Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proveravanje Sistema Menadzmenta Kvalitetom

Proveravanje Sistema Menadzmenta Kvalitetom

Ratings:
(0)
|Views: 1,778|Likes:
Published by gogi_ts

More info:

Published by: gogi_ts on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 
Voja Tauš  Ranc Imre ISO 19011:2002 PROVERAVANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM I/ILI ZAŠTITOM ŽIVOTNE  SREDINE  Priru
č 
nik 
Beograd, juni 2007.
 
AQA
 INTERNA PROVERA – Priru
č 
nik za konsultante
 Strana 2 of 40
SADRŽAJ
I
 
CILJ KURSA........................................................................................................................................3
 
II
 
TEME KURSA.....................................................................................................................................4
 
III
 
SATNICA KURSA...........................................................................................................................4
 
IV
 
TERMINI I DEFINICIJE...............................................................................................................5
 
1. PREDAVANJE – PRINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM...................................................5
 1.1 P
OTREBA ZA SISTEMOM MENADŽMENTA KVALITETOM
..................................................................51.2 P
RINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM
..........................................................................................6
2. PREDAVANJE - STANDARDI SERIJE ISO 9000:2000 I ZAHTEVI STANDARDAISO 9001:2000..............................................................................................................................................6
 
AZVOJ STANDARDA SERIJE
ISO
 
9000:2000.............................................................................................6S
TANDARDI SERIJE
ISO
 
9000:2000............................................................................................................6S
TRUKTURA STANDARDA
ISO
 
9001:2000.................................................................................................7Z
AHTEVI STANDARDA
ISO
 
9001:2000.......................................................................................................7
1
 
 Predmet i podru
č 
 je primene ...........................................................................................................7 
 
2
 
 Normativne reference .....................................................................................................................7 
 
3
 
Tremini i definicije..........................................................................................................................7 
 
4
 
Sistem menadžmenta kvalitetom .....................................................................................................7 
 
5
 
Odgovornost rukovodstva...............................................................................................................8
 
 
Menadžment resursima.................................................................................................................10
 
 
 Realizacija proizvoda ...................................................................................................................11
 
8
 
Merenje, analize i poboljšavanja..................................................................................................14
 
3. PREDAVANJE......................................................................................................................................16
 DOKUMENTACIJA
 
SISTEMA
 
MENADŽMENTA
 
KVALITETOM..................................................16
 Potreba za dokumentacijom.................................................................................................................16 
 
Struktura dokumentacije......................................................................................................................16 
 
Smernice za dokumentovanje...............................................................................................................17 
 
 Dokumenti koje zahteva sistem menadžmenta kvalitetom....................................................................17 
 
Upravljanje dokumentima i zapisima...................................................................................................20
 
4. PREDAVANJE - STANDARDI SERIJE ISO 14000: 2004 I ZAHTEVI STANDARDA ISO14001:20004................................................................................................................................................20
 P
RINCIPI SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
..............................................................20
Osnovni principi...................................................................................................................................20
 
ISO 14001 : 2004 SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE – ZAHTEVI SAUPUTSTVOM ZA PRIMENU.................................................................................................................21
 1
 
P
REDMET I PODRU
Č
JE PRIMENE
............................................................................................................212
 
 N
ORMATIVNE REFERENCE
....................................................................................................................21 N
ORMATIVNE REFERENCE NISU CITIRANE
...............................................................................................213
 
T
ERMINI I DEFINICIJE
............................................................................................................................214.
 
Z
AHTEVI ZA SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
.......................................................214.1 O
PŠTI ZAHTEVI
..............................................................................................................................214.2
 
P
OLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
................................................................................................224.2
 
P
OLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
................................................................................................22
4.3 PLANIRANJE................................................................................................................................22
 4.3.1 A
SPEKTI ŽIVOTNE SREDINE
.......................................................................................................224.3.2 Z
AKONSKI I DRUGI ZAHTEVI
......................................................................................................234.3.3 O
PŠTI I POSEBNI CILJEVI I PROGRAMI
........................................................................................23
4.4
 
PRIMENA I SPROVO
Đ
ENJE......................................................................................................24
 4.4.1 R 
ESURSI
,
ZADACI
,
ODGOVORNOSTI I OVLAŠ
Ć
ENJA
...................................................................244.4.2 O
SPOSOBLJENOST
,
OBUKA I SVEST
............................................................................................244.4.3 K 
OMUNIKACIJA
.........................................................................................................................254.4.4 D
OKUMENTACIJA
......................................................................................................................254.4.5 K 
ONTROLA DOKUMENTACIJE
....................................................................................................264.4.6 K 
ONTROLA NAD OPERACIJAMA
.................................................................................................264.4.7 S
PREMNOST ZA REAGOVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA I ODGOVOR NA NJIH
.....................26
4.5
 
PROVERAVANJE.........................................................................................................................27
 
 
AQA
 INTERNA PROVERA – Priru
č 
nik za konsultante
 Strana 3 of 40
4.5.1 P
RA
Ć
ENJE I MERENJE
.................................................................................................................274.5.2 V
REDNOVANJE USAGLAŠENOSTI
...............................................................................................274.5.3 N
EUSAGLAŠENOST
,
KOREKTIVNE MERE I PREVENTIVNE MERE
.................................................274.5.4 K 
ONTROLA ZAPISA
....................................................................................................................284.5.4 I
 NTERNE PROVERE
.....................................................................................................................28
4.6
 
PREISPITIVANJE OD STRANE RUKOVODSTVA................................................................28
 
5. PREDAVANJE :KONCEPT, PRINCIPI I VRSTE PROVERE......................................................28
 O
PŠTE
.......................................................................................................................................................28
ONCEPTNI DIJAGRAM PROVERE
.............................................................................................................29P
RINCIPI PROVERE
....................................................................................................................................29V
RSTE PROVERE
.......................................................................................................................................30
 Provera preko prve strane ...................................................................................................................30
 
 Provera preko druge strane.................................................................................................................30
 
6.PREDAVANJE :PROVERA: PROGRAM, PROCES, PLAN I RADNA DOKUMENTA.............30
 U
PRAVLJANJE PROGRAMOM PROVERE
.....................................................................................................30
PROGRAM PROVERE...........................................................................................................................32
 P
ROCES PROVERE
.....................................................................................................................................33P
LAN PROVERE
«
 NA LICU MESTA
»...........................................................................................................33
ADNA DOKUMENTA PROVERE
................................................................................................................34
7. PREDAVANJE......................................................................................................................................34
 PROVERA:
 
PROCESNI
 
PRISTUP,
 
METODE
 
I
 
TEHNIKE,
 
UPRAVLJANJE.....................................34P
ROCESNI PRISTUP PROVERI
....................................................................................................................34M
ETOD I TEHNIKA PROVERE
....................................................................................................................35T
EHNIKA POSTAVLJANJA PITANJA
...........................................................................................................35U
PRAVLJANJE PROVEROM
.......................................................................................................................36
8. PREDAVANJE......................................................................................................................................37
 
PROVERA: PREISPITIVANJE, DOKUMENTOVANJE NALAZA PROVERE INEUSAGLAŠENOSTI, IZVEŠTAJ O PROVERI I NAKNADNE AKTIVNOSTI. ULOGA INTERNEPROVERE U STALNOM POBOLJŠAVANJU.....................................................................................37
 P
REISPITIVANJE PROVERE
........................................................................................................................37D
OKUMENTOVANJE NEUSAGLAŠENOSTI
..................................................................................................37Z
AHTEV ZA KOREKTIVNU MERU
(ZKM)..................................................................................................37Z
AVRŠNI SASTANAK 
................................................................................................................................38
 Izveštaj o internoj proveri....................................................................................................................39
 
 Naknadne aktivnosti (pra
ć
enje i zaklju
č 
ivanje)...................................................................................39
 
 Pregled statusa korektivnih mera.........................................................................................................39
 PREGLED
 
STANJA
 
ZKM......................................................................................................................39U
LOGA INTERNE PROVERE U STALNOM POBOLJŠANJU
............................................................................40
I CILJ KURSA
Cilj Kursa za interne provere je da polaznike osposobi za efektivno i efikasno sprovo
đ
enje internih provera uorganizaciji u kojoj su zaposleni. Na taj na
č
in interni proverava
č
i i ostala lica uklju
č
ena u proveru daju svojdoprinos stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i/ili zaštitom životne sredine.Po uspešno završenom Kursu interni provereva
č
i
ć
e biti osposobljeni za:
 
izradu programa internih provera;
 
 pripremu interne provere i izradu upitnika;
 
 proveru dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom i/ili zaštitom životne sredine i utvr 
đ
ivanje da liista odgovara zahtevima standarda ISO 9001:2000 i/ili ISO 14001:2004;
 
identifikovanje procesa u okviru sistema menadžmenta kvalitetom i/ili zaštitom životne sredine ikriterijuma koji se na njih odnose;
 
sprovo
đ
enje interne provere – postavljanje efikasnih pitanja, proveravanje efikasnosti i efektivnosti procesa, identifikovanje, evidentiranje i saopštavanje neusaglašenosti;
 
saopštavanje primedbi – zapažanja koja pomažu razvoj i poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetomi/ili zaštitom životne sredine i njihovih procesa.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
CikaVasa liked this
umnicasamja12 liked this
Nemanja Nikolic liked this
serzo75 liked this
vudugo2621954 liked this
sintos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->