Mark Grigoryan

Manual
de jurnalism
Chişinău
Centrul Independent de Jurnalism
2008
CENTRUL
DE JURNALISM
EXTREM
CZU 070.41(075)
ISBN 978-9975-9599-7-1
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Grigoryan, Mark
Manual de jurnalism / Mark Grigoryan; red.: Gheorghe Chiriţă.
- Ch. Centrul Independent de Jurnalism, 2008 (Tipogr. “T-Par” SRL). - 191 p.
Bibliogr. p. 188 (19 tit.)
ISBN 978-9975-9599-7-1
1000 ex.
CZU 070.41(075)
G 85
Lucrarea a fost elaborată cu concursul Ambasadei Regale a Norvegiei în Federaţia Rusă.
Prezenta versiune în limba română a cărţii apare în cadrul proiectului „Refectarea diversităţii în mass-media”,
susţinut fnanciar de Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE.
Г 75 Григорян Марк
Пособие по журналистике. – М.: «Права человека», Центр экстремальной журналистики,
2007, – 192 с.
Traducere din limba rusă de Igor Nagacevschi
Prezentul „Manual de jurnalism”, elaborat de cunoscutul ziarist armean Mark Grigoryan, conţine recomandări
şi sfaturi practice privind tehnicile de abordare şi de scriere în diferite genuri ale jurnalismului – de la ştire până
la articolele analitice şi investigaţiile jurnalistice. Fiece gen este analizat în cadrul concret al jurnalismului prac-
ticat în spaţiul postsovietic, precum şi al jurnalismului occidental. Autorul ne arată cum se structurează un text
jurnalistic, care sunt părţile sale componente, precum şi modul în care acestea se îmbină între ele. Sunt prezentate,
de asemenea, o seamă de „secrete ale meseriei”, adică recomandări privind prezentarea cât mai efcientă şi mai
interesantă a articolului, procedee pentru a optimiza ritmul naraţiunii ziaristice etc. Manualul este deosebit de val-
oros datorită faptului că fece capitol cuprinde mai multe articole pe care autorul le propune pentru a f analizate,
precum şi lucrări practice pentru consolidarea temei studiate. La sfârşitul lucrării, într-un compartiment aparte,
sunt date „Soluţii la lucrările practice”. Utilitatea şi claritatea expunerii constituie, în mod evident, meritele acestei
cărţi.
„Manualul de jurnalism” este destinat studenţilor şi ziariştilor din ţările CSI.
SE DIFUZEAZĂ GRATUIT
Redactor: Gheorghe Chiriţă
Tehnoredactare computerizată: Mihai Catan
Prepress: Centrul Independent de Jurnalism
ISBN 5-7712-0372-6 (978-5-7712-0372-0)
© Mark Grigoryan, 2007
© Centrul de Jurnalism Extrem, 2007
© Centrul Independent de Jurnalism, 2008
Cuprins
INTRODUCERE ........................................................................................... 7
JURNALISMUL: ADEVĂRUL SAU FAPTUL? ............................................................ 12
Texte pentru analiză ........................................................................... 16
Lucrare practică pe tema „Jurnalismul: adevărul sau faptul?”.......................... 19
COLECTĂM INFORMAŢIE ............................................................................... 22
Texte pentru analiză ........................................................................... 28
Lucrări practice pe tema „Colectăm informaţie” ............................................ 33
CE ESTE O ŞTIRE? ........................................................................................ 35
Texte pentru analiză ........................................................................... 38
Lucrări practice pe tema „Ce este o ştire?” .................................................. 41
SCRIEM O ŞTIRE ........................................................................................ 43
Texte pentru analiză ............................................................................. 52
Lucrări practice pe tema „Scriem o ştire” ................................................. 55
ŞTIREA ÎN JURNALISMUL POSTSOVIETIC ............................................................. 57
Texte pentru analiză ............................................................................ 68
Lucrări practice pe tema „Ştirea în jurnalismul postsovietic ............................ 69
INTERVIUL (I) ............................................................................................ 73
Texte pentru analiză ............................................................................. 81
Lucrări practice pe tema „Interviul” (I) .................................................... 84
INTERVIUL (II) ............................................................................................ 85
Interviul practicat de presa din Occident ................................................... 85
Interviul din jurnalistica postsovietică ....................................................... 87
Texte pentru analiză ............................................................................ 91
Lucrări practice la tema „Interviul” (II) ........................................................ 95
UN CAPITOL SCURT DESPRE ARTICOLELE „LUNGI” ............................................... 97
TEHNICILE SCRISULUI ................................................................................... 99
Înainte de a începe a scrie ...................................................................... 100
Introducerea .................................................................................... 101
Textul propriu-zis .............................................................................. 107
Încheierea ...................................................................................... 111
Variante de structurare a articolelor ...................................................... 111
Principiul zigzagului .......................................................................... 113
Texte pentru analiză .......................................................................... 114
Lucrări practice la tema „Tehnicile scrisului” ............................................ 120
REPORTAJUL ........................................................................................... 124
Texte pentru analiză ......................................................................... 131
Lucrări practice pe tema „Reportajul” .................................................... 136
SCHIŢA DE PORTRET ................................................................................ 137
Texte pentru analiză .......................................................................... 140
Lucrări practice pe tema „Schiţa de portret” ......................................... 144
ARTICOLELE ANALITICE ............................................................................... 145
Articolul analitic în jurnalismul postsovietic ................................................ 146
Articolul analitic în presa din Occident ...................................................... 148
Câteva ediţii analitice ....................................................................... 151
Texte pentru analiză ........................................................................ 152
Lucrări practice pe tema „Articolele analitice” ........................................... 161
INVESTIGAŢIA JURNALISTICĂ ......................................................................... 163
Cazul Watergate şi altele ..................................................................... 165
Organizarea unei investigaţii jurnalistice .................................................. 168
Internet-resurse ................................................................................ 175
SOLUŢII LA LUCRĂRILE PRACTICE ................................................................. 176
Capitolul „Jurnalismul: adevărul sau faptul?” .............................................. 176
Capitolul „Colectăm informaţie” ............................................................. 177
Capitolul „Ce este o ştire?” ................................................................... 177
Capitolul „Scriem o ştire” ..................................................................... 178
Capitolul „Ştirea în jurnalismul postsovietic” .............................................. 180
Capitolul „Tehnicile scrisului” ................................................................ 182
Capitolul „Articolele analitice” .............................................................. 185
Bibliografe .............................................................................................. 188
Resurse utile din Internet ............................................................................. 189
CUVÂNT DE GRATITUDINE ............................................................................. 191
Dedic această carte – cu deosebit respect şi multă
recunoştinţă – doctorului Aikaz Zakarian
care, în octombrie 2002, mi-a salvat viaţa.
Introducere
Ne-am putea imagina oare lumea noastră modernă fără de mass media? Fără de bu-
letinele de ştiri tv din fece seară, fără de vocile cunoscute, vorbirea precipitată a co-
mentatorilor de la posturile de radio, fără de ziarele mirosind a vopsea tipografcă sau
fără de profunzimile accesibile ale Internetului? Mai mult decât atât, în prezent ne putem
informa citind ştirile direct de pe ecranul celularului!
Jurnalistica a devenit un element indispensabil al vieţii cotidiene. Dacă ar f ca într-o
bună zi să dispară, lumea s-ar face mai mică, sărăcită de culori şi mai puţin atrăgătoare.
În locuinţele noastre nu vor mai pătrunde ştirile despre acte teroriste, explozii şi con-
fruntări. Dar nu e vorba despre aceasta! Nu vom putea urmări desfăşurarea competiţiilor
sportive, nu vom şti despre inaugurarea unor expoziţii, despre noutăţile din sălile de con-
cert. Criticii nu ne vor mai pune în temă privitor la calităţile unui nou flm, iar oamenii
politici nu ne vor mai vorbi despre lumea nouă şi minunată în care vom trăi, desigur, după
ce îi vom alege.
Importanţa jurnalisticii este atât de mare încât ar putea f comparată cu un sistem
vascular al vieţii sociale, sistem care disiminează informaţii şi idei fără de care societatea
nu ar putea exista. Rolul ei însă este mult mai complex. Jurnalistica constituie ideologia
contemporaneităţii, informaţia find aerul acesteia. Uneori, oamenii consideră că nu e
atât de grav când cineva comite o anumită faptă, să zicem, o irosire de mijloace mate-
riale. Grav este, zic ei, când faptul este dat publicităţii. Cel care comunică ştirea ca şi
cum ar deveni responsabil pentru fapta însăşi. În presa din Uniunea Sovietică asemenea
ştiri nu erau, de regulă, difuzate. Şi toată lumea trăia în pace şi linişte. Ca şi cum nu s-ar
f întâmplat nimic.
De fapt, tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care ziariştii sunt acuzaţi
de toate nenorocirile pe lume – acte de terorism şi războaie, ravagiile criminalităţii şi
coruptibilitatea funcţionarilor. Într-un fel, jurnalistica a devenit un zeu al lumii moderne
la care se roagă deopotrivă oamenii politici şi oamenii simpli. De conţinutul buletinelor
de ştiri şi de felul în care vor f comentate aceste evenimente depinde viitorul ţărilor şi al
guvernelor. E ca şi cum destinul ne-ar privi în faţă de pe micul ecran, destinul ce a luat,
iată, înfăţişarea unei prezentatoare drăguţe, îmbrăcată la patru ace.
O atare abordare a domeniului mass media, volens-nolens, ne conferă nouă, ziarişti-
lor, o imensă responsabilitate pentru orice ştire, pentru tot ce se întâmplă în lume. Toto-
dată, informarea trebuie să fe promptă, accesibilă şi profesionistă.
Noi încercăm să acoperim aceste necesităţi. Căutăm şi găsim fapte şi subiecte. Iar
subiect pentru un articol poate f, practic, orice, cu condiţia să abordăm cu profesiona-
lism ceea ce vedem. În acelaşi timp, contează să găsim metoda adecvată de descriere a
acestei realităţi, adică să ne însuşim un instrument cu care să o putem reda cu maximă
fdelitate. Cu alte cuvinte, este vorba de a ne însuşi genurile jurnalisticii.
8
Manual de jurnalism
Câte ceva despre genuri
Tradiţia jurnalismului rus cunoaşte o mulţime de genuri, care, de regulă, sunt reunite
în trei sau patru categorii (în cazul unei împărţiri în trei categorii, ultimul grup nu este
evidenţiat în mod expres):
• genurile informative;
• genurile analitice;
• genurile artistico-publicistice;
• genurile umoristice
1
.
Fiecare categorie se împarte, la rândul său, în genuri. Diferiţi specialişti abor-
dează problema acestei diviziuni în mod diferit. Astfel, A. A. Tertîcinîi, autorul ma-
nualului Genurile presei periodice, manual recomandat pentru instituţiile de învă-
ţământ superior din Rusia, distinge în categoria genurilor informative următoarele
genuri:
• nota;
• corespondenţa informativă;
• raportul;
• interviul informativ;
• sondajul-fulger;
• întrebarea-răspunsul;
• reportajul;
• necrologul
2
.
Pe de altă parte, cunoscutul ziarist din oraşul Kazan, Andrei Kobeakov, structurează
puţin altfel genurile informative:
• informaţia;
• nota;
• corespondenţa;
• reportajul;
• interviul;
• comentariul;
• raportul;
• sondajul;
• întrebarea-răspunsul;
• sfatul;
• comunicatul de presă;
• necrologul
3
.
O atare diviziune a genurilor are un caracter pur teoretic şi, de fapt, este desuetă.
1. Vezi: Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 10.01.10 –
«Журналистика» по филологическим наукам. – Ministerul Învăţământului din Federaţia
Rusă. – http:/www.uni.ulsu.ru/aspir/doc/2005/K/100110.txt
2. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 2000. –
Глава 2. Характеристики информационных жанров.
3. Vezi: Кобяков Андрей. О жанрах современной газетной журналистики. –
http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml
9
Introducere
Cu tot respectul pe care îl am faţă de teorie (dacă ar f să ţinem seamă de ea, în
jurnalistică există peste patruzeci de genuri), nu pot să nu remarc că ziariştii ce lucrea-
ză efectiv în redacţii nu se preocupă, de regulă, de nuanţele privind diferenţele dintre
genurile gazetăreşti, aşa cum le-au fost predate la facultăţile de jurnalism. În realitate,
aceştia uzează de mult mai puţine genuri decât există în manuale
4
.
După cum se vede, teoria genurilor jurnalistice din Rusia este depăşită de practica
găzetărească şi necesită o revizuire.
În activitatea practică, ziariştii apelează la un număr mic de genuri, care variază în
funcţie de publicaţia concretă la care scriu. În acest manual, vom prezenta doar genu-
rile pe care jurnaliştii le folosesc cel mai frecvent.
Întrucât manualul acesta nu urmăreşte obiective teoretice, ci a fost scris pentru a-i ajuta
pe jurnaliştii-practicieni, îmi voi îngădui să fac abstracţie de diviziunile tradiţionale în jurnalis-
tica rusă, pentru a f mai aproape de practica redacţiilor. De aceea am decis ca, sprijinindu-mă
pe principii foarte convenţionale, să reunesc textele scrise în redacţii în trei tipuri de bază:
• ştirile, relativ mici ca volum;
• interviul, pe care îl concepem ca gen jurnalistic şi, deopotrivă, ca instrumentul
principal în munca ziaristului;
• articolele mari, care, la rândul lor, se împart în:
- features (schiţe, reportaje);
- articole analitice;
- investigaţii jurnalistice.
Nu vom examina aici articolele-opinii, în care se încadrează rubricile, trecerile în
revistă, recenziile muzicale, de teatru, sportive etc.
Cine? Ce? Unde? Când? De ce? şi Cum?
Pentru un ziarist acestea sunt întrebările de căpetenie. Toată meseria noastră se ţine pe
ele ca pe o temelie. Orice ar scrie, un bun reporter este dator să ţină mereu cont de ele.
Evident, aceleaşi întrebări îi vor veni în minte şi cititorului acestui manual. Este limpede,
de asemenea, că la ele trebuie găsite răspunsuri. Îmi voi asuma această sarcină, în rândurile
ce urmează. Dar cum ordinea acestor întrebări se schimbă mereu, în funcţie de importanţa
informaţiei, precum şi de scopul urmărit de autor, voi începe cu întrebarea
De ce?
Un obiectiv important pe care şi-l propune acest manual este de a schimba atitudinea
faţă de actul scrisului, demitizarea acestuia.
Am avut prilejul să ascult în repetate rânduri vorbe de felul:

Dacă ai stofă de scriitor,
cu alte cuvinte, dacă ştii să scrii, va ieşi din tine jurnalist. Iar dacă nu – las-o moartă!”.
4. În acest context, am putea, probabil, trece cu vederea că, dintre genurile stabilite de Andrei
Kobeakov, comentariul sau sfatul nu pot f informative: este evident că atât comentariul, cât
şi sfatul nu sunt decât nişte opinii. În ce priveşte comunicatul de presă, acesta este total străin
jurnalismului, find un instrument al PR-ului (public relations).
10
Manual de jurnalism
Or, prin sentinţe de acest fel, actul scrisului se mitizează, find plasat într-un domeniu al
sacrului şi al inaccesibilului. De unde rezultă că a scrie la ziar nu se învaţă. Că numai dacă
ai talent de ziarist poţi scrie bine, iar „de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere!”
Nu punem la îndoială că, în jurnalistică, talentul are un rol foarte important. Dar
numai talentul nu este sufcient. Mai e necesar, pentru a scrie bine, să stăpâneşti instru-
mentele meseriei.
Un obiectiv important pe care şi-l propune acest manual este demitizarea actului
scrisului. Pentru a scrie bine, doar talentul nu este sufcient. Însuşirea bazelor mese-
riei de jurnalist este absolut indispensabilă.
Asemenea unui pictor, care nu îşi poate da întreaga măsură a talentului său fără a-şi
însuşi tehnicile artelor plastice, nici jurnalistul nu se poate afrma, până nu va învăţa cum
trebuie să scrie, cum să obţină anumite efecte, ce anume ar f bine să evite.
Redactorii de la ziare şi reviste ştiu acest lucru. Anume de la ei, de regulă, tinerii ziarişti
afă secretele meseriei. În munca lor difcilă, de zi cu zi, redactorii le inoculează mai tinerilor
colaboratori deprinderea de a scrie, îi învaţă ce subiecte şi cum să le abordeze. Astfel se nasc
şcolile de jurnalism. Un asemenea mod de instruire, în cadrul breslei, există până astăzi.
Ce?
Acest manual e despre cum se scrie. Am încercat să pătrund în inima, în bucătăria
creaţiei ziaristice, ca să pricep cum sunt făcute articolele bune. Pe de altă parte, nu am
nimic împotrivă ca această carte să fe tratată ca o încercare de a prezenta, în scris, vi-
ziunea unuia dintre numeroşii redactori asupra genurilor şi stilurilor.
Cine?

De ce consider că tocmai eu am dreptul să învăţ o mulţime de oameni, pe care nu-i
cunosc, cum să structureze un articol, cum să scrie; să-i învăţ ce anume este bine şi ce
este rău în jurnalistică?
Mi-am început cariera de jurnalist în anii `90, în calitate de redactor adjunct al unui
mic ziar de opoziţie din Armenia, intitulat „Libertatea”. Apoi, am avut norocul să fu
angajat la o revistă internaţională, a cărei redacţie se afă la Los Angeles. La revista AIM
– Armenian International Magazine – am pătruns şi mi-am însuşit bazele jurnalismului de
limbă engleză. De aceea, când am început a lucra la IWPR – Institutul pentru refectarea
războiului şi a păcii (Institute for War and Peace Reporting) – mi-a fost relativ uşor să fac
faţă exigenţelor acestei ediţii internaţionale. Am semnat articole în cele mai diferite pu-
blicaţii din multe ţări ale lumii – începând cu SUA şi până în Coreea de Sud.
În momentul în care îmi începusem activitatea la IWPR, semnasem deja două cărţi
despre jurnalistica din Armenia. În anul 2000, mi s-a propus să organizez training-uri
pentru ziariştii din Asia Centrală. Am acceptat şi, pe parcursul unui an şi jumătate, am
tot călătorit în mai multe ţări din Asia Centrală (în afară de Turkmenistan, desigur), unde
am ţinut lecţii şi cursuri. Am la activ zeci de training-uri, pe care le-am susţinut în Asia
Centrală, în Caucaz, în Rusia, Belarus, ba chiar şi în Macedonia.
11
Introducere
Când? şi Unde?
Un rol important, la elaborarea acestui manual, l-a avut şi Institutul mass media din Ca-
ucaz, pe care l-am fondat în anul 2002, împreună cu colegi şi cu prieteni, la Erevan. Atunci
am început a lucra la această carte. Intenţionam să elaborez un ciclu de bază, de prelegeri
la jurnalistică, pe care le predam la Institut. Planurile mele s-au schimbat radical după 22
octombrie 2002, când s-a atentat la viaţa mea. Cineva mi-a aruncat o grenadă la picioare. An-
cheta deschisă în acest caz nu a descoperit criminalul (nu a descoperit, desigur, criminalul…,
aşa, parcă, mi-ar f mai îndemână să scriu). Când mi-am mai venit în fre după rănile suferite,
am emigrat la Londra – pentru a mă trata şi a lucra.
Am fost angajat mai întâi la IWPR, apoi m-am transferat la BBC. Am terminat de scris
acest manual în locuinţa mea din Londra, într-o seară de ianuarie a anului 2006. Redacto-
rii de la BBC menţionează că am scris cartea ca persoană particulară şi că ea nu refectă
punctul de vedere al angajatorului – Serviciul mondial BBC. Într-adevăr, aşa este.
Cum?
Desigur, pentru scrierea acestui manual nu mi-ar f fost sufcientă doar propria expe-
rienţă de ziarist. De aceea am căutat şi am consultat cât mai multe şi cât mai diferite
ediţii de specialitate.
Mi-a fost de mare folos şi Internetul. Şi, desigur, dacă nu aveam sprijinul familiei şi al
prietenilor, nu aş mai f revenit asupra manuscrisului şi nu aş f dus la bun sfârşit scrierea
manualului, după rănile grave suferite, după emigrarea la Londra şi schimbarea întregului
meu mod de viaţă.

Structura manualului
Fiece capitol, în care este prezentat un anume gen jurnalistic, cuprinde două subca-
pitole: „Texte pentru analiză” şi „Lucrări practice”.
În „Texte pentru analiză” sunt inserate articole autentice, din diferite ziare şi – mai rar –
din ediţii în format electronic din Rusia, ţările din Asia Centrală, Caucazul de Sud, precum şi din
Ucraina şi Belarus. Uneori, am selectat şi articole din presa occidentală. De regulă, comentariul
primului text îmi aparţine. Procedez astfel pentru a-i oferi cititorului posibilitatea să înţeleagă
ce detalii anume sunt relevante pentru genul jurnalistic prezentat în capitol. Urmează câteva
articole, sau fragmente de articole, însoţite de întrebări, la care e necesar să acordaţi atenţie.
Aş dori ca aceste materiale să devină obiectul unor discuţii şi analize colective.
În „Lucrări practice”, am prezentat exemple de cum trebuie să se facă exerciţii la o temă
sau alta. Şi aceste exerciţii, de regulă, sunt destinate instruirii în grup. Ele sunt deosebit de ef-
ciente în cazul organizării unor training-uri pentru ziarişti deja angajaţi; de asemenea, pot servi
ca modele, la lucrări practice pentru grupuri mici de studenţi la facultăţile de jurnalistică.
Capitolul de la sfârşitul cărţii dă soluţiile la lucrările practice. Se subliniază, totodată,
ce calităţi profesionale dezvoltă un exerciţiu sau altul şi care ar f rezultatele concrete
scontate. Sunt date, de asemenea, „răspunsurile corecte”. Am luat în ghilimele sintagma,
deoarece îmi dau prea bine seama că, în cadrul lecţiilor, cineva dintre studenţi sau chiar
profesorul ar putea să respingă aprecierile şi concluziile mele. Nu aş avea decât să mă
bucur dacă argumentele lor vor f întemeiate.
Jurnalismul:
adevărul sau faptul?
● Jurnalismul faptului şi cel al
„adevărului”
● Fapte şi comentarii – ce este mai
important?
● Emoţii în jurnalismul „ştiriştilor”
● Prin ce se deosebeşte jurnalismul
responsabil de cel iresponsabil?
S-ar părea că ar f absurd însuşi felul în care este pusă – în titlul acestui capitol – pro-
blema: adevărul e constituit din fapte, iar punerea acestora în antiteză ar f lipsită de
orice noimă.
Să examinăm însă un exemplu. Să presupunem că într-un inexistent stat din Asia Cen-
trală se desfăşoară alegeri prezidenţiale. Preşedintele în exerciţiu, Ibraghimov, decis să
fe reales pentru un al doilea mandat, se deplasează în oraşul provincial Dost, la o întâl-
nire cu alegătorii. Aceasta se desfăşoară la Căminul cultural, care dispune de cea mai în-
căpătoare sală din oraş. După cum se întâmplă întotdeauna în asemenea cazuri, publicul
este ales pe sprânceană: vezi în sală numai cetăţeni dintre cei mai fdeli preşedintelui.
La un moment dat, se întâmplă ceva neprevăzut: o locuitoare a acelui oraş se ridică din
scaun şi, cu voce tare, se adresează lui Ibraghimov: „Cât timp veţi mai suge sângele unor
oameni paşnici, cât timp ne veţi ucide şi jefui? Ajunge!”.
Pentru cei care cunosc situaţia din ţările din Asia Centrală este limpede că un ase-
menea eveniment este cu totul ieşit din comun, aproape neverosimil. Să vedem cum ar
putea f el relatat.
Varianta întâi
„O locuitoare din oraşul Dost a adresat preşedintelui Ibraghimov următoarele
cuvinte: „Cât timp veţi mai suge sângele unor oameni paşnici, cât timp ne veţi
ucide şi jefui? Ajunge!”. Incidentul s-a întâmplat în timpul întâlnirii şefului
statului cu alegătorii, care a avut loc în incinta Căminului cultural din Dost,
unde femeia, ridicându-se din scaun, a vociferat aceste cuvinte”
5
.
Aceasta este expunerea simplă a faptului.
5. De fapt, din punct de vedere jurnalistic, expunerea acestui fapt ar trebui făcută puţin altfel. Ştirea ar
trebui scrisă cam aşa: „Cât timp veţi mai suge sângele unor oameni paşnici, cât timp ne veţi ucide şi
jefui? Ajunge!”. Aceste cuvinte le-a adresat preşedintelui Ibraghimov o femeie necunoscută, în timpul
întâlnirii acestuia cu populaţia la Căminul cultural din oraşul Dost”. O atare structurare a ştirii este
determinată de particularităţile genului, despre care vom vorbi în continuare.
13
Jurnalismul: adevărul sau faptul?
Varianta a doua
„Ce femei curajoase există pe pământul nostru! Faptul că o femeie absolut ne-
cunoscută s-a încumetat să-i spună verde în ochi dictatorului Ibraghimov aces-
te cuvinte demascatoare: „Ajunge! Ajunge cât ai băut sângele concetăţenilor,
cât ai ucis şi ai jefuit!”, ar putea f califcat ca absolut nesăbuit”.
În acest fel ar putea scrie un ziar de opoziţie, dacă în această ţară ar exista presă de
opoziţie.
Varianta a treia
„Un incident dezgustător a marcat întâlnirea pe care preşedintele Ibraghimov
a avut-o cu populaţia din oraş. Cu toate acestea, provocatorul nu a reuşit să
deturneze reuniunea, care s-a desfăşurat într-o atmosferă constructivă. Opinia
publică condamnă această ieşire care s-a produs tocmai în momentul în care
ţara noastră se confruntă cu difcila problemă de tranziţie spre democraţie”.
O asemenea expunere a evenimentului ar putea-o face un ziar proprezidenţial dacă
acesta ar f dispus să-l refecte în paginile sale.
Toate aceste trei variante pot f întâlnite în presă. Există, desigur, şi alte modalităţi
de a relata într-un ziar despre acest eveniment, dar, raportat la obiectivele pe care le ur-
mărim, sunt destule şi aceste trei. Să le examinăm. Prima variantă reprezintă o descriere
simplă a celor întâmplate. Este relatat faptul brut, fără a f comentat şi fără a se emite
judecăţi de valoare. Variantele a doua şi a treia au însă un element comun: un comentariu
aparţinând redacţiei (sau autorului ştirii), care nu însoţeşte, pur şi simplu, informaţia pro-
priu-zisă, ci chiar o dislocă, devenind mult mai importantă decât faptul însuşi. Mai mult
decât atât, în cea de a treia variantă nici măcar nu se spune clar ce anume s-a întâmplat.
Am putea afrma că, aici, informaţia şi comentariul se împletesc, se condiţionează reci-
proc de o asemenea manieră încât nu mai poţi face o distincţie între ele.
Aşadar, putem constata următoarele: prima variantă a fost scrisă în spiritul tradiţiilor
jurnalismului „ştirist”, unde contează faptul, comentariul autorului find inoportun; pe
când cea de a doua şi cea de a treia variantă – în tradiţia jurnalismului de opinie şi a
comentariului, unde interpretarea contează adesea tot atât de mult precum faptele, ba
chiar uneori mai mult. În acest caz, ziarul are datoria să lămurească cititorului în ce cheie
urmează să fe interpretate cele întâmplate.
Este una dintre delimitările fundamentale ale jurnalismului actual. Nu vom stărui însă
asupra acestui aspect. Este evident că în primul caz (ipotetic) autorul ştirii a descris, pur
şi simplu, faptul. Pe când în cazurile al doilea şi al treilea ziariştii au căutat să desprindă,
dincolo de întâmplare, semnifcaţia acesteia, să redea adevărul despre eveniment.
Să existe, oare, o diferenţă între prezentarea faptelor şi cea a adevărului? Există,
sigur că da. Şi, pentru a pricepe în ce anume constă ea, să urmărim raţionamentele
cunoscutului scriitor ceh Milan Kundera despre adevărul jurnalismului, din romanul său
„Nemurire”:
„…Nu este vorba despre adevărul lui Dumnezeu, pentru care a fost ars pe rug
Jan Hus, nici de adevărul ştiinţei şi al spiritului de liber-cugetător, în numele
căruia a ars în făcări Giordano Bruno. [Acest adevăr] nu priveşte nici credin-
ţa, nici modul de gândire; este un adevăr de nivelul ontologic cel mai de jos,
un adevăr eminamente pozitivist al faptelor: ce a făcut C aseară; ce gândeşte
14
Manual de jurnalism
el cu adevărat în adâncul sufetului; ce spune, când se întâlneşte cu A, şi dacă
întreţine relaţii intime cu B”.
Jurnalismul se întemeiază, în mare măsură, pe dorinţa de a spune adevărul. Exemple-
le al doilea şi al treilea, oricât ar f de diferite, sunt de acelaşi tip tocmai datorită acestui
element. Cu toate acestea – şi în acest moment ne confruntăm cu una dintre legităţile
jurnalismului – un reporter nu este în măsură să cuprindă întregul adevăr al evenimentu-
lui. Cauzele sunt multiple: ziaristul, de regulă, nu are acces în culisele întâmplărilor în
desfăşurare, nu cunoaşte mobilurile de care sunt ghidaţi actorii principali, nici posibilita-
tea de a urmări toate complicaţiile şi elementele noi ce intervin. Uneori, s-ar putea să nu
dispună, pur şi simplu, de timpul necesar, sau de spaţiu sufcient în pagina de ziar. Alteori,
animat de dorinţa de a exprima un punct de vedere personal, ziaristul cade în capcana
propriilor concepţii civile, naţionale, patriotice. De unde deducem că există un jurnalism
al faptului şi un jurnalism „al adevărului”. Cuvântul „adevăr” l-am luat în ghilimele,
deoarece ceea ce lipseşte în exemplul al doilea şi al treilea este tocmai adevărul. Există
doar aprecierea ziaristului, care nu este neapărat şi adevărată.
Totodată, în textele citate există şi o altă diferenţă esenţială. Ea rezidă în faptul că,
în prima variantă, ştirea este neutră, lipsită de o emoţie pe care să i-o confere autorul.
Încărcătura emoţională a acestui text este concentrată în cuvintele pe care femeia i le
strigă şefului statului, adică în însuşi faptul, întâmplarea sau evenimentul ca atare. O ex-
punere de acest fel mizează pe discernământul cititorului, care va trage concluziile ce se
impun din faptul relatat. Pe când în variantele a doua şi a treia emoţionează însăşi descri-
erea. De astă dată, aici, pentru a infuenţa sentimentele cititorului, căruia i se propune şi
cheia în care să fe interpretat faptul, se face uz de un lexic emotiv, nuanţat stilistic.
Toate aceste observaţii şi judecăţi ne conduc fresc spre următoarea concluzie.
Fără îndoială, jurnalistica infuenţează deopotrivă inima şi mintea cititorului. Însă modul
de a oferi informaţia este diferit: într-un caz, autorul mizează pe raţiunea cititorului (de
obicei, aşa sunt scrise articolele ce analizează evoluţiile politice sau economice într-o
anumită situaţie), iar în altele – pe sentimente şi emoţii.
● Prin simpla relatare a unui fapt, propunem cititorului să tragă el însuşi concluzii-
le ce se impun. Autorul are încredere în cititor, în puterea sa de discernământ.
● Infuenţând emoţiile cititorului, îi propunem soluţii de-a gata, apreciind ab ini-
tio evenimentul ca find „bun” sau „rău”, în funcţie de atitudinea noastră faţă
de el.

Aceasta, însă, nu e încă totul. Putem oare afrma că, în primul exemplu, jurnalistul
aprobă sau condamnă gestul femeii? Puţin probabil. Jurnalistul, aici, menţine o anumită
distanţă faţă de eveniment, manifestând o atitudine imparţială. El nu comunică citito-
rilor ce crede în legătură cu evenimentul – fe de bine, fe de rău. Pe când exemplul al
doilea şi al treilea refectă tocmai punctul de vedere al reporterului, atitudinea sa faţă
de faptul brut. În realitate, în cel de al treilea exemplu, însuşi evenimentul lipseşte, find
substituit de comentariu.
În fne, în practica jurnalismului postsovietic faptelor li se conferă adeseori diverse
conotaţii, considerându-se că acestea sunt „pozitive” sau „negative”. „Pozitive” sunt
faptele care, după ce sunt relatate în mass media, arată că autorităţile activează bine.
Respectiv, „negative” vor f faptele comunicate de jurnalist care arată activitatea defec-
tuoasă a puterii.
15
Jurnalismul: adevărul sau faptul?
În jurnalismul occidental asemenea diviziuni nu există. Pentru un gazetar de limbă
engleză faptul există ca ceva autonom. În concepţia sa, primul obiectiv al „ştiriştilor”
este să dea în vileag neregulile, problemele şi lipsurile din societate.
Un englez ar f foarte mirat să citească la rubrica „noutăţi” un text despre buna ges-
tionare a unei ferme, despre recolte sau mulsori record. Este adevărat, din când în când
presa britanică publică articole despre succesele economice înregistrate de o întreprin-
dere sau alta. Ele apar însă în perioada în care companiile îşi prezintă raporturile anuale
de activitate şi, alături de compania din capul topului, este prezentată, obligatoriu, situ-
aţia celorlalte întreprinderi din ramură. Articolele de acest fel sunt inserate, de regulă,
în suplimentele destinate problematicii lumii de afaceri.
* * *
Aşadar, exemplele de mai sus ilustrează diferenţa fundamentală în abordările din
jurnalism. Să încercăm să le sintetizăm într-un tabel.
Jurnalismul faptului Jurnalismul opiniei
Un fapt este mai important decât un co-
mentariu, întrucât cititorul este în măsu-
ră să tragă el însuşi concluziile.
Comentariul nu este mai puţin important
decât faptul, în unele cazuri find chiar mai
important, deoarece educă şi formează ci-
titorul.
Ziaristul expune faptele.
Ziaristul încearcă să prezinte cititorului
„adevărul”.
Se mizează pe inteligenţa cititorului.
Se apelează la sentimentele şi emoţiile ci-
titorului.
Ziaristul rămâne imparţial. Ziaristul are o atitudine partizană.
Comparând cele două tradiţii jurnalistice, cineva ar putea avea impresia că eu
identifc jurnalismul occidental, de limbă engleză, cu jurnalistica factologică, iar
şcoala noastră, postsovietică – cu jurnalismul opiniei şi al comentariului. Lucrurile nu
stau tocmai aşa, exemplul ce urmează find un argument în acest sens. A doua zi după
7 iulie 2005, când Londra a fost zguduită de o serie de explozii, unul din ziarele bri-
tanice de mare tiraj – Evening Standard – a apărut cu un titlu de o şchioapă în prima
pagină: „Bastards” („Lepădăturile”), titlu plasat deasupra unei fotografi ce înfăţişa
debandada şi haosul de după explozii. Acest cuvânt licenţios nu este, evident, unul
informativ, iar împreună cu fotografa stârneşte emoţii şi dă o apreciere a evenimen-
tului, nu îl descrie.
În realitate, exemplul de mai sus ne descoperă şi partea frumoasă a meseriei noastre.
Jurnalismul ne oferă şansa de a crea, iar orice creaţie sfărâmă cadrele vechi şi naşte o
nouă viziune asupra regulilor şi schemelor rutinate. Jurnalistica are o mulţime de genuri
şi de posibilităţi, dar e necesar să ştim să le folosim, asemenea unui artist plastic, care
trebuie să posede tehnicile desenului în creion sau în cărbune, să cunoască legile per-
spectivei şi proprietăţile diferitelor culori şi suprafeţe.
Acest manual urmăreşte, de fapt, tocmai acest scop.
16
Manual de jurnalism
Articole pentru analiză
O revoluţie culturală
Mihail Şvîdkoi, ex-ministru al culturii, l-a acţionat în judecată pe Aleksandr Sokolov
Ieri, în Guvernul rus s-a declanşat un scandal monstru. Mihail Şvîdkoi, directorul Agenţiei federale
pentru cultură şi cinematografe (AFCC), a declarat că îl va acţiona în judecată pe şeful său, ministrul
culturii Aleksandr Sokolov. Drept motiv pentru acţiunea sa au servit aprecierile imprudente ale domnului
Sokolov: în emisiunea tv de sâmbătă seara, „Post-scriptum”, acesta a declarat că în fostul Minister al cul-
turii, condus până la el de Mihail Şvîdkoi, corupţia înforea „la toate nivelurile”. Acest confict, devenit
public, dintre şef şi subaltern are o istorie mai veche. Ca întotdeauna, esenţa acestuia se reduce la faptul
cine anume distribuie mijloacele bugetare.
Pentru Rusia, scandalurile de corupţie sunt ceva obişnuit. Cu toate acestea, o acuzaţie făţişă
făcută de un funcţionar de stat de un asemenea rang la adresa colegului său, care pe deasupra îi este
şi şef nemijlocit, este totuşi un caz nemaipomenit, care are vechi dedesubturi. Relaţiile dintre Minis-
terul culturii şi comunicaţiilor, diriguit de Aleksandr Sokolov, şi Agenţia federală pentru cultură şi
cinematografe, condusă de Mihail Şvîdkoi, nu au fost niciodată roz. Aleksandr Sokolov a fost numit
ministru al culturii în martie 2004, după destituirea lui Mihail Şvîdkoi, căruia i s-a propus, imediat
după demitere, să conducă una dintre cele două noi agenţii, constituite în cadrul ministerului. Deli-
mitarea competenţelor Ministerului culturii şi ale AFCC au fost făcute în felul următor: ministerului
îi revenea elaborarea proiectelor de legi şi a reglementărilor juridice (astfel, problema restituirilor
este o prerogativă ministerială), pe când tot ce ţine de proiecte concrete din domeniul teatrului,
cinematografei, muzicii, al achiziţiilor şi producerii de flme, a fost pus în sarcina AFCC. Cu alte
cuvinte, agenţia a căpătat statutul unui producător general de stat, care a concentrat în administrarea
sa fnanţarea tuturor proiectelor.
Factorii de la Ministerul culturii, evident, nu au fost deloc încântaţi de această situaţie. Din punct
de vedere formal, ministerul parcă ar f „mai mare” decât AFCC, dar, cu toate acestea, principalele
fuxuri fnanciare, destinate dezvoltării culturii, trec pe alături. Fără îndoială, învinuirile pe care minis-
trul i le-a făcut lui Şvîdkoi, în emisiunea „Post-scritum” de sâmbătă, sunt motivate tocmai de această
situaţie.
Aleksei Puşkov, autor şi moderator al programului tv „Post-scripum”, a declarat, pentru „Izvestia”, că
„ministrul culturii Aleksandr Sokolov nu l-a acuzat în mod direct pe Mihail Şvîdkoi şi nu i-a rostit numele. El
a menţionat doar că există probleme, cel puţin în activitatea Agenţiei federale, legate de aspecte fnanciare”.
Declaraţia exactă a lui Aleksandr Sokolov, difuzată de canalul TVC, este următoarea:
„…Aici începe domeniul de prerogative ale agenţiei. În cadrul ei se examinează toate ofertele, se
stabilesc priorităţile. Există o contradicţie, deoarece tocmai aceasta şi este continuarea politicii promo-
vate de stat: pentru ce anume sunt destinaţi aceşti bani? Poate f selectat un proiect de perspectivă pentru
stat şi, dimpotrivă, unul care, după fecare concert, să-i aducă „ciubuc”. Situaţia aceasta a existat la toate
nivelurile ministeriale – ca fost rector al Conservatorului, o cunosc. Acelaşi lucru continuă şi în actuala
agenţie”.
Şvîdkoi nu a formulat nici o acuzare cu referire la Sokolov. Însă atacul din partea şefului asupra sa
i-a dat mână liberă. A doua zi după emisiunea tv, Mihail Şvîdkoi a comunicat agenţiei „Interfax” urmă-
toarele: „Această declaraţie a ministrului culturii nu este decât o încercare de a obţine controlul asupra
distribuirii banilor bugetari, precum şi de a camufa neputinţa ministerului de a-şi onora atribuţiunile sale
directe, ca organ abilitat cu elaborarea reglementărilor legislative şi obligat să promoveze politica statului
în domeniul culturii”. Pentru studierea cazului şi depunerea dosarului în instanţă, potrivit lui Şvîdkoi,
17
Jurnalismul: adevărul sau faptul?
juriştii au nevoie de zece zile, după care acţiunea va f intentată. Nu se ştie deocamdată ce sumă de bani
va f cerută de la Sokolov pentru prejudiciul adus.
Până acum, litigiile ce se iscau între departamente, precum şi confictele personale între funcţio-
narii de stat, erau soluţionate în mod discret, „în sânul familiei”, însă în situaţia ce s-a creat şefi celor
două departamente, după cum se vede, nu au mai putut tăcea. Antrenaţi în lupta pentru banii buge-
tari, dl Sokolov a declarat că s-a confruntat personal cu practica „ciubucurilor” din fostul Minister al
culturii, în timpul când era rector la Conservator. Este o afrmaţie deosebit de curajoasă a ministrului
culturii, căci, după cum se ştie, nu numai luarea, ci şi oferirea de mită constituie o acţiune pasibilă de
pedeapsă penală.
(...)
Oricum, dacă Mihail Şvîdkoi îi va intenta totuşi un proces lui Aleksandr Socolov privind apărarea
onoarei şi demnităţii, acesta din urmă se va vedea nevoit să facă dovada justeţei afrmaţiilor sale.
Şi nu va f deloc o treabă uşoară: ieri, surse din Procuratura Generală a Rusiei au comunicat unui
reporter de la

Izvestia

că “faţă de domnul Şvîdkoi, nu avem întrebări privitoare la corupţie”.
Marina DAVÎDOVA,
Nadejda STEPANOVA
Izvestia. 28.06.2005
Acest articol este un exemplu de parţialitate admisă de ziarist, fără a afşa însă acest
lucru. Numeroasele judecăţi de valoare, pe care le afăm „semănate” peste tot în acest
text, sugerează cititorului ideea că, în confictul celor doi funcţionari, cel care are drep-
tate este Şvîdkoi.
Deja în primul alineat al articolului, autorii abordează problema şi stabilesc cauza
care a iscat confictul („aprecierile imprudente” – cuvântul „imprudente” conţine deja o
judecată de valoare) şi oferă cititorului o concluzie: „Ca întotdeauna, esenţa acestuia se
reduce la faptul cine anume distribuie mijloacele bugetare”.
În alineatul al treilea, se face uz, de două ori, de cuvinte şi expresii apreciative („evi-
dent” şi „fără îndoială”). Acestea arată clar atitudinea ziariştilor faţă de subiectul abordat.
Faptul că Şvîdkoi nu l-a acţionat în judecată pe şeful său devine clar abia la mijlocul
articolului. Cu toate acestea, textul e structurat astfel încât admite ideea că acest lucru
este iminent (sau chiar poate a fost făcut). S-ar putea însă ca Mihail Şvîdkoi să f apelat
pur şi simpli la serviciile gazetarilor pentru a-şi regla conturile cu ministrul care, din ne-
atenţie, i-a oferit un pretext potrivit.
Articolul are şi alte fraze ce conţin judecăţi de valoare, care urmăresc să formeze o
anumită atitudine faţă de personajele implicate în scandal. De pildă: „Antrenaţi în lupta
pentru banii bugetari, dl Sokolov a declarat că s-a confruntat personal cu practica „ciu-
bucurilor” din fostul Minister al culturii, în timpul când era rector la Conservator. Este o
afrmaţie deosebit de curajoasă a ministrului culturii, căci, după cum se ştie, nu numai
luarea, ci şi oferirea de mită constituie o acţiune pasibilă de pedeapsă penală”.
Alături de articol au fost inserate comentariile a patru oameni de cultură. Trei îl
atacă cu duritate pe ministrul culturii Sokolov, pe când comentariul celui de al patrulea
are un mesaj oarecum neutru. În general, după lectura tuturor materialelor, este clar
că ziarul şi autorii articolului sunt partizanii lui Şvîdkoi. Implicit, că ei sprijină una din
părţile antrenate în confict. Adică, acesta ar f unul dintre posibilele „adevăruri”.
18
Manual de jurnalism
Citiţi aceste articole şi discutaţi pe marginea lor.
Răspundeţi la întrebări
Fiul lui Teriohin îşi face stagiul în ministerul tatălui său,
iar serviciul de presă ascunde acest lucru
Kirill, ful ministrului economiei, Serghei Teriohin, a fost admis ca stagiar în ministerul condus de
tatăl său.
Potrivit relatărilor „Obkom”-ului (o ediţie ucraineană pe Internet), vineri, la minister, „a avut loc
ceremonia solemnă de admitere la stagiu a vreo douăzeci de studenţi, dintre cei mai buni, de la instituţiile
de învăţământ superior din Ucraina, acestora înmânându-li-se şi actele ce le confrmă statutul”.
„Printre aceşti fericiţi era şi un tânăr cu numele Teriohin Kirill Sergheievici. După ceremonia de
înmânare a documentelor, Serghei Teriohin a confrmat că Kirill Sergheievici este feciorul său”, menţi-
onează ediţia.
Potrivit informaţiei de care dispune ediţia „Obkom”, ministrul a menţionat că nu a intervenit ca
Teriohin-juniorul să-şi facă stagiul la minister şi că selecţia „laureaţilor” a fost făcută în cadrul şcolilor
superioare.
Încercările ziariştilor de a-l aborda pe Kirill, pentru a afa opinia acestuia, au eşuat, angajatele servi-
ciului de presă „făcând zid” în jurul său, acoperindu-l astfel de ochiul camerelor tv şi ale reporterilor.
Potrivit aceleiaşi surse, angajatele serviciului de presă au deschis uşa de la ieşirea în caz de incendiu,
scoţându-l astfel pe Kirill din sala de şedinţe.
Ministrul s-a arătat mirat de acest fapt şi, potrivit ediţiei, a declarat că „acest lucru nu era necesar şi
că (…) Kirill ar f acceptat să acorde un interviu”.
Ukrainskaia pravda. 29.07.2005

Întrebări:
1. În ce mod îşi exprimă autorul atitudinea faţă de eveniment?
2. Cât de obiectiv este autorul? Prin ce se relevă imparţialitatea/parţialitatea sa?
3. Care sunt sursele de care uzează autorul? Exprimă acestea poziţia părţilor afate
în confict?
4. Sunteţi de acord cu felul în care au fost alese sursele?
5. Puteţi califca acest articol ca „bun”? Evaluaţi-l în baza unei scale de cinci puncte.
Motivaţi evaluarea făcută.
Timoşenko este ameninţată cu moartea
Se pregătea un atentat la viaţa premierului ucrainean
Viaţa şefului executivului ucrainean, Iulia Timoşenko, a fost ameninţată de un atentat în curs de
pregătire. Această informaţie a fost difuzată de serviciul de securitate al Ucrainei, cu trimitere la „surse
diplomatice demne de încredere”. Şeful acestui serviciu, Aleksandr Turcinov, este unul dintre comi-
litonii cei mai apropiaţi ai Iuliei Timoşenko. Acest fapt ne permite să acredităm ideea că declaraţia
serviciilor speciale are ca scop creşterea ratingului premierului ucrainean.
Potrivit unor informaţii preliminare, atentatul putea f pus la cale de structuri ce au legătură cu
Combinatul siderurugic de la Nikopol. Unul dintre coproprietarii acestuia este Viktor Pinciuk, ginerele
ex-preşedintelui ucrainean Leonid Kucima. Recent, Pinciuk a învinuit-o pe Timoşenko că aceasta ar
dori să se răfuiască cu el. „Ar face mai bine să se ocupe de problemele statului, nu să regleze conturile
19
Jurnalismul: adevărul sau faptul?
cu cineva”, a declarat Pinciuk, care este nemulţumit că Timoşenko a făcut un demers la Procuratura
Generală, solicitându-i să atace în justiţie o hotărâre a Curţii economice, care a confrmat că acţiunile
Combinatului aparţin lui Pinciuk.
Lupta Iuliei împotriva oligarhilor ucraineni i-a adus nu numai reputaţia de cel mai popular om
politic din Ucraina, ci a propulsat-o pe locul al treilea între cele mai infuente femei din lume, potrivit
unui top publicat de revista „Forbes”. La ora actuală, Timoşenko se bucură de o popularitate mai mare
chiar decât a preşedintelui Viktor Iuşcenko. Aceasta supără elitele ucrainene afate la putere şi condu-
ce, permanent, la fricţiuni între adepţii preşedintelui şi cei ai primului ministru.
Revista „Forbes” scrie despre Timoşenko ca despre „o femeie de un curaj ieşit din comun”. În
Ukraina, Timoşenko este un simbol al „mâinilor curate”, pe care Iuşcenko le-a promis alegătorilor.
Evghenia, fica dnei Timoşenko a renunţat la gărzile de corp şi intenţionează să se mărite cu un rocker
britanic de condiţie modestă. În acelaşi timp, Andrei, ful lui Iuşcenko, circulă în automobile de lux şi,
potrivit ziariştilor ucraineni, s-a instalat într-o locuinţă scumpă din centrul Kievului.
Ivanna GORINA,
Kiev
Rossiiskaia gazeta. 01.08.2005
Ediţia poloneză a revistei „Playboy” a desemnat-o pe dna Timoşenko „omul lunii”. Revista „Elle”,
de asemenea, îi remarcă eleganţa şi rafnamentul. Ea este apreciată ca „o graţioasă femeie-politician,
care a mângâiat inimile cititorilor revistei „Playboy”. Timoşenko însă a declarat că nu va accepta să se
fotografeze pentru „Playboy”, întrucât „nu corespunde standardelor” acesteia.
Întrebări:
1. Este exprimată în acest articol atitudinea autorului? Dacă da, atunci prin ce mij-
loace?
2. Cât de obiectiv este autorul? Prin ce se relevă obiectivitatea/parţialitatea sa?
3. Faptele sunt expuse logic sau nu?
4. Articolul are toate elementele necesare? Ce anume îi lipseşte şi de ce?
5. Este acesta un articol bun? Evaluaţi-l în baza unei scale de cinci puncte.
Lucrare practică pe tema „Jurnalismul:
adevărul sau faptul ?”
Scrieţi un articol, folosind informaţia de mai jos.
Ministerul apărării al Federaţiei Ruse a refuzat să acrediteze postul american de tele-
viziune ABC, după ce, în noaptea de joi spre vineri, acesta a difuzat un interviu cu Şamil
Basaiev. „Postul american de televiziune ABC nu va mai f admis să activeze în cadrul Mi-
nisterului apărării al Rusiei, după ce a oferit spaţiu de emisie teroristului internaţional
Şamil Basaiev”, a declarat duminică, 31 iulie 2005, Serghei Ivanov, ministrul apărării al
Federaţiei Ruse.
Vineri, 29 iulie, MAE al Rusiei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al SUA în Rusia,
Daniel Russell, pentru a-i exprima indignarea în legătură cu difuzarea la un post de televi-
ziune american a unui interviu cu teroristul Basaiev. În aceeaşi zi, MAE al Federaţiei Ruse
a făcut o declaraţie în care, între altele, se spune:
20
Manual de jurnalism
Spaţiul de emisie a fost oferit unuia dintre cei mai odioşi insurgenţi ceceni,
care are pe conştiinţă organizarea a numeroase acte teroriste, inclusiv la Tea-
trul de la Dubrovka şi la Beslan, în care şi-au pierdut viaţa sute de cetăţeni
paşnici, între care şi copii. Basaev a fost declarat terorist de către întreaga
comunitate internaţională, iar numele său a fost introdus în lista respectivă a
C[onsiliului] de S[ecuritate] al ONU, inclusiv la iniţiativa SUA.
Apar probleme, în context, privind modul în care, pe teritoriul SUA, sunt
onorate obligaţiile, în special hotărârea 1373 (2001) a CS al ONU, care cere
în mod expres membrilor ONU „să se abţină de a acorda sprijin sub orice
formă – activ sau pasiv – organizaţiilor sau persoanelor implicate în acte de
terorism”?
Se pune şi problema deontologiei jurnalistice şi a calităţilor profesionale ale
celor care au comandat şi au realizat acest „interviu”, pe care l-au difuzat la
postul american. Nu avem nici o îndoială că difuzarea de către mass media in-
dependente, de exemplu, a unui interviu cu organizatorii monstruoaselor acte
teroriste din SUA, de la 11 septembrie 2001, ar trezi indignarea justifcată a
milioane de americani.
Nu avem decât să regretăm că conducerea postului „ABC News” a ignorat de-
claraţia ofcială a Ambasadei ruse la Washington, făcută în ajunul difuzării
emisiunii, în care era exprimat un protest împotriva difuzării acestui interviu.
Nu putem să nu menţionăm că interviul a fost transmis tocmai în momentul
când Rusia, SUA, toate ţările comunităţii internaţionale fac eforturi fără pre-
cedent pentru combaterea terorismului internaţional, în condiţiile dezvoltării
multilaterale a cooperării ruso-americane în domeniul antiterorist.
În aceeaşi zi, dar mult mai târziu (diferenţa de fuse orare între Moscova şi Washin-
gton este de opt ore), la Departamentul de stat al SUA se desfăşura obişnuitul briefng,
susţinut de Shon McCormack. Prezentăm din acea conferinţă de presă secvenţa care viza
interviul cu Şamil Basaiev (cu mici prescurtări).
Întrebare: Puteţi confrma faptul că, în legătură cu interviul difuzat de postul
ABC cu liderul cecen, ministerul de externe rus l-a convocat pe însărcinatul cu
afaceri interimar Daniel Russell?
Dl McCormack: Am discutat această problemă cu guvernul rus. În ce priveşte
această emisiune, aş vrea să menţionez două lucruri: noi considerăm că liderul
rebelilor ceceni, Şamil Basaiev, este un terorist care şi-a asumat responsabili-
tatea pentru ocuparea şcolii din Beslan, în anul trecut, şi a teatrului de la Du-
brovka, din Moscova, în octombrie 2002, precum şi pentru o serie de alte acte
de terorism, soldate cu moartea a sute de persoane. În august 2003, Basaiev
a fost declarat ca find un terorist ce prezintă un pericol şi pentru securitatea
cetăţenilor SUA.
Noi condamnăm cu toată fermitatea orice acte de terorism. Am spus aceasta
şi până acum, iar în ce priveşte Cecenia am declarat că acţiunile ce conduc la
moartea unor oameni nevinovaţi nu au nici o justifcare.
Guvernul SUA nu are nici o implicare în decizia luată de postul ABC de a difuza
interviul. Guvernul SUA nu are competenţa de a împiedica postul ABC de a-şi
exercita dreptul constituţional, difuzând acest interviu.
Întrebare: Ar avea vreo obiecţie Guvernul SUA, dacă vreo companie mediatică
americană ar pune pe post un interviu cu Osama Ben Laden?
21
Jurnalismul: adevărul sau faptul?
Dl McCormack: Diferite companii americane au difuzat fragmente de înregis-
trări video făcute de Osama Ben Laden şi de Aiman Zavahiri, precum şi de alţii.
Cu mai mult timp în urmă, îndată după 11 septembrie [2001], am cerut com-
paniilor de televiziune să ţină cont de faptul că aceste înregistrări pot conţine
semnale sau alte informaţii pentru alte celule teroriste, însă ne-am exprimat
clar în acest punct: orice decizii în acest sens aparţin exclusiv companiilor.
Întrebare: Ar putea ca şi în interviul cu cecenii, pus pe post de ABC, să existe
asemenea semnale?
Dl McCormack: Nu sunt sigur.
Întrebare: Ce aşteaptă ruşii de la voi?
Răspuns: Dvs ar trebui să întrebaţi guvernul rus ce aşteaptă de la guvernul
SUA, din punctul de vedere a ceea ce trebuia sau ce putea că facă acesta.
Colectăm informaţie
În acest capitol vom cunoaşte
metodele de colectare a informaţiei
● Observaţia
● Studierea documentelor
● Experimentul
● Interviul
● Conferinţa de presă

Munca unui jurnalist începe prin colectarea informaţiei, deoarece fără de ea, fără de
expunerea faptelor, jurnalismul este de neconceput. Există câteva metode de strângere
a informaţiei. Acestea sunt:
● Observaţia.
● Lectura şi studierea documentelor, precum şi a cărţilor, revistelor şi ziarelor.
● Conferinţa de presă. De fapt, conferinţa de presă este o varietate a interviului,
însă în jurnalismul postsovietic conferinţei de presă îi revine un rol deosebit de
important.
● Mai există experimentul, însă ziariştii apelează la el destul de rar, întrucât această
metodă le solicită mult timp şi multă energie.
● Interviul (individual şi de masă – în ultimul caz, acesta e deja o altă metodă, son-
dajul, care se realizează prin anchetare).
Să le examinăm pe rând.
Observaţia
Cele mai convingătoare fapte sunt cele trăite de reporterul însuşi. Pentru a le do-
bândi, jurnaliştii merg la război, se bagă în focul incendiilor, participă la demonstraţii şi
manifestaţii antiguvernamentale, escaladează Everestul. Pentru un adevărat profesionist
contează enorm să vadă lucrurile cu ochii proprii, să le treacă prin inima sa. Pe lângă
faptul că descoperă astfel subiecte noi pentru articolele şi relatările sale, prezenţa sa la
faţa locului dă textelor un aer de autenticitate, le conferă vervă şi efectul prezenţei. Ca
rezultat, articolele devin mult mai bune, mai convingătoare şi mai interesante.
Iată un fragment dintr-un articol semnat de ziaristul azer Emin Eminbeili, în care de-
scrie munca sa în timpul războiului din Karabahul de Munte.
În timpul schimburilor de prizonieri se întâmplau lucruri extraordinare. Într-o
zi, l-am văzut pe comandantul unui batalion de autoapărare, pe eroul naţional
al Azerbaidjanului Allahverdi Baghirov, îmbrăţişând pe un prizonier armean.
Chiar în faţa camerei tv, el a spus că împreună cu acel armean „a jucat mulţi
ani fotbal pentru aceeaşi echipă”. Când a venit momentul schimbului, ostaşul
armean i-a spus lui Allahverdi că speră mult să nu mai nimerească pe părţi di-
ferite ale liniei frontului.
23
Colectăm informaţie
Am avut şi un alt caz interesant, pe care l-am flmat. După o rundă fructuoasă de
negocieri, s-a decis să se schimbe câte un prizonier de ambele părţi. Între timp,
prizonierii au fost puşi în libertate, ei mergând, pe pământul nimănui, unul în în-
tâmpinarea altuia. Aveau semne că au fost bătuţi crunt, aveau feţele însângerate.
În momentul în care s-au întâlnit, s-au îmbrăţişat şi au izbucnit în plâns.
[…] Când comandantul de batalion Allahverdi Baghirov şi-a pierdut viaţa în-
tr-o explozie de mină, Vitalik, comandantul batalionului „Askeran” (forţele
de autoapărare din Karabah – n. red.), a luat legătura prin staţia de radio cu
trupele noastre şi a întrebat dacă e adevărat că a murit Allahverdi. Când a au-
zit confrmarea, s-a întunecat la faţă şi i-a certat pe soldaţii noştri: „De ce nu
l-aţi cruţat pe un asemenea om?” (Журналисты на войне в Карабхе / Ediţie
redactată de Ilia Maksakov, Moscova, 2002).
Descrierea celor văzute îl face pe cititor să sesizeze realitatea războiului, să simtă
sub toate aspectele rutina, cotidianul acestuia.
Iată încă un exemplu:
Pe străzile din Stepanakert era multă lume. După ce a fost cucerit oraşul Şuşa,
dornici de lumina soarelui, oamenii se plimbau, pur şi simplu, prin oraş. Cei
câţiva ani petrecuţi în subsoluri, mereu cu frica de a nu f împuşcaţi de pe
înălţimile Şuşei, lăsaseră pe chipurile lor urme de neşters. Când îi întrebam
ceva, oamenii îmi răspundeau, de cele mai multe ori, abia după o lungă pauză.
Nici măcar la Erevan, unde s-au constituit cele mai numeroase detaşamente de
miliţii populare, nu am văzut atâţia bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în civil.
„Fii atent, ei zâmbesc. De mult n-am văzut aşa ceva în Karabah”, mi-a spus
Gheorghi [militarul care îl însoţea pe ziarist]. (Dmitri Pisarenko. Журналисты
на войне в Карабахе / Ediţie redactată de Ilia Maksakov, Moscova, 2002).
Detaliile sunt deosebit de importante. Ele creează efectul prezenţei. Însă nu fecare
le poate surprinde, cu atât mai mult – fxa pe hârtie sau pe bandă video. Pentru a deveni
un profesionist, un ziarist trebuie să ştie nu numai a privi, ci şi a observa. Este un lucru
care se învaţă. Mai mult decât atât, ne putem pregăti din timp pentru a face observaţii.
Astfel, înainte de a pleca în misiune, un ziarist va chibzui mult ce anume ar putea vedea
la faţa locului, ce momente merită să fe observate.
Am putea, de pildă, să ne imaginăm biroul unui înalt demnitar de stat şi să ne pregă-
tim din timp pentru a observa manifestările personalităţii sale, pasiunile şi slăbiciunile
acestuia. Un gazetar atent va afa multe observând serviciul de birou al funcţionarului,
titlurile cărţilor din dulap (sau lipsa cărţilor!), fotografile copiilor sau mica colecţie de
broaşte ţestoase decorative.
Dacă un ziarist urmează să scrie despre un miting antiguvernamental, atunci, în afa-
ra unei estimări a numărului manifestanţilor şi în afară de o repovestire a discursurilor
oratorilor, ar f bine să observe expresia ochilor oamenilor din mulţime, îmbrăcămintea
acestora (dacă sunt îmbrăcaţi bine sau prost, dacă au hainele curate sau nu). Toate aces-
tea ne dau o idee despre categoria socială din care provin cei nemulţumiţi de politica
guvernului, aceste amănunte îi prezintă pe aceştia mult mai reliefat, mai pregnant decât
nişte cifre seci privind bugetul lor mediu lunar.
Ziaristul trebuie să-şi noteze detaliile surprinse. Aceasta disciplinează mintea şi ochiul.
Observaţia poate f făcută din interior, atunci când jurnalistul participă nemijlocit
la eveniment (find, de pildă, membru al unei expediţii sau lucrând un anumit timp ca
muncitor la o bandă rulantă) şi din afară, când ziaristul urmăreşte desfăşurarea eveni-
mentului ca martor. Această delimitare depinde însă de gradul de implicare a celui care
24
Manual de jurnalism
refectă evenimentele. Observaţia poate f, de asemenea, deschisă şi discretă, în funcţie
de punctul de vedere al celui care observă. Evident, în cazul când jurnalistul observă des-
chis, el îşi anunţă de la bun început prezenţa şi scopul afării sale în acel loc, iar în cazul
observării discrete persoana sa rămâne anonimă.
Ştirile şi reportajele se sprijină în mare parte şi, într-un fel, chiar se structurează în baza
unor observaţii personale. Cu toate acestea, observaţia este importantă şi în cazul abordării
altor genuri jurnalistice, precum interviul, schiţa, investigaţia jurnalistică, ba chiar şi artico-
lul analitic, şi editorialul, ce-i drept, ultimele două genuri într-o mai mică măsură.
Lectura şi studierea documentelor

Nu cred că ar f cazul să dăm o defniţie a documentului. Acesta poate f orice înscris fă-
cut de om, de la scrierea cuneiformă la o licenţă, o metrică, un certifcat de căsătorie, unul
medical sau, pur şi simplu, o proclamaţie sau un afş. Bineînţeles, ziariştii nu folosesc scrisul
cuneiform, iar un afş poate deveni obiect al interesului ziaristic doar în cazuri extrem de
rare. Cu toate acestea, există un număr imens de documente care pot f utile ziaristului.
Totuşi, până în momentul în care ziaristul nu a stabilit clar ce articol anume va scrie, nu
putem şti nici ce documente îi vor f necesare în procesul elaborării şi scrierii textului.
„Să nu uitaţi niciodată de existenţa documentului, scrie Malcolm F. Mallett în al său „Ghid
pentru ziariştii din ţările Europei Centrale şi de Est”. Un document prezintă o valoare ca ata-
re, confrmând sau punând sub semnul îndoielii informaţia pe care aţi afat-o după un interviu
sau în urma propriilor observaţii. În afară de aceasta, documentul este suportul, argumentul
necesar la care vă veţi referi în cazul în care cineva ar căuta să combată articolul”.
Ziariştii specializaţi îşi însuşesc destul de repede tipurile de documente necesare în
domeniile în care scriu. Astfel, analiştii economici se descurcă uşor în coloanele de cifre,
de nepătruns pentru neiniţiaţi, privind tranzacţiile bursiere, comentatorii politici cunosc
legile şi decretele, iar reporterii din sălile de judecată pricep valoarea şi dedesubturile
proceselor-verbale ale şedinţelor de judecată şi ale deciziilor instanţelor. În activitatea
practică, un ziarist adună de-a lungul anilor o întreagă arhivă, care cuprinde cărţi, tăie-
turi din ziare, ghiduri şi buletine de tot felul ce prezintă activitatea diferitelor instituţii
şi organizaţii. O arhivă de acest fel are o valoare inestimabilă.
La ora actuală, odată cu apariţia Internetului, acesta a devenit o altă sursă, poate
cea mai importantă, pentru informarea unui ziarist. Internetul ne pune la dispoziţie date
despre o mulţime de persoane şi de organizaţii. Accesul la acestea ne este favorizat de
motoarele de căutare. Iată câteva din ele:
În limba engleză În limbile engleză şi rusă
www.altavista.com www.aport.ru
www.excite.com www.google.com
http://search.aol.com www.km.ru
www.search.com www.rambler.ru
www.yahoo.com www.ra-gu.net
www.yandex.ru
www.weblist.ru
http://search.msn.com/
25
Colectăm informaţie
Folosirea acestor mijloace este simplă: este sufcient să introduceţi în fereastra de
căutare cuvântul sau îmbinarea-cheie, ca pe monitor să fe afşată lista site-urilor unde
acestea pot f găsite. Sunt şi alte metode de căutare, mult mai complicate, pe care vi le
puteţi însuşi, citind instrucţiunile respective, pe care le puteţi afa cu ajutorul aceloraşi
motoare de căutare.
Documente utile
- Comunicate de presă şi alte surse PR
- Internetul
- Dicţionare, enciclopedii, ghiduri şi îndrumătoare
- Procese-verbale ale şedinţelor de judecată
- Rapoarte şi informaţii fnanciare
- Bugetul de stat şi bugetele locale
- Legi şi hotărâri
- Rezultate ale unor sondaje
- Cărţi, colecţii de ziare (pentru a le putea consulta va trebui să mergeţi
la bibliotecă sau să aveţi acces la Internet)
- Baze de date
Este important să învăţaţi a utiliza site-urile structurilor conducerii de stat, cele ale
Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului, ale Băncii Naţionale, Curţii Supreme de Justiţie
şi ale celei Constituţionale (în ţări diferite acestea se numesc în mod diferit).
În Internet mai puteţi găsi dicţionare, enciclopedii, inclusiv enciclopedia „Kirill şi Me-
todiu” (www.km.ru); o mulţime de glosare (vezi: http://slovari.gramota.ru sau http://
dic.academic.ru/searchall.php). Puteţi consulta, de asemenea, dicţionare bilingve: rus-
englez, rus-francez, rus-spaniol, rus-italian (http://lingvo.yandex.ru). Există şi alte surse
de documentare, care sunt atât de multe încât este cu neputinţă să le enumerăm aici.
Experimentul
Această metodă de colectare a informaţiei constă în modelarea unei situaţii de către
ziaristul însuşi, pentru a o înţelege mai bine şi a o prezenta cititorului cât mai accesibil.
În timpurile sovietice ea se numea, cam lung: „jurnalistul îşi schimbă profesia”.
Experimente se fac în special la pregătirea unor reportaje sau în cazul investigaţiilor
jurnalistice. Ziaristul îşi ascunde adevărata sa meserie, încercând să pătrundă într-un
alt mediu, să-şi asume o altă funcţie socială. El „joacă un rol”, pentru a cunoaşte şi a
înţelege problema „din interior”. În aceasta constă esenţa experimentului, ca formă de
comportament profesional.
Astfel, în primii ani postsovietici, ziariştii se deghizau adesea în cerşetori, după care
descriau cu lux de amănunte specifcul acestei „profesii” a marginalizaţilor. În alte ca-
zuri, reporterii se îmbracă în cojoace de Moşi Crăciuni sau Albe-ca-Zăpada, se angajează
la munci în baza unor anunţuri de mică publicitate, fac bişniţă etc. Cu alte cuvinte, îşi
asumă cele mai neobişnuite ipostaze, pentru „a simţi pe propria piele” viaţa şi condiţia
eroilor pe care urmează să le fxeze în pagini de reportaj.
26
Manual de jurnalism
Aici, ţin să-i avertizez în mod expres pe ziariştii tentaţi să practice experimentul ca
principală metodă de lucru. Experimentul implică probleme deontologice, de aceea practi-
carea lui trebuie făcută cu deosebită atenţie. Ziaristul este dator să fe conştient de aspec-
tele etice şi de delicateţea de care trebuie să dea dovadă în acest caz. El va ţine cont de
regula generală că un scop nobil nu poate f realizat prin mijloace murdare, întrucât aces-
tea întunecă scopul însuşi, transformându-l în funcţie de mijloacele cu care a fost atins.
Astfel, este principialmente inadmisibil ca un reporter ce face un experiment să practi-
ce meserii blamate de societate. În cazul în care scrie un articol despre prostituţie, el nu va
putea, de pildă, să „intre în rolul” de codoş. Nu va putea, de asemenea, să treacă fraudulos
frontiera împreună cu contrabandiştii, să vândă mărfuri furate etc. Nici trucul de a îmbrăca
haine de cerşetor nu este dintre cele mai fericite. Este important, de asemenea, ca în cazul
în care îşi schimbă profesia reporterul să nu devină turnător sau informator plătit.
Planifcarea şi înfăptuirea unui experiment se va face cu maximă minuţiozitate, solici-
tându-i ziaristului o robusteţe morală deosebită. Căci adeseori, punând la cale un experi-
ment, ziaristul încearcă prin înşelăciune („schimbarea profesiei” deja este o înşelăciune) să
obţină informaţia de care are nevoie, fapt care este blamabil. Astfel, Directivele Consiliului
german pentru presă (Codul deontologic al jurnaliştilor germani) prevăd că „…un ziarist se
va manifesta în propria ipostază. Dacă un ziarist ce efectuează o investigaţie dă date false
despre persoana sa [...], acest fapt, în principiu, este incompatibil cu autoritatea şi scopu-
rile presei”
6
. Ce-i drept, acelaşi document prevede că, în anumite situaţii, „investigaţia cu
mijloace ascunse” este justifcată, „dacă este vorba de obţinerea unor informaţii ce prezin-
tă un deosebit interes social şi care nu pot f căpătate prin alte mijloace”.
Cam aceleaşi stipulări privind metodele discrete de obţinere a informaţiei cuprind şi codu-
rile de deontologie a jurnalistului din Marea Britanie, Finlanda, Slovenia şi din multe alte ţări
7
.
Interviul
Arta interviului constă în priceperea de a pune just întrebări, pentru a obţine răspun-
surile de care aveţi nevoie.
Totodată, interviul este şi cea mai importantă metodă de obţinere a informaţiei, şi
unul dintre cele mai populare genuri în jurnalismul postsovietic. Despre interviu ca gen
vom vorbi mai târziu, în capitolul respectiv al acestei cărţi. Aici îl vom aborda ca mijloc
de colectare a informaţiei. Prin ce se deosebeşte o simplă convorbire – pe care o poate
întreţine oricine cu prieteni, vecini, cunoscuţi, colegi – de un interviu? Interviul este şi el
o discuţie, însă una întreţinută în mod profesionist.
După un concurs de frumuseţe, care a avut loc pe la mijlocul anilor 90 în
una din ţările CSI, un reporter a întrebat-o pe câştigătoarea concursului:
„Prin ce credeţi că sunteţi mai bună decât celelalte fete?” La această între-
bare nechibzuită, răspunsul a fost pe măsură (nu-mi imaginez ca cineva ar
putea da un răspuns inteligent la ea). După ce secvenţa a fost difuzată la
televiziune, toată lumea a prins a vorbi că pretendenta la titlul de „Miss”
este, pur şi simplu, o proastă. Întrebarea reporterului a fost dată uitării,
pe când răspunsul domnişoarei a rămas.
6. Профессиональная этика журналистов. Т. 1. Документы и справочные материалы. – Moscova,
Ed. „Galeria”, 1999, p. 124.
7. Tot acolo.
27
Colectăm informaţie
Tipurile de interviu
Dacă reporterul vrea să limpezească detalii ale unui incident sau eveniment, atunci
va lua interviul chiar „la faţa locului”. În acest caz, accentul se pune pe eveniment,
nu pe persoana intervievatului. Interviurile acestea sunt de obicei scurte şi servesc la
precizarea situaţiei, la obţinerea unor date suplimentare necesare scrierii reportajului.
Ziaristul va folosi dintr-un asemenea interviu cel mult un citat-două. Asta, în cel mai bun
caz. Interviurile mai mari sunt luate pentru a schiţa chipul unui om sau pentru obţinerea
de informaţii la un subiect anume.
Prin urmare, există două tipuri de interviuri: interviul-„cine” şi interviul-„ce”. În pri-
mul, contează cel care vorbeşte. Aceste interviuri sunt luate, de obicei, unor celebrităţi
sau oameni foarte cunoscuţi. Ceea ce îl interesează în acest caz pe ziarist este persona-
litatea intervievatului, comportamentul şi ticurile acestuia, viaţa sa privată. În interviul-
„ce” au valoare declaraţiile, amănuntele pe care le oferă sursa. Aceste interviuri se iau
atunci când se scrie despre un anumit eveniment sau temă.
Ziaristul apelează la interviu pentru strângerea unor informaţi şi, deopotrivă, pentru
obţinerea unor comentarii sau a punctului de vedere al celui intervievat într-o problemă sau
alta. Interviul-opinie este solicitat, de regulă, unor importanţi oameni politici, unor experţi
cunoscuţi, într-un cuvânt, unor oameni al căror punct de vedere interesează pe cititor.
Tipuri speciale de interviuri sunt sondajele de masă şi aşa-zisele focus-grupuri. De
fapt, acestea fac parte din instrumentarul sociologilor, însă ziariştii trebuie să ştie să uti-
lizeze rezultatele acestora şi, dacă e cazul, să poată opera cu aceste date.
Mai există un tip de interviu, utilizat mult de posturile de radio şi tv. Este vorba de son-
dajul de opinie a cetăţeanului simplu, discuţia cu omul din stradă. În sânul breslei, acest
fel de interviu este numit vox populi (din latină – vocea poporului). De obicei, acestea sunt
luate în locurile cele mai animate, deşi este clar că punctele de vedere exprimate depind
mult de locul ales. Astfel, opiniile oamenilor simpli exprimate la piaţă vor f mult diferite de
cele formulate de trecătorii din faţa unei universităţi sau cei abordaţi în grădina publică.
Conferinţa de presă
Conferinţa de presă este o manifestare la care personalităţi ale vieţii publice – oameni
politici şi de afaceri, jurişti, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale sau oameni
de cultură şi de artă – vorbesc în faţa unei mulţimi de ziarişti, povestesc despre un anumit
eveniment, informând despre acesta şi făcând comentarii, după care răspund la întrebările
asistenţei. În ultimii ani, conferinţele de presă au devenit atât de importante în activitatea
mass media, încât am decis să le abordăm ca o categorie aparte. De fapt, pentru mulţi ziarişti
şi pentru multe ediţii conferinţa de presă constituie astăzi principala sursă de informare.
Conferinţa de presă seamănă în multe privinţe cu interviul, cu deosebirea că, intervi-
evând, un ziarist susţine, de regulă, un dialog, în timp ce la conferinţa de presă participă
mulţi ziarişti. Acest cadru îi permite ziaristului să pună cel mult una sau două întrebări.
Prin urmare, la modul ideal, ziariştii ar trebui să se pregătească cu toată seriozitatea
pentru a participa la conferinţele de presă, întrucât au un timp extrem de limitat pentru
a pune întrebările ce îi interesează. Etica jurnalistică cere ca, în conferinţele de presă,
să nu abuzezi de atenţia asistenţei, punând o întrebare după alta, sau să insişti să capeţi
cu orice preţ un răspuns, în timp ce persoana care dă conferinţa de presă caută să evite
un răspuns direct sau, s-ar putea, l-a şi dat, fără a f însă înţeles de ziarist.
28
Manual de jurnalism
În acelaşi timp, participând la o conferinţă de presă, nu e neapărat să pui şi tu o între-
bare. Deşi redactorii actuali, când trimit reporterul la vreo conferinţă de presă, îi formu-
lează misiunea, de cele mai multe ori, în termenii următori: „Mergi şi întreabă-l cutare…”.
Se întâmplă, de asemenea, ca ziaristul să pună sursei întrebarea abia după încheierea con-
ferinţei de presă, în culoare. Este un procedeu pentru a dobândi aşa-numitul „exclusiv”,
adică informaţii şi comentarii care nu vor apărea în alte mass media.
O altă formă de interviuri colective sunt briefngurile, care sunt mai scurte decât
conferinţele de presă. Briefngurile sunt susţinute, de regulă, de reprezentanţii puterii.
În timpul acestora, ei pot refuza să răspundă la întrebările ziariştilor.
Texte pentru analiză
Xenofobia din Rusia se menţine „la o cotă înaltă, stabilă”
Militanţii pentru apărarea drepturilor omului din Moscova au publicat un nou raport privind mani-
festările de rasism şi xenofobie din Rusia. Unii dintre cei vizaţi în raport că ar manifesta „predispoziţii la
violenţă” califcă însă documentul drept o provocare.
Nivelul xenofobiei în Rusia se menţine „la o cotă înaltă, stabilă”, iar mulţi lideri naţionalişti trec tot
mai frecvent de la propagarea concepţiilor lor la acţiuni violente şi la formarea unor detaşamente parami-
litare – acestea sunt concluziile Biroului pentru drepturile omului din Moscova.
Sintetizând rezultatele mai multor sondaje de opinie, Biroul pentru drepturile omului din Moscova a
stabilit că lozincile şi ideile xenofobe sunt împărtăşite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de mai bine
de jumătate din populaţia Rusiei.
Ruşii nu-i agreează în special pe ceceni (14,8 % din persoanele chestionate), pe azeri (5,1 %), pe
armeni (4,1 %), în general pe originarii din Caucaz (6 %). În afară de aceasta, 5,1 % dintre participanţii
la sondaj încearcă sentimente de ostilitate faţă de ţigani, iar circa 2,5 % – faţă de evrei.

Vorbe şi fapte
În ultimul timp, în comportamentul grupărilor naţionaliste şi al liderilor acestora se manifestă ele-
mente noi.
„Acestea sunt încercările şi chemările, foarte frecvente, de a crea formaţiuni paramilitare, precum
şi, cu titlu de noutate, înfăptuirea unor acte teroriste”, a menţionat, într-un interviu pentru BBC, autorul
raportului, Semion Cearnîi.
Militantul pentru apărarea drepturilor omului califcă drept acte teroriste atacul asupra lui Anatoli
Ciubais, preşedintele RAO EĂS, precum şi explozia din trenul Moscova-Groznîi, de comiterea cărora
sunt suspectaţi membrii organizaţiei Unitatea naţională rusă.
Activiştii acuză de intenţia de a crea detaşamente înarmate în special Mişcarea împotriva imigrării
ilegale, unele formaţiuni locale, precum şi Uniunea militar-imperială. Liderii acesteia din urmă, potrivit
autorilor raportului, au anunţat în februarie crearea unor „miliţii populare”.
Generalul în retragere Leonid Ivaşov, şeful Uniunii militar-imperiale, respinge aceste acuzaţii. „Uni-
unea militar-imperială este constituită din organizaţii solide, responsabile. Nu am lansat apeluri de înar-
mare. Acestea nu sunt decât nişte aberaţii ce aparţin celor ce doresc provocări”, a spus el.
Potrivit lui Semion Cearnîi, nivelul de xenofobie în Rusia este superior celui din statele postsovie-
tice şi din alte ţări.
„Am temerea că în Rusia situaţia este mai gravă decât în toate [statele postsovietice], deoarece, spre
deosebire de alte ţări, la noi atestăm un ghem de complexe care a condus la manifestările de xenofobie”,
a afrmat Cearnîi.
29
Colectăm informaţie
Educarea spiritului de toleranţă

Xenofobia, după spusele lui Cearnîi, este cauzată, între altele, de destrămarea statului sovietic, de
criza economică, de migraţiunea ieşită de sub control, care „a făcut ca în marile oraşe să se constituie
mari comunităţi de originari din Caucaz şi din Asia Centrală, iar statul nu a întreprins nimic pentru inte-
grarea acestora”.
Pe de altă parte, Mihail Baturin, directorul general al centrului „Etnosfera”, o organizaţie creată
de autorităţile moscovite şi care se preocupă de relaţiile interetnice, nu este de acord cu declaraţiile lui
Cearnîi. El afrmă că, cel puţin la Moscova, este promovat efcient un program de educare a spiritului de
toleranţă.
Potrivit lui Baturin, centrul pe care îl conduce s-a implicat în organizarea unor cursuri speciale în
această problemă pentru funcţionarii publici şi pentru colaboratorii miliţiei. De asemenea, în regiunile
cu care centrul „Etnosfera” cooperează, autorităţile, potrivit lui Baturin, încearcă să prevină fricţiunile
interetnice.
De altfel, activitatea Biroului pentru drepturile omului din Moscova nu se reduce la critica puterii.
Militanţii pentru apărarea drepturilor omului menţionează că, în prima jumătate a anului curent, în ţară se
atestă „o schimbare radicală în modul în care justiţia abordează dosarele în cazurile de aţâţare a vrajbei
interetnice”.
Tribunalele, potrivit Biroului, pronunţă în aceste cauze sentinţe tot mai aspre: astfel, în şase luni,
în cadrul a şase procese care au judecat dosare privind aţâţarea urii interetnice, 21 de persoane au fost
condamnate la termene de detenţie între patru şi nouăsprezece ani.
Iuri MALOVERIAN
BBC, Moscova
Serviciul rus al BBC (www.bbcrussian.com)
Intertitlurile din original au fost păstrate.
Acest articol are o seamă de calităţi, dar şi de lipsuri. Un neajuns este că a doua pro-
poziţie nu este clară. Expresia „ar manifesta „predispoziţii la violenţă” este confuză, iar
cititorul înţelege cu greu pe cine îi are autorul în vedere. În afară de aceasta, afrmaţiile
lui Semion Cearnîi sunt citate literalmente, sunt scoase din context (capitolul „Vorbe şi
fapte”, alineatul al doilea), find de asemenea greu inteligibile. Totuşi, în acest caz con-
cret, pentru noi contează şi este interesant că articolul este echilibrat, întemeindu-se pe
următoarele patru surse:
● Raportul privind rasismul şi xenofobia din Rusia, elaborat de Biroul pentru drepturile
omului din Moscova.
● Semion Cearnîi, autorul Raportului.
● Generalul în retragere Leonid Ivaşov, şeful Uniunii militar-imperiale.
● Mihail Baturin, directorul general al Centrului „Etnosfera”.
Una dintre surse este scrisă. E vorba de raportul militanţilor pentru drepturile omu-
lui. Este de presupus că textul documentului a fost publicat în presă şi în Internet. S-ar
putea ca autorul să nu f citit Raportul, ci doar un comunicat de presă despre publicarea
acestuia. În toate aceste cazuri, sursa se referă la o categorie întreagă de documente.
De la celelalte trei surse ziaristul a obţinut informaţiile intervievându-le, deşi punctul
de vedere al lui Semion Cearnîi putea f exprimat şi în cadrul unei conferinţe de presă
prilejuită de publicarea Raportului. Astfel, autorul nu s-a limitat la a prezenta punctul de
vedere al uneia dintre părţi, ci a căutat şi altele, pentru a oferi ascultătorului o informa-
ţie echilibrată, echidistantă.
30
Manual de jurnalism
Din punct de vedere formal, punctul de vedere al militanţilor pentru drepturile omu-
lui este exprimat de două surse, aceasta chiar dacă Raportul şi autorul acestuia sunt surse
extrem de apropiate. Cealaltă parte este reprezentată de liderul unei mişcări naţionalis-
te, iar cea de a patra sursă exprimă poziţia ofcialităţilor moscovite.
Citiţi aceste articole şi discutaţi pe marginea lor. Răspundeţi la întrebări
În Osetia de Sud situaţia e tot mai tensionată
Arestarea a trei locuitori din Osetia de Sud de către organele de drept ale Gruziei şi noul val de acu-
zaţii reciproce au tensionat din nou situaţia în zona de confict.
Alan Parastaev, Ţhinvali, Zurab Bendeniaşvili, Tbilisi (IWPR nr. 299, 10 august, 2005).
În ultimele două luni, legat de confictul dintre Georgia şi Osetia de Sud, s-au produs deja câteva
incidente care au agravat şi mai mult relaţiile complicate dintre Tbilisi şi Osetia de Sud care, acum mai
bine de 14 ani, a ieşit în mod unilateral din componenţa Gruziei.
Ultimul fapt din această serie îl constituie reacţia net negativă a Osetiei de Sud în legătură cu apli-
caţiile militare desfăşurate zilele trecute la Kutaisi de către trupele gruzine. Autorităţile de la Ţhinvale
(sau Ţhinvali, cum spun gruzinii) urmăresc cu atenţie orice manifestări de sporire a capacităţii militare a
Gruziei, considerând că aceasta ar putea conduce la o intervenţie militară în Osetia de Sud.
Totuşi evenimentul cu cel mai mare răsunet a fost comunicatul ministrului gruzin de interne, Vano
Merabişvili, dat publicităţii săptămâna trecută, care a declarat că autorităţile din Osetia de Sud au fost
implicate în organizarea exploziei unei maşini-capcană la Gori, unde şi-au pierdut viaţa trei oameni.
Între altele, Merabişvili a menţionat că acţiunea a fost organizată de către un ofţer din serviciul militar
de informaţii al Rusiei, care îşi desfăşoară activităţile în Osetia de Sud. În afară de aceasta, a declarat minis-
trul, în urma unei operaţiuni speciale, au fost arestaţi doi osetini: Ghia Valiev şi Ghia Zasseev. Se comunică,
de asemenea, că a fost arestată şi persoana ce cumpărase automobilul folosit în acţiunea teroristă.
Merabişvili a afrmat că ofţerul rus a organizat, acum un an şi jumătate, un grup special clandestin.
Acesta a fost instruit în Rusia. Ministrul a mai declarat că grupul a fost implicat şi în alte acte teroriste,
în afară de cel cu bombă de la Gori.
Autorităţile din Osetia de Sud, care, după războiul ce s-a încheiat în anul 1991, este, de facto, in-
dependentă de Gruzia, au respins categoric aceste acuzaţii. În opinia lor, acestea nu constituie decât un
pretext pentru declanşarea unor acţiuni militare.
„Aceste acuzaţii sunt, desigur, lipsite de temei şi nu au nimic în comun cu ancheta reală. Sugerăm
părţii gruzine să caute teroriştii în Gruzia, nu pe teritoriul Osetiei de Sud”, afrmă Boris Ciociev, împu-
ternicitul Osetiei de Sud la negocierile cu partea gruzină.
„Există toate elementele unor presupuse acţiuni de forţă sau a „pacifcării agresive”, declară Irina Glagoeva,
şeful Comitetului pentru informaţii al executivului din Osetia de Sud. Potrivit acesteia, guvernul Gruziei nu a
reuşit în anul trecut să convingă Statele Unite ale Americii să sprijine un război împotriva Osetiei de Sud, pe când
în acest an, sub pretextul „combaterii terorismului”, Nino Burdjzanadze a obţinut aprobarea Washingtonului.
Autorităţile din Osetia de Sud afrmă că persoana al cărui nume a fost rostit de Merabişvili a lucrat
într-adevăr la ei până în ianuarie curent, însă în prezent ea nu se afă pe teritoriul Osetiei de Sud.
Vara trecută, în perioada agravării confictului, în Osetia de Sud şi-au pierdut viaţa zeci de oameni.
Anul acesta părea să fe mult mai calm. Totuşi, în ultimul timp se înregistrează o înrăutăţire a situaţiei.
La sfârşitul lunii, într-un schimb de focuri pe sectorul de drum dintre satele georgiene Tamaraşeni
şi Kehvi, situate în zona de confict, au fost ucişi patru militari osetini şi un poliţist gruzin. Locuitorii
oraşului Ţhinvali au convingerea că nu a fost un incident, ci o operaţie planifcată.
Mass media din Gruzia acuză locuitorii din Osetia de Sud că ar f răpit patru săteni din localitatea gruzină
Tamaraşeni. În acelaşi timp, partea gruzină consideră că acest incident ar f o reglare de conturi, pentru datorii
neachitate, în sânul lumii interlope, nicidecum un act de răzbunare pentru omorârea soldaţilor osetini.
31
Colectăm informaţie
Comisia mixtă de control (CMC), care îşi desfăşoară activitatea sub egida OSCE, principalul medi-
ator internaţional în acest confict, cercetează aceste incidente.
Efcienţa activităţii acestei comisii inspiră însă prea puţină încredere. „Însuşi faptul arestării lui Va-
liev şi Zasseev şi acuzarea acestora de comiterea unor acte de terorism constituie încă o acţiune ce urmă-
reşte compromiterea atât a comisiei, cât şi a pacifcatorilor, pentru a-i substitui”, declară vicepreşedintele
CMC din partea Osetiei de Sud, Leonid Tibilov.
Pe de altă parte, preşedintele Gruziei, Mihail Saakaşvili, a făcut în mai multe rânduri declaraţii
contradictorii privind diferendele nesoluţionate. El a declarat, între altele, că va uza, pentru reîntoarcerea
Osetiei de Sud şi a Abhaziei sub controlul Gruziei, doar de mijloace paşnice, însă ar dori ca acest scop să
fe atins până la expirarea termenului primului său mandat.
„Nu vom tolera permanentizarea acestor conficte îngheţate şi nu putem aştepta un întreg secol
soluţionarea acestor probleme, de aceea vom f foarte agresivi în căutarea păcii”, a mai declarat Mihail
Saakaşvili, la 10 iulie, la Batumi, la inaugurarea unei conferinţe internaţionale dedicată reglementării
diferendului gruzino-osetin.
Reprezentanţii Osetiei de Sud nu au participat la această reuniune care, în republica nerecunoscută,
este califcată drept „un element al campaniei propagandistice a Gruziei”. Probabilitatea reizbucnirii răz-
boiului constituie principalul subiect ce se discută în Piaţa Teatrului din Ţhinvale.
Dacă ea (Gruzia) ar vrea război, ar aduce tancurile pe căile de acces spre oraş. Saakaşvili însă mi-
mează că ar face ordine prin mijloace legale”, afrmă unul dintre participanţii la discuţie.
După care adaugă: „Nici Rusia nu este interesată în agravarea situaţiei. În caz contrar, ar f reacţionat
mult mai ferm în cazul arestării „teroriştilor”.
„Aplicaţiile militare de la Kutaisi fac parte în mod sigur din pregătirile de război împotriva Osetiei
de Sud”, intervine în discuţie un cetăţean de pe banca alăturată.
„Noi nu sprijinim teroarea, noi construim un stat. Chiar alături se afă enclavele gruzine care ne fac
atâtea probleme. Sunt împuşcaţi făcăii noştri, nu mai avem acces în Osetia de Nord. Cu toate acestea, nu
ne dedăm unor atacuri cu bombă. Totuşi suntem învinuiţi că am f pus la cale actul terorist de la Gori”,
spune Dali, o tânără femeie venită de la Moscova pentru a face afaceri la Ţhinvale.
„Nu cred să existe un popor care, în istoria modernă, să f suferit mai mult în urma terorismului de-
cât poporul osetin, afrmă Serghei Tedeev, membru al Mişcării de tineret pentru drepturile omului. Am
în vedere aici şi împuşcarea osetinilor la Zara, şi atacul rebelilor ceceni, din anul 2000, asupra secţiei de
miliţie, şi, desigur, masacrul de la Beslan. Noi nu am răspuns niciodată la teroare prin teroare”.
„Cu fece nou eveniment, republica suferă pierderi tot mai mari. Asasinii nu sunt arestaţi, cei dispă-
ruţi nu pot f găsiţi, suntem acuzaţi de acte de terorism. Cetăţenii se simt în insecuritate, lăsaţi de izbelişte.
În cele din urmă, răbdarea lor ar putea crăpa şi nimeni nu la va mai putea sta atunci în cale”, afrmă Timur
Ţhovrebov, liderul Uniunii foştilor combatanţi din Osetia de Sud.
Potrivit lui Patî Zakareişvili, expert în confictologie (de la Tbilisi – M. G.), nu există deocamdată
dovezi că persoanele arestate ar avea o legătură directă cu autorităţile din Osetia de Sud. În opinia sa, aici
se simte clar „mâna Moscovei”.
Zakareişvili afrmă că nu există nici un temei pentru a acredita ideea că Osetia de Sud ar sprijini tero-
rismul. „O parte considerabilă a populaţiei din regiune nutreşte faţă de Gruzia sentimente cel puţin de spe-
ranţă, dacă nu de încredere, că aceasta îşi va schimba atitudinea faţă de ei. Aceştia nu manifestă o aspiraţie
deosebită pentru dobândirea independenţei, simţind că acest lucru este cu neputinţă”, spune expertul.
Alan PARASTAEV,
directorul Centrului de iniţiative civice din Osetia de Sud;
Zurab BENDENIAŞVILI,
directorul Agenţiei de presă „Prime News”, Tbilisi.
Institute for War and Peace Reporting
(www.iwpr.net)
32
Manual de jurnalism
Întrebări:
1. Câte surse au utilizat autorii în acest articol?
2. De ce tip sunt ele?
3. Prin ce mijloace a fost colectată informaţia (prin observare, lectură, intervievare…)?
4. În ce măsură sunt prezentate punctele de vedere ale părţilor?
5. Ce momente noi adaugă fece sursă de informare? Stabiliţi aceste elemente.
6. Apreciaţi articolul în baza unui sistem de evaluare de cinci puncte. Motivaţi evaluarea
pe care aţi făcut-o.
Lukaşenko a respins invazia poloneză
Parlamentarilor europeni nu le-a fost de folos nici chiar paşaportul diplomatic

Ieri, Comisia Europeană a condamnat decizia ofcialităţilor de la Mensk de a interzice intrarea
pe teritoriul Belarusului a unei delegaţii a Parlamentului European. „Autorităţile din această ţară au
demonstrat din nou că nu respectă drepturile fundamentale ale cetăţenilor şi că încalcă angajamentele
internaţionale pe care şi le-au asumat”, se arată în declaraţia CE.
Incidentul s-a declanşat luni seara, când grănicerii belaruşi au oprit la frontieră patru parlamentari
europeni polonezi, printre aceştia find şi vicepreşedintele Parlamentului European, Jacek Saryusz-
Wolsky.
Deputaţii europeni intenţionau să se întâlnească cu lideri ai opoziţiei locale şi cu polonezi din
Belarus, care se afă într-o situaţie difcilă din cauza confictului cu puterea . Toţi membrii delegaţiei
poloneze aveau asupra lor paşapoarte diplomatice şi puteau vizita Belarusul fără a solicita vize.
A doua zi, Comitetul pentru trupele de grăniceri ale Belarusului a difuzat o declaraţie ofcială în
care reconfrmă că „unor cetăţeni ai Poloniei li s-a interzis trecerea frontierei” în baza prevederilor a
trei legi: „Legea cu privire la situaţia juridică a cetăţenilor străini şi a apatrizilor”; „Legea cu privire
la trupele de grăniceri”, art. 10; „Legea cu privire la frontiera de stat”, art. 11. Serviciul de grăniceri a
refuzat să comenteze decizia pe care a luat-o, ziariştii văzându-se nevoiţi să citească printre rânduri.
În una din legile invocate sunt enumerate motivele în virtutea cărora străinilor le poate f interzisă
intrarea în ţară: „dacă aceasta este necesar pentru apărarea drepturilor şi a intereselor legitime ale
cetăţenilor Republicii Belarus şi ale altor persoane”, „pentru asigurarea securităţii de stat, asigurarea
ordinii publice şi protecţia sănătăţii populaţiei”, „dacă cetăţenii străini şi apatrizii au fost incluşi în lista
persoanelor a căror intrare pe teritoriul Republicii Belarus este interzisă sau indezirabilă”. În declaraţia
sa, Comitetul pentru trupele de grăniceri subliniază în mod special că toate acţiunile întreprinse faţă de
cetăţenii străini sunt în strictă conformitate cu legislaţia belarusă.
În legătură cu incidentul cu deputaţii europeni, şefa serviciului de presă al MAE al Belarus, Maria
Vanşina, a declarat unui reporter al „NG” următoarele: „Am făcut deja toate lămuririle necesare. MAE
a avertizat că vizitele de acest fel vor f interzise. Organele competente au decis asupra inoportunităţii
acestei vizite”. Reamintim, în acest context, că acum o săptămână ministerul belarus de externe a dat
publicităţii o declaraţie în care a califcat recenta vizită la Grodno a vicemareşalului Seimului polonez,
Donald Tusk, ca o tentativă de ingerinţă în treburile interne ale ţării, iar Comitetul Securităţii de Stat a
declarat zilele trecute că vizitele de acest fel „instigă la ură interetnică”.
În acelaşi timp, potrivit postului naţional de radio al Poloniei, secretarul de presă al preşedintelui
Parlamentului European, Josep Borrell, Jacques Nancy s-a abţinut să comenteze situaţia. Potrivit acestuia,
delegaţia nu era una ofcială, find doar unul dintre grupurile politice. Totuşi secretarul de presă este
bine informat despre situaţia de la frontiera polono-belaruso-rusă şi urmăreşte cu atenţie desfăşurările
din zonă. La închiderea ediţiei, nu ne-au parvenit alte informaţii privind eventuale decizii dure pe care
Varşovia sau Uniunea Europeană le-ar f luat faţă de Mensk.
33
Colectăm informaţie
Luni însă a fost difuzată o ştire ce anunţa că premierul polonez a hotărât să aloce 950 mii de zloţi (290
mii $), „ca ajutor pentru crearea unui post de radio independent, care să difuzeze în Belarus programe
în limba belarusă”. Mijloacele provin din rezerva bugetului de stat, find distribuite unor organizaţii
neguvernamentale care vor întemeia acest post independent de radio. Totodată, ministerul polonez de
externe negociază cu factori din Uniunea Europeană şi SUA privind fnanţarea postului.
Olga MAZAEVA
Nezavisimaia gazeta. 10.08.2005
Întrebări:
1. Câte surse de informare au fost utilizate în acest articol?
2. De ce tip sunt ele?
3. Prin ce mijloace a fost colectată informaţia (prin observare, lectură,
intervievare…)?
4. În ce măsură sunt prezentate punctele de vedere ale părţilor?
5. Cum a procedat autorul în cazurile când nu a reuţit să obţină comentarii în
probleme ce îl interesau?
6. Ce momente noi adaugă fece sursă de informare? Stabiliţi aceste elemente.
7. Apreciaţi articolul în baza unei scale de evaluare de cinci puncte. Motivaţi
evaluarea pe care aţi făcut-o.
Lucrări practice pe tema „Colectăm informaţie”

Exerciţiul 1
Grupul de ziarişti se împarte în echipe a câte patru persoane. Fiecărei echipe i se
distribuie câte un ziar. Ar f bine ca ziarele să fe diferite, astfel încât, după ce acestea
vor f analizate, să se poată compara cum utilizează sursele ziariştii de la aceste ziare.
Sarcină concretă: Citiţi ziarul în 20 de minute; stabiliţi sursele de informare
utilizate în fece articol; întocmiţi un tabel în care să se arate câte articole au fost
inserate în ziar, câte surse de informare au fost folosite în fece articol (ar putea f mai
multe). În fnal, fece echipă prezintă o sinteză care să cuprindă o analiză sub raport
cantitativ a conţinuturilor din fece ziar în parte.
Exerciţiul 2
Grupul de ziarişti se împarte în echipe, însă într-un mod diferit faţă de exerciţiul
anterior. Fiecărei echipe i se dă un set de întrebări (6-8), la care urmează să răspundă
pe parcursul unei ore, după care comunică în ce mod au reuşit să găsească informaţia.
Model de set de întrebări:
● Care sunt ţările-membre ale Consiliului Europei?
● Ce valoare are moneda naţională din ţara dvs raportată la dolar şi la euro?
● Ce bucate sunt servite la unul din restaurantele (oricare) din oraşul dvs?
● Ce distanţă, pe calea aerului, este între oraşele Nukus şi Navoi?
34
Manual de jurnalism
● Găsiţi informaţia necesară pentru a-i contacta pe redactorii-şef de la „The
Guardian”, „USA Today”, „Komsomolskaia pravda” şi „Nezavisimaia gazeta”.
● Câte imobile sunt pe strada pe care vă afaţi în acest moment?
● Cât costă strugurii la piaţă?
● Câte ţări sunt membre ale Uniunii Europene?
● Câţi copii s-au născut ieri în oraşul dvs?
● Când vor avea loc alegerile următoare în ţara dvs?
Ce este o ştire?
Din acest capitol veţi afa:
● Ce este o ştire
● Cum un eveniment devine ştire
● Ce anume face ca informaţia
să se transforme în ştire
În accepţia ziariştilor, ştirea este o informaţie care, până în momentul publicării, era
necunoscută marelui public. Ştirile prezintă interes pentru mulţi oameni. Datorită lor
afăm lucruri de care nu aveam ştiinţă, cunoaştem fapte şi întâmplări adeseori cu totul
ieşite din comun.
Ştirea este lucrul cel mai important în jurnalism, temelia acestei profesii. Zilnic, mii
de oameni citesc ziare şi privesc televizorul pentru a afa ce se mai întâmplă în lume.
Ziariştii sunt în căutarea ştirilor pe întregul mapamond, pătrund dedesubturile intrigilor
politice, studiază probleme difcile de economie, se aventurează în expediţii până la
capătul pământului sau îşi riscă vieţile în războaie. O fac cu un singur scop, ca seara,
aşezaţi comod în fotolii, oamenii să poată urmări buletinele de ştiri tv sau, dimineaţa la
o ceaşcă de ceai, să răsfoiască ziarul.
După ce criterii se călăuzesc însă jurnaliştii când stabilesc că o ştire va trezi sau nu
interesul cititorului? De regulă, reporterii şi redactorii cu experienţă au fer la ştirea
adevărată. Unii au un simţ al informaţiei atât de dezvoltat încât pricep dintr-o frântură
de frază ce ştire merită atenţie şi ce amănunt trebuie ignorat, ce anume va face senzaţie
şi ce detalii vor rămâne neobservate.
Cea mai cunoscută defniţie a ştirii este atribuită lui John Bogart şi Charles
Dana: „Nu este o ştire când un câine muşcă un om, deoarece aşa ceva se întâmplă
des. Însă când un om muşcă un câine, atunci avem o adevărată ştire”.
Gerald Johnson, reporter la ziarul The Sun din Baltimor, scria: „O stire este
ceea ce trezeşte interesul unui bun gazetar”.
„Ştirea este un fapt pe care cineva ţine să-l ascundă cu tot dinadinsul. Restul nu
e decât publicitate”, o altă defniţie ce este atribuită lui William Hearst şi lordului
Northcliff.
„Ştire este orice subiect necunoscut de agenţia noastră”, o formulă ce aparţine
lui Aleksandr Avanesov, redactor-şef al agenţiei de presă Arminfo, din Erevan.
Nu există, aşadar, o defniţie universală a ştirii care ar integra toate punctele de
vedere, care ar explica noţiunea şi modul în care să fe selectate adevăratele noutăţi din
fuxul de evenimente şi întâmplări ce se produc zilnic. Căci oamenii manifestă interese
dintre cele mai diverse, ei vor să ştie ce se întâmplă pe strada învecinată, în oraş, în
ţară, în lume. Pentru a înţelege ce anume prezintă interes cu adevărat, vom încerca să
formulăm o serie de caracteristici ale noutăţilor, evenimentelor şi fenomenelor, precum
şi factorii datorită cărora evenimentele devin ştiri.
36
Manual de jurnalism
Caracteristicile ştirilor
Aria de infuenţă. O ştire este cu atât mai interesantă cu cât conţinutul ei şi
consecinţele pe care le implică privesc un număr mai mare de oameni.
Celebrităţi. Omul este curios prin însăşi frea sa, de aceea el va citi cu mult interes
ştiri despre oameni cunoscuţi, despre activitatea lor, precum şi despre viaţa privată,
despre pasiunile acestora.
Elementul neobişnuit, senzaţional. Faptele sau oamenii extraordinari, ieşiţi din
comun, fenomenele bizare trezesc mereu interesul cititorilor.
Să le examinăm
8
.
Aria de infuenţă
Ziarele abordează pe larg problematica politică, iar ştirile politice, de cele mai multe
ori, ocupă primele pagini ale ziarelor. Să însemne oare aceasta că evenimentele din sfera
politicii pot deveni ştiri de larg interes? Nu e neapărat. Prin urmare, altceva contează.
Corect ar f să presupunem, în context, că ştirile politice prezintă interes deoarece vizează
interesele mulţimilor, iar orice schimbări în politică infuenţează viaţa întregii ţări. Iată
de ce sunt interesante ştirile privind schimbările ce au survenit în politica de stabilire şi
achitare a pensiilor, privind tarifele la serviciile telefonice sau pentru apa consumată. Din
aceleaşi motive, trezeşte interesul cititorului tot ce se referă la războaie.
Celebrităţi
Nu e neapărat ca eroii acestor ştiri să fe staruri de cinema sau sportivi remarcabili. În
ţările politizate din spaţiul postsovietic, locul acestora, adeseori, este ocupat de oamenii
politici. Publicul doreşte să cunoască cât mai multe despre viaţa personalităţilor. Numele
unora sunt atât de cunoscute încât doar acest simplu fapt asigură valabilitatea ştirii.
Iată de ce subiectul unei ştiri ar putea f, de pildă, frecventarea unui restaurant de
către şeful statului, o călătorie a premierului francez care şi-a vizitat rudele, căsătoria
unui teleast sau problemele pe care le are cu fscul o vedetă oarecare.
Elementul neobişnuit, senzaţional
Dacă ceva anume v-a făcut să vă opriţi locului şi să deschideţi larg ochii de uimire,
înseamnă că s-a întâmplat ceva neobişnuit. Cazul, interesant pentru dvs, ar putea trezi şi
curiozitatea cititorilor. Întâmplările neobişnuite, bizare, oamenii ciudaţi, cu destine aparte,
au fost întotdeauna interesante cititorilor. Ele pot constitui subiecte pentru ştiri.
Factorii
Factorii datorită cărora un eveniment devine sufcient de interesant ca să se constituie
într-o ştire de presă sunt: confictul, proximitatea în spaţiu şi proximitatea în timp.
8. Vezi: Melvin Mencher. Basic Media Writing. Brown & Benchmark, 1993.
37
Ce este o ştire?
Factorul confictului
Întreaga noastră viaţă este constituită din conficte: conficte dintre cei mari şi cei
mici, dintre cei care se consideră „ai casei” şi străini, conficte cu prietenii, cu persoane
apropiate sau necunoscute. Există conficte armate şi conficte soluţionate pe căi paşnice,
conficte internaţionale şi conficte regionale.
Examinarea unor proiecte de legi în parlamente, interesele ce se ascund după aceste
dezbateri, rapoartele unor miniştri în şedinţele de guvern conţin în ele germenii unor
conficte mai mari sau mai mici. Un ziarist are datoria de a înţelege acest lucru şi de a şti
să arate cititorului sau spectatorului care este cauza diferendului şi ce interese urmăresc
părţile afate în confict. În plus, ziaristul va arăta şi ce crede societatea, şi ce puncte de
vedere – altele decât cele exprimate în parlament sau în cabinetul de miniştri – există în
legătură cu aceasta.
Conficte există pretutindeni, ele putând f generate de calitatea proastă a produselor
alimentare, de preţurile lor piperate, de accidente de automobil, de competiţii sportive sau
spectacole de teatru. Cele mai multe conficte parcă sunt făcute pentru a deveni ştiri de
presă. Nu întâmplător oamenii trec pragul redacţiilor pentru a povesti despre problemele
lor, adică despre nişte conficte pe care nu sunt în stare să le rezolve de unii singuri.
Atenţia sporită pe care mass media o acordă confruntărilor armate, manifestaţiilor de
masă, oricăror forme de aplicare a armelor este explicabilă tocmai prin factorul confictului,
care face ca aceste evenimente să fe interesante. Priceperea ziaristului de a sesiza
confictul şi de a relata adecvat despre el constituie un indiciu al profesionalismului.
Factorul proximităţii în spaţiu…
Oamenii au vrut întotdeauna să ştie ce se întâmplă în imediata lor apropiere. Adeseori
este mult mai interesant să citeşti despre o groapă de pe strada de alături decât despre
întâlnirea unor şef de state dintr-o ţară îndepărtată. Ziaristul caută, pentru ştirile sale,
evenimente şi oameni care sunt apropiaţi cititorilor săi. Dacă a avut loc un accident şi
noi afăm despre el, primul lucru care ne interesează este dacă printre victime sunt sau
nu concetăţeni ai noştri. Pe aceştia căutăm să-i afăm printre campionii competiţiilor
sportive, printre personalităţile culturale recunoscute, proeminente.
Oamenii se ataşează sentimental faţă de cei ce le seamănă, le împărtăşesc aspiraţiile
şi interesele, au un mod de viaţă şi de gândire similar. Ştirile locale sunt atât de importante
tocmai datorită acestor elemente.
…şi în timp
Dorim mereu să afăm noutăţile, ultimele ştiri. Să ştim ce s-a întâmplat astăzi, acum,
chiar cu câteva momente în urmă. Viaţa unei ştiri e scurtă. Impactul ei durează cel mult o
zi-două. Ceea ce s-a întâmplat azi e cu mult mai important decât ce a fost ieri. Ştirea de
ieri are o mai mare greutate decât cea de alaltăieri. „Dar ce a fost alaltăieri?”, te poate
întreba, mirată, persoana cu care dialoghezi. De fapt, aceasta nici nu prea contează,
deoarece, între timp, multe alte evenimente au întunecat deja aceste „noutăţi vechi”.
Orice ziarist caută să comunice ştirea cât mai repede, mai repede decât o pot face concurenţii
săi. De promptitudinea cu care este difuzată informaţia depinde numărul spectatorilor din faţa
micului ecran sau cel al cititorilor ziarului dvs. De asemenea, de aceasta depinde încrederea
şi celebritatea de care vă veţi bucura. În vremea noastră, odată cu dezvoltarea tehnologiilor
electronice, contează orice minut la difuzarea unei ştiri. Cine va f primul?, iată cum se pune
38
Manual de jurnalism
problema. Acest lucru îi vizează în mod special pe ziariştii angajaţi la agenţiile de presă. Într-o
mai mică măsură problema îi vizează pe jurnaliştii tv şi, în cele din urmă, pe gazetari. Totuşi,
în cazul ziarelor, exigenţele sunt mult mai mari în ce priveşte calitatea prezentării informaţiei,
profesionalismul ziaristului. Toate aceste subiecte le vom aborda în capitolul care urmează.
Vom învăţa cum se scrie despre un eveniment sau, mai simplu, cum se scrie o ştire.
Texte pentru analiză
Saakaşvili şi Iuşcenko preferă să comunice în limba rusă
Preşedintele Gruziei, Mihail Saakaşvili, şi cel al Ucrainei, Viktor Iuşcenko, au comunicat, în cadrul
vizitei pe care ultimul a făcut-o, la 12 august, la Tbilisi, preponderent în limba rusă. Acest lucru a devenit
cunoscut unui reporter al agenţiei de presă REGNUM, care citează serviciul de presă al preşedintelui
Ucrainei. Informaţia a fost confrmată, de asemenea, de serviciul de presă al preşedintelui Georgiei,
care a declarat că pe aeroportul din Tbilisi Saakaşvili l-a salutat pe Iuşcenko în limba ucraineană. De
asemenea, el şi-a început în ucraineană discursul pe care l-a rostit la ceremonia de semnare a declaraţiei
comune a celor doi şef de stat, care a avut loc la Borjomi.
Potrivit serviciului de presă al liderului ucrainean, în timpul întâlnirilor, într-un cadru extins, pe care
le-au avut cei doi şef de state, precum şi al celor avute cu reprezentanţi ai opiniei publice, s-a comunicat
în limba rusă, întrucât aceasta este înţeleasă de ambele părţi. În cadru întâlnirilor cu uşile închise, Viktor
Iuşcenko şi Mihail Saakaşvili au discutat, în afară de limba rusă, şi în ucraineană. „Preşedintele Gruziei,
Mihail Saakaşvili cunoaşte bine limba ucraineană, deoarece şi-a făcut studiile mai mulţi ani la Kiev”,
menţionează serviciul de presă al preşedinţiei ucrainene.
Agenţia de presă REGNUM.
16.08.2005
De fapt, nu sunt prea sigur dacă o asemenea ştire merita să fe difuzată de o mare
agenţie de presă. Citind printre rânduri, am putea, probabil, afa din ea că cei doi lideri,
sprijiniţi de Occident şi care se confruntă cu o multitudine de probleme politice vizavi de
Rusia, comunică între ei totuşi în limba rusă. Sesizăm în ea ideea caustică: „Oricum, fără
limba rusă, prin urmare, fără de Rusia, nu vă mai descurcaţi!”. Abordând însă textul din
punctul de vedere strict informativ, aceasta nu prezintă o valoare prea mare. Remarcăm
că reporterii de la REGNUM au luat legătura cu serviciile de presă ale celor doi şef de
state, pentru a afa în ce limbă au comunicat.
Să încercăm să analizăm această ştire din punctul de vedere al caracteristicilor pe
care le-am prezentat mai sus.
Caracteris-
tica
Descrierea acesteia
Se atestă sau
nu (+ sau -)
Aria de
infuenţă
Faptul că Saakaşvili şi Iuşcenko au discutat între ei în
limba rusă nu are nici o infuenţă asupra unor grupuri
de oameni.
-
Celebrităţi Da, se atestă: este vorba de două personalităţi politice.
+
Elementul
neobişnuit,
senzaţional
Este vorba de doi oameni care s-au născut şi au trăit
cea mai mare parte a vieţii lor în URSS. Nu considerăm
ca find neobişnuită această circumstanţă.
-
39
Ce este o ştire?
Să analizăm acum ştirea din punctul de vedere al factorilor:
Factorii Descrierea acestora
Se atestă sau
nu (+ sau -)
Confictul Chiar dacă acest factor ar exista (vezi mai sus), el
este disimulat printre rânduri. Mai curând, confic-
tul nu se atestă aici.
-
Proximitatea în
spaţiu
Se atestă. Continuăm să receptăm ca find apropiat
şi interesant tot ce se întâmplă în spaţiul postsovie-
tic, indiferent în ce ţară din fosta URSS s-a produs
evenimentul.
+
Proximitatea în
timp
Ştirea este „proaspătă”.
+
Astfel, dacă la „caracteristici” avem mai multe „minusuri” decât „plusuri”, la capitolul
„factori” stăm bine.
Să mai parcurgem încă o dată această ştire. Ca fapt interesant, vom constata că,
în cadrul reuniunii, o parte din discuţii au fost purtate în ucraineană, preşedintele
Gruziei, Mihail Saakaşvili, cunoscând bine această limbă. E tocmai momentul ce
putea f valorifcat pentru a face o ştire, însă el a fost ignorat. Dacă nimerea în
câmpul de vedere al reporterului, atunci am f avut un „plus” la rubrica „elementul
neobişnuit, senzaţional” şi două „plusuri” în primul tabel. Prin urmare, acea ştire
putea f editată.
Citiţi aceste articole. Răspundeţi la întrebări:
1. Sunt aceste materiale ştiri?
2. În ce constă elementul noutăţii?
3. Analizaţi-le conform tabelelor întocmite mai sus.
4. Aţi publica aceste texte, dacă aţi f redactorul unui ziar? Motivaţi-vă decizia.
5. Puteau f aceste texte scrise mai simplu? Redactaţi-le şi eliminaţi ce vi se pare de
prisos.
Un oraş pe frontieră

Savanţii chinezi au formulat o serie de propuneri deosebit de interesante privind promovarea ideii
de creare a unei zone transfrontaliere de comerţ liber la hotarul dintre Kazahstan şi China. În cadrul unei
„mese rotunde”, care a avut loc la 1 martie la Beijing, la iniţiativa Ambasadei Republicii Kazahstan în
Republica Populară Chineză, profesorul Xia Ishan de la Institutul chinez de relaţii internaţionale şi, prin
cumul, consilier în guvernul RAXU
9
al RPC, a propus să fe întemeiat, în baza Centrului internaţional
de comerţ de la punctul de trecere a frontierei Horgos, afat în faza de proiectări, un oraş internaţional
kazaho-chinez, care să aibă acelaşi nume. În cadrul vizitei de lucru, pe care preşedintele Kazahstanului
Nursultan Nazarbaev a efectuat-o în septembrie trecut la Xinjiang, a fost semnat Acordul-cadru privind
crearea Centrului internaţional de cooperare transfrontalieră „Horgos”. Până în prezent, în această
problemă s-au desfăşurat câteva runde de negocieri şi au fost create patru grupuri de lucru în problemele
9. Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură. RAXU este situată în partea de vest a Chinei şi se mărgineşte
cu Kazahstanul, Kîrgîzstanul, Pakistanul, India şi Mongolia. Capitala RAXU este oraşul Urumci.
40
Manual de jurnalism
vizelor, fscalităţii, regimului vamal şi al securităţii. Săptămâna trecută, la Horgos, a fost convocată
şedinţa ordinară a grupurilor de lucru din Kazahstan şi China, la care s-a convenit asupra confguraţiei, a
suprafeţei pe care o va ocupa obiectivul etc. Cu acest prilej, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Kazahstanului în RPC, Djanibek Karibjanov, a propus ca, în perspectivă, viitorul centru de comerţ
cazaho-chinez să se transforme într-un centru internaţional de cooperare a ţărilor din Asia Centrală. Xia
Ishan a subliniat că China face eforturi susţinute pentru a înfăptui ideea, formulată de N. Nazarbaev încă
în anul 1993, de a crea Centrul de cooperare transfrontalieră. În acest context, savantul a propus ca, în
afara Centrului de comerţ, pe ambele maluri ale râului să fe pusă temelia unui Oraş Internaţional, fără
precedent în istoria umanităţii. „Va f un exemplu elocvent de dezvoltare a cooperării economice între
ţările noastre. Cadrul preconizat de funcţionare a Centrului de comerţ, care se construieşte, face posibilă
realizarea acestei idei”, a spus în încheiere profesorul.
Kazinform
Ziarul „Delovaia nedelea”.
Kazahstan, 4.03.2005
Gheidar Aliev a plecat în Turcia la tratament

Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al preşedintelui Azerbaidjanului, Gheidar Aliev,
difuzat aseară, liderul azer a plecat pe calea aerului, la 3 mai, seara târziu, la Ankara, pentru a f supus
unui examen medical la Academia medicală militară „Gulhane”. Înainte de plecare, preşedintele Aliev a
condus o şedinţă a Consiliului de Securitate al Azerbadjanului, la care a fost examinată „situaţia tensionată
ce s-a creat în urma inundaţiilor ce au afectat mai multe regiuni ale Azerbaidjanului, inundaţii provocate
de ploile abundente şi de topirea zăpezilor în munţi”.
După cum am informat, Gheidar Aliev s-a mai tratat, la începutul anului 1999, la academia
„Gulhane”. În acelaşi an, el a fost operat pe cord într-un spital din oraşul american Cleveland. Potrivit
comunicatului serviciului de presă, preşedintele se simte bine şi intenţionează să revină la Baku peste
două zile.
La 22 aprilie, a plecat pentru tratament în SUA şi premierul Azerbaidjanului, Artur Rasi-zade,
care, potrivit constituţiei ţării, este a doua persoană în stat. Potrivit unor informaţii ofciale, acesta
urmează să suporte o intervenţie chirurgicală la ochi în Centrul medical „Hopkins”, situat în apropierea
Washingtonului.
ITAR-TASS
Kommersant, 05.05.2003
Comedia „Prea multă minte strică” este înţeleasă şi apreciată la Erevan
În luna octombrie 1827, exact acum 175 de ani, la Erevan a fost montată în premieră comedia „Prea
multă minte strică”, de Aleksandr Griboedov.
Spectacolul a fost pus în scenă şi jucat, în prezenţa autorului, de ofţeri din garnizoana militară din
Erevan. Griboedov nu a mai avut ocazia să vizioneze şi alte reprezentaţii ale piesei sale. Şi nu din motivul
că peste puţin timp avea să înceteze din viaţă, ci pentru că montarea comediei a fost, de fapt, interzisă.
Ani la rând ea a fost cunoscută doar în manuscris, ca abia în anul 1962 – cu 140 de ani în urmă – textul
comediei „Prea multă minte strică” să fe publicat integral.
Această lucrare i-a adus lui Griboedov un renume mondial. Comedia sa în versuri constituie o satiră
caustică ce demască viciile unei Rusii înrobite, afate la cheremul dvorenilor şi al cinovnicilor. Ceaţki,
protagonistul piesei, este exponentul ideilor progresiste ale decembriştilor. Scrisă cu multă măiestrie,
în cheie realistă, apelând la mijloacele plastice şi sugestive ale oralităţii, comedia lui Griboedov a făcut
41
Ce este o ştire?
epocă în istoria dramaturgiei ruse. Multe replici din acest text au devenit expresii înaripate (de exemplu:
„Gurile rele sunt mai de temut decât pistolul”), find întâlnite în vorbirea poporului.
Ziarul „Novoie vremea”,
Armenia, 05.10.2002
Lucrare practică la tema „Ce este o ştire?”
Sunteţi redactorul unui ziar. Aveţi în faţă douăzeci de subiecte ale unor posibile articole.
Decideţi care dintre ele conţin elementele unei ştiri. După ce le-aţi selectat, evaluaţi-le în
baza unui sistem de patru puncte, unde „1” este nota maximă (ştirea va f inserată în prima
pagină), iar „4” – nota minimă (respectiv va f plasată în ultima pagină).
Ţineţi cont ca în fece pagină să fe inserate cam acelaşi număr de ştiri.
Subiecte Puncte
Prognoza meteo: o încălzire bruscă a vremii.
Un accident grav. În coliziune au intrat un autoturism şi două troleibuze. Au
fost înregistrate victime.
A fost numit în funcţie noul procuror general.
În piaţa centrală a oraşului au fost cununate 200 de cupluri de tineri însură-
ţei.
Primarul oraşului a fost accidentat de un automobil, suferind traumatisme
uşoare.
Madeline Albright, fostul secretar de stat al SUA, soseşte în ţara dvs, la invi-
taţia primierului.
Unui cunoscut regizor de flm din Kazahstan i se acordă premiul „Oscar”.
Parlamentul a votat o majorare de salarii pentru deputaţi.
Nu au fost încă descoperite cauzele izbucnirii unui incendiu la spitalul
municipal, în care şi-au pierdut vieţile doi pacienţi, un doctor şi o asistentă
medicală.
Savanţii afrmă că aspirina nu este efcientă, iar în unele cazuri este chiar
contraindicată.
Astăzi va f proiectat în premieră un nou flm artistic.
A fost externat un deputat, care fusese spitalizat după ce s-a încăierat la
bătaie pe culoarele Parlamentului cu un coleg.
A fost înregistrat un nou partid politic.
Şeful statului a vizitat o expoziţie de artă.
Cursurile valutare.
Discuţiile în contradictoriu privind instalarea unui nou monument continuă.
A încetat din viaţă regele Arabiei Saudite.
Preşedintele ţării a dăruit un autoturism unui sportiv, câştigător al titlului
de campion mondial la lupte.
Alte victime ale rasismului. Doi armeni şi trei azeri au fost agresaţi de ca-
petele-rase din Moscova.
42
Manual de jurnalism
La Kiev a fost descoperit un tablou de Claude Monet, despre care se crede
că ar f fost furat din Galeria naţională din Londra.
În piaţa centrală a oraşului se preconizează construcţia unui hotel de patru
stele.
În oraş a fost deschis un nou magazin auto, care vinde maşini foarte scum-
pe.
S-au majorat tarifele pentru călătoriile în transportul municipal.
Un sondaj sociologiic a relevat că populaţia consideră că ţara este vulnera-
bilă în faţa unei agresiuni din exterior.
Conferinţă de presă a unei organizaţii nonguvernamentale în legătură cu
cazurile de tortură din penitenciare.
Un renumit violonist, originar din ţara dvs, a sosit în turneu în oraş.
Savanţii afrmă că din cauza încălzirii globale s-au schimbat culoarele de
zbor ale păsărilor migratoare.
Un fotbalist, compatriotul dvs, a semnat un contract cu conducerea echipei
„Chelsea”.
Ziarul dvs a fost acţionat în judecată într-o cauză de apărare a onoarei şi a
demnităţii.
Fiul preşedintelui a fost arestat de poliţia franceză pentru că s-a luat la
bătaie într-un restaurant.
Fondul locativ municipal se afă într-o situaţie deplorabilă.
S-a anunţat că reţelele de alimentare cu apă ale oraşului vor f privatizate.
Şeful statului a emis un decret de amnistiere. În libertate vor f puse trei
mii de persoane. Altor şase mii de deţinuţi le vor f reduse termenele de
detenţie.
În munţi s-a prăbuşit un elicopter. O persoană şi-a pierdut viaţa, altele trei
au fost rănite.
O rudă apropiată a ministrului de interne şi-a procurat un imobil la Londra.
Parlamentul a interzis publicitatea la televiziune pentru articolele de
tutungerie şi băuturile alcoolice.
O minoritate din ţara dvs îşi sărbătoreşte o datină.
Autorităţile vamale americane au arestat un galerist care intenţiona să
introducă în SUA 50 de tablouri.
Revista „Dosug” editată în Rusia a conferit soţiei preşedintelui din ţara dvs
titlul de „Femeia anului”.
Reforma şcolară, care va schimba radical întregul sistem de educaţie, înce-
pe în acest an.
Scriem o ştire
Din acest capitol veţi afa:
● Ce este un fapt
● La ce întrebări trebuie
să răspundă o ştire
scrisă profesionist
● Ce este un lied şi cum se scrie
acesta
● Cum se structurează textul
unei ştiri
Vom analiza, de asemenea, modele
de ştiri apărute în presă
Doar o clipă... Înainte să înceapă a scrie, ziaristul trebuie să înţeleagă bine despre ce
scrie, cu alte cuvinte, să se informeze.
Ce este un fapt?
A scrie ştiri este echivalent cu a relata fapte. „Ştirile înseamnă FAPTE, FAPTE –, repet:
FAPTE. Nicidecum OPINII. Şi nici SUPOZIŢII. Evitaţi-le cu orice preţ”
10
. Cu adevărat, pen-
tru opinii, analize, ipoteze şi comentarii există alte genuri ale presei, care urmăresc alte
obiective, acestea ţinând de preocupările observatorilor, analiştilor sau comentatorilor.
Scriu ştiri, de regulă, tinerii reporteri. Cu timpul, aceştia trec într-o altă „categorie
de greutate” jurnalistică. Mulţi reporteri afaţi la început de carieră îşi imaginează că pu-
blicul nu mai are răbdare să ajungă ziua când ei – aceşti reporteri (care sunt tineri, fără
experienţă de viaţă şi profesională) – vor împărtăşi cititorilor tot ce cred, punctul lor de
vedere în toate problemele contemporaneităţii, de la situaţia politică din ţară până la
problemele educaţiei sau ale artei teatrale.
Lucrurile stau însă cu totul altfel. Cititorii aşteaptă în primul rând fapte. Prima lege
după care se va călăuzi un reporter va f aceasta:
Faptele sunt mai importante decât comentariile.
Reporterii au funcţia de a fi ochii şi urechile cititorilor, nu şi creierele acesto-
ra. Oferiţi cititorilor fapte, concluziile le vor trage ei înşişi. Posibilitatea pe care o
acordăm publicului, de a extrage din fapte propriile concluzii, este un mod prin care
10. Joan Clayton. Journalism for Beginners.- Judy Piatkins Publishers, London, 2000. – p. 24.
44
Manual de jurnalism
ne exprimăm respectul faţă de el. Acesta, la rândul său, ne onorează cu încrederea
sa.
Dar ce este un fapt? Avem această ştiinţă? Cum putem judeca despre un eveniment la
care nu am fost martori? Institutul pentru refectarea războiului şi a păcii vă recomandă,
în această situaţie, să apelaţi la regula „celor două surse”.
„Regula de aur”: pentru a confrma sau infrma orice informaţie este necesar de a
folosi două surse, independente una faţă de cealaltă. „Independente una faţă de cea-
laltă” înseamnă că:
● informaţia pe care o are, sursa A nu a obţinut-o de la sursa B;
● sursele A şi B nu au obţinut informaţia lor de la o sursă comună – sursa C.
Asiguraţi-vă că A şi B sunt surse prime şi nu consideraţi nimic ca find „un fapt”, până
când aceasta nu este confrmat de două surse independente.
Regula „celor două surse”
Exemplul întâi
O situaţie: În oraşul N s-au produs mari tulburări. Purtătorul de cuvânt al Ministerului
de interne vă comunică că din rândurile manifestanţilor s-a tras asupra poliţiei, un poliţist
find grav rănit. Un alt poliţist, participant la aceste evenimente, confrmă informaţia.
Este acesta un fapt? Să medităm împreună!
O problemă: Ni se par întrucâtva dubioase afrmaţiile similare ale celor doi, care re-
prezintă doar o parte afată în confict. Poate chiar acest poliţist a furnizat MAI informaţia
respectivă?! Poate întreaga situaţie a fost înscenată de poliţie, pentru ca să aibă motive
pentru a să se dedea la acţiuni represive?!
Ce-i de făcut?

Să ne deplasăm în oraşul N şi să vorbim cu martorii oculari.
Să contactăm telefonic propriile surse din acest oraş, să luăm legătura cu martori la
acele evenimente.
Să telefonăm la spitalele din oraş şi să stabilim dacă un poliţist rănit a solicitat asis-
tenţă medicală (astfel vom preciza dacă s-a tras sau nu în forţele de ordine).
Să mergem la faţa locului, să vorbim cu oamenii (cu locatari din imobilele din apro-
piere, de pildă).
Să-i contactăm pe participanţii la manifestaţiile de protest, să ascultăm şi versiunea
acestora asupra celor întâmplate.
Exemplul al doilea
O situaţie: Un membru al organizaţiei „Hizb ut-Tahrir”, arestat în Kazahstan, v-a co-
municat într-un interviu că, în timpul afării sale în arest, poliţiştii l-au ameninţat că îl
vor ucide. Un post tv neguvernamental a informat, de asemenea, că poliţia l-a ameninţat
cu moartea pe acest om în timpul afării sale în detenţie.

45
Scriem o ştire
Este acesta un fapt? Să medităm împreună!
O problemă: Un post tv neguvernamental este prin defniţie o sursă de mâna a doua,
de aceea nu vă puteţi bizui pe el ca pe una „dintre cele două surse”. S-ar putea ca aceas-
tă informaţie să se bazeze pe depoziţiile aceluiaşi membru al „Hizb ut-Tahrir”.
Soluţii:
Discutaţi cu reprezentanţii poliţiei.
Vorbiţi cu poliţişti luaţi aparte: s-ar putea ca cineva dintre ei, sub acoperirea anoni-
matului, să confrme informaţia.
Dacă e cu putinţă, vorbiţi cu alţi membri ai „Hizb ut-Tahrir”. Întrebaţi-i cât de frec-
vent se întâmplă asemenea cazuri. (Informaţia pe care o veţi obţine ar putea să nu vă
servească la nimic, însă va prefgura o tendinţă.)
Cum procedaţi însă dacă nu reuşiţi să obţineţi o informaţie din primă sursă?
Nu scrieţi atunci „aceasta s-a întâmplat…”, ci „X afrmă că aceasta s-a întâmplat…”.
Nu scrieţi „X a comis Y…”, ci „sursa A ne-a comunicat că X a comis Y…”
11
.
Colectăm informaţia
Jurnalismul presupune nu numai simpla comunicare a unei noutăţi. Prea mult ar se-
măna această îndeletnicire cu răspândirea unui zvon oarecare. O ştire prezentată în mod
profesionist implică şi alte elemente.
Să examinăm un exemplu:
„Şeful poliţiei din oraşul Baku, Magherram Aliev, l-a acţionat în judecată
pe Aidîn Guliev, redactorul ziarului de opoziţie „Hurriet”, pe care îl acuză
că ar f calomniat poliţia.
(Comunicat al Centrului de Jurnalism Extrem al Uniunii Jurnaliştilor din
Rusia).
Parcurgând această informaţie, cititorul se va gândi. „Ei şi?...”. O reacţie justifcată
întru totul. Informaţiei de mai sus îi lipsesc multe elemente pentru a deveni o ştire. Dacă
cineva ar prezenta acest text la vreun ziar, un redactor cu experienţă i-ar pune imediat
următoarele întrebări:
- Când l-a acţionat în judecată?
- De ce a făcut acest lucru? Ce articol anume, publicat în ziar, l-a înfuriat
pe şeful poliţiei?
- Ce a declarat şeful poliţiei în legătura cu aceasta?
- Ce reacţie a avut redactorul?
O ştire adevărată va conţine şi răspunsuri la toate aceste întrebări. Dacă reporterul
va mai afa, în plus, câte dosare au fost intentate împotriva presei, câte cauze au fost
câştigate de către reclamanţi, atunci cititorul va avea asupra confictului şi a desfăşurării
posibile a acestuia o imagine mult mai limpede.
11. Vezi: www.cjes.ru/lib/standart
46
Manual de jurnalism
Întrebările la care suntem datori să răspundem în orice articol
Cine? – Who?
Ce? – What?
Când? – When?
Unde? – Where?
De ce? – Whi?
Cum? – How?
Acel „ceva” care lipsea în informaţia analizată mai sus sunt tocmai răspunsurile la
aceste şase întrebări. Sunt întrebările fundamentale ale jurnalismului.
În engleză, cinci din cele şase întrebări încep cu litera „W” şi doar una cu „H”. Iată de
ce în limbajul ziariştilor acestora li se mai spune „Cinci de W şi un H”. Cel care a lansat
expresia în mediul gazetăresc a fost Rudyard Kipling.
A mele şase credincioase sluge, I keep six honest serving-men
Vă datorez tot ce ştiu eu acum. (They taught me all I knew);
Vă strig din nou, iară pornim la drum – Their names are What and Whi, and When,
Cine, Ce, Când, Unde, De Ce şi Cum! And How, and Where, and Who.
Înainte de a începe a scrie un articol, este necesar să ştiţi ce structură va avea aces-
ta, ordinea în care vor f expuse evenimentele şi multe altele. Totuşi, lucrul cel mai greu
este începutul. Mai întâi, vom vedea dacă în bloc-notesul de reporter avem răspunsurile
la cele şase întrebări. Odată clarifcate acestea, putem purcede la scris. Vom începe,
aşadar, cu începutul oricărei informaţii – cu liedul.
Liedul
Începutul unui articol se numeşte lied. Liedul reprezintă un enunţ simplu, clar, con-
stituit din prima, sau din primele două propoziţii ale articolului. Un lied are menirea să
capteze atenţia, să-l facă pe cititor să parcurgă textul până la capăt. Dintr-un lied afăm,
de regulă, ce subiect este abordat, desfăşurările acestuia. Din punctul de vedere al pro-
fesiei de ziarist, este deosebit de important să ştim cum se scrie un lied.
Pentru ştiri şi pentru materialele informative se recomandă a folosi aşa-zisul lied
direct, care ne introduce nemijlocit în miezul problemei sau al evenimentului. La modul
ideal, un lied va răspunde la majoritatea celor şase întrebări, dacă nu e cu putinţă să
răspundă la toate.
Un lied ce răspunde la toate cele şase întrebări:
Aseară (CÂND), doamna Godiva (CINE) a trecut călare (CE), goală puşcă (CUM),
pe străzile din Coventry (UNDE), cerând reducerea impozitelor (DE CE).
Uneori, la scrierea unui lied, ziariştii neexperimentaţi caută să bage într-o singură
propoziţie răspunsuri la toate întrebările. Rezultatul e o frază prea încărcată, stufoasă,
47
Scriem o ştire
ilizibilă în cele din urmă. De aceea vom adopta formula: textul va conţine răspunsuri,
dacă aceasta e cu putinţă, la toate cele şase întrebări, iar ziaristul se va strădui să răs-
pundă la ele cât mai repede, de preferinţă chiar în lied. După ce articolul a fost scris, ar
f bine să-l recitim şi să verifcăm dacă ne-am achitat de această sarcină.
Tipurile de lieduri
Liedul rezumativ
Acesta va cuprinde o scurtă expunere a evenimentului sau va accentua asupra mo-
mentelor-cheie a celor întâmplate, pe când textul ca atare va desfăşura subiectul, ofe-
rind amănuntele.
Preşedintele Gruziei, Eduard Şevarnadze, a declarat că îşi vede
„misiunea sa supremă” în a reface integritatea teritorială a ţării
până în aprilie 2005, momentul când expiră mandatul său de şef
al statului.
Astăzi, în luarea sa obişnuită de cuvânt la postul naţional de ra-
dio, el a declarat că în timpul apropiat va da publicităţii materi-
alele privind o concepţie proprie de reglementare a confictului
din Abhazia. În context, liderul georgian a menţionat că puterea
de la Tbilisi este pregătită pentru acceptarea unor compromisuri
în problema reglementării diferendului gruzino-abhaz.
Liedul rezumativ este recomandabil pentru ştiri şi materiale informative. Avantajul
său este că îl introduce direct pe cititor în contextul situaţional. Este un lied energic şi
laconic.
Celelalte tipuri de lieduri, pe care le vom prezenta în continuare, sunt recomandate
pentru texte scrise în alte genuri jurnalistice.
Liedul amânat
Acest tip de lied conţine mai puţină informaţie, însă incită la lectură. Informaţia va f
oferită mai târziu, când cititorul este deja captivul textului.
Preşedintele Vladimir Putin, care a venit la putere la sfârşitul
anului 1999 şi a promis că va soluţiona o dată şi pentru totdeauna
problemele Rusiei în Cecenia, acum evită să vorbească despre
situaţia din această republică.
Pentru a nu pierde controlul asupra regiunii rebele, Rusia poartă
deja al doilea război din ultimii cinci ani, cu toate acestea armata
lui Putin s-a împotmolit. Astăzi consilierii acestuia afrmă că răz-
boiul va dura ani, poate chiar decenii la rând. Militarii şi observa-
torii politici au tot mai multe îndoieli referitor la existenţa unei
strategii a Kremlinului de încheiere a războiului.
S-a învederat că războiul început de Putin, pentru a se răfui cu
„bandiţii” ceceni, şi acel război pe care acesta îl poartă în prezent
sunt două lucruri absolut diferite.
48
Manual de jurnalism
Liedul-secvenţă
După cum se vede şi din titlu, în acest tip de lied este relatat un anumit episod legat de
conţinutul articolului. Un asemenea lied este potrivit pentru a inaugura articolele descripti-
ve.
Sus, în munţii Kuramin, grăniceri uzbeci înarmaţi până în dinţi
urmăresc nervos maşinile ce se apropie, îi fxează cu privirea pe
insurgenţii islamişti, controlează actele şi percheziţionează cami-
oanele, căutând arme.
Liedul-citat
Adeseori, ştirile informează despre declaraţii importante sau despre comentarii pe
marginea unor evenimentelor curente, aparţinând unor oameni politici, şef de state sau
oameni de cultură. Asemenea ştiri încep, de regulă, cu un citat.
„Statul intenţionează să dezvolte şi în continuare Forţele Armate,
în special, să acorde atenţie modernizării armamentului şi tehni-
cii militare”, a declarat astăzi, într-o conferinţă de presă, preşe-
dintele Rusiei, Vladimir Putin.
Folosirea unui citat ca lied pentru o ştire ar putea, totuşi, să-l descumpănească pe
cititor. De exemplu:
„Pentru ţările din CSI, ameninţarea teroristă cea mai gravă pro-
vine din Afganistan”, a declarat conducătorul Centrului Antitero-
rist, generalul-colonel Boris Mîlnikov.
Ambiguitatea ce dezorientează este că, la începutul ştirii, se afrmă că pentru ţările
din CSI ameninţarea teroristă cea mai gravă provine din Afganistan, afrmaţie prezentată
ca un fapt. Nu este însă un fapt, ci doar opinia generalului Mîlnikov, şi acest lucru îl afăm
din aceeaşi frază. Iată un alt exemplu:
„Unica posibilitate de a se depăşi situaţia critică ce s-a creat în
legătură cu alegerea primarului Chişinăului este retragerea cere-
rii de a se anunţa alegeri anticipate, pe care Consiliul municipal a
depus-o la CEC a RM şi anunţarea unor alegeri anticipate”, trans-
mite agenţia de presă „INFOTAG”, cu referire la analişti ce au
dorit să-şi păstreze anonimatul.
Din acest exemplu se vede că situaţia de criză legată de alegerea primarului poate f
depăşită, probabil, şi prin alte mijloace, însă analişti anonimi (şi nu ei înşişi, ci prin inter-
mediul unei agenţii de presă) consideră ca lucrurile stau întocmai aşa.
În ambele exemple, o opinie este prezentată ca un fapt, ceea ce este inadmisibil din
punctul de vedere al jurnalismului, nu însă şi din cel al Public Relations.
Cum se scrie un lied
După ce am văzut că liedul rezumativ este cel mai potrivit în cazul unei ştiri, să în-
cercăm să învăţăm a-l scrie.
În primul rând, este necesar să înţelegem pe care dintre cele şase întrebări vom pune
accentul, care dintre ele va purta încărcătura informativă maximă. În funcţie de această
49
Scriem o ştire
opţiune, există şase tipuri de lieduri rezumative – cine, ce, când, unde, de ce, cum. Aşa-
dar, liedul va începe răspunzând la întrebarea-cheie, respectiv şi întregul text.
CINE?
În acest tip de lied, în prim-plan apare personalitatea, care, de obicei, este un şef de
stat sau un cunoscut om politic.
„Preşedintele Azerbaidjanului, Gheidar Aliev, a sosit joi la Moscova,
pentru a participa la reuniunea jubiliară a şeflor de state ale CSI”.

CE?
La acest tip de lied se va apela în cazurile când evenimentul este mai important decât
actorii implicaţi.
Luaţi aminte că în acest lied în prim-plan apare întâmplarea, făpta. Tocmai de aceea
îl şi numim liedul-ce.
„Ben Laden a reuşit să treacă frontiera datorită sprijinului ce i l-a
acordat o grupare etnică afată în opoziţie faţă de Teheran, care l-a şi
adăpostit.
CÂND?
Este unul dintre liedurile preferate ale jurnalismului postsovietic. O ştire începe, de
obicei, cu „Azi…” sau cu „În perioada 14-16 octombie…” . Se subliniază astfel urgenţa,
promptitudinea cu care a fost difuzată ştirea. Totuşi, ar f bine să tratăm cu o anumită
rezervă liedurile-când. Unele texte pot începe cu „În timpul apropiat…” sau cu „În anul
trecut…”, dar aceasta nu înseamnă deloc că factorul temporal ar f lucrul cel mai impor-
tant în acel articol.
„Acum câteva minute, la Kremlin s-a încheiat întâlnirea dintre preşedin-
tele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele Armeniei, Robert Kocerean”.
Din exemplul de mai sus se vede clar că aici este important momentul încheierii reu-
niunii şi nu cum s-a desfăşurat sau ce decizii au fost luate la ea.
UNDE?
Acest tip de lied concentrează atenţia noastră asupra locului unde s-a produs eveni-
mentul.
„La New York arde cuprinsă de făcări Catedrala Sf. Ioan Făcătorul de mi-
nuni, cel mai mare aşezământ de cult catolic din SUA. În prezent, la stin-
gerea incendiului sunt antrenaţi 200 de pompieri şi 48 de autospeciale”.
DE CE?
Liedul de ce se foloseşte în cazurile când se accentuează pe motivele ce se afă îndă-
rătul evenimentului sau cauzele ce au condus la producerea acestuia.
„În pofda condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a unui mare defcit
de apă, recolta de bumbac din Uzbekistan este destul de bună”.
50
Manual de jurnalism
În acest lied accentul se pune pe condiţiile meteo vitrege. Tocmai de aceea momentul
acesta este plasat în capul ştirii.
CUM?
„După câteva zile de dezbateri şi de consultări, a fost ales preşedintele
parlamentului Gruziei. În fruntea organului legislativ suprem al ţării
a fost desemnată Nino Burdjanadze, care până astăzi a deţinut funcţia
de preşedinte al comitetului parlamentar pentru relaţii externe”.
După cum vedem, în acest lied contează cum, în ce atmosferă s-a desfăşurat exami-
narea candidaturilor pentru funcţia de speaker.
Şi, în fnal…
Se întâmplă câteodată ca un ziarist foarte bine documentat să nu ştie cum să-şi încea-
pă articolul, cum să formuleze liedul. E o situaţie cunoscută multora dintre noi. Pentru a
depăşi această stare de impas, vă recomandăm acest exerciţiu: imaginaţi-vă că aţi afat o
veste-trăsnet pe care vă grăbiţi s-o împărtăşiţi celor apropiaţi. Închipuiţi-vă că aţi trecut
pragul casei şi, dintr-o răsufare, în gura mare, anunţaţi vestea la ai casei… Ceea ce aţi
strigat în acel moment este de fapt liedul cu care urmează să începeţi a scrie o ştire ce
va atrage atenţia cititorului…
Câteva sfaturi
sau
ce trebuie să evitaţi la scrierea unui lied
● Evitaţi, în lieduri, să scrieţi despre lucruri arhicunoscute, banale.
● Evitaţi cuvintele şi expresiile de tipul: „iarăşi”, „continuă”, „după cum am mai comu-
nicat…”, „se ştie că...” etc.
● Nu daţi în lieduri nume ale unor persoane necunoscute fără a arăta cine sunt aces-
tea. Dacă le folosiţi în text, indicaţi, cel puţin, funcţiile lor.
● Evitaţi să sugeraţi cititorilor ce atitudine să adopte faţă de eveniment, prin fraze de
felul: „O tristă istorie s-a întâmplat…” sau „Veşti bune ne-au venit…”.
Acum, după ce am învăţat cum se scrie un lied, cum trebuie să procedăm şi ce anume
ar f bine să evităm, vom face următorul pas spre scrierea articolului propriu-zis.
Structurarea unui text

Modul tradiţional de expunere a unui text jurnalistic seamănă cu o piramidă. În „vâr-
ful” fgurii este plasată informaţia cea mai nouă, cea mai importantă, după care urmează,
coborând către bază, faptele secundare şi mai puţin interesante. Aceasta este esenţa pi-
ramidei, a acestui mod de structurare a textului. O structură care, de regulă, este extrem
de comodă pentru cititor. El reţine repede ceea ce e mai important, îşi poate întrerupe
lectura în orice loc, fără a scăpa momentele-cheie.
51
Scriem o ştire
Totuşi, dacă unicul criteriu de structurare a textelor ar f doar importanţa faptelor,
ar putea f încălcată consecutivitatea lor cronologică, desfăşurarea în timp. Ar suferi, ar
deveni confuze şi interconexiunile logice dintre diferitele părţi ale unui articol. Iată de
ce, în textele complexe, aplicarea metodei piramidei constituie un test extrem de dur ce
probează profesionalismul şi măiestria jurnalistului.
În interiorul piramidei, fuxul de informaţie poate lua o multitudine de forme. Forma
optimă, după părerea mea, ar f următoarea. Un articol conceput astfel presupune că
informaţia de maximă actualitate o regăsim la începutul textului, iar cu cât mergem mai
mult spre fnal, cu atât mai puţin însemnate sunt faptele descrise. O asemenea structură
are mai multe avantaje. Primul: cititorul poate lăsa ziarul din mână în orice moment, cu
toate acestea afă deja informaţia cea mai importantă. Tot ce urmează sunt deja lucruri
secundare. Al doilea: metoda ne ajută la scris. Este sufcient să selectăm informaţia după
importanţa ei şi articolul e ca şi făcut. Al treilea: ziaristul poate pune punct în momentul
în care faptele cât de cât relevante au fost prezentate.
Structura piramidală este foarte comodă şi în cazul în care articolul este planifcat
pentru tipar, iar ziaristul nu dispune de timpul necesar pentru a gândi structura textului.
În fne, al patrulea avantaj: piramida îl ajută şi pe redactor. Atunci când articolul e prea
mare şi nu încape în pagină, acesta, fără a citi prea atent, poate tăia fără probleme frag-
mentele de la urmă, ştiind că acestea prezintă fapte secundare şi că articolul, în mare,
nu va avea de suferit.
Principiul piramidei ar mai putea f comparat cu cafeaua-capucino, atât de îndrăgită
şi solicitată în întreaga lume. Îl vom numi, aşadar, principiul capucino. Esenţa lui constă
în următoarele: în trei-patru propoziţii sau alineate este prezentată informaţia de bază,
care, într-un fel, ar aminti de crema pe care o face la buza ceştii celebra cafea. Altfel
zis, savurăm cafeaua, începând cu crema. Or, informaţia care, într-o formă concentra-
tă, o găsim la începutul textului, ulterior este detaliată, completată cu citate şi cu noi
amănunte. Este un principiu foarte util în jurnalism, când cititorul vede ca pe un ecran
doar „pieliţa”, alcătuită din câteva alineate, a textului. Aceste alineate au menirea să
stârnească interesul cititorului, să-l facă să citească textul până la capăt.
Lied rezumativ
bazat pe fapte de
ultimă oră.
1-3 alineate în care aceste fapte
sunt prezentate mai amănunţit.
Un alineat-preistorie sau un alineat-
copulă, care leagă aceste fapte cu ceea ce s-a
întâmplat mai înainte sau relevă semnifcaţia lor socială.
Informaţii suplimentare despre fapte.
Informaţii suplimentare despre preistorie sau despre posibilele desfăşurări
ale evenimentelor.
52
Manual de jurnalism
Iată începutul unui articol structurat conform acestui principiu:
Victoria Beckham – vedetă a muzicii uşoare şi soţie a fotbalistului David
Beckham – a declarat că nu a citit nici o carte în viaţa ei. Dar ea nu este
unica, la acest punct – 20 la sută dintre britanici afrmă acelaşi lucru.
„Nu am citit nici o carte de când mă ştiu, a mărturisit unui ziarist spa-
niol fosta componentă a grupului „Spice Girls”. Nu am timp pentru aşa
ceva. Prefer să ascult muzică şi să răsfoiesc reviste de mode”.
Ca Victoria sunt însă destul de mulţi. La fecare patru britanici care
urmăresc noutăţile editoriale există unul care nu citeşte cărţi deloc.
Potrivit unui studiu realizat de Direcţia de stat de statistică, la co-
manda şi în cadrul Campaniei naţionale de promovare a lecturii în anul
2001, un sfert din populaţia matură a ţării nu a citit în ultimul an nici
măcar o singură carte.
În Marea Britanie această situaţie se înregistrează pe fundalul unei creşteri
a vânzărilor de carte, din ultimii cinci ani, până în 2004, cu 19 la sută.
În primul alineat al ştirii este dată informaţia cea mai importantă. Dacă cititorul nu
are timp sau dorinţă să-şi continuie lectura, poate lăsa ziarul la o parte, findcă ceea ce
era mai important a afat deja. În cazul în care primul alineat i-a suscitat interesul (acest
alineat ar putea f dat cu aldine, pentru a-l face mai vizibil), el va citi mai departe. Va
parcurge şi citatul în care Victoria Beckham afrmă că nu citeşte cărţi. Celelalte trei ali-
neate prezintă contextul general. În continuare, detaliile pe care le gasim în acest text
sunt tot mai puţin semnifcative.
Există, desigur, şi alte modalităţi de structurare a textelor, despre care vom vorbi mai
incolo în capitolul “Tehnicile scrisului“.
Articole pentru analiză
Ministerul Educaţiei din Azerbaidjan a expediat un lot de manuale
în şcolile azere din Gruzia
În conformitate cu o dispoziţie a şefului statului, Ministerul Educaţiei din Azerbaidjan a expediat în
şcolile azere din Gruzia 29 319 de manuale şi literatură didactică. După cum am fost informaţi astăzi la
Ministerul Educaţiei, manualele au fost distribuite în şcolile în care se predă în limba azeră. Pe fecare
manual se poate citi inscripţia: „Donaşie a Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, Gheidar Aliev, pentru
copiii din Gruzia”. Ambasada Gruziei în Azerbaidjan şi cea a Azerbaidjanului în Gruzia au acordat mi-
nisterului ajutor la transportarea şi distribuirea manualelor în Gruzia.
Liedul nu este dintre cele mai reuşite, deoarece momentul cel mai important în
această ştire nu este că acest lot de manuale a fost expediat în conformitate cu o decizie
a şefului statului, ci că lotul a fost expediat. În afară de aceasta, nu se spune nimic prin
ce e motivată această trimitere intempestivă a cărţilor în Gruzia (s-a întâmplat din cauză
că gazetarii de la un ziar au scris despre lipsa manualelor în şcolile azere din Gruzia), nici
despre numărul populaţiei azere din Gruzia, nici despre numărul şcolilor azere şi cel al
copiilor care le frecventează. Aceste informaţii puteau f obţinute cu destulă uşurinţă şi
ele ar f îmbunătăţit incontestabil ştirea.
53
Scriem o ştire
Ar f fost bine, de asemenea, ca un funcţionar de la minister, un diplomat sau un re-
prezentat al unei şcoli să comenteze faptul expedierii lotului de carte, ştirea câştigând
astfel în autenticitate.
Apoi, mai există un detaliu de ordin tehnic: de ce a fost dată cifra exactă - 29 319?
Dacă se redacta „…peste douăzeci şi nouă de mii…” sau „…circa treizeci de mii…”, cifra
ar f căpătat o mai mare semnifcaţie.
Potrivit rezultatelor pentru 10 luni ale anului 2001,
în Armenia a crescut PIB-ul cu 9,6 %
Potrivit rezultatelor pentru primele 10 luni ale anului 2001, PIB-ul în Armenia a constituit 109,6
%, raportat la perioada respectivă a anului trecut. O asemenea creştere a produsului intern brut în
ţară nu a mai fost înregistrată din ziua proclamării independenţei Armeniei, a declarat joi, în cadrul
unei întâlniri cu studenţii de la Universitatea Politehnică din Erevan, preşedintele republicii, Robert
Kocearian.
În sectorul industrial creşterea a constituit 6,9 %, în agricultură – 11,5 %, în construcţii capitale – peste
14 % , în domeniul exporturilor – 11 %. Anul va f încheiat menţinându-se aceiaşi indicatori, consideră şeful
statului. Potrivit acestuia, rezultatele puteau f ceva mai bune, însă Armenia a fost infuenţată de recesiunea
ce a afectat economia mondială după evenimentele tragice din SUA, din septembrie anul curent.

În această ştire cuvântul „Armenia” ar putea f înlocuit cu denumirea oricărei ţări
postsovietice, ştirea rămânând la fel de valabilă. Agenţiile de ştiri furnizează permanent
ziarelor texte de acest fel, iar ziarele le publică, chiar dacă informaţiile acestea nu inte-
resează deloc publicul larg. Se consideră că ele suscită totuşi interesul unui cerc îngust de
cititori, care pricepe realităţile pe care le fxează aceste cifre. Ne îndoim însă mult dacă
aceşti cititori selecţi se informează din coloanele de ziar, deoarece ei deţin informaţia
economică chiar din primă sursă. Astfel, cercul se închide, învederându-se clar că ziarele
ce inserează aceste ştiri fac o muncă zadarnică.
În realitate, nu este limpede, fără explicaţii suplimentare, ce înseamnă o creştere în
sectorul industrial (creştere a ce?) cu 9,6 % – e ceva benefc sau nu? Creşterea înregistrată
în domeniul exporturilor (ce fel de exporturi?, în care ţări?) cu 11 % face bine sau nu PIB-
ului? De fapt, ce înseamnă PIB? Ei bine, e vorba de produsul intern brut, adică de tot ce
se produce în ţară.
Pentru ca aceste cifre să devină inteligibile, e necesar ca ele să fe însoţite de expli-
caţiile experţilor. Mai mult, ar f bine ca un expert să exprime poziţiile proguvernamen-
tale, iar altul – cele ale opoziţiei. Ei trebuie să arate cum se răsfrâng aceste cifre asupra
vieţii oamenilor simpli, cum infuenţează traiul unei familii faptul că PIB-ul a crescut
tocmai cu 9,6 %.
În fne, ar f fost bine ca această ştire să înceapă cu un lied rezumativ. Acesta a fost
înlocuit însă cu un lied-citat, în care ghilimele lipsesc.

Analizaţi ştirile de mai jos. Discutaţi pe marginea lor.
Răspundeţi la întrebările ce urmează:
1. Ce este bine şi ce este rău în aceste ştiri?
2. Cum ar putea f ele îmbunătăţite? Redactaţi-le.
3. Ce lipseşte acestor ştiri? Formulaţi întrebările necesare.
54
Manual de jurnalism
4. Ce tipuri de lieduri au fost folosite? De ce? Este justifcată alegerea tocmai acestui
tip de lied?
MOSCOVA, 18 august. (ITAR-TASS). Astăzi, Curtea economică de apel nr. 9 din Moscova a cali-
fcat drept ilegală decizia Inspectoratului interregional al Serviciului Federal Fiscal referitoare la marii
contribuabili în ce priveşte perceperea de la compania RAO „EĂS Rossii” a unei datorii fscale pentru
anul 2001 în valoare de 3,319 miliarde de ruble, confrmând legalitatea acesteia doar în partea de decizie
care se referă la încasarea de la companie a 360 de mil. de ruble, transmite PRIME-TASS.
Serviciul Federal Fiscal al Federaţiei Ruse reclamă companiei RAO „EĂS Rossii” achitarea, pentru
anul 2001, a unor impozite în valoare de 3,679 miliarde de ruble. În anul 2004, organele fscale au efectu-
at un control privind corectitudinea evidenţei de către companie a scutirilor la impozitul pe venit pentru
anul 2001, potrivit datelor din declaraţia precizată. S-a decis aplicarea unor plăţi fscale suplimentare şi
a unor noi amenzi. RAO „EĂS Rossii” a contestat deciziile Inspectoratului, reclamându-l în tribunalul
economic. (ITAR-TASS).
Salvamontiştii nu reuşesc să-i găsească, în gheţarii din munţii din regiunea
Elbrusului, pe polonezii cântători
Crăpătura din gheţarul de pe muntele Uşba, din regiunea Elbrusului, în care au căzut alpiniştii polo-
nezi, s-a astupat cu gheaţă, a comunicat, joi, unui reporter al agenţiei „Interfax-Iug” surse de la serviciul
de presă al Centrului regional „Sud” al Ministerului pentru situaţii excepţionale al Federaţiei Ruse. „La
chemările salvamontiştilor alpiniştii nu răspund”, a declarat pentru agenţie sursa. La 17 august, seara,
patru salvatori din cadrul detaşamentului de salvamontişti „Elbrus” au descoperit doi turişti polonezi,
care le-au spus acestora că tovarăşii lor care au căzut în prăpastia de gheaţă sunt vii, că nu au suferit tra-
umatisme grave, ba chiar cântă ca să se facă auziţi. În crăpătura din zona superioară a aşa-ziselor căderi
de gheaţă de pe Uşba, situată la altitudinea de 4000 de metri, au căzut doi alpinişti – Miroslav Saviţky,
30 de ani, din oraşul Sokolow Podlaski, şi Marta Rugalska, 28 de ani, din Varşovia. În prezent, cei doi
sunt prinşi între sloiurile de gheaţă, la adâncimea de 20 de metri. La cădere, alpinista poloneză a suferit
un traumatism. „Femeia de 28 de ani şi-a fracturat un picior, iar bărbatul de 30 de ani a rămas teafăr”,
au precizat sursele de la Centrul regional „Sud” al Ministerului pentru situaţii excepţionale al Federaţiei
Ruse. („Novîie izvestia”, 18.08.2005).
Monorailul din Moscova nu va nicicând rentabil

Investiţiile făcute în unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale autorităţilor capitalei – calea
ferată cu o singură şină – nu se vor recupera niciodată.
O declaraţie în acest sens a făcut şeful Metroului din Moscova, Dmitri Gaev.
Funcţionarul a spus că monorailul nu reprezintă decât un poligon experimental: „Au fost făcute
investiţii în dezvoltarea unor mijloace de transport experimentale. Când vor f acoperite cheltuielile? Îmi
pare rău, însă poligoanele experimentale nu sunt proftabile niciodată. Cu toate acestea, ele permit reali-
zarea unor lucrări de cercetare ştiinţifcă, de proiectare şi experimentale în construcţia unor noi mijloace
de transport. Aceste investiţii nu au un efect economic direct, benefciile find doar indirecte”.
Pentru construcţia monoşinei autorităţile au alocat din bugetul municipal cel puţin 160 de mili-
oane de dolari. Linia începe de la strada Serghei Eisenstein, ajungând până la staţia de metrou „Timi-
reazevskaia”. Construcţia ei a durat trei ani. Termenele de dare în folosinţă au fost mereu amânate.
Moscoviţii au călătorit pentru prima dată cu noul mijloc de transport acum aproape un an, însă linia
funcţionează şi până astăzi doar pentru a deservi excursionişti. Un bilet pentru o călătorie costă 50 de
ruble. (Vesti.Ru).
55
Scriem o ştire
În Kîrgîzstan va f constituită o rezervă naţională de cadre
Orice persoană care speră să ocupe un post în structurile de stat va trebui, de acum înainte, să susţină
un examen special în faţa unei comisii independente. Potrivit angajaţilor de la Agenţia pentru problemele
serviciului de stat, doar prin această modalitate în organele de conducere pot f atrase cadre talentate, res-
ponsabile şi oneste, punându-se capăt corupţiei în rândurile funcţionarilor.
În acest an, va f constituită în premieră aşa-numita rezervă naţională de cadre, care are menirea să
asigure şanse egale pentru toţi. Colaboratorii de la agenţie lucrează în prezent la crearea unei baze de
teste. La elaborarea chestionarelor au fost antrenate organizaţii internaţionale, institute de cercetări şi
asociaţii ştiinţifce-de producţie.
„Sistemul de selecţie a cadrelor în bază de concurs va reduce nivelul corupţiei la angajarea în servi-
ciul de stat, va elimina nepotismul”, afrmă specialiştii de la agenţie. „În luna trecută am lansat, în acest
scop, un apel pentru mobilizarea tinerilor talentaţi. Mizăm pe managerii de formaţie nouă şi creăm o bază
de date, în care includem absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, care au absolvit facultatea cu
excelenţă, sau câştigători ai olimpiadelor, care s-au manifestat ca activişti în viaţa obştească şi au calităţi
de lider. Aceştia vor f viitorii funcţionari de stat”.
În baza de teste vor f incluse chestionare din diferite domenii: legislaţie, organizarea şi conducerea
statului, manegmentul. (Kîrgîzinfo).

Lucrări practice pe tema „Scriem o ştire”
I. Veţi aplica regula celor două surse pentru precizarea faptelor enumerate mai jos
(dacă, desigur, nu aţi fost dvs înşivă martori la ele)? În ce cazuri e necesar să apelaţi la
cea de a doua sursă? De ce?
● Ziarul unui partid de opoziţie informează că liderul opoziţiei radicale din ţara dvs a
fost primit cu multă cordialitate de secretarul de stat al SUA.
● Postul tv de stat a comunicat că guvernul a majorat pensia minimă cu 70 la sută.
● În culoarele parlamentului se vorbeşte că nepotul premierului a fost numit în funcţia
de director al unei mari întreprinderi de stat.
● Un funcţionar de la ministerul culturii v-a spus că în imobilul, privatizat, al sălii de
concerte noii proprietari intenţionează că deschidă un restaurant.
● Nepotul unui scriitor clasic v-a spus că în curând va apărea o ediţie cu versurile pos-
tume ale bunelului său.
● Revista „Cultura” a publicat un articol în care se afrmă că „Moscheea albastră”, con-
struită în secolul XVII, a fost distrusă în anul 1932.
● Astăzi, şeful statului a declarat că va candida pentru un al treilea mandat.
● Potrivit purtătorului de cuvânt al unui partid de opoziţie, membrii şi adepţii acestei
formaţiuni sunt destituiţi din funcţiile de stat pe care le deţin.
● Un comentator sportiv a spus în cadrul unei emisiuni tv că echipa municipală de fotbal
intenţionează să achiziţioneze un stranier contra sumei de 3 milioane de dolari.
● Secretarul de presă de la ministerul justiţiei a declarat că procuratura a intentat un
dosar penal fostului primar al capitalei.
● Un ziar guvernamental informează că mai multe familii fără de adăpost au ocupat
zece apartamente, cu tot cu bunurile afate în ele.
● Primăria a difuzat un comunicat de presă în care afrmă că cele 50 de autocare noi au
fost achiziţionate de la o companie cipriotă şi că nu au fost primite cu titlu de dona-
ţie, aşa cum se afrma mai devreme.
56
Manual de jurnalism
II. Citiţi ştirea. Analizaţi liedurile propuse mai jos. Care dintre ele sunt scrise bine?
Care sunt proaste? Argumentaţi-vă punctul vedere. Ce lied aţi alege dvs?
Ciocniri violente la Iandîki
În urma tulburărilor violente înregistrate în satul Iandîki, au fost incendiate câteva case, iar câteva
persoane rănite au fost spitalizate.
În ziua de 18 august, un grup de câteva sute de oameni, alcătuite în special din calmuci, i-au bătut pe
cecenii locuitori ai satului Iandîki din raionul Limansk, Calmucia, şi le-au incendiat casele.
Procurorul adjunct al regiunii Astrahan, Viktor Korovin, a comunicat pentru serviciul mondial al
postului de radio BBC despre consecinţele acestor evenimente: „Au fost incendiate patru case, opt per-
soane de etnie cecenă au fost bătute, iar doi miliţieni au avut de suferit în timp ce încercau să pună capăt
acestor acţiuni”.
„Miliţienii au fost uşor agresaţi, totuşi au suferit vătămări corporale”, a completat Korovin.
Tulburările de la Iandîki, unde locuiesc circa 3,5 mii de ceceni, au izbucnit după 16 august când, în
urma unei mari încăierări între calmuci şi ceceni, a fost ucis un tânăr calmuc de 24 de ani.
Preşedintele raionului Limansk, Iakov Fenkov, a comunicat agenţiei „Interfax” că „la 18 august,
noaptea, un grup de 50 de ceceni au intrat în satul Iandîki şi au prins a-i bate pe calmucii din sat”. A fost
ucis un locuitor al acestui sat, de etnie calmucă.
Preşedintele Consiluilui de stat al Ceceniei, Taus Djabrailov, a apreciat cele întâmplate astfel: „Cred
că aceste evenimente nu au o motivaţie naţionalistă şi că nu există, în acest caz, un confict interetnic”.
Pe de altă parte, ziaristul de la Astrahan, Vladimir Staricikov, afrmă că în regiunea lor acestui con-
fict i se dă o cu totul altă interpretare.
„Se subliniază că acesta ar f un confict interetnic. Potrivit celor transmise la radio şi informaţiilor
din ziare, incidentul a fost precedat de cazuri de profanare, de către ceceni, a unor morminte din cimitirul
satului Iandîki”.
● La 18 august 2005, în satul Iandîki, raionul Limansk, regiunea Astrahan, s-a produs un
confict la care au participat peste 200 de persoane.
● În satul Iandîki, raionul Limansk, regiunea Astrahan, a avut loc o încăierare între popu-
laţia cecenă şi cea calmucă din această localitate, transmite agenţia „Interfax”.
● În regiunea Astrahan s-a produs o mare încăierare între cecenii locali şi calmuci.
● După funeraliile unui tânăr calmuc de 24 de ani, rudele şi prietenii acestuia, în număr
de 300, s-au dedat la tulburări în masă, bătându-i pe cecenii din satul Iandîki, de unde
era şi tânărul care a fost ucis.
● Taus Djabrailov consideră că tulburările înregistrate în satul Iandîki nu au ca motivaţie
ura interetnică.
● Veşţi proste ne parvin din satul Iandîki. În urma unei încăierări care s-a produs la 18
august au avut de suferit câteva persoane.
● În satul Iandîki s-a mai înregistrat o încăierare provocată de fricţiunile interetnice.
● Încăierarea din satul Iandâki are o continuare. De astă dată calmucii i-au bătut pe ceceni.
● Organele de drept consideră că incidentele înregistrate în satul Iandîki nu sunt grave,
deşi au avut de suferit cinci persoane.
● A fost sau nu a fost un confict interetnic între calmucii şi cecenii din satul Iandîki? Acest
lucru urmează să-l clarifce organele de drept.
Ştirea în jurnalismul
postsovietic
Din acest capitol vom afa:
● Cum se face o ştire în
jurnalismul postsovietic
● După ce principii se structurează
şi se scrie o ştire
● La ce întrebări răspund ştirile
din presa postsovietică
● Ce evenimente sunt considerate
ca find cele mai semnifcative
în presa postsovietică
Jurnalismul din ţările postsovietice, în cei peste zece ani de existenţă, a elaborat
principii şi metode proprii după care sunt scrise ştirile, diferite de cele practicate în Oc-
cident, în special în jurnalismul anglo-american.
Un reporter-ştirist din acest spaţiu nu vânează cu zilele noutăţile pe la circumscripţi-
ile de poliţie, nu intervievează sinistraţi salvaţi din făcările incendiilor, nu se deplasează
în vreun cătun uitat de lume pentru a sta de vorbă cu un ţăran de o sută de ani ce a luptat
în primul război mondial. Vorba e că puţini reporteri reuşesc să pătrundă într-o circă de
poliţie (nu li se permite), sau să relateze de la locul incendiului (despre aceasta afă, de
regulă, mai târziu), iar în sătucul îndepărtat nu-i va delega şeful, deoarece o deplasare
costă bani şi ia mult timp.
În schimb, reporterul merge cuminte la conferinţele de presă, unde i se povesteşte
despre ultimele evenimente din viaţa politică şi economică, i se oferă date statistice
despre incendiile înregistrate în ultimul an sau despre situaţia pensionarilor din ţară.
Aceeaşi informaţie o mai poate obţine şi din comunicatele de presă pe care ministere şi
departamente le expediază cu generozitate pe la redacţii.
De asemenea, în ţările CSI a fost elaborată o structură proprie a ştirii, care nu se
aseamănă cu cea din Vest. Să vedem, aşadar, ce variantă a acestei structuri este îndrăgită
cel mai mult de aceşti ştirişti.
Începutul textului

Majoritatea ştirilor nu au un lied, în accepţia clasică a acestuia. Liedul este înlocuit
cu un citat sau sunt rezumate declaraţiile făcute de sursă: cele care i se par reporterului
ca find mai interesante sau mai importante. El procedează astfel pentru a conferi textu-
lui un plus de atractivitate. De exemplu:
58
Manual de jurnalism
Partea armeană nu are deplina siguranţă că Gruzia, după retragerea
trupelor ruse de pe teritoriul său, va reuşi să asigure securitatea popu-
laţiei paşnice din Abhazia. (Arminfo, 09.10.2001).
Sau:
„Kazahmîs”, cea mai mare corporaţie pentru extragerea şi prelucra-
rea cuprului din Kazahstan, alocă $35 milioane pentru achiziţionarea
şi instalarea unor utilaje moderne, care vor proteja oraşul Balhaş de
poluarea industrială. (CNA, 24.05.2001).
La prima vedere, aceste ştiri parcă ar informa despre nişte evenimente. În realitate,
ziaristul nu face altceva decât să repovestească declaraţiile făcute de o persoană oare-
care la o conferinţă de presă. De aceea, cea de a doua frază ar trebui să indice persoana
care a comunicat această informaţie presei, precum şi locul şi ziua în care a făcut-o.
Acest segment al ştirii îl vom numi de trimitere. De exemplu:
Acest lucru a fost comunicat, unui reporter al agenţiei ARMINFO, de
către preşedintele comisiei parlamentare pentru apărare, securitate
naţională şi afaceri interne a Adunării Naţionale a Armeniei, Vano Ova-
nesian.
O declaraţie în acest sens a făcut directorul general al întreprinderii
„Kazahmîs”, Vladimir Kim, în timpul vizitei premierului kazah Kasîm-
jomart Tokaev în oraşul Balhaş.
Cu alte cuvinte, primele două propoziţii ale ştirii urmează să răspundă strict la în-
trebările cine (a spus), ce, cui, când, uneori la acestea adăugându-se şi răspunsul la
întrebarea unde. Aici, doar întrebarea ce este legată nemijlocit de eveniment. Celelalte
precizează ce li s-a spus gazetarilor despre eveniment. Aceste detalieri ar putea f sem-
nifcative pentru sursă sau pentru reporteri, însă pentru cititori ele sunt secundare sau
chiar plicticoase.
Astfel, în loc să răspundă la întrebările clasice – cine, ce, unde, când, de ce, cum –
ştirile, aşa cum sunt ele scrise de reporterii postsovietici, răspund la următoarele între-
bări:
Cine (a spus)?
Ce?
Cui?
Când?
Unde?
Să revenim însă la structura acestor ştiri. După partea de trimitere, urmează expu-
nerea a ceea ce a mai comunicat sursa (în afară de informaţia din prima propoziţie). De
regulă, aceasta încape în două alineate. Uneori, este scris şi un al treilea alineat, în care
e dată preistoria evenimentului. Acesta începe cu cuvintele „Vă aminim că…” sau „După
cum am mai informat…”. Mai mult decât atât, majoritatea covârşitoare a ştirilor scrise în
ţările postsovietice se bazează doar pe o singură sursă.
Aşadar, este evident faptul că, respectându-se această structură, are de suferit
logica descrierii evenimentelor. În realitate, ea ar putea f diferită de cea prezentată
de sursă, deoarece reporterul prinde din fuxul de cuvinte doar ceea ce i se pare lui mai
semnifcativ, mai important. În consecinţă, între diferite alineate poate lipsi o minimă
59
Ştirea în jurnalismul postsovietic
legătură logică. Prin aceasta ştirea din jurnalismul postsovietic se deosebeşte de cea din
jurnalismul occidental, care este riguroasă din punct de vedere logic şi descrie cu fdeli-
tate desfăşurarea evenimentelor.
STRUCTURA UNEI ŞTIRI ÎN PRESA POSTSOVIETICĂ
Un citat sau o informaţie „picantă” care, în opinia reporterului,
constituie momentul cel mai interesant sau mai semnifcativ din
cele comunicate de sursă.
Fraza de trimitere, în care se arată cine anume a rostit prima
propoziţie, cui i-a fost comunicată, când şi unde.
Expunerea celor comunicate de sursă. Este constituită, de regu-
lă, din două alineate (uneori din trei), care încep cu cuvintele:
● A declarat…
● A subliniat…
● A menţionat…
● A comunicat…
● A completat…
● Şi-a exprimat încrederea că… etc.
Preistoria. Această parte a ştirii, care nu este obligatorie, înce-
pe, de obicei, cu cuvintele.
● Amintim că…
● După cum am mai comunicat…
O asemenea structură este practicată de aproape fecare a doua agenţie de ştiri din
ţările CSI. Întrucât ziaristica este totuşi o activitate de creaţie, este evident că această
structură este schematică şi nu refectă întreaga diversitate a ştirilor din spaţiul ex-so-
vietic. Cu toate acestea, în linii mari, acestea sunt scrise respectându-se tocmai această
formulă.
Iată câteva mostre de ştiri făcute potrivit acestei structuri.

Letonia va estima prejudiciul adus de comunism după metoda lituaniană

O comisie specială pentru estimarea prejudiciului adus Letoniei de către
regimul comunist, constituită în această săptămână, va studia experienţa
Lituaniei în acest domeniu. O declaraţie în acest sens a făcut pentru zia-
rişti şeful acestei comisii, Edmund Stankevich.
„Am putea evalua experienţa Lituaniei şi posibilităţile de a prelua meto-
da lor pentru a face estimări similare pentru Letonia”, a spus Stankevich.
El a adăugat că „va f studiată şi experienţa altor ţări unde au existat
asemenea precedente”. Stankevicih consideră că prima şedinţă a comisiei
60
Manual de jurnalism
ar putea f convocată săptămâna viitoare, la care urmează să fe elaborat
un plan de activitate. Cu toate acestea, el a ezitat să spună în ce termene
va f realizată sarcina dată de guvern.
Marţi, guvernul Letoniei a format o comisie specială pentru estimarea
prejudiciului adus ţării de către regimul comunist, care va stabili, de ase-
menea, numărul letonilor exilaţi în cadrul deportărilor de masă.
Primul ministru Aigars Kalvitis a menţionat că prioritar pentru această
comisie este să elaboreze o metodologie de estimare şi să analizeze ex-
perienţa altor ţări la executarea unor astfel de calcule. Peste trei luni,
comisia urmează să prezinte un raport la guvern privind rezultatele acti-
vităţii sale. (Rosbalt. 04.08.2005).
Conducătorii serviciilor de grăniceri şi vamale din Kazahstan şi
Uzbekistan vor examina probleme ale cooperării la frontieră
Conducătorii serviciilor de grăniceri şi vamale ale Kazahstanului şi Uzbe-
kistanului vor examina, la 16 octombrie, la Cimkent, probleme ale coope-
rării la frontiera dintre cele două ţări. Declaraţia a fost făcută joi, la As-
tana, în cadrul unei întâlniri a viceministrului kazah de externe, Nurlan
Onjanov, cu ambasadorul Uzbekistanului, Turdikul Butaiarov.
Potrivit unor informaţii difuzate de serviciul de presă al MAE al Kazahsta-
nului, diplomaţi din cele două ţări vor examina starea relaţiilor bilaterale,
inclusiv problemele privind consolidarea cooperării comercial-economice şi
transfrontaliere, precum şi situaţia diasporei kazahe din Uzbekistan.
„Părţile au convenit ca hotarul kazaho-uzbec să rămâna unul al prieteniei
şi al bunei vecinătăţi. Toate problemele ce se vor isca trebuie să fe solu-
ţionate pe calea negocierilor şi a consultărilor bilaterale”, se menţionea-
ză în comunicatul MAE al Kazahstanului.
Anterior, autorităţile de la Astana au criticat în mai multe rânduri acţiu-
nile grănicerilor uzbeci, care au aplicat arme de foc împotriva unor cetă-
ţeni kazahi. Potrivit părţii kazahe, începând cu luna noiembrie a anului
trecut, în incidentele de la frontieră şi-a pierdut viaţa un cetăţean kazah,
alte câteva persoane find rănite. (RIA „Novosti”. 09.10.2003).
Această formă de ştire este atât de răspândită încât este folosită chiar şi la relatarea
unor accidente sau calamităţi naturale. De fapt, în aceste ştiri nu sunt redate accidentele
sau cataclismele, ci ceea ce li s-a povestit ziariştilor despre ele. În acelaşi timp, potrivit
teoriei şi practicii jurnalismului internaţional, tocmai evenimentele de acest fel solicită
reporterilor un maxim efort profesionist, ele find cele mai interesante pentru cititori.
Noaptea trecută la Baku a fost înregistrat un nou seism
Baku (12.02.02.), TURAN – Noaptea trecută, la ora 01.20, la Baku a fost
înregistrat un nou seism. Potrivit relatărilor agenţiei TURAN, care îl ci-
tează pe şeful staţiei seismologice, Sudeif Gasanov, zguduiturile resimţi-
te la Baku aveau magnitudinea de 2 grade pe scara Mercalli. În epicentrul
seismului, afat şi de această dată în Marea Caspică, puterea cutremuru-
lui a fost de 3 grade.
61
Ştirea în jurnalismul postsovietic
Amintim că luni seara, la ora 20.18, aproximativ la 66 km sud de Baku,
în Marea Caspică, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4 grade. La
Baku, seismul avea 2,5-3 grade. Distrugeri şi victime nu s-au înregistrat.
Comentând probabilitatea înregistrării unor replici ale seismului, Gasa-
nov a menţionat că în arhipelagul Baku există o multitudine de focare
seismice care, din când în când, „se trezesc”. Cu toate acestea, nu exis-
tă pericolul producerii unui cutremur catastrofal, temerile populaţiei în
această privinţă find total nejustifcate.
O navă aeriană A-310 a executat o aterizare forţată pe aeroportul
„Şeremetievo-2”
Moscova, 5 martie, INTERFAX – Lunea trecută, o navă aeriană de tipul A-310,
aparţinând unei companii pakistaneze şi care zbura pe cursa Karachi – Moscova
– Manchester, a executat o aterizare forţată pe aeroportul „Şeremetievo-2”.
Potrivit relatărilor agenţiei „Interfax”, care citează surse de la aeroport,
centrul de conducere a zborurilor a recepţionat un semnal de la bordul
aeronavei în care se comunica despre oprirea motorului stâng. Serviciul
de salvare aeroportuar a fost pus în stare de alertă maximă, la locul po-
sibilei aterizări a aparatului de zbor de lângă pista de decolare-aterizare
find concentrate autospeciale ale pompierilor şi ambulanţe.
La bordul aeronavei se afau 211 pasageri şi 9 membri ai echipajului. Co-
mandantul aparatului de zbor a executat cu succes manevra de aterizare.
Pasagerii şi membrii echipajului nu au avut de suferit.

Reporterii care au scris aceste ştiri nu au stat de vorbă cu oamenii îngroziţi de cutre-
mur, nici cu lucrătorii serviciului de salvare de la aeroport. Aceste ştiri nu cuprind citate,
nu găseşti în ele momente ce ar înfăţişa oameni care au fost implicaţi sau au suferit în
aceste întâmplări. Ziariştii au relatat doar ceea ce au auzit de la persoanele ofciale.
Astfel, după cum vedem, pentru scrierea unei ştiri pot f sufciente doar nişte declaraţii
ale unui director de centru seismologic sau o sursă anonimă (ar putea f şi un comunicat
de presă) de la centrul de conducere a zborurilor. Un reporter occidental ar f procedat
în aceste cazuri cu totul altfel – mult mai activ şi citând surse mult mai diversifcate. Iar
cititorul ar f fost mult mai bine informat.
Care sunt avantajele şi dezavantajele
acestei structuri a ştirii?
Singurul avantaj, după cum se poate vedea, este comoditatea. A merge la o conferin-
ţă de presă, a imprima declaraţii la dictafon, a reveni în redacţie, a selecta şi a copia pe
hârtie momentele ce ţi se par mai interesante este lucrul cel mai simplu cu putinţă şi care
nu solicită prea multă imaginaţie sau inteligenţă. Dacă ţinem cont că pentru o ştire sunt
destule două-trei alineate, adică două-trei gânduri, atunci nu e necesară nici o cunoaşte-
re profundă a obiectului, pentru a pescui din fuxul vorbelor câteva idei, pe care apoi să le
transcrii întocmai pe fla albă... Atât. Un asemenea reporter, mereu grăbit, reuşeşte însă
să scrie zilnic trei-cinci ştiri. De scris, le scrie, însă calitatea lor lasă mult de dorit.
62
Manual de jurnalism
Îmi amintesc, în acest context, de următorul caz. În cadrul unei prelegeri publice,
am afrmat că o problemă comună cu care se confruntă statele postsovietice este legiti-
mitatea puterii. „Problema legitimităţii o au preşedinţii Tadjikistanului, Uzbekistanului,
Kazahstanului, Rusiei (era în anul 1988, la putere era B. N. Elţin, care, după furtunoasele
şi disputatele alegeri din 1996, câştigase cel de al doilea tur de scrutin în defavoarea
comunistului Gennadi Ziuganov), Gruziei, Azerbaidjanului, Armeniei”, am spus eu atunci,
ca mai târziu, într-o ştire de presă, să apară următoarele: „Raportorul a declarat că pre-
şedintele Armeniei este nelegitim”.
„A declarat…”, este un fel de a spune. În orice caz, cele afrmate de mine nu au fost
atât de politizate precum le-a relatat reporterul, unde mai pui că acest punct de vedere
a fost exprimat într-un mediu special, care presupunea o atitudine academică faţă de su-
biectul abordat. În versiunea reporterului, prelegerea mea a fost prezentată ca un discurs
al unui politician din opoziţie.
Un asemenea mod de expunere a informaţiei mai are încă o particularitate. Reporte-
rul citează, astfel evitând, s-ar părea, eventuale învinuiri că ar ofensa sau ar leza onoarea
şi reputaţia profesională a cuiva. Într-un fel, îşi asumă rolul de transmiţător. El face refe-
riri la cei care comunică mesajele. Dacă n-ar proceda astfel, redacţiile s-ar judeca mereu
în cauze de lezare a onoarei şi demnităţii. De dragul adevărului, trebuie să menţionăm că
ziarele de opoziţie sunt înglodate tocmai în asemenea procese. Cu toate acestea, în afară
de motive strict profesionale, există aici şi probleme politice.
Şi anume acesta este marele, uriaşul dezavantaj al acestui mod de concepere a unei
ştiri. O asemenea abordare, când ziaristul devine doar o simplă curea de transmisie a decla-
raţiilor funcţionarului cutare, ale deputatului sau celebrităţii cutărică îl absolvă pe acesta
de orice responsabilitate. Cu alte cuvinte, el profesează un jurnalism iresponsabil.
Există şi ale scăderi. Dările de seamă fără de sfârşit, făcute în cadrul conferinţelor
de presă, îl plictisesc pe cititor, care reacţionează prin… a nu mai procura ziare. În con-
secinţă, tirajele scad dramatic. Cu mici excepţii, tirajele ziarelor din ţările postsovietice
oscilează între 3000 şi 25 000 de exemplare. Sunt, desigur, tiraje foarte modeste. Chiar
pentru o ţară ca Rusia un tiraj de 300 000 de exemplare nu poate f considerat mare.
Cauza este că în paginile de ziar a dispărut evenimentul. Gazetele nu scriu aproape
deloc despre cele ce se întâmplă. Ele doar informează despre cine şi ce a spus.
Fără îndoială, situaţia reală este puţin diferită de această schemă. Un cadru rigid,
formal, nu poate cuprinde întreaga diversitate a structurilor şi a modalităţilor de expune-
re a textului. Astfel, o structură aparte o au informaţiile făcute la diverse şedinţe, fe că e
vorba de şedinţe ale parlamentului, adunări ale acţionarilor unei întreprinderi sau bănci,
seminare ştiinţifce sau practice. În aceste cazuri, este descrisă, pur şi simplu, desfăşura-
rea şedinţei, precum şi conţinutul discursurilor. Dar şi aceasta plictiseşte…
Titlurile
Titlurile sunt formulate după tipicuri bine stabilite. De cele mai multe ori ele repetă,
într-o variantă puţin prescurtată, prima propoziţie a ştirii. De exemplu:
Majorarea censului vârstei de pensionare în Rusia este inevitabilă
SARANSK, 19 august. (Cor. ITAR-TASS Şikur Şabaev). Majorarea censului vâr-
stei de pensionare în Rusia este, după toate probabilităţile, inevitabilă.
63
Ştirea în jurnalismul postsovietic
Procedura de trecere a frontierei ruso-ucrainene va f simplifcată
În luna septembrie, Ucraina şi Rusia au convenit să simplifce procedura
de trecere a frontierei între cele două ţări. (GazetaSNG.ru)
Sau:
Referendumul privind introducerea de modifcări în Constituţia Arme-
niei se va desfăşura în aceeaşi zi cu alegerile parlamentare din 2003
Erevan, 20 mai. (Mediamax). Referendumul privind introducerea de mo-
difcări în Constituţia Armeniei se va desfăşura, în mod sigur, în aceeaşi zi
cu alegerile parlamentare din 2003.

Evident, a formula titluri de acest fel nu este deloc difcil. Mai mult, ele sunt şi como-
de, îndeosebi pentru redactorii de la cotidiane. Primind fuxul de ştiri de la agenţiile de
presă, pentru aceştia e sufcient să parcurgă titlurile, ca să decidă dacă publică sau nu o
ştire sau alta. Totuşi ele au un efect negativ asupra cititorilor care, după ce citesc titlul,
ar putea să nu mai citească informaţia ca atare.
Oricum, titluri de acest tip pot f întâlnite şi la agenţiile de ştiri din Occident. De
exemplu:
Northwest a revenit la masa de negocieri

CHICAGO (Reuters) – Vineri, Northwest Airlines Corp. a revenit la masa
de negocieri cu mecanicii, măturătorii şi paznicii săi, în timp ce greva
acestora ia o amploare ameninţătoare.
Problema care există aici este că autorul ştirii (sau redactorul de la agenţie, respon-
sabil cu punerea titlurilor) nu a avut timpul necesar să privească textul distanţându-se
de el, cam aşa cum procedează pictorii când fac ultimele tuşe la un tablou. Atunci, ti-
tlul primei ştiri ar f putut f „În Rusia va f modifcat censul vârstei de pensionare”, sau
„Pensionarii din Rusia „vor mai îmbătrâni”; iar la cea de a doua: „Va f mai uşor de trecut
frontiera”.
Aceste titluri captează atenţia cititorului şi asupra conţinutului ştirii. Contează, de
asemenea, ca titlurile să nu fe prea lungi, să conţină cel mult 7-8 cuvinte.
Anunţurile
Unele ediţii practică publicarea unor ştiri scurte. În teoria jurnalismului din Rusia
acest tip de ştiri sunt numite, de obicei, „cronică”, însă, după cum mi se pare, ar f mai
potrivit să fe numite „anunţuri”. Ele apar, de regulă, în primele pagini ale ziarului şi in-
formează, pe scurt, despre un eveniment sau altul.
De exemplu:
„Sper că vom reuşi să facem un schimb de păreri privitor la situaţia din
Orientul Apropiat”, a declarat preşedintele Rusiei la începutul negocie-
rilor cu regele Iordaniei Abdalla II (Gazeta.Ru, care citează agenţia de
presă RIA „Novosti”. 18.08.2005).
64
Manual de jurnalism
O rachetă a lovit, vineri, staţiunea balneară israeliană Eilat de la Marea
Roşie, transmite agenţia „Interfax”, cu referire la postul naţional de ra-
dio al Israelului. Potrivit acestuia, este vorba de o rachetă sistem foc în
salve, de tipul „katiuşa”. A fost deteriorat un automobil, victime nu s-au
înregistrat. (Novîie Izvestia, 19.08.2005).
După ce a suportat o intervenţie chirurgicală complicată în SUA, prozato-
rul Grant Matevosian s-a reîntors la Erevan. Maestrul se simte excelent şi
intenţionează, după o perioadă de odihnă, să revină la proiectele sale de
creaţie. (Erevan, „Aikakan jamanak”, 17.08.2002).

Anunţurile de acest fel nu solicită reporterului un efort deosebit. Este sufcient să
ştie (sau să presupună) că s-a întâmplat un eveniment, despre care el consideră necesar
să dea o ştire în ziar.
Tematica ştirilor
Pentru a stabili temele şi subiectele pe care le refectă, am analizat 1500 de ştiri
publicate în anul 1999 în ziarele din Caucazul de Sud, adică în Azerbaidjan, în Gruzia şi
în Armenia.
Şi iată ce am afat:
● Aproape jumătate dintre aceste ştiri au un caracter politic.
- la rândul lor, jumătate dintre acestea (adică un sfert din numărul total) infor-
mează că omul politic cutare – de regulă, este vorba de şeful statului, primul-
ministru sau preşedintele legislativului – s-a întâlnit sau a primit pe cineva; a
convocat o şedinţă (consfătuire, reuniune); sau a făcut o vizită. Dacă ţinem
aici cont şi de declaraţiile pe care le fac la briefnguri sau conferinţe de presă,
vedem că există patru acţiuni de bază pe care le fac oamenii politici: se în-
tâlnesc cu cineva, semnează acte, vizitează diferite obiective, comentează
evenimente.
Doar una dintre aceste acţiuni nu este legată de comunicarea verbală. Rezultă, prin
urmare, că însuşi faptul că şeful statului (premierul, speakerul) a spus ceva este deja un
eveniment.
● Pe locul al doilea se plasează ştirile economice, legate de afaceri, comerţ, fnanţe.
Nu am reuşit să descopăr anumite reguli după care este refectată viaţa economică
din aceste ţări. Nu este deloc clar de ce se scrie despre activitatea unor bănci, al-
tele find ignorate, de ce unui eveniment i se conferă o importanţă deosebită, iar
altora - nu.
Situaţia se explică, probabil, prin relativa „neaşezare” a tematicii economice, pre-
cum şi prin faptul că redactorii, de regulă, sunt ziarişti, subiectele politice findu-le mai
aproape.
● Pe locul al treilea vin ştirile despre crime. În 38,6 la sută din cazuri, se scrie despre
anchete şi procese de judecată. În celelalte se vorbeşte despre incidente, furturi,
omoruri etc.
● O mare atenţie se acordă confictelor interetnice.
Faptul este explicabil, căci, după cum am stabilit mai sus, confictele constituie prin-
cipalul obiect pe care mass media îl refectă.
65
Ştirea în jurnalismul postsovietic
● Se remarcă, de asemenea, ştirile privind înseşi mijloacele de informare în masă.
Clasifcându-le după importanţa lor, vedem că:
- se scrie multe despre procese judiciare în care este implicată presa;
- prezintă interes desfăşurarea unor seminare, precum şi informaţiile despre lan-
sarea sau închiderea unor ziare, reviste, posturi de radio şi tv etc.
Ştirilor publicate în cotidiane le revine, în medie, 14,55 la sută din spaţiul de ziar.
Ce concluzii putem trage de aici? Prima este că oamenii politici, în primul rând con-
ducătorii ţării, se afă în centrul atenţiei presei. Apoi, că ziarele social-politice publică
prea puţine ştiri despre viaţa oamenilor simpli. Totodată, mă îndoiesc că pentru cititori
sunt interesante articolele cu subiecte din lumea presei, că aceştia ţin neapărat să ştie
că în unul din oraşele balneare din Caucaz ziariştii s-au reunit iarăşi pentru a dezbate
despre problemele libertăţii de expresie şi că reuniunea este fnanţată de vreun ameri-
can sau de vreo fundaţie europeană. Pe de altă parte, ştiu că ziariştii sunt interesaţi ca
aceste materiale să fe publicate, pentru „a face darea de seamă” faţă de distribuitorii
de granturi.
Responsabilitatea reporterului politic
Responsabilitatea acestuia este enormă. O ştire de ziar sau transmisă la televizor îi
face pe oameni să gândească, iar în ţările noastre – să construiască sofsticate scheme,
alcătuite din cauze şi motive care să lămurească ce anume l-a făcut pe omul politic să
acţioneze sau să se pronunţe tocmai în acest fel.
O ştire poate avea un ecou politic profund, ba chiar să servească drept motiv pentru
tensionarea relaţiilor între state. Voi relata în continuare un caz când, în urma unei glume
făcute de un ziarist pe seama colegilor săi, şeful statului, al cărui cetăţean era ziaristul,
s-a văzut nevoit să-şi ceară în mod ofcial scuze de la preşedintele ţării vecine. Aceasta,
dacă punem la socoteală că relaţiile dintre ei nici aşa nu erau tocmai roz… În plus, acest
caz arată cât de important este ca orice informaţie să fe verifcată, cât de important este
profesionismul ziaristului-ştirist.
Istoria aceasta s-a întâmplat în Armenia, pe la mijlocul anilor nouăzeci. Pe atunci,
redacţiile din Armenia erau înzestrate cu două, cel mult trei-patru, calculatoare. Într-o
seară, înainte de a ieşi din redacţie, un ziarist angajat la zarul de stat „Republica Arme-
nia”, dorind să facă o glumă pe seama colegilor săi, a deschis, în calculatorul redacţiei,
fşierul agenţiei ofciale de presă „Armenpress”, unde a mai adăugat o ştire.
În acea ştire se spunea că premierul Armeniei, Grant Bagratian, şi ministrul apărării,
Vazghen Sarkisian, s-ar f întâlnit cu guvernatorul provinciei turceşti Kars. Întâlnirea a
avut loc la frontiera armeano-turcă. La un moment dat, o gardă de corp a guvernatorului
armean a deschis foc asupra ofcialilor armeni, rănindu-l grav pe ministrul apărării, şi mai
puţin grav – pe premier. Paza oamenilor de stat armeni a ripostat, împuşcându-l pe cel
care a deschis focul şi rănindu-l pe guvernatorul turc.
Aici, este necesar să menţionăm că între cele două ţări (de altfel, ca şi în momentul
scrierii acestui manual) în acel timp nu fuseseră stabilite relaţii diplomatice. Mai mult
decât atât, pe la mijlocul anilor nouăzeci situaţia era pe punctul de a degenera într-un
confict deschis, deoarece între Armenia şi Turcia existau (de fapt, acestea există şi în
prezent) mai multe diferende istorice, iar Turcia, în acel moment, sprijinea Azerbaidjanul
în confictul din Karabahul de Munte. Cu alte cuvinte, dacă un asemenea incident s-ar f
produs cu adevărat, situaţia s-ar f agravat şi mai mult.
66
Manual de jurnalism
Dimineaţa, când ziariştii vin la serviciu, printre primii care a dat de această ştire a
fost un corespondent al unei mari agenţii de presă din Rusia. Fără a verifca ştirea găsită
în fşierul agenţiei „Armenpress” (şi nu era greu s-o facă, era destul să telefoneze la servi-
ciul de presă al guvernului), a luat imediat legătura cu Moscova, dictând la telefon „ştirea
ferbinte” despre incidentul de la frontieră.
Peste puţin, la redacţie s-au adunat toţi ziariştii. A mai trecut o jumătate de oră,
când au afat despre gluma făcută. Cineva a luat iarăşi legătura cu Moscova, cerându-le
celor de la agenţie să nu difuzeze ştirea cu bucluc, deoarece aceasta a fost o glumă „de
uz intern redacţional”. Era însă târziu. Senzaţionala ştire despre schimbul de focuri de
la frontieră fusese deja editată. Deşi agenţia a difuzat peste puţin o dezminţire, ştirea
fusese deja transmisă de un post de televiziune din Rusia.
Autorităţile din Turcia şi din Armenia au afat despre „incident” de la televizor. Potri-
vit unor ziarişti de la Erevan, ambasada Turciei la Moscova a informat urgent Istanbulul
despre informaţia difuzată de postul tv rus. Preşedintele turc, Suleiman Demirel, a luat
legătura telefonică cu guvernatorul provinciei Kars, întrebându-l cum se simte. Afând că
nu a păţit nimic, telefonă atunci guvernatorului unei alte provincii turce, învecinate cu
Armenia – Igdîr. Nu se întâmplase nici acolo nimic deosebit.
Şi preşedintele Armeniei a fost informat despre ştirea de la postul de televiziune mos-
covit. L-a contactat pe premier, întrebându-l de sănătate, şi a convocat imediat şedinţa
Consiliului de Apărare. Chestia lua o întorsătură urâtă. În acest moment, redactorul de la
ziar a telefonat la preşedinţie, cerându-şi scuze pentru ştirea falsă.
Preşedintele Armeniei, Levon Ter-Petrosian, potrivit spuselor ziariştilor, l-a contactat
imediat pe Demirel, cerându-şi, la rândul său, scuze. Ziariştii, desigur, au suportat sanc-
ţionările de rigoare.
Câteva sfaturi
Primul sfat
Evitaţi ticurile verbale. Ştirea este un text scurt, de aceea orice cuvânt din ea tre-
buie să aibă greutate şi semnifcaţie. În dorinţa de a face materialul cât mai accesibil,
ziariştii uzează de aşa-zisele ticuri verbale, care ar trebui să facă legătura între fraze şi
alineate, dar, de fapt, fac textul mai puţin lizibil. De pildă, mult folosita sintagmă „vă
amintim că…” adesea nu are nici o încărcătură semantică, ea putând f evitată. Căutaţi,
de asemenea, să evitaţi ticul „menţionăm că…” Inutile sunt adeseori şi îmbinările „este
vorba că…”, „după cum am mai comunicat…” sau „între timp”. Fiind goale de orice
conţinut, acestea sunt absolut de prisos.
Sfatul al doilea
Scrieţi cât mai scurt. Adeseori, în locul expresiei „pentru ca…”, este sufcient să
scriem doar „ca…”. Astfel, în loc de fraza: „Este necesar un fond special pentru ca să
acoperim lipsurile din serviciul asistenţei de stat şi să-i sprijinim pe cei lipsiţi de orice
ajutor”, a declarat Clinton”, vom scrie: „Este necesar un fond special ca să acoperim
lipsurile din serviciul asistenţei de stat şi să-i sprijinim pe cei lipsiţi de orice ajutor”, a
declarat Clinton”.
67
Ştirea în jurnalismul postsovietic
Sfatul al treilea
Fiţi atenţi cum începeţi textul. Nu veţi începe o ştire cu cuvintele:
● Azi (aseară, ieri, în dimineaţa zilei de azi). Puteţi totuşi începe o ştire cu aceste
cuvinte doar în cazul când apelaţi la un lied de tipul „când”, adică atunci când
doriţi să subliniaţi că evenimentul s-a produs anume azi sau aseară.
● După cum v-am mai informat…; După cum am comunicat anterior… O ştire nu poate
începe cu o referire la evenimente deja cunoscute. În acest caz, ştirea nu mai e ştire.
Sfatul al patrulea
Mai multă informaţie. O frază ce face referire la declaraţiile cuiva este ea însăşi
purtătoare de informaţie. Astfel, în loc de:
Dacă societatea azeră nu va avea o atitudine clară în problema etnicilor
azeri din Gruzia, atunci pericolul exodului lor din această ţară este unul
real. Această declaraţie senzaţională a fost făcută la 1 septembrie, în ca-
drul unei conferinţe de presă, de către şeful Comitetului de stat pentru
diaspora, Nazim Ibraghimov.
Potrivit acestuia, şi unele forţe din Azerbaidjan sunt interesate ca azerii
să părăsească Gruzia. Aceste forţe doresc să-şi alăture „electoratul de
protest”, acuzând autorităţile de incapacitatea de a apăra interesele na-
ţionale, a afrmat Ibraghimov.
Am putea scrie:
Dacă societatea azeră nu va avea o atitudine clară în problema etnicilor
azeri din Gruzia, atunci pericolul exodului lor din această ţară este unul
real. Şeful Comitetului de stat pentru diaspora, Nazim Ibraghimov, a de-
clarat la 1 septembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, că şi unele for-
ţe din Azerbaidjan sunt interesate ca azerii să părăsească Gruzia. Aceste
forţe doresc să-şi alăture „electoratul de protest”, acuzând autorităţile
de incapacitatea de a apăra interesele naţionale, a afrmat Ibraghimov.
Vedem, aşadar, că ştirea a devenit mai dinamică şi mai concisă.
Sfatul al cincilea
Folosiţi verbe la diateza activă, la modul personal. Propoziţiile impersonale, cu
verbe la diateza pasivă, anemizează textul. Comparaţi:
Acordul privind construcţia oleoductului Novorosiisk – Supsa – Djeihan a
fost semnat, ieri, în capitala Gruziei, de către reprezentanţi ai compa-
niei „Rosneftegazstroi” şi ai Corporaţiei petroliere internaţionale din
Gruzia (CPIG). (Caspian News Agency. 28.05.2002).

Şi cu cât mai energică şi mai simplă era ştirea dacă scriam:

Reprezentanţi ai companiei „Rosneftegazstroi” şi ai Corporaţiei petroli-
ere internaţionale din Gruzia (CPIG) au semnat, ieri, în capitala Gruziei,
Acordul privind construcţia oleoductului Novorosiisk – Supsa – Djeihan.
68
Manual de jurnalism
Sfatul al şaselea
Titlul unei ştiri trebuie să fe scurt, de cel mult 6-8 cuvinte.
Texte pentru analiză
Citiţi exemplele de mai jos. Cum sunt concepute, ce structură au? Câte surse au fost
folosite la scrierea acestor ştiri? Ce s-ar mai putea face ca aceste texte să fe mai bune?
MOSCOVA, 25 august, RIA „Novosti”. Circulaţia trenurilor pe linia de centură a metroului din
Moscova a fost oprită din cauza unor defecţiuni tehnice, transmite agenţia RIA „Novosti”, cu referire la
femeia-ofţer de serviciu la metrou.
Din cauza unor defecţiuni tehnice la un tren în staţia „Belorusskaia kolţevaia”, a fost oprită circulaţia
pe linia de centură a metroului”, a declarat ea reporterului de la agenţie.
„În timpul proxim defecţiunile vor f remediate şi circulaţia trenurilor va f reluată”, a menţionat
ea.
Locuitorii oraşului Tbilisi au blocat bulevardul Rustaveli
TBILISI, 24 ianuarie, NOIAN TAPAN. Circa 200 de locuitori din raionul Mtaţmindi al oraşului
Tbilisi au blocat bulevardul Rustaveli, cerând să li se furnizeze în case energie electrică. Potrivit agenţiei
Prime-News, care citează participanţi la acţiunea de protest, în ultimele trei zile în raionul Mtaţmindi
electricitatea a fost livrată doar câte cinci ore pe zi, deşi locatarii achită costul energiei consumate.
Explozia unei cisterne cu păcură a provocat la Zgudidi
(Gruzia de Vest) moartea a patru persoane
TBILISI, 12 februarie (BLACK SEA PRESS). Patru membri ai unei familii, inclusiv un copil de 9
ani, şi-au pierdut viaţa în propria casă din Zugdidi (Gruzia de Vest) în urma exploziei unei cisterne cu
păcură instalată la primul nivel al imobilului, unde funcţiona o brutărie.
Explozia a fost provocată, potrivit unor date preliminare, de un puternic incendiu ce a izbucnit în
brutărie din cauza unor deranjamente tehnice. Flăcările incendiului au cuprins şi casa învecinată, însă
pompierii au reuşit să stingă focul la timp.
„Barcelona” şi „Juventus” şi-au înfrânt concurenţii
din cadrul Ligii Campionilor
Au fost disputate meciurile celui de al doilea tur din cadrul Ligii Campionilor. Echipele favorite din
grupa „A” – „Juventus” Italia şi „Bavaria” Germania – au învins, respectiv, „Rapid” (Austria) şi „Bru-
ges” (Belgia). Torinezii au înscris trei goluri, rămase fără replică, iar germanii au marcat un singur gol,
sufcient pentru victorie.
În grupa „B”, meciul principal a fost disputat între „Ajax” Amsterdam şi „Arsenal” Londra. Englezii
au învins la limită, cu scorul 2:1. Acest meci s-a remarcat şi prin faptul că în minutul 70 în teren a ieşit
atacantul armean Edgar Manuciarian, de 18 ani, care a jucat pentru „Ajax”. În alt meci din aceeaşi gru-
pă echipa elveţiană „Thun” a învins „Sparta” Cehia (1:0).
69
Ştirea în jurnalismul postsovietic
În grupa „C”, meciul de maxim interes l-au jucat „Barcelona” şi „Udinese” Italia. Datorită prestaţiei
brazilianului Ronaldinho, catalanii au zdrobit „Udinese” cu scorul 4:1. În celălalt meci din această grupă
„Panatinaikos” Grecia a învins „Werder” Brema cu scorul 2:1.
Şi, în fne, în grupa „D” au fost înregistrate următoarele rezultate:
„Manchester United” (Anglia) – „Benfca” (Portugalia) – 2:1;
Lille (Franţa) – Villareal (Spania) – 0:0.
La 28 septembrie, vor f jucate meciurile din cadrul celorlalte patru grupe ale LC. Între altele, meciu-
rile de mare interes vor f disputate între „Liverpool” – „Chelsea” şi „Shalke-04” (Germania) – „Milano”
(Italia).
REGNUM, 28 septembrie 2005
Lucrări practice pe tema
„Ştirea în jurnalismul postsovietic”
Lucrarea nr. 1
Sunt date titlurile şi ştirile propriu-zise. Analizaţi-le. Stabiliţi principiile după care
au fost scrise aceste titluri. Scurtaţi-le, dacă este necesar, încercând totodată ca ele să
rămână interesante pentru cititor. Discutaţi rezultatele obţinute în urma acestor inter-
venţii.
Compania de construcţii „Center Point Group”
organizează un concurs pentru arhitecţii din Gruzia
TBILISI, 12 noiembrie (Novosti-Gruzia). Una dintre cele mai mari companii de construcţii din Gru-
zia, „Center Point Group”, organizează un concurs pentru cel mai bun plan arhitectural care va f aplicat
în cadrul proiectului „O idee nouă pentru oraşul nostru”, iniţiat de companie.
Potrivit declaraţiilor făcute de autorii proiectului la 12 noiembrie, în cadrul manifestării de inaugura-
re a acestuia care s-a desfăşurat la sediul central al companiei, „concurenţa între profesioniştii din Gruzia
va contribui la îmbunătăţirea calităţii noilor edifcii şi construcţii ale capitalei”. „Astăzi, când la Tbilisi
se construiesc noi complexe locative, pentru companie este important să creeze noi forme arhitectonice
care să armonizeze cu stilul general al capitalei”, au spus organizatorii concursului.
Participanţii la concurs vor prezenta la „Center Point Group” schiţele de proiect, precum şi princi-
piile de planifcare arhitecturală. Câştigătorul concursului va semna un contract de fnanţare integrală a
lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului, ceilalţi participanţi urmând să fe remuneraţi cu premii
în bani.
70 de refugiaţi din Transnistria se vor adresa
la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului
Şaptezeci de refugiaţi din Transnistria intenţionează să intenteze la Curtea Europeană pentru Drep-
turile Omului (CEDO) o acţiune împotriva Republicii Moldova. Motivul acestei acţiuni este refuzul gu-
vernului moldav de a aloca în bugetul pentru anul 2006 mijloacele necesare pentru asigurarea cu locuinţe
a refugiaţilor, transmite un reporter al AP REGNUM.
70
Manual de jurnalism
Potrivit Legii bugetului pentru anul 2006, pentru construcţia de locuinţe pentru refugiaţii trans-
nistreni au fost alocate 5 mil. de lei, în timp ce costul estimativ al lucrărilor de construcţie a celor două
blocuri destinate acestora este de 60 mil. de lei. Refugiaţii consideră că guvernul nu a executat decizia
Curţii Supreme de Justiţie, care obliga executivul să aloce de la bugetul de stat mijloacele necesare pentru
asigurarea lor cu locuinţe.
La Chişinău sunt în evidenţă 130 de familii de refugiaţi transnistreni, care, la ora actuală, locuiesc
în garsoniere.
În zilele de odihnă ce au trecut, la Moscova a fost înregistrat
un val de crime cu folosirea de arme albe, au suferit 15 persoane,
una şi-a pierdut viaţa
MOSCOVA, 13 noiembrie, Interfax-Moscova. În zilele de odihnă ce au trecut, la Moscova a fost
înregistrat un val de crime cu folosirea de arme albe. În cele 14 cazuri înregistrate au suferit 15 persoane,
una pierzându-şi viaţa, au comunicat unui reporter al agenţiei „Interfax” surse de la Direcţia generală de
interne a capitalei.
Aşadar, potrivit datelor acesteia, la 12 noiembrie, la ora 4.40, miliţia a fost anunţată că în restauran-
tul de la hotelul Casei Centrale a Turistului, de pe bulevardul Lenin nr. 146, a început o bătaie. Miliţienii
sosiţi la faţa locului au stabilit că, în această bătaie, o persoană sosită de la Tbilisi, născută în anul 1970,
a suferit o rană de cuţit la gât. Aceasta a fost transportată la spital unde, în pofda eforturilor făcute de
medici pentru a-i salva viaţa, a murit. Criminalul nu a putut f reţinut.
În afară de aceasta, la 12 noiembrie, la Spitalul municipal nr. 15, la ora 19.30, ambulanţa a adus o per-
soană originară din Armenia, născută în anul 1978, ridicată de lângă staţia de metrou „Novoghireevo”. Me-
dicii au găsit că aceasta suferise o rană penetrantă de cuţit în piept. Potrivit victimei, persoana a fost rănită
când se afa în apropierea staţiei de metrou. Circumstanţele în care s-a produs incidentul se stabilesc.
Lucrarea nr. 2
Ziariştii, în practica lor, adeseori trebuie să scrie un text, folosind informaţii prove-
nind din diferite surse. Scrieţi o ştire, utilizând informaţiile din patru surse care vă sunt
accesibile.
Analizaţi ştirile pe care le-aţi făcut. Atrageţi atenţie asupra detaliilor pe care le con-
ţin. Cât de veridice sunt informaţiile ce au încăput în ştirea pe care aţi scris-o? Găsiţi în
ele amănuntele în plus, de natură să distragă atenţia cititorului. Ce structură aţi urmat
scriind aceste ştiri?
Prima sursă:
Comunicat al serviciului de presă
al Procuraturii Generale a Republicii Kîrgîze

Procuratura Generală a Republicii Kîrgîze comunică că astăzi, 6 septembrie 2005, grănicerii Re-
publicii Kîrgîze l-au arestat la punctul de frontieră „Akjol” pe fostul prim-ministru N. T. Tanaev, care
încerca să părăsească Kîrgîzstanul. Faptul a fost consemnat într-un proces-verbal.
Deşi ancheta ce a investigat cazul său a fost obiectivă, fapt confrmat public de către N. Tanaev şi de
avocatul acestuia M. Maksimovici, N. Tanaev a încercat să se ascundă, deşi fusese eliberat pe cauţiune.
În legătură cu faptul că N. T. Tanaev a încălcat grosolan art. 105 al Codului penal-procesual al Repu-
blicii Kîrgîze, procuratura a modifcat măsura represivă de a-l aresta, punându-l în libertate pe cauţiune.
În prezent, N. Tanaev se afă în arestul preventiv al Serviciului naţional de securitate al ţării.
71
Ştirea în jurnalismul postsovietic
Sursa a doua:
Fostul lider kirghiz a încercat să fugă în China
BIŞKEK, 6 septembrie, AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP). Grănicerii din Kirghizia l-au arestat
pe unul dintre foştii premieri ai ţării lor, care încerca, marţi, să treacă frontiera în China, pentru a scăpa
de responsabilitate pentru acuzaţiile de abuz de serviciu, ce i-au fost incriminate.
[...]
Tanaev a fost ultimul premier desemnat, în perioada când la putere se afa fostul preşedinte Askar
Akaev, răsturnat în urma revoluţiei din luna martie. Atunci, el s-a refugiat în Rusia împreună cu Akaev,
însă în luna august a revenit în Kirghizia, declarând că va respinge acuzaţiile de a f depăşit atribuţiile de
serviciu pe care i le incriminează noile autorităţi ale ţării…
Procurorii l-au pus în libertate pe cauţiune.
Anterior, procuratura declarase că ex-premierul este acuzat de abuz de serviciu şi de utilizare ilicită a
unor mijloace ale statului în valoare de circa un milion de dolari. De asemenea, ex-premierul este învinuit
de transfer ilegal de bani în contul unei companii de construcţii a cărui proprietar este feciorul său.
Noile autorităţi, în frunte cu Kurmanbek Bakiev, au adus acuzaţii şi altor persoane din administraţia
lui Askar Akaev, printre care e şi ginerele acestuia, Adil Toigonbaev, care este cetăţean al Kazahstanu-
lui.
În ce-l priveşte pe Akaev, acesta locuieşte în împrejurimile Moscovei şi se bucură de imunitate.
Sursa a treia:
Ex-premierul Kirgiziei, Tanaev, nu intenţiona să fugă din ţară
Ex-premierul Kîrgîzstanului, Nikolai Tanaev, nu intenţiona să fugă din ţară, ci voia să călătoreas-
că pentru o zi până la Almatî (Kazahstan), unde avea de rezolvat treburi personale. El trebuia totuşi să
anunţe anchetatorii despre intenţia sa, şi în aceasta constă unica sa încălcare, a comunicat, într-un interviu
acordat postului de radio „Azattîk”, avocatul lui N. Tanaev, Maksim Maksimovici.
N. Tanaev a fost reţinut de grăniceri la 6 septembrie, la punctul de la frontiera kîrgîzo-kazahă „Ak-
jol”, în momentul când încerca să iasă din ţară. În prezent, se afă în arestul ministerului de interne.
Potrivit lui M. Maksimovici, arestarea lui Tanaev nu este justifcată, iar aplicarea unor măsuri atât
de dure faţă de el nu a fost necesară. Avocatul a mai spus că, până acum, fostul prim-ministru se prezenta
punctual la anchetă la Procuratura Generală, la MAI şi la Serviciul Securităţii Naţionale al Kîrgîzsta-
nului, unde răspundea la toate întrebările anchetatorilor, neavând intenţia să fugă din ţară. N. Tanaev a
revenit de bunăvoie din Rusia în Kîrgîzstan, pentru a coopera cu anchetatorii şi a respinge acuzaţiile ce i
se incriminează, a menţionat M. Maksimovici.
Avocatul a declarat că va informa despre acest fapt guvernul rus, întrucât Tanaev este etnic rus.
N. Tanaev şi-a depus demisia la 23 martie curent, la 24 martie demisia findu-i acceptată. După
evenimentele din martie s-a retras la Moscova, de unde a revenit la 22 august, pentru a face depoziţii.
Ex-premierul s-a obligat, în scris, că nu va părăsi ţara, un grup de deputaţi din Parlamentul Kîrgîzstanului
garantând pentru el, care s-a afat liber până ieri.
Fostul premier este acuzat de abuz de serviciu şi de transfer ilegal de bani în străinătate.
Agenţia de presă independentă „BN”
72
Manual de jurnalism
Sursa a patra:
Secvenţă din emisiunea de actualităţi
a televiziunii publice cu profl educativ
Moderatorul: Nikolai Tanaev, fostul prim-ministru al Kirgiziei, se afă în arestul preventiv al Ser-
viciul naţional de securitate al ţării. El a fost reţinut la punctul de frontieră „Akjol” de către colaboratori
ai serviciilor speciale. Vă propunem un reportaj realizat de corespondentul nostru.
Jurnalistul: Maksim Maksimovici, avocatul ex-premierului, a declarat astăzi într-o conferinţă de
presă că măsurile atât de drastice aplicate faţă de clientul său nu au nici o justifcare.
Maksimovici: Cred că a avut un motiv solid de a pleca de urgenţă în Kazahstan. O cauză atât de
presantă încât nu a reuşit să anunţe anchetatorii. Avea asupra sa doar o sută de dolari şi 772 de suma, ceea
ce e mai puţin de douăzeci de dolari. Oare această circumstanţă nu arată că nu avea de gând să fugă din
ţară?
Despre cele întâmplate am pus la curent guvernul Rusiei, deoarece Tanaev este cetăţean rus.
Jurnalistul: Totuşi există persoane care consideră că Tanaev a încălcat legea. Iată ce a declarat Kla-
ra Ajibekova, liderul Partidului comunist.
Ajibekova (pe ecran apar imagini flmate în biroul liderului comunist. Pe un perete atârnă portretul
lui Lenin, într-un dulap pare să se vadă colecţia de opere complete ale lui Lenin): Simţind că ancheta e pe
punctul de a descoperi acţiunile sale criminale, Tanaev a hotărât, după cum se vede, să-şi piardă urmele
într-o altă ţară. Altminteri nu ar f încercat să fugă, ci ar f aşteptat fnalizarea anchetei.
Jurnalistul: (pe ecran apar materiale de arhivă – Tanaev conduce o şedinţă de guvern). Reamintim
că primului ministru i se incriminează comiterea infracţiunilor de depăşire a atribuţiilor de serviciu şi de
utilizare ilegală de mijloace.
Interviul (1)
Din acest capitol vom afa:
● Cum se ia un interviu:
pregătirea, intervievarea
propriu-zisă, cum procedăm apoi
● Ce tehnici de intervievare există
● Care sunt „păcatele de moarte” ale
celui care ia interviul
● Sfaturi şi sugestii
Arta interviului
Ca să faci un interviu bun, e necesar să te pregăteşti pentru el. Oamenilor politici,
celebrităţilor, personalităţilor în vogă, afate în centrul atenţiei presei, le displace când
ziaristul venit să-i intervieveze nu este informat despre ei sau când li se pun întrebări
neinteligente.
În acest context, mi se pare edifcator următorul caz. Într-o ţară membră a CSI a sosit
directorul unei mari agenţii de presă din Rusia. Jurnaliştii l-au întâmpinat la aeroport.
Chiar la scara aeronavei a fost improvizată o conferinţă de presă, însă şeful agenţiei a
refuzat să mai răspundă la întrebări după ce un reporter i-a solicitat oaspetelui să se pre-
zinte. Ei bine, dacă un ziarist se deplasează la aeroport să întâmpine o personalitate (iar
pe aeroport sunt întâmpinaţi, de regulă, oameni importanţi), el este dator să ştie cine
este ea.
Astfel, înainte de interviu, ziaristul trebuie să se pregătească.
Pregătirea
Pregătirea constituie prima fază de lucru la un interviu. Un interviu va reuşi dacă veţi
şti ce informaţie anume doriţi să dobândiţi.
Înainte de interviu, este necesar să conveniţi cu sursa despre intenţia dvs. Uneori,
doar numele ziaristului sau al ediţiei pe care acesta o reprezintă sunt sufciente pentru
a obţine acceptul sursei. Alteori, ziaristul se vede nevoit să convingă, să înduplece, să
facă dovada competenţei sale profesionale. Interviul se solicită, de regulă, la telefon.
Totuşi, în subiecte importante, vă veţi adresa sursei printr-o scrisoare, la care veţi ataşa
şi câteva articole pe care le-aţi semnat, pentru a o convinge de competenţa dvs. În fne,
puteţi aborda sursa personal, convenind să vă acorde interviul. De altfel, ultima variantă
este mult mai efcientă decât abordarea sursei la telefon sau prin intermediul unor cu-
noscuţi.
74
Manual de jurnalism
Dacă doriţi ca sursa să se simtă liber, cel mai potrivit ar f s-o intervievaţi chiar în
biroul ei. În acest caz, veţi ţine cont de faptul că acesta e „teritoriul sursei”, în care nu
sunteţi decât un jucător. E „terenul adversarului” (ca la fotbal), de unde veţi ieşi victo-
rioşi doar dacă vă conduceţi de o strategie elaborată în detaliu.
În alte cazuri, mai potrivit ar f „să ademeniţi” sursa într-un spaţiu neutru – într-un
parc, cafenea etc. Veţi proceda astfel când urmăriţi să lipsiţi sursa de atuurile pe care i
le oferă „teritoriul propriu”.
Ar f bine, de asemenea, să anunţaţi sursa de cât timp aveţi nevoie pentru a discuta cu
ea. Acest lucru este important când sursa deţine o funcţie înaltă, cu o agendă, de obicei,
extrem de încărcată. Veţi conveni, de asemenea, să vă mai întâlniţi o dată, pentru a verifca
exactitatea informaţiilor şi a citatelor. Înainte de a începe a intervieva, în cazul în care nu
ştiţi cum va reacţiona sursa la vederea dictafonului deschis, întrebaţi dacă puteţi imprima.
După ce aţi convenit să vă întâlniţi, veţi aduna cât mai multe informaţii despre cel
pe care îl veţi intervieva. Priceperea de a consulta documente, observaţiile personale
anterioare vă vor f aici de mare folos.
Reţineţi: ziaristul urmăreşte să obţină cât mai multă informaţie, pe când sursa vrea
să lase o impresie cât mai agreabilă.
Este important, de asemenea, să cunoaşteţi obiectul pe care îl veţi aborda în discuţie.
Dacă veţi vorbi despre circuite integrate, trebuie să cunoaşteţi domeniul, ca şi aspectele
acestuia, care prezintă interes pentru cititori. În caz contrar, sursa vă va trata drept „un scâr-
ţa-scârţa pe hârtie”, iar interviul va f compromis. De fapt, sursele au o atitudine rezervată
faţă de jurnalişti, faţă de cunoştinţele acestora. Nu există o reţetă unică pe care s-o aplicaţi
pentru a spulbera scepticismul surselor faţă de cei din breasla noastră. Uneori ar f o soluţie
demonstrarea cunoştinţelor pe care le deţineţi despre condiţia familială a sursei. Acest truc
are efect mai ales atunci când atât sursa, cât şi ziaristul sunt femei. Atmosfera de încredere o
puteţi crea şi prin a vă demonstra cunoştinţele despre subiectul pe care vreţi să-l abordaţi.
Contează, de asemenea, cum sunteţi îmbrăcaţi. A intervieva muncitori de la strung,
find îmbrăcat la patru ace, sau a discuta cu speakerul, purtând blugi şi adidaşi, este deo-
potrivă lipsit de noimă. Haina subliniază seriozitatea intenţiilor dvs, iar profesionalismul,
la modul general, vă ajută să stabiliţi punţi de contact cu interlocutorul. Vestimentaţia
ziaristului se va înscrie în cadrul habitual în care sursa îşi desfăşoară activitatea. (Există
totuşi situaţii când haina trebuie să vă facă remarcat; în orice caz, veţi reţine că vesti-
mentaţia lansează un semnal care trebuie să vă favorizeze.)
În cele din urmă, pentru a încheia faza preparatoare, formulaţi în scris întrebările pe
care le veţi pune sursei. O pregătire minuţioasă pentru interviu este cea mai bună cale
pentru a susţine un dialog degajat. Lista de întrebări vă va scuti de efortul de a formula
cu înfrigurare următoarea întrebare, în timp ce sursa răspunde la prima. În plus, datorită
întrebărilor pregătite din timp, vă veţi putea concentra asupra discuţiei propriu-zise.
Uneori, ar f bine să vă consultaţi colegii privitor la chestionar. Ce ar întreba ei, find
în locul dvs? Ce întrebări, după părerea lor, ar putea incomoda interlocutorul? Ce între-
bări atrag simpatia şi sunt uşor înţelese?
Se poate întâmpla (de fapt, aşa se şi întâmplă) că nu reuşiţi să puneţi toate între-
bările pe care le-aţi formulat. Patru-cinci întrebări este numărul optim pentru a realiza
un interviu, plus alte câteva întrebări mai mici, suplimentare. În tot cazul, experienţa
jurnalistică probează acest lucru.
75
Interviul (1)
Aşadar, v-aţi făcut deja „tema pe acasă”. Acum puteţi merge să dialogaţi cu sursa.
Intervievarea
După ce aţi convenit în privinţa acordării interviului şi v-aţi întâlnit cu sursa, începe
intervievarea ca atare.
Aşezaţi-vă astfel încât interlocutorul să stabilească un contact vizual cu dvs (să vă
poată privi în ochi) când o va dori. Dacă veţi sta faţă în faţă, îl puteţi stingheri. Deşi, dacă
intenţionaţi să realizaţi un interviu „dur” şi să-i puneţi întrebări incomode, neplăcute,
atunci, probabil, o asemenea poziţionare e cea adecvată. Unii interlocutori „au trac”,
se blochează la vederea dictafonului deschis, aşa că veţi ţine cont şi de acest important
amănunt. Folosiţi concomitent dictafonul şi bloc-notesul. Nu e neapărat să notaţi tot ce
spune sursa. Dacă aceasta a făcut o declaraţie senzaţională şi nu doriţi ca ea să pricea-
pă cât de important e ceea ce a spus, aşteptaţi puţin, notându-vă cele comunicate abia
peste vreo câteva secunde.
Începeţi dialogul de la lucruri neînsemnate. Astfel interlocutorul se va destinde, se
va linişti. Întrebaţi-l, să zicem, despre stiloul de pe masă, despre vreo foare din birou,
sau povestiţi-i vreo istorie ce îl priveşte pe intervievat. Întrebaţi-l ceea ce ar dori să vă
spună. Dacă e reticent şi vă tratează cu scepticism, arătaţi-i că sunteţi competent, că
ştiţi despre ce vorbiţi, punându-i o întrebare ce demonstrează cunoştinţele dvs. Arătaţi-i
că-i sunteţi apropiat, că-i împărtăşiţi vederile.
După ce contactul a fost stabilit, puneţi-i întrebările cele mai importante. Lucrurile
esenţiale întrebaţi-l spre sfârşitul dialogului, când interlocutorul e deja obosit şi mai puţin
vigilent. După ce v-a răspuns la o întrebare esenţială, repliaţi-vă (dacă e necesar), întrebân-
du-l ceva nesemnifcativ, pentru a se mai linişti. Apoi atacaţi-l iar cu o întrebare difcilă.
Reacţionaţi la răspunsurile interlocutorului. „Vai, cât e de interesant!...”, „Oho-ho!”,
„Chiar aşa?!” – acestea ar f, aici, replicile recomandabile. Potrivit psihologilor, o întreba-
re care durează 5-6 secunde este urmată de un răspuns de 30-40 de secunde. Dacă vreţi
să obţineţi un răspuns mai amănunţit, faceţi o dată „Mda-a!...”.
Contează, de asemenea, cum sunt puse întrebările. E un element deosebit de impor-
tant al intervievării. La o întrebare banală veţi primi un răspuns la fel de banal. Altfel zis,
după cum e „bună ziua!” aşa e şi „mulţumita”.
„Tu, Socrate, pui întrebări minunate, iar celui ce întreabă bine am plăcerea să-i
răspund”.
Platon
Iată, de exemplu, în câte feluri poate f pusă o întrebare:
- Sunteţi satisfăcut de programul de privatizare a reţelelor electrice?
- Sunteţi de acord cu privatizarea reţelelor electrice?
- Cum credeţi, este necesară privatizarea reţelelor electrice?
- Cum aţi prefera să se procedeze? Să rămână reţelele electrice în proprietatea
statului, să fe privatizate prin atragerea investitorilor străini, să fe privatizate,
însă proprietarii să fe exclusiv cetăţeni ai ţării noastre, sau să fe privatizate
doar o parte din reţele?
76
Manual de jurnalism
În fazele de pregătire şi de intervievare, trebuie să aveţi în vedere ca întrebarea pusă
să nu sugereze răspunsul. Astfel, o întrebare de felul: „Nu ar f mai bine ca reţelele elec-
trice proftabile să rămână în proprietatea statului?”, sugerează deja interlocutorului că
ziaristul ar dori să audă răspunsul „Sigur că da!”. O astfel de întrebare presupune, stric-
tamente, un răspuns scurt: „da” sau „nu”. La fel de scurt va f răspunsul la o întrebare
de tipul: „Intenţionaţi să vă conformaţi deciziei fracţiunii din care faceţi parte de a vota
privatizarea reţelelor electrice?”
Există întrebări care, de fapt, nici nu sunt întrebări ca atare. De pildă, un reporter îl
întreabă pe învingătorul unei competiţii: „Sunteţi fericit?”. Sigur că răspunsul va f „da”.
De fapt, e un răspuns inutil, căci se conţine deja în întrebare.
Cum se pun întrebările
(din cartea lui Astrid Lindgren „Frăţiorul şi Karlsson de pe acoperiş”)
[...] doamna Bok l-a întrerupt cu brutalitate:
– Răspunde – da sau nu? După părerea mea, să răspunzi „da” sau „nu” la o în-
trebare simplă e uşor.
– Ba dimpotrivă, interveni Karlsson. Te voi întreba acuşi ceva simplu de tot şi vei
vedea că nu e chiar aşa. Mai bei coniac dimineţile? Răspunde – da sau nu?
Doamna Bok îşi pierdu glasul. Părea că o ia cu leşin. Parcă ar f vrut să spună
ceva, dar nu putea scoate un cuvânt.
– Asta e, zise triumfător Karlsson. Repet întrebarea: mai bei coniac dimineţile?
– Da, sigur că da! zise Frăţiorul cu multă convingere, care ţinea cu tot dinadinsul
s-o sprijine pe doamna Bok.
În acest moment, doamna se făcu foc şi pară.
– Nu! răcni ea în neştire.
Frăţiorul se făcu roşu ca stacojul şi o susţinu:
– Nu! Nu! Nu a încetat!
– Păcat, ce păcat! zise Karlsson. Beţia nu duce la nimic bun.
Istovită defnitiv, doamna Bok se pleoşti în scaun.
Tipurile de întrebări
Întrebări deschise. Tipul acesta de întrebări oferă sursei posibilitatea de a-şi expu-
ne punctul de vedere asupra subiectului în discuţie. Răspunzând la o întrebare deschisă,
sursa ar putea să ne ofere mai multă informaţie decât intenţiona iniţial. O întrebare
deschisă este, de exemplu, aceasta: „Ce poziţie aveţi faţă de privatizarea reţelelor
electrice?”. Ea nu învederează atitudinea ziaristului şi nici ce anume ar dori el să afe
de la sursă. De asemenea, întrebarea aceasta nu sugerează variante de răspuns. Sursa
opinează nestingherit.
Uneori, atunci când sursa refuză să răspundă la o întrebare directă (Exemplu: „Pe
cine dintre fotbaliştii echipei locale doriţi să-l includeţi în selecţionată?”), divizaţi în-
trebarea şi derutaţi sursa („De ce calităţi trebuie să dea dovadă un fotbalist pentru a f
inclus în selecţionată?”; „Cum credeţi, are echipa locală fotbalişti ce corespund acestor
exigenţe?”; „Cine anume?”).
77
Interviul (1)
Întrebări închise. Acestea presupun răspunsuri concrete, univoce. De pildă: „Are
şeful dvs capacitatea decizională necesară?” (iată o întrebare închisă, cu foarte puţine
variante de răspuns; de fapt, la ea se poate răspunde doar prin „da” sau „nu”). „Este
consecvent şeful dvs în deciziile sale?” (întrebare închisă), „Şeful dvs menţine relaţii
bune cu subalternii? (întrebare închisă).
Este bine ca să începeţi a intervieva punând întrebări deschise, însă „întrebările-che-
ie” vor f închise.
Astfel, ultima întrebare pe care ziarista cehă Dana Mazalova a adresat-o
preşedintelui Armeniei, Levon Ter-Petrosian, îndată după disputata re-
alegere a acestuia, din septembrie 1996, a fost una de tip „închis”. În
încheierea dialogului cu el, care a durat o oră şi jumătate, ziarista a în-
trebat: „Ziarul „Vocea Armeniei” scrie că Vazghen Manukian ar f decla-
rat că dacă în Armenia alternanţa la putere nu se va face pe căi legale,
atunci, din păcate, puterea va trebui schimbată, după cum se vede, prin
mijloacele deja verifcate [adică pe căi ilegale]. Nu vă sperie această
perspectivă?”
Levon Ter-Petrosian s-a văzut nevoit să răspundă fără ocolişuri. „Dacă
schimbarea puterii este cu neputinţă de înfăptuit pe căi legale, atunci ea
trebuie schimbată pe căi ilegale. Dacă vor f provocări, vom f constrânşi
să aplicăm din nou legea. Ce ne nai rămâne de făcut?”.
Totodată, este foarte important să înţelegeţi ce spune sursa, căci de aceasta depin-
de cât de veridic îi veţi transmite mesajul. Adeseori, fără a înţelege sensul celor spuse,
ziaristul reproduce cuvânt cu cuvânt spusele interlocutorului şi, ca rezultat, denaturează
esenţa mesajului. Acest lucru se întâmplă cel mai frecvent când ziaristul dă citate ample
care, find rupte din context, capătă cu totul alte înţelesuri şi conotaţii.
De aceea mai întrebaţi o dată dacă vi se pare că nu aţi înţeles ceva, cereţi lămuriri,
întrebaţi sursa ce a avut în vedere într-un caz sau în altul. Procedând astfel, veţi câştiga
încrederea sursei. Nu vă sfiţi să cereţi explicaţii suplimentare ce aprofundează şi deta-
liază subiectul. S-ar putea ca tocmai prin aceste întrebări să obţineţi informaţia cea mai
interesantă.
În fne, puteţi pune şi unele întrebări prin care să mai trageţi din timp, deoarece per-
soana cu care dialogaţi nu are de unde şti că procedaţi astfel din considerente tactice…
Alteori, modul în care se desfăşoară dialogul vă pune în situaţia de a adresa şi între-
bări neplăcute, tăioase. Cum veţi proceda?
– Puteţi crea impresia că nu împărtăşiţi acest punct de vedere, însă sunteţi siliţi să
puneţi asemenea întrebări, deoarece „mulţi” discută despre această problemă.
– Nu forţaţi momentul punerii întrebărilor difcile. Începeţi interviul cu întrebări sim-
ple, de ordin general, deschise, trecând gradual la ceea ce vă interesează.
– Aveţi răbdare. Spre sfârşitul dialogului contactul stabilit cu sursa este, de regulă,
bun. Căutaţi, în această fază, să formulaţi astfel întrebările-cheie încât să nu supă-
raţi sau să ofensaţi sursa. Aşa va proceda un adevărat profesionist.
În încheierea discuţiei, veţi întreba neapărat: „Mai aveţi ceva de adăugat la cele
spuse?” sau: „Mai există ceva ce nu v-am întrebat?”. Procedeul acesta va pune sursa pe
gânduri şi, dacă în cadrul dialogului aţi găsit limbaj comun, puteţi avea surpriza de a afa
lucruri absolut interesante.
Iată şi lista celor zece „păcate de moarte” pe care le fac unii ziarişti când îşi formu-
lează întrebările pentru interviu. Lista aparţine jurnalistului canadian John Savotsky.
78
Manual de jurnalism
Cele zece păcate de moarte
● Întrebări ce presupun răspunsuri univoce („da” sau „nu”).
● Propoziţii afrmative în loc de propoziţii interogative.
● Două întrebări cuprinse într-o singură întrebare.
● Întrebări prea încărcate, prea stufoase.
● Întrebări ce sugerează răspunsul.
● Întrebări ce conţin comentarii şi aprecieri proprii.
● Întrebări ce conţin estimări şi supoziţii proprii.
● Întrebări ce conţin taxări şi etichetări.
● Întrebări ce conţin exagerări.
● Întrebări prea complicate.
După intervievare
După dialogul cu sursa veţi descifra notiţele ce le-aţi luat sau imprimarea audio. Fa-
ceţi aceasta imediat, cât impresiile sunt proaspete, cât vă amintiţi bine detaliile, subtex-
tele celor spuse, expresia feţei celui intervievat. Nu lăsaţi acest lucru pentru mai târziu,
când aceste amănunte se uită.
Scrierea textului unui interviu o vom examina în capitolul respectiv.
Tehnica intervievării. Sfaturi, sugestii
Intervievarea constituie un aspect deosebit de important în munca unui ziarist. Teh-
nica intervievării se învaţă şi este perfectibilă, tot aşa cum îşi însuşesc tehnicile de inter-
pretare pianiştii sau violoniştii. Pentru ca să puteţi susţine un dialog profesionist cu sursa,
vă propunem sfaturile ce urmează.
● Înainte de a intervieva, formulaţi întrebările în scris. Recitiţi-le, pentru a vă convin-
ge că sunt acoperite toate subiectele despre care intenţionaţi să discutaţi cu sursa.
Acest chestionar nu va f însă „bătut în cuie”. Dacă dialogul cu sursa ia o turnură
neprevăzută în lista de întrebări, nu interveniţi, nu căutaţi să vă menţineţi în cadrul
planului pe care l-aţi făcut. S-ar putea ca tocmai datorită acestei devieri să afaţi
lucruri interesante.
● Întrebările concrete le veţi pune la momentul potrivit. Intuiţi-l. La întrebările de
ordin general (cu care veţi începe discuţia) veţi obţine răspunsuri pe măsură, însă o
întrebare concretă, pusă la timp, poate da un rezultat bun.
● Evitaţi întrebările care presupun răspunsuri univoce sau de tipul „da”, „nu”, „desi-
gur” etc.
● Puneţi doar o singură întrebare. Evitaţi întrebările aşa-zise „cu fund dublu”. De exem-
plu: „Vă place acest automobil, cât de economicos este?”. Veţi obţine doar un singur
răspuns, pe când întrebările sunt, de fapt, două.
● Nu vă lansaţi în discursuri şi comentarii. Nu puneţi întrebări prea lungi.
La sfârşitul intervievării, să întrebaţi neapărat: „Aveţi ceva de completat la cele spu-
se?”, „Mai există ceva ce nu v-am întrebat?”.
79
Interviul (1)
Textul unui interviu
Nu întotdeauna face să scrieţi un interviu, începând cu întrebările şi răspunsurile la
ele. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori veţi începe din cu totul altă parte. Veţi
descrie mai întâi persoana cu care aţi dialogat: cum este îmbrăcată, cum se mişcă, locul
în care v-aţi întâlnit, amănuntele ce v-au sărit în ochi. Aceste detalii vor da viaţă textului
şi îl vor apropia de cititor pe eroul interviului.
Ar f bine, de asemenea, să nu scrieţi textul dintr-o singură respiraţie, cum se zice.
Mai întâi veţi reda întreaga discuţie, după care veţi redacta-o dându-i o formă literară,
veţi verifca corectitudinea numelor, datelor, faptelor… S-ar putea ca cel intervievat să
f uitat unele date, nume, să f încâlcit consecutivitatea desfăşurării unor evenimente.
Corectând aceste greşeli întâmplătoare, inerente, veţi avea doar de câştigat. Textul va f
îmbunătăţit fără a f denaturat adevărul şi veţi câştiga încrederea sursei.
Nu este obligatoriu să redaţi toate nuanţele discuţiei avute: ticurile, greşelile de
limbă sau reticenţele interlocutorului dvs. Important este să transmiteţi ideile, mesajul
acestuia.
Unele întrebări ar putea f omise din varianta fnală a interviului. Textul nu va avea de
pierdut. Ceea ce contează este ca acesta să fe clar, cursiv, logic, lizibil. În toate cazurile,
veţi avea doar de câştigat. Răspunsurile care n-au încăput în textul defnitiv le veţi folosi
ca citate în alte articole.
După ce textul a fost scris, verifcaţi corectitudinea celor mai importante declaraţii.
O puteţi face telefonic sau întâlnindu-vă cu sursa, care ar putea să vă ceară textul încă în
manuscris. În acest caz, nu uitaţi că sursa este interesată să fe prezentată într-o lumină
cât mai favorabilă, pe când dvs urmăriţi s-o prezentaţi aşa cum este în realitate. Multe
redacţii din Occident interzic, pur şi simplu, ca un interviu încă nepublicat să fe arătat
sursei. Acest text este creaţia dvs, care vă aparţine întru totul. Verifcând faptele, veţi
face acest text mai bun.
După publicare, expediaţi sursei ziarul cu interviul. Acest mic semn de atenţie îi va
face plăcere.
Luaţi aminte: o relaţie stabilită cu o sursă nu se limitează, de regulă, la doar un singur
interviu. Profesionalismul de care veţi da dovadă vă va ajuta în activitatea dvs ulterioară,
în special în cazul când sursa deţine o funcţie înaltă.
Iată însă şi recomandările specialiştilor din cadrul Reţelei Internaţionale de Jurnalism
(International Journalism Network)
Zece sugestii pentru a realiza un interviu bun
Fiţi pregătit! Colectarea de materiale privind subiectul sau tema despre care inten-
ţionaţi să scrieţi, precum şi despre persoana pe care o veţi intervieva, este absolut obli-
gatorie. Sursa va aprecia după merit acest efort, iar dvs veţi f scutit s-o întrebaţi lucruri
ce pot f găsite în cărţi sau documente. În momentul când conveniţi să vă întâlniţi, cereţi
de la sursă să vă indice ce documente sau alte materiale există privitor la tema pe care
o veţi discuta. Cei intervievaţi vor rămâne măguliţi de interesul pe care îl manifestaţi şi
adeseori sunt dispuşi să vă dea documente preţioase, pe care le puteţi consulta până la
acordarea interviului. Verifcaţi dacă bateriile de la dictafon sunt bune. Nu uitaţi să aveţi
cu dvs o casetă de rezervă, precum şi pix şi bloc-notes.
80
Manual de jurnalism
Stabiliţi regulile de intervievare de la bun început! Convingeţi-vă că persoana care
vă acordă interviul înţelege ce subiect vă preocupă (astfel nu veţi devia de la tema propu-
să). Intervievatul va realiza de la bun început că toate declaraţiile sale, tot ce vă va măr-
turisi este, cum se zice, „pentru presă”, adică vor f publicate. Momentul cel mai potrivit
pentru a conveni asupra acestor reguli este atunci când vă înţelegeţi privitor la acordarea
interviului. Este adevărat, multe persoane cu funcţii de răspundere au sufcientă experi-
enţă pentru a sublinia că o frază sau alta „nu e pentru ziar”, totuşi sunt şi din cei care nu
fac deosebire dintre una şi cealaltă. Aveţi în vedere că aceste precizări preliminare sunt
extrem de importante, în special când sursa, acordând interviul, îşi primejduieşte locul
de muncă sau chiar viaţa.
Fiţi punctuali! Nu există gafă mai mare, nimic mai urât, decât să întârziaţi la întâl-
nirea fxată cu persoana ce a consimţit să vă acorde interviul.
Daţi dovadă de spirit de observaţie, fţi perspicace! Reţineţi detaliile – descrierea
acestora va conferi textului autenticitate. Dacă interviul este acordat în vreo casă sau
în vreun imobil, reţineţi ambianţa, toate amănuntele. Astfel, aţi putea vedea aici vechi
fotografi care vă pot da o idee despre viaţa privată a interlocutorului dvs. În timp ce
intervievaţi, s-ar putea să vă creaţi o altă impresie despre om; schimbarea aceasta ar pu-
tea surveni şi din cauză că însăşi sursa a dorit acest lucru. Prima impresie e amăgitoare!
Vorbiţi şi cu altcineva, cu colegii sau cu prietenii sursei, de pildă, pentru a avea despre
ea o imagine cât mai completă.
Fiţi amabili! Aveţi răbdare cu interlocutorul, nu-l grăbiţi! Este important ca între dvs
şi persoana cu care dialogaţi să se instaleze o atmosferă de respect reciproc, ca conlocu-
torul dvs să se simtă bine. Nu grăbiţi interlocutorul, chiar dacă aveţi la dispoziţie doar o
jumătate de oră pentru intervievare. Dacă sesizaţi însă că acesta se grăbeşte, grăbiţi-vă
şi dvs. Nu uitaţi că oamenii sunt diferiţi. Timpul pe care îl „pierdeţi” pentru studierea
sursei nu este unul pierdut în zadar. Veţi înţelege acest lucru când veţi avea nevoie să
obţineţi de la ea lămuriri suplimentare sau când îi veţi folosi declaraţiile în alte articole.
Dacă intervievarea se desfăşoară bine, ea poate dura mai mult decât timpul convenit. Nu
fxaţi următoarea întâlnire cu sursa îndată după ce v-a fost acordat interviul, pentru a nu
grăbi lucrurile.
Ascultaţi cu atenţie, însă nu ezitaţi să interveniţi când nu înţelegeţi ceva! Nu uitaţi
de cititorii dvs! Nu uitaţi că luaţi acest interviu şi pentru ca unele lucruri să fe înţelese
de cititori. Dacă interlocutorul dvs foloseşte un limbaj prea savant, sau explică lucrurile
de o asemenea manieră încât poate f înţeles doar de colegii săi, întrerupeţi-l şi rugaţi-l
să vă lămurească momentele neclare. Nu vă ruşinaţi că nu cunoaşteţi chiar totul.
Tăcerea e de aur! Mai devreme sau mai târziu vine şi momentul când va trebui să
puneţi şi întrebările „grele”, pe care interlocutorul dvs ar f bucuros să le evite. Când veţi
pune aceste întrebări incomode, veţi vedea că sursa va răspunde, de regulă, monosilabic,
vag, alegând cuvintele cu grijă. Ar putea chiar să nu vă răspundă deloc. În această situa-
ţie, priviţi persoana cu care dialogaţi drept în ochi şi păstraţi tăcere. De cele mai multe
ori, sursa se va simţi stânjenită şi va începe a vorbi din nou. Dacă procedeul nu are nici
un efect, întrebaţi cine ar putea să vă răspundă la această întrebare.
Stabiliţi cu sursa un contact vizual! Un reporter aplecat mereu asupra bloc-notesului
în timp ce intervievează derutează interlocutorul. Acesta seamănă cu unul care în loc de
faţă are un dictafon. Căutaţi să menţineţi un contact vizual cu cel cu care vorbiţi, chiar şi
atunci când luaţi notiţe. Învăţaţi să faceţi notiţe prescurtate şi să priviţi în notes cât mai
puţin, pentru a-l ţine pe intervievat mereu în centrul atenţiei. Astfel veţi crea o ambianţă
dezinvoltă, de discuţie.
81
Interviul (1)
Înainte de a vă lua rămas-bun… Întrebaţi sursa dacă mai are ceva de spus, ceva ce aţi
uitat sau nu v-a venit în minte să-l întrebaţi. Poate că ea arde de dorinţa să vă comunice
o informaţie utilă, însă dvs nu v-aţi priceput să-l întrebaţi? Nu plecaţi fără a vă nota nu-
mărul de telefon şi e-mail-ul sursei şi fără a preciza timpul când o veţi putea iar contacta,
pentru precizări şi completări. Întrebaţi întotdeauna dacă există şi alte surse. Colegii sau
prietenii celui intervievat ar putea şti mai multe despre cele ce vă interesează şi, posibil,
doresc să vorbească cu dvs. Mulţumiţi interlocutorului pentru bunăvoinţa de a f consimţit
să stea de vorbă cu dvs.
Recitiţi îndată după intervievare notiţele pe care le-aţi făcut! Nu amânaţi desci-
frarea dialogului pentru a doua zi sau pentru sfârşitul săptămânii. Contramandaţi totul,
toate angajamentele şi duceţi la bun sfârşit lucrul asupra notiţelor şi a imprimărilor pe
care le-aţi făcut.

Înainte de a încheia acest compartiment, doresc să recomand tuturor jurnaliştilor să
citească capitolul „Arta dialogului” din cartea „A doua, cea mai veche…” de Valeri Agra-
novski. Capitolul este consacrat tehnicilor de intervievare şi, în baza unor exemple din
experienţa autorului, învaţă cum se stabileşte contactul cu intervievatul, cum se intervi-
evează, cum se scrie un interviu
12
.
Texte pentru analiză
Exemplul 1
Interviul ce urmează a fost luat după două zile de la producerea celui mai dezastruos
cutremur de pământ pe care l-a cunoscut contemporaneitatea.
Centrul de seismologie: „Nu este atribuţia noastră”
Specialiştii menţionează că statele din Asia de Sud-Est, lovite de seism şi de uriaşele valuri oceanice
tsunami ce au urmat, nu dispun de sisteme de avertizare în cazul producerii unor asemenea cataclisme,
aşa cum au ţările din bazinul Oceanului Pacifc. Calamitatea i-a găsit nepregătiţi.
Cu toate acestea, după cum rezultă dintr-un articol publicat, marţi, în „New York Times”, baza mi-
litară americană din insula Diego Garcia din Oceanul Indian a fost anunţată despre pericol: militarii sunt
avertizaţi de Centrul pentru preîntâmpinarea valurilor tsunami din Hawaii, care transmite informaţia în
regim automat.
Despre seismul ce a lovit insula Sumatra se ştia şi la Agenţia naţională seismologică din Denver,
statul Colorado, care este înzestrată cu cele mai sofsticate aparate de observare şi înregistrare a mişcă-
rilor seismice. Redacţia emisiunii BBC „World Tonight” a luat legătura cu directorul acestui centru de
seismologie pentru a afa de la el cum anume funcţionează un asemenea sistem de avertizare.
Waverly Person: Locul şi magnitudinea seismului o stabilim repede. De îndată ce avem datele,
acestea sunt transmise prin reţeaua noastră. Ele sunt puse, de asemenea, pe pagina noastră Web, iar câtor-
va persoane le sunt transmise în regim automat prin poşta electronică.
BBC: Ştiaţi că seismul ce s-a produs duminică avea o asemenea putere?
12. Валерий Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – M.: Vagrius, 1999.
Cartea poate f citită şi în Internet, pe site-ul Centrului de Jurnalism Extrem: http://www.cjes.ru
82
Manual de jurnalism
WP: Da, este cel mai puternic seism, după cutremurul din Alaska din 1964, care a avut o magnitu-
dine de 9,2 grade; indiscutabil, este cel mai puternic cutremur.
BBC: Ştiaţi, de asemenea, că va provoca tsunami.
WP: Da.
BBC: Deci, poate era cazul să luaţi legătura cu cineva din regiunile ameninţate de cutremur?
WP: Cu cine?
BBC: Cu autorităţile din Thailanda, din Indonezia, de pildă…
WP: Dar cine sunt „autorităţile din Thailanda”? Aceasta nu e zona noastră de responsabilitate. E
vorba de tsunami, asta-i datoria Centrului de preîntâmpinare despre tsunami din Honolulu, din insulele
Hawaii. Ei fac asemenea avertizări.
BBC: Dar, în această situaţie, poate era totuşi cazul să telefonaţi? Să contactaţi telefonic pe cineva
din guvernul din Sri Lanka sau din Thailanda, pentru a-i avertiza.
WP: Ei bine, dacă am f ştiut că cineva are nevoie de avertizarea noastră, dacă ne-ar f lăsat adresa
la care să-l contactăm, atunci, probabil, am f avertizat. Dar, repet: nu ne ocupăm de avertismente în caz
de tsunami, domeniul nostru sunt cutremurele.
BBC: Am impresia că nimănui nu i s-a fxat această îndatorire, de aceea nimeni nu a comunicat
nimănui nimic.
WP: Am vorbit cu cei din Honolulu, care mi-au spus că nu au numerele de telefon ale persoanelor
responsabile cu seismele sau cu tsunami din acele regiuni.
BBC: Totuşi cineva dintre colaboratorii dvs putea afa acele numere de telefon…
WP: Aceasta nu e treaba noastră. În primul rând, nu ştim cu cine să luăm legătura acolo. În cel de al
doilea, nu ne-a solicitat nimeni această informaţie. Cu cine, după părerea dvs, trebuia să luăm legătura?
BBC: Numerele puteau f găsite în cărţile de telefoane. Telefoanele ambasadelor, ale reprezentanţe-
lor diplomatice sunt în aceste cărţi.
WP: Dar cine să se ocupe de aşa ceva?! Nu este atribuţia noastră.
www.bbcrussian.com
miercuri, 29 decembrie2004.
Întrebări:
1. Ce schemă a fost urmată la structurarea acestui material? De ce întrebările şi răs-
punsurile urmează după o introducere?
2. Ce rol are această introducere?
3. Ce poziţie a adoptat ziaristul? Ce doreşte să afe de la intervievat?
4. I s-a răspuns ziaristului la întrebările sale?
5. Este acest ziarist un profesionist?
6. Ziaristul nu apreciază în nici un fel spusele interlocutorului său. Cum apreciaţi acest
lucru?
Exemplul 2
Artur Keskinov: Casa începe de la scară
Astăzi, guvernul capitalei va examina rezultatele înfăptuirii programului „Curtea mea, scara mea”
pentru anul trecut şi sarcinile pentru următorii doi ani. Ieri, am discutat pe această temă cu şeful Departa-
mentului pentru gospodăria comunal-locativă şi amenajări a Moscovei, Artur Keskinov.
83
Interviul (1)
– Artur Lvovici, acum câţiva ani, reparaţiile executate în scările blocurilor se reduceau la zugrăvirea
pereţilor şi a tavanelor doar la primele etaje. Cum se lucrează astăzi?
– În prezent, creşte o generaţie de moscoviţi care a văzut doar scări şi curţi curate şi îngrijite, căci
programul nostru are deja opt ani. Vă asigur că astăzi scările blocurilor locative sunt reparate de la primul
până la ultimul etaj. În afară de aceasta, în conformitate cu planul, se fac reparaţii în scările blocurilor
cel puţin o dată la cinci ani. Iar lucrările de reparaţie sunt mult mai diversifcate. Ele includ schimbarea
corpurilor de iluminat, lucrări de revizie şi de reparare a sistemului de încălzire, schimbarea gurilor de
descărcare de la evacuatoarele de gunoi, reparaţia curentă a cabinelor de la ascensoare şi multe altele.
– Ce schimbări au survenit în amenajarea şi aspectul curţilor, în cei opt ani de implementare a pro-
gramului „Curtea mea, scara mea”?
– În primul rând, am extins volumul de lucrări executate, care a cuprins întreaga infrastructură
municipală, indiferent de apartenenţa departamentală. În cel de al doilea, am elaborat un nou sistem de
evaluare a stării curţilor şi a scărilor blocurilor: dacă până acum aplicam doar 7 criterii de evaluare, acum
aplicăm 23. Programul a atins un nou nivel, superior – alte sunt abordările, alta e organizarea muncii. La
ora actuală, proiectul oricărei curţi este elaborat în complex, ţinându-se seamă de amplasarea blocului.
Pentru orice curte se prevede, în mod obligatoriu, instalarea de bănci, amenajarea unor cărărui pentru
plimbare, a peluzelor şi a straturilor cu fori. Desigur, nu ne putem imagina o curte modernă fără de tere-
nuri de joc şi de sport pentru copii, fără parcare, precum şi fără teren pentru plimbatul câinilor.
Abordarea profesionistă a acestei probleme a condus la impunerea noţiunii de „amenajare în com-
plex”. Este o abordare principial nouă. În afară de aceasta, trecem de la amenajarea curţii unui anumit
imobil la amenajarea în complex a unor cartiere locative, sectoare, a teritoriului întregului oraş.
– În ce măsură participă moscoviţii la amenajarea curţilor şi ce interes manifestă pentru aceste lu-
crări?
– Despre interesul pe care îl manifestă putem judeca după numărul de curţi amenajate cu participa-
rea cetăţenilor, în perioada promovării programului. Este vorba de 3600 de curţi. În cadrul concursului
municipal pentru amenajarea oraşului „Curtea moscoviţilor”, am inclus o categorie aparte „Cea mai
frumoasă curte amenajată cu ajutorul locatarilor”. În anul 2005, premiul la acest compartiment l-au luat
două curţi. Prima se afă pe strada Amiral Lazarev nr. 52, bloc 1, cea de a doua - pe strada Aviaţionnaia nr.
72, blocuri 1, 2, 3. Locuitorii Moscovei devin stăpâni ai curţilor şi ai scărilor din blocurile lor. Consider
că acesta este principalul scop urmărit de programul nostru.
Svetlana VOLKOVA
Komsomolskaia pravda,
8 noiembrie 2005.
Întrebări:
1. Pentru cine a fost scris acest articol, cine îi sunt cititorii?
2. Ce are bun şi ce are rău acest text?
3. Cât de potrivite sunt întrebările pe care le pune autorul interviului?
4. Cât de limpede este articolul? De ce consideraţi aşa?
5. Ce întrebări i-aţi f pus dvs celui intervievat?
84
Manual de jurnalism
Lucrări practice pe tema „Interviul (1)”
Lucrarea nr. 1
1. Formulaţi întrebările pe care aţi dori să le puneţi primului ministru din ţara dvs.
2. De ce aţi ales tocmai aceste întrebări?
3. Cum credeţi, cât timp îl veţi intervieva pe premier, punându-i aceste întrebări? Ar-
gumentaţi-vă răspunsul.
4. Ce interes prezintă aceste întrebări pentru cititorul dvs?
5. Aţi reuşi, de fapt, să-l întrebaţi pe premier tocmai aceste lucruri. De ce credeţi
aşa?
Lucrarea nr. 2
Aveţi şansa de a lua un interviu în exclusivitate de la şeful secţiei orăşeneşti de miliţie
din oraşul Saratov în legătură cu acest caz.
Într-un avion al companiei „Air France”, care făcea cursa Paris – Saratov, un pasager
s-a îmbătat şi a început să facă scandal şi să insulte stewardesa, ca în cele din urmă să se
ia la bătaie. Au intervenit pasagerii şi, împreună cu un steward, l-au imobilizat legându-l
în unul din fotoliile goale din fundul salonului aparatului de zbor. După ce nava a aterizat
cu bine pe aeroportul din Saratov, echipajul a chemat miliţia şi pasagerul legat a fost
arestat. Acesta era un cetăţean al Marii Britanii. Miliţia a luat legătura cu consulatul bri-
tanic, în oraş este aşteptată vizita consulului.
1. Pregătiţi întrebările.
2. Unul dintre colegii dvs va juca rolul şefului secţiei orăşeneşti de miliţie. Intervie-
vaţi-l.
3. Analizaţi interviul. Ce putea f făcut altfel? De ce?
4. Ce întrebări, dintre cele puse, le-aţi accepta pentru interviul pe care l-aţi face dvs?
Motivaţi-vă alegerea.
Interviul (2)
Din acest capitol veţi afa:
● Cum este tratat genul interviului
în jurnalismul internaţional
● Veţi cunoaşte un maestru al
interviului, pe Oriana Fallaci
● Cum se ia un interviu
în ţările postsovietice
Interviul în jurnalismul din Occident
În Occident genul interviului este tratat diferit. Astfel, pentru jurnalismul de limbă
engleză interviul e un cu totul alt gen de cum îl înţelegem noi, reprezentând descrierea
activităţii unui om făcută de către un ziarist. Pe parcurs, eroul articolului povesteşte
despre viaţa şi munca sa, mărturisirile sale find, de regulă, însoţite şi confrmate de cele
ale altor persoane – rude, colegi, prieteni.
Gabriel García Márquez scria că interviul este temelia temeliilor pe care se ţine în-
treaga jurnalistică, întrucât fără de întrebările pe care reporterul le pune unor oameni
diferiţi nu există gazetărie. Cu toate acestea, „forma interviului [...] nu se constituie în-
tr-un gen”
13
. Totuşi interviul rămâne unul dintre cele mai interesante genuri ale jurnalis-
mului. Dialogurile susţinute de Larry King la postul de televizune CNN au fost urmărite ani
la rând de milioane de oameni. Emisiunea „Hardtalk” („Convorbiri difcile”), moderată la
postul tv BBC de Tim Sebastian este difuzată zilnic. Interlocutorii lui Tim Sebastian au fost
şef de state şi prim-miniştri din zeci de ţări, oameni politici, laureaţi ai premiului Nobel,
militanţi pentru drepturile omului, vedete ale muzicii pop, oameni de afaceri, scriitori şi
sindicalişti. Întrebările ziaristului lovesc drept în ţintă, făcându-i pe invitaţii în studio să
caute răspunsuri sau să se justifce.
Ceea ce numim noi interviu acolo e categorisit drept Q&A, adică „Questions and An-
swers” („Întrebări şi răspunsuri”).
Un adevărat maestru al interviului este ziarista italiană Oriana Fallaci.
„…Cine este întemeietorul jurnalismului modern? se întreba Milan Kudera în romanul
său „Nemurirea”. Acesta nu e nici Ernest Hemingway, care şi-a notat impresiile trăite pe
câmpurile de luptă, nici Orwell, care a trăit un an printre marginalii Parisului, nici Egon
Erwin Kisch, cunoscătorul prostituatelor pariziene, ci Oriana Fallaci, care a publicat,
între anii 1969 şi 1972, în hebdomadarul italian „Europeo” un ciclu de dialoguri cu oame-
nii politici de seamă ai vremii. Erau mai mult decât nişte dialoguri, erau nişte dueluri.
Atotputernicii politicieni nici nu apucau să înţeleagă că lupta se dă în condiţii inegale,
13. Vezi: http//macondo.h1.ru
86
Manual de jurnalism
întrucât numai ea, nu ei, avea dreptul să pună întrebări, că deja se zvârcoleau cnocautaţi
pe scândurile ringului”
14
.
Oriana Fallaci s-a născut în anul 1930 la Florenţa, într-o familie de politicieni. A îm-
brăţişat jurnalistica de la vârsta de 16 ani. A colaborat cu “Corriere della Sera”, “New
York Times”, “Washington Post”, “Los Angeles Times”, s.a. Un deceniu a fost reporter
de război în Vietnam. A semnat numeroase cărţi, între care: “Scrisoare unui nenăscut”,
“Omul”, “Penelopa la război”. “Mânie şi mândrie” este ultima sa lucrare în care abordea-
ză confictul dintre civilizaţia islamică şi cea occidentală.
Exemplifcăm cu un fragment dintr-un interviu pe care Ariell Sharon l-a acordat Ori-
anei Fallaci:
Sharon: Vă spun încă o dată: nu am cucerit Beirutul doar din motivul că
mi-a fost milă de locuitorii paşnici.
Fallaci: O, Doamne, Dumnezeule! Tocmai dumneavoastră să-mi spuneţi mie
acest lucru?!
Sharon: Da, ştiu că aţi fost acolo. Dar mai ştiu că noi niciodată nu am bom-
bardat intenţionat populaţia paşnică.
Fallaci: Ştiu ce înseamnă un bombardament. La Conventry, în 1940, la Berlin,
în 1945. Le-am văzut cu ochii mei. Voi însă aţi bombardat centrul oraşului,
casele de locuit, spitalele militare, hotelurile, şcolile, ambasadele, care…
Sharon: Nu şi iarăşi nu! Am lovit doar obiectivele militare.
Fallaci: Aş putea să vă contrazic, însă nu e vorba de aceasta. Vorba e că de
fecare dată când pe deasupra Beirutului zbura fe şi o muscă, voi o întâm-
pinaţi cu tone de explozibil.
Sharon: Preşedintele Reagan a spus într-un rând că simbolul războiului nos-
tru în Liban ar f o fetiţă cu ambele braţe rupte… Am căutat acea fetiţă.
Şi am găsit-o. numai că era un băiat, şi nu avea mâinile amputate, avea
vătămat doar un braţ.
Fallaci: Domnule general Sharon, aş putea să vă acopăr cu un maldăr de
fotografi de copii libanezi ucişi sau mutilaţi.
Sharon: Aş vrea să le văd.
(Fallaci îi transmite fotografile unor copii ucişi, având vârste între 1 şi 6
ani. Cele mai oribile sunt imaginile unor copii dezmembraţi, rupţi în bu-
căţi. Picioare smulse, mâini rupte.)
Sharon: Eu… eu regret. Regret mult, foarte mult. Sunt întristat. Însă aceas-
ta a avut loc peste tot…
Fallaci: De ce nu aţi oprit sălbăticia, când vă înţeleseserăţi deja asupra
încheierii armistiţiului?
Sharon: Fiindcă nu avem încredere în Arafat
15
.
Cu întrebări la fel de penetrante Oriana Fallaci i-a descusut pe Yasser Arafat, pe Muam-
mar al Gaddaf sau pe Henry Kissinger. Pe acesta din urmă l-a pus într-o situaţie ridicolă,
întrebându-l de ce se bucură de o popularitate mai mare decât chiar preşedintele. Răspunsul
prin care se compara cu un erou al flmelor cu kow-boy a arătat vanitatea şefului diplomaţiei
americane, constituind un pretext pentru a f ironizat de presa internaţională.
14. Кундера Милан. Бессмертие. - СПб.: „Азбука”, Книжный клуб „Терра”, 1996. – p. 120-121.
15. Citat după: http: //old.kavkaz.org
87
Interviul (2)
„Interviurile sale erau cauza unor incidente internaţionale, puneau în încurcătură
pe secretarul de stat al SUA şi provocau invidia reporterilor. Oriana Fallaci a intervie-
vat regi şi preşedinţi, tirani şi spioni. Pentru fecare interviu uza mereu de o altă tacti-
că, însă principala ei tehnică de lucru era una: o pregătire minuţioasă pentru dialog,
constând într-o amplă documentare, consultând cărţi, articole, alte interviuri – într-un
cuvânt, tot ce putea găsi. Avea o imagine clară cum urma să abordeze fece caz con-
cret şi ce întrebări urma să pună. Era atentă şi, pe parcursul dialogului, putea schimba
atât abordările, cât şi întrebările.
Melvin Mencher. Basic Media Writing. Brown & Benchmark. 1993. – p. 219.
În jurnalismul european interviul este de neconceput fără întrebări incomode, fără
replici tăioase, de natură să ducă la o confruntare între ziarist şi intervievat. Interviul,
aşa cum e practicat astăzi, este o confruntare a două individualităţi, un adevărat duel.
Tocmai de aceea un interviu adevărat se întâlneşte destul de rar. Nu pe orice jurnalist îl
ţine cureaua să exceleze în acest gen.
Interviul în jurnalismul postsovietic
Interviul, alături de ştire, este unul dintre cele mai populare genuri în jurnalismul
postsovietic.
Interviurile acestea nu se încadrează întotdeauna în schemele clasice „cine” şi „ce”.
Majoritatea absolută a interviurilor pe care le regăsim în presa postsovietică pot f cate-
gorisite ca interviuri -„activitate”. Cu alte cuvinte, apelând la genul interviului, ziaristul
relatează despre domeniul de activitate al sursei sale. Mult mai rare sunt interviurile în
care sursa comentează un eveniment sau un fenomen. În defnitiv, şi aceste dialoguri se
transformă până la urmă în interviuri -„activitate”, deoarece întrebările puse îl fac pe in-
terlocutor să spună cum va proceda şi ce va face în contextul evenimentului comentat.
Presa noastră publică, de asemenea, aşa-zisele „sondaje-fulger”, când la o întrebare
răspund câteva persoane. Putem citi şi articole care încep, de pildă, în genul reportaju-
lui, însă se încheie ca interviuri. O varietate a interviului sunt şi acţiunile organizate de
redacţii, numite „Linia ferbinte” sau „Legătura directă”. Cititorilor li se oferă posibilita-
tea să telefoneze şi să pună întrebări invitatului redacţiei, aceste răspunsuri (împreună
cu întrebările) find ulterior publicate în ziar. Să examinăm aceste tipuri de interviuri.
Interviul -„activitate”
În aceste interviuri ziaristul prezintă sursa, domeniul ei de activitate, preocupările şi
interesele sale, cât de profund înţelege ea tendinţele ce se manifestă în specialitatea sa,
cât este de erudită şi de inteligentă. Interviurile acestea nu se încadrează întru totul în
conceptul occidental de interviu „cine”, întrucât omul ca atare apare pe un plan secund,
în prim-plan impunându-se aprecierile, opiniile şi comentariile făcute de sursă şi care
privesc o arie largă de probleme. Cu cât aceasta e mai mare, cu atât sunt mai diverse
interesele interlocutorului.
88
Manual de jurnalism
În jurnalismul de limbă engleză se foloseşte termenul lazy journalism (jurnalism
leneş, indolent). Este vorba de textele la pregătirea cărora ziaristul nu prea asudă.
Astfel, reportajele de la conferinţele de presă sau interviurile -„activitate” sa pretează
la categoria jurnalismului indolent.
Scopul pe care îl urmăreşte un asemenea tip de interviu este să arate că sursa este
un specialist competent şi cu autoritate în domeniul ei de activitate, că judecăţile sale
sunt importante şi cu pondere. Pregătindu-se pentru un asemenea interviu, ziaristul îşi
notează temele şi subiectele pe care le va aborda în discuţia cu sursa. Nu este necesar, în
acest caz, ca întrebările să urmeze o anumită linie logică, întrucât principiul după care
se structurează acest interviu presupune fragmentarismul.
Astfel, dialogând cu preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, despre re-
luarea negocierilor în problema reglementării diferendului transnistrean, ziaristul de la
„Novîe Izvestia” (07.11.2005) abordează următoarele momente:
● Este adevărat că Vladimir Putin este supărat pe dvs din cauză că a fost ratată sem-
narea memorandumului ruso-moldovenesc privind principiile edifcării unei noi Mol-
dove (în care să intre şi Transnistria)?
● Cazul nesemnării memorandumului nu este unul dintre episoadele cele mai luminoa-
se în relaţiile ruso-moldoveneşti. Nu credeţi că ar f oportun să fe depăşite ambiţiile
personale, pentru a relua totul de la început?
● Ce anume aşteaptă Moldova să întreprindă Rusia pentru a f soluţionată problema
transnistreană?
● Economia Moldovei este dependentă de cea a Rusiei, însă ţara se orientează spre
Europa. Ce repercusiuni are acest vector asupra relaţiilor moldo-ruse?
● Cât de mare este corupţia din Moldova?
● Se zice că Oleg, ful preşedintelui, a acaparat şi controlează aproape jumătate din
economia Moldovei. Este adevărat?
● Ciudat, însă câţiva miniştri nu cunosc limba română.
● Vă rămâne timp pentru propriile pasiuni?
● Aveţi un beci propriu, şi unde se afă, dle preşedinte Vladimir Voronin?
Urmărind doar această listă de subiecte, se vede limpede că ziaristul, după ce abor-
dează problemele politice, trece treptat la subiecte vizând viaţa privată a şefului de stat,
dialogul grav preschimbându-se într-o discuţie uşoară, frizând frivolitatea (interviul se
încheie cu acest răspuns al preşedintelui moldav: „Ştiţi ce fel de coniac trebuie să bea un
bărbat ce se consideră împlinit? Unul care să fe mai vechi decât soţia sa”). Acest inter-
viu are, de fapt, două părţi: una dedicată reglementării confictului şi alta privind viaţa
personală a lui Voronin.
Într-un alt interviu, cu Albert Bazeian, fost primar al Erevanului şi unul dintre liderii
opoziţiei radicale din Armenia, un ziarist de la ziarul armean „Orran” (14.09.2002) pune
mai multe întrebări privind următoarele:
● O evaluare a situaţiei social-politice din ţară.
● Persistă punctul de vedere că alianţa încheiată între cele treisprezece partide de
opoziţie nu are nici un program, în timp ce poporul, mobilizat, manifestă un mai
mare spirit de activitate decât liderii săi.
● Potrivit unui alt punct de vedere ce se ventilează în societate, o schimbare a pute-
rii în Armenia s-ar putea produce doar în momentul când acest lucru va f dorit „la
palat”.
89
Interviul (2)
● Politica promovată de autorităţi şi soluţionarea problemei Karabahului.
● Au desemnat partidele din opoziţie un candidat unic pentru funcţia de preşedin-
te?
Aici regăsim, probabil, toate temele politice importante, de la programele partidelor
de opoziţie până la desemnarea candidatului din partea opoziţiei la preşedinţie şi aplana-
rea problemei Karabahului.
Mai dăm un exemplu. Ziarul azer „Oglinda” (09.06.2001) a inserat un interviu cu Ali
Kerimov, preşedintele Partidului Frontului Popular din Azerbaidjan (PFPA „Reformatorii”),
formaţiune de opoziţie. În el sunt abordate următoarele probleme:
● Ce anume nu aranjează opoziţia privitor la poziţia autorităţilor în chestiunea regle-
mentării confictului din Karabah?
● Sunt necesare pregătiri de război pentru recucerirea regiunii Karabah?
● Va cere PFPA demisia actualei conduceri?
● Este ameninţat PFPA de o sciziune?
● În ce mod s-ar putea desfăşura în ţară alegeri democratice?
● Este posibilă constituirea unui bloc al forţelor democratice?
● În ce condiţii activează şi care sunt problemele cu care se confruntă mass media din
Azerbaidjan?
Este evident că în interviurile de acest tip nici nu poate f vorba de confruntarea
unor personalităţi accentuate, de smulgerea unor informaţii pe care sursa ar dori să le
ascundă, de surprinderea unor nuanţe psihologice sau comportamentale. Mai mult decât
atât, reporterul manifestă adesea o timiditate absolut nejustifcată, el nu vrea şi nici nu
se pricepe să pună întrebări incomode, nemaivorbind să insiste ca să i se răspundă la ele.
Această timiditate se explică prin faptul că intervievatul, de regulă, este un demnitar
sau un om politic deprins să conducă, iar toţi ceilalţi să i se supună. În aceste condiţii,
ziaristului i se cere o deosebită ingeniozitate pentru a se impune şi a discuta cu sursa de
la egal la egal.

După părerea mea, tocmai ziariştii proşti îşi păzesc sursa ca pe ochii din cap, în
special dacă e vorba de o sursă ofcială: anume ei o mitizeză, o protejează şi o coco-
lesc ca, în cele din urmă, să se solidarizeze cu ea într-un mod complice şi primejdios,
făcându-i să respingă toate celelalte surse.
Gabriel García Márquez

Este limpede, de asemenea, că interviurile structurate asemeni celor de mai sus nu
pot f profunde. Sunt nişte texte scrise „din fuga condeiului”, în care sunt abordate mai
multe teme, ideile sursei reducându-se la două trei propoziţii ce i s-au părut ziaristului
mai interesante. Aici, relaţia sursă–ziarist este supusă unui adevărat test, deoarece, se-
lectând pasajele cele mai interesante, ziaristul sacrifcă adesea, de dragul lor, conexiu-
nile logice între fraze. Declaraţiile şi ideile emise sunt denaturate, ceea ce, desigur, irită
sursa. Şi, dacă sursa se încumetă să-i reproşeze reporterului, acesta, de regulă, apelează
la argumentul forte: „Am totul imprimat la dictafon!”. E o reacţie ce seamănă foarte
mult a şantaj. Într-adevăr, imprimarea pe bandă conţine toate aceste idei şi declaraţii,
însă ele au fost făcute într-o ordine şi într-un context cu totul diferite decât au fost pre-
zentate în ziar.
Astfel, dacă în fraza: „O încăierare într-un restaurant nu poate f o cauză pentru or-
ganizarea de pogromuri: cei vinovaţi de pornirea bătăii urmează a f sancţionaţi în confor-
90
Manual de jurnalism
mitate cu legea, iar intenţia de a pedepsi oameni în baza apartenenţei lor etnice, orga-
nizând împotriva lor pogromuri, este în afara oricărei legi”, care aparţine sursei, ziaristul
ar f omis partea de mijloc, propoziţia ce ar f rezultat ar f fost întru totul corectă din
punctul de vedere al gramaticii şi al logicii. Comparaţi: „O încăierare într-un restaurant
nu poate f o cauză pentru organizarea de pogromuri, iar intenţia de a pedepsi oameni în
baza apartenenţei lor etnice, organizând împotriva lor pogromuri, este în afara oricărei
legi”. Cu toate acestea, sensul declaraţiei se schimbă, deşi pe banda de dictafon regăsim,
într-adevăr, toate cuvintele rostite de sursă.
Apoi, mai există o problemă: uneori ziaristul nu înţelege, pur şi simplu, ceea ce i-a
spus sursa şi, în plus, nici nu are timp pentru a-i telefona şi a preciza neclarităţile.

Oricine crede că poate face un interviu, de aceea ziarele s-au transformat într-
un loc de execuţie publică unde sunt trimişi nişte începători cu patru întrebări şi cu
un dictafon asupra lor, pentru a face din ei ziarişti. Intervievatul va căuta întotdeauna
să spună ceea ce vrea el şi – lucrul cel mai oribil! – sub responsabilitatea celui care
intervievează.
Gabriel García Márquez
Sondajele-fulger
Sondajele-fulger constituie o varietate, destul de des întâlnită, a interviului. Esenţa
lor constă în următoarele: la o întrebare (uneori pot f 2-4 întrebări) privind un eveniment
sau un fenomen recent şi care se afă în centrul opiniei publice răspund câteva persoane.
Alteori, aceste întrebări pot viza teme absolut minore, cum ar f viaţa privată, pasiuni
sau hobbyuri.
Exemple de sondaje-fulger
Ziarul „Aioţ aşhar” (Armenia) a publicat în primăvara anului 2002 răspunsurile unor
personalităţi la trei întrebări. Astfel, în numărul din 11.05.2002, oameni cunoscuţi din
ţară (parlamentari şi un poliţist) au răspuns la întrebările:
1. Care este flmul dvs preferat (flmat în ţară şi străin)?
2. Care este actorul dvs preferat (armean şi străin)?
3. Ce rol aţi dori să jucaţi într-un flm? Cum credeţi, veţi avea succes?
Peste o săptămână, un om politic, un critic de artă şi purtătorul de cuvânt al preşe-
dinţiei au răspuns la întrebările:
1. Vă consideraţi un tip pasional?
2. Vă plac pariurile? Când aţi câştigat ultima dată un pariu?
3. La ce joc (table, cărţi, şah, dame) vă consideraţi că sunteţi un as?
Peste o altă săptămână, erau puse alte trei întrebări:
1. Sunteţi superstiţios?
2. S-a întâmplat vreodată ca să se împlinească previziunile meteo pe care le-aţi
făcut?
3. În ce zodie v-aţi născut, credeţi în horoscoape?
91
Interviul (2)
În ziarul „Duşanbe. Gazetă de seară” (22.06.2001), la rubrica „Întrebarea săptămânii”
a fost publicat sondajul-fulger „Ce ştiu copiii dvs despre război?”, la care, de fapt, nu au
răspuns copiii, ci părinţii acestora, care sunt politicieni, savanţi şi oameni de cultură.
În ziarul kazah „Express K” (26.04.2002) poate f citit un sondaj despre virusarea cal-
culatoarelor din mai multe instituţii ale ţării. Cu alte cuvinte, persoanelor chestionate în
cadrul sondajelor-fulger li se poate pune orice întrebare.
Ziarele practică acest gen pentru a refecta pluralitatea şi diversitatea de opinii în-
tr-o problemă sau alta. În exemplele pe care le-am adus, aceste sondaje umplu, pur şi
simplu, spaţiul paginilor, fără a furniza vreo informaţie utilă. Nici măcar o temă atât de
gravă pentru Tadjikistan – „Ce ştiu copiii dvs despre război?”, abordată după trei ani de
la terminarea unui război civil sângeros – nu dă efectul scontat, findcă în locul copiilor
răspund părinţii acestora.
„Linia ferbinte”, „Legătura directă”…
La drept vorbind, acestea sunt tot nişte interviuri, cu singura deosebire că întrebările
sunt colectate de la cititori de către redacţie, după care sursa răspunde la ele. Se creea-
ză astfel o aparenţă de interactivitate, de legătură cu publicul. O aparenţă, findcă, de
regulă, înainte de a ajunge la intervievat, întrebările sunt selectate cu atenţie, fapt ce
face ca această varietate de interviu să fe mai puţin credibilă. Principiile după care sunt
selectate temele şi răspunsurile sunt aceleaşi ca şi în cazul unui interviu obişnuit.
Texte pentru analiză
Toată gâza îşi are fşa sa
(Interviu cu Aleksandr Alimov)
Literatura clasică universală a creat un chip absolut unic al naturalistului-zoolog. În această galerie
se înseriază şi excentricul călător Paganel, şi amuzantul doctor Mortimer, din nuvela „Câinele Baskervil-
le”, care aleargă prin zăvoaie cu plasa după futuri… Cum arată însă savanţii-zoologi în viaţa cea de toate
zilele? Care este, la ora actuală, domeniul de cercetare al zoologiei?
– Aleksandr Fiodorovici, cât de des se fac descoperiri în zoologie şi prin ce îi poate f folositoare
omului ştiinţa despre animale?
– Zoologia este o ştiinţă fără de care este cu neputinţă de a soluţiona numeroase probleme. De pildă,
întreaga lume este îngrijorată astăzi de apariţia gripei aviare, iar mijloacele de informare în masă, alertate,
scriu despre o posibilă pandemie, comparabilă doar cu gripa „spaniolă” de la începutul secolului trecut…
Însă agentul purtător al acestei maladii, ca şi al multor altora, sunt animalele, iar pentru a descoperi mij-
loacele de combatere a bolilor, e necesar să cunoaştem multe lucruri: cum se transmit maladiile, modul
de viaţă al animalelor contagioase, cu ce se hrănesc, cum se reproduc, căile lor de migraţiune, cum inter-
acţionează cu factorul antropogen.
[…] Cunoaşterea zoologiei, dacă a venit vorba, mai e necesară pentru combaterea dăunătorilor în
agricultură prin metode ecologice. Pentru a nu otrăvi câmpurile cu chimicale, am putea face ca unele
insecte să le nimicească pe altele, obţinând rezultatul necesar omului.
92
Manual de jurnalism
– Cât de mult trebuie să ştim despre fece gâză, pentru a o face utilă omului?
– În primul rând, trebuie să putem deosebi un animal de altul (de altfel, gâzele sunt şi ele animale).
Institutul nostru este unicul în Rusia şi, astăzi, aproape unicul din lume ai cărui colaboratori se ocupă de
sistematizarea lumii animale. Savanţii studiază vietăţile, le descriu, elaborează sistemul lumii animale.
Ştiinţa noastră solicită multă muncă şi minuţie. Întocmim fşe de la animalul cel mai mare până la
musculiţa cea mai neobservată în care le facem o descriere cât mai completă. Dacă, la o adică, nu e nici
o difcultate să deosebeşti un câine de o pisică, atunci în cadrul speciei câinilor sau a lupilor e deja destul
de problematic să distingem subspeciile, nemaivorbind de insecte – adeseori această problemă o poate
rezolva doar un zoolog. Astăzi, în fece zi, în lume sunt descrise zeci de specii noi. Prima descriere făcută
de cercetător este un etalon pentru specia respectivă, aşa cum există, de pildă, etaloane ale măsurilor de
lungime şi de greutate.
[…] Savanţii din ţări diferite fac schimburi de aceste registre şi de colecţii. La institutul nostru a
fost adunată una dintre cele mai mari colecţii fundamentale din lume – circa 60 de milioane de unităţi de
păstrare. Vizitatorii pot vedea 35 de mii de exponate la Muzeul de zoologie, care face parte din structura
instituţiei noastre, având statut de laborator.
– Este neapărat să contactezi cu animalele, într-un cadru natural, în procesul studierii acesto-
ra? Sau este sufcient să le examinezi stând la birou?
– E necesar şi una, şi alta. A fost o perioadă, „pe vremea bolşevicilor”, după cum îi zic eu, când
institutul nostru organiza doar într-un singur an câte şase-şapte expediţii mari; studiam fauna din zona
europeană a ţării, din regiunea Kaliningrad, până în Extremul Orient, în republicile din Asia Centrală şi
din Caucaz. În prezent, Academiei nu îi sunt, practic, alocate fonduri pentru deplasări în teren, astfel încât
expediţiile pe care le mai facem sunt fnanţate din granturi – atunci când reuşim să le câştigăm. De al-
tminteri, dacă munca ştiinţifcă în cadrul expediţiilor în general în ţară este, de fapt, suspendată, institutul
nostru are noroc, în această privinţă, căci are două staţii biologice proprii […].
– Dar cum este remunerată această muncă?
– Salariul mediu în institutul nostru, potrivit grilei tarifare, e în jur de 3,5 mii de ruble. Împreună cu
granturile şi cu sporul pentru gradul ştiinţifc, primim cam 4,5-5 mii. Doar atât. Un doctor habilitat (iar
la institut avem 65 de doctori habilitaţi, 130 de doctori în ştiinţe şi 3 membri-corespondenţi ai Academiei
de Ştiine a Rusiei – un potenţial ştiinţifc excepţional!) primeşte mai puţin decât un măturător de stradă
sau decât o femeie de serviciu dintr-un supermarket.
– Dar, după câte se pare, începând cu anul viitor savanţilor li se vor majora salariile?
[…]
În continuare, ziaristul întreabă următoarele:
– Aleksandr Fiodorovici, să vorbim despre problema interacţiunii om - natură…Aţi participat la
expertizarea mai multor proiecte, inclusiv proiectul de construire a digului, care poate avea urmări foarte
mari asupra mediului. Cât de curate sunt astăzi apele din estuarul Nevei? Din punctul dvs de vedere, al
hidrobiologului, ce se întâmplă acum în zona digului? La ce consecinţe ne putem aştepta, în legătură cu
înnămolirea Golfului Finic?
– E necesar să iubeşti un animal pentru a-l studia?
– Să iubeşti animalele şi să faci experienţe pe ele… Pot f compatibile aceste două lucruri?
– Cum apreciaţi dvs situaţia din oraş referitor la maidanezi şi animalele abandonate?
– Şi o ultimă întrebare pe astăzi. În oraşul nostru se discută în contradictoriu despre perspectivele de
dezvoltare a menajeriei. Sunteţi unul dintre savanţii care sprijină ideea de a construi grădina zoologică
pe două teritorii, unul din ele find un spaţiu natural. Explicaţi, vă rog, ce considerente, de ce ordin, v-au
făcut să pledaţi pentru acest proiect?
Ziarul „Sankt-Peterburgskie vedomosti”
11 noiembrie 2005
93
Interviul (2)
Este un interviu tipic pentru presa postosovietică. Dacă judecăm după întrebările
pe care le pune, vedem că ziaristul s-a pregătit pentru a-l realiza. Astfel, primele două
întrebări rezultă logic una din alta. Se vede, de asemenea, că au fost pregătite din timp
şi întrebările despre dragostea de animale şi experienţele pe ele, despre maidanezii din
oraşul de pe Neva.
Totuşi, în această înşiruire logică intervine întrebarea despre salarizarea savanţilor.
Este o temă amplă, dureroasă, ce merită să fe refectată. Pentru a scrie despre acest
subiect ziaristul trebuia să-l abordeze altfel, el trebuia să caute şi să găsească racursiuri
de natură să descopere alte puncte de vedere, care ar f accentuat importanţa şi actuali-
tatea temei. Dar în felul în care ea este prezentată în acest interviu (mulţi cititori, care
nu sunt savanţi, au şi ei salarii de mizerie), publicului nu i se oferă nimic nou. De aceea
este de presupus că, mai curând, cititorul plictisit va lăsa ziarul din mână.
O altă temă importantă şi gravă care apare la un moment dat în acest text este cea a
situaţiei hidrobiologice din Golful Finic. Remarcăm că ziaristul, aici, pune dintr-odată trei
întrebări în loc de una. Şi, după cum se întâmplă în asemenea cazuri, sursa răspunde, de
regulă, la una-două întrebări, deoarece, în timp ce vorbeşte, uită, pur şi simplu, că i s-a
mai pus o întrebare. A intervieva astfel este incorect din punctul de vedere al profesiei
de ziarist.
Interviul ca atare este precedat de un lung alineat despre chipul naturalistului, aşa
cum a fost fxat în literatură. În el ziaristul comite o eroare foarte gravă: Mortimer, eroul
nuvelei „Câinele Baskerville”, nu este zoolog, ci doctorul familiei Baskerville. Ce-i drept,
fgurează în această povestire şi „entomologul” Stapleton, însă acesta nu este savantul
„excentric” ce aleargă după futuri cu plasa prin zăvoaie, ci un ucigaş cinic şi cu sânge
rece.
Problema însă e cu totul alta. În textul introductiv ziaristul trebuia să scrie despre
Aleksandr Alimov, şi nu despre Paganel sau Mortimer. În mod cert, cititorul simplu habar
nu are cine este acest savant, care trebuia să-i fe prezentat. Iar Aleksandr Alimov este
un mare zoolog, academician, directorul Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe
a Rusiei, preşedintele Societăţii hidrobiologilor, preşedintele Consiliului ştiinţifc pentru
problemele studierii, protecţiei şi exploatării raţionale a faunei etc., etc. În loc să scrie
despre această ilustră personalitate, cititorului i se propune să-şi amintească de Paganel
şi Mortimer.
Totodată, din text nu ne putem da seama cu ce prilej i-a fost solicitat un interviu lui
A. Alimov, prin ce este motivată publicarea interviului tocmai în acest moment şi tocmai
cu această persoană. De fapt, cititorului i se propune un articol a cărui apariţie nu este
motivată nici dintr-un punct de vedere. Va avea oare priză la public, va f oare citit?
94
Manual de jurnalism
Citiţi şi analizaţi interviul. Răspundeţi la întrebări.
O întâlnire cu Puşkin
Temur CHKHEIDZE: Tbilisi este casa mea. La Peterburg e locul meu de muncă
Majoritatea celor care vin la Peterburg pentru a trăi şi a munci resimt, la un moment dat, nevoia de
a se împământeni aici. Această metropolă măreaţă şi solemnă a topit, a asimilat de-a lungul vremurilor
multe valuri de provinciali ademeniţi de splendorile capitalei de pe Neva. Orice garderobieră de la teatru,
de la operă sau de la flarmonică, cu care aţi schimbat câteva fraze, vă poate întreba: „Unde v-aţi făcut
studiile? La universitatea de la noi?”. O dezamăgiţi pe dată dacă numiţi un alt oraş, infexiunile din vocea
femeii cu care s-a întâmplat să vorbiţi devenind altele: cordialitatea se preschimbă în politeţe.
A spune despre cineva că e „un adevărat peterburghez” constituie o apreciere supremă a calităţilor
intelectuale şi morale ale aceluia. Din această categorie elitară fac parte Ahmatova, Granin, Sobciak,
Şevciuk şi multe alte personalităţi ilustre, născute în alte oraşe, pe alte plaiuri. Un adevărat peterburghez
şi un fenomen al culturii ruse a fost şi Gheorghi Tovstonogov. Noi am vrut să afăm ce simte, ce crede
în această privinţă compatriotul său Temur Chkheidze, care a acceptat funcţia de regizor şef al Teatrului
Mare Dramatic (TMD).
Ziarul „Rosiiskaia gazeta”: Temur Nodarovici, locuiţi de multă vreme la Peterburg. Vă consideraţi
un peterburghez?
Temur Chkheidze: Nu, nu mă consider. Iubesc foarte mult acest oraş, însă nu m-am împământenit
aici şi nici nu voi deveni un adevărat peterburghez. Gruzia, Tbilisi este casa mea. La Peterburg e locul
meu de muncă. Sunt fericit că lucrez la TMD, că deja de mulţi ani exist printre aceşti oameni. Însă nici-
odată nu voi putea f unul din ei.
RG: Şi cum vă simţiţi, cum trăiţi aşa, printre străini?
Chkheidze: Dacă mă simţeam prost, nu aş f putut lucra 15 ani la TMD. Oamenii cu care comunic
au în ei ceea ce se numeşte „spiritul, sufetul Petrburgului”. E ceva foarte atrăgător, ceva fascinant.
RG: Comunicaţi şi cu autorităţile?
Chkheidze: Nu.
RG: Dar cu gruzinii din diaspora? Vă întâlniţi cu ei, cel puţin pentru a vă alina dorul?
Chkheidze: Cu gruzinii comunic în Gruzia.
RG: În locuinţa dvs, preparaţi bucate tradiţionale georgiene, ce vă amintesc de casă?
Chkheidze: Mănânc la bufetul teatrului, nu am alte bucate. Vin la teatru dis-de-dimineaţă şi plec
seara târziu. Apoi, nu sunt un gurmand.
RG: Există, probabil, în acest oraş locuri pe care le-aţi îndrăgit. Care sunt ele?
Chkheidze: Există: Fontanka, Teatrul Mare Dramatic (a zâmbit pentru întâia dată).
RG: Sunteţi, aşadar, impenetrabil pentru frumuseţea dinafară?
Chkheidze: De ce credeţi aşa? Îmi place foarte mult să vizitez Puşkino. Cel puţin o dată pe an, de
preferinţă primăvara, merg neapărat să mă reîntâlnesc cu Aleksandr Sergheievici. Nemaivorbind de Pe-
tergoff… Însă 18 ore din 24 mă afu mai mult la teatru, nu am când admira frumuseţile oraşului. Toată
frumuseţea e în omul însuşi.
Natalia ŞERGHINA, Sankt-Peterburg
Rosiiskaia gazeta
19.09.2005
95
Interviul (2)
Întrebări:
1. Analizaţi interviul. Ce vi se pare că i-a reuşit autorului?
2. Ce lipsuri sau erori observaţi? Puteau f evitate?
3. Aţi publica acest text dacă aţi f redactor de ziar? Motivaţi.
4. Evaluaţi interviul în baza grilei de cinci puncte.
Lucrări practice pe tema „Interviul (2)”
Lucrarea nr. 1
Exemplul ce urmează este excerptat dint-un interviu inserat de ziarul „Republica Ar-
menia” (24.05.2002). Analizaţi întrebările puse de ziarist. În ce cazuri a procedat corect?
Când a procedat incorect? Confruntaţi chestionarul cu „lista păcatelor de moarte” ale
ziaristului ce intervievează.
Interviul începe fără a f pusă prima întrebare: sursa, care este ministrul educaţiei şi
ştiinţei din Armenia, începe interviul prin a relata despre dezvoltarea sistemului de insti-
tuţii private de învăţământ superior din ţară.
– Şi la ce s-a ajuns astăzi [se are în vedere situaţia privind acreditarea şcolilor superi-
oare private]?
– Au mai rămas în Armenia şcoli medii speciale, de tipul şcolilor tehnice-profesiona-
le?
– Să revenim totuşi la şcoala superioară. Nu aveţi impresia că e cam scump să faci o
facultate? Cine stabileşte taxa pentru studii la o facultate sau alta – ministerul sau
rectoratul?
– Licenţele eliberate în Republica Armenia sunt valabile în alte ţări?
– Sigur că da, totul depinde de şcoală. Ani la rând ni s-a spus, iar noi am crezut acest
lucru, că un sistem de învăţământ mai bun decât cel sovietic nu există. Poate că
aşa şi era: după absolvirea a 10 clase, tânărul ştia să se exprime clar în limba ma-
ternă, putea rezolva probleme. Însă copiii de astăzi, fără a le plăti un meditator, nu
reuşesc, pur şi simplu, la examenele de admitere la facultate. Cum credeţi, care e
rădăcina răului?
– Ce poziţie are ministrul educaţiei faţă de pasiunile dezlănţuite, legate de predarea
limbii ruse?
– Curând vine admiterea. Ce schimbări s-au făcut în regulamentul privind examenele
de admitere?
Meditaţi:
1. Cum trebuia structurat acest interviu?
2. Ţinând cont de faptul că interviul urma să apară în penultima zi a anului şcolar, ce
întrebări credeţi că trebuiau puse ministrului?
3. Formulaţi propriile întrebări pentru a realiza acest interviu. Motivaţi de ce doriţi să
întrebaţi anume aceste lucruri.
96
Manual de jurnalism
Lucrarea nr. 2
Citiţi interviul.
În zece ani, Kazanul s-a transformat într-un oraş minunat,
într-un oraş de poveste!
Acum un deceniu, oraşul nostru a fost vizitat de Lisa Dickie, scriitoare americană şi ziaristă la „Wa-
shington Post”, care a semnat un ciclu de reportaje despre provinciile Rusiei. Autoarea volumului „Cro-
nici ruse” a revenit la Kazan; acum ea adună din ţară materiale pentru o nouă carte. Aseară, Lisa Dickie
a trecut pe la redacţia ziarului „Kazanskie vedomosti”.
– Acum zece ani, la Kazan era o vreme la fel de ploioasă ca azi?
– Da, pare-mi-se că era şi atunci toamnă. Însă în acest an la voi, în Rusia, e o toamnă foarte caldă, o
toamnă de aur. În ce priveşte înfăţişarea oraşului dvs, eu şi fotoreporterul David Hillegas am rămas fără
grai când am ajuns, sâmbătă, la gara din Kazan.
– Dar ce impresii aveţi despre metroul nostru?
– Ca să fu sinceră, mi se pare mult mai bun şi mai frumos decât cel de la Washington, şi rog să
mă ierte constructorii noştri pentru această observaţie. Am călătorit cu plăcere prin toate staţiile, am
rămas încântaţi de proiectarea şi designul superb, în special al staţiei „Kremliovskaia”. Ne-au mirat
şi preţurile: sunt atât de modice încât m-aş plimba cu metroul ziua întreaga. La noi, cea mai ieftină
călătorie costă 1 dolar şi 20 de cenţi!
– Şi ce veţi scrie despre oraşul nostru, dacă nu e un secret?
– Toate pe câte vi le-am spus acum. Voi mai scrie, de asemenea, că am vizitat kremlinul şi am intrat
în splendida moscheie Kul Şarif, unde am vorbit cu imamii şi cu directorul adjunct al muzeului, ne-am
întreţinut şi cu redactorul şef al ziarului „Kazanskie novosti”, care, din câte am priceput, este foarte po-
pular în oraşul dvs. Ne-am întâlnit, de asemenea, şi cu locuitorii Kazanului cu care făcusem cunoştinţă
acum zece ani. Am rămas plăcut surprinsă că multora le merge tot mai bune: unul a făcut carieră, altul
şi-a cumpărat autoturism, altul şi-a construit vilă… Cu alte cuvinte, viaţa în Tatarstan, ca şi în întreaga
Rusie, e tot mai bună. În oraşul dvs acest lucru îl sesizezi ca nicăieri în altă parte.
– Ce aţi dori să le uraţi cititorilor noştri?
– Urări de fericire, de pace, de bine şi de prosperare!
Ziarul „Kazanskie vedomosti”.
26.10.2005
Meditaţi:
1. Ce l-aţi întreba pe un cunoscut scriitor american dacă acesta, în condiţii similare,
ar vizită oraşul dvs după zece ani de la vizita anterioară?
2. De ce i-aţi pune anume aceste întrebări?
3. Ce ar afa nou cititorii din răspunsurile intervievatului?
Un capitol scurt
despre articolele „lungi”
Din acest capitol veţi afa:
● Ce este genul articolelor „lungi”
şi cum este tratat acesta în
jurnalismul rus şi în cel occidental
● Articolele mari se concep conform
unor reguli generale, indiferent de
genul în care sunt scrise
Jurnalismul se sprijină, în principal, pe actualităţi, pe ştire ca gen. Fără de noutăţi,
fără de ştiri, profesia aceasta, probabil, nici nu ar exista. Totuşi, nu este sufcient să in-
formezi, pur şi simplu, că s-a produs un eveniment nou sau un fenomen necunoscut. Mai
e necesar ca acestea să fe analizate, să fe surprinse în toată diversitatea posibilă de
interconexiuni, să fe examinate din puncte de vedere diferite şi să fe arătate cititorului
eventualele desfăşurări viitoare.
Nu vom reuşi aceasta scriind simple ştiri, e nevoie aici de articole mari, „lungi”. Aces-
te texte se pot constitui în analize ale situaţiei, în povestiri despre un om neobişnuit (sau,
dimpotrivă, despre unul obişnuit, dar care totuşi este interesant prin „un nu ştiu ce”),
povestiri despre cum o duc oamenii în locuri şi în instituţii mai speciale… De fapt, scriem
despre toate câte sunt pe lumea asta, şi aici stă farmecul profesiei noastre.
Şcoala rusă de teorie a jurnalismului distinge o serie de genuri ce presupun scrierea
unor texte mari. Este vorba aici de majoritatea genurilor analitice (peste douăzeci la nu-
măr), şi majoritatea genurilor artistico-publicistice (douăsprezece la număr).
În sistemul de genuri jurnalistice practicat în Occident, toate aceste tipuri de articole
se regăsesc într-un singur gen sintetic numit features, fără echivalent în jurnalismul ru-
solingv. Features cuprinde:
a) reportajele;
b) schiţele de portret;
c) articolele de analiză;
d) articolele-opinii: editoriale, rubrici, meditaţii, jurnale etc.
Uneori, la genul features sunt raportate şi articole scrise în urma unei investigaţii
jurnalistice.
Existenţa unui asemenea gen sintetic arată, dacă mai era cazul, că deosebirile dintre
diferite tipuri de articole sunt în mare măsură convenţionale şi că autorul are destulă li-
bertate pentru o abordare creatoare a subiectului. Pe de altă parte, mulţimea de genuri
jurnalistice pe care le cunoaşte tradiţia presei ruse vădeşte, de fapt, acelaşi lucru.
98
Manual de jurnalism
Ceea ce dorim să subliniem în mod special în acest manual este un singur lucru: toate
tipurile de articole mari se concep şi se scriu conform unor reguli generale. De aceea nu
vom analiza toate nuanţele prin care un gen se deosebeşte de altul, ci vom căuta să ne
edifcăm care sunt aceste reguli şi cum să le aplicăm cât mai bine.
● Ştirile sunt, de regulă, scurte – 100-300 de cuvinte. Uneori, în cazuri rare, ajung
până la 500 de cuvinte.
● Articolele analitice au 800-1200 de cuvinte.
● Schiţele – 800-1200 de cuvinte.
● Reportajele – 1000-1500.
● Investigaţiile jurnalistice – 1500-2000.
● Interviurile nu au un volum prestabilit. Ele pot avea 200-300, dar şi 2000 de
cuvinte.
Tehnicile scrisului
Din acest capitol veţi afa:
● Cum să începeţi lucrul la un articol
● De ce e atât de important cum veţi
concepe începutul articolului
● Cum se scrie textul propriu-zis:
structură, reguli
● Detaliile tehnice, cum veţi opera cu
ele?
● Ce este principiul zigzagului
● Câteva cuvinte despre cum se în-
cheie un articol
Deşi genurile jurnalistice sunt de o impresionantă diversitate, există totuşi teh-
nici universale de concepere, de structurare şi de scriere a articolelor „lungi”. Aceste
tehnici constituie temelia pe care este edifcat articolul. Desigur, poţi scrie la infnit
articole lungi, într-o limbă stâlcită şi ininteligibilă. Mai mult decât atât, poţi lua chiar
şi onorarii pe ele – în presa postovietică aceasta nu e o problemă, unde mai pui că şi
onorariile sunt de râsul găinilor. Un singur lucru este aici de reţinut: aceste texte rămân
necitite.
Însuşirea acestor tehnici mai e necesară, între altele, pentru a face rodul efortului
depus de ziarist mai atractiv şi mai accesibil. Ca articolul să-l captiveze, să-l fure pe citi-
tor. Noi, ziariştii, suntem interesaţi ca textul nostru să fe publicat. Asta, în primul rând.
În cel de al doilea, să fe citit de cât mai multă lume.
E cu neputinţă să atingi această performanţă fără a-ţi însuşi o seamă de abilităţi. Un
ziarist ce stăpâneşte tehnicile scrisului poate f asemănat cu un pictor ce cunoaşte bine
anatomia omului şi care ştie să deseneze corect părţi şi mădulare ale corpului uman. Şi
cum fără de aceste cunoştinţe nu poţi picta tablouri bune, fără a poseda tehnicile scri-
sului nu poţi scrie articole reuşite. Desigur, există şi excepţii, însă acestea sunt atât de
puţine încât nu fac decât să confrme regula.
Pentru a putea scrie un articol mare este foarte important să stăpâniţi aceste tehnici:
ele disciplinează gândul, vă ajută să vă orientaţi în învălmăşeala evenimentelor sau în
mulţimea amănuntelor, datorită lor veţi putea discerne aspectele importante de cele ce
nu merită nici o atenţie. Totuşi rezultatul – un text îmbunătăţit, calitativ – este cel care
contează cu adevărat. Pe de altă parte, aceste tehnici sunt doar nişte instrumente ce
asistă talentul, dar pe care nu-l pot substitui. Cu toate acestea, un ziarist talentat, care
posedă şi tehnicile scrierii, va înregistra performanţe strălucite.
100
Manual de jurnalism
Recomandările pe care vi le oferim în acest capitol vizează, într-o măsură mai mare
sau mai mică, toate tipurile de articole „lungi”. Ele vă vor f de folos nu numai la scrierea
unor reportaje (despre care vom vorbi ceva mai la vale), ci şi a unor texte aparţinând
altor genuri. Veţi reţine totuşi că aceste sfaturi se referă în primul rând la reportaj, la
schiţă şi la articolul în care este expusă o opinie, un punct de vedere.
Înainte de a începe a scrie
Asemenea multor altor lucruri în jurnalism, şi aceste tehnici se aplică cu mult înainte
de a lua pixul în mână sau de a vă aşeza la calculator.
Înainte de a începe a scrie, gândiţi-vă bine dacă face în general să vă apucaţi de arti-
colul respectiv. Dar dacă subiectul nici nu merită un articol? În cazul când socotiţi că face,
întrebaţi-vă ce interes prezintă el pentru cititor. Dacă prezintă, precizaţi momentele care
credeţi că vor suscita un interes maxim. Întrebaţi-vă, de asemenea, de ce consideraţi aşa.
Dacă e să formulăm aceste întrebări în mod profesionist, în spiritul ziaristic, atunci
ele vor f următoarele:
Ceea ce intenţionez să scriu conţine într-adevăr ceva neobişnuit, inedit, interesant?
Sunt eu în măsură să spun într-adevăr ceva nou pe această temă?
Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, încercaţi să vi-l imaginaţi pe posibilul dvs
cititor, deoarece textul pe care îl veţi scrie trebuie să-l intereseze tocmai pe el. Cine este
el, cititorul? Ziariştii angajaţi la ziare adesea nici nu-şi pun asemenea întrebări, lăsând
pe seama redactorului şef să-şi bată capul cu ele. Totuşi, dacă veţi dori să vă încercaţi
forţele şi să colaboraţi cu alte publicaţii, în special occidentale, nu veţi avea încotro şi vă
veţi gândi pentru cine anume scrieţi.
Înainte de a începe a scrie:
● Gândiţi-vă dacă face să scrieţi acest articol.
● Precizaţi pentru cine scrieţi, cine vă va citi.
● Stabiliţi genul în care veţi scrie articolul.
● Faceţi un plan al articolului.
Aşadar, cine este acel prezumtiv cititor, unde locuieşte: în capitală, în alte oraşe ale
ţării sau, poate, într-un sătuc pierdut de lume? Ce vârstă şi ce studii are? În fne, dacă
scrieţi pentru presa internaţională, e necesar să vă imaginaţi ţara în care locuieşte citi-
torul şi ce ştie el despre situaţia din ţara dvs.
Este necesar să clarifcaţi aceste lucruri, pentru a şti în ce cheie stilistică să concepeţi
textul. Căci una e să scrii pentru tineri şi cu totul alta pentru maturi; apoi, străinilor trebuie
să le lămureşti lucruri evidente, elementare, care pentru concetăţenii dvs se înţeleg de la
sine. După ce aţi limpezit acestea, chibzuiţi ce gen s-ar potrivi mai bine pentru articolul dvs.
Veţi aborda subiectul făcând o analiză politică necruţătoare? Sau, poate, îi trageţi un edito-
rial? Nu ar f mai interesant un interviu (cuvântul interesant este cheia de boltă, nu uitaţi!)
sau, poate, daţi un reportaj? Desigur, veţi proceda întotdeauna bine alegând genul pe care îl
cunoaşteţi. De aici nu rezultă că v-aş interzice să experimentaţi, să încercaţi, să vă perfecţi-
onaţi. Abordaţi şi genurile jurnalistice pe care deocamdată nu le stăpâniţi întru totul.
Următorul pas va f făcut şi el până a vă aşeza la masa de scris. Este necesar să în-
tocmiţi un plan al articolului preconizat. Ziariştii ce au absolvit facultăţi de jurnalism
sovietice (şi postsovietice) au o imunitate de invidiat împotriva întocmirii unui asemenea
101
Tehnicile scrisului
plan, tocmai pentru că li s-a băgat în cap că este absolut obligatoriu. Unde mai pui că şi
la şcoală, de cele mai multe ori, exerciţiile ce ni se dădeau – de alcătuire a planului unei
compuneri – nu aveau nici un rost, căci aceste compuneri erau, de obicei, compilaţii sau,
spunând mai pe şleau, nişte copieturi. Totuşi acest plan vă este trebuincios, pentru a vă
orândui propriile gânduri şi sentimente, pentru a concepe articolul în integralitatea sa,
pentru a găsi o structură logică pe care o va urma textul propriu-zis.
Voi insista asupra alcătuirii acestui plan, deoarece în jurnalismul postsovietic mai
este valabil principiul „important e să începi, iar mai încolo cum a da târgul şi norocul”.
Călăuzindu-se după el, apar cu noianul articole crude, logoreice, în care autorul zboară
cu gândul de la un eveniment la altul, cititorul urmând să urmărească aceste exhibiţii şi
să ghicească cam ce a avut autorul în vedere. Articolele acestea, ca regulă, sunt trecute
cu vederea.
La modul practic, toate articolele „lungi” sunt constituite din trei părţi: introduce-
rea, textul propriu-zis şi încheierea. Prin aceasta ele se deosebesc de ştiri. În jurnalismul
occidental, o ştire se încheie în momentul în care autorul nu mai are ce spune. De fapt,
acesta e şi rostul structurării unei ştiri după modelul piramidei.
Aşadar, după ce planul a fost făcut, după ce aţi stabilit în ce consecutivitate se vor
aranja secvenţele ce vor alcătui textul, puteţi purcede la scrierea articolului.
Introducerea
Începutul articolului este unul dintre cele mai importante elemente ale unui text.
Într-un fel, e cartea de vizită, vitrina întregului articol. Dacă începutul e captivant, citi-
torul e ca şi cucerit. Iar dacă nu v-a reuşit începutul, întreaga dvs muncă de colectare a
informaţiei şi de scriere a textului a fost zadarnică, findcă articolul nu va f citit.
În capitolul „Scriem o ştire” am analizat câteva tipuri de lieduri, care sunt potrivite
pentru textele mici, deşi ar putea f utilizate şi la scrierea unor articole mai extinse. To-
tuşi un spaţiu mai mare de ziar, rezervat articolelor „lungi”, oferă alte posibilităţi, mai
mari, iar acestea trebuie valorifcate. Aşadar, când vom vorbi de problematica articolelor
„lungi”, vom uza de termenul introducere. Introducerea este mai mare decât un lied,
find constituită din câteva propoziţii, şi se scrie respectându-se alte principii.
Partea introductivă a unui reportaj va transmite o stare de spirit şi va crea un chip. Ea
va arăta ce anume poate f găsit în articolul respectiv şi îl va transfera pe cititor în lumea
şi în atmosfera redată în text.
Cum vom începe: de la generalităţi?
În practica jurnalismului postsovietic, introducerile se scriu respectându-se principiul
„de la general la particular”. Cu alte cuvinte, problema este formulată de la bun înce-
put, find prezentată situaţia generală, după care urmează exemplele ce confrmă teza
iniţială.
Însă metoda aceasta îl poate pune în încurcătură pe ziarist. Şi se întâmplă asemenea
situaţii când gazetarul nu are, de fapt, ce spune, nerealizând confguraţia problemei,
sau când problema este atât de complexă încât datele ei nu încap în cele două fraze de
inaugurare a textului, sau când problema nu există, pur şi simplu. În asemenea cazuri,
introducerile sunt fade, fără nici o legătură cu textul, plicticoase.
102
Manual de jurnalism
Introducerile de acest fel pot f numite „fabulistice”, findcă amintesc morala unor
fabule (care poate f plasată nu numai la sfârşitul, ci şi la începutul textului literar şi faţă
de care afşează un regim autonom de funcţionare). Sunt introduceri care, de fapt, nu
spun cititorului nimic.
De exemplu:
Dreptatea celui tare mai straşnică s-arată,
Cum veţi vedea îndată.
–––––––
Un Mieluşel venise să se-adape...

Primele două versuri nu dau nici un semnal despre cele ce vor urma. Povestea cu lupul
şi mielul începe abia în versul al treilea.
Iată un alt exemplu:
Aşa-i şi în omenire,
Când în obşte nu-i unire,
Nici un lucru nu se face
Cu izbândă şi cu pace.
–––––––
Racul, broasca şi o ştiucă
Într-o zi s-au apucat,
De pe mal în iaz s-aducă...
Nici aici nu este clar ce istorie vom afa.
Multe articole de ziar au aceleaşi introduceri moralizatoare. Un asemenea început
este „bun”, se potriveşte la cele mai diferite tipuri de articole, întrucât nu spune nimic
despre conţinutul textului. De pildă:
Astăzi, când economia ţării a depăşit cu mare difcultate starea de colaps,
este deosebit de important să facem totul ca să degajăm căile ei blocate cu
gunoaiele „constructive”, acumulate pe parcursul unui an de independenţă.
Cu o introducere ca aceasta ar putea începe un articol în orice temă, publicat, în
perioada anilor 1995-2005, în orice ziar din ţările postsovietice.
Iată încă un exemplu:
Asia Centrală, potrivit aprecierilor unor experţi internaţionali, este una
dintre cele mai instabile regiuni din lume.
O propoziţie goală, care nu spune nimic nou cititorului. Ea nu arată ce subiect va f
abordat în articol (indică doar locul – Asia Centrală), care ar putea trata despre orice:
trafc de droguri, politici privind relaţiile interetnice în statele independente din regiune,
probleme frontaliere sau despre războiul civil din Tadjikistan.
(Vom menţiona între paranteze că expresiile de tipul „potrivit aprecierilor unor ex-
perţi internaţionali”, sau „independenţi”, sau „a unor experţi locali” ar trebui evitate.
Se apelează la ele, de regulă, când autorul caută să-şi disimuleze propria incapacitate de
a găsi experţi adevăraţi şi de a cita opinii reale exprimate de persoane reale. Cititorul e
pus în situaţia să ghicească: aceşti „experţi” şi „analişti” nu sunt numiţi findcă sunt prea
mulţi şi toţi împărtăşesc acelaşi punct de vedere sau pentru că autorul articolului nu le
poate divulga numele?).
Aceste introduceri mai au un punct vulnerabil. Nu se face referire la o persoană chiar
în prima frază a articolului. Procedând astfel, ziaristul ca şi cum ar sublinia că nu e în
103
Tehnicile scrisului
stare să scrie, responsabil, nici măcar prima propoziţie.
Ar f totuşi incorect să afrmăm că metoda „de la general la particular” caracterizea-
ză doar presa postsovietică. Iată un exemplu din ziarul „The Guardian”:
Toţi ştiu că lumea este nedreaptă. Inechitatea este parte integrantă a
existenţei umane înseşi. Aşa a fost dintotdeauna, aşa va f în veci. Ceea
ce nu s-a ştiut însă niciodată este cât de inechitabilă este lumea. (The
Guardian. 21.01.2001).
Iar acesta este începutul unui articol publicat în „New York Times”:
Sunt nouă luni de când euro este mijlocul de plată ofcial aproape în întrea-
ga Europă, iar moneda comună a devenit un element fără de care viaţa e de
neconceput; între timp, mărcile, francii şi lirele, nemaivorbind de funţi sau
şilingi, par vechi asemeni cetăţilor de pe malurile Rinului. Din nefericire
pentru americanii care călătoresc în Europa, supremaţia dolarului asupra
euro, datorită căreia Franţa, Italia, Spania şi alte nouă ţări din regiune li
se păreau ieftine, ia sfârşit. (New York Times. 29.09.2002).
Ţine de domeniul evidenţei că nu e bine să începi un articol cu o frază precum „Toţi
ştiu că lumea este nedreaptă”. E ca şi cum ai scrie: „Volga se revarsă în Marea Caspică”.
E un adevăr răscunoscut, banal, etern-actual, care nu comunică nimic nou. Este lesne, de
asemenea, să supunem criticii şi exemplul luat din „New York Times”.
Aşadar, optând pentru scrierea unei introduceri pornind de la general la particular, autorii
au în faţă o problemă foarte difcilă. Metoda este justifcată, probabil, în cazul scrierii unor
articole analitice sau a unor rubrici (despre acestea vom vorbi ceva mai încolo), însă pentru
alte genuri lucrurile se complică atât de mult încât ar f bine să căutăm alte soluţii.
Vom începe de la particular?
Introducerile care sunt scrise pornind de la particular spre general sunt mult mai
sugestive, mai vii, mai atrăgătoare şi mai interesante. Este adevărat, ele nu numesc din
capul locului tema ce va f abordată, însă, în tot cazul, te conduc treptat spre ea.
Sunt cinci tipuri principale de introduceri ce pornesc de la un element particular. Să
le examinăm.
Introducerea-descriere
Acest tip de introducere pare a f cel mai facil. Cu bună seamă, căci atât jurnalismul,
cât şi literatura nu fac, în fond, decât să descrie. Dar aici stă şi difcultatea, căci pentru
a putea face o descriere e nevoie de meşteşug, apoi trebuie să poţi captiva cititorul, ară-
tându-i cea ce ai văzut tu. Iată un exemplu pentru a vă convinge:
Priviţi în hău, în această groapă de dimensiuni incredibile, şi închipuiţi-vă
că din săpătura uriaşă, afată în neteda stepă mongolă, la mai puţin de 25
de mile de locul unde se întâlnesc hotarele Rusiei, Chinei şi Mongoliei, se
extrăgea uraniul cu care erau umplute şarjele termonucleare ale rachetelor
sovietice. Rachete care, în anii războiului rece, erau aţintite asupra Statelor
Unite. Vei avea impresia că uriaşa groapă, lungă de o milă, lată de trei sfer-
turi de milă şi adâncă de trei sute de metri, prevesteşte gropile pe care le-ar
f produs, în chiar centrul Washingtonului, exploziile bombelor cu hidrogen.
Dar acesta nu e decât un vis urât. Groapa, această imensă rană a stepei,
104
Manual de jurnalism
este, în realitate, o mărturie că în acest colţ îndepărtat al Siberiei a func-
ţionat una din cele mai mari mine de uraniu din lume şi uzinele de îmbogă-
ţire. Munţii de zgură, înălţându-se peste tot în stepă, sunt o altă mărturie.
Apoi există oraşul Krasnokamensk, construit pe loc gol, pentru 65 000 de lo-
cuitori – o a treia mărturie în acest sens.(Washington Times. 08.08.2001).
Din acest exemplu vedem că autorul începe prin a descrie, mai bine zis, prin a schiţa
un tablou ce anunţă tema principală a articolului. Ziaristul uzează de mijloacele artistului
plastic, căutând să reprezinte uriaşa mină aşa cum ar f văzut-o un simplu cititor, dacă
acesta ar avea posibilitatea să ajungă în Siberia. O introducere-descriere de acest fel
stimulează imaginaţia şi captivează cititorul.
Introducerea-povestire
Acest tip de introducere seamănă mult cu descrierea. Diferenţa este că ziaristul
povesteşte un oarecare episod, de natură să atragă atenţia, să cucerească cititorul. În
engleză, acestei scurte povestiri-episod i se spune anecdot. În manualele engleze de jur-
nalism acest fel de introducere este numit anecdotal. Termenul nu are nimic în comun cu
ceea ce înţelegem noi astăzi prin anecdotă. (…)
Iată un exemplu de introducere-povestire:
Terje Roed-Larsen, infuentul ambasador al ONU pentru Orientul Apropiat,
putea f văzut joi stând pe un morman de pietre şi privind la distrugerile
din jur. La doar doi metri de el, doi fraţi mânuiau nişte lopeţi de masă
plastică, căutând să dea la o parte dărâmăturile casei lor, de sub care se
vedeau părţi ale unui tors uman. Era tot ce mai rămăsese din bătrânul lor
tată. (Washington Post. 19.04.2002).
Şi un al doilea exemplu:
Vera Sîsoieva, o tânără femeie de 28 de ani, s-a zbătut luni la rând, fră-
mântându-şi mintea ce să pună pe masă la cei patru fi ai săi. Când a
văzut că nu mai poate lega tei de curmei, această mamă din orăşelul Be-
riozki, situat la 80 de kilometri sud-est de Moscova, a început a cerşi în
staţia de metrou „Arbatskaia” (Moscow Times. 26.06.2001).
Procedeul acesta, când numele personajului este dat chiar la începutul articolului,
este foarte efcient. O asemenea introducere conferă textului individualitate, apropiin-
du-l de cititor. În jurnalismul din Occident vârsta eroului este indicată în mod obligatoriu.
Cititorul îşi poate astfel imagina mai clar persoanele despre care se scrie în articol.
Introducerea-afrmaţie ce intrigă
O plimbare pe un câmp minat, la drept vorbind, nu este cea mai potrivită
cale de a ajunge din punctul A în punctul B.
Însă pentru delegaţia alcătuită din pacifcatori americani, ruşi şi francezi,
care încearcă să pună capăt confictului, ce durează deja de 13 ani, dintre
Azerbaidjan şi Armenia, acel marş de patru kilometri pe care l-au făcut
străbătând „pământul nimânui”, o fâşie înţesată cu mine ce desparte
părţile beligerante, a fost ceva mai mult decât un simplu exerciţiu.(Wa-
shington Post. 17.07.2001).
105
Tehnicile scrisului
Sau:
Uitaţi de Arabia Saudită, de Azerbaidjan şi de Kuweit. Prăfuita republică
din Asia Centrală – Kirghizstanul – luptă să devină, pentru căutătorii de
ţiţei, halta următoare în calea acestora spre „Estul sălbatic”. (The Guar-
dian. 16.05.2001).
După un asemenea început, zău că îţi vine să citeşti mai departe. Scopul a fost atins.
De altminteri, acest „Uitaţi de…” este atât de uzitat în presa de limbă engleză încât a de-
venit deja un clişeu. Însă pentru noi mai are – până una, alta – o oarecare prospeţime.
Introducerea-întrebare
Este un alt mod de a trezi interesul cititorului. Intrigat, acesta caută în text răspunsul
la întrebare. E exact ceea ce şi-a dorit ziaristul. De pildă:
Va da Putin lovitura preventivă? La Moscova se zvoneşte că un atac împo-
triva Gruziei este posibil. (Newsweek. October 14, 2002).
Sau:
A fost o tentativă de lovitură de stat? Sau militarii complet pauperizaţi au
invocat ajutorul în acest mod? Deşi a trecut o săptămână de la rebeliunea
Gărzii Naţionale, ofcialităţile georgiene mai caută un răspuns la această
întrebare. Mulţi oameni politici, între care şi preşedintele Eduard Şevar-
nadze, sunt tentaţi să interpreteze episodul drept o încercare de răstur-
nare a puterii. (Eurasia Insight. June 1, 2001).
Introducerea ce începe cu un citat
În capitolul „Scriem o ştire”, nu recomandam ziariştilor să înceapă scrierea unei
informaţii cu un citat. Acest lucru este încă admisibil la scrierea articolelor „lungi”. De-
sigur, nu e uşor să rezişti tentaţiei de a începe textul cu un citat, îndeosebi atunci când
persoana pe care aţi intervievat-o a vorbit frumos, plastic, dând exemple şi recurgând
la fguri de stil.
Cu titlu de recomandare, menţionez că, la alegerea tipului de introducere pentru un
articol, opţiunea pentru introducerea-citat va f ultima ca prioritate.
Iată un exemplu de introducere-citat.
„O, stăpâne Esai, pomeneşte-mi numele în rugăciunile tale”.
Este ruga unui călugăr şi zugrav armean din secolul XIV, Toros din Taron,
către stareţul mănăstirii în care se nevoia, Esai din Nicea. Spusă într-un
moment istoric în care biserica armeană lupta pentru păstrarea identităţii
sale unice, încercând să se opună ierarhiei romano-catolice şi alianţelor
politice încheiate de ţările vecine, ruga lui Toros s-a făcut auzită peste
700 de ani datorită unui manuscris cu minunate izvoade – Evanghelia de
la Gladsor –, din care este citită. (Los Angeles Times. 09.09.2001).
106
Manual de jurnalism
Ce este mai important: faptul sau comentariul?
Mai există un aspect privitor la felul în care începem să scriem un articol. În jurnalismul
postsovietic, în prima propoziţie a articolului se formulează, de regulă, o judecată de valoa-
re privind evenimentul abordat. După care urmează prezentarea acestuia. De unde rezultă
că ziaristul consideră această apreciere a sa mai presus de evenimentul însuşi. Adeseori cel
care scrie nici măcar nu realizează acest lucru, alteori el procedează astfel considerând că
se conformează rigorilor genului. Oricum, nu există o justifcare pentru un gazetar care,
fără a spune mai întâi ce s-a întâmplat, se grăbeşte să emită judecăţi de valoare, infuen-
ţând astfel cititorul, arătându-i cum să interpreteze faptul sau evenimentul.
De exemplu:
Colaboratorii Direcţiei principale a afacerilor interne din ţinutul Krasno-
dar au descoperit o crimă nemaiîntâlnită. Ei au arestat un escroc care
extorca bani de la directorul unei frme comerciale, legându-i patronului
la gât o zgardă cu explozibil. (Izvestia.25.11.2005).
Sau:
Ştirea că în Kirghizia va f construită încă o bază militară rusă nu poate să
nu ne întristeze. Mai mult decât atât, această decizie vine în contradicţie
cu linia politică plurivectorială, raportată la spaţiul postsovietic, pe care
Rusia a proclamat-o.(Rossiiskie vesti. 1-8 iunie 2005).
Desigur, este logic să începem a scrie un text prin a prezenta faptul.
În Kirghizia au reizbucnit tulburările. În dimineaţa zilei de astăzi, câteva
sute de oameni au atacat edifciul Curţii Supreme de Justiţie, ocupat deja
de mai bine de o lună de adepţii politicienilor ce au candidat pentru func-
ţia de deputat şi care au pierdut alegerile. (Pravda.ru.1.06.2005).
Sau:
Emomali Rahmonov va putea rămâne în funcţia de preşedinte al Tadjikis-
tanului până în anul 2020 – acesta este rezultatul referendumului desfă-
şurat în această ţară, referendum care, iniţial, era privit ca o modalitate
de prelungire a prerogativelor preşedintelui. (Vremea MN. 26.06.2003).
Reţineţi: a începe un text cu un complement circumstanţial de timp („azi”, sau „ieri”,
sau „acum trei zile”) este echivalent cu a sacrifca prima propoziţie. Un asemenea în-
ceput este justifcat doar dacă factorul-timp constituie elementul cel mai important în
articol. Am menţionat acest lucru şi în capitolul dedicat scrierii liedurilor pentru ştiri,
însă greşeala e atât de frecventă în jurnalismul de astăzi încât consider necesar să vă mai
atenţionez o dată.
În afară de prezentarea faptului sau a unui comentariu, există şi o a treia modalitate
de a începe un articol: descrierea unei scene, crearea unei imagini, relatarea unei istori-
oare, din care se va dezvolta textul. Însă un asemenea început se potriveşte doar pentru
genuri aparte – reportajul, schiţa, medalionul, care în Occident sunt defnite, tradiţio-
nal, printr-un termen comun – features. Nu-i găsesc un echivalent, de aceea îl voi folosi
neadaptat, mai ales că şi ziariştii din spaţiul ex-sovietic uzează de el tot mai des. Despre
features, însă, vom vorbi mai la vale.
107
Tehnicile scrisului
Textul propriu-zis
Iată câteva reguli pe care urmează să le respectaţi atunci când scrieţi un text.
● Textul va avea o structură logică.
● Citarea constituie un aspect important al tehnicii de scriere.
● Adjectivele şi participiile conferă textului ritm. Cu cât folosiţi mai multe adjective,
cu atât ritmul e mai lent.
● Evitaţi clişeele, locurile comune. Acestea sărăcesc şi urâţesc textul.
● Scrieţi simplu, mai simplu, cât mai simplu.
Un text va avea o structură logică

Pentru ca textul să se desfăşoare logic, respectaţi planul articolului, plan pe care l-aţi
făcut din timp. Orice alineat nou va decurge logic din alineatul precedent: urmăriţi acest
lucru în mod special. În procesul scrierii în minte vă vin, desigur, detalii legate indirect
de ideea centrală a articolului şi sunteţi tentaţi să le introduceţi în text. Nu vă lăsaţi însă
ispitiţi, căci la scrierea oricărui articol multe materiale şi informaţii interesante rămân,
inevitabil, în afara textului. Aici, într-adevăr, nu ai ce face.
Folosirea citatelor
Citarea constituie un aspect important al tehnicii de scriere a unui articol. Nu vom uita
însă că citatul nu trebuie să fe prea lung. Totodată, el va conţine doar un singur gând, o
singură idee. Iar aici există o problemă. Un ziarist fără experienţă consideră că dacă citează
pe cineva, atunci acest citat trebuie să fe identic cu declaraţiile făcute de sursă. Însă vor-
birea este altceva decât textul scris. În timpul intervievării, interlocutorul poate sări de la
un gând la altul, se poate repeta sau comite inexactităţi. Un ziarist încercat va proceda în
acest caz altfel. Va înregistra, fără îndoială, cele spuse, după care va încerca să înţeleagă
ideea, gândul pe care a vrut să-l transmită sursa. Când va înţelege aceasta, un ziarist bun
va reuşi să redea cu exactitate mesajul sursei. Va căuta, desigur, să expună cele auzite,
folosind, pe cât e cu putinţă, lexicul interlocutorului. Iar dacă acest mesaj va f transmis
corect şi nuanţat, sursa nu se va plânge niciodată că ziaristul i-a denaturat spusele.
De altminteri, chiar şi cei mai buni ziarişti nu se sinchisesc să telefoneze sursei, când
articolul este aproape gata, şi să precizeze încă o dată pasajele în care citează. E un gest
ce impresionează plăcut şi sporeşte încrederea dintre reporter şi sursă. Fireşte, când
citatul utilizat demască, arătând că omul respectiv a spus anume aceste cuvine, modif-
cările nu sunt necesare.
Uneori, lasă o bună impresie când articolul începe urmând modelul: se dă introduce-
rea, după care vine îndată un citat ce confrmă şi accentuează ideile din introducere.
108
Manual de jurnalism
De exemplu:
Tursunbai Bakir uulu, lider al partidului politic „ErK”(„Kîrgîzstanul li-
ber”) şi deputat în parlament, s-a pronunţat făţiş, săptămâna trecută,
împotriva amplasării bazei militare a coaliţiei antiteroriste pe teritoriul
aeroportului „Manas” din capitală. Bakir uulu este, la ora actuală, cel
mai cunoscut om politic care s-a pronunţat împotriva prezenţei militare
străine în ţară.
„Declaraţiile preşedintelui Bush privind intenţia SUA de a declanşa cam-
panii militare împotriva Irakului, Libiei, Siriei şi a altor state trezeşte
atitudini de protest în rândurile alegătorilor mei. Noi, ca stat musulman,
nu putem admite executarea unor operaţiuni militare de pe teritoriul
nostru împotriva unor ţări islamice”, a declarat Bakir uulu. (IWPR, Repor-
ting Central Asia. 21.08.2002).
Nu este, desigur, o regulă universală, ci doar un procedeu tehnic, util la scrierea unor
articole mari şi complicate.
Nu vă fe frică să reformulaţi, să parafrazaţi declaraţiile sursei. Ceea ce importă este
să o faceţi corect şi să nu denaturaţi spusele acesteia. Citarea directă se transformă în
una indirectă, textul câştigând prin cursivitate şi claritate.
Cum vom utiliza adjectivele şi
participiile
La o primă vedere, s-ar părea că folosirea adjectivelor şi participiilor înfrumuseţează
textul. De fapt, nu e chiar aşa.
În ultimul deceniu, viaţa noastră s-a schimbat, devenind de nerecunoscut.
Cei care, cu 50, 30 sau cu 10 ani în urmă, ne-au planifcat viitorul şi ne-au con-
dus conştient spre el pot constata satisfăcuţi că trăim deja într-o altă lume,
pe care obişnuim s-o numim „liberă”. O societate lâncezindă, chinuită 70
de ani îndărătul „cortinei de fer”, visând să scape de ştreangul ideologic
totalitar, de interdicţiile susloviste idioate, realizează abia acum consecin-
ţele globale ale dăruitei sale libertăţi.(Vocea Armeniei. 28.06.2001).
Din acest exemplu se vede cât de tare încarcă textul aceste cuvinte. Multe dintre ele ar
putea f pur şi simplu omise, calitatea textului neavând de suferit. Adjectivele şi participi-
ile conferă textului ritm. Un text e mai cursiv şi mai dinamic cu cât mai puţine adjective,
participii etc vor f folosite în el. Un text construit cu multe substantive şi multe verbe
este cursiv şi limpede, căci substantivele şi verbele redau acţiuni, întâmplări, fapte pro-
priu-zise. Pe când adjectivele şi participiile au o funcţie evaluativă, afectând cursivitatea
şi transparenţa textului.
Evitaţi clişeele, locurile comune.
Ele sărăcesc şi urâţesc textul
Există îmbinări de cuvinte şi fraze folosite excesiv, până la banalizare, care pot f gă-
site în mai toate ziarele noastre. De exemplu: timpul zboară; am descoperit cu mirare;
nu ne rămâne decât să ne întrebăm; în context, este de menţionat că..; aşa-zisul; un
109
Tehnicile scrisului
adept înfăcărat; ani îndelungaţi; ultimul răcnet al tehnicii; deceniu marcat de o desfă-
şurare furtunoasă a evenimentelor etc., etc.
Sunt îmbinări şi cuvinte ce ni s-au întipărit adânc în memorie, ca şi cum ar f gravate
în cap. Când scriem, ne vin în minte în primul rând, iar folosindu-le avem iluzia că putem
scrie repede şi uşor. Totuşi un text bun este cel în care clişeele lipsesc. Cu cât se întâlnesc
mai rar, cu atât e mai calitativă munca ziaristului.
Vladimir Voinovici, într-un episod din cartea sa „Pretendentul la tron”, ironizează
subţire pe seama unui redactor de la ziarul „Ritmuri bolşevice”, un om lipsit de simţul
cuvântului şi care gândeşte doar în clişee de ziar
16
.
Boris Evghenievici Ermolkin era un om remarcabil în felul său. Un bătrân lup de
presă, după cum îşi spunea el însuşi, cu mândrie […]
Îndreptându-şi creionul ascuţit asupra paginii de ziar, ţintuia cu privirea cuvintele tipărite
şi se năpustea ca un vultur dacă găsea printre ele măcar unul viu. Toate cuvintele obişnuite
i se păreau nedemne de epoca noastră neobişnuită şi corecta pe loc cuvântul „casă” cu
„edifciu” sau cu „zidire”, „militar” cu „ostaş al Armatei Roşii”. În ziarul pe care îl redacta nu
existau nici ţărani, nici cai, nici cămile, ci truditori ai ogoarelor, şeptel cabalin şi corăbii ale
deşertului. Oamenii despre care scria ziarul nu vorbeau, ci făceau declaraţii, nu întrebau, ci
adresau întrebări. Pe piloţii germani Ermolkin îi numea ulii fascişti, iar pe cei sovietici – şoi-
mii lui Stalin; cerul era pentru el bazinul aerian sau cel de al cincilea ocean. Cuvântul „aur”
avea un loc aparte în dicţionarul său. De aur era pentru el tot ce vrei. Cărbunele şi ţiţeiul
erau aurul negru. Bumbacul – aurul alb. Gazele – aurul albastru. Se zicea că i se pusese
odată pe masă o ştire despre rudarii ce spală aurul cu şaitrocul şi el a întors-o înapoi se-
cretarului responsabil, întrebându-l ce fel de aur se are în vedere. Aur obişnuit, i-a răspuns
acela. În ziar a apărut chiar aşa: muncitorii ce dobândesc aur obişnuit.
Era greu să-ţi închipui, uitându-te la Ermolkin, că a fost făcut şi el de o femeie ca
oricare alta, că i s-au cântat şi lui cântece de leagăn în limba rusă, că a citit şi el, măcar
cândva, pe Puşkin, Gogol sau Tolstoi. Aveai impresia, uitându-te la Ermolkin, că a fost
născut de o maşină tipografcă, că a fost înfăşat în şpalturi în loc de scutece, că în mintea
şi în fece fbră a sa s-au întipărit pentru totdeauna, ca pe această hârtie cenuşie, doar
cuvinte indigerabile şi moarte.
Simplu, mai simplu, cât mai simplu
S-ar părea că un text în care sunt folosite cuvinte rare sau neololgice, un text înţesat
cu construcţii sintactice sofsticate face dovada inteligenţei şi a profunzimii celui care îl
semnează. Aşa să fe? Să vedem:
Din punctul de vedere al tehnologiilor de dirijare, întreaga ierarhie a
domeniilor moderne de activitate umană se divizează în trei niveluri,
în trei straturi incompatibile, specifce, stereotipe ca funcţionalitate.
Acest text, pe care citindu-l te cuprinde somnul, a fost publicat în ziar. Nu zic nu, s-ar
putea să fe bun pentru vreo ediţie ştiinţifcă. Noi însă facem jurnalism, iar cititorii noştri
nu sunt toţi lucrători ştiinţifci!
16. Vladimir Voinovici. Pretendentul la tron. – SPb.; Lani, 1997.
110
Manual de jurnalism
La fel de complicat e şi textul care urmează, de aceea mă îndoiesc că un cititor sim-
plu va parcurge aceste alineate până la capăt.
Aşadar, ce urmăresc adepţii desprinderii de China a RAXU (Regiunea Autonomă
Xinjiang-Uigură – M.G.)? Este absolut logic să presupunem că doresc să creeze
în acest teritoriu separatist formaţiunea statală Uigurstan. Deşi teritoriul locuit
compact de-a lungul istoriei de către uiguri este regiunea Kaşgariei, multe cer-
curi separatiste consideră că statul independent uigur urmează să înglobeze,
geografceşte, teritoriul RAXU, raionul Ciliksk din regiunea Alma-Atî a Kazahsta-
nului şi o serie de raioane din estul Kirghiziei. În context, este de menţionat că
acest spaţiu al statului Uigurstan a fost stabilit încă în anul 1996, la Reuniunea
mondială a uigurilor, desfăşurată la Istanbul. În acelaşi timp, la acel for a fost
exprimat punctul de vedere că pentru crearea Uigurstanului sunt potrivite toate
mijloacele de luptă, inclusiv forţa armată.
Ce acţiuni pot întreprinde adepţii ideii de creare a statului independent
Uigurstan? Ele sunt următoarele: în primul rând, să desfăşoare o muncă
de lămurire atât în rândurile populaţiei din REXU, cât şi din Tibet şi regiu-
nile de frontieră din ţările limitrofe. O muncă ce se va înfăptui nemijlocit
printre oameni, dar şi prin intermediul mass media, al Internetului, prin
difuzarea de foi volante şi de broşuri propagandistice.
Pentru a înţelege acest text, mesajul său (care, de altfel, e la suprafaţă), suntem
nevoiţi să-l citim de câteva ori, propoziţie cu propoziţie, şi cu mare atenţie. Frazele
încărcate (a câte 20-30 de cuvinte), multe cuvinte inutile, vide de semnifcaţie; stilul
pseudoştiinţifc, impropriu jurnalismului – toate astea fac textul plicticos, inabordabil.
Cuvinte şi expresii ca: „este absolut logic să presupunem…”, „în context, este de menţionat
că acest spaţiu…”, „în acelaşi timp…” fac textul greoi. Apoi, locul cuvântului „aşadar” nu
era la începutul alineatului. Etc., etc.
Nu e un text cursiv şi limpede, ci seamănă mai curând cu un bolovan colţuros de pia-
tră.
Specialiştii afaţi la început de cale (observaţia îi vizează deopotrivă pe savanţi
şi pe ziarişti, în special pe cei care îmbrăţişează jurnalismul analitic) cred că un text
este cu atât mai bun cu cât este mai complicat, mai sofsticat. Realitatea e însă cu
totul alta: textele bune sunt cele scrise cât mai simplu şi mai limpede. Căutaţi să
folosiţi în articolele dvs cuvinte cât mai simple, nu încărcaţi fraza cu subordonate.
Dintr-o propoziţie lungă şi complicată veţi face două-trei mai scurte, textul devenind
astfel mai dinamic şi mai viu.
Mai există încă o boală profesională care îi afectează pe gazetari – cancelarita. Iată
un exemplu:
Toate au început cu recentul incident produs pe teritoriul Uzbekistanu-
lui. După cum am mai comunicat, la patru septembrie, noaptea târziu,
cetăţeni kazahi treceau frontiera într-un loc ce nu avea statut de punct
de trecere. Împotriva lor au fost aplicate arme de foc: ca rezultat, un
kazah a fost rănit. Conducerea trupelor de grăniceri din Uzbekistan jus-
tifcă acţiunile militarilor. Aplicarea armelor este recunoscută ca find
motivată, întrucât, afrmă grănicerii, la somaţia acestora cetăţenii noştri
au încercat să-i atace, în plus, au opus rezistenţă în momentul arestării.
111
Tehnicile scrisului
Potrivit informaţiilor părţii uzbece, s-a făcut uz de arme în scopuri de
avertisment, iar rănirea unei persoane este rezultatul unei întâmplări
nefericite.(„Express-K” (Kazahstan). 24.09.2003).
Ce urâtă este această limbă birocratică, moartă, fără de nici o sare! Pentru a refecta
acest eveniment şi pentru a se informa, ziaristul a avut o multitudine de posibilităţi, dar,
după cum se vede, acesta a ales calea cea mai uşoară, copiind, pur şi simplu, comunicatul
de presă al MAI sau al vreunui alt minister.
Încheierea
A venit şi momentul formulării unor concluzii şi al încheierii articolului. Momentul
punerii punctului înseamnă că toată informaţia nouă şi relevantă a fost epuizată.
Cum procedăm? O soluţie potrivită ar f ca în aceste alineate fnale să se revină la
imaginea şi atmosfera pe care aţi creat-o la începutul textului. Astfel subliniaţi impor-
tanţa celor spuse chiar din capul locului, punând accentul pe ceea ce consideraţi că este
esenţial. O structură similară o au compoziţiile jazzistice, unde în pasajele fnale se re-
vine în mod obligatoriu la tema de la început. Aceasta este totuşi modifcată: altele sunt
accentele, alta este interpretarea. Important este însă că, în momentul când se sting
acordurile fnale, în mintea ascultătorului rămâne acest laitmotiv. E tocmai ceea ce ur-
mărim şi noi, jurnaliştii.
Încheierea unui text reprezintă ultima noastră posibilitate de a impresiona citito-
rul. Este o şansă pe care nu o vom rata. Când va pune ziarul sau revista deoparte, în
mintea cititorului trebuie să rămână gândul-cheie, impresia principală pe care aţi vrut
să i-o transmiteţi. O altă soluţie ar f să fnalizaţi textul cu un citat. Un citat expresiv,
original, de neuitat. O soluţie la fel de bună ar f să încheiaţi articolul printr-o întreba-
re. O întrebare ca şi cum „atârnând în aer”, persistând în atmosferă, şi care l-ar face
pe cititor să mediteze îndelung la cele citite. Este un procedeu la care se va recurge
cu maximă prudenţă, deoarece aici există întotdeauna riscul de a eşua în banal şi în
trivialitate.
Evitaţi să încheiaţi un articol cu sentinţe de tipul: „Vom trăi sau vom vedea!”. Este,
probabil, formula cea mai uzată din toate câte există! Căci, dacă vom trăi, vom vedea
oricum ce va f, indiferent de ce a scris sau nu a scris ziaristul în textul său.

Variante de structurare a articolelor
Structurarea în baza principiului piramidei este valabilă atât la scrierea ştirilor, cât
şi a unor articole „lungi”. Este o structură foarte efcientă. Există însă şi alte moduri de
construire a textului. Vă prezentăm unul din ele în rândurile ce urmează. La o analiză mai
atentă, veţi vedea că şi el se aseamănă foarte mult cu cel al piramidei.
112
Manual de jurnalism
Lied rezumativ
Explicaţii suplimentare la lied
(fapte, citate, cazuri, exemple, istorii)
Teme secundare, colaterale,
complementare
O explicaţie a liedului
(va cuprinde un citat sau descrierea
incidentului, a evenimentului ce
ilustrează liedul)
Preistoria evenimentului
anunţat în lied
Alte variante posibile de structurare a materialului

A. În baza cronologiei. După lied, materialul este prezentat în ordinea în care s-a des-
făşurat evenimentul.
B. Ca serial sau episod. După ce aţi scris liedul, împărţiţi materialul în sub-teme pe
care le analizaţi pe rând. Finalul le va conferi coerenţă, constituind cheia de boltă
a întregului text. Această variantă de structurare implică un al treilea element al
textului. Este vorba de fnalul articolului, pe care îl vom examina mai târziu.
C. În baza efectului de suspans. Prin răsturnarea piramidei, obţinem un text ce are un
fnal „cu surpriză”. Ziaristul redă cele ce s-au întâmplat, însă consecinţele şi efec-
tele pe care le-a avut evenimentul vor f comunicate abia în ultimul alineat. Este o
variantă de structurare folosită mai rar, find potrivită în cazul unor evenimente cu
desfăşurări complicate, spectaculoase.
Înainte de a structura un articol,
ar f bine să găsiţi răspunsuri la aceste întrebări:
● Care va f tema principală a naraţiunii, temă după care vă veţi călăuzi? Altfel zis,
despre ce veţi scrie în articol?
● Este necesar, dacă unele elemente nu se încadrează în
această temă:
- să le afaţi oricum un loc în textura articolului;
- să scrieţi în baza lor un articol aparte; să le omiteţi?
113
Tehnicile scrisului
● Ce citate se potrivesc mai bine la expunerea materiei, cum se încadrează acestea
în text?
● În ce locuri ale textului şi în ce mod vezi introduce alineate ce se echilibrează re-
ciproc: învinuire-dezminţire; un punct de vedere - un alt punct de vedere diametral
opus; teză-antiteză etc.?
● Poate f reprezentat grafc această materie? Dacă e complicată, încercaţi s-o ilus-
traţi prin diagrame. Adeseori structurarea unui articol este mult facilitată prin folo-
sirea unor desene, tabele, diagrame.
Principiul zigzagului
Structura unui articol poate f concepută şi ca o succesiune de fapte şi de „culori”,
unde materialul strict factologic este completat şi îmbogăţit de emoţii şi de imagini sur-
prinse în viaţa cea de toate zilele, de opinii şi judecăţi aparţinând autorului sau de di-
gresiuni. Principiul nu are aplicabilitate, evident, în jurnalismul de actualităţi sau în cel
analitic. Este bun însă pentru features, adică pentru structurarea unor articole gen note
de călătorie sau care arată viaţa într-un sat sau orăşel provincial, într-o aşezare înde-
părtată de lume. Principiul zigzagului poate f utilizat şi la scrierea unor schiţe-portret
(pe care le vom examina în alt capitol), a articolelor gen „o zi din viaţa…” şi a altor texte
„lungi”, neanalitice.
Principiul este analizat adecvat pe pagina web a Institutului pentru refectarea răz-
boiului şi a păcii www.iwpr.net. Autorii propun o schemă după care urmează să fe scri-
se aceste texte. Firul naraţiunii de deapănă pornind de la imagini şi culori spre fapte, şi
invers, urmând o desfăşurare şerpuitoare, zigzagată. Schema o regăsim în tăbliţa de
mai jos. În general, şi la scrierea acestor articole poate f utilizat principiul piramidei,
informaţia mai importantă find dată mai aproape de începutul articolului, după care
urmează momente secundare, complementare.
IWPR recomandă ca un articol să înceapă şi să se termine cu „o culoare”. Alinea-
tul fnal sau cele câteva alineate de la sfârşitul textului se vor întipări adânc în mintea
cititorului. Acesta va vedea cu ochii minţii un peisaj sau o persoană care va simboliza
însăşi tema întregului articol. Este, într-un fel, un procedeu mnemotehnic. Dacă, peste
un timp, îl vei întreba pe cititor ce a citit în acel articol, în minte îi va veni în primul rând
acea imagine simbolică, imagine care „va activa” apoi faptele concrete şi datele statis-
tice cuprinse în text.
114
Manual de jurnalism
Structura articolului. Principiul zigzagului
CULORI FAPTE
O istorie fnală care
să lase în mintea cititorului o imagine de
neuitat
Faptele de bază: infor-
maţia principală, care plasează
problema în context şi o abordează
dintr-un anumit racursiu
Domeniul faptelor secun-
dare: fapte revelatorii care să dezvaluie
conţinutul culorilor secundare; aici se dau
statistici şi sunt citaţi experţi
Domeniul
culorilor secundare: ele pun în
lumină alte faţete ale problemei, anunţă
ieşirea în scenă a unui nou personaj sau
îl plasează pe cel vechi într-o nouă
situaţie
O introducere-povestire:
o istorie „umană” ce anunţă şi refectă
problema
Culori
Culori
Fapte
Fapte
P
I
R
A
M
I
D
A
Texte pentru analiză
Exemplul 1
Acest articol, prin care ilustrăm aplicarea principiului zigzagului, este luat din site-
ul Institutului pentru refectarea războiului şi a păcii (IWPR)
17
. Articolul este semnat de
Anastasia Dorofeeva şi Aleksandra Kozlovskaia, studente la facultatea de jurnalism a Uni-
versităţii de stat din Belarus. Este prima lor experienţă în genul features.
Viaţa lângă “Zona”
Natalia Leonenko merge la serviciu cu bicicleta; alături aleargă câinele ei. Drumul e pustiu. Natalia
ştie că nu va întâlni pe nimeni pe drumul spre Savici şi Dvor Savici, două sate din sudul Belarusului,
unde distribuie poşta.
Indicatorul de la marginea şoselei arată că locul cunoscut sub numele „Zona” – teritoriul cu raza de
30 de kilometri, în care accesul este interzis, din jurul reactoarelor Centralei atomoelectrice de la Cerno-
bîl – e la numai 15 kilometri depărtare.
Iată un model de introducere-povestire: abordând direct tema, pe un ton imparţial, ne
este prezentat eroul şi cadrul în care acesta se mişcă. Idila rustică, din primul alineat, pusă
în legătură cu oroarea bănuită, din cel de al doilea (unde este folosit un cuvânt cu o teribilă
încărcătură semantică şi afectivă – Cernobîl), captează repede atenţia cititorului.
Următorul alineat ne transferă însă din domeniul emoţiilor în cel al faptelor, deşi
cadrul iniţial al naraţiunii este menţinut.
Savici a fost odinioară un sat mare şi frumos, cu 200 de gospodării. Astăzi, din trei case două sunt părăsite.
Case aproape dărâmate, cu geamurile sparte şi cu acoperişurile prăbuşite.
17. http://www.iwpr.net/index.pl?development/modules/training modulesmain.html
115
Tehnicile scrisului
Imaginea satului devine clară. Ştim despre el lucrul cel mai important – că a avut
200 de gospodării şi că majoritatea caselor au fost părăsite de stăpânii lor. După care
urmează o reîntoarcere în domeniul „culorilor pure”.
E o linişte neobişnuită. O zăpadă de un alb pur a troienit izbele şi uliţele, a acoperit vârfurile înalte
ale pinilor din pădurea din preajmă. Aerul tare, de ţară, parcă te-ar îndemna să-i încerci prospeţimea, să-l
tragi până în adâncul pieptului. Îţi arunci însă privirea la casele părăsite, şi doar atât e destul ca, instinctiv,
să încerci a respira cu mai multă precauţie.
Paralelismul idilă-oroare este păstrat ca laitmotiv, ţinând cititorul în încordare.
Următoarele alineate ne duc iarăşi în domeniul faptelor, problema find pusă în con-
text. Luaţi aminte la modul în care, datorită primei propoziţii din alineat, se face
trecerea de la emoţii la fapte.
E linişte, însă satul nu e pustiu de tot. Potrivit datelor din luna ianuarie 2001, Savici are 97 de locui-
tori, dintre care 16 sunt copii. În 1986, îndată după catastrofa de la CAEC, când s-a topit reactorul atomic,
toată populaţia de aici a fost evacuată. În baza unei expertize făcute de Institutul de radiologie „Aleksan-
drov” din Mensk, teritoriul a fost declarat zonă periculoasă, improprie pentru locuit şi activităţi umane.
Cu toate acestea, au trecut câţiva ani şi oamenii au prins a se întoarce pe la casele lor. Au făcut un
demers către preşedintele Lukaşenko, solicitându-i să le legalizeze situaţia. La mijlocul anilor ‘90, Savici
a fost recunoscut ofcial ca locuibil. A fost reluată furnizarea de energie electrică, satul a fost asigurat cu
transport, servicii medicale şi poştale. Terenul a fost dezactivat, deşi nivelul de radiaţie e încă înalt.
„Oamenii au revenit de bunăvoie, nesiliţi de nimeni. Ce era de făcut cu ei? Le-am venit în ajutor, n-am
avut încotro, - spun colaboratorii de la Direcţia pentru problemele lichidării consecinţelor catastrofei de la
Cernobîl. – Totuşi, deşi li s-a permis să revină la vetrele lor, raionul nu a devenit mai puţin contaminat”.
Aceste trei alineate, cu factologie şi cu declaraţii ale experţilor, sunt sufciente.
Să revenim acum la satul şi la poştăriţa noastră…
Natalia trece pe la Rezervaţia radiologică de stat din Polesia, care este o parte a teritoriului contami-
nat şi unde se fac cercetări ştiinţifce, şi pe la ocolul silvic local.
Rulează pe lângă nişte localnici, care se înviorează la vederea poştăriţei.
Vremea e proastă, drumul e troienit. Maşinile de deszăpezire n-au ajuns încă pe aici. „Cum o să-i
transporte pe elevi până acasă?”, îşi face griji Nikolai, care are patru copii de şcoală. „O să-i aducă! Aşa
cum au adus azi pâine la magazin!”, îl liniştesc ceilalţi.
Proximitatea acestui sat de zona Cernobîlului naşte o groază de zvonuri, dintre cele mai incredibile.
Unii vânătorii povestesc că au întâlnit în pădure un mistreţ de talia unui om, alţii – că au văzut un elan
cu două capete.
Sunt şi din cei care îşi râd în barbă, spunând că toate-s braşoave, că nici în sat, nici în pădure nu-i
nici zare de radiaţie.
„Avem doar radiologul nostru, a umblat cu dozimetrul şi a făcut măsurări peste tot. Strângem poame
şi ciuperci, paştem vite, bem lapte. Şi suntem sănătoşi, slavă Domnului, n-am zăcut prin spitale de când
ne ştim. Care mistreţi?...”, spune un sătean.
Aceste alineate pline de pitoresc pregătesc cititorul pentru o nouă revenire la
domeniul faptelor. Aşa se şi întâmplă.
Sănătatea populaţiei se afă sub supravegherea permanentă a doctorilor. Vin echipe medicale speci-
ale, satului i-a fost repartizat un medic care acordă asistenţa necesară.
Totuşi, în pofda hotărârilor care afrmă că acest loc este bun pentru viaţă, problemele rămân. E o evi-
denţă. În colhozuri, de fapt, nu se mai lucrează. Carnea şi legumele cultivate aici sunt testate permanent.
Sunt verifcate şi terenurile, înainte de înfinţarea de semănături.
Urmează un nou zigzag către satul Savici şi locuitorii săi – eroii acestei naraţiuni.
Pericolul de iradiere este privit de mulţi săteni cu stoicism. Majoritatea sunt oameni în vârstă. Zic că
sunt prea vechi în zile pentru a-şi muta cuiburile, la bătrâneţe. O femeie îmi zice: „Radiaţie? N-ai ce te
teme de ea! Radiaţie e peste tot!”.
116
Manual de jurnalism
„Ne-au evacuat, însă peste doi ani ne-am întors înapoi. Oricum, aici ne este casa, gospodăria…
Suntem bătrâni, nu mai avem atâtea zile. Când centrala a explodat, au fost pe aici militari, care spuneau
că gata, aici e sfârşitul Belarusului! Dar, slavă Celui de sus! Mai trăim!”
Şi iarăşi o turnură de la emoţii şi sentimente spre fapte:
Cele mai multe probleme le au cei cincisprezece copii din sat. Savici nu are nici grădiniţă, nici
şcoală. În fece zi un autobuz îi duce la şcoala din orăşelul Racovici, situat la 18 kilometri depărtare. Tot
mai mulţi copii acuză indispoziţie, anemie, simptome pe care mulţi le pun în legătură cu catastrofa de la
Cernobîl.
Potrivit datelor Centrului republican de radiopatologie, copiii născuţi după anul 1986 fac parte din
grupul de risc sporit în ce priveşte contractarea unor maladii cu transmitere genetică.
Urmează iarăşi emoţiile, care sunt acum, în conformitate cu planul autorului,
mult mai personale.
Natalia de la Dvor Savici îmi mărturiseşte că copiii ei sunt foarte bolnavi. „Am trei: cel mai mare
are 15 ani, al doilea – 11, şi o fică de 8 ani. S-au născut toţi după avaria de la Cernobîl. Mai înainte nu
aveam probleme deosebite cu ei, dar acum se plâng ba că-i doare inima, ba stomacul…”
Îmi zice că în sat au venit doctori de la Mensk, să-i examineze şi să le măsoare gradul de iradiere.
Doctorii au spus că copiii sunt tare bolnavi. „I-au examinat şi pe ai mei şi au rămas uimiţi. Mi-au spus că
sunt foarte iradiaţi”.
Problemele de sănătate au apărut îndeosebi vara trecută, când în jurul satului ardeau pădurile şi tur-
băriile. „Feciorului i-a fost foarte greu, că e bolnav de inimă. Nu mai putea respira. Am fost nevoiţi să-l
ducem la Jlobin”, îşi aminteşte Natalia.
Cu toate acestea, Natalia nu are de gând să plece din Dvor Savici. Alţi săteni gândesc la fel. Nu au,
de fapt, unde se duce. „La ţară e mai uşor: ai casă, ai masă. Vara, te mai duci cu copilaşii la pădure, după
poame şi după mure. Desigur, nu luăm delaolaltă, ne uităm ce strângem. Cunoaştem locuri curate…”, ne
vorbeşte poştăriţa.
Ne-a mărturisit că odată, la un control al radiaţiei, poamele culese din zona evacuată s-au dovedit a
f curate, iar cele strânse chiar lângă satul lor erau contaminate.
În pofda acestei stări de incertitudine, viaţa merge înainte. Amurgeşte. Natalia se întoarce acasă
urmând aceeaşi cale, însoţită de câinele ce dă vesel din coadă. În drum, întâlneşte autobuzul ce aduce
copiii de la şcoală.
În încheiere, în mintea cititorilor se fxează o imagine pregnantă a acestor oa-
meni, îndeosebi a poştăriţei, a copiilor ei şi a difcultăţilor cotidiene cu care se con-
fruntă locuind în această zonă calamitată. Pentru cititori, Natalia îi personifcă pe
toţi trăitorii din „Zona”.
Exemplul 2
Cum să reclădim Kazahstanul
Ca să nu ajungem la sapă de lemn
Revista „Economist” scria, într-un număr din vara anului trecut, că rezervele de petrol kazahe, dacă ţinem
cont de ritmurile cu care sunt exploatate, vor f secătuite în doar 22 de ani. Prin urmare, deja într-o perspectivă
apropiată, economia Kazahstanului nu va mai benefcia de injecţiile fnanciare provenite din vânzarea petro-
lului. Ce va urma? Cât timp vor ajunge ţării banii încasaţi din vânzarea aurului negru? Deocamdată, potrivit
calculelor economiştilor, banii adunaţi în Fondul naţional sunt sufcienţi pentru doi-trei ani de viaţă relativ
prosperă.
117
Tehnicile scrisului
Aşadar, e cazul să revenim la realitate chiar astăzi şi să identifcăm ocupaţii mai sigure decât vânza-
rea resurselor naturale. Până în acest moment, accentul se punea pe atragerea de investitori în industria de
extracţie a petrolului şi a gazelor, efectul economic rapid şi proftul imediat find garantate. În condiţiile
crizei economice, era o soluţie rezonabilă: ţara trebuia scoasă din prăpastie. Partea proastă e că aceasta a
constituit unica preocupare, celelalte sectoare ale economiei ajungând treptat în declin. Ţara s-a obişnuit
să consume fără a produce nimic în schimb.
De unde vom începe?
Să uităm însă de cele triste. Să vorbim mai bine despre perspectivele reale. Cu atât mai mult cu cât,
în această problemă, ne putem sprijini pe rezultatele unui temeinic studiu, realizat în anul trecut de un
grup de specialişti de la Centrul de studii analitice în domeniul marketingului. Aceştia au analizat amă-
nunţit situaţia şi perspectivele mai multor ramuri industriale. Pentru început au selectat 150 de direcţii,
din care au ales 23, ca să rămână, în cele din urmă, 5-7 direcţii, cu cele mai mari perspective. […]
Nu a fost o alegere uşoară, cercetătorilor revenindu-le o imensă responsabilitate, căci pentru miile de oameni
de afaceri kazahi, reprezentând atât marele business, cât şi businessul mic, accesul la această mult râvnită listă e
echivalent cu un bilet de intrare în viitorul luminos (şi asigurat!).
Ce folos au oamenii de afaceri din aceste calcule? Unul direct. E o recomandare făcută primilor
cinci lideri în domeniul afacerilor: aici puteţi şi e necesar să vă investiţi banii. Rezultatele studiului sunt,
totodată, o recomandare pentru guvern: dacă vreţi ca statul să nu mai depindă de sonda de ţiţei, acordaţi
tot sprijinul anume acestor ramuri. De altminteri, acest sprijin multilateral a şi fost promis.
Desigur, nimeni nu lansează apeluri de a abandona afaceri care merg, proftabile, pentru a îmbrăţişa
altele, findcă au perspective mai mari. În plus, viaţa însăşi va interveni în această listă, care nu este una
infailibilă, bătută în cuie.
Publicaţi întreaga listă!
Este de remarcat că în lista întocmită în cea de a doua etapă a studiului (care, vă amintim, cuprinde
23 de ramuri) sunt incluse domeniile de afaceri în care investiţiile se recuperează rapid, cum ar f trans-
porturile, ftotehnia, producţia materialelor de construcţie. Ramurile în care investiţiile au un efect eco-
nomic mai lent sunt mai puţine: industria farmaceutică şi cea chimică, industria textilă. Şi doar într-un
singur domeniu rezultatele se lasă aşteptate – e vorba de cel al biotehnologiilor.
Ce-i drept, mulţi se întreabă cu mirare cum de a ajuns această direcţie tocmai în a doua etapă. Este
de înţeles că producţia materialelor de construcţie are perspectivă – boomul din construcţii determină
acest lucru. Însă e problematic dacă se va găsi vreun businessman kazah care să rişte să investească într-o
ramură ce necesită angajarea unor cadre ştiinţifce şi crearea unor laboratoare înzestrate cu aparatele şi
utilajele cele mai performante. Cu toate acestea, dezvoltarea tehnologiilor biologice reprezintă o direcţie
strategică şi, după cum se vede, experţii în marketing au considerat că, cel puţin, Kazahstanul trebuie să
înceapă a lucra în acest domeniu, dacă a ajunge din urmă şi a întrece ţările dezvoltate este cu neputinţă.
[…]
Ospitalitatea, o afacere proftabilă
Experţii au optat pentru industria turismului, ca domeniu în care să fe implementat proiectul-pilot.
Luând această ramură ca exemplu, ei consideră că vor testa justeţea metodei lor.
Se admite că afuxul de turişti străini în ţară va da un imbold dezvoltării infrastructurii (cel puţin în
alte ţări s-a întâmplat anume aşa): vor f construite şosele noi, moderne, hoteluri şi restaurante, va f creată
o industrie a distracţiilor şi, prin urmare, multe locuri noi de muncă. Faptul că, pentru lumea din afară,
Kazahstanul este o terra incognita, adică un pământ necunoscut, este în realitate un avantaj, deoarece
este mai uşor să-ţi faci o reputaţie pornind de la zero decât să repari o reputaţie compromisă. Specialiştii
118
Manual de jurnalism
estimează că în ţara noastră există premise pentru dezvoltarea mai multor tipuri de turism, inclusiv tu-
rismul ecologic şi cel extrem. De altfel, pentru acestea, cu cât e mai proastă infrastructura, cu atât e mai
bine – mai multe impresii, mai multă adrenalină! Astfel, nici investiţiile nu vor f atât de mari (să f fost
ales turismul domeniu pentru experiment tocmai din acest motiv?).
Va f necesar, de asemenea, sprijinul statului. Până de curând, Kazahstanul fgura în lista ţărilor pentru
care era foarte greu de obţinut o viză. Astăzi, procedura de eliberare a vizelor pentru cetăţenii mai multor
ţări a fost simplifcată, cu toate acestea, problema există. […]
Cam mic e statul, n-ai unde-ţi lua elan!
Ultimul lucru pe care l-au dorit specialiştii în marketing a fost să-şi asume rolul de profeţi şi de
purtători de adevăr în ultimă instanţă. Proiectul kloster pe care l-au elaborat nu e decât un plan de lucru
pentru ziua de mâine. E posibil, totodată, că mâine se vor ivi alte perspective şi atunci altele vor f prio-
rităţile. Datorită situării sale geopolitice, Kazahstanul are o serie de avantaje, dar şi de dezavantaje. Un
avantaj este aşezarea sa geografcă între Est şi Vest, precum şi teritoriul imens. Un dezavantaj îl repre-
zintă frontierele sale transparente şi… creşterea nivelului de trai. Forţa de muncă devine tot mai scumpă,
iar businessul, care necesită resurse umane considerabile, se retrage în ţările învecinate, unde braţele de
muncă sunt mai ieftine.
Mai există în aceste estimări şi două „pietre de poticnire” vizând geopolitica şi politica internă.
Nivelul riscului de investire în ţară este determinat de nivelul riscurilor din întreaga regiune a Asiei Cen-
trale. Avem vecini instabili. Dacă la frontierele noastre vor f conficte, situaţia se va răsfrânge în mare
măsură şi asupra Kazahstanului. Dacă dorim să prezentăm un interes pentru investitori, trebuie să fm o
ţară stabilă şi democratică, oricât ar părea de banal ceea ce spun. Marii investitori, care vin pe termene de
10-20 de ani, desfăşoară cu mare prudenţă activităţi în statele nedemocratice.
Aigherim Mekişeva, Larisa Uvalieva,
ziarul „Karavan” (Kazahstan).
07.01.2005
Întrebări:
1. Găsiţi clişeele din acest articol. Fac ele textul mai expresiv?
2. Despre ce este acest articol? Formulaţi pe scurt tema pe care o abordează.
3. Ce structură a fost utilizată la conceperea articolului?
4. Cum este concepută introducerea?
5. Cum se încheie articolul? Are acesta un fnal?
6. Evaluaţi articolul în baza unei scale de cinci puncte.
Exemplul 3
Un băieţel de şase ani din New Orleans
şi-a asumat grija pentru şase gâgâlici
În haosul ce domnea pe străzile din New Orleans, nu puteai să nu remarci acest grup, cu totul
neobişnuit, de sinistraţi: un pici de şase ani mergea pe stradă ducând în braţe un prunc de cinci luni.
Alături păşeau alţi cinci copilaşi şi se vedea de la o poştă că piciul este liderul. Copiii se ţineau de
mâini. Trei copii aveau câte doi anişori, unul era în scutece, iar o copiliţă cu cosiţe, de numai trei ani,
împingea un cărucior în care era frăţiorul ei de 14 luni.
119
Tehnicile scrisului
Băieţelul de şase ani spuse salvatorilor cum îl cheamă: Dimonte Love.
Săptămâna trecută, salvatorii au avut prilejul să asculte mii de poveşti spuse de oamenii ce au
suferit în urma stihiei, totuşi istoria acestor şapte copii, care au fost aduşi, joi, în centrul pentru refu-
giaţi din New Orleans, i-a cutremurat.
În oraşul Baton Rouge, la statul major al operaţiunii de salvare, doctorii au încercat să afe de la
copii cum îi cheamă. […]
Transportarea acestor copii „a fost cel mai difcil lucru pe care l-am făcut vreodată, ştiind că pă-
rinţii acestora fe şi-au pierdut viaţa, fe i-au lăsat de izbelişte”, spune Pat Coveny, membru al echipei
de medici-salvatori din Houston. […]
„Revin mereu cu gândul la una şi aceeaşi întrebare: cum s-a întâmplat ca un băieţel de şase ani
să-şi asume grija pentru şase gâgâlici?”
„Pentru moment, părinţii sinistraţi au anunţat dispariţia a 220 de copii, deşi credem că această
cifră va f mult mai mare”, spune Mike Kenner, funcţionar la Centrul naţional pentru problemele
copiilor pierduţi.
„Când aveam copii mici, se întâmpla uneori să-i pierd, de aceea comunicatele despre copiii
pierduţi la New Orleans mi se par credibile, mărturiseşte Nanette White, purtător de cuvânt la De-
partamentul asistenţă socială din statul Louisiana. Câteodată copilaşii se rătăcesc. E destul să nu iei
seama de ei o singură clipă şi i-ai şi prăpădit”.
La statul major al salvatorilor Dimonte a comunicat informaţia despre familia sa. Tata e înalt, iar
mama e mică de stat, a spus el. A mai indicat adresa, numărul de telefon şi şcoala primară la care învăţa.
Micuţul de cinci luni e fratele meu, Derinel , iar ceilalţi doi copii, frate şi soră, Tairic şi Zoria, îmi sunt
verişori. Cu ceilalţi trei copilaşi locuim împreună în acelaşi bloc, a spus el.
Sunt copii curaţi şi sănătoşi, inclusiv sugarul care era cu Joyce Miller.
Mai târziu, deja noapte find, parveni o veste ce dădea speranţe: o femeie dintr-un lagăr pen-
tru sinistraţi din oraşul Tibodo, situat la 45 de mile vest de New Orleans, căuta şapte copii. Auzind
apelul, cei care se afau în clădire împreună cu copiii au prins a aplauda. Când această femeie a fost
contactată telefonic, s-a văzut însă că ea caută alţi copii, zice Sharon Howard, vicedirectorul Depar-
tamentului sănătăţii din Louisiana.
„Abia mai târziu am realizat că asemenea căutări se fac pe întregul teritoriu al statului, mărturi-
seşte ea. A fost o descoperire ce mi-a dat fori”. […]
În următoarele două zile angajaţii Centrului au făcut-o pe detectivii, căutând să afe cât mai
multe despre copii.
O fetiţă de doi ani din acest grup se încăpăţânase şi refuza să-şi spună numele până în momentul
când un lucrător a fotografat-o cu o cameră cu comandă numerică şi i-a arătat imaginea. Fetiţa arătă
atunci cu degetul la fotografe şi exclamă: „Gabby!”. Un băieţel purta un maiou pe care era imprima-
tă litera „G”. Când salvatorii l-au chemat, zicându-i „Gi”, copilul a răspuns la nume.
Dimonte i-a dat pedagogului Derrick Robertson, de 27 de ani, şi alte amănunte: „Mama plângea
când au luat-o în elicopter, iar eu i-am promis că o să am grijă de frăţiorul meu”.
Sâmbătă seara mama lui Dimonte a fost găsită: se afa în lagărul din San Antonio, împreună cu
mamele celorlalţi cinci copii. Catherine Williams, de 26 de ani, a văzut fotografile copiilor săi pe
pagina web a Centrului naţional pentru problemele copiilor pierduţi. Duminică, copiii au fost duşi la
Texas, la mamele lor, cu un avion al unei companii aeriene locale.
Contactată la telefon, doamna Williams a declarat că este o mamă grijulie, nu e dintre cele care
îşi lasă copiii în voia cerului. Însă în acea zi nefastă familia era într-o situaţie disperată, find prinsă
ca într-o capcană în apartamentul de la bloc, din New Orleans.
120
Manual de jurnalism
Un moment dramatic
Apele se menţineau la acelaşi nivel şi familia a stat patru zile fără electricitate şi fără apă. Copilaşul
avea nevoie de lapte, laptele lipsea. De aceea au decis să se evacueze cu elicopterul. Când a venit elicop-
terul, piloţii le-au spus că pot lua la bord doar copiii, promiţând că vor reveni peste 25 de minute să-i ia
şi pe părinţi.
Era un moment cu adevărat dramatic. Adrian Love, tatăl, i-a spus soţiei să-i urce pe copii în aparatul
de zbor.
„ […] I-am dat de lângă mine, findcă mi-aş da şi viaţa pentru copiii mei”, spune Adrian Law, 48 de
ani.
Elicopterul n-a mai venit.
Copiii au fost transportaţi într-un oraş apropiat, la Baton Rouge, iar părinţii au fost evacuaţi în Texas.
Abia peste câteva zile au afat unde le sunt copiii.
Duminică, la ora 15.00, asistenţii sociali şi-au luat rămas-bun de la micuţi. Îi cunoşteau de acum
după nume: Dimonte Love, Darinel Love, Zoria Love şi frăţiorul acestora, Tairic. Pe fetiţa care strigase
„Gabby!” o chema Gabriel Alexander. Băieţelul, căruia îi spuseseră „Gi” era, de fapt, Li – Livud Moor
jr. Copiii au fost transportaţi la aeroport şi îmbarcaţi într-un avion ce zbura spre San Antonio, oraşul unde
se afau părinţii lor.
Pedagogul Derrick Robertson consideră că este puţin probabil ca acestor micuţi să le rămână în min-
te toate necazurile şi peripeţiile prin care au trecut: evacuarea cu elicopterul, arşiţa pe care au suportat-o şi
miasmele oraşului inundat. „Cred că îşi vor aminti doar că au supravieţuit uraganului „Katrina”. Precum
şi faptul că peste tot au fost înconjuraţi cu dragoste”, zice el.
Ellen Barry
The Los Angeles Times.
06.09.2005
Întrebări:
1. După ce schemă a fost structurat acest articol?
2. Observaţi cum se desfăşoară naraţiunea şi dacă este respectat principiul zigzagului.
3. Câte surse au fost utilizate la scrierea articolului? Găsiţi-le şi categorisiţi-le.
4. Evaluaţi articolul în baza unei scale de cinci puncte.
Lucrări practice pe tema „Tehnicile scrisului”
Lucrarea nr. 1
1. În articolul ce urmează (pe care îl prezentăm cu prescurtări) alineatele sunt nume-
rotate, însă nu se afă la locurile lor. Începutul textului este dat însă fără schimbări.
Încercaţi să afaţi ce structură logică urmează acest articol şi să reamplasaţi alinea-
tele în conformitate cu aceasta.
2. După ce le-aţi reamplasat, gândiţi-vă dacă articolul a fost bine structurat.
3. Ce îi lipseşte acestui textul? Ce aţi mai adăuga dvs?
4. Ce surse a folosit autorul?
5. Evaluaţi articolul în baza unei scale de cinci puncte.
121
Tehnicile scrisului
Explozii în Cecenia: războiul continuă
Cele două explozii, puse la cale în ultimele trei zile de luptători-kamikaze, arată că în tactica
rebelilor ceceni a survenit o schimbare.
Două acte de terorism în trei zile şi, cel puţin, 75 de morţi. Războiul din Cecenia continuă. Un război
ce a devenit, acum, mult mai necruţător.
1. Luni, 12 mai, la ora 10, un autocamion „KamAZ”, care circula pe uliţa din centrul satului, a rupt
bariera instalată şi a explodat. Defagraţia, care potrivit specialiştilor a avut o putere echivalată cu explo-
zia unei tone de trotil, a distrus opt case pe ambele părţi ale străzii, inclusiv clădirea administraţiei şi cea
a secţiei locale a Serviciului Federal de Securitate (FSB). Martori oculari afrmă că în cabina maşinii erau
două femei şi un bărbat.
2. Femeile au fost oprite de gărzile de corp ale lui Ahmad Kadîrov, şeful administraţiei proruse din
Cecenia. Una din ele a declanşat explozia imediat. Detonatorul brâului exploziv al celei de a doua femei
nu a funcţionat, însă şi ea şi-a pierdut viaţa după prima explozie. La 15 mai, în urma acestui act, fuseseră
ucise 16 persoane, alte 140 find rănite.
3. Potrivit unor date ale statului major al Grupării unite de trupe, în Cecenia, într-o săptămână, sunt
distruse prin explozie, în medie, 10 automobile şi care de luptă. În aceeaşi perioadă, militarii din trupele
de geniu au dezamorsat 100 de dispozitive de explodare, inclusiv 20 de fugase. În Cecenia poţi vedea
la tot pasul genişti cu detectoare de mine în mână, înaintând prudent pe marginea drumurilor. Transpor-
toarele blindate îi urmează, menţinând o anumită distanţă şi avansând la fel de încet. Automobilele şi
autobuzele de rută care circulă pe alături măresc viteza, pentru a trece cât mai repede pe tronsoanele unde
lucrează geniştii, căci o explozie se poate produce în orice clipă.
4. Reacţia ce a urmat după cele întâmplate la Znamensk a fost cea dintotdeauna: autorităţile ruse au
declarat că Aslan Mashadov, preşedintele cecen rebel, ar f implicat în organizarea acestor acţiuni; pe de
altă parte, purtătorul de cuvânt al acestuia a declarat că nici Mashadov, nici oamenii din subordinea sa nu
au nici o implicare.
5. Între timp, rebelii ceceni nu intenţionează, după cum se pare, să se limiteze la „războiul minelor” şi
s-ar putea ca, deja în luna iunie, forţele separatiste unite să înceapă acţiuni de luptă efective.
6. Începutul acestei săptămâni a fost marcat de o altă explozie, şi mai devastatoare, care s-a produs în satul
Znamensk, situat într-un raion cu o populaţie loială Moscovei şi find considerat unul dintre cel mai liniştite din
Cecenia. Potrivit informaţiei furnizate de statul major operativ pentru lichidarea consecinţelor actelor teroriste,
în urma defagraţiei şi-au pierdut viaţa 59 de persoane, printre care 23 de femei şi 12 copii.
7. La 14 mai, sărbătoarea religioasă din satul Ilishan-Iurt a fost întreruptă de o explozie. Mai târziu, factori
din ministerul rus de interne au lansat presupunerea că cele două femei-kamikaze care au detonat bomba se
îndreptau spre tribuna unde se afau conducătorii Ceceniei.
8. În opinia lui Iuri Kostroveţ, locţiitorul comandantului Grupării de trupe ruse, liderii rebeli mizea-
ză, în principal, pe purtarea unui „război al minelor”, căutând în acelaşi timp să evite confruntările directe
cu forţele federale. Kostroveţ explică această tactică prin faptul că în acţiunile de luptă cu trupele ruse
separatiştii suferă pierderi mari, în timp ce „războiul minelor” constituie „activitatea ilegală cea mai bine
plătită de sprijinitorii din afară”.
9. Abdurahman Iliasov, de 19 ani, a instalat deja mai multe fugase. Fiind deprins de mic cu primejdia,
consideră această ocupaţie un fel de a-ţi câştiga pâinea fără un prea mare efort.
10. Groapa imensă din centrul satului, făcută de explozie, a fost astupată deja a doua zi. Colaboratorii
Ministerului pentru situaţii excepţionale, dotaţi cu mijloacele tehnice necesare, au degajat terenul de dărâmă-
turi, în speranţa de a salva vreun supravieţuitor sau, cel puţin, de a scoate cadavrele din ruinele caselor. Malika
Iusupova, funcţionară în administraţia raionului Nadterecinîi cu centrul în Znamensk, a avut mare noroc. În
momentul exploziei se afa în altă aripă a clădirii şi a suferit doar răni uşoare. „Dacă eram în birou, mă ucideau
la sigur”, zice ea.
122
Manual de jurnalism
11. Potrivit lui Kostroveţ, câţiva comandanţi au primit ordine de a organiza în locuri aglomerate acte
teroriste de amploare. Prin aceasta, afrmă el, liderii separatişti speră să provoace proteste de masă ale
populaţiei paşnice.
12. „Într-o zi, am îngropat fugasa şi aşteptam să treacă TAB-ul, povesteşte Iliasov. Când colo, văd
un genist că a detectat bomba şi a început s-o scoată din pământ. Păcat de fugasă, mi-am zis, ia să salt cu
ea măcar un soldăţel!”.
13. Pentru a obţine o mai mare brizanţă, bomba se umple cu bucăţi de metal. „Uneori, pentru a con-
fecţiona o fugasă, ajunge o căldare obişnuită, umplută cu explozibil şi cu piroane”, spune Gorelov. Pentru
a f detectată mai greu, aceasta se bagă într-o altă căldare, de masă plastică.
14. Iliasov zice că pentru instalarea unei fugase se plăteşte între 1000 de ruble şi 100 de dolari. Dacă
explozia este efcientă, suma creşte de trei-patru ori.
15. Aburan Ismailov, şef adjunct al secţiei de miliţie din raionul Oktiabrsk al capitalei Groznîi,
afrmă că rebelii instalează fugasele în locurile pe unde circulă frecvent coloane militare. Se operează
îndeosebi noaptea. „Plantează minele într-un noroc: cine va trece primul acela va şi f dinamitat. Vânează
obiective precise foarte rar”, a declarat Ismailov agenţiei de presă strana.ru.
16. Dispozitivele de detonare sunt, de regulă, artizanale. Principiile de construcţie a acestor mine
sunt cele mai diferite. „Adeseori sunt folosite în acest scop proiectile de artilerie de 122 sau 155 mm,
spune Aleksandr Gorelov, comandant de pluton de cercetare de geniu. Au o putere omorâtoare sufcientă
pentru a distruge un TAB.
Timur ALIEV, satul Znamensk
IWPR, Serviciul de presă din Caucaz.
Nr. 179, 15 mai 2003
Lucrarea nr. 2
Moscova e poluată cu benzină
În ultimele două luni în râul Moscova a fost deversată circa o tonă de produse petroliere
Aseară, în bazinul râului Moscova din raionul Fili, în apropiere de podul Krîlatsk, specialişti din
diferite servicii municipale au lucrat la captarea unei pete de petrol, care a fost observată pe apă încă de
duminică. Tot aseară, a fost înregistrat încă un caz de poluare a râului Moscova în raionul Mnevniki.
Factori de la Direcţia de canalizare „Mosvodostok” au comunicat pentru „Novîie Izvestia” („NI”) că
nu au fost înregistrate deversări de produse petroliere în râul Moscova.
Semnalul de alarmă a parvenit de la un localnic care, duminică seara, ieşise să-şi plimbe câinele,
find pus în gardă de irizările de pe suprafaţa apei şi de mirosul de benzină. Specialiştii de la „Mosvo-
dostok” consideră că aceste irizări au drept cauză apele de scurgere, care au spălat de pe străzile oraşului
resturi de produse petroliere. Ei afrmă că incidentul nu prezintă un pericol ecologic.
În dimineaţa zilei de luni, în zona podului Krîlatsk şi-au făcut apariţia colaboratori de la Ministerul
pentru situaţii excepţionale, de la miliţia ecologică şi de la Ministerul resurselor naturale al Federaţiei
Ruse, care au cercetat terenul. „Petele acestea apar de obicei după ploi, a comunicat unui reporter „NI”
unul dintre angajaţii miliţiei ecologice, afat în zona lucrărilor de depoluare. Nu are nimeni grijă să spele
străzile şi toată murdăria se scurge în râu. E o consecinţă a neglijenţei”.
Pe la ora două după-amiază de pe suprafaţa apei fuseseră strânse circa 50 de kilograme de produse
petroliere. Cu toate acestea, mai persista mirosul de benzină, iar pe apă se mai vedeau petele uleioase,
multicolore.
Pescari din partea locului mi-au spus că în acest loc râul Moscova este destul de curat, mai mult
decât atât, în ultimii ani, afrmă ei, situaţia ecologică a cunoscut o ameliorare. Lângă podul Krîlatsk se
prind porcuşori, caraşi, ochene, obleţi, iar câteodată chiar şi ţipari.
123
Tehnicile scrisului
Pe de altă parte, într-un comunicat al serviciului de presă al Ministerului resurselor naturale se arată
că specialişti de la Agenţia federală pentru resursele de apă au făcut, la 11 iulie, analiza unor mostre de sol
şi au constatat în raionul Mnevniki mari deversări de substanţe poluante în râul Moscova. Specialiştii au
depistat repede şi sursa de poluare: e o subsecţie aparţinând Centralei termoelectrice nr. 16 de pe strada
Demian Bednîi.
Cazuri de poluare a râului Moscova sunt înregistrate permanent. La sfârşitul lunii iunie şi la înce-
putul lunii iulie în râu a fost deversată aproape o tonă de produse petroliere. Au fost poluaţi 700 de metri
pătraţi de luciu de apă. La 30 iunie, procuratura Districtului administrativ de vest a intentat o acţiune pe-
nală în baza faptului constatat de poluare a râului Moscova în zona Portului de Vest. Culpabil de poluare,
potrivit unei versiuni preliminare, este Parcul de autobuze din Fili.
Aleksandra HODONOVA, Viktoria GRIGORIADIS,
Anna BALAŞOVA
Ziarul „Novîie Izvestia”.12 iulie 2005
Întrebări:
1. Este structurat bine acest articol? Redactaţi-l.
2. Care este tema principală abordată în articol?
3. Ce surse au utilizat autorii? Găsiţi-le şi categorisiţi-le.
Lucrarea nr. 3
Faceţi câteva introduceri-descriere sau introduceri-povestire, cu care puteţi începe
un articol. Ce subiecte vor aborda aceste articole? Analizaţi introducerile pe care le-aţi
scris. Găsiţi părţile lor bune şi cele mai puţin reuşite.
Lucrarea nr. 4
Selectaţi articole „lungi” din presa din ţara dvs. Analizaţi-le din punctul de vedere al
structurării lor. Dacă consideraţi că au o structură nepotrivită, ilogică, propuneţi soluţii
de îmbunătăţire a textului. Redactaţi aceste articole.
Reportajul
Din acest capitol veţi afa:
● Ce este reportajul
● Prin ce se deosebeşte un reportaj
de o ştire
● Cum se scrie un reportaj:
cele cinci rigori ale genului
● Câte ceva despre reportajul din sala
de judecată
Reportajul este o relatare, o povestire despre un eveniment sau despre nişte eveni-
mente la care ziaristul a fost martor.
Ca şi în cazul altor genuri, şi această defniţie necesită completări şi precizări, deoa-
rece jurnalismul de actualităţi constă, în majoritatea cazurilor, tocmai în descrierea unor
întâmplări ce se desfăşoară în faţa ochilor reporterului sau ai altcuiva. Altminteri rezultă
că ceea ce relatezi din spusele altei persoane poate f considerat ca ştire, iar ceea ce
ai văzut cu ochii proprii devine reportaj. Nu este însă aşa. Căci despre cele văzute poţi
relata în cele mai diferite moduri, uzând de un întreg instrumentar pe care un ziarist pro-
fesionist trebuie să-l posede. Din acest instrumentar face parte şi genul reportajului.
După cum am văzut, genul ştirii a fost elaborat până în cel mai mic amănunt. De-a lun-
gul a câtorva secole, dezvoltarea jurnalismului a condus la formularea celor şase întrebări
la care urmează să răspundă o ştire, la structura ei piramidală, destul de rigidă. Informarea
promptă, dorinţa de a-i întrece pe concurenţi, de a anunţa primul noutatea a dat acest
rezultat. În cazul reportajului nu există, de regulă, această goană nebună. Dacă ne grăbim,
mai bine e să scriem o ştire. Reportajul, aşa cum e practicat astăzi, solicită un timp mai
îndelungat pentru a f scris, este mai mare ca spaţiu şi mult mai liber ca formă.
Această deosebire, dintre ştire şi reportaj, a devenit mai pregnantă după inventarea
telegrafului.
Istoria cunoaşte acest caz antologic. În anul 1870, William Howard Russell, reporter la
ziarul londonez „Times”, a pierdut două zile pentru a aduce la redacţie din orăşelul fran-
cez Sedan un reportaj despre încercuirea şi zdrobirea armatei franceze de către trupele
germane. Bătălia de la Sedan a constituit momentul crucial în războiul franco-prusac din
1870, iar înfrângerea Franţei în această luptă a fost urmată de căderea celui de al doilea
Imperiu al lui Napoleon III. Russell se grăbea. Pentru a nu pierde timpul, îşi scria repor-
tajul nopţile. Mare i-a fost însă uimirea şi necazul când, ajuns la Londra, a descoperit că
celelalte ziare publicaseră deja de două zile rapoarte despre bătălie. Reporterii acestora
îşi transmiseseră textele prin telegraf.
Cu toate acestea, reportajul ca gen nu şi-a pierdut nici din atractivitate, nici din
valoare. Mai mult decât atât, John Carey, alcătuitor şi redactor al unei culegeri de re-
125
Reportajul
portaje
18
, crede că reportajele contemporane substituie chiar religia. Raţionamentul său
este următorul. Reportajele descriu de obicei moartea violentă în cele mai diferite for-
me de manifestare a acesteia: omoruri, masacre, accidente, calamităţi naturale, acţiuni
militare etc. De-a lungul secolelor, îşi urmează Carey gândul, religia a constituit reacţia
umanităţii în faţa morţii, modalitatea ce i-a îngăduit să creadă în diferite forme ale veş-
niciei, făcând astfel viaţa reală suportabilă. Reportajele, care au ocupat această nişă,
furnizează cititorilor ca pe bandă rulantă ştiri şi povestiri despre moartea altor oameni.
Ca efect, cititorul se simte mereu în situaţia celui care a avut norocul şi s-a salvat, care
are iluzia că tocmai el a reuşit să evite un fnal violent şi terifant.
Nu încape îndoială că aceste idei vulgarizează, pe de o parte, genul reportajului,
rezervându-i doar funcţia de a transmite noutăţi despre morţi şi despre suferinţe. În re-
alitate, este un gen mult mai generos. Pe de altă parte, transpare din aceste aprecieri
dorinţa de a conferi reportajului valenţe pe care nu le are.
Ceea ce îl deosebeşte în primul rând de o ştire este că forma de concepere şi de scri-
ere a reportajului este liberă. Evenimentele pot f descrise respectându-se cronologia. Se
practică, de exemplu, reportajul de tipul „O zi cu…”, în care este descrisă o zi petrecută
cu un primar, cu un parlamentar, cu un însoţitor de vagoane la metrou sau cu un poliţist
de proximitate. Dar un reportaj poate f structurat şi ca o descriere a problemelor sesiza-
te de reporter, sau ca o povestire despre locurile pe care le-a vizitat.
Este de remarcat, în context, că reportajul este prin excelenţă genul prin care jurna-
lismul se înrudeşte cu literatura. Are gradul cel mai înalt de literaturitate. Să ne amintim
aici de celebrele reportaje ale lui Vladimir Ghiliarovski. Au fost editate sub formă de
carte, o carte care e citită cu plăcere şi astăzi. Ghiliarovski a descris în paginile sale de
reportaj râuleţul Neglinka, băile şi tractirele Moscovei de odinioară, moravurile locatari-
lor din aziluri şi evenimentele tragice de pe Hodînka. Cunoaşterea de către ziarist a vieţii
secrete a marelui oraş impresionează profund.
Astăzi, în epoca Internetului şi a telefoniei satelitare, reportajele sunt citite cu ace-
laşi interes ca acum un secol. Mai mult decât atât, reportajele bune sunt preţuite la fel
de mult ca în timpul primului război mondial, când Hemingway îşi scria reportajele sale
din Europa. Căci un reportaj nu relatează doar ce s-a întâmplat, ci înfăţişează evenimen-
ţialul, arată cum s-au întâmplat lucrurile.
Ei bine, ce rigori există, ce criterii vor f respectate pentru a scrie un reportaj intere-
sant? Vom încerca să formulăm aceste exigenţe pe care le implică genul sub forma unor
deziderate, deoarece, după cum am menţionat mai sus, genul reportajului nu este unul
rigid, ci are o formă liberă.
● Ziaristul trebuie să fe martor la eveniment. Un reportaj bun nu poate f decât
unul individual.
● Evenimentul se întâmplă într-un loc şi într-un timp concret. Ar f foarte bine ca
în reportaj să fe indicat locul şi timpul în care s-a consumat întâmplarea.
● Reportajele se scriu, de regulă, îndată după eveniment.
● Un reportaj nu numai relatează despre evenimente, ci şi arată cum s-au întâm-
plat acestea.
● Generalizările sunt contraindicate acestui gen. Ceea ce contează este ingenui-
tatea şi sinceritatea percepţiei.

18. The Faber Book of Reportage. Ed. John Carey. – Faber and Faber, London, Boston, 1987. – 706 p.
126
Manual de jurnalism
Prima recomandare: ziaristul trebuie să fe martor la eveniment
Efectul prezenţei conferă textului autenticitate. Cu alte cuvinte, cititorul afă lucru-
rile de la un om care „a fost acolo” şi care are dreptul să spună: „Am văzut totul cu ochii
mei”. Un reporter profesionist nimereşte, la un moment dat, într-un loc unde ar trebui
să fe doar nişte trecători întâmplători şi, poate, o ceată de gură-cască. De altminteri,
un ziarist are mai multe şanse decât un simplu muritor să fe prezent la locul producerii
evenimentului tocmai în virtutea profesiei sale. Şi cu cât mai bun, mai profesionist este
reporterul, cu atât are mai multe şanse să fe de faţă acolo unde se întâmplă ceva.
Totuşi un text scris sub forma unor mărturii reportericeşti capătă curând aura unei
naraţiuni subiective, a unui text ce nu încearcă să ascundă de cititor subiectivitatea auto-
rului sau înţelegerea lacunară a situaţiei. De altfel, tocmai în acest punct rezidă diferenţa
dintre un reportaj şi o ştire, unde autorul, dimpotrivă, caută să fe cât mai obiectiv. Într-o
ştire nu este folosită persoana întâi singular, în textul ei obiectiv (sau care tinde spre
obiectivitate) persoana jurnalistului ca şi cum dispare, nu există.
Pe când în reportaj „eu”-l ziaristului constituie un element obligatoriu. Tocmai acest
element, în pofda unilateralităţii pe care i-o imprimă, face reportajul veridic. Reporterul
ca şi cum i-ar vorbi cititorului: „Eu am fost la faţa locului. Poate că nu le-am văzut pe
toate. Scriu însă ceea ce am văzut cu ochii mei şi nu pretind la nimic mai mult”.
Cea de-a doua recomandare: un reportaj relatează despre un
eveniment care s-a produs într-o anumită zi, la o anumită oră
şi într-un loc anumit
Este foarte bine ca în reportaj să fe indicat locul şi timpul în care s-a produs eve-
nimentul. Chiar dacă nu este vorba de un eveniment concret, acesta oricum va f pus
într-un cadru temporal şi spaţial concret. În caz contrar, reportajul va f receptat ca text
literar ce narează lucruri abstracte, fără nici o contingenţă cu realitatea.
De ce este necesar să indicăm în textul reportajului timpul şi locul? Ziaristul care sem-
nează reportajul este o persoană particulară care s-a afat într-un loc şi într-un timp impor-
tante din punct de vedere social. Prin urmare, cele comunicate de ziarist sunt importante
pentru o mulţime de oameni, cărora trebuie să le spunem exact în ce cadru real s-a des-
făşurat evenimentul. În plus, acest reportaj ar putea f citit şi peste câţiva ani şi cititorilor
trebuie să li se ofere posibilitatea de a şti când şi cum s-au întâmplat cele descrise.
Recomandarea a treia: reportajul se scrie îndată după consumarea
evenimentului
Această exigenţă este legată de mai multe aspecte ale artei jurnalistice. De fapt, ea
vizează nu numai reportajul, ci şi toate celelalte genuri. Orice subiect aţi aborda, e bine
să scrieţi textul îndată după eveniment. De ce?
În primul rând, findcă atunci când reportajul este scris îndată, în mintea reporterului mai
sunt vii detalii ale celor întâmplate, detalii care sunt deosebit de importante pentru acest
gen. Datorită lor, naraţiunea devine proaspătă, nuanţată şi pasionantă pentru cititori.
Iată un fragment dintr-un reportaj despre o familie de curzi care locuieşte sus, pe
plai, lângă vârful muntelui Aragaţ.
127
Reportajul
Lipiile se coc chiar pe vatră. Se face mai întâi un foc bun până se încinge vatra
şi Saira („De fapt, numele meu adevărat e Şamiram!”) se aşază la o măsuţă
joasă. I se pune pe masă un boţ rotunjit de aluat, pe care ea îl întinde cu ver-
geaua. Când foaia e destul de subţire, femeia o ia în mâna stângă, săltând-o în
sus şi prinzând-o cu dreapta într-o mişcare circulară şi, prin aceeaşi mişcare, o
saltă iarăşi, prinzând-o în mâna stângă... şi tot aşa. Mişcările se accelerează,
mâinile iuţi ale femeii închipuie un dans halucinant, de o coordonare desăvâr-
şită, încât, spre sfârşit, ai impresia că ceea ce vezi nu e cu putinţă.
Azniv ia apoi foaia gata şi o pune atent pe vatra ferbinte. Aluatul prinde
a se beşica şi a se strânge. Peste un minut-două, întoarce foaia pe cealal-
tă parte (în timp ce Saira întinde altă turtă); mai trece un minut (acum
Saira reia mişcarea imposibilă a mâinilor, săltând foaia următoare) şi li-
pia gata e aruncată pe o pânză special pregătită, în timp ce pe vatră se
coace, beşicându-se, o altă foaie de aluat.
„Aşa făceau lipii femeile bătrâne din Sasun”, zice Pusur arătând spre Sai-
ra. La care Saira îi răspunde pe loc: „Auzi, bărbate, ce spune? Care va să
zică, iese că eşti însurat cu o babă! Unde ţi-s atunci nepoţii?!”. „Dacă zice
el aşa, atunci eu îs David din Sasun (erou al eposului armean – M.G.). Ia
vezi-mă cât mi ţi-s de chipeş!”.
Dacă acest reportaj nu ar f fost scris îndată după întâlnirea cu eroii săi, multe amă-
nunte s-ar f uitat. Amănunte care fac textul atât de expresiv!
În fragmentul de mai sus au fost utilizate multe citate din vorbirea personajelor, care
fac textul mai cursiv şi mai aerat, creând totodată efectul prezenţei. Astfel, scrierea re-
portajului îndată după eveniment oferă avantajul de a insera în el vorbele protagoniştilor,
ca şi descrierea circumstanţelor în care au fost spuse.
Aşadar, o a doua calitate a unui reportaj reuşit ar f utilizarea acestor citate.
În plus, citatele dau reportajului veridicitate. Cum anume? Putem aduce o mulţime
de exemple. De obicei, oamenii le povestesc ziariştilor despre ceea ce-i frământă, despre
problemele şi neînţelegerile pe care le au. Ziariştii verzi, la început de carieră, iau
adeseori aceste spuse de bune, inserându-le în articolele lor drept adevăr pur, uitând sau
neştiind de regula celor două surse (vezi capitolul „Scriem o ştire”).
Citarea, în aceste cazuri, este utilă. Să comparăm:
a) „...această activitate [de reconstrucţie a oraşului Spitak, distrus de un
seism devastator] nu depăşea faza de întocmire a unor documente, care erau
transmise dintr-un institut de proiectări în altul, a unor proiecte himerice
de oraşe vechi şi oraşe noi, care rămâneau doar pe hârtie. Situaţia aceasta a
durat până în 1996, când primar al Spitakului a devenit Suren Avetisian”.
(Ziarul „Aioţ Aşhar”, Armenia. 24.08.2002).
b) După cum am fost informaţi la Departamentul pentru relaţii cu publicul
al primăriei din Spitak, „...această activitate [de reconstrucţie a oraşului
Spitak, distrus de un seism devastator] nu depăşea faza de întocmire a unor
documente, care erau transmise dintr-un institut de proiectări în altul, a
unor proiecte himerice de oraşe vechi şi oraşe noi, care rămâneau doar pe
hârtie. Situaţia aceasta a durat până în 1996, când primar al Spitakului a
devenit Suren Avetisian”.
În primul exemplu, ziaristul îşi asumă responsabilitatea să comunice, în numele său,
cititorului adevărul. Textul pe care îl scrie este însă unul îndoielnic, care nu inspiră încre-
dere. Afrmaţiile sale par gratuite, nefind susţinute de argumente. Sau s-ar putea ca el să
128
Manual de jurnalism
promoveze punctul de vedere al unei părţi: în acest caz, ar f vorba de o comandă electo-
rală a primarului Suren Avetisian. În cel de al doilea exemplu se arată cine a făcut aceste
declaraţii, este indicată direct sursa interesată să facă primarului o imagine favorabilă,
întrucât aceasta (sursa) este subordonată conducerii primăriei. Modul de abordare din cel
de-al doilea exemplu solicită, desigur, o verifcare a informaţiei, implicit, un efort supli-
mentar. Făcând însă acest efort, ziaristul va îmbunătăţi sensibil calitatea articolului.
Iată şi un alt exemplu. În luna septembrie a anului 1999 am făcut parte dintr-un grup
de ziarişti armeni şi gruzini care a vizitat Djavaheti (sau în armeană, Djavahk). Djavaheti
este o regiune îndepărtată şi, în acel moment, neglijată de autorităţi, populată aproape
compact de armeni. Am ajuns la Ahalkalaki, oraşul principal din această zonă. La spitalul
din localitate am fost întâmpinaţi de câţiva oameni care protestau împotriva „politicii anti-
armene a conducerii de la Tbilisi”, care luase decizia de a muta spitalul dintr-o clădire bună
şi bine înzestrată în nişte spaţii neadaptate, improprii pentru o asemenea instituţie.
Ei bine, fraza pe care tocmai am scris-o redă destul de exact situaţia de la acel spital.
Însă cât ar câştiga articolul, cu cât ar f fost mai bun, dacă scriam: „La spitalul din localitate
am fost întâmpinaţi de câţiva oameni. „Sunteţi datori să ne ajutaţi! strigau aceştia, agitaţi.
Sunteţi ultima noastră speranţă. Autorităţile vor să ne scoată din această clădire!”.
Vorbirea directă face descrierea acestei scene mai expresivă şi mai frească.
Totuşi, după ce am cercetat lucrurile la faţa locului, am constatat că alta era problema.
Spitalul era, într-adevăr, într-o clădire veche şi umedă. Am trecut pragul saloanelor cu bol-
navi, am intrat în secţia de reanimare, amplasată la parter, într-o încăpere rece şi nepriete-
noasă. În mijlocul sălii era instalată o sobă, pe patul din colţ murea de infarct un bărbat de
şaptezeci de ani, iar în alt colţ, după un paravan improvizat din cearşafuri, năştea o femeie.
Autorităţile au propus ca spitalul să fe mutat într-un alt imobil, destul de nou. Câţiva
doctori locuiau însă în vecinătatea clădirii vechi, blocul cel nou find departe de casele
lor. Aceştia, acoperindu-se cu lozinci demagogice, au hotărât să-şi rezolve problema în
acest mod. Am scris, desigur, despre cazul de la Ahalkalaki.
Cea de a patra recomandare: reportajul nu numai relatează,
ci şi înfăţişează

Este o rigoare a genului strâns legată de măiestria, de talentul ziaristului. Să exami-
năm textul ce urmează.
Clădirea închisorii are şase corpuri. Un coridoraş uneşte corpul al şaselea de cel
central, unde arestaţii […] au ceva mai multe posibilităţi de a comunica între
ei, ba chiar şi de a-i urmări pe lucrătorii penitenciarului. Coridorul din corpul
al şaselea este drept, şi aici e mult mai simplu să asiguri izolarea deţinuţilor.
Dacă e să ne referim la camerele pentru interogatorii şi la „boxe”, menţionăm
că acestea se afă la parter; dacă în aceste încăperi arestaţii ar f torturaţi
chiar în modul cel mai inuman, ceilalţi arestaţi din încăperile de la etajele
superioare oricum nu vor auzi nimic, prin urmare, nici nu vor protesta.
[…] „Boxa” reprezintă o încăpere sumbră şi jilavă, de vreo 28 de metri
pătraţi, luminată de o ferestruică.
(Ziarul „Erkir”, Armenia. 19.07.2002).
Iată o mostră de text mort. Are un stil lânced, câlţos, birocratic. Autorul nu ne oferă
în textul său o imagine a acestui penitenciar, cititorul nu vede, nu aude ce se întâmplă
dincolo de zidurile închisorii, nu ne arată chipuri de gardieni, de deţinuţi...
129
Reportajul
Să-l comparăm cu un fragment dintr-un alt reportaj în care sunt descrise uşile de la
camerele de gazare din lagărul de concentrare pentru evrei de la Majdanek, în care a
murit aproape un milion şi jumătate de oameni. Reportajul a fost scris la 23 iulie 1944 şi
este semnat de ziaristul britanic Alexander Werth
19
.
Încăperile din camera de gazare, numite „Baie şi deparazitare”, repre-
zentau nişte construcţii anoste, cimentate, care, dacă aveau uşile ceva
mai largi şi dacă erau amplasate în alt loc, puteau f confundate cu un
rând de garaje mici şi confortabile. Însă uşile, uşile! Uşi grele, de oţel,
fecare având câte un zăvor greu, de oţel.
În centrul uşii e ferestruica – un cerc cam de trei ţoli în diametru, con-
stituit din sute de găurele. Vedeau oare acei oameni în agonie ochiul
esesistului ce îi observa? Oricum, acestuia nu avea de ce să-i fe frică,
ochiul său era bine protejat de o plasă de oţel ce acoperă ferestruica de
la uşă. Şi, asemeni fabricantului de seifuri sigure, care, mândru de mar-
fa sa, pune pe articolele sale marca fabricii, producătorul acestor uşi a
aplicat în jurul ferestruicilor inscripţia „Auert, Berlin”.
Aici, autorul creează imagini, forţând cititorul să vadă şi aceste uşi, şi aceste zăvoare.
Textul suscită interesul, făcându-te să-ţi imaginezi grozăviile ce se petreceau dincolo de uşile
metalice. Felul în care autorul înfăţişează aceste uşi ne face să înţelegem şi să simţim mult
mai mult decât în cazul în care el ar f relatat, pur şi simplu, despre lagărul de la Majdanek.
Evident, un asemenea nivel de măiestrie poate f atins dezvoltându-ţi mereu spiritul
de observaţie, facultatea „de a avea ochi”, adică de a remarca ceea ce alţii nu văd, de
a surprinde detaliile (de exemplu, marca producătorului acestor uşi), care mai apoi vor f
utilizate în reportaj.
Şi vă mai dau un sfat. Pentru a înfăţişa, nu e neapărat să apelaţi la prea multe epite-
te. Acestea apreciază, nu înfăţişează! Nu uitaţi acest lucru.
Recomandarea a cincea: nu abuzaţi de generalizări.
Sunt contraindicate genului
Reportajul ca gen nu are pretenţia unei descrieri obiective, complete. Ziaristul re-
latează doar ceea ce a văzut. A generaliza în baza unor informaţii lacunare echivalează
cu inducerea cititorului în eroare. Când stau de vorbă cu ziariştii, oamenii mai îngroaşă
culorile. Oralităţii îi sunt proprii exagerările, inadmisibile însă într-un text scris.
Iată încă un exemplu surprins în timpul deplasărilor mele la Ahalkalaki:
„Ne vezi, uite, pe toţi trei, îmi spune un bărbat pe care l-am întâlnit
lângă muzeul din Ahalkalaki, arătând la cei doi amici ai săi. Ăsta are
două fete în Rusia, ăsta are doar un băiat, care l-a lăsat şi a plecat. Am
şi eu o fată la Moscova, iar fecioru-meu şi-a pus în gând să plece la ea.
Aici au rămas numai morţii în morminte şi noi – să-i îngropăm pe cei
morţi”.
(„Nezavisimaia gazeta”. 6.11.2001).
Un om simplu, un locuitor dintr-un oraş de provincie, poate spune asemenea lucruri.
Dar când un ziarist întinde coarda şi generalizează, scriind: „La Ahalkalaki au rămas doar
19. Citat după The Faber Book of Reportage. Ed. John Carey. – Faber and Faber. London, Boston,
1987. – p. 601.
130
Manual de jurnalism
morţii şi cei care îi înmormântează pe cei răposaţi”, el serveşte cititorului o simplă opinie
ca fapt veridic. Realitatea este denaturată, deoarece Ahalkalaki îşi duce, desigur, viaţa sa
obişnuită, de oraş provincial, iar oamenii de acolo nu se ocupă doar de funeralii.
Iar generalizarea din exemplul ce urmează îl face pe cititor să se îndoiască:
Foarte mulţi copii internaţi la orfelinat nu-şi mai văd deloc părinţii, atâta
timp cât se afă aici; chiar şi mamele uită de existenţa copiilor lor bolnavi.
„Are grijă statul de el, la casa de copii au ajuns pe mâini bune; oricum nu
am bani să-l întreţin, mai târziu o să-l iau acasă...” ş.a.m.d., ş.a.m.d.
Cu bună seamă, de ce foarte mulţi? Unde a auzit autorul articolului asemenea de-
claraţii ale unor părinţi ipotetici? De ce este atât de sigur că mamele uită de existenţa
copiilor cărora le-au dat viaţă? Tot generalizând, autorul a scăpat din vedere tragediile
umane, cu abisul lor insondabil, care îi sileşte pe părinţi să-şi părăsească copiii. Efectul e
unul: cititorul pune la îndoială afrmaţiile ziaristului, iar articolul nu mai este citit până
la capăt.
Pentru a evita asemenea situaţii, vă recomand să aplicaţi un procedeu, numit de
mine procedeul lui Simplicissimus. Simplicissimus, în traducere din latină, înseamnă
om simplu, candid, fără gând ascuns. Denumirea procedeului mi-a fost sugerată de ti-
tlul unei cărţi – „Simplicius Simplicissimus”, scrisă de un scriitor german din secolul al
XVII-lea, Hans Jacob Grimmelshausen. Eroul acestei cărţi nimereşte în cele mai diferite
situaţii, rămânând însă întotdeauna ca şi cum în afara lor, fără a se confunda cu per-
sonajele şi păstrând asupra a celor ce se întâmplă o privire detaşată şi critică. Despre
orice eveniment Simplicissimus ştie să povestească cu intonaţia plină de mirare a unui
om naiv
20
.
După cum vedem, procedeul Simplicissimus presupune că ziaristul îşi asumă postura
unuia care n-ar şti nimic. El este distant, calm, toate lucrurile trebuie să-i fe lămurite.
Nu e apt să facă generalizări, deoarece nu dispune de informaţia necesară. Seamănă cu o
flă albă de hârtie – o tabula rasa – pe care va f doar ceea ce se va scrie pe ea.
Şi dacă un ziarist, când iese în teren, apare în faţa surselor sale ca un prostuţ, atunci
când se aşază la masă să-şi scrie articolul acest personaj naiv devine cititorul prezumtiv.
Căci un cititor nu trebuie să ştie chiar tot ce a afat gazetarul. Cititorului trebuie să i se
explice. Aceasta se face prin a descrie evenimentele şi a da citate.
Puţin despre reportajele din sala de judecată
Reportajele din sala de judecată constituie o varietate a genului. Ziaristul are aici
misiunea să relateze, să arate şi să explice ce se întâmplă în instanţă – un loc străin şi nu
prea agreat de simplul cetăţean.
Important este să nu se confunde două genuri – reportajul din sala de judecată şi
schiţa judiciară. În reportaj autorul nu are dreptul să emită opinii personale: el va relata
doar ceea ce a văzut. În schiţă, dimpotrivă, descriind procesul şi rezultatul acestuia, zia-
ristul îşi exprimă şi punctul său de vedere şi, în acest caz, va emite păreri despre cauzele
şi consecinţele deciziei instanţei, îi va da o apreciere.
20. Сейбель Н. Э. Традиции «Симплициссимуса» в современном немецком романе//XVII век в
диалоге эпох и культур: Materiale ale conferinţei ştiinţifce. Seria „Sympozium”. Ediţia a 8-a. – СПб.:
Editura Societăţii Filozofce din Sankt Petersburg, 2000. – p. 135.
131
Reportajul
La scrierea unui reportaj din sala de judecată reporterul nu va uita nici pentru o cli-
pă că numai instanţa este în drept să stabilească culpa celui acuzat şi în nici un caz nu
va numi persoana judecată „hoţ” sau „violator”, ci doar „acuzat de furt” sau „acuzat
de viol”. Rămân, de asemenea, adept al ideii că, în reportajele noastre, nu putem numi
oameni judecaţi ca find „terorişti”, ci „acuzaţi de terorism”, cu toate că şi această ca-
tegorie de crime provoacă o foarte virulentă reacţie emoţională.
De asemenea, trebuie să reţinem şi faptul că, chiar dacă instanţa de judecată
de gradul întâi a stabilit că acuzatul a comis un furt şi a pronunţat o decizie în acest
sens, verdictul ar putea fi anulat de instanţa superioară de judecată. Astfel, cel
numit de ziarist ca fiind „criminal” se va dovedi un om cinstit şi fără de nici o vină.
Mai mult decât atât, astăzi, când drepturile acuzaţilor din multe ţări ce au făcut
parte din fosta URSS sunt apărate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului,
iar examinarea dosarelor poate dura ani la rând, este clar că un gazetar ar face bine
să nu rişte, ci să scrie, pur şi simplu: „acuzatul de spionaj”, „acuzatul de terorism”
sau „acuzatul de tâlhărie”.
În plus, dacă un reporter va numi o persoană nevinovată ca find „ucigaş”, el poate
f tras la răspundere pentru defăimare, pentru lezarea onoarei şi demnităţii persoanei.
Iată de ce, la scrierea reportajelor din sala de judecată, este necesar să fm deosebit de
atenţi şi de prudenţi. Ca şi în cazul altor genuri jurnalistice, vom supune verifcării toate
faptele. Preţul acestei verifcări este, aici, deosebit de mare.
În reportajele din sala de judecată formularea acuzării va f reprodusă cu maximă
exactitate (se va indica numărul articolului din codul penal sau din cel civil în baza
căruia a fost adusă acuzarea). În afară de aceasta, reporterul trebuie să ştie care este
deosebirea, de pildă, dintre arestare şi reţinere, dintre interogatoriu şi discuţie. Şi,
desigur, ziaristul specializat în refectarea proceselor de judecată trebuie să cunoască
legile ţării, drepturile şi obligaţiile pe care le are afându-se în sala de judecată, cărora
se va conforma.
În alte ţări există uniuni, bresle sau asociaţii ale ziariştilor specializaţi în domeniul
jurnalismului judiciar. În multe ţări aceştia au adoptat declaraţii şi coduri care reglemen-
tează activitatea lor. O bună parte din aceste documente au fost incluse în cartea „Etica
profesională a jurnaliştilor. Documente şi materiale informative”
21
, editată de Fundaţia
pentru apărarea transparenţei.
Texte pentru analiză
Lucrarea nr. 1
Rictusul dispreţuitor al lui Miloşevici
Slobodan Miloşevici se înclină înainte, ascultându-l cu atenţie pe judecătorul Richard May care îl
întreba dacă doreşte ca acuzaţiile ce îi sunt aduse să fe date citirii.
„E problema dumneavoastră”, răspunse sacadat măcelarul de la Belgrad.
Asistenţa rămase stupefată.
21. Профессиональная этика журналистов. Т. I. Документы и справочные материалы. – M.:
Галерия, 1999.
132
Manual de jurnalism
Ieri dimineaţă, opinia publică mondială a asistat la o dramă judiciară ce a durat douăzeci de minute,
când fostul preşedinte al Iugoslaviei şi-a revărsat tot dispreţul şi toată indignarea faţă de tribunalul militar
internaţional, care îl va judeca pentru atrocităţile incredibile pe care le-a admis în războaiele din Kosovo
şi din Bosnia.
S-a produs, în sfârşit, ceea ce ieri era de neimaginat. Acest om cunoscut de toţi, cu păr argintiu,
sprâncene stufoase şi cu colţurile gurii lăsate în jos, se afa acum în faţa noastră, find despărţit de public
doar de un perete de sticlă rezistentă la gloanţe. În doar opt luni, Miloşevici a reuşit să ajungă din palatul
prezidenţial de la Belgrad pe banca acuzaţilor din Haga. Cuvintele şi comportamentul său nu trădau însă
nici un dram de umilinţă sau de ruşine – el îşi afşa doar dispreţul.
„Consider că acest tribunal este un tribunal ilegal, iar acuzaţiile ce mi se aduc sunt acuzaţii ilegale”,
a declarat el de îndată ce a avut cuvântul.
Drama a început în seara zilei de ieri, când cei doi avocaţi iugoslavi ai dlui Miloşevici, după o întâl-
nire de trei ore pe care au avut-o cu el la penitenciarul din Scheveningen, au declarat că preşedintele sârb
a renunţat la serviciile lor, deoarece nu recunoaşte această instanţă de judecată.
Curând, după ora şapte seara, a fost adus, escortat de câteva maşini cu sticle opace, în clădirea bine
păzită a tribunalului. A fost ţinut aici până la zece dimineaţa, când doi gardieni în uniforme ONU l-au intro-
dus în sala de judecată, o incintă de un alb orbitor, contrastând atât de mult cu depoziţiile despre masacre şi
purifcări etnice făcute aici în ultimii câţiva ani.
„El e!”, au exclamat oamenii din sala arhiplină, în momentul în care liderul sârb intra senin, îmbrăcat
într-un sacou negru, purtând o cămaşă albastru-deschis şi cravată cu culorile naţionale ale Serbiei. Arăta
bine, după trei luni de închisoare la Belgrad şi după intempestiva extrădare în Belgia.
Era fancat de gardieni. Aceştia erau dezarmaţi, ca nu cumva să încerce să le smulgă arma. Însă cei-
lalţi gardieni, din sală, aveau arme.
Banca procurorilor din celălalt capăt al sălii era plină. Se afa printre ei şi principalul acuzator, Carla
del Ponte. Venise aici doar pentru a-şi trăi clipa de triumf: prada pe care o vânase fusese prinsă. Pe când
banca apărării din faţa dlui Miloşevici era, dimpotrivă, goală; unul din cei doi avocaţi respinşi putea f
văzut în sală, împreună cu publicul. În afară de acesta, în sala de judecată nu era nici un prieten sau vreo
rudă a lui Miloşevici.
Stătu impasibil vreo cinci minute – răstimp în care li s-a permis reporterilor să fotografeze – , pri-
vind rece şi cu desconsiderare la cei 75 de ziarişti. Refuză serviciul gardianului, care îi propuse o cască
pentru a asculta traducerea. Când a intrat în sală judecătorul May, însoţit de alţi doi magistraţi, dl Miloşe-
vici s-a ridicat în picioare doar după ce a fost silit de gardian.
May a declarat şedinţa deschisă. Greferul a anunţat cauza ce urma să fe audiată, iar doamna del
Ponte i-a prezentat pe procurori. Judecătorul May întoarse privirea spre acuzat, observă că acesta nu are
avocaţi şi îi propuse să „se gândească bine dacă lipsa reprezentanţilor este în interesul dvs?”: procesul,
după cum se vede, va f unul lung şi complicat.
Dl Miloşevici se înclină înainte. Într-o engleză stâlcită, cu accent, anunţă: „Consider că acest tribu-
nal este un tribunal ilegal, iar acuzaţiile ce mi se aduc sunt acuzaţii ilegale. Este ilegal, tribunalul nu a
fost confrmat de Adunarea Generală a ONU, prin urmare nu am nevoie de avocaţi să-mi pledeze cauza
într-o instanţă ilegală”.
Judecătorul May îi spuse lui Miloşevici că „la momentul potrivit” i se va oferi posibilitatea să con-
teste competenţa tribunalului, după care l-a întrebat dacă doreşte să fe citit în glas rechizitoriul, întocmit
pe 51 de pagini. „E problema dumneavoastră”, i-o reteză scurt acesta.
Magistratul întrebă dacă dl Miloşevici îşi recunoaşte culpa. De astă dată răspunse în sârbă, ţintind,
evident, auditoriul din ţara sa. „Scopul acestui proces este de a conferi o justifcare ilegală crimelor militare
pe care le-au comis în Iugoslavia trupele NATO”, a declarat el.
„Dle Miloşevici, eu v-am pus o întrebare”, îl atenţionă judecătorul.
„Eu v-am răspuns”, pară acesta.
Judecătorul May anunţă că acuzatul se consideră inocent.
133
Reportajul
„Scopul acestui tribunal este să justifce crimele comise în Iugoslavia. Iată de ce tribunalul acesta
este ilegal”, continuă dl Miloşevici în sârbă, însă a fost întrerupt cu brutalitate.
„Dle Miloşevici, nu e acum momentul pentru cuvântări”, spuse judecătorul şi amână şedinţa pentru
27 august. Dl Miloşevici a fost scos din sală: părea fgura solitară a regelui Lear care luptă cu forţe mult
mai mari decât el însuşi.
Martin Fletcher
(Din Haga)
The Times, Londra.
04.07.2001
Un reportaj minunat. Ce-i drept, un neajuns al acestui text este că Miloşevici este nu-
mit, chiar în primele rânduri, „măcelarul de la Belgrad”. Porecla îşi are însă istoria sa şi i-a
fost aplicată lui Miloşevici prin analogie cu porecla lui Stalin – măcelarul din Kremlin. Ori-
cum, folosind o expresie atât de tare, autorul şi-a dat pe faţă din capul locului atitudinea
sa faţă de acuzat. Ceea ce nu este corect când semnezi un reportaj din sala de judecată.
Autorul nu se limitează la o simplă relatare despre şedinţa de judecată, ci înfăţişează sala
în care se desfăşoară procesul, locul în care stau procurorii, comportamentul gardienilor.
Structura reportajului e următoarea: în debut, autorul arată momentul de maximă
tensiune al şedinţei de judecată – răspunsul lui Miloşevici la întrebările judecătorului.
Apoi, după ce dă câteva elemente din istoria cazului, autorul descrie înfăţişarea lui
Miloşevici, sala de judecată, publicul din sală. Autorul creează o imagine-cadru, mizând
pe faptul că procesul va f unul îndelungat.
După care se revine la schimbul dramatic de replici dintre judecător şi acuzat, care
acum este descris mult mai amănunţit.
Finalul, tulburător şi expresiv, alcătuit doar dintr-o singură propoziţie, pune punct
acestui reportaj.
„Câştig aici într-o lună cât aş câştiga în Senegal într-un an”
Reportaj din Franţa al corespondentului ziarului „Izvestia”
Autorităţile franceze au declarat că deja în zilele următoare vor proceda la deportarea din ţară a
străinilor implicaţi în dezordinile stradale. Este vorba, deocamdată, doar de zece străini afaţi ilegal pe
teritoriul francez. Dar, potrivit declaraţiilor ministrului de interne Nicolas Sarkozy, acesta e abia începu-
tul. Între timp, tulburările care au durat trei săptămâni treptat se potolesc. Pentru prima dată, în noaptea
de marţi spre miercuri, la Paris şi în împrejurimile acestuia nu a fost înregistrat nici un pogrom. Au fost
incendiate „doar” 159 de maşini – în momentul de vârf al crizei numărul acestora depăşea 1400. Cât va
mai dura această acalmie? Pentru a găsi un răspuns la întrebare, corespondentul nostru în Franţa, Iuri
Kovalenko, a vizitat suburbiile „rebele” ale Parisului.
La Aulnay-sous-Bois, o suburbie pariziană situată la 10 kilometri nord-est de capitală, locuiesc 80
de mii de oameni. O treime dintre aceştia sunt „negri”, altă treime – arabi, şi o treime – albi. Pe ultimii
aproape nu-i vezi pe străzi. După valul de violenţe care a durat aproape trei săptămâni, situaţia din oraş
s-a liniştit.
Automobilele nu mai sunt incendiate aproape deloc. Însă până a se lăsa înserarea, poliţia caută să
opereze cât mai discret. După ce ministrul de interne Nicolas Sarkozy a anunţat gradul de „toleranţă
zero” faţă de infractori şi a califcat elementele turbulente ca „lepădături”, ura faţă de forţele de ordine a
atins apogeul. Nu sunt văzuţi cu ochi buni nici jurnaliştii. De aceea am convenit asupra întâlnirii, apelând
la intermedierea unui coleg algerian, care locuieşte în orăşelul vecin.
134
Manual de jurnalism
Ne-am aşezat pe o bancă dintr-un scuar. Au venit patru negri tineri, simpatici, şi două fete arabe. Toţi
sunt cetăţeni francezi, însă părinţii lor au emigrat din Senegal, Coasta de Fildeş, Mali, Algeria. Tinerii
sunt musulmani, dar, după cum se vede, nimeni dintre ei nu a citit Coranul. Toţi au abandonat şcoala, nu
au nici o meserie şi şomează. Un tânăr mi-a mărturisit că nu ştie prea bine nici să scrie, nici să citească.
Frecventează toţi un „centru de orientare profesională”, creat de autorităţile locale pe banii contribua-
bililor. Benefciază, pentru aceasta, de o indemnizaţie lunară de 350 de euro. Nimeni nu ştie ce va face
mâine. Cu toate astea, nu se plâng de viaţă grea. Senegalezul Hadjy spune că familia sa din cinci persoane
locuieşte într-un apartament de patru camere.
– La drept vorbind, băieţii n-au luptat în zadar, zice el. Şi-au amintit acum şi de noi. Desigur, nu-s
de acord când dau foc la grădiniţe de copii sau altele din astea. Duşmanii noştri sunt jandarmii şi Sarko
(ministrul de interne Nicolas Sarkozy. – „Izvestia”). Când eşti „negru”, prezinţi actele la control de cinci
ori pe zi... Numai că un loc de muncă, oricum, nu avem. Chiar dacă aş avea o meserie, e puţin probabil că
m-ar angaja. Îl iau întotdeauna pe un Pierre, „franţuzul pur sânge”, numai nu pe „coloratul” Abdul.
Nici Hadjy, nici tovarăşii săi nu ştiu ce le va aduce ziua de mâine. Toţi speră însă la mai bine. În tot
cazul, Hadjy nici nu-şi imaginează că s-ar putea întoarce în Senegalul său natal: „Câştig aici într-o lună
cât aş câştiga în Senegal într-un an. Dacă, desigur, găsesc de lucru”. Deocamdată stă acasă. Ahmed, to-
varăşul său, a absolvit şcoala, însă a reuşit să se angajeze doar ca gunoier.
Şomajul sau închisoarea – asta este alegerea pentru mulţi. Unii fură telefoane fără fr, pe care apoi le
revând, alţii fac comerţ cu ţigări de contrabandă sau cu stupefante. Nu îndrăznesc însă să fure autoturis-
me – prea mare e riscul! Nu deţin nici arme. La o adică, la ce le-ar trebui?! Pentru a relua lupta e destul
să ai o brichetă şi o canistră de benzină. Chiar şi în „condiţii de pace” în Franţa sunt incendiate zilnic sute
de maşini. Azi e linişte, însă e destul să scapere o scânteie şi explozia va urma.
– Franţa nu ne iubeşte, deşi francezii nu sunt chiar atât de rasişti, zice Tarique. Vedeţi ce fac pe banca
de alături?
O tânără blondă s-a aciuat pe genunchii unui tânăr negru şi îl sărută cu foc. „Make love, not war!”,
izbucneşte în hohote de râs Sania. Tatăl ei e un algerian. Dacă e să dăm crezare statisticilor, fecare a patra
fată provenind din familii de imigranţi algerieni se mărită cu un „alb”.
Sylvie, de 40 de ani, este „o franţuzoaică autentică”. Mamă a patru copii, lucrează casieriţă într-un
supermarket. A locuit la Aulnay-sous-Bois jumătate din viaţa sa.
– Cea mai mare greşeală a mea a fost că m-am aşezat aici cu traiul, regretă Sylvie. Prietenii mei au
plecat demult, eu însă nu am banii necesari pentru a mă muta. Mă simt izolată, reprezint o minoritate sor-
tită dispariţiei. Autorităţile au uitat de noi. Totul mă irită, totul mă enervează. Mirosurile din casa scării.
Duduitul motocicletelor gonind, fără amortizoare de zgomot. Muzica arabă. Tinerii care stârcesc mereu
la intrarea în blocuri, acostând trecătorii. Sunt lăsaţi de capul lor de la vârsta de şase ani. Unde le sunt
părinţii? Pe femeile albe le numesc „paraşute franceze împuţite”.
Cândva Sylvie i-a sprijinit pe comunişti, apoi şi-a dat votul pentru socialişti. Pe Jacques Chirac şi pe
comilitonii săi de dreapta nu-i agreează, de aceea în alegerile viitoare va vota cu naţionalistul Jean-Marie
Le Pen.
Iuri Kovalenko, Paris
„Izvestia”. 17.11.2005
Întrebări:
1. Ce temă abordează acest reportaj?
2. Cum aţi f început dvs acest text? De ce?
3. Câte surse de informare au fost folosite? Sunt sufciente acestea sau e necesar să fe
contactate şi altele?
4. Cât de reuşit descrie autorul situaţia din suburbiile capitalei franceze?
5. Evaluaţi reportajul în baza unei scale de cinci puncte.
135
Reportajul
Reportaj din casa morţilor
Cei o sută de locatari din imobilul de pe Bolşaia Sadovaia
îşi pot pierde vieţile în orice clipă
Un trosnet înforător se auzi, sâmbătă noaptea, din pereţii unei case nu prea mari, cu patru caturi,
situată în una din curţile dintre blocuri ale capitalei. În liniştea de miez de noapte, pereţii fsuraţi scârţâ-
iră sinistru, într-un apartament se clătină tavanul, de pe care se desprinsese deja o bucată de stuc vechi,
îngălbenit, căzu tencuiala...
Peste jumătate de oră, lângă casa nr. 3, bloc 5, de pe strada Bolşaia Sadovaia, veniseră deja echipele
tuturor serviciilor de intervenţie şi de salvare ale municipiului: imobilul în care locuiesc peste o sută de
oameni stătea să se prăbuşească. În peretele exterior, dinspre colţul străzii, se vedea o crăpătură adâncă,
lată de vreo cinci centimetri, bolta de la intrare se deformă, acoperindu-se cu o plasă de crăpături mai
mici.
Casa a fost examinată în interior şi în exterior. Specialişti de la apărarea civilă şi din structurile pen-
tru situaţii excepţionale, precum şi angajaţi din departamentul pentru complexul locativ al Moscovei, au
stabilit că de ambele părţi ale clădirii, de la temelie până sub acoperiş, pereţii sunt crăpaţi.
Geodeziştii au cercetat terenul şi au constatat că procesele naturale ce se produc în adâncime fac ca
această veche clădire să se dărâme. Şi doar funcţionarii au decis că, deşi casa nu e într-o stare prea bună,
dar, deocamdată, nu poate f declarată ca nelocuibilă. În numeroasele fsuri din pereţi au fost instalaţi
senzori, iar locatarii au fost sfătuiţi să fe mai atenţi (să nu trântească uşile, să intre mai rar în camerele
avariate etc.).
„Crăpăturile din pereţi nu-s de azi! Casa noastră stă de douăzeci de ani la rând pentru a f reparată
capital! Nu înţeleg de ce abia acum au băgat de seamă că clădirea se năruie, spune unui reporter „NG”
un bărbat ce trece pe scara deteriorată şi întunecoasă. Urcaţi până la etaj, acolo veţi vedea mai bine care-i
situaţia!”. La etaj, ne-a deschis uşa de la un apartament un tânar care s-a prezentat: „Artiom”. Ne-a invitat
înăuntru: „Fiţi atenţi! Mergeţi după mine, vă voi arăta două camere, cele mai „arătoase”.
Încăperea în care ne-a condus Artiom poate f considerată cameră de locuit doar printr-un efort de
imaginaţie. Tavanul a căzut aproape în întregime, find înlocuit cu scânduri. Vântul sufă prin crăpă-
turile din pereţi, într-o parte, zidăria s-a strâmbat, depărtându-se de podea, iar în altă parte nu ajunge
la tavan. „Nu mai locuieşte nimeni aici, de mult. Apartamentul are statut de locuinţă comunală, însă
de vreo zece ani nimeni nu acceptă să intre în el”, ne spune Artiom, conducându-ne pe coridor spre
camera alăturată. „Odaia aceasta e deasupra bolţii de la intrare, nu are nimic sub ea. E locul cel mai
periculos din casa aceasta, după cum se spune”, remarcă tânărul. Ne dăm seama că locul e „periculos”
după ce facem primii paşi: parchetul vechi umblă în toate părţile şi se afundă sub picior, de pe pereţi se
desprind bucăţi de tencuială, între podea şi perete e o gaură prin care răzbate lumina...
Locatarii spun că sunt gata fe pentru evacuare, fe pentru a se muta în altă casă. Pe când edilii capi-
talei chibzuiesc cum să facă să astupe crăpăturile acestei case ce se dărâmă, ce să mai dreagă ca vechiul
imobil să mai reziste puţin. „Au fost salvatorii, zice Artiom, şi ne-au spus că aici, desigur, nu putem sta,
iar cei de la prefectură ne-au propus să ne mutăm la Butovo...”
De altfel, doar în sectorul central al capitalei sunt peste treizeci de imobile avariate sau foarte
vechi, care urmează a f evacuate. Aceasta, dacă nu ţinem seamă de blocurile cu cinci etaje, de mult uzate.
Pe de altă parte, potrivit specialiştilor, noţiunea de „reparaţie capitală” este una foarte convenţională şi
poate însemna tot ce vrei: de la restaurare până la demolarea imobilului, ca find nerentabil în exploata-
re.
Tatiana Stroghinskaia
Nezavisimaia gazeta
11.03.2002
136
Manual de jurnalism
Întrebări:
1. Ce structură are acest text? În ce gen jurnalistic se încadrează?
2. Cum aţi începe dvs acest articol?
3. Ce alte elemente în plus aţi folosi?
4. Cât de adecvat prezintă autorul cele văzute la faţa locului?
5. Evaluaţi articolul în baza unei scale de cinci puncte.
Lucrări practice pe tema „Reportajul”
Lucrarea nr. 1
Descrieţi drumul pe care îl faceţi de acasă până la locul dvs de muncă. Prindeţi detali-
ile ce vi se par relevante. Fixaţi chipurile, vorbele oamenilor pe care îi întâlniţi în cale.
Lucrarea nr. 2
Scrieţi un reportaj despre vizionarea unui flm la cinematograf (sau, şi mai bine, despre
o vizită la menajerie sau la grădina botanică). Ar f bine să întreprindeţi aceste vizite în
grup, fecare urmând să-şi scrie propriul reportaj. Analizaţi variantele reportajelor.
Schiţa de portret
Din acest capitol vom afa:
● Schiţa de portret face parte din
genul features
● Cum se scrie o schiţă de portret
● Schiţa de portret-interviu
● Genul schiţei de portret
● Ce surse vor f folosite, şi în ce
mod, la scrierea schiţelor de
portret
Acest gen reprezintă, de fapt, o scurtă biografe, care pune în evidenţă unul sau mai
multe episoade interesante, relevante, momente cruciale din viaţa eroului. Articolele
în care sunt prezentaţi oameni, contemporanii noştri, sunt deosebit de interesante şi
atrăgătoare pentru cititori. Dacă sunt scrise bine, freşte. Interesul pe care îl suscită se
întemeiază pe o calitate de nedezrădăcinat a omului precum curiozitatea, ba chiar pe
tentaţia acestuia de a-şi băga nasul unde nu-i ferbe oala.
Şi cum genul acesta este atât de popular, putem afrma cu toată certitudinea că, mai
devreme sau mai târziu, orice gazetar va trebui să scrie şi o schiţă de portret. Există mai
multe modalităţi de a realiza acest lucru, apelând la genuri diferite. Unul din ele este cel
al interviului, pe care l-am examinat în capitolele anterioare. La scrierea unei schiţe de
portret se utilizează interviul de tipul „cine”.
Există însă şi schiţa de portret ca gen independent. Să încercăm să analizăm şi să
vedem care sunt particularităţile acestui gen.
Vom remarca, la început, că putem face o schiţă de portret a unei persoane, dar pu-
tem realiza şi un portret de grup: a unor vechi prieteni, a unei echipe de fotbal, formaţii
rock etc. Schiţele de portret pot f scrise în timpul vieţii eroilor, dar şi după moartea aces-
tora. Necrologul reprezintă, de asemenea, o varietate a schiţei de portret.
Totodată, schiţele de portret pot f scrise de la persoana întâi, dar şi de la persoana
a treia, ca şi cum distanţându-ne de obiect. Mai mult decât atât, schiţa de portret poate
reprezenta o mică inserţie în textul unui articolul de ziar, dar poate să constituie şi un
amplu material de revistă, de câteva mii de cuvinte.
Iată un exemplu în care autorul este laconic în prezentarea personajului:
Pe banca acuzaţilor, între doi gardieni imperturbabili, stă un bărbat palid
şi deprimat. Nici nu-ţi vine să crezi că acesta e Vano Siradeghian, optimis-
tul ministru de interne de altădată, care acum doi ani era unul dintre cei
mai infuenţi oameni din Armenia.
Vano Siradeghian are 52 de ani. Mâinile îi tremură în mod vizibil, iar vo-
cea i se frânge, după interminabile interogatorii încrucişate. Uneori se
138
Manual de jurnalism
încruntă, când prinde din sală, rostite în surdină, replici ofensatoare la
adresa sa. (IWPR, Caucasus Reporting Service. 4.02.2002).
Cum se scrie o schiţă de portret
Tehnica scrierii unei schiţe de portret, ca şi a altor „articole lungi”, a fost prezentată
în capitolele anterioare. Şi aici, înainte de a scrie sau de a ne întâlni cu eroul viitorului
articol, este necesar să ne informăm şi să cunoaştem cât mai multe despre acesta. Meto-
dele şi sursele de informare ne sunt deja cunoscute: Internetul, cărţile (inclusiv dicţiona-
re şi ghiduri), ziare, reviste. În afară de acestea, eroul nostru are, în mod sigur, prieteni,
colegi, rude. Prin urmare, puteţi discuta şi cu ei. Mai există, de asemenea, foste rude,
foşti soţi sau soţii. Ziaristul trebuie să fe pregătit să-i intervieveze, dacă e cazul, şi pe
aceştia.
După ce aţi afat despre eroul dvs atâtea încât aveţi impresia că puteţi scrie o schiţă
de portret fără a vă mai întâlni cu el, vine momentul când veţi decide structura acestui
interviu, ce întrebări anume veţi pune eroului dvs. De regulă, aceste întrebări vă vin şi le
formulaţi în faza de informare, până a vă întâlni cu eroul.
Cunoscutul ziarist britanic Stan Nicholls, care de-a lungul anilor a semnat numeroase
schiţe de portret pentru cele mai diferite publicaţii, susţine că intervievarea propriu-zisă
a eroului constituie doar cinci la sută din întreaga muncă la o schiţă de portret.
După ce dispuneţi de întreaga informaţie, purcedeţi la scrierea articolului ca atare.
Am menţionat deja că rezultatul muncii dvs, textul, poate lua forma unui interviu. Sau
a unei naraţiuni în care este prezentat caracterul, comportamentul, ticurile, înfăţişarea
omului.
Mulţi ziarişti din ţările postsovietice cunosc bine cel mai simplu mod de a realiza o
schiţă de portret. Ei afă (uneori aproximativ, după ureche) cine este personajul despre
care vor scrie, ce interese şi preocupări are, după care convin cu acesta să le dea un in-
terviu.
Iată un caz tipic: pe parcursul intervievării, ziaristul întreabă despre activitatea pe
care o desfăşoară eroul, despre pasiunile acestuia. Discutarea unor subiecte ce intere-
sează pe cel intervievat poate dura mult. După ce stă de vorbă cu eroul cam o oră-o oră
şi jumătate, ziaristul pregăteşte un interviu pe o pagină şi jumătate şi îl publică în ziar
sau revistă. Aşa cum se întâmplă de regulă, cuvintele sursei sunt schimonosite, iar eroul
arată cam prostuţ. E ceva inevitabil când doreşti să bagi într-o pagină şi jumătate ceea
ce interlocutorul dvs v-a vorbit o oră şi jumătate, făcând digresiuni, dând exemple sau
povestindu-vă diferite cazuri din viaţa sa.
Iată un exemplu în acest sens. Din motive lesne de înţeles, numele eroului acestui
interviu nu este indicat.
A îndrăgit de copil profesia de medic, considerând că este cea mai umană.
Acesta a fost argumentul principal când a ales anume această cale. În func-
ţia de şef al secţiei de neurochirurgie şi neurologie de la Spitalul republican
[…], are o grijă deosebită faţă de toţi pacienţii, manifestă o deosebită ome-
nie pentru persoanele socialmente vulnerabile, a unit strâns în jurul său un
colectiv remarcabil.
– În acest secol al supravieţuirii, aţi păstrat o atitudine umană faţă de
aproapele. Urmaţi, în acest chip, jurământul lui Hippocrates sau aşa e
frea dvs?
139
Schiţa de portret
– Aşa îmi este frea, mai curând. Fiece om trebuie să poarte în forul său
interior jurământul lui Hippocrates. Dacă îl are, îl va urma. Dacă nu-l are,
chiar dacă a depus jurământul, acest om se va contrazice şi nu îşi va onora
promisiunile.
– Personalul medical suferă din cauza restanţelor salariale prelungite. Cum
reuşeşte colectivul dvs să-şi păstreze umanismul în relaţia cu pacienţii?
– Aceasta este o problemă globală, care vizează nu numai personalul medi-
cal. Ea e determinată de situaţia social-politică din ţară. Colectivul conside-
ră că munca noastră e legată de soarta oamenilor, de viaţa şi sănătatea aces-
tora. Prin urmare, un salariu plătit cu întârziere sau alţi factori nu trebuie
să se răsfrângă asupra cumsecădeniei şi a bunei-cuviinţe a personalului.
– Cum se răsfrânge asupra dvs durerea bolnavilor, nu vă simţiţi depri-
mat când ieşiţi din spital?
– Afându-mă cea mai mare parte a zilei printre pacienţi, văzând suferinţele
şi problemele lor, sunt infuenţat, nu pot rămâne indiferent. Ar f un neade-
văr, desigur, dacă aş afrma că nu mă încarc de emoţii negative.
– Şi unde vă găsiţi un refugiu?
– În sânul familiei şi în cel al naturii. Ştiinţa a demonstrat că omul este cu
atât mai calm şi mai fresc, cu cât se afă mai aproape de natură.
– Ştiu că sunteţi pasionat de turism, de vânătoare...
– Ţara noastră e atât de frumoasă, cu o natură atât de pitorească, cu atâtea
locuri şi monumente de arhitectură admirabile încât nu-ţi ajunge timp să
le vezi pe toate... Admirând natura, aleg locurile cele mai frumoase, mai
interesante, pe care le fotografez: aceasta îmi procură o mare plăcere. La
vânătoare merg cu prietenii din acelaşi motiv – să contactez cu natura. Vâ-
natul nu este un scop în sine, căci nici măcar nu-mi iau arma cu mine.
– Aveţi vreun hobby?
– Da, sunt colecţionar. E o pasiune atât de veche încât nici nu ştiu când
m-am molipsit de ea, ce a servit ca prim imbold în acest sens. Adun din
copilărie timbre, etichete, monede vechi, ţigări, sticle. În prezent, păstrez
doar colecţia de monede şi cea de cuţite, care în cea mai mare parte sunt
originale.
– Ce relaţie aveţi cu religia, cu Dumnezeu?
– Orice om are credinţă şi are un Dumnezeu. Credinţa şi Dumnezeul meu
sunt în mine. Umanitatea cunoaşte o mulţime de religii şi se închină unor
dumnezei diferiţi. Ca rezultat, suntem martorii unor războaie religioase.
Consider că Dumnezeu este unul.
Ei bine, acest text ne prezintă un om care, deşi nu primeşte salariul la timp, rămâne
totuşi cumsecade (deşi ştim că mulţi medici curanţi sunt corupţi, luând bani pentru orice
serviciu). Un om îndrăgostit de natură şi de monumentele de arhitectură vechi, care mer-
ge la vânătoare fără a-şi lua arma cu el. Este un colecţionar care adună de toate – sticle,
ţigări, etichete; mai e şi religios, crede în Dumnezeu (cu majusculă), pe care îl are în
inimă şi care e unul.
Un tip destul de jalnic, dacă vine vorba.
Nu am ales întâmplător acest text: el ilustrează o tendinţă răspândită în jurnalismul
postsovietic. Schiţa de portret este „obiectivată” la maximum, adică ziaristul nu există în
acest text. Aceste texte sunt scrise în baza unei singure surse, care este, de regulă, însuşi
eroul articolului. În acest caz, ziaristul devine captivul unor idei şi al unor opinii pe care
140
Manual de jurnalism
eroul le crede despre el însuşi. Cu alte cuvinte, ziaristul devine un instrument, un canal
prin care sursa se autopromovează, iar această „obiectivare” reprezintă un paravan după
care autorul îşi ascunde starea sa de dependenţă.
Textele de acest fel sunt, totodată, apologetice, autorii simpatizând făţiş cu eroii şi
prezentându-i într-o lumină cât mai favorabilă.
Evident, o schiţă de portret poate f scrisă şi dintr-o singură sursă, adică folosind in-
formaţia furnizată de eroul articolului. Realizăm astfel un interviu cu o singură persoană,
din această discuţie rezultând o descriere a vieţii acestui om. Aceste articole, după cum
vedem din exemplele prezentate şi după cum o confrmă practica gazetărească, sunt de
regulă fade, unilaterale. Dacă ţineţi să scrieţi despre un om, în special dacă acesta este o
personalitate cunoscută, originală şi complexă, vă recomand să vă informaţi despre el din
câteva surse. Textul pe care îl veţi da, sunt sigur, va f mul mai consistent, mai nuanţat şi
mai expresiv.
Aşadar, recapitulăm:
● schiţa de portret poate f realizată în genul interviului, dar poate f scrisă şi ca articol
aparte, ca gen independent;
● schiţa de portret se poate întemeia pe informaţii provenind dintr-o singură sursă,
dar în acest caz riscaţi să scrieţi un articol plat, plicticos.
Structura textelor scrise în genul schiţei de portret am prezentat-o în capitolul ante-
rior. De aceea, nu vă pot da, aici, alte sfaturi şi recomandări specifce.
Texte pentru analiză
Secretul longevităţii
Pelagheia Gordeevna şi-a dus veacul la Baigheievo. satul în care a văzujt lumina zilei. Acum locu-
ieşte împreună cu feciorul şi cu nora sa. Are doi nepoţi şi o strănepoată. La anii pe care îi are, bătrânica
e destul de vioaie, se poartă singură, şi-a păstrat memoria şi vederile, atât doar că auzul o cam dă de
sminteală.
Când am întrebat-o ce trebuie să faci ca să ajungi la o sută de ani, Pelagheia Gordeevna mi-a răspuns
cât se poate de simplu: „Nimic, puico. Să trăieşti, atâta tot”. Dar dincolo de acest răspuns „simplu” stă o
viaţă plină de griji şi de necazuri.
În familia lor de ţărani au fost şapte fete şi trei feciori. Fraţii au murit de tineri, fetele făceau toată trea-
ba în gospodărie. „Vara ne duceam cu tata la arat, la semănat, la tăiat pădure, iar iarna ne îndeletniceam cu
lucrul de mână. Şapte fete la părinţi, trebuia zestre, nu glumă! Ţeseam la două războaie. Ieşea o pânzătură
cum nu se mai afă”, zice bătrâna cu mândrie, arătându-mi un ştergar de odinioară. Pânza este într-adevăr
minunată – subţire, netedă, fără de nici un greş.
„Pe vremuri, îşi continuă vorba Pelagheia Gordeevna, părinţii erau cei care alegeau mirese pentru
feciorii lor. Fetele lui Gordei erau întrebate, ne-am măritat una după alta, făcând nunţi în tot anul”.
Pelagheia s-a căsătorit la douăzeci şi unu de ani cu un făcău din sat, cu Nichita Molodţov. Nu a trăit
însă mult în gospodăria bărbatului. Între timp i-a murit mama şi tată-său, rămas singur, i-a chemat pe
tineri în ograda lui. Bătrânul avea grijă de propria gospodărie, refuzând să intre în colhoz. Aşa s-au făcut
gospodari individuali şi fică-sa cu ginerele.
141
Schiţa de portret
Pelagheia a făcut trei clase la şcoala parohială. Atâta era învăţătura pe vremea aceea pentru copiii mun-
ciţi de la ţară. Trei clase avea şi bărbatul ei, care absolvise şcoala cu diplomă de merit. Pelagheia Gordeev-
na are mari păreri de rău că nu a păstrat acea „foaie de laudă”, pe care erau înfăţişaţi cei 12 ţari ai Rusiei.
Diploma înrămată era agăţată pe perete. Sătenii care intrau în casă ironizau pe seama lor: „Ca să vezi, bre,
aiştea, ai lui Gordei, mai trăiesc pe vremea ţarilor!”. Într-o zi, Nichita puse diploma pe foc, să nu dea cumva
de vreo belea.
Bătrânei Pelagheia nu-i place să-şi amintească de revoluţia din octombrie, de războiul civil sau de
vremea nep-ului (nep – noua politică economică). În schimb, ţine bine minte cum au fost petrecuţi făcăii
din sat, în 1914, pe fronturile primului război mondial. Şi-a amintit chiar şi un cântec de pe atunci:
Epir kaias since
Peletser sumar savati.
Peletser sumar sumasti,
Ghermanii puli savati.
(Pe calea care ne aşteaptă,
Din cer senin cad ploi,
Ploi cu picături reci,
Din plumb nemţesc făcute.)
Alte evenimente, după cum se vede, nu au afectat deloc viaţa acestui sat uitat din Ciuvaşia. Ţăranii
ştiau una: să are, să semene, să strângă roada...
Şi-a reamintit acel cântec de demult, cu ploi de plumbi germani, în anul 1941, când pe Nichita
Molodţov l-au luat la război. Femeia a rămas cu grija a trei copii şi a unui tată bătrân. A avut şi alţi
copii, însă au murit de mici. „N-am putut să mi-i păzesc, se căinează femeia. N-am avut când să stau
cu ei, că lucram din zi în noapte...”
În anii de război Pelagheia a tras de toate. Tată-său avea o iapă care a pierit. Pentru a-şi hrăni
copiii şi pentru a îngriji mânzul rămas de la iapă, argăţea arând ogoarele oamenilor, iar iarna îndesa la
piuă pâsle. Deprinsese meseria aceasta de la vârsta de 18 ani. „De atunci fac în tot anul câte o pereche
de pâsle. Numai în aist an n-am făcut, şi mi-e dor să pun iar mâna pe pilug”, - oftează bătrâna.
În anii războiului, Pelagheia făcea pe jos drumul până la Kanaş sau la Ceboksarî, unde vindea
pâslele. Autorităţile au pus ochii pe ea, considerând că câştigă prea mult. I-au împovărat cu impozite:
şi pe ea, şi pe bătrânul ei tată. Cum nu aveau cu ce le plăti, le-au luat până şi lemnele din ogradă, lăsând
familia fără defoc în dricul iernii. Ce frică a mai tras Pelagheia atunci! Se speriase că o vor băga la
puşcărie şi că îi vor rămâne copiii pe drumuri. Îşi aminteşte bine anii ’30, când mulţi oameni din sat au
fost expropriaţi şi deportaţi. „Au nenorocit o grămadă de oameni de treabă, de gospodari, zice bătrâna.
Iată, pe megieşul meu l-au ridicat doar pentru că avea o livadă ca grădina raiului”.
Pelagheia a scăpat numai datorită unei rude ce a trimis la Moscova o scrisoare în care a reclamat
că este persecutată o femeie cu bărbatul mobilizat pe front, care are în grijă copii mici şi un tată în vâr-
stă. Nevoile nu s-au terminat însă aici. În 1944, a primit o scrisoare prin care era înştiinţată că Nichita
a căzut în lupte. Îndată după război, s-a îmbolnăvit de meningită şi i-a murit o fică, de 17 ani. Peste
câţiva ani s-a călătorit şi tatăl Pelagheii. Avea 92 de ani. Nu şi-a blestemat însă soarta şi nu i-a împietrit
sufetul. A avut putere să-i îngrijească, în ultimii lor ani de viaţă, şi pe bătrânii din mahala. „Cine ştie,
poate că mai am zile datorită binecuvântării lor?”, se întreabă Pelagheia Gordeevna.
În anii ‘50, feciorul ei cel mai mare, care lucra mecanizator, a înscris-o în colhoz şi pe maică-sa.
A fost harnică, în unii ani făcea câte 300 de zile-muncă. Apoi soarta a mai pus-o o dată la încercare: în
lerul vârstei, la numai 44 de ani, a părăsit-o feciorul mai mare. „Nu dea Domnul nimănui să tragă ce
am tras eu!”, oftează femeia şi ochii i se înlăcrimează.
142
Manual de jurnalism
Acum de soacră are grijă nora, Tamara Nikolaevna. „Îmi tot zice să mă stâmpăr, să mă mai ho-
dinesc. Da’ cum să stai degeaba, că te ia urâtul?! Ce-aş mai da la piuă nişte pâsle, da’ nu mă mai ţin
puterile”, mi se plânge Pelagheia Gordeevna.
Această femeie bătrână priveşte televizorul, citeşte ziarele şi îşi aminteşte adeseori viaţa trăită, pe
care o compară cu cea de astăzi. Multe din câte se întâmplă acum nu-i sunt pe plac: altădată, socoteşte
ea, lumea bea mai puţin, toţi lucrau, iar hambarele erau pline. Şi nici atâţia tâlhari nu se afau. Pe când
azi mulţi nu-şi pot dobândi nici măcar pâinea cea de toate zilele. Mănâncă însă doar acela care mun-
ceşte, zice ea. Asta-i toată înţelepciunea vieţii.
E. ZAIŢEVA, s. Baigheevo,
raionul Ţivilsk
Ziarul „Sovetskaia Ciuvaşia”. 11.11.2005
Articolul se bazează pe informaţii provenind dintr-o singură sursă – pe mărturisirile
Pelagheii Gordeevna. Dacă acestea ar f fost completate cu alte detalii, pe care ziaristul
le-ar f afat de la rudele bătrânei – de pildă, de la nora acesteia care, aşa cum se vede
din text, îngrijeşte de soacra sa –, precum şi de la vecini, care ar f povestit despre viaţa
eroinei în timpurile sovietice, textul era mult mai complet şi mai interesant.
Ayse Nur Zarakolu
(Necrolog)
Într-o ţară precum e Turcia, unde naţionalismul este atât de puternic, iar orice abatere de la
interpretarea îngustă, îndeobşte admisă, a contemporaneităţii şi a istoriei atrage pericole, Ayse Nur
Zarakolu a fost o femeie curajoasă.
Împreună cu soţul său, Ragip, a editat cărţi de istorie, de politică şi de poezie, cărţi care în orice
altă ţară ar f fost primite ca un lucru fresc, pe când în Turcia apariţia lor a fost urmată de nesfârşite
procese de judecată, amenzi, detenţii, refuzuri de a elibera un paşaport şi alte persecuţii din partea
statului. Tirajul a zeci de ediţii a fost sechestrat, iar în anul 1995 persoane necunoscute au incendiat
sediul editurii „Belge” („Document”), care le aparţinea.
Instalată într-un subsol din Istanbul, editura „Belge” a scos cărţi în care se recunoştea existenţa
poporului curd, studii istorice despre actul de genocid comis la începutul secolului XX împotriva
minorităţii armene şi împotriva grecilor din Imperiul Otoman. A fost destul să publice în limba
curdă, la începutul anilor nouăzeci, versurile lui Mehdi Zana, ca Zarakolu să fe acuzată de propa-
garea separatismului, în baza legii draconice de combatere a terorismului. În anul 1997, Zarakolu a
editat în limba turcă culegerea „Ce scumpă e libertatea”, cu articole şi reportaje semnate de ziarista
germană Lissy Schmidt, ucisă cu trei ani înainte în Irakul de Nord. Cartea a fost interzisă, tirajul –
confscat, iar Zarakolu şi cei doi traducători au fost deferiţi justiţiei.
Totuşi cel mai tare au înfuriat autorităţile cărţile despre genocidul armenilor. Fapt ce o determi-
na să persevereze. „Problemele de istorie trebuie dezbătute în cărţi, nu în instanţe”, insista ea.
În decembrie 1993, a scos cartea lui Yves Ternon „Armenii: istoria unui genocid”, traducere din
franceză, care a apărut în limba turcă cu titlul „Tabuul armean”. Ca pedeapsă, a fost condamnată
la doi ani de închisoare. Zarakolu a mai editat, între altele, cartea scriitorului austriac Franz Werfel
„Cele patruzeci de zile ale lui Musa Dagh”, scrisă în anul 1933, un roman ce evocă rezistenţa unui
sat armenesc împotriva genocidului.
143
Schiţa de portret
Aişe s-a născut în 1946 în oraşul cosmopolit Antakia (Antiohia). A studiat sociologia, după care
şi-a început activitatea în sindicatul lucrătorilor rutieri. În 1968 s-a angajat la Casa de editură „Var-
lik”, iar în anul 1970 era director la biblioteca Institutului pentru studiul fnanţelor din Istanbul.
În anul 1977, împreună cu Ragip, au înfinţat editura „Belge”, care îşi propunea „să distrugă ta-
buurile” şi „să studieze drepturile minorităţilor”. După lovitura de stat din 1980, când au fost arestaţi
directorii companiei progresiste de comercializare a cărţilor „Djemmei”, Zarakolu a devenit prima
femeie din Turcia care a preluat conducerea unei companii de vânzare de carte.
În anul 1982 a fost arestată pentru prima dată, apoi şi în 1984. A activat în cadrul Asociaţiei
pentru drepturile omului, înfinţată în 1986. Chiar şi după ce ţara a revenit la o guvernare laică,
scriitorii, redactorii şi editorii turci îşi continuau lupta împotriva legilor antiteroriste, care reprimau
cu cruzime orice încercare de a aborda problemele sensibile ale Turciei. În 1988, când a revenit la
activitatea editorială, Zarakolu a aruncat mănuşa acestor legi.
În 1990, a editat opera sociologului curd Ismail Besikci, primul om de ştiinţă care a cercetat
atrocităţile comise faţă de populaţia curdă, studii pentru care a fost condamnat la 15 ani de deten-
ţie. Zarakolu a fost primul editor condamnat în baza legii antiteroriste din 1991, când a publicat, în
1993, o altă lucrare a lui Besikci. „Mă afu aici findcă la noi un gând poate f considerat crimă, scria
ea din celula închisorii. Editorii şi scriitorii îşi fac valizele, însă nu pentru a scrie noi lucrări şi studii,
ci pentru a intra în puşcării”.
Recunoscută drept captivă a conştiinţei de Amnesty International, Zarakolu a fost distinsă cu
multe premii, între care distincţii ale Asociaţiei Editorilor din Turcia, ale organizaţiei Human Rights
Watch şi ale numeroaselor fliale ale Asociaţiei internaţionale PEN.
„Oamenii nu vor f liberi atât timp cât nu-şi pot exprima identitatea etnică şi concepţiile pe care
le au, scria ea după arestarea din 1994. Noi credem în ceea ce facem. În pofda amenzilor şi a con-
damnărilor la detenţie, noi, cei de la „Belge”, vom oferi şi de acum înainte o şansă vocilor ce sunt
bruiate de autorităţi. Dacă vom persevera, victoria va f a noastră”.
Între anii 1993 şi 1998, Zarakolu nu şi-a putut lua paşaportul (care i-a fost eliberat cu o zi înain-
te de a pleca în Germania, pentru a primi un premiu la Târgul internaţional de carte de la Frankfurt),
find nevoită să rămână în ţară.
„Nu sunt pregătită pentru a locui în străinătate: e difcil să-ţi democratizezi ţara, afându-te în
afara ei. Dorim ca Turcia să devină o ţară în care oameni de rase şi de credinţe diferite să poată trăi
împreună. Când ai intrat în luptă, plăteşti uneori şi costurile. Vom continua lupta”.
Ayse Nur Sarisozen, editor: s-a născut la Antakia, Turcia, la 9 mai 1946; căsătorită cu Ragip
Zarakolu (doi fi); a încetat din viaţă la Istanbul la 28 ianuarie 2002.
Felix CORLEY
„The Independent”, Londra.
14.02.2002
144
Manual de jurnalism
Lucrări practice pe tema „Schiţa de portret”
Încercaţi să faceţi o schiţă de portret despre unul dintre colegii dvs. La scrierea
acestuia informaţi-vă din cel puţin cinci surse. Acestea pot f: eroul articolului însuşi,
rudele sale, colegii de serviciu, profesorii de la şcoala la care a învăţat şi colegii de
clasă.
Textul să nu fe mai mare de 600-700 de cuvinte. Nu este neapărat să citaţi toate cele
cinci surse. Important este ca cititorul să simtă că sunteţi informat temeinic şi dispuneţi
de materiale pentru a înfăţişa eroul schiţei de portret cât se poate de obiectiv şi multi-
lateral.
Articolele analitice
Din acest capitol vom afa:
● Jurnalismul analitic solicită ziaristu-
lui un grad înalt de profesionalism
● Care este specifcul jurnalismului
analitic postsovietic
● Jurnalismului analitic (de limbă en-
gleză) din Vest şi rigorile sale
● Ediţii analitice internaţionale pe
Internet
Analiza unei situaţii, a unui fapt sau a unui fenomen implică un efort intelectual, o
confruntare a faptelor şi a factorilor, pentru a putea distinge cum anume s-a creat aceas-
tă situaţie. Iar pentru a scrie articole de ziar în genul analitic mai este necesar să ai ferul
noutăţii, să poţi face deosebire între informaţia cu adevărat importantă şi cea de mâna
a doua, între materialul de actualitate şi cel secundar. Mai e nevoie, de asemenea, să
stăpâneşti genul ştirii, adică să descrii lucrurile clar, laconic şi pe înţelesul cititorului.
Genul analitic este de neconceput, de asemenea, fără a-ţi însuşi şi tehnicile interviului,
deoarece pentru a scrie un articol analitic reuşit este necesar să înţelegeţi ce gândesc privitor
la evenimentul sau fenomenul analizat politicienii, economiştii, oamenii de afaceri sau exper-
ţii. Însă nici aceasta nu este sufcient. Pentru ca articolul să fe interesant, ziaristul trebuie să
poată scrie reportaje, ba chiar, uneori, şi schiţe de portret. Cu alte cuvinte, scrierea unor ar-
ticole analitice solicită ziaristului să-şi însuşească întregul spectru de genuri ale jurnalismului.
Am putea afrma, în context, că jurnalismul analitic este vârful de performanţă al meseriei
noastre. Iată de ce gazetarii care semnează articole analitice inteligente, echilibrate şi inte-
resante devin cunoscuţi şi se bucură de aprecierea confraţilor de breaslă.
Articolele în acest gen sunt scrise, de regulă, pe urmele unor evenimente de natură
să infuenţeze sau să schimbe situaţia într-un domeniu sau altul. O demisie intempestivă
a ministrului de externe, privatizarea unei mari întreprinderi, o declaraţie privind coa-
lizarea partidelor de opoziţie, declanşarea unor acţiuni de protest într-o regiune a ţării,
achiziţionarea de către guvern a unor loturi de armament etc constituie evenimente ce
motivează apariţia unor asemenea articole.
Textele analitice pot f însă scrise şi anticipând lucrurile. Din aceste articole cititorul
afă care este semnifcaţia evenimentului ce va urma, în ce mod ar putea acesta schimba
situaţia şi ce consecinţe comportă. Evenimente de acest fel pot f reuniunile politice la
vârf, declaraţii ale conducerii unor ţări exportatoare de petrol sau gaze privind majora-
rea preţurilor sau o proiectată inaugurare a unei mari întreprinderi.
Articolele analitice abordează, de regulă, problematica politică sau economică. Mult
mai rar apar analize dedicate sferei sociale sau altor domenii. La acest gen se apelează
146
Manual de jurnalism
frecvent şi cu efcienţă şi în scopuri manipulatorii. Căci nu prezintă nici o difcultate să
substitui o analiză onestă şi la obiect printr-un articol în care autorul îi bagă cititorului în
cap cum anume trebuie să interpreteze un eveniment sau altul.
Genul analitic în jurnalismul postsovietic
Genul analitic, aşa cum este acesta conceput, nu a existat în presa sovietică. Şi nici
nu avea cum, deoarece soluţiile la toate problemele erau cunoscute ab initio: sistemul
sovietic este cel mai bun din lume, Occidentul e muribund şi în putrefacţie, socialismul
avansează victorios pe întregul glob, recolta din acest an a fost deosebit de bună (sau mo-
destă, însă din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile, nicidecum din cauza proastei
gestionări comuniste), iar economia trebuie să fe economicoasă. Toate articolele treceau
printr-un sistem multietajat de cenzură: mai întâi textul era vizat de şeful de secţie, apoi
de redactorul-şef, care adesea era cenzorul cel mai de temut, după care textul era super-
vizat de cenzorul ofcial din omniprezentul Glavlit (Direcţia generală a publicaţiilor lite-
rare – un eufemism pentru cenzura sovietică), care avea dreptul „să taie” orice articol.
Această situaţie era într-un fel echilibrată prin dezvoltarea altor genuri. Astfel, jur-
nalismul sovietic a dat modele strălucite de schiţe, de note de călătorie şi pagini de
reportaj, de admirabile texte publicistice în care, uneori, erau demascate „unele defci-
enţe ce se mai manifestă în ţara socialismului victorios” sau în lumea capitalistă.
După prăbuşirea URSS, când articolele de analiză politică au revenit în paginile de
ziar, acestea au preluat toate realizările anterioare. Fapt care a imprimat jurnalismu-
lui analitic practicat în anii ‘90 ai secolului trecut şi celui de la începutul acestui secol
o dimensiune a individualului (deoarece în toate genurile acestea este prezent „eu”-l
autorului), a afectivităţii şi, probabil, a vervei polemice. Autorii îşi promovează punctul
propriu de vedere, polemizează folosind un limbaj emotiv, colorat, încercând să convingă
cititorul de dreptatea lor.
Scrierea unor articole analitice poate ţinti următoarele obiective:
● Elucidarea cauzelor şi a consecinţelor unui eveniment. Cu alte cuvinte, de ce s-a
produs acest eveniment.
● Stabilirea interconexiunilor dintre diferite evenimente. De ce şi în ce mod sunt
acestea legate între ele.
● Interpretarea evenimentului. Autorul articolului relevă semnifcaţia şi importanţa
evenimentului.
● Formularea unui pronostic. Autorul prefgurează posibilele desfăşurări ale fenome-
nului sau evenimentului şi consecinţele pe care le implică.
Ziariştii semnatari de articole analitice au, de obicei, un punct de vedere propriu
asupra subiectului analizat, pe care încearcă să-l argumenteze. Pentru a ne convinge de
justeţea tezelor şi alegaţiilor formulate, ei citează specialişti în domeniu, oameni politici
şi de cultură, savanţi cunoscuţi. Astfel, principala întrebare care domină textele analitice
din jurnalismul postsovietic este: „Pe cine avantajează, cine trage foloase din această
situaţie?”.
Edifcator în acest sens este punctul de vedere al lui Valeri Paniuşkin, corespondent
special al Casei de editură „Kommersant”, care poate f accesat în Internet (http://
journalism.narod.ru/smi/0001.html).
Paniuşkin consideră că un articol scris de un ziarist profesionist (se are în vedere,
probabil, un articol analitic) trebuie să ofere răspunsuri la paisprezece întrebări:
147
Articolele analitice
1. Cine?
2. Ce?
3. Unde?
4. Când?
5. Cum?
6. Cu ce scop?
7. Din ce cauză?
8. Cine sunt adversarii?
9. Cine sunt aliaţii?
10. Cine proftă?
11. De ce proftă?
12. Cine e dezavantajat?
13. De ce e dezavantajat?
14. Ei şi? (Ce e de făcut? Ce va urma?)
Vedem, aşadar, că cele şase întrebări clasice sunt suplimentate de altele privind adver-
sari şi aliaţi, părţi care proftă şi părţi dezavantajate, precum şi de ce se întâmplă aceste
lucruri. Răspunzând la ele, ziaristul îşi expune şi punctul său de vedere, propriul eşafodaj al
argumentării. Prin urmare, căutând răspunsuri la aceste întrebări, ziaristul intră pe terenul
unor raţionamente întemeiate doar pe informaţia de care dispune. Analiza întreprinsă nu
oferă însă cititorului nici o opţiune, deoarece acesta nu ştie dacă există şi alte fapte, despre
care autorul articolului nu are ştiinţă. În momentul în care ajunge la întrebarea „Ei şi? Ce e de
făcut?”, ziaristul intră inevitabil în domeniul prezumtivului, al formulării unor estimări şi pro-
nosticuri, care ar putea f inexacte, greşite, subminând astfel încrederea în analizele sale.
În afară de aceasta, doar într-un articol mare e cu putinţă să răspunzi pertinent la atâ-
tea întrebări. Pe de altă parte, spaţiul optim al unui articol analitic de ziar e de 800-1200 de
cuvinte. Se întâmplă uneori că, urmând frul propriilor gânduri, autorii înşiră texte lungi şi
plicticoase. Un articol ce plictiseşte este însă un articol mort. Textele urâte nu sunt citite –
iată o altă lege a jurnalismului. Prin urmare, vă veţi strădui să scrieţi cât mai interesant. Şi
nu e deloc obligatoriu să cădeţi în cealaltă extremă, considerând că elementul senzaţional,
bulevardier este o alternativă pentru jurnalismul plicticos. Chiar şi subiecte ce par plicticoase
pot f abordate într-o cheie nouă, originală. E necesar să ştim să găsim această cheie.
Uneori întâlnim ziarişti care cred că nu e nimic grav dacă articolele pe care le sem-
nează sunt scrise într-o limbă de lemn şi puţin inteligibilă. „Scriu pentru elită, pentru
cei puţini care au nevoie de analizele mele şi care le înţeleg”, afrmă ei. Sunt convins
că acest punct de vedere este greşit fundamental. Pentru experţi, pentru „cei care au
nevoie” există publicaţii specializate. Ziarele se scriu şi sunt tipărite „pentru toţi”. Un
articol de analiză trebuie să fe accesibil tuturor, chiar şi cititorului cel mai simplu. Mai
mult decât atât, textul trebuie să-i trezească acestuia interesul.
Reţineţi: articolele plicticoase nu sunt citite. Faceţi efortul de a scrie interesant.
Apoi, în faza când ziaristul alege sursele şi selectează citatele menite să-i confrme
punctul de vedere, el este tentat să mai redacteze, pe ici-colo, declaraţiile unui om politic,
sau ale altcuiva, făcându-le să corespundă opiniei autorului. E lipsit de etică să procedezi
astfel, este dezonorant atât faţă de sursă, cât şi faţă de cititor. Există însă un pericol mult
mai grav. Desfăşurându-şi silogismele, în efortul său „analitic”, ziaristul poate confunda, la
un moment dat, realitatea cu opiniile pe care le împărtăşeşte, inducând cititorul în eroare.
148
Manual de jurnalism
Astăzi faptul şi opinia s-au încurcat: comentariul este prezent într-o ştire, iar
editorialele sunt împănate cu fapte. Produsul fnal nu a devenit însă mai performant,
iar meseria de ziarist nu a comportat nicicând atâtea pericole. Erori involuntare sau
premeditate, manipulări cu rea intenţie şi denaturări veninoase transformă ştirea în-
tr-o armă redutabilă. Trimiterile la „surse informate” care au preferat anonimatul, la
„funcţionari guvernamentali” sau la observatori atoateştiutori, însă pe care nu-i ştie
nimeni, acoperă toate abuzurile, care rămân nepedepsite.
Gabriel García Márquez.
Cea mai frumoasă meserie din lume
Să revenim la primele capitole ale acestei cărţi pentru a ne reaminti noţiunile „jurna-
lismul adevărului” şi „jurnalismul faptului”. În cadrul acestor termeni, jurnalismul anali-
tic postsovietic poate f califcat ca „jurnalism al adevărului”.
În cele din urmă, când articolul analitic sau textul ce pretinde că elucidează o situa-
ţie sau un fenomen vede lumina tiparului, primul lucru pe care îl face cititorul este că se
uită cine semnează. Dacă autorul îi inspiră încredere, va citi şi articolul. Este o încredere
pe care un ziarist o câştigă după ani îndelungaţi de muncă gazetărească.
Jurnalismul analitic din Occident
Nu există, desigur, text jurnalistic care să probeze o obiectivitate absolută. Orice zi-
arist împărtăşeşte şi un punct de vedere propriu asupra evenimentelor în desfăşurare, pe
care are dreptul să şi-l exprime, ca orice alt om. Cu toate acestea, în Occident, textele
care se întemeiază doar pe un singur punct de vedere nu sunt considerate analitice. Aces-
tea sunt numite comentarii. Se merge pe ideea cât se poate de simplă că, atunci când
este prezentată doar o singură poziţie, care le aparţine, autorii sunt în măsură doar să
comenteze, nicidecum să analizeze. Prin urmare, ceea ce este considerat în jurnalismul
postsovietic ca gen analitic în presa din Occident înseamnă cu totul altceva.
Când concepe şi apoi scrie un articol analitic, ziaristul occidental este obligat să pre-
zinte evenimentul din cele mai diverse puncte de vedere. Astfel, dacă va semna un arti-
col privind reforma sistemului educaţional, va menţiona, fără îndoială, că reprezentanţii
majorităţii parlamentare o sprijină, find siguri că reforma este implementată corect.
Şi, cum există deja acest punct de vedere, ziaristul va arăta neapărat ce crede despre
reformă opoziţia, pentru care este în frea lucrurilor să se opună poziţiei majoritare. În
plus, într-un asemenea articol autorul va relata obligatoriu despre atitudinea pe care o
au faţă de reformă părinţii, profesorii, ba chiar şi copiii, adică toţi cei pe care reforma îi
vizează direct.
Standardele acceptate în jurnalismul occidental reclamă prezentarea în acest articol
atât a punctului de vedere al partizanilor, cât şi al contestatarilor reformei învăţămân-
tului, indiferent dacă autorul analizei împărtăşeşte sau nu aceste opinii. Una dintre cele
mai importante reguli ale profesiei noastre constă în a prezenta punctele de vedere opu-
se. Prin aceasta se şi deosebesc abordările analitice din jurnalismul occidental de cele
din jurnalismul postsovietic, unde, după cum am menţionat mai sus, în articole este dat
doar un singur punct de vedere – cel al autorului. O asemenea abordare exclude, practic,
o naraţiune scrisă de la persoana întâi.
149
Articolele analitice
Totodată, textul este mai echilibrat, find lipsit de spiritul polemic şi de verva publi-
cistică, deoarece ziariştii analişti din Occident nu demonstrează în faţa cititorilor juste-
ţea punctului lor de vedere, ci prezintă evenimentul, faptul, fenomenul, situaţia în toată
complexitatea ei, iar aprecierile şi judecăţile sunt dintre cele mai diverse, uneori chiar
diametral opuse. Emoţiile şi afectivitatea excesivă, în acest caz, doar bruiază şi înceţo-
şează prezentarea corectă şi fdelă a unor opinii şi viziuni diferite. De unde tragem con-
cluzia că jurnalismul analitic occidental se încadrează în „jurnalismul faptului”.
Dintre diferitele tipuri de texte analitice cea mai răspândită este varietatea numită
„articole analitice de actualitate” (news analysis). În linii generale, din punctul de vede-
re al structurii, aceste texte se construiesc conform regulilor pe care le-am examinat în
capitolul „Tehnicile scrierii”. Sunt însă aici şi unele particularităţi.
Întrucât în aceste articole se relatează şi se analizează un eveniment, un fenomen
sau un fapt, este fresc ca la începutul textului să fe prezentat însuşi faptul. Aceasta
se face, din punct de vedere tehnic, printr-un lied direct, ca la scrierea unei ştiri (vezi
capitolul „Scriem o ştire”). Liedurile mai complicate (precum cele analizate în capitolul
„Tehnicile scrierii”) nu se potrivesc, de regulă, în aceste cazuri, deoarece la începutul
articolului său autorul urmăreşte în principal un lucru – să anunţe evenimentul. În acest
scop, el va utiliza un lied rezumativ.
După care va descrie, în câteva alineate, preistoria acestui eveniment sau în urmă
căror fenomene sau cauze acesta a devenit posibil. Dacă ne referim la exemplul deja
cercetat, cel cu reforma sistemului educaţional, atunci un articol analitic despre acest
subiect ar putea avea următoarea formă:
1. Lied: „Ministerul educaţiei a anunţat ieri opinia publică că reforma sistemului edu-
caţional este în curs de pregătire”.
2. Citat: „Reforma prevede o serie de schimbări importante, datorită cărora copiii noş-
tri vor căpăta studii competitive la nivel mondial”, a declarat ministrul, prezentând
proiectul de reformă».
3. Esenţa reformei. În două-trei fraze, se va arăta cum se va prezenta sistemul educa-
ţional după ce va f reformat.
4. De ce a fost adoptat tocmai acest proiect de reformă? De ce asistenţă a benefciat
ministrul la elaborarea lui – ar putea f Banca Mondială, ONU sau Ministerul învăţă-
mântului din Federaţia Rusă...
5. Ce cred învăţătorii şi profesorii despre această reformă? Aici ar f bine să fe date
mai multe opinii „pro” şi „contra”.
6. Ce şanse are proiectul pentru a f adoptat în Legislativ? Deputaţii proguvernamentali
se pronunţă pentru reformă, în timp ce opoziţia consideră că sistemul sovietic de
învăţământ a fost unul dintre cele mai bune din lume şi că nu e cazul să fe inventată
bicicleta – cei din guvern mai bine ar majora salariile învăţătorilor şi ar aloca mai
multe fonduri pentru reparaţia şcolilor.
7. Încheiere. Un articol de acest tip este bine să se încheie cu opinii ale părinţilor, pe
care nu-i interesează, evident, politicile educaţionale, ci rezultatele concrete: „Nu
mai vreau să plătesc meditatori care să corijeze greşelile şi să lichideze lacunele
admise de şcoală!”.
Dacă vom urma această schemă, vom scrie un articol care va prezenta esenţa reformei
şi, totodată, va arăta cât de diferite sunt opiniile „părţilor interesate” în această proble-
mă. Desigur, subiectul ar putea f abordat şi dintr-un alt punct de vedere: de exemplu, cât
de greu a fost elaborat acest proiect de reformă. Pot exista şi alte puncte de vedere. De
pildă: această reformă nu prevede apărarea drepturilor minorităţilor naţionale.
150
Manual de jurnalism
Ceea ce contează în exemplul analizat este schema după care este structurat artico-
lul. Grafc, această structură ar arăta în felul următor.
Structura-model a unui articol analitic (variantă)
Un lied direct, rezumativ. Se comunică pe scurt ce s-a întâmplat
Un lied răspunde, de regulă, la întrebările „cine” şi „ce”, însă în acest tip de artico-
le este important să se dea un răspuns şi la întrebarea „când” . De aceea timpul în
care s-a produs evenimentul va f indicat în lied sau în următoarele două alineate.
Răspunsul la întrebarea „unde” va f dat, de asemenea, la începutul textului.
O explicaţie a importanţei evenimentului, adică un răspuns la
întrebarea „de ce” şi, dacă e cazul, la întrebarea „cum”
Dând un citat în cel de al doilea alineat al articolului,
vă achitaţi de această sarcină.
Esenţa evenimentului
Va f expusă în două-patru alineate.
O preistorie a evenimentului
Va f prezentată, dacă este necesar.
Care sunt aspectele pozitive şi cele negative ale evenimentului,
sau ce desfăşurare posibilă va avea acesta
Aici este important să adoptăm o poziţie cât mai echilibrată şi să confrmăm
opiniile formulate prin citate.
Încheierea
Articolul poate f încheiat cu un citat care să-l readucă pe cititor la realitate, „să-l
coboare cu picioarele pe pământ”, sau să atragă atenţia acestuia asupra conse-
cinţelor pe care le va avea asupra oamenilor simpli evenimentul analizat.
În mare, articolul este construit în conformitate cu principiul piramidei: informaţia
cea mai importantă este dată la început, pe măsură ce ne apropiem de fnal aceasta find
151
Articolele analitice
tot mai puţin semnifcativă. Poate f utilizat şi principiul zigzagului, adică se va respecta o
desfăşurare sinuoasă de la fapte spre culori şi nuanţe, şi viceversa. Menţionăm, totodată,
că pentru textele de acest gen faptele contează mult mai mult decât culorile. De regulă, un
asemenea articol va începe prin expunerea faptului, a evenimentului sau a fenomenului, iar
culorile vor f folosite mai târziu, pentru ilustrarea acestora. Cu cât ne apropiem de sfârşitul
articolului, cu atât faptele sunt mai mărunte şi opiniile mai puţin semnifcative.
În unele cazuri este necesar ca textul să fe împărţit în mai multe fragmente care au o
anumită integritate din punct de vedere logic şi care vor f subintitulate. Textul va deveni
astfel mai lizibil, iar autorul îşi va putea organiza mai bine ideile, conferind articolului o
structură cât mai motivată logic. De regulă, redacţiile sunt cele care decid dacă vor f sau
nu utilizate subtitlurile în articolele de analiză.
Câteva ediţii analitice
Ziariştii care îşi desfăşoară activitatea în statele din spaţiul ex-sovietic au posibili-
tăţi extrem de limitate de a publica articole analitice în presa din Vest. Necunoaşterea
limbilor străine, în special a limbii engleze, reprezintă principalul obstacol ce opreşte
pătrunderea lor în mass media occidentale. Şi chiar dacă se întâmplă ca un ziarist să cu-
noască engleza excelent, ziarele şi revistele preferă să publice articole ale unor ziarişti
americani sau britanici, fe şi de duzină, în ideea că aceştia sunt observatori nepărtinitori
(poziţia acestora ne aminteşte procedeul Simplicissimus, despre care am vorbit în capito-
lul „Reportajul”), pe când un ziarist local are o viziune preconcepută asupra lucrurilor.
Există totuşi câteva ediţii internaţionale, în special pe Internet, în care ziariştii din
ţările foste URSS îşi pot publica articolele analitice, cu condiţia să fe bine scrise. Din pă-
cate, aceste ediţii sunt extrem de puţine – doar trei.
Este vorba de Institutul pentru refectarea războiului şi a păcii, Institute for War
and Peace Reporting (IWPR). IWPR îşi are sediul la Londra şi organizează training-uri
pentru ziariştii din ţările din Asia Centrală şi din Caucaz, precum şi în Balcani, Afganistan,
Irak şi în unele ţări din Africa. IWPR publică săptămânal articole analitice mari despre
evoluţiile politice din aceste state şi are un sistem minuţios elaborat privind rigorile apli-
cate faţă de aceste texte.
Adresa ediţiei în Internet este www.iwpr.net
O altă resursă Internet este Transitions Online (TOL). Această pagină web este succe-
soarea revistei Transitions, care a apărut între anii 1994 şi 1999. Ea refectă realităţi din
28 de ţări din Europa Centrală şi de Est şi din fosta URSS. TOL publică nu numai articole
analitice, ci şi comentarii, reportaje, precum şi recenzii la cele mai interesante ediţii ce
apar în aceste ţări. TOL mai organizează training-uri, informaţia despre acestea putând f
accesată pe pagina web. Tot acolo, la compartimentul About TOL, sunt publicate cerinţe-
le faţă de articolele publicate în această ediţie. Sediul redacţiei se afă la Praga.
Adresa în Internet: www.tol.cz
O altă ediţie pe Internet – Eurasianet – îşi are sediul la New York. Pe această pagină
web sunt publicate materiale din ţările Asiei Centrale, din Caucaz, Rusia, Turcia şi din sta-
tele din Orientiul Apropiat şi Asia de Sud-Vest. Institutul Lumea Deschisă (Fundaţia „So-
ros”) fnanţează primele două ediţii, iar Eurasianet este sprijinită doar parţial de această
instituţie. În afară de articole analitice, Eurasianet publică ştiri, reportaje, comentarii,
recenzii şi interviuri.
Adresa în Internet: www.eurasianet.org
152
Manual de jurnalism
În toate aceste trei ediţii articolele sunt publicate în engleză, find dată şi traducerea
lor în limba rusă.
Aşadar, constatăm cu regret că şansele ziariştilor din spaţiul postsovietic de a publica
articole analitice de valoare se limitează, practic, la aceste ediţii. Există, ce-i drept, şi
alte câteva pagini web, însă acestea publică, de regulă, doar articolele propriilor analişti,
textele venite din afară find acceptate doar cu titlu de excepţie. Este vorba, în primul
rând, de paginile web ale posturilor de radio Свобода/Europa Liberă (www.rferl.org) şi
BBC (www.bbcrussian.com). Ediţia Eurasia Daily Monitor (www.jamestown.org/edm/)
editată de Fundaţia Jamestown, cu sediul la Washington oferă, de asemenea, spaţiu ana-
liştilor postsovietici, cu condiţia ca textele lor să corespundă rigorilor occidentale.
În afară de Eurasia Daily Monitor, celelalte ediţii publică texte în limba rusă. Posturile
de radio Свобода/Europa Liberă şi BBC difuzează şi în română, precum şi în majoritatea
limbilor din Asia Centrală şi din Caucaz.
Articole pentru analiză
Exemplul ce urmează demonstrează pregnant care este diferenţa dintre jurnalismul
analitic occidental şi cel postsovietic. Articolul despre introducerea la Universitatea din
Belarus a unei noi discipline – „Bazele ideologice ale statului belarus” – a fost scris la
Mensk în vara anului 2003 şi a fost publicat în IWPR, unde eram angajat în acel moment.
Iată cum arăta o primă variantă a acelui articol.
După ce a strangulat presa independentă şi după ce a consolidat întreprinderile din ţară, încadrând
în schemele de personal „ideologi titulari”, autorităţile belaruse au început etapa cea mai responsabilă de
constituire a „verticalei ideologice” – „spălarea creierelor” tinerilor, care până acum erau consideraţi un
electorat pierdut pentru Aleksandr Lukaşenko. Toţi studenţii din Belarus vor studia, de la 1 septembrie,
noua disciplină „Bazele ideologice ale statului belarus”.
Cursul special de ideologie a statului belarus a fost elaborat în doar patru luni de către membrii ca-
tedrei de ideologie, special creată în acest scop, din cadrul Academiei de administraţie de pe lângă Preşe-
dinţia Republicii Belarus. Cursul este predat în toate instituţiile de învăţământ superior, de stat şi private,
obligativitatea acestuia find motivată de Evgheni Matusevici, prorector pentru ideologie la Academia de
administraţie, în felul următor: „Tinerii trebuie înarmaţi cu un sistem de valori şi de idei”.
Programa-tip de predare a cursului, care are aprobarea Preşedinţiei, prevede 24 de ore de prelegeri şi
16 ore de seminare. La sfârşitul semestrului studenţii urmează să susţină un examen la noua disciplină, deşi
primul manual de bazele ideologice ale statului va apărea abia în luna decembrie.
Noul obiect de studiu, similar celui predat în şcolile din Coreea de Nord, nu este nici pe departe,
potrivit autorilor înşişi, unul perfect. Cursul se constituie deocamdată dintr-o serie de articole aparţinând
unor autori diferiţi, care nici măcar nu s-au pus de acord cum ar trebui să fe ideologia statală a Bela-
rusului. Au convenit doar asupra unui singur punct: stilul de viaţă occidental este inacceptabil pentru
spiritualitatea slavă a belaruşilor.
„Este doar un început, o introducere în problemă, a recunoscut profesorul Serghei Reşetnikov, unul
dintre autorii cursului. Studierea ideologiei statale este însă obiectiv determinată. Problema introducerii
acestui curs în programele şcolilor superioare nu se mai pune în discuţie. Obiectul este obligatoriu pentru
studiu”.
La Ministerul învăţământului a fost prezentată pentru confrmare o listă cu candidaturile a 70 de profesori,
recrutaţi din rândurile politologilor şi istoricilor, care vor urma în luna septembrie, la Academia de administra-
ţie, cursuri accelerate de metodică a predării ideologiei în universităţi.
153
Articolele analitice
Factori din minister explică această grabă prin situaţia neliniştită din instituţiile de învăţământ din
ţară, drept exemplu find citat cazul Liceului umanist „Jakub Kolas” care, potrivit unui funcţionar de la
Direcţia învăţământ universitar, „până a f închis, furniza instituţiilor de învăţământ superior opoziţioniş-
tii cei mai înrăiţi”.
Potrivit punctului de vedere al preşedintelui belarus, exprimat la 13 august la consfătuirea pentru
organizarea muncii ideologice a organelor puterii de stat, conceptele fundamentale ale ideologiei statului
belarus au fost elaborate încă în martie curent, în cadrul unui seminar al cadrelor de conducere. „Aceste
concepte, probabil, nu sunt încă atât de legate logic şi de bine formulate precum am dori-o noi, însă sunt
sufcient de concrete pentru a f aplicate”, a subliniat Aleksandr Lukaşenko.
O profesoară de la o universitate privată, viitor ideolog, a recunoscut că nu-şi imaginează cum va
apărea în faţa studenţilor pentru a preda ideologia statală. „Poate că după ce voi urma cursurile accelerate
lucrurile se vor mai limpezi şi voi f mai sigură pe mine, însă curricula pe care am primit-o la universitate
conţine doar teze vagi, propunându-ni-se să folosim drept literatură metodică discursurile preşedintelui.
Cred că studenţii se vor revolta împotriva acestui curs”, a spus ea.
Nikolai, un student la anul V, de la Universitatea de Stat din Belarus, nu a citit programa. „Bănuiesc
că e o simbioză bizară între comunismul ştiinţifc, pe care tatăl meu l-a studiat în vremurile sovietice, şi
ortodoxie. L-am auzit vorbind la televizor pe unul dintre fondatorii noii ideologii, pe flozoful Viktor Bo-
vşa. Acesta a declarat că stilul de viaţă occidental este incompatibil cu spiritualitatea slavă a belaruşilor.
Pe când, pentru mine, perspectiva de a mă transforma într-un zombi ideologic este incompatibilă cu ceea
ce aştept eu de la universitate, unde îmi plătesc studiile”, spune Nikolai.
Tatiana Samoilenko, o studentă din Mensk, se solidarizează cu Nikolai: „Dacă ideea principală a no-
ului curs rezidă în faptul că preşedintele este garantul ideologiei de stat, atunci şi fără a merge la aceste ore
îmi este clar că e vorba de o ideologie a totalitarismului”.
Reprezentanţii opoziţiei din Belarus nu neagă faptul că ţării îi lipseşte o ideologie proprie. Cu toate aces-
tea, liderul Partidului comuniştilor din Belarus, Serghei Kaleakin, consideră că încercarea de a o crea în mod
artifcial o ideologie şi de a o impune pe căi administrative tinerei generaţii este una dezastruoasă. „Şi comu-
niştii şi-au promovat ideologia prin metode administrative. A fost greşeala lor capitală. În afară de aceasta,
a impune societăţii o ideologie împărtăşită doar de un grup de persoane vine în contradicţie cu Constituţia
ţării. Ideologia statului belarus trebuie să fe îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Studenţii nu vor f nevoiţi
atunci să tocească la concepte ideologice: ei îşi vor forma conştiinţa naţională în mod fresc”, zice el.
Guvernul belarus a ales însă o altă cale: crearea unui imens aparat propagandistic. La întreprinderi,
ideologi plătiţi vor lămuri muncitorilor principalele teze ale politicii de stat privind problemele de actu-
alitate din viaţa economică, socială şi spirituală a societăţii, în şcolile superioare acest lucru îl vor face
profesorii care vor preda noua disciplină, iar în sate se vor deplasa grupuri propagandistice ale reanimatei
societăţi „Znanie”, din care vor face parte preoţi, veterani de război şi ai muncii.
Multe ziare postsovietice (inclusiv publicaţii care nu-l simpatizează deloc pe Alek-
sandr Lukaşenko) ar publica cu plăcere acest articol, deoarece e bine scris. Situaţia este
relatată în întreaga ei complexitate, sunt date mai multe puncte de vedere ale părţilor
interesate. Totodată, autorul este conştient că introducerea unui curs de ideologie este o
absurditate şi ironizează pe seama acestei idei.
Cu toate acestea, articolul va f respins de presa de limbă engleză. Să încercăm să
înţelegem de ce.
Unul dintre prietenii mei, un redactor excepţional, când citea un articol îşi nota pe o
foiţă întrebările: „cine”, „ce”, „unde”, „când”, „de ce”, „cum”. Apoi, la redactare, tăia
întrebările, una după alta. Dacă textul nu conţinea un răspuns la vreuna din ele, îi cerea
autorului să găsească răspunsul şi să completeze articolul.
154
Manual de jurnalism
Să procedăm în acelaşi mod.
● Cine – toţi studenţii din Belarus.
● Ce – vor studia disciplina „ideologia statului”.
● Unde – în toate instituţiile de învăţământ superior din ţară.
● Când – începând cu 1 septembrie.
● De ce – deoarece acesta este comandamentul şefului statului, Aleksandr Lukaşenko,
dat sistemului de învăţământ.
● Cum – curricula a fost elaborată în grabă, de fapt, nici nu există, însă sunt pregătite
deja cadre care vor preda acest curs. Studenţii vor trebui să audieze 24 de ore de
prelegeri şi să facă 16 ore de seminare, la sfârşitul semestrului urmând să susţină un
examen.
S-a părea că principalele rigori ale unui text jurnalistic au fost respectate. Ceea ce
nu este totuşi destul. Pentru a înţelege de ce, să analizăm mai întâi structura acestui
articol.
Liedul şi primul alineat
Prima propoziţie e cam lungă şi e formulată în termeni excesiv patetici. Să ne-o rea-
mintim: „După ce a strangulat presa independentă şi după ce a consolidat întreprinderile
din ţară, încadrând în schemele de personal „ideologi titulari”, autorităţile belaruse au
început etapa cea mai responsabilă de constituire a „verticalei ideologice” – „spălarea
creierelor” tinerilor, care până acum erau consideraţi un electorat pierdut pentru Alek-
sandr Lukaşenko”. Are 48 de cuvinte, pe când un lied trebuie să aibă cel mult 20-25.
Menţionăm că fraza nu conţine o informaţie nouă, ceea ce e foarte important. Liedul ca
şi cum l-ar introduce pe cititor în contextul evenimentelor, pregătindu-l totodată emoţio-
nal. Cuvintele şi îmbinările „a strangulat”, „spălarea creierelor”, „un electorat pierdut”
nu au atât o încărcătură informativă, cât una afectivă.
Pe când cea de-a doua propoziţie conţine deja informaţia necesară. În ea se spune:
„Toţi studenţii din Belarus vor studia, de la 1 septembrie, noua disciplină Bazele ideologi-
ce ale statului belarus. Un redactor poate tăia fără probleme prima frază, lăsând textul
să înceapă cu fraza a doua, deoarece faptul este mai important decât orice comentariu.
Un articol va începe cu prezentarea faptului, după care vor urma, la momentul potrivit,
comentariile necesare. Dar nici asta nu e totul.
Remarcăm, aşadar, carenţele acestui lied şi purcedem la analiza textului.
Textul propriu-zis
Textul începe prin a explica ce reprezintă cursul de ideologie care se predă în uni-
versităţi. Să vedem ce se afrmă în această secvenţă a articolului:
● elaborarea cursului a durat patru luni;
● pentru elaborarea cursului a fost creată o catedră specială;
● curricula noii discipline prevede 24 de ore de prelegeri şi 16 ore de seminare;
● la sfârşitul semestrului studenţii vor susţine un examen;
● manualul va apărea în decembrie;
● nici nu e de fapt un manual, ci o culegere de articole semnate de autori diferiţi;
155
Articolele analitice
● conceptele de bază ale ideologiei statale au fost formulate în luna martie de către
preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi au fost aprobate în august.
S-ar părea că această secvenţă conţine multă informaţie. Cu toate acestea, nu este
elucidată problema centrală: ce anume li se va preda studenţilor în cadrul acestui curs?
Ce înseamnă „Curs universitar de ideologie a statului”? În ce constă esenţa acestuia?
Articolul nu dă un răspuns la această întrebare. Prin urmare, autorul va trebui să afe
de la cei care au elaborat curricula şi manualul în ce constă ideologia statului belarus
condus de preşedintele Lukaşenko. Sau, poate, ziaristul va trebui să citească discursurile
acestuia şi să înţeleagă conceptele care stau la baza cursului.
În continuare, articolul prezintă opiniile unor oameni diferiţi privind introducerea
acestei discipline. Doi studenţi, ale căror nume de familie nu sunt date, resping noul
obiect de studiu, deşi nu cunosc conţinutul acestuia. Împotriva predării cursului se pro-
nunţă, de asemenea, o profesoară anonimă care urmează să predea ideologia statală şi
un conducător al Partidului comunist din Belarus. Articolul conţine doar o singură opi-
nie favorabilă introducerii noii discipline, aparţinând prorectorului pentru ideologie de
la Academia de administraţie. Constatăm un dezechilibru evident. Redactorul are, aici,
două soluţii: sau elimină punctele de vedere exprimate de studenţi, lăsând în articol doar
opinia liderului comunist, sau îi cere autorului articolului să afe părerile altor studenţi
care agreează ideea introducerii în universităţi a orelor de ideologie statală.
Acesta este cel de al doilea lucru pe care trebuie să-l facă autorul: să găsească adepţi
ai noii discipline şi să fxeze argumentele acestora.
Încheierea
În mare, fnalul articolului este destul de bun: se bazează pe fapte, nu este supt din
deget. Cu toate acestea, ar f fost bine ca textul să se încheie cu un citat din spusele lui
Lukaşenko sau al unuia dintre cei care conduc campania ideologică din cadrul Preşedinţi-
ei. Articolul va deveni astfel mult mai convingător. Aceasta ar f o altă observaţie făcută
autorului.
Există însă şi alte observaţii. Ar f fost bine dacă autorul relata cum a apărut ideea de
a introduce în şcoala superioară un curs de ideologie, dacă au mai fost asemenea încer-
cări, adică să dea un background, o preistorie a evenimentului. Un cititor care nu cunoaş-
te toate dedesubturile vieţii politice din Belarus ar f avut astfel posibilitatea să sesizeze
exact importanţa subiectului abordat în acest articol şi semnifcaţia pe care o are propa-
ganda ideologică în această ţară. Cazul este unul simptomatic, deoarece în toate statele
din spaţiul ex-sovietic sunt iniţiate periodic dezbateri privind necesitatea formulării unei
ideologii statale sau a unei idei naţionale, care ar coaliza „toate forţele sănătoase ale
naţiunii”. De regulă, acest lucru înseamnă că forţe sănătoase pot f considerate doar cele
proguvernamentale.
În afară de aceasta, una din persoanele citate („o profesoară de la o universitate
privată, viitor ideolog”) a preferat să rămână anonimă. De aceea autorului i se va cere
să clarifce de ce acest cadru didactic a refuzat să i se dea numele în presă. Căci citarea
unor surse anonime trebuie să aibă întotdeauna o justifcare plauzibilă.
Ziaristul a făcut tot ce i-a cerut redactorul. Din păcate, cei care au elaborat cursul de
ideologie, după câte se pare, erau în concediu: telefoanele acestora erau mereu închise.
„Manualul” de ideologie (adică culegerea de articole) nu putea f consultat, deoarece se
afa sub cheie în biroul rectorului Academiei de administraţie. A citit şi discursurile lui
156
Manual de jurnalism
Lukaşenko. Şi abia după ce s-au făcut toate completările cerute, articolul a fost redactat,
tradus în engleză şi a apărut pe pagina web la 15 august 2003.
Un curs de ideologie în impas
Noua încercare a preşedintelui Lukaşenko de a cuceri inimile şi minţile tinerilor belaruşi a
pornit de la o situaţie absurdă
Studenţii din Belarus vor f nevoiţi, începând cu luna viitoare, să studieze o nouă disciplină – „Ideo-
logia statului”, deşi nu sunt cunoscute conţinuturile acesteia şi cine va ţine prelegerile.
Introducerea acestui curs universitar, care va f predat de la 1 septembrie în mod obligatoriu în uni-
versităţile de stat şi cele private din Belarus, a provocat reacţii contradictorii atât în mediul analiştilor
prooccidentali, cât şi în cel al studenţilor.
Se ştie deocamdată doar faptul că curricula prevede 20 de ore de prelegeri, 16 ore de seminare şi
susţinerea unui examen la sfârşit de semestru. Cu toate acestea, manualul pentru acest curs va f editat
abia în decembie şi, potrivit surselor, acesta reprezintă o culegere de articole ştiinţifce scrise de autori
diferiţi, care nici măcar nu s-au pus de acord cum ar trebui să fe ideologia statală a Belarusului.
O profesoară de la o universitate privată, care nu a dorit să-şi dea numele din teamă că ar putea f persecutată
de autorităţi, a spus că curricula pe care au primit-o la universitate conţine doar teze vagi şi că li s-a propus să
folosească drept literatură metodică discursurile preşedintelui.
După cum se vede, acestea sunt sufciente pentru şeful statului, care a convocat la 13 august o consfă-
tuire privind organizarea muncii ideologice a organelor puterii de stat. Lukaşenko a comunicat asistenţei
că discursurile sale pot servi ca sursă pentru ideologi, menţionând că formularea ei [a ideologiei naţionale
belaruse] nu este, probabil, deocamdată perfectă, dar e destul de bună pentru a putea f aplicată”.
Profesorul Serghei Reşetnikov, care a participat la elaborarea cursului, nu sesizează nici un obstacol
ce ar impieta asupra introducerii disciplinei: „...studierea ideologiei statale este obiectiv determinată.
Problema introducerii acestui curs în programele şcolilor superioare nu se mai pune în discuţie. Obiectul
este obligatoriu pentru studiu”.
Profesorii şi studenţii sunt însă revoltaţi. „Perspectiva de a mă transforma într-un zombi ideologic
este incompatibilă cu ceea ce aştept eu de la universitate, unde îmi plătesc studiile”, spune Nikolai, stu-
dent la anul cinci la Universitatea de stat din Belarus.
Aceeaşi părere este împărtăşită de Tatiana, o studentă la o universitate de la Mensk: „Dacă ideea principa-
lă a noului curs rezidă în faptul că preşedintele este garantul ideologiei de stat, atunci şi fără a merge la aceste
ore îmi este clar că e vorba de o ideologie a totalitarismului”.
Recent, preşedintele Lukaşenko l-a demis pe ministrul învăţământului Piotr Brighidin, numind în
această funcţie pe Aleksandr Radkov, rectorul Universităţii de stat din Moghiliov.
Preşedintele şi-a motivat această decizie prin necesitatea de intensifcare a muncii ideologice în sis-
temul de învăţământ. Acest sistem „nu este locul unde să cuibăreacă opoziţia”, a declarat A. Lukaşenko.
Analiştii consideră că introducerea noului curs în curricula universitară s-a făcut cu atâta grabă,
findcă factorii din ministerul învăţământului sunt îngrijoraţi de stările de spirit politice ce se manifestă
în sălile de clasă.
Luna trecută autorităţile au închis Liceul umanist „Jakub Kolas” sub motivul că „furnizează institu-
ţiilor de învăţământ superior opoziţioniştii cei mai înrăiţi”.
Intenţia lui Lukaşenko de a impune populaţiei o ideologie statală a condus la reanimarea fostelor
organizaţii de copii şi tineret. A fost reînfinţată organizaţia de pionieri, iar în locul comsomolului a fost
creată Uniunea republicană a tineretului din Belarus.
Însă aceste acţiuni nu au dar rezultatele scontate. Ca şi mai înainte, tinerii constituie majoritatea în
partidele şi mişcările de opoziţie şi votează, de regulă, împotriva lui Lukaşenko şi a iniţiativelor sale.
157
Articolele analitice
Acum Lukaşenko se autodefneşte ca „ateu ortodox” şi propune ca valorile ortodoxiei să stea la te-
melia ideii naţionale. Este o altă reverenţă făcută electorilor ruşi.
„Fundamentul ideologiei lui Lukaşenko va f mai curând postulatul: „Belaruşii sunt aceiaşi ruşi, însă
mai buni”, consideră profesorul de politologie Mihail Plisko. Această ideologie nu va urmări dezvoltarea
personalităţii, ci supunerea acesteia faţă de stat. E o teză ce coincide perfect cu canoanele ortodoxiei”.
Reprezentanţii opoziţiei din Belarus nu neagă faptul că ţării îi lipseşte o ideologie proprie. Cu
toate acestea, ei consideră că încercarea de a o crea în mod artifcial şi de a o impune pe căi administrative
tinerei generaţii este una dezastruoasă.
„Şi comuniştii şi-au promovat ideologia prin metode administrative. A fost greşeala lor capitală,
spune Serghei Kaleakin, liderul Partidului comunist din Belarus, afat acum în opoziţie. În afară de aceas-
ta, a impune societăţii o ideologie împărtăşită doar de un grup de persoane vine în contradicţie cu Consti-
tuţia ţării. Ideologia statului belarus trebuie să fe îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor”.
Autorităţile preferă însă metodele sovietice de infuenţă ideologică. În acest scop, a fost constituit
deja un imens aparat propagandistic. La întreprinderile cu peste 300 de angajaţi şi în colhozurile în care
lucrează peste 150 de oameni au apărut deja adjuncţi pentru munca ideologică.
Potrivit lui Aleksandr Lukaşenko, misiunea de a infuenţa „sufetul şi conştiinţa” fecărui cetăţean al
Belarusului revine nu numai lucrătorilor ideologici, ci şi comilitonilor fdeli ai şefului statului – veterani-
lor de război şi ai muncii, precum şi clerului ortodox.
Preşedintele nu a precizat însă ce teze anume vor propaga aceşti ideologi, menţionând doar că „este
necesar ca să avansăm zilnic în teren, în sectoarele concrete ale frontului ideologic”.
Elena ZABRODSKAIA, Mensk
www.iwpr.net
Ei bine, vedem că articolul a devenit mult mai convingător. El conţine mai multă in-
formaţie, deşi textul propriu-zis a devenit chiar mai mic: dacă prima variantă avea 874 de
cuvinte, atunci textul defnitiv are 838 de cuvinte. Tonul articolului a devenit mai puţin
afectat. Forţa articolului are acum ale temeiuri – mai multe argumente faptice şi mai
puţine de ordin emoţional. Datorită acestei transformări, textul a devenit mai dinamic,
iar citatele mai scurte. Apoi, deşi opiniile „pro” şi „contra” exprimate în articol sunt
acum egale, atitudinea autorului (negativă) se resimte ca mai înainte. În lied este folosită
sintagma situaţie absurdă, în text se vorbeşte despre graba ministerului învăţământului,
despre intenţia preşedintelui Lukaşenko de a impune poporului o ideologie de stat.
Citiţi şi analizaţi aceste articole. Răspundeţi la întrebări
Bumbacul nu-i frate cu kîrgîzul
În Valea Fergana, în sudul Kîrgîzstanului, a început recoltarea bumbacului. Odinioară cultura bum-
bacului constituia principalul articol de venituri în bugetul local; astăzi cultivă bumbac doar cei care au
garanţii că vor putea desface producţia la preţuri avantajoase.
În ultimul deceniu producţia de bumbac s-a diminuat de trei ori.
Piaţa bumbacului din sudul Kîrgîzstanului este ocupată, în principal, de frme ruse şi uzbece.
Anul ce a trecut nu a fost unul favorabil pentru cultivatorii de bumbac. Căderea preţurilor pe piaţa
mondială la bumbacul brut constituie cauza principală a acestei situaţii. Fermierii înclină însă să acuze de
necazurile lor marile corporaţii care ar f monopolizat piaţa locală a bumbacului brut, impunând preţuri
mici de achiziţie. Revenind la preţurile bursiere, este de subliniat că, acum doi ani, în sezonul agricol
2003-2004, tona de bumbac brut era achiziţionată la bursă cu 1506 dolari, pe când anul trecut, în sezonul
2004-2005, preţul acesteia era de doar 1148 de dolari. Remarcăm aici că din 3 tone de bumbac neegrenat
158
Manual de jurnalism
se obţine cam 1 tonă de fbre. În pierdere sunt ţăranii. Aceştia şi-au vândut producţia la un preţ ce nu
acoperă nici măcar preţul de cost. În Kîrgîzstan preţul bumbacului brut a coborât la 8-10 somi (20-25
de cenţi) per kilogram. Intermediarii înregistrează însă profturi de cel puţin 15 cenţi la kilogram. Culti-
vatorii de bumbac explică situaţia prin faptul că piaţa bumbacului din Kîrgîzstan este monopolizată. „În
ultimii ani achiziţiile de bumbac sunt făcute de aceleaşi persoane care, convenind între ele, stabilesc pre-
ţul, pe când alţi cumpărători din afară nu sunt admişi”, spune cultivatorul de bumbac Asan Abduraimov.
Într-adevăr, ca şi până acum, cel care dictează preţurile pe piaţa agricolă este intermediarul. Neavând cum
să-şi desfacă recolta, ţăranii se văd nevoiţi să apeleze la el. Altă soluţie nu au.
Pe de altă parte, experţi de la Agenţia internaţională de consulting a bumbacului (ICAC) explică aceas-
tă cădere spectaculoasă a preţurilor prin faptul că în ultimii ani preţul de achiziţie al bumbacului a fost
foarte mare şi ţările producătoare, urmărind supraprofturile, au extins suprafeţele cultivate cu bumbac. Su-
praproducţia a condus, freşte, la o diminuare a cererii. Oferta foarte mare de bumbac-fbră, cererea relativ
redusă, precum şi încetineala cumpărătorilor de a-l achiziţiona (aşteaptă, probabil, o scădere şi mai mare a
preţurilor) a condus la o cădere dramatică a preţurilor. În sezonul agricol 2003-2004, producţia mondială de
bumbac-fbră a fost de 20,6 mil. tone, iar în sezonul 2004-2005 aceasta atingea cifra de 23,5 mil. tone.
Căderea preţurilor a fost provocată în mare măsură şi din cauză că din Uzbekistan în Kîrgîzstan au
fost introduse prin contrabandă cantităţi atât de mari de bumbac-brut încât cultivatorii de bumbac kîrgîzi
nici în doi ani nu ar reuşi să producă atâta.
În Uzbekistanul vecin ţăranii predau bumbacul la stat, ca în vremurile sovietice, ne spune un culti-
vator de bumbac. Drept plată, primesc grâu. Pentru a ridica 500 de kg de grâu, un ţăran uzbec trebuie să
îngrijească, din aprilie până în august, o bumbăcărie de un hectar. Unii sunt însă mai abili şi fac bani buni
comercializând o parte de recoltă în Kîrgîzstan, unde sunt plătiţi cu bani gheaţă. Potrivit ICAC, producţia
de bumbac brut din Kîrgîzstan în sezonul 2004-2005 a fost de 27 mii tone. Alte cifre, pentru comparaţie:
în Uzbekistan – 1 mil. 73 mii tone; în Kazahstan – 136 mii tone; în Tadjikistan – 177 mii tone.
Scumpirea carburanţilor şi lubrifanţilor, a îngrăşămintelor şi chimicalelor agricole l-a făcut pe ţăran
să dea faliment. „Preţurile mici de anul trecut nu constituie principala cauză a falimentării ţăranilor. Cred
că a fost un an prost, cu condiţii nefavorabile, acesta a fost principala cauză”, consideră agronomul Ku-
daiberdi Mamîtov. Potrivit agronomului, un hectar dă într-un an bun până la 50 de chintale de bumbac,
pe când în anul trecut au fost recoltate doar câte 15 chintale la hectar. În condiţiile climatice ale Kîrgîzsta-
nului cultivarea bumbacului este riscantă, cu toate acestea, sperând să obţină proft, ţăranii continuă să-l
planteze. În acest an cultivatorii de bumbac preconizează să recolteze câte 35 de chintale la hectar. În
plus, mai trag nădejde că vor mai creşte, între timp, preţurile de achiziţie.
Unii indicatori arată că preţul bumbacului se va majora treptat ca efect al revigorării cererii, deşi
estimările analiştilor internaţionali nu sunt dintre cele mai optimiste. Experţi de la ICAC opinează că este
puţin probabil ca preţul bumbacului să atingă în acest an nivelul din anii 2003-2004.
Potrivit pronosticurilor ICAC, producţia mondială de bumbac va înregistra o diminuare într-o per-
spectivă imediată, constituind 22 mil. tone. Pentru o tonă de bumbac-fbră se propune, deocamdată, 1168
de dolari, cu 12 dolari mai mult decât în anul trecut. Ţăranii kîrgîzi sunt deja abordaţi de samsari, care le
propun câte 12 somi (30 de cenţi) pentru un kilogram de materie primă, recolta find încă pe câmp. Preţul
nu-i aranjează deocamdată pe kîrgîzi, în timp ce cultivatorii de bumbac uzbeci acceptă acest preţ, find de
acord să transporte marfa la cumpărător.
Erkin JAKÎP
www.ca.oasis.info
Septembrie, 2005, nr. 14
159
Articolele analitice
Întrebări:
1. Apreciaţi calitatea liedului. Se potriveşte acest lied temei abordate în articol?
2. Ce surse a folosit autorul la scrierea articolului?
3. Cât de frească, de logică este naraţiunea? Argumentaţi punctul dvs de vedere.
4. Ce motivaţie are autorul când dă preţul unei tone de bumbac în dolari, iar al unui
kilogram – în cenţi? Ce concluzie reiese de aici?
5. Ce probleme abordate în acest articol rămân fără răspuns? ce întrebări i-aţi pune
dvs autorului?
6. Evaluaţi articolul în baza unei scale de cinci puncte.
Din „oaza prieteniei şi a păcii” Rusia e sfătuită să-şi vadă de treburi
Aşhabadul recomandă Kremlinului să nu formuleze pretenţii privind dubla cetăţenie, ci să se
preocupe de problemele din Cecenia
Caravana turkmenă trece fără a acorda atenţie insinuărilor „orbilor văzători” de la Moscova –
mijloacele de informare în masă controlate de Niazov răspund pretenţiilor ruse apelând la retorica
„clasică” din perioada sovietică.
În cadrul negocierilor ruso-turkmene purtate în această săptămână, Moscova şi Aşhabadul nu
au reuşit să soluţioneze toate divergenţele privind problema dublei cetăţenii. Cu toate acestea, joi,
viceministrul rus de externe, Aleksei Fedotov, a declarat că „poziţia Turkmeniei înregistrează unele
progrese”. După două zile de negocieri care s-au desfăşurat într-o atmosferă destul de tensionată a
fost semnat un protocol în care părţile sunt de acord să procedeze în deplină conformitate cu legislaţia
internaţională, precum şi cu legile Rusiei şi ale Turkmenistanului.
Aşhabadul a renunţat la cerinţa sa de a aplica în paşapoartele ruseşti vize de ieşire. Ce-i drept, aces-
tea au fost înlocuite cu aşa-zisele „înscrisuri repetate, valabile pe un termen de până la un an”. Totodată,
partea turkmenă continuă să insiste că pe teritoriul său „drepturile cetăţenilor ruşi nu sunt încălcate”.
Moscova răspunde că „a luat act”. Aşadar, actuala rundă de negocieri lasă în urma sa o trenă de
reticenţe. La toamnă, când va f convocată următoarea şedinţă a comisiei mixte, diplomaţii vor încerca
– a câta oară! – să pună punct disputei. Până atunci, în problema cetăţeniei duble Moscova şi Aşhaba-
dul vor comunica la nivel de experţi şi prin intermediul ambasadelor.
Între timp, ofcialităţile turkmene reacţionează cu destulă nervozitate la felul în care mass media din
Rusia refectă situaţia legată de problema dublei cetăţenii. În ajunul începerii tratativelor, agenţia de ştiri tur-
kmenă de stat „Turkmendovlethabarlarî” a difuzat un comentariu de presă intitulat sugestiv „Ei nu cunosc
poporul nostru”. „Ei” – îi are în vedere pe ruşi. Comentariul, care conţine numeroase referiri la folclor, în-
cepe astfel: „Am putea, desigur, trece cu vederea atacurile unor ignoranţi care judecă despre Turkmenistan
după ureche, am putea să ne facem că nu observăm insinuările vădit speculative, amintindu-ne vorba despre
caravana care trece şi câinii care latră”, ca să se încheie pe o notă şi mai exaltată: „Cel ce are ochi de văzut
– să vadă. Iar orbii văzători să-şi ia drept călăuză propria conştiinţă, dacă o mai au”.
Sensul acestui exerciţiu retoric este de a afrma că „adevărul a fost şi este unul singur”: în Turk-
menistan nu a existat şi nici nu există teren pe care să se manifeste tensiuni interetnice”. Dimpotrivă,
„acest pământ a fost şi rămâne o oază a prieteniei şi a păcii, a înţelegerii reciproce şi a concordiei între
reprezentanţii tuturor popoarelor şi etniilor ce locuiesc aici”. Şi, pentru a nu continua în acelaşi stil,
agenţia redactează fraza de graţie: „Acest lucru a fost reiterat de preşedintele Saparmurat Turkmen-
başi în cadrul vizitei sale de lucru în velaiatul (judeţul – n. n.) Marîi, unde a înmânat distincţii celor
mai buni lucrători din sistemul energetic al ţării”.
În continuare, agenţia turkmenă dă amănunte despre felul în care a comunicat Niazov cu cetăţenii
săi. „Întrând în discuţie cu unul dintre ei, Valeri Pavlovici Maksimov, şeful secţiei securitate a mun-
160
Manual de jurnalism
cii şi exploatare tehnică de la Centrala electrică de stat din Marîi, preşedintele i-a mulţumit cu multă
căldură pentru munca sa îndelungată şi cu jertfre de sine, subliniind că Turkmenistanul îşi apreciază
cetăţenii în mod egal şi că nu va admite nicicând nici cea mai mică lezare a drepturilor acestora por-
nind de la criterii etnice”.
Faptul că liderul turkmen a elogiat un lucrător, de etnie rusă, din sistemul energetic ar trebui, pro-
babil, să spulbere preocuparea Rusiei care, în opinia Aşhabadului, nu are altceva de făcut decât să aţâţe
spiritele privitor la situaţia populaţiei rusofone din Turkmenia. Mai mult decât atât, site-ul „Turkme-
nistan.ru”, creat pentru „a lichida petele albe din spaţiul informaţional rus”, propune direct Moscovei
ca, în loc de „dezinformarea crasă” pe care o difuzează în problema dublei cetăţenii, să se preocupe
de alte subiecte, în speţă de „situaţia deloc roză din Irak”. sau de problema Ceceniei, „de exploziile ce
detună deja în chiar inima Rusiei”.
Dacă Rusia nu va înceta „să o facă pe stăpânul în casă străină”, atunci – lasă să se înţeleagă site-ul
turkmen – încrederea reciprocă dintre Moscova şi Aşhabad, „subminată grav în ultimele săptămâni”,
se poate spulbera cu totul. În plus, ziariştii turkmeni „au mari îndoieli că în Turkmenistan se va păstra
aceeaşi atitudine de respect vizavi de oamenii politici ruşi sau faţă de jurnaliştii de la Moscova”.
Pe fundalul unor divergenţe încă nerezolvate, Serviciul federal pentru migraţiune (SFM) a făcut
o declaraţie în care se spune că, deşi nu crede să se producă un exod al cetăţenilor ruşi din Turkmenia,
este pregătit totuşi pentru orice întorsătură a lucrurilor. Între altele, SFM creează centre de recepţie a
cetăţenilor, în cazul unei plecări intempestive a acestora în Rusia. În ele pot f adăpostiţi peste 2000
de refugiaţi. Locţiitorul şefului SFM, Igor Iunaş, afrmă că evenimetele de ultimă oră fac ca tot mai
mulţi oameni să contacteze Serviciul pentru migraţiune, solicitând informaţii şi cerând să li se explice
ce consecinţe vor avea asupra familiilor lor noile regulamente adoptate în Turkmenia.
Potrivit ultimului sondaj realizat de Fundaţia „Opinia publică” şi dat publicităţii deja după înche-
ierea negocierilor, cetăţenii Federaţiei Ruse manifestă faţă de Turkmenia şi faţă de preşedintele Niazov
o atitudine mult mai rece. Dacă în luna februarie curent un sfert din persoanele chestionate afrmau că
au o atitudine favorabilă faţă de Turkmenia, în luna iulie aceştia constituiau doar 15 la sută. În acelaşi
timp, popularitatea liderului turkmen în rândurile cetăţenilor ruşi a scăzut de la 17 la 10 la sută. Iar
numărul celor care consideră relaţiile ruso-turkmene ca find „bune” a cunoscut o diminuare conside-
rabilă (de la 45 la 25 la sută).
Potrivit sociologilor, cetăţenii Rusiei sunt nemulţumiţi de persecuţiile la care sunt supuşi ruşii şi
rusofonii, cetăţeni ai Turkmeniei, de interdicţia de a deţine cetăţenie dublă, de faptul că cetăţenii ruşi
sunt alungaţi din această ţară, bunurile lor find confscate, de strâmtorarea limbii ruse şi de alte forme
de discriminare. Potrivit unui alt sondaj realizat de aceeaşi fundaţie, cetăţenii ruşi consideră că ţara
noastră este obligată să apere interesele cetăţenilor turkmeni deţinători de dublă cetăţenie. În favoarea
acestei idei s-au pronunţat 75 la sută din persoanele chestionate şi doar 17 la sută consideră că Mosco-
va nu trebuie să intervină în acest confict.
Evgheni EVDOKIMOV
www.strana.ru
11.07.2003
Întrebări:
1. Cât de reuşit este liedul articolului? De ce tip e acest lied? Corespunde conţinutului
articolului?
2. Ce subiect este abordat în acest articol?
3. Care este motivul divergenţelor dintre Rusia şi Turkmenia?
4. Ce surse a folosit autorul la scrierea textului?
5. Cât de închegat logic este acest articol?
6. Evaluaţi articolul în baza unei scale de 5 puncte.
161
Articolele analitice
Lucrare practică pe tema „Articolele analitice”
Scrieţi un articol folosind aceste informaţii.
● Partidul „Hizb ut-Tahrir” militează pentru crearea unui califat în Asia Centrală. Acti-
vitatea formaţiunii este interzisă în Uzbekistan, autorităţile persecutând cu cruzime
persoanele suspectate de apartenenţă la acest partid.
● La 30 ianuarie 2002, tribunalul din Taşkent i-a declarat ca vinovaţi de tortură pe
patru miliţieni. Aceştia sunt maiorii Nuriddin Babaev şi Şavkat Rahmanberdîev, că-
pitanul Muhiddin Nabilov şi locotenentul Iaşin Gafurov. Toţi au fost colaboratori ai
secţiei de interne din raionul Sabir-Rahimov. Sentinţa – 20 de ani de detenţie.
● Procurorul Damir Kurbanov a cerut ca doi din cei patru miliţieni să fe condamnaţi
pentru omor.
● Judecătorul şi-a pronunţat însă sentinţa în baza articolului 104 – „Pricinuirea de le-
ziuni corporale care au provocat moartea” – , un articol mai blând din Codul penal
al Turkmenistanului.
● Acuzaţiile au fost aduse în legătură cu incidentul ce s-a produs la 16 octombrie 2001.
În această zi au fost arestaţi şi aduşi la secţia de miliţie din raionul Sabir-Rahimov
Ravşan Haitov, de 32 de ani, şi fratele acestuia, Rasul.
● Ravşan a murit, iar Rasul a supravieţuit.
● Miliţienii nu-şi recunosc vina.
● Cei doi fraţi au fost arestaţi find suspectaţi că ar f membri ai partidului islamic
„Hizb ut-Tahrir”.
● Membrii familiei Haitov au declarat însă că fraţii nu au avut nici o legătură cu „Hizb
ut-Tahrir”.
● Iată depoziţiile lui Rasul: „Ne-au adus în clădirea secţiei raionale de miliţie, ne-au în-
chis în camere diferite şi de îndată au prins a mă bate, spunându-mi că au afat că aş
face parte din „Hizb ut-Tahrir”. După bătaie au început a mă tortura. M-au înşfăcat de
mâini şi de picioare, lovindu-mă cu trupul de podea. Apoi m-au sufocat, trăgându-mi
pe cap o pungă de plastic. […] Când l-am văzut ultima dată, fratele mei Ravşan zăcea
pe podea într-o baltă de sânge, cu cătuşele puse. Probabil că era de acum mort”.
● La judecată, Rasul Haitov nu-şi revenise încă după vătămările corporale suferite.
● Miliţienii au mărturisit la proces o cu totul altă istorie. Au declarat că, în timp ce
se afau la miliţie, fraţii Haitov s-au încăierat între ei şi au încercat să se arunce de
pe fereastră în spaţiul gol din casa scării, strigând „Allah Akbar!”. Acuzaţii au mai
declarat că au fost nevoiţi să aplice forţa, oprindu-i pe fraţi să se sinucidă.
● Versiunea aceasta a fost confrmată de Hikmat Uktamov, locţiitorul şefului secţiei
raionale de interne. El a declarat în faţa completului de judecată că în acţiunile
subalternilor săi nu există conţinutul infracţiunii şi a confrmat declaraţia făcută de
acuzaţi, precum că Ravşan Haitov, încercând să fugă, s-a aruncat de la etajul trei
în golul scării, şi-a fracturat trei coaste şi, în urma traumatismelor suferite, a murit
asfxiat. În depoziţiile pe care le-a făcut, justifcând acţiunile miliţienilor, Uktamov
s-a referit şi la eforturile pe care le face comunitatea internaţională, după eveni-
mentele din 11 septembrie, pentru combaterea terorismului islamic. Uktamov i-a
numit pe fraţii Haitov terorişti islamici şi „duşmani ai statului”.
● Deşi cauza s-a judecat cu uşile deschise, în sala de judecată au lipsit ziariştii de la mass
media de stat, care ar f trebuit să informeze cetăţenii uzbeci despre acest proces.
162
Manual de jurnalism
● Decizia instanţei de judecată a fost salutată de militanţii pentru apărarea dreptu-
rilor omului. Organizaţia internaţională Human Rights Watch a făcut o declaraţie în
care apreciază hotărârea judecăţii că „un prim pas bun”.
● Elizabeth Andersen, director executiv al Departamentului Human Rights Watch pentru
Europa şi Asia Centrală a declarat: „În Uzbekistaan sunt încă mulţi alţi colaboratori ai
miliţiei şi ai organelor de securitate care ar trebui puşi sub anchetă. Ar f cazul ca pre-
şedintele Karimov să se prevaleze de această decizie, pentru a trage călăii la răspun-
dere. El este dator să transmită organelor de drept şi întregii ţări mesajul că tortura şi
răfuielile în afara justiţiei sunt inadmisibile şi vor f pedepsite conform legii”.
● Corpul neînsufeţit al lui Ravşan Haitov a fost transmis rudelor la 17 octombrie. Po-
trivit mărturiilor membrilor familiei, corpul era plin de vânătăi, câteva coaste erau
fracturate, deşi, potrivit procesului-verbal întocmit de miliţie, moartea survenise în
urma unei insufcienţe cardiace.
● Potrivit datelor de care dispun militanţii pentru drepturile omului uzbeci, în peni-
tenciarele din Uzbekistan sunt deţinute peste 7000 de persoane, condamnate pentru
convingerile lor religioase şi pentru aderenţă la asociaţiile religioase. Se estimează
că dintre aceştia circa 4000 de deţinuţi sunt adepţi ai partidului „Hizb ut-Tahrir”.
● Combaterea militanţilor islamişti, afrmă autorităţile uzbece, este necesară pentru
menţinerea stabilităţii în ţară. Arestările în masă a membrilor partidului islamic
„Hizb ut-Tahrir” şi detenţia lor în închisori a început în anul 1999. Ca reacţie de
răspuns, mişcarea a tipărit şi difuzat prin pieţe foi volante cu critici dure la adresa
politicii promovate de preşedintele Karimov faţă de religie.
Investigaţiile jurnalistice
Din acest capitol veţi afa:
● Ce este o investigaţie jurnalistică
● Ce calităţi sunt necesare unui
ziarist de investigaţie
● O investigaţie celebră: cazul
Watergate
● Cum se înfăptuieşte o investigaţie
jurnalistică
● Cum se organizează investigaţia
● Nişte sfaturi privind colectarea
de informaţie, legalitatea şi
securitatea
● Resurse Internet
Termenul „investigaţie jurnalistică” este aplicabil atât la metoda de lucru, cât şi la
genul jurnalistic propriu-zis. Ca şi în cazul ştirii, nu există o defniţie unică, acceptată de
toţi, a investigaţiei jurnalistice.
Unii consideră că un ziarist, în virtutea profesiei sale, este deja un investigator. Ast-
fel, chiar şi în cazul în care va relata despre evenimentul cel mai banal, el va cerceta mai
întâi din ce cauză s-a întâmplat acesta. Cu cât mai complexă este sarcina ziaristului, cu
atât mai profundă va f şi investigaţia sa.
Potrivit unui alt punct de vedere, investigaţii jurnalistice sunt articolele având ca
subiecte fenomenul infracţional, corupţia, abuzurile puterii, situaţia din structurile de
ordine şi de drept. Cu alte cuvinte, în acest caz, elementul defnitoriu al genului îl con-
stituie tematica articolelor.
Cercetătorul britanic David Spark consideră că jurnalismul are trei niveluri:
– Nivelul general. La acest nivel, reporterul relatează, pur şi simplu, despre un fapt
sau un eveniment, transmite cuvintele care au fost spuse acolo.
– Nivelul specializat. Aici ziaristul încearcă să explice sau să interpreteze evenimente
sau declaraţii ce s-au făcut.
– Nivelul investigatoriu. La această treaptă, ziaristul caută să obţină probe care să
confrme/infrme cele spuse
22
.
Reiese din această diviziune că investigaţia ca şi cum ar f o culme a jurnalismului. Nu
sunt sigur să e chiar aşa. Cred că acum, la începutul secolului XXI, investigaţiile s-au impus
mai curând ca o specializare specifcă în interiorul profesiei şi domeniului jurnalistic.
22. Spark D. Investigative Reporting: A Study in Technique. – Oxford, Focal Press, 1999.
164
Manual de jurnalism
Despre investigaţiile jurnalistice au fost scrise o mulţime de studii şi de articole.
Acestora le sunt rezervate capitole separate în manualele de jurnalism
23
.
Majoritatea autorilor care au încercat să formuleze o defniţie a genului sunt unanimi
în ce priveşte trei caracteristici ale acestuia. Astfel, un articol pate f considerat ca find
de investigaţie dacă:
– este scris în baza unei cercetări înfăptuite de ziaristul însuşi, nu de alte persoane;
– comunică informaţii pe care unii ar vrea să le ascundă de opinia publică. „Unii” poa-
te f o persoană, o organizaţie sau o instituţie de stat.
– pune o problemă importantă pentru societate, aducând şi argumentele care
demonstrează această importanţă
24
.
Suntem de acord cu această defniţie.
Investigaţia jurnalistică este rezultatul unei cercetări înfăptuite de ziaristul însuşi,
nu o repovestire a cercetării altcuiva.
O investigaţie jurnalistică dă în vileag lucruri care până în momentul publicării erau
necunoscute, secrete. Este vorba de un „secret” pe care cineva ţinea să-l ascundă
cu orice preţ. Acest „cineva” poate f o persoană aparte, o organizaