You are on page 1of 3

S.c. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 , NR. 1 BIS , JUD. BUZAU ,


R.C. J 10/87 /2000 , C.F. - RO 12714933, .
TEL: 0741091227 ,FAX: 0238/416720

HOTARAREA NR. 1 a A.G.O.A. a

S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.

din 11.01.2011

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR de la S.C. CONSTRUCTII


COMPLEXE BUZAU S.A. , hotaraste :

I.Se aproba B.V.C. in forma prezentata pentru anuI2011.

2. Se aproba programul de investitii si reparatii capitale - RK pentru anuI2011.

3. Se revoca din functia de administrator d-nul VATAMANIUC ADRIAN .

Se numeste in functia de Administrator domnul RADU NICOLAE , de nationalitate romana ,


nascut la data de 25.11.1948, in judo Sibiu , cu domiciliul in Judetul Galati, str. Arhipelag ,Nr. 3, Bl.
Gorun , Sc. 1 ,Ap. 6 ,cu cetatenie romana, posedand B.I. seria B.X. nr. 030436, eliberat de Politia
Bucuresti la data de 19.11.1983, prelungit la data de 13.05.1994 de Politia Galati, avand Cod Numeric
Personal 1481125400211.
Mandatul domnului RADU NICOLAE este identic eu a eelorlalti membrii C.A. si este valabil
pan a la data expirarii mandatelor celorlalti menbrii C.A. (10.10.2011).

4. Se aproba ca data de inregistrare , data de 01.02.2011 , conform Art. 238 alin.1 din Legea nr.
297/2004.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR
NICIDTAELENA
SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1 bis
C F IC U I RO 12714933

BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI


( PRO I E C T 2011)

Preliminat
r. Program Trim. I Trim. II Trim.m T rim. IV
INDICATORI (Realizat)
crt. 2011 2011 2011 2011 2uU
2010
1 2 3 6 5 6 7 8

----- _~.9!2~~2~L __~~Oo.~~ ___ ?63.0.Q~_ !.:.!..?_OQO_ ~:9~g.~~O


1 : CIFRA DE AFACERI 1.686.000
-'

-i
-- Productia vanduta __ .-l.911:g1§~_~~~~90~_-.26_0JlOO+- ~ 1_99·?Qo_ LJ4.5·9go r 683.000
i Venituri din vanzarea marfurilor 4.8601 12.0001 3.000 3.000 3.00,) 3.000
-- 1------------ --------,---.-------t--_ ... -- - --
---

---
2 -1
Variatia stocurilor .~~1.:..?~~.:.
1-

___~00.000 ___ ~.o.OOO.L ___ ?O·.99~____ ~O.ogo


.0. -- -- - •

-10.000
!
1-----
3 Productia imobilizata
,
, ------_. __ .. - ..-- --- - - I
J

I
4 JAlte v emtu r 1 d 111ex p loatare 284.075 I
VE lTURl DIN EXPLOATARE 4.671~706- 5.700.000~80iooo~6iooo-iJi08.- -'Li2E.oool on
6 _l
Cheltuieli materiale - total 2.215.204
.---------------.--
3.450.000 512.500
--- --- - -- -
360.500 1.497. 50) 1 : 69.500
- 1
i
--la.Cheltuieli materiale 2.119.071 3.366.000 487.000 349.000 1.486.00J 1.14:4.000
==-!b.Alte chelt.din afara(energ.+apa) =~~)22~~
~~- 83~~~=~-~2~~.29 .Ll.OOO---= II.OC) -}5.000j
____c.Cheltuiel privind marfurile ] ...?~~__ 2.o_00 _ . ...?_OO 5.29.- __ 5~) 500
7 Cheltuieli cu personaluJ 9~~.§~f!.. ~?!.§Qn_ 11965? .?~2.:_J1J 185.013 161216!
a. Salarii 642.898 585.800 ~70.942 200.142 196.272 102.444
---- ------_._-- -- --- - -- - - ------- - - -- - - ~
I b.Cheltuieli de administratie 1Qj.:..~~ ~.:OOO_ 26.050_ __.~6.0?O__ ~6.9:) 26.050!
'c.Asigurari sociale 208.162 190.000 22.660 63.927 62.6<;-, '-J -'>2'
-'.-. iL.l
I -----.-----. -- -- - - ---- - -
8 JAmortizari 260.685 90.000 20.000 20.00(; 2000,) 21.000 ~
9iAlte cheltuieli de_0pi0.Etare =889.0~I~=846.000= __~~~~o.~~ __ ~~!~~~~~
~7_0.~0_0 205000
I
I
Ia.Pri ind prestatiile externe 1?1}_~~~
__ 725~~9_._ _6_8:~~0 _~~5..0~0 100.00) 1 Hl.oool
'b.Alte ill1pozite ~i taxe 65.314! 91.000 20.000 20.500 20.60-) 20.000;
----=~.Alte cheltuieli de exploatare --102~628r-30~000~-----5~OOO-- -.- 5:000- S.OOJ j.aoo:
CHEL TUlELI DE EXl)LOAT ARE -4.3io-:-S22f 5.257.800~--74~5.152~
-1 :041.1'19 - 1-.9213. 113 ·\.~55.716:
-iiEZULTAT DIN EXPLOATARE 3~O.88~=-442.200~57.848= _~~~:8~1__ ~- i~.S87 ·!70.2841
9 -Venituri din dobiinzi 50.365
--+-----.--~--
2.000
--
250
------- --- --
250 25' . 250 I
VE lITUlU FI TA Tg~RE__ __~O.3~~~ ~~oo_. 250 25() 2':-,} 250.
.-!J!__2.1eituiel jinanciClJ'e _ __ . ._P _ I

CHEL TUIELI FI AN ClARE ---------0' ------_. 0 --- -. _. 0-- --- --


) ° o!
1

REZ LTATUL FlNA ClAR


_._-.,,--------
50.365 2.000
---------- ------ - -
250
- --- -- - ------
250 25 ) 250,
12 Venituri extraordinare
-------T ------ -
J 3 Cheltuieli extraordinare
-- - ----- -
REZULTATUL EXTRAORDINAR
- ------------ - --- --"--- ----.---~-.-------.- - -_. -- ----
VE llTURI OTALE
r 4.722.071 5.702.0 0 803.250 ,.1163.250 2.008.~:5J 'i.n.E.250
-------- ----- --- ----------------._--------_. - --- I
___ , CHELTUIELI TOTALE ~.3~2.:.82~L ~~57.800_ 74~J~? .041.i19 1.928.113 .6::5. ~ti6'
-
REZULTATUL BRUT 401.249 i 444.200 i 58.098 122.131
_. 80.13:/ ~~!O5341
-----;--IMPOZITUL
---4
PE PROFIT 1--64~i27~-
---+--.---------
---------
75.872-;--1-0.096'
--.--.
20.341
-- -
13.6:n
--- ._-- - ..
2n.085~
J REZULTA1 NET I 337.022, 368.328: 48.002 101. 790 66.51 :5 lC;:2.44~
-----------------
Director economic,
PROGRAM DE INVESTITII SI DE R.K.
PE ANUL 2011

INVESTITII

1. Autoutilitara 1,5 to ( 6 loeuri+ 1) 80.000 LEI

2. Aparat sudura .eu motor termie 4.500 LEI

3.Autoturism Dacia 51.600 LEI

TOTAL 136.100 LEI

R.K.

1. R.IZ.Cladire sediu - amenajari grupuri sanitare


4buc. x4000 - 16.000 LEI

- marirea spatiului de locuit spatii


inchiriat 2bue. x 6000

- 12.000 LEI
- amenajare hol parter
- 20.000 LEI
- hidroizolatie teras a - 10.000 LEI

TOTAL 58.000 LEI

You might also like