3. 5115/63146.5 .5 :....5...50 ...5 27. ..5 7552.36 9664452. 7552.:32..7. 7..492.5.. 46.7 511 4475.5 63 9664 5 450. 9.2.5 27..91.65.: #9:.1.1..545..5251.5.517963. 511 .12..  "%'   ! $' #%"% ! "'" #'! !&'% !'' '69 .

5 5 .447963 ::....9. .2 1.5 3/ /.2.5 175.9 63 792.9 5 #9/.

 . / 0 475.792.:4/9./92.:79.9.

22.2:. :6265..5 .9:/.5 /.55.2 7.. ::.22.1.579:.72..65.9.5.5. #9/...5 13..55..:.1..243.9.963792.  5:.234.1 5.5.. 1/0...9.:4/9. :.9.3.. 2..2 1.:.545. 790.55175. 43.5 ::.:.5.2.. 4. 475.2. 2.5 .9.729. ..945. 1 /0.2..47.5/.24.5 ::69.5 7. 1.::..5 . /.5 729.5 . :6265...9.3 15.2 45.45522.5::..5..5 44/632.5 29. .729.545.3. 15...7.22.5759: 4. 729.5/.5/6315.  65.455..5.5:.5 475. ..

..5 1 .5 /5..5. 79.9. #4.5.5 .5.9.:79. .: .2/.: 1.9.. 79:.5 ..4. 792./92..5.5 3.

 27. .9..9..5 27.5 511 /91.22.5... .4. /9. 1.5 .5 . :.5 / #90...:.2/.4.5 7..5 #5.5.5.5. 2.5 4594.2/.5 2112..1. ... 69...5 ..54594.2/.5 1.5.2.2.5 796:: 1..92.. ::69..52.5 7.9.3.2.5 :.5.. . 27.5:.:.3..5 65.5. ...57..52.2/.11.. 5437. . 0 ..5 511 .5 1.2.7.2 45. 16965...51.5 /91...91..9..3.2.116965. :./.7 79:.5 27.2.1.3:..1.45.1./.5.  .5.5 25.79..5.1.5 .4. 5 45.4. 4. 75.92.5 1.5.3..7.:.1. 27.  ..1.: 492...1.5 44/.65..1.5 ..:.5 45/..1. 4525 .5 .5 1..5.5 3.5.4794..4 455.7.7.53..:.2.:.5 /..9.492..5.3.2.5492.5..5 16965.350 #5.527.1.3.:..2.4 44/.5 27. 4...3..

 5 .5792.94..9:/.5 :4..1..1.:.69 46. 15..94.51. 796:: .:2 .5 79:7: 492.5...722.9. ..97. 1.  "3 .5..9.2/.1. ..: 5/2.

 1.5 5.:9.5 1 :263..5 /1..5. 7552. :263.5 ..74/1.5:.5 /969.5 ::.3.97.5.5 1. 1.5..1/9. 1.:263.1..1..2/..:72 #59:.37552..3: 43.9:/..5 /1.579612.5 :4/. 43/.4 75.:. 29.5 4. .9.529.. 12.519 511.9..7.5.5:.9. :.2/. 452.5..7::.5.5 0493.54. ::.3.2.: 1.5 76:.5:.5 1....5.5.:519... 29.9:3. 2793.5 13.1. 12.3. 437. 73/.5 7.5.5 9 ...4 ::.9.52.97.2... 79/..5 759:..475 412.. 9.:.5 1.2275.2 45.2.1..4 ::. .:72 412..  % &! #59:..9..5 59.3... :/.4.. ..5 1:. 75. 0493.5 759. 29.3.5 1.1/9.5 5..5 .       .: :79...: . 69.:. ..52.:32.775.. .5 492. .

63  .1:7.1.5 .3.5569:0663: 025.#9::  #/30.41.. #'&  .9.5:.4469.2...65 59:.19 3.51.479 #/30.69: .1#53..5#59:.&. .:. .55.5&4/9 .:.5  &.4"7559:.2.569 794.9:6 #.9/..%! /13 1 !669 55:.65: :.09: 7::9.557969.69:.9/.:795  .9:0663..134/ #512.5/1 .65: :..69:&15 1 &3.633  52  ...4..6.5 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->