Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

- Bucureşti 2010

Anexa nr. − capacitatea de a aplica diferite procedee de evaluare şi modalităŃi de înregistrare a progresului elevilor.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează tuturor absolvenŃilor de învăŃământ superior . − demonstrarea abilităŃilor de comunicare empatică şi de cooperare. Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare pentru limba engleză care sunt în vigoare în învăŃământul preuniversitar şi cu programele pentru evaluările şi examenele naŃionale. 2 . realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice.11. − demonstrarea capacităŃii de folosire a metodelor de învăŃare continuă. CompetenŃele şi conŃinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică în realizarea activităŃilor didactice. 2 la OMECTS nr. − probarea capacităŃilor de producere. − cunoaşterea didacticii generale şi a metodicii predării. − demonstrarea capacităŃii de a reflecta asupra prestaŃiei didactice proprii. − demonstrarea capacităŃii de dezvoltare a strategiilor de învăŃare independentă a limbii străine. − cunoaşterea direcŃiilor de adaptare a demersurilor pedagogice la conŃinutul educaŃional şi la nevoile individuale ale elevilor. precum şi profesorilor de limba engleză din învăŃământul preuniversitar care se prezintă la examenele pentru titularizarea în învăŃământ.care au promovat un modul psiho-pedagogic şi doresc să obŃină un post didactic vacant în specialitate în învăŃământul preuniversitar. cuprinzând: − cunoaşterea conŃinuturilor fundamentale. necesare realizării actului educaŃional. 5620/ 11. Aspectele fundamentale vizate prin programă sunt în concordanŃă cu profilul absolventului de învăŃământ superior care urmează să fie încadrat în învăŃământul preuniversitar.specialitatea LIMBA ENGLEZĂ . − probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. dezvoltare şi utilizare practică a resurselor şi materialelor didactice auxiliare. − cunoaşterea tendinŃelor în evoluŃia disciplinei.

proiecte de unităŃi de învăŃare. − proiectarea şi realizarea demersului didactic trans-. 5620/ 11. prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturile predate. la abilităŃile lor de comunicare. precum şi modalităŃi de înregistrare a progresului elevilor. facilitarea şi stimularea învăŃării. − proiectarea de demersuri didactice interactive. inter.2010 COMPETENłELE CADRULUI DIDACTIC . 3 . 2 la OMECTS nr.Anexa nr. corespunzătoare predării conŃinuturilor disciplinei. − demonstrarea înŃelegerii principiilor didacticii limbii engleze. − construirea unui climat educativ de cooperare. cu scopul creşterii eficienŃei rezultatelor. − reflecŃia asupra prestaŃiei didactice proprii şi autoevaluarea. − proiectarea şi realizarea evaluării competenŃelor dezvoltate de către elevi. − utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare. − folosirea tehnologiei informaŃiei în scopuri pedagogice. − construirea unui demers didactic critic şi reflectiv. de interacŃiune şi transfer în diverse contexte de comunicare.şi multidisciplinar.11. − adecvarea demersului didactic la particularităŃile de vârstă şi individuale ale elevilor.PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ – PE CARE ACESTA TREBUIE SĂ LE DOVEDEASCĂ ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂłARE-EVALUARE ŞI CARE VOR FI DEZVOLTATE PE TOT PARCURSUL ACTIVITĂłII PROFESIONALE: − competenŃe lingvistice. − utilizarea corectă şi adecvată contextual a limbii engleze. − elaborarea documentelor de proiectare didactică (planificări. − conceperea şi proiectarea activităŃilor de învăŃare. interactiv şi stimulativ. − aplicarea diferitelor procedee de formare şi evaluare a competenŃelor elevilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale. metodice şi conceptuale. proiecte de lecŃie) pe baza programelor şcolare. − aplicarea cunoştinŃelor de metodică a predării limbii engleze. precum şi la interesele lor de cunoaştere. − folosirea de proceduri diverse şi adecvate pentru sprijinirea.

alomorfele morfemului de plural. omisiunea articolului. plurale neregulate. valori. modul indicativ.Anexa nr. • Categoriile gramaticale ale verbului: timp: forme (verbe regulate şi neregulate. utilizare). utilizare). diateză: diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu get: valori.2010 TEMATICA ŞTIINłIFICĂ A. alomorfele morfemului de trecut. pluralul şi substantivele colective. determinarea cu marca zero. singulare fără plural. alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent). 2 la OMECTS nr. modul subjonctiv şi modul imperativ (formă. mod: distincŃia mod personal – mod impersonal. substantive numerabile şi nenumerabile). două forme de plural cu sens diferit). cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziŃional. sens şi funcŃii comunicative Erori tipice de pronunŃie comise de vorbitorii de limbă română ca limbă maternă 2. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. aspect: opoziŃia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe. 4 . Fonetică şi fonologie • • IntonaŃia: structură. 5620/ 11. valori şi utilizare. Morfologie şi sintaxă • Categoriile gramaticale ale substantivului: numărul: pluralul substantivelor (regula generală. determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât.11. clasificarea substantivelor în funcŃie de număr (substantive individuale şi substantive colective. genul: expresia lexicală a genului. genul referenŃial (folosirea anaforică a pronumelor personale).

particularităŃi ale subiectului: construcŃii cu it şi there. poziŃia în propoziŃie. concordanŃa timpurilor. predicatele de tip copulativ. construcŃii participiale: clasificare. utilizare. sintactice şi semantice. • Sintaxa frazei: propoziŃii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice. utilizarea pronumelor relative. omisiunea subiectului. ordinea adverbelor. caracteristici sintactice şi semantice. utilizare. folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that. distribuŃie şi funcŃii sintactice. polarity items. proprietăŃi sintactice. ordinea adjectivelor. construcŃii tranzitive cu două complemente (double object constructions).2010 • Categoriile gramaticale ale adjectivului: gradele de comparaŃie: comparaŃia de superioritate. caracteristici sintactice şi semantice. predicatele intranzitive: clasificare. de egalitate şi de inferioritate. caracteristici sintactice şi semantice. poziŃia în cadrul grupului nominal. superlativul (regula generală. adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă. propoziŃia relativă: clasificare. construcŃiile gerundivale: clasificare. propoziŃii negative: clasificare. utilizare. completiva infinitivală: clasificare.11. distribuŃie şi funcŃii sintactice. distribuŃie şi funcŃii sintactice. adjective gradabile şi non-gradabile. adjective cu forme de comparaŃie neregulate). 5620/ 11.Anexa nr. distribuŃie şi funcŃii sintactice. proprietăŃi sintactice. omisiunea lui that. 5 . • • Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor Sintaxa propoziŃiei simple: verbele auxiliare: proprietăŃi morfologice şi sintactice. caracteristici sintactice şi semantice. proprietăŃi sintactice şi semantice. predicatele tranzitive: clasificare. adverbul: clasificare. verbele modale: caracteristici morfologice. acordul între subiect şi predicat. 2 la OMECTS nr.

Ş.). realism magic. stilistică pragmatică. socio-lingvistică • • • • • • • Elemente de analiză semantică RelaŃii lexicale: sinonimie. realism. caracteristici sintactice. modernism. funcŃii lingvistice Elemente de analiză a discursului. 2 la OMECTS nr. romantism. 3. propoziŃii circumstanŃiale (adverbial clauses). metonimie. procedee stilistice (epitet. voce poetică. non-ficŃiune. Semantică şi lexicologie.11. antonimie Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate. DOMENII TEMATICE Domeniile tematice generale sunt cele prevăzute în programele şcolare (TC. existenŃialism. stiluri funcŃionale Marcarea socială a interacŃiunilor verbale prin mijloace lingvistice. propoziŃii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice. tonalitate. dramă. vorbirea indirectă. simbol). se vor studia / pregăti şi următoarele: a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural: curente literare: iluminism. distribuŃie. omniscienŃa 6 . genuri literare: poezie. alegorie. temă. postmodernism etc. CD) şi sunt obligatorii. 5620/ 11. naturalism. concordanŃa timpurilor. tipuri de text Mijloace de redare a modalităŃii: intonaŃia. subiectivă. b) principii de compoziŃie: subiect. distribuŃie. în vederea desfăşurării activităŃilor în cadrul cursurilor opŃionale (C. vorbirea directă. Pe lângă acestea. nuvelă. atmosferă. funcŃii sintactice. metaforă.D.2010 propoziŃii interogative directe şi indirecte: clasificare.Anexa nr. roman. modalităŃi narative: naraŃiunea obiectivă. funcŃii sintactice. mijloace lexicale B.

Lord Jim James Joyce: Ulysses G. cauzalitate.11. burlesc. 2 la OMECTS nr. Pygmalion Virginia Woolf: Mrs Dalloway F. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner Jane Austen: Pride and Prejudice Charles Dickens: Great Expectations. c) perspective şi tonalităŃi: tragism. S. patetism.vocabularul poetic. comediei. David Copperfield Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter Walt Whitman: Leaves of Grass Emily Dickinson Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn Herman Melville: Moby Dick Henry James: The Portrait of a Lady Joseph Conrad: Heart of Darkness. Se vor studia lucrări reprezentative ale unor autori semnificativi din literatura şi cultura britanică şi americană conform următoarei liste minimale: William Shakespeare: The Sonnets. 5620/ 11. structuri expresive dramatice caracteristice tragediei.2010 totală/partială. Hamlet. melodramei. comic şi ludic. motivarea socială / psihologică. B. spaŃiu. teatrului absurdului. modalităŃile retorice ale povestirii. d) intenŃionalitate şi limbaj . impersonalitate. construirea intrigii. tipologia personajelor. Romeo and Juliet. ridicol. Shaw: Caesar and Cleopatra. A Midsummer Night’s Dream Daniel Defoe: Robinson Crusoe Jonathan Swift: Gulliver’s Travels John Keats S. timp. grotesc.Anexa nr. sublim. Macbeth. Fitzgerald: The Great Gatsby 7 . T.

Mateescu. Leech. I. 2004. 13. Baciu. D. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 2. Pearson Education Limited 6. Diane. Martin. Vol. Longman 9. Cambridge University Press 10. Discourse. Longman 14. A Generative Perspective. 1984. Discourse Analysis and Argumentation Theory: Analytical Framework and Applicatio. 2006. Graver.2010 Ernest Hemingway: Short Stories Eugene O’Neill: Mourning Becomes Electra William Faulkner: Absalom! Absalom! T. 1972. Baciu. Cambridge: Cambridge University Press 11. CandidaŃii vor avea în vedere posibilitatea formulării subiectelor sub forma unor comentarii de text / analize de text în perspectivă didactică.. 2009.S. Mark and Hall. Nominal Categories. I. Gairns. E. 1975. Bucureşti:Editura UniversităŃii din 8 . Some Cognitive Perspectives.et al. D. I. Grammar for CAE and Proficiency.Anexa nr. 2 la OMECTS nr.B. English Phonetics and Phonological Theory. R. 1984 . Quirk. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 12. Bădescu. Advanced English Practice. et al. 2002. English Morphology: Word Formation. The Cambridge Grammar of the English Language. 1989.sau orice altă ediŃie.U. R.D. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică 4. R. Pullum. G. Acestea pot fi alese din alŃi scriitori şi alte opere decât cele din lista minimală. A Communicative Grammar of English. Oxford University Press 5. Functional Categories in English.11. 1994. Advanced Learners' Grammar. Eliot: Waste Land William Golding: Lord of the Flies N. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 3. Cambridge University Press 7. G. Hewings. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. 2002. 5620/ 11. 2003. Oxford University Press 8. Foley. B. I. 2007. Sorea. A.. IeŃcu.B. G. Huddleston. eds. BIBLIOGRAFIE A. et al. Working with Words.K. Pragmatics. Twentieth Century Approaches. Gramatica limbii engleze. A Grammar of Contemporary English. Cook. 2004.

2 la OMECTS nr. Delaney. 1993. 1996. The Desperado Age. Lidia Vianu. Communicative Language Testing B. DOMENII TEMATICE 1. Literature in the English Language. 1990. Weir.Anexa nr. Bucureşti: E. C. 5620/ 11. 1995. A. Practical English Usage. Oxford University Press 6. 1992. R.U.. Oxford: Oxford University Press 2. Ward. Oxford University Press 7. The Modern British Novel. Malcolm. Longman 5. Fields of Vision. 2003. The Short Oxford History of English Literature. Sanders. The Oxford Illustrated History of English Literature. Gower. D. 1994.11. Swan. Longman.B 8.2010 Bucureşti 15. London: Secker and Warburg 9 . 1994. R. 1990. M. Macmillan Press Ltd. 4. C. 3. Oxford University Press 16. Mastering English Literature. The Modern American Novel. Second edition. Gill. Past into Present. Bradbury. & Carla Rho Fiorina. 2004.

Evaluarea progresului şcolar. & Carla Rho Fiorina. D. Underwood. Effective Class Management. a lecŃiilor şi a activităŃilor de învăŃare Tipuri de activităŃi Tehnici de lucru în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris. Humanitas EducaŃional 8. D. Harmer. Classroom Dynamics. Longman. Hadfield. Evans. texte funcŃionale etc) • • Predarea literaturii si a elementelor de cultură şi civilizaŃie anglo-saxonă şi globală Principii de evaluare a materialelor folosite în predarea limbii engleze BIBLIOGRAFIE 1. Longman 6. Delaney. Pearson Education Limited 5. tipuri de teste • • ModalităŃi de înregistrare a progresului elevilor Tehnici de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite contexte conform prevederilor programelor şcolare în vigoare ( paragraf/eseu narativ. argumentativ. Ward. 1988. J.Anexa nr. Nunan. C. vorbit. Virginia. 1987. 2001. 1990. procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine Teorii ale învăŃării – aplicarea lor la învăŃarea unei limbi străine ÎnvăŃarea centrată pe elev – instruire diferenŃiată ÎnvăŃare activă Predarea comunicativă . The Practice of English Language Teaching. Cambridge University Press 10 . descriptiv.metode. Literature in the English Language. Oxford University Press 4. De la teorie la practică. A. 5620/ 11.2010 TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE • • • • • • • • • • • Metode. 2003.. Prentice Hall 7. 2003. Fields of Vision. citit şi ascultat Abordarea integrată a deprinderilor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză Tehnici de management al clasei Metode şi tehnici tradiŃionale şi alternative de evaluare a rezultatelor şi randamentului şcolar. Heaton. Successful Writing. Language Teaching Methodology. J. J. 2 la OMECTS nr. M. 2002. Classroom Testing. reflexiv.11. procedee şi tehnici moderne de învăŃare a unei limbi străine Proiectarea unităŃilor de învăŃare. Express Publishing 3. 2. Stoica. 1991.

programele şcolare pentru învăŃământul primar – gimnazial – liceal. Cambridge 17. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Michael and Anna Uhl Chamot. 1988. Nunan. P. CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINłĂ PENTRU LIMBI. Cambridge: Cambridge University Press 13.Anexa nr. Oxford 20.. Cambridge University Press. Learning Teaching. J. 2008. Designing Tasks for the Communicative Classroom. 1994. M. Learning Strategies in Second Language Acquisition.Cambridge 16. Nunan. 1993. 2 la OMECTS nr. D. Nolasco.. Cambridge 19. Oxford University Press. 1989. A Course in Language Teaching 10. Grammar Practice Activities. Learning Teaching. 1992. Macmillan 11. Language Teaching Methodology. Prentice Hall 15. Underwood. Wallace. Ur. Scrivener. Cambridge University Press. Oxford 14. 1996. Harlow 18.2010 9. D. O'Malley. 1991. Oxford University Press. 1993. Teaching Listening. Writing.. precum şi manualele alternative aprobate. 5620/ 11. Scrivener. P. David. Macmillan 12. J. Rob. 11 . Nunan.. Cambridge University Press. 2003 Notă: Bibliografia pentru metodica de specialitate include planurile-cadru. Ur. C. valabile în anul şcolar în care candidatul se prezintă la concurs. Reading. J. 1993.11. 1992. Longman.

profesor – Colegiul NaŃional de Informatică Gr.2010 Grup de lucru: Anca-Mariana PEGULESCU . 5620/ 11. Braşov Ruxandra NICHITA .Anexa nr. 2 la OMECTS nr. Bucureşti 12 . Moisil.11.profesor – Colegiul NaŃional Spiru Haret.inspector general MECTS Clara-Simona DENEŞ – consilier superior CNEE Maria BUJAN – inspector de specialitate ISMB Cecilia Doina FLEANłĂ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful