REGULAMENT  De  închiriere a terenurilor proprietate privată a municipiului Galaţi  cu destinaţia „grădină ” şi „curte ­ grădină” CAPITOLUL I

Categorii de terenuri proprietatea privată a Municipiului Galaţi care pot face  obiectul contractelor de închiriere Se pot închiria terenuri proprietatea privată a municipiului Galaţi, după cum  urmează : a) Prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. 2 din Legea  nr. 215/2001, republicată, terenurile agricole cu destinaţia „grădină”, situate  în intravilanul şi extravilanul  municipiului Galaţi; b) Prin  atribuire   directă,  terenurile   cu   destinaţia   „curte     ­   grădină”  situate   în  incinta imobilelor unde cetăţenii deţin în proprietate apartamente cumpărate  în baza Legii nr. 112/1995 „pentru reglementarea situaţiei juridice  a unor  imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului”. CAPITOLUL II   Terenuri care nu pot face obiectul    prezentului regulament   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor categorii de terenuri:    Terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Galaţi;  I.       II. Terenurile situate în interiorul cartierelor de blocuri din municipiul Galaţi   . CAPITOLUL III Închirierea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galaţi prin licitaţie  publică 1. Prin licitaţie publică organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare, se  pot închiria: a) Terenuri agricole (pentru grădinărit) situate în intravilanul municipiului Galaţi; b) Terenuri   agricole   (pentru   grădinărit)   situate   în   extravilanul   municipiului  Galaţi; 2. Lista terenurilor proprietatea privată a municipiului Galaţi,  cu destinaţie  agricolă,   propuse   spre   a   fi   închiriate   prin   licitaţie   publică,   va   fi   aprobată   prin  Hotărârea Consiliului Local. 3.   Terenurile   cu   destinaţie   agricolă,   cu   suprafaţă   mai   mare   de   200mp.,  situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Galaţi vor fi intabulate şi lotizate  în  loturi de câte 100 mp fiecare, persoanele fizice sau juridice  având dreptul să 

  Lege.   Decret. Contractele de închiriere care au ca obiect terenuri proprietatea privată a  municipiului Galaţi  cu destinaţie agricolă. 4. verificări cu privire la amplasamentul închiriat. de cale de acces.. 10/2001  privind   regimul   juridic   al   unor   imobile   preluate   în   mod   abuziv   de   stat   în  perioada 1945 – 1989.10%din  valoarea totală a chiriei.Caietul   de   sarcini   privind   închirierea   prin   licitaţie   publică   a   terenurilor  proprietatea   privată   a   municipiului   Galaţi   cu   destinaţie   agricolă   va   face   parte  integrantă   din   Hotărârea   Consiliului   Local   Galaţi   prin   care   se   aprobă   lista  terenurilor   pentru   care   urmează   să   se   organizeze   licitaţie   publică.   Garanţia   de   participare   la   licitaţia   publică   va   reprezenta   0. 1 la prezentul Regulament. se vor încheia pe o perioadă de 3 ani. d) Adresa Serviciului Investiţii în sensul că terenurile în cauză nu sunt cuprinse  în realizarea vreunui proiect de investiţii ce ar face imposibilă încheierea şi  derularea contractelor de închiriere. c) Adresa   Direcţiei   Juridice   ­   Serviciul   Contencios   Juridic   în   sensul   că  terenurile în cauză nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul vreunei înstanţe  judecătoreşti. 5. în mod obligatoriu. o comisie numită  prin   Dispoziţia   domnului   Primar   şi   compusă   din   reprezentanţii   ai   Direcţiei  Gestiunea   Patrimoniului     –   Serviciul   Cadastru.încheierea   de   admitere   a   cererii   de   intabulare   a   dreptului   de  proprietate   însoţită   de   extrasul   de   carte   funciară. b) Adresa Direcţiei Juridice ­ Serviciul Revendicări în sensul că terenurile în  cauză nu sunt revendicate sau puse la dispoziţie conform Legii nr.   După fiecare verificare  . are obligaţia de a efectua de două  ori pe an.   Fiecare   lot   trebuie   să  beneficieze.    Direcţia Gestiunea Patrimoniului prin Serviciul Cadastru va întocmi un  registru   de   evidenţă   fără   regim   special   (netipizat)   în   care   se   vor   înscrie   toate  contractele de închiriere întocmite şi eliberate titularilor.liciteze   şi   ulterior   să   închirieze   câte   loturi   doresc.   Valoarea  minimă a chiriei de la care va porni licitaţia va fi stabilită prin caietul de sarcini  aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. 10. în favoarea  Municipiului Galaţi.   conform  modelului  din  Anexa nr. Lista cu terenuri proprietatea privată a municipiului Galaţi   cu destinaţie  agricolă   trebuie   înaintată   spre   aprobare   Consiliului   Local   numai   însoţită   de  următoarele documente: a) Actul   de   proprietate   asupra   terenului   –   Ordinul   Prefectului. Pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.   ambele   documente  eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi. 6. 8. 9.   Direcţiei   Urbanism   –Serviciul  Disciplina în Construcţii  şi  Direcţiei Juridice.   După   încheierea   procedurii   de   licitaţie   publică   şi   după   primirea  rezultatelor   comunicate   de   către   Serviciul   Licitaţii. calculată corespunzător preţului minim de închiriere.   Direcţia   Gestiunea  Patrimoniului   prin   Serviciul   Cadastru   va   proceda   la   întocmirea   contractelor   de  închiriere   cu   persoanele   fizice   sau   juridice   câştigătoare.etc. 7.

 fără autorizaţie de construire.   titularii   contractelor   de   închirieire   deja   existente   pe  respectivele   amplasamente. CAPITOLUL IV   Închirierea terenurilor proprietatea privată a municipiului    Galaţi prin atribuire    directă  .  12. Nerespectarea acestor prevederi atrage  rezilierea deplin  drept a contractului de închiriere.   comunicându­li­se   totodată   şi  posibilitatea pe care o au de a participa la licitaţie publică.   După   expirare.   Împrejmuirile   realizate   fără   acordul   proprietarului  terenului   precum şi cele care sunt astfel realizate încât nu asigură vizibilitatea .  construcţiile   şi   împrejmuirile   provizorii   realizate   pe   terenul   închiriat   vor   fi  dezafectate pe cheltuiala chiriaşului înainte de predarea amplasamentului către  proprietar. Titularilor contractelor de închiriere le este interzisă edificarea pe terenul  închiriat a oricăror  tipuri de construcţii provizorii sau definitive. 15.  construcţii provizorii.   pentru   acestea   se   vor   demara  procedurile de introducere în lista terenurilor ce urmează   fi aprobată   de către  Consiliul Local pentru a fi închiriate  prin licitaţie publică. contravaloarea chiriei plătită în  avans se va restitui chiriaşului.  vor fi desfiinţate pe cheltuiala chiriaşului. 11.   vor   fi   notificaţi   cu   privire   la   rezilierea   de   drept   a  contractelor   de   închiriere   pe   care   le   deţin. 14. în condiţiile în care nu există mai mult  de două cereri având ca obiect solicitarea închirierii aceluiaşi teren .  La expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. 15 există mai multe  cereri   de   închiriere   a   aceluiaşi   amplasament. fără  fundaţie. 2 la  prezentul Regulament.   Contractele   de   închiriere   valabil   încheiate   pentru   anul   în   curs   prin  acordul de voinţa exprimat de ambele părţi şi care sunt în derulare la momentul  adoptării prezentului Regulament vor continua să îşi producă efecte juridice până  la   momentul   expirării   duratei   de   valabilitate. În situaţia în care  pentru terenurile prevăzute la pct.   În situaţia în care titularul contractului de închiriere a achitat anticipat  contravaloarea chiriei şi pe parcursul derulării contractului de închiriere intervine o  situaţie de natură să ducă la rezilierea acestuia.     16. După validarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Listei terenurilor  cu   destinaţia   „grădină”   pentru   închirierea   cărora   urmează   să   fie   demarată  procedura   licitaţiei   publice. conform modelului din Anexa nr. din materiale uşoare (lemn). Aceştia pot edifica  pe o suprafaţă de 4 mp. 13. cu destinaţia „magazie de unelte” pentru  grădinărit şi pot   realiza o împrejmuire provizorie (fără fundaţie ­ gard tip plasă  care   să   asigure   vizibilitate   comisiei   când   va   efectua   verificările   obligatorii)   a  suprafeţei   de   teren   închiriate.   contractele   de  închiriere se vor reînnoi până ce terenurile ce fac obiectul acestora vor fi introduse  în procedura închirierii prin licitaţie publică.se va întocmi câte o notă de constatare.

)în copie. 3  la prezentul Regulament. i) Cerere.  112/1995  „pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de  locuinţe trecute în proprietatea statului”.  certificat de moştenitor.  încheiere   de   intabulare   şi   extras   de   carte   funciară   dacă   proprietarul  imobilului a procedat la intabularea dreptului de proprietate.   Impozite   şi   alte   Venituri   Locale   prin   care   se  solicită confirmarea vecinilor.I. în conformitate cu prevederile art.   Suprafaţele de teren rezultate din calcul vor fi deţinute în indiviziune de  titularii contractelor de închiriere. 22 alin.  112/1995  vor  fi înaintate  la  verificat. 3.  semnat  şi  vizat  însoţite de următoarele documente: a) Actul   de   proprietate   asupra   imobilului:   contract   de   vânzare   –   cumpărare. Terenurile proprietatea privată a municipiului Galaţi cu destinaţia „curte –  grădină ”situate în incinta imobilelor vândute în baza Legii nr. contract de închiriere. 112/1995. h) Calculul   privind   stabilirea   suprafeţei   de   teren   în   cotă   –   indiviză. sau C. dacă este cazul.  Suprafaţa de teren ce va face obiectul contractului de închiriere se va  calcula proporţional cu suprafaţa utilă a construcţiei deţinută de fiecare proprietar/  chiriaş din imobilul respectiv. g) Cartare imobil – întocmită şi semnată de funcţionarii Serviciului Administrare  Fond Locativ . Contractele de închiriere se vor întocmi pe o perioadă de 3 ani.   chiriaşul  depune cerere prin care solicită cumpărarea terenului închiriat în conformitate cu  . c) Documentaţia   de   Carte   funciară   întocmită   în   baza   actului   de   proprietate.   pentru  fiecare proprietar. f) Adresa   către   Direcţia   Taxe.   Contractele   de   închiriere   pentru   terenurile   proprietatea   privată   a  municipiului Galaţi cu destinaţia „curte – grădină ” amplasate în incinta imobilelor  vândute  în  baza  Legii nr.I.. b) Actul adiţional la contractul de vânzare – cumpărare.Chiriaşii nu au dreptul să realizeze împrejmuiri  sau alte construcţii provizorii sau definitive.   Dacă   în   perioada   de   valabilitate   a   contractului   de   închiriere. se vor  închiria prin atribuire directă  în baza cererilor depuse de proprietari. e) Schiţa   întregului   imobil   datată   şi   semnată   de   funcţionarii   Serviciului  Cadastru – Direcţia Gestiunea  Patrimoniului care au efectuat verificările în  teren. etc. d) Actul de identitate al titularului de contract (B. 2 din Legea nr. 2. începând cu anul când i s­a întocmit primul  contract de închiriere. fără autorizaţie de construire şi fără  acordul proprietarului. înscrisă în contractul de vânzare – cumpărare şi în  contractul de închiriere.1.  5.  4. în formă  scrisă conform modelului Anexa nr. 6. j) Adresa  către   Serviciul   Disciplina   în   Construcţii   pentru   situaţia   când   se  identifică   construcţii   edificate   fără   forme   legale   pe   terenul   proprietatea  privată a municipiului Galaţi.

 VI din prezentul  Regulament spre a fi analizată şi rezolvată.   nr.   121/2009.   urmând   a   se   face   şi   debitarea   conform   prevederilor  noului   contract.  112/1995 1.L. se va proceda la : a) întocmirea unui nou contract pentru diferenţa de teren găsită în plus cu  ocazia   efectuării   măsurătorilor   şi   a   calculelor. În situaţia în care în urma realizării măsurătorilor şi efectuării calculelor  rezultă   o   suprafaţă   de   teren   mai   mică   decât   cea   cuprinsă   în   contract. speţa va fi prezentată  Comisiei constituită în conformitate cu prevederile pct. În situaţia în care în aceeaşi curte există mai mulţi proprietari/chiriaşi ai  spaţiilor   de   locuit   dobândite   în   baza   Legii   nr.  contractul de închiriere se va rezilia de drept de la data perfectării contractului de  vânzare   –   cumpărare. contractul de închiriere se va întocmi pentru întreaga  suprafaţă cu condiţia ca toţi proprietarii sau chiriaşii care ar fi avut dreptul de a  .   dar   doar   unul   dintre  aceştia îşi manifestă expres dorinţa de a închiria întreaga suprafaţă de teren  cu  destinaţia „curte ­ grădină”.  4. Cap.   Vechiul   contract   de   închiriere   va   fi   reziliat   începând   cu   data  încheierii noului contract de închiriere.   În   situaţia   în   care   chiriaşul   refuză   semnarea   noului   contract   întocmit  pentru diferenţa de teren rezultată din măsurători şi calcule.asumat  de ambele părţi prin realizarea acordului de voinţă. moment de la care se şi debitează chiria pentru diferenţa de teren.   se   va  proceda la încheierea unui nou contract de închiriere   pentru suprafaţa rezultată  din   măsurători   şi   calcule. Contractul nou este valabil încheiat de la data semnării acestuia de  ambele părţi .prevederile   Regulamentului   privind   vânzarea   unor   categorii   de   terenuri  proprietatea   privată   a   municipiului   Galaţi   aprobat   prin   H. CAPITOLUL V Situaţii speciale intervenite în procedura de închiriere a terenurilor cu  destinaţie  „curte – grădină”  situate în incinta imobilelor vândute în baza Legii nr. În situaţia în care în urma realizării măsurătorilor rezultă o suprafaţă de  teren mai mare decât cea cuprinsă în contractul de închiriere deja încheiat.C.   112/1995. 4.   document   ce   va   fi   prezentat   şi  chiriaşului. 2. 3.   urmând   ca   titularului   contractului   de   închiriere   să­i   fie  restituită contravaloarea chiriei achitată în avans.

  După   expirarea   termenului  stabilit. 6. După   expirarea   termenului   acordat   pentru   depunerea   documentelor. .C.   funcţionarii   din   cadrul  Serviciului Cadastru au obligaţia de a înştiinţa în scris pe toţi proprietarii care îşi  manifestă expres dorinţa de a renunţa la dreptul de a închiria terenul din curte. Contractul de închiriere se va  întocmi pentru persoana fizică care solicită închirierea întregii suprafeţe de teren  şi va fi valabil de la data semnării acestuia de ambele părţi.   121/2009. c)Întocmirea şi transmiterea unei adrese către titularul contractului prin care  i se aduce la cunoştinţă termenul pe care îl are la dispoziţie pentru a se prezenta  să   semneze   contractul   şi   să   ridice   un   exemplar. proporţional cu suprafaţa utilă a spaţiului de  locuit. cazul va fi  prezentat   Comisiei   constituită   în   conformitate   cu   prevederile   pct. 6.VI   din  prezentul  Regulament.   În   cuprinsul  aceleiaşi adrese se vor comunica şi informaţii cu privire la : suprafaţa de teren ce  va face obiectul contractului de închiriere. documentele ce trebuie să le prezinte în  vederea întocmirii contractului de închiriere precum şi termenul pe care îl are la  dispoziţie pentru a depune actele.   4. se va proceda la : a)   întocmirea   unei   adrese   către   proprietar/chiriaş   prin   care   i  se   aduce   la  cunoştinţă că are dreptul de a închiria o suprafaţă de teren cu destinaţia „ curte –  grădină ” din incinta imobilului precum şi dreptul de a­l cumpăra în conformitate cu  prevederile Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate  privată   a   municipiului   Galaţi   aprobat   prin   H.   nr.   în  condiţiile   în   care   acestea   nu   au   fost   prezentate. 112/1995. În situaţia în care există solicitare în scris pentru închirierea suprafeţei de  teren cu destinaţia „curte ­ grădină” din incinta imobilului în care persoana fizică  deţine un spaţiu de locuit vândut în baza Legii nr. În situaţia în care nu există solicitare scrisă pentru închirierea suprafeţei  de teren cu destinaţia „curte ­ grădină” din partea proprietarului sau chiriaşului  locuinţei din incinta imobilului.L. că  odată   cu   renunţarea   la   dreptul  de   a   închiria   renunţă   şi   la   dreptul  de   cumpăra  suprafaţa de teren ce face obiectul contractului de închiriere. în favoarea solicitantului.   speţa   va   fi   prezentată   spre  analiză  şi  soluţionare   Comisiei  constituite  conform  pct. dacă titularul contractului nu se prezintă să semneze contractul. se va proceda la: a) Efectuarea măsurătorilor şi determinarea suprafeţei de teren ce va face  obiectul contractului de închiriere . b)Întocmirea   contractului   de   închiriere   şi   semnarea   acestuia   de   către  reprezentanţii Primăriei Municipiului Galaţi.închiria şi ulterior de a cumpăra suprafaţa de teren închiriată.VI   din  prezentul Regulament spre analiză şi soluţionare. cu condiţia existenţei  la dosar a declaraţiilor notariale de renuţare date de colocatari. 5.   Cap.   4.  În   situaţia   prevăzută   la   paragraful   anterior.Cap. să dea o declaraţie  pe propria răspundere autentificată la notar că renunţa la închirierea suprafeţei de  teren ce le­ar fi revenit.

 Direcţiei Juridice  şi Direcţiei Economice ce va analiza fiecare caz în  parte şi va propune măsurile legale ce se impun. 4 Cap.   se   va   constitui   prin   Dispoziţia   domnului   Primar   o  comisie   formată   din   reprezentanţi   ai   Serviciului   Cadastru   –   Direcţia   Gestiunea  Patrimoniului. 112/1995. Terenurile supuse procedurii de închiriere prin licitaţie publică trebuie să  figureze  în  evidenţele de publicitate imobiliară ca  bunuri aparţinând  domeniului  privat al municipiului Galaţi. verificări ce au drept scop identificarea acestora. 3.   speţa   va   fi   transmisă   spre   analiză   şi   soluţionare  Comisiei constituită potrivit pct. b) transmiterea unei adrese către proprietari/chiriaşi prin care li se solicită o  declaraţie   autentică   (notarială)   din   care   să   rezulte. declară că nu au resurse financiare pentru a plăti chiria pentru  terenurile cu destinaţia „curte ­ grădină”.7. 10.VI din prezentul Regulament.   în   vederea   închirierii.  8.   fără   să   se   poată   asigura   cale   de   acces   aparţinând  domeniului   public.   concesionării   sau   vânzării   acestuia   unei   alte  persoane fizice sau juridice interesate. se va proceda la : a) identificarea terenului. 121/2009.  nr.   Dacă   din   analiză   rezultă   că   nu   se   poate   realiza   delimitarea   şi  dezmembrarea   terenului.   se   va   analiza   posibilitatea   vânzării   sau   închirierii   acestuia  proprietarilor terenurilor amplasate limitrof cu terenurile proprietatea municipiului  Galaţi. 9. în conformitate cu legislaţia în vigoare.   După   primirea   declaraţiilor   autentificate   la   notar   se   va   proceda   la  efectuarea   unei   analize   cu   privire   la   posibilitatea   delimitării   şi   dezmembrării  terenului   cu   destinaţia   „curte   ­   grădină”(cu   carte   funciară   şi   alocare   de   număr  poştal   ). măsurarea acestuia şi întocmirea schiţei. 2.C.  .   Dacă   din   analiză   rezultă   faptul   că   se   poate   realiza   delimitarea   şi  dezmembrarea   terenului. În situaţia în care proprietarii sau chiriaşii imobilelor ce cad sub incidenţa  Legii nr.   Direcţia   Gestiunea   Patrimoniului   va   identifica   documentele   ce   atestă  dreptul   de   proprietate   aparţinând   municipalităţii     asupra   terenurilor   ce   vor   face  obiectul închirierii prin licitaţie publică şi va face demersurile necesare intabulării  terenurilor     în   favoarea   municipiului   Galaţi   după   ce   a   efectuat   verificări  la   faţa  locului.   fără   echivoc.   CAPITOLUL V   I Dispoziţii finale 1.   că   renunţă   la  dreptul de folosinţă asupra terenului precum şi la   dreptul de a cumpăra terenul  respectiv în în conformitate cu prevederile Regulamentului privind vânzarea unor  categorii de terenuri proprietate privată a municipiului Galaţi aprobat prin H. Atribuţiile acestei comisii vor fi  stabilite prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Galaţi.L.  Pentru toate situaţiile speciale reglementate în Capitolul V a prezentului  Regulament   de   închiriere.

 C.…….   eliberat   de   Poliţia   Galaţi   la   data   de  ……………. în calitate  . …………………………… domiciliat în Galaţi. Ec. …….   reprezentat   de   Primarul   Municipiului   Galaţi.   ………….  ap. ROL FISCAL   …………….I..   seria   ……   nr./C.ANEXA NR.   posesor   al   B. 0 ..N. ……. / 2 ÎNH I R CI E E R Între: MUNICIPIUL   GALAŢI  în   calitate   de   titular   al   dreptului   de   proprietate   a   terenurilor  municipiului   Galaţi.   …….P.   Ing. pe de o parte şi  Dl. …………………… nr. ………………….I. DOINA STAMATE.1 C NRC  E OT AT   D N  … ……09 r …. pe de altă parte. str.. bl.   DUMITRU   NICOLAE   şi  Director economic..

e) Dacă chiriaşul nu aplică întocmai şi la timp indicaţiile proprietarului. chiriaşul are obligaţia de a  dezafecta construcţiile şi împrejmuirile provizorii pe propria cheltuială şi de a preda  amplasamentul în starea în care i­a fost predat.. individualizat pe planul de situaţie anexat. …….   au   consimţit   la   încheierea   prezentului   contract   de  inchiriere. constituit conform prezentului contract . prezentul contract  încetează   de   la   data   constatării   nerespectării   clauzelor   contractuale. 215/2001 3. d) Chiriaşul se obligă să suporte toate cheltuielile şi dobânzile legale. Plata chiriei se face la Directia de Impozite Taxe si alte Venituri Locale. e) Chiriaşul se obligă să înştiinţeze de îndată proprietarul asupra oricărei tulburări a  dreptului de folosintă aspra terenului. 5. str.  …………………….   urmând   ca   pe  proprie cheltuială.  c) Va urmări dacă chiriaşul îndeplineşte întocmai obligaţiile contractuale. Chiria este în cuantum de ………. stabilită în baza procesului – verbal de  adjudecare a licitaţiei  5. 1.  proprietarul va lua măsurile necesare. fără a tulbura vecinii b) Va plăti contravaloarea chiriei la teremenele prevăzute la punctul 5 c) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul. CHIRIAŞUL a) Va folosi suprafaţa închiriată conform scopului pentru care i s­a constituit dreptul de  folosinţă.   calculate  conform   dispoziţiilor  legale   în   vigoare. Primăria  municipiului Galaţi are obligaţia de a notifica în scris chiriaşul cu privire la termenul pe  care îl are la dispoziţie pentru eliberarea şi predarea amplasamentului.  2. inclusiv folosinţa  terenului în scopul pentru care i s­a constituit dreptul de folosinţă (teren agricol). PLATA CHIRIEI   5. DURATA CONTRACTULUI         Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 3 ani 4. pct.   începând   cu   prima  zi  care   urmează   celei   în   care  suma a devenit exigibilă. nr. OBIECTUL ÎNCHIRIERII:  CONSILIUL LOCAL   GALAŢI  în calitate de  titular al dreptului de administrare a  terenurilor municipiului Galaţi.2. chiriaşul să aducă terenul la starea iniţială. septembrie şi noiembrie. până la data de  15 ale lunilor martie. mp.5b din Legea nr. închiriază spre folosinţă agricolă terenul în suprafaţă de  …………. cu destinaţie “grădină” situat în Galaţi.. lei/mp/an. 5. Preţul chiriei va fi indexat anual cu indicele preţurilor de consum comunicat de către  Institutul Naţional de Statistică.de   CHIRIAŞ.   prin   voinţa   liber   exprimată. 36. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PROPRIETARUL a) Să predea terenul în stare corespunzătoare b) În situaţia în care Consiliul Local   aprobă realizarea unor   investiţii   pentru realizarea  cărora este necesară utilizarea terenului ce face obiectul prezentului contract.   se   constată   încălcări   ale   obligaţiilor   chiriaşului. 6. proprietatea municipiului Galaţi. iunie. Pentru   neplata   la   termen   a   chiriei   se   datorează   majorări   de   întârziere. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ:  4..3. dacă nerespectarea  de către acesta a clauzelor contractuale este de natură să producă prejudicii  proprietarului.1. d) În   condiţiile   în   care   din   verificări. fără a fi necesar acordul explicit al părţilor contractante. TEMEIUL LEGAL:  Art.1.

Prin acordul părţilor 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7. în tot. Chirias. având  aceeaşi valoare juridică. pentru nevoi de interes public. amenajări edilitare etc.        7. ………………….1.)  7. CADASTRU.f) Este interzisă subînchirierea. La expirarea termenului contractual. Intocmit. a terenului care face obiectul  prezentului contract sau să vină cu acesta într­un contract de asociere g) Este interzisă edificarea de construcţii şi împrejmuiri pe terenul închiriat.6.        ROMANIA     JUDETUL GALATI                                          MUNICIPIUL GALATI                                  PRIMARIA  NOTĂ  DE CONSTATARE ÎNCHEIATĂ  ASTĂZI_____________________ ANEXA NR. în sensul aplicării şi respectării acestuia. Prin semnarea contractului de închiriere. P R I M A R.4. AVIZAT JURIDIC CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV VERIFICAT TEHNIC SERV.   10/2001. 121/2009  7. chiriaşul îşi însuşeşte integral prevederile  PACTULUI COMISORIU DE GRAD IV. 7. în două exemplare originale.. DIRECŢIA GESTIUNEA  PATRIMONIULUI DIRECTOR. În situaţia în care. din care 1 exemplar se înmânează chiriaşului.   Sentinţe   judecătoreşti   definitive   şi  irevocabile)  7. altele decât  permise de prevederile Regulamentului de închiriere a terenurilor proprietatea privată a  municipiului Galaţi.2. În cazul vânzării terenului în temeiul HCL nr. respectiv  prezentul contract încetează de drept în caz de nerespectare a clauzelor contractule. sau în parte. 2  .5. Ca   efect   a   restituirilor   în   natură   ­   urmare   a   punerilor   în   posesie   (soluţionări   ale  notificărilor   depuse   în   temeiul   Legii   nr. fără a  mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti Prezentul contract s­a încheiat astăzi   ……………….3. urbanistic sau administrativ terenul  închiriat va fi destinat altor scopuri (construcţii.

  TITULARUL CONTRACTULUI                                                                                      DE ÎNCHIRIERE ANEXA NR.De reprezentanţii Primăriei Municipiului Galaţi numiţi în baza Dispoziţiei nr. 3 .  _______din data de ______________ In   urma   verificărilor   efectuate   s­au   constatat  următoarele :______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ VERIFICAT.

TEMEIUL LEGAL:  Art..   …………………. Ing.. domiciliat în Galaţi.20 / ÎNH I R CI E E R Între: MUNICIPIUL GALAŢI  în calitate de  titular al dreptului de proprietate a terenurilor  municipiului Galaţi. prin voinţa liber exprimată.   ap./C. fără a fi necesar acordul explicit al părţilor contractante.   ………   posesor   al   B..lei/mp/lună.  4. stabilită în baza O. Pentru   neplata   la   termen   a   chiriei   se   datorează   majorări   de   întârziere.   seria   ……   nr……………. iunie.  ……. Plata chiriei se face la Directia de Impozite Taxe si alte Venituri Locale. 1.       edificarea   oricărui   tip   de   construcţii/împrejmuiri   pe   terenul   închiriat     fără  autorizaţie de construire şi fără acordul proprietarului. 26 din Legea nr. PLATA CHIRIEI   5. 40/1999 privind  protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările  şi completările ulterioare. până la data de  15 ale lunilor martie. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 6. Consiliul Local are dreptul să recalculeze chiria si majorări şi penalităţi de întârziere. coroborat cu art. 6.. OBIECTUL ÎNCHIRIERII:  CONSILIUL LOCAL  GALAŢI în calitate de titular al dreptului de administrare  a   terenurilor   municipiului   Galaţi. cu conditia notificarii chiriasului de aplicarea noilor tarife ce se  referă la chirie.   C.C NRC  E OT AT   D N … 09 r ….…………………………… nr.   care   revine   spre  închiriere   se   debitează   la   începutul   fiecarui   an   şi   este   asociat   rolului   fiscal   deschis   pe  numele chiriaşului.   ……. DOINA STAMATE. în lipsa unei înştiinţări/notificări  privind încetarea raporturilor contractuale. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ:  4. cu prelungire automată în anul următor.   calculate  conform   dispoziţiilor  legale   în   vigoare. reprezentat de Primarul Municipiului Galaţi. Preţul chiriei va fi indexat anual cu indicele preţurilor de consum comunicat de către  Institutul Naţional de Statistică.C nr…….2. …………………………în baza Legii nr.  2.. situat în incinta imobilului.I.. 112/1995 actualizată.   închiriază   suprafaţa   de   teren   de   ……. din Legea  nr.I.G.…. …………………………   la   data   de   ……………………. pe de altă parte.   începând   cu   prima  zi  care   urmează   celei   în   care  suma a devenit exigibilă. din Galaţi.3. în calitate de CHIRIAŞ. 4. DUMITRU NICOLAE si  Director economic. Chiria este în cuantum de ………….N.V.1. 5. 112/1995.1. septembrie şi noiembrie.……………………. pct.P. str. 215/2001  3.. au  consimţit la încheierea prezentului contract de inchiriere.3. 36. pe de o parte şi  Dl.mp  reprezentând   cota   parte   indiviză.   ROL   FISCAL  ……………………….1. ……………………………………. Titularului   contractului   de   închiriere  îi   sunt   interzise:  subînchirierea   terenului.2. 5 b.   eliberat   de   .. unde deţineţi o locuinţă cumpărată conform C.  Act Adiţional nr. Cuantumul   de   plată   aferent   cotei   de   folosinţă   indiviză   din   teren.   din   terenul   proprietatea   municipiului   Galaţi   cu  destinaţie “curte – grădină”. 5. 5. str………………… nr. DURATA CONTRACTULUI  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 3 ani  4.   bl.  potrivit actelor normative sau Hotararilor Consiliului Local al municipiului Galati. Ec. ce intervin  dupa incheierea contractului...      .

Titularul contractului de închiriere nu poate veni cu acest teren în contract de asociere 6. P R I M A R. Titularul   contractului   de   închiriere   se   obligă   să   înştiinţeze   de   îndată. Titularul contractului de închiriere se obligă să suporte toate cheltuielile şi dobânzile  legale. respectiv  prezentul contract încetează de drept în caz de nerespectare a clauzelor contractule .6.. AVIZAT JURIDIC CONTROL FINANCIAR PREVENTIV VERIFICAT TEHNIC SERV. 7. pentru nevoi de interes public. amenajari edilitare etc.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7.3. Prin semnarea contractului de închiriere.6.. din care 1 exemplar se înmânează chiriaşului. .) titularul contractului  de închiriere va fi notificat cu privire la eliberarea necondiţionată a terenului. Prin acordul părţilor 7. în temeiul H.2. Ca   efect   a   restituirilor   în   natura   ­   urmare   a   punerilor   în   posesie   (solutionari   ale  notificarilor   depuse   in   temeiul   Legii   nr. La expirarea termenului contractual.4. chiriaşul îşi însuşeşte integral prevederile  PACTULUI COMISORIU DE GRAD IV. generate de nerespectarea clauzelor contractuale prevăzute la punctele 5 şi 6  din prezentul contract 6.   10/2001.1.L. fără a  mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti Prezentul contract s­a încheiat astăzi   …. Ca   urmare   a   perfectării   contractului   de   vânzare   –   cumpărare   a   terenului   ce   face  obiectul prezentului contract. Chirias.   Sentinte   judecatoresti   definitive   şi  irevocabile)  7.4. 121/2009 de aprobare a regulamentului  privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galaţi.  7. Intocmit. CADASTRU.2. DIRECŢIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI DIRECTOR. în două exemplare originale.   în   scris. În cazul vânzării locuinţei 7.7. urbanistic sau administrativ terenul  închiriat va fi destinat altor scopuri (constructii . 7. nr. în sensul aplicării şi respectării acestuia.3.5.  având aceeaşi valoare juridică.………………….  proprietarul   asupra   oricăror   modificări   intervenite   pe   parcursul   derulării   prezentului  contract  7. În situatia în care.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful