]ONATHANSHEDD

UFOT USKONTO JA
PAHOLAINEN
I
PAINOS
Kustannusyksinoikeus
koko maailmassa
Turun Hengentieteen Seura
Forssan Kirjapaino Oy . Forssa 1974
ESIPUHE
Tama kirja, UFOT, USKONTO JA PAHOLAINEN on
tosikertomus maapallon, ja sen ihmiskunnan kehitysvaiheista ai­
na Atlantis-kaudelta nykyhetkiin saakka. Lentavilla lautasilla,
eli Ufoilla ja niiden miehistoiHa, on oHut aina varsin tarkea mer­
kitys maailmamme kehityshistoriassa ja varsinkin nykyaikana,
joHoin on odotettavissa mita ihmeellisimpiii ja uskomattomatn­
pia tapahtumia, jojssa Ufot nayttelevat huomattavaa roolia.
On my6s todettava se, etteivat kaikki kansalaispiirit voi hy­
vaksya taman kirjan sisaltOa, koska tassa teoksessa on
tu sellaisia tosiasioita, joista koskaan ei voida saada taytta sel­
vyytta ilman henkimaailman my6tavaikutusta. Monet fyysiset to­
distect ovat tuhoutuneet aikojen kuluessa, ja ne jotka eivat halua
uskoa henkimaailmojen olemassaoloon, eivat tietenkaan halua
uskoa (kaikkeen) mita tassa kirjassa sanotaan.
Itse olen kuitenkin vakuuttunut siita, etta tassa teoksessa ker­
tomani asiat ovat totta, koska olen niista keskustellut monien
henkimaailmassa olevien henkien ja heidan edustajiensa kans­
sa. Olen tavannut henkil6kohtaisesti Kristuksen, Luciferin, Saa­
tan-Molochin, ja lukemattoman joukon muita henkisia olentoja,
jotka ovat minuHe kertoneet naitii suuria salaisuuksia ihmisten
ja maailmojen kehityshistoriasta ja Ufoista.
Tietenkin on luonnollista etta kirjassani saattaa olla joita­
kin pienia virheita, kuten esirnerkiksi sellaisia, etta jonkin hen­
kilon nimessa voi olla kirjain liikaa, tai kirjain liian
mutta paaasiat ovat kylla tietamykseni mukaan totta. Suurim­
man avun ja opetukset taman kirjan laadinnassa olen saanut
henkirnaailmassa olevil ta ystavil tani.
Menen mielellani ikuiseen kadotukseen, jos olen kertonut Teil­
Ie valheita tass a kirjassa.
Toivon, etta teokseni kiinnostaa Teita ja saatte uuden kuvan
ihmisista, ufoista ja maailmastamme luettuanne taman kirjan.
JONATHAN SHEDD
5
MIKA ON TAMAN KIRJAN KANSIKUVAN
SALATIETEELLINEN T ARKOITUS?
Kuvassa nakyy kirkontorni, jonka torni-osa kuvaa miehen
siitinta. Kirkon ala-osa kuvaa naisen sukuelimia, jonne siitill
on tyonnetty. Niin ihmecllisrlta kUln asia kuullostaakin, on kirk­
ko eli temppeli ja sen kirkontorni tehty ja suunniteltu alun­
perin miehen ja naisen sukuelirnicn rnukaan. Tarna johtui siita,
etta sukuelirnia pidettiin pyhina Jumalan vertauskuvina paljon
cnncn varhaiskristillisyydcn alkua, ja jopa vida varhaiskristil­
lisyydcn aikanakin. tabcmakkeli oli rnyiis rakennettu
naisen kohdun sisaelinten mallil! IlIukaiseksi.
Naittcn pyhien climien rnukaan rakennettiin sitten kirkot ja
kirkontornit, eli siitill asctetiin seisomaan naiscn kohdun eteen
ja tuloksena oli kirkko, joka muoclostui suurennetuista miehen
ja naisen sukupuolielimien sisa- ja ulkoclimistii. Tiista asiasta
on tarkcmmin puhuttu mm lloin 10 000 vuotta vanhassa Egyptin
historiassa. Kirkolla on kadcssaan vaaristynyt risti, josta on muo­
clostunut karsimyksien ja materialism in elava syrnbooli kolmite­
rainen keihas. Tama tarkoittaa sita, etta kirkko on kautta aikojen
kayttanyt henkista ja aineellista vakivaltaa sita vastustavia henki­
loita kohtaan. Kautta aikojen on Jumalan nimessa kirkko teh­
nyt syntia ihmisia kohtaan materialismisiin totuuksiin perustuvien
maaTayksiensa nojalla. Siittimen eli kirkontornin paassa olevat
sarvet ja silmiit tarkoittavat sita, etta tuota materialismiin perus­
tuvaa uskonnon toteuttamista hallitsee paholainen sarvincell, ja
6
kaikkinakevine silrnineen, seka tunnehekurnointiin perustuvien
nakernyksiensa rnukaan.
Kirkontomin vierella liikkuva Ufo kuvaa syrnboolisesti situ
u uden ajan yliaistisiin kokernuksiin perustuvaa henkista tietoa,
jonka avulla ihrniset vihdoinkin alkavat paasta lahelle totuuden
lahteita. Taman seurauksena yha usearnrnat ihrniset tekevat pa­
rannuksen, eli rnuuttavat mielenlaatunsa ja alkavat toteuttaa us­
kontoa ja maailmanpolitiikkaa aivan uudella tavalla apunaan
.Jumalan henkimaailman henget.
(Kansikuvan on suunnitcllut mainostoimisto AUCTOR Turusta )
7
• •••••••••••••••••••
SISXLLYSLUETTELO
SIVU
Esipuhe ................................ .. . ........ . 5
Mika on taman kitrjan kansilkuvan salaticteellinen tarikoitus 6
Luciferin kapina ja sen syyt ............ . ... . .......... . 11
Jumalat ja avaruuden automaatio .......... . .......... . 14
Atlantis. ihmiset ja muut kansat ......... . .......... ... . 17
Juutalaiset ja Mooseksen Jehova ..................... . 26
J uutalaisten taikavoimat ............................ . . 30
Jeesus Kristus ja ihmiskunnan karma ..... . .... .. .. . .... . 72
Raamatun aitous ja puutteet, sekii jalleensyntymisoppi ... . 77
Henkimaailma, Manala ja haades ..... . .. . .... ... . . ... . 81
Kotihenget, tai haltiat .............. . . . ..... .. ...... . . 87
Varahtelytasot ja muut aalto-alueet ............ . .. . ... . 93
Aurinko, hierarkiat ja mcstarit ..... . ........... . .... . . 99
Kristillinen kirkko ja lahkolaisct ............ .. ...... . .. . 105
Ufojen tyokentta .................... . .. . . . ......... . 108
Ovatko Ufo-ihmiset enkeleita, vaiko astronautteja ....... . 112
Taru ja totuus ..................... . ............... . 113
Ovatko avaruusihmiset kiinteita, va.i eteerisia ....... .. .. . 117
Voisiko nope us olla selityksena .................. . . . , .. . 119
Tutka - voiko se tunnistaa Ufon .................. . . . . 120
Perspektiivinen muutos .......... . .......... . ....... . 122
Telepaattinen yhteys .................... . ...... . ... . 123
Ovatko avaruusihmiset puuttuva rengas .. ... .......... . 125
Eraita johtopaatoksia Ufoista ja niidcn pyrkimyksista . . ... . 126
Onko Ufoilla tukikohtia kuussa ........ . ..... . ... .. ... . 140
Kuun valot ....................... . .... .. ......... . 141
Liikkuvat esineet ................... .. . . . . ...... . 145
Kuun ihmecllisct muodostumat ....... . ............. . . . 148
Muita epatavallisia kuuilmioita ... .. ....... . .......... . 151
8
SIVU
Sadesysteemi . ......... . .... . ......... . ............. . 153
- iiiisyyden herra
- kaipuu
- vaellus
- johdatus
Kuun valokuvat .................... . .............. . 155
Kuutotuuden hetki on liihella .......... . .............. . 160
Kuun vaikutus ihmisiin ja luontoon .. . ................ . 163
Kristuksen ja Paholaisen suunnitelmat ......... . ....... . 166
Vesimiehen ajan vaikutukset hengentieteen voittokulkuun 170
Ennustukset ja henkiset siirtymakaudet ........... . ..... . 173
Jaakausi ja 1000 vuotinen valtakunta ......... . ....... . 177
Ainoa pelastuksen tie ........... . ................... . 180
Runoja eliiman suuruudegta ......................... . 183
Loppusanat ................. . ... . ................. . 187
Kaukoparannus unen aikana .... i • 190
Suosi ttelemme ................. . ............ . . . .... . 192
Ruotsalaista kirjallisuutta ............................. . 199
VALOKUVALUETTELO
Symboolinen kansikuva nykyajan kirkoista ...... .. .... . . 1
Lucifer . ...... . .......... . ... .. ..... .. ......... . . . . 10
Oidipus-Sfinksi ....... . ......... . ... . . . ........... . . . 22
Elaman kiertokulun symboli ........... . ............ . . 25
J uutalaisten taikataulu ........... . .......... . . .. ... . 28
Jeesus-Kristus ................................. . ... . 76
Henkiolennon ilmestys yolla ................... . ... . . . 89
Mestari Koot Room ......... .. ........... , . ......... . 101
Ibis-Thot Jumalolento ............. . ...... . . . ........ . 103
Texasin Ufo .......................... ... .......... . 116
Tutkimus kuun pinnalla ................... .. ........ . 159
Ufo Suomen taivaalla 1971 .................... . ...... . 161
Paholainen eli Ahriman . . ...................... . .... . 169
Salatieteilijiit P Siitoin ja K MaIka ..... . ........... . . . 176
Turun Hengentieteen seuran puheenjohtaja .. . . . .. . . .. .. . 191
Yhteyslauta henkimaailmaan .............. . .. . .... .. . . 192
9
..
Kllva esittaa Jumal-olento Luciferia, jota luyos kutsutaan arkkienkeliksi.
Rudoli Steiner on tehnyt veistoksen nakynsa pernsteeLla, mutta my6s mj­
na olen usein nahnyt Luciferin samanlaisena ilmcntymana kuin mitii kuva
csilta.ii . AaJtoiiut kuvaavat lahinna tahdollvoimaan perustuvia suuria ener­
giavirtoja, joi ta Lurifer hallitsee.
LUCIFERIN KAPINA JA SEN SYYT
Enncn kuin alamme puhua ihmisista, ufoista, henkiolennois­
ta, tai maapallomme historiasta, on meician cnsiksi selvitetta­
va syyt siihen miksi asiat ovat niin, kuin ne nyt ovat, ja mista ta­
pahtumicn ketju on saanut alkunsa. Tiedemichet ovat kautta
aikojen esittaneet tcorioitaan maapallomme syntymisesta, ja naill
on myos kerrottu naista samoista asioista, tietenkin
ns. uskonnollisessa mielessa. Valitettavasti eivat kummatkaan edel­
lamainitut piirit ole voineet saada selville naita syntyja syvia,
koska he eivat ole hyvaksyneet tutkimuksiinsa mukaan metafy­
siikkaa, joka on ainoa tapa todella paasta asioista perille. Meta­
fysiikan piiriinhan kuuluvat kaikki sellaiset asiat, jotka ovat ta­
vallisell e silmalle nakymattomalla alueella, joten niita pystyvat
tutkimaan vain ns. salatieteilijat, joilla on selvanako, tai jonkin­
lainen muu yhteys tuonpuolei sten maailmojen henkisten olentojen
kanssa.
Lucifer oli aikoinaan taivasmaailmojen korkeimpia henkisia joh­
tajia ja hineWi oli maaraysvalta kaikkien niiden meidan aurin­
kokuntamme planeettojen piirissa, jotka nyt tallahetkemi. ovat
nahtavissa meidan fyysisille silmillemme, aurinkoa lukuunottamat­
lao Silloin ei ollut siis olemassa mitaan ns. Fyysillista ainetta, vaan
kaikki olotilat olivat henkimaailman eli erilaisclla va­
rahtelyjaksoluvulla, joka oli korkeampi ja hienompi . Tillaista ti­
laa, eivat siis tavallisel ihrniset voi nahda ilrnan
Lucifer oli hieno ja kaun.is olen to ja kaikki silloiset hancll ala­
maisensa ihailivat hanta ja rakastivat tiiti slIuremllloista olcntoa.
11
Lucifcrin tehtaviin kuuluivat myos llusien maailmojen perusta­
miset ja niiden asuttaminen, ja tasta johtuen han alamaisineen
sai tehtavakseen meidan maaailmamme luomisen, ja kaiken siihen
kuuluvan luonnon. Toirnenpide oli eriltain pitkaaikainen vaihe,
ennen kuin maapallo oli kypsa vastaanottamaan ensimmaiset
meidanniikoisemme ihmiset. Luciferin ja hanen apulaistensa teh­
taviin kuului luoda seitsenvaiheinen palloketju, jolle jokaiselle
vaihcelle maarattiin ns. erikoiluoja aineen luomista varten, ko.
luoja oli siis sen vaiheen "Jumala". Ensimmaista pallokalltta
nimitettiin saturnuskaudeksi, jolloin aine alkoi tiivistya eraanlai­
seksi lampokaasuksi . Toista pallokautta nimitettiin aurinko-kau­
deksi, jolloin kehittyi ilma, ensinnii olleen tulen lisaksi. Kolma t­
la kautta nimitettiin kuu-kalldeksi, jolloin vesielementti tuli mu­
kaan maahan. Neljas vaihe oli sitten tarn a rneidan nykyinen
kautemme, eli maakausi, jolloin vasta henkinen eetteri muuttui
aineeksi, kuten nyt on asian laita. Maan tultua valmiiksi puut­
tuivat vain elolliset olennot. Silloiset ihmiset tuotiintanne maa­
pallolle, eli tellukselle, lentavissa lall tasissa, linnunradan takaa ole­
"ilta planetoilta, joissa oli jo olemassa vanhempi fyysinen kult­
tuuri, jonka piti laajeta yhclyskuntana lahan ulltcen vastaluo­
tuun maailmaan. Luciferin johdolla tuotiin sitten ilunisten ja
elainten kantaisat tanne maahan, ja nainollen perustcttiin en­
simmainen, lahinna "rneicliinniiki>istemme" ihmistcn ybdyskunta,
jonka nimeksi tuli Atlantis.
Lucifer ja hanen paallikkonsa olivat siis saaneet tehtavansa paa­
tokseen, ja he olivat ylen ihastuneita tyonsii tuloksiin, eika s)')'t­
ta, silla kaikki tyothan olivat sujuneet yW:ittavan hyvin. Nyt
heidan piti siirtya uuteen tehdivaan, koska avaruuden hallitlls
oli niin maarannyt, mutta Lucifer ei alaisineen totellutkaan lIal­
lituksen maaraysta, vaan paatti jalida hallitscmaan maapalloa
eraanlaisena ylijumalana, koska han tahtoi toimia itsensa her­
rana, eika toisten kliskylaisena. Avaruuclen "maailmanhallitus"
tuomitsi jyrkasli Luciferin toimet, ja hanet ja hanen alaisensa
paatettiin erottaa taivaaUisista jarjestoista, ja kaikki yhteydet
rnaahan katkaistiin. Nain jai Lucifer apulaisinecn ja maapal­
12
lolla olevine ihmisineen ylhaiseen yksinaisyyteen, mutta se ei han­
ta haitannut, vaan han paatti jatkaa ja nayttaa muille, etta han
pystyy kehittamaan fyysisista ihmisista uusia aineellisia jumalia,
ilman avaruuden hallitukscn ohjeita. Atlantis-valtakunta perustet­
tiin siis noin 90.000 vuotta sitten meidan ajanlaskumme mukaan
ja kaikki meni hienosti etenpain, kulttuuri, tekniikka ja muu ke­
hitys. Luciferin kapinan todellinen syy oli siis siina, etta han ha­
lusi ibe itselleen oman maailman planeettakuntineen, eika halun­
nut nainollen olla toisten kaskylaisena. Raamatussa on myos
puhuttu tasta asiasta, mutta ei valitettavasti kyllin selvasti, joh­
tuen maaratyista syista, jotka myohemmin selviavat kappaleessa
Raamatun aitous ja jalleensyntymisoppi. Samoin puhun lisaa At­
lantis-ihmisista taman kirjan kappaleessa Atlantis-ihmiset ja muut
rodut.
13
"JUMALAT" JA AVARUUDEN AUTOMAATIO
Olemme kouluaikoina raamatusta oppincet, etta on olemassa
vain yksi Jumala, joka on kaikt:I1 luonut, ja joka on rakkaus
ja hyvyys jne. Isa Jumalaa ja Luoja:J. pidetaan kirkon piirissa
vain yhtena persoonana, vaikka todellisuudessa naita korkcimpia
persoonallisia "Jumalia" on kymlllenen, joiden ylapuolella ei ole
yhtaan korkeampaa persoonallista olcntoa, poikkeuksena Kristus,
josta puhun myohemmin . Js;i, avaruuden kaikkein kor­
keinta persoonatonta siihkijlrlagIlcdlista EETTERI- voimakent­
taa, josta jokainen korkeastioppimut hengentieteilija vOl saada
voimaa ja kohottavaa tai paralltavaa cJIc.rgiaa, kunhan vain pyy­
taja pystyy muuttamaan variihtclytasonsa samalle aaltopituudelle,
kuin tuo edelHimainittu kentta on. Jeesuksellahan oli korkein ja
hienoin kyky ottaa voilIl aa juuri Isasta, joka
vuoksi han aina rukouksissaan mainitsi sanan Isa, ja sen, etta
mina ja Isa olemme yhta, joka tarkoittaa sita, etta ihminen on
mikrokosmos ja maailmankeikkeus maksokosmos, joilla tietenkin
on yhteys keskenaan avaruudellisista syista. Isa on siis persoona­
ton kosminen sahkomagneettinen voimakentta, josta voidaan ottaa
henkista voimaa eri tarkoituksiin, rum vaikka rakkauden kehitta­
mista varten ja painvastoin. Voidaan siis vicIa sanoa, etta Isa
on taman lisaksi eraanlainen avaruuden automaation toimeenpa­
neva voima, joka jatkuvasti synnyttaa itsestaan uusia olosuhteita
ja muotoja, seka energioita syyn ja seurauksien lakien mukaan.
A. Einstein on kuvannut hyvin taman teorian kirjassaan "Unified
field theory", joka on taysin paikkaansa pitiiva sen sahkoopil­
14
lisessa merkityksessa, vaikkei han olekaan puhunut mistaan nimel­
tamainituista olennoista, jotka toimivat taman + ja - virta­
piirien toimeenpanevina yksiloina persoonallisissa kehoissa.
Isan ja Kristuksen jalkeen tulemme siis naihin kymmeneen
"Jumalaan", jotka ovat siis tavallaan yhtcisesti luoneet meille
fyysisen aineen ja astraaliruumiin, joka viimeksimainittu on mei­
dan alin henkinen ruumlimme, joka on himojcmme, halujemme
ja rakkautemme muodostumiskentta. Tietenkin ihmisilla on itses­
saal! myos muita korkeampia henkisia ruumiita, joista puhun myo­
hemmin. :Meilla oli siis olemassa kymmenen "Jumalaa", eli luo­
jaa, joilla jokaiselia piti olia taas toiset kymmenen vastavoi­
maa, eli naiden kymmenen Jumalan piti luoda itselleen vasta­
persoonat, jotta planeettakuntamme + ja - - piirit tulisivat tasa­
painoon, silla muuten fyysinen kehitys ci olisi ollut mahdollista,
tarvittiin siis hyva ja paha, eli + ja - . Luettelen seuraavassa
naiden kymmcnen "Jumalan" nimct ja edessa ovat + merkilla
varustetut "Jumalat" ja heidan jaljessaan - merkilla toimivat
Jumalat, joiden molempien yalta on aivan yhta suuri:
KETHER SAATAN-MOLOCH
CHOKMAH BEELZEBUB
BINAH LUCIFER
CHESED ASHTAROTH
GEBURACH ASMODEUS
TIPHERETH BELPHEGOR
NETZACH BAAL
HOD ADRAMMALECH
YESOD LILITH (Aadamin vaimo)
MALKUTH NAHEMA
(Isan olemuksen salanimi on TETRAGRAMMATON)
Nama kymmenen ensinmalmttua ovat juuri ne kymmenen
"Jumalaa", joiden vastaikkaisilmen tymina ovat toiscssa sarakkcessa
olevat "Jumalat". Kyseessa ovat siis samat persoonat, jotka ilmc­
nevat eri tavalla, eri puitteissa. Henkili)n joka ei tunne henki­
15
maailmojen salaisuuksia on vaikea ymrnartaa tata aslaa, mutta
se selviaa myohemmin.
Nama edellamainitut "Jumalat", joilla kaikilla oli eraanlaista
luomisvoimaa, jakoivat siis planeettakuntamme johtajien paikat
ja alkoivat toimensa maapallon ja ihmisten kehittamisessa oman
systeeminsa ja ohjelmansa mukaan. Lucifer oli ylipaallikko, ja
Saatan-Moloch maarattiin maapaHon 4. vaiheen "jumalaksi",
eli eraanlaiseksi luojaksi. Myos kaikille muille "Jumalille" maarat­
tiin oma paikka ja tehtava tassa planeettakunnassa, ja nain alkoi
Luciferin hallitusvalta pyoria maan piirissa, seka sen piiriin kuu­
Juvissa seitsemassa henkimaailmassa. Fyysisen planeettakunnan
myota luotiin nimittain myos ns :tut henkitasot, joilla eri astei­
set hcnkiolennot ja mm vainajien henget voivat Jiikkua. Onhan
vanhoissa tarinoissa ja lauluissa aina puhuttu seitsemasta taivaas­
ta, joka tietenkin johtuu siita, etta niita todelJa on seitseman,
ja mita korkeammalla tasolla esim. ihminen on henkisessa kehi­
tyksessa, sita korkeammilla tasoilla han voi liikkua tie ten kin
ilman fyysista ruumista. Ruul11is voidaan jattaa joksikin aikaa
esim. sankyyn lepaamaan, kun sen henki on henkimaailmassa.
Raamatussakin puhutaan hcnkilllaailmoista ja Jeesus sanae ml11.
etta Saatana on taman l11aailman herra, vaikkei asiaa olekaan
tarkemmin siella selitetty. "Jumalat" asuivat nainollen korkeim­
milla avaruuden henkisista tasoista, ja kavivat aina silloin talloin
i tse fyysisessa, tai henkisessa muodossa katsomassa maapallon ja
ihmisten kehitysta, ja apunaan "Jumalilla" oli heidan henkiset ar­
meijansa, joiden luku oli suuren suuri. (Legioh, kuten Raama­
tussakin sanotaan).
ATLANTIS-IHMISET JA MUUT KANSAT
Kuten aiemmin olen mainimmut, olivat Atlantis-ihmiset ensim­
maisia meidannakoisiamme ihmisia talla maapallolla, ellemme
ota lukuun heidan, ns esi-isiaan lemurialaisia, ja naiden elai­
miin sekaantumisen tuloksena syntyneita luolaihmisia, eli ns. ihrnis­
gorilloja, jotka enemman muistuttivat apinaa, kuin tavallista ih­
mista. Muistamme myos, etta "Jumala" Lucifer organisoi koko
kehitystyon loistavasti, ja nain saatiin muodostetuksi ensimmainen
ns. jarki-ihrnisten valtakunta, jota sitten Lucifer jai hallitsemaan
henkisilta tasoilta kasin eraanlaisena yli-"Jumalana". Lucifer ei siis
palannutkaan takaisin planeettojen liiton piiriin, vaan kieltaytyi
toimimasta avaruuden hallituksen kaskylaisena, ja paatti nain­
ollen aloittaa oman maailmansa kehittamisen. Alussa kaytettiin
fyysisen rodun jalostuksessa apuna, toisia aineellisten ihmisten
kehoja ja ominaisuuksia, ja nama ns. prototyypit tuotiin tanne
Tell ukseHe linn unradan takaa olevil ta tahdil ta U foissa.
Silloinen Atlantis manner sijaitsi Euroopan ja Amerikan valissa
suunnilleen Sargasso meren kohdalla, ja sen lahella olivat myos
ns:tut Poseidon-saaret, joille myohemmin kavi samaHa lailla kun
Atlantiksellekin, josta kerron myohemmin.
Atlantis-ihmiset olivat teravapiirteisempia naoltaan, kuin nykyi­
set ihmiset, ja heilla oli yliluonnollisen hyva muisti. Heilla oli
kuitenkin huono henkilokohtainen suunnittelukyky ja ala-arvoinen
Yl11marrys, koska he saivat kaiken tiedon henkisina kuvina, joten
heidan ei tarvinnut itse vaivata paataan monimutkaisilla kysy­
17
16
myksilHi, silla Luciferin henget sanoivat heille kaiken sen, mita
he halusivat tietaa. Tama oli silloin mahdollista koska Lucifer
oli antanut kaikille silloisille ihmisille synnynnaiset selvanakoisyy­
den kyvyt. Tama tarkoitti kaytannossa sita, etta he olivat henki­
olentojen kanssa saanno\lisessa nako ja kuuloyhteydessa. Lapsille
opetettiin asiat ja uudet tehtavat kuvicn avulla, ja vedottiin ku­
van avulla siihen vanhaan perittyyn tapaan, jolloin asia tehtiin
niin ja hyva tuli, ja jos se on nytkin niin, niin aina parempi.
Tietenkin silloiset vihityt Atlantis-papit olivat poikkeuksia, koska
heidan tuli aina olla edella tiedoissaan. Tietenkin pappiskoulu­
tuksessa otettiin huomioon asianomaiscn edelliset elamat, ennen­
kuin hanet hyvaksyttiin virallisesti.
Luciferin avulla oli siis Atlantis-ihmisille annettu ns. kuudes
aisti, jonka turvin narna ihmiset saattoivat olla saannollisessa yh­
teydessa henkimaailman olcntojcn kanssa. Taman lisaksi hallit­
sivat Atlantis-ihmiset my tis luonnon perusvoimia, eraanlaisia e\on­
voimai, jotka erotettiin temppelimysterioiden avulla kasveista ja
niiden siemenista. Kaytannc)ssa tama tarkoitti sita, etta Atlanti­
laiset eivat kasvattaneet kasvc.ja ainoastaan syodakseen niita, vaan
paararkoituksena oli n i i s t ~ i saadun voiman kaytto liikcnteen ja
teollisuuden palvel emisecn. 'Lilla voimalla liikkuivat myos Atlan­
tis-ihmisten ufo-laivat, joilla he suorittivat mm tahtien valisia
matkojaan. PitcmmiIHi avaruusmatkoilla kaytettiin ufoissa myos
voimanlahtecna mm atomivoimaa, seka maan ja kuun valisia
sahkomagneettisia kenttia. Atlantis-ihmisten henkincn voima oli
aivan toista luokkaa kuin nykyistcn ihmisten, eivatka he vasy­
neen siten, kuin me nykyisin taman klisitteen toteamme, vaan
he pystyivat lataamaan itsensa tayteen energiaa esim. kuukaudcn
yhtajaksoista tehtavaa varten samalla pcriaatteella, kuin me 1lyky­
aan lataamrne automme akun.
Atlantilaisten asunnot olivat rakennetut luonnon kaavaa 11lukai­
leviksi, joten talojen seinat ja katot muodostuivat suurimmaksi
osaksi elavista puista ja pensaista, ja heidan temppelinsa, joissa
he palvelivat "yliJumala" Luciferia, olivat Hihinna Egyptin nykyis­
ten pyramiidien nakoisia. Kaikki luonnosta saadut edut ja tavarat
18
olivat heilla yhteista omaisuutta, eika naista asioista tullut milloin­
kaan heille riitaa.
Meidan maailmassamme tulee sen nykyisena 4-kehityskautena
esiintymaan kaikkiaan seitseman ns. juurirotlla. TaJla tarkoitetaan
sita, etta kaikki ihmiset jaetaan seitsemaan edianlaiseen paahei­
mokuntaan henkisen alkuperansa suhteen, josta jokaisclla juuri­
rodlllla ovat omat erikoiset ominaisuutensa. Ennen lemurialaisia
oli olemassa kaksi juurirotua, joista ei jaanyt maan paalle var­
sinaista kansakuntaa. Kolmas rotu oli lemurialaiset, joiden edus­
tama ihmistyyppi tuli myos haviamaan erikoisen nakonsa ja tapan­
sa vuoksi. Lemurialaisten "jattilais-kyklooppien" valtakunta sijait­
si nykyisen Intian ctelapuolella, mutta tuhoutui myohcmmin ve­
denpaisumllkseen. Atlantilaiset edustivat neljattii juurirotua, ja ny­
kyiset ihmiset edustavat niinsanottua viidetta juurirotua, joita
nimitetaan arjalaisiksi. Taman jalkeen tulee olemaan vie\a kaksi
juurirotua, ennenkuin koko planeettakuntamme muuttuu puolit­
tain henkiseksi olomuodoksi. Tama muutos kestaa kuitenkin viela
kymmenia miljoonia vuosia, ja me saamme jalleensyntya vie\a
kymmeniatuhansia kertoja, ennenkuin vapaudumme ja saamme
avaruuden kansalaisen, eli eraanlaisen ufo-ihmisen "arvonimen".
Atlantis-ihmisten perusominaisuus oli muistin ja sen yhteydes­
sa olivien henkis-sielullisten ominaisuuksien kehittaminen, kun taas
nykyisen arjalaisen kulttuurin ominaisuus on jarkevan ajattelun
ja siihen liittyvien ominaisuuksien kehittaminen. Atlantis-ihmiset
jakaantuivat seitsemaan heimokuntaan, joilla oli seuraava nimi:
1. nnoahalit, 2. tlavatlit, 3. toltekit, 4. turanilaiset, 5. seemilaiset,
6. akkadilaiset, ja 7. mongolit.
Nailla sivuroduilla oli omat erikoiset ominaisuutensa, josta olen
tehnyt luettelon.
1. nnoahalit. Erittain hyva muisti. Puhekieli heilHi oli sikali ju­
malallinen, etta he puhuessaan saivat aikaan luonnossa posi­
tiivisia muutoksia. Kun he puhuivat esim. kasveille, niin kasvit
alkoivat kehittya aivan silmissa. Heidan puheensa aiheutti toi­
sille ihmisille terveytta ja kaikkea hyvaa, joten heidan puhees­
19
saan oli taydellinen taikavoima. Tama aiheutti sen etteivat
he milloinkaan puhuneet turhaan, silla silioin puhe aiheutti
vahinkoa.
2. tlavatlit. Persoonallisuus alkoi voimistua ja kunnianhimo kas­
vaa. He vaativat tunnustusta tcoistaan ja alkoivat osittain
palvoa kuolleita sankareitaan. He muodostivat eraanlaisen yh­
teison.
3. toltekit. Muodostivat valtiomuodon, ja he hyvak­
syivat Persoonallisuutta alettiin yha
enemman kehittaa. He alkoivat etsia ja valmistaa uusia SUUI1­
tauksia. Heidan johtajansa vihittiin hcnkiseen tietoon persoo­
nallisen kuntoisuuden perustccIIa. Naita mahtavia hallitsijoita
kunnioitettiin suuresti, koska he oIivat luoneet uransa alhaalta
ylos huipulle persoonallisclla voirnallaan. Tama aihcutti myos
eraanlaista taantumusta, ja suuIlnaton vallanhimo aiheutti sen,
etta luonnonvoimia alcttiin kayttaa itsckkaasti omien asioiden
edistamiseen, ja unohdettiin yleinen kanssaihmisten etu. Nain
alettiin edeta itsckkyydcn tidIa ctecnpain.
4. turanilaiset. lhmisillc opctettiin luonnonvoimien hall in taa, ja he
kayttivat naita voimia yha enemman itsekkaisiin tarkoituksiin.
Ensin he halusivat tyydyttaa himonsa, cnnenkuin he nakivat
vaivaa muitten auttarniscssa.
5. seemilaiset. Ajattclu alkoi kchittya vanhan muistikokomuksen
tilalle, ja secmilaiset alkoivat ajateIIa erilaisten tekojen seu­
rauksia. Alettiin kunnella oman omantunnon, eli sydamen
aanta, eika enaan sokcasti ryhdytty nautiskelemaan kuten en­
nen. Tasta rodusta haarautuivat myohemmin heimot, jotka ovat
meidan arjalaisten esi-isia. Ajattelun kehittaminen aiheutti sen,
etta nama ihmiset menettiviit luonnonvoimien hallintakyvyn,
koska toinen ominaisuus yleensa kuolettaa toisen.
20
6. akkadialaiset. Kehittivat ajattelua eteenpain johdonmukaisesti .
He eivat enaa arvostaneet periytyvaa valtaa, vaan aseLtivat
etusijaIIe henkilon, joka edusti jarkevaa ajattelua ja asiantunte­
musta. Tiista kehittyi suuri ulldistamishalll, jota alettiin toteut­
taa voimakkaasti. Kaupankaynti yleistyi ja ajattclun tuloksena
laadittiin ensimmainen varsinaincn yhteiskuntajarjestys. Ajat­
telun avulla etsittiin uutta ja parempaa systcemia ja 5iina on­
nistuttiinkin.
7. mongol it. He olivat \'anhoille kokemuksille ja muistoiIIe uskol­
\isia, ja pitivat aina vanhoja kaikkein viisaampina. He menet­
tivat luonnonvoimien haIIinnan, mutta sailyttivat siihcn pyhall
uskon. Luonnonvoimista tuIi nainollen heidan jumalansa ja he
tekiviit mita milloinkin sen hyvaksi .
Atlantilaisten vihityt papit olivat erittiiin korkealla hcnkisclla
tasolla, kuten aiemmin mainitsin. Nama papit olivat eraanlaisia
Jumalten edustajia, jotka valittivat ihmisille Jumalten toivomuk­
sia. alapuolellaan ali varsinainen kansa, joka pystyi hal­
litsemaan luonnonvoimia seivanakoisen muistinsa, avulla, ja kol­
mantena luokkana olivat ns. seemilaisten Sllllntausten edllstajat,
jotka kehittiviit ajattcluaan, ja sen tulaksena kadottivat vahitellcll
vanhat selvanakoisyys- ja luonnonhallinta kyvyt.
Atlantis-valtakunnan enemmisto oli siis vanhan suuntauksen
kannalla, ja ihmiset kayttivat eha enemman ja enemman viiiirin
niitii yliluonnollisia kykyja, joita heilla oli ja vain pieni osa ih­
misistii pysyi jarkevin a ja asiallisina, ja nama viimeksimainitut
ihmiset sitten pelastettiin siita tuhosta, jonka "Jumalat" miiara­
sivat tapahtuvaksi Atlantiksessa. Saa:ri nimittain hukutettiin vedell­
paisumuksella, ja maaratty osa eri heimokuntia pelastettiin, ja kul­
jetettiin ufoissa Poseidon-saari lie, Yucatanin niemimaalle ja nykyi­
sen lntian mantereelle. Poseidonille tapahtui samoin, kuin At:lan­
tiksellekin, eli se upposi 10 000 vuotta myohemmin, Syyt olivat
samat, nimittain ne, etteivat ihmiset enaan valittaneet toisistaan,
vaan sortuivat nautiskeluun ja luonnonvoimien vaarinkayttoon,
21
c:::::::J
~
Egyptilaisct, jotka olivat eraan Atlantisheimokunnan menetel­
mien ja 'tapojenscuraajia, kayttivat sa1aisissa uskonnollisissa mc­
l1oil<saan apunaan mm. naita Oidipus-Sfinkscja, ne kuvasivat hei­
diin jumaJansa maallista ilmentymaa. Val'9i·nkin Thcbassa dli-
vat na.ma symboolit yJeisia noin 5000- 3000 v eKr.
Yucatanin niemimaalle kuljetetut ihmiset muodostivat siten lnko­
jen heimokunnan, ja Tiibetin Hihelle viedyt ihmiset perustivat
nykyisen Intialaisten kansakunnan. Pohjois- ja Etela-Amerikan in­
tiaanit ovat taas inkojen jalkelaisia, ja Persialaiset muodostui­
vat eraasta Intialaisista eronneesta heimosta, ja Persialaisista erosi
taas myohemmin kaksi heimoa, nimittain kreikkalaiset ja egyp­
tilais-kaldealaiset. Kreikkalaisista erkani taas uusia heimoja, jotka
sitten myohemmin alkoivat kulkea kohden pohjoista aina Suomeen
saakka_ Uihi-idan muut pikkuheimot syntyivat taas naiden paa­
heimojen risteamisista, poikkeuksena juutalaiset, joista kerron
myohemmin_ Etiopialaisten kansa syntyi taas myohemmin siita,
kun osa juutalaisista sekaantui neekereihin, ja neekerit seka go­
rillat olivat taas seurausta luola- ja Atlantis-ihmisten elaimiin
sekaantumisista. Gorillat ja neekerit ovat siis ihmisten jalkelaisia
Atlantis-ajoilta, eika painvastoin kuten Darwin erheellisesti vait­
taa. Mikali apinat olisivat olleet ihmisten kantaisia, niin miksi
sitten apinat eivat ole yhtaan kehittyneet viimeisten tuhansien vuo­
sien aikana, ja miksi niita sitten yleensa viela on olemassa,
ja miksi apinat sitten yht'akkia alkoivat kayttaa vaatteita ja hau­
data toisensa, kun ne eivat sita tee nytkaan, tassapa on Dar­
winin teorian suurin heikkous.
Kaikki muut kansat ovat siis Atlantis-ihmisten jalkelaisia, paitsi
Kii nalaiset, Japanilaiset ja J uutalaiset, joista viimeksimainituista
kerron seuraavassa kappaleessa.
Kiinalaiset ja Japanilaiset ovat sukulaisia keskenaan kaukaisilta
ajoilta jolloin he asuivat samalla planeetalla keskenaan. Tama
tahti sijatsi Maan ja Mars-planeetan valissa ja siella vallitsi
rittain korkea elintaso, viela korkeampi kuin Atlantis-mantereel­
la, ainakin mOl'aalisesti. Nailla kahdella kansalla olivat silloin
kiiytossaan Ufot ja atomiaseet, ja he liikkuivat kaikkialla ava­
ruudessa tutkien maailmankaikkeutta. He kilpailivat myos kes­
kcnaan siita, kurnpi hcimokunta olisi etevampi ja voimakkaampi.
Kui tenkin heidan valilleen syttyi ydinsota ja koko planeetta rajahti
ii maan, ja vain ne, jotka olivat lentavilla lautasilla matkalla
:\varuuc!cssa, pelastuivat. Molemmilla kansoilla oli tuolloin mUll­
23
tamia kymmenia Ufo-aluksia poissa kotiplanctaltaan, joten lie
saastyivat tuholta. Nainollcn niissa olcvien ihmisten piti etsia
uusl kotimaa, ja he valitsivat maapallon, koska se oli lahinna,
ja sinne he laskeutuivat, nykyisille kotipaikkakunnilleen. He jou­
tuivat aloittamaan eEimansa aivan alusta, koska kaikki heidan
kaavansa ja paperinsa, seka tiedcmiehcnsa tuhoutuivat tah­
den rajahdyksessa. Tasta johtuu, etta Kiinalaisilla ja Japanilai­
sill a on varsin erikoinen kulttuuri ja kieli . Kiinalaisilla oli muutcn
ruuti ja kirjapaino paljon ennen mcita curooppalaisia. Akupunk­
tio on myos eriWiin vanha hcnkincn puudlltUSIDuotO, jonka avulla
voidaan tehda ihmeitii, koska sen avulla ihmisen cetteriruumiin
virtaukset ohjataan sairaasta kohdasta muualle, kunncs ko kohta
on parannettu. Eetteriruumis pitaa fyygisen ruumiin elaman ylla
henkisten virtauksien muodossa. Varsinaista muuta merkitykselli­
sempaa ominaisuutta ei talla. henkikcholla ole. Ihmisessahan on
seitscman oelmuspuolta, joisla alin on fyysincn taso, 2. taso on
astraalitaso, 3. alytaso, 4. I3uddincn taso, 5. Nirvaaninen taso,
6. Paranirvaaninen taso, ja 7. Mahaparanirvaanien taso. Nama
kaksi viimeksimainittua tasoa ovat muotottomia, eli niissa ei voi­
da nahda persoonallisia muotoja, vaan ne pitavat ainoastaan sisal­
laan tietoa nakymattijmien hiukkastcn muodossa.
Lucifer toimi edelleenkin planeettakuntansa ylijumalana, mutta
han antoi Atlantikscn ja Poseidonen tuhon jalkeen maapallon
jumaluuden eli maailman henan tehtavat, Saatan-:Molochille,
ja itse Lucifer siirtyi paaasialliscsti toimimaan henkisilla tasoilJa.
Poseidonin tuhon jalkccn poistettrin ihmisilta synnynnainen sel­
vanako, muutamia harvoja lukuunottamatta, kunnes ne kyvyt
myohemmin annettanecn jallecn takaisin.
24
f ~ .. " ,nc, eli Siitin, eli Paholainen ja niiden voima hallitsevat tata aineel­
I" , ., IlllUu lmaa. Kaarme kuvaa myos ikuisen eliim;in !ki.crtokulkua munall,
,I , 11I. I.'pll ll on puitteissa. Muinaiset ihmiset pitivat siitinta Jumalan vcrtalls­
1 11\. lt l ,I , Koska siitin ali eliiman antaja ja jatkaja. Aineellisesti ajatellen
I" "lI vlI I IIskossaan melko oikeassa, koska Paholainen on aineelliscn maa­
11,,, .111 IIl ,n n eli »Jumala», ja juuri han haJlitseesiittimen kayttoon liitty­
, " \ ""lIi,l. T lista johtulI, etta katoliset papit ja BlIddhalaiset mllnkit ci­
I .r ,.\l I·uk.l fI lI hyviiksy siittimen kiiyttoa rnihin'kaan muuhun ileum virtsaa­
rniseen.
JUUTALAISET JA MOOSEKSEN JEHOVA
Jehova, eli Jahve kuului myos Luciferin tyoryhmaan, mutta
han ei ollut tyytyvainen siihen tyohon mita han joutui tekemaan,
vaan han alkoi kaikessa hiljaisuudessa kapinoimaan Luciferia vas­
taan, siten, etta han paatti luoda itselleen oman kansan, jotta
han sen turvin sitten myohemmin saisi vallan maapallolla. Niinpa
Jehova tuo ovela olento, loi Aatamin ja Eevan omaksi kuvak­
seen, koska Jehovassa itsessaan olivat olemassa nuo molemmat
olemuspuolet. Valihuomautuksena voinen main ita, etta ollessamme
Jumalien korkeilla henkitasoilla ei naisia persoonallisesti ole enaa
olemassa, vaan miehessa ovat olemassa nuo molemmat olemus­
puolet. Jehova loi siis Aatamin ja Eevan omaksi kuvakseen, ja
pisti heidat aSllmaan paratiisiin. Jehova ti esi myiis, ettei han
voi saada ylivaltaa tahan uuteen rotuun muuten kuin synnin
avul\a, joten han itse naamioitui kaarmeeksi ja kuiskutteli Eevan
korvaan, etta han toimisi vastoin paratiisin saantoja, eli, etta
han voisi ottaa "omenan hyvan ja pahantiedon puusta" *, ja nain
Eeva tekikin. Nain Jehova sai vallan heihin synnin avulla, ja
niin alkoi juutalainen rotu laajeta ja kehittya kllnnes Jehova
jalleen ilmestyi myohemmin Abrahamille ja antoi talle mita eri­
laisimpia tehtavia, jotka Abraham luonnollisesti kaikki di.ytti, ja
oli jopa valmis uhraamaan poikansa J ehovalle, mutta se kuiten­
l(. Tama ta.<rkoittaa sita, etta kaarme, eli siitin, eli sexuaalihimo ja
ai neellinen onni saivat vallan henkisyyden kustannuksella.
26
kin estettiin toisten "JlImalien" avulla. J ehova antoi myos Joosll al­
Ie hirveita tehtaviii., kun Joosua joukkoineen maarattiin mm
havittamaan Ain kaupungin kaikki asukkaat, aina naisia ja lapsia
myoten. Raamatusta ioydamrne nama kohdat Joosuan kirjan 8.
luvusta. Myohemmin Jehova antoi Siinain vuorilla ns. Mooseksen
lait, jotka olivat tarkoitetut juutalaisen rodun elinikaisiksi saan­
naiksi, jonka turvin Jehova olisi saanut maailmanvallan. Mooses:
joka toimi yhteysmiehena Jehovan ja jllutalaisten valilla, omasi
selvanakijan kykyja, joten han paasi aivankuin itsestaan selville
Jehovan pirullisesta suunnitelmasta, ja Jahvekin huomasi taman
,ia yritti tappaa osan Mooseksen ystavista. Mooseksen ollessaera­
maassa, lahetti Jehova myrkkykaarmeet hyokkaamaan heidan
kimppuunsa, mutta "Jumala"-Moloch auttoi Moosesta, antamal­
la talle * maagillisia ohjeita, kuinka kaarmeitten valta voitettiin ja
nai n Mooses ystavineen jai henkiin. Nain alkoivat myos Jehovan
aikeet paljastua muille "Jumalille", ja Jehovan piti lahtea pois
maan pinnalta. Jehova siirtyi nainollen kuun henkisille tasoille
odottamaan, kuinka hanen suunnitelmansa tulisi onnistumaan.
Jehova suunnitteli, etta hancn kansansa vakiluku lisaantyisi, kuin
taivaan tahdet ja silloin han olisi Sllurin ja mahtavin "hallitsija­
.Tumala".
J uutalaiset olivat sitavastoin perin onnellisia, kun he luulivat
olevansa herran valittuja, silla he eivat tienneet, etta JlImalia
onkin useampia, eika vain yhta. Jehovan lait, jotka juutalaisille
lfInettiin olivat erittain ankarat. Viholliset ja epasosiaaliset ihmi­
'i (·t piti heti tappaa jne. Mita enemman juutalaisct toteuttivat
Mooseksen kirjan lakeja, sita enemman he lankesivat syntiin
I.L nain heidan pahuutensa valta oli pahimmillaan. Kaikkihan
l;nHimme, etta ns "l\{usta-Raamattu" on alkuperainen 1vIooseksen
I ilja.
Nli.nla ohjeet ovat mm mooseksen 6 ja 7 kirjoissa, joista jlluri
,,,,, ,,dost uu ns. "1vIusta Raamattu", joka on todella osa alkupe­
I " , I!l rnamattua.
27
28
Kuva esittaa 7. Mooseksen kirjassa olevaa Israeli­
velhoamisen yhteydessa ·kayttamaa taikatau­
lua. Kun taulun yhteydessa luetaan maarattyja ritu­
aaleja ja rukouksia, niin henget muuttuvat fyysi­
siksi.
Samaan aikaan asui Persiassa tunnettu profeetta, nimelta Zarat­
hustra, joka oli sen ajan viisaimpia hengentutkijoita. Han ei ollut
viela silloin J umalallisella tasolla, mutta han omasi korkeimmat
mahdolliset kyvyt, mita sen ajan fyysiset ihmiset pystyivat saavut­
tamaan. Taman tiesi myos avaruuden hallitus ja se otti salaisesti
yhteyden Zarathustraan, pyytacn tata inkarnoitumaan, eli jallcen­
syntymaan uudelleen juutalaiseen rotuun, jotta han tallatavalla
ol isi sit ten voinut kumota Jehovan valtapyyteet. Zarathustra,
joka jo aiemmin oli elanyt satoja elamia, suostui pyyntoon, ja
klm hetki oli oikea han irtaantui kehostaan ja nousi tahden
hahmossa taivaalle. Kaikki hanen oppilaansa nakivat taman ja
sanoivat toisillecn, nyt tapahtuu jotain suurta ja merkittavaa,
kun Zarathustra jattaa ruumiinsa ja siirtyy toiseen kehoon. Kolme
itiirnaan tietajaa lahti seuraamaan tahtea, joka Ufon lailla liikkui
hcidan edellaan nayttaen tieta Beethelemiin, jonne tahti laskeu­
I ll i scimeen, Jeesuspojan paalle, nain oli Zarathustra syntynyt
IIl lclelleen Jeesuksena. Ta\loin hiinella olivat edessaan suuret
!t-ll tavat, joita silloin ei kukaan osannut aavistaa. Tiihden kulku
- kuolinpaikalta Beetlehemiin, kesti useita kuukausia,
.iJl ri muuten eivat kamelin selassa ratsastavat tietiijat olisi pysty­
"t-ct scuraamaan sita, ja silloin he eivat olisi tienneet, miten
1",'s llS syntyi ja miten Zarathustra siihen vaikutti.
29
JUUTALAISTEN TAIKAVOIMAT
ja todellinen historia kansain maallisista ja hen­
gellisista toimista _ hengellisista nayista, jumalisten ja hurs­
kasten miesten vaikutuksesta, loytyy hebrealaisten uskonnollisista
kiTjoituksista ja heidan Pyha.sta Kirjastaan.
Raamattua kutsutaan Pyhaksi Kirjaksi, koska se sisaltaa py­
himysten viisauden, ja samalla kertaa se yhdistaa ja laittaa
sopusointuunsanat ja teot, opetuiksen ja sen taytantoon pane1IIli­
sen. Se nayttaa todelliscn yhtcytcmme kaikkivaltiaan kanssa ­
se tuo esiin suoranaisimmat todistukset ja totuudet henkisesta ja
jarkiperaisesta elamastamme; se kasittelee ja nayttaa meille luon­
nonlakien synnyn ja vaatimukset, joidcn lapi ja kautta kaiken
taytyy johdattaa valkcuteen ihmiskunnan synnyn, entisyyden ja
nykyisyyden perille paascmiseksi - ja myos ihmiskunnan tule­
vaisuuden ymmartamiseksi, ja. miten todellinen pyhyys saavutc­
taan. Se nayttaa meille myc-is elavat ja nakyvat asiamiehet, joita
J umala pitaa pelastustyossaan ja vihdoin kaikista ylim
man
ja
pyhimman olennon - maailman Vapahtajan, joka oli kaikki
hyva ja kaikki pyha omassa persoonassaan, ja Hanesta oli pyhyy­
den voima, minkalaista ei yhdellakaan ennen hanta eika hanen
jalkeens ole ollut, ja Han naytti ja viitoitti langenneell
e
ihmis­
a
kunnalle tien korkeimpaan ja pyhimpaan elaman tarkoitukseen,
ja naytti, miten tulee puhdistautua tullaksemme pelastetuiksi.
Me loydamme itaisissa kansoissa kaikenlaista taikavoimaa
asteita, miten voi paasta unissa ja hereilla yhteyteen henkimaail­
:\(1
man kanssa ja tehda niiden yliluonnollisten voimien avulla ih­
meita. Israelilaisten taito oli erilainen kuin muiden itamaan
kansojen. Edellisten oli enemman persoonaan perustuva, ja enem­
man persoonista riippuva, mutta jalkimmaisilla ei se ollut niin
yksilOit.c::i varten, vaan se perustui koko ihmiskuntaa ja sen suurta
tulevaisuutta varten. Sukkelilla keinoillaan ja alhaisten taito­
jensa avulla jalkimmaiset onnistuivat tekemaan ihmeita, mutta
edelliset loistivat hyvyydellaan ja heidan kaikki tyonsa oli Kaikki­
valtiaan voiman avulla matkaan saatu; he rakensivat perustusta
tulevaisuudelle, ja kaikki heidan eiamansa ja kaytoksensa oli siihen
p erustuvaa. Israelilaiselle nakijiille oli nahtavana ei ainoastaan
jonkun yksityisen kohtalo, vaan koko kansakuntain kohtalo oli
hanelle selva.; han tiesi, etta kaikkien tulee panna luottamuk­
sensa Jumalaan, joka vihdoin tuo salaisuudet ilmi, niinkuin Han
(111 monta kertaa ilmi tuonut vanhassa aikakaudessa nakyjen
ktl\ltta. Jos tarkastelemme vanhan liiton historiaa, naemme sielta,
"t ta tuo merkillinen kansa seisoi yksinaan, ikaankuin tulinen pat­
pakanallisen pimeyden keskellii.
V::ti kka me loydiimme myos muiden kansojen seasta arvollisia
IIli "hia, jotka etsiviit pyhaa valoa pimeyden ja tietamattomyyden
Vlllp;iroimina, niin israelilaisissa oli Jumalan miehia, joissa oli
I'Hkilisen uskon kU\'a, ja heissa ilmeni korkeimman voimaa, ja
I, ,, ilhan sekii merkeillaiin he erottivat eEiman kuolemasta, to­
III II. len erehdyksesta; ja vaikka toisten kansojen vanhat jatteet
I, ,,,,' ; 11 esille vaitoksia ja tunnustuksia, niin puuttui heilta niiden
I 1 \' I. i II ti',iin panemista; sen sijaan on israelilaisilta tyot ja teot
,, 110 ,'1 lI itkyvillii - heidan toimintansa on jattanyt elavan kuvan.
I heidiin teoistaan puhuvat pyhii kirjoitukset luottamu;,­
; II I lI iil) etta minkiian muun kansan historia, johon on liitetty
Mi.l.1I1 paijol1 suullisia kertomuksia, ei ole sen vertainen. Sen
lil 0i 1tn' lIl JUl in tasta selviaii, sisaltiia raamattu valon, joka valai­
' i' ,I,IIII ;i" kaikki pimeat kohdat; se on pohjaperustus kaikell e
Jl i] llIlIcll i:,.,Il,· tyolle, loppu ja kaikelle tiedolle ja viisau­
ilfl j l, cnsimmainen niistii kolmesta suuresta valosta, jotka 011
! I li l " cI Iii ballitsevat uskoamme, eika se ole missaan laheisessa
31
yhteydess niiden toisten kahden valon kanss
a
, jotka myos ovat
a
luonnonlain kanssa sopusoinnussa ja maaraavat ihmiskunnan toi­
minnan ja kohtalon. Raamattu on myos opeuavaisempi ja rik­
kaampi yleistiedoiss
a
ihmiskuntaan nahden kuin kaikki muut
kirjat yhteensa. Sentahden tahdomme tasta tuoda esille useita
paakohtia, ihmeita ja tunnustuksia, jotka koskcvat persoonallista
vetovoima , ja sitten huomioimme tautien parannuskeinot raa­
a
matullisen opetuksen mukaan. Julkaisemme myos untennakoja,
joista puhutaan raamatuss
a
hyvin paljon.
RaamatusS kerrotaan monista untclInaiiista,jotka ovat erittam
a
merkillisia. Jumal
a
puhui profcctoillc ja niille, jotka olivat an­
taneet nukkuessa itsensa hanelle. Ivloosckscn tunnustuksen mu­
an
kaan melkein kaikki vanhan ajan ilmestykset tapahtuivat unien
kautta. Neljas Moos. kirja 12- 6: "Ja han sanoi: kuulkaat nyt
minun sanojani: jos joku on tcidan seassan
ne
profeetta, mina
en
Herra ilmoitan itseni hanellc ja uncssa puhuttel hanta".
Job. XXXIII 15: "Uninaiissa yoiHi, koska uni tulee ihmisten
paall , koska he makaavat vuolecssa, silloin han ilmoittaa ihmis­
e
ten korviin, ja vahvistaa sen hcidan nuhtelemisellansa". 1 Kuning.
III, 5: "Ja Herra ilmaantui Salomonille Gidconissa yolla unessa; ja
Jumal sanoi: ano, mita mina annan sinull
e
! Salomo sanoi:
a
sina olet tehnyt minun isalleni Daavidille sinun palvelijalles sen
suuren laupeuden, niinkuin han vaclsi sinun edessas totuudessa
ja vanhurskaudess
a
, ja vakaalla sydamell
a
sinun kanssas; ja sin a
olet pitanyt hanellc suurcn laupeudcn jne. Anna sentahden sinun
palvelijalles ymmartavainen sydan tuomita sinun kansaas ja eroit­
taa pahaa ja hyvaa; silla kuka taitaa tata sinun suurta kansaas
ekin
tuomita?" 1. Moos. XX, 3: "Mutta Jumal
a
tuli Abimel
tyke. yolla unessa ja sanoi hane\le: katso, sinun pitaa kuoleman
sen vaimo tahden, jonkas ottanut olet; silla han on yhden mie­
n
hen aviovaiamo; ja Jumala sanoi hanelle unessa: mina myos tie­
dan, ettas sydam
es
yksivakaisuudcssa sen tehnyt olet. Sentahden
mina myos estin sinun, cues rikkoisi minua vastaan." 1. Moos.
31, 24: "Mutta Jumala oli tullut Labanin Syrialaisen tyko yolla
UIlcssa, ja sonnut hanelle: 'kavahda sinuas, cttes puhu Jakobille

hyvaa eli pahaa". Joosepin unet hanen veljistaan ovat myoskin
erittain merkilliset. 1. Moos. 37, 5: "Niin Joosep naki unen, ja
ilmoitti sen veljillensa, josta he rupesivat hanta enemman vihaa­
maan. Silla han oli sanonut heille: kuulkaas tata unta, jonka
mina nain. Katso, me olimme sitovinamme jalallisia vainioilla,
ja minun jalalliseni nousi ja seisoi; ja katso, teidan jalallisenne
seisoivat ymparilla, ja kumarsivat minun jalallistani. Niin sanoi­
vat hanen veljensa hanelle: sinak6 tulet meidan kuninkaaksem­
me, kokonansa hallitsemaan meita?" Ja han taas naki toisen
unen, ja jutteli sen veljillensa, ja sanoi: "Katso, mina nain viela
\I nta: ja katso, aurinko, kuu ja yksitoista dihtea kumarsivat mi­
lI ua. Ja kun han sita saneli isallensa ja veljillensa, nuhteli hanen
hanta ja sanoi hanelle: mika uni se on kuin sina nahnyt
"kt ? Pitaak6 minun ja sinun aitis ja veljes tuleman ja kumarta­
I II:tn paitamme sinun edessas maahan?"
l'yha historia todistaa, etta sen jalkeen kun Jooseppi myytiin
1'1.lj iltaan Egyptiin, han todellisesti tuli hcidan kuninkaakseen
1' .lllrann hovissa. Jooscpin taito unien selittajana ilmenee myc)s,
I '"I han ilmoittaa juomanlaskijalle ja leipojalle, jotka Faarao
I" Ifti vankeuteen, heidan unensa merkityksen, 1. Moos. 40; ja
kuningas Faaraon unen seitsemasta lihavasta ja seitsemasta
lchmasta, ja seitsemasta taysinaisesta ja kauniista tahka­
1'>l
c
,l ;i . seitscmasta surkastuneesta tahkapaasta. Uudessa tes­
kcrrotaan myos monesta tapauksesta, joissa Jumala
11\ 1' '11 IIl1 i cn kautta palvelijoillcen. Unessa ilmoitti enkeli Joo­
c l, ell , miehelle (Math. 20), etta Maria tulee Pyhalta
II. '1w· it.i raskautetuksi ja synnyttaa pojan, josta tulee maailman
V' 1' .1.t.l j: l; j;t myos, etta hanen tulee ottaa lapsi ja paeta sen
)" p , I iin, varjellakseen sita Herodeksen murhapaatokselta;
I I; "" I. 1""' 1\ kuoleman jalkeen palata hanen kanssaan Nazarethiin
I t .1e '" 1!1- 19). Samoin ilmoitettiin unessa niille kolmelle
i 'r ,II' il ,lI. j. 1 viisaalle michelle Idasta, etta he eivat saa palata
i iii I "-', I ,' " Illobe, vaan etta heidan on mentava toista tieta
I l f" p . 1.1\ 1''1'11, Apostolit nakivat usein nakyja yolla; esim. Paa­
I, t , \ I ,ql' ), 11 1I1(:l1na Macedoniaan (Ap. teot 10: 9). Ja sa­
33
massa kirjassa Uutta Testamenttia (28: 9) luemme: "Mutta Herra
sanoi yolla Paavalille nayn kautta: ala pelkaa, vaan puhu, ja
ala vaikene." Monta samanlaista lukua voitaisiin luetella, 23: 11;
27,23 jne.
Aloittakaamme historian alkuajasta; luomisesta Mooseksen kir­
joitusten mukaan. "Alussa loi J umala taivaan ja maan."
Tassa on ensimmainen ja murin aihe. Jumala on luomaton
olento - taivas ja maa luotiin Jumalan synnysta
ja luomisesta Mooses ei ole tuonut esille mitaan historiallisia
todistuksia. Mooses puhuu valkeudesta ja pimeydesta: "Ja maa
oli autio ja tyhja, ja pimeys oli syvyyden paalla, ja J umalan
henki liikkui vetten paalla. J a Jumala sanoi: tulkoon valkeus
ja valkeus tuli". Tassa sanotaan valkcutta luoduksi, ja sen vastak­
kaisuutta pimeydeksi, jota ei luotu, mutta joka oli ilman luo­
matta; sentahden vanhan ajan egyptilaiset pitivatkin pimeytta
kaiken alkuna, ja ennenkuin mitaan muuta olio Mooseksenkin
kirjoitusten mukaan tunnllstetaan sc egyptilaistcn usko oikeaksi,
siUa han sanoo: "ja pimeys oli syvyyden paalla". Egyptilaincn
oppi alkuajasta voi olla hyvinkin luotettu, mutta heidan erehdyk­
sensa sai alkuma siita, etta he hyvaksyivat pimeyden ennen val­
keutta; ja persialaiset tekivat vastakkaisen erehdyksen hyvaksyes­
saan valkeuden ennen pimeytta, ja etta valkeus on oUut kaiken
alku. Valkeus ja pimeys seisovat vastakohtina toisilleen, joista toi­
nen on ollut ja toinnen on luotu, ja joista Mooses sanae: "]a
Jumala eroitti valkeuden pimeydesta: Ja Jumala kutsui valkeu­
den paivaksi, ja pimeydcn kutsui Han yoksi". Raamatussa esiintyy
alkuluomishistoriassa myos seuraava epaselva kohta, nimittain kun
puhutaan vedesta ja hengesta - vesi oli nakyva ja oleva aine,
ja henki, se on Elohim, oli vaikuttava, toimiva, mutta nakymaton
olemus, ei mistaan aineesta tehty. "Ja Jumalan henki Iiikkui vetten
paalla." Yksipuoliset nakokannat johdattivat alkujaan viisaat tut­
kijat harhaan. Siispa Thales kirjoituksissaan loi ja synnytti kaikki
vedesta, ja jatti mainitsematta kokonaisuudessaan: vaikuttavan ja
synnyttavan ]umalan hengen. Thalesin suunnitelmaa ovat ma­
terialistit seuranneet. Toinen yksipuolinen katsantokanta on se,
:14
kUII katsotaan kaikkea yksinomaan hengelliselta kannalta ja aine,
maa, vesi ja nakyvat esineet, jatettiin kokonaan tutkimattomiksi,
niin kuin alkuajan spiritualistiset advokaatit kiisittelivat kaikkea.
Mooses nayttaa sentahden kaikki jokseenkin perusteellisesti ja
osoittaa taitoa, jonkalaista eivat omanneet Egyptin viisaat. Han
tarkasteli ja tutkiste1i kaikkea pyhyyden val ossa, eika missa
an
Puoluehengessa, mutta todellisessa kuvassa, antaen aineelle sille
kuulllvan arvon ja asettaen hengellisen sen rinnalle. Ja lisaksi
ses
n Moo kuvannut luomisen kauniilla ja miellyttavalla kielella,
kuten esim. se, miten han pllhll U vesista _ erottelee kuivan ja
IIIUran, kuinka kuiva maa tulee esiin veden seasta; kuinka nunni
;01 kasvit, jotka kantoivat siementa, ja hedelmalliset puut kasvoi_
\,;1 1 maan paiillii; kuinka merien syvyydet olivat taynna eHimaa, ja
/" dl,Plllaisia elliimia i1mestyi maan paalle ja lintuja, jotka lenteli_
\'!i l laivaalla; ja vihdoin viimeiseksi han kertoo, kuinka Jumala
I, 'I i/) misen, miehen "omaksi kuvaksensa", jolle Han antoi vall an
\ ,"' ila kalat meressa, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan
i , 1' ,lil(ki, jotka maalla matelevat".
"r IIl1s( :ksen Eeden oli asuinpaikka ensimmaisille luoduille; Sen
I 'I" 1"11 SiRapuolella kasvoi tiedon puu, jonka hedelmat erotti­
,I ll yvIi n pahasta. Kaarme kuvaa siina ihmisen lankeemusta.
"' 01 " ,'1:1 kohdass
a
mainitsimme jumalisten miesten puhtaudesta
jll \ II '" III Ch·sta. T ass
a
sopii tuoda esiin lisaii aineeseemme sopivia
I'" "" l/il/lisia perusteita. Lisaksi otamme avuksi salaperaisen, huo­
IlI' dil/rLviin kirjoituksen, jossa sanotaan muunmuassa: (111 a­
" II ,.Ji IUlltemattomien viisaustieteilijain yhdistyksen salainen
IIj llll , 11I1 :i .i nc, Frankfurtista ja Leipzigista v. 1784. Omitui­
1
,; 1 '1," jlJll ka opetus monissa kohdin on yhtapitava Intian
111l1 1i1 "I,i" knnssa. )
I I ," , i I'ylt !ii in alkuperaansa niihden, joka On ehdoton tulos
'!i l1 i. ", kk ol" r/cs ta, oli Adam ei ainoastaan jaloin olento, silJa
,jl h 111"'/1 lu() nnon herra, hiinella oli myos pyhy , joka
ys
Ii I 'II. 1.1"11 . Haneu syntynsa ei olJut aidin kautta; han
i l,I/I '"" Ail/ami, joka tuIi Jumalan itsensa kautta, eikii
1 i ll t 101 '/1,111 11 rnillaan "normaalilla" tavalla. Ranella oli
35
in
myos, luontons luonnolli,.,ena seurauksena, kaikin puol puhdas
a
henki, jota yrnparoi vahingoittumaton suoja. Se suoja ei ollut
samanlainen kuin nykyinen aistillinen ja synnillinen ruumiimme,
joka on vain todistus alennuksestamme - karkea peite -, jonka
avulla etsimme suojaa raivoavilta elementeilta. Aadamin alku­
perainen puku oli pyha ja yksinkertaillen, vahingoittumaton ja
katoamaton. Sellaiseen autuuteen, jossa han nautti puhtainta
onnea, oli han alkuperaisesti aiottu todistukseksi kaikkivaltiaan
vallasta ja voirnasta, ja sellaisena hallitsema
an
nakyvia seka na­
kymattomia. Hanell
e
annettiill val ta kaikkien ylitse ja oli han
varustettu ikaallkuin kuninkaan oikeuksilla, han sai my()S kayt­
taakai,kk1ia Ikeinoja !kol1<ean Vilik,ansa tayttamises
sa
. Koska han
oli kaiken luonno herra, oli han turvattu kaikilta sisaisilta ja
n
ulkoisilta vihollisilta, silla hanen ulkonainen suojansa (jonka
siernenta rneissa kaikissa on), teki hanet vahingoittumattornaksi.
Hanella oli se etu, etteivat mitkaan luonnolliset myrskyt eika ele­
menttien voirnat voineet hanta vahingoittaa. Kristus on luvannut
en
sellaisen vahingoittumattoman olemuksen apostoleille ja kai­
kille hanen seuraajilleen ihmisen uudesti syntyrnisen kautta. ScI­
laisess tilassa ihmisella on tulinen, kaksiterainen, kaikkilavistava
a
miekka, se on elava sana, johon sisaltyy kaikki voima ja jonka
kautta "kaikki on mahdollista hanell
e
" . Siita miekasta puhuu
s
Nlooses sanoen 1. kirjansa 3, 24: "Ja ajoi Adamin ulo , ja pani
idan puolell Edenin paratiisia Kerubirnin pal jaalla lyi)vaiseml
e
miekalla e\arnanpuull tieta vartioitsernaan." I1rn
est
yskirjan 1, 16
me luemrne: "Ja hanen suustansa kavi ulos kaksiteriiillen terava
rniekka", jne. Silla miekalla tulee rneidan yrnrnartaa, etta se
a
on elava sana, joka aluksi oli ihrnisen sisassa ja hanen ornans ,
ja jonka han voi jalleen saada omakseen palattua
an
puhdistettuun
e
tilaans , erotettuaan itsestaan aistilliset intohirnot. Me luernm
a
siita sanasta heprealaisten 4, 12: "Silla J umalan sana on e\ava
ja voirnallinen, ja teravarnpi kuin joku kaksiterainen rniekka, ja
en
tunkee lavitse, siihen asti, kuin se siclun ja heng eroittaa."
ver
Kaikista ornituisin ja voirnallinen, kaikki voittava Hono
(voim sana) Zoroasterista, joka on taydellisesti
an
36
edellakerrotun kanssa, ja jonka avulla Ormuzd voitti Ahrimanin
ja kaiken pahuuden. "TuOlllaisesta kuninkaall.isen kunnian ja
voiman asemassa", luemme etcenpain, "kuinka ihminen, ollen
taydellisesti luojansa kuva (ja jonka sijainen han oli maan
paalla) , olisi voinut nauttia pnhtainta ilm ja tyytyvaisyytta, jos
han olisi kunnollisesti hoitanut Edeniansa, mutta han petti lnot­
tamuksensa. Sen sijaan, etta han olisi vallinnut aistillisia pyrki­
myksiaan ja etsinyt korkeampaa henkista olemusta, johon hanet
ali lnotn, han antantni ilottomaan mielenjohteeseen, sekaantui
suurissa paakysymyksissa, valossa ja totuudessa, ja scllaisessa se­
kaannuksen tilassa menetti han molemmat ja r),osti itsensa, Sen­
tiihden kun han kadotti nakopiiristaan kuninkuutensa rajan,
iota han oli asetettu vartioimaan, ja rupesi huolehtimaan ai­
lIo:lStaan osasta siita, nimittain aistillisten pyyteiden puolesta,
jllllka 10iste sokaisi hanet niin, etta han unohti kaiken muun;
,,! 'lIl1ihden kun han huvitti itseiian ajatuksella, etta han loytaa va­
1' !l1 rnyos toiselta suunnalta kuin siita lahteesta, josta se hanelle en­
, III (lsoitettiin, loi han aistillisia pyyteita himoitsevat silmansa
\ ,:j'l':ilJ e loistolle, tuli silta sokaistuksi ja muuttui aistilliseksi , Tuo
,II lI lllltUnllnen aistillisten intohimojen palvelukseen syi>ksi hanet
l 'I " lI' ytcen ja epatietoon, josta oli seuraus, etta kirkkaasta pai­
l ,:i hfu1 ajautui pimeaan yohon, jossa vain useita kaukaisia
,ji b! I: , kii lui, ja silloin han huomasi alastomuutensa ja hapesi
:,;1 KUll tieto sekaantui niin, etta henkinen ja ruumiillinen osa
Il d\ "lIiI"n arvoiseksi, ja kun henkinen osa tahdottiin tehda ais­
1,Ii ', ,I.,:i ja aistillinen henkiseksi , niin tapahtui, etta aistilliset
III ,1 1,,"1,1 ki.ihoittuivat samassa ymmarryksessa kuin nykyaan kii­
.II "" lIiil U, jotka vaimolta liikutetuksi tulevat, silla se on vain
IiiI i '-'ly,j nlkulankeemukselle. Synnin tahden ihminen menetti
'.!II { ll,r II I:tma ja tuli karkoitetuksi omasta itsestaan, sc on py­
1('i! !t1 'i ll , asetctuksi isien ja aitien asemaan, olla luonnolli­
111,, ", II 11 lodossa; II1utta han kadotti myos sen tuliscn mie­
1. b yhteydessa kaiken sen, mika oli hanesta tehnyt
OI E'I \' \ ;in ja kaikki voittavan, Ha.nen pyha vaatteensa muut­
Iii ,I, " IInhan nakoiseksi ja se maallincn, katoava suoja
37
ei turvann hanta elementeilta. Niin han menetti puolet itses­
ut
taan, henkinen osa lisasi yha sckaannusta, han kuuli kamalia
aania pimeista loukoista uudessa valtakunnassaall.
Vaikka ihminen lankesi syvalle syntiin, niin toivo taydellisesta
pelastumisesta hanelle kuitenkin anncttiin si\\a ehdolla, etta han
tayde\\isesti parantuu. I1man sellaista taydellista parantumista va­
joaa han syvemma\le ja syvemmhl\e, ja palauttaminen tulee yha
vaikeammaksi. Tullakseen taydclliscsti parannetuksi hanen taytyy
saavuttaa itsekieltaymys ja vastustaa kaikkia pcto\\isia viekotuk­
sia, jotka tahtovat vajottaa hanta yha syvemma\\e ja hanen
tul ee rukouksen avu\\a etsia korkeinunan siunausta, jos mieli ru­
kouksen avulla etsia korkeimman siunausta, jos mieli saada ylem­
paa avustusta, ja jota ilman h:1n ei voi hengittaa puhdasta ja
virkistavaa ilmaa. Kun ihmillcn etsii parannukscn tilaa, tulee
hanen voittaa kaikki ja hcitt;ia pois kaikki se, joka hanen si­
saista hengen puhtauttaan pimittaa ja pyrkii erottama
an
hanta
pyhyydesta; si\\a han ei voi ennen loytaa -rauhaa itsessaan, eika
luonnos ymparilEian, ennen kuin han on voittanut kaikki,
sa
mika sotii hanen luontoaan vastaan, ja on saavuttanut herruuden
yli niiden, jotka tahtovat hant;i vahingoittaa. Mutta se saavu­
tctaan ainoastaan siten, etta han palaa sama tieta, jota on pois
tullut. Vahitc\len hanen tulee vieroittaa itsensa aistillisista into­
himoista ja haluista sankarielama\la, ja ikaankuin vasynyt matka­
mies, jolla on viela monta vuoren jyrkannetta kiipeamatta, yha
vain nousta ylemmaksi ja ylemmaksi, kunnes on saavutettu paa­
maara, joka on ylhaall
a
pilvissa. Voittaen vastuksen toisensa pe­
raan tulee hanen karkoittaa kaikki mustat sumut, joita aina
matkan ,.arrella kohtaa, ja jotka pimittavat todellista aurinkoa
hanclta, estaen sen valon ja etta vihdoin sen sateet paasevat
ilman esteita paistamaan. Seuraava on todellinen raamatullinen
opctus lntian uskontunnustuksen mukaan, joka uskonto tavois­
,aan kuitenkin eraaa:
" Kaikkivaltias on antanut ihmiselle ohjauksia, miten han voi
ilscaan auttaa parannuksen tiella. Jumala on asettanut korkeam­
pia palvelijoita hanta auttamaan, etta ihminen ohjaantuisi Ha­

nen tykonsa harhatieltaan. Mutta taydellisen pelastuksen saa han
ainoastaan maailman Vapahtajan kautta, Hanen, joka valmisti
ja taydensi kaiken sen, mita muut palveiijat olivat keskitekoiseksi
jattaneet. Hanen kauttansa kaikki voima tuli ylistetyksi, pyhaksi
ja arvoliiseksi; Ihnen kauttansa antoi Jumala tulia ensimmaisen
ja ainoan seka oikean valon, tiedon kaikesta, ja tiedon myoskin
H anes ta itsestaan. Jos ihminen haluaa vastaan ottaa tuon tar­
jotun avun, niin han varmasti paasee haluttuun paamaaraan, ja
han tulee niin varmalle perustukselle uskossaan, etta mitkaan vas­
laiset epailykset eivat voi hanta siita jarkyttaa. Jos han ylentaa
tf\htonsa, niin etta se tulee yhtapitavaksi pyhyyden tahdon kans­
voi han paasta henkieiarnan kanssa yhteyteen jo taalla maail-
1l 1;"i.SSa, niin etta korkeampi henkinen eiarna tulee nakyviin ha­
Il rn silmissaan, ja han tuntee Jumalan liisnaolon lahempana kuin
I, :iu on osannut aavistaa; etta kaikki voi kayda mahdolliseksi ha­
". ' lle, sentahden kun han lisaa kaiken voiman itseensa, ja on
Iliaisen voiman yhteyden sopusoinnussa, ja kun hanella on ym­
,":irrys korkeammasta tarkoituksesta, seka pyhyyden edellakavi­
1","I:l, Mooseksesta, Eliaksesta ja myoskin Kristuksesta, tulevat
I" I,;ikyvaisiksi hanelle kun han eiaa ajatuksiensa elamaa, jolioin
1' " 1 " j enaa mitaan kirjoja kaipaa. Lyhyesti sanottuna, ihminen
01 in tiissa eiamassa saavuttaa niin taydellisen pyhyyden, etta
I, noI i'lllalla ei ole mitaan enempaa kuin riisua hanelta karkean
III " I"llI rcn nayttaakseen ja esille tuodakseen henkisen pyhan temp­
11I' 11t , ·.ill l.L l!;in silloin eiaa ja liikkuu kuolemattomana. Ainoastaan
li m'III Iwn han saapuu taman pimeyden korven lapi, saavuttaa
I"" pykalalla matkansa varrella uudistusta eiamaansa,
101\ ,, ;111 sisallista voimaa, puhtaampaa ilmaa ja laajempaa
111 1 'Iilil t;i. Hanen henkinen olemuksensa saa maistaa jalompia
I 1" " .1 j: l matkansa paatyttya ei mikaan voi hanta irroittaa
:,-1. l'III I.l n,a sopusointuisasta eiamasta, josta maallinen kasi­
ill Illilcl: l ainoastaan hcikon kuvan. Ilman sukupuolirajoi­
, t " ill11 lill t: n siella enkelien eiamaa, ja omistaa kaikki hei­
" 111 ,,, 11 '.: 1, jo,ta hanelia on ollut vain heikko nayte taalia;
' <j if, '" 1I:lI ll tia iankaikkisen autuuden pyhaa hajua taivaal­
39
lisessa temppelissa josta kaikki voima lahtee, ja josta han oli pois
karkoitettu ja Kristus on hanen korkein pappinsa." (Hebrealais­
ten 7, 17, 24, 25.) Ihminen nauttii siella ornista lahjoistaan ja
han saa nauttia myos niiden valittujen lahjoista, jotka on valittu
viisaista ja toimellisista, se pyha hallitus on ylevampi kuin mita
tiialla maailmassa voisi olla; siella ei aurinko nouse eika laske,
eika taivaan tahtien loiste himmene; ei muuttele paiva ja yo,
eika ole kielien sekoitusta; jokainen olen to, sina hetkena kun
han sinne paasee, voi lukea sen pyhan kirjan nimen, kirjan,
josta ellima kaikille vuotaa (Hebrealaisten 7, 22, 23). Tlissa­
kin on Zoroaster sopusoinnussa edelHi. olevan kanssa, silla myos
han puhuu taivaallisesta yhtymiscsta ja Ormuzdin seuralaisten
osanotosta uhrialttarilla ja kaikkien rukouksilla jne.
Pannessani tata huomattavaa opinsuuntaa nain selvana lukijan
eteen, en ole tuntenut vahintak1i:in eparoimista, sentlihden kun se
on nun selva ja oikea, ja scntlihdcn kun katsoin sen oikeutetuksi
tamanlaiseen teokseen, ja samalla my os nayttaakseni minka­
tahden ainoastaan puhtaat ja todelliset kristityt ihmiset voivat
tchda ihmeita ja nahda nakyj a, joista maailmallisilla ei ole
pienintakaan kasitysta. Kcrron nyt monia seikkoja magneettisista
ilmestymista ja 'tapauksista, joista raamatussa kerrotaan.
Ensimmainen ja huomattavin on se, missa Mooses puhuu
Adamiota (Moos. 2: 21) scuraavaa: "Ja Herra Jumala pani
raskaan unen Adamiin, ja han nukkui." Nyt heraa kysymys,
minkalainen uni se oli? Vastaus on, etta se oli syva uni. Se oli
joko kuol eman uni, eli scllainen ruumiin halvaus tahi jokin
raskautettu uni, minkalaisessa tilassa sielu on erillaan ruumiissa ;
vai oliko se vain tavallincn uni? Ensimmainen alve\u ei ole
mahdollinen, silla tiettya on, etta juuri kun ruumis eriaa maal­
lisista siteista, ja vahan kuoleman edella on tapahtunut selvia
tulevaisuusnakyja; mutta kysymys ei ole maallisesta sairaudesta
vaan syvlista unesta. Jos se oli raskautettu t.lni, niin palisemi­
nen henkimaailman yhteyteen olisi ollut hyvinkin mahdollinen.
Kaikki seitsemankymmentakaksi raamatun kaantajlili ovat sita
mielta, etta se oli raskautettu uni (raptus divinus), ja Tertullian
40
sanoo: "Pyhan Hengen ennustusvoima lankesi hanen paalleen."
(Accidit super ilium spiritus sancti vis operatrix prophetiae.)
Toinen kummallinen naky on Noan naky arkista kauan ennen
vcdenpaisumusta. Ja sitten Abrahamin naky, jossa han sai kiis­
kyn jattlili isanmaansa ja muuttaa Haraniin pain Kaanaasta.
Abraham naki monia nakyja ja usein han puhui unessa Herransa
bnssa. Niiden nakyjen, puhelujen tahi ilmestysten kautta han
'a i tietaa, etta han tulee suuresti , siunatuksi, etta hanesta tulee
kansan isa jne. Kun Abraham tuli pyhaan Maarian
1.1: lksoon, ilmestyi Herra taas hanelle ja sanoi: "Taman maan
,\I li Um mina sinulle ja sinun siemenelles." Yksinkertainen ja via­
I, ' 11 paimenten elama ja heidan olonsa yksinliisyydessa, metsissa
" vrllnioilla teki mahdolliseksi harjoittelun henkimaailman yh­
palisemiseen, erittainkin silloin kun heidan ajatuksensa
" Ii J llmalassa ja jumalallisissa aineissa. Tama seikka esiintyy
1IlIlI" llomaan hurskasten israeliaisten paimenhistoriassa, ei ainoas­
, '"I il(ivanhana aikana, vaan myos kuningasten ja tuomarien
" I o1<.I 11 Sina. Isakilla ja Jaakopilla oli nakyja niinkuin Abraha­
", 'oIl., kin. Erityista huomiota ansaitsee Jaakopin naky, kun han
Oi .' Mesopotamiassa, ja naki nayssaan tikapuut, jotka ylet­
' )'I\':i t /llIlnsta taivaaseen. Asiasta puhutaan Mooseksen 1. kirjan
II II I : "Nij n Jaakop laksi Bersabasta ja meni Haraniin, ja
1,, 0)1 11 ' ylll ccn paikkaan, ja oli siina yota, silla aurinko oli las­
1.1',,;11 ia oui kiven siita paikasta, ja pani paansa alaiseksi ja
i" ,.Ii"", Nl i ll ;i paikassa. Ja naki unta, ja katso tikapuut seisoivat
!I ', " .I :illii joitten paa ulottui taivaaseen: ja katso, Jumalan
,l iPl: , I,;iviv;it ylos ja alas niita myoten. Ja katso, Herra seisoi
li ll lt'l ' p.II ,II!i, ja sanoi: Mina olen Herra, Aabrahamin, sin un
11111 1.01 ", jrl I sakin Jumala: taman maan, jonka paalla sina
11 11 , ,rll'. ' T! minii sinulle ja sinun siemenelles. Ja sinun sie­
piLL, ]( 'vii man Ian teen ja itaan, pohjoiseen ja etelaan
h' " 110 .. . :,:1 pitai kaikki sukukunnat maan paalla siunatuksi
,! II , !,' '<1 111111 Ja katso, mini olen sinun kanssas,
j kl l' lI 111 11' :' . kuhunkas ikanansa joudut, ja saatan sinun
i i dl, "':I ;oI le : silla en mina hylkiia sinua siihen asti,
41
etta nUna kaikki teen, mita mina sinulle puhunut olen. Koska
J aakop herasi unestansa, niin han sanoi: totisesti on Rerra
dissa paikass ja en mina sita tietanyt." Kuinka todeksi on
a
kiiynyt Jaakopin uni? Luvattu maa tuli juutalaisten omaksi ha­
nen siemenensa kautta: Kristuksen, maailman Vapahtajan kautta,
joka on se taivaallinen tikapuu, jot<l myoten Jumal
an
enkelit
nousivat ylos ja laskivat alas, kaikki maailman kansat ovat tul­
leet tahi tulevat siunatuksi.
Me loydamme toisen kummallisen todistuksen magneettisen voi­
man vaikutuksesta, esim. varien muuttajana elavissa olennoissa,
niinkuin naem
me
J aakopin historiassa. Se on seuraava: J aakop
een
SUOStUL kaitsem
aan
Labanin 1ampaita, jos han saa palkaks
kaikki kirjavat lampaat ja vuohet, joita vastaisuudessa karjaan
lisaantyy. Laban suostui Jaakopin pyyntoon ja Jaakopista tuli
aarettomiin rikas. On syyta liittaa tahan naytteeksi kertomus 5iita,
mita magneettinen voima saa aikaan.
Kun Jaakop ei enaa tahtonut paimentaa Labanin lampaita,
vaan halusi menna pois vai111on5a ja lastensa kanssa, sanoi La­
ban hanell , Moos. 3: 27----4 3: "Ja Laban sanoi hanell
e
: anna
e
minun loytaa armo sillun mina ymmarran, etta Rerra
on siunannut minun SillUll tahtes. J a sanoi viela: maaraa siis
sinun palkkas minulle, ja mini annan. Mutta Jaakop sanoi ha­
nelle: sina tiedat, kuinka mina olen palvell
ut
sinna, ja kuinka
paljon sinnn karjaas on minun haltuuni annettu. Sinulla oli
vahan, ennenkuin mina tulin, mutta nyt se on paljoksi kasva­
nut, ja Rerra on siunannut sinun, minun jalkajuonteni kautta.
Koska mina siis oman huoneeni parasta katson? Ja Laban sanoi:
millis mina sinulle annan? ]a Jaakop sanoi: ei sinun pida mi­
taan antaman minulle. Mutta jos sina taman minull
e
teet, niin
mina viela tasta lahin kaitsen ja varjelen sinun laumaas: Mina
kayn tana paivana kaiken sinun laumas lavitse, erottaen sielta kaik­
ki pikulliset ja kirjavat lampaat , ja kaikki hallavat karitsain
scassa, ja kirjavat ja pilkulliset vuohten seasta, mita sitte kirja­
vaksi ja pilkulliseksi tulee se olkoon minun palkkani. Niin mi­
mill vanhurskauteni on todistava tlistcdes milluss
a
, koska se sii­

hen tulee, etta minun pitaa palkkani sinun nahtcs saaman: niin
etta kaikki, jotka ei ole pilkullisct taikka kirjavat vohlista, cika
hall avat karitsoista, se olkoon varkaus minun tykonani. Niin sa­
noi Laban: katso, josko se olisi sanas jalkeen. Ja 5ina paivana
eroitti han pilkulliset ja kirjavat kauriit ja kaikki pilkulliset ja
ki rjavat vuohet, kaikki joissa jotakin valkeutta oli, ja kaikki hal­
!:l.Vat karitsat, ja antoi lastensa haltuun. Ja asetti kolmen paiva­
kllTl nan matkan itsensa ja Jaakopin vaihcelle; ja Jaakop kaitsi
lIiita, jotka Labanin laumasta jaivat. Mutta Jaakop otti viheriai­
,:i haapaisia sauvoja, mandclpuisia ja plataneapuisia; ja kuori
qdlt in valkiat juonteet, sen valkian paikan paljastamisella, kuin
',II, vain paalla oli o Ja pani ne sauvat, jotka han kuorinut oli,
I cteen, vesiruuhiin ja juoma-astioihin, joihin he tulivat
1I 1'11, II ::I. n. etta he juomalle tultuansa siittais1vat. J a niin laumat
1l illVii l niiden sauvain paiilla, ja kantoivat pilkullisia, juonteisia ja
"' J.lviil. Niin Jaakop eroitti karitsat, ja asetti lauman paat, siina
tl l 'il shll laumassa, niita pilkullisia ja hallavia pain; ja teki
,I " IIt ' lI s1i eri lauman, ja ei laskenut niita Labanin lauman sekaan.
" Be varhain kantava lauma oli sijoillansa, pani Jaakop
il i' l, .I 1;l lImain silmain eteen ruuhiin: etta he siittaisivat sauvain
,'l l di . Mulla koska ne hiljain juoksivat, niin ei han pannut
11 11 . " iill(' , Niin tulivat apoiset Labanille, ja varhain kannetut
I '1" 11, , Siita tuli mies sallgen averiaaksi, niin etta hanella
10 I 01 11'" Lt mpaita ja piikoja ja palvelijoita, ja kameleja ja
I'
I.i tl aivall varmasti, etta lampaat ja vuohet voi­
I ,01.. karitsansa saman nakoisiksi kuin ne kir­
lI i L lI , jll lka J aakop pani lauman eteen ruuheen kun lam­
11 \1, ;1 Naina paivina se ajatus, etta aiti \"oi siittaa
" I 1I ;,ki ii sl'bi kuin se henkilo, jota han mielistyneena
,, 1.1 . ,:i:i ll II ullunkurisena; mutta kumrninkin se teoria
II · '111111 . ·, ·.. ,:,"kill 0 11 aivan taydellisesti todistettu, silla hyvin
" I iJ " i ]l III1U)lO ja taipumukset kokonaan erilaiset kuin
'I' I( JI " ,.... 1· lot IIllS, etta lampaat ja vuohet, kun ne na­
iifl I 1''' I." Jo;dwp oli asettaanut niiden eteen, sai lam­
43
paat ja vuohet siittamaan erilaisia karitsoita kuin mita itse olivat,
on syvasta merkityksesta. Joko Jaakop tiesi kokemuksesta sen
asian tai ilmoitettiin siita hanelle unessa, sillii me luemme Moos.
31: 10: "Ja tapahtui lauman siittamiscn ajalla, nos tin mina sil­
mani ja nain unessa: ja katso, kauriit, jotka nousivat laumain
paalle, olivat juonteiset, pilkulliset ja kirjavat." Veden kanssa,
jota ne joivat, ja jossa ne samalla nakivat oman kuvansa, loi­
vat ne kirjavien sauvain varin karitsoihinsa.
Tilan puute estaa laajemman sclonteon tuon merkillisen seikan
todeenperaisyydesta ; mlItta se totuus, etta naaraspuoli niin ihmi­
sissa kuin e1aimissakin, voi raskautctussa tilassa ollessaan luoda syn­
nyttamaansa jonkin erityiscn muouoll , on paljon perustellumpi
kuin moni uskoisi mahdolliseksi. Suuri joukko materialisteja, joi­
den mukaan aine ja aistilliscsti huomattava on ainoana perustuk­
sena koko ilmiomaailrnalle, ja jonka mukaan henkisetkin ilmiiit
syntyvat aineellisista vaikutuksista, ja etta tulevaisuudessa ei ole
peitetty mitaan, mita he eiv;it voi jarjclla kasittaa, eivat milloin­
kaan tule kaannetyiksi; ja ne, jotka luottavat ylempiin vaikutuk­
siin, korkeampaan valoon temppelissa, ja etta arvollisempaa ela­
maa jatkuu taman maallisen elaman jalkeen, eiviit tarvitse mi­
taan kaannosta heissa tapahtuvaksi .
Mooseksella itselHian, sUlll'ella Jumalan miehella oli monta
merkillista ilmestysta. Nt: ilrnestykset olivat osaksi unia ja osaksi
riemutilassa olevia nakyja, ja siita syysta opetettiin hanelle kaikki
egyptilaiset salaisuudet, ja kaikki heidan taikaternppunsa, joissa
han pian oli kaikkia muita eteviimpi . Erinomaisen pyhyytensa ja
viisautensa vuoksi han tuli kansansa pelastajaksi Faaraon ikeen
alta. Hanen nakynsa olivat monenlaatuiset. Hanen taitonsa joh­
taa kansaansa oli suoranainen seuraus siita, etta hanen kansansa
ymmarsi, Han naki heidan sisaisen olemuksensa ilman ulkonaista
tiedustelua. Jos alvostclemmc tuota hanen taitoaan sisaisen niiki.i­
voiman kannalta, niin meiclan taytyy tunnustaa, etta se oli puh­
taasti salaperainen taikavoima, jonka avulla han kansaansa johti:
l11utta jos se oli seuraus Jumalan suoranaisesta kaskysta (siU;i
raamatul1 mukaan Jumala puhui persoonallisesti 1\100seksell,'
44
useinkin), niin lOyclamme siita sen totuuden, etta autuas sielu,
joka vastaanottaa pyhiii vaikutuksia, voi tehda myos pyhia ja
ihmeellisia tekoja.
Ensimmainen erityisemmin huomattava Mooseksen i1mestyksista
tapahtui Horebin vuorella silloin, kun han viela oli paimenta_
I\lassa holhoojansa Jethronin karjaa, ja josta puhutaan Moos. 2.
2: "Ja Henan enkeli nakyi hanelle pensaassa, tulen liekissa;
;a han niiki, ja katso, pensas paloi tulessa ja ei kuitenkaan ku­
Ilinut. Ja Moos
es
sanoi: mina kayn tuonne, ja katson tata suurta
I,;ikya, miksei pensas pala ylos? Koska Hena naki hanen me­
' wviin katsomaan, huusi "Jumala" hanta pensaasta ja sanoi: 1\100­
"\ Mooses. Hiin vastasi: tass a mina olen. Han sanoi: iila lahesty
" " l1e; riisu kenkas jaloistasi; sill a paikka jossas seisot, on pyha
' J ntrl ,"
i\ I ' ){lses, profeetallinen naki ja, joka ymmarsi kansansa heik­
f • ' II' '(' t, oli taynna uskonnollista harrastusta, ja varustettu vilk­
i I ,I/.t mielikuvituksella, tuli hOlhoojansa kotiin Midianista, jossa
', i",I/;i oli aikaa ja tilaisuus, paimenena ollessaan, rikastuttaa
q J , 'I" If ,II is ia mietelmiaan, niin etta han riernutilassaan paasisi
1; [1 i , III. I:!/l mikii on luonnollisilta silmiltii peitetty, ja voisi
lIill " " II.t tiensa siten tullakseen kansansa johtajaksi ja paime-
J ; )fiillcll siclunsa keskusta oli avoimena Jumalan hengen
,j ," ,d",dle, jOlka ensin esiintyivat hiinelle palavassa pensaassa,
I I I I 1<1 lil c:n kaan kulunut ja jonka hengen kanssa han puhui
I, . Me huomaamme my()s Mooseksen sisiiisestii, henkisesta
't, ,·U:i. htinellii oli toivoa ja pelkoa, oli suurta heik­
1111111;, rnyos aaretontii tahdon lujuutta; alistumista, py_
I.' I, ,I/. ·ll' vaisuutta; luottamusta uskoons
a
ja vihdoin intoa
I' I' n.; ! , II/ flul/isct valitukset turhina, han vihdoin kaikki
Vr. i l;i,., k in oli noin varustettu jurnalallisilla voimilla,
! I Ii J,ll jl "),NI yi hillitserniiiin luonnon elementteja ja pakotti
!h f!\Ptn '" J lll ll nla n suuruudesta ja kunniasta njjlla ihmeilla,
h(p, riemutilass
a
Moos voi olla vuorella
es
j :i ", '11 .1. ' ii s(: lI :;a kansastaan matkoillaan aarniometsiss ,
a
It ilL ;" ' I, 'il Ic :i "J; t jurnaloitiin ihmeiden miehenii. 1100sek­
45
sen nayt tarkoittivat nykyisyytta ja tulevaisuutta. Han julisti Ju­
et
malan kaskysanat vuorelta ja han ennusti myos uhritarjouks
kultaisell vasikalle; han naki, etta han voi valmistaa Israelin
e
lapset puhtaase J umalan palvelemisccn, ja varjella heita ereh­
en
dyksista ja epajumalain palvelemiscsta ainoastaan siten, etta han
vie ne kauas eramaahan, jotcn pakanallistcn kansain tavat ja vai­
kutukset eivat heihin ylety. YIHiolevien todisteiden lisaksi on
tarpeellista ainoastaan muistaa moniaita lvlooseksen nakyja; ha­
nen lahjansa, taitonsa siirtaa ilmestysvoimaa muihin, ja se kaikki
Iuki tella magneettisiksi tapahtumiksi; voimme jattaa pois ne mo­
neenlaiset uhrikappal
eet
, siunauksen veuella, oljylla ja verella ja
t
katten paalle laskemisen ym. ja myiiS ne jyrkat kiello , ettei saa
ottaa mitaan osaa pahojen hcnkicn luoksc kutsumiseen, noita­
temppujen tekoon ja kuolleidcn puhuttamiseen.
Moniaiuen seikkojen nojaJla tahdomme mainita 'Mooseksen ih­
n1eeJlisesta sauvasta, joka kuvaa magneettista voimaa. SauvaJlaan
Mooses teki ihmeita }"aaraon eUessa. Han teki ihmeita. myos
paljaalla kattensa ojennuksella, esim. kun han jakoi meren (Moos.
2. 14, 16) : "Mutta nosta sina sauvas, ja ojenn
a
kates meren
yJitse, ja eroita se yhclesta, eu;i Israelin lapset kavisivat keskelta
an
merta kuivaa myi"iten, ja Mooses ojensi katensa ja meri jaka ­
tui. Ja kun eg-yptila.lSet heita takaa ajoivat, ojensi Mooses taas
katensa ja meri palaantui entiseJleen, koko f'araon sotajoukon
an
ylitse, jotka hci6i oJivat scuranneet mereen: niin ettei yksika
heista paassyt." EdeJlakerrotulla seikalla Mooseksen voimasta, ja
siJla, mita han voi tehda ihmeeJlisella sauvaJlaan on suuri mer­
kitys. Silla han iski sauvallaan kivecn Residinissa ja yetta tulxvi
sielta janoa ka:rsivall
e
kansaJle (Moos. 17: !»: "Ja Herra sanoi
MoosekseJle: mene kansan edeJla, ja ota kanss
as
muutamia Is­
raelin vanhimmista, ja sinun sauvas, jolla sina loit virtaa, ot,t
sinun k;itees ja mene, ja sinun pitaa Iyom
an
kalliota, ja siit:i
pitaa vedet juokseman, niin etta kansa siita juoda saa." J:t
kun Amalek tuli ja soti Israelia vastaan, }vlooses sanoi Josuallc­
(Moos. 2. 27, 9-1
1
): "VaJitse meille miehia, mene ja socII
a
Amalekia vastaan; huomenna mina seison maen kukkulall , j.t
46
pidan Jumalan sauvan kadessani. Ja tapahtui, etta koska Mooses
piti katensa ylhaalla, voitti Israel ; mutta koska han katensa
laski alas, voitti Amalek."
Myos muut Israelin hurskaat vanhimmat saivat ennustusvoi­
man heidan puheluistaan Mooseksen kanssa, silla on kirjoitettu
Mooseksen 4. kirjan 11, 23, 29: "Herra sanoi Moosekselle: onko
Herran kasi lyhetty ? Nyt sinun pitaa nakeman, jos minun sanaui
j: iJkeen tapahtuu sinulle, eli ei. J a Mooses meni ulos ja sanai
k:ulsalle Herran sanat, ja kokosi seitsemankymmenta miesta kan­
.In vanhimmista ja asetti heidan ympari majaa. Niin tuli Herra
pilvesta, ja puhui hanen kanssansa, ja otti siita hengesta, joka
.00 i banen paallansa, ja antoi seitsemall ekymmenelle vanhimmalle
11I11'hcll e. Ja tapahtui, koska henki lepasi heidan paallansa, niin
j.. 1' II.tlUs tivat; vaan ei sitte enaa kertoneet. Mutta kaksi miesta
I II leiTiin, yhden nimi oli Eldad ja toisen nimi oli Medad,
I 'l ill ,tl myos henki lepasi; silla he olivat myos kirjoitetut,
, " I e· i he viela. olleet kayneet ulos majan tyko, ja he ennustivat
t.' ldIW :i, Nii n juoksi yksi nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle, ja
Il l' )i ja Medad ennustavat leirissa. Niin vastasi Josua
li " !11 poi ka, Mooseksen palvelija, jonka han valinnut oli, ja
n,;1[ IlIi tl ltn H errani Mooses, kiella heita! 1i(utta NIooses sanoi
'111".- 111 nfr. fko sina minun edessani kiivas? Joska Jumala, etta
)[1\1 1T"ll'lt n kansa ennustaisi! Ja antais Herra henkensa tulla
1, ' ;1'
'11111' ,I isia riemutiloja esiintyy usein Mooseksen kirjoissa,
" 1111 1'lI ltll" niista selvasti. Miriam ja Aaron puhuivat Moo­
11 \i&'
'"
!! '.I
0\" \1
r ','II kun han nai mustaihoisen ethiopialaisen,
1IIIlIV 01 Moos. 4. 12, 2- 8: "Puhuuko Jumala ainoastaan
1\"lI tt(t? ciko han myos puhunut meidan kauttamme?
i, ' j "li se n. Niin Herra tuli alas pilven patsaassa ja
'" IIVf' 1l cdc>sa, ja kutsui Aaronin ja Miriamin, ja he
IIl1" lIi viil ulos. Ja han sanoi: kuulkaat nyt minun
J' I' ,I. " on teida. n seassanne profeetta, mina Herra il­
lilllllll bi ndle ja unessa puhuttelen hanta. Vaan
,iJlliia I ,.II \'l' li jru1 i M ooses, joka koko minun huoneessani
47
uskollinen on. Hanen kanssansa puhun mina suusta suuhun ja
nakyvaisesti, ja ei tapauksilla, ja han nakee Herran muodon. "
Niin kuin oli israelilaisten ja muidenkin kansojen suhteen, sa­
moin nytkin on meidan magneettisten ilmestysten suhteen, etta
tapaukset ilmestyvat ainoastaan horrostilassa tai unen naoss
a
,
mutta korkeamman henkien yhteydcn, ylemman ennustustaidon
avulla, kun tunto on puhdas, niinkuin Mooseksella oli, voi nakyja
nahda luonnollisessa tilassakin.
Mooseksen persoonalliset keskustclut J umalan kanssa, ja hanen
voimansa nahda Kaikkivaltias hanen omassa persoonallisessa muO­
dossaan, ovat kaikki kuvaannollisia, ja ei niita sovi ottaa sanalli­
sessa merkityksessaan. Silia Jumala puhuu ainoastaan ilmestysten
ja valon kautta eika suullisella sanalla; eika Jumala
a
myoskaan
voi nahda luonnollisilla silmilla, silla Han sanaa toisessa paikassa:
"Ei yksikaan voi minua nahda ja eHia." Tuolla erotetaan taivaal­
linen ja maallinen, ja etta taivaallinen valo tulee ainoastaan puh­
taimmasta lahteesta: se on, henkinen lahja ja i1mestys tulee iluni­
selle Jumalasta, vaikka han ei Jumalaa persoonallisesti nae; mutta
Hanen Hihestymisensa on sen mukaan kuinka sen kukin jarjellaan
ymmartaa, tahi kasittaa sen valon, sattui se sitten Ei.heiseen tai
kaukaiseen, vahvaan tai ohueen, kovaan tai pehmeaan esinee­
seen jne.
Sita lahestymista ymmarsivat kuitenkin profeetat ja hU'rskaat
miehet kaikkina aikakausina, mutta he eivat voineet jakaa sita
valoa, jota he olivat saaneet muulla kielella kuin heidan aika­
naan puhuttiin, vaikka ilmestykset, joiden kautta heilie puhuttiin,
olivat paljon helppotajuisempia kuin mita tavallinen puhelu voi
olia. Jumal
an
lahestymincn on korkeamman valon vaikutuksesta,
jonka kautta henki tulcc kirkastetuksi. J umala, kaiken keskusta,
vaikuttaa myoskin keskustaan, se on ihmisen sisassa, ihmisen henki­
osassa, ja ulkoisenkin, sc on ulkomuodon puhdistus seuraa aika­
naan. Todisteeksi Jumalan hengen aarettomasta voimasta mai­
nitsemme, kuinka kansa tuli parannetuksi tulisten kaarmeiden
puremasta, kun Mooses kaski heidan katsoa vaskista kaarmetta,
jonka han asetti seipaan nenaan, ja josta puhutaan Moos. 4. 2),
48
'1- 9 : "Ja kansa suuttui ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan.
Niin Hena lahetti kansan sekaan tuliset kaarmeet, jotka kansaa
purivat, niin etta pal jon kansaa Israelista kuoli. Niin tuli kansa
Mooseksen tyko ja sanoivat: me teimme syntia, puhuen Herraa
jn sinua vastaan. Rukoile Herraa nama kaarmeet ottamaan pois
Ihcidan seastamme. Ja rukoili kansan edesta. Ja Herra
Mnnoi Moosekselle : tee sinulles tulinen kaarme, ja nosta se mer­
kiksi ylOs, ja tapahtuu, etta se, joka purtu on, koska han katsoo
'{!' II piialle, niin han elaa."
Myos Bileamin nayt ja ennustukset ovat merkillisia. Balak
I:ihctti Bileamin luokse viettelijoita, etta tama kiroaisi Israelin,
IlIlItta Jumalan henki puhui Bileamille, ja kun viettelijat lahes­
Iyivat sanoi han: "Jos Balak antaisi minulle huoneensa tayden
hllpcata ja kuitaa, niin en mina sittenkaan taida Henan minun
IlIItlaiani sanaa kayda yli tse tekemaan vahaa eli pal joa." (Moos.
I 22. )
Moos. 4. 24: 4, 15, 16, 17, 19, kertomus Bileamin nayista
1, 1 cnnustuksista, joissa han mainitsee myos Kristuksen tulemi­
I"trl: "Ja Jumalan henki tuli hanen paallensa, ja han toi edes
I,"! wcnsa, ja sanoi: naita sanoo se mies, jonka silmat avatut
Naita sanaa se, joka kuulee Jumalan puheet, se, joka sen
1 I ikkivaltiaan ilmoitukset nakee, joka lankee, ja hanen silmansa
1\ ,d:w.n; nain sanaa se, jolla ylimmaisen tieto on joka nakee
I Il kkivalt iaan ilmestyksen. Mina katselen hanta, vaan en lahclta.
! ,tali nousee Jaakopista, ja valtikka tulee Israelista, ja Jaakopista
II '\' 1' hallitsia." Bileami oli pakanallinen mies, ja hanen his to­
111 " ,,;\ todistaa, etta ihmeita voivat tehda ja nakyja nahda muut­
I III I·iv:itka ainoastaan hurskaat miehet. Balak, Moabilaisten ku­
.1 111
0
,1.' . pelkiisi Israelilaisia ja sentahden han pyrki ystavyytecn
lI ,hl:ll ll ilaisten kanssa. Mutta koska moabilaiset ja midianilaiset
!\';; I l.,htonect ryhtya aseelliseen taisteluun israelilaisten kanssa,
,,: ': " Iv;it he kokeilla noitatemppuja. Koska heilla oli noita kcs­
' I antoivat he kutsun Bileamille, joka oli tunnettu
lIlI l l , ja taikatempuistaan. Sanansaattajat saapuivat Bi­
ir Hl il il luo arvokkailla lahjoilla varustettuna (silla Bileam teki
49
palveluksia ainoastaan rahan edesta), ja vaativat hanta kiroa­
maan Israelin kansan. Bileam pyysi heita viipymaan seuraavaan
aamuun; mutta seuraavana aamuna han nousi ja ilmoitti sanan­
saattajille, etta J umala ei sallinut hanen kirota israelilaisia, eika
myoskaan antanut hanen seurata heita heidan maalleen, sill a
"se kansa on Jumal
an
suosittu". Balak, luullen, etta han ei
ollut llihettanyt tarpeeksi lahjoja, lahetti yha arvokkaampia lah­
joja, etta Bileam tulisi hanen luokscen ja etta tama kiroaisi Is­
raclin. Bi\eam oli kevytmielinen, osaksi uskoon luottava, osaksi
cparoiva, osaksi rehellinen, mutta myoS osaksi kiero j<l- uskoi
osaksi pyha ennustusvoimaan, mutta luotti my os alhaisiin noita­
an
temppuihin, minka tahden han sanoi Balakin sanansaattajille:
"Jos Balak antaisi minullc huoneensa tayden hopiata ja kultaa,
ani
n1in en mina sittenkaan taida Herran minun Jumal sanaa
kayda ylitse tekemaan vlihaa elikka paljoa." Mutta sittenkin,
vaikka han oli puhunut Herransa kanssa yolla, nousi han seu­
raavana aamuna, satuloi aasinsa ja pa.atti seurata moabilisia prins­
seja, ja jalestapain kertoi heille, kuinka he voisivat johtaa Is­
raelin kansan pakanuutecn.
Sittcn seuraa historia Bileamin taydellisista somnabulistisista
ilmestyksista. Han kun oli nakija, oli han kuitenkin itsestaan
jaettu kohtia, simi han koetti palvella Jumal
aa
ja mammonaa.
Hancn omatuntonsa teki hanessa omituisia muutoksia. "Ja Ju­
malan viha nousi hanta vastaan kun han matkalle lahti ja Her­
ran enkeli asettui hanen eteensa". Nyt han kiinnitti huomionsa
aasiin, joka naki enkelin seisovan tiella, ja niin alkoi
omituinen keskustelu. Aasi, joka muutcnkin on jaykka, itsepainen
ja taipumaton elain, pyrki pehmeille nurmikentille micluuI1unin
kuin kavcli kivikkoista, epatasaista tieta, ja kun voimaa ja kuria
kaytettiin, asettui aasi seinaa vasten rutistaen Bileamin jalall .
Siita Bilcam kiivastui ja loi aasia sauvallaan. Koska siina ei ollul
tilaa kaantya oikeaan eika vasempaan, Iyyhistyi aasi maahan Bi­
leamin alia, ja han loi sita edelleen. Vihdoin aasi puhui Bilea·,
mille ja naytti hanelle hancn raakamaista menettelyaan, ja bill
Bilcam siita ikliankuin herasi, naki han taas enkelin seisovall
50
tiella ja hanen huomionsa ka.antyi pois aasista. Mutta silloin hanen
omatuntonsa murti hanet ja han tunnusti syntinsa ja aikoi palata
takaisin. Herran enkeli antoi hanelle kuitenkin luvan jatkaa mat­
kaansa silla ehdolla, etta Bileam puhuisi ainoastaan Jumalasta
j:l tekee hanen ohjauksensa jalkeen, jonka Bileam tekikin huoli­
matta siita, miten paljon Balak hanta vietteli, ja han ei enaa
11 1cnnyt etsimaan noitatemppuja, vaan kaansi kasvonsa ja meni
pois. Sen sijaan, etta han olisi kironnut israelilaisia, siunasi han
hr ita ja ennusti myos Kristuksen tulemisesta. (Moos. 4-24.)
T ulia pakanallisella profeetalla ei ollut todellista pyhaa hene­
1"'Li, mutta han ennusti niinkuin ennustavat meidan aikamme
i:Li: irvojantit, so. horrosennustajat. Hankin, kuten nykyisetkin,
i',',II I i itsensa kaikesta joksikin aikaa ennen kuin rupesi ennusta­
"" \: In, etta olisi kaikista ulkonaisista vaikuttimista vapaa. Sita
.h-!i t lodelliset profeetat tee. Han sai sisalliset tuntemisensa ava­
I sulkemalla ulkoiset aistit. "Naita sanaa se, joka kllulee
I "'11;1I nn puheen - joka lankee, ja hanen silmansa avataan."
I tIl .livan varmaa, etta enkeli miekkansa kanssa oli naky, joka
ainoastaan Bileamille, ja koska aasin puhe ei herattanyt
I, ffiitaan ihmettelya, se todistaa varmasti, etta han ei ollut
I" " ill ii.. Arabialaisten kirjoitusten mukaan kutsuttiin Bileamia
III ",llI'ksi, jolla on suletut silmat", ja siita johtuu Tholuckin
1II "I"tid(' , kun han sanaa Bilcamin tilaa magneettiseksi horrok­
, I , Bih'ami kaytti horrostilaan palistakseen myos ulkoisia kei­
'1"1" jlli la oikeat profeetat eivat koskaan kayttaneet. Hanta kulje­
!" illI II p:1 ika.o;ta paikkaan, niin etta han voi nahda nakyja, jotka
lfi'i,"iI 1' 111v;i l Balakia. Han kaytti myos luonnollista noitavoimaa,
lit: \, ,, ,i,,it cttll on: "Ja koska Bileam naki kelpaavan Herralle,
h' llJ siunasi Israelia, ei mennyt han pois, niinkuin ennen,
ilmoitllsta, vaan kaansi kasvonsa korpeen pain." Use in
il\'cil Ilik amin horrokset, nayt ja ennustukset epavarmoja, ja
\i ,j l'L'tl l.i ll NC'cnsa omituisia, joista ei voitu tarkoituksen perille
:r l , Iliirlkuin esim.: "Han pani maata niinkuin tarkka jalo­
Iii ' I" l.i in ktlin syomari jalopellra." Tama vaara profeetta pa­
l I ll,,, " ,ajall een, mutta ilmestyi taas jaljempana midianilaisten
51
leirilHi, jossa hanet vihdoin Hivistettiin miekalla niiden toimesta,
jotka Mooses lahetti sotimaan heita vastaan.
Kuningasten ja tuomarien aikakautena tarkoittivat nayt ja il­
mestykset samaa. Samuel in 1-28, 7, me luemme: "SiUoin sanoi
Saul palvelijoillensa: etsikaat minulle vaimo, jolla noidan henki
on." Heidan aikanaan kutsuttiin noidiksi niita, joita nyt kutsu­
taan profeetoiksi.
Moos. 4--27: 18-22, kun Mooses pyytaa Herran antamaan
hanell e uskollisen palvelijan, on kirjoitettu: "Ota Josua Nunin
poika sinun tyk6s, joka on mics, jossa henki on, ja pane sinun
kates hanen paallensa, ja pane sinun kunniastas hanen paaJlensa
jne. Ja hanen pitaa papin Elcatsarin ctew astuman, hanen pitaa
kysyman neuvoa hanen edcstansa valkcuden saadylla Herran
edessa", jne. Olen jo edella tUOllut todistuksia raamatusta ja
nayttanyt, etta unennakyja ja profectallisia ilmestyksia pidettiin sa­
massa arvossa, ja etta ja profeetta olivat samassa ar­
vossa. "J a koska Saul naki Filistealaisten sotajoukon, pelkli.si hall
ja hanen sydamensa oli suurcsti harmnastynyt. Ja Saul kysyi Her­
ralta, ja ei Herra mitaan hanelle vastannut, ei unen, ei valkeu­
den eika profeettain kautta" ( 1. Sam. 28-6). Me luemme Moos.
5-13: 1--4: "Jos profeetta eli unennakija nousee teidan seas­
tanne, ja antaa teille merkin eli ihmeen, ja se merkki eli ihme
tapahtuu, josta han puhui sinulle, sanoen: kaykaamme ja
noudattakaamme vieraita jumalia, joita et sina tunne ja palvel­
kaamme vieraita jumalia, joita et sina tunne ja palvelkaamme
heita: niin ei sinun pida kuuleman sen profeetan eli unennakijall
sanoja, silla Herra teidan Jumalanne koettelee teita tietaaksensa,
jos te rakastatte Herraa teidan Jumalaanne kaikesta teidiin syda­
mestanne ja kaikesta teldan mielestanne." Tasta me opimmc,
etta ne, jotka eivat olleet profcettoja, ja jotka eivat olleet puh­
taat sydamesta, olivat kuitenkin nakij6ita ja ennustajia, ja voi­
vat tehda ihmeita.
Olisi vli.syttavaa ja my6s liiallista ruveta kertomaan tassa kaik­
kia profeettain nakyja. Mutta ihmeellisimpia emme kuitenkaall
jata kertomatta. Samuel in 1-16 16ydamme Saul in historian, kuill­
52
ka Saul sen jalkeen kun Herran henki oli eronnut hanesta, tuli
umpimieliseksi ja sairaaksi, ja hanta saatiin ilahdutettua ainoas­
taan soi tolla. "Ja Herran henki laksi Saulista ja paha henki
vaivasi hanta Herralta. Niin sanoivat Saulin palvelijat hanelle:
katsos, paha henki vaivaa sinua Jumalalta. Meidan herramme
sanokoon nyt palvelijoillensa, jotka hanen edessansa seisoivat, etta
he etsisivat miesta, joka taitais soittaa harppua: koska paha henki
I nlee J umalalta sinuun, etta han soittais kadellansa, niin sin a
paranet. Niin Saul lahetti sanansaattajat Isaille, sanoen: laheta
rn inun tyk6ni sinun poikas David. Koska paha henki tuli Saulin
f'; iIille, otti David kanteleen ja soitti kadellansa; niin Saul virvoi­
1I' Iliin ja tuli paremmaksi ja paha henki laksi hanesta." Kun Saul
lI :i ki Filistealaiisten sotajoukon, vapisi hanen sydamensa, ja han
J. Herralta, mutta Herra ci hanelle vastannut, "ei unessa, ei
,. dkeuden, eika profeettain kautta. " "Jos profeetta eli unen­
":1 kij:i nousee teidan seastanne, ja antaa teille merkin eli ihmeen,
I"'·... Saul oli yksi niista, jotka etsivat merkkeja ja ihmeita, sillii
lit" ran han tiedusteli Samuelin havinneista aaseista; toisclla ker­
Ijill ,l han puhutteli Endonin noitavaimoa, ja kolmannella ker­
,',, 11 ., hiin luotti petollisiin unennakij6ihin. Noitavaimo sanoi Sau­
1:111 ' "Miksis minulta tiedustelet, kun Herra on lahtenyt pois si­
i llld.i , .in. valtakuntas on kli.sistli.si kadonnut."
oli horrosnakija lapsuudestaan asti ja hanen kirjoistaan
1;'j'I III II ,rne monia profeetallisia ennustuksia. Merkillisimmat niista
IiV, d S.lllluelin ja Davidin ilmestykset. Saulkin yritti ennustella
;j lil " kunnes Herran henki hanesta erosi. Merkillinen on
i. t vanhasta kuningas Davidista, joka ei voinut saada itsel­
kr ll I "' lJ ni in lamp6a vaatteidenkaan avulla. Niin hakivat hanen
i ll h;!' I:,1 " 'sa hanelle neitsyen, joka korjaisi hanta ja makasi hanen
i i;;1j ' 11d, ni in etta han lampimaksi tulisi. (1. Kuning. I-I.)
" ,:i j'd.1 vanhan testamentin profeetoista ei oHut yhtaan, joka
III ...II", onnistuneempi kuin, jonka nimea pidettiin pyhana.
11 ;J 1,' I i I;'ydiimme mahtavan todistuksen magneettisesta valityk­
II '" loi ilmi suurimpia e1aman totuuksia, ja han antoi
""i " ,dl" kin, joka nahtavasti oli kuollut, historia, josta tah­
53
domm tasSa vahan kertoa: "Sen jalkeen tapahtui, etta perheen
e
emannan poika sairasti, ja hanen oli niin raskas,
e
ettei henkea hanessa silleen ollut. Ja han sanoi Eliaall : mita
minun on sinun kanssas, sina Jumal
an
mies? Sina olet tullut
minun tykoni, etta minun paha tekoni muistettaisiin ja minun
poikani kuolis. Han sanoi handle: tuO minull
e
poikas. Ja han otti
hanet hanen sylistansa, ja vei hanet ylistupaan, kuss
a
han asui,
ja pani hanet omaan vuoteeseensa ja. huusi Herran tyko ja sanoi :
Herra minun Jumalani! oletkos niin pahoin tehnyt tata leskea
vastaa , jonik .tykona minua hothotaan. etta'S talpat hanen poi·
i
kansa?
n
Ja han ojensi itsensa kolmasti nuorukaisen paalle ja hUlis
Herran tyko ja sanoi: Herra minun J umal
ani
, anna tii!nan nuo'
rukaisen sielun tulla haneen jalleen, ja han virkosi. Ja Elias
otti pojan ja kantoi ylistyvasta alas huonees
een
ja antoi aidil·
lensa ja sanoi: katso, sinun poikas daa." (Kuning. 1- 17; 17-­
a
24.)
Samanlaisesta magneettisesta vaikutusvoimasta, mutta vieia ih­
meellisempi , on kertom
us
Sunemin vaimon pojasta, jonka
heratti henkiin. Tapauksesta kerrotaan 2. Kuning. 4- 18, 37 :
"Ja koska lapsi jo isoksi tuli, niin tapahtui, etta han meni yliis
isansa ja elonleikkaajien tyko. J a han sanoi isallensa: kanna ha­
net aitinsa tyko! Ja han otti hanet ja vei aitinsa tyko! Ja han istui
hanen helmass puolipaivaan asti ja kuoli. Ja han nousi ja
ansa
laski hanet J umalan miehen vuoteell
e
, laksi ulos ja sulki oven
ja kutsui miehen ja sanoi: laheta minun tykoni yksi palvelioistas
ja yksi aaseista, silla mina menen Jumal
an
miehen tyko ja pa­
lajan. Ja han sanoi: miksi sina hanen tykiinsa menct
vana, silla ei nyt ole uusi kuu taikka sabbati? Han sanoi: rauha.
Ja han satulO aasin ja sanoi palveiijall
ensa
: aja vahvasti, ;il:i
itsi
viivyta ajamasta, muutoin kuin mina sanon sinulle. Ja niin hiill
meni pois ja tuli Jumalan miehen tyko Kannelin vuorell
e
. Kosk .•
Jumal mies naki hanen tulevan, sanoi han palvelijallensa (:, .
an
hatsiUe: katso, se on Sunemin vaimo. Niin juokse nyt h;illl..
vastaan ja sano hanell
e
: oletkos rauhassa, ja sinun miehcs 1111
sinun poikas? Han vastasi: rauhassa. 1vlutta Koska han tuli vU(Ht·lh
54
JlImalan miehen tyko, tarttui han hanen jalkoihinsa. Ja Gehatsi
meni sysaamaan hanta pois. 1vlutta Jumalan mies sanoi: anna
hanen oIla, siIla hanen sielunsa on murheellinen, ja Herra on
minulta sen salannut ja ei ilmoittanut minllIle. Han sanoi: anoinko
mina poikaa minun herraitani? Enko mina sanonut: ala minua
pcta! Ja han sanoi GehatsiIIe : vyota sinun kupees, ja ota mi·
nun sauvani katees, ja mene matkaas : jos joku sinua kohtaa, niin
!iJa tervehda hanta, ja jos joku sinua tervehtaa, niin ala vas·
I I.La haneIle; ja laske minun sauvani pojan kasvoiIIe. Mutta po·
j , l lI iiiti sanoi: niin totta kuin Herra elaa ja sinun sielus elaa,
'11 mina paasta sinua. Niin han nousi ja seurasi hanta. Mutta
( ;d,atsi meni pois heidan edelIansa, ja laski sauvansa pojan kas·
w ille, vaan ei olIut aanta eika tuntoa. Niin han palasi ja kohtasi
I. .i 1u'n, ilmoitti hanelIe ja sanoi: ei poika herannyt. J a kuin
li l' ,, 1 tuli huoneeseen, katso, poika makasi kuoIleena hanen vuo­
"',II. II ,sa, J a han meni sisaIle ja sulki oven molempain peraan;
;, 'lIknili Herraa, nousi ja laski itsensa lapsen paaIIe ja pani
'" I1I '.;l hanen suunsa paalIe, ja silmansa hanen silmansa paalIe,
l ' , : 1t" lI sa hanen katensa paaIIe, ja niin ojensi itsensa hanen
i etta lapsen ruumis tuli lampimaksi. Ja han nousi jal.
I 01 I" k:,ivi ken'an sinne ja tanne siina huoneessa, nousi ja laski
l,:i uen paaIlensa, Niin poika aivasti seitseman kertaa,
di ll
" ' ,,
1:\ I " 1'"lHlle
h!! 1 ,,", 11'"11
11" 111 I II
'
1 I ill, • II .
\I . • 1
11 "

, , ' ,".i I'0ika silmansa. Ja han kutsui Gehatsin ja sanoi: kutsu
I!i 'H:" v.l imo. Ja koska han oli hanen kutsunut, tuli han sisaIle
1\ I.. H an sanoi: ota sinun poikas."
me tasta? Ensiksi, etta ihmisen tulce olla Ju-
Il iinkuin Elisakin oli. Toiseksi oli ElisaIla taito
voitnan siil·tamisesta toiseen, eli muutoin ei hall
, palvcIijaansa edeIla sauvan kanssa, jonka sauvan
1,1":1 kuoIIcen kasvoiIle siten hanet virvoittaakseen
Kohnanneksi, maarays, jonka han antoi palveli­
' .1 k," puhuteIla tielIa, eika kenelIekiian mitaan
l i l) ' '' ' ',yv;isUi merkityksesta. Siten hanen tuli ehdotto­
,lj,lI lIksccn ctta han herattaa kuolIeen henkiin,
·. njii.vLLikuttimct saaneet siihen sckaantua. Siina
55
on todistus, etta magneettisen parantajan taytyy olla vapaa kai­
kista syrjavaikuttimista voidakseen onnistua aikeessaan. Neljan­
neksi on edella kerrotun tapauksen johto sellainen, etta sille ei
ole vertaa. Viidenneksi on siina todistus, etta taytyy olla kesta­
vyytta ja luottamusta itseensa, silla niista riippuu magneettisten
kokeiden onnistuminen: puuta ei voi kaataa yhdella iskulla, ja
niin Elisakin, ensimmaisen yrityksen jalkeen, nousi ja kaveli edes­
takaisin, ja vasta toisen yrityksen jalkeen sai han kuolleen hera­
tetyksi. Elisan kaytoksen ja myos Saulin kaytoksen kautta tulem­
me tietamaan, etta sisaiset aistit voidaan saada hereille myos
soiton kautta, esimerkiksi, kun Elisaa pyydettiin profeteeraamaan
Israelin ja Judean kuninkaille moabilaisia vastaan, sanoi han:
"Mutta tuokaa minulle cnsin soittaja." Ja kun soittaja soitti ha­
nelle, tuli haneen Rerran henki ja han ennusti: 2. Kuning. 3:
15.) "Etta he taisivat parantaa htten paalle laskemisella, ja etta
he sita harjoittivat, todistetaan". (2. Kuning. 5: 11.) Naeman,
sy)'1"ialainen, toivoi, etta Elisa voisi parantaa spitalin hanesta las­
kemalla katensa kipeitten paikkojen paalle.
Monissa paikoin luemme kuinka pyhain ruumiit tekivat ih­
meita ja paransivat sairaita kauan sen jalkeen, mita olivat hau­
doissaan maanncet. Sellainen seikka kerrotaan Elisankin ruu­
miista, josta tapauksesta luemme Kuningasten 2. 13, 20:"Koska
Elisa oli kuollut, ja he olivat hanet haudanneet, tuli moabilais­
ten sotajoukko maakuntaan sina vuonna. Ja se tapahtui, etta he
yhta miesta, ja koska he saivat nahda sotajoukon, heit­
tivat he miehen Elisan hautaan; ja koska han sinne tuli ja sattui
Elisan I uihin, tuli han elavaksi ja nousi jaloillensa." Vanhasta
ajasta ilmenee, etta miehet antautuivat ennustustoimiin ja heillii
oli ne lahjat, mutta meidan paivinamme ovat naiset enimmak­
seen varustetut ennustuslahjoilla; mutta oli entiseenkin aikaall
naisia, joilla oli sellaisia lahjoja ja joista raamatussa kerrotaall.
Esimerkiksi Endorin noitavaimo, joka voi ennustaa ja kutSIl;l
kuolleita esiin, ja jota Saul puhutteli . Profetissa Deborah, Lalli
dothin vaimo jne.
Tarkastelkaamme viela Israelin kansaa heidan historiansa IIIII
56
kaan vanhassa testamentissa, ja lainatkaamme viela huomiota
myos itaisten kansojen entisyydelle, ja verratkaamme sen ajan
taikatemppuja nykyisiin, niin me huomaamme paljon erilaisuutta.
Alussa jo mainitsin, etta Israelin kansa seisoi yksinaan valosoih­
tuna pakanakansain seassa, ja kuinka heidan ihmetyonsa, noitu­
misensa ja taikatemppunsa olivat erilaisia kuin muilla kansoilla.
Vaikka juutalaiset olivat kauan Egyptissa, niin kovin vahan egyp­
,iHiista noitahenkea tarttui heihin. Tarkoitamme sellaista noita­
hcnkea, missa kaytettiin luonnollisia voimia ja ihmisten keksin­
tiija. Israelilaisten ihmetyot olivat enimmakseen pyhan riemun ai­
1c. I:msaamia, ja he pitivat ala-atvoisena muukalaisten taikomista
pi rankaisivat noitia, jotka tempuillaan toivat esiin jotakin yli­
ItI ()lI J1011ista. Pakanuudessa oli sen sijaan taysi luottamus no ita­
1' lI1ppujen tekijoihin, ja kun olivat pimeydessa, eivatkii kiisitta­
'"' 1' ( mitaa.n pyhempaa., se oli heilta peitossa entisyytensa mystil­
I i yydpita, Esimerkiksi Egyptin Athorissa, Hesiochin Theogonian
III 'I k;ULn, yota jumaloitiin ja pyhitettiin pyhiilla hiljaisuudeUa ;
' " III t: l pyhittivat paiva.a ja valkeutta ja lauloivat kil­
l,,· Vil Ita Jumalalleen. Vanhan ajan pakanamaailma kiisitti na.ky­
:" Illonnon kaikkea hallitsevaksi ja he katselivat kaikkea maal­
IL L kannalta. TodeIlisempi ja pyhempi yliluonnollisuus (ma­
ill ..II sal attu tuolta erehtyvaiselta kansalta, peitetty ikiiankuin
li !l , "Iii ." jonka lavitse paiisi vai muutamia val on sa.teita. Valoa
i l ! ' ! I, tti in pimeydelle, mutta pimeys ei sita kiisittanyt. Ram­
I;, :! I:' I "Pakanuus voi ottaa kilnni ainoastaan harvoista
I." eli toisin sanoen valon heijastuksista, silla heill e ei
f, IIo". II1;-USCna sakeena tullutkaan; mutta Jumalan valitut, Se­
l l ' I 'J ""' 1. joka on ihmiskunnassa valittu kansa, ja joiden vuoksi
,,111,1" kn ll sakunnat ovat armon saaneet, he saivat iloita Rer­
,11'1. III, lisesta valkeudesta ja heissa. Rerra vaikutti. "Silla. sina
i')' l d ).:H)sa Rerralle sinun Jumalalles; sinun on R erra si­
,Iii'" IhlS val iJl11ut omaksi kansaksensa kaikista kansoista,
II \' j1 f 1!l Imn paa.lla.."
il" III f l l.·;a ylcnnettiin tuohon asemaan, ei yksinomaan sen
II . ,' I i i "" voisi kiisittaa Jumalan ulkopuolisen kunnian ihannc­
57
maailman, mutta pa[jon enemman sen tahden, dta he tulisivat
kasittamaan J umalan sisaisen olemuksen, ja tulisivat syvemmalle
ja syvemmalle Hanen pyhan persoonansa kaikkeen pyhimpaan
(sanktumiin). Mutta kaikki tuo lahestyminen ei voi tapahtua aivan
akkia; ja jos Israel ei olekaan ainoa armahdetuista ja suosituista
kansoista, mutta jos sen kautta kaikki maailman kansat kunnian
perivat, niin luonnollisesti Hanta voidaan lahestya hitaasti ja verk­
kaisesti. Rouva Schlegel sanaa: "Sisallinen kaipuu tahi rakkaus
on siemen ja alku kaikelle korkeimmalle ja tutuuttavalle tiedolle.
Kestavyytta kun on tutkimisessa,_ uskon etsimisessa, viitoittaa se kes­
kitien; mutta lopullinen paamaara taytyy luonnollisesti jaada toi­
von varaan. Tarpeenmaarainen aikakausi tarvitaan siina kehityk­
sen menossa, eika sita voi syrjayttaa ihmisen jaloimmatkaan pyr­
kimykset. Heprealaisen kansan historian luonne suuressa maa­
rassa vaarin ymmarretaan ja juuri sen vuoksi kun ei noudateta
niita alkuperustuksia. Israelin kansan koko elama perustuu toi­
voon ja korkein paamaara heidan sisallisessa eli henkielamassa
on asetettu kauvas tulevaisuuteen. Muilla aasialaisilla kansoilla
oli toisin. Niiden kansain vanhoista kirjoituksista ilmenee vain
katumus menetetysta eli jaJleen jaaneesta loistosta, katumusta sii­
ta, mita ihmiskunta on menettanyt. Niista edesmenneieden aikain
muistelmista, kansan suusta kulkeneista sananlaskuista, ynna muu­
ta sellaista ei Mooses kansalleen kertonut, kuin kaikkein valituim­
pia niista ja sellaisia, jotka edesauttoivat hanen J umala-tarkoi­
tustaan. Tuon lain antajan kaikki kirjoitukset, joita
han kansalle julkaisi, tarkoittivat sita samaa pyhaa asiaa, ja jonka
asian avulla han pclasti kansansa Egyptin orjuudesta ja jota
ajatustaan ja opetustaan han jatkoi kuningasten ja psalmieu
laulajiin asti, niin kauan, etta viimeinen aanen kaiku katosi kauas
eramaahan. Niin on koko Israelin kansa ansainnut profeetalli­
sen nimen ja onkin se profeetallinen sanan korkeimmassa mel'­
kityksessa. Sita todistaa heidan historiansa ja merkillinen kob
talonsa maailman menossa.
Molitor sanaa heista: - "Israelin kansan johto antaa meill<·
patevan todistuksen uskonsa pyhyydesta. Kaikilla kansoilla on 011111
58
heidan jumalansa, jolta kansan profeetat, noidat, eli miksi heita
kulloinkin nimitettiin, kysyivat neuvoa, ja mitaan ei tehty ennen
kiln jumalain neuvo oli saatu. Mutta ne jumalain valimiehet eivat
aina olleet kansan johtajia, he vaan vastasivat kysymyksiin ja siina
kaikki. Sentahden pakanakansain uskonnossa ei ole ollut mitaan
Ilyhempaa johtoa, mutta on ihminen saanut olla aivan omassa
wulassaan. Israelin kansan suhteen oli kokonaan toisin. J umala
,j li antanut valimihia, jotka kansaa johtivat. Onko mitaan muu­
f a kansaa, joka olisi saanut niin pyhaa johtoa? Mista loydatte
tui 5en kansan, joka niin ehdottomasti ali..<;tui, ikaankuin lapsen
1<\ luli aisuudella, Jumalaansa palvelemaan; ja huolimatta siita,
'tI!i kaTsimyksia ja kovia kokemuksia oli sillakin kanssa, alistui
I v;Lin hurskaana niiden aile? Oli tietysti pakanakansoillakin hei­
,J i ll johtonsa ja kokemuksensa, mutta ne olivat toisenlaisia laadul­
1, ' 11/ 1. K un esim. Nlooseksesta sanottiin: "Han oli noyra mles ,
. ,I ; tunnustus, jollaista ei koskaan ole annettu pakanalliselle
,,, kari Ue. (Kabbalah, osa 3, sivu 116.)
Il rl)realaisten profeettain ja pakanakansan nakijan valilla oli
" !lI i ero. Vaikka perustus nayttaa aivan samalta ja vaikka is­
fC" liJ:1 iset toivat mukanaan monia egyptilaisia tapoja esimerkiksi
' :' '' " 11 (·1 in profeettain koulu, josta vanhassa testmentissa maini­
I : ' II I. ja joka sai aikaan oppilaidcn pyhat tanssit, profcetalliset
II" .III ! j a sen sellaiset vaikuttimet, joita ilmenee oppilaissa ja
il '. , ''> S:lll lissa, joka ennusti, ja josta on tullut heprealainen sanan­
"Kuinka tuli Saul profeettain joukkoon"; sittenkin ero
" 11 1111 slluri, etta sita on tarpeen tassa selvittaa. Eroavuus on
1 f I ! . tV I
I likntcmppujen tekijan intialainen brahmiini, mystillinen
,1'1' 11. 1i milia nimelia hanta kulloinkin kutsutaan, saattaa itsensa
'1 " .,-,',1"il ll, ja on luullussa yhteydessa Jumalan kanssa omien va­
l" II j ' I ' kl·i noj c: nsa kautta; mutta Nfooses ja todelliset profeetat
i , • I f' ,, ' Sniva l aavistarnattaan kutsun Hanelta Hanta palvella.
II ' mppujen tekija irroi ttaa itsensa omalla voimallaan
" I,,, 1' 1, 1 j a ymparistostaan; haIl etsii tahallaan yksinaisyytta
II yksinaisyydessaan han on niin kauan, etta nc tar­
59
peelliset muutokset hanessa tapahtuvat. Esim. intialaiset ja egyp­
tilaiset muutokset, ja etta han tuntee itsensa maallisesta elamasta
ja vaikutuksesta vapaaksi, voidakseen ennustaa. Mooses ja pro­
feetat eivat tehneet mitaan enteita, mutta kun he sattuivat ole­
maan yksinansa syvassa hiljaisuudessa, kuulivat he aanen yhtakkia,
ja seurasivat sita kaikessa alamaisuudessa pcitetyin kasvoin. Kan­
sansa vapautus ei tapahtunut lujan tahdon lapi ajamisella, eika
han lukenut itselleen mitaan ansiota; han ei antautunut min­
kaanlaiseen ennustustilaan, mutta han vaan teki tyota, paastak­
seen kansansa sisalliseen yhteyteeu ja siten pclastaakseen sen pa­
kanallisesta pimeydesta. ; hiin oli itse uskonsa edellakavija ja saar­
nasi Jumalan kaikkea hallitsevasta voimasta, tulevasta karsimi­
sesta pakanoille, J umalan rakkaudesta ja laista ja jarjestyksesta
ihmisten kesken.
3. Ylenkatse maailmaa kohtaan ja ylpeys omasta arvostaan ja
viisaudestaan, oli noitavoimaisten nakijain tuntomerkki. Jarkeva
elamantapa ja ehdoton J umalan totteleminen seka muisto syn­
nillisesta heikkoudestaan oli profeeain tuntomerkki, aina he ru­
koilivat Korkeimman apua, pyysiva.t Hanelta viisautta ja to­
tuutta, etta voisivat tayttaa, ei omaa, mutta korkeampaa tahtoa.
Brahmilaiselle, esimerkiksi on maailma helvetti, piinan paikka ;
profeetalle on se koulu, jonka lapi kaytyaan ja velvollisuutensa
taytettyaan rauha ja todellinen ilo loydetaan.
4. Noitavoimaincn nakija on lain antaja, profectat ovat uoyriii
palvelijoita, jotka saarnaavat ja selittavat Jumalan ilmestysta.
5. Pakananakijat voivat tulia Iriemutilaan ainoastaan pitkan
paaston ja luonnottoman ruumiin piinan perasta. Mutta toise!
sen sijaan riemuitsivat ilman mitaan paastoa ja iloitsivat ela­
masta. Profeetta ei tarvitse mitaan erityisempia keinoja riemutilaan
paastiikseen; han sanaa sllustaan J umalan sanan ilman mitaan
valmistuksia, ajatusta tai ruumiin piinaa ja elaa aina kansansa
keskella.
6. Ennustushenki noissa vaarissa profeetoissa oli vain heikko
valo, johon viihan voi luottaa; mutta kun ennustaja saa itsensii
eriamaan maailmasta niin, etta hanen henkensa seurustelee kuol­
60
lei tten henkien kanssa, han nakee kylla, niinkuin nykyajankin
horrosnakijat, mutta heidan huulensa ovat sidotut, eivatka he
flsaa niikyjaan tayde'llisesti ilmoittaa, vaan iloitsevat omasta onnis­
tumisestaan. Sen tahden kun he iloitsivat omasta sumuudestaan,
sckottivat he totuuden ja valheen, ulkonaisen tunnelman ja mieli­
kllvituksen ja esiintyivat hirveissa ruumiin vaanteissa, kuten nyky­
Ijankin horrosnakijat ja tietajat. Hcidan nakynsa ovat niinkuin
IIncnnakijain (somnobulistien) naytkin epaluotettavia, eikii niita
vpi ymmartaa ilman pitkia selityksia. Pyhain profeettain nayt
/Vat toisessa muodossa. Sellaisena pyhana valona tulee tunne
IlIlhtaaseen sieluun ja synnyttaa siella luottamuksen Jumalaan ja
" 'yiis ulkonaiseen maailmaan. Heidan nakynsa koskevat paaasialli­
puhdasta uskonoppia ja ihmisvelvollisuuksia; profeetta puhuu
,.1 hanen sanasa ovat todelliseksi opetukseksi. Lausunnot ovat
!I "lviii ja hyodyttavat ihmiskuntaa kaikkina aikakausina; kaikki
Y'l llll artavat heidan opetustaan. Jos profeetta etsii rauhaa yksi­
ILI "lyydesta, ei han sita loyd a, mutta ilon ja rauhan han loytaa
Jumalan sanan levittajana eika salaisissa mietiskelyissa.
11 '11 on silloin rauhoitettu, kun saa kanssaihmisillecn Jumalan
dlltll'!riita selittaa. Todellinen profeetta ei siis unohdu koskaan
1111 1.1 11 itsensa sisaisiin mietintOihin, eika han my()skaan syvenny
' ii l, .l ilmallisuuteen, mutta han jatkaa yhdyselamaansa Jumalan
ja lahimmaisensa kanssa sanalla ja tyolla. Ja lopuksi:
1 J(\)ska tarkoitus ja menettely ovat niin erilaisia ja eroavat
1' I ir\Cl lhdissaan, niin myos seuraukset ovat erilaiset. Intialainen tie­
I ;'11 sita, etta henkielama menettaa loistoaan maailman aika­
i " "li"11 vicriessa ja kuoleentuu samoin kuin muukin luonto scka
1,1 "d,'/' sen kohtalon surkeutta, vastaan, nimittain sielun katoa­
I ill cpatietoisuutta henkimaailman toiminnasta, seikka joka
IHI L 1I1 .Ik\nsoissa kay ilmeiseksi. Toisaalta me taas naemme, kuinka
11 11 saanaut aikaan yleinen veljellisyys ja toveruus, askel­
I- I, In· 1111 se on ihmeellisesti kasvanut profeettain tyon kautta,
'" 1" III, t, s('nsijaan kuin etta yhteys henkimaailman kanssa olisi
, .• ii ' I I;i l l yl loistoaan, on se saanut uutta kirkkautta! Henki, joka
hll 1111 Llll ll c:ssa j uutalaisen uskon yhteydessa, levisi rauhallisessa
61
vaikutuksessaan yha laajemmalle. Pakanuuden tunnusmerkit kuo­
leentuivat ja pimentyivat aina vaan, mutta todellisen uskon
siemen jarkytti vuoria ja kasvatti puita, joiden hedelmat kyp­
syvat nautinnoksemme vasta tulevaisessa maailmassa, jota kohti
meidan tulisi kaantaa kasvomme ja ohjata pyrkimyksemme.
Noitatietajan eliiman tarkoitus on herattaa itsessaan micllyt­
tavaa sisaista tunnelmaa, oman korottamista kaiken muu
ylitse; mutta todellisella profectalla ci ole scllaisia haluja, vaan
han elaa uskosta ja uskon tahdcn.
Nykyajan historioitsijat ja viisauden harrcl!itajat ovat sita mielta,
etta Israelin profeettain ja apostolicn ricmulliset ilmestykset olivat
yhtalaisia nykyajan magneettisten ilmistystcn kanssa. Etta
semme selvempaan kiisityksecn edella lausutusta mielipiteesta, jat­
kamme scuraavaa:
Todelliset profcetat saavat crityisen kutsun Jumalalta ja kehoi­
tuksen Pyhalta Hengelta julistaa Jumalan tahtoa. Heita kutsl1­
taan tietajiksi , nakijoiksi, Jumalan miehiksi, Herran palvelijoiksi
ja sanansaattajiksi, enkelciksi ja vartiomichiksi . Todellistcn pro­
feettain tunnusmcrkit vanhassa testamcntissa olivat: l. etta hci­
dan ennustuksensa olivat yhtapidivia lVfooseksen ja patriarkkaiJl
ennustusten kanssa eMoos. 5-13; 1). 2. etta hcidan ennustukscn­
sa tulivat taytetyiksi (Moos. 5- 18; 21), Jeremiaaan 28; 9).
3. etta he tekivat ihmeita, mutta ainoastaan erityiscn kutsumuk­
sen saatuaan eli silloin, kun suuri parannustyo oli tekeilla. 4. ctlii
ennustukset olivat yhtapitavia toisten profeettain ennustust!,11
kanssa (lsain 7, 2; J eremiaan 26, 13). 5. etta heidan elamans:i
on nuhtecton (Jeremiaan 27, 4), etta heilla oli pyha
Jumalan valtakunnan tyossa (Jercmiaan 26, 13 ); 6. etta he oma
sivat suuren puhelahjan (Jercmiaan 28: 28, 29). Heidan virka
toimensa olivat: 1. etta he opettivat kansaa kuin papit, joidt'll
toimiin kuului kansan opetus, tulivat levaperaisiksi kutsumuksl"
saan. 2. etta he herattivat henkiin ja virvoittivat uuteen clolllI
kuolevaa uskoa (2. Kuning. 17, 18. Hesekielin 3,17).3. etta III"
ennustivat tulevia tapahtumia ja siihen pyysivat J umalalta 011
jausta (1. Kuning. 14-2,3. Hesekielin 22, 5-8) . 4. etta he I'll
62
koilivat J umalaa kansan puolesta ja siten saivat estetyksi vitsauk­
set (Moos. 1: 7. Kuning. 2- 19, 2); ja 5. etta he tayttivat Juma­
Ian tahdon.
Samaa voidaan sanoa apostoleista ja saarnamiehista, jotka levit­
rivat elavaa sanaa. Heita kutsuttiin papeiksi sentahden kun
Kristus oli itse heidat valinnut ja lahettanyt maailman aariin
parannusta ja synticn anteeksi antamista seka ko­
kr)amaan hanen valittujaan. He eivat tunkeutuneet Hanen pal­
w lukscensa, vaan Kristus kutsui heidat ja opetti heita pcrsoonal­
I i,csti julistamaan Messiaksen tulemista, varusti heidat, etta he
m ivat tchela ihmeita pyhan sanan kautta. Tama uusi oppi sai al­
I.lIll$a profeettain kautta vanhassa aikakaudcssa: tee parannus,
' IMk() J umalan sana j a syn tien anteeksian tamus, ja todis ta si ten,
'lI ;i rakastat Jumalaa yli kaiken ja lahimmaistiisi niinkuin it-
I :isi . H eidan elamansa todisti, etta he olivat Herransa ja Mesta­
uskollisia seuraajia sanalla ja tyolla, toissaan ja kiisimyk­

,I"s otamme heidat esimerkiksi ja sen mukaan teemme paatok­
'lil Il IC, niin ei ole mikaan vaikea asia niihda era magneettisen
I, d.;·,voiman ja profectallisten ilmestysten valilla, niin ettemme
'" ' ''lele edellista liian korkeasti, emmeka viimcmainittua ala­
II Sill a vaikka ulkonainen muoto ensi nakemalta nayttaa
IIII ,dl;I" i1menee eroavuus kuitenkin pian, kun tarkastaa asiaa
" " ""I'll oJi sesti.
1' ,II/l i ksikin on eroa siina, etta maaginen ja magncettinen yh­
IlI'llkimaailmaan tapahtuu ihmisen persoonallisen \'oiman
Ii ,',1 " 1,\ joka voima syntyy ihmisen oman tahdon voimasta, olipa
-, '1111 :1 sitten kchitetty milia tavalla tahansa. Useinkin ihminen
hll FI II .t il voinlansa sattuman kautta. Nain tapahtuu varsinkin sil­
I,i:ii ruumiin tcrveys on huono, ja erittain silloin kun ulko­
1111\ 1"0 ja asti ovat ikaankuin unitilassa. Jos toisessa ihmi­
"::' 11 I liP 'ruumiin ja aistien hurmiotilaan saamisen voima suu­
i)'ii! )IIl ill toiscssa, niin perustus siihen on hanen elontoimei­
1" 1 1l lllJ lliissansa, ja jos aikatavasta sattuvat hurmiokohtaukset
\\ !,; I.:t:l1i yhteyden henkimaailman kanssa, niin syyt siihen
63
ovat luonnollisia. Juuri tuo luonnollisuus rajoittaa sellaisen naki­
jan nako- ja ennustusvoimat niin, ettei han milloinkaan saavuta
korkeinta ja varmaa paamaaraa.
Profeetallinen henki ei ole ihmisen eika luonnonvoimain luo­
ma, mutta on se Pyhan Hengen autuaallinen sallimus. Se autuaal­
linen kutsu tulee aavistamatta ja luonnollisella ruumiilla ei ole
sen kanssa mitaan tekemista. Luonnolliset voimat eievat milloin­
kaan voi tulia rajoittaviksi voimiksi, mutta ne ovat riippuvaisia
hengesta, joka teetattaa ruumiilla palvelusta. Yliluonnollinen huu­
maustila ja aistien kuolettaminen eivat ole oikealle profeetalle
tarpeellisia.
Toiseksi, magneettinen nakiivoima riippuu hyvin paljon naki­
jan elamasta ja terveydentilasta eli toisin sanoen, hanen maalli­
sista elamantavoistaan. Sellainen nakija ohjaa ajatuksensa tah­
tonsa mukaisesti itse valittuihin olentoihin, kuitenkin useimmissa
tapauksissa, tai tulkitsee omat nakynsa, ohjaa omat asiansa mie­
lensa mukaan ilman suoranaista harrastusta yleiseen hyvaan. Suo­
ra luonnollisuus sellaisessa nakijassa on vaikuttavana voimana, silHi
han tckee kaikki tahtonsa kautta ja hanen vakuutuksensa eivat
synnyta mitaan yliluonnollista eli pysyvaista vaikutusta, ei itses­
saan eika muissa.
Todellisella profeetalla ei ole alituista muuttelua nayissaan,
mutta ilmestykset ovat muuttumaton sarja raamatullisia ilmian­
toja - julistuksia Hanen tulostaan, Hanen, joka on Alku ja
loppu, ja jonka kautta kaikki ovat luoduiksi tulleet. Profeetta
ei ole ainoastaan nakija, mutta han on myos Ylemman tahdoll
palvelija. Hanen alituisena tehtavanaan on Jumalan sanan 11'­
vittaminen, totuuden ja rakkauden valtakunnan laajentaminclI,
ja sen tahden han taistelee aina erehdysta ja vaaryytta vastaall
voittaakseen maailman. Kaikki se, mika on maailmallista ja
muuttuvaa - aistillisten himojen tayttaminen, terveys, rikkalls
ja maailman kunnia, ja yalta kanssaihmisensa ylitse, eivat ole h:i
nen asioitaan. Han ei saarnaa nykyisesta onnesta, mutta
sesta rauhasta Jumalassa ja iankaikkisen elaman toivosta Hal)("11
64
luonaan. Rukouksen kautta, sanalla ja tyolla elaa profeetta Ju­
malan yhteydessa samalla myos kanssaihmisten seassa.
Todelliset profeetat eivat etsi yksinaisyytta, eivatka he myoskaan
vaivu omicn nakyjensa syvyyksiin. Heidan ennustuksensa eivat
koske yksityisia persoonia, vaan kokonaisia kansakuntia ja koko
maailmaa. Sentahden he voivat toillaan nayttaa yliluonnollisia
voimia, vakevyytensa kun ovat saaneet uskonsa kautta ja Ylimman
t:.hdon kautta. Sita voimaa he kayttavat oman ruumiinsa ylitsc
ja myos muiden ylitse, seka kaiken luonnon ylitse maailman aa­
, iin. Se voima antaa heille suuren vaikutuksen yleiseen mieli­
i, iLceseen, kykya akkia parantamaan ankaria ja pitkallisia tauteja ;
M'n voiman kautta voivat he antaa varoituksia kansalle uhkaa­
\ vaaroista, lohduttaa kiusauksien ja karsimysten aikana jne.
Kuikki se on todistus siita, etta heilla on Ylimmainen pyha voima.
olemme jo edella kertoneet, oli todellisten profeet­
I lill lyo ja tarkoitus pyhan sanan i1moittaminen kansakunnalle ;
/ Il malan valtakunnan levittaminen maan paalla; ihmiskunnan ja­
jne. Kehoituksensa he saivat Jumalan hengelta, jonka
I I" 1I1n he myos luottivat; heidan alituinen pyrkimyksensa oli va­
l. )11 ja totuuden levittaminen ja kanssaihmistensa varoittaminen
dh"{'Ji ta ja pahuudesta; veljeshengen herattaminen ja rauhan
I' tl t)rl levittaminen kansansa keskuudcssa oli heidan alituisena
I " I .111 ,iiKdinaan. I tscnsa ylentaminen ja persoonalliset edut eivat
.. 11 . 1'1 hcidan pyrkimyksensa. Perustus kaikelle heidan tyolleen
.. 1, 1I 1ltO ja luottamus Jumalan voimaan, ja he tayttivat kaskyja
! d I I\ldcll a ja tekivat jaloja toita. "Hengen hedelma on rakkaus;
Ililll .ti .1 antaa viisautensa niille, jotka hanta rakastavat; rakkaus on
1 I '; lit I I JipPul1sa minun paallani."
I 11 ki nuo ulkonaiset seikat todistavat Istraelin kansasta sita,
I I ! IWldiln sisaiset ilmestyksensa tulivat Jumalan tahdosta, eika
I" " I 111 tahdostaan ja etta heilla oli taysi ymmarrys siita,
I i l, ," lnlakin ihmisen kasityskyvyn ulkopuolella, jotain joka hal­
I i; , . huolimatta siita, mita ihmismieli ajattelee tai paat­
I,". ' " k:isiuamaton voima kuolettaa ulkonaisct aistit ihmisen
,1\ la, niin etta vain sisainen henki toimii. He kasit­
65
ta:llat myos, etta on olemassa viela sitakin ylempi henkinen yh­
teys, joka vaikuttaa jarjen vangitsemisen ja nayttaa ilmestyksia,
jotka eroavat paljaasta kuvitusvoimasta. Sellaisista ilmestyksista
sanottiin, "etta Herran kasi oli heidan paallansa". Israelilaiset
eivat valittaneet myoskaan viisastelusta, jota sen aikuiset viisaat
ja Jumal kieltavat viisaustietecn harrastajat ahkeraan ilmi toi­
aa
vat vaittaen, etta profeetat ja pyhimykset olivat vain haaveileva,
unianakeva joukkokunta, joka hcidan miclestaan oli vain vahan
korkeammall
a
henkisella asteella kuin profeetat Tellurian pi­
meall a aikakaudella. Se myonncttiikoon, etta tuollaisilla nayilla
on samanlainen ulkomuoto kuin maagisilla ja magneettisilla
nayilla, niin hyvin ihmisten kasityskannan mukaan kuin naen­
naisten merkkienkin kautta. Onpa profectallisten ilmestysten ai­
kaansaamiscssa ollut jonkinlaista yhtaHiisyytta my os nykyajan hor­
rosnakijain, unennakijain ja tietajain kanssa. Niinpa naemmc,
etta hekin tekivat valmistuksia kuten itamaiset tietajat nykyaan.
Joissakin tapauksissa Israelin profeetat etsivat myils yksinaisyytta,
paastosivat ja antautuivat yksinaisiin, hiljaisiin mietiskelyihin. He,
samoin kuin horrosnakijat, puhuivat sisaisesta, korkeammasta va­
losta, joka kirkasti heidan sisaista nakoaan. Sen valon he sanoival
tulevan Hanesta, joka on iankaikkinen ja jonka kasi ohjasi
heita ja teki muutoksen hcissa kun he kulkivat - niinkuin psal­
misti sanDo _ Hanen muotonsa valoss
a
, "silla sinun valkeu
destasi saamme me valkeuden; Herra minun Jumalani kirkasta;I
minulle sen, mika minulle pimeaa on. Sina olet elava lahlk
ja sinun valossas me saarome valkeuden nahda."
Profeetat kuvaavat tuota pyhaa, korkeampaa valoa, etta se kH)
kuin tulen leimahdus ja ilmestyy tutuilla merkeilla. Kerrorllllll'
tassa Danielin nayn, joka on merkillinen ja jonka han naki ..I
lessaan Hiddekelin virran luona (Daniel 10 : 2-21): "Siil"'11
aikaan murehdin mina, Daniel, kolme viikkoa. En mina syonyt JI ll
taan herkullista ruokaa, liha ja viina ei tullut minun SUUhlll1l
enka ollenkaan voidellut itseani, siihen asti kuin kolme viiUh,1
loppuneet olivat. Neljantena paivana kolmattakymmenta ellsi lll
i
maisessa kuussa olin mina sen suuren Hiddekelin virran tykoll: , ).1
66
nostin silmani ja nam, ja katso, siina seisoi yksi mies liinaisissa
vaatteissa ja kultainen vyo oli hanen suolillansa. Hanen ruumiinsa
oli niinkuin turkos, hanen kasvonsa kuin pitkaisen tuli, hanen
silmansa niinkuin tulisoitot, hanen puheensa aani niinkuin suuri
hymina. Ja mina, Daniel, nain sen nayn yksinani, ja ne miehet,
jotka minun tykonani olivat, eivat sita nahneet; kuitenkin tuli
pelko heidan paallcnsa, etta he pakenivat ja lymyttivat hei­
Ja mina jain yksinani ja nain taman suuren nayn, ja ei
lIli nuun mitaan vakea jaanyt; ja mina tulin sangen rumaksi. Ja
mina kuulin hanen puheensa aanen; ja kun mina kuulin hanen
f' lI hecnsa aanen, putosin mina naannyksiin kasvoilleni ja minun
k;" voni olivat rnaata pain. Ja katso, yksi kasi tarttui rninuun ja
.111 !loi minua ylOs polvilleni ja minun katteni paalle, ja sanoi mi­
11111I e : Daniel, sina otollinen mies, ota naista sanoista vaari, joita
1111 rI :l kanssas puhun, ja ojenna itses seisomaan, simi mina
;:,1, 11 sinun tykos nyt lahetetty. Ja koska han taman sanan minun
i puhui , ojcnsin mina itseni ja vapisin. Ja han sanoi mi­
1" "1.,, ilia pelkaa Daniel, sill a siita ensimaisesta paivasta, kuin
II I ' lI), diimestas pyysit tietaa ja vaivasit sinuas sinun edes­
" val sinun sanas kuullut ; ja mina olen tullut sinun sanais
• dll l,," . Ja koska han naita min un kanssani puhui, kaansin mina
I 1 \ '''1; maahan pain ja olin aaneti. Ja katso, yksi ihmisen muo­
i; i; ". I I rllpesi minun huuliini, niin mina avasin suuni ja puhuin
1i ,,", ill joka seisoi minun edessani: minun herrani, minun
1.
'
'"I ' '; va pisevat sjita naysta ja ei minussa ole enaan ensinkaan
ili,'li , kuinka taitaa minun herrani palvelija puhua minun
i ,III; I.:i llssa? ettei minussa ensinkaan enempi vakea ole, eika
;H ,'li enempi henkea ole. Niin rupesi taas minuun ihmiscn
lilll ",," ' 11 j:l vahvisti rninua ja sanoi: ala pelkaa sina otollinen
I "" In olkoon sinulle! vahvista sinus ja rohkaise sinus! Ja
I, " I IIli nun kanssani puhui, vahvistuin mina ja sanoin: puhu,
/l'" ' i" ' II . llI i, silla sina olet minun vahvistanut. Ja han sanoi:
,!I, ll " J, IIllIl k;i tahden mina olen tullut sinun tykos? Kuitenkin
I II IIl hl ilItloittaa sinuIle, mita kirjoitettu on, etta se pitaa
I I I 'l",Jltliman jne." Seuraavan lainaamme tahan Paswantin
' C' II r;t ""lIlc valaistukseksi:
67
"Tuollainen tila ja niin lapitunkeva hengen valaistus el VOl ta­
pahtua muutoin kuin etta henki paasee sopusointuiseen tilaan
Luojansa hengen kanssa. Luotu henki ei tavallisesti ole itseaan
varten, eika aivan ltsestaan, mutta on se yhteydessa kaiken ole­
vaisen kanssa. Mita taydellisempi on luotu henki, sen sisaUisempi
ja vapaampi yhteys on silla Luojansa kanssa - sen enemman on
ihminen apulainen ja tyontekija Jumalassa. Se mika pitaa paik­
kansa inhimillisessa luonnossa ja kaikessa henkisessa voimassa, ka­
sityksessa ja aikaansaamisesa, pitaii paikkansa rnyos niiUa ilmoilla,
joissa inhimillinen henki , vapaana maallisesta luonnosta ja ajan
ja paikan siteista, on toimivana. Niinkuin olemme jo
edella arvelleet, etta korkein yliluollllOllisten voirnain synnytyskin
on silloin kun inhimillinen hCllki tulcc pyhaksi elimeksi, sen
johdosta siis sopii pitaa oikeutettuna sitakin arvelua, etta kor­
keallc kehittynyt hOlTosnakovoirna taytyy myiiskin olla pyhyydella
valaistu ja etta silloin toimii ihmishcuki pyhain henkien seurassa:
muutoin ei henkien yhteys ole mahdollinen. Koska meidan tulee
nyt siis ymmartaa hengen lopullisen paamaaran olevan kaikkein
laheisimpaan yhteyteen tulemillcn luodun ja Luojan valilla, niin
voimme olettaa myoskin, etta kenella on pyha ennustusvoirna,
on se ilmaus hengen taydentymisesta, jolloin "ihminen tuntce
niinkuin han tuttu on" ja jolloin hanen henkinen olemuksensa
on kasittanyt vapauden, jota ei rajoita maalliset laint. Mutta
koska ihmisen pitaa nostaa itscnsa siihcn mika hyva on yhta
hyvin kuin ottaa vastaan hyvyyttii, siis tama laki vapaasta ja
luodusta hengesta aina uuclistuu, sill a ihmincn voi itscaan nostaa
pykala pykalalta korkearnrnallc asteelle tassa maailmassa ja sa­
malla kertaa tulia ylosvalaistuksi samassa maarassa. Ei siis saa ko­
vinkaan erotella noita kohtalaisia voimia, nimittain henkisen na"
kijan voimia ja toiselta puolcn niiclen, jotka kehitetylla sieluvoi­
mallaan voivat irroittaa itsestaan henkisen osan ja elaa hengen
elamaa maailmasta ja maailmallisesta eroitettuna. Ihmisen henki,
joka on Jumalan kuvan kaltainen, voi tulia ikaankuin pciliksi, jo­
hon ilmestyy henkien kuvat siina puhtaudessa kuin ne todelli­
suudessaan ovat."
On tarpeellista enaa huoillauttaa vain yleisesti , etta Jumala
kaytti hyvakseen Israelin kansan jaloa hengen laatua opetukseksi
ja pelastukseksi ihmissukukunnalle. Se kansa oli niin kiintynyt us­
kottomuuteen ja epajumalain palvelukseen, ja olivat tottclematto­
mat sekii vastahakoiset, jonka tahden sita taytyi kuljettaa hiljal­
leen todelliseen paamaiiraansa ankarain vastoinkaymisten ja ko­
van kurituksen kautta. Urista, Chaldeasta Kaanaan oli patriarkka
Abrahanlin matka; pitka ja vaivalloinnen oli se sielta Egyptiin,
josta sitten jatkui eramaiden lapi luvattuun maahan, joka heidan
tuti ottaa haltuunsa. Israelin lapset saivat kulkea siella taalla
eraimaissa neljakymmenta vuotta ja karsia paljon kurjuutta scn
tahden, etta he niskoittelivat Jumalaa vastaan ja palvelivat paka­
nain epajumatia; vihdoin joutuivat he Babylonian orjuuteen, pyha
kaupunki havitettiin ja kansa sai karsia vainoa ja kurjuutta oikein
mitan taydelta. Jos Israelin kansa sitten on, niinkuin siita ilmoi­
tetaan, Jumalalta valittu kansa, on se siis ei vahempi kuin paarly
taydellisyydessaan ja luonnollinen vastakohta kaikelle, joka pyrkii
ulkonaisen naon ja seremonian peraan, etsii iloa luonnossa, ajall
hekumaa ja onnellisuutta, jota ei maan paalla liiydy. Yksistaan
ilmestysten autuaallinen sana voi avata tien iloon ja rauhaan ja
paratiisin autuuteen. Jos tahdomme tulia siita osallisiksi , taytyy
ihmisen hengen ornata ka.ksi suurta hyvetta, nimittain lain ehdo­
ton kuuliaisuus seka enemman kuin luonnollinen toivo tulcvai­
seen elamaan ja sinne paasemiseen. Niin etta Israelin kansa saatiin
alan1aiseen kuuliaisuuteen kayttamiiii se ankarimpicn kokcJl1l1sten
ja rasittavimman orjuuden api .
J uuri talle kansalle, eikii yhdelleban muulle, annettiill
sanat, kovalla iianellii julistettiin kansan johtajilta, ruin eltii se
sisaisessa tunnossaan heraisi ,eika tottelisi vain ulkonaiscsti ja
ulkonaisilla aisteilla. Kiitosuhria tarjottiin ja pitoja pidettiill ei
ainoastaan ulkonaisesti iloitakseen, vaan muistutukseksi
tulosta. Armoistuin, Kerubimi , Pyhista Pyhin, Tulell Patsas ja
Salomon in Temppeli, ne kaikki ovat tunnusmerkkejii, jotka ovat
saaneet syntynsa ilmestyksesta ja viittaavat Kristuksen tulcmiseell.
:Mooseksen saanojen perustumisen tunnusmerkkcihin ja hierogly­
68 69
feihin todistavat kaikki historian tutkijat, ja seuraavat sanat ku­
vaavat sita selvasti: "ja katso etta sina teet ne heidan kuvansa
jalkeen, jonka mina nay tin sinulle vuorella." Mooses, Jumalan
mies, samalla kuin han muodostaa Israclin kansan historian, las­
kee perustuksen uskonopin toiselle kehityskaudelle. Silloin vasta
lakien muotoja ja seremonioita alettiin noudattaa jyrkasti, niin
etta kansa tulisi ymmartamaan ilmestyksen ja annetun sanan tar­
keyden. Mutta pitka aika kului Israclin kansan vaelluksessa, vit­
sauksissa, joita he saivat karsia, ilimeissa, jotka ymparoivat heita.
Sitten tulivat Jakobin kuolema Egyptissa, salaman leimahdukset
Sinain vuorella ja kuningas Davidin aika, josta alkoi kolmas aika­
kausi. "Han oli vereva ja kaunis kasvoilta ja ihanan muotoinen"
(1. Sam. 16-12), ja han, i s ~ i n s a lammasten paimen, valittiin
Herralta kansansa kuninkaaksi. Hanen kuuliaisuutensa Jumalalle
ja hanen uskonsa oli horjumaton. Hanesta sanottiin: "han on mies
J umalan mielen jalkeen", ja kun han oli J udan siemenesta, syn­
tynyt Betlehemissa, hanesla tuli myos Kristuksen kaltainen. Han
oli kuningas ja profeetta ja sai kokea pal jon vastoinkaymisia.
J umalan palvelijana han teki tyota ja tahtoi johtaa Israelin lapsia
Jumalan palvelemiseen Jcrusalemissa, rauhan vuorella, missa vih­
doin ilmestyi pyha valo, ja Rauhan Ruhtinas valaisi aikakauden
pimeata yota ristin paalla.
"Mutta mina sanon, niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei
ole hanen ja palvelijain valilla eroitusta, vaikka han on kaiken
tavaran herra; vaan han on esimiesten ja haltijain hallussa,
isiilta maarattyyn aikaan asti. Niin myos me, koska me olimme
lapset, niin me olimme vaaditut orjuuteen ulkonaisten saatyin
alia." (Paav. Galat. 4,1-- 3) .
"Mutta koska aika oli taytetty, lahetti Jumala poikansa synty­
neen vaimosta, lain alaiseksi tehdyn, etta han ne, jotka lain alaiset
olivat, lunastaisi, etta me hanen lapsiksensa luettaisiin" (Galat. 4,
4- 5).
Kristllksen tuleminen maan paalle ei ollut mikaan sattuma,
niinkuin kaikki muut luonnolliset tapaukset ovat. Hanen tulemi­
sensa oli ilmoitus Jumalalta sallittu jo maailman alusta asti. Mina
olen todistanut ruumiin elimistoopin katsauksissani , etta Kristus,
jos han todellakin oli Jumalan poika, taytyi ilmestya maarattyna
aikana ja paikassa ja etta Hanen ilmestymisestaan muodostuisi
uusi ajanjakso, ja etta se tapaus tapahtuisi lannen puolella.
(Nain kirjoitti mm. Alkuperainen Musta-Raamattu Juutalaisten
kyvyista. )
Kuitenkaan Alkuperainen :Musta-Raamattu ei ole ollenkaan niin
vaarallinen kirja kuin yleisesti luullaan. Tata miel ta oli myos
kirkkoherra Voitto Viro, Viikkosanomissa N:o 25/26. 20.6. -74
olleessa haastattelussa, jonka julkaisen nyt seuraavana:
"EI HENGELLISESTI VAARALLINEN"
- Hengel1isessa mielessa Musta Raamattu ei ole lainkaan niin
paha kuin ajatellaan, lausahtaa Lauttasaaren kirkkoherra Voitto
Viro. - Kirjassahn sanotaan nimenomaan, ettei pida ryhtya mi­
hinkaan sen kanssa, ellei ehdottomasti luota Jumalaan.
- En ole kokeillut, saako kirjan loitsuilla esimerkiksi maahan
kaivettuja aarteita ylos. Ehka joku on kokeillut ja onnistunut.
- Eivat Mustan Raamatun pakkorukouksetkaan niin vaaralli­
sia ole. Voihan joku yrittaa pakottaa Jumalaa, jos haluaa. Jeesus­
takin pakotettiin. Raamatussa kerrotaan, miten itsepintaiset ihmiset
toisinaan saivat J eesuksen taipumaan ja esimerkiksi parantamaan
salraan.
- Jyrkasti kielteinen asenne salatieteellisiin ilmioihin on taysin
mahdoton ja lapsellinen. Salatieteiden vastustajat vaittavat, etta
kaikki yhteys henkimaailmaan on automaattisesti yhteytta pahoihin
henkiin. En mina ymmardi, miksi asia niin olisi. Kai niiden hy­
vienkin henkien kanssa voi yrittiia yhteytta.
- En ole tavannut ainuttakaan spiritualismin vastustajaa, joka
olisi itse ollut lasna spiritualistisessa istunnossa.
- Mustan Raamatun kayttamisesta ja sailyttamisesta aiheutu­
vista pahoista seurauksista en tieda. Kylla minulla se on, tunnustaa
kirkkoherra Viro. - Sittenhan sen vasta nakisi, jos siita luopumi­
nen kaantaisi kaiken hyvaksi.
70 71
JEESUS KRISTUS JA IHMISKUNNAN KARMA.
Nain piti siis Jeesuksen ruumiillistua tuohon saastuneeseen ja
pahuuden kyllastamaan kansaan, jotta palmus olisi voitu voittaa.
Uskonpuhdistaja Martti Lutherkin totesi taman tutkimuksissaan,
ja kun ne tulivat ilmi, hanta alettiin valittomasti nimittaa anti­
semitistiksi, eli juutalaisvihaajaksi, joka ei tietenkaan pida paik­
kaansa. En minakaan mibiin juutalaisvihaaja oli, mutta totuus
on joskus ankea maadityillc piireille. H enkiloille, jotka eivat
liiemmaiti tunne on vaikeaa kasittaa, kuinka pa­
huus voidaan tall a tavalla voittaa, joten koetan selvittaa tata
asiaa nyt tassa yhteydessa lyhyesti.
Kun musta voima on istutettu johonkin fyysiseen ihmiseen,
niin periytyvat nuo voimat ihmisten veressa eraanlaisena sahko­
magneettisena geenina, jolcn perillisissa on tHO sarna voima, kuin
vanhemmissakin. Nyt jos joku voimakas henkinen yksilo muuttaa
tuon negatiivisen sahkomagneettisen voiman positiiviseksi, siten,
etta han toimiessaan saastunecssa lihassa kumoaa sen negatiivisen
sahkomagneettisen voiman positiiviseksi, siten, eWi han toimies­
saan saastuncessa lihassa kumoaa sen negatiivisen vaikutuksen,
on se sellainen prosessti, etta se muuttaa samalla myos vahitel­
len koko kyseisen kansan ominaisuuden, ja sen tyon Jeesus teki,
ja tekihan han muutakin. Ennenkuin Jeesus tuli suarittamaan
varsinaista tehtavaansa Palestiinaan, oli han sita ennen Buddha­
laisena munkkina, noin lOv. ajan ja suoritti ko vihkimykset
kaukoidassa. Taman jalkeen han siis tuli Palestiinaan ja sai
Kosmillisen Kristuksen arvon Jordanin kasteessa. Kristus oli myos
72
eramaassa paastoamassa ja rukoilemassa 40 paivaa ja 40 yola, p
talloin liihetti Jehova pirut Jcesuksen tyko, jotta Kristus nlisi
langennut kiusaukseen kumartaa naita olentoja, mutta jccslIs
voitti pirut ja nain han ,·oitti itselleen ylivallan kaikkialla tai­
vaassa ja maan paalla. Saavutus oli suurenmoinen tyo, jOllka
avulla Kristus meni niiden kymmenen ensinmainitun "Jumalall"
ohitse, mutta siitakaan huolimatta ei han sovittanut meidan syn­
tejamme, kuten erheellisesti luullaan, vaan me joudumme suo­
rittamaan syntimme itse karrnan lain muodossa. Kerron nyl
kuinka se tapahtuu jalleensyntymisen myota.
Karma tarkoittaa eraanlaista syyn ja seurauksien lain toteutu­
mista, joten sc toimii nain, mita kylvamme sita niitamme, joko
tassa, tai scuraavassa, tai sita seuraavassa elamassa. Raamatussa­
han sanotaan eraan "Jumalan" sanoneen, etta mina kostan isien
pahat teot lapsille kolmanteen ja aina neljantcen sukupolveen
saakka. Tamahan ei kaytannossa tarkoita sita, etta lapsi joutuu
sovittamaan isansa rikokset, vaan se tarkoittaa sita, kun esim.
isa kuolee , ·anhana, niin tietenkin han syntyy jalleen pian uudcs­
taan lapsena, ja sovittaa silloin kentics omat syntinsa karmalli­
sessa mieiessa, siina uudcssa eiamassaan. Esimerkiksi, jos han on
tappanut jonkun ihmisen edellisessa eHimassaan, niin han joutuu
ehka tapetuksi sita seuraavassa, tai jossakin myohemmassa elii­
massaan, ehka vasta neljannessa, rikoksen jalkeisessa inkarnaa­
tiossa. Teimmepa mita tahansa, vaikka kuinka pienia pahoja,
niin joudumme aina kokemaan saman itse, myiihemmissa eIarnissit
ja jopa viei a samassa elamassa, joka nyt on menossa. Tassa juuri
on jaIleensyntymisopin idea. Joudumme nimittain elamaan ja syn­
tymaan uudelleen niinkauan, kunnes olemme lahes virheettomiii,
vasta sen jalkeen paasemme eraanlaisiksi avaruuden kansalaisiksi,
joita sitten voidaan vaikka nimittaa "Ufo-ihmisiksi" .
Mutta palatkaamme jalleen Kristuksen tehtaviin taalla maan
paalla. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, niin jalkcenpain vaitcttiill ,
etta han talla tavalla sovitti meidan kaikkien ihmisten synnit..
eli kuittasi meidan karmaveikamme? Todellisuudessa tama vaite
ei kuitenkaan oli totta, ja sen voimme kaikki todeta, kunhall
73
yam jarkeilemme asiaa tarpeeksi. Mikali Kristus olisi sovittanut
meidan syntimme, olisi se oIIut taysin luonnonautomaation ja
luonnonlain vastaista, siIIa eIamahan on ihmisten koulu, jota kay­
malIa kavutaan jatkuvasti ylospain, aina pienen pienista elioistii
alkaen. Ei mikaan olento voi tulIa taydeIIiseksi ilman ns. eIiimiin
koulua. Meidan planeettakuntamme "Jumalatkin" ovat edelIi­
sissa maailmoissa kayneet lavitse samat jalleensyntymat ja ela­
mankokcmukset, joita me vasta opettelemme. Ei nykyisiii "Juma­
lia" ole alkuaan "Jumaliksi" Iuotu, cika meita ihmisiii vain
ihmisiksi ja heidan palvelijoikseen, vaan kaikiIIa eIoIIisilIa olen­
noiIIa on oleva sarna paiimaara, keIIii hitaammin ja kellii nope­
ammin, nimittain puhtaan Jumaluuden saavuttaminen aikanaan,
monien vaiheiden ja vuosimiljoonien kuluessa. On aivan oikein
sanoa, etta me ihmiset olemme Jumalallisia "Jumaiten" siemenia,
joista myohemmin kehittyvat uusien tahtimaailmojen "Jumalat"
ja Luojat.
Ennen Kristuksen ristiinnaulitscmista, ei maan ihmiskunnaIla
ollut todeIIista minuutta, eika ns lahimmaisenrakkauden voimaa,
eika anteeksiannon ominaisuutta, kuten oli asioiden laita avaruu­
den haIIituksen johtamissa tahtimaailmoissa. Luciferin otettua ala­
maisineen maan piirin hallintaansa, pysiiytti avaruuden hallitus
naiden ensinmainittujen hyvien voimien virtaukset maahan, mutta
Golgatan mysteerin johdosta, nama positiiviset virtaukset alkoivat
jalleen satcilla maahan, ja nainoIIen positiivisen ja negatiivisen
siihkon symboolinen vaaka tuli tasapainoon, kun se ennen Golga­
tan tapahtumia oli ollut Iiikaa miinus piirin puoleIIa, eli kay tan­
nossa se tarkoitti sita, etta LuciferiIIa oli enemman maaraysval­
taa meihin itseemme, kuin meiIla itsellamme. Kristuksen voitettua
Jehovan pirut ja annettuaan itsensa ristiinnaulittavaksi, han kaan­
si juutalaisten karman huonon kehityksen, ja samalla han avasi
universaalisen yhteyden avaruuden halIituksen maailmoihin, jot­
ka olivat oIIeet poikki Luciferin haIlintokaudesta saakka. Nain
nuo taivaaIliset rakkauden ja ystavyyden voimat alkoivat jalleen
virrata maahan ja ihmiset saivat samaIl a persoonaIIisen minuuden
ja henkisen vapauden. Golgatan mysteerion jalkeen, voivat ihmi­
74
set itse paattaa haluavatko he POSltllVlSen, vai negatiivisen Juma­
luuden. Kukaan ei voi pakottaa ihmisia kumpaankaan ilman hen­
kilon vapaata tahtoa. Tama tuli uuden maaiImankauden laiksi
talla teIluksella ja sell hyvaksyivat kaikki osapuolet, niin Lucifer,
kuin Kristuskin.
Golgatan mysteerion tunnuksena on oIIut vanhoissa salatieteeI­
lisissa teoksissa Daavidin tahti, joka muodostuu kahdesta limittain
olevasta kolmiosta. Ylempi kolmio kuvaa valkoista Kristuksen hen­
kisen tien Jumaluutta, ja alempi musta kolmio kuvaa fyysin ihmi­
sen suuruutta ja Luciferin luomaa Jumaluutta. Kuten aiemmin
mainits in, sanaa Kristus raamatussa suoraan, etta Saatan-:tvloloch
on taman maailman herra, mutta on kyseenalaista vaittaa "Ju­
mala"-Molochia todeIIiseksi paholaiseksi, kuten nyt yleisesti teh­
daan. Vaite johtuu tietamattomyydesta, josta kerron nyt.
Saatan-Moloch oli jo silloin maailman herra, kun Jehova veh­
keili juutalaisten kanssa, ja Jehova oli kateellinen "Jumala"-Mo­
lochille taman asemasta, ja alkoi levittaa juutalaisten keskuuteen
huhua, etta Jumala Moloch on oikea saatana, ja han itse on ainoa
oikea herra Sebaot. TodeIIisuudessa kuitenkin pidan itse Jehovaa
todeIIisena saatanana, kun mm. luemme hanen maarayksiaan Joo­
sllalle. Joosuahan joutui tuhoamaan Ain kaupungin naiset ja lap­
set viimeiseen mieheen Jehovan maariiyksesta, kuten aikaisemmin
mainitsin.
Tietenkin juutalaiset uskoivat Jehovaa, koska han oli tavaIlaan
heidan kansaIIisjumalansa, ja siihen se sitten jaikin. Juutalaiset­
han kirjoittivat Vanhan-testamentin Jehovan ohjeiden mukaan,
ja sen jalkeen myos muut kansat omaksuivat saman raolin, vaik­
kei VanhaIla-testamentiIIa ole todellisuudessa minkiiiinlaista ylcis­
maailmaIIista arvoa sen uskonnoIIisessa mielessa. Sita voidaan ver­
rata lahinna kreikkalaisiin Jumalaistaruihin, josta on mm. ole­
massa mielenkiintoinen suomeksi kaannetty teos, Claes Lindskog,
Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja. NainoIIen voimme reheIIi­
sesti todeta, etta naissa Hinsimaisissa uskonnon asioissa on vicl a
pal jon epaselvia kohtia, joita vain harvat pystyvat ratkomaan,
poikkeuksena salatieteilijat, joiIIa viimeksimainituiIIa on apu­
naan henkiset olennot ja yli-aistiset kyvyt.
75
Kuva esittaa mei&m Herraamme J eemsta Kristusta seHaisena, kun H"
doll Steiner on hii nct nahnyt henkimaailmassa.
76
RAAMATUN AITOUS JA PUUTTEET, SEKA
JALLEENSYNTYMISOPPI
Puhuessamme esimerkiksi ylcensa joistakin henkiolennoista, Ufo­
,dl'nnoista, tai tuonpuoleisten maailmojen olotiloista, joudumme
,. ti itlomasti kirkollisten piirien hyokkayksen kohteeksi. Papit syyt·
I iv:it meitli ihmisopista ja siita, etta haluamme kumota Kris­
I ' lben raamatun pyhat totuudet. Totuus on kuitenkin se, ettem­
IIi, ' milloi nkaan halua kumota raamattua, emmeka Kristusta,
l .l lI pyrimme ainoastaan puolueettomaan taydentavaan nakemyk­
!"i l ' ihmisten ja maailmojen kehityksesta. Olkoonpa vain niin, et­
! ' , l ,lIlmattu on pyha kirja, mutta siita huolimatta se on ihmisten
1'" I"i ltama ja ihmisten kaantama ja sensuroima. Tasta meilla on
I ! )1 II lodistcet. Ensinnakin Jeesuksen kayttama kieli oli Aramcan­
111 '11 n', josta puhcet ensiksi kaannettiin Kreikan kielelle ja Italian
I" li·lk hieman myohemmin. Evankeliumit kirjoitettiin noin * 50­
I ,I I vjKr Rooman kristillissalatieteellisten seurojen toimesta, joissa
llli it \1'11 ajan apostolit olivat jasenina. Evankeliumeja oli alunpe­
iiii Ij . :35, mutta niista valittiin vain Uuteen Testamenttiinnelja pa­
I I 1.l j. 1 muut unohdcttiin, vaikka niita muita on vielakin kaytossa
I I I,) , 1,1 h hkolaisten kirjoissa. Alkuperaisessa raamatussa oli my(Ss
I i l'llhuttu mm. jalleensyntymisopista, joka myohemmin jii­
I ! 11. ' I'"is ja korvattiin asia silla, etta paatettiin julistaa Jeesus
VI I I I, I i II I "Cumranin" asiakirjalOytoihin jotka tukevat vaitteita­
I 1, .. uskonnoissa.
77
syntiemme sovittajaksi, ja tama tapahtui seuraavalla tavalla.
Vuonna 325 jKr kutsui keisari Konstantinus Nikean korkollis­
kokouksen koolle kasitteIemaan raamatun tekstin ymmarrettavyyt­
tao Kirkkoisa Origenes oli jo edellisella vuosisadalla voimakkaasti
puolustanut raamatun gnostilaisuutta ja sen salatieteellista mer­
kitysta ja sita, ettei raamatun tekstia, eika sanomaa saisi millaan
tavalla muuttaa, tai mukailla. Origeneen suuntauksen kannatta­
jia oli mukana tuossa kirkolliskokouksessa melkein puolet kaikista
osallistujista, ja muutoksen kannattajia oli hieman enemman.
Keisari Konstantinus esitti kokoukselle seuraavan toteamuksen, tai
ehdotuksen suunnilleen seuraavasti. "Emmeko voisi julistaa Jee­
susta Jumalaksi, niin talla perusteclla voisimme estaa muiden
suuntausten edistymisen, kun vetoamme siihen, etta toiset toimivat
Jumalaa vastaan ja siten myos lakia". Nain tapahtuikin pienella
aanten enemmistolla, Konstantinuksen ehdotus meni lavitse, ja sa­
malla julistettiin muut nakemyksct harhaopeiksi, joiden toteuttajia
pitaa kuolcmalla rankaistaman. Samalla kokous julisti myos, etta
silla on valta paattaa, etta Jeesuksesta tehdaan syntiemme sovit­
taja. Myohemmissa kirkolliskokouksissa olivat tunneImat vicla
melko kuumia, nimittain Kalkhedonin kokouksessa, jossa kirkkoisa
Origenes julistettiin harhaoppiseksi, ja samalla todettiin, etta
Nikean kokouksen paatokset olivat alkaneet edistya hyvin. Kuiten­
kin eraat maaratyt katollisct piispat olivat huolestuneita siita,
kuinka kansa saadaan uskomaan se, etta Jeesus on syntiemme
sovittaja, kun jalleensyntymisoppi puhuu tata asiaa vastaan. Muut
piispat huomasivat taman, ja asia otettiin esille uudestaan Kons­
tanttinopolin korkolliskokouksessa vuonna 553. Siella kirkkoisa
Justinianuksen johdolla paatettiin, etta jalleensyn tymisopin pois­
jattiiminen raamatusta vahvistetaan, ja ne kohdat, joita ei voida
jattaa pois, niita ei seliteta ihmisille oikein.
Nain siina sitten kavi, ihmiset tekivat raamatun sanoman heille
itselleen ja vaItakunnalle edulliseen muotoon. Tiiman jalkeen ka­
tollisen kirkon munkit maarattiin keriiamaan kaikki vanhat raa­
matut pois ihmisilta etteivat muutokset paljastuisi, ja niin he sit­
ten tekivatkin, ja tasta johtuen ei Vatikaanilla ole vanhempaa
78
raamattua, kuin noin vuodelta 400 jKr. Taman kavi mm. eras
amerikkalainen tutkija toteamassa. Raamatun tekstin muutumiset
eivat kuitenkaan viela jaaneet tahan, vaan eri maiden kaantajat
tulkitsivat monia sanontoja vaarin, koska he eivat tunteneet asiaa
ja raamatun gnostilaisuutta oikein, joten nykyinen <raamattumme
ei ole liihellakaan alkuperaista tekstia. Eras sop iva esimerkki kaan­
nosvirheista on seuraava. Uudessa raamatussa lukee, kuinka Jee­
sus kiroaa viikunapuun, kun se ei tuottanut hedeImaa. Kuitenkin
vauhassa raamatussa lukee, kuinka Jeesus siunaa viikunapuun.
Totuushan on se, ettei Jeesus ketaan kironnut, silla kimus sitoo, ­
siunaus auttaa. Tiiman me salatieteilijat tiedamme kokemuksesta.
Korostan jalleen etten missaan nimessa halua mitatoida raamat­
tua, tai Jeesusta, kysymys on vain totuuden loytamisesta. Raama­
tusta on myos jatetty monia kappaleita, eli "varssyja" pois, joista
olen tehnyt luettelon:
Matt 17:21, 18:11, 23:14. Markus 9:44 ja 46. 11:26, 15 :28.
Luukas 17:36,23:17. Johannes 5 (4. Apostolien teot 8:37, 15 :34,
24:7 ja 28 :29. Nyt kuitenkin naissa uusissa raamatuissa on mu­
merointia muutettu siten, ettei enaan huomaa mitka kohdat
puuttuvat. Tiima esimerkki on otettu 1941 suomessa painetusta
Uudesta Testamentista, josta puutoksct kayvat ilmi. Suomalainen
professori V. T. Aaltonen on kirjoittanut kirjan "Ristiriitainen
Raamattumme", jossa han on luetteloinut yli 1000 virhetta,
jotka olen myos itse todennut. Virheiden etsimisen tal·koituksena
ei tietenkaan ole kumota Raamattua, vaan pyrimme silia vain
todistamaan ihmisten vaikutuksen sen sisallossa. Nykyisessa Raa­
matussa on kylia vieliikin jaljella muutamia kohtia, joista kay
ilmille se tosiasia, etta olemme jalleensyntyvia ihmisia.. Jeesus
tuli apostoliensa kanssa eriian sokean lapsen tyko, ja eras apostoli
kysyi Jeesukselta, "mita pahaa tama lapsi on tehnyt, kun han on
sokeana syntynyt?" Pelkastaan jo tassa lauseessa yoimme nahda
sen tosiasian, etta tuo lapsi on elanyt aiemmin, koska han oli
sokeana syntynyt. Lapsi sovitti silla omia syntejaan, koska tassa
elamassaan oli sokea. Paavalin kirjeissa korinttolaisilie puhutaan
myos epasuorasti jalleensyntymisesta, mm. kohdassa 15 :35, 36
79
ja 51. "Sina mieleton, se minkii kylvat ei virkoa eloon, ellei
se ensin kuole".
Nykyaikaisen hypnoosin avulla on myos pystytty varsin konk­
reettisesti tutkimaan ihmisten vanhoja elamia ja nimia, seka osoit­
teita, joten mistaan turhasta puheesta ei liene kysymys.
Vertaillessamme Jeesuksen sanomaa Jehovan lakeihin on niissa
aivan painvastainen luonne, silla sanoohan Kristus, "mina tulin
tayttamaan lain enka komoamaan sita". Vuorisaarnassa sanotaan
kaikki se, mita me todellisuudessa tarvitsemme ns. elamanohjeeksi,
ja siella sanotaan myos alkaa vannoko, mutta siita huolimatta
valoja kaytetaan aivan liian uscin eri tilanteissa, kuten esim. avio­
liittoa solmittaessa, tai papiksivihkimiscssa. Jcesus ei koskaan sano­
nut, etta me tarvitsisimme varsinaiscll kirkkolaitoksen, tai uskon­
non pakollisena, vaan han korosti vapaan henkisen ja totuudel­
lisen elaman tarpeutta. Tictenkaan en syyta pappeja siita ettei­
vat uskonasiat ole oikein paikallaan. Tama johtuu raamatun
muuntuneista teksteista, sill a papithan joutuvat tekemaan valan
ja noudattamaan sita kirkkolakia ja tekstia mita heille maara­
taan, joten ei se heidan vikansa ole, jos valtionkirkko on menossa
henkiseen vararikkoon.
Nyt monet Teista, hyvat lukijat, ihmettelevat, miksi puhun
naista raamatullisista asioista tassa kirjassani, Ufot, Uskonto ja
Paholainen, mutta puolustan kantaani sill a, etta kaikki tassa kir­
jassa esittamani asiat kuuluvat yhteen kokonaisuuteen ja suuren
syiden ja seurauksicn lain ohjelmaan, joka nyt lahenee toteutu­
misensa huippua. Oikealla maailmansalaisuudella ja uskonasioil­
la on nainollen erittain tarkea merkitys, jotka silviavat taman
kirjan vilmeisissa kappaleissa.
80
HENKIMAAILMA, MANALA JA HAADES
Luciferin luotua aineelliset maailmat ja niiden aineelliset luon­
not meidan planeettakunnassamme, oli sita ennen jo olemassa
ns. henkiset maailmat. Kuten tunnettua on, saimme kuu-kaudel­
la ns. astraaliruumiin ja rnaan edellisella kaudella olimme nain­
ollen tuossa astraalimaailmassa, joka on sarna taso kuin manala,
eli haades. Aikaisemmin mainitsin, etta astraalimaailma on alin
henkinen maailmantaso, mutta tietenkin fyysinen taso on alin,
mutta sehan ei tietenkaan kuulu henkisiin tasoihin muuten kuin
valillisesti. Astraaliruumishan on meidan himojemme, halujemme,
surujemme, ja rakkauden tyyssija. Se on siis eraanlainen monivari­
nen atomien muodostama sahkomagneettinen kentta, joka on nor­
maalisilmalle nakymattomalla alueella. Tietenkin selvanakijat voi­
vat nahda taman astraaliruumiin, eli auran varit, joista sitten voi­
daan paatella taman henkilon henkinen taso ja muut ominaisuu­
det, jotka kuuluvat astraaliruumiin piiriin.
Ihmisten nukkuessa hanen astraaliruumiinsa irtaantuu ja han
siirtyy siina * manalaan, eli haadekseen auttamaan siella olevien
vainajien sieluja. Astraaliruumiin ja fyysisen ruumiin va.liUa on
eraanlainen hienon hieno sahkomagneettinen ns. hopealanka, jon­
* Sielun vaellus tahtimaailmoissa on myos mahdollista eraissa ta­
pauksissa. Talloin kuun voimat palauttavat sielun takaisin maan
piiriin, ettei henki paase pakoon maan paalla suoritettava karma­
velkaansa.
81
ka avulla fyysinen ruumis pysyy elossa ja jonka avulla ihminen
ast.raaliruumiissaan loytaa takaisin ruumiinsa sisaan. Henkilon
kuollessa tama hopealanka katkeaa, ja talloin seuraa fyysinen kuo­
lema ja henki joutuu ensiksi haadckseen, jossa se ensin joutuu
puhdistautumaan himoistaan, ennenkuin se voi jatkaa matkaansa
tuonelaan ja sen jalkeen planeettakierrokselle, jossa ihminen
elamansa uudestaan eraalla tavalla kuin takaperin, vanhuudesta
lapsuuteen, siella han nakee eUimansa kokemukset eraanlaisena
kuvanauhana, kunnes han on lapsi jiilleen, ja silloin hanelle
osoitetaan sopiva lapsen keho, johon han inkarnoituu, eli jal­
leensyntyy.
Ennen uutta jalleensyntymaa 011 ihminen vapautunut vanhastn
astraaliruumiisttaan ja eetteriruumiistaan, ja vain hanen korkeam­
pi olemuspuolensa on hanen mukanaan, johon viimeksimainittuulI
on tallennettuina kaikkien hanen vanhojen elamiensa nakymiil
ja kokemukset, eraanlaisina sahkomagneettisina atomihiukkasina.
Astraalimaailma sijaitsce suunnillcen samassa kohdassa, kuill
meidan ilmakehamme, mutta se jatkuu myos maanpinnan ala­
puolelle, keskipisteeseen saakka, joten siella ovat siis ihmis('1
ensinna kuolemansa jalkeen. Me autamme heita siella yon aikall u.
kutcn alussa mainitsin. Otetaampa tahan aluksi eras esimerkki
henkilosta, joka eiacssaan on ollut suuri alkoholisti. Manalass.1
han joutuu karsimaan tasta pal jon, koska siella toimii ns. ihmisc'l\
luomisvoima, siella han luo himojensa kohteita ajatuksensa voi
malia, mutta han ei pysty himojansa tyydyttamaan, koska \I ii
nella ei ole enaan elavaa fyysista ruumista, han joutuu tavaUII
masti karsimaan tuskaa, kunnes hanet siunataan, tai han ih'
tajuaa sen, etta hancn itse taytyy kieltaytya himon
vasta sen jalkeen han on vapaa siirtymaan eteenpain. Samoill ""
laita kaikkien muidenkin himojen, joita ei eHiessa ole voile'll II
Siella me elavat ihmiset liikumme henkena yolla nukkuess:l11I
me, ja siunaamme naita himoistaan karsivia ihmisia ja neUVIIJl lIlI'
heita rauhoittumaan ja kerromme heille "Jumalten" laeisla. ,.1
sen tajuttuaan, he vapautuvat ja paasevat uuteen jalleensYII I)
maan. Mukanamme on aina manalassa, meidan henkinen 111', 1
82
tajamme, eli raamatullisessa mielessa sanottuna suojelusenkelim­
me, joka johtaa tata toimintaa niin hienosti, ettemme edes aina
tieda ja muista, mita olemme yolla tehneet. Manalassa olevat
sielut ovat mita ihmeellisimmissa olomuodoissa ja tiloissa, ja lJ'lita
karmeampia kokemuksemme ovat, sita enemman opimme. :£<.er­
ronpa tassa eraan esimerkin siita, miten auttaminen toimii . Millun
piti eraana yona murtautua eraaseen katollisen kirkon vieressa
olevaan hautaholviin, jossa istui nelja surkean nakoista henkiolcn­
toa. He pelkasivat tavattomasti ja ihmettelivat omaa tilaansa
ja sita, etteivat olekaan kuollect, mutta he eivat uskaltancet
ll'hda mitaan, kun peikasivat katollisen kirkon saantoja. Nfina
,-: iunasin heidat ja ajoin heidat ulos haudastaan ja nain he va­
Jl :tutuivat . Taman lisaksi kannoin puolilahot ja likaiset ruurtl is­
.Irkut ulos hautakammiosta ja rikoin ja poltin ne, vasta wlen
voima puhdisti lopullisesti niiden vie\a mahdollisen jalkisateily­
\ ,I ikutuksen, niissa olleisiin sieluihin. Olin itse ylta paal ta
"" 11 machintyneesta ihmislihasta, mutta hieman myohemmin minut
IIli ltdi stettiin henkiolentojen toimesta.
Kuolema voi joskus tulia niin hienosti, etteivat ihmiset
itsekaan huomaa, vaan olevat ja elavat kotonaan use3.sti
ii' lla viikkokausia, ennenkuin heidat noudetaan haadckseen. 1"aS­
' " jelhtuvat useat ns kummitusilmiot kuolleen vainajan kotofla,
1,,,11,,1 vainaja koettaa vieia tuonpuoleisesta maailmasta kasin be­
I III :i il huomiota itsestaan ja olemuksestaan. .
f\. (' rl'an taas ollessani manalassa hyokkasi eras merikapteCI1l
I ""I Ipuuni ja alkoi hakata minua l'uorinpyoralla, luullen min un
tI .. dl isl·kseen. Kerroin hanelle, etta sota jossa han kuoli on oil LIt
. .\", .", jo 30 v sitten, ja etta han on kuollut, sen jalkccn
lill' I'.i ll hanet. Sen kuultuaan han vapautui vainohimostaan ja
I ' 1, 1 1'1" cnpain kohdcn uutta jalleensyntymaa. Erimerkkej;i mafla­
P it satojatuhansia, joten en tass a yhteydessa kerro
'I' '''I,·i :i, vaan siirryn unien kuvaukseen.
\ Ii . .t I'H' lllmin mainitsin, kuinka kaikki ihmiset nukkucssaan o,\fat
I, t ,oI I'l l i, lai tiedottomasti oisin manalassa toissa, mutta taman
i. " , II.i, ·mme myos muunlaisia tapahtumia, kutcn unikuvia, jot­
i3:1
ka meille a.nta.a oman itsemme ns. korkeampi olemuspuoli, josta
aiemmin mainitsin. Tama edellyttaa varahtelytason muutosta, mi­
kali voimme siirtya samaan kenttaan, kuin korkeampi olemus­
puolemme. Usein illalla, kun olemme rauhallisia ja vapaita, sil­
loin ikaankuin itsestaan siirrymme samalle tasolle ja voimme nain­
ollen nahda vanhojen elamiemme nakyja ja kokemuksia, ikaan­
kuin kuvanauhalta. Unia tulkittaessa taytyy aina ottaa huomioon,
etta ne ovat kolmivaiheisia, siten, etta unikuviin sisaltyy aina
kaksi hauhatasoa, ja yksi totuuden sanomallinen taso, joka viimek­
simainittu taytyy osata erottaa naista kahdesta ensinmainitusta
harhatasosta. Kuten aiemmin mainitsin, ihmisesta tehtiin jo alun­
perin luova olento, eli "Jumalten" siemen. Jokainen ihminen joka
pystyy lapibi.ymaan ns. henkiset vihkimykset, eli koulutustasot,
saa sen jalkeen avaruuden kansalaiscn arvon, ja sen jalkeen han
on luova Jumalaolento, eli eraiinlaillen Ufo-ihminen. Talloin han
pystyy liikkumaan niin henkisilla, kuill ainecllisillakin tasoilla ja
hanella on luornis- ja ns muutturnisvoirna. Kaytannossa tamatar­
koittaa sita, etta han voi ilrnestya joillekin ihmisille fyysisessa
kehossa ja hieman myohemmin voi kadota paikalleen, aivan kuin
havita ilmaan yht'akkia. Jokaisella tavallisella ihmisella on myos
niinsanottua luornisvoimaa, mutta se toimii vain astraalimaail­
massa. Ottakaamme nyt esimerkiksi sellainen tilanne, kun illal­
la keskityrnme ja haluaisimme paasta yliminamme yhteyteen, na­
kemaan kuvia vanhoista elamistamme. Emme pysty oikealla taval­
la kcskittymaan muuten kuin siten, etta pidamme paamme taysin
tyhjana jokapaivaisista ajatuksista. Mikali ajatuksemme harhai­
levat kaikissa mahdollisissa kohteissa ja kokemuksissa, keskitty­
minen epaonnistuu. Nyt jos nukahdamme tallaisen ajatusseka­
sotkun jalkeen, luomme naita ajatuksiemme harhakuvia astraali­
maailmassa, jossa ne muuttuvat nakyviksi kohteiksi ja sotkevat
pahasti tulkintojamme esim. unistamme. Tamanvuoksi emme saa
niinkaan kiinnittaa huomiotamme unikuvien muotoihin ja hassui­
hin ilmestyksiin, vaan meidan on pyrittava loytamaan unista sen
sanoma monista sekasotkuista huolimatta. Ma.'Cimanus on
kirjoittanut kirjan unikuvista ja niiden selityksista. Kirjan nimi
84
on "Uuden Ajan Unikirja", ja siina on aakkosellinen n. 2000 al­
heen unikuvahakemisto. Unet ovat siita erikoisia, etta yleensa nii­
den tulkinta on aivan painvastainen, kuin kuvista luulisi, silla
ne ovat eraanlaisia elamamme ohjeellisten ennustusten peilikuvia,
joten niita ei yleensa tavallinen ihminen pysty selvittamaan, muu­
ten, kuin unikirjan avulla.
Kuten alussa mainitsin, on myos kaikilla luontokappaleilla hen­
ki, aina kivesta ja kasveista claimiin saakka. Niin ihmeellisel ta
kuin se kuulostaakin, on kivelEikin henki, joka nakyy selvanaki­
jalle maarattyna varina. Kerran eras salatieteilija pudotti kiven
kloroformi liukseen ja kun sen jalkeen katsottiin kivcn henkea,
niin todettiin, etta se oli huumaantunut, koska henki liikkui cpa­
tavallisen sekaisesti nonnaalin liikkuma ttoman tilan sijasta. Kai­
killa kasveilla ja puilla on myos henki, joka ilmence eri lajityy­
peissa mita erilaisimpina varivivahteina, joita on mahdoton kuvata
kirjan sanoilla. Kasvien astraaliruumis on henkimaailmoissa, eika
rungon yhteydessa, * kasvi ei tunne tuskaa, jos siita
leikataan esimerkiksi oksa pois. Elaimilla on taas astraaliruurnis,
niiden fyysisen kehon yhteydessa, koska ne tuntevat sarnat tuskat
ja ilot, kuin ihminenkin. Kuitenkin niiden korkeampi olelIluspuoli,
jonka avulla ne voisivat jarkeilla kuten ihminen, on henkitasoilla.
Taman lisaksi luonnossa on myi.is paljon muita henkia kuten esim.
keijukaisia, haltioita ja tonttuja, joita vain selvanakijat voivat
nahda. Kaikkien vanhojen satukirjojen kirjoittajien aiheet on
nainollen saatu naista luonnonhenkien puitteista, ja yleensa kaikki
suurimmat satujentekijat ovat ollect selvanakijoita. Tasta kay ilmi
se suuri tosiasia, et tei mitaan elamaa voi olla olemassa ilman hen­
kea, tai henkisia vaikutuksia.
Kaikilla luonnonhengimi ja niiden piiriin kuuluvilla rnuilla
persoonallisilla olennoilla, on myos us niiden kuningas, eli ruh­
tinas, joita talla hetkella on nelja kappaletta, ja joita salatie­
teiden piirissa kutsutaan peruselementeiksi. Nelja
ovat tuti, ilma, vesi ja maa, ja nailla voimilla on persoonaHinen
.* poikkeuksia on my as olernassa
85
kuningas, kuten aiemmin mainitsin. Niiilla kuninkailla on myas
salanimet, mutta niita minulla ei ole lupa mainita, sillii
jokaisen hengenti eteen opiskelijan tulee saada ne itse selville ai­
kanaan, opiskelun edistyessa. Naiden kuninkaitten palatsit ovat
henkisilla tasoilla, joten niita ei voi nahda fyysisilla silmilla, kuten
tavallisia kuninkaita katsellaan ja ihaillaan. Tuli-elementin piiriin
kuuluvien voimicn kuninkaan palatsi on maan sisassa, Ilman ku­
ninkaan paamaja on suunnilleen rneidan fyysisten pilviernme ta­
solla, veden kuninkaan palatsi on Atlantin valtameren pohjassa,
ja rnaan kuninkaan paamaja on etelanavan kohdalla.
Henkiset vihkimykset, joista nelja voidaan suorittaa taalla maan
paalla, liittyvat jlluri naiden voimien viisauden ja salaisuuden tie­
tamiseen, mutta en tassa yhteydessLi voi niita tarkemmin selittaa
sarnoista syista, kuin kuninkaitten nimienkin suhteen.
Hengentieteen vihityt salaticteilijat, voivat kayttaa naita voimia
henkisten asioiden edistamiscen, mutta jos niita aletaan kayttaa
omien asioitten hoitarniseen itsckkiiasti, aihelltuu siita suuria vaa­
raja asianornaisille ihmisillc, ja silloin ollaan vaaralia tiella, ja
Atlantis-ihmist.cn kohtalo voi toistua.
Luonnonkuninkaat ovat maailmamme herran alaisia, ja toimi­
vat paaasiassa hiirwn ohjeittcllSa Illukaall, ja maailrnall herra on
taas vastuussa toimistaall "Jumala" Luciferin hallituksclle.
Lucifer ei taas ole vastuussa toimistaan avaruuden
hallitukselle, koska hall apulaisineen erosi planeettojcn liitosta,
ja otti nainollcll vastuun kaikista toimistaan rnaan piirissa i tsel­
leen. Selvennyksena voin mainita, etta tarkoitan maan piirilla
planecttakuntamme fyysisia palloja, aurinkoa lukulll1ottamatta,
ja pall ojen ympiirilla olevaa ilmaa, tai kaasukehan muodostamaa
aluelta. avarulIS joka ei kuulu tahan piiriin on avaruuden
hallituksen vah-omaa aluetta, jossa Lucifcrilla ei ole valtaa.
Selvitan myohemrnin kappaleessa Aurinko, hierarkiat ja mcstarit,
taman universumin hallitusasioita, joten en tassa kappaleessa vie­
Ia puhu niista.
86
KOTIHENGET, TAl HALTIAT
Meidan kaikkien ihrnisten kotona on lukematon maara erilaisia
henkisia olentoja, joita vain maaratyt ihmiset voivat nahda.
Kodeissamme on mm. enkeleita, luonnon eetterihenkia, ja niiden
piiriin kuuluvia tonttuja, keijukaisia, seka mcnninkaisia. My<is
meidan henkiset opettajamme, seka auttajamrne, ovat usein mu­
kana toimissamme. Silloin tallain, vierailevat myas kuolleitten
sukulaistemme henget luonamme katsomassa puuhiamme. Vaija­
jien liikkuessa henkiruumiissaan nakevat he meidat ja kuulcvat
puheemme, seka auttavat meita, mutta me emme yleensa
huomaa, koska meista vain harvat omaavat naita yliluonnollisia
kykyja, joiden avulla saamme heihin niik6 ja kuuloyhteyden.
On varsin mielenkiin toista keskustella vainajien henkien kanssa,
eika yhteydenottoon tarvita valttamatta mitaan spiritistista istun­
toa, ainoastaan voimakas rukous ja rakkauden voiman avulla
suoritettu keskittyminen auttaa. Rakkauden voima on ainoa to­
dellinen korkea henkisen energian muoto, jonka avulla saamrne
henkisen yhteyden johonkin rakastamaamme vainajaan. Mikali
itse pyrimme ja olemaan aina kauniisti ja kunnioitam­
me henkisia asioita, silloin kodissamme olevat erilaiset henkiolen­
not ovat korkeammista maailmoista lahtaisin, mutta jos toimin­
tamme ovat alhaisia, kuten ajatuksemmekin, silloin joudummc
alempien maailmojen astraaliolentojen vaikutuspiiriin, talliiin tllon
alueen demoniset olennot koettavan tuhota minuutemme, scka pyr­
kivat haittaamaan kaikkia jaloja ajatuksiamme. Olkaannne siis
valppaana toimintojemme suhteen.
87
* Amerikkalaisille Vietnamiin Hi.hteville sotilaille jaettiin mm.
sellraavansisiiltijista lehtista klloleman varalle:
1. 'Jos huomaat olevasi kuollecn ruumiisi ulkopuolella, niin keski­
ta kaikki hengen voimasi ymmartaaksesi, etta olet sittenkin
elossa ja olemassa.
2. Rukoile hitaasti ja aaneen seuraava rukous: "Kaikkivaltias Luo­
ja, kiitan Sinua elamiista, ja tasta henki,ruumiista, joka minulla
nyt on" . Tiedan ettei sita voida minulta riistaa, eika vahingoit­
taa, eika tuhota.
3. Kiinnita ajatuksesi paikkaan, jota rakastat eniten, vaikkapa
kotiisi, tai henkiloon jonka haluat nahda. Ala paiista tata aja­
tusta mielestasi. Kun keskityt siihen, rnissa haluat olla, niin
huomaat samassa olcvasi siclla. Henkiruumis tarvitsee vain
voimakkaan tahdonvoiman liikkuaksccn. Se voi kuljettaa Sinua
valon nopeutta suuremmalla vauhdilla cteenpain, sinne, jonne
haluat menna.
4. Mikiili hcnkinen kcskittyrnincll ei vie Sinua haluamaasi paik­
kaan, ja olet yha onnettomuuspaikalla, niin pysy silti rauhalli­
sen a ja huuda aika-ajoin apua.
5. Ole erittain brsiviillinen, silla saatat joutua odottamaan jopa
muutamia paivia vastaavan ajan, ennenkuin Sinut loydetaan.
Muista nyt, etta pahin on jo ohitse, eika Sinua voida vahingoit­
taa. Et tarvitse ruokaa, etka juomaa, silla henkiruumiisi ottaa
ilmasta kaiken tarvitsernansa sahkomagneettisen energian. Tun­
net olevasi e\oisa ja vapaa.
6. Kun kutsuusi on vastattu, ja apua tulee, niin noudata tarkoin
ohjeita, joita saat. Mitaan vahinkoa ei enaa voi tapahtua, koska
valkoisen veljeskunnan palvelijat auttavat Sinua nyt.
7. Kun Sinut on viety pelastajiesi paamajaan henkimaailmassa,
niin saat ohjeita tuonpuoleista elamaasi ajatellen, kunnes olet
valmis jalleensyntymaan uudelleen fyysiseen rnaailmaan. Voit
myos vierailla vanhassa kodissasi, ennenkuin synnyt uudestaan.
'X- Lainaus kirjasta: "Yhteys Ufoihin ja Henkimaailmaan" /He­
siopos Foinix.
88
Kuvassa naky)' henkiolento, joka kuultaa vaaleana pimeyden lavitsc. Olcll­
to saattaa oHa en.keli, mutta voi oBa myos 05. vainajahenki, joka On tliHut
omaisiaan katsomaan.
89
Valitettavasti et voi puhua perheenjaseniesi kanssa, ellei heilla
ole henkisia kykyja salatieteiden alalta, mutta Sina voit kylla
nahda ja kuulIa he ita, heidan tietarnattaan. Voit myos lukea
ja opiskella henkimaailmassa, ja nain hyi)dytat itseasi etuka­
teen seuraavaa elamaasi ajatellen.
Tassa edellamainitussa ohjelehtisessa oli hyva esimerkki siita
kuinka kuoleminen voi tapahtua ja mita sen jalkeen seuraa,
ja kuinka kuolleen henkilon sielu voi mm. oleskella kotonaan,
kuten alussa mainitsin. Ohjelehtisessa puhuttiin my(js ns. Valkoi­
sesta veljeskunnasta, johon kuuluvat melkein kaikki henkisten
asioiden edistajat ja tyi)ntekijat.
On olemassa myi)s ns. musta vel jeskunta, joka harjoittaa vahin­
kojen tekoja muita kohtaan, joko tietoisesti tai tietamattaan.
Tahan jarjestoi)n kuuluvat kaikki sellaiset henkilot, jotka pyrkivat
mm. estamaan henkisten totuuksien esilletulon. Molcmpien veljes­
kuntien paamajat ovat henkilIlaailmassa.
MUISTIINPANOJA
90
91
MUISTIINPANOJA
- - - - - . ~ - - - -
- - ~ ~ - - - - - - - - . - - - - - - . - -
VARAHTELYTASOT JA MUUT AALTO-ALUEET
Puhuttaessa eri henkiolennoista ja Ufoista, ja niiden liikkuma­
alueista, voimme todeta seuraavaa. Ufot ja yleensa henget ovat
eri varahtelytasoilla liikkuvia persoonallisia olentoja, joita voi tay­
dellisesti nahda vain eteva * selvanakija, tai hengentieteen vihitty,
joka samail a pystyy itse muuttamaan omaa tajunnan tasoaan hen­
kicn ilmennyksien mukaan. Esitan tassa kuinka eri varahtelytaso­
jen jaksoluku on ilmoitettu vaiheina / Nano sekunti. Ilmoitcttu
ala joka on 100.000 - 2500.000 vaihetta / nano sekunti, vastaa
lukua 1 X 10
14
- 2,5 X 10
lG
vaihetta sekunnissa. Sitcn voidaan
nahda taman jaavan tavallisen valon, infrapuna-, seka ultravio­
lettivalon alueen sisapuolelle. Kuitenkin, koska mainittujen raja­
aitojen varahtelyjaksoluku on ihmisen yliminan ajatusaaltojen va­
rahtelyjen mitta. Todellinen varahtelyjaksoluku on huomattavasti
korkeampi, kuin ilmoitettu. Sita on alennettu koska todellincn luku
on vahintaan mainittujen nelia. Taman vuoksi on menctelty
niin, jotta ei jouduttaisi kayttiimaan liian pal jon pitkia lukuja,
mutta samanaikaisesti varahtelyjaksolukuala voitiin osoittaa suh­
teellisen tarkasti. Ihmisen yliminan ajatusaaltojen tosiasiallincn
varahtelyjaksolukuala voitiin osoittaa suhteellisen tarkasti. lhmisen
;+ Monet ihmisct, jotka mm. ovat ' nahnect Ufoja, tai hcnkia,
saattavat ornata synnynnaisia piilevia selvanaka-ominaisuuksia,
joten yliluonnollisten kykyjen esilletuominen ei ole nainollen mah­
dotonta.
93
92
yliminan ajatusaaltojen tosiasiallinen varahtelyjaksolukuala on va­
hintaan 1 X 10
28
- 6,25 X 10
30
vaihetta sekunnissa, ja mahdolli­
sesti korkeampikin. Seuraavana mainitsen muutamien tunnettujen
sateilyjen varahtelyjaksoluvut:
Pitkat, Iyhyet ja korkean frekvenssin radioaallot 1,5 X 10"
6 X 10
10
- 6 X 10
10
vaihetta sckunnissa.
Infrapunasateet, 6 X 10
10
- 4,3 X lOB vaihetta sekunnissa.
10
14
10
14
Tavallinen valo, 4,3 X - 7,5 X vaihetta sekunnissa.
Ultraviolettivalo, 7,5 X lOB - 6 X lOw vaihetta sekunnissa.
Rontgen ja gammasateet, 6 X 101(; - (tuntematon) vaihetta
sekunnissa.
Nain siis naemme etteivat yleensa tavallisen ihmisen varah­
telyjaksoluvun omaavat ihmiset voi nahdii Ufoja, tai henkiolen­
toja, elleivat nama olennot muuta jaksolukuaan siten, etta ne ovat
fyysiselle silmalle nakyvalla alueella. Nyt monet tietenkin ajatte­
levat mikseivat kaikki ihmiset naa esim. lentavia lautasia. T a m ~ i
johtuu tietenkin siita, ettei nakijiiilla ole kaikilla samaa jaksolukua,
tai siita, etteivat Ufot aina liiku fyysisen silman nakoalueella.
Kuitenkin eri ihmisilla on jo syntyessaan erilainen varahtelujakso­
luku, joka johtuu taas jalleensyntymisen kiertokulkujen aikana saa­
dui sta kokemuksista ja edellisten elamien henkisista kokemuksista.
Mita enemman meilla on elamankokemuksia vanhoista elamistii,
sita suurempi on varahtelyjaksolukumme asteikko.
Rudolf Steiner on kirjoittanut hyvan * alkeiskirjan, "Mitell
saavutetaan tietoa korkeammista maailmoista", jossa yksityiskoh­
taisesti neuvotaan kuinka tuke menetelEi, jotta henkiset aislit
avautuvat. Opiskclun onnistuttua voidaan nahda ja liikkua hell­
kisissa maailmoissa. Itse aikoinaan sain mm. taman kirjan, ja SCII
ansiosta otin melko pian yhteyden naihin henkisiin olentoihin,
tietenkaan tama kirja ei yksistaan Tiittanyt yhteyden saamiseelJ.
Minulla oli lukuisia kokemuksia henkisista asioista jo aikaisemmis­
sa elamissani, ehka nuo seikat painoivat enemman, kuin Steinerill
* Myos kirja: "Yhteys Ufoihin ja Henkirnaailmaan", SOpll
hyvin alkeiskirjaksi.
94
kirjan lukeminen. Nyt varmasti monet lukijat ajattelevat, rnista
mina nyt tiedan, paljonko minulla on olemassa edellisten elamien
kokemuksia, jotta pystyisin jo nyt tass a elamassa hankkimaan it­
selleni yliluonnollisia kykyja. Vastaan tahan seuraavasti. Mikali
henkilo jaksaa noin kahden vuoden ajan aktiivisesti opiskella hen­
gentiedetta, eli salatieteita, niin silloin on varmaa se tosiasia, etta
han jo tassa eiamassaan paasee osalliseksi ** yliluonnollisista ky­
vyista. Kuitenkin on huomioitava eras perusasia, ennenkuin omat
kyvyt alkavat kehittya, nimittain se, etta opiskelun paatarkoitukse­
na tulee olla ihmiskunnan ja maapallon elaman edistaminen, jotcn
ainoastaan naiden periaatteiden mukaan toimittaessa voidaan edis­
tya. Me emme milloinkaan voi olla eparehellisia pyrkimyksissarn­
me, silla henget ja Jumlaat tietavat kaikki salaisimmat ajatuksem­
mekin, ja sen mukaan meille annetaan, mita kylvamme yrnparil­
lemme.
Yleensa on tavallisen ihmisen varahtelytaso noin 50 000 ja
95 000 Nano sekunnin valista luokkaa, mutta kuten aiemmin olen
IIlaininnut, on ihmisia, joilla tama luku on viela pal jon korkeampi,
vaikkeivat he olekaan viela tass a elamassaan opiskelleet salatie­
teitii, ja syyt taten olen maininnut aiemmin. Seuraavassa esitan
taulukon mista kay ilmi, eri tietoisuustasojen vaatimat varahtely­
jaksoluvut, ja niihin liittyvat vihkimystasot.
·H Viittaan mm. Uri Gelleriin.
95
VIHKIMYS
-1:. TIETOISUUSASTEET
JAKSOLUKU
(noin arvio)
1. tavallinen elama 60.000
2. henkinen tietoisuus 100.000
3. astraalitasot ja maailmat 250.000
4. minajohtoisuus 500.000
I vihkimys 5. maailman hyvaksyminen 750.000
II 6. jumalallisen voiman ilmene­
mlnen 975.000
7. itsehillinta 1250.000
III 8. jumalallinen voima toi­
mmnassa 1500.000
9. ympariston hallinta 1750.000
IV 10. pyhien voimien taysi hallinta 2000.000
AVARUUDEN TIETOISUUS
11. ruumiin solujen muuttuminen 2300.000
V 12. tason kohoaminen korkeam­
malle 2500.000
* Taulukon luvut ja selitykset ovat muodostuneet "noin" arvOlS­
ta ja aiheista.
96
:Mikiili henkiloillii on kokemuksia henkisistii asioista edcllisistii
elamistaan, niin voi han odottaa paasevansa 4 vihkimykseen tass;i
eliirniissaan, mikali han todella yrittaa, ja mikali han on erikoisen
ahkera opiskelija. Ajatuksemme ovat myos voimaa, joka auttaa
meidi kohoamaan, senvuoksi on tarkeaa, etta pystymme hallitse­
maan ne mahdollisimman hyvin. Voimme kehittaa henkista ta­
soamme lukcmalla, ufotutkimuksella, uskontojen tutkimisella, my­
tologioiden tutkimisella, filosofisten asioiden avul\a, metafysiikan
avulla, parapsyykkisten asioiden tutkimisella, oikealla spiritismillii,
tai jonkun henkisen alan jarjeston mukana.
Kehityksen edetessa, alkavat olennot nayttaytya. Ensin tul cvat
alemmat astraaliolennot, eli pikkupirut, jotka koettavat pelotella
opiskelijan luopumaan pyrkimyksistaan, mutta ellei anna periksi,
niin o!ennot aikanaan katoavat. Pikkupirut esiintyvat yleensa oisin,
ja tahtovat hairita yountamme mm. seuraavasti. 1. istuvat paal­
lamme, kun avaamme silmamme. 2. kuristavat meita kurkusta.
3. pirut esiintyvat erilaisissa hirvion muodoissa ja ovat uhkaavan
nakoisia. 4. mustat, tai harmaat olennot seuraavat meita pimeassa
talossa tai pihalla, metsassa yms. paikoissa. 5. ne koettavat
vaikuttaa tunteisiimme, tai hermoihimme.
Mikiili pelkiiiimme niita, niin ne ovat aina kimpussammc, mutLa
jos naurammc aaneen niita ja jos siunaamme ne Jumalan nimcssa,
niin silloin ne suuttuvat ja katoavat. Voimme myos pyytaa "Ju­
malten" suojelua opcttajarnme valityksella, tai voimme hankkia
taJismanin, joka on varustettu hcnkisella voimalatauksella. M yi)s
varahtelytason kohottamincn keskittymisen avulla auttaa, silla pik­
kupirut eivat voi paiista korkeammille tasoilJe.
Useat henkilot ovat ihmetelleet, kun he oval valokuvanneet:
lentavan lautasen, kuinka kuvassa nakyy useasti vain valopallo,
eika mitaan yksityiskohtia. Syy on yleensa siina, eWi Ufot aika
usein liikkuvat infrapuna-alueella, jolloin ihmissilma ja tavallincn
filmi reagoivat ne vain valoilmioina. Mutta mikiili b y t ~ i m m e
karnerassa infrapuna herkkaa filmia ja vastaavaa suodatinta, sil­
Joi n alkaa alusten tekniikka nakya negatiivin valokaarcn alta. 1h­
97
missilmalle nakyva alue on nimittain varsin pieni, joten emme
laheskaan nae kaikkia liikkeella olevia olentoja ja esineita. Alia
on taulukko, mista naette, kuinka pieni on nakyvan valon alue,
verrattuna muihin alueisiin, jotka ovat olemassa universumissa.
Kuvassa nakyy siis sahkomagneettisen sateilyn spektri.
10
6
pitkat radioaallot
10"
10
4
keskipitkat radioaallot
10
3
10
2
lyhyet radioaallot
10
1
ultralyhyet radioaallot
1
10-
1
mikroradioaallot
10-
2
10-
3 infrapunasatcil y
10--1
niikyvan valon alue *
10-
5
10-
6
ultravioletti sateily
10-
7
rontgensateily
10-
8
lO-n
Y sateet
10-
10
kosmiset satcet
10-
11
* vain nain pienen osan koko spektrista nakee fyysinen silma
98
AURINKO, HIERARKIAT JA 'MESTARIT
Meidan aurinkokuntamme hierarkia kasittaa meidan planeetta­
kuntamme fyysiset pallot ja sen alueen, joka jaii planecttojen
valiin. Meista alue nayttaa vain tyhjalta avaruudelta, mutta
henkisesti katsoen on se taynna elamaa. Katscllessamme planeetta­
kuntamme aineellisia planeettoja henkisesti, nayttaa avaruus kiin­
tealta maailmalta, ja fyysiset planeetat ovat ikaankuin reikiii
tuossa henkisten maailmojen kokonaisuudessa. Leikillisest i voidaan
sanoa, etta avaruus on kattila taynna soppaa ja fyysiset tahdet
ovat niita kattilan pohjassa olevia reikia. Mita taas tulee aurin­
koon, niin sita ei ole olemassakaan todellisuudessa, vaan se mink;i
naemme palavan ja hehkuvan on nakoharhaa. Aurinko on nimit­
tain planeettakuntamme keskipiste, ja se toimii ikaankuin tah­
tiemme akselina. Tamanvuoksi ki ertolaisten keskipakoisuusvoimas­
ta johtuen auringon kohdalle keraantyy palloista irtoava kuona,
ja se saa aikaan sen, etta syntyy palamista muistuttava ilmiij.
Todellisuudessa kuitenkin se on eraanlaista ylivarahtelya, joka hci­
jastuu takaisin maahan, ja kun varahtelyt kohtaavat kiintcat;i
ainctta, tai esim. ilmakehan syntyy ns. hankauslampoa, joka tun­
tuu maassa kuin auringon tulelta. Todellisuudessa aurinko on fyy­
sisesti aivan kylma, ja senvuoksi avaruuskin on kylma, koska kurn­
massakaan ei ole mitaan ainetta. Eraat Nasa:n tiedemichet kuva­
sivat aUl"inkoa salelliitista, ja laittoivat kameraan nakyviin valclll
dirahtelyja eliminoivan suodattimen, ja kun he kehittivii t filmill ,
ei au·ringon kohdalla nakynyt mitaan. Vanha kiinalaincn sanan­
99
laskll sanoo, "jos joku kertoo sinullc nahneensa aU'ringon, nun
voit nauraa hauelIe».
Kirjan alussa puhuin avaruuden hallitukses ta, jonka piiriin
me myos kuulumme valillisesti, ja josta Lucifer erosi muodostaen
apulaisineen meidan planecttakunlamme aineelliset pallot, ja tuli
sitten naitten planeettojen "ylijumalabi". Kuitenkin korkein elin
meidan aurinkokunnassamme on avaruuden hallitus, joka muo­
dostull seuraavasti . (On nimittain olemassa seitseman elaman
sadettii toisin sanoen hengen aspektia, eli funktiota. Jokaisen sa­
teen ylin on persoonaton Isan eucrgiakentta. ) (Eli , tetragramma­
lOn. )
HalIitllkscn IllLlodostavat seuraavat persoonat:
I sade rnestari Mooria, II sade mes tari Koot Hoom, III sade
mcstari Paul Venctsialainen, IV sade mcstari Serapis Boy, V sade
mestari Hilarius, VI sade mestari St Germain ja puheenjohtaja
arkkienkeli l\IIikael. Hallitukscu ylapuolclla on tictenkin Jeesus
Kristll s, joka ci puutll pe,-iaattcessa hallituksen toimiin.
Talla het kella rnaapallo on irti pl aneeltojen liitosta koska Lu­
cifer otti sen ikaankuin itsellcen ja kasvatti maan ihrniset oman
ohjclmansa II1ukaan, eika valittiinyt noudattaa avaruuden hal Ii­
tukscn ohjeita. Golgatan mysteerion jiilkecn avautuivat kanavat
jallccn Mikaelin jarjcstoon, ja nyt on ihmisilla vapaa tahto
toimia mitcn haluavat, kuten aiemmin mainitsin. Tassa yhtey­
dessa on todettava sc, etteivat m i t k ~ i a n henkiset voimat voi
viikipakolla nujertaa Luciferia ja hanen kannattajiaan, avaruuden
lain mukaan kaikki taytyy menna .rauhanomaises ti ja sen tahdon
mukaan mita ihmiskunnan enemmisto haluaa. Mikiili esimerkiksi
maapallomme enemmisto uskoo ja luottaa vain aincellisecn maail­
rnaan, niin tama maailma pysyy tallaisena aina, ja rnikali ihmis­
kunta pitaa tasta ainecllisesta maailmasta iloineen, suruineen ja
rahoineen, silloin elamii jatkuu kuten tiihankin asti, aineellisuu­
den ja jalleensyntymisen mycita. Mutta mikiili enemmisto maan
asukkaista haluaa palata takaisin paratiisiin "Ioikomaan puuu
aile harppu kadessii", niin se varmasti tapahtuu, me ihmiset
saarnme paattaa kumman tulevaisuuden tien valitsemme itsellem­
100
\
:1
..
~
Kuva esittaa Mestari Koot Hoomin henkispersoonall·ista ihncntyrniia 11l:ll'ki­
maailmassa.
tOt
me. Kumpaakaan emme voi pitaa vaarana, silla onhan kysymyk­
sessa kaksi taysin erilaista elamantapaa, jota toista johtaa Kristus
ja toista Lucifer. Sanonta, etta " Kristus on tosi Lucifer" pitaa
taysin paikkansa, silla nimi Lucifer tarkoittaa valontuoja.a. Jeesus
ei kuitenkaan ollut ainoa, joka pystyi tekemaan ihmeita, joten
esitan tassa vertailutaulukon cnsinna Jeesuksen tekemista ihmc­
tcoista, ja sen jalkeen kerron Luciferin mestareitten tekemista
ihmetempuista.
Kristuksen tekoja: muutti veden viiniksi, ruokki vakijoukonvii­
della leivalla ja kahdella kalalla, tyynnytti myrskyn, kaveli veden
yli, ilmestyi ja hiivisi halutessaan, paransi sanansa ja lasnaolonsa
voimalla ja heratti ihmisia kuollcista.
Luciferin m estarien tekoja: he kavelivat veden paalla, kave­
livat tulessa, suojasivat ruumiillaan kylaa villipedoilta, pystyivat
esiintymaan kahdessa cri kehossa yht' aikaa, loivat itse valoa
pimeydessa, elivat Isan energialla, eli ilman ruokaa, pystyiviit
luomaan lampoa ilmakehasta, pystyivat hallitsemaan luonnon­
voimia, herattivat kuolleita, loivat mm. rakennuksia ajatuksiensa
voimalla, pystyivat olemaan telepaattisessa yhteydessa pitkien mat·
kojen paassa, ilmestyivat ja katosivat halutessaan, kohosivat ilmartl l
ja liikkuivat ilmassa pitkia matkoja vahingoittumatta.
Sanotaan, etta Jeesukscn varahtclyjaksoluku oli 2.500.000, .. II
siis kaikkein korkcin mahdollinen Yleensa mestareilla alkoiva l
edellamainitut kyvyt toimia jo 1.750.000 vaihecssa Nano sekuntia .
ja kehittyivat sitten hiljalleen luvun kohotessa. Viimeksimainiu ll
luku edellyttaa nimittain sita, etta henkil() on suorittanut viih ill
taan nclja vihkimysta maan paalla, jolloin viides vihkimys VOl
daan suorittaa esim. muu' alla, kuin maassa. Saavuttaessaan clIsill'
maisen vihkimyksen, sai hcnkilo hyvaksynnan maailman palv,'
lijana, joten jo viides vihkimys tekee hanesta J umal-olennoJl, d.
avaruuden kansalaisen, olipa han sitten Kristukscn, tai Luc-iff' llIf
hierarkian jasen. Talloin Jumalalline_en mestari voi itse v:II. 1.1
minne han siirtyy palvelemaan kosmosta, ja missa kehossa h,,"
tulee ja mita han tekee. Mikali mestari paattaa jaada kOSI .... k
102
Kuva csi'ttaa Egyptilaista Ibis-jumalaa. Nykyiset
ihllliset vannasti sanoisivat ko olcnnon nahdes­
saan, etta tuossa on Ufo-mies laser-rnittari ka­
dessaan.
103
seen avarlluden hallituksen palvelukseen, ovat hiinella edessaan
scura.avat vihkimykset:
.5 vihkimys maapa.llon herra = saatana
6 vihkimys planeettakunnan herra = lucifer
Taivastasot 7 vihkimys aurinkokunnan paallikko = kristus
8 vihkimys osa-Kosmoksen hallitsija = mikael
9 vihkimys = (tuntcrnaton )
luokat 8 ja 90vat
persoonattomia vaiheita, eli
toimintatasoja
Taivastasoille, tai kosmoksen alcmmill e yliminiin tasoille Sllf­
tyminen edellyttaa, etta ihrnisesta on tullut kosminen olento,
joka omaa joka hctki tayden tietoisuuclen. Korkeammilla tasoilla
ci ole rajoituksia, eika olennoilla jotka niissa asuvat, joten siella
voi kehittya kuinka pitkiiJle vain itsc haluaa. Pienikin hengen­
lahja maan ihmisessii muuttuu taivastasoilla satakertaiseksi kyvyk­
si ja rajoitetut nakemykset maan paalla tulevat universaalisiksi
silloin, kun ihmisten henkiset kyvyt ilmenevat vapaasti taivasta­
soilla. Nakeminen ja kuuleminen muuttuu viilittCimaksi tajuami­
seksi ja tietarniscksi, cnnenkuin ajatukset ovat edes syntyneetkaan.
Kieli on varicn valahtelya, ja varileikkia, kuin eraanlaiset valo­
aallot. Jokainen ajatus rnuodostuu varikuvioksi, jonka jokainen
korkea olen to tajuaa.
104
KRISTILLINEN KIRKKO JA LAHKOLAISET
Vertaillessamme maailman eri uskontoja toisiinsa, vounrne to­
deta sen tosiasian, etta melkein kaikissa vanhimmissa ja suurirn­
missa maailmanuskonnoissa on jallcensyntymisoppi perusasiana,
ja niinhan se on ollut kristinuskossakin, mutta on sitten myiihem­
min jaanyt pois syista, jotka aiemmin mainitsin. Tutkiessammc
kristinuskon historiaa Rooman vall an ajoilta saakka, voimme to­
deta sen ikavan tosiasian, kuinka monia satoja tuhansia ihmisi;i
on murhattu muka vaaraoppisina, tai noitina. Jumalan nimessii
pantiin ihmiset rovioille ja poltettiin, etenkin katollisen kirkon
toimesta jne. M yos Suornessa tuomi ttiin ihmisia rovioille, muka
harhaoppisina. Uskonsotia on kayty lapi vuosisatojen, eika uhrcja
ja vihollisia oli saastetty. Kaikki tehtiin vain J umalan ja oikca­
oppisuuden nimissa. Uskonsodista voimme vielakin nahda selv;in
csimerkin Pohjois-Irlannin tapahtumissa. Talla hetkella ovat lahin­
na lansimaiset lahkot ja luterilainen kirkko erikoisuneet hcngen­
tieteen mustamaalaamiseen, koska ne tietavat sen, etta ainoas­
taan salatieteiden avulla voidaan saada selville oikea totuus maail­
mankehityksesta ja uskonnoista.
Kristillinen kirkko ja lahkolaiset pitavat kynsin hampain kiil1lli
siita, etta Jeesus on syntiemme sovittaja, eika jalleensYlltymaii
ole olemassa ja etta on vain yksi J umala, joka on "hyvyys ja
rakkaus". J uuri naissa kolmessa paaasiassa ovat ne vaarinkasi­
tykset vallalla, joista kirkko ei halua puhua.
Ensinnakin kirkko vaittaa, etta Jeesus on syntiernrne soviuaja.
105
Ja samalla kumotaan jalleensyntymisoppi. Tavalliset ihmiset SllS
paattivat nain. Vaittaessamme, etta Jumala on rakkaus, niin se
on totta, mutta se on myos totta, etta Jumala on myos pahuus
jos rukoilijat niin haluavat, silla Isa Jumalahan on persoonaton
sahkomagneettinen voimakentta, joka antaa energiaa, niin hy­
ville kuin pahoillekin. Tassa yhteydessa voinen mainita esimerkin,
kuinka mustaa magiaa harjoitetaan. Ennenkuin toiselle aiheute­
taan pahaa magian voimalla, taytyy ensin rukoilla Jumalaa,
ennenkuin paha toteutuu, samoin menetcllaan, kun tehdaan esi­
merkiksi joillekin toisille hyvaa. Mikali rukoilemme Luojaa, niin
nan on Lucifer ja Saatan-Moloch apulaisineen, ja tietenkin na­
makin J umalat tukevat meita, koska ovat meidat fyysisesti luoneet.
Monet piirit pitavat myos Jehovaa ainoana oikeana Jumalana
ja luojana, mutta tama vaite pitaa paikkansa juutalaisten suh­
teen. Kukaan jarki-Ihminen tuskin uskoo Jehova-"Jumalan" rak­
kauteen hanen Joosuallc antamiensa maaraysten vuoksi. Mikali
Aatami ja Eeva olisivat meidan kantaisiamme, niin miksi me em­
me sitten ole juutalaisia, kun kaikki Aatamin ja Eevan sukulaiset
sita ovat? Taas unohdctaan kirkon piirissa se tosiasia, etta
kymmeniatuhansia vuosia ennen Aatamia oli olemassa ns :tut At­
lantis-kansat, joiden fyysiset olemukset oli Lucifer ja Saatan­
Moloch apulaisineen luonut, linnunradan takaa Ufoissa tuodun ih­
miskehon perustyypin pohjalta.
Meidan ihmistcn suurin vika on siina, etta uskomme sokeasti
maarattyihin uskonasioihin, emmcka halua edes ajatella, tai kes­
kustella muista vaihtoehdoista, emme siis halua jikkeilla asioita.
Kysyin kerran eraalta papilta, miksi hanen Jehovansa oli niin
kauhea tappaja? Pappi vastasi hermostuneesti, "alkaamme me
puuttuko Jumalan toihin, kylla han aina oikeassa on, olkaamme
vain varovalsla, ettemme joudu helvettiin".* Helvetista voinen
tassa yhteydessa sanoa, ettei ikuista sellaista ole olemassakaan,
*
Kun Raamatussa puhutaan "Ikuisesta Elamasta", tai "Ikui­
sesta Kadotuksesta", on todettava, etta sana "aioon" on kaannetty
vaarin. "Aioon" tarkoittaa "aikakautinen", eika ikuinen.
106
vaan sima on jalleen eras raamatun kaannosvirhe, silla helvetilola
tarkoitetaan haadesta, eli m a n a l < ~ a , jonne jokainen joutuu maara­
ajaksi vuorollaan fyysisen kuoleman jalkeen.
Korostan jalleen etten ole ateisti, enka halua kumota raamattua,
enka Kristusta, mutta meidan on loydettava totuuden tie, muuten
ne, jotka eivat sita l6yda, joutuvat karsimaan. Ei Kristuksensa­
noma, eika raamatun pyhyys siita karsi, jos alkuperaiset totuudct
siihen lisataan, - painvastoin. Oikeat totuudet antavat ihmisille
uutta toivoa ja elamaniloa, kun he tietavat, etta he saavat yrit­
taa uudestaan seuraavassa elamassa, jos tama elama on epaonnis­
tunut. Nykyisen tilanteen vallitessa, ihminen luulee olevansaai­
nutkertainen olento ja on surullinen seka jarkyttynyt kuollessaan.
Todellinen luonnon automaatio, eli Isan systeemi, perustuu elaman
jatkuvaan kiertokulkuun, ja hyvan ja pahan sopusointuun, seka
ihmisen vapaaseen tahtoon valita kultainen keskitie. Mutta olem­
me vaarassa silloin, jos kaikista harmeista syytamme Kristusta,
tai Paholaista, eivat heista kumpikaan meita hyvyyteen tai pa­
huuteen pakoita, vaan saamme itse paattaa kumman Jumaluuden
tien valitsemme, emmeka kumrnaltakaan tielta huku, silla ketaan
ei tuhota avaruuden lain mukaan sen takia, jos han tekee vaa­
rin. Negatiivisessa toiminnassaan ihminen \'ain pitkittaa sita paa­
maaraansa jolloin han on Ufo-ihminen.
107
UFOJEN TVOKENTTA
Toisen rnaailrnansodan paatyttya, oli "Jurnala" -Luciferin halli
tus erittain huolissaan maapallon ihrnisten tulevasta kohtaloSl:1
silla olihan keksitty atomipommi ja aiheutettu silla suuria tuh"j:,
Japanissa ja samail a koko maan piirissa, koska pornmin SUIIII
vaikutus uhkasi sotkea hwgen ja aineen valiset varahtelyt. V:i
rahtelyjen sekaantumincll taas aiheattaisi sen, ettii koko pallolll
me ja ihrniskuntamme olisi vaarassa tuhoutua. Voimme ajal,·II.,
itseamme erimcrkkina, kun puhumrne "sckaantuncista" variilill'
Iyista, nimittain siten, jos ajattclemme vaikkapa orllaa sydantiill II II'
ja sen tasaista sahkoimpulsseihin perustuvaa varahtelya. Mik.dl
sydamemme irnpulsista menevat lyonnit sekaisin ja se alkaa sykkll
miten sattuu, niin kuolemrnc fyysisesti hyvin pian, ja nain oli II I)"
rnaapallon laita suuremmassa mittakaavassa tietcnkin. Naill 011, 1\
Lucifer jarjesti lentavat lautaset auttamaan ja suojelemaan III.','
palIoa, koska ihmisiin ei enaan voitu luottaa atomipommin kj·I • . 1
miscn jaJkeen. Nyt taas monet ajattelevat miksei Lucifer SIIIIIIIOI
voimineen suorittanut tata operaatiota henkisilta tasoilta k:I ·. 11I
jolloin ei kenenkaan fyysisen ihmisen olisi tarvinnut nahcl:i
tietaa niista mitaan. Vastaus on yksinkertaincn. Lucifer olisi J.., II ,
voinut hoitaa asian henkisesti, mutta han ei halunnut, syyslii 111' ,
ihmiskunta silloin olisi huomannut mista on kysymys, ja 1111
ovat virheet ja kutka ovat syyllisia. Otettiin siis kayttoiill ',, 1111 1
lautaset, joilla ihmisia oli kuljetettu jo Atlantiksen aikoillill .
lisa.ksi pyydettiin myos " erikois-Iautasia" lisaa toisilta tahdil l:i 1,,1'
108
sa myos oli olemassa ns. Luciferinen hallitus. Maapallohan ei
ole ainoa planeetta missa on Luciferinen hallitussysteerni, vaan
tallaisia vastaavia kapinaplaneettoja on universumissa paljonkin.
Koska Lucifer "rakastaa" maapalIoa ja ihmiskuntaa suoritti han
lalhiisen operaation meidan kaikkien parhaaksi. Kuten aikaiscm­
min olen maininnut oli lautasilla ja niiden miehistoilla tilaisuus
IlIuuttaa varahtclytasoaan aina tal'peen mukaan nakyvasta naky­
nakymattomaan, ettei niita olisi saatu kiinni maan ihmisten toi­
IlIcsra. Toimenpide auttoi myos niita maasta kohdistuvan asecl­
lisen hyii kkayksen varalta. I1rnan tata Luciferin toimenpidetta em­
111 (' varmastikaan olisi enaa e10ssa sotien, tai saasteiden takia,
jl! lka nyt lautasten eSlintymisen avulla on osittajn toistaiscbi
,'41 et ty.
fa ille annettiin varsin erikoisia tehtavia taalla maan paalla,
I.l lten maapallon ilmakehan ja sen pinnan nluutosten tarkkailu,
1 II'loitustehtavat, rnagneettikenttien mittaukset , radioaktiivisen lii­
I ., eliminoiminen ilmakehan piirista, kasvien ja elainten
'\I ..to t toisille planeetoille, seka myos ihmisten kuljetukset tukialuk­
001 1. lai toisille tahdille jne.
( llt'mme saaneet jatkuvasti lukea lehdista, kuinka ihmisia katoaa
, ,Vi ka ikkia lOydeta koskaan. Tama johtuu siita, etta Ufot vievat
i' d. 1 vuosi ihmisia mukanaan ympari maailman, toisille tahdilIe
i" Tassa. yhteydessa muistutan Teita rakkaat lukijat
il i,1 , 1I11iversumin laista, jonka avaruuden hallitus ja Lucifer ovat
Ly' .:)( syncet, nirnittain sen, ettei ketaan pakoteta mihinkaan ilman
vapaata tahtoa, joten tassa. ihmisten "viennissakin"
1( "' " laki. Asianornaiset kadonneet henkilot, ovat jossain
I, II I;iiscssa. paikassa kohdanneet Ufo-ihmisia, ja nama ovat pyyta­
:. I mukaansa ja heidan apuaan, suuren uuden yhdyskun­
.. hlt'l miseen tarvittavissa tehtavissa, ja kun rnaan ihminen on
" ' " (lllut kylla.stynyt rnaan paa.lIiseen elama.ansa, niin on han
, II 111 )' 1 lahtea Uforniesten mukana, kohden " tuntematonta"

III" radioaktiivinen sateily olisi jo aikoja sitten ylitta­
I kestokyvyn normit, elIeivat Ufot olisi jatkuvasti pois­
109
taneet ilmakehasta tata vaarallista sateilya. Poistaminen tapahtuu
seuraavasti. Ufot lahettavat ilmaan erikokoisia tulihehkuisia pallo­
ja, joiden koko vaihtelee 10 sm - 20 metriin halkaisijaltaan.
Niima pallot liikkuvat kauko-ohjauksella ja rekistoroivat mm. sa­
teilyn voimakkuuden. Tulipallot liikkuvat kaikkialla ilmakehassa
ja metsissa ja aivan lahella maan pintaa, ja ne kiertavat kauniisti
maan paalliset esteet. Pallot i m e v ~ i t itseensa radioaktiivisen satei­
Iyn, ja kun ne ovat taynna lahetetaan ne ilmakehan ulkopuolelle,
ja riijaytetaan sellaisella erikoismeneteimalEi, etta sateily samalla
haviaa. Ufojen toimesta maapallon pinta * kartoitettiin jo ennell
ihmisten. tuloa, jotta saatiin selville sopivat laskeutumiskohtcl't
ja suuntimiskulmat, tulevia Ufo vi erailijoita ajatellen.
Ufot kiiyttavat liikkumiseensa luonnon perusvoimia, joita mci­
dan maailmamme tiedcmiehet eivat viela laheskiian tunne. Pa;i .
asiallisena voimana kaytetaan mm. maan ja kuun valissa olevia
magneettikenttia, seka auringon varahtelyenergiaa.
Kappaleen alussa mainitsin, kuinka Luciferin tarkoitus oli myii,
se, etta monet maan ihmisista tulisivat nakemaan Ufojen lenllol
ja osia niiden tehtavista, ja ·nain tapahtuikin. Taman avulla Lllr i
fer sai ihmiset huomaamaan oman pienuutensa universaalish'lI
voimien keskclla, ja sen, etteivat maan ihmiset ole ainoita kanso jll
miljardien tahtien kattamassa avaruudessa. Ihmisille naytett iill
myos se tosiasia, etteivat he ole mitaan luomakunnan kruunuj,l
vaan he ovat moraalisesti kaksijalkaisten apinoitten alytasolla, v,''
rattaessa heita vaikka muihin avaruuden kansalaisiin. Maau ilo
miskunnalle haluttiin osoittaa myos se tosiasia, ettei elamaa 01.
ilman henkisia voimia ja henkiolentoja, ja etta ihminen on kll"
lematon olento henkiscsti, silla kyseessa on tavallaan vain (oJ(' yk "
* Viittaan Eric von Daniken :in kirjassaan "Takaisin tabl illl
mainitsemiin Etela-Amerikan merkittyihin laskeutumismerkk,' illil l
ja kenttiin.
* Vaikka ihminen jalleensyntyy tuhansia kertoja, niin kuit t' IO LIII
hanen henkensa eliiii tavallaan vain kuin yhta jatkuvasti Illllll t'"
vaa elamaa.
1'10
eliima,) jossa sarna korkeampi ihmisen olemuspuoli vaeltaa eJa­
masta toiseen, kunnes se vahitellen saavutta henkisen ja moraa­
lisen taydellisyyden, eli eriianlaisen "Ufo-ihmis asteen", jolloin
han on avaruuden kansalainen. Monia profeettoja lahetettiin
Ufoissa ihmisten luokse kertomaan naista suurista suunnitelmista,
ja kontaktihenkiloiksi Ufo-olennot valitsivat henkiloita, joilla oli
voimakas persoonallisuus ja suuri totuuteen pyrkimisen halu, ja
jotka ennenkaikkea olivat rehellisia puheissaan, tai muuten vaiku­
tusvaltaisia ja rohkeita.
Mainittakoon, etta Suomessakin on tami hetkella noin 500 yh­
teyshenkiloa, jotka kaikki ovat tietenkin eri tasolla, riippuen hei­
diin edellisten eHimien aikana saamistaan kokemuksista.
Viime aikoina on pal jon kirjoitettu Ufo-kirjoja, eika syytta, silla
ovathan avaruusihmiset olleet erittain aktiivisia toimiessaan maan
piUilla. Noin 99% maailman Ufo-kirjoista sisaltaa vain ns. fyysi­
i:i tutkimustuloksia, eika niissa ole juuri tajuttu ohgelman hen-
I, iSla kokonaiskuvaa, jota ei voida saada selville milloinkaan fyysi­
I II t utkimuksen avulla, koska Ufo-olennot ovat tuonpuolesten
II Llailmojen olentoja, joiden kotipaikka on yleensa henkimaailma,
111111 ra voi se olla fyysinenkin maailma, jos he muuttavat itsensa
lil lll'cliisiksi olennoiksi, on han se heille mahdollista, kuten aiemmin
, 01 " 11 ki rjassani maininnut.
I r,' "kimaailmojen ja Ufojen salaisuuden voivat ratkaista vain
I" II kil ot, joilla on yhteyskanavat avoinna tuonpuoleisiin henki­
lI , i dlmoihin, juuri edellamainituista syista. En talla vaitteellani
Ii .1 11.1 mitenkaan halveksia Ufoista tehtavia fyysisia tutkimuksia,
dl" lIiitakin tarvitaan salatieteiden lisaksi. Seuraavassa esitan Teil­
I, II l1l ulamia raportteja Ufo-asioista.
111
OVATKO UFO-IHMISET ENKELEITA, VAlKO
ASTRONAUTTEJA?
(Heralds of the New Age - El'ikoispainos :
("TUNNISTAMATTOMAT LENTAVAT ESINEET")
Maan ihminen on astunut avaruusaikaan. Han ryhtyy piau
rakentamaan avaruusasemia, joilla han voi asua. Lahitul ev; 1I
suudessa ihmisia tulee syntymaan sateJiittikaupungeissa korkeall .,
Maan pinnan ylapuolella, joista kiisin seka miehet, etta naiM"
menevat tutkimaan aurinkokunnan ihmeita samalla tavoin, kll ill
liikennelentajat lentavat paivittain maailman lentoreittcja. '1'.,
man vuosisadan alussa olisi kaikkea tata pidetty taysin jarjellv.,
taisena. Kuitenkin, kuu on kierretty, Venusta lahestytty, ihlll ll l"11
on lentanyt, kavellyt ja oleskellut avaruudessa ja sielta on pys' yl"
tuomaan uskottoman yksityiskohtaisia kuvia ja tietoja Maall .11I
112
TARU JA TOTUUS
Raamattu on taynna "Maan ulkopuolisia" tapahtumia ja erit­
Liill m ielenkiintoinen ilmoitus loytyy Ensimmaisen Mooseksen kir­
. 111 19. luvussa: "Ja ne kaksi enkelia tulivat illall a Sodomaan"
I·' Loot ottaen vastaan heidat, pyysi heita jaamaan yoksi ja jaka­
l " llim hanen kanssaan aterian. Han tarjosi heille myos Yetta,
,. ,II :L he voisivat pesta jalkansa seka leipoi heille happamattomia
I, il'iii. K uitenkin naista ihmisista puhuttiin enkeleina, eika jos­
1 11 11 muualta tulleina vieraina. Keita he olivat? Enkeleita, vai
i lI onautteja? Enkelisanansaattajia, vai avaruusihmisia? Kaikkein
,,,,d,,i nta oli, etta nama maan ulkopuoliset vierailijat saapuivat So­
,I. '" lrm ja Comonan tuhon aattona, aikana, jolloin ihmiskunta
.. 1, dll lt' isesti niin valinpitamaton kosmisista laeista, etta sita ran­
I " I , ill. Verrattaessa sita aikaa 20. vuosisataan nayttaa silta, etta
\', ,, II llskontaktit Iiittyvat maailman kaaosmaiscen tilaan, joka syn­
dIllin, kun ihmiskunta saavuttaa korkean aineellisen hyvin­
ii li ll i n , mutta ei valita Jumalan tahdosta, eHien maisen elii­
iii,,,,, oman tahtonsa mukaisesti, mika niin usein johtaa itsek­
i. " II , viikivaltaan ja moraaliseen rappioon.
11'1 1•• ~ vuoksi ihminen ei halua ajatella, etta toisia alyIIisia
I " I, ' J" clillsi hanen planeettansa ulkopuolella, laajassa, aaretto­
" 1Il.1:1ilrnankaikkeudessa? Johtuuko se uskonnollisista syista ?
il. ti l III Raamattu kertoo niin pal jon maan ulkopuolisten toi­
iii I I. , O nko kyseessa pelko? Onko ihmiskunta niin taipu­
!!' II 1' 1 Illclemaan \rakivallan pohjalta, etta se heti epailee kaiken
113
mill",.• "
"""
maan ulkopuolisen merki tsevan uhkaa elamalle, pianeetallamme?
On todettu tieteen alkavan todistaa taruja, mista silmiinpis­
tavm esimerkki on Mooseksen Kirjan ensimmaisessa kappaleessa,
jossa kerrotaan Jumalan luoneen Maan tyhjasta. Epailematta
tama hlimmastyttava ilmoitus on askarruttanut ajattelijoita tu­
hansien vuosien ajan, ajatus on yha uudelleen torjuttu mielesta
puhtaasti mystillisena Iegendanomaisena ja ehka symboolisena
tapahtumana.
Nyt kuitenkin tiededian maailmankaikkeuden koostuvan ato­
meista. Mikaan ei ole kiinteaa, kaikki on itse asiassa elavaa, Iiik­
kuvaa atomimassaa. Kuitenkaan eivat atomit "todettavasti" olt·
mitaan, ennenkuin ne keraantyvat yhteen, joksikin havaittavaksi
muodoksi. Keratessaan atomit yhtcen Jumalat muovasivat Maaksi
nimitetyn planeetan. He loivat Maan tyhjasta, atomienergiasta.
Sen j;;i1keen ihmiskunnan oli odotettava 20. vuosisadalle saakkl' ,
kunncs yha Iaajentuva tieteellinen tutkimus todistaisi taman "la
run" todeksi.
Kun tama pidetaan mielessa, eiko ole mahdollista, etta tic·(I .·
viela todistaa Maan ulkopuolisten oIentojen olemassaolosta? M"
net kuuluisat miehet ajattelevat niin, ja eras maailmankuulu Ii, '
demies sanoo tasta seuraavaa:
Professori Fred Hoyle, Cambridgen Yliopiston astronomiau /.,
kokeellisen filosofian professori uskoo, etta aikaa myoten ihmisi ll.,
tul ee oIemaan puhelinyhteys toiselle planeetalle.
Prof. Hoyle sanaa : "Tavallisesta puhelinluettelosta etsittc ""
meron ja soitatte oikeaa koodia kayttamalla. Teoriani
tallainen tilanne on olemassa ja on ollut olemassa bi/jooniclI
sien aikana linnunradaHa ... tietojen valitysta tapahtuu \;,; , i .• t.'11
mitassa koko ajan, ja me oIemme yhta tietamattomia siitri, kill '"
kaapio Afrikan metsissa on tietamaton radiosanomista".
"Linnunradan puhelinluettelolla voi olla yli miljoona lil., ,'I '
ja meidan probleemamme on saada nimemme siihen luett d ." ,,,
Prof. Hoyle sanoo, etta meidan on valmistauduttava liiyl :i," .' ,I'
laajassa maailmankaikkeudessa Maan ulkopuoleIla, paitsi ,', il!.1
114
paljon meita muistuttavia olentoja, myos erittain monenlaisla I'll
mintaa.
Hanen mielestaan erikoistyyppiisen radioteleskoopin avulla
mahdollista liihettaa ymmarrettava sanoma Uihimmalle tahell'II, .,
noin neljan valovuoden paahan, jopa kauemmaksikin ja mahdoIIi
sesti "naapuri" voisi lahettaa sanomamme edelleen (naapurilla
tarkoit etaan maan ;c'ulkopuolisia asukkaita, jotka ovat renkai,,;r
licdotustoiminnassa) .
Kun omalla tieteelIiselIa erikoisalallaan maailmanmaineen saa­
vuttaneet henkilot esittavat taman kaltaisia Iausuntoja, tulisi tois­
l en silmata tarkemmin ja suvaitsevammin mahdollisuutta, eUii
ovat tosiasia. Tutkimus olisi tehtava julkiseksi
etta seka positiivisia, etta negatiivisia havaintoja olisi tUl­
ittava. Ei ole oikein totuuden etsijoita kohtaan, jos vaietaall
I')s takin, esim. vaikka henkimaailman asioista.
i(. Ns. Ufo-olentoja, eli Humanoideja.
115
Kuva esittlili Texasissa otettua aitoa kuvaa lentlivlistli lautasesta.
116
OVATKO AVARUUSIHMISET KIINTEITA,
VAl ** ETEERISIA?
Jos tata kysymysta kasitellaan fyysisesta na.kokulmasta, (ts. jo
tiedossa olevasta) voi ymmarrykselle tulla raja. Jalleen voidaan
viitata Mooseksen kirj aan : "Ja Herra Jumala teki ihmisen 1.faan
tomusta ..." Tama tarkoittaa, etta ihmisen lihallinen ruumis
on koostunut 1.f&'l-planeetalle ominaisista alkuaineista: se on erin­
omaisen hienosti muovailtu ollakseen sopusoinnussa ymparistiinsa
kanssa. Koska nain on, onko mahdollisuuksien ulkopuolella, etta
J umala loi myos toisia alyllisia olentoja ja siten, etta ne sovcl­
tuisivat sen planeetan olosuhteisiin, jolla ne clavat?
Fyysinen ruumis tarvitsee elaakseen tietyn maaran happea, mul­
ta sen ei tarvitse olla valttamatonta toisentyyppiselle "humanoi­
dille". Olento voi oUa luotu niin, etta se hengittaa kosmisten
eetterien erilaista seosta, ja kuitenkin se vaikuttaa . * * ~ . "kiintealta" ,
ja voi tietenkin oUa aivan yhta. hyvin Luojan lapsi, kuin Nlaall
ihminen. (Taaskaan ei Mooseksen Kirjan arvoitusta ymmarrctty,
ennen kuin tiede oli paassyt niin pitkalle, jotta fyysista ruumisla
oli analysoitu. Nain voitiin todeta sen olevan koostunut vcdcs(;i
~ . ~ . Eteerinen henkinen.
-H")!O Nayttaa samanlaiselta aineellisclta olennolta kuin maall ihllli­
nen, vaikkei ole sita.
117
ja kemikaaleista jne., jotka kaikki ovat olennaisia Maa-planeetan
maalle, tomulle, tai kosmiselle aineelle.
"Kiintea" muoto voisi tarkoittaa, ett1i toiset aurinkokunnas­
samme, tai sen ulkopuolella, ovat samail a tavoin luotuja, niinkuin
Maan ihminen, mutta jos nain on, minka vuoksi niin monet
kontakti-ihmiset ilmoittavat "kiinteiden" avaruusihmisten usein
pystyvan katoamaan nakyvista.?
VOISIKO NOPEUS OLLA SELITYKSENA
Kasitelkaamme tatakin kysymysta tosiasioiden valossa. Inhi­
millinen silma voi havaita esineet, jotka varahtelevat tietylla
nopeudella, mutta kun esine varahtelee nopeammin, se "haviaa".
Yksinkertainen esimerkki tasta on lentokoneen potkuri. Pyorimi­
sen alkuvaiheessa sen voi nahda, mutta pyorimisnopeuden kiih­
tyessa se "haviaa" - mutta ainoastaan inhimilliselle silmalle. Sc
on silti yha yhta kiintea, kuin hetki sitten, sen ollessa paikallaan,
tai liikkuessa hiljaa.
UFO-havainnoista paatellen nayttaa ilmeiselta, etta avaruusih­
miset ovat keksineet valtavien nopeuksien salaisuuden, seka. la.hes
ponnistuksettoman lennon taivaan halki. Eik() voitaisi ajatclla,
etta tallaisten ihmisten "ruumiit" voiclaan myos "kytkea" korkeam­
paan varahtelyyn, tai jaksolukuun. Jos nain on, maan ulkopuolisct
vierailijat voisivat valikoida "korkeamman kytkennan" ja naill
"havita" ihmissilman nakyvista., aivan kuten potkuri sen pyories­
sa huippullopeudella.
Onko tiillainen mahdollisuuksien rajoissa, atomi- ja elcktoroni­
ajan koittaessa: Jos ihminen uskoo lainkaan Kosmiseen Luojaan,
on hanen myos tiedettava kaiken olevan mahdollista.
119
118
TUTKA - VOIKO SE TUNNISTAA UFON?
Vastaus tlihan ensiarvoisen tarkeaan kysymykseen on kylla.
Vaikkakin edesmennyt tri Carl Jung (kuuluisa sveitsilainen psy­
kologi) ilmoitti munan- ja linssinmuotoisten UFOjen kaltaisten
esikuvien olevan syvasti painuneina ihmisen alitajuntaan, koska
ne kaukaisessa menneisyydessa, tuntuivat olleen laheisesti yh­
teydessa siihen, mika oli jumalallista, tai taivaallista. Han myonsi ,
etta UFOja, jotka nayttaytyivat eri puolilla maailmaa tutkan
kuvapinnalla, voi tiin luokitella unikuviksi.
Se tosiseikka, etta tavallisella tutkan kuvapinnalla nakyvan esi­
neen on oltava kiinteli, sulkee pois mahdollisuuden, etta UFOt
olisivat kaikki aavelaivoja, tai viIIin mielikuvituksen tuotteita.
Monet tutka-asemat ovat todenneet "taplia" lautashavaintojen ai­
kana.
Eras erinomainen valokuva otettiin Wichitan Saahavaintoase­
malia, Kansasissa, USA, 2 elokuuta 1965. Valokuva julkaistiin
"Wichita eaglessa" ja siina voitiin havaita, lukuisia vieraita esi­
neita tutkan kuvapinnalla, UFO-toiminnan aikana kaupungin yUi.­
puolella. Tallainen valokuva on omiaan lopettamaan sen usko­
muksen, etta kaikki UFOt olisivat eteerisia, liikkuessaan maan pii­
rissli.
Luettelo havainnoista ja kontakteista on melkein loputon, mutta
niita tutkittaessa tulee vakuuttuneeksi, ettei ole enaa syyta epaiIHi,
etta yliopiston opettajilla, tiedemiehilla, laakareillli, papeilla, po­
liiseilla, kokeneilla saa-, ilma- ja tahtitieteellisilla havainnoitsijoilla,
120
liikennelenHi.jilla sotilasryhrnilla, meriupseereilla ja lakimiehill :i.
tuhansien selvajaukisten ja tarkkasilmaisten kansalaisten lisiiksi
monessa maassa, olisi toiveuni paeta taivaalliseen maailmaall
ufojen kanssa.
Jopa astronautti James McDivitt Gemini 4 avaruuslennolla 01li
lukuisia valokuvia tunnistamattomasta esineesta, joka oli 20 mailin
paassa. Han sanoi maa-asemalle sen "liikkuvan nopeasti", mulla
mystillinen verho tuntui sulkeutuvan hanen havaintonsa ylle, eikii
siita enaa kuultu, kasiteltaessa lennon aikana saatuja tietoja.
Seuraavissa muutamia niista maista, joissa UFOja ei ole vain
havaittu, vaan myos joissakin tapauksissa otettu niihin yhteyttii.
Afrikka, Algeria, Amerikka, Antarktis, Angola, Argentiina,
AUSl'raalia, Azorit, Belgia, Brasilia, Kanada Chile, Tanska, Eng­
lanti, Fidzi-Saaret, Ranska, Saksa, Gronlanti, Siperia, Marokko,
Alankomaat, Uusi Guinea, Uusi Seelanti, Norja, Skotlanti , Etelii­
Afrikka, Etela-Amerikka, Neuvostoliitto, Espanja, Ruotsi, Suomi ,
Sveitsi, Tunisia, Turkki, Jugoslavia ja Wake Island.
Tallainen luettclo saa ajattelemaan, etta joko suuri osa maail­
masta sairastaa samaa "tautia", tai ihmiskunnan on muutettava.
ajatustapaansa.
121
PERSPEKTIIVINEN MUUTOS
Kun yha useammat astronautit lentavat maasta, ihmillen tulc('
tuntemaan maailmansa hentona, hieman paarynanmuotoisena esi·
neena, joka pyorii avaruuden valtameressa, ja nain han oppii
nakemaan maailmallsa uudesta nakokulmasta. Ehka han silloill
voisi ajateIia, etteivat Luojat varmaankaan olisi luoneet koko·
naista maailmankaikkeutta yhdeJla pienella planeetaJla eiavia si t·
luja varten. Va:rmaan on ihmiskunta itsekeskeinen ajatellessallll .
elavansa valtavassa maailmankaikkeudessa, jossa ei ole mitaan c1:(
maa lukuunottamatta Maata.
122
TELEPAATTINEN YHTEYS
Aikamme tieteen ihmeet teknologian tukcmina, ovat seka ihmis­
I Illman silma, etta korva. Mutta jos maan ulkopuolisct olennot
, :irilhtelevat korkeammalla jaksoluvulla, kuin Maan ihmisct, niin
," himiJlinen korva ei kykenisi havaitsemaan heidan puhcttaan.
\ .hlen rekisteroimiseksi tarvitaan sopiva laite. Inhimillinen laite
" II t it' tenkin korva, joka kuulee ainoastaan tietyn Iyhyen alan aania
i' kaikcn sen ylapuolella ja alapuolella olevat ovat kuulumattomis­
n huomattava kuitenkin, etta vaikkakaan korva ei voi kuulla
I 111 1:i. tama ei missaan tapauksessa osoita, ettei aanta olisi
"I, ' 11:lSsa .
1\ ' Ivitelkaamme, etta ihminen seisoo pallolla mailien paassa kult­
jolloin ainoat kuultavissa olevat aanet, olisivat luonnon
: , • 1I' ,!i . T ama ihminen tietaa kuitenkin, (koska han ciaa 20­
It " ". ;Idalla ja tiede on todistanut, etta niin on) etta huolimatta
I' ," r! iisesta hiljaisuudesta, itse ilma vareilee lukemattomien aal­
' 11' 11 johdosta, jotka kuljcttavat suunnattoman rnaaran ktivia ja
II II ,iln - rnutta koska hanella ei ole sopivaa laitetta, ihmis­
• • (·i niita VOL kuulla. Jos hanella olisi transistoriradio, voisi
'" 'I(iii lllarnalla nappulaa, aikaansaada aanten pauhun. Radio
'1,,[, ,I laitteena. Aivan sarna patee kuvioihin ja ku­
'I" 11I 1I Iinen tietaa kaikkien aaltojen muodostavan kuvioll , mulla
' l i li,it 1" lcvisioita, tai oskilloskooppia, inhimillinen silma ci voi
l ,l\' i! 1l I lIiiitii kuvioita. Jotta nahtava ja kuultava saadaan poltlO­
I: " lilllClpisteeseen, tarvitaan oikea sopeutuslaite.
123
Taman huomioon ottaen, voisi kysya, olisiko tietyilla Maan ih­
misilla korkean jaksoluvun sisaanrakcnnetut -*"sopeutuslaitteet",
joiden avulla he voisivat kuulla aania, joita ei tahan saakka
tieteellinen tutkimus, eika inhimillinen korva ole voinut havaita?
Onko 20-vuosisadalla tallainen ajatus kummallisempi, kuin puhe­
lin, radio, televisio tai oskilloskooppi _ Olisivathan nama laitteet
tuntuneet 17-vuosisadan asiantuntemattoman ihmisen jarjelle tay­
sin utopisilta laitteilta_
* "Sopeutuslaitteet" -san alia tarkoitetaan ihmisessa piileyia yli­
luonnollisia kykyja_
OVATKO A V ARUUSIHMISET PUUTTUVA RENGAS?
Kun lentolautasten ja avaruusihmisten mysteeri on vihdoin
seivitetty, tulee ihmiskunta huomaamaan Ilaiden "taivaitten" asuk­
kaiden olevan puuttuvan renkaan, ihmisten ja enkeleiden valilla_
Maailmankaikkeus on eritasoisten sivilisaatioiden suuri koulu, jossa
on Maan ulkopuolisia olentoja, ylempana ja alempana, suhteessa
ihmisen kehitystasoon_
Alkoon ihmissuku asettako rajoitukset Jumalalle, Laajentakoon
sensijaan ajatusmaailmaallsa ja ajatelkoon vakavasti mahdollisuut­
ta, etta avaruusihmiset ovat yksillkertaisesti kosmisia naapureita,
jotka olisi toivotettava tervetulleiksi Rauhan Ruhtinaan nimessa_
124
125
ERAITA JOHTOPAATOKSIA UFOISTA
JA NIIDEN PYRKIMYKSISTA
(Julkaisija: The Universal Foundation, Lontoo)
20 pna huhtikuuta hra Silas Newton, geologi, geofyysikko,
netiikan tutkija ja maailmankuulu avaruusaluslen asiantunl ii·'
puhui pienelle ryhmalle ihrnisia Denverissa, Coloradossa USA
kiinnostuksestaan maan ulkopuolisiin avaruusaluksiin ja siil:i t.I
pahtumaketjusta hanen elamassaan, joka johti hanet ryhtym:, .1I1
suureen humanitaariseen yritykseen, jonka merkitys voi olla 1.11 ­
kaiseva ihmiskunnan nykyisessa henkisessa III £!
Newtonin puhe nauhoitettiin ja hanen luvallaan julkaisemull' " ' "
seuraavassa :
"Tarkoituksella ilmoittaa teille geologina ja geofyysikkon;1 .1\.1
tukseni magnetismista, minun on ensin kerrottava, milcH i'll '
duin lentolautaskysymyksen kanssa tekemisiin.
Vuonna 1947 olin eraalla yhtioni oljyporausalueella
sa. Suoritimme parhaillaan oljylahteittemme puhdistusla 1)11 11,,"
Greakin alueella. Tama on luoteiseen Laramiesta noin 60 1.11 /II
mail in paassa siita. Tana kesakuun paivana, noin kello Iii fin
eras tyolaisista tuli kenttatoimistoon ja sanoi minullc: ' I' HI
tanne ulos ja katso mita yhipuolellamme lentaa." Menill 11\ dl
ja seisten toisten kanssa, jotka olivat havahtuneet
oudon valon, han osoitti taivasta kohti. Tapahtumapaikka
noin runsaan kahden kilometrin korkuisella kummulla. TIll" SII'
126
Range, joka oli juuri takanamme oli vain 3,5 km korkuisl'II;,
kukkulalla ja siella selvassa paivanvalossa, liikkui 23 esinell:i yl(
jonossa eteHian pain. Pojat sanoivat minulle: "niiilll­
llIe ne, kun ne tulivat Elk Mountsinen ympari", joka oli poiljoi.
'·" en noin 40 km paassa. Esineet nayttivat liikkuvan noin 20D/ klll
I.nopeudella, mika arviointi johtuu siita, etta tama oli Iiikcfllll'"
I" fl lokoneiden tavallinen reitti - paaasiassa DC-3 konciden, sii ­
111' 1\ aikaan niiden lentaessa Elk Mountainen ympari, matalalla
'J. ,itsevan vuorijonon yli, paastakseen Vtahiin, matkalla SaIl
I"Ike Citysta Denveriin. Koneet lensivat noin 260/ t. Koska oiinlllH'
Inlluneet nakemaan niita, pystyimme helposti arvioimaan naidl '"
' '' Ilciden nopeuden. Ne olivat pyoreita. Ne olivat hiljaisia. NiilLi
' I nllut mitaan nakyvaa kayttolaitetta, emmeka tienncet, Illil;i
"" nlivat. Katsoimme niita, kunnes ne havisivat noin 80 km (,1, ·­
I •. 111 vuorten vilisesta solasta. Yhtakkia ne ilmestyivat jalleen ja
I II k.lstelimme niita, kun ne lensivat eraan vuorijonon ohitSI',
I I\ltl leS ne olivat taysin poissa nakopiirista. Muutamia
"' I,;ihcmmin men in Rock Riveriin ostaakseni siirtomaatavaroita .
I" .... i ;l ja sanomalehtia. Avatessani sanomalchden, nain Taport ill
I.d.. ksan tallaisen esineen lennosta Mount Ranierin ohi o Er;is
I ' Iyislentaja, Kenneth Arnold kuvasi laskeudllttuaan mila hiill
i. i! lI iihnyt, seka milia vauhdilla nama esineet nayttivat liikkuvall .
1I I'I<' IIii kysyttiin milta ne nayttivat ja han sanoi niiden naytl1illl'('11
'1. 1II 'lviita lautasilta". Nain dima nimi sai alkllnsa. Se on pysyll)'1
"I!l lI m tahan paivaan saakka. Palattuani takaisin kutsuill poial
I." "II ja sanoin: "Pojat, pari paivaa sitten naimme len lola u­
..
I j I i
I 1I1I 11< )stukseni asiaan tiedemiehena oli, kuinka nama esilll'l'l
1.1 "';11 . Minua ei kiinnostanut tietaa mista ne tulivat, tai lI1illlll'
1'lI' ll ivat, vaan ainoastaan miten ne lentavat. En voinut pldliia
,n Ilc·k;ian asiasta. Minulla ei ollut mitaan yhteytta ticlCCIl ili a:.
' )1 ." \ I'l icl la syrjaisessa paikassa. Ainoastaan vetamallli johI(l1';i:i
, ,1' 1 ajatella tata ongelmaa, paasin lopulla. sl·"·ill,·.
(i ;t ' 11! den taytyi lentaa voimakentassa. Niiden
magneettista tyontovoimaa. Vfot ilmeiscsli kdlilliv:il
I
jollakin tavalla tyhji6tilan, koska tiedamme, etta voimaviivat maa­
pallon kentassa ovat samanlaiset, kuin minka tahansa dynamon
vastaavat voimaviivat. Kun nama voimalinjat katkaistaan, syntyy
valitt6masti leimahdus. Yleinen vertailukohde maallikolle sahkoll
alkuaikoina oli virran "lyhyt sulku". Leimahdus esiintyi aina tass;i
yhteydessa. Todellisuudessa voimaviivojen katkeamiskohdassa akil­
linen rajahdys aikaansai valittomasti tyhji6n. Jos nyt taUainclI
til a voitaisiin aikaansaada hallitusti, niin siina olisi mita parhaiJl
tyhji6, johon ymparoivan paineen vaikutuksesta koekappaleemllil'
heti liikk uisi.
Suurin tiedossamme oleva voima meidan ilmakehassamme on il
makehan paine ja mietittyani naita asioita, niiden merkitys alkol
selvita minulle. Kului kuukausia, sanoisin etta kaksi vuotta kt:,qli ,
ennenkuin nama ajatukset kiteytyivat siihen pisteeseen, etta
miettimiseni olevan jarkevaa. Taman ajan kuluessa minulla "II
tilaisuus, jatettyani paikan, jossa ensimma.iset havainnot tapa II
tuivat, paasta yhteyteen toisten tiedemiesten kanssa, joista 11111 11
tamilla oli hyva asema hallituksen tutkimustoiminnassa. Trill li lil
tuloksena opin pal jon asiasta, sill a nama eri tiedemiehet tckiLl1
minulle aika ajoittain kysymyksia ja mina puolestaan kYSI' li ll
heilta. Mutta kun huhuja alkoi tulla naiden esineiden
kaikkialla maailmassa, niin halusin tietaa enemman tasta asL,,, I. ,
kuin pystyin paattelcmaan omalla harkinnallani.
paljon asioita, joita en aikaisemrnin liennyt, erityisesti ottacH 1.,,"
rnioon, mi ta tulee naiden esineiden tosiasialliseen olemassanl ""11
maan paalla monin paikoin.
Nyt minun on erittain vaikeaa puhua tassa laajemmalli I."r
asiasta, sill a muistan sen surun, jota tunsin, kun minua Yl'il O' lIllI1
eri tavoin ja menetelmin saada paljastamaan mista sOli"
ajoittain tietoja. Jos olisin sanonut liian paljon, olisi ailll"lIl ' II
paljon hankaluutta viattomille ihmisille. Ainoa, joka suo.Hi 111111 11
koko tilanteessa, kaikkien naiden vuosien ajan, oli sc
etta kiinnostus "Ientolautasiin" ei ole koskaan vahenlYllvl
lentavat edelleen, ei ainoastaan kaikkialla taman Illa;1I1 \ II
vaan myos kaikkialla maaihnassa ja uskallan sanoa, ell:i lill ..Ii,
128
olemassa lukernattornia miljoonia oikeita havantoja naista CSI­
neista.
Kuten muistan vuonna 1950, yksi radioasema Denverin kall­
pungissa Koloradossa rekister6i taman vuoden aikana 55 ilmoi­
tcttua havaintoa kmkealla ja matalalla Kalliovuorten itaisella si­
vulla. Alkaen nakyvasta hairioalueesta Vyomingissa tiedamrne,
(· tta kun sivuutetaan Kalliovuoret, koko matkan alas Raton
Pass'iin, pitkin Kolorado- New Mexieo-linjaa, on todettu suuria
Ill urtumia. Yhtakkia mieleeni juolahti, ettei olisi ehka mikiian yh­
il'ensattuma, etta naiden avaruusalusten lfikkeet tapahtuivat pitkin
KalliovlIorten sivlla maaratysta syysta. Samana ajankohtana Kali­
I"rniassa ilrnoitettiin lllkuisia havaintoja, ylhaalla ja alhaalla San
\nclress rotkossa, joka alkaa Ala-Kaliforniassa Imperial Valleyssa
,.1 ja tkllu ohi Los Gatos alueen, juuri San Fransiseon ulkopuo­
1, ·11,· , ulottuen luoteessa Tyynen Mereen no in 960 km etaisyydeI­
I, . San Andreas rotkoa nimitetaan tavallisesti liikkuvaksi mur­
r" ril(l.ksi ja olin tosiaankin nahnyt todisteita sen liikkumisesta,
1
1
'1'. ' 35 em paivassa, jolloin kokonaisia vuoren lohkoja oli pu­
"""Hut edeHisena yon a alas.
Nyl ajattelin, etta taytyy olla luonnollinen syy alusten tanne
l,d" It Jiseen. Havaintoja oli myos ilmoitettu taman agonin yHi­
I ' ,,! :Jpuolella, joka ulottuu pitkin, yli Garyn Indianassa kaakkois­
Ii 1111 laan Alabaman koilliskarjcn poikki. Lentajien tekemat saman­
1.li 'I havainnot naista aluksista, antoivat lisatodisteita, etta oli
I, kohde, ja naiden avarllusalusten lentotapa toi lopulta
II. lllksen mieIeeni.
/ II 1//1/ miiisen * atomipommin riijiihtiiessii Alavogordossa, tote­
' 11 11111' , etta paineaallot kulkivat taman planeetan ympari kah­
kcrtaa sekunnissa. Se, mita emme tulleet ajatelleeksi, ai­
1hrl II I rni tii maallikkoon tulee oli, etta nama samat paineaallol
i ' \ ' \ :1 1 ilmakehaan samaHa hirvittavalla nopeudeIla, aluksi
,I , IIIJl I km sckunnissa lapi maapalloll voimakentan, ulOttucIl Iloin
V I III , ' il ll taman kirjan kappaleeseen, "Ufojen
129
530.000 km paahan, jonka jalkeen tulee tyhjio, tai ** eetteri, tai
puhdas avaruus. Taman ja lahimman toisen planeetan voimaken­
tan valilla, valon nopeutta ei ole olemassa. Tata selvittaakseni
sanoisin, etta ajatuksen nopeus kuvaisi paremmin sita nopeutta,
jolla nama voima-ainekset Iiikkuisivat. Sentahden taman rajah­
dyksen paineaallot kimmahtelevat toisista planeetoista ja niiden
satelliiteista, koko aurinkokunnassamme. Naiden kahdenkymmc­
nen erikoisen vuoden aikana, aina siita lahtien, kun ensimmaiscn
kenran tutustuin tahan asiaan, ole pystynyt hankkimaan kumoa­
matonta todistusaineistoa siihen, etta jotkut, naiden planeettojen
asukkaat tunnettuaan meidan ydinrajaytyksemme aikaansaamiell
paineaaltojen hairiot omalla planeetallaan, paattivat tehda asialle
jotakin (viittaan Luciferin toimiin.)
Tieteelliset tutkijat ovat nyt saaneet selville, etta nama ns.
UFO:t joita mina kutsun avaruuslaivoiksi, ovat Jentaneet talEi
planeetalla tuhansia vuosia, Klassillinen ticde on taipuvainell
kaantamaan kuuron korvan ja suljetun silman sellaisill e ilmioillc.
joita ei jo ole luokitcltu sen tyydytykseksi. Taman vuoksi sanoi.
sin, etta tiede tiissa maailmassa - ihmiskunnan onneksi - 011
aina "kompastellut ylospain". Sivilisaatiomme tassa vaiheessa, job
ulottuu ajassa taaksepain noin 112000 v haluamme ajatclla.
etta tama on "ainoa" sivilisaation jakso. Kuitenkin meidan on otel
tava huomioon se tosiasia, etta inhimillisen e1aman talla pia
neetalla, on varmuudella todettu ulottuvan aina Tertiaari-aikaall.
noin 30 miljoonaa vuotta taaksepain. Itavallan hiilikentista, pal i
vuotta sitten 16ydetty, meteorista alkuperaa oleva molemmin ptl"
lin kovera rautakappale on kumoamaton todiste siita, etta
kiisi on sen muovannut. Tassa oli todiste, etta elamaa oli tiin:i
planeetalla koko taman ajan. Joku vuosi sitten eras tutkija SVl'il
sissa sai apurahan tutkiakseen pohjois-Italian hiilikenttia. Kalt HI
piiivaa, ennenkuin hanen varansa olivat lopussa noin kello .\
tai 4 eraana aamuna, kaivostyolaiset loysivat nai ta kenttia kai
vaessaan todisteita luurankomaisista ihmisen jaann6ksista, jolk.,
** Eetteri, eli korkeampi Henkimaailman taso.
130
olivat haudatut sinne ja maannect koteloituneena ja siiilyrw(' ­
na * miljoonia vuosia. Kiihtymys oli niin suuri, etta tama tutkija
julkisesti i1moitti, etta oli todisteita ihmiseJioimasta, noin 30 lllil­
joonan vuoden ajalta. Useita kuukausia myohemmin, eras
kan johtavista lehdista julkaisi hanen kertomuksensa ja min;i olill
hammastynyt huomatessani, etta valiin jaaneena aikana,
tu tki javel jensa tuntuivat saancen "otteen hanesta", koska
artikkelissa han oli maaritelIyt ajan 12 miljoonaksi vuodeksi 1<:1:'1. -.
sepain. Sekin on tarpeeksi ja tahan liittyva tarkoitukseni onkill
tuoda teiIle esiin tosiasiat siita, etta on olll! t olemassa Ill(m i;1
sivilisaation aaJtoja lapi maapallomme geologisen historian. Uli
aikakausi, jolloin rakennettiin suuria muistomerkkeja, suuria tiiilii
- itse Suuri Pyramidi - ympari maailman. Akkia tama kaikki
paattyi ja viela tanakin paivana ihmettelemme mita silloin tapah.
tui. Esimerkiksi, kuinka saattaa kulmakivi Cusco'ssa korkealla All '
de ilia, nelja kilometria merenpinnan ylapuolella, painaen yli tullill
tonnia, pysya siella seinassa, alueella missa maanjaristyksct OVitl
tavallisia? Kuitcnkaan ohuintakaan partakoneen teraa ei voida
tyontaa kivien valiin. Ei ole olcmassa mitaan hydraulista sys­
eemia, jolla voitaisiin taniikiian paivana nostaa ja asettaa se pa i­
kalleen 4 km korkealle ilmaan, samanaikaisesti, kun alhaalla sa­
malla alueella odottaa seuraava kivi louhoksessa leikattuna Ilosla­
mistaan. Tama on ensiluokan todistusaineisto siita, etta ihmiscl ,
jotka panivat tuon kivcn paikoilleen tunsivat gravitaation pe­
riaatteet.
Olen tullut vakuuttuneeksi - ja olen tyytyvainen todistnsai­
neistoon - siita, etta suuria osia maailmamme asutuksesta siir­
rettiin pois samanaikaiscsti kun Suuret tyot pysahtyivat. Kalllh"ti­
jassa, Baalekissa ja monilia alueilla ympari maailmaa, missa 1';1\1 ­
niot seisovat hiljaisina todisteina nykyajalle ihmisista, jotka rl!' 1';1­
kensivat.
K aikki tama tuo minut aiheeseen - magnetismi. Nuo
-* Huom! Raamatun mukaan ensimmainen ihminen, cli Aalailli,
ILl otiin V. 4004 eKr. joten Raamattu on tassa asiassa
t:H
ymmarsivat paremmin magnetismin periaatteita, kuin rne nyky­
aikanakaan niin, etta ottaen huomioon sen vahan, mita mina
asiasta tiedan, minun taytyi aloittaa perustelemalla ja ;.:.* intuition
avulla. Sattui niin, etta eras maailmankuulu rnies, nimeltaan
myoskin Newton, sanoi, etta Atorni oli universumin jakamaton osa.
Kolrnesataa vuotta rnyohemrnin tiedettiin varmuudella, etta han
oli vaarassa, koska me lopulta hajoitimme atomin. Kohteen,
joka on niin pieni, ettei mikaan tieteellinen silrna ole sita koskaan
nahnyt. Ernrne ole vielakaan rninkaanlaista laitetta,
joka voisi sen nahda, ja kuitenkin olemme oppineet siita paljon.
Kun ensimmaisen kerran totesimme, etta atollli sisalsi elektronin,
Iliin moni tiedemiehistarnme ajatteli, etta tassa on as.ia, joka muut­
taa teorian atomin jakamattomuudesta. Sitten loysirnrne protoonin,
mesonen ja kaikki erilaiset osaset. Jv[ita sen jalkeen loysirnmc ':'
Totcsiullne, etta ne olivat kiertavia kappaleita, jolloin ne synnytt;i­
vat etda ja pohjoisnavan ja toirnivat kierrosnopeudesta johtuen,
kuten magncetti. Ja Uissa mielestani on paaperiaate, miksi atomil
massana muodostavat kaiken olernassaolevan rakennusaineen. KlIlI
sarjemmc atomin ja paastarnme tuhon voimat irti - ja tamii
oli ollut atornin sarkemisen tarkoitus - ihmiskunta a1koi sell
jalkeen oivaltaa, etta taman atomin voimat voitaisiin kaytta;i
ihmiskunnan hyiidyksi, eika tuhoksi. Sen paivan taytyy tulia, jol­
loin hylkaamrne ,'f atomit tuhovalineina. Nyt voirnme vain todcta.
etta toisten planeettojen aSlikkaat, tuntiessaan paineaallon Ala·,
mogordon ja rnuiden riijaytysten jaljilta tulivat halytetyiksi. POIII '
mit, joita on viela sen jalkeen rajaytetty, ovat edelleen h;ii
rinneet koko aurinkokuntamme tasapainoa. Olernme jo todenn('('1
+H<·
Intuitio on yhteysmenetelma henkimaailmaan.
* Myos kaikki atornivoimalat ovat eraalla tavalla "tuhon" \' ;1
lineita, koska ne aiheutta\' at saasteita. _. Tulevaisuuden energia
lahteita tulevat olemaan tuuli-, aurinko-, ja vesivoima.
132
epatavallisia rnuutoksia, esimerkiksi ilmastollisissa olosuhteissa, var­
sinkin ;.;.. lampotilan kohoarnisen suhteen.
Nyt haluan menna takaisin aiheeseen, miksi avaruusalukset
ovat viimeisten 20 vuoden aikana tehnect jatkuvasti lisaantyvia
vieraillija planeetallemrne. Kun olin paattanyt tutkimusteni aVlIlIa,
etta naiden alusten oli kaytettava magneettista voirnaa liikkllITIi­
seen, seka ilmakehiissarnme, etta ulkoavarulldessa, minulle sclvisi,
etta taytyi olla jokin syy, rniksi niiden lentokuviot olivat mUlltarnan
ensimmaisen tutkimmvuoteni aikana maaratylla tavalla erikoisia.
Havaitsin, etta Kolurnbukset, jotka purjehtivat kartoittamattomia
vesia ja saapuivat outoiiJin satarniin, aina tekivat asian luonnolli­
sirnman tavan mukaan. He luotaavat \ledet , valttyakseen aja­
masta karille. Sentahden, naiden toisten rnaailrnojen asukkaitten,
taytyi kartoittaa pallomme magnecttikentat , tunteakseen niiden
isogeeniset paikat, voidakseen halutessaan laskelltlla minne ja mil­
loin tahansa. Me, jotka kasittelemme magneettisia mittalaitteila,
esimerkiksi kompassia, ticdamme, etta meidan taytyy sijoittaa se
toimimaan paivittain suhteessa rnagneettiseen pohjoisnapaan. Si­
ten maailman luonnollisin asia naille asukkaille olisi, kartoittaa
maapallon magneettikentat, kuten itse kartoitamrne geodeetliset
muodostukset. Nain he tietaisivat lIudelleen, kaynnistaa voimalait­
leensa, kerran laskcudllttuaan maan paalle, pys;iyttaa koneellsa
ja pystya nousemaan uuclclleen. Kaikki tama vaatii ottamaan
riskeja ja ajattclinkin, etta hcidan aluksiema tuhouturnisia sattlli
lana aikana. Esimerkiksi, eras tapaus nakohavainnosta ja avarulIs­
alllksen loytamisesta lahella Boothian niernirnaata. Aluksen kaksi
matkustajaa loydettiin jaalta kuoliaiksi paleltuneina.
Tanakin paivana korkeat hallituksen jasenet sanovat, etta naitii
I ta ei ole olemassa. Suuri Conclonin raportti, joka maksoi
.1 30000 dollaria tullakseen valmiiksi yhdentoistatuhannen sivull
paksuisena, pesee taydellisesti puhtaaksi koko asian, eika kertaa­
kaan, ainakaan mita mina olen huomannllt, kay kasiksi kys)'lIlyk­
Mika.li larnpotila kohoaa liikaa, voivat jaa l'ikot slilaa, VallI
1
0
keskilampotilan muutos riittaa tahan.
133
seen, kuinka nama lautaset lentavat, mikii on niiden liikkumis­
voima, tai mihinkaan seikkaan, joka Iiittyisi niiden toimintaan.
Tapahtui niin, etta rohkenin seista yliopiston kuulijakunnan
edessa ja kerroin heille avaruusaluksista, jotka lentavat taalla
sisallaan asukkaita toisista maailmoista, - miksi ne lentavat
tanne, - mista ne saattaisivat tulia ja jotakin niiden tahtavista.
Kertomus kiersi maailman ympari. Frank Scoullyn asiaa kiisittele­
va kirja (Behing the Flying Saucers) kiersi yli kahtena miljoonana
kappaleena pelkastaan Amerikassa eri painoksissaan. Alkuperainen
laitos oli painettu 12 kielelle.
Kerroin tarinani Denverin Yliopiston opiskelijoille, jotka sopi­
muksen mukaan tulisivat olcmaan perustieteiden luokka, kasittaen
35 opiskelijaa, yhdessa tahtitieteen luokan ( 15) kanssa, kuunnellen
luottamuksellista puhetta. Astuessani huoneeseen, tuona kohtalon
paivana, tama huone ei ollut luokkahuone, vaan luentosali. Se
oli ahdettu tayteen ja siella oli useita satoja opiskelijoita, innok­
kaina kuulemaan, mita minulla olisi heille kerrottavaa.
Seurauksena Frank Scoullyn kirjoittamasta kirjasta, jossa han
kertlJi periaatteista, jotka olin hanelle antanut avaTuusalusten
mahdollisina liikkumistapoina, sadat nuoret ihmiset halusivat
nahda :Mr. Scoullyn ja kirjoittivat hanelle kysyen, missa he voisivat
aloittaa koulukaynnin, aiheenaan magneettisen tyontovoiman pe­
riaatteet.
Avarullsaluksct jatkoivat lentamistaan. Esimerkiksi Brasiliassa
kcrrotaan yleisesti, etta siella tehdaan kumoamattomia havaintoja
ainakin satatuhatta vuoclessa. Alueella johon toimeni minut
vei vllonna 1966, noin ncljan kuukauden aikana, pohjois-Arizo­
nassa, meiclan poraajamrne olivat raportoineet kirjoihinsa tllnnista
tUIltiin ja paiviista paivaan naita aluksia, kun ne lensivat alueC'1I
ylapuolella. He luetteloivat niita yli 600, mukaanluettuna eraiill
mahclollisesti emaaluksen, joka nahtiin aamulla klo 8, jolloin ilm:!
oli niin kirkasta, etta nakyvaisyys oli rajoittamaton. Tama esil1l'
llakyi noin kolmen ja puolen km korkeudella . .) pyoreata avarulls
alusta kiersi sita ja yksi kerrallaan ne katosivat sen sisalle. Aikaa
rahan toimeen kului noin 20 min. Tama suuri laiva, arviolt:!
134
1/ 2 km pitka, ja 50 m halkaisijaltaan, alkoi sitten nousta ja muut­
tui iikkia nakymattomaksi. - Miksi nakymattomaksi? Koska se oli
saavuttanut nopeuden, jossa ilma hiiviaa taydellisesti tyh jioksi,
joka aikaansaadaan ilman suoranaisella ionisoimisella.
Vuosien vieriessa minut esiteltiin tutkimuksieni perusteella Ka­
Iifornian "Solar Cross Foundation" nimiselle organisaatiolle. Tamil
oli pieni ryhma tiedemiehia ja tutkijoita, noin 10 tai 12 luvultaan.
Tunsin heidan johtajansa ja minut kutsuttiin eraiissa tilaisuu­
dessa tapaarnaan heita ja todistamaan eraita heidan tutkimus­
toimiaan. Hyvaksyin heidan kutsunsa avoirnin mielin ilman pienin­
takaan aavistusta, mita tulisin nakemaan ja kuulemaan. He nau­
hoittivat kahdella nauhurilla laboratoriossa puhetta, joka tuli inhi­
millisen kanavan kautta - joksi he sita kutsuivat - eriian herkall
ihmisen, joka ei mennyt transsiin, mutta pystyi silti puhumaall
erilaisilla aanilla. Todelliset puhujat kuitenkin, jotka kayttivat
taman yksilon aanie\irnia, kertoivat ajatussiirron avulIa, etta he
ovat korkeita virkamiehia, tieclemiehia ja muita asukkaita kah­
delta eri planeetalta. Kaiken kaikkiaan noin 5 vuoden aikana
tama tutkimusorganisaatio nauhoitti yli 33000 km nauhaa. Tiistii
tietomaariista saatiin kumoamatonta todistusaineistoa, joka osoitti,
etta tama ei ollut transsimeedioiden, spiritualistien eika minkiiiill
psyykilliseen tieteeseen kuuluvan tyota, joilla on tassa maassa
omat paikkansa. Vanha ystavani Houdini sanoi minnlle monta
kertaa: "Mina en ole sotajalalla spiritualistien ja heidan nll'C­
dioidensa kanssa, olen soclassa ainoastaan * petkuttajien kanssa".
Nyt tiedetaan varmasti, etta suuren transsimeeclio Arthur Ford'
in avulla, Houdinin jattaman salakielisen sanoman avain loyclt:!
tiin, ja selvakieliseksi kaannetty sanoma luovutettiin Houclillill
leskel!e. Taten Arthul' Fordin tyo yhdessa piispa Piken bllssa.
joka on aikaansaanut sellaisen kiehumisen psyykkisen tutkimllks"l1
* Petkuttajan tuntee yleensa siita, etta han muistaa toisl('/! "'
karnaatiot liian tarkasti ja yleensakin huijari on makcile,,;, , .,,' 1..,
li ian tuttavallinen kaikkien kanssa. Rehellinen salatietr:ilijii 01' C'II
sil'aikutelmaltaan vahan arsyttiiva, tai muuten omituinell.
13!)
alalia, on ctukateen maaratty asia. Tyo, jota tama Kalifornialainen
orgnisaatio tekee, on kokonaan toisenlaincn suunnitelma. Taman
tyon hedelmat tulevat jonakin paivana avoimiksi yleisolle. Minun
mielipiteeni mukaan, se paljastaa, etta nama ava:ruusihmiset
ovat paattanect omalla oikeudellaan tehda jotakin atomivaaran
takia. Vaara on ollut olemassa ja on kehittynyt ydintutkimusken­
tilW.mme aina kohtalokkaasta Alamagordon paivista lahtien, jol­
loin ensimmainen pommi tarisytti voimakenttia. jotka ymparoivat
aurinkokuntamme planeettoja ja satclliitteja.
Tanaan kuulemme atomirajaytyksista 300 m maan uumenissa.
Suuri Tesla todisti v. 1900 Colorado Spiringsissa, Coloradossa,
etta maan magneettikentassa on tarpeeksi voimaa, joka sopivasti
kaytettyna pystyisi valaiscmaan taman maailman viela paremmin,
kuin se voima, jonka Suuri Tesla antoi maailmalle, nimittain
vaihtovirta.
Epailcmatta avaruusveljemme, tyoskcnnellen periaatteittensa
kautta, joita eraat tutkijat nimittavat avaruuskaskyiksi, kayttavat
ihmisia ohjaamaan sanoruia, jotka liittyvat naihin vaaroihin, joi­
den kanssa olemme kasvotusten atomilOytojemme ansiosta.
Joku voisi talla hctkclla paiuaa vaaraa nappulaa ja tuhota
taman vanhan planectan. Ja tama vuorostaan voisi hairita pla­
neettoja ja niiden satelliitteja koko aurinkokunnassamme. Se saat­
taisi myos vaikuttaa toistcn aurinkokuntien planeettoihin ja sa­
telliitteihin. Siten taman paivan tutkijoidcn asia on ottaa huo­
mioon neljantecn ulottuvaisuuteen tunkeutuessaan, ne ilmei­
set ohjeet, joita herka.t ihmiset pystyvat tallettamaan organisoi­
duilta avaruusolennoilta saatuina. i'i.lka.a vaheksyko tata avoimill
mielin, elakiia siina ja tutkikaa sita.
Keskuudessamme on tutkijoita, jotka omistavat vuosia ajastaall
epaitsekkaasti, yrittaen aikaansaada rauhaa ja ymmarrysta tah1ill
maailmaan ja tehostaa vuorovaikutusta maan ja muiden plancetto­
jen asukkaiden valilla, jotka myos haluavat auttaa tata meidiill
smaragdinvihreaa. planeettaamme saavuttamaan rauhan tilan. Tij·
rna yhteistyo on mahdollista, koska avaruusolennot ovat !oylii
neet keinon lentaa omilta planeetoiltaan meidan luoksemuH".
136
He tekevat sita tuhansittain ympari koko planeetan,
paivaan, viikosta viikkoon ja vuodesta toiseen.
Seurauksena, noin kahdenkymmenen vuoden tyoskenteiysta k('11
tallani geologina ja magnetiikan tutkijana, paatin yhdeksan V[loll:,
sitten aloittaa tutkimuksen meidan ja * muiden maailmojen viili.l";.I­
ta suhteista. Tein taman maaratysta syysta, koska olen asunut tiillii
planeetalla kauan. Olin elanyt paljon yli tavallisen elamankaan'll
ja luulin tietavani jotakin tenreydesta. Joku oli jo aikaisin kertollill
minulle, etta terveyteni kUllllli laakiireilleni, mieleni professoscilk.
ja sieluni papeille. Huomasin etta tama ei ollut taysin totta.
Havaitsin, eWi luonto suunnitteli ihmisruumiin, jos sita ylEipidl'l­
tiin ja ruokittiin tasapainoisesti, se kestaisi 150- 160 vuotta ajan­
laskumme mukaan. Keksin myos, etta ruokailutapamme pyrkiviit
myrkyttamaan ja tllhoamaan ruumiimme puolessa tasta ajasta.
Asiat karjistyivat, kun minulle kerrottiin avaruusveljieni taholta
Solar Cross Foundationin tutkimllstyon ansiosta, etta millulla oli
suuri tyo teh6i.vanani. Kun yksityiskohdat asetettiin eteeni sanoin :
"Te olette valinneet vaaran miehen, koska tama ** "asunto, jossa
elan, on jo melkein lopussa, se on kohta valmis menemaan hall­
taan. "Eraana palvana kevaalla 1960, minut tyonncttiill
lei kkaussaliin. Sanoin jalkeenpain: "He leikkasivat kehostani kai­
ken, paitsi elavaa sielua - - jota he eivat loytaneet." Kllulin lIIyi)­
hemmin, ctta minut oli kahdcsti julistettu kuolleeksi leikkalls­
poydalla. Verta pumpattiin suoniini ja keinotekoisia menetelrlli;i
kaytettiin saamaan sydan jallecn Iyomaan. Tiedan nyt , etta slll.lIllli­
l. elmien mukaan koko elamani mUlitettiin. Ruokailutapani lllUIIIN­
I iin ja sensijaan, etta olisin syonyt myrkyllista ruokaa, joka on
ihmiskunnallc nykyaan tyypillista, siirryin luonnolliseell ruokailll.
* Kirjassa "Yhteys Ufoihin ja Henkimaailmaan /Hesioclos Foi­
lIix", on selvitelty naita menetclmia, joihill jokaisella on jJcria:li ­
I l'essa mahdollisuus.
·):· ·X· "Asunto" tarkoittaa tassa yhteydessa ko henkilon f
1"1 IUmista, eli kehoa.
137
Seuraus on se, etta tunnen nyt pystyvani tekemaan sen tarpeellisen
Tyon, joka on sovittu magnetiikan tutkimuskentan alalla.
Saattaa olla mielenkiintoista mainita, etta kaksi paivaa ennen
leikkaussaliin joutumistani, kiinnitin Solar Cross Foundation ysta­
vieni huomion siihen, etta olin tull ut tieni paahan. Sanoin: "Miksi
ctte kysy avaruusveljilta, mita nyt tulee tapahtumaan." Sanoma
luli takaisin. "etta kaikesta huolehdittaisiin." Leikkauspaivani aa­
muna suuri aVM'uusalus kierteli sairaalaa noin tunnin ajan. Den­
verin radio- ja TV-asemat kertoivat, etta esineen nahtiin lentavan
sairaala-alueen ylapuolella. Olin vakuuttunut siita, etta *H· oli
oiemassa syy siihen vierailuun, joka tehtiin siihen paikkaan tuona
eri koisena paivana. En tiennyt siita mitaan, ennenkuin useita
paivia leikkauksen jalkeen. Vasta parin kuukauden kuluttua kuulin
yksityiskohtia tuosta avaruusaluksen vierailusta. Solar Cross Foun­
dationin johtaja, joka kiivi katsomassa minua toipilasaikanani
Loo-Out vuorilla Denverissa ollessani, kertoi, etta he olivat saaneet
tietaa, etta kaksi avaruusveljea oli ollut lasna leikkaushuoneessa
siina sairaalassa.
Yksinkertainen tosiasia on, etta kaikki mitka liittyvat taman SUII­
ren tutkimusorganisaation luomiseen - perustettiin syksylla 1960
nimella Magnetiikan tutkimussaatio, - oli nyt kasilla. Tata edelsi
monta vuotta tutkimus- ja perustamistyota. Magnetiikan tutkimus­
saatio on nyt toimiva kokonaisuus. Tulevina vuosina se suuntaa
encrgiansa, aikama ja varansa tutkiakseen magnetiikkaa, kehil
taakseen periaatteet, milIa atomit liittyvat taman universumill
kaikkeuteen. Atomimassaa me kutsumme aineeksi. Missa tahansa
on atomeja, siella on elamaakin. Siten on yksinkertainen asia
paatella, ctta elamaa on olemassa kaikkialla universumissa, ti.,
tenkin myos henkisilla tasoilla.
Olen onnellinen, saadessani toivottaa avaruusalukset ja olenllol
vuodesta vuoteen tervetulleiksi talle planeetalle. Mina olen vaklllll
tunut, kuten jo sanoin siita, etta heidan tarkoituksensa on autla.1
;':'TH(' Totuuden etsijaa autetaan aina Jumalan HenkimaailmaIl 1.1
holta, jos han on todellisissa vaikeuksissa.
138
maan asukkaita, tekemaan tama rnaailma paremmaksi elaa. Eikii
siina viela kaikki: heidan tal'koituksensa on myos tehda yhteistyci
mahdolliseksi maan ihmisten ja toisten planeettojen asukkaiden v ~ i ­
lilla. Me olemme liikkumassa neliulotteiseen universumiin, riippu­
matta siita, mita kukin meista. ajattelee. Avaruusaika on yllammc
ja taman maailman nuoriso seisoo henkeaan pidatellen paivasta
paivaan, katsoen yli, taivaanrannan tulevaisuuteen suurin toi­
vein. Haluan tehda kaiken mita voin, heita auttaakseni. Tiedan,
etta avaruusolennot ovat tulleet meita auttamaan. Kun tamaH
maan herkat ihmiset vastaanottavat sanomia ja ohjeita avaruus­
vcJjilta ne saa\'at vastakaikua sellaisissa yksilOissa kuten esimerkiksi
Anthony * Brooke, joka yli 12 vuodcn ajan on kulkenut ympari
maailmaa, ollen yhteydcssa kaikenlaisissa asemissa oleviin ihmisiin.
On meician tehtavammc, jotka olemme liittyneet tieteellisecn tyo­
hon, antaa hanelle ja muille tahan tyohon ryhtyville apua ja olcn
onnellinen voidessani kertoa, etta tulemme saamaan Anthony
Brooken mukaamme magnetiikan tutkimusohjelmaamme. Ensim­
maisessa mahdollisessa tilanteessa aiomme perustaa rahaston hi­
nelle ja muille asiaan liittyville, jotka toimivat valistuksen, koulu­
tuben ja inhimillisyyden kohottamiseksi uuteen aikakautcen.
Odotamme kaikki pa:rempaa aikaa riippumatta siita, mika on
nma osuutemme taman suuren tyon ja lahetyksen edistamiscksi.
Kiitan teita, Jumalat siunatkoon Teita kaikkia, aina ja iankaikki­
'icsti "Amen".
* Brooke on ollut myos minuH "saunavieraanani" kahdesti.
139
ONKO UFOILLA TUKIKOHTIA KUUSSA?
Koska NASA on tahan saakka ehdottomasti pitanyt ylla "kuol­
leen Kuun" myyttiii, oli se yrnmarrettavasti pidattyvainen, kUII
valokuvissa nakyi jotain epatavallista. Koska nyt on o l e m a s ~ a
yha enemman todisteita siita, etta Kuussa 011 lentolautasten tuki­
kohtia, kay NASAnUFO:jen vastainen asenne yha selvcmmill
ilmi kuin koskaan aikaisemmin.
Selostamme nyt lyhyesti aikaiscmpia kuututkimuksia, joista Oil
niukasti tietoja. Monet hammatyttavat seikat todistavat vakuult;!­
vasti, etta Kuu on ollut " aktiivinen" siita saakka, kun sen pinta;!11
ensi kerran noin 400 vuotta sitten suunnattiin teleskooppi.
ao
KUUNVALOT
Kuu valaisee ainoastaan auringonvalon osuessa siihen. Ta.sta
huolimatta, ovat kuuastronornien teleskoopit vuosisatojen kuluessa
rekisteroineet siina yIi 10.000 arvoituksellista valoilmiiita, vilkku­
via salamoita, valoja, vaaleita tapaia, hehkuvia kohtia, sokaisevia
sateita ja leimuavia "signaaleja". Esim. 1869 alussa havaittiin
yhfakkia, lukemattomia vilkkuvia valoja Vaarojen meressa , job
on suuri tasankomeri kraatterien keskella. Toistuvat tallaisct il­
miot, saivat Englannin Kuninkaallisen Astronomiseuran painosta­
maan kaikkia astronomeja tarkoin tutkimaan Kuun tata osaa.
Vv. 1869 ja 1871 valisena aikana, ilmoitettiin yIi 2000 erilaisesta
Vaarojen meressa nakyneesta valosta. Huhtikuussa 1871 samlOui­
vat nama ihmeelliset valot, eivatka koskaan enaa syttyneet lIU­
c1 estaan.
K uutena viimeksi kuluneena vuonna, on noin 100 epatavallista
valoilmi6ta havaittu Kuun pinnalla.
Aristarkhoksen kraatteri on kirkkain kohta Kuun pinnalla ja
, jita on sateillyt kaikenlaisia vilkkuvia valoja, ikaankuin se olisi
avaruusalusten kayttama Icntokentta, jossa on lukemattomia va­
I() nheittajia ja kiitoratavaloja. Paitsi naita 19-vuosisadalla esiin­
lilJ1eita valoja, havaittiin Aristarkhos-kraatterissa v. 1950 suuri,
lll.: hkuva soikio ja v. 1963 loistavia punaisia pistcita.
K uun pinnan pimein kohta on Platon. Talla kiintealla melkein
141
mustalla kraatteripohjalla nahdaan usein laajenevia valokuvioita,
seka geometrisia muodostelmia, kuten loistava kolmikulma, ristik­
kain olevien viivojen muodostama "verkko", punaista hehkua ja
oranssinvarisia viivoja, seka P!atonin ja Aristarkhoksen ilotulitusta
samail a kun toiset kraatterit niiden laheisyydessa ovat "kuolleet".
Tata ei voida loogisesti selittaa muuna, kuin alyllisten olentojen
aikaansaamana valojarjestelmana. V. 1877 raportoivat amerikka­
laiset astronomit oudoista "valokipinoista, jotka keskittyivat Pla­
ton-kraatteriin, muodostaen ja.ttilaismaisen toistavan kolmikulrni­
on."
:Myos Kuun muut osat, ovat herattaneet kuuntutkijoiden utc­
uteliaisuutta. V. 1850 paikkeilla, nahtiin runsaasti valoja KUll­
karpaateilla, mm. "soihtukulkueelta" vaikuttava fantastinen naky­
rna. Signaaleilta vaikuttavat, valkkyvat valot, ovat toinen tyypil­
linen kuuilmio. Astronimi Webb havaitsi 4.7.1832 rivin leimll:l .
via pistei ta ja viivoj a, joita han vcrtasi morsekirjaimistoon.
20. 10. 1924 eurooppalaistell astronimien teleskoopit rekisleriii
viit lapi yon, katkonaisia leimuavia valoja Aristarkhos-kraatterill
Eihella sijaitsevalla pimealla. alueella. Vuonna 1870 muodosti :n
yksittiiista valopistetta Platonissa todellisen "orkesterin", joka esi l
ti vaihtelevaa himmeiia ja kirkasta valomusiikkia, kuten Charl("
Fort osuvasti kuvasi. Harold T. Wilkins, tunnettu tutkija ja udo
logi, on yksiselitteinen puhuessaan tuikkuvaloista. "Olivatko III"
signaaleja, tai laskeutumisvaloja lentolautasille?" Signaaleista pll
heen ollen havaittiin, etta kun yksi naista valoista loisti kirkkaalll
min Kuun pinnalla, niin toinen himmeni. Sitten syttyi taas
valo, minka jaIkeen se vaaleni, aivan kuin joku alyllinen olClIl11
olisi kayttanyt sahkokytkentaa".
V. 1903 oli Aristarkhoskin taas osallisena ilotulituksessa, sill..
siihen tuli ja siita lahti, yha uudelleen kirkkaan tahden kaltai ll l'lI
valomerkki.
Mita nama salamoivat valot merkitsevat? Niita on nahty 111 111
paljon, etta niille tuskin loytyy luonnollista selitysta. Ne civI l'
rnyoska.an voi olla mitaan suokaasua, silla Kuussa ei ole soil ,.
Naemmeko koodimerkkeja, joita lahetetaan kuutukikohdasta I( ,I
142
seen? Tai ovatko ne 11aahan lahetettyja sanomia, joita ei ole lal'"
koitettu Maan ilunisille vaan taivaallamme liikkuvien
miehistoille?
Tutkittuaan perusteellisesti naita valoja, antoi Britannian KlI­
ninkaallinen Seura v. 1873 objektiivisen ja ha.lyttavan lausunnoll ,
etta koodin kaltaiset Kuun salamavalot olivat, "tuntemattomall
rodun alyllisia yrityksia Kuun pinnalla" laheWia signaaleja Maa­
han. Nailla kiihkottomilla pata\"anhoillisilla astronomeiIla, ei il­
meisestikaan ollut muuta "vedenpitavaa" teoriaa, joten heidiill
oli pakko esittaa tama ainoa mahdollinen loppupaatelma.
Lukuisct valot Kuussa, jotka usein syttyvat akillisesti, vaIkkyiik­
seen vain joitakin minuutteja, tai tunteja, eivat voi olla "hc'i­
jastuvaa", hitaasti ja taukoarnatta Kuun pinnalle leviavaa anrill"
gonvaloa. 1vIonet valot voidaan selittaa tuliperaiseksi toirninnaksi,
varsinkin punainen hehku, ja alassyoksyvat seka sammuvat metco­
rit, sarnoikuin eraat muutkin ilmiot. Valtaosalle naista KUIIIl
"virvatulista", eivat kuitenkaan rohkeimmatkaan mielikuvituks('11
omaavat astronomit voi loytaa tavanomaista selitysta.
UFOT, ufonautit ja lentolautasten tukikohdat, ovat ainoa mit ·.
likuvituksellinen selitys, jonka * astronautit hylkiiiiviit heti alkulIll­
sa.
Kuitenkin uhmaa "kuollut" Kuu, kaikk..ia tunnettuja fysi ibll,
geologian ja sateilyn lakeja.
Valojen arvoitukseeen liittyy viela se seikka, etta paaosa niislii
:siintyy Kuun pohjoisella paIlonpuoliskolIa ja erittain C'1c'­
liiisella. Miksi? Voisiko olla niin, etta ufot ovat keraantyncet Sill"
ne, aivan kuten Maan ihmisilla on taipumus muuttaa sUllrkall­
punkeihin?
{I. Heidat on siihen pakotettu, koska muutoin fyysinen tel; isi
vararikon, jos se joituisi myontamaan eteerisen HenkiIllaaillll;1II
, ,Icmassaolon.
H3
MikaJi Kuun valot eivat ole Ufojen aiheuttamia, niin mitbi.
kuviteltavat geologi_set, taj optiset ihmeet, voisivat saada autioita
kallioita, soraa ja tomua, ajoittain kimaltelemaan joulukuusen
Iaill a ?
Monet muut arvoitukselliset seikat viittaavat siihen, etta UFO­
tukikohtia ja -rakenteita olisi Kuun halkeilevassa maastossa.
144
LIIKKUVAT ESINEET
Yha uudelleen nahdaan teleskooppien havaintokentan
raj alia, mita erilaisimpia tuntemattomia esineita, kulk.·­
van vinosti Kuun yli, tai sen laheisyydessa, taikka yhtakkia
tyvan tyhjyydesta johonkin tiettyyn paikkaan Kuussa.
7.9. 1820 oli kuunpimennys, jolloin !ranskalaiset astronomit ha­
vaitsivat outoja esineita, jotka liikkuivat sotilaallisessa muodostd­
massa aivan lahella Kuun kiekkoa.
7.8. 1869 tapahtuneen auringonpimennyksen aikana nahtiin jiil
leen esineita liikkuvan suorassa ja yhdensuuntaisessa linjassa yli
pimentyneen Kuun kiekon.
V. 1874 raportoi eras tshekkilainen astronomi: "Nain niiu kUIII ­
mallisen esineen, etten tieda, mita minun on siita ajaldlav;1.
Se oli haikaisevan valkea ja kulki hitaasti yli Kuun kiekoll.Tal'
kastelin esinetta vicla sen jatettya Kuun. Esine ei voillul 01\;1
mikaan Kuun osa, koska se jatti Kuun ja katosi avanllll ('C' 11
M ika muu se voisi oil a, kuin "lentokone"? Planeetat ja kllill
eivat sinkoa esineita avaruuteen".
Huomattakoon, kuinka eras v. 1899 havainto sopii
kuvaukseen, Maasta kasin nahtyihin lentolautasiin: "Vall H\':11I
suuri tahti, jonka vari vaihteli valkeasta punaiseen ja siilii "I kl
leen siniseen, havaittiin taivaalla Kuun lahella, sell
lohikaarmeen tavoin.
Oliko se UFO, jolle nama varivaihtclut ovat tavalllllHil l'lI I "
Varivaihtelut ovat nimittain yhteydessa niiden St'll till
1,(
taytynyt todella olla jattilaiskokoinen, ainakin 25 mailia pitka,
muuten sita ei olisi voitu selvasti erottaa 240.000 mailin etaisyy­
delta. Tallaisista jattilaismaisista liikkuvista esineista Kuun lahella
ja sen ylapuolella on kuitenkin usein raportoitu.
Esim. v. 1912 rapartoi englanti:lainen Harris: "Nain Kuun yla­
puolella noin 250 mailia pitkiin, ja 150 mailia levean syvanmustan
esineen, joka vaikutti jattilaismaiselta varikselta". Han arveli sen
olevan ehka jonkin kuun yli lentavan valtavan suuren esineen
varjon.
V. 1902 eras astronomi naki raportin varillisesta pienikokoisesta
"auringosta" lahella Kuuta ja pystyi ainoastaan huudahtamaan:
"Tata en enaa ymmarra: Mika se oli?"
V. 1912 eraan toisen kuunpimennyksen aikana nahtiin "Iois­
tavan raketin" ampaisevan poispain Kuusta. I1miosta raportoivat
seka ranskalaiset, etta englantilaiset astronomit.
V. 1917 ilmoitettiin eraassa ranskalaisessa astronomisessa leh­
dessa, Kuun liihellii havaitun valaisevan esineen, joka seurasi
sita. Oliko se Kuuta kicrtava UFO?
Astronomit tuskin uskoivat silmiaan, kun yhtakkia Kuun kiekoll
keskustassa sukelsi esiin esine, jota siina ei koskaan aikaisemmill
oltu nahty. Sen muotoa ei pystytty selvasti erottamaan, muU"
siina oli jotakin outoa ja se vaikutti kiintealta. Ehka juuri s,'
nakyi v. 1877, jolloin Asaph Hali lOysi Marsin kaksi kuuta,
joita ei myoskaan koskaan aikaisemmin oltu suurillakaan teks
koopeilla pystytty havaitsemaan. Tuntuu aivan silta kuin Marsili
kuut olisivat tulleet esiin tyhjasta, tai joku olisi ne sinne asettanul.
V. 1889 ilmestyi myos akillisesti mustia pisteita Kopernikus-kraal
teriin, Gassendin valleille, seka Pliniukseen. Huomionarvoin"11
seikka on, etta kaksi naista pisteryhmista oli jo seuraavana yiillii
havinnyt.
On usein ilmoitettu suurista maarista mustia pisteita, tai loisl:!
via esineita, jotka kulkivat yli Kuun pinnan. Naita havaitsiva I
esim. Herrick v. 1869, Lamey v. 1874, kuuluisa ranskalailll'lI
tahtitieteilija :Messier v. 1777, seh Auber v. 1836. Eraat voiv;1l
ehka olla epatarkasti havaittuja lintuparvia, mutta useimmissa I..
14-6
pauksissa liikkuivat esineet liian hitaasti, voidakseen olla liJlluja,
jotka eivat tarvitse minuutteja, vaan muutaman sekunnill, kii
taakseen Kuun pinnan yli. Arvoitukseksi siis jaa, mita oliv;11
ae suuret maiiJrat esmeita, joi,ta ajoittain lensi Kuun pinnan yli
ja jotka eivat olleet meteorin, tai muiden tunnettujen kappal,.i ­
den kaltaisia. Raporteissa mainitaan toistuvasti niiden liikkeidl'lI
"tasmallisyys", mika on mahdollista ainoastaan alyllisten olentoj"11
ohjaamille, jollakin erikoisdla kayttovoimalla liikkuville kulkllV"1I
voille.
Ei kukaan
astronomi ole tahan paIvaan saakka, loytanyt .,;cli ­
tysHi kaikille naille lentaville esineille ja akillisesti Kuun pinrwll:l
esiintyville pisteille yksinkertaisesti, koska he eivat ole siihen oX· IcYI'II ­
l1eet. He eivat halua hyvaksya "mieletonta" selitysta, etta kySYlll)'k­
sessa olisivat ohjatut lentavat esineet, vaan mieluummin "Iakais.'­
vat nama kuuilmiot maton aile", kaikkien nllli ..
den Maan ylapuolella havaittujen UFOjen kanssa. On kasiU:i
matonta, etta tiede, jonka tehtaviin tlliisi kUllllla tuntemattomall
tutkiminen, niin vastuuttomasti asettaa syrjaan tuhannet kasitl ii­
kuuilmiot, joita on todettu satojen vuosien aikana. NI'I­
jan vuosisadan aikana, astronomit on itse asiassa leimatlu cpii.
luotettaviksi havainnontekijoiksi, aivan kuten planeettammc lllil­
joonat UFO-silminnakijat. (Viittaan I talialaiseen Galileo Cal j .
kihin, hyvana esimerkkina, viim. main. asiassa.)
* Nykyiset tiedemiehet eivat omaa ns. yliaistisia kykyja, eivii t k;i
nainollen voi todeta henkisten olentojen vaikutusta.
147
KUUN IHMEELLISET MUODOSTUMAT
Nyt tulemme Kuun kaikkein arvoitukscllisimpiin ja kasitta­
mattomimpiin salaisuuksiin: Kuun pinnan liikkumattomiin muo­
toihin ja muodostumiin, jotka ovat selittamaton ilmio Kuun au­
tiossa kivieramaassa.
Monet astronomit ovat nahneet ja kuvanneet miekanmuotoi­
sen esinecn Birt-kraattcrin lahcisyydessa. Eraat havainnontekijat
ovat hammastykc1la todenneet sen nayttavan pikemminkin todel­
lisclta rakcnnelmalta, kuin " pyramiidinmuotoiselta" maavallilta.
Onko luonto toiminut arkkitehtina sadoille symmetrisille Kuun
pinnalla havaituille muodostumillc, jotka ilmeisen selvasti nayt­
tavat rakennetuilta, tai hakatuilta?
Jokainen astronimi voi melko hyvalla teleskoopilla helposti ha­
vaita Littrowin kraatterin pohjan, missa seitseman pistetta muo­
dostaa kreikankieliscn kirjaimen gamman. Omituista kylla, tama
havaittiin ensi kerran v. 1915 ja on siita saakka aina oUut nakyvis­
sa. V. 1915 nahtiin myi::is ensimmaisen kerran Aristillus-kraattc­
rissa musta kohouma, joka ulottui sen keskustasta reunaan saakka.
Tiedemiehet sanoisivat pclkaksi sattumaksi, etta Littrowin "gam­
ma" ja Aristilluksen kohouma ilmestyivat samana vuonna.
Jotta voitaisiin sclittaa kaikki "vaaraoppiset" epanormaalisuu­
det, on yhteensattumasta tullut merkittavin tieteen tuntema ilmii.i.
Yhteensattumista voisi melkein laatia uuden luonnonlain, joka
vaikuttaa miljoonia kcrtoja useammin, kuin me osaammc ajatel­
148
lakaan, koska kerran ticdemiehet soveltavat sita jokaisecn ilrllii,iill
ja arvoitukseen, jota he eivat pysty selittamaan.
UFO-selitys jattaa yhteensattuman omaan aTVoonsa, cik;l ok
ristiriidassa minkaan tieteellisen lain kanssa, koska se pcitta;i V;I i­
vattomasti kaikki selittamatti::imat ilmii::it Kuun pinnalla ja IClito.
lautaset oman planeettamme ylapuolella.
Yksi kuun muodostumiin liittyvia arvoituksia on, mista tuliv;!1
akillisesti v. 1922 kolme maavallia Arhimedeen kraatteriin? .los
ne ovat vulkaanista alkuperaa, niin miksi ei kraatterissa nakYllyt
punaista hchkua, tai jotain muuta merkkia rajusta mullistuksest:j :'
Viela hammastyttavampaa, kuin uusien muodostumien yhtakki­
nen ilmestymincn Kuun pinnalle, on eraan sen kraaterin akil­
linen katoaminen. Vanhoilta ajoilta saakka, kutsuttiin yhta Kuunr
kraatteria nimella Linne. Tama kraattcri oli kuusi mailia levea ja
sijaisi lahella Kuun piiivantasaajaa. Se nakyi jokaisella kuukartalla
vuotcen 1866 saakka, jolloin Julius Schmidt ilmoitti Linnen ka­
donnecn.
Astronomien rna ail rna oli skeptillinen, kunnes lisaa teleskooppc­
ja suunnattiin talle alueelle. Kukaan ei enaa voinut havaita
Linnea missaan. Sen paikalla oli vaaleahko laiska, kaikki mib
oli jaljella aikaisemmin selvasti piirtyneesta kraaterista, oli syviit
varjot. Meidan aikamme astronomit ovat todenneet, etta LinncslLi
on tullut kupu.
On syyta kysya, onko tallaisen tapahtuman merkitys kokonaall
jaanyt tahtien tutkijoilta huomaamatta? Ovatko "muukalaiscl"
peittancen kraaterin kannella v. 1866 ja muuttaneet sen suoja­
tuksi elintilaksi? Ollko se ehkii heidan keskuspaamajansa, toistcu
kraaterien ollessa vain UFOjen laskeutumispaikkoja ja hangaa­
reja? Tai, onko ufolaisilla viela suurempi siirokunta Kuussa ':'
V. 1821 ilmoit6 nimittain saksalainen astronimi Gruithuiscn ba­
vainneensa Kuussa kaupungin. Han oil nahnyt sen pinnalla jiit­
tilaismaisia kulkuvaylia sivuteincen. Gruithuisen oli liian tunllctlu ,
jotta hancn vaittcensa olisi voitu jattaa huomiotta. Tasta. hllo!i­
matta toisct astronimit, jotka tutkivat naita .ristikonkaltaisia mcrk­
keja keskuskohtinecn ja siita ulospain suuntautuvinc viivoinecn,
149
suhtautuivat ivallisesti kaupunkinimitykseen. He pilkkasivat slta
julkisesti vuoteen 1826 saakka, jolloin Gruithuisen havaitsi uusia
viivoja. Hanen "kaupunkinsa" kasvoi. Nyt pudistivat hanen arvos­
telijansa ainoastaan paataan, eivatka enaa sanoneet mitaan.
Myos nykyaikana on tehty havainto, jonka perusteella nayttaa
siita, etta Kuun pinnalla voisi olla teita. V. 1954 pillsi vanha
kokenut astronomi Frank Mannings, mita han naki kulkevan Pic­
colonimisen kraaterin reunalta Altai-ketjun paassa. Siina nakyi
kummaJlinen, levea juova, joka kaantyi aivan vahan, jatkuen il­
man katkoja eteenpain. Monet muut olivat tall a valin tarkkuuslait­
teilla nahneet taman selvasti tielta vaikuttavan viivan. Miksi ei,
Maan voimakkaimmillakaan tel eskoopeilla tata merkkia nahty
ennen v. 1954? Mainittakoon tassa, etta Manningilla oli vain
20 tuuman teleskooppi. Voisiko olla niin, etta uiolaiset tuolloin
olisivat rakentaneet tien osana kuusiirtokunnastaan. Kielteisessa
tapauksessa voimme vain kysya, mika aiheutti taman nain yhtakkia
kuuteleskoopeilla havaitun merkin, joka ei ole murtuma eika hal­
keama.
MUITA EPXTAVALLISIA KUUILMTbITA
Kuussa on muutakin salaperaista. V. 1924 julkaisi tunnettu
William Pickering Flagstaffin observatiriosta (Arizona), piirrok­
sensa Eratosthenes-kraatterista vv. 1919 ja 1923 valisena aikana.
Han oli havainnut rivin "muuttuvia tummia taplia," joilla oli
saannollisia " kasvujaksoja", jokaisen kaksi viikkoa kestavan Kuun
paivan aikana. Naiden tiiplien leviamis- ja kutistumistapa muis­
tutti Pickeringin miclesta kasvillisuuden kasvua, leviamista ja ka­
toamista.
V. 1937 havaitsi englantilainen Robert Barker oranssinruskeita
juovia Platonissa, jotka kuukauden sisalla tayttivat kraatterinpoh­
jan kokonaan. Han piti juovia kammottavan nopeasti kasvavana
kasvillisuutena, koska yhtena Kuun paivana (vuorokausi) = 23
Maan paivaa lapikavi itamisen, kasvun ja kukkimisen siemenmuo­
dostumiseen asti.
Jos Kuussa todella oli kasvillisuutta, sita oli ehka alunperill
siella olemassa primitiiviscna, mutta sitkeana jakalankaltaisl:lla
kasvillisuusmuotona. Kyseessa voisi myos olla, ufolaisten vuorikll­
vun aJila suorittama kasvihuoneviljely, (jota ei nay teleskoO'pisq).
Onhan heidankin kai jotain syotava.
Eras eniten kohua herattanyt ja samail a kiistanalaisimpia IlllIll ­
l11uodostumia on "silta", jonka teki tunnetuksi ensimmaisclI Iwr.,
ran v. 1953 John O'Neill, amatooriastronomi ja tiedckirj ;lilija ,
Hanen teleskoopissaan niiJkyi jaHiiaismainen, keinotekoineu I:! 111;( i­
lia pitka kaari, joka rajoittui Vaarojen meren etarantaall. rvlliis.
I !"d
150
tam me, etta 100 vuotta sitten Vaarojen meressa l1ahtiin yom
2000 epatavallista valoilmiota.
O'Neill arvioi sillan ainakin 500 jalkaa korkeaksi. Tietyissa
kulmissa voitiin nahda auringonvalon hohtavan alapuolelta sen
lapi, mika osoittaa, etta se todella oli silta.
Kaksi kuuluisaa englantilaista astronomia tri M B. Wilkins
ja Patrick Moore, vahvistivat taman sensaatiomaisen havainnon
eraassa televisio-ohjelmassa v. 1953. Tri Wilkins totesi yksiselit­
teisesti: "Se vaikuttaa keinotekoiselta. On melkein uskomatonta,
etta sellainen esine olisi voinut muodostua itsestaan (t.s. luonto
olisi sen aikaansaanut").
Muutamia kuukausia myohemmin tri Wilkinsilla itsellaan oli
yhta hammastyttava havainto. Salaperaisen Kuun sillan laheisyy­
dessa oli vuoristorotko, jossa oli taysin pystysuorat seinamat ja
tasainen pohja - aivan kuin tie, joka oli hakattu kovaan kal­
lioon ja mahdollisesti jopa yhteydessa sillan toiseen piiahan.
"On hammastyttavaa, etta kaksi tallaista OIl vierekkain," sanoi
tri Wilkins.
Skeptilliset astronomit reagoivat tietenkin voimakkaasti vaittaen,
etta silta (jonka myos he nakivat) oli eraanlainen luonnonihmc
Kuun maastossa. Heidan mielestaan luonto toimii kuin sillanra­
kennusinsinoori. Heidan selityksensa on mielikuvituksellisempi,
kuin jos he tunnustaisivat sillan olevan alyllisten olentojen aikaan­
saaman. Nama astronomit eivat kuitenkaan voineet selittaa, miksi
ei tuossa paassa (jonka O'Neill itse oli tutkinut vain 5 viikkoa
aikaisemmin), ennen ollut jalkeakiian kaarimaisesta arkkitehtulI­
rista. Tietysti tuntuu uskomattomalta, etta ufolaiset olisivat 5vii­
kossa rakentanect tallaisen suunnattoman sillan, joka on kuusi
kertaa pitempi, kuin mikaan Maan silta. Yhta uskottomia oval
myas heidan 90 asteen kaannaksia 10.000 mailin tuntinopell­
della tekevat lentolautasensa. Tassa onkin kysymyksessa * SlIPU­
tekniikka.
* Tata yliluonnollista supertekniikkaa on selitetty tieteelliscsi i
aivan oikcin kirjassa: "The unified field theory/Albert Einsteill".
152
SADESYSTEEMI
Tulemme nyt aivan uudenlaiseen li,'I YIII"
kraatereista lahteviin "sateisiin."
Tycho on naista kraatereista kuuluisin ja siita lahtcv;ilkill 11 /" 1111
mat, vinosti Kuun kiekon puolikkaan lavistavat siill'!'!!. \ I ,"
Tychon sateista nayttaa ymparaivan koko Kuun. Siilii lr"II,."d.1
lahtien, kun Galilei v. 1610 suuntasi maailman ensilllllliii:iI'li I'
leskoopin Kuu ta kohti, ovat suorat, hennonvariset juova I, jOII ."
taukoamatta kulkevat yli vuorien, rotkojen ja kraattpn'id"II, Iii I
neet salaisuudeksi. Ne eivat heita mitaan varjoa, jOlt'1I lit' ,·i \ ;1
voi olla vuorenselanteita, eivatka vajonneita laaksoja.
Monet astronomit ovat sanoneet niiden nayttaviill KIIIIII I,ill
nalle maalatuilta. Miksi tama ei voisi olla mahdollista!' Vllid,!.II'
hyvinkin ajatella, etta joku UFO tai lentolautas\aivlJ(' 1"III :II',i
matalalla ja ruiskuttaisi Kuun pinnalle levean juovan jolaill III,
kenematonta varia, joka pysyy siina kauan aikaa. Ju()va :ill lll ',1
laskeutumismerkinnaksi suuria planeettail1valisia aluksia \';11'1"11
joita jatkuvasti saapuu ufolaisten kotiplaneetoilt.a tai IIIl1isl;1 1, ;111
kana avaruudessa olevista maailmoista, Jos he lahestyisiv:il 1111'1
kitsematonta Kuuta, jonka pinnan muodostavat varsin S; III1;III1I :i
kaiset kraatt erit , eivat lentajat ehka pystyisi vaivattofll:1Sli SIIIIII
nistamaan kohti oikeaa laskeutumispaikkaa, Nyt he \foil'"I, 'l' Y,.)III
nin miljoonien krn etaisyydclle nakyvien sateiden ,lVldLt I." 1"1;,
Kuun pohjois- ja etelanavan sijainnin, minka jiilklTll lit' \'oi\';J1
laytaa aiotun laskcutumispaikan. On olemassa toist.a (usilla;t !lIlIil ;,

kraatereita, joilla on omat piencmmat sadesysteeminsa, aivan kuin
lie johdattelisivat Kuuhun matkalla olevat alukset johonkin tiet­
tyyn maadi.paikkaan sen jii.lkeen, kun Tychon on antanut niille
oikean lahestymiskulman Kuuhun nii.hden.
Aiemmin mainituista erottuu varsinkin Aristarkhos, joka - ku­
ten jo mainittiin - on Kuun aktiivisin kraateri , mita tulee va­
loihin ja muihin outoihin ilmioihin. Aristarkhos on otaksuttavasti
paalentokentta, jolle kaikki planeettaiva.liset kuljetusalukset laskeu­
tuvat. Toiset sateilevat kraaterit ovat ehka tarkoitetut vain pie­
nempia kuuliikenteessa olevia UFOja varten.
Toisilla nii.ista kraatereista on "suljettuja" sateita., jotka ympa­
roivat ns erilaisina geometrisina kuvioina ko alueita, joista erityi­
sen selvasti erottuvat nelion- ja soikionmuotoinen seka kolmikul­
mainen sadetyyppi. Tama voisi olla yksinkertaisempi, mutta verrat­
toman paljon tehokkaampi tapa erottaa "polttoainekraateri" "elin­
tarvikevarastosta" tai lahtokenlta Maata kohti suunnistaville lau­
lasille.
Astronomit ovat yrittancct selittaa uskomattomien "maalattu­
jen" sateiden olevan suoria vakoja, jotka ovat taynna mcteoricn
(joita osui aikoinaan mm Tychoon) alastulon johdosta keraan­
tynytta kuupolya. Kuitenkin on tosiasia, etta sateet kiipeavat yli
vuorien ja kraattereidcn scka kiinnittyvat vuorenseinamiin. Sc
merkitsee sita, etta nama polykasat ovat jo aikoja sitten irronneet
kuuperasta. Kuinka voidaan silloin ymmartaa, etta nama satect
ovat pysyvia ja taukoamattomia, aivan kuin ne olisivat uurretut
kuun rosoiseen maisemaan.
154
KUUN VALOKUVAT
Lopulta tulemme uskomattomaan todisteeseen siita, etta Kuu
voisi olla lentolautasilla liikkuvien ihmisten asuttama. Kun ava­
ruusohjelmiemme puitteissa lahetettiin sarja Apolloja, Rangereita,
Su·rvcyoreita ja Lunar Or'bitereirta Kuuhun, ajaJucli k<Yko maai'lma,
etta nyt vihdoinkin saadaan kaiikiNe arvoituksiHe se1vitys. Tulos oli
kuitenkin aivan painvastainen, oli tullut uusia arvoituksia.
Kuutukimukset kasittavat mm nelja jo tormayksessa tuhou­
tunutta Rangeria, viisi pehmeasti laskeutunutta Surveyoria sekii
viisi lunar Orbiteria, jotka kiersivat kuupallon ympari, seka kohllt·
apcmoa. Ne ottivat yhtecnsa noin miljoona valdkuvaa, joista mo­
net ovat erinomaisen tarkkoja. Kuvia saatiin myos erittain Jahch:i
kohdetta, varsinkin Kilun pinnalla seisovat Surveyorit valokuvasi ­
vat kaiken nakyvissa olcvan, samoilJ tckivat miehitetyt apollot.
Kuvat toivat ullsia, hiimmastyttavia arvoituksia, joille NASAII
ja astronomien pitaisi nyt antaa tyydyttava selitys, mm. Spires
(tominhuiput ) . Marraskuun 22 piiivana otetuissa Surveyor-v;,
lokuvissa nakyi 7 mustan "huipun" muodostama kummallinclI rivi
Kuun pinnalla olevien esineiden tai muodostumien varjoja, jOlb
kohosivat 70 jalan korkeuteen. Mika pystyisi jattamaan KIIIIII
pinnal Ie selvasti piirtyvan, teknisen keilan, tai pyramiidin n:il;;',i
sen varjon? Ei mikaan tunnettu, Kuun pinnalla luonteenOi\l;lisl'l'
muodostuma, ei voi heittaa niin vaaristymiitonta, symllll'lli:;t:i
varjoa.
1:->:)
Tiedemiehet olivat niin allistyneita, etta he esittivat henkilo­
kohtaisia mielipiteitaan, olematta taysin perilla asiasta. Eras heista
sanoi: "Ne nayttavat antennirivilta." Eras toinen lausahti: "Ne
antavat vaikutelman jostain suunnitelilista jarjestelmasta, koska
ne ovat tiettyjen etaisyyksien paassa toisistaan".
"Oikeaoppiset" tiedemiehet tietenkin selittivat nama "huiput"
luonnon aikaansaannoksiksi. Tri Rickhard M. Shorthill Boeingista
viiitti niiden olevan sellaisessa kulmassa sijaitscvia kallioita, etta ne
voivat heittaa kirkontornin huippujen kaltaisen pitkan, tasaisen
varjon.
Ristiriidassa tiiman kanssa on William Blairin Boeingin Biotek­
niscsta Laboratoriosta antama melko ivallinen lallsunto : "Jos
tata vaittamaa, (etta naiden ilmeisten torninhuippujen olisi oltava
I-uonnonmuodostumia) sovellettaisiin tallaisten muodostumien al­
kuperaan Maan pinnalla, silloin yli puolet nykyisin tunnetuista
atzteekki- ja inka-arkkitehtuureista olisi viela tuntematonta. -
Arkeologia ei olisj koskaan mennyt eteenpain ja suurin osa ny­
kyisista ihmisista, ja ihmisen fyysista kehitysta koskevista tiedois­
ta olisi jaanyt maan katkiSon."
Blair vihjaili ilmeisesti, etta nahdessarnme torninhuippuja tai
muita symmetrisia muotoja KU.un pinnalla ja sysatessamme n ( ~
syrjaan asiana, jossa ei ole mitaan salaperaista, voisimme ehb
jattaa huomioonottamatta tarkeimman kuututkimuksista esiintul­
leen seikan, nimittain sen, etta siella on * i11yllisten olentoJcn
pystyttamia rakennelmia.
Valokuvista kay viela ilmi muutakin, joka viittaa siihen, etCi
jotakin outoa tapahtuu jatkuvasti Kuun pinnalla. Erilaisissa SUI'­
veoyr- ja Lunar Orbiter-kuvissa nakyy satoja Kuun pinnalle ryh­
mittyneita kupuja. Ne ovat saannollisen mllotoisia, pyoreita, .ia
niiden halkaisija vaihtelee muutamista metreista jopa tuhansiill
metreihin. Naiden kuplljen olemassaoloa oli osattu aavistaa, muUa
niita ei oltl! koskaan selvasti havaittu 1\{aan teleskoopcilla. Nyl
* Tarkoitetaan yliluonnollisilla kyvyilla varustettuja olentoja.
156
on erittain lahella olevilla kamerasondeilla saatu nama kuvat Sf']
vasti valokuvattua,
Selenografian "asiantuntijoiden" hatikoidyt selitykset ie· lalll'lI
virtojen jiiiityneistii kuplista sisaltavat use ita ristiriitaisullksia. M i
ten voidaan selittaa, etta "kuplien" lukumaara on lisaantYllyl
parin viime vuoden aikana, jolloin avaruusalllksemme ottival
Kuusta valokuvia? Kuinka ikivanhat laavakuplat voisivat yhtakki:i
alkaa lisaantya?
Kun kamera ei voi valehdella, uakyy eraissa kuvissa toinen toi­
sensa yli poikittain kulkevia vakoja suorina viivoina ja geomcl­
risia kuvioita, joita vanha luontoaiti ei varmaankaan myontaisi
aikaansaaneensa. Ovatkohan nama joidenkin ufolaistell uusia tie­
jarjestelmia?
Toisessa tunnetussa valokuvassa - jota NASA ei hyvaksy - na­
kyy jattilaismainen valkea risti Kllun pinnalla. NASA yritti selit­
taa sita aikaiscmmin filmissa olleeksi merkinniiksi. Outoa kuitenkin
on, etta ainoastaan yhdessa, ko erikoisalan kuvassa nakyi tama
risti. Mikali risti on joku standardimerkinta filmissa, sen olisi
pitanyt nakya oka kuvassa?
Toisissa Sllrveyor- ja Orbiter-kuvissa nakyy myos allistyttavia
geometrisia varjoja, kuten monikarkisia huippuja, sekii neli-, kol­
mi- ja suorakulmaisia, vielapa taysin pyoreita varjoja. Kuinka
Kuun muodottomat kalliot voivat heittaa niin monenlaisia, sym­
metrisia varjoja? Taas on tassa aivan liian monta yhteensattumaa.
Avaruusaluksemme ottaman miljoonan kuulahikuvan kerto­
masta ovat ylla mainitut, ehka vahiten sensaatiomaisia. Tun­
nettu tosiasiahan on, ettei NASA ole koskaan antanut julkisuu­
teen, tai lehdistolle koko sarjaa, koska muissa kuvissa nakyy
viela enemman ihmeita, mm. ufo-ihmisia ja aluksia.
Merkillisinta on, ettei NASA ole julkaissut kuin erittaill harvoja
kuvia Kuun toisesta puolesta. Lunar Orbiterit ja Apollot ovat kin­
taneet Kuun ympari satoja kertoja. Jos ne voivat valokuvala
,'(0 Kuussa ei ole todettu laavavirtoja, ainakaan sen jalkccn joUoill
1. kaukoputki otettiin Maan paalla kayttoon.
157
Kuun yhden puolen, niin ilmeisesti myos toisen. Kuitenkin on jul­
kaistu vain kourallinen kuvia Kuun toisesta puolesta, jota ei
Maasta kasin koskaan nahda. - Miksi?
Tri Carl Sagan Caltech'ista paatteli aivan yksinkertaisesti, etta
jos Maan ulkopuoliset olennot ovat tulleet tutkimaan planeet­
taamme, heilla on erittain todennakoisesti tukikohtia Kuussa, ja
on varsin loogista, etta heidan paatukikohtansa. ovat Kuun toisella
puolella, jossa ne ovat turvassa :Maan ihmislen tutkivilta katseilta.
On nainollen erittain arveluttavaa, kun NASA varastoi Kuull
toiselta puoliskolta otettuja Apollo-kuvia, aivan kuin ne pal­
jastaisivat jotain, joka voisi jarkyttaa suurta yleisoa. Odotta­
maton ja yhtakkinen paatos Hihettaa Apollo-astronautit Kuuta
kierti:imaan, (se ei ole koskaan aikaisemmin ollut ohjelmassamme)
tama voisi kuulua yhtena osana tahan sensuroituun salaisllll
teen. Liihetettiink6 heidat ensisijaisesti tutkimaan Kuun
ta pllolta? Mutta kutcn ymi todettiin, ylcisti ci ole saanut til'
taa, saatiinko hcidan matkansa kautta selvyytta asiaan.
jalkcen oli NASA vetanyt verhon kaikkien UFO-esiill
tyrnisten eteen. Havaintoja tekivat kaikki avaruuslentoja 1\1aa"
ympari sllorittaneet astronautit, ja kun satoja lentolautasia I ,ll
havaittu avaruuslentojarjestclman tutkien kuvapinnoilla, on tuski ll
todennakoista, etta NASA luottaisi amcrikkalaisiin ja ilmoi u;li"
jostain niin tavattomasta asiasta, kuin jattilaismaisista kuurnl"'11
nelmista ja selvista jaljista, jotka osoittavat outoa toimill LI ,1
tapahtuvan KlIussa, (mina Apollot mahdollisesti olisivat vannll,l
della todenneet.)
Meita pidetaan pimeassa, ei tietenkaan suoraan NASAn 1,,1
mesta, vaan sen takana olevan vall an kautta, - nimittain 111:1,11 11
me hallituksen Kuuohjelmamme on todennakoisesti saavllll .1I1 1I1
kriittisen pisteen. Jos NASA on analysoinllt Orbiterin kllv:iI I I
ehka myos Apollojen miehist6jen nakeman, seka telesko()(lI' i1I.1
vainnot, ja todennut epaamattomia merkkeja siita, etta emillllll .11
set ihmiset Kuussa olivatkin ufonautteja - niin mita silll'lI "II
edessa?
158
Aika tulee piankin nayttamaan toteen, onko Kuu taynna loillli"..
taa ja ovatko " rokonarvet" kraatterien asemasta UFOjcn tukikolt­
tia, joista vain pienimmat lentolautaset li.ihtevat nakyakscen sa­
manaikaisesti kaikkialla Maan taivaalla.
Kuun pinnan tutkirnus kaynnissa toisen Apollo lennon aikana.
159
KUUTOTUUDEN HETKI ON Li\HELLi\
Vaikkakaan NASA ei tule julkisesti tata myontamaan, oli Apol­
lo 8 :lla kaikkein salaisin tehtava tutkia Uihemmin valopalloja,
salaperaisia kupuja ja merkillisia jiilkia Kuun pinnalla, jotka vuo­
sikausia ovat allistyttaneet ja jarkyttaneet tiedemiehiamme.
Amerikkal aisen kuusondin "Lunar Orbiter lI:n" vuonna 1967
havaitsemat, arvoitukselliset 12- 22 metrin korkuiset patsaat oval.
tahan paivaan saakka jaaneet selittamatta. Ne ovat lahinna yksioi­
koisesti luetteloitu "tuntematonta ainetta olevina esineina."
Myoskaan ei ole voitu lopullisesti selvittaa noin 9000 Kuun
Maahan nakyvalla puolclla esiintyvan, kraatterin alkllperaa.
(Universal Link/O. Binder/SAGA)
Naissa edella mainituissa raporteissa oli varsin mielenkiintoisia
asioita, eika myoskiian Suomi ole talla hetkella jaanyt naistii
kansainvalisista Ufo-havainnoista paljonkaan jalkeen. Melkeill
kaikki suomalaiset lentajat ja merikapteenit ovat nahneet Ufoja.
mutta he eivat saa niista kertoa julkisesti . Lentoyhtiot varsinkill
pelkaavat, etta heidan asiakkaansa alkavat kaikota, jos ne tietaviil
vannuudella Ufojen olemassaolosta. Monet asi akkaat alkavat kell­
ties peHita yhteentonnaysta, tai vaikkapa kidnappausta, kun eiviil
tarpeeksi tunne asiaa. Suomalainen jaykka ja itseensasulkeutuva
kansanluonne on myos paljon haitannut Ufotutkimuksia maassam
me. Ihmiset eivat tahdo uskaltaa kertoa havainnoistaan, kosb
160
kanssaihmisten leimaava ja epasuopea asenne on ollut pelotllksena.
Monia havainnonkertojia on pilkallisesti alettll nimittaa hulluiksi
ja tarahtaneiksi jne, joka on taysin vaarin.
Itse tapasin ensimmaiset fyysiset Ufo-ukot vuonna 1971 , jonka
jalkeen olen ollut heihin yhteydessa, lahi nna telepati an avull a,
mutta myos nakoyhtcyksia on ollut aina si ll oin tall oin. All aoleva
kllva esittaa lentavaa lautas ta joka lcnteli taloui lahell a elokuussa
197 1 craana iltay(j na. Samall e negatii ville on otettu kolme kuvaa
paall ekkain samas ta Ufosta, joka on eri asennoissa, kunnes kes­
kell ii kuvaa se nousi suoraan ylos avarll utecn ja havisi.
Aiernmin mall1ltSIn kuinka Ufo-ihmiset voivat aincel\islua, eli
muuttua aivan meidan ihmistcn nakoisihi ja kaltaisiksi olcnnoiksi,
ja tama vaite on taysin oikea, koska olcn mm. itsc tavannut uscita
tii ll aisia ihmisia. Hcita on kovin vaikeaa erottaa
noiu yht'ii kki a, rnutta jos on tarkkana, niin picnia eroja on
havaittavissa, joista kerron nyt.
Hc ovat sllunnilleen kokoisiamrnc, oll essaan rUUI1l IIS­
161
saan. Naiset ovat yleensa joko erittain vaaleita, tai erittain tummia,
seka iholtaan, etta hiuksiltaan. Naisten lantio on yleensa levca,
ja kauniisti muotoutunut. rho on lapikuultava ja ohut. Huulet
ovat myos ohuet ja katse on terava. Tukka on voimakas ja kaunis.
Naiset ovat erittain siististi pukeutuneita ja heista saa erittain
hygieenisen kuvan. Naiset kavelevat hauskan sipsuttavasti lyhyin
askelin suoraryhtisesti. Miehet taas ovat melkein aina tummia
ja voimakkaan nakoisia persoonia, joilla on suuri energiakentta
mukanaan ja suuri tahdonvQima. Heista saa yleellsii seliaisen ensi­
vaikutelman, etta he ovat itsetiirkeita, mutta kun heihin tutustuu
paremmin, niin ovat he melko mukavia ja ystiiviiliisia. ?vlicspuoli­
sista Ufoista ei voida tehda niin tarkkaa luonne ja niikokuvausta,
kuin naisista. Joka tapauksessa naita olentoja on paljon taaliii
meidiinkin joukossamme, mutta ne jotka heidat tuntevat, eival
saa heita paljastaa, ettei heidan tyonsa laatu paljastu, koska aika
ei ole vieia kypsa siihen.
Opettajien joukossa on myos niiita olentoja, seka liike-elamall
palveluksessa, ja kansainvalisissa tehtavissa, seka politiikassa. KII
kaan heista ei saa myc.intaa olevansa Ufo-ihminen juuri aiemmill
mainituista syista.
Me ihmiset olemme siis jatkuvassa tarkkailussa, ja jopa ajatllk
semme tiedetiiiin tarvittacssa, joten olkaamme siis suopeita henkisi:i
asioita kohtaan, silloin samalla autamme myi.is itseamme ja mllila
eteenpain, tulevina suurina mullistuksen aikoina.
Mikali haluamme pliasta etecnpain, ja miklili haluamme 11111.1
avaruuden kansalaisiksi, niin tehkiiamme kaikkemme itsemmc k. ·
hittamiseksi hcngentieteen avulia, silili pelkat ufokirjat eivat alll.1
ketaan.
KUUN VAIKUTUS IHMISIIN JA LUONTOON
Ennen maan nykyista neljatta kehitysvaihetta, oli kuu maan
yhteydcssa, ja silloin me ihmiset olimme astraalitason olento ja.
Kehitysvaiheen sitten edistyessa neljanteen vaiheeseen, eli aineel­
liseen maan-kauteen, erkani kuu maasta, siirtyen suunnillCCll ny­
kyisclie paikalieen meidan aurinkokunnassamme.
Monetkaan maailmamme nykyisista ihmisista, eivat voi kuvi­
teliakaan, kuinka suuri vaikutus on kuulla heidan eiamassaan.
Kuun vaikutusta kasittele\'at asiat ovat niin laajoja, etta niisla
voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan, mutta nyt tyydyn tassa yhtey­
dcssa kasittelemaan tata asiaa vain lyhyesti.
Kuu on eraalia tavalla ihmisen sielun salainen vartija. Ilmall
kuuta ihminen kokisi fyysisen kuoleman joka kcrta, kun han nu­
kahtaisi. Ihmisen astraalitason henkinen olcmuspuoli on nimittain
yhteydessa kuun magneettikenttiin. Ihmisen nukahtaessa irtoaa
hanen henkinen olemuspuolensa, ja se siirtyy ns. planeettamaail­
maan, jossa henki saa uusia vaikutteita ja virikkeita, seka cnnus­
tuksia. Nama kokemukset ilmenevat usein unikuvina, ja kokcmuk­
sien jiilkeen, vetavat kuun-voimat ihmisen takaisin fyysiseen ke­
hoon maan paalle.
T aysikuu vaikuttaa myos siiteilyllaan melkein jokaiseen ihmi­
~ I . : e n . Useat ihmiset eiviit saa unta, voivat huonosti, mascntuvat,
lai kokevat vainoharhoja taydenkuun aikana. Aarimmissa tapauk­
sissa jotkut henkilot sairastuvat ns. "kuu-hulluuteen". Tama ilmc­
lice siten, etta nuo ko yksilot haluavat esiintya kuulle, kuten
162
163
nayttelijat esiintyvat yleisollc. Eraskin tllntemani henkilo, meni
aina alastomana laiturille tanssimaan ja laulamaan kuulle, kun
se loisti taytena 6isella taivaalla. Muutcn oli tuo esimerkkimme
henkilii taysin vaikutusvaltainen ja luotettava paiva-elamassaan,
tai silloin, kun taysikull ei loistanut. Taysikuu cdislaa myiis
ns. himomllrhaajien toimintaa, josla selvana esimcrkkina voinen
rnainita maailmalla tunnetun rikolli scn kuristaja Jackin, joka aina
taydenkulln aikana rnurhasi naisen. Satoja muita esimerkkej;i
vastaavista tapauksista on olernassa kaikkialla maailmassa..
Kllu vai kllttaa myi)s negatiiviscSli lcikkauksiin siten, e tlei veren­
vuoto tahdo loppua, mikiili on Tiima asia Iaakareidell oli­
si chdotlomasli huomioilav3 Icikka. uksi a suullnitcllcssaan.
TUlkittaessa myiis ns bio-dYllaamisla viljelyii, niin huomaarnrnr,
eWi siclEikin, alan kirjoissa nimittain, puhutaan kuun vaikulukses­
ta kasvien kasvarnisecn. Paras lllios saavu1etaan silloill, klln p('l ­
tojen lannoituksen yhteydessa huornioidaan kllun vaikutukset j;1
asennol.
Olen myiis a ieml1lin pUhlll111t kirjassa ni rnoncssa yh1eyd('ssii,
Jehova513, jUllt,Jaiscll rodun Illoj as ta. Tiissa yhteydessa voiw'll
ma in ita, etta Jehovan, llaiselli sen sd irotll . kotipaikka 011 l iil!.1
hetkcll a kuu. KllllhaJ1 lahettaa jaLkuvasti negaliivisla saLeily:i ,
aina sen rnukaan, ja sillii teltolla, missa asennossa kuu klllloilikill
on. Saattaa 011a, etta arkkicIIkcli J ehovalla 011 oma OSUII1('Wo.1
asiassa , jossa kUllIlvoimat koettavat houkulella ihmisi a sylll iill
eli poikkearnaan " kllUpoluille", kU1en vanhoissa mylologioissa ; j '" j
ilmais taa n.
Selene eli kuut a r oli moni cn vuosituhansicn ajan ollllt 11\(1111' II
kansojen ja heimojen uskontoj en paana. Myi)skin kirkkoisa 01 il"
nes ja Klernes Al eksandriala inen, oliva! sita rnielta, kllll "Ii
Jehovan el ava symbooE, elol1- ja kuolontlloja, ja ol emass;1 "I .. "
maaraaja meidan maailmassamme. MikiHi Artemis oli KIlIII IO
(Luna) taivaalla ja kreikkalaisilla Diana maassa, joka h,dl ll O\
lapsensynnytysta ja elarnaa, "iin egyplilaisilla sc oli Hebt ( II ,
ka te ) Helvetissa, kuoleman Jumalatar, joka hallitsi loitsuja j:t II'"
tuuden salaisia voimia. Kun tassa yhteydessa tulin maill illl II I I ,
164
sanan noituus, niin on todettava, etta jlluri kuun-voimien kiiYliill:i
on avainasema rnustassa noituudessa ja " J\llustan-Ra,lIl1atllll"
noituuden toteuttamisessa. Lukuisten noitamenojen henkisenii joh­
tajana on melkein aina mukana kllUdcl110ni Ashtaroth, joka S;I;I
daan csilJe pirulJisten manausmenetelmien avulla. Kuitellkin Oil
noilJa pyhilJii domoneilla tarkea tehtava maan ihmiskunnan paris­
sa, jota en tassa yhte),dessa voi pa ljastaa, muuten joku Iuki .
joista voisi ken ties menettaa hermonsa, ta i jarkellsa.
1(;;,
KRlSTUKSEN JA PAHOLAlSEN SUUNNlTELMAT
Kristus ja Saatan-Moloch ovat eraanlaisia "velipuolia", simi
he ovat Hihtoisin * lsasta, niinkuin me kaikki olemme alunperin
lsan, eli avaruuden automaation sisastaan uloshengittamia "eloja".
Kay tan tassa maailmamme herrasta, Jumala Moloch'ista nime:i
paholainen, koska nykyisin nain yleisesti luullaan. Jehovahan antoi
erheellisesti taman nimcn nykyiselle maailman herrallemme. Kris­
tus eelustaa toiminnallaan eraanlaista positiivisen sahkcilatauks('11
huipentumaa, ja " Moloch" taas edustaa negatiivisen sahkolatallk
sen huipentumaa. Hliomautan samalla, ettei + ja - sahkci tarkoi
ta sita, etta jompikumpi olisi parempi, kuin toinen, vaan jommall
kumman paremmuus riippuu siita, milta kannalta katsomme
ta ja missa puitteissa itse olemme, nimittain olemmeko plall.'C'
talla jossa vallitsee - tai + merkki .
Kun Lucifer loi 7 vaiheisen palloketjllmme, niin silloin alwl',. ,
paatettiin, etta kolme ensimmaista vaihetta ovat neutraaleja, ,.)1
niissa on + ja - virtapiirit tasoissa. Kahdesta seuraavasla, (·11
neljannesta ja viidennesta tehtiin taas planeetat, joissa - s:ihk. ,
hivenen hallitsee, ja kuuelennesta, joka on ns. Venus-kausi, ja
semannesta, joka on ns. Vulcanus-kausi, tehtiin positiiviSl'1I \'11.
tapiirin hallitsemat pal lot.
Aiemmin kerroin, mita varten Zarathustra syntyi
oX- lsa = Korkcin toimeenpancva voima, eli persoonaton ('1, .' 11'1. '
kentta.
166
J eesus Kristuksena, ja mika sitten Kristuksen paatchtava oli 1'.•
lestiinassa. Kristus, joka edusti avaruuden hallituksen toimi lll.l
linjaa, aiheutti toiminnallaan sen, etta juutalaisten yha SUurClIIl'1
pahuuteen vajoaminen estettiin, ja samail a Golgatan-voiton my",·
ta Jeesus avasi suuren rakkauelen voiman energiakanavan maasla
avaruuden hallituksen maailmaan, ja nain tuli lahimmaisenrak­
kaus johtavaksi teemaksi hanen oppinsa myota. Taman jalkeen ei
tarvittu enaan Jehovan lakeja silma silmasta ja hammas ham­
paasta, vaan tilalle tuli anteeksianto ja armo, ja jotka naita
hyveita alkoivat harrastaa, heille olivat avoinna universaalisen
rakkauden energian portit. Mutta vaikka Kristus saavuttikin kor­
keimman persoonan aseman meidan planecttakunnassamme, niin
ei han silti halunnut mlluttaa Luciferin luomaa organisaatiota,
vaan jatti sen ihmisten itsensa tehtavaksi, silla avaruuden lakihan
sanoo, ettei mitaan saa tehela ihmisille, eika muille "Jumalillc",
tai hengille ilman heidan vapaata tahtoaan.
Kun kirkkoisat aikoinaan paattivat, etta Jeesuksesta tchdaan
synticmme sovittaja, niin tekivat he SUUl'en virheen.
Vaikka Kristuksella on kaikki yalta taivaassa ja maan paalla,
niin ei han silti kayta sita niin etta han tuhoaisi Luciferin, ja
tekisi tasta maailmasta paratiisin. Jeesus oli vain eraanlaincn
tiennayttaja ja tie tiessa. Han naytti meille Iyhyimman polun
maasta aurinkoon, jonka viimeksimainitun sisassa sijaitsee sym­
boolisesti taivaan paratiisi. 1vlikali pystymme kulkemaan ja toimi­
maan samoin kuin Jeesus, niin silloin paasemme tuonne henki­
rnaailman paratiisiin lepailemaan, mutta ellemme pysty, tai hallla,
niin silloin jouelumme kulkemaan lavitse Luciferin maadiaman 7
vaiheisen kehityskauden, jonka jalkeen olemme avaruuden kansa­
laisia, eli yli-aistisia Ufo-olentoja, tai ns vulcanus-yli-ihmisia.
Mutta mik1ili rakastarnme tata maapalloa, sen luontoa, ihmisiii
ia mielenkiintoista j1illecnsyntymisen kiertokulkua, silloin olernTII('
pttholaisen palvelijoita sanan tayelessa merkityksessa, mutta kutcn
licmmin mainitsin, on nimi "paholainen" tekaistu, rnutta hiin
"i oli paha todellisuudessa, vaan ajaa tarmokkaasti maapallon
167
ja meidan ihmisten etuja, ettemme vain kuolisi saasteisiin, tai ato­
mipommien ·rajahdyksiin.
Todellisia paholaisen palvelijoita ovat ne, jotka eivat halua
hyvaksya kosmisia totuuksia, vaan haluavat sailyttaa muka vanhal
eettiset arvot, vaikkeiat itsekkaan tieda, ovatko ne totta, vai tekais­
tuja.
Kristus suosittelec siis meille paluuta hen.kisiin maailrnoihin,
hanen viinitarhansa vartijoiksi, ja Lucifer taas haluaa, etta hy­
vaksymme hanen luomansa maailman ja pidamme siita ja olemmC'
tyytyvaisia. Kumpikin ajaa siis ornaa etuaan, ja onhan se luonnoI­
lista, silla. kurnpikin pyrkii hyvyytcen ja taydellisyyteen, tietenkill
vain eri teita, ja eri ohjelman mukaisesti.
Kaytannossa tama tarkoittaa sita, ettcmme milloinkaan paas,'
tasta aineellisesta rnaailmasta pois, jos vihaamme esimerkiksi Luo­
jaamme Lucifcria, silla hanen valtansa on melkein yhta slllll'i
kuin Kristuksenkin, ja Lucifer varmasti estaa poispaasymme syll
nin avulla, ellemmc voi hyvaksya puolueettornasti ja .r,. totuudl'lIi
sesti kaikkien olelTlassaolevien voimien tarpeellisuutta.
Ellei maailmassa olisi pahaa, niin cmme tictaisi hyvast;ibii"
mitaan ja painvastoin. Oman kehityksernrne vuoksi ta:rvitscllllllf
rnolempia voimia, ja silloin taitomme on etsiii kultainen (,<Ii ·,
tymisen keskitie.
;(. On tajuttava hyvan ja pahan valtta.matt<irnyys tassa k"hil l
vaiheessa.
168
Rudolf Steinerin nii'kemys Paholaisesta. (Ei vastaa omaa niikemystani )
169
* VESIMIEHEN AJAN VAIKUTUKSET HENGEN­
TIETEEN VOITTOKULKUUN
Tiedamme tall a hetkeIHi, etta elamme parhaillaan vesimiehen
aikaa, jota on jatkunut jo vuodesta 1962 saakka. Tama ajanjakso
on varsin merkittava erilaisten hengentieteellisten suuntaustcn kas­
vun vuoksi, silla juuri vcsimiehen aikana tulevat * antroposofia.
teosofia, kristosofia ja buddhalaisuus saavuttamaan sum'en lapi­
murron liinsierurooppalaisessa ja ylccnsakin lansimaisessa elamall­
muodossa. Tasta on my()s todistuksena Markuksen 14 luvun I:!.
sakeessa mainittu raamatunlause, joka kuuluu seuraavasti:
kaa kaupunkiin, niin Teita vastaan tulee mies kantaen vesi ·
ruukkua, seuratkaa hanta." Kristus on tass a antanut selvan viI!
jauksen tulevien tapahtumien suhteen, silla vesiruukku on vanlaa
uskonnollinen symbooli, joka tarkoittaa kirkastunutta, 11;1
ihmisen minuutta, jonka avulla han voi ainoastaan tulevaislIlI
dessa suori ttaa "ylosnousemuksen", eli toisinsanoen han voi siirt y,'
korkeammille henkisille tarvastasoille.
Vesimichen ajan hallitsevana plancettava tulec olemaall "oj
makeskus Uranus, joka saattaa aiheuttaa suuria luonnonmllll i
tuksia maakuoressa. Taman planeetan tehtavana on aihclltt. I. '
suuria aineellisia muutoksia telluksella ja ne muutokset tllln·. 11
ulottamaan vaikutuksensa myos kaikkiin meidan materialist i-,I III
,,- Lainaus kirjasta "Yhteys Ufoihin ja Henkimaaihnaall".
-:+ Nama suuntaukset edustavat kaikki ns hengentiedetta.
170
tapoihimme, kuten uskontoon, koululaitokseen, rakentamiseen ja
kulkuveuvoihin yms. asioihin.
Edellisella kalojen aikakaudella, oli hallitsevana planeettana
Neptunlls. Nainollen olikin kala ensimmaisten kristittyjen tun­
nuksena Roomassa, ja Kristuskin valitsi opetllslapsensa kalasta­
jien keskuudesta, koska heista tavallaan tehtiin, "ihmisten kalas­
tajia". Jeesus ruokki mm. viisituhatta ihmista kahdella kalalla
ja viidella leivalla, ja sen ajan temppelien seinilla oli kalojell
kuvia pyhina symbooleina. Kreikankielinen sana "kala" voidaan
tulkita sen kirjainten mukaan Jeesus Kristus Jumalan
poika, Vapahtaja (tai armontuoja), niiin ymmarramme kala sanan
todellisen tarkoituksen. Piispojen hiipatkin ovat kalan mallisia ja
mm. Paavalin sormuksessa on kalan merkki. Nain aiheutti tuo
kalojen aikakausi nykyisen lansimaisen maailman kehityksen, valo­
ja varjopuolineen. On my()s valittaen todettava, ettei minaan ai­
kaisempana aikakautena ole ollut niin paljon sotia ja veriloylyja,
kuin juuri kalojen aikakautena.
Ollessamme nyt vesimiehen ajassa, on meilla paremmat astro­
logiset lahtokohdat kuin ennen, silla kuten alussa mainitsin, edus­
taa vesiruukku hengentieteiden voittokulkua ja vanhojen materia­
Iististen uskontojen tappiota. Raahab on ikuinen olotila ja siihen
tulee vahitellcn meidan kaikkien tietamyksemme johtamaan. Tun­
neUu ranskalainen ennustaja :Michael Nostradamus on sanonut
jo 1500 luvulla, etta se uskonto jota noudatetaan lansimaissa
kalojen aikakaudella tulee kuolemaan, koska sita ei toteuteta oi­
kealia tavalla, eivatka sen ajan papit ymmarra raamatun sala­
tieteellista sanomaa. Valitettavasti vuonna 325 hylkasivat materia­
listiset leipapapit, kirkkoisa Origeneen vetoomuksen raamatull
aitouden sailyttiimisesta, ja nainollen lahti silloin kristillinen ke­
hit)'s vaarille raitelle. Luonnon tapahtumissa patee nimittain se
kaava, etta luonto ja tapahtumat aina toistavat itseaan, kuten
asian laita on mm. jalleensyntymisopissa ja luonllon uudcllccn he­
I' aamisesta eloon, kun kesa tulee, ja kun tiihdet ovat maaratyssa
:Isennossa aiheutuu siita kylmia mikali on talvi , ja
<' uursodilla ja kovilla pakkasilla on selva syy-yhtcys, joka nakyy
171
my os puun vuosirenkaista. Toistoon ja tahtien asentoihin viitaten,
on Nostradamus rny(Ss ennustanut kolrnannen rnaailmansodan,
jonka pitaisi syttya tarnan vuosisadan lopulla. Tunnemme talla
hetkella nelja suurta kulttuuriaikakautta, jotka ovat kuolleet, ja
tall a hetkella kuolemaa tekee ns. lansimainen kulttuuri uskomuk­
sineen, ja mita nopeammin tekniikka kehittyy, sita nopeammin
kuolema edistyy.
Me voimrne kuit enkin olla onnellisia, silla rneilla on uudenlai­
nen nakemys ja kokernus asioista, joita materialistit eivat halua
yrnrnartaa. Meilla on sielussamme valon kipina, jonka olemmc
saaneet suurilta opettajiltamme, Kristuksclta, Luciferil ta, Budd­
halta, Laotselta, Platonilta, Steinerilta ja Zarathustralta, seLi mo­
nilta rnuilta suurilta profeetoilta.
rvlenkaarnrne valooll. -
Selvennyksena vieLi vesimiehcnajasta, voinen mainita seuraavaa.
TalEi hetkelEi on vallalla kaksi erilaista lasklltapaa siita, milloi ll
kalojen aikakausi paattyy, ja milloin vesimiehen aika alk;.; ..
Toiset salatieteilij iit ovat sita rniclta,. etta vesimiehen aika al
kaa vasta noin vuoden 2000 seutllvilla, ja toiset, kuten mill :i .
olen sit a mielta, etta vesimiehcn aika alkoi vuonna 1962.
Kaytanniissa ei erolla kuitenkaan ole suurempaa 1lI1 "
kitysta, koska tapahtumat eivat kuitenkaan vaihdu niin, klli"
lentoaseman aikataulut, vaan naissa planetaarisissa
sa ovat voimassa jopa yli sadan vuoden siirtyrnakaudet pllol i"
ja toisin. Kaytannossa tama tarkoittaa sita, etta esiID. vesimil'l lI" II
ai akvoi al kaa kaytannossa ja 50 - 100 vuotta ennen sen SY'"
boolista voimaantulopaivaa, joten vaihdokset tapahtuvat vahil l'l ll"l
ja erittain huornaamattomasti, ja monet ihmiset, jotka eival 11 ;11
rasta salatieteita, eivat edes huomaa uuden ajan tlllo:l.
172
ENNUSTUKSET J A I-IENKISET SIIRTYMAKAUDET
Alkaessamme puhua ennlls tuksista ja siirtymakausista, IllIJl
voimmc ottaa vaikka raamatusta kohdan, joka viittad
, arnoihin asioihin, nilIlitt;iin evankeliumin 13. luku.
SalIlassa yht eydessa voimme rnyiis tod eta sen tosiasian, etta cnnus­
taminen eli profctoiminen on rnahdollista myos raamatun mu­
kaan. Viittaan Paavalin kirjeisiin, jae (Room. 12:6). Paavali
sanoo siina seuraavasti: "rv[eille on anncttu crilaisia arrnolah­
JOP, ja jus joku on saanut profetoi misen lahjan, niin hii.n profe­
toikoon scn mukaan, kuinka hanella uskoa on." 'fama kohta siis
sclvasti todistaa scn, etta ennustarninen, eli profctoiminen on
mahdollista, joten kay tan tilaisuutta hyvakseni ja profetoin.
Raarnatunhistoriassa yksi "kehityskausi " kestaa noin 50- -60
vuotta. Viittaan 11arkllkscn cvankeliurnin 1 lukuun. Avaintapah­
tumana on juutalaistcn paluu vanhallc kotiseudullcen, eli Palcs­
Lii naan. Nain on tapahtunutkin, silla juutalaiset saivat Pales­
tiinan takaisin vuonna Samoihin aikoihin tehtiin tiilEi vuo­
sisadalla ensirnmaiset U fo-havainnot. Tosin havaintoja on ollut
jo Atlantis-kaudclta saakka, vaikka ci niiksi ymmarretty.
Tassa. yhteydessa voincn lllainita, etta banaanipuu ja rnehilaisel
tllotiin 6inne rnaapalloflc Vcnuksclta Ufoissa, ja tat a olettamns­
ta todistaa rnyiis se tosiasia, ettei niista ole loydetty fossiileja
rnaan paal tao
V uonna 1967 tapahtlli kuuluisa Universal Linkin ilmestys
En glannissa, josta silloin puhuttiin paljon, ja tata voidaan pitaa
173
eraanlaisena uuden varahtelyjaksoluvun alkutapahtumana. Vuon­
na 1952 uhkasi USAn presidentti kayttaa atomipommia Koreas­
sa, jonka johdosta aselepo solmittiin siella 1953. Lokakuussa 1962
tapahtui Kuuban kriisi, ja ydinsota oli erittain lahella. Mlitta
tarkastelkaamme nyt tulevia tapahtumia.
1. 1970 luvulla on atomisodan vaara erittain suuri, ja ny­
kyiset lansimaiset kirkkokunnat aloittavat suuren kampanjan hen­
gentieteen, eli salatieteiden mustamaalaamiseksi . Ufo-Iautasia ja
Ufo-ihmisia esiintyy paljon jokapuolella maapalloa. Diktatuuri
ja kansojen kapinat lisaantyvat. Saaolosuhteet ja niiden erot
lisaantyvat, siten, etta myrskyt, kuivuus ja kylmyyserot suure­
nevat kaikkialla. (Viittaan Afrikan kuivuuteen, jossa on sen seu­
rauksena kuollut jo miljoonia ihmisia.) Tulee paljon maanja­
ristyksia ja tulivuorien purkauksia. Yha suuremmat ihmisjoukot
heraavat tajuamaan hengentieteen merkityksen totuudcn etsinnan
tidia. Voimalkkaiita HENGENTIETEEN PROFEETTOJA (pro­
feetat kayttavat yleensa salanimia) ilmestyy melkein joka maa­
han ja kaupunkeihin opettamaan ihmisia, mita erilaisimmassa
muodossa.
2. 1980 luku. Ufo-ihmiset alkavat yha yleisimmin nayttay
tya eri puolilla maailmaa, ja taman johdosta ihmiset vaativat yhii
suurcmpaa aineellista ja hcnkista vapautta. Yha, suuremmat ihmis
massat siirtyvat hengentieteen tlltkimiseen. Profeettojen maiil':i
lisaantyy, ja he todistavat ihmiskunnan salaisunksista.
3. 1990 luku. Suurempi vapaus odottaa kaikkia kansoja, mill
ta siita huolimatta vastavoimien diktatuuri kasvaa uhkaavasil
Maapallon vaesto alkaa jakautua kohteen leiriin nakemyksi t'lI
perusteella. Suuri yhteenotto, eli ydinsota on odotettavissa tiill:i
vuosikymmenella, ja noin 2/3 maailman vaestosta tulee kilo).'
maan fyysisesti . Uusia mantereita konoaa valtamerista ja salllall
verran maata vajoaa tilalle nykyisista mantereista. U fot tul n.! I
evakoimaan ihmisia pois sodan ja vajoavan maan pinllall.!
Etusijan saavat ne ihmiset ja heidan perheensa, jotka 0\ , 11
edistaneet salatieteita. Maailman opettaja ilmestyy opetlalll '''!''
maailman kansoja. Maapallon akseli muuttaa kaltevuuttaall yd lll
174
pommien tai ydinkokeiden vaikutuksesta, ja nainollen alkavat
jaatikot sulaa, ja vesi saattaa nousta noin 50 metria. Vuositu­
hannen viimeisilIa hetkilla alkaa vesi haihtua ja ihmiset voivat
tulIa takaisin kotiseuduilleen.
Taman jalkeen rakennetaan uusi maailma, jonka johtajina
toimivat ne profeetat, jotka tall a viimeisella vuosisadalla ovat
parhaiten edistaneet maapallon ja ihmiskunnan peruustotuuksien
julistamista.
Nykyisessa raamatussa sanotaan, etta tulee maailmanloppu,
mutta tama vaite on vaarin kaannetty, silla alkuperaisen tekstin
mukaan tulee aikakauden loppu, eika maaiImanloppu. Raama­
tussa sanotaan, etta tahdet putoavat alas taivaista ja ihmiset
kuolevat. Todellisuudessa kuitenkin tahtien putoarnisella tarkoi­
tetaan ydinpommeja, jotka lentavat mannerten valisten ohjusten
mukana, ja putoavat tahtien lailla maahan, ja todellisuudessa
2/3 ihmisista kuolec, eivatka kaikki. Raamatun ennustuksissa
puhutaan paljon myos luvusta 144.000. Tama tarkoittaa juuta­
laisten maaraa jotka pelastuvat. Tama tarkoittaa niita juuta­
laisia, jotka hylki:iavat Jehovan lain, ja ottavat tilalle Jeesuksen
lait, kuten vuorisaarnassa sanotaan. J uutalaisilla jotka pitavat
Jehovaa ja Jehovan lakeja ainoana oikeana asiana, joutuvat aina
syntymaan uudestaan juutalaisena, ja ne jotka huomaavat sell
tosiasian, mika Jehova todellisuudessa oli, ja ottavat Kristuksen
vuorisaarnan opin tilalle, vapautuvat tuosta vanhasta saastuncen
kansan kirouksesta. Kuten tiedamme on juutalaisilla kaikkein
raskain karrnavelka maailman kansoista, johtuen siita, etta he lot­
telivat Jehovan magiaa ja hylkasivat Kristuksen opin. Tasta joh­
tuvat ne suuret noyryytykset joiden kohteiksi juutalaisct oval
joutuneet mm. II maailmansodassa ja monissa muissa paikoissa,
kuten esim. Miinchenin olympikisoissa.
175
Ku\'a$sa Turun Hcngcnti elecn Seuran puhceni ohtaja Pekka Siil"ill I I ' ,,' "
pi ) onni Ctclee Rllotsissa t oimi vaa paiitoimil.l:tj a Kaapo Malkaa Ii :i", ..
siokk aasta tyostaan mm. salatictei den edistami . cn suhll.Tll.
JA 1000 VUOTINEN VALTAKUNTA
Ammoisina aikoina, paljon ennen Atlantis-kautta vallitsi maa­
ilmassa jaakausi, joka peitti osan palloamme. Ennen jaakautta
vallitsi maailmassammc trooppinen ilmasto, ja telluksellamme oli
varsin monipuolinen eiaimisto. T ama aika oli Mammuttien, Pront­
tosauruksien ja Dinosauruksien, seka muidcn jattilaiselaimien lu­
vattua aikaa, kunnes se sitten paattyi absoluuttisecn kylmyyteen
yht'akkiii.
Lucifer joka silloin oli luonnut muuten maailman valmiiksi ,
paitsi, etta siella ei vieiii ollut ns Atlantis-ihmisia, vaan ainoas­
taan heidan edeltajiaan, jotka olivat ns. luolaihmisia, joita ei
voida pitaa ensimmaisina jarki-ihmisina, jotka ulkonaoltiian oli­
sivat muistuttaneet liihinnii meitii .Samoin voin sanoa myc)s
lemurialaisista, jotka muistuttivat liihinnii gorillakyklooppia, joista
mm. kerrottiin Odyssein tarinoissa. Vasta Atlantis-ihmiset olivat
ensimmaisiii liihinna. tapaisiamme ihmisia, kuten alussa mainit­

"Jumalat" huomasivat silloin sen tosiasian, ettei lemurialai­
sista, eikii luolaihmisista voitu kehittaa kunnon rotua, ja etta
silloiset jattilaiselaimet eivat voisi elaa uuden rodun kanssa maa­
pallolla, joten he paattivat tuhota nama lajikkeet, jotta saatai­
siin uusi ja puhdas maailma Atlantis-ihmisia varten.
Ennen Atlantis-aikaa ei ollut sellaisia valtameria kuin nyt,
vaan melkcin kaikki suuremmat vedet olivat surnumaisena ke­
hana maapallon ilmakehiin yliiosissa, ja maa oli aivankuin eraan­
177
lainen kasvihuone. Auringon variihtely lammitti sumukerroksen
ja Himpo ja valo sateilivat maahan, saaden aikaan sen, etta
maailmassa vallitsi aina tasainen lampo, eika ollut olemassa min­
kaanlaisia saahairii:iita, kuten nyt. Ilma oli hautovan Uimmin ja
tasainen silloin, ja se loi hyvat edellytykset rehevalle kasvillisuu­
delle ja jattilaiselamisti:ille, ja yolla sumu kasteli luonnon. Jumalat
suorittivat, siis tuhoamisen seuraavasti. He antoivat sumu-vesi
kerroksen pudota maahan yht'akkia, ja sen seurauksena tuli jat­
tiJaismainen tulva, ja sita seurasi absoluuttinen kylmyys joka on
noin - --274-astetta. Taman seurauksena kaikki maaratyilla alueilla
olleet ihmiset ja elaimet kuolivat kylmyyteen heti. Vaitettani
todistaa myos se, etta hiljattain li.iydettiin Siperiasta Mammutin
jaatynyt keho, jolla oli vieia suussaan vihreata ruohoa. Li.iytaja
joka oli ahne mies, leikkasi Mammutista palan jalkaa ja meni
myymaan sita torille, koska liha oli vieia ihan hyvaa. Myyja jou­
tui kuitenkin kiinni ja asia paljastui.
Vedenpaisumuksia on ollut muitakin, mutta ei tietaakseni niiin
suurimittaisia kuin tama, josta edeIHi kerroin. Viimeisin suuri
vedenpaisumus oli Nooan aikana, jonka tunnemme juutalaisten
Vanhan-testamentin historiasta. "Jumalat" ovat kayttaneet usein
vedenpaisllmuksia, kun he ovat halunneet puhdistaa saastuneita
maailmoja.
Kirjani kappaleessa, "Ennustukset ja henkiset siirtymakaudet",
ken-on ydinsodasta ja siila johtuvasta mahdollisesta uudesta "eden­
paisumuksesta, joka johtuu siita, etta jaatikot alkavat sula;).. Aja­
tellessamme historiassa olleita vedenpaisumuksia, niin tuntuu tamii
uusi vedenpaisumus taysin luonnolliselta toimenpiteei ta, kun ajal­
telemme ihmiskuntaa, joka vahat valittaa luonnon laeista ja kosmi­
sista totuuksista.
Nykyajan lahkolaiset riitelevat kovasti siita, ketka paaseviil
1000" vuotiseen valtakuntaan ja miten tuo valtakunta tulee. 01('11
itse tutkinut tata asiaa paljon henkien valityksella, ja olen tuUlI1
siihen tulokseen, etta ne 1/3 maapallon vaestosta, jotka saasl)'
* Talla asialla ei ole mitaan tekemista jehovan todistajien k a n ' ~ ; 1
178
vat ydinsodasta ja vedenpaisumuksesta muodostavat tiiman uuden
ajan tuhatvuotisen yhdyskunnan. "Jumalat" saastavat ne ihmiset,
jotka eniten ovat edistaneet henkisia asioita, jotka ovat lahinna
kosmisia totuuksia. Kasitykseni mukaan ne ihmiset saastyvat, jotka
mm noudattavat niita ohjeita, joita olen kappaleessa, "Ainoa
pelastuksen tie", esittanyt. On myi.is todennaki.iista, etta 1000 vuo­
tisen valtakunnan alussa slluret vedet kohoavat jiilleen ylos tai­
vaalle, mllodostaen jalleen ns kasvihuoneen, joka takaa meille
terveellisen ja pitkiin fyysisen eiaman 1000 vuoden ajaksi, tieten­
kin aineellisella tasolla.
179
AINOA PELASTUKSEN TIE
Ajatellessamme ihmiskunnan tulevia vaihcita ja tapahtumia,
voimme todeta sen tosiasian, etta on olemassa vain yksi pelastuk­
sen tie, nimittain, ns totuuden ja ticdon tie. On olemassa vain
todella yksi tie ja se on universaalisen tiedon ja totuuden tie,
kuten alussa mainitsin.
Nyt monet ajattelevat, mika on se totuuden tie, ja. mitcn se
on saavutettavissa? Vastaus on yksinkertainen. Meidan tulee kai­
kissa yhteyksissa ja kaikissa olosuhteissa myontaa kosmiset totuudet,
ja sen jalkeen tulee meidan toimia niiden mukaan. Tama tarkoit­
taa kaytannossa sita, etta mcidan on muutettava mielenlaatumme
uusien totuuksien mukaiseksi . Raamatussa sanotaan "tehkaa pa­
rannus", mutta tiimakin kohta on vaarin kaannetty. Mikali kaan­
namme kohdan oikein, sanonta kuuluu "muuttakaa mielenlaatun­
nc", ja tassa viimeksimainitussa sanonnassa juuri piilee se suuri
viisaus, jota emme tahan mennessa ole tajunneet. Sanonta muut­
takaa mielenlaatunne tarkoittaa sita, etta hylkaamme kaikki van­
hat dogmit ja pyrimme etsimaan jotakin uutta ja parempaa sen
sijalle, mita meilla nyt on kaytossamme. Meilla tulee olla uuden
ajan tunnuksena teema, olkaamme sopusoinnussa kaikkien elol­
listen olentojen kanssa, ja alkaamme vihatko ja syyttako ketaan
toista niista harmeista, jotka kohdallemme ken ties sattuvat. Pyr­
kikaamme aina olemaan totuudessa, ja pyrkikaamme aina myon­
tamaan rehellisesti plancettakunnassammc vallitsevat voimasuh­
teet ja kosmiset totuudet. Myontakaamme myos se tosiasia, job
180
mm raamatussa maIOltaan, etta " mina j a Isa olemme yhta",
eli mikrokosmos, joka on ihminen ja makrokosmos joka on nlil­
jardien tahtien kattama avaruus, on myos yhta, eli yksi ja sa.ma
asia. Alkaamme milloinkaan olko niin sokeita, etta luotammc
siihen, etta K,ristus vetaa meidat loasta kuiville, silla se ei ole tot­
tao Kristus ei milloinkaan veda meita kuiville, vaikka han siihcn
pystyisi. Korkeampien maailmojen avaimet ovat meilla itsellalllln(\
ja me itse toimillamme maaraamme oman kohtalomme, eli kar­
man.
Alkaamme milloinkaan kuvitelko henkisia totuuksia niin, etta
luulemme totuuksien aina olevan ruusuisen kauniita, vaan olkaam­
me puolueettomia, sill a suuret totuudet eivat aina ole miellyt­
tavia toteamuksia, mutta ne on hyvaksyttava. Niinkauan, kuin
uskomme johonkin sellaisiin olosuhteisiin ja voimiin, tai muu­
toksiin, jotka ovat avaruuden automaation vastaisia, niin olellll11c
vaarassa. Tutkikaa ja jarkeilkaa itse asioita, niin vannasti piiii­
dytte itse lopulta totuuteell. Luottakaa aina oman sydamennc
aaneen, alkaakii milloinkaan taysin valmiiseen tekstiin. Ottakaa
valmis teksti aina puolucettomana ohjeena, jonka tulokscn sitten
itse varmistatte.
Mikali todella pyritte totuuteen, niin loydatte sen, ja myi.in­
natte sen, kuten mina, etta Lucifer on meidan korkein pcrsoonal­
lisin "Jumalamme", koska hiin on meidat luonnut fyysi scst i, sa­
moinkuin maapallommckin, ja sen luonnon. Jarjelliscstikin tiimii
on aivan selva asia, koska Lucifer luopui avaruuden hallituksc·1I
hcnkimaailmasta, niin tietenkin hanen piti luoda tilalle vastak­
kainen olotila, eli aineellinen maailma, jotta hanella i tscllaiinki II
olisi turvapaikka ja vahapesake maailmankaikkeudessa.
Tietenkin Lucifer nimitti alajohtajikseen omaa vakcaall , jotb
t asaisesti edustivat + ja -- virtapiiria tasapainon vuoksi. Maa­
pallomme herra on Saatan-lvloloch, eli "J umala-Satallnia", jo­
ka on antanut hallitusvallan meille ihmisille toistaiscksi . T a 1 l 1 ~ 1 n
voimme valittomasti todeta nykymaailman poliittisista tilantcista
ja kansojen historiasta. Toteamme myos sen, cttei Jurnalanullc
voi olla mikaan rakkaus, kuten vaitetiian, silla eihan maaill1larnmc
181
muuten olisi sellainen, kuin se nyt on. Toteamme myOs sen,
etta Kristus on tie. lEn naytti meille polun jota pitkin piiasem­
me takaisin avaruuden hallituksen henkimaailmaan, mikali pys­
tymme kulkemaan saman tien lavitse kuin han itse, jeesus. Mut­
ta mikali em me pysty, niin silloin pysymme Jumala-Luciferin
maailmoissa ja joudumme tiilloin kaymaan lavitse maapallon seit­
sen vaiheisen kehityskauden, joka viela kestaa miljoonia vuosia,
ja meille se tietaa silloin viela tuhansia jalleensyntymisia, silla
nythan on menossa vasta neljas kehityskausi. Xlkiiamme milloin­
kaan syyttiiko "paholaisia", jos itsellemme, tai muille kay "kopelas­
ti", silla kukaan ei aiheuta meille mitaan pahaa vasten tahtoam­
me, muu kuin oma karmamme, eli me itse itsellemme. Muis­
takaamme myos se, etta Jehova loi vain juutalaiset. Ei kumpikaan,
ei Kristus eika paholainen, vie meita vakisin, vaan joudumme
sinne minne karmamme meidat maaraa. Ellemme pysty seUTaa­
maan korkeinta Kristuksen tieta, niin silloin olemme Luciferin
alamaisia, ja paasemme myos sita tieta taydellisyyteen, joten 01­
kaamme kuuliaisia olemassaoleville voimille, silla silloin vasta loy­
damme ainoan pelastuksen tien, tassa erikoisessa maailmassa.
Muistakaamme lopuksi latinankielinen vanha viisaus. DEMON
EST DEUS INVERSUS, joka tarkoittaa, "Perkele on jumala
takaperin".
RUNOjA ELAMAN SUURUUDESTA
4 runoa, kirjoittanut
Esteri Nieminen
IXISYYDEN HERRA
Virtaavien vesien aarella sina
kohtaat eW.man herran.
Kukkivien niitty jen keskella,
metsien hamartyvassa rauhassa
han on sinua lahella.
Tuulen huminassa ja meren
pauhussa han sinua lahestyy.
Aamuauringon ensi sateessa
jotka koskettavat maan piiria
ja illan hiljaisessa harnyssa
han on laheisyydessasi.
Silloinkin, kun iIlan varjot
pitenevat vaihtuakseen yoksi
han on kanssasi.
han on sinun lahettyvillasi,
j okaisessa arkipaivan hetkessa
sil/a han asuu sinussa.
Virtaavien vesien aarellii.
18::1
182
KAIPUU
Jos voisin ottaa sinuun yhteytta,
niin kertoisin sinulle etta i'kavoin
smua.
Kertoisin sinulle eilen olleeni hyvin
masentunut ja etta kaipasin sinun
ymmartamystasi .
Kertoisin, tanaan saaneeni kimpun
kauniita kukkia ja etta elama tuntuu
hyvalle.
Kertoisin myos auringon sulattaneen
lumen hangilta ja se tietaa kevatta.
Kertoisin sinulle, etta haluaisin
lahtea kanssasi pitkalle kavelyretkelle,
ulos kevaisecn luontoon, ja etta haluaisin
keskustella kanssasi siita uudesta elamasta
jonka me teemme yhdessa.
Kertoisin ja puhuisin sinulle
kaikesta, mutta sinulla ei ole minulle
aikaa, kun sinulla on aina niin kiire
184
VAELLUS
Mina kuljen vuorille ja alhaalla
laaksossa, vallitsee hiljainen yo,
seison vuoren rinteella ja odotan
paivan nousevan nahdakseni selvemmin
Seison alastomana nousevan paivan sarastuksessa
odottaen hanen tuloaan, jotta han minua
lammittaisi, minun on kylma.
Naen kurkien lentavan ylitseni
ja mietin, milta hanesta nyt tuntuu
Olen odottanut hanta jo kauan
enka tieda mitaan hanen sydamestaan
vielako minun pitaisi odottaa?
Sinun tulisi vaieta, jotta voisin
kuulla sinua paremmin.
18:)
JOHDATUS
Lapseni, pukeudu katumuksen vaippaan,
kumarru noyryyden viitan aile,
hiljaisuuteen. Saat tuntca
ikuiscn viisauden Uihellasi.
Hanen hyvyytensa virtaa sinuun,
hanen rakkautensa yrnparoi sinua.
Silmiesi edesta han sokcuden, ja aivoistasi,
unohduksen vaipan pois, ja saat
maailman totuuden, elaman ja kuoleman
totuuden, jota vain ikunen viisaus
hallitsee.
Lapseni pukeudu totuudcn vaipaan
ja anna valon virrata itseesi.
186
LOPPUSANAT
Hyvat lukijat
Olctte nyt lukencct taman kirjan loppuun ja varmasti ihmet­
telette siina esitettyja monia ennen tuntemattomia asioita, eikii
syylta, silla nyt paivanvaloon tuodut scikat tulevat varmasti ai­
heuttamaan paljon keskustelua.
Monet piirit tulevat vaittamaan, etta kysymys on uskon asiois­
ta, kuten asian laita on heidan miel estaan uskonnossakin. Kui­
tcnkaan asia ei ole nain kaytannossa, silla tassa kirjassa esittamii­
ni asiat olen itse nahnyt ja kokenut nyt ja edellisis­
sa elamissani , joita muistan aina Atlantis-aikaan saakka. Vertail­
lessani omaa tictoani, esimerkiksi kirkon pappien tietoon, niill
on niissa selva ero. Pappien ticto perustuu yleensa vain USkOOIl ,
ilman mitaan nahtyja tai koettuja kokemuksia, mutta hcngcll.
tieteilij an, eli salatieteilijan tieto perustuu nahtyihin ja koettuihill
kdkcmulksiin. Tassa mielessa uslkoHa tai koetu'Ha tiedolla on St''iv;i
ero.
1\1onet punt tulevat vaittamaan myos, etta olen pahobist'll
harhauttama naissa asioissa, ja etta joudun helvettiin, eli man;t­
Iaan. Tallainenkin vaite on aivan perustecton, silla joka. v;iil ­
taa, ei tunne asioita tarpeeksi . Kenellakaan ihmisella ei ole "i­
keutta sanoa, etta puhun potya, silla mista han voi tictii;i, lllil;i
mina olen nahnyt ja kokenut.
Tietenkaan hanella ci ole oikeus uskoakaan mita o!c.u kirjoil­
1137
tanut, koska epailija ei kenties tunne asiaa tarpeeksi. Alkiiamme
koskaan kumotko, tai hyvaksyko asiaa, josta emme voi olla aivan
varmoja, silla ihmiselama ja maailmar, pitavat sisallaan suun­
nattomia salaisuuksia ja voimakenttia, joita ei normaaliasti tunne­
ta, ilman salatieteiden apua.
Mikali jotkut piirit vaittiivat, etta koetan kumota raamattua
ja Kristuksen oppeja, niin kielliin vaitteen jyrkasti, koska se ei
ole totta. Painvastoin, koetan auttaa ihmiskuntaa loytamaan oi­
kean kosmisen totuuden, joka on puolueeton kaikkia olemassa
olevia voimia kohtaan. Kun katselemme tai luemme esimerkiksi
keskiajalta peraisin olevaa raamattua, niin huomaamrne kuinka
puutteellista ja ylimalkaista on sen teksti, joten monel varssyt
voidaan ymmartaa kymmellella eri tavalla. Muistakaanlme aina,
etta raamattu on erehtyvaisten ihmisten kaantama ja kirjoittama.
Eipa ihme jos siita on lijydetty yli 1000 virhettii.
Kirjastani on myos sclvasti kaynyt ilmi se tosi-asia, etta jokaisella
ihmiseIHi on periaatteessa mahdollisuus kehittya ns. yhteyshen­
kiloksi, kunhan han vain kehittaa itseaan oikealla tavalla ja oi­
keiden kirjojen avulla. Tarvitaan vain miclenmuutosta ja sellaisia
kirjoja, joissa neuvotaan ja annetaan tietoja henkisten maailmojen
olemassaolosta ja vaikutuksesta fyysiseen ihmiseen.
Mikiili haluatte todella paasta elamassanne eteenpain, nlln suo­
sittelen Teita hankkimaan, Turun Hengentieteen Seuran julkai­
semat kirjat, "Yhteys Ufoihin ja Henkimaailmaan"/kirj. Hesiodos
Foinix, seka "Uuden Ajan Unikirja" * /kirj. Cassius Maximanus.
Molempien edella rnainittujen kirjojen hinta on 19,50 mk kap­
paleclta, ja ne lahetetaan tilaajille yhdessa, tai erikseen ilrnall
lahetyskuluja. "Yhteys"-kirjassa on 186 opetus- ja tietosivua, ja
"u nikirjassa" on 128 sivua, ja noin 2000 ullenselitysta aakkoselli­
sessa nykyaikaisessa hakemistossa. Kirjat voi tilata allaolevasta
osoitteesta, ellette luyda niita kirjakaupastanne. Olen my6s valmis
itse henkilOkohtaisesti vastaarnaan Teille kirjeitse, jos haluat It­
;f Ko. unikirja on saatavana rny6s ruotsinkielisena.
188
joistakin kirjassani olevista asioista lisatietoja. Talluin 011 post i.
rahaa liitettava mukaan vastauskuluja vasten.
Parhain Terveisin Teille kaikille ja hyvaa jatkoa toivottaell.
Jonathan Shedd
Turun Hengentieteen Seura
Kaskenkatu 1 A 20100 Turku 10
Suomi - Finland
IS!)
KAUKOPARANNUS UNEN AIKANA
Turun Hengcntieteen Seuran yhteydessa toimii myos ns. kau­
koparannusryhma, jonka johtajalle voi kirjoittaa suomeksi, ja pyy­
taa henkisten voimien avulla tapahtuvaa parannusapua unen ai­
kana. Monet parantumattomasti sairaat ihmisct ovat saaneet avun,
mutta eivat tietenkaan kaikki. Parannusta edesauttaa huomatta­
vasti sc, jos avunpyytajii nskoo todclla sydamensa halusta Jumalan
henkimaailman apuun, olcrnassa-oloon ja vaikutukseen. HenkilOi­
ta. , jotka ovat ateisteja, tai eivat muuten usko mihinkaan yliluon­
nollisiin asioihin, on hyvin vaikea parantaa, tai auttaa. Eiha.n
mcidan herramme J eesus Kristuskaan voinut tchda parantavia
ihmeita, jos parannusta pyytaneet ihmiset olisivat hanta ja hanen
\'oimiaan epailleet. Samoin on asioiden laita mcidan toiminnas­
salnmc.
Mikali avunpyytaja haluaa vastauksen, on kirjalliseen pyyntoon
liitettava postirahaa mukaan, vastaus ja Eihetyskuluja varten.
Muut taksat, palkkiot, tai maksut ovat taysin vapaa-ehtoisia,
mutta tietenkin niita saa tehda seman toiminnan tukemiseksi .
Turun Hengentieteen Seuran postisiirtotilin N:o on Tu 56586--2.,
ja seuran osoite on: Kaskenkatu 1 A 20100 Turku 10.
190
Kuvassa on kaukoparannusryhman paallikko, ja seuran PUitCl'II­
johtaja, salatieteili ja Pekka Siitoin.
SUOSITTELEMME
Turun Hengentieteen Seura myy ja tOlmlttaa myos muiden kus­
tantajien julkaisemia kirjoja, joista suosittelemme Teille seuraa­
via teoksia:
Salainen Oppi/Blavatsky I ja II osa, yhteishinta 145,-
Miten Saavutetaan Tietoa korkeammista
maailmoista/Rudolf Steiner 20,-
Toinen Todellisuus/Tuulikki Ritama 29,-
Parantava Voima/Tapio Kaitaharju 15,­
Yliluonnol!isen luonnollisuusj"Paracelsus" 15,-
Antroposofinen Hengentiede/Rudolf Steiner 20,-
Kalevalan avain/Pekka Ervast 20,-
Pahan voittaminen/Pekka Ervast 15,-
Nostradamus ja Gagliostro/Pekka Ervast 8,­
Alkupedi.inen M usta Raamattu/Mooses 39,­
Den Svarta Bibeln/Mooses 39,-
Henget kertovatjVon Weltheim 25,-
Musta Magia I osa/P. Siitoin 30,- ­
(Tarkempi selostus useista kirjoista seuraavilla sivuilla)
YHTEYSLAUTA eli SPIRITISMIPELI + KAYTTO­
OHJEET 39,-
Haluatko, etta uusi maailma, henkien maailma, avautuu Si­
nU'l'le? AlIlmperaisen YiHTEYSLAUDAN eli SPIRITI8MIPELIN
valityksella paaset yhteyteen henkimaailman kanssa ja saat en­
nustuksia ja mielenkiintoisia tie­
toja korkeiltakin hengilta rajan
toiselta puolel tao Peli toimii I uo­
tettavasti, jos noudatat mukana
seuraavia kayttoohjeita. Tuhan­
sia vuosia vanha menetelma, joka
on erittain suosittu mm. Pohjois­
:;.V,
ja Etela-Amerikassa.
192
ALKUPERAINEN
MUSTA RAAMATTU/MOOSES
Raamatustanne puuttuvat Mooseksen 6. ja 7. kirjan salaislills
se'ka ot'teita Kabba:lasta. Noin 244 sivlla Sisa!tliii
mm: Ohjeet henkien avuksi pyytiimiseen ja poiskii.skemiseen se­
ka kalleuksien hankkiminen, vihollisten voittaminen, pitkan iliu
salaisllus, selvanaon hankkiminen, rakkauden saavuttaminen, mc­
rihata, varkaan paljastus, vihamiehille kosto, ystavyyden jiillecil
solmiminen, apu lapsettomuuteen. Myos yli 200 parannusmcnl'­
telmaa mm: paansarky, pahat henget, alkoholismi, pahan voi­
man kesytys, kuumetaudit, himoista vapautuminen, haavojen pa­
rannus, kaarmeen purema yms. ENNUSTUKSIA. Selvennyksia
kristinoppiin. Ohjeita laakareille. Velhoamis lakien symboolit.
Raamatun selityksia. Astrologiaa. Horoskooppimerkit. Plansetto­
jen ja Kuun vaikutukset. VALKOISTA ja MUSTAA MA­
GIAA.
Kirjan hinta on 39,- ja se toimitetaan ilman kllluja. Saatavana
myos rllotsinkielisena. Myynti myos kirjakaupoissa. (Emme suo­
sittele teosta aile 21 vuotiaille)
TILAUSOSOITE:
TURUN HENGENTIETEEN SEURA
Kaskenkatu 1 A 20100 Turku 10
Liitteena tilauskortti ja kuponki.
Tilaan .. .... kpl ·rahtivapaasti kirjoja: ................. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .... ... . ..... ; ... . . "
Tilaajan nimi: '" .. '............ . ........................ . .
Lahiosoite:
..............................................
Osoitetoimipaikka ja postinumero:
•••••••• ! . •••• • ••••••••• 0 · 0.
193
"YHTEYS UFOIHIN JA
Hesiodos Foinix vaittaa mm. kirjassaan seuraavaa:
"Jokaisella tervejarkisella ihmisella, joka omaa kiinnostusta yli­
luonnollisia asioita kohtaan, on mahdollisuus yhteydenottoon
Ufoihin ja henkiin".
KIRJAILIJA K.i\SITTELEE MYOS MUITA ALAN KYSY­

mista Ufot tulevat ja mika on lliiden tarkoitus?
mita henkiolennot tekevat ja missa ne vaikuttavat?
mika on Jeesuksen asema henkimaailmoissa?
Miten ihmisen tulee kehittaa itseaan, jotta hanta
ihaillaan ja arvostetaan?
- onko Raamattu taysin luotettava kirja?
- mita mielta eraat muut alan henkilot ovat naista
kysymy ksista?
- onko sielunvaellusoppi totta vai valhetta?
- mita on rakkaus?
- onko ihminen Jumala ja haviamaton olento?
- miksi huumausaineita kaytetaan?
onko todellista kuolemaa olemassa,
ufoksi vaiko henkiolennoksi?
vai muuttuuko ihminen
1000 vuotisen valtakunnan salaisuus, onko sita?
_ voidaanko salatieteiden avulla loytaa totuuden tie?
-
-
saako ihminen yliluonnollisia kykyja ilman salat
ovatko nykyajan papit Raamatun tarkoittamia
ieteita?
fariseuksia?
194
MUITA MIELENKIINTOISIA KYSYMYKSIA KA­
SITTELEE Hesiodos Foinix KIRJASSAAN,
OSTAKAA JA LUKEKAA, KOKEKAA JOTAKIN DUTTA
JA MULLISTAVAAl
HINTA: 19,50/186 sivua
Tilausosoite: .
TURUN HENGENTIETEEN SEURA
Kaskenkatu 1 A, 20100 Turku 10,
puh. 921/24016 tai 332331
Liitteena tilauskortti ja kuponki.
Tilaan ...... kpl rahtivapaasti kirjoja "Yhteys Ufoihin ja Hellki­
maailmaan" .
Tilaajan nimi:
Lahiosoi tc:
Osoitetoimipaikka ja postinumero:
I
"UUDEN AJAN UNIKIRJA"/Cassius Maxirnanus
Aakkosellinen, uusi ja nykyaikainen hakernista.
Noin 2000 seli tysta ja 128 sivua.
Helppokayttoinen, jota jokainen perheenjasen yrnrnartiia.
Unienselitys on tuhansia vuosia vanha ticteenhaara,
ja unikirjan avulla pystytaan saarnaan selville, tulevia
seka menneita tapahtumia.
Monet ihmiset ovat taipuvaisia synnynnaiseen unista­
ennustamiseen, kunhan vain perehtyvat asiaan.
KaikiIIa uniIIa on tarkea merkitys.
Myos muista uniin ja henkimaailmaan Iiittyvista asioista
puhutaan kirjassa.
"UFOT USKONTO JA PAHOLAINEN"/Jonathan Shedd
Karmea, totuudellisuuteen perustuva kertomus, Ufojen,
Henkien ja henkivaltojen toiminnasta rnaan piirissa.
Kertomus avaruuden "jumalista" ja heidan toimistaan.
Kumpi on "piru" J ehova, vai Lucifer?
Ufojen tarkoituksellista seikkailua maan piirissa.
Petetaanko ihmisia pappien ja kirkkokuntien avulla?
Variihtelyjaksoluvut suhteessa seivaniikoon, eli kuinka
voidaan tulia selvanakijaksi?
Mita tulee tapahtumaan ennen vuotta 2000?
Jaakausi - mysterio?
Mitcn ihmiset selviavat kaikesta, mita tapahturnan pitaa?
Valokuva-sivut, seka paljon muuta asiaa.
196
VARMISTAKAA MOLEMPIEN KIRJOJEN NOPEA SAAN­
TI, JA TEHKAA ENNAKKOTILAUS SUORAAN KUSTAN­
TAJALLE, TAl KIRJAKAUPPAANNE, ALLA-OLEVALLA
TILAUSLOMAKKEELLA. VOITTE TILATA KIRJAT
MYOS PUHELIMITSE!
TILAUSLOMAKE
Turun Hengentieteen Seura, Kaskenkatu 1 A, 20.100 Turku 10,
puh 921/24016
Tilaan ...... kpl, ilman kuluja kirjoja: "UUDEN AJAN UNI­
KIRJA", hinta 19,50­
Tilaan ...... kpl, ilman kuluja kirjoja: "UFOT USKON'J'O
JA PAHOLAINEN", hinta 25,00­
TILAAJAN NIMI:
. . .............. . .. .. ........ . .. . ... . . . '
LAHI-OSOITE:
...... . ..... . ......... . .. . ...... . .......
OSOITETOIMIPAIKKA JA POSTINUMERO: ...... . .... .
1!1'l
TILATKAA VUODEN KARMEIN KIRJA,
MUST A
MM SEURAAVIA ASIOITA KIRJASSA: (n.
130 s.) Kuinka noituus saadaan onnistumaan - Taivaallisten voi­
mien sa1laisuus - Ohjeet, Ikuinika tuHaan mi1jonaariksi Saatanan
Iii ton aVlIlla - Salaisia noitakonsteja ja ritll aa:ieja -
Ohjeet, kuinka vihamiehet nujerJ"etaan henkien avulla-
Saatanan palvonnan suuret salaisuudet - Ruumiitten henkiin
herattamisrituaalin ohjeet - Ohjeet nykyaikaisesta Saatanan pal­
vonnasta --- Tehokkaita ja salaisia parannusmenetelmia erilaistin
vaivoihin ja sairauksiin - Millainen on todellinen Ruhtina.> Saa­
tall a - Onko vaarin olla Saatanan palvoja - Ohjeita, kuinka
tullaan onnellisiksi ja rikkaiksi, ym. ym. ym.
TEHKAA ii.KKIii. ENNAKKOTILAUS SUORAAN KUSTAN­
TAJALLE, ENNENKUIN KIRJA JLTLISTETAAN TAKAVA­
RIKKOON. Toimitamme kirjan Teille ilman lahetyskuluja hin­
taan 30,-. Mikali onnistumme, niin tulevat mylSs kirjakaupat
myymaan tata teosta. Toirnitetaan postiennakolla huomiota herat­
tamatta.
TILAUSKUPONKI
Turun Hengentieteen Seura, Kaskenkatu 1 A 20100 Turku 10,
puh. 921 / 24016.
Tilaan Teilta ... . kpI kirjoja, Musta Magia I osa/ Peter SiiLoin.
Tilaaja:
Osoite: ................... . ............ . .......... .
Postinumcro ja toimipaikka:
198
MYYMl\IE MYOS SEURAAVIA
RUOTSINKIELISIA TEOKSIA:
OCKULTIK - INTRESSERADE!
Ni har tidigare bestallt en eller flera biic:ker frim OSS, som IIi
kanske redan har last igenom med intresse. Manga aver bestiilhn'
har f ragat om vi har andra svensksprakiga oekulta backer an c\('11
de [ost bestaHt. Tyvarr har vi inte forut kU<l1nat svara dem ja­
kande ty vi har tidigare haft endast en svensksprakig bok till saili.
Nu har laget dock forandrats oeh vi har fatt fOljande svenskspril"
kiga artiklar som ar till salu:
SVARTA BIBELN - :Moses. 142 sidor samt bilder. (Obs! Ny
upplaga) bi a: svart oeh vit trolldom, forutsagelser, fiir­
battringsmetoder, fOrklaring av undern. hamndens lagar 0 s v.
Pris Fmk 39,- Skr ea 45,-- Nkr ea 59,­
NYA TIDENS DROMBOK - Cassius Maximanus. 128 sidor.
ca 2000 dromfOrklaringar, alfabetiskt register samt annan :llleil-.
varldslig vetskap. Med hjalp av boken kan alia farklara sill;)
drommar5 hem1igiheter.
Pris Fmk 25,- Skr ca 29,- Nkr ea 38,­
PAULUS OCH HANS KRISTENDOM - Pekka Ervasl. 1(11:
sidor. En barattelse om Paulus oeh kristendomens hemliga hlld
9kap som mansldigheten inte ikommer att forsta pi en lilllg lid.
Pris Fmk 25,- Skr ea 29,- Nkr ea 38,­
ANDEVARLDENS SPIRITISMSPEL + BRUKSANVISNI I'\C ;
Olika andar talar till er med hjalp av spelet. Det iir gjort ('Idigl
ursprunliga regler oeh fungerar inte utan riktiga
Storlek 61 x 86 em + farpaekning.
Pris Fmk 39,- Skr ca 45,- Nkr ea 59,­
Alia bestallningar skiekas tullfritt (portofri tt) mot PIlS lliirskll II
(Postoppkrav) .
] !
Tilaukset:
TURUN HENGENTIETEEN SEURA
Kaskenkatu 1 A 20100 Turku 10
Suomi
Huom. Kaikki tilaukset toimitetaan posticnnakolla ilman pos­
tikuluja.
Luettelossa olevat hinnat ovat v. 1974 ohjehintoja, joten
pidatamme oikeuden hinnanmuutoksiin tarvittaessa.
TILAAN SEURAAVAT KIRJAT, TAl PELIN:
Tilaaja:
Osoite:
200
UFOT USKONTO JA PAHOLAINEN
Jonathan Shedd kertoo Tcille kirjassaan ihmeellisia ja sala­
peraisia asioita avaruuden "jumalista", ja heidan vaikutuksistaan
maan ihmisiin.
Maailmankaikkeus on salaperaincn, mahtava ja arvoitukselli­
nen. Monenlaisia kummallisia asioita tapahtuu jatkuvasti ja kaik­
kialla, ja myos naista erikoisista asioista kertoo TcilJe kirjailija
Jonathan Shedd.
MYbS SEURAAVIA ASTOITA KASITELLAAN
KIRJASSA, JOKA E I OLE MIELIKUVITUSTA
Ovalko Ufot Kristuksen, vai Paholaisen asiamiehia?
Ollko Lucifer mci dan J umalamme?
At1:mLis-man tcreen salaisuus?
MOOSl!ksl"l1 ja juulalaisuuden arvoitus?
Jeesus, vaiko Raamallu?
Mila Ufot tekc'Vat kuussa?
Jouc.lnmnH'ko kailli manalaan, eli helvcttiin?
Miten voidaan tul ia seldinakijaksi?
Salaiset \'arahtclyjaksol uvut ja muut ufo-aalto alueet?
Auriokc), hierarkial ja nvaruuden mestarit?
Mila tulee tapahtumaan ennen vuotta 2000?
Jiiliblldcn sliuri mysteerio?
Miten me selvi 1imme kaikesta, mita tapahtumao pilaa ?
Salaavatko papit kannean totuuden, vai petlavatko he me1la
uskonnon varjolla?
Valokuvia "C[oista ja Hengisti ?
Ovatko Urot fyysisia, vaiko henkisia olcntoja?
Parant umattomastikin sairas voi parantua?
Paljon mui ta monia rnielenkiintoisia asioita kasitellaan tassa
kirjassa.
OSTAKAA JA LUKEKAA, KOKEKAA JOTAKIN TAVAL­
LISUUDESTA POIKKEAVAA JA IHMEELLlSTA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful