GÂNDIREA POLITICÃ CONSTITUÞIONALÃ

CONSTITUÞIONALISMUL ROMÂNESC MODERN

ION BULEI*

Abstract. Conceived as an introductory word to the debate on constitutional political thinking in Romania, this conference examines step-by-step the constitutional texts of the Romanian modernity, it highlights the major Western influences and concludes that, in spite of their liberal and democratic character, they could not accomplish entirely the modernization of the Romanian society. Keywords: constitutionalism, modernization, liberalism, democratization.

Câte constituþii au avut românii? (evident, e vorba de constituþii moderne, în sensul în care liberalismul, curentul dominant al secolului al XIX-lea, le pune în valoare, ele fiind rezultatul aºezãrii societãþii pe baza dialogului). Am putea zice cã prima Constituþie datã de români ºi care a ºi funcþionat a fost „Statutul“ lui Cuza din 2 iulie 1864, care modifica Convenþia de la Paris din 1858. Pânã atunci în spaþiul românesc au fost proiecte, precum „Constituþia cãrvunarilor“ din 1822 sau proiectele boierimii din anii 1827-1828, au fost (ceea ce am putea numi un fel de constituþii) Regulamentele Organice, introduse de ocupaþia ruseascã în 1831 ºi care au ºi constituit baza juridicã de funcþionare a Principatelor Române pânã când Europa a dat acestor þãri o altã reglementare la Conferinþa de la Paris în 1858. Statutul lui Cuza este deci prima Constituþie datã de un Domn român. Ea este urmatã, doi ani mai târziu, la 1 iulie 1866, de prima Constituþie româneascã întocmitã de reprezentanþii legitimi ai naþiunii române pe baza principiului câºtigat de Alexandru I. Cuza în 1864, prin care se recunoºtea suveranitatea interioarã a României. Este o Constituþie datã printr-un acord de voinþã între Adunarea Deputaþilor, reprezentând naþiunea, ºi suveran. Textul de bazã pe care fãuritorii noii Constituþii l-au urmat îndeaproape a fost Constituþia belgianã din 1831. În acele vremi tulburi când unirea din 1859 era ameninþatã (tocmai izbucnise ºi rãzboiul austro-prusac) n-a fost timp pentru elaborãri proprii, cu toate cã în þarã exista deja o ºcoalã juridicã, nu numeroasã, dar cu oameni bine pregãtiþi în ºcolile Apusului. Alegerea Constituþiei belgiene ca model
———————— * Prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti, directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 2, p. 5–9, Bucureºti, 2009.

I

a fost inspiratã (unii oameni politici români visau sã transforme România într-o „Belgie a Orientului“). Era în multe privinþe Constituþia cea mai înaintatã ºi cea mai echilibratã din Europa. O constituþie chintesenþã a modelelor francez, englez ºi american, modele în circulaþie ºi din care s-au inspirat toate constituþiile europene din veacul al XIX-lea. Constituþia din 1866 introduce trei principii fundamentale: principiul suveranitãþii naþionale, potrivit cãruia toate puterile emanau de la Naþiune, principiul guvernãrii reprezentative, dupã care Naþiunea nu poate guverna decât prin delegaþi, ºi principiul separãrii puterilor în stat: legislativã, executivã ºi judecãtoreascã, ai cãror titulari erau independenþi unii de alþii. Puterea legislativã era exercitatã de Parlament (bicameral) ºi de cãtre rege. Numai acordul de voinþe al celor trei ramuri ale puterii legislative, Adunarea Deputaþilor, Senat ºi rege, asigura introducerea ºi funcþionarea legislaþiei. Puterea judecatoreascã era formal independentã de celelalte douã. Nicio jurisdicþie nu se putea crea decât în virtutea unei legi. Curtea de Casaþie avea drept de a cenzura actele administrative la cererea unui recurent, proclamând, dacã era cazul, ilegalitatea lor (s-a întâmplat în martie 1912, când a fost respinsã legea tramvaielor, adusã de guvernul P. P. Carp, obligându-l pe acesta sã demisioneze). Puterea executivã avea ascendent asupra celorlalte douã (potrivit principiului liberal al separãrii puterilor, cele trei puteri trebuiau sã aibã o forþã egalã, pentru a evita supremaþia uneia asupra celorlalte). Ea era asiguratã de suveran ºi de miniºtri (pânã la 15 martie 1881, când România s-a proclamat regat, suveranul avea titlul de Domn). Prin Constituþie regele era irevocabil, în sensul cã puterile lui erau pe viaþã ºi erau ereditare, ºi era inviolabil în sensul cã nu era rãspunzãtor nici pentru actele sale personale. Principiul inviolabilitãþii avea ºi reversul sãu. Actele regelui nu aveau nicio putere decât dacã erau contrasemnate de un ministru. În intenþia legiuitorilor de la 1866, dar ºi a acelora de mai târziu, regele urma a fi un element ponderator între cele trei puteri, temperându-le excesele, un element care sã reprezinte principiul colaborãrii puterilor. Regele era deasupra partidelor, planând deasupra pasiunilor politice. Raþiunea de a fi a suveranului era astfel foarte limpede exprimatã de constituþionalii de la 1866: asigurarea stabilitãþii întregului sistem constituþional. Nu întâmplãtor suveranul era strãin, pentru a curma rivalitãþile interne pentru domnie. ªi nu întâmplãtor era dintr-o familie domnitoare din Europa (în cazul lui Carol I, din familia Hohenzollern-Sigmaringen, ce se afla pe tronul Germaniei). Aceasta fusese una din doleanþele cele mai însemnate ale Divanurilor ad-hoc din 1857. Ei sperau cã un principe strãin, dintr-o casã domnitoare din Apus, prin prestigiul familiei din care provenea ºi, de ce nu, prin sprijinul acesteia, le putea fi de folos în dobândirea independenþei ºi în pãstrarea ei. ªi în momentele de crizã din Europa anilor de domnie ai lui Carol I calculul oamenilor politici români s-a dovedit exact. În aceeaºi idee, a asigurãrii unei stabilitãþi politice, Constituþia de la 1866 introduce principiul ereditãþii în desemnarea monarhului. Puterea executivã era exercitatã de guvern ºi rege, care desemna primul- ministru, aproba lista miniºtrilor, primea jurãmântul lor. Cu mandat regal, regele putea proroga sau dizolva parlamentul. Acesta din urmã, pe de altã parte, putea da vot de blam unui ministru sau întregului guvern, cum s-a ºi întâmplat la 12 februarie 1901 sau la 17 ianuarie 1922.

6

ION BULEI

2

3

CONSTITUÞIONALISMUL ROMÂNESC MODERN

Constituþia din 1866 a fost modificatã în octombrie 1879, pentru a încorpora Dobrogea, pentru a înscrie independenþa þãrii ºi naturalizarea evreilor. Apoi în 1884, pentru a include în prevederile sale transformarea României în Regat ºi lãrgirea dreptului de vot. În 1917, în plin rãzboi, Constituþia e revizuitã din nou, prin introducerea principiului exproprierii ºi al votului universal. O modificare substanþialã suferã Constituþia în martie 1923, dupã realizarea deplinei unitãþi a statului român, când sunt înlocuite 20 de articole, se adaugã 7 noi, alte 25 suferã modificãri de redactare sau primesc adaosuri (doar 76 sunt menþinute întocmai). Modificarea din 1923 e o sintezã între prevederile din 1866 ºi acelea introduse în 1917. Se introduce votul universal, egal, direct ºi secret, se aºazã interesul public înaintea celui individual ºi se proclamã libertãþi cetãþeneºti în spiritul democratic al vremii. În sistemul politic rolul esenþial îl are, mai evident decât în 1866, parlamentul, rãmas bicameral, care avea drept de control al puterii executive pâna la a cere urmãrirea miniºtrilor ºi trimiterea lor înaintea Curþii de Casaþie ºi Justiþie. Puterea executivã era încredinþatã regelui ºi guvernului. Prerogativele regelui rãmâneau cele stabilite în 1866, dar ele erau practic diminuate, ca urmare a creºterii rolului Parlamentului ales prin vot universal. Cresc, de asemenea, prerogativele Curþii de Casaþie ºi Justiþie. Cu modificãrile ei importante din 1923, Constituþia României era una dintre cele mai avansate din Europa acelor ani. Rãspundea unei necesitãþi istorice ºi asigura cadrul necesar dezvoltãrii statului naþional unitar. Partidele care n-au acceptat modificãrile din 1923 (confruntarea politicã e intensã) au guvernat apoi pe baza ei, iar în anii când a fost atacatã de forþele de dreapta, au militat pentru apãrarea ei. În practicã prevederile Constituþiei au fost adeseori neaplicate sau încãlcate. Interzicerea unor organizaþii politice, introducerea stãrii de asediu ºi a cenzurii au fost tot atâtea abateri evidente de la prevederile importantului act fundamental. În ansamblu însã, Constituþia a constituit un argument puternic pentru aducerea la ordine a celor tentaþi s-o încalce ºi a asigurat cadrul legal de desfãºurare a democraþiei române, atâta cât a fost. Nu trebuie uitat cã posibilitatea aplicãrii ei a fost puternic afectatã de un context internaþional nefericit. Un context care favorizeazã ºi presupune ºi un alt regim politic, acela al monarhiei autoritare a lui Carol al II-lea, susþinut legal de o nouã Constituþie, operã a lui Istrate Micescu, pe baza sugestiilor date de Carol. Acest nou act legislativ e publicat la 20 februarie 1938 ºi aprobat prin plebiscit la 24 februarie. Prin cele 8 titluri ºi 100 de articole, noua Constituþie consacra principiul supremaþiei regelui ºi suprima separaþia puterilor. Puterea legislativã era exercitatã de rege prin intermediul parlamentului bicameral, limitat doar la legiferare ºi având un caracter corporativ. Puterea executivã o exercita tot regele, prin guvern, numit ºi revocat de el, fãrã rãspundere politicã faþã de parlament. Libertãþile ºi drepturile cetãþeneºti sunt restrânse considerabil. În fapt, suntem sub o dictaturã, aceea a regelui. De la monarhia parlamentarã se trecuse la dictatura monarhicã. Constituþia din 1938 e suspendatã la 5 septembrie 1940 de însuºi regele Carol al II-lea, care, o zi mai târziu, abdica în favoarea fiului sãu, Mihai, trecând puterea generalului Ion Antonescu, sub a cãrui dictaturã noul rege nu va mai fi decât un element decorativ.

7

Antonescu n-a mai condus þara dupã o Constituþie, ci cu decrete-legi. S-a revenit la un regim constituþional dupã 23 august 1944, dar în condiþiile de ocupaþie a þãrii de cãtre trupele sovietice, care au ºi adus un alt regim, cel comunist. Prima Constituþie pe care ºi-o dã acest regim este aceea din 13 aprilie 1948. O copie dupã Constituþia sovieticã din 1936, care consfinþea transformarea þãrii în republicã popularã, creatã „prin lupta dusã de popor în frunte cu clasa muncitoare împotriva fascismului, reacþiunii ºi imperialismului“, ºi stabilea principiile construirii socialismului în România ºi noile organe ale puterii de stat. Patru ani mai târziu, la 24 septembrie 1952, Marea Adunare Naþionalã (parlamentul unicameral în acei ani) voteazã o altã Constituþie, „a construirii socialismului“, care face bilanþul transformãrilor societãþii româneºti din punct de vedere economic, social ºi politic, consacrã rolul dominant al sectorului socialist în economia naþionalã ºi statueazã Partidul Muncitoresc Român (noul nume al PCR dupã 1948) drept „forþa politicã conducãtoare“ atât „a organizaþiilor celor ce muncesc“, cât ºi a organelor ºi instituþiilor de stat. Mai închegatã juridic ºi cu un conþinut mai amplu este noua Constituþie din 21 august 1965, modificatã de 10 ori în anii succesivi, care schimbã titulatura statului din republicã popularã în republicã socialistã, statueazã existenþa economiei bazate pe proprietatea socialistã asupra mijloacelor de producþie, rolul conducãtor al PCR (se revine la vechiul nume) în întreaga viaþã a societãþii ºi propune „conducerea colectivã“ ca principiu cãlãuzitor al vieþii de stat. Punerea în practicã a acestei Constituþii va fi la bunul plac al familiei Ceauºescu. La o practicã constituþionalã realã se revine abia dupã Revoluþia din 1989, prin adoptarea la 21 noiembrie 1991 a unei Constituþii care proclama România drept „stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantate“. O serie de prevederi constituþionale anterioare comunizãrii României sunt reluate ºi se pune un acord între starea de drept din România ºi aceea existentã în occidentul Europei. România ºi din punct de vedere constituþional se întoarce în Europa. În concluzia acestei prime consideraþii se poate spune cã nu putem vorbi de constituþii româneºti decât dupã ce statului român i-a fost recunoscut dreptul de suveranitate internã, adicã dupã 1864. Constituþiile românilor nu sunt un produs original al ºcolii juridice româneºti. Primele proiecte de constituþie ºi primele constituþii sunt de inspiraþie occidentalã, cu dezvoltãri dictate de schimbãri locale. Constituþia din 1923 nu e o nouã constituþie. Este Constituþia de la 1866, adaptatã noilor împrejurãri. Vechea Românie se continuã în noua Românie ºi în plan constituþional. Dupã 1948 constituþiile României sunt inspirate de modelul sovietic. Dintre constituþii, cele mai bune creaþii juridice, cu folosirea realã a unor capacitãþi proprii, sunt constituþiile din 1938 ºi aceea din 1965.

8

ION BULEI

4

II

5

CONSTITUÞIONALISMUL ROMÂNESC MODERN

Constituþiile românilor stau sub semnul liberalismului ºi al democraþiei. Primul curent este bine pus în evidenþã în societatea româneascã ºi e mult prelungit tocmai pentru cã democraþia n-a fost realã. În România au existat ºi existã multe forme, dar puþin fond real ºi, practic, nu putem spune cã ne-am bucurat vreodatã cu adevãrat de democraþie. Dimitrie Gusti credea cã „o constituþie contemporanã este însãºi conºtiinþa naþionalã codificatã, mai mult decât o formulã tehnicã, juridicã a totalitãþii normelor aplicate la funcþionarea puterilor politice“. Mai credea cã o constituþie are valoare în mãsura în care e „conformã cu expresia socialã a epocii“ ºi, în acelaºi timp, are „un caracter de particularitate“. Dezvoltarea constituþionalã a statului român este o parte componentã a modernizãrii sale ºi a istoriei sale supuse mereu frãmântãrilor. Teoretic, ea a reflectat evoluþia juridicã europeanã, dar, în perioada dictaturilor, între 1938 ºi 1989, modelul democratic european n-a mai fost punct de referinþã, iar în perioada anterioarã celui de-al doilea rãzboi mondial, practic aplicarea Constituþiei a luat forme autohtone în care legea a fost mai mult invocatã decât respectatã. Cãpãtuirea clientelei electorale pentru partidele care sau aflat la guvernarea þãrii a avut întâietate faþã de orice lege, inclusiv faþã de Constituþie. Respectul acesteia era strigãtul partidelor în opoziþie, nu când se aflau la guvern. Procesul de modernizare a rãmas neterminat în spaþiul sud-est european ºi moravurile au rãmas ºi ele legate în primul rând de interese personale ºi de grup ºi nu de interesul general invocat, dar nu ºi luat în consideraþie. Sub presiunea valurilor istoriei starea de drept a fost în acest spaþiu prea mult legatã ºi prea adesea subordonatã influenþelor politice. Este de sperat o mai corectã reaºezare a normelor juridice cu nãravurile oamenilor într-o Europã unitã a viitorului imediat.

III

9

IV

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI DESPRE INSTITUÞIILE FUNDAMENTALE ALE PUTERII

CONSTANTIN NICA*

Abstract. The main thesis of this conference argues that the Romanian Constitution of 1991 outlined a self-standing formula of theory and practice of political power in the new Romanian democracy. The author considers that the Romania’s democratic parliamentary-representative political system is a summary of general principles, rights, duties and fundamental liberties, and functioning principles of public authorities in the Constitution of Romania. Keywords: Constitution, democracy, political power, separation of powers, representative government, balance of powers, social powers.

Constituþia — act politico-juridic fundamental al unui stat modern — defineºte ºi reglementeazã relaþiile sociale care determinã instaurarea, menþinerea ºi exercitarea puterii. Astfel, ea precizeazã instituþiile indispensabile ale puterii — îndeosebi ale puterii politice, mai ales de tip statal — ºi drepturile cetãþenilor, corelate cu obligaþiile acestora, drepturi care consacrã, îndeosebi dupã al doilea rãzboi mondial, ºi puterea socialã sau capacitatea de control a cetãþenilor asupra autoritãþilor. Ca lege fundamentalã, constituþia determinã ordinea juridicã a statului, statutul organelor sale care exercitã suveranitatea naþionalã, raporturile de principiu dintre instituþiile statale ºi alte instituþii politice, dintre instituþiile statale ºi alte categorii de instituþii din societate, relaþiile dintre instituþiile statului ºi organizaþiile cetãþenilor, fie ele profesionale, politice, culturale, religioase, de opinie etc. În consecinþã, orice constituþie cuprinde normele politice ºi pe cele juridice fundamentale, care consfinþesc — în lumina drepturilor cetãþenilor ºi în baza garantãrii lor — un anumit progres politic, a cãrui expresie este materializatã — de peste douã sute de ani — în democraþia reprezentativ-parlamentarã ºi pluralistã.
Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 2, p. 10–25, Bucureºti, 2009.

Constituþiile — legi fundamentale cu conþinut doctrinar, politico-juridic ºi filosofic

———————— * Doctor în ºtiinþe politice, cercetãtor ºtiinþific principal gr. I la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române.

2

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

Ansamblul de principii politico-filosofice ºi de norme juridice, care dau încãrcãturã de conþinut ºi semnificaþii unei constituþii moderne, contemporane, rezultã, de regulã, din realizarea unei sinteze — adaptate condiþiilor istorice ºi particularitãþilor naþionale — între: a) sursele formale ºi directe ale principalelor constituþii ºi acte cu valoare constituþionalã în vigoare în lume care statueazã ordinea democraticã; b) principiile ºi normele fundamentale evidenþiate de istoria constituþionalã a Europei sau a þãrii care îºi elaboreazã o nouã constituþie; c) unele norme — conturate chiar în forme vagi — în istoria dreptului strãvechi de pe continent sau în izvoare de drept autohton, care privesc fie instituþii perene de organizare, de administrare, de solidarizare a oamenilor, fie anumite drepturi asupra anumitor bunuri, fie anumite libertãþi ale oamenilor, preexistente declaraþiilor solemne sau unora dintre legile fundameantale; d) texte doctrinare, elaborate de gânditorii care au conceput teoria democraþiei moderne, îndeosebi John Locke, Baruch Spinoza, Charles-Louis Montesquieu, Benjamin Constant, Alexis de Toqueville, John Adams, Benjamin Franklin º.a. În general, constiutþiile sunt elaborate pe baza acestor tipuri de surse, de texte juridice ºi politico-filosofice, fãrã însã — ca regulã strictã — sã fie citate. Spiritul surselor ºi al textelor preexistente, folosite de orice comisie de redactare a unei constituþii sau de orice adunare constituantã, se regãseºte în constituþia nouã, care devine un document politico-juridic de referinþã ºi intrã în istoria constituþionalismului prin câteva contribuþii. În primul rând, ea propune un model nou pentru statul în cauzã sau reia, în esenþã, un model aplicat într-un alt interval istoric; acest «model» se distinge de variantele de referinþã — localizate istoric, sociologico-juridic ºi geografic în Europa Occidentalã — ca urmare a amalgamului pe care îl realizeazã din constituþiile, actele constituþionale, declaraþiile de drepturi, proclamaþiile politice avute în vedere. Acest amalgam consemneazã întotdeauna în planurile istoric, politic ºi doctrinar dispariþia unui sistem politic repudiat, lipsit de legitimitate. În al doilea rând, orice nouã constituþie — chiar în cazurile în care împrumuturile ºi preluãrile din alte texte de aceeaºi facturã sau din patrimoniul cultural-politic public al umanitãþii ºi al epocii — se impune ca o lege fundamentalã cu o anumitã originalitate, ce rezultã — de obicei — dintr-un numãr de texte, articole noi ºi din interpretãri ce se axeazã exclusiv pe istoria ºi pe experienþa politicã, pe psihologia poporului în cauzã, cãruia îi este adresatã.

