You are on page 1of 7

Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995

ISO 4066 : 1995 (E)

B¶n vÏ x©y dùng vµ c«ng tr×nh d©n dông – B¶n thèng kª


cèt thÐp.
Building and civil work drawings – Bar bending schedules.

0. Më ®Çu
Môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong viÖc lËp b¶n vÏ thèng kª
c¸c thanh cèt thÐp chÞu lùc cho bª t«ng. §Ó thiÕt lËp mét c¸ch râ rµng, kh«ng g©y
nhÇm lÉn b¶ng thèng kª, cÇn chØ râ ph|¬ng ph¸p ghi kÝch th|íc sö dông vµ thø tù ghi
ë trªn c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp. Sö dông d¹ng th|êng dïng sÏ cã lîi cho viÖc ®¬n
gi¶n ho¸ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o, còng nh| viÖc sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö, nhÊt lµ khi nhËn
danh môc c¸c d¹ng th|êng dïng vµ hÖ thèng kÝch th|íc. C¸ch tr×nh bÇy v¨n b¶n thèng
kª dùa trªn c¬ së c¸c d¹ng th|êng dïng.
1. Ph¹m vi
Tiªu chuÈn nµy nµy thiÕt lËp mét hÖ thèng b¶n thèng kª cña c¸c cèt thÐp, gåm cã:
- Ph|¬ng ph¸p ghi kÝch th|íc.
- HÖ thèng m· sè c¸c d¹ng thanh;
- Danh môc c¸c d¹ng th|êng dïng;
- B¶n thèng kª cèt thÐp.
2. LÜnh vùc ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cèt thÐp dïng ®Ó t¨ng c|êng cho bªt«ng, vµ
kh«ng ®Ò cËp ®Õn thÐp h×nh vµ thÐp øng dông tr|íc.
3. Ph|¬ng ph¸p ghi c¸c kÝch th|íc chç uèn
C¸c kÝch th|íc chç uèn ®|îc ghi nh| h×nh 1 ®Õn5
C¸c kÝch th|íc lµ kÝch th|íc bªn ngoµi cña thanh cèt thÐp, trõ b¸n kÝnh vµ b¸n kÝnh
tiªu chuÈn chç uèn lµ b¸n kÝnh nhá nhÊt cho phÐp cña tiªu chuÈn quèc gia hoÆc c¸c
quy ®Þnh kh¸c.
ChiÒu dµi tæng (chiÒu dµi c¾t) sÏ ®|îc tÝnh trªn c¬ së b¶n th©n c¸c kÝch th|íc chç uèn
víi chiÒu dµi hiÖu chØnh do uèn vµ c¸c mãc.
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995

6. B¶n thèng kª cèt thÐp


B¶ng thèng kª cèt thÐp lµ tµi liÖu dïng ®Ó x¸c ®Þnh vµ thèng nhÊt cho c¸c cèt thÐp chÞu
lùc.
KÝch th|íc c¸c « cña b¶n thèng kª phô thuéc vµo viÖc sö dông c¸c d¹ng th|êng dïng.
6.1. Néi dung
B¶n thèng kª cèt thÐp gåm c¸c néi dung d|íi ®©y:
a) CÊu kiÖn – X¸c ®Þnh tªn cÊu kiÖn trong ®ã cã cèt thÐp.
b) Sè hiÖu cèt thÐp - §¸nh sè thèng nhÊt cho cèt thÐp;
c) Lo¹i thÐp;
d) §|êng kÝnh cèt thÐp;
e) ChiÒu ®ai cèt thÐp (chiÒu dµi c¾t tÝnh c¶ hoÆc gi¶m ®i do uèn, tÝnh to¸n theo kÝch
th|íc vµ b¸n kÝnh cho trong ®iÒu k); xem môc 3.
f) Sè l|îng c¸c cÊu kiÖn;
g) Sè l|îng cèt thÐp trong mçi cÊu kiÖn;
h) Tæng sè cèt thÐp f) u g);
i) Tæng sè chiÒu dµi e) u h);
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995

j) M· sè d¹ng (theo môc 5);


k) KÝch th|íc chç uèn;
l) KÝ hiÖu söa ®æi;
m) Khung tªn.
VÝ dô b¶ng thèng kª cèt thÐp xem b¶ng 3.
6.2. C¸c d¹ng ®Æc biÖt
Khi dïng c¸c d¹ng uèn ®Æc biÖt, ph¶i vÏ chóng d|íi d¹ng s¬ ®å cã ghi kÝch th|íc, s¬
®å ®ã ®|îc ®Æt ë chç th|êng dïng cã ghi c¸c kÝch th|íc uèn.
6.3. Khung tªn.
Khung tªn ®|îc ®Æt phÝa d|íi b¶ng thèng kª vµ gåm nh÷ng néi dung sau:
a) Tªn ng|êi thiÕt kÕ;
b) Tªn ®å ¸n;
c) Ngµy lËp…
Ng|êi lËp…
Ng|êi kiÓm tra;
d) Sè hiÖu b¶n vÏ;
e) Sè hiÖu b¶n thèng kª cèt thÐp;
f) KÝ hiÖu söa ®æi vµ ngµy söa ®æi lÇn cuèi cïng;
g) Ghi chó b¶n thèng kª ®|îc lËp theo quy ®Þnh ISO 4066
7. B¶n tæng hîp
Khi cÇn, cã thÓ dïng b¶n tæng hîp víi mçi lo¹i thÐp lËp mét b¶n riªng.
ThÝ dô b¶ng thèng kª theo ISO – c¸c kÝch th|íc b»ng milimÐt
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5898 : 1995

Related Interests