_____________________________________________________________________________________

Sirah :PerangBadar Al-Kubra
Iaberlakupada 17 Ramadhantahun ke-2 hijrah. labermulaapabilaNabis.a.w.mempelawaparasahabatBagindauntukmenyekatkafilahdagangQuraisy yang pulangdariSyamkeMakkah. Misiasalsekatanitubukannyadengantujuanpeperangan.Walaubagaimanapunkafilah yang diketuaioleh Abu Suffiantersebuttelahterselamatdaripadasekatan orang Islam.Namun Abu SuffiansebelumitutelahmengutuskanutusankepadaQuraisyuntukkeluarmelindungikafilahnya. Rentetanpermintaantersebut, Quraisytelahkeluardenganbilangankira -kira 1000 orang tentera.Antaranya600 orang tenteraberbajuperisai, 100 ekorkuda yang dipakaikan 100 bajuperis i. a Initidaktermasukbajuperisaitenterapejalan kaki dan 700 ekorunta.Merekaturutmembawapenyanyi penyanyiperempuan yang memukulgendangdanmenyanyimengutuk orang Islam. Sementaraitu, bilangan orang Islam pula seramai 313 atau 314 orang.KebanyakanmerekadaripadagolonganAnsor.Merekamembawa 70 ekoruntadanduaatautigaekorkudasahaja.Merekabergilir gilirdalamkumpulankumpulankecilmenaikiuntatersebutdarisatumasakesatumasa.SebelumNabis.a.w. memasukipertempuran, Bagindainginmengambilpandanganparasahabatnya, khususnyakaumAnsor.Bagindainginmengambilpandanganmerekauntukterlibatdalampeperangan.Ka umMuhajirintelahmencadangkankepadaBagindauntukterlibatdalampeperanganitu.Merekatelahberu capdenganbaik. KemudianAnsormenyedariBagindamahukanpandanganmereka.Lantaranitu, Saad binMuaz, ketuaAnsor, berkatakepadaBaginda: "WahaiRasulullah, kami telahberimandengankamu, membenarkanrisalahmu. Kami menyaksikanapa yang kamubawaadalahbenardankami telahberikanjanjijugaikraruntukmendengararahandantaatkepadamu. Olehitu,teruskanwahaiRasulullah, apa yang kamumahu. Kami tetapakanbersamakamu. DemiTuhan yang mengutuskankamumembawakebenaran, kalaukamubentangkankepada kamilautini, nescaya kami akanmeng-harunginyabersamakamu. Tiadaseorang pun daripadakami yang tercicir.Kami tidakbenciuntukbertemudenganmusuh ka besok.Kami kaumyang sabarketikaperangdanjujur mi (tidakbelot) ketikabertemumusuh.Semoga Allahmembuatkansesuatuberlakukepadakalangan kami yang menggembirakankamu.Berangkatlahbersama kami denganberkat Allah." 

 ¤§ ¥     0   0© ¢   £ 

 ¤§ 2 §  ¦ 7 ¥¤ ©6 §  © ¤ §¦ ¢ 0¤   ¤¤  ¥¤  ¥¥¤¨ §0§ ¤ ¦6¢ ¤§ ¥  £ £ ¡ ¡ ¦¨ § ¤ ¤ ¤ 0¤  ¥¤  0 © ¤ 0 §¦¨  ¦¦   ¤ ©§0   0§ § 0¨  0 © ¥¤  £  ¡  £   ¥   ¡ 8  ¦ 7  © ¤ ¤  §© ¢ ¥¤ 0 ¦ ¢ §   ¦¨  0¨ ¤¨ 0 ¨¢  ¤§¢§ ©  ¥  ¤ 0 ¥¤   ¤ 3 ¨2 £ £ £ ¡  ¡ ¡  ¤§¢      ¤ ¨© ¨ § § § ¤ © ¢  ¤¤ §¨ 0 0 © 2¢ ¢¨ ¦  ¦6¤ 0 ¥¤   § £ £ ¡ £ ¡ 0 ¤ © ¢ ¤§ ¢ © ¤   ¦¨   ¨ § ¦ ¥¤  £  £ 0§    0 ©   ¥¥¤§ £¡ ¡ £  ¥     ¥  £   ¡          0§© ¨ ¥¤ ©6    0§   ©   ©§   0 ¤  ¦ 7 ¥¤ ©6 ¤ 0 ¦6¢ ¤ 0§ ¥  © §¢ ¦ £ £ £¡ ¡ ¥¤  ¤§ ¦ £  £ 0¡ ¤§© ¢ ©  ¥   ¤§ ¥     0¤ 0 ¥¤   ¤ ©§3¤¨2 ¦  ¤§¢ ¢ ¢¨ ¦   0 2 5 

¢    ¤    ¦¨   5 % ! ! 

  ¤  © ¢©§3¤¨2 ¦  ¤§¢ ¢ ¢¨ ¦    ¤ 1¨ § § £ £ £ § ¤ © ¢ ¤§ ¥  ¨¦ ¦©§  ¥¤§¦  ¥¤  ©   § ¥§© 0§     ¥¥¤§ ¤ ¦  © ¢   ¦¨  ¤ §¨ ) £ ¡ ¡ ¡ ! "& & 

 ¢  © ¢   © ¨ £§¤     ¤  ¥¤  ©§¢ ¥   ©    ¦¨   ¨ £§  ¨   ¨© ¢  ¥¨ ¤§ ¦ ¥¤  £ ¢    ¡

"Waha a u u ah! da ah pa n d ap ano h Allah Taala pada a u; d mana amu da boleh erkedepanmahupun erkebelakang Atau amerupakanbuahfkiran strategiperangdantipuhelah?"

&

&

# 

& 

"

!!

! & & &

#!

$

! & 4 "" " ' &

"B ang a ah a ud nganb a ah B g b a ah S ungguhn a ah ah njanj an pada uun u b hadapand ngan a ah a u u pu an; a aada af ahdaganga aupunang a an n a "

" # ""$ (

% ! ! ! ! '  " ' ' % " & # % ""$ !

! 

#

! "

# ' # ! " 

S

Se B

e s Oe c

"Bahkaniaberdasarkanbuahfikiran strategiperangdantipuhelah".

S y se y e s

e s

s s

e

s s e -H e c y e e e

-H e

s s s -H

e j

e

j

e

B

-

ej

e c se

e

-

s ee se

se ee e y e c

B e

s e

s

e B e ye B e se y e e s e s s e e e e ye y e e s s B

e s e

y

ee y e sy ee s ee y Se e s y S e s e e s y ee s J e s s s e e j B

e e

"Se

-duakumpulan(orang Bagindameme intahkan agar dibinasebuahkhemahuntukBaginda.Apabilakedua Islam dan orang musyrik) bersemuka, Rasuls.a.w. meluruskanbarisan orang Islam,membakarsemangatmerekauntukberperangdanmemotivasimerekauntukmatisyahid. Bagindabersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku di dalamgenggaman-Nya sesiapa yangmemerangimereka (tentera orang musyrik) padahariini, kemudiandiaterbunuhdalamkeadaanpenuhkesabarandanikhlas, terusmajudantidaklaridarimedanpertempuran, pasti Allah akanmemasukkannyakedalamsyurga." SetelahituBagindapulangkekhemahbersama Abu BakardengandikawalolehSaadbin Muaz yang siapmenghunuskanpedangnya. Rasuls.a.w. mulaberdoa.AntaradoaBaginda: "Ya Allah, akumenagihjanjidanjaminan-Mu.Ya Allah, jika amubinasakankelompokini (pejuangpejuangmukmin), Kamutidakakandisembahlagi di mukabumi." Bagindamemanjangkansujudnya, sehingga Abu Bakarberkata: "Cukuplah.SesungguhnyaAlIahakanmelaksanakanjanji Nyauntukmu." Kemudianpeperanganmeletusdanberakhirdengankemenangan orang Islam.Kira -kira70 orang musyriktelahterbunuhtermasukketuamereka yang paling tegardengankesyirikannya, Abu Jahal.Turutterbunuhsebahagianpemimpinmereka.Mereka yangditawan pula kira -kira 70 orang.Bagindatelahmemerintahkan agar semua yang terbunuhdikebumikan.BagindapulangkeMadinahdanmelakukansyuradenganparasaha atBagindaten b tangurusantawananperang.Umar mencadangkansupayamerekadibunuh.AbuBakar pula mencadangkansupayamerekamenebusdirimereka.Rasuls.a.w. menerimacadangan Abu Bakar.Olehitu, orang musyriktelahmenebustawananmerekadenganharta. Terdapatbeberapaayat al- uran al-KarimtelahturunberkenaanGhazwahBadarini. Allah Taalaberfirmandalam surah Ali Imran: Dan sesungguhnya Allah telahmenolongkamumencapaikemenangandalampeperanganBadar, sedangkamuberkeadaanlemah (keranakamusedikitbilangannyadankekuranganalatperang).Olehit bertaqwalahkamukepada Allah, u supayakamubersyukur (akankemenanganitu). (Ingatlahwahai Muhammad) ketikaengkauberkatakepada orang-orang yang beriman(untukmenguatkansemangatmereka): "Tidakkahcukupbagikamu, bahawaAllah membantukamudengan 3,000 tenteradarimalai at yang k diturunkan?," Bahkan (mencukupi. Dalampadaitu) jikakamubersabardanbertaqwa,danmereka (musuh) datangmenyerangkamudenganserta-merta, nescayaAllah membantukamudengan 5,000 malaikat yang bertandamasing-masing.Dan Allah tidakmenjadikanbantuantenteramalaikatitumelainkankeranamemberikhabargembirakepadakamu,
b a ` F

EQD

W

Oe

WXI@I@ F 9@ F XFX RX DXFC C F R@QC @R F I@ @ D P P P P P P S BD@F YF 9D@R@XI@RXA@ P@R F I@RC W@R F I BDCQD@9F 9 P@9 AAC9 HXIY@Q@AF PCI@R @ DC C F F 9A@HD@RX9CDGWA@HH C9@UC@A@ T S@ CR@I@ F 9FCQ@AR@QC I@H G BD@FED@C B@A@9 P P P P V

s

es

e esc y

e

ee

e e cc

e

ee

se

J es

ee "

ee c e e

SX PCA H

Nabis a.w. me

akankebaikanuntukSaad bin Muaz.

dansupayakamutenteramdenganbantuanitu.Dan (ingatlahbahawa) pertolongan yang membawakemenanganituhanyadari Allah Yang Mahakuasa, lagiMahaBijaksana.(KemenanganBadaritu) kerana Allah hendakmembinasakansat golongandari u orang-orang kafirataumenghinamereka (dengankekalahan), supayamerekakembalidenganhampakecewa. (All Imran: 123-127) Al- uran jugamenegurRasulullahs.a.w. keranamenerimatebusanhartabagitawananperang. Allah Taalaberfirman: Maksudnya : TidaklahpatutbagiseseorangNabimempunyai orang-orang tawanansebelumiadapatmembunuhsebanyak-banyaknya di mukabumi. Kamurnenghendakihartabendadunia (yang tidakkekal), sedang Allahmenghendaki (untukkamupahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah MahaKuasa, lagiMahaBijaksana.Kalaulahtidak (kerana) adanyaketetapandariAllah yang telahterdahulu, tentulahkamuditimpaazabseksa yang besardisebabkan (penebusdiri) yang kamuambil (dari orang-orang tawanan) itu. (Al-Anfal: 67-68) WaAllahuAlam Rujuk n : Dr Musthofa As-Sibaie ,As-Sirah An-NabawiyahDurusunwaibarun, Darus Salam , Kaherah 2007, UstazDarusSanawi,SirahNabi Muhammad SAW PengajarandanPedoman Fail PDF ,
d c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful