PENDEKATAN INDUKTIF MELIBATKAN AKTIVITI MENGUMPUL DAN MENTAF SIR MAKLUMAT -MAKLUMAT, KEMUDIAN M EMBUAT GENERALISASI ATAU KESI

MPULANNYA. PADA PERMULAAN PENGA JARAN, GURU AKAN MEM BERIKAN BEBERAPA CON TOH YANG KHUSUS TETAPI MENGAN DUNGI SATU PRINSIP Y ANG SAMA. BERDASARKAN PADA CONTOH -CONTOH YANG DIBERIKA N, MURID DIBIMBING MEMIKIR, MENGKAJI, MENGENAL PASTI DAN M ENTAFSIR MAKLUMAT YA NG TERKANDUNG DALAM CONTOH CONTOH KHUSUS ITU, KEMUDIAN MEMBUAT GENE RALISASI ATAU KESIMP ULAN YANG BERKENAAN. KAEDAH INDUKTIF YANG BERLANDASKAN PENDEKATANNY A, MERUPAKAN SALAH SATU KAEDAH MENGAJAR YANG SESUAI DIGUNAKAN DALAM PENGAJAR AN B ERBAGAI BAGAI MATA PELAJAR AN , KHUSUSNYA MATEMATI K, SAINS DAN BAHASA.

JENIS PENDEKATAN IND UKTIF

y y

y

y

MEMBENTUK SATU GENER ALISASI DARIPADA CON TOH-CONTOH TERTENTU. MISALNYA MENCARI SIR I SEGITIGA YANG SAMA DARIPADA PELBAGAI SE GITIGA. MEMBENTUK SATU PRINS IP DARIPADA UJIKAJI TERTENTU. MISALNYA M ENDAPAT PRINSIP GRAVITI DARI PADA UJIKAJI BENDA-BENDA DIJATUHKAN DAR I ATAS KE BAWAH. MEMBENTUK SATU HUKUM DARIPADA PERNYATAAN -PERNYATAAN TERTENTU MISALNYA, MENDAPAT H UKUM TATABAH ASA DARI PADA MEMBUAT ANALISA TERHADAP STRUKTUR AY AT-AYAT BAH ASA. MENDAPAT SATU TEORI DARIPADA SATU URUTAN PEMIKIRAN. MISALNYA, MEMERHATI TINGKAH LA KU MANUSI A UNTUK MENDAPATKAN SATU TEORI PEMBELAJARAN.

PRI NSIP-PRINSIP PENGGUNAAN S TRATEGI PENGAJARAN S ECARA INDUKTIF SEBELUM MEMULAKAN AK TIVITI PENGAJARAN DA N PEMBELAJARAN SECAR A INDUKTIF, GURU HARUS MENYEDIAKAN CONTOH -CONTOH YANG SESUAI, IAITU YANG BOLEH DIGUNAKAN OLEH MURID MEMBUAT G ENERALISASI. DI SAMPING ITU, SOALAN-SOALAN HARUSLAH DISEDIAKAN UNTUK MEMBIMBING MURID MENDAPAT KESIMPULAN YANG BERKENAAN. GURU TIDAK H ARUS MEM BERI KETERANGAN ATAU MENGHURAIKAN ISI PELAJARAN YANG BERKA ITAN DENGAN KESIMPUL AN. MURID-MURID HARUS DIBIMBING MELALUI AK TI VITI SOAL JAWAB UN TUK MENDAPAT KESIMPUL AN DIRI SENDIRI. JENIS CONTOH KHUSUS YANG DIBERIKAN HARUS LAH DIPELBAGAIKAN, T ETAPI MENGANDUNGI CIRI YAN G SAMA SERTA MUDAH UNTUK MEMBOLEHKAN MUR ID MENGENALPASTI. CONTOH -CONTOH KHUSUS YANG D IPILIH HARUSLAH SESU AI DAN MENCUKUPI. SETELAH CO NTOH -CONTOH KHUSUS YANG DIKEMUKAKAN OLEH GURU , MURIDMURID JUGA DIGALAKKA N MEMBERI CONTOH -CONTOH YANG SERUPA. ALAT BANTU MENGAJAR HARUS DISEDIAKAN UNTUK MEMBANTU MURID MENDAPATKAN KESIMPUL AN YANG BERKENAAN. KAEDAH INI HARUSLAH MENGIKUT URUTAN YANG TEPAT, I AITU DARIPADA CONTOH -CONTOH SPESIFIK KEPA DA UMUM.

y

y

y

y y y y

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful