Cuprins
Prefaţă .................................................................................................................. 1. Metoda eliminării complete (Gauss – Jordan) ......................................... 2. Spaţii vectoriale .............................................................................................
2.1. Noţiunea de spaţiu vectorial ................................................................................... 2.2. Dependenţa şi independenţa liniară a sistemelor de vectori .......................... 2.3. Sistem de generatori. Bază a unui spaţiu vectorial. Coordonatele unui vector într-o bază dată .................................................................................................... 2.4. Subspaţiul vectorial generat de o mulţime de vectori ..................................... 2.5. Schimbarea coordonatelor unui vector la trecerea de o bază la altă bază .

4 5 13 13 18 44 59 66 78 78 91 98 104 104 109 115 130 136 138 144 144 148 150 164 164

3. Operatori liniari .............................................................................................
3.1. Noţiunea de operator liniar. Matricea asociată unui operator liniar ............. 3.2. Nucleul şi imaginea unui operator liniar. Injectivitatea, surjectivitatea şi inversabilitatea unui operator liniar ............................................................................. 3.3. Vectori proprii şi valori proprii ..............................................................................

4. Funcţionale liniare, biliniare şi pătratice .................................................
4.1. Funcţionale liniare ...................................................................................................... 4.2. Funcţionale biliniare .................................................................................................. 4.3. Funcţionale pătratice ...............................................................................................

5. Sisteme de ecuaţii şi inecuaţii liniare ....................................................... 6. Optimizări liniare ...........................................................................................
6.1. Rezolvarea grafică a unei probleme de programare liniară ............................. 6.2. Algoritmul SIMPLEX PRIMAL ................................................................................ 6.2.1. Probleme de programare liniară care admit soluţie iniţială de bază 6.2.2. Rezolvarea problemelor de programare liniară care nu admit soluţie iniţială de bază. Metoda bazei artificiale ........................................... 6.2.3. Cazuri speciale în rezolvarea problemelor de programare liniară ... 6.3. Dualitate în programarea liniară ............................................................................ 6.3.1. Scrierea problemei duale ...........................................................................

6.3.2. Rezolvarea unui cuplu de probleme primală – duală ............................. 6.4. Algoritmul SIMPLEX DUAL .................................................................................... 6.5. Reoptimizări ................................................................................................................ 6.6. Rezolvarea unei probleme de programare liniară prin mai multe metode .... 6.7. Probleme de transport .............................................................................................

168 175 180 188 195 214 214 243 258 280 280 297 297 323 334 341 341 341 352 360 373 383 392

7. Serii ..................................................................................................................
7.1. Serii de numere reale ............................................................................................... 7.2. Serii de puteri ............................................................................................................ 7.3. Dezvoltări în serie .....................................................................................................

8. Funcţii de mai multe variabile reale ..........................................................
8.1. Limită. Continuitate. Derivate parţiale. Diferenţiabilitate ............................. 8.2. Extremele funcţiilor de mai multe variabile ....................................................... 8.2.1. Extreme libere ............................................................................................. 8.2.2. Extreme condiţionate (cu legături) ........................................................ 8.3. Metoda celor mai mici pătrate ...............................................................................

9. Calcul integral .................................................................................................
9.1. Integrale generalizate .............................................................................................. 9.1.1. Integrale cu limite infinite ........................................................................ 9.1.2. Integrale din funcţii nemărginite ............................................................ 9.1.3. Integrale euleriene ..................................................................................... 9.2. Integrale duble ..........................................................................................................

10. Ecuaţii diferenţiale ..................................................................................... Bibliografie ..........................................................................................................

Prefaţă
Economiştii, indiferent de domeniul în care lucrează, au nevoie de cunoştinţe solide de strictă specialitate, dar şi de tehnici specifice matematicii aplicate. Informaţia economică trebuie să fie relevantă, credibilă, inteligibilă - calităţi care sunt asigurate numai atunci când economistul care o construieşte, o prelucrează şi o valorifică stăpâneşte deopotrivă cunoştinţe în domeniul respectiv, dar şi temeinice cunoştinţe de matematici aplicate în economie. Culegerea de probleme pe care o propunem celor interesaţi conţine seturi de probleme rezolvate şi probleme propuse în vederea rezolvării, din următoarele domenii ale matematicii economice: algebră liniară, optimizări liniare, analiză, probabilităţi şi statistică matematică. Prin ea, autorii valorifică experienţa acumulată la catedră în decursul unui număr însemnat de ani universitari. Prezenta lucrare s-a elaborat în strânsă concordanţă cu programa analitică a disciplinei "Matematici aplicate în economie" de la A.S.E. Bucureşti, indiferent de profilul facultăţii. Culegerea de probleme se adresează în primul rând studenţilor economişti, dar şi studenţilor de la alte profile, cărora viitoarea profesie le solicită şi cunoştinţe de matematici aplicate în economie. Prin varietatea problemelor rezolvate sau propuse pentru a fi rezolvate, lucrarea constituie un ghid important pentru pregătirea examenelor la matematică de către studenţii facultăţilor cu profil economic din învăţământul de stat şi privat şi permite realizarea de acumulări în vederea practicării în condiţii de performanţă a muncii de economist. Nădăjduim ca economiştii practicieni să găsească în culegerea noastră numeroase soluţii pentru eficientizarea managementului la nivel micro şi macroeconomic. Suntem recunoscători conducerii Catedrei de Matematică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, în cadrul căreia ne desfăşurăm activitatea, personal domnului profesor universitar doctor Gheorghe Cenuşă, din partea căruia noi, autorii, am primit un important sprijin şi preţioase sugestii legate de structura şi organizarea materialului. Nutrim speranţa ca cititorii să găsească în această culegere un sprijin real pentru studiu şi cercetare şi să ne transmită orice fel de semnale cu caracter de sugestie pentru îmbunătăţirea conţinutului său la ediţiile viitoare. Autorii

4

CAPITOLUL 1 METODA ELIMINĂRII COMPLETE (GAUSS-JORDAN)
Metoda eliminării complete se poate folosi, printre altele, pentru: - rezolvarea unui sistem de ecuaţii liniare; - calculul inversei unei matrice nesingulare. Etapele aplicării acestei metode sunt: 1. Se alcătuieşte un tabel care conţine matricea sistemului ce trebuie rezolvat (notată A ) sau matricea ce trebuie inversată ( A ). 2. Se alege un element nenul al matricei A , numit pivot. 3. Elementele din tabel se modifică astfel: a ) elementele de pe linia pivotului se împart la pivot; b) coloana pivotului se completează cu zero; c) restul elementelor se calculează după regula dreptunghiului: - se formează un dreptunghi, având elementul ce trebuie înlocuit şi pivotul ca vârfuri; - din produsul elementelor de pe diagonala pivotului se scade produsul elementelor celeilalte diagonale, iar rezultatul se împarte la pivot. Schematic, regula dreptunghiului se prezintă astfel: a ………… x bx − ac : : x' = , unde: b : : b ……...…. c
b = pivotul; x = elementul ce trebuie înlocuit; x' = noua valoare a elementului x . d) (facultativ) dacă pe linia pivotului există un element egal cu zero, atunci coloana acelui element se copiază; analog, dacă pe coloana pivotului există un element egal cu zero, atunci linia acelui element se copiază. 4. Se reiau paşii 2 şi 3 până când de pe fiecare linie s-a ales câte un pivot.

5

PROBLEME REZOLVATE 1. Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare, folosind metoda
⎧ − x1 + 2 x 2 − 3x3 = −2 ⎪ ⎨ 2 x1 − 6 x 2 + 9 x3 = 3 . ⎪− 3x + 2 x + 2 x = −3 1 2 3 ⎩

eliminării complete:

Rezolvare: Vom folosi următoarea schemă: b A …….. ……… X I3

A
-1 2 -3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 -3 -6 9 2 2 -2 3 -2 3 -4 11 0 0 1 -3/2 0 5 0 0 1 0 0 1

b
-2 3 -3 2 -1 3 3 1/2 5 3 2 1

Deducem că soluţia sistemului este: x1 = 3, x 2 = 2, x3 = 1 .
2. Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare, folosind metoda eliminării complete: ⎧4 x1 + x 2 + x3 = 9 ⎪ ⎨3 x1 + x 2 = 6 ⎪5 x + 2 x + x = 11 2 3 ⎩ 1

6

Rezolvare: A
4 3 5 1 3 -1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 -3 2 0 0 1

b
9 6 11 3 6 -1 3 -3 2 2 0 1

I3

X

Observaţie. Pentru simplificarea calculelor, am ales drept pivot mai întâi elementul al doilea al diagonalei principale (în cazul nostru,1). Soluţia sistemului este: x1 = 2, x 2 = 0, x3 = 1 . 3. Să se determine, în cazul în care există, inversa matricei: ⎛ 2 − 1 3⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜0 4 1⎟ . ⎜3 1 5⎟ ⎝ ⎠ Rezolvare: Deoarece det A ≠ 0 , rezultă că matricea A este inversabilă. Pentru determinarea inversei, vom folosi următoarea schemă: A …….. I3 I3 ……… A −1

7

folosind metoda eliminării complete: ⎧− 2 x1 + 3 x 2 − x3 = 3 ⎪ ⎨ 5 x1 + 4 x 2 + 2 x3 = 15 . -8 ⎟ ⎠ 4. ⎪ x + 10 x = 21 2 ⎩ 1 Rezolvare: A -2 5 1 2 1 1 0 1 0 3 4 10 -3 10 10 -23 10 0 -1 2 0 1 0 0 1 0 0 b 3 15 21 -3 21 21 -45 21 0 I3 X 8 . Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare.A 2 -1 3 0 4 1 3 1 5 1 -1/2 3/2 0 4 1 0 5/2 1/2 1 0 13/8 0 1 1/4 0 0 -1/8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1/2 0 0 0 1 0 -3/2 0 1 1/2 1/8 0 0 1/4 0 -3/2 -5/8 1 -19 -8 13 -3 -1 2 12 5 -8 −1 I3 A Am obţinut că A −1 ⎛ − 19 − 8 ⎜ = ⎜ − 3 -1 ⎜12 5 ⎝ 13 ⎞ ⎟ 2 ⎟.

⎨ ⎪ x = −45 + 23α ⎩ 3 5.Observaţii . care este un sistem compatibil simplu nedeterminat. am obţinut următoarea formă echivalentă a sistemului: 9 . având ⎨ ⎩ x1 + 10 x 2 = 21 ⎧ x2 = α soluţia: ⎪ x1 = 21 − 10α . rezultă: ⎧− 23 x 2 + x3 = −45 .Metoda Gauss-Jordan constă în transformări succesive ale sistemului iniţial în forme echivalente. α ∈ R . rescriind sistemul. folosind metoda eliminării complete: ⎧ 5 x1 − 3 x 2 + 10 x3 = −10 ⎪ ⎨ 3 x1 + 2 x 2 + 4 x3 = 1 ⎪− x − 7 x + 2 x = 6 2 3 ⎩ 1 Rezolvare: A 5 3 -1 0 0 1 0 0 1 -3 10 2 4 -7 2 -38 20 -19 10 7 -2 0 0 -19/10 1 16/5 0 b -10 1 6 20 19 -6 -18 19/10 -11/5 Aplicând metoda eliminării complete.În rezolvarea unui sistem prin această metodă nu este obligatoriu ca pivotul să fie ales de pe diagonala principală. Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare. . Din ultima iteraţie.

am obţinut următoarea formă echivalentă a sistemului: =1 ⎧ x 2 + 2 x3 . ⎪ ⎪ x1 + 16 x 2 + 0 x3 = − 11 5 5 ⎩ Din prima relaţie rezultă că sistemul este incompatibil. folosind metoda eliminării complete: ⎧2 x1 − x 2 + x3 + 2 x 4 = 1 ⎪ ⎨ x1 + x2 + 2 x3 + x 4 = 2 . ⎨ + x3 + x 4 = 1 ⎩ x1 Soluţia sistemului este: 10 .⎧ ⎪0 x1 + 0 x 2 + 0 x3 = −18 ⎪ 19 19 ⎨0 x1 − 10 x 2 + x3 = 10 . Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare. care este un sistem compatibil dublu nedeterminat. 6. ⎪3 x − 2 x + x + 3 x = 1 2 3 4 ⎩ 1 Rezolvare: A 2 1 3 -2 3 -1 0 1 0 -1 1 -2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 -1 3 -1 2 1 0 2 1 3 -2 3 -1 0 1 0 b 1 2 1 -1 3 -1 1 1 0 Aplicând metoda eliminării complete.

11 . x3 = 39 . ⎨5 x1 − 8 x 2 + 2 x3 = 1 ⎪3 x − x − 2 x = 5 2 3 ⎩ 1 R: x1 = 3. 11 11 ⎧ x1 + x 2 + 2 x3 = 4 ⎪ 3. ⎨ ⎪ x 2 = 1 − 2α ⎪ x1 = 1 − α − β ⎩ PROBLEME PROPUSE Să se rezolve următoarele sisteme de ecuaţii liniare: ⎧ x1 + 2 x 2 + 4 x3 = 31 ⎪ 1. x3 = 5 . β ∈ R .⎧ x3 = α ⎪ = ⎪ x4 β . x3 = 1 . x 2 = 2. ⎨ 3 x1 − x 2 + x3 = 3 ⎪− 3 x + 5 x + 4 x = 5 1 2 3 ⎩ R: Sistemul este incompatibil. x2 = 4. ⎧2 x1 + 3 x 2 + 4 x3 = 16 ⎪ 4. cu α . ⎧ x1 + 2 x 2 + 3 x3 = 9 ⎪ 2. ⎨ 3 x1 − x 2 + 4 x3 = 15 ⎪− x + 7 x − 6 x = −27 2 3 ⎩ 1 R: x1 = 0. ⎨5 x1 + x 2 + 2 x3 = 29 ⎪3 x − x + x = 10 2 3 ⎩ 1 R: x1 = 3. x 2 = − 9 .

1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎠ . x 4 = β . β ∈ R 3 3 3 3 3 3 ⎧2 x1 + 2 x2 − x3 + x 4 = 4 ⎪4 x + 3 x − x + 2 x = 6 ⎪ 1 2 3 4 6. A = ⎜ 2 ⎜1 ⎝ ⎛1 ⎜ ⎜2 A=⎜ 3 ⎜ ⎜4 ⎝ 1 -1 3 2 -2 2 2 1 2 3 . A = ⎜ 0 ⎜4 ⎝ ⎛0 ⎜ 8.2⎟ ⎠ ⎛ ⎜ −1 ⎜ R: A = ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 2 7 4 7 5 7 0 1 1 1 7 2 7 -1 7 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ 12 . A = ⎜ − 2 ⎜ 1 ⎝ −1 1 2 1 ⎞ ⎟ 0⎟ .⎧ 2 x1 − x 2 + 3x3 + x4 = 2 5. -1 1 2 -1 1 2 0 ⎟ 0 ⎟ ⎟ 1 ⎟ 2 ⎟ . x2 = 0.4⎞ ⎟ 1⎟ − 1⎟ ⎠ 3 2 1 2 4⎞ ⎟ 3⎟ 2⎟ ⎟ 1⎟ ⎠ ⎛ 1 ⎜ 2 ⎜ R: A −1 = ⎜ − 1 2 ⎜ 1 ⎜− ⎝ 2 ⎛ 0 ⎜ ⎜ R: A −1 = ⎜ − 1 6 ⎜ 1 ⎜− ⎝ 3 ⎛− 2 ⎜ 5 ⎜ 1 R: A −1 = ⎜ 2 ⎜ ⎜ 0 ⎜ ⎜ 1 ⎝ 10 1 2 -3 4 1 4 1 3 -2 9 −1 9 1 2 0⎞ ⎟ 1⎟ 4⎟ ⎟ 1 ⎟ 4 ⎠ 1⎞ 3⎟ 4⎟ 9⎟ ⎟ 2⎟ 9⎠ 0 1 2 9. x3 = α . x 2 = − 1 α + 1 β + 4 .2⎟ 5⎠ 1 ⎞ 10 ⎟ ⎛ 3 ⎜ 10. α . ⎨ ⎩− x1 + 2 x 2 − x3 − x 4 = 1 R: x1 = − 5 α − 1 β + 5 . x4 = −2 Să se determine inversele matricelor: ⎛2 ⎜ 7. x3 = −2. ⎨ ⎪8 x1 + 5 x 2 − 3x3 + 4 x4 = 14 ⎪3x1 + 3 x 2 − 2 x3 + 2 x4 = 6 ⎩ R: x1 = 2.

∀α . c) (αβ ) ⋅ x = α ⋅ ( β ⋅ x). ∀x ∈ V .CAPITOLUL 2 SPAŢII VECTORIALE 2. x 2 . ∀x. unde 1K este elementul neutru al operaţiei de înmulţire din K . n . n ) cu elemente numere reale. cu proprietăţile: I. Exemple de spaţii vectoriale: (R n . d ) 1K ⋅ x = x. ∀α ∈ K . (m. NOŢIUNEA DE SPAŢIU VECTORIAL BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. + : V × V → V şi ⋅ : K × V → V . ∀x ∈ V . (M m. cu coeficienţi reali. +) grup abelian. unde R n = ( x1 . β ∈ K . ∀x ∈ V . i = 1...1. o mulţime nevidă V dotată cu două operaţii. Se numeşte spaţiu vectorial peste un corp K . R ) este spaţiul vectorial numeric real n-dimensional. R ) este spaţiul vectorial real al matricelor de tipul { } 13 . R ) este spaţiul vectorial real al polinoamelor în nedeterminata X . a) (α + β ) ⋅ x = α ⋅ x + β ⋅ x. n (R ). (V . β ∈ K . b) α ⋅ ( x + y ) = α ⋅ x + α ⋅ y. ∀α . II.. y ∈ V . xn )t xi ∈ R.. (R[X ].

* I. (F [a. y ∈ R+ . Observaţie. rezultă că x ⊕ y = x ⋅ y = y ⋅ x = y ⊕ x . b] . ∀α ∈ R . ∀x. în nedeterminata X . 14 . α ⊗ x = x α . Rezolvare: Verificăm condiţiile din definiţia 1. R ) este spaţiul vectorial real al polinoamelor de grad cel mult n . Definiţia 2. x ∈ W ⇒ α ⋅ x ∈ W .(Rn [X ]. * Să se arate că R+ împreună cu cele două operaţii formează un spaţiu vectorial real. y ∈ W ⇒ x + y ∈ W . K ) un spaţiu vectorial şi W ⊂ V . * x ⊕ y = x ⋅ y . conform comutativităţii înmulţirii numerelor reale. R ) este spaţiul vectorial real al funcţiilor reale definite pe intervalul [a. Fie (V . a) Fie x. Considerăm operaţiile: * * * * * ⊕ : R+ × R+ → R+ şi ⊗ : R × R+ → R+ . PROBLEME REZOLVATE 1. W ≠ ∅ . unde "⋅ " este înmulţirea numerelor reale. y ∈ R+ . Un subspaţiu vectorial are o structură de spaţiu vectorial în raport cu operaţiile induse. K ) dacă: 1) ∀x. b]. 2) ∀α ∈ K . Spunem că W este subspaţiu vectorial al spaţiului vectorial (V . cu coeficienţi reali.

.. α (αβ) ⊗ x = xαβ = x βα = x β = α ⊗ x β = α ⊗ (β ⊗ x) . 1 * * d ) ∀x ∈ R+ . y . împreună cu adunarea vectorilor din R n şi înmulţirea acestora cu scalari. Rezultă că: α ⊗(x ⊕ y) = (x ⊕ y)α = (x ⋅ y)α = xα ⋅ yα = (α ⊗ x) ⊕(α ⊗ y) . ∀x ∈ R+ . Să se arate că mulţimea V = ( x1 . * b) Fie α ∈ R. ∃x −1 = ∈ R+ astfel încât x 1 x ⊕ x −1 = x −1 ⊕ x = x ⋅ = 1 . β ∈ R. rezultă că ( x ⊕ y) ⊕ z = ( x ⋅ y) ⋅ z = x ⋅ ( y ⋅ z) = x ⊕ ( y ⊕ z) . din I şi II rezultă că R+ împreună cu cele două operaţii formează un spaţiu vectorial real. y ∈ R+ . * d ) Fie x ∈R+ . β ∈ R. în baza asociativităţii înmulţirii numerelor reale. a) Fie α . * c) Fie α . formează un spaţiu vectorial real. z ∈ R + . x. x ∈ R+ .. x1 + x n −1 = 0 . conform ( ) 15 . c) Numărul real 1 este elementul neutru faţă de operaţia ⊕ : * x ⊕ 1 = 1 ⊕ x = 1 ⋅ x = x. x 2 . i = 1. n. R este spaţiu vectorial. { } Rezolvare: Deoarece V ⊂ R n şi R n . Rezultă că (α + β ) ⊗ x = xα + β = xα ⋅ x β = α ⊗ x ⊕ β ⊗ x . Rezultă că: ( ) ( ) 2. * Conform definiţiei 1 .. x ∈ R+ . x n )t xi ∈ R. x * II. rezultă că: 1R ⊗ x = x1 = x .* b) Fie x .

2) Fie α ∈ R. din 1) şi 2) rezultă că V este un subspaţiu vectorial al spaţiului R n . Rezultă că x = ( x1 .. x ∈ V . R . n . n.. x2 .. xi . i = 1. 16 . b] ( R ) = { f f : [a. împreună cu operaţiile de adunare a funcţiilor şi de înmulţire a funcţiilor cu scalari formează un spaţiu vectorial peste R . cu ( ) x1 + x n −1 = 0 şi y = ( y1 . Să se arate că mulţimea C[ a. R . prin urmare x + y ∈V . 2.. αx2 . 1) Fie x. deci V este spaţiu vectorial real.. i = 1. xi + y i ∈ R. αxi ∈ R.αxn ) t .... i = 1. b] → R.. b]}. Avem că: x + y = ( x1 + y1 .... (αx)1 + (αx) n −1 = αx1 + αx n −1 = α ( x1 + x n −1 ) = 0 . cu y1 + y n −1 = 0 .. x n + y n ) t . yi ∈ R.. x 2 + y 2 . n . ( ) PROBLEME PROPUSE 1. f continuă pe [ a. i = 1.observaţiei din breviarul teoretic este suficient de arătat că V este un subspaţiu vectorial al spaţiului R n . y n ) t . x n ) t .. ( x + y )1 + ( x + y ) n −1 = x1 + y1 + x n −1 + y n −1 = 0 . Să se arate că mulţimea M m. deci αx ∈ V . Rezultă că: αx = (αx1 . n . y ∈ V . y 2 .. n ( R) a matricelor cu m linii şi n coloane şi elemente numere reale are o stuctură de spaţiu vectorial real în raport cu operaţiile de adunare a matricelor şi de înmulţire a acestora cu scalari reali. Conform definiţiei 2.

x 2 ) ⊕ ( y1 . precum şi faptul că un subspaţiu vectorial are o structură de spaţiu vectorial în raport cu operaţiile induse. x . 2 ( d ) { x . x2α . împreună cu cele două operaţii formează un spaţiu vectorial real. x + x 1 2 3 t i 1 2 1 3 2 = x3 ⊂ R . * α ⊗ ( x1 . } Indicaţie.3. ∀x. b ∈ R}⊂ R[ X ] . c. d ∈ R. 5 2 { } c) { aX + bX a. împreună cu operaţiile de adunare a matricelor şi de înmulţire a acestora cu scalari reali formează un spaţiu vectorial peste C . Să se arate că următoarele mulţimi sunt subspaţii vectoriale ale spaţiilor vectoriale indicate: a) Rn [ X ] ⊂ R[ X ] . i = 1.3. Considerăm operaţiile: ⊕ : R+ * * ( )2 × (R+ )2 → (R+ )2 şi * * ⊗ : R × R+ → R+ . Să se arate că mulţimea A = ⎨⎜ ⎜ b a ⎟ . Să se arate că mulţimea ⎧⎛ 0 a b ⎞ ⎫ A = ⎨⎜ ⎟ ⎜ c 0 d ⎟ . 17 . b )t a. o. Se folosesc definiţiile noţiunilor de spaţiu şi subspaţiu vectorial. ( )2 ( )2 ( ) * 2 Să se studieze dacă (R+ ) b) (a. * 4. b ∈ R ⊂ R 3 . ∀α ∈ R . x ) x ∈ R. x 2 ) = x1α . x = 3 x . a. ( x1 . y ∈ R+ . b. ⎧ ⎫ ⎪⎛ a b ⎞ ⎪ ⎟ 5. 6. b ∈ C ⎬ (unde a ⎪⎝ ⎪ ⎠ ⎩ ⎭ reprezintă conjugatul numărului complex a ). y 2 ) = ( x1 ⋅ y1 . c = a + b ⎬ împreună cu operaţiile ⎠ ⎩⎝ ⎭ de adunare a matricelor şi de înmulţire a acestora cu scalari reali formează un spaţiu vectorial peste R . a. x 2 ⋅ y 2 ) .

Fie (V . astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + . Un sistem de vectori din spaţiul vectorial R n .. + α n v n = 0 . Orice subsistem al unui sistem de vectori liniar independent este liniar independent.... α 2 . Orice suprasistem al unui sistem de vectori liniar dependent este liniar dependent. R este liniar independent dacă şi numai dacă rangul matricei având pe coloane vectorii sistemului este egal cu numărul de vectori.. Propoziţia 1.... Un sistem finit de vectori {v1 . Propoziţia 3. K ) un spaţiu vectorial. = α n = 0 . Sistemul {v1 . Un sistem finit de vectori {v1 ... ( ) 18 . Propoziţia 4..α n ∈ K . v2 .. Propoziţia 2... + α n v n = 0 .. vn } ⊂ V este liniar dependent dacă şi numai dacă cel puţin un vector din sistem este o combinaţie liniară a celorlalţi. α 2 .... vn } din V se numeşte liniar independent dacă ∀α1 . rezultă α1 = α 2 = .... vn } din V se numeşte liniar dependent dacă există scalarii α1 .2.2.. v2 .. Definiţia 2. DEPENDENŢA ŞI INDEPENDENŢA LINIARĂ A SISTEMELOR DE VECTORI BREVIAR TEORETIC Definiţia 1...... Orice sistem de vectori care conţine vectorul nul este liniar dependent.. α n ∈ K cu proprietatea α1v1 + α 2 v 2 + . Fie (V . K ) un spaţiu vectorial... v2 .. Propoziţia 5..... nu toţi nuli.

α 3 ∈ R . v 2 .α 2 . c) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. nu toţi nuli. rezultă că vectorii v1 . Înlocuind v1 . v 2 . α 2 . astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + α 3v3 = 0 . b) Să se determine o relaţie de dependenţă liniară între v1 . v3 sunt liniar dependenţi. nu toţi nuli. nu 19 . Rezolvare: a ) Conform definiţiei 2. α 3 ∈ R . R . v3 în această relaţie. trebuie să arătăm că există scalarii α 1 . v3 sunt liniar dependenţi. cu α 1 . α 2 . prin urmare sistemul admite şi soluţii nebanale. v3 . Se consideră vectorii v1 = ⎜ 2 ⎟ . b) O relaţie de dependenţă liniară între vectorii v1 . v 2 = ⎜ . v3 este o relaţie de forma: α1v1 + α 2 v2 + α 3 v3 = 0 . v2 . Conform definiţiei 2.PROBLEME REZOLVATE ⎛ − 1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 1. α 3 ∈ R .1 ⎟ . a ) Să se arate că vectorii v1 . deci există α 1 . ⎨ 1 2 3 ⎪− α 1 + α 2 − α 3 = 0 ⎩ ( ) α1⎜ ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ şi obţinem sistemul liniar Determinantul matricei sistemului este ∆ = 0 . v2 . v 3 = ⎜ 4 ⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ din spaţiul liniar R 3 . astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + α 3v3 = 0 . v 2 . rezultă: ⎛ − 1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎛0 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ -1 ⎟ + α 3 ⎜ 4 ⎟ = ⎜ 0 ⎜ − 1⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎧ − α 1 + 2α 2 + α 3 = 0 omogen: ⎪ 2 α − α + 4 α = 0 .

iar o relaţie de dependenţă liniară între cei trei vectori este: − 3av1 − 2av 2 + av3 = 0.α 3 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + α 3v3 = 0 . v 3 = ⎜ 1 ⎟ din spaţiul liniar R . α 3 = a. 2. 3 3 v2 = − 3 v1 2 + 1v . Rezolvăm sistemul liniar omogen obţinut la punctul a) . a ∈ R * . sau. v2 .toţi nuli. c) Deoarece vectorii sunt liniar dependenţi. obţinem: 20 . a ∈ R . conform propoziţiei 2 rezultă că cel puţin un vector se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. ( ) Rezolvare: a ) Conform definiţiei 1. astfel: v1 = − 2 v 2 + 1 v3 . Înlocuind v1 . 2 3 v3 = 3v1 + 2v 2 . Din relaţia de dependenţă liniară găsită la punctul b) rezultă că oricare dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. v3 în relaţia de mai sus. α 2 necunoscute principale şi α 3 = a. necunoscută secundară şi obţinem: ⎧ − α 1 + 2 α ⎨ ⎩ 2α 1 2 = − a − α 2 = −4a . α 2 = −2a. − 3v1 − 2v 2 + v3 = 0 . a ∈ R . a ) Să se arate că vectorii ⎛ 4⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 v1 = ⎜ − 1 ⎟ . trebuie să arătăm că oricare ar fi scalarii α 1 . după simplificare. prin urmare soluţia sistemului este: α1 = −3a. v 2 = ⎜ 2 ⎟ . R sunt ⎜ 1⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ liniar independenţi. α 2 . b) Să se precizeze dacă vectorul v 2 se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. Considerăm α1 . rezultă că α1 = α 2 = α 3 = 0 .

v = ⎜ 3 ⎟ din R 4 . prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = 0 . R . v3 sunt liniar independenţi. Deoarece vectorii v1 . ⎜ 1⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) ( ) ⎛ 0⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ c) v = ⎜ − 1 ⎟ . Conform definiţiei 1.1 ⎟ din R . v3 sunt liniar independenţi. rezultă că vectorii v1 . v = ⎜ 0 ⎟ . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: ⎛ 1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛− 2⎞ 2 a ) v1 = ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ − 1 ⎟ . R . v = ⎜ 1 ⎟ . α 3 ∈ R astfel încât 21 . b) Observaţie. v 2 . Din propoziţia 2 rezultă că într-un sistem de vectori liniar independent nici unul dintre vectori nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. α 2 . v 3 = ⎜ . v 2 = ⎜ 3 ⎟ . R . v 2 . Fie α 1 . 1 ⎜ 1⎟ 2 ⎜ 2 ⎟ 3 ⎜ 0 ⎟ 4 ⎜ 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ -1 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ( ) Rezolvare: a) Metoda I (folosind definiţia). rezultă că v 2 nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 . 3. Determinantul matricei sistemului este ∆ = −25 ≠ 0 . ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎛ 3⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ b) v1 = ⎜ − 1 ⎟ . v 2 = ⎜ 2 ⎟ din R 3 .⎛ -1 ⎞ ⎜ ⎟ 2 ⎜ 2 ⎟ + ⎜ 1 ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 4α 1 − α 2 omogen: ⎪ − α + 2 α ⎨ 1 2 ⎪ α + 3α 1 2 ⎩ α1⎜ − 1 ⎟ + α ⎛ ⎜ 4⎞ ⎟ ⎛ 1⎞ ⎛0 ⎜ ⎟ ⎜ 1⎟ = ⎜ 0 3⎜ ⎜ -1⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ ⎝ + α3 = 0 α ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ şi rezultă sistemul liniar +α3 = 0 −α3 = 0 .

adică există α 1 . b) Metoda I (folosind definiţia). v2 .α1v1 + α 2 v2 + α 3v3 = 0 . v3 } este un sistem de vectori liniar dependent. deci admite şi soluţii nebanale. avem că rang A = 2 şi este diferit de numărul ⎟ ⎝ ⎠ de vectori din sistem. Rangul matricei sistemului este 2. α 2 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v 2 = 0 . nu toţi nuli. mai ⎠ ⎝ mic decât numărul de necunoscute. Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: 1⎞ ⎛− 2 2 A=⎜ ⎜ − 1 3 − 1 ⎟ . v2 . deci admite numai 22 . prin urmare sistemul este compatibil determinat. v3 } . α 2 . egal cu numărul de necunoscute. Conform definiţiei 2. Rezultă că: α1⎜ ⎜ ⎛ 1⎞ ⎛ 0⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛− 2⎞ ⎟ +α2⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ 3 ⎟ + α 3 ⎜ .1 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ şi obţinem sistemul liniar ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎝−1 ⎠ +α3 = 0 ⎩ − α 1 + 3α 2 − α 3 = 0 2 omogen: ⎧ − 2 α 1 + 2 α ⎨ . 1⎞ ⎛− 2 2 Matricea sistemului este A = ⎜ ⎟ ⎜ − 1 3 − 1 ⎟ şi are rangul 2. Rezultă că: ⎛ 3⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ α 1 ⎜ − 1 ⎟ + α 2 ⎜ 2 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ şi obţinem sistemul liniar omogen: ⎜ 1⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 3α 1 − α 2 = 0 ⎪ ⎨ − α 1 + 2α 2 = 0 ⎪ α + 4α 1 2 = 0 ⎩ {v1 . Metoda II (folosind propoziţia 1). prin urmare {v1 . prin urmare sistemul este compatibil nedeterminat. rezultă că este un sistem de vectori liniar dependent. α 3 ∈ R . astfel încât α1v1 + α 2 v2 + α 3v3 = 0 . Fie α1 .

α 2 . v4 } este sistem de vectori liniar independent. rezultă că {v1 . Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: A = ⎜ − 1 ⎛ 3 -1 ⎜ 2 ⎜ 1 4 ⎝ ⎞ ⎟ ⎟. v4 } este un sistem de vectori liniar independent. determinantul matricei sistemului ⇒ ⎨ α 1 + 2α 2 + α 4 = 0 ⎪ ⎪ 3α 2 − α 3 − α 4 = 0 ⎩ este ∆ = 24 ≠ 0 . rezultă că {v1 . Conform definiţiei 1. c) Metoda I (folosind definiţia). Metoda II (folosind propoziţia1). v2 . v2 } este un sistem de vectori liniar independent. Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: 2 0⎞ ⎛ 1 −1 ⎜ ⎟ 0 1 3 ⎟ . v3 . α 4 ∈ R astfel încât α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 ⇒ ⎛ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎜ ⎟ − 1⎟ ⎜ ⎜ +α2⎜ ⇒ α1⎜ 1⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎝ ⎠ -1 ⎞ ⎛ 0 ⎞ ⎛0⎞ ⎛ 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ 0 ⎟ 1⎟ ⎜ 3⎟ ⎜ 0⎟ ⎜ ⎟ + α 3⎜ 0⎟ + α 4⎜ 1 ⎟ = ⎜0⎟ ⇒ 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ -1 ⎟ ⎜ 0⎟ ⎜ -1⎟ 3 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎠ ⎧ α 1 − α 2 + 2α 3 = 0 ⎪ − α + α + 3α = 0 ⎪ 1 3 4 . v3 .soluţia banală: α1 = α 2 = 0 . rangA = 4 = numărul de vectori din sistem. v2 } este un sistem de vectori liniar independent. α 3 . prin urmare {v1 . Fie α 1 . Conform definiţiei 1. prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = α 4 = 0 . 23 . v2 . ⎟ ⎠ rangA = 2 şi este egal cu numărul de vectori din sistem. Metoda II (folosind propoziţia 1). ⎜−1 A=⎜ 1 2 0 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 0 3 −1 −1 ⎟ ⎝ ⎠ prin urmare {v1 .

g = ⎜ 1 ⎟ . ⎟ ⎜ ⎜ 9 ⎟ ⎜4⎟ ⎜a2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ( ) ⎛ 3 ⎞ ⎛ 5 ⎞ ⎛ a ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ b) g = ⎜ − 1 ⎟ . v3 : ⎛1 ⎜ A = ⎜2 ⎜ ⎜4 ⎝ 1 -3 9 1 ⎞ ⎟ a ⎟ .4. v3 } este sistem de vectori liniar dependent. v 2 . det A = −5(a − 2 )(a + 3) . d 3 minorii obţinuţi prin bordarea lui d 2 . din R 3 . Determinăm rangA . v3 } este sistem de vectori liniar independent. g 2 . 0 1 24 . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ a) v1 = ⎜ 2 ⎟ . b) Fie A matricea având pe coloane vectorii g1 . 2} ⇒ det A = 0 ⇒ rangA < 3 ⇒ rangA ≠ numărul de vectori. a ∈ R . Dacă a ∈ {− 3. deci {v1 . v 2 . deci {v1 . ⎟ a2 ⎟ ⎠ Dacă a ∈ R \ {− 3. a) Fie A matricea având pe coloane vectorii v1 . R . 1 2 3 ⎜ 3 ⎟ ⎜ a − 1⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ -2 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) Rezolvare: Vom folosi propoziţia 1 din breviarul teoretic. atunci det A ≠ 0 ⇒ rangA = 3 = numărul de vectori. din R 4 . g = ⎜ a ⎟ . v 2 = ⎜ .3 ⎟ . a ∈ R . v 2 . 2} . R . g 3 : ⎛ a ⎜ ⎜ −1 A=⎜ 4 ⎜ ⎜ 0 ⎝ 3 a 3 1 5 ⎞ ⎟ 1 ⎟ . v 3 = ⎜ a ⎟ . Avem că a − 1⎟ ⎟ −2 ⎟ ⎠ d2 = 4 3 ' ≠ 0 şi fie d 3 .

R ) . în (F. 5. n ∈ N * . unde F = { f : [0. nu se poate folosi propoziţia 1 pentru a stabili natura acestora. prin urmare {g1 . ( ) 25 . ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezolvare: Observaţie. f continuă pe [0. Deoarece nici unul dintre sistemele de vectori din enunţ nu aparţine unui spaţiu liniar de tipul R n . d ) A1 = ⎜ ⎜ ⎛3 ⎝5 . În concluzie. R ) . −2 Dacă a ∈ R \ {− 1} .1⎞ ⎟ . ∀a ∈ R .1⎞ ⎛ 1 2⎞ ⎛ 4 . b2 = − 4 + i din (C. b) b1 = 3 − 2i . ' Dacă a = −1 . f 2 = cos x . avem că d 3 = 4 −1 0 3 5 3 − 2 = 48 ≠ 0 . g 3 = 2 − 6 X + 3 X 2 din (R3 [ X ]. R ) . g 2 . atunci d 3 = 0 .−1 d3 = 4 0 a 3 1 1 a − 1 = 9a + 9 . A2 = ⎜ ⎟ ⎜ − 1 − 4 ⎟ . R ) . g 2 . g 2 . vectorii g1 . A3 = ⎜ 1 1 ⎟ în (M 2 ( R ). c) f1 = sin x. deci {g1 . g 3 } este sistem de vectori liniar independent. g 3 } este sistem de vectori liniar independent. 1 −2 deci rangA = 3 = numărul de vectori. g 3 sunt liniar independenţi.1]}.1] → R. Vom aplica definiţia. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: a ) g1 = 1 − 2 X . g 2 = 2 X − 3 X 2 . atunci d 3 ≠ 0 ⇒ rangA = 3 = numărul de vectori. R .

α 2 . α 3 ∈ R astfel încât α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 . α 2 ∈ R astfel încât α1b1 + α 2 b2 = 0 . b) Fie α1 . 1] . rezultă că b1 .b2 sunt liniar independenţi. α1 ⋅ 2 2 + α 2 ⋅ 2 = 0 . deci α1 = α 2 = 0 . d ) Fie α 1 . iar pentru x = π rezultă 4 Conform definiţiei 1. obţinem: α 1 (1 − 2 X ) + α 2 2 X − 3 X 2 + α 3 2 − 6 X + 3 X 2 = 0 şi rezultă sistemul liniar omogen: ⎪ − 2 α + 2 α ⎨ 1 ⎪ ⎩ ⎧ ( ) ( ) α1 + 2α 3 = 0 2 − 6α 3 = 0 − 3α 2 + 3α 3 = 0 . c) Fie α1 . astfel încât α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 . g 3 sunt liniar dependenţi. care admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = 0 .a) Fie α 1 . rezultă că g1 . α 2 . α 3 ∈ R . α 2 . α 3 ∈ R astfel încât α1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 = 0 . f 2 sunt liniar independenţi. Pentru x = 0 obţinem α 2 = 0 . rezultă că vectorii f1 . 2 Conform definiţiei 1. ∀x ∈ [0. . nu toţi nuli. Conform definiţiei 2. adică există α 1 . Determinantul matricei sistemului este ∆ = 0 .1⎞ ⎛ 0 0 ⎞ ⎟ +α2⎜ ⎟ ⎜ − 1 − 4 ⎟ + α 3 ⎜ 1 1 ⎟ = ⎜ 0 0 ⎟ . obţinem: α1 (3 − 2i ) + α 2 (− 4 + i ) = 0 şi rezultă sistemul liniar omogen: ⎧ 3α 1 − 2 α 2 = 0 ⎨ ⎩ − 2α 1 + α 2 = 0 . prin urmare sistemul admite şi soluţii nebanale. g 2 . ⎨ ⎪ 5α 1 − α 2 + α 3 = 0 ⎪ 2α 1 − 4α 2 + α 3 = 0 ⎩ adică α1 ⎜ ⎜5 ⎝ ⎛3 26 . de unde ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 3α 1 + α 2 + 4α 3 = 0 ⎪ obţinem sistemul liniar omogen: ⎪ − α 1 + 2α 2 − α 3 = 0 .1⎞ ⎛ 1 2⎞ ⎛ 4 . din această egalitate de funcţii rezultă că α1 sin x + α 2 cos x = 0. α 2 ∈ R astfel încât α1 f1 + α 2 f 2 = 0 .

v2 . prin urmare sistemul este compatibil determinat. Să se determine natura următoarelor sisteme de vectori şi când este posibil să se scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a) {v1 . v5 } . d ) {v1 . A2 . v4 } . 27 . v 5 = ⎜ 0 ⎟ . ⎜ 2 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 4⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) v6 = 3v 2 − 2v3. v3 . v3 } . În spaţiul liniar R 3 . deci admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = 0 . rezultă că {v1 . v 2 = ⎜ 2 ⎟ . Conform definiţiei 1. c) {v2 . v3 } este un sistem de vectori liniar independent. rezultă că vectorii A1 . v3 } . v3 . rezultă că sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = α 3 = 0 . v 4 = ⎜ 1 ⎟ . v2 . Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: Deoarece determinantul matricei sistemului ∆ = −1 ≠ 0 . e) {v2 . v6 } .Rangul matricei este trei şi egal cu numărul de necunoscute. α 2 . Rezolvare: a) Metoda I (folosind definiţia). Conform definiţiei 1. v3 . R se consideră vectorii: ⎛ 3⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ 5⎞ ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ v1 = ⎜ − 1 ⎟ . f ) {v3 . v 3 = ⎜ − 2 ⎟ . A3 sunt liniar independenţi. α 3 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v2 + α 3v3 = 0 . v4 }. v4 . Fie α 1 . Rezultă că: α 1⎜ − 1⎟ + α ⎜ ⎝ 2⎟ ⎠ ⎛ ⎜ 3 ⎞ ⎟ ⎛0⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ 2 ⎟ + α 3⎜− 2⎟ = ⎜0⎟ 2 ⎜0⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ şi obţinem sistemul liniar omogen: ⎪ − α + 2 α ⎨ 1 ⎪ 2α + 1 ⎩ ⎧ 3α 1 + α + 2α 3 = 0 2 − 2α 3 = 0 α 2 +α3 = 0 2 . Metoda II (folosind propoziţia 1). 6. v2 . b) {v1 .

⎛ 3 ⎜ A = ⎜ −1 ⎜ 2 ⎝

1 2⎞ ⎟ 2 − 2⎟ 1 1⎟ ⎠

; det A = −1 ≠ 0 , deci rangul matricei A este

trei, egal cu numărul de vectori din sistem, prin urmare {v1 , v2 , v3 } este un sistem de vectori liniar independent. b) Metoda I (folosind definiţia). Fie α 1 , α 2 , α 3 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v3 + α 3v4 = 0 , relaţie echivalentă cu α ⎜ − 1 ⎟ + α ⎜ - 2 ⎟ + α ⎜ 1 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ , de unde ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ 1⎜ 2 ⎜ 3⎜
⎜ ⎝ 2⎟ ⎠ ⎜ ⎝ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 5 ⎞ ⎛0⎞ ⎜ 4⎟ 1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 3α 1 + 2 α 2 + ⎪ ⎨ − α 1 − 2α 2 + ⎪ 2α 1 + α 2 + ⎩ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ 5α 3 = 0
3 3

obţinem sistemul liniar omogen:

α 4α

= 0 .

= 0

Deoarece determinantul matricei sistemului ∆ = 0 , rezultă că sistemul admite şi soluţii nebanale, adică există α 1 , α 2 , α 3 ∈ R , nu toţi nuli, astfel încât α 1v1 + α 2 v3 + α 3 v 4 = 0 . Conform definiţiei 2, rezultă că {v1 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. Metoda II (folosind propoziţia 1). Fie A matricea formată cu componentele vectorilor:
⎛ 3 2 ⎜ A = ⎜−1 - 2 ⎜ 2 1 ⎝

5⎞ 3 2 ⎟ = 8 ≠ 0 , deci rangul 1⎟ ; det A = 0 ; d 2 = −1 2 ⎟ 4⎠

matricei A este 2, diferit de numărul de vectori din sistem, prin urmare {v1 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. O relaţie de dependenţă liniară între vectorii sistemului este de forma: α 1v1 + α 2 v3 + α 3 v 4 = 0 , cu α 1 ,α 2 ,α 3 ∈ R , nu toţi nuli. Rezultă sistemul liniar omogen:

28

⎧ 3α 1 + 2 α 2 + 5 α 3 = 0 ⎪ ; determinantul principal ⎨ − α 1 − 2α 2 + α 3 = 0 ⎪ 2α 1 + α 2 + 4α 3 = 0 ⎩

al sistemului:

d2 =

3 2 = 8 ≠ 0 , deci α 1 , α 2 necunoscute principale şi α 3 −1 2

necunoscută secundară. Rezolvând sistemul, obţinem: α1 = −3λ , α 2 = 2λ , α1 = λ , cu λ ∈ R . Prin urmare, o relaţie de dependenţă liniară între vectori este: − 3λv1 + 2λv3 + λ3 v 4 = 0 , λ ∈ R * , sau − 3v1 + 2v3 + v 4 = 0 .
c) Metoda I (folosind definiţia). Fie α 1 ,α 2 ∈ R astfel încât α 1v1 + α 2 v 2 = 0 ; de aici rezultă:
⎧ α 1 + 2α 2 = 0 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ α 1 ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ − 2 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ ⇒ ⎨ 2α 1 − 2α 2 = 0 . ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜0⎟ ⎪ α +α 2 = 0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1 ⎝ ⎠ ⎩

Rangul matricei sistemului liniar omogen obţinut este 2, egal cu numărul necunoscutelor, prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = 0 . Conform definiţiei 1, rezultă că {v2 , v3 } este un sistem de vectori liniar independent. Metoda II (folosind propoziţia 1). Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: 2 ⎞ 1 2 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ; d = ≠ 0 , deci rangul matricei A este 2, 2 A=⎜ 2 −2 ⎟ 2 −2 egal cu numărul vectorilor din sistem, prin urmare {v2 , v3 } este un sistem de vectori liniar independent. Metoda III. {v2 , v3 } este un subsistem al sistemului de vectori
⎜ ⎝ 1 1 ⎟ ⎠

liniar independenţi

{v1 , v2 , v3 } , de unde rezultă, conform propoziţiei 3, că {v2 , v3 } sistem de vectori liniar independent.
29

d ) Metoda I (folosind definiţia). Fie α 1 , α 2 , α 3 , α 4 ∈ R astfel încât α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 ⇒

⎛ 3⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ 5⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⇒ α 1⎜ − 1⎟ + α 2 ⎜ 2 ⎟ + α 3 ⎜ − 2 ⎟ + α 4 ⎜ 1 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ ⇒ ⎜ 2⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 4⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
3 ⎧ 3α 1 + α 2 + 2α 3 + 5α 4 = 0 ⎪ ; d3 = − 1 ⇒ ⎨ − α 1 + 2α 2 − 2α 3 + α 4 = 0 ⎪ 2α + α + α + 4α = 0 2 1 2 3 4 ⎩ 1 2 2 − 2 = −1 ≠ 0 , prin 1 1

urmare rangul matricei sistemului este mai mic decât numărul de necunoscute, deci sistemul admite şi soluţii nebanale, adică există α 1 , α 2 ,α 3 ,α 4 ∈ R , nu toţi nuli, asfel încât

α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 . Conform definiţiei 2, rezultă că {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent.
Metoda II (folosind propoziţia1). Fie A matricea formată cu componentele vectorilor:
⎛ 3 ⎜ A = ⎜−1 ⎜ 2 ⎝ 1 2 2 −2 1 1

3 5⎞ ⎟ ; d3 = − 1 1⎟ 2 4⎟ ⎠

1 1

2 1

2 − 2 = −1 ≠ 0 , deci rangul

propoziţiei 4, că {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. Determinăm o relaţie de dependenţă liniară: α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 , cu α 1 , α 2 ,α 3 ,α 4 ∈ R , nu toţi nuli. Rezolvând sistemul, obţinem: − 3v1 + 2v3 + v 4 = 0 .

vectori liniar dependenţi {v1 , v3 , v4 } , de unde rezultă, conform

matricei A este trei, diferit de numărul de vectori din sistem, prin urmare {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. Metoda III. {v1 , v2 , v3 , v4 } este un suprasistem al sistemului de

30

vectori {v2 , v3 , v6 } este liniar dependent. O relaţie de dependenţă liniară este:
3v2 − 2 v3 − v6 = 0 .

e) Se observă că în sistemul de vectori {v2 , v3 , v6 } unul dintre vectori ( v6 ) este o combinaţie liniară a celorlalţi doi: v 6 = 3 v 2 − 2 v 3 . În baza propoziţiei 2 , rezultă că sistemul de
v 6 = 3 v 2 − 2 v 3 , sau

f ) Deoarece sistemul de vectori {v3 , v4 , v5 } conţine vectorul nul, rezultă, conform propoziţiei 5 , că este liniar dependent. O relaţie de dependenţă liniară este: 0 ⋅ v 3 + 0 ⋅ v 4 + λ v 5 = 0 ,

λ ∈ R * , sau 0 ⋅ v 3 + 0 ⋅ v 4 + 1 ⋅ v 5 = 0 .
7. Să se determine parametrul real m astfel încât vectorii ⎛ 2 ⎞ ⎛ m +1⎞ ⎛3m −1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 v1 = ⎜ 2m −1⎟ , v2 = ⎜ m +1⎟ , v3 = ⎜ 2m −1⎟ din spaţiul liniar R , R să fie ⎜ m+ 2⎟ ⎜ −2 ⎟ ⎜ m + 2⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ liniar independenţi.

(

)

Rezolvare: Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic, vectorii v1 , v2 , v3 sunt liniar independenţi dacă şi numai dacă rangul matricei A având pe coloane componentele acestora este egal cu 3. 3m − 1 m + 1 2 3m − 3 m + 1 2 det A = 2m − 1 m + 1 2m − 1 = 0 m +1 2m − 1 = m+2 −2 m+2 0 −2 m+2
= 3(m − 1) m 2 + 3m + 2 + 4m − 2 = 3(m − 1) m (m + 7 ) . Avem că rang A = 3 ⇔ det A ≠ 0 ⇔ m ∈ R \ {− 7, 0,1}.

(

)

31

8. Se consideră vectorii din spaţiul liniar (R3 [ X ], R ) :
g1 = 1 − 2 X , g 2 = 2 X − 3X 2 , g 3 = 3X
2

− 4X 3, g4 =1 + 2X − 6X 2 .

Stabiliţi în care din următoarele sisteme de vectori unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi: a) {g1, g 2 , g3 }; b) {g1, g 2 , g3 , g 4 }; c) {g1, g 2 , g 4 } . Atunci când este posibil, scrieţi unul dintre vectorii sistemului ca o combinaţie liniară a celorlalţi.

Rezolvare: Se ştie (propoziţia 2) că unul dintre vectorii unui sistem se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi dacă şi numai dacă sistemul este liniar dependent. În consecinţă, problema revine la a studia natura fiecărui sistem de vectori. a) Fie α 1 , α 2 , α 3 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 ⇒
⇒ α 1 (1 − 2 X ) + α 2 ( 2 X − 3 X 2 ) + α 3 (3 X 2 − 4 X 3 ) = 0 ⇒
⇒ α 1 + ( − 2α 1 + 2α 3 ) X + ( − 3α 2 + 3α 3 ) X 2 − 4α 3 X 3 = 0 ⇒
⎧ α1 = 0 ⎪− 2α + 2α = 0 ⎪ 1 2 ⇒ α 1 = α 2 = α 3 = 0 , adică sistemul de vectori ⇒⎨ − 3α 2 + 3α 3 = 0 ⎪ ⎪− 4α 3 = 0 ⎩

este liniar independent şi prin urmare nici unul dintre vectori nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. b) Fie α 1 , α 2 , α 3 , α 4 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 + α 4 g 4 = 0 ; de aici rezultă sistemul:
⎧ α1 + α 4 = 0 ⎪− 2α + 2α + 2α = 0 ⎪ 1 2 4 ⇒ α 1 = α 2 = α 3 = α 4 = 0 , deci ⎨ − 3α 2 + 3α 3 − 6α 4 = 0 ⎪ ⎪− 4α 4 = 0 ⎩

sistemul de vectori este liniar independent şi nici unul dintre vectori nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi.

32

c) Fie α 1 ,α 2 ,α 3 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 4 = 0 ⇒
⎧ α1 + α 3 = 0 ⎪ ⇒ ⎨− 2α1 + 2α 2 + 2α 3 = 0 ; ⎪− 3α − 6α = 0 2 3 ⎩

deoarece

determinantul

matricei

sistemului este ∆ = 0 , rezultă că sistemul admite şi soluţii nebanale, deci {g1 , g 2 , g 4 } este un sistem de vectori liniar dependent şi în acest caz rezultă că unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. Rezolvând sistemul de mai sus, obţinem: α1 = −λ , α 2 = −2λ , α 3 = λ , cu λ ∈ R . O relaţie de dependenţă liniară între aceşti vectori este: − λv1 − 2λv3 + λ3 v 4 = 0 , λ ∈ R * , sau − v1 − 2v3 + v 4 = 0 , de unde putem scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi astfel: v1 = −2v3 + v 4 sau v3 = − 1 v1 + 1 v 4 sau v 4 = v1 + 2v3 . 2 2

9. Fie vectorii v1 = ⎜ 3⎟ , v2 = ⎜ 1 ⎟ , v3 = ⎜ − 2⎟ , a ∈ R , din spaţiul
liniar R 3 , R . Să se determine parametrul a astfei încât vectorul v 2 să fie o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 .

⎛ − 6⎞ ⎜ ⎟ ⎜ - 9⎟ ⎝ ⎠

⎛ 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ a⎟ ⎝ ⎠

⎛ 4⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠

(

)

Rezolvare: Vectorul v 2 este o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 dacă există α , β ∈ R astfel încât v2 = αv1 + βv3 , ceea ce revine la faptul
că sistemul: ⎪ 3α − 2 β = 1 este compatibil. Fie A matricea ⎨
⎪− 9α + 6 β = a ⎩ ⎧− 6α + 4 β = 3

sistemului şi A matricea extinsă. Avem că rangA = 1 , rang A ≥ 2 , deci sistemul este incompatibil, ∀a ∈ R . Prin urmare, nu există a ∈ R astfel ca v 2 să fie o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 .

33

10. Să se studieze natura următorului sistem de vectori din

spaţiul liniar R 4 , R şi atunci când este posibil să se scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi: v1 = (m,1,1,1) t , v 2 = (1, m,1,1) t , v3 = (1,1, m,1) t , v 4 = (1,1,1, m) t ; m ∈ R.
Rezolvare: Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: m 1 1 1 ⎛ m 1 1 1⎞ ⎟ ⎜ 1 m 1 1 ⎜ 1 m 1 1⎟ ; 3. A=⎜ ⎟ det A = 1 1 m 1 = (m + 3)(m − 1) 1 1 m 1 ⎟ ⎜ ⎜1 1 1 m ⎟ 1 1 1 m ⎠ ⎝ • Dacă m ∈ R \ {−3,1} ⇒ det A ≠ 0 ⇒ rang A = 4 = numărul de vectori, deci {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar independent. • Dacă m ∈ {−3,1} , atunci det A = 0 , deci rang A ≠ numărul de vectori, deci {v1, v2 , v3 , v4 } este sistem de vectori liniar dependent. În acest caz, determinăm o relaţie de dependenţă liniară între vectorii sistemului: α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 . Pentru m = −3 se obţine sistemul compatibil simplu nedeterminat: ⎧− 3α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α − 3α + α + α = 0 ⎪ 1 2 3 4 , cu soluţia α 1 = α 2 = α 3 = α 4 = λ , λ ∈ R . ⎨ α 1 + α 2 − 3α 3 + α 4 = 0 ⎪ ⎪α 1 + α 2 + α 3 − 3α 4 = 0 ⎩

(

)

O relaţie de dependenţă liniară este: λv1 + λv 2 + λv3 + λv 4 = 0 ,

λ ∈ R * , sau v1 + v 2 + v3 + v 4 = 0 , de unde putem scrie unul dintre
vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi: v1 = −v 2 − v3 − v 4 . Pentru m = 1 se obţine sistemul compatibil triplu nedeterminat:

34

α 1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 + α 4 A4 = 0 ⇒ ⎪ 1 ⎨ ⎪ α1 − α 2 + 3α 3 − 3α 4 = 0 ⎪4α1 + 2α 2 + aα 4 = 0 ⎩ vectorii sunt liniar independenţi dacă din relaţia de mai sus rezultă că toţi scalarii sunt nuli. β ≠ 0 .⎧α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α + α + α + α = 0 ⎪ 1 2 3 4 . δ ∈ R . α 3 . A3 = ⎜ ⎟ ⎜ 3 0 ⎟ . γ . vectorul A4 să se poată scrie ca o combinaţie liniară a A1 . Rezolvare: a) Fie α 1 . cu soluţia ⎨ ⎪α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎩ α 1 = − β − γ − δ .α 2 = β .3 a ⎟ din spaţiul ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ liniar (M 2 ( R ). Rezultă relaţia de dependenţă liniară: (− β − γ − δ ) v1 + β v2 + γ v3 + δ v4 = 0 . R ) .α 3 = γ . A2 = ⎜ ⎟ ⎜−1 4⎠ ⎝ încât: a ) b) vectorilor cei patru vectori să fie liniar independenţi. Rezultă de aici că determinantul matricei sistemului 35 . cu β . unde a ∈ R. A3 . Determinaţi parametrul a astfel ⎛1 A1 = ⎜ ⎜1 ⎝ a⎞ ⎛ 1 ⎟ . δ ∈ R . de exemplu. A4 = ⎜ . α 2 . cu β . Fie vectorii: 1⎞ ⎛ − 1 1⎞ ⎛ 2 1⎞ ⎟ . adică dacă sistemul obţinut admite numai soluţia banală. nu toţi nuli. α 4 ∈ R astfel încât ⎧ α1 + α 2 − α 3 + 2α 4 = 0 ⎪ aα + α 2 + α 3 + α 4 = 0 . putem scrie vectorul v 2 ca o β +γ +δ γ δ v1 − v3 − v 4 .α 4 = δ . Dacă avem. A2 . combinaţie liniară a celorlalţi: v 2 = β β β 11. γ .

α 2 . α 3 ∈ R astfel încât ⎧ α1 + α 2 − α 3 = 2 ⎪ A4 = α1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 ⇔ ⎪aα1 + α 2 + α 3 = 1 . 36 . A2 . Prin bordarea acestuia obţinem doi determinanţi 1 1 −1 a 1 1 de ordinul trei: ∆1 = 1 − 1 3 = 0 şi ∆ 2 = 1 − 1 3 = 18 − 6a . Avem că ∆ = −2(a − 3) 2 . b) Metoda I. adică a = 3 . A4 să fie liniar dependenţi. deci sistemul este compatibil. A2 . Metoda II. avem că rang A = 3 şi rang A = 4 . α 2 . Verificăm dacă pentru a = 3 există scalarii α 1 . obţinem că rang A = 2 = rang A . A3 . deci rang A ≥ 2 . Pentru a ≠ 3 . ⎨ ⎪ α 1 − α 2 + 3α 3 = −3 ⎪4α 1 + 2α 2 =3 ⎩ Avem că rang A = rang A = 2 . deci sistemul este incompatibil. Conform propoziţiei 2. α 3 ∈ R astfel ⎧ α1 + α 2 − α 3 = 2 ⎪ încât A4 = α1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 ⇔ ⎪3α 1 + α 2 + α 3 = 1 . 4 2 0 4 2 0 Pentru a = 3 . ⎨ ⎪ α1 − α 2 + 3α 3 = −3 ⎪4α1 + 2α 2 = a ⎩ Trebuie aflată valoarea parametrului a ∈ R astfel încât sistemul obţinut să fie compatibil. A3 dacă există scalarii α 1 .trebuie să fie nenul. Prin urmare. Determinantul format din elementele ultimilor două linii şi coloane ale matricei sistemului este nenul. a = 3 . Vectorul A 4 se poate scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor A1. o condiţie necesară pentru ca vectorul A4 să se poată scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori este ca A1 . deci sistemul este compatibil. de unde obţinem că a ∈ R \ {3}.

A2 . g 4 = f1 − f 2 − 2 f 3 . f 2 . g 2 . Rezultă că vectorii {g1 . 12. g 3 . f 2 . α 3 ∈ R . 37 . nu toţi nuli.În concluzie. Rezolvare: a ) Fie α1 . Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori: a) {g1. Deoarece vectorii f1 . R ) şi următoarele combinaţii liniare ale acestora: g1 = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 . f 3 din spaţiul vectorial (V . g 2 . g 3 . conform propoziţiei 4. b) {g1 . {g1 . A4 se poate scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor A1 . g 4 } este suprasistem al unui sistem de vectori liniar dependent ({g1. g 3 . g 2 . deci există α 1 . g 3 = − f1 + 3 f 2 − 2 f 3 . α 2 . prin urmare sistemul admite şi soluţii −1 − 3 − 2 nebanale. g 4 }. g 4 }. g 4 } sunt liniar dependenţi. b) {g1. α 3 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 4 = 0 ⇒ α1 (− 3 f1 + 2 f 2 − f 3 ) + α 2 (− 2 f1 + f 2 − 3 f 3 ) + α 3 ( f1 − f 2 − 2 f 3 ) = 0 ⇒ (− 3α1 − 2α 2 + α 3 ) f1 + (2α1 + α 2 − α 3 ) f 2 + (− α1 − 3α 2 − 2α 3 ) f 3 = 0 . determinantul matricei sistemului obţinut ⎪ − α − 3α − 2α = 0 1 2 3 ⎩ −3 −2 1 este: ∆ = 2 1 − 1 = 0 . c) {g 2 . g 4 }. g 2 = −2 f1 + f 2 − 3 f 3 . astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 4 = 0 . prin urmare. f 3 sunt liniar independenţi. g 2 . α 2 . Se consideră vectorii liniar independenţi f1 . g 4 }) . g 2 . g 2 . g 4 } este un sistem de vectori liniar dependent. rezultă că toţi coeficienţii acestora din relaţia de mai sus sunt nuli: ⎧− 3α1 − 2α 2 + α 3 = 0 ⎪ ⎨ 2α1 + α 2 − α 3 = 0 . g 3 . A3 dacă şi numai dacă a = 3 .

v2 . v3 . ( ) 3 2 38 . g 3 . c) v1 şi v3 : v1 = 0 v2 − 2 v3 . g 4 } sunt liniar independenţi. α 2 . v 2 . c) Fie α1 . v3 = − 3 v1 + 0 v 2 . b) Să se determine o relaţie de dependenţă liniară între v1 . Rezultă că vectorii {g 2 . ⎜ 2 ⎟ ⎜− 2 ⎟ ⎜ − 3⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ a ) Să se arate că vectorii v1 . R: b) 3v1 + 2v3 = 0 . PROBLEME PROPUSE 1. R . f 2 . v 3 = ⎜ 6 ⎟ din spaţiul liniar R . c) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. rezultă că toţi coeficienţii acestora din relaţia obţinută mai sus sunt nuli: ⎧− 2α 1 − α 2 + α 3 = 0 ⎪ . Se consideră vectorii ⎛− 2⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 v1 = ⎜ − 4 ⎟ . v 2 = ⎜ 3 ⎟ . ⎨α 1 + 3α 2 − α 3 = 0 ⎪− 3α − 2α − 2α = 0 1 2 3 ⎩ − 2 −1 1 determinantul matricei sistemului este ∆ = 1 3 − 1 = 18 ≠ 0 . −3 −2 −2 prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = α 3 = 0 .⇒ α 1 (− 2 f1 + f 2 − 3 f 3 ) + α 2 (− f1 + 3 f 2 − 2 f 3 ) + α 3 ( f1 − f 2 − 2 f 3 ) = 0 ⇒ ⇒ (− 2α1 − α 2 + α 3 ) f1 + (α1 + 3α 2 − α 3 ) f 2 + (− 3α1 − 2α 2 − 2α 3 ) f 3 = 0 . α 3 ∈ R astfel încât α 1 g 2 + α 2 g 3 + α 3 g 4 = 0 ⇒ Cum vectorii f1 . f 3 sunt liniar independenţi. v3 sunt liniar dependenţi.

b3 = 7 − 4i din (C . 4. a) Să se arate că vectorii ⎛ 2⎞ ⎛-2 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3 v1 = ⎜ − 3 ⎟ . g 3 = 1 − 4 X − 5 X 2 b) b1 = 1 + 3i . b2 = 2 − i . R .l. v 2 = ⎜ ⎟ . c) sistem de vectori liniar independenţi (s. R .v.l. v 3 = ⎜ 0 ⎟.). ⎜ ⎜ c) v = ⎜ 1 ⎜ 0 ⎟. b) sistem de vectori liniar dependenţi (s. v 3 = ⎜ − 1 ⎟ din spaţiul liniar R . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: ⎛1 ⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 2⎞ a ) v1 = ⎜ ⎟ .2. v 2 = ⎜ 5 ⎟ .). R ⎜ 1⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ sunt liniar independenţi.l. R . g 2 = 1 + 2 X + 3 X 2 . R ) .d. v 2 = ⎜ 1 ⎟. v 2 = ⎜ 3 ⎜-6 ⎜ 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ 3 ⎟ din R .1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) ⎛-9 ⎛ 6⎞ ⎜ ⎟ ⎜ b ) v1 = ⎜ − 2 ⎟ . ⎜5⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: din (R3 [ X ].v. ( ) 3. R ) . v 3 = ⎜ ⎟ din R 2 . 39 .).v. a ) g1 = 3 − X + X 2 .i. R: b) nici unul. b) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. ⎟ ⎠ ( ) ⎛ 0⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛− 2⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3⎟ 0 ⎟ 2 ⎟ ⎜ 5 ⎟ din R 4 . v 4 = ⎜ − 1 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜-3 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎜ 4⎟ ⎜−1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ( ) R: a) sistem de vectori liniar dependenţi (s.d.

f ) f1 = cos x. Să se cerceteze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile vectoriale indicate.−1. x3 = (0.−1.. b) s.1.3.l.i.1.l.. R ) . a 2 = 15.1.0.v. f continuă pe [0.d.v.d. f continuă pe [0. unde F = { f : [0. 6.d. în (F .i. f 2 = cos 3x. în (F. R: a) s. f continuă pe [0.v. x 2 = (2. x1 − 2 x 2 + x3 + 3x 4 = 0 . c) în R 3 : x1 = (3..1] → R.2. în (F .3⎞ ⎛ 3 ⎟ . f ) s. unde F = { f : [0. în (F ..−2. A3 = ⎜ ⎟ ⎜ -4 5⎠ ⎝ 7⎞ ⎟ în (M 2 ( R). f 2 = cos 2 x .0.v.−3)t .1] → R. e) s. x 4 = (4.3)t . f 2 = e3x .i. a3 = sin 2 x .v. x3 = (4. b) în R 4 : x1 = (8.6.l.v. R ) . R ) . f continuă pe [0. x3 = (0. scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a ) în R 3 : x1 = (2.l.v. x 2 = (1.l. d ) în R 4 : x1 = (0.v.1]}. d ) s. atunci când este posibil.v. 3⎟ ⎠ e) f1 = e 2 x .i..0. b) s.l. R ) . v3 = sin 2 x .−1)t .1]}.−1. x 4 = (− 1.1] → R. R: a ) s. unde F = { f : [0.2.l.−1. x1 − 2 x 2 − x3 = 0 . b) a1 = cos 2 x. x 2 = (1. R ) .1. Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile vectoriale indicate şi. unde F = { f : [0..l.2.3)t . R ) .2 )t .d.. A2 = ⎜ ⎟ ⎜− 2 1⎠ ⎝ 1⎞ ⎛ −1 ⎟ . 40 .−1)t . d ) A1 = ⎜ ⎜ ⎛2 ⎝1 . x 2 = (6.1. d ) s.1]}.v. unde F = { f : [0.1)t ..−7. în (F.d.l.c) f1 = sin x.1]}.1] → R. c) s.1]}.5. c) s.2 )t .i. f continuă pe [0.1] → R. f 3 = cos3 x . x3 = (5.−4 )t . 5.−8.1)t .3)t . iar în caz de dependenţă liniară să se scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a) v1 = 1.0 )t .1)t . v2 = sin x.l..3)t .

6⎞ ⎟ . în funcţie de valorile parametrului real m : a ) x1 = (1.l. 0. x3 = (m. 0 )t .1)t .1. pentru m ∈ R \ {− 5} .l. s. pentru m ∈ 1 . R).. m..3)t . 2 }.l. c) s. R . K ) . pentru m ∈ R \ 1 .l. în (R 3 . 7. d ) s. 15a1 − a 2 + 15a3 = 0 .1. y. b) x1 = (3.v. f 3 = − X 2 + 1 în (R2 [ X ]. R . z1 = 5 − 7i.i.l. 3 3 41 ( ) (R 4 .v. R ). {2} {2} s.l.i.. m )t .. pentru m ∈ {− 5}.3.v.i. m. în R 3 . 0 ⋅ x + 0 ⋅ y + α ⋅ 0 = 0 . e) s. cu α ∈ K .−2. c) sistemul de vectori {a + c. b) d ) x1 = (4. 2 }.v. m )t . f 2 = 3 X − 1.d.8⎞ 2⎞ ⎛ 0 ⎛ 2 .i. y. a3 = (m.d. a 2 = (2.0. α ≠ 0 K ). pentru m ∈ R \ {0.i.l. A3 = ⎜ 8 2 ⎟ în (M 2 ( R ). R ) .d. z} ⊂ V este liniar dependent. c) s. Să se discute natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate.. b) s. ⎟ ⎜ ⎟ ⎝10 6 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ e) A1 = ⎛ ⎜ ⎜ R: a) s.l.i. s. c) ( ) a1 = (3. m )t .−1. .v. 0)t . 2. α ≠ 0 K . x. z 2 = 1 + i în (C .l. x3 = (3. b + c.v. A2 = ⎜ ⎟ ⎜ − 2 − 4 ⎟ .v. cu α ∈ K .v. x 2 = (1.v. 3)t . x 2 = (2.c) d) f1 = 5 X 2 − X . m.l. R ) .2)t . 2 . Fie spaţiul vectorial (V .−m. Să se demonstreze că: a ) sistemul de vectori {x. A1 + A2 − A3 = 0 .v.−1.l. b) α ⋅ x + 0 ⋅ y − α ⋅ y + 0 ⋅ z = 0 .1)t .d. R: a) se arată că se poate scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori (de exemplu. m. în R: a ) s.v.2. în R 3 .2 )t . 0} ⊂ V este liniar dependent. x 2 = (2. x3 = (1. pentru m ∈ {0. s. 8.1)t .d. b) sistemul de vectori {x. R ) . a + b + 2c} ⊂ V este liniar dependent.

În spaţiul vectorial (V . Să se determine natura sistemelor de vectori: a) {− 2a − c. ⎜ 0⎟ ⎠ ⎝ ( ) v6 = 4 v3 − 2 v4 . b + c. b) {3a − 2b − 2c.l.3a + 2b − c}. ( ) Indicaţie. c){v2 .−m) t ..l. atunci când este posibil.− a + 2b.i. v4 }. v6 }. v3 .d. v4 }.v. În spaţiul vectorial (V .2a + b − 2c}. R ) se consideră vectorii liniar independenţi a.. ⎜-2 ⎟ ⎜-2 ⎟ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 0⎞ ⎟ ⎜ v5 = ⎜ 0 ⎟.v.d. 11... f ) s. v3 }. v4 .v. Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori şi. R şi. b) s. v3 = (2m − 1.v.l. v 2 = (m − 1. f ){v3 . R se consideră vectorii: ⎛ ⎜ v1 = ⎜ ⎜ ⎝ 2⎞ ⎛ 3 ⎜ ⎟ − 1 ⎟. v5 }. Să se studieze natura următorului sistem de vectori din spaţiul liniar R 3 .v. b) {− a − 2b. v3 } . v 2 = ⎜ 2 ⎜ 1 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 5⎞ ⎛ 1⎞ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟. R ) se consideră vectorii liniar independenţi a. Se foloseşte propoziţia 1 din breviarul teoretic 42 .4a + 2b + c.l.. c .. 10..l. b) s. să se scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi: v1 = (2m − 1.l. m − 2. b){v1 . v4 .v. scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a){v1 .v. − a + 2c. a + 2b − 3c} . m + 1) t . v 4 = ⎜ 8 ⎟.v. e){v3 . 12. În spaţiul liniar R 3 . c . b. v3 . v2 .d. v3 = ⎜ 3 ⎟. v2 .d. e) s.l.2m − 1) t . m − 1. d ){v1 .l.i. R: a) s. c) s. b. a + 2b − 2c} .. Să se determine natura următoarelor sisteme de vectori: a) {a + b − 2c. d ) s.d. atunci când este posibil. m − 2. R: a) s.9.i.

. f 3 = e 3 x . g 4 } . c) s. f continuă pe [0.l. R ) . b){g1. g 2 . f continuă pe [0.i. . 2.. . g 3 = cos 2 x . g3 }.−1) . f n +1 = (1 − X )n din (Rn [ X ]. c){g1.. 5} . b) s. g 2 . 2} . scrieţi unul dintre vectorii sistemului ca o combinaţie liniară a celorlalţi.3. f 3 = (1 − X )2 . . n ∈ N * ..1) t .1. v 4 } să fie liniar independent. dacă m ∈ {2 − 2n. 2... d ) s.2.l. vk .l. 1 1 Determinaţi k ∈ 1. 5}. . g 3 = X 2 − 3 X 3 . f 2 = e 2 x .. v2 = (2.. v k } să fie liniar dependent. g 2 = 4 X − 3 X 2 . v n = (2.v.3. R) : g1 = 2 − X . R se consideră vectorii: Stabiliţi în care din următoarele sisteme unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi: a){g1.. Atunci când este posibil. g 2 .1) t . t t b) {v2 . Se consideră următorii vectori din spaţiul liniar ( R3 [ X ].….d..1]}. R ) . F = { f : [0. g 4 = 2 + 3 X − 6 X 2 . 2. 15. unde F = { f : [0.. 2)t . . .…. R: a) k ∈ { . . .. c) g1 = 1 . unde n∈ N*. 2 )t .v. b) k ∈ { . b) f1 = 1 . n ∈ N * . 3. g 2 = cos x . v 2 ..l. v 4 = (4. dacă m ∈ R \ {2 − 2n. m. R ) .v. v5 = (1. v 2 = (2.v. v3 = (2. g3 . În spaţiul liniar R 3 . 2}.13. g 4 } ..−1.1] → R. 14... m )t din ( R n .1]}.1] → R. (F . . 2.. 5 astfel încât sistemul de vectori: a) {v1 .2) . R) .l. 2. R: b) .i. . R: a) s. s. 43 . f n = e nx din (F . f 2 = 1 − X ..v.i. g n +1 = cos n x din d ) f1 = e x .3) t . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: a) v1 = (m. 2. ( ) v1 = ( −1. m ∈ R .i.

Fie (V . 2) B este un sistem de generatori pentru V. Un sistem de vectori {v1 . Fie (V . vm } din V formează bază a spaţiului (V . Fie (V .. K ) un spaţiu vectorial. K ) un spaţiu vectorial. 44 . Fie (V ... Definiţia 4. v2 .. (V .. Definiţia 2. K ) dacă şi numai dacă este liniar independent. K ) dacă: 1) B este o familie liniar independentă. K ) este un spaţiu vectorial finit dimensional sau de tip finit dacă are o bază finită. Familia B ⊂ V se numeşte bază a spaţiului vectorial (V . dim V = m . K ) un spaţiu vectorial. Definiţia 3. SISTEM DE GENERATORI BAZĂ A UNUI SPAŢIU VECTORIAL COORDONATELE UNUI VECTOR ÎNTR-O BAZĂ DATĂ BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. K ) un spaţiu vectorial finit dimensional. Propoziţia 1.2. Se numeşte dimensiunea spaţiului vectorial şi se notează cu dim V numărul de vectori ai unei baze..3.. O familie de vectori G = {vi }i∈I ⊂ V se numeşte sistem de generatori pentru V dacă orice vector din V se poate scrie ca o combinaţie liniară cu vectori din G .

şi Vectorul x B = (α1 . Fie (V .. astfel: Propoziţia 3.. K ) dacă şi numai dacă: 1) B este un sistem liniar independent.... Propoziţia 2. α 2 .. dim V = n B = {v1 .α 2 . vn } o bază în acest spaţiu. K ) un spaţiu vectorial de dimensiune finită. rezultă că un sistem de vectori B formează o bază a spaţiului liniar de tip finit (V .. Definiţia 5. K ) un spaţiu vectorial. Un sistem de vectori dintr-un spaţiu liniar real de tip finit este liniar independent dacă şi numai dacă rangul matricei având pe coloane coordonatele vectorilor sistemului într-o bază oarecare a spaţiului liniar este egal cu numărul de vectori. 45 .Observaţia 1. Fie (V . Coordonatele vectorului x în baza B sunt scalarii α1 . Atunci scrierea unui vector v într-o bază dată B este unică. 2) cardB = dim V (unde cardB reprezintă numărul de elemente al mulţimii B ).. v2 .α n ∈ K astfel încât x = α1v1 + α 2 v 2 + .... Conform propoziţiei 1.. Propoziţia 1 din paragraful 2. Observaţia 2....2 referitoare la natura unui sistem de vectori din R n poate extinde şi în cazul unui sistem de vectori dintr-un spaţiu liniar real de tip finit. + α n v n .. α n ) t se numeşte vectorul coordonatelor lui x în baza B.....

0. g3 . g 3 = (−2. g 4 } . α 4 ∈ R astfel încât v = α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 + α 4 g 4 .1) t . R ).PROBLEME REZOLVATE 1.1) t ... a) B = {v1 = (3. v2 = (−2. c )t ∈ R 3 . R ). Să se arate că mulţimea de vectori B formează o bază a spaţiului vectorial indicat şi să se determine coordonatele vectorului v în baza B : (V . − 1. 2) t . 2... ⎨ 3α1 + α 2 + 2α 3 ⎪− 2α + α − α + α = c 1 2 3 4 ⎩ rangul matricei sistemului este 3 şi este egal cu rangul matricei extinse. b. 2. f3 = ( X +1) . α 2 .α 4 ∈ R astfel încât v = α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 + α 4 g 4 . g 4 } formează sistem de generatori ( ) pentru spaţiul liniar R 3 .. K ) = (R 3 . f2 = ( X +1). g 2 .1) t . R . α 3 . g 2 = (−1. g 2 . 46 .. 2. − 1) t }. ∃α1 . g 4 = (1. (V . Să se arate că mulţimea de vectori G = {g1 .1. v = (−1.1. fn+1 = ( X +1) }. R dacă ∀v ∈ R 3 . g3 . g 4 }este sistem de generatori pentru spaţiul liniar R 3 . formează un sistem de generatori pentru spaţiul liniar R 3 . α 3 . unde g1 = (1. {g1.−1) t .−2) t . f = a0 + a1 X + a 2 X 2 + . 3. R . K ) = (Rn [ X ]. g 2 . 3 n b) B = { f1 = 1. ( ) ( ) 2. α 2 . relaţia de mai sus devine: ⎧ α1 − α 2 − 2α 3 + α 4 = a ⎪ =b. g 3 . prin urmare sistemul este compatibil. Rezultă că {g1. Fie v = (a. v3 = (−4. + a n X n . deci există α1 . Rezolvare: Conform definiţiei 1. 5) t .

A3 = ⎜ ⎟ . 1) Avem că − 1 1 2 1 3 -2 −4 2 = −3 ≠ 0 . obţinem: α 1 = 3. Rezultă sistemul: ⎪− α + α + 2α = 2 . prin urmare rangul matricei −1 formate cu componentele vectorilor = 3 = numărul de vectori. 2)t .α 2 . α 3 = 2 . 1⎟ ⎠ Rezolvare: a) Conform propoziţiei 1. avem de verificat două condiţii: 1) B = sistem de vectori liniar independent. 2.α 3 ∈ R astfel încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 . coordonatele vectorului v în baza B sunt: 3. Coordonatele vectorului v în baza B sunt scalarii α 1 . K ) = (M 2 ( R). 1. Prin urmare. A4 = ⎜ ⎜1 2 ⎟ ⎬ . Metoda I. R) . A2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎩ 1 ⎜ (V . ⎨ 1 2 3 Rezolvând sistemul. Din formula de reprezentare a unui vector într-o bază dată avem că: v B = A −1 ⋅ v . deci B este sistem de vectori liniar independent. R ). sau v B = (3. α 2 = 1. ⎟ ⎜1 1 ⎟ ⎜ 2 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎭ 1⎞ ⎟.⎧ ⎛ 2 1⎞ c) B = ⎨ A1 = ⎜ ⎜1 1 ⎟ . unde v B reprezintă vectorul ⎪2α + α − α = 5 2 3 ⎩ 1 ⎧3α 1 − 2α 2 − 4α 3 = −1 47 . Metoda II. Din 1) şi 2) rezultă că B formează o bază a spaţiului vectorial ( R 3 . Determinăm coordonatele vectorului v în baza B . v = ⎛ ⎜1 ⎝ ⎛1 1⎞⎫ ⎛1 2 ⎞ ⎛1 1 ⎞ = ⎜ ⎟ . 2) card B = 3 = dim R 3 . 1. 2) numărul vectorilor din mulţimea B = dimensiunea spaţiului din care fac parte vectorii.

....α 2 ..... + α n +1 g n +1 = 0 ⇒ ⇒ α1 ⋅ 1 + α 2 ( X + 1) + .. deci B este sistem de vectori liniar independent. ⎪ 1 2 n −1 ⎪α 2 + C 2α 3 + C3 α 4 + .....coordonatelor lui v în baza B .... 2)t ....... α n +1 ∈ R astfel încât α 1 f 1 + α 2 f 2 + .... b) 1) Fie α 1 ... 48 .. 1.......... iar A este matricea având pe coloane vectorii bazei. + α n +1 ( X + 1) n = 0 ⇒ ⎧α n +1 = 0 ⎪ 1 ⎪α n + C nα n +1 = 0 ⎪ 2 + C 1 −1α n + C n α n +1 = 0 ⎪α n ⇒ ⎨ n −1 ⎪...α n +1 = 0 ...... + C n α n +1 = 0 ⎪α + α + α + α + ........ obţinem: v A 3 -2 -4 -1 -1 1 2 2 2 1 -1 5 1 0 0 3 -1 1 2 2 3 0 -3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 I3 0 3 2 5 -3 -6 0 3 0 1 1 2 A −1 ⋅ v Prin urmare.... + α + α 2 3 4 n n +1 = 0 ⎩ 1 ⇒ α 1 = α 2 = . v B = (3..................... Folosind metoda Gauss-Jordan........

. + α n +1 (1 + X ) n (*). Fie α 1 ..…. α 4 ∈ R astfel încât i =1 4 ⎧2α1 + α 2 + α 3 + α 4 ⎪α + 2α + α + α ⎪ 1 2 3 4 = α 1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 + α 4 A4 ⇒ ⎨ v ⎪α1 + α 2 + 2α 3 + α 4 ⎪α1 + α 2 + α 3 + 2α 4 ⎩ t 1 α1 = α 2 = α 3 = α 4 = ⇒ v B = ⎛ 1 . 4 astfel încât ∑ α i Ai = 0 ⇒ ⎧2α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α + 2α + α + α = 0 2 3 4 ⇒⎪ 1 ..α 2 . Fie α 1 . Din 1) şi 2) rezultă că B este o bază a spaţiului vectorial Rn [ X ] . α n +1 = . α 2 . i = 1.2) card B = n + 1 = dim Rn [X ] . 2) card B = 4 = dim M 2 ( R ) . deci sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = α 3 = α 4 = 0 . 2 n! c) 1) Fie α i ∈ R.α n +1 ∈ R coordonatele vectorului v în baza B ⇒ ⇒ f = a 0 + a1 X + . f ' ' (−1) f ( n ) (−1) Repetând procedeul. ⎟ ⎜ 5 ⎝5 5 5 5⎠ =1 =1 =1 =1 ⇒ 49 . Derivăm relaţia şi pentru x = −1 obţinem că α 2 = f ' (−1) . + a a X n = α 1 ⋅ 1 + α 2 (1 + X ) + . 1 ... determinantul matricei sistemului este ⎨ α 1 + α 2 + 2α 3 + α 4 = 0 ⎪ ⎪α 1 + α 2 + α 3 + 2α 4 = 0 ⎩ ∆ = 5 ≠ 0 .... prin urmare B este un sistem de vectori liniar independent. α 3 .. 1 . obţinem: α 3 = . Pentru x = −1 ⇒ α 1 = f (−1) . 1 ⎞ . R ) . Din 1) şi 2) rezultă că B formează o bază a spaţiului liniar (M 2 ( R )..

deci există α1 . b){v1. v3 = ⎜ 2 ⎟. v6 }. ( ) e){v2 . Se dau vectorii: v1 ⎛1 ⎜ = ⎜2 ⎜3 ⎝ ⎞ ⎛−1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 0⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟. f ){v3 . α 2 . v2 . v2 . Să se determine care din următoarele mulţimi formează un sistem de generatori pentru spaţiul vectorial R 3 . v3} formează sistem de generatori dacă ( ) ∀v ∈ R 3 . Conform propoziţiei 2. v3 . α 2 . Rezolvare: a) {v1. α 3 ∈ R astfel încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 . v5 }. Din fiecare sistem de generatori să se extragă toate bazele posibile ale spaţiului vectorial R 3 . α 3 ∈ R astfel încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 . rezultă că ( ) 50 . prin urmare sistemul este compatibil determinat. v3 . d ){v1. v3 } este sistem de generatori.3. ⎜0⎟ ⎝ ⎠ v 6 = v1 − 2 v 2 + 3v 3 . ⎛a⎞ ⎜ ⎟ Fie v = ⎜ b ⎟ ∈ R 3 . ∃α 1 . v 2 = ⎜ 3 ⎟. ⎟ ⎜− 5⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜− 2⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ v5 ⎛0⎞ ⎜ ⎟ = ⎜ 0 ⎟. v2 . relaţia de mai sus devine: ⎜c ⎟ ⎝ ⎠ Rezultă că {v1 . v2 . de asemenea. v4 }. {v1 . Să se verifice dacă scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. R . v4 . R : a){v1. v3}. v3}. ⎪3α − 5α − α = c 2 3 ⎩ 1 determinantul sistemului este ∆ = −20 ≠ 0 . ⎧α 1 − α 2 + α 3 = a ⎪ ⎨2α 1 + 3α 2 + 2α 3 = b . v3 . v3 } este sistem de vectori liniar independent. R . v4 }. c){v2 . deci formează o bază a spaţiului liniar R 3 . v 4 = ⎜ 5 ⎟. v2 .

α 2 . Vom obţine că această scriere nu este unică. obţinem că sistemul {v1 . ∃α1 . v4 } . b) Procedând analog. al . 51 . v3 . d ) Am arătat la punctul a) că {v1 . Pentru punctele e) şi f ) se procedează în mod similar. prin urmare {v1 . g 3 } ⊂ V .v3 } nu este sistem de generatori. v3 } sistem de generatori. v2 . prin urmare rezultă că ∀v ∈ R 3 . g 2 . v2 . Deoarece dim R 3 = 3 . α 2 . v2 . Deoarece {v1 . rezultă că {v2 . v2 . v4 } nu este bază a spaţiului R 3 . Notăm cu ∆ jkl determinantul format cu componentele vectorilor a j . v3 } este sistem de generatori. R ) de dimensiune trei şi sistemul de vectori G = {g1 . v3 } şi {v2 . v2 . rezultă că ∆ 123 ≠ 0 . Fie F = { f1 . v4 } este sistem de generatori. α 4 = 0 ∈ R încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 . v3 . α 3 .scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. rezultă că numărul maxim de baze ce se pot 3 forma cu vectorii din acest sistem este C 4 . Cum dim R 3 = 3 . f 3 } o bază a unui spaţiu liniar (V . ∆ 134 = 0 . ∃α 1 . f 2 . Avem forma sunt: {v1 . ∆ 234 ≠ 0 . c) În mod analog. Rămâne să verificăm prin calcule dacă scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. obţinem că se poate găsi un vector v ∈ R 3 astfel încât sistemul să fie incompatibil. v3 . α 3 ∈ R astfel încât astfel v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 ⇒ ∀v ∈ R 3 . v4 } nu este sistem de generatori. v3 . {v1 . deci bazele care se pot 4. ∆ 124 = 0 . a k .

g 2 . prin urmare G = {g1 . De asemenea. g 3 } formează o bază a spaţiului vectorial (V . g 3 = f1 + f 3 . c) să se determine coordonatele vectorului y = 5 g1 − 3g 2 + 2 g 3 în baza F . numărul de vectori din sistem este egal cu dimensiunea spaţiului liniar (V . α 2 . prin urmare sistemul admite numai 1 este: ∆ = − 1 1 1 2 soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = 0 .vectorial (V . g 3 } formează o bază a spaţiului Rezolvare: a) Fie α1 . α 3 ∈ R astfel încât α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 ⇒ α1 (− 2 f1 − f 2 + f 3 ) + α 2 (− f1 + f 2 + 2 f 3 ) + α 3 ( f1 + f 3 ) = 0 ⇒ (− 2α1 − α 2 + α 3 ) f1 + (− α1 − α 2 ) f 2 + (α1 + 2α 2 + α 3 ) f 3 = 0 . f 2 . g 2 . d ) să se determine coordonatele vectorului z = f1 − 3 f 2 + 2 f 3 în baza G . R ) . 52 . rezultă că toţi coeficienţii acestora din relaţia de mai sus sunt nuli: ⎧− 2α1 − α 2 + α 3 = 0 ⎪ = 0 . Deoarece vectorii f1 . deci {g1. b) să se determine coordonatele vectorului x = 3 f1 − 2 f 2 + 4 f 3 în baza F . prin urmare. g 2 = − f1 + f 2 + 2 f 3 . se cere: a) să se arate că G = {g1 . b) Avem că x = 3 f1 − 2 f 2 + 4 f 3 . R ) . Ştiind că g1 = −2 f1 − f 2 + f 3 . g 2 . g 3 } este un sistem de vectori liniar independenţi. f 3 sunt liniar independenţi. R ) . determinantul matricei sistemului obţinut ⎨ − α1 + α 2 ⎪ α + 2α + α = 0 1 2 3 ⎩ − 2 −1 1 0 = −6 ≠ 0 . conform definiţiei.

obţinem: y = 5(− 2 f1 − f 2 + f 3 ) − 3(− f1 + f 2 + 2 f 3 ) + 2( f1 + f 3 ) = −5 f1 − 8 f 2 + f 3 .4/3 3 f1 g2 ← f3 ← f1 g2 g3 g1 g2 g3 În ultima iteraţie. deci. s-au obţinut coordonatele acestuia în baza G . coordonatele vectorului y în baza F sunt: − 5. c) Avem că y = 5 g1 − 3g 2 + 2 g 3 . d ) Pentru a determina coordonatele vectorului z = f1 − 3 f 2 + 2 f 3 în baza G putem folosi metoda Gauss-Jordan. 1 sau y F = (− 5. 4 sau x F = (3. pe rând. 4 )t . − 2.coordonatele vectorului x în baza F sunt: 3. prin urmare z G = 5 . câte un vector al bazei iniţiale. în coloana vectorului z . 3 . G . Rezultă următorul tabel: Baza ← g1 g2 ↓ g3 f1 f2 f3 -2 -1 1 -3 -1 3 -6 -1 3 1 0 0 ↓ -1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1↓ 0 1 0 0 1 0 0 1 z 1 -3 2 -2 -3 8 -10 -3 8 5/3 . conform definiţiei. − 8. − 4 . Trebuie să exprimăm vectorul y în funcţie de vectorii bazei F . 3 3 ( )t 53 .1)t . Pornim de la reprezentarea vectorului z în baza F . − 2. Folosind relaţiile din enunţ care exprimă vectorii bazei G în funcţie de vectorii bazei F . − 8. Vom elimina. pe care îl vom înlocui cu un vector al noii baze.

− 4.1) . a2 = (5.1) t ..1.PROBLEME PROPUSE 1. K ) = (Rn [ X ]. t t t a ) B = {v1 = (2. − 1. R .1) t în R 3 . v3 = (4. R ) . 6 ) }. v3 = (1. 4)t . 2 n b) B = { f1 =1. ( ) 2.1. 5) . R ). unde a1 = (−2. formează un sistem de generatori pentru spaţiul liniar R 3 . K ) = (R 3 . v 2 = 4 X 2 + X + 2. c) . f n+1 = ( X − 2) }. 6.. v 2 = (2.0. v3 = (− 1. A2 = ⎜ ⎜4 4⎟ ⎠ ⎝ 3⎞ ⎛3 4 ⎞ ⎛4 ⎟ . 3) t . e) . R ) . b) .0. v = (5.−1. v 2 = 3 + 2i în (C.. 3) t . f = a0 + a1 X + a 2 X 2 + . (V . − 1) t .2) t . 0. R ) . R .4. Să se arate că mulţimea de vectori A = {a1 .1. A3 = ⎜ ⎜ 1 2 ⎟ .2.1) t . v3 = (1.4) t . 1.. c) v1 = −1 + 4i. A4 = ⎜ 2 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 1⎞ ⎟ în 3⎟ ⎠ 3. f 2 = ( X − 2). Stabiliţi care din sistemele următoare de vectori formează o bază a spaţiului vectorial indicat: a) v1 = (3. a3 . 2. ( ) ( ) d ) v1 = X 2 + 3 X − 3.2.3. R ). f 3 = ( X − 2) .. v 2 = (3. b) v1 = (1.3. v3 = 2 X 2 − 5 X + 8 în (R2 [ X ]. a2 ..1. a4 = (1. e) A1 = ⎛ ⎜ ⎜ (M 2 ( R). + a n X n . R . a4 } . 2) t . 1 ⎝3 2⎞ ⎛2 ⎟ .−2) t . v2 = (− 3. 54 .−1) t în R 4 . 3. R: a) . a3 = (−3. Să se arate că mulţimea de vectori B formează o bază a spaţiului vectorial indicat şi să se determine coordonatele vectorului v în baza B : (V .

R ) .1. m. b) k ∈ { . a3 } o bază a unui spaţiu liniar (V . 55 . − 2)t . m ) . R . − 1. Fie B1 = {a1 . R : B = {v1 = (3. v k } să formeze o bază a spaţiului vectorial R 3 . v 2 = (2. b3 } ⊂ V . v 4 = (0. f 2 = −1 + mi} . 5.1) . 3} . 0.c) B = ⎨ A1 = ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ − 1 1⎟ . v3 = (1. 1 ( ) ( ) 7. c) B = {z1 = m − 2i.1) t . R ) de dimensiune trei şi sistemul de vectori B2 = {b1 . R . 5. v3 = (− 1. 5}. 3. R ) . K ) = (M 2 ( R). t t ( ) ( ) Determinaţi k ∈ 1. 2. Să se determine parametrul m ∈ R astfel încât mulţimea de vectori B să formeze o bază a spaţiului liniar indicat: t t t a) B = {v1 = (2. A3 = ⎜1 1⎟ . ⎧ ⎛ 1 -1⎞ ⎛ 4 8⎞ ⎛ 1 1⎞ ⎛ 4 . Se consideră sistemul de vectori din spaţiul liniar R 3 . R .1. (C . 2)t } . a 2 . v4 . (R2 [X ].1) .1. v2 = (− 4. 3) t . 3 ( ) a) Să se arate că B formează o bază a spaţiului liniar R 3 . ştiind că v B = (− 2. R . 2 ) } . R se consideră vectorii: v1 = (3. v2 = (− 1. v3 = (1. v5 = (2. 5 astfel încât sistemul de vectori: a) {v1 . 3. 6 )t . R ). 6. A4 = ⎜ − 2 1⎟ ⎬ . 1. 0) t . v = ⎛ ⎟ ⎜ 1 11⎟. b2 . În spaţiul vectorial R 3 . b) Să se determine vectorul v ∈ R . v 2 . 2. R 3 .8 ⎞⎫ ( ) b) B = { f1 =1 − X . f 2 = m + X 2} . A2 = ⎜ 2 1 ⎟ . ⎠⎭ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎩ 11 1⎞ ⎜ (V . v k } să fie sistem de generatori pentru spaţiul vectorial R 3 .1)t . b) {v2 . − 1) . R: a) k ∈ {4. ⎠ ⎝ 4.

−4.1.1)t } este un sistem de generatori pentru spaţiul liniar (R 3 .0 )t . d ) z B2 = (3. a 2 . a3 = (1.10 )t . b) x B = − 1 . g 2 = (0.−3.21)t .−1)t .1. g 3 = (− 1. b3 = 2a1 + 3a 2 + 3a3 .1. x = (2.1.0 )t . 2 4 4 ( ) ( )t 56 .4. ( ) G = {g1 = (1. b) să se determine coordonatele vectorului x = 2a1 − a2 + 4a3 în baza B1 . d ) să se determine coordonatele vectorului z = 4b1 − b2 − 2b3 în baza B1 . 1 .1. se cere: a) să se arate că B2 = {b1 .−3)t .1.1)t . a 2 = (1. a 2 = (1. Ştiind că b1 = a1 − a 2 + 3a 3 . scrierea vectorului v = (1. b2 = −3a1 − 4a2 + a3 .0.1)t . R ) şi că 8. Să se arate că sistemul de vectori B = {a1 . − 1.1. b3 } formează o bază a spaţiului R: a) Se foloseşte propoziţia 1 din breviarul teoretic.1)t .−1. 5)t . R: Se foloseşte propoziţia 1 din breviarul teoretic. R ) .0 )t ca o combinaţie liniară a vectorilor din G nu este unică. b2 . a3 } din spaţiul liniar R 3 . c) y B2 = (− 3.5)t . 2)t .3. g 4 = (0.1. b) a1 = (− 3. a ) x B = (2. 4 )t . c) să se determine coordonatele vectorului y = −2a1 + 5a2 − 2a3 în baza B2 . − 6. a3 = (− 1.2. x = (− 2. R formează o bază a acestui spaţiu şi să se determine coordonatele vectorului x în această bază: a ) a1 = (− 1. 9. R b) xB1 = (2.0)t .vectorial (V .1)t . Să se arate că mulţimea de vectori din spaţiul liniar R 3 . 1 .

0. B = v1 = (1.2.−1)t . R . c) (V . 11. ⎧ ⎛1 1 ⎞ ⎛ 0 0⎞ ⎛0 1 ⎞ ⎛1 ⎟ .2. A2 = ⎜ ⎟ .1)t . Să se arate că sistemul de vectori B formează o bază a spaţiului liniar (V . R ) . R : a){v1. v2 . v3 }. 0 ⎟⎭ ⎠ ( ) { } { } d ) (V .0 )t . R : ⎛2⎞ ⎛−1 ⎞ ⎛ 3⎞ ⎛ 0⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ v1 = ⎜ 1 ⎟ . e) (V . f ){v3 . v4 }. v3 . R . B = v1 = (1. d ){v1. v 2 = (2. z 2 = 4 − 3i}.2)t . v5 }. f 3 = X 3 − X . B = {z1 = 1 + i. A4 = ⎜ B = ⎨ A1 = ⎜ ⎜ 0 0⎟ ⎜1 1 ⎟ ⎜ 1 0⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎩ ⎛ 1 3⎞ x=⎜ ⎜ − 1 2⎟ . x = (2. A3 = ⎜ ⎟ . ⎟ ⎝ ⎠ 0 ⎞⎫ ⎟⎬ . v2 . v4 . v3 }. K ) = (C . x = (5. f 2 = X + 1. K ) = R 2 . e){v2 . v 2 = ⎜ 2 ⎟ . b) (V . K ) şi să se determine coordonatele vectorului x în această bază pentru fiecare din cazurile următoare: a) (V . K ) = R 3 . b){v1.1) t .3) t . K ) = (R3 [ X ]. v 5 = ⎜ 0 ⎟ ⎜4⎟ ⎜−1 ⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜− 6⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ v 6 = 3 v1 − 2 v 2 + v 3 . x = 1 − X 2 . v4 }.1)t . x = 2 − 5i . R . B = f1 = 1. ( ) 57 . f 4 = 2 X 2 − 1 . v 2 = (− 1.10. Se dau vectorii din spatiul liniar R 3 . v3 . v 3 = ⎜ 2 ⎟ . v6 }. ( ) Din fiecare sistem de generatori să se extragă toate bazele posibile ale spaţiului vectorial R 3 . v2 = (− 1. Care din următoarele mulţimi formează un sistem de generatori { ( ) } ( ) pentru spaţiul vectorial R 3 . c){v2 . R ) . R ) . K ) = (M 3 ( R).0. v 4 = ⎜ 3 ⎟ . v3 .

Un vector x are coordonatele 1 şi − m în baza B1 = {v1 . v2 = (3. v 2 = ⎜ − 1 ⎟. t t ( ) 14. R se consideră vectorii ⎛3 ⎜ ⎜1 v1 = ⎜ 2 ⎜ ⎜1 ⎝ ⎞ ⎛− 4⎞ ⎛ 3 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3⎟ ⎟ ⎜ ⎜ 2 ⎟ . 2) . v 2 } este bază. În spaţiul vectorial R 4 . În spaţiul vectorial R 2 . v = (2. v2 } . 58 . a ∈ R . Se ştie că {v1 . R . 2) t . u 2 = (3. v1 = (m. 7) t . m ∈ R . v2 = (3. 12. 13.Să se verifice dacă scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. iar coordonatele vectorului v în această bază sunt egale cu -7 şi 3. Să se determine valoarea parametrului m . a ) t . m − 1) t . Să se determine valoarea parametrului a . v3 = ⎜ − 1 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜− 2⎟ ⎜ 0⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) Să se completeze acest sistem de vectori până la o bază.u 2 }. 4a + 1) . Se consideră vectorii ( ) respectiv m 2 + 2m − 1 şi m 2 − 14m + 11 în baza B2 = {u1 . 4) t . R se consideră vectorii: v1 = (a. ⎟. u1 = (5. Fie spaţiul vectorial R 2 .

Se numeşte acoperirea liniară a lui M sau subspaţiul vectorial generat de M şi se notează L( M ) sau M sau Span(M ) ⎧n ⎫ ⎪ ⎪ mulţimea: L( M ) = ⎨ ∑ α i xi n ∈ N * . v 2 = ⎜ 3 ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ . În spaţiul vectorial R 3 . α i ∈ K . ⎟ ⎠ ⎛ 4⎞ ⎜ ⎟ v5 = ⎜ 7 ⎟ . M ≠ ∅ . K ) . Fie (V . Pentru a găsi o bază în L( M ) trebuie să căutăm în M o familie maximală de vectori liniar independenţi. SUBSPAŢIUL VECTORIAL GENERAT DE O MULŢIME DE VECTORI BREVIAR TEORETIC Definiţie. Observaţia 2. L(M ) este subspaţiu vectorial al lui (V . conţinută în M . v3 = ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 3 5 ⎞ ⎛ 5 ⎟ ⎜ . K ) un spaţiu vectorial de tip finit şi M ⊂ V .2.4. PROBLEME REZOLVATE 1. i = 1. L(M ) = L(B ) . Observaţia 1. R se consideră vectorii: ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2 ⎜ ⎟ ⎜ v1 = ⎜ 2 ⎟ . ⎪i =1 ⎪ ⎩ ⎭ Propoziţie. maximală. xi ∈ M . n ⎬ . ⎜ 3⎟ ⎝ ⎠ ( ) 59 . v4 = ⎜ 8 ⎟ ⎜ 3 2⎟ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ ⎟. unde B este o familie liniar independentă.

2) să se dea exemplu de o bază B2 pentru L( M ) astfel încât B2 ⊂ R 3 \ M . v 4 . y = ⎜ 1 ⎟ . α 1 2 ≠ 0 . α 2 ∈ R}. b) Avem că L( M ) = α1v1 + α 2 v 2 + . Se cere: ⎜ 4⎟ ⎜ 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ a) să se afle dim L( M ) . i = 1. deci dim L( M ) = 2 . Scriem matricea A ale cărei coloane sunt componentele vectorilor din M : ⎛1 2 3 5 4 ⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 2 3 5 8 7 ⎟ . v 2 . Determinăm un minor nenul de ordin ⎜1 1 2 3 3 ⎟ ⎝ ⎠ baza observaţiei 1. v5 } . 3) să se dea exemplu de o bază B3 pentru L( M ) astfel încât B3 ⊄ M şi B3 ∩ M ≠ ∅ .⎛ 5⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ x = ⎜ 9 ⎟ . b) să se precizeze dacă vectorii x. pentru a determina o bază în L(M ) trebuie să găsim în M un sistem maximal de vectori liniar independenţi. y aparţin sau nu spaţiului vectorial L(M ) . α 2 ∈ R astfel încât x = α1v1 + α 2 v2 ⇔ 60 . Rezolvare: a) Conform observaţiei 2 din breviarul teoretic. v3 . rezultă că L(M ) = { 1v1 + α 2 v 2 α1 . + α 5 v5 α i ∈ R. c) 1) să se dea exemplu de o bază B1 pentru L(M ) astfel încât B1 ⊂ M . În maxim şi găsim ∆ 2 = { } • x ∈ L( M ) dacă există scalarii α1 .. v 2 } .5 . prin urmare un sistem maximal 2 3 de vectori liniar independenţi este {v1 . Fie M = {v1 ..

. c) 1) B1 = {v1 .. obţinem că ⎪ α +α =1 ⎜1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎜1⎟ 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ 1 sistemul nu are soluţie. prin urmare x ∈ L(M ) . 2) Fie w1 = 2v1 .. deci bază pentru L( M ) (deoarece dim L ( M ) = 2 = = numărul de vectori din B3 ). deci y ∉ L(M ) . n... 2. • y ∈ L( M ) dacă există scalarii α1 . x n )t / xi ∈ R \ Q. w2 } ⊂ R 3 \ M şi {w1 . obţinem ⎜ 4⎟ ⎜1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎪ α +α = 4 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ 1 independenţi.. Y sunt subspaţii ale spaţiului vectorial (R n .. v 2 } ⊂ M şi B1 bază (am arătat la punctul a ) ). 3) B3 = {v1 . w2 } . {v1 . acestora. Să se stabilească dacă X . i = 1. În spaţiul liniar R n . unde w2 = 3v 2 . în plus. x 2 . α 2 = 1 . 61 . xn )t / xi ∈ R.. R se consideră mulţimile X şi Y din R n : ( ) { } b) Y = {x = (x1 . x1 = x n .⎧ α1 + 2α 2 = 5 ⎛5⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ ⇔ ⎜ 9 ⎟ = α1 ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ 3 ⎟ ⇔ ⎨2α1 + 3α 2 = 9 . w2 } este un sistem de vectori liniar α1 = 3. α 2 ∈ R astfel încât y = α1v1 + α 2 v 2 ⇔ ⎧ α1 + 2α 2 = 1 ⎛ 2⎞ ⎛1 ⎞ ⎛1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ ⇔ ⎜1⎟ = α1 ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ 3 ⎟ ⇔ ⎨2α1 + 3α 2 = 1 . w2 } sistem de vectori liniar independenţi. i = 1. x2 . w2 = 3v 2 şi B2 = {w1 . R ) şi în caz afirmativ să se determine dimensiunile a ) X = x = ( x1 . deci bază pentru L(M ) ( deoarece dim L ( M ) = 2 = numărul de vectori din B2 ). avem B3 ⊄ M şi B3 ∩ M ≠ ∅ . n}.

.. ⎛1 0 0 . cu αxi ∈ R....... cu yi ∈ R... 0 ⎟ ⎝ ⎠ 62 .. x 2 ............0 )t . g n −1 }) ... ⎟ .....1......... 1 ⎟ ⎜1 0 0. i = 1. Pentru a determina dimensiunea spaţiului vectorial X .... Fie A matricea având drept coloane vectorii g1 .. xn )t ... xn )t . trebuie să găsim o bază în X = L(G ) = L({g1 ...... avem că αx = (αx1 . deci... ⎜ ⎟ ⎜ 0 0 0 ....... n. xn + y n )t . xn )t . g n −1 .. g n −1 ⋅ (00. unde ( ) g1 = (1.. rezultă că X este subspaţiu vectorial al spaţiului liniar R n ....... i = 1. cu xi ∈ R.. y 2 .1... n.0.... deci x = ( x1 ...... x1 = x n ... x 2 + y 2 ... x1 = x n .. xi ∈ R..0.... trebuie să căutăm în G o familie maximală de vectori liniar independenţi.... Atunci x + y = ( x1 + y1 ..... y n )t ...Rezolvare: a) Fie x. prin urmare x + y ∈ X ....... g 2 . n şi x1 + y1 = x n + y n . n ..... i = 1......0..... g 2 .. n. i = 1. x n −1 . g n −1}) ..0. 0 ⎟ A = ⎜ . g 2 .0.0 )t + ...1)t ..1)t + x 2 ⋅ (0. prin urmare αx ∈ X .. x2 . y ∈ X ⇒ x = (x1 .0........ Dacă x ∈ X ⇒ x = (x1 ..1. + x n −1 ⋅ (00... x1 = xn şi y = ( y1 .. prin urmare x = x1 ⋅ (1.0....... x 2 .... R ...... x 2 . n şi αx1 = αx n ... x1 )t . i = 1. 0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 0 1 0.. i = 1..... cu xi + yi ∈ R.. rezultă de aici că X = L({g1 . Fie α ∈ R şi x ∈ X ⇒ x = ( x1 . conform observaţiei 2 din breviarul teoretic. y1 = y n . g 2 = (0.1.Conform definiţiei.... αx 2 ..0..... cu xi ∈ R.0 )t .αx n )t ..0 )t .

Fie x = ( { 2 . { ( ) } b) V = ( R4 [ X ]. b) dim L ( A) = 4 .2 )t . a3 = (1. Fie G = (a.0..1)t .1.2)t ∉ Y .2. a3 = X 3 ... t A = a1 = (0.1... prin urmare vectorii g1 .−1)t . R: a ) Se foloseşte definiţia subspaţiului vectorial. b. A = {a1 = X + 1..Deoarece determinantul format cu primele n − 1 linii este nenul. v ∈ L( A) ...−1.. Să se determine dim L ( A) în spaţiul vectorial V şi să se stabilească dacă v ∈ L(A) : a) V = R 4 . R: a ) dim L ( A) = 2 .3.. x 2 . PROBLEME PROPUSE 1.. (− 2. c ∈ R . a 2 = (1.−3. v = X 2 + X + 1 . rezultă că rangul matricei A este n − 1 şi egal cu numărul vectorilor din G . R . 2 ∈ Y şi α = 2 ∈ R . g n −1 sunt liniar independenţi.. x n )t / xi ∈ R \ Q. 2 . g 2 . c )t / a − 3b + 2c = 0. b) Să se indice o bază a spaţiului vectorial G şi să se determine dimensiunea acestuia... 0 )t .. v ∉ L( A) . b.3. Am obţinut că dim X = n − 1 .. R .1. deci Y nu este subspaţiu vectorial al spaţiului liniar ( R n . a5 = X 2 + 2 X 3 + X 4 } . a. 2. R) ... rezultă )t } αx = (2. v = (2. 0. B = (3. i = 1.2.1) . a 4 = X 2 − X 4 . ( ) b) dim G = 2 .1)t . a 2 = X + X 4 . b) Y = x = (x1 . 2 { } a ) Să se arate că G este subspaţiu al spaţiului vectorial R 3 . n . { } 63 .. R) .

Fie ⎟ ⎠ { } Y = {x = (x1 . 3) o bază B3 pentru L(M ) astfel încât B3 ⊄ M şi B3 ∩ M ≠ ∅ . n .3. x n )t / xi ∈ R. v3 . B2 .. Y . ⎜ 5⎟ 4 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎞ ⎟ ⎟ . Se cere: a) să se calculeze dim L (M ) .. ⎛ 2⎞ ⎛ . Y . v 2 . v3 = ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 19 ⎜ . c) să se dea exemplu de: 1) o bază B1 pentru L(M ) astfel încât B1 ⊂ M . X = x = ( x1 . În spaţiul vectorial R 3 . x 2 . x2 ... 5⎞ ⎛ 3 ⎜ ⎟ 3 ⎟. i = 1. R se consideră vectorii: ⎛ ⎜ v1 = ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎜ v5 = ⎜ ⎜ ⎝ ( ) M = {v1 . x n )t / xi ∈ Z .. 4. n.. xn )t / xi ∈ R.. B3 . Z : ( ) Să se stabilească dacă X . x1 + x 2 + . b) să se precizeze dacă vectorii x. i = 1..1 ⎟ . y aparţin sau nu spaţiului vectorial L(M ) . y = ⎜ 12 ⎜ 6 ⎝ 11 ⎞ ⎛ 13 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ 7 ⎟. v5 } . 2) o bază B2 pentru L(M ) astfel încât B2 ⊂ R 3 \ M .. i = 1. Z sunt subspaţii ale spaţiului 64 . x = ⎜ 0 ⎟ ⎜ 1 ⎟ 1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎟.. În spaţiul liniar R n .. v4 . n. x n −1 = 2 x n }. v2 = ⎜ 2 ⎜ 1 2⎟ ⎝ ⎠ 2⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ 1 ⎟. x 2 . b = ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ în bazele B1 .. Z = {x = ( x1 .1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ d ) să se determine coordonatele vectorilor a = ⎜ . + xn = 0}. R se consideră mulţimile X ... v4 = ⎜ 8 ⎟ .

Y şi Z sunt subspaţii vectoriale de dimensiune n − 1 ( ) 65 . R şi în caz afirmativ să se determine dimensiunile acestora. R: X nu este subspaţiu vectorial.vectorial R n .

F = (C F . R şi x ∈ R n .. Notând această matrice cu C F . E baza canonică şi F . K ) .. G .. 66 . Observaţia 3.... Fie F = { f1 . R la o altă bază F a acestui spaţiu are pe coloane componentele vectorilor bazei F..... rezultă că matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului liniar R n . Fie spaţiul liniar R n .. putem scrie: C F .. g n } două baze ale spaţiului liniar (V . dim V = n . Notăm cu A ( ) ( ) matricea de trecere de la baza E la baza F ( x F = A −1 ⋅ x E ) şi cu B matricea de trecere de la baza E la baza G ( xG = B −1 ⋅ x E ).. f 2 . Se numeşte matricea de trecere de la baza F la baza G matricea care are drept coloane coordonatele vectorilor bazei G în baza F. SCHIMBAREA COORDONATELOR UNUI VECTOR LA TRECEREA DE LA O BAZĂ LA ALTĂ BAZĂ BREVIAR TEORETIC Considerăm spaţiul vectorial (V .. CG ...( g n ) F ) .G alte două baze ale acestui spaţiu.. În baza definiţiei.5. G ) −1 . f n } şi G = {g1 . Formula de transformare a coordonatelor unui vector x ∈ R n la trecerea din baza F în baza G este: xG = B −1 A ⋅ x F .. Definiţie. G = (( g1 ) F ( g 2 ) F .. g 2 . G ⋅ x F .. K ) .2. Observaţia 1. Formula de transformare a coordonatelor unui vector x ∈ V la −1 trecerea din baza F în baza G este: xG = C F .. Observaţia 2...

1. 3. (R3 [X ]. 1 −1 0 3⎟ ⎜ ⎟ ⎜− 5 0 − 6 0⎟ ⎝ ⎠ 2. − 5) t . matricea de trecere de la baza F la baza G are pe coloane coordonatele vectorilor bazei G în baza F. Să se determine matricea de trecere de la baza F la baza G . f 2 = X . f 2 . să se determine matricea de trecere de la baza F la baza E. considerăm bazele F = { f1 = 1. 3. 0. R ) . Fie E = {e1 .PROBLEME REZOLVATE 1. − 1. 0) t . e3 } şi F = { f1 . 2. f 2 = e1 − e2 + 2 3 . . g 3 = 0 ⋅ f1 + (−1) ⋅ f 2 + 0 ⋅ f 3 + (−6) ⋅ f 4 ⇒ ( g 3 ) F = (0. G = (( g1 ) F ( g 2 ) F ( g 3 ) F ( g 4 ) F ) = ⎜ . Rezultă: 4 0 1⎞ ⎛− 2 ⎜ ⎟ 0 − 1 2⎟ ⎜ 3 C F . 0. În spaţiul liniar al polinoamelor de grad cel mult 3 şi coeficienţi reali. f 3 = −2e1 + e3 . Ştiind că f1 = 3e1 + 2e2 + e3 . f 4 = X 3 } şi G = {g1 = −2 + 3 X + X 2 − 5 X 3 . − 6) t . g 2 = 4 − X 2 . g 4 = 1 + 2 X + 3 X 2 }. g 4 = 1 ⋅ f1 + 2 ⋅ f 2 + 3 ⋅ f 3 + 0 ⋅ f 4 ⇒ ( g 4 ) F = (1. g 2 = 4 ⋅ f1 + 0 ⋅ f 2 + (−1) ⋅ f 3 + 0 ⋅ f 4 ⇒ ( g 2 ) F = (4. Rezolvare: Conform definiţiei din breviarul teoretic. g 3 = − X − 6 X 3 . f 3 = X 2 . − 1. 67 . 0) t . Avem că: g1 = (−2) ⋅ f1 + 3 ⋅ f 2 + 1 ⋅ f 3 + (−5) ⋅ f 4 ⇒ ( g1 ) F = (−2. f 3 } două baze ale unui spaţiu vectorial de dimensiune 3. e2 .

F 3 2 1 5 2 1 -5 -2 5 1 0 0 I3 -2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 -1 2 5 -1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -1/5 -2/5 1 0 1 0 0 1 0 5 -1 2 -1 -3 7 0 0 1 2 0 1 2 0 1 -2/5 -4/5 3 I3 CF. ⎟ ⎠ Pentru a obţine matricea de trecere de la baza F la baza E vom folosi observaţia 1. F ) −1 . C E. prin urmare ⎜ 2⎟ ⎜ 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 3 1 −2 ⎜ 0 C E . E 68 . notată C E . F = (( f1 ) E ( f 2 ) E ( f 3 ) E ) = ⎜ 2 − 1 ⎜ 1 2 1 ⎝ • ⎞ ⎟ ⎟. E = (C E . conform căreia avem că C F . analog obţinem: ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1⎞ ⎛ − 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ( f 2 ) E = ⎜ − 1 ⎟ . ⎛3⎞ ⎜ ⎟ Din f1 = −3e1 + 2e2 − e3 rezultă că ( f1 ) E = ⎜ 2 ⎟ . F . Vom aplica metoda Gauss-Jordan. ( f 3 ) E = ⎜ 0 ⎟ .Rezolvare: • Observăm că pe baza informaţiilor din enunţ se poate determina foarte uşor matricea de trecere de la baza E la baza F.

−1) t . 7 3 ⎟ ⎠ 3. R şi ⎛ 0 ⎜ A = ⎜−1 ⎜ 2 ⎝ −2 1 0 1⎞ ⎟ 3 ⎟ matricea de trecere de la baza F la baza G . C F . ⎜ 1⎟ ⎜1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezultă că baza este: Analog avem: ⎛− 2 ⎜ (g2 ) F = ⎜ 1 ⎜ 0 ⎝ G = {g1 = (4.1. sã se determine baza G . f 2 = (−2. ⎜ 3⎟ ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛ − 4⎞ ⎛1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ( g 3 ) F = ⎜ 3 ⎟ ⇒ g1 = 1 ⋅ f1 + 3 ⋅ f 2 + 1 ⋅ f 3 = ⎜ 1 ⎟ . E = ⎜ − 2 / 5 ⎜ 1 ⎝ −1 − 2 / 5 ⎞ ⎟ − 3 − 4 / 5⎟ .0.0. f 3 = (1. prima coloană a matricei A reprezintă coordonatele vectorului g1 în baza F: ⎛ 4⎞ ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ( g1 ) F = ⎜ − 1 ⎟ ⇒ g1 = 0 ⋅ f1 + (−1) ⋅ f 2 + 2 ⋅ f 3 = ⎜ 2 ⎟ . g 2 = (−4.−3) t . Rezolvare: Conform definiţiei. 1⎟ ⎠ ( ) Ştiind cã F = { f1 = (1.1) t .−1) t } . g 3 = (−4.⎛ − 1/ 5 ⎜ În concluzie. Fie F şi G douã baze ale spaţiului vectorial R 3 .2. 69 .1) t } .3) t .1.0. ⎜− 3⎟ ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ − 4⎞ ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⇒ g 2 = ( −2) ⋅ f1 + 1 ⋅ f 2 + 0 ⋅ f 3 = ⎜ 0 ⎟ .

Analog se arată că G formează o bază a spaţiului liniar ( R 3 . g 2 = (0. R în bazele F şi G .4. R în baza F şi în baza canonică a spaţiului R 3 . b) Sã se determine matricea de trecere de la baza G la baza F şi matricea de trecere de la baza F la baza G . Fie urmãtoarele sisteme de vectori din spaţiul liniar R 3 . Ştiind cã x F = (4. G = {g1 = (2.0) t .1.1) t .1) t . respectiv G). Fie A şi B matricele asociate celor două baze (acestea au pe coloane vectorii bazelor F.1) t .−1. sã se determine x G . R) . R) .−1) t } . R . Rezolvare: a) Notăm cu A matricea care are drept coloane vectorii din mulţimea F. R . prin urmare F formează un sistem de vectori liniar independent.−2.0) t } .1.1) t . R : F = { f1 = (−2. e) Sã se determine legătura între coordonatele unui vector din spaţiul liniar R 3 . f 3 = (1. g 3 = (1.1. 70 . b) Vom folosi observaţia 2.−1. d ) Sã se exprime vectorul y = −3 g1 + 2 g 2 − g 3 din spaţiul liniar R 3 . R . f 2 = (3. R ) (2) Din (1) şi (2) rezultă că F este o bază a spaţiului liniar ( R 3 . ( ) a) Sã se arate cã F şi G sunt baze ale spaţiului liniar R 3 . c) Fie x un vector din spaţiul liniar R 3 .1. (1) Numărul vectorilor din F este 3 şi este egal cu dimensiunea spaţiului ( R 3 . −2 det A = 3 1 1 −1 1 1 1 = 8 ≠ 0 ⇒ rangA = 3 = numărul de −1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) vectori ai mulţimii F.

F ) −1 . ⎜ 6 − 3 − 1⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 29 ⎟ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎝ 71 . prin urmare . F = B −1 A . G (matricea de trecere de la baza F la baza G ). − 1⎟ ⎠ Pentru a afla C F . vom utiliza formula C F . c) Vom folosi formula de transformare a coordonatelor unui vector la trecerea din baza F în baza G : 1 ⎞ ⎛ 4 ⎞ ⎛ − 21⎞ ⎛− 4 3 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ −1 xG = C F . F matricea de trecere de la baza G la baza F şi x ∈ R 3 . F ⋅ x F = ⎜ 1 1 − 1 ⎟ ⋅ ⎜ − 2 ⎟ = ⎜ 1 ⎟ . pe care o vom determina cu metoda Gauss-Jordan. B A 2 1 0 2 -1 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 -1 1 0 0 1 0 0 1 -2 1 1 -2 -1 2 -4 1 2 -4 1 6 3 -1 1 3 1 0 3 1 0 3 1 -3 1 1 -1 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 -1 I3 B-1A ⎛− 4 3 ⎜ Am obţinut că CG . matricea de trecere de la baza G la baza F este: CG . G = (CG . G ⋅ x F = C G . F = ⎜ 1 1 ⎜ 6 −3 ⎝ 1⎞ ⎟ −1⎟ .CG . − Avem că xG = C F1G ⋅ x F şi xG = B −1 A ⋅ x F .

− Aplicând formula xG = C F1G ⋅ x F = CG . vom folosi că ⎛ 3⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛−1 ⎞ ⎛ − 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ y = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 = −3 ⋅ ⎜ 1 ⎟ + 2 ⋅ ⎜ 1 ⎟ − ⎜ 1 ⎟ = ⎜ − 2 ⎟ .1) t . α 2 . R la trecerea de la baza F la baza G . e) Considerăm un vector x ∈ R 3 . prin ⎜ − 1⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜ − 4 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ urmare y E = (− 1. x 2 ) t şi xG = ( y1 . . obţinem că: .−1) t . 5.−1) t } . Să se determine formulele de transformare a coordonatelor unui vector din spaţiul liniar R 2 . Rezolvare: ( ) Considerăm un vector x ∈ R 2 . relaţii ⎜ β 2 ⎟ = ⎜ 1 1 − 1 ⎟ ⋅ ⎜α 2 ⎟ ⇒ ⎨ β 2 = α1 + α 2 − α 3 ⎜ β ⎟ ⎜ 6 − 3 − 1⎟ ⎜α ⎟ ⎪ β = 6α − 3α − α ⎠ ⎝ 3⎠ 1 2 3 ⎝ 3⎠ ⎝ ⎩ 3 care arată legătura între coordonatele unui vector x ∈ R 3 în bazele G şi F. Fie x F = ( x1 . − 2. 72 . F ⋅ x F . unde F = { f 1 = (1. α 3 ) t şi x F = ( β1 .2. y 2 ) t coordonatele vectorului x în cele două baze. − 4)t . f 2 = (−3.d ) y = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 ⇒ y F = (−3. Pentru a exprima vectorul y în baza canonică E. β 3 ) t coordonatele vectorului x în cele două baze. Fie xG = (α1 .−1) t . Pentru a exprima vectorul y în baza G vom folosi formula − yG = C F1G ⋅ y F . β 2 .1) t } şi G = {g1 = (2. 1 ⎞ ⎛α1 ⎞ ⎧ β1 = −4α1 + 3α 2 + α 3 ⎛ β1 ⎞ ⎛ − 4 3 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ . g 2 = (1.

Calculăm matricea B −1 A folosind metoda Gauss-Jordan. În spaţiul liniar al polinoamelor de grad cel mult 3 şi coeficienţi reali (R3 [X ]. B A 2 1 3 -1 1 0 1 -1 0 1 0 1 1 -3 -1 1 0 -2 1 -1 0 -2/3 1 -5/3 B-1A I2 ⎛ y ⎞ ⎛ 0 − 2 / 3 ⎞ ⎛ x1 ⎞ Rezultă că ⎜ 1 ⎟ = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ y ⎟ ⎜1 − 5 / 3 ⎟ ⋅ ⎜ x ⎟ . f 2 = X . R ) considerăm bazele F = { f1 = 1.Notăm cu A matricea de trecere de la baza canonică la baza F (matricea având pe coloane vectorii bazei F ) şi cu B matricea de trecere de la baza canonică la baza G. R ( ) ⎧ y1 = − 2 x2 ⎪ 3 . Formula de transformare a coordonatelor unui vector x ∈ R n la trecerea din baza F în baza G este: xG = B −1 A ⋅ x F . f 4 = X 3 } şi 73 . f 3 = X 2 . la trecerea de la baza F la baza G sunt: ⎨ ⎪ y 2 = x1 − 5 x 2 3 ⎩ PROBLEME PROPUSE 1. prin urmare formulele de ⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ transformare a coordonatelor unui vector din spaţiul liniar R 2 .

f 2 . 2 3 ⎞ ⎛ 1 0 ⎜ ⎟ ⎜ − 2 3 − 1 − 2⎟ R: C F .−1) t . b) matricea de trecere de la baza F la baza E . ⎜ 3 −1 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 3 −1 ⎜ 8 2 −1 ⎜ 11 1 b) C F . sã se determine baza G . F = (( f1 ) E ( f 2 ) E ( f 3 ) E ) = ⎜ − 2 2 1 ⎟. g 2 = 3 X − X 2 . G = ⎜ . E = (C E . g4 = 3 − 2X + X 2} . 74 . f 3 } două baze ale unui spaţiu vectorial de dimensiune 3. ⎜ 1 3 1 ⎟ ⎝ ⎠ ( ) Ştiind cã F = { f1 = (3. 3. 1 −1 0 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜− 4 0 8 0 ⎟ ⎝ ⎠ 2. g 3 = 2 − X + 8 X 3 . 3 0⎞ ⎛−1 ⎜ ⎟ R: a) C E .2. F ) = ⎜ − 24 6 ⎜ 1 1 ⎜− 3 ⎝ 6 1⎞ 8⎟ 1 ⎟ 24 ⎟ ⎟ 1⎟ 6⎠ . R şi 2⎞ ⎛ 4 −1 ⎜ ⎟ A = ⎜− 2 1 0 ⎟ matricea de trecere de la baza F la baza G . Să se determine matricea de trecere de la baza F la baza G . f 2 = (1. Fie F şi G douã baze ale spaţiului vectorial R 3 . e2 . e3 } şi F = { f1 . Ştiind că f1 = −e1 − 2e2 + 3e3 f 2 = 3e1 + 2e2 − e3 . Fie E = {e1 .−1.G = { g1 = 1 − 2 X + X 2 − 4 X 3 .0.−1) t . f 3 = (2. f 3 = e2 + 4e3 .1) t } . să se determine: a) matricea de trecere de la baza E la baza F .

⎛ 3 ⎜ 1 ⎜ 5 3 R: b) C F . R).−1) t } G = {g1 = (−1. c) Fie x un vector din spaţiul liniar R 3 . f 3 = (1. g 2 = (4. α 2 . − 1) t } . Ştiind cã xG = (2. 4. β 3 ) t .−1. C ⎟ G. 0. d ) yG = (− 19 . − 5. f 2 = (1. 7 7 7 e) Fie xG = (α1 .−4) t . G = ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 5 ⎝ 2 ⎛− 2 ⎞ 0 ⎟ ⎜ 7 ⎜ 3 ⎟ 1 .1) t .3.−3. R . 14 ⎟ ⎟ 9⎟ 14 ⎠ c) x F = (11.2) t . 12. g 2 = (0.2. Se considerã urmãtoarele sisteme de vectori din spaţiul liniar F = { f1 = (−3. 7.0) t .1. g 3 = (8. β 2 .R: G = {g1 = (12. g 3 = (2. − 13 ) t . R): (R 3 . sã se determine x F . atunci 75 . 3. − 1) t } .2. − 1) t . d ) Sã se exprime vectorul y = 2 f1 − 3 f 2 + f 3 din spaţiul liniar ( ) (R 3 . a) Sã se arate cã F şi G formeazã baze ale spaţiului liniar b) Sã se determine matricea de trecere de la baza F la baza G şi matricea de trecere de la baza G la baza F . F = ⎜ 7 2 ⎜ ⎟ 3⎟ ⎜− 8 2⎠ ⎝ 7 9 14 − 3 14 1 14 e) Sã se determine formulele de transformare a coordonatelor (R 3 . 3) t . 12) t . unui vector din spaţiul liniar F. (R 3 . R) la trecerea din baza G în baza − 3⎞ 14 ⎟ 1 ⎟. R) în baza G şi în baza canonică a spaţiului (R 3 . α 3 ) t şi x F = ( β1 . R).1) t . 11 .

g 3 = −1 + X 2 } .−1.1. f 3 = (1.−1) t .1. Fie F şi G douã baze ale spaţiului vectorial (R2 [ X ].1. 7.−1) t } . Stabiliţi cum se modificã coordonatele unui vector la trecerea de la baza F la baza G . f 2 = (3.1.1) t .2. sã se determine vectorul b1 . G = {g1 = (3.2. g 2 = (1. Fie B = {b1 . b2 = (1. b3 = (−2. ⎪ ⎪ β 3 = 3 α1 + 5α 2 + 3 α 3 2 2 ⎩ 5. ⎨ 3 ⎪ β 2 = − 1 α1 + 5 α 2 5 ⎩ 6. f 3 = −1 + 2 X 2 } .2) t . G = {g1 = 1 + X .1) t } o bazã a spaţiului liniar R 3 .1. f 2 = (0.2) t } . 3) t . g 3 = (1.1. f 2 = 1 + 3 X . 3. dacã: a) F = { f1 = (−1.1) t . R şi vectorul v = (−1.2) t . R: a) Fie x F = (α1 .1) t . g 2 = −2 + 3 X − X 2 .0) t } .0) t ∈ R 3 . R: b = (−2.1) t .0) t . β 2 ) t . atunci ⎧ β1 = 11 α1 − 8 α 2 ⎪ 15 15 . Ştiind cã v B = (−1.⎧ = + ⎪ β1 α1 3α 2 ⎪ 5 1 ⎨ β 2 = 2 α1 + 3α 2 + 2 α 3 . α 2 ) t şi xG = ( β1 . g 2 = (2. G = {g1 = (2. R ) şi ⎛ 2 ⎜ A = ⎜−1 ⎜ 1 ⎝ 2 1 0 −1 ⎞ ⎟ 3 ⎟ matricea de trecere de la baza F la baza −1 ⎟ ⎠ ( ) 76 .0) t } . c) F = { f 1 = (−3.0. b) F = { f1 = 2 − X + X 2 .

R: CG .G . 7⎞ 2 ⎛− 1 ⎜ 3 3 3⎟ −1 ⎜ 2 1 − 5⎟. Ştiind cã G = {g1 = 1 + X . F = (C F . 3 3 3 3 3 f 3 = 7 g1 − 5 g 2 + 4 g 3 = 13 − 8 X + 3X 2 3 3 3 3 3 77 . g 3 = −1 + X 2 } .G ) = ⎜ −3 3 3⎟ ⎜ 1 2 4⎟ ⎜− ⎟ 3 3⎠ ⎝ 3 f1 = − 1 g1 + 2 g 2 − 1 g 3 = − 4 + 5 X − X 2 . 3 3 3 3 3 f 2 = 2 g1 − 1 g 2 + 2 g 3 = 2 − 1 X + X 2 . g 2 = −2 + 3 X − X 2 . sã se determine baza F .

. m.. Reprezentarea operatorului liniar U în bazele F şi G este dată de formula: U ( x) G = At x F .. ∀x.. cu dim X = m . (2) U este omogen. K ) şi G = {g1 . n ∈ N şi U : X → Y un operator liniar. K ) . y ∈ X .. g n } o bază a lui (Y .. K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită. Cele două condiţii pot fi înlocuite prin: (3) U (αx + βy ) = αU ( x) + βU ( y ).. NOŢIUNEA DE OPERATOR LINIAR MATRICEA ASOCIATĂ UNUI OPERATOR LINIAR BREVIAR TEORETIC Fie ( X . 78 .. Dacă U : X → Y este operator liniar. Propoziţie. n ( K ) ale cărei linii sunt componentele vectorilor U ( f1 ). Observaţie. f 2 ... Fie spaţiile vectoriale ( X . atunci U (0 X ) = 0Y ... adică U (αx) = αU ( x). ∀x ∈ X .. Se numeşte matricea operatorului liniar U corespunzătoare bazelor F şi G matricea A ∈ M m.. ∀x. K ) şi (Y . K ) .U ( f m ) în baza G. adică A = (U ( f1 ) G U ( f 2 ) G . O funcţie U : X → Y se numeşte operator liniar dacă: (1) U este aditiv. ∀α ∈ K . dim Y = n . (4) Definiţia 2. Definiţia 1. adică U ( x + y ) = U ( x) + U ( y )... g 2 . K ) şi (Y . U ( f m ) G )t . y ∈ X .CAPITOLUL 3 OPERATORI LINIARI 3. Fie F = { f1 .1. f m } o bază a lui ( X . β ∈ K .. ∀α .

U ( x) = ⎜ − 2 x1 + 3⎟ .Dacă F şi G sunt bazele canonice ale spaţiilor ( X . G ' matricele operatorului liniar corespunzătoare bazelor F şi G . x. Să se determine care dintre următoarele aplicaţii defineşte un operator liniar: ⎛ 4 x − x + 3 x3 ⎞ a ) U : R 3 → R 2 . G ' două baze ale spaţiului liniar (Y . F . Fie A = AF . avem că: ⎛αx1 + βy1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 4(αx1 + βy1) − (αx2 + βy2 ) + 3(αx3 + βy3 ) ⎞ ⎟= U (αx + βy ) = U ⎜αx2 + βy2 ⎟ = ⎜ ⎜ ⎟ ⎜αx + βy ⎟ ⎝ − (αx1 + βy1) + 2(αx2 + βy2 ) + (αx3 + βy3 ) ⎠ 3⎠ ⎝ 3 79 . Atunci B t = D −1 ⋅ At ⋅ C . U ( x) = ⎜ 1 2 ⎜ − x + 2x + x ⎟ . G şi B = AF '. K ) şi (Y . Modificarea matricei unui operator liniar la schimbarea bazelor în care se reprezintă Fie U : X → Y un operator liniar. ⎟ 2 3⎠ ⎝ 1 b) U : R 2 → R 3 . y ∈ R 3 . atunci reprezentarea operatorului liniar U este: U ( x) = At x . respectiv bazelor F ' şi G ' . ⎜ 5x − x ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎛ x1 − 4 x 2 ⎞ ⎜ ⎟ Rezolvare: a) Fie α . K ) . K ) . F ' două baze ale spaţiului liniar ( X . K ) şi G. Fie C matricea de trecere de la baza F la baza F ' şi D este matricea de trecere de la baza G la baza G ' . β ∈ R. PROBLEME REZOLVATE 1.

0. Metoda II.2. Să se determine: U ( x) = ⎜ ⎟ ⎜− x + x + x ⎟ 2 3 ⎠ ⎝ 1 a) matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice ale spaţiilor liniare R 3 . prin urmare U nu este operator liniar. Fie α .2 )t .1)t . ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ 2. β ∈ R. g 2 = (0.−1. Avem că: U (αx + βy) = ⎛ (αx1 + βy1) − 4(αx2 + βy2 ) ⎞ ⎛αx1 + βy1 − 4αx2 − 4 βy2 ⎞ ⎟ (1).2)t . ⎛ 3x1 − x 2 − 2 x3 ⎞ . ⎜ 5 y − y ⎟ ⎜ 5αx + 5 βy − αx − βy ⎟ ⎜ 5x − x ⎟ 1 2 2⎠ ⎝ 1 2⎠ ⎝ 1 ⎝ 1 2 ⎠ Din (1) şi (2) rezultă că relaţia (3) din definiţia operatorului liniar nu este îndeplinită ∀α . Dacă U ar fi operator liniar. R şi R 2 . ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ Dar U (0 R 2 ) = ⎜ 3 ⎟ ≠ 0 R 3 . 80 . ⎟ ⎜ ⎛αx1 + βy1 ⎞ ⎜ ⎟ = ⎜ − 2(αx1 + βy1) + 3 = U⎜ ⎟ ⎟ = ⎜ − 2αx1 − 2 βy1 + 3 ⎜αx + βy ⎟ 2⎠ ⎜ ⎝ 2 5(αx1 + βy1) − (αx2 + βy2 ) ⎟ ⎜ 5αx1 + 5βy1 − αx2 − βy2 ⎟ ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ ⎛ y1 − 4 y2 ⎞ ⎛αx1 + βy1 − 4αx2 − 4 βy2 ⎞ ⎛ x1 − 4 x2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ αU ( x) + βU ( y ) = α ⎜ − 2 x1 + 3⎟ + β ⎜ − 2 y1 + 3⎟ = ⎜ − 2αx1 − 2 βy1 + 3α + 3β ⎟ (2). f 3 = (1. prin urmare U nu este operator liniar. Se consideră operatorul liniar U : R 3 → R 2 . conform (4) ar trebui ca U (0 R 2 ) = 0 R 3 . b) matricea operatorului corespunzătoare bazelor ( ) ( ) F = { f1 = (1. R . β ∈ R . f 2 = (3. ⎟ ⎜ ⎟ 1 2 3⎠ ⎝ 1 2 3⎠ ⎝ b) Metoda I. y ∈ R 2 .1)t } .−1)t } şi G = {g1 = (− 1.⎛ 4αx1 − αx2 + 3αx3 ⎞ ⎛ 4 βx1 − βx2 + 3βx3 ⎞ =⎜ ⎜ − αx + 2αx + αx ⎟ + ⎜ − βx + 2 βx + βx ⎟ = αU ( x) + βU ( y ) . x.

⇒⎨ 1 ⇒⎨ 1 ⎩2α1 + α 2 = 0 ⎩α 2 = 0 ⎛0⎞ Am obţinut că U ( f1 ) G = ⎜ ⎟ . G matricea operatorului corespunzătoare bazelor F şi G . Metoda I. Determinarea acesteia se poate face în două moduri.Rezolvare: a) Fie A matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice ale spaţiilor R 3 şi R 2 . ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 0⎞ ⎛ 0⎞ ⎛−1 ⎞ U ( f1 ) = U ⎜ − 1 ⎟ = ⎜ ⎟ = α1 g1 + α 2 g 2 = α1 ⎜ ⎟ + α 2 ⎜ ⎟ ⇒ ⎜1 ⎟ ⎜ 2⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧− α = 0 ⎧α = 0 . avem că U ( x) = ⎛ 3 − 1 − 2 ⎞ ⋅ ⎜ x 2 ⎟ .2 1 ⎟ ⎝ ⎠ b) Fie AF . ⎜. ⎜ 1⎟ În cazul nostru. ⇒⎨ 1 ⇒⎨ 1 ⎩2α1 + α 2 = −2 ⎩α 2 = 12 81 . Folosind definiţia 2. Scriem formula de reprezentare a operatorului în bazele canonice ale spaţiilor spaţiilor R 3 şi R 2 : U ( x) = At x . de unde ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝−1 1 1⎠ ⎜ ⎟ ⎝ x3 ⎠ ⎛x ⎞ ⎛ 3 −1 ⎞ ⎜ ⎟ rezultă că A = ⎜ − 1 1 ⎟ . ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎛3⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 7⎞ ⎛ − 1⎞ ⎛ 0⎞ U ( f 2 ) = U ⎜ 0 ⎟ = ⎜ ⎟ = α1 g1 + α 2 g 2 = α1 ⎜ ⎟ + α 2 ⎜ ⎟ ⇒ ⎜ − 2⎟ ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧− α = 7 ⎧α = −7 .

⎜ 12 ⎟ ⎝ ⎠ 1 ⎞ ⎛ ⎜ ⎟ ⎛ 3⎞ ⎛ 0⎞ ⎛ − 1⎞ U ( f 3 ) = U ⎜ 2 ⎟ = ⎜ ⎟ = α1 g1 + α 2 g 2 = α1 ⎜ ⎟ + α 2 ⎜ ⎟ ⇒ ⎜1 ⎟ ⎜2 ⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜ − 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧α1 = −3 ⎧− a1 = 3 ⎛ − 3⎞ . 6 ⎟ ⎠ Metoda II. Sã se determine matricea operatorului ⎜ − 3x + 4 x ⎟ 1 2⎠ ⎝ corespunzãtoare bazelor G = {g1 . G ( ) ( ) 3 1⎞ ⎛−1 ⎟ 0 2 ⎟ şi D = ⎜ ⎜ 2 ⎝ 1 −1⎟ ⎠ 0⎞ ⎟ . unde 82 .G = ⎜ − 7 ⎜ ⎜ -3 ⎝ ⎛ 0 0 ⎞ ⎟ 12 ⎟ . avem că: t AF . 6 ⎟ ⎠ =D −1 ⎛ ⎛0 − 7 − 3⎞ ⎜ ⎟ şi deci AF . unde C este matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului liniar R 3 . prin urmare U ( f 3 ) G = ⎜ ⎟ . iar D este matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului liniar R 3 . e2 . G = D −1 ⋅ At ⋅ C . Se considerã operatorul liniar U : R 2 → R 3 . ⎛ 1 ⎜ Avem că: C = ⎜ − 1 ⎜ 2 ⎝ t AF . R la baza G .⎛− 7⎞ Rezultă că U ( f 2 ) G = ⎜ ⎟ . g 2 } şi E = {e1 .G = ⎜ − 7 ⋅ A ⋅C = ⎜ ⎜ 0 12 ⎟ 6⎠ ⎝ ⎜ t ⎝ -3 3. R la baza F . Folosind formula de transformare a matricei unui operator liniar la schimbarea bazelor în care se reprezintă. ⎛ − x1 + 2 x 2 ⎞ ⎜ ⎟ U ( x) = ⎜ 2 x1 − 3 x 2 ⎟ . prin urmare 1⎟ ⎠ 0 0 ⎞ ⎟ 12 ⎟ . ⇒⎨ ⇒⎨ ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠ ⎩2a1 + a 2 = 0 ⎩α 2 = 6 Rezultă că AF . e3 } .

Sã se determine: a ) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. U (e3 ) = −5 g 2 . R şi fie E = {e1 . e2 = ⎜ 0 ⎟ . ⎜ 2⎟ ⎜3⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜ 0⎟ ⎜0⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezolvare: Avem: ⎛ 1⎞ ⎛ 4⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ U ( g1 ) = ⎜ 0 ⎟ = e1 + 0e2 − e3 . e2 . g 2 = ⎜ ⎟ şi e1 = ⎜ 0 ⎟. U ( g 2 ) = ⎜ − 5 ⎟ = 4e1 − 5e2 + 6e3 . d ) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {− e1 + 2e2 .− g1 + 2 g 2 }. G = {g1 . g 2 } bazele lor canonice. e3 } . definit prin: U (e1 ) = 3 g1 − g 2 .4e1 + e3 }şi H = {3 g1 − g 2 . U (e2 ) = −2 g1 − g 2 . e2 − 3e3 . g 2 }. ⎜ − 1⎟ ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezultă că matricea operatorului corespunzãtoare bazelor G şi E 0 -1⎞ ⎛ 1 ⎟. c) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {− e1 + 2e2 . e2 − 3e3 . este: A = ⎜ ⎜ 4 −5 6⎟ ⎠ ⎝ 4. Rezolvare: a ) Vom folosi definiţia. e2 = ⎜1 ⎟. Notãm cu U ( ) ( ) operatorul liniar U : R 3 → R 2 . Din ipotezã rezultã cã 83 . Se considerã spaţiile vectoriale R 3 . R şi R 2 . b) forma operatorului.⎛1 ⎞ ⎛0⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎛3⎞ ⎛ 2⎞ g1 = ⎜ ⎟.4e1 + e3 }şi G = {g1 .

−9 ⎟ ⎠ d ) Fie C matricea asociatã operatorului liniar în bazele F şi H .14) t . Avem: U ( f1 ) = U (−e1 + 2e2 ) = −U (e1 ) + 2U (e2 ) = −(3 g1 − g 2 ) + + 2(−2 g1 − g 2 ) = −7 g1 − 3g 2 şi analog U ( f 2 ) = −2 g1 + 14 g 2 . vom aplica metoda eliminãrii complete. U ( f 2 ) = −2 g1 + 14 g 2 .−1) t . U ( f 3 ) = 12 g1 − 9 g 2 .−9) t . matricea asociatã operatorului liniar în bazele F şi G este: ⎛ -7 ⎜ B = ⎜− 2 ⎜ 12 ⎝ − 3⎞ ⎟ 14 ⎟ . U ( f 2 ) G = (−2. obţinem cã: ⎛ 3 x1 − 2 x 2 ⎞ ⎛ 3 − 2 0 ⎞⎛ x1 ⎞ U ( x) = A t x = ⎜ ⎜ − 1 − 1 − 5 ⎟⎜ x ⎟ ⇒ U ( x) = ⎜ − x − x − 5 x ⎟ . matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice este: −1 ⎞ ⎛ 3 ⎟ ⎜ A = ⎜ − 2 −1 ⎟ . ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ 2 ⎠ 2 3⎠ ⎝ 1 c) Notãm cu B matricea asociatã operatorului liniar în bazele F şi G . U (e3 ) G = (0. U ( f 3 ) în baza H .−3) t . U ( f 2 ) . U (e2 ) G = ( −2. De aici rezultã cã U ( f1 ) G = (−7. U ( f 1 ) = −7 g 1 − 3 g 2 . U ( f 3 ) = 12 g1 − 9 g 2 .U (e1 ) G = (3. Pentru aceasta. 84 .−1) t . Prin urmare. ⎜ 0 −5 ⎟ ⎠ ⎝ b) Folosind rezultatul obţinut la punctul precedent. U ( f 3 ) G = (12. Prin urmare. Trebuie sã determinãm coordonatele vectorilor U ( f 1 ) .−5) t .

U (e2 ) = (2. b) forma operatorului.4) t . U ( f1 ) H = (− 17 .3⎞ ⎛ -1 ⎟.−3) t .−3) t . atunci rezultă cã U (e1 ) G = (−1. g 3 } baza canonicã a spaţiului ( ) ( R 3 .Baza g1 g2 h1 3 -1 h2 -1 2 U ( f1 ) U ( f2 ) U ( f3 ) -7 -3 7 -17 − 16 5 − 17 5 -2 14 2 10 8 2 12 -9 -12 15 -3 3 h2 g2 h2 h1 -3 5 0 1 1 0 1 0 Prin urmare.−3. R şi fie E = {e1 .17 ⎜ 5 rezultã matricea C = ⎜ 2 ⎜ 3 ⎝ − 16 ⎞ 5 ⎟ 8 ⎟. definit prin: U (e1 ) = (−1. A=⎜ ⎜ 2 −3 4⎟ ⎝ ⎠ 85 . Considerăm spaţiul vectorial R 3 .4) t .−3) t .−3.8) t . Notãm cu U operatorul liniar U : R 2 → R 3 . Rezolvare: a) Dacã notãm cu G = {g1 .− 16 ) t . U (e2 ) G = (2. de unde 5 5 ⎛ . g 2 . −3 ⎟ ⎠ 5. Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. U ( f 2 ) H = (2. de unde obţinem matricea operatorului în bazele canonice: 2 .2. U ( f 3 ) H = (3. R) . e2 } baza canonicã a acestui spaţiu.2.

b) forma operatorului. ) t . U o V . V ( x) = ⎜ 3 x − 5 x ⎟ . Se considerã operatorii liniari U . 86 . Rezolvare: a) Vom folosi definiţia.2. Din ipotezã rezultã cã U (e1 ) E = (0.b) Folosind rezultatul de la punctul precedent. Sã se determine: ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ 1 a ) operatorii U + V .V : R 2 → R 2 . Considerăm spaţiul vectorial R 3 . matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice este: 2 -3 ⎞ ⎛ 0 ⎜ ⎟ A = ⎜ −1 − 3 0 ⎟.U (e2 ) E = (−1. ⎛ 2 x − x2 ⎞ ⎛ − x1 + 4 x 2 ⎞ U ( x) = ⎜ 1 ⎜ − x + 3 x ⎟. definit prin: U (e1 ) = 2e2 − 3e3 . Prin urmare.−3) t . ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟⎝ x 2 ⎠ ⎠ ⎝ − 3x + 4 x 2 ⎠ 6.0. ⎟ ⎜ − 3x ⎟⎜ x ⎟ ⎜− 3 0 0 ⎠⎝ 3 ⎠ 1 ⎝ ⎠ ⎝ 7.−3. Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. e2 . R şi fie E = {e1 .U (e3 ) E = (2. Notăm cu U operatorul liniar U : R 3 → R 3 .0) t . ⎜ 2 0 0⎟ ⎝ ⎠ b) Utilizând rezultatul obţinut la punctul precedent. obţinem cã: ⎛ −1 2 ⎜ U ( x) = A x = ⎜ 2 − 3 ⎜ -3 4 ⎝ t ⎛ − x1 + 2 x 2 ⎞ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟⎛ x1 ⎞ ⎟⎜ ⎟ ⇒ U ( x) = ⎜ 2 x1 − 3 x 2 ⎟ . e3 } baza canonicã a acestui spaţiu. U (e2 ) = −e1 − 3e2 ( ) U (e3 ) = 2e1 .0. obţinem cã: − x 2 + 2 x3 ⎞ ⎛ ⎛ 0 − 1 2 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ t U ( x) = A x = ⎜ 2 − 3 0 ⎟⎜ x 2 ⎟ ⇒ U ( x ) = ⎜ 2 x1 − 3x 2 ⎟.

Rezolvare: ⎛ x + 3x2 ⎞ a ) (U + V )( x) = U ( x) + V ( x) = ⎜ 1 ⎜ 2x − 2x ⎟ . R . obţinem: ⎛ 2 − 1⎞ ⎛ − 1 4 ⎞ ⎛ 1 3 ⎞ AU +V = ⎜ ⎜ − 1 3 ⎟ + ⎜ 3 − 5⎟ = ⎜ 2 − 2⎟ . ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Metoda II. Folosind rezultatul obţinut la punctul a) . utilizând formulele AU +V = AU + AV şi AU oV = AU ⋅ AV . Fãrã a calcula U + V şi U o V . ⎟ ⎜ ⎟ 1 2 1 2 ⎠ ⎝ 1 2⎠ ⎝ b) Metoda I. corespunzãtoare bazei canonice a spaţiului R 2 . rezultã: 3⎞ 3⎞ ⎛1 ⎛− 5 AU +V = ⎜ ⎜ 2 − 2 ⎟ şi AU oV = ⎜ 10 − 19 ⎟ . ⎟ 2⎠ ⎝ 1 ⎛ − x + 4 x2 ⎞ (U o V )( x) = U (V ( x)) = U ⎜ 1 ⎟ ⎜ 3x − 5 x ⎟ = 2 ⎠ ⎝ 1 ( ) ⎛ 2(− x1 + 4 x 2 ) − (3x1 − 5 x 2 ) ⎞ ⎛ − 5 x1 + 3x 2 ⎞ =⎜ ⎜ − (− x + 4 x ) + 3(3x − 5 x ) ⎟ = ⎜10 x − 19 x ⎟ . Să se determine care din următoarele aplicaţii defineşte un operator liniar: 87 .b) matricele operatorilor calculaţi la punctul a) . ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 2 − 1⎞ ⎛ − 1 4 ⎞ ⎛ − 5 3 ⎞ AU oV = ⎜ ⎜ − 1 3 ⎟ ⋅ ⎜ 3 − 5 ⎟ = ⎜ 10 − 19 ⎟ . ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ PROBLEME PROPUSE 1.

0)} .⎛ − 2 x1 + x 2 − 3 ⎞ ⎟. b) AF . f 2 = (− 2. Se consideră operatorul liniar U : R 2 → R 3 . ⎟ 4⎟ ⎠ 3. Sã se determine matricea operatorului U ( x) = ⎜ ⎜ x + 3x − x ⎟ ⎟ 1 2 3⎠ ⎝ corespunzãtoare bazelor G = {g1 .2 )t .0.2 )t . g 2 = (2. g 3 = (1. U ( x) = ⎜ ⎜ 3x + 6 x ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 a ) U : R 3 → R 2 . R: a) A = ⎛ ⎜ ⎜−1 ⎝ 2 −1 2 ⎛ 19 1⎞ ⎟ . ⎟ ⎝ x1 + 3x 2 − x3 ⎠ ⎛ 2 x2 − 4 ⎞ ⎜ ⎟ 2 3 b) U : R → R . U ( x) = ⎜ − x1 + 3x 2 ⎟ .0. U ( x) = ⎜ ⎜ R: Aplicaţia de la punctul c) defineşte un operator liniar. ⎛ − 2 x1 + x 2 − 3x3 ⎞ .G = ⎜ 5 ⎜ 11 3⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 5 − 13 5 . ⎜ ⎜ 5 x1 + 3x 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ − x1 + 5 x 2 ⎞ ⎛ ⎟. 2.1)t . g 2 . e2 } . Să se determine: ⎜ x + 3x ⎟ 2⎠ ⎝ 1 a ) matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice ale spaţiilor R 2 şi R 3 .1. unde 88 . ⎛ 2 x1 − x 2 ⎞ ⎜ ⎟ U ( x) = ⎜ − x1 + 2 x 2 ⎟ . Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 2 . c) U : R 2 → R 2 . b) matricea operatorului corespunzătoare bazelor F = { f1 = (− 1.17 5 5⎞ ⎟. g 3 } şi E = {e1 .1)t } şi G = {g1 = (− 1.

b) forma operatorului. Notãm cu U operatorul liniar U : R 3 → R 3 . Fie spaţiul vectorial R 3 . e1 − 2e3 } şi H = {g1 − 2 g 2 . R şi fie E = {e1 . U (e3 ) = 2 g1 . R şi R 2 . d ) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {e1 − 3e2 . c) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {2e1 + 3e2 . E = ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 0 5 2 3 2 7 ⎞ ⎟ 17 ⎟ . e2 . e2 = ⎜ ⎟ . Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. g 2 } bazele lor canonice. e2 . U (e3 ) = e1 . 2 ⎟ 1 ⎟ ⎟ 2 ⎠ 4. g 3 = ⎜ 0 ⎟ . definit prin: U (e1 ) = −3e1 + e2 . ( ) 89 . Se considerã spaţiile vectoriale R 3 . 5.U (e2 ) = −e1 + 2e2 . e1 + e2 } şi G = {g1 .3e1 − 2e3 . Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. b) forma operatorului. U (e2 ) = 2 g1 − 3 g 2 .2e2 + 3e3 . e3 } baza canonicã a acestui spaţiu. g 2 }. Notãm cu U ( ) ( ) operatorul liniar U : R 3 → R 2 . e3 } . ⎜−1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜0⎟ ⎜ 0⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ ⎜ R: AG. R şi fie E = {e1 . G = {g1 . definit prin: U (e1 ) = − g1 + 2 g 2 .⎛1 ⎞ ⎛3⎞ ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎛ − 2⎞ ⎛ 0⎞ g1 = ⎜ 2 ⎟. g 2 = ⎜1 ⎟.−2 g1 + g 2 } . iar e1 = ⎜ ⎟.

U o V . Se considerã operatorii liniari U .6. corespunzãtoare bazei canonice a spaţiului R 3 . a ) (U + V )( x) = ⎜ 3x − 5 x3 ⎟ (U o V )( x) = ⎜ 16 x1 − 16 x 2 + 11x3 ⎟ . AU oV = ⎜ 16 ⎜− 5 0⎟ ⎠ ⎝ 11 − 16 16 − 7⎞ ⎟ 11 ⎟ . R . 1 ⎜ − 5 x + 16 x − 10 x ⎟ ⎜ − 6 x + 5x ⎟ 1 2 3⎠ ⎝ 1 2 ⎝ ⎠ ( ) ⎛ 1 ⎜ b) AU +V = ⎜ 3 ⎜− 6 ⎝ 1 0 5 7⎞ ⎛ − 12 ⎟ ⎜ − 5 ⎟ . R: ⎛ − 12 x1 + 11x2 − 7 x3 ⎞ ⎛ x1 + x2 + 7 x3 ⎞ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟. b) matricele operatorilor calculaţi la punctul a) . V : R 3 → R 3 . Sã se ⎜ − 3x + 4 x + x ⎟ ⎜ − 3x + x − x ⎟ 1 2 3⎠ 1 2 3 ⎠ ⎝ ⎝ determine: a) operatorii U + V . V ( x) = ⎜ x1 + 3 x 2 ⎟ . − 10 ⎟ ⎠ 90 . ⎛ − x1 + 2 x 2 + 4 x3 ⎞ ⎛ 2 x1 − x 2 + 3 x3 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ U ( x) = ⎜ 2 x1 − 3 x 2 − 5 x3 ⎟ .

Propoziţia 1. dacă acesta este o funcţie injectivă. Fie ( X . Operatorul U este surjectiv dacă şi numai dacă Im U = Y . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. K ) şi (Y . K ) şi (Y . SURJECTIVITATEA ŞI INVERSABILITATEA UNUI OPERATOR LINIAR BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.U ( x) = y}. K ) şi (Y . Fie ( X . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. Se numeşte imaginea operatorului U şi se notează Im U mulţimea: Im U = {y ∈ Y / ∃x ∈ X a. K ) şi (Y . Fie ( X . Operatorul U se numeşte injectiv. Definiţia 2. 91 . Operatorul U este injectiv dacă şi numai dacă KerU = {0 X }. K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. K ) şi (Y . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. Se numeşte nucleul operatorului U şi se notează KerU mulţimea: KerU = {x ∈ X / U ( x) = 0Y }. respectiv surjectivă. NUCLEUL ŞI IMAGINEA UNUI OPERATOR LINIAR INJECTIVITATEA. K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar.2.3. respectiv surjectiv. Propoziţia 2. Fie ( X . Fie ( X . Definiţia 3.i.

−1) şi g 2 = (0.0. a.0 ) / x1 .1. 3⎞ ⎛−1 5 ⎟ ⎜ 2 ⎟ matricea asociatã unui operator liniar Fie A = ⎜ 3 − 4 ⎜ − 2 1 − 3⎟ ⎠ ⎝ 92 . Sã se determine nucleul şi imaginea operatorului.0. a. g 2 } este sistem de vectori liniar independent şi sistem de generatori pentru spaţiul Im U . {g1 } este sistem de generatori pentru spaţiul KerU şi sistem de vectori liniar independent.1. a )t / a ∈ R .0 ) / a.0. t U ( x) = (2 x1 .0.− x1 )t / x1 . rezultã dimIm U = 2 . {g1 . Im U = (2 x1 . prin urmare dim KerU = 1 .0.1) . precum şi dimensiunile acestora. Rezolvãm ecuaţia U ( x) = 0 şi obţinem sistemul: ⎧2 x1 = 0 ⎧ x1 = 0 ⎪ ⇒ KerU = (0.1. a ) = a(0. x 2 − x3 ∈ R = = x1 (2.−1) + b(0. Rezolvare: Nucleul operatorului este: KerU = x ∈ R 3 / U ( x) = 0 .1. x 2 − x3 ∈ R t t Fie g1 = (2.0.PROBLEME REZOLVATE 1.−1) + ( x 2 − x3 )(0.− x1 ) .0 ) . deci formeazã o bazã a acestui spaţiu. t t { { } } } 2. { } { } Fie g1 = (0. x 2 − x3 .U ( x) = y . t t { = {a(2. t Imaginea operatorului este Im U = y ∈ R 4 / ∃x ∈ R 3 a.i.1.0.0.0. x 2 − x3 .0. Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 4 . ⎨ x 2 − x3 = 0 ⇒ ⎨ ⎩ x 2 = x3 = a . a ∈ R ⎪− x = 0 ⎩ 1 t t x ∈ KerU ⇒ x = (0.1) . b ∈ R}.0. deci formeazã o bazã a acestui spaţiu.

{g1 } este sistem de generatori pentru ⎝ 11 11 ⎠ spaţiul KerU şi sistem de vectori liniar independent. t 93 . 5 −4 11 ⎪ ⎪ x3 = α ⎪ ⎩ t ⎧⎛ 5 ⎫ 9 ⎪ ⎪ ⎞ deci KerU = ⎨⎜ a. Sã se determine KerU . dim KerU . dimIm U .U : R 3 → R 3 . atunci 9 ⎞ ⎞ ⎛5 9 ⎛5 x = ⎜ a. . alegem minorul principal −3 sistemului: ∆ = 5 − 4 3 2 5 ⎧ ⎪ x1 = 11 α ⎪ −1 3 9 ⎪ d2 = ≠ 0 şi rezultã soluţia sistemului: ⎨ x 2 = α . a ∈ R . a. a ⎟ / a ∈ R ⎬ . deci formeazã o bazã a acestui spaţiu. dim KerU = 1 . . a ⎟ = a⎜ . a. ⎧− x1 + 3 x 2 − 2 x3 = 0 ⎪ t U ( x) = 0 ⇒ A x = 0 ⇒ ⎨5 x1 − 4 x 2 + x3 = 0 . 1⎟ . Rezolvare: KerU= x ∈ R 3 / U ( x) = 0 . deteminantul matricei ⎪3 x + 2 x − 3 x = 0 2 3 ⎩ 1 { } −1 3 −2 1 = 0 . α ∈ R . prin urmare. ⎠ ⎪⎝ 11 11 ⎪ ⎩ ⎭ Dacă x ∈ KerU . 1⎟ . Im U . 11 11 11 11 ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ t t ⎛5 9 ⎞ Fie g1 = ⎜ .

1) . β ∈ R = α (1. { } Fie g1 = (1. deci formeazã o bazã a acestui spaţiu.α .1. Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 3 . {g1 . β .1) / α .ImU= y ∈ R 3 / ∃x ∈ R 3 a. g 2 } este sistem de vectori liniar independent şi sistem de generatori pentru spaţiul ImU. x 2 − x3 ) . b) inversabilitatea operatorului şi dacã este inversabil sã se calculeze inversa acestuia.0. rezultă că rangA = 2 .3 x1 + x3 .2 ) + β (0. trebuie determinat y ∈ R 3 ⎪ 3x + 2 x − 3x = y 2 3 3 ⎩ 1 astfel încât sistemul sã fie compatibil.U ( x) = y . rezultã dimIm U = 2 . ⎨ ⎪ y = 2α + β ⎩ 3 t t t ImU= (α . Considerând minorul principal al matricei sistemului: −1 3 d2 = ≠ 0 . ⎧− x1 + 3 x 2 − 2 x3 = y1 ⎪ U ( x) = y ⇔ ⎨ 5 x1 − 4 x 2 + x3 = y 2 .2α + β ) / α .i. t U ( x) = (− x1 + 2 x 2 . β ∈ R .2 ) şi g 2 = (0. surjectivitatea operatorului liniar U . 5 −4 −1 3 3 y1 2 y3 d car = 5 − 4 y 2 = 0 ⇔ 22 y1 + 11 y 2 − 11 y 3 = 0 ⇔ ⎧ y1 = α ⇔ 2 y1 + y 2 − y 3 = 0 ⇒ y 3 = 2 y1 + y 2 ⇒ ⎪ y 2 = β .1. β ∈ R . 94 . t t { } { } 3. Sã se studieze: a) injectivitatea.0.

rezultă că U este bijectiv. { } b) Deoarece U este injectiv şi surjectiv. deteminantul matricei sistemului este: −1 2 0 3 3 3 ∆= 3 0 1 ≠ 0 ⇒ ∃x ∈ R : U ( x) = y. Determinăm U −1 : y ⎧ x1 = − y1 + 2 7 2 + 2 y3 ⎧− x1 + 2 x 2 = y1 ⎪ ⎪ ⎪ y U ( x) = y ⇔ ⎨ 3 x1 + x3 = y 2 ⇒ ⎨ x 2 = 3 y1 + 72 + y3 ⎪ x −x = y ⎪ 3 y + y −6 y 3 3 ⎩ 2 ⎪ x3 = 1 72 3 ⎩ ⎛ − 1 x1 + 2 x 2 + 2 x3 ⎞ ⎟ ⎜ 7 7 7 ⎜ 3 −1 1 x + 1 x ⎟.Rezolvare: a) U este injectiv dacã şi numai dacã KerU = {0}.i. U este surjectiv dacã şi numai dacã ImU= R 3 . prin urmare operatorul U este injectiv. ImU= y ∈ R 3 / ∃x ∈ R 3 a. ∃x ∈ R 3 astfel încât U ( x) = y dacă şi ⎨ ⎪ x −x = y 3 3 ⎩ 2 numai dacă sistemul este compatibil. x + ⇒ U ( x) = ⎜ 7 1 7 2 7 3⎟ ⎟ ⎜ ⎜ 3 x1 + 1 x 2 − 6 x3 ⎟ 7 7 ⎠ ⎝ 7 95 . ⎧− x1 + 2 x 2 = 0 ⎧ x1 = 2 x 2 ⎪ ⎪ U ( x) = 0 ⇔ ⎨3 x1 + x3 = 0 ⇒ ⎨6 x 2 + x 2 = 0 ⇒ x1 = x 2 = x3 = 0 ⇒ ⎪x − x = 0 ⎪x = x 2 3 ⎩ 2 ⎩ 3 KerU = {0} .U ( x) = y . ⎧− x1 + 2 x 2 = y1 U ( x) = y ⇔ ⎪ 3x1 + x3 = y 2 . ∀y ∈ R ⇒ ImU= R ⇒ 0 1 −1 U este surjectiv. deci inversabil.

c) U ( x) = (2 x1 − x2 + 2 x3 . Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 3 . nu este surjectiv. dim KerU = 0 . t { { } } Im U = R 3 . x3 )t . În fiecare din cazurile a ) . α )t / α ∈ R .PROBLEME PROPUSE 1. x1 + x3 )t . Im U = (α . dimIm U = 3 . dimIm U = 2 . x1 + 3x2 + 2 x3 . c) U ( x) = (2 x1 − x 2 + x3 . b) KerU = {0}. se cere: 1) să se studieze injectivitatea şi surjectivitatea operatorului U . β ∈ R . b) U ( x) = ( x1 + 2 x2 + x3 . dimImU dacă: a) U ( x) = ( x1 . x1 . 96 . dimIm U = 2 . t ⎧ ⎫ c) KerU = ⎨ 1 α . Sã se determine KerU . α / α ∈ R ⎬ . x1 + x 2 + x3 )t . { } 2. 0. dim KerU = 1 . b) . 2) să se studieze dacă operatorul este inversabil şi în caz afirmativ sã se calculeze inversa acestuia: a ) U ( x) = (3 x1 + 4 x 2 + x3 . α + β ) / α .− x1 + 3 x2 + 2 x3 . 3 3 ⎩ ⎭ ( ) Im U = (α . β ∈ R . β )t / α . R: a ) nu este injectiv. β . Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 3 . R: a) KerU = (0. dim KerU = 1 .− x1 + x 2 )t . x 2 + x3 .− x1 − 2 x2 )t . 5 α . c) . x1 + x 2 − 2 x3 )t . x1 − 2 x2 + 2 x3 . dimKerU. − α . ImU . b) U ( x) = ( x2 . 0.

U −1 ⎛ 4 x1 − 2 x 2 + x3 ⎞ ⎟ ⎜ ( x) = ⎜ − 2 x1 + x 2 − x3 ⎟ .b) este bijectiv. ⎜ x + x3 ⎟ 1 ⎠ ⎝ ⎛ − x + x − 4x ⎞ ⎜ 1 2 3⎟ −1 ⎜ − x + x − 3x ⎟ . U ( x) = 2 3⎟ ⎜ 1 1x +5x ⎟ ⎜ x − ⎝ 1 2 2 2 3⎠ 97 . c) este bijectiv.

VECTORI PROPRII ŞI VALORI PROPRII BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. se numeşte vector propriu al operatorului U dacă există λ ∈ K astfel încât U ( x) = λx . λ se numeşte valoare proprie a operatorului U şi se spune că x este vector propriu corespunzător valorii proprii λ . Mulţimea X λ = {x ∈ X / U ( x ) = λx} se numeşte subspaţiul propriu asociat valorii proprii λ . PROBLEME REZOLVATE 1.3. Se considerã operatorul liniar: U : R 3 → R 3 . R : ( ) 98 . vectorii proprii şi subspaţiile proprii corespunzătoare pentru acest operator. U : X → X un operator liniar şi λ o valoare proprie a operatorului U . Vectorul x ∈ X . Fie ( X . Definiţia 2.3. Fie ( X . U ( x ) = ( x1 + 3 x 2 − 4 x 3 . x ≠ 0. − 2 x 2 + 5 x 3 . K ) un spaţiu vectorial. Să se determine valorile proprii. K ) un spaţiu vectorial şi U : X → X un operator liniar cu reprezentarea U ( x) = At x . în acest caz. Rezolvare: Din relaţia U ( x) = At x vom determina matricea operatorului în baza canonică a spaţiului R 3 .3 x 3 )t .

0. Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ1 = 1 este: { } { } 99 .0)t / a ∈ R .3 .4 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎧ x1 + 3 x 2 − 4 x3 = −2 x1 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ⎪ ⎟⎜ ⎟ ⎜ 5 ⎟⎜ x 2 ⎟ = −2 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨ − 2 x 2 + 5 x3 = −2 x 2 ⇒ ⎜ 0 −2 ⎜x ⎟ ⎪ ⎜ 0 0 3 ⎟⎜ x3 ⎟ 3 x 3 = −2 x 3 ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎝ 3⎠ ⎩ proprii λ1 = 1 este: V1 = (a. rezolvând ecuaţia matriceală At ⋅ x = λ ⋅ x . λ3 = 3 . Pentru λ1 = −2 obţinem 3 . Prin urmare.0. x1 = a. Pentru λ1 = 1 obţinem 3 . ⎜ 0 ⎜ -4 5 3 ⎟ 0 3 ⎟⎜ x3 ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ • Determinăm valorile proprii ale operatorului.0 )t / a ∈ R \ {0} . mulţimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii.4 ⎞⎛ x1 ⎞ 0 0⎞ ⎛ 1 ⎛ 1 ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ t U ( x) = ⎜ 0 − 2 5 ⎟⎜ x2 ⎟ = A x ⇒ A = ⎜ 3 − 2 0 ⎟ . a ∈ R \ {0} . λ2 = −2. rezolvând ecuaţia caracteristică: 1− λ 0 0 det( A − λI ) = 0 ⇔ 3 −4 −2−λ 5 0 3−λ =0⇒ ⇒ λ1 = 1. cu x ≠ 0 .4 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎧ x1 + 3 x 2 − 4 x3 = x1 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ 5 ⎟⎜ x 2 ⎟ = 1 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨ − 2 x2 + 5 x3 = x 2 ⇒ ⎜ 0 −2 ⎜x ⎟ ⎪ ⎜ 0 0 3 ⎟⎜ x3 ⎟ 3 x3 = x3 ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 3⎠ ⎩ X 1 = (a. • Determinăm vectorii proprii corespunzători fiecărei valori ⇒ x3 = 0. x 2 = 0.

a. x1 = − a. a. ⎜ 12 10 7⎟ ⎠ ⎝ Să se determine valorile proprii. a. a ∈ R \ {0} . a. x1 = − a . 100 .− a / a ∈ R \ {0}⎬ .0 )t / a ∈ R \ {0} . Deci mulţimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ2 = −2 este: ⇒ x3 = a. x 2 = a. 2 ⎩ ⎭ X − 2 = (− a. Fie U : R 3 → R 3 un operator liniar care are matricea 10 6⎞ ⎛ 13 ⎟ ⎜ corespunzătoare bazelor canonice A = ⎜ − 24 − 19 − 12 ⎟ . Pentru λ1 = 3 obţinem 3 .0 )t / a ∈ R . a ∈ R \ {0}.− a / a ∈ R ⎬ . vectorii proprii şi subspaţiile proprii corespunzătoare pentru acest operator. Prin urmare.⇒ x3 = 0. mulţimea 2 vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ3 = 3 este: t ⎧ ⎫ V3 = ⎨ a. Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ2 = −2 este: { } { } ( ) ( ) 2.4 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎧ x1 + 3 x 2 − 4 x3 = 3 x1 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ 5 ⎟⎜ x 2 ⎟ = 3 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨ − 2 x2 + 5 x3 = 3 x2 ⇒ ⎜ 0 −2 ⎜x ⎟ ⎪ ⎜ 0 0 3 ⎟⎜ x3 ⎟ 3 x3 = 3 x3 ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 3⎠ ⎩ V− 2 = (− a. x2 = a. 2 ⎩ ⎭ Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ3 = 3 este: t ⎧ ⎫ X 3 = ⎨ a.

Rezultă că mulţimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ1 = 1 este: V1 = (a. a 2 + b 2 ≠ 0 .2b − a )t / a. x3 = 2b − a. Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ1 = 1 este: X 1 = (a. cu x ≠ 0 . • Determinăm vectorii proprii corespunzători fiecărei valori proprii. a. b. b ∈ R. 12 10 7−λ 1 − 19 − λ 10 1 − 12 = 0 ⇔ 7−λ Adunând toate liniile la prima. b ∈ R .2b − a )t / a. x2 = b. rezolvând ecuaţia matriceală At ⋅ x = λ ⋅ x . { } { } 101 . obţinem: 1− λ 1− λ 1− λ 1 − 24 − 19 − λ − 12 = 0 ⇔ (1 − λ ) − 24 12 10 7−λ 12 ⇔ (λ − 1)2 (λ + 1) = 0 ⇒ λ1 = λ2 = 1. λ3 = −1 . rezolvând ecuaţia caracteristică: 13 − λ 10 6 det( A − λI ) = 0 ⇔ − 24 − 19 − λ − 12 = 0 . b. a 2 + b 2 ≠ 0 .Rezolvare: • Determinăm valorile proprii ale operatorului. b ∈ R. Pentru λ1 = 1 obţinem ⎛ x1 ⎞ ⎧13 x1 − 24 x 2 + 12 x3 = x1 ⎛ 13 − 24 12 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ 10 ⎟⎜ x 2 ⎟ = 1 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨10 x1 − 19 x 2 + 10 x3 = x 2 ⎜ 10 − 19 ⎜ x ⎟ ⎪ 6 x − 12 x + 7 x = x ⎜ 6 − 12 7 ⎟⎜ x3 ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ 2 3 3 ⎝ 3⎠ ⎩ 1 ⎧12 x1 − 24 x 2 + 12 x3 = 0 ⎪ ⇒ ⎨10 x1 − 20 x 2 + 10 x3 = 0 ⎪ 6 x − 12 x + 6 x = 0 2 3 ⎩ 1 ⎧ x1 − 2 x 2 + x3 = 0 ⎪ ⇒ ⎨ x1 − 2 x 2 + x3 = 0 ⎪x − 2 x + x = 0 2 3 ⎩ 1 ⇒ ⇒ x1 = a.

x 2 + 2 x3 . − a. unde: a ) U ( x) = (x2. R: a) λ1 = −1. a ∈ R \ {0}. − x3 )t . 3 ⎭ ⎩ ( ) ( ) PROBLEME PROPUSE 1. a. 0 )t / a ∈ R \ {0} . c) U ( x) = (− x3 . 5 a. { { } } { } 102 . − x1 + x2 )t . Prin urmare. − x1 )t . − x1 + 2 x2 + x3 . a )t / a ∈ R \ {0} . 0 )t / a ∈ R \ {0} . 0. Subspaţiul propriu corespunzător 3 ⎭ ⎩ t ⎫ ⎧ valorii proprii λ 2 = −1 este: X −1 = ⎨ 2a. b) U ( x) = (2 x1 − x2 + x3 . λ2 = 0.Pentru λ1 = −1 obţinem ⎛ x1 ⎞ ⎧13x1 − 24 x 2 + 12 x3 = − x1 ⎛ 13 − 24 12 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎪ ⎟⎜ ⎟ ⎜ 10 ⎟⎜ x 2 ⎟ = −1 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨10 x1 − 19 x 2 + 10 x3 = − x 2 ⎜ 10 − 19 ⎜ x ⎟ ⎪ 6 x − 12 x + 7 x = − x ⎜ 6 7 ⎟⎜ x3 ⎟ − 12 ⎠⎝ ⎠ ⎝ 2 3 3 ⎝ 3⎠ ⎩ 1 14 x1 − 24 x 2 + 12 x3 = 0 7 x1 − 12 x 2 + 6 x3 = 0 ⎧ ⎧ ⎪ ⎪ ⇒ ⎨10 x1 − 18 x 2 + 10 x3 = 0 ⇒ ⎨5 x1 − 9 x 2 + 5 x3 = 0 ⇒ ⎪ 6 x − 12 x + 8 x = 0 ⎪3 x − 6 x + 4 x = 0 2 3 2 3 ⎩ 1 ⎩ 1 ⇒ x1 = 2a. x3 = a. − x2 . λ3 = 1 . V−1 = (a. mulţimea 3 vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ 2 = −1 este: t ⎫ ⎧ V−1 = ⎨ 2a. V1 = (a. V0 = (a. x 2 = 5 a. Să se determine valorile proprii şi vectorii proprii pentru operatorul liniar U : R 3 → R 3 . a / a ∈ R ⎬ . 5 a. a / a ∈ R \ {0}⎬ .

λ2 = 1. a )t / a ∈ R \ {0} . X 0 = (− a. X 8 = (0. 2a )t / a ∈ R . a. a. V1 = (− a. a / a ∈ R ⎬ . 2 ⎭ ⎩ b) λ1 = 1. λ 2 = −1. 0⎟ ⎠ t ⎫ ⎧ R: a) λ1 = −2. V1 = (a. 0 )t / a ∈ R \ {0} . λ 2 = 2 . ⎜ 0 ⎜ 1 −1 0 8 ⎟ 2⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎛0 ⎜ c ) A = ⎜1 ⎜0 ⎝ −1 3 −1 0⎞ ⎟ 1⎟ . b ∈ R. { } { { } } } 103 . 0. V0 = (− a. X 2 = (a. a )t / a ∈ R . a )t / a ∈ R . λ3 = 1 . a )t / a. V3 = (− a. λ3 = 8 . λ3 = 3 . 0. X − 2 = ⎨ − 10 a. 9 9 ⎭ ⎩ t ⎫ ⎧ X −1 = ⎨ 0. a 2 + b 2 ≠ 0 . X 2 = (a. a / a ∈ R ⎬ . { } { { } } } 2. { } { X 1 = (a. a )t / a ∈ R \ {0} . a )t / a ∈ R . λ3 = 2 . ( ) ( ) { } X 1 = (0. a )t / a ∈ R \ {0} . 40 a. a )t / a ∈ R . 9 a.b) λ1 = 0. c) λ1 = 0. − a. 2a. V−1 = (a. λ2 = 1. b) A = ⎜ − 1 2 − 1⎟ . { } { c) λ1 = λ 2 = −1. a )t / a ∈ R . b. 0. 2a. a. Să se calculeze valorile proprii şi subspaţiile proprii pentru operatorul liniar U : R 3 → R 3 care are ca matrice corespunzătoare bazelor canonice matricea: 4 1 ⎞ 2 1⎞ ⎛ −2 ⎛ 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ a) A = ⎜ 0 −1 − 2 ⎟ . a.

. Fie ( X . y ∈ X .. Atunci A = (a1 . β ∈ K . ∀x ∈ X .CAPITOLUL 4 FUNCŢIONALE LINIARE. Observaţie.. ∀x. i = 1. g 2 . K ) un spaţiu vectorial de dimensiune n . O aplicaţie f : X → K se numeşte funcţională liniară dacă: (1) f este aditivă. K ) un spaţiu vectorial de dimensiune finită.. g n }o bază a spaţiului liniar ( X . y ∈ X .1. ∀α . f : X → K o funcţională liniară. ∀α ∈ K . Cele două condiţii pot fi înlocuite prin: (3) f (αx + βy ) = αf ( x) + βf ( y ). a 2 . n . G = {g1 . Definiţia 2. Notăm ai = f ( g i ).. ∀x. adică f (αx) = αf ( x)..a n )t se numeşte vectorul ataşat funcţionalei liniare în baza G . BILINIARE ŞI PĂTRATICE 4. Fie ( X .. 104 . (2) f este omogenă. adică f ( x + y ) = f ( x) + f ( y ). K ) . FUNCŢIONALE LINIARE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.

∀x. y ∈ R 3 . Stabiliţi dacă următoarele aplicaţii sunt funcţionale liniare şi în caz afirmativ scrieţi vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar R 3 .3)t . Fie x. β ∈ R . αx 2 + βy 2 . x 2 .1. β ∈ R ⇒ x = ( x1 .−1. f ( x) = 3 x1 − x2 + 2 x3 . α . { ( ) } a ) f : R 3 → R. prin urmare B = (8. x2 . b) Fie x. f ( g 3 ) = f (1. y 2 . Avem că: 105 . y3 )t .3. g 3 = (1. b) f : R 3 → R. f ( x) = x1 − 2 x 2 + 4 x3 + 1.3.PROBLEME REZOLVATE 1. prin urmare f este funcţională liniară. 14.3. R şi în baza G = g1 = (3. Vectorul ataşat funcţionalei f în G = {g1 .3)t . g 2 . Vectorul ataşat funcţionalei f în baza canonică a spaţiului ( R 3 . R) este format din coeficienţii funcţionalei : A = (3. x3 )t . y = ( y1 .1)t .1. Rezolvare: a ) f este funcţională liniară dacă f (αx + βy ) = αf ( x ) + βf ( y ) .3) = 6 . y ∈ R 3 şi α .2 )t . 6) t . Avem că: f ( g1 ) = f (3. f ( g 2 ).1) = 8. y 2 .3. g 3 } este B = ( f ( g1 ). f (αx + βy ) = f α ( x1 . β ∈ R . y3 )t = = f (αx1 + βy1 . f ( g 3 ) )t . g 2 = (3.3) = 14. y ∈ R 3 şi ∀α . x3 )t + β ( y1 . αx3 + βy3 ) t = 3(αx1 + βy1 ) − − (αx 2 + βy 2 ) + 2(αx3 + βy3 ) = α (3 x1 − x 2 + 2 x3 ) + ( ( ) ) + β (3 y1 − y 2 + 2 y3 ) = αf ( x ) + βf ( y ) . f ( g 2 ) = f (3.

f (αx + βy ) = f (αx1 + βy1 , αx 2 + βy 2 , αx3 + βy3 ) = = (αx1 + βy1 ) − 2(αx 2 + βy 2 ) + 4(αx3 + βy3 ) + 1 şi αf ( x) + βf ( y ) = αx1 − 2αx 2 + 4αx3 + βy1 − 2 βy 2 + 4 βy3 + α + β , prin urmare f (αx + βy ) ≠ αf ( x) + βf ( y ) . Rezultă că f nu este funcţională liniară.
2. Arătaţi că aplicaţia f : R2 [ X ] → R, f ( P) = ∫ P ( x)dx este o
0 1

funcţională liniară şi scrieţi vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar (R2 [ X ], R ) şi în baza G = g1 = 1 − X , g 2 = 3 X + X 2 , g 3 = 2 + 3 X 2 .
Rezolvare: f este funcţională liniară dacă f (αP + βQ) = αf ( P) + βf (Q) , ∀α , β ∈ R, ∀P, Q ∈ R2 [ X ], Avem că:
f (αP + βQ) = ∫ (αP + βQ)( x )dx = α ∫ P( x)dx + β ∫ Q( x)dx =
1 1 1 0 0 0

{

}

= αf ( P ) + βf (Q ) , prin urmare f este funcţională liniară. Baza canonică a spaţiului liniar (R2 [ X ], R ) este
E = e1 = 1, e2 = X , e3 = X 2 . Vectorul ataşat funcţionalei în baza E , notat A , este:
A = ( f (e1 ), f (e2 ), f (e3 ) )t
1 1
1 1 x2 = 1 ; 2 0 2

{

}

Avem că f (e1 ) = ∫ dx = x 0 = 1 ; f (e 2 ) = ∫ xdx =
0
0
3 f (e 2 ) = ∫ x 2 dx = x 3

1

1 0

=

0

1 ; prin urmare, vectorul ataşat funcţionalei 3

106

în baza canonică este A = 1,

(

1, 2

1 t. 3

)

Analog se obţine că vectorul ataşat funcţionalei f în baza G este:
t B = ( f ( g1 ), f ( g 2 ), f ( g 3 ) )t şi va rezulta: B = 1 , 11 , 3 . 6

(2

)

PROBLEME PROPUSE 1. Să se stabilească dacă următoarele aplicaţii sunt funcţionale liniare şi în caz afirmativ să se scrie vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică şi în baza G a spaţiului liniar (V , K ) :
a ) f : R 3 → R, f ( x) = 3x1 − x 2 + 2 x3 ;

G = g1 = (1,1,1)t , g 2 = (0,1,3)t , g 3 = (1,3,0)t , (V , K ) = R 3 , R ;

{

}

(

)

b) f : R 3 → R, f ( x) = x1 − 2 x 2 + 4 x3 + 2 ;

G = g1 = (2,1,1)t , g 2 = (0,1,2)t , g 3 = (12,0)t , (V , K ) = R 3 , R ; c) f : R 4 → R, f ( x) = 3 x1 − x 2 + 2 x3 + 3 x 4 ;
G = g1 = (1,1,1,1)t , g 2 = (1,2,3,4)t , g 3 = (1,4,9,16)t , g 4 = (1,8,27,64)t ,

{

}

(

)

(V , K ) = (R 4 , R ) ;

{

}

G = g1 = (2,1)t , g 2 = (1,2)t . (V , K ) = R 2 , R . R: a ) f este funcţională liniară; matricea funcţionalei în baza canonică este A = (3, − 1, 2 )t ; matricea funcţionalei în baza G este B = (4, 5, 0 )t .

d ) f : R 2 → R, f ( x) = x1 − 2 x 2 + 1 ;

{

}

(

)

107

2. Să se arate că aplicaţia f : Rn [ X ] → R, f ( P) = P(2) este o funcţională liniară şi să se scrie vectorul ataşat funcţionalei în baza ⎧ ( X − 1) 2 ( X − 1) n ⎫ ⎪ ⎪ ,....., g n = G = ⎨ g1 = 1, g 2 = X − 1, g 3 = ⎬. 2! n! ⎪ ⎪ ⎩ ⎭ R: Vectorul ataşat funcţionalei în baza G este
t A = 1, 1, 1 , 1 ,....., 1 2! 3! n!

(

)

3. Să se determine funcţionala liniară f : R 3 → R , ştiind că f (1, 0, 2) = 3 , f (2,1, 0) = 6 , f (0, 2,1) = 9 . R: Se caută f de forma f ( x ) = ax1 + bx 2 + cx3 , unde a, b, c ∈ R şi se găseşte f ( x ) = x1 + 4 x 2 + x3 . 4. Să se arate că aplicaţia f : R3 [ X ] → R, f ( P ) = ∫ P' ( x)dx
0 1

este o funcţională liniară şi să se scrie vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar ( R3 [ X ], R) şi în baza G = g1 = 1 − X , g 2 = 3 X + X 3 , g 3 = 2 X + 3 X 2 , g 4 = 1 .

{

}

108

4.2. FUNCŢIONALE BILINIARE

BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. Fie ( X , K ) şi (Y , K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită. O aplicaţie f : X × Y → K se numeşte funcţională biliniară dacă este liniară în raport cu fiecare argument, adică: (1) f (αx + βy, z ) = αf ( x, z ) + βf ( y, z ), ∀α , β ∈ K , ∀x, y ∈ X , ∀z ∈ Y ; (2) f ( x, αy + βz ) = αf ( x, y ) + βf ( x, z ), ∀α , β ∈ K , ∀x ∈ X , ∀y, z ∈ Y . Definiţia 2. Fie ( X , K ) un spaţiu vectorial de dimensiune m , (Y , K ) un spaţiu vectorial de dimensiune n , f : X × Y → K o funcţională biliniară, E = {e1 , e2 ,..., en } o bază a spaţiului liniar ( X , K ) , G = {g1 , g 2 ,..., g n }o bază a spaţiului liniar (Y , K ) .
Notăm aij = f (ei , g j ), i = 1, m, j = 1, n. . Atunci A = aij i =1, m se
j =1, n

( )

numeşte matricea ataşată funcţionalei biliniare în bazele E şi G . Modificarea matricei unei funcţionale biliniare la schimbarea bazelor în care se reprezintă În condiţiile definiţiei 2, fie A matricea ataşată funcţionalei biliniare în bazele E şi G şi B matricea ataşată funcţionalei biliniare în bazele F şi H . Fie C matricea de trecere de la baza E la baza F şi D matricea de trecere de la baza G la baza H . Atunci B = C t ⋅ A ⋅ D .

109

PROBLEME REZOLVATE 1. Se consideră aplicaţia f : R 2 × R 3 → R , f ( x, y ) = 2 x1 y1 − x1 y 2 + 3 x 2 y3 . a ) Să se arate că f este o funcţională biliniară. b) Să se scrie matricea funcţionalei în bazele canonice ale
spaţiilor liniare R 2 , R şi R 3 , R c) Să se scrie matricea funcţionalei în bazele

(

) (

)

{ } G = {g1 = (3,1,1) t , g 2 = (1,3,1) t , g 3 = (1,1,3) t }.
E = e1 = (1,2 )t , e2 = (3,4 )t şi

Rezolvare: a) f este funcţională biliniară dacă este liniară în fiecare argument, adică: 1) f (αx + βy, z ) = αf ( x, z ) + βf ( y, z ), ∀α , β ∈ R, ∀x, y ∈ R 2 , ∀z ∈ R 3 ;
2) f ( x, αy + βz ) = αf ( x, y ) + βf ( x, z ), ∀α , β ∈ R, ∀x ∈ R 2 , ∀y, z ∈ R 3 . Fie α , β ∈ R . Avem că: 1) f (αx + βy, z ) = f (α ( x1 , x 2 ) + β ( y1 , y 2 ), ( z1 , z 2 , z 3 )) =

= f (( x1 , x 2 ), (αy1 + βz1 ,αy 2 + βz 2 , αy3 + βz 3 ) ) = = 2 x1 (αy1 + βz1 ) − x1 (αy 2 + βz 2 ) + 3x 2 (αy3 + βz 3 ) = = α (2 x1 y1 − x1 y 2 + x 2 y3 ) + β (2 x1 z1 − x1 z 2 + x2 z 3 ) = = αf ( x, y ) + βf ( x, z ). Din1) şi 2) rezultă că f este funcţională biliniară.

= f ((αx1 + βy1 , αx 2 + βy 2 ), ( z1 , z 2 , z 3 ) ) = 2(αx1 + βy1 ) z1 − 1 − (αx1 + βy1 ) z 2 + 3(αx2 + βy 2 ) z 3 = α (2 x1 z1 − x1 z 2 + 3x2 z 3 ) + + β (2 y1 z1 − y1 z 2 + 3 y 2 z 3 ) = αf ( x, z ) + βf ( y, z ). 2) f ( x, αy + βz ) = f (( x1 , x 2 ),α ( y1 , y 2 , y3 ) + β ( z1 , z 2 , z 3 ) ) =

110

b) Matricea funcţionalei în bazele canonice ale R 2 şi R 3 este formată din coeficienţii funcţionalei: A = (aij ) i =1,2 , unde aij este
j =1,3

⎛ 2 − 1 0⎞ coeficientul lui xi y j . Obţinem: A = ⎜ ⎟ ⎜0 0 3⎟ . ⎠ ⎝ c) Metoda I. Matricea funcţionalei f corespunzătoare bazelor E şi G este B = (bij )i =1,2 ) , unde bij = f (ei , g j ) . Obţinem că: b11 = f (e1 , g1 ) = f (1,2) t , (3,1,1) t = 2 ⋅ 1 ⋅ 3 − 1 ⋅ 1 + 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 11 ; b12 = f (e1 , g 2 ) = 2 ⋅ 1 ⋅ 1 − 1 ⋅ 1 + 3 ⋅ 2 ⋅ 3 = 11; prin urmare ⎛11 5 19 ⎞ B=⎜ ⎟ ⎜ 27 9 39 ⎟. ⎠ ⎝ Metoda II. Folosim formula de transformare a matricei funcţionalei la schimbarea bazelor: B = C t ⋅ A ⋅ D . Matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului R 2 , R la baza E este ⎛1 3 ⎞ C =⎜ ⎜ 2 4 ⎟ , iar matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului ⎟ ⎝ ⎠

(

j =1,3

)

(

)

(

⎛3 1 ⎜ R , R la baza G este D = ⎜1 3 ⎜1 1 ⎝
3

)

1⎞ ⎟ 1⎟ . Rezultă că 3⎟ ⎠

⎛11 5 19 ⎞ B = Ct ⋅ A⋅ D = ⎜ ⎟ ⎜ 27 9 39 ⎟ ⎠ ⎝
2. Demonstraţi că
1

f : R2 [ X ] × R2 [ X ] → R, f ( P, Q) = ∫ P ' ( x)Q' ( x)dx , este o
0

funcţională biliniară simetrică şi scrieţi matricea funcţionalei în

111

baza canonică a spaţiului R2 [ X ] şi în baza G = g1 = 1 − 3 X , g 2 = 2 + X 2 , g 3 = 4 X − X 2 .

{

}

Rezolvare: Trebuie să aratăm că : 1) f (αP + βQ, T ) = αf ( P, T ) + βf (Q, T ), ∀α , β ∈ R, ∀P, Q, T ∈ R2 [ X ] ; 2) f ( P, αQ + βT ) = αf ( P, T ) + βf (Q, T ), ∀α , β ∈ R, ∀P, Q, T ∈ R2 [ X ] ; 3) f ( P, Q) = f (Q, P), ∀P, Q ∈ R2 [ X ] . 1) Fie α , β ∈ R . Avem că:

f (αP + βQ, T ) = ∫ (αP + βQ )' ( x)T ' ( x)dx =
0

1

= α ∫ P' ( x)T ' ( x)dx + β ∫ Q' ( x)T ' ( x)dx = αf ( P, T ) + βf (Q, T ).
0 0

1

1

Analog se arată 2) şi în concluzie rezultă că f este funcţională biliniară. 3) Fie P, Q ∈ R2 [ X ] . Avem că: f ( P, Q) = ∫ P ' ( x)Q' ( x)dx = ∫ Q' ( x) P ' ( x)dx = f (Q, P) , prin urmare
0 0 1 1

f este funcţională biliniară simetrică.
Baza canonică a lui R2 [ X ] : E = e1 = 1, e2 = X , e3 = X 2 Matricea lui f în baza E este A = (aij ) i, j =1,3 , aij = f (ei , e j ), i, j = 1,3

{

}

Avem că: a11 = f (e1 , e1 ) = f (1,1) = ∫ 1'1' dx = 0; a12 = a13 = 0 = a 21 = a31 ;
0 1

112

R este: A = ⎜ 0 − 5 ⎟ . f ( x. bij = f ( g i . Să se arate că aplicaţia ( ) ( ) f : R 3 × R 3 → R. g 2 = (3. R şi R . y ) = 2 x1 y 2 − 5 x2 y 2 + 3 x3 y1 este o funcţională biliniară şi să se scrie matricea funcţionalei în bazele canonice ale spaţiilor liniare (R 3 .1)t } . e = (1. f ( x. 3 t R: Matricea funcţionalei în bazele canonice ale spaţiilor liniare ⎛0 2⎞ ⎜ ⎟ 3 2 R . R) şi în bazele E = {e1 = (0. R) şi (R 2 .1.0 )t .0. x) = ∫ dx = 1. e2 = (1. ⎜3 0⎟ ⎝ ⎠ ⎛3 4 ⎞ ⎜ ⎟ matricea funcţionalei în bazele E şi G este B = ⎜ 3 11⎟ .a 22 = f ( x.3.1) t . Să se arate că aplicaţia f : R 3 × R 2 → R .3 . j = 1. g j ). i.1) t . j =1. y ) = 3x1 y 2 + x3 y 2 − 4 x 2 y3 este o funcţională biliniară şi să se scrie matricea funcţionalei în baza 113 .1. 3 ⎛0 0 0⎞ ⎜ ⎟ Obţinem că A = ⎜ 0 1 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜0 1 4 ⎟ 3⎠ ⎝ Analog B = (bij ) i. PROBLEME PROPUSE 1. a33 = 0 0 1 1 4 . ⎜ 6 15 ⎟ ⎝ ⎠ 2.2) } şi G = {g1 = (1. a 23 = a32 = ∫ 1 ⋅ 2 xdx = 1.

g 3 = 4 X − X 2 .1. g 2 = 2 + X 3 − 2 X .1) t . 3⎟ ⎠ 3. Q) = ∫ P( x)Q' ( x)dx este o 0 1 { } funcţională biliniară şi să se scrie matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar (R2 [ X ].1. Să se demonstreze că aplicaţia f : R2 [ X ] × R2 [ X ] → R. g 3 = 4 X − X 2 . { } 114 . g 3 = (3. g 4 = 1 .3. R şi în baza G = g1 = (0.2) t .canonică a spaţiului liniar R 3 . g 2 = 2 + X − 2 X 2 . matricea funcţionalei în baza G este 1 0⎟ ⎠ ( ) ⎛ −6 ⎜ B = ⎜ − 20 ⎜ 3 ⎝ 2 0 29 − 6⎞ ⎟ − 20 ⎟ . g 2 = (1. R ) şi în baza G = g1 = 1 − 3 X . ⎛0 ⎜ este A = ⎜ 0 ⎜0 ⎝ 3 { ( ) } R: Matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar R 3 . f ( P. Q) = ∫ P' ( x)Q' ( x)dx este o 0 1 funcţională biliniară simetrică şi să se scrie matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar (R3 [ X ]. f ( P. 4. Să se demonstreze că aplicaţia f : R3 [ X ] × R3 [ X ] → R. R ) şi în baza G = g1 = 3 − 5 X . R 0⎞ ⎟ 0 − 4 ⎟ .2) t .

unde xG = ( y1 .î. 1) V se numeşte pozitiv definită dacă V ( x) > 0. K ) un spaţiu vectorial. definită prin diag ( X × X ) = {(x. ∀x ∈ X . x ≠ 0 . ∀x ∈ X . expresia functionalei pătratice în punctul ( x. 3) V se numeşte negativ definită dacă V ( x) < 0.. y ∈ X a. 4) V se numeşte seminegativ definită dacă V ( x) ≤ 0. 5) V se numeşte nedefinită dacă ∃x. FUNCŢIONALE PĂTRATICE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. mai simplu. Restricţia funcţiei f la diagonala produsului cartezian X × X . x ≠ 0 . i =1 n 115 . Definiţia 2. Observaţie: Matricea asociată unei funcţionale pătratice într-o anumită bază este matricea asociată funcţionalei biliniare asociate în baza respectivă. se numeşte funcţională pătratică. cu f : X → K . ∀x ∈ X .3. x ) sau. y 2 . 2) V se numeşte semipozitiv definită dacă V ( x) ≥ 0. Fie f : X × X → K o funcţională biliniară simetrică. V ( x) > 0 şi V ( y) < 0 . Observaţie: Se spune că funcţionala pătratică V : X → R a fost adusă la forma canonică dacă s-a determinat o bază G a spaţiului X .. C } . x ≠ 0 . f (x) . y n )t .. x ) se notează f ( x. x ≠ 0 . x ) / x ∈ X } . Fie ( X .4. Fie V : X → R o funcţională pătratică. ∀x ∈ X .. pentru care V ( x) = ∑ λi yi2 . unde K ∈ {R.

1 2 ∆1 ∆2 ∆n • Metoda Gauss: Se caută i ∈ 1. În cazul în care funcţionala pătratică este degenerată. xi = z i . adică ∃i ∈ 1. se alege (k . n astfel încât aii ≠ 0 şi poate fi adusă la forma canonică prin una din metodele cunoscute. Observaţie. Dacă ∆ i ≠ 0. i ≠ l . adică V ( x ) = ∑ aij xi x j . ∆ 2 . xl = z k − z l . n ⇒ ∃ o bază a spaţiului R n în care funcţionala se scrie : ∆ ∆ ∆ 2 V ( y ) = 0 y 2 + 1 y 2 + L + n −1 y n .Aducerea unei funcţionale pătratice la forma canonică se poate face prin: • Metoda Jacobi : Se calculează ∆1 . i = 1. K . ∆ n (unde ∆ i este determinantul format din primele i linii şi coloane ale matricii A -matricea asociată funcţionalei). n astfel încât coeficientul lui x 2 să fie nenul şi se i grupează toţi termenii ce conţin xi . ∆ 0 = 1 . n. termenii rămaşi nu vor mai conţine xi . l ) astfel încât a kl ≠ 0 şi 1≤ i < j ≤ n se folosesc transformările x k = z k + z l . i ≠ k . ∀i = 1. 116 . Se repetă procedeul anterior până la obţinerea formei canonice. din aceştia se formează un pătrat. Astfel funcţionala devine nedegenerată.

daca i ≠ j ⎩ ⎛ 3 −1 0⎞ ⎜ ⎟ Atunci A = ⎜ − 1 − 1 5 ⎟ . Rezolvare: a ) Matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului ( R 3 . ∆ 2 .3 . 1 2 a ) Să se scrie matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului ( R 3 . ⎨1 ⎪ 2 ⋅ coeficientul lui xi x j . Orice altă combinaţie de semne cu ∆ i ≠ 0 implică faptul că funcţionala este nedefinită. începând cu (-). j =1. unde aij este: ⎧coeficientul lui xi2 . ∆ 3 ai matricei A (unde ∆ i este format din primele i linii şi coloane ale matricii A ). daca i = j ⎪ . calculăm minorii principali ∆ 1 .PROBLEME REZOLVATE 1. V ( x) = 3 x 2 − x 2 −2 x1 x 2 + 5 x 2 x3 . b) Să se determine natura funcţionalei. 117 . atunci funcţionala este negativ definită. 2⎟ ⎜ ⎜ 0 5 2⎟ 2 ⎝ ⎠ b) Pentru a stabili natura funcţionalei . R) este A = (aij ) i. Dacă toţi ∆ i > 0 ⇒ funcţionala pătratică este pozitiv definită. Dacă ∆ i alternează ca semn. Se consideră funcţionala pătratică V : R 3 → R. R) . aij .

V ( x) = −2 x 2 − x 2 + ax 2 +2 x1 x 2 + 2 x2 x3 1 2 3 să fie : 1) pozitiv definită. Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: a) V : R 3 → R. ∆ 3 = − 1 − 1 −1 −1 5 0 2 0 5 2 =− 2 107 . ∆ 2 = = −4. V ( x) = 2 x 2 +3 x 2 + ax 2 −2 x1 x 2 + 2 x2 x3 . 2. ⎝5 ⎠ ⎪∆ > 0 ⎩ 3 ⎧∆1 < 0 ⎪ 2) V este negativ definită ⇔ ⎨∆ 2 > 0 ⇒ a ∈ ∅ . 118 . ∞ ⎟ . Rezolvare: ⎧∆1 = 2 ⎛ 2 −1 0⎞ ⎜ ⎟ ⎪ a ) A = ⎜ − 1 3 1 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 5 ⎜ 0 1 a⎟ ⎪ ∆ = 5a − 2 ⎝ ⎠ ⎩ 3 ⎧∆ 1 > 0 ⎪ ⎛2 ⎞ 1) V este pozitiv definită ⇔ ⎨∆ 2 > 0 ⇒ a ∈ ⎜ . ⎪∆ < 0 ⎩ 3 ⎛ − 2 1 0 ⎞ ⎧ ∆ 1 = −2 ⎜ ⎟ ⎪ b ) A = ⎜ 1 − 1 1 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 1 . 1 2 3 b) V : R 3 → R. Rezultă că: ⎜ 0 1 a ⎟ ⎪∆ 3 = 3a + 2 ⎝ ⎠ ⎩ 1) V este pozitiv defintă ⇔ a ∈ ∅ . 4 deci funcţionala pătratică este nedefiniă. 2) negativ definită.3 −1 3 −1 ∆1 = 3 = 3.

V ( x) = x 2 +3x 2 −2 x 2 +2 x1 x 2 − 6 x1 x3 + 4 x 2 x3 . 1 2 3 b) V : R 3 → R. rezultă că V este pozitiv definită. Rezolvare: ⎛ 3 − 1 1 ⎞ ⎧∆1 = 3 ⎜ ⎟ ⎪ a ) Se calculează ∆1 . V ( x) = 3x 2 +2 x 2 +4 x 2 −2 x1 x 2 + 2 x1 x3 . A = ⎜ − 1 2 0 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 5 ⎜1 0 4 ⎟ ⎪∆ 3 = 18 ⎝ ⎠ ⎩ Deoarece ∆ i ≠ 0. 4. 1 2 3 119 . 1 2 3 ⎜1 0 − 3⎟ ⎪∆ 3 = −1 ⎠ ⎩ ⎝ prin urmare V este negativ definită. folosind metoda Gauss. ∀i = 1. V ( x) = − x 2 −2 x 2 −3 x 2 +2 x1 x 2 + 2 x1 x3 1 2 3 şi să se stabilească natura acestora. Să se reducă la forma canonică funcţionalele pătratice: a ) V : R 3 → R.3 ⇒ ∃ o bază a spaţiului R 3 în care funcţionala se scrie : ∆ ∆ ∆ 1 3 5 V ( y) = 0 y 2 + 1 y 2 + 2 y 2 ⇒ V ( y) = y 2 + y 2 + y 2 .V ( x) = 3x 2 − x 2 +5 x 2 −4 x1 x2 + 2 x1 x3 + 8 x2 x3 . ∆ 3 . următoarele funcţionale pătratice: a ) V : R 3 → R.2⎞ ⎛ 2) V este negativ definită ⇔ a ∈ ⎜ − ∞. 1 2 3 3 2 1 ∆1 ∆2 ∆3 3 5 18 Deoarece toţi coeficienţii funcţionalei în noua bază sunt strict pozitivi. 1 ⎞ ⎧∆1 = −1 ⎛ −1 1 ⎟ ⎪ ⎜ b ) Α = ⎜ 1 − 2 0 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 1 ⇒ V ( y ) = − y 2 − y 2 − y 2 . 1 2 3 b) V : R 3 → R. folosind metoda Jacobi.− ⎟ . ∆ 2 . Să se reducă la forma canonică. 3⎠ ⎝ 3.

1 2 3 Se formează un pătrat care să cuprindă toţi termenii în care apare variabila x1 şi se obţine: V ( x) = x 2 +2 x1 ( x 2 − 3 x3 ) + ( x 2 − 3 x3 ) 2 − ( x 2 − 3 x3 ) 2 + 3 x 2 −2 x 2 +4 x 2 x3 = 1 2 3 144444 2444444 4 3 ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ = ⎜ x1 + x 2 − 3 x3 ⎟ − x 2 +6 x 2 x3 − 9 x 2 +3 x 2 −2 x 2 +4 x 2 x3 .c) V : R 3 → R. d ) V : R 3 → R. 1 3 3 1 2 3 2 14 244 4 2 3 2 y2 Rezultă că forma canonică a funcţionalei pătratice V este 120 .V ( x) = 2 x1 x2 − 7 x1 x3 + 10 x 2 x3 . 2 3 2 3 14 244 4 3 ⎟ ⎜ y1 ⎠ ⎝ 2 Se repetă procedeul pentru variabila x 2 şi se obţine: V (x ) = y 2 + 2 x 2 − 11x 2 +10 x 2 x3 = y 2 +2( x 2 +5 x 2 x3 ) − 11x 2 = 1 2 3 1 2 3 5 25 25 ⎞ ⎛ = y 2 +2⎜ x 2 +2 x 2 x3 + x 2 − x 2 ⎟ − 11x 2 = 1 2 3 3 3 2 4 4 ⎠ ⎝ 5 25 47 = y 2 + 2( x 2 + x3 ) 2 − x 2 −11x 2 = y 2 +2 y 2 − y 2 . 1 2 3 f ) V : R 3 → R. 1 2 3 Rezolvare: a ) Deoarece coeficientul lui x 2 este nenul. V ( x) = x 2 +4 x 2 +25 x 2 +4 x1 x 2 − 10 x1 x3 + 6 x 2 x3 .V ( x) = x1 x2 − 4 x1 x3 + 5 x2 x3 .V ( x) = 2 x 2 +3 x 2 −5 x 2 +3 x1 x2 − 4 x1 x3 + 6 x 2 x3 . e) V : R 3 → R.V ( x) = x 2 +5 x 2 +7 x 2 −4 x1 x2 + 6 x1 x3 − 8 x2 x3 . se grupează 1 termenii care conţin variabila x1 : V ( x) = x 2 + 3 x 2 −2 x 2 + 2 x1 x 2 − 6 x1 x3 + 4 x 2 x3 . 1 2 3 g ) V : R 3 → R.

unde y1 = x1 + x 2 − 3x3 . y 2 = x 2 + x3 . b) V ( x) = 3 x12 − x 2 2 + 5 x3 2 − 4 x1 x 2 + 2 x1 x3 + 8 x 2 x3 = 1 9 x 2 −12 x1 x 2 + 6 x1 x3 − x 2 +5 x 2 +8 x 2 x3 = 1 2 3 3 1 = 9 x 2 −12 x1 x 2 + 6 x1 x3 − x 2 +5 x 2 +8 x 2 x3 = 1 2 3 3 2 ⎡⎛ ⎤ ⎞ ⎥ ⎟ 1 ⎢⎜ = ⎢⎜ 3 x1 − 2 x 2 + 2 x3 ⎟ − 4 x 2 −4 x 2 x3 + x 2 ⎥ − x 2 +5 x 2 +8 x2 x3 = 2 3 2 3 2 3 3 ⎢⎜ 144 44 ⎟ ⎥ y1 ⎠ ⎢ ⎥ ⎣⎝ ⎦ 1 4 4 1 = y 2 − x 2 + x 2 x3 − x 2 − x 2 +5 x 2 +8 x 2 x3 = 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 7 14 28 1 7 14 = y 2 − x 2 + x 2 + x 2 x3 = y 2 − x 2 −4 x2 x3 + x 2 = 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 = ( ( ) ) ( ) ( ) ⎛ ⎞ 1 2 7⎜ 2 2 2 ⎟ 14 2 = y 1− ⎜ x 2 −4 x 2 x3 + 4 x 3 − 4 x 3 ⎟ + x 3 = 3 3 ⎜ 1442443 ⎟ 3 ⎝ ⎠ ⎞ ⎛ ⎟ 1 2 7⎜ 28 14 1 7 = y 1− ⎜ x 2 − 2 x3 ⎟ + x 2 + x 2 = y 2 − y 2 +14 y 2 . 2 c) V : R 3 → R. prin urmare V este nedefinită. 2 2 y3 = x3 . y3 = x3 Rezultă că funcţionala pătratică V este nedefinită. V ( x) = x1 x 2 − 4 x1 x3 + 5 x 2 x3 . y 2 = x 2 − 2 x3 . 3 3 1 2 3 1 24 4 3 3 3⎜ 3 3 3 3 ⎟ y2 ⎠ ⎝ y1 = 3x1 − 2 x2 + 2 x3 . 121 .V ( y ) = y 2 +2 y 2 − 1 2 5 47 2 y 3 .

d ) V ( x ) = 2 x1 x 2 − 7 x1 x3 + 10 x 2 x3 .Observăm că nu există i astfel încât xi ≠ 0 . Folosim transformarea: x1 + x 2 ⎧ ⎪ z1 = 2 x1 = z1 − z 2 ⎫ ⎪ x2 − x1 ⎪ ⎪ x 2 = z1 + z 2 ⎬ ⇒ ⎨ z 2 = 2 ⎪ ⎪ x3 = z 3 ⎭ ⎪z = x 3 3 ⎪ ⎩ V ( x) = x1x2 − 4x1x3 + 5x2 x3 = z 2 − z 2 −4z1z3 + 4z2 z3 + 5z1z3 + 5z2 z3 = 1 2 = z 2 − z 2 + z1 z 3 + 9 z 2 z 3 = 1 2 ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ = z 2 +2 z1 ⎜ z 3 ⎟ + ⎜ z 3 ⎟ − ⎜ z 3 ⎟ − z 2 +9 z 2 z 3 = 1 2 ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎠ 2 2 ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1 1 = ⎜ z1 + z 3 ⎟ − z 2 − z 2 +9 z 2 z 3 = 2 3 ⎜ 1 24 ⎟ 4 4 23 ⎟ ⎜ y1 ⎠ ⎝ 9 81 81 ⎞ 1 9 ⎞ ⎛ ⎛ = y 2 −⎜ z 2 −2 z2 z3 + z 2 − z 2 ⎟ − z 2 = y 2 −⎜ z2 − z3 ⎟ + 20 z 2 ⇒ 1 2 3 3 3 1 3 2 4 4 ⎠ 4 2 ⎠ ⎝ ⎝ 2 2 x1 + x 2 1 1 ⎧ + x3 ⎪ y1 = z1 + 2 z 3 = 2 2 ⎪ x − x1 9 9 ⎪ − x3 . unde ⎨ y 2 = z 2 − z 3 = 2 1 2 3 2 2 2 ⎪ ⎪ y 3 = z 3 = x3 ⎪ ⎩ Rezultă că funcţionala este nedefinită. ⇒ V ( y ) = y 2 − y 2 +20 y 2 . Folosim transformarea: 122 .

⎧ x1 = z1 − z 2 ⎪ ⎨ x 2 = z1 + z 2 ⎪x = z 3 ⎩ 3 V ( x) = 2 z 2 −2 z 2 −7 z1 z 3 + 7 z 2 z 3 + 10 z1 z 3 + 10 z 2 z 3 = 1 2 = 2 z 2 − 2 z 2 +3 z 2 + 17 z 2 z 3 = 1 2 1 = 1 4 z 2 +6 z1 z 3 − 2 z 2 +17 z 2 z 3 = 1 2 2 ⎡ ⎤ ⎢ 1 9 ⎥ ⎛3 ⎞ 9 = ⎢(2 z1 )2 + 2(2 z1 )⎜ z 3 ⎟ + z 2 − z 2 ⎥ − 2 z 2 +17 z 2 z 3 = 3 3 2 2 ⎢ 14444 244444 4 ⎥ 4 ⎝ 2 ⎠ 43 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 ( ) 1⎛ 3 ⎞ 9 = ⎜ 2 z1 + z 3 ⎟ − z 2 − 2 z 2 + 17 z 2 z 3 = 3 2 2⎝ 2 ⎠ 8 = 1 2 1 9 y 1 − (4 z 2 −34 z 2 z 3 ) − z 2 = 2 2 2 8 3 2 2 1 2 1⎡ ⎛ 17 ⎞ ⎛ 17 ⎞ ⎛ 17 ⎞ ⎤ 9 y 1− ⎢(2 z 2 ) 2 − 2(2 z 2 )⎜ z 3 ⎟ + ⎜ z 3 ⎟ − ⎜ z 3 ⎟ ⎥ − z 2 = 3 2 2⎢ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎥ 8 ⎣ ⎦ = 1 2 1⎛ 17 ⎞ 1 1 y 1− ⎜ 2 z 2 − z 3 ⎟ + 35 z 2 = y 2 − y 2 +35 y 2 3 2 1 2 2 3 2 2⎝ 2 ⎠ Funcţionala este nedefinită. = 2 e) V ( x) = x12 + 4 x 2 2 + 25 x3 2 + 4 x1 x2 − 10 x1 x3 + 6 x 2 x3 = = x 2 +2 x1 (2 x2 − 5 x3 ) + (2 x 2 − 5 x3 ) 2 − (2 x 2 − 5 x3 ) 2 + 4 x 2 +25 x 2 + 1 2 3 + 6 x 2 x3 = ( x1 + 2 x 2 − 5 x3 ) 2 + 26 x 2 x3 = y 2 +26 x 2 x3 1 123 .

1 1 x 2 + x3 . deci funcţionala este 1 2 3 1 2 3 nedefinită. y 2 = z 2 = 1 1 y 3 = z 3 = − x 2 + x3 . unde am notat: y1 = x1 + 2 x2 − 5 x3 . 2 2 Rezolvare: V ( x) = 2 x12 − 3x2 2 + 7 x3 2 + 3x1 x2 − 4 x1 x3 − 9 x 2 x3 = 1 (4 x12 + 6 x1 x2 − 8 x1 x3 ) − 3 x 2 +7 x 2 −9 x 2 x3 = 2 3 2 1 = (2 x1 ) 2 + 2 x1 (3 x 2 − 4 x3 ) + (3 x 2 − 4 x3 ) 2 − (3x 2 − 4 x3 ) 2 − 2 = [ ] − 3 x 2 +7 x 2 −9 x 2 x3 = 2 3 2 ⎡⎛ ⎤ ⎞ ⎢⎜ ⎥ ⎟ 1 = ⎢⎜ 2 x1 + 3x 2 − 4 x3 ⎟ − (9 x 2 −24 x 2 x3 + 16 x 2 )⎥ − 3x 2 + 2 3 2 2 3 2 ⎢⎜ 144 44 ⎟ ⎥ y1 ⎠ ⎢⎝ ⎥ ⎣ ⎦ 124 . Să se reducă la forma canonică funcţionalele pătratice folosind metoda lui Gauss şi să se găsească baza în care este scrisă forma canonică: 2 V : R 3 → R. 2 2 3. V ( x) = 2 x1 − 3x 2 2 + 7 x3 2 + 3x1 x2 − 4 x1 x3 − 9 x 2 x3 .x 2 + x3 ⎧ ⎧ x1 = z1 ⎪z2 = ⎪ ⎪ 2 ⎨ x2 = z 2 − z3 ⇒ ⎨ ⎪x = z + z ⎪ z = x3 − x 2 2 3 ⎩ 3 ⎪ 3 2 ⎩ V ( x) = y 2 +26( z 2 − z 2 ) = y 2 +26 y 2 −26 y 2 .

sau 2 3 −4⎞ ⎛x ⎞ ⎛ y1 ⎞ ⎛ 2 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ y2 ⎟ = ⎜ 0 − 3 1⎟ ⋅ ⎜ x 2 ⎟ . 125 . x 2 . y3 = x 2 2 2 1 Deci V ( y ) = y 2 − y 2 −3 y 2 . g 2 . x3 . 2 2 1 2 3 24 ⎟ 2 2 2 3 4 ⎜1 2 3⎟ ⎜ y2 ⎝ ⎠ y1 = 2 x1 + 3 x2 − 4 x3 .1 2 9 2 y 1− x 2 +12 x 2 x3 − 8 x 2 −3 x 2 +7 x 2 −9 x 2 x3 = 3 2 3 2 2 1 15 2 1 15 = y 2 − x 2 − x 2 + 3 x2 x3 = y 2 −( x 2 −3 x 2 x3 ) − x 2 = 1 3 1 3 2 2 2 2 2 15 1 = y 2 −( x 2 −3 x 2 x3 + 9 x 2 − 9 x 2 ) − x 2 = 1 3 2 2 2 2 2 2 2 = 7 x 2 −9 x 2 x3 = 3 ⎛ ⎞ ⎟ 1 2 ⎜ 9 15 1 3 = y 1−⎜ x3 − x2 ⎟ + x 2 − x 2 = y 2 − y 2 −3 y 2 . Coordonatele vectorului x în baza E sunt x1 . y 2 . y3 = x 2 . y3 . unde C este matricea de trecere de la baza E la baza G . iar coordonatele vectorului x în baza G sunt y1 . g 3 } baza în care este scrisă forma canonică a funcţionalei. y 2 = − 3 x2 + x3 . ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜y ⎟ ⎜ ⎝ 3 ⎠ ⎜0 1 0 ⎟ ⎝ x3 ⎠ ⎝ ⎠ Notăm cu E baza canonică şi cu G = {g1 . unde 1 2 3 3 y1 = 2 x1 + 3 x 2 − 4 x3 . Avem că: xG = C −1 ⋅ x E . y 2 = − 3 x2 + x3 .

g 2 2 ⎩ 1 ⎟ . deci baza în care este scrisă forma ⎟ 3⎟ 2⎠ t⎫ = (2. 1. 1. ale cărei coloane sunt chiar vectorii bazei G . 0. g 3 = 3 .Din relaţia scrisă mai sus rezultă că: 3 −4⎞ ⎛2 ⎜ ⎟ C −1 = ⎜ 0 − 3 1⎟ . 2 2 ⎭ 3⎞ 2⎟ ( ) ( ) 126 . 3 ⎬ . 0 . C −1 2 3 0 -3/2 0 1 1 3/2 0 -3/2 0 1 1 0 0 1 0 0 -4 1 0 -2 1 0 1 0 0 1/2 0 0 I3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1 -2/3 0 2/3 0 1 0 0 0 1 1/2 1 0 -2/3 0 2/3 1/2 2 3/2 0 0 1 0 1 3/2 I3 C ⎛1 2 ⎜2 Obţinem C = ⎜ 0 0 ⎜ ⎜0 1 ⎝ canonică este: t ⎧ G = ⎨ g1 = 1 . 0. 2 ⎜ ⎟ ⎜0 1 0⎟ ⎝ ⎠ Vom folosi metoda Gauss-Jordan pentru a obţine matricea C . )t .

4. V ( x) = 2ax 2 −5 x 2 −2 x 2 −2 x1 x 2 − 2ax1 x3 + 4 x2 x3 1 2 3 să fie negativ definită.PROBLEME PROPUSE 1. funcţionala pătratică este nedefinită. V ( x ) = 2 x 2 + x 2 +5 x 2 +2ax1 x 2 + 2 x1 x3 1 2 3 să fie pozitiv definită. V ( x) = ax 2 + x 2 + x 2 +2ax1 x 2 + x1 x3 + 4 x 2 x3 1 2 3 să fie nedefinită. R: a ∈ ⎛ − 3 5 . Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: V : R 3 → R. R: a ∈ ⎛ − 8 − 3 6 . −1 R: A = ⎜ − 2 2⎟ ⎜ ⎟ 1 ⎜ 1 0⎟ 2 ⎝ ⎠ 2. − 8 + 3 6 ⎞ . R) şi stabiliţi natura funcţionalei. 3 5 ⎞ . ⎜ 5 ⎟ 5 ⎝ ⎠ 127 . ⎛ 2 −3 1⎞ ⎜ ⎟ 2 ⎜ 3 1 ⎟ . R: a ∈ R . Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: V : R 3 → R. ⎜ 5 5 ⎟ ⎝ ⎠ 3. V ( x) = 2 x 2 − x 2 −3 x1 x2 + 2 x1 x3 + x2 x3 . Se consideră funcţionala pătratică V : R 3 → R. Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: V : R 3 → R. Scrieţi 1 2 matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului ( R 3 .

funcţională negativ definită. 2 2 1 y 2 − 5 y 2 − y 2 . V ( x) = x1 x2 + 5 x1 x3 − 3 x2 x3 . funcţională pozitiv definită. y3 = x3 . funcţională nedefinită. 1 2 3 şi să se stabilească natura acestora folosind metoda Jacobi. V ( x) = 3x 2 +5 x 2 + x 2 +4 x1 x 2 + 2 x1 x3 . 2 2 2 R: a ) V (x ) = 1 y1 + 3 y 2 + 11 y3 . Să se reducă la forma canonică următoarele funcţionale pătratice prin metoda Gauss. V ( x) = 2 x1 x 2 + 7 x 2 x3 + 6 x1 x3 . 0) t . 0. 1 2 3 d ) V : R 3 → R. 1. funcţională pozitiv definită. − 2. g 3 = (2. 0) t . V (x ) = − 1 3 9 2 5 2 2 2 V ( x ) = y1 + 1 y 2 + y3 . V ( x) = x 2 +5 x 2 +2 x 2 +2 x1 x 2 + 4 x2 x3 . V ( x) = x 2 +2 x 2 +5 x 2 +2 x1 x 2 + 4 x2 x3 . V ( x) = x 2 +2 x1 x 2 − 2 x1 x3 + 4 x3 x 4 . d ) V : R 3 → R.5. unde y 2 = x2 + 2x3 . Să se reducă la forma canonică următoarele funcţionale pătratice: a ) V : R 3 → R. V ( x) = −5 x 2 −2 x 2 −2 x 2 −2 x1 x 2 + 4 x1 x3 + 2 x2 x3 . 1 2 3 c) V : R 3 → R. { 2 2 2 y1 + y 2 + y3 . V ( x) = x 2 +4 x 2 + x 2 −4 x1 x 2 + 2 x1 x3 . 3 11 6 2 2 2 2 b) V ( x ) = 1 y1 − 2 y 2 + 1 y3 − 1 y 4 . baza este } 128 . 1) t . V ( x) = x 2 +2 x1 x 2 + 4 x3 x 4 . G = g1 = (1. 1 R: a) V ( x ) = y1 = x1 + x 2 . g 2 = (−1. 1 2 3 b) V : R 4 → R. e) V : R 4 → R. 1 c) V : R 3 → R. 4 2 c) d) 6. să se precizeze natura funcţionalelor şi să se găsească baza în care este scrisă forma canonică: a ) V : R 3 → R. 1 2 3 b) V : R 3 → R.

g 2 = (1. 0) t . 0) t . baza este G = g1 = (1. 1. { 2 2 } 129 . g 2 = (−1. 1. g 3 = (3.2 2 2 b) V ( x ) = y1 + 4 y 2 − 4 y3 . y3 = 1 x 2 − 1 x3 . 0) t . − 5. baza este y2 = − 1 2 3 3 3 { 2 2 2 2 } G = g1 = (1. 2 2 2 c) V ( x ) = y1 − y 2 + 15y3 . 0) t . 1) t . y 2 = 1 x 2 + 1 x3 . g 3 = (3. 1. y = x . 1. unde y1 = x1 − 2 x 2 + x3 . 0. unde y1 = 1 x1 + 1 x 2 + x3 . − 1) t . 2 2 1 x + 1 x + 4x .

x n ) ... x n ) se numeşte soluţie de bază a sistemului Ax = b dacă vectorii coloană ai matricei A corespunzători componentelor nenule ale soluţiei sunt liniar independenţi. t Definiţia 2. Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii liniare: ⎧− x1 + 2 x 2 + 3 x3 + 4 x 4 = 4 . A = (aij )i =1. b ∈ M m.m . O soluţie de bază a sistemului Ax = b se numeşte nedegenerată dacă are exact m componente nenule şi degenerată dacă are mai puţin de m componente nenule. bn ) . n ( R)... x = (x1 . PROBLEME REZOLVATE 1..1 ( R) ... unde t A ∈ M m.. n b = (b1 . ⎨ ⎩ 2 x1 − 3 x 2 − 6 x3 − 6 x 4 = −5 Care dintre acestea sunt soluţii nedegenerate? 130 . Vectorul x = (x1 .CAPITOLUL 5 SISTEME DE ECUAŢII ŞI INECUAŢII LINIARE BREVIAR TEORETIC Considerăm sistemul de ecuaţii liniare Ax = b .... t Definiţia 1. j =1..

obţinem toate bazele ce se pot forma cu vectorii a i . i = 1. Se ştie că doi vectori din spaţiul vectorial ( R 2 .4 . a 4 } . B34 = {a3 . sistemul are 4 soluţii de bază.4 : B12 = {a1 . ⎠ ⎝ Determinăm toate bazele ce se pot forma cu vectorii a i . a 2 }. i = 1. i = 1. R) formează o bază a acestui spaţiu dacă şi numai dacă determinantul ce are pe coloane componentele vectorilor este nenul. 2 3 4⎞ ⎛ −1 A=⎜ ⎟ ⎜ 2 − 3 − 6 − 6⎟ . vectorii formaţi din coloanele acesteia.4 . În baza acestui fapt. B23 = {a 2 .Rezolvare: Notăm cu A matricea sistemului şi cu a i . a3 } . pe care le vom determina aplicând metoda eliminării complete: Baza e1 e2 a1 e2 a1 a2 a1 a4 a3 Necunoscute principale a1 a2 x1 x2 x1 x4 x3 x4 a4 a3 a2 -1 2 1 0 1 0 1 0 -1/3 0 -1/3 0 2 -3 -2 1 0 1 0 1/2 0 1/2 0 1 a3 3 -6 -3 0 -3 0 -3 0 1 0 1 0 a4 b 4 -6 -4 2 0 2 0 1 0 1 0 2 4 -5 -4 3 2 3 2 3/2 -2/3 3/2 -2/3 3 x3 x2 131 . 2 Numărul maxim de astfel de baze este C 4 = 6 . Prin urmare. B14 = {a1 . a 4 }.

deci este o soluţie nedegenerată. i = 1. Fie sistemul: ⎧ x1 + 2 x 2 ≤ 8 .3.0 ) . Să se determine soluţia de bază a sistemului de inecuaţii pentru care f este maximă. 2 x B34 = (0. x 4 = 0 . y1 . nedegenerată.0.0 ) este soluţie de bază. y 2 ≥ 0 Matricea sistemului este: 2 1 0 ⎞ ⎛ 1 ⎟ . 3 ) este soluţie de bază.− 2 . x3 = 0. 3 2 t x B23 = (0.3. Rezolvare: Scriem sistemul de ecuaţii ataşat: ⎧ x1 + 2 x 2 + y1 = 8 ⎨ ⎩ 2 x1 − x 2 − y 2 = 4. din coloana “ b ” putem citi soluţia de bază corespunzătoare bazei B12 : x1 = 2.− 2 . x 2 = 3. b) Fie funcţia f : R 2 → R. f ( x) = 3 x1 + 4 x2 .0. Se observă că aceasta are exact t două componente nenule. ⎨ ⎩ 2 x1 − x 2 ≥ 4 a ) Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii ataşat şi soluţiile corespunzătoare ale sistemului de inecuaţii. 3 t 2. nedegenerată. care este de asemenea o soluţie nedegenerată. 3 ) . coloanele acesteia determină vectorii A=⎜ ⎜ 2 −1 0 −1 ⎟ ⎠ ⎝ ai .În a treia iteraţie. 132 . care se mai poate scrie: x B12 = (2.4 .0. Din următoarele iteraţii obţinem următoarele soluţii: t x B14 = (2.0.

4 sunt: B12 = {a1 . 0 . a 4 }.−4.0. Bazele care se pot forma cu vectorii ai .−4 )t nu convine.16.6. Observaţie.8.12 )t .0. a 4 }.0 )t xB14 = (8. xB13 = (2. a3 } . B23 = {a 2 . deoarece y 2 = −4 < 0 . 12 . B34 = {a3 . a 2 }. xB34 = (0. B13 = {a1 . B24 = {a 2 .0 )t xB24 = (0. 133 . i = 1.4 / 3.0. a 4 }. Baza e1 e2 a1 e2 a1 a4 a3 a4 a3 a2 a3 a1 a2 a1 a2 a4 Necunoscute principale x1 x4 x3 x4 x3 x2 a1 1 2 1 0 1 0 1 -2 5 -2 0 1 0 1 -1/3 5/3 a2 2 -1 2 -5 2 5 2 1 0 1 5/2 -1/2 1 0 1 0 a3 1 0 1 -2 1 2 1 0 1 0 1 0 2/5 1/5 1/3 1/3 a4 0 -1 0 -1 0 1 0 1 -2 1 1/2 -1/2 1/5 3/5 0 1 b 8 4 8 -12 8 12 8 -4 16 -4 6 2 12/5 16/5 4/3 16/3 x3 x1 x2 x1 x2 x4 a) Soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii ataşat sunt: t x B12 = 16 . 0.0. a3 }. B14 = {a1 .0. 5 5 ( ) xB23 = (0.2 Sistemul admite cel mult C 4 = 6 soluţii de bază.16 / 3)t .

0)t . PROBLEME PROPUSE 1.−4 ) = −16 (5 5 ) ( 3) 5 f 0. xB13 = (2. 4 3 ( )t xB 34 = (0. ⎩4 x1 − 3 x2 − x3 + 6 x 4 = 8 ⎧− 2 x1 + x2 + 3 x3 − 2 x4 = 12 b) ⎨ . ⎩− 3 x1 − 5 x 2 + 2 x3 + 6 x 4 − x5 = − 4 134 .Soluţiile de bază ale sistemului de inecuaţii sunt: t x B12 = 16 .0) = 0 . 12 . Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemelor de ecuaţii liniare: ⎧3 x1 + x2 + 3 x3 − 2 x4 = −7 a) ⎨ .0)t . 4 = 16 f (0.0 ) = 24 f (0. Rezultă că soluţia de bază pentru care se realizează maximul 3 funcţiei f este xB14 = (8.−4)t x B24 = 0.0)t . xB14 = (8. 12 = 96 f (2. b) Calculăm valoarea functiei pentru fiecare solutie de bază şi obţinem: f 16 .0 ) = 6 f (8.0 )t . 5 5 ( ) xB23 = (0. ⎩ 4 x1 − 3 x 2 − 6 x3 + 5 x 4 = 3 ⎧ 6 x1 + x 2 − 4 x3 − 2 x 4 + 2 x5 = 11 c) ⎨ .

0 )t . 15. x B13 = 17 . 0. x B13 = (2. Se consideră sistemele de inecuaţii: ⎧ 3 x − 5 x 2 ≤ 15 a) ⎨ 1 . − 17 . 0. 15 15 x B14 = (− 1. Fie funcţia f : R 2 → R. ( t − 13 . 0. x B34 = (0. xB34 = (0. xB24 = (0. 0. x B 23 = 0. ( ( 8 8 )t )t 2. 2 )t . toate aceste soluţii sunt nedegenerate. f este 7 minimă pentru soluţia xB34 . f ( x) = 6 x1 − x 2 . 0 )t . 9. 5 R: a) xB12 = 7 . − 4. 0 . 4 )t . ( )t 135 . 1)t . − 13 .−3. 0.− 18 . 0 . − 52 . 0 )t . 0.0 )t .−3)t . Să se determine soluţia de bază a sistemului de inecuaţii pentru care f este minimă. 0 . xB13 = (2. 7 ( )t x B24 = (0. 17 8 16 ) . 0.− 18 . x B34 = 0. 5 xB12 = 7 . ⎩ 2 x1 − x 2 ≤ 4 ⎧ − x + 4 x 2 ≥ −6 b) ⎨ 1 ⎩ 2 x1 − 3 x2 ≤ 4 ⎧ 6 x + x2 ≥ 7 c) ⎨ 1 ⎩ 3 x1 + 5 x2 ≥ 8 ⎧ 4 x − 3 x2 ≤ 1 d) ⎨ 1 ⎩ 7 x1 − x 2 ≥ −3 Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii ataşat şi soluţiile corespunzătoare ale sistemului de inecuaţii. 0. 0.Care dintre acestea sunt soluţii nedegenerate? R: a ) x B12 = (− 1.

Definiţia 3. ⎨ ⎩ x≥0 unde Definiţia 1. 136 .CAPITOLUL 6 OPTIMIZĂRI LINIARE BREVIAR TEORETIC Considerăm problema de programare liniară scrisă sub forma standard: [opt ] f = cx (*) A ∈ M m. { } orice soluţie posibilă x ∈ R n a problemei (*) care îndeplineşte următoarele condiţii: 1) are cel mult m componente srtict pozitive. Definiţia 2. Se numeşte soluţie posibilă de bază a problemei (*) . Se numeşte soluţie posibilă (admisibilă) a problemei orice vector x ∈ R n care satisface restricţiile problemei şi condiţiile de semn. c ∈ M 1.1 (R ) . ⎧ Ax = b . n (R ). x 2 ∈ C şi λ ∈ (0. Fie C ⊂ R n o mulţime convexă. x ∈ M n. n (R ). iar celelalte sunt egale cu zero. X p= x ∈ R n / Ax = b. b ∈ M m. Un punct v ∈ C se numeşte vârf al mulţimii C dacă nu există nici o pereche de vectori x1 .1) astfel încât v = λx1 + (1 − λ )x 2 .1 (R ). Notăm mulţimea soluţiilor posibile cu (*) . x ≥ 0 . n (R ). c ∈ M 1. 2) coloanele matricei A corespunzătoare componentelor strict pozitive sunt vectori liniar independenţi.

Teorema 1. Definiţia 4. 137 . λk ≥ 0. Se numeşte soluţie optimă a problemei (*) . k = 1. Observaţia 1. Vom prezenta în continuare metode de soluţionare a problemelor de programare liniară. adică f x o = opt f ( x ) . Soluţia optimă a problemei de programare liniară (*) se află printre vârfurile mulţimii soluţiilor posibile X p ale problemei. orice soluţie posibilă x o ∈ R n a problemei (*) care satisface şi condiţia de optim. Observaţia 2. x∈ X p ( ) Notăm mulţimea soluţiilor optime cu X o . dacă X o conţine cel puţin două elemente. Teorema 2. Orice soluţie posibilă de bază a problemei (*) este vârf al mulţimii soluţiilor posibile şi reciproc. 2) optim multiplu. p k =1 atunci soluţia p k =1 optimă generală are forma: x 0 = ∑ λk x ok . dacă X o conţine un singur element. Dacă problema (*) are p soluţii optime de bază: x ok . ∑ λk = 1 . p . Spunem că o problemă de programare liniară admite: 1) optim unic.

0 ) .6. Rezolvare: a ) Reprezentăm grafic mulţimea soluţiilor posibile X p . PROBLEME REZOLVATE 1. Se consideră următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 4 x1 + 7 x 2 ⎧ x1 + x 2 ≤ 6 ⎪x − x ≤ 2 ⎪ 1 2 ⎨ x2 ≥ 1 ⎪ ⎪ x1 . REZOLVAREA GRAFICĂ A UNEI PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ Această metodă este comod de aplicat în cazul problemelor de programare liniară cu două variabile. adică mulţimea punctelor planului ale căror coordonate verifică restricţiile problemei.1. care intersectează axele în punctele (0. care intersectează axele în punctele (0. • Scriem ecuaţiile ataşate celor trei inecuaţii şi reprezentăm grafic dreptele care le corespund acestora în plan: d1 : x1 + x 2 = 6 . − 2 ) şi (2. x 2 ≥ 0 ⎩ a) Să se determine mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. b) Să se determine mulţimea soluţiilor posibile de bază ale problemei. d 3 : x 2 = 1 . d 2 : x1 − x 2 = 2 . • Determinăm mulţimea punctelor din plan ale căror coordonate verifică restricţiile problemei. 6 ) şi (6. c) Să se determine mulţimea soluţiilor optime ale problemei.1) . 138 . care este paralelă cu Ox1 şi taie Ox2 în punctul (0.0 ) .

găsim: x2 S4 D S2 C (d3) A O S1 (d2) (d1) B S5 S3 x1 Mulţimea soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de interiorul şi frontiera patrulaterului ABCD : X p = [ABCD] . A = d 3 ∩ Ox2 ⇒ A(0.Se ştie că mulţimea punctelor planului ale căror coordonate verifică o inecuaţie reprezintă un semiplan. S 3 : x 2 ≥ 1 . B = d 2 ∩ d 3 . găsim: B(3. Fie S1 semiplanul determinat de inecuaţia x1 + x 2 ≤ 6 .1) . punctul (0.1) . S 4 : x1 ≥ 0 . deci S1 conţine originea. S 5 : x 2 ≥ 0 ). rezolvând sistemul ⎧ x1 − x 2 = 2 ⎨ ⎩ x2 = 1 format din ecuaţiile celor două drepte. Procedând analog în cazul celorlalte inecuaţii şi intersectând semiplanele obţinute ( S 2 : x1 − x 2 ≤ 2 . 0) verifică inecuaţia. 139 .

D = d1 ∩ Ox 2 ⇒ D(0.1) = 7 . Obţinem: d 2 : 2 x1 + 3 x 2 = 6 care taie axele în punctele (0. deci X ob = {D} = {(0. 6 )} . S 3 : x1 ≥ 0 . x2 = 6 . 6 ) . ( 5) 140 . rezultă că: vârfurile patrulaterului ABCD . f (C ) = f (4. adică x1 = 0. 6 ) = 42 . valoarea optimă a funcţiei obiectiv este max f = 42 . Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. • Scriem ecuaţiile ataşate celor trei inecuaţii şi reprezentăm grafic dreptele care le corespund acestora în plan: d1 : −2 x1 + 5 x 2 = 2 . 2 şi (− 1. b) Mulţimea X pb a soluţiilor posibile de bază este formată din 2. C . valoarea maximă).Analog. Deoarece mulţimea X p este mărginită. • Determinăm punctele din plan ale căror coordonate verifică inecuaţiile sistemului. C = d1 ∩ d 2 = C (4. Avem că f ( A) = f (0. c) Mulţimea X ob a soluţiilor optime de bază este formată din acele elemente ale mulţimii X pb (vârfuri ale mulţimii soluţiilor posibile) în care funcţia obiectiv îşi atinge valoarea optimă (în acest caz. 0 ) . 2 ) şi (3. Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 2 x1 + 3x 2 ⎧− 2 x1 + 5 x 2 ≥ 2 ⎪ ⎨ 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 ⎪x . f (B ) = f (3. B. S 2 : 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 . intersectând semiplanele S1 : −2 x1 + 5 x 2 ≥ 2 . x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: I. D} . 2) = 30 . 0 ) . S 4 : x 2 ≥ 0 . care taie axele în punctele 0.1) = 19 . 6 )} . 2 ) . f (D ) = f (0. X pb = {A. Mulţimea X o a soluţiilor optime este X o = {D} = {(0.

2 (2 ) Valoarea optimă a funcţiei obiectiv este max f = 6 . 2 ) şi C 3 . 2 )t + (1 − λ ) 3 . f (B ) = f (0. II. ( 5) (3 .x2 S3 S2 B C A S1 (d1) O S4 x1 (d2) Mulţimea X p a soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de interiorul şi frontiera triunghiului ABC : X p = [ ABC ] . Calculăm valoarea funcţiei obiectiv în vârfurile mulţimii X p . 2 . 2 ) şi 3 . rezultă că soluţia optimă a problemei este: t X o = λ (0. unde A 0. Conform observaţiei 1 din breviarul teoretic. f (C ) = f 5 ( 5) (2 ) Observăm că funcţia f atinge valoarea maximă în punctele (0. B(0. 2 = 6 .1) = 6 . (2 ) 141 . 2 ) = 6 .1 . adică segmentul [BC ] . Avem că f ( A) = f 0.1 .1] . λ ∈ [0.1 .

1) şi (− 1. Intersectăm semiplanele S1 : − x1 + x 2 ≥ 1 . d 2 : x1 + 2 x 2 = 1 . 142 . S 2 : x1 + 2 x 2 ≤ 1 . Dreptele ce determină semiplanele ataşate celor două inecuaţii sunt: d1 : − x1 + x 2 = 1 . 1 ( 2 ) şi (1. care taie axele în punctele (0. prin urmare problema de programare liniară nu are soluţie. care taie axele în punctele 0. x2 S3 (d1) S2 S4 O (d2) S1 x1 Obţinem că mulţimea soluţiilor posibile ale problemei este vidă: X p = ∅ . Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară: [min] f = 9 x1 + 5 x 2 ⎧− x1 + x 2 ≥ 1 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 1 ⎪x . S 4 : x 2 ≥ 0 .3. x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. 0) . 0 ) . S 3 : x1 ≥ 0 .

− 1) şi (3. care taie axele în punctele (0. d 2 : − 2 x1 + x 2 = 2 care taie axele în punctele (0. Dreptele ce determină semiplanele ataşate celor două inecuaţii sunt: d1 : x1 − 3 x 2 = 3 .3 x 2 ≥ 3 ⎪ ⎨− 2 x1 + x 2 ≤ 2 ⎪x . x2 S3 S2 S4 O (d1) S1 x1 (d2) Deoarece mulţimea X p este nemărginită şi problema este de maxim. rezultă că problema are optim infinit (max f = +∞ ) . 143 . x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 3 x1 + 5 x 2 ⎧ x1 . Mulţimea X p a soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de suprafaţa haşurată. 2 ) şi (− 1.4. 0 ) . 0 ) .

a 4 } . pentru a verifica dacă problema are soluţie iniţială de bază (această condiţie este îndeplinită dacă A conţine matricea unitate). a) Aducem problema la forma standard: [max] f = 5 x1 + 3x2 + 0 x3 + 0 x4 ⎧2 x1 + x2 + x3 = 8 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 + x4 = 7 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. ⎟ 0 1⎟ ⎠ 144 . Algoritmul simplex primal Pasul I. i = 1. baza iniţială este B = {a3 .1. x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: A.6. a1 a 2 ⎛2 1 A=⎜ ⎜1 2 ⎝ a3 a 4 1 0 ⎞ .2. ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL 6. PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ CARE ADMIT SOLUŢIE INIŢIALĂ DE BAZĂ PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve prin două metode problema de programare liniară: [max ] f = 5 x1 + 3 x2 ⎧2 x1 + x2 ≤ 8 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 ≤ 7 ⎪x .2.4 b) Scriem matricea sistemului ( A ) .

dar coloanele a1 . Verificăm criteriile: • Criteriul de optim finit: ∆ j ≤ 0.5 . ( C j reprezintă prima linie din tabel şi este formată din coeficienţii funcţiei obiectiv. Pasul IV. Alcătuim tabelul simplex: B ← a3 CB XB 5 a1 3 a2 0 a3 0 a4 Θ a4 0 0 fj 8 7 0 ∆j 2↓ 1 0 5 1 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 8:2 7:1 • f j se obţine calculând produsul scalar dintre fiecare coloană ⎛ 0⎞ ⎛8 ⎞ f0 = ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ ⎟ = 0 ⋅ 8 + 0 ⋅ 7 = 0 . Acest criteriu nu se verifică. 145 . primele două elemente din linia f j s-au determinat astfel: ⎛ 0⎞ ⎛ 2⎞ f1 = ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ ⎟ = 0 ⋅ 2 + 0 ⋅1 = 0 . ⎜ 0⎟ ⎜7⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ şi coloana CB.) Pasul III.Pasul II. ∆ 2 > 0 . de exemplu. ∆ j = f j − C j . pentru că: ∆1 . pentru probleme de minim. ⎜ 0 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ • ∆ j se calculează astfel: ∆ j = C j − f j . Schimbăm baza: • Criteriul de intrare în bază: intră în bază vectorul a k corespunzător diferenţei maxime ∆ j > 0 .5 astfel încât ∆ k > 0 şi toate elementele coloanei a k sunt ≤ 0 . • Criteriul de optim infinit: ∃ k ∈ 1. ∀j = 1. pentru că ∆1 = 5 > 0 şi ∆ 2 = 3 > 0 . Acest criteriu nu se verifică . pentru probleme de maxim. a 2 conţin cel puţin câte o valoare strict pozitivă.

B a1 a2 CB XB 5 a1 3 a2 0 a3 0 a4 θ 5 3 fj 3 2 21 ∆j 1 0 5 0 0 1 3 0 2/3 -1/3 7/3 -7/3 -1/3 2/3 1/3 -1/3 În acest caz.5 ). 146 . 3} = 5 . Soluţia optimă a problemei se citeşte din coloana XB : x1 = 3 . Trecem la o nouă iteraţie: Stabilim pivotul. 7 = 4 . În cazul acesta. • Criteriul de ieşire din bază: iese din bază vectorul al corespunzător raportului θ k minim (θ k > 0 ). ∀j = 1. x 4 = 0 . iar valoarea maximă a funcţiei este f max = 21. care se găseşte la intersecţia liniei vectorului care iese ( al ) cu coloana vectorului care intră în bază ( a k ). Calculăm noile valori f j şi ∆ j . B ← a1 CB XB 5 a1 3 a2 0 a3 0 a4 θ 8 2 a4 5 0 fj 4 3 20 ∆j 1 0 5 0 1/2 ↓ 3/2 5/2 1/2 1/2 -1/2 5/2 -5/2 0 1 0 0 Algoritmul se repetă până când se verifică unul din criteriile de optim. observăm că se verifică criteriul de optim finit ( ∆ j ≤ 0.În cazul nostru. deci iese din bază vectorul a3 . max{5. Completăm coloanele B şi CB Restul elementelor se determină cu metoda Gauss-Jordan. B {2 1} Pasul V. θ l = min 8 . Coloana θ k se determină făcând raportul între elementele coloanei X şi elementele strict pozitive ale coloanei vectorului care intră în bază. x 2 = 2 . deci intră în bază vectorul a1 . x3 = 0 .

0) . B(3. Acestea sunt: O (0. Avem că: f (0. care taie axele în punctele (0.B. 7 şi (7. 0) . S 3 : x1 ≥ 0 . S 2 : 2 x1 + x2 ≤ 7 . 8) şi (4. 2) = 21 şi f (4. S 4 : x 2 ≥ 0 . 2 f (3. Deoarece X p este mărginită. intersectând semiplanele S1 : x1 + 2 x2 ≤ 8 . soluţia optimă a problemei este: X O = (3. A 0. care taie axele în punctele 0. 2)t . 147 . Obţinem: x2 S3 S2 C B S4 O A S1 (d1) (d2) x1 Mulţimea X p a soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de interiorul şi frontiera patrulaterului OABC . d 2 : x1 + 2 x 2 = 7 . 7 . 0) . Metoda grafică Dreptele ce determină semiplanele ataşate restricţiilor sunt: d1 : 2 x1 + x 2 = 8 . 0) = 20 . 0) = 0 . 2) şi C (4. optimul funcţiei obiectiv se realizează într-unul din vârfurile poligonului soluţiilor posibile. Prin urmare. ( 2) Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. 0) . f max = 21. f 0. 7 = 2 ( 2) ( ) 21 .

x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: • Se aduce problema la forma standard: [max ] f = 5 x1 + 2 x2 + 0 x3 + 0 x4 ⎧2 x1 + 3 x2 + x3 = 6 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 − x4 = 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. pentru a verifica dacă problema are soluţie iniţială de bază (această condiţie este îndeplinită dacă A conţine matricea unitate).4 • Se scrie matricea sistemului( A ) .2. 148 .2. METODA BAZEI ARTIFICIALE PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve problema de programare liniară: [max] f = 5 x1 + 2 x2 ⎧2 x1 + 3x2 ≤ 6 ⎪ ⎨ x1 + x2 ≥ 1 ⎪x . a1 a 2 a3 a 4 ⎛0⎞ ⎛ 2 3 1 0 ⎞ .6. i = 1. lipseşte vectorul e 2 = ⎜ ⎟ din matricea A şi ⎜1 ⎟ A=⎜ ⎝ ⎠ ⎜ 1 1 0 −1 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ din această cauză la restricţia a doua vom adăuga o variabilă artificială y . REZOLVAREA PROBLEMELOR DE PROGRAMARE LINIARĂ CARE NU ADMIT SOLUŢIE INIŢIALĂ DE BAZĂ.

Observaţie. Cum variabila artificială este y = 0 . rezultă că problema are soluţie optimă: X o = (6.0. • După ce algoritmul simplex a luat sfârşit. Variabilele artificiale apar în funcţia obiectiv cu coeficientul + M la problemele de minim şi − M la cele de maxim. atunci problema nu are soluţie. x3 = 0 . dacă toate variabilele artificiale sunt egale cu 0. unde M → ∞ . atunci decizia este optim finit. i = 1. Rezultă forma standard de lucru a problemei: [max ] f = 5 x1 + 2 x2 + 0 x3 + 0 x4 − My ⎧2 x1 + 3 x2 + x3 = 6 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 − x4 + y = 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x 2 = 0 .4 Rezolvăm această problemă: 5 CB XB B a1 a3 ← a5 2 a2 0 a3 0 a4 -M a5 θ 3 1 0 -M fj 6 1 -M ∆j ← a3 a1 0 5 fj 4 1 5 ∆j a4 a1 0 5 fj 2 6 30 ∆j 2↓ 3 1 1 -M -M 5+M 2+M 0 1 1 1 5 5 0 -3 0 1/2 1 3/2 5 15/2 0 -11/2 1 0 0 0 1 0 0 0 1/2 1/2 5/2 -5/2 0 -1 M -M 2↓ -1 -5 5 1 0 0 0 0 1 -M 0 -2 1 5 -M-5 -1 0 0 -M 2 - Discuţie: • După ce algoritmul simplex a luat sfârşit. iar soluţia problemei se citeşte din coloana XB. Rezultatele obţinute în ultima iteraţie sunt: x1 = 6 . y = 0 . 149 .0.2) t şi f max = 30 . dacă unei variabile artificiale îi corespunde în coloana X B o valoare nenulă. x 4 = 2 .

CAZURI SPECIALE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE PROGRAMARE LINIARĂ I.3 ⎩ i Rezolvare: Forma standard a problemei este: [max ] f = 8 x1 + 5 x2 + 2 x3 + 0 x4 + 0 x 5 ⎧ x1 + x2 + x3 − x4 = 12 ⎪ 3 x + 2 x + x = 30 2 3 ⎪ 1 ⎨2 x + x + x + x = 22 2 3 5 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0.1]. Probleme cu optim multiplu Discuţie.6. opt 1 2 Soluţia optimă generală este: X = λX + (1 − λ ) X .5 ⎩ i ⎛ 1 1 1 −1 0 ⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 3 2 1 0 0 ⎟. atunci problema are soluţie unică. λ ∈ [0. b) Dacă ∃∆ k = 0 şi vectorul ak nu se află în baza optimă. Pentru găsirea unei alte soluţii. se introduce în bază vectorul ak . ⎜2 1 1 0 1⎟ ⎝ ⎠ 150 . atunci problema admite optim multiplu. i = 1.3. a) Dacă toate valorile ∆ j = 0 din ultima linie a tabelului simplex corespund unor vectori din baza optimă (ultima bază). PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve problema de programare liniară: [max] f = 8 x1 + 5 x2 + 2 x3 ⎧ x1 + x2 + x3 ≥ 12 ⎪ 3 x + 2 x + x = 30 2 3 ⎪ 1 ⎨2 x + x + x ≤ 22 3 ⎪ 1 2 ⎪ x ≥ 0.2. i = 1.

la prima şi la a ⎜ 0⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ doua restricţie vom adăuga variabilele artificiale y1 şi y 2 .⎛ 0⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Deoarece lipsesc vectorii e1 = ⎜ 0 ⎟ şi e2 = ⎜1 ⎟ .5 ⎩ i Tabelul simplex: B a6 ← a7 a5 CB XB 8 a1 5 a2 2 a3 0 a4 0 a5 -M a6 -M a7 θ 12 10 11 -M -M 0 fj 12 30 22 -42M ∆j 1↓ 3 2 -4M 1 2 1 -3M 1 1 1 -2M 2+2M -1 0 0 M -M 0 0 1 0 0 1 0 0 -M 0 0 1 0 -M 0 8+4M 5+3M ← a6 a1 a5 -M 8 0 fj 2 10 2 80-2M ∆j 0 1 0 8 0 1/3 2/3 -1/3 16 − M 3 M −1 3 2/3 ↓ -1 1/3 0 1/3 0 8 − 2M 3 2M − 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -M -1/3 1/3 -1/3 8+ M 3 − 8 − 4M 3 3 30 6 M -M ← a3 a1 a5 2 8 0 fj 3 9 1 78 ∆j 0 1 0 8 0 1/2 ↓ 1/2 -1/2 5 0* 1 0 0 2 0 -3/2 1/2 1/2 1 -1 0 3/2 -1/2 0 -1/2 1/2 1 -1/2 -1/2 0 -1 3 0 -M+1 -M-3 6 18 - 151 . Rezultă forma standard de lucru: [max ] f = 8 x1 + 5 x2 + 2 x3 + 0 x4 + 0 x − My1 − My2 5 ⎧ x1 + x2 + x3 − x4 + y1 = 12 ⎪ ⎪ 3 x1 + 2 x2 + x3 + y2 = 30 ⎨2 x + x + x + x = 22 3 5 ⎪ 1 2 ⎪ x ≥ 0. i = 1.

x ≥ 0 ⎩ 1 2 152 . λ ∈ [0.0.0.3λ .0)t . opt t adică X = (6 + 3λ . λ ∈ [0.3.1]. λ ) . dar vectorul a1 nu se află în baza optimă.6.Din ultima iteraţie citim soluţia optimă X 1 = (9.4.6 − 6λ .1].1)t . introducem în bază vectorul a1 şi din următoarea iteraţie va rezulta X 2 = (6. II. În linia ∆ j avem ∆ 1 = 0 . Probleme care nu admit soluţie PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve problema de programare liniară: [min ] f = 7 x1 + 4 x2 ⎧− x1 + x2 ≥ 1 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 ≤ 1 ⎪x . de unde rezultă că problema are optim multiplu. fj 78 ∆j a2 a1 a5 5 8 0 fj 6 6 4 78 ∆j 8 0 0 1 0 8 0 5 0* 1 0 0 5 0 2 0 2 -1 1 2 0 1 -1 -3 2 -1 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 -1 3 -M+1 -M-3 3 -1 -2 1 1 -1 -1 3 -M-1 -M-3 Soluţia optimă a problemei: X opt = λX 1 + (1 − λ ) X 2 .0. Pentru găsirea unei alte soluţii.4 − 4λ .

4 B a3 ← a4 CB XB 7 a1 4 a2 0 a3 0 a4 M a5 θ 1/1 1/2 M 0 fj 1 1 M ∆j -1 1 -M -M-7 1↓ 2 M M-4 -1 0 -M -M 0 1 0 0 1 0 M 0 a1 a4 M 4 fj 1/2 1/2 M/3+2 ∆j -3/2 1/2 2-3M/2 -5-3M/2 0 1 4 0 -1 0 -M -M -1/2 1/2 2-M/2 2-M/2 1 0 M 0 ∆ j ≤ 0. Probleme cu optim infinit PROBLEME REZOLVATE [max ] f = 3 x1 + 5 x2 ⎧ x1 − 3 x2 ≥ 3 ⎪ ⎨. Deoarece variabilei artificiale y îi corespunde o valoare nenulă. ∀ j = 1. x4 = 0.5 . Rezultatele din ultima iteraţie sunt: x1 = 0. x3 = 0. x ≥ 0 ⎩ 1 2 153 . y = 1 / 2. x2 = 1 / 2. rezultă că problema nu are soluţie.Rezolvare: Forma standard de lucru a problemei este: [min ] f = 7 x1 + 4 x2 + 0 x3 + 0 x4 + My ⎧− x1 + x2 − x3 + y = 1 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 + x4 = 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. III.2 x1 + x2 ≤ 2 ⎪x . deci algoritmul a luat sfârşit. i = 1.

Rezolvare: Forma standard de lucru a problemei este: [max ] f = 3x1 + 5 x2 + 0 x3 + 0 x4 − My ⎧ x1 − 3 x2 − x3 + y = 3 ⎪ ⎨. 154 .4 B a5 a4 CB XB 3 a1 5 a2 0 a3 0 a4 -M a5 θ 3 - -M 0 fj 3 2 -3M ∆j a1 a4 3 0 fj 3 8 9 ∆j 1 -2 -M 3+M 1 0 3 0 -3 1 3M 5-3M -3 -5 -9 14 -1 0 -M -M -1 -2 -3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -M 0 1 2 3 -M-3 - Se observă că se verifică criteriul de optim infinit (coloana a 2 ).2 x1 + x2 + x4 = 2 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. problema are optim infinit (max f = +∞ ) . i = 1. În acest caz.

R: x1 = 1. R: Problema are optim infinit.x ≥0 ⎩ 1 2 [min ] f = 5 x1 + 2 x2 ⎧2 x1 + 3 x2 ≤ 6 ⎪ ⎨ x1 + x2 ≥ 1 ⎪x .x ≥0 ⎩ 1 2 R: x1 = 2. x 2 = 3 . 3. 155 . f max = 22 . x2 = 1.2 x1 + 6 x 2 ≥ 3 ⎪x . f min = 2 . R: x1 = 0. R: x1 = 0. x 2 = 1. x 2 = 1.x ≥0 ⎩ 1 2 [max] f = 3x1 + 7 x 2 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 ≥ 6 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 ≤ 4 ⎪x .PROBLEME PROPUSE Să se rezolve prin două metode următoarele probleme de programare liniară şi să se compare rezultatele: [max] f 1. 2 2 6. R: x1 = 1. 5. f min = 7 . x ≥0 ⎩ 1 2 [max] f = 2 x1 + 3x 2 ⎧− 2 x1 + 5 x 2 ≥ 2 ⎪ ⎨ 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 ⎪x .x ≥0 ⎩ 1 2 [max ] f = 4 x1 + 6 x 2 ⎧ 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 ⎪ ⎨. 2 4. = 7 x1 + 8 x 2 ⎧2 x1 + x 2 ≤ 5 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x .x ≥0 ⎩ 1 2 [min ] f = 6 x1 + 7 x 2 ⎧− x1 + x 2 ≥ 1 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 ≤ 1 ⎪x . f max = 13 . f max = 13 . x 2 = 3 . 2.

f min = 9 dacă problema este de minim. R: x1 = 4. 156 . x1 = 3. x 2 = 6. 8. f max = 9 . x2 = 4..[min] f = 3 x1 + 4 x2 7. R: x1 = 2. f max = 15 . x 2 ≥ 0 ⎩ R: x1 = 0. x2 = 3. R: x1 = 4. [max] f = 2 x1 + 5 x 2 ⎧2 x1 + x 2 ≤ 5 ⎪ ⎨ x1 + 4 x 2 ≤ 6 ⎪x . x ≥ 0 ⎩ 1 2 11. x ≥ 0 ⎩ 1 2 [max] f = 3 x1 + 4 x2 ⎧ 2 x1 + x2 ≤ 12 ⎪ ⎨− x1 + 2 x2 ≤ 4 ⎪x . x ≥ 0 ⎩ 1 2 R: Problema nu are soluţie. x ≥ 0 ⎩ 1 2 [opt ] f = 3 x1 + 5 x 2 ⎧− x1 + 2 x 2 ≤ 8 ⎪ 2 x + 3x ≥ 6 ⎪ 1 2 ⎨ 3 x1 + x 2 ≤ 18 ⎪ ⎪ x1 . [max] f = 3 x1 + 5 x 2 9. x 2 = 0. 10. x2 = 1. ⎧3 x1 + 2 x 2 ≤ 6 ⎪ ⎨2 x1 + x 2 ≤ 6 ⎪x . f max = 28 . ⎧ 4 x1 − 7 x 2 ≥ 28 ⎪ ⎨− 5 x1 + 2 x 2 ≥ 10 ⎪x . f max = 42 dacă problema este de maxim.

λ ∈ [0. x3 = 0. ⎧3 x1 + x3 + x4 ≤ 4 ⎪ ⎪2 x1 + x 2 − x3 + x4 = 1 ⎨ ⎪ x1 + 2 x3 + 2 x 4 + x5 = 2 ⎪ x ≥ 0. f min = 11 2 2 2 R: x1 = 9 − 9λ . x5 = 3 . x3 = 9 + 9 λ . f max = 117 2 2 157 . x 4 = 0.3 ⎩ i 14. f max = 33 .[max] f = 2 x1 + 3 x 2 12. x ≥ 0 ⎩ 1 2 R: x1 = 9 . x 4 = 0.4 ⎩ i R: x1 = 1 .5 ⎩ i R: x1 = 1 . ⎪x + x + x + 2x = 3 2 3 4 ⎪ 1 ⎨ + + x1 x 2 x 4 ≤ 1 ⎪ ⎪ x ≥ 0. i = 1. f max = 11 2 2 2 [max] f = 5 x1 + 2 x2 + 8 x3 ⎧ x1 + x2 + x3 ≥ 18 ⎪ ⎪2 x1 + x 2 + 3 x3 = 45 ⎨ x + x + 2 x ≤ 33 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1. x2 = 5 . 1] . x2 = 1 . [min] f = x1 − 2 x 2 + 3 x3 + 2 x 4 ⎧3 x1 + x 2 + x 4 = 2 15. 2 2 2 Să se rezolve următoarele probleme de programare liniară folosind algoritmul simplex primal: [max] f = 2 x1 − x 2 + 3 x3 + 2 x 4 + 3 x5 13. i = 1. ⎧5 x1 + 3 x 2 ≤ 30 ⎪ ⎨ x1 + 3 x2 ≤ 12 ⎪x . x 2 = 9 λ . x3 = 2. x 2 = 0.

x3 = 0. x 2 = 9.[max] f = 3 x1 + 5 x 2 + x 3 + 6 x 4 16. x 4 = 0. f max = 200 [max] f = 5 x1 + 4 x 2 + 3 x3 + 2 x 4 + x5 17. f max = 130 [min] f = x1 + 3x2 + 2 x3 + 5 x4 + 4 x5 18. x 2 = 14 . ⎧ x1 + x 3 + 2 x 4 ≤ 40 ⎪2 x x ⎪ 1 + 2 + 3x 3 ≤ 16 ⎨ x + x + 2 x ≤ 48 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. f min = 81 5 5 5 158 . x3 = 11 . x5 = 0. x 2 = 20.5 R: x1 = 10. ⎧2 x1 + x 2 + x3 + 3 x 4 + 2 x5 = 40 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 + 3 x3 + x 4 + 3 x5 = 50 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x3 = 0. f max = 42 [min] f = 10 x1 + 5 x 2 + x3 ⎧ x1 + x 2 + x3 ≥ 5 ⎪2 x − x 2 − x3 ≤ 1 ⎪ 1 ⎨ x + 3x − 2 x ≥ 4 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1. ⎧3x1 + 2 x2 + x3 + 2 x4 + 3x5 = 63 ⎪ ⎨ x1 + 3x2 + 2 x3 + x4 + 2 x5 = 42 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x5 = 0.3 ⎩ i 19. x3 = 0. i = 1.5 R: x1 = 15. x 4 = 20. i = 1.4 ⎩ i R: x1 = 0. x 4 = 0. i = 1. x2 = 16. R: x1 = 0.

x 4 = 0. 2 3 ⎪ 1 ⎨ x + 2x + 2x ≤ 6 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x 4 = 0. x 2 = 9.3 ⎩ i R: x1 = 0. f min = 40 2 [max] f = 9 x1 + 10 x 2 + 8 x3 ⎧ 3 x1 − x2 + x3 ≤ 30 ⎪ ⎪ x1 + 2 x2 + 3 x3 ≤ 60 21. i = 1. i = 1.3 ⎩ i R: x1 = 1 . x3 = 0. x2 = 28 . f min = −5 5 5 159 . x 2 = 0.5 ⎩ i 23. ⎧ 2 x1 + x 2 + 2 x3 − x 4 ≥ 10 ⎪− x + 2 x + x + 3 x ≥ 9 2 3 4 ⎪ 1 ⎨ 2x x − 1 + 2 + 3 x3 + x 4 ≥ 8 ⎪ ⎪ x ≥ 0. f max = 100 3 3 [min] f = 2 x1 − x 2 + x 3 − x 4 + 3 x 5 ⎧ x1 + x 2 + x 3 − x 4 + 2 x 5 ≤ 12 ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + x 3 + x 4 + x 5 = 12 ⎨3x + x + x − x − x ≥ 8 2 3 4 5 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1. x3 = 0.[min] f = 8 x1 + 4 x 2 + 12 x3 + 6 x 4 20. f max = 200 [max] f = 5 x1 + 10 x 2 + 20 x3 ⎧ x1 + 2 x2 + 3 x3 ≤ 5 ⎪2 x + x + x ≤ 4 22. x3 = 0.3 ⎩ R: x1 = 0. x3 = 5 . x 2 = 20. i = 1. ⎪ ⎨ 2 x1 + x 2 + x3 ≤ 20 ⎪− x + 2 x − 2 x ≤ 40 2 3 ⎪ 1 ⎪ xi ≥ 0. R: x1 = 4 . x5 = 0.

x4 = 14. i = 1. x 2 = 18.5 7 7 R: x1 = 0. i = 1. x3 = 11 . x3 = 0. x5 = 4.5 25. x5 = 7. f min = 7 2 2 [max] f = x1 + 2 x2 + 3x3 + 4 x4 + 5 x5 ⎪ ⎨3x1 + x2 + 3x3 + 2 x4 + x5 = 35 ⎪ ⎩ xi ≥ 0.[min] f = x1 + 2 x 2 − x3 + 3 x 4 + x 5 24. ⎧2 x1 + x 2 + 2 x3 + 3x 4 + 3x5 = 30 R: x1 = 0.5 R: x1 = 0. x2 = 0. x3 = 0. x2 = 6. x5 = 8. f max = 56 [min] f = 3x1 + x2 + 5 x3 + 2 x4 + x5 28. x 4 = 0.5 27. i = 1. ⎧ x1 + 3x 2 + 2 x3 + 3x 4 + x 5 = 2 ⎪ ⎨2 x1 + x 2 + 3 x 3 + 2 x 4 + 3 x5 = 3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. ⎧2 x1 + x 2 + x3 − x 4 + x5 ≤ 10 ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + 3 x3 + x 4 − x5 = 12 ⎨ x + x + x + x + x ≥ 14 2 3 4 5 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x 4 = 2. x5 = 5 . f max = 35 [min] f = x1 + 2 x 2 + 4 x3 + 2 x 4 + x5 26. x5 = 13 .5 ⎩ i R: x1 = 0. x3 = 0. x 4 = 3 . f min = 11 7 [max] f = x1 + 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4 + 5 x 5 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 + 2 x 3 + 2 x 4 + x 5 = 40 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. f min = 14 160 . ⎧ x1 + 2 x2 + 3x3 + 2 x4 + x5 = 20 ⎪ ⎨2 x1 + x2 + x3 + 3 x4 + 3 x5 = 30 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x4 = 0. x2 = 0. i = 1. i = 1. ⎧2 x1 + 3x2 + x3 + x4 + 2 x5 = 28 R: x1 = 0. x3 = 0. x2 =.

[max] f = 5 x1 + 6 x 2 + 7 x3 31. x3 = 6. x3 = 0. ⎪ ⎪ x1 + x 2 + x 3 + 2 x 4 = 3 ⎨x + x + x ≤ 1 2 4 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. 7 7 7 161 . 3 3 3 [min] f = 5 x1 + 4 x 2 + 3 x3 30. ⎪ ⎪3 x1 + 2 x 2 + x 3 ≥ 2 ⎨x + x + 2x ≥ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. f miax = 23 .3 ⎩ i ⎧ x1 + 3 x 2 − x3 ≤ 3 R: x1 = 6 . x3 = 7 . x2 = 2. x2 = 0. x2 = 5 . i = 1.4 ⎩ i R: x1 = 2 .3 ⎩ i R: x1 = 0.[max] f = x1 − 2 x 2 + 3x 3 + 2 x 4 ⎧3x1 + x 2 + x 4 = 2 29. ⎪ ⎪ x1 + x 2 + 3 x 3 ≤ 5 ⎧2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 3 ⎨x + x + 2x ≤ 4 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1. f max = 19 . x3 = 1. f min = 18 . i = 1. x 2 = 0. i = 1. f min = 8 .3 ⎩ i ⎧ x1 + x 2 + x3 ≥ 6 R: x1 = 0. ⎪ ⎪2 x1 − x 2 + 2 x 3 ≤ 2 ⎨ ⎪3 x1 + 2 x 2 − x3 ≥ 4 ⎪ x ≥ 0. x 4 = 0. [min] f = 3 x1 − 2 x 2 + 7 x3 32.

[max] f = 4 x1 + 5 x 2 − 2 x 3 33. x3 = 0. x2 = 2 . ⎪ ⎪ x1 + 3 x 2 + 2 x 3 ≤ 4 ⎨3 x + x − x ≥ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1. 2 2 2 162 . x2 = 0.3 ⎩ i R: x1 = 1 . i = 1. f min = 4 .3 ⎩ i ⎧2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 6 5 5 [min] f = x1 + 3 x 2 + 2 x 3 ⎧ x1 + x 2 + x 3 ≥ 3 34. ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + 3 x 3 ≤ 5 ⎨− x + x + 2 x ≥ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x2 = 0. f max = 66 . 5 R: x1 = 2 . f min = − 5 . x2 = 0. ⎪ ⎪2 x1 + 3 x 2 + x 3 ≥ 4 ⎨ + ⎪ x1 2 x 2 + 3 3 ≥ 10 ⎪ x ≥ 0. x3 = 13 . f min = 34 . i = 1. i = 1. 7 7 [min] f = x1 + 3 x 2 − 2 x 3 ⎧ x1 + x 2 + x 3 = 2 36. ⎪ ⎪− x1 + x 2 + 3 x 3 ≥ 5 ⎨ ⎪2 x1 + 3 x 2 + x 3 ≤ 3 ⎪ x ≥ 0. 5 5 5 [max] f = −6 x1 + 5 x 2 + 4 x3 35. x3 = 3 . x3 = 16 .3 ⎩ i ⎧ x1 + x 2 + 2 x 3 ≤ 7 R: x1 = 4 .3 ⎩ i R: x1 = 14 .

⎪ ⎪2 x1 − x 2 + 3x 4 = 3 ⎨x + x − 2x ≤ 1 3 4 ⎪ 2 ⎪ x ≥ 0. x3 = 3 . ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + 3x 3 ≤ 5 ⎨ ⎪2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 2 ⎪ x ≥ 0. f max = 37 . x3 = 0. [min] f = 3x1 − 4 x 2 + x 3 + 5 x 4 ⎧ x1 − x 3 + 2 x 4 ≥ 2 40. ⎪ ⎪2 x1 + x 2 + x3 ≤ 1 ⎧ x1 + x 2 + 3 x3 ≤ 2 ⎨3 x + x + 2 x ≤ 3 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1.[max] f = 4 x1 + 3 x 2 + 10 x3 37. x3 = 8 . 5 [max] f = 5 x1 + x 2 + 4 x 3 38. x4 = 0. x3 = 2. x 2 = 0. x 2 = 9. x 2 = 0. i = 1. 5 5 5 [max] f = 4 x1 − x 2 + 6 x 3 + 2 x 4 ⎧ x1 + x 2 + x 3 + 2 x 4 = 3 ⎨2 x + 2 x − x ≥ 2 2 4 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0.4 ⎩ i 39. x 2 = 0. f max = 16 . ⎪ ⎪2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 6 R: x1 = 1. i = 1. x 4 = 4.4 ⎩ i R: x1 = 0. i = 1.3 ⎩ i ⎧2 x1 + 3x 2 + x 3 ≤ 6 R: x1 = 1 . f max = 34 . f min = −16 .3 ⎩ i 5 5 R: x1 = 1 . 163 .

Fiecărei restricţii din PP îi corespunde o variabilă în problema duală. numită duala problemei primale. iar termenii liberi din PD sunt coeficienţi funcţiei obiectiv din PP . • Spunem că o restricţie este neconcordantă cu funcţia obiectiv dacă este de tipul "≥ " în cazul unei probleme de maxim şi dacă este de tipul "≤ " în cazul unei probleme de minim. Coeficienţi funcţiei obiectiv din PD sunt termenii liberi din PP . 3. 2. iar numărul restricţiilor din PD este egal cu numărul variabilelor din PD .3. 164 . Problema iniţială sau primală ( PP ) împreună cu problema sa duală ( PD ) formează un cuplu de probleme duale. iar duala unei probleme de maxim este o problemă de minim. Matricea coeficienţilor sistemului de restricţii din PD este transpusa matricei coeficienţilor sistemului de restricţii din PP . DUALITATE ÎN PROGRAMAREA LINIARĂ 6.6. numărul variabilelor din PD este egal cu numărul restricţiilor din PP . Duala unei probleme de minim este o problemă de maxim.1. Considerăm modelul matematic al unei probleme de programare liniară.3. 4. • Spunem că o restricţie este concordantă cu funcţia obiectiv dacă este de tipul "≤ " în cazul unei probleme de maxim şi dacă este de tipul "≥ " în cazul unei probleme de minim. Reguli de obţinere a problemei duale din problema primală 1. SCRIEREA PROBLEMEI DUALE BREVIAR TEORETIC Modelului matematic al unei probleme de programare liniară i se poate ataşa în mod unic o nouă problemă de programare.

165 . PROBLEME REZOLVATE 1. u3 . Să se scrie duala următoarei probleme de programare liniară: [min ] f = 3 x1 − 7 x 2 + 2 x3 − x 4 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 9 ⎪ 4x − x + 2x = 2 ⎪ 1 2 3 ⎨ ⎪3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≥ 4 ⎪ x1 ≥ 0. b) Unei restricţii neconcordante cu funcţia obiectiv din PP îi corespunde o variabilă negativă în PD . x 3 ∈ R.5. x 2 ≤ 0. c) Unei restricţii de tip egalitate din PP îi corespunde o variabilă oarecare în PD . a ) Unei variabile pozitive din PP îi corespunde o restricţie concordantă cu funcţia obiectiv în PD . b) Unei variabile negative din PP îi corespunde o restricţie neconcordantă cu funcţia obiectiv în PD . a) Unei restricţii concordante cu funcţia obiectiv din PP îi corespunde o variabilă pozitivă în PD . 6. u 2 . x 4 ≥ 0 ⎩ Rezolvare: Asociem fiecărei restricţii din problema primală câte o variabilă: u1 . c) Unei variabile oarecare din PP îi corespunde o restricţie de tip egalitate în PD .

x ≤ 0. rezultă că prima variabilă din PD este negativă ( u1 ≤ 0 ). Analog s-a procedat şi pentru obţinerea semnului celorlalte variabile din PD . rezultă că prima restricţie din PD este concordantă cu funcţia obiectiv ( "≤ " pentru maxim).3 ⎩ 166 . x ≥ 0 2 3 4 ⎩ 1 u1 u2 u3 Folosind regulile enunţate în breviarul teoretic. u 2 ∈ R. x ∈ R. Analog s-a procedat şi pentru obţinerea celorlalte restricţii din PD . Să se scrie duala următoarei probleme de programare liniară: [max ] f = 8 x1 + 3 x 2 + 4 x3 ⎧5 x1 + 3 x 2 + 2 x 4 ≤ 9 ⎪ ⎪ 4 x1 − x 2 + 3x3 ≤ 2 ⎪ ⎨6 x1 + 5 x 2 − 4 x3 ≤ 1 ⎪− 3 x + x + 2 x ≤ 4 1 2 3 ⎪ ⎪ xi ≥ 0. u 3 ≥ 0 ⎩ duală PD : Deoarece prima variabilă din PP este pozitivă ( x1 ≥ 0 ). obţinem problema [max ] f = 9u1 + 2u 2 + 4u 3 ⎧− 2u1 + 4u 2 + 3u 3 ≤ 3 ⎪ ⎪ 3u 1 − u 2 + u 3 ≥ −7 ⎪ ⎨ 2u 2 + 2u 3 = 2 ⎪ u − 5u ≤ −1 1 3 ⎪ ⎪ u1 ≤ 0. Prima restricţie din PP este neconcordantă cu funcţia obiectiv ( "≤ " pentru minim). 2. i = 1.[min ] f PP : = 3 x1 − 7 x 2 + 2 x3 − x 4 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 9 ⎪ ⎪ 4 x1 − x 2 + 2 x3 = 2 ⎨ ⎪3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≥ 4 ⎪ x ≥ 0.

167 .Rezolvare: Asociem fiecărei restricţii din problema primală câte o variabilă: u1 . u 2 . i = 1. [max ] f PP : = 8 x1 + 3 x 2 + 4 x 3 ⎧ 5 x1 + 3 x 2 + 2 x 4 ≤ 9 ⎪ ⎪ 4 x1 − x 2 + 3 x3 ≤ 2 ⎪ ⎨ 6 x1 + 5 x 2 − 4 x3 ≤ 1 ⎪ ⎪− 3 x1 + x 2 + 2 x3 ≤ 4 ⎪ x ≥ 0. i = 1.3 ⎩ i u1 u2 u3 u4 Folosind regulile enunţate în breviarul teoretic. spunem că PP şi PD formează un cuplu de probleme duale simetrice. u3 . obţinem problema duală: [min ] f PD : = 9u1 + 2u 2 + u 3 + 4u 4 ⎧5u1 + 4u 2 + 6u 3 − 3u 4 ≥ 8 ⎪ ⎪ 3u 1 − u 2 + 5u 3 + u 4 ≥ 3 ⎨2u + 3u − 4u + 2u ≥ 4 2 3 4 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0.4 ⎩ i Observaţie. În acest caz.

4 ⎩ i a ) PD : [max ]g = 3u1 + 5u2 + u3 + 6u4 + 0u5 + 0u6 + 0u7 ⎧u1 + u3 + 2u 4 + u5 = 30 ⎪2u + u + u + u = 12 4 6 ⎪ 1 2 ⎨ u1 + u 2 + 2u3 + u7 = 36 ⎪ ⎪ u ≥ 0. b) Să se rezolve problema duală.7 ⎩ i b) Aducem problema duală la forma standard: 168 .2. i = 1. i = 1. Rezolvare: [max ] f = 3u1 + 5u 2 + u 3 + 6u 4 ⎧u1 + u 3 + 2u 4 ≤ 30 ⎪2u + u + u ≤ 12 2 4 ⎪ 1 ⎨u + u + 2u ≤ 36 2 3 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. c) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală.3 ⎩ a ) Să se construiască problema duală. REZOLVAREA UNUI CUPLU DE PROBLEME PRIMALĂ-DUALĂ PROBLEME REZOLVATE Se dă următoarea problemă de programare liniară: [min ] f = 30 x1 + 12 x 2 + 36 x3 ⎧ x1 + 2 x 2 + x3 ≥ 3 ⎪ x 2 + x3 ≥ 5 ⎪ ⎪ + 2 x3 ≥ 1 ⎨ x1 ⎪2 x + x ≥6 2 ⎪ 1 ⎪ xi ≥ 0.6. i = 1.3.

u 2 = 5. Prin urmare.Realizăm tabelul simplex: B a5 ← a6 a7 CB UB 3 a1 5 a2 1 a3 6 a4 0 a5 0 a6 0 a7 0 0 0 gj 30 12 36 0 ∆j ← a5 a4 a7 0 6 0 gj 6 12 36 72 ∆j a3 ← a7 a4 1 6 0 gj 6 12 30 78 ∆j a3 a4 a2 1 6 5 gj 26 2 10 88 ∆j 1 2 1 0 3 -3 2 1 12 -9 -3 2 4 9 -6 -1/3 2/3 4/3 31/3 -22/3 0 1 1 0 5 -2 1 1 6 -1 -2 ↓ 1 3 4 1 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 1↓ 0 1 0 1 1 0 0 6 -5 1 0 0 1 0 2↓ 1 0 0 6 0 1 0 6 0 0 1 0 12 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 -2 0 0 1 0 -1 2 1 1 4 0 -1 -4 0 1/3 -2/3 0 1/3 1/3 0 -1/3 2/3 1/3 2/3 14/3 5/3 -2/3 -14/3 -5/3 15 12 - 6 36 12 10 Soluţia optimă a problemei duale este: u1 = 0. 169 . u 7 = 0 . x2 = 14 / 3. soluţia optimă a problemei primale este: x1 = 2 / 3. g max = 88 . c) Pentru a determina soluţia optimă a problemei primale se procedează în felul următor: -se rezolvă problema duală cu ajutorul algoritmului simplex primal. u 6 = 0. u 4 = 6. în dreptul coloanelor ce corespund vectorilor care au format baza iniţială. se citeşte soluţia optimă a problemei primale. u3 = 1. pe linia g j . f min = g max = 88 . -în ultima iteraţie a algoritmului simplex primal. u 5 = 0. x3 = 5 / 3 .

x 2 ≤ 0. cum a fost cazul problemei anterioare. 170 . u 2 ∈ R. x 4 ≥ 0 ⎩ [min ] f 2. u 3 ≥ 0 ⎩ = 3 x1 − 7 x 2 + 2 x3 − x 4 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 2 ⎪ 4x − x + 2x ≥ 1 ⎪ 1 2 3 ⎨ 3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 = 3 ⎪ ⎪ x1 ≥ 0. x 2 ∈ R. x3 ≤ 0. PROBLEME PROPUSE Să se scrie duala următoarelor probleme de programare liniară: [max ] f 1. x 4 ≥ 0 ⎩ [min ]g = 6u1 + 5u 2 + 4u 3 R: PD : ⎧4u1 + 7u 2 + 3u 3 ≥ 5 ⎪3u − u + u ≤ −1 2 3 ⎪ 1 ⎪ ⎨2u 2 + 2u 3 = 4 ⎪5u − 5u ≥ 3 3 ⎪ 1 ⎪ u1 ≤ 0. Este utilă rezolvarea problemei duale în locul celei primale atunci când duala este mai uşor de rezolvat cu ajutorul algoritmului simplex primal. = 5 x1 − x 2 + 4 x3 + 3 x 4 ⎧4 x1 + 3 x 2 + 5 x 4 ≥ 6 ⎪7 x − x + 2 x = 5 ⎪ 1 2 3 ⎨ 3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≤ 4 ⎪ ⎪ x1 ≥ 0. x3 ∈ R.Observaţie.

u 2 ∈ R. u 3 ≤ 0 ⎩ R: 171 . x3 ∈ R ⎩ [min ]g = 4u1 + 2u 2 + u 3 ⎧− 2u1 + 4u 2 + 3u 3 ≥ −2 ⎪ 3u − u + u ≤ 7 ⎪ 1 2 3 ⎨ ⎪2u 2 + 3u 3 = 2 ⎪ u1 ≥ 0. x 2 ≤ 0. x ≥ 0. u 3 ∈ R ⎩ [min ] f = 8 x1 + 6 x 2 + 3x3 − x 4 3.[max ]g = 2u1 + u 2 + 3u 3 ⎧− 2u1 + 4u 2 + 3u 3 ≤ 3 ⎪3u − u + u = −7 2 3 R: PD ⎪ 1 ⎪ ⎨3u 2 + 2u 3 ≥ 2 ⎪u − 5u ≤ −1 3 ⎪ 1 ⎪ u1 ≤ 0. ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≥ 7 ⎪ ⎨3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≤ 4 ⎪ x ∈ R. u 2 ≥ 0. u 2 ≤ 0 ⎩ [max ] f = −2 x1 + 7 x 2 + 2 x3 4. x ≥ 0 2 3 4 ⎩ 1 [max ]g = 7 x1 + 4 x 2 ⎧− 2u1 + 3u 2 = 8 ⎪3u + u ≥ 6 2 R: PD : ⎪ 1 ⎪ ⎨2u 2 ≤ 3 ⎪u − 5u ≤ −1 2 ⎪ 1 ⎪ u 1 ≥ 0. x ≤ 0. ⎧− 2 x1 + 3 x 2 ≤ 4 ⎪ 4x − x + 2x = 2 ⎪ 1 2 3 ⎨ 3 x1 + x 2 + 3 x3 ≥ 1 ⎪ ⎪ x1 ≥ 0.

4 ⎩ i R: a ) PD : c) X o = (1. Se dă următoarea problemă de programare liniară: = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x3 ⎧ x1 + 2 x 2 + x3 ≤ 3 ⎪2 x + x ≤6 2 ⎪ 1 ⎨ x 2 + x3 ≤ 5 ⎪ ⎪ x ≥ 0.3 ⎩ i [max ] f a) Să se construiască problema duală. 6. f min = 13 . Se dă următoarea problemă de programare liniară: = 5 x1 + 2 x 2 + 6 x3 ⎧ x1 + 2 x 2 + x3 ≥ 3 ⎪ ≥6 ⎪2 x1 + x 2 ⎪ x 2 + x3 ≥ 5 ⎨ ⎪x + 2 x3 ≥ 1 ⎪ 1 ⎪ xi ≥ 0. 0 )t . 172 . i = 1. 1)t . b) Să se rezolve problema duală. c) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. U o = (0. g max = 13 . b) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. 0.[min ] f 5. [max ]g = 3u1 + 6u 2 + 5u 3 + u 4 ⎧u1 + 2u 2 + u 4 ≤ 5 ⎪2u + u + 2u ≤ 2 2 3 ⎪ 1 ⎨3u + 3u + 2u ≤ 6 3 4 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. i = 1.3 ⎩ a ) Să se construiască problema duală. i = 1. 2. 4.

0. 0)t . i = 1.3 ⎩ i a) Să se construiască problema duală. f min = 40 . g max = 40 . 0. 10. [max ]g = 10u1 + 9u 2 + 8u 3 R: a ) PD : ⎧2u1 − u 2 − 2u 3 ≤ 8 ⎪ ⎪u1 + 2u 2 + u 3 ≤ 4 ⎪ ⎨2u1 + u 3 + 3 x3 ≤ 12 ⎪− u + 3u + x ≤ 6 3 3 ⎪ 1 ⎪ u i ≥ 0. 0)t . g min = 12 . i = 1. U o = (4. 0)t .4 ⎩ c) X o = (0. 173 .[min ]g = 3u1 + 6u 2 + 5u 3 R: a) PD : ⎧u1 + 2u 2 ≥ 3 ⎪2u + u + u ≥ 2 2 3 ⎪ 1 ⎨u + u ≥ 4 3 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. U o = (4. i = 1. c) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. f max = 12 .3 ⎩ i b) X o = (0. 7. Se dă următoarea problemă de programare liniară: [min] f = 8 x1 + 4 x2 + 12 x3 + 6 x 4 ⎧ 2 x1 + x 2 + 2 x3 − x4 ≥ 10 ⎪− x + 2 x + x + 3 x ≥ 9 2 3 4 ⎪ 1 ⎨− 2 x + x + 3 x + x ≥ 8 1 2 3 4 ⎪ ⎪ x ≥ 0. 0. b) Să se rezolve problema duală. 3)t . 0.

U o = 0. [min ]g = 7u1 + 3u 2 + 2u 3 + 8u 4 R: a ) PD : t b) X o = 9 . 7 7 7 ( ) ⎧− 3u1 + u 2 + 2u 3 − u 4 ≥ 7 ⎪ . 0. i = 1.3 ⎩ a) Să se construiască problema duală. ⎪− u1 − 2u 2 − u 3 + 2u 4 ≥ −9 ⎨u + 3u − u − 2u ≥ 8 2 3 4 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. i = 1. 7 7 ) g max = 95 . . b) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. Se dă următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 7 x1 − 9 x 2 + 8 x3 ⎧ − 3 x1 − x 2 + x3 ≤ 7 ⎪ ⎪ x1 − 2 x 2 + 3 x3 ≤ 3 ⎪ ⎨ 2 x1 − x2 − x3 ≤ 2 ⎪− x + 2 x − 2 x ≤ 8 2 3 ⎪ 1 ⎪ xi ≥ 0. 7 174 .8. f max = 95 . 4 .0 .4 ⎩ i ( t 23 13 .

utilizând algoritmul simplex dual: [min ] f = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x 3 + x 4 ⎧− 5 x1 + x 2 − 4 x 3 + 2 x 4 ≤ −12 ⎪ − 3 x − x − 3 x + x ≤ −9 1 2 3 4 ⎪ ⎨ − x1 + 2 x 2 − 2 x 3 − x 4 ≤ −15 ⎪ ⎪ x ≥ 0. ALGORITMUL SIMPLEX DUAL PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară.6. i = 1. ∀j = 1. i = 1.4 ⎩ i Rezolvare: • Forma standard de lucru a problemei este: [min ] f = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x 3 + x 4 + 0 x 5 + 0 x 6 + 0 x 7 ⎧− 5 x1 + x 2 − 4 x 3 + 2 x 4 + x 5 = −12 ⎪ − 3 x − x − 3 x + x + x = −9 1 2 3 4 6 ⎪ ⎨ ⎪− x1 + 2 x 2 − 2 x 3 − x 4 + x 7 = −15 ⎪ x ≥ 0.4.7 ⎩ i • Realizăm prima iteraţie din tabelul simplex şi verificăm dacă avem soluţie dual realizabilă ( ∆ j ≤ 0.7 ): CB Baza a5 a6 ← a7 XB 3 a1 2 a2 4 a3 1 a4 0 a5 0 a6 0 a7 0 0 0 fj -12 -9 -15 0 ∆j -5 -3 -1 0 -3 1 -1 2 0 -2 -4 -3 -2 0 -4 2↓ 1 -1 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 175 .

−15} = −15 .−9. min{− 12. iar soluţia se citeşte din coloana X B . în cazul nostru. în cazul acesta. −1 = 1 . . va intra în bază vectorul corespunzător celui mai mic raport. iar pe linia unui vector corespunzător unei valori strict negative avem numai valori mai mari sau egale cu zero. decizia este optim finit. decizia este: problema nu are soluţie. în acest caz. −4 .coloana X B conţine elemente strict negative. • Aplicăm criteriul de intrare în bază: se calculează rapoartele dintre elementele liniei ∆ j şi elementele strict negative de pe linia vectorului care iese din bază. în acest caz.• Aplicăm criteriul de ieşire din bază: iese din bază vectorul corespunzător celei mai mici valori negative din coloana X B .toate elementele coloanei X B sunt mai mari sau egale cu zero. deci va rezulta că intră în bază vectorul a 4 . {−1 − 2 −1 } • Stabilim pivotul şi elementele din următoarea iteraţie le vom determina folosind metoda Gauss-Jordan. Rezultă următoarele iteraţii: CB Baza ← a5 XB 3 a1 2 a2 4 a3 1 a4 0 a5 0 a6 0 a7 0 0 1 a6 a4 fj a3 a6 a4 fj -42 -24 15 15 ∆j 4 0 1 21/4 9/4 9/2 51/2 ∆j -7 -4 1 1 -2 7/8 3/8 5 1 -2 -2 -4 -5/8 -17/8 –3/4 -3/4 11/4 -1/4 -13/4 -21/4 -8 ↓ -5 2 2 -2 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1/8 -5/8 1/4 -1/4 -1/4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 -1 -1 -1/4 -1/4 -1/2 -3/2 -3/2 176 . min −3 . • Algoritmul simplex dual ia sfârşit când se produce unul din următoarele evenimente: . deci iese din bază vectorul a 7 .

0. 2. 0 )t . rezultă că t problema are soluţie optimă: X o = 0. 0 . i = 1. f max = −2 3. ⎧ x1 + 2 x 2 − 3x3 − x 4 ≤ −6 ⎪ ⎨2 x1 − x 2 − x 3 − 2 x 4 ≤ −2 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. i = 1. acolo unde este posibil. 9 . i = 1. 11 λ . 0 )t .4 [min] f = 3 x1 + x 2 + 2 x 3 + 5 x 4 R: X o = (0. 4 2 2 PROBLEME PROPUSE Să se rezolve următoarele probleme de programare liniară folosind. f max = 13 3 3 ( ) 177 . ⎧2 x1 + x 2 − 2 x 3 − x 4 ≤ −2 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 − x 3 − 2 x 4 ≤ −3 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. i = 1. f min = 4 2. ⎧ x1 − 2 x2 − x3 ≤ −2 ⎪ ⎨− 2 x1 − x2 − 3 x3 ≥ −1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 21 .3 [max] f = − x1 − 2 x 2 − x 3 − 3 x 4 R: X o = (0. 11 − 11λ .4 t R: X o = 0. 0.Deoarece toate elementele coloanei X B sunt pozitive. algoritmul simplex dual: [min] f = 3 x1 + 4 x2 + 5 x3 1. ⎧2 x1 + x 2 + x 4 + x 5 = 5 ⎪ ⎨− x1 − x 2 + x 3 − 3 x 4 = −4 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. 1] . iar valoarea 4 2 4 ( ) minimă a funcţiei obiectiv corespunzătoare acestei soluţii este: f min = 4 ⋅ 21 + 1 ⋅ 9 = 51 . 7 .5 t R: X o = 0. 0. 5 − 11 λ . 1. f min = 18 5 5 5 ( ) [max] f = x1 − 2 x 2 + 3 x 3 − 4 x 4 + 5 x 5 4. 9 . 4 . 0. λ ∈ [0.

2 2 2 ( ) [min] f = 5 x1 + 3 x 2 + 2 x 3 8. 0 . folosind algoritmul simplex primal ( ASP ). pentru 7 7 ( ) care f max = − 15 . i = 1. 7 178 . t folosind ASP . 5 5 [max] f = 6 x1 + 3 x2 + 2 x3 ( ) 7. f max = 27 . i = 1. i = 1.[min] f = 5 x1 + 4 x 2 + 3 x 3 5. i = 1. 6 .3 ⎩ i ⎧− x1 − x 2 − x 3 ≤ −5 t R: X o = 0. 0 )t . ⎧2 x1 − x 2 − x3 − 3x 4 = −3 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 − 3 x 3 + x 4 = −3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 3 . f min = 44 . ⎧− x1 − x 2 − x3 − 3x 4 = −3 ⎪ ⎨2 x1 − 2 x 2 + 3 x3 + x 4 = −3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 14 .3 t R: X o = 1 . 0. ⎪ ⎪ x1 − x 2 + 2 x 3 ≤ −4 ⎨2 x − x − x ≤ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0.4 R: Nu se poate aplica algoritmul simplex dual ( ASD ). 5. 3 .3 ⎩ i R: X o = (7. t se obţine soluţia optimă X o = 0. 0. 7 . 1 . 3 3 3 ( ) [max] f = −3 x1 − x 2 − 3 x3 − x 4 9.4 R: Nu se poate aplica ASD . 12 . ⎧− x1 − x2 − 2 x3 ≥ −4 ⎪ ⎨3 x1 − x2 − x3 ≤ −2 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. pentru care f min = 3 . f min = 55 [min] f = 4 x1 + 3 x 2 + 2 x 3 + x 4 6. ⎪ ⎪− x1 − x 2 − x 3 ≤ −6 ⎧− 2 x1 + 2 x 2 − x 3 ≤ −4 ⎨− x − x + 2 x ≤ −12 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. se obţine soluţia optimă X o = 0. i = 1.

2 11. dacă problema t X o = 1 . 0)t . 10 . 0. ( ) este de minim. ⎧ x1 − x 2 ≤ −1 R: Problema nu are soluţie. 3 3 10.4 X o = (3. 0. ⎧− 2 x1 − x 2 + x 3 − x 4 = −4 R: Dacă problema este de maxim. 2. f max = 9 . 179 . i = 1. i = 1. [min] f = 8 x1 + 3 x 2 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 1 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. f min = −13 . 0.[opt ] f = x1 − 2 x 2 + 3 x3 − 4 x 4 ⎪ ⎨ x1 − x 2 − 3 x 3 − x 4 = −3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0.

REOPTIMIZĂRI PROBLEME REZOLVATE Se consideră problema de programare liniară: [max ] f = 7 x1 + 4 x 2 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 ≤ 9 ⎪ x − x ≤3 1 2 ⎪ ⎨ x + x ≤9 1 2 ⎪ ⎪ x ≥ 0.3.5.2.5) .3) . ~ b2 ) c = (5. i = 1. b) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care coeficienţii funcţiei obiectiv devin: ~ b1 ) c = (4. ⎩ i 3x 2 + 0 x3 = 9 x2 + x4 = 3 x2 + i = 1. ~ b3 ) c = (1. Rezolvare: a) Forma standard de lucru a problemei este: [max ] f = 7 x1 + 4 x 2 + 0 x 3 + 0 x 4 + 0 x 5 ⎧− 2 x1 + ⎪ x − 1 ⎪ ⎨ x + 1 ⎪ ⎪ x ≥ 0.3) t . c) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care temenii liberi devin: ~ c1 ) b = (1.1) t .5 x5 = 9 180 . ~ c 2 ) b = (5.6) .6.2 ⎩ i a ) Să se determine soluţia optimă a acestei probleme.

3.Pentru rezolvarea problemei vom aplica algoritmul simplex primal. După ce calculăm ∆ j sunt posibile două situaţii: 1) toate elementele liniei ∆ j sunt negative sau egale cu zero şi în acest caz se poate citi soluţia optimă a problemei modificate. 12. 0. b) Modificarea coeficienţilor funcţiei obiectiv Alcătuim un tabel simplex în care vom copia datele din ultima iteraţie a tabelului precedent. daţi de c ). 0) t . Realizăm tabelul simplex: CB Baza a3 ← a4 XB 7 a1 4 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 0 0 a5 fj 9 3 9 0 ∆j 0 7 0 a3 a1 ← a5 fj 15 3 6 21 ∆j 0 7 4 a3 a1 a2 fj 12 6 3 54 ∆j -2 ↓ 1 1 0 7 0 1 0 7 0 0 1 0 7 0 3 -1 1 0 4 1↓ -1 2 -7 11 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 7 -7 5/2 1/2 -1/2 3/2 -3/2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1/2 1/2 1/2 11/2 -11/2 Rezultă soluţia optimă: X o = (6. evident. f max = 54 . a coloanei C B ~ (unde vom trece tot coeficienţii funcţiei obiectiv daţi de c ) şi. cu excepţia liniei C j (unde vom scrie ~ noii coeficienţi ai funcţiei obiectiv. a liniilor f j şi ∆ j . soluţia optimă a problemei modificate coincide cu soluţia optimă 181 .

a problemei iniţiale. Rezultă că soluţia optimă a problemei modificate coincide cu soluţia optimă a problemei iniţiale: ~ ~ X o = (6.5) obţinem următorul tabel simplex: CB Baza ← a3 XB 5 a1 5 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 5 5 a1 a2 fj 12 6 3 45 ∆j 0 5 5 a4 a1 a2 fj 24/5 18/5 27/5 45 ∆j 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2/5 -1/5 1/5 0 0 5/2 ↓ 1/2 -1/2 0 0 1 0 0 0 0 -1/2 1/2 1/2 5 -5 -1/5 3/5 2/5 5 -5 182 . 0. 0) t . 3. 3) obţinem următorul tabel simplex: CB Baza a3 a1 a2 fj XB 4 a1 3 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 4 3 12 6 3 33 ∆j 0 1 0 4 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 5/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2 -1/2 1/2 1/2 7/2 -7/2 Se observă că toate elementele liniei ∆ j sunt negative sau egale cu zero. ~ b1 ) În cazul în care c = (4. f max = 33 . 2) pe linia ∆ j există cel puţin un element strict pozitiv şi în acest caz se aplică în continuare algoritmul simplex primal. pănă la obţinerea soluţiei optime a problemei modificate. ~ b2 ) În cazul în care c = (5. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv este dată de primul element al liniei f j . 12.

0) t . obţinem o nouă ~ soluţie optimă: X 2 = (18 / 5. dar vectorul a 4 nu se află în baza optimă.Observăm că toate elementele liniei ∆ j din prima iteraţie sunt negative sau egale cu zero.1] . 0. prin urmare vom aplica în continuare algoritmul simplex 2 primal. pănă la obţinerea soluţiei optime a problemei modificate: ~ ~ X o = (18 / 5. 0. 12. 24 / 5. 0) t . 24 / 5. rezultă că problema are optim multiplu. λ ∈ [0. Deoarece pe linia ∆ j există ∆ 4 = 0 . Introducând în bază vectorul a 4 . prin urmare soluţia optimă a problemei iniţiale este soluţie optimă şi pentru problema modificată: ~ X 1 = (6. 27 / 5. f max = 36 . iar f max = 45 . 0. ~ b3 ) În cazul în care c = (1. 3.6) obţinem următorul tabel simplex: CB Baza ← a3 XB 1 a1 6 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 1 6 a1 a2 fj 12 6 3 24 ∆j 0 1 6 a4 a1 a2 fj 24/5 18/5 27/5 36 ∆j 0 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 6 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2/5 -1/5 1/5 1 -1 5/2 ↓ 1/2 -1/2 -5/2 5/2* 1 0 0 0 0 -1/2 1/2 1/2 7/2 -7/2 -1/5 3/5 2/5 3 -3 Pe linia ∆ j din prima iteraţie există un element strict pozitiv ( ∆ 4 = 5 ). 27 / 5. Soluţia optimă în formă generală a problemei este: ~ ~ X opt = λX 1 + (1 − λ ) X 2 . 0) t . 183 .

x 4 = x5 = 0 . ~ c1 ) b = (1. sau 2 2 2 ~ ~ X o = ( 5 . deci {a3 . Sunt posibile două cazuri: ~ 1) X B ≥ 0 . se calculează ~ ~ X B = B −1 ⋅ b . ~ Dacă vectorul termenilor liberi b devine b . care se pot citi din vectorul ~ X B şi din variabilele secundare. este: X = ⎜ 0 2 2⎟ ⎜ ⎟ 2 ⎜1⎟ ⎜ 1 1 ⎟ ⎜3 ⎟ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝0 − 2 ⎝2⎠ soluţia optimă a problemei modificate este dată de: x3 = 9 . 3) t ~ ~ După formula X B = B −1 ⋅ b avem că soluţia de bază a sistemului ~ de restricţii cu termenii liberi daţi de b . b este vectorul termenilor liberi. în dreptul vectorilor care au format baza iniţială. a 2 } . 1 . f max = 7 ⋅ 5 + 4 ⋅ 1 = 2 2 2 2 2 39 2 . x 2 = 1 . se alcătuieşte un tabel simplex. 184 . Se aplică în continuare algoritmul simplex dual. 2. în această situaţie. unde B este matricea care are pe coloane vectorii bazei B şi B −1 se citeşte din ultima iteraţie a tabelului simplex.0) t . în care se copiază datele din ultima iteraţie a tabelului simplex al problemei iniţiale. care sunt egale cu zero.c) Modificarea termenilor liberi ai restricţiilor problemei Vom folosi formula prin care se determină o soluţie de bază X B a sistemului de restricţii corespunzătoare unei baze date B : X B = B −1 ⋅ b . ~ 2) X B are cel puţin o componentă negativă. x1 = 5 . mai puţin ~ coloana X B . unde se scriu elementele date de X B .0. în acest caz soluţia optimă a problemei modificate este formată din variabilele bazice. corespunzătoare bazei 5 − 1 ⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ 9 ⎞ ⎛1 2 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜2⎟ ⎜ ~B 1 1 ⋅ 2 = ⎜ 5 ⎟ ≥ 0 . 9 . a1 .

prin urmare.3.0. a 2 } .2.0)t . 185 . este: 5 − 1 ⎞ ⎛ 5 ⎞ ⎛ 12 ⎞ ⎛1 2 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ~ 1 1 X B = ⎜0 2 2 ⎟ ⋅ ⎜ 3 ⎟ = ⎜ 2 ⎟ . ~ c 2 ) b = (5. care are şi o componentă ⎜ ⎜ −1 ⎟ 1 1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝0 − 2 negativă. f max = 7 ⋅ 1 + 4 ⋅ 0 = 7 . corespunzătoare bazei {a3 .~ ~ După formula X B = B −1 ⋅ b avem că soluţia de bază a sistemului ~ de restricţii cu termenii liberi daţi de b .1) t CB Baza a3 a1 ← a2 XB 7 a1 4 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 7 4 fj 12 2 -1 10 ∆j 0 7 0 a3 a1 a4 fj 7 1 2 7 ∆j 0 1 0 7 0 0 1 0 7 0 0 0 1 4 0 5 1 -2 7 -3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5/2 ↓ 1/2 -1/2 3/2 -3/2 0 0 1 0 0 -1/2 1/2 1/2 11/2 -11/2 2 1 -1 7 -7 Obţinem că soluţia optimă a problemei modificate este: ~ ~ X o = (1. a1 .7. vom aplica în continuare algoritmul simplex dual.

~ b2 ) c = (1. ~ ~ b2 ) X o = (0. 6)t . f max = 30 . 6)t . (5 5 ) 5 186 . 2)t .1) . ~ c2 ) b = (5. 1)t . c) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care temenii liberi devin: ~ c1 ) b = (1. 2. ~ ~ b) b1 ) X o = (6. t ~ ~ c3 ) X o = 7 .x + x ≤8 2 ⎪ 1 ⎨ x + x ≤6 2 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. 3)t . i = 1. 2. ~ ~ c) c1 ) X o = (1. Se consideră problema de programare liniară: [max ] f = 5 x1 + 9 x 2 ⎧− 3 x1 + 2 x 2 ≤ 12 ⎪ . b) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care coeficienţii funcţiei obiectiv devin: ~ b1 ) c = (2. f max = 9 . 0 )t . f max = 152 . 13 .2 ⎩ i a) Să se rezolve această problemă. f max = 54 .PROBLEME PROPUSE 1. 3. 4 )t . 6 ) . 1)t . R: a) X o = (0. ~ c3 ) b = (1. f max = 23 . ~ ~ c2 ) X o = (0. f max = 54 .

1)t . ~ ~ c3 ) X o = (3. f max = 29 . f max = 18 .2. i = 1. 5. f max = 39 . ~ c1 ) b = (3.1)t . 8) . t ~ ~ c) c1 ) X o = 11 . 3. ( ) 187 . 4 )t . ~ ~ b) b1 ) X o = (4.2 ⎩ i R: a ) X o = (4. f max = 56 . c) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care temenii liberi devin: ~ c1 ) b = (4. 3)t . 3)t . f max = 5 . 6)t . 7 )t . a) Să se rezolve această problemă. b) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care coeficienţii funcţiei obiectiv devin: ~ b1 ) c = (6. 2 2 ~ ~o c2 ) X = (1. ~ c1 ) b = (5. 1 . ~ ~ b2 ) X o = (0. ~ b2 ) c = (3. 0)t . 2. Se consideră problema de programare liniară: [min ] f = 5 x1 + 3 x 2 ⎧− 4 x1 + 3 x 2 ≤ 24 ⎪ x − x ≤3 2 ⎪ 1 ⎨ x + x ≤9 1 2 ⎪ ⎪ x ≥ 0. 5) . f max = 29 .

(folosind algoritmul simplex primal) Forma standard de lucru a problemei este: [min ] f = 5 x1 + 4 x2 + 6 x3 + 0 x4 + 0 x5 + 0 x6 + My1 + My2 + My3 ⎧ x1 + 3 x2 + x3 − x4 + y1 = 6 ⎪ 2 x + x + 2 x − x + y = 12 3 5 2 ⎪ 1 2 ⎨3 x + x + 2 x − x + y = 24 3 6 3 ⎪ 1 2 ⎪ x ≥ 0.6 ⎩ i Realizăm tabelul simplex: 188 . i = 1.3 ⎩ i Rezolvare: Metoda I.6.6. i = 1. REZOLVAREA UNEI PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ PRIN MAI MULTE METODE PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară prin toate metodele cunoscute: [min ] f = 5 x1 + 4 x2 + 6 x3 ⎧ x1 + 3 x2 + x3 ≥ 6 ⎪ 2 x + x + 2 x ≥ 12 2 3 ⎪ 1 ⎨3 x + x + 2 x ≥ 24 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0.

0. Metoda II.4. i = 1.(cu ajutorul problemei duale) Scriem şi rezolvăm problema duală: [max]g = 6 y1 + 12 y 2 + 24 y 3 ⎧ y1 + 2y 2 + 3 y 3 ≤ 5 ⎪2 y + y + y ≤ 4 2 3 ⎪ 1 ⎨ y + 2y + 2 y ≤ 6 2 3 ⎪ 1 ⎪ y ≥ 0.2.3 ⎩ i Forma standard de lucru a problemei duale este: 189 .CB Baza ← a7 XB 5 a1 4 a2 6 a3 0 a4 0 a5 0 a6 M a7 M a8 M a9 θ 6 6 8 M M M a8 a9 fj 6 12 24 42M ∆j 1↓ 2 2 1 3 1 6M 4M 1 -1 2 0 2 0 5M -M 0 -1 0 -M -M 0 0 -1 -M -M 1 0 0 M 0 0 1 0 M 0 0 0 1 M 0 6M-5 4M-4 5M-6 -M 5 M M a1 ← a8 a9 fj 6 0 6 6M+30 ∆j 1 0 0 2 1 -1 ↓ 0 -3 0 2 -1 -5 -1 3 0 -M-1 5M-5 -M 0 0 -1 -M -M 1 -2 -3 -5M+5 -6M+5 0 1 0 M 0 0 0 1 M 0 0 2 5 -8M+10 -M+5 5M-5 -M 0 -8M+6 5 0 M a1 a4 ← a9 6 0 6 6M+30 ∆j 1 1/2 ↓ 1 0 -3/2 0 0 -1/2 -1 0 -1/2 0 0 1 -1/2 0 -1 0 3/2 -1 0 3M/2-5/2 -M 0 -M 1/2 1/2 -3/2 -5M/2+5/2 0 0 1 0 6 18 - fj 5 -M/2+5/2 -M+5 0 -3M/2+5/2 M 0 -M/2-3/2 -M-1 0 3M/2-5/2 -M 5 0 0 fj a1 a4 a5 8 2 4 40 ∆j 1 1/3 2/3 0 0 -5/3 -1/3 1 0 -1/3 -2/3 0 5 0 5/3 -7/3 10/3 -8/3 0 0 0 -1/3 0 0 -1/3 -1 1 -2/3 0 0 0 -5/3 -5/3 0 -M 0 0 -1 0 1/3 1/3 2/3 5/3 -M 5/3 -M Rezultă soluţia optimă: X o = (8. f min = 40 .0) t .0.

f min = 40 . astfel.0.6 ⎩ i Realizăm tabelul simplex pentru problema duală: CB Baza ← a4 YB 6 a1 12 a2 24 a3 0 a4 0 a5 0 a6 θ 5/3 4 3 0 0 0 a5 a6 fj 5 4 6 0 ∆j 24 0 0 a3 a5 a6 fj 5/3 7/3 8/3 40 ∆j 1 2 1 0 6 1/3 5/3 1/3 8 -2 2 1 2 0 12 2/3 1/3 2/3 16 -4 3↓ 1 2 0 24 1 0 0 24 0 1 0 0 0 0 1/3 -1/3 -2/3 8 -8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Soluţia optimă a problemei primale se citeşte de pe linia f j . în condiţiile în care s-a obţinut o soluţie dual realizabilă. Metoda III. Observăm că cel mai convenabil este să înmulţim toate restricţiile cu -1.0) t . va trebui să înmulţim cel puţin o restricţie cu -1. ( cu ajutorul algoritmului simplex dual) Pentru a se putea aplica algoritmul simplex dual.[max ]g = 6 y1 + 12 y 2 + 24 y 3 + 0 y 4 + 0 y 5 + 0 y 6 ⎧ y1 + 2y 2 + 3 y 3 + y 4 = 5 ⎪2 y + y + y + y = 4 2 3 5 ⎪ 1 ⎨ ⎪ y1 + 2y 2 + 2 y 3 + y 6 = 6 ⎪ y ≥ 0. i = 1. Pentru aceasta. cu ajutorul variabilelor de compensare. vom obţine matricea identică şi algoritmul simplex va fi mai uşor de aplicat. 190 . în dreptul vectorilor care au format baza iniţială : X o = (8. este necesar să avem o soluţie dual realizabilă.

[min ] f

= 5 x1 + 4 x 2 + 6 x 3 ⎧− x1 − 3 x 2 − x 3 ≤ −6 ⎪ - 2 x − x − 2 x ≤ −12 1 2 3 ⎪ ⎨− 3 x − x − 2 x ≤ −24 1 2 3 ⎪ ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

[min ] f

Forma standard de lucru a problemei este:
= 5 x1 + 4 x 2 + 6 x3 + 0 x 4 + 0 x5 + 0 x 6 ⎧− x1 − 3 x 2 − x3 + x 4 = −6 ⎪ - 2 x − x − 2 x + x = −12 1 2 3 5 ⎪ ⎨ − 3 x1 − x 2 − 2 x3 + x 6 = −24 ⎪ ⎪ x ≥ 0, i = 1,6 ⎩ i

Realizăm tabelul algoritmului simplex dual:
CB

Baza
a4 a5
← a6

XB

5
a1

4
a2

6
a3

0
a4

0
a5

0
a6

0 0 0

fj

-6 -12 -24 0
∆j

0 0 5

a4 a5
a1 fj

2 4 8 40
∆j

-1 -2 -3 0 -5 0 0 1 5 0

-2 -1 -1 0 -4 -5/3 -1/3 1/3 5/3 -7/3

-1 ↓ -2 -2 0 -6 -1/3 -2/3 2/3 10/3 -8/3

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 -1/3 -2/3 -1/3 -5/3 -5/3

Rezultă soluţia optimă: X o = (8,0,0,2,4,0) t , f min = 40 .

191

PROBLEME PROPUSE

Să se rezolve următoarele probleme de programare liniară prin toate metodele cunoscute:
[max] f = 3 x1 + 5 x 2 x + 3 x 2 ≤ 11 1. ⎧ 1 ⎪ ⎨2 x1 + x 2 ≤ 7 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (2, 3)t ; f max = 21 .

[min] f = 5 x1 − 9 x 2 2x − x ≥ 4 2. ⎧ 1 2 ⎪ ⎨− x1 + 3 x 2 ≤ 3 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2 [max] f = 4 x1 + 3 x 2 ⎧2 x1 + x 2 ≤ 5 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (3, 2)t ; f min = −3 .

3.

R: X o = (2, 1)t ; f max = 11 .

[min] f = 4 x1 + x 2 3 x − 2 x 2 ≥ 12 4. ⎧ 1 ⎪ ⎨− x1 + x 2 ≥ 5 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (22, 27 )t ; f min = 61 .

[max] f = 3 x1 + 4 x 2

5. ⎧2 x1 + x 2 ≤ 12 ⎪

⎨− x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (4, 4)t ; f max = 28 .

192

[min] f = 3 x1 + 8 x 2

6. ⎧3x1 − 2 x 2 ≥ 3 ⎪
⎨− x1 + x 2 ≥ 2 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (7, 9)t ; f min = −51 .

[max] f = 7 x1 − x 2 7. ⎧− 3 x1 + x 2 ≥ 6 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: Problema nu are soluţie.

[max] f = 3x1 + 5 x2 ⎧− x1 + 2 x 2 ≤ 8 ⎪ 8. ⎪2 x1 + 3 x2 ≥ 6 ⎨ ⎪3x1 + x2 ≤ 18 ⎪ x1,2 ≥ 0 ⎩
[min] f = 3x1 + 2 x 2 + x3 ⎧2 x1 + x 2 + 3x3 = 6 ⎨x + x + 2x ≤ 4 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i
⎧− x1 + x3 + 2 x 4 ≥ 2 ⎨x + x − x ≤ 1 3 4 ⎪ 2 ⎪ x ≥ 0, i = 1,4 ⎩ i

R: X o = (4, 6 )t ; f max = 42 .

9. ⎪ x1 + x 2 + x3 ≥ 3 ⎪

R: X o = (2, 2, 0 )t ; f max = 10 .

[min] f = 6 x1 − x 2 + 5 x3

10. ⎪2 x1 − x 2 = 4 ⎪

R: X o = (2, 0, 0, 2)t ; f min = 12 .

193

[min] f = 2 x1 − x 2 + 2 x3

11. ⎪ x − 2 x + x ≥ 3 2 3 ⎪ 1
⎨x + x − 2x ≥ 3 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

⎧− x1 + x 2 + x3 ≥ 2

R: X o = (8, 5, 5)t ; f min = 21 .

[min] f = 4 x1 − 3 x 2 + x3

12. ⎪2 x − x + 3x = 4 2 3 ⎪ 1

⎧− x1 + x 2 + x3 ≥ 4

⎨ ⎪− x1 − x 2 + 2 x3 ≥ −1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i ⎧ x1 + 3 x 2 + 2 x3 = 30 ⎨ + ⎪ x1 x 2 + x3 ≥ 12 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

R: X o = (0, 11, 5)t ; f min = −28 .

[max] f = 2 x1 + 8 x 2 + 5 x3

13. ⎪ x + 2 x + x ≤ 22 2 3 ⎪ 1

R: X o = (3λ , 6 + 3λ , 6 − 6λ )t , λ ∈ [0,1] ; f max = 78 . [max] f = x1 + 2 x 2 + 4 x3
⎧ x1 + 2 x 2 ≤ 6 14. ⎪2 x1 + x 2 + x3 ≤ 6 ⎪ ⎨x + 2x ≤ 5 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i
[min] f = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x3
15. ⎪ x + 3 x − x ≥ 3 2 3 ⎪ 1

t R: X o = 0, 3, 5 ; f max = 16 . 2

(

)

⎧− 2 x1 + x3 ≥ −1 ⎨x + 2x ≥ 4 3 ⎪ 2 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

R: X o = (0, 4, 0)t ; f min = 8 .

194

6.7. PROBLEME DE TRANSPORT

PROBLEME REZOLVATE 1. Un produs trebuie transportat de la furnizorii F1 , F2 către beneficiarii B1 , B2 , B3 . Cantităţile de care dispun cei trei furnizori, necesarul fiecărui beneficiar şi costurile unitare de transport sunt date în tabelul următor:
F1 F2
Necesar

B1 3 4 40

B2 2 5 50

B3 2 6 40

Disponibil

60 70

a ) Să se scrie modelul matematic al problemei. b) Să se determine planul optim de transport astfel încât costul total de transport să fie minim, pornind de la o soluţie de bază obţinută prin metoda colţului de nord-vest.
Rezolvare: Observaţie. Fiecărui furnizor Fi îi corespunde în coloana “disponibil” cantitatea de care dispune, fiecărui beneficiar B j îi

corespunde pe linia “necesar” cantitatea de care are nevoie, iar la intersecţia liniei furnizorului Fi cu coloana beneficiarului B j se poate citi elementul Cij = costul unitar de transport de la Fi către
B j . Notăm cu N suma cantităţilor de pe linia “necesar” şi cu D

suma cantităţilor din coloana “disponibil”. a) Notăm cu xij cantitatea ce trebuie transportată de la furnizorul "i" către beneficiarul " j " , unde i = 1,2 , j = 1,3 şi cu f costul total de transport. Observăm că N = D , deci problema

195

este echilibrată. Modelul matematic al problemei de transport este: [min ] f (x ) = 3x11 + 2 x12 + 2 x13 + 4 x21 + 5 x22 + 6 x23
⎧ x11 + x12 + x13 = 60 ⎪ ⎪ x 21 + x 22 + x23 = 70 ⎪ x11 + x 21 = 40 ⎪ ⎨ x + x = 50 22 ⎪ 12 ⎪ x13 + x23 = 40 ⎪ ⎪ xij ≥ 0, i = 1,2, j = 1,3 ⎩ b) Etapa I. Se verifică dacă problema este echilibrată ( N = D ); deoarece N = D = 130 , rezultă că această condiţie este îndeplinită. Etapa II. Se determină o soluţie de bază, notată X 0 . Vom folosi metoda colţului de nord-vest. 1) Fie NV căsuţa situată în colţul de nord-vest al tabelului X 0 . În NV se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (în NV se scrie valoarea min{40,60}=40). 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei NV . Dacă s-a epuizat necesarul, se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află NV , iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află NV . 3) Se reiau paşii 1) , 2) pentru matricea rămasă necompletată. Obţinem soluţia X 0 :
40 20 30 40

Etapa III. Se verifică dacă soluţia obţinută este: 1) nedegenerată (dacă are m + n − 1 componente nenule, unde m reprezintă numărul de furnizori, iar n reprezintă numărul de beneficiari);

196

2) optimă (dacă ∆ ij ≤ 0, (∀)i = 1, m, j = 1, n ). 1) Se observă că soluţia X 0 este nedegenerată. 2) Pentru testarea optimalităţii, introducem variabilele
u i , i = 1,2 şi v j , j = 1,3 , cu proprietatea că u i + v j = C ij , unde C ij

sunt costurile unitare de transport din căsuţele bazice (căsuţele corespunzătoare componentelor nenule ale soluţiei). 2.1) Pentru determinarea variabilelor u i şi v j vom folosi următorul tabel, în care am copiat costurile C ij din căsuţele nebazice şi am dat uneia dintre variabile valoarea zero ( u1 = 0 ):
v1 = u1 =0 u2 = v2 =

v3 =

3

2 5

6

Din condiţia u i + v j = C ij , i = 1,2 , j = 1,3 , obţinem:
u1 + v1 = 3⎫ ⎬ ⇒ v1 = 3 ; u1 = 0 ⎭ u 2 + v 2 = 5⎫ ⎬ ⇒ u2 = 3 . v2 = 2 ⎭
u1 + v 2 = 2⎫ ⎬ ⇒ v2 = 2 ; u1 = 0 ⎭ u2 + v3 = 6⎫ ⎬ ⇒ v3 = 3 . u2 = 3 ⎭

2.2) Pentru variabilele u i şi v j găsite calculăm
Cij = u i + v j , ∀i = 1,2, j = 1,3 şi le scriem în următorul tabel:
v1 =3 v2 =2

v3 =3

u1 =0 u2 =3

3 6

2 5

3 6

2.3) Determinăm apoi ∆ ij = C ij − C ij , ∀i = 1,2, j = 1,3 şi verificăm criteriul de optim.

197

prin urmare soluţia nu este optimă. ∆ 21 ) şi în căsuţa corespunzătoare acesteia ( x21 ) se scrie θ . Se alege cea mai mare dintre diferenţele ∆ij > 0 (în cazul acesta. care merge în unghi drept şi are colţurile nenule. Se alege θ = minimul căsuţelor marcate cu “-“: θ = min{40. Vor rezulta următoarele iteraţii: X1 v1 =3 + Θ 40 X2 v2 =2 v3 =5 ∆ ij = C ij − C ij 10 30 + 50 u1 =0 u2 =1 3 4 v1 =0 2 3 v2 =2 5 6 v3 =2 0 0 0 -2 3 0 ∆ ij = C ij − C ij 40 50 Θ + X3 + 10 30 - u1 =0 u2 =4 0 4 v1 =1 2 6 v2 =2 2 6 v3 =2 -3 0 0 1 0 0 ∆ ij = C ij − C ij Deoarece criteriul de optim se verifică (∆ ij ≤ 0. Se formează un circuit ce pleacă din θ şi revine în θ . 40 20 30 40 u1 =0 u2 =3 1 4 2 5 2 5 -2 0 0 0 0 -1 198 .Toate calculele din etapa III . În colţurile circuitului se scriu alternativ semnele “+” . 30} = 30 . 3). Se observă că există valori ∆ij > 0 . 2. începând cu “+” de la θ . rezultă că soluţia găsită în ultima iteraţie este optimă. Cu θ = 30 se determină o nouă soluţie de bază X 1 . ”-“.2) se pot sintetiza în următorul tabel: X0 v1 =3 u1 =0 v2 =2 v3 =3 ∆ ij = C ij − C ij 40 Θ + + 20 30 - 3 6 2 5 3 6 0 2 0 0 1 0 40 u2 =3 Etapa IV. ∀j = 1. ∀i = 1. adunând θ la căsuţele marcate cu “+” şi scăzând θ la cele marcate cu “-“.

Observăm că toate diferenţele ∆ ij = 0 corespund unor variabile bazice. Etapa II. deci soluţia optimă este unică. x 23 = 0.m. x 22 = 30. x12 = 20. Să se rezolve problema de transport: B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 4 2 1 70 1 5 7 80 B3 3 6 4 Disponibil 60 40 100 50 Rezolvare: Etapa 1. a) Prin metoda colţului de nord-vest rezultă soluţia X 60 10 30 50 50 0 : f 0 = 960 u . este mai bine să determinăm câte o soluţie prin mai multe metode şi să o alegem pe aceea care are costul total de transport minim. x13 = 40. i =1 j =1 2 3 2. Se observă că problema este echilibrată. În cazul în care nu se specifică folosirea unei anumite metode pentru aflarea unei soluţii iniţiale de bază. Costul total minim de transport este: f min = ∑∑ C ij x ij = 3 ⋅ 0 + 2 ⋅ 20 + 2 ⋅ 40 + 4 ⋅ 40 + 5 ⋅ 30 + 6 ⋅ 0 = 430 u. x 21 = 40.m . Am obţinut X O : 40 20 30 40 sau: x11 = 0. Observaţie. Determinăm o soluţie iniţială de bază. 199 .

3) Se reiau paşii 1) .m . 60 20 50 c) Metoda costului minim pe coloană obţinem: 1) Fie MC căsuţa de pe prima linie căreia îi corespunde cel mai mic cost. În MC se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (vom obţine astfel x31 = 70 ). 200 . Dacă s-a epuizat necesarul.b) Metoda costului minim pe linie 1) Fie ML căsuţa de pe prima linie căreia îi corespunde cel mai mic cost. iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află MC . 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei ML . 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei MC . se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află MC . 3) Se reiau paşii 1) . 2) pentru matricea rămasă necompletată. Rezultă soluţia X 1 : 40 30 f 1 = 510 u . Dacă s-a epuizat necesarul. se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află ML . 2) pentru matricea rămasă necompletată. Rezultă soluţia X2 : 70 60 20 20 30 f 2 = 470 u . În ML se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (vom obţine astfel x11 = 60 ). iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află ML . m .

3) Se reiau paşii 1) . adică pe X2 (care coincide cu X3 ). Etapa III. X0 v1 =-1 60 v2 =1 v3 =2 ∆ ij = C ij − C ij u1 =0 20 30 + -1 3 1 1 5 3 2 6 4 -5 1 0 0 0 -4 -1 0 0 + Θ 70 - 20 u2 =4 u3 =2 Etapa IV. Dacă s-a epuizat necesarul. iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află MT .d ) Metoda costului minim în tabel: 1) Fie MT căsuţa de pe prima linie căreia îi corespunde cel mai mic cost. rămâne să verificăm optimalitatea.m . În MT se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (vom obţine astfel x12 = 60 ). X1 v1 =-2 u1 =0 u2 =4 v2 =1 v3 =1 ∆ ij = C ij − C ij 20 50 60 20 50 u3 =3 -2 2 1 1 5 4 1 5 4 -6 0 0 0 0 -3 -2 -1 0 201 . Rezultă soluţia X3 : 70 u . 2) pentru matricea rămasă necompletată. 60 20 20 30 f 3 = 470 Alegem drept soluţie iniţială de bază pe aceea care are costul de transport minim. 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei MT . se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află MT . Soluţia aleasă este nedegenerată.

Soluţia optimă este 20 50 60 20 50 X O: Costul minim de transport este: fmin = 450 u. 24 12 18 18 b) Prin metoda costului minim pe linie obţinem soluţia X 1 : u .m .m. a) Prin metoda colţului de nord-vest rezultă soluţia X 0 : 24 12 6 30 f 0 = 162 u . Să se rezolve problema de transport: B1 F1 F2 Necesar B 2 1 2 24 3 1 12 B3 2 3 36 Disponibil 42 30 Rezolvare: Etapa 1. Această soluţie este nedegenerată. X1 v1 =1 + 18 18 - v2 =0 v3 =2 ∆ ij = C ij − C ij 24 Θ + u1 =0 1 2 0 1 2 3 0 0 -3 0 0 0 12 u2 =1 202 . f 1 = 126 Soluţiile obţinute prin metoda costului minim pe coloană şi în tabel coincid cu X 1 . Se observă că problema este echilibrată. Vom alege X1 drept soluţie iniţială de bază. Etapa II.Problema are soluţie unică. verificăm optimalitatea.m . Determinăm o soluţie iniţială de bază. Etapa III. 3.

deci problema are optim multiplu.m . Să se rezolve problema de transport: B1 F1 F2 Necesar B 2 5 2 40 1 6 50 B3 3 4 60 Disponibil 30 80 Rezolvare: Etapa I. Problema este neechilibrată (D < N ) . având disponibilul egal cu N − D = 40 şi costurile unitare de transport nule. Vom determina o nouă soluţie. Rezultă θ = 18 şi o nouă soluţie X 2 : 6 18 36 12 Soluţia optimă sub formă generală este: X O = λX 1 + (1 − λ ) X 2 . Determinăm câte o soluţie iniţială de bază prin cele patru metode. Obţinem problema: B1 B 2 F1 F2 F3 Necesar 5 2 0 40 1 6 0 50 B3 3 4 0 Disponibil 30 80 40 60 Etapa II. scriind θ în căsuţa x21.Observăm că ∆ 21 = 0 . 4. λ ∈ [0. dar x21 nu este variabilă bazică.1]. a ) Prin metoda colţului de nord-vest rezultă soluţia X 0 : 30 10 50 20 60 f 0 = 550 u . Pentru echilibrare se introduce un furnizor fictiv. 203 .

v1 =-1 X1 v2 =1 v3 =1 ∆ ij = C ij − C ij 40 - 30 20 40 20 u1 =0 u2 =3 u3 =-1 -1 2 -2 1 4 0 1 4 0 -6 0 -2 0 -2 0 -2 0 0 Problema are soluţie unică. d ) Prin metoda costului minim în tabel obţinem soluţia X3 : 70 60 20 20 30 f 3 = 470 u . 40 30 20 40 20 f 1 = 270 c) Prin metoda costului minim pe coloană găsim soluţia X2 : 30 20 20 40 f 2 = 310 u . 204 . Alegem X1 drept soluţie iniţială de bază. Soluţia optimă este X O : 40 30 20 40 20 Costul total minim de transport este f min = 270 u. rămâne să verificăm optimalitatea.m .b) Prin metoda costului minim pe linie rezultă soluţia X 1 : 40 u . Această soluţie este nedegenerată. Etapa III. m . m .m.

Să se rezolve următoarea problemă de transport. Se observă că problema este echilibrată. iar ε este un număr pozitiv foarte mic. ε → 0 . pornind de la o soluţie de bază obţinută prin metoda costului minim pe linie: B1 B 2 F1 F2 Necesar 7 5 12 3 6 24 B3 6 4 18 Disponibil 24 30 Rezolvare: Etapa 1. Observăm că soluţia obţinută este degenerată (are numai 3 componente nenule. în loc de 4).5. unde m reprezintă numărul de furnizori. Deoarece degenerarea soluţiei s-a produs în faza iniţială. iar la ultima cantitate de pe linia “necesar” valoarea m ⋅ ε . înlocuim ε cu zero şi apoi citim soluţia optimă a problemei. După ce algoritmul a luat sfârşit. Determinăm o soluţie iniţială de bază prin metoda costului minim pe linie şi obţinem soluţia X 0 : 12 24 18 Etapa III. Astfel obţinem problema modificată: F1 F2 Necesar B1 7 5 12 B2 3 4 24 B3 6 6 18+2 ε Disponibil 24+ ε 30+ ε Soluţia obţinută prin metoda costului minim pe linie este X 0 : 12 24 18+ ε ε 205 . Etapa II. vom modifica problema astfel: adăugăm la fiecare cantitate din coloana “disponibil” o valoare ε .

Aceasta este nedegenerată. Etapa II. a) X 0 are 4 + 4 − 1 componente nenule. X1 12 24 - ε 18+ ε v1 =5 v2 =3 v3 =6 ∆ ij = C ij − C ij u1 =0 u2 =0 5 5 3 3 6 6 -2 0 0 -1 0 0 Rezultă că problema are soluţie optimă unică.m. verificăm optimalitatea. pornind de la o soluţie de bază obţinută prin metoda costului minim pe coloană: F1 F2 F3 F4 Necesar B1 3 4 2 B2 5 4 6 B3 5 7 7 B 4 Disponibil 30 60 9 7 5 8 70 50 90 5 20 6 70 6 70 Rezolvare: Etapa I. deci este nedegenerată.m. b) Testăm optimalitatea soluţiei: 206 . X O : 24 12 18 Costul total minim de transport este: f min = 3 ⋅ 24 + 5 ⋅ 12 + 6 ⋅ 18 = 240 u. Să se rezolve următoarea problemă de transport. Determinăm o soluţie de bază prin metoda costului minim pe coloană şi obţinem X 0 : 20 10 60 20 50 30 40 Etapa III. degenerată. deci problema este echilibrată. 6. . Avem D = N = 230 u.

Etapa IV. prin urmare soluţia nu este optimă. Vom obţine o soluţie nedegenerată X 2 : 20 10 60 ε 70 50 20 b) Verificăm optimalitatea acestei soluţii: X2 20 10 60 v1 = 3 v2 = 5 v3 = 5 v4 = 7 ∆ ij = C ij − C ij ε 50 70 20 u1 = 0 u 2 = −1 u3 = −2 u4 = 1 3 2 1 4 5 4 3 6 5 4 3 6 7 6 5 8 0 -2 -1 -1 0 0 -3 0 0 -3 -4 0 -2 -1 0 0 207 . vom scrie ε într-una din căsuţele eliberate în etapa precedentă ( x13 sau x31 ). Cu θ = 20 găsim o nouă soluţie de bază X1 : 20 10 60 70 50 20 a ) Observăm că această soluţie este degenerată. În căsuţa x11 adăugăm θ . 20} = 20 . 40. Deoarece degenerarea soluţiei s-a produs pe parcurs .X0 + Θ 10 60 20 50 + + 30 40 20 u1 = 0 u 2 = −1 u 3 = −2 v1 = 4 v2 = 5 v3 = 5 v4 = 7 ∆ ij = C ij − C ij 4 3 2 5 5 4 3 6 5 4 3 6 7 6 5 8 1 -1 0 0 0 0 -3 0 0 -3 -4 0 -2 -1 0 0 u4 = 1 Se observă că ∆ 11 > 0 . Alegem θ = min{20.

2. Luăm ε = 0 şi rezultă soluţia optimă X O : 20 10 60 70 50 20 Costul total minim de transport este: f min = 20 ⋅ 3 + 10 ⋅ 5 + 60 ⋅ 4 + 50 ⋅ 5 + 70 ⋅ 6 + 20 ⋅ 8 = 1480 u. B1 B 2 F1 F2 Necesar 4 5 50 50 3 6 60 B3 3 7 50 Disponibil 80 80 R: X o : 50 30 30 f min = 670 u.m.Criteriul de optim este îndeplinit. PROBLEME PROPUSE Să se scrie modelul matematic şi să se determine planul optim de transport pentru următoarele probleme.m. astfel încât costul total de transport sa fie minim: 1. B1 B 2 F1 F2 F3 Necesar 4 7 1 100 6 5 2 40 B3 3 1 4 Disponibil 50 80 70 60 208 .

3.m.m. 209 .m. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 6 4 2 70 10 40 30 50 8 5 7 80 B3 3 1 9 Disponibil 60 40 100 50 R: X : 70 o f min = 780 u.R: X o : 50 50 20 20 60 f min = 450 u. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 4 2 1 70 40 10 40 20 1 5 7 20 B3 3 6 4 Disponibil 60 40 100 50 R: X : 20 70 o f min = 250 u. 4.

m. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 3 4 9 60 8 5 7 80 B3 3 6 4 Disponibil 60 40 60 50 X : 60 40 10 30 50 o f min = 650 u. 6.5.m. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 5 1 7 80 2 4 1 70 B3 6 3 4 Disponibil 40 60 100 50 210 . 7. B1 B 2 F1 F2 F3 Necesar 5 3 2 9 8 2 2 6 8 10 B3 4 7 5 Disponibil 8 6 12 7 R: X : 9 4 3 o f min = 89 u.

50 15 60 5 211 . B1 F1 F2 F3 F4 Necesar B 2 2 3 1 4 10 10λ 4 3 5 5 60 10 − 10λ B3 4 6 6 B 4 Disponibil 20 50 7 6 4 7 60 40 80 5 60 R: X o : 10 50 40 20 λ ∈ [0. B1 10 − 10λ 50 + 10λ B 2 F1 F2 F3 7 1 2 5 30 25 + 5λ 3 4 6 9 55 5 − 5λ 5λ B3 5 6 1 B 4 Disponibil 30 60 8 7 5 4 60 50 80 F4 Necesar 7 70 R: X o : 30 30 − 5λ λ ∈ [0. 9. f min = 645 u.m.R: X o : 20 60 20 50 50 f min = 450 u. 1] .m. 1] . 8. f min = 810 u.m.

F1 F2 F3 F4 Necesar 15 − 15λ 5 + 15λ 70 B1 6 4 2 B2 5 3 6 B3 4 7 7 B 4 Disponibil 35 50 9 5 5 8 85 55 70 4 25 15 50 6 70 20 3 90 R: X o : 25 70 5 55 30 f min = 715 u. f min = 650 u. 1] .m. B1 B 2 F1 F2 F3 F4 Necesar 1 4 2 4 90 4 2 5 6 70 B3 5 7 3 B 4 Disponibil 20 55 9 7 5 8 70 40 90 6 65 R: X o : 20 55 40 70 15λ 20 − 15λ λ ∈ [0. 212 .10.m. 11.

12. B1 2 4 2 B2 6 4 6 F1 F2 F3 B3 5 7 1 B 4 Disponibil 30 55 9 4 5 8 80 70 90 F4 Necesar 3 35 2 65 6 70 213 . B1 B 2 F1 F2 F3 F4 Necesar 3 8 5 1 20 2 4 6 6 40 B3 6 2 7 B 4 Disponibil 80 35 5 7 6 3 60 50 20 4 95 13.

spunem că n→∞ seria ∑ an este divergentă. S n = ∑ ak .CAPITOLUL7 SERII 7. Definim şirul n =1 ∞ sumelor parţiale ( S n ) n≥1 .1. n =1 ∞ 214 . Pentru a stabili natura seriei ∑ an se pot folosi: n =1 ∞ k =1 n Definiţia 1. numărul S = lim S n se numeşte suma seriei. n →∞ Dacă lim S n = ±∞ sau şirul ( S n ) n ≥1 nu are limită. Dacă lim an ≠ 0 . n =1 ∞ Criteriul suficient de divergenţă. În acest caz. Seria ∑ an este convergentă dacă şirul ( S n ) n≥1 n =1 ∞ este convergent. atunci n →∞ seria ∑ an este divergentă. SERII DE NUMERE REALE BREVIAR TEORETIC Fie ∑ an o serie numerică de termen general an .

n =1 ∞ n =1 b) Dacă ∑ an este divergentă. ∞) . n =1 ∞ Criteriul 2 de comparaţie. n →∞ bn b) Dacă lim ∞ an = 0 şi: n → ∞ bn ∞ b1 ) ∑ bn este convergentă. (∀)n ≥ n0 . a a) Dacă lim n ∈ (0. Fie ∑ an şi ∑ bn serii cu termeni n =1 n =1 pozitivi. a) Dacă ∑ bn este convergentă. n =1 n =1 ∞ n =1 ∞ 215 . atunci ∑ bn este divergentă. atunci ∑ an este convergentă. atunci ∑ an este convergentă. atunci ∑ bn este divergentă. (∀)n ≥ n 0 . Criteriul 3 de comparaţie. atunci n =1 ∞ ∞ ∞ an bn n =1 ∞ n =1 ∞ ∑ bn n =1 ∞ este divergentă. Fie ∑ an şi ∑ bn serii cu termeni n =1 n =1 ∞ n =1 ∞ pozitivi pentru care există n0 ∈ N astfel încât a n+1 ≤ bn+1 . atunci seriile au aceeaşi natură. atunci ∑ an este convergentă. n =1 b2 ) ∑ an este divergentă. b) Dacă ∑ an este divergentă.Criterii pentru serii cu termeni pozitivi ∞ n =1 Criteriul 1 de comparaţie. n =1 ∞ ∞ ∞ a) Dacă ∑ bn este convergentă. Fie ∑ an şi ∑ bn serii cu termeni pozitivi pentru care există n0 ∈ N astfel încât a n ≤ bn .

b) Dacă l > 1 . atunci ∑ an este divergentă. n =1 n →∞ ∞ a ) Dacă l < 1 . n =1 n =1 ∞ ∞ Corolarul criteriului Raabe-Duhamel. n =1 n =1 ∞ ∞ Corolarul criteriului rădăcinii (Cauchy). atunci ∑ an este convergentă. b) Dacă l > 1 . ⎟ n →∞ ⎜ an +1 ⎝ ⎠ n =1 a ) Dacă l < 1 . c 2 ) ∑ bn este divergentă. a) Dacă l < 1 . atunci ∑ an este divergentă. n =1 n =1 ∞ a Fie ∑ an o serie cu termeni pozitivi şi l = lim n +1 . atunci ∑ an este divergentă. n =1 ∞ 216 . atunci ∑ an este convergentă. atunci ∑ an este divergentă. ∞ ⎛ a ⎞ Fie ∑ an o serie cu termeni pozitivi şi l = lim n⎜ n − 1⎟ . n →∞ an n =1 Corolarul criteriului raportului (d'Alembert). Fie ∑ an o serie cu termeni pozitivi şi l = lim n an . atunci ∑ bn este convergentă.c) Dacă lim ∞ an = ∞ şi: n → ∞ bn ∞ n =1 ∞ n =1 ∞ c1 ) ∑ an este convergentă.

Seria ∑ an este absolut convergentă dacă seria ∞ n =1 ∑ a n este convergentă. atunci este şi convergentă. 217 . Fie seria alternată ∑ (−1) n an . a) Dacă seria ∑ an este convergentă şi are suma S . Dacă : a) şirul (an ) n≥1 n =1 ∞ este descrescător şi b) lim an = 0 .b) Dacă l > 1 . a n > 0. n =1 Definiţia 2. Dacă o serie este absolut convergentă. atunci ∑ an este convergentă. ∞ n =1 Propoziţia 2. n =1 ∞ Criteriu pentru serii alternate Criteriul lui Leibniz. atunci seria ∑ (−1) n an este n →∞ n =1 ∞ convergentă. ∞ atunci seria ∑ α ⋅ a n este convergentă şi are suma α ⋅ S . Propoziţia 1. n =1 ∞ n =1 b) Dacă seriile ∑ an şi ∑ bn sunt convergente şi au sumele S1 şi n =1 ∞ ∞ ∞ n =1 S 2 . atunci seria ∑ (a n + bn ) este convergentă şi are suma S1 + S 2 .

− n + α + n + α + 1 ⇒ ⇒ S n = n = α + 1 − 1 + α ⇒ lim S n = ∞ .. deci seria este convergentă şi are suma 2 S= 1 . seria este divergentă.. 1.. să se determine suma acestora.. prin urmare. 2.PROBLEME REZOLVATE Să se stabilească natura următoarelor serii de numere reale şi. conform definiţiei. deci şirul ( S n ) n ≥1 este n→∞ divergent. Rezolvare: Considerăm şirul sumelor parţiale: n n 1 k +α − k +α +1 = ∑ = Sn = ∑ −1 k =1 k + α + k + α + 1 k =1 = − 1 + α + 2 + α − 2 + α + 3 + α − . + − ⎟ ⇒ Sn = ⎜ − ⎟⇒ 2 ⎝1 3 3 5 2n − 1 2 n + 1 ⎠ 2 ⎝ 1 2n + 1 ⎠ ⇒ lim S n = n→∞ 1 . n =1 4n − 1 ∑ ∞ 1 2 Rezolvare: Sn = ∑ n 1 2 k =1 4k −1 = ∑ 1 1 n 1 1 = ∑( − )= k =1 ( 2k − 1)(2k + 1) 2 k =1 2k − 1 2k + 1 n 1 ⎛1 1 1 1 1 1 ⎞ 1 ⎛1 1 ⎞ = ⎜ − + − + . dacă este posibil. n =1 n + α ∑ ∞ 1 + n +α +1 . 2 218 ..α > 0..

3n + 2 Rezolvare: n 3k − 1 = ∑ [ln(3k − 1) − ln(3k + 2)] = k =1 3k + 2 k =1 = ln 2 − ln 5 + ln 5 − ln 8 + .1) şi are suma S = . se spune că n→∞ seria este oscilantă). 4. + ln(3n − 1) − ln(3n + 2) = = ln 2 − ln(3n + 2) ⇒ lim S n = −∞ .3. În concluzie.. 1− q n→∞ Pentru q ∈ [1. deci seria este divergentă. 1− q 219 . Pentru q ∈ (−∞. Rezolvare: ⎧1 − q n+1 . n=0 ∑ qn .1) rezultă că lim S n = 1 . ∞ q ∈ R. n =1 ∑ ln ∞ 3n − 1 . ∞) rezultă că lim S n = ∞ .−1] . (seria geometrică).. q ≠1 Avem S n = ∑ q = ⎪ 1 − q ⎨ k =0 ⎪ ⎩ n +1 . deci seria este 1− q n→∞ convergentă şi are suma 1 . prin urmare seria este S n = ∑ ln n n→∞ divergentă. q =1 n k Pentru q ∈ (−1. nu există lim S n (în acest caz. deci seria este divergentă. seria geometrică este convergentă dacă şi numai dacă 1 q ∈ (− 1.

. deci.. rezultă că este convergent şi deci seria este convergentă..α ∈ R (seria armonică generalizată sau seria Riemann) Rezolvare: • ∞ Pentru α = 1 obţinem seria armonică. + ⎜ + .. în α n n ∞ baza criteriului 1 de comparaţie. α n =1 n ∑ ∞ 1 .. + +⎜ = ⎟ ⎜ α + α + α + α ⎟ + ... prin urmare şirul ( S n ) n ≥1 este mărginit. + = α −1 α −1 2 α −1 n −1 1 2 2 2 1− 2α −1 1 ( ) 1 ( ) 1 ≤ 1− 1 1 2α −1 .. α n =1 n n =1 n • Pentru α > 1 ...... + ⎟ ⎜ α + α ⎟+ α α α ⎟ ⎜ 2 n −1 2 ⎠ ⎝2 2 n−1 + 1 2n − 1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎛ ⎞ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ 1 1 1 ⎟ ⎜ + + ..5. + ⎜ α α ⎟ ⎜ 2 n−1 α ⎝4 4 4 4 ⎠ 2 n −1 2 n −1 ⎟ ⎝ ⎠ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n −1 ( ) ⎛ 1 ⎞ 1− ⎜ ⎜ α −1 ⎟ ⎟ ⎝2 ⎠ = 1+ + + . 220 .. + ⇒ S 2 n > 1 + ⇒ lim S 2n = ∞ . fiind şi crescător. avem că ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ S 2n −1 = 1 + ⎜ ⎜ α + α ⎟ + ⎜ α + α + α + α ⎟ + . + ⎜ ⎟ ⎜ n−1 + n−1 + ... Avem că: n =1 n ⎛ 1 1 ⎛1 1 ⎞ ⎛ 1 1 1 1⎞ 1 1 ⎞ ⎟> S 2n = 1 + + ⎜ + ⎟ + ⎜ + + + ⎟ + .. ∀n ≥ 1 .. seria ∑ 1 este divergentă. prin urmare seria 2 2 2 2 n →∞ >1+ este divergentă.. + ⎟ ⎜ ⎟ 3 ⎠ ⎝4 5 6 7 ⎠ ⎝2 ⎞ ⎛ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⎟ ⎜ 1 ≤1+ ⎜ +⎜ + + . + n−1 ⎟ = 2 ⎝ 4 4⎠ ⎝8 8 8 8⎠ 2 2 ⎠ ⎝2 1 1 1 n = 1 + + + .. + ⎜ n−1 + n−1 ⎟ 2 ⎝ 3 4⎠ ⎝ 5 6 7 8⎠ ⎝2 +1 2 +2 2n ⎠ ⎛ 1 1 ⎛ 1 1 ⎞ ⎛1 1 1 1⎞ 1 1 ⎞ + ⎜ + ⎟ + ⎜ + + + ⎟ + ..... ∑ 1 .. rezultă că ∑ 1 este divergentă.. • ∞ Pentru α < 1 ⇒ 1 ≥ 1 .

rezultă. 7. folosind criteriul 2 de n =1 n n ∞ n n n n =1 n!e n este divergentă. seria ∑ este divergentă. în baza ln n n n =1 n criteriului 1 de comparaţie. rezultă că seria este divergentă. ln n n=2 ∑ ∞ Rezolvare: ∞ 1 Avem că 1 ≥ 1 . rezultă că seria ∑ 8. Rezolvare: ⎛⎛ 3 ⎞n ⎞ 8 n ⎜ ⎜ ⎟ + 1⎟ ⎟ ⎜⎝ 8 ⎠ ⎝ ⎠ = 1 ≠ 0 . 1 . 221 . n =1 ∑ ∞ 3n + 8n 3n +1 + 8n +1 . conform criteriului suficient lim a n = lim n +1 n →∞ n →∞ ⎛⎛ 3 ⎞ ⎞ 8 8 n+1 ⎜ ⎜ ⎟ + 1⎟ ⎜⎝ 8 ⎠ ⎟ ⎝ ⎠ de divergenţă. n = 2 ln n ∞ n =1 n ! ∑ nn e n . Rezolvare: Avem că cum seria comparaţie. deci. ∀n ≥ 2. ∞ 1 este divergentă. că seria ∑ ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 1 ⎜1 + ⎟ ⎜1 + ⎟ a n +1 ⎝ n ⎠ ⎝ n ⎠ = 1 = n + 1 = bn +1 .6. = > n +1 1 1 an e bn ⎛ 1⎞ 1+ ⎜1 + ⎟ n n ⎝ n⎠ ∞ 1 ∑ este divergentă .

că seriile au aceeaşi natură. conform criteriului 3 de comparaţie. rezultă că şi seria 3 2n 5 − 3n 2 + 1 + n + 2 este convergentă. 2 n 4n − 1 n =1 n ∞ an 3n 2 + 5 3 = lim = ∈ (0. 2 n =1 4n − 1 ∑ Rezolvare: Se compară cu seria ∑ lim 1 1 3n + 5 . ∑ ∞ 3 2n 5 − 3n 2 + 1 + n + 2 . cum seria ∑ 4 este convergentă (este seria n =1 n 3 armonică generalizată cu α = 4 > 1 ). n =1 n n =1 4n − 1 10. rezultă că şi seria ∑ 3n2+ 5 este divergentă. ∞) . ∞ 3n + 5 . cum seria ∞ 1 ∞ ∑ este divergentă. de 4 n an = 7 n 3 n → ∞ bn 7 n3 − 2 n 2 + 1 5 aici rezultă. 7 n 3 − 2n 2 + 1 n =1 ∑ ∞ 3 222 . de aici rezultă. fie Se compară cu seria ∑ 3 3− 5 n=1 n n=1 n 3 n=1 n 3 3 a 3 2n5 − 3n 2 + 1 + n + 2 şi b = 1 . fie a n = şi bn = . lim n = 2 ∈ (0. că seriile au ∞ 1 aceeaşi natură. conform n → ∞ bn n → ∞ 4n 2 − 1 4 criteriului 3 de comparaţie. ∞) .9. 7 n 3 − 2n 2 + 1 n =1 Rezolvare: ∞ n3 ∞ ∞ 1 1 = ∑ = ∑ 4 .

că seriile au aceeaşi natură.∞ ⎛ 1 ⎞ ⎟. ∑ ln⎜1 + ⎜ ⎟ n3 ⎠ n =1 ⎝ Rezolvare: Se compară cu seria ∑ ∞ 1 3 n =1 n ⎛ 1 ⎞ 1 ⎟ şi bn = ..7.. rezultă că şi seria ∑ ln⎜1 + ⎟ este convergentă. ∑ 1.. Avem că: 1... .(3n − 2). 11.4..7.(3n + 1) a (3n + 1) 3 3. a > 1.4.(3n − 2) . fie a n = ln⎜1 + ⎜ 3⎟ n3 ⎝ n ⎠ an n → ∞ bn lim ⎛ 1 ⎞ ⎟ ln⎜1 + ⎜ ⎟ ⎝ n 3 ⎠ = 1 ∈ (0.....10.. lim n +1 = lim 1.(3n − 2) n → ∞ an n→∞ n → ∞ ( 4n + 3) 4 3.(4n + 3) = lim = < 1.7.7. n =1 3.10.( 4n − 1) prin urmare seria este convergentă.. cum seria ∑ 1 3 n =1 n este ∞ ⎛ 1 ⎞ convergentă..( 4n − 1) ∞ Rezolvare: Vom folosi corolarul criteriului raportului..7.. ∞) ⇒ conform criteriului 3 de = lim 1 n→∞ n3 ∞ comparaţie.7.. ⎜ ⎟ n3 ⎠ n =1 ⎝ 12...4. ∑ ∞ n =1 ( n(n a − 1) ) ..( 4n − 1).. 13.. 223 n .10.

Vom calcula n→∞ lim a n = lim n(n e − 1) lim n n ( n e −1) −1 n→∞ =e ( ( n→∞ ( ) = eL . x n → 0 . Avem că lim ex −1− x x2 x →0 = lim ex −1 1 = . atunci seria este divergentă. atunci seria este convergentă. aşadar 2 x →0 2x e x n − 1 − xn 2 xn 1 ∀ ( xn }n ≥1 . 224 . seria devine: ∑ ∞ n =1 1 ( n(n e − 1) ). prin urmare. n→∞ n→∞ n →∞ 1 n • • • Dacă ln a < 1 ⇔ a < e . rezultă că lim xn →0 = 1 . )n = nlim∞(1 + n(n e − 1) − 1)n = → e n −1− 1 1 L = lim n n(n e − 1) − 1 = lim n→∞ ) n n→∞ 1 n2 . seria ∑ n(n e − 1) n =1 ∞ ( ) n este divergentă. 1 n 2 n→∞ 2 n deci lim a n = e = e ≠ 0 . Pentru a = e . Dacă ln a > 1 ⇔ a > e . pentru x n = obţinem că L = lim = . în 2 e n −1− 1 1 1 n particular.Rezolvare: Aplicăm corolarul criteriului rădăcinii: a n −1 lim n a n = lim n(n a − 1) = lim = ln a . n Încercăm să aplicăm criteriul suficient de divergenţă. conform criteriului n→∞ L 1 2 suficient de divergenţă.

.. Rezolvare: Aplicăm corolarul criteriului rădăcinii: ⎛ lim n a n = lim ⎜ ⎟ n→∞ n → ∞⎝ 3n + 2 ⎠ =e lim − n →∞ n 2 +1 3n − 1 ⎞ n 3 ⎛ = lim ⎜1 − ⎟ 3n + 2 ⎠ n → ∞⎝ n 2 +1 ⎞ n = 3 n 2 +1 ⋅ 3n+ 2 n = 1 < 1 .. ⎜a ⎟ n →∞ n→∞ ⎝ n+1 ⎢ (3n + 2) 2 ⎥ n→∞ (3n + 2) 2 3 ⎠ ⎣ ⎦ deci seria este divergentă...6.5..⎛ 3n − 1 ⎞ 14...(3n) ⎦ Rezolvare: a n +1 = lim n →∞ a n n →∞ lim ∞ ⎡ 2. ∑ ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 3n + 2 ⎠ ∞ n 2 +1 ..(3n − 1) ⎤ 2 ⎡ 2.. 15.9. Să se studieze convergenţa şi absolut convergenţa seriilor: 16..(3n) ⎥ ⎣ ⎦ 2 2 ⎡ (3n + 2) ⎤ .....6.8. deci = lim ⎢ ⎥ =1 n→∞ ⎣ (3n + 3) ⎦ 2 criteriul raportului este neconcludent..5. ∑ ⎢ ⎥ n =1 ⎣ 3. Folosind corolarul criteriului Raabe-Duhamel obţinem: ⎡ (3n + 3) 2 ⎤ ⎛ a ⎞ 6n + 5 2 − 1⎥ = lim n ⋅ lim n⎜ n − 1⎟ = lim n ⎢ = < 1.5.8.6.. 225 .(3n)(3n + 3) ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2.(3n − 1) ⎤ ⎢ 3....8. ∑ (−1) n n =1 ∞ 3n − 1 2n 2 .. e prin urmare seria este convergentă..(3n − 1)(3n + 2) ⎤ ⎢ 3..9.9.

• Studiem absolut convergenţa. pentru aceasta. aplicând corolarul criteriului raportului. în baza n→∞ a n +1 − a n = − 5n 2 − 5n − 1 criteriului lui Leibniz. deci seria alternată ∑ (−1) n n =1 ∞ 1 n ⋅ 2n 226 . pentru aceasta. deci seria alternată ⎛ ∞ 3n − 1 ⎞ ⎜ ∑ (−1) n ⎟ nu este absolut convergentă. ⎜ ⎟ 2n 2 ⎠ ⎝ n =1 17. că seria este convergentă. vom considera seria modulelor: ∞ 1 .] < 0 . Notăm a n = 3n + 2 − 3n − 1 = 3n − 1 2n 2 .Rezolvare: • Studiem convergenţa. prin urmare seria modulelor este divergentă. comparăm cu seria ∑ : lim n = ∈ (0. ∑ (−1) n n =1 ∞ 1 n ⋅ 2n . deci şirul 2(n + 1) 2 2n 2 n(n + 1) ⋅ 2 n +1 (a n ) n ≥1 este descrescător. Rezolvare: Studiem absolut convergenţa. vom considera seria modulelor: ∞ 3n − 1 ∞ 1 a 3 . obţinem: ∑ n n=1n ⋅ 2 a 1 n ⋅ 2n lim n +1 = lim = < 1 . prin urmare seria 2 n → ∞ an n → ∞ ( n + 1) ⋅ 2 n +1 modulelor este convergentă. cum lim a n = 0 rezultă. ∞) şi ∑ 2 2 n =1 2n n =1 n n → ∞ bn rezultă că seriile au aceeaşi natură (criteriul 3 de comparaţie).

∑ Rezolvare: Considerăm şirul sumelor parţiale... p ∈ N*. prin p⎣ n→∞ ⎦ 1 n ∑ p k =1 227 . Conform propoziţiei 2 din breviarul teoretic.. Să se arate că următoarele serii sunt convergente şi să se calculeze sumele acestora: 1 . n(n + 1)..(n + p ) ⎥ ⇒ lim S n = p ⋅ p! .(n + p ) n =1 18. + n( n + 1) − (n + 1)(n + 2) ⎥ = 2⎣ ⎦ ⎤ 1 1⎡ 1 1 − ⎢ ⎥ ⇒ lim S n = 4 . 4 Generalizare: n 1 = Sn = ∑ k =1 k (k + 1). prin urmare seria este 2 ⎣1 ⋅ 2 (n + 1)(n + 2) ⎦ n→∞ 1 convergentă şi are suma S = .(k + p) ⎥ = ⎣ ⎦ ⎤ 1⎡ 1 1 1 ⎢1 ⋅ 2 ⋅ .(k + p ) = ⎡ ⎤ 1 1 ⎢ k (k + 1).. n =1 n( n + 1)(n + 2) ∞ 1 generalizare: ∑ .... ⋅ p − (n + 1)(n + 2). rezultă că seria este şi convergentă...(k + p − 1) − (k + 1)(k + 2).... n ⎤ 1 1 n ⎡ 1 1 = ∑ ⎢ − Sn = ∑ ⎥= k =1 k (k + 1)(k + 2) 2 k =1 ⎣ k ( k + 1) ( k + 1)(k + 2) ⎦ ∞ = = ⎤ 1⎡ 1 1 1 1 1 1 ⎢1 ⋅ 2 − 2 ⋅ 3 + 2 ⋅ 3 − 3 ⋅ 4 + ....este absolut convergentă...

...urmare seria este convergentă şi are suma S = 19.. p ⋅ p! n n =1 ( n + 1)! ∞ Rezolvare: n (k + 1) − 1 n ⎡1 k 1 ⎤ =∑ = ∑⎢ − ⎥= k =1 ( k + 1)! k =1 (k + 1)! k =1 ⎣ k! ( k + 1)!⎦ 1 1 1 1 1 1 1 = − + − + . ∑ 1 .. Prin urmare. rezultă că =− ⎜ − − − ⎟+ ⎜ + + − ⎟ 4 ⎝1 n + 1⎠ 4 ⎝ 2 3 5 n + 2 n + 3 n + 4 ⎠ 228 . (n + 1)! n → ∞ n 1! 2! 2! 3! n! ( n + 1)! deci seria este convergentă şi suma seriei este S = 1 . ⎨5 A + 4 B + C = 1 4 4 ⎪4 A = −5 ⎩ n n ⎡ 5 3k + 2 2 3 ⎤ = ∑ ⎢− + − = Sn = ∑ 3 2 4k k + 1 4(k + 4) ⎥ ⎦ k =1 k + 6k + 8k k =1 ⎣ n ⎡ 5 5 3 3 ⎤ 5 n ⎛1 1 ⎞ 3 n⎛ 1 1 ⎞ = ∑ ⎢− + + − ⎥ = − 4 ∑ ⎜ k − k + 1⎟ + 4 ∑ ⎜ k + 1 − k + 4 ⎟ = ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎣ 4k 4(k + 1) 4(k + 4) 4(k + 4) ⎦ k =1 k =1 k =1 5 ⎛1 1 1 1 1 1 ⎞ 3 ⎡⎛ 1 1 1 ⎞ ⎛1 1 1 ⎞⎤ + = − ⎜ − + − + . + − ⎟ = ⎟ − ⎜ + . Rezolvare: Avem: k −5 2 k + 5k + 4 k 3 = k −5 A B C .. cu soluţia A = − 5 . Sn = ∑ n 20. + ⎟ + ⎜ + + .. aducem la = + + k (k + 1)(k + 4) k k + 1 k + 4 acelaşi numitor şi după identificare obţinem sistemul: ⎧A + B + C = 0 ⎪ .. + − = 1− ⇒ lim S = 1 . ∑ ∞ n−5 3 2 n =1 n + 5n + 4n . + 4 ⎝1 2 2 3 n n + 1 ⎠ 4 ⎢⎝ 2 3 n + 1⎠ ⎝ 5 n + 3 n + 4 ⎠⎥ ⎣ ⎦ 5 ⎛1 1 ⎞ 3⎛1 1 1 1 1 1 ⎞ . B = 2. C = − 3 .

n =1 Rezolvare: ∞ 1 ∞ n ∞ n2 Considerăm seriile ∑ . 49 3 49 10 3 3 630 ∞ ( −3) n + 3 + 2 2 n +1 3187 . deci convergente şi au sumele: 1 7 1 7 S1 = = şi S 2 = = . S =− 40 21. ∑ ∞ 5n 2 + 2n + 4 3n . rezultă că seria n ∞ ⎡ ( −3) 3 ⎛ 3 ⎞ n 2 ⎛ 4⎞ ⎤ ⎢ ⎜ − ⎟ + 2 ⎜ ⎟ ⎥ este convergentă şi are suma ∑ 2 ⎝ 7⎠ 7 ⎝7⎠ ⎥ n=0 ⎢ 7 ⎣ ⎦ 27 7 27 7 7 7 3187 S = − ⋅ S1 + ⋅ S 2 = − ⋅ + ⋅ = . Am obţinut că ∑ = n+2 630 7 n=0 22. . n=0 Rezolvare: ∞ ⎛ 3⎞ ∞ ⎛ 4⎞ Considerăm seriile ∑ ⎜ − ⎟ şi ∑ ⎜ ⎟ . ∑ .5 3 31 19 lim S n = − + ⋅ = − . ∑ n n n n =1 3 n =1 3 n =1 3 229 .1) . ∑ ∞ (−3) n + 3 + 2 2n +1 7n+2 . 1− 4 3 1 − − 3 10 n n ( 7) 7 Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic. deci seria este convergentă şi are suma 4 4 30 40 n →∞ 19 . care sunt serii n=0 ⎝ 7 ⎠ n=0 ⎝ 7 ⎠ geometrice de raţii q ∈ (−1.

apoi adunăm cele două 2 3 n n +1 3 3 3 3 3 relaţii şi va rezulta: 2 1 1 1 1 1 1− 3 n n + + ... + − = ⋅ − ⇒ Sn = + 1 2 3 n n +1 1 n +1 3 3 1− 3 3 3 3 3 3 ∞ n 3 este ⇒ lim S n = . + ..∞ 1 1 Seria ∑ este o serie geometrică de raţie q = ... deci seria ∑ n 4 n→∞ 2 ⋅ 3n n =1 3 3 convergentă şi are suma S 2 = . deci este n 3 n =1 3 1 1 1 convergentă şi are suma S1 = ⋅ = ... înmulţim această egalitate cu ⎜ − ⎟ : ⎝ 3⎠ 3 230 . − − . avem că: Sn = ∑ k k =1 3 1 2 3 n ⎛ 1⎞ Sn = + + + . avem că + 32 3 3 3 1 + 2 + . înmulţim această egalitate cu ⎜ − ⎟ : 1 2 3 n ⎝ 3⎠ 3 3 3 3 1 1 2 n −1 n − Sn = − − − . 4 n⎤ 3⎡ ⇒ S n = ⎢1 − 1 ⎥ − 3 ⎦ 4⎣ (1 )n 3 () n ∞ n2 vom scrie şirul sumelor parţiale: Pentru seria ∑ n n =1 3 Tn = ∑ Tn = 1 n k2 2 3 k k =1 3 2 2 . 1 2 3 1− 3 ∞ n vom scrie şirul sumelor parţiale: Pentru seria ∑ n n =1 3 n k .. + n2 n ⎛ 1⎞ .

.. apoi adunăm cele două 3 3 2 33 3n 3 n +1 relaţii şi rezultă: n 2 − (n − 1) 2 n2 2 12 2 2 − 12 3 2 − 2 2 Tn = + + + .. 2 4 2 4 ⋅ S1 + 2 ⋅ S 2 + 5 ⋅ S 3 = 4 ⋅ 23. prin 2 2 231 . − − . 2 Aşadar.. conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic. seria ⇒ lim Tn = ∞ 5n 2 + 2 n + 4 ∑ 3n n =1 este convergentă şi are suma 1 3 3 + 2 ⋅ + 5 ⋅ = 11 .. care 2 ( 2) ( 2) ( 2) este o serie geometrică având primul termen 1 şi raţia − 1 ... prin urmare seria ∑ n este 2⎝ 4 3 2⎠ 2 n→∞ n =1 3 3 convergentă şi suma ei este S 3 = . + − = 3 31 32 33 3n 3 n +1 = ∑ n k 2 − ( k − 1) 2 3k − k =1 n 2k − 1 n2 = ∑ − = 3 n +1 k =1 3 k 3 n +1 n2 1 1− 3 n2 =2∑ − ∑ − = 2S n − ⋅ − ⇒ k k 3 1− 1 3 n +1 3 n +1 k =1 3 k =1 3 3 n k n 1 n2 (1 )n ∞ n2 3⎛ 3 1 3⎞ 3 ⎜ 2 ⋅ − ⋅ ⎟ = . ∑ (−1) n =1 ∞ n +1 n ( 2) π sin n2 .n2 1 12 2 2 (n − 1) 2 − Tn = − − − .. Rezolvare: Seria dată se mai poate scrie: 1 − 1 3 + 1 5 − 1 7 + .

∑ 2n + 5 n =1 ( n + 1)( n + 2)( n + 3) ∞ R: Seria este convergentă şi are suma S = 11 . ∑ R: Seria este divergentă. 232 .urmare seria este convergentă şi are suma S = 1 ⋅ 1− (1 1 ) = 32 . ∑ 6. 9. 2. −2 2 PROBLEME PROPUSE Stabiliţi natura următoarelor serii de numere reale şi atunci când este posibil determinaţi suma acestora: ∞ 1 1. ∑ 2 2 n=2 n − 1 3. 12 10. ⎜ ⎟ 11 ⎝ 6⎠ n =1 ∞ ∞ 5. ∑ ⎛ − 5 ⎞ R: Seria este convergentă şi are suma S = − 5 . n =1 ∞ 4n + 3 n 4. ∑ ∞ n n =1 ( n + 1)! n =1 ∞ 8. R: Seria este convergentă şi are suma S = 1 . ∞ 3n + 4 R: Seria este convergentă şi are suma S = 5 . ∑ n + 3 − 2 n + 2 + n + 1 R: Seria este convergentă şi are suma ( ) S = 2− 3. ∑ ln 4n − 1 R: Seria este divergentă. 2 n =1 n( n + 1)( n + 2) ∑ (−1) n =1 n R: Seria este divergentă. ∑ n =1 ∞ 1 n +1 + n + 3 R: Seria este divergentă. 7. n =1 2n + 1 + 2n + 3 ∞ 1 R: Seria este convergentă şi are suma S = 1 .

16. ∑ (−3) n+3 + 2 2n+1 R: Seria este convergentă şi are suma 8 n+ 2 n =0 176 2 S = − 43 . 15. a. n =1 3n + 2 20. R: Seria este divergentă. 2 2 n =1 n + 3n + 2 n 3 Să se studieze natura următoarelor serii: ∞ 4n − 1 19. 3 n =1 (3n − 2)(3n + 1) n =1 ∞ ∞ 12. ∑ 3 n + (−3) n R: Seria este divergentă. n +1 13. ∑ 17. 1) şi are suma 1 ∞ n=0 b . ∑ R: Seria este divergentă. ∑ 4n + 2 R: Seria este convergentă şi are suma S = 5 . ⎛ n + 1⎞ ∑⎜ n ⎟ ⎠ n =1 ⎝ ∞ 1 21. 24 n =1 (3n − 2 )(3n + 1)(3n + 4 ) ∞ 18.11. n =1 [ ] 14. ∑ a b ∞ an n +1 ∈ (− 1. b ≠ 0 R: Seria este convergentă dacă b−a şi este divergentă în caz contrar. ∑ ln n R: Seria este divergentă. b ∈ R. ∑ ∞ ∞ 1 R: Seria este convergentă şi are suma S = 5 . 12 n =1 n + 4 n + 3 1 R: Seria este convergentă şi S = 1 . ∑ ∞ 1 R: Seria este convergentă şi are suma S = 1 . 233 . ∑ n sin n n =1 ∞ n R: Seria este divergentă.

∑ n n =1 n + 5 ∞ 1 33.22. 7 2 ∞ 5 29. ∑ ∞ 1 n=1ln(2n + 1) 1 ln(n 2 + 2) n =1 ∞ ∞ că seria are aceeaşi natură cu seria ∑ 1 . ∑ 25. ∑ 3n + n + 1 + n + 2 n =1 ∞ 6n 2 − 2n + 1 R: Seria este divergentă. ∑ 27. R: Folosind criteriul 3 de comparaţie. R: Seria este convergentă. rezultă n n ∞ 23. R: Seria este divergentă. ∑ ( −1) n n =1 ∞ 5n − 3 3n + 5 + 3 n +1 R: Seria este divergentă. 30. n=2 ln n 26. R: Seria este divergentă. ∑ 2n − 1 n =1 n + 4 n + 3 3 R: Seria este convergentă. ∑ sin n n =1 1 4 ∞ ⎛ 1 ⎞ 31. ∑ ln⎜1 + ⎟ ⎜ ⎟ n⎠ n=1 ⎝ ∞ 1 32. R: Seria este divergentă. ∑ (− 2 ) + 3 n =1(− 2 ) n +1 24. deci este divergentă. R: Seria este divergentă. ∑ ∞ ∞ nn n n =1 n!⋅3 ∞ 6n 2 + 5 R: Seria este convergentă. R: Seria este divergentă. R: Seria este convergentă. 3 n=1 5n − 1 28. ∑ 2 n + 1 4n + 2 n =1 234 .

⋅ (4n − 3) 41. ∑ 35. ∑ n =1 n3 + 2 + 1 1 n4 + 2 + 3 n2 +1 + 7 3 − 1 4 37.3. 40. ∑ ∞ ∞ ∞ n =11⋅ 6 ⋅11⋅ .. R: Seria este convergentă... R: Seria este divergentă. 1] şi este convergentă dacă a > 1 ....a > 0 ∑4 n =1 n! n R: Seria este divergentă.. a > −1 R: Seria este divergentă dacă n =1 ( a + 1)(a + 2) K ( a + n) 3 42. 235 . ∑ n(n 2 − 1) n =1 ( ) n R: Seria este convergentă. 43. ∑ ⎡1.( 2n − 1) ⎤ ⎢ ⎥ n =1 ⎣ 2. n! . 39. ∑ (3n − n) n =1 ∞ 38.6...34.4. R: Seria este convergentă. ∑ ∞ ∞ 1 n aceeaşi natură cu seria armonică) şi este convergentă dacă a > 1 . R: Seria este divergentă. ⋅ (5n − 4) a ∈ (− 1. n =1 n + a . 45.. 1] (are n2 +1 36.5.. 1 ⎛ 3⎞ ∑ n ⋅⎜ 5⎟ ⎝ ⎠ n =1 ∞ n =1 ∞ 44. R: Seria este convergentă.... ∑ n =1 ∞ 1 n =1 2 n + 5n + 7 3 ∞ 3 4 ∞ R: Seria este convergentă.( 2n) ⎦ n R: Seria este convergentă. ∑ ⎛ 4n − 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 3n + 2 ⎠ ∞ n R: Seria este divergentă. ∑ 1⋅ 5 ⋅ 9 ⋅ . R: Seria este divergentă dacă a ∈ (0.

n n! n =1 ( −3) n =1 ∑ ∞ 68. ∑ ∞ n! an. ∑ (−1) n −1 sin 1 n 236 . ∑ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ n =1 ∞ ⎝ n + 2n + 3 ⎠ 2 n + 3n n! n =1 ∞ 55.. ∑ ⎛ 3n − 1 ⎞ ⎜ ⎟ ∞ n =1 ∞ n ⎝ 3n + 2 ⎠ ⎝ ⎠ 2 49. ∑ 58. ⋅ (4n − 3) ⎤ ⎢ ⎥ n =1⎣ 5 ⋅ 9 ⋅ 13 ⋅ . 60. ∑ (−1) n n =1 ∞ 1 n − ln n 69. a>0 n n =1 2 ⋅ ( 2n − 1)! n =1 Studiaţi convergenţa şi absolut convergenţa seriilor: n ( ) 57. ⋅ (4n + 1) ⎦ ∞ 51. ∑ 67. ∑ (−1) n n =1 ∞ ∞ ∞ (−1) n ∞ 1 59.nn 46. ∑ (−1) n ⎛ 5n + 3 ⎞ ⎜ ⎟ 5n + 2 n =1 R: Seria este divergentă. ∑ (−1) ⎛ 2n + 3 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2n − 1 ⎠ n =1 ∞ n =1 n! ( −1) n 66. ∑ (n!) 2 n =1 ( 2n)! ∞ 56. n 48. a > 0 2 ⋅ nn n =1 n 2 n2 ∞ 52. ∑ (−1) n n =1 ∞ 61.. ∑ n 2 + 2n + 3 − n 2 − 2n + 3 (n + 1)! (n + 3)! n a . ∑ ⎡ 1 ⋅ 5 ⋅ 9 ⋅ . 50. ∑ ⎛ n2 + 3n + 5 ⎞ ⋅ a n . a > 0 54. ∑ (−1) n 3n − 1 2 2n + 1 n n =1 2n 2 n =1 ∑ 1 n⋅2 n 62. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ 5n + 4 ⎠ n =1⎝ ∞ 2 n 2 −3 ∞ R: Seria este convergentă. ∑ (−1) n n =1 ∞ ∞ 1 n +1 64. ∑ n =1 n! 5n + 3 ⎞ 47.. ∑ n =1 ( −1) n n n 65. R: Seria este convergentă.. ∑⎜ n ⎝ ⎛ n! ⎞ n ⎟ ⎠ n =1 ∞ ∞ n 53.. ∞ ∑ (−1) n n =1 n ∞ 3n − 1 2n 3 n 63. R: Seria este divergentă. R: Seria este convergentă.

R: 2057 . 2 80. 200 77. b. ∑ 75. calculaţi suma următoarelor serii: 70. ∑ 79. a. c ∈ R R: e(2a + b + c ) . ∑ n =1 ∞ ∞ 4n 4n 4 + 1 1 n + 5n + 6 5n − 1 3 2 R: 1 . 6 237 . ∑ 2 n +1 + 3 n + 2 5n R: 89 . ∑ 76. ∑ ∞ n =1 (−1) + n (−4) n n =1 ∞ R: 13 . 18 1 n(n + 1)(n + 2)(n + 3) 1 (2n − 1)(2n + 1)(2n + 3) 72. ∑ n =1 ∞ ∞ an 2 + bn + c n =0 n! . 2 n =0 ∞ n =1n + 4n + 3n 1 2 R: 17 . 2 81. ∑ n =1 ∞ 74. ∑ n =1 R: 1 R: 1 12 73.Atunci când este posibil. 9 (n + 1) n + n n + 1 R: 1 . ∑ 71. ∑ n =1 ∞ ∞ n =1 ∞ 1 n(n + 1) R: 1 R: 1 . n2 + n − 1 (n + 2)! R: 1 . ∑ ∞ 4 n+3 − (−1) n 3n+1 5 n+2 n=1 78. ∑ n =1 ∞ n+2 n!+ ( n + 1)!+ ( n + 2)! n R: 1 . 75 82.

48 84. 89. ∑ n2 + n +1 2n n =1 n =1 n R: 9 . ∑ ∞ 1 2 n =1 ( 2n + 3)(4n − 1) ∞ R: 1 R: 12 a 88. (a −1) 91. . ∑ n =1 ∞ ∞ n + (−1) n 5n R: 7 . ∑ 2n + 3n + 4 R: 5 6 87. ∑ 92. ∑ (−2) n +3 + 3 2 n +1 10 n + 2 n =0 ∞ n +3 ∞ + 2 2n+1 95 ∑ (−3) n+ 2 n =0 5 238 . ∑ ∞ n(n + 1) . ∞ ∞ 1 3n n =1 π sin n3 n −1 ∑ (−1) n =1 ∞ cos nπ 3n 93. ∑( n =1 n + 2 − 2 n +1 + n ) 94. a >1 (a −1) 2 . ∑ 5n n =1 2 ∞ 85. 90. 8 5 ∞ 2 n + (−1) n +1 86. ∑a n =1 n2 . R: 23 . a >1 an n =1 ∞ 2 R: 2a 3 .83. ∑a n =1 n n . a >1 n R: a (a +1) (a −1)3 .

∑ (−1) n n =1 n!(1 + 2 ) 104... ∑ 2n + 1 113.. +3 − −3 + +3 − . n ∑n n =1 ∞ n =1 ∞ sin ⎛ π 3n 1⎞ 120. ∑ 3n + 2 ⋅ a n ... ∑ ∞ ∞ n =1 1 n +5 3 1 n =1 ln( n + 1) ∞ ∞ n ⎞ 3n − 2 105. ∞ (−1) n +1 ∑ n +1 n =1 ∞ 102. ∑ Stabiliţi natura seriilor: 101. ∑ ⎛ ⎜ n + 1⎞ n ⎟ ⋅a ..a > 0 n ⎠ n =1 ⎝ ∞ n n ∞ ⎛ n ⎞ 121. ∑ n +1 7 5 + 4 ⋅ 5 n+ 2 n =1 2 n =1 3 + 8n − 1 7n 114. 1 2 3 2 3 2 3 n+3 n +1 n +1 ∞ 4 − (−1) 3 5 n+2 ∑ (−1) n (2n + 1) 3n n =1 ∞ 3 n + (−1) n +1 (−4) n n =1 1 1 1 1 1 1 100. ∑ n =1 ⎝ n + 1 ⎠ n =1 4 n + 7 n =1 n ∞ ∞ (−1) 1 109.. 97...96. ∑ 2 n n =1 n =1 n + 1 + n3 + 1 ∞ 3 2 ∞ 2 n + 5n 112.. ∑ 111.. 98. ∑ (−1) n −1 n =1 ∞ ∞ nn (n + 1) n n n ∞ 103. ∑ ∞ 1 n + 7n + 4 n =1 2 108. ∑ ⎛ 4n − 3 ⎞ ⎜ ⎟ ∞ n =1 n ⎝ 7n + 1 ⎠ 2 117. + 2 n −1 + 2 n + . ∑ (2n + 1)! n a .. ∑ ⎜ 2 +n7 ⎟ 122.. ∑ n =1 ∞ 1 1 1 1 1 1 + 2 + 3 + 4 + . 3 4 3 8 3 3 16 99..a>0 n =1 n!⋅ ( n + 2)! ∞ 116. ∑ ⎛ 107. ∑ 4 110. ⎜ ⎟ 11 n =1 ⎝ ⎠ ∑ n ln⎜1 − n ⎟ ⎠ ⎝ 239 .. a > 0 2n + 3 118. ∑ n =1 n! ∞ n =1 115. ∑ cos n ⎜ ⎟ 106. a > 0 ∞ n =1 5n + 3 119. ∑ 3n + 5 ⋅ a n .

∑ ⎛ 3n − n + 1 ⎞ ⎜ ⎟ 2 ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 3n + 1 ⎠ 128. ⎜ ⎟ ∞ n =1 n n ⎝ n ⎠ ∞ 153. ∑ ⎛ n + n + 1 ⎞ ⎜ ⎟ ln n ⎜ n 2 +1 ⎟ n =2 (ln n) n =1 ⎝ ⎠ +1 ⋅an. 1⎞ ⎛1 ∑ ⎜ n − sin n ⎟ ⎠ n =1 ⎝ ∞ 141. ∑ 2 n tg an . ∑ n =1 ∞ 1 2n + n − 1 3 132. α > 0 n n!⋅a ∑ n n ⋅ 2 n . 142. a ∈ ⎛ 0. n ( n +1) ∑n n=2 ∞ 2 1 −1 126. a > 0 ⎜ 2 ⎟ n =1 n3 ⎝ n ⎠ 124. a > 0 147. ∑ 7n + 8 3n 2 − 2 1 1 +L+ ∞ ∞ 1+ ∞ 2n n + 5 n 135. 140. a >0 146. n =1 ⎛ 2n ⎞ ∑ ⎜ 3n − 1 ⎟ ⎠ n =1 ⎝ ⎛ 6n 2 + 7 n + 5 ⎞ ∑ ⎜ 2n 2 + 5n + 9 ⎟ ⎟ ⎜ n =1 ⎝ ⎠ ∞ 2 150. ∑ ⎛ n + a ⎞ . 143. a > 0 152. ∑ n5 n =1 n! ∞ 133. ∑ n =1 ∞ 1 n n 129. 134. ∑ ⎛ n + 1 ⎞ ⋅ a n . a. b ∈ R ⎜ ⎟ n =1 ⎝ n + b ⎠ ∞ ∞ n =1 n 2 127. n =1 ∞ ∞ ⎛a⎞ ∑ n ⋅ ⎜ e ⎟ . n! ∞ n + 2 − n +1 n+3 −3 ∞ n =1 n=2 3 ) n + 1) 1 ⎛6⎞ ∑ n ⋅⎜ 5 ⎟ ⎝ ⎠ n =1 n ∞ n a b ⎛a⎞ ∑ n!⎜ n ⎟ . a. arctg 1 136. 2 ∑ α (α + 1)(α + 2) K (α + n − 1) . π ⎞ 130. ∑ n + 2 − 2 n + 1 + n ⎜ ⎟ 3 ⎝ 2⎠ n =1 ∞ ( ) ∞ n =1 131. ( ∑ ( ∞ ∞ 1⎞ ⎛ ∑ ⎜1 − cos n ⎟ ⎠ n =1 ⎝ ∞ 139. ∑ n =1 ∞ ∞ 1 2n + 1 − 2n − 1 138.a > 0 240 . 148. ∑ ∞ 3n n +1 n n n =1 ( 2 + 1) ∞ 151. a>0 2n n (a + 1)(2a + 1) K (na + 1) ∑ (b + 1)(2b + 1) K (nb + 1) . ∑ n 2 ∞ 1 155. ∞ 3n n+1 ∑ (1 + 2 n ) n n =1 ∞ 2 125. a > 0 ⎝ ⎠ n =1 ∑ 3 ⋅ 7 ⋅11K⋅ (4n − 1) n =1 2 ⋅ 5 ⋅ 8 ⋅ K ⋅ (3n − 1) n 144. ∑ 2 ∑ ∑ (3n + 7)n n n n n =1 n =1 n =1 137.∞ ⎛ 2 ⎞ 123. ∑ ⎜ n + 1 ⎟ ⋅ a n . ⎝ ⎠ n =1 ∑a n=0 ∞ n ⋅ tg ∞ a . b ∈ R+ 149. ∑ (n + 1) n2 n ( n +1) (n + 2) n n =1 n 154. 145.

∑ (2n)! n =1 n =1 ∞ ⎛ n ⎞ ∑ ⎜ 3n − 1 ⎟ ⎠ n =1 ⎝ ∞ n =1 ∞ ∞ 2 n −1 176. 0 < a < 1 2 ∑ (−1) ∞ n =1 ∞ n −1 n +1 (n + 1) n + 1 − 1 ⎛ 1 ⎞ ∑ (−1) n −1 ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ n =1 ⎝ ⎠ ∞ 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ K ⋅ (2n − 1) 162. n2 + 1 n −1 ∑ (−1) n =1 ∞ n −1 2 + ( −1) n n2 1 −n n +1 2n + 1 4 167. ∑ (n + 1)(n + a) − n . ∑ (−1) n−1 2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ K ⋅ (2n) n =1 160. 4 ⎟ ⎝ n ⎠ ∑n n =2 ∞ ∞ 2 1 171. n =1 ∞ n =1 ∞ ∑ e − (a ln n + ln n ). 186. 161. ∞ ∑ (−1) ∑ (−1) n =1 n 1 n ⋅ 3n 1 164. ∑ (−1) n =1 ∞ n −1 ln 3n 2 + 2 165. a > 0 ⎜ ⎟ n =1 ⎝ ⎠ ∑ b(b + 1)(b + 2) K (b + n) . n =1 ∞ ∑ n =1 n 2 + 1 188. ∑ 5 ⋅ 9 ⋅ 13 ⋅ K ⋅ (4n + 1) n =1 ∞ 2 ⋅ 7 ⋅ 12 ⋅ K ⋅ (5n − 3) n2 + n −1 ∑ (n + 1)! 187. ⎜ ⎟ n =1 ⎝ ⎠ n+3 n +1 n +1 ∞ ∞ 4 − (−1) 3 n2 ∞ n =1 ⎛ 3 + 4n ⎞ ∑ ⎜ 3n + 1 + 4 n +1 ⎟ ⋅ a n . 166. 172. n ∑3 n =1 ∞ n ∑ ln⎜ ⎜ n =1 ∞ ⎛ n + 1⎞ ⎟ 170. a > 0 173. a > 0 157. ⎛ n2 + 3n + 5 ⎞ ∑ ⎜ n2 + 2n + 3 ⎟ ⋅ a n . 178. n =1 ∞ ∞ (n!) 3n + 2 n ∑ n! 174. 163. 180. 182. ∑ n 2 e − n n =1 ∞ ( ) ∞ n 158.156. a > −1 177. n ∞ n ∑ n(n + 1)(n + 2) n =1 n ∞ 2n + 3 ∑ ( n 2 + 3n + 5 − n 2 − 3n + 5 ) n 179. 175. a > 0 181. n3 + 1 2n + 5n ∑ 2 n+1 + 5 n+1 n =1 ∞ 241 . ln n ∑ 3 ⋅ n! n n =1 n ∞ 2 an ⋅nn ∑ n! . ∑ (−1) n =1 ∞ e n +1 −n2 168. 169. ∑ n+a n =1 1 .a > 0 n 159. ∑ n =1 ∑ n =1 ∞ 1 n +1 + n +1 2 ∞ 185. n =1 ∑a n =1 ∞ ln n . 0 < a < b 1 n(n + 1) ( n + n + 1) a(a + 1)(a + 2) K (a + n) ∑ n =1 5 4 n+2 183. 184.

∑ ∞ n 2n 190. n =1 ∞ (−1) n (2n + 1) ∑ 3n n =1 195. n=1(2n )! ∞ ∑ 2n + 3 ⋅ a n =1 ∞ 3n + 5 n . b ∈ R . 199.a > 0 191. ∑ arcsin n =1 ∞ ∞ ∑ n =1 ⎡ (2n − 1)!!⎤ ∑ (−1) n −1 ⎢ (2n)!! ⎥ n =1 ⎣ ⎦ a ∞ n +1 1 . a > −1 200. ∑ b n + an n =1 n + 1 2n − 1 5n 3 + 7 n + 4 198. ∑ a ln n . ∑ n =1 ∞ n =1 1 n n+5 ⎠ 193. ∞ ∑⎜a ⎜ ⎛ n 2 + n +1⎞ ⎟ .a > 0 3n 2 ⎟ n =1 ⎝ ⎠ ∞ n 192. a > 0 194. ∑ ⎛ 3n + 2 ⎞ ⎜ ⎟ 5n − 1 ⎝ 2 n 2 +1 196. ∞ 3 242 . a. ∑ (2n − 1)!! 1 ⋅ (2n)! n n =1 ∞ 197.189.

2) seria este divergentă pe mulţimea (− ∞. ω = 0 ⎪0. ω = ∞ ⎪ ⎩ Observaţie. astfel încât: ∞ şi R raza de convergenţă. Teorema 2 (Cauchy-Hadamard). R se numeşte rază de convergenţă. 3) pentru orice r ∈ (0. seria este uniform convergentă pe intervalul [− r. Teorema 1 (Teorema lui Abel). 243 . atunci n→∞ ⎧1 . 0 ≤ R ≤ ∞ . R ) . r ] .− R ) ∪ (R. ∞ ) . Fie ∑ a n x n o serie de puteri n =1 ∞ n =1 ∑ a n x n există R . ω ≠ 0 ⎪ω ⎪ . Se poate calcula ω şi după formula: ω = lim a n +1 n → ∞ an . R ) .7. Observaţie. R = ⎨∞. Pentru orice serie de puteri 1) seria este absolut convergentă pe intervalul (− R. Se numeşte mulţime de convergenţă a n =1 ∞ seriei de puteri mulţimea formată din punctele în care seria este convergentă: C = {x∈R n =1 ∑ a n x n convergentă ∞ }. SERII DE PUTERI BREVIAR TEORETIC Fie seria de puteri ∑ a n x n .2. Dacă notăm ω = lim n a n .

b) seria primitivelor are aceeaşi rază de convergenţă R ca şi seria dată. R) are loc relaţia: b ∞ a n =1 n n ∫ ∑ a n x dx = ∑ ∫ a n x dx = ∫ S ( x)dx . n =1 ∞ Atunci: a ) seria derivatelor are aceeaşi rază de convergenţă R ca şi seria dată. ∑ (− 1)n n =1 n ⋅ 5n 244 . c) abstracţie făcând de o constantă. Fie seria de puteri ∑ a n x n şi S ( x ) suma acesteia. Teorema 4. n =1 a a ∞ b b PROBLEME REZOLVATE 1. x ∈ R . Fie seria de puteri ∑ a n x n şi S ( x ) suma acesteia. R) . n =1 ∞ a) funcţia S ( x ) admite primitive şi este integrabilă pe orice interval [a. pentru ∞ ∞ n =1 n =1 Atunci: [a.Teorema 3. pentru x ∈ (− R. Să se studieze convergenţa seriei de puteri: ∞ 1 ⋅ xn . b) funcţia S este derivabilă pe intervalul de convergenţă şi derivata acesteia S ' (x ) este egală cu suma seriei derivatelor. R) avem: n n ∫ ∑ an x dx = ∑ ∫ a n x dx = ∫ S ( x)dx şi în particular. b] ⊂ (− R. b] ⊂ (− R.

3) pentru orice r ∈ (0. Fie a n = (− 1)n a n +1 1 n ⋅ 5n n . că seria ∑ (− 1)n 1 este convergentă. seria de puteri devine: ∑ (− 1)n 1 ⋅ 5 n . seria este uniform convergentă pe intervalul [− r. n ⋅5 n =1 1 1 ∑ (− 1)n . • Studiem natura seriei pentru R = ±5 : ∞ Pentru R = 5 . adică n n =1 ω = 5.−5) ∪ (5. ∞ ) . ⎝ 6n − 5 ⎠ n =1 n ∑⎜ ∞ 245 . seria este convergentă pe mulţimea (− 5. x ∈ R . Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri: ⎛ 2n + 1 ⎞ n ⎟ ⋅ ( x − 3) . deci 5 R= 1 • Conform teoremei lui Abel.5) . care n =1 n ∞ n =1 n =1 ∞ n n⋅5 este divergentă (seria armonică). seria de puteri devine: ∑ (− 1)n 1 ⋅ (−5) n .Rezolvare: • Calculăm raza de convergenţă. În concluzie. rezultă că: 1) seria este absolut convergentă pe intervalul (− 5. Avem că: (− 1)n +1 = lim n→∞ 1 (n + 1) ⋅ 5 n +1 1 n ⋅ 5n = lim n → ∞ 5(n + 1) ω = lim n → ∞ an (− 1)n = 1 . 2) seria este divergentă pe mulţimea (− ∞. r ] . 2. Pentru R = −5 . n n ∞ ∞ conform criteriului lui Leibniz. adică n 1 ∑ . şirul u n = este descrescător şi are limita zero. rezultă.5] .5) .

adică ⎜ ⎟ n (u n )n ≥1 este divergent (nu există n =1 n⎛ ∑ (− 1) ⎜ ∞ 6n + 3 ⎞ ⎛ 6n + 3 ⎞ . notăm u n = (− 1)n ⎜ ⎟ ⎝ 6n − 5 ⎠ ⎝ 6n − 5 ⎠ n→∞ n n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ n lim u n ). deci R = = 3 .Rezolvare: • Notăm y = x − 3 . seria de puteri devine: ∑ ⎛ 2n + 1 ⎞ ⋅ (−3) n . adică ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ ⎛ 6n + 3 ⎞ . 246 . 3) pentru orice r ∈ (0. Avem: ⎜ ⎟ ⎝ 6n − 5 ⎠ n ω ⎛ 2n + 1 ⎞ = lim n a n = lim n ⎜ ⎟ n→∞ n → ∞ ⎝ 6n − 5 ⎠ n 1 = 1 . avem: 1) seria este absolut convergentă pe intervalul (− 3. Notăm u n = ⎜ ⎝ 6n − 5 ⎠ n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ ∑⎜ ∞ ⎛ 6n + 3 ⎞ n n 4 lim 6 8 n 5 8 ⎞ ⎛ n− lim u n = lim ⎜1 + = e 3 ≠ 0 .3) . seria este uniform convergentă pe intervalul [− r. 2) seria este divergentă pe mulţimea (− ∞. avem că ⎟ ⎟ . 3 ω • Conform teoremei lui Abel. r ] . deci. • Studiem natura seriei pentru y = ±3 : n ∞ Pentru y = 3 . seria de puteri devine: ∑ ⎛ 2n + 1 ⎞ ⋅ 3 n . Vom determina mai întâi mulţimea de ∞ convergenţă a seriei ∑ ⎛ 2n + 1 ⎞ ⋅ y n . deci seria este divergentă. ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ n • Calculăm raza de convergenţă. Fie an = ⎛ 2n + 1 ⎞ . seria este divergentă. ∞ ) . conform ⎟ = e n→∞ 6n − 5 ⎠ n→∞ n → ∞⎝ criteriului suficient de divergenţă.−3) ∪ (3. avem că şirul ⎟ . n ∞ Pentru y = −3 .3) .

În concluzie. Fie an = 3 + (−4) . ∞ ⎞ . n 3 n +1 ω = lim a n +1 an n→∞ = lim + ( −4) n +1 n +1 n→∞ 3 + ( −4) n n n = lim 3 n + 1 + ( − 4) n + 1 n ⋅ = n → ∞ ( n + 1) 3 n + ( − 4) n n = lim ⋅ n → ∞ ( n + 1) n +1 ⎛ ⎞ (−4) n +1 ⎜ − 3 + 1⎟ ⎝ 4 ⎠ =4⇒ R= 1 4 ⎛ 3n ⎞ (−4) n ⎜ − + 1⎟ 4 ⎝ ⎠ ( ) ( ) Conform teoremei lui Abel. Vom determina mai întâi mulţimea de n ∞ n convergenţă a seriei. n ≥ 1 . mulţimea de convergenţă a seriei ∑ ⎛ 2n + 1 ⎞ ⋅ (x − 3)n este (0.− ⎞ ∪ ⎛ .3) ⇔ ⇔ −3 < y < 3 ⇔ −3 < x − 3 < 3 ⇔ 0 < x < 6 . Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri 3 n + ( − 4) n ⋅ ( x + 2 )n n n =1 ∑ ∞ Rezolvare: • Notăm y = x + 2 . ⎟ ⎜ n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ ∞ n 3. ⎜ ⎟ ⎝ 4 4⎠ 1 1 2) seria este divergentă pentru y ∈ ⎛ − ∞. ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ 4⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 247 .6) . seria de puteri este convergentă pentru y ∈ (− 3. 1 ⎞ . Prin urmare. rezultă că: 1) seria este absolut convergentă pentru y ∈ ⎛ − 1 . ∑ 3 + (−4) y n n =1 n • n n Calculăm raza de convergenţă.

n ∈ N * . r ] . n ∈ N * ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ n ⎝ 4⎠ n ⎝ 4⎠ n⎥ n =1⎢ ⎣ ⎦ cn = ∞ n 1 . Avem că seria ⎜ ⎟ n n ⎝ 4⎠ n n =1 ∑ bn este convergentă (folosind criteriul lui Leibniz). Notăm bn = (− 1)n 1 ⋅ ⎛ 3 ⎞ . prin urmare seria este convergentă. • ⎝ 4⎠ 4 n n ∞ n 1 Pentru y = . n n ∞ n Pentru y = − 1 . adică ⎜ ⎟ 4 n ⎝ 4⎠ n =1 n Studiem natura seriei pentru y = ± 1 : ∞ ⎡1 ⎛ 3 ⎞n 1 ⎤ . n =1 ∞ n =1 248 . Prin urmare seria ∑ d n este divergentă. seria de puteri devine: ∑ 3 + ( −4) ⎛ − 1 ⎞ . Dacă ∞ n =1 presupunem că seria ∑ d n este convergentă. ⎜ ⎟ 4 n =1 n ⎝ 4⎠ n n ⎤ ∞ ⎡ adică ∑ ⎢(− 1)n 1 ⋅ ⎛ 3 ⎞ + 1 ⎥ . seria de puteri devine: ∑ 3 + (−4) ⎛ 1 ⎞ . rezultă că şi seria ∑ c n este convergentă. n ∈ N * şi d n = (− 1)n 1 ⋅ ⎛ 3 ⎞ + 1 . seria este uniform convergentă pe ⎟ ⎜ intervalul [− r. (∀ )n ∈ N * .3) pentru orice r ∈ ⎛ 0. ∞ contradicţie. deoarece c n = d n − bn . 1 ⎞ . Avem că seria ∞ 1 ⎛ 3 ⎞ este convergentă ∑ ⋅⎜ ⎟ ∑ ⎢ ⋅ ⎜ ⎟ + (− 1)n ⋅ ⎥ n ⎝ 4⎠ n⎥ n =1n ⎝ 4 ⎠ n =1⎢ ⎣ ⎦ (folosind criteriul raportului) şi seria ∑ (− 1)n ⋅ 1 este convergentă n =1 ∞ n (folosind criteriul lui Leibniz).

Fie a n = ((− 1) 1 +4 ) n . n ≥ 0 3n . ⎥ ⇔ − < y ≤ ⇔ − < x + 2 ≤ ⇔ − < x ≤ − . deci R = = 3 .n ∞ n În concluzie. deci 249 .−3) ∪ (3.3) . n≥0. 1 = 1 . − 7 ⎤ . seria de puteri devine: ∑ fie bn = ∞ n =0 ((− 1)n + 4) n 3n . 1 n Rezolvare: • Calculăm raza de convergenţă. avem: 1) seria este absolut convergentă pentru x ∈ (− 3. avem că b2 n +1 = 1. • Studiem natura seriei pentru x = ±3 : Pentru x = 3 . ⎜ ⎥ ⎝ 4 4⎦ 4. ∀n ≥ 0 . ω = lim n a n = lim n→∞ n →∞ n ((− 1) 1 n 1 n +4 ) n = lim n→∞ (− 1)n + 4 . n ≥ 0 . ∞ ) . fie bn = 1 (− 1) n +4 1 1 . n→∞ n→∞ n → ∞ (− 1) rezultă că ω = lim 1 = max 1 . 2) seria este divergentă pentru x ∈ (− ∞. ((− 1)n + 4) n . Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri n n n = 0 (− 1) + 4 ∑ ∞ ( xn ) . 5 3 3 ω +4 { } • Conform teoremei lui Abel. seria ∑ 3 + ( −4) ⋅ y n este convergentă pentru n =1 n 1 1 1 1 9 7 ⎛ 1 1⎤ y ∈⎜− . deoarece lim b2 n = 5 şi lim b2 n +1 = 3 . 4 4 4 4 4 4 ⎝ 4 4⎦ Am obţinut că mulţimea de convergenţă a seriei n =1 ∑ ∞ 3 n + ( −4 ) n n ⋅ ( x + 2 )n este ⎛ − 9 .

1) . n n n = 0 ((− 1) + 4 ) c 2 n +1 = −1. Pentru x ∈ (− 1. n =1 ∞ • • Raza de convergenţă a acestei serii este R = lim ∞ an a n +1 n→∞ = 1. seria de puteri devine: ∑ fie c n = n→∞ ∞ lim c 2n +1 = −1 ⇒ lim c n ≠ 0 şi conform criteriului suficient de n→∞ (− 3)n .n→∞ lim b2n +1 = 1 ⇒ lim bn ≠ 0 şi conform criteriului suficient de n→∞ divergenţă rezultă că seria este divergentă. Pentru x = −3 . ∀x ∈ (−1. Prin S ( x) = x ⋅ ∑ x n = x ⋅ = 1− x 1− x n=0 urmare. Să se determine mulţimea de convergenţă şi suma următoarelor serii de puteri: 5. n =1 ∑ nx n ∞ Rezolvare: Considerăm seria de puteri ∑ x n . avem că ((− 1)n + 4) n (− 3)n . mulţimea de convergenţă a seriei de puteri este (− 3. 1− x 250 . Prin urmare. n ≥ 0 . putem scrie că ∑ x n = n =1 ∞ x . ∀n ≥ 0 .1) . 3) . seria ∑ x n este convergentă şi are suma ∞ n =1 1 x (am folosit seria geometrică). deci divergenţă rezultă că seria este divergentă.

obţinem: n =1 ∑ nx n = ∞ ∞ x (1 − x) 2 .1) . care are raza de convergenţă n =1 ∞ 2 ∞ R = 1 . rezultă că ∑ x n = ⎛ x ⎞ .1) . n =1 ∑ n(n + 1) x n Rezolvare: Considerăm seria de puteri ∑ x n +1 . ∀x ∈ (− 1.∞ ' Aplicând teorema 3. ⎜ ⎟ n =1 ( ) ' ⎝1− x ⎠ relaţie echivalentă cu: ∑ (n + 1) x n = n =1 ' ∞ 2x − x 2 (1 − x) 2 . ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1. Aplicând din nou teorema 3. ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1.1) . rezultă că ⎟ . Înmulţind cu x relaţia precedentă. Avem că ∑ x n +1 = x 2 ⋅ ∑ x n = x . 251 . ∀x ∈ (− 1. 6.1) . rezultă că ∑ x n +1 ' = ⎜ x ⎟ .1) . ∀x ∈ (−1. Înmulţind cu x relaţia precedentă. obţinem: n =1 ∑ (n + 1)nx n = ∞ 2x (1 − x) 3 .1) . ∀x ∈ (−1. ⎜ ⎟ relaţie echivalentă cu: ∑ nx n −1 = n =1 ∞ n =1 ( ) 1 ' ⎝1 − x ⎠ (1 − x )2 . 1− x n =1 n=0 ∞ ∞ ⎛ 2 ⎞ Aplicând teorema 3.1) .1) .1) . de unde obţinem: ∑ (n + 1) x n = ⎜ ⎜ (1 − x ) 2 ⎟ n =1 ⎝ ⎠ n =1 ∞ ( )' ⎛ 2x − x 2 ⎞ ∑ (n + 1)nx n −1 = ∞ 2 (1 − x) 3 .

∀x ∈ (− 1.1) . n =1 ∑ n2 xn ∞ Rezolvare: Pentru x ∈ (− 1. adică n =1 ∞ ∞ ∑ =∫ 1 dx + C = − ln(1 − x) + C . n =1 n ∞ 252 . obţinem: n =1 ∑ n2 xn = 2x (1 − x) 3 − x (1 − x) 2 . pentru x ∈ (− 1. având raza de convergenţă n =1 ∞ R = 1 şi suma S ( x ) = 1 . deci ∑ xn = − ln(1 − x).1) . Aplicând teorema 4. sau n =1 ∑ n2 xn = ∞ x2 + x (1 − x) 3 .1) .7. rezultă că ∑ x n −1 = 1− x n =1 n =1 ∞ xn n =1 n ∑ ∫ x n −1dx = ∫ ∑ x n −1dx + C .1) . ∀x ∈ (− 1.1) . 1− x Pentru x = 0 obţinem C = 0 . ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1. Prin urmare. ∀x ∈ (− 1. 8. n =1 n ∑ ∞ xn Rezolvare: Considerăm seria de puteri ∑ x n −1 .1) .1) avem: n =1 ∞ ∑ n 2 x n = ∑ (n 2 + n − n) x n = ∑ (n 2 + n) x n − ∑ nx n şi folosind n =1 n =1 n =1 ∞ ∞ ∞ ∞ rezultatele obţinute la problemele 5 şi 6. putem scrie că 1− x ∞ 1 .

5. 6. 3) R: C = {0} R: C = [− 1. 11 (3 3 ) n 2 n =1 2 ⋅ n ∑ ∞ ∞ xn R: C = [− 2. 1 253 . 4.PROBLEME PROPUSE Să se studieze convergenţa seriei de puteri : 1. x ∈ R . ∑ [1 − (−4) n ]x n [ e e) R: C = (− 1 . 1) ∑ n!⋅x n ∞ ∑ n =1 xn n 2n − 1 5 n n = 0 ( n + 1) ∑ ∞ ∞ x R: C = (− ∞. n ⎟ ⋅ (2 − x ) . R: serie convergentă pentru x ∈ (− 3. x ∈ R ⎝ 5n + 1 ⎠ n =1 ∑⎜ ∞ ⎛ 3n − 2 ⎞ n R: C = 1 . 2] R: C = R ∑ (−1) n =1 n xn nn n =1 (5n − 1) ⋅ 3 n =1 ∑ ∞ ∞ 1 n xn R: C = [− 3. 3. ∞ ) nn n ∑ n! x n =1 ∞ n =1 10. 8. n =1 ∑ (− 1) ∞ n +1 1 (2n − 1) ⋅ 3 n ⋅ xn . 7. 1 ) 4 4 R: C = − 1 . Să se determine mulţimea de convergenţă a următoarelor serii de puteri 2. 3] şi divergentă în rest. − 1] ∪ [1. 9.

∑ (−1) n n =1 n 2 + 1 ⎛ 4x − 1⎞ ⎟ ⎜ n2 + n + 1 ⎝ x + 3 ⎠ n ∞ 22. ∑ n =0 ∞ n n = 0 n! ∞ (1 − 2 x )n ∑ n n n =0 (− 1) + 3 ∞ n n ( ( ) + 5 ) ( x + 1)n ( ) xn + 3n n =12 n ∞ 17. ∑ (−2) n =1 x 3n +1 n +1 R: C = ⎛ − 3 1 . ∑ (3n + 1)⎜ ⎟ ⎝ x + 1⎠ n=0 n n = 0 ⎝ 5n + 2 ⎠ ∞ n ∞ 20. ∑ n ⋅ x n 2 n =1( n! ) 18. ∑ ⎛ n 2 + 2n + 2 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 n = 0 ⎝ 2n + n + 2⎠ ⋅ ( x − 1) n ∞ 23. ∑ (ln a ) ⋅ x n . 3 2 2 ∞ 3n + 5 13. ∑ (− 1) 16. ∑ x 14. ∑ ⎛ 3n + 1 ⎞ ⎛ 2 x + 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ n ⎝ 5x − 2 ⎠ n 21. 1 e e ( ) 12. a > 0 ∞ n n =1 n! ∞ ⎛ x −1⎞ 19. 15. ∑ ⎛1 + 1 ⎞ ⎜ ⎟ n =1 ⎝ ∞ n2 n⎠ n ⋅ xn R: C = − 1 .∞ 11. 3 1 ⎤ ⎜ 2 2⎥ ⎦ ⎝ R: C = R R: C = − 1 . ∑ ⎛ 2 ⎞ x 2 n ⎜ ⎟ n =0 ⎝ 3 ⎠ n 254 .

∑ ∞ n2 +1 n 35. ∑ 26. α > 0 n =1 n =1n ∞ ⋅ 2n n 28... ∑ ∞ 36. ∑ (2n + 1)! ⋅ 3 ⋅ (x − 2)n n=0 n!(n + 2)! n +1 n ∞ 32. ∑ (n!) ⋅ (1 − x )n n = 0 (2n)! 33. ∑ xn+2 n=0 n + 1 ∞ ∞ ⎛ 2 29. ∑ 1 ⎛ x ⎞ ⋅⎜ ⎟ n =1 n ⎝ x − 1 ⎠ ∞ n ⎞ n n ∞ 31. a > 0 n=0 (2n)!! ⋅ (3 − x )n n = 0 ( 2n + 1)!! n! ∞ 255 . ∑ a (a − 1). ∑ (1 + α n ) ⋅ x .( a − n + 1) ⋅ (x + 2 )n .. x 3n n =0 (3n)! ∑ ∞ 25.24. ∑ ⎜ n + 2n + 2 ⎟ ⋅ x n ⎜ 2 ⎟ n = 0 ⎝ 3n + n + 2 ⎠ 30. ∑ 2 + ( −1) ⋅ (x − 3)n n =0 n ⎛ 3x − 1 ⎞ ( −1) n ⎜ ⎟ 2 ⎝ x+2⎠ n = 0 3n + n + 1 2 ∞ 34. ∑ ∞ ∞ 1 n n=1n ⋅ 3 ( x − 5) n ⋅ xn n n! n 27..

(1 − x )3 6x 43. S (x ) = n =0 (1 − x )4 . 45. S (x ) = R: C = (− 1. ∑ n(n + 1)(n + 2)x n n =1 R: C = (− 1. (−1) n x n n n =1 ∑ ∞ Să se determine mulţimea de convergenţă şi suma următoarelor serii de puteri: 40. 1) . 1) .37. 42. 1) . n =1 ∞ ∑ n3 x n ∞ x x 2 + 4x + 1 ( (1 − x ) 6 4 ). 44. ∑ ln n ⎜ 1 + x 2 ⎟ n =1 ⎝ ⎠ ∞ n 39. 1) . 1) . S (x ) = (1 − x )4 . S (x ) = R: C = (− 1. ∑ nx n+1 41. 256 . . ∑ n(n + 1) x n−1 n =1 ∞ n =1 ∞ R: C = (− 1. S (x ) = . 1) . S (x ) = x2 (1 − x )2 2 . ∑ n 2 x n+1 n =1 ∞ ∞ (1 − x )3 x 2 ( x + 1) R: C = (− 1. ∑ n n =1⎛ ∞ n+ 1 n n 1⎞ ⎜n + ⎟ n⎠ ⎝ ⋅ ( x + 3) n (−1) n ⎛ 1 − x 2 ⎞ ⎜ ⎟ 38. ∑ (n + 1)(n + 2)(n + 3) x n R: C = (− 1.

0 ) . ∑ (−1) n (n + 1) 2 x n (x + 1)3 n =0 ∞ n b 52. x n =0 ∞ x +1 49. n =0 n + 1 ⎪ 0. a. ∑ n 2 ( x + 1) n R: C = (− 2. 1) . S (x ) = − ln 1 − x 2 . S (x ) = ⎨ x . S (x ) = . b ≠ 0 n n=0 b ( ) R: C = (− b . x3 n =0 ∞ 1− x R: C = (− 1. 0 ) . ∑ a x n . S (x ) = a a abx (b − ax )2 . 51. ∑ na x n . 1) \ {0} 46. a. b ). S (x ) = − . 1) . 2 n =1 2n ∞ 1 48. x2 n =1 ∞ − ( x + 1)( x + 2) 50. S (x ) = . ∑ n( x + 1) n R: C = (− 2. b . S ( x ) = . x ∈ (− 1. ∑ ( x + 1) n R: C = (− 2. x=0 ⎩ ∞ x 2n 1 47. S ( x ) = . 1) .⎧ 1 xn ⎪− ln(1 − x ). 257 . b ≠ 0 R: C = − b . ∑ R: C = (− 1. ∑ R: C = (− 1. 0 ) . a a n b − ax n=0 b ∞ ( ) n ∞ 53.

Se numeşte serie Taylor asociată funcţiei f în punctul a .3. a ) . obţinem seria Mac-Laurin asociată funcţiei f : ∑ n =0 ∞ f ( n ) (0) n ⋅x . a ). a ∈ I astfel încât f indefinit derivabilă în punctul a . pentru x ∈ A ∩ I cu n! n=0 proprietatea că lim Rn ( x. Se numeşte polinom Taylor de ordin n asociat funcţiei f în punctul a . ∀x ∈ I . a) = ∑ f ( k ) (a) ⋅ ( x − a) k . funcţia: Rn ( ⋅ . a ) + Rn ( x.7. a ) = f ( x) − Tn ( x. n! n =0 Fie A mulţimea de convergenţă a acestei serii. Formula lui Taylor: f ( x) = Tn ( x. ∑ ∞ Formula de dezvoltare a funcţiei f în serie Taylor în punctul a f (n) (a) ⋅ ( x − a ) n . seria: f ( n) (a ) ⋅ ( x − a) n . Rn ( x. k! k =0 n Se numeşte rest Taylor de ordin n al funcţiei f în punctul a . este: f ( x) = ∑ ∞ n→∞ Pentru a = 0 . n! 258 . polinomul: Tn ( x. a ) : I → R. a ) = 0 . DEZVOLTĂRI ÎN SERIE BREVIAR TEORETIC Fie f : I → R.

. 1.. seria Taylor asociată 259 ...... 3x + 2 a) Să se scrie seria Taylor asociată funcţiei în punctul a = 1 . a ) = ⋅ ( x − c) n ( x − a) . f ( x ) = 3 Rezolvare: a) Seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = 1 este: ∑ n =0 ∞ Funcţia f este indefinit derivabilă pe R \ {− 2 } şi avem: 3 f ( x ) = (3 x + 2) −1 f ( n ) (1) ⋅ ( x − 1) n .... n! PROBLEME REZOLVATE 1 .. b) Să se calculeze mulţimea de convergenţă a acestei serii.( − n)(3x + 2) −( n +1) = (−1) n 3 n n! .... f (n) ( x) = 3 n ( −1)(−2)..... Prin urmare...Forme ale restului Taylor de ordinul n al funcţiei f în punctul a : • restul Taylor sub formă Lagrange: f ( n +1) (c) R n ( x. n! f ' ( x) = 3(−1)(3x + 2) −2 f ' ' ( x) = 3 2 (−1)(−2)(3x + 2) −3 .. c) Să se determine restul Taylor de ordin n al funcţiei f în punctul a = 1 ........ (n + 1)! • restul Taylor sub formă Cauchy: f ( n +1) (c) Rn ( x. Se consideră funcţia f : R \ {− 2 } → R...cu c între a şi x ......... deci (3 x + 2) n +1 f ( n) (1) = (−1) n 3 n n! 5 n+1 ........ ∀n ∈ N ..... a ) = ⋅ ( x − a ) n +1 ....... cu c între a şi x .

n ∞ funcţiei f în punctul a = 1 este: ∑ (−3) ⋅ ( x − 1) n . (3c + 2)n 2. cu c între 1şi x . Avem că: n=0 5 (− 3)n +1 ω = lim a n +1 an n→∞ = lim ⋅ 5n + 2 n →∞ (− 3)n 5 n +1 = 3 . Obţinem: ( n + 1)! (− 3)n +1 ⋅ ( x − 1) n +1 . f ( x) = e x . deci R = 5 . y 3 5 ∞ Pentru y = 5 obţinem seria ∑ (− 1)n ⋅ 1 . pentru y = − 5 obţinem seria ∑ 1 .1) = f ( n +1) (c) ⋅ ( x − 1) n +1 . 8 . 3 5 n=0 deoarece termenul ei general nu are limita zero. 3 3 ( ) Rezultă că mulţimea de convergenţă este A = − 2 . a) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. care este divergentă. 5 . 8 . c) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia g : R → R. n =0 n! 3 n=0 n! 260 . ∞ an 2 + bn + c ∞ d ) Să se calculeze sumele seriilor: ∑ 1 şi ∑ . cu c între 1 şi x . b) Să se calculeze valoarea lui e cu trei zecimale exacte. care este divergentă. 3 3 ( ) ( 3 3 ) c) Folosim expresia restului Taylor sub formă Lagrange: Rn ( x. prin urmare seria 5 n =0 ∞ 3 obţinută este convergentă pentru y ∈ − 5 . f ( x ) = e x . n +1 b) Notăm x −1 = y .1) = Rn ( x. adică x ∈ − 2 .

∞ ) . n = 0 n! ∞ rezultă că lim Rn ( x. • Determinăm mulţimea valorilor lui x pentru care lim Rn ( x. Am obţinut că: seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este : ∑ 1 n ⋅x . ∀n ∈ N . cu c între 0 şi x . Rezultă că A = R . ∀x ∈ R . n! Funcţia f este indefinit derivabilă pe R şi f ( n ) ( x) = e x . ⋅x (n + 1)! n +1 x x n +1 Rn ( x.0) = 0 . deci e x = ∑ n→∞ b) Scriem relaţia precedentă pentru x = − 1 şi obţinem: e− 2 = ∑ 1 ∞ (− ) n! 2 1 n 2 . n=0 261 .0) = f ( n +1) (c) n +1 . ∀x ∈ R . n →∞ • Folosim expresia restului Taylor sub formă Lagrange: Rn ( x. deci seria este 1 n→∞ n → ∞ ( n + 1) n! ∞ n→∞ convergentă pentru x ∈ (− ∞. n =0 n! Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin • Calculăm mulţimea de convergenţă A a acestei serii. xn .0) = ⋅ ec = ⋅ ec ( n +1)! (n + 1)! . ω = lim a n +1 an 1 1 ( n + 1)! = lim = lim = 0 ⇒ R = ∞ . ∀n ∈ N ⇒ ⇒ f ( n ) (0) = 1.Rezolvare: a) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este: ∑ n =0 ∞ f ( n ) (0) n ⋅x .0) = 0. cu c între 0 şi x .

2 (n + 1)! c ∈ − 1 .001 . 0 ⇔ 2 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ⇔ e −1 2 − ∑ n (− 1 )k (− 1 )n+1 2 2 k! = (n + 1)! k =0 ⋅ e c . 0 ) . deducem că este suficient să găsim o valoare k =0 Tn = ∑ n (− 1 )k 2 n pentru care (− 1 )n +1 ⋅ e c < 0. c ∈ (− 1 . rezultă că este suficient să 2 ( ) găsim o valoare n pentru care −1 n +1 2 (n + 1)! < 0. k! Conform relaţiei (1).0) . Pentru x = − 1 avem că f − 1 − Tn − 1 . 2 (1) Intenţionăm să găsim o valoare n pentru care e −1 2 − ∑ n (− 1 )k 2 k! < 0. 10 3 relaţie adevărată pentru n ≥ 4 . Pentru n = 4 obţinem A − T4 < 0.0) = 2 2 0! 1! 2! 3! 4! 1 Rezultă că e − 2 ≈ 0. 0 = Rn − 1 .001 . 262 . În aceste condiţii.001 ⇔ 1 2 n +1 (n + 1)! < 1 . 2 ( ) Deoarece pentru c ∈ − 1 . 2 2 2 2 A ≈ T4 (− 1 . deci (− 1 )0 + (− 1 )1 + (− 1 )2 + (− 1 )3 + (− 1 )4 ≈ 0. 0 avem că e c < e 0 = 1 .Folosim definiţia restului Taylor de ordin n : R n ( x .606 . 0 ) = f ( x ) − Tn ( x . numerele A = e −1 2 şi k =0 au primele trei zecimale comune.606 .001 .0 .

2 3. f ( x) = ln(3 − 2 x ) . este : ∑ n = 0 n! n = 0 n! ∞ Avem că: ∑ ∞ n ∞ ∞ 1 n 1 = ∑ = ∑ = ∑ =e n = 0 n! n =1 n! n =1 (n − 1)! m = 0 m! + ∑ n = 0 n! n =1 n! ∞ ∞ (n − 1) 1 n =1 ( n − 1)! ∞ 1 ∞ ∑ ∞ n2 = ∑ ∞ n2 = ∑ = ∑ ∞ ∞ 1 1 1 = ∑ + ∑ = n = 2 (n − 1)! n =1 (n − 1)! n = 2 (n − 2)! n =1 ( n − 1)! ∞ ( n − 1) + 1 ∞ (n − 1) n = ∑ = ∑ + n =1 ( n − 1)! n =1 (n − 1)! n =1 ( n − 1)! ∞ + ∑ ∞ = ∑ 1 = 2e . ∞ xn . 3 → R. d ) Folosim rezultatul de la punctul a ) : e x = ∑ n = 0 n! • • Pentru x = 1 obţinem că suma seriei ∑ Considerăm seriile: ∑ ∞ ∞ n2 n şi ∑ . n = 0 n! n = 0 n! ∞ ∞ 1 1 = e. obţinem: ex = ∑ 3 ∞ x 3n n = 0 n! . ∀x ∈ R . rezultă că seria ∑ este convergentă şi are suma n! S = a ⋅ 2e + b ⋅ e + c ⋅ e = e(2a + b + c) .c) Înlocuind x cu x 3 în formula găsită la punctul a) . n=0 funcţiei: f : − ∞. ∀x ∈ R . m = 0 m! m = 0 m! + ∑ ∞ an 2 + bn + c Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic de la serii numerice. Să se determine seria Taylor în punctul a = −2 asociată ( ) 263 .

.....Rezolvare: Seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 este: ∑ n =0 ∞ f ( n ) (−2) ⋅ ( x + 2) n ........... a ) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (−1........ ∀n ∈ N * . f ( n ) ( x) = 2 n (−1) n −1 (n − 1)!(2 x − 3) − n . ∀n ∈ N * ⎛ 2⎞ f ( n) (−2) = 2 n (−1) n−1 (n − 1)!(−7) −n = −⎜ ⎟ (n − 1)!............ Am obţinut că seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 ∞ 1 ⎛ 2⎞ este: ln 7 + ∑ − ⎜ ⎟ ⋅ ( x + 2) n . ⎝7⎠ f (0) (−2) = ln 7 ..... n! Funcţia f este indefinit derivabilă pe − ∞....... 3 şi avem: f ' ( x) = −2 = 2(2 x − 3) −1 3 − 2x 2 ( ) f ' ' ( x) = 2 2 (−1)(2 x − 3) −2 f ' ' ' ( x) = 2 3 (−1)(−2)(2 x − 3) −3 .. f ( x) = ln(1 + x) şi să se precizeze mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea găsită........ n n =1 ∞ 264 . ∞) → R........ n =1 n ⎝ 7 ⎠ n n 4.... b) Să se demonstreze că ∑ (−1) n +1 = ln 2 ..

deci n → ∞ ( n + 1) seria este convergentă pentru x ∈ (− 1. ∞ ω = lim a n +1 an n→∞ = lim (−1) n + 2 n +1 (−1) n +1 n n→∞ = lim n = 1 ⇒ R = 1 .1] . ∀n ∈ N * . cu c între 0 şi x . n→∞ • Pentru x ∈ (0.0) = 0 .Rezolvare: a ) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este de forma: ∑ n =0 ∞ f ( n ) (0) n ' 1 ⋅ x . • Calculăm mulţimea de convergenţă A a acestei serii. în baza criteriului lui Leibniz. n! 1 (1+ x ) 2 f ' ' ( x) = − f ' ' ' ( x) = 2! ……. Pentru n = 0 . (1+ x ) 3 (1+ x ) n Prin inducţie se arată că f ( n) (0) = (−1) n +1 (n − 1)!. (n + 1)! Lagrange: : Rn ( x.1) . Rezultă că A = (−1. n n =1 Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin. pentru x = 1 obţinem o serie alternată convergentă.De asemenea. avem f (0) (0) = f (0 ) = 0 . • Determinăm mulţimea valorilor lui x ∈ (−1. Avem: f ( x ) = 1+ x . Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este deci: ∑ (−1) n +1 n ⋅x .1] pentru care lim Rn ( x.0) = 265 . f ( n ) ( x ) = ( −1) n −1 ( n −1)1 .1] folosim expresia restului Taylor sub formă f ( n +1) (c) n +1 ⋅x .

n! n Cauchy: Rn ( x. 1+ c Prin urmare. lim Rn ( x. cu c între 0 şi x .0) = 0.1] .1] .0) = 0.x n +1 x Rn ( x. 1+ c • Pentru x ∈ (−1. f ( x) = cos x .1] . n→∞ x−c < 0. ∀x ∈ (−1. 266 .0) = Rn ( x. 1+ c cu c între 0 şi x .0) = x( x − c) n x−c (−1) n + 2 n! n +1 = (1+ c ) n! 1+ c ⋅ x . a ) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R.0) = (−1) n + 2 n! n +1 = (1+ c ) (n + 1)! (1 + c) cu c între 0 şi x . Rezultă că lim Rn ( x. n→∞ Obţinem că: ln (1 + x ) = ∑ (−1) n +1 n ⋅ x .0] folosim expresia restului Taylor sub formă f ( n +1) (c ) ⋅ ( x − c) n x . adică 0 < c < x < 1 ⇒ 0 < n +1 ⋅ 1 n +1 . n→∞ x < 1. Să se afle valoarea numărului cos1 cu două zecimale exacte b) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. n n =1 ∞ b) Pentru x = 1 obţinem: ln 2 = ∑ (−1) n +1 n n =1 ∞ 5. ∀x ∈ (−1.0) = 0. ∀x ∈ (−1.0] . adică − 1 < x < c < 0 ⇒ − 1 < Rezultă că lim Rn ( x. ∀x ∈ (0. f ( x) = sin x .

. ∑ n =0 ( 2n)! ∞ 267 . f ( x) = sin x 2 d ) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R.. n = 4k ⎪− sin x. 2! 4! \ 6! (2n)! ( 2n)! n =0 Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin • Calculăm mulţimea de convergenţă A a acestei serii.. + (−1) n + . n = 4k ± 1 sau f ( n) (0) = cos⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎪− 1. n = 4k + 3 ⎩ ⎧ 1.c) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. f ( x) = cos 2 x Rezolvare: a ) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este de forma: ( 0) n ⋅x . sau ∑ (−1) n . n = 4k + 2 ⎪sin x. n = 4k + 1 nπ ⎞ ⎪ ⎛ ( n) f ( x) = ⎨ sau f ( n) ( x) = cos⎜ x + ⎟⇒ 2 ⎠ ⎝ ⎪− cos x. Notăm 1− x 2 = y şi vom determina raza de convergenţă a seriei (−1) n n ⋅y . n = 4k ⎪ ⎛ nπ ⎞ (n) ⇒ f (0) = ⎨ 0. n! n =0 Funcţia f este indefinit derivabilă pe R şi avem: ⎧cos x.... n = 4k + 2 ⎩ Obţinem seria Mac-Laurin asociată funcţiei f : ∑ ∞ f (n) ∞ x2 x4 x6 x 2n x 2n + − − ..

∀x ∈ R . rezultă că lim Rn ( x.0) = f ( x) − Tn ( x. n→∞ Folosim expresia restului Taylor sub formă Lagrange: Rn ( x. • Determinăm mulţimea valorilor lui x pentru care lim Rn ( x. Folosim definiţia restului Taylor de ordin n : Rn ( x. ∞ n→∞ 2n n x . (2n)! Vom afla valoarea lui cos1 cu două zecimale exacte.0) = Rn ( x. deoarece cos c + (n + 1) π ≤ 1 şi 2 ( ) n → ∞ (n + 1)! lim x n +1 = 0 . deci seria este convergentă pentru y ∈ (− ∞.0) = 0 . ∀x ∈ R . Scriem relaţia precedentă pentru x = 1 şi vom obţine: n=0 Prin urmare. 2 2 (n + 1)! (n + 1)! ( ) n +1 ( ) cu c între 0 şi x .0) = f ( n +1) (c) n +1 ⋅x .ω y = lim a n +1 an n→∞ = lim (−1) n +1 (2n + 2)! (−1) n (2n)! n→∞ = 0 ⇒ R y = ∞ . (n + 1)! x x n +1 ⋅ cos c + (n + 1) π = ⋅ cos c + (n + 1) π . cos x = ∑ (−1) cos 1 = ∑ ∞ ( −1) n n = 0 (2n)! . Pentru x = 1 avem că f (1) − Tn (1.0) = Rn (1.0) ⇔ 268 . ∞ ) ⇒ x ∈ (− ∞. cu c între 0 şi x . Rezultă că A = R . ∞ ) .0) .0) = 0.

k = 0 (2k )! Conform relaţiei (1). (2n + 1)! c) Înlocuind x cu x 2 în formula obţinută la punctul b) .01 .0) = 1 − b) Analog se obţine: sin x = ∑ (−1) n n=0 ∞ x 2 n +1 . avem că: sin x 2 = ∑ (−1) n n =0 ∞ x 4n+ 2 .1) . c ∈ (0. c ∈ (0.1) .01 . A ≈ T5 (1. 2 ( ) rezultă că este suficient să găsim o valoare n pentru care 1 < 0. deducem că este suficient să găsim o valoare 1 n pentru care cos c + (n + 1) π < 0. ∀x ∈ R .01 .⇔ cos1 − ∑ (−1) k 1 = cos c + (n + 1) π .01 ⇔ (n + 1)!> 100 .5403025794 . (1) 2 (2k )! (n + 1)! k =0 n ( ) Intenţionăm să găsim o valoare n pentru care cos1 − ∑ n (−1) k < 0. numerele k = 0 (2k )! n A = cos 1 şi Tn = ∑ (−1) k au primele două zecimale comune. În aceste condiţii. 2 (n + 1)! ( ) Deoarece cos c + (n + 1) π ≤ 1 . relaţie adevărată pentru n ≥ 5 . ∀x ∈ R . (2n + 1)! 269 . 2! 4! 6! 8! Deci valoarea numărului cos 1 cu două zecimale exacte este: cos1 ≈ 0. (n + 1)! Pentru n = 5 obţinem A − T5 < 0. deci 1 1 1 1 + − + ≈ 0.54 .

dar f (0) = S (0) ∞ f (n) 7. x ≠ 0 . 2 n =0 2 ⋅ (2n)! 6. 2 2 x − 5x − 3 270 . x = 0 ⎩ Rezolvare: Avem f ( n) (0) = 0 ∀n ≥ 1 (se poate arăta prin inducţie) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este de forma: ∑ ( 0) n ⋅x . Să se determine seria Taylor în punctul a = −2 pentru 3x − 2 funcţia: f : R \ {− 1 .d ) Vom folosi formula: cos 2 x = 1 + cos 2 x 1 1 = + cos 2 x . Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia ⎧ −1 2 ⎪ f : R → R. ∀x ∈ R . ∀x ∈ R . ⎪ 0. de unde rezultă: (2n)! cos 2 x = 1 ∞ (2 x) 2n + ∑ (−1) n . n! n =0 Deci seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este identic nulă Asadar suma acestei serii este S ( x) = 0 ∀x ∈ R Observaţie: f ( x) ≠ S ( x) dacă x ≠ 0 . f ( x) = ⎨e x . 2 2 2 Înlocuim pe x cu 2 x în formula de la punctul a ) : cos 2 x = ∑ (−1) n n =0 ∞ (2 x) 2n .3} → R. f ( x) = 2 .

..... ∀n ∈ N * ... f ( x) = (1 + x)α .. n =0 Funcţia f este indefinit derivabilă pe R \ {− 1 .......3} ..… f ( n ) ( x) = α (α − 1) ⋅ .. ⋅ (α − n + 1)(1 + x)α − n ........ ∀n ∈ N ... 2 Descompunem f în fracţii simple: 3x − 2 1 1 . ∀n ∈ N ............. 271 . = + f ( x) = 2 2 x − 5x − 3 2 x + 1 x − 3 Procedând la fel ca la problema 1.... Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− 1. obţinem: (−2) n n! (−1) n n! f ( n ) ( x) = + ....Rezolvare: Seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 : f ( n ) ( −2) ∑ n! ⋅ ( x + 2) n ... n! n =0 Funcţia f este indefinit derivabilă pe (−1..... ∞) şi avem: f ' ( x) = α (1 + x)α −1 Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este: ∑ ∞ f (n) f ' ' ( x) = α (α − 1)(1 + x)α − 2 . 3 5 Rezultă că seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 este: (n) n =0 ⎢ 3 ⎝ 3 ⎠ ⎣ ∞ ⎡ 1⎛ 2⎞ ⎛1⎞ ∑ ⎢− ⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ n n+1 ⎤ ⎝ 5⎠ ⎥ ( x + 2) n ⎥ ⎦ 8. (2 x + 1) n +1 ( x − 3) n +1 ∞ 2 n n! n! f (−2) = − n +1 − n +1 .. unde α ∈ R .... ∞ ) → R....... (Seria binomială) Rezolvare: ( 0) n ⋅x .....

cu c între 0 şi x .(α − n)(1 + c)α − n −1 . a n −α ω = lim n +1 = lim = 1 ⇒ R = 1 ... • Determinăm mulţimea valorilor lui x pentru care lim Rn ( x..1) . notăm n! c .0 ) = = x( x − c) n α (α − 1).. a ) = R n ( x . Rezultă că seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este: n! n! n =1 Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin..1) seria este convergentă.. ⋅ (α − n + 1).0) = 0 .. n! f ( n +1) (c) ⋅ ( x − c) n ( x) = n! R n ( x. • Calculăm mulţimea de convergenţă a acestei serii.. ⋅ (α − n + 1) ⋅ xn . Rezultă că pe intervalul (−1..(α − n)(1 + θ x)α − n −1 = n! n ⎛ 1−θ ⎞ (α − 1). deci seria este n→∞ n + 1 n → ∞ an n =1 f ( 0) + ∑ ∞ f ( n ) ( 0) ⋅ xn = 1+ ∑ ∞ α (α − 1) ⋅ ... cu c între a şi x ..0) = = x (1 − θ ) α (α − 1). ∀n ∈ N * ..f ( n ) (0) = α (α − 1) ⋅ . 0 < θ < 1 şi obţinem x n +1 n θ= Rn ( x..(α − 1 − n + 1) x n ⋅ α x(1 + θ x )α −1 ⎜ ⎜1 +θ x ⎟ .. n →∞ • Folosim expresia restului Taylor sub formă Cauchy: : f ( n +1) (c) ⋅ ( x − c) n ( x − a ) . convergentă pentru x ∈ (− 1.. ⎟ n! ⎝ ⎠ 272 .

(3) 1 − x n=0 10.Folosind că 0 < θ < 1 şi că − 1 < x < 1 rezultă că ⎛ 1−θ ⎞ 0<⎜ ⎜ 1 + θ x ⎟ < 1 .1) .0) = 0. Rezultă că: lim n→∞ n (1 + x)α = 1 + ∑ ∞ α (α − 1) ⋅ .. ⎟ ⎝ ⎠ (α − 1).. ∀x ∈ (−1. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R.(α − 1 − n + 1) x n = 0 . rezultă: ∞ 1 = ∑ x n .. ∀x ∈ (−1. 1+ x 1− x Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe R \ {− 1}. obţinem că n! n→∞ lim Rn ( x.1) . sau rezultă: (1 + x) −1 = 1 + ∑ n! n =1 ∞ 1 = ∑ (− x) n .. de asemenea. (1) n =1 9.. g ( x) = 1 . f ( x) = arctgx .1) . ⋅ (− n) n ⋅ x . ∀x ∈ (−1.1) .. f ( x) = şi g : R \ { } → R. (2) 1 + x n=0 Înlocuind pe x cu − x în relaţia (2). ⋅ (α − n + 1) n! ⋅ x n .. Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe R ... ∀x ∈ (−1. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin următoarele funcţii: 1 1 f : R \ {− 1} → R. 273 . Aplicăm relaţia (1) din problema precedentă pentru α = −1 şi ∞ ( −1)(−2) ⋅ .

1). obţinem că: 274 .f ' ( x) = 1 1 + x2 = 1 + x2 ( )−1 ∞ )−1 = 1 + ∑ (−1)(−2)n⋅!. 1) .. f ( x) = arcsin x . Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe intervalul (-1. avem: ∞ f ( x) = ∫ ∑ (−1) n x 2n dx + C = ∑ (−1) n n=0 n=0 ∞ x 2n +1 + C .1) ... pentru x ∈ (− 1... pentru x = 0 2n + 1 2n + 1 2n+1 ∞ rezultă C = 0 . prin urmare arctgx = ∑ (−1) n x ... ⋅ ( 2n) ( 2n)!! n =1 n =1 ∞ de unde.. Avem că f ' ( x) = 1 1− x 2 = (1 − x ) 2 − 1 2. prin integrare. ∀x ∈ (−1. ⋅ ( 2n − 1) 2 n ⋅ x =1+ ∑ ⋅ x 2n . 1] → R. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : [− 1. ∀x ∈ (−1..1) . ( 1 2 −2 ) = 1+ ∑ Pentru x ∈ (− 1. avem: f ' ( x) = 1 − x 2 n =1 ( ) ( )− 1 2 =1+ ∑ ∞ ( 2 n − 1)!! 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ . ∀x ∈ (−1.1) . Rezultă că.1) . ∞ ⎜ − 2 ⎟⎜ − 2 ⎟⎜ − 2 ⎟ ⋅ ⋅ ⎜ − ⎝ ⎠ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎝ n! ⎛ 1 ⎞⎛ 3 ⎞⎛ 5 ⎞ ⎛ 2n − 1 ⎞ ⎟ n 2 ⎠ ⋅ − x 2 . 2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ . ⋅ (−n) ⋅ (x 2 )n = n =1 Scriem relaţia (1) pentru α = −1 şi x înlocuit cu x 2 : f ' ( x) = ∞ 1 1+ x2 n 2n = 1 + x2 ( = ∑ (−1) x n=0 .. ∀x ∈ ( −1. 2 Scriind formula (1) obţinută pentru seria binomială cu α = − 1 şi înlocuind x cu − x 2 avem: f ' ( x) = 1 − x ... n =0 11.1) .

2) . de unde. −1 = =− ⋅ 2−x −2+ x 2 1− x 2 Scriem formula (3) cu x înlocuit prin x şi pentru x < 1 rezultă: 2 2 f ' ( x) = − 1 1 1 ∞ ⎛ x⎞ = − ∑ ⎜ ⎟ . n +1 x n +1 n = 0 (n + 1) ⋅ 2 + C . f ' ( x) = 1 1 1 . prin integrare. n +1 n=0 2 275 . avem: f ( x) = x + ∑ (2n − 1)!! ⋅ x +C. f ( x) = ln(2 − x) .1) .2 n +1 ∞ pentru x ∈ (− 1. 2 ) . Pentru x = 0 . Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe (− ∞.2) . ∀x ∈ (−2. 1) . (∀)x ∈ (− 1. 2) → R. 2n + 1 n =1 (2n)!! 12. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− ∞. ∀x ∈ (−2.2) . prin urmare ∞ 1 ln(2 − x) = ln 2 − ∑ ⋅ x n . pentru x = 0 rezultă C = 0 . ∀x ∈ (−2. obţinem: 2 1− x 2 n =0 ⎝ 2 ⎠ 2 n f ( x) = ln(2 − x) = − ∑ ∞ 1 n +1 f ( x) = ln(2 − x) = − ∑ n=0 2 ∞ ⋅ ∫ x n dx + C . deci arcsin x = x + ∑ ∞ n =1 (2n)!! 2n + 1 (2n − 1)!! x 2n +1 ⋅ . obţinem C = ln 2 .

n +1 ∞ c) Să se calculeze suma seriei ∑ (−2) . ∀x ∈ R . e x = ∑ . f ( x ) = {4 } R: a) ∑ ∞ n=0 3 (− 4)n ⋅ ( x − 1) n . 2 ∞ c) Să se calculeze suma seriei: ∑ 3n + 4n + 5 . ∞ x 2n 2 . b) n +1 A= 1. g ( x) = e x 2 b) Să se calculeze valoarea lui 3 e cu trei zecimale exacte. ∞ → R. (4 4 ) c) Rn ( x. n = 0 n! 3. b) Să se calculeze mulţimea de convergenţă a serii obţinute. 7 .1) = (− 4)n +1 ⋅ ( x − 1) n +1 . 1. f ( x) = ln (3 x + 1) .395 . a) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţiile f : R → R. ( 3 ) b) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− ∞.1) → R. n =0 n! R: a ) e 2 x +1 = ∑ ∞ (2 x + 1) n b) n! n=0 3 e ≈ 1. a) Să se determine seria Taylor în punctul a = 1 asociată funcţiei: f : − 1 . cu (4c − 1)n 2. f ( x) = e 2 x+1 şi g : R → R. n n =1 n⋅3 276 . f ( x) = ln(1 − x) şi să se precizeze mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea găsită. c) 15e . 4x − 1 a ) Să se scrie seria Taylor asociată funcţiei în punctul a = 1 . c) Să se determine restul Taylor de ordin n al funcţiei f în punctul a = 1 . Se consideră funcţia f : R \ 1 → R. c între 1 şi x . ∀x ∈ R .PROBLEME PROPUSE 1 .

f 2 ( x ) = cos 3 x . 1 . ∞ R: a) sin x = ∑ (−1) n n=0 ∞ x 2 n +1 . i = 1. 4 ⎫ → R. f ( x ) = sin x . f 3 ( x ) = sin 3 x . sin 1 ≈ 0. 1) . 3 4. g ( x ) = 4x − 1 3x − 7 x + 4 2 . n n⋅4 n =1 ∞ 1 n n=0 n ⋅ x . ∀x ∈ [− 1. 3 . ( 2n + 1)! b) sin x 3 = ∑ (−1) n n=0 3 x 6n + 3 . f1 ( x) = sin x 3 . folosind formula (2n + 1)! ∞ ∞ (3x )2n +1 = 3 ∞ (−1) n 1 + 32n x 2n +1 . Să se afle valoarea numărului sin 1 cu două zecimale exacte. obţinem: sin 3 x = 3 sin x − 1 sin 3x = 4 4 ( ) 5. sin 3 x = 3 sin x − 4 sin x . ∀x ∈ R . a) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R . obţinem seria Taylor − 3x − 4 x − 1 277 . 2. 3} → R.R: a ) ln 4 + ∑ b) ln(1 − x ) = − ∑ ∞ ( −1) n −1 ⋅ 3n ⋅ xn .84 . ( x − 1)( x − 2)( x − 3) R: f ( x ) = 13 3 . x 2 n +1 = 3 ∑ (−1) n − 1 ∑ (−1) n ∑ 4 (2n + 1)! 4 n = 0 (2n + 1)! 4 n = 0 (2n + 1)! n=0 3 pentru f 3 se foloseşte formula cos 3 x = 4 cos x − 3 cos x . ∀x ∈ R . c) 2 ln 5 . b) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţiile: f i : R → R. Să se determine seriile Taylor în punctul a = −2 asociate funcţiilor: f : R \ ⎧1. f ( x) = ⎨ ⎬ ⎩ 3⎭ g : R \ {1.

a = 0 11. a=0 278 . ∀x ∈ (−1. f ( x ) = 14. 7. 6. 2 1 + 2x { } 8. 1 − 3x .a = 0 1+ x2 10. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− 1.1] → R.a = 0 . n!⋅ 2 n Să se dezvolte în serie Taylor în jurul punctelor indicate funcţiile: n =1 R: 1 + x = 1 + ∑ ∞ (− 1)n −1 (2n − 3)!! ⋅ x n . + 2⎜ ⎟ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 n=0 ⎢ ⎝ 3 ⎠ 4⎠ 5⎠ ⎝ ⎝ ⎥ ⎣ ⎦ n = 0 ⎢⎝ 3 ⎠ ⎣ ∞ ⎡⎛ 1 ⎞ n 13 ⎛ 3 ⎞ n ⎤ ∑ ⎢⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ ⎥(x + 2)n . f ( x ) = ln ⎛ x + 1 + x 2 ⎞. g ( x) = 9. g : R \ 1 → R.1) . f : R → R . f : [−1. ∞ ) → R . 1 f : R \ − 1 → R. f ( x) = arccos x. ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 12. f ( x ) = 1 + x .10 ⎝ 10 ⎠ ⎥ ⎦ 1⎛ 1 2 1 ⎞ g (x ) = ⎜ − + ⎟ . rezultă că seria Taylor asociată 2 ⎝ x −1 x − 2 x − 3⎠ n +1 n +1 n +1 ⎤ ∞ ⎡ ⎛1⎞ ⎛1⎞ este: 1 ∑ ⎢− ⎛ 1 ⎞ ⎥ ( x + 2)n . a = 0. a=0 x−2 1 . f ( x) = 1 . a = 0 .a=0 x+2 1 ( x + 1) 2 . f ( x ) = . h( x ) = 1 {3} 1 . f ( x) = 13. h : R → R.

a = −2 21. f : R \ {− 2. ∞ → R . 279 . c) arctg 2. b) f ( x) = e 2 x + 3 . ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ c) f ( x) = (ax + b) . d ) f : − b .15. 2 ) → R. f : R \ {− 1. f ( x ) = ln( 2 − x ). a ( ) k 23. b) ln 2. a = 0 17.69 .2} → R. f ( x ) = e − x . b) − 0. a = 0 18. a > 0.10 . a > 0 . a=0 16. f ( x ) = ln( ax + b ). f : (− ∞. c) 1. Să se scrie următoarele funcţii ca sume ale unor serii de x −4 . f ( x ) = sin (2 x + 1). f ( x) = 1 x − 7 x + 12 3 2 . f ( x) = 20. f ( x) = 1 x 2 + 4x + 3 1 2 . k ∈ Q \ Z . a = 1 19. a=3 puteri: a ) f ( x) = ln⎛ 3 1 − x 2 ⎞ . R: a ) − 0. Să se calculeze cu două zecimale exacte numerele: a ) cos 2. f ( x ) = 3 x . a = −3 22.41 .−3} → R.

DERIVATE PARŢIALE. Spunem că f este continuă în punctul (a. b) ∈ A . b ) − f ( a . atunci lim f ( xn . b) sau . y n ) = (a. Fie f : A ⊂ R n → R o funcţie reală de n variabile reale. b) ∈ A . DIFERENŢIABILITATE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.CAPITOLUL 8 FUNCŢII DE MAI MULTE VARIABILE REALE 8. b) dacă pentru oice şir {( x n . ∂x 280 . LIMITĂ. Fie f : A ⊂ R 2 → R o funcţie reală de două variabile reale şi (a. b) . b ) există şi este finită. m→∞ m→∞ Definiţia 2. CONTINUITATE. b) ' Vom nota această limită cu f x (a. b) . n→∞ Definiţia 3. Spunem că funcţia f este derivabilă parţial în raport cu x în f ( x. x m ≠ x0 şi lim x m = x0 avem lim f ( x m ) = l . Fie f : A ⊂ R 2 → R o funcţie reală de două variabile reale şi (a. y n ) = f (a. b) ∈ A dacă lim x−a x→a ∂f (a. y n )}n∈ N ⊂ A cu proprietatea că n→∞ lim ( xn . Spunem că lim f ( x) = l dacă pentru orice şir x → x0 ( x m ) m∈ N ⊂ A.1. punctul (a.

b) în punctul (a. b) = f x (a. ∂y Definiţia 4. y ) . y. y ) şi f y ( x. unde ρ ( x.Analog. b)dx + f y (a. b)dy . b) ∈ int A dacă există două numere reale λ şi µ şi o funcţie ω : A → R . b)( x − a ) + f y (a. Dacă funcţia f : A ⊂ R 2 → R este diferenţiabilă în punctul (a. b) . 281 . • Se numeşte diferenţiala de ordinul întâi a funcţiei f în punctul (a. b) . b) = λ ( x − a ) + µ ( y − b) + ω ( x. b) . y ) = ( x − a ) 2 + ( y − b) 2 . b) sau . y ) ⋅ ρ ( x. b) ∈ A . b) funcţia liniară: ' ' ' ' df ( x. b) ∈ A . b) şi. b) şi ' ' ' f y (a. a. atunci f admite derivate parţiale f x (a. Dacă funcţia f : A ⊂ R 2 → R admite derivate ' ' parţiale f x ( x. y ) − f (a. continuă şi nulă în (a. b) ∈ A . în plus. (a. Spunem că funcţia f : A ⊂ R 2 → R este diferenţiabilă în punctul (a. b) . Fie f : A ⊂ R 2 → R o funcţie diferenţiabilă în punctul (a. b) ' Vom nota această limită cu f y ( a. funcţia f este derivabilă parţial în raport cu y în punctul f ( a. b) interior lui A . y ) − f ( a. Propoziţia 1. b) există şi este finită. b) şi µ = f y (a. b) ∈ A dacă lim y−b y →b ∂f (a. λ = f x (a. Propoziţia 3. ' Propoziţia 2. b) ∈ A . Dacă funcţia f : A ⊂ R 2 → R este diferenţiabilă în punctul (a. y ) într-o vecinătate a punctului (a. atunci f este continuă în (a. b)( y − b) = f x (a. Definiţia 5. atunci f este diferenţiabilă în punctul (a. continue în (a. astfel încât: f ( x.

y n ) = (0. Avem că: n→∞ lim f ( x n . y n ) → (0. y ) → (0. y ) → (0. b) = ⎢ dx + dy ⎥ f (a. 0 ) lim tg ( x n 3 + y n 5 ) xn 2 + y n 4 = = tg ( x n 3 + y n 5 ) x n 3 + y n 5 xn 3 + y n 5 . lim 2 4 ( x. y n ) → (0.0) x 2 + y 4 xn 2 + yn 4 n n n n lim xn 3 + y n 5 ≤ ( x n . a. yn )→(0.0) lim yn5 yn 4 =0⇒ ( x.0) lim xn 3 xn 2 + ( xn . yn )→( 0.0) lim xn 3 + y n 5 xn 2 + y n 4 = 0. Să se calculeze: a) ln(1 + xy ) tg ( x 3 + y 5 ) . b) . y. n ∈ N .0) x 2 + y 2 ( x. b) funcţia: d n f ( x. yn )→ (0.0) x 3 + y 5 ( xn . f : A ⊂ R n → R . Toate definiţiile valabile pentru funcţii de două variabile f : A ⊂ R 2 → R se pot extinde pentru cazul funcţiilor de n variabile.0) x + y lim Rezolvare: a) Fie şirul ( x n . y ) = tg ( x + y ) x2 + y4 3 n→∞ 5 . y n ) → (0. ⋅ = 1⋅ lim ( xn .0) . y n ) ⊂ R * × R * astfel încât lim ( x n . f ( x. Notăm f : R * × R * → R. PROBLEME REZOLVATE 1.0) x 2 + y 4 n n ( x n . 282 . y )→( 0.0) x 2 + y 4 n n lim xn 3 + ( x n . ∂y ⎦ ⎣ ∂x Observaţie. y n ) → ( 0. yn )→(0.0) x 2 + y 4 n n lim yn 5 ≤ ≤ ( xn .• Se numeşte diferenţiala de ordinul n a funcţiei f în punctul ( n) ⎡∂ ∂ ⎤ (a. n ≥ 3 . b) . y n ) = lim ( x n .

1 n n ( ) deoarece lim f ( x n .0) x 2 lim xy + y2 . y ' n )}n∈ N ⊂ R * × R * .0) şi lim ( x' n . y ) → (0. 2 . y ) ≠ (0. 0 ) lim ln(1 + xy ) x +y 2 = ln(1 + xy ) xy ⋅ = 2 xy ( x . y n ) = lim n = şi lim f ( x' n . ⎨ x + y2 ⎪ ⎪ 0. y ) → ( 0. ( x. y ' n ) = lim 2 2 n→∞ n →∞ 2 n →∞ n →∞ n n→∞ {( xn .0) ⎩ 283 . 0 ) x 2 ( x. ( x. y ) → ( 0. y ' n ) = (0. 5 definiţiei 1. considerăm şirurile ⊂ R * × R * şi {( x' n .0) : n→∞ (xn . y ) = ⎪ 4 . rezultă. avem că n n 1 2 1 lim f ( x n . f ( x. ( x' n . y ) → ( 0. notăm f : R * × R * → R.0) x 2 lim xy + y2 .0) ⎪ a ) f : R 2 → R . y ) → ( 0. y n )}n∈ N ( ) 1.0) x + y2 lim ( x .prin urmare. că nu există există lim ( x. b) = 1⋅ ( x . y n ) = . 0 ) lim tg ( x 3 + y 5 ) x2 + y4 2 =0. y n ) ≠ lim f ( x' n . y ) ≠ (0. conform n→∞ n→∞ 2 n2 5 n2 = 2 . y n ) = (0. y ' n ) = 1 . 2. astfel încât lim ( x n . rezultă că ( x . y ' n ) . y ) → (0. f ( x. vom arăta că nu există xy x + y2 2 lim xy + y2 . y ) → (0.0) . Să se studieze continuitatea următoarelor funcţii de două variabile: ⎧ 3x 2 y . prin urmare nu ln(1 + xy ) x2 + y2 ( x. conform definiţiei 1. y ) = .

demonstrăm că limita ( x .0) b ) f : R → R .0) . y ) = ⎨ . fiind rezultatul unor operaţii algebrice cu funcţii elementare. Fie şirul 2k 2 2 1 .0)} .0) ⎩ 2 ( ) Rezolvare: a ) f este continuă pe R 2 \ {(0. prin urmare este continuă pe R 2 . Rămâne să studiem continuitatea în punctul (0. Rămâne să studiem continuitatea în punctul (0. y )→( 0 . lim f ( x. Avem că: lim 3x 2 y x4 + y2 = lim 3x 2 y x4 + y2 ≤ lim 3x 2 y x4 = ( x. 0 ) x 3 + y 3 lim 2 xy 2 nu există.0) . fiind rezultatul unor operaţii algebrice cu funcţii elementare. y )→(0. y ) → ( 0. rezultă.1 ⎧ ⎪ 1 + 2 xy 2 x 3 + y 3 . y ) = lim n 2 = 2k (xn . 3 n n n→∞ n → ∞ k +1 k3 +1 2 n ( ) deoarece valoarea acestei limite depinde de alegerea lui k . y )→( 0.0)} .0) ( x. y ) → (0. y ) ≠ (0.0) = ( x .0) ( x. y ) → ( 0. deci funcţia f este continuă şi în punctul (0. conform definiţei 1. 0 ) x3 + y3 lim . y ) ≠ (0.0) . că nu există ( x . y n ) = n n . y )→(0. deci continue.0) . f ( x. 0 ) lim 3 y = 0 = f (0. y ) = lim ( x. k . ( x. b) f este continuă pe R 2 \ {(0. 0 ) x 3 lim 2 xy 2 + y3 şi implicit nu 284 . y ) → ( 0. ( x. 0 ) ( 1 2 x3 + y3 1 + 2 xy ) =e 2 xy 2 ( x . ⎪ 0.0) ( x . avem că lim f ( x . y ) → ( 0.

= lim x −3 x →3 x →3 x − 3 x →3 f (3.2) − f (3. β ≥ 0 . y ) . y ) = kxα β ( β − 1) y β . ∞ ) × R → R. y ) − f (3. f ( x. funcţia f : R 2 → R. 285 . f f f '' ( x. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi şi doi ale funcţiei f : R 2 → R. ' f x ( x. f 'y ( x. y ) = kαxα −1 βy β −1 = f yx ( x.2) 3 y − 32 = lim = y−2 y →2 y →2 y − 2 = lim 3 y−2 − 1 32 (3 y − 2 − 1) = 9 ln 3 .2) = lim f ( x. α . = 9 lim y−2 y →2 y →2 y − 2 4. y ) = kα (α − 1) xα − 2 y β . Rezolvare: ' f x (3. Rezolvare: f ( x. deci f nu este continuă în punctul (0. x2 '' '' ( x.2) x 2 − 32 = lim ( x + 3) = 6 . y2 Observaţie. y ) = kxα y β se numeşte funcţia de producţie Cobb-Douglas. y ) → ( 0. α ≥ 0. y ) = kxα βy β −1 . 3. k . Folosind definiţia. xy '' ( x.0) . să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi în punctul (3. 2) ale funcţiei f : (0. y ) = kαxα −1 y β . y ) . 0 ) lim f ( x. y ) = x y . y ) = kxα y β . β ∈ R. f ( x.2) = lim ' f y (3. Pentru k > 0.există ( x .

5. ( x. y ) = (0. ( x. y ) ≠ (0.0) = lim Rezultă: 0−0 f (0. ( x.0) − f (0. f ( x.0) ⎪ 2 . y ) = (0. y ) = (0. y ) = ' x2 + y2 (x . Analog.0) . y−0 y →0 y →0 y y →0 ⎧ ⎪ ⎪ ' f x ( x. y ) = ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ (x 2 + y 2 ) 0 y3 3 2 .0) = lim = lim 0 = 0 . Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi ale funcţiei xy ⎧ . y3 2 +y 2 ) 3 2 . ( x. y ) = • Pentru a determina derivatele parţiale în punctul (0.0) avem: y x 2 + y 2 − xy 2x 2 x2 + y2 = f x ( x. ( x. ( x. f x (0. (x 2 + y 2 ) 0 x3 3 2 . y ) ≠ (0. y ) − f (0.0) . y ) = ⎨ x + y 2 ⎪ 0 .0) = lim x−0 x →0 x →0 x x →0 (x 2 + y 2 ) x3 3 2 f 'y (0.0) . obţinem f 'y ( x. 286 .0) vom folosi definiţia: f ( x.0) 0−0 ' = lim = lim 0 = 0 . y ) ≠ (0. y ) = ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎪ ' f y ( x. y ) ≠ (0. f : R 2 → R.0) ⎩ Rezolvare: • Pentru ( x.0) .

−2) = λ ( x − 1) + µ ( y + 2) + ω ( x. avem că dacă f este diferenţiabilă în punctul (1.−2) . unde ρ ( x . µ = −3 şi funcţia ω : R 2 → R . Astfel. y ) = 0 (pentru ca funcţia ω ( x. y ) ⋅ ρ ( x.−2) vom considera ω ( x. − 2 ) . f ( x. astfel încât: f ( x.−2) lim 4( x − 1) 2 ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 ≤ ( x. y ) = ( x. y ) →(1. să se arate că funcţia f : R 2 → R . deci funcţia ω este continuă în punctul (1. y ) să se anuleze în punctul (1. y ) → (1. y ) = (1. Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic. y ) . continuă şi nulă în (1. În concluzie.−2) ).−2) dacă există λ .−2) rezultă că ' ' ω ( x. Folosind definiţia. y ) = 4 x 2 − 3 y este diferenţiabilă în punctul (1.6. −2) lim 4( x − 1) 2 ( x − 1) 2 = 0 = ω (1. y ) = ( x − 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 . y ) → (1. atunci λ = f x (1. relaţia din definiţie devine: 4 x 2 − 3 y − 10 = 8( x − 1) − 3( y + 2) + ω ( x.−2) = 8 şi µ = f y (1. există λ = 8 . ( x. y ) ≠ (1.−2) = −3 .−2) . µ ∈ R şi o funcţie ω : R 2 → R . y ) = .−2) . y ) − f (1. iar pentru ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 ( x. 287 .−2) .−2) 4x 2 − 8x + 4 = 4( x − 1) 2 Avem că ≤ lim ω ( x. y ) ⋅ ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 Pentru ( x. Rezolvare: Funcţia f este diferenţiabilă în punctul (1.

ceea ce contrazice propoziţia 1.0) şi f y (1. ( x.−2) ⎪ ⎪ ω ( x. y ) ⋅ ρ ( x.0) − f (1. Rezolvare: a) Dacă f este diferenţiabilă în punctul (1.0) . Să se studieze diferenţiabilitatea următoarelor funcţii în punctele indicate: a ) f : R 2 → R. în baza propoziţiei 2 ar rezulta că f este continuă în punctul (0.−2) = λ ( x − 1) + µ ( y + 2) + ω ( x. y ). ( x.−2) ⎩ în (1. 2 f ( x. y ) ≠ (1. y ) = 3( x − 1) 2 + 5 y 4 în punctul (1.0) . în baza propoziţiei 1. y ) ≠ (0.⎧ 4( x − 1) 2 . Conform definiţiei 4. Prin urmare. y ) ∈ R 2 . ∀( x. b) f : R → R . y ) = (1. ⎧ ⎪(1 + xy ) sin x . astfel încât f ( x.-2).2) .2) f ( x.4 ) . continuă şi nulă ⎪ ⎪ 0. rezultă că funcţia f este diferenţiabilă în punctul (1.2) ⎩ 1 f ( x. 7. ( x. rezultă că nu există f x (1. ' ' 3 x −1 3( x − 1) 2 f ( x.0) .0) Calculăm lim . y ) = ⎨ în (0. 288 . ⎪ 0. y ) = e x sin y în punctul (− 3. c ) f : R 2 → R. = lim = lim x −1 x −1 x →1 x →1 x →1 x − 1 cum limitele laterale sunt diferite. atunci.2) . ' b) Dacă f ar fi diferenţiabilă în punctul (0. f nu este diferenţiabilă în punctul (1. y ) − f (1. y ) = ⎨ ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 . că există f x (1.2) .0) .−2) .0) . y ) ≠ (0. atunci rezultă. ( x.

( x. 2) xy sin x c) În baza propoziţiei 3. ' ' df ( x. y ) →( 0. ' ' Calculăm f x ( x. y ) = ( x . f y ( x.4) . y ) = ln 1 − xy + y 2 . Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi în punctul ' ' (1. f ( x. continue în (−3.2)( y − 2) = − 2 (x − 1) + ( y − 2 ) 3 2 3 289 . 2 ) lim 1 sin x = (1 + xy ) =e = e 2 ≠ 0 = f (0. f nu este diferenţiabilă în punctul (0.2) = 1 .2) . . y. f y (1.2) . 2 ) lim f ( x. deducem că o condiţie suficientă pentru diferenţiabilitatea funcţiei f este ca funcţia f să admită derivate parţiale f x ( x. Rezolvare: { f : D → R. y ) → ( 0. y ) = e x sin y ⋅ sin y şi f y ( x. 8. y ) şi f y ( x. Prin urmare. y ) ∈ R 2 / 1 − xy + y 2 > 0 . 4 ) .4 ) . unde } ( ) • ' f x ( x. y ) = e x sin y ⋅ x cos y .2)( x − 1) + f y (1. Aceste funcţii există şi sunt continue pe R 2 . y ) într-o vecinătate a punctului (− 3. y ) = − x + 2y ' .1.2) . y ) = 1 − xy + y 2 1 − xy + y 2 −y ' ' f x (1. Rezultă că funcţia f este diferenţiabilă în punctul (− 3. 2) ale funcţiei D = ( x. y ) → ( 0. deci f nu este continuă în punctul (0. ceea ce contrazice propoziţia 2.Avem că lim ( x . deci şi pe o vecinătate a punctului (− 3.2) = f x (1. 4 ) .2) = − .

y. • f '' x2 ' (x. (x. df ( x. f ( x. z ) = ae ax + by + cz dx + be ax + by + cz dy + ce ax + by + cz dz . y. z ) = a 2 e ax + by + cz . y ) = − x 2 − 2 y 2 + 2 xy + 2 y2 −1 4 ' (1. f 'y (x. ' ' ' df ( x. z ) = e ax + by + cz .2) = − dx + dxdy − dy . f 'y 9 '' (1 − xy + y 2 ) 2 1 1 '' . z ) = b 2 e ax + by + cz .sau df ( x. f xy ( x.2) = − . y. z ) = ce ax + by + cz .2)( x − 1) 2 + 2 f xy (1. d 2 f (x.) = − 3 3 '' .2) = − ( x − 1) 2 + ( x − 1)( y − 2) − ( y − 2) 2 sau 9 3 3 4 2 2 1 2 d 2 f (x. y.2 ) = − 2 dx + dy . z )dz .2) = f x 2 (1. y . y. • ' f z (x. y. z )dy + f z ( x. . 9 3 3 9. y. 3 • f '' y2 '' x2 '' x2 ( x. Rezolvare: ' f x (x.2)( x − 1)( y − 2) + +f '' (1. z ) = ae ax + by + cz . y ) = − y2 (1 − xy + y 2 ) 2 (1 − xy + y 2 ) 2 2 . f 'y (x.2)( y − 2) 2 ⇒ y2 4 2 1 ⇒ d 2 f ( x. y. y. y. z ) = f x (x. y. y. z )dx + f y ( x. z ) = be ax + by + cz . Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi ale funcţiei f : R 3 → R. y.1.2) = . 2 290 .1. y ) = '' f f ( x. y.1.1. f xy (1.

y.'' ' (x. PROBLEME PROPUSE 1. z ) = (adx + bdy + cdz )n e ax + by + cz . z ) = f x 2 ( x. y. y 1 d ) lim y cos . x+ y c) lim x sin x→0 y →0 1 . xy x →0 y →0 f ) lim x2 y4 + y8 x →0 x 4 y →0 . rezultă: d 2 f (x. f yz (x. z )dz 2 + '' '' '' + 2 f xy ( x. y. y. f ( x. z )dxdz + 2 f yz ( x. Să se calculeze limitele funcţiilor : a) lim x− y+x + y . Să se scrie diferenţiala de ordinul n pentru funcţia: f : R 3 → R. z2 '' '' f xz (x. z ) = (adx + bdy + cdz )2 e ax + by + cz . '' '' '' d 2 f (x. y. z )dxdy + 2 f xz ( x. z ) = e ax + by + cz . 291 . z ) = bce ax + by + cz . y. z )dy 2 + f z 2 (x. y. z ) = ace ax + by + cz . obţinem: d n f ( x. z ) = abe ax + by + cz . y. y. y. f După înlocuire. x x →0 y →0 e) lim 2x 2 + 3 y 2 . y. x+ y x→0 y →0 2 2 x sin b) lim x →0 y →0 1 +y x . y. z )dydz . z ) = c 2 e ax + by + cz . z )dx 2 + f y 2 ( x. y. Rezolvare: Folosind rezultatul problemei precedente şi aplicând inducţia matematică. 10. f 'xy (x. y.

y n ) = 1 . b) nu există. y ) = (0. x →0 y →0 ( x →0 x 2 y →0 . ( x.g ) lim x2 + y2 + 4 − 2 . y n ) = 1+ k n→∞ există. m) ∞ . 0) . n) lim x2 + y2 . x →0 x 4 + y8 y →0 o) lim x 2 + y 2 e − ( x + y ) . e) nu există. 0) ⎪ b ) f ( x. ( x. Să se studieze continuitatea următoarelor funcţii: ( ) (xn . x →0 x 2 + y 2 y →0 j ) lim x +y x →0 x 2 y →0 x →0 x 4 y →0 + y2 4 . 0) . 0) ⎩ xy ⎧ . k ) lim x +y 3 x →0 x 2 y →0 + y4 . k → (0. ( x. y ) = ⎨ . y ) ≠ (0. k ≠ −1 . c) 0 . obţinem că n n 1− k depinde de alegerea lui k . obţinem că lim f ( xn . x2 + y2 a ) f ( x.0) ⎩ 292 . 5( x 2 + y 2 ) 3 3 x →0 y →0 h) lim xy + y2 5 x →0 x 2 y →0 . k → (0. l ) 0 . y ) = (0. y ) ≠ (0. x = y = 0 ⎩ 2 1 ⎧(1 + xy ) x + y . ( x. f ) pentru k4 y n ) = 12 . deci limita nu lim f ( xn .0) ⎪ . y ) = ⎨ 2 x + 3 y 2 ⎪ 1. j ) 0 . deci limita nu există. ( x.0) ⎪ 2 . n) ∞ . ) R: a) pentru ( xn . c ) f ( x. d ) 0 . ⎪ α. i ) lim x2 − y2 . l ) lim x2 y + y2 m) lim x2 + y2 +y . y ) = ⎨ ⎪ 1 ⎪− . ( ) ⎧1 − 1 + x 2 + y 2 ⎪ . k ) 0 . h) nu depinde de alegerea lui k . g ) 20 există. i) nu există. y ) ≠ (0. y n ) = n n n→∞ k8 +1 1 . 2. o) 0 .

e) f continuă pe R 2 . y ) = x 3 − 3 xy 4 + 5 x 2 y − 12 y . f ) f continuă pe R 2 \ {(− 3α . c) f continuă pe R 2 \ {(0. y ) ∈ ( R \ {0}) × ( R \ {0}) xy . ( ) f ) f ( x. y ) ∈ R × {0} ∪ {0}× R ⎧x + 2y . 3. y ) = ⎨ − 2 ⎪ y2 + e x ⎪ 0. α ∈ R} . atunci f continuă pe R 2 \ {(0. ( x. 293 . α ). ( ) 1 . α ∈ R}. α ). d ) f continuă pe R 2 \ {(0. 0 )}. ⎩ ( x. atunci f continuă pe R 2 . ⎩ (x. ⎪ 2 d ) f ( x. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi şi doi ale funcţiilor: a ) f : R 2 → R. x > 0 . y x d ) f ( x. y ) ∈ {0} × R . f ( x. dacă α ≠ 1 . 0 )}. y ) = x y . x y e) f ( x. c ) f : R 2 → R. ⎪ f ) f ( x. y ) = ⎨ x + 3 y ⎪ 1. b) f ( x. y ) = x 3 y 2 (6 − x − y ) .1 ⎧ − ⎪ ye x 2 . y ) ∈ R 2 \ {(− 3α . b) dacă α = 1 . ⎩ ⎧ 2 2 ⎪ x + y ⋅ sin e) f ( x. α ∈ R} (x. y ) ∈ (R \ {0}) × R ( x. y ) = e 2 x x + y 2 + 2 y . R: a ) f continuă pe R 2 . y ≠ 0 . y ) = ⎨ ⎪ 0. y ) ∈ {(− 3α . ( x. y ) = ln(3 + x 2 + 2 y 4 ) . x ≠ 0. f ( x. 0 )}. α ). y ) = xy + + .

z ) = 30 y e 5 x + z . y. să se arate că funcţia f : R 2 → R . f 'y (x. z ) = f 'zy (x. j ) f : R 3 → R. y ) = f yx ( x. 2 f f f f f f f f '' '' '' ( x. z2 2 '' ' (x. z ) = f 'zx (x. y. 2 2 2 i ) f : R 2 → R. '' ' f y ( x. f ( x. y. y. x2 2 '' (x. − 1) . y. f ( x. z ) = 6 y e 5 x + z . z ) = 25 3 y 2 − 5 z e 5 x + z . este diferenţiabilă în punctul (3. y. y ) = (3 x + 2 y 2 ) sin( xy ) . z ) = 12 y 2 z 2 − 20 z 3 − 30 z + 6 y 2 e 5 x + z . f x ( x. y. y. 5. f 'y 2 (x. x 2 ' (x. y ) = −12 y 3 + 10 x . R: a) f x ( x. xz 2 '' ' (x. y ) = 1+ x − y 1+ x2 + y2 . j) xy 2 2 ' (x. z ) = f 'yx (x. z ) = 12 yz e 5 x + z . z ) = 6 e 5 x + z . yz ( ( ) ( ( ) ) ) ( ) 4. y. xy 2 '' ' (x. z ) = 5 6 y 2 z − 10 z 2 − 5 e 5 x + z .g ) f : R 2 → R . y ) = ( x 2 + y 2 ) ⋅ e − ( x + y ) . z ) = (3 y 2 − 5 z )e 5 x + z . f ( x. y ) = 6 x + 10 y . Să se studieze diferenţiabilitatea următoarelor funcţii în punctele indicate: 294 . h) f : R 2 → R . y. ' f ( x. y ) = 3 x 2 − 3 y 4 + 10 xy . f ( x. z ) = 5 3 y 2 − 5 z e 5 x + z . y. Folosind definiţia. y ) = −36 xy 2 . z 2 2 '' ' (x. f y 2 ( x. z ) = 6 y 2 z − 10 z 2 − 5 e 5 x + z . y ) = 3 x − 5 y 3 . y ) = −12 xy 3 + 5 x 2 − 12 . y. y.

y ) = continuă are derivate parţiale în origine nu este diferenţiabilă în origine ⎧ x2 y . 4) . x = y = 0 ⎩ • continuă pe R 2 295 . 0 ) în raport cu y xy este : b ) f ( x. y ) = ⎨ x 2 + y 2 este ⎪0. 7.0 ) în (3. y ) = ⎨(1 + xy ) arctgy . 1 ⎧ ⎪ f ( x. y ) = (0. Să se arate că funcţia : ⎧ x2 y . 2) . y ) ≠ (0. 0 ) continuă în (0. c) f este diferenţiabilă în punctul (− 3. ( x. y ) = (3. 0 ) în raport cu x continuă în (0.0 ) ⎩ c) f : R 2 → R. ( x.0) ⎪ c ) f ( x. ( x. y ) = (0. b) f : R 2 → R. y ) = 2( x + 1) 2 + 3( y − 2) 4 în (− 1. y ) ≠ (3.a) f : R 2 → R. R: a) f nu este diferenţiabilă în punctul (− 1. y ) = ⎨ x 4 + y 2 ⎪0.0) ⎪ este: a ) f ( x. ⎪ 0. 2) . 0 ) . y ) = (1 + x 2 ) sin y în punctul (− 3.1) ale funcţiilor de la problema 3. ( x. Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi în punctul (− 1. b) f nu este diferenţiabilă în punctul (3.0) ⎩ • • • • • • discontinuă în punctul (0. ( x. 4) . f ( x. 0 ) . f ( x. 6.

0 ) . y. b) f : R 2 → R. y ) = (adx + bdy )n sin ax + by + n π . y. rezultă că f nu este diferenţiabilă în (0. c ) f : R 3 → R. R: a) d f ( x. f ( x. 0 ) : xy ⎧ . b) deoarece nu există ' f y (0. y . y ) ≠ (0. y. f ( x.0) ⎩ 9. c) f : R 3 → R.0) ⎪ 2 a ) f ( x. y . ⎪ 1. 0) . y ) = (0. b ) f ( x.• • are derivate parţiale pe R 2 nu este diferenţiabilă pe R 2 R: a) Deoarece funcţia nu este continuă în punctul (0. rezultă că f nu este diferenţiabilă în acest punct. f ( x. Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi ale funcţiilor: a) f : R 3 → R. 10. 0) . ( x. y. ( x. b) f : R 3 → R. 2 ( 2 ) ) 296 . z ) = sin( ax + by + cz ) . n ax + by n { } b) d n f ( x. y. z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 . ( . f ( x. y ) = (adx + bdy ) e D = ( x. z ) ∈ R 3 / ax + by + cz > 0 . f ( x. z ) = 3xy 2 − 2 x 2 yz 3 + 4 xz − 5 y 3 + 1 . z ) = (adx + bdy + cdz )n cos ax + by + cz + n π . f ( x. Să se scrie diferenţiala de ordinul n pentru funcţiile: a) f : R 2 → R. Studiaţi diferenţiabilitatea următoarelor funcţii în punctul (0. y ) = sin(ax + by ) . 8. y ) = ⎨ 2 x + 4 y 2 . y ) = x y . z ) = cos(ax + by + cz ) . c) d n f ( x. y ) = eαx + βy . f ( x. d ) f : D → R. z ) = ln(ax + by + cz ) .

x 2 . Funcţia f : A ⊂ R n → R admite un maxim local (minim local) în punctul a = (a1 . spunem că punctul a este punct de maxim (minim) global pentru funcţia f ... a) = 0 . n ..2. a n ) ∈ A şi există f x k într-o vecinătate a ' punctului a .. ∀k = 1. Dacă funcţia f : A ⊂ R n → R admite un extrem local ' în punctul a = (a1 .. Observaţie. Fie f : A ⊂ R n → R . ∀k = 1. spunem că punctul a este punct de extrem local pentru funcţia f . a n ) ∈ int A este punct staţionar pentru funcţia f dacă f este diferenţiabilă în a şi diferenţiala df ( x . EXTREME LIBERE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.8. continue într-o vecinătate V a punctului (a. b ) ∈ int A un punct staţionar pentru f . a n ) ∈ int A este punct ' staţionar...1. ∀k = 1. a 2 . a 2 . df ( x. EXTREMELE FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE 8.. b ) . a) = 0 implică f x k (a) = 0. Propoziţie. Presupunem că f admite derivate parţiale de ordinul doi.. atunci f x k (a ) = 0. a n ) ∈ A dacă există o vecinătate V a punctului a astfel încât oricare ar fi x = ( x1 . Definiţia 2... Considerăm 297 . În aceste condiţii. Dacă inegalităţile de mai sus sunt verificate pe tot domeniul de definiţie A . Punctul a = (a1 ... Fie f : A ⊂ R 2 → R şi (a. a 2 .. Dacă punctul a = (a1 ...2.... a 2 . x n ) ∈ V ∩ A are loc inegalitatea f ( x) ≤ f (a) (respectiv f ( x) ≥ f (a ) ).. n Teorema 1. n .

b ) este punct şa... 3) dacă d 2 f (x .... a ) < 0 .. x 2 .. x ... b ) = f xy (a. atunci a este punct şa..... Determinăm punctele staţionare. Algoritm de determinare a punctelor de extrem local pentru o funcţie f : A ⊂ R n → R Etapa 1.. dacă f x'2 ( a . b ) − f x' ' (a. b ) > 0 ... a n ) calculăm matricea hessiană: 298 . atunci (a. a ) > 0 . b ) ⋅ f y' (a.. b ) < 0 ....punct de maxim local.. 2.'' ' expresia ∆ (a. 2) dacă d 2 f ( x . b ) > 0 . a ) este nedefinită... pentru orice x ∈ V ∩ A . atunci a este punct de maxim local... b ) este punct de extrem local.... Dacă ∆ ( a .. atunci (a. Fie f : A ⊂ R n → R ... ⎪ ' ⎪ f xn ( x1 ... pentru orice x ∈ V ∩ A . dacă f x'2 ( a .. x 2 . Dacă ∆ ( a.... x ) = 0 sistemului: ⎪ x 1 2 n 1 ⎨ 2 ⎪. b ) < 0 . b ) . x n ) = 0 ⎪ ⎪ f ' ( x ..... care sunt soluţiile ' ⎧ f x ( x1 .. Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local. atunci a este punct de minim local...... Atunci: 1) dacă d 2 f ( x .punct de minim local.. Acest lucru se poate realiza în mai multe moduri: Metoda I. x n ) = 0 ⎩ Etapa 2.. Pentru fiecare punct staţionar P(a1 . [ ] 2 ' şi anume: . Presupunem că punctul a ∈ A este punct staţionar pentru f şi funcţia f are derivate parţiale de ordinul doi continue într-o vecinătate V a punctului a . ' . Teorema 2. Atunci: 2 2 1. a 2 ....

∆ n ai acesteia. a 2 . . .. 2. .. . b ) este punct şa. . . Dacă ∆ (a .... b ) > 0 . b ) calculăm expresia: '' ' ' ∆ (a. . . . dacă ∆ 2 < 0 .... . (pentru funcţiile de două variabile) Pentru fiecare punct staţionar P (a. Metoda II.. Se calculează diferenţiala de ordinul al doilea a funcţiei în punctul staţionar a = (a1 . b) .... . . . b ) − f x'2 (a... atunci (a. . 1. . . .... . an ) . unde ∆ i este minorul format din primele i linii şi i coloane ale matricei H (a. . ∆ 2 . . an ) . n . . . an ) f x2 (a1. . b ) < 0 . Dacă ∆ (a . implică P (a1 .. a 2 . .. a n ) este punct de minim local. an ) ⎟ H (a1. a 2 . . • Orice altă combinaţie de semne.. . .. . . dacă f x'' (a..punct de maxim local. .. . b ) ⋅ f y'2 (a.. Prin urmare.. i = 1. atunci rezultă că ∆ (a. 2 [ ] 2 Observaţia 1.. b ) > 0 . an ) ⎟ n ⎝ n 1 ⎠ şi minorii ∆1 . . • Dacă minorii ∆ i alternează ca semn.. . b ) este punct de extrem local... a n ) este punct de maxim local.. b ) . a n ) punct şa. a ) f x'1 x2 (a1. .. . . .' ' ⎛ f ''2 (a . 299 . an ) ⎞ n ⎜ x1 1 ⎟ ⎜ '' ⎟ ''2 '' ⎜ f x2 x1 (a1. . .. . • Dacă toţi minorii ∆ i > 0 .. an ) = ⎜ ⎟ ⎜.. începând cu minus.... . . b ) = −∆ 2 . ... .. a 2 . ∆(a.. . Discuţie. . .. dacă f x'2 (a.. b ) > 0 . b ) = f xy (a. .. . an ) . . . f x'2 (a1. . f x'1 xn (a1. . b ) este punct şa. . f x2 xn (a1.. atunci (a. Metoda III.. . . . În cazul funcţiilor de două variabile.. a2 ..punct de minim local.. atunci P (a1 .. deci (a. ⎟ ⎜ '' ⎟ ' ' ⎜ f x x (a1. cu ∆ i ≠ 0 .. b) < 0 ... a n ) şi se aplică teorema 2. . an ) f x'n x2 (a1.. . atunci P (a1 . . . şi anume: ' .

se foloseşte: Metoda IV. y ) = 6 x 2 y + 2 y 3 − 45x − 51y + 7 . P = 15 ⇒ t 2 − 4t + 15 = 0 ⇒ t1 = 3 . y ) = 0 ⎩ ' f y ( x. PROBLEME REZOLVATE 1. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 2 → R. xy = P ⇒ ⎨ 2 17 ⎪S = ±4 ⎪S − 2 P = 2 ⎩ ⎩ Pentru S = 4.Observaţia 2. care sunt soluţiile ⎧ sistemului: ⎪ f x ( x. y) = 0 ⎨ ' ' ⎪ f y ( x. Rezolvare: Etapa 1. y ) = 12 xy − 45 . y ) = 6 x 2 + 6 y 2 − 51 ' Avem că: f x ( x. Determinăm punctele staţionare. deci 4 4 2 2 300 . f ( x. Existenţa unui punct de extrem local poate fi pusă în evidenţă cu ajutorul metodelor prezentate numai dacă funcţia f este diferenţiabilă în acel punct şi admite derivate parţiale de ordinul doi continue într-o vecinătate a punctului respectiv. prin urmare obţinem sistemul: ⎧ xy = 15 ⎧ ⎪ ⎪12 xy − 45 = 0 4 ⇔⎨ ⎨ 2 2 ⎪6 x + 6 y − 51 = 0 x 2 + y 2 = 17 ⎪ ⎩ 2 ⎩ ⎧ P = 15 ⎧ P = 15 ⎪ ⎪ 4 4 ⇒⎨ Notăm x + y = S . În caz contrar sau în cazul în care prin aplicarea metodelor de mai sus nu se poate stabili natura punctului. t 2 = 5 . Definiţia punctului de extrem local.

y ) . y ) ⎟ ⎠ ' '' ' Avem: f x 2 ( x. ∆ 2 = 30 18 = −576 < 0 . y ) = f x (x. y xy [ ' ' f y' 2 (x. ⎨ ⎪ y4 = − 3 2 ⎩ Am obţinut punctele staţionare: P 3 . y ) = f x ( x. 1 18 30 ⎛18 30 ⎞ H 5. Metoda I. 5 este punct de minim local. 12 y ⎟ ⎠ urmare P 3 . P = 15 ⇒ t 2 + 4t + 15 = 0 ⇒ t1 = − 3 . ) f f ( x. y ) = f y (x.⎧ x1 = 3 ⎪ 2 ⎨ ⎪ y1 = 5 2 ⎩ ⎧ x2 = 5 2. P3 − 3 . prin ⎟ 2 2 ⎝ ⎠ ( ) 12 x ⎞ ⎟. P2 5 . deci y [ [ ] '' y2 ] ] ' ⎛12 y H ( x. y ) = ⎜ ⎜12 x ⎝ 30 18 ⎛ 30 18 ⎞ H 3. prin 2 2 ⎠ ⎝ ( ) (2 2 ) 301 . y ) = ⎜ ⎜ ⎝ ( x. y ) y = 12 x = f yx ( x. '' ( x. t 2 = − 5 . y yx ⎛ ⎜ H ( x. − 3 . 1 (2 2 ) (2 2 ) ( f '' x2 2 2 ) ( )⎞ ⎟ 2 2 ) Etapa 2. sau ⎪ ⎨ ⎪ y2 = 3 2 ⎩ 4 Pentru S = −4. 3 =⎜ ⎟ ⎜ 30 18 ⎟ ⇒ ∆1 = 18 > 0. y ) = 12 y . ∆ 2 = 18 30 = 576 > 0 . Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local. 3 . 5 =⎜ ⎜18 30 ⎟ ⇒ ∆1 = 30 > 0. P4 − 5 . − 5 . y ) x = 12 y . Scriem matricea hessiană: ⎟. 4 2 2 ⎧x = − 3 2 deci ⎪ 3 ⎨ ⎪ y3 = − 5 2 ⎩ sau ⎧ x4 = − 5 ⎪ 2. y ) f '' ( x. 5 . ' '' ' '' f xy ( x.

5 ) punct de minim local. y ) = x 2 + y 2 + 3xy − 8 ln x − 14 ln y + 5 . 2 este punct şa. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : (0. ⎟ 2 2 ⎝ ⎠ ( ) 2 2 ) prin urmare P 3 . y ) = 2 y + 3 x − y Rezolvăm sistemul: 302 . 2 2 5 3) ) > 0 . y ) (2 2 ) [ ] şi obţinem ∆( x. y ) − f x'2 ( x. 2 2 ( ) ( 2 2 ) 2. 2 3 2 ( ) < 0 şi ( ) > 0 . − 18 − 30 ⎛ − 18 − 30 ⎞ H − 5 . ∆( 3 5 ∆ (− . − 5 este punct de maxim local. prin urmare P4 − 5 . 2 5 . y ) = 144 x 2 − y 2 . 1 Metoda II. y ) ⋅ f y'2 ( x. Avem că: ∆ 3 . ∞ )2 → R. ' 14 f y ( x. y ) = 2 x + 3 y − 8 x .urmare P2 5 . Determinăm punctele staţionare. ∆ 2 = − 18 − 30 = 576 > 0 . − 3 este punct şa. ∆ − 5 . − ) punct de maxim 2 2 5 2 3 2 ' f x'2 3 . y ) = f xy (x. − ) < 0 şi f (− . 5 este punct şa. ∆ 2 = − 30 − 18 = −576 < 0 . Rezolvare: Etapa 1. f ( x.− 3 = ⎜ ⎜ − 30 − 18 ⎟ ⇒ ∆1 = −18 < 0. − 30 − 18 ⎛ − 30 − 18 ⎞ H − 3 .− 5 = ⎜ ⎜ − 18 − 30 ⎟ ⇒ ∆1 = −30 < 0. Avem că: ' f x ( x. Calculăm expresia: 2 '' ' ' ∆( x. 3 este punct şa. − 3 > 0 . deci P1 (3 . deci P3 (− . 5 2 2 5 2 ( ) '' x2 3 2 5 2 local. prin urmare P2 (2 . − ) < 0 . ⎟ 2 2 ⎝ ⎠ ( ) (2 2 ) ( prin urmare P3 − 3 .

⎧ f ' ( x. Rădăcina negativă nu convine. rezultă că singura valoare care se acceptă este x = 1 . 2 ) . y ) = [ f (x. y ) 3 ⎞ f xy ( x. y )] = 2 + ' y ' y 14 . Înmulţim prima ecuaţie cu 14 . Împărţim această ecuaţie prin y 2 y 2 ≠ 0 şi notăm x = t . x = 1 ⇒ y = 2x . x '' f xy ' x ' y '' yx ( x. y ) = [ f (x. y ) = ⎜ ⎟=⎜ 14 ⎟ '' '' 2 ⎜ f yx ( x. y ) x = 2 + 82 . rezultă x = ±1 . y ) = 0 ⎪ x ⇔ ⎨ ' ⎪ f y ( x. rezultă: 28x 2 + 18xy − 16 y 2 = 0 ⇔ 14 x 2 + 9 xy − 8 y 2 = 0 . 7 2 ( ) deoarece x > 0 şi y > 0 . Cum x > 0 . Stabilim dacă acesta este punct de extrem local. H ( x. '' ' ' Avem: f x 2 ( x. y ) ⎞ ⎛ 2 + x 2 ⎟ ⎜ x ⎟ ⎜ . y ) ⎟ ⎜ 3 y ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 10 3 ⎛10 3 ⎞ ⎟ . y ) . de unde obţinem y = 2 . Obţinem: y 14t 2 + 9t − 8 = 0 ⇒ t1 = − 8 . prin urmare avem t = Înlocuind y = 2 x în (1) . 2) = ⎜ 11 ⎟ ⇒ ∆1 = 10 > 0. 303 . y ) = 0 ⎩ ⎧2 x + 3 y − 8 = 0 x ⎪ ⇔ ⎨ 2 y + 3x − 14 = 0 ⎪ y ⎩ ⎧2 x 2 + 3xy = 8 (1) ⎪ . deci matricea hessiană este: y2 8 '' ⎛ f ''2 ( x. y )] = 3 = f (x. 2 ) este punct de minim local. y 2 ' f y'2 [ ] (x. pe cea de-a doua cu (− 8) şi adunăm relaţiile obţinute. ∆ 2 = 3 11 = 46 > 0 ⎜3 2⎠ 2 ⎝ prin urmare P(1. t 2 = 1 . Etapa 2. y ) 2+ 2 ⎟ f y ( x. ⎨ 2 ⎪2 y + 3xy = 14 (2) ⎩ Am obţinut un sistem omogen. y ) = f x ( x. Am obţinut un singur punct staţionar: P(1. Avem că H (1.

3. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: 3 x y z 1 f : R* → R, f ( x, y, z) = + + + . y 4 x z

( )

Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că:
1 z − y x2 x 1 , de unde rezultă sistemul: ' f y ( x, y , z ) = − 2 + 4 y
' f x ( x, y , z ) =

f z' ( x, y, z ) =

1 1 − x z2

⎧1 z ⎪ − 2 =0 y x ⎪ , ⎪ x 1 ⎪ ⎨− 2 + = 0 4 ⎪ y ⎪1 1 ⎪ − =0 ⎪ x z2 ⎩

⎧x = z 2 ⎧ x 2 = yz ⎧x = z 2 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ echivalent cu ⎪4 x = y 2 ⇔ ⎨ y 2 = 4 z 2 ⇔ ⎪ y 2 = 4 z 2 ⇔ ⎨ ⎨ ⎪ 4 ⎪ 2 ⎪ 4 ⎪ z = yz ⎪z = x ⎪ z = yz ⎩ ⎩ ⎩ ⎧x = z2 ⎪ ⎪ * ⎨ y = ±2 z ; am folosit că x, y, z ∈ R . ⎪ 3 ⎪z = y ⎩

Pentru y = 2 z ⇒ z 3 = 2 z ⇒ z = ± 2 , y = ±2 2 , x = 2 . Pentru y = −2 z ⇒ z 3 = −2 z ⇒ z = 0 (nu convine) sau z 2 = −2 ⇒ z ∉ R . Am obţinut punctele staţionare P1 (2,2 2 , 2 ) şi P2 (2,−2 2 ,− 2 ) . Etapa 2. Stabilim natura punctelor staţionare, folosind matricea hessiană. 2x 2 2z ' ' f x'2 ( x, y, z ) = 3 ; f z''2 ( x, y, z ) = f y'2 ( x, y, z ) = x y3 z3

304

'' f xy ( x, y, z ) = −

1 y 1
2

'' = f yx ( x, y, z ) ;

'' '' '' '' f xz ( x, y, z ) = − 2 = f zx ( x, y, z ) ; f yz ( x, y, z ) = 0 = f zy ( x, y, z ) x ''2 '' '' ⎛ f ( x, y , z ) f xy ( x, y, z ) f xz ( x, y, z ) ⎞ ⎟ ⎜ x ⎟ ⎜ '' ''2 '' H ( x, y, z ) = ⎜ f yx ( x, y, z ) f y ( x, y, z ) f yz ( x, y, z ) ⎟ = ⎟ ⎜ '' '' ⎜ f zx ( x, y, z ) f zy ( x, y, z ) f z''2 ( x, y, z ) ⎟ ⎠ ⎝

⎛ 2z 1 − ⎜ 3 ⎜x y2 ⎜ 1 2x = ⎜− ⎜ y2 y3 ⎜ ⎜− 1 0 ⎜ 2 ⎝ x

2 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 4 x2 ⎟ ⎜ 1 ⎟ , deci H (2,2 2 , 2 ) = ⎜ − ⎟ 0 ⎜ 8 ⎟ ⎜ ⎟ 2⎟ ⎜− 1 ⎜ 4 3⎟ ⎝ z ⎠

1 8 2 8 0

1 ⎞ ⎟ 4 ⎟ ⎟ 0 ⎟ ⎟ ⎟ 2⎟ 2 ⎟ ⎠

3 2 2 > 0; ∆2 = > 0; ∆3 = > 0 , prin 4 64 64 urmare P (2,2 2 , 2 ) este punct de minim local. 1
Avem că ∆1 =
⎛ 2 ⎜− ⎜ 4 ⎜ 1 H 2,−2 2 ,− 2 = ⎜ − ⎜ 8 ⎜ ⎜− 1 ⎜ 4 ⎝ 1 8 2 − 8 − 0 1⎞ − ⎟ 4⎟ ⎟ 0⎟ ⎟ ⎟ 2⎟ − 2 ⎟ ⎠

(

)

∆1 = −

2 < 0; 4

∆2 =

3 > 0; 64

∆3 = −

2 < 0 , prin urmare 64

P2 (2,−2 2 ,− 2 ) este punct de maxim local.

305

4. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 2 → R, f ( x, y) = xy x 2 + y 2 − 4 .
Rezolvare:

(

)

Funcţia f se mai poate scrie: f ( x, y ) = x 3 y + xy 3 − 4 xy . Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că:
⎧ f ' ( x, y ) = 3 x 2 y + y 3 − 4 y ⎪ x ⇒ ⎨ ' 3 2 ⎪ f y ( x, y ) = x + 3xy − 4 x ⎩

⎧ y 3x 2 + y 2 − 4 = 0 ⎪ ⇔⎨ ⇒ ⎪ x x 2 + 3y 2 − 4 = 0 ⎩ y=0 Cazul a) ⎧ ⇒ P1 (0, 0) . ⎨ ⎩x=0

( (

) )

⎧3x 2 y + y 3 − 4 y = 0 ⎪ ⇔ ⎨ 3 ⎪ x + 3xy 2 − 4 x = 0 ⎩

Cazul b) ⎪ ⎨

⇒ x = ±2 ⇒ P2 (− 2, 0); P3 (2, 0) . ⎪ x 2 + 3y 2 = 4 ⎩ 2 ⎧ 2 Cazul c) ⎪3 x + y = 4 ⇒ y = ±2 ⇒ P4 (0, − 2); P5 (0, 2) . ⎨ ⎪x = 0 ⎩ ⎧3 x 2 + y 2 = 4 Cazul d ) ⎪ ; înmulţim prima relaţie cu (− 3) şi apoi o ⎨ 2 ⎪ x + 3y 2 = 4 ⎩

⎧y = 0

adunăm cu cealaltă; obţinem: x 2 = 1 ⇒ x = ±1 ; pentru x = −1 ⇒ y = ±1 ⇒ P6 (− 1, − 1); P7 (− 1, 1) ;

pentru x = 1 ⇒ y = ±1 ⇒ P8 (1, − 1); P9 (1, 1) . Am obţinut punctele staţionare: P (0, 0 ), P2 (− 2, 0 ), P3 (2, 0 ), P4 (0, − 2 ), P5 (0, 2 ) , 1

P6 (− 1, − 1); P7 (− 1, 1), P8 (1, − 1); P9 (1, 1) . Etapa 2. Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local.

306

' '' ' f x'2 ( x, y ) = 6 xy ; f y' ( x, y) = 6 xy ; f xy ( x, y) = 3x 2 + 3 y 2 − 4 .
2

Matricea hessiană: H (x, y ) = ⎜
⎛ 0 ⎝− 4

3x 2 + 3 y 2 − 4 ⎞ ⎟. ⎟ ⎜ 3x 2 + 3 y 2 − 4 6 xy ⎠ ⎝ ⎛ 6 xy

Calculăm H (0, 0 ) = ⎜ ⎜

− 4⎞ ⎟ ; avem că ∆1 = 0 , prin urmare 0⎟ ⎠

natura punctului nu se poate preciza folosind matricea hessiană.

2 '' ' ' ∆ (x, y ) = f xy (x, y ) − f x'2 ( x, y ) ⋅ f y'2 ( x, y ) şi obţinem

+ 3 y 2 − 4 − 36 x 2 y 2 . Avem că: ∆ (0,0 ) = 16 > 0 , prin urmare P (0, 0 ) este punct şa. 1 ∆(− 2,0 ) = 64 > 0 , deci P2 (− 2, 0 ) este punct şa. ∆(2,0) = 64 > 0 , deci P3 (2, 0 ) este punct şa. ∆(0,−2 ) = 64 > 0 , deci P4 (0, − 2 ) este punct şa. ∆(0, 2 ) = 64 > 0 , deci P5 (0, 2) este punct şa.
'' ∆(− 1, − 1) = −32 < 0 şi f x 2 ( −1, − 1) = 6 > 0 deci P6 (− 1, − 1) este punct de minim local.
' ∆(− 1,1) = −32 < 0 şi f x'2 ( −1, − 1) = −6 < 0 deci P7 (− 1, 1) este punct de maxim local. ' ∆(1, − 1) = −32 < 0 şi f x'2 (1, − 1) = −6 < 0 deci P8 (1, − 1) este punct de maxim local. ' ∆(1,1) = −32 < 0 şi f x'2 (1,1) = 6 > 0 deci P9 (1, 1) este punct de minim local.

[ ∆ (x, y ) = (3 x

În acest caz, calculăm expresia:

]

2

)2

307

5. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 3 → R, f ( x, y, z ) = x 4 + y 3 + z 2 + 4 xz − 3 y + 2 .
Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că: ' f x ( x, y , z ) = 4 x 3 + 4 z ⎧4 x 3 + 4 z = 0 ⎪ ' f y ( x, y, z ) = 3 y 2 − 3 , de unde rezultă sistemul: ⎪3 y 2 − 3 = 0 , ⎨
f z' ( x, y, z ) = 2 z + 4 x
⎪2 z + 4 x = 0 ⎪ ⎩

⎧y2 = 1 ⎪ echivalent cu ⎪ z = −2 x ⇔ ⎨ ⎪ 3 ⎪x − 2x = 0 ⎩

P3

( 2 ,1, − 2 2 ) , P4 ( P6 (− 2 , − 1, 2 2 ).
' f x'2 ( x, y, z ) = 12 x 2

⎧ y1,2 = ±1 ⎪ ⎪ ⎨ x1 = 0; x 2,3 = ± 2 ⎪ ⎪ z1 = 0; z 2,3 = m 2 2 ⎩ Am obţinut punctele staţionare P (0,1, 0) , P2 (0, − 1, 0 ) , 1

2 , − 1, − 2 2 , P5 − 2 ,1, 2 2 ,

) (

)

Etapa 2. Stabilim natura punctelor staţionare, folosind matricea hessiană.
' f y'2 ( x, y, z ) = 6 y

f z' '2 ( x, y, z ) = 2

'' '' f xy ( x, y, z ) = 0 = f yx ( x, y, z ) ;
'' '' f yz ( x, y, z ) = 0 = f zy ( x, y, z )

'' '' f xz ( x, y, z ) = 4 = f zx ( x, y, z ) ;

⎛12 x 2 ⎜ Matricea hessiană este: H (x, y, z ) = ⎜ 0 ⎜ ⎜ 4 ⎝

0 6y 0

4⎞ ⎟ 0 ⎟. ⎟ 2⎟ ⎠

308

0 4⎞ ⎛ 0 ⎜ ⎟ H (0,1,0 ) = ⎜ 0 6 0 ⎟ ; avem că ∆1 = 0 , prin urmare nu se ⎜ 4 0 2⎟ ⎝ ⎠ poate stabili natura punctului P (0,1, 0) folosind matricea hessiană. 1 • De aceea vom studia semnul diferenţialei de ordinul al doilea a funcţiei în punctul P (0,1, 0) . Avem că: 1
2 d 2 f ((x, y, z ); ( x 0 , y 0 , z 0 )) = 12 x 0 dx 2 + 6 y 0 dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz .

d 2 f (( x, y, z ); (0,1,0)) = 6dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz . Pentru a afla semnul acestei expresii, folosim metoda lui Gauss de reducere la forma canonică a unei funcţionale pătratice. Obţinem: d 2 f (( x, y, z ); (0,1,0)) = 6dy 2 + 2 dz 2 + 4dxdz + 4dx 2 − 8dx 2 =

= 6dy 2 + 2(dz + 2dx )2 − 8dx 2 , deci d 2 f (( x, y, z ); (0,1,0)) este nedefinită, prin urmare P (0,1, 0 ) este punct şa. 1

(

)

d 2 f (( x, y, z ); (0,−1,0)) = −6dy 2 + 2 dz 2 + 4dxdz + 4dx 2 − 8dx 2 =

= −6dy 2 + 2(dz + 2dx )2 − 8dx 2 , deci d 2 f (( x, y, z ); (0,−1,0)) este nedefinită, prin urmare P2 (0, − 1, 0) este punct şa.
d 2 f ( x, y, z );
2

(

)

(

(

2 ,1, − 2 2 = 24dx 2 + 6dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz =
2 2

))

= 6dy + 2(dz + 2dx ) + 16dx > 0 , deci P3

(

2 ,1, − 2 2 este punct

)

de minim local.
d 2 f ( x, y, z );
2

(

(

2 , − 1, − 2 2 = 24dx 2 − 6dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz =
2

))

= −6dy + 2(dz + 2dx ) + 16dx

Analog, obţinem că P5 − 2 ,1, 2 2 este punct de minim local şi P6 − 2 , − 1, 2 2 este punct şa.

(

)

(

2,

deci P4

)

(

2 , − 1, − 2 2 punct şa.

)

309

6. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 4 + y 4 .
Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că: ' ⎧ f x ( x, y ) = 4 x 3 ⎪ , deci P(0, 0) punct staţionar. ⎨ ' f y ( x, y ) = 4 y 3 ⎪ ⎩

⎛12 x 2 0 ⎞ ⎟ ; H (0, 0 ) = ⎛ 0 0 ⎞ ; ∆ = ∆ = 0 , ⎜ H ( x, y ) = ⎜ 2 ⎜ 0 0⎟ 1 ⎟ ⎜ 0 12 y 2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ deci nu se poate stabili natura punctului folosind matricea hessiană.
'' ' ' ∆(0,0 ) = f xy (0,0 ) − f x'2 (0,0 ) ⋅ f y'2 (0,0) = 0 , prin urmare nu se poate preciza natura punctului nici prin această metodă.

[

]

2

• d 2 f (( x, y ); (0, 0)) = 0 , deci nu se poate determina natura punctului cu ajutorul diferenţialei. • Folosim definiţia punctului de extrem. Avem că f (0, 0 ) = 0 . Deoarece f ( x, y ) = x 4 + y 4 ≥ f (0, 0) , ∀( x, y ) ∈ R 2 , rezultă că P(0, 0 ) este punct de minim global al funcţiei f .
7. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 2 → R , f ( x, y ) = x 2 + y 3 .
Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că: ' ⎧ f x ( x, y ) = 2 x ⎪ , deci P(0, 0 ) punct staţionar. ⎨ ' 2 ⎪ f y ( x, y ) = 3 y ⎩

310

deci nu se poate determina natura punctului cu ajutorul diferenţialei. • '' ' ' ∆(0. Rezultă. prin urmare nu se poate preciza natura punctului nici prin această metodă. 0 ) = 0 . ∆1 = 2. Avem că f (0. 0)) = 2dx 2 . 0) . ε ) × (− ε . Determinăm punctele staţionare. 0 ) . ∆ 2 = 0 . conform definiţiei. 0 ) . ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ deci nu se poate stabili natura punctului folosind matricea hessiană. a 2 ) = 0. 0 ) = ⎜ 0 0 ⎟ . Fie V o vecinătate a punctului (0. a 2 ) = − ε8 2 3 ( 2 ) 3 < 0 = f (0. − ε ∈ V şi (b1 . Avem că: ' ⎧ f x ( x. ε ) ⊂ V . • Folosim definiţia punctului de extrem local. • [ ] 2 • d 2 f ((x.0 ) ⋅ f y'2 (0. 0 ) . y ) = 2 xye ⎩ 311 . H (0. Rezolvare: Etapa 1. (0. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f (b1 . y ). y) = xy 2 e x − y . 0 ) este punct şa.0 ) = f xy (0. 0 ) funcţia ia atât valori mai mari ca f (0. f ( x.0 ) − f x'2 (0. b2 ) = ε > 0 = f (0. y ) = ⎜ ⎜ 0 6 y ⎟ . care este o funcţională semipozitiv definită. am arătat că în orice 8 f : R 2 → R. avem că f (a1 . ε )∈ V . cât şi valori mai mici ca f (0. y ) = y 2 e x − y + xy 2 e x− y = y 2 e x − y ( x + 1) ⎪ ⇒ ⎨ ' x− y − xy 2 e x − y = xye x− y (2 − y ) ⎪ f y ( x.⎛2 0⎞ ⎛ 2 0⎞ H ( x. Prin urmare.0 ) = 0 . b2 ) = (0. fie (a1 . 8. rezultă că există ε > 0 astfel încât (− ε . 0 ) şi vecinătate a punctului (0. că P(0.

că (α . Avem că f (α . • Pentru α . ⎛ y 2 e x − y ( x + 2) y (2 − y )e x − y ( x + 1) ⎞ ⎟ H ( x. ' f x'2 ( x. fie ε > 0 astfel încât α . y ) = x(2 − 2 y)e x− y − x(2 y − y 2 )e x − y = xe x− y ( y 2 − 4 y + 2) . 0 ) punct staţionar. y ) = xy 2 e x − y ≥ f (α . '' f xy ( x. Atunci există o vecinătate V = (α − ε .0 ) = 0 . conform definiţiei. ∀α ∈ R .−2) = ⎜ ⎜ 0 − 14e ⎟ . ∆1 = ∆ 2 = 0 ⇒ natura punctului nu se H (α . y ) ∈ V are loc inegalitatea f ( x. În aceste condiţii.0) = ⎜ ⎜ 0 2α eα ⎟ ⎝ ⎠ poate determina cu această metodă. ⎟ ⎝ ⎠ ∆ 2 = −56e 2 < 0 ⇒ (−1. • Pentru α . > 0 . • Dacă y = 0 ⇒ x ∈ R ⇒ (α . − 2 ) este punct staţionar. y ) = 2 ye x − y ( x + 1) − y 2 e x− y ( x + 1) = y(2 − y )e x− y ( x + 1) . • Dacă x = −1 ⇒ y = 0 (obţinut şi la cazul precedent) sau y = −2 ⇒ (− 1. y ) = y 2 e x − y ( x + 1) + y 2 e x − y = y 2 e x − y ( x + 2) . y ) = ⎜ ⎜ y (2 − y )e x − y ( x + 1) x− y 2 xe ( y − 4 y + 2) ⎟ ⎝ ⎠ 0 ⎞ ⎛ 4e H (−1. fie ε > 0 astfel încât α . + ε < 0 .0 ) astfel încât oricare ar fi ( x. Rezultă.α + ε ) a punctului (α . vom folosi definiţia punctului de extrem local.−2) punct şa. − ε > 0 .⎧ y 2 e x − y ( x + 1) = 0 ⎪ ⇒⎨ ⎪ xye x − y (2 − y ) = 0 ⎩ Din prima ecuaţie rezultă că x = −1 sau y = 0 .0) este punct de minim local. < 0 .0 ) = 0 . 0 ⎞ ⎛ 0 ⎟ . ' f y'2 ( x. ∆1 = 4e > 0 . Atunci există o 312 .

.0) = 0 .. cât şi puncte în care f ( x.... ∆ 2 = 4a − 16 . 2 . ⎛ 2a H ( x.. atunci x = 2 = y . • Pentru α . 2 este punct de maxim local. deci 2 . 2 ) . Rezolvare: Determinăm punctele staţionare..0 + + + + + + + + + + + ∆1 + + + + +0 . y ) = xy 2 e x − y ≤ f (0..0) = 0 . unde a ∈ R . α + ε ) a punctului (α .0) este punct de maxim local. conform definiţiei. Rezultă.. 2 a+2 a+2 ) punct staţionar..... y ) = 2ax + 4 y − 4 ⎪ x ⇒ ⎨ ' ⎪ f y ( x. y ) = xy 2 e x − y ≥ f (0. că (α . y ) = ⎜ ⎜4 ⎝ 4⎞ 2 ⎟ = H 2 . Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 2 → R. rezultă că (0. deci este punct şa. ⎟ a+2 a+2 2a ⎠ ) (a + 2 a+2 ) 313 .0) = 0 . atunci P 2 . conform definiţiei. y ) ∈ V are loc inegalitatea f ( x. y ) = a x 2 + y 2 + 4 xy − 4 x − 4 y . f ( x.0) există atât puncte în care f ( x..-0 + + + + + ∆2 Din tabelul de mai sus rezultă că: Dacă a ∈ (− ∞. y ) = xy 2 e x − y ≤ f (α ...vecinătate V = (α − ε . Prin urmare.0) nu este punct de extrem local. = 0 avem că în orice vecinătate (−ε ... ε ) × U a punctului (0... 9. Avem că: ⎧ f ' ( x. y ) = 2ay + 4 x − 4 ⎩ ⎧2ax + 4 y − 4 = 0 ⇔ ⎨ ⎩2ay + 4 x − 4 = 0 ( ) ⎧ y = 2−ax ⎪ 2 ⎨ 2 ⎪ a − 4 x = 2a − 4 (1) ⎩ ( ) P ( Cazul a) Dacă a ∈ R \ {± 2}.. ( a+2 a +∞ −∞ −2 0 2 .0) astfel încât oricare ar fi ( x... ∆1 = 2a .

pentru a = −2 funcţia nu are puncte de extrem local. Avem că 2 2 f (α .Dacă a ∈ (− 2. 2 Dacă a ∈ (2. rezultă că P 2 . deci P (a. d 2 f (( x. Dacă a = 0 . (α .b ) = 0 . care eset o funcţională pătratică semipozitiv definită. b ) . atunci P 2 . 2 (a + 2 a+2 ) este punct şa. deci. 1 − α ) = −2 . 2 breviarul teoretic. y ) = ⎜ ⎜4 ⎝ 4⎞ ⎟ = H (α . ∆ 2 = 0 . prin urmare (α . deci x = α .b ) = f y (a. + ∞ ) .1 − α ) punct staţionar. contradicţie. deci nu se poate afla natura punctului nici prin această metodă. 314 . atunci ecuaţia (1) devine: 0 = −8 . y ) ∈ R 2 . y ). ∆1 = 4 . atunci ecuaţia (1) devine: 0 = 0 . În acest caz. deci funcţia nu are puncte staţionare. avem că ∆ 2 < 0 . atunci P 2 . ⎛4 H ( x. 2 ) \ {0}. conform propoziţiei din breviarul teoretic ar rezulta că ' ' f x (a. = 2(x + y − 1)2 − 2 ≥ −2. Prin urmare. y = 1 − α prin urmare M α (α . conform observaţiei 1 din Cazul b) Dacă a = 2 . b ) ar fi punct staţionar.1 − α )) = 4dx 2 + 4dy 2 + 8dxdy = 4(dx + dy )2 . ) este punct şa.1 − α ) . f ( x. vom aplica definiţia punctului de extrem. deci nu se poate 4⎟ ⎠ (a + 2 (a + 2 a+2 a+2 ) este punct de minim local. ∀( x. 1 − α ) este punct de minim global al funcţiei f . α ∈ R . Presupunem că f are un punct de extrem local P (a. Cazul c) Dacă a = −2 . Deoarece f admite derivate parţiale în orice punct. y ) = 2 x + 2 y + 4 xy − 4 x − 4 y = preciza natura punctului folosind matricea hessiană.

0. Pentru ( x. =0 ⎨ f y ( x. y .0) 1 3 x2 4 ' f x'2 (0. z ) = x 2 + y 2 + z 2 . y. Determinăm punctele staţionare.0. y .0) x3 = lim = lim =0 x−0 x →0 x →0 x f (0.0.0) f ( x.0.10. 0.0.0. z ) = =0 ⎪ z 2 3 x + y2 + z2 3 ⎩ ( ) 2 3 Pentru a calcula derivatele parţiale în punctul (0. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R.0.0. ' f x (0. sistem care nu are soluţie. y. f ( x.0) vom folosi definiţia.0) = lim x = lim = lim = 3 2 x−0 3 x→0 x x x→0 x→0 = +∞ ∉ R .0) − f x (0. 0 ) este punct staţionar al funcţiei f . z ) = ⎪ 33 x 2 + y 2 + z 2 ⎪ 4z ⎪ f ' ( x.0. z ) = =0 ⎪ 33 x 2 + y 2 + z 2 ⎪ ⎪ ' 4y . Rezolvare: Etapa 1.0. 4x ' 3 f ' ( x.0) ' f y (0.0) − f (0.0. z ) − f (0.0) y3 = lim = lim =0 y−0 y →0 x→0 y 4 4 4 f (0. y.0) Etapa 2. f z' (0.0.0) avem că: ⎧ 4x ' ⎪ f x ( x. z ) ≠ (0. y .0.0) z3 = lim = lim =0 z−0 z →0 x →0 z Obţinem că (0. deci funcţia f nu este de două ori derivabilă în raport cu 315 .0) − f (0. Stabilim natura punctului staţionar.

Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R.0. Pentru ( x. y .0. z ) ≥ f (0. Determinăm punctele staţionare. limită x−0 x →0 x →0 x x →0 x care nu există.x . y.0) vom folosi definiţia.0. y.0) . y. prin urmare nu putem aplica algoritmul prezentat în breviarul teoretic.0) = 2 316 . ( ) 1 3 Rezolvare: Etapa 1.0. y.0. ' f x (0. y .0.0) − f (0. z) = x 2 + y 2 + z 2 . Observăm că f ( x.0) x3 lim = lim = lim 3 . z ) = =0 ⎪ z 3 (x2 + y 2 + z 2 )2 3 ⎩ . Obţinem că funcţia nu are puncte staţionare. aşadar punctul (0. În aceste condiţii. în aceste condiţii vom aplica definiţia punctelor de extrem.0).0) este punct de minim global al funcţiei f . prin urmare nu putem aplica algoritmul prezentat în breviarul teoretic pentru a determina natura punctului staţionar. sistem care nu are soluţie. z ) = ⎪ 33 ( x 2 + y 2 + z 2 ) 2 ⎪ 2z ⎪ f ' ( x. ∀( x. Pentru a calcula derivatele parţiale în punctul (0. f ( x. z ) ∈ R 3 .0.0) avem că: ⎧ 2x ' ⎪ f x ( x.0. vom aplica definiţia punctelor de extrem. 11. y . Conform observaţiei din breviarul teoretic. Rezultă că funcţia nu are derivate parţiale în punctul (0. z ) = =0 ⎪ 33 ( x 2 + y 2 + z 2 ) 2 ⎪ ⎪ ' 2y =0 ⎨ f y ( x. z ) ≠ (0. Avem că: 1 f ( x.

y. f ( x. aşadar punctul (0. z ) ≥ f (0. b. y. Rezolvare: Deoarece (−2.Observăm că f ( x. avem că ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ∆1 = −12 < 0 şi ∆ 2 = 108 > 0 . ⇒⎨ ⎨ ' ' ⎪ f y ( x. 12. ⎛ − 12 − 6 ⎞ ⎛ 6x 6 y ⎞ H ( x. Din condiţia f (−2.0). ∀( x. Să se determine valorile parametrilor a. − 1) este punct de maxim local. Am obţinut că sunt îndeplinite cerinţele din enunţ pentru a = −15.0. rezultă că (− 2.−1) = −30 rezultă − 14 − 2a − b + c = −30 ⇒ c = −58 . z ) ∈ R 3 . − 1) este punct de extrem local. c ∈ R astfel încât funcţia f : R 2 → R.−1) = ⎜ − 6 − 12 ⎟ . în care valoarea funcţiei să fie egală cu -30.−1) = b + 12 ⎩ ⎩ ⎧a + 15 = 0 ⇒ a = −15 . y) = x 3 + 3xy 2 + ax + by + c să admită în (− 2.−1) este punct de extrem local. − 1) = 0 .0. b = −12. y ) = 6 xy + b ⎪ f y ( −2. c = −58 317 . − 1) un punct de maxim local.0) este punct de minim global al funcţiei f . y ) = ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ 6 y 6 x ⎟ ⇒ H (−2. Rezultă ⎨ ⎩b + 12 = 0 ⇒ b = −12 Verificăm dacă punctul staţionar (− 2. folosind matricea hessiană. conform propoziţiei ⎧ f (−2. y ) = 3 x 2 + 3 y 2 + a ⎧ f ' ( −2. − 1) = 0 ⎩ Avem că: ⎧ f ' ( x.−1) = a + 15 ⎪ x ⎪ x . din breviarul teoretic rezultă că ⎪ x ⎨ ' ' ⎪ f y (−2.

1) = ⎜12 ⎟ ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ şi ∆ 2 = −108 < 0 .1) este punct şa. y ) = 3 x + 3 y + b ⎩ ⎧12 + a = 0 ⇒ a = −12 .1) este punct de extrem local. rezultă că (2. folosind matricea hessiană. b. c ∈ R astfel încât funcţia din enunţ să admită în (2. ⎛ 6 y 6x ⎞ ⎛ 6 12 ⎞ ⎟ . Să se determine parametrii a. Prin urmare. − 2) punct de maxim local. nu există a. y ) = x 3 + y 3 − 3x − 12 y + 1 R: (1.13.1) un punct de extrem local.1) un punct de extrem local. deoarece ∆1 = 6 > 0 H ( x. f ( x.1) este punct de extrem local. conform propoziţiei din ⎧ f ' ( 2. y ) = 6 xy + a ⎪ x . PROBLEME PROPUSE Să se determine punctele de extrem local ale funcţiilor: 1. Rezolvare: Deoarece (2. 2 ) punct de minim local. y) = 3x 2 y + y 3 + ax + by + c să admită în (2. f ( x. (− 1. Rezultă ⎨ ⎩15 + b = 0 ⇒ b = −15 Verificăm dacă punctul staţionar (2. c ∈ R astfel încât funcţia f : R 2 → R.1) = 0 . b. ⎨ ' 2 2 ⎪ f y ( x. 318 .1) = 0 ⎩ Avem că: ⎧ f ' ( x. breviarul teoretic rezultă că ⎪ x ⎨ ' ⎪ f y ( 2. y ) = ⎜ ⎜ 6 x 6 y ⎟ ⇒ H (2.

y ) = x 4 + y 4 − 4 xy R: (1. y ) = xy( x + y − 3) R: (1. f ( x. ⎜ ⎟ 2e 2e ⎠ ⎝ 1 2e 14. − 1 ⎞. 16. f ( x. y ) = 2 x 3 + 2 y 3 − 3 xy + 3 15. f ( x. 5. ⎟ 2e ⎠ ⎛ − 1 . 10. 1) punct de minim local. 1) punct de minim local. f ( x. f ( x. 2 ) punct de minim local. y ) = 3xy 2 − x 3 − 15 x − 36 y + 9 R: Funcţia nu are puncte de extrem local. y ) = x 2 + y 2 + xy − 3 x − 3 y + 2 f ( x. − 1) sunt puncte de minim local. 2 2 ( ) (2 2 ) 13. 11. f ( x. (− 1. f ( x. f ( x. 1 ⎞ . 1 punct de maxim local. ⎛ − ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ 2 e 2e ⎠ ⎝ ⎛ 1 . y ) = x 3 + y 2 + 3 xy + 3 x + y 319 . y ) = xy ln( x 2 + y 2 ) R: ⎛ 1 . y ) = x 2 + y 2 − 4 x − 2 y + 4 f ( x. − 1 ⎞ puncte de minim local. 1 ⎞ puncte de maxim local. − 1 punct de minim local. ⎜ ⎟ 2e ⎠ ⎝ 2e . y ) = ( x + y ) ⋅ e − ( x + y ) R: − 1 . 9. f ( x. 8. y ) = x 2 + y 2 + 2 xy − 6 x − 4 y + 6 f ( x. − 2) punct de maxim local. y ) = x 2 + xy + y 2 − x − 2 y R: (0. 3. y ) = ( x − 1) 2 + 2 y 2 2 2 12. 1 . 1) şi (− 1. y ) = 3x 2 y + y 3 − 12 x − 15 y + 11 R: (1. y ) = xy(5 − x − y ) 7. 6. 4. f ( x. f ( x. y ) = x 3 + y 3 + 3 xy + 33 f ( x.2.

x. ( (1 − 2 . 27. y ) = xy + + . y ) = + . f ( x. f ( x. 30. 2 punct de maxim local. y ≠ 0 y x x y 22. − 2 puncte de minim local. 2 − 3 puncte de minim local. f ( x. a ∈ R 31. y ) = x 4 + y 3 − 8 x 3 + 18 x 2 − 3 y 2 − 8 x − 3 y + 8 R: 1 + 2 . x ≠ 0. 2) punct de minim local. y ) = 1+ x2 + y2 50 20 24. y ) = x 2 − xy + y 2 − 2 x + y 29. x ≠ 0. y ) = x 3 y 2 (6 − x − y ). y ) = x 2 + y 2 + axy − 2 x − 2 y + 2 . ) )( ) 2 2 19. f ( x. f ( x. 1 + 2 . 2 + 3 . y > 0 x y R: (5. f ( x. y ) = + + y 2 − 4 y. f ( x. y > 0 26. 2 şi ( ) ( 2 . f ( x. y ) = x 3 + y 3 − 6 x 2 − 9 y 2 + 9 x + 15 y x y 21. f ( x. y ) = e 2 x x + y 2 + 2 y ( ) ) 28. f ( x. y ≠ 0 y x 1+ x − y 23. y ) = x 2 + ay 2 − 4 x − 2 y + 2 . f ( x. 0 ) punct de minim local. y ) = x 2 + xy + y 2 − 2 x − y R: P(1. x. f ( x. f ( x. y ) = ( x − 1) 2 − 2 y 2 18. f ( x. a ∈ R 320 . y ) = ( x 2 + y 2 ) ⋅ e − ( x + y ) 20. y ) = x 4 + y 4 − 2 x 2 + 4 xy − 2 y 2 R: − 2 . 25.17. f ( x.

f ( x. z ) = xyz − 6 x − 3 y − 2 z 42. a ∈ R 34. y. z ) = + + + . f ( x. y. z ) = y 2 + z 2 + xy + yz + 3 x + y + z R: (− 8. y. f ( x. z ) = x 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz 45. f ( x. (− 2 . y ) = ax 2 + ay 2 + xy − 4 x − 4 y + 4 . f : (R * ) → R. z ) = x 2 + y 2 + z 3 + 2 x + 12 yz + 2 R: (− 1. (2 ) 3 1 y x z 39. f ( x. y. a ∈ R 33. f ( x. R: 40. 41. f ( x. z ) = x + y2 z2 2 + + . z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 + 6 xy − 6 xz + 8 yz − 2 x − 18 y − 8 z R: Nu are puncte de extrem. f ( x. y . y ) = ax 2 + ay 2 + 4 xy − 8 x − 10 y + 12 . f ( x.32. 24) punct de minim local. y. z > 0 321 . 1 punct de minim local. y. z ) = x( y + 1) z .1. z ) = x 3 + y 3 + z 3 + 3 xy + 3 xz + 3 yz − 12 x − 12 y − 12 z 43. 35. y. x 4 z y ( 2 . y. y. x > 0. z ) = x 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz − 4 x − 4 y − 4 36. − 3) punct de minim local. z ) = x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z 38. y. f ( x. f ( x. 2 ) punct de maxim local. y. 37. − 2 2 . z ) = xyz + xy + xz + yz − 5 x − 7 y − 11z 44. y. x. 5. y. 2) punct de minim local. f ( x. y > 0. z ) = 16 − ( x + 1) 2 − ( y + 2) 2 − ( z + 3) 2 47. f ( x. f ( x. z > 0 4x y z R: 1 . f ( x. − 144. f ( x. z ) = x 3 − 3 x 2 + y 2 + z 2 + yz − 7 y − 10 z 46. 2 2 . y.

f ( x. f : R 2 → R. f ( x. y. c ∈ R astfel încât funcţia f : R 2 → R. 0 punct de minim local 51. z ) = ( x + z 2 )e x( y + z +1) R: − 1. f ( x. f : R → R.2) un punct de extrem local. f ( x. f ( x. y. 57. y ) = x 4 + y 4 − x 2 − y 2 R: (0. c = −4 . 0 ) este punct de maxim global. − 1 ⎞ . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ ⎛ 1 . f ( x. f : R 2 → R. y. − 1 ⎞ . z ) = sin x + sin y + sin z − sin( x + y + z ) R: π . 1 ⎞ puncte de minim local. y) = x 3 + y 2 R: Funcţia nu are puncte de extrem local. π punct de maxim local. y. 2 2 2 55. 0 ) punct de maxim local şi ⎛ − 1 . f ( x. f ( x. 54. y) = x 2 ye y − x R: ( −2. ⎛ − 1 . b = −12 . − 1 ⎞ . y. < 0 . (α . f ( x. (0. z ) = x 2 − y 2 + z 2 + xy + xz + yz + 6 x − 4 y − 4 z 49. ⎛ 1 .48.0) este punct de minim global al funcţiei f . în care valoarea funcţiei să fie -30. ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ 2 58. pentru α . π . z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 + xy + xz + yz − 7 x − 12 y − 21z 2 2 50. 0 ) este punct de maxim local. 0. > 0 . b . R: a = −15 . y) = x + y R: (0. y ) = − x 2 − y 4 R: (0. f ( x. 56. pentru α. Să se determine valorile parametrilor a . 322 . y) = 3xy 2 + x 3 + ax + by + c să admită în (1.−1) este punct şa. f ( x.α ) este punct de minim local. z ) = ax 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz − 7 x − 8 y − 9 z 53. 2 2 ( 2 ) (2 ) 52.

...... k 0 λ1 ........8. x 2 . λ0 ).. rezultând o funcţie de n variabile.. xn ) Etapa 2. x 2 .. x n . + λk g k ( x1 . cu condiţiile (legăturile): ⎨ 2 1 2 ⎪..2.. x n ) = 0 ⎪ ( . λ0 în funcţia Φ ...... x2 .. x2 . x n . xn ..... λ2 ..... x n ... Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local condiţionat pentru funcţia f .... ⎪ g k (x1 . .2..... λ1 ..... xn ) a funcţiei 0 Φ (x1 ..... λ0 al funcţiei Φ ..EXTREME CONDIŢIONATE (CU LEGĂTURI) BREVIAR TEORETIC Metoda multiplicatorilor lui Lagrange pentru determinarea punctelor de extrem local condiţionat ale unei funcţii de mai multe variabile Pentru a determina punctele de extrem local ale funcţiei ⎧ g1 ( x1 .. x2 ....... λk ) = = f ( x1 . xn ) + ..... λ1 ......... xn ) + λ1 g1 ( x1 ...... se înlocuiesc valorile k 0 0 punctul staţionar x1 .... ) = 0 xn ⎪g x x n f : A ⊂ R → R .... x1 .. Etapa 3. x n .. Scriem funcţia lui Lagrange: Φ ( x1 ... x n ) = 0 ⎩ trebuie parcurse următoarele etape: Etapa 1..... Determinăm semnul diferenţialei de ( ) ( ) 0 0 ordinul doi d 2 Φ (x1 .. Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ . λ1 . x2 .. având k 323 .. Pentru fiecare punct 0 0 0 staţionar x1 ..

... 324 .... x n .. y) = x 2 + y 2 − 3x − 4 y + 3 . x n este punct de minim local condiţionat. ( ) • 0 0 Dacă funcţionala d 2 Φ x1 ... xn şi se vede dacă punctul este de maxim sau de minim local. x n este nedefinită. atunci x1 . x1 . dxk în funcţie de dx k +1 . ( ) ( ) ) • 0 0 În altă situaţie.... f ( x....... .... x n este pozitiv definită).... exprimând dx1 ... se diferenţiază condiţiile în punctul x1 .... y) = x + 2 y − 3 .. x1 .. x n > 0 (funcţionala 0 0 0 0 d 2 Φ x1 . ( ) ( ) PROBLEME REZOLVATE 1. x n este punct şa.. x n ( şi se rezolvă sistemul obţinut în raport cu dx1 .... x n < 0 (funcţionala 0 0 0 0 d 2 Φ x1 . x n . x1 ..• 0 0 Dacă d 2 Φ x1 ..... x n .. x1 ... g ( x. x1 .. dx 2 . Fie g : R 2 → R.. dx n .... ( ( ( ) ) ) ( ) • 0 0 Dacă d 2 Φ x1 ... (metoda multiplicatorilor lui Lagrange) Relaţia x + 2 y = 3 ⇔ x + 2 y − 3 = 0 . Rezolvare: Metoda I... x1 ... apoi se 0 0 înlocuiesc rezultatele găsite în expresia d 2 Φ x1 .... x n . 0 0 atunci x1 .... dx 2 . Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 2 → R..... x n . dx n .... x n .. care verifică relaţia x + 2y = 3..... atunci x1 .. x n este negativ definită)... x n este punct de maxim local condiţionat.

1. y ) + λg ( x.1) = 2 . 2 ⎪ ⎪x + 2 y − 3 = 0 ⎪λ = 1 ⎩ ⎩ 4 − 2λ ⎪3 − λ ⎪ 2 +2 2 −3= 0 ⎩ deci (1. y. y. y. y. y ) = 2 .1) = x 2 + y 2 − 3 x − 4 y + 3 + ( x + 2 y − 3) = Φ ( x.1)dxdy = = 2dx 2 + 2dy 2 > 0 . Scriem funcţia lui Lagrange: Φ( x. λ ) = f ( x.1) . y.1) = 0 . ' ' ' Avem: Φ 'x 2 ( x. λ ) = x + 2 y − 3 ⎩ 3−λ ⎧ ⎪x = 2 ⎧2 x − 3 + λ = 0 ⎧x = 1 ⎪ 4 − 2λ ⎪ ⎪ ⎪ ⇒ ⎨2 y − 4 + 2λ = 0 ⇒ ⎨ y = ⇒ ⎨y = 1. y ) = 2 . Φ 'y 2 ( x. Φ 'xy (1. Etapa 2. y. y ) şi P(1. Stabilim natura acestui punct.1) . ' ' ' Φ 'x 2 (1. Φ 'xy ( x. Φ 'y 2 (1. notată d 2 Φ ( x.1) = Φ 'x 2 (1.1) dy 2 + 2Φ 'xy (1. y ) = x 2 + y 2 − 3x − 4 y + 3 + λ ( x + 2 y − 3) . Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ : ⎧Φ ' ( x.1) = 2 . Etapa 3.Etapa 1. prin urmare P (1.1) este punct de minim local condiţionat.1) este punct staţionar al funcţiei Φ . 325 .1) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f . λ ) = 2 x − 3 + λ ⎪ x ⎪ ' ⎨Φ y ( x. y ) = 0 . λ ) = 2 y − 4 + 2λ ⎪ ' ⎪Φ λ ( x.1.1. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P(1. Pentru λ = 1 obţinem Φ( x.1)dx 2 + Φ 'y 2 (1. y. Rezultă: ' ' ' d 2 Φ( x.

care este o funcţie de gradul al doilea b = 1 ca punct de minim local. Metoda reducerii se poate aplica numai în cazul în care legăturile sunt date de funcţii liniare. y. Scriem funcţia lui Lagrange: Φ ( x. Observaţie.Metoda II. Etapa 1. Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ : ⎧Φ 'x ( x. λ ) = −2 + 2λz ⎪ ⎪ ' ⎪x 2 + y 2 + z 2 − 9 = 0 ⎪Φ λ ( x. λ ) = 1 + 2λy ⎪ ⎪ ⇒⎨ ⇒ ⎨ − 2 + 2λz = 0 ⎪Φ 'z ( x. z. prin urmare P(1. h( y) = 5 y 2 − 10 y + 3 . z . y. λ ) = x 2 + y 2 + z 2 − 9 ⎩ ⎩ 326 . y. y. h : R → R. care verifică relaţia x2 + y2 + z2 = 9 . 2. z. g ( x. y. z ) = 2 x + y − 2 z + λ ( x 2 + y 2 + z 2 ) . z ) = 2 x + y − 2 z . z. λ ) = 2 + 2λx ⎧2 + 2λx = 0 ⎪ ⎪1 + 2λy = 0 ⎪Φ 'y ( x. z ) + λg ( x. y ) = (3 − 2 y ) 2 + y 2 − 3(3 − 2 y ) − 4 y + 3 = = 5 y 2 − 22 y + 21 = h( y ) . y. Etapa 2. y. y. Relaţia x 2 + y 2 + z 2 = 9 ⇔ x 2 + y 2 + z 2 − 9 = 0 Fie g : R 3 → R. y ) = f (3 − 2 y. Rezultă că şi admite pe y = − 2a x = 1 . Rezolvare: Vom aplica metoda multiplicatorilor lui Lagrange. f ( x. z . z ) = x 2 + y 2 + z 2 − 9 . y. (metoda reducerii) Din relaţia x + 2 y = 3 obţinem x = 3 − 2 y . Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R. Am obţinut o funcţie de o singură variabilă. iar funcţia devine f ( x.1) este punct de minim local condiţionat al funcţiei f . λ ) = f ( x.

2 Etapa 3. Pentru λ = 1 2 Pentru λ = − 1 ⇒ P2 (2.−1.2) .−1.−1. 1 ) 2 = 2 x + y − 2 z + 1 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = Φ( x.⎧x = − 1 λ ⎪ ⎪y = − 1 ⎪ 2λ ⇒⎨ ⇒λ =±1.2) punct staţionar condiţionat al funcţiei f . ' ' ' Φ 'xy ( x.−2) . 1 ' Φ 'x 2 ( x. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P2 (2. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P (−2. y. y. 1 ) = 2 x + y − 2 z − 1 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = Φ ( x. ' Φ 'y 2 ( x.1. y. y . z ) = 1 . y. 2) este punct de minim local condiţionat. 1 • Pentru λ = − 1 obţinem 2 Φ( x. Obţinem: d 2 Φ ( x. z ) şi 2 2 P2 (2.1. −1.−1. z ) = 1 .−2.1. z ) = Φ 'yz ( x. y. z. y. y.−2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f . • Pentru λ = 1 obţinem: 2 Φ ( x. z . Φ 'z' 2 ( x. prin urmare P (−2. Stabilim natura acestui punct. z ) şi 2 P (−2.2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f . Stabilim 1 natura acestui punct. z ) = 1 . 327 . 2) = dx 2 + dy 2 + dz 2 > 0 . z . 2 1 ⎪z = λ ⎪ ⎪ 12 + 1 2 + 12 = 9 λ 4λ ⎩λ 1 ⇒ P ( −2. y.−2) punct staţionar condiţionat al funcţiei f . z ) = Φ 'xz ( x. y. z ) = 0 . y.

z ) = −1 . y. λ ) = xz + λx + λz ( 2) ⎪ ⎪ ⇒⎨ ⎨ ⎪ xy + λx + λy = 0 ⎪Φ 'z ( x. ' Φ 'y 2 ( x. Relaţia xy + yz + zx = 12 ⇔ xy + yz + zx − 12 = 0 . Fie g : R 3 → R.1. Scriem funcţia lui Lagrange: Φ( x. contradicţie. λ ) = yz + λy + λz (1) ⎧ yz + λy + λz = 0 ⎪ ' ⎪ xz + λx + λz = 0 ⎪Φ y ( x. z. ' ' ' Φ 'xy ( x. ⎧ yz = 0 ⎪ xz = 0 ⎪ a ) Dacă λ = 0 ⇒ ⎨ . y. λ ) = f ( x. y. z ) = xyz .' Φ 'x 2 ( x. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R. Rezolvare: Vom aplica metoda multiplicatorilor lui Lagrange. y.2. g ( x. z. f ( x. Φ 'z' 2 ( x. z ) = −1 . Rezultă: d 2 Φ ( x. z ) = xyz + λ ( xy + yz + zx − 12) . z ) + λg ( x. y. 2. y. y. z ) = −1 . y. z . Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ : ⎧Φ 'x ( x. y. care verifică relaţia xy + yz + zx = 12 . y. z ) = xy + yz + zx − 12 . z.−2) este punct de maxim local condiţionat. deci P2 (2. z ) = Φ 'yz ( x. Etapa1. y. λ ) = xy + λx + λy (3) ⎪ xy + yz + zx = 12 ⎪ ' ⎩ ⎪Φ λ ( x. z ) = 0 . z. y.−2) = − dx 2 − dy 2 − dz 2 < 0 . y. y. y. z ) = Φ 'xz ( x. ⎪ xy = 0 ⎪ xy + yz + zx = 12 ⎩ 328 . y.1. Etapa2. z. λ ) = xy + yz + zx − 12 (4) ⎩ (1) (2) (3) (4) x ⋅ (1) − y ⋅ (2) ⇒ λz ( x − y ) = 0 ⇒ λ = 0 sau z = 0 sau x = y .

din prima ecuaţie rezultă xy + λx + λy = 0 ⎪ ⎪ xy = 12 ⎩ λ = 0 sau y = 0 . Avem punctele staţionare condiţionate P (2. Deci x = y . ' ' ' Φ 'xy ( x. Prin urmare x = y = z şi din relaţia (4) obţinem 3x 2 = 12 ⇒ x = ±2 = y = z . folosind relaţiile (2) şi (3).2) este punct 1 staţionar condiţionat al funcţiei f . Analog. 1 ' ' ' Φ 'x 2 ( x.2.2) = dxdy + dydz + dzdx (*). z. y. y. y. z ) = Φ 'z 2 ( x. y.⎧λy = 0 ⎪λx = 0 ⎪ b) Dacă z = 0 ⇒ ⎨ . z ) = z − 1.2) = 1. Φ 'xz ( x. y. z ) = y − 1. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P (2. Φ 'xz (2. z ) = x − 1 ⇒ ' ' ' Φ 'xy (2.2.2) = 1 ⇒ d 2 Φ ( x.2.2. ⎩ xy = 12 b2 ) Pentru y = 0 ⇒ x ⋅ 0 = 12 .2. • Pentru λ = −1 obţinem Φ( x.−2. z .2) şi 1 P2 (−2. 329 . λ = m 1 . λ ) = xyz − ( xy + yz + zx − 12) şi P (2.2) = 1. y. Φ 'yz (2.2. z ) = 0 . rezultă că y = z . Etapa3. ⎧ xy = 0 b1 ) Pentru λ = 0 ⇒ ⎨ . y. z ) = Φ 'y 2 ( x. y. contradicţie.2. Φ 'yz ( x.−2) . Stabilim natura acestui punct.2) .2. contradicţie.

y. z. Avem că: ' g ( x. Φ 'xz (−2. deci P (2.2.2.−2) = g 'y (−2. y. z ) = Φ 'y 2 ( x. z ) = 0 şi obţinem dg ( x. y. y. y.2. prin 330 . z . g x ( x.−2. Stabilim natura acestui punct. z ) = 0 . z ) = x + z . y.−2) = −1. z ) = 0 şi obţinem dg ( x. z ) = y + z . rezultă: d 2 Φ ( x. y. diferenţiem legătura g ( x. z. y. λ ) = xyz + ( xy + yz + zx − 12) şi P2 (−2. g 'y ( x. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P2 (−2.2) = 0 devine 4dx + 4dy + 4dz = 0 .−2. ' ' ' Φ 'xy ( x. Avem că: ' g ( x.−2) = g 'z (−2. z ) = x + 1 ⇒ ' ' ' Φ 'xy (−2.−2. Φ 'yz ( x. y.2.−2) = −4 .2. z.−2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f . z ) = xy + yz + zx − 12 .2) este punct de maxim local condiţionat.−2.2.−2. z ) = y + z . y. prin înlocuire în (*). z ) = y + 1. g x ( x.2. 1 • Pentru λ = 1 obţinem Φ( x.2. y. z. y. z ) = x + z .2) = g 'y (2.2) = 0 . y. g 'y ( x. ' g z ( x.−2. z ) = Φ 'z 2 ( x. Φ 'yz (−2.−2.−2.−2.−2) = −dxdy − dydz − dzdx (**). Φ 'xz ( x.−2.−2. z ) = xy + yz + zx − 12 .2) = − dx 2 − dxdy − dy 2 = −(dx + 1 dy ) 2 − 3 dy 2 < 0 2 4 .Pentru a stabili semnul acestei funcţionale.−2) = −1 ⇒ d 2 Φ ( x. y. y. z ) = x + y ' ⇒ g x ( −2.2) = g z (2. diferenţiem legătura g ( x.2. ' ' ' Φ 'x 2 ( x. z. y. ' ' ' g z ( x. z ) = z + 1.2) = 4 . Pentru a stabili semnul acestei funcţionale.−2) = 0 . y. z ) = x + y ⇒ g x (2. prin urmare relaţia dg ( x. y. y.2. y.−2) = −1. y . y. de aici obţinem dz = −dx − dy şi.−2.−2) .

f : R 2 → R. y ) = x 2 + xy + y 2 + x − y + 1 cu condiţia x 2 + y 2 = 1 . f ( x.−2. y. (1. y. 1. (2.1. f : R 3 → R.−2) = 0 devine − 4dx − 4dy − 4dz = 0 ⇒ dz = −dx − dy şi. 1. R: 7 . z ) = xyz cu condiţiile x + y − z = 3. 1) puncte de minim local condiţionat. 2 ) . x − y − z = 8 . 2 3 6. f ( x. 1) punct de maxim local condiţionat. y.2. y ) = x 2 + y 2 cu condiţia − = 1 .1) punct de minim local condiţionat. y. f ( x. 2 4 deci P2 (−2. xy + yz + zx = 8 . f ( x. 8. f ( x. y. R: (2. − 2) punct de maxim local condiţionat. 3. z ) = 2 x + y − 2 z . z. prin înlocuire în (**).urmare relaţia dg ( x. 3 3 3 3 3 3 (3 ) (3 ) (3 ) 331 . cu condiţia xy + yz + zx = 12 .−2) punct de minim local condiţionat.−2. 7. R: (1. z. 2 ) punct de minim local condiţionat. cu condiţia x 2 + y 2 + z 2 = 9 . 4. z ) = xyz cu condiţiile x + y + z = 5. f ( x. f ( x. 4 . 2. 4 . 7 puncte de maxim local condiţionat. y. y. x y 5. z ) = xyz .−2. PROBLEME PROPUSE Să se determine punctele de extrem local condiţionat ale funcţiilor: 1. 4 . 7 . f : R 3 → R. rezultă: d 2 Φ ( x. f ( x.2. (2.−2. cu condiţia x + 2 y = 3 . − 1. 4 . y) = x 2 + y 2 − 3x − 4 y + 3 . 4 . (−2. z ) = xyz cu condiţia x + y + z = 3 . 2. 2) punct de maxim local condiţionat. 2) . 2. 2. (2.2) = dx 2 + dxdy + dy 2 = (dx + 1 dy ) 2 + 3 dy 2 > 0 .−2) este punct de minim local condiţionat. R: (1. R: (− 2. 4 .

xyz = 1 R: (1. y ≠ 0. x 2 + y 2 + z 2 = 16 R: 4 . f : R 3 → R. − 8 . z ) = x + y + z. y. f : R 2 → R. f ( x. 1) punct de minim local condiţionat. R: (3. y. y. 2 ) punct de maxim local condiţionat. f ( x. f ( x. f : R 3 → R. y. y.9. f ( x. 1. − 2) punct de minim local condiţionat. (− 1. x + y + z = 3 24. x − y = 0 22. y) = x 2 + y 2 − 4 x − 4 y + 5. f ( x. care verifică relaţia x + y + z = 3 16. 2 x + y = 3 21. x + 2 y + 3 z = 6 1 1 1 + + = 1. f ( x. − 2 ) punct de minim local condiţionat. 19. y. x y 12. 10. x 2 + y 2 = 5 17. z ≠ 0 x y z 332 . 3. f ( x. (3 3 3 ) (− 4 . f ( x. z ) = x + 2 y − 2 z. f ( x. 8 ) punct de minim local condiţionat. f : R 3 → R. y ) = x 2 + y 2 cu condiţia + = 1 2 3 13. y) = xy. − 8 punct de maxim local condiţionat. − 2. f ( x. 2. y) = x 2 + y 2 + xy + x + y + 1. f ( x. f ( x. f ( x. f ( x. 15. x ≠ 0. 8 . y ) = 6 − 4 x − 3 y cu condiţia x 2 + y 2 = 1 . z ) = xyz . y ) = xy cu condiţia x + y = 1 11. x + y = 1 23. z ) = x 2 y 3 z 4 . z ) = x 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz. f ( x. y ) = x + 2 y cu condiţia x 2 + y 2 = 5 R: (1. 2 ) punct de maxim local condiţionat. f ( x. z ) = xy + xz + yz. 20. 3) punct de minim local condiţionat. y ) = cos 2 x + cos 2 y cu condiţia y − x = 2 2 π 4 14. y) = x + 2 y. y. (− 2. z ) = x − 2 y + 2 z cu condiţia x + y + z 2 = 9 R: (1. 3 3 3 18.

z ) = xyz . x + y + z = 3 26. y. x ≠ 0. y. xy + xz + yz = 8 29. f ( x. y. y) = x + y. y ) = x 2 + y 2 . x + 2 y + z = 4 34. f ( x. x 2 + y 2 = 1 28. cu condiţiile x + y + z = 5. 4 punct de maxim local condiţionat. y ≠ 0. 1 1 1 + 2 = 2 . 32. f ( x. x 2 + y 2 + z 2 = 4 R: 4 . cu condiţiile 2 x + y + z = 4. f ( x. y. z ) = xy + xz + yz. y) = ( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 . − 2. y. cu condiţiile x + y − z = 5. y. a ≠ 0 2 x y a x y + =1 5 7 30. (3 (0. xyz = 8 27. z ) = xy + xz + yz. y . z ) = x + y + z . f ( x. x + y + z = 12 31. z ) = xy + xz + yz. cu condiţiile x − y + z = 2.25. z ) = xyz . 0) punct de minim local condiţionat. f ( x. f ( x. f ( x. z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 + 3 xy + xz + 2 yz . x − y + z = 2 333 . f ( x. 2 . 3 3 ) 33. f ( x.

prin logaritmare se obţine: ln y = ln b + x ln a sau z = A + Bx şi se ajunge tot la o ajustare liniară PROBLEME REZOLVATE 1.7 Considerăm funcţia de ajustare f ( x) = ax + b . a fost: Luna ianuarie februarie martie aprilie mai Consum(mil. Consumul de materii prime al unei societăţi comerciale în primele 5 luni ale anului.8. METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE BREVIAR TEORETIC Tipurile de ajustare frecvent utilizate sunt: • Ajustare liniară: y = ax + b • • Ajustare parabolică: y = ax 2 + bx + c Ajustare hiperbolică: y = a + b .9 4.9 4.5 3 3. 334 . Rezolvare: Tabelul precedent poate fi reprezentat sub forma: -2 -1 0 1 2 xi 2.5 3 3. cu notaţia z = 1 se ajunge la x x ajustare liniară • Ajustare după o funcţie exponenţială: y = b ⋅ a x . exprimat în milioane lei.7 2.1 Să se ajusteze datele după o dreaptă şi să se facă o prognoză pentru luna iulie. lei) 2.1 yi 2.3.

42 .2 ⎧a = 0. b) = 2 5 (ax + b − y ) ∑ i i ⎪ b i =1 ⎩ 5 5 ⎧ 5 2 a ∑ xi + b ∑ x i − ∑ x i y i = 0 ⎪ ⎪ i =1 i =1 i =1 (*) ⎨ 5 5 ⎪a x + 5b − y = 0 ∑ i ⎪ ∑ i i =1 ⎩ i =1 xi -2 -1 0 1 2 i =1 yi 2.9 8.5 0 3.7 2.2 ⎩b = 3. b) = 0 ⎩ 5 ⎧ ' ⎪ Fa ( a. ∑ xi2 = 10 i =1 ∑ xi y1 = 4.1 5 xi2 4 1 0 1 4 5 xi y i -5.4 -2. i =1 i =1 5 5 Punem condiţia ca suma pătratelor erorilor să fie minimă.9 4.5 3 3.2 i =1 ∑ xi = 0 5 i =1 ∑ yi = 16.Suma pătratelor erorilor este dată de funcţia: F (a. ' ⎧ Fa (a. va rezulta sistemul: ⎨ ⎪ F ' (a. b) = 0 ⎪ ⎨ ' ⎪ Fb (a. b) = ∑ [ f ( xi ) − yi ]2 = ∑ [axi + b − yi ]2 .2 5 Sistemul (*) este echivalent cu: ⎧10 ⋅ a + 0 ⋅ b = 4. b) = 2 ∑ (axi + b − yi )xi ⎪ i =1 .24 335 . ⇒⎨ ⎨ ⎩0 ⋅ a + 5 ⋅ b = 16.

Rezolvare: Tabelul precedent poate fi reprezentat sub forma: -3 -2 -1 0 1 2 xi 3 45 yi 30 54 76 82 70 50 Considerăm funcţia de ajustare f ( x) = ax 2 + bx + c . ' ⎧ Fa (a. c) = 0 ⎪ ⎪ ' ⎨ Fb (a.Am obţinut dreapta de ajustare f ( x) = 0. b. 2 Punem condiţia ca suma pătratelor erorilor să fie minimă. b. martie aprilie mai iunie iulie . 2. b. Volumul 30 54 76 82 70 50 45 vânzărilor (mil. Pentru o prognoză pe luna iulie vom considera x = 4 şi vom obţine f (4) = 4. b.42 x + 3.92 milioane lei. lei) Să se ajusteze datele după o parabolă şi să se facă o prognoză pentru luna următoare..24 . Volumul vânzărilor unui produs în timp de 7 luni a înregistrat următoarea evoluţie: Luna ian feb. Suma pătratelor erorilor este dată de funcţia: F (a. c) = ∑ [ f ( xi ) − yi ]2 = ∑ axi2 + bxi + c − yi i =1 i =1 7 7 [ ]. c) = 0 ⎪ ' ⎪ Fc (a. c) = 0 ⎩ 336 .

7 ⎧ ' 2 ⎪ Fa (a. b. b. c) = 2 ∑ axi + bxi + c − yi i =1 ⎪ ⎪ 7 ⎪ ' 2 ⎨ Fb (a. c) = 2 ∑ axi + bxi + c − yi i =1 ⎪ ⎪ 7 ⎪ Fc' (a. c) = 2 ∑ axi2 + bxi + c − yi ⎪ i =1 ⎩ ( )xi2 )xi ) . b. va rezulta sistemul: ( ( 7 7 7 ⎧ 7 4 3 2 2 ⎪ a ∑ x i + b ∑ xi + c ∑ xi − ∑ x i y i = 0 i =1 i =1 i =1 ⎪ i =1 ⎪ 7 7 7 7 ⎪ 3 2 ⎨a ∑ xi + b ∑ xi + c ∑ xi − ∑ xi yi = 0 (*) i =1 i =1 i =1 ⎪ i =1 ⎪ 7 7 7 ⎪a ∑ xi2 + b ∑ xi + 7c − ∑ yi = 0 ⎪ i =1 i =1 i =1 ⎩ xi -3 -2 -1 0 1 2 3 i =1 yi 30 54 76 82 70 50 45 i =1 xi2 9 4 1 0 1 4 9 i =1 xi3 -27 -8 -1 0 1 8 27 i =1 xi4 81 16 1 0 1 16 81 i =1 xi y i -90 -108 -76 0 70 100 135 i =1 xi2 yi 270 216 76 0 70 200 405 i =1 ∑ xi = 0 7 ∑ y i = 407 7 ∑ xi2 = 28 7 ∑ xi3 = 0 7 ∑ xi4 = 196 7 ∑ xi yi = 31 7 ∑ xi2 yi = 1237 7 Sistemul (*) este echivalent cu: 337 .

a fost: Anii 1997 1998 1999 2000 2001 Cifra de 3.654 x 2 + 1.8 4.02 . Pentru o prognoză pe luna următoare vom considera x = 4 şi vom obţine f (4) = 6. 2.6 5. lei) a) Să se ajusteze datele după o parabolă.761 ⎩ ⎩ Am obţinut parabola de ajustare f ( x) = −4.107 x + 76. b) 5.654 ⎪ ⎪ ⇒ ⎨b = 1.42 . 6. Valoarea profitului înregistrat de un agent economic în timp de 7 trimestre a înregistrat următoarea evoluţie: 1 2 3 4 5 6 7 Trimestrul Valoarea 34 52 98 76 65 58 52 profitului (mil.⎧196a + 0 ⋅ b + 28c = 1237 ⎧a = −4. b) 15.45 x + 4. b) Să se facă o prognoză pentru următorii doi ani.2 5.18 x + 79.lei) a ) Să se ajusteze datele după o dreaptă.5 afaceri(mld.32 x 2 + 1.1 4.99 . R: a ) f ( x) = 0. Cifra de afaceri a unei firme în ultimii 5 ani. R: a ) f ( x) = −4.107 . ⎨0 ⋅ a + 28b + 0 ⋅ c = 31 ⎪28a + 0 ⋅ b + 7c = 407 ⎪c = 76. PROBLEME PROPUSE 1. 338 ..761 . b) Să se facă o prognoză pentru următorul trimestru.64 . exprimată în miliarde lei.44 .725 milioane lei.

este dată în tabelul următor: Luna ian. înregistrată în luna ianuarie a fiecărui an a fost: Anii 1997 1998 1999 2000 2001 Preţul(mii lei) 3 4 6 9 13 a ) Să se ajusteze datele după o dreaptă.8 . 5.7 x + 4. feb. Volumul vânzărilor de autoturisme în perioada 1998-2002 a fost: Anii 1998 1999 2000 2001 2002 Volumul 2 3 4 6 9 vânzărilor (mld. b) Comparând suma pătratelor erorilor.7 x + 0. 339 . martie aprilie mai iunie iulie Volumul 50 30 20 15 12 10 8 vânzărilor (mil. exprimată în milioane lei. b) 14.07 x 2 + 1. lei) Să se ajusteze datele după o hiperbolă şi să se facă prognoza pentru luna octombrie. să se determine care dintre funcţiile găsite descrie mai bine evoluţia fenomenului studiat.22 c) 14. R: a) f ( x) = 1. 4. lei) a) Să se ajusteze datele după o dreaptă şi după o parabolă. b) Să se facă o prognoză pentru următorul an.5 x + 7 . c) Să se facă o prognoză pentru următorul an cu ajutorul funcţiei alese la punctul precedent. Valoarea produselor rămase nevândute într-un magazin pe timp de 7 luni.5 . Evoluţia preţului benzinei timp de 5 ani.3. R: a ) f ( x) = 2. g ( x) = 1.9.

Evoluţia preţului de vânzare a unui produs timp de 5 trimestre este dată în tabelul următor: 1 2 3 4 5 Trimestrul Valoarea 5 6 8 10 13 profitului (mil. feb. b) Să se facă o prognoză pentru trimestrul următor.18 x + 79. lei) Să se ajusteze datele după o dreaptă şi să se facă prognoza pentru următoarele două luni. b) 15. R: a ) f ( x) = −4.02 .4 .32 x 2 + 1. R: a ) f ( x) = 2 x + 8. 340 .4 .42 .6. b) 14. lei) a ) Să se ajusteze datele după o dreaptă. 7. martie aprilie mai 1 3 5 8 11 Volumul vânzărilor (mil. Producţia unui bun de consum timp de 5 luni a înregistrat următoarea evoluţie: Luna ian.

c→∞ a c spunem că ∞ a ∞ a ∫ f ( x)dx este convergentă şi vom nota c ∫ f ( x)dx = lim ∫ f ( x)dx . Fie f : [a. ∞) . INTEGRALE CU LIMITE INFINITE BREVIAR TEORETIC Definiţie. a ∞ 341 . ∞) → R.1.1. atunci: x →∞ 1) pentru α > 1 . Fie f : [a. c > a . Dacă lim ∫ f ( x)dx există şi este finită.1. a ∞ 2) pentru α ≤ 1 şi L ≠ 0 . rezultă că ∫ f ( x)dx este convergentă. ∀x ∈ [a. c]. a > 0.CAPITOLUL 9 CALCUL INTEGRAL 9. c →∞ a Criteriu de convergenţă. ∞) → R o funcţie integrabilă pe orice interval compact [a. INTEGRALE GENERALIZATE 9. f ( x) > 0 . rezultă că ∫ f ( x)dx este divergentă. Dacă lim xα ⋅ f ( x) = L ∈ R .

Studiem existenţa şi valoarea limitei: L = lim ∫ e − kx dx = lim − c c→∞ a 1 − kc e − ka 1 e − e − ka = − lim e − kc . α ∈ R . f ( x) = e − kx este integrabilă pe orice interval compact [a. • Pentru k > 0 avem lim e − kc = 0 ⇒ L = c →∞ ∞ 1 − ka e . + 5x + 6 Rezolvare: a ) Vom aplica definiţia din breviarul teoretic. e k • Pentru k < 0 avem lim e c →∞ − kc = ∞ ⇒ L = ∞ . să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora: a) I 1 = ∫ e − kx dx. b) I 2 = a ∞ ∞ −∞ ∫ 0 1 x +2 2 dx . • pentru k = 0 avem I 1 = ∫ e dx = ∫ dx . lim ∫ dx = lim x a = +∞ . c].PROBLEME REZOLVATE 1. 342 . k k c→∞ k c →∞ ( ) pentru k ≠ 0 . d ) I 4 = ∫ α dx. prin urmare k integrala este convergentă şi ∫ e − kx dx = a 1 − ka . f ) I 6 = 0 ∞ −1 ∫x 2 1 dx . ∞) → R. c > a . Funcţia f : [a. Folosind definiţia. ∞ 1 1 c) I 3 = ∫ 2 dx . deci integrala este ∞ c divergentă. k ∈ R . x + 6 x + 12 x −∞ 1 e) I 5 = −∞ ∫ x cos xdx . 0 c a a c →∞ a c →∞ ∞ rezultă că integrala este divergentă.

f ( x) = 1 L = lim ∫ dx = lim ln⎛ x + x 2 + 2 ⎞ = ln 2 − ⎜ ⎟ 2 ⎠ −c c →∞ −c x + 2 c →∞ ⎝ 0 1 0 2 = ln 2 . f ( x) = α este integrabilă pe orice x interval compact [1. c > 0 . c > 0 .0] → R.0]. − lim ln⎛ − c + c 2 + 2 ⎞ = ln 2 − lim ln ⎟ ⎜ ⎠ c→∞ ⎝ c →∞ c + c 2 + 2 0 1 prin urmare integrala I 2 este convergentă şi ∫ dx = ln 2 . rezultă lim⎜ arctg ⎜ + ⎟= ⎟ c →∞⎜ 3 3 3 ⎠ 3⎝2 2⎠ 3 ⎝ ∞ 1 π că integrala I 3 este convergentă şi I 3 = ∫ 2 dx = . 3 − ∞ x + 6 x + 12 1 d ) Funcţia f : [1. Studiem existenţa şi valoarea limitei: = 1 L = lim ∫ c →∞ 1 c 1 dx . Funcţia f : (−∞. c]. Pentru α ≠ 1 avem: xα 343 . Vom studia limita: 2 b) Aplicăm definiţia. Vom studia limita: c) Funcţia f : R → R. 2 −∞ x + 2 1 este integrabilă pe x + 6 x + 12 orice interval compact [−c.x +2 este integrabilă pe orice interval compact [−c. ∞) → R. f ( x) = c c 2 L = lim ∫ 1 1 x+3 1 dx = lim ∫ dx = lim arctg = 2 2 c →∞ c →∞ c →∞ 3 3 − c x + 6 x + 12 − c ( x + 3) + 3 ⎛ − c + 3⎞ 1 ⎛π π ⎞ π c+3 − arctg ⎟= . c > 1 . c].

c > 0 . Vom studia limita: 0 0 0 ⎛ ⎞ 0 L = lim ∫ x cos xdx = lim ∫ x(sin x)' dx = lim⎜ x sin x −c − ∫ sin xdx ⎟ = ⎟ c→∞ c→∞ c →∞⎜ −c −c −c ⎝ ⎠ 1 cos c ⎞ ⎛ = lim(− c sin c + 1 − cos c ) = lim c⎜ − sin c + − ⎟ = lim f (c) . Funcţia f : ( −∞. rezultă că integrala este divergentă. c →∞ c →∞ c c ⎠ c →∞ ⎝ pentru x n = 2nπ + π ⇒ lim f ( x n ) = −∞ . deci integrala este convergentă.1 x −α +1 1 1 L = lim ∫ α dx = lim lim c 1−α . Dacă α > 1 ⇒ L = 1 .0]. f ( x) = x cos x este integrabilă pe orice interval compact [−c. = − c →∞ x c →∞ − α + 1 α − 1 α − 1 c →∞ 1 1 c c • • Dacă α < 1 ⇒ L = ∞ .0] → R. 2 n→∞ ' ' pentru x n = 2nπ − π ⇒ lim f ( x n ) = ∞ . e) Aplicăm definiţia. prin urmare c →∞ x c →∞ 1 integrala este divergentă. prin urmare nu există 2 n →∞ lim ∫ x cos xdx . 344 . deci integrala I 5 = c →∞ −c 0 −∞ ∫ x cos xdx 0 este divergentă. α −1 c • 1 Dacă α = 1 ⇒ L = lim ∫ dx = lim ln c = ∞ .

c]. conform criteriului de convergenţă enunţat în breviarul teoretic. ∀x ∈ [0. că integrala este convergentă. f ( x) = 345 . c > −1 . I = lim ∫ 6 0 c →∞ 1 + x c →∞ 3 6 ⎝ ⎠ c →∞ 3 0 a) Funcţia f : [0. prin urmare 2⎠ c→∞ x + 3 −1 c→∞⎝ c + 3 ∞ 1 integrala I 6 este convergentă şi I 6 = ∫ 2 dx = ln 2 . ∞) → R. dx . c) ⌠ dx . Studiem limita: f ) Funcţia f : [−1. are proprietatea că 1+ x6 x2 f ( x) > 0. Deoarece lim x α = 1 .1 este integrabilă x + 5x + 6 pe orice interval compact [−1. să se studieze natura următoarelor integrale. Valoarea integralei este: c c ⎞ π 1 x2 ⎛1 dx = lim⎜ arctgx 3 ⎟ = lim arctgc 3 = . ∞) . Utilizând criteriul de convergenţă. −1 x + 5 x + 6 = lim ln 2. f ( x ) = c 2 c 2 L = lim ∫ 1 + 5x + 6 c c → ∞ −1 x dx = lim ∫ 1 c → ∞ −1 ( x + 5 ) 2 − ( 1 ) 2 2 2 dx = 1⎞ x+2 ⎛ c+2 = lim ⎜ ln − ln ⎟ = ln 2 . pentru x →∞ 1+ x6 α = 4 > 1 rezultă. ∞) → R. iar în caz de convergenţă să se afle valoarea acestora: arctgx 3x + 4 x2 a) I 1 = ∫ dx . b) I 2 = ∫ 3 ⎮ 6 ⌡ x2 −1 x 2 x + 3 0 1+ x 1 ∞ ∞ ∞ Rezolvare: x2 .

conform criteriului de convergenţă. că integrala este convergentă. m ∈ R . f ( x ) = 3x + 4 x 2x + 3 3 x →∞ .b) Funcţia f : [−1. ∞) → R. 2 2 2x − 4x + 1 Funcţia f : [2. ∀x ∈ [2. Deoarece lim xα ⋅ arctgx = π x→∞ x2 2 pentru α = 2 > 1 rezultă. ∞) → R. arctgx c) Funcţia f : [1. că 3 integrala este divergentă. 4 2 c →∞ 2 4 2 2 c +1 3. ∞ ) . Valoarea integralei este: c c ⎛ 1 ' dx ⎞ c ⎟ =. are proprietatea că x2 f ( x) > 0. ∀x ∈ [1. conform criteriului de convergenţă. ∞) . f ( x) = f ( x) > 0. 1 < 1 rezultă. xm . are proprietatea 3x + 4 = 3 3 că f ( x) > 0. ∀x ∈ [−1. are proprietatea că 2x 2 − 4x + 1 346 . ∞) . f ( x) = . Deoarece lim x α ⋅ pentru α = x 2x + 3 3 2 . ∞ ) → R. I = lim ∫ − 1 arctgx dx = lim ⎜ − arctgx 1 + ∫ 2 ⎟ c →∞ 1 x c → ∞⎜ x 1 x x +1 ⎠ ⎝ ( ) c ( ) 2 xdx dt = π + lim 1 ∫ = π + 1 lim ∫ = 4 c→∞ 2 2 2 4 2 c → ∞ t (t + 1) x x +1 1 1 ( ) c2 c = π + 1 lim ln + 1 ln 2 = π + 1 ln 2 . Să se studieze natura integralei: I = ∫ Rezolvare: ∞ 2 xm dx.

integrala este convergentă. integrala este divergentă. Rezultă că: Pentru α = 2 − m > 1 ⇔ m < 1 . Pentru α = 2 − m ≤ 1 ⇔ m ≥ 1 . ∞) . α + −1 = 2 11 11 2 x →∞ 35 11 lim x ⋅ α x2 −1 = 1 Ca urmare a aplicării criteriului de convergenţă. avem că integrala 46 n 70 − >1⇒ n < . Rezolvare: Funcţia f : [0. ∀x ∈ [0. Să se determine valorile parametrului n ∈ R pentru care ∞ 0 n −1 x2 • • integrala I = ∫ 5 11 2 x 35 + 8 dx este convergentă. are proprietatea că dacă şi numai dacă 511 2 x + 8 5 2 n 35 46 n ⇔α = − . 4.Avem că lim x α ⋅ xm 1 = dacă şi numai dacă 2 x →∞ 2x − 4x + 1 2 α + m = 2 ⇔ α = 2 − m . f ( x) = f ( x) > 0. n x 2 −1 n 5 2 x 35 + 8 11 . este convergentă dacă şi numai dacă α = 11 2 11 347 . ∞) → R.

2. 8. a ∈ R R: divergentă dacă a ≤ 0 . să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora (notată I ): 1. convergentă a dacă a > 0 şi I = 12 . convergentă 1 −α ∞ 3 x + 4x + 3 −1 1 ∫ 2x + 1 2 −∞ x ∫ α dx. a > 0 I = −a ⋅ ln a − 1 ln 2 a . divergentă pentru a ≥ 1 . R: convergentă pentru a ∈ (0. −∞ ∫ 0 1 x +4 2 dx . ∞ 0 ∫ xe ∞ − ax dx.PROBLEME PROPUSE Folosind definiţia. R: divergentă. 5. α ∈ Z pentru α > 1 şi I = 7. ∞ (−1) 1−α . R: divergentă pentru α ≤ 1 . 3. R: divergentă. I = 2π 3 . 0 x − 2x + 4 ∞ ∫ 1 2 R: convergentă.1) şi −∞ ∞ ∫ x sin dx x −1 ∫ xa dx. 4. 9 ∫ sin xdx 0 R: divergentă. dx R: divergentă. 6. 348 .

⌠ ⎮ ⌡ x 1 ∞ R: divergentă. 16. ∫ e − ax cos x dx. R: divergentă. dacă este posibil. ∫ ∞ ∞ e 1 x ln 3 x 12. ∫x 1 2x − 1 dx 3 +1 π 3 9 + ln 2 . convergentă dacă α > 1 şi I = (α − 1)2 . R: convergentă şi I = R: convergentă şi I = −2 −∞ ∫ 1 x2 −1 11. 10. Utilizând criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive. 349 . a ∈ R R: divergentă dacă a ≤ 0 . ∫ ∞ 1 ∞ dx −∞ x + 1 4 1 π 2 2 14. ∫ cos 0 2 xdx dx dx R: divergentă.∞ 9. arctgx ∫ x 2 + 1 dx 1 R: convergentă şi I = 3π 2 . arctgx dx 17. 13. să se determine valoarea lor. 32 ∞ ∫ ln x dx. α ∈ R α 1 x 1 R: divergentă dacă α ≤ 1 . . dacă a > 0 şi I = 2 a +1 ∞ 15. convergentă a . să se studieze natura integralelor următoare şi. R: convergentă şi I = 2 .

⌠ arctgx dx ⎮ ⌡ 1 ∞ x 4 20. divergentă dacă m ≥ 1 . ∫x 2 ∞ 3 1 dx −1 3x + 5 dx . ∞ 25. R: convergentă şi I = π + 1 − 1 ln 2 . xm ∫ x 2 + 2 x + 4 dx. ∫ ∞ 2x + 3 3 5x + 6 dx R: divergentă. ∫ ∞ 3x 2 + 4 3 2x5 + 3 dx R: divergentă. Să se studieze natura integralelor: ∞ 24. ⌠ ⎮ 1 1 ⌡ x 2 − 5 x + 13 ∞ 1x dx R: convergentă şi I = 4π 3 . 27 21. x2 ∫ x m + 3x + 1 dx. m ∈ R . 2 R: convergentă dacă m < 1 . convergentă dacă m > 3 . 350 . 23. 18 6 22. R: convergentă şi I = π 3 − 1 ln 3 . 12 6 6 −1 x ∞ 19. m ∈ R .18. + 2x + 4 −1 ∫x 5 2 R: convergentă. 0 R: divergentă dacă m ≤ 3 .

2 28. ∫ (3x − 2) 1 7 2x − 1 m 4x + 3 dx. ∫ 2 x + x 3c −1 2x − 1 R: c ∈ ∅ . 351 . 3 29. R: b > 11 . 5 + 5 2 x 2 a +1 ∫ 3x 7 + 4 dx . c ∈ R pentru care următoarele integrale sunt convergente: ∞ 27. divergentă dacă m ≥ 7 . m ∈ N . dx . Să se determine mulţimea valorilor parametrilor a. b. m ≥ 2 R: convergentă dacă m < 7 .∞ 26. ∫ ∞ ∞ x3 +1 dx . 1 2x5 b 0 9x 4 R: a < 29 .

b] şi lim f ( x) = ∞ .2. b] ⊂ (a. Dacă lim ∫ f ( x)dx x→a b ε →0 a +ε ε >0 există şi este finită. b] → R o funcţie integrabilă pe orice interval compact [c. b] → R. x→a 1) Dacă lim ( x − a ) β ⋅ f ( x) = A ∈ R . Fie f : (a. pentru β ≥ 1 atunci x→a x>a b ∫ f ( x)dx este divergentă. Fie f : (a.9. pentru β < 1 atunci ∫ f ( x)dx x→a x>a b a este convergentă. ∀x ∈ (a.1. a b b ε →0 a +ε ε >0 Criteriu de convergenţă. f ( x) > 0. a 352 . INTEGRALE DIN FUNCŢII NEMĂRGINITE BREVIAR TEORETIC Definiţie. 2) Dacă lim ( x − a ) β ⋅ f ( x) = A ∈ R * . vom spune că ∫ f ( x)dx este convergentă şi a b vom nota ∫ f ( x)dx = lim ∫ f ( x)dx . b] şi lim f ( x) = ∞ .

2) → R. Folosind definiţia. să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora: 0 2 1 1 a) I 1 = ∫ dx . x→2 x − 6x + 8 x< 2 rezultă că funcţia este nemărginită în unul din punctele domeniului de integrare. f ( x) = lim 1 1 9 − x2 . b) I 2 = ∫ 2 dx . Studiem existenţa şi valoarea limitei: x → −3 x > −3 lim ε →0 ε > 0 − 3+ ε ∫ 0 x dx = limarcsin 2 ε →0 3 9-x ε >0 1 0 −3+ε −3+ε ⎞ π ⎛ = lim⎜ 0 − arcsin ⎟= .PROBLEME REZOLVATE 1.0] → R. p ∈ R . Cum lim f ( x) = +∞ . f ( x) = 2 −3 ∫ 0 1 9 − x2 dx = π 2 . deci integrabilă pe orice interval compact [c. x ln x Rezolvare: a) Fie f : (−3. 2 −3 9 − x −1 x − 6 x + 8 c) I 3 = ∫ a b (x − a ) 1 p dx. ε →0 3 ⎠ 2 ε >0 ⎝ deci integrala este convergentă şi I 1 = b) Fie f : [−1. 353 .0] ⊂ (−3. 1 . Avem că f este continuă. d ) I 4 = ∫ 1 e 1 dx . 9 − x2 rezultă că funcţia este nemărginită în unul din punctele domeniului de integrare.0] . Cum = +∞ .

b] ⊂ (a. f ( x) = (x − a ) p 1 este nemărginită şi integrabilă pe orice interval compact [c. deci integrala este divergentă. pentru p ≠ 1 . pentru p > 1 avem L = ∞ .2) . ε →0 ε >0 prin urmare integrala este divergentă. deci integrala este divergentă. pentru p = 1 avem ε →0 ε > 0 a +ε L = lim ∫ b 1 dx = limln x − a ε →0 x−a ε >0 b a +ε = ln(b − a ) − lim ln ε = +∞ . c] ⊂ [−1. Studiem existenţa şi valoarea limitei: 2 −ε lim = ε →0 ε > 0 −1 ∫ 1 dx = lim 2 ε →0 x − 6x + 8 ε >0 2 −ε −1 ∫ ⎛1 x−4 ⎞ 1 dx = lim⎜ ln ⎟ 2 ε →0 ⎜ 2 x−2 ⎟ ( x − 3) − 1 ⎠ ε >0 ⎝ 2 −ε = −1 1 5⎞ ⎛ 2+ε lim⎜ ln − ln ⎟ = ∞ . deci integrala este 1 dx = convergentă şi are valoarea: I 3 = ∫ • • p a (x − a ) (b − a )1− p 1− p . b] → R. b] .Funcţia f este continuă. ⎜ 1− p ⎜ ε →0 ⎟ ε >0 ⎠ ⎝ • Dacă p < 1 avem L = (b − a )1− p 1− p b . 354 . Studiem limita: L = lim ∫ b 1 ε → 0 a +ε ( x − a ) p ε >0 dx = b 1 lim ( x − a )1− p = 1 − p ε →0 a +ε ε >0 = ⎞ ⎛ ⎟ 1 ⎜ (b − a )1− p − lim ε 1− p ⎟ . ε →0 2 ε >0 ⎝ ε 3⎠ c) Funcţia f : (a. deci integrabilă pe orice interval compact [−1.

Avem că f ( x) > 0. a < b . să se determine valoarea acestora: a) ∫ 0 2 4 1 dx . f ( x) = lim x →2 x<2 1 4 − x2 . Folosind criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive să se studieze natura următoaelor integrale şi. Cum lim f ( x) = +∞ . ∀x ∈ [0. Avem: = +∞ . Vom aplica criteriul de convergenţă enunţat în 4 − x2 breviarul teoretic. e] ⊂ (1.2) şi. x ln x x →1 x >1 rezultă că funcţia este nemărginită în unul din punctele domeniului de integrare. f ( x) = 1 .2) → R. e] → R. Funcţia f este continuă. Studiem existenţa şi valoarea limitei: 1 e dx = lim ln(ln x) 1+ ε = − lim ln(ln(1 + ε )) = ∞ . deci integrabilă pe orice interval compact [c. e] .d ) Fie f : (1. deci ε →0 ε → 0 1+ ε x ln x ε →0 lim ∫ ε >0 ε >0 e ε >0 integrala este divergentă. 1 355 . dacă este posibil. Rezolvare: a ) Fie f : [0. dx . b) ∫ 3 2 4− x 1 x − 3x + 2 1 c) ∫ b a 1 ( x − a )(b − x) dx. 2.

c] . 2 2 b) Fie f : (1. ∀x ∈ (1. conform criteriului de convergenţă. f ( x) = Avem lim 1 x →1 x 3 − 3 x + 2 x >1 1 x − 3x + 2 1 3 . = +∞ . 2 2 conform criteriului de convergenţă. rezultă că integrala este divergentă. Scriem 1 dx şi ∫ 1 ( x − a )(b − x) b c dx = I1 + I 2 .lim x→2 x< 2 (2 − x )α 4− x 2 = lim (2 − x )α 1 1 x→2 x < 2 (2 + x ) 2 (2 − x ) 2 1 = 1 1 pentru α = < 1 .4] şi. Avem că = lim x →1 ( x − 1) 2 ( x + 2) x >1 f ( x) > 0. b) → R. deci.4] → R. f ( x) = b 1 ( x − a )(b − x) c . ∀x ∈ (a. Valoarea integralei este: I = lim ∫ 2 −ε ε →0 0 ε >0 4 − x2 dx = lim arcsin ε →0 ε >0 x 20 2 −ε = lim arcsin ε →0 ε >0 2−ε π = . x →1 ( x − 1) 2 ( x + 2) x >1 lim (x − 1)α = 1 pentru α = 2 > 1 . deci. c) Fie f : (a. rezultă că integrala este convergentă. a < c < b . Avem că lim x → a ( x − a )(b − x) x>a I2 = ∫ 1 356 . unde I1 = ∫ a a ( x − a )(b − x) dx . ( x − a )(b − x) 1 = +∞ şi f ( x) > 0.

deci 2 integrala I 2 este convergentă. integrala I = I1 + I 2 este convergentă. 357 . b) . Pentru a calcula I1 şi I 2 . x → b ( x − a )(b − x ) x <b x →b x <b lim (b − x)α 1 ( x − a )(b − x) = 1 b−a pentru α = 1 < 1 . prin 2 urmare integrala I1 este convergentă. facem schimbarea de variabilă: x = a + (b − a) sin 2 t ⇒ dx = 2(b − a ) sin t cos tdt . În concluzie. ∀x ∈ [c.x→a x>a lim ( x − a )α 1 ( x − a )(b − x) = 1 b−a pentru α = 1 < 1 . 1 Avem că lim = +∞ şi f ( x) > 0. Obţinem: I = I1 + I 2 = lim ∫ arccos ε b−a b −ε 1 ( x − a )(b − x) ε →0 a +ε ε >0 dx = = lim ε →0 arcsin ε >0 arccos ∫ 1 (b − a ) sin t ⋅ cos t arccos arcsin ε b−a ε b−a 2 2 2 ⋅ 2(b − a ) sin t cos t dt = ε b−a = lim ε →0 arcsin ε >0 ∫ 2dt = lim 2t ε b−a ε →0 ε >0 ε b−a =π .

e 4. R: convergentă şi (b − a )1− m dacă m < 1 . I 3 = ∫ I= 1− m 0 1 1− x 1 2 2 dx . 5 3 ( x − 3)(5 − x ) 358 . 2 0 1 −2 b ∫ 1 x − 3x − 2 R: divergentă. x R: divergentă. să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora (notată I ): 1. R: convergentă şi I = π . R: divergentă. divergentă dacă m ≥ 1 . 7. R: convergentă şi I = π . ∫ 8. Folosind criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive să se studieze natura următoaelor integrale şi dacă este posibil să se determine valoarea acestora: 5. I 4 = ∫ 1 3 1 x ln dx . m ∈ R . dx . 2 −1 3 1x b − 8 x + 15 1 R: divergentă. 4 1 16 − x 3 2 dx .PROBLEME PROPUSE Folosind definiţia. dx . m a (b − x ) dx. R: convergentă şi I = π . ∫ 6. I 2 = ∫ 3. a < b . I1 = ∫ 2. a ( x − a )(b − x) 1 dx . ∫ 1 dx.

R: divergentă. 1 0 ( x + 3) 1 x dx . dx . să se determine valoarea lor: 11. ∫ dx. m ≥ 2 . n. şi. ⌡ x ln x 1 e R: divergentă. R: m ∈ N . R: convergentă şi I = π 3 . ( ) −3 Utilizând criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive să se studieze natura integralelor. m 5 1 x +x−2 359 . ∫ 3 14. R: convergentă şi I = − ln 3 − 2 2 . m ≥ 2 . 9 ∫ 0 3 1 (3 − x) x 1 2 R: convergentă şi I = π . în caz de convergenţă. dx . x − 3x + 2 Să se precizeze mulţimea valorilor parametrilor reali m. ∫ 12. ⎮ dx . x 2n R: n < 1 . p pentru care următoarele integrale sunt convergente: 2 13. ⎮ ⌡ 0 −1 1 x2 −1 dx .Să se studieze natura integralelor: ⌠ 1 9. 2 2 x2 +1 15. ⌠ 10. ∫ 0 1 5 2x 4 + 1 dx . m ∈ N .

b) = π . 2) β (a. (∀)n ∈ N . atunci β (a. 360 .1.3. INTEGRALE EULERIENE BREVIAR TEORETIC • Integrala gamma: Γ(a ) = ∫ x a −1e − x dx. 0 ∞ Proprietăţi: 1) Γ(1) = 1 . b ) = Γ(a + b ) 2) β (a. ∀ a. b > 0 0 1 Proprietăţi: 1) β (a. a ). (∀)a > 1 . 3) Γ(n ) = (n − 1)!. ⎝ 2⎠ • Integrala beta: β (a. b > 0 Γ(a )Γ(b ) . b ) = ∫ x a −1 (1 − x )b−1 dx. a > 0. sin (aπ ) 3) Dacă a + b = 1 . a > 0 .9. b > 0 . b ) = β (b. 2) Γ(a ) = (a − 1)Γ(a − 1). ⎛1⎞ 4) Γ⎜ ⎟ = π . ∀ a. b ) = ∫ ∞ x a −1 a +b 0 (1 + x ) dx .

2 26 0 2 2 0⎝ 2 ⎠ 3. 2. I = ∫ x 5 e − 2 x dx . Prin identificare cu formula de definiţie a ∞ 0 integralei gamma. Intervalul de integrare se modifică după cum rezultă din tabelul de mai jos: x −1 ∞ t 0 ∞ 1 Obţinem: I = ∫ t 2 e − t dt . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă x + 1 = t ⇒ x = t − 1 ⇒ dx = dt . I = ∫ +∞ −1 x + 1 e − x −1dx . x t 0 0 ∞ ∞ 5 2 2 ∞ t 5! 15 1 1 ∞ 5 −t 1 ⎛ ⎞ Obţinem: I = ∫ ⎜ ⎟ e − t dt = ∫ t e dt = 6 Γ(6) = 6 = 8 . rezultă a − 1 = 1 ⇒ a = 3 . 2 +∞ −∞ 361 . I = ∫ x 6 e − x dx . prin urmare I =Γ ( )= ( )= 3 2 1Γ 1 2 2 +∞ 0 2 2 1 2 π . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă 2 x = t ⇒ x = 1 t ⇒ dx = 1 dt .PROBLEME REZOLVATE Să se calculeze următoarele integrale: 1.

rezultă că I = 2 ∫ x 6 e − x dx . 0 1 Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă: ln x = t ⇒ x = e t ⇒ dx = e t dt x 0 1 t −∞ 0 I = ∫ e 2 t 3e t dt = ∫ t 3e 2 dt t 3t 0 0 −∞ −∞ Facem transformarea: 3t = − y ⇒ t = − 2 y ⇒ dt = − 2 dy t y ∞ −∞ ∞ 2 3 3 0 0 0 3 16 ∞ 16 32 I = ∫ − 2 y e − y − 2 dy = − ∫ y 3 e − y dy = − Γ(4) = − . 2 +∞ 0 Folosim schimbarea de variabilă: x 2 = t ⇒ x = t ⇒ dx = 1 t − dt . I = ∫ x ln 3 xdx . 3 3 81 81 27 ( ) ( ) 0 362 . 2 ⎝ 2⎠ 2 2 2 ⎝ 2⎠ 8 0 0 4. 2 1 2 1 2 x t 0 0 ∞ ∞ +∞ +∞ 5 1 ⎛ 7 ⎞ 5 3 1 ⎛ 1 ⎞ 15 I = 2 ∫ t 3e −t 1 t − 2 dt = ∫ t 2 e −t dt = Γ⎜ ⎟ = ⋅ ⋅ Γ⎜ ⎟ = π.Rezolvare: Deoarece funcţia care trebuie integrată este pară.

2 x t 0 0 ∞ ∞ ∞ 1 ∞ 1 π 1 ⎛1⎞ . 0 2 2 363 . I = ∫ e −t 1 t − 2 dt = 1 ∫ t − 2 e −t dt = Γ⎜ ⎟ = 2 2 2 ⎝ 2⎠ 2 0 0 6.5. Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă: ln x = t ⇒ x = e t ⇒ dx = e t dt . I = ∫ e − x dx (integrala Euler-Poisson). a > 1 . 2 ∞ 0 Rezolvare: 1 1 Folosim schimbarea de variabilă: x 2 = t ⇒ x = t 2 ⇒ dx = 1 t − 2 dt . ∞ ln x 1 ∫ xa dx. x ∞ 1 t 0 ∞ I = ∫ t e − at e t dt = ∫ t e − (a −1) t dt . t y 0 0 1 (a −1)2 ∞ ∞ ∞ a −1 a −1 I= −y 1 1 ∫ y e dy = (a −1) Γ(2) = (a −1) . 0 0 ∞ ∞ Folosim schimbarea de variabilă: (a − 1)t = y ⇒ t = 1 y ⇒ dt = 1 dy .

Să se ⎝2⎠ −1 determine valorile parametrilor reali k . Folosim schimbarea de variabilă: x +1 2 x t −1 = t ⇒ x = 2t − 1 ⇒ dx = 2dt . Integrala I = ∫ e dx are forma ke ⎜ ⎟ .⎛π ⎞ 7. prin urmare 2 ⎝2⎠ 3 1 valorile căutate ale celor trei parametri sunt: k = 1.5 x 2 − x +1 b a ∞ Rezolvare: x 2 + 2 x −1 1 2 Avem că: I = ∫ e − 2 x − x +1dx = ∫ e − 2 dx = ∞ ∞ −1 −1 = ∫e −1 ∞ − x + 2 x +1+ 3 2 2 dx 2 = e2 ∫ 3 ⎛ x +1 ⎞ ∞ −⎜ ⎟ e ⎝ 2⎠ 2 dx . 364 . a = . −1 0 3 2 ∞ ∞ −t 2 I = e ∫e 0 ∞ 2dt . − 0. Folosind faptul că ∫ e −t dt = 2 ∞ π 2 1 (integrala 0 ⎛π ⎞2 Euler-Poisson). obţinem că I = e 2 = e ⎜ ⎟ . I=∫ 1 03 dx x (1 − x ) 2 . b = . a şi b . 2 2 3 2 3 2 π Să se calculeze următoarele integrale: 8.

x t 0 0 ∞ ∞ 2 1 2 365 . ( ) 3 x t 0 0 1 1 1 8 1 2 1 Γ(3)Γ(2) 1 I = 1 ∫ t 3 (1 − t )t − 3 dt = 1 ∫ t 2 (1 − t )dt = 1 β (3. I = ∫ x 8 1 − x 3 dx . 1 2 Rezolvare: Facem schimbarea de variabilă: x 2 = t ⇒ x = t ⇒ dx = 1 t − dt . 3 3 3 sin π ( ) 1 0 3 9.2 = = . având în 03 3 3 3 3 I=∫ 1 dx = ∫ x − 3 (1 − x )− 3 dx .Rezolvare: x 2 (1 − x ) 0 de definiţie a integralei beta.5dx . b − 1 = − 1 ⇒ b = 2 . obţinem: a − 1 = − 2 ⇒ a = 1 . Prin identificare cu formula 2 1 1 vedere definiţia şi proprietatea 3 pentru integrala beta. rezultă: 2π π I = β 1. Rezolvare: 1 2 Facem schimbarea de variabilă x 3 = t ⇒ x = t 3 ⇒ dx = 1 t − 3 dt . 3 3 3 Γ(5) 3 12 0 0 10. I = ∫ 3 x 1 − x 2 0 1 ( )1.2 ) = ⋅ = . prin urmare.

obţinem: a − 1 = 1 ⇒ a = 2 . q ) . π x 0 2 t 0 1 Transformăm funcţia care trebuie integrată astfel: 366 . a + b = 6 ⇒ b = 4 .4 (cos x )− 0. b) I = ∫ 6 ∞ x x6 01 + dx . p. Γ(2 ) ⋅ Γ(4 ) 1 prin urmare I = β (2. p. 2 ⎝ 3 2⎠ ∞ 11.Prin urmare. Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă: sin 2 x = t ⇒ 2 sin x cos xdx = dt . q > 0 . 60 sin ( ) 3 12. x t 0 0 1 ∞ ∞ 2 6 1∞ t6 1 −5 I= ∫ ⋅ t 6 dt = 6 01 + t 6 π 2 1 1 t− 3 1 1 2 1 π π 3 ∫1+ t = 6 β 3. p. = Γ(6 ) 20 5 1 b) Facem schimbarea de variabilă x 6 = t ⇒ x = t 6 ⇒ dx = 1 t − 6 dt . q . 0 unde k . Integrala I = ∫ (sin x )1. q ∈ R. 4 ) = . Rezolvare: a) Prin identificare cu a doua formulă de definiţie a integralei beta (proprietatea 2). I = ∫ x 1 − x 2 1 3 1 0 ( )1. Să se afle valorile paramertilor k .6 dx are forma k ⋅ β ( p. 3 = 6 ⋅ π = 9 . Să se calculeze: a) I = ∫ x 0 (1 + x) dx . ⎟ .5 dx = 1 ∫ t 2 1 0 1 6 (1 − t ) 3 2 t − 2 dt = 1 = 11 ∫t 2 0 −1 3 (1 − t ) 3 2 1 ⎛ 2 5⎞ dt = β ⎜ .

5 = = 2π . 1 5 3 −4 Încercăm să facem schimbarea de variabilă x + 4 = t ⇒ x = t − 4 ⇒ dx = dt . pentru a ajunge la intervalul (0.4 (cos x) −1.12 I = ∫ (sin x) 0. x −4 3 t 0 7 Se observă că intervalul de integrare devine (0. q = 0.2 ) . 0.8 2 sin x cos xdx .6 2 sin x cos xdx = 20 12 = ∫ (sin 2 x ) 0. Să se calculeze integrala: I = ∫ dx − 4 6 ( x + 4 )(3 − x )5 . vom folosi schimbarea de x+4 = t ⇒ x = 7t − 4 ⇒ dx = 7 dt .1 = β 1.2 .2 (cos 2 x) − 0. prin urmare. Rezolvare: Integrala se poate scrie: I = ∫ (x + 4)− 6 (3 − x )− 6 dx . p = 1. variabilă 7 x −4 3 t 1 0 Obţinem: I = ∫ (7t )− 6 (7 − 7t )− 6 7dt = 7 − 6 ⋅ 7 − 6 ⋅ 7 ∫ t − 6 (1 − t )− 6 dt = 1 5 1 5 1 5 1 1 = β 5.2.8 dt = β (1. ∫ t (1 − t ) 2 2 20 3 13. Obţinem: 20 I= π π 1 1 1 0.1) . 7 ) . 2 1 −0. deci k = . 6 6 6 6 sin π 6 ( ) ( ) 0 π 0 367 .2.

∫ 15 ∫ x(ln x ) dx R: − 5 0 1 8 a πa 4 18. a > 0 R: 16 0 ∞ 1 4 01 + x dx R: π 2 2 20. ∫ x − 3x + 2 dx R: -1 x 1 1 6 11. 19. −∞ ∫x e 4 − x2 dx R: 3 π 4 5. ∫ x − x 2 dx R: 1 2772 0 ( )5 2 +∞ 4. ∫ x 6 e −3 x dx 0 1 ∞ R: 80 243 2. ∫ −∞ 1 e 1 x 2 (1 − x ) 03 dx R: 2π 3 3 13. ∫ x 2 a 2 − x 2 dx. ∫ x − x dx R: 8 0 1 π +∞ 6. ∫ ∞ x4 6 ( )4 16. ∫ x 7 e − x dx R: 3. ∫ x − x 2 dx R: 1 630 0 0 1 2 14.PROBLEME PROPUSE Să se calculeze valoarea următoarelor integrale: 1. −∞ 0 5 x ∫ x e dx 0 2 10. ∫ ( x + 2) 5 e x + 2 dx R: − 120 −∞ −2 368 . 2 ∞ 0 3. ∫ 0 −1 (− x − 1)5 e x +1dx R: − 120 −∞ 3 2 8. R: π 7. ∫ x 2 4 − x 2 dx R: π 15. ∫ x14 1 − x 3 dx R: 6930 ( ) 12. ∫ x (1 + x ) dx R: 1 −1 −∞ 0 −x ∫ e dx 2 R: π 60 9. ∫ 0 (1 + x ) 1 1 dx R: 1 5 06 x 5 (1 − x ) dx R: 2π 17.

e 0 ∫ − x2 2 dx R: 2π 2 n 23. ∫ ( x − 2)7 e 2− x dx R: 7 ! 27. n ∈ N R: 0 . ∫ 1 ln 3 x(1 − ln x) 4 dx R: 1 38. m. ∫ ln x dx R: 2 0 ∞ 2 1 π 33. n > 0 R: 1 Γ m +1 24. ∫ x n e − x dx. ∫ x e 0 n 0 ∞ n (n ) (n) ∞ − x 25. Γ n +1 = 2 −∞ ( ) (n − 1)!! π 22 n . ∫ 7 x 5 e − x dx R: 7 ⋅ 11! +∞ 0 +∞ 30. dacă n par 35. −∞ − ∫ e dx R: 2π x2 2 31. 3 280 1 + x6 x 0 1 ∫ 369 . ∫ e − x dx. ∫ 1 ∞ 1 0 4 x 3 (1 − x ) dx R: π 2 22. ∫ x 4 9 − x 2 dx R: 729 π 32 −3 ∞ 2 π /2 0 0 26. dacă n impar. ∫ sin 3 x cos 5 x dx R: 1 12 29.21. ∫ e 0 dx R: 2 7 28. n > 0 R: 1 Γ 1 ∞ m −xn dx. ∫ −∞ e −1 3 1 (3 − x )(x − 1) ∞ dx 4 dx R: π x dx R: π 37. ∫ − 3 6 ( x + 3)5 (1 − x ) R: 2π 34. ∫ 1 ∞ 0 (1 + 2x ) dx x10 2 3 dx R: 2π 1 32. ∫ (x + 1)3 e x +1dx R: -3! 36.

49. ∫ x e n 3 ∞ 0 n +1 n 3 Γ1 44. ∫ x 5 9 − x 2 dx R: 5832 43. ∫ x 1 + ⎜ 5 2 ⎟ 0 ⎝ ⎠ ∞ 7 2n − x dx. ∫ 3 0 x (1 + x ) ∞ 1 1 4 dx R: 2π 55. n ∈ N R: 50. 0 6 x 4 a 2 − x 2 dx R: πa ∫ 32 40. −4 1 ∫x 6 16 − x 2 dx R: 1280π 52. ∫ e − x −2 x +3 dx R: −1 2 48. ∫ x 3 e1− x dx R: 6e 0 1 0 ∞ (n ) 45. ∫ e − x + 2 x −4 dx R: 2 +∞ 1 π 2e 3 35 − ⎛ x2 ⎞ 2 4⎜ ⎟ dx R: 4 2 41. π /2 0 4 2 ∫ sin x cos x dx R: π 54. ∫ x 8 1 − x 3 dx 3 0 ( ) 370 . n ∈ N R: 42. ∫ x 5 1 − x 3 0 ( 1 )4 dx R: 90 53. p > 0 R: Γ( p) 46. n −x dx. 0 ∞ 1 ∫ ln x ( )p −1dx. ∫ ∞ ∞ 0 1 + 2x3 ( x4 )2 dx R: n π 332 27 2 e4 π 47. ∫ x e 2 ∞ 1 ∞ x3 5 − ( x −1) dx R:1 ∫ (x − 1) e 0 0 01 + x ∫ 8 dx R: π 8 51.a 39.

a. ∫ ∞ 0 3 x 1+ x ( 1 2 ) dx R: π 3 (m −1)!(n −1)! π /2 59. unde 69. ∫ ∞ ∞ dx R: π 3 1 + x6 0 1 57.b = 1 . n ∈ N R: 2(m + n −1)! 0 0 1+ x ( x2 4 2 ) dx R: π 8 2 60. Să se afle valorile parametrilor k . ∫ x 3 1 − x 67. m. ∫ 58. ∫ dx R: 4 2 4 01 + x 64. b . ∫ x − 2 e 2 − x dx R: π 66. b ∈ R . ∫ ⎜ n ⎟ −∞ ⎝ ⎠ ∞ n +1 ∞ 62. ∫ e − 2 x + x +1dx R: 2 ∞ e8 π 2 9 −∞ − ⎛ x2 ⎞ 2 ⎜1 + ⎟ . ∫ sin 2m −1 x cos 2n −1 x dx. 3 .56. a = 8 . ∫ x 3 e1− x dx R: 16 1 ∞ ( 2 5 1 ) dx R: 84 0 1 + 2x 2 ( x4 )3 dx R: ∞ 3π 2 128 68. Integrala I = ∫ sin 2 x cos 4 x dx are forma kπ a unde 0 π /2 371 . a. n∈ N* 61. ∫ 0 ∞ 2 1 2 65. ∞ −∞ ∫e − 2 x 2 + 4 x +1 dx R: ∞ x2 e 3 2π π 2 63. R: k = 6 2 −1 ∫e − 3x 2 − 6 x + 5 dx are forma ke aπ b . Integrala I = k .

q) . p. a ∈ R . q ∈ R. b ∈ R. a = 1 . Să se determine valorile parametrilor k . Integrala I = ∫ x 2. n > 0 . Să se determine valorile parametrilor k şi a .8 dx = kβ ( p. q > 0 . 2 m −1 1 (1 − x) 2n −1 72. 71. unde a. p.k .6 1 − x 3 0 1 ( )4. q . 2 m+n −1 372 . 1 R: k = . Integrala J = ∫ x 3. unde (1 + x ) k . Să se calculeze T = ∫ (1 + x) dx. p.5 e − 4 x dx = aΓ(b) . Să 3 se determine valorile parametrilor a şi b . m > 0. 32 ∞ 0 70. b > 0 .

∫∫ ⎥ D a ⎢α ( y ) ⎣ ⎦ { } 373 . INTEGRALE DUBLE BREVIAR TEORETIC Fie D ⊂ R 2 un domeniu mărginit şi f : D → R o funcţie integrabilă pe D . y )dxdy . y )dxdy = ∫ ⎢ ∫ f (x. Presupunem că D este un domeniu închis. y ) este integrabilă pe [α ( y ). Atunci: { } ∫∫ f (x. y )dxdy = ∫ ⎜ ∫ f ( x. Calculăm I = ∫∫ f (x. y )dx ⎟dy ∫∫ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ D a⎝ c c⎝a ⎠ ⎠ 2. y )dx ⎥ dy . iar funcţia y → f ( x. adică D = (x. adică D = (x.2. simplu in raport cu axa Ox . d ] . y ) ∈ R 2 / a ≤ x ≤ b. y ) este integrabilă pe [α (x ). Dacă D este dreptunghiul [a. α ( y ) ≤ x ≤ β ( y ) . β ( y )] . iar funcţia x → f ( x. Presupunem că D este un domeniu închis. D Reguli de calcul 1. y )dy ⎟dx = ∫ ⎜ ∫ f ( x. β (x )]. b]× [c. Atunci: b ⎡β ( y) ⎤ f ( x. α (x ) ≤ y ≤ β (x ) . D a ⎢α ( x ) ⎣ b ⎡ β ( x) ⎤ ⎥ ⎦ 3. y )dy ⎥dx .9. y )dxdy = ∫ ⎢ ∫ f (x. y ) ∈ R 2 / a ≤ y ≤ b. atunci: b⎛d d⎛b ⎞ ⎞ f (x. simplu in raport cu axa Oy .

b ) şi raza r este: + ( y − b) = r 2 .θ ) parcurge domeniul D * = [r1 .4. 2π ] . ∞ ) şi [θ1 . r2 ] ⊂ [0. r2 ]× [θ1 . În aceste condiţii. Schimbarea de variabilă în integrala dublă: trecerea de la coordonate carteziene la coordonate polare. unde [r1 . 1 2 • (x − a ) ecuaţia cercului cu centrul A(a. y ) parcurge domeniul D . 2π ] . D D* Observaţie. Rezultă că dacă ( x. Dacă D este un domeniu închis şi mărginit. B (x 2 . θ ∈ [0. atunci aria suprafeţei D este: Aria (D ) = ∫∫ dxdy . 2 374 . atunci ( ρ . y = ρ sin θ .θ 2 ] ⊂ [0. rezultă că: ∫∫ f ( x. y1 ) .θ 2 ] . y 2 ) x este: x1 x2 y y1 y2 1 1 = 0. y )dxdy = ∫∫ f (ρ cosθ . ρ sin θ ) ρ dρ dθ . Considerăm transformarea: x = ρ cosθ . D Formule ce vor fi utilizate: • ecuaţia dreptei ce trece prin punctele A( x1 . unde ρ ≥ 0.

obţinem: 1 ⎛ x 2 + 3 x −1 ⎞ I = ∫⎜ x 2 − y dy ⎟ dx . Se consideră D = [0. Avem că: ∫ ⎜ ⎟ 0⎝ x−2 ⎠ { D ( ) } ( ) x 2 + 3 x −1 x−2 1 1 ⎛ ∫ (x 2 − y )dy = 1 x 4 − x 3 − 2 x 2 + x + 3 . Să se calculeze I = ∫∫ x 2 − y dxdy . y ) ∈ R 2 0 ≤ x ≤ 1. 60 2⎠ 0⎝ 2 375 . 0] şi f : R → R. 4 ⎜ 3 ⎟ 8 3 8 24 0 ⎝ ⎠0 1 ( ) 1 2. D Rezolvare: 1⎛ 0 1⎡ y =0 ⎤ ⎞ I = ∫ ⎜ ∫ 2 x 2 y − xy 3 + 1 dy ⎟dx = ∫ ⎢ x 2 y 2 − 1 xy 4 + y ⎥ dx = 4 ⎜ ⎟ y = −1 ⎦ 0 ⎝ −1 0⎣ ⎠ ( ) ( ) ⎛ x3 x 2 ⎞ 1 1 19 = ∫ − x 2 + 1 x + 1 dx = ⎜ − + + x⎟ = − + +1 = . f (x. Rezolvare: Deoarece domeniul D este simplu în raport cu axa Oy . y ) = 2 x 2 y − xy 3 + 1 . unde D = (x. prin urmare 2 2 3⎞ I = ∫ ⎜ x 4 − x 3 − 2 x 2 + x + ⎟dx = 71 . y )dxdy .PROBLEME REZOLVATE 1. Să se calculeze ∫∫ f (x. x − 2 ≤ y ≤ x 2 + 3 x − 1 .1]× [− 1.

y y=f1(x) y=f2(x) ⎪y = x − 2 ⎩ 0 B(2. y ) ∈ R 2 0 ≤ x ≤ 2. Determinăm punctele de intersecţie ale graficelor 2 ⎧ celor două funcţii. x 2 − x − 2 ≤ y ≤ x − 2 . y ≥ x 2 − x − 2 . ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ 0⎝ x − x−2⎠ 0 0 { } ( ) 376 . unde D = ( x. y ) ∈ R { D 2 y ≤ x − 2. -2) Observăm că D se mai poate exprima astfel: D = (x. integrala devine: 2⎛ x−2 ⎞ 2 2 y= x−2 2 4 I = ∫⎜ ⎜ ⎟ ∫ dy ⎟ dx = ∫ ⎛ y y = x 2 − x − 2 ⎞ dx = ∫ 2 x − x dx = 3 . 0) x A(0. f 2 ( x) = x − 2 . Domeniul D este dat de suprafaţa haşurată. Prin urmare. 0) . − 2) şi B(2.3. f1 ( x) = x 2 − x − 2 . deci D este simplu în raport cu axa Oy . Să se calculeze I = ∫∫ dxdy . } Rezolvare: Considerăm funcţiile f1 . f 2 : R → R . rezolvând sistemul ⎪ y = x − x − 2 şi găsim ⎨ punctele A(0.

5 2 2 x + y − 2y = 0 ⇒ x = ± 2y − y 2 2 2 ⇔ β ( y ) = + 2 y − y 2 . avem: 1 1 a = 2 . unde D este domeniul din figură. Rezultă: 377 . punctul 2. y = 2 ⎧2 x + y = 2 ⎪ ⎪ . 2 . 1) B (0. 2) (0. 0) D C(1. 0 2 1 (x − 0)2 + ( y − 1)2 = 1 ⇔ x 2 + y 2 − 2 y = 0 . Să se calculeze I = ∫∫ xdxdy . 2 x + y = 2 ⇒ x = (2 − y ) ⇒ α ( y ) = (2 − y ) . y = ⎩ 5 5 ⎩ (5 5 ) Considerăm domeniul simplu în raport cu axa Ox . Ecuaţia cercului de centru (0. obţinem A(0.1) si rază 1 este: Coordonatele punctului B se determină rezolvând sistemul: şi B 4 . ⎧ x = 0. Cu notaţiile din breviarul teoretic.4. D y A(0. 2) ⇒⎨ 4 2 ⎨ 2 ⎪x + y 2 − 2 y = 0 ⎪x = . 0) x x y 1 Rezolvare: • • • Ecuaţia dreptei AC este: 1 0 1 = 0 ⇒ 2 x + y = 2 . b = 2 .

2 1 1 Dorim să integrăm pe domenii simple în raport cu Oy . unde domeniul D este dat de D suprafaţa haşurată. 2) 1 (2.⎜ I = ∫⎜ 2 ⎜ 5 ⎝ 2⎛ 2 y− y2 ⎞ ⎛ 2⎜ 2 x ⎟ ∫ xdx ⎟ dy = ∫ ⎜ 2 2− y 2 ⎜ ⎟ 2 5 ⎠ ⎝ 2 y− y2 ⎞ 2− y 2 2 ⎟ 32 . 1) O 2 x Rezolvare: x y 1 Ecuaţia dreptei d1 este: 0 1 1 = 0 ⇒ y = x + 1 . Vom descompune D în reuniune a două domenii D1 . 2 ⎟ dy = − 1 ∫ 5 y − 12 y + 4 dy = 8 2 75 ⎟ 5 ⎠ ( ) 5. D2 care au interioarele disjuncte: 378 . Să se calculeze I = ∫∫ dxdy . y (1. 1 2 1 x y 1 Ecuaţia dreptei d 2 este: 1 2 1 = 0 ⇒ y = 3 − x .

β ( x) = x + 1 I1 = ∫∫ dxdy = ∫ ⎢ D 0⎢ ⎣ Pentru D2 avem 1 ⎡ x +1 1 1 ⎤ 3 ⎛1 2 ⎞ ∫ dy ⎥ dx = ∫ ( x + 1)dx = ⎜ 2 x + x ⎟ = 2 .y (1. ⎝ ⎠0 0 ⎥ 0 ⎦ a = 1. 2 ⎡3 − x 6. Să se calculeze I = ∫∫ x 2 + y 2 dxdy . ∞ ). b = 2. 2) D1 O D2 O 1 x 1 2 x Pentru D1 avem a = 0 . unde D = ( x. y ) ∈ R Rezolvare: { D 2 4 ≤ x + y 2 ≤ 9. α ( x) = 0. 2 2 D 1⎢ 0 ⎥ 1 ⎣ ⎦ 1 Rezultă că I = I1 + I 2 = 3 . b = 1. α ( x) = 0. 2 2 ⎤ x2 3 I 2 = ∫∫ dxdy = ∫ ⎢ ∫ dy ⎥ dx = ∫ (3 − x)dx = 3 − = 3− . 2 } Folosim trecerea la coordonatele polare: ⎧ x = ρ cosθ . 2) y (1. β ( x) = 3 − x . θ ∈ [0. y ≥ 0 .2π ] ⎨ ⎩ y = ρ sin θ ⎧4 ≤ x 2 + y 2 ≤ 9 ⎧2 ≤ ρ ≤ 3 ⇒⎨ ⎨ ⎩0 ≤ θ ≤ π ⎩y ≥ 0 379 . ρ ∈ [0.

0 ≤ θ ≤ 2π şi dxdy = ρ ⋅ dρdθ . π ⎛3 ⎞ 1π 19 I = ∫∫ ρ 2 dρdθ = ∫ ⎜ ∫ ρ 2 dρ ⎟dθ = ∫ 19dθ = π . aria domeniului D este egală cu ∫∫ dxdy . θ ∈ [0.θ ) ∈ R 2 0 ≤ ρ ≤ r . Avem de calculat aria domeniului D = (x. D Rezolvare: { } Folosim trecerea la coordonatele polare : ⎧ x = ρ cosθ . D * = ( ρ . ⎟ ⎜ D D 0 ⎝0 0 ⎠ 8. Prin urmare. { D } 380 . ρ ∈ [0. 0 ≤ x ≤ y . ⎟ ⎜ 30 3 D* 0⎝ 2 ⎠ { } 7. Să se calculeze aria discului de rază r .2π ] ⎨ ⎩ y = ρ sin θ (x. y ) ∈ D ⇒ x 2 + y 2 ≤ r 2 ⇒ ρ ∈ [0. y ) ∈ R 2 / x 2 + y 2 ≤ r 2 . unde r > 0 . r ]. ∞ ). Să se calculeze I = ∫∫ e x2 + y2 { } dxdy unde D = ( x. y ) ∈ R 2 1 ≤ x 2 + y 2 ≤ 4.Vom avea: D * = ( ρ . Conform observaţiei din breviarul teoretic.θ ) ∈ R 2 2 ≤ ρ ≤ 3. Prin urmare.0 ≤ θ ≤ π şi dxdy = ρ ⋅ dρdθ . 2π ] . θ ∈ [0. 2π ⎛ r ⎞ r 2 2π 2 ∫∫ dxdy = ∫∫* ρ dρdθ = ∫ ⎜ ∫ ρ dρ ⎟dθ = 2 ∫ dθ = πr .

0]× [1.2π ] . π ≤ θ ≤ π { dxdy = ρ ⋅ dρdθ . y ) ∈ R 2 1 ≤ x ≤ 3. Să se calculeze ∫∫ ⎜ x + ⎟dxdy unde x⎠ D⎝ { { } 3. } 381 . y ) ∈ R 2 y − x ≤ 1. ⎥ ⎢ Avem: D * = ( ρ . Să se calculeze ∫∫ x + y + 1 dxdy . ⎨ ⎩ y = ρ sin θ (x. y ) ∈ D ⇒ 1 ≤ x 2 + y 2 ≤ 4. Rezultă: I = ∫∫ e D* π 2 4 π 2 2 } şi ⎞ ⎟ ⎠ ⎣4 2⎦ ρ 2 cos 2 θ + ρ 2 sin 2 θ π ρ d ρ d θ = ∫ ⎜ ∫ ρ e ρ d ρ ⎟ dθ = ⎛2 ⎜ π 4 ⎝1 2 2 2 ⎛ ⎞ = ∫ ⎜ ρ e ρ − ∫ e ρ dρ ⎟dθ = ∫ 2e 2 − e − e 2 + e dθ = e 2θ ⎜ ⎟ 1 1 π π ⎠ 4 ⎝ 4 ( ) π 2 π 4 = π 4 ⋅ e2 . 2]. D ( ) D = ( x.θ ) ∈ R 2 1 ≤ ρ ≤ 2. R: 14 + 1 ln 3 . x + y ≤ 3. 0 ≤ x ≤ y ⇒ ρ ∈ [1. Să se calculeze ∫∫ 5 x 3 y − 2 xy + 7 dxdy unde D = [− 2. PROBLEME PROPUSE 1. unde D 1 D = ( x. 2] . x ≥ 0. R: − 10 . y ≥ 0 . R: 2 − ln 2 . θ ∈ ⎡π . 0 ≤ y ≤ x − 1 . ∞ ). ρ ∈ [0.Rezolvare: Folosim trecerea la coordonatele polare: ⎧ x = ρ cosθ . π ⎤ . 3 2 y⎞ ⎛ 2.θ ∈ [0.

8 2 } 7. 9 { D } 6. Să se calculeze ∫∫ (2 xy + x − 3) ydxdy unde D = (x. 2 x − 1 ≤ y ≤ x 2 . y ) ∈ R { D 2 1 ≤ x ≤ 2. Să se calculeze ∫∫ dxdy unde D = (x. x ≥ 0. y ) ∈ R 2 x 2 + y 2 ≤ 16.4. R: 229 . 4 { } ( ) 382 . y ) ∈ R 2 1 ≤ x ≤ 4. unde D y 2 1 ≤ x ≤ 2. 2 x − 1 ≤ y ≤ x 2 + 1 . R: 4 . Să se calculeze D = ( x. y ) ∈ R { ∫∫ x dxdy . Să se calculeze ∫∫ e D −( x + y ) 2 2 dxdy unde unde 1 − e −16 π D = (x. x 2 + 1 ≤ y ≤ x 2 − x + 3 . y−4 x 15 } 5. R: 7 − 1 ln 2 . R: . y ≥ 0 .

derivabilă. cu derivata y ' = y ' ( x) . f . y ') = 0. g : (c. C ∈ R este soluţia generală a ecuaţiei. b) → R. care verifică condiţia iniţială y ( x0 ) = y 0 . F : D ⊂ R 3 → R. ϕ ( x). • Forma explicită: y ' = f ( x. funcţia necunoscută fiind y = y (x) . • Problema lui Cauchy pentru ecuaţia F ( x. y ) A rezolva o ecuaţie diferenţială presupune a determina o funcţie y = ϕ ( x). I. ∀y ∈ (c. x ∈ I ⊆ R . y ') = 0 constă în determinarea unei soluţii particulare a ecuaţiei. C ). y 0 ∈ R . x0 ∈ I .CAPITOLUL 10 ECUAŢII DIFERENŢIALE BREVIAR TEORETIC Ecuaţii diferenţiale de ordinul I • Forma implicită: F ( x. f : (a. ϕ : I → R . 383 . funcţia y = ϕ (x) se numeşte soluţie particulară a ecuaţiei. spunem că funcţia y = ϕ (x. y. Pentru o anumită valoare a lui C . g continue şi g ( y ) ≠ 0. ECUAŢII DIFERENŢIALE CU VARIABILE SEPARABILE Forma generală este: y ' = f ( x) ⋅ g ( y ). d ) → R. în aceste condiţii. astfel încât F ( x. ϕ ' ( x) ) = 0 . y. d ) .

1}. b) → R continue. ECUAŢII DIFERENŢIALE LINIARE DE ORDINUL I Forma generală este: y ' = P( x) y + Q( x). Q : (a. Q : (a. P. ECUAŢII DIFERENŢIALE OMOGENE ⎛ y⎞ Forma generală este: y' = g ⎜ ⎟ . ECUAŢII DIFERENŢIALE DE TIP BERNOULLI Forma generală este: y ' = P( x) y + Q( x) yα . α ∈ R \ {0. yα yα −1 2) se notează y1−α = z ⇒ (1 − α ) y −α y ' = z ' şi după înlocuire se obţine o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul I . ii ) se aplică metoda variaţiei constantelor. III. 384 . b) → R continuă. P. IV.II. Această ecuaţie se rezolvă în doi paşi : i ) se determină soluţia ecuaţiei omogene ataşate: y ' = P( x) y . y ' = z ' x + z şi se obţine o x ecuaţie diferenţială cu variabile separabile. g : (a. b) → R continue. care este o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile. Această ecuaţie se rezolvă în doi paşi: 1) se împarte ecuaţia prin yα şi rezultă: 1 1 y '+ P ( x) + Q( x) = 0 . ⎝ x⎠ Această ecuaţie se rezolvă astfel: y Se face înlocuirea = z ⇒ y = zx.

K ∈ R * . Soluţia generală sub formă explicită a ecuaţiei diferenţiale este: y = y ( x. C > 0 ⇔ x +1 ⇔ ln y = ln⎛ C x 2 + 1 ⎞ ⇒ y = C x 2 + 1 ⇒ y = ±C x 2 + 1 . Înlocuind x = 0 şi y = 1 în soluţia generală se obţine K = 1 . c ∈ R ⇒ ln y = 2 ln( x + 1) + ln C . Se separă variabilele şi rezultă: 2 y x +1 Integrând în raport cu x . Integrăm în raport cu x şi obţinem: 385 . deci soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale este: y = y ( x) = x 2 + 1 . y' x = . Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: xy y' = şi soluţia particulară care trece prin punctul (0. K ∈ R .PROBLEME REZOLVATE 1.1) . ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ sau y = K x 2 + 1. K ) = K x 2 + 1. Rezolvare: Ecuaţia se mai poate scrie sub forma: y +1 x y ' ( y + 1)( x + 1) = xy ⇔ y' = . 2. obţinem: 1 x 2 1 ∫ y y ' dx = ∫ 2 dx + c. care este o ecuaţie cu y x +1 variabile separabile. 2 x +1 Rezolvare: Observăm că aceasta este o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile. Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: y ' ( y + 1)( x + 1) = x( y + 1) − x .

Rezolvare: Ecuaţia se mai poate scrie sub următoarea formă echivalentă: 2 x2 + 2y2 . C > 0 . Folosim substituţia: y z = ⇒ y = zx. 3. c ∈ R ⇒ y + ln y = x − ln x + 1 + ln C ⇒ ln y ( x + 1) = x − y + ln C . avem: x z' x = 386 . Să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială: x + 2 y 2 = xyy' . C > 0 ⇒ z +1 y ⇒ 1 + z 2 = C x . y ' = z ' x + z şi se obţine ecuaţia: x x 2 + 2z 2 x 2 1 + 2z 2 z + xz ' = ⇒ z + xz ' = ⇒ z zx 2 y' = 1+ z2 z 1 z' = ⇒ z x z2 +1 Integrăm această ecuaţie cu variabile separabile: z 1 1 2 ∫ 2 z ' dx = ∫ x dx ⇒ 2 ln(1 + z ) = ln x + ln C . C > 0 ⇒ ln y (x + 1) C = x− y⇒ y +1 x y ( x + 1) = Ce x − y . Rezultă că soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale sub formă implicită este: y ( x + 1) = Ke x − y . Revenind la substituţia z = . C > 0 ⇒ y ( x + 1) = ±Ce x − y . xy Aceasta este o ecuaţie diferenţială omogenă. K ∈ R * .∫ y y ' dx = ∫ x + 1dx + c.

C ∈ R* . c ∈ R ⇔ y y y 1 ⇔ ln y = −2 ln cos x + ln K . C > 0 . x ≠ (2k + 1) π 2 . π + 1 ⎞ . 4. 387 . Rezultă că soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale x 2 + y 2 = Cx 2 . 2 cos x ii ) Aplicăm metoda variaţiei constantelor şi rezultă: cos 2 x C ' ( x) cos x + 2 sin xC ( x) y= C ( x) ⇒ y' = C ' ( x) cos 2 x + 2 sin x cos xC ( x) cos 4 x = cos 3 x .K > 0 ⇒ y = . care este o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul I. k ∈ Z . K >0. K > 0 ⇒ ln = ln ⇒ K cos 2 x y 1 K ±K ⇒ = ⇒ y = . i ) Rezolvăm ecuaţia omogenă ataşată: 1 1 y ' = 2 ytgx ⇔ y ' = 2tgx ⇔ ∫ y ' dx = ∫ 2tgxdx + c. 2 2 K cos x cos x cos 2 x C sau y = . ⎜ ⎟ ⎝4 4 2⎠ Rezolvare: Împărţim ecuaţia prin cos x ≠ 0 şi obţinem: y ' = 2 ytgx − 1 (1). Să se rezolve următoarea ecuaţie diferenţială: y ' cos x − 2 y sin x = cos x şi să se determine soluţia particulară care trece prin punctul ⎛ π .1+ este: y2 x2 = C x .

C1 ∈ R . x ≠ kπ . Să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială: y '+ y ⋅ ctgx + y 3 = 0. 1) Împărţim ecuaţia prin y 3 şi rezultă: 1 y '+ 1 ctgx + 1 = 0 . 1 1 4 2 8 4 4 2 Înlocuim y şi y ' în ecuaţia (1) şi obţinem: C ' ( x) cos x + 2 sin xC ( x) C ( x) =2 tgx + 1 ⇒ 3 cos x cos 2 x C ' ( x) − 1 = 0 ⇒ C ' ( x) = cos 2 x ⇒ C ( x) = ∫ cos 2 xdx = 2 cos x 1 + cos 2 x x 1 =∫ dx + C1 = + sin 2 x + C1 . cu α =3 . C1 ) = ⎜ + sin 2 x + C1 ⎟ ⋅ . (1) 3 2 y 2) Notăm y 1− 3 =z⇔y −2 =z⇒− 2 y' y 3 = z' ⇒ y y' y 3 =− z' .Punând condiţia ca y π = π + 1 . soluţia generală a 2 2 4 ecuaţiei diferenţiale este: 1 ⎛x 1 ⎞ y = y ( x. obţinem: π + 1 = (π + 1 + C ) ⋅ 2 ⇒ C = 0 . care este o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul I. Rezultă soluţia particulară: y = y ( x) = ⎜ + sin 2 x ⎟ ⋅ ⎝2 4 ⎠ cos 2 x 5. 2 Prin înlocuire în (1) obţinem: − z' + z ⋅ ctgx + 1 = 0 ⇔ z ' = 2 z ⋅ ctgx + 2 2 (2). 388 . Rezolvare: Se observă că aceasta este o ecuaţie diferenţială de tip Bernoulli. k ∈ Z . ⎝2 4 ⎠ cos 2 x (4 ) 1 ⎛x 1 ⎞ .

ii ) Aplicăm metoda variaţiei constantelor: z = K ( x) sin 2 x ⇒ z ' = K ' ( x) sin 2 x + 2 sin x cos xK ( x) . C1 ∈ R . K ∈ R * . C > 0 ⇒ z = K sin 2 x.i ) Rezolvăm ecuaţia omogenă ataşată: 1 1 z ' = 2 z ⋅ ctgx ⇔ z ' = 2ctgx ⇒ ∫ z ' dx = 2 ∫ ctgx dx + c. Înlocuind în (2). Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul I este: z = K ( x) sin 2 x = (− 2ctgx + C1 )sin 2 x = −2 sin x cos x + C1 sin 2 x sau z = − sin 2 x + C1 sin 2 x. C > 0 ⇒ ⇒ z = ±C sin 2 x. c ∈ R ⇒ z z ⇒ ln z = 2 ln sin x + ln C . Bernoulli: y 2 = = z − sin 2 x + C1 sin 2 x 389 . obţinem soluţia generală a ecuaţiei Revenind la substituţia z = y2 1 1 . C1 ∈ R . 1 . obţinem: K ' ( x) sin 2 x + 2 sin x cos xK ( x) = 2 K ( x) sin 2 x ⋅ ctgx + 2 ⇔ 2 1 ⇔ K ' ( x) sin 2 x = 2 ⇒ K ' ( x) = ⇒ K ( x) = 2 ∫ dx ⇒ 2 sin x sin 2 x ⇒ K ( x) = −2ctgx + C1 . C > 0 ⇒ ln z C = ln sin 2 x ⇒ z = C sin 2 x.

R: x + y = C ( y − x )7 . ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 3. 2 R: y (x. y (x ) = 1 x 2 + 1 + 1 . C ∈ R . x 2 + 2 y 2 = xyy' 8. (1. 2 yy ' = (3 x + 2)( y 2 + 4) . y ' cos x + sin x sin 2 y = 0. Să se determine soluţia generală a următoarelor ecuaţii diferenţiale: 7. 2 2 (1. 2 x yy ' = y + 1 . ( x 2 + 1) R: y (x. e x+ y y '−(2 x − 1)e x = 0 . π ) . C ∈ R . 4 4 ( ) 6. 2 4 2 ( ) ( ) 2. C∈R. 2 R: 1 ln y 2 + 4 = 3 x 2 + x + C . 4 ( ) ⎛ 2. C = 0 . R: y − arctgy = − 1 ln 3 x − 4 + C . 3 2 4.5). C ∈ R . y ' = . e 2 − 4 ⎞ . (0. C ∈ R R: x = Ce 2x x+ y . C ) = C x 2 + 1 + 1 . ( π . (1. 390 .1). x 2 (2 y '+1) + y 2 = 0 3x + 4 y 9.1). C = −4 . C = e − 1 . C ∈ R . C ) = ln e x ( x −1) + C . y ' = 4x + 3y R: a) y 2 ( x.PROBLEME PROPUSE Să se determine soluţia generală pentru următoarele ecuaţii diferenţiale şi soluţia particulară care trece prin punctul indicat: x(2 y − 1) 1.0). C ∈ R . C ) = Cx 4 − x 2 . (3 x − 4) y y '+( y 2 + 1) = 0 . 5.

2 1 Ce 2 x + 1 1 . C ) = . R: y 2 ( x.1) . 6 y 2 y '+ xy 3 = 2 x . y ' cos x − 2 y sin x = cos x. xy '+2 y = x 5 y 3e x . 17. y '+2 xy = 2 xe R: y (x. 4 12. 3 1 2 15. C ∈ R . y '+3 y = 6 xe − x . C = 1. y '+4 x y = x . C ) = 4 x C − 2e x . π . .Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale şi să se afle soluţia particulară care trece prin punctul indicat: 10. −x2 Să se integreze următoarele ecuaţii diferenţiale: 14. y '+ xy − y 2 x = 0 .3) .1) . (0. 2 2 13. C ) = 3 3 11. R: y (x. C ) = e − 4 x + 2 . R: y ( x. R: y (x. C∈R. π + 1 . R: y (x. C ∈R. (0. 1 ( ) 391 . C ∈ R . C = 3. R: x = Ce 2 y x2 16. C ) = x + C e 2 ( −x2 ) . C∈R. C = 9 . xy'−4 y = x 2 y .C ∈ R . 4 2 (4 1 4 e x + 4C 4 ) e x4 . C∈R. (0. C ) = (6 x − 3)e − x + 2Ce −3x .

. CENUŞĂ. Bucureşti. BAZ. 1971 11.a. I. Editura ştiinţifică. Elemente de algebră liniară pentru economişti. 1993 13. 1998 4. Matematici pentru economişti. Matematici generale şi elemente de optimizare.. COROI... S. I. TOMA. LANCASTER. FILIP. Elemente de algebră şi programare liniară. Editura A.. S.. CENUŞĂ. Editura Academiei R.. Matematici aplicate în economie.. D.E. C. 1991 10.. GH. COROI. C. M. R. Editura Cison.S. Bucureşti.S. ş. VRACIU. Bazele algebrei.E.a. BURLACU. 2000 3.E. M. GH. 1982 14. Bucureşti. DINCULEANU. 2000 5..R. I. C. M. Bucureşti.. MIRCEA. 1990 2. CENUŞĂ.. Editura Cison. Matematici aplicate în economie.. 1989 6. 1997 392 . O. II. N. Editura A. WOINAROSKI.. V. RADU. NECULĂESCU.S. MARCUS.a. CHIRIŢĂ. Editura didactică şi pedagogică. FILIP. II.S. Matematici pentru economişti. ş. A. CENUŞĂ... RAISCHI. Culegere de probleme de matematică.... 1986 12. I. SĂCUIU. R. ION. Editura ştiinţîfică şi enciclopedică. Bucureşti.E. Bucureşti. BURLACU.... ş.. RAISCHI.BIBLIOGRAFIE 1.. vol.... Analiză economică matematică. Bucureşti. Bucureşti. Editura didactică şi pedagogică. V. I. Tipografia A. C. Bucureşti. I. Editura didactică şi pedagogică. GH.. POPESCU.S.. Probleme de matematici superioare.. NIŢĂ. PURCARU. A. Algebra. GH. Editura economică.. N. NICOLESCU. vol. C. NĂSTĂSESCU. S. A. TOMA. Analiză matematică. FILIP. C.. PURCARU.. K. A. Bucureşti.. Editura didactică şi pedagogică.. Matematici aplicate în economie.. I. 2002 8. D. 1988 7. Lito. 1973 9.

. IFTIMIE...E. 2002 393 . MANU-IOSIFESCU. Cercetări operaţionale.. Editura didactică şi pedagogică. Editura A.S. L. S. A.. 1991 18. A. vol.. Analiză matematică. SIREŢCHI. BAZ. 1999 16. ŞTEFĂNESCU. Analiză matematică. Bucureşti. Bucureşti. RAISCHI. I... C. Culegere de probleme de matematici aplicate în economie. Bucureşti. MOSCOVICI..15. POPESCU. SĂCUIU. B.E.. M. 1981 20. Algebră liniară: culegere de probleme. C. Lito A.. ZIDĂROIU. I.. ROŞCULEŢ. Bucureşti. Editura Economică. TOMA. Lito Universitatea Bucureşti. AL. Editura didactică şi pedagogică..S. II. E. vol.. G. I. Analiză matematică: culegere de probleme. II. 1982 19. 1966 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful