uaiß«uaes .

aaimamu
gita17_mean.doc http://srivaishnavam.com Page 1 of 3
aaseu -vuamumae|memem ßeau ,.ea .=sa|aa Gaieas uaamaiam
Gemema CaaeßL .m|m Gmeu e«uea m«
.aaimamaaie e|ea|aaa« uaea«.aasaiau =+as .s°au .
.eaa Camaae e|uaa ue« emu(u .aasaiau =m|m aau,
saase|au aa¬su aausu e«m m«m eeamaau u|a|nsmms.
aasaiau =m|m aau qu aa sa GemmL« =Lms .aaes Gna
m«m auama2ma Caaee|a Caae( aasaiam aauaaa2ma sema
ßee(u e«muL.Gsße aasaam aauaeaæ e«eu e«m Gee
maea« .aaama2m Gna .aaimamaaie e|ea|aai+« uaea« .
.a¬°«« -aem!aasaiau =+a maaaaia2ma aiea aasaiau =m|m
eu|eme|L(a Camai«m«a ..se .emem u|æna aaaeaæL« Camai«m«a .
Geaam|« ni2e eaaeams?ni2em|Lu sase æeua?a¬s aus Gemm|e
eaaes q«+?
aee«-.a¬°«!ßaesuunau Cumm ¬eaamaæ suue|aæu aaaea
meeamaæu ..eaeaam|« maiaæa aaaeam aiaaea saase|a
aaaea,aa¬s aaaea,aaus aaaea e«m emu(aims..eaeaam|«
u«ni2eaæ emmeam aiaaea .euaims.qeCeameeu aiaaeaaæa
aaaeam uamu(ai+« . .aaes aiaaeaaæa aaaeam ue2«u
Cumai+«.eeeaæ ena uaaia|ma«u ue2«u Cumeaie aiaaea
suue|aaimßaa .e« .amæ .==eua« ue2«u Cumai+« .
.a¬°«!sase æeu ßußeamaiæmmea ßaeeaa2m .aaaiuua .
a߬aæeu amma a2eCm(aaimaæu .eaam m«aa2mæu ,.aaaaa2mæu
.aaaiuua .aßuaæeu amm e|maim|muuea u|ßaama2mæu µaaemamæu
.aaaiuua .
ena ¬«mam aasaiau =+a ummaaua« aeu mae|memem
aueua aaau|aaaaa Caa|e|aæu ßnaaaasLeu ,aaeasLeu ,
e|muu|m Cuam2mu Cumeamaa« ueasLeu ,vLe|e Gmaæu uma
µama2mæu G2maaa Camaimeaam,vLe|e emamaaie Gmaæu e«s
.uaua« ¬e2«æu aoLuu(asaimeaam,e|ßeau|«m|a Camai«m«ßaa
.eaa2m m« Caa«« .s°aua« u« vmai Cummeaamaa .m|eamaa
e«+« uaea«
aasaßaaaaua« aauaaam|e aiaaea m«m eea e«mu , Gea
veLmeaam
m«m eeam|«a e«mu ,aiaaeaaæu uaaaiaaa« ßaeaaiam|eu Gumeeau
u|a|e ve( e«usu .aim ue e|ommam|e .Lmaiæmm«.
.a¬°«!Geeaßm .eaamu m«m eeauu(aims.eeßeamaæu .eaea
æeaaiaaßamu GoLua« .eaamu=L m«m e|auaæu ..eeaßm
maau ,aeu ,aa«u e«ueeæu m«m e|auaæu .
.æs,Cam|ea« ¬ma«u ,ueu,.ßaaaaimu ,s°au ,snßaaoaaua« Came
Gemem emauuesaeu G«|uueemaaeu ,ueaæmmesaeu ,Ceæ nam
nimæu aasaamaa uama=Lmeemaeu , u«asaæu u|Laaua«aeu
Gmaæu .eaamam saase|aaamaæu u|a|mua«ee.
eauuaæu ,um|uuaæu,u|a vuuaæu,u|aa =Laæu ,u|aa aaauaæu ,sßneu .mm
eaau e|2me|uue«maæu ea|uueemamu u|aau e|2me|uuseu ,saau -
emaaaimæa aaaeua« Came|e n(ua( ßnam Gemem ve( ueeeeua«
.eaamam a߬aæeu vmmeeaæu u|a|mua«ee.
uaiß«uaes .aaimamu
gita17_mean.doc http://srivaishnavam.com Page 2 of 3
vußmaaasaæ va|m aaeu aLnasu ,aee Guna,sasmmu
CaaeLsu,ßem aeeu Cummsu,eaaiea«su ,uaeaeaæ nißea«u Camma
aaaasua« .eaau aßua æeu e|maimeeaæ GoLuaæu .
Geeaßm maaaaieu Gnau u|a|eam ve(.e«aæ emu(u u|aai ae|a
ßem u|aßma¬«aea eaiauuaaaaaue 'Gs semu u|aßma¬«u ,.aaes
Geaa Cameßa umoaaaau ' e«m eeeasLeu v««|uuLeu aasaiau
=m|m memm|e Cammu Cumu maau saase|au .æu .Luuasaaaaa
CammuuLLaeu aasaiau æm|aa ue2«æu e|muu|ßm Cammu Cumu maau
aa¬su.Cua|ßmaaam|« .=uaimmmsu ,aasaia memuuL .aaa aiae|mmam
.«su ,emuLL unaamam .mmsu , a«|2em|Laasu , aiaaeaæL«
CammuLaasua« maau aausu e«m uaæuaLeL .m|ns Caam e«+«
uaea« .
.a¬°««-aimom!'m¬m ;au;aaa aanu ' e«m aßu =m|m m«m|em m¬mu
meeauuLLs e«m e|maaism..eeaßm aus ,aa«u Gemm|eu u|a|eam
Gmaæuam|« e|maaimmm ßee(u .
aee«-.a¬°«!n ßaLLeaßm aus ,aa«u ,Geeæu saseaai æemamae
m«m eeauu(ai«m«.mae|e aus aaau ,eaaæ,u«u .aim m«m
aaaemamae meeamaaims. ßaea,u|aauuea ,.aaama ,uaa¬ma Geaa2m
µ¬|uusu ,uem aaaamam|e sna«u Cames mae|m«eu ,u«u qaa
Cameu ,u|m saiaa2ma aaaeL«
uaaaaaue Gmuus mae|m«eu ,u|aae|a2m .Luus mae|m Cameamae
e|us|aaaue Gmuusu vLeae .æu aeuaaa Caaeeuu(aims.
u|mmaæu umu maea« eee|aa Caanaaeeæu ve( uemueu
nLnaea nLnauLæu G«|aæuuLæu ,nmum« e|mæuuLæu ßuaes,ßeama2ma
Caaees mae|m« eaaæ e«m ame|m|se .æu aeu .
u«aaie ßaauu mae|m aeaau|eeaeu,u|mmeLm n«eumu umm|m ainea,
ee ßuaea .Laæes,¬eaaua uauaaua e|ommam|e u«aeaa
Caeasae umm e|omma2mu umm| ae2em|«m| Gmaae -Geeßm ua«sua«
aus .aaes u«aaise Camæu aeu .æu
Gna meeaa ausesæu uaeauaai ae|a ßem ue2«a amaaue
'Gs uaeaaaaa«u ,Gase uaeaeaæ snßaaou veLaa ßee(u '
e«m ni«as,u|æna aaaeaæL« Camaae Gs saase|aua« aus
e«uCumu
uaiuu-uauaai,µe¬ Gemmaaaaeu ue«|e ßnaaæLeu amuauaaiæLeu
Cammuu(u meeaa auss°u aa¬su e«uu(u .Gase emu ue«
.u|æu .Gnau ue« ßuame|(ßu e«m ummu eaL(u
mLaamaßa va|maa« u|Leaaaaise a«aæ vmm aaai
mae|memema ae|aiasu uaaaaaue, a«2«æu emaaiaCaae(
u|meaa Caa2euuamaaaa Camæu aus aausuaæu
ßem ue2«a amaaue Caa(uueaßm umsaa amai
nee ßaaaaie uee|m aaeaaie nuaæ ema«ße vuaaau Cammaa
nee uaaaiaaaimæ, .e«|Lu|mns G«|æu eee|a uaaæuaaaaea
.ßu«|aaaue Caa(uus saase|a aa«u .
eauuam eaiauuaaasu ,Camaamæu uaieaaeu ,ue2«a amaiæu
CaL(u ßua« aiae|mu mae|memema Caae(u Camæu aa«u
uaiß«uaes .aaimamu
gita17_mean.doc http://srivaishnavam.com Page 3 of 3
aa¬s aa«u.
aaa ßaamu aaemu Gaaue Gmaa,sauaaaiau .eeaaaaæ
ua|maea uasaaau G«m| .euaiuuL« Camæu aa«u aausu .æu
.a¬°«!eeaiaua« m¬mu ,aus,aa«u mae|mee saseaai æeßuaaaae
meeauu(u e«uea v«aæ na« Geemeaa e|maaia Caa«ß«« .G«|
eeaia aauaaam|« e«eu Caaeeaißm« ßam .
qu,aa ,sa e«m m«m e|aua« Caaeeu ßeaasL« suunau Cummaaaa
amauu(aims.ßeau qsaimeaamu, ßeamamu ,eeaia aa|emamu Gna
m«m e|aa CaaeeL« suunau CumuuL e«se emu(aauCumm«.
ßeaaaie .aiaaau Cummeaama« meaeaaamu ßeaaaie =m|m
maaaaia2ma Camæußuas euCuamsu qu e«m mae|e Caa«« u|mæaa«
.emema Camai«m«a .
ßua«aea e|muuaimeaam ßem um«|e ßnaaai«m|,uee|aua« m¬mu aeu
Gemema CamæuCuamsu ,aa«u CamæuCuamsu "aa " e«m Caae 2e mae|e
=m| .emema Camai«m«a .
.a¬°«!vmms e«m Cuamm|eu,nees e«m Cuamm|eu "sa " e«m Caae
eumauCumm emaims.veaie qme« Camæu Cemaiaua« Came
umamaauaa Gmnaae .ea "sa aau-nee Came " e«m
emeea|aai«m«a.
eeaiaaama« meaeaaeaaæu m¬mu ,aeu ,aa«u Gemm|e Gmuuu
sa e«m CaaeeuCumu .meaeaaeaaæu um2«u Cume|uuamaa«
aaumu sa e«ßm Caaeeu Cumu.
ßua«asaaaaa Cammuu(u aauaaam|eu .nnm uaßma¬«uaaa
Cammuu(u umma aauaaam|eu "sa " e«m Caaeea=Las.
aaaeam|«m|a Camæu ßeauu,aa«u ,aeu Gee ".sa " e«uCumai«m«.
Gem+e uaaamaua« ueßs ßua«ßua aieLmas
uaiß«uau .aaimamu mmmu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful