uais+u .

aaimamu
gita16_mean.doc http://srivaishnavam.com Page 1 of 3
u|a|nsu ßaansu Gmaaim u|aaimai ¬eaameLm veeu ni2e G««s
e«mu saseu mae|m æemam|« aaammama« s°aaaiam|e
veLaæu .eaaa« u|aaimai umoaam|« ßaaaeaaæa aaaeu
e«mu,.ea e|eaise .s e|eai e|(u e«mu ,ßaanaimnaaeu ,
u|a|naimnaaeu .ee Gae(u uaeaeeLm Caaas e«mu ,ena
e|aua« uamua(u|«m| Gmaae emæu =unaimaae ,maememæu
aa|aae ,maemmaæu seau|maa Gmaae e«m aaaemamae
.ßaa«u ,uaa« ,maa« e«m aasema2ma
aaLLeu uaea« ßemuL(u umßoaaausa e|mmæai+« e«mu au
m«m .aaimammam|e e|ea|aau Cumm«.
aasaiaaaimæ vLuLLe« aa« aßu =m|m eeeaa amaaia2mæu
nuuea« ,aasaiaaaimæ eauuLLe« Came u|aamai e«mu .e«
Gee|au Gmuua« e«mu ,aasaiaaaimæ eauuLaae« .s³a,uaamai
e«mu .e« G«« uaaia| Gmuua« e«mu uaea« e|maæai+« .
.a¬°«!saaasaaa« aaaeaeaa ae(u .maaaimaa
ßee(u.u«aaie a¬ss°u auss°u aeeaue Gmaa
ßee(u.u|aaimaieme|L ße+« .auae|« e|ßeaaaie ni2eCumm|maa
ßee(u.mLnaeea aa«u Camm ßee(u .u«aea .Laa ßee(u .
um2« e|muuaue uaea2« .aaaiaa ßee(u .eeea ßeamamu
uaea2«æu ,.eeeLm .aaa«mama« aauma2mßm Caaeeai«m«
e«m .a|ns ßeama2m .ums|aa ßee(u .
aaaaea vueasaaiamaße q(aa ßee(u .u«u ,Cuau|,eaaæ m«mu
qaaimaa ßee(u. u|maa2m ne|ma =Las.veeuem veaaa
ßee(u.u|ma ne|eaæa aaaeua« u«a Caaaiuu Geeaaimaa
ßee(u..e|ama2ma Cammaaimaa ßee(u .Cem| Gnaia|mma2m
.Laa ßee(u.u|mmaæ ßaLeL e|2me|aæu ßaam Caaeea2ea
ae|aaa ßee(u . u|aae|am|« saau ae( Cua+aimaae
ßee(u.e|omu umem qu|aa ßee(u . Cnmaauu|«m| Gmaae
ßee(u.aem Cameaie CeLau Caamm ßee(u .e|omu .maie
Gmnaaeu umm|eeaaimaae ßee(u .sa¬«ma2mu umaae|aæu
.mme ßee(u.a« e|omaaie neuaam Camæu aeem
Cuamaaimaa ßee(u .Cua|m .uasa aaeaaieu Camm
ßeeLmemm|e e|ßeau ni2eu Cumm|maa ßee(u .vm -Cem|
Gnaia|mma2ma Cameaæ va|m«eaaa Camm ßee(u .u|mea
seaanauaaa CammuL ßee(u.aaaeu|«m| aaeuuLaaimaa
ßee(u..aim nmæemam e«eeLm aimemmuuL nLaæu eeam|e
u|me| Cummeaamaßa eme« .æu .
u|ma a«2« aaau|a« e«m uau ßee(u e«m ßnaaæL« aauma2ma
Camae , .e|ßeaaea ve( ueea=Lmsu ,e|oma=ueaaise
emu(esua« uau,a« e|aem,æeu mae|memmaæ Cuamnaaa
aaeu ,u|mea ne|eamaa« u«a Caaaiuu,neeeaamaæ
.aau amu a(eu,es uaaaseu ?eee .ea aasemaCm«ueaæu ,
eea Cammeau?eea Camma=Las e«uaæu .m|maeu mae|m am
æemam .s³a uaamaiamaæ veLaaa =Lmee.
Geaa ßaL( emu .a¬°«eaæa aeaau -u«emaau veLam|mm.
uaea« =m|m u|me|m|e aa« Cumm u|me| eaaeams?.s°auaamaimaa
aa« Gmnaae e«« Cames?uaea« .=aaiaau Cum mLmaßa?e«m
emnaeas« .Geaa æm|uuaeeana aimoe« .a¬°«2«a
ßammai+« . aaau|aaam|e a2eaimnaes« uae(e|« uaaiasaim
uais+u .aaimamu
gita16_mean.doc http://srivaishnavam.com Page 2 of 3
v«aæ .s°auu|me| euuL veLaæu.n eaeuaamai vmmeß«!eae
suuaßua«asaæ saaauaæu. .s°a suua .amnau susaa
unaaaimßa ßeseaæu .n eae suunaaeau Cuma=Lm
eeam|ßeßm u|mnaimaai+m .
.a¬°«!.s°au u|me|ma susaa ueLeaaie s°aaea e|2me|uuaaaa
aasaiamam|e =muCumm|maæu aauma2mæu ,ßua« saa«mama«
aauma2mæu .m|m uaLLaaam..eaam|Lu vm Cem|a aaai
Ge2e..naa aaaiem e|2me|aæu niam aaua=oLa«mu
Ge2e.¬nsaamaæ n«euemu umaæu ßuaeau
ßuaeu uaLLaaam..eaam veeuemu ßuaaue , umuuaaße aeLuL
ßuaeaaam .
Gna veaua«s uaeuaai« aaamuaeamae uaeuaea .auaeaaa
CaaeLs. uaeuaaae aamau Cumaims;nimu|aau(aims e«m
veeu ni2ea2m .s°a uaamaiam emuaie2e.veaie aaeuu(u
ua,u«|a« mae|mee .e,Cue aee|se veLa«ee
e«mu,aee|aæa aaaeu aauu e«mu Caaeai«m«a
.s°a uaamaiam .
Cameßu Ge2e e«m Caamea Caae(,.auaeea
aamaeaamaa,vLuu ßem,.aua ßem e«m em|aie uæaam|ma=Lm
e|ßeau Geeaue .2«eeaæu e|us|as veai« .u|e|mßa
aaaeuaai«m«a .s°a uaamaiam .
ßueu eeeme mm«+eu Cum mLmaa Cuamma2m e|muu|
.emem Cum ßee(u e«m .eam|se .m|e æemmu Cum m
.aaiauuaa ßaaaa Cuam2ma Caae( aasaiamam|e =+a aie
e|aama2m ßumCaae( Luumu,ua«mu ,uamu veLmeaamaaa
Cameam|e m2«ai«m«a .
G«ß+ na2mßma aaau ßuaaim aiea e««ßea ußsaaiaai+aam .
Geaam e|muueamæ .mße aieLmas.CueLaLL mae|meaa2m
.=ue|uusaa« uau umoaaaau e«m amaiaimeaam Geaam .Gamæ
ßumuLL seaaau ,ßua«u mae|mee aieLmas e«m vmai
CaaeLeaam.
.eaa am|mamae aLLuuLLeaamaaa aauaeaæu ,ßaauaeaæu
aaa vms2eamaaa Caae( ,aaae meua« G«umamaæa
ae+« eu|am|e ueaæe|m2ea auuaaiaa mmeai«m«a Gna .s°a
uaamaiam .
µu|,uaaia« mae|m« e«sßeßm suuaaiaau Cummmm«.ußsaaiaaim
aieememæu e« aimeum|se Cumußuaaißm« .e« ee|eum|se
suuaaiaau Cumm ueu e««|Lu vmms..eaa Caae( ßueu ueu
aieLaau ßuaaims.ueeas« Gna aasm e«se CaaeeuuLLa« .
umm aasmaa2mæu e« ueaaae Caaeeu ßuaaißm« .na«
seanaa«.qmeeaæu vLuLLeße« . na« ßuaama2m .=ue|uuesa
Gmaaißm« .eeeau e«se aa«..amoLu mae|mem+e .«m.e«aæ
Gmaæu uemu s°amu e«se CumuuLLeeaa« . na« ueaaaasa
Gmuusu ,vma æeaaie uanaimuusu ,e«sßeaa« .na« maamu
Camße« ,aa«mu Camße« ,G«uma2m .=ue|ußu« e«m
.m|e|«eumae e|ßao ßuaau CaaeLmuuea amsai«m«a .
uais+u .aaimamu
gita16_mean.doc http://srivaishnavam.com Page 3 of 3
.amoLu,naea« mae|memm|« s2em|«m| nuuaßeßm eeeau mLæu
e«m amai .ßna e|ommam|e .2euama=Lm u«aaise ßuaauaaim
e2em|e aiaai uaaim|e Gmns naaaaie e|mai«m«a Gna .s°a
uaamaiam .
Geaam ama2ma aamaßm uauns ueaaiseu ,aee|maeu emuLL
Caamuu .aiauaa Gmaæu .'a«|a« m¬ua«« ' e«m Cuma emuL
ßee(u e«m uamaaaa maaaaia2ma Cameaaam .Geaamaæ
aasaiaaaie nuu|aea GeeaauLmae aasaiau =m|muL maaaaia2ma
Cammaue aeLuL Cameaaam.
u|ma s2em|«m| naß« Camaißm« e«m .emaaaaeaæu maememæu
Camm e« ueßu ßuasua«s e«m eeeaeaæu ,a«aæ niaa
mamu|e2e e«m ußsuaeaeaæu ,e«aæ GeLmae Camaimeaama
Caa«m e|(ße« e«m eeeaeaæu au ßaamam|eu u|ma
ßaamam|eu Gmaæu umßoaaaus« e««|Laaie u|aa .s°emæL«
e« saeaemßm Cuamaaaaeaamaa maaaaia2ma Camai«m«a .
aßu =m|m eeeu e««|Lu aßeou vmmeaa2mæu , na« Ge2e
e«m saaiuueaa2mæu ,ßaaeea« æaaia2ma Caaeeu u|aa
CaaLmeaa2mæu e«2« .m|nsu Cnmmaaaeaa2mæu susaamam|ßeßm
ammaißm«. .emm|eu .s°au u|me| e(aaa Camaißm« .
.s°a ¬«uaeau Cummeaam u|me|ßaamu e« e|omaaie e|uaa uaai
emau Cumm e«2« .eLmauße,u|me|m|eu namama«u u|me|u Cumm
saaaaiem .eLai«m«a .
aauu,aßaaau,ßeauu e«m Gee m«mu aßu =m|m .s°a
seuaeaaimæ uaaaamam .Gee .au semuaea
.u|aa=Lmee..eamae Gemem e|L( qu|aa
ßee(u..¬ma«,e|uaa ¬ma«mamaæa aaaemama« aau aßaaa
ßeaumamaaim Gna m«m|eu e|(uLL u«|a« amaæ n«euema
Camai+« . .a«meu uaaaima« e«2« .eLai+« .
ßeauaaim e« .¬emem um|a a« GoLuuL nLuue« umeuu ue2«
.eLmuaLLa« .Gmæu aau Cu+« .ßua«ue2«æu Cu+« .a« GoLuuL
nLuueeaæ emæu eee|a s°amu aiLLaaaeamae Gna Gmmamu
uamaeaaie aaueamsa Gmaæu e«aæ 'Gs emaaaaas,Gs
emaaaaaas' e«m emesea Cameaie aasaiaßu u|auaeu .
.eamae aasaiau =m|muL Cam|eaa .m|ns aauaea Cameamæa
aæai ueLasmmam e«m a« vußaaaßaa( Gna .aaimamaea
mLaai+« uaea« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful