Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proveravanje Sistema Menadzmenta Kvalitetom

Proveravanje Sistema Menadzmenta Kvalitetom

Ratings:
(0)
|Views: 1,779|Likes:
Published by gogi_ts

More info:

Published by: gogi_ts on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 
Voja Tauš  Ranc Imre ISO 19011:2002 PROVERAVANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM I/ILI ZAŠTITOM ŽIVOTNE  SREDINE  Priru
č 
nik 
Beograd, juni 2007.
 
AQA
 INTERNA PROVERA – Priru
č 
nik za konsultante
 Strana 2 of 40
SADRŽAJ
I
 
CILJ KURSA........................................................................................................................................3
 
II
 
TEME KURSA.....................................................................................................................................4
 
III
 
SATNICA KURSA...........................................................................................................................4
 
IV
 
TERMINI I DEFINICIJE...............................................................................................................5
 
1. PREDAVANJE – PRINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM...................................................5
 1.1 P
OTREBA ZA SISTEMOM MENADŽMENTA KVALITETOM
..................................................................51.2 P
RINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM
..........................................................................................6
2. PREDAVANJE - STANDARDI SERIJE ISO 9000:2000 I ZAHTEVI STANDARDAISO 9001:2000..............................................................................................................................................6
 
AZVOJ STANDARDA SERIJE
ISO
 
9000:2000.............................................................................................6S
TANDARDI SERIJE
ISO
 
9000:2000............................................................................................................6S
TRUKTURA STANDARDA
ISO
 
9001:2000.................................................................................................7Z
AHTEVI STANDARDA
ISO
 
9001:2000.......................................................................................................7
1
 
 Predmet i podru
č 
 je primene ...........................................................................................................7 
 
2
 
 Normativne reference .....................................................................................................................7 
 
3
 
Tremini i definicije..........................................................................................................................7 
 
4
 
Sistem menadžmenta kvalitetom .....................................................................................................7 
 
5
 
Odgovornost rukovodstva...............................................................................................................8
 
 
Menadžment resursima.................................................................................................................10
 
 
 Realizacija proizvoda ...................................................................................................................11
 
8
 
Merenje, analize i poboljšavanja..................................................................................................14
 
3. PREDAVANJE......................................................................................................................................16
 DOKUMENTACIJA
 
SISTEMA
 
MENADŽMENTA
 
KVALITETOM..................................................16
 Potreba za dokumentacijom.................................................................................................................16 
 
Struktura dokumentacije......................................................................................................................16 
 
Smernice za dokumentovanje...............................................................................................................17 
 
 Dokumenti koje zahteva sistem menadžmenta kvalitetom....................................................................17 
 
Upravljanje dokumentima i zapisima...................................................................................................20
 
4. PREDAVANJE - STANDARDI SERIJE ISO 14000: 2004 I ZAHTEVI STANDARDA ISO14001:20004................................................................................................................................................20
 P
RINCIPI SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
..............................................................20
Osnovni principi...................................................................................................................................20
 
ISO 14001 : 2004 SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE – ZAHTEVI SAUPUTSTVOM ZA PRIMENU.................................................................................................................21
 1
 
P
REDMET I PODRU
Č
JE PRIMENE
............................................................................................................212
 
 N
ORMATIVNE REFERENCE
....................................................................................................................21 N
ORMATIVNE REFERENCE NISU CITIRANE
...............................................................................................213
 
T
ERMINI I DEFINICIJE
............................................................................................................................214.
 
Z
AHTEVI ZA SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
.......................................................214.1 O
PŠTI ZAHTEVI
..............................................................................................................................214.2
 
P
OLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
................................................................................................224.2
 
P
OLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
................................................................................................22
4.3 PLANIRANJE................................................................................................................................22
 4.3.1 A
SPEKTI ŽIVOTNE SREDINE
.......................................................................................................224.3.2 Z
AKONSKI I DRUGI ZAHTEVI
......................................................................................................234.3.3 O
PŠTI I POSEBNI CILJEVI I PROGRAMI
........................................................................................23
4.4
 
PRIMENA I SPROVO
Đ
ENJE......................................................................................................24
 4.4.1 R 
ESURSI
,
ZADACI
,
ODGOVORNOSTI I OVLAŠ
Ć
ENJA
...................................................................244.4.2 O
SPOSOBLJENOST
,
OBUKA I SVEST
............................................................................................244.4.3 K 
OMUNIKACIJA
.........................................................................................................................254.4.4 D
OKUMENTACIJA
......................................................................................................................254.4.5 K 
ONTROLA DOKUMENTACIJE
....................................................................................................264.4.6 K 
ONTROLA NAD OPERACIJAMA
.................................................................................................264.4.7 S
PREMNOST ZA REAGOVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA I ODGOVOR NA NJIH
.....................26
4.5
 
PROVERAVANJE.........................................................................................................................27
 
 
AQA
 INTERNA PROVERA – Priru
č 
nik za konsultante
 Strana 3 of 40
4.5.1 P
RA
Ć
ENJE I MERENJE
.................................................................................................................274.5.2 V
REDNOVANJE USAGLAŠENOSTI
...............................................................................................274.5.3 N
EUSAGLAŠENOST
,
KOREKTIVNE MERE I PREVENTIVNE MERE
.................................................274.5.4 K 
ONTROLA ZAPISA
....................................................................................................................284.5.4 I
 NTERNE PROVERE
.....................................................................................................................28
4.6
 
PREISPITIVANJE OD STRANE RUKOVODSTVA................................................................28
 
5. PREDAVANJE :KONCEPT, PRINCIPI I VRSTE PROVERE......................................................28
 O
PŠTE
.......................................................................................................................................................28
ONCEPTNI DIJAGRAM PROVERE
.............................................................................................................29P
RINCIPI PROVERE
....................................................................................................................................29V
RSTE PROVERE
.......................................................................................................................................30
 Provera preko prve strane ...................................................................................................................30
 
 Provera preko druge strane.................................................................................................................30
 
6.PREDAVANJE :PROVERA: PROGRAM, PROCES, PLAN I RADNA DOKUMENTA.............30
 U
PRAVLJANJE PROGRAMOM PROVERE
.....................................................................................................30
PROGRAM PROVERE...........................................................................................................................32
 P
ROCES PROVERE
.....................................................................................................................................33P
LAN PROVERE
«
 NA LICU MESTA
»...........................................................................................................33
ADNA DOKUMENTA PROVERE
................................................................................................................34
7. PREDAVANJE......................................................................................................................................34
 PROVERA:
 
PROCESNI
 
PRISTUP,
 
METODE
 
I
 
TEHNIKE,
 
UPRAVLJANJE.....................................34P
ROCESNI PRISTUP PROVERI
....................................................................................................................34M
ETOD I TEHNIKA PROVERE
....................................................................................................................35T
EHNIKA POSTAVLJANJA PITANJA
...........................................................................................................35U
PRAVLJANJE PROVEROM
.......................................................................................................................36
8. PREDAVANJE......................................................................................................................................37
 
PROVERA: PREISPITIVANJE, DOKUMENTOVANJE NALAZA PROVERE INEUSAGLAŠENOSTI, IZVEŠTAJ O PROVERI I NAKNADNE AKTIVNOSTI. ULOGA INTERNEPROVERE U STALNOM POBOLJŠAVANJU.....................................................................................37
 P
REISPITIVANJE PROVERE
........................................................................................................................37D
OKUMENTOVANJE NEUSAGLAŠENOSTI
..................................................................................................37Z
AHTEV ZA KOREKTIVNU MERU
(ZKM)..................................................................................................37Z
AVRŠNI SASTANAK 
................................................................................................................................38
 Izveštaj o internoj proveri....................................................................................................................39
 
 Naknadne aktivnosti (pra
ć
enje i zaklju
č 
ivanje)...................................................................................39
 
 Pregled statusa korektivnih mera.........................................................................................................39
 PREGLED
 
STANJA
 
ZKM......................................................................................................................39U
LOGA INTERNE PROVERE U STALNOM POBOLJŠANJU
............................................................................40
I CILJ KURSA
Cilj Kursa za interne provere je da polaznike osposobi za efektivno i efikasno sprovo
đ
enje internih provera uorganizaciji u kojoj su zaposleni. Na taj na
č
in interni proverava
č
i i ostala lica uklju
č
ena u proveru daju svojdoprinos stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i/ili zaštitom životne sredine.Po uspešno završenom Kursu interni provereva
č
i
ć
e biti osposobljeni za:
 
izradu programa internih provera;
 
 pripremu interne provere i izradu upitnika;
 
 proveru dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom i/ili zaštitom životne sredine i utvr 
đ
ivanje da liista odgovara zahtevima standarda ISO 9001:2000 i/ili ISO 14001:2004;
 
identifikovanje procesa u okviru sistema menadžmenta kvalitetom i/ili zaštitom životne sredine ikriterijuma koji se na njih odnose;
 
sprovo
đ
enje interne provere – postavljanje efikasnih pitanja, proveravanje efikasnosti i efektivnosti procesa, identifikovanje, evidentiranje i saopštavanje neusaglašenosti;
 
saopštavanje primedbi – zapažanja koja pomažu razvoj i poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetomi/ili zaštitom životne sredine i njihovih procesa.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
CikaVasa liked this
umnicasamja12 liked this
Nemanja Nikolic liked this
serzo75 liked this
vudugo2621954 liked this
Radmila Šekerović liked this
Slobodan Jankovic liked this
sintos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->