You are on page 1of 3

S.c. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 , NR. 1 BIS , JUD. BUZAU ,
R.C. J 10/87 /2000 , C.F. - RO 12714933, .
TEL: 0741091227 ,FAX: 0238/416720

HOTARAREA NR. 1 a A.G.O.A. a
S.C. CONSTRUCTII

COMPLEXE BUZAU S.A.

din 11.01.2011

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
COMPLEXE BUZAU S.A. , hotaraste :

I.Se aproba B.V.C. in forma prezentata

2. Se aproba programul

de la S.C. CONSTRUCTII

pentru anuI2011.

de investitii si reparatii capitale - RK pentru anuI2011.

3. Se revoca din functia de administrator

d-nul VATAMANIUC ADRIAN .

Se numeste in functia de Administrator domnul RADU NICOLAE , de nationalitate romana ,
nascut la data de 25.11.1948, in judo Sibiu , cu domiciliul in Judetul Galati, str. Arhipelag ,Nr. 3, Bl.
Gorun , Sc. 1 ,Ap. 6 ,cu cetatenie romana, posedand B.I. seria B.X. nr. 030436, eliberat de Politia
Bucuresti la data de 19.11.1983, prelungit la data de 13.05.1994 de Politia Galati, avand Cod Numeric
Personal 1481125400211.
Mandatul domnului RADU NICOLAE este identic eu a eelorlalti membrii C.A. si este valabil
pan a la data expirarii mandatelor celorlalti menbrii C.A. (10.10.2011).

4. Se aproba ca data de inregistrare
297/2004.

PRESEDINTE

, data de 01.02.2011 , conform Art. 238 alin.1 din Legea nr.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR
NICIDTAELENA

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1 bis
C F IC U I
RO 12714933

BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI
( PRO

r.

Preliminat
(Realizat)

INDICATORI

crt.

I E C T 2011)

Program
2011

Trim. I
2011

Trim. II
2011

5

6

T rim. IV
2uU

Trim.m
2011

2010
6

3

2

1

7

8

1 : CIFRA DE AFACERI
__~~Oo.~~ ___ ?63.0.Q~_ !.:.!..?_OQO_ ~:9~g.~~O
----- _~.9!2~~2~L
__ .-l.911:g1§~_~~~~90~_-.26_0JlOO+~ 1_99·?Qo_ LJ4.5·9go
-- Productia vanduta
i Venituri din vanzarea marfurilor
4.8601
12.0001
3.000
3.000
3.00,)
-- - ----- 1------------ --------,---.-------t--_ ...
Variatia stocurilor
2
.~~1.:..?~~.:.
___~00.000 ___ ~.o.OOO.L ___
?O·.99~____ ~O.ogo

1.686.000

-i

-'

---

-1

3

1-----

.0.

1-

Productia

!

imobilizata

,

,

------_.

__

--

--

-

r 683.000
3.000

-10.000
J

..

- ..--

---

I

- -

I
284.075
v emtu r 1 d 111ex p loatare
4 JAlte
I
VE lTURl DIN EXPLOATARE
4.671~7065.700.000~80iooo~6iooo-iJi08.-'Li2E.oool
.---------------.------ -- 1
6
Cheltuieli materiale - total
2.215.204
3.450.000
512.500
360.500 1.497. 50) 1 : 69.500
--la.Cheltuieli
materiale
2.119.071
3.366.000
487.000
349.000
1.486.00J
1.14:4.000
==-!b.Alte
chelt.din afara(energ.+apa)
83~~~=~-~2~~.29
.Ll.OOO---= II.OC)
-}5.000j
____c.Cheltuiel privind marfurile
] ...?~~__
2.o_00
_ . ...?_OO
5.29.- __
5~)
500
7 Cheltuieli cu personaluJ
9~~.§~f!..
~?!.§Qn_ 11965?
.?~2.:_J1J 185.013 161216!
a. Salarii
642.898
585.800
~70.942 200.142
196.272
102.444
---- ------_._-- -- --- - -- - ------- - - -- - ~
I b.Cheltuieli de administratie
1Qj.:..~~
~.:OOO_
26.050_ __.~6.0?O__
~6.9:) 26.050!
'-J -'>2'
'c.Asigurari sociale
208.162
190.000
22.660
63.927
62.6<;-,
-'.-.
iL.l
I
-----.-----.
------ 21.000 ~
8 JAmortizari
260.685
90.000
20.000
20.00(;
2000,)

on

_l

i

=~~)22~~
~~-

205000
=889.0~I~=846.000= __~~~~o.~~
~7_0.~0_0
__ ~~!~~~~~

9

iAlte cheltuieli de_0pi0.Etare
Ia.Pri ind prestatiile externe
'b.Alte ill1pozite ~i taxe
----=~.Alte
cheltuieli de exploatare
CHEL TUlELI DE EXl)LOAT ARE

1?1}_~~~
__

725~~9_._

65.314!
91.000
--102~628r-30~000~-----5~OOO--

_6_8:~~0

_~~5..0~0

100.00)

20.000

20.500
-.- 5:000-

20.60-)
S.OOJ

-4.3io-:-S22f 5.257.800~--74~5.152~
-1 :041.1'19 - 1-.9213. 113

-iiEZULTAT DIN EXPLOATARE
3~O.88~=-442.200~57.848= _~~~:8~1__ ~- i~.S87
9 -Venituri din dobiinzi
50.365
2.000
250
250
25'
--+-----.--~----------- -2':-,}
VE lITUlU FI TA Tg~RE__
__~O.3~~~
~~oo_.
250
25()
.-!J!__2.1eituiel jinanciClJ'e
_ __ .
._P
_
)
CHEL TUIELI FI AN ClARE
0
---------0' ------_.
--- -. _. 0-- ---25 )
REZ LTATUL FlNA ClAR
50.365
2.000
250
250
_._-.,,----------------- ------ - - --- -- - -----12 Venituri extraordinare
-------T
-----J 3 Cheltuieli extraordinare
-- ----- -

°

REZULTATUL

-

EXTRAORDINAR
----"--OTALE

------------

VE llTURI

--------

r

----.---~-.-------.- - -_. -- ---4.722.071
5.702.0 0
803.250
----------------._--------_.
~.3~2.:.82~L ~~57.800_
74~J~?

----- ---

___ , CHELTUIELI
TOTALE
REZULTATUL BRUT
-----;--IMPOZITUL
PE PROFIT

401.249

i

444.200

i

58.098

1--64~i27~--------75.872-;--1-0.096'
---+--.----------.--.

---4

J REZULTA1

NET

I

337.022,

368.328:

48.002

,.1163.250

- ---

I

1 Hl.oool
20.000;

j.aoo:
·\.~55.716:
·!70.2841
.

1.928.113

122.131
_.

80.13:/

-

13.6:n

--- ._-- - ..

66.51 :5

-----------------

Director economic,

I

250
250.

I
1

o!
I

250,

2.008.~:5J 'i.n.E.250

.041.i19

20.341
-- 101. 790

I

I

.6::5. ~ti6'

~~!O5341
2n.085~
lC;:2.44~

PROGRAM

DE INVESTITII SI DE R.K.

PE ANUL 2011
INVESTITII
1. Autoutilitara 1,5 to ( 6 loeuri+ 1)

80.000 LEI

2. Aparat sudura .eu motor termie

4.500 LEI
51.600 LEI

3.Autoturism Dacia

136.100 LEI

TOTAL

R.K.
1. R.IZ.Cladire sediu - amenajari grupuri sanitare

4buc. x4000

- 16.000 LEI

- marirea spatiului de locuit spatii
inchiriat 2bue. x 6000
- 12.000 LEI
- amenajare hol parter
- hidroizolatie teras a

TOTAL

- 20.000 LEI
- 10.000 LEI

58.000 LEI