PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. Selain kesamaan. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain. kepercayaan. konteks sosial dan pragmaktik. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. Dari pengertian yang dikemukakan. penulisan. pergerakan badan dan stail. Dari perspektif psikologi. bermakna komunikasi telah berlaku. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu. Pendek kata. silang budaya dan amalan. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Dengan kata lain. Ringkasnya. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. kita akan cuba berkongsi pemikiran. perlakuan. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. apabila berkomunikasi. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. Rajah 1. Menurut perspektif ini.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM .

pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri. dihiburkan atau memberi hiburan. manusia dengan komunitinya. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. pemuzik dan sebagainya. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. bagaimana ia saling mempengaruhi. Rajah 1. pelukis. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. Dengan kata lain. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. organisasi atau masyarakat. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. manusia dan dirinya sendiri. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. Untuk memahami komunikasi antara insan. Jika sebaliknya berlaku. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud.2: Takrifan komunikasi Latihan 1. manusia dengan mesin. memberitahu dan diberitahu.

Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. pemikiran dan mesej. apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. What is communication? 1. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. Berdasarkan pengertian di atas. 2. ilmu. 1639. Dari situ juga. skills by the use of graphics. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. 2. Communication is a process of acting on information. Sebagai kesimpulannya. Comunication is a transmission of ideas. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 4. 3. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. emotions. 6 OUM . 5. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. 3.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. symbols and words. Communication is sharing of information. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri.

Oleh itu.2. atau bertafakur. berfikir. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi. berdiskusi dalam kumpulan. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. menonton filem. menonton televisyen. Dalam hubungan peribadi. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. mengenali diri amat penting dalam komunikasi.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain. juga antara ibu dengan anak. mendengar. OUM 7 . berfikir. pasangan romantis. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. mendengar radio. budaya yang berbeza. pelajar dengan pensyarah. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya.2. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. kumpulan etnik.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. 1. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas. mendengar. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur.

4: Beretika dalam komunikasi 1. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin.2.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan. 8 OUM .PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. bahasa. Pengetahuan. terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai.2. Rajah 1.3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1.

OUM 9 . 1993. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses.2.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1. Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar. Rujuk Rajah 1. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. akhirnya di setiap rumah – Bill Gates.6. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan.

satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Kara Berlo. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. Oleh yang demikian.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. yang sentiasa mengalir dan berterusan. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. Jika hal ini tidak berlaku. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi. komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. Rajah 1. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. Lantaran itu juga.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya. jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik.

Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya. Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. 2. perasaan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. fikiran. satu kumpulan. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. 3. persatuan atau sebuah organisasi.3. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. 4. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 .1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik.

Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej. maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. 12 OUM . Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej). kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber.8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu.

• Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. tahap pengetahuan. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. tidak bersopan atau biadap. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. Contohnya. besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Contohnya. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. ia akan menjadi terlalu khusus. Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”.

• Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. Sepertimana punca atau sumber. kumpulan kecil. sikap. Dalam komunikasi massa.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber. sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej. Rajah 1. penerima utusan dikenali sebagai khalayak. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras.3. 14 OUM .

penerima juga harus mengetahui norma. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat. Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. Isu 175. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. OUM 15 . Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang.

Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. Pendek kata. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan.3. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun. abstrak mahupun bukan lisan. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima. Contohnya. konkrit.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1. 2. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. 3.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. Namun. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM .3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud.

OUM 17 . Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan.30 petang. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya. Rajah 1. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan. Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. Tajuk. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea. topik. di Betty Villa jam 2. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya.

Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej. Rajah 1. Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya. Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM .30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1. Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan.

Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum.14. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1. pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1.3. 3.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. 2.15: Saluran komunikasi OUM 19 . Dalam masa yang sama.

Media Elektronik seperti televisyen. Dari segi menentukan kesan. ada kelemahan dan kelebihannya. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. Oleh yang demikian. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. Media Tradisional seperti teater. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. 3. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. ketua komuniti dan sebagainya. Media Cetak seperti akhbar. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa. wayang kulit dan opera. haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. Pada 20 OUM .PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. 2. majalah serta buku-buku. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. radio dan Internet. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala.

3. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. 3. 2. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. masalah kesihatan dan sebagainya.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1. Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. OUM 21 . antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. diterima dan difahami dengan tepat. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada. keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir. Misalnya. 1.16: Unsur-unsur gangguan 1. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. keadaan sekeliling (luaran).

Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Di samping itu juga. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima.17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Namun. maklumbalas adalah spontan. Misalnya. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang. jika maklumbalas itu negatif.3. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya.3. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi. Dalam komunikasi antara individu.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. 22 OUM . Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab. Apabila maklumbalas itu positif. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”. Rajah 1. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej. Dalam proses komunikasi massa.

Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson. Dengan itu. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. latar belakang sosial dan lain-lain. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. temporal. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. Dengan itu. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. OUM 23 .3. 1. 1836. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. masa dan sosiobudaya. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. Contoh. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. tindakan dan sebaliknya. Contohnya. komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. jantina. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. perlakuan. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. minat yang sama. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal). Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. pensejarahan psikologi-budaya. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. suasana. Konteks juga mempengaruhi persekitaran.

dan 5. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). memberi arahan. belajar.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. 24 OUM . Dari perspektif individu. komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. menghibur. menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. menghibur 4. Sama ada di pejabat (menulis surat. Sejak bermulanya peradaban manusia. komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1.

Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. OUM 25 . Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Kesemua yang berlaku. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. sama ada secara terancang atau tidak disengajakan. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu. Rajah 1. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber).

Berita yang disiarkan di akhbar. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman.4. “Ikut kiri”. “Sila beratur”. Berdasarkan huraian tadi. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. Sesungguhnya. 26 OUM . Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu. Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. Melaui proses komunikasi. Namun.

kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Namun. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Misalnya. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. umpamanya. 1.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa.4. Dalam kehidupan manusia.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. Rancangan “Discovery Science”. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan.4. Selain itu juga.

kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. sketsa. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. dan pembujukan melalui hiburan. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. Untuk kelihatan menawan.4. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. drama. lawak jenaka. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. komik. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. Pendek kata. Contohnya. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. Dalam contoh iklan ini. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. emosi memainkan peranan penting. Wayang gambar. 28 OUM . Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. rancangan hiburan. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. penerangan. Selain daripada memberitahu. komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai.

Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. rakan sekerja dan juga komuniti tertentu. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. anggota keluarga. Dalam keadaan sebenar. individu membentuk hubungan dengan sahabat. 1. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. kumpulan kecil. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. OUM 29 . komuniti tertentu melibatkan komunikasi. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. Misalnya. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja. Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. (2001). teman sepejabat. Contohnya. kumpulan sosial. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment.4. Menerusi komunikasi. Komunikasi Antara Manusia.

timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan. Dalam masa yang sama. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. Justeru itu. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi. pengetahuan. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. 30 OUM . mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan.” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. (b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. 2. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. Oleh yang demikian.2 1. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. Apa yang jelas. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. perasaan dan makna yang ingin dikongsi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful