Acest GHID PRAC71C DE YOGA este un instrument de /ucru foarle eficient care vine in ajutOfU/ruturor yoghinilor care

vor sa aprofundeze aspectele tooretice!ii practice ale aeeste; eai spiritua/e treaitionele: care este YOGA.

Sunt prezentate tntr-o maniera sintetica p~sturile . eele mal importante din HATHA YOGA (ASANA) In felu/

urmator:

1. Tehnica de exeeutie a ASANA-elor

2. Con~tientjzarea in timpul ASA~A-elor

3. Con~tientizarea efecte/or specitice

4. Indicatii suplimentare

5. Erori care trebule sa fie evitate

Tot acest material a fost sintetizat din cominutui eursurilor de yoga AN1-AN7 al profesorifUi de yoga Gregorian

Bivolaru. v '"

Pentru structurarea deosebit de va/oroasa i'I sco ~

de yoga In Romania, pentru gratiape c~ce f!'.n~-o acorda permanent, pentru prezenta. sa lumln9a_sa In tn!mJ~e no~s.tre, noi; discipolii sai, ii mulfumlmmereuljl/-1 urmam In iericiree ve{lniciei.

POSTURILE YOGA TEHNICA DE EXECUTfE CONCENTRA~EA !?I CON$TIENTIZAREA I NCALZIREA

-In plcloare, corpul drapt, bratele pe ianga corp. ochii sunt inchi:;;i.Realitiim priza constllntel asupra intregif fiinje. eliminam ganduri secundare. idei obsesive, starl negative. Cream stare de receptlvitatetata de energiile benefice din Univers, aspiram catre tal ceea ce este bun, frumos, suolim, inaltiilor, Universal valabil, Divin, Cosmic,

PRIMUL EXERCITIU DE iNCAUIRE

. (miscarile de rotatle a capului)

.EXECUTIE: Hotatii ample ale capulullent realizate, in sensul aeelor de ceasomic, mai inlai (YIN, -spre dreapta). Atentla concentrata in zona gatului, urrnarlm dinarnizarea aspectului de receptivitate (YIN) ra nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA.

·CON$TIENTIZARE: Percepem vibraiii fcarte fine :;;1 usoara senzatie de lncalzlre 1;1 nlvelul zonel g8lului.Dinamizarea aspectului de receptle, sensibilitale (YIN) la nivelul lui VISHUDDA CHAKRA. Constientizarn activare speclflca in plan mental, dilatarea constiintel in plan subli!.

·EXECUTIE: Realizam rotatiile capului in sens invers de ro tatle al acelor de ce.asornic (YANG, spre stanga). Mi:;;earea. esta a.lT!pla:;;i lent r~al izaHi! urmarim dlnamizarea aspectulul de ermste (YANG) la nivelul Iul VISHUDDHA CHAKRA.

.CON$llENllZARE: Percepem Tn continuare vibraiii foarte fine !?i usoera ssnzatla de incalzire Ia nivelul zone! galului. Dinamizarea aspeclului de ernislesl control (YANG) la nivelullui VISHUDDHA CHAKRA. Seconstientlzeaza activarea speclflca in plan mental, dilatarea constimteijn plan subtif. Realiziim diferentele intre eele doua executil, intre cele douil. stari, polarilatea energica (+) :;;i (-) la nivelul acestui centru de fori3. percepemttezirea 'inluiiiei, stare de elevare. apiruituala, de puritate.

AL II·LEA EXERCIJIU DE iNCALZIRE (Setul de mi!?carl rapide cu capul)

.EXECUTIE: Riisucim brusc capul de doua ori sprestanqa, de doua orispre dreapta, de doua ori oblic stanqa, de doua ori oblie draapta.si de doua ori pe spate. Alentia esla concentrate asupra mlscarli.

·CON$TIENTIZARE: Percepem usoare vibratii in zona posterioara a cutiei crenlens, dinamlzarea potentialolui mental latent. Percapern vlbratil in zona din crsstetul capului, energizarea lui SAHASRARA (centrul spiritual suprem al fiintei), constlsntlzarn ratinarea perosptiller mentale, dilatarea campului de con:;;tiin\ii, stare de luciditate, transcendere, detasara.

AL III-LEA. EXERCTj1U DE iNCALzIRE . {Mi~carea de pendulara lateral.a a capulul) .

• EX EClfTlE: Mi~cam caput suceeslv spre stanqa ~i spre drsapta cal mai repsde, mrii a angrena trunchlul in rnlscare. Aten\ia este co~centrata in zona. cflfl.~ij!OCUIIrnnt~,zon~ ge prolectle in plan fizic a lui AJNA CHAKRA. pl"M~ea SS!e o~ental~ mtr-,-:!n u~0.r strablsrn convergent catre zona din mlJIocul trumn, ochn sun! mchlli'l.

.CON$TIENTIZARE: Sasizarn w?oare vlbratli ln ~ona din mijlocul frunlii,activar.ea lui AJNA CHAKRA. Concornitent percepem curgerea libera a anerqiilcr fluidice in zona gatului. Con~tienti~~ siarea de luciditate rnsntala sl sp~ri!u.ala, amplifi,?are~ inteligenlel li'l aproceselor rnernoner, a capacltatllor telepatice ~I a capacltatii de dlscernamant, unirea rnentalului cu restul fiinte], armonie.

FLEXIA COlOANEI VERTEBRAlE

_ .EXECUTIE: Balansarn umerii imr-un plan lateral flexand

consecutivcoloana in ambele dlrectll: stanga dreapta, Bazinul ramane nernlscat, atsntla este concsntrata asupra caloanei vertebrale,

.CON~TIENTIZARE: Sesizam puncte in ~ibra1ie de-"a' lungul colaanei vertebra Ie, Tn special la nivelul centnlor de forla, remarcarn rnasajul profund al oganelor interne. Daca apar zone dureroase; concentri.im mental energie asupra lor sub forma unor curentl bloluminiscenti realizand astfel ele~e curative, perc.epem eliminarea tensiunilor de la nivelul zcnei dureroase, allnare.

ASANA DE ElONGATIE PENTRU TO RACE $1 COlOANA

- .EXECUTIE: Venim cu picioarele departale, plasi.im

palmele la punctul de ins!1lrlie al coapsei cu bazlnul, cu degelul mare asezat spre in lala. Implngem cat mal mul~ in brate pentru a elonga cat mai blne coloana. (coatele sunt intmse) capul sste piasa! in prelungirea acesteia. Expiri.im profund pe gura,. lnsplrarn profund pe nas, reallzarn retentia pe plin a suflului, I imp i~ ~are atsntta este concentrate asupra fluxurilor de enerqra cosrruca ce patrund prin cre~tetul eapulul la nivelul lul SAHASRARA?i cob?ara pe coloana pana la nivelul lui MULADHARA CHAKRA (zona dintra anus li'i sex).

. .CON$TIENTlZARE: Sesizam di!ata!Baspal~ilor. intercost.?le,

elasticizarea coloansl vertebrate, stare ampla de revitalizare, avand ca focar de iradiere coloana flexibililate, tonus vital.

MASAJUl GASTRIC SUBSTERNAL

.EXECUflE: Prindem cu mana stanga incheietura mainii drep!e, masarn cu degetul mare al mainii drepte punctul indlcat, mai inlai in sensul acelor de ceasornic (YIN). Schimbam apoi sensul de rotatie, (in sens lnvers acelor de ceasornic, YANG,

2

mas and cu degetul mare al rnalnil stangi): urrnarlrn sa realizi.im aceste mlscarl de rotatle de acelasl nurnar de ori atatln sens YIN, cat sl in ssns YANG_

.CON$TIENTIZARE: Percepem energizare lntensa la nivelul piexulul solar, purificare.enerqetlca, eliminarea tensiunilor, a stress-uri lor de la. nivelul zonei masate. Daca simlim od urere mai mare atunci cand realizarn rnasajul Intr-un anurnit sens, vom lnsista mai mull in sensul respect iv, masaiul perseverent in acest sens 0 vaelimina.

r

PADAHASTASANA (postura maini! la plclor)

.EXECUTIE: Avand talplle paralele, usor departata, ne aplecam in tala sa~ mai I!lult, prlnzand degetele .m.ari ale plcloaralor cu degatele aratator, inelar ~I mare ale rnalnllor. urmanm sa pastram _genunchii eatmal bina Intin?i pe intreaga durati.i a execu1;iei posturii. Incepem executla cu faze dlnamlcade elasticizare gradata a coloanei.

Percepam fluxurila de energie telurica ascenslonand prin .mernbrele inferioare f?i focalizarea lor la nivelul lui MUlAQHARA CHAKRA. .Ccncomltent seslzam scurgerea energiilor rezlduale perturbatoare ale echllibrului vital, de la nivelut trunchlulul, prin brate f?i palme, la sol.

·CON$TIENTIZARE: Percepem senzatle pli.icuti.i de energizare la nlvelul membrelor lnferloare-purlflcarea energiilor in zona trunchiului,- dinamizarea intensi.i a lui MULAOHARA CHAKRA. Constientlzam stare de revitalizare. ~i regenerare, amplificarea potentlalulul vital al fiintel. Percepem destindere la nivelul zonei lombare.

·INDICATII SUPUMENTARE: Vom cauta pe cat posibil si.i avem coloana cat mai decohtractata ?i paslva. Vom evlta.de asernenea sa indoim genunchii !,>i, larevenlre-se.va avita derularea bruscaa coloanei ..

PADANGUSTASANA

·EXECUTIE: Aplecandu-ne in lala asezarn pumnii pe glezne, in spate \>i aproplern cat mai mull pieptul ?i capul de genunchi, pastrand totodata genunchii intinsi. Ne concentram sa percepem ascensiunea energiilortelurice prin rnernbrele inferioare, trecerea 'energiilor prin zona. trunch iul ui ~i focalizarea lor in zona crestetului capului, la nivelullui SAHASRARA .

.CON$TIENTIZARE: Sesizi.im enerqizarea la nivelul picioarelor, destindere la nlvelul zonel lombare. Constientizarn actlvarea intsnsaa lui SAHASRARA, ralinarea psrceptiilor launtrlce, elevarea constlintel, stare de detasarefata delumea materlala si luc id itate s p ii"itu a tiL

3

*E.RORI CARE VOR FI EVTTATE: Cand apllcarn pumnii in partea postsrioara a gambe!or pidoore!or, pentru a ajula atragerea fruntll catra picioare, vom evita arlee rniscare prea sacadata i?i realizata mecanic. Vom cauta pe cat posfoil sa avem eoloana cal mai cecontractata sl pas iva. Vom svita de asemenea sa indoim genunchii st la revenire se va evita derularea brusca a coloanei.

Degetele nu se atinq intre ele .Genunchii vor fi rnentinutl user tlexati.Centura abdornlnala !rebuie sa -fie cal mal relaxata,

SAHAJ AGNISARA DHAUTI (automasajul abdominal)

.EXECUTIE: Prindem cu palmele talia, degetele sun! centrale catre ombilic, fara a-I atinge \,i fara a se atinge intre ele. Masajul se reallzeaza cat mai profund. Pentru acsasta indoim usor genunchii ~i venim cu trunchiul spre Tn lata. Percepem focalizarea Iluxurilor subtile energetice prin brate, palme ~i degete :tpre zona plexului solar (MANIPURA CHAKRA), fluxuri distinct polarizate: de semn (-) prin bratul stang \,i de semn (+) prin bratul drept.

*CON$TIENTlZARE: Constientizarn masajul profund abdominal, amplificarea focului subtil in fiinia, dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA.

*IN DICATII SUPUMENT ARE: Acest proeedeu de purificare se va raaliza prin masarea direct pe piele. Vom evlta apasarea ombi I icului, plasarid degetele in apropierea acestu ia.

KA TICHAKRASANA (postura rotii lombare)

·EXECUTJE: Pe partea stangatdreapta: BraWl stang/drept este intins para lei cu solul, brajul drept/stanq este indoit cu palma in tata plexulul cardiac, lara a atinge tnsa pieptul. Botatla se reajzeaza pe partea stangatdreapta, lara a se angrena ~i bazinul. Capul ~i prlvlrea urrnaresc aceeasl dlrectle de rotatle, Percepem fluxurile ae energie cosmica prln brajul slang/drepl, dinamizand intreaga parte st<'J.ngatdreapUi a corpului. Mi!ilcarea de rotatie ne permite perceptla subtila a aurei bibenergetice, mai ales in partea stangatdreaptaa liiniei.

·CON$TIENTIZARE: La execulia pe. partea stanga:

Constientizam dinamizarea !ili energizarea Intregii jumiUiiii stangi a corpului precum ~i amplificarea energiei lunare (yIN), receptive; trezlrea sl amplificarea intuitiei psihologice, a inleUgeniei analiiice sl rafinamentului estetic. Barbajii vor constientlza mult mai alent aceste stari corespondente in fiinla.

La executla pe partea dreapta: Con!?iientizam dinamizarea slenerqlzarea partii drepte a corpuhn, amplificarea energiei de tip solar (yANG), emisive, in fiinja; trezirea ~i amplificarea inleligeniei sintetice dezvoltarea rationamentulul, a eficientei~i a puterii de actlune.Fernetle vor constlentlza mull mal atent aeeste starl coresponqenta in fiinta.

In final: Remarcam diferentele de stare !?i energizare intre executla pe partea stanga ~i dreapta, seslzandqlobal polaritatea centrilor de forta, constlentlzand starea de echilibrll, forta!?i armonie la nivelul intregii fiinte.

*INDICAT" SUPUMENTARE: Vom avea grija sa mentlnern pe intreaga perloada a rsallzarf posturii bazinul nemiscat (el nu se va roti lmpreuna cu trunchlul); in caz contrar eleetele vor Ii net diminuate. Bratul intins sl rotit spre stanga (dreapta) va Ii mentinut permanent paralel cu solul. Bratul indoit !?i plasat lnzona plexulu[ cardiac nu va atinge corpul,

TALASANA (postura arboreluij

*EXEClfTlE: Talplle sunt paralele, depart ate la dlstanta umerilor, intindem cal mru muJt trunchiul, bratele, pastrarn relaxate palmele $i degetele. Percepem captarea energiilor cosmice prin braie. Sssizarn aspectul (-) prin bratul stang, aspectul (+) prin bra-lui drept. Con!?tientizam acumuarea acestei energii in zona ttunchiului sl blocarea ei alcl prin intermediullui ASWINI MUDRA, contractia continua a sflncterelor anale (mentinuta pe intreaga durata a exscutlei posturii) .

• CON$TlENTIZARE: Percepem scurgerea energiilor suplimentareca niste fini curentt electrici prin palme !?i degete. Seslzarn amplificarea capacrratilor bioenergetice curative la nivelul palmelor. Senzaiie de sfera energetica, camp subtil muH amplificat In zona trunchtutut, in afara corpului fizic. Sesizam amplificarea

energiei curative la nlvelul palmelor. •

.INDICATII SUPLIMENTARE: Intimpul executlei vom urmarl sa rnentinern coloana cat mal oreapta, eviti:'lnd Iasarea pe spate sau scoaterea abdomenului in faia. Vom f de asemenea atenti la rnentlnerea verticalitaiii bratelor ridicate~i la mentinerea star!l de relaxare lanivelul palmelor ~i a degetelor.

GARUDASANA (postura vulturului)

.EXECUTIE: Pe partea stangatdreapta: Asezam piciorul drept/stanq peste cel sUing/drept !?i mana slanga/dreapta peste ceadreapta/stanqa, Flxarn cu prlvlrea un punct situat in exterior, la nivelul lui AJNA CHAKRA. Urmarlrn sa percepem dinamizarea polaritiltii de recepte/ernisle !a niVelullui AJNA CHAKRA.

4

5

*CONSTIENTIZARE: La executla pe partea stanga:

Consttentlzam dinarnlzarea lui AJNA CH.A~RA~ pola!il~.te r:!linus, receptiva (YIN); sesizarn enerqizarea distincta a partll stan~.1 ~ corpului (barbaiii vor constientiza cu atentie sporlta starea specjflca

ceapare). . _ ., _ . .

La executla pe partea dreapta: Constientizarn dlnamlzarea lui AJNA CHAKRA, polaritate plus, ernisiva, solara, dinamic~ (YANG); percepem energizarea distlncta a parlii drepte a corpului (terneile vor constjenttza eu atentie sporlta starea speclfica ce apare).

in final: Percepem activarea polara a lui AJNA CHAKRA, iar in plan psihic constientlzam luciditate rnentala, stare de ei::hilibru ~i armonie in. pl~n mental, amplifiearea capacltatllor t,::lep~.tice:, capacitate marita de control mentalasupra tuturor enerqiilor Iliniel.

.INDICATII SUPLIMENTARE. Postura trebuie sa fie reallzata perfect pe ambele parii, fara nici un fel de ~ezechili.br!;l. Dezechilibrul pe una din parli, arata in mod exact dlzarmonle In planui polaritatil respective.

TRiKONASANA (postura triunghiului}

·EXECUTIE : Pe partea stangatdreapta: Venim eu picioarele depart ate (unghf de 901 ~i talpile paralele, ~ra1ul stang/drep! este ridicat. Ne concentrarn sa percepem fluxunle de energie telurica priri membrele inferioare ascsnslonand ~i focallzand in zona plexului solar pentru a dinamiza MANIPURA CHAKRA, aspectul de receptle/ernisle. Concomitentpercepem fluxul de energie cosmlca captat prin braWl slang/drept ridicat ce dlnarnizeaza in partea stanga/dreaptaa abdomenului, centrul secundar de lorl~ CHANDRA CHAKRA ,in legatura cu energiile subtile ale L':In1! (SURYA CHAKRA, in legatura cu energiile subtile ale Soarelul) ~I energizeaza polar parlea stangaJdrea~ta a abdomel)ulu~.

·CON$TIENTIZARE: La executia pe partea stanga:

Constientlzam masajul specifi~ al organelar digestive, dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA principal, CHANDRA CHAKRA, secundar, dlnarnizarea polara a parlii stangi a abdomenului. Armonle ~i echilibru interior avand ea foear de iradiere plexul solar.

La executia pe partea dreapta: Oonstientizarn masalul specific al organelar digestive, dmarnlzarea lui ~ANIPURA ~H~AA. principal, SURYA CHAKRA, secundar, dlnarnizarsa palara a partu drepte a abdomenului.

in final: Sesizam activi!atea polara a lui. MANIPURA CHAKRA, principal ~i CHANDRA CHAKRA, SURYA CHAKRA, sscundar. constientizarn stare de incredere ln sine, armonie lnterloara, echilibru, curaj, voin~a marita, dinamism interior f?i expansivitate enerqetlca, avand ca focar de lradiere zona plexului solar.

6

·ERORI CARE VOR FI EVITATE: Sa se expire coborand bazinul f?i bratul: Sase Indoaie~isase anuleze liniaritalea bratelor intinse; Sa se indoaie un picior si sa nu se indeparteze suficient de mult picioarele lntr-un unghi decel pulin 90 de grade deoarece aceasta lasa 0 mare mobilitate bazinului. Sa se lase capul sa atarne sau sa i se schimbe poz~ja naturala,

ARDHA CHANDRASANA

. (postura semilunii)

. .EXECUTIE: Corpul este drept, trunchiul ~i bratele sunt intinse catre in sus, palmele sunt orientate in lata. Ne lasam pe spate arcuind cat mal mult coloana. Ne concentrarn sa percepem nuxurile de energie cosrnica prin brats, clrculatla descendenta a energiilor: de ssmn H prin brajul stang, de samn (+) prin bratul drept. Remarcam trecerea fluxurilor prln trunc hi ~i focalizarea lor I a: nivel ul lu i SWADHISTHANA CHAKRA unde vor amplifica aspectul de control lii emisie.

.CON$TIENTIZARE: Amplificarea potentialulul erotic elevat precum f?i capacitate marita de controlla nivelul acestei energii. Stare de destindere a zonei plexului sacral, avand ca efeet disiparea tensiunilor, a complexelor sau a inhib~ii1or sexuale, precum !ii 0 euforie specificii. manifestata in tot corpul ce ne permite sa simtirn ulterior rafinar_sa triiirilor erotica. Seslzam amplificarea lrnaqinatlel creatoare

control ate de vointa, _ .

.INDICATII SUPLIMENT ARE: Vom urmari ca intregul corp f?i indeosebi trunchiul sa nu lie contractat. Talplle plcloarslor sa fie paralele. Vern avea grija ca bratsle sa fie intinse §i cat mai mult lasate pe spate lii vom fi atentl ca zona lombara sa nu fie forjata_

UTKATASASANA

'. . (postura pe vine _In ridicare]

·EXECUTIE: Ne ghemuim pe vine ~i ne ridiciim pe varfurile pieioarelor ramanand In echilibru. Coatele se sprijina pe coapse, palmele se a~eatii subbarbie cu degetele Ii pile de fata. Atentla este concentrata sa pereepem fluxurile de energie telurica ascensionand prin membrele inferioare sl dinarnizand MULADHARA CHAKRA; remardi.m ascensiunsa !?i sublimarea energiilor amplificate prin tnmchi f?i focalizarea lor rnaslva la nivelul lui AJNA CHAKRA.

·CON$TIENTIZARE: seslzarn lntensatransmutare ~i sublirnare a potentlatulul creator pe coloana, energizarea- lntansa a lui AJNA CHAKRA, stare de echilibru, forta launtrica, calm profund, luclditata, elevare splrituala.

·1 NDICATI I SUPUMENTARE: Vom urrnarl objinerea unei stari de relaxare d!-lpa anqrenarea posturii.Greutatea trunchiului va trebui sa fie repartlzata pe varfurile degetelor de la picioare ~i nu pe intreaga talpa.

7

UDDIYANA BANDHA (retractia abdomlnala)

, • EXECUTIE: Palmele sunt sprijinite pe coapse, deasupra genunchllor, inlreaga greutate a trunchiului este lasata pe brate, Realitiim retractla abdornlnala, percepem transmutarea potentlalelor din etajele inferioare ~i a:ducereaenergiilor rezultate in urrna transmutaril, prin sublimare, in planurile superioare ale fiintei dinamizarea lntensa a lui MANIPuRA CHAKRA, . '

,·CON$TIENTIZARE: Percepsm masajul profund al organelor abdomina Ie. seslzamenerqlzarea interisa a lui MANIPURA CHA~RA, a~and ca ur'"!1are stare ge ino:::redere in sine, voinia mull manta, curaj, bucurie.sl armorue launtnca.

. Con~ti~~tizam transrnutarea potentlalului creator ;;i

subllma~ea e~ergll!or rezultate i.n _planurile superioare ale flintei. Remarcam dlnarnlzarea energlel tocutul. Concomitent putem constlenttza trezirea energiei fundamentale latenta in fiinta, KUNDALINI SHAKTI.

• .~CAUZELE UNUI EVENTUAL E$EG$I REMEDU:

a) Plami§nll nu raman complet goi (vizi) ;;18' lasa sa mai lntreaer in momentul retractlel (sugerii abdominale).

HEMEDIU: La fnceput va puteti astupa narile, apasandu-Ie cu d~eg~tul .f!1are ~i ar_at~tor dela mana, pentru a fi asUel siguri ca ramanetl In apnee m tirnpul exercltlulul.

b) Centura abdornlnala rarnane contractata - in pozltla de plecare cu plamanii goi, cu ajutorul mainii pipai1i musculatura abdomenului pentru a verifica daca ea este relaxata, Fara aceasta relaxare preaiablla, UDDIYANA BANDHA este imposibila.

REMEDIU: A se vedea paragrafui urmator.

c) Cutia toraclca nu se departsaza atat cal este necesar. !"EME~IU: 1~lins pe_spa~e, la sol, incercati sa retractati abdomenul incercand sa Indepartailcoamele. Oulcat, se va constat a ca este mai usor sa se relaxeze abdomenul ~i cu toate ca in aceasta p<izit;ie se retracteaza mai putin, aceasta va permite sa invatati miscarea,

NAULIKRIYA

[rotirea muschlulul drept abdominal) , .

.EXECUTlE: Pozit;ia este similara cu cea pentru UDDIY ANA B~NDHA,~realizam i.zolarea muschlulul drept abdominal, urrnarrn sa executam acelasi num'ar de rotatit, mai intai in sensu de rotatle al acelar de ceasornlc (YIN. ) ~i apoi in sans in. vers celui de rotatie al acelor de ceasornic (YANG). sestzam dinamizarea intensa a lui MANIPURA CHAKRA.

. .CON$TIENTIZARE: Percepem energii:area intensa a

8

Il!i Mf'-NIPURA CHAKRA, masajul profund al organelor dlqestive.ampllflcareefcculul digestiv ~i dinamizarea lui SAMANA VAYU:Per.c~pempurificare energetica la nivelul plexuiui solar. Con;;tlentlz~m s~ar~ de efervescenla energetica la acest nivel, oinarrusrn launlnc,. incredere _mull arnpllficata in tortele proprii.

. ,.concomlten~. se~lza.m transmutarea potanttalelor din

etajel~ lnferloare ale fllntel, Vital, creator, vounv sl sublimarea energillor rezullaie in etajele superloare. Remarcam tranetormarea acestora in energii ale ~f~ctiyitaJii pure, ale intuiliei, ale lucidita1ii supramentale sau ale. splntuahtatll pure. Putem constlentlza trezlrea ~I ascensronarea lui KUNDALINI SHAKTI.

rI

'.

UTTYTHA ARDHA DHANURASANA (postura arcului in ridlcare pe jumatate)

_ _ .~XECUTIE: Pe partea stanga (dreapta): piciorul drept

(stang) ramane la sol, bratul drept (stang) este lntins in lata paralel eu solul. Urm8.rim sa percepem dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA aspectul de receptle, sensibilitate (emisre, coritrol). Ne concentrarn

asupra unei stari de imobilitate. .

_ .CmJ$~I~NTIZf'-RE: .La ex.ecuile pe partea stanga (droopta): Constiemlzam activarea Intensa a lui MANIPURA CHAKRA aspectut, de recep.ii.~, s,ensibiliiate (ernlsle centro I),

In final, reallzam diterentele de stare Tntreeele doue ex~u~i care pun!n .evideni8:.polaritate~'centului de fOi'\a: $esizam bunastara launtrica, bucune, arrnorne, expanslvltate la n ivelu I

plexului solar, echilibru interior. .

... ·2NDICATII SUPLIMENTA8E: Vom avea grija ca pklorul desprllln _sa, fie perl"!1an~nt ,meniinu.t Tntins. Bratul care este ridieat tr~bule ~a fie l"!,1entmut intlns ~I orizontal (paralel cu solul). Vom cauta sa relaxamla_ maxim rnuschf bralUlui ce sustin piciorul, musculatura dorsala, precum ~I musculatura piciorului indoi!.

J IV ABALASANA (pastura volntel energiei VietH)

e EXEC UTI ~:'I ndoim picioarele ~i rldlcarn bralele paralel cu solul, pahnele fllnd orientate in sus. Trunchiul ramane perpendicular pe sol, coloana dreapta, capul fUnd in prelunqirea coloanel,

. Tn timpul axecutlai posturii, ne vorn concantra sa

percepe.m,f1uxl!rile de energie telurlca prin membrele inferioare energlzand eel 6 centrl seeundari de torta sltuati la nivelul incheieturilor plcioarelor.

Simultan seslzarn fluxurile de energie -cosrnica ee ~nerQizea.zacei 6centri secuncan 'de forta plasati ta nivelul inchaleturllor bratelor. Urrnarlm sa percepern poiaritatea acestor

9

energii.

+CON$TIENTIZARE: Coostientizarn starea globala de fuziune eu energiile cosmlce sl teluriee; dinamizarea celor 12 centri secundari de forta, stare de dinamism launtric, energizare globala complsxa.

Sesizarn, de asemenea, amplificarea vilalitatii, dinamizarea magnetismului individual, amplificarea capacttatllor magnetice curative.

+INDICATII SUPLIMENTARE: Vom avea grija sa meniinem un unghi de aproximativ 90' intre coapse :;;i gambe. Suntem alenti sa pastrarn eoloana vertebrata dreapta :;;i eapul in prelungirea acesleia. Talpile sunt mentinute paralel :;;i bratele 1ntinse la nivelul umerilor.

SHUTARMURGASANA

!postura stru~ului)

+EXECUTIE: n plcloare, ne ridicam pe varfuri 1;\i indoim trunchiul :;;i picioarele apropiind pieptul de genunchi. Mainile se ridica cat mai sus cu palmele orientate tata in faja. Capul va fi usor ridicat ca pentru a prlvi spre inaljimi. Urrnarlm ca Sprijinul sa fie reallzat doar pe variul degetelor de la picioare, trunchiul sa fie paralel eu solul.

Perceperilfluxurile de energie telurica ascensionand prin membrele iriferioare :;;i focalizand la ntvelullui MANJPURA CHAKRA Simultan vern percepe captareaenergiilor cosmice prin brate ;;i' focalizarea lor in AJNA CHAKRA.

+CON$TIENTIZARE: Constientizam activarea corslata 1;\i simullana a lui AJNA CHAKRA 1;\i MANIPURA CHAKRA, stare de echilibru lnterior sl luciditate, armonie plenara, refiectarea volntei Divine in volnta proprie, punerea la unison intre cunoastersa lndividuala 1;\i cunoasterea Divina datato<3re de Intelepolune.

.INDICATII SUPLIMENTARE: Urmarim sa carnbram cat mai mult trunchlul in zona lombara, iar capul va fi usor ridicat, asplrand ca pentrua privi spre lnaltimi. Yom urrnarl sa nu facem un efort excssiv penlru a deplasa capul prea multpe spate. Esle suficient doar sa reaiizarn a Impingere moderata a barblel in tata.

PRASARITA PADATASANA (postura cu picioarele departate)

+EXECUTIE: Cu pieioarele cat mai cepartats l;li avano liilpile paralele asezarn capul la sol (zona de gran~ii dinlre frunte ;;i par). Percepem fluxurile de energie teturica prin membrele inferioare, distinct polarizale, focalizarea lor in MULADHARA CHAKRA; seslzam transmutarea !;lJ subllmarea lor Tn forme.din ce in ce mai subtile de energie, precum l;li acumularea acestora la nivelul lui SAHASR.ARA. Urrnarlrn ca talpi!e l;li coate!e

10

sa fie plasate pe aceeasl linie (pe cat posibil).

• C ON ~TI E NTIZAR E: co nstlent izam transmutarea potentialelor din planurile inferioare slsuolirnarea energiilor rezultats, enerqzarea imensa a lui SAHASRARA, pulere marita de patrurders rnentala, luciditate spirltuala, elevarea constlintsi, rafinarea perceptinor lau!1trice, detasare.

+INDICATII SUPLIMENTARE: Vom avea grija ca picioarele sa fie cat mai deschise, genunchii inlin1;\i pe intreaga ourata a rnentinerii posturii. Nueste indicat sprijinul pe frunte sl nlci pe crestetul capulul.

1

PRARTHANASANA (postura'iluminariij

• EXECUTIE: In picioare, unim palmele in tata pieplului asezand degetele mari in scobltura gatului. Percepern unificarea polara a celor doua aspecle (+):;;i (-) ale motei reallzand Irc:nscenderea celor doua polaritati. Ne concentram inlens, pana la identificare

asupra Sine lui Suprem Atman. .

.CON$TIENTIZARE: Constisntlzam stare de lublre pura, reflexia Sinelui Suprem 1;\i revelarea acestuia Tn fllnta proprte, in zona lui ANAHATA CHAKRA, sub forma lui JIVATMA.

.INDICATli SUPLIMENTARE: Coloana Irebuie mentinula dreapta 1;\i capul in prelungirea .acestela, La ineeput vom reallza presiunea antebratelor pe piept $i a palmelor intre ele 1;\i pe masura ce constlentlzarn aprofundarea starii spirituale vern relaxa.gradat aceasta prsslune.

-",

BHUJANGASANA (postura cobrei)

+EXECUTIE: intin1;\i cu fata la sol venim eu palmele sub umeri 1;\i ridicam capul si trunchlul arculndu-ne spre spate cat mai mult. Percepem ascensiuneafluxurilor de energie le_lurica prin membrele inferioare, sublimarea lor de-a lungul coloanel ~i focalizarea lor la nivelulluiANAHATA CHAKRA $i sjmullan energizarea direela a acestui centru de forta prin lnterrnediul energiilor cosmice.

.CON:;>TIENTIZARE: Percepem vibratii foarte fine in zona plexului cardiac, senzatis de calm profund launtrlc iradiind din aceeasl zona. Con1;\tientitiim dinamizarea lui ANAHATA CHAKRA, stare de afectivitate fi'ira oblect, iubire transfiguraloare, pura, amplificarea capacltatll de a darui iubire. Realizam consonants telepatica eu sfera de rnanlfestare aiubirii Unlversale.

.INDICATII SUPLIMENTARE: Va trebui sa urrnarlrn ca pbrjiuhea din corp situatii intre ombllic $1 degetele de la plcioare sa ramaria cat mal aproape de sol. La revenire vom derula user coloana, faarte lin, fara a 0 brusca.

11

CHAKRASANA

. (postura roiii) ,

+EXECUTIE: lntlnsl pe spate ne ridicam de ia sol sprijinindune doar pe palme sl talpi arcuind coloana cat mai mull. Sesizam fluxurile de energie telurica circuland prin membreie inferioare, trunchi ~.i brats. Constlentlzarn aspectul (+) prin piciorul drept, trunchi :}I bralul drspt, iar aspectul (-) prinpiciorul stanq, trunchi !? i b ratul stan g.

+CON$TIENTIZARE: constlentzam activarea CHAKRAei dominante precum si starea speclflca momentului \,i nivelului evolutlv la care ne aflarn corelata cu actlvarea centrului de torta Vibraiii bioenergeticefn corp ~i in atara lui.

. ·INDICATII SUPLIMENTARE; Daca podul palmei nu

atmge solul, nu exista nici 0 sansa sa ne putem ridica. Se evita orice violentare sautensiune exceslva la nivelul coloanei. Musculatura coloanei vertebrale trebuie sa flerelaxata cal mai mult posibll in limpul executiei ~i rnentineni posturii.

BADRASANA (postura tronului)

+EXECUTIE: $ezand, se unesc talpile ptcioarelor in fata apropiind cat mai mull calcalete de perineu. Mainile bratara prind degetele picioarelor. Percepem fluxul amplificat de energie telurlca dinamizand \,i enerqlzand MULADHARA CHAKRA.

+CON$TIENTIZARE: Oonstlenttzarn dinamizarea !?i energizarea lntsnsa a lui MULADHARA CHAKRA,amplificarea energiei vitale, stare arnpla de regenerare launtrica. Percepem ascensiunea energiilor descendente APANA VA YU !?i unificarea lor cu enerqllls. de tip PRANA VAYU. Percepem trezirea energiei fundamentale KURdalini Shaktl.

·INDICATII SUPLIMENTARE: Vorn cauta sa avem cat mal dreapta coloana vertebrata. Capul, in cazul acestei posturi,sta de, asernenea drept, in continuarea coloanei.

SUKHASANA (postura u~oara sau placuta)

+ EXECUTIE: Pe partea stanga (dreapta): se lncruclseaza picioarele , piciorul stang (drept) fiind mai aproape de perineu. Mainile sunt asezata pe genunchi realizand J NANA MUDRA. Realtziim cat mai pregnant actlvarea IbiiSWADHISTHANA CHAKRA aspectu I de receptle, sensibilitate (emisie, control).

+CON$TIENTIZARE: La sxecutla pe partea stanga. (dreapta): Constlentizam starea de receptivitaie (emisivjtate) prin activarea aspectului (-) ({+» al lui SWADHISTHANA-CHAKRA (activarea aspectului dinamic, ernlstv al lul SWADHISTHANA),

12

cr~:;;t~rea senzualltatli, a potentlalulul erotic precum .'?i capacitate n:anta de;_;ontrol la niv~lul aceslui potential. in final sssizam diterentele intre cele doua executil. polarilatea energiilor la nivelul acestui centrl!' Con~tientizam stare placuta in intreaga iiinia avand ~a f~car, de lradiere SWADHISTHANA CHAKRA, amplificarea Imaglnallel creatoare.

VATAYANASANA

[postura eliminaril 9azelor) ,

• .. + EXECUTIE: lntlnsl pe spate, la sol, acucern genunchii

~ mal;aproape de barbie.Mainile prind gleznele, apropiind picioarele ca!.mal mult .de plept, Genunchii sunt lipiti.Urmarim sa percepem acnvarea lul MANIPURA CHAKRA, la nivelul plexului solar.

.CON$TlENTlZARE: Con$1:ientiziim actMirea lui MANIPURA CHAKRA pnnctpalsl ANAHATA CHAKRA secundar. Psihic co~!?tie~tizam sentiment de bunastars sl destindere, avand ca foca; de lradlsre plexul solar. Hemarcarn arnpllflcarea lui APANA VAYU in fiinta.

..

SIMHASANA • (postura leului)

.EXECU"f1E: In genunchi se aseazaqlezna dreapta peste ~ea stanga. Mainile sunt asezate pe coapse cu degeteie spre Interior. Presand barbla in piept limba va fi scoasa cat mal multin atara. Privirea esle indreptata intr-un usor slrabism convergent catre mijlocul frunlii (AJNACHAKRA). Heallzarn MULA BANDHA.Urmarim sa percepem activarea srmuttana a lui AN~'::'ATA CH_AKRA prlnclpal sl MANIPURA CHAKRA secundar , seslzlnd transferul subtil de energie intre MANIPURA CHAKRA \,1

ANAHATA CHAKRA. .

. ·CON$TIENTIZARE:Percepem dinamizarea inten:;;a a

lul ANAHATA CHAKRA principal ~i MANIPURA CHAKRA secundar.

_ ~on~tientizam stare de armonie interioara, forta spirituala

, Incr~dere In s~ne, ~tare de marelle, noblete, generozitate, bucurie, afectivltate fara object, ca urmare a depa!?irii barierelor impuse de eqo.Hernarearn activarea slrnultana a mai multor centri de forla:MULADHARA, VISHUDDHA !?i AJNA CHAKRA.

, KURMASANA

, (postura broastei Jestoase)

. +EXECUTIE: La sol departam plcloarele la 40-50 crn sl Introducem pratele pe.suo acestea intinse catre spate cu palrnels I~ soLAplecam trunchiul explrand ~i urmarim sa atingem barbia:;;i pleptut de sol.

13

Ne vom eoneentra sa percepem caplarea nuxurtlor de energie subttla benefice telurica prin plcloare sl maini ~i focalizarea acestora 1'1 nlvelul lui ANAHATA CHAKRAPrin pieptullipit de sol percepem captarea directa a energiilor telurice la nivelul aceluiasl centru.

·CON$TfENTIZARE: La revenire constlentizam starea profunda de detasare rata de lumea extertoara ~i consttentlzarn revelarea refle:-:iei SINELUI ETERN (ATMAN}.Aceasta oglindire ne permite sa intuirn natura noastra divina ce ni se dezvaluie ca fiind pura Exrstenta, pura Constllnta, pura Beatitudine.

·1 NDICATII SU PLiMENTAEFiE: Aplecarile ~i in ·general toate mlscarile ce se reatizeaza nu trebuie sa fie sacai::late. Nil trebuie sa fortarn in niei un fel rnuschll spatetui ~i artlculatnle picioarelar: Prin relaxarea qradata a muschllor spatelui, acestla vor suporta mai usor, in mod pas iv, curbura.Palrnele nutrebuie sa fie orientate catre in sus.

PASCHIMOTANASANA (postura cle~telui)

.EXECUTIE:~ezati lasol ne aplecam in fata ~i prindem degetele mari ale picioarelor cu degetele aratator, mijlociu !?i mare ale malnilor. apropiind cat mal mull capul ~i pieptul de genunchL Percepem dinamizarea dtreeta a centrului de forla MULADHARA CHAKAA prin intermediul energiilor telurice ~i circulatia libera a acestora prin trunchi, brate ~i manifestarea lor la nivelul picioarelor.

.CON9TIENTIZARE: Con~1ientizam stare de plaouta energizare la nivslul membrelor Infertoara, energizarea lui MULADHAAA CHAKRA precum ~i stare specifiea de vi!alitate mull

marita dlfuzata in intreaqazcna a trunchiuluL .

·INDICATII SUPLIMENTARE : Yom fi atenti sa mentlnem genullchii 'intin~i. Musculatura spatelui ~i a cefei va trebui relaxata,

ARDHA MATSYENDRASANA

(posura pe jumatate MATSYENDRASANA) ·EXECUTIE: Pepartea stanga (dreapta): Venim cu piciorul stang (drept) la sol, rotim trunchiul sl caput in sensul (contrar) ace!or de ceasomic . Realizam Tn special activarea lui VISHUDDHA CHAKRA aspectul de recepiie, sensibiHtate (emisie, control). seslzam receptivilate (posibilitate de selec!iej in plan subtil lala de aspectels temporale, percepute acum ca dur3ta unica. Realizam perceperea (capacitate de control ~i seleotle la nivelul) cliseelor AKASHA.ice. seslzarn aspectulde "hranit" ("hranitor") in executa posturf pe

aceasta parte. .

14

·CON$TIENTIZARE: La executia pe parte a stanga:

Constlentlzarn eriergizarea lui VISHUDDHA CHAKRA aspectul de receptle, sensibilitate precum ~i a intregii lurnatatl stangi a corpului cu energie de tip YIN, lunata. Perceptie spatioternporala unificatoare, capacitate de acces la cuseele AKASHAIce.

la sxecuta pe partea oreapta: Constientlzam energizarea lui VISHUDDHA CHAKRA aspectul de emisie, control precum ?i a 'intregH jumalaii drepte a corpului cu energie de tip YANG, solara. Senzatla de prezent dispare, trecutul evocat transtorrnancu-se in prezent deja trait, capacitate de control ~i selecte la nivelul cllseelor AKASHA-ice.

in final: realizarn difereniele de stare intre cele doua executll, polaritatea energiilor la nivelullui VISHUODHA CHAKRA, stare de elevare splrltuaiade purilate.

.INDICATII SUPLlMEr::tTARE: Yom avea grija sa nu fol\8.m coatele ~i genunchii prea mull. In timpul executlel spatele trebuie _:;a ramana drept.Rotatla spatelui trebule sa se realizeze !oarte rncet.

ii

VIRASANA (postura eroului)

.EXECUTIE: Pe partea stanga (dreap!a); Venim cu piciorul drept.{stang) indo it la sol, cela.lalt asezandu-se l'ndoit pe deasupra. Calcljiele sunt plasate simetric de 0 parte ~i de alta a bazinului. Asszam mainile (degetul mare ~i cel aratat6r) la sol pe aceeasl linie cu umerii. Ne concentrarn sa percepern act iva rea directa a lui MULADHARA CHAKRA aspectul de receptie (control) prin inlermedilil energiilor telurice.

·CON$TIENTIZARE: La EXECUTIE pe parteastanqa (dreapta): Percepem activarea intensa a lui MULADHARA CHAKRA aspectul de reoeptle, se,nsibilitate (emisie, control) difuzala la nivelul trunchiului" Capacitate marita de a asimila (controla) energia v;tala.

In final: rsmarcam dlterentele de stare intre cele doua executli, poiaritatea energiilor la nivelullui MULADHARA CHAKRA; amplificarea potentlalului vital, a curajului. Traim starea deeroism.

. . .iNDICATIi SUPLIMENTARE: Vom cautasa plasarn

picioarele cat mai simetric in raport cu coapsele,astfel incatcoloaha sa fie cat mai dreapta.

SUPTAVAJRASANA

(postura traznetului reallzata culcat) ·EXECUTIE:Din VAJRASANAdepMamcalcaiele, a~ezam bazinul intreele ~i ne intindem pe spate la sol. Calcaiele sun!

15

departata de bazin, zona lornbara este aproplata de sol. Urrnarlm sa percepem energizarea lui MANIPURA.GHAKRA,integrarea Tn armonia cosrnica prin subordonarea volntel proprii Tn lala volntei divine.

·CON~TIENTIZARE: Percepem activarea arrnonloasa a lui MANIPURA GHAKRA, diminuarea egoului, simiim 0 profunda integrare a ftintel individuale in armonia macrocosrruca. Constlentizarn stare de calm profund, bunavoinVi, incredere in tortele praprii, extinderea campului constlmtel, 0 mai buna capacltate de integrare in mediul ambiant provenind din depaslrea barierelor inchistatoare ale egaului.

·INDICATII SUPLIMENT ARE: Este important sa saplaseze calcaisle la aproxirnatlv 10 em departare de coapse. in SUPTAVAJRASANA corect executata trebuie sa se realizeze.sl sa se pastreze un contact perteet al coloanei vertebrale cu solul pe intreaga sa lungime, de la zona sacrala pana la zona cervlcala,

greu sa realizam sprijinul plcloarelor si aceasta ne va crea dificuftaii in Iaza rididirii capului de la sol, neperrnltanou-ne sa gasim rapid pozltia de echitibru. Dupa cateva tatonar] vom gasi distanta optima care, dupa cum vom constata, este diferita pentru fiecare in functie de gradul de elasticitate al coloanei sale vertebrale. Daca nu vorn bascula corect trunchiul, adica daca vom incerca sa-I \inell! in torta, starea de tensiune exceslva va apare aproape imedial ~I v~ fi deci imposibil sa ne retaxarn in acoasta postura datoritii faptului ca nu am Indepartat umerii suflclent de rnult de perete sau fie pentru ca ei nu sunl pe aceeasl linie vertlcata cu coatele.

VRISHIKASANA (postura scarpionutu!)

+EXEGUTIE: Din SHIRSHASANA ne ridlcarn in echllibru pe brate ;;i aproplem asUel picjoarele de cap, arcuind spatele . Atentia esle concentrata sa percepem nuxurile de energie cosmlea captate prin membrele inferioare, circuland prin trunchi ~i energizand sirnultan: MULADHARA GHAKRA, SWADHISTHANA CHAKRA !?i AlNA CHAKRA. ATENTE: bratele sunt perpendiculare pe sol, barbia cat mai mull impinsa in fata, privirea onentata inlr-un usor strabisrn

. convergent, catre AJNA CHAKRA.

~CON~TIENT1ZARE; Percepem transferul subtil de energie intre cei3 centri de forta: MULADHARA CHAKRA, SWADHISTHANA GHAKRA;;i AlNA CHAKRA. Constientizarn a mai buna concentrare a mentalului, amplificarea puteril de control asupra potentlalulul sexual, precum ;;1 capacitate marita de transmutare ;;i sublimare a acestula in forme superioare de energie in plan menial, stare de lucldltate, de claritate rnentals, Energizarea distincta a centrilor de fol1a: MULADHARA CHAKRA,SWADHISTHANA CHAKRA ~i AJNA CHAKRA.

·INDIGATII SUPLIMENTARE: Posura poate sa devina putln contortabja sau chiar obositoare uneori, chiar dupa un timp de imobilizare de numai cateva secunde, daca distanta dintrecap ';ll perete este prea mare. Oaca aceasta distanta este prea mica, nu vom ajunge sa realizarn 0 indolre potrivlta a picloarelor ~i nici nu va mai fi posibila bascularea complete a trunchiului. I_n cazul in care capul este plasat prea departe de perele va fi foarte

UTTYTHA DHANURASANA (postura arcului in ridicare)

.EXECUTIE: Pe partea sUlnga.(dreapt.!i): Plasarn la sol bratul stanq (drept) ~i piciorul drept (stang). Prindem cu mana dreapta (stanga) glezna stanga (dreapta). Urrnarlrn sa percepem energizarea corslata a centrilor de forta AJNA CHAKRA aspeclul de emisie (receptls) ;;i SWADHISTHANA CHAKRA aspectul de receptie (emisie). _ ~

.CON~TIENTIZARE: La EXECUTlE pe partea stanga:

Percepem activarea lui AJNA CHAKRA aspectul de emisle, control ;;i SWADHISTHANA CHAKRA aspeclul de receptle, sensibilitate. Stare de armonie launtrica ce rezutta din echilibrarea !?i potentarea polului mental al fiintei sl a celui sexual.

La EXECUTIE pe partea dreapta: Activarea lui AJNA CHAKRA aspectul de recsptle, senslbilltate sl SWADHISTHANA CHAKRA aspectui de conlrol, emisie.

In final. seslzam capacitate marila de integrare in sfera sociala, amplilicarea efectului charismatic personal .. Realizam diferentele de stare intre cele doua executli, seslzarn polaritalea energiilor la nivelul celor doi centri de forta.

BHEKASANA (postura broastel)

• EXECUTIE: lntin~i cu tata la sol prindem cu mainile gleznele picioarelor !?i apropiem calcaiele cat mai mult de sol alutandu-ne de brate.Barbia ;;i umerii sun! lipiti de sol, caleaiele nu atlng bazinul.Urrnarirn sa percepem enargizarea intsnsa a lui ANAHATA CHAKRA .

• CON~TIENTIZARE: Percepem vibraiii subtile ~ioenerget~ la nivelul.plexului cardiac !?i activarea pregnanta a lul ANAHA I A CH.AKRA. Stare de afectivitate elevata, iubire transfiguratoare pur,I, senzatle de dilatare, de plutire, de zbor. Sesrzam starea de astranzare.

• INDICA Til SUPLIMENTERE: Vom avea grija sa mentinem capulla sol cu.barbia asezata farm pesol, lmplnqand-o foarte mult

16

17

in fata c~ea ce are ca efect 0 considerablla i'ntindere a gatului .o;;i o compnmare accentuata a zonei cefei.

fluxurile de energie cosmlcatrecand prin membreie inferioare .o;;i focallzandu-se la nivelullui MANIPURACHAKRA.Simultan sesizarn energia cosrnlca cabo rand prin cap ~i trunchl, focallzandu-se tot la nivelullui MANIPURA CHAKRA,

·CON$TIENTIZARE: Constientizarn dinamizarea intensa a lui MANIPURA CHAKRA, stare de vointa marita, stapanlre de sine, expansivitate arrnonloasa, ecllilibru interior.

SHALABASANA (postura lacustel)

, ,,:E_XEC,UJIE: lntlnsl cu tata la sol asezarn pumnii sub

bazin .~I,r~dlcam picloarele, cat mai sus, cu genunchiiintini,;i: Barbia este ilplta de sol, pumnu sunt ortsntattcu tata In jos. Percepem fluxul de energie cos~ic~ distinct potartzata. captata prin membrele lnter lo ar e ener qtz and SWADHISTHANA CHAKRA.

.CON$TlENTIZARE: Consttsntizarn energizarea lui SWADHISTHANA CHAKRA, vitalitate, disponibilitale energetica,destindereglobala.Purificare ~i energizare a picioarelor cap~citate m~rita de control sisublimare a energiilor erotice: lnstinctuale, In forme elevate de energie. Seslzam eliminarea tensiunilor, a slressurilor de natura sexuala: amplificarea irnaginatiei creatoare.

MAYURASANA (postura paunului)

• EXECUTIE: Din VAJRASANA dspartam cal mai mull genunchii, plasarn la sol palmele cu degeiele orientate catre corp, Mainile vor fi lipite pana in zona coatelor .0;;1 acestea vor Ii plasate in Zona plexului solar. Ne vom ridica apoi in echilibru pe coate avend corpul drepl de la cap pana la plcioare, Ne vern concenlra mental sa percepem activarea lntensa a lui MANIPURA CHAKRA; vom sestza fulgerator amplificarea energiilor subtile ale focului (TEJAS); rernarcam dinamizarea suflului subtil ascensional UDANA VAYU, stare de ecllilibru launtric.

·CON$TIENTIZARE: Constlentizarn actlvarea tntensa a lui MANIPURA CHAKRA. Senzatie de cent rare foarte putemlca a energiilor subtile ale focului la nivelullui MANIPURA CHAKRA, dinamizarea lui UDANA VAYU, stare de ecllilibru interior, de dinamism ~i etervsscenta energetica la nivelul plexului solar.

·ERORI CARE VOR FI EVITATE: La pornlre sa plasam palmele in laia liniei genunchilar; sa nu onentarn degetele catre In spate ~i sa ilnem incheleturlle rnalnilor prea departate una de cealalta; sa plasarn ca punct de sprijin coatele catre zonele laterale si nu in eentrui abdomenului; sa lncercarn EXECUTIA ASANA-ei lara sa Ii deplasat centrul de greutate catre in laW; sa nu plasarn corpul para lei cu solul; sa nu unim ~i sa nu intindem genunchii; sa flexarn gambele; sa privjm catre sol.

YONIASANA (postura vulvei)

·EXECUTIE: Din VAJRASANA asezarn bazinul lasol departand calcaiele la aproximativ 10 em de coapse. Bratele sunt relaxate deA 0 parts .0;;1 de cealalta a bazinului, pe acesasl llnle cu u~em, punand la,sol degt;tul mare ~i cel aratator. Ne vom concentra sa per~epem activarea lUI YONI CHAKRA, vom sesiza consonants telepatlca cu cenlrul Macrocosmic al energieierotice BRAHMAYONI (sinlonanta. pertecla).

·CON$TlENTIZARE: i?ercepem dinamizaraa lntensa a lui YONI CHAKRA. Constientlzam Irezirea capac itati i de control asupra eilergiilor creatoare, posibilitatea de a transmuta ~i sublima aceste energii, ralinarea ~i elevarea tralrilor launtriee dinsfera erotica,

.INDICATII SUPLIMENTARE: Tn timpul realizaril posturii vom avea grija sa msntlnern coloana vertebrata cat mai dreapta, capul fimdaranjat pe aceeasi linie, in conlinuarea coloanei vertebrale. Penlru a realiza 0 executls corecta a aeestei ASANA caicaiele vor trebui departate la aproximativ 10 cm de coapse '

NABHIASANA

, (postura crnblllculul)

. .EXECUTIE: Asezati pe spate la sol contractarn gradal

~I fert"!l n;_us,:ulatura abdornlnats ~i rldlcarn progresiv picioarele astfel meal sa formeze un unglli de 45 de grade cu solul. Ridicam apoiA capul intlnzand bratele paralel cu picioarele. Zona lornbara ramane la sol, palmele sunt orientate catre picloare, Percepem

HALASANA

. {postura pluguluij

.EXECUTIE: fntinsi cu tata in sus aducem pieioarele peste cap la sol. Genuncllii vor Ii intin.o;;i, bratela ramanla sol cu palrnsle catre in sus.

Ne concentrarn sa percepem fluxul energiilor teludce acceslonand prin membrele iriferioare ~i focalizand la nivelul lui AJNA CHAKRA. Simultan pereepem eaptarea energiilor cosrnlce prin palmele plasate cu tata in sus, energii ee tocallzeaza in AJNA

CHAKRA. I

• CON$TI ENTIZARE:Peroepem vibra\ii loarle fine in zona frunlii, activarea centnului menial AJNA CHAKRA, Constlentizarn

18

19

dinamism ~i folia rnentala, amplificarea inteligentei ~i a capacitatii de discernarnant. putere marttii de concentrare ~i sinteza, dilatarea ~i rafinarea constiintei, calm, hiperluciditate, dstasare.

-ERORI CARE VOR FI EVITATE: La axecutle nu vorn Tndoi genunchii mai ales Tn faza finala. Nu vorn folia absolut deloc !?i vern cauta sa lucrarn gradat, evitand orice oboseala. 'Or ice violentare poate avea efecte hefaste asupra muschllor, Tn cazul acestel posturi.Vom evita sa contractarn umerii maxilarul i?i gatul.in cazul in care resplratia este insuficienta, aceasta poate sa produca a stare de sufocare. Supletea coloanei vertebrale se obnns lasand sa actioneze asupra ei greutalea picioarelor. Asteptati ca degelele mari, gra\ie acestei tractiunl, sa se apropie de la sine, progresiv de sol pana cand il vor atinge. Acoptatl ln luarea posturii a atiludine pasiva i?i relaxaii-va. La inceput este posibil sa va simt~i incomod in HALASANA, dar aceasta sltuatie se va ameliora rapid.

KARNAPI DASANA (postura presiunii auriculare)

• EXECUflE: Din HAlASANA indoim genunchil~i ii asezarn pe sol de 0 parte i?i de alta a capului, presand urechile. Palmele vor fi cu Iata in jos, Percepem fluxurile de energie telurica prin membrele inferioare, coloana i?i focalizand in zona lui AJNA CHAKRA Simultan seslzarn caplarea energiilor telurice prin intermediul rnainltor. urrnartnd directronarea lor in zona capulul.

*CON$TIENTIZARE: Constientlzarn activarea lui AJNA CHAKRA, dinamizareatuturor potennautatuor cerebrale, unitatea mentalului cu restul fiin1ei, armonie i?i echilibru in plan mental, ampla. energizare in zona capului.

JANUSHIRSHASANA (postura capului la genunchi)

*EXECUTIE: Prindem cu palmele bratara piciorul stang/drept intins la sol, rasucind trunchiul inspre piciorul Tntins i?i asezam frunlea pe genunchi. Cslalalt picior este lndolt, calcaiul atinge perineul. Percepem activarea lui MULADHARA CHAKRA cu energii de tip teluric, polaritate (-), receptiv ((+), emisiv, solar} :;;i circuitul energiilor telurice prin trunchi, brata :;;i piciorul stanq/orept intins. Percepem sublimarea energiilar OJAS dUre etajele superioare ale fiintel,

*CON$TIENTIZARE: La: EXECUTIA posturii pe partea slang8Jdreapta percepem energizarea piciorului slang /drepl, activarea lui MULADHARA CHAKRA la nivel receptiv (-) / solar (+),destindere lili rnasa] in zona lornbara sl stareaspecillca de vitali1ate mull ampllflcata, difuzata in zona trunchiului. Realizam diferentale.de starelntre eele doua executil, polarttatea energiilor

20

la nivelul lui MULADHARA CHAKRA.

DHANURASANA

(pos1ura arcului) ..

*EXECUTIE: intin:;;i cu tata la sol prindem gleznel~ ~u malnile /?i arcuind corpul realizarn 0 miscare de balans. Urmanm sa pereepem activarea lui MAN]PURA CHAKRA secundar ANAHATA

CHAKRA. .

.CON$TIENTIZARE: Percepem ac~ivarea inte~sa <l: lui MANIPURA CHAKRA energizarea membrelor Infenoare, dinemism vital in zona trunehlulu'r; secundar seslzern energizarea lui ANAHAT~ CHAKRA. Constientlzarn vointa marna, incredere In forte Ie propru,

curaj, dinamism eleva!. "

*INDICATII SUPLIMENTARE: In tlmpul acestel ASANA nu trebuie sa incordam decat pulpele :;;1 coapsele; a contracla de exernptu spate Ie, face acaasta ASANA lrn posib IliL

BRAHMACHARYASANA

(posture contlnentell _ _.. .

• EXECUT1E: Din VAJRASAN~ se departeaza ca!~alele de bazin astfel Incat acesta se aseaza pe sol. Genunchll sun.! aproplati, spatele cal mai drept, mainile sun! a:;;ezate;pe genunc~l. Percepern activarea intensa a lui AJNA CHAKRA prm mtermedlul transmutani $i sublimarii energiilor creatoare.

*CON$TIENTIZARE: Sesizar;'l transmutarea ~ot8!ltialul~i sexual i?i sublimarea in forl!le sUI?en~are. ~e en~r~le mentala, gene rand dilatarea campului c~n~tll~iel, star!. ~~eclflce 1e93'le de trezirea lui AJNA CHAKRA, intellgenta mult marita, armorus In plan mental.

DANDASANA (postura bastonului)

+ EXECUT1E: Tn genunchi ne arcuim pe spate prinzand caicaiele cu rnainlle fara a ne sprijini Tnsa pe calcale, Percepem fluxurile de energie telurica urcand prin membrele lnferioare, ssslzand aspectul polar specific; constlentlzarn activarea lui MANIPURA CHAKRA, precurn i?i conlinuarea circu~ului ene.rgelic prin trunchi ~i energizarea intensa realizata la nlvetul oratelor.

.<?ON$TIENT!ZA~E: ~ctivare~ I~i MANI~URA CHAKRA, stare de forta, incredere In sme $1 armonL.e Inleno~r~ avand ~<l: focar de iradiere zona plexului solar; concomitant seslzarnarnpjflcarea magnelismului curativ la nivelul palmelor.

*ERORI CARE VOR FI EVITATE: Eroarea prtnclpala consta in a repartiza greutatea corpulul mal muit pe picioare de~al pe rotule, pulpsle sl rnuschll gambe! contractandu-se irnediat.

21

in acest caz, centura abdominali'i, care in mod normal trebuie sa ramana destlnsa pentru a suporta pasiv intinderea provocata de EXECUTIE corecta, va Ii cornractata ~i va rezista la alungire. Cealalta eroare toarte curenta, consta in a ne sprijini excesiv pe bra Ie. Din aceasta cauza eficacltatea scade. Aceasta ultima eroare este partial admisibilii la lncepatorf al carer spate nu este inca capabil sa suporte elasticizarea acestsl pozltll clasioe. Acest mod de a proceda va Ii tolerat in faza de inceput, dar este interzis de indata ce suplstea coloanei 0 permite.

irnpins spre barble, in timp ge aceasta va rarnane _pasiva.A nu impinge suficient trunchlul In sus lipseste aceasta ASA!'l~ ge earacterul seu de BANDHA (contract Ie spe c lfica).

SHASHASANA

(postura iepurelui). .•

-EXECUTIE: Pomind din VAJRASANA a~eza.m fruntea la sol, prindem pe la spate mainile brii\ara"~i le rldiciim apoi ;:Ieasuprs: capului, cu palmele orientate catre sol; In prealabll vom intlnde ~I vam relaxa cat mai bine coloana ajutandu-ne de resRlra1le:

Percepem captarea energiilor cosml~e~ polar, pn~ talpl sl focalizarea lor in ~.ULADHARA ~H~~RA, ~eslza~ In conunuare ascensionarea energlilor pe coloana ~an,! la mvel~II~1 SAHASRA~ La nivelul bratelor ssslzam lnchiderea circuitelor energetl~ polare. Putem percepe trezirea l?i ascensionarea energlel fundamentale KUNDALINISHAKTI. ., . •

. .CON~TIENTIZA~E:.P.~rc~pem dlnarnlzarea slrnultans:

a eel or doi poli fundamental! al fllntel: MULADHARA CHAK.~,I\ ~I SAHASAARA stare euforica de armonizare plenara a funiel. Con~tientizam' stare specifica de polarizare launtrica )'i ectiilibrare deplina, unirea intreSpirit l?i Natura (PURUSHA i;>1 PRAKRITI) reslrntlta In propria fiin\a.

SARVANGASANA (postura (umanarii)

• EXECUTI E: Fi ind inlim,;i la sol rid learn picloarelesl trunchiul perpendiculare pe-sol, Percepem fluxul energiilor cosmice coborand prin plcioare, seslzand aspectul polar al acestora, canalizarea lor pe coloana i;>i focalizarea lor la nivelullui VISHUDDHA CHAKRA.Sesizam transmutarea ~i sublimarea energii!or sexuale suplimentare din zona bazinului, pana la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA.

-CON$TIENTIZARE: .Sesizarn activarea intsnsa a lui VI$HUDDHA CHAKRA, unificarea aspeclelor ternporale, trecut, prezent ~i viitor fiind privite ca Q singura durata, unica. Sesizam trezirea intuitiei, elevarea constllntsl, purilate.

-INDICATII SUPLIMENTARE: Vorn avea grija ca barbia sa fie cat mai bine prssata in furea sternului. Tiilpile i;>i toate grupele musculare care nu sunt strict necesare pentru mentlnerea posturii, trebuie sa fie cat mai relaxate.

SETUBANDHASANA (postura podului in tensiune)

• EXECUTIE: A$ezati pe spate, prindem cu mainile gleznele picioarelor ~i ridicam bazlnui ctH mal sus, presand biirbia in furea stemului. Percepem cirtuitul subtil al energiilor telurice prin picioare ascensionand i;>i focalizandu-se 0 parte la nive!ullui MANIPURA CHAKRA, iar cealalta parte continuand traseul prin trunchi ~i dinarnlzand VISHUDDHA CHAKRA.

.CON$TIENTlZARE: Percepem 0 stare de energizare globala la nlvelul intregii fiinle, circulatla libera a energiilor fluidice precum \li a sanqetui, a limfei. Energizarea intense. a eenlrilor de foria MANIPURA CHAKRA \li VISHUDDHA CHAK.RA. Percepem interior stare specifica legata de dinamizarea acestor centrl de faria, incredere in sine, echilibru launtric, intuitie, elevare spirituala.

-ERORI CE VOR FI EVITATE: A nu dsparta suflclent picioare_le (Ia 0 dlstanta sqala cu latimea umerilor). A nu tine turca. slernului lrnpinsa in barbie, fiind important de rnentionat Iaptul ca sternul reprezlnta elementul activ, care este

22

VAJRASANA

, . (postura diamantului, tra~nett!lu9 " .

-EXECUTIE: Stand in genunchl departam ~~t mal mult intre ele calcaiele, lasand intre degete!e man de la plcloa~e.5cm, avand grija sa nu se aling_!i intr.e ele. In albla.astfel ~regatlta de labele plcloarelor s~ a.\leaza b~lnul; Ne concentram sa per:;epem activarea simultana l?1 corelata a lUi ANAHATA CHAKRA ~I AJNA

CHAKRA. . _

-CON$TIENTIZARE: Percepem energizarea mtensaa lui ANAHATA CHAKRA ~i AJNA CHAKRA, afecti~itat~ elevata~ luciditate mentalii.. Con!?lienlizam 0 stare extrao~dlnara de forta mental-aisctiva graiieinsumarii .ener"gii~o~ c~lo~ d<;'1 c.e!:ltn ~e forta. Realizam starea inetablla de rninte In mima ~I mime. I~ mln~:" d7 fuziune deplina intre stera mantala l?i cea atectlva a flll~i~1.

.INDICATII SUPLIMENTARE: Coloanay~rtebrala_s~ fl~ caf mal dreaptii. Este de asemenea Important sa tim alent! \>1 sa nu ne asezarn pe catcaie.

GOMUKHASANA

(postura botulul de vaca) .. ,

.EXECUTIE: In.VAJRASA.N~ se prind la spate rnainlle hbraWa, avand ccitul stangJdrept rldlcat.

23

. Sesi~am vibrat!l toarts fine in zona plexului cardiac,

aCllv~r~~ polara a 1l_lI.ANAHATA Cf:!AKRA, aspectul de receptivitale sensibllitate I errusie, control i?1 secundar activarea lui AJNA CHAKRA.

*CO~$TIEN~fZAFiEA: t.aexecuna pe partea stanga perc~~.m energl~e~ IUI.ANAHATACHAKRA aspectul de receptie, senslbilitate: .ne s.l~t~m Invalui1;i in lubirea Divina,con~tientizam stare de gralle Dlvlna. Sscundar percepem activarea lui AJNA

CHAKRA. .

. La executla pe partea dreapta: Percepem energizarea

lUI AN-:'HATA CHAt<:~ aspectul de emisie, control. Constlentlzam caeacllat~~ de a darUilublre.luturor, stare euforica de recuno~tiniil fata de Dlvln, Secundar·percepem energizarea lui AJNA CHAKRA Interaqlun? reciprocii arrncnloasa intre sfera rnentala sl cea afectiva: . . In ,final, constlentlzarn amionizarea 'energiilor (+), (-) la nivelul lUI ANAHATA CHAKRA dinamism mehtal.

*I~~ICATI~ SUPlIME.N~AR~: In.limpul executiei posturii vor;r ~y?a .grrJa ca pieptul sa fie trnoms inalnte cal mal mull cu putlnja, I~ limp ce s~tele va raman~ d~ept. capul fiind in prelungirea coloanel, Artieulatllle umenlor ~I gatul sunt cal mai relaxate.

YOGA MUDRA {gestul yogaij

. _ .·EXE<?~TIE: Din VAJRASANA, ne aptecsm in fata cu brat.ele intlnsa sl llplrn fruntea de sol. Percepem activarea intensa a lUI ANAHATA CHAKHA..Con~tienlizam la acest nivel reflexia Sinelui Suprem Individual.

, ".*C9N,$TIEf:JTIZAF!E: Amplificarea in intreaga fiinla a uner sta!1 de lubrre unlve,rs~l~ c~ .i~:'ldi~a ~i I_ransfigureaza totul, Sunl inlalurate once tenslunl, Inhlb~II, facand loc linei stan de calm profund , fericire ~i armonie plenara latoate nivelurile. Urmarim sa per?~pem xi~. tr~im profund ostare de revelare a Sinelui $uprem Individual In fllnta, JIVATMA. Sssizam actlvarea lui ANAHATA CHAKRA.

PADMASANA (postura lotusulul) ,

• EXE.CUJIE: Pitiorui ~~ept/stang se lndoals ~i se.aseaza pe co~psa celui slang/drep~. Ploiorul stang/drept se lndoate .;;i se aseaza p~ coapsa piciorulul drept/3l~ang'... Mainile sunt asezate pe genunchl In JNANA MUDRA. Urmarrmsa percepem activarea lui AJNA C':iAKRA aspect.u.19~. receptle (-) I emisie (+) seszand launtric o _ampllfl?are a Sen~!bll!!atll / controlului in plan mental; dHatare a campulul de con~tirnia, amplificarea receptivitatii I emisivitatii telepatlce,

24

*CON~TIENTIZAREA: l.aexecutia pe partea stanga: percepem energizarea intensa a lui AJNA CHAKRA, aspectul de receptie;sensibilitaie; dilatarea ~i elevarea campului constllntei, Constlentlzam ampllflcarea receptivitatii lelepatice, 'capacitate de proiectle rnentata in aile slere, lumi superloare din univers.

La executla pe partea dreapta: percepem energizarea lntensa a lui AJNA CHAKRA, aspectul de emisie, control, sesizarn stare de dinamism ~i forta in plan mental. Cnnstientizam dilalarea actlva, expansiva a constllntel, start mentale sublime, elevate, lucidilate, putere de patrundere rnentala mult rnarita, inventivitale, genia:1ilate.lrezirea clarviziunii.

In final, realizi'ihl diierentete de stare intre cele 2 exeoutii, polaritatea energlilor la nivelullui AJNA CHAKRA, stare de echilibru ~i armonie rnentala sublimii. Putem sesizatrezrea controlata a lui KUNDALI NI SHAKTI slascenslunea pi! coloana panala nivelul lui AJNA CHAKRA unde va facilita aparltla unor starl rnentale extrem

de elevate ~i pure. . .

*INDICATlI SUPLIMENTARE: Coloana vertebrala si corpul de la mijloc in sus trebuie sa fie rnentlnute drepte. Vom avea grija ca, pe cal posibil, genunchii sa atinga solul,

ARDHA SHIRSHASANA (postura delfinului)

. *EXECUTIE: Din VAJRASANA; realizam lriunghiul echilateral cu mainile,a~ezam capul la sol (zona de gran ita d inlre frunte ~i p.ar) sl ridici'im apoi bazjnulin~nziind picioarele panadind Irunchiul ajunge perpendicularpe sol. In tlrnpul executani acestei posturi ne vern con centra sa pecepem fluxul de energie telurica trecand prin piclosre, trunchi ~i focallzandu-se la nivelul crestetulul. Vom sesiza de asemenea energizarea zonei capului direct prin intermediul energiilor lelurice. Energiile cosmice vor fi preluate direct prin zona de baza a coloanel ~i canaleate.pnn trunchi tot la.rilvelul cre~letului.

·CON$TIENTIZARE: La revenire, constientizam elevarea constllntel, stare de rafinare a perceptlilor launtrice, transcendere ~i detasare lata de ntvelele inferioare ale rnanltestarll.

SHIRSHASANA [postura stand pe cap)

·EXECUTIE: Pnnzand rnainile bratara realizam triunghiul echiiateral ca baza de sprijin. Asezam apoi la sol zona degranita dinlre frunle ~ipiir, in fata rnalnilor care vor sprijini astlel capul. Ne rldlcarn apoi stand pe cap, men\inand trunchlul $i picloarele perpendiculare pe sol. Se reallzeaza NUMAI langaD perele.

Atentia este concentrata sa percepem captarea fluxurilor de energie cosrnlca prin membrele inferioare, dirijarea acsstora

de-a lungul coloanei vertebrale ~i focalizarea lor la nivelul lui SAHASRARA. Simultan sesizarn 0 arnpla energizare la nivelul zonei crestetului capulul prin intermediul energiitor telurice.

. ·CON9TIENTlZAflE: Percepem stare de ampla energizare

la nivelul cernruui suprem de forla a fiintei, SAHASRARA, instalarea unei senzatii de llnlstlrs ~i pace a mentalului. Constlentizam stare de dilataresi elevare a con!,'tiin1;ei, de rafinare a perceptiilor interioare, de detasare, stare de interiorizare marita, 'de transcendere ~i transfig ura fe .

• ERORI CARE VOR FI EVITATE: Sprijinirea pe vartul craniului sau, chiar mai rau, pe partea .superioara a cefei in timpul realizariiposturil. Asezarea degetelorimpletite in spate Ie rotunjimii craniului ~j nu partial sub acasta rotunjimeunde ele au ralul de a fixa capul pentru ca acesta sa nu alunece. Sa avem in timpul mehiinerii posturii coate Ie foarte oepartete nernaiavand astfel 0 baza stabila de sprijin.

SHAVASANA (ralaxareaJ

Realizam priza constlotsi asupra corpulu~ fizlc. Pieioarele sunt usor departats intre ele, bratele usor d~partate de corp, aducem zona lornbara cat mai aproape de sol. Incepem rela:::carea yoghina profunda pe grupe sau seg~ente m\lscul~re. _La nivelul segmentului relaxal percepem usoara senzatle de mcalzlre, fine vlbratil, precum ~i pierderea gradata a conturului corporal. ~e vern proiecta mat intai menlalla nivelul piciorului stang, de JOs In sus, de la varful deg~telor panaTn zona .. bazinulul, vom_re!,axa fieear~ mu~chi in parte. Incepem cu mu~chll degetelor, al t~II?"' aI9an_:be, ~i apoi ai coapsei. Sesizarn relaxarea integrala a piciorului s!an~. Compararn piciorul stang relaxat eu piciorul drept nerelaxat Inca; in lumina acestel comparatll realizarn efeelele profunde. blnetacatcare ale relaxarll yoghlne. Ne prolectarn acu!TI ~a. nivelul piciorului drept de jos in sus, de la vilrful degetelor p~na In zona bazlnukrl, contlnuarn procesul de relaxare .wadat~ pe grupe museulare. sesizam relaxarea integrala a piciorului drept. Ne proiectarn in continuare la nivelul bratului slang de lOS in. sus , de la varful degetelor pana in zona urnarulul, r~laxam gra<_lat ~ntreaga musculatura, Sesizarn relaxarea integrala a bratulu' stang. Ne prolectarn la nivelul bratulul drept de la varful deget~lor pana Tn zona urnarulul, continuam procesul de rel.a~re gradata. Percepem relaxarea integrala a bratulul drept, sesizarn rel~xarea glo~ala ~ rnalnilor ~i picloarelor. Ne proiectiim mental acum In zona bazlnu!ul. Incepem prin a relaxa m~~chii fesi.~ri de. i.os_ in ~!Js. Relaxam musculatura plan~eului pelvlan, mu~chll sexual! barnatll, musculatura vaginala profunda fernells. Vom relaxa acum intreaga cantura abdomlnala. fncepem sa retaxarn rnuschll s_patelui ~i a coloanei vertebrale de la nivelul zonei lombare pana la nivelul umenlor. Relaxam acum mu~chii toracelui, ai pieptului ~i ai umerilor. Relax~ acum rnuschll galului .~i ai cefei. Relaxarn rnusculaturafaciala, incepem cu mu~chii barolei, cei ai obrajilor, ai pleoapelor, a! globllo! oculari, rnusehii fruniii iiii pielea capului. Percepem relaxarea Int~.rala a corpului flzlc, abandonarea structurii liz ice la sol, depaslrea limitelor impuse de aceasta. Sesizam stare de dilatare in i~ens.it~te de plutire, de zbor, de pierdere a conturului corporal. Con~tlen!!z~ stare de energizare globala a intregii flinte difuzarea armoruoasa a energiilor la nivelul tuturor centrilor de forla. Percepem starea de inefabila razonanta intre micro cosmo sui li!ntei noaslre !,'j Macrocosmos, Univers, precum ~i starea de bucune pe care aceasta fuziune reintegraloare 0 genereaza in fHnla noastra, Ne pereepem acum dilataji la nesfa~it in oceanul inf!nit al ~a~ileslarii, din ?ar~ fiecare dinlre noi facem parte integranta. Ne slmtrn Tntr-o continua

SIDDHASANA (postura perfec1iuniij

• EXECUTIE: La sol, pe 0 patura sutlclent de groasa, asezam calcaiul stang in zona anusului, talpa lui fiind plasata sub coapsa dreapta. Caleaiul drept se aseaza, in cazul barbatilor, in dreplul testiculelor (zona fizica de prolectla a lui SHIVANI NADIJ iar la femei in zona clitoridiana.Spatele este crept, mainile sun! asezate pe genunehi in JNANA MUDRA.

Vom urrnari sa percepem actlvarea rapida si lntensa a lui MULADHARA CHAKRA ~i seslzarn de asemenea, transmutarea slmultana a potentialulul sexual, creator, care trezeste ~i actlveaza KUNDAUNI SHAKTI,facand-o apol sa urce impreuna cu energia fransrnutata csreeste astfel spontan sublimata., in AJNA CHAKRA, principal ~i in SAHASRARA, secundar. KUNDALINI SHAKTI va urea atunei ~i ea in SAHASRARA, iar in fazele avansate de practice daca va fi men\im.rta suficient de mutt limp in SAHASRARA, va face cu pulinla atingerea starli de SAMADHI.

.CON$TIENTIZARE: Se va constlentlza aclivarea lui AJNA, principal, SAHASRARA, secundar. Sesizam dinamizarea energiilor la nivelele MULADHARA ~iSWADHISTANA CHAKRA, efeclele subllmarll lor, trezirea lui KUNDALINI SHAKTI ~i ascensiunea

ei Tn SAHASRARA. \

·1 NO I CATII SUPLIMENTARE: La inceput, pentru a realiza corect aceasta ASANA se va piasa sub fese a patura rulata pentru a putea pune calcaiele in locurile indlcate.

26

27

slare de rezonanta cu energiile benefice din Univers. Ne reintegram grada! In corpul fizic, constlentizam starede.armonie plenara in intreagafiin1a echilibru interior, amplificarea vitalitatii, capacitate marila de transmutare ~i sublimare a polentialului creator.vointa, atectivitate elevata, trezirea intultle], stare de elevare splntuala, dinamizarea inteligentei, luciditate mentala ~i splrituala, elevarea §i dilatarea campului cQn~tiIntei,:starede autotranSfigurara lntertoara, interiorizare prQfunda,deta~are faia de aspectele materiale, transcedentarea dualitatii. Mi§cam usordepetele de la rnainl ~i de

la picioare.Revenim grada!. _

28

CUPRINS

i

~: ~1~r~~~~~-~~~~~~:~:~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~:~:::.~:::::::::::::::.:::~

4. SAHAJ AGNISARA DHAUTJ(ANI CI81_-,-- . __ ._ .....••........••...• __ A

i: ~~~~~~:\~i;~~l~:~:~::-::-::::-::·::::::::::.:.:: .. ::.:.:.: ... ::.:.: .... ::.::: .. :::::_:_··::::::i

8. ARDHA CHANDRASANA {AN2 C9}-------- .•.•........ _ •..............•..•... _ .•• _" 7

~~:~E"~~1~~Ai~~J!:~-~.·.~~~-:-:-:-:-:-:-:::-:-:: .. ::~:·:·:::·::-:::::::·:·::~:::·=:::::~:::::·:·:-:·::-:i

12.UTlYrHA ARDHA DHANURASANA (ANi C33l- •..••••••... __ ••• _.-_-. 9

13.JIVABALASANA IAN2 C31--.------ ••••..• - ••....•••...•••....•.••....•••...••• ~_._. ._ 9

14.SHUTARMURGASANA (AN2 C161-------------.- •••• ----- ••...•••••..••••......••.....••... 10

15.PRASARITA PADATANASANA (AN1 C31}. . ._ •• _. __ .. _ ••• _ .•••• , 1~

~ti~~~~;~~~~~l~~.:~:::-:.:.:.~::.::.:.:.:~::.:.:.::::.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:::::.:.:.:::::.:.:.:.::~~

.. . ) 12

fl1~~~~~~¥±)::---ji

24.PASCHIMOTANASANA {AN1 C161, ..••.....•••.....••..•••••.•• - ••. " .•• --- •• -----------~ 1144 25.ARDHA MATSVENDRASANA (AN1C26). •••....•••...•••....•.••..•••••..•....••....• _ ..

~~:~~~.:~:J~~Ac:.:I(AN1.c-28j:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~.

28.VRISi-IlKASANA (AN2_ C201 ••..••••....••...••••..••••••.•• - ••..••• .---- ••••... --.------------ 11~ 29.UTTVTHA DHANURASANA (AN2 C8) ..•••....••••...•••.....••....•........••.•. _ ••••.. _

E~~~~~E~~~~~{;;..~.~.~~~~~~·.~~~~~~~~~~~~~:::~··_~:~~:.~~:_~~:~~~:_~·~~:~~:_:::~~~~~:_::-~~Hi

34.MAYURASANA (AN4 C27,28) •. _ 19

35. HALAS ANA (ANI C25) • __ .•. •...•. _. __ . __ . __ •...•••.......•.....•..... 19

:>6.KARNAPIDASANA (AN2 C61----------- • •• _. __ .20

.. '.' w

~~:~~~~':~,:;~~1(~~)~:7.) .. .:': .. -,-._._.::::-._.:::::-._.::::-._._._.::::-._._._.::::::-.::::-.__:21

39.BRAHMACHARYASANA (ANi-C61 •• _ ...• . •....•• _. __ .••••.•..••••.... _ •. __ 21

~:~:~~:~~~~1;~,1Jc:iiii::::._._:::.-._::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::.-.-~

42.SFfUBANDHASANA (AN2 C10l ...•• _ ....•.....• __ ....•••....••.......•••....•.....• 22

~~~~§~~~~:~1:-ii-!!

48.ARDHA AHIRSHASANA (AN2 C141 ...•.....•••....•.•...•.•.....•........•....•••.. _ •. .26.

49.SHIRSHASANA {AN2 Cl1, 12, 13} • •.....• ._._._. __ . __ ._ ..... __ .•........•. 25

50.SIDDHASANA (AN4 C37,38,39J . • __ ... ~~

51.SHAVASANA (AN1 C23) _

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful