You are on page 1of 2

Manel Lorca Ton Palau Marc Bartra

Anna Domínguez Josep Mañé Maribel Gazulla

Ara toca
Albert Ferret Maria Mestre Olga Alarcón

Jaume Saperas Francisco Villar Martí Ventura

Montse López Simó Casals Joan Basseda


Ara toca

Marcela Valverde Xavier Urgell Carolina Macià


Seny i bona gestió

Sant Jaume dels Domenys


Seny i bona gestió PER UN CREIXEMENT SOSTENIBLE

• Dissenyar el Pla General (POUM)


PER LES INFRAESTRUCTURES
NECESSÀRIES

• Posar el marxa l’Agenda 21 Per l’educació


Davant els reptes que tenim • Planificar la segona línia del
plantejats, la gent d’Esquerra CEIP Els Quatre Vents
us convidem a decidir com • Promoure l’ampliació de la llar
ha de ser el futur de Sant d’infants
Jaume dels Domenys, del PER UNA POLÍTICA SOCIAL REAL
nostre municipi. Per la cultura
• Fer realitat la Residència i el • Crear una biblioteca digna amb
Hem de saber donar respos- Centre de Dia per a la gent
ta a les situacions i proble- connexió WIFI i amb capacitat
gran real per a tots, una viatgeteca,
màtiques d’una societat crei- • Vetllar per uns serveis òptims una ludoteca i una sala poliva-
xent i canviant, prenent com d’atenció domiciliària i per la lent per a diferents activitats
a principis bàsics la cohesió, P RO J E C T E S R E A L S cobertura de teleassistència. • Inaugurar un Hotel d’Entitats
el civisme, la identitat i la • Promoure l’habitatge de protec-
sostenibilitat.
AMB TRANSPARÈNCIA ció oficial, de venda i lloguer
que doni cabuda a totes les
entitats del municipi
La implicació de tota la ciuta- MESURES CONCRETES • Facilitar la inserció al món • Donar veu al nostre poble amb
dania, és imprescindible. Per- laboral mitjançant una borsa la creació d’una emissora de
què l’Ajuntament ha d’estar de treball ràdio municipal
• Establir les bases d’un pla de
al servei del poble, us propo-
seguretat ciutadana Per l’esport
sem un model de participació
realista, possible, democràtic • Construir un poliesportiu
• Dotar el camp de futbol muni-
i efectiu.
cipal d’un terreny de joc de
Vine amb nosaltres i junts ho
gespa
farem possible. PER UN MUNICIPI RESPECTUÓS
AMB EL MEDI

• Fomentar i promoure l’ús de


És hora de canviar d’aires. És hora de l’energia solar
• Promoure l’estalvi d’aigua
PER AL TERRITORI QUE VOLEM

dir la nostra. És hora de que tots ens (amb subvencions d’adaptadors • Aixecar la veu per a dir NO al CIM
d’aixetes que resultaran en un • Defensar i reivindicar la
estalvi molt important) Vegueria Penedès
sentim orgullosos de ser domenyencs!

Rate