COSMOGLOTTA, marte-aprrl 1936. (Annu XV.

) N° 2 (107)

Li croniea opari in Ii suplemenl lrimes/rial "INFORMAT lONE "

BELL ARTES e MUSICA

CODteDe - Li musica e u capilles. - Li invention del gumme. - Li National Gallery. - Li oocabularium del centres de interesse: Bell arle . - Li gra ura sur linoleum. - Li ex-lib,,' . - Un true. - Li caricature. - Li dadaism. - u gustes es mulobi], - Li in/luentie del musica sur ii animates. - Vocabularium del mu ica. - Li aecordeo». - Li bas! on de .chef de orthest re.

Verne. - Aquarel in/an tin.

(Metode del pro/. R. Rothe. Wien.)

Li musica e li c.apilles

Mult musicantes haver Ii avantagie de abundant capilles. In antean tempores, iIi es et Beethoven. Berlioz, Paganini, Liszt, e plu proxirn a nos: Faure. Debussy. PaderewskY. Tamen on ne expectatque Ii musics veIl esser reputat quam un regen rator capillari. Tamen. just to evenit. Un german scientist. professor in Ii l1niversili d

tuttgart. recommenda Ii musica quam Ii max bon medie far crescer Ii capilles. Secun le, ex cent compositores de musica, on trova solmen du calves. contra que Ii proportion ascende a 16 0 o che I iii teratores !

17

Li invention del gumme. - il Ii fin del XVIIJim secul, on utilisat, p t faciar Ii scritura, Ii crum ) de pane, qu -} es ancor hodie u at del de inator s. olm n circum 1775 aparit Ii une im gummes por facier, in cautchu I qu ) sst inventet probabilmen del engies hi i t Prj ) y. r. Mag [hano, que) viv It in ti epoca in Anglia anc auxilia! ti d scovriti n. u monum nt xis - e in Op rto.

1 com nsa, duran [ongt mpor, Ii gumme por eraciar e set consid rat quam un luxu. It esset nigri, 0 almen pr sc nj'gri e pro to it esset v ndit sub li nornin d « pelle de negro », In Iii fine d 1 XVIII"lm s cu], un mien pezz de gumm d circa' 2 mm. custar 4frs. svi s ..

a - u u Ii National Gallery, Ii national angl s MuseD de Anglia

n tan ant 100 annu. ? Li ori ine es in Ii eolection d Angerstein

u I in Iud t solrn n 38 pictures. Ti 38 pictures ha d v nit hodi 3700" omn 5 d un irn rang. i e I, eti n hat essct comprat in J 23. rna solm n un annu plu tard Ii exp n e nece si s t votat del angles Padam nt.

AhOete •

Pidura in/cmJin in guachf.

,\4etoJe R. Rothe Wien

r Ausiria.]

LI VOCABULARIUM D£.L CENTRES DE INTERESSE IN LI LIlNGUE INTE.RNATIONAL

Li modnn I)('da~o~ie ha pacienlmeli :o;t'H,hat Ii leyes ,I qu(>II'~ eSSl1blllis<;d :l IlOIIldIl memorie. f\.'l:I.'r!;iai h'TW(! I(l:horr!:'> d.'I,' nndl t'dUCllt{lFf'~. pri.ncipaimc:n dt· IY Dl'croly, de Brux(:H(':~ (cit' quel Ii J"I" 92 de C!~sm. ha puhli{'at I:i portret l, on save horli(' qUt" Ii paroles es evocat in Ii mCrI\orit secun lor afinita. elQr relationes de sens, QUilode POI" exemple noi \'01(" I ref .. ar Ii pM,,'1 expressent Ii ide d(', construction (ombu.~lfI " 1)01 evnc:iJ }Ol/. jlammt·, c%re. pumpero. (' hnalrncn 110i trova I; lust ex pressron ., in(cnJic ". Scmpre, quande noi sercha evocar un parol. no; pt"BSCI ill illlris dl'~(tlll fitmilie. d(,j sam ~rup de idt'C'L Dr- to. Ii conclusion que Ii max hon medit· dpn~ndr'r \,(KiILul('~~ t"s studiar les fl:1UJ.lat secun II centres de interesse, de act.vitas; du 1)1' ,e('lnl ii albhetir dictionarium in quel ti paroles succede se in hasilflJ sin relitlion dl.'" seus.

Pro Que in un ling\lf' int<'rnallonalli sol de~facilitaes constituet, !w pt:l'!i l<'rC!!ltati(<l quel es se mpr« simplicissim. rna per II \(}cd,bularlllln. it es In: important usar lin metod r .1tiotl<ll e rapid pof Iii studie de t I \.!o('i:lhulalfiulin. secun 1 i nov pri nc i pies del rvntres d f' in I eresse.

Re~rdabjlnlt'n. [i paroles in II d.ic[!onMmm5 £Ir:' Oce. til hudw es r<'ln~('al~f·nl1l ii !)H-line aH'abetic Lil supra-cirat palflll iuccndie, por exernple, t ruva Sf' I ntcr imtsutut, incens, incident, etc." inter queles exrste nul relation de sens. Do un tal list. !wnqut· tH' corned por uri consuitarion rapid, es inutilis~bil pur Ii memnrre quamle it /lCU' !H:: r+VuC<11' Ii paroles secun hact j nconscient constatat del psycologos ..

In Ii national! lingucs, on hfl do composit vocabular iums secun Ii n~rIHt~ d!·lnh~rf:~!il'. por doccr plu rapidrnen Ii I~n'gll(~ matrinal scoleros. Por f"xp.mplt, in ~~rlTlan ("xiste Ii «Dr:ufsc:ncr·vVorl.'iclwf.::·; de Scldcs.~jT11/.Weht{c ", in frances Ii ~, Dictionnoire tin idee">; $u.J?1?rren par It,,~ mots "_ de Rouaix. .

Foliettar Ii di('tionarium alfilbetic por tr,aduder un t extu ell un l.ab{)r teJitllL l\"la SI Ii traductor posse antey consultar Ii list del paroles usat in h special dornmiii tractal, Ii traduction va esser mull plu rapid. Un alui utilita de ti lisles es rnonstrar quant ridl e nuaneiat es Ii vocabulerium de Oee. Nullinguc international es pili rich, e ramen presr ornni su paroles es ja internationalmen conosset e filmiliari, 00:. rcnunciat ti "nr,)fJn erra del anterior systemas quel pretender vicear paroles internation .. d conosset per' [orrnet ioncs mventet e incomptensihil.

Por elaborar ti vocabularium del centres de interesse. nul utili::;at principalm{'n Ii alehri " Rcwcil de mots Jranflli.~ ". de PuufE:r. revidet e corectet del genen'st !inguis.t Charles BaiHy. Li excellentie de ti libre es pruvat per Ii facte que it preterpas . sat Ii 6O-im edition. Noi basat nor traduct iones in prim sur Ii W ortetbuch lJ(!u/,<;cIt!~()cc de jO;'lCph. Gar. Li tot lisles esset controjat del presidente del Academie de Occ ante prmtauon,

In hne, ooideve L'Ir rernarcar que Cosm. ha id publicat quasi complet vocabulariums concernent pluri centres de interesse. Por exemple in astronomic: Oil t rova un important articui in Cosmo n" 70. de Sr Pig.al. Li elernentes chimic ha esset enumerat de Sr. ]anotia in n" 95 .. Anc Ii n' 77 hI! publicat 'un ~ong studie de Dr H/orm.-.er pr i Ii artes del prmtatron,

R.. Bf:.

BELL AR'TES

Arcrutectura. Construction. dam, palast. sti], pilar. pilastre, colonne, socle .. base, fust. pedestale, capitele, canalatura, corms, tegrnent, per isti]. colonn-ade. !Intablament , irrtabjatur, arc. arc-age. his. plmt. portica, vult, cupo], O~IV. arc puntat. traverse. pagode.ecdesia, catedrale. ercheclog. ercheologie. exploration. excavation, lIntiquita. obeliac .. rnumie .. Scafotage. tray-age, arma-t-ure.

Sctdpt, .. ura.. Sculpt-or. allegorie, statue. portret, torso, statura. rcone, idol. rrnage. socle, pedestale, bass-relief . crselatura .. modelage. - antrqu-ero. antrqu-arro, -

HI,II ar!("" ,'/Ht· de ink, ;(I!'OHt', 1I11Il\1~Hl,ltk'a. nunus mat, meci<1llie, medalliun. carne. I!di\!ran. 1"111,,111', pl'nd/,ltt,_

11"/)(" >;culpl-('I, !·s-I!(I~s.ar. Inndda!, ril~eliH, kllmar, fassonar

Desain e pidura. COlllllr, eSlpuss, nuancre. siluetlc. ombre , signe, rnarca. strec. o.;h If, 11111",1. iuw;tJlll'lIt. ml'dlHirl·. lil!-:.r:ag. (}rHa .. ment , dlccoralion, arabesca. volute. spi rale. project, tralc, sgrahtur.i. .,-- Ex-hos,~arucnt , • - age. portret, ,cap, facie, prohl, ima!":"(", iluslliltion. posa caricatura. copie, diorama . rHHWr"<lIlHL _. __ . Perspecti\',e, plan, pro!;'!. projecti[)u IwnlontaL vertical, eI{'Vl:ttiulI, cup, cadre, hOld.

S-..-mhuL sYlnlwl-ism. svmhol-isl.emhlemiJ, iilllrihut,(". hlali,';n, anm's.i;l~ig'nie. !l:arni-fn('nL I~la.(. di!'c alllr(}L n:lmh., ('oro;I, diade'ri. band. hal1.dNolt~. paralt·. mono~r;unHl, stvl f(~!laj5ct'nt;l'. H I('U( o , e x position, spe(-ta.-ul.

l"o ~"~

, r-

• • L

If'

I, l',j

Ge:ometrif:. I ,; Iwa n'd, j r ar tet . curv Huri"llntak, \'(~n I nile . perpendiclii. --- 8.'IS(,_ ill,t ,!it·. l'lll~ -,;1'!", li1r~-oh'. !:sIp!,. SOHl1!liL (-ih-UI. ('t'lltrf'. dillnlel rv, radie, tangent e .. <;n;lnl,-, Ilcfh. <H,. t!i;\1!~\!1!. t;qll;l'lt~'ral. scalen. lsoal: I"t'dangul. quadrat. paralel«'1"!;111', Ir,lI'O. Irapt''_-llltl. P1~llt"Korl, IwxaKoll. h~·pta~oll. oCIC):~nn, det'll~OIL --" OVI>, ,;,val". (·lIp-;1.'. p,ltahoi. hipulH)1.

ln~tru.mentes: FoIil' de p,qwl. !11H:";d~,,. shahllHl. tdt.ull'll(· por dessrn. dessinI d,lIl' , (I Hnp<I'iS, t rra- hlll',lS. I. i l-plul11. .h IH',d('. compass -bux. circul-bux. dessmIIJ:<\II!!lF'nlt·- .... tu~h. l-I';]UH1, jln,I,I-"fil)r'on. LtI,I!lt. paste-I. (_:r;!~'ml de colore, o .. et , pmse], ~·"I{lll:lp. pLHH, ],'ill"", ;dhlllll, caka. copit' .. ollca-p,qwr. fU!)("IL, pan-crume]. gUlllfn .. pl'1l.H\ LiW. sq1l,ldn: .. (,;,111 t·, ('<lvitlt,tlt·, trt·stal. framl'. pilleU~'. plancette

Colorantcs : ().U'. crt run. car nun, ruh-or e-, ross-ore, ross-ita. rmrnurn. sepia, IIhlll!'l. I'wutl"a\-III.\tit, umbra, nlht!)It'. vNluillnrt, :;mt'rald, cobalt. ceruse, blanc de l\iul~dH' ill~('\l!, ;1111". 'SIIUalOJ. lalm~, iJllll'ipt'II.--- Pj('t~ura, pid-ag-ic. tint-ura, colorit. C;!rn;\lI"IL PI~IIWHt., InrllilH',

Colores : HI.,IIlC. ni'OlIl, ~ris, elM, oh:;;ul.!". velh, r osr, il.d\ 1.\ !"I'fk hili. hI \In: hrl;nd:t. \'Ioleui, (lr<m~i. muart. HI.IIH ',1111. Iln.:t -nt rr, l'tt. ...... Blu-'pallid. ohsc~Jr. etc

nih I. purpur, scarlet. ross. I'las. azur , cindn-color. Colol'<.'s cornplernentar i.

Artistes: ! k"Slllh\!m. pid-or. pict-ero. color -ero aquarel-ist. cravon-tst. parsagI~t. 1'{lrtrt'!.'i'il. ('.1I1Cltlll-1St, Rfa\--oL rl(ll!il-f(lrt-i~t. htograL cror'no~!itogrilf.

Ptocedes: Pirl-md, gl'a\-Unl. cupro-zrav-urn. plum ~:,n~u;ne, guache" aquarel. fl.l':-;\'P. 01"".,. m:llli.lltll',a. Hquaf,.)rtil. ~it(\~rali(". lig1l(.l+~ri"\\"tlfa. xyIograhc. cromo-jito..:r.lt'IC 11IHl '';:Uiyt)j,1, j,lpissnit". ~i1h('lin_

Ceramica, I,!·tf('.iddh.l~.tre. rnarmor. p()fcelane_ coolin. sand-petre. mejolica. l,lV<llKl', !\"jl.H",tla, v-It rr , ,·I'lstal. -- \'ilSl'. p,an:;,e, roU. !"ed. anse. orel, plate. glasura, t'I1i,'1d. \-'~'l H),,"_

Adjectives: I\\'t,)r-e~(, pidm·("sc color-,~t. color-osi, v.ari.e-.pluri .. multi-colt}f). in -l'i 1101';. :-;in-,'o[\,r. d{'~-(d(mlL clar. obscur. livid. art-ist-ic, chic. lolli, ele~anl. ",-m!'· ,)11,". t"Illhlel1hl-t;"

Verbes : de:;Stn;tL ex-hoss-ar, pict-er, pinsd-ar, color-ar. des-colorar , tint-No nuancr-at . "~!1ihr-al', posir ornbres. decor-ar. ornar, copi-ar, dessj n-ar. calcar. de-calc,11, ruarcar, S!!o:HM. jlilol)-lU. mercar rwr jabots. in-cadr-ar, punta r , cempassar. etIaciar. ",,$\IYill.S!i':Ldir. ~\'!'apaL radeL ,,!:f(Wer' , svmbol-isar. portret-ar, imitar. contra-tar. ilIW,\I'. Jllq'-~\)I -tsar , r\"-::;pc~ul-ar. re-tur har , Gl.ricar. ~laser. ema;:!ar.

20

LI GRAVURA SUR UNOLEUM

rv1ult letores de CoslTloglotta es ja interessat per ti nov precede de reproduction e iii save que desdc 2 annus Ii covrrmcnt de lor revu« t' aneli mterror (por exernp]e Ii pagme 16 de 1936) es ornat de un ~ravura sur linoleum. Yo self posse bon parlar pri ti precede proque yo promoet su diffusion in it landes occidental Yo snit li unesirn brochure explicant in frances ti nov precede in dccembre 1934 C un annu plu tard h edition de 2000 exemplares csset exhaustet .

l, tl'mp/j' Il(

luiolcum.

Li success de tt procedc exphca Sf' per su rapidita c su rnochcita ell: prccie. Durant que un cliehe sur zinc bcsona plur i dies por su fahricalion e custa circa 15 sviss frs. por Iii grandort: dt.' u n post-cart, u.n cliche ex linoleum del sam ~randorc es gravet in minu quam un hor e custa circa ... 30 cts. POI' cxemple Ii grand: cliche del covr: ment· (ecclesia de Payerne 11'.\ Svi.ssia) esset gravd in -iO minutes secun un fotograrnmil. It cs ver que Ii dessin con hnesses ne converu a ti specie de reproduc tion : por exernple Ii cliche del munde sur Ii ducsim pagirH~ del conies fat sur zinc. secun u n grand dessin que! cs reductet per fOlografi~~ .. ,.

In prim, quo es Ii linoleum .~ In fade, to es un recent invention. Li unesrrn fahrica esset creat in 1866. ja in Ii VIIlim send on usat por Jj cortmes un verruss nominal linoleon contenent oleo de lin. De to venit Ii actual nominal fir-oleum quel es format de lin e del latin parol oleum (_. oleo in Dcc.) fvla Ii linoleum ne consistc sol men in oleo de hn (!); su solidita ne ven csser suhccnt. In realita it es composit prmcipalmen ex core, it es dd cornce de un specie de querc, a que! on jun te lin-oleo e anc rmcri quantitas de gumm e resinc.

Li core es triturat ante esser rnixtet aJ ][n·oleo. Esque vu veil diviner que ti operation del trituration es extremmen dangerosi ? Li polve

21

d~· ('01(, '1'1(:111":-' t rr- I('vi, (': qtH~1 f:xp,mde st~ rapidrnen in Ii aer, forma con Ii r; un nu x t ur a cxplosiv que! Ii scintiles del machine suhce por inHarlHTlill, On prdende mcm que it es minu dangerosi rnanuar drnamit quam puln;risat core.

p(>~ [JlH' Ii iruxt ura de fon:c oleo forma un past. on extendc it sur un tOilk ele jill!' (j1ll·1 cs ancor visihil sur Ii revers del linoleum.

Hq,;ilnbnk lin ~rilVllra StU linoleum (on eli per abreviation : lino) on ('01hldLt q Ill' Ii dc~~"illillor laborn quam por Ii gravura sur tignt'. /NT ()pu,)ilintl(,.·' ,/(' Malic «' nieri c per me .Iel s_~rolitur(js (vide covriment de CosJllo!.!lotta) por n-prescntar Ii denu-ornbres. Li du precedes Ul'<JI iin fade' pn:sc Ii srun mst rurneu tes. 1\,'1.:1 Ii grand dilcrcntie cs que I:j linn es pin kndri, do pili facil a graver quam Ii lignc .. Ad-phi Ii lignc ne pOS'~(' dar f1lldt ~'\nnpLH(,~ (apcn 5r~) pro que it devern aplastat StU Ii presses d(·' printer ias Pr'u to, Ii afti,~tes qud vole publicar un gravura sur I igrw i 111m :('\'[1(' 0 lihrc t':-:J ()hli~.1t far reproducter it antey sur un zincC!it'h~\, qllD ('ll~ta ('aL Con lill linoleum, I; aterc es mult plu sirnplic. II sld:u' 1:10\";\1 Ii pine de linolcurn sur un pezze de lignc. havcnt circa 20 rum. dc' "p('SSon', Sl Ii linoleum es spess de 3 mm .• li cliche have 1111 sp('sSOl't' corespondent a Ii dt'" iitcres de prrnterre, it es 23 mm.

L-Il tal .. licht' l'S quasi mconsurnaln]. Yo ha gravet un que] passat ";'0.000 \"('{(>s suh ti pre%t.' sin esser darnageat !

Jl( 11' gLh(,I. on lit' posse prender qualcunc lino. On deve selector un qLl;.1[ltil ~in DII1.-mlt'llks. do un-colorr c tam tendri quam possibil por 1111(' Ii cldt.I·1 po~;:->\_' l,dlOnu facilm('[) in it. In omni casus Ii linoleum incrusl a! Ill' t'S apt por Ii gravnra pro que Ii graver<> C~ sernpre genaL per Ii mull colore:' .. ;\d-plu Ii 1:ino devc csser polit per un hn vitre-paper. Qlland{, ! i plitt' cs pre! on copi;t su r it Ii dessin per tush,

F. nu. on posse COHlCnS{H' Ii gra\'ura, T~I Ii ulttrn annus, it existet por tl :-:l·OPC :-.ol!rnvn Ii tesc.i-cultcl, medie tre primiriv per que I es ('xplic.,t ji nou-rntercsse dd artistes por tl medie de reproduction. It 0 .... t:·1 Iimdl' 11UITl;rwt Ii .' artc del cullel», l\la hodic Ii cornercie livera special iu:\! rumcntr«. to l'S micr: cultclcs jn form de V 0 de U. del ~raHdl)f(' tit' uu orrimar: plum (' que] on posse f";.ar a un tenette.

1"'1 ti Y-dl!tcl. On! 1.":\\",' ornni partes blanc del dessin e I.i partes nigri ~qlari ill r:·lid, quam in Ii gnwura SUI' figne. E in Ii printeria, sol Ll IMrtc:-; In relid 'l'''- covrit de mere e poy marca in niflri Ii paper.

\01 \cll p(l::o;:;er rliH multissim consrlies c rernarcas technic por obtener u n irrcproli'whll cravura .. rna to veU esser tro long. Nor scope ci es solrnen dar uu idt~ pri 11 a vantacies d(' ti nov procede.

l-.x'l minim k Ii radern('s d(, CosIllo~:dotta in Ii du ultirn annus nor letores v a st r.: '\ reconosser Ii ~ravuras fat sur linoleum: iii es sernpre fat per :; il rL."·lf·:-; t' :;;1 rercas hlanC' e nigri SI n derni-ombres. E iii va comprender qualmen no! possct ilust rar tarn nchmen nor revue presc sin expenser

mune POl' (h(h{·~ quel custa tre car al altri jurnales. R. Bg.

Li :..tlniH('r.(~~ de lihr('~. que! explore Ii exposituras dd venditores de old-lihrf!;, ... O\Tntc trove in Ii anterior facie del covr iment un gra-

v urr-t t o dutinat ~': portant ti paroles f' ex-libri« ll, (on Ii nc mme del

anrilili! P0'"'::: . ssor del lihrc.

,. Ex-lihr'i,:;" ("~ un latin expression ~ignihcant. quam on devina, "n 1, lihrc.\ ". In omru landcs cil\'ili,~lIt on usa Ii latin parolt:·;'. henqlJ('

on n:11 posscr traducter it

IJIB.RlS exactrncn in lingw: national. IK}r excmplc i n gcn~li1n 'rl1\ cen Biicncm I;.

f\~r t'xten ~1()11 de sens. Ii tr-rrnj no ex-libris ha f:nahuefl de~jgnat Ii lolalit.c; del imaz«. Ti j'I~Mg{' CS selectct ur-ncralmen ((~nfm m al gtl:~tt·s dd pOSH'~'~O( 0 con S! I projr-ssron. Li ~.cI scope dt',1 cx-lihr is e;.; i ndicar decoralivllH'n Ii possessor d(·1 jibrf por qw: t i-ci I}(,' pNdi se. Uo. to (·s un specie de arrnes heraJdic. ITW li ar m:s c:~ persona] ,. 11(' faInaial, C fie transmissibil a SII inf,lntes,

Li unosrm qllc;;tion que! posi Ii per sones Interrssat aJ heraldica es ti-ci ; Esqu<: yo ne \ ell POS~C! crcar 1111 propri annes'; Ti desrr cs natural. Tamen it appare poe pretentros inventer nov arrnes. Pro to. no! veil consiliar a ti arnalorc-, : Pies crear vor ('x~~ihrls : nequi va considerar to quam tro ambinos e vu va passer composir it sin esser genat del rezules figi(l del heraldica (vide Cosmog)otta N" 98).

Anc 0[1 ne deve obliviar un important avantagie del ex-libris. \'u save ql.!.C muh amatorcs have l[ tr.st habitu pruntar partu libre~ r: nequande rendir le~;. i\:1(1 quande Ii Jihre porta su ex-libris ---it es [j nomine del propr ietano ~ ... it es destacil al pruntator obJiv~ar su deve.

Historie' : On adrnisse generalmen que Ii ex-libris origina in Germania. Li Franceses self aznosce it. Por exernp]e, Ii revue A. B. C. de Paris (juli 1926) publica: e: u exlibris es un producte de Germaniu. it nascei in ti lend anle n fine de XV"im secul e it esset fa cultioat con plu prGnd success c passion quam che nos II. In su lihre ,. Ex-Iibris I, pubhcat in 1925. Sr. Zur Westen precise que li ex-libris nascet in Cermania

LI EX .. U8R1S

23

Irl 1··V)jJL ~vla In 111.111111 tempor IIf} (tutor sviss, Sr. Amwq~ hit pruvat que 1<1 in 1464, un nohili; de 1"\(Ollv{" ... illc (r(Jmand S\,issia) normnat Grimaitret hal ja fat picter SI.l annes (' su irutialcs sur folies de paper queles il l.r! ut I nat j n Sit fihres quam rnarca de propricte.

,I ,i u IU'." irn f'X -I ihris pre .. .c sernpre utiJisat Ii heraldica quam ornament, 1n)'1 quand" I; I!OV ilrfC' penct rat in ~i borgesie, on esset nat uralrnen ohl iuat rt'-t'll ncr (I illt r; IIIC'd it'S de iHlIstrationt~s : paisagr . figures" ani- 1!!~lles. de Hodie Ii crcatores dt, exAibris pretcre un dessin conform ,! Stl pl'Opri gll~ks () un d{'ssin rucrnorant 511 profession. Por cxernple, IITI apindtor :-ocln'k un ape, un mu-icante un violin. de. Li cekhri sClCnli~1 "\IHwsk l-orcl, Ii max grand conossor del formlca:::., adoptet ti lll:-u'k ~;!Ir su f~x-libris.

POI' Hhlf~1U:1 su ex-lihri::;. 011 posse petir un des&in de un pictor.

Ti de..;sin ~·s inviat ell(' un rIidwlO qud [ahrica un cliche- sur zinc, pov !!1) pfintitlc~1 prinln t'HII 11 IlIi I images quam on de~,ira" On fllutina Ii inlilgcs Sill III iarlc mtcrior dd covrirncut c conserve u n cert qO.1ntita pol' Ii lihr('~ qnel on vu ,1('QUISitt:f pill tard.

Li colectiones de ex .. libris. Desdl. long, Ii ex-libris es colectiouat quam " po~t -"] narcas, per camlnas inter" Ii diJel"l'nt landes. Exish' IUt'IH ,",oriel/'s qu~'1 g:nqJ<) Ij rol(~ctwneros e organi,:::", Ii ('xchanges. On aS~"(_Tk que Ii max htl! col,cellon de ex-lihrils in Ii mund.: l:;,; ti del comic dt: l_xinll\~t'n·\V(·~tNhl,rg. que I posscdecirca 4O.noO penes ditfef(·nt.

Un true: Un d,lll,rfi.) (!(' <lfk essct "iagidnt In h:,tlw cltC' till nu-rcant dl' pictures dt· \"nWllii : I! d{'~"tl'nt IIIl h'lllCln datat d(· 1'120. que! II ohlt'net presc por nullcos., {,_l,! "'Ill.!!'. 1\1. 011 s,n:,' qlle \lll :Ilah"n !~'\' interdilassar passar h lwntie((-' iiI ovr es dd olfhiilrl llh'I!H~'~, l}II,dnH'fl lal ) ;\"111 Ii ~lilmlt~ t~~ inH('~;ihil.

\101 d f,lt pl\ln. ~11I Ii pld to,nll' h Ihli"Ud dt'l rev Victof-Emmimu,d III. Li hra\' d, ',mp I ~~ -;,dUl;!1 \' I ,1~S~lt pa~s;l!' Ii Jh .rt 'I d de lor rey.

In P;HIS, on 1.1\',1 Llp;dmru 1\,'1' t's~(·nti(· ; I; visagt' dtl H'Y des.lpMi (' Ii tru.: ,t's fmit. !\i'qu'ml. uarn, in sam tt'HrjWf't' q\l.'l1'll IIi ft'\tl'i: prctura, Ii ,iTH'i,Ui-'" II de Pe(ugin.

1'l':O d('~ilrWli ;Hh' 1'0i" imi!i,'lr apanr ... li portret ,if. Car'ihahh !':

Llcmp/c df plurn.(I~"","I'L t Cliche La Cwcwdr. tl1u,anne_l, 2~

U CARICA TURA

Li caricature es un art tre antiqui, Sur Ii vase del Creens on \ ld(~ POf exernple Jupiter con chap de node portant un scale por visitar su amata Akmcne quclapari in Ii fencstre. On es surprisat constatar ve quant temerjta, Ii Antiques ris~hi;llsat Ii sacri personcs, Ii deos, Li scrrtor cnstan Arnobe reprochat a su pagan adversarjos til manes de respect. II dit ; Ileyes ha esse! f.at por protecter Ii reputatron de chascun

, _ cive contra Iii calumnic e Ii rnocada : rna simi] protec-

.:;,;''J r . tion rnern ne cxiste in favor dt" vor dens que] chascun

.. posse desdignar. .

Ancor an tc ne long li r arrcatu ra ha ('\olu(,t. Til Ii fine del ultun st>nd it bcsonat un textu por (,SSN compre nsihil. Li: dcssin essct prrncipalrnr-n Ii acornpamament de Uri te xtu. f\tl fin.;)lnlCII it ha i~l)(:tar sc cornpletrnen : Ii caricatura cxplica se per se self ~~ it hi! cornensat usar Ii color. con un int('ntion dcco(ati\'.

Li rol del cancature cs cnorm, universal (; mern utiL Per rnonstrar nor defectcs. nor debilesses, nor crras, Ij carrcaturrs! plena un function social: il auxilia LOS corccl or nos self tarn hon quam t!nmo(r.llrSI veli! far" it.

h es Iaci] constatar qualmcn lahore Ii caricaturist. II t~xa~era sernpre Ii trates caracter istic de un person; ,-almen Ii portrct semhl;l risihil. rna on rcconosse tarncn tre bon Ii person dessinat. Hodic Ii dessinatores humoristic have lor propri an nual salon de pictures, in Paris. (,Ii cancaturistes quam Gas~ier. Sennep, Bib c altres es tam f(lTno~ quam Ii grand pictores del epoca, Iii labora principalmcn in Ii dormma polit~c e secun natura. In Francia. 11 salones, Ii coridores del St~nat. (' del Chamhre del deputates ne es solrnen Ii dornmia del jurnalistcs; Ii dessmatores anc have ta lor piazza e labora .Iibermen. Strax quande un politico mane immobilli alhums surti del tascas e Ii cravones in hasta hxa sur Ii paper alcun trates del model, On possede talrnen pluri centenes de Briand. de T ardieu. de Blum.

E quo es max curios es, que ti satire per Ii image nequande provoca protestationes. !\,1em si Ii victim del caricaturistes senti alcun despit vider sc plu des bell quam ih es, iii nequande rnonstra lor rnalcontentie. E to posse esser considerat quam un grand privilegie del humoristic artiste's. Li scritor ne beneficia ti arnicita. Si vu descri con sincerrta Ii portret de un hom politic. il va considerar vor articu] quam agresst\". ma coram su caricature dessmat, Ii sam mann va subrjder, si mem il ne es Hattat. De u vern ti diferentic ? To es tre desfacil a explicar.

Qualmen on deveni caricaturist? It es evident que on ne deveru tal solmen per volentie, on deve posseder un natural talent c PO)' developer it per long labores, Noi mey citar 1i casu de un de' max. celebri caricaturist de nor epOCH: Sem,

2:5

~u \t'l uor m u-: f:sscl Ceorgcs Coursat. Su patre csset "pICOU In P('Ti~llt"lI -.: (F, a!h'ifl,J- Li iinfant esse! cducat che Ii Jesuitf35. poy studiat li jllfl';ll I')ordfau\., Po;;;. har obteru-t Ii li<.:cntie de jure. iI renunciat Ii avocaI\HiI e pl'I·fl're! intra!' quam uru-srm employatcin Iii spicer ia d(, su patre.

IJI(I qllt il hii\,,'t UII n·al talent por Ii dessin, II cornensat portrctar II tlt'l..;nlles d. ,t. l"lh", t;u armco consihat Ie enuzrar a Paris que] sol l"Sc:t I ,iii.mi d{, .-;!I lill"I:L COll(;.",at tande mstalat se in Ii grand citc~ e 'f·h; II I ill \,'0 H 11'11:-;';1 Ii p::,clIdonim de Scm pro que un altrj caricaturist j,'J t >}!l0', ",,"I h<l\('1 Ii flomirU' de Cham! II devcmt rapidrnen celebri, II t""sd Iii I r !linl ma til! xr mpre in movement. frequentant prmcipalmen I; ,"Il'~:ltlt \ illllli'~_ ~.\,\t·flk, IIWI11. on videt It' in nerecornandabi] corn~ P;HII!'.

- - Pall ~ il dil PH'j jO("~I, lIIi du sestras e" nonnas : iii preza por me, iii IW 11;\\(' ,dIn (,(I' .t filr!

LJwlIll 11I11Ilj t':11 i"'-itlurjstt.'~. Sem '.;emhlal irnprovisar su portretes. !Il :cd!!il.' ,mil' nhll.'lwr tl ifllagcssemhlant apr n t'squissat.ii den>, -;0\ i'llit' t("t'()nH'fl_.~;d· It'S riurnnt pluri ~fJ1l'Hlt~S.. pluff rnensus t' men pillfi .11'11111:-;; il (,(I!'!TClt't les sill cessa per trl' numerosi provas tlil q~hIJldl' ii ('..;sd ~;)li~fat.

rll inu . "",ok .uuor exarmnar Ii question del caricature del vispui«: til j nh'I Ijn~! li.;:tic. l,i I dish~s c' ex~Idistl's va saver con Interesse qlU' Ii illU(,j ,- CiHii'iltlllii') csset Ii cause de un grav rmssuccess in lor mov.mcnt. '-i pin quo:

J :-';!Hl fpfmil d\·1 rildic<\ k,;ril?Ufl1r-o, Ii verh 1,~ariJ~atur-i e Ii nomine dt'l dn.:-:.illaln I" hrniJ.,'_lItur-i,<;/o" 1\"t~ quande li 1 distes volet adopter Ii !amillt', iii "~'ll:-;til:tilf <1Il1(' to esset irnpossibi] pro lor rigid regules de I k, i, ;\1 ;QIl, DcpMknh' dt'l nomine on veil dev!:'r dir lr_urikalllT-n, / .. arilcnlur- igur, 1,_'(ui'l,'(/Il.H'-(f!i.~'(). o departent« del verb. on vel! I dir k~u ill"1I t /I r -u r, (mi/,'cztur·w'o. }<d rileatur- ist«. 'I n ambi casus, on obtcn e: lHI clcri\',-!lt' lTlII<\tlJI"al c Il1t'IU comic. Pro to Couturat fat votar de su - \~iHkmil' Idist il- lin ingcni()~ solution :: on adopter Ii verb h(Jril?at~ar. tit' tllI!'l on po,,,~,·t dcri var regularimen }~aril{(ll-tlro. rna Ii person devenit nouuual 1~(ilik(JI-isto, qu{,l es solrnen un (, caricature }, del parol internat 1I)1J..l1 iaric« turist . tjuande Ii ~rand arrur de Couturat. Ii belgi major Icflwirt', Iccl ti solution. il intrat in un [urore e strax suplicat Couturat 1 ""PC ar t i d('ci "jon " r;dicul-". Li long corespondentie inter Couturat e i.t'Indirl: (jUt,1 ;0(,1 :->1)1 til nu conosse monstra que li aiere tornat al drama. C(!UIUl'a! \'nlct Ii sacr : log-ira. Lemaire defendet Ii naruralita. Lema ne. hom If(, I ;...-h. que! hat apoyat li difusion de Ido per su inRuentie C lWI plur: d('Ct>lle-: dt;' mil francs. ruptet con Couturat que] il accusat pr; di(f:~tur'l t' Ii movement in Belg;ia, de que! iI esset Ii ductor , bentost dtC~~qMriL Li d6t"'1"'tlon de Lemaire ha sernpre esset un enigma par 11 Idl:,tt':: ; !wdit, iii posse saver que Ii ultra-Iogice de Coutu rat es Ii sol Ci1l1:'r' ... , ,

26

U DADAISM

L; artc, quam Ii politica, have su extremistes, it ca del honest (' sr-rupulosi C\)PIt' til Ii follie. E proxirn ti ultirn on dcve ya plazzar [, dadaism, ti gellerc extravagant. hod it" morit, felicimen. Li onaincs del dadaism c.s in general sat PO( conosset . E~~qu(' on save que it nascr-t in ~\'issia '.J In 1915. in Ziirich. vivet lin rurnan studiant, nornmal Tristof1 Tzar(!, On mrontrarle in Ii circules del mnumerabi I ermarantes o d('sntorf's qud. durant Ii grand guerre hat refuit ~e in Sv1ssia .. I ntr-r Ii emlgrantes trovat s~~ alcun artistes. inter aitri : cubistes, fUluristes. c exprt'~::-ionistes. germ:Ul pacihstes. Buli,!ares t- (me russ revolutionanos. Lenin :-;f.,1f f:~~('\ ta, c ludd vc chac-jude (' damas in Ii restaurorias duranl que clrculll lc, on d~tiCILsset pri pfJliitica.

Ta)1(1c rr;,}.ra dccidf..'l. con su fln.,i(os. hmdar nn nov arusuc s(:(11 qUi" (k\'cl t';:-\ .. :';c'·r uu protestation contra Ii ohcial arte, contra Ii socie" Ii IIHHalc c Ii lite!.lltlra. II accrtct un dictionaruun in hasard, e Ire.vat Ii P<HO] -, (/. ,/0' qllci. quam 011 save, ~:ignirla : ji.l. id(: lin poe naiu C .'Itllll. li~lrax d(::~'id~'"t adopter it. Quandt· T zara pronunciat ye Ii uncsirn Vel ti nomine a van su discipuies, ,. il provocal Ull extruordinar i rntusrasm ". racnnta nos un del persones present. T, -venit Ii 8 [cbruar l'llt), y't d()C('il s..ix c1t·' Y{·~'Jo{·'r. in Ii cafe del Terras:-;e; in liirlch. [sqH(, V[J V(I!.I> un :-;pci'irnen dt":i, proclamation de ti yurt mannes quel pretender salvar Ii rnund« IWI lor invention:

.. Dadl! sputa in Ii nevi del tnunde, tu dechuo/.Li rive es un retsugnan! cnisnn« . noi nC.1!O «mnicos, noi cs rcuo] tat conira otnnicos c no! {'ole Ii destruction ce omn! ralores r1,

Poe tempo!" pos Ii fundatioTl del movement, Tzara 1ed pu hlle men Uri poerna dt' SH composition in quel esset reurut ~. bill mid, lin bicyclist dd colore del _l.Jclh som], poite de excrctuenles ... J~(iH_(}lJrU5. dolores de venire, ornm to lignt de \'el~;es quam ,. bum, bum ". <, mbaze, mboze, f)liZC, bare, mlevanea f!lU(Jl1" !

I)~in~'ip~lmcn in Germania Ii dadaism devcrut violent. Por exernple in J920, Ii policie devet cluder in Koln un exposition dadaist,ic. qur l hat pro v oca.t v iolent protestationes che Ii honest homes. On arivat al sala passante tra un we. public. e in Ii extrernita dd gdlcrie. on videt un yuna, in rob de cornunion, recitar obscen poernas.

Ti absurd movement bentost morit. On trova ancor alum rracies de it in E exposition del Pictores super-independent in Pari~ .. !V1a Ii homes passa con un sub-risco Dada ne meru a alquo plu rnult. A1. Bes~;n{:m.I.

U Ii gustes es mutabil. - Quande on const ructet Ii famos t U He Eiflel in Paris. Ii scritores e Ii artistes cousiderat it con furio:i ocules, en die. durant li Exposition de 1889, Ii poet Verlaine deeirlct ear vider it. Sw uncoche,il directet se vers Ii (hamp de I\"1an. Stox

27

quande if perccptct It. Ii pod intrat in un sacri Ell rore. ---- Co{'hero; i1 t'Xdam(lt. dcmi-torn, derru-turn ! Nequande yo videt un tal honoH'. [\,1.1 to ('S odiosi. abominabil. Tn srmila un candeliero !

Durant ti h.rnpor , un irnposant petition qud colectet rnnlt signa~ turas in Ii circulcs '-:Htistlc, protestat contra Ii nov monument, quel <. deshdlislll» Paris.

Mil.; hodi('. Ii idi~t:::' nc h. Ii SnfTI.; Ii scrrtorcs {' omni progressistic pidore~ reva solrnen pri it. Sr. J, Cocteau ha descrit <i Li nor marites (leI lurrr 1:",fJe/ ,~. AI I· Prcga sur Ii Acropolis ii, J\t Giraudollx ha suhstitud Ii " prcpn sur Ii Iurre E(ffd iI, Li turre apar: inp.lu() pictures dd doanr-ro Hn{JSS('ilII. ]\1 a I; prctor Ii max. entnsiasmat es Dclatmay pri qud un iurnalist hi! dit : I.I pictc solrnen Ii turre Eiffel e .i! pick it de {tnm; marueres. II Pl(t(' j'l stant, cuchat, indinat, lansant ~{' ill Ii aer quam un fjn:iJ o cad('nl su r li suo] quam un aeroplan.

In I (H7" y« Ii inlcrnatioll(·,1 Exposition del artcs decoratiy, Ii TUITe Fifld Vi] rdehr'al' Ii cinqwmtenant' de su nascentic. 511h SlI enorm piLIH'S ~·'S ~lOdit· const ructt.t Ii r';ll(H'(';~ IJ \'(1 c~:!-'('r rouni: Ii ultun crcatioIj('~ in Ii dOlllinia del I'n"l":I(' t' artistic dihlsinn ; fotograf!(', tdu·i . sion, III ionlldl i{ n , ples~(_'. r;~(!ftld i fll~:inll.

,.).-,-.'

\'-

. ~"

; ..... _

-, i

"

_, ....... -~- ....... -

L~,.:.~.

.... ~ . . ' ...... ,

,"

,n.,"' ~.-,: ..... -,

-. " ..

.... ,,"

"

.'

.i-'

...: .. : ' .

. '-'··':-,~~~\.j::",0,·>~

Pore I:n H'ia'l rAu~trw)

. Frrmplc dt' (k~sin pa gt(jfi~-("M!fOn

f I:. "rI./I'/ dt' "J.._" Baum 1m Zcz.chtnt11'1fcrrttht '" de Richard Rothe;

U INFLUENTIE DEL MUSICA SUR LI ANIMALES

<_Ju31men Ii musrca ne vell acter potentrnen sur Ii nerves homan SI Ii arurnales self es tam sensihil a it ?

in prim on save que li canes es tre vividrncn irnprcsset de mUSKa, On ne df~\,(, serchar exernples in Ii cites u Ii custom naturalrnen rnodit~Cll Ii n.atural temperament. Alcunes hsiologistes pretende que t i arumales ('s dolorosimen impresset : to quo conhrma ti assertion ('~ Ii fade que tis, que! on lassa in liberta fUI ululante strax quande ifi audi Ii unestrn sones, Li naturahst Boitard raconta Ii historic de un can quel moru de <1010((' pro que on hat obligat it escutar longmen lUI rnusica avan que! it pussat acul crias.

0[1 clt,l sarnrnen il excrnples de alcun illtf~ animales morit pro Ii sam GHI.:lI:, Co Inter altri, chuettes. Li cates anc miaula audiente sones dclin'i-tl1lm!~ntt"<,; : rna che ili Ii dolore es minu vivid e pili rar quam che

I,·

car.e-

Lu contrari exrstc che altri animales. e on save con quel plesura Ii avres, prinri palrncn Ii serin, escuta Ii arias. On vide les quelcvezes aproximar St.' al instrument. restar irnmobil tarn long quam iii audi sones. P()~" a~itar lor ales por monstrar lor contentie.

Li lratr o d(' Sf. rie Wahl posscde lin canari, que! adapta su cantada al musrca de un gramofon in verrnen artistic rnaruere, ne in Ii melodic self, rna in su improvisation adrnesurat al sty] rid rnusicalie. It es un ver uurtion audir le.

Li cavall es anc tre sensihil al musica. Li trumpet. e In general ornru cupre-instrurneutes, sernbla pleser a it plu quam Ii altris, Li arias tnilitari anima (' excite su ardore : su crest herissa se, su nances aperte se e trcme quam pOT aspirar Ii sones ~ su oreles erecte se e su ocule- scintilla. On save que in li torncyes, Ii cavalles dansat ye Ii rrtrne de] musica e noi vide to ancor hodie in li circos.

1 n aicun region de G·crmania e rn Ii Tyro!. ii chasseros pretende que ill save adtraer Ii cervos cantante e Ii cervas ludcnte Ii Ryte. On asserte que Ii amrnales rodent. e pili specialrnen Ii casto res e Ii rattes, have Ii sam sensation. 5uvente, trupes de migrant acrohates monstra hlanc rattes que! dansa sur Ii cord ye Ii son del mstrurnentes.

Li reptiles e Ii insectes anc posse esser inlluentiat del rnusica, por exernple Ii lacert. Strax quande it audi un cantant voce 0 un instrument, it rnonstra per su movementes quant ti sensation es agreabil : it torna se e jace sive sur Ii dorse .. sive sur su ventre 0 sur su later quam par exposir ornni partes de su corpor al sonori undes ; rna it ne adrmsse ornni species de rnusica : it es (Oo.OS50r in su gustes : Ii rauc voces e li bruient instrumentes desplese a it ; rna it ama mult, in contrari, li duki voces, Ii lent rnovernentes e Ii tendri aries.

Alcun viagiatores asserte que on adulcia Ii ferocita del enorrn ero ..

29

tale del Guyane per Ii son del Oyte 0 per un convenient siflada. In su II Viagie in Ii Canada \i, Chatea.ubriand raconta hat videt un furios crotale, quel hat penetrat in un campament, calmar se ye Ii musica de un flyte e secuer Ii musicanto exter Ii loco

Li .rane es. inter omni insectes, ti quel es max sensibil al musica ; it descende rapidrnen along su files e avansa vers Ii loc u it audi sones :; ta, it resta durant pluri hores til quande ornnicos es fmit. Sovente prisoneros ha amansat ti animales per ti maniere.

VOCABULARIUM DEL MUS.ICA

MUlica vocal, instruments], sacri, ecclesial, militari, religios. de chambre. (de 01- men). de orchestre. Opera. opera-comic, operette. - Arie patriotic. national.

Pezzea: Studie, exercice, cuplet, $tfof. refran. quodlibet. rnueical vselection, cantata., capricie, vlI.riationes. serenada.adagio. concerto. Bonate, sonatine, s;infonie. oratorio. marche, overtur, preludie, pastorale. canzon, canzon-ette, canzon-arium, erie, hymne. cantico, psalm. cantilene. rondo. interrnedie. interludie. improvisation. yodle.

Eufoaie : Sonorits, accord. harrnome, modulation. melodie,ritme, mesur, csdentie, concordie, timbre. syncope, dis-scn-entie. cacofonie. batte, colp. ton major. minor. -- Unison. ters, quart. octave. trill. voce-rulada. - Solo. duo. trio. terzettvquatuor, quartett, quintett, sextett. septett.

Notationea : Seal. solfegie. note; 90n, gsmme, dave. armetura, not-lineae, note rund. blanc. nigri. ottesim de rund note. organ-punctu, pause, diez. bemol, biquadrat. triele.

Cutatorea e lucler ... : Societe coral, cantativ, (';orife. chef de Col'. cor-ist, capelle, solist, fanfare.orchestre'. compositor (componist). acompan iator, musicent, musician, tenor, sopran, meazo-scpran. contralto. besse bariton, pector-voce, cap-voce, f.lset, virtuoso. maestro. cspell-maestro. minstrel, pian-ist, ~accordeon~ist. tambur-ist. trumpet-itt. harp,.ist; mandolin-ist, guitarr-ist. citsr-ist, organ-ist. hobo-istvcorn-ist, yodl~o.

Cord .. iastrumeat,es: piano. forte-piano, violine, eccordeon, harmonica. violoncello. cello. viola d'amore, lyre, lute, harp. citar, guitarre. mandOline. dllvecin. pianola. alto. busv:iol. contrabass.

V_t .. iutnuDeDtM: Organ. harmonium. harmonica. piston. trumpet. clarion, cornett, flyt. corn. hoboe, basson. clarinette, bocc-bermcnice, acordeon, torn-orgen, trombon. HX ofon , cemamase, eol-harp, vent .. harp. - T ambur. cymbal. gong, tamtam. tamburin, castan~ette, trianl'll. cloche •. tintin-ette, timhal,.timpan.

Part.es del iaItrum .. hI e accessories: diapason. metronorn, corde, dave. arc, pedal. tast. tastatura. registre. chor-pupitre, surdine, cav:aJette. colefome.

DaDIM:: hal. mascarade. balett. vals, gl.lop. rondo. mazurka. polka:. s.cottiuh, po Ion ese, quadrille, cot.lion. menuett, ,ayotte'. bolero. fandango, matduch. sarabande. tzarda. tango, fox .. trott. java. shimmy. bJack-botom. charleston. pas:o doble, samba.

Acljectiv. : voc-al. instrument.al" soneri, harmoni-c, harmoni-os. dulci. rnelodi-c, express-iv, sentimet;lt~al. fitm-ie. melodi-os. just. filharmoni-c. - dissonant. discordant. in-harmonic. cacofonic. fals .

. ~eJ'~: ch~ripar! piptar. batt~r Ii mesura •. hatter .. Ii tempo, musi.car. studiar. ComPOSIT,' transpostr. chlffrar. des-chlffrar. wlfqq.r. at.c.u'. pJ1eIuder, syncopar. prender Ii ton. dar I i ton. acompaniat. tremolar, improv1sar. cantar. lacier. Cln,tettar. yodllar. sonar, tamboraT.

30

U TERMINOS MUSICAL .IN OCCIDENTAL

Un Iingue international es tant plu bon Quant it include Ii terminos ja international. In. Ii dominia musical, on save que li terminos es ja international e que iii esset furnit del italian lingue. It es evident que Ii lingue international a propagar ne deve esser italiamsat pro to, ma tamen sit per su base. Ii selection de su afix.es e per su regules de derivation, li liogue retrova anc li paroles musical ja conosset, to es un grand avantagie a emtasar pro Ii ja vast difusion del musica sur Ii tot terre in seneraI..

E Occidental precismen es talmen bon constructet que it fonna termiaos musical presc identic a til de italian. Not lingue es ri que) aproDlDa se mas mult alinternationalita ja aquilitet in Ii domini.. E ti resultate es tam plus remarcabil que Ii derivates in Occidental ne es adoptet pro inertie, rna. es format regularimen de un radica (Noi indica ti derivation per un strec in Ii secuent listes). Li musicantes va do censiderar Occidental quam un lingue ja familiari e un pezze de musiea de quel Ii movement. es notat in Occidental va esser strax dar in Ii tot munde.

Italian Occidt.ntal

aflettuoso afec tu os

agitate agitat

allegramente alegri - men

amahil~ ama-bil

amoroso emor-os

animato anim-at

eppassionnato passron-et

ben marcato bon marcat

brillante briHia~nt

cantabile canta-bil

com modo cornod

con aUegrezza con alegr -esse . mezza voce

con anima con anim mezzo forte

con hriol con v •. ve mezzo piano

con calore con cal-ore rncrendo

con expressione con express-ion perdendosi

con herezza con her -esse piano

con fuoco con foy psamsstmc pian-rsetm

con grazia con gracle piano-forte piani-fort

con moto con move-ment rinforzando : re-in-Iert-ia-nt-e

crescendo cresce-nt-e risoluto resolut

decrescendo de-cresc-ent-e Scherzo viv-id e gay

delicato deJicat .forzando in-Iort-ia-nt-e

diminuendo diminue-nt-e sforzato: ataca-nt-e subit-rnen

dolce dulci un poco piano: un poe pian

dolcissimo dulc-issirn

Italian

.,

energsco

espressivo tie ra mente forte fortissimo furioso

.

grocosc

gran dl oso

.

grazsoso

leggiero maestoso

31

Occidental

.

energ-rc

.

ex-press-tv

ner-mer, fort fort-issim furi-es

.•

gay, JOC"'os

grand.os

.

gracr-os levi

majest-os demivoce demi fort

d ..

em.1 plano

mon-ent perdi-ente se

plan

U,ACCORDEON

Li apantlon del accordeon evenit in 1827. Ti curios instrument esset invenset, on dit, de un cert Buffat, frances cive de quel Ii vive e Ii mentes ne esset til nu emfasat de un historiano.

It es ver que Ii accordeon manet long rudimentari in su primitiv aspecte. Solmen durant Ii ultim decennies, Ii successiv ameliorationes ductet al creation de ti accordeones diatonic e cromatic ex queles cert virtuoses successa traer concertes in salones e salas de concert. On posse dir hodie que Ii accordeones es expandet sur Ii tot munde.

lt ha devenit Ii preferet interpret- del populari sentimentalits, mersi a su voce sive hass, sive angelic, sive plendiv, gement 0 nasiUant. Sur Ii aqua del. oceanea, it es Ii Amico del marineros de queles it lulla iii. nostajgjes. In Ii lontan insules, it acompania Ii dulci creolic canzones e fit-rna Ii tangos, Ii javas, ~i rumbas. In ltalia, in Hispenia, it marca Ii passu del tarentellas e del fandagos. In Bretagne (Francia). it es, con Ii (I biniu -, li sol rnusica. In li(t bal-musette : parisan, it fa dansar Ii beUas e Ii professionales del coregrafie.

Ma" precipue durant Ii grand guerre, it ha devenit Ii orchestre del; cantonament e Ii arnico del tranchees, It ha viceat partu Ii violin" partu u on besona un instrument potent e facilrnen transportabil. Li popul ha mem marcat su ver rol per Ii supernomine de {( piano con bretelles l\ !

In Russia. it es quasi Ii national instrumente populari.

Li bast on de chef de or,chestre

Li musicant frances LulJi es Ii inventor del baston de chef de orchestre. Li chef-rnusicant, che Ii antiques, marcat Ii mesura sive per Ii movement del ped, sive per reuniar li hngres del dextri manu in li paume del levul manu. Anc iii usat Ii claccadas del shelles, del osses de conches - de to Ii origme del castaniettes,

Lulli, Ii unesim, ne savente qualmen iocJLlcar a su violonistes Iii sentiment del mesura, armat se de un baston alt de six pedes. con quel il frapat ne sur Ii suol. rna sur su ped. Li vulner, in unesim sin im ... portantie, devenit bentost gangrenosi pro manca d.e cuidas e causat Ii motte de Lulli.

Li baston continuat su rol til li fine del 18-im secul. POY Strauss imaginal Ii baston de rnesura. Pas su morte, in 1849, in un populari concert in Wien, Ii max old del violinistes ofertat a Joh. Strauss que I succedet a su patre, avan 3 mil spectatores, ti baston devenit celehri. Ti de Meyerbeer esset ex plen argent, Mozart ductet cores in Salzburg con ba'ston ivorin. On atribue a Hamebeck Ii invention, in Ii Opera de Paris. in 1821. del conosset colpes de arcette sur Ii pulpit, colpes quel irnposi inmediatmen Ii silentie in li sala.

32