P. 1
Antibiotici u opstoj praksi

Antibiotici u opstoj praksi

|Views: 623|Likes:
Published by Burhan Arifi

More info:

Published by: Burhan Arifi on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

IZBOR I UPOTREBA ANTIBIOTIKA U OP[TOJ PRAKSI

Nacionalni vodi~ za lekare u primarnoj zdravstvenoj za{titi

Novembar, 2004.
Projekat izrade Vodi~a za klini~ku praksu Finansira Evropska unija i rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju

IZBOR I UPOTREBA ANTIBIOTIKA U OP[TOJ PRAKSI Nacionalni vodi~ za lekare op{te prakse Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Izdava~: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu CIBID - Centar za izdava~ku, bibliote~ku i informacionu delatnost Za izdava~a: Dragan Panteli}, Direktor CIBID-a

Tehni~ka priprema: Aleksandar Mandi} [tampa: Valjevo print Tira`: 3500, I izdanje © Copyright Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu ISBN 86-7117-122-1

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 615.33. 03 (083.1) IZBOR i upotreba antibiotika u op{toj praksi / (priredila) Radna grupa za izradu vodi~a, rukovodilac Slobodan Jankovi}). - 1. izd. - Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta, CIBID, 2004 (Valjevo: Valjevo print). - VII, 39 str.; tabele; 21 cm. (Nacionalni vodi~ za lekare u primarnoj zdravstvenoj praksi / Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi) Tira` 3.000. - Bibliografija: str. 19-39. ISBN 86-7117-122-1 1. Srbija. Ministarstvo zdravlja. Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju a) Antibiotici- Primena - Uputstva COBISS. SR-ID 118975244

(ii)

UVODNA RE^

"Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji su nam na raspolaganju, u zdravstvenoj za{titi celokupnog stanovnistva ili pojedinih njegovih grupa." Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je, u `elji da stvori jedan moderan sistem zdravstvene za{tite u kome bi pacijenti bili le~eni na jednak i za sada najbolji dokazani na~in, pokrenuo pisanje vodi~a sa ciljem da standardizuje dijagnosti~ko-terapijske procedure. Tim povodom je imenovana Republi~ka stru~na komisija za razvoj i implementaciju vodi~a klini~ke prakse. U njenom sastavu su profesori Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, predstavnici zdravstvenih ustanova (Domova zdravlja, bolnica i Klini~kih centara), medicinskih udru`enja i drugih institucija sistema zdravstvene za{tite u Srbiji. Da bi definisala na~in svog rada ova komisija je izradila dokument Poslovnik o radu RSK za vodi~e. Teme su birane u skladu sa rezultatima studije "Optere}enje bolestima u Srbiji" i iz oblasti u kojima postoje velike varijacije u le~enju, sve u cilju smanjenja stope morbiditeta i mortaliteta. Rukovodioci radnih grupa za izradu vodi~a su eksperti za odre|enu oblast, poznati {iroj stru~noj javnosti i predlo`eni od strane RSK. Oni su bili u obavezi da formiraju multidisciplinarni tim. Svaki vodi~ je u svojoj radnoj verziji bio testiran u DZ Vo`dovac i DZ Zemun, a zatim u zavr{noj formi prezentovan ispred odgovaraju}e sekcije SLD ili Udru`enja, koji su zatim dali svoje stru~no mi{ljenje u pismenoj formi. Tek nakon ovoga RSK je bila u mogu}nosti da ozvani~i Nacionalni vodi~. Za tehni~ku pomo} u realizaciji ovog projekta, Evropska unija je preko Evropske agencije za rekonstrukciju, anga`ovala Crown Agents. @elim da se zahvalim svima koji su u~estvovali u ovom procesu, na entuzijazmu i velikom trudu, i da sve korisnike ohrabrim u primeni vodi~a. Predsednik RSK za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi Beograd, Novembar 2004. Prof. dr Vera Popovi} Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
(iii)

Radna grupa za izradu vodi~a

Rukovodilac: Prof. dr Slobodan Jankovi}, Klini~ki bolni~ki centar Kragujevac, Medicinski fakultet, Kragujevac e-mail: slobnera@ Eunet.yu Sekretar: Prof. dr Milorad Pavlovi}, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Klini~ki centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd

^lanovi: Prof. dr Mijomir Pelemi{, KKlinika za infektivne i tropske bolesti, Klini~ki centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd Mr Ph Tim Dodd, Crown Agents, Beograd

(iv)

IIb. dobro dizajniranih kontrolisanih studija. dobro dizajnirane eksperimentalne studije. III) u zavisnosti od toga koji nivo dokaza je poslu`io za klasifikaciju: Nivo dokaza A Dokazi iz meta analiza multicentri~nih.KLASIFIKACIJA PREPORUKA Ovaj vodi~ je zasnovan na dokazima sa ciljem da pomogne lekarima u dono{enju odluke o odgovarajucoj zdravstvenoj za{titi. najmanje jedne. data u vodi~u. Svaka preporuka. je stepenovana rimskim brojevima (I. Randomizirane studije sa niskim la`no pozitivnim i niskim la`no negativnim gre{kama (visoka pouzdanost studija) Dokazi iz. Randomizirane studije sa visoko la`no pozitivnim i/ili negativnim gre{kama (niska pouzdanost studije) Konsenzus eksperata B C Stepen preporuke I II Postoje dokazi da je odre|ena procedura ili terapija upotrebljiva ili korisna Stanja gde su mi{ljenja i dokazi suprotstavljeni IIa IIb III Procena stavova/dokaza je u korist upotrebljivosti Primenljivost je manje dokumentovana na osnovu dokaza Stanja za koje postoje dokazi ili generalno slaganje da procedura nije primenljiva i u nekim slu~ajevima mo`e biti {tetna Preporuka zasnovana na klini~kom iskustvu grupe koja je sa~inila vodi~ (v) . IIa.

(vi) .

TERAPIJA .INFEKCIJE GASTROINTESTINALNOG TRAKTA .ORL INFEKCIJE . INTERAKCIJE Literatura (vii) .INFEKCIJE GENITALNOG TRAKTA .INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA . UZRO^NIK.INFEKCIJE MEKIH TKIVA . DIJAGNOZA.SADR@AJ I.INFEKCIJE RESPIRATORNOG TRAKTA . PRINCIPI RACIONALNE UPOTREBE ANTIBIOTIKA 1 4 4 6 8 9 11 12 14 15 19 II.INFEKCIJE OKA III.

.

PRINCIPI RACIONALNE UPOTREBE ANTIBIOTIKA Nivo dokaza Op{te napomene Antibiotike treba upotrebljavati jedino kada je mogu}e nau~no dokazati zna~ajnu dobrobit Op{te govore}i. da bi se obezbedila efikasnost ili smanjilo stvaranje klini~ki zna~ajne rezistencije.I. sem u slu~aju gde je dokazano da je neophodna kombinovana terapija. Trajanje antibiotske terapije bi trebalo da bude {to je kra}e mogu}e. Trebalo bi upotrebljavati pojedina~ne agense. Stepen preporuke B IIb (1) . i ne bi trebalo da prelazi 7 dana. 3-5 dana mo`e biti dovoljno u mnogim slu~ajevima. IIb Nivo dokaza Terapija Izbor terapije treba da bude zasnovan ili na kulturi i rezultatima testa osetljivosti (usmerena terapija) ili na poznatim ~estim patogenima u tom stanju i njihovim sada{njim oblicima rezistencije (empirijska terapija). antimikrobni spektar odabranog leka bi trebalo da bude naju`i koji pokriva poznatog ili verovatnog patogena ili patogene. C Doza bi trebalo da bude dovoljno velika da obezbedi efikasnost i svede na minimum rizik od rezistencije a dovoljno mala da svede na minimum toksi~nost vezanu za dozu. Stepen preporuke B IIb Monoterapija je ve}inom efikasna koliko i kombinovana terapija. ali su tro{kovi zna~ajno ni`i. sem ukoliko ima dokaza da je kra}i period neadekvatan.

antibiotik se mora promeniti. Produ`ena profilaksa treba da se daje jedino kada se poka`e da dobrobiti prema{uju rizike rezistencije. Trajanje bi trebalo da bude {to je mogu}e kra}e. Stepen preporuke C IIa Nivo dokaza B Procena delotvornosti antibiotika Kada se zapo~ne uzimanje antibiotika. Zato svaka institucija treba da formira "Politiku upotrebe antibiotika". Da bi se obezbedilo da u slu~ajevima gde postoji rezistentnost na standardnu terapiju ipak raspola`emo efikasnim lekovima. potrebno je da neki antimirobni lekovi budu rezervisani za suzbijanje infekcija koje su otporne na standardne re`ime. terapija se nastavlja. Stepen preporuke IIa (2) . Jedna doza antibiotika se preporu~uje za hirur{ku profilaksu.Nivo dokaza B Profilaksa Izbor treba da bude zasnovan na poznatom ili verovatnom ciljnom patogenu ili patogenima. posle 4872 sata treba utvrditi da li postoji povoljan klini~ki efekat ili ne. a ako efekta nema. Stepen preporuke IIa A I Nivo dokaza Politika upotrebe antibiotika ^vrsta kontrola kako izbora lekova tako i doziranja i du`ine terapije je va`na da bi se izbeglo razvijanje rezistencije bakterija. Va`no je da u svakoj instituciji postoji zajedni~ki stav u vezi sa time koji }e se koristiti antimikrobni lekovi i kako. Ako efekat postoji.

potreba za nastavljanjem davanja leka ovom metodom treba da se procenjuje svaki dan. Ve}ina farmakoekonomskih studija je pokazala da je efikasnost oralne formulacije antibiotika ista kao efikasnost parenteralne formulacije. meningitis. i le~enje zameni oralnim putem {to je pre mogu}e. povra}anje. mnogo ve}u cenu proizvedenog medikamenta. gastrointestinalna patologija) ili mogu}i problem koji mo`e naglasiti lo{u bioiskoristljivost oralnog antimikrobnog leka. dodatnu cenu opreme i dodatno vreme i iskustvo koje je potrebno za davanje leka. Potrebno je urgentno le~enje zbog ozbiljne bolesti koja brzo napreduje. Stepen preporuke A I (3) . septi~ki artritis. akutna dijareja. Presudni su visoki nivoi koncentracije leka u tkivu a nije ih mogu}e ostvariti oralnim uzimanjem. endokarditis. Nije dostupan oralni antimikrobni lek odgovarju}eg spektra. parenteralna upotreba antimikrobnih lekova ima nekoliko nedostataka. Ako je upotrebljen parenteralni put.Nivo dokaza Izbor oralne ili parenteralne terapije U pore|enju sa oralnim uzimanjem.5 puta manji. npr. Bolesnik se verovatno ne}e pridr`avati terapije. npr. dok su tro{kovi 3 . Gastroitestinalna apsorpcija je o~it problem (npr. osteomijelitis. Oralna treapija treba da se koristi radije nego parenteralna terapija sem ukoliko: Za oralno davanje nema tolerancije ili ono nije mogu}e. uklju~uju}i i ve}i rizik od ozbiljnih ne`eljenih pojava. te{ko}e pri gutanju.

Chlamydia pneumoniae. penicillin.Chlamydia hitisa pneumoniae. u slu~ajevima kada su antimikrobni lekovi preporu~eni za uzimanje lokalno. Iz tog razloga. oralno. Stepen preporuke B IIa II. Op{te govore}i. lokalna terapija je ograni~ena na nekoliko dokazanih indikacija. Infekcije respiratornog trakta Akutni bronhitis Virusi 90%. Eritromicin. hroni~nog bron. C IIa Egzacerbacija Virusi 25 . postoji alergija na 500mg na 8h. npr. biraju se iz klasa koje nisu u sistemskoj terapiji. Kod te`ih infekcija: amoksicilin/ klavulanat B IIa . Za umereno azitromicin ili te{ku bolest: klaritromicin ako Amoksicilin. Po potrebi antitusici ili bronhodilatatori. infekcije oka. Heamophilus influenzae.II generacije za otik.Nivo dokaza Lokalna antibiotska terapija Postoji veoma visok rizik razvijanja rezistentnih mikroorganizama i poja~ane osetljivosti vezane za upotrebu lokalne antimikrobne terapije. oralnu upotrebu. DIJAGNOZA. Moraxella catarrhalis (4) Za blagu bolest Cefalosporini II ili ne davati antibi. Mycoplasma pneumoniae Ne primenjivati antibiotike. TERAPIJA Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Nivo dokaza i Stepen prep. UZRO^NIK.50%. Streptococcus pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae.

ili azitromicin ili klaritromicin. Streptococcus pneumoniae. Cefalosporini II ili III generacije za oralnu upotrebu. Coxiella burnetti. Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma pneumoniae. Eritromicin. Doksiciklin ili fluorohinolon kao lek druge linije. oralno deca: 7. oralno Antibiotike davati jo{ 3-5 dana po{to pacijent postane afebrilan. Amoksicilin 100mg/kg/dan. o cn I I (5) . zatim 5mg/kg/dan ili Klaritromicin 500mg na 12h. A Najbolji odnos o n tro{kovi/efekat o o ima azitromicin.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije respiratornog trakta Blaga do umerena pneumonija izazvana vanbolni~kim uzro~nikom. primeniti makrolide. dnevno deca: Streptococcus 10mg/kg/dan pneumoniae prvog dana. ako postoji alergija na penicilin. B IIa Vanbolni~ka pneumonija kod dece starije od 5 godina i odraslih Azitromicin 500mg dnevno prvog dana. podeljeno na tri doze Ako se sumnja da su uzro~nici mikoplazme. Chlamydia zatim 250mg pneumoniae. Haemophilus influenzae. kod dece mladje od 5 godina Nivo dokaza i Stepen prep.5mg/kg na 12h. Virusi.

IIa (6) . Izbe}i amoksicilin ili ampicillin. deca: 40mg/kg/dan. ako je pacijent prethodno primao antibiotike. Streptococcus pyogenes B IIa Penicilin i dalje nc n ima najbolji o odnos n tro{kovi/efekat o o Akutni otitis media ili mastoiditis Streptococcus pnuemoniae. deca: podeljeno na tri 90mg/kg/dan. Haemophilus influenzae. doze podeljeno u dve ili tri doze Amoksicilin/klavul anat. Moraxella catarrhalis Amoksicilin. Potrebna desetodnevna terapija zbog prevencije sekvela. B Alternativa: Cefalosporini II ili III generacije za oralnu upotrebu. U slu~aju alergije na penicilin upotrebiti eritromicin 10 dana ili azitromicin 5 dana. Nivo dokaza i Stepen prep.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar ORL Infekcije Tonsillopharyngitis Virus (najverovatnije) ili Ne primenjivati antibiotike. Fenoksimetilpenic ilin (penicilin V) 10 dana ili 1 injekcija benzatin-benzilpenicilina ili cefaleksin/cefadro ksil 10 dana. ako prethodno pacijent nije primao antibiotike.

lanat lo{kog rastvora. B IIa Hroni~ni sinuzitis Kao za akutni sinuzitis. Ako pacijent nije primao antibiotike prethodnog meseca. gnojnu sekreciju iz nosa ili visoku temperaturu. C IIa (7) .Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar ORL Infekcije Akutni sinuzitis Nivo dokaza i Stepen prep. Haemophilus influenzae. pri. anaerobne bakterije Staphylococcus aureus Antibiotici obi~no U egzacerbaciji: nisu efikasni. Moraxella catharralis Antibiotike davati samo ako pacijent ima bolove.amoksicilin/klavumeniti kapi fizio. Alternativa: Cefalosporini II ili III generacije za oralnu upotrebu. n Ako je pacijent primao antibiotike prethodnog meseca. lek izbo ora je amoksicilin/klavulanat ili n n fluorohinolon oo n o (fluorohinoloni samo kod odraslih). Streptococcus pneumoniae. lek izbo ora je amoksicilin.

Staphylococcus saprophyticus Trimethoprim/sulfametoksazol.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije urinarnog trakta Cystitis Nivo dokaza i Stepen prep. specijaliste Klebsiella spp. ako je manje od 20% lokalnih sojeva E. B IIa Escherichia coli. ako je taj procenat ve}i. Escherichia coli.. onda fluorohinolon. ksil Ne le~iti pacijente koji nisu u drugom stanju ili imaju kateter... Enterobacter spp. (u op{toj praksi Enterobacter spp. Enterococcus spp. urologije) Staphylococcus aureus Pyelonephritis Asimptomatska Escherichia coli.. B IIa (8) .coli rezistentno na taj lek. Ciprofloksacin Povratne infekcije potrebno dodatno dijagnosti~ki razmotriti.Staphylococcus nice) saprophyticus Amoksicilin/klavul anat ili oralni cefalosporin B IIa Amoksicilin ili Nitrofurantoin je cefaleksin/cefadro lek druge linije.. bakteriuria (trud. Proteus spp.. le~iti samo na osnovu mi{ljenja Proteus spp.

7 dana Flukonazol 150mg oralno u jednoj dozi ili itrakonazol dve doze od 200mg.m.Ofloksacin Klindamicin i. Escherichia coli C IIa (9) . zatim dokClamydia zol 500mg/12h siciklin trachomatis. tuboovarijalni apsces) (u op{toj praksi le~iti samo na osnovu mi{ljenja specijaliste ginekologije) anaerobne bak. 500mg oralno na 300mg oralno na 12h.i.v. 7 dana ili vaginalete od 100 mg/dan. 7 dana 12h.. vaginalni crem 1% (5g) jednom dnevno. Candida albicans Klotrimazol lokalno.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije genitalnog trakta . terije.+ gentamicin no + metronida. 400mg/12h oral. oralno 14 dana Neisseria gonorrhoeae.Vaginalna oboljenja Vaginalna kandidijaza Nivo dokaza i Stepen prep. sa razmakom od 12h B IIa Bakterijska vagi.Gardnerella Metronidazol Klindamicin noza vaginalis. 7 dana Bacteroides non-fragilis i druge anaerobne bakterije B IIa Trichomoniasis Trichomonas vaginalis Metronidazol Le~iti partnera C IIa Adneksitis (salpingitis.

m. kod starijih od Enterobacter 35 godina spp. jedna doza Ofloksacin Ceftriakson 125mg i. ofloksacin akson. Proteus spp. Neisseria gonorrhoeae. + azitromicin 1g oralno.. Staphylococcus aureus Ofloksacin 400mg u jednoj dozi oralno + azitromicin 1g oralno. cefotaksim) Escherichia coli.. C IIb (10) . 35 godina Clamydia trachomatis Ceftriakson + doksiciklin Akutni prostatitis Escherichia coli. Clamydia trachomatis. Staphylococcus aureus Epididymoorchitis Ciprofloksacin ili Kotrimoksazol ofloksacin C IIb Ofloksacin Ceftriakson + doksiciklin Neisseria gonorrhoeae.Uretritis Uretritis Nivo dokaza i Stepen prep.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije genitalnog trakta . Chlamyida trachomatis C IIb Epididymoorchitis Ciprofloksacin ili Cefalosporin III generacije (ceftriEnterobacter spp. jedna doza C IIa C IIb Akutni prostatitis Neisseria kod mla|ih od gonorrhoeae.

amebe digestivnog trakta C IIb (11) .Campylobacter ska dijareja spp. Ne primenjivati antibiotike. Tako|e razmotriti Clostridium difficile (kolitis udru`en sa antibiotskom terapijom). (u op{toj praksi le~iti samo na osnovu mi{ljenja specijaliste infektologa) Ciprofloksacin ili kotrimoksazol Indikovano u slu~aju prisustva krvi/mukusa u stolici. Salmonella spp.. Shigella spp.. Uputiti pacijenta infektologu. tenezma. B Yersinia enterocolitica IIb C IIb Putni~ka dijarea Enterotoksi~na Ciprofloksacin Escherichia coli. Nivo dokaza i Stepen prep. jenska dijareja Campylobacter spp. Shigella spp.. abdominalnog bola.. Shigella spp. Salmonella spp.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije gastrointestinalnog trakta Akutna zapaljen.. enteropatogena Escherichia coli. Campylobacter spp.. groznice. Salmonella spp..Rotavirusi.. Akutna nezapal.

Nivo dokaza i Stepen prep. Clostridium spp. Alternativno: omeprazol + metronidazol + tetraciklin + bizmut.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije gastrointestinalnog trakta Duodenalni ulkus Helicobacter pylori Omeprazol + klaritromicin + amoksicilin Terapija traje 14 dana. Penicilin G (velike doze) ili eritromicin ili amoksicilin sa klavulanskom kiselinom ili oksacilin Azitromicin ili cefalosporini II ili III generacije za oralnu upotrebu. C IIb Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije mekih tkiva Celulitis na ekstremitetima Nivo dokaza i Stepen prep. Staphylococcus aureus. B IIb (12) . Terapija traje 14 dana. C IIb Impetigo Cefalosporini I ili Eritromicin ili II generacije za klaritromicin oralnu upotrebu Streptococcus ili azitromicin ili pyogenes. dikloksacilin ili Beta hemoliti~ke oksacilin. ako je streptokoke lezija mala. Streptococcus pyogenes. mo`e grupa C i G se poku{ati prvo sa lokalnom primenom mupirocina. Staphylococcus areus.

starijih od 50 godina. primeniti grupa A. na {aci. "ubodnih" Corynebacterium spp. (profilaksa i viridans streple~enje) tokoke. Alternativa: Cefalosporini II ili III generacije za oralnu upotrebu Doksiciklin kod ujeda ma~ke. oralno) B IIb (13) .Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije mekih tkiva Erysipelas Nivo dokaza i Stepen prep. Ujed `ivotinje Ujed ~oveka Viridans streptokoke.cefaleksin. C i G eritromicin ili anaerobne bak. dodati metronidazol ili primeniti samo amoksicilin/klavulanat. Preporu~uje se Staphylococcus profilaksa kod epidermidis. ujeda ili ujeda Eikenella spp. Streptococcus pyogenes Penicilin G (velike doze) ili cefazolin Eritromicin ili azitromicin ili klaritromicin Ako je infekcija te`a. starijih od 50 godina.. "ubodnih" anaerobne bakterije ujeda ili ujeda na {aci. a klindamicin + kotrimoksazol (ili ciprofloksacin) kod ujeda psa. Ulkus stopala kod dijabeti~ara Me{ovita infekci. oralno) ili eritromicin + metronidazol Amoksicillin/klavu Klindamicin + lanat (875/125mg kotrimoksazol (ili dva puta ciprofloksacin) dnevno.Primeniti antibija: otike samo ako Staphylococcus postoji celulitis! aureus beta hemoliti~ke Ako je infekcija streptokoke lak{a. ili nema pobolj{anja. terije B IIb Pasteurella multocida. Amoksicillin/klavu lanat (875/125mg dva puta dnevno. Preporu~uje se Staphylococcus profilaksa kod aureus. (profilaksa i Staphylococcus le~enje) aureus.

sistemski (oralno) doksiciklin ili eritromicin. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Streptococcus pyogenes Kod osoba sa kontaktnim so~ivima: Pseudomonas aeruginosa Lokalno hloram.Azitromicin sisfenikol ili gen.Dijagnoza Najverovatniji uzro~nik Terapija prvog izbora Alternativna terapija i/ili komentar Infekcije oka Conjunctivitis Nivo dokaza i Stepen prep.temski (oralno) tamicin ili fluorohinoloni Ako je uzro~nik hlamidija. Streptococcus pnuemoniae. Enterobacteriaceae. Chlamidia trachomatis Kod osoba sa kontaktnim so~ivima: Pseudomonas aeruginosa Ophtalmia neonatorum: Neisseria gonorrhoeae Streptococcus pneumoniae. B IIb Bakterijski keratitis (u op{toj praksi le~iti samo na osnovu mi{ljenja specijaliste oftalmologa) Lokalno gentam. Enterobacteriaceae. Haemophilus influenzae.Lokalno icin ili tobramicin ciprofloksacin B Kod korisnika kontaktnih so~iva: gentamicin ili ofloksacin IIb (14) .

Raste koncentracija karbamazepina u krvi. Neostigmin i piridostigmin Oralni kontraceptivi Varfarin Diuretici Henleove petlje Varfarin Eritromicin i drugi makrolidi Varfarin Karbamazepin Obja{njenje Poja~ava se nefrotoksi~nost aminoglikozida. Antibiotik Gentamicin Lek sa kojim stupa u interakciju Diuretici Henleove petlje Ciklosporin Cisplatin Nedepolariziraju}i neuro-mi{i}ni relaksansi. UZRO^NIK.II. Poja~ava se nefrotoksi~nost aminoglikozida. Produ`enje QT intervala u EKGu i komorske aritmije. TERAPIJA Tabela 2. Klini~ki zna~ajne interakcije antibiotika medjusobno i sa drugim lekovima (antibiotici su pore|ani po abecednom redu). Smanjuje se kontraceptivni efekat. Poja~ava se antikoagulantni efekat varfarina. zbog inhibicije njegovog metabolizma. Poja~ava se nefrotoksi~nost aminoglikozida. Poja~ava se antikoagulantni efekat varfarina. DIJAGNOZA. Cefamandol poja~ava antikoagulantni efekat varfarina. zbog inhibicije njegovog metabolizma. Poja~ava se nefrotoksi~nost cefalosporina. Smanjenje efekta neostigmina i piridostigmina. zbog inhibicije metabolizma cisaprida. Raste koncentracija fenitoina u krvi. Poja~ava se neuromi{i}ni blok. Antibiotici {irokog spektra dejstva Ciprofloksacin Cefalosporini Fenitoin Cisaprid (15) .

zbog inhibicije metabolizma cisaprida. Produ`enje QT intervala u EKG u i komorske aritmije. zbog inhibicije metabolizma statina. Pove}an rizik od rabdomiolize. Sildenafil Statinini Terfenadin Teofilin Ciklosporin Flukonazol Karbamazepin Fenitoin Cisaprid Dvovalentni i trovalentni metali. Raste koncentracija teofilina u krvi. sukralfat Cisaprid Fluorohinoloni Itrakonazol Sildenafil Statini Ketokonazol Cisaprid (16) . zbog inhibicije metabolizma cisaprida. Smanjena apsorpcija fluorohinolona. zbog inhibicije njegovog metabolizma pod dejstvom eritromicina. Porast koncentracije ciklosporina u krvi. Raste koncentracija fenitoina u krvi. Inhibiran je metabolizam terfenadina i pove}an rizik od nastanka aritmija.Antibiotik Lek sa kojim stupa u interakciju Obja{njenje Raste koncentracija sildenafila u krvi. zbog inhibicije njegovog metabolizma. Raste koncentracija sildenafila u krvi. Produ`enje QT intervala u EKG u i komorske aritmije. zbog inhibicije njegovog metabolizma. zbog inhibicije metabolizma cisaprida. Pove}an rizik od rabdomiolize. Raste koncentracija karbamazepina u krvi. zbog inhibicije metabolizma statina. Produ`enje QT intervala u EKG u i komorske aritmije. zbog inhibicije njeg ovog metabolizma.

Metronidazol Rifampicin Varfarin Fenitoin Fenobarbiton Karbamazepin Oralni kontraceptivi Trimetoprim sulfametoksazol Varfarin (17) . Smanjuje se kontraceptivni efekat. Poja~ava se antikoagulantni efekat varfarina. zbog ubrzanja njegovog metabolizm a.Antibiotik Lek sa kojim stupa u interakciju Sildenafil Obja{njenje Raste koncentracija sildenafila u krvi. zbog ubrzanja njegovog metabolizma. Smanjuje se koncent racija fenitoina u krvi. Poja~ava se antikoagulantni efekat varfarina. zbog ubrzanja njegovog metabolizma. zbog inhibicije njegovog metabolizma. Smanjuje se koncentracija fenobarbitona u krvi. Smanjuje se koncentracija karbamazepina u krvi.

(18) .

Fabian TC. 6. Massud J. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002. Farmakoepidemiolo{kam studija preseka. Rev Infect Dis 1989. 7. Malignant external otitis. Ford HR. Latin American Antibiotic Research Group (LAARG). Kreter B. Willoughby RE Jr. 160: 501-9. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1987. farmakoekonomskog karaktera. Gil CL. despite an unrestricted formulary and multiple antibiotic trials. opservaciona. (19) . Lynch JP 3rd. kontrolisana farmakoekonomska studija. J Trauma 1993. Weinacker AB. Recent experience . Stamboulian D. Mudd L. Mendonca J. Rizza F. Crit Care Med 2002. Clark NM. 2. Stewart RM. Prospektivna. 21: 743-7. Empiric monotherapy versus combination therapy of nosocomial pneumonia in trauma patients. 9: 413-23. Barr J. Flavin KE. Gould MK.26: 285-8. 3. Retrospektivna. Daxboeck F. Curr Opin Crit Care 2003. 30: 1877-82. 11: 229-37. Kudsk KA. Trenthem L. 10. Assadian O. 4: 327-33.123: 835-44. Comparison of antimicrobial use and resistance of bacterial isolates in a haematology ward and an intensive care unit. Pregledni ~lanak. Clinical experience with meropenem in the treatment of severe infections in critically ill patients. Samonis G. Parsonnet J. Minard G. monotherapy. Tarrand JJ. Snyder JW. Fleming DR. Surg Infect (Larchmt) 2002. . Cost-analysis of imipenem-cilastatin monotherapy compared with clindamycin+aminoglycoside combination therapy for treatment of serious lower respiratory. Johnson E. Beers MC. Antimicrobial susceptibility profiles of clinically relevant blood culture isolates from nine surgical intensive care units. 14: 110-21. Hirschman SZ. Ziegler C. Perl TM. Mayr O. Pilot study of antibiotic cycling in a pediatric intensive care unit. 15. Arch Intern Med 2000. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001. 5. A multicenter comparative study of cefepime versus broad-spectrum antibacterial therapy in moderate and severe bacterial infections. Seas C. kontrolisana klini~ka studija. Bodey GP Rolston KV. De Fina G. nekontrolisana farmakoekonomska studija. Cefepime versus ticarcillin and clavulanate potassium and aztreonam for febrile neutropenia therapy in high-dose chemotherapy patients. Apfalter P Assadian A. Otvorena. Wade JC. Pregledni ~lanak. Antibiotic therapy for the febrile granulocytopenic cancer patient: combination therapy vs. Farmakoepidemiolo{ka studija. Farmakoepidemiolo{ka studija preseka Alverez Lerma F. intra-abdominal. 11 Suppl 7: S1572-81. 4. discussion 309-11. Baize T. Molinar F. kontrolisana klini~ka studija. Epidemiolo{ka studija preseka. 1996-2000. Am J Clin Oncol 2003. Studija preseka. Goldsmith GH. 13. Cheadle WG. kohortna studija. Fowler RA. Veltri MA. 35: 303-9. Casini M. Moore KB. randomizirana. Badaro R. 9. Meyer R. Chatzinikolaou I. 12. 14. Moss WJ. 6: 206-18. randomizirana. Studija intervencije u zdravstvenom sistemu. and urinary tract infections. Nichols DG. Epidemiolo{ka studija preseka. Pritchard FE. Aschbacher R. Emergence of resistant microbes in critical care units is transient. Polk HC Jr. Comparison of monotherapy vs combination therapy. Lang A. Gaines BA. 3: 135-44.Antimicrobial resistance among gram-negative organisms in the intensive care unit. Mendelson MH. Chest 2003. kontrolisana klini~ka studija. 11. 8. Otvorena. Meyers BR. Parisier SC. Otvorena. with Pseudomonas aeruginosa bacteremia in patients with cancer: Retrospective analysis of 245 episodes. Franklin GA. randomizirana. Clin Ther 1992. Patterson J. Braz J Infect Dis 2002. Abi-Said D. randomizirana. Surg Infect (Larchmt) 2003. 113: 974-8. Rev Esp Quimioter 1998. Nascimento LO.LITERATURA 1. Otvorena. Hirschl AM. Koller W. Croce MA. 20: 657-60. Dick JD. Herzig RH. Variability in antibiotic prescribing patterns and outcomes in patients with clinically suspected ventilator-associated pneumonia. treatment of perforated appendicitis in children. gynecologic. Nadler EP Reblock KK. Monotherapy versus multi-drug therapy for the . Makristathis A.

20. . . Inokuchi H. 24. 2002 Oct. Curr Opin Crit Care. (20) . Bonten MJ. 26.75:339-57. PneumA Trial Group. Hall JL. Asfar P Perrin D.9:56-62. Goodman M. 34. 19. J Gastroenterol. Kullberg BJ. Fagon JY. Gyssens IC. Kawai K. MacLaren R. Pregledni ~lanak. Studija intervencije u zdravstvenom sistemu Chastre J. 1999. Clementi E. Christiansen KJ. Chemoprophylaxis of bacterial endocarditis recommended by general dental practitioners in Spain. Walters S. Smyth A.8(5):435-40. Diz Dios P Limeres Posse J.Otvorena. Dugan HA. 33. de Boer AS. Wolff M. Vazquez Garcia E. Bohnen JM. Grimaud D. Aknouch N. Mizuno S. 29. Med Clin North Am 1991. Comparison of 1-week and 2-week triple therapy with omeprazole. Antimicrobial prophylaxis in surgical procedures: assessment of the guidelines application.29:264-74.290:2588-98. J Clin Pharm Ther 2003. Management of acute uncomplicated urinary tract infection in adults. 27. 23. Antibiotic resistance among gram-negative bacilli in US intensive care units: implications for fluoroquinolone use.Comparative analysis of two regimens of antibiotic prophylaxis in elective colorectal surgery. Med Oral 2004. kontrolisana. Ann Fr Anesth Reanim 2004. Duration of antimicrobial therapy for nosocomial pneumonia: possible strategies for minimizing antimicrobial use in intensive care units. JAMA 2003.Surgical antibiotic prophylaxis in a Turkish university hospital. Ekspertsko mi{ljenje. Rosenberg P Mills B. Curr Treat Options Neurol 1999.44(1-2):32-5. 17.51:1389-96. Outumuro Rial M. Otvorena. Koeman M. days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized trial. and clarithromycin in peptic ulcer patients with Helicobacter pylori infection: results of a randomized controlled trial. Klini~ka kontrola pridr`avanja smernicama.289:885-8. Pregledni ~lanak. 32. kontrolisana. JAMA 2003. Pregledni ~lanak. Wermert D. Pregledni ~lanak Grabe M. Am J Surg 1998. Jambou P Dellamonica P Raucoules-Aime M. Chevret S. Kimoto K. Eur J Surg Suppl 1996. phylaxis policy in Belgian hospitals after a change in the reimbursement system] Ned Tijdschr Geneeskd. Comparison of 8 vs 15 . Optimizing antimicrobial dosing in the critically ill patient. Karam G. Mintjes-de Groot J. Davis LE. Stam WE. Baldwin NG. kontrolisana. Studija intervencije u zdravstvenom sistemu.16. Evidence-based' perioperative antibiotic pro. J Antimicrob Chemother. Prendergast FJ. 22. Polk R. 30. (3): CD00191 Van Kasteren ME.175:87-90. Jusserand D. When can empiric therapy for intensive care unit-acquired pneumonia be withheld or withdrawn? Semin Respir Infect 2003. Sugano Y. Danziger LH. 31. 28. Owens RC Jr. Weinstein RA. Carles M. Rydman R. 2003. 2002 Aug. Manchev ID. Atanassov CB. Clin Infect Dis 1999. . Sion JP Bossens M. Duration of antibiotic treatment in surgical infections of the abdomen.18:122-8. 1: 157-166. Cochrane Database Syst Rev 2003. Fieux F. Retrospektivna kohortna studija Yalcin AN. Gurses E. Duration of antimicrobial prophylaxis in vascular surgery. Adherence to local hospital guidelines for surgical antimicrobial prophylaxis: a multicentre audit in Dutch hospitals. Pregledni ~lanak. 2001 Sep 15. Gindre S.576:50-2. Neuhauser MM. Postoperative peritonitis. Habu Y. 21. Fernandez . Caamano Duran F. Folia Med (Plovdiv). Dvostruko slepa. Zencir M. Brain Abscess. amoxicillin. randomizirana klini~ka studija.145(37):1773-7.14(4):373-7. Goossens H. Optimal use of modern antibiotics: emerging trends. 2002. randomizirana klini~ka studija. Controversies in antibiotic prophylaxis in urology.34 Suppl 11:76-9. 18. Todorov AT. Serin S. 25. Lawrence-Brown M. Ekspertsko mi{ljenje. Prospektivna kohortna studija. Jung R. Feijoo J. Kiyota K. Hooton TM. Peetermans W. . Int J Antimicrob Agents 2004. Tomas Carmona I. Thomas F. randomizirana klini~ka studija.23 Suppl 1:17-23. Aubas S.28:123-9. Gonzalez J. J Chemother. and the use of an antibiotic kit.23:116-123. Hall JC. Goldberg J. Prophylactic antibiotics for cystic fibrosis. Quinn JP.

Romei Bugliari D. 51. . Jappy B.24(9):662-6. coli resistance: implications for first-line empirical antibiotic therapy. Yu VL. Controlling antibiotic resistance in the ICU: different bacteria.Efficacy of exclusively oral antibiotic therapy in patients hospitalized with nonsevere community-acquired pneumonia: a retrospective study and meta-analysis. Singh N. Laing R. 9: 406-11. J Manag Care Pharm. randomizirana. 46.Acute uncomplicated UTI and E. Barie PS.The current management strategies for community-acquired urinary tract infection. 40. Pregledni ~lanak Bozorgzadeh A. Kontrolisana. Pregledni ~lanak Hanssen AD. 44. Infect Control Hosp Epidemiol.113 Suppl 1A:35S-44S. Pregledni ~lanak. Wagener MM. Pregledni ~lanak. 2002 Jul 8.Urinary tract infection: traditional pharmacologic therapies. 2000 Aug. 39. Kumarasamy Y. Am J Respir Crit Care Med. 2003. Siegel JD. Drugs.Antibiotic prophylaxis in surgery. 2003 Aug. klini~ka studija.Longer than recommended empiric antibiotic treatment of uri. Keyserling HL. Clin Orthop. 50. Clin Microbiol Infect 2003. Cenacchi V. 1999 Feb.Short or long course antibiotics. Rogers P Atwood CW.Antimicrobial prophylaxis in adults. Pediatric Prevention Network. Studija preseka. The duration of antibiotic administration in penetrating abdominal trauma. 1988. 42. 2003 Jun. Pasquini E. Weinberg W. Chan CK.112(2):e104-11. Rev Infect Dis. Nopmaneejumruslers C. Bonten MJ. 1999 Dec. Cadwgan T. Marras TK. Nichols BR. 48.10(1):17-25. Merchant S. McDonald PJ. Kontrolisana. Epidemiolo{ka studija preseka. 70: 793-800. Keating K. 1995 Jun. 38. 37. Richards N. klini~ka studija.177(2):125-31. Gould IM. Studija intervencije u zdravstvenom sistemu.116(6):385-93. for patients with pulmonary infiltrates in the intensive care unit. Otvorena. klini~ka studija. Levine GL. randomizirana. Sinkowitz-Cochran RL. Evidence-based guidelines for treatment of bacterial respiratory tract infections in the era of antibiotic resistance. Harris JM 2nd. Manfredi R. Pregledni ~lanak. Pediatrics. Farneti G. A proposed solution for indiscriminate antibiotic prescription. Cordero L. Tremolieres F. J Clin Pharm Ther.35 Suppl 2:216-20. 43. Platt R. randomizirana.Duration of empiric antibiotics for suspected early-onset sepsis in extremely low birth weight infants. Mandava N. 41. Lau SA. Ekspertsko mi{ljenje. Am J Med. 36.35.75(1):98-109. duration of cefotaxime prophylaxis in abdominal and vaginal hysterectomy. 2003 Sep. Osmon DR. nary tract infection in women: an avoidable waste of money. Ekspertsko mi{ljenje. Rice LB. Am J Surg. Stover BH. Infect Dis Clin North Am. different strategies.Short-course empiric antibiotic therapy .Clindamycin/cefonicid in head and neck oncologic surgery: one-day prophylaxis is as effective as a three-day schedule. Farmakoekonomska studija minimiziranja tro{kova. Pizzi WF. Is there a debate on the duration of treatment? Presse Med. Studija intervencije u zdravstvenom sistemu. 2004 JanFeb. Righi M. Manag Care Interface 200.18(2):122-8. 2004 Mar 15. Am J Med. Vancomycin use in hospitalized pediatric patients. J Chemother.6 Suppl 4:S880-6. 2000 Jan. Pregledni ~lanak. Gillanders IA. Osmon DR. Jarvis WR. randomizirana klini~ka studija.Optimizing antibiotic therapy-the Aberdeen experience. 53. 52. Jacobs MR. Nicolle LE. Kontrolisana. LaMaute HR. Cleve Clin J Med. Petrucco O. Chinitz DP Kahan E. Perfetto EM. Koeman M.Optimal .(369):124-38. Mayo Clin Proc. Kahan NR. Hooton TM. Farmakoekonomska studija uticaja promena u na~inu refundiranja na upotrebu antibiotika.162(2 Pt 1):505-11. Ayers LW. Sanders R. (21) . Noorollah H. When can empiric therapy for intensive care unit-acquired pneumonia be withheld or withdrawn? Semin Respir Infect. 1984 Nov-Dec. Khaneja SC. Turnidge J.31(32):1495-501.29(1):59-63. Studija preseka. 47. 49.7(3):216-20. 2002 Oct 5.The use of prophylactic antimicrobial agents during and after hip arthroplasty.17(2):303-32. 14: 68-80. 45. 2004 Feb. 2003 Jun. Hakendorf P Jolley P McDonald H. Meta analiza. kontrolisana.

Green SM. George SA. Hood R. Otvorena. . 68.65(5):411-6. Press J. McIlmail DP Bachur R. Efficacy and safety of oral and early-switch therapy for community-acquired pneumonia: a randomized controlled trial. 59.5(6):599-606. intravenous ceftazidime plus tobramycin in pediatric cystic fibrosis patients: comparison of antipseudomonas efficacy and assessment of safety with ultrasonography and magnetic resonance imaging. Pediatrics. Smith RP Jr. Otvorena. Clin Pharmacokinet. Pediatr Infect Dis J. kontrolisana. Green SM. Meynadier J. Hampel BJ. Epub 2003 Sep 08.19(11):1060-7. Lancet. Leibovitz E. Bisbe-Company J.49(3 Suppl):S218-26. Coutts I. J Am Acad Dermatol. Reymond JP. 56. Richner R.339(8801):10926. 1996 Jun. 1992 May 2. 69. Rothrock SG. Clin Infect Dis. 57. Am Surg. vs. randomized pilot evaluation of topical triple antibiotic versus mupirocin for the prevention of uncomplicated soft tissue wound infection. Sollich V. Soto P.Can oral metronidazole substitute parenteral drug therapy in acute appendicitis? A new policy in the management of simple or complicated appendicitis with localized peritonitis: a randomized controlled clinical trial. Prato BS.42(14):1287-304. 2003 Apr. (22) . Garcia-Bragado F. Amodio-Groton M. 64. 1997 Aug 11-25. kontrolisana.111(5):367-74. Madu CN. 1998 Jun. Do oral antibiotics prevent meningitis and serious bacterial infections in children with Streptococcus pneumoniae occult bacteremia? A meta-analysis. Richard DA. P Sidou F. Dagan R. Banani SA. Otvorena. Beney J. Antibiotic optimization. Pharmacoeconomics.Is combined oral and topical therapy better than oral therapy alone in patients . 2003 Oct 1.Randomised comparison of oral ofloxacin alone with combination of parenteral antibiotics in neutropenic febrile patients. Shermock KM. Stogsdill P in children with Streptococcus pneumoniae occult bacteremia: a metaanalysis. 66.Transdermal penetration of topical drugs used in the treatment of acne. Abbas Z. Soler-Simon S.30(6):596-602. Clark MC. randomizirana klini~ka studija. Bachur R. Otvorena. Bisbe-Company V. 65. Pediatr Infect Dis J. Meta analiza. Armengou-Arxe A. Farmakoekonomska studija. randomizirana klini~ka studija. Viejo-Rodriguez AL. 55. Madu A. kontrolisana.16(6):572-8. 2004 Jan. . intramuscular ceftriaxone as empiric treatment of acute invasive diarrhea in children. Arch Intern Med.25(2):52-5. Cunliffe WJ. kontrolisana. kontrolisana. randomizirana klini~ka studija. 1999 May. 67. kontrolisana. Sequential parenteral and oral ciprofloxacin regimen versus parenteral therapy for bacteremia: a pharmacoeconomic analysis. Amos V.2(2):171-7. Sommerauer B. 2003 Sep. randomizirana studija. Rothrock SG. 63. Oral ciprofloxacin . randomizirana klini~ka studija.22(1):1-3. 1997 Jun. Am J Emerg Med. Schaad UB. Penarroja-Matutano G. 61. McMaster P Miller MH. Alirezai M. Laupland KB. 2000 Nov. Harper MB. Menzin J. Yaniv I. kontrolisana. Talei A. randomizirana klini~ka studija. Castro-Guardiola A. randomizirana klini~ka studija. An evaluation of patient safety and economic outcomes. 2001 Oct 1. kontrolisana. 60. Otvorena. versus lymecycline plus gel vehicle.Hospital pharmacists' reinforcement of guidelines for switching from parenteral to oral antibiotics: a pilot study. randomizirana klini~ka studija. Dickens JD Jr.37(7):933-8. Seligman M. Pregledni ~lanak.A prospective. Pharm World Sci. Conly JM.1%. Kontrolisana klini~ka studija. otics in the prevention of serious bacterial infections Fraser GL. Meta analiza. Krautheim A. Harper MB. Cystic Fibrosis Study Group.99(3):438-44. 62. randomizirana klini~ka studija. Wennberg DE. Otvorena. Otvorena. kontrolisana.157(15):1689-94. McIlmail DP Giordano PA. Otvorena. Roseeuw DI. Janco J. Briceland LL. Gollnick H. Sidler AL. Am J Med. Hachem JP Briantais . von Gunten V. Troillet N. 1992 Aug. Falk JL. Karim M. Otvorena.54.Oral ciprofloxacin vs. 1997 Mar.Treatment of Staphylococcus aureus colonization and prophylaxis for infection with topical intranasal mupirocin: an evidence-based review. Piglansky L. Emerman C. 2003. 58. Ann Pharmacother. Acad Emerg Med.Economic evaluation of oral ofloxacin versus standard parenteral therapy in the treatment of pneumonia. Oster G.Parenteral vs oral antibi. Clark MC. Huse DM. Nousia-Arvanitakis S. Malik IA. Yagupsky P Reinhart H. with moderate to moderately severe acne vulgaris? A comparison of the efficacy and safety of lymecycline plus adapalene gel 0. Pregledni ~lanak.

UK: John Wiley & Sons. Craig JC. Antibiotics for spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotics (Cochrane Review). Krueger WA. Glasziou PP Spinks AB. In: The Cochrane Library. Holleman DR. A double-blind. (23) . 2004. Hayem M.7(1-2):26-30. UK: John Wiley & Sons. Peat B. Bell JC. UK: John Wiley & Sons. Ltd. Fraihat A. Egbert PR. 2003 Apr. Otvorena. Blumenkranz MS.. 78.Greenstone M. Chichester. Chichester. 71.109(11):2036-40. Arzneimittelforschung. 2002. 2004. Compend Contin Educ Dent. 2004. Br J Gen Pract. Reinhardt RA. In: The Cochrane Library.24(4):247-50. UK: John Wiley & Sons. Roberts CL. Ltd. Issue 1. Soares-Weiser K. In: The Cochrane Library. Makela M. Lessem J. Chichester. Curr Opin Crit Care. Rubin G. Dvostruko-slepa. 2003 Jun. Sanders SL. Chichester. Aguilar C. Issue 1. Bosque M. Ltd Evans DJ. D'Souza R. 74. randomizirana klini~ka studija. UK: John Wiley & Sons.52(12):877-83. Ekspertsko mi{ljenje. Gilbert GL. Ophthalmology. Berger K. Marco T. randomizirana klini~ka studija. 80. 2004. kontrolisana. Chichester. Otvorena. Cochrane Library. Issue 1. In: The Cochrane Library. Unertl KE. Otvorena.53(491):480-7. Issue 1.Selective decontamination of the digestive tract. 82. Issue 1. Chichester. Craig JC. 2002 Nov. Issue 1. Dubois F. In: The Cochrane Library. 88. Nawasreh O. In: The Cochrane Library. 2004. Prospective randomized comparison of 3-day versus 1-hour preoperative ofloxacin prophylaxis for cataract surgery. Ltd. Issue 1. Del Mar CB. Meta analiza. Dean JW. Chiquette E. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children (Cochrane Review). 73. Santucci EA. Raynes-Greenow CH. 2004. In: The Cochrane Library. 2004. Simel DL. UK: John Wiley & Sons. In: The Cochrane Library. parallel-group study in 20 patients. Branch-Mays GL. Issue 1. Antibiotics for preventing pneumonia in children with measles (Cochrane Review). Gosselin RA. Ltd. 2002 Apr. Glasziou PP Del Mar CB. Chichester. UK: John Wiley & Sons. Chichester. 77. Shapiro B. Barker PM. Bloomfield P Hodson EM. 86. UK: John Wiley & Sons. kontrolisana. randomizirana klini~ka studija. Roberts I. Ltd. Ta CN. 87. Solis A. In: The . A systematic review and meta-analysis of treatments for impetigo. 76. Issue 1. Lee A. UK: John Wiley & Sons. In: The Cochrane Library. In: The Cochrane Library. Antibiotics for gonorrhoea in pregnancy (Cochrane Review). George A. Antibiotics for ureaplasma in the vagina in pregnancy (Cochrane Review). UK: John Wiley & Sons. Issue 1. Ltd. Ltd. 83. discussion 2040-1. kontrolisana. Gillespie WJ. Brezis M. Shriver EM. In: The Cochrane Library. 2001 Jan-Mar. Macrolide antibiotics for cystic fibrosis (Cochrane Review). 2004. 75. Issue 1. Southern KW.Topically applied minocycline microspheres: why it works. 84. UK: John Wiley & Sons. Mosges R. Issue 1. kontrolisana. Mino De Kaspar H. Chichester. In: The Cochrane Library. Singh K. 2004. Ltd.Topical treatment of rhinosinusitis with fusafungine nasal spray. Dolor RJ. Ltd Brocklehurst P. Spaeth J. UK: John Wiley & Sons. Antibiotics for acute pyelonephritis in children (Cochrane . placebo-controlled. Asensio O. Chichester. Antibiotics for acute maxillary sinusitis (Cochrane Review). klini~ka studija.Topical ciprofloxacin versus topical gentamicin for chronic otitis media. de Gracia J. 2004. 2004. East Mediterr Health J. 81. Prolonged antibiotics for purulent bronchiectasis (Cochrane Review). Cornell J. Bara AI. Chichester. Serra C. Ltd.8(2):139-44. Ltd Williams Jr JW.70. Antibiotics for acute otitis media in children . (Cochrane Review). Chichester. 72. 2004. Home intravenous antibiotics for cystic fibrosis (Cochrane Review). Shann F. 85. UK: John Wiley & Sons. D'Souza RM. Williams GJ. Leibovici L. quiz 258. Hart TC. Ltd. Review). Chichester. Issue 1. 2004. 252-7. Antibiotics for sore throat (Cochrane Review). 79. Antibiotics for preventing infection in open limb fractures (Cochrane Review).

Beghi GF .36:40s-53s. 24(11): 1854-70 2002. 94. 106. Paizis G . Consigli GF .4(5): 761-77. J Chemother. 1996. 2004. Clin Ther. Diagn Microbiol Infect Dis. Fogarty CM .8(3):341-8. 102. Castro AA. CastroRodriguez JA Comparative randomized trial of azithromycin versus erythromycin and amoxicillin for treatment of community-acquired pneumonia in children. 1994. Tonna M . Kogan R . Jacobs MR . Flaherty KR .53 Suppl B:13-21. 1998. Pregledni ~lanak. MartÃnez MA . Chest. Madonini V . Dvostruko-slepa. Atallah AN. Giura R . 105. randomizirana klini~ka studija. Pregled vodi~a. Saint S . Semin Respir Infect. Pediatr Pulmonol. (24) . Intrapartum antibiotics for Group B streptococcal colonisation (Cochrane Review). Cazzola M . 12(4): 371-6 1995 Ekspertsko mi{ljenje. Longitudinalna epidemiolo{ka studija. Puppo H . 2002. Quevedo I .8(4):254-8. J Infect. Payá E . UK: John Wiley & Sons. Fendrick AM Acute exacerbation of chronic bronchitis: disease-specific issues that influence the cost-effectiveness of antimicrobial therapy. randomized. Ekspertsko mi{ljenje. Chichester. Chichester. klini~ka studija.44(4): 283-8. kontrolisana. 2004.15(4 Suppl):81S-84S.000 patients with acute community-acquired respiratory tract infections.113(1):131-41. Nicotra MB . Grossman R . Lt Ortqvist A Treatment of community-acquired lower respiratory tract infections in adults. 90.48(2):134-8. 101. 2003. Otvorena. 2003. randomizirana. 96. Craig WA A comparison of cefditoren pivoxil and amoxicillin/ clavulanate in the treatment of community-acquired pneumonia: a multicenter. 23(5): 296-300 1999. Taytard A . 104. Unüvar E . Guidugli F. Hom RC . Sidal M Frequency of Mycoplasma pneumoniae among atypical pneumonia of childhood Turk J Pediatr. 2002. 98. Eastwood C . Abrahamse P . Marsac JH An international clinical trial on the efficacy and safety of roxithromycin in 40. 99. 100. 97. Smaill F. 2001. Girardi G. Yilmaz K . Epidemiolo{ka studija. Pregledni ~lanak. Caprino L Clinical and economic outcomes of pneumonia in children: a longitudinal observational study in an Italian paediatric hospital J Eval Clin Pract. Fiorentini F . Russo P . Aydin D . 2002. Graziani C . Opinion of the physicians of the URANO Group Aten Primaria. 93. Tunon De Lara JM. 1992. Otvorena. parallel-group study. Mukherjee J . Di Ciommo V . 2001. Martinez FJ . Kronenberg RS Con: antibiotic use in exacerbations of chronic bronchitis. Cyganowski M . Palo WA . Diagnostic and therapeutic strategies in exacerbations of chronic bronchitis in city practice Rev Mal Respir. kontrolisana. Fendrick AM . Expert Opin Pharmacother. Villanueva P . Di Liso G . Vaughan D . OÄŸuz F . Ltd. Ripoll MA . 2003. UK: John Wiley & Sons. Saint S . Principi N . LaForge J . prospective. 91. Pelton S . 103. Issue 1. In: The Cochrane Library. Clin Ther. McKean MC Evidence based paediatrics: review of BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in children. Brook I .7(5):432-41. 107. Lampron N A 1-year community-based health economic study of ciprofloxacin vs usual antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis: the Canadian Ciprofloxacin Health Economic Study Group. Pregledni ~lanak. Issue 1. Pregledni ~lanak. Prieto J Etiology and treatment of choice of respiratory infections in primary care. Ouchi K The role of atypical pathogen: Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in the acute respiratory infection in childhood Jpn J Antibiot. randomizirana studija. Orero A . Vernejoux JM .23(10):1683-706. Vinciguerra A . Clin Ther. Kontrolisana. Farmakoepidemiolo{ka studija. Kumar P . Attanasio E . Cook R . In: The Cochrane Library. investigator-blinded. Esposito S Paediatric community-acquired pneumonia: current concept in pharmacological control. Casalini A Comparative evaluation of the clinical and microbiological efficacy of co-amoxiclav vs cefixime or ciprofloxacin in bacterial exacerbation of chronic bronchitis.89. 2004.35(2):918.23(3):499-512 Pregledni ~lanak. Sethi S Diagnosis and treatment of upper respiratory tract infections in the primary care setting. nekontrolisana klini~ka studija. 95. Eur Respir J Suppl. Rubilar L . Antibiotics for leptospirosis (Cochrane Review).

Oosterheert JJ. Quevedo I. indikacije. 9(3): 278-88 2002. Fujiki R. hinolon. Predominantni patogen je bio S. randomizirana klini~ka studija. Sistematski pregled. Kontrola prakse. Podr`ava upotrebu makrolida u prvom aktu. 109. McPherson SJ. Hoepelman IM. 21(3): 86-8 2002. randomizirana klini~ka studija.20(8):513-28. no reason to revise current Dutch antibiotic guidelines. Nekontrolisana klini~ka studija. Wolff M. Oosterheert JJ. 2003 Mar 1. Capitano B. Noreddin A. Preporu~uje upotrebu makrolida. je pokazao bolje rezultate od amoksicilina.Community-acquired pneumonia. Kogan R. Pediatr Pulmonol. 117. Grupo de Estudio Latinoamericano CAP. 2003 Dec 13. Castro-Rodriguez JA. 118. (25) .The ketolides: a critical review.56(6):712-8.326(6):360-8. Otvorena. Pregledni ~lanak. Embil JM. 110. Pregledni ~lanak.30(1):155-71. Jardim JR. Ned Tijdschr Geneeskd. Paya E. Prim Care. 2003 Oct. Dawson KP Rational prescribing for childhood pneumonia J Qual Clin Pract. Clinical efficacy of oral clarithromycin monotherapy in patients with mild or moderate community-acquired pneumonia Jpn J Antibiot. Girardi G. Nicolau DP. Pregledni ~lanak. Zhanel GG. Community-acquired pneumonia in adults. Otvorena. Martinez MA.39(9):387-93. Am J Respir Med. Najbolji odnos tro{kovi/efekat daju lekovi na koje rezistencija nije razvijena. Kuti JL. How good is the evidence for the recommended empirical antimicrobial treatment of patients hospitalized because of community-acquired pneumonia? A systematic review.362(9400):1991-2001.Cost-effective approaches to the treatment of communityacquired pneumonia in the era of resistance. Pneumoniae. i koji se mogu primenjivati jednom dnevno (dobra komplijansa). Hak E. 2003 Mar.147(9):381-6. File TM Jr. 2003 Dec. Podr`ava upotrebu makrolida kao prvi izbor kod ovog oblika pneumonije.2(5):385-94. Douthwaite S. Pregledni ~lanak o ketolidima (spektar. Puppo H.Management of community-acquired pneumonia: a focus on conversion from hospital to the ambulatory setting. Bonten MJ. ni jedna od pregledanih studija nije bila dobro dizajnirana. Azitromicin je pokazao bolje rezultate kod obe vrste pneumonije. Schneider MM. Rikimaru T. 116. 119. Urueta J. Upore|uje amoksicilin i azitromicin kod tipi~ne i atipi~ne pneumonije dece do 14 godina. Pregledni ~lanak. 114. Moksifloksacin. 120. Rubilar L.52(4):555-63. File TM. Miravitlles M. 111. tetraciklina ili fluorohinolona kao prvi izbor. u prvoj liniji preporu~uje ketolide. Lancet.Community-acquired pneumonia in the emergency department: a practical approach to diagnosis and management. Community acquired pneumonia. J Antimicrob Chemother. Pharmacoeconomics.108. 113. 2003 Dec. 115. tetraciklina ili fluorohinolona kao prvi izbor. u odnosu na pacijente sa beta-laktamskim antibioticima. de la Roza C. farmakokinetika). Pregledni ~lanak koji se bavi farmakoekonomijom le~enja pneumonije. Vercaigne LM. 2003 Feb. Me|utim. Ramirez JA. 2003 Sep.35(2):91-8.21(2):395-420. 2003. Am J Med Sci. Gendrel D Community-acquired pneumonia in children: etiology and treatment Arch Pediatr. Gin AS. Zato je azitromicin lek izbora i sa farmakoekonomskog aspekta. Rico G. Aizawa H. 112. Hoepelman IM. A comparison of moxifloxacin and amoxicillin in the treatment of community-acquired pneumonia in Latin America: results of a multicenter clinical trial. Bonten MJ. 2003 May. Wierzbowski A. nekontrolisana klini~ka studija. 2002. Obispo E. kontrolisana.62(12):1771-804. Pimentel L. Walters M. Dunbar LM. Hoban DJ. Preporu~uje upotrebu makrolida. Podr`ava makrolide kao prvi izbor. Current issues in the management of bacterial respiratory tract disease: the challenge of antibacterial resistance. Pregledni ~lanak. Epub 2003 Sep 12. Pregledni ~lanak. Schneider MM. mehanizam delovanja. Comparative randomized trial of azithromycin versus erythromycin and amoxicillin for treatment of community-acquired pneumonia in children. dvostruko slepa. Drugs. Emerg Med Clin North Am. Ekspertsko mi{ljenje. Arch Bronconeumol. Tan JS. Pored makrolida. Ve}ina pregledanih studija je pokazala smanjenje mortaliteta kod pacijenata koji su uzimali makrolide ili fluorohinolone. 2002. Kawayama T. 121.

Tan J.160(9):1294-300.80(2):75-87. Nekontrolisana klini~ka studija. randomizirana klini~ka studija. Phillips J. pra}enje pacijenata sa pneumonijom. Pneumoniae. Momcheva H. Brook I.19(12 Suppl):S131-40. Pichichero ME. 133. Germann D. . multicenter trial. Encheva D.Community-acquired pneumonia. Martinez-Mir I. 2001 Mar. Ekspertsko mi{ljenje.25(3):390-403. 125. Lieberman D. Mayes T.Community-acquired pneumonia in the elderly: a practical guide to treatment. Epub 2004 Jan 29. Eur J Clin Pharmacol. Marsocci SM.60(1):37-43. Summersgill J. Matter L.16(4):444-8. Francis AB. Pichichero ME. Dajani AS. Cunha BA.85(6):1493509. Mikoplazma i Hlamidije. : Pediatr Infect Dis J. Ekspertsko mi{ljenje. 130.30(6):324-9. 2000 Aug. Azithromycin vs cefuroxime plus erythromycin for empirical treatment of communityacquired pneumonia in hospitalized patients: a prospective. Palop V. Studer JP Villard G.14(4 Suppl):S7-11.13 Suppl 1:23-7. 2001 Jun. Memish Z. Saghafi L. Stratchounsky L. Ekspertsko mi{ljenje. J Antimicrob Chemother. Meta-analysis of randomized controlled .17(2):93-105. 2001 Nov. Current recommendations and antibiotic selection issues. YU VL. trials on the comparative efficacy and safety of azithromycin against other antibiotics for lower respiratory tract infections. 1995 Mar. Grayston JT. Pharmacological treatment of acute otitis media in children. Horen B. Arch Intern Med. Tarlow MJ. Podr`ava upotrebu eritromicina ili azitromicina kod alergi~nih na penicilin. J Otolaryngol. Miron D. 2001 Apr. Ekspertsko mi{ljenje. Ekspertsko mi{ljenje. Ekspertsko mi{ljenje. Penicillin failure in streptococcal tonsillopharyngitis: causes and remedies. Dokazuje da azitromicin deluje bolje od ostalih antibiotika kod pneumonije. Etiology and Management of Acute and Recurrent Group A Streptococcal Tonsillitis. Ekspertsko mi{ljenje. Panicilin V i dalje lek prvog izbora. Pediatr Infect Dis J. 135. File TM Jr. Pfister L. Indorf A.3(3):217-223. cefpodoksim) kod rezistentnih slu~ajeva. 123. Sanz E. Group A streptococcal tonsillopharyngitis: cost-effective diagnosis and treatment.85(1):43-77. Kumari M.Community acquired pneumonia (CAP): an update. 2001 Dec. Medicine (Baltimore). 131. Casey JR. 2001 Jan. Med Clin North Am. 124. 126. 132. Pediatr Infect Dis J. Curr Infect Dis Rep. Sela S. A prospective outpatient study. dok kod egzacerbacije hroni~nog bronhitisa nema zna~ajne razlike. Wenger A. Kontrolisana. Sa farmakoekonomskog aspekta. Sarosi GA. Kriska M. Hernandez MA. Cosendai A. Pharyngitis/tonsillitis: European and United States experience with cefpodoxime proxetil. Macrolides in the management of streptococcal pharyngitis/tonsillitis. (26) . Bochud PY.19(9):917-23. Upozorava na postojanje rezistencije streptokoka na penicilin. Vergis EN. Francioli P. Krajnakova H. Evaluating the need. Chan CK. 128. Med Clin North Am. 127. Podr`ava penicilin kao prvi izbor. Hoeger W. Ratchina S. Pichichero ME. 2001 Nov. Favorizuje upotrebu makrolida i fluorohinolona. otvorena. 2004 Mar. Pregledni ~lanak. Peire MA. Lapeyre-Mestre M. Ekspertsko mi{ljenje. Ann Emerg Med. Lieberman D. 1997 Apr. timing and best choice of antibiotic therapy for acute otitis media and tonsillopharyngitis infections in children. 134.48(5):691-703. 136. Shibl A. Erard P Verdon F. Cotting M. Toulouse (France). Podr`ava penicilin V kao prvi izbor. A comparison among seven locations: Tenerife. Meta analiza. Contopoulos-Ioannidis DG. Community-acquired pneumonia. Niederman MS. 2000 Dec. J. Ve}inu uzro~nika vanbolni~ke pneumonije su ~inili S. 129. Pokazala je da je azitromicin isto efikasan kao kombinacija eritromicina i cefuroksima. Moser F. 2000 Sep. randomized. Diagnostic and therapeutic approach. 1995 Apr. Strub Y. Pazeller M. Bille J. Murphy AM. ali autor savetuje i upotrebu oralnih cefalosporina tre}e generacije (cefdinir. Ioannidis JP Chew P Lau J. Pregledni ~lanak. Bates J. Barzilai A. Heim F. Pediatr Infect Dis J.Guidelines for the management of community-acquired pneumonia. Barcelona and Valencia (Spain). Tissot . Zhanel G.122. upotreba penicilina ima najbolji odnos tro{kovi/efekat. Smolensk (Russia).Failure of penicillin to eradicate group A beta-hemolytic streptococci tonsillitis: causes and management. 2000 May 8. Bratislava (Slovakia) and Sofia (Bulgaria). . Drugs Aging. J Chemother. Prikaz vodi~a.

2002 Feb 22. Friese KH. Infez Med. Hinyokika Kiyo. Sistematski pregled. Management of acute otitis media by New Zealand general practitioners.4(5):693-704. Ryan J. Pelton S. Goto T. Pregledni ~lanak. kontrolisana. Kilic I. a fluorohinolona kod pijelonefritisa. ali ne{to skuplja terapija. 144. a ne-antibiotski tretman kod hroni~nog sinusitisa u remisiji.23(10):1683-706. Expert Opin Pharmacother. 1998. Studija preseka. 2003. Pregledni ~lanak koji podr`ava primenu amoksicilina kao leka prvog izbora kod akutnog sinusitisa. Efikasnost i bezbednost se nisu zna~ajno razlikovali. Brook I. Kitagawa T. Hayami H. A scholarly review of the evidence. Clin Ther. diagnosis. Minerva Pediatr. Giles M. ve} makrolida. N Z Med J.57(7):663-8. Expert Opin Pharmacother. Nahata MC. ili se primenjuje amoksicilin. (27) . Otitis media. 2003 Oct. Comparison of amoxicillin with second and third generation cephalosporins in the treatment of acute otitis media. 2001 Oct. Moeller H. Fischer I. Pokazala je ekvivalentan rezultat le~enja akutnog sinusitisa antibioticima i simptomatskim lekovima. Best pharmacological practice: urinary tract infections. 148. azitromicin je podjednako efikasna. 151. and management. 2003 Oct. Acute otitis media in children: amoxicillin remains the standard antibiotic. 2000 Apr 1. Saint S. Utvrdila je da cefalosporini nemaju bolji efekat od amoksicilina. 2001 Oct.55(5):407-14. A non-randomised pilot study to compare complementary and conventional treatments of acute sinusitis. Temple ME.9(2):99-104.3(10):1471-9. ali posle 48h od po~etka bolesti. Kara CO. Jacobs MR. deskriptivna. na prvom mestu amoksicilina. Clin Ther. Expert Opin Pharmacother. 145. Ne podr`ava upotrebu amoksicilin/klavulanata u drugoj liniji. Otvorena. Podr`ava izbor antibiotika naveden u tabeli.22 Suppl 2:35-43. Am J Health Syst Pharm. Sethi S. but justified in certain situations only. Pregledni ~lanak. ako ne do|e do spontanog pobolj{anja. Pregledni ~lanak. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. Ukazuje da je izbor tretmana urinarnih infekcija kod dijabeti~ara isti kao kod osoba koje nisu dijabeti~ari. Hoepelman AI. kontrolisana klini~ka studija. 146. Utvrdio je pregledom klini~kih studija da je amoksicilin i dalje lek prvog izbora.5 Suppl 1:1-12. 2003 May. 150. Brook I. Owen Hendley J. koji predla`e opreznu upotrebu antibiotika. Pregledni ~lanak. Yalcin AN.45(2):85-9. Meiland R. 143. Int J Antimicrob Agents. 2002 Apr. Luedtke R.12(67):184-9. Weber U. Podr`ava upotrebu amoksicilina kao leka prvog izbora. Sethi S.6(2):9395. Prescrire Int. nerandomizirana klii~ka studije. Ohi Y. Fendrick AM. Diagnosis and treatment of upper respiratory tract infections in the primary care setting. Otvorena. 141. Ekspertsko mi{ljenje. Anon JB. 1999 Feb. Deskriptivna studija preseka. podr`ava upotrebu amoksicilina kod akutnog sinusitisa.3(3):305-13. 2003 Oct. Acute bacterial rhinosinusitis in pediatric medicine: current issues in diagnosis and management. Pharmacological treatments for rhinosinusitis. Pregledni ~lanak. 138. Paediatr Drugs. Ukazije da je naj~e{}e kori{}eni lek za otitis media amoksicilin. Pregledni ~lanak. 147. Tako|e potvr|uje spektar uzro~nika naveden u tabeli. Taghizadeh F. 2002 Mar. Comparative study of single-dose and three-day therapy for acute uncomplicated cystitis. kontrolisana klini~ka studija. Diagnosis and treatment of upper respiratory tract infections in the primary care setting. Geerlings SE. Pathogenesis and management of bacterial urinary tract infections in adult patients with diabetes mellitus. Pharmacotherapy of acute sinusitis in children. randomizirana. Hadley JA. Leibovitz E. Paediatr Drugs. Osguthorpe JD. Ekspersko mi{ljenje. 140.137. Nicolle L. Bergogne-Berezin E. Pappas DE.115(1148):67-9. Controlling acute bacterial maxillary sinusitis. Ozuer MZ. Podr`ava primenu amoksicilina kod akutnog sinusitisa. Kawahara M. 149.23(10):1683-706. 139. 2002 Oct. Otvorena. Podr`ava upotrebu kotrimoksazola kao leka prvog izbora kod cistitisa.5 Suppl 1:25-33. 2003. Upore|en je tretman cistitisa kod `ena jednom dozom ciprofloksacina sa trodnevnom terapijom cefpodoksim-proksetila. Jacobs MR. 142. Fendrick AM. Pregledni ~lanak. Ergin H. ukazuje na naj~e{}e uzro~nike i tretman izbora: amoksicilin. Saint S. Ukazuje da se ve}ina dece sa otitis media ne le~i antibioticima. Acute otitis media in pediatric medicine: current issues in epidemiology. Pelton S.

Ukazuje da asimpromatska bakteriurija van trudno}e ne treba da se le~i antibioticima. Ak C. 2002. 2003 Jan-Mar.Diagnosis and clinical management of urinary tract infection.123(15):2027-8. Melbye H. 155. Pregledni ~lanak. Pregledni ~lanak. J Reprod Med.coli prelazi 10%.17(2):367-94. Guidi HG. Studija minimizacije tro{kova. 2003 Oct. Begg EJ.46(3):183-6. Antimicrobial susceptibility of Gram-negative uropathogens isolated from obstetric patients. Ukazuje da je rutinska urinokultura u ranoj trudno}i postupak sa pozitivnim odnosom tro{kovi/efekat. kontrolisana klini~ka studija. Levancini M. 2001. Caputo S. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy Clin Ter. Pregledni ~lanak. Opservaciona studija. u~estalost bakteriurije je oko 10%. co-trimoxazole or amoxycillin compared with a course of trimethoprim. Keating K. Ukazuje da dipstick test nema dovoljnu senzitivnost. Merchant S. Duff P. Kolstrup N. Int J Antimicrob Agents. coli (<1%). Erkaya S. Santos JF. coli resistance: implications for first-line empirical antibiotic therapy. randomizirana klini~ka studija.10(3):123-6. Uporedila je jednu dozu gentamicina. Onderdonk AB. Robson RA. i da je jedini adekvatan na~in skrininga asimptomatske bakteriurije u trudno}i urinokultura. Obe grupe pacijenata su potom pre{le na oralnu terapiju ciprofloksacinom. Efikasnost oba re`ima je bila podjednaka. Pokazala je da rutinska urinokultura kod `ena sa opasno{}u od prevremenog poro|aja nije postupak sa povoljnim odnosom tro{kovi/efekat.98(779):387-9. 153. Pregledni ~lanak. Podr`ava izbor nitrofurantoina kao prvog leka za asimptomatsku bakteriuriju. Karaahmetoglu O. Curr Opin Urol. 2003 Aug. 2004 Jan-Feb. Prevalence. J Manag Care Pharm. Epub 2003 Apr 28. 160. Schito GC. Pinotti JA. Peddie BA. 162. Kutlay B. Clin Nephrol.10(1):1725.152(5):315-8. detection and treatment of asymptomatic bacteriuria in a Turkish obstetric population. Chambers ST. Infect Dis Clin North Am. Ribeiro RM. Eliott JC. sa multiplim dozama istog leka.16 Suppl 6:135-6. 156. Prospective. 2001 SepOct. Greenberg JA.48(8):62730. Raz R. Deskriptivna studija. Vold C. 158. Pra}ena je osetljivost bakterija kod asimptomatske bakteriurije u trudno}i.152. (28) . infections in pregnant women. Infect Dis Obstet Gynecol. Nichols BR. 2003 Jun.49(1):109-16. controlled study comparing two dosing regimens of gentamicin/oral ciprofloxacin switch therapy for acute pyelonephritis. 161. 154. J Reprod Med. 2002. Med Bras. i ustanovljeno je da kotrimoksazol i nitrofurantoin imaju bolje dejstvo od ampicilina. 166. Tidsskr Nor Laegeforen. Hornibrook J. Raz R. Nicolle LE. Nephrol Dial Transplant. Barclay ML. Asymptomatic bacteriuria--clinical significance and management. 2003 Oct.22 Suppl 2:79-83. Lynn KL.11(1):55-9. Kohortna studija.22 Suppl 2:45-7. 2003 Aug 14. Osporava rutinsku urinokulturu kod svih trudnica. Clinical significance and management. Rev Assoc . Perfetto EM. u le~enju akutnog pijelonefritisa. Kontrolisana. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. Acute uncomplicated UTI and E. Pregledni ~lanak. randomized. Bailey RR. Urinary tract infections in pregnancy. Podr`ava izbor antibiotika dat u tabeli. Bailey RR. ali je re`im sa jednom dozom bio lak{i i jeftiniji za upotrebu. Asymptomatic bacteriuria. 165. Pregledni ~lanak. Opservaciona studija. Pregledni ~lanak. Hundley AF. Ukazuje da je primena fluorohinolona za nekomplikovane urinarne infekcije ekonomski opravdana ako procenat lokalnih rezistentnih sojeva E. Pacetta AM. Heilberg IP Schor N. zbog niske pojave rezistencije E. Bishop V. 1996 Sep. Jamie WE. 159. Ciardo A. Naime. 2001 Jan. 157. Rossi P Haddad JM. Keenan TD. Podr`ava izbor antibiotika prikazan u tabeli. Ukazuje da je jedna doza kotrimoksazola ili amoksicilina iste efikasnosti kao petodnevna terapija trimetoprimom.Asymptomatic bacteriuria in pregnant women. 2003 Nov. N Z Med J. Ovalle A. Urinary tract . 1985 May 22.48(11):853-7. Asymptomatic bacteriuria: when to screen and when to treat. 163. Podr`ava upotrebu fosfomicin trometamola kao prvog leka kod nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. Why fosfomycin trometamol as first line therapy for uncomplicated UTI? Int J Antimicrob Agents. Pregledni ~lanak. Otvorena. Smith AH.13(3):204-9. Value of routine urine culture in the assessment of preterm labor. Kutlay S. Edwards RK. 164. Treatment of bacterial cystitis with a single dose of trimethoprim.

49-53.A. Tramarin A. 1995 Apr. 170. Elliott KA. de Lalla F. and economic costs. A randomized trial to evaluate effectiveness and cost effectiveness of naturopathic cranberry products as prophylaxis against urinary tract infection in women. Zaklju~uje da 25% svih infekcija ~ine infekcije urinarnog trakta. 1997 Mar 15. Edelman DA. Sato Y.5(4):3. Ekspertsko mi{ljenje. An update of its antimicrobial activity. i da godi{nji tro{kovi za urinarne infekcije u S.49(2):53-70. Uporedila je razli~ite jednokratne vaginalne doze metronidazola sa placebom u le~enju bakterijske vaginoze.3(8):1059-65. Istovremeno. Kawazoe K. Infect Dis Clin North Am. 171. 2003 Feb. iznose oko 1. Lazzarini L.157(1):43-7. randomizirana. jer je efikasnost gotovo ista kao kod tretmana od 7 dana. Einarson A. Perry CM. Zaklju~uje da terapija nekomplikovane infekcije urinarnog trakta treba da traje najvi{e 3 dana. Tro{kovi le~enja su najmanji ako se lekovi primenjuju uz poznavanje rezistencije lokalnih sojeva E. tro{kovi le~enja su znatno manji. Comparative study on the effectiveness of antifungal agents in different regimens against vaginal candidiasis. Pokazalo se da je doza od 100 mg isto efikasna kao vi{e doze. Should we screen for and treat it? Can Fam Physician. McNeil MM. Grant S . Am J Med. Casteels M. Miranda AT. Gallo R. Ukazuje da je jednodnevna terapija baginalne kandidijaze efikasna koliko i vi{ednevna. Podr`ava izbor lekova u tabeli kao najbolje ekonomsko re{enje. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 178. Podr`ava upotrebu klotrimazola u prvoj liniji terapije. 174. Can J Urol. Pregledni ~lanak. Fluconazole. Drugs. u le~enju vaginalne kandidijaze. 173. Pregledni ~lanak. 180.167.113 Suppl 1A:5S-13S. Chemotherapy. Levine WC. 1995 Jun.49(6):9841006. Hayasaki Y. Upore|ena je efikasnost tableta od ribizle i soka od ribizle u prevenciji urinarnih infekcija.D. 176. Fisher-Hoch S. Foxman B. pharmacokinetic properties.14(2):166-74. Dis Mon. 181. Upore|eni su efekti oralne primene flukonazola i itrakonazola sa vaginalnom primenom klotrimazola.48:877-8. de Araujo RS. Smith D. Whittington R. Pinner RW.Bacterial vaginosis during pregnancy. Sobel JD. J Reprod Med. 2002 Jun. 2002 Aug. A review. Epidemiolo{ka studija.One-day therapy for vaginal candidiasis. and therapeutic use in vaginal candidiasis. 1993. 1998 Mar. Pregledni ~lanak. The application of cost effectiveness analysis to derive a formulary for urinary tract infections. jer su uz istu efikasnost tro{kovi dvostruko manji. Sartorelli S. Scagnelli M. Remon JP Temmerman M. Treatment of vaginal Candida infections.20 Suppl 1:S80-90. Silva Mdo R.105(1):64-6. Pregledni ~lanak.23(3):446. Epidemiology of urinary tract infections: transmission and risk factors. 2002 Jul 8. 2003 Jun. Holmberg SD. Dvostruko slepa. 1998 SepOct. Pregledni ~lanak.6 milijardi dolara. Reef SE. 2004 Jan. Tositti G.44(6):543-7. J Chemother.9(3):1558-62. Podr`ava upotrebu jedne doze flukonazola u prvom aktu le~enja. and costs. 179. morbidity. 169. Treatment options for vulvovaginal candidiasis. Pregledni ~lanak.coli. Koren G. Pregledni ~lanak. Passos XS. Mycopathologia.17(2):227-41. Duerr A. Tamaya T. Postma MJ. Sobel JD. Paula CR. Local treatment of bacterial vaginosis with a . Voorspoels J. Opservaciona studija. 2002 Apr. Nurse Pract. Costa M. Podr`ava terapiju prikazanu u tabeli. 2002 Oct 10. Foxman B. Randomizirana klini~ka studija sa farmakoekonomskom analizom. Managing patients with vulvovaginal candidiasis. Flukonazol i itrakonazol su pokazali zna~ajno bolje rezultate (88% i 78% izle~enja prema 58% sa klotrimazolom). Stothers L. Clin Infect Dis. Bragagnolo L. McTavish D. Epidemiology of urinary tract infections: incidence. Isti zaklju~ci kao u referenci 3. Mikamo H. Brown P. Nije na|ena zna~ajna razlika izme|u tretmana. (29) . bioadhesive metronidazole tablet. incidence. 168. 2002 May. i da rezultira izle~enjem u oko 50% pacijenata. 172. Ekspertsko mi{ljenje. Inkrementalna analiza tro{kovi/dobit. and economic costs. Indian Med Trib. Expert Opin Pharmacother. 177. Tolley K. Foxman B. morbidity. 1999 Jun. Correlation of in vitro itraconazole and fluconazole susceptibility with clinical outcome for patients with vulvovaginal candidiasis. kontrolisana klini~ka studija. 175. Epidemiology of urinary tract infections: incidence.44(5):364-8. ali zbog nedovoljnog broja pacijenata zaklju~ak ne mo`e biti definitivan. Pokazalo se da tablete imaju bolji odnos tro{kovi/efekat. Upore|ivala je efikasnost itrakonazola i flukonazola u le~enju vaginalne kandidijaze. Short-course ciproflox treatment of acute uncomplicated UTI in women.

(30) . Sweet RL. Treatment of sexually transmitted diseases. Oral metronidazole vs. Nurs Clin North Am. Otvorena kontrolisana kini~ka studija sa farmakoekonomskim elementom. Podr`ava izbor leka u tabeli. Metronidazole. 183. Podr`ava izbor leka u tabeli. Livengood CH 3rd. Blackwell AL. Rapp RP. Med Lett Drugs Ther. 1990 JulSep. 1999 Oct. 191. Honkanen AA. 193. Cost-effectiveness evaluation. Stock J. Diagnosis and management of infectious vaginitis. Taarji HB. Metrogel Vaginal for treating bacterial vaginosis.Treating vaginitis. koji se primenjuje oralno. Ismail M. quiz 64-5. Sex Transm Dis. Profilakti~ka primena antibiotika protiv bakterijske vaginoze kod bolesnica koje ve{ta~ki prekidaju trudno}u sukcijom smanjuje morbiditet i dovodi do u{tede. Guberski T. Smith MD. Nelson AL. Comparison of ofloxacin and metronidazole for the treatment of bacterial vaginosis. Quan M. Soper DE. 49-50. 2004 Jan. J Fam Pract. Cost-effectiveness of screening and treatment for bacterial vaginosis in early pregnancy among women at low risk for preterm birth. 2001 Dec.44(9):807-14. Dennemark N. Sintonen H. Blackwelder T. Berger A. Long BJ. 1986 Feb 28. 185.3(3):195-205. sa trudno}ama bez skrininga. Sagov S. Kontrola prakse. Report on Gardnerella vaginitis. Decision analysis and cost evaluation of a clinical study in Germany. Pokazala je da jednodnevna vaginalna terapija metronidazolom ima isti efekat kao dvodnevna. Uporedila je sedmodnevni oralni tretman bakterijske vaginoze metronidazolom sa sedmodnevnim oralnim tretmanom ofloksacinom. Berger K. Pregledni ~lanak.182. 1988 Dec. a zatim ista le~ena. Podr`ava izbor leka u tabeli. Schell CL. Treatment of genital infections in gynecology. Martens MG. Allason-Jones E. Randomizirana kontrolisana klini~ka studija. Podr`ava tretman naveden u tabeli.23(4):865-75. Int J STD AIDS. Gynecol Obstet Fertil. Efikasnost je bila ne{to bolja kod metronidazola (100% izle~enja prema 97%). 1999 Aug. Pregledni ~lanak. 1992 Jan. Jo{ nije pokazano da li je skrining bakterijske vaginoze u ranoj trudno}i koristan i ekonomski opravdan ili ne. Fenner DE. Edwards MS. U grupi trudnica sa skriningom i tretmanom ucestalost prevremenog poro|aja i manje te`ine deteta je bila manja. Ransom SB. 196. Thorp JM. Kontrolisana klini~ka studija. Sheehan KL. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Harris JH. Kurki T. Lappin M. Pennehouat G.24(10):46. Skrining bakterijske vaginoze u ranoj trudno}i nema ekonomskog opravdanja. Ridgway GL. 1992 Sep. Pregledni ~lanak.19(3):497-510. Mil Med. Madelenat P.10(8):508-13. Nurse Pract.83(1):27-36. Oleen-Burkey M.52(8):603-4. J Reprod Med. J Reprod Med. 1992 MayJun. McComish JF.26(3):137-42. Secor RM. Upore|eni su ishodi trudno}a kod kojih je radjen skrining na bakterijsku vaginozu. Paavonen J.28(708):23-8. 1999 Mar. 189. J Am Board Fam Pract. Komentar. 1999 Apr. randomizirana. Kekki M. Cost of bacterial vaginosis in pregnancy. Pregledni ~lanak. 184. Najbolji odnos tro{kova/koristi pokazuje generi~ki preparat metronidazola. tako da su ukupni tro{kovi trudno}e i poro|aja bili za oko 35$ ni`i ( oko 6-7%). 194. Tolford DA. Pregledni ~lanak. 192.75% metronidazole gel in the treatment of bacterial vaginosis. J Am Board Fam Pract. Thomas PD. 53-8 passim. 188.3(3):204-7. Muller E. Ekspertsko mi{ljenje. Emery SJ. Raia TJ Jr. Greenberg R. Obstet Gynecol Clin North Am. Secor RM. Wysocki SJ.44(4):359-62. Kane KY. 195.157(1):37-40. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Pregledni ~lanak. Hager WD. Mohseni H. 1999 Sep. 186. Acta Obstet Gynecol Scand. Cullins VA. Clindamycin for vaginosis reduces prematurity and late miscarriage. Robinson AJ.29(12):924-41. Quan M. Kotomaki T.3(3):195-205. kontrolisana klini~ka studija. Bacterial vaginosis: a comprehensive review. Otvorena. Universal prophylaxis for Chlamydia trachomatis and anaerobic vaginosis in women attending for suction termination of pregnancy: an audit of short-term health gains. 1990 JulSep. Analiza odluke. 190.. Nayagam AT. Dominguez L. Wareham K. Int J STD AIDS. Pregledni ~lanak. Joly-Guillou ML. 187. Diagnosis and management of infectious vaginitis. 2003 Aug. Comparison of once-daily and twice-daily dosing of 0.

Drugs for STD management in developing countries: choice. Cho YW. Najbolje rezultate je pokazao tretman cefotetan plus doksiciklin. 1982 Aug. pri ~emu je ampicilin znatno jeftiniji. 1983 Oct 29.82(1):9-15. Efficacy of ampicillin and cefoxitin in the treatment of acute pelvic inflammatory disease. Drugs. Cacault JA. i ampicillin plus clindamycin plus gentamicin. Ransom SB. 205. Ureaplasma urealyticum. Clin Ther. Weisner PJ. 202. Rousset D. 1984 Sep. Judlin PG. Thomas PD. Opservaciona studija tro{kova skrininga i terapije polnih bolesti kod trudnica. Nitroimidazoles in the treatment of trichomoniasis. Podr`ava podatke iz tabele. Opservaciona studija uzro~nika uretritisa. Pregled cena lekova za polne bolesti u 15 zemalja. Am J Med. de Beer JA. Engelman P. 200. van den Ende J. Contracept Technol Update.178(6):1272-8. 1987 Jan. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. cost. A comparative study.64(19):733-6. clindamycin plus gentamicin. Van der Veen F. Am J Obstet Gynecol. Kombinacije klindamicin + genatmicin i metronidazol + genatamicin su se pokazale isto efikasne i bezbedne u le~enju adneksitisa.22(2):63-72. Ojile JM. 1992 Sep. Pregledni ~lanak. Koebele A. 1990 Jul-Aug. Gilbert GL. 206. Batislam E. Zenilman JM.19(3):461-74. Pokazuje istu efikasnost gentamicina i aztreonama kod adneksitisa. 1987. Prevalence and treatment of Chlamydia trachomatis. 201. 208. and amebiasis.197. Fransen L. Greenberg RN. Acute salpingitis. Oba antibiotika su pokazala isti efekat. Blanco JD. 1993 Jul 24. Goodrich JT. Randomizirana kontrolisana klini~ka studija. 203. Bollinger M. 1997 Jul-Aug. J Surg Oncol. Podr`ava izbor antibiotika u tabeli. 212. Dodson MG. Pregledni ~lanak. Eriksen NL. Rev Infect Dis. Health gains from screening for infection of the lower genital tract in women attending for termination of pregnancy.10(1):36-9. 199. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Monif GR. Galaid EI. 207. and Mycoplasma hominis in patients with non-gonococcal urethritis. 204. 1998 Jun. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. giardiasis.13(9):665-72. Weinandt WJ. Kontrolisana klini~ka studija. Kilic D. Podr`ava izbor terapije naveden u tabeli. Lancet. Basar MM.71(4):261-8. Contracept Fertil Sex. 1999 Aug. Reilly PM. Mazzoni MM. Maisonneuve H. Cates W Jr. Choice of antibiotics and length of therapy in the treatment of acute salpingitis.3(8):102-3. Kaygusuz S. 1998 Jun. Extended-spectrum (second.39(4):511-22. Wareham K. Pregledni ~lanak. Peterson HB. Primena metronidazola ima povoljan odnos tro{kovi/efekat. 1990 Apr. Studija odnosa tro{kovi/korist tri tretmana adneksitisa: cefotetan plus doxycycline. Medically sound. Predla`e hospitalizaciju ve}ine bolesnica. S Afr Med J. Wilson KM. Odendaal HJ. Pelvic inflammatory disease: review of treatment options. Comparison trial of clindamycin with aztreonam or gentamicin in the treatment of postpartum endometritis.25(7-8):572-5. 211. cost-effective treatment for pelvic inflammatory disease and tuboovarian abscess. procurement. (31) . Kontrolisana klini~ka studija. Prophylactic and therapeutic use of antibiotics in pelvic surgery. Ekspertsko mi{ljenje. Basar H. Price SA.57(1):17-20. Polk HC Jr. Obstet Gynecol Clin North Am. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Emery SJ. McNeeley SG. Sex Transm Infect.74 Suppl 1:S166-74. Pregledni ~lanak. Hendrix SL.12 Suppl 6:S656-64. Jpn J Infect Dis. Ekspertsko mi{ljenje. Lebceuf D.and third-generation) cephalosporins.78(6B):188-93. Pregledni ~lanak. 198. How to treat PID. Pregledni ~lanak. Blackwell AL. Isti~e zna~aj upotrebe cefotetana i cefoksitina kod adneksitisa zbog njihovog delovanja na anaerobne bakterije.342(8865):206-10. Optimum therapy for acute pelvic inflammatory disease. 1984 Feb. Acute salpingitis: current antibiotic protocols. koja je uporedila ampicilin i cefoksitin u le~enju adneksitisa. Prospective randomized study comparing the efficacy and tolerance of clindamycin-gentamycin versus metronidazole-gentamycin in acute utero-adnexal infections in hospitalized patients Rev Fr Gynecol Obstet. Diagnostic and therapeutic dilemmas. 210. and financing. 2004 Feb. Pregledni ~lanak. Rossignol JF. Yilmaz E. 209. 1985 Jun 28. Kmak DC. Aust Fam Physician.

Carlin EM. Barton SE. Farmakoekonomski model. 1982. Bacteriologic diagnosis and antibiotic therapy of urinary tract infections. Stathakis H. Bowie WR. 1984 May. Hartinger A. Pregledni ~lanak. 1986 Apr.In vitro and in vivo efficacy of antimicrobials against Chlamydia trachomatis. 220. Int J STD AIDS.34(1):81-92. Laga M. 1997 Jan. Cohen MS. Azitromicin se pokazao podjednako efikasnim. Upore|ivala je klasi~an tretman uretritisa sa jednom dozom azitromicina. ili procaine penicillin G 4. Vuylsteke B. Podr`ava podatke iz tabele. Handsfield HH. 226. Pacijenti sa uretritisom izazvanim hlamidijama su tretirani tetraciklinima. Rev Prat. Uporedila je odnos tro{kovi/korist tri tretmana akutne gonoreje: Augmentin 3. Ortola E.5(9):640-7. 215. Preporu~uje upotrebu netilmicina. (32) . Hansel NK.9(4):188-99. Kot T. Epidemiology and therapy of Chlamydia trachomatis infections. Ekspertsko mi{ljenje. Davis R. Pregledni ~lanak. Caron F. 217. 2003 Oct 31.2(8341):67-70. Podr`ava upotrebu azitromicina kao najisplativije terapije. 1997 Nov. Pokazao je da najbolji odnos tro{kovi/efekat pokazuje antibiotik koji bi se primenio u jednoj dozi. Clin Ther. Bowie WR. Griffiths M. Genital chlamydia infections--clinical aspects. Podr`ava upotrebu tetraciklina i makrolida. Najbolje rezultate je pokazao drugi tretman. Becopoulos T.9 Suppl A:33-7. Barton SE. Thirumoorthy T. Pettit-Young N. Comparative study of ceftriaxone and spectinomycin for treatment of uncomplicated gonorrhoea in men. Sex Transm Dis. Mughogho G. Klini~ka studija. Murphy VL. Studija intervencije u klini~koj praksi. Korting HC.24(1):57. Three regimens of procaine penicillin G. Constantinides C. Sng EH.25 g plus probenecid 1 g oralno: procaine penicillin G 4.16(8):54-9.5 MIU intramuscularno i probenecid 1 g plus dve tablete Augmentina 375 mg oralno. 214. J Clin Microbiol. Maida M. 2000 Sep. a jeftinijim tretmanom. Carlin EM. risks. Infection. 227.10 Suppl 1:S46-52. Urologe A. 1986 Jul. Trop Med Int Health. 1986.7(3):185-9. Randomizirana klini~ka studija. Genitourin Med. de Clerck M. Hoffman I. 1987 Sep. Lee CT. i ~ija cena bi bila manja od 1. Zimba D. Klini~ka studija. Urethritis in men: benefits. diagnosis and therapy. 219. Ceftriakson se pokazao boljim od spektinomicina u le~enju gonokoknog uretritisa. Predla`e se upotreba tetraciklina kao prvog leka. Lancet.35(11):2985-8. Daly CC. Lopez-Marin L. Tan T. and costs of alternative . Pregledni ~lanak. Georgoulias D. Klini~ko izle~enje je postignuto kod 75% pacijenata.5 MIU intramuscularly i probenecid 1 g plus jedna tableta Augmentin 375 mg oralno. 1983 Jul 9.26(5):256-62. Pruessner HT. Braun P Sherman H. Podr`ava upotrebu makrolida ili tetraciklina kod hlamidijalnih infekcija. 223. 1990 Aug. Acute and chronic bacterial prostatitis: a review of treatment approaches. contact attendance and patients' treatment preference. 222. 224. 218. strategies of management. Lim KB. Diagnosis and treatment of chlamydial infections. Farmakoekonomska analiza. Development of an antimicrobial susceptibility surveillance system for Neisseria gonorrhoeae in Malawi: comparison of methods. Ukazuje da najbolji odnos tro{kovi efekat ima upotreba tetraciklina.2(4):244-6. Ekspertsko mi{ljenje. 221.Cost-effectiveness of management strategies for acute urethritis in the developing world. 1982 Oct-Dec. 1990 Aug. Ferrer M. Podr`ava podatke iz tabele. Hobbs M. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. J Chemother.53(16):1760-9.5$. 1996 May-Jun. Azithromycin as the first-line treatment of non-gonococcal urethritis (NGU): a study of follow-up rates. uz pregledanje brisa uretre na hlamidije. Noguera X. Preporu~uje upotrebu kotrimoksazola kod akutnog pankreatitisa. Pregledni ~lanak. 225. Drugs. Acute prostatitis: which antibiotic to use first.62(2):82-5. Pregledni ~lanak. Augmentin. Kontrolisan klini~ka studija. Evaluation of doxycycline in the treatment of urethritis and cervicitis caused by Chlamydia trachomatis. Azithromycin as a cost-effective treatment for nongonococcal urethritis in men. Komaroff AL. aztreonama ili cefuroksima kod starijih od 35 godina.27(5):459-68. 216.213. Kosmidis J. Crabbe F. Sex Transm Dis. Compr Ther. Pregledni ~lanak. Podr`ava izbor lekova u tabeli. Am Fam Physician. and probenecid compared for treating acute gonorrhoea in men.

242. 234. Pokazalo se da se otkrivaju uzro~nici samo u 28% koprokultura. Attilakos A. Epidemiology and therapy of Chlamydia trachomatis infections. na malom broju pacijenata. Infection. Maltezou HC. 1986 Jun. 1989 Dec. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Guidelines .2(2):119126. Sex Transm Dis. Aliment Pharmacol Ther. Vibulbandhitkit S. Stalnikowicz R. Pregledni ~lanak.(25):5. Cuculic M. Kotrimoksazol se pokazao efikasnijim. 237. Acta Med Croatica. clinical course and impact on hospitalization costs of acute diarrhea among hospitalized children in Athens. Garcia Damiano MC. Brocklehurst P. Diarrhoea management: drug treatment. What to do and what not to do. Roncoroni AJ Jr. {to je neprihvatljivo skupo. 231.33(9):681-5. Am J Med.121(3):309-12.82(4A):324-8. Sack RB. Issue 1. Speelman P Steffen R. Poonyarit P. pa je neophodno izdavanje novih vodi~a. Podr`ava upotrebu ciprofloksacina kao leka prvog izbora za le~enje invazivnog enteritisa. Phillips SF. Studija odnosa tro{kovi/efekat kod rutinske upotrebe koprokulture kod svih bolesnika sa dijarejom. 2004. Robson WL. Greece. Bol Oficina Sanit Panam. Barada FA Jr. 2001. In: The Cochrane Library. Pokazalo se da najbolji efekat na invazivni enteritis ima ciprofloksacin. Current problems in antimicrobial therapy for bacterial enteric infection. Podr`ava upotrebu antibiotika samo kod invazivne infekcije. Szajewska H. koju stavlja na prvo mesto u le~enju dijareje. Upore|en je efekat ampicilina na invazivnu dijareju sa efektom kotrimoksazola. Robinson A. Opservaciona studija (sa anketom) pona{anja propisiva~a kada je u pitanju dijareja. Cost and effectiveness of fecal culture in the etiologic diagnosis of acute diarrhea. Brncic-Dabo N. Antibiotics for gonorrhoea in pregnancy (Cochrane Review). 240. J Accid Emerg Med. 229. Dialogue Diarrhoea. Isti~e zna~aj oralne rehidratacije. 230. 1984 Jan-Mar. Kaminski N. 1989 Nov.11(3):168-71. Pregledni ~lanak. Kafetzis DA. Lewis SJ. Foustoukou M. 241.11(1):32-3. Malagelada JR. Pregledni ~lanak.13 Suppl 4:S342-6. Pregledni ~lanak.86(8):161-4.27(5):459-68. Curr Treat Options Gastroenterol. Podr`ava podatke iz tabele. Ekspertsko mi{ljenje. Gregg CR. Opservaciona studija etiologije epididimitisa. Bowie WR. Stavrinadis C. 1987 Apr 27.trimethoprim versus ampicillin in treatment of acute invasive diarrhea in adults. 1984 May. Sulfamethoxazole. 243.Response to antimicrobial therapy for shigellosis in Thailand. Podr`ava upotrebu makrolida ili tetraciklina kod hlamidijalnih infekcija. for adults on self-medication for the treatment of acute diarrhoea.107(5):381-7. Chichester. 2001 Jan 30. Antimicrob Agents Chemother. Kolsrud E. 239. sa potpunim izle~enjem.Ekspertsko mi{ljenje. Lolekha S. Leung AK. dok je nekoliko sojeva bilo rezistentno na ampicilin. 1982. de Cortigianni MR.10 Suppl 1:S46-52. Scand J Infect Dis. Hoekstra JH. i da njihov tretman nosi zna~ajne tro{kove za zdravstveno osiguranje. Kristensen JK. Guerrant RL. Wingate D. Rev Infect Dis. Randomizirana klini~ka studija. Etiology of acute epididymitis presenting in a venereal disease clinic. Ericsson CD. Podr`ava izbor ciprofloksacna kao leka prve linije. UK: John Wiley & Sons. Pregledni ~lanak. (33) . Bowie WR. 1999 Apr. Opservaciona studija. An analysis of total expenditures on hospitalized patients with diarrhoeal syndrome. 233.48(2):89-92. Zafeiropoulou A. Pokazala je da tre}ina dece sa dijarejama imaju bakterijskog uzro~nika.17(6):961-4. Acute diarrhea in children. Bogomolski V. 1991 Mar-Apr. Acute bacterial diarrhoea in the emergency room: therapeutic implications of stool culture results. In vitro and in vivo efficacy of antimicrobials against Chlamydia trachomatis.15(6):773-82. Drugs. 1994 Sep. Skendzic N. 167-74. Pregledni ~lanak. 1980 Jun. 238. 235. Nassar NN. Tytgat GN.228. pa pacijenti nisu dobro reagovali. Johnson PC. Ltd 232. 1994. Prose~ni tro{kovi po pacijentu iznose 150$. DuPont HL. Infectious Enteritis. Postgrad Med. Analiza tro{kova le~enja invazivne dijareje. Podr`ava izbor ciprofloksacina za prvu liniju terapije. Epidemiology. Studija tro{kova. 2001 Jun. Troselj-Vukic B. Postoje velike razlike u izboru terapije. Scheibel JH. 236. tako da su tro{kovi po jednom izolatu oko 60$. Choice of therapy for children with acute gastroenteritis in Norway Tidsskr Nor Laegeforen.

Alvarez SA. Difficile na metronidazol i vankomicin. Parschalk B. Kelly CP. Maragkoudakis E.34(3):346-53. 246. Baillieres Clin Gastroenterol. Curr Treat Options .244. Kelly CP LaMont JT. Kearney MP. J Antimicrob Chemother. Testirano je 100 sojeva. Clostridium difficile-associated diarrhoea in hospitalised patients. Cavaljuga S. 1993 Jun. 1998. Randomizirana kontrolisana klini~ka studija. Annu Rev Med. DuPont HL.6 dana.7(2):36585. Gisbert JP Pajares JM. Pokazala je da su sva 4 antibiotika sli~ne efikasnosti. Polavaram R. Gotz VP Rand KH. Klingler PJ. Arduino RC. Curr Opin Infect Dis. Treatment of Helicobacter pylori Eradication Failures. 259. Zimhony O. Retrospektivna studija pacijenata le~enih od pseudomembranoznog kolitisa. Yuen KY. Pregledni ~lanak. Wenisch C. metronidazole. Pregledni . Graham DY.14(5):547-52. Travellers' diarrhoea. Nekontrolisana klini~ka studija. Nekontrolisana klini~ka studija. Graninger W. Pokazala je da kombinacija bizmuta. pylori daje kombinacija omeprazol + klaritromicin + metronidazol. Pregledni ~lanak. 256. Masuda N. Al-Eidan FA. Nakajima M. tako da ostaje lek prvog izbora. Clin Infect Dis. Malnick SD. 1982 Mar-Apr. podr`ava izbor terapije iz tabele. Salvage ther. Pregledni ~lanak. 2000. teicoplanin. Recurrent Clostridium difficile disease: epidemiology and clinical characteristics. 255. Hasenhundl M. Knudsen JM. Health care costs and mortality associated with nosocomial diarrhea due to Clostridium difficile. na nacionalnom nivou. Potkonjak D. 1999 May. 2003 Apr. ali je metronidazol najjeftiniji. Surawicz CM. 1999 Jan. Clostridium difficile infection. Studija prijavljenih slu~ajeva dijareje izazvane toksinom Cl. Treatment of Clostridium difficile-associated diarrhea. tetraciklina i omeprazola kod pacijenata koji nisu reagovali na drugu terapiju posti`e izvanredan procenat izle~enja: oko 96%. Fekety R. 258.34(1):1-6. 254. 2002 Nov. 250. 247. Pregledni ~lanak. Scott MG. Realdi G. ~lanak. medical and surgical management. Elmer GW.22(5):813-8.8(4):307-9. i produ`ava bolni~ko le~enje za 3. infection: risk factors. 251. Pokazala je da najbolje rezultate za eradikaciju H. Kontrolisana klini~ka studija. Lima AA. 1996 May.000$. 1984 Dec. Woo PC. metronidazola. 257. Fukai Y. Pettit PD. Treatment of antibiotic-associated colitis with vancomycin. Miyazaki T. Podr`ava izbor antibiotika naveden u tabeli. Infect Control Hosp Epidemiol. Hamel MB. 248. Analiza tro{kova. Pharmacotherapy. 253. Pokazano je da kod recidivantnih bolesnika ukupni tro{kovi le~enja dosti`u cifru od oko 10. Medical management of antimicrobial-associated diarrhea and colitis.245. Wong SS. and fusidic acid for the treatment of Clostridium difficile-associated diarrhea. Fekety R. Podr`ava upotrebu vankomicina i metronidazola. 2001 Oct. Pregledni ~lanak. 252. 2003. Dore MP Marras L. 249.49:375-90. Epub 2001 Dec 17.6(2):147-156. Four different treatment protocols for Helicobacter pylori infection--a clinical pilot study. Diagn Microbiol Infect Dis. Helicobacter. J Clin Pharm Ther. Pregledni ~lanak. Tsukada K. Ann Pharmacother. McFarland LV.18(3):147-60. Vankomicin i metronidazol su pokazali sli~ne rezultate. Ojima H. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Clin Infect Dis. Manda R. Clostridium difficile . Podr`ava izbor antibiotika naveden u tabeli. Buggy B. apy after two or more prior Helicobacter pylori treatment failures: the super salvage regimen. Gastroenterol. 2003 Aug. difficle. Luk WK. Med Arh. Gornjakovic S.36(11):1767-75.20(1):43-50. Podr`ava izbor lekova kao u tabeli. McElnay JC. Deery HG. Dig Dis. Studija zaklju~uje da je metronidazol i dalje lek izbora. . In vitro studija osetljivosti Cl.2(2):100-9. Fukuchi M. Susceptibility testing of Clostridium difficile against metronidazole and vancomycin by disk diffusion and Etest.14 Suppl D:97-102. Potvrdila je efikasnost vankomicina u le~nju dijareje izazvane toksinom Cl. Silva J. Seven-day triple therapy with omeprazole. Nieddu S. Rubin M. Tropical diarrhoea: new developments in traveller's diarrhoea. Metzger PP Seelig MH. 2000 Apr. amoxycillin and clar- (34) . Katoh H.25(2):101-9.57(3):151-6. Kuwano H. Hirschl AM. Kyne L. Tsukada O. Manca A. Greenberg RN. Comparison of vancomycin. 2002 Feb 1. Pokazala je da pojava pseudomembranoznog kolitisa pove}ava tro{kove le~enja pacijenta za oko 50%. podr`ava izbor terapije iz tabele. difficile.

Expert Opin Pharmacother.37(11):1265-8. 263. Healing peptic ulcer disease with therapy of Helicobacter pylori infection--an overview. A randomised study. Guidelines in the management of Helicobacter pylori infection in Japan. 266. Meineche-Schmidt V. 2000 Jun. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. (35) . Effectiveness of Helicobacter pylori eradication treatments in a primary care setting in Italy. 2000 Oct.125(42):12579. Masoero G. The use of fluoroquinolones in the treatment of skin infections. Kontrolisana klini~ka studija.24(6):344-51. D'Anna L. Ducons J. 268. Roberts A. Takahashi S. Klini~ka studija. H pylori infection. 271. 273. 270. Ring J. 2002 Nov. 272. Murakami K. Pregledni ~lanak. 2001 Sep. Malfertheiner P. Brosa M. Leodolter A. ithromycin for Helicobacter pylori infection in haemodialysis patients. Podr`ava izbor antibiotika kao u tabeli. 2002 Jul. 2001 Dec. Nekontrolisana klii~ka studija. 269. i da nema zna~ajne razlike ako se koristi terapija sa tri leka ili sa 4 leka (navedena u tabeli). Heeg K.11(4):293-303. Gonzalez J. Rubin G. Asaka M. Pregledni ~lanak. Pregledni ~lanak. tests and treatment. Zeigler DG. 2001 Jul. Fagoonee S. Della Monica P Lavagna A.261. A cost-effectiveness analysis of strategies for the diagnosis-treatment of Helicobacter pylori-associated peptic ulcer in primary care. Fukuda Y. Pokazala je da sedmodnevna terapija ima stepen eradikacije oko 85%. pa predla`e le~enje od najmanje 10 dana. Ricci C. Prikaz japanskog vodi~a. Treatment of Helicobacter pylori infection. 2001. 267. Graham DY. i da lek izbora treba da bude penicilin otporan na penicilinazu. Gatta L. i da odnos tro{kovi/korist prvenstveno zavisi od cene lekova koji se koriste. Bory F. 2004 Feb. Aliment Pharmacol Ther. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Ekspertsko mi{ljenje. 265. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Aten Primaria. Sistematski pregled. Childs S.a randomized trial. quiz 50. Abeck D. 1999 Oct 15. Fam Pract. Contagious impetigo--pathogen . Randomizirana kontrolisana kini~ka studija. Podr`ava izbor antibiotika kao u tabeli. Bayerdorffer E. spectrum and therapeutic consequences. 2002 Jun. 2000 Aug. Panminerva Med.44(2):145-7. Guirao R. Pellicano R.6(3):177-86. Miehlke S. Ekspertsko mi{ljenje. Trostruka terapija (omeprazol + amoksicilin + klaritromicin) je najefikasniji na~in terapije.55(6):44-9. Alvarez A. Martin SJ. Ota H. Pediatr Dermatol. Darmstadt GL. Vaira U. One-week triple vs. 260. Tito L. Satoh K. Geriatrics. Lombardo L. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Pokazala je da sedmodnevna terapija ne daje zadovoljavaju}i procenat izle~enja. Curr Pharm Des. Semin Gastrointest Dis. Casado A. 2000 Oct 20.12(3):167-79.5(2):237-46. 264. Pregledni ~lanak. Peitz U. de Wit N. Pera A. Berrutti M. quadruple therapy for Helicobacter pylori infection . Helicobacter. Shimoyama T. Badia X. Opservaciona studija. Mempel M. Crocella L. Group for Eradication Studies from Catalonia and Aragon (Gresca). Wien Med Wochenschr. Anderson J.16(7):1261-7. Pokazala je da je S.6(15):1537-44. 1994 Dec. Dig Liver Dis. Eradication of Helicobacter pylori infection with proton pump inhibitor-based triple therapy. Dtsch Med Wochenschr. 262. Helicobacter pylori: diseases. aureus naj~e{}i patogen kod impetiga. Iglioli MM. Rizzetto M. Guardiola J. Palmas F. Kimura K. Primena Markovljevog modela na retrospektivno prikupljenim podacima. 2002 Jul. Scand J Gastroenterol. Pylori ima najvi{e 82% izle~enja. Pregled vodi~a. Podr`ava izbor antibiotika dat u tabeli. Antibiotic-resistant H. . Andreu V. Impetigo: an overview. Massimetti E. Lane AT. Review of the guideline for diagnosis and treatment.33(9):788-94. Segu L. Pokazala je da sedmodnevna terapija kod infekcije sa H. Calvet X. Sugano K. Pokazala je da je efikasnost razli~itih tretmana sli~na. Sugiyama T.17 Suppl 2:S6-11. pylori infection and its treatment. Aliment Pharmacol Ther. Seidl HP Schnopp C.151(13-14):300-8.16(7):1269-75. The management of Helicobacter pylori infection in primary care: a systematic review of the literature.

Randomizirana kontrolisna klini~ka studija. Med J Aust.59(8):435-42. 2001 Mar. 278. Ann Dermatol Venereol. Tennvall GR.76(901):674-82.178(5):207-9. Pregledni ~lanak. Spinas GA. 2003 Mar 3.128(3 Pt 2):382-9. 2000 Sep.28(2):73-88. Barton LL.5(2):88-91. 286. A critical review of the literature: part I: diagnosing osteomyelitis in patients with diabetes and foot ulcers. 2001 May. 2000 Nov. Gapes M.49 Suppl A:S13-24. Analiza odluke. The clinician's choice of antibiotics in the treatment of bacterial skin infection. Veien NK. Pregledni ~lanak. Pregledni ~lanak. The use of fluoroquinolones in the treatment of skin infections. Starr M. 287. Zeigler DG. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. (36) . Najve}i deo tro{kova nose hirur{ke intervencijei lokalno le~enje (previjanje).18(3):225-38. Podr`ava izbor antibiotika dat u tabeli. Role of antibiotic therapy in diabetic foot management Diabetes Metab. Sarkar PK. Kontrolisana klini~ka studija sa elementima analize odnosa tro{kova/korist. Pokazalo se da je upotreba linezolida najefikasnija. Portilla MG. 284. kao lekova prvog izbora za celulitis. Bonham P. J Wound Ostomy Continence Nurs. Rittenhouse B. 1990. Pregledni ~lanak.274. 2001 Mar. Upore|eni su efikasnost i tro{kovi linezolida. Drugs Exp Clin Res.89(2):210-4. Dorman DC. Pediatrics. 281.26(3):219-24. 285. 288. aureus naj~e{}i uzro~nik. Pokazala je da je S. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Marty L. 280. 279.Management of leg ulcers. A critical review of the literature: part II: antibiotic treatment of osteomyelitis in patients with diabetes and foot ulcers.16(8):423-33. Eneroth M. Pregledni ~lanak. Studija intervencije u praksi. Vinken A. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Terapija sa eritromicinom je bila jeftinija od terapije mupirocinom. Podr`ava izbor antibiotika i indikaciju za njihovu primenu prikazane u tabeli. Upore|uje efekat dikloksacilina i eritromicina u le~enju impetiga.1%. Br J Dermatol. Pokazalo se da je efikasnost obe terapije bila sli~na. Cost-effectiveness of erythromycin versus mupirocin for the treatment of impetigo in children. Ha Van G. 289.28(3):1419. A three-year study of impetigo in Sydney. Hartemann-Heurtier A. i predla`e na osnovu in vitro osetljivosti izolovanih bakterija primenu flukloksacilina kao leka prvog izbora. Kod impetiga predla`e mupirocin lokalno. 2000 Sep-Oct. 2002 Aug. Efikasnost i bezbednost ovih lekova se nije razlikovala. Duggan AK. a da je i najjeftinija ako je verovatno}a da pacijent bude inficiran multirezistentnim sojem stafilokoka ve}a od 24. Li Z. Ukazuje da su fluorohinoloni rezervni antibiotici kada je u pitanju celulitis. Diabetes Metab Res Rev. Boni T.5(2):237-46.147(2):63-5. 2004 Feb. Topical antibiotic therapy: current status and future prospects. Expert Opin Pharmacother. 283. J Wound Ostomy Continence Nurs. Martin SJ. Nathwani D. Pediatr Dermatol. 275. Utvrdila je da u ukupnim tro{kovima le~enja dijabeti~arskih ulkusa na nogama lekovi u~estvuju samo sa 4%. 276. Postgrad Med J. Pregledni ~lanak. Lipsky BA. Wilike R. Lehmann R. Pregledni ~lanak o lokalnoj terapiji antibioticima uop{te. J Hosp Infect. 1988 May. Practical management of diabetic foot Ther Umsch. 1992 Feb. Podr`ava izbor antibiotika i indikaciju za njihovu primenu prikazane u tabeli. Impetigo contagiosa: a comparison of erythromycin and dicloxacillin therapy. Ukazuje na zna~aj po{tovanja vodi~a za tro{kove le~enja. Grimaldi A. A simple intervention to improve hospital antibiotic prescribing. Ballantyne S. Rice TD. Pregledni ~lanak. Balan D. Podr`ava izbor antibiotika i indikaciju za njihovu primenu prikazane u tabeli. Opservaciona farmakoekonomska studija. Apelqvist J. Furrer J. Pregledni ~lanak. 1998 Dec. Costs of deep foot infections in patients with diabetes mellitus. Pregledni ~lanak. 277. flukloksacilina i vankomicina. uz manje ne`eljenih efekata u grupi sa mupirocinom. pri ~emu je eritromicin jeftinija terapija. 282. Principles and practice of antibiotic therapy of diabetic foot infections. Cellulitis and necrotizing fasciitis: microbiology and pathogenesis. Ly J.139 Suppl 53:30-6. DeAngelis C. Pharmacoeconomics.16 Suppl 1:S42-6. 2001 Dec. Bonham P. Economic evaluation of linezolid. Royle J. Berendt AR. Cove JH. Bouvet A. Friedman AD. Uporedila je eritromicin i mupirocin lokalno za le~enje impetiga. 1987 Jul 20. 2000 May. Eady EA. Schwegler B. flucloxacillin and vancomycin in the empirical treatment of cellulitis in UK hospitals: a decision analytical model. Rogers M. South M. Med J Aust. Epidemiolo{ka studija.

Zourek M. Podr`ava podatke iz tabele. Ne preporu~uje se rutinska antibiotska profilaksa.9(1):143-61. Podr`ava izbor antibiotika naveden u tabeli. Opservaciona studija. Dog. i prose~ni tro{kovi le~enja su iznosili 5. Editorijal. Pregledni ~lanak. Mohammedi F.139-46. Controversies in antibiotic choices for bite wounds. 2003 Jun. Larsson J. Studija zaklju~uje da je neophodno pomeriti te`i{te u zdravstvenoj za{titi na prevenciju pojave ulkusa stopala kod dijabeti~ara. Management of animal bite injuries of the face: experience with 94 patients. Shomphe LA. 2003 Jun. Caro JJ. Jankovec Z. sekundarnoj i tercijarnoj (posle amputacije) nezi. 301. Vnitr Lek. Tretman sa najboljim odnosom tro{kovi/efekat je empirijska antibiotska terapija. a tro{kovi tercijarne nege 50 puta ve}i od tro{kova primarne nege.S. Andel M. Calculation of the costs of drugs. Wright DH. Kadi K. Tro{kovi po pacijentu su bili ve}i za hospitalno le~enje (63%) nego za ambulantni tretman (37%). Management of diabetic foot lesions in hospital: costs and benefits. Anderson CR.273(9):712-20. Dukes K.18(2):227-34. 1995 Mar. Tro{kovi sekundarne nege su 3. and prognosis. discussion 843-4. certain medical procedures and social services for patients with diabetic foot syndrome.149.17(12):1321-30. Preglledni ~lanak. 1985 Nov 15. medical materials. Apelqvist J. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Oko 9% takvih bolesnika je imalo ulkus stopala. Krause M.Deep foot infections in patients with diabetes and foot ulcer: an entity with different characteristics.36(5A):21-4. Lacigova S. Takodje podr`ava izbor lekova naveden u tabeli.24(11):516-8. 298. Diabetes Metab. Grayson ML. Bez definitivnog zaklju~ka.712$. Preporu~uje antibiotsku profilaksu u indikacijama navedenim u tabeli. Systemic antimicrobial treatment of foot infections in diabetic patients. Preporu~uje antibiotsku profilaksu u indikacijama navedenim u tabeli. Vnitr Lek. J Diabetes Complications. Pharmacotherapy. Rusavy Z. Klimek JJ. Eckman MH. Pregledni ~lanak. 1998 Mar-Apr. Kavanagh PL. Pregledni ~lanak. Raggio G. 299. 294. quiz 1239-40. Pokazala je da kod te`ih infekcija postoji neophodnost primene parenteralnih antibiotika. Economic aspects of the diabetic foot syndrome. Callaham M. Hass WF.52(11):1199-207. Kaplan S. Upore|ivani su samo direktni tro{kovi.49(6):457-64. 1995 Jun 1. The role of antibiotics in the management of elective and post-traumatic hand surgery. J Oral Maxillofac Surg.14(4):657-66.92(1):134-6. 1995 Mar 1. 291. Infect Dis Clin North Am. Avril JL. 296. 1998 Jul. Podr`ava izbor antibiotika iz tabele. Azzouz A. 302. Wolff KD. 1998 Nov. 2001 Dec. Foot infections in diabetic patients. Ayad F. Am J Health Syst Pharm. Antimicrobial therapy. Pasteurelloses. Diabetes Care. Schweiz Rundsch Med Prax. Studija direktnih tro{kova nege dijabeti~ara sa ulkusom na stopalu u ^e{koj Republici. O'Brien JA. Greenfield S.13(5-6):254-63. Diabetic foot infections. Postgrad Med. 305. Current management of human bites. Rotschafer JC. Pregledni ~lanak. Bunzli WF. 293. Pregledni ~lanak. cat and human bites. 303. Direct medical costs of complications resulting from type 2 diabetes in the U. Benotmane A. Medjbeur S. Hoang AT. Ann Emerg Med. Podr`ava izbor terapije dat u tabeli. Decision and cost-effectiveness analyses. Cechurova D. : Cutis. 295. Pauker SG.56(7):838-43. Eneroth M. Wong JB. Horakova N. 1988 Dec. Studija direktnih i indirektnih tro{kova boesnika hospitalizovanih zbog dijabetesa.27(6):688-94. Pregledni ~lanak. Sullivan L. ali kod pacijenata u primarnoj. Hand Clin. treatments. Adams BD. 1999 Sep-Dec. Treatment of wound infections. 1992 Jul. Brunerova L.49(6):453-6. Presse Med. West NJ.87(21):7168. 1998 Jul. 1998 May 20. JAMA. Dahms RD. Hoffman RD. 297. Opservaciona studija. 1995 Mar 18.21(7):1122-8. 292. Podr`ava indikacije i izbor antibiotika iz tabele.290. Pregledni ~lanak. 304. Studija tro{kova le~enja dijabeti~kih ulkusa nogu. Donnio PY. (37) . 300. Modeliranje tro{kova i efikasnosti tretmana dijabeti~kog stopala. Mackey WC. Studija tro{kova. Guidelines to current management. Animal bites.

(38) . McGhee CN. Pokazala je da oni po{tuju vodi~e za le~enje bakterijskog keratitisa. 1987 May. Holm SO. Pregledni ~lanak.244(20):2327-8. Cave J. 311. 310. Epub 2003 Jul 07. 317. Adenis JP. Podr`ava izbor antibiotika naveden u tabeli. Antibiotics for acute bacterial conjunctivitis. Comparative review of topical ophthalmic antibacterial preparations.94(5):52531. Ukazuje da najmanja rezistencija postoji na fluorohinolone i hloramfenikol.137(1):43-51. 318. 313.7(1):47-52. Sistematski pregled. 319. Ukazuje da je terapija parenteralnim antibioticima neophodna (penicilinom. 309. Fernando L.61(2):175-85. Aetiology and treatment of acute bacterial infection of the external . Bhatta RC. cefalosporinom ili spektinomicinom). Am J Ophthalmol. Bull World Health Organ. Opservaciona studija. eye. 308. Lee CP Lim AS. 2001. Prikaz slu~aja. Frick KD.(2):CD001211. Katz HR. Opservaciona studija 738 pacijenata sa konjunktivitisom. Ophthalmology. 315.114(3):336-8. Fujita A. Dawson CR. Paranhos A Jr. Pokazano je da su najjeftiniji gentamicin i hloramfenikol. Anketa oftalmologa na Novom Zelandu. 2001. Opservaciona studija. Pasteurella multocida--the major cause of hand infections following domestic animal bites. Chalita MR. Kinoshita S. Masovna primena antibiotika kod sve dece u krajevima ugro`enim trahomom ima povoljniji odnos tro{kovi/efekat nego ciljano le~enje samo dijagnostikovanih slu~ajeva. Corneal ulcers in two institutions in Singapore: analysis of causative . 312. Mendelsohn AD. Holland SP. Koizumi N. 1982 Jun. Drugs. McAllum PJ. 1992 Sep 15. Seal DV. Snyder ME. Forster RK. 2002 Oct.24(6):823-9. Callaham M. Alfonso E. 1985 Nov-Dec. Forster RK. Studija upore|enja cena lokalnih preparata antibiotika za primenu u oko. organisms and antibiotic resistance. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis infections in the cornea. Mendelsohn AD. 1980 Nov 21. Cost-effectiveness of trachoma control measures: comparing targeted household treatment and mass treatment of children. Schachter J. Ukazuje da je lokalna primena antibiotika opravdana kod bakterijskog konjuktivitisa. Inagaki K. Alfonso E. 2003 Dec. Strategies for treatment and control of blinding trachoma: cost-effectiveness of topical or systemic antibiotics. Ophthalmology. Ullman S. cefalosporinom ili spektinomicinom). Roussel TJ. : Drugs. i potvr|eni su uzro~nici navedeni u tabeli. Opservaciona studija gonokoknih konjunktivitisa. Jha HC. J Hand Surg [Am]. Neisseria gonorrhoeae keratoconjunctivitis. 1982 Jan. Sheikh A.94(5):52531. Cornea.306.7(6):768-73. Cochrane Database Syst Rev. Studija ukazuje da oralna primena antibiotika kod hlamidijalnog konjunktivitisa predstavlja strategiju sa povoljnim odnosom tro{kovi/efekat. Hofling-Lima AL. 307. Prescribing trends in infectious keratitis: a survey of New Zealand ophthalmologists. Prikaz slu~aja. 1995 Nov. Vr{ena je mikrobiolo{ka izolacija uzro~nika.66(6):357-60. Schor P Belfort R Jr. Pokazala je da se rezistentni stafilokok mo`e eradicirati fluorohinolonima. Am J Ophthalmol. Dog bite wounds. 316. Opservaciona studija gonokoknih konjunktivitisa. Ciprofloxacin-resistant bacterial keratitis. 2000.61(2):175-85. 314. Shifting trends in in vitro antibi. 2001. Heidemann DG.31(6):496-504. Heidemann DG. Sotozono C. Chaudhary JS. 2004 Jan. Hurwitz B. Ullman S.Opservaciona studija osetljivosti mikrorganizama izolovanih iz oka osoba sa konjunktivitisom. Br J Ophthalmol. koji preporu~uju izbor antibiotika iz tabele.21(7 Suppl):S94-101. Ann Acad Med Singapore. a najskuplji fluorohinoloni i fuzidinska kiselina. Roussel TJ. Adenis JP Comparative review of topical ophthalmic antibacterial preparations. Farmakoekonomska studija. JAMA. Inatomi T. Polayes IM. Barrett SP McGill JI. Ukazuje da je terapija parenteralnim antibioticima neophodna (penicilinom. 320. Tan DT. factors. 1987 May. Robert PY. Robert PY. Podr`ava izbor antibiotika prikazan u tabeli. otic susceptibilities for common ocular isolates during a period of 15 years. Neisseria gonorrhoeae keratoconjunctivitis. Arons MS.79(3):201-7. Pregledni ~lanak. Sano Y. Clin Experiment Ophthalmol. Culbertson WW. Holland SP. Rev Infect Dis. Culbertson WW. Lietman TM.

Opservaciona studija. Sastry SS. Eye.doc. Sande MA. A83. USA. Comparison of topical 0. 1999 Dec. Khokhar S. McLeod SD. Podr`ava podatke navedene u tabeli. Flowers CW. Pokazalo se da je odnos tro{kovi/efekat povoljniji kod ofloksacina. Ophthalmology. Ukazuje na va`nost dobrog izbora inicijalne terapije. Infection. Tayyanipour R. 28. Comparison of topical 0. 2003. Lee PP McDonnell PJ. 1995 Dec. Randomizirana kontrolisana klini~ka studija. u izradi smernica su kori{}eni i slede}i vodi~i: 1. Inc.28(3):149-52. 2. Hyd Park. 323.3% ofloxacin to fortified tobramycincefazolin in the therapy of bacterial keratitis. LaBree LD. Osim navedene literature.com (39) .102(12):1943-8. Randomizirana kontrolisana klini~ka studija. Upore|ena je efikasnost i bezbednost lokalnog preparata ofloksacina i kombinacije tobramicina i cefazolina.321.3% ofloxacin with fortified tobramycin plus cefazolin in the treatment of bacterial keratitis. Gilbert DN. initial management in the treatment of severe infectious corneal ulcers.01 EBM Guidelines.13 (Pt 6):744-7. Sindhu N.9. Moellering RC. Antimicrobial Therapy. Version 1200.ebm-guidelines. www. The importance of . Panda A. Ahuja R. Cambridgeshire GP Antibiotic Guidelines 2001. 322. 33rd edition. The Sanford guide to antimicrobial therapy. Mirdha BR. 2000 May-Jun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->