P. 1
Kajian amalan terbaik di sek rendah

Kajian amalan terbaik di sek rendah

|Views: 126|Likes:
Published by Norliza Sapatanoh

More info:

Published by: Norliza Sapatanoh on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 59

INDIKATOR KEPADA AMALAN TERBAIK PENDIDIKAN INKLUSIF ZAWAWI ZAHARI MANISAH MOHD. ALI ROSADAH ABD. MAJID ABSTRAK USULAN PENYELIDIKAN: Kajian dibuat untuk meninjau Amalan Terbaik Pendidikan Inklusif di sekolah rendah harian di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur yang melaksanakan program pendidikan inkusif bagi murid-murid bermasalah pembelajaran ( MBP). Kajian melibatkan 18 buah sekolah rendah. Responden kajian terdiri daripada Guru Penyelaras Program Pendidikan Khas, guru akademik, guru pendidikan khas, murid bermasalah pembelajaran dan ibu bapa mereka. Kajian berbentuk berbentuk kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian kes deskriptif. Teknik analisis dokumen digunakan untuk membina Indikator Kepada Amalan Terbaik Pendidikan Inklusif (IKATPI) adalah merupakan instrumen utama pungutan data. Instrumen soal selidik respon tetap dan temu bual berstruktur adalah bertujuan menykong data dan rujukan silang. Analisis data akan dilakukan secara kekerapan, min dan peratusan. PENGENALAN Pada tahun 2009 Malaysia telah berjaya meningkatkan kedudukan ke paras yang membanggakan dalam Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua 2009 yang dilaporkan dalam “Education For All” EFA 2009 Global Monitoring Report (GMR) terbitan United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Laporan antarabangsa ini yang dipelopori UNESCO adalah usaha ke arah memberikan kesedaran kepada warga dunia bahawa setiap kanak-kanak, remaja dan orang dewasa berhak untuk mendapat pendidikan dan kemahiran hidup dan literasi. Usaha penilaian ini adalah salah satu agenda antarabangsa UNESCO bagi pendidikan. GMR tersebut menempatkan Malaysia pada kedudukan 45 dalam kategori indeks tertinggi berbanding kedudukan 54 pada kategori indeks sederhana pada tahun 2008. Peningkatan pencapaian ini sedikit sebanyak adalah impak daripada Program Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010, (Kementerian pelajaran Malaysia 2008). Mampukah sistem pendidikan kita untuk mempertingkatkan lagi kedudukan indeks tersebut? Program pelaksanaan PIPP masih relevan dalam konteks pendidikan masa kini yang sentiasa dinamik dan dapat menjawab persoalan tersebut. Begitu juga dengan aspek penambahbaikan yang perlu dibuat dalam konteks penyesuaian kepada dasar-dasar ’Pendidikan Untuk Semua” yang telah dipersetujui oleh kerajaan. Dua pendekatan yang digunakan dalam merealisasikan PIPP, iaitu i) menyamaratakan peluang pendidikan kepada semua; dan ii) melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan yang mana keduaduanya sememangnya selaras dengan hala tuju dan aspirasi kerajaan masa kini.

Apakah kriteria indikator IKATPI ? 2. Semua responden yang terlibat adalah berada di sekolah rendah harian di Wilayah Persekutuan. diterima dan terlibat dalam kalangan sekolah dan komuniti perdana (Zalizan. Kajian kes digunakan dalam kajian ini adalah juga kerana bilangan responden yang sedikit. Justeru dalam pendekatan kajian kes ini. Seramai 61 orang murid adalah lelaki dan murid perempuan pula seramai 20 orang. Manisah & Rosadah Program PIPP ini.60 Zawawi. ciri-ciri keadaan tersebut dan proses-proses yang yang terlibat bagi membentuk keadaan tersebut. Justeru itu wujud keperluan tahap pelaksanaan program pendidikan inklusif di negara ini perlu dinilai dengan menggunakan sesuatu indikator untuk melihat sejauhmana kualiti pendidikan inklusif ini dilaksanakan di negara ini. Apakah profil pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dalam lingkungan daerah lokasi kajian? METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah menggunakan rekabentuk kajian kes bersifat deskriptif yang akan menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku yakni mengintepretasi status semasa akan perkara yang dikaji. Sejauhmanakah amalan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah kajian? 3. 2003). Kaedah ini menitikberatkan amalan-amalan semasa yang terdapat di dalam sesuatu keadaan. Terdapat 18 buah sekolah yang dijangka akan terlibat. ia memberi implikasi bahawa untuk pendidikan inklusif menjadi lebih efektif. Keseluruhannya usaha-usaha ini adalah bermatlamat untuk menambah baik amalan pendidikan dan pencapaian bagi populasi murid yang semakin berkepelbagaian (Smith. 1. Jumlah murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang mengikuti program inklusif adalah seramai 81 orang sahaja. TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ialah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan program pendidikan inklusif dengan menggunakan indikator amalan terbaik untuk melihat sejauhmana kualiti pendidikan inklusif dilaksanakan di negara ini. Sehubungan itu. Kajian ini akan dijalankan dalam daerah di mana model inklusif berkesan bagi murid-murid bermasalah . Kajian ini menetapkan tiga persoalan yang perlu dihurai jawapannya adalah. Kuala Lumpur yang melaksanakan program pendidikan inkusif bagi murid bermasalah pembelajaran sahaja. 2009b). Hal ini akan dapat dilihat berpandukan pendapat individu-individu yang terlibat dalam keadaan tersebut. terhad dan dipilih secara berkelompok . hasil penemuan yang akan diperoleh tidak digeneralisasikan kepada wilayah yang lebih luas dan keputusan kajian hanya berlaku di tempat kajian. kajian ini bercadang untuk menilai kualiti pendidikan inklusif di negara ini berasaskan indikator amalan terbaik pendidikan inklusif yang dibina melalui adaptasi dan disesuaikan mengikut budaya negara ini daripada beberapa dokumen dan indikator yang terdapat di dalam dan luar negara. semua pelajar mestilah menjadi anggota yang aktif.

Kaedah yang diguna untuk mengumpul data maklumat adalah analisis dokumen. Falsafah Pendidikan Khas dan budaya negara ini. draf tersebut akan disemak dan dinilai oleh dua orang pakar dalam fakulti dan tiga pelajar pasca siswazah dalam bidang pendidikan khas. Selepas itu. Manakala data temu bual akan . Prosedur Kajian Pembinaan kriteria item di dalam Indikator Kepada Amalan Terbaik Pendidikan Inklusif (IKATPI) direkabentuk untuk mencerminkan amalan yang disyorkan untuk murid OKU berdasarkan dokumen-dokumen luar negara seperti akta-akta OKU. 2006). min dan sisihan piawai. Justeru. Selepas membina koleksi indikator berpotensi bersama penyelia. draf yang telah disemak akan diuji rintis di lima buah sekolah rendah yang melaksanakan program inklusif. soal selidik dan temu bual. Teknik Pengumpulan Data Dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah soal selidik dengan respons tetap dan temu bual soalan berstruktur. item-item yang sama digabungkan dan digunakan untuk mereka bentuk draf awal soal selidik. Kaedah temu bual membolehkan pengkaji menyelami pengalaman penglibatan setiap responden berdasarkan struktur soalan temu bual. amalan pengajaran guru. Kemudian draf instrumen tersebut akan dinilai oleh dua orang pakar bahasa untuk menilai ketepatan penggunaan istilah. al. penggunaan kedua-dua teknik pengumpulan data tersebut telah membolehkan pengkaji membina soalan-soalan temu bual dan item-item soal selidik dari perspektif yang berlainan tetapi menjurus kepada isu yang dikaji. Gabungan daripada kedua-dua teknik kajian yang telah digunakan secara tidak langsung membolehkan proses sokongan dan triangulasi dapat dilakukan. Penggunaan teknik temu bual berstruktur akan memberikan data sokongan yang banyak dan mendalam kepada pengkaji untuk meneroka kefahaman atau amalan responden sama ada amalan kepimpinan sekolah. penglibatan murid dan ibu bapa. Proses triangulasi adalah penting bagi proses membanding dan menyemak akan kesahihan data yang diperolehi serta dapat dijadikan asas untuk meneguhkan dan menyokong sesuatu pendapat (Ary et. Maklumat dari pentadbir dan pendidik pendidikan khas dimasukkan dalam versi baru yang akan digunakan dalam kajian sebenar. Semua penganalisisan terhadap data yang diperolehi daripada soal selidik akan dilakukan secara analisis deskriptif yang melibatkan peratusan. penggunaan teknik soal selidik dengan respons tetap adalah dianggap sesuai (Creswell 2003). sintaksis dan maksudnya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 61 pembelajaran belum lagi dibina. Bagi melihat perbezaan dan hubungan secara spesifik akan amalan pelaksanaan pendidikan inklusif di lokasi kajian terpilih. dokumen polisi dan terutamanya deklarasi UNESCO yang ada kaitannya dengan amalan terbaik pendidikan inklusif. Selain itu IKATPI juga dibina berasaskan dokumen dalam negara tentang dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara ini dalam mempromosi kesesuaian amalan pendidikan inklusif mengikut Falsafah Pendidikan Negara. Selepas semakan dan perubahan kandungan dan format.

Introduction to Research in Education. Termasuk juga soal penglibatan keluarga. 2003. Dapatlah dirumuskan bahawa program pendidikan inklusif di sekolah harian adalah bertujuan membangunkan sumber manusia yang terdiri daripada pelajar bermasalah pembelajaran untuk kesejahteraan negara. J.62 Zawawi. (2006). 1990). 7th ed. Creswell. Thousand Oaks. & Sorensen. RUJUKAN Ary. KESIMPULAN Pendidikan Inklusif memerlukan satu penstrukturan semula sekolah secara asas.W. Jacobs. D.. California: Sage Publications. Kepentingan kajian ini dari segi ilmu diharap akan menjadi sumbangan pengetahuan mengenai ilmu yang boleh menyokong perkembangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran dalam kehidupan dan pendidikannya. Penghasilan indikator amalan terbaik pendidikan inklusif (IKATPI) bagi murid PKBP yang dihasilkan dalam kajian ini pula dijangka dapat memberi implikasi dari segi konsep dan teori yang mendasarinya. Razavieh.. dengan meletakkan kepentingan mengadakan persekitaran untuk pembelajaran inklusif dan menyediaan peluang perkembangan profesional yang mampan melalui warga pendidik yang professional (Stainback & Stainback. Kejayaan program ini amat bergantung dengan corak pengurusan kepimpinan. sosialisasi dan penglibatan pelajar inklusif memerlukan kajian lanjutan yang mengukur amalan dan kualiti pelaksanaannya. Tatacara Analisis Data Akhir sekali setelah data-data dianalisis sebuah profil pelaksanaan program pendidikan inklusif akan dipersembahkan dalam bentuk graf dan pola-pola yang dapat menyumbang input baru yang bermanfaat bagi kepentingan kajian. Kajian yang akan dilaksanakan ini dapat memberi informasi baru untuk menambah pengetahuan dan rujukan kepada pelbagai organisasi dan individu. amalan pengajaran. Pola-pola yang terbentuk adalah hasil daripada data-data yang akan dicerna dan akan dapat menggambarkan indeks sekolah kajian berasaskan amalan-amalan pelaksanaan program inklusif berasaskan indikator IKATPI. Setelah itu data verbatim tersebut akan diletakkan di bawah elemen-elemen utama bagi menyokong dapatan soal selidik. Research design: Qualitative and quantitative approaches. sokongan pembelajaran. . USA: Thomson Wadsworth. Profil yang dihasilkan dijangka dapat memperlihatkan aplikasi teoritikal dan praktikal amalan pengajaran guru dalam konteks sebenar pendidikan inklusif bagi murid PKBP di Malaysia khususnya dan di luar negara umumnya. 1994) berkaitan penempatan pelajar pendidikan khas dalam suasana kurang kekangan. C. Manisah & Rosadah ditrankripsikan secara verbatim. L. A. kolaborasi dan penilaian terhadap program dan murid inklusif. ianya adalah wajar untuk pihak pengurusan menyediakan peluang pembelajaran MBP di dalam kelas inklusif. C. Mengambil kira mandat deklarasi UNESCO (The Salamanca Statement.

htm [13 Februari 2009] Zalizan Mohd. Co The Salamanca Statement: Network for Action on Special Needs Education. [19 Disember 2009]. (1990). (2009b). 11 – 14 Jun 2000.Brookes Pubs.unesco. Laman Web Resmi UNESCO. 85 – 106. Spain. http://www.inclusion. Stainback. (2000). (2003). Zalizan Mohd Jelas. Salleh. Baltimore: Paul H. Kad Laporan . Scientifically based research and evidence based education: A federal policy context. 7-10 June 1994.org/education/gmr2009/press/efagmr2009_A nne x1_EDI. Pendidikan Inklusif : Satu Perubahan Dalam Paradigma Pendidikan. A.http://www. Jelas & Noraini Mohd. . (2008). Syarahan Perdana: Pendidikan Inklusif dan Pelajar Berkeperluan Khas.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 63 Education For All (EFA) Global Monitoring Report. Adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. & Stainback. (2009). W.com/page_11. Laporan Seminar Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2000. Pelan Induk Pembanguan Pendidikan 2006-2010) Kuala Lumpur:KPM Smith. 126–132. (1994). Institut Aminudin Baki.pdf. S. Support Networks for Inclusive Schooling: Interdependent Integrated Education. Salamanca. Research and Practice for Persons With Severe Disabilities. 28. Bangi: Penerbit UKM. hal. Kementerian Pelajaran Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->