11

Viziunea acesteia despre sistemul politic ºi despre instituþiile puterii se materializeazã în definirea esenþei puterii, în precizarea raporturilor dintre „autoritãþile publice“, ca ºi dintre autoritãþi ºi cetãþeni. Aceastã viziune îmbinã concepþia clasicã despre sistemul parlamentar — elaboratã în secolul al XIX-lea, îndeosebi în Legea fundamentalã a Þãrilor de Jos (1815), în Charta (francezã) din 1814, în Charta (francezã) din 1830, în Constituþia belgianã din februarie 1831 —, cu perspectiva teoretico-juridicã, politicã, filosoficã elaboratã în secolul al XX-lea, în perioada interebelicã ºi dupã al doilea rãzboi mondial. Ca atare, perspectiva

Principiile esenþiale ale Constituþiei României — între sintezã ºi originalitate

12

CONSTANTIN NICA

3

teoretico-doctrinarã — politicã, juridicã filosoficã, sociologicã — pe care o degajeazã Constituþia României din anul 1991 exprimã o sintezã, cu note evidente de originalitate, între viziunea clasicã ºi viziunea contemporanã despre sistemul politic democratic-parlamentar. Astfel, ea ne oferã profilul propriu unui tip de stat ce aparþine civilizaþiei liberale, „ordinii politice“ reprezentativ-parlamentare, pluraliste. Constituþia României recunoaºte ºi consacrã, în esenþã, aceste principii: a) suveranitatea puterii, deci puterea se dobândeºte ºi se exercitã legitim cât timp ea îºi are sursa în consimþãmântul poporului; b) reprezentativitatea puterii, ceea ce presupune cã interesele tuturor forþelor sociale urmeazã a se reflecta în deciziile autoritãþilor publice, excluzând orice discriminãri ºi orice privilegii, de orice naturã — de naºtere, de clasã, de origine etnicã, de limbã, de religie —, orice scutiri ºi orice monopol de clasã fiind incompatibile cu egalitatea în faþa legii ºi obligativitatea tratamentului nediferenþiat din partea autoritãþilor publice; c) separaþia puterilor în stat, principiu ce îmbinã concepþia conform cãreia puterea acestuia este unitarã, în esenþã, ceea ce nu împiedicã — pe fondul dat al complexitãþii sociale, al diversitãþii relaþiilor politice ºi al sarcinilor autoritãþilor publice — „scindarea“ puterii ºi articularea ei în „puteri“ —, care îndeplinesc atribuþii distincte, dar coordonate, în conformitate cu finalitatea definitorie a statului, a sistemului de organe statale, politice, parapolitice; d) independenþa ºi neutralitatea justiþiei, care — prin instanþele sale ierarhice — trebuie sã delibereze în ºedinþe publice, sã ia decizii pe baza conºtiinþei profesionale neinfluenþate a judecãtorilor ºi sã-ºi motiveze de fiecare datã atât deciziile incipiente sau intermediare, cât ºi pe cele irevocabile, deci executorii; e) legalitatea sau supremaþia legii, ceea ce presupune ca orice decizie a unei instituþii statale sã aibã suport într-un principiu (= text) de lege; f) recunoºterea cetãþeanului ca parte integrantã a societãþii politice, ceea ce presupune, pe de o parte, cã nicio instituþie a statului nu poate funcþiona fãrã voinþa corpului social ºi cã statutul de om liber ºi egal al oricãrui cetãþean se materializeazã în facultatea acestuia de a se bucura de aceleaºi libertãþi (= drepturi) ca ºi ceilalþi semeni ºi de a nu fi grevat de obligaþii suplimentare. Principiile enunþate sunt dublate de alte câteva, ºi anume: a) raþionalitatea instituþiilor ºi a raporturilor dintre acestea; b) echilibrul dintre „puteri“ sau instituþii; c) responsabilitatea politicã a miniºtrilor, deci a guvernului în faþa puterii legislative. Constituþia României — ca ºi alte documente similare din ultimele patrucinci decenii — integreazã instituþiile fundamentale ale puterii — pe care le desemneazã când „autoritãþi publice“, când „funcþii ale statului“, — în mediul social, cultural ºi ideologic al þãrii noastre din debutul ultimului deceniu al secolului al XX-lea ºi din primii ani de dupã 2000. Aceastã integrare a autoritãþilor publice în mediul care le-a generat explicã ºi defineºte natura, rolul ºi atribuþiile instituþiilor în sistemul politic în lumina expresã a textului constituþional, a experienþelor asemãnãtoare consacrate de prescripþii normative din alte constituþii democratice, a contribuþiilor reprezentative ale doctrinarilor sistemului parlamentar, pe care legea noastrã fundamentalã le înglobeazã. Asemenea contribuþii aparþin principalelor „valuri constituþionale“ din Europa, desfãºurate de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, Constituþia francezã din anul 1791, ºi pânã la sfârºi-

4

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

tul anilor ’70 ai secolului trecut, 1958, Constituþia Republicii a V-a Franceze, 1978, Constituþia Spaniei. Asemenea contribuþii privesc — în prelungirea principiilor — ºi anatomia democraþiei moderne, instituþiile puterii, care — ca „forme“ ale statului — presupun ºi partea semnificativã a „fondului“, a substanþei politicului. Constituþia României din anul 1991 a conturat într-o formulã proprie teoria ºi practica deþinerii puterii politice de cãtre poporul român ºi sistemul politic de tip democratic reprezentativ-parlamentar prin combinarea prevederilor ºi a semnificaþiilor a aproximativ 40 de articole, distribuite în titlurile I (Principii generale), al III-lea (Autoritãþile publice) ºi al II-lea (Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentale). În acest sens, din titlul I reþinem 8 articolele: 1 (alineatele 3 ºi 2 privitoare la esenþa statului român ca stat democratic ºi la forma sa republicanã)1; 2 (alineatele 1 ºi 2 privitoare la conþinutul suveranitãþii ºi la indivizibilitatea ei)2; 1 (alineatul 4, care consacrã principiul separaþiei ºi echilibrului dintre puteri)3; 4 (alineatul 1, care precizeazã cã fundamentul statului rezidã în unitatea poporului român ºi în solidaritatea cetãþenilor sãi)4; 6 (alineatele 1 ºi 2, care prevãd cã atât cetãþenii de origine etnicã românã, cât ºi cei de alte naþionalitãþi au aceleaºi drepturi ºi aceleaºi obligaþii, care garanteazã conservarea identitãþilor comunitãþilor subnaþionale)5; 8 (alineatele 1 ºi 2, care consacrã pluralismul politic ca dimensiune ºi garanþie a democraþiei constituþionale, toate partidele politice, legal constituite, putând sã-ºi desfãºoare în libertate activitatea)6; 9 (consacrat sindicatelor, patronatelor ºi asociaþiilor profesionale)7; 11 (alineatele 1, 2, 3, care recunosc asumarea de cãtre statul român, cu bunã credinþã, a obligaþiilor ce-i revin din tratatele la care este parte ºi modul de corelare a normelor de drept internaþional cu dreptul intern)8; 13 (care recunoaºte limba românã ca limbã oficialã)9. Din titlul al III-lea reþinem circa 25 de articole. Din capitolul I, Parlamentul, avem în vedere articolele: 61 (alineatul 1, care stabileºte calitatea Parlamentului de organ reprezentativ suprem ºi de unicã autoritate legiuitoare)10; 65 (alineatele 1 ºi 2, care enumerã principalele competenþe ale Parlamentului)11; 69 (alineatele 1 ºi 2, care îi definesc pe parlamentari ca pe reprezentanþi ai poporului român ºi exclud mandatul imperativ)12; 73 (alineatele 1, 2 ºi 3, care precizeazã competenþele Parlamentului în sfera legiferãrii)13; 77 (alineatul 1, care stabileºte obli———————— 1 Constituþia României (ºi Declaraþia universalã a drepturilor omului), Bucureºti, Editura „Bogdana“, 2004, p. 5. 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Ibidem, p. 6. 5 Ibidem. 6 Ibidem, p. 7. 7 Ibidem. 8 Ibidem, pp. 7-8. 9 Ibidem, p. 8. 10 Ibidem, p. 26. 11 Ibidem, p. 27. 12 Ibidem. 13 Ibidem, pp 30-31.

13

14

CONSTANTIN NICA

5

gativitatea promulgãrii oricãrei legi)14. Din acelaºi titlu, capitolul al II-lea, Preºedintele României, menþionãm articolele: 80 (alineatele 1 ºi 2, care expun rolul preºedintelui)15; 86 (care priveºte posibilitatea preºedintelui de a consulta Guvernul în probleme urgente ºi de importanþã deosebitã)16; 87 (alineatul 1, care expune posibilitatea preºedintelui de a participa la ºedinþe ale Guvernului)17; 88 (care recunoaºte preºedintelui dreptul de a adresa mesaje Parlamentului)18; 89 (alineatele 1, 2 ºi 3, care stabilesc modalitãþile în care preºedintele este chemat sã parcurgã procedurile ºi sã elaboreze formalitãþile de dizolvare anticipatã a Parlamentului)19; 91 (alineatele 1, 2, 3 care prevãd atribuþii ale preºedintelui în domeniul politicii externe)20; 92 (alineatele 1, 2, 3 care prevãd atribuþii ale preºedintelui în domeniul apãrãrii României)21; 93 (alineatele 1 ºi 2, relative la modalitãþile în care — în împrejurãri excepþionale, cu respectarea legii — preºedintele poate institui starea de asediu sau starea de urgenþã)22; 100 (alineatele 1 ºi 2, care prevãd actele normative emise de preºedinte)23; 77 (din capitolul I, alineatele 2 ºi 3, care prevãd implicarea preºedintelui în promulgarea legilor ºi dreptul acestuia de a cere reexaminarea unei legi sau de a cere verificarea constituþionalitãþii ei)24. Din acelaºi titlu, capitolul al III-lea, Guvernul, se evidenþiazã articolele: 102 (alineatele 1 ºi 2, care determinã rolul Guvernului ºi posibilitatea acestuia de a coopera — în vederea îndeplinirii atribuþiilor sale — cu organismele sociale interesate)25; 103 (alineatul 3, care prevede cã programul ºi componenþa membrilor Guvernului se dezbat în Parlament ºi cã orice guvern are nevoie de votul de încredere expres al Parlamentului)26; 106 (care stabileºte modalitãþile de încetare a funcþiei de membru al Guvernului)27; 107 (alineatele 1, 2, 3, 4, care stabilesc statutul prim-ministrului în cadrul Guvernului, relaþiile acestuia — ca ºi ale miniºtrilor — cu Preºedintele)28; 108 (alineatele 1, 2, 3, 4, care enumerã actele administrative pe care le emite Guvernul)29; 109 (alineatul 1, complementar articolului 103, care defineºte rãspunderea politicã exclusivã a Guvernului în faþa Parlamentului)30; 110 (alineatul 2, care prevede posibilitatea încetãrii mandatului Guvernului prin demitere)31. În sfârºit, din acelaºi titlu, capitolul al IV-lea, Autoritatea judecãtoreascã, reþinem articolele: 124 (alineatele 1, 2
———————— 14 Ibidem, p. 33. 15 Ibidem, p. 34. 16 Ibidem, pp. 36-37. 17 Ibidem, p. 37. 18 Ibidem. 19 Ibidem. 20 Ibidem, p. 38. 21 Ibidem. 22 Ibidem, p. 39. 23 Ibidem, p. 41. 24 Ibidem, p. 34. 25 Ibidem, p. 41-42. 26 Ibidem, p. 42. 27 Ibidem, p. 43. 28 Ibidem. 29 Ibidem, pp. 43-44. 30 Ibidem, pp. 44-42. 31 Ibidem, p. 40.

6

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

ºi 3, care consacrã ca principii fundamentele cã justiþia se înfãptuieºte în numele legii, cã justiþia trebuie sã fie unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi, cã judecãtorii sunt independenþi ºi se supun — în administrarea justiþiei — numai legii)32; 125 (alineatul 1, care consfinþeºte inamovibilitatea judecãtorilor, în spiritul legii)33; 126 (alineatul 5, care interzice înfiinþarea de instanþe extraordinare); 126 (alineatul 6, care se referã la garantarea controlului judecãtoresc asupra actelor administrative ale autoritãþilor publice, pe calea contenciosului administrativ)34. În sfârºit, din titlul al II-lea, Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentale, reþinem cu deosebire 10 articole ce privesc legãturile directe dintre cetãþeni ºi exercitarea puterii ºi/sau controlul cetãþenilor asupra autoritãþilor publice. Acestea sunt: 16 (alineatele 1, 2, 3, 4, care recunosc egalitatea în drepturi, în faþa legii ºi a autoritãþilor publice)35, 21 (care consfinþeºte accesul liber la justiþie al oricãrui cetãþean)36, 29 (relativ la libertatea de gândire, de opinie, de conºtiinþã)37; 30 (ce recunoaºte libertatea exprimãrii)38; 36 (alineatele 1, 2 care consacrã dreptul de vot al cetãþenilor)39; 37 (alineatele 1, 2, ce asigurã dreptul de a fi aleºi al cetãþenilor români, în condiþiile detaliate ºi prin legi)40; 39 (referitor la libertatea întrunirilor ºi la caracterul lor paºnic)41; 40 (alineatele 1, 2, 4, care atestã dreptul de asociere în partide, în organizaþii profesionale, în organizaþii patronale ºi în alte asociaþii libere)42; 51 (alineatele 1, 3, 4, care recunosc dreptul cetãþenilor de a adresa autoritãþilor publice petiþii)43; 53 (care exprimã posibilitatea restrângerii exerciþiului unor drepturi sau libertãþi, restrângere admisã doar în scopul consolidãrii democraþiei parlamentare ºi prin mãsuri strict proporþionale cu situaþia care o determinã temporar)44. Aceastã listã de aproximativ 40 articole este extensivã, din conþinutul lor desprinzându-se nu numai esenþa sistemului politic din România, ci ºi competenþele principalelor instituþii, raporturile dintre ele, intrarea în funcþiune a instituþiilor, durata mandatelor, rolul cetãþenilor º.a. — Principiile ºi prevederile-cheie ale Constituþiei României. Concepþia Constituþiei despre sistemul reprezentativ-pluralist din þara noastrã rezultã din combinarea a cel mult zece articole, care consacrã: a) naþiunea ca sursã unicã a puterii politice (articolul 2); b) separaþia puterilor în stat (articolul 1, alineatul 4); c) materializãrile efective ale suveranitãþii ºi ale separaþiei, ºi anume: parlamentarii reprezintã naþiunea în întregul ei, nu circumscripþia electoralã sau colegiul, mandatul imperativ fiind exclus în România (articolul 61, alineatul 1,
———————— 32 Ibidem, p. 57. 33 Ibidem. 34 Ibidem, p. 52. 35 Ibidem, p. 9. 36 Ibidem, p. 11. 37 Ibidem, p. 14. 38 Ibidem. 39 Ibidem, p. 17. 40 Ibidem. 41 Ibidem, p. 18. 42 Ibidem, p. 14. 43 Ibidem, p. 42. 44 Ibidem, p. 23.

15

completat — ca sens ºi semnificaþii — de articolul 69, ambele alineate); orice guvern trebuie învestit de Parlament, care îi poate înceta anticipat mandatul prin votul de cenzurã (articolul 103, alineatul 3, corelat cu articolele 109 ºi 113); orice guvern poate contracara eventuale abuzuri ale Parlamentului prin procedura angajãrii rãspunderii sale (articolul 114); d) justiþia se manifestã ca putere egalã, deoarece trebuie sã fie unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi, iar judecãtorii sunt independenþi (articolul 124); e) concepþia despre rolul preºedintelui României în stat, despre raporturile acestuia cu autoritãþile publice, despre funcþia sa de mediere între puterile de stat, între autoritãþile politice ºi societate (aceastã concepþie rezultã din conþinutul articolului 80 corelat, în funcþie de situaþie, cu articolele 87, 88, 93, 100)45; f) cetãþenii se manifestã — în principiu — continuu ca o contraputere sau ca o „putere socialã“, deoarece au dreptul la întruniri paºnice ºi autorizate — vezi articolul 39 —, drept ce se completeazã cu inviolabilitatea domiciliului, cu drepturile eminamente politice de a se asocia, de a vota, de a candida în alegeri ºi de a fi aleºi. Aceste principii-cheie ale sistemului politic al României se transpun în suveranitatea parlamentarã, în reprezentativitatea puterilor ºi puterea limitatã a fiecãrei puteri, în controlul reciproc al instituþiilor, în primatul/supremaþia legii, în consfinþirea „puterii sociale“. Acestea sunt completate de echilibrul dintre puteri, revocabilitate, asumarea fiecãrei puteri de cãtre douã sau mai multe instituþii, deþinerea puterii de cãtre o autoritate — exceptând justiþia — doar cât timp aceasta se bucurã de încrederea cetãþenilor. „Cheia de boltã“ a acestora constã în imposibilitatea ca o persoanã politicã sã mai acapareze sine die o instituþie ºi sã încerce sã se confunde cu ea, în imposibilitatea confuziei dintre puteri ºi, mai ales, în asumarea tuturor puterilor de cãtre o singurã persoanã sau chiar de cãtre un singur partid politic. „Puterile“ ºi raporturile dintre acestea, reflectate de Constituþie, se înfãþiºeazã astfel: — Puterea legislativã se exercitã, în principal, de cãtre Parlament — unica autoritate legiuitoare —, instituþie cu structurã bicameralã. Camera Deputaþilor ºi Senatul — fiecare în parte ºi/sau împreunã, precum ºi membrii lor — reprezintã interesele întregului popor ºi se aflã în serviciul poporului. Mandatul este reprezentativ, deoarece puterea autoritãþii legiuitoare — ca ºi puterea statului, în ansamblul sãu — constituie voinþa impersonalã, ce îºi asumã misiunea de a elabora legislaþia, care este menitã sã creeze dreptul ºi sã asigure ordinea publicã pentru întreaga comunitate naþionalã. Statul este „personificarea juridicã“ a naþiunii, nicidecum a unui grup ad hoc sau al unei comunitãþi profesionale. În consecinþã, statul se impune — prin „puterile“ sale — ca subiectul ºi suportul autoritãþii publice — ºi este recunoscut în mãsura în care ia decizii pe baza legii. Totodatã, mandatul imperativ este exclus, întrucât ideea de bazã a reprezentãrii politice moderne este tocmai de a promova legile ca expresie a voinþei generale, voinþã a cãrei finalitate trebuie sã fie „binele comun“, spiritul politic, juridic ºi filosofic al ultimelor douã secole fiind acela cã legea nu poate emite norme în
———————— 45 Ibidem, p. 34, 37, 39, 41.

16

CONSTANTIN NICA

7

8

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

17

numele fiecãrei grupãri sociale. Aleºii nu mai reprezintã corpuri constituite, precum stãri, ordine, caste, clase sau provincii istorice ori aºezãri importante — cum se întâmpla în adunãrile parþial reprezentative premoderne, din România sau din Europa —, când votarea în instituþiile preparlamentare se efectua separat, pe stãri, când nu se concepea ideea de a contura o majoritate politicã ºi când importanþa fiecãrui vot era „dozatã“ diferit, fiind ierarhizatã în funcþie de drepturile — de fapt, de privilegiile — unei stãri anume. De aceea, suveranitatea naþionalã — materializatã în suveranitatea parlamentarã — nu poate fi asumatã de nimeni — nici de cei aleºi în Parlament, nici de o anumitã parte a corpului social — în nume propriu. Ca atare, toþi parlamentarii sunt reprezentanþii întregului popor ºi îi reprezintã în mod egal pe toþi cetãþenii. Parlamentarii — ca parte a clasei politice, deci ca profesioniºti — trebuie sã aibã grijã sã nu acþioneze — în exercitarea mandatului lor contra intereselor de bazã ale poporului, constituit în corp electoral, nici sã facã abstracþie de starea de spirit influentã la un moment dat, de argumentele expuse de lideri ai „societãþii civile“. Mandatul imperativ nu se camufleazã nici în cazul disciplinei în vot, în opþiuni, pe care le presupune existenþa grupurilor parlamentare ale partidelor. Membrii acestor grupãri rãmân fideli corpului electoral, direct ºi semnificativ, ºi partidului din care fac parte, în mod indirect, prin susþinerea programului de guvernare, care este propus ºi se adreseazã naþiunii. În concluzie, statul modern — ºi treptat democratic — a apãrut ºi se menþine ca titularul ideal al suveranitãþii. Statul personificã ºi astãzi naþiunea ca persoanã moralã. Statul se confundã — deºi a cunoscut în ultimele cinci decenii profunde mutaþii — cu suveranitatea, aceasta fiind calitatea lui esenþialã. Suveranitatea — abstracþie densã ºi fecundã, rezultat al civilizaþiei moderne — aparþine de drept ºi absolut poporului, care o exercitã prin parlament, la nivel suprem. În exercitarea autoritãþii legiuitoare se mai implicã Guvernul, prin iniþiativa legislativã ºi prin delegarea legislativã, cetãþenii (dacã elaboreazã un proiect de lege pe care îl susþin cel puþin 100.000 de cetãþeni cu drept de vot) ºi Preºedintele (prin procedura de promulgare a oricãrei legi, prin dreptul de a cere reexaminarea legii o singurã datã ºi prin dreptul de a cere verificarea constituþionalitãþii ei). Aceste instituþii acþioneazã, însã, în baza principiului interdicþiei de a suspenda legile ori executarea lor, de a dispensa de cerinþele legii sau de executarea lor pe unii cetãþeni sau anumite instituþii. Parlamentul — prin funcþia legislativã, ca ºi prin funcþia de control politic ºi prin funcþia financiarã — este instituþia fundamentalã a sistemului politic al României. Parlamentul — ca instituþie — are, însã, puþine pârghii de a se apãra de acþiunile opiniei publice, aceasta tinzând sã intre sub monopolul partidelor, al organizaþiilor civice, al mass-media ºi sã izoleze organul reprezentativ suprem. — Puterea executivã aparþine, în esenþã, Guvernului, care o transpune prin acþiunile iniþiate în întregul sãu, cât ºi prin administraþia publicã centralã de specialitate. Un guvern se naºte, în general, din acordul realizat asupra unui program politic determinat între partide care dispun de majoritate parlamentarã sau asupra programului unui partid parlamentar minoritar, ce beneficiazã de susþinere din partea altor formaþiuni. Misiunea formãrii acestuia îi revine unui candi-

dat la funcþia de prim-ministru care, dacã nu are prin partidul sãu o majoritate absolutã în Parlament, trebuie sã negocieze o asemenea majoritate, iar în zece zile de la desemnare va cere votul de încredere asupra programului ºi asupra listei tuturor membrilor Guvernului46. Prim-ministrul ocupã locul întâi în structura guvernamentalã ºi în determinarea modalitãþilor de realizare a politicii interne ºi externe a României47. Miniºtrii sunt aleºi de aceasta ºi recomandaþi pentru aceste funcþii prin îmbinarea criteriilor politice cu acelea profesionale, ei trebuind sã fie personalitãþi în domeniile în care ar urma sã lucreze. Guvernul — ca emanaþie a majoritãþii parlamentare — se întemeiazã pe responsabilitatea colectivã ºi pe solidaritatea miniºtrilor în faþa Parlamentului. Prin forþa lucrurilor un asemenea sistem ar trebui sã accentueze importanþa cabinetului — deºi termenul nu este folosit în Constituþie —, ca organ de conducere ºi de coordonare, a cãrui intervenþie este tot mai necesarã pentru a face faþã solicitãrilor. De asemenea, ar trebui sã se consacre explicit preeminenþa prim-ministrului, evoluþie consacratã pe cale cutumiarã în þãrile cu stabilitate politicã ºi îndelung exerciþiu democratic bazat pe separaþie. Puterea executivã — rezervatã mai ales Guvernului — nu echivaleazã nici prin conþinut, nici prin implicaþii cu un ansamblu de activitãþi deduse din simpla preluare a „spiritului legilor“ ºi transpunerea acestuia. Funcþiile Guvernului — circumscrise «puterii executive» — se insereazã în esenþa legislaþiei ºi în acþiunea propriu-zisã de guvernare. Funcþiile Guvernului — expuse în Constituþie, ce revin mai ales administraþiei publice centrale de specialitate — se concretizeazã în sarcini ce pot fi asumate prin raportare la realitãþi, prin asimilarea de cunoºtinþe profunde, juridice, politice, de altã facturã. Prin urmare, „funcþia executivã“ a Guvernului excede execuþia propriu-zisã a actelor normative emise de Parlament. Ca atare, ea trebuie — ar trebui — inclusã ºi printre funcþiile proprii puterii legislative ºi puterii judecãtoreºti, deºi o asemenea reinterpretare este refuzatã de specialiºti pe motivul cã ea ar pune în discuþie locul central al „puterii legislative“ în clasificarea ºi evaluarea activitãþilor statale. Totuºi, delegarea legislativã constituie un reper, care va facilita aceastã regândire, reper ce îºi întãreºte influenþa pe mãsurã ce tot mai mulþi autori de referinþã acceptã ideea unitãþii dintre „puteri“ ºi dintre „funcþiile“ statului. „Puterea executivã“ a Guvernului nu se poate dispensa de o activitate normativã tot mai amplã — reflectatã de delegarea legislativã, de hotãrârile, ordonanþele ºi ordonanþele de urgenþã pe care le adoptã — ºi prin care reglementeazã raporturi între autoritãþile publice. Guvernul tinde sã-ºi rezerve o putere proprie de a elabora legea, adicã de a edicta reguli generale ºi obligatorii pentru cetãþeni, instituþii, pentru întregul personal politic. Guvernul nu ºi-ar putea asuma rolul rezervat de Constituþie, dacã s-ar cantona în statutul unui organ care ar trebui doar sã asculte de celelalte puteri, de cea legislativã ºi mai ales de autoritatea judecãtoreascã. „Puterea executivã“ guverneazã pe mãsurã ce ea îmbinã activitãþile specifice de a transpune legile cu sarcina de a legifera alãturi de Parlament.
———————— 46 Ibidem, p. 42. 47 Ibidem, p. 43.

18

CONSTANTIN NICA

9

10

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

Constituþia României recunoaºte unele dintre noile realitãþi ºi tendinþe ºi, de aceea, ea nu reproduce cunoscuta formulã a separaþiei dintre „puterea legislativã“ ºi „puterea executivã“. Separaþia — formulatã expres prin revizuirea din 2003 — se bazeazã mult mai puþin pe distincþia „materialã“ (= instituþionalã) dintre „puteri“ (= „funcþii“) ºi porneºte substanþial de la o anumitã diviziune a funcþiei de guvernare, funcþie unicã, axându-se pe „acomodarea“ raporturilor dintre autoritãþile publice specializate. — Puterea judiciarã — componentã indispensabilã a statului de drept — rezervã instanþelor dreptul de sine stãtãtor — în spiritul articolului 12448— de a judeca toate contestaþiile care au ca obiect drepturile civile, drepturile politice ºi de a face ca legea — prin normele sale generale — sã fie respectatã ºi sã excludã orice excepþii, fie cã ar fi vorba ca aceia care nu au încãlcat legea sã fie sancþionaþi, fie cã aceia care le-au încãlcat sã rãmânã nesancþionaþi. Orice excepþii sunt excluse, în principiu — în baza articolului 2149 —, deoarece orice persoanã beneficazã de accesul liber la justiþie ºi nimeni nu poate fi oprit — contrar voinþei sale — sã deschidã acþiuni de judecatã pe care legea i le permite ºi, tot fãrã excepþie, pãrþile au dreptul la un proces echitabil. Constituþia României — redactatã ºi revizuitã în contextul istoric ºi cultural dominat de cerinþele statelor democratice de a fi respectate drepturile omului — a oferit cetãþenilor români maximum de garanþii în privinþa drepturilor lor, în sancþionarea acelora care le-ar încãlca, garanþii reflectate mai ales de publicitatea ºedinþelor, de existenþa probelor concludente, de obligativitatea motivãrii oricãrei decizii, ca ºi de pronunþarea soluþiilor în prezenþa publicului. Contextul spiritual ºi practicile constituþionale de la sfârºitul secolului al XXlea au permis extinderea garanþiilor prin recunoaºterea ºi asigurarea dreptului generalizat la apãrare de specialitate, înfãptuitã fie în baza opþiunilor pãrþilor, fie prin delegarea din oficiu — în cauzele penale — a unui apãrãtor. De altfel, dreptul de apãrare este considerat frecvent ca un principiu general de drept, care ar trebui aplicat cu stricteþe pentru toate jurisdicþiile, fãrã excepþie. În schimb — tot în favoarea omului, a demnitãþii sale — publicitatea ºedinþelor de judecatã — garantatã de Constituþie — poate fi suspendatã — cu acordul instanþei — cel puþin în materie de probaþiune, ca ºi în situaþii în care sunt judecaþi copii. — „Puterea socialã“, o componentã nouã, dar semnificativã a sistemului nostru politic, îºi aflã sediul materiei în titlul al II-lea al Constituþiei, intitulat Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentale50. Adunarea Constituantã a fost deplin conºtientã de importanþa acestei problematici ºi a plasat acest titlu în partea din faþã a legii fundamentale — imediat dupã principiile generale —, consacrându-i articolele 15-6051. Dreptul de petiþie — recunoscut pentru orice cetãþean care se adreseazã autoritãþilor publice cu memorii pe care le semneazã — se completeazã cu dreptul de asociere politicã, profesionalã ori pe alt temei, cu libertatea întrunirilor (ºi a protestelor), cu libertatea de gândire ºi de opinii,
———————— 48 Ibidem, p. 51. 49 Ibidem. 50 Ibidem, pp. 9-25. 51 Ibidem, pp. 11-25.

19

cu libertatea de exprimare, cu dreptul de acces la orice informaþie de interes public, cu dreptul de vot, cu dreptul de a fi ales. Drepturile politice enumerate selectiv — alcãtuind o adevãratã contrapondere faþã de puterea statalã — sunt „consolidate“ de dreptul referitor la inviolabilitatea domiciliului — vezi articolul 2752 —, de garantarea dreptului de proprietate, de interdicþia pedepsei confiscãrii bunurilor, de posibilitatea exproprierii doar pentru cauzã de utilitate publicã, urmând cazurile ºi maniera prevãzute de lege ºi forma pe care ea o prescrie. Aceleaºi mobiluri sunt proprii ºi prevederii cã nimeni nu poate fi urmãrit, reþinut sau arestat decât în cazurile stipulate de lege ºi în forma pe care ea o prescrie, adicã pe baza unei ordonanþe de reþinere, emise de procuror, ºi a mandatului de arestare, emis de judecãtor. Problematica drepturilor ºi a libertãþilor cetãþeneºti — capitol constituþional necesar în legea fundamentalã a statelor democratice dintr-o bunã parte a secolului al XX-lea ºi din debutul secolului în care abia am intrat — s-a aflat ºi în atenþia constituþionaliºtilor români, a Adunãrii Constituante, care i-au adãugat câteva completãri ºi nuanþãri, care contureazã ºi statueazã în România statul social, democraþia socialã. Viziunea constituþionalã despre «statul social» în þara noastrã — implicit despre «puterea socialã», ca ramurã distinctã a puterilor fundamentale — rezultã din: implicarea cvasicontinuã a poporului în sfera politicã prin instituþii extrastatale — îndeosebi prin organizaþiile nonguvernamentale; cenzurarea autoritãþilor publice prin instituþii care nu se circumscriu „puterilor clasice“, precum avocatul poporului, instituþie preluatã din tradiþia ºi experienþa vest-europeanã; înfiinþarea Consiliului Economic ºi Social, organ consultativ al Parlamentului ºi al Guvernului, de facturã parapoliticã ºi parastatalã, care se manifestã ca „parlament economic“, în problemele economiei, ºi ca „parlament al solidaritãþii ºi al demnitãþii sociale“, în sfera calitãþii vieþii, a nivelului de trai al populaþiei. „Puterea socialã“ a dobândit profil constituþional ca rezultat al operei constituþionaliºtilor ºi al Adunãrii Constituante, care au adãugat problematicii drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti câteva completãri ºi nuanþãri privitoare la: egalitatea în faþa legii — indiferent de sex, origine etnicã, opþiuni laice sau religioase —, principiu care, regândit în a doua parte a secolului al XX-lea în Europa, a fost completat în România în anii 1990-1991 ºi în anii 2002-2003 în aºa fel încât precizãrile au revãzut radical perspectiva originarã ºi pe aceea din perioada interbelicã. Astfel, egalitatea în faþa legii — articol, în general, lapidar în constituþiile anterioare ale României dintre anii 1858 ºi 1938 — a fost completatã cu aspecte care au importanþã atât în sensul interdicþiei oricãror discriminãri pe considerente de sex, credinþã religioasã, avuþie º.a., cât ºi în privinþa interdicþiei oricãror altor forme de discriminãri, cum ar fi cele întemeiate pe rasã, culoare, limbã, origine naþionalã, origine socialã, profesie sau orice altã situaþie particularã, care individualizeazã pe un cetãþean sau pe un grup uman. În aceastã problematicã, apropierea de substanþa Declaraþiei universale a drepturilor omului, adoptatã de Organizaþia Naþiunilor Unite, de aceea a Convenþiei europene pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor sale fundamentale, de experienþa Uniunii Europene este transparentã, indiscutabilã.
———————— 52 Ibidem, p. 13.

20

CONSTANTIN NICA

11

12

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

Secretul comunicaþiilor reclamã astãzi o mult mai bunã garanþie, încât cetãþenii sã corespondeze, pe cât posibil, în siguranþã, dupã cum tot astfel ar trebui sã poatã folosi telefonia, internetul º.a. În acest sens, se cere insistent de douãzeci de ani sã se þinã seama de incidenþa mijloacelor tehnice moderne, sofisticate, chiar „inteligente“, asupra valorii unui principiu constituþional fundamental ºi imperisabil — acela al libertãþilor cetãþeneºti — formulat fãrã rezervã din deschiderea secolului al XIX-lea —, care se referã la discreþia vieþii publice a oamenilor ºi la intimitatea vieþii lor private. În sfârºit, Constituþia recunoaºte o categorie nouã de drepturi ºi de garanþii în privinþa lor, drepturile economice ºi sociale ale cetãþenilor României. Aceastã categorie de drepturi a fost admisã de cele mai multe constituþii, care au fost revizuite ºi/sau adoptate în þãrile „capitalismului matur“ atât dupã primul rãzboi mondial, cât ºi — evident, cu deosebire — dupã anii 1945-1950. Ca atare, în aceastã materie, sarcina constituþionaliºtilor români de a formula dispoziþii noi de drept pozitiv a fost dificilã, dar ei au avut posibilitatea sã consacre în textul legii fundamentale principiile cele mai importante ale legislaþiei sociale, atât din þãri vest-europene ºi din Uniunea Europeanã ca entitate, cât ºi din alte spaþii geopolitice. Astfel, componentele statale ale sistemului politic au fost completate cu puterea socialã, care desemneazã voinþa popularã sau „energia“ corpului social formulatã prin instituþii nestatale, prevãzute ºi protejate de Constituþie, de legislaþie. În comunicarea noastrã am folosit expresia instituþiile fundamentale ale puterii, deºi Constituþia modificatã a României consacrã formula autoritãþile publice. Puterea (politicã) este subînþeleasã în definirea suveranitãþii — vezi îndeosebi articolul 2, alineatele 1 ºi 2 —, iar în contexte strict determinate ºi motivate constituantul a recurs la terminologia puterile statului. Aceste douã noþiuni — fiecare având semnificaþii conceptuale — aparþin patrimoniului teoretic al constituþiilor statelor occidentale, ca ºi al ºtiinþelor politice, teoriei generale a statului, sociologiei politice ºi dreptului constituþional. Noþiunile menþionate — prezente ºi în Constituþia României — au sensuri complementare ºi sunt circumscrise democraþiei reprezentativ-parlamentare, pluraliste. Constituantul român a þinut sã sublinieze — ºi prin aceastã opþiune — reintegrarea þãrii noastre în cultura politico-socialã a Occidentului. De asemenea, evidenþia ºi ruptura radicalã de terminologia constituþiilor ºi a elaborãrilor ºtiinþelor politice ºi dreptului constituþional specifice fostei zone geopolitice a „socialismului real“. Dupã cum se ºtie, cultura politico-civicã a Estului s-a sprijinit pe douã noþiuni-concepte: puterea politicã — utilizarea singularului urmãrind sã sublinieze unitatea ºi unicitate puterii — ºi organele puterii de stat sau organele de stat ale puterii. În ceea ce ne priveºte, considerãm cã formula instituþiile fundamentale ale puterii este potrivitã ºi relevantã din mai multe motive. Pe de o parte, instituþiile sunt, în substanþa lor, relativa permanentizare a relaþiilor politice — acestea gravitând în jurul puterii — prin organizaþii politice, bazate pe reguli generale,

21

Aprecieri finale ºi concluzii

ferme, independente de voinþa indivizilor izolaþi ºi de aceea a grupurilor sociale. Pe de altã parte, instituþiile nu contravin — nici prin finalitate, nici prin sens — expresiei autoritãþile publice. În sfârºit, astfel subliniem cã aprecierile unor studii de specialitate, elaborate pe parcursul a aproape douãzeci de ani — care înclinã sã constate o anume varietate a limbajului Constituþiei ºi, implicit, o anumitã imprecizie a termenilor în cauzã — nu se susþin, deoarece ar pune în cauzã achiziþiile culturii politice moderne, consemnate de peste douã sute de ani, ceea ce nu este cazul. Puterea politicã — putere suveranã — desemneazã, în sens modern, voinþa generalã a poporului, materializatã în capacitatea generalizatã a instituþiilor politice, mai ales a acelora statale, de a adopta decizii obligatorii, care privesc acþiunile indivizilor, ale grupurilor umane, ale societãþii în întregul ei. Deciziile — concretizãri ale puterii, deci ale instituþiilor statale — sunt transpuse în viaþã — fiind respectate — ºi prin folosirea legitimã a coerciþiei, a forþei publice, a oricãror forme de constrângere pe care le considerã necesare autorii deciziilor. Puterea — ce-ºi are ca izvor ºi titular poporul — presupune dreptul de a se face ascultatã ºi dreptul de a obþine efectiv supunerea, ea asigurând coordonarea ºi corelarea acelor acþiuni ale oamenilor ºi ale organizaþiilor ce sunt indispensabile atât echilibrului social global, cât ºi existenþei ca atare a societãþii date. Aceste drepturi — astfel legitimate — se realizeazã, pe de o parte, prin comprimarea anumitor libertãþi ale unora dintre oameni pentru a asigura libertatea la nivel macrosocial, împlinirea libertãþii ca valoare politicã ºi general-umanã. Pe de altã parte, aceste drepturi garanteazã ordinea socialã, securitatea vieþii oamenilor ºi a bunurilor acestoa fie prin acceptarea tacitã, fie prin consimþãmântul celor guvernaþi a deciziilor puterii. Totodatã, respectivele drepturi genereazã, întreþin ºi perpetueazã o tensiune inevitabilã între forþele sociale — care insistã pe libertãþile lor — ºi instituþiile puterii: în numele libertãþilor sale, omul pretinde sã participe la misiunea ce-i revine prin excelenþã puterii, anume de a menþine ordinea socialã. În consecinþã, puterea politicã — având în societatea democraticã modernã calitatea de a fi supremã ºi suveranã — nu este, totuºi, o putere absolutã. Ca atare, ei nu îi corespunde obligativitatea absolutã a supunerii ºi executarea necondiþionatã a deciziilor sale: ea este supremã în raport cu grupurile sociale concrete ºi este independentã faþã de forþe sociale ºi instituþii ce fac parte din alte sisteme politice. Astfel, nimeni nu poate combate deciziile sale în faþa unei alte instanþe, ce s-ar afla pe un alt nivel ierarhic. Realitãþile din societãþile democratice contemporane — inclusiv din România — aratã cã dispoziþiile puterii nu sunt urmate nici fãrã ºovãire, nici fãrã discernãmânt de cãtre forþele sociale, care urmãresc ca acestea sã fie conforme aspiraþiilor lor legitime, realizabile. Noþiunea de puteri a fost consacratã în sintagma teoretico-principialã «separaþia puterilor» ºi în elaborãrile constituþionale, care au precizat locul ºi rolul principalelor instituþii ale statului în sistemele politice moderne, reprezentative ºi pluraliste. Astfel, dacã în Constituþia S.U.A. (1787) ºi în Declaraþia (francezã a) drepturilor omului ºi ale cetãþeanului (1789) expresia puteri este folositã doar din perspectiva segmentãrii puterii în ramuri specializate, în Constituþia Franþei

22

CONSTANTIN NICA

13

14

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

din 3 septembrie 1791 apar formulãrile, des utilizate, „puteri publice“, „puteri“ — legislativã, executivã ºi judecãtoreascã — ºi „funcþii“ ale puterilor, toate acestea alcãtuind componente indispensabile ale structurii de rezistenþã a sistemului reprezentativ-democratic. Ulterior, aceste noþiuni sunt reluate — într-un stadiu istoric distinct — în Charta francezã, din 1814, în Legea fundamentalã a Þãrilor de Jos, din 1815, în Charta francezã, din 1830, în Constituþia Belgiei, din 1831. Formularea constituþionalã de puteri — alternând cu instituþii — sublinia ideea încetãrii fenomenului de concentrare a puterii, de monopol, de personificare ºi/sau de personalizare a puterii, fenomen pe care teoria politicã modernã l-a combãtut înaintea declanºãrii revoluþiilor politice, iar sistemele politice de tip reprezentativ l-au înlãturat prin impunerea instituþiilor ºi a mecanismelor pluraliste. Astfel, noþiunea de puteri sugereazã mult mai bine decât singularul putere conþinutul principiului politic ºi constituþional al democraþiei moderne, acela al exercitãrii funcþiilor definitorii ale puterii în conformitate cu voinþa majoritarã ºi decisivã a celor guvernaþi, încât puterea sã nu mai fie concentratã sau monopolizatã nici de un om, nici de o instituþie. Ca atare, de peste douã sute de ani, puterile sau separaþia puterilor — principiu indispensabil tuturor sistemelor politice moderne de facturã democraticã — semnificã: a) fragmentarea sau divizarea puterii în trei tipuri de instituþii: legislative, executive ºi judiciare; b) atribuirea câte unei funcþii distincte ºi precumpãnitoare fiecãreia din aceste „puteri“ — puterea legislativã, deci de a elabora regulile de importanþã generalã ºi impersonalã, este conferitã parlamentului, ca adunare naþionalã reprezentativã; puterea executivã este atribuitã guvernului, care administreazã þara în cadrul trasat de legislativ, în faþa cãruia este rãspunzãtor; puterea judiciarã rezolvã independent — prin magistraþi inamovibili — conflictele de înþelegere ºi de aplicare a legilor, ca ºi abaterile de la normele legale. Autoritãþile publice — formula pe care o consacrã Constituþia României — subliniazã acea ipostazã a puterii care este doritã ºi spre care se tinde în orice democraþie modernã, consolidatã ºi stabilã: anume puterea politicã întemeiatã pe prestigiu ºi pe consimþãmânt. Autoritãþile publice desemneazã acea formã de manifestare a instituþiilor politice fundamentale care, pe de o parte, slãbesc rezistenþa faþã de decizii a celor guvernaþi, iar, pe de altã parte, recurg nesemnificativ la instrumentele proprii forþei sau coerciþiei. În consecinþã, autoritãþile publice, instituþii de tip democratic, în consolidare, fac apel sistematic la convingere, la adeziune, la persuasiune, la forþa argumentelor existente în Constituþie, în legislaþie, în normele politice ºi morale. Raporturile dintre preºedintele României ºi guvern ºi alte instituþii sunt clar expuse în legea fundamentalã a þãrii: „Preºedintele — prevede Constituþia — exercitã funcþia de mediere între puterile statului, precum ºi între stat ºi societate“. Aceastã funcþie este proiectatã din logica funcþionãrii normale a autoritãþilor publice, fãrã imixtiuni, suprapuneri ori tentative de tutelã. „Guvernul (...) asigurã — potrivit aceluiaºi act — realizarea politicii interne ºi externe a þãrii ºi exercitã conducerea generalã a administraþiei publice“. Acest tablou condensat ne aratã cã preºedintele are puterea de a solicita o altã putere — Parlamentul, Guvernul, corpul electoral, Curtea Constituþionalã —, putere ce se dezvãluie semnificativã, dar ºi limitativã, ca în orice stat de drept.

23

Constituþia — lege fundamentalã a statului nostru — sintetizeazã norme perene care privesc, îndeosebi, instituþiile fundamentale ale puterii. De aceea, aceasta trebuie schimbatã — urmând experienþa vest-europeanã sau nord-americanã — dupã intervale lungi de timp, încât atâta vreme cât un tip istoric de sistem politic se menþine sã se pãstreze ºi Constituþia. Principiile constituþionale se pot dezvolta ºi nuanþa — în funcþie de cerinþe sociale motivate — prin cutume, prin legi organice, prin acte cu valoare constituþionalã, prin asimilãri: procedând astfel, oamenii politici vor consolida rolul ºi statutul instituþiilor fundamentale, renunþând la tentaþia de a le modela ºi remodela dupã interesele lor, dar invocând „presiuni“, „modele”, „disfuncþii“ sau formulãri „depãºite“ ori „insuficient de precise“. În acest sens, ni se pare relevantã ºi instructivã — demnã de urmat — experienþa Belgiei, a cãrei Constituþie a fost adoptatã de Congresul Naþional la 7 februarie 1831, a fost revizuitã în 1892-1893, între 1919 ºi 1921 ºi între 1971 ºi 1976, dar a rãmas în vigoare, în esenþã, ºi în prezent, deoarece cuprinde principiile fundamentale de organizare ºi de funcþionare a instituþiilor politice, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, ca ºi garantarea acestora. Aceastã Constituþie a fost redactatã în termeni generali ºi permite o interpretare suplã: ea pãstreazã ºi astãzi acelaºi numãr de titluri, aceleaºi denumiri ale acestora ºi ale capitolelor, aceeaºi numerotaþie a articolelor. Titlurile, capitolele, articolele noi sunt evidenþiate folosindu-se cifre romane sau arabe însoþite de bis sau tertium, º.a.m.d., iar în cazul articolelor abrogate textul respectiv a fost înlocuit de noþiunea abrogat (Abrogé). Principiul constituþional fundamental — propriu, ca tendinþã, sistemelor politice occidentale din ultimele douã secole — acela de a nu admite roluri (competenþe), funcþii („puteri“) excesive în favoarea unei instituþii sau a unui om politic, mai ales de stat — îl gãsim materializat substanþial ºi în Constituþia României. Acest principiu — ce reflectã o tendinþã definitorie a progresului politic — îºi pãstreazã întreaga valabilitate ºi în debutul secolului al XXI-lea ºi poate asigura legii noastre fundamentale forþã de acþiune, de modelare ºi de acomodare a raporturilor instituþii — cetãþeni pe termen lung. Acest principiu — prin modernitatea, prin deschiderile ºi actualitatea lui — a integrat, în mai puþin de douã decenii, sistemul politic al României în ansamblul democraþiilor europene ºi în sistemul de valori circumscrise ºi specifice acestora.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ
a. Constituþii ºi documente politice: 1. Adunarea Constituantã. 11 iulie 1990 - 21 noiembrie 1991 (editatã de Parlamentul României – Senat), Bucureºti, Regia Autonomã „Monitorul Oficial“, 1998. 2. Constituþia României (ºi Declaraþia universalã a drepturilor omului), Bucureºti, Editura „Bogdana“, 2004. 3. Constituþiile române (texte, note, prezentare comparativã de Ioan Muraru, Gheorghe Iancu), ediþia a III-a, Bucureºti, Regia Autonomã „Monitorul Oficial“, 1995. 4. Constitutions et documents politiques (par Maurice Duverger), Paris, Presses Universitaires de France, 1957.

24

CONSTANTIN NICA

15

16

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICÃ A CONSTITUÞIEI ROMÂNIEI

25

5. Constitution of Belgium, în J. Amos, Peaslee, Constitutions of Nations, Volume III, Part I, revised third edition, The Hague, Martinus Nijhoff, 1974. 6. Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas, în P.A. Dufau, J.B. Duvergier, J. Guadet, Collection des constitutions, chartes et lois fundamentales des peuples de l’Europe et les deux Amériques (avec des Précis concernant l'histoire des libértés et des institutions politiques chez des nations modernes), tome troisième – Pays-Bas, Danemark, Suède et Norwége, Russie, Villes Anseatiques, À Pichon et Divier, Libraires, 1830.

b. Studii: 7. Burdeau, Georges, La Conception du pouvoir selon la Constitution française du 4 octombre 1958, în „Revue française de science politique“, tome IX (1959), no. 1 (mars). 8. Bruntschli, Johann Kaspar, Le Droit publique générale (traduit de l’allemand et précedé d’une Préface par Armand de Riedmiattenn), deuxiéme édition, Paris, Librairie Guillaumin, 1885. 9. Bruntschli, Johann Kaspar, Théorie générale de l’ Etat (traduit de l’allemand et précedé d’une Préface par Armand de Riedmattenn), deuxième édition, Paris, Librairie Guillaumin, 1877. 10. Debré, Michel, La Nouvelle Constitution (française), în „Revue française de science politique“, tome IX (1959), no. 1 (mars). 11. Duverger, Maurice, Les Institutions de la Cinquième République, ibidem. 12. Eisenmann, Charles, L’ „Ésprit des lois“ et la séparation des pouvoirs, în Mélanges. R. Carré de Malberg, Paris, Librairie du Recueil Sirey, Société Anonyme, 1933 (MCMXXXIII). 13. Nica, Constantin, Liberalismul din România — teorie ºi practicã, volumul al II-lea — Democraþia reprezentativ-parlamentarã ºi volumul al IV-lea — Renaºterea liberalismului ºi a pluralismului democratic, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2006, 2008. 14. Vedel, Georges, Le Problème des rapports du législatif et de l’executif au congrès de l’ Association Internationale de Science Politique, în „Revue française de science politique“, tome VIII (1958), no. 4 (décembre).

CONTRIBUIE PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL LA CONSOLIDAREA DEMOCRATICÃ ÎN ROMÂNIA?
ARISTIDE CIOABÃ*

Abstract. Among the solutions suggested by the Romanian president on possible revision of the current Constitution, there is also the presidentialization of constitutional regime. By this term I define any increase of executive-decisional powers of the President moreover to those already existing and I argue that presidentialization is rather a risk than a strengthening factor of democratization in Romania, given both the incipient stage of this process and the inertial effects of the former totalitarian regime, which continues to be felt in some parts of the institutional political system. My arguments are based on neo-institutionalist approaches concerning the different results that the same institutional set can produce in cultural and societal particular contexts, especially in the case of transfer of an institutional system with strong endogenity in a „particularist“ social-political environment without strong democratic and liberal traditions. The characteristics of the former totalitarian regime and the very logic of path dependency in which entered the noncommunist forces who opted in 1991 to the current constitutional design, apparently semi-presidential, require an effort to go out from the authoritarian logic, to guarantee the continuation of the democratic consolidation process. The presidentialization can cause the ossification of the Romanian democracy. Keywords: democratic systems, presidentialism, democratic consolidation, neo-institutionalism, delegative democracy.

Resuscitarea recentã a temei revizuirii Constituþiei României, în vreme ce procesul de consolidare democraticã a sistemului politic este abia la primii sãi paºi, nu pare o iniþiativã plauzibilã sau menitã sã rezolve problemele pe care le invocã adepþii acesteia. Intenþia anunþatã de ºeful statului ºi susþinutã de studiul comandat unei echipe de experþi constituþionali are drept motivaþie nevoia clarificãrii naturii juridice a
Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 2, p. 26–35, Bucureºti, 2009.

———————— * Doctor în ºtiinþe politice, cercetãtor ºtiinþific principal gr. I la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române.

2

PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL

27

actualului sistem constituþional1. Acestuia i se imputã caracterul „eclectic“, hibrid ce ar sta la originea conflictelor juridice de naturã constituþionalã intervenite în ultimii ani în sfera raporturilor dintre preºedinte, pe de o parte, ceilalþi factori instituþionali, precum primul-ministru, guvernul, parlamentul ºi chiar puterea judecãtoreascã, pe de altã parte. Conflictele de acest gen ºi recurgerea frecventã la arbitrajul Curþii Constituþionale sunt considerate drept premisa sau condiþia necesarã ºi suficientã pentru revizuirea Constituþiei ºi pentru evitarea sau eliminarea reproducerii lor în viitor. Soluþiile schiþate ºi scopul revizuirii, aºa cum sunt ele enunþate de iniþiatori, se centreazã pe intenþia întãririi atribuþiilor ºi puterii executiv-decizionale ale preºedintelui — peste cele deja existente — ceea ce în comunicarea de faþã desemnãm prin sintagma de prezidenþializare a regimului constituþional. Termenul nu este limitat aici la sensul sugerat de sistemul prezidenþial pur, de tip nordamerican. Am în vedere categoria mai largã de prezidenþialism care include ºi alte subspecii, cum ar fi de pildã sistemul semiprezidenþial în varianta sa tipicã sau „model“, ilustratã de regimul republicii a V-a instaurat în Franþa de cãtre generalul Charles de Gaulle, la începutul anilor ’60. Argumentul principal al celor care propun întãrirea puterilor preºedintelui României derivã din invocarea legitimitãþii superioare pe care i-ar conferi-o alegerea sa directã de cãtre popor. Aceastã legitimitate ar trebui sã se impunã, se pare, în raporturile preºedintelui cu primul-ministru cât ºi, dupã cum se pare, cu parlamentul, întrucât de aici se deduce ideea învestirii preºedintelui cu autoritatea de a-ºi pune în aplicare programul cu care a câºtigat alegerile. Argumentaþia susþine în subsidiar cã punerea în concordanþã a legitimitãþii electorale a preºedintelui cu puterile de decizie (actualmente chipurile subdimensionate), necesare aplicãrii programului sãu, ar servi, în cazul revizuirii din aceastã perspectivã a Constituþiei, modernizãrii ºi consolidãrii statului de drept, implicit consolidãrii democraþiei româneºti. Aceastã „viziune“ oferitã de cãtre cei care susþin iniþiativa preºedintelui omite, se pare din considerente partizane, sã avertizeze asupra evidenþei empirice: funcþionarea sistemelor constituþionale democratice moderne nu garanteazã nicãieri în lume, nici mãcar în sistemul prezidenþial nord-american, puteri care sã-i permitã preºedintelui sã aplice automat programul propriu cu care se presupune cã l-ar fi mandatat electoratul, în cazul victoriei în alegeri. Fundamentarea necesitãþii unor puteri sporite pentru preºedinte pe asemenea interpretãri ale voinþei generale (populare) echivaleazã mai degrabã cu argumentele frecvent invocate de teoriile ºi practicile regimurilor nedemocratice, ale dictaturilor elective sau autoritarismului populist. În sistemele democratice consolidate puterile sunt împãrþite — aceasta ºi este menirea principalã a unei Constituþii într-o democraþie reprezentativã. Iar guvernarea, respectiv elaborarea politicilor publice ºi deciziilor privind aplicarea
———————— 1 Vezi Discursul preºedintelui României, Traian Bãsescu, la prezentarea publicã a raportului Pentru consolidarea statului de drept, elaborat de Comisia Prezidenþialã de analizã a regimului politic ºi constituþional din România, 14 ianuarie 2009, pe www.presidency.ro.

În cele ce urmeazã îmi propun sã examinez, succint, problema valenþelor ºi funcþionalitãþii cadrului constituþional într-un context specific stadiului actual ºi experienþei democratice a societãþii noastre româneºti. Pentru cã evaluarea corectã a oricãrui sistem constituþional nu poate omite confruntarea sa cu mediul social-politic cãruia trebuie sã i se aplice. Pentru aceasta nu este necesar sã ne întoarcem în timp pânã la începuturile vieþii politice ca sã extragem învãþãminte sau sã reactualizãm consideraþiile filosofilor greci ai antichitãþii privind transformarea, sau deviaþiile formelor „pure“ de regimuri politice în forme „impure“, sub acþiunea factorilor sociali, spirituali sau comportamentali proprii cetãþilor greceºti. Este suficientã confruntarea comparativã a cadrului instituþional cu caracteristicile mediului societal în care acþioneazã sau pe care trebuie sã-l reformeze, în societãþile moderne ºi actuale. Noile abordãri instituþionale revigorate în ultimele decenii în ºtiinþa politicã, sociologie sau economie cred cã pot oferi o înþelegere mai adecvatã a rolului ºi rezultatelor schimbãrilor instituþionale în dependenþã de contextul în care funcþioneazã. Observaþiile empirice nu semnaleazã existenþa vreunei relaþii cauzale directe între un anumit cadru instituþional ºi rezultatele concrete aºteptate. În mãsura în care o relaþie cauzalã existã, aceasta este indirectã ºi complexã. Acelaºi „aranjament poate avea consecinþe cu totul diferite în condiþii diferite“2, dupã cum remarcau James G. March ºi Johan P. Olsen, doi dintre exponenþii ºi iniþiatorii abordãrii neoinstituþionaliste.
———————— 2 James G. March, Johan P. Olsen, „Elaborating the «New Institutionalism»“, Working Paper No. 11, march 2005, p. 9–10, http: //www.arena.unis.no.

lor, se aflã întotdeauna ºi în mod legitim în mâinile celor care deþin majoritatea parlamentarã (Giovanni Sartori). Preºedintele, chiar ºi cel ales direct de popor, sau care conduce propriul sãu guvern, poate sã eºueze în aplicarea programului dacã nu coopereazã ºi nu primeºte sprijinul majoritãþii parlamentare. Opþiunea preºedintelui în exerciþiu privind revizuirea regimului constituþional se îndreaptã spre varianta de sistem semiprezidenþial forte, de genul semiprezidenþialismului francez ºi poate chiar mai mult. Alegerea tipului de regim constituþional funcþional pentru o þarã sau alta nu este doar o problemã pur ºi simplu de voinþã politicã, sau de coerenþã logico-juridicã a unui model sau altul din cutare democraþie consolidatã. Oricât de coerentã sau funcþionalã poate pãrea Constituþia francezã pentru Franþa, imitarea ei fidelã nu transferã, în mod miraculos, în România nici experienþa istoricã respectivã, nici organizarea forþelor democratice, nici spectrul ideologic ºi structura intereselor grupale ale societãþii, nici vigoarea societãþii civile, tradiþia statului de drept, ºi celelalte condiþii specifice care însoþesc ºi determinã consistenþa cadrului constituþional legal. Opþiunea preºedintelui pentru modelul semiprezidenþial francez îºi bazeazã justificarea aproape exclusiv pe consideraþiile teoretice, de ordin formal-juridic pe care i le pun la dispoziþie autorii Raportului comandat de domnia sa ºi, desigur, pe propensiunile personalitãþii sale.

28

ARISTIDE CIOABÃ

3

4

PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL

Detectarea efectelor instituþionale pozitive aºteptate este cu atât mai dificilã cu cât sistemul instituþional este mai complex, respectiv bazat pe interacþiuni între procese autonome multiple, între centre instituþionale ºi niveluri multiple la care se referã, cum este cazul cu sistemul politic democratic. În explicarea rolului ºi efectelor instituþiilor în general, a celor politice în special, noul instituþionalism conexeazã douã presupoziþii parþial contradictorii ºi anume: 1. „Instituþiile conteazã“, adicã influenþeazã normele, credinþele ºi acþiunile, astfel încât ele produc rezultate; 2. „Instituþiile sunt endogene“ — în sensul cã forma ºi funcþionarea lor depind de condiþiile în care apar ºi pe care le suportã3. Când endogenitatea este puternicã, încât un set de instituþii reflectã condiþiile speciale în care au apãrut, transferarea acelui set într-un context situaþional istoric diferit nu mai produce consecinþe (proprii) similare celor constatate în mediul societal din care provine. Aceastã presupoziþie poate însemna fie cã instituþiile formale pot sã conteze ca releu de transmitere a efectelor cauzale proprii condiþiilor endogene societãþii date, fie sã rãmânã în noul context societal care le-a preluat, un simplu decor de faþadã în spatele cãruia se deruleazã practici „informale“, caracteristice dezvoltãrii politice anterioare. Aceste practici informale cautã sã rezolve într-o manierã „particularistã“ conflictele sau raporturile dintre stat ºi cetãþeni, dupã alte modele decât cele universaliste ºi legal raþionale pe care le presupun instituþiile democratice moderne, ºi anume prin clientelism, nepotism, favoruri concrete, relaþii ierarhice particulariste4 etc. Adaptarea instituþiilor democraþiei liberale la condiþiile dintr-o þarã cu o traiectorie istoricã ºi experienþã politicã diferite de cele occidentale, în care s-a nãscut democraþia liberalã modernã, are nevoie de un proces îndelungat de instituþionalizare a noului sistem. Cadrul instituþional democratic rãmâne slab ºi nefuncþional dacã valorile ºi procedurile sale nu sunt asimilate contextului cultural ºi modelelor comportamentale ale elitelor ºi cetãþenilor din þãrile în curs de democratizare. Efectele instituþiilor democratice asupra remodelãrii normelor, credinþelor ºi comportamentelor politice pot fi contracarate de particularismul care rãmâne în vigoare ºi funcþioneazã în spatele cadrului formal adoptat. Prima încercare de democratizare a României, întreruptã în perioada interbelicã, a semnalat clar acest fenomen pe care Titu Maiorescu l-a teoretizat în dezbaterile asupra aºa-numitelor „forme fãrã fond“. În acelaºi timp, absenþa dintre condiþiile endogene mediului societal în care sunt transplantate instituþiile democratice liberale a tradiþiilor istorice ale liberalismului (ideile de drepturi ale omului, puteri de stat divizate ºi limitate), a repu———————— 3 Adam Przeworski, „Institutions Matter?“ în Government and Opposition, 2004; Adam Przeworski, „The Last Instance: Are Institutions the Primary Cause of Economic Development?“ (I) Archive européene sociologique, XLV, 2 (2004), p. 165–185. 4 Vezi Guillermo O’Donnell, „Iluzii despre consolidarea democraþiei“, în Larry Diamond, Yon-Han Chu, Marc F. Plattner, Hung Mao Tien (eds.), Cum se consolideazã democraþia, traducere de Magda Muntean ºi Aurelian Muntean, Iaºi, Polirom, 2004, cap. 4, p. 79–80.

29

blicanismului (conºtiinþa obligaþiilor de respectare a legii ºi intereselor publice, chiar cu sacrificarea intereselor personale ºi de grup ale agenþilor puterii publice) ºi democraþiei (conºtiinþa cetãþeniei active), pe care le sintetizeazã democraþiile funcþionale occidentale5, afecteazã nivelul ºi durata procesului de instituþionalizare reuºitã a instituþiilor democratice, ºi deci de consolidare a regimului democratic. În parantezã ºi spre exemplificare, în condiþiile democraþiei actuale din România, prezidenþializarea regimului poate antrena cu totul alte efecte decât cele produse de semiprezidenþialismul francez pe care l-ar lua drept model. Factorii endogeni proprii României actuale, precum slaba tradiþie liberalã, distribuþia inegalã ca relaþiilor de putere, confuzia intereselor private cu cele publice, activismul participativ redus la nivel cetãþenesc, cultura democraticã incipientã ºi mai ales nivelul scãzut de dezvoltare economicã, diferã radical de condiþiile în care se gãsea democraþia consolidatã în Franþa când parlamentarismul a fost înlocuit prin regimul semiprezidenþial. În loc sã întãreascã democraþia actualã incompletã, s-ar putea cu o asemenea schimbare sã favorizeze condiþiile reproducerii modelului autoritar de care România abia s-a despãrþit. Þinând seama de caracteristicile regimului precedent, dificultãþile procesului de democratizare ºi de consolidare a democraþiei în România pot fi evaluate prin apelul la tipul de explicaþii oferite de abordãrile sociologice istorice care pun accentul pe dependenþa de cale (path dependency).* Evoluþia sau succesiunea unor procese ºi evenimente este explicatã, din aceastã perspectivã, prin efectele inerþiale pe care le induc unele antecedente istorice sau evenimente contingente ºi ordinea lor secvenþialã. Schimbãrile sau cãile tranziþiei la democraþie, cãile consolidãrii regimului democratic, dupã prãbuºirea regimurilor autoritare ºi totalitare, nu pot fi disociate de condiþiile, efectele ºi influenþele inerþiale pe care acele tipuri de regimuri le exercitã inclusiv asupra tipului de regim democratic instaurat. De altfel, dupã orice schimbare de regim o vreme continuã sã coexiste instituþii noi cu altele vechi, nereformate, precum ºi cu forþe politice ºi modele comportamentale rutinizate sub vechiul regim, care autoreproduc mecanisme ºi mentalitãþi ale acestuia.

30

ARISTIDE CIOABÃ

5

———————— 5 Guillermo O’Donnell, „Horizontal Accountability in New Democracies“, în Andreas Schedler, Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner (eds.), The Self-restraining State, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, Inc. and The National Endowment for Democracy, 1999, p. 31. * O trãsãturã specificã abordãrilor dependenþei de cale se bazeazã pe raþionamentul dupã care „odatã ce evenimentele istorice contingente au loc, succesiunile dependente de cale sunt marcate de modele cauzal deterministe relative, sau de ceea ce poate fi socotit drept «acþiune inerþialã» — i.e. odatã ce procesele sunt puse în miºcare ºi încep sã traseze direcþia spre un rezultat particular, aceste procese tind sã menþinã direcþia ºi sã continue sã ducã la acest rezultat. Natura acestei inerþii variazã dupã tipul de secvenþã analizat. În secvenþele de autoîntãrire (self-reinforcing) inerþia implicã mecanisme care reproduc în timp un model instituþional particular. Pe când în secvenþele reactive, prin contrast, inerþia implicã mecanisme de reacþie ºi contrareacþie ce dau unui lanþ de evenimente o «logicã inerentã» în care un eveniment «natural conduce la alt eveniment» (James Mahoney, „Path Dependency in Historical Sociology“, în Theory and Society, vol. 29, nr. 4 (aug. 2000), p. 511).

6

PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL

———————— 6 Vezi Alfred Stepan, Cindy Skach, „Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism“, în World Politics, vol. 46, nr. 1, oct. 1993, p. 4, nota 10.

Inversarea cursului acestor procese de autoreproducere ºi iniþierea unei traiectorii care sã conducã la consolidarea noilor instituþii ºi credinþe democratice a fost, în România, o sarcinã foarte dificilã. Procesul de democratizare a pornit de la zero, întrucât sub regimul totalitar nu s-au putut forma sau manifesta liber structuri autonome ale societãþilor civile. Nu a existat un aparat administrativ depolitizat care sã poatã fi eficient utilizat de noul regim, nici mãcar grupuri reformiste în cadrul fostului partid comunist. O situaþie similarã au avut ºi alte state est-europene ºi Uniunea Sovieticã. Logica dependenþei de cale — în cazul nostru de caracteristicile fostului regim totalitar — s-a manifestat în România, dar ºi în alte state, în opþiunea pentru un tip de regimuri care privilegiazã o putere „viguroasã“ a ºefului executivului (ºeful statului) ºi nu pentru regimuri parlamentare pure. Din cele aproximativ 25 de þãri din Europa de Est ºi fosta URSS, numai 3 — Ungaria, noua Republicã Cehã ºi Slovacia — au ales regimuri parlamentare, celelalte optând pentru regimuri semiprezidenþiale sau, precum cele din America Latinã ºi Asia (Coreea, Filipine), pentru regimuri prezidenþiale pure.6 ªi constituþia noastrã din 1991 este opera unor forþe politice puternic legate de regimul totalitar precedent. Excesele autoritare din timpul primului regim susþinut de FSN (violenþe împotriva opoziþiei, diversiunea mineriadelor ºi rãsturnarea prin mijloace extraparlamentare a guvernului proreformist P. Roman) au compromis regimul pe plan extern, riscând sã izoleze România, într-o perioadã în care þãrile vecine se orientau spre UE ºi NATO. Nevoia de credibilitate democraticã ºi de sprijin financiar internaþional pentru reformarea economicã a moderat poziþiile FSN, majoritar în Adunarea Constituantã, care a adoptat Constituþia democratã din noiembrie 1991. Forma regimului constituþional imitã în aparenþã modelul semiprezidenþial francez. Dar preºedintelui, care dispune de prerogative însemnate, nu-i revin, în ordine executivã, puteri similare celui francez, ci mai mici. Au fost stabilite, de jure, limitãri ale puterii acestuia tocmai þinând seama de necesitatea evitãrii arbitrariului care însoþise exercitarea unei puteri prezidenþiale incontrolabile sub regimul totalitar. Deºi împuternicit cu atribuþii executive mai restrânse, pe timp de pace, preºedintele a putut controla, de facto, funcþionarea guvernului, orientarea politicilor publice, controlul legislativului prin majoritãþile politice deþinute de partidul sãu ºi de partidele satelite, pânã în 1996. Mai lent decât în celelalte þãri din Europa Centralã, procesul de consolidare democraticã a început sã se evidenþieze începând cu anii 2000, care au adus o a doua alternanþã la putere ºi acordul tuturor actorilor politici pentru respectarea regulilor jocului democratic. Prima revizuire constituþionalã din 2003, în condiþiile avansãrii negocierilor privind aderarea la UE, a întrunit acordul cvasitotalitãþii forþelor democrate; în vreme ce adeziunea pentru partidele antisistem

31

———————— 7 Alfred Stepan ºi Cindy Skach, op. cit., de pildã, aratã cã þãrile catalogate ca având un nivel supra sau sub standardul stabilit prin mãsurarea realizatã de Tatu Vanhanen, prin corelarea indicelui de democratizare cu cel de repartizare a resurselor, prezintã o repartiþie interesantã din punctul de vedere al regimului lor constituþional. Sistemele prezidenþiale pure au o ratã de reuºitã democraticã de 3,4 ori mai micã decât cele parlamentare pure. Sistemele parlamentare pure au o probabilitate de 1,8 ori mai mare (83%) decât cele prezidenþiale (45,5%) de a se situa suprastandard din punct de vedere democratic (p. 9-10). Din cele 53 de þãri democratice din rândul celor 168 de þãri non-OECD care au experimentat regimul democratic cel puþin un an în perioada 1973-1989, 28 erau parlamentare pure, iar 25 prezidenþiale pure. Doar 5

(PRM) a scãzut semnificativ dupã vârful de audienþã din 2000, când liderul PRM a reuºit sã intre în turul secund al alegerilor prezidenþiale. Dupã alegerile din 2004 ºi confruntarea directã a preºedintelui cu un guvern asupra cãruia a pierdut controlul, prin destrãmatrea coaliþiei care-l adusese la putere ºi sprijinirea pasivã a guvernului minoritar Tãriceanu II de cãtre opoziþia parlamentarã a PSD, inconsistenþa procesului de consolidare democraticã ºi adeziunea slabã la valorile instituþional-procedurale democratice ale actorilor politici de vârf au fost din nou reliefate. Conflictul care i-a opus pe preºedinte ºi primul-ministru pentru controlul asupra politicilor publice a scos la ivealã ºi potenþialele pârghii de acþiune pe care preºedintele le poate utiliza pentru a-ºi impune voinþa. ªi aceasta chiar cu preþul debilizãrii ºi discreditãrii celorlalte instituþii democratice — Guvern, Parlament, Justiþie, Curte Constituþionalã. Menþinerea unor zone de putere obscure în afara controlului democratic eficient al sistemului parlamentar — precum serviciile secrete sau influenþa numirii de cãtre preºedinte a unor conducãtori în Parchete, Direcþia Anticorupþie etc., potenþialul de ºantaj la adresa adversarilor politici (cu dosarele aflate încã sub controlul serviciilor secrete loiale preºedintelui) — subliniazã ºi ele slãbiciunea sistemului nostru democratic în faþa acþiunilor de forþã pe care preºedintele este în mãsurã sã le întreprindã, chiar în detrimentul consolidãrii democraþiei. Faza actualã a democratizãrii în România ºi ordinea secvenþialã în care se înscrie posibila sporire în continuare a puterii preºedintelui (dupã ce un preºedinte a fost suspendat pentru încãlcarea Constituþiei) nu oferã garanþii pentru continuarea procesului de consolidare democraticã. Mentalul colectiv românesc a conservat reprezentãrile favorabile puterii personale forte pe care cetãþenii o asociazã cu funcþia de ºef al statului. Campaniile electorale de pânã acum ale candidaþilor la preºedinþie n-au fãcut decât sã inducã în conºtiinþa alegãtorilor aºteptãri exagerate de la aceastã instituþie ºi de la rolul ei, cu mult peste atribuþiile constituþionale existente. Sporirea puterilor preºedintelui, în combinaþie cu mediul social-cultural actual, caracterizat de rutina comportamentalã dobânditã în regimurile nedemocratice anterioare, ar acþiona, probabil, în direcþia autofortificãrii reciproce a tentaþiilor autoritare din sfera exercitãrii puterii ºi a încrederii cetãþenilor în valorile politice autoritare. Acestui aspect cultural ºi psihologic, relevant în cazul democraþiilor incipiente, trebuie adãugate argumente de ordin „mecanic“ – juridic relevate de literatura de specialitate. Potrivit acestora, prezidenþialismul comportã un design constituþional mai rigid ºi mai dificil de adaptat la funcþionalitatea ºi stabilitatea unui regim democratic.7 Fapt ilustrat ºi de datele empirice privind posibilitatea

32

ARISTIDE CIOABÃ

7

8

PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL

Dacã ºi în ce fel ar putea contribui prezidenþializarea regimului la consolidarea democraþiei româneºti este mai mult o chestiune teoreticã, abstractã. În schimb, alternativa opusã, care rezultã cu probabilitate din posibila interpretare ºi exercitare abuzivã sau arbitrarã de cãtre preºedinte — oricare ar fi acesta — a puterilor sale constituþionale sporite, este cu mult mai concretã, mai plauzibilã ºi mai riscantã pentru democraþie. Voi rãspunde, de aceea, indirect — ºi negativ — la prima chestiune, prin ipoteza scenariului pesimist, în care un preºedinte prea puternic poate fi un obstacol pentru continuarea consolidãrii democratice în fiecare din „arenele“ sau domeniile instituþionale (autonome) pe care specialiºtii le asociazã cu democraþia consolidatã8: constituþionalismul cu sistemul divizãrii ºi controlului reciproc al puterilor în stat; statul de drept; sistemul de partide ºi de reprezentare a intereselor cetãþenilor; birocraþia de stat; societatea civilã. 1. Primul ºi cel mai probabil efect destabilizator ar putea fi resimþit la nivelul constituþional, prin alterarea echilibrului raporturilor dintre puteri. Un sistem cu un preºedinte puternic, dar cu un Parlament dominat ºi diminuat (eventual unicameral), supus ameninþãrii cu dizolvarea, lipsit încã de încrederea majoritãþii cetãþenilor; cu o Curte Constituþionalã ºi putere judecãtoreascã controlabile (graþie mecanismelor de numire ºi recrutare) etc., mecanismele autolimitãrii reciproce a puterilor, sau ceea ce unii politologi numesc „responsabilitatea orizontalã“9 în cadrul unui sistem democratic, pot deveni slabe ºi ineficiente. 2. Prezidenþializarea regimului ar putea afecta, indirect, autonomia partidelor politice; dacã preºedintele înþelege sã-ºi „fabrice“ cu orice preþ o majoritate obedientã, chiar atunci când alegerile nu au asigurat majoritatea pentru partidul prezidenþial, este clar cã va întreprinde acþiuni de destabilizare a partidelor adverse, de racolare a parlamentarilor acestora etc. Sau interpretarea atribuþiilor sale privind formarea guvernului ºi a majoritãþii guvernamentale drept o iniþiativã personalã exclusivã, prin ignorarea acordurilor libere dintre partide, ar putea determina partidele sã adopte strategii care sã le menþinã în graþiile preºedintelui (ºi deci sub tutela acestuia). Rolul partidelor în reprezentarea intereselor sociale ar avea de suferit ºi în ipostaza controlului prezidenþial asupra agendei ºi legiferãrii, prin introducerea referendumului legislativ iniþiat de preºedinte.

asigurãrii compatibilitãþii orientãrii preºedintelui cu majoritatea parlamentarã, durata mai micã de viaþã a regimurilor neparlamentare în þãri în curs de democratizare etc.

33

———————— (continuare) dintre cele prezidenþiale pure (20%) ºi-au menþinut regimul democratic 10 ani consecutiv, faþã de 17 dintre cele 28 de þãri cu regimuri parlamentare pure care au menþinut 10 ani consecutiv regimul democratic (ibidem). Tendinþa de a produce majoritãþi legislative indicã de asemenea un scor favorabil democraþiilor parlamentare: 83% din timpul cât a funcþionat regimul, între 1973 ºi 1987, faþã de 48% în cazul regimurilor prezidenþiale (ibidem). 8 J. J. Linz, Alfred C. Stepan, „Drumul spre o democraþie consolidatã“, în Larry Diamond, Yon- Han Chu, Marc F. Plattner, Hung-Mao Tien (eds.), op. cit., cap. 2. 9 Guillermo O’Donnell, „Horizontal Accountability“, în New Democracies, în Andreas Schedler, Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner (eds.), op. cit., p. 39.

3. Alterarea raporturilor fireºti de echilibru instituþional la nivelurile menþionate se poate rãsfrânge negativ asupra independenþei justiþiei ºi asupra statului de drept, administraþiei publice politizate ºi utilizate ca simplu instrument al forþelor politice guvernamentale, prin menþinerea condiþiilor care favorizeazã corupþia ºi nepotismul în dauna profesionalizãrii ºi funcþionalitãþi birocraþiei de stat. 4. În ultimã instanþã, societatea civilã, încã amorfã, slab structuratã, dependentã de relaþiile clientelare cu autoritãþile statului, ar avea mari dificultãþi în a se dezvolta ca o societate civilã „liberã ºi viguroasã“ (Linz ºi Stepan). Astfel de evoluþii pot bloca procesul de consolidare democraticã. ªi dacã probabil întoarcerea la un regim autoritar nu s-ar produce (datã fiind ºi calitatea de membru al UE pe care o are România), democraþia româneascã ar putea rãmâne o formã defectuoasã de democraþie, similarã „democraþiei delegative“, dupã expresia lui Guillermo O’Donnell. Aceasta constã în erijarea preºedintelui ales de popor în „pãrintele naþiunii“ ºi protector al intereselor acesteia, cãruia poporul îi deleagã puterea de a acþiona aºa cum crede el de cuviinþã, în interesul poporului, neglijând sau înlãturând din calea sa alte instituþii precum Parlamentul, Curþile de Justiþie etc. atunci când realizarea programului sãu i-o cere10. Modelul acestei democraþii delegative este dat de unele democraþii latino-americane sau din Europa de Est — precum Rusia lui Elþîn (ºi Putin), Croaþia (dupã primele alegeri) — ºi Coreea de Sud (sfârºitul anului 2000)11. Prezidenþializarea regimului constituþional românesc poate echivala, mai degrabã, cu un risc ºi nu cu un factor de consolidare a sistemului nostru democratic. Deoarece actuala fazã de consolidare a democraþiei este încã una incipientã, sistemul n-ar putea contracara cu succes eventualele derapaje ale unei puteri executive forte, rezultate din sporirea atribuþiilor decizionale ale ºefului statului. De altfel, în plan istoric, doar democraþiile care au restrâns progresiv puterile ºefului statului, încadrându-le într-un sistem eficace de control ºi echilibru cu celelalte puteri publice, au reuºit sã se consolideze. Acolo unde puterile preºedinþilor s-au sustras acestor mecanisme constituþionale — precum în þãri latinoamericane — democraþiile ori s-au prãbuºit în mod repetat, ori au rãmas pânã acum slabe ºi neconsolidate.
BIBLIOGRAFIE

34

ARISTIDE CIOABÃ

9

———————— 10 Vezi Guillermo O’Donnell, „Delegative Democracy“, în Journal of Democracy, 5, nr. 1, 1994, p. 59-60. 11 Vezi ºi Hans-Jürgen Puhle, „Democratic Consolidation and Defective Democracies“, Working Paper no. 47/2005, p. 13. Conferencia Universidad Autonoma de Madrid, www.uam.es/centros/derecho/cpolitica/ papers.htm.

Bãsescu, Traian, Discursul preºedintelui României la prezentarea publicã a raportului Pentru consolidarea statului de drept, elaborat de Comisia Prezidenþialã de analizã a regimului politic ºi constituþional din România, 14 ianuarie 2009, www.presidency.ro. Linz, J. J., Stepan, Alfred C., „Drumul spre o democraþie consolidatã“, în Larry Diamond, YonHan Chu, Marc F. Plattner, Hung-Mao Tien (eds.), Cum se consolideazã democraþia, traducere de Magda Muntean ºi Aurelian Muntean, Iaºi, Polirom, 2004.

10

PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL

35

March, James G., Olsen, Johan P., „Elaborating the New Institutionalism“, Working Paper, No. 11, march 2005, http: //www.arena.unis.no. O’Donnell, Guillermo, „Iluzii despre consolidarea democraþiei“, în Larry Diamond, Yon-Han Chu, Marc F. Plattner, Hung-Mao Tien (eds.), Cum se consolideazã democraþia, traducere de Magda Muntean ºi Aurelian Muntean, Iaºi, Polirom, 2004. O’Donnell, Guillermo, „Horizontal Accountabibity in New Democracies“, în Andreus Schedler, Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner eds., The Self-restraining State, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, Inc. and The National Endowment for Democracy, 1999. O’Donnell, Gulliermo, „Delegative Democracy“, în Journal of Democracy, 5, nr. 1, 1994. Puhle, Hans-Jürgen, „Democratic Consolidation and Defective Democracies“, Working Paper, no. 47/2005, Conferencia Universidad Autonoma de Madrid, www.uam.es/centros/derecho/ cpolitica/papers.htm. Przeworski, Adam, “Institutions Matter?“, în Government and Opposition, 2004; Przeworski, Adam, „The Last Instance: Are Institutions the Primary Cause of Economic Development?“ (I) Archive européene sociologique, XLV, 2 (2004). Stepan, Alfred, Skach, Cindy, „Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism“, în World Politics, vol. 46, nr. 1, oct. 1993.

INTERPRETAREA CONSTITUÞIONALÃ: ÎNTRE DESCOPERIREA SEMNIFICAÞIEI ªI (RE)CONSTRUCÞIA EI
CECILIA TOHÃNEANU*

Abstract. Analyzing the constitutionality of a certain law is a complex process of interpretation that is not limited to comparing two different texts in order to establish whether or not they are concordant. The nature of the constitutional interpretation is the subject of this article, a topic that is tackled from the perspective of the dispute between originalism and non-originalism (interpretivism) that dominates the contemporary philosophy of law, especially in its American embodiment. The article outlines several of the most controversial issues of the theory and methodology of contemporary constitutional interpretation, such as: whether the interpretation of the constitution is guided by its founding fathers’intent or by its actual words; whether the significance of the constitution resides in the intents, aims or values of its founders’ generation or in those of the present generation? What are the grounds that justify the authority of the constitutional text or, putting it differently, is this authority a result of its coercive ability or of its legitimate democratic virtues? The constitutional interpretation should be centered on the text or on its interpreter? The judges discover or construct the constitutional meaning? In other words, what guides the interpretation, the past or the present? Which is the legitimate interpretation, the original one or the later interpretations of the constitutional text? Keywords: originalism, non-originalism, constitutional meaning, constitutional interpretation, interpretivism.

Dezbaterile cele mai relevante în jurul problemei metajuridice a naturii interpretãrii constituþionale au loc în spaþiul cultural american. Un fapt a cãrui explicaþie decurge din însãºi particularitatea sistemului constituþional al Statelor Unite: Societatea politicã americanã datoreazã constituirea ei fidelitãþii americanilor faþã de acest text fundamental, prin care ei definesc „cine sunt ca popor într-un sens simbolic, dar mai important, într-un sens substanþial, fundamental: «Noi americanii suntem un popor care trãieºte în chip textual»“1. Aceasta face din
———————— * Conf. univ. dr., decanul Facultãþii de ªtiinþe Politice al Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“. 1 Dennis J. Goldford, The American Constitution and the Debate Over Originalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 3. Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 2, p. 36–43, Bucureºti, 2009.

2

INTERPRETAREA CONSTITUÞIONALÃ

Constituþia americanã ceea ce Dennis J. Goldford numeºte o „realitate socialã“, deosebind-o „de multe alte constituþii scrise ale lumii“, a cãror realitate este mai curând lingvisticã decât ontologicã. De aici, temerile „originaliºtilor“ privind posibilitatea, deschisã de „interpretivism“, de a schimba semnificaþia textului constitutiv fundamental, care înseamnã, în ultimã instanþã, schimbarea politicii americane. Þinerea sub control a acestei semnificaþii este consideratã un mijloc de a controla sau guverna societatea americanã2. Prevalente pânã în deceniile din urmã, diversele versiuni ale originalismului, mai cu seamã intenþionalismul ºi textualismul, sunt descrise ca teorii „formaliste“, prin contrast cu teoriile „substanþialiste“ ale intepretãrii constituþionale (opoziþie decurgînd din distincþia formã-conþinut). Incluzînd teoriile formaliste în categoria „monismului metodologic“, Brian F. Havel le caracterizeazã în termenii a trei trãsãturi. Mai întâi, este pretenþia lor de a fi teorii pur descriptive, în sensul cã judecãtorii care le aplicã nu ar face altceva decât sã descopere semnificaþia originarã a textului constituþional. Apoi, pretenþia pozitivistã de a oferi „un set de proceduri interpretative neutre din punct de vedere valoric“. În sfîrºit, deºi susþin a fi pur descriptive, aceste teorii sunt în realitate prescriptive prin însuºi scopul lor de a orienta atenþia spre textul originar sau intenþia originarã; a afirma cã textul sau intenþia trebuie sã prevaleze în interpretarea constituþionalã, înseamnã a face o judecatã normativã implicitã3. Primul aspect, referitor la descoperirea semnificaþiei, pune în evidenþã o supoziþie filosoficã asumatã în mod implicit de cãtre originalism: credinþa în existenþa unei semnificaþii imanente textului, preexistente interpretãrii ºi independente de ea. Tradusã în teoria constituþionalã, aceasta înseamnã cã termenii ºi intenþia autorilor sunt singura sursã a interpretãrii textului fundamental. De aici, cele douã variante ale originalismului, textualist ºi intenþionalist, cãrora le-am putea asocia distincþia lui Robert J. Lipkin între „intenþii obiective“ ºi „intenþii subiective“4. Cele din urmã se referã la motivaþia în virtutea cãreia un legislator a votat în favoarea unei prevederi constituþionale. Cunoaºterea lor, explicã Lipkin, ar putea fi un punct de plecare pentru viitoarea semnificaþie constituþionalã. Motivaþia votului fiind însã greu de stabilit (având în vedere, între altele, acele situaþii în care legislatorii procedeazã la un aranjament „vot în schimbul altui vot“), înþelegerea semnificaþiei constituþionale prin apel la „stãri de spirit private“ este aproape imposibilã. Rãmâne explicaþia prin intermediul „intenþiilor obiective“, adicã în termeni textualiºti. Aceasta presupune înþelegerea Constituþiei în limitele limbajului ei,

37

Formalismul constituþional

———————— 2 Ibidem, p. 4. 3 Brian F. Havel, „Forensic Constitutional Interpretation“, William and Mary Law Review 41.4, 2000: 1247, Questia, 26 Apr. 2009<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001743121>. 4 Robert Justin Lipkin, „Constitutional Revolutions: Pragmatism and the Role of Judicial Review”, în American Constitutionalism, Durham, NC: Duke University Press, 2000, 12, 13, Questia, 10 Apr. 2009 <http:// www.questia.com/PM.qst?a=o&d=15226389>.

adicã acela al fondatorilor, urmãrind sensul în care o prevedere constituþionalã a fost înþeleasã în mod obiºnuit în vremea redactãrii ei. Cerinþa recuperãrii semnificaþiei constituþionale iniþiale, fie ea în termenii intenþiei autorilor sau ai limbajului textului, este definitorie pentru originalism. În ambele variante, semnificaþia apare ca un dat, adicã o realitate neinterpretatã care urmeazã a fi dezvãluitã de cãtre judecãtori. Pentru originaliºti, ea trebuie sã rãmânã neafectatã de trecerea timpului ºi, în consecinþã, prevalentã oricãror posibile interpretãri ulterioare. Preocuparea de a evita orice acuzaþie privitoare la dependenþa de „argumente subiectiviste ºi psihologice“ (Dennis J. Goldford) este evidentã. Aceasta îi face pe formaliºti, în general, sã reducã principiile constituþionale la ceea ce autorii lor au înþeles prin aceste principii. Or, cum semnaleazã Dennis J. Goldford, trebuie sã distingem între principiile pe care fondatorii lor le-au constituþionalizat ºi semnificaþia particularã pe care ei le-au atribuit-o. Nefãcînd aceastã deosebire, formaliºtii privesc Constituþia asemenea unui „sertar gol în care fondatorii au turnat — mai important chiar, au trebuit sã toarne — semnificaþie“5. Judecãtorul constituþional urmeazã sã descopere o astfel de semnificaþie, iar pentru aceasta el trebuie sã plece de la înþelegerea publicã a textului fundamental, adicã de la sensul obiºnuit al cuvintelor în momentul ratificãrii documentului. Teoriile formaliste împãrtãºesc, toate, credinþa în rolul normativ ºi autoritatea absolutã a interpretãrii originale a principiilor constituþionale. În afara acestei înþelegeri, textul constituþional ar rãmîne indeterminat, expus „anarhiei semantice“ (Goldford). Originaliºtii vãd în autoritatea intenþiilor fondatorilor o garanþie a determinãrii textului ºi a capacitãþii lui constrîngãtoare asupra multitudinii de semnificaþii pe care diverºi interpreþi le-ar putea atribui textului fundamental. Alternativa la care conduce credinþa în statutul normativ al interpretãrii originale este urmãtoarea: ori existã o singurã interpretare autenticã a Constituþiei, respectiv, cea originalã, ori existã un numãr potenþial infinit de interpretãri, în funcþie de ceea ce doreºte fiecare interpret. Obsesia originalismului este capacitatea constrîngãtoare a textului constituþional sau, mai precis, a modului particular în care autorii lui l-au înþeles. În plan practic, politic, acestei obsesii îi corespunde îngrijorarea conservatorilor americani (ºi nu numai) legatã de transferul unei pãrþi a puterii legislative spre puterea judecãtoreascã; de aici ºi tentativa de a preveni sau limita cît mai mult aºa-numitul „activism judiciar“. Formaliºtii sunt obligaþi astãzi sã constate ºi, uneori chiar sã admitã, cã în situaþii dificile, extreme (acele „hard cases“) judecãtorii sunt autorizaþi sã decidã „contrar semnificaþiei clare a unei reguli”, atunci cînd întrezãresc cã „aplicarea ei evidentã la fapte particulare conduce la o consecinþã particularã nedreaptã”.6
———————— 5 Dennis J. Goldford, op. cit., p. 161, 164. 6 Brian Bix, Law, Language, and Legal Determinacy, Oxford, Clarendon Press, 1995, 3, Questia, 26 Apr. 2009 <http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=14752974>.

38

CECILIA TOHÃNEANU

3

4

Interpretivismul constituþional înregistreazã, fãrã îndoialã, influenþele schimbãrilor conceptuale din ultimele decenii, apãrînd pe fondul general al prãbuºirii fundaþionalismului ºi al abandonãrii supoziþiilor metateoretice pozitiviste despre natura limbajului, a cunoaºterii, ºi a obiectivitãþii. Noþiunea wittgensteinianã de limbaj ca „formã de viaþã“ ºi implicaþiile ei asupra dizolvãrii unor dihotomii tradiþionale precum fapt-valoare, obiectiv-subiectiv, ºtiinþã-filosofie ºi-au gãsit ecou în teoria juridicã prin denunþarea tezei autonomiei legilor ºi efortul de a argumenta legãtura dintre lege ºi valori, drept ºi politicã sau, pe scurt, „încãrcãtura ontologicã“ a dreptului. În decursul ultimilor cincisprezece ani, metodologia interpretativã, cel puþin cea americanã, pare sã fi devenit (ºi) în teoria dreptului principala paradigmã de înþelegere a legilor, inclusiv a Constituþiei.7 Nu este lipsit de importanþã interesul pentru o teorie generalã a interpretãrii, resuscitat de amploarea utilizãrii metodologiei interpretative, de la disciplinele umaniste la ºtiinþele sociale sau chiar la cele fizice. O astfel de teorie este menitã sã rãspundã unor probleme comune pe care le ridicã interpretarea, indiferent de domeniul ei de aplicare. Contribuþii majore la clarificarea acestor probleme au adus Joseph Margolis, Noël Carroll, Davd Novitz, Peter Lamarque, Michael Krausz, F.R. Ankersmit, Tom Rockmore, Paul Tom ºi alþii.8 Paralel unor asemenea demersuri filosofice generale, asistãm la importante tentative de investigare a naturii specifice a diverselor tipuri de interpretare, între care ºi aceea constituþionalã. Nume precum Michael S. Moore, Ronald Dworkin, Andrei Marmor, Brian Bix, Joseph Raz, Stephan R. Perry sunt bine cunoscute pentru preocuparea lor de a (re)analiza interpretarea legilor ca gen particular de interpretare. Dintre categoriile de probleme comune ridicate de teoria interpretãrii, douã par a concentra aproape întreaga dezbatere contemporanã. În formularea lui Andrei Marmor, acestea sunt: 1. temeiurile justificãrii interpretãrii, respectiv, dacã interpretarea este constrînsã de text (situaþie în care vorbim de des-

„Cotitura interpretativã“ ºi declinul ideii de autoritate absolutã a interpretãrii originale

INTERPRETAREA CONSTITUÞIONALÃ

39

———————— 7 Aceastã cotiturã metodologicã interpretativã este asociatã, în principal, de numele lui Lon L. Fuller ºi Ronald Dworkin. 8 De exemplu, Joseph Margolis propune noi concepte epistemice asociate naturii interpretative a cunoaºterii umane ºi argumenteazã o formã de relativism moderat, decurgînd din recunoaºterea acestei naturi. Abordînd problema relaþiei dintre interpretare ºi intenþie, Noël Carroll evalueazã critic argumentele pro ºi contra intenþionalismului, precum ºi diversele forme de intenþionalism (“ipotetic” ºi “real”). David Novitz este cunoscut pentru contribuþiile sale la elucidarea naturii interpretãrii, a structurii ei epistemice cît, mai ales, prin încercarea de a demonstra relevanþa justificãrii interpretãrilor ºi caracterul paradoxal al tezei “intrasparenþei cognitive” a realitãþii. Clarificarea noþiunii de obiect al interpretãrii ºi delimitarea unor genuri distincte de interpretare, corespunzînd unor categorii diferite de obiecte (naturale sau artefacte) sunt legate, în mare mãsurã, de numele lui Peter Lamarque. Michael Krausz supune discuþiei problema supoziþiilor metafizice ale interpretãrii ºi semnaleazã posibilitatea compatibilizãrii unor poziþii teoretice opuse, cum ar fi realismul ºi constructivismul. In fine, explorînd virtuþile epistemologiei hegeliene, Tom Rockmore atrage atenþia asupra istorismului ºi constructivismului ca aspecte definitorii ale naturii interpretative a cunoaºterii umane. Între lucrãrile importante pe tema interpretãrii, amintim Joseph Margolis and Tom Rockmore (eds.), The Philosophy of Interpretation, Blackwell Publishers, 2000; Andrei Marmor (ed.), (2009) Law and Interpretation: Essays in Legal Philosophy, 2009; H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford: Clarendon Press, 1961; Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.

———————— 9 Andrei Marmor (ed.), Law and Interpretation: Essays in Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1997, v, Questia, 26 Apr. 2009 <http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=12380329>. 10 Menþionatã în legãturã cu aproape orice subiect, “interpretarea” a devenit astãzi un termen la modã. O utilizare excesivã, observã Michael S. Moore, care riscã sã transforme un concept util într-o “retoricã goalã”. Cel mai adesea, jargonul interpretativ este pur ºi simplu un mod decorativ de a exprima concluzii sceptice despre orice, de la criticã literarã sau drept, la istorie, psihologie, astronomie sau fizicã, fãrã vreun efort pentru justificarea unui astfel de scepticism. Vezi, Michael S. Moore, “Interpreting Interpretation”, în Andrei Marmor, op. cit., p. 1. 11 Sanford Levinson, apud Dennis J. Goldford, op. cit., p. 7.

coperirea semnificaþiei) sau independentã de text (implicînd cã semnificaþia este creatã sau „inventatã“); în ce mãsurã, in absenþa unei constrîngeri textuale, interpretarea mai poate fi justificatã? 2. statutul epistemologic al interpretãrii, vizînd posibilitatea de a determina în mod obiectiv, adevãrul sau falsitatea interpretãrii.9 Preocupãri, de altfel, tradiþionale ale jurisprudenþei, aceste probleme, cu largi implicaþii politice, morale ºi sociale, sunt rediscutate astãzi dintr-o perspectivã interpretativã, prin explorarea analogiilor între drept ºi literaturã. O astfel de perspectivã, în mod evident un ecou al postmodernismului, este înainte de toate, o reacþie la slãbiciunile teoriilor formaliste. Cea mai importantã este incapacitatea originalismului de a-ºi justifica pretenþia de a fi singura metododologie constituþionalã autenticã. Într-adevãr, ceea ce originalismul poate explica, este capacitatea constrîngãtoare a Constituþiei, dar nu ºi virtuþile ei legitimante democratice. În acelaºi timp, detaºîndu-se critic de exagerãrile postmoderniste, în marea lor majoritate, teoreticienii „substanþialiºti“ ai interpretãrii îºi propun sã recupereze sensul autentic al acestui concept, pierdut în multitudinea de utilizãri familiare ale termenului, asociate de regulã unor formule de felul “nu existã nimic în afara textului“.10 „Cotitura interpretativã“ din teoria constituþionalã este perceputã ca un pericol la adresa principiilor constituþionale însele. În realitate, ea pune la îndoialã credinþa, pînã nu demult dominantã, în interpretarea constituþionalã originalã ca singura interpretare legitimã. Desigur, aceasta înseamnã implicit suspectarea unei anumite concepþii privitoare la natura constituþiei: aceea asumatã de formalism, ºi care defineºte constituþia exclusiv în termenii virtuþilor ei constrîngãtoare, a capacitãþii ei de a „opri timpul, controlînd viitorul prin «inflexibilitatea» limbajului încodat în documentul fundamental, care este lãsat apoi spre descifrare interpreþilor ulteriori“.11 „Interpretiviºtii“, sau cel puþin unii dintre ei, nu resping propriu-zis cã textul constituþional are rolul de a controla ºi de a limita totodatã sfera interpretãrilor posibile. Ronald Dworkin, unul dintre cei mai proeminenþi exponenþi ai gîndirii metajuridice contemporane, argumenteazã cã textul este cel care furnizeazã limbajul interpretãrii, delimitînd în acelaºi timp sfera ºi conþinutul acesteia. Dworkin ne aminteºte, totuºi, cã existã situaþii în care textul ne obligã sã ieºim în afara lui, recurgînd la argumente extra-judiciare. Dennis J. Goldford, nume ºi el cu rezonanþã în teoria constituþionalã, recunoaºte cã „a interpreta Constituþia înseamnã necesarmente a fi textualist în sensul larg al cuvîntului, adicã a atribui autori-

40

CECILIA TOHÃNEANU

5

6

INTERPRETAREA CONSTITUÞIONALÃ

41

tate unui text scris particular.“12 Puþini sunt, de altfel, aceia care pun la îndoialã cã cerinþa menþinerii interpretãrii în limitele textului constituþional este una pertinentã ºi legitimã. Problematicã este însã traducerea acestei cerinþe într-un principiu. A formula o astfel de cerinþã ºi a încerca sã justifici prin intermediul ei prevalenþa semnificaþiei originale asupra oricãrei semnificaþii ulterioare sunt douã lucruri diferite. Fidelitatea faþã de textul constituþional presupune fidelitatea faþã de principiile lui, ºi nu (necesarmente) faþã de modul în care acesta a fost înþeles de cãtre autorii lui. Cînd un document este proiectat pentru posteritate, aºa cum este proiectatã o constituþie, revenirea rigidã la trecut ar putea fi consideratã un „barbarism interpretativ“. Deficienþa centralã a originalismului rezidã, aºadar, în normativsmul lui, iar consecinþa este privarea Constituþiei de capacitatea ei de a legitima diversitatea democraticã. Înlãturarea acestei deficienþe este, de altfel, unul dintre scopurile majore ale metodologiei interpretative. Ea reclamã, înainte de toate, abandonarea prejudecãþii cã autoritatea textului constituþional este datã de autoritatea fondatorilor lui. O astfel de credinþã, susþine Michael S. Moore, nu are nici o justificare, cãci „autorii Constituþiei nu au fost nici de inspiraþie divinã ºi nici mai isteþi din punct de vedere politic decît elitele intelectuale ale generaþiei noastre. Ei nu au fost aleºi de noi pentru a stabili legea noastrã fundamentalã, ºi nici nu am încuviinþat în vreun fel, explicit sau implicit, autoritatea lor. …Fondatorii nu au nici o autoritate asupra noastrã, cei care trãim 200 de ani mai tîrziu, astfel cã noi nu avem nici un motiv sã ne preocupãm de ceea ce ei aveau in vedere prin ceea ce spuneau.“13 Cuvintele lui Moore spun în mod clar cã o interpretare centratã-pe-formã (text) – o pretinsã formã neutrã valoric formã – nu este superioarã uneia centrate-pe-conþinut (interpreþi). Robert J. Lipkin, la rîndul lui, atrage atenþia asupra absenþei unei cãi non-circulare de justificare a originalismului: pretenþia originalistã de a avea autoritate metodologicã normativã nu se bazeazã pe nici un argument. Autoritatea, explicã el, „nu poate decurge direct din Constituþie, deoarece documentul nu conþine nici o prevedere evidentã despre metodologie… ºi chiar dacã ar conþine, ea nu ar putea fi dispozitivã.“14 Convinºi de inseparabilitatea între lege ºi valori, interpretiviºtii argumenteazã cã înþelegerea unei prevederi constituþionale nu poate face abstracþie de scopurile ei morale sau politice: aceste scopuri, mai degrabã decît textul propriu-zis sau semnificaþia cuvintelor, sunt cele care trebuie sã constrîngã lectura unei constituþii. Citîndul-l pe Jacob T. Levy, Goldford scrie: „Fondatorii au formulat principii ºi au exprimat scopuri. Acele principii ºi scopuri, explicite sau implicite, au fost proiectate sã dureze, ºi nu modul în care fondatorii le-au înþeles.“15 O opinie similarã este exprimatã de Michael S. Moore. Pentru el, valoarea Constituþiei constã în „potenþialul de legitimare pe care il are documentul in cadrul societãþii americane“, acela de a fi „religia civilã a Americii“. Aceastã va———————— 12 Dennis J. Goldford, op. cit., p. 156. 13 Michael S. Moore, op .cit., p. 14. 14 Robert Justin Lipkin, loc. cit. 15 Jacob T. Levy, apud Dennis J. Goldford, op. cit, p. 204.

loare „nu are nimic de a face cu o presupusã necesitate de a descoperi ceea ce a crezut, a dorit sau intenþionat autorul ei“. Prin „potenþialul de legitimare“ al Constituþiei, Moore are în vedere capacitatea ei de a soluþiona paºnic dispute fundamentale, iar aceastã soluþionare este „un bun real“ care dã fiecãruia „motivul de a atribui documentului statutul de text, chiar dacã refuzãm sã acordãm autorilor lui vreo autoritate.“16 Semnificaþia plurivocã a multor termeni este deseori invocatã pentru a justifica apelul la interpretare. Plurivocitatea face ca regulile constituþionale sã fie adesea vagi ºi neclare. Sintagma lui H.L.A. Hart „þesãtura deschisã a textului“ surprinde foarte bine caracterul deschis ºi indeterminat al acestor reguli. Hart vede într-o astfel de trãsãturã nu atît un dezavantaj, cît mai curînd un avantaj, deoarece ea permite „interpretarea rezonabilã a regulilor atunci cînd ele sunt aplicate unor situaþii ºi tipuri de probleme pe care autorii lor nu le-au prevãzut sau nu putuserã sã le anticipeze“.17 Problema ridicatã de Hart ridicã aici este în ultimã instanþã problema creativitãþii judecãtorului în procesul complex al interpretãrii. Dreptul nu este aplicarea mecanicã a unor reguli, cu atît mai puþin în cazul Constituþiei. Principiile constituþionale sunt esenþialmente politice, exprimate de regulã în formulãri abstracte (de genul „libertatea de exprimare“ sau „egalitatea între oameni“), a cãror interpretare face necesarã transcenderea textului spre considerente extralingvistice. Textul însuºi îl obigã deseori pe judecãtor sã „construiascã“ semnificaþia constituþionalã, argumenteazã Ronald Dworkin. Iar „construcþia“ semnificaþiei implicã apelul judecãtorilor la filosofia politicã, angajarea lor într-un efort teoretic normativ referitor la ceea ce trebuie sã fie drepturile constituþionale ale cetãþenilor într-o republicã democraticã. Dar, considerentele de filosofie politicã intervin în interpretare numai atunci cînd textul îi forþeazã pe judecãtori sã recurgã la ele. În rest, ei trebuie sã se conducã dupã „ceea ce autorii legilor au spus — dupã principiile stabilite de ei“.18 Cerinþa dworkianã de a accorda importanþã culturii constituþionale, valorilor ºi idealurilor sociale contemporane îl determinã pe Brian F. Havel sã defineascã metodologia dworkianã ca un prescriptivism de conþinut sau substanþialist. El are în vedere, în acest sens, „marea aspiraþie a lui Dwokin“ de a institui în centrul metodei constituþionale o normativitate bazatã pe valoare“.19 Spre o concluzie similarã conduce ºi observaþia lui Edward B. Foley, potrivit cãreia „principiul egalitarist abstract“ propus de Dworkin este un precept moral în termenii cãruia sã fie arbitrate disputele judiciare.20 Asemenea aprecieri par sã desconsidere însã cealaltã dimensiune, originalistformalistã, a teoriei constituþionale a lui Dwokin. Mai adecvatã ar pãrea definirea teoriei lui ca un prescriptivism formalist-substanþialist sau, la fel de bine, ca un originalism ºi non-originalism în acelaºi timp. Prima dimensiune a acestei teorii este evidentã în îndemnul fãcut de Dworkin judecãtorului de a fi atent la
———————— 16 Michael S. Moore, op. cit., p. 14. 17 Brian Bix, op. cit., p. 7. 18 Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986, p. 10. 19 Brian F. Havel, loc. cit. 20 Edward B. Foley, „Interpretation and Philosophy: Dworkin’s Constitution“, în Constitutional Commentary , 14.1, 1997, Questia, 26 Apr. 2009 <http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5000432939>.

42

CECILIA TOHÃNEANU

7

8

INTERPRETAREA CONSTITUÞIONALÃ

considerentele de filosofie politicã, îndemn care îl defineºte, într-adevãr, pe Dworkin ca prescriptivist substanþialist. Dar, pe de altã parte, întrucît limbajul constituþional rãmîne pentru el unul dintre temeiurile importante ale justificãrii deciziilor judiciare, teoria sa poate fi consideratã în egalã mãsurã ca una prescriptivist-formalistã. Stã mãrturie pentru aceastã naturã dualã a concepþiei lui Dwokin însuºi modelul de interpretare pe care el îl recomandã judecãtorului constituþional: o interpretare care integreazã trecutul ºi prezentul, centratã pe text ºi în acelaºi timp pe interpret, ghidatã de argumente legale dar, ºi de considerente morale, sociale ºi politice. Disputele contemporane asupra naturii interpretãrii constituþionale aratã dificultatea gãsirii soluþiilor în interiorul cunoscutelor dileme: autonomia legii vs dependenþa ei de valori, originalism vs. non-originalism, formalism vs. substanþialism, desoperirea vs. crearea semnificaþiei etc. Menþinerea discuþiei pe terenul unor astfel de dihotomii nu indicã oare cã gândirea constituþionalã se aaflã încã sub tentaþia munui gen sau altul de fundaþionalism? „Autonomiasemaanticã“ ºi „anarhia semanticã“ sunt douã prejudecãþi la fel de riscante. Nãscut din conºtientizarea unor asemenea riscuri, modelul „integrator“ propus de Ronald Dworkin pare a deschide calea unor evoluþii promiþãtoare în teoria (filosofia) constituþionalã, dincolo de alternativele tradiþionale.
BIBLIOGRAFIE

43

Bix, Brian, Law, Language, and Legal Determinacy, Oxford, Clarendon Press, 1995. Dworkin, Ronald, Law’s Empire, Harvard University Press, 1986. Foley, Edward B., „Interpretation and Philosophy: Dworkin’s Constitution“, în Constitutional Commentary 14.1, 1997. Goldford, Dennis J., The American Constitution and the Debate Over Originalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Havel, Brian F., (2000), „Forensic Constitutional Interpretation“, în William and Mary Law Review 41.4, 2000. Lipkin, Robert Justin, Constitutional Revolutions: Pragmatism and the Role of Judicial Review in American Constitutionalism, Durham, NC: Duke University Press, 2000. Marmor, Andrei, (ed.), Law and Interpretation: Essays in Legal Philosoph, Oxford, Clarendon Press, 1997. Moore, Michael S., “Interpreting Interpretation”, în Andrei Marmor (ed.), Law and Interpretation: Essays in Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1997.

CONSIDERAÞII ASUPRA SEMIPREZIDENÞIALISMULUI DIN ROMÂNIA

GABRIELA TÃNÃSESCU*

Keywords: presidential prerogatives in Romania’s Constitution, semi-presidentialism, French model of semi-presidentialism, parliamentarianism, weak semi-presidentialism. Cele ce urmeazã reprezintã doar preliminariile unei posibile examinãri critice a argumentului „crizei statului“ care ar impune modificarea Constituþiei României în sensul consolidãrii sau fortificãrii prerogativelor instituþiei prezidenþiale. Presupoziþia mea este cã acest argument totalizant este substituibil în demersul de „inginerie constituþionalã“ ce vizeazã îmbunãtãþirea Constituþiei cu cel al definirii precise, explicitãrii ºi materializãrii juridice a funcþiei prezidenþiale de „mediere între puterile statului, precum ºi între stat ºi societate“, în scopul de a „veghea la respectarea Constituþiei ºi la buna funcþionare a autoritãþilor publice“1,
———————— * Doctorand al Universitãþii din Bucureºti, cercetãtor ºtiinþific principal gr. III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. 1 Cf. capitolului II, art. 80 (2) în Constituþia României din 1991 ºi din 2003, www.constitutia.ro. Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 2, p. 44–54, Bucureºti, 2009.

Abstract. These considerations are willing to be a contra argument to the position sustaining „the crisis state“ which would require amendments to the Romania’s Constitution regarding the presidential powers. The author considers that in Romania’s case the attempt of „constitutional engineering“ which would improve the Constitution would require not to increase the presidential powers, following the model of French semi-prezidentialism, but to elucidate and materialize in legal form the presidential office of „mediation“ between the powers of state and between the state and society, as well as the function of „supervisory“ the observance of the Constitution and the proper functioning of public authorities, possibly even their reconfiguration within the Executive. The study indicates some reasons due to which the presidentialization of the Romanian political regime was undesirable in the early ’90s and those of its undesirableness today.

2

CONSIDERAÞII ASUPRA SEMIPREZIDENÞIALISMULUI DIN ROMÂNIA

———————— 2 Am în vedere aici doar câteva dintre analizele de referinþã ale regimurilor politice, între care le detaºez pe cele realizate de Arend Lijphart, Giovanni Sartori, Gianfranco Pasquino, Richard Rose, Richard S. Katz. 3 Giovanni Sartori, de pildã, considera cã o definire a specimenelor semiprezidenþialismului este dificilã întrucât nu existã unanimitate în privinþa cazurilor concrete din care pot fi inferate trãsãturile definitorii ale semiprezidenþialismului. Pe de altã parte, motivul evident al lipsei un acord asupra þãrilor calificabile ca semiprezidenþiale este, dupã Sartori, lipsa unei definiþii a semiprezidenþialismului. Ca urmare, el considerã cã, spre deosebire de prezidenþialism, a cãrui definiþie porneºte „de la un prototip — Statele Unite ale Americii — ºi se structureazã ca model bine definit într-un numãr destul de mare de þãri, în cazul semiprezidenþialismului ne aflãm în faþa unei circularitãþi“. Pentru Sartori, riguros corectã este afirmaþia cã semiprezidenþialismul este valabil indiscutabil pentru cazul celei de-a V-a Republici franceze — prototipul („o clasã cu un singur caz“) — ºi cã existã variaþii semnificative între celelalte cazuri ale sale. De aceea, pentru „trasarea frontierelor“ semiprezidenþialismului autorul recomandatã renunþarea la formulãrile ambigue ºi urmarea unei „linii intermediare“ între „supradefinire“ ºi „subdefinire“. Prin definiþia pe care o dã sistemelor semiprezidenþiale ºi prin analiza cazurilor „similare“ — Republica de la Weimar (1919-1933), Portugalia, Sri Lanka ºi Finlanda (ca ºi a celor „nesimilare“ din Irlanda, Islanda ºi Austria) — Sartori demonstreazã „nucleul comun“ al structurilor politice subsumabile semiprezidenþialismului ºi, prin aceasta, evitã transformarea semiprezidenþialismului într-o „categorie rezidualã“. Vezi în acest sens Giovanni Sartori, Ingineria constituþionalã comparatã. Structuri, stimulente ºi rezultate, traducere de Gabriela Tãnãsescu ºi Irina Mihaela Stoica, prefaþã la ediþia româneascã de Gheorghe Lencan Stoica, Iaºi, Institutul European, 2008, p 176 sqq. 4 Discursul „Despre sistemul constituþional românesc“ a fost rostit la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Bucureºti, la 20 iunie 2001, ºi este cuprins (ca Anexa 4) în Giovanni Sartori, Ingineria constituþionalã comparatã. Structuri, stimulente ºi rezultate, ed. cit., p. 313-319 (în traducerea lui Alexandru Gabor). 5 RAPORT al Comisiei Prezidenþiale de Analizã a Regimului Politic ºi Constituþional din România — Pentru consolidarea statului de drept — 14 ianuarie 2009, www.presidency.ro/static/ordine/CPARPCR /Raport_CPARPCR. 6 O astfel de specificare, evident lipsitã de relevanþã în „arena politicã“ ºi în cea de consiliere politicã, conteazã doar la nivelul dezbaterii teoretice. În acest sens, cu titlu poate nu întrutotul anecdotic, meritã precizat ºi faptul cã celebra, deacum, simtagmã „preºedinte-jucãtor“ apare, de asemenea, în lucrarea lui Sartori, Ingineria constituþionalã comparatã, ºi face trimitere la „tactica cea mai rentabilã“ a preºedintelui — în regimul „prezidenþial alternant“ sau al „preºedinþiei intermitente dar puternice“, propus de Sartori — de „a lua parte la discuþii ca jucãtor ce asigurã echilibrul ºi ca «corector» al slãbiciunilor ºi ineficienþei parlamentului“, altfel spus un preºedinte activ, „activist“, implicat, „ un coparticipant la sfera decizionalã“, versus un preºedinte („parlamentar“) „spectator“, „docil“, „de faþadã“. Sartori nu uitã sã precizeze cã, în ciuda „expectativelor rolului“ de preºedintele-jucãtor în privinþa „realizãrii eficienþei“, „avertismentul este cã structurile nu pot substitui persoanele. Persoana greºitã va acþiona greºit ºi atunci când structura este cea corectã“. Dupã cum, „structurile greºite irosesc persoana potrivitã“. Vezi Giovanni Sartori, op. cit., p. 217-218.

eventual chiar de reconfigurarea ei în cadrul executivului. Aceastã examinare este precedatã de o schiþã a coordonatelor ºi condiþiei semiprezidenþialismului propriu României prin raportare la „fiºa tehnicã“ a trãsãturilor la care teoriile consacrate din ºtiinþa politicã2 rezumã diversitatea regimurilor semiprezidenþiale3 ºi pe care politologul italian Giovanni Sartori o invoca, de altfel, în anul 2001, în discursul consacrat semiprezidenþialismului din România4. Aceastã evaluare, rãmasã, cred, deocamdatã singularã în peisajul ºtiinþei politice occidentale, a inspirat multe din comentariile ultimilor ani, ale ultimelor luni îndeosebi, inclusiv Raportul Comisiei Prezidenþiale de Analizã a Regimului Politic ºi Constituþional din România5, deºi în mod explicit aceastã filiaþie ideaticã nu a fost asumatã sau specificatã în vreun fel6. Sistemului de referinþã din analiza lui Sartori — modelul „forte“ al semiprezidenþialismului francez, cu avantajele ºi dezavantajele lui — este prezent ºi în Raportul CPARPCR, care prezintã avantajele de naturã instituþionalã pe care le oferã „soluþia francezã («prezidenþializarea regimului»)“ pentru actuala Constituþie a României. Analogia între ana-

45

liza autorului italian ºi Raportul Comisiei Prezidenþiale funcþioneazã la nivelul sistemului de referinþã, nu însã ºi în privinþa concluziilor asupra eficienþei sistemului constituþional. Sartori considera cã în România „deocamdatã sistemul funcþioneazã suficient de bine aºa cum este“, iar o schimbare a Constituþiei ar putea fi impusã doar de „circumstanþe“, mai precis de un „impas“ al sistemului cauzat de o prea mare fragmentare („inflaþie“) de partide, de renunþarea la metoda electoralã („agregativã“) a alegerii preºedintelui prin dublul tur de scrutin cu balotaj sau de evoluþia opþiunilor electoratului spre split voting, votul diferenþiat (acordat preºedintelui, nu ºi partidului sãu)7. De altfel, o schimbare sau o „inventare“ în România a unui sistem semiprezidenþial „autentic“, „forte“, aidoma celui francez, nu ar impune atât „reforme constituþionale, cât o evoluþie a constituþiei materiale“, adicã o evoluþie în planul conþinutului „viu“ al legii fundamentale. Sartori viza, desigur, prin acest plan ºi nivelul elementelor extraconstituþionale, al raportãrii cutumiar-convenþionale, comunitare ºi sociale, la acest conþinut. Spre deosebire de Sartori însã, la opt ani de la discursul sãu, Raportul CPARPCR susþine cã actuala Constituþie „nu mai este de naturã sã asigure echilibrul ºi funcþionalitatea minime asociate unei bune guvernãri“8. Pusã în aceºti termeni, incapacitatea Constituþiei de a asigura o bunã guvernare, asiguratã la rândul ei de echilibrul ºi funcþionalitatea puterilor, ar trebui sã se vãdeascã în blocarea, „paralizia“ sistemului de guvernare sau în ceea ce ºtiinþa politicã numeºte „crizã“ a guvernabilitãþii, cu raportare la un interval temporal relevant. Raportul citat menþioneazã însã la acest capitol, alãturi de „disfuncþii ºi neajunsuri ale unor norme constituþionale lacunare sau lapidare“, „practica politicã [s.a.] dictatã de interese personale sau de grup“, manifestatã în perioada 1996-2000 „printr-o interpretare greºitã a textelor constituþionale“, demiterea Prim-ministrului de cãtre Preºedintele atunci în funcþie ºi refuzul unor miniºtri demiºi de a-ºi pãrãsi funcþiile. Pentru perioada de dupã noiembrie 2004, seria „tensiunilor latente localizabile [din punct de vedere cauzal — n.a.] în edificiul constituþional“ ºi a difuncþionalitãþilor considerate ca fiind datorate „setului de reguli ºi proceduri ce guverneazã chiar soluþionarea conflictelor“ — ºi nu, „prioritar, unui conflict interpersonal“ — este ilustratã, de fapt, prin fenomenul de coabitare între un ºef de stat ºi un premier cu opþiuni politice divergente, suspendarea Preºedintelui, intervenþiile frecvente ºi deciziile uneori criticabile ale Curþii Constituþionale9. Perioada este apreciatã drept una a exacerbãrii tensiunilor10 („prezente ºi în trecut“) într-o „dinamicã“ generatã [totuºi!] din decizia actorilor politici ºi din reacþia publicã. Etiologia disfuncþionalitãþilor, pusã pânã în acest punct într-o logicã care gliseazã între cauzele formal constituþionale ºi cele material constituþionale, îndeosebi cele ce þin de practica politicã, este abandonatã în favoarea unei etiologii situate strict în planul formal constituþional. În principal, este vizat „statutul
———————— 7Ibidem, p. 318-319. 8 RAPORT al CPARPCR, loc. cit., p. 32. 9 Ibidem, p. 17. 10Ibidem, p. 18.

46

GABRIELA TÃNÃSESCU

3

4

CONSIDERAÞII ASUPRA SEMIPREZIDENÞIALISMULUI DIN ROMÂNIA

47

Preºedintelui Republicii“11, „imposibilitatea îndeplinirii rolului sãu în societate“ în condiþiile unei partajãri ce conduce la „confruntarea între cele douã legitimitãþi: reprezentarea naþiunii de cãtre Parlament versus reprezentarea naþiunii de cãtre Preºedinte“12. Soluþia sporirii atribuþiilor prezidenþiale în sensul dobândirii unor „pârghii prin care [Preºedintele] sã poate oferi o ieºire“ în situaþii de „crize constituþionale“ — generate de tensionarea relaþiilor cu Guvernul aflat în exerciþiul funcþiunii ºi cu Parlamentul care îl susþine —, îndeosebi dreptul de dizolva Parlamentul ºi de a refuza candidaturile propuse de premier în cazul remanierilor, ca forme de „prezidenþializare“, este discutabilã în contextul politic ºi societal din România. Soluþia pe care Constituþia postrevoluþionarã o dã problemei „ce fel de guvernare pentru România?“ este subsumabilã unui logici sistemice a modelului echilibrului puterilor sau al unei relaþii echilibrate între executiv ºi legislativ, model circumscris de o variabilã instituþionalã — executivul dual sau structura de autoritate bicefalã: preºedinte ºi prim-ministru — ºi de o variabilã conjuncturalã — reflectatã în elementele politice ºi de partid, îndeosebi în majoritatea parlamentarã. Reglementarea constituþionalã a instituþionalizãrii ºi exercitãrii puterii ºi a desfãºurãri relaþiilor sociale la sfârºitul perioadei de dictaturã — atât în sensul formal sau al ansamblului elaborat ºi sistematizat de reguli de drept, aºadar ca lege fundamentalã, cât ºi în sensul material sau al conþinutului regulilor de constituire ºi funcþionare a autoritãþilor statului ºi a raporturilor între ele ºi cetãþeni13

Semiprezidenþialism puternic — semiprezidenþialism slab

———————— 11Considerat ca fiind „afectat în mod direct de maniera în care s-a conturat peisajul constituþional [s.a.] ºi politic în anii de dupã noiembrie 2004“. În privinþa „peisajului constituþional“, dacã operãm cu impropria sintagmã, trebuie fãcutã precizarea cã modificãrile Constituþiei din 2003 nu au vizat sfera atributelor prezidenþiale, pe cea a raporturilor din cadrul executivului sau pe cele dintre executiv ºi legislativ. Aºadar, dacã rãmânem într-o perspectivã picturalã, suntem nevoiþi sã remarcãm cã „peisajul constituþional“ a rãmas acelaºi, s-a schimbat doar „peisajul politic“ („articulat în jurul persoanei ºefului de stat“) ºi, prin el, protagoniºtii actului estetic, nesatisfãcuþi de canonul în care s-au angajat sã lucreze. Într-o perspectivã mai tehnicã, resortul contestãrii Constituþiei în privinþa statutului Preºedintelui apare ca fiind posibilitatea ca o configuraþie politicã parlamentarã („repoziþionarea grupurilor parlamentare ºi partidelor politice în raport cu preºedintele“), invocând prevederile constituþionale, sã sancþioneze ºeful de stat, fãrã ca reciproca sã fie valabilã. Astfel, „crizele constituþionale“ — efect al „rivalitãþii preºedinte – premier“ („ºeful de guvern se detaºeazã de Preºedinte“) sau al „rivalitãþii intra-executive“ ce „modeleazã întregul mecanism constituþional“ întrucât este „convertitã, simbolic, în rivalitatea Preºedinte – Parlament“ — sunt explicate, în special pentru perioada de dupã 2004, într-o grilã eminamente agonisticã, a înfruntãrii ºi rivalitãþii. „Calea confruntãrii dintre cele douã suveranitãþi“ (p. 19) este, în sine, o cale asumatã subiectiv ºi transpusã într-un stil propriu de practicã politicã întrucât, principial, executivul dual specific regimurilor semiprezidenþiale ºi situaþiile de schimbare a majoritãþilor parlamentare ºi, implicit, de coabitare dispun de suficiente „elemente de articulaþie ºi flexibilitate“ pentru a evita blocajele în exercitarea puterii. Vezi în acest sens Gianfranco Pasquino, Curs de ºtiinþã politicã, traducere de Aurora Martin, prefaþã de Gheorghe Lencan Stoica, Iaºi, Institutul European, 2002, p. 238. Sartori precizeazã (e edevãrat, pentru cazul semiprezidenþialismului francez), în stilul sãu direct ºi, totodatã, deosebit de plastic, cã pentru a nu „înfrânge“ principiul ºi mecanismul de împãrþire a puterii, specific semiprezidenþialismului, ºi pentru a face posibil „mersul liniºtit al coabitãrii“, preºedintele ºi primul sãu ministru „opozant“ trebuie „sã-ºi joace propriile cãrþi cu mãsurã ºi cu inteligenþã“, sã nu se dovedeascã „lideri cu capete înfierbântate“ ºi indisponibili la compromis. Vezi Giovanni Sartori, op. cit., p. 178. 12 RAPORT al CPARPCR, loc. cit., p. 18-19. 13 Giovanni Sartori, op. cit., p. 177.

— a avut rolul unui act de reîntemeiere juridicã ºi social-politicã, al constituirii unui pol de stabilitate în fluctuaþiile inerente pluralismului politic, al obiectivãrii unui instrument de eliminare a riscului derivelor autoritare ºi a comportamentelor prezidenþiale autocratice. Opþiunea pentru un preºedinte ales direct de cetãþeni care împarte puterea cu un prim-ministru ce are nevoie constantã de sprijin parlamentar reprezintã, chiar în lipsa unei definiþii canonice, unitare a semiprezidenþialismului14, una dintre caracteristicile semiprezidenþialismului ca sistemul mixt, ca entitate intermediarã între sistemele prezidenþiale pure (monocefale, de inspiraþie americanã, dominate de separarea ºi autonomia deplinã a puterilor) ºi sistemele parlamentare15. Într-o definire mai nuanþatã, Pasquino preciza cã semiprezidenþialismul „nu este nici prezidenþialism temperat, nici parlamentarism potenþat. Este o formã de guvernare de sine stãtãtoare construitã pentru a obþine unele avantaje ale prezidenþialismului ºi pentru a evita anumite defecte ale parlamentarismului“16. În semiprezidenþialism nu existã „un deþinãtor exclusiv al puterii executive“, existã în schimb o relaþie triadicã — Preºedinte, Guvern, Parlament — de rãspundere, control, susþinere la nivelul puterii în ansamblul sãu, care conturezã o dispunere diadicã prin susþinerea parlamentarã acordatã fie premierului, fie preºedintelui. Dupã Sartori, principalele trãsãturi ale semiprezidenþialismului ar putea fi rezumate la (1) alegerea prin vot popular a ºefului statului, (2) o putere executivã împãrþitã între ºeful statului ºi prim-ministru, aºadar o structurã de autoritate dualã în care (3) preºedintele este independent de parlament, dar nu poate conduce singur, iar directivele sale trebuie acceptate ºi mediate de guvernul sãu, (4) prim-ministrul ºi guvernul sunt independenþi faþã de parlament, dar dependenþi de încrederea sau neîncrederea perlamentului, (5) „structura de autoritate dualã a semiprezidenþialismului admite diferite echilibre ºi, de asemenea, aranjamente mutuale de putere în interiorul executivului, astfel încât sã subziste «autonomia potenþialã» a fiecãrei unitãþi sau componente a executivului“17. Dispunerea celor douã centre de putere în oscilaþie unul faþã de celãlalt reprezintã, dupã Sartori, „o inovaþie constituþionalã genialã“18, dacã nu chiar „partea cea mai strãlucitoare, chiar dacã neprevãzutã, a vrãjitoriei constituþionale“19, dacã este luat în calcul modelul francez care a inspirat semiprezidenþialismul românesc, anume modelul în care conducerea este asiguratã de autoritatea ce „controleazã“ majoritatea în parlament. În limitele modelului francez al semiprezidenþialismului, adicã al unui sistem mixt autentic bazat pe o autoritate dualã flexibilã, adicã pe un executiv bicefal al cãrui „prim cap“ se schimbã (oscileazã) dupã cum se schimbã combinaþiile majoritãþii, este aplicatã constituþia materialã (convenþiile constituþiei) atunci când prevaleazã majoritatea unificatã a preºedintelui asupra primului ministru, ºi constituþia formalã (litera textului constitu———————— 14 Ibidem., p. 176 sqq. 15 Ibidem, p. 314. 16 Gianfranco Pasquino, op. cit., p. 237. 17 Giovanni Sartori, op. cit., p. 188. 18 Ibidem, p. 315. 19 Ibidem., p. 180.

48

GABRIELA TÃNÃSESCU

5

6

CONSIDERAÞII ASUPRA SEMIPREZIDENÞIALISMULUI DIN ROMÂNIA

49

þional) în cazul unui prim ministru susþinut de propria majoritate parlamentarã20. La aceastã caracteristicã, modelul francez o adaugã pe cea a „preºedinþiei puternice sau forte“, a preºedintelui „aflat în centrul puterii executive“ ca urmare a legitimitãþii derivate din investirea sa popularã ºi a „prerogativelor personale“ pe care le deþine: anume dreptul de a dizolva Adunarea Naþionalã sau Camera inferioarã a parlamentului (nu ºi de a-l destitui pe premier), dreptul de a prezida Consiliul de Miniºtrii, de a face numiri pentru funcþii ºi posturi importante în stat, prerogative în sfera politicii externe ºi a apãrãrii naþionale — iniþiativa legislativã ºi rãspunderea în faþa parlamentului revenind premierului. Ca urmare, centrele de putere ale modelului semiprezidenþial francez al celei de-a V-a Republici sunt Parlamentul, cu atribuþii legislative ºi de control al guvernului, nu ºi al preºedintelui, ºi preºedintele, care influenþeazã activitatea guvernului conducând Consiliul de Miniºtrii ºi dispunând de prerogative proprii („personale“) pe care le poate exercita independent de acordul guvernului21. Diferenþa specificã a semiprezidenþialismului din România în genul proxim, sã spunem, al modelului francez se reflectã în funcþia imprecisã, nedeterminatã, de „mediator“ a preºedintelui, tradusã în calitatea lui de super partes a sistemului politic ºi nu de partes ca în modelul prezidenþial ºi semiprezidenþial puternic. De asemenea, specificul semiprezidenþialismului românesc se reflectã în dependenþa relativã a statutului prezidenþial de consultarea cu partidele relevante ºi cu parlamentul pentru desemnarea premierului, pentru investirea guvernului ºi convocarea referendumului, în prerogativa de dizolvare a parlamentului doar în cazul imposibilitãþii de a identifica o majoritate parlamentarã pentru susþinerea unui anume guvern, în inexistenþa dreptului prezidenþial de veto ºi, în genere, a unei puteri autonome a preºedintelui. Pentru Sartori, aceastã diferenþã specificã situeazã semiprezidenþialismul din România în imediata vecinãtate a regulilor normale ale sistemului parlamentar, a unui sistem parlamentar caracterizat de un ºef puternic al statului, dar nu suficient de puternic pentru a modifica natura parlamentarã a sistemului22, ori în cadrele unui semiprezidenþialism nu suficient de susþinut, cu un preºedinte „nu foarte puternic“, dar „suficient de puternic“ pentru a-i permite funcþionarea într-un context care, dupã Sartori, „i se potriveºte“23.
———————— 20 Ibidem. 21 Karpiñski, Jakub, „Republici numerotate“ în A.B.C.-ul democraþiei, traducere din limba polonã de Constantin Geambaºu, Bucureºti, Humanitas, 1993, p. 102 sqq. 22 O atenuare a evaluãrii realizatã de Sartori poate fi fãcutã pornind de la observaþia lui Lijphart cã, sub acest aspect, însuºi „cazul francez este problematic“. Dupã Lijphart, puterea preºedintelui Franþei — pânã în 1968 ºeful „clar“ al guvernului — se baza mai mult pe susþinerea puternicei majoritãþi parlamentare decât pe prerogativele prezidenþiale. Subscriind aprecierii formulate de Raymond Aron, Lijphard susþine cã în Franþa începutului anilor ’80 pierderea susþinerii majoritãþii de cãtre preºedinte ar fi determinat transformarea sistemului prezidenþial într-unul parlamentar. De asemenea, Lijphart ia în considerare previziunea lui Maurice Duverger dupã care a V-a Republicã francezã va dezvolta un model al alternãrii fazelor parlamentare cu cele prezidenþiale. Vezi în acest sens Arend Lijphart, Modele ale democraþiei. Forme de guvernare ºi funcþionare în treizeci ºi ºase de þãri, traducere din limba englezã de Cãtãlin Constantinescu, prefaþã la ediþia în limba românã de Lucian-Dumitru Dîrdalã, Iaºi, Polirom, 2000, p. 123-124. În dezacord cu Duverger, Sartori considerã cã, în ciuda potenþialului de conflict ºi dezbinare pe care îl are o majoritate divizatã, „semiprezidenþialismul propune o maºinãrie în mãsurã sã îl evite, în mãsurã sã funcþioneze ºi cu majoritãþi înjumãtãþite“ — Giovanni Sartori, op. cit., p. 178. 23 Giovanni Sartori, op. cit., p. 315-316.

Explicaþia acestei opþiuni constituþionale pentru un sistem bicefal impur, sã spunem, este foarte corect plasatã în contextul istoric ºi politic al tranziþiei României dinspre dictaturã spre un sistem constituþional autentic, în contextul unei motivaþii „perfect explicabile ºi, în plus, înþelepte“24 pentru care autorii Constituþiei române nu au dorit — exceptând alegerea popularã — un preºedinte de tipul lui de Gaulle. Autor al celei de-a V-a Republici, în anul 1958, preºedinte puternic stabilit mai mult de Constituþia materialã, de notorietatea ºi prestigiul sãu personal decât de Constituþia formalã25, de Gaulle declara în 1961 cã „autoritatea indivizibilã a statului este acordatã în întregime preºedintelui poporului care îl alege“ ºi cã „ultimul cuvânt este numai al lui“26, deºi aceastã idee nu se regãsea în Constituþia francezã, iar intenþia redactorului Constituþiei, Michel Debré, nu era de a institui un preºedinte „imperial“. Din acest motiv preºedintele francez nu are puteri decizionale, iar puterile excepþionale sunt rareori utilizabile27. Dacã în cazul Franþei Constituþia materialã a avut întâietate faþã de cea formalã, în cazul României postrevoluþionare nu doar cã aceastã situaþie nu avea corespondent, dar era deopotrivã indezirabilã. Într-o diferenþã netã faþã de societatea politicã ºi elita politicã a Franþei anilor ’60, contextul politic postrevoluþionar din România a reprezentat reflectarea complexã a dificultãþilor „celei mai radicale transformãri pe care a cunoscut-o România“28. Democratizarea politicã a circumscris un sistem fluid ºi labil de partide în cãutare de identitate doctrinarã ºi obiective distincte, un pluralism atomizat, sisteme care s-au sistematizat gradual, dar care au permis dezvoltarea paralelã a unor politici de concesii sau favoruri localiste ºi politici ale schimburilor clientelare pe fondul „unui adevãrat hiatus între perspectiva teoretico-politicã [asupra reformei economice], propusã ºi asumatã de partide, ºi aºteptãrile populaþiei, pe de o parte, ºi principalele evoluþii ale economiei româneºti consemnate dupã 1989 ºi pânã în jurul anului 2000, pe de altã parte“, cu tot cortegiul dezechilibrelor sociale: dezindustrializare, reducerea populaþiei ocupate, creºterea masivã a datoriei externe29. Dispunerea politicã a fost însoþitã, aºadar, ºi a intensificat stagnarea ºi regresul economic, conflictele între grupurile de interese, un

50

GABRIELA TÃNÃSESCU

7

Prezidenþializarea ºi contextul României postdecembriste

———————— 24 Ibidem, p. 317. 25 ªef al guvernului francez din exil în 1940, devenit premier în timpul conflictului din Algeria, la 1 iunie 1958, De Gaulle a iniþiat reformarea sistemului instituþiilor, inclusiv o preºedinþie puternicã. Ales preºedinte al Franþei în decembrie 1958, prin votul indirect al electorilor, ºi în 1965 prin vot universal, De Gaulle a promovat, de fapt, o Constituþie care prevedea un „cap“ — premierul, conducãtorul acþiunilor guvernului care „hotãrãºte ºi conduce politica naþionalã“ — ºi, de o manierã mai puþin clarã ºi mai dispersatã, „capul“ prezidenþial, ale cãrui puteri au „caracter discontinuu“, rãspund unor situaþii excepþionale ºi pot fi rareori utilizate. Vezi Giovanni Sartori, op. cit, p. 176. 26 Ibidem, p. 195. 27 Ibidem, p. 177. 28 Constantin Nica, Liberalismul din România — teorie ºi practicã, vol. IV — Renaºterea liberalismului ºi a pluralismului democratic, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2008, p. 352. 29 Pentru o remarcabilã sintezã asupra tranziþiei politice ºi economice a societãþii româneºti dupã 1990, vezi Ibidem, p. 291- 389.

8

CONSIDERAÞII ASUPRA SEMIPREZIDENÞIALISMULUI DIN ROMÂNIA

———————— 30 Giovanni Sartori, op. cit., p. 190 sqq. 31 Richard S. Katz, „Party Government and Its Alternatives“ în vol. Richard S. Katz (editor), Party Governments. European and American Experiences, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1987, p. 8.

factor suplimentar cu potenþial deloc neglijabil în aceastã dispunere constituindu-l lipsa culturii politice ºi a exerciþiului democratic, lipsa mentalitãþii civicparticipative, lipsa culturii politice a capitalismului aflat din nou în România în faza acumulãrii sale primitive, chiar „sãlbatice“. Pe fondul acestei culturi politice deficitare sau a „primitivismului democratic“, în expresia lui Sartori, aº sublinia impactul deosebit pe care l-a avut în þara noastrã, îndeosebi în ultimii ani, discursul de facturã populistã, „negator“, exprimat în „respingerea sistemului“ ºi în „contestarea legitimitãþii ordinii politice existente“, în „eliminarea politicienilor corupþi ºi mediocri“, în instituirea unei relaþii directe cu poporul. Succesul unui astfel de discurs este facilitat de ºi, la rândul sãu, potenþeazã subcultura politicã ºi trivializarea politicii, neimplicarea în spaþiul public ºi lipsa de responsabilitate. În plus, cred cã trebuie menþionat, în privinþa selecþiei clasei politice postdecembriste care opereazã în limitele sistemului semiprezidenþial slab — o selecþie conexatã în mãsurã nesemnificativã criteriilor meritocratice — rolul nefast al ceea ce Sartori numeºte mecanisme ale video-politicii, instrumente care favorizeazã alegerea politicã sub imperiul improvizaþiei ºi al elementului fortuit, care promoveazã, sub aparenþa vizibilitãþii, „o grupare de trivialitãþi secundare“ ºi de obscuritãþi, altfel spus, care determinã o „selecþie dezastruoasã“ a „amatorilor improvizaþi“, a „independenþilor testaþi prin sondaj ºi a cãror susþinere nu este niciodatã dezvãluitã“30. Caracterizarea lui Sartori circumscrie, din pãcare, riguros, cu puþine excepþii, fenomenul din România. De altfel, cred cã începând cu „revoluþia în direct“ din decembrie ’89, trecând prin episodul „bileþelelor roz“ ºi dupã, politica naþionalã este în mod covârºitor marcatã video, sã spunem aºa, atât în coordonatele sale vizibile ºi „reacþiile previzibile“, cât ºi în cele ale indiciilor participãrii politice invizibile, acceptabile sau inacceptabile. Aº mai menþiona doar în încheierea acestei contextualizãri ultraschematizate ºi inevitabil subiective predominanþa, în strategiile partidelor, a politicii de obþinere a funcþiilor (office seeker), în defavoarea demersurilor de aplicare a unor politici ºi programe specifice (policy seeker), predominanþã care se traduce în fenomenul de „partinizare a societãþii“, adicã de „împãrþire a prãzii“, a sarcinilor de guvernare ºi a funcþiilor guvernamentale ºi politico-administrative între câºtigãtorii alegerilor (parcelare) ºi, deopotrivã, de o „prezenþã sufocantã a organizaþiilor de partid în sistemul social ºi în sistemul economic“31 (colonizare) care implicã extinderea controlului asupra electoratului ºi, în acelaºi timp, o reducere a calitãþii ºi cantitãþii guvernãrii. În mod paradoxal, aceastã expansiune a guvernãrii de partid nu este coextensivã unui proces de amplificare a responsabilitãþii ºi rãspunderii specifice, de identificare a responsabililor pentru o guvernare deficientã ºi/sau pentru perpetuarea mecanismelor ce întreþin corupþia numitã adesea „endemicã“. Promovarea unei instituþii prezidenþiale „forte“, a unui preºedinte „pur“ în context românesc ar fi pãrut imediat dupã 1990 ca fiind excesivã ºi structural

51

inacceptabilã. Rezerva autorilor Constituþiei române se dovedeºte întemeiatã atâta vreme cât un semiprezidenþialism nou în peisajul constituþional, ºi anume cel instituit în Rusia începând cu 1993, în expresia lui Sartori, „cea mai completã versiune prezidenþialã a semiprezidenþialismului“, nu „exprimã o diarhie ce admite oscilaþii ale puterii, ci un semiprezidenþialism monocratic în care ºeful statului este întotdeauna dominant ºi se sprijinã pe confruntare ºi, ca urmare, pierde una din calitãþile de bazã ale modelului francez, anume adaptabilitatea în eventualitatea majoritãþii divizate“32. Problema este dacã astãzi un preºedinte semiprezidenþial „forte“ este dezirabil ºi util în remedierea disfuncþionalitãþilor înregistrate în dispunerea actualã a centrelor de putere ºi dacã enunþarea unei crize a statului33 constituie argumentul decisiv pentru iniþierea unui demers de „inginerie constituþionalã“ în România. În privinþa centrelor de putere ºi a relaþiilor dintre ele în configuraþia semiprezidenþialã conferitã de Constituþia actualã, între aspectele consemnate adesea drept problematice ºi considerate adesea drept temeiuri necesare ºi suficiente pentru modificarea prevederilor constituþionale se înscrie activitatea parlamentarã de supraveghere a activitãþii guvernului. Ritmul de lucru al numeroaselor comisii permanente, de anchetã ºi speciale, cel mai adesea tergiversant, este apreciat ca tinzând mai curând sã scoatã din sfera dezbaterii deschise, sã izoleze ºi sã facã uitate problemele investigate. Acest indicator defavorabil al funcþionalitãþii ºi eficienþei comisiilor parlamentare exprimã gradul de vulnerabilitate a puterilor reale ale Parlamentului, cu atât mai mult cu cât în istoria sa postdecembristã, Parlamentul nu a reuºit sã treacã nici o moþiune de cenzurã. Aceastã incapacitate a Parlamentului a fost în repetate rânduri interpretatã ca „dominaþie a executivului“, ca incapacitate a legislativului de a controla guvernul în exercitarea funcþiilor sale, altfel spus, ca instituire ºi perpetuare a unei relaþii dezechilibrate între executiv ºi legislativ sau ca o confiscare a legislativului de cãtre executiv, în condiþiile tendinþei excesive a guvernului de a folosi dreptul sãu de iniþiativã legislativã. În privinþa relaþiei dintre legislativ ºi puterea judecãtoreascã, factorul considerat responsabil pentru blocaje specifice sunt lipsa de independenþã a puterii judecãtoreºti ºi cenzurarea ei printr-un anumit tip de protecþie pe care parlamentul ºi l-a acordat folosindu-se de imunitate ºi de presiuni politice. În privinþa relaþiei dintre Parlament ºi preºedinte, momentul suspendãrii preºedintelui a repus în discuþia publicã necesitatea creãrii unui echilibru astfel încât prerogativele prezidenþiale sã nu fie situabile „într-o logicã pur parlamentarã“ ºi astfel încât sã precumpãneascã o naturã bicefalã de forma executivlegislativ. Raportat la aceste aspecte, din punctul meu de vedere se impune a fi fãcutã sublinierea cã, în ciuda caracterului sãu slab, semiprezidenþialismul din România
———————— 32 Giovanni Sartori, op. cit., p. 187. 33 Un concept, de altfel, cu insuficientã putere explicativã, vag ºi greu operaþionalizabil.

52

GABRIELA TÃNÃSESCU

9

Cadrul actual al problemei prezidenþializãrii

10

CONSIDERAÞII ASUPRA SEMIPREZIDENÞIALISMULUI DIN ROMÂNIA

nu a degenerat într-o crizã a statului, într-o crizã de sistem sau în blocarea, în sensul propriu al termenului, angrenajului instituþional. Dincolo de numeroasele tipuri de aspecte problematice pe care parþial le-am amintit, România nu a înregistrat o crizã a guvernabilitãþii, dimpotrivã, a configurat elemente de articulaþie ºi flexibilitate care au permis primului-ministru ºi guvernului sã funcþioneze având susþinerea Parlamentului ºi, de asemenea, care au asigurat un anumit grad de stabilitate guvernamentalã. Evident, iau în calcul aici faptul cã nu stabilitatea guvernamentalã, adãugatã stabilitãþii democraþiei parlamentare, reprezintã factorul decisiv al democraþiei funcþionale, ci eficacitatea sau eficienþa guvernului tradusã nemijlocit nu în „realizãri concrete“ (performances), ci în capacitãþi structurale necesare pentru realizarea politicilor anunþate. Ca urmare, argumentul totalizator ºi ultimativ al „crizei statului“ generate de actul suspendãrii decis de majoritatea parlamentarã — în fond un act de sancþionare — nu este riguros valid ºi decisiv pentru iniþierea modificãrii Constituþiei. Iniþiativele de „inginerie constituþionalã“ sunt suficient de motivate ºi argumentate de intenþia creºterii funcþionalitãþii ºi eficienþei centrelor de putere ºi a optimizãrii raporturilor dintre ele. În acest sens, este evident necesarã clarificarea „relaþiilor din interiorul puterii executive“, îndeosebi în situaþiile de remaniere guvernamentalã34, dar ºi definirea precisã, explicitarea ºi materializarea juridicã a funcþiei preºedintelui de supraveghetor al respectãrii Constituþiei ºi a bunei funcþionãri a autoritãþilor publice, ca ºi a celei de mediator între puterile statului ºi între stat ºi societate, eventual chiar de reconfigurarea lor în cadrul executivului. Argumentul cã Referendumul a reflectat confruntarea dintre douã legitimitãþi, anume reprezentarea naþiunii de cãtre Parlament versus reprezentarea ei de cãtre preºedinte nu confirmã35 nici un principiu democratic de rezolvare a disputelor dintre executiv ºi legislativ formulat în ºtiinþa politicã cu privire la care dintre cele douã reprezintã de fapt voinþa poporului. Confirmã însã o anumitã dispunere a electoratului faþã de o problemã politicã transformatã într-o problemã constituþionalã. Argumentul succesiunii de crize constituþionale care se pot naºte din tensionarea relaþiilor preºedintelui cu guvernul în funcþie sau al „evoluþiilor asociate cu rivalitatea preºedinte-premier convertitã prin sprijin parlamentar în rivalitatea preºedinte- Parlament“ repune în discuþie, dincolo de „tensiunile latente localizabile în edificiul constituþional“, efectele unei perspective agoniste sau conflictuale aplicate vieþii politice ºi normelor constituþionale, un eufemism în fond pentru un set de practici politice generate probabil din alt tip de reguli decât cele pe care le invocã. Conexarea corectã a practicilor politice cu regulile ºi normele constituþionale reprezintã însã conþinutul a ceea poate fi numit sferã extraconstituþionalã sau stadiu post-constituþional al elaborãrii regulilor ºi cred cã el constituie apanajul unei culturi politice consolidate ºi a unei democraþii parlamentare consolidate.
———————— 34 Aºa cum, de altfel, propunea RAPORTUL CPARPCR, loc. cit., p. 19. 35 Vezi în acest sens Juan Jose Linz, „The Perils of Presidentialism“, în Journal of Democracy, vol. I, nr. 1, January 1990, p. 63.

53

54

GABRIELA TÃNÃSESCU

11

În aceastã logicã consider cã opþiunea constituþionalã din 1991 pentru semiprezidenþialismul slab a fost întemeiatã ºi cã repunerea ei în discuþie se impune a fi condiþionatã de renunþarea la perspectiva agonistã în favoarea celei proprii în fond semiprezidenþialismului consolidat de inspiraþie francezã, anume echilibrul puterii ºi prevenirea comportamentului prezidenþial autocratic. O Constituþie materialã care sã stabileascã în mai mare mãsurã decât cea formalã caracterul consolidat al semiprezidenþialismului, ca în cazul Franþei, se impune a fi construitã în timp în România pe baza normelor ºi a unei perspective de conlucrare politicã.
BIBLIOGRAFIE

Constituþia României din 1991 ºi 2003, www.constitutia.ro/ - 21k. Karpiñski, Jakub, „Republici numerotate“ în A.B.C.-ul democraþiei, traducere din limba polonã de Constantin Geambaºu, Bucureºti, Humanitas, 1993. Katz, Richard S., „Party Government and Its Alternatives“ în vol. Richard S. Katz (editor), Party Governments. European and American Experiences, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1987, p. 1-26. Lijphart, Arend, Modele ale democraþiei. Forme de guvernare ºi funcþionare în treizeci ºi ºase de þãri, traducere din limba englezã de Cãtãlin Constantinescu, prefaþã la ediþia în limba românã de Lucian-Dumitru Dîrdalã, Iaºi, Polirom, 2000. Linz, Juan Jose, „The Perils of Presidentialism“, în Journal of Democracy, vol. I, nr.1, January 1990, p. 51-69. Nica, Constantin, Liberalismul din România — teorie ºi practicã, vol. IV — Renaºterea liberalismului ºi a pluralismului democratic, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2008. Pasquino, Gianfranco, Curs de ºtiinþã politicã, traducere de Aurora Martin, prefaþã de Gheorghe Lencan Stoica, Iaºi, Institutul European, 2002. RAPORT al Comisiei Prezidenþiale de Analizã a Regimului Politic ºi Constituþional din România — Pentru consolidarea statului de drept — 14 ianuarie 2009, www.presidency.ro/static/ ordine/CPARPCR/Raport_CPARPCR. Sartori, Giovanni, Ingineria constituþionalã comparatã. Structuri, stimulente ºi rezultate, traducere de Gabriela Tãnãsescu ºi Irina Mihaela Stoica, prefaþã la ediþia româneascã de Gheorghe Lencan Stoica, Iaºi, Institutul European, 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful