TUTORIAL

SOLIDWORKS 2006

BIÊN D CH: ÀO CHI LĂNG 1/2006

1

M CL C Lesson 1- Part.......................................................................................................................................3 Lesson 2 - Assembly ..........................................................................................................................13 Lesson 3 – Drawings ..........................................................................................................................18 AutoCAD và SolidWorks...................................................................................................................25 Nh p m t tài li u AutoCAD...............................................................................................................25 Chuy n m t b n v AutoCAD thành 3D ...........................................................................................31 T o m t b n v t mô hình 3D...........................................................................................................35 V 3D .................................................................................................................................................42 Các k thu t thi t k nâng cao ...........................................................................................................47 Các b n v k thu t nâng cao.............................................................................................................60 T o các hình bi u di n .......................................................................................................................61 Các ti u ti t.........................................................................................................................................66 Assembly Mates .................................................................................................................................74 COSMOSXpress ................................................................................................................................87 Các ch c năng cơ b n c a COSMOSXpress .....................................................................................87 Phân tích ti t ki m v t li u ............................................................................................................94 Các ví d phân tích.............................................................................................................................99 B ng thi t k .....................................................................................................................................107 L nh Fillet ........................................................................................................................................114 Import/Export ...................................................................................................................................120 L nh Loft..........................................................................................................................................123 Thi t k khuôn..................................................................................................................................127 Tài li u Part a kh i .........................................................................................................................142 Xây d ng part m u cho bài Giao kh i .............................................................................................142 K thu t b c c u ...............................................................................................................................146 K thu t mô hình hóa c c b ...........................................................................................................148 L nh x p dãy ....................................................................................................................................150 PhotoWorks......................................................................................................................................157 PhotoWorks cơ b n ..........................................................................................................................157 PhotoWorks nâng cao.......................................................................................................................161 Các l nh Revolve và Sweep .............................................................................................................168 Chi ti t t m m ng.............................................................................................................................175 SolidWorks Animator ......................................................................................................................188 Các l nh b m t ................................................................................................................................200 SolidWorks Toolbox ........................................................................................................................212 Toolbox cơ b n.................................................................................................................................212 B t vít thông minh (Smart Fasteners) ..............................................................................................215 K t c u hàn.......................................................................................................................................218

2

Lesson 1- Part
Bài 1 s hư ng d n c th cho b n t ng bư c t o d ng mô hình SolidWorks u tiên. B n s t o ra chi ti t ơn gi n như minh h a. Bài h c này bao g m:
• • • •

T o m t kh i cơ s Thêm m t ph n l i C t m t cái l Các l nh s a thư c) i (vê tròn, thay i kích

Hi n th m t hình c t c a mô hình

T o m t tài li u Part1 m i
B nb t u bài h c này v i vi c m m t tài li u part m i. trên thanh công c Standard. 1. Click2 New

H p tho i New SolidWorks Document xu t hi n. 2. Click Part, r i click OK. 3. M t c a s part m i xu t hi n.

V hình ch nh t
c i m u tiên c a chi ti t này là m t kh i h p ch nh t, t o ra t m t biên d ng hình ch nh t ư c y cao lên. B n b t u b ng cách v hình ch nh t ó. (L nh t o hình u tiên này tương i gi ng như t o phôi trong ch t o máy th c t - DCL). 1. Click Extruded Boss/Base3 trên thanh công c Features. Các m t ph ng t a Front

(trư c), Top (trên), và Right (ph i) xu t hi n và con tr chuy n thành sàng ch n m t m t ph ng làm cơ s cho biên d ng s v ).

(cho bi t nó s n

Lưu ý r ng khi b n di chuy n con tr trên m t m t, ư ng biên c a m t ó s sáng lên.

Part ư c hi u là m t c a s dùng xây d ng mô hình hình h c trong SolidWorks. SolidWorks d ng t ng chi ti t máy (m t mô hình hình h c ơn) trong m i c a s Part và lưu chúng thành nh ng t p tin Part. Các chi ti t máy này, n u c n, s ư c ưa vào m t c a s l p ráp g i là Asembly t o thành các c m chi ti t ho c t h p máy hoàn ch nh, ây l i là m t t p tin lo i khác, Asembly. T các t p tin Part và Asembly này, có th t o ra các t p tin b n v k thu t, g i là các Drawing, l i là m t lo i t p tin khác n a, Drawing. Trong SolidWorks, không t o ra các b n v b ng thao tác th công, vì các b n v u hoàn toàn sinh ra t ng t nh ng mô hình Part ho c Asembly. Ba lo i t p tin k trên ư c liên k t r t ch t ch v i nhau, m i thay i trên m t t p tin, s ư c c p nh t t i các t p tin liên quan, qua các bài h c, i u này s ư c minh h a sinh ng. 2 B m nút trái c a chu t (dùng t “click” chu n hơn và tư ng thanh hơn dùng t “kích”). 3 L nh t o kh i c b ng cách y cao m t biên d ng.

1

3

2. Di chuy n con tr trên m t Front và click ch n m t này. C ng nhìn chuy n hư ng cho m t Front i di n v i b n. Thanh công c các l nh v Sketch xu t hi n và m t sketch ( ư c hi u là môi trư ng v các biên d ng- DCL) ư c m ra trên m t Front. 3. Click Rectangle4 4. Di chuy n con tr trên thanh công c Sketch. ng ct a c a sketch . Con tr khi trên g c t a có hình .

5. Click vào g c r i di chuy n con tr 6. Click hoàn t t hình ch nh t.

v m t hình ch nh t.

Khi b n di chuy n con tr , lưu ý s hi n th kích thư c c a hình ch nh t này. B n không c n v chính xác kích thư c; sau ây b n s dùng công c Smart Dimension5 l y kích thư c cho biên d ng này. 7. Click Select trên thanh công c Standard.

Hai c nh c a hình ch nh t ti p xúc v i g c t a có màu en. B i vì b n b t u v t ng g n v i g c t a , nó không di chuy n t do ư c. Hai g c, nên nh này ư c t c nh (và ba nh) còn l i có màu xanh m. i u này cho bi t chúng chưa ư c xác nh và vì v y, chúng t do di chuy n. 8. Hãy th kéo m t trong nh ng c nh ho c nh màu xanh thay i kích c hình ch nh t.

L y kích thư c
Trong ph n này, b n xác nh kích c c a hình ch nh t b ng cách gán các kích thư c và thay i chúng. Ph n m m SolidWorks không bu c b n ph i l y kích thư c trư c khi dùng biên d ng t o mô hình. Tuy nhiên, trong ví d này, b n s l y kích thư c ngay bây gi biên d ng hoàn toàn ư c xác nh. 1. Click Tools, Options, System Options, General. 2. H y ki m Input dimension value, r i click OK. 3. Click Smart Dimension c Sketch. Con tr i thành trên thanh công .

4. Click c nh trên c a hình ch nh t, r i click vào nơi b n mu n t kích thư c. C nh ng bên ph i c a hình ch nh t chuy n t màu xanh sang màu en. B ng vi c l y kích thư c c a c nh trên, b n ã hoàn toàn xác nh v trí c a c nh ph i.

L nh v hình ch nh t, th c hi n b ng cách click hai i m chéo nhau c a hình ch nh t nh v . Công c l y kích thư c thông minh. N u ã t ng s d ng các công c l y kích thư c c a AutoCAD, b n s th y công c này c a SW th c s thông minh. Ch b ng m t công c duy nh t này, tùy vào i tư ng ư c ch n và cách di chuy n chu t, ta có th l y m i ki u l y kích thư c.
5

4

4

Nhưng b n v n có th kéo c nh trên lên và xu ng (sau khi ã click Smart Dimension t t công c này i). Màu xanh c a c nh này cho bi t nó v n chưa ư c xác nh. 5. Ch c ch n r ng công c Smart Dimension ang ư c ch n, click c nh ph i r i click vào nơi t kích thư c. C nh trên và nh ng nh còn l i chuy n sang màu en. Thanh tr ng thái góc ph i dư i c a s cho bi t biên d ng này ã hoàn toàn xác nh.

Thay

i các giá tr kích thư c
i giá tr các kích thư c.

Trong m c này, b n s thay

1. Double-click 6 m t trong nh ng kích thư c v a l y. H p tho i Modify xu t hi n. Kích thư c ư c ch n sáng lên. 2. Gõ giá tr 120, r i click . Biên d ng thay i kích c kích thư c m i. Giá tr kích thư c bây gi là 120mm. 3. Click Zoom to Fit7 h a. trên thanh công c View ph n ánh

hi n th hình ch nh t trên toàn b vùng

4. Double-click kích thư c còn l i và cũng thay 5. Click Zoom to Fit l n n a.

i giá tr c a nó thành 120.

T o kh i cơ s
L nh t o hình u tiên i v i m i mô hình ư c g i là t o kh i cơ s (base feature). B n t o ra kh i này b ng cách y cao biên d ng hình ch nh t. 1. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch ho c trên thanh công c Standard. B ng thu c tính Extrude xu t hi n trong cây FeatureManager (b ng bên trái), c ng nhìn c a biên d ng chuy n sang trimetric (hình chi u tr c o) và hình h a. xem trư c c a kh i cơ s xu t hi n trong vùng 2. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 18:
• •

Ch n Blind trong End Condition. Gõ 30 cho Depth .

B n cũng có th thay i giá tr c a Depth b ng cách click các mũi tên lên và xu ng . M i l n click, hình xem trư c l i c p nh t trong vùng h a.
6 7

Click nhanh hai l n nút chu t trái vào cùng m t i tư ng. Zoom toàn b nh ng i tư ng hi n h u lên toàn màn hình.

5

3. Click OK t o kh i extrusion. Kh i m i t o, Extrude1, xu t hi n trong cây FeatureManager và trong vùng h a.

4. N u b n c n zoom phóng to.

nhìn th y rõ toàn b mô hình, nh n phím Z

thu nh và Shift+Z

5. Click d u c ng bên c nh Extrude1 trong cây FeatureManager. Sketch1, mà b n dùng t o kh i cơ s , ã ư c ưa vào feature này.

Lưu tài li u Part
Bây gi b n lưu tài li u này. 1. Click Save trên thanh công c Standard. H p tho i Save As xu t hi n.

2. Trong h p File name, gõ Tutor1 và click Save. Ph n m r ng .sldprt ư c ưa vào cho tên t p tin và file này ã ư c lưu. Các tên file không phân bi t ký t hoa và thư ng. Nghĩa là tên files TUTOR1.sldprt, Tutor1.sldprt và tutor1.sldprt hoàn toàn như nhau.

T o biên d ng ph n l i
t o c i m ti p theo cho chi ti t này (l i ho c lõm), b n s v biên d ng ó lên các b m t c a mô hình ho c các m t t a r i y chúng cao lên. 1. Click Hidden Lines Removed9 2. Click Extruded Boss/Base . , trên thanh công c View.

3. Di chuy n con tr trên m t trư c c a kh i h p. Con tr i thành và các c nh c a m t này sáng lên cho bi t m t ó ã ư c ch n.

4. Click lên m t trư c ch n. M t sketch ư c m trên m t trư c c a kh i h p. Thanh công c Sketch xu t hi n trong CommandManager. 5. Click Circle10 trên thanh công c Sketch. Con tr tr thành .

5. Click g n tâm c a b m t và di chuy n con tr Click l n n a hoàn t t vòng tròn.

v m t ư ng tròn.

8 9

Hư ng th nh t - b n có th y biên d ng theo hai hư ng ngư c chi u nhau. Ki u hi n th không tô bóng và không th y các nét khu t c a mô hình. 10 Công c v ư ng tròn, th c hi n b ng cách click tâm i m r i click m t ch khác.

6

L y kích thư c và t o ph n l i
xác nh v trí và c c a ư ng tròn, hãy l y các kích thư c c n thi t. . t 1. Click Smart Dimension

2. Click c nh trên c a b m t, click ư ng tròn r i click m t v trí kích thư c.

3. Double-click kích thư c này, gõ 60 trong h p Modify và click

.

4. L p l i th t c này cho kích thư c gi a ư ng tròn và c nh th hai c a b m t, t giá tr là 60. 5. V n dùng công c Smart Dimension , ch click riêng ư ng tròn l y kích thư c ư ng kính c a nó. Di chuy n con tr xung quanh th y hình xem trư c c a kích thư c này. Khi kích thư c này n m ngang ho c th ng ng, nó th hi n như kích thư c th ng, khi nó l ch m t góc, nó th hi n như kích thư c ư ng kính. 6. Click m t nơi t kích thư c ư ng kính. Nh p giá tr là 70. ư ng tròn chuy n thành màu en và thanh tr ng thái cho bi t biên d ng ã hoàn toàn xác nh. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Extrude xu t hi n.

7. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1,

t Depth

là 25, t o ph n

nh ng m c còn l i t theo m c nh và click OK l i. Extrude2 xu t hi n trong cây FeatureManager.

C tl
C t m t l th ng ng tâm v i ph n l i. làm vi c này, b n t o m t biên d ng và l y kích thư c cho nó. Sau ó, b n gán tương quan cho tâm biên d ng trên ph n l i. Cu i cùng, b n c t thành m t l th ng. Trư c tiên, v biên d ng và l y kích thư c cho l . 1. Click Shaded With Edges11 trên thanh công c View.

11

Ki u hi n th tô bóng và th y các c nh c a mô hình.

7

ôi khi thanh công c dài hơn màn hình, click mũi tên các nút công c b n. 2. Click Extruded Cut12 trên thanh công c Features. ch n nó.

cu i thanh công c

truy c p

3. Click m t tròn phía trư c ph n l i 4. Ch n Normal To 13 Views. Mô hình s quay l i,

trong thanh công c Standard m t ư c ch n i di n v i b n.

5. V m t ư ng tròn g n tâm c a ph n l i như minh h a. Click Smart Dimension và l y kích thư c ư ng kính là 50mm. Sau ó, gán tương quan ng tâm. trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Add Relations xu t

1. Click Add Relation14 hi n.

2. Ch n ư ng tròn v a v ( ư ng tròn bên trong) và c nh tròn c a ph n l i ( ư ng tròn bên ngoài). Nh ng i tư ng ư c ch n xu t hi n dư i Selected Entities15. . Concentric0 xu t hi n dư i Existing 3. Dư i Add Relations, click Concentric 16 Relations. Các ư ng tròn trong và ngoài l p t c có quan h ng tâm. 4. Click OK .

Cu i cùng, th c hi n thao tác c t. 1. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Cut-Extrude xu t hi n. , ch n Through All 17 trong End

2. Trong b ng thu c tính này, dư i Direction 1 Condition. 3. Click OK . 4. Click Standard Views và ch n Trimetric 5. Click Save lưu t p tin. .

Làm tròn các góc
Trong m c này, b n làm tròn b n góc c a part b ng l nh fillet. B i vì t t c các góc lư n u có bán kính b ng nhau (10mm), nên b n có th t o chúng trong cùng m t l nh. u tiên, b n thay i vài tùy ch n hi n th s y ra khi b n t o góc lư n.
12 13

d quan sát nh ng gì

C t b m t ph n v t li u theo cách y cao m t biên d ng. Xoay m t ph ng v tr c di n v i b n. N u click công c này l n n a, c ng nhìn s xoay theo hư ng ngư c l i. 14 Gán các quan h hình h c gi a các i tư ng v , ví d : vuông góc, ti p tuy n, ng tâm, th ng hàng… 15 Các i tư ng ư c ch n. 16 ng tâm. 17 Xuyên su t.

8

1. Click Tools, Options, System Options, Display/Selection. 2. Dư i Hidden edges displayed as, ch n Solid. Tùy ch n này làm cho d th y các ư ng khu t khi b n dùng c ng nhìn Hidden Lines Visible. 3. Dư i Part/Assembly tangent edge display, ch n As visible. Dùng tùy ch n này các c nh ư c vê tròn khi b n t o chúng. 4. Click OK. trên thanh công c View. 5. Click Hidden Lines Visible18 C ng nhìn này cho phép b n th y các c nh khu t. Ti p t c, b n làm tròn b n c nh c a part. 1. Click c nh c a góc th nh t ch n nó. Lưu ý các b m t, các c nh và các nh sáng lên như th nào m i khi con tr trên nh ng i tư ng này, cho bi t chúng có kh năng ư c ch n. ng th i, cũng lưu ý con tr thay i như sau: - C nh -M t nh d th y

2. Nh n gi Ctrl và click ba c nh c a các góc còn l i. B n có th dùng công c Rotate View19 các c nh. Click Rotate View click Rotate View 3. Click Fillet l nn a và kéo trong khi ch n xoay mô hình r i

ti p t c ch n các c nh.

trên thanh công c Features.

Trong b ng thu c tính, dư i Items To Fillet, h p Edges, Faces, Features, and Loops cho th y b n c nh ư c ch n. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong b ng thu c tính, m t dòng nh c s xu t hi n v i tên c a h p ho c bi u tư ng ó. 4. Dư i Items To Fillet, ch n Full preview. M t hình xem trư c c a các góc lư n xu t hi n trong vùng h a. 5. t Radius . là 10.

6. Click OK

B n góc ư c ch n ã ư c vê tròn. L nh Fillet1 xu t hi n trong cây FeatureManager.

18 19

Th y các c nh khu t. Xoay c ng nhìn

9

Thêm các góc lư n
Bây gi , ta thêm các góc lư n vào nh ng c nh khác c a part. B n có th ch n các m t và c nh trư c khi g i l nh Fillet. 1. Click Hidden Lines Removed 2. Click Fillet .

. B ng thu c tính Fillet xu t hi n.

3. Click m t trư c c a kh i cơ s , như minh h a. M t hình xem trư c c a góc lư n s xu t hi n trên c nh ngoài c a kh i cơ s và ph n l i. Danh sách Edges, Faces, Features, and Loops cho bi t m t b m t ã ư c ch n. M t h p thông tin (callout) trong vùng h a ch th bán kính Radius . 4. Dư i Items To Fillet, t Radius là 5 và click OK.

Các c nh trong và ngoài ư c vê tròn trong m t l nh duy nh t. 5. Click Fillet l n n a.

6. Click m t trư c c a ph n l i như minh h a. 7. t Radius là 2 và click OK .

Lưu ý r ng danh m c các l nh li t kê trong cây FeatureManager xu t hi n theo trình t mà b n ã th c hi n. 8. Click Shaded With Edges Rotate View 9. Click Save và xoay part lưu part. trên thanh công c View r i click th y các góc nhìn khác nhau.

Làm r ng mô hình
Ti p theo, b n làm r ng mô hình. L nh Shell s làm r ng mô hình b ng cách l y i ph n v t li u kh i b m t ư c ch n, ch l im tl pv m ng.

10

1. Click Standard Views và ch n Back hình i di n v i b n.

. M t sau c a mô

trên thanh công c Features. B ng thu c 2. Click Shell tính Shell xu t hi n. 3. Click m t sau ch n nó. . là 2, r i click OK l i M t ư c ch n xu t hi n dư i Parameters trong danh sách Faces to Remove Dư i Parameters, . L nh shell th c hi n vi c l y i m t ư c ch n và m t l p v m ng. 4. th y rõ k t qu , click Rotate View hình. Click Rotate View l nn a

t Thickness

và xoay mô

t t công c này.

S a

i các l nh ã th c hi n

B n có th s a i m t l nh nào ó vào b t c lúc nào. M c này trình bày m t cách thay i kích thư c c a l nh extrude. 1. Click Standard Views và ch n Trimetric .

2. Double-click Extrude1 trong cây FeatureManager. 3. Các kích thư c c a l nh này xu t hi n trong vùng h a. Double-click s kích thư c 30. H p tho i Modify xu t hi n. 4. t gia str là 50, r i click .

11

5. Click Rebuild 20 trên thanh công c Standard nh t kích thư c m i. 6. Click Save lưu part.

c p

Hi n th m t hình c t
B n có th hi n th m t hình c t 3D c a mô hình t i b t c th i i m nào. B n dùng các m t c a mô hình ho c các m t t a xác nh m t c t. Trong ví d này, b n dùng m t Right c t mô hình. 1. Click Standard Views và ch n Trimetric 2. Click Shaded21 trên thanh công c View. .

3. Click Section View 22 trên thanh công c View, ho c click View, Display, Section View. B ng thu c tính Section View xu t hi n. Dư i Section 1, m t Front xu t hi n theo m c nh trong h p Reference Section Plane/Face. 4. Dư i Section 1, click Right 5. Gõ 60 cho Offset Distance hi n, cách m t Right 60mm. ch n m t Right. và nh n Enter. M t m t c t xu t

B n cũng có th thay i giá tr c a Offset Distance b ng cách click các mũi tên lên và xu ng. M i l n b n click mũi tên, hình h a. xem trư c l i c p nh t trong vùng 6. Click OK .

Hình c t c a mô hình hi n th . ây ch là bi u di n hình c t c a mô hình, b n thân mô hình không th c s b c t. Hình c t v n th hi n dù b n có thay i hư ng nhìn ho c zoom mô hình. 7. Click Section View ho c View, Display, Section View thôi xem hình c t. Mô hình l i tr v nguyên v n. l nn a

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!
20 21

Tái l p l i mô hình sau khi th c hi n nh ng s a i d ng hình. Ki u hi n th mô hình ư c tô bóng nhưng không th y các c nh. 22 Hình c t.

12

Lesson 2 - Assembly23
M t t h p có hai mô hình ơn ho c nhi u hơn trong m t tài li u SolidWorks, các mô hình ơn này còn ư c g i là các thành ph n. B n b trí các thành ph n này và nh hư ng chúng b ng cách l p ráp theo các tương quan gi a các thành ph n. Trong bài h c này, b n s xây d ng m t t h p ơn gi n d a trên cơ s chi ti t mà b n ã t o ra trong bài 1. Bài này
• •

c p các v n

sau:

ưa các part vào môi trư ng l p ráp assembly Di chuy n và quay các thành ph n trong m t assembly

T o kh i cơ s
B n có th s d ng cùng phương pháp ã h c trong Lesson 1 t o kh i cơ s cho m t part m i. 1. Click New trên thanh công c Standard và m m t part m i. và ch n m t Front . M t sketch s m ra trên m t Front.

2. Click Extruded Boss/Base

3. Sketch a rectangle beginning at the origin. 4. Click Smart Dimension 5. Click Exit Sketch hi n. 6. Dư i Direction1:
• •

và l y kích thư c hình ch nh t là 120mm x 120mm.

. B ng thu c tính Extrude và hình xem trư c c a kh i extrusion xu t

t End Condition là Blind. t Depth . trên thanh công c là 90.

7. Click OK

8. Click Hidden Lines Visible View.

9. Click Fillet trên thanh công c Features và ch n b n c nh như minh h a. 10. Trong PropertyManager, dư i Items to Fillet, Radius 11. Click OK là 10. . t

23

Asembly là môi trư ng l p ráp. Các chi ti t máy ư c thi t k trong môi trư ng part s ư c ưa vào l p ráp trong môi trư ng asembly t o thành c m chi ti t máy hay t h p, khi ó các chi ti t này còn ư c g i là thành ph n c a t h p. Lưu ý r ng ta cũng có th thi t k các chi ti t máy trong ng c nh c a môi trư ng asembly và ngư c l i, cũng có th t o ra nhi u chi ti t tách r i trong m t tài li u part. Tuy nhiên, hai môi trư ng này l i hoàn toàn khác nhau và chúng có nh ng ch c năng riêng bi t, mà ta s d n th y rõ thông qua vi c làm các bài t p trong giáo trình này.

13

Ti p t c, b n làm r ng part này. 1. Click Hidden Lines Removed .

trên thanh công c Features . B ng thu c 2. Click Shell tính Shell xu t hi n. 3. Ch n m t trư c c a mô hình. M t này ư c ưa vào h p Faces to Remove 4. Dư i Parameters, 5. Click OK . trong b ng thu c tính. t Thickness là 4.

6. Lưu part là Tutor2.

T o g cho h p
Trong m c này, b n s dùng các công c Convert Entities và Offset Entities t o các ư ng nét v trong sketch. Sau ó, b n c t m t g mép h p l p kh p v i chi ti t ã t o trong bài 1. 1. Click Zoom to Area và kéo m t hình ch nh t góc c a t t

chi ti t, như minh h a. Click Zoom to Area công c này.

l nn a

2. Ch n m t trư c c a thành m ng. Các c nh c a m t này sáng lên. M t sketch ã ư c m trên b m t ư c ch n này. 3. Click Extruded Cut trên thanh công c Features. M t sketch ã ư c m trên b m t ư c ch n này. 4. Click Convert Entities24 trên thanh công c Sketch.

Các c nh ngoài c a m t ư c ch n s ư c chi u và chép lên m t ph ng v , thành các o n th ng và cung tròn.

5. Click Offset Entities25 trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Offset Entities xu t hi n. 6. Dư i Parameters, t Offset Distance là 2. Hình xem trư c th hi n ư ng offset hư ng ra phía ngoài. 7. Ki m Reverse 8. Click OK . ã ư c ưa vào sketch, offset t i hư ng offset vào trong.

M t nhóm các ư ng nét v
24

Công c này chuy n các c nh c a mô hình thành các ư ng nét v trong m t sketch. Lưu ý r ng các c nh c a mô hình và các nét v trong sketch là hai lo i th c th khác nhau hoàn toàn. th c hi n m t s l nh d ng hình, ta c n có biên d ng là các nét v , n u các nét v này trùng v i các c nh c a mô hình, ta có th dùng l nh Convert Entities chuy n các c nh này thành nét v ch không s d ng các c nh tr c ti p làm biên d ng ư c.

14

c nh ngoài c a m t ư c ch n v i c ly 2mm. Quan h này v n ư c duy trì dù các c nh g c có thay i. 10. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch.

B ng thu c tính Cut-Extrude xu t hi n. 10. Dư i Direction 1, t Depth là 30, r i click OK .

Ph n v t li u gi a hai ư ng v mép h p. 11. Click Zoom to Fit .

ã b c t i, t o thành m t g

Thay

i màu c a m t Part
i màu và di n m o c a m t part ho c các . nh cây FeatureManager. Standard. B ng c i m

B n có th thay c a nó.

1. Click Shaded With Edges 2. Click bi u tư ng Tutor2 t i

3. Click Edit Color trên thanh công c thu c tính Color And Optics xu t hi n. click OK 5. Lưu t p tin. .

4. Dư i Favorite, ch n m t màu thích h p trên b ng màu r i

T om tt h p
Bây gi ta s t o m t t h p v i hai chi ti t này. 1. N u Tutor1.sldprt chưa m , click Open Standard m part này. trên thanh công c

2. Click New trên thanh công c Standard , click Assembly, r i click OK. B ng thu c tính Insert Components xu t hi n. 3. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor1. M t hình xem trư c c a Tutor1 xu t hi n trong vùng h a và con tr i thành .

25

Công c này t o các nét v b ng cách offset các c nh c a mô hình v i m t c ly xác

nh.

15

4. Click Keep Visible trong cây PropertyManager b n có th chèn nhi u thành ph n mà không c n m l i PropertyManager. 5. Click vào vùng h a t Tutor1. 6. Trong PropertyManager dư i Parts/Assemblies to Insert, ch n Tutor2. 7. Click trong vùng Tutor1. 8. Click OK . . ư c ưa vào tên file.) N u th y h a t Tutor2 c nh

9. Click Zoom to Fit

10. Lưu assembly này là Tutor. (ph n m r ng .sldasm s thông i p v vi c lưu các tài li u tham chi u, click Yes.

L p ráp các thành ph n
Trong m c này, b n s xác nh các quan h l p ráp gi a các thành ph n, làm cho chúng l p khít vào v i nhau. 1. Click Mate 26 trên thanh công c thu c tính The Mate xu t hi n. Assembly. B ng

2. Trong vùng h a, ch n c nh trên c a Tutor1, r i ch n c nh ngoài c a g h p Tutor2. Công c pop-up Mate xu t hi n và các thành ph n di chuy n cho th y trư c s l p ráp này. Các c nh ư c ưa vào danh sách trong Entities to Mate trong b ng thu c tính. 3. Trên công c pop-up Mate, làm như sau:
• •

dư i Mate Selections

Click Coincident

là ki u quan h (ti p xúc). .

Click Add/Finish Mate

M t quan h ti p xúc xu t hi n dư i Mates trong b ng thu c tính. V trí c a Tutor2 v n chưa hoàn toàn xác nh. Nó v n còn m t s b c t do nên có th di chuy n theo nh ng hư ng không ch u ràng bu c c a quan h ti p xúc v a thi t l p. Ki m tra nh ng b c t do b ng cách di chuy n các thành ph n. 1. Trong vùng h a, ch n thành ph n Tutor2 và gi nút chu t trái. 2. Kéo thành ph n này qua l i nh ng b c t do còn l i. theo dõi

26

Công c thi t l p các tương quan gi a các thành ph n trong t h p.

16

Thêm nh ng quan h l p ráp khác
1. Ch n m t ph i c a m t thành ph n r i ch n m t tương ng c a thành ph n kia. 2. Trên công c Mate, click Coincident , r i

click Add/Finish Mate . M t quan h ti p xúc n a xu t hi n dư i Mates trong b ng thu c tính. 3. L p l i các bư c 1 và 2, nhưng ch n các m t trên c a các thành ph n l p quan h Coincident. 4. Click OK .

5. Lưu assembly.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

17

Lesson 3 – Drawings27
Trong bài này, b n s t o m t drawing nhi u trang c a các part và assembly t các bài 1 và 2. Bài này g m:

M m t b n v m u và s a nh d ng trang in

i

ưa các hình chi u tiêu chu n c a m t mô hình part vào b n v Ghi chú trong b n v Thêm trang in vào drawing ưa vào m t hình chi u theo tên In b n v

• • •

M m t Drawing Template
1. Click New Standard. trên thanh công c

2. Click Drawing, r i click OK. M t b n v h a và b ng m i xu t hi n trong vùng thu c tính Model View xu t hi n. Sau ây, b n s chu n b m t nh d ng trang in b ng cách thay i m t s dòng ch trong ó. Do b n s làm vi c trên nh d ng m u b n v và chưa ưa các hình chi u vào, nên t m th i t t b ng thu c tính i. 1. Click Cancel 3. Trong h p tiêu zoom tool trên b ng thu c tính. , double-click dòng ch <COMPANY NAME>. B n có th dùng công c và kéo ch n h p tiêu t i góc ph i l nn a t t công c này i. Dòng ch xu t hi n trong h p

2. Right-click28 vào trong trang drawing và ch n Edit Sheet Format29. ch n d hơn. Click Zoom to Area

dư i. Click Zoom to Area so n th o. 5. Click ra ngoài

4. Thay dòng ch b ng tên công ty c a b n. lưu nh ng thay i này. i font, size, ho c style, r i click OK. 6. Click l i vào dòng ch . 7. Trong b ng thu c tính, click Font và
27

Drawing là t p tin b n v , có th g m nhi u trang in, m i trang in g i là m t sheet. Th c ra, trong SolidWorks không có khái ni m “v ” như m t s ph n m m h a k thu t khác. 28 Click nút ph i chu t. 29 S a i inh d ng trang.

18

B n cũng có th dùng thanh công c Font thay i font, size, ho c style. N u thanh công c Font chưa xu t hi n, click View, Toolbars, Font. 8. Click ra ngoài lưu nh ng thay . thoát ra kh i ch nh d ng trang in. i này.

9. Click Zoom to Fit

10. Right-click trong trang và ch n Edit Sheet

Lưu

nh d ng trang in

Ti p t c, b n c p nh t nh d ng trang in. Vi c này khác v i lưu b n v thông thư ng. B n s lưu b n m u sau này không c n ph i làm l i nh ng thao tác nêu trên, m i khi m m t b n v m i. 1. thay nh d ng này cho nh d ng A-Lvàscape, click File, Save Sheet Format. 2. trong h p Save in, ưa n thư m c <install_dir>\data\. nh d ng

3. Click a-landscape.slddrt, r i click Save. 4. Click Yes xác nh n r ng b n mu n ghi è lên nh d ng có s n. Khi b n ch n này cho b n v , b n không c n ph i s a i gì n a.

lưu nh d ng này v i m t tên m i và không ghi è lên nh d ng g cclick File, Save Sheet Format. Tìm n thư m c nơi b n mu n lưu nh d ng này, gõ m t cái tên và click Save.

Thi t l p các tùy ch n Detailing
Ti p t c, hãy thi t l p font kích thư c m c nh và ki u kích thư c, mũi tên và các tùy ch n khác. V i bài này, hãy s d ng nh ng thi t l p như mô t sau ây. Sau này, b n có th thi t l p các tùy ch n phù h p v i tiêu chu n c a công ty b n. 1. Click Options 3. Click Dimensions. 4. Dư i Arrows, ch n m t m c trong Style 5. Click Annotations Font. 6. Dư i Annotation type, ch n Dimension. H p tho i Choose Font xu t hi n. 7. Dư i Height, t Points là 12, r i click OK. óng h p tho i này. 8. Click OK l n n a thay i ki u mũi tên. trên thanh công c Standard.

2. Dư i Dimensioning standard, ch n Remove trong Trailing zeroes.

T o b n v cho m t chi ti t máy
1. M Tutor1.sldprt n u nó chưa ư c m . R i tr l i c a s drawing. 2. Click Model View Con tr tr thành . trên thanh công c Drawings toolbar.

B ng thu c tính Model View xu t hi n. 3. Trong b ng thu c tính, làm như sau: 19

a. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor1. b. Click Next . t View orientation. Click *Front Ch n Preview dư i Standard views. hi n th hình xem trư c trong vùng h a.

c. Dư i Orientation:
• • •

d. Dư i Options, ch n Auto-start projected view t ng hi n th b ng thu c tính Projected View khi b n t m t hình chi u vuông góc v i m t hình bi u di n. e. Dư i Display Style, click Hidden Lines Removed f. Dư i Scale, ch n Use custom scale và 3. Di chuy n con tr trong vùng Con tr tr thành h a. ng xem trư c c a Tutor1.sldprt. v trí v i hình chi u t b ng 1:4. .

4. Click nh v hình chi u ng Drawing View1, như minh h a.

Khi b n di chuy n con tr trên hình này, m t dòng nh c cho bi t ó là Drawing View1. 5. Di chuy n con tr lên và click t Drawing View2, r i di chuy n sang bên t Drawing View3. 6. Click OK Bài này dùng phương pháp chi u Third angle, Vì th , Drawing View2 là hình chi u Top và Drawing View3 là hình chi u Right. dùng phương pháp chi u First angle, right-click trong trang và click Properties. R i ch n First angle trong h p tho i Sheet Properties. Trong phương pháp chi u First angle, Drawing View2 là Bottom và Drawing View3 là Left.

Di chuy n các hình chi u
B n di chuy n m t hình chi u b ng cách click và kéo khung hình chi u. Khi b n di chuy n con tr t i g n m t hình chi u, khung c a hình tr nên nhìn th y ư c. Khi con tr trên khung, nó tr thành , và b n có th click và kéo hình này theo nh ng phương ư c phép. 1. Click Drawing View2 (hình trái trên c a trang), r i kéo lên xu ng.

20

2. Click Drawing View3 (hình ph i dư i), r i kéo sang hai bên. Drawing View2 và Drawing View3 ư c dóng theo Drawing View1, và ch di chuy n theo hư ng ư c dóng. 3. Click Drawing View1 và kéo hình theo hư ng b t kỳ. Hai hình còn l i cũng di chuy n theo duy trì i u ki n dóng c a chúng v i Drawing View1. 4. Di chuy n các hình chi u trong trang s b trí gi ng như minh h a. có

ưa các kích thư c vào b n v
Các drawing ch a nh ng hình chi u 2D c a mô hình. B n có th cho hi n th các kích thư c ã xác nh cho mô hình trong t t c các hình chi u. 1. Click Model Items trên thanh công c Anotations.

H p tho i Insert Model Items xu t hi n. B n có th ch n ki u kích thư c, ghi chú và các hình tham chi u khác ưa vào mô hình. 2. Dư i Source/Destination:

Dư i Source, ch n Entire model trong Import from c a mô hình.

nh p t t c các kích thư c

Ch n Import items into all views ( ưa các m c vào t t c các hình chi u)

3. Dư i Dimensions:
• •

Click Marked for Drawings Ch n Eliminate duplicates

ch chèn nh ng kích thư c rõ ràng. tránh chèn trùng l p các m c.

4. Click OK. Các kích thư c ư c ưa vào nh ng v trí có th hi n th rõ ràng nh t. M i kích thư c ch ư c ưa vào m t l n do b n ã ki m Eliminate duplicate model dimensions. 5. Kéo các kích thư c vào các v trí gi ng như minh h a. 6. Click Save và lưu tài li u drawing là Tutor1. ph n m r ng m c nh là .slddrw.

S a

i các kích thư c
i m t kích thư c, mô hình t ng c p nh t 21 ph n ánh thay i ó và ngư c l i.

Khi b n thay

1. Trong Drawing View2, double-click kích thư c chi u cao c a ph n l i trên thân h p (25). H p tho i Modify xu t hi n. 2. Thay giá tr 25 thành 40, và click Rebuild . uc p

Mô hình s tái l p v i kích thư c m i. C drawing và part nh t. 3. Click .

4. Lưu drawing. H th ng lưu ý r ng mô hình tham chi u trong drawing ã b thay i và h i b n có lưu thay i ó không. 5. Click Yes lưu c b n v và mô hình c p nh t. Bây gi hãy ki m tra l i mô hình. 1. Click Window và ch n c a s Tutor1.sldprt. 2. Double-click Extrude2 trong cây FeatureManager hi n th các kích thư c c a l nh này trong mô hình. Lưu ý r ng chi u cao c a ph n l i ã là 40mm. 3. Click ra vùng h a óng các kích thư c này l i. i. Bây gi , hãy tái l p l i t h p có ch a mô hình ã b thay 1. M Tutor.sldasm n u nó chưa ư c m . N u có m t thông i p h i b n có tái l p l i t h p không, click Yes. N u thông i p không xu t hi n, click Rebuild . T h p s tái l p v i các kích thư c m i.

2. Lưu và óng Tutor.sldasm, r i tr l i c a s drawing.

Thêm trang
Bây gi , b n s t o thêm m t trang cho t h p. R i dùng l nh Browse vào trong drawing này. 1. N u B ng thu c tính v n còn m , click OK óng l i. ưa m t tài li u assembly

2. Right-click lên vùng còn tr ng c a trang và ch n Add Sheet r i click OK. 3. Trong h p tho i Sheet Properties, dư i Sheet Format/Size, ch n B-Landscape, r i click OK. Sheet2 m ra và ư c ưa vào tài li u drawing. 4. Click Standard 3 View H p tho i Open xu t hi n. trên thanh công c Drawings, r i click Browse b ng thu c tính.

22

5.

t Files of type là Assembly (*.asm, *.sldasm), tìm n Tutor.sldasm, r i click Open. Ba hình chi u tiêu chu n c a t h p xu t hi n trong.

6. N u th y h p tho i Tangent Edge Display, ch n Visible, r i click OK. 7. nh v l i các hình chi u trên trang như minh h a.

B n có th dùng l nh Standard 3 View ho c dùng Model View

ưa vào b n v c ba hình chi u tiêu chu n m t l n

ưa t ng hình vào m t. K t qu là như nhau.

Chèn các hình chi u khác
B n có th này, b n s ưa thêm nhi u hình chi u bi u di n mô hình nhi u góc chi u khác nhau. Trong bài ưa thêm vào hình chi u ng tr c tiêu chu n c a t h p. .

1. Click Model View

2. Trong b ng thu c tính, làm như sau: a. dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor b. Click Next . dư i Standard views. .

c. Dư i Orientation, click Isometric e. Dư i Scale, ch n Use sheet scale. Con tr tr thành 3. Click vào trong trang 4. Click . t hình chi u.

d. Dư i Display style, click Shaded With Edges

23

In b n v
1. Click File, Print. H p tho i Print xu t hi n. 2. Dư i Print range, ch n All. 3. Click Page Setup. H p tho i Page Setup xu t hi n. 4. Dư i Resolution and Scale, ch n Scale to fit. 5. Click OK óng h p tho i Page Setup. óng h p tho i Print và in b n v . 6. Click OK l n n a 7. Click Save . i và h i b n có mu n lưu

8. N u h th ng lưu ý b n r ng mô hình tham chi u ã có thay nh ng thay i ó không, click Yes. 9. óng b n v l i.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

24

AutoCAD và SolidWorks
Bài này ư c so n cho ngư i m i dùng SolidWorks nhưng ã t ng thi t k b ng AutoCAD. M c dù hai ng d ng này có v gi ng nhau, song chúng l i r t khác nhau. ngh b n hoàn thành các bài h c Lesson 1 - Parts, Lesson 2 - Assemblies và Lesson 3 Drawings trư c khi b t u làm nh ng bài v AutoCAD khác. B n cũng nên làm các bài theo th t sau: 1. Nh p m t tài li u AutoCAD trình bày cách nh p và ch nh s a m t b n v AutoCAD. 2. Chuy n m t b n v AutoCAD thành mô hình 3D trình bày cách t o mô hình 3D. 3. T o m t b n v t mô hình 3D trình bày cách t o m t b n v và các hình bi u di n.

Nh p m t tài li u AutoCAD
Trong bài này, b n l y m t b n v thi t k 2D ư c t o trong AutoCAD, nh p vào SolidWorks, s a i nó và lưu như m t tài li u b n v SolidWorks. B n s thay i kích thư c và dãy l trên m t bích, m t nhi m v b n có th r t hay ph i làm khi th c hi n m t s thay i mang tính k thu t. B n cũng có th s a i các b n v AutoCAD trong DWGEditor (m t ng d ng v 2D c a SW) và lưu nh ng tài li u này trong nh d ng ban u. u tiên, hãy nh p b n v 2D AutoCAD có s n. 1. Click Open 3. n thư m c cài trên thanh công c Standard. t SW\samples\tutorial\autocad.

2. Ch n DWG (*.dwg) trong Files of type. 4. Ch n 7550-021.dwg, r i click Open. 5. Trong h p tho i này: a. Ch c ch n r ng Create new SolidWorks drawing và Convert to SolidWorks entities u ư c ch n. b. Click Next. ch p nh n c. Click Next các m c nh trên màn hình Drawing Layer Mapping. Geometry d. Dư i positioning, ch n Center in sheet nh tâm c a b n v trên trang drawing. e. Click Finish. Tài li u 7550-021.dwg ã ư c nh p vào như m t tài li u b n v c a SolidWorks.

S a

ib nv
25

d

c các kích thư c trên b n v , hãy

i màu c a ch kích thư c.

1. Click Layer Properties

(thanh công c Layer).

N u chưa th y thanh công c Layer, click View, Toolbars, Layer. 2. Trong h p tho i này, trong hàng cho CENTER layer, click hình vuông xanh lá cây trong c t Color. 3. Trong h p tho i Color, ch n m t màu s m, r i click OK. 4. Thay i các màu c a SECTION, DIMS, và REVISION thành màu s m. 5. Click OK. Bây gi hãy xóa t t c các vòng tròn nh (l bulon) trên m t bích, tr l trên cùng. 1. Zoom to m t bích: a. Click Zoom to Area Con tr thay i thành (thanh công c View). .

b. “V ” m t h p ch n bao quanh m t bích. c. Click Zoom to Area này. 2. Xóa l ph i trên: a. V m t h p ch n bao quanh hình tròn này. ư ng tròn và d u tâm ư c ch n. b. Nh n Delete. Vì b n xóa toàn b ghi chú sau, it is okay if you delete the arrow now. 3. Xóa các l và d u tâm khác, tr l trên cùng. Bây gi hãy thay i bán kính c a ư ng tròn còn l i. (thanh công c View) và zoom to ư ng tròn này. . l n n a t t công c

1. Click Zoom to Area

2. Nh n Enter to nh c l i l nh sau cùng, trong trư ng h p này là l nh Zoom to Area 3. Di chuy n con tr trên ư ng tròn. Con tr i thành . h p tho i.

4. Ch n ư ng tròn khi th y con tr

B ng thu c tính Circle xu t hi n trên panel bên trái b n v . B ng thu c tính tương ương v i m t c a s h p tho i, nhưng b ng thu c tính không che khu t vùng làm vi c. 26

5. Dư i Parameters, t Radius toán h c thành 0.1005.

thành 0.201/2, r i nh n Tab

thay

i ki u bi u di n

B n có th gõ ki u bi u di n toán h c khác ho c m t giá tr b ng s . 6. Click 7. óng b ng thu c tính này. (thanh công c Standard).

c p nh t b n v , click Rebuild

Rebuild là l nh tương ương v i regenerate trong AutoCAD.

T o m t dãy tròn
Hãy t o m t dãy tròn b n l thay cho dãy sáu l ban u. L nh này trong SolidWorks tương ương l nh polar array trong AutoCAD. 1. Click Circular Sketch Pattern công c Sketch. trên thanh

2. Trong b ng thu c tính này, n u tên c a ư ng tròn, Arc3, chưa xu t hi n Entities to Pattern, hãy click vào trong Entities to Pattern và ch n ư ng tròn này trong vùng h a. 2. Click Zoom to Fit trên thanh công c View.

ư ng tròn màu xanh th m cho bi t dãy tròn s ư c t o quanh nó. 3. thay i dãy tròn này, trong h p tho i, dư i Parameters, t Radius b ng 1.625 và Arc Angle b ng 270. Theo m c nh, ba l m i s ư c t theo 90°. B nl ã ư c t u trên m t bích.

4. Click OK.

Thay

i ghi chú

Ti p theo, hãy xóa ghi chú cũ và chèn m t ghi chú m i cho dãy l . 1. Click Zoom to Area (thanh công c View), zoom to m t bích và nh n Enter t t công c này. 2. Ch n (v h p) ghi chú và ư ng d n the note và leader như minh h a, r i nh n Delete. 3. Click Note (thanh công c Annotation).

4. Di chuy n con tr vef phía l . Khi b n di chuy n con tr trên b n v , nó s thay i hình d ng. Khi con tr trên ư ng tròn, nó có hình báo cho bi t b n ang truy b t ư ng tròn này. 5. Click vào ư ng tròn t mũi tên d n ghi chú, r i click vào ch tr ng trong b n v t ghi chú. 6. Gõ 4X và m t d u ph y (,) trong h p ghi chú. 27

7. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Format, click Add Symbol

.

N u b n di chuy n con tr trên các m c c a b ng thu c tính này, m t dòng nh c xu t hi n v i tên c a m c ó. 8. Trong h p tho i Symbols, ch n Diameter trong danh sách ký hi u và click OK. Ký hi u ư ng kính 9. Gõ 0.201 sau xu t hi n trong ghi chú. b t u m t dòng m i trong ghi chú này. ư ng kính chia l và gõ 3.25 ch th

và nh n Enter

10. Thêm ký hi u ư ng kính khác B.C. 11. Click OK .

C p nh t s a
1. Click Zoom to Fit

i và s p x p h p duy t30
ph n ánh nh ng thay xem trang in. i iv ib nv . (thanh công c View) phóng to. pan. lùi ra. N u b ng thu c tính Drawing b n có th

Bây gi hãy c p nh t thông tin trong h p duy t

2. Click trong trang và zoom h p thông tin này:
• •

Nh n Shift+Z

Gi Ctrl và nh n các phím nũi tên View ang m , click

N u b n zoom quá g n revision block, nh n Z óng nó l i.

3. Trong cây FeatureManager, right-click Layout1 và ch n Lock Sheet Focus ch n các m c bên ngoài b n v . 4. t o thêm hàng trong h p, hãy ch n ư ng dư i áy c a h p và click Offset Entities trên thanh công c Sketch. t Offset Distance

5. Trong b ng thu c tính này, click .

b ng 0.28, h y Add dimensions, r i

ư ng offset ã ư c ưa vào b n v . Kéo dài các o n th ng ng trong b ng. (thanh

1. Click Extend Entities công c Sketch).
30

H pn m

trên cùng c a b n v

28

2. Ch n các o n như hình minh h a kéo dài chúng n ư ng v a offset. M t hình xem trư c o n kéo dài khi con tr trên o n c n kéo dài. 3. Nh n Enter t t công c này. Bây gi hãy copy, paste, và edit các dòng ch . 1. Ch n ký t minh h a. 2. Nh n Ctrl+C trong c t REV như copy ký t này. dán ký t vào ô này. i A thành B. thôi s a i, click ch b t kỳ trong

3. Click vào ô dư i và nh n Ctrl+V 4. Double-click vào ký t v a dán và trang. 5. dóng th ng A và B, thanh công c Align (Align Left công c dóng.

u tiên ch n c hai trong khi gi Ctr r i dùng các công c trên , ví d ) dóng các ghi chú này. Click ra ngoài t t

N u chưa th y thanh công c Align, click View, Toolbars, Align. Vi c dóng các ghi chú có th c n m t chút kinh nghi m. B n có th dùng công c Undo trên thanh công c Standard quay tr l i tr ng thái trư c khi thay i. B n cũng có th kéo m t ghi chú n v trí m i. 6. Nh c l i các bư c t 1 n 5 cho các c t còn l i revision block trông như minh h a. chèn ký hi u ư ng kính, click Add Symbol Diameter như trên. 7. Cu n c a s SolidWorks xu ng khung tên, r i double-click ký t góc ph i dư i và i A thành B. 8. thôi s a i, click ch b t kỳ trong trang. trong b ng thu c tính Note và ch n

Lưu tài li u
1. Click Save (thanh công c Standard) lưu nh ng thay i c a b n. 2. Trong h p tho i này:
• •

Gõ 7550-022 cho File name. Ch c ch n r ng Drawing (*.drw,*.slddrw) xu t hi n trong Save as type.

3. Click Save. 4. Click Close i c a b n. (thanh công c Standard) và click Yes n u b n ư c nh c lưu nh ng thay

29

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài nh p m t tài li u AutoCAD!

30

Chuy n m t b n v AutoCAD thành 3D
Trong bài này, b n s dùng m t b n v AutoCAD t o thành m t mô hình kh i 3D. u tiên, hãy nh p m t tài li u AutoCAD DWG vào m t tài li u SolidWorks part. 1. Click Open 2. n thư m c cài (thanh công c Standard), r i ch n DWG (*.dwg) trong Files of type. t SW\samples\tutorial\AutoCAD, ch n 7550-021.dwg và click Open.

3. Trong h p tho i DXF/DWG Import: a. Ch n Import to a new part. b. Click Next. c. Ch n nhãn Model d. Click Next. e. Ch n Add constraints gi i t t c các tương quan và kh ng ch trong b n v . f. Click Finish. Các i tư ng trong tài li u DWG ư c nh p vào m t 2D sketch trong tài li u part m i. 4. Click View, Sketch Relations không hi n th các bi u tư ng tương quan hình h c trong vùng h a. ch n tài li u nh p.

T o mô hình kh i
1. n lư i: a. Click Grid/Snap c. Click OK.

c (Solid Part)
(thanh công c Sketch).

b. H y ki m Display grid. 2. Hãy xóa t t c các nét v tr m t c t bên trên và o n th ng ch n r ng ã xóa h t các nét v bên trong ph n m t c t trên. Dùng h p ch n v nh . dư i, như minh h a. Ch c xác nh v trí các nét

ch n t ng nhóm nét v . Dùng các công c zoom

31

3. Click Trim Entities

(thanh công c Sketch). .

4. Trong b ng thu c tính này, dư i Options, ch n Trim to closest 5. Ch n o n th ng như hình minh h a r i click T i sao l i ph i c t o n này? .

N ub n o n th a này trong m t c t, nó s làm cho l nh revolve không th c hi n ư c. B n s t o kh i revolve ph n sau trong bài này. Các nét v màu xanh m, cho bi t sketch này chưa ư c xác nh hoàn toàn. xác nh hoàn toàn sketch này, b n ph i l y kích thư c các i tư ng và t o các tương quan gi a các nét v và v i g c t a . Trư c h t, hãy l y kích thư c cho biên d ng. 1. Click Smart Dimension Relations). Con tr i thành . t kích thư c. . (thanh công c Dimensions/

2. Ch n c nh dài , r i click 3. Trong h p tho i này, Bây gi hãy l y kích thư c t 1. Click Autodimension Relations).

t giá tr b ng 1.86, r i click ng cho biên d ng này. (thanh công c

Dimensions/

2. Trong b ng thu c tính này, ch n All entities in sketch. 3. Dư i Horizontal Dimensions:
• •

Click trong Datum - Vertical Model Edge Ch n Above sketch. Click trong Datum - Horizontal Model Edge và ch n ư ng tâm. Ch n Right of sketch. .

và ch n o n th ng

ng bên trái.

4. Dư i Vertical Dimensions:

5. Click

M t h p thông i p cho b n bi t biên d ng này v n chưa hoàn toàn ư c xác nh. 6. Click OK. C nh trái và ư ng tâm ư c dùng làm cơ s cho các kích thư c. Kéo các kích thư c n nh ng v trí thích h p. biên d ng hoàn toàn xác (thanh công c View). 32 nh. Ti p theo, gán hai tương quan 1. Click Zoom In/Out

2. Click vào gi a vùng khi b n th y g c t a

h a và kéo xu ng cho t i t i góc trái dư i. thoát công c

3. Nh n Enter (nh c l i l nh cu i) này. 4. Click Add Relation

(thanh công c Sketch).

5. Ch n g c t a và i m mút c a ư ng tâm g n g c cho Select Entities. 6. Trong b ng thu c tính này, dư i Add Relations, ch n Horizontal ư ng tâm và g c t a 7. Ch n o n th ng ã ư c dóng ngang hàng. ng như hình minh h a và i m g c dóng th ng hàng .

8. Trong b ng thu c tính này, ch n Coincident o n th ng ng này v i g c, r i click .

Biên d ng tr thành màu en, cho bi t nó ã hoàn toàn ư c xác nh. 9. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch).

T o kh i Revolved
Bây gi hãy t o kh i b ng l nh Revolved Boss/Base. 1. Ch n Sketch1 trong cây FeatureManager, r i click Revolved Boss/Base (thanh công c Features). , 2. Dư i Revolve Parameters, click vào Axis of Revolution r i ch n ư ng tâm. 3. H y ki m Thin Feature. 4. Click vào Select Contours , r i ch n bên trong biên d ng. h a.

M t hình xem trư c kh i revolve xu t hi n trong vùng 5. Click .

6. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Revolve1 ã ư c ưa vào trong l nh này.

xem Sketch1

T o l bulon

u tiên

Ti p theo, t o các l bulon trên m t bích. t ol u tiên, hãy dùng công c trình thu t t o l (Hole Wizard). B n s xác nh ki u l b n mu n t o, ch n m t v trí cho l , r i trình thu t t o l s khoan l này. 1. Click Left (thanh công c Standard Views). (thanh công c Features). 33

2. Click Hole Wizard

3. Trên nhãn Type, dư i Hole Specification, ch n: a. Hole b. Ansi Inch trong Standard. c. Screw Clearances trong Screw type. d. #12 trong Size. 4. Dư i End Condition, ch n Through All. Ti p theo, b n nh tâm l . t m t i m trên b m t này ch nơi

5. Ch n nhãn Positions, r i click b m t bích g n gi ng như minh h a. Ti p theo, l y kích thư c hoàn t t vi c t o l

u tiên.

1. Click Smart Dimension Sketch).

(thanh công c t kích .

2. Ch n i m này và i m g c, r i click thư c. 3. Trong h p tho i, 4. Click . t giá tr b ng 1.3, r i click

T o thêm các l n a
Bây gi hãy dùng l nh x p dãy tròn t o các l cách u. Dãy tròn c n có m t ư ng tâm mà b n s t o trong ví d . B n cũng có th s này b ng công c Axis ư ng tâm có s n t o dãy tròn. 1. Click Isometric Views). 2. Click Axis Geometry). Face . (thanh công c (thanh công c d ng

Standard Reference

3. Trong b ng thu c tính này, ch n Cylindrical/Conical 4. Trong vùng h a, ch n m t tr như minh h a cho Reference Entities .

34

5. Click

t o tr c.

Bây gi hãy t o dãy tròn c a l bulon. 1. Click Circular Pattern (thanh công c Features).

2. Trong b ng thu c tính này, dư i Parameters: a. Ch n Axis1 cho Pattern Axis. N u Axis1 không ch n ư c, hãy ch n nó trong cây FeatureManager bay ra.

b.

t Number of Instances

b ng 4.

c. Ch n Equal spacing. 3. Dư i Features to Pattern, click vào Features to Pattern 4. Click , r i ch n m t trong c a l bulon. t o dãy l tròn.

Lưu tài li u
Lưu tài li u như m t tài li u SolidWorks part. 1. Click Save (thanh công c Standard) và lưu tài li u là flange12CHole. 2. Click Close li u. (thanh công c Standard) óng tài

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

T o m t b n v t mô hình 3D
Trong bài này, b n s thêm m t trang vào tài li u b n v SolidWorks và chèn các hình bi u di n. M t trang b n v SolidWorks là m t trang tài li u drawing, g n gi ng không gian gi y AutoCAD. M t c ng nhìn mô hình SolidWorks g n gi ng như m t c ng nhìn AutoCAD. 1. M thư m c cài 3. Trong h p tho i: a. Gõ Flange cho Name. b. t Scale b ng 1:1. Ch n B-Landscape trong Standard sheet size. H y ki m Display sheet format. c. Dư i Sheet Format/Size:
• •

t SW \samples\tutorial\autocad\7550-021.slddrw). góc trái dư i vùng h a, và ch n Add Sheet.

2. Right-click nhãn Layout1

4. Click OK. 35

M t trang m i tên là Flange ư c ưa vào tài li u drawing.

Chèn khung tên
Bây gi hãy chèn khung tên. 1. Click Block (thanh công c Annotation).

2. Trong b ng thu c tính này, dư i Definition, ch n TITLE_BLOCK. 3. Click vào góc trái dư i trang 4. t block. nh v block này, dư i Parameters, t X Coordinate và Y Coordinate b ng 0.5. .

5. Click

T o các phím t t
B n có th t o các phím t t giao di n SolidWorks gi ng v i giao di n AutoCAD. 1. Click View, Toolbars, Customize. 2. Trên nhãn Keyboard, ch n Tools trong Categories. T t c các l nh trong trình ơn Tools xu t hi n trong h p Commands. 3. Ch n Block, Make trong Commands. 4. Gõ b cho Press new shortcut key. ng nh n phím Shift. SolidWorks t 5. Click Assign. Ký t B xu t hi n trong Current keys. 6. Click OK. ng t o phím t t này như là B.

Làm vi c v i các Block
B n có th t o m t block m i b ng cách dùng m t block có trong m t b n v cho m t tài li u khác. 1. Ch n nhãn Layout1 trong góc trái dư i c a vùng 2. Zoom to block tiêu 3. Click Point Con tr . h a chuy n n g c c a trang.

(thanh công c Sketch). .

i thành

4. Click t i m này vào góc ph i dư i c a trang như minh h a. 5. Click Point l nn a t t công c này. s p x p m t block mà b n s chèn.

B n s dùng i m này

36

6. Click ra ngoài trang (ho c m t vùng tr ng trong trang) không ch n i m này n a. 7. Kéo m t h p ch n t ph i sang trái bao quanh block tiêu và i m này. 8. Nh n B t o m t block m i b ng phím t t mà b n v a gán trong th tuch trư c. t o block.

B n cũng có th click Tools, Block, Make 9. Click óng b ng thu c tính này.

Bây gi hãy s a block này. 1. Tr i r ng thư m c Blocks trong cây FeatureManager, r i right-click Block1 và ch n Edit Definition. 2. t l i tên Block1, trong b ng thu c tính này, dư i Name, gõ TITLE BLOCK TEXT. 3. Ch n dòng ch INTERNATIONAL RESEARCH OPTICS trong vùng h a. 4. Trong b ng thu c tính này, dư i Block Attribute, gõ COMPANY NAME cho Attribute name. 5. Ch n t ng h p text và thay Attribute name như minh h a. i

Attribute names are used to turn text within a block into block attributes. You can search for và edit each block attribute. 6. Click hai l n thoát c hai b ng thu c tính.

Chèn ch khung tên
1. Ch n nhãn Flange 2. Click Block tr l i trang drawing. (thanh công c Annotations).

3. Trong b ng thu c tính này, dư i Definition, ch n TITLE BLOCK TEXT. Click t block ch trên block tiêu có dóng s n. Dùng i m mà b n ã v block này trong trang. 4. Click .

5. Ch n ch b t kỳ trong khung tên. 6. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Display, click Attributes. 7. Trong h p tho i, dư i Value, thay

i:

Rev là A 37

• •

Sheet là 2 OF 2 Title 1 là 4in MINI FLIR

9. Click OK. 10. Click này. óng b ng thu c tính

Chèn m t hình chi u
Bây gi hãy chèn m t hình chi u c a bích. 1. Click Options (thanh công c Standard).

2. Ch n Drawings, h y Automatically scale new drawing views, r i click OK. 3. Click Model View Con tr i thành . (thanh công c Drawing).

2. Dư i Part/Assembly to Insert, click Browse. 3. M thư m c cài t SW\samples\tutorial\AutoCAD\flange.SLDP RT, r i click Open. Con tr i thành . 4. Dư i Orientation, ch n:
• •

*Isometric Preview.

. t hình bi u di n như

5. Click trong trang minh h a. Chèn m t hình chi u khác. 1. Click Model View

(thanh công c Drawing).

Dư i Part/Assembly to Insert, flange ã ư c ghi vào Open documents. 2. Click .

3. Dư i Orientation, ch n:
• •

*Left Preview

4. Dư i Options, h y ki m Auto-start projected view. 5. t hình chi u m i như minh h a. .

6. Click

38

Inserting a Section View
Bây gi hãy chèn m t hình c t c a mô hình. 1. Click Section View Con tr i thành kích ho t. 2. V m t ư ng th ng minh h a. 3. Click trong trang c t và click Rebuild (thanh công c Drawing). , cho bi t công c Line ã ư c ng trên hình chi u *Left như t hình c t như minh h a. (thanh công c Standard).

4. N u ư ng c t và hình c t ngư c l i, double-click ư ng 5. M t h p thông báo xu t hi n, click OK xác nh n Visible là Tangent Edge Display (nhìn th y các c nh ti p tuy n. 6. Click .

Thay

i mô hình

u tiên, hãy lưu tài li u. 1. Click File, Save As. N u có h p thông báo xu t hi n, ch n Don't prompt me agatrong trong this session, r i click Yes c p nh t các hình bi u di n trên nh ng trang không ư c kích ho t. 2. Lưu b n v là 7550-023. Hãy thay i dãy l trong tài li u part và c p nh t b n v . 1. Right-click m t hình bi u di n và ch n Open flange.sldprt. 2. Trong cây FeatureManager design tree, right-click CirPattern1 và ch n Edit Feature. 3. Dư i Parameters, t Number of Instances thay i s lư ng l . 4. Click OK 5. . i này như là m t tài li u part m i: b ng 6

lưu nh ng thay b.

a. Click File, Save As. c thông i p và click OK. c. Gõ flange6Holes cho File name. d. Click Save.

39

C p nh t b n v
Tài li u b n v Flange s t nh t. ng c p

1. Click Window, 7550-023 Flange. Các hình chi u th hi n mô hình ã ư c thay i g m có 6 l bulon. 2. Click Save Standard). (thanh công c

B n ã t o ra nh ng hình bi u di n này t mô hình. Tùy b n l a ch n, b n cũng có th t o nh ng hình bi u di n này trong tài li u drawing b ng cách v tay.

nh d ng m t ghi chú
Chèn và nh d ng m t ghi chú. 1. Zoom to góc trái dư i c a trang b n v . 2. Click Note 4. Gõ như sau: NOTES: PART SHALL BE CLEAN AND BURR FREE. ALL INTERSECTIONS SHALL HAVE X RADIUS OR CHAMFER. 5. Trong b ng thu c tính này, dư i Layer, ch n FORMAT. 6. Ch n toàn b các dòng ghi chú, ch n 16 cho point size. 7. Ch n NOTES và click Bold 8. Ch n CLEAN, click Color (thanh công c Formatting). (thanh công c Formatting), ch n Red, r i click OK. (thanh công c Annotation). h a t ghi chú.

3. Click trong vùng

9. Ch n X, click Stack (thanh công c Formatting), gõ 0.005 xho Upper và 0.015 cho Lower, r i click OK. Hoàn t t 1. B t nh d ng ghi chú. u m t dòng m i trong ghi chú. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Format, click . Trong h p tho i: u tiên, dư i Symbol, ch n Circular Runout . a. b. c. d. Trong hàng

Insert Geometric Tolerance

Gõ 0.010 cho Tolerance 1. Gõ A cho Primary. Click OK.

40

2.

t con tr trư c PART và click Number

(thanh công c Formatting).

3. nh c l i bư c 2 t i ALL… và t i ký hi u sai l ch hình d ng ( ánh s th t ). 4. Kéo i m i u khi n t i góc ph i dư i c a ghi chú n trư c RADIUS sao cho ư ng th hai c a ghi chú n m trong ư ng ti p theo.

Lưu m t Favorite
Hãy t tên m t ki u favorite. . 1. Trong b ng thu c tính Note, dư i Favorites, click Add or Update a Favorite 2. Trong h p tho i, gõ Note1, r i click OK. 3. Click .

Bây gi hãy lưu favorite này trong Design Library. 1. Trong Task Pane, ch n nhãn Design Library tab 2. Tr i r ng Design Library và ch n annotations. 3. Nh n Ctrl và kéo ghi chú vào b ng dư i c a thư m c annotations. 4. Trong h p tho i, click Save 5. Click Save 6. Click Close lưu favorite này là Note1.sldnotefvt. và click .

(thanh công c Standard). (thanh công c Standard).

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

41

V 3D31
Dùng SolidWorks, b n có th t o ra các ư ng v 3D. B n dùng m t ư ng v 3D làm ư ng d n cho l nh sweep, làm ư ng cong d n cho sweep ho c loft, làm ư ng tâm cho loft, ho c làm ư ng tâm cho m t h th ng ng. M t ng d ng hay dùng c a ư ng v 3D là thi t k các h th ng ư ng ng. Bài này gi i thi u v i b n v v 3D và làm rõ nh ng khái ni m sau:

V trong tương quan v i các h t a L y kích thư c trong không gian 3D L nh i x ng

• •

Dùng m t hình v 3D

t o khung giá

Trong bài này, b n xây d ng thanh khung bao ngoài c a giá b ng cách d n m t hình tròn i theo m t ư ng 3D. Sau khi b n làm xong m t n a thanh, b n s dùng l nh Mirror All32 hoàn t t mô hình. u tiên, hãy t o m t ư ng 3D c a thanh khung. 1. Click New và m m t part m i. trên thanh công c

2. Click 3D Sketch Sketch.

3. Click Line và v m t ư ng th ng dài kho ng 135mm trên m t t a XY xu t phát t g c và d c theo tr c X. Con tr thay i thành d c theo tr c X. V trong khi i có chi u dài chính xác. u tiên c a o n th ng này.

o n th ng có chi u dài g n úng, sau ó l y kích thư c trên thanh công c Standard và click i m

4. Click Select

5. Trong b ng thu c tính, m b o r ng i m mút này n m chính xác t i g c t a (0, 0, 0 hi n th dư i Parameters), là Coincident v i g c (hi n th trong Existing Relations) và là Fully Defined (hi n th trong Information). 6. N u i m
• •
31

u tiên này không n m t i g c t a

, làm như sau:

Dư i Parameters, Click Fix

t X Coordinate, Y Coordinate, và Z Coordinate b ng 0.

trong Add Relations.

Thông thư ng ta v 2D, nghĩa là v trên m t t gi y b ng bút và thư c ho c trên m t m t ph ng tham chi u trên máy tính. V 3D ây là v trong không gian 3 chi u trên các m t tham chi u trong không gian máy tính. Như vây, i v i t ng nét v , ta ph i xác nh s v trên m t tham chi u nào. 32 i x ng toàn b

42

Bây gi , i m này ã Fully Defined, như trong Information. 7. Click Line và ti p t c v o n th ng khác t i m mút th hai 135mm. M i l n b n b t u v m t ư ng m i, g c c a h t a t a hi n hành l i hi n th t i i m b t u c a nét v giúp b n nh hư ng. a. V xu ng theo tr c Y b. V ngang theo tr c X c. Nh n Tab thành YZ thay . 240mm. chuy n sang 15mm. 15mm. i m t ph ng v

d. V d c theo tr c Z e. Nh n Tab hai l n m t XY.

f. V d c theo tr c X 15mm. g. V d c theo tr c Y 15mm. h. V d c theo tr c X 135mm. 8. L y kích thư c như minh h a. 9. Click View, Sketch Relations h a. tương quan trong vùng n các

10. Click Sketch Fillet trên thanh công c Sketch và fillet t ng giao i m v i bán kính 5mm. fillet các giao i m, ch n các giao i m ó. 11. Click 3D Sketch 12. Lưu part là rack.sldprt. óng sketch.

43

Dùng l nh Sweep

t o thanh ngoài

t o base feature, b n s d n m t hình tròn d c theo ư ng d n 3D. 1. Ch n m t t a r i click Sketch Right trong cây FeatureManager, m m t sketch trên m t này.

2. V m t ư ng tròn ư ng kính 5mm t i g c. 3. Click Exit Sketch . trên thanh công c

4. Click Swept Boss/Base 33 Features.

5. Trong b ng thu c tính, dư i Profile and Path:

Ch n Profile

ư ng tròn (Sketch1) làm . .

Ch n 3D sketch (3DSketch1) làm Path

6. Click

.

Extrud các thanh
Làm m t thanh b ng cách extrud m t ư ng tròn t bên này n bên kia thanh khung. 1. Ch n m t Front trong cây FeatureManager. 2. Click Extruded Boss/Base 3. Click Normal To trên thanh công c Features.

(thanh công c Standard Views).

4. V m t ư ng tròn trên b m t c a khung. (m t Front th c ra n m t i tâm c a thanh khung.) 5. L y kích thư c t tâm ư ng tròn g c là 11mm. 6. L y ư ng kính ư ng tròn là 4mm. 7. Click Exit Sketch . . n

8. Click Standard Views và ch n Trimetric

L nh này d ng mô hình b ng cách cho m t biên d ng i theo m t ư c d n n m trên m t m t ph ng khác m t ph ng c a biên d ng. Do v y, trư c khi th c hi n l nh này, ph i v biên d ng và ư ng d n trên nh ng m t ph ng khác nhau.

33

44

9. Trong PropertyManager, dư i Direction 1:

N u c n, click Reverse Direction mũi tên trong vùng h a ch theo hư ng s g p ph n bên kia. Ch n Up to Surface trong End condition. Ch n ph n khung phía Face/Plane . i di n cho

Ch n Merge result n u nó chưa ư c ch n. Merge result ki m soát vi c b n có t o ra các kh i tách r i hay không. 10. Click t o ra thanh .

X p dãy thanh
Bây gi x p dãy thanh . b t hi n th t t c các ư ng tâm. 1. Click View, Temporary Axes

2. Ch n Extrude1 trong cây FeatureManager. 3. Click Linear Pattern34 trên thanh công c Features.

Extrude1 xu t hi n trong Features to Pattern c a b ng thu c tính. 4. Click tr c tâm c a thanh khung, nơi b n v vòng tròn. i thành Con tr tr trên tr c tâm này. khi b n di chuy n con

Trong vùng h a, m t hình xem trư c c a dãy thanh xu t hi n và m t mũi tên ch hư ng c a dãy xu t hi n trên khung t i u bên ph i c a ư ng tâm. Trong b ng thu c tính, Axis <1> xu t hi n trong Pattern Direction.

34

L nh x p dãy th ng.

45

5. Dư i Direction 1, làm như sau:

Click Reverse direction n u c n. Ki m tra hư ng x p dãy trong hình xem trư c. t Spacing35 là 6. là 22.

• •

t Number of Instances 36

6. Click

.

L y

i x ng toàn b
hoàn thành giá . n

Dùng l nh Mirror37

1. Click View, Temporary Axes các ư ng tâm. 2. Click Mirror Features). 3. Xoay n a giá mút c a khung.

(thanh công c và click vào m t .

Face <1> xu t hi n trong b ng thu c tính Mirror Face/Plane 4. Click Bodies to Mirror 5. Click l y , r i click vào giá .

i x ng n a giá

qua b m t ư c ch n. ã hoàn ch nh.

6. Click Standard Views và ch n Isometric. Giá 7. Lưu part này.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c!

35 36

C ly. S lư ng. 37 L nh i x ng

46

Các k thu t thi t k nâng cao
Gi s b n mu n thi t k m t b b n l sao cho b n có th d dàng s a i thành các b b n l n tương t . B n c n m t cách th c có hi u qu t o ra hai lá và ch t c a nhi u c b n l khác nhau. Nh ng s phân tích và l p k ho ch có th giúp b n phát tri n m t thi t k linh ho t, hi u qu và hoàn ch nh. Sau ó, b n có th hi u ch nh thành quy cách c n thi t và b b n l v n th a mãn m c ích c a thi t k . Bài này g m:
• • • •

S d ng m t sketch b c c Ch n các feature t o thành các mô hình bi n th T o m t part m i trong môi trư ng assembly Ki m tra s va ch m trong các t h p

Bài này gi thi t r ng b n ã bi t nh ng thao tác cơ b n trong môi trư ng assembly, như di chuy n và quay các thành ph n, gán các quan h l p ráp v.v…

T o phôi cho các lá b n l
1. M m t tài li u part. 2. M m t sketch trên m t Front. 3. B t u t g c, v m t o n th ng . ng i lên và l y kích thư c b ng 60mm.

4. Click Extruded Boss/Base 5. Trong PropertyManager: a. Dư i Direction 1:
• •

Ch n Mid Plane trong End Condition. t Depth là 120.

b. Dư i Thin Feature:
• •

Ch n One-Direction trong Type. t Thickness . là 5.

6. Click OK

7. M m t sketch trên b m t h p th ng ng. V m t ư ng tròn t i c nh trên, tâm t i nh phía trư c.

8. Gán quan h coincident (ti p xúc) gi a chu vi ư ng tròn và nh phía sau sketch này hoàn toàn xác nh. 9. óng sketch. trên thanh công c Features. 47

10. Click Swept Boss/Base

11. Trong PropertyManager:

Ch n ư ng tròn trong vùng .

h a làm Profile

Ch n m t c nh dài c a mô hình làm Path .

.

12. Click OK

Bây gi c t m t l th ng su t ng b n l . 1. M m t sketch trên b m t h p. 2. V và l y kích thư c m t ư ng tròn như minh h a và gán tương quan concentric ( ng tâm) v i c nh ngoài c a ng.

3. Click Extruded Cut

.

4. Trong PropertyManager, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition. 5. Click OK .

6. Lưu part là Hinge.sldprt.

T o các l vít
Trong ph n này, b n s t o các l vít. nh v t ng l , hãy c thư c khác ư c i u khi n b ng m t phương trình. 1. Click Right trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c Features. : nh m t kích thư c và nh ng kích

2. Click Hole Wizard38

3. Trong b ng thu c tính, trên nhãn Type a. Dư i Hole Specification: • • • Click Countersink Ch n M8 trong Size. . .

Ch n Ansi Metric trong Standard.

b. Dư i End Condition, ch n Through All. 4. Ch n nhãn Positions 5. Click t l như hình minh h a.

38

Trình thu t t o l .

48

6. Click Smart Dimension trên thanh công c Dimensions/Relations và l y kích thư c các l như hình minh h a. 7. Click hai l n óng c hai b ng thu c tính.

t các phương trình

ki m soát v trí các l vít.

Các phương trình t o ra m i quan h toán h c gi a các kích thư c. B n có th dùng các phương trình nh v các i tư ng thay vì t các kích thư c c th . Trong ví d này, b n s t v trí m t l gi a chi u cao c a lá b n l và l kia m t ph n ba chi u cao ó. N u b n thay i chi u cao lá b n l , v trí các l vít v n duy trì theo quan h toán h c này. 1. t m t phương trình ki m soát v trí m t trong các tâm i m như sau: a. Trong cây FeatureManager: • • Tr i r ng CSK for M8 Flat Head Machine Screw1. Right-click 3DSketch1 và ch n Edit Sketch. trên thanh công c Tools. Trong h p tho i này, click Add. nh trong h p tho i Add Equation, n u c n. h a r i gõ = (d u b ng). hi n th các kích thư c c a nó, r i ch n

b. Click Equations c. Xóa dòng ch m c

d. Ch n kích thư c 30mm trong vùng e. Double-click b m t r ng c a lá b n l kích thư c 60mm. f. Gõ /2 (chia hai) trong h p tho i Như v y là kho ng cách t lá b n l . 2. Thêm m t phương trình a. Click Add. b. Xóa ký t m c

hoàn t t, r i click OK.

i m tâm xu ng c nh áy s b ng m t n a chi u cao c a

ki m soát v trí tâm l khác: nh trong h p tho i New Equation, n u c n.

c. Ch n kích thư c 40mm r i gõ =. d. Ch n kích thư c 120mm làm cơ s . e. Gõ /3 hoàn t t, r i click OK. nh kho ng cách t tâm l n c nh bên b ng 1/3 chi u dài Phương trình này quy c a lá b n l . 3. Click OK, r i óng sketch. Bây gi l y i x ng các l nhanh chóng copy các l có s n qua m t Front.

49

1. Click Mirror

trên thanh công c Features.

2. Trong b ng thu c tính:

Dư i Mirror Face/Plane , ch n m t Front trong cây FeatureManager. Dư i Features to Mirror , ch n l nh t o l trong cây FeatureManager ho c trong vùng h a. i x ng sang

3. Click OK. Các l này ư c l y ph n bên kia c a lá b n l . 4. Lưu part này.

T o m t hình v b c c
Hình v b c c b n t o trong m c này s chia chi u dài c a lá b n l thành năm ph n b ng nhau. Vi c s d ng các phương trình và l nh i x ng s m b o năm ph n này v n luôn b ng nhau dù b n có thay i chi u dài lá b n l . B n dùng hình v b c c ó l y d u các lát c t trong m c này. d ch n các c nh trong bài t p, có th ch n ki u hi n th Hidden Lines Removed 1. M m t sketch trên b m t r ng c a mô hình và t tên nó là layout for cuts. . .

2. Click c nh dư i c a ng b n l và click Offset Entities 3. Trong b ng thu c tính:
• •

t Offset Distance

b ng 1.

Ch n Reverse, n u c n, offset xu ng phía dư i c nh ư c ch n. H y ki m Select chain, n u c n. . chuy n các

4. Click OK

5. Nh n Ctrl, ch n hai c nh như minh h a, r i click Convert Entities c nh này thành nét v .

6. Click Extend Entities 39 , r i click hai c nh v a convert, như minh h a. Hai ư ng này s offset n m ngang. ư c kéo dài t i ư ng

39

L nh này phát tri n m t nét v

n ti p xúc v i nét v k ti p.

50

7. V m t ư ng th ng n m ngang n i v i hai convert phía trên. 8. V hai o n th ng minh h a. Thêm phương trình

o n

ng, r i l y kích thư c 24mm như

ki m soát chi u dài các ch c t. Equations và ch n Add Equation. m i kích thư c này b ng 1/5 chi u dài lá b n l :

1. Trong cây FeatureManager, right-click 2. Thêm các phương trình
• •

"D2@layout for cuts" = "D1@Extrude-Thin1" / 5 "D3@layout for cuts" = "D1@Extrude-Thin1" / 5

M i giá tr này ph i b ng 24mm trong h p tho i. 3. Click OK. 4. V m t ư ng tâm 5. Ch n ư ng th ng ng i qua trung i m c a mô hình. ng và ư ng tâm, r i click Mirror Entities .

Sketch ã xong và hoàn toàn xác 6. óng sketch, r i lưu part.

nh.

T o lá b n l có ba ch c t40
Bây gi b n có th tham chi u hình v layout for cuts t o các lát c t u tiên. B i vì m i ch c t i di n, nên b n s offset t hình v b c n r ng hơn m t chút ch còn l i tương ng trên lá b n l c c. 1. M m t sketch trên m t r ng c a mô hình. 2. Click ư ng dư i c a hình v b c c và click Convert Entities 3. Trong h p tho i, click closed contour, r i click OK. ư ng sao chép này thu c v sketch hi n th i (ch không thu c sketch b c c). 4. Click m t trong nh ng o n th ng ng g n mép c a .

40

B b n l g m hai lá b n l l p v i nhau nh m t cái ch t xuyên qua ng ch t, m t lá b n l có hai ch c t, lá b n l kia có ba ch c t.

51

mô hình, r i click Offset Entities 5. Trong b ng thu c tính:
• •

.

t Offset Distance là 1. Ch n Reverse, n u c n, gi a. H y Select chain. . n 6 cho ư ng th ng ng g n c nh i di n c a mô hình. offset ư ng này vào phía

6.

Click OK

7. L p l i các bư c t 2

Bây gi th c hi n l nh c t 3 ch . 1. Click m t trong nh ng o n th ng ng, g n ư ng tâm và offset 1 mm ra phía ngoài ( ch c t gi a r ng hơn). L p l i cho c nh i di n. 2. Click Trim Entities , r i t a các o n n m ngang như minh h a, có ba hình ch nh t khép kín. a. Click Trim to closest b ng thu c tính. b. T a các o n n m ngang nh t khéo kín. c. Click OK 3. Click Extruded Cut . . trong tách ra ba hình ch

4. Trong b ng thu c tính, ch n Through All trong End Condition cho c Direction 1 và Direction 2. 5. Click OK. 6. i tên feature này thành 3Cuts, r i lưu part.

T o lá b n l có hai ch c t
Bây gi dùng cùng phương pháp ó còn l i. t o ch c t cho lá b n l

1. Quay lui thi t k v trư c l nh 3Cuts b ng cách kéo thanh rollback v ngay dư i layout for cuts. 2. M m t sketch trên b m t r ng c a mô hình.

52

3. Click ư ng dư i trong hình v b c c, r i click Convert Entities . 4. Trong h p tho i này, click closed contour, r i click OK. 5. Click m t ư ng th ng click Offset Entities 6. Trong PropertyManager:
• • •

ng g n mép, r i .

t Offset Distance b ng 1. Offset ư ng này ra phía ngoài. H y ki m Select chain. . ng g n tâm và offset 1mm v phía tâm c a part. L p l i cho ư ng còn

7. Click OK

8. L p l i cho c nh g n mép bên kia. 9. Click ư ng th ng l i.

10. Click Trim Entities. T a ba o n m i u và hai o n gi a, còn l i hai hình ch nh t khép kín. Bây gi t o l nh c t hai ch . 11. Click Extruded Cut .

12. Trong PropertyManager, ch n Through All trong End Condition cho c Direction 1 và Direction 2. 13. Click OK 14. .

t l i tên feature là 2Cuts.

15. Trong cây FeatureManager, right-click layout for cuts, và ch n Hide.

T o các bi n th c a Part này
Trong m c này, b n t o ra hai bi n th c a part này b ng cách ch n các l nh ã ư c ch n. u tiên t o bi n th OuterCuts (c t ngoài). 1. ưa mô hình v tr ng thái cu i b ng cách kéo thanh rollback xu ng dư i FeatureManager. 53 áy cây

Toàn b ng b n l bi n m t do hai l nh c t. ây là bi n th m c các feature. 2. Click nhãn ConfigurationManager panel bên trái chuy n n cây ConfigurationManager. trên nh i u khi n

nh, g m có

y

t tc

3. Right-click tên part trên nh cây ConfigurationManager và ch n Add Configuration. 4. Gõ OuterCuts cho Configuration Name, r i click OK . 5. Click nhãn FeatureManager trên nh panel bên trái tr l i cây FeatureManager. ý tên c a bi n th bên c nh tên part trên nh cây: Hinge (OuterCuts). 6. Click l nh 2Cuts, r i click Suppress công c Features. trên thanh

L nh 2Cuts ã b ch n và hi n th v i màu xám trong cây FeatureManager. L nh này không có tác d ng trong bi n th hi n hành. Bây gi t o bi n th InnerCuts (c t trong). 1. Click nhãn ConfigurationManager 2. Right-click tên part trên .

nh cây ConfigurationManager và ch n Add Configuration. .

3. Gõ InnerCuts cho Configuration Name, r i click OK 4. Tr v cây FeatureManager. Hinge (InnerCuts). ý tên bi n th : .

5. Click l nh 3Cuts, r i click Suppress Bây gi c hai l nh c t u b ch n.

6. Click l nh 2Cuts r i click Unsuppress thanh công c Features.

trên

L nh 3Cuts v n b ch n và hi n th màu xám trong cây FeatureManager. L nh 2Cuts ư c kích ho t trong bi n th hi n hành. 7. Lưu part.

Chèn và l p ráp các chi ti t trong m t Assembly
Bây gi hãy t o t h p. 1. M m t tài li u assembly m i. B ng thu c tính Insert Component xu t hi n. Vì tài li u part b n l v n ang m , Hinge xu t hi n trong Open documents dư i Part/Assembly to Insert. 2. Click View, Origins th y g c t a . 54

3. Di chuy n con tr trong vùng h a sao cho Hinge truy b t g c c a assembly. Như v y các m t t a c a assembly và part s trùng nhau. Con tr thay 4. Click i thành khi trên g c c a assembly. .

t Hinge lên g c t a

5. Trong cây FeatureManager, right-click Hinge<1>, và ch n Properties. Dư i Referenced configuration, ý r ng Use named configuration và InnerCuts ư c ch n b i vì InnerCuts là bi n th ang ư c kích ho t trong part. 6. Click OK t o t h p. ng ct a . 7. Click View, Origins

8. Gi Ctrl, r i kéo Hinge t vùng h a ho c t cây FeatureManager, th sang bên c nh Hinge u tiên trong vùng h a t o thêm m t b n sao n a, Hinge<2>. 9. Dùng các công c Rotate Component di n v i Hinge<1>. Move Component 41
42

và i

quay Hinge<2>

Khi dùng công c Rotate Component About Entity trong Rotate h p cho Selected item . 10.
43

, ch n

và ch n c nh thích

thay i tên c a bi n th , hãy thay i các thu c tính thành ph n c a Hinge<2>. Click Use named configuration, ch n OuterCuts t danh sách và click OK.

11. T o quan h Coincident44 gi a các b m t h p c a các lá b n l .

Công c di chuy n v trí tương i c a các thành ph n trong t h p. Lưu ý l nh này khác l nh Pan trong thanh công c View: l nh Pan di chuy n c ng nhìn thay i v trí quan sát ch không di chuy n t ng thành ph n. 42 Công c này dùng quay các thành ph n trong t h p. Lưu ý l nh này khác l nh Rotate View trong thanh công c View: l nh Rotate View xoay c ng nhìn thay i v trí quan sát ch không xoay t ng thành ph n 43 Ch n tr c quay. 44 Quan h trùng kh p. Có nghĩa là nh ng y u t này ph i cùng n m trên m t m t ph ng.

41

55

12. T o quan h Concentric45 gi a m t tr c a các ng.

9.

óng m thành ph n Hinge<2> b ng công c Move Component . ý th y Hinge<1> ư c c nh.

10. Lưu assembly này là Hinge.sldasm.

T o m t Part m i trong Assembly
Bây gi b n t o thêm cái ch t cho b b n l . Ch t này tham chi u ư ng kính l ng ch t và chi u dài lá b n l . Khi b n tham chi u m t y u t c a part này (lá b n l ) t o m t y u t trong part khác (cái ch t), b n ã t o ra m t tham chi u trong môi trư ng c a assembly. N u b n thay i y u t tham chi u, y u t kia s c p nh t ph n ánh s thay i ó. 1. Click New Part46 trên thanh công c Asembly. Gõ m t tên cho thành ph n m i, ví d là Pin.sldprt và click Save. Con tr thay i thành .

2. Click b m t h p phía trư c c a t h p. Part m i ư c nh v trên m t này, v trí c a nó hoàn toàn xác nh b i m t quan h InPlace (trong v trí). M t sketch t ng m ra trên b m t ư c ch n này.

ý th y công c Edit Component trên thanh công c Assembly ã ư c ch n, b i vì b n ang t o ra (ho c s a i) m t thành ph n trong môi trư ng t h p. i u ó cũng có nghĩa là các thành ph n khác, mà b n không thay i, s tr thành cha c a thành ph n này. 3. Ch n c nh tròn trong c a ng r i offset vào bên trong 0.25 mm.

45 46

Quan h ng tâm. Công c này chèn thêm m t part m i vào trong t h p.

56

4.

óng sketch này l i.

5. Trong cây FeatureManager, tr i r ng thành ph n pin, click m t Right và m m t sketch. 6. Ch n c nh dài c a lá b n l r i click Convert t o ư ng Entities trên thanh công c Sketch d n cho l nh Sweep. 7. óng sketch này l i.

8. Click Swept Boss/Base

trên thanh công c , r i click OK

Features. Dùng ư ng tròn (Sketch1) làm Profile và o n th ng (Sketch2) làm Path t o kh i cơ s cho ch t. Thanh tr ng thái trong góc ph i dư i cho bi t b n v n hi u ch nh part này. trong ch

T o mũ ch t
Bây gi tham chi u ng b n l 1. M m t sketch trên m t t o mũ ch t. u c a ch t và v m t ư ng tròn. ng và gán tương quan

2. Ch n c nh tròn bên ngoài c a Coradial47.

3. Click Extruded Boss/Base Condition, 4. t Depth

. Ch n Blind trong End . trên

b ng 3, r i click OK

t o ch m c u trên mũ ch t, click công c Dome thanh công c Features.

47

Quan h cùng bán kính.

57

5. Click m t ph ng c a mũ cho Faces to Dome Distance là 3. Quan sát ch m mũ. Click OK xong cái ch t. 6. Click Edit Component part. 7. Lưu tài li u assembly này. thoát kh i ch

t

. Th là ã làm hi u ch nh

8. N u h p tho i h i b n có lưu tài li u này và các mô hình tham chi u không, click Yes.

58

Phát hi n s va ch m
Dùng tùy ch n Collision Detection 48 trong b ng thu c tính Move Components ki m tra va ch m trong t h p. 1. Click Move Component .

2. Trong b ng thu c tính, dư i Options, ch n Collision Detection. 3. Ch n All Components49 và Stop at collision50. 4. Dư i Advanced Options, ch n Highlight faces. 5. Di chuy n Hinge<2>. ý r ng b n không th chuy n nó i xuyên qua Hinge<1> và các b m t này sáng lên khi chúng ch m vào nhau. 6. Click OK .

S a

i các thành ph n trong b b n l
ic c ab b nl .

Bây gi b n có th thay

1. Trong cây FeatureManager, tr i r ng thành ph n lá b n l dùng bi n th InnerCuts. Double-click l nh Extrude-Thin hi n th các kích thư c. 2. Double-click m t kích thư c b t kỳ. 3. Trong h p tho i, thay i giá tr kích thư c này và r ng All configurations ư c ch n. 4. Click . n4 thay i mb o

N u c n, l p l i các bư c 2 các giá tr khác. 5. Click Rebuild .

T t c các thành ph n trong t h p u t ng c p nh t. (N u m t h p tho i cho bi t cái ch t có l i tái l p, click Rebuild n a.) l n

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

48 49

Phát hi n va ch m. T t c các thành ph n. 50 D ng l i n u va ch m.

59

Các b n v k thu t nâng cao
Các ch c năng cơ b n c a drawing ã ư c trình bày trong bài 3. Bài này có ba ti t h c, v i vi c t o ra 4 trang in. ngh các b n th c hi n theo trình t : Th i gian Ti t h c T o các hình bi u di n: t o và l y các kích thư c cho các hình bi u di n khác nhau. Detailing: dùng các công c ghi chú cho b n v . Assembly Drawing Views: t o hình chi u t h p tháo r i và dùng các ghi chú bi t ư c thi t k cho b n l p. c

60

T o các hình bi u di n51
Trong bài này, b n s h c cách t o các hình bi u di n sau:
• • • •

Hình c t Hình chi u Hình c t chích Hình t

B n cũng h c cách l y kích thư c cho các lo i hình bi u di n khác nhau.

T o m t hình c t
M m t drawing và t o m t hình c t t hình chi u 1. M <thư m c cài Trang in này ã có hai hình chi u. 2. Click Section View Drawing). (thanh công c ng có trư c. t SW >\samples\tutorial\advdrawings\FoodProcessor.slddrw).

3. V m t o n th ng n m ngang gi a hình chi u ng như hình minh h a. i thành , cho bi t nó Con tr ang trên m t tr c tâm c t qua gi a hình chi u này. Các tia truy b t cũng ch th nơi b n v gi a hình chi u ó. N u b n th y có thông i p h i b n có mu n t o m t hình c t riêng ph n không, click No. 4. Click t hình c t bên dư i hình chi u ng. Khi b n di chuy n con tr , m t hình xem trư c c a v trí hình c t s hi n th . Hình c t dóng theo phương c t, ư c ch th b ng các mũi tên hai u ư ng c t. Các mũi tên này ph i ch xu ng. quay hư ng các mũi tên, double-click lên ư ng c t.

N ub n

i hư ng các mũi tên ư ng c t, hình c t s

ư c ánh d u b ng ký hi u g ch (thanh công c Drawing) c p

chéo, cho bi t nó ã b l i th i. Click Update View

51

Hình bi u di n có th là hình chi u tiêu chu n, hình chi u riêng ph n, hình c t, hình chích…

61

nh t riêng hình c t, ho c click Rebuild v . 5. Click .

(thanh công c Standard)

tái l p toàn b b n

L y kích thư c cho hình c t
Bây gi l y kích thư c cho hình c t này. 1. Click Smart Dimension c Dimensions/Relations). (thanh công

2. Trong hình c t, ch n hai c nh như minh h a. 3. Click t kích thư c sang bên trái hình. Dư i Dimension Text, gõ nh ng ký t dư i ây, sau <DIM>: W.T. TYP

4. Trong b ng PropertyManager:

Click Left Justify h a

. k t thúc dòng

5. Click trong vùng ch .

62

6. Ch n cung tròn bên ph i như hình minh h a.

7. Click 2X

t kích thư c bên ph i hình.

8. Trong PropertyManager, gõ sau R<DIM>: 9. L y các kích thư c còn l i như hình dư i. 10. Click .

T o m t hình c t chích
Hình c t chích cho th y nh ng chi ti t bên trong mô hình trên b n v . Hình c t chích là m t b ph n c a hình bi u di n có s n. u tiên, b n t o m t hình chi u, sau ó b n t o hình c t chích. 1. Click Projected View52 Drawing). 2. Ch n Drawing View1. 3. Kéo con tr i lên, r i click t hình chi u bên trên Drawing View1 như hình minh h a. 4. Ch n hình chi u này , r i click Zoom to Selection (thanh công c View). (thanh công c

(thanh 5. Click Hidden Lines Visible công c View) d t o hình c t chích. Bây gi b n ã có m t hình chi u, b n ã có th t o m t hình c t chích. 1. Click Broken-out Section53 c Drawing). (thanh công

2. V m t ư ng spline 54 như hình minh h a.. ư ng spline b n v a v s quy nh ư ng bao c a hình c t chích.

52 53

Công c t o hình chi u vuông góc. Công c t o hình chích. 54 ư ng ph c tuy n, ây là m t ư ng cong b c cao.

63

Khi b n v m t ư ng spline, các i m c a spline s truy b t các c i m hình d ng. t m th i t t ch c năng truy b t, gi Ctrl trong khi b n v spline. Th Ctrl khi b n mu n n i i m u và i m cu i c a spline này. h a, ch n tâm c a l trên 3. Trong vùng Drawing View1 cho Depth như hình minh h a. M t c t chích s ư c t chi u sâu i qua l ư c ch n. 4. Click Thay hơn. .

i ki u g ch m t c t c a hình c t chích cho d th y

1. Ch n hình chi u, r i click Hidden Lines Removed (thanh công c View). 2. Di chuy n con tr trên ph n g ch m t c t c a hình c t chích. Khi con tr i thành b ng PropertyManager. 3. Trong b ng PropertyManager: a. H y Material crosshatch. b. t Hatch Pattern Scale b ng 4. i di n, r i click . , click m

4. Nh c l i các bư c 2 và 3 cho ph n g ch m tc t

T o hình chích
Bây gi t o m t hình chích c a hình chi u Trư c tiên, hãy thi t l p m t s tùy ch n này. 1. Click Options ng xác có th xem chi ti t hơn. nh các ghi chú s ư c ưa vào khi b n t o hình

(thanh công c Standard).

2. Trên nhãn Document Properties, click Detailing. 3. Dư i Auto insert on view creation, ch n Center marks và Centerlines, r i click OK. Ti p n, t o hình chi u ng khác dùng làm hình chích.

1. Click Model View click .

(thanh công c Drawing). m b o ã ch n base plate, r i

2. Trong b ng thu c tính, dư i Part/Assembly to Insert,

64

3. Trong b ng thu c tính Model View, dư i Orientation, click *Front 4. Click trong vùng h a chi u này g n hình chi u s n. 5. Click . . t hình ng ã có

6. Right-click hình chi u m i và ch n Tangent Edge, Tangent Edges Removed. Khi các c nh ti p tuy n ư c n i, s d l y kích thư c hơn. Bây gi v m t ư ng khép kín ư ng bao cho hình chích. xác nh

1. Click Spline (thanh công c Sketch) và v ư ng spline như hình minh h a.

2. Click Crop View Drawing).

(thanh công c

3. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations) và l y kích thư c như minh h a dư i.

65

Các ti u ti t
Trong bài này, b n s h c cách s d ng các công c chi ti t
• • • • •

ghi chú trong m t b n v sau:

Autodimension (l y kích thư c t

ng)

Datum feature symbol (các ký hi u chu n công ngh ) Geometric tolerance symbol (các ký hi u dung sai) Note (ghi chú) Model items (các m c mô hình)

66

L y kích thư c t
1. M thư m c cài 2. Ch n nhãn Sheet2 3. Ch n hình chi u

ng cho b n v
ng.

Trong bài trư c, bãn ã l y kích thư c th công cho b n v . Bây gi b n s l y kích thư c t t SW\samples\tutorial\advdrawings\FoodProcessor.slddrw. góc trái dư i c a drawing này. Trang này ã có b n hình bi u di n. ng góc trái dư i c a trang. (thanh công c Dimensions/Relations).

4. Click Autodimension

5. Trong PropertyManager, click b n có th chèn nhi u kích thư c cho nhi u hình mà không c n óng b ng PropertyManager. 6. Trong vùng và th ng click . ng Hình chi u b ng Hình chi u c nh Hình chi u ng h a, ch n các o n th ng như hình minh h a cho các i m n m ngang so v i g c c a m i hình. Sau khi ch n xong các o n th ng cho m i hình,

7. Click

. chúng dóng như hình minh h a dư i. Hình chi u b ng Hình chi u c nh ng

8. Kéo các kích thư c Hình chi u

67

Chèn ký hi u chu n công ngh
Các công c detailing cho phép b n chú gi i các b nv . 1. Click Datum Feature 2. Trong vùng h a, click hình minh h a. c i m k thu t trên

(thanh công c Annotation). t mũi tên d n trong b n v như

3. Kéo con tr sang bên trái hình chi u và click chu n gia công như hình minh h a. 4. Click .

t ký hi u

Chèn ký hi u dung sai hình h c
Ti p t c, chèn ký hi u sai l ch hình d ng tham chi u chu n gia công. 1. Click c nh trên như hình minh h a. Khi b n chu n b ch n c nh này, ký hi u sai l ch hình d ng ã t ng t ch . 2. Click Geometric Annotation). 3. Trong h p tho i này: a. Ch n trong Symbol. b. Gõ 0.5 cho Tolerance 1. c. Gõ A cho Primary. d. Click OK. 4. Di chuy n ký hi u như hình minh h a. Tolerance (thanh công c

68

Chèn ghi chú
B n có th t o m t ghi chú, sau ó lưu trong Design Library 1. Click Note Annotation). (thanh công c dùng cho nh ng b n v khác.

2. Click vào góc trái dư i c a trang t ghi chú. 3. Gõ NOTE:. 4. Nh n Enter. 5. Gõ ALL CORNERS AND FILLETS TO HAVE 0.05R UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 6. Click .

Lưu ghi chú vào thư vi n thi t k Design Library
Thư vi n Design Library cung c p m t v trí trung tâm cho các ph n t tái s d ng như các ghi chú. 1. Click m B ng tác v , n u chưa trông th y nó. B ng này này n m s SolidWorks. 2. Click góc trên ph i t t ch c năng t . n. 3. Ch n nhãn Design Library tab 4. M r ng Design Library 5. Trong vùng c nh ph i c a c a

, r i click thư m c annotations.

h a, right-click ph n ghi chú và ch n Add to Design Library.

6. Trong h p tho i này, gõ m t giá tr cho File name, r i click Save. Ghi chú này ã ư c lưu trong Design Library, trong thư m c annotations. N u b n di chuy n con tr trên ghi chú này trong Design Library, s xu t hi n m t hình xem trư c. 7. Ch n nhãn Sheet3 t i góc trái dư i c a b n v . Trang này có m t s hình bi u di n. 8. Trong Design Library, kéo ghi chú này vào góc trái dư i c a trang, r i right click nh n ghi chú ó khi con tr chuy n thành . xác

Chèn các thông tin c a mô hình
N u b n chèn các kích thư c và ghi chú trong khi b n t o m t mô hình, b n có th thông tin này c a mô hình vào t t c các hình bi u di n m t cách t ng. 1. Ch n nhãn Sheet3 t i góc trái dư i c a drawing. 69 ưa nh ng m c

Trang này có sáu hình bi u di n. 2. Click Model Items (thanh công c Annotation).

3. Trong PropertyManager, dư i: a. Source/Destination, ch n Entire model và Import items into all views. b. Dimensions, click Select all và Eliminate duplicates chèn t t c các ki u kích thư c. 4. Click .

5. Kéo dóng l i các kích thư c này như hình minh h a.

Các hình bi u di n b n l p
Trong bài này, b n s dùng các công c sau t o m t b n l p:

Exploded view (hình bi u di n t h p tháo r i) Detail view (hình chích) Bill of materials (B ng v t li u) Auto balloons (t ng ánh ch s cho các chi ti t máy)

• •

T o m t hình tháo r i
B n có th t o hình bi u di n tháo r i b ng cách dùng c u hình tháo r i c a m t t h p. 1. M thư m c cài t SW\samples\tutorial\advdrawings\FoodProcessor.slddrw). 2. Ch n nhãn Sheet4 t i góc trái dư i c a drawing. Trang này tr ng r ng. 3. Click Model View (thanh công c Drawing).

4. Trong PropertyManager, click Browse, r i m SW\samples\tutorial\advdrawings\motor casing.sldasm. 5. Trong PropertyManager, dư i: a. Orientation, click *Isometric . t scale là 1:4.

b. Scale, ch n Use custom scale, rr i 70

7. Click

t hình chi u này vào drawing, r i click

.

T o m t hình chích
T o m t hình chích r i v i t l l n hơn. bi u di n m t ph n c a hình tháo (thanh công c Drawing).

1. Click Detail View

2. V m t vòng tròn trên m t bích như hình minh h a.

3. Click t hình chích như hình minh h a. 4. Click .

Hình chích cho th y m t bích rõ ràng hơn.

Chèn b ng v t li u
Bây gi chèn b ng v t li u (BOM) kê các chi ti t máy trong t h p. 1. Ch n hình tháo r i. 2. Click Bill of Materials 3. Trong PropertyManager: a. Dư i Table Template, click Open table template for Bill of Materials b. M SW\samples\tutorial\advdrawings\BomTemplate.sldbomtbt. M u này ã ư c t o v i các c t d a trên mô hình này. 71 . (thanh công c Tables). li t

c. Dư i Table Anchor, click Bottom Left Khi b n d. Click 4. Click . góc trái dư i b n v . t b ng, con tr

.

ư c g n v i góc trái dư i c a b ng này.

t b ng

Tùy bi n b ng v t li u
B ng v t li u có hai c t tr ng, PRICE và COST. Hãy s d ng các thu c tính ngư i dùng và các i n vào nh ng c t này. phương trình 1. Ch n c t PRICE b ng cách di chuy n con tr lên . 2. Trong PropertyManager: a. Ch n Custom Property. b. Ch n Price t danh sách thu c tính ngư i dùng. Giá c a m i chi ti t máy ư c lưu trong các part. c. Click . nh c t và click khi con tr i thành

C t này s có giá cho m i chi ti t máy. 3. Ch n c t COST. 4. Trong PropertyManager: a. Ch n Equation. b. Click Equation Editor. 5. Trong h p tho i này: c. Gõ 2 cho Decimal places. d. Click OK. e. Dư i Columns, double-click QTY. f. Click * ( làm phép tính nhân). 72

g. Dư i Custom properties, double-click Price. 6. Click OK.

Phương trình xu t hi n là {2}'QTY.'*`Price`. Phương trình này tính toán s lư ng m i chi ti t máy b ng giá trên ơn v , có ư c t ng chi phí m i chi ti t máy.

ánh s các chi ti t máy
Sau khi b n chèn b ng v t li u, hãy dùng các ch s giúp nh n bi t các chi ti t máy trong b ng v t li u. Các ch s này có th ư c chèn b ng tay ho c t ng. B n s chèn chúng t ng trong bài này. 1. Nh n gi Ctrl và ch n các hình tháo r i và hình chi ti t. 2. Click AutoBalloon công c Annotation). (thanh

3. Trong PropertyManager, dư i Balloon Layout, h y Ignore multiple instances. Như v y các ch s s xu t hi n trên c hai hình. 4. Click .

Các ch s phù h p v i b ng v t li u. Di chuy n ch s s p x p chúng theo ý b n.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

73

Assembly Mates55
Bài này s hư ng d n b n t o m t t h p tr c khu u như hình minh h a và trình bày nh ng n i dung sau:
• •

ưa các chi ti t máy vào m t môi trư ng l p ráp S d ng các quan h l p ráp:
o o o o

Ti p xúc (Coincident) ng tâm (Concentric) Song song (Parallel) Ti p tuy n (Tangent)

• • •

S d ng công c l p ráp thông minh (SmartMates) Ki m tra s l p ráp (Testing mates) Tháo và l p t h p

Gi i thi u
T h p này có các chi ti t máy và c m chi ti t máy trong <thư m c cài t SW>\samples\tutorial\AssemblyMates.

Thi t l p các tùy ch n cho Assembly
B n có th t i m t assembly v i các thành ph n (chi ti t máy) ư c kích ho t, có thông tin, ho c dư i d ng t i nh .
• •

y

t t c các

Fully resolved. T t c các thông tin mô hình

u ư c t i vào b nh .

Lightweight. Ch có m t ph n thông tin m i mô hình ư c t i vào b nh . Các thông tin còn l i s ư c t i vào ch khi thành ph n ó ư c ch n ho c khi nó b tác ng b i nh ng thay i mà b n th c hi n trong phiên làm vi c.

55

L p ráp các thành ph n trong t h p.

74

B n có th c i thi n áng k t c ph n dư i d ng t i nh .

làm vi c v i nh ng t h p l n b ng cách dùng nh ng thành

T h p mà b n s xây d ng trong bài này g m có m t t h p con v i các chi ti t máy dư i d ng t i nh . Tuy nhiên, vi c dùng các chi ti t máy t i nh ây không có m y ý nghĩa, do:
• •

T h p con này quá nh , ch có ba chi ti t máy ơn gi n. B n s ch n hai trong ba chi ti t máy này trong khi l p ráp, b i v y ư ct i y . ng nào chúng cũng s

Trư c khi b n m tài li u này assembly, b n ph i thi t l p tùy ch n t i: Click Options trên thanh công c Standard. Trên nhãn System Options, ch n Performance. dư i Assemblies, h y ki m Automatically load components lightweight, r i click OK.

ưa Part

u tiên vào t h p

M c này trình bày cách ưa m t chi ti t máy vào t h p. 1. M thư m c cài t SW\samples\tutorial\assemblymates\bracket.sldprt). 2. Click Make Assembly from Part/Assembly (thanh công c Standard). M t tài li u assembly m i ư c m ra. 3. Click View, Origins hi n th g c t a trong vùng h a. 4. Trong PropertyManager, dư i Options, ch n Graphics preview. 5. Di chuy n ct Move the con tr over the origin. Con tr thay 6. Click i thành . , cho bi t nó ã tìm ra g c c a t h p.

t chi c giá

Khi b n t m t chi ti t máy b ng cách này, g c t a c a chi ti t máy trùng v i g c t a c a t h p các m t ph ng t a c a chúng ư c dóng v i nhau. Th t c này, không b t bu c, giúp b n xác nh phương hư ng cho t h p. B n có th t o ra ki u tham chi u này cho t t c các thành ph n khác, khi b n ưa chúng vào t h p. B n cũng có th truy b t g c c a t h p b ng cách th các thành ph n vào cây thi t k FeatureManager c a c a s assembly này. Cây FeatureManager xu t hi n (f) bracket<1>. B i vì nó là thành ph n u tiên ư c ưa vào t h p này, nên bracket ư c gi c nh (f). Nó không th di chuy n ho c quay ư c It cannot be moved or rotated tr khi b n th nó trôi n i (unfix). S <1> có nghĩa ây là phiên b n u tiên c a chi c giá trong t h p. T h p này còn có m t t p l nh l p ráp Mates v n n m ây gi ch cho các l nh l p ráp mà b n s này. 7. Click Isometric (thanh công c Views). (View toolbar). tr ng. Nó ưa vào sau

8. Click Hidden Lines Removed 9. Click View, Origins

không cho nó xu t hi n trong 75

vùng

h a n a.

ưa thêm các chi ti t máy vào t h p
Các khác Explorer. ưa các chi ti t máy vào t h p là kéo chúng vào t c a s trình duy t Windows

1. M Windows Explorer (n u b n chưa m c a s trình duy t). 2. n thư m c cài t \samples\tutorial\AssemblyMates.

3. Click riêng t ng m c dư i ây và kéo vào vùng h a c a Assem1. ăt chúng vào các v trí như minh h a.
• • •

yoke_male.sldprt yoke_female.sldprt spider.sldprt

4. Xem xét cây FeatureManager và tr i r ng xem các l nh ã dùng t o ra t ng m c các thành ph n này. M i chi ti t máy m i u có ti n t là d u tr (-) trư c tên c a chúng, ký hi u này cho bi t chúng chưa có v trí xác nh. B n có th di chuy n ho c quay chúng t do. 5. thu g n cây FeatureManager b ng m t FeatureManager và ch n Collapse Items. ng tác, right-click Assem1 trong cây

6. Th c hành quay và di chuy n t ng chi ti t máy b ng các công c sau ây trên thanh công c Assembly:

Click Move Component chuy n nó. Click Rotate Component nó.

, ch n m t b m t c a m t chi ti t máy r i kéo , ch n m t b m t c a m t chi ti t máy r i kéo nh.

di quay

B n có th di chuy n ho c quay liên ti p nhi u thành ph n không b c

7. Lưu assembly này là U-joint.sldasm. N u có thông i p nh c b n c n tái l p trư c khi lưu, click Yes.

76

L p giá

v i kh p n i

c

Các bài dư i ây s trình bày nh ng cách th c gán các tương quan l p ráp t h p khác nhau. u tiên, l p giá và kh p n i c. 1. Click Mate (thanh công c Assembly). c và l tr trên

2. Ch n m t tr c a c tr c trên kh p giá .

B n cũng có th ch n nh ng y u t này l p trư c khi m PropertyManager. Gi Ctrl khi ch n nh ng y u t này. Thanh công c Mate xu t hi n trong vùng h a v i tương quan Concentric ch n. M t hình xem trư c c a tương quan ng tâm xu t hi n. 3. Click trong b ng PropertyManager. ã ư c

C tr c kh p c và l giá bây gi ã có quan h l p ráp ng tâm. Tương quan này xu t hi n trong b ng PropertyManager dư i Mates. 4. Click 5. l nn a óng b ng thu c tính .

ki m tra tương quan này, click Move Component (thanh công c Assembly), và kéo kh p c. B n ch có th ng tâm kéo nó lên và xu ng, theo tr c tâm c a quan h này. Kh p c còn có th quay quanh tr c c a nó. . (thanh công c Assembly) l n n a. nh giá và m t trên c a kh p c.

6. Click

7. Click Mate

8. Ch n m t dư i c a

ch n m t dư i c a nh giá mà không ph i quay nó, right-click nh c a giá và click ch n Other. M t h p xu t hi n v i danh sách các m c n m dư i con tr . Lư t con tr trên các m c này trong danh sách phát sáng chúng trong h a. Click nút trái chu t trong danh sách khi b vùng m t b n c n phát sáng.

77

M t hình xem trư c c a quan h ti p xúc xu t hi n. 9. Click trong b ng thu c tính. c bây gi ã ti p xúc v i giá .

M t trên c a kh p

L p kh p

c v i kh p ch th p
c và kh p ch h a v i

1. Ch n các m t trong c a l ch t trên kh p th p. Thanh công c

Mate xu t hi n trong vùng

Concentric ư c ch n. M t hình xem trư c quan h ng tâm xu t hi n. B n có th ch n quan h này b ng cách click trong b ng PropertyManager ho c Add/Finish Mate trên thanh công c pop-up này. (thanh công c Mate c ã ư c l p theo quan

2. Click Add/Finish Mate pop-up). Kh p ch th p và kh p h ng tâm.

3. Ch n m t ph ng có l ch t ng tâm kh p ch th p và m t trong c a kh p

bư c 1 c a c.

di chuy n và quay các thành ph n trong khi b ng thu c tính Mate ang m , dùng các công c Pan và Rotate View trên thanh công c View. t t các công c này, click chúng l n n a ho c nh n Esc sao cho b n không xóa danh sách Mate Selections. Thanh công c Mate xu t hi n trong vùng h a v i Coincident ư c ch n. M t hình xem trư c c a quan h ti p xúc xu t hi n.

78

Kh p ch th p ph i n m trong kh p h a.

c như hình minh

N u l p ráp úng như v y, click Add/Finish Mate (thanh công c Mate).

N u l p sai, click Undo (thanh công c Mate), ch n úng các b m t r i click Add/Finish Mate .

4. Click

óng b ng PropertyManager.

L p kh p cái v i kh p ch th p
1. Dùng các công c trên thanh công c Assembly, di chuy n và quay kh p cái v v trí như hình minh h a. 2. Click Mate (thanh công c Assembly).

3. Ch n m t trong l ch t c a kh p cái và l ch t còn l i trên kh p ch th p. ng tâm xu t M t hình xem trư c c a quan h hi n. Tong b ng PropertyManager, dư i Standard Mates, Concentric 4. Click hai l n ư c ch n. óng b ng PropertyManager. ng tâm.

Kh p ch th p và kh p cái ã có quan h

5. Click Move Component (thanh công c Assembly) và di chuy n kh p cái n v trí như hình minh h a. óng b ng PropertyManager. 6. Click Mate (thanh công c Assembly). l p trên

7. Ch n m t ph ng có l b n v a ch n kh p ch th p và m t trong c a kh p cái.

Hình xem trư c c a quan h ti p xúc xu t hi n. Trong b ng PropertyManager và trên thanh công c pop-up, Coincident 8. Click . ư c ch n.

Kh p cái ư c l p như hình minh h a. Có th b n s th y k t qu b n làm góc không gi ng như th này, vì v trí ban u c a chúng trư c khi l p khác nhau. 79

L p kh p cái v i áy giá
1. Ch n m t áy c a kh p cái và m t trên áy c a giá . 2. Click Parallel trên thanh công c Mate ho c trong b ng PropertyManager. Kh p cái s ư c dóng v i giá . . 3. N u kh p cái b l n ngư c, dư i Standard Mates, v i Mate alignment, click Anti-Aligned

Aligned. Vector pháp tuy n c a các b m t ư c ch n s cùng hư ng v i nhau. Anti-Aligned (On). Vector pháp tuy n c a các b m t ư c ch n s ngư c hư ng v i nhau. , r i óng PropertyManager.

4. Click

5. Lưu assembly này.

L p các ch t ng n v i kh p cái
Cách khác ưa các thành ph n vào t h p là dùng trình ơn Insert. (thanh công c Assembly). n <thư 1. Click Insert Components

2. Trong b ng PropertyManager, dư i Part/Assembly to Insert, click Browse, r i m c cài t SW>\samples\tutorial\AssemblyMates. 3. Ch n u-joint_pin2.sldprt, r i click Open. 4. Click trong vùng này. h a nơi b n mu n t t m chi ti t

Thành ph n u-joint_pin2<1> ã ư c ưa vào t h p. 5. Click Mate (thanh công c Assembly).

6. Ch n m t tr c a ch t và m t trong m t l ch t trên kh p cái. 7. Gán m t quan h Concentric .

8. Ch n m t mút c a ch t và m t ngoài c a kh p cái. Hình xem trư c c a quan h Tangent xu t hi n. M t mút c a ch t ti p tuy n v i m t ngoài c a kh p cái. N u k t qu dóng không chính xác, thay i Mate Alignment.

80

B n dùng Tangent (thay vì Coincident) cho quan h này vì m t m t là ph ng còn m t kia là tr . 9. Click OK , r i óng b ng PropertyManager.

L p m t ch t ng n copy v i kh p cái: 1. Gi Ctrl, r i kéo bi u tư ng u-joint_pin2<1> t cây FeatureManager vào vùng h a. M t b n sao c a ch t ng n ư c ưa vào t h p, ujoint_pin2<2>. S <2> cho bi t r ng b n sao th hai c a part này trong t h p. 2. L p l i các bư c như i v i ch t ng n th nh t ch t ng n th hai vào l bên kia c a kh p cái. b o r ng ã s d ng cùng ki u l p: l p m

• •

Gán m t quan h Concentric Gán m t quan h Tangent

gi a m t tr ch t v i m t trong l trên kh p cái. gi a m t mút ch t v i m t ngoài kh p cái.

3. Lưu tài li u assembly.

Dùng công c SmartMates56

l p ch t dài

V i m t s quan h l p ráp, b n có th gán t ng b ng công c SmartMates. B n có th truy b t hình d ng hình h c c a các thành ph n khi b n kéo và th nó vào t h p. Trong bài này, b n s joint_pin1.sldprt. t o m t quan h ng tâm t ng. Click File, Open, và m u-

1. S p x p l i các c a s sao cho b n có th th y c part này và assembly. 2. Trong c a s assembly, click Shaded With Edges Isometric (thanh công c Standard Views). c. 3. Zoom l ch t trên kh p (thanh công c View), và click

Shaded With Edges cho phép b n th y hình xem trư c c a SmartMates rõ hơn. Bây gi kéo ch t và th nó vào t h p. 1. Ch n m t tr c a ch t và kéo ch t vào assembly. t con tr lên m t trong c a l ch t trên kh p c trong c a s assembly. (Cái ch t có th b khu t sau t h p.) Khi con tr trên l ch t, con tr thay i thành . Con tr cho bi t m t quan h ng tâm s ư c gán n u th cái ch t t i v trí này. M t hình xem trư c c a ch t b t vào v trí ó.

56

Công c l p thông minh.

81

N u hình xem trư c cho th y c n i hư ng dóng, nh n Tab i hư ng dóng (aligned/anti-aligned). 2. Th ch t ra. Thanh công c Mate xu t hi n v i quan h Concentric ư c ch n. 3. Click Add/Finish Mate gán quan h ng tâm này.

Gán quan h ti p tuy n 1. óng c a s assembly.

hoàn thành vi c l p ch t dài. u-joint_pin1.sldprt và maximize c a s

2. Click Mate , r i ch n m t mút c a ch t và m t ngoài c a kh p c như hình minh h a. 3. Gán quan h Tangent , r i lưu assembly.

L p tay quay
1. Click Hidden Lines Removed View). (thanh công c

2. Kéo crank-assy.sldasm t Windows Explorer và th vào c a s assembly.

3. Click Mate , r i ch n m t tr ngoài c a ng tay quay và m t tr c a c tr c kh p c. 4. Gán quan h Concentric PropertyManager. , r i óng b ng

82

Bây gi gán quan h song song. 1. Kéo tay quay lên trên kh p c. B n không ph i dùng công c Move Component kéo các thành ph n quanh vùng h a. 2. Click Mate (thanh công c Assembly).

3. Click Hidden Lines Visible (thanh công c View), r i zoom l n khu v c tay quay và c tr c kh p c.

4. Ch n b m t ph ng trên u tr c và m t ph ng dư i c a tay quay. Dùng Other d ch n các m t khu t. 5. Gán quan h Parallel . hoàn thành vi c l p tay

Bây gi gán m t quan h ti p xúc quay v i t h p. . Gán quan h Coincident

1. Ch n m t áy c a tay quay và m t trên cùng c a giá .

2.

óng b ng PropertyManager và lưu assembly. (thanh công c Standard Views), (thanh công c

3. Click Isometric

r i click Shaded With Edges View). T h p ph i như hình minh h a bên.

83

Xem l i các quan h l p ráp
B n có th dùng cây FeatureManager h l p ráp mà b n ã gán. xem các quan

1. Trong cây thi t k FeatureManager, click d u c ng c nh Mates c a t h p (không ph i c a t h p con crank-assy) xem các quan h . N u b n thêm b t các quan h , ho c n u b n ch n các thành ph n ã ư c l p ráp theo trình t khác, tên c a các quan h trong t h p c a b n có th khác v i hình minh h a này. M i quan h ư c phân bi t b i tên và s c ng v i tên các chi ti t máy liên quan. 2. Di chuy n con tr trên danh sách quan h l p ráp trong cây FeatureManager. Khi b n d ng l i trên m t quan h , chi ti t máy liên quan s sáng lên trong vùng h a. B n có th i tên c a quan h l p ráp theo cách i tên các feature c a m t part.

Quay tay quay
B n có th quay tay quay c a t h p b ng cách ch n và di chuy n núm tay quay quay này. 1. Ch n m t b m t c a m t trong các thành ph n tay quay, ví d m t trên c a chi c núm. 2. Kéo con tr trong vùng h a. Tay quay s quay và làm quay theo các kh p c và cái. T t c các tương quan l p ráp u ư c duy trì.

Tháo r i t h p
B n có th t o m t c ng nhìn v i các chi ti t ã ư c tháo r i c a t h p này. M t c ng nhìn tháo r i g m có m t ho c nhi u c nh tháo r i. Trong bài này, b n s xác nh bư c u tiên trong c nh tháo r i. 1. V i tài li u assembly Removed ang m , click Hidden Lines trên thanh công c View. trên thanh công c Assembly.

2. Click Exploded View 3. Trong vùng M th t a

h a, ch n m t ph ng dài trên tay quay. xu t hi n trên chi ti t máy này.

84

4. Kéo mũi tên xanh lá cây trên h t a c a tr c Y.

theo hư ng dương

i m i u khi n c a t h p con này r i kh i t h p m . Explode Step1 xu t hi n dư i Explode Steps trong b ng thu c tính.

Thêm các bư c tháo t h p
Bây gi thêm các bư c tháo các chi ti t máy khác. 1. Ch n kh p M th t a 2. Kéo mũi tên c, kh p ch th p và các ch t. xu t hi n gi a nh ng chi ti t máy ư c ch n. trên h t a theo phương X chi u dương.

Các chi ti t máy này tách ra kh i t h p. Explode Step2 xu t hi n dư i Explode Steps trong b ng PropertyManager. 3. Click ra vùng 4. Click OK 5. h a hoàn thành bư c tháo này.

óng b ng PropertyManager.

l p l i t h p, ph c v v tr ng thái trư c ây, right-click trong vùng h a và ch n Collapse.

Hi u ch nh c ng nhìn tháo t h p
B n có th hi u ch nh các bư c tháo t h p ho c thêm các bư c khác, n u c n. B n truy c p c ng tháo r i t cây Configuration Manager. 1. Click nhãn ConfigurationManager c u hình. 2. Click click OK tr i r ng Default. xác nh n vi c trình di n c u hình này, . N ub n ư ch i chuy n n c ng

3. Double-click ExplView1 tháo r i t h p l n n a (ho c right-click ExplView1, và ch n Explode). 4. Right-click ExplView1, và ch n Edit Feature. 5. Trong b ng PropertyManager, dư i Explode Steps, double-click Explode Step2. 6. Trong vùng cách tháo. h a, kéo mũi tên xanh bi n trên các thành ph n ã b tháo s a i kho ng

85

7.

t chính xác kho ng cách tháo: a. Trong b ng PropertyManager, dư i Settings, t Explode distance b ng 100. b. Click Done.

8.

thêm m t bư c tháo n a: a. Ch n kh p c. b. Kéo mũi tên xanh bi n theo hư ng Z chi u âm. c. Click ra vùng tháo này. h a hoàn t t bư c

9. Click

. (thanh công c

10. Click Shaded With Edges View). 11.

l p l i toàn b t h p, right-click tên c a t h p trên nh cây ConfigurationManager và ch n Collapse.

12. Lưu assembly này.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

86

COSMOSXpress
COSMOSXpress cung c p cho ngư i dùng SolidWorks m t công c phân tích ng su t r t d s d ng. COSMOSXpress có th giúp b n gi m thi u chi phí và th i gian b ng vi c th nghi m các thi t k c a b n trên máy tính thay vì nh ng th c nghi m t n kém và m t th i gian. N u COSMOSWorks ã ư c cài t trên máy c a b n, b n ph i h y ki m nó trong danh sách nh ng s n ph m ph n m m tương h p Add-Ins truy c p COSMOSXpress. Các k t qu , ví d như h s an toàn ư c dùng trong nh ng bài này ch có m c ích minh h a. Các k t qu c a b n có th khác.

Các ch c năng cơ b n c a COSMOSXpress
Bài này dùng mô hình m t cái móc ơn gi n thi u v i b n nh ng v n sau:
• • • • •

gi i

Kh i

ng COSMOSXpress an toàn c a thi t k chính xác c a các k t qu

Các bư c phân tích thi t k cơ b n ánh giá m c Ư c lư ng

L p báo cáo nghiên c u

Cái móc, làm b ng thép h p kim (Alloy Steel), ư c c nh t i l móc và ch u t i 1500 lb như hình minh h a.

M tài li u
1. M <install_dir>\samples\tutorial\cosmosxpress\aw_hook.sldprt). 2. Click File, Save As và lưu tài li u part này là aw_hook-test.SLDPRT. Như v y b n có th dùng l i tài li u g c.

Kh i

ng COSMOSXpress và thi t l p các tùy ch n
ho c click Tools, COSMOSXpress.

Click COSMOSXpress analysis wizard

Thi t l p các tùy ch n
Trên nhãn Welcome, b n hãy lưu các k t qu phân tích. Dù b n ã ch n m t h phân tích. 1. Click Options. H p tho i Options xu t hi n. 87 th ơn v cho COSMOSXpress. B n cũng có th t o m t thư m c nh, b n v n có th dùng các ơn v khác trong t ng bư c

ơn v làm m c

t các tùy ch n phân tích:

2.

t System of units là English (IPS). tìm n thư m c b n mu n và click OK.

3. Click 5. Click Next. M t d u ki m

4. Ki m Show annotation for maximum and minimum in result plots. xu t hi n trên nhãn Welcome và nhãn Material xu t hi n. ơn v dùng trong COSMOSXpress và các ơn v dùng trong nh ng h SI T i tr ng L c Áp su t EX: Modul àn h i NUXY: h s (t l ) Poisson SIGYLD: ng su t bi n d ng ch y DENS: Kh i lư ng riêng Các k t qu N/m2 Kg/m3 psi lb/in3 psi N (Newton) N/m2 N/m2 English (IPS) lb (Pound) psi (lb/in2) psi o

B ng dư i li t kê m t s lư ng khác:

Các thu c tính v t li u

ng su t tương ương (von N/m2 Mises)

Gán v t li u
Bư c ti p theo, b n s gán v t li u cho mô hình t thư vi n v t li u c a SolidWorks. Cái móc này ư c làm b ng Alloy Steel (thép h p kim). gán v t li u Alloy Steel cho mô hình: 1. Click d u c ng 3. Click Apply. COSMOSXpress gán Alloy Steel cho mô hình và dòng ch "current material: Alloy Steel" xu t hi n trên màn hình. Lưu ý r ng m t d u ki m cũng xu t hi n trên nhãn Material. 4. Click Next. B ng Restraint xu t hi n. c nh Steel xem t t c các v t li u trong l p này. 2. Ch n Alloy Steel.

t các i u ki n kh ng ch
Trên b ng Restraint, b n nh p các thông tin mà mô hình h tr . c nh b m t l : ti p t c. 88 1. Click Next

2. Gõ m t tên cho kh ng ch này, ví d , FixedHole. 3. Trong vùng h a, click b m t trong c a l . Face<1> xu t hi n xu t hi n trong h p ch n và ký hi u c a kh ng ch này xu t hi n trên b m t ư c ch n.

4. Click Next. FixedHole xu t hi n trong h p restraint và m t d u ki m 5. Click Next. B ng Load xu t hi n. xu t hi n trên b ng Restraint.

t t i tr ng
Bây gi b n hãy t l c này: 1. Click Next ti p t c. 2. Ch n Force và click Next. 3. Gõ DownwardForce trong h p tên c a kh ng ch . 4. Trong vùng 5. Click Next. 1. Click Normal to a reference plane. 2. Trong cây FeatureManager, click Plane2. Plane2 xu t hi n trong h p Select a reference plane. Lưu ý r ng Lưu ý r ng hư ng c a l c ch xu ng. 3. Click Flip direction. Hư ng c a l c ã i chi u. 4. Gõ 1500 trong h p giá tr l c. COSMOSXpress s áp d ng 1500 lbs cho m i b m t ư c ch n (t ng là 3000 lbs). 5. Click Next. DownwardForce xu t hi n trong h p 6. Click Next. B ng Analyze xu t hi n. t l c và m t d u ki m xu t hi n trên b ng Load. h a, ch n the hai b m t như trong hình minh h a. Face<1> và Face<2> xu t hi n trong h p ch n. t m t l c 3000 lbs t trên xu ng.

89

Phân tích mô hình
phân tích mô hình này: 1. Click Yes (recommended) 2. Click Next. 3. Click Run. Quá trình phân tích b t Ti n trình t o lư i

ch p nh n các thi t l p lư i m c

nh.

u và m t ch th ti n trình xu t hi n.

chu n b mô hình cho phân tích, COSMOSXpress chia nh mô hình thành r t nhi u kh i t di n nh , g i là các ph n t , chúng có chung nh ng i m g i là các node. M t ph n t i n hình gi ng như hình minh h a. Các ch m mô t các node c a ph n t . chuy n d ch theo ba

Các ph n t có th có các c nh th ng ho c cong. M i node có ba n, ó là d hư ng trong t a chung.

Quá trình phân chia mô hình thành nh ng ph n t nh ư c g i là s t o lư i. Nói chung, các ph n t càng nh thì s cho chính xác càng cao nhưng òi h i nhi u tài nguyên c a máy tính và m t nhi u th i gian tính toán. COSMOSXpress xu t m t c ph n t chung và dung sai t o lư i. C này ch là m t giá tr trung bình, c các ph n t th c t khác nhau tùy theo v trí và hình d ng mô hình. B n nên dùng các thi t l p m c nh c a vi c t o lư i cho nghiên c u sơ b . chính xác hơn, m i nên dùng m t c ph n t nh hơn. M t d u ki m xu t hi n trên b ng Analyze và b ng Results xu t hi n. có k t qu

Xem các k t qu
u tiên, màn hình c a b ng Results li t kê h s an toàn nh nh t c a mô hình x p x b ng 7.51, nghĩa là mô hình không th h ng dư i t i tr ng và kh ng ch ã xác nh.

Tính toán t i tr ng c c

i

D a trên gi thuy t tĩnh h c tuy n tính c a s phân tích ng su t, ta có th tính toán t i tr ng c c i như sau:
• • •

t l c lên m i b m t = 1500 lbs Ư c lư ng h s an toàn nh nh t = 7.51 Nói chung, vùng nguy hi m c a mô hình s b t u bi n d ng ch y n u ta t i tr ng hi n th i nhân v i h s an toàn nh nh t. Khi ó, các vùng nguy hi m s b t = 11,265 lbs cho m i b m t. u bi n d ng ch y n u ta t m t l c b ng

t m t l c x p x 1500 x 7.51

90

Các gi thuy t c a phân tích tĩnh h c tuy n tính Các phân tích tĩnh h c tuy n tính ho t ng d a trên nh ng gi thuy t sau: Gi thuy t tuy n tính Các áp ng sinh ra t l b c nh t v i t i tr ng. Ví d , n u b n tăng g p ôi t i tr ng, các áp ng c a mô hình (các chuy n v , s c căng và ng su t) s tăng g p ôi. B n có th dùng gi thuy t tuy n tính n u nh ng i u ki n sau ư c b o m:

ng su t tính toán l n nh t v n n m trong ph m vi tuy n tính c a ư ng cong ng su t-s c căng ư c c trưng b i m t ư ng th ng xu t phát t g c. Chuy n v tính toán l n nh t là r t nh so v i kích thư c c trưng c a mô hình. Ví d , chuy n v l n nh t c a m t t m m ng ph i nh hơn áng k so v i chi u dày c a nó và chuy n v l n nh t c a m t cái r m ph i nh hơn áng k so v i kích thư c nh nh t c a m t c t. m b o.

B n c n dùng nh ng phân tích phi tuy n n u nh ng gi thuy t này không ư c Gi thuy t àn h i Mô hình s tr l i hình d ng ban

u n u b l c tác d ng (không b bi n d ng vĩnh c u). m b o. toàn ph n. Các t i tr ng tác m b o.

B n c n dùng nh ng phân tích phi tuy n n u gi thuy t này không ư c Gi thuy t tĩnh Các t i tr ng tác ng ch m và tăng d n cho n khi t t i cư ng ng t ng t s gây ra nh ng chuy n v , s c căng và ng su t ph . B n c n dùng nh ng phân tích ng h c n u gi thuy t này không ư c

H s an toàn COSMOSXpress s d ng ng su t von Mises c c i tính h s an toàn. Tiêu chu n này phát bi u r ng: m t v t li u d o b t u bi n d ng ch y khi ng su t tương ương (von Mises stress) l n vư t ng su t ch y c a v t li u. ng su t ch y (SIGYLD) ư c nh nghĩa như là m t thu c tính c a v t li u. COSMOSXpress tính h s an toàn t i m t i m b ng cách chia ng su t ch y cho ng su t tương ương t i i m ó. Gi i thích v các giá tr c a h s an toàn: • M t m t h s an toàn nh hơn 1.0 t i m t v trí ch ra r ng v t li u t i v trí ó s b bi n d ng ch y và thi t k này không an toàn.

M t h s an toàn b ng 1.0 t i m t v trí ch ra r ng v t li u t i v trí ó b t ch y.

u b bi n d ng

M t h s an toàn l n hơn 1.0 t i m t v trí ch ra r ng v t li u t i v trí ó không b bi n d ng ch y. V t li u t i m t v trí s b t an toàn. u ch y n u b n t t i m i b ng t i hi n th i nhân v i h s

COSMOSWorks có cung c p m t s

i u ki n phá h y c a v t li u d o và v t li u giòn.

Thay

i c ph n t
i c ph n t i v i các k t qu , b n hãy thay i c ph n

th y ư c nh hư ng c a vi c thay t m c nh và phân tích l i mô hình.

91

thay

i c ph n t và phân tích l i mô hình:

1. Click nhãn Analyze. 2. Click No, I want to change the settings và click Next. 3. Kéo thanh trư t COSMOSXpress 4. Click Next. Lưu ý r ng d u ch m than 5. Click Run. Khi phân tích xong, b ng Results xu t hi n. H s an toàn m i là 7.68, khác ch ng 2% so v i giá tr b n này cho th y k t qu trư c là chính xác. u là 7.51. S khác bi t nh xu t hi n trên các b ng Analyze và Results. n t n cùng bên ph i. n 5.3705 và Element tolerance c p nh t n 0.26853. nh.. t Element tolerance b ng 5% c a Element size theo m c Element size c p nh t

T o ra bi u ương

ng su t tương

Bư c này s t o các bi u ng su t tương ương (ho c ng su t von Mises) trong mô hình. xem ng su t: 1. Trên b ng Results, click Next. 2. Click Show me the stress distribution in model và click Next. COSMOSXpress s sinh ra bi u ng su t tương ương. Lưu ý r ng các giá tr maximum và minimum c a ng su t von Mises xu t hi n trên bi u theo m c nh. Cũng lưu ý r ng ng su t bi n d ng ch y xu t hi n dư i áy c t giá tr . Bi u ng su t ư c sinh ra trên mô hình ã b bi n d ng. làm rõ s bi n d ng, COSMOSXpress phóng i s bi n d ng c c i b ng 10% ư ng chéo h p bao mô hình. Trong trư ng h p này, s bi n d ng ư ng phóng i g p 108.337 l n như trong hình minh h a. 3. Click m t trong s nút sau:
• • •

Play Stop Save

làm chuy n d ng chuy n lưu ho t c nh.

ng bi u ng này l i.

ng su t.

H p tho i Save As xu t hi n. Gõ m t tên cho t p tin ho t c nh và click Save. 4. Click Next. Danh sách các k t qu xu t hi n.

92

ng su t • Khi t i tr ng tác ng lên m t v t th , cân b ng tác ng ngo i l c này, v t th này s sinh ra các l c n i t i ( ng l c), nói chung, ng l c thay i t i m này n i m khác. Cư ng c a các ng l c g i là ng su t. ơn v c a ng su t là l c trên ơn v di n tích.

ng su t tương ương( còn g i là ng su t von Mises): Trong COSMOSXpress b n th y m t s lư ng l n ng su t ư c g i là ng su t tương ương (ho c ng su t von Mises). Tuy ng su t tương ương t i m t i m không xác nh tr ng thái ng su t duy nh t t i i m ó, nhưng nó cung c p thông tin thích h p xác nh m c an toàn c a thi t k cho r t nhi u v t li u d o. Không gi ng các thành ph n ng su t, ng su t tương ương không có hư ng. Nó ư c xác nh hoàn toàn b i cư ng v i các ơn v ng su t. tính toán h s an toàn t i các i m khác nhau, COSMOSXpress s d ng Tiêu chu n bi n d ng ch y von Mises, là tr ng thái mà m t v t li u b t u bi n d ng ch y t i m t i m, khi ng su t tương ương vư t quá ng su t bi n d ng ch y c a v t li u.

T o ra bi u

chuy n v
t o bi u

Trong bư c này, b n s chuy n v c a mô hình. xem k t qu chuy n v :

1. Click Show me the displacement distribution in model và click Next. COSMOSXpress s sinh ra bi u k t qu chuy n v . B n có th cho bi u k t qu chuy n v chuy n ng và lưu tài ng li u như ã làm v i bi u su t tương ương. 2. Click Next. M t danh sách các k t qu xu t hi n.

T o m t báo cáo phân tích
t o m t báo cáo HTML57: 1. Click Generate an HTML report và click Next. 2. Click Cover page, Introduction, và Conclusion và click Next. 3. Nh p thông tin cho tiêu c a báo cáo, tên tác gi và tên công ty. Click Browse vào. Gõ ngày c a báo cáo và click Next. 4. Gõ ph n gi i thi u thích h p và click Next. 5. Gõ ph n k t lu n thích h p và click Next.
57

ưa logo

T p tin vi t b ng ngôn ng

ánh d u siêu văn b n, dùng cho vi c chia s trên m ng.

93

6. Nh p m t tên cho tài li u báo cáo. Click Printer friendly version m t cách chính xác. 7. Click Next.

các bi u

ư c in

Báo cáo ã ư c t o ra và h p tho i xu t hi n trong trình duy t web m c 8. Click óng c a s báo cáo. COSMOSXpress lưu báo cáo dư i nh d ng HTML trong thư m c b n ã xác các tùy ch n phân tích trong ph n u c a bài này.

nh c a b n. nh khi thi t l p

Thoát COSMOSXpress và lưu phiên làm vi c
1. Click Close. M t h p tho i xu t hi n h i b n có mu n lưu d li u COSMOSXpress. 2. Click Yes lưu.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

Phân tích
Bài này trình bày nh ng ch

ti t ki m v t li u
sau:

nh nghĩa các thu c tính v t li u c a b n trong SolidWorks Thay li u. i hình d ng mô hình thi t k ti t ki m v t

Tay bien này ư c c nh t i l l n và ch u m t l c t i l nh như hình minh h a.

M tài li u tay bien
1. M \samples\tutorial\cosmosxpress\aw_control_arm.sldprt). 2. Click File, Save As và lưu tài li u part này là aw_control_arm-test.SLDPRT. Làm như v y b n có th dùng l i tài li u g c.

Gán v t li u bên ngoài COSMOSXpress
B n s thêm m t v t li u v i nh ng tính ch t v t lý sau vào thư vi n v t li u SolidWorks và gán v t li u này cho mô hình.

94

Property EX (Elastic modulus) NUXY (Poisson's ratio)

Value (units) 1.2e11 N/m2 0.3

SIGYLD (Yield strength) 5e8 N/m2 DENS (Mass density) 7500 Kg/m3 o lư ng MKS58, i u ó g i ý nên

Khi t t c các thu c tính v t li u u ư c dùng trong h ch n h ơn v này làm m c nh. th ơn v cho tài li u:

ơn v

1. Trong FeatureManager tree, right-click tên c a mô hình trên Properties. H p tho i Document Properties - Detailing xu t hi n. 2. Click Units. 3. Dư i Unit system, ch n MKS (meter, kilogram, second). 4. Click OK. thêm m t v t li u vào cơ s d li u và gán nó cho mô hình: 1. Click Edit Material trên thanh công c Standard.

nh cây và ch n Document

B ng thu c tính Materials Editor xu t hi n. 2. Dư i Materials, click d u c ng c nh Steel và ch n Alloy Steel. Alloy Steel s ư c dùng như là cơ s c a v t li u m i. 3. Click Create/Edit Material. M t h p tho i xu t hi n. 4. Trên nhãn General Information, làm như sau: a. Dư i Database Selection, ch n <New Material Database>. H p tho i Save As m ra. b. Gõ m t tên cho cơ s d li u v t li u m i, ví d , My Materials và click Save. c. Trong h p Material Classification, gõ m t tên cho lo i v t li u, ví d , Steel-likematerials. d. Trong h p Material Name, gõ m t tên, ví d , Steel 1. 5. Trên b ng Physical Properties, click-d ng-click Value cho t ng thu c tính và gõ các giá tr sau:
• • •

EX (Elastic modulus): 1.2e11 NUXY (Poisson's ratio): 0.3 DENS (Mass density): 7500

58

MKS: metr, kilogram và giây.

95

SIGYLD (Yield strength): 5e8

6. Click OK. Steel 1 xu t hi n trong b ng thu c tính Materials Editor dư i cơ s d li u m i My Materials. Các thu c tính v a ư c xác nh xu t hi n trong h p Physical Properties. 7. Click OK .

Steel 1 ã ư c gán cho mô hình.

Kh i

ng COSMOSXpress và thi t l p các tùy ch n
ho c click Tools, COSMOSXpress.

Click COSMOSXpress analysis wizard t các tùy ch n phân tích: 1. Click Options. Màn hình Options xu t hi n. 2. t System of units là SI. tìm

3. Click 5. Click Next. A d u ki m

n thư m c b n mu n và click OK.

4. Ki m Show annotation for maximum and minimum in result plots. xu t hi n trên b ng Welcome và b ng Material xu t hi n.

Gán v t li u
Trong màn hình Material, v t li u hi n th i c a mô hình là Steel 1. Click Next. A d u ki m xu t hi n trên b ng Material và b ng kh ng ch xu t hi n.

t các kh ng ch
c nh l l n: ti p t c. h a, click b m t l l n. 1. Click Next 3. Trong vùng 4. Click Next. FixedLargeHole xu t hi n trong h p restraint và m t d u ki m Restraint. 5. Click Next. B ng Load xu t hi n. xu t hi n trên b ng

2. Gõ FixedLargeHole trong h p tên kh ng ch . Face<1> xu t hi n trong h p ch n.

t t i tr ng
Trong bư c này, b n s t m t l c 4000 Newton lên n a trên b m t l nh . 96

B m t c a l nh t l c: 1. Click Next

ã ư c tách thành hai n a b ng l nh Split Line. ti p t c.

2. Ch n Force và click Next. 3. Gõ m t tên cho l c này, ví d , UpwardForce. 4. Trong vùng h a, click b m t như hình minh h a. xoay c ng nhìn cho d ch n m t này.

Dùng Rotate View 5. Click Next.

Face<1> xu t hi n trong h p ch n. 6. Click Normal to a reference plane. 7. Trong cây FeatureManager, click Top. M t Top xu t hi n trong h p Select a reference plane. 8. Gõ 4000 là cư ng 9. Click Next. B ng Analyze xu t hi n. l c và click Next. xu t hi n trên b ng Load. UpwardForce xu t hi n trong h p force và m t d u ki m

Phân tích mô hình
1. Click Yes (recommended) 2. Click Run. Khi ch y phân tích xong, m t d u ki m xu t hi n. xu t hi n trên b ng Analyze và b ng Results ch p nh n các thi t l p lư i m c nh và click Next.

Xem các k t qu
u tiên, màn hình c a b ng Results ưa ra h s an toàn nh nh t c a mô hình dư i t i tr ng và kh ng ch ã xác nh là 6.64. i u ó có nghĩa là COSMOSXpress không cho r ng mô hình s b h ng dư i i u ki n t i tr ng và kh ng ch này. ánh giá m c an toàn t i các vùng khác nhau c a mô hình trên cơ s m t h s an toàn xác nh, ví d b ng 8, gõ 8 trong h p này và click Show me. Nh ng vùng màu xanh th m có Regions in blue have h s an toàn l n hơn 8 (nh ng vùng r t an toàn). Nh ng có h s an toàn nh hơn 8. vùng màu Kh o sát s phân b c a h s an toàn cho th y r ng b n có th l y b t v t li u nh ng vùng có s an toàn cao mà không làm nh hư ng t i m c an toàn c a mô hình.

97

L y b t v t li u kh i mô hình
Trong ph n này, b n s l y b t v t li u kh i tay bien b ng cách s a l i Extrude1. l y b t v t li u kh i mô hình: 1. Click Close. M t h p tho i xu t hi n h i b n có mu n lưu d li u COSMOSXpress. 2. Click Yes. 3. Trong cây FeatureManager, right-click Extrude2 và ch n Edit Feature. B ng thu c tính Cut-Extrude2 xu t hi n. 4. Dư i Direction1, ch n Through All. 5. Click OK . i như hình minh h a. Cutnh nghĩa c a l nh Cut-

Mô hình ã ư c s a

Phân tích mô hình ã s a
Sau khi hình d ng mô hình ã có nh ng s a phân tích mô hình ã s a i:

i
i, b n ph i phân tích l i có k t qu m i.

1. Click COSMOSXpress analysis wizard COSMOSXpress.

ho c Tools, COSMOSXpress

kh i

ng

Lưu ý r ng d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results, cho bi t r ng b n c n phân tích l i và r ng các k t qu ã có không ph i là c a hình d ng hi n t i. Cũng lưu ý r ng nút Update xu t hi n t i góc trái dư i c a c a s COSMOSXpress. 2. Click Update. COSMOSXpress b t u ch y phân tích mô hình ã s a i. Khi ch y xong phân tích, COSMOSXpress thay th d u ch m than trên các b ng Analyze và Results b ng d u ki m . Lưu ý r ng h s an toàn m i c c ti u ch x p x 1.48.

T o ra m t tài li u eDrawings59 c a các k t qu phân tích
B n có th xem và cho chuy n ng các k t qu trong ng d ng eDrawings. B n cũng có th t o m t tài li u thu n ti n cho vi c g i t i ngư i khác. t o m t tài li u eDrawings c a k t qu phân tích: 1. Click Next ti p t c. 2. Click Generate eDrawings of analysis results và click Next. H p tho i Save As xu t hi n. 3. Click Save
59

ch p nh n tên m c

nh c a tài li u eDrawings.
nh d ng riêng có dung lư ng nh , t o thu n l i cho vi c chia

M t ng d ng cho phép xem nh ng tài li u SW dư i s trên m ng.

98

C a s eDrawings viewer m ra hi n th bi u ng su t tương ương. B n cũng có th xem các bi u chuy n v , bi n d ng và h s an toàn. k t thúc m c này: 1. Click Close. M t h p thông báo xu t hi n h i b n có mu n lưu d li u COSMOSXpress. 2. Click Yes lưu d li u COSMOSXpress.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

Các ví d phân tích
Ph n này gi thi t r ng b n ã hoàn thành hai bài trên. M c ích c a ph n này là:
• • •

Minh h a các ví d phân tích b ng COSMOSXpress. Cung c p m t s mô t m c ích c a phân tích. Nguyên t c các bư c phân tích cho m i ví d .

Ph n này không nêu t ng bư c th t c chi ti t c a quá trình phân tích.

Cái móc khóa ch t
Mô hình cái móc khóa ch t này c a t h p DE-STACO Clamp.375.r làm b ng ch t d o Nylon 6/10. Cái móc ư c gi ch t t i b n l . M t l c tác ng n cái móc thông qua m t thanh u n ch U. B n mu n xác nh giá tr l c l n nh t mà cái móc có th gi ư c v i h s an toàn b ng 3.0.

M <install_dir>\samples\tutorial\cosmosxpress\ aw_anchor_plate.sldprt).

99

Sau ây là hư ng d n các tìm l c c c

i:

Gán v t li u Nylon 6/10 t cơ s d li u solidworks materials dư i Plastics. C nh b n l c a móc. Dùng m t kh ng ch chung cho c b n b m t l .

t m t l c b ng 350 lbs vào b m t ti p xúc v i cái l y. Thay vì m t l c 350 lbs., b n có th áp d ng m t l c có cư ng thích h p khác. Ta hãy g i l c mà b n t là F.
-

Dùng m t t a phương c a l c.

front làm tham chi u xác

xác

nh

Dùng Show symbols Dùng Flip direction

nh hư ng c a l c.

i hư ng c a l c.

Khi phân tích thi t k b ng các phương pháp g n úng v i m t kh i lư ng tính toán l n, vi c s d ng nh ng cư ng t i tr ng r t nh ho c r t l n có th làm gi m chính xác do sai s c a máy tính.

Phân tích mô hình b ng các thi t l p m c nh. Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress s ghi h s an toàn nh nh t. Gi s h s này là m. Có nghĩa là cái móc s b t u biên d ng ch y n u ta t m t l c có cư ng b ng mxF. D a trên h s an toàn b ng 3.0, l c l n nh t mà cái móc có th ch u ư c là mxF/3.0. Bi u này minh h a s phân b ng su t trong cái móc ch u t i 350 lbs.

Trong i u ki n làm vi c bình thư ng, l c tác ng lên cái móc là do l c tác ng lên tay khóa gây ra. tv n v l c t i a mà ta có th tác ng m t cách an toàn lên tay khóa là r t th c t . COSMOSXpress không th tr l i câu h i này vì nó không h tr cho vi c phân tích các t h p. Khi tách riêng m t thành ph n ra kh i t h p phân tích, r t khó mô t úng t i tr ng và các i u ki n biên khác. COSMOSWorks m i h tr cho vi c phân tích các t h p và vì v y b n có th phân tích toàn b t h p b ng vi c t m t l c lên tay khóa.

100

Cái ki ng
Cái ki ng trong hình minh h a ư c làm b ng Alloy Steel. M t l c tác ng vào m t u c a l trung tâm. Nói chung, m t mô hình có th có nh ng ràng bu c khác nhau. Trên cơ s m t h s an toàn b ng 2.0, yêu c u tính ngo i l c tác ng c c i mà cái ki ng có th ch u ư c khi: a) t t c các l ngoài u ư c c nh, b) hai l ngoài ư c c nh, và c) ch có m t l ngoài ư c c nh. M <install_dir>\samples\tutorial\ cosmosxpress\aw_spider.sldprt).

Sau ây là nh ng hư ng d n

tr l i các câu h i trên:

Gán v t li u Alloy Steel t cơ s d li u solidworks materials dư i Steel. C nh c ba l . B n có th ch n c ba b m t cho m t l n t i u ki n c nh ho c t c nh cho t ng m t m t.

t l c d c tr c 500 lbs. Ta g i l c b n d c tr c trong trư ng h p này ư c xác ch n m t Plane1 làm tham chi u.
-

t là F. Hư ng nh b ng cách nh l c.

Dùng Plane1 làm m t tham chi u khi xác Dùng Flip direction

chuy n hư ng c a l c.

Nói chung, n u không có s n m t tham chi u vuông góc v i phương c a l c, b n c n ph i t o m t m t tham chi u m i.
• •

Phân tích mô hình b ng nh ng thi t l p m c

nh.

Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress s cho bi t h s an toàn nh nh t. gi s h s này là m. D a trên m t h s an toàn b ng 2.0, L c l n nh t mà mô hình có th ch u ư c m t cách an toàn là mxF/2.0. Tr l i bư c t i u ki n kh ng ch và xóa m t kh ng ch . Lưu ý r ng m t d u ch m than xu t hi n trên các b n Analyze và Results cho bi t các k t qu trên không thu c v mô hình hi n th i và b n c n phân tích l i mô hình. Click Update. Tính l c c c i cho trư ng h p này.

• •

101

Th c hi n cùng m t th t c m t l ngoài. Phân b

tính l c l n nh t mà ki ng có th ch u ư c khi ch c

nh

ng su t trong ba trư ng h p ư c minh h a bên dư i:

ng su t tăng lên khi gi m s chân c nh. Trên cơ s s c b n ch y 90,000 psi (c a Alloy Steel), COSMOSXpress cho r ng mô hình s bi n d ng ch y dư i tác ng c a l c này khi nh. ch có m t l ư c c

102

Tay n i
Chi ti t tay n i là m t thành ph n nh trong h p m c máy in ink cartridge assembly. B n c n ph i u n m r ng hai càng c a chi ti t này l p nó v i các chi ti t khác. gi l p quá trình này, b n s t m t l c vuông góc v i các tay y. Yêu c u xác nh nh hư ng c a vi c lo i b gân tăng cư ng i v i l c l n nh t mà b n có th t m t cách an toàn lên m i tay y. Chi ti t này ư c làm b ng m t v t li u d o có nh ng thu c tính sau:

Thu c tính EX (Elastic modulus) NUXY (Poisson's ratio)

Giá tr 9.0e4 Kgf/cm2 0.3 0.0014 Kg/cm3

SIGYLD (Yield strength) 2.5e3 Kgf/cm2 DENS (Mass density) M \samples\tutorial\cosmosxpress\aw_link.sldprt). tr l i câu h i trên. Sau ây là nh ng hư ng d n

Nh p các thu c tính v t li u c a chi ti t này phù h p v i b ng trên. Ch c n nh ng thu c tính mà COSMOSXpress s dùng hoàn thành phân tích là EX (modul àn h i), và NUXY (h s Poisson). The SIGYLD (s c b n ch y) không c n tính toán ng tính s phân b h s an toàn. su t nhưng c n i lư ng DENS (kh i lư ng riêng) dùng tính tr ng lư ng trong báo cáo k t qu cu i cùng. C nh b m t tr như hình minh h a. t ngo i l c Apply outward forces vào các b m t trong c a tay y. B n có th tl cm tl n cho c hai m t ho c m i l n cho m t m t. Nên nh r ng COSMOSXpress s áp d ng l c b n t cho t ng m t trong m t l n t. N u b n xác nh m t l c 2 lbs. trên hai m t m t l n, b n ph i t m t l c th c t b ng 4 lbs. Luôn luôn ki m tra hình xem trư c c a các l c m b o r ng chúng tác ng theo hư ng phù h p. 103

• •

• •

Dùng Normal to each Select face khi

t l c. nh.

Use Show symbol to verify the force direction.

Phân tích mô hình b ng nh ng thi t l p m c

Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress cho bi t h s an toàn nh nh t. Gi s h s này là m. Trên cơ s m t h s an toàn b ng 2.0, l c l n nh t mà mô hình có th ch u ư c m t cách an toàn s là mxF/2.0. nghiên c u nh hư ng c a vi c lo i b gân tăng cư ng, hãy ch n Boss-Extrude1 trong cây FeatureManager. Lưu ý r ng d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results cho bi t r ng các k t qu ã có không ph i là c a mô hình hi n th i và b n c n phân tích l i mô hình.
-

óng COSMOSXpress. Ch n l nh Boss-Extrude1. Ch y l i COSMOSXpress. Lưu ý d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results. i hình d ng mô hình. thay i hình d ng, b n c n óng

COSMOSXpress ngăn không cho thay COSMOSXpress trư c khi th c hi n.
• •

Phân tích mô hình b ng cách click Update. Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress s cho bi t h s an toàn th p nh t trên cơ s hình d ng m i. Tính l c l n nh t mà mô hình có th ch u ư c khi không có gân tăng cư ng.

Vòi nư c
Vòi nư c là m t chi ti t trong faucet assembly. Yêu c u tính các l c tác ng theo hư ng t trư c l i và t bên sang có th làm vòi bi n d ng ch y.

104

M <install_dir>\samples\tutorial\cosmosxpress\aw_faucet.sldprt).

Sau ây là nh ng hư ng d n

tr l i câu h i trên:

Gán v t li u Copper t cơ s d li u solidworks materials dư i Copper and its Alloys. C nh các b m t các ng d n nư c vào.

• -

t l c 100 lbs hư ng vào trong vòi. Dùng m t Top làm tham chi u khi Dùng Show symbol nh nghĩa l c. ki m tra hư ng tác d ng l c.

105

• •

Ch y phân tích v i các thi t l p m c

nh.

Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress cho bi t h s an toàn nh nh t. Gi s h s này là m. COSMOSXpress cho r ng vòi nư c s b t ch y n u tác ng m t l c b ng mxF. u bi n d ng

D a trên cơ s m t h s an toàn b ng 3.0, l c l n nh t mà vòi có th ch u m t cách an toàn là mxF/3.0. Hình minh h a cho th y có nhi u vùng nguy hi m trên vòi trên cơ s m t h s an toàn b ng 3.0 (vùng màu có h s an toàn dư i 3,0). nghiên c u nh hư ng c a hư ng l c, tr l i b ng Load và chuy n hư ng c a l c. Lưu ý d u ch m than xu t hi n trên các nhãn Analyze và Results cho bi t các k t qu không thu c v mô hình hi n th i. phân tích l i mô hình dư i tác Update. ng c a t i m i, click

Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress cho bi t h s an toàn trên cơ s c a l c tác ng m i. Tính l c l n nh t mà vòi có th ch u ư c. S thay c nh. i hư ng c a l c có th b gãy vòi sang bên

• •

S a l i hư ng c a l c vuông góc v i m t Right như hình minh h a. Phân tích và ánh giá k t qu l i.

.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

106

B ng thi t k
Trong bài này, b n s dùng b ng thi t k t o m t s bi n th khác nhau c a m t chi ti t máy. N u b n hoàn thành ư c nh ng bài trư c, trên cơ s các part, assembly và drawing ó, b n ã s n có part m u. N u không, b n có th tìm part m u trong thư m c cài t SolidWorks \samples\tutorial\designtables. dùng b ng thi t k , b n ph i có ng d ng Microsoft Excel trong máy tính c a b n. Bài này trình bày nh ng v n
• • • • • • •

sau:

Thay

i tên c a các feature và kích thư c

Hi n th các kích thư c c a feature Liên k t giá tr c a các kích thư c mô hình nh nghĩa và xác T o m t b ng thi t k Hi n th các bi n th c a mô hình part S a i b ng thi t k nh các quan h hình h c

Thay

i tên các Feature

t cho các feature nh ng cái tên có nghĩa là m t thói quen t t, c bi t là khi b n nh s d ng m t b ng thi t k . i u ó s tránh ư c s r i lo n trong nh ng mô hình ph c t p và giúp cho nh ng ngư i khác d dàng s d ng các mô hình này. 1. M <thư m c cài t SW>\samples\tutorial\designtables\tutor1.sldprt. thay i tên 2. Click-d ng-click trên Extrude1 trong cây thi t k FeatureManager (không double-click). B n cũng có th ch n các feature trong cây FeatureManager, r i nh n F2 cho chúng. 3. Gõ tên m i , Box, và nh n Enter. Các tên Feature không ư c có ký t @. 4. Thay
• • •

i tên các feature khác như sau: Extrude2 thành Knob Cut-Extrude1 thành Hole_in_knob Fillet1 thành Outside_corners

5. Lưu part này là tutor3.sldprt. t tên cho các feature ngay khi b n t o ra chúng, click Tools, Options, System Options, FeatureManager, r i ch n Name feature on creation. M i khi b n t o m t feature m i, tên c a feature này trong cây FeatureManager t ng sáng lên b n gõ m t cái tên cho nó.

107

Hi n th các kích thư c
B n có th hi n th ho c d u các kích thư c cho t t c các feature c a part. Sau ó b n có th t t b t s hi n th t ng kích thư c riêng t ng feature. 1. Right-click thư m c Annotations Dimensions. trên cây FeatureManager và ch n Show Feature

T t c các kích thư c c a mô hình xu t hi n. Lưu ý r ng nh ng kích thư c này là m t ph n c a m i nh nghĩa feature (như là chi u cao c a m t l nh extrude), chúng có màu xanh blue. B n có th c n ph i di chuy n các kích thư c T t c các kích thư c c a các l nh này Kích thư c này ang hi n th u n i. nhìn chúng rõ hơn. 2. Right-click l nh Fillet2 và ch n Hide All Dimensions. Làm như v y v i Fillet3 và Shell1. 3. Right-click trong nh ng kích thư c 60mm và ch n Hide. ã b d u i. Kích thư c này là c a l nh Knob. n trong cho nh ng kích thư c ã b n hi n th l i, Right-click feature có kích thư c b cây FeatureManager và ch n Show All Dimensions. 4. Click Options trên thanh công c Standard.

5. Trên nhãn System Options, ch n Show dimension names, r i click OK. Tên c a các kích thư c xu t hi n dư i giá tr trong mô hình. Các tên kích thư c này là tên m c nh. B n có th t l i tên các kích thư c, gi ng như l i tên các feature. B n s t l i tên các kích thư c sau, trong bài này. t

Liên k t các giá tr
Liên k t các giá tr là m t cách chi u cao c a hai l nh extrude. ki m soát nh ng giá tr không thu c cùng m t sketch, như là

B n liên k t các kích thư c b ng cách gán cho chúng cùng m t tên bi n. Sau ó, b n có th thay i giá tr này c a m t trong các kích thư c liên k t và như v y, t t c các kích thư c khác có cùng tên bi n ó s thay i. B n có th h y liên k t m t trong s các kích thư c này và v n gi liên k t cho nh ng kích thư c còn l i. V i bài này, b n s t các chi u cao extrusion c a Box và Knob b ng nhau. 1. Right-click kích thư c chi u cao extrude (50) c a Box và ch n Link Values. 2. Trong h p tho i này, gõ depth cho Name, và click OK. 3. Right-click kích thư c chi u cao (25) c a Knob, và ch n Link Values. 4. Click mũi tên xu ng trong h p Name, ch n depth t danh sách và click OK. (M i l n b n nh nghĩa m t tên m i khác, nó s ư c ưa ti p vào danh sách này.) Lưu ý r ng hai kích thư c này bây gi có chung m t tên là depth. Chúng s có chung giá tr c a kích thư c b n ch n u tiên (50). 5. Click Rebuild trên thanh công c Standard. i thành 50. 108

Chi u cao c a Knob

t l i tên các kích thư c
B n có th thay i tên t ng kích thư c. Vi c t l i tên kích thư c c bi t hay ư c dùng khi b n nh l p m t b ng thi t k . B n dùng các tên kích thư c nh n bi t nh ng ph n t mà b n có k ho ch thay i và làm tiêu trong b ng thi t k . 1. Right-click kích thư c ư ng kính Knob (70) trong vùng Lưu ý h p Full name c p nh t nh ng gì b n gõ. 3. Click OK. Kích thư c ư ng kính ph n l i ã knob_dia. 4. Thay tên các m c sau:
• • • •

h a và ch n Properties.

2. Trong h p tho i này, ch n dòng ch trong h p Name và gõ m t tên m i, knob_dia.

i tên thành

Chi u cao h p (120) là box_height Chi u r ng h p (120) là box_width ư ng kính l (50) là hole_dia Bán kính góc ngoài (10) là fillet_radius óng b ng thu c tính Dimension lưu part này.

5. Click OK và nh n Ctrl+s

Xác

nh các quan h

Trư c khi ti p t c, b n c n xác nh m t s quan h hình h c m b o r ng ph n l i v n luôn nh v chính xác t i tâm h p dù các kích thư c c a chúng có b thay i. Các quan h ư c ưa vào hoàn ch nh thi t k và chúng thư ng là cách r t hi u qu chuy n t i chính xác m c ích thi t k . 1. Trong cây FeatureManager, right-click Knob và ch n Edit Sketch. 2. Click Normal To di n v i b n trên thanh công c Standard Views. M t trư c c a mô hình quay i v i các c nh c a h p (60) i

3. Xóa các kích thư c xác nh v trí tâm ư ng tròn này không còn b c nh n a. 4. Ch n tâm c a ư ng tròn và kéo ư ng tròn d ch sang m t bên. 5. Click Centerline trên thanh công c Sketch nh và v m t ư ng chéo như hình minh h a v cho ư ng tròn. Nh n Esc t t công c Centerline. Bây gi hãy thêm m t quan h bu c tâm ư ng tròn ph i t i trung i m ư ng chéo này.

cho tâm

109

6. Click Add Relation Sketch.

trên thanh công c

7. Ch n ư ng chéo và tâm ư ng tròn. Line3 và Point2 xu t hi n dư i Selected Entities trong PropertyManager. 8. Dư i Add Relations, click Midpoint .

ư ng tròn tr l i màu en, cho bi t nó ã hoàn toàn ư c xác nh. 9. Click OK Bây gi hãy xác . nh các quan h trong biên d ng này. trên thanh công c Sketch.

1. Click Display/Delete Relations

2. Trong PropertyManager, dư i Relations, ch n All in this sketch trong Filter. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong PropertyManager, m t dòng nh c s xu t hi n v i tên c a h p ho c bi u tư ng ó. 3. Click t ng quan h trong h p Relations Các i tư ng này s sáng lên trong vùng xu t hi n dư i Entities. 4. Click OK . . h a. Thông tin thêm v t ng m i quan h s

B ng thu c tính Sketch Relations li t kê t t c các quan h trong sketch hi n th i, g m c nh ng quan h ã ư c gán t ng và nh ng quan h b n v a ưa vào. B n ki m soát ki u quan h b n mu n xem v i tùy ch n Filter. 5. Click Exit Sketch 6. Lưu part này. .

Chèn m t b ng thi t k m i
N u b n có Microsoft Excel trong máy tính, b n có th dùng nó nhúng m t b ng thi t k m i tr c ti p vào trong tài li u này. M t b ng thi t k cho phép b n d ng nhi u bi n th khác nhau c a m t part b ng cách t các giá tr trong b ng cho các kích thư c c a mô hình. u tiên, hãy chu n b 1. Click Isometric chèn b ng thi t k . trên thanh công c Standard Views. trong cây FeatureManager và ch n Details.

2. Right-click thư m c Annotations 3. Trong h p tho i này:
• • •

H p tho i Annotation Properties xu t hi n.. H y ki m Always display text at the same size. t Text scale là 1:1. Click OK. i t l khi b n zoom trong vùng 110 h a.

Các ký t bây gi s thay

4. Nh n Z

zoom xa ho c Shift+Z

zoom g n sao cho b n có th th y t t c các kích thư c , n u c n, di chuy n mô hình n góc ph i

c a mô hình trong vùng dư i c a c a s .

h a. Dùng Pan

di chuy n mô hình, b n còn có th gi Ctrl và nh n các phím mũi tên. 5. Click Select t t công c View. chèn b ng thi t k .

Bây gi b n ã s n sàng 2. Trong PropertyManager:
• •

1. Click Insert, Design Table. Dư i Source, ch n Blank chèn m t b ng thi t k tr ng.

Dư i Edit Control, ch n Block model edits that would update the design table b n không cho phép thay i mô hình n u nh ng thay i này c p nh t b ng thi t k . Dư i Options, h y New parameters và New configurations kỳ b n th c hi n cho mô hình s không c p nh t b ng thi t k . nh ng thay ib t

3. Click OK. M t b ng tính Excel xu t hi n trong c a s part. Các thanh công c Excel thay ch cho các thanh công c SolidWorks. Theo m c nh, tiêu hàng th 3 (ô A3) có tên là First Instance, và tiêu c t, ô B2, ư c kích ho t. Bi u tư ng Design Table xu t hi n trong cây FeatureManager. N u b n vô ý click ra ngoài b ng tính trư c khi nh p t t c các giá tr , right-click Design Table trong cây FeatureManager và ch n Edit Table b ng thi t k xu t hi n tr l i. 4. Double-click giá tr kích thư c (120) c a box_width trong vùng Lưu ý r ng con tr thay i thành v n t t v i tên kích thư c xu t hi n. khi nó h a.

trên m t giá tr kích thư c, và m t thông tin

Tên kích thư c ư c chèn vào ô B2 và giá tr kích thư c ó ư c chèn vào ô B3. Ô tiêu c t li n k , C2, ư c t ng kích ho t. th y các kích thư c khu t sau b ng thi t k , t con tr khung xám c a b ng thi t k và kéo b ng sang v trí khác trong vùng h a. nh c l i cho b ng thi t k , kéo các góc b ng. 5. Double-click t ng giá tr kích thư c trong vùng h a, theo trình t dư i ây, và giá tr các kích thư c còn l i vào b ng tính. Tr depth@Box (50mm). Dimension Name (Table Cell) box_height@Sketch1 (C2) knob_dia@Sketch2 (D2) hole_dia@Sketch3 (E2) fillet_radius@Outside_corners (F2) depth@Knob (G2) Dimension Value (Table Cell) 120 (C3) 70 (D3) 50 (E3) 10 (F3) 50 (G3) chèn tên

111

N u b n th y $STATE@ ti p theo m t tên feature trong m t ô tiêu c t, t c là b n ã ch n nh m m t b m t thay vì m t giá tr kích thư c trong vùng h a. thay tên m t feature b ng tên m t kích thư c, click l i ô này trong b ng tính r i double-click úng vào giá tr kích thư c trong vùng h a. B ng tính ph i gi ng như hình dư i.

6. Gõ tên các hàng (các ô t A4 th m i mà b n s t o. Column Row 4 5 6 blk2 blk3 blk4 120 90 120 A B

n A6) l n lư t là blk2, blk3, và blk4. ây s là tên các bi n

7. Gõ các giá tr kích thư c cho blk2, blk3, và blk4, như hình minh h a dư i. C D E F G

90 150 120

50 60 30

40 10 10

15 30 25

30 15 90

B ng tính bây gi như sau:

Click ra ngoài b ng tính, trong vùng

h a.

B ng tính óng l i. M t h p thông báo xu t hi n, li t kê nh ng bi n th m i ã ư c b ng thi t k t o ra. 8. Click OK B ng thi t k 9. Lưu part. N u có h p thông báo h i b n có mu n tái l p mô hình, click Yes. óng h p thông báo này. ã ư c nhúng và lưu trong tài li u part này.

Xem các bi n th
Bây gi hãy xem các bi n th ư c sinh ra t b ng này. . 1. Click Shaded With Edges

2. Right-click thư m c Annotations trong cây FeatureManager và click h y ki m Show Feature Dimensions. Làm th d u t t c các kích thư c. 112

3. Click nhãn ConfigurationManager trên nh cây FeatureManager. Danh sách các bi n th xu t hi n. 4. Double-click tên t ng bi n th . Khi b n hi n th t ng bi n th , mô hình l i ư c tái l p b ng các kích thư c c a bi n th ư c ch n.

First Instance

blk2

blk3

blk4

S a

i b ng thi t k
i b ng thi t k . . trong cây FeatureManager và ch n Edit Table.

Bây gi hãy s a

1. Click nhãn FeatureManager 2. Right-click Design Table 3. Làm các thay 4. i thích h p.

B ng thi t k l i xu t hi n trong tài li u SolidWorks. óng b ng thi t k l i, click ch b t kỳ trong vùng Các bi n th c p nh t click Zoom to Fit áp ng nh ng thay i này. i tư ng nhúng nào khác, b n có th c n ph i Khi s d ng xong b ng thi t k ho c m t Bây gi hãy xóa b ng thi t k này i. 1. Làm m t trong các cách sau:
• •

h a, ngoài b ng thi t k .

khi tr l i c a s SolidWorks.

Ch n Design Table

trong cây FeatureManager r i nh n Delete. trong cây FeatureManager và ch n Delete. xóa b ng thi t k , ho c No gi nó l i.

Right-click Design Table

2. Trong h p tho i này, click Yes

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

113

L nh Fillet60
Bài này trình bày các cách vê tròn khác nhau. Trong bài này, b n s a chi c núm v n b ng cách:

i

T o các ki u vê tròn:
o o o

B m t Bán kính không Bán kính thay i làm i x ng làm bài này. Th c hi n m t trong các cách sau: i

S d ng l nh mirror

B n c n có mô hình m u, Knob.sldprt,
• •

M thư m c cài

t SW\samples\tutorial\fillets\knob.sldprt. u.

Xây d ng mô hình m u t

D ng mô hình m u cho bài L nh Fillet
Trong ph n này, b n s h c cách d ng mô hình m u cho bài L nh Fillet. Các bư c g m:
• •

S d ng các quan h trong sketch T o d c cho l nh extrude

T o kh i cơ s
Trong m c ích thi t k mô hình, b n mu n có th có ư c s i x ng c a núm xoay này. B n s d ng m t n a c a mô hình, sau ó, trong bài Fillet Features, b n s th c hi n l nh i x ng t o ra n a còn l i. Nh ng thay i b n làm v i n a g c s ư c ph n ánh lên n a kia. Khi b n liên k t các l nh d ng hình v i g c và các m t t a b n c n m t s kích thư c và các ư ng c u trúc. 1. Click New có th d dàng s a i mô hình,

trên thanh công c Standard và m m t tài li u part m i.

2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features và m m t sketch trên m t t a Front. 3. Click Centerpoint Arc61 M t ư ng tròn trên thanh công c Sketch.

4. Click vào g c r i kéo xu ng m t quãng, th ra. nh hư ng xu t hi n.

60 61

L nh làm tròn các c nh ho c nh c a mô hình. L nh v cung tròn xác nh tâm.

114

5. Click và kéo m t cung 180° ngư c chi u kim Con tr i thành khi

ng h xung quanh g c.

t m t cung có góc 90°, 180°, ho c 270°.

6. N i hai i m mút cung tròn này b ng m t o n th ng 7. L y kích thư c bán kính cung tròn b ng 15mm.

ng.

Bây gi b n s gán các tương quan và th c hi n l nh extrude. 1. Click Select t a . trên thanh công c Standard, gi Ctrl, r i ch n o n th ng ng và g c

B ng thu c tính Properties xu t hi n. 2. Dư i Add Relations, click Midpoint o n này ã hoàn toàn xác 3. Click Exit Sketch 4. Dư i Direction 1:
• •

, r i click OK

.

nh.

trên thanh công c Sketch.

B ng thu c tính Extrude xu t hi n. Ch n Blind trong End Condition. t Depth b ng 10. t o kh i extrude.

5. Click OK

T o tay n m
Bây gi b n s t o tay n m c a núm xoay. 1. Click Right 2. Ch n m t t a trên thanh công c Standard Views. Right trong cây FeatureManager, r i click trên thanh công c Features m

Extruded Boss/Base m t sketch.

t o biên 3. V b n o n th ng g n gi ng như hình minh h a d ng. ng t o m t tương quan vuông góc nào gi a các o n này.

115

4. Gán m t tương quan Collinear (th ng hàng) gi a o n th ng ng và c nh c a mô hình như hình minh h a. 5. L y các kích thư c như hình minh h a. 6. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch.

7. Trong PropertyManager, dư i Direction 1:
• •

Ch n Blind trong End Condition. t Depth b ng 5. t o extrude.

8. Click OK

T o
B ns t o ch nh.

d c cho tay n m
d c cho tay n m, m ng l i cho nó m t thi t k th m m thú v trong mô hình hoàn trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c Features.

1. Click Dimetric 2. Click Draft62

3. Trong PropertyManager:

Ch n Neutral Plane trong Type of Draft. M t ph ng chu n (neutral plane) có th là m tm tt a ho c b m t b n ch n xác nh hư ng d c khi t o khuôn. Hư ng tr c Z c a m t chu n chính là hư ng mà mô hình s ư c tháo ra kh i khuôn. t Draft Angle Ch n m t t a b ng 10°. Right làm Neutral Plane, s d ng cây FeatureManager bay ra. h a, click d u c ng

• •

a. Trong góc trái trên c a vùng m r ng cây thi t k . b. Ch n m t t a

Right.

Click vào Faces to Draft, r i ch n ba b m t như hình minh h a. t o d c.

4. Click OK

B n ã hoàn thành vi c t o mô hình m u cho bài!

T o m t m t ư c vê tròn (Face Fillet)
Trong ph n ti p theo, b n làm chuy n ti p m t s b m t b ng l nh face fillet có ư ng ch n. V i l nh face fillet, b n có th xác nh bán kính gi a các b m t ho c b n có th xác nh m t ư ng ch n. Khi b n xác nh m t ư ng ch n, b m t có chung c nh v i ư ng ch n s b lo i b . Bán kính vê tròn ư c xác nh b i v trí ư ng ch n i v i các b m t ư c ch n. Bây gi hãy t o m t face fillet.
62

L nh t o

d c, thư ng s d ng trong thi t k nh ng s n ph m úc.

116

1. Click Fillet

trên thanh công c Features.

2. Trong PropertyManager, dư i Fillet Type ch n Face fillet. 3. Dư i Items To Fillet: a. Click vào trong h p th nh t, Face Set 1 ký hi u là Face Set 1. b. Click vào trong h p th hai, Face Set 2 hi u là Face Set 2. . Trong vùng . Trong vùng h a, ch n b m t ư c h a, ch n b m t ư c ký

4. Dư i Fillet Options, click vào trong h p ch n Hold line, r i ch n c nh ư c ký hi u là Hold Line.

5. Click OK

, r i lưu part này.

T o các c nh vê tròn có bán kính không

i

Bây gi b n s vê tròn m t s c nh b ng m t lo t fillet bán kính không i. 1. Click Fillet trên thanh công c Features.

2. Trong PropertyManager, dư i Fillet Type, ch n Constant radius. 3. Click c nh c a tay n m có ký hi u s 5. 4. Dư i Items To Fillet, preview. t Radius b ng 5 và ch n Full h a.

M t hình xem trư c c a fillet này xu t hi n trong vùng 5. Click OK .

6. Nh c l i các bư c t 1 n 5 fillet các c nh ký hi u s 2 và 0.5. Ch n các bán kính phù h p v i ký hi u c a các c nh. Khi các c nh fillet giao nhau, theo kinh nghi m, nên làm các fillet l n trư c.

117

T o m t Fillet bán kính thay
B n s t o các fillet bán kính thay các c nh b n mu n fillet.

i
nh các bán kính khác nhau cho t ng nh c a

i b ng cách xác

1. Click Hidden Lines Removed 2. Click Fillet

trên thanh công c View.

trên thanh công c Features.

3. Trong PropertyManager, dư i Fillet Type, ch n Variable radius. 4. V i Items To Fillet, ch n b n c nh như hình minh h a. Dư i Variable Radius Parameters, t các giá tr bán kính cho năm . nh như hình minh h a dư i.

1. Ch n V1 trong h p Attached Radii 2. t Radius b ng 1, r i nh n Enter.

Giá tr 1mm xu t hi n cho vùng h a. 3. V i các a. nh còn l i,

nh V1 trong Attached Radii

và trong thông tin v n t t trên

t các bán kính phù h p v i các giá tr trong hình minh h a dư i. , t Radius b ng 1.5, r i

t V2 trong Attached Radii nh n Enter.

b. Click Set Unassigned

t các bán kính còn l i b ng 1.5. , thay i Radius b ng 1,

c. Ch n V5 trong Attached Radii r i nh n Enter.

Các giá tr bán kính cho t ng nh xu t hi n trong danh sách này. Hình xem trư c c a fillet xu t hi n trong vùng h a. 4. Click OK .

xác nh các giá tr bán kính, double-click VarFillet1 trong cây FeatureManager. Các giá tr xu t hi n trong vùng h a. Click ra ch b t kỳ trong vùng h a n các giá tr này i. 5. Click Shaded With Edges 6. Lưu part này. trên thanh công c View.

Làm
L i d ng

i x ng mô hình
c i m i x ng c a mô hình, hãy mirror mô hình qua m t t a trên thanh công c Standard Views. Right. Right.

1. Click Trimetric

2. Trong cây FeatureManager, ch n m t t a 3. Click Mirror

trên thanh công c Features. .

B ng thu c tính Mirror xu t hi n. M t Right ư c li t dư i Mirror Face/Plane 118

4. Dư i Bodies to Mirror, click mô hình trong vùng

h a.

M t hình xem trư c c a mô hình i x ng xu t hi n trong vùng h a. Solid Body <1> ư c li t trong Solid/Surface Bodies to Mirror . 5. Click OK .

M t hình nh c a mô hình g c ư c liên k t v i mô hình g c t i m t ư c ch n t o thành m t mô hình hoàn ch nh, mô hình i x ng.

Làm tròn ư ng phân khuôn
Khi b n làm i x ng tay n m có d c, s có m t ư ng phân khuôn s c c nh trên nh. Hãy làm tròn ư ng phân khuôn này b ng m t fillet bán kính không i. 1. Click Dimetric trên thanh công c Standard Views.

2. Click Fillet trên thanh công c Features và ch n c nh như hình minh h a. 3. Dư i Fillet Type, ch n Constant radius. 4. Dư i Items To Fillet, t Radius b ng 5. fillet 5. Ch c ch n r ng ã ch n Tangent propagation, như v y s phát tri n theo t t c các ph n ti p tuy n c a c nh này. 6. Click OK .

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

119

Import/Export
Bài này hư ng d n b n cách nh p m t t m m và m t logo công ty ư c t o t nh ng ng d ng CAD khác vào m t tài li u SW, g m các n i dung sau:
• • •

Nh p m t tài li u IGES Chèn m t tài li u DXF Xu t m t tài li u SolidWorks part thành m t tài li u STL

Nh p m t tài li u IGES
B n có th nh p các b m t t nh ng tài li u IGES và dùng chúng cơ s ) n u các b m t này ư c nh p t m t th tích khép kín. 1. Click Open 3. Click Options . thi t l p các tùy ch n import. t o ra m t base feature (kh i

2. Trong h p tho i, ch n IGES (*.igs; *.iges) trong Files of type. 4. Trong h p tho i Import Options, click General. 5. Ch n Surface/solid entities và Try forming solid(s). SolidWorks s c g ng t o ra các kh i này.63 6. Click OK ch p nh n các thi t l p m c 7. M thư m c cài t SW\samples\tutorial\importexport, ch n gasket.igs, và click Open. Sau khi SolidWorks t o ra kh i cơ s t nh ng b m t này, mô hình s xu t hi n trong vùng h a. N u th y m t h p tho i h i b n có mu n ti p t c ch n oán mô hình và xác nh n c i m, click No. Lưu ý feature m i, Imported1, trong cây FeatureManager. B n không th s a i biên d ng, kích thư c ho c các l nh d ng hình c a mô hình nh p này. c t các b m t ho c kh i nh khác. c có trong tài li u

63

M t s ph n m m ch t o ra các hình d ng b m t hình h c không có chi u dày.

120

Chèn thêm m t tài li u DXF
B n có th chèn m t tài li u DXF ho c DWG tr c ti p vào tài li u SolidWorks. Tài li u DXF mà b n s chèn trong bài này có ch a logo c a m t công ty gi tư ng, Công ty C u V ng. Tài li u t m m v n ang m . 1. Click Hidden Lines Removed 2. Click Front 3. Trong vùng .

trên thanh công c Standard Views. h a, ch n m t trư c c a t m m. t SW\samples\tutorial\importexport, ch n nh và

4. Click Insert, DXF/DWG. 5. Trong h p tho i này, m thư m c cài rainbow.dxf, r i click Open.

6. Trong h p tho i DXF/DWG Import - Drawing Layer Mapping, ch p nh n m c click Next. 7. Trong h p tho i DXF/DWG Import - Document Settings, ch n:
• • •

Import this sheet to a 2D sketch Add constraints Merge points

nh p t t c d li u hình v 2D nh.

gi i t t c các quan h và ràng bu c trong sketch h p nh t t t c các i m cách nhau m t kho ng xác

7. Click Finish. 8. Click Rebuild Bây gi hãy .

M t hình v m i ch a logo công ty ư c t o trong tài li u part. nh v l i hình v v a ư c chèn. 1. Trong cây FeatureManager, right-click Sketch1 và ch n Edit Sketch. 2. L y kích thư c t i m trái dư i c a logo n các c nh c a t m m như hình minh h a nh v hình v này. N u hình v chưa xu t hi n, click Rebuild 3. Click Exit Sketch . .

Extrude Logo
hoàn t t mô hình, hãy extrude logo công ty trên t m 1. Click Trimetric m. trên thanh công c Standard Views.

2. Ch n Sketch1 trong cây FeatureManager. 3. Click Extruded Cut trên thanh công c Features.

4. Trong PropertyManager, dư i Direction 1:

Ch n Blind trong End Condition. 121

t Depth .

b ng 1.

5. Click OK Bây gi , hãy

i màu cho logo.

1. Ch n Cut-Extrude1 trong cây FeatureManager. 2. Click Edit Color Standard. trên thanh công c

3. Trong b ng thu c tính, dư i Favorite, ch n m t màu t b ng màu, r i click OK 4. Click Shaded With Edges màu c a logo trên t m m. . hi n th

Xu t m t tài li u STL
B n có th lưu m t tài li u SolidWorks part thành m t tài li u STL. chuy n cho các máy t o khuôn. 1. Click File, Save As. 2. Trong h p tho i Save As, ch n STL (*.stl) trong Save as type, r i click Options l p các tùy ch n export. H p tho i Export Options xu t hi n v i STL ư c ch n trong nhãn File Format. 3. Dư i Resolution ch n:
• •

nh d ng STL ư c dùng

thi t

Fine

t o ra m t tài li u STL có

chính xác cao.

Show STL info before file saving hi n th m t h p tho i có ch a m t s d li u v tài li u STL khi b n lưu tài li u này. xác nh nh ng thi t l p t t nh t cho máy

4. Click OK. B n có th th nghi m v i thi t l p Resolution ch t o khuôn. 5. Click Save 6. Click Yes lưu v i tên m c nh, gasket.STL. nh d ng t p tin.

M t thông báo xu t hi n cho bi t s tam giác, dung lư ng và hoàn t t quá trình lưu tài li u.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

122

L nh Loft
Trong bài này, b n s t o m t cái Bài này trình bày các n i dung:
• • •

c b ng các l nh loft.

L nh loft t o ra kh i cơ s , ph n l i ho c l c t b ng cách n i li n nhi u m t c t ho c biên d ng. T o ra các m t tham chi u V , copy và past các biên d ng T o m t hình kh i b ng cách n i li n các biên d ng (t o loft)

T o các m t tham chi u
t o m t kh i loft, b n s b t u v các biên d ng trên các b m t ho c m t tham chi u. B n có th s d ng nh ng b m t ho c m t t a có s n ho c t o ra các m t m i. 1. Click New trên thanh công c Standard t o m t tài li u part m i.

trong m t mô hình SolidWorks không ph i lúc nào cũng nhìn th y. Nhưng Các m t t a b n có th hi n th chúng. V i bài này, s thu n l i hơn n u cho hi n th m t Front. 2. Click View, Planes. 3. Right-click m t Front trong cây FeatureManager và ch n Show. M t Front xu t hi n trong vùng 4. V i m t Front v n Geometry. ang h a. trên thanh công c Reference

ư c ch n, click Plane

B ng thu c tính Plane xu t hi n. M t hình xem trư c c a m t m t m i, Plane1, xu t hi n trong vùng h a. Dư i Selections, m t Front ư c li t trong h p Reference Entities . 5. t Distance b ng 25, r i click OK .

M t m t m i, Plane1, ư c t o ra trư c m t Front. Các m t ư c dùng trong l nh loft không bu c ph i song song, nhưng trong bài này thì chúng song song v i nhau. 5. V i Plane1 v n ư c ch n, click Plane trên thanh công c Reference Geometry l n n a và t o thêm m t m t cách nó 25mm. ( ó s là m t Plane2). 6. Click OK .

7. Cách khác t o m t m t offset là copy m t m t s n có. Ch n m t Plane2 trong vùng h a, gi Ctrl và kéo n v trí phía trư c Plane2. Hãy kéo m t c nh ho c nhãn, ng kéo các i m i u khi n. Kéo các i m i u khi n ch làm thay i c hi n th c a m t ó. M t offset, Plane3, ã ư c t o thêm. 8. t kho ng cách offset này cho m t m i, t Distance b ng 40 trong b ng thu c tính.

123

9. Click OK

.

Vùng h a c a b n trông ph i gi ng như hình minh h a này.

V các biên d ng
B n s t o ra cái d ng ơn gi n. c b ng cách n i li n các biên trên

1. Ch n m t Front, r i click Sketch thanh công c Sketch.

Hư ng c ng nhìn chuy n sang c ng front. B n có th d nhìn các nét v hơn, n u các m t này không b tô bóng. Click Options trên thanh công c Standard. Trên nhãn System Options, ch n Display/Selection. H y Display shaded planes và click OK. 2. V và l y kích thư c m t hình vuông như hình minh h a, tâm hình vuông n m t i g c t a . 3. Thoát kh i sketch này. 4. M m t sketch trên m t Plane1, và v m t ư ng tròn có tâm t i g c. Nó trông như ư c v trên nh c a hình vuông. Nhưng hình vuông ư c v trên m t Front và không nh hư ng gì t i ư ng tròn ư c v trên m t Plane1, là m t m t song song v i Front. 5. L y kích thư c ư ng tròn là 50mm ư ng kính. 6. Thoát kh i sketch này. 7. M m t sketch trên m t Plane2, và v m t ư ng tròn n a, có tâm t i g c. B n hãy kéo chu t, làm cho ư ng tròn ti p xúc v i nh hình vuông (xem con tr 8. Thoát kh i sketch này. ).

Copy m t Sketch
B n có th copy m t sketch t m t này sang m t khác m t biên d ng n a. t o ra

124

1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views các hình v trông ra sao.

xem

N u m t hình n m sai m t v , b n có th thay i m t v . Rightclick hình v trong cây FeatureManager ho c trong vùng h a và ch n Edit Sketch Plane. Ch n m t m i cho hình v , r i click OK trong b ng thu c tính Sketch Plane.

2. Ch n Sketch3 ( ư ng tròn l n). 3. Click Copy 4. Ch n Plane3. 5. Click Paste trên thanh công c Standard. ư c t o ra trên thanh công c Standard.

Khi b n dán m t hình v lên m t m t, m t hình m i s t ng trên m t này. 6. Lưu part này là loft.sldprt.

T o Loft
Bây gi hãy dùng l nh Lofted Boss/Base 1. Click Lofted Boss/Base t o ra mô hình trên cơ s các biên d ng này. trên thanh công c Features.

2. Dư i Sketch Tools, ch n Chain Contour Select ch n chu i nét v liên t c. 3. Trong vùng h a, click t ng biên d ng t i nh ng v trí gi ng nhau (ví d , t i góc ph i trên), cho ư ng d n ch y th ng ch không b xo n l i. Ch n các biên d ng theo th t mà b n mu n n i chúng. M t hình xem trư c cho b n th y các biên d ng s ư c n i li n như th nào. Ph n m m s n i theo các i m ho c nh g n nh ng n i b n click. 4. Ki m tra hình xem trư c

bi t các biên d ng ư c n i ra sao. dư i Profiles trong

N u các biên d ng n i sai trình t , b n có th dùng các nút Move Up ho c Move Down PropertyManager s p x p l i.

N u hình xem trư c cho th y n i sai i m, right-click trong vùng h a và ch n Clear Selections, và ch n các bi n d ng l i t u. t o mô hình.

5. Click OK

T o lư i
V i lư i

c b ng l nh Loft

c, b n s t o m t loft khác. 125

1. Gi Ctrl, và kéo m t Front v phía sau B ng thu c tính Plane xu t hi n. 2. t Distance b ng 200.

t o m t m t tham chi u sau m t Front.

3. Ch n Reverse direction t o m t Plane4 m i.

m t ph ng m i ư c t o

phía sau m t Front, r i click OK

4. Click Hidden Lines Removed thanh công c View. 5. Click Normal To c Standard Views.

trên

trên thanh công

Vì m t Plane4 ang ư c ch n, nên c ng nhìn xoay tr c di n v i m t này. 6. M m t sketch trên Plane4, r i v và l y kích thư c m t hình ch nh t h p như hình minh h a, ó là biên d ng mà b n s t o loft ti p theo. 7. Thoát kh i sketch. Bây gi b n s hoàn thành ph n loft th hai. 1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c Features.

2. Click Lofted Boss/Base 3. Ch n biên d ng hình vuông: a. b. c. d.

t con tr trên kh i loft, g n góc ph i dư i hình vuông. Right-click, ch n Select Other. M t h p xu t hi n v i sanh sách các m c n m dư i con tr . Lư t con tr trên các m c li t kê trong danh sách Click nút trái chu t trên list khi hình vuông sáng lên. làm sáng chúng trong vùng h a.

4. Click ph n dư i c a hình ch nh t h p. Ki m tra hình xem trư c bi t chúng có n i úng không. 5. Click OK . trên thanh công c View và

6. Click Shaded With Edges lưu part này.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!
126

Thi t k khuôn
Trong bài này, b n b t u v i m t mô hình i n tho i c m tay mà b n s t o khuôn cho nó. B khuôn này g m có m t m nh khuôn c và m t m nh khuôn cái. S d ng mô hình s n có làm i m xu t phát, b n s t o khuôn c gi ng như b m t trong c a mô hình và khuôn cái gi ng như b m t ngoài c a mô hình. M t ư ng c t s tách r i các m nh khuôn. Các m nh khuôn này l p khít v i nhau và ch t d o ho c kim lo i d ng l ng s ư c bơm vào trong i n y lòng khuôn. Sau khi ông c, các m nh khuôn ư c tách ra l y s n ph m. Trư c khi t o các m nh khuôn, b n s chu n b mô hình m b o r ng nó s ư c l y ra kh i khuôn m t cách bình thư ng, b ng cách áp d ng các công c sau: Draft Analysis Undercut Detection Draft Scale Parting line Shut-off Surfaces Parting Surfaces Tooling Split Core

M mô hình
M telephone.sldprt, r i lưu v i m t tên m i không làm thay i mô hình g c. 1. M telephone.sldprt (<install_dir>\samples\tutorial\molds\telephone.sldprt). 2. T t RealView Graphics (thanh công c View) t i ưu t c máy tính cho nh ng tính toán ph c t p òi h i khi t o khuôn. 3. Lưu part này là MyTelephone.sldprt.

Ki m tra

d c úc
d c–

Xác nh r ng t t c các b m t có d c thích h p b ng công c Draft Analysis. (Draft là s gi m nh chi u dày trên các b m t mô hình d tháo ra kh i khuôn.) 1. Click Draft Analysis64 (thanh công c Mold Tools).

64

Công c phân tích

d c úc.

127

Các công c phân tích

d c Draft Analysis và phân khuôn Parting lines

B n có th dùng công c Parting lines ki m tra d c và ch n m t phân khuôn ch trong m t thao tác ơn gi n. Tuy nhiên, v i nh ng mô hình ph c t p, t o thêm d c sau khi b n ã t o khuôn có th làm thay i hình d ng hình h c, khi n b n ph i phân khuôn l i. Phương pháp khác dùng công c Draft Analysis, g m ch c năng không có trong công c Parting lines, như là hi n th m t th ng kê cho m i ki u b m t c a mô hình. Sau ó, n u c n, t o thêm d c b ng công c Draft (cho nh ng mô hình ư c t o trong SolidWorks) ho c các công c như Ruled Surface ho c Replace Face trên thanh công c Surfaces (cho nh ng mô hình nh p). Cu i cùng, dùng công c Parting lines t o ư ng phân khuôn. 2. Ch n m t t a Top trong cây thi t k cho Direction of Pull65 trong b ng thu c tính. mũi tên

N u c n, click Reverse Direction xem trư c ch lên.

V i Direction of Pull, b n có th ch n m t c nh th ng b t kỳ xác nh m t vector. Khi b n ch n m t b m t ph ng, hư ng này vuông góc v i m t ư c ch n. 3. Dư i Analysis Parameters: a. t Draft Angle là 0.5.

b. Ch n Face classification. c. Click Calculate. 4. Click Rotate View xem nh ng b m t có (thanh công c View) d c âm.

Dư i Color Settings, m i ki u m t Positive draft ( Negative draft (

u hi n th m t s mã màu. Requires draft (c n có Straddle faces (b không rõ ràng) d c) d c

d c dương) d c âm)

m t có

Các màu khác.

d c th hi n theo các giá tr m c

nh. Thay giá tr có th hi n th các màu d c phù h p (Positive draft và

nh n bi t các b m t có v n

, hãy n các m t có .

Negative draft) b ng cách click Show/Hide

65

Hư ng m khuôn.

128

5. Click Front (thanh công c Standard Views) ki m tra c nh th p (g l p ráp) c a mô hình, dư i b m t có d c dương. 6. Click Zoom to Area c n có d c. Màu vàng 0.5 7. Click d c ã xác (thanh công c View) phóng to vùng d c nh hơn

ây cho bi t nh ng b m t này có nh cho Draft Angle .

và click Yes

gi các màu này trên mô hình.

Công c Draft Analysis không ưa thêm bi u tư ng vào cây thi t k . B n cũng có th ch y công c Undercut Detection66 n u mô hình có nh ng ch h m ch. Phát hi n h m ch Công c Undercut Detection tìm nh ng vùng hõm trong m t mô hình khi n s n ph m không th l y ra kh i khuôn ư c. Ví d , gi s v chi c i n tho i có m t l c m. Công c Undercut Detection coi nh ng b m t c a l này là h m ch. Ch này c n có m t ph n l i trên khuôn. Khi tháo khuôn, ch l i s ph i trư t theo hư ng vuông góc v i hư ng m khuôn l y s n ph m.

L c m

B m t h m ch sáng lên màu

T o thêm

d c
nh trong Draft Angle . Hãy dùng

Không ph i t t c các b m t u có d c 0.5° như ã xác công c Draft t o thêm d c cho các b m t ó. 1. Click Draft

(thanh công c Mold Tools ho c Features).

2. Trong B ng thu c tính, ch n Parting lines trong Type of Draft. 3. t Draft Angle là 1.

4. Dư i Direction of Pull:
• •

Ch n Top trong b ng thi t k . N u c n, click Reverse Direction th y mũi tên xem trư c ch xu ng.

66

Ch c năng phát hi n nh ng ch lõm d ng h m ch c n tr vi c tháo khuôn.

129

Direction of Pull xác nh hư ng tháo khuôn. L nh này ki m soát hư ng mà trong ó, d c ư c áp d ng. Trong trư ng h p này, các b m t b n s t o d c n m bên phía khuôn c. Do khuôn c ư c tháo xu ng dư i, nên mũi tên Direction of Pull ph i ch xu ng dư i. mũi tên ch ư ng phân khuôn

Direction of Pull – không úng

Direction of Pull - úng d nh n ra.)

(Trong nh ng hình minh h a này, góc ư c làm l n hơn 0.5°

5. Click Dimetric Views).

(thanh công c Standard

6. V i Parting lines , ch n t ng c nh d c theo áy mô hình. B n có th ch n t ng c nh riêng ho c right-click m t c nh và click Select Tangency. 7. Click t o d c.

L yt l
Dùng công c Scale áp d ng t l co ngót, bù l i lư ng ch t d o s b co khi ngu i. Công c Scale ch làm thay i t l hình h c c a mô hình. Nó không thay i t l c a các kích thư c, sketch, ho c tương quan hình h c. H s co ngót làm ra s n ph m, ch t d o nóng ch y ư c bơm vào lòng khuôn. M t h th ng làm l nh trong khuôn s làm gi m nhi t c a ch t d o. Trong quá trình làm l nh, ch t d o co l i. bù l i s co ngót này, b n ph i làm cho mô hình hơi to hơn trư c khi t o khuôn. H s co ngót là m t giá tr ph thu c vào nh ng i u ki n v v t li u c a ch t d o và khuôn. 1. Click Scale (thanh công c Mold Tools).

2. Tr i r ng Solid Bodies(1) trong b ng thi t k và ch n Draft2 là Solid and Surface or Graphics Bodies to Scale trong B ng thu c tính. Hình kh i trong Solid Bodies(1) 3. Ch n Centroid trong Scale about. 130 ư c cho là feature cu i cùng ư c áp d ng.

Tăng t l mô hình qua tâm m b o r ng t t c các y u t hình h c u ư c tăng m t cách cân i. Tâm c a m t mô hình chính là tr ng tâm c a nó. B n có th hi n th tr ng tâm b ng cách dùng công c Mass Properties o và hi n th t tr ng, kh i lư ng, th tích v.v… cho mô hình.

4. Ch n Uniform scaling67. 5. t Scale Factor là 1.05. .

6. Click

T o các ư ng phân khuôn
Công c Parting lines s ki m soát khuôn thành các m nh c và cái. Các i u ki n
• • • • • •

d c và t o các ư ng phân khuôn. Các ư ng này s tách b

tháo ư c khuôn ki m tra.

T t c các b m t trên các m nh khuôn ph i d c vào t m t phân khuôn. i u ki n k thu t trong thi t k ph i ghi góc d c nh nh t Các b m t khuôn cái ph i có Các b m t khuôn c ph i có T t c các b m t ph i có d c dương. d c âm.

d c l n hơn giá tr t i thi u theo i u ki n k thu t c a thi t k .

Không ư c có các b m t lư ng tính (là b m t có ch d c dương, có ch d c âm). (thanh công c Mold Tools).

1. Click Parting lines68

2. Ch n Top trong b ng thi t k cho Direction of Pull trong B ng thu c tính. N u c n, click Reverse Direction xem trư c hư ng lên. 3. t Draft Angle là 0.5. ki m tra d c c a mô mũi tên

4. Click Draft Analysis hình.

Dư i Parting lines, tám c nh xác nh ư ng d n . cho phân khuôn xu t hi n trong Edges Dư i Message, m t thông i p c nh báo r ng b n có th ph i t o các b m t shut-off. N u mô hình có m t chu i các c nh khép kín ch y gi a các b m t d c dương và âm (không k các b m t lư ng tính), ư ng phân khuôn s ư c t o ra theo chu i c nh này. Tuy nhiên,
67 68

tăng t l ng hư ng. Công c t o ư ng phân khuôn.

131

ư ng phân khuôn sinh ra b ng cách t d c phù h p.

ng không

m b o r ng t t c các b m t

u có

Các b m t lư ng tính có c d c dương và âm. Nói chung, b n c n chia m t b m t này thành nh ng b m t riêng tránh k t khuôn. B n có th tách b m t lư ng tính: B ng tay, dùng công c Split Line (thanh công c Curves). T ng, b ng cách ch n các b m t Split trong b ng thu c tính Parting Line, r i xác nh chia t i: o Nơi chuy n ti p d c dương và âm o Nơi có d c xác nh. B ng tay, trong b ng thu c tính Parting Line, b ng cách ch n các nh, ư ng sketch, ho c splines trong vùng h a cho for Entities To Split.
• •

5.

i chi u các màu trên mô hình v i các màu dư i Mold Parameters.

Dương 6. Click Rotate View bên kia c a mô hình. Quay mô hình và xác Straddle

Không d c (thanh công c View)

Âm

Lư ng tính

ki m tra phía

nh r ng không có các b m t lư ng tính . Nhìn t trên. . d c dương Positive

ho c các b m t không d c No Draft

Mô hình th a mãn m i i u ki n k thu t trong thi t k

có th t o ư ng phân khuôn.

Các màu d c th hi n theo các giá tr m c nh. N u thay i các giá tr này, màu hi n th s khác i. xác nh ki u d c, t place the con tr trên màu ó hi n th dòng nh c. 7. Click t o các ư ng phân khuôn.

Trong B ng thu c tính Parting lines, b n có th t o các ư ng phân khuôn:

T ng, như ã gi i thích trong bài này. N u mô hình có m t chu i các c nh ch y gi a các b m t có d c dương và âm (không k b m t lư ng tính), các ư ng phân khuôn này s ư c sinh ra theo chu i c nh ó. Hơn n a, n u mô hình có:
o

Các b m t lư ng tính, b n có th tách chúng t t i m t góc d c xác nh. nhi u chu i, chu i dài nh t s ư c ch n.

ng, d c theo ư ng biên +/- ho c

o •

B ng tay, dùng công c l a ch n có trong B ng thu c tính. Trong khi t o m t ư ng phân khuôn, b n có th tách các b m t b ng cách ch n các nh, ư ng sketch, ho c splines trong vùng h a cho Entities To Split trong B ng thu c tính. Nhi u ư ng phân khuôn trong m t part ơn. Ví d , b n có th t o các ư ng phân khuôn 132

Ngoài ra, b n có th t o:

c c b cho nh ng b m t shut-off

b sung thêm cho ư ng phân khuôn chính.

ư ng phân khuôn c c b . Cho phép b n xác nh m t ư ng phân khuôn riêng bi t, r i óng B ng thu c tính. Sau ó, b n có th s a ư ng phân khuôn này cho g n thành vòng và hoàn thành vi c xác nh.

Thêm các b m t Shut-off69
c t khuôn thành hai m nh, b n c n hai b m t hoàn ch nh (m t b m t khuôn c và m t b m t khuôn cái) không có m t l nào i qua. Các b m t Shut-off s vá kín các l th ng. Nh ng thay i hình d ng hình h c theo yêu c u cho quá nhi u vùng s r t ph c t p. Tùy thu c vào t c máy tính c a b n, s chương trình ang ch y và nhi u y u t khác, quá trình t o các b m t shut-off có th c n vài phút hoàn thành. 1. Click công c Shut-off Surfaces (thanh công c Mold Tools). .

Trong B ng thu c tính, t t c các l th ng xu t hi n trong Edges 2. Dư i Edges, ch n như sau:
• •

Knit. Liên k t t ng b m t shut-off surface vào các b m t lòng khuôn. Filter loops. L c ra nh ng vòng c nh khép kín h pl . Show callouts. Trong vùng v i ki u i n y m c nh. Contact. không ph i xu t hi n nh ng l

h a, callouts nh n di n t ng vòng khéo kín các c nh

3. Click Zoom In/Out (thanh công c View) và phóng to hình nh mô hình. 4. Click .

Màu c a mô hình loang l b i vì b m t khuôn cái (xanh lá cây) ti p xúc v i b m t c a mô hình s n ph m (xanh nư c bi n).

69

B m t vá các l th ng trên s n ph m nh m t o ra m t phân khuôn t i các l th ng này.

133

Các ki u b m t Shut-off M t b m t shut-off s i n y các l th ng b ng cách t o ra m t b m t d c theo ư ng phân khuôn ho c các c nh có d ng m t vòng khép kín. B n có th t o các b m t shut-off trư c ho c sau khi b n t o các ư ng phân khuôn trong m t mô hình. Ki m soát cong c a nh ng ph n i n Tangent, ho c No Fill). Click m t callout

y b ng cách ch n các ki u i n

y khác (Contact,

thay

i ki u i n

y c a m t vòng t Contact thành Tangent thành No Fill. ym c nh

Contact. T o ra các b m t bên trong ư ng bao l . ây là ki u b m t i n cho t t c các vòng c nh khép kín ư c ch n t ng.

Tangent. T o m t b m t bên trong ư ng bao l , nhưng ti p tuy n v i các b m t li n k . Click mũi tên thay i ki u ti p tuy n. 1- Ti p tuy n v i thành c a l : 2 - Ti p tuy n v i b m t mà l xuyên qua:

Không ch i v i nh ng vòng c nh khép kín ơn gi n, hãy dùng Tangent cho nhi u l th ng ph c t p, ph n m m s t p h p các c p c nh n i chúng v i nhau thành m t chu i các b m t ph ng.

L th ng ph c t p

B m t Shut-off làm kín ti p tuy n v i thành c a l

B m t Shut-off làm kín ti p tuy n v i b m t mà l xuyên qua.

No-Fill. Không t o b m t nào (l th ng không ư c vá). Tùy ch n này s báo cho SolidWorks b qua nh ng c nh này khi phân khuôn. phân khuôn, b n c n hai b m t hoàn ch nh không th ng (m t b m t khuôn c và m t b m t khuôn cái). Trong i u ki n lý tư ng, công c Shut-off Surfaces s t ng hh n bi t và i n y t t c các l th ng. Nhưng ôi khi, ph n m m không th t o ra m t b m t cho m t l th ng c bi t. Trong trư ng h p này, b n c n ch ra l th ng b ng cách ch n vòng c nh khép kín và ch n No Fill. Sau khi b n óng B ng thu c tính Shut-Off Surfaces, b n s t o b m t i n y b ng tay. Các công c và ch c năng SolidWorks thư ng ư c s d ng i n y l th ng th công là:
o o o

Các công c trên thanh công c Surfaces Smart Selection trong các l nh Loft và Sweep Ch c năng t o các b m t gi a hai c nh ph ng

134

Các b m t khuôn cái, khuôn c và Shut-off Khi b n t o ư ng phân khuôn, ph n m m s xác B m t Khuôn cái Khuôn c

nh hai b m t: Màu m c nh

Sao t b m t mô hình trên Dư i

Xanh lá cây

B ng thu c tính Shut-Off Surfaces, b n t o các b m t vá kín các l , t i nơi có b m t phân khuôn. Các b m t này ư c li t kê trong danh sách Cavity Surface Bodies và Core Surface Bodies, dư i Surface Bodies c a b ng thi t k .

B m t khuôn cái

Mô hình

B m t khuôn

c

T o các m t phân khuôn
Các b m t phân khuôn ư c extrude t ư ng phân khuôn và chia b khuôn thành các m nh. 1. Click Parting Surfaces công c Mold Tools). (thanh

2. Tron B ng thu c tính, dư i Mold Parameters, ch n Perpendicular to pull. 3. Dư i Parting Surface, t Distance là 10.

4. Dư i Options, ch n Knit all surfaces và Show preview. 5. Click .

M t phân khuôn xu t hi n trong Parting Surface Bodies, dư i Surfaces Bodies trong b ng thi t k .

135

Chu n b tách khuôn
T o m t m t ph ng tách khuôn vuông góc v i hư ng m khuôn. 1. Click Rotate View (thanh công c Standard Views), và xoay mô hình th y phía dư i v i d c âm.

2. Click Zoom to Area (thanh công c View), zoom to ph n gân hình vuông trên ng nói và ch n m t nh c a gân. 3. Click Plane Geometry). 4. Click Front Views). (thanh công c Reference (thanh công c Standard

5. Trong B ng thu c tính, dư i Selections, Face<1> xu t hi n trong Reference Entities
• •

: t Distance là 20.

N u c n, ch n Reverse direction nh v m t ph ng này bên dư i b m t tham chi u. .

6. Click

Tách khuôn
Ti p theo, hãy v m t hình ch nh t lên m t ph ng này 1. Click Tooling Split70 t o m t b m t ph ng. (thanh công c Mold Tools). M t sketch m ra.

2. Ch n Plane9 trong b ng thi t k . 3. Click Normal to Views). (thanh công c Standard (thanh

4. Click Hidden Lines Removed công c View).

5. Click Rectangle (thanh công c Sketch), v m t hình ch nh t và l y kích thư c như minh h a. Kích thư c d c (85) l y t mút c a cung t g c n c nh trái hình ch nh t.
70

n áy hình ch nh t. Kích thư c ngang (175) l y

Công c tách khuôn thành các m nh.

136

6. Thoát sketch. Trong B ng thu c tính, xu t hi n như sau:
• • •

Shut-Off Surface1[1] dư i Core Shut-Off Surface1[2] dư i Cavity Parting Surface1 dư i Parting Surface (thanh công c Standard

1. Click Isometric Views). 2. Dư i Block Size:
• • • •

t Depth trong Direction 1 t Depth trong Direction 2 Ch n Interlock surface. t Draft Angle b ng 3.

b ng 90. b ng 70.

Các m t nh v (Interlock Surfaces) M t nh v bao quanh chu vi m t phân khuôn và t o v i hư ng vuông góc m t góc d c (trong a s trư ng h p) 5° hư ng ra t ư ng phân khuôn. M t nh v ư c dùng :
• • • •

óng khuôn chính xác, ngăn không cho nguyên li u ch y ra. D n hư ng khuôn khi óng khuôn. m b o s trùng khít gi a các m nh khuôn. Ch ng d ch chuy n t o nên b m t không b ng ph ng ho c sai l ch chi u dày. Gi m chi phí ch t o khuôn do b m t bên ngoài m t nh v là m t ph ng.

3. Click Shaded With Edges View ). 4. Click t o các m nh khuôn.

(thanh công c

B n cũng có th t o side core features n u mô hình có các vùng h m ch (làm cho không m khuôn ư c).

137

Khuôn

c bên c nh t o thêm m t khuôn c.

Công c Core s tách m t m nh khuôn

Ví d , gi s chi c i n tho i này có m t l c m dây. Các b m t c a l có d ng h m ch (khi n cho nó không th l y ra kh i khuôn ư c). B c n t o thêm m t khuôn c bên c nh. Khi khuôn c chính và khuôn cái tách ra, khuôn c bên c nh s trư t d c theo hư ng vuông góc v i hư ng m khuôn chính, cho phép tháo s n ph m. T o m t khuôn c: 1. T o m t sketch trên ho c g n m t lòng khuôn. Trong trư ng h p này, sketch ư c t o trên m t m t ph ng song song v i m t ngoài khuôn và i qua i m ngoài cùng c a mô hình. Các sư n c a khuôn c này có d c theo hư ng di chuy n th ng ng c a khuôn cái. Góc d c theo phương ngang xác nh trong B ng thu c tính. 2. Click Core (thanh Mold công c Tools). 3. Trong B ng thu c tính t các tùy ch n Extraction direction, Draft Angle, End Condition, và Cap ends, r i click .

M t hình kh i m i ư c t o làm m nh khuôn c ph và tr i ph n tương ng trong khuôn cái. trong b ng thi t k , trong Solid Bodies, m nh khuôn m i xu t hi n trong Core bodies. B n cũng có th dùng công c Core t o các lo i ch t.

138

Di chuy n khuôn
Dùng l nh Move/Copy Bodies

c ra kh i khuôn cái
tách các m nh khuôn. (thanh công c

1. Click Move/Copy Bodies 71 Features). 2. Trong vùng

h a, ch n m nh khuôn cái.

Khuôn cái sáng lên và Solid Body<1> xu t hi n trong Solid và Surface ho c Graphic Bodies to Move/Copy 3. Dư i Translate, 4. Click . c a B ng thu c tính. t Delta Y b ng 160.

Hi n th cao c p
Trong b ng thi t k , ch n t Solid Bodies và Surface Bodies , dùng các tùy ch n Hide Solid Body và Hide Surface Body ch hi n th các m nh khuôn không, có các hình kh i ho c b m t khác. 1. 2. n i n tho i: Dư i Solid Bodies(3) Body. , right-click Parting Line1, ch n Hide Solid , right-

n các b m t khuôn c, cái và m t phân khuôn: Dư i Surface Bodies(4) click t ng thư m c này và ch n Hide Surface Body:

71

L nh di chuy n ho c sao chép các hình kh i.

139

• • •

Cavity Surface Bodies(1) Core Surface Bodies(1) Parting Surface Bodies(1) i màu và áp d ng v t li u

Dùng l nh Edit Color thay trong su t cho các m nh khuôn. 1. Click Edit Color

(thanh công c Standard).

2. G n áy b ng thi t k , ch n Tooling Split1 cho Selected Entities trong B ng thu c tính. 3. Dư i Favorite, ch n m t màu cho for Select Existing Color ho c Add Color. Trong minh h a, màu cam ã ư c ch n. 4. Dư i Optical Properties, di chuy n thanh trư t n kho ng gi a i u ch nh Transparency trong su t c a khuôn cái. 5. Click .

6. Lưu part này.

T o t h p l p b khuôn
Như v y, b n ang có m t tài li u part a kh i, i u này là thu n ti n cho vi c thi t k t i m t v trí c a b n72. Nh ng thay i trên telephone s t ng c p nh t trong các m nh khuôn. Bây gi , hãy t o m t assembly, nơi b n có th b sung thêm nh ng chi ti t ph khác v.v… Trư c tiên, i tên các m nh khuôn cho d phân bi t. , click-d ng-click Tooling Split1[1]. Tên c a 1. Trong b ng thi t k , trong Solid Bodies kh i này sáng lên và s n sàng i tên. 2. Gõ Core và nh n Enter.

V i nh ng phiên b n trư c, ngư i thi t k ph i t o khuôn trong môi trư ng asembly, tham chi u các tài li u part liên quan như part s n ph m, part phôi khuôn… khá r c r i. V i phiên b n này, ngư i thi t k t o các m nh khuôn ngay trong m t tài li u part a kh i.

72

140

3. Nh c l i các bư c 1 và 2 cho Body-Move/Copy1, và tên nó là Cavity. Bây gi lưu các kh i này trong nh ng tài li u riêng. 1. Trong b ng thi t k , trong Solid Bodies Core và ch n Insert into New Part. 2. Click Save ch p nh n tên m c Core.sldprt) và lưu part này.

t

, right-click

nh (MyTelephonetr l i

3. Click Window và ch n MyTelephone.sldprt t p tin telephone. 4. In b ng thi t k , trong Solid Bodies Cavity và ch n Insert into New Part. 5. Click Save ch p nh n tên m c Cavity.sldprt) và lưu part này. Bây gi t o m t t h p l p các m nh khuôn. 1. M m t tài li u assembly m i. 2. Trong B ng thu c tính Insert Component , click

, right-click

nh (MyTelephone-

.

3. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n MyTelephoneCore và th nó vào trong vùng h a. 4. Nh c l i bư c 3 cho MyTelephone-Cavity. 5. Click óng B ng thu c tính.

Hai m nh khuôn bây gi ã là thành ph n c a t h p, v i tham chi u ngoài n MyTelephone.sldprt. B n có th thêm các chi ti t ph tr khác, t o quan h l p ráp v.v… Nh ng thay i i v i chi c i n tho i s ư c t ng ph n ánh trong các m nh khuôn c a t h p này.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

141

Tài li u Part a kh i
Nh ng bài này trình bày cách xây d ng các mô hình tài li u part a kh i v i nh ng k thu t sau:

Giao kh i

B cc u

Thao tác c c b

K thu t xây d ng mô hình giao kh i
Trong bài này, b n s dùng k thu t xây d ng mô hình giao kh i ươc t o t m t tài li u part a kh i. Hai kh i này ch ng lên nhau và b n s t o ra m t hình kh i t nh ng th tích giao nhau này.

S

d ng l nh Combine

liên k t các hình kh i
hoàn thành bài h c này.

B n c n m t part m u , multi_inter.sldprt, Làm m t trong các vi c sau:
• •

M <thư m c cài Xây d ng part m u.

t SW\samples\tutorial\multibody\multi_inter.sldprt).

Xây d ng part m u cho bài Giao kh i
Trong ph n này, b n s h c cách xây d ng part m u. s dùng cho bài Giao kh i. Các bư c xây d ng g m:
• • •

M t chi ti t hình ch U M t kh i extrude M t kh i th hai trong m t tài li u part

V biên d ng cho chi ti t ch U
Chi ti t ch U ư c t o ra b ng cách extrude biên d ng hình ch U. Sau ây là các bư c t o ra biên d ng này.

142

1. M m t tài li u part. 2. Click Sketch trên thanh công c Sketch và m m t sketch trên m t Front. 3. S d ng các công c Line , Tangent Arc

và Smart Dimension trên thanh công c Sketch, v và l y kích thư c cho biên d ng như minh h a.

Extrude thành chi ti t hình ch U
1. Click Extruded Boss/Base 2. Trong b ng thu c tính: a. Dư i Direction 1:
• •

trên thanh công c Features.

Ch n Blind trong End Condition. t Depth b ng 90.

b. Dư i Thin Feature:
• • •

Ch n One-Direction trong Type. t Thickness b ng 10.

Click Reverse Direction , n u c n, kh i extrude vào trong biên d ng như hình minh h a. .

3. Click OK

Chi ti t hình ch U ã ư c hoàn thành.

T o biên d ng cho hình kh i th hai
Bây gi ta s t o biên d ng cho hình kh i th hai. Trong khi v , ng quan tâm n kích thư c v i, b n s xác nh chúng vào cu i bài này. 1. Click Top trên thanh công c Standard Views. ng trên m t Top như hình minh h a.

2. V m t ư ng th ng

143

Gán các quan h cho hình v này
B n s gán quan h th ng hàng cho ư ng th ng xác nh. 1. Click Add Relation Relations. ng nó ư c

trên thanh công c Dimensions/

2. Ch n ư ng th ng và c nh bóng c a chi ti t ch U như hình minh h a cho Selected Entities. Con tr thay khi nó trên c nh bóng. . 4. Click OK . i thành

3. Trong B ng thu c tính, dư i Add Relations, click Collinear

K t thúc v biên d ng cho kh i th hai
Bây gi , b n s k t thúc sketch l y kích thư c cho nó. 1. Dùng các công c Line và Tangent Arc trên thanh công c Sketch, v biên d ng như hình minh h a.

2. Click Add Relation

trên thanh công c Sketch, r i gán

quan h Tangent (ti p tuy n) gi a cung tròn và c nh ph i c a chi ti t ch U.

144

Bây gi v m t ư ng tròn hai này. 1. Click Circle

c t m t l th ng qua hình kh i th

trên thanh công c Sketch.

2. V ư ng tròn như hình minh h a. Ch c ch n r ng tâm ư ng tròn trùng v i tâm c a cung tròn ti p tuy n v a v . Con tr thay i thành khi nó ng tâm v i cung tròn.

3. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch và l y kích thư c cho hình v như minh h a.

Extrude kh i th hai
Ta s extrude biên d ng này Click Isometric t o m t part a kh i. nhìn mô hình rõ hơn. trên thanh công c Standard Views

1. Click Extruded Boss/Base Features.

trên thanh công c

2. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1: a. Ch n Blind trong End Condition. b. t Depth b ng 90. kh i

c. N u c n, click Reverse Direction m i giao v i kh i ch U.

d. H y ki m Merge result hai kh i này không h p nh t l i v i nhau thành m t kh i. 3. Click OK .

Ti p theo, b n ph i h p hai kh i này thành m t kh i. 1. Click Combine73 trên thanh công c Features.

Công c ph i h p. Công c này s d ng các thu t toán bulean và giao, nh m t o ra m t kh i m i.

73

ph i h p các kh i hình h c theo các cách c ng, tr

145

2. Trong B ng thu c tính, dư i Operation Type, ch n Common không ch ng lên nhau. 3. Trong vùng h a, ch n Extrude-Thin1 và Extrude1. Solid Body <1> và Solid Body <2> xu t hi n Solid Bodies .

lo i b t t c các th tích

4. Click Show Preview

xu t hi n hình xem trư c c a mô hình.

5. Click OK

.

Các th tích ch ng lên nhau ã k t h p thành m t th tích ơn và nh ng th tích th a ã b lo i b .

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

K thu t b c c u
K thu t b c c u t o m t hình kh i k t n i nh ng kh i tách r i. K thu t này thư ng ư c s d ng khi b n t o các ph n tách r i c a mô hình trư c và t o các ph n k t n i sau. Bài này cho th y:
• •

Cách s d ng l nh sweep H p nh t các kh i nh t

n i hai kh i solid

t o thành m t kh i solid duy

S d ng l nh Sweep

n i các kh i
t SW>

Trong bài này, b n n i vành tay lái v i moay-ơ c a nó b ng các nan hoa. B n c n part m u, multi_bridge.sldprt, hoàn thành bài h c này. M <thư m c cài \samples\tutorial\multibody\multi_bridge.sldprt). Dùng l nh sweep n i các kh i.

146

1. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Solid Bodies(2) th y hub và steering wheel. SolidWorks ch p nh n có hai kh i tách r i trong m t tài li u part duy nh t. 2. Click Swept Boss/Base Features. 3. Dư i Profile và Path: a. Ch n Sketch2 cho Profile b. Ch n Sketch3 cho Path . . trên thanh công c

Hình xem trư c c a nan hoa xu t hi n trong vùng h a. 4. Trong PropertyManager, dư i Options, ch n Merge result h p nh t các kh i tách r i thành m t kh i duy nh t. 5. Click OK .

Nan hoa ã làm xong. Thư m c Solid Bodies(1) cho bi t r ng các kh i bây gi ã h p làm m t.

T o dãy nan hoa
Thêm m t s nan hoa vào tay lái theo dãy tròn. 1. Click Circular Pattern trên thanh công c Features.

Trong PropertyManager, dư i Parameters: a. Ch n Axis1 trong cây FeatureManager cho Pattern Axis. b. t Number of Instances là 3. c. Ch n Equal spacing. 2. Dư i Features to Pattern cây FeatureManager. 3. Click OK . , ch n Sweep1 trong

Các nan hoa ã ư c x p dãy xong.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

147

K thu t mô hình hóa c c b
B n dùng các thao tác c c b khi mu n ch th c hi n các thao tác này trên m t s ph n nào ó c a mô hình ch không ph i cho nh ng ph n khác. Trong bài này, b n s thi t k m t chi c c c ong (mu ng lư ng) hai u. B n c n làm r ng và làm tròn mép hai chi c c c. Nhưng b n l i không mu n làm r ng thanh n i hai chi c c c này. B n có th t o các kh i riêng và th c hi n các l nh trên nh ng kh i ã ư c ch n. Bài này hư ng d n:

Thi t k m t mô hình b ng k thu t thao tác c c b T o thanh ngang n i hai chi c c c

Thi t k m t Part b ng k thu t thao tác c c b
B n c n part m u: <thư m c cài 1. Click Shell t SW>samples\tutorial\multibody\multi_local.sldprt). trên thanh công c Features. c, m i l nh

L nh Shell ch dùng riêng trên t ng kh i shell ch áp d ng cho m t kh i. 2. Trong PropertyManager, dư i Parameters:

Ch n m t trên c a chi c c c nh cho Faces to Remove . b ng 2. i m t trên và t o chi u dày 2mm cho t Thickness

3. Click OK làm r ng chi c c c b ng cách b thành c c trên nh ng m t còn l i. 4. Nh c l i các bư c t 1 n 3 cho chi c c c l n.

T o thanh n i
1. Ch n Sketch4 trong cây FeatureManager. 2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features.

3. Trong B ng thu c tính, dư i Direction 1: a. Ch n Up To Body trong End Condition. b. Ch n chi c c c nh cho Solid/Surface Body . c. H y ki m Merge result nh ng hình kh i này v n tách r i và không h p thành m t kh i duy nh t.

148

4. Dư i Direction 2: a. Ch n Up To Body trong End Condition. b. Ch n chi c c c l n cho Solid/Surface Body .

5. Click OK

.

Thanh ngang ã ư c thêm vào mô hình.

T o các mép tròn
1. Click Fillet

hoàn thành mô hình

hoàn t t mô hình, dùng các l nh fillet c nh và b m t. trên thanh công c Features.

2. Trong PropertyManager: a. Dư i Fillet Type, ch n Constant radius. b. Dư i Items To Fillet:
• •

t Radius

là 3.

Ch n b n c nh như hình minh h a cho Edges, Faces, Features và Loops . . Các c nh c a thanh n i ư c làm tròn. trên thanh công c Features.

3. Click OK 4. Click Fillet

5. Trong PropertyManager: a. Dư i Fillet Type, ch n Constant radius. b. Dư i Items To Fillet:
• •

Set Radius

b ng 1.

Ch n b m t mép c c nh cho Edges, Faces, Features và Loops . . n 6 cho mép c c l n.

6. Click OK

7. Nh c l i các bư c 4

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!
149

L nh x p dãy
Trong bài này, b n s h c cách t o m t dãy x p th ng và m t dãy x p theo vòng tròn cho các c i m trên mô hình: M t dãy th ng m t ho c hai chi u và m t dãy tròn. Các bư c này g m:
• • • •

C tm tl h p T o m t dãy l th ng T o m t dãy theo hình tròn Dùng phương trình M thư m c cài i u khi n dãy tròn này làm bài này. Th c hi n m t trong các vi c sau:

B n c n m t mô hình m u, mhousing.sldprt,
• •

t SW\samples\tutorial\patterns\mhousing.sldprt.

Xây d ng mô hình m u.

Xây d ng mô hình m u
Trong ph n này, b n s h c cách t o ra mô hình m u cho bài h c x p dãy các c i m. Các bư c g m:
• • •

T o m t kh i cơ s tròn xoay b ng l nh revolve Extrude m t g m ng Làm r ng mô hình

T o m t kh i cơ s tròn xoay b ng l nh revolve
Trong bài này, b n t o m t chi c v microphone. Vì chi c v có hình tr , b n có th t o v b ng l nh revolve. 1. Click New trên thanh công c Standard m m t tài li u part m i.

2. Click Revolved Boss/Base Các m t t a 3. Ch n m t Front.

trên thanh công c Features.

Front, Top, và Right xu t hi n.

C ng nhìn xoay hư ng m t Front tr c di n v i b n và m t sketch ư c m trên m t Front này. Bây gi hãy v biên d ng. 1. V và l y kích thư c m t biên d ng như hình minh h a. 2. Click Sketch Fillet 3. Trong b ng thu c tính: trên thanh công c Sketch.

150

• •

t Radius

b ng 30.

Ch n Keep constrained corners các kích thư c và tương quan c a góc này v n 74 ư c b o toàn i v i giao i m o . ng dài 50mm và o n th ng xiên, r i .

4. Ch n giao i m c a o n th ng click OK Góc này ã b cung tròn thay th .

5. Click Zoom to Area trên thanh công c View và kéo-ch n (v m t hình ch nh t ch n – DCL) xung quanh ch v a fillet. Góc fillet xu t hi n cùng v i giao i m o c a hai o n th ng. Các kích thư c và tương quan th c ã không còn t n t i. 6. Click Zoom to Fit i v i giao i m o v n ư c b o toàn trong khi giao i m tr l i nhìn toàn b biên d ng.

trên thanh công c View

Ti p theo, hãy revolve mô hình. 1. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. ng dài nh t làm Axis of Revolution

2. Trong b ng thu c tính, dư i Revolve Parameters:
• • •

Ch n o n th ng

.

Ch n One-Direction trong Revolve Type. t Angle . là 360.

3. Click OK

4. Click Save trên thanh công c Standard toolbar, và lưu mô hình là mhousing_<tên b n>.sldprt.

Extrude m t g m ng
Bây gi hãy t o m t g m ng cho v microphone. 1. Ch n m t trên c a mô hình trong vùng 2. Click Extruded Boss/Base 3. Click Offset Entities 4. Trong b ng thu c tính:
• •

h a.

trên thanh công c Features.

trên thanh công c Sketch.

t Off

t Distance

b ng 2.

Ch n Reverse

offset c nh này vào trong.

5. Click OK

t o biên d ng. t o biên d ng nh m ki m soát m t cách

B n dùng công c Offset Entities
74

Vì sau khi th c hi n l nh fillet, giao i m th c s không t n t i, ch còn giao i m o

151

hi u qu và d dàng kho ng cách t c nh ngoài vào c nh c a g . B n cũng có th t o ra biên d ng này b ng cách v m t ư ng tròn, nhưng c n ph i có nhi u thao tác hơn. 6. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch.

7. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1:
• •

Ch n Blind trong End Condition. t Depth b ng 5.

8. Ch n Thin Feature:
• •

Click Reverse Direction

extrude thành m ng vào trong.

Ch n One-Direction trong Type. t Thickness b ng 3.

9. Click OK

t o g m ng.

Làm r ng mô hình
Làm r ng mô hình b ng cách l y i các m t trên và dư i. 1. Click Hidden Lines Visible 2. Click Shell trên thanh công c View.

on the Features toolbar.

3. Trong PropertyManager, dư i Parameters:
• •

t Thickness

b ng 3. .

Ch n các m t trên và dư i cho Faces to Remove Dùng Select Other t trình ơn t t

ch n m t dư i.

4. Click OK 5.

. trên thanh

th y mô hình rõ hơn, click Shaded With Edges công c View và xoay mô hình.

B n ã t o xong mô hình m u!

C tm tl h p
u tiên b n s t o m t c i m mà b n s dùng x p dãy. B n s v m t biên d ng l h p trên m t m t ph ng tham chi u. Hãy t n d ng hình d ng i x ng c a l gi m s lư ng các tương quan c n thi t cho vi c xác nh 152

hoàn toàn biên d ng này. 1. Click Hidden Lines Removed 2. Click Front trên thanh công c View.

trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c Features.

3. Click Extruded Cut

V i các l nh extrude và revolve, n u không có sketch nào ư c kích ho t khi b n ch n công c này, b n s ư c nh c ch n m t m t ph ng t a , m t b m t ph ng ho c m t c nh v biên d ng lên ó, ho c ph i ch n m t biên d ng s n có s d ng cho l nh này. 4. Ch n Front trong cây FeatureManager này. m m t sketch trên m t

trên thanh công c Sketch và v m t ư ng 5. Click Centerline th ng ng t g c t a . trên thanh công c Sketch và v hai o n th ng 6. Click Line n m ngang dài b ng nhau, b t u t ư ng tâm v a v . Con tr có hình cho b n bi t nó ã chính xác trên ư ng tâm. Ngoài ra, hãy click View, Sketch Relations t t ch c năng hi n th các tương quan trong vùng h a n u chúng làm r i hình. trên thanh công c Sketch, ho c right7. Click 3 Point Arc click trong vùng h a và ch n 3 Point Arc. V m t cung tròn qua ba i m như hình minh h a. i u ch nh l i góc c a cung là 180°. R i nh n Esc t t công c v cung tròn. 8. Gi Ctrl, và ch n ư ng tâm, c hai o n th ng ngang và cung tròn. 9. Click Mirror Entities Các nét v ã ư cl y trên thanh công c Sketch. i x ng qua ư ng tâm này. nh.

10. L y các kích thư c cho l như hình minh h a bên. Biên d ng ã hoàn toàn xác Bây gi hãy c t l . 1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c

2. Click Hidden Lines Visible View. 3. Click Exit Sketch

trên thanh công c Sketch.

153

4. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition. 5. Click OK c tl .

T o dãy l th ng
Bây gi b n s t o dãy l th ng trên mô hình. B n s dùng kích thư c th ng ng xác nh hư ng x p dãy. 1. Double-click Cut-Extrude1 trong cây FeatureManager. Các kích thư c c a l nh Cut-Extrude1 xu t hi n trong vùng h a. 2. Click Linear Pattern trên thanh công c Features.

B ng thu c tính Linear Pattern xu t hi n v i h p ch n Pattern Direction ư c kích ho t. 3. Dư i Direction 1:

V i Pattern Direction, click 60 trong vùng d c theo hư ng c a kích thư c này. N u c n, click Reverse Direction h a ch xu ng.

h a

t o dãy

mũi tên trong vùng

t Spacing b ng 10. Giá tr này là kho ng cách gi a các l trong dãy. t Number of Instances b ng 4. Giá tr này là s lư ng l trong dãy, k c l g c.

M t hình xem trư c c a dãy l xu t hi n trong vùng h a. M t callout ch th Direction, Spacing, và Instances. 4. Ch n Cut-Extrude1 cho Features to Pattern nó chưa ư c ch n. 5. Dư i Options, ch n Geometry pattern. Tùy ch n Geometry pattern làm tăng t c t o d ng và tái l p dãy. Nh ng b n sao c a l ư c copy, nhưng h th ng không ph i t i toàn b thông tin c a chúng. 6. Click OK 7. Lưu tài li u. . n u

T o m t dãy tròn
Bây gi hãy t o m t dãy tròn cho dãy th ng này, l y tr c tâm c a mô hình làm tâm dãy tròn. 1. Click View, Temporary Axes. 2. Click Circular Pattern trên thanh công c Features. 154

B ng thu c tính Circular Pattern xu t hi n v i h p ch n Pattern Axis ư c kích ho t. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Parameters:

Ch n tr c tâm c a mô hình cho Pattern Axis. Con tr i thành khi b n di chuy n nó trên tr c tâm này.

Axis <1> xu t hi n trong Pattern Axis.
• • • •

N u c n, click Reverse Direction t Angle b ng 120. b ng 3.

mũi tên trong vùng

h a ch lên.

t Number of Instances H y Equal spacing. to Pattern

4. Dư i Features FeatureManager.

, ch n LPattern1 t

cây

M t hình xem trư c c a dãy tròn c p nh t trong vùng nh ng thông s b n nh p trong PropertyManager. 5. Dư i Options, ch n Geometry pattern. 6. Click OK .

h a theo

M t dãy tròn c a dãy th ng ã ư c t o xung quanh tr c mô hình. 7. Click View, Temporary Axes Shaded With Edges t t hi n th tr c tâm, r i click trên thanh công c View.

S d ng m t phương trình trong dãy tròn này
B n cũng có th s d ng m t phương trình i u khi n dãy tròn này. Trong m c này, phương trình ó s tính các góc v trí l b ng cách chia 360° cho s lư ng b n sao mong mu n. Như v y s t o ra các kho ng cách u nhau trong m t vòng. 1. Trong cây FeatureManager, double-click CirPattern1. 2. Hai giá tr xu t hi n trên mô hình: 3 (s sao chép) và 120° (góc v trí). B n có th ph i di chuy n các kích thư c 3. Ch n kích thư c góc v trí (120). 4. Click Equations 5. Click Add. 6. H p tho i Add Equation xu t hi n. Tên c a góc này, D2@CirPattern1 (kích thư c th hai trong dãy tròn), xu t hi n trong h p text. 7. Dùng các phím calculator trong h p Add Equation, nh p 360/ (ho c gõ =360/). 8. Ch n s b n sao (3) trong vùng h a. D1@CirPattern1 ư c ưa vào phương trình. Phương trình này ph i như sau: 155 trên thanh công c Tools . d c hơn.

H p tho i Equations xu t hi n.

“D2@CirPattern1” = 360 / “D1@CirPattern1” 9. Click OK k t thúc phương trình và click OK l n n a óng h p tho i Equations. M t thư m c Equations ã ư c ưa vào cây FeatureManager.

thêm b t ho c s a m t phương trình, right-click thư m c này và ch n thao tác thích h p.

Th nghi m phương trình
Bây gi hãy th phương trình. Hãy thay t ng s sao chép c a dãy tròn t ba lên b n. 1. Trong vùng h a, double-click giá tr t ng s sao chép (3). 2. Trong h p Modify, thay b ng giá tr 4. 3. Click trong h p Modify tái l p mô hình, r i click giá tr hi n th i và óng h p Modify. Mô hình c p nh t cho th y có b n dãy l . Giá tr góc v trí ã thay b ng 90o trong vùng h a. 4. Lưu tài li u này. lưu i

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

156

PhotoWorks
V i PhotoWorks, b n có th t o ra nh ng hình nh th c c a các mô hình. s d ng PhotoWorks: 1. Click Tools, Add-Ins. 2. Trong h p tho i này, ch n PhotoWorks, r i click OK.

PhotoWorks cơ b n
Trong bài này, b n s thay tr nên hi n th c. 1. M thư m c cài 2. Click Options i di n m o c a m t chi c tách coffee và thêm h u c nh làm cho nó t SW\samples\tutorial\photowks\tutorial\coffeecup.sldprt). trên thanh công c PhotoWorks.

3. Trong h p tho i này, trên nhãn System Options, ch n Display preview window75. 4. Trên nhãn Document Properties, dư i Anti-aliasing quality76, ch n Medium. Khi b n thay i c nh, ánh sáng và v t li u trong m t mô hình SolidWorks, b n mu n th y nh ng thay i này tác ng ra sao n s th hi n mô hình. V i m c ch t lư ng kh răng cưa trung bình Medium, vi c hi n th c hóa (render) ch c n ít th i gian. n khi b n render mô hình l n cu i, b n có th i u ch nh m c kh răng cưa cao hơn có m t hình nh m n. 5. Click Close và click Yes áp d ng nh ng thay i này.

Ch n m t c nh
M t c nh g m có m t h p o ho c m t hình c u o bao quanh mô hình SolidWorks. T t nh t là xác nh m t c nh chung trư c khi b n áp d ng các thi t l p riêng cho mô hình. i u ó t o thu n l i cho vi c gán các ngu n sáng và v t li u cho c nh này. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks. i i v i mô hình s ư c th hi n ngay l p t c trong h p

2. Trong h p tho i Preview, click Render, Immediate. V i tùy ch n này, nh ng thay tho i Preview. 4. Dư i Size/Alignment: a. Ch n Preserve length/width ratio kh i l p phương. b.
75 76

3. Trong h p tho i Scene Editor, ch n nhãn Room. gi nguyên t l gi a các kích thư c sàn và

t Length b ng 530 và nh n Enter.

làm xu t hi n c a s xem trư c. Ch t lư ng kh răng cưa. Các hình nh s ư c th hi n thông qua các ư ng mành ngang x p liên t c t trên xu ng. Vì v y, các ư ng xiên chéo s ư c th hi n b ng nh ng o n th ng n m ngang ng n và x p l ch nhau, t o thành ư ng răng cưa. Ch c năng kh răng cưa làm cho các nét xiên trông m n và th c hơn, nhưng l i khi n cho quá trình tính toán render kéo dài.

157

Giá tr Width cũng thay c. d. t Height b ng 360.

i theo. ư c nâng lên

t Floor offset b ng -59. Khi b n t Floor offset giá tr âm, sàn s chi c tách ư c t tr c ti p lên sàn.

e. Ch n View dư i Align with dóng c nh v i c ng nhìn sau mô hình, sao cho sàn luôn luôn n m ngang và các b c vách luôn luôn th ng ng. 5. Dư i Visibility and materials, trong hàng Floor, click 6. Trong h p tho i này: a. Tr i r ng stones, r i click miscellaneous. V t li u trong thư m c ư c ch n xu t hi n như nh ng hình nh thu nh trong b ng bên ph i c a h p tho i. b. Click floor tile5, r i click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. 7. Trong hàng North, click 8. Trong h p tho i này: a. Tr i r ng woods, r i click maple. b. Click polished maple, r i click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. 9. Ch n Link all walls nh ng thay i và v t li u này áp d ng cho t t c các b c tư ng khác. Các b c tư ng North, South, East, và West ã c p nh t v t li u có bóng. 10. Click Apply, r i click Close. 11. Click Render PhotoWorks. trên thanh công c . .

PhotoWorks áp d ng c nh b n ch n và v t li u m c nh cho chi c tách coffee.

Thay
Thay

i chi u sáng
hình nh có chi u sâu. , r i double-click thư m c Lights and Cameras .

i s chi u sáng

1. Ch n nhãn FeatureManager 2. Double-click Ambient .
77

3. Trong b ng thu c tính. gõ 0.5 cho Ambient B n ch có th th y s thay

, r i click OK

.

i ánh sáng n u mô hình ang không render.

77

Ánh sáng môi trư ng. ây là s gi l p s tán x ánh sáng t các

v t xung quanh lên mô hình và không có hư ng.

158

4. Double-click Directional1. 5. Trong b ng thu c tính, dư i Light Position, t kinh tuy n Longitude tuy n Latitude . V trí c a ngu n sáng này xu t hi n t phía sau và bên trái c ng nhìn. 6. Click Render PhotoWorks. trên thanh công c b ng -17 và vĩ b ng 16, r i click OK

Gán v t li u
1. Click coffeecup trên 2. Click Material nh nhãn Render Manager .

trên thanh công c PhotoWorks.

3. Trong h p tho i này, tr i r ng miscellaneous, r i click ceramic. 4. Click nhãn hình thu nh ceramic. 5. Click Apply, r i click Close. 6. Click Render trên thanh công c PhotoWorks.

Chi c tách coffee ư c th hi n v i ch t li u s .

Thay
Hãy thay

i màu
i màu c a chi c tách coffee. .

1. Tr i r ng Materials trong nhãn Render Manager 2. Right-click ceramic và ch n Edit. 3. Trên nhãn Color, click h p sau Primary color. 4. Trong h p tho i này: a. Click Define Custom Colors.

b. Gõ 240 cho Red, 20 cho Green, và 50 cho Blue. c. Click Add to Custom Colors. d. Click OK t o màu m i. 5. Click Apply, r i click Close. 6. Click Render trên thanh công c PhotoWorks.

Mô hình ư c th hi n v i màu m i.

159

S a

i v t li u
y , hãy s a i v t li u . nó trông hi n th c hơn.

Sau khi ã có c nh và chi u sáng

1. Double-click ceramic trên nhãn RenderManager 2. Trên nhãn Illumination: a. Ch n Mirror trong Material type b. Gõ 0.3 cho Diffuse. c. Gõ 0.2 cho Specular.

ch n v t li u có tính ch t ph n x ánh sáng.

Diffuse (khu ch tán) và Specular (long lanh) ki m soát cư ng sáng trên b m t. d. Gõ 0.15 cho Reflectivity x c a mô hình. 3. Click Apply, r i click Close. 4. Click Render trên thanh công c PhotoWorks. i u ch nh ph n

Render chi c tách Coffee
Thao tác cu i cùng. 1. Click Options PhotoWorks. trên thanh công c

2. Trên nhãn Document Properties, dư i Antialiasing quality, ch n High. L a ch n này s làm m m các c nh và t o ra m t hình nh p cho mô hình. 3. Click Apply, r i click Close và render mô hình. Quá trình render này kéo dài hơn vì nh ng thi t l p ch t lư ng cao hơn.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

160

PhotoWorks nâng cao
Bài này trình bày nhi u tính năng nâng cao c a PhotoWorks, bao g m:
• •

Dán m t decal vào mô hình i u ch nh ngu n sáng ph n khung c nh Gán màu cho h u c nh chi u sáng m t

1. M SW\samples\tutorial\photowks\tutorial\ toaster_scene.sldasm). 2. Click Options PhotoWorks. trên thanh công c

3. Trong h p tho i này, trên nhãn System Options, ch n Clear image before rendering làm s ch vùng h a SolidWorks trư c m i l n render. 4. Trên nhãn Document Properties, dư i Anti-aliasing quality, ch n Medium. 5. Click Apply, r i click Close.

T o m t khung c nh
B n có th thay i thi t l p này t h p trông hi n th c hơn. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks.

2. Trên nhãn Room, dư i Size/Alignment: a. Ch n Preserve length/width ratio. b. c. t Length b ng 75 và nh n Enter. Giá tr Width cũng thay t Height b ng 75 và Floor offet b ng 0. i theo.

d. Ch n Model X-Y Plane dư i Align with. Khi b n ch n Model X-Y Plane như là i u ki n dóng, khung c nh s :
• •

Dóng theo m t t a

X-Y (Front) trên mô hình.

Quay theo n u b n quay mô hình.

Nh ng minh h a sau ây cho th y s khác bi t gi a các i u ki n dóng Model X-Y Plane, Model X-Z Plane, và Model Y-Z Plane.

Model X-Y Plane

Model X-Z Plane 161

Model Y-Z Plane

3. Dư i Visibility and materials, trong hàng Floor: a. Click thay i v t li u.

b. Tr i r ng woods và click miscellaneous. c. Ch n floorboard2 và click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. Click Zoom to Scene c nh quá nh . 4. Trong hàng North: a. Click d thay i v t li u. r ng n u khung

b. Trong h p tho i này, tr i miscellaneous và click paper. c. Ch n rice paper2, r i click Close.

V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. 5. Nh c l i bư c 4 cho hàng East. 6. Click Apply, r i click Close. 7. Click Render PhotoWorks. trên thanh công c

S a
Hãy s a

i khung c nh
i v t li u c nh g n v i hi n th c hơn. trên thanh công c PhotoWorks.

1. Click Scene

2. Trong h p tho i Preview, click Render, Deferred. 3. Trong h p tho i Scene Editor, trên nhãn Room, dư i Visibility and materials: a. Trong hàng Floor, click b. Trên nhãn Illumination:
• • • • • •

.

Ch n Mirror trong Material type. Gõ 0.6 cho Ambient. Gõ 0.3 cho Diffuse. Gõ 0.5 cho Specular. Gõ 0.35 cho Roughness. Gõ 0.1 cho Reflectivity.

Khi b n render khung c nh v i nh ng giá tr này, sàn tr nên s m màu và bóng hơn. c. Click Apply, r i click Close.

162

d. Trong hàng North, click e. Trên nhãn Illumination,
• •

. t:

Diffuse b ng 0.5. Specular b ng 0.1. óng h p tho i Scene Editor. trên thanh i. công c

f. Click Apply, r i click Close. 4. Click Close 5. Click Render PhotoWorks.

Sàn trông bóng hơn còn tư ng thì m

Chi u sáng thêm cho khung c nh
1. Ch n nhãn FeatureManager , r i double-click thư m c Lights và Cameras . 2. Right-click Ambient và ch n Properties. 3. Trong b ng thu c tính, gõ 0.3 cho Ambient 4. Double-click Directional1. 5. Trong b ng thu c tính, dư i Basic, gõ:
• • •

, r i click

.

0.09 cho Ambient 0.84 cho Brightness 0.6 cho Specularity

. . . nh hư ng ánh sáng

6. Dư i Light Position, xác chi u t i góc t a :
• •

t Longitude t Latitude .

băng -18. b ng 17.5.

7. Click OK 8. Click Render

trên thanh công c PhotoWorks.

Khung c nh tr nên sáng hơn.

Cho nư c vào trong tách
M t part, water.sldprt, ã ư c ưa vào t h p t trư c. Bây gi hãy gán v t li u nư c. 1. Ch n water trong cây FeatureManager . 163 nó trông như

2. Click Material

trên thanh công c PhotoWorks.

3. Trong h p tho i này, tr i r ng miscellaneous và ch n water. 4. Ch n hình thu nh water. 5. Click Apply, r i click Close. trên thanh công 6. Click Zoom to Area c View, và zoom g n chi c tách l i. 7. Click Render Area c PhotoWorks. Con tr có hình . trên thanh công

8. Click phía trái trên chi c tách coffee và kéo m t h p ch n quanh chi c tách như hình minh h a. H p ch n ư c v sáng trong hình minh h a v i m c ích làm cho rõ. 9. Th nút chu t ra. Ch có vùng ư c ch n này m i ư c render thay vì toàn b khung c nh, nh v y, làm gi m th i gian render.

Dán m t Decal
Bây gi b n s dán m t vào chi c tách. 1. Right-click chi c tách coffee và ch n Open Part. 2. Ch n b m t tr ngoài c a chi c tách như hình minh h a. 3. Click New Decal trên PhotoWorks toolbar. , dư i Decal

4. Trong b ng thu c tính, trên nhãn Image Preview, click Browse.

5. Trong h p tho i này, m <install_dir>\samples\tutorial\photowks\tutorial\lg_red.tif 6. Click Open m hình này. lưu decal. N u có thông i p h i b n có mu n thư m c ư c ch n này 7. Click Save Decal có th th y ư c trong Decal Editor, click Yes. T p tin decal xu t hi n trên nhãn b ng tác v PhotoWorks Items dư i Decals, tutorial. 7. Dư i Image Mask, ch n Image mask file, n <install_dir>\samples\tutorial\photowks\tutorial\lg_redMask.bmp, và click Open. 164

Hình xem trư c khó th y vì decal này màu tr ng. 8. Trên nhãn Illumination : a. Ch n Plastic trong Material type. b. Gõ 0.75 cho Ambient. 9. Trên nhãn Mapping b. d. t About axis t Width : b ng 280 và Along axis b ng -5. a. Dư i Mapping, ch n Cylindrical cho Mapping type. c. Dư i Size/Orientation, h y Fixed aspect ratio. b ng 25 và Height b ng 100. Khi b n t nh ng giá tr này, decal s quay v phía trư c và dán kín chi c tách. 10. Click .

11. Lưu và óng tài li u part này. (thanh công c 12. Trong assembly, click Render Area PhotoWorks) và “v ” m t h p ch n chi c tách coffee.

Làm lò nư ng sáng lên
Hãy làm chi c lò nư ng trên bàn sáng lên. 1. Right-click thư m c Lights và Cameras Point Light (ngu n sáng i m). 2. Double-click Point1. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Basic, gõ 0.5 cho Brightness 4. Dư i Light Position: a. Ch n Lock to model. Khi b n ch n Lock to Model, v trí tương i c a ngu n sáng i v i mô hình là c nh. N u b n nh c a mô hình. quay mô hình, ngu n sáng s quay theo chi u sáng ch m t vùng c b. t:
• • •

trong cây FeatureManager

và ch n Add

.

X Y Z

b ng 16. b ng -9. b ng 13.

Click vào trong b ng thu c tính này xem i m phát sáng trong vùng h a. Ngu n sáng i m này ch xu t hi n n u mô hình không trong tr ng thái render. 5. Click OK . 165

Thêm ngu n chi u sáng cho èn
Hãy thêm m t ngu n sáng i m trên 2. Double-click Point2. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Basic, click Edit Color. 4. Click Define Custom Colors và gõ:
• • •

nh cây èn

gi l p m t bóng èn. và ch n Add Point Light.

1. Right-click thư m c Lights and Cameras

251 cho Red. 253 cho Green. 187 cho Blue.

5. Click Add to Custom Colors, r i click OK. M t hình xem trư c màu ánh sáng xu t hi n c nh nút Edit Color. 6. Dư i Light Position:
• • • •

Ch n Lock to model. tX tY tZ b ng 0. b ng 33. b ng 35.5. , r i click Render trên thanh công c PhotoWorks.

7. Click OK

T o màu cho h u c nh
V i PhotoWorks, b n có th s a i h u c nh b ng cách dùng m t trong nh ng m u có s n trong ph n m m này, ho c b n có th tùy bi n h u c nh. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks.

2. Trên nhãn Back/Foreground, dư i Background, click Graduated. 3. Click h p sau Top Color. 4. Trong h p tho i này, ch n màu xanh th m click OK. 166 c t 6 t trái sang, hàng 4 t trên xu ng, r i

Màu này xu t hi n trong h p sau Top Color. 5. Click h p sau Bottom Color. 6. Ch n màu xám c t 6 t trái sang và hàng 6 dư i lên, r i click OK. Màu này xu t hi n sau Bottom Color. 7. Click Apply, r i click Close. 8. Click Render trên thanh công c PhotoWorks render c nh này v i các màu bi n thiên c a h u c nh.

Render toàn b
1. Click Options PhotoWorks. trên thanh công c

2. Trong h p tho i này, trên nhãn Document Properties, dư i Anti-aliasing quality, click High. L a ch n này làm m m cách c nh và cho m t hình nh p. 3. Click Apply, r i click Close và render mô hình. Quá trình render này kéo dài vì nh ng thi t l p ch t lư ng cao hơn.

In c nh Render sau cùng
1. Click PhotoWorks, Page Setup. 2. Trong h p tho i này, dư i Preview, ch n Use rendered image quality for printing hình nh v i cùng ch t lư ng render trong vùng h a. 3. Dư i Position and size, ch n Fit to page. M t hình nh toàn trang xu t hi n dư i Preview. Hình nh toàn trang xu t hi n như g ch m t c t n u c nh này chưa render trong vùng 4. Click OK. 5. Click PhotoWorks, Print, r i click OK. h a. in

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

167

Các l nh Revolve và Sweep
Trong bài này, b n s t o m t cái chân n n như hình minh h a. Bài này g m:
• • •

Th c hi n m t l nh revolve Th c hi n m t l nh sweep Th c hi n m t l nh c t extrude có d c

V biên d ng cho l nh Revolve
B n s t o m t kh i cơ s c a chân n n b ng cách v m t biên d ng và quay biên d ng này quanh m t tr c tâm. 1. Click New m i. trên thanh công c Standard và t o m t tài li u part trên thanh công c Features .

2. Click Revolved Boss/Base Các m t t a 3. Ch n m t Front .

Front, Top, và Right xu t hi n.

M t sketch ư c m trên m t Front này. 4. Click Line trên thanh công c Sketch. V m t ư ng th ng ng t g c và hai o n n m ngang như hình minh h a. 5. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch. L y các kích thư c như hình minh h a. Bây gi , hãy v và l y kích thư c các cung và o n th ng c n thi t Trư c tiên hãy v m t cung nh trên nh biên d ng. 1. Click 3 Point Arc trên thanh công c Sketch. hoàn t t biên d ng này.

2. Click i m mút c a o n th ng n m ngang, r i di chuy n con tr xu ng phía dư i. Hãy quan sát con tr và các tia dóng. Khi b n v , các tia dóng s giúp b n dóng con tr theo các i tư ng sketch ho c mô hình có s n. 3. Khi chi u dài x p x 20mm (L=20) và con tr báo hi u ã truy b t ư c m t quan h th ng ng, click l n n a. 4. Di chuy n con tr sang ph i này. i u ch nh góc c a cung tròn

5. Khi góc c a cung b ng 180° (A=180°) và bán kính x p x 10mm (R=10), click l n n a. 6. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch và l y kích thư c bán kính cung tròn b ng 10. Bây gi hãy v o n th ng ng và cung tròn th hai.

168

1. Click Line trêntcc Sketch, ho c right-click trong vùng h a và ch n Line t trình ơn t t. 2. V m t o n th ng ng kéo xu ng kho ng 150mm, b t u t i m dư i c a cung tròn nh v a v . Chưa l y kích thư c v i. 3. Click 3 Point Arc trên thanh công c Sketch, ho c right-click trong vùng h a và ch n 3 Point Arc. 4. V m t cung có các i m mút n m trên o n th ng này. (Xem con tr
• • •

.) Dùng các s

o sau:

Dài kho ng 40mm (L=40) Góc 180° (A=180) Bán kính kho ng 20mm (R=20)

trên thanh công c Sketch 5. Click Smart Dimension ho c right-click trong vùng h a và ch n Smart Dimension, r i l y kích thư c bán kính b ng 20. 6. Click Trim Entities trên thanh công c Sketch.

7. Trong PropertyManager, dư i Options, click Trim to closest . 8. Ch n o n màu (hình minh h a) c tb .

h a và ch n Smart 9. Right-click trong vùng Dimension. L y kích thư c o n th ng bên trên b ng 40, như hình minh h a. Bây gi hãy gán các tương quan và m t cung ti p tuy n. trên the Standard toolbar, r i gi Ctrl 1. Click Select và ch n các o n th ng ng n m trên và dư i cung R20. 2. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Equal , r i click OK . Tương quan Equal m b o r ng hai o n th ng này luôn có chi u dài b ng nhau.

169

3. Click Tangent Arc trên thanh công c Sketch, r i click i m dư i c a o n th ng ng bên dư i. 4. Di chuy n con tr xu ng t o m t cung có góc 90° và bán kính kho ng 60mm. Click t cung này.

5. V m t cung ti p tuy n n a. Di chuy n con tr cho t i khi i m cu i c a cung ch m vào i m mút c a o n th ng ngang dư i áy như hình minh h a.

6. Click View, Sketch Relations tương quan trong vùng h a.

n các

7. L y các kích thư c còn l i cho biên d ng như hình minh h a. Khi b n l y xong các kích thư c, biên d ng ã hoàn toàn xác nh (t t c các nét v và giao i m u có màu en).

T o kh i Revolve
Bây gi b n ã v xong biên d ng, b n s quay biên d ng này quanh m t ư ng tâm t o ra kh i revolve. 1. Click Exit Sketch Sketch. trên thanh công c

B ng thu c tính Revolve xu t hi n. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong b ng thu c tính này, s có dòng nh c tên c a chúng xu t hi n. 2. Dư i Revolve Parameters:
• • •

Ch n o n th ng dài cho Axis of Revolution Ch n One-Direction trong Revolve Type. t Angle . b ng 360.

.

3. Click OK

4. Lưu mô hình là Cstick.sldprt.

170

V

ư ng d n cho Sweep

M t kh i sweep ư c t o ra b ng cách di chuy n m t m t c t theo m t ư ng d n. Trong ph n bài này, b n s t o ra tay c m c a cái chân n n b ng l nh sweep. Trư c h t, b n s v ư ng d n này. ư ng d n có th là m t ư ng cong kín ho c m , nhưng không ư c t giao. C ư ng d n và kh i sweep u không th t giao. 1. Ch n m t Front trong cây FeatureManager, r i click Sketch m m t sketch m i. 2. Click Front trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c View. trên thanh công c Sketch

3. Click Hidden Lines Removed

4. Click View, Temporary Axes. Lưu ý r ng ư ng tâm c a kh i revolve ã xu t hi n. 5. Right-click trong vùng trên ư ng tâm này. Con tr i thành h a và ch n Line, r i di chuy n con tr

cho bi t con tr

ang

trên ư ng tâm ó.

6. V m t o n th ng n m ngang như hình minh h a và l y kích thư c b ng 60. 7. Right-click trong vùng 8. V m t cung b t h a và ch n Tangent Arc. u t mút c a o n th ng. L y kích thư c bán kính cung b ng 150.

N u kích thư c bán kính này vư t kh i khung hình, click More Properties trong b ng thu c tính Dimension. Trong h p tho i Dimension Properties, ch n Foreshortened radius, r i click OK. 9. Ch n các mút c a c a cung và l y kích thư c theo phương th ng ng b ng 65. Khi b n di chuy n con tr , ư ng kích thư c s b t theo hư ng di chuy n này. Khi hình xem trư c cho th y ki u kích thư c úng theo ý b n, right-click “ch t l i” ki u kích thư c này. Click t kích thư c. 10. Right-click và ch n Tangent Arc, r i v m t cung khác như hình minh h a. L y kích thư c bán kính cung này b ng 20. Bây gi hãy thêm các tương quan này. ki m soát ư ng d n

1. Click Select trên thanh công c Standard, r i gi Ctrl và ch n hai mút c a cung mà b n v a v . B ng thu c tính Properties xu t hi n. Hai mút này ư c li t kê dư i Selected Entities. 171

2. Dư i Add Relations, click Horizontal 3. Click OK .

.

Các kích thư c và tương quan s ngăn không cho ư ng d n này b thay di chuy n nó (trong quá trình ch nh s a sau này). 4. Click Display/Delete Relations trên thanh công c Sketch.

i hình d ng khi

5. Trong PropertyManager, dư i Relations, ch n All trong this sketch trong Filter. 6. Ch n t ng tương quan trong Relations. Khi b n ch n m t tương quan, các nó sáng lên trong vùng h a. 7. Click OK . i tư ng c a

Ti p t c, l y kích thư c gi a ư ng d n và kh i revolve. 1. L y kích thư c kho ng cách gi a o n th ng nàm ngang c a ư ng d n và áy c a kh i revolved b ng 10. ư ng d n ã hoàn toàn ư c xác 2. Click Exit Sketch nh.

trên the Sketch toolbar.

V ti t di n cho kh i Sweep
Sau khi v xong ư ng d n, b n c n v ti t di n cho kh i sweep. 1. Ch n m t Right trong cây FeatureManager, r i click Sketch m m t sketch m i. 2. Click Normal To 3. Click Ellipse vùng h a. trên thanh công c Standard Views. trên thanh công c Sketch, r i v m t hình ellipse vào ch b t kỳ trong có chi u ngang c a trên thanh công c Sketch

v m t hình ellipse, kéo con tr t tâm c a ellipse sang ngang hình ellipse, th ra r i kéo con tr theo chi u ng có chi u cao. 4. Click Select trên thanh công c Standard, r i gi Ctrl và click các i m c a hình ellipse như hình minh h a. 5. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Horizontal r i click OK Kh ng ch này . m b o hình ellipse này s không b xoay nghiêng. ,

6. L y các kích thư c như hình minh h a.

172

7. Click OK

. trên thanh công c Standard Views.

8. Click Isometric

9. Gi Ctrl, click tâm i m c a ellipse và i m mút c a o n th ng n m ngang c a ư ng d n. 10. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Coincident , r i click OK . Tương quan trùng kh p này m b o r ng tâm c a m t c t s luôn n m trên ư ng d n. 11. Click View, Temporary Axes revolve. 12. Click Exit Sketch n ư ng tâm kh i

trên thanh công c Sketch.

T o tay c m b ng l nh Sweep
Bây gi b n s k t h p ư ng d n và m t c t 1. Click Swept Boss/Base 2. Trong PropertyManager:
• •

t o ra tay c m.

trên thanh công c Features.

Ch n Sketch3 (hình ellipse) trong vùng Ch n Sketch2 ( ư ng d n) trong vùng

h a cho Profile h a cho Path .

.

M t hình xem trư c c a kh i sweep xu t hi n trong vùng h a. Lưu ý các màu trong Profile và Path phù h p v i nh ng i tư ng ó trong vùng h a. 3. Dư i Options, ch n Follow Path trong Orientation/twist type. 4. Click OK 5. Lưu tài li u. t o kh i sweep.

Tay c m c a chân n n ã t o xong.

Hoàn ch nh mô hình
Cu i cùng, t o m t l nh c m n n. trên thanh công 1. Ch n m t nh c a chân n n, r i click Extruded Cut c Features. 2. Click Normal To trên thanh công c Standard Views.

3. Click Circle trên thanh công c Sketch và ch n g c sketch. V và l y kích thư c m t ư ng tròn như hình minh h a. 4. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch.

5. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: 173

• • •

Ch n Blind trong End Condition. t Depth b ng 25. , và t Draft Angle b ng 15.

Click Draft On/Off .

6. Click OK 7.

xem góc c t, click Hidden Lines Visible trên thanh công c View và quay mô hình b ng các phím mũi tên.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

174

Chi ti t t m m ng
Trong bài này, b n s t o ra chi ti t làm b ng t m m ng. Bài này trình bày nh ng v n
• • • • • • • • • • •

:

T o m t t m cơ s Thêm m t mép u n Làm mô hình Làm i x ng và t o các ch u n m i i biên d ng c a nó Thêm m t mép g p và s a i x ng m t feature

Thêm m t ch u n và m t “tai” Thêm rãnh c t qua m t ch u n U n và không u n mô hình T o m t góc h p T o m t b n v cho chi ti t t m m ng Thêm các ghi chú ư ng u n

T o m t chi ti t t m cơ s
Khi thi t k m t chi ti t b ng t m m ng, b n thư ng thi t k mô hình trong tr ng thái ã ư c u n g p. i u ó cho phép b n t ư c m c ích thi t k và có ư c các kích thư c cu i cùng c a s n ph m. t o m t chi ti t t m m ng, b n s v m t biên d ng m và dùng l nh base flange m ng cơ s và các ch u n. 1. M m t part m i. 2. Click Base-Flange/Tab 3. Ch n m t t a Front. (thanh công c Sheet Metal). t o ra t m

M t sketch m ra trên m t Front. 4. V và l y kích thư c biên d ng này. V m t Centerline (thanh công c Sketch) qua g c, r i dùng Add Relations (thanh công c Sketch) gán m t tương quan i x ng Symmetric gi a ba ư ng th ng ng ó. Sau này, i u ó cho phép b n làm i x ng qua m t t a Right. 5. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch).

6. Trong PropertyManager, dư i Direction 1:

Ch n Blind trong End Condition. 175

t Depth t Thickness

b ng 75. b ng 3. b ng 1.

7. Dư i Sheet Metal Parameters:
• •

t Bend Radius .

8. Click

Biên d ng ư c extrude và góc u n ư c ưa vào.

Cây FeatureManager
M t feature cơ s s t o ra nh ng feature sau ây trong cây FeatureManager:

Sheet-Metal1. Ch a nh ng tham s u n m c nh, g m bán kính u n, và relief type. s a i, right-click Sheet-Metal1 và ch n Edit Feature. Base-Flange1. ư c g i là solid feature u tiên c a chi ti t t m m ng. tham s Base-Flange, right-click Base-Flange1 và ch n Edit Feature.

u n cho phép s a i các

Flat-Pattern1. Làm ph ng chi ti t t m m ng. L nh này ư c ch n theo m c nh mô hình trong tr ng thái u n g p. du i ph ng mô hình, right-click Flat-Pattern1 và ch n Unsuppress. ng chèn vào trên l nh Flat-Pattern Khi l nh Flat-Pattern b ch n, các l nh m i s ư c t trong cây FeatureManager. Khi l nh Flat-Pattern không b ch n, các l nh m i s dư i nó trong cây FeatureManager và không th hi n khi mô hình trong tr ng thái b u n g p.

Thêm m t mép u n
B n có th thêm các mép u n vào mô hình t m m ng v i các góc u nt ng. u tiên, b n t o m t v t c t gi i h n mép u n. Sau ó b n v biên d ng và l y kích thư c cho mép u n này. 1. Click Extruded Cut ch n m t áy. 2. V m t ư ng tròn có tâm như hình minh h a. (thanh công c Features), và

gi a c nh và l y kích thư c

3. Trong PropertyManager, click Link to thickness dư i Direction 1, và click 4. Click Wireframe . (thanh công c View).

176

5. Click Miter Flange

(thanh công c Sheet Metal).

4. Ch n c nh ng bên trong như hình minh h a t o m t m t ph ng sketch vuông góc v i c nh này, v i g c t i nh g n nơi ư c ch n.

5. Click Bottom Views).

(thanh công c

Standard

6. Click Zoom to Area và zoom g c sketch. 7. B t a.

(thanh công c View)

u t i g c này, v như hình minh h a: ư ng th ng n m ngang b ng công c (thanh công c dài kho ng 20mm. Line

Sketch toolbar), chi u

b. Cung tròn ti p tuy n b ng công c Tangent (thanh công c Sketch), bán kính Arc kho ng 10mm. Ký hi u cho bi t có s ti p tuy n.

10. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations) và l y kích thư c như hình minh h a.

V cung tròn mép u n

V úng: cung tròn ti p tuy n V úng: o n th ng ti p xúc V sai: cung tròn ti p v i c nh dài v i c nh ng n và cung tròn tuy n v i c nh ng n ti p tuy n v i o n th ng này

177

Bây gi b n t o mép u n. 1. Click Zoom to Fit 2. Click Isometric 3. Click Exit Sketch (thanh công c View). (thanh công c Standard Views). (thanh công c Sketch).

4. Click Propagate . Mép u n s phát tri n theo các c nh ti p tuy n và ch d ng l i t i ch c t. 5. Trong Miter Parameters, dư i Flange position, click Bend Outside 6. Click . (thanh công c View). .

7. Click Shaded With Edges Lưu part này là Cover.sldprt.

Làm
Khi b n làm

i x ng mô hình t m m ng
i x ng mô hình t m m ng, các ch u n cũng ư c l y (thanh công c Standard Views). i x ng.

1. Click Back

2. Zoom g n góc ph i c a phía sau mô hình. 3. Click Mirror (thanh công c Features).

4. Ch n m t trong nh ng b m t ph ng h p phía sau mô hình cho Mirror Face/Plane . 5. Click Bodies to Mirror, và ch n ph n thân mô hình cho Solid/Surface Bodies to Mirror .

178

6. Click

. (Standard Views toolbar).

7. Click Isometric

8. Tr i r ng Mirror1 trong cây FeatureManager xem các ch u n m i i v i ph n i x ng.

T o m t mép g p
Hãy t o m t mép g p b ng cách s a offset. 1. Click Edge Flange i biên d ng và các tùy ch n

(thanh công c Sheet Metal).

2. Ch n c nh ngoài như hình minh h a. 3. Ch n mũi tên handle và kéo mép c nh g p ra ngoài như hình minh h a. 4. Trong PropertyManager:
• •

Dư i Flange Length, Dư i Flange Position:
o o o

t Length

b ng 30.

Ch n Material Outside Ch n Offset. t Offset Distance

. b ng 15. i biên d ng

B n c n ph i c a nó.

t các tùy ch n mép g p trư c khi s a

Dư i Flange Parameters, click Edit Flange Profile hi n th h p tho i Profile Sketch.

5. Ch n các i m mút n m trên t m cơ s (c nh trong) và kéo chúng v phía gi a như hình minh h a. Vi c t l i v trí cho các i m mút s lo i b tương quan b ng nhau gi a chi u r ng c a t m cơ s và chi u r ng c a mép g p này. 6. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations) và l y kích thư c mép g p như hình minh h a. 7. Click Finish óng h p tho i Profile Sketch và hoàn t t vi c t o mép g p.

179

Làm

i x ng m t Feature t m m ng

B n có th làm i x ng toàn b mô hình t m m ng cũng như t ng feature riêng. Dùng m t t a Right làm i x ng mép g p này. M t ph ng dùng c nh c a t m cơ s . i x ng feature này ph i n m gi a các

1. Click Mirror

(thanh công c Features).

2. M r ng cây FeatureManager và trong b ng thu c tính: a. Dư i Mirror Face/Plane, ch n Right cho Mirror Face/Plane . b. Dư i Features to Mirror, ch n Edge-Flange1 cho Features to Mirror .

3. Click

.

Thêm m t cái “tai”
1. Ch n b m t như hình minh h a r i click Base(thanh công c Sheet Metal). Flange/Tab

180

2. M t sketch m trên b m t này. V m t hình ch nh t, M t c nh c a hình ch nh t này ti p xúc v i c nh trên c a mép g p. 3. L y kích thư c cho hình ch nh t là r ng 20 và dài 40. 4. Gán tương quan ti p xúc gi a trung i m c nh dài hình ch nh t v i m t Front: a. Right-click m t trong các Midpoint. b. Click Add Relation o n n m ngang c a hình ch nh t và click Select

(thanh công c Dimensions/Relations).

c. M r ng cây FeatureManager (bay ra), r i click Front. d. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Coincident 5. Click Exit Sketch .

(thanh công c Sketch).

Cái “tai” ã ư c ưa vào mô hình. Ph n m m SolidWorks liên k t chi u dày c a cái “tai” này v i chi u dày c a t m cơ s .

U n tai
Bây gi , b n s u n cái tai này. 1. Ch n m t trên c a tai, r i click Sketched Bend Sheet Metal). (thanh công c

2. V m t o n th ng n m ngang v i chi u dài tùy ý r i l y kích thư c như hình minh h a. ư ng u n này không c n ph i có chi u dài chính xác. 3. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch).

4. Trong PropertyManager dư i Bend Parameters: a. Ch n b m t dư i ư ng u n m i v cho Fixed face b. Click Bend Outside . .

181

c.

t Bend Angle là 90.

d. Ch n Use default radius. 5. Click .

6. Lưu part này.

C t qua ch u n
c t qua m t ch u n, b n b t ch mà b n nh c t qua. 1. Click Unfold 2. Trong vùng u b ng vi c “chưa u n”

(thanh công c Sheet Metal). h a, ch n b m t cho Fixed face và

ch u n cho Bends to unfold

như hình minh h a.

B n có th ch c n ch n ch u n khi h p Bends to unfold ư c kích ho t. 3. Click không u n ch ư c ch n n a.

Ti p theo, b n t o m t rãnh c t qua ch u n. 1. Click Extruded Cut (Features toolbar).

2. Ch n b m t như hình dư i và click Normal To (thanh công c Standard Views).

3. V và l y kích thư c hình ch nh t và gán tương quan th ng hàng Collinear gi a c nh dư i hình ch nh t v i c nh c a t m như hình minh h a bên.

182

4. Click Exit Sketch

(thanh công c Sketch).

5. Trong b ng PropertyManager, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition, r i click c t th ng m t rãnh qua ch u n. (thanh công c Standard

6. Click Isometric Views).

Bây gi , u n ch này tr l i. 1. Click Fold (thanh công c Sheet Metal).

2. Trong b ng PropertyManager, click Collect All Bends ưa t t c các ch u n ã b du i ph ng vào Bends to Fold 3. Click .

ưa mô hình tr l i tr ng thái u n.

T o m t góc nh n
Bây gi hãy t o m t góc nh n trên t m cơ s . Góc nh n ư c phát tri n sao cho gi a các mép g p ch có m t khe h nh . t o góc nh n, cơ s . u tiên hãy t o m t mép g p trên t m (thanh công c Sheet

1. Click Edge Flange Metal). 3. Trong PropertyManager: a. Dư i Angle,

2. Ch n c nh trên c a áy như hình minh h a.

t Flange Angle

là 75.

b. Dư i Flange Length:
• •

t End Condition là Blind. N u hình xem trư c hư ng xu ng, click Reverse Direction .

t Length .

b ng 85.

c. Dư i Flange Position, ch n Material Outside 3. Click .

183

Ti p theo, thêm m t góc nh n b ng cách phát tri n b m t li n k v i góc này. 1. Click Closed Corner Extend 3. Select Butt 4. Click . . cho Corner Type. (Sheet Metal toolbar).

2. Ch n c nh c a mép g p như hình minh h a cho Faces to

Du i ph ng và g p l i mô hình
B n có th du i ph ng t t c các ch u n g p c a cùng m t lúc. 1. Click Flatten Metal). (thanh công c Sheet

Chi ti t t m m ng ã ư c du i ph ng như hình minh h a.

2.

g p mô hình l i, click Flatten

l n n a.

3. Lưu part này.

T o b n v t m m ng
Bây gi hãy t o m t b n v cho chi ti t t m m ng này. Hãy b t u v i m t hình chi u tr c o c a mô hình ã u n g p và ưa vào m t hình khai tri n c a mô hình chưa u n g p. 1. Click Options (thanh công c Standard).

2. Click Drawings, Display Style. 3. Dư i Tangent edges in new views, ch n Visible và click OK. 4. Click Make Drawing (thanh công c Standard), r i click OK m m t trang b n v .

184

5. Trong PropertyManager: a. Dư i Orientation, ch n View orientation và trong Standard views, click *Isometric . b. Dư i Scale, ch n Use custom scale và gõ 1:3. 6. Click vào góc ph i trên c a trang hình chi u. 7. Click . ng ưa t

Ti p theo, ưa vào hình chi u mô hình chưa u n. M t hình chi u du i ph ng ã ư c t vào danh sách View Orientation khi b n t o m t chi ti t t m m ng. 1. Click Model View c Drawing). 2. Trong PropertyManager: a. Click views . ch n Flat pattern. (thanh công

b. Dư i Orientation, trong More c. Dư i Scale, ch n Use custom scale và gõ 1:3. t hình chi u vào d. Click trong trang. Hư ng c a t m m ng trong hình chi u có th khác, tùy thu c vào các h s khi b n extrude t m cơ s . quay l i hình, ch n drawing, click Rotate hi n các l a ch n trong h p tho i ó. 3. Click . (thanh công c View), và th c

4. Lưu b n v này là Cover.slddrw. Click Yes lưu c b n v và mô hình c p nh t n u có thông i p lưu ý b n r ng mô hình tham chi u trong b n v ã có nh ng thay i.

185

S a l i các chú gi i góc u n
Trư c tiên, hãy gi m c ký t . B n có th t c ch cũng như các tùy ch n khác trong b n v m u. 1. Ch n b ng cách “v ” m t hình bao quanh hình chi u ph ng. 2. Trong PropertyManager:

Dư i Text Format, h y Use document font. Click Font.

3. Trong h p tho i Choose Font, ch n Points, 9 cho Height, và click OK. 4. Click vào trang h y ch n.

Bây gi hãy s a các ghi chú.

i các ghi chú cho rõ ràng hơn b ng cách n, di chuy n và thêm các mũi tên cho t trên ư ng u n.

Trong ví d này, các ghi chú ư c

1. Nh n Ctrl và ch n DOWN 59.04° R7 và UP 90.00 R1 t v trí trên cùng như hình minh h a. 2. Right-click và ch n Hide. 3. Nh c l i bư c 1 và 2 cho nh ng ghi chú dư i cùng, như hình minh h a. 4. Nh n Ctrl, ch n DOWN 59.04° R7 và UP 90.00 R1 trên, kéo lên và click t chúng vào v trí m i. 5. Ch n UP 90.00 R1, và trong PropertyManager, dư i Leader, click Leader B n có th thay và mũi tên. . i góc c a ghi chú, ki u ư ng d n

6. Nh c l i bư c 4 và 5 cho DOWN 59.04° R7 và UP 90.00 R1 dư i, như hình minh h a. 186

7. Click t ghi PropertyManager.

chú.

óng

8. Nh n Ctrl và ch n năm b n sao ghi chú th ng ng UP 90° R1 và DOWN 90° R1 d c theo các ư ng tâm. 9. Trong PropertyManager, dư i Text Format, t Angle b ng 0. 10. Click t ư ng d n cho ghi chú và sau ó ch n t ng ư ng d n t v trí, sao cho b n v gi ng hình minh h a bên. 11. Lưu b n v là Cover.slddrw.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

187

SolidWorks Animator
Trong bài này, b n s áp d ng các bư c sau ây
• • • • • •

làm ho t c nh chuy n

ng m t c m bơm d u:

Thay Chuy n Thay Thay

i c ng nhìn ng các chi ti t máy i trong su t i hi n th i c ng nhìn i màu s c

Tháo r i t h p có s thay L p l i t h p v i s thay

Khái ni m v ho t c nh trong SolidWorks
Ho t c nh SolidWorks s d ng giao di n frame-based (khung-cơ s ). V i khung khóa ho t c nh, ng d ng này s tính toán ư ng d n chuy n ng gi a các v trí A và B t h p chuy n ng ho c thay i các thu c tính hi n th .

Key Frames và Key Points
Trong m t khung khóa (key frame), m i thành ph n ho c thu c tính hi n th ư c mô t b i m t i m khóa (key point). H u h t chuy n ng trong m t khung khóa ư c mô t b i m t i m khóa b t u và m t i m khóa k t thúc.

Khung khóa (Key frame): Là vùng n m gi a các i m khóa, có th có i m khóa (Key point): th c th

dài th i gian b t kỳ.

ng v i các thành ph n c a t h p, các thu c tính hi n th v.v…

S

d ng giao di n Key Frame
1. Trong vùng h a, kéo các thành ph n c a t h p n v trí b t u.

Ngư i dùng th c hi n: 2. D c theo ư ng th i gian timeline, kéo thanh th i gian timebar n v trí d ng. 3. Trong vùng h a, kéo các thành ph n c a t h p n các v trí cu i cùng. K t qu : ng d ng SolidWorks Animator s tính toán s c nh c n thi t cho ho t c nh t i m u n i m cu i. ư ng th i gian (Timeline) Vùng hi n th th i gian và ki u ho t c nh. Thanh th i gian (Timebar) ư ng th ng ng do b n t d c theo ư ng th i gian, i m trong ho t c nh mà b n ang xem ho c biên t p. ch th th i

188

Các thanh thay

Xanh lá cây: chuy n ng ch Khi b n t o m t s thay i, các i m khóa n m trên ư ng th i gian này. Các thanh thay i n m ngang hi n th trong các màu khác nhau phân bi t ki u chuy n ng ho c Vàng: Chuy n ng theo thu c tính hi n th cho m i thành ph n trong ho t c nh. Ví d : Cam: Chuy n ng tháo r i

i (Changebars)

ng

Cây thi t k Animator FeatureManager
Cây thi t k Animator FeatureManager cho phép b n ch n và phát sáng các thành ph n trong vùng h a ho c thay i các thu c tính hi n th c a chúng. Thanh công c SolidWorks Animator thu c v cây SolidWorks Animator FeatureManager cho phép b n trình di n ho t c nh, lưu nó như m t t p tin .avi, truy c p Animation Wizard, v.v...

T o ho t c nh trong SolidWorks
Trư c khi d d ng SolidWorks Animator, b n ph i kích ho t nó t danh m c các ng d ng add-in kh d ng. 1. Click Tools, Add-Ins. 2. Trong h p tho i này, ch n SolidWorks Animator r i click OK. Sau ó, m tài li u assembly oil_pump.sldasm. 1. M <Thư m c SW> \samples\tutorial\oilpump\oil_pump.sldasm. 2. Lưu assembly này là My_oil_pump.slasm.

Ho t c nh xoay c ng nhìn
V i công c View Orientation , b n có th ch n Lock và Suppess thay i c ng nhìn mô hình. i u ó cho phép b n zoom, pan, ho c quay mà không bao hàm nh ng thay i hư ng nhìn này như là m t ph n ho t c nh. u tiên, h y Lock bao hàm c nh ng thay i i v i hư ng nhìn mô hình như là m t ph n c a ho t c nh. h a, ch n 1. Dư i áy vùng nhãn Animation1. C a s ư c chia ra và giao di n SolidWorks Animator xu t hi n. 2. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation và h y ki m Lock thay i bi u tư ng này thành . 3. Click Zoom In/Out (thanh công c View). 189

4. Trong vùng

h a, kéo con tr

xu ng

zoom nh và t o ra v trí xu t phát. t thanh th i gian t i 5 giây.

5. Trong ư ng th i gian, click th i i m 00:00:05

6. Trong vùng

h a, kéo con tr

lên

zoom to mô hình tr l i c ban t t công c này i.

u.

7. Click Zoom In/Out

(thanh công c View)

8. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation thay i bi u tư ng này thành . Như v y s ngăn không g p thêm nh ng thay 9. Click Play from start (thanh công c SolidWorks Animator).

và ch n Lock

i c ng nhìn mô hình sau ó vào ho t c nh. làm xu t hi n l i c nh u tiên.

10. Trong ư ng th i gian, kéo thanh th i gian v 00:00:00 11. Click Save (thanh công c Standard)

lưu ho t c nh này v i assembly.

Ho t c nh chuy n

ng cơ b n
ng quay c a bánh răng Gear<1>, kéo dài c nh bánh và ch n Suppress

K t h p s thay i c ng nhìn v i chuy n răng quay vư t quá c nh mô hình phóng to.

1. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation thay i bi u tư ng này thành (màu xám). i u này cho phép b n thay i c ng nhìn d s p t các thành ph n mà không ưa nh ng thay i c ng nhìn ó vào ho t c nh. 2. Trong ư ng th i gian, click mark 00:00:03 t thanh th i gian. 3. Click Front 4. Trong vùng ng h ). (thanh công c Standard Views). h a, ch n bánh răng và quay 90o ( n v trí 3 gi trên

5. Trong ư ng th i gian, click ánh d u t thanh th i gian.

00:00:06

Khi b n thêm thanh th i gian, các thanh changebars xu t hi n d c theo thanh th i gian cho góc quay 90o b n v a xác nh. 6. Trong vùng h a, ch n bánh răng t i 3 gi h quay ti p 90o ( n v trí 6 gi ). ng

190

SolidWorks Animator tính toán chuy n ng theo kho ng cách ng n nh t gi a các i m. V i chuy n ng quay, b n c n chia 360° thành b n ph n mô ph ng m t vòng quay. Trong ví d trên, ho t c nh ư c t o b ng cách quay bánh răng 360°. 7. Trong ư ng th i gian, click 00:00:09 th i gian. 8. Trong vùng h a, ch n bánh răng quay 90o ( n v trí 9 gi ). t thanh

v trí 6 gi và

9. Trong ư ng th i gian, click 00:00:12 th i gian. 10. Trong vùng h a, ch n bánh răng o quay 90 ( n v trí 12 gi ).

t thanh v trí 9 gi

11. Trong cây Animator FeatureManager, right-click và h y ki m Suppress View Orientation chuy n bi u tư ng thành . 12. Click Play from start SolidWorks Animator). (thanh công c

Khi b n trình di n ho t c nh, thanh th i gian di chuy n d c theo ư ng th i gian, trên các thanh changebar.

Các thanh thay

i d c theo ư ng th i gian
Chuy n Thay tác ng t h p i c ng nhìn ng do thành ph n ch ng

Chuy n ng c a thành ph n b ng (Gear<1>)

Note: ư ng th i gian không ph i là màu vàng do các thành ph n b ch n. Chuy n Chuy n Thanh th i gian B n cũng có th t o ho t c nh c a các thành ph n và gi i h n chuy n kh ng ch kho ng cách Distance ho c góc Angle. ng b ng vi c ưa vào m t ng c a thành ph n b ng c a thành ph n ch ng ng (Gear<1>)

Các kh ng ch gi i h n ho t c nh
B n có th h n ch chuy n ng trên cơ s thi t l p kho ng cách cho Distance ho c góc cho Angle trong Standard Mates. h n ch chuy n ng, b n t th i gian trong ư ng th i gian và gán các kh ng ch (góc ho c kho ng cánh) trong ng c nh c a ho t c nh.

191

n các thành ph n
Bây gi hãy k t h p chuy n ng v i vi c n Housing<1> và Cover<1>. i tư ng sau và ch n Thành ph n 1. Kéo thanh th i gian v 00:00:00. 2. Trong cây Animator FeatureManager, right-click nh ng Display, Shaded with Edges .
• •

Housing<1> Cover<1>. t thanh th i gian.

3. Trong ư ng th i gian click 00:00:05

K t h p các ho t c nh
t thanh thay răng ang quay. i t i 00:00:05 b t u n các thành ph n t i cu i c nh zoom xa trong khi bánh

4. Trong cây Animator FeatureManager, nh n Ctrl và ch n các i m khóa cho Housing<1> và Cover<1>. a. Right-click và ch n Copy. b. Right-click thanh th i gian t i 00:00:05 và ch n Paste.

5. Click 00:00:12

t thanh th i gian, right-click và ch n Paste. xác nh i m b t u ho t c nh n. : i tư ng sau và ch n Hide

6. Nh n Ctrl và ch n hai i m khóa t i 00:00:05 Housing<1> Cover<1>

7. Trong cây Animator FeatureManager, right-click các
• •

Các thanh thay i xu t hi n d c ư ng th i gian, và các bi u tư ng Housing<1> và Cover<1> trong Animator FeatureManager thay i di n m o.

8. Click Play from start

(thanh công c SolidWorks Animator).

Thay

i di n m o các thành ph n
i màu, hoa

Ngoài vi c làm n i các thành ph n, b n còn có th làm cho chúng tr nên trong su t, văn ho c ki u hi n th .

1. Trong ư ng th i gian, nh n Ctrl và ch n các i m khóa cho Housing<1> và Cover<1> t i 00:00:12: 192

a. Right-click và ch n Copy b. Click th i i m 00:00:16 gian c. Right-click và ch n Paste 2. Nh n Ctrl và ch n các i m khóa t i 00:00:16 cho Housing<1> và Cover<1>. 3. Trong cây Animator FeatureManager, ch n Thành ph n Display, Shaded with Edges cho t ng thành ph n. 4. Trong ư ng th i gian, v i các i m khóa ã ư c ch n t i 00:00:16: a. Right-click và ch n Copy b. Click i m 00:00:20 thanh th i gian c. Right-click và ch n Paste 5. Nh n Ctrl và ch n các i m khóa t i 00:00:20. 6. Trong Animator FeatureManager, rightclick các i tư ng sau và ch n Show .
• •

t thanh th i

t

Housing<1> Cover<1> (thanh công c Standard) lưu ho t c nh này và tài li u assembly.

7. Click Save

xem trư c m t ho t c nh th i i m b t kỳ, click ư ng th i gian ho c kéo thanh th i gian. Vùng h a hi n th mô hình t i th i i m ó c a ho t c nh.

Thay

i di n m o các thành ph n
i trong su t m t thành ph n và di n m o nh ng thành ph n khác. t Transparency

Bây gi hãy thay

1. Trong cây Animator FeatureManager, right-click <Housing>1, và ch n Appearance, Color. 2. Trong PropertyManager, click Optical Properties, b ng .40, r i click .

3. Trong cây Animator FeatureManager, right-click <Cover>1, và ch n Appearance, Color. 4. Trong PropertyManager, dư i Favorite, ch n màu 5. Click Save (thanh công c Standard). (thanh công c SolidWorks Animator). r i click .

6. Click Play from start

193

Các công c và tùy ch n Animation
Trong các m c sau, b n s h c cách:
• • • •

Thay

i tên các ho t c nh có s n và t o các ho t c nh m i

Các thu c tính và tùy ch n View key Lưu m t ho t c nh Tìm hi u các ch c năng c a trình thu t ho t c nh (Animation Wizard)

Các nhãn và các ho t c nh n i ti p
T m t nhãn ơn Animation b n có th t o:
• • •

ho t c nh ơn nhi u ho t c nh n i ti p v i các ph n t l ng ghép nhi u ho t c nh n i ti p v i các ph n t không l ng ghép

Thay

i tên và t o thêm nhãn ho t c nh
i tên nhãn m c nh Animation 1. h a, right-click Animation1 và ch n Rename. i tên chúng.

B n có th thay

1. T i dư i vùng

2. Gõ Oil Pump và nh n Enter. B n có th t o thêm nhi u nhãn ho t c nh m i và 1. Right Click Oil Pump và ch n New. Nhãn Animation 1 hi n th . 2. Right-click Animation 1, ch n Rename, gõ Wizard, và nh n Enter.

Các thu c tính và tùy ch n View key
Các i m khóa d c theo ư ng th i gian giúp b n nh n bi t tr ng thái c a m t thành ph n b ng các thu c tính khóa.

Các thu c tính khóa
t con tr trên m t i m khóa 1. Click nhãn Oil Pump. 194 hi n th các thu c tính khóa.

2. Di chuy n con tr trên i m khóa cho Cover<1> t i 00:00:05. Thành ph n này phát sáng trong vùng 00:00:05 h a và thu c tính khóa xu t hi n.

Thành ph n: Chuy n r i

ng và tháo

Appearance: không áp d ng màu Change Transparency: không ki u hi n th : Shaded With Edges So sánh các thu c tính khóa này v i i m khóa t i 00:00:12. Ch có nh ng thu c tính khóa thay là hi n th . 00:00:12 i

Thành ph n: không chuy n ng ho c tháo r i Appearance: không áp d ng màu, hi n th m t ph n Change Transparency: 75% trong su t Ki u hi n th : Không thay i

Các tùy ch n
H p tho i Animator Options nh n di n các thanh thay gian, và cho phép b n thay i các màu m c nh. 1. Click Animator, Options. 2. Trong h p tho i này: nh n bi t các th c th , di chuy n con tr trên thanh thay thay
• •

i và các i m khóa d c theo ư ng th i

i.

i màu: i.

Ch n m t thanh thay

Trong b ng Color, ch n m t màu r i click OK.

195

Các tùy ch n ho t c nh
Bi u tư ng và thanh thay i Ch c năng thanh thay i Kho ng th i gian toàn b ho t c nh nh hư ng c ng nhìn nh hư ng c ng nhìn b ch n Gi l p v t lý Chuy n ng Chuy n ng Tháo r i Di n m o Kích thư c l p ráp M t thành ph n ho c khóa kh ng ch M t khóa b ch n V trí không gi i ư c (vo nghi m) V trí không th t i ư c Hidden children 3. Click OK óng h p tho i Animator Options. ng ch ng b

Lưu m t ho t c nh
B n có th lưu toàn b ho c m t ph n ho t c nh thành m t t p tin .avi. 1. Ch n nhãn Oil Pump. 2. Trên thanh công c SolidWorks Animator, click Save 3. Trong h p tho i Save Animation to File: a. Type partial.avi cho File name. 196 .

b. c.

D n m t thư m c. Dư i Frame Information:
• •

Click Time range. Gõ 5 trong h p th nh t và 20 trong h p th hai. .

4. Click Save

5. Trong h p tho i Video Compression, click OK. Lưu m t ho t c nh c n m t kho ng th i gian, vì ho t c nh s ch y trong khi nó ư c lưu vào m t tài li u. Ho t c nh này b t u sau khi zoom trong c nh (00:00:05) và di n ra n h t (00:00:20).

Ho t c nh tháo r i
Dùng Animation Wizard, b n có th k t h p v i các ch c năng tháo r i và l p l i ã ư c t o trong SolidWorks v i các ho t c nh ư c t o trong SolidWorks Animator. C nh tháo r i ã ư c t o trư c trong tài li u m u. Trong ph n này, b n s g p ph n ho t c nh thay 1. Ch n nhãn Wizard. 2. Trong câyAnimator FeatureManager, right-click Housing<1>, và ch n Component Display, Wireframe . 3. Trong ư ng th i gian: a. Click th i i m 00:00:05 b. Kéo khóa Housing<1> t thanh th i gian. n th i i m 00:00:05. i hi n th v i c nh tháo r i.

4. Trong cây Animator FeatureManager, right-click Housing<1>, và ch n Component Display, Shaded with Edges .

S hi n th Housing<1> chuy n thành Shaded with Edges t 00:00:00 5. Trong ư ng th i gian, kéo thanh th i gian tr l i 00:00:00. 6. Trên thanh công c SolidWorks Animator, click Animation Wizard 8. Trong h p tho i Animation Control Options: a. b. t Duration (seconds) b ng 5. t Start Time (seconds) b ng 0. i thích h p: .

n 00:00:05.

7. Trong h p tho i Select an Animation Type, ch n Explode và click Next.

c. Click Finish. ư ng th i gian hi n th v i các thanh thay 197

N u các i m khóa quá g n nhau, khó th y các thanh thay i, click Zoom In trên thanh công c SolidWorks Animator m t vài l n phóng to ư ng th i gian và tăng kho ng cách gi a các i m khóa. 9. Click Play from start .

Ho t c nh l p l i
Bây gi hãy n i thêm c nh l p l i t h p và có c s thay i hư ng nhìn v i c nh tháo r i. n 00:00:05. và h y 1. Trong ư ng th i gian, kéo i m khóa cho View Orientation

2. Trong cây SolidWorks Animator FeatureManager, right-click View Orientation Lock thay i bi u tư ng thành . 3. Trong ư ng th i gian: a. Right-click i m khóa cho View Orientation t i 00:00:05 và ch n Copy. b. Click th i i m 00:00:10 c. Right-click và ch n Paste. t thanh th i gian.

4. Click Trimetric

(thanh công c Standard Views). 198

T h p thay

i

n m t c ng nhìn trimetric.

5. Trên thanh công c SolidWorks Animator, click Animation Wizard 6. Trong h p tho i này, ch n Collapse và click Next. 7. Trong h p tho i Animation Control Options: a. b. t Duration (seconds) b ng 5. t Start Time (seconds) b ng 5. i thích h p.

.

c. Click Finish. ư ng th i gian xu t hi n v i nh ng thanh thay

8. Click Play from start 9. Click Save

trên thanh công c SolidWorks Animator

xem ho t c nh này.

(thanh công c Standard).

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

199

Các l nh b m t
Các b m t là nh ng ki u hình d ng có chi u dày b ng không. t o ra các ra các b m t, b n có th dùng nhi u phương pháp tương t như t o ra các mô hình kh i c, như extrude, revolve và sweep. Vi c t o các b m t còn dùng nh ng ch c năng ho c l nh khác như trim (t a), untrim (không t a), extend (phát tri n) và knit (liên k t). Vi c s d ng các b m t có nh ng l i th so v i mô hình kh i. Chúng linh ho t hơn mô hình kh i do b n không ph i xác nh các ư ng biên gi a các b m t, trư c khi t i nh ng bư c thi t k cu i cùng. S linh ho t này giúp cho ngư i thi t k làm vi c ư c v i nh ng ư ng cong kéo dài, uy n chuy n, như cái ch n bùn ô tô ho c v i n tho i. Trong bài này, b n s b t u v i m t sketch s n có, g m nh ng ư ng th ng, cung tròn, ph c tuy n và các i m. Sau ó, t o ra m t cái vòi phun, b n dùng các l nh t o hình b m t sau78:
• • • •

loft sweep knit fill

• • •

planar revolve move/copy

• • • •

trim extend untrim thicken Sketch có s n Vòi phun hoàn t t

Loft b m t
u tiên, hãy t o cho vòi phun b ng m t b m t loft gi a hai cung tròn. L nh loft b m t g m nh ng tùy ch n gi ng như loft mô hình kh i. B n có th xác nh các ki u ti p tuy n Start/End Tangency, dùng ư ng d n hư ng Guide Curves, v.v... M thư m c cài t SW\samples\tutorial\surfaces\nozzle.sldprt.

quan

r i, nhi u hình minh h a trong bài ch bi u th nh ng biên d ng liên n t ng ph n bài h c. trên thanh công c Surfaces. trong b ng thu c tính.

1. Click Lofted Surface

2. Ch n Sketch2 và Sketch3 cho Profiles 3. Dư i Start/End Constraints:

Ch n Normal to Profile trong Start constraint và End constraint.

78

Vì nh ng thu t ng này ư c dùng thư ng xuyên trong ng d ng mà ngư i dùng ph i thu c lòng và do chưa tìm ư c nh ng t ti ng Vi t th c s tương ương, nên tôi t m dùng ti ng Anh như trong nguyên b n ph n m m SW.

200

t Start Tangent Length và End Tangent Length b ng 0.50. .

4. Click OK

B m t Sweept th nh t
V i công c Swept Surface, hãy t o tay c m vòi phun. xác có m t ư ng cong d n (guide curve) trong b m t sweep này. 1. Click Swept Surface 2. Ch n Sketch6 cho Profile 3. Ch n Sketch4 cho Path 4. Dư i Guide Curves:
• •

nh các ch lõm trên tay c m, c n

trên thanh công c Surfaces. trong b ng thu c tính. .

Ch n Sketch 5 cho Guide Curves Ch n Merge smooth faces.

.

5. Dư i Options, h y ki m Merge tangent faces. 6. Click OK .

B m t Sweept th hai
Hãy t o b m t sweep khác cho vòi phun. 1. Click Swept Surface trên thanh công c Surfaces. trong b ng thu c tính. .

2. Ch n Sketch 9 cho Profile 3. Ch n Sketch 7 cho Path 4. Dư i Guide Curves:
• •

Ch n Sketch 8 cho Guide Curves Ch n Merge smooth faces. .

.

5. Click OK

201

Tach mi ng Vòi phun
Công c Split Line s tách m t b m t thành nhi u b m t. i u ó cho phép b n n i b m t tay c m và mi ng vòi phun b ng các b m t loft. u tiên, hãy tách mi ng vòi phun. 1. Click Split Line 3. Dư i Selections:
• •

v i

trên thanh công c Curves.

2. Trong PropertyManager, dư i Type of Split, ch n Projection.

Ch n Sketch 10 cho Sketch to Project

. .

Ch n b m t mi ng vòi phun cho Faces to Split

4. Click OK

.

Tách b m t
Ti p n hãy tách b m t . trên thanh công c Curves. 1. Click Split Line

2. Trong PropertyManager, dư i Type of Split, ch n Projection.

3. Dư i Selections:
• •

Ch n Sketch 11 cho Sketch to Project Click trong Faces to Split

. .

, và ch n b m t

4. Click OK

.

Loft b m t
Hãy n i ba b m t này b ng các b m t loft. v i tay c m. 1. Click Lofted Surface u tiên, n i mi ng vòi phun

trên thanh công c Surfaces.

2. Ch n các ph n c nh trên cùng c a mi ng vòi phun ( ư c t o b i l nh split), và tay c m cho Profiles trong b ng thu c tính. N u biên d ng loft b xo n, hãy i u ch nh l i các ư ng k t n i. tuy n n i các i m tương ng theo c hai hư ng. ư ng k t n i là m t a

202

Các c nh ư c ch n a. Click m t i m i u khi n màu xanh i m i u khi n này i thành màu

Biên d ng loft b xo n trên m t biên d ng. . t l i ư ng k t n i. nh và hình xem

b. Kéo i m i u khi n này sang v trí i m khác

ư ng k t n i di chuy n sang i m m i d c theo c nh mà b n ã xác trư c c a b m t loft c p nh t v i s k t n i m i.

Kéo i m i u khi n sang v trí khác

Biên d ng loft úng

3. Dư i Start/End Constraints, ch n Tangency To Face cho Start constraint và End constraint. 4. Dư i Options, ch n Merge tangent faces. 5. Click OK Ti p theo, n i b m t . v i tay c m. trên thanh công c

1. Click Lofted Surface Surfaces.

2. Ch n các c nh trên b m t và tay c m cho Profiles trong b ng thu c tính. Ki m tra hình xem trư c. N u biên d ng b xo n, hãy i u ch nh l i ư ng k t n i. 3. Dư i Start/End Constraints:

Ch n Tangency to Face cho Start constraint và End constraint. t Start Tangent Length b ng 3, và End Tangent Length b ng 7. Dùng giá tr này b ng 7 b m t u n cong g n tay c m.

4. Dư i Options, ch n Merge tangent faces. 5. Click OK .

203

Cu i cùng, hãy n i b m t

v i mi ng vòi phun. trên thanh công c

1. Click Lofted Surface Surfaces.

2. Ch n các c nh trên b m t và mi ng vòi phun trong b ng thu c tính. cho Profiles N u biên d ng b xo n, hãy i u ch nh l i ư ng k t n i. 3. Dư i Start/End Constraints, ch n Tangency to Face cho Start constraint và End constraint. 4. Dư i Options, ch n Merge tangent faces. 5. Click OK .

6. Lưu mô hình là vòi phun_01.sldprt.

B m t liên k t th nh t
Hãy liên k t các b m t b n v a t o b ng các l nh loft và sweep b ng l nh Knit Surface. L nh này s liên k t nhi u b m t li n k thành m t. 1. Click Knit Surface trên thanh công c Surfaces. trong cây FeatureManager. .

2. Tr i r ng thư m c Surface Bodies

3. Ch n t t c các b m t trong thư m c này cho Surfaces và Faces to Knit 4. Click OK . bây gi ch còn m t b m t duy nh t. i di n m o c a mô hình.

Thư m c Surface Bodies

Knit Surface không làm thay

B m t vá kín
Hãy vá kín m i bên h c a b m t , tay c m, và mi ng vòi phun b ng công c Filled Surface. u nn n cong c a b m t này, hãy dùng m t i m sketch kh ng ch ư ng cong. Constraint Curves cho phép b n ki m soát d c c a mi ng vá. 1. Click Back hi n th mô hình n m sau biên d ng. trên thanh công c Surfaces. trong b ng thu c tính.

2. Click Filled Surface cho Patch Boundaries

3. Ch n m t c nh, right-click và ch n Select Open Loop

204

Select Open Loop s tìm t t c các c nh trong m t vòng khép kín t o ra b m t vá. 4. Dư i Edge settings:
• • •

H y Preview Mesh ch hi n th hình xem trư c. Ch n Tangent trong Curvature Control. Ch n Apply to all edges.

Curvature Control xác nh ki u ki m soát b n mu n s d ng i v i mi ng vá. Curvature Control g m có:
• •

Contact. t o m t b m t bên trong ư ng biên. Tangent. t o m t b m t bên trong ư ng biên nhưng b o toàn s ti p tuy n v i các c nh c a mi ng vá.

Apply to all edges cho phép b n áp d ng cùng m t ki u ki m soát cong cho t t c các c nh. N u b n ch n ch c năng này sau khi ã áp d ng c Contact và Tangent cho các c nh khác, s l a ch n này s áp d ng cho t t c các c nh. 5. Click trong Constraint Curves 6. Click OK . , và ch n Pull Point1.

B m t vá th hai
1. Click Front hi n th n m mô hình sau biên d ng. trên thanh công c Surfaces. 2. Click Filled Surface

3. Ch n m t c nh, right-click và ch n Select Open Loop cho Patch Boundaries trong b ng thu c tính. 4. Dư i Edge settings:

Ch n Tangent trong Curvature Control. Ch n Apply to all edges.

Ch n m t c nh

Select Open Loop

5. Click trong Constraint Curves Point2. 6. Click OK .

, và ch n Pull

205

B m t ph ng
Dùng m t b m t ph ng phun. 1. Click Planar Surface vá nh ng ch h trên tay c m và mi ng vòi .

2. Ch n c nh tròn c a mi ng vòi phun cho Bounding Entities trong b ng thu c tính. 3. Click OK . . trong

4. Click Planar Surface

5. Ch n c nh cu i tay c m cho Bounding Entities PropertyManager, right-click và ch n Select Open Loop. C b n o n c nh trên tay c m 6. Click OK . u ư c ch n.

B m t liên k t th hai
Hãy liên k t t t c các b m t thành m t b m t duy nh t. 1. Click Knit Surface trên thanh công c Surfaces. trong cây FeatureManager.

2. Tr i r ng Surface Bodies Faces to Knit 4. Click OK . .

3. Ch n t t c các b m t trong thư m c này cho Surfaces and

Thư m c Surface Bodies nh t. 5. Lưu tài li u này.

bây gi ch còn m t b m t duy

B m t Revolve
Dùng công c Revolved Surface phun. t o m t b m t kéo dài vòi

1. Ch n Sketch13 trong cây FeatureManager. 2. Click Revolved Surface trên thanh công c Surfaces.

3. Trong b ng thu c tính, dư i Revolved Parameters:

206

• •

Ch n One Direction trong Revolve Type. t Angle b ng 360.

4. Click OK

.

L nh Move/Copy Bodies th nh t
Hãy di chuy n b m t revolve và t nó xu ng dư i vòi phun b ng công c Move/Copy Bodies. Công c này s di chuy n, quay ho c sao chép các v t th , t chúng vào t a b t kỳ. 1. Click Move/Copy Bodies 2. Tr i r ng thư FeatureManager. m c trên thanh công c Features. Surface Bodies trong cây

3. Ch n Surface-Revolve1 cho Solid and Surface or Graphic Bodies to Move/Copy trong b ng thu c tính.

4. Click Translate/Rotate ( áy b ng thu c tính). 5. Dư i Translate, này xu ng dư i. 6. Click OK . t Delta Y b ng -6.35. di chuy n b m t

L nh Trim Surface th nh t
Hãy dùng tùy ch n Mutual c a công c Trim Surface lo i b nh ng ph n b m t th a. Tùy ch n Mutual này dùng chung cho nhi u b m t như là các công c c t t a chung. 1. Click Trim Surface c Surfaces. trên thanh công

2. Trong b ng thu c tính, dư i Trim Type, ch n Mutual. 3. Ch n Surface-Knit2 và BodyMove/Copy1 trong vùng h a cho Trimming Surfaces . 4. Ch n Remove selections. 5. Click Pieces to Remove . Surface-Knit2 Body-Move/Copy1

207

Con tr

i thành

.

6. Ch n các b m t như hình minh h a, trong vùng h a. B n có th ch n các b m t này cho Pieces to Remove theo th t b t kỳ. Danh sách xu t hi n trong Pieces to Remove d a trên th t b n ch n, ch không d a trên nh ng th c th ư c ch n. 7. Click OK .

Surface-Knit2 Trim1

Body-Move/Copy1 Trim1

Trư c khi trim

Sau khi trim

L nh Extruded Surface
V i công c Extruded Surface, hãy t o m t công c trim t i vòi phun. Vi c t a b m t này s t o ra rãnh khía th nh t dư i vòi phun. d nhìn hơn, hãy chuy n sang ki u hi n th Hidden Lines Visible . 1. Ch n Sketch14. 2. Click Extruded Surface 3. Dư i Direction 1:
• •

trên thanh công c Surfaces.

Ch n Mid Plane trong End Condition. t Depth . b ng 140.

Click OK

L nh Move/Copy Bodies th hai
Hãy di chuy n và copy b m t extrude b n v a t o 1. Click Move/Copy Bodies trên. trên thanh công c Features. , và ch n Surface-

2. Trong cây FeatureManager, tr i r ng thư m c Surface Bodies Extrude1. 3. Dư i Bodies to Move/Copy: 208

• •

Ch n Copy. t Number of Copies b ng 1.

4. Tr i r ng Surface-Revolve1 trong cây FeatureManager, right-click Sketch13, và ch n Show. 5. Dư i Rotate, click Rotation Reference . (Linear Entity, Coordinate System, or Vertex)

Ch n Line1@Sketch13 trong vùng h a cho Rotation Reference (Linear Entity, Coordinate System, or Vertex). Line1 là tr c tâm, ã ư c dùng v i Sketch13 m t revolve. t o ra b

t Angle

to 90.

6. Click OK

.

L nh Trim Surface th hai
T ov tc t u tiên dư i vòi phun b ng công c Trim Surface. trên thanh công c Surfaces. 1. Click Trim Surface 3. Dư i Selections:

2. Trong b ng thu c tính, dư i Trim Type, ch n Standard. Ch n Body-Move/Copy2 trong vùng Surface, Plane, or Sketch . h a cho Trimming

209

• •

Ch n Keep selections. Ch n Surface-Trim1-Trim1 trong vùng to Keep . h a cho Pieces

4. Click OK

.

5. Dư i thư m c Surface-Bodies trong cây FeatureManager, rightclick Body-Move/Copy2, và ch n Hide Surface Body.

T o v t c t th hai dư i

vòi phun b ng công c Trim Surface. on the Surfaces toolbar.

1. Click Trim Surface 3. Dư i Selections:

2. Trong b ng thu c tính, dư i Trim Type, ch n Standard. Ch n Surface-Extrude1 trong vùng Trimming Surface, Plane, or Sketch . Ch n Keep selections. Ch n Surface-Trim2-Trim1 trong vùng Pieces to Keep . . h a cho h a cho

• •

4. Click OK

5. Dư i Surface-Bodies trong cây FeatureManager, right-click Surface-Extrude1, và ch n Hide Surface Body.

L nh Solid/Surface
Hãy xóa b b m t extrude và b m t ư c t o b i công c Move/Copy. Nh ng b m t này ã ư c dùng c t rãnh dư i và c n ph i ư c lo i b chu n b t o chi u dày cho mô hình. 1. Click Delete Solid/Surface 2. Tr i r ng Surface Bodies trên thanh công c Features. trong cây FeatureManager. .

3. Ch n Surface-Extrude1 và Body-Move/Copy2 trong thư m c này cho Solid/Surface Bodies to Delete

210

4. Click OK

.

Công c Untrim Surface
gia cư ng cho nh ng v t c t. , hãy dùng công c Untrim Surface vá m t trong

1. Click Untrim Surface 2. Ch n Edge1 trong vùng b ng thu c tính. Công c m t có nhiên c b t kỳ c

trên thanh công c Surfaces. h a cho Selected Face/Edges trong

Untrim Surface s phát tri n b s n d c theo các ư ng biên t a nó, vì v y, b n có th ch n c nh a ch b c t Surface-Trim3.

3. Dư i Options:
• •

Ch n Extend edges. Ch n Merge with original. .

4. Click OK

ưa chi u dày vào b m t
ưa chi u dày vào b m t mô hình 1. Click Thicken t o thành m t mô hình kh i. trên thanh công c Features. cho

2. Trong b ng thu c tính, dư i Thicken Parameters:

Ch n Surface-Untrim1 Surface to Thicken . Click Thicken Both Sides t Thickness . b ng 1.

• •

.

3. Click OK

Trư c khi t o chi u dày

Sau khi t o chi u dày

M t mô hình kh i xu t hi n trong cây FeatureManager, không còn mô hình b m t n a. 4. Lưu tài li u này.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!
211

SolidWorks Toolbox
V i SolidWorks Toolbox, b n có th dùng SolidWorks Toolbox: 1. Click Tools, Add-Ins. 2. Trong h p tho i này, ch n SolidWorks Toolbox và SolidWorks Toolbox Browser, r i click OK. Có hai ti t trong bài này. ưa nh ng chi ti t máy tiêu chu n vào m t t h p.

Toolbox cơ b n
Ti t này gi i thi u v i b n v SolidWorks Toolbox và trình bày nh ng v n
• •

sau:

ưa chi ti t máy vào t h p S a i chi ti t máy này trong t h p

T o mô hình
u tiên, b n s t o m t mô hình 2. Dùng l nh Hole Wizard
• • • • •

dùng làm m t chi ti t trong t h p. t o hai l v i các tham s sau:

1. T o m t kh i h p 100mm x 100mm x 20mm.

Hole Specification - Hole Standard - ISO Type - Drill sizes Size - M12.0 End Condition - Through All

V trí l không c n chính xác. 3. Lưu chi ti t này là block.sldprt.

T om tt h p
Ti p theo, b n s t o t h p 2. Thay chèn các thành ph n SolidWorks Toolbox. d phân bi t chúng. 1. T o m t t h p và ưa vào ó hai chi ti t máy block.sldprt. i màu m t trong hai chi ti t 3. Gán ba kh ng ch Coincident 4. Lưu t h p này là blocks.sldasm. dóng ba m t c a các kh i h p này.

212

ưa vào m t bulon
Bây gi b n s ưa vào m t bulon t thư vi n SolidWorks Toolbox. . 1. M Design Library

2. Tr i r ng Toolbox, ISO. các bulon and Screws, Hex các bulon and Screws. Ô phía dư i c a Design Library nh ng ki u chi ti t có s n. h p tho i hình xem trư c thu nh c a h a c a assembly,

3. Kéo m t Hex Screw Grade AB ISO 4014 vào vùng nhưng chưa th nó ra ngay.

4. Lưu ý m t hình xem trư c c a bulon of the bulon xu t hi n trong vùng h a. 5. Th bulon vào m t l khi hình xem trư c thay i như hình minh h a. H p tho i Hex Screw Grade AB ISO 4014 xu t hi n. Tiêu c ah p tho i tương ng v i thành ph n ư c ch n. B n s t các tham s cho thành ph n ư c ch n trong h p tho i này. 6. Ch n M12 trong Size. 7. Ch n 50 trong Length. 8. gán m t mô t mà b n có th d dàng tham kh o sau này: a. Click Add. b. Trong h p tho i này, type tutorial bulon cho Description, và click OK. 9. Click OK ưa thành ph n này vào t h p. Do ch c năng SmartMates (l p thông minh) và Mate References (l p tham chi u) cho các thành ph n c a SolidWorks Toolbox, Ph n m m ã t ng gán hai kh ng ch gi a kh i h p và bulon: m t tương quan Concentric dóng gi a bulon v i l và m t tương quan Coincident dóng mũ bulon v i h p.

Thêm m t bulon n a
Ti p theo, b n s thêm m t bulon vào t h p. B ng thu c tính Insert Components v n m , cho phép b n ưa thêm nhi u b n sao c a chi ti t này vào. 1. Th m t cái n a vào l còn l i trong vùng h a. Bulon th hai xu t hi n trong t h p. Các tham s c a nó gi ng cái u tiên, do b n ã chèn cùng m t phiên b n mà không óng b ng thu c tính. 2. Click .

213

Thêm các ê-cu vào t h p
1. Xoay c ng nhìn b n có th th y phía sau c a t h p.

2. Trong Design Library

, tr i r ng Toolbox, ISO, Nuts, Hex Nuts.

Lưu ý hình xem trư cs thu nh c p nh t. 3. Kéo m t ê-cu Hex ê-cu Grade C ISO-4034 vào assembly và th nó trên m t c nh l , nơi có u bulon thò ra.

4. Ch n M12 trong Size, và click OK. M t ê-cu xu t hi n trong assembly. 5. Th m t ê-cu n a lên l th hai. 6. Click C ê-cu t . ng l y theo c bulon v a chèn vào.

Thay

i chi u dài bulon
i các bulon chúng dài hơn.

Sau khi l p ê-cu, b n có th th y các bulon b ng n. B n có th s a 2. Trong h p tho i này, ch n 60 trong Length.

1. Trong cây FeatureManager, right-click m t bulon và ch n Edit Toolbox Definition. Danh sách List by Description hi n còn tr ng. ó là do nh ng mô t b n ã ưa vào t trư c cho m t bulon v i chi u dài b ng 50. d dàng chuy n thành m t bulon có chi u dài 60, hãy thêm m t mô t . 3. Click OK. Chi c bulon ã thay 4. Nh c l i các bư c 2 5. Click Save i chi u dài vư t quá chi c e-cu. n 4 cho bulon còn l i.

(thanh công c Standard).

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

214

B t vít thông minh (Smart Fasteners)
V i SolidWorks Smart Fasteners, b n có th t ng ưa các chi ti t b t ch t (bulon, vit, êcu…) vào t h p79. Bài này trình bày nh ng v n
• • •

sau:

C u hình cho ch c năng Smart Fasteners ưa các chi ti t b t ch t vào t h p S a i các chi ti t b t ch t

C u hình cho Browser
Trư c khi chèn Smart Fasteners, b n c n c u hình các thi t l p m c nh Smart Fastener. 1. M thư m c cài t SW \samples\tutorial\toolbox\lens_mount.sld asm. 2. Click Toolbox, Browser configuration. 3. Trên nhãn Smart Fasteners, dư i Holes without standards:

Ch n Ansi Standard.

Inch

trong

Hole

Ch n Countersunk Head trong Type. Ch n Elevator bulon trong Fastener.80 V i Ansi Inch, ch n Machine Screws trong Type và Fillister Head trong Fastener. V i Ansi Metric, ch n Hex Head trong Type và Heavy Hex bulon (B18.2.3.6M) trong Fastener.81

4. Dư i Holes with standards:
• •

B n ph i c u hình trình browser này khi b n chèn các chi ti t b t ch t vào các l tiêu chu n, b n có th xác nh ki u c vít trên cơ s ki u l . 5. Ch n Fastener Update trong cây bên trái h p tho i này và h y Change stack components when fastener size is changed. 6. Ch n Stack Components trong cây này và ch n Exact match. i u ó s gi i h n trong các ki u có s n c a vòng m, ch dùng lo i chính xác v i c vít.

SW không phân bi t bulon và vít. Ý nghĩa các thi t l p m c s 3: V i nh ng l phi tiêu chu n, s ư c coi như l tiêu chu n Ansi Inch, vít là lo i có tán hình nón và có ng nh ch ng xoay t i g c vít (không x rãnh). 81 Ý nghĩa các thi t l p m c s 4: V i nh ng l tiêu chu n h Ansi Inch, s dùng vít máy (khác vít g ) u x rãnh; v i nh ng l theo tiêu chu n Ansi Metric, dùng vít l c giác (bulon chìm) cư ng l c cao.
80

79

215

7. Click Apply, và r i OK.

Chèn và s a

i Smart Fasteners
(thanh công c Insert, Smart

Bây gi , b n s chèn vít cho t t c các l . 1. Click Smart Fasteners Assembly), ho c click Fasteners.

2. Click Yes khi có thông i p xu t hi n. 3. Trong PropertyManager, dư i Selection, click Populate All.82 Smart Fasteners s l p vít cho t t c các l phù h p v i ki u vít m c nh mà b n ã thi t l p. M t danh sách vít xu t hi n dư i Fasteners trong b ng thu c tính. S a i Smart Fasteners:

1. Dư i Fasteners, right-click Countersunk Elevator bulon th hai và ch n Change fastener type.83 2. Trong h p tho i, ch n Regular or Slotted trong Fastener.84 3. Click OK. Vít này c p nh t.

Thêm vòng
1. Click

m và êcu
m và ai c. tr i r ng Countersunk bulon.

Ti p theo, b n s thêm các vòng

2. Right-click Bottom Stack và ch n Bottom stack. 3. Trong h p tho i, ch n Washer: Plain Washers (Type A) - Selected - Narrow trong Component.85

82 83

L p vào t t c các l . Thay ki u vít khác. 84 Dùng ki u x rãnh thay vì ki u có ng nh ch ng xoay. 85 Vòng m ph ng ki u A, lo i m ng.

216

Lưu ý r ng m t dòng m i t ng ư c thêm vào. B n có th ti p t c thêm các chi ti t khác ho c là NONE. 4. Ch n 2 trong Quantity. Như v y thêm hai vòng m cho m i bulon. 5. Trong hàng th hai c a b ng, ch n Nuts: Machine Screw - Hex Nut 86 trong Component và t Quantity b ng 1. Như v y có m t ê-cu cho m i bulon. th y các vòng m 6. Click OK và quay mô hình và êcu.

Thêm ê-cu cho các bulon khác: 1. Quay t h p. Lưu ý êcu. 2. Click u các bulon dư i v n chưa có

to tr i r ng Pan.

3. Right-click Bottom Stack và ch n Bottom stack. 4. Trong h p tho i này, ch n Nuts: Hex Nuts - Jam trong Component. 5. Click OK. Smart Fasteners ã thêm m t ê-cu l c giác cho m i u bulon này. 6. Click .

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!

86

Êcu l c giác.

217

K t c u hàn
Ch c năng Weldments cho phép b n thi t k m t c u trúc hàn trong môi trư ng part. Bài này g m hai ph n. Trong ph n Các chi ti t hàn, b n s t o m t k t c u như hình minh h a. Chi ti t này g m:
• • • • • •

Các chi ti t c a k t c u Cut list (trư c khi c p nh t) Các l nh Trim và Extend Bt u Các b n mã Các ư ng hàn

Trong ph n Các b n v k t c u hàn, b n s t o m t b n v cho k t c u này. B n v bao g m:
• • •

Danh m c chi ti t hàn (sau khi c p nh t) Các thu c tính ngư i dùng Hình chi u riêng ph n c a k t c u này

K t c u hàn
B n s dùng các sketch 2D và 3D xác nh khung cơ s c a k t c u hàn. Sau ó, b n s ưa các chi ti t c a k t c u hàn vào theo các ư ng sketch này. b t u bài h c, hãy m tài li u part Weldment_Box.sldprt, trong ó ã có s n nh ng sketch 2D và 3D. 1. M \samples\tutorial\Weldments\Weldment_Box.sldprt. 2. Lưu tài li u này là My Weldment_Box.sldprt. Trong cây FeatureManager, click Sketch1, r i 3DSketch1, r i Sketch2. Khi b n click m i m c, các nét v c a sketch tương ng v i m c ó sáng lên trong vùng h a. 3. Làm m t trong các vi c sau:

hi n th thanh công c Weldments, click View, Toolbars, Weldments. - ho c ưa thanh công c Weldments vào CommandManager, right-click m t ch trong CommandManager và ch n Customize CommandManager r i ch n Weldments và nh n Enter.

218

ưa vào m t chi ti t c a k t c u hàn
ưa vào các chi ti t c a k t c u hàn theo b n nét v phía trư c. 1. Click Structural Member (thanh công c Weldments).

Khi b n t o chi ti t c a k t c u hàn u tiên trong m t tài li u part, m t Weldment feature ư c t o ra và ư c ưa vào cây FeatureManager. Ph n m m SW cũng t o hai c u hình m c nh trong ConfigurationManager: m t c u hình cha Default<As Machined> và m t c u hình con Default<As Welded>. 2. Trong PropertyManager, click 3. Dư i Selections :
• • • •
87

.

Ch n iso trong Standard. Ch n square tube trong Type. Ch n 30 x 30 x 2.6 trong Size. Ch n t ng c nh như hình minh h a cho Path segments.

B n có th s d ng các biên d ng k t c u hàn ư c cung c p cùng v i ph n m m, như trong các bư c trư c, ho c b n có th t o các biên d ng c a mình. Xem Weldments - Creating a Custom Profile trong SolidWorks Online User's Guide. 4. Dư i Settings, ch n Apply corner treatment và click End Miter . h a và h p Path segments ư c xóa .88

5. Click

Chi ti t c a k t c u hàn này xu t hi n trong vùng s ch cho nh ng chi ti t ti p theo. 6. Tr i r ng cây FeatureManager (bay ra):
• •

Structural Member1 xu t hi n. Cut list(4)89 ã ư c ưa vào. xem b n chi ti t k t c u c a danh sách Structural member1. trên thanh công c View xem các góc ã ư c c t vát

7. Tr i r ng Cut list(4) Hãy dùng Zoom to Area ghép v i nhau.

Tài li u part trong bài này ch t o các chi ti t c a k t c u hàn theo các nét v th ng. Tuy nhiên, b n hoàn toàn có th t o các các chi ti t c a k t c u hàn theo nh ng ư ng cong.

87 88

Bư c 3: ch n lo i thép h p vuông theo iso, kích thư c 30x30x2.6. Ch n ki u x lý góc u n i các thanh thép là vát mép. 89 Danh m c các chi ti t trong k t c u hàn.

219

Thêm các chi ti t c a k t c u hàn khác
Thêm các chi ti t c a k t c u hàn theo các nét v bên c nh. 1. Dư i Selections, v n dùng Standard (iso), Type (square tube) và Size (30 x 30 x 2.6) theo th t c trư c. 2. Ch n các c nh như hình minh h a cho Path segments.

3. Click

. Path segments ư c xóa s ch cho các chi ti t ti p theo. Trong cây FeatureManager, Structural Member2 xu t hi n và Cut list tăng lên n tám (8).

Khi b n thêm các chi ti t hàn vào mô hình, chúng ư c ưa vào thư m c Cut list. Con s sau Cut list cho bi t có bao nhiêu chi ti t hàn trong thư m c này. T i sao l i ph i t o thêm Structural Member2, thay vì ưa luôn nh ng thanh sư n này vào Structural Member1? Trong m t chi ti t c a k t c u hàn, m i l n ch có th hàn hai chi ti t giao nhau t i m t i m. Trong Structural Member1, ã có hai chi ti t giao nhau t i m i góc. Vì v y, hàn thêm chi ti t th ba, b n c n t o thêm m t structural member m i. Bây gi hãy thêm các chi ti t vào phía sau c a k t c u hàn này. Thay vì t o các góc vát như các thanh phía trư c h p, hãy làm hai thanh ngang ch ng vào sư n các thanh ng, h hai u trên và dư i c a các thanh ng.

220

1. Dư i Selections, v n dùng Standard (iso), Type (square tube) và Size (30 x 30 x 2.6) như các th t c trư c. 2. Ch n các c nh theo th t như hình minh h a cho Path segments. Các k t qu c a vi c l a ch n End Butt190 trong bư c ti p theo có th khác nhau tùy thu c vào th t b n ch n các o n nét v , hãy ch n các nét v theo th t như trong hình minh h a. 3. Dư i Settings, ch n Apply corner treatment và click End Butt1 . 4. Zoom to nh góc ph i trên, r i di chuy n con tr trên i m góc này. 5. Khi con tr i thành , click ch n i m góc ó. Thanh công c các cách u n i góc xu t hi n.

6. Click End Butt2

. u n i m i. u trên

Hình xem trư c cho th y ki u c a thanh ng ã h ra. 7. Click

áp d ng ki u n i m i. n7 thay i ki u un i

8. Nh c l i các bư c t 4 cho góc trái dư i. 9. Click

. Path segments ư c xóa s ch cho chi ti t ti p theo. Trong cây FeatureManager, Structural Member3 xu t hi n và ch s sau Cut list tăng lên.

90

Ki u hàn ch ng

u thanh này vào c nh thanh kia (khác ki u vát góc

trên).

221

Thêm thanh chéo
Bây gi hãy thêm thanh chéo vào ph n trên c a h p. 1. Dư i Selections:91
• • • •

Ch n iso trong Standard. Ch n rectangular tube trong Type. Ch n 50 x 30 x 2.6 trong Size. Ch n nét v như hình minh h a cho Path segments.

Do thanh này có ti t di n hình ch nh t, nên b n c n ki m tra hư ng c a ti t di n thanh. 2. Click Right (thanh công c Standard Views), và zoom to khu v c cu i thanh. Biên d ng hình ch nh t d ng ng lên, làm cho trên và dư i b h so v i thanh sư n có ti t di n vuông. 3. Dư i Settings, t Rotation Angle b ng 90.

Biên d ng hình ch nh t xoay ngang ra.

ưa thanh chéo vào và click 4. Click thu c tính này. 5. Click Trimetric

óng b ng

trên thanh công c Standard Views.

Trong cây FeatureManager, Structural Member4 xu t hi n và Cut list l i ư c tăng thêm.

C t

u th a c a các chi ti t trong k t c u hàn
chúng ti p xúc chính xác u c a thanh chéo.

Bây gi hãy c t ph n th a c a các thanh trong k t c u hàn. Trư c h t, hãy c t các 1. Click Trim/Extend

(thanh công c Weldments). . .

2. Trong PropertyManager, click

3. Dư i Corner Type, click End Trim 4. Trong vùng Trimmed.

h a, ch n thanh chéo cho Bodies to be

Solid Body<1> xu t hi n trong danh sách Bodies.
91

Bư c này

t thanh h p ch nh t 50x30x2.6.

222

5. Dư i Trimming Boundary, ch n Planar face và click vào trong Face/Bodies. Sau ó, trong vùng h a, ch n b m t c a Structural Member2, như hình minh h a. Ch n Planar Face cho Trimming Boundary thư ng r t hi u qu và th c hi n nhanh hơn. Ch n Bodies cho Trimming Boundary n u b n mu n c t không theo m t ph ng, ví d như các lo i ng. 6. Click .

Các u thanh ch nh t này ã ư c c t b ng v i b m t c a thanh Structural Member2. 7. Nh c l i các bư c t 4 n 6 cho u còn l i c a thanh này. (thanh công c Dùng Rotate View và Zoom to Area View) d ch n hơn. Ti p theo, hãy c t

u b n thanh hi n ang âm vào các thanh phía sau.

1. Zoom to góc ph i trên c a Structural Member3. Khi b n di chuy n con tr trên m t chi ti t c a k t c u hàn, s th y có dòng nh c dư i con tr cho bi t tên c a chi ti t này. 2. Trong vùng h a, ch n thanh vuông c a Structural Member2 cho Bodies to be Trimmed. 3. Dư i Trimming Boundary, ch n Planar face và click vào trong Face/Bodies. Trong vùng h a, ch n b m t c a Structural Member3, như hình minh h a. 4. Click . n 4 cho các thanh sư n còn l i c a

u thanh sư n này ã b c t b ng v i b m t c a thanh sau. 5. Nh c l i các bư c t 2 Structural Member2.

B n có th trim nhi u thanh m t l n. Trim b n thanh sư n hi n v n âm vào các thanh trư c (Structural Member1). 1. Ch n the four side segments of Structural Member2 như hình minh h a, for Bodies to be Trimmed. 2. Dư i Trimming Boundary, ch n Planar face và click trong Face/Bodies. 3. Ch n anywhere on the back face of Structural Member1 for Face/Bodies. 4. Click . u v i m t sau c a Structural Member1. 223

T t c các thanh sư n ã ư c c t b ng

5. Click

óng PropertyManager. (thanh công c Standard Views).

6. Click Trimetric 7. Lưu tài li u này.

B t kín các

uh
u h c a các thanh sau.

Bây gi hãy b t kín các

1. Zoom to the top right corner of Structural Member3. 2. Click End Cap (thanh công c Weldments). .

3. Trong PropertyManager, click 4. Dư i Parameters:
• •

Ch n m t trên như hình minh h a cho Face t Thickness b ng 3.

.

5. Dư i Offset :

Ch n Use thickness ratio, và b ng 0.5. Ch n Chamfer corners,

t Thickness Ratio và t Chamfer

Distance 6. Click .

b ng 3.

7. Nh c l i các bư c 4 8. Click

n6

b t ba

u h còn l i c a Structural Member3.

óng PropertyManager. n End cap4 và Cut list l i tăng thêm.

Trong cây FeatureManager, xu t hi n End cap1

Thêm các b n mã
B n có th thêm các b n mã hàn gi a hai b m t ph ng ti p giáp. Các b n mã có th có biên d ng tam giác ho c a giác. Trong bài này, b n s dùng b n mã tam giác hàn vào b n góc c a các thanh trư c. 1. Zoom to góc trái dư i c a Structural Member1. N u b n không th nh nh ng thanh nào là Structural Member1, hãy ch n nó trong cây FeatureManager và nó s sáng lên trong vùng h a. 2. Click Gusset (thanh công c Weldments). .

3. Trong PropertyManager, click 4. Dư i Supporting Faces h a.

, ch n hai m t như hình minh

224

5. Dư i Profile:

a. Click Triangular Profile b. t Profile Distance1 50. . b ng 5.

. và Profile Distance2 b ng

c. Click Inner Side

d. Set Gusset Thickness

6. Dư i Parameters, click Profile Locates at Mid Point 7. Click .92

.

thêm các b n mã vào ba góc 8. Nh c l i các bư c t 4 n 7 còn l i c a Structural Member1, như hình minh h a. Các kho ng cách, chi u dày và các tham s như b n mã th nh t. 9. Click óng PropertyManager. n Gusset4 xu t

Trong cây FeatureManager, Gusset1 hi n và Cut list ư c tăng thêm.

Thêm các ư ng hàn
Hãy thêm các ư ng hàn gi a các b n mã và Structural Member1. 1. Zoom to góc trái dư i c a Structural Member1. 2. Click Fillet Bead (thanh công c Weldments). .

3. Trong PropertyManager, click 4. Dư i Arrow Side :
93

a. Ch n Full Length for Bead type. b. Dư i Fillet size, t Bead size b ng 3. .

c. Ch n b m t b n mã như hình minh h a cho Face Set1

d. Click trong Face Set2 , r i ch n hai b m t ph ng c a các thanh như hình minh h a. Ph n m m s n nh giao tuy n trên cơ s nh ng l a ch n c a b n cho Face Set1 và Face Set2 . M t ư ng hàn xem trư c xu t hi n d c theo các c nh gi a b n mã và các thanh này. 5. Ch n Other Side:

Các bư c 5, 6 và 7 nh m thi t l p các thông s c a b n mã hàn tam giác: có hai c nh vuông dài 50mm, dày 5mm và hàn l ch vào trong ư ng tâm thanh h p vuông. 93 Bư c 4 thi t l p các thông s m i hàn: hàn su t chi u dài ti p xúc gi a b n mã và thép h p, r ng m i hàn 3mm.

92

225

a. Dùng cùng Bead type và Fillet size Side. .

như trong Arrow

b. Quay mô hình r i ch n m t sau c a b n mã cho Face Set1 B n có th quay c ng nhìn xung quanh m t c nh. Click Rotate View (thanh công c View), click c nh c a b n mã r i kéo quay c ng nhìn. ng

c. Click vào trong Face Set2 , r i ch n l i hai m t c a Structural Member1 như trong Arrow Side. 6. Click . n6 ưa các m i hàn vào ba b n mã

Các m i hàn và ghi chú m i hàn xu t hi n. 7. Nh c l i các bư c t 4 còn l i. 8. Click

óng PropertyManager này l i. n Fillet Bead4[2] xu t hi n và Cut list

Trong cây FeatureManager, Fillet Bead1[1] tăng thêm. 9. Lưu tài li u.

Sau khi b n c p nh t Cut list , các m i hàn này không ư c li t kê trong thư m c Cut-List-Items, nhưng chúng v n hi n th trong thư m c Cut list .

V thêm m t o n m i
Bây gi hãy thêm hai thanh ray vào áy h p. Trư c tiên, v các o n th ng 1. Click Bottom 2. (thanh công c Standard Views). nh v chúng.

n các ký hi u m i hàn trong khi b n v , right-click Annotations trong cây FeatureManager và h y Display Annotations. y c a các chi ti t c a

3. Ch n m t trong nh ng b m t k t c u hàn như hình minh h a. d

ch ch n các b m t (các b m t h p r t khó ch n, do l n v i các c nh), click Toggle Selection Filter (thanh công c Standard). Click Filter

Toolbar Faces

(thanh công c Selection Filter) và ch n m t

b m t trong vùng h a. Click Clear All Filters (thanh công c Selection Filter) t t ch c năng l c, r i 226

óng thanh công c Selection Filter l i. 4. Click Sketch (thanh công c Sketch) m m t sketch. 5. V và l y các kích thư c o n th ng như hình minh h a. 6. Click Centerline (thanh công c Sketch), và v m t ư ng c u trúc i qua i m gi a c a hai thanh sư n th ng ng như hình minh h a. Khi con tr có hình là b n ã con tr lên úng i m gi a. t

7. Click Ch n (thanh công c Standard), nh n gi Ctrl, ch n c hai ư ng r i click Mirror Entities (thanh công c Sketch) x ng o n th ng này. 8. 9. óng sketch l i. các ký hi u hàn xu t hi n tr l i, right-click trong cây FeatureManager và Annotations ch n Display Annotations. làm i

Thay

i i m xuyên qua94

Hãy thêm các r m ch I d c theo các o n th ng v a v . B n s thay i i m xuyên qua biên d ng r m ch I t úng v trí cho nh ng chi ti t này. 1. Click Trimetric Views). (thanh công c Standard

94

i m xuyên qua (pierce point) xác nh v trí c a biên d ng so v i ư ng d n. Theo m c nh, i m xuyên này chính là i m t a g c c a biên d ng. Các i m b t kỳ ư c v trong biên d ng cũng u có th dùng làm i m xuyên qua.

227

2. Click Structural Member

(thanh công c Weldments).

3. Trong PropertyManager, dư i Selections:
• • • •

Ch n iso trong Standard. Ch n sb beam trong Type. Ch n 80 x 6 trong Size. Ch n hai o n th ng v a v cho Path segments. (thanh công c Standard Views).

4. Click Right

5. Trong PropertyManager, dư i Settings, click Locate Profile. Biên d ng c a r m ư c phóng to. n m t i tâm c a biên d ng r m. i m xuyên m c nh

6. Ch n i m n m gi a c nh trên c a biên d ng, như hình minh h a.

V trí c a biên d ng thay i cho o n th ng v làm ư ng d n i xuyên qua trung i m c nh trên c a biên d ng này. Vì o n th ng v trên m t áy c a h p nên m t trên c a r m t úng vào m t áy này.

7. Click

.

Trong cây FeatureManager, Structural Member5 xu t hi n và Cut list tăng lên. 8. Lưu mô hình.

T o m t k t c u hàn con
B n có th nhóm nh ng chi ti t hàn có liên quan vào m t k t c u hàn con. Hãy t o m t k t c u hàn con cho ph n sau c a h p, g m b n thanh và b n n p b t kín u.

228

1. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Cut list 2. Dư i Cut list

. Structural

, ch n: n

Structural Member3[1] Member3[4] End cap1 n End cap4

Nh ng chi ti t ư c ch n sáng lên trong vùng 3. Right-click và ch n Create Sub-Weldment.

h a.

M t thư m c m i có tên Sub-Weldment1(8), ch a nh ng chi ti t ư c ch n, xu t hi n dư i Cut list(31) . S (8) sau Sub-Weldment1 ch th s chi ti t có trong k t c u hàn con này. Bây gi hãy t o t p tin riêng cho k t c u hàn con này. 1. Right-click the Sub-k t c u hàn1 folder và ch n Insert into New Part. K t c u này ư c m trong m t c a s SolidWorks m i và h p tho i Save As xu t hi n. 2. Gõ m t tên cho File name ho c ch p nh n tên m c nh. N u có m t thông i p h i b n có mu n lưu các mô hình tham chi u không, click Yes. 3. Click Trimetric 4. óng tài li u này l i. (thanh công c Standard Views).

5. Lưu tài li u h p k t c u hàn.

Các b n v k t c u hàn
Trong ph n này, b n s t o m t b n v cho mô hình mà b n ã t o trong ph n K t c u hàn. B n v này g m các hình chi u c a mô hình và m t danh m c chi ti t v i các thu c tính ngư i dùng. 1. Làm như sau:
• •

M tài li u part b n ã t o trong ph n K t c u hàn. M thư m c cài t SW \samples\tutorial\Weldments\Weldment_Box2.sldprt.

2. Lưu tài li u này là My Weldment_Box2.sldprt. 3. Click New (thanh công c Standard), và t o m t b n v m i.

229

4. Trong PropertyManager, làm như sau: a. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n My Weldment_Box2. b. Click . ch n View

c. Dư i Orientation, Orientation.

d. Dư i More views, ch n *Trimetric. e. Dư i Dimension Type, ch n True. 5. Click 6. Click t hình chi u như hình minh h a. óng PropertyManager.

ưa vào các ký hi u hàn
B n có th chèn vào các ghi chú cho m i hàn t mô hình vào b n v này. 1. Click Model Items (thanh công c Annotations).

2. Trong PropertyManager:
• • •

Dư i Source/Destination, ch n Entire model cho Source. Dư i Dimensions, h y Marked for drawing Dư i Annotations, ch n Welds . . .

3. Click

Các ghi chú cho m i hàn ã ư c chèn vào hình chi u này. 4. Kéo các ghi chú vào nh ng v trí như hình minh h a. 5. Lưu tài li u drawing này.

T o danh m c các chi ti t hàn
B n có th hi n th m t danh m c các chi ti t hàn trong b n v . Danh m c g m:
• •

Các nhóm chi ti t

ng d ng, như b n b n mã ho c hai r m ch I

Các chi ti t l , v n không thu c vào danh m c chi ti t, như tám m i hàn .

1. Click Window, và ch n c a s tài li u part. 2. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Cut list(31) 3. Right-click Cut list(31) và ch n Update. 230

Các chi ti t ư c nhóm vào trong các thư m c Cut-List-Item và bi u tư ng danh m c chi thành . ti t thay i t 4. Dư i Cut List(31), ch n t ng cut list item
• • • • • • •

chúng sáng lên trong vùng u c a khung phía trư c

h a.

Cut-List-Item1(8): thư m c con v i Sub-Weldment1(8) ư c t o g n ây Cut-List-Item2(4): b n thanh vát Cut-List-Item3(1): m t thanh Cut-List-Item5(4): b n b n mã Cut-List-Item6(2): hai thanh ch I Fillet Bead1[1] n Fillet Bead4[2] ư c li t kê riêng. t chéo có ti t di n hình ch nh t

Cut-List-Item4(4): b n thanh sư n h p

5. Lưu mô hình này.

Các thu c tính ngư i dùng
B n có th ưa vào các thu c tính ngư i dùng, như ánh s và mô t các chi ti t. B n có th hi n th các thu c tính ngư i dùng trong danh m c mà b n ưa vào b n v . 1. Trong cây FeatureManager, right-click Cut-List-Item1(8) và ch n Properties. 2. Trong h p tho i: a. Click trong Property Name và ch n PARTNUMBER. b. Gõ SUB5551 cho Value / Text Expression, r i nh n Enter. SUB5551 xu t hi n cho Evaluated Value. 3. Thêm thu c tính ngư i dùng khác: a. Click trong Property Name và ch n DESCRIPTION. b. Type Back Frame cho Value / Text Expression, r i nh n Enter. 4. Click OK. 5. Trong cây FeatureManager, right-click Cut-List-Item5(4) và ch n Properties. 6. Làm như sau r i click OK: Name PARTNUMBER DESCRIPTION Value G9876 Gusset

7. Trong cây FeatureManager, right-click Cut-List-Item2 và ch n Properties. Các thu c tính LENGTH, ANGLE1, ANGLE2, và DESCRIPTION ã s n sàng ư c li t kê cho Cut-List-Item2. DESCRIPTION ã ư c nh nghĩa trong các biên d ng mà b n ch n t o các thanh k t c u. Các giá tr LENGTH , ANGLE1, ANGLE2, ư c ph n m m tính toán . 8. Trong h p tho i này: a. Click trong Property Name và ch n PARTNUMBER. b. Gõ M1234-01 cho Value / Text Expression, r i nh n Enter. 9. Click OK. 231

10. Nh c l i các bư c t 7 PARTNUMBER:
• • •

n 9 cho các m c li t kê còn l i, gán các giá tr như sau cho

Cut-List-Item3(1): M1234-02 Cut-List-Item4(4): M1234-03 Cut-List-Item6(2): M1234-04 ưa vào b n v .

B n có th hi n th các s chi ti t trong danh m c chi ti t mà b n s 11. Lưu tài li u.

ưa b ng danh m c vào b n v
ưa b ng danh m c vào b n v . 1. Click Window, và ch n c a s drawing. 2. Click Weldment Cut List c Table). 3. Ch n hình chi u trong vùng 4. Click tài li u

(thanh công h a.

óng PropertyManager.

h a d t b ng danh 5. Click trong vùng m c t i góc trái trên c a trang. Bây gi thay i c ch c a b ng danh m c này. click Table 1. Right-click trong b ng và ch n Properties. 2. Trong PropertyManager, Format.

3. Dư i Text Format, h y Use document font, r i click Font. 4. Trong h p tho i, dư i Height, ch n Points và t b ng 14. 5. Click OK. C ch và b n ã nh l i. 6. Click óng PropertyManager.

Thêm m t c t vào b ng danh m c
Add a new column to the cut list for the custom property PARTNUMBER that you added trong the part document. 1. Right click trong c t LENGTH và ch n Insert, Column Right. 2. Trong PropertyManager, dư i Column Properties: a. Ch n Cut list item property. b. Ch n PARTNUMBER trong Custom property. c. Gõ PART NO. cho Title. 232

3. Click

. nh cho danh n c trong

M t c t m i ã ư c thêm vào b ng, li t kê s chi ti t b n ã xác tài li u part. i u ch nh chi u r ng c t, hãy kéo biên c a c t ó.

ánh s chi ti t trong b n v
1. Ch n hình chi u. 2. Click AutoBalloon Annotation). click Square 4. Click . . (thanh công c

3. Trong PropertyManager, dư i Balloon Layout,

Các ch s ã ư c ưa vào hình chi u. Các s trong m i ch m c tương ng v i s c a chi ti t trong b ng. 5. Kéo các ch s và ký hi u hàn vào v trí như hình minh h a.

T o hình chi u cho m t chi ti t hàn
t o hình chi u cho m t chi ti t hàn, b n hãy ch n chi ti t này và xác nh hư ng chi u trong tài li u part, r i tr l i tài li u drawing t hình chi u. Hãy t o hình chi u cho thanh chéo ti t di n ch nh t. 1. Trong tài li u drawing, click Relative View 2. Click Window, và ch n tài li u part. 3. Trong PropertyManager, dư i Orientation:
• •

(thanh công c Drawing).

Ch n Front trong First, r i ch n b m t cho Front như hình minh h a. Ch n Bottom trong Second, r i ch n b m t cho Bottom như hình minh h a. Nh ng l a ch n này trên thanh chéo s xác nh hư ng c a chi ti t trong hình chi u.

4. Click

.

233

5. Tr l i tài li u drawing. Click h a. t hình chi u như hình minh

B m t b n ch n cho Front là b m t hư ng ra trư c còn b m t b n ch n cho Bottom thì quay xu ng dư i.

6. L y kích thư c như hình minh h a.

7. Lưu tài li u drawing này.

Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!
234

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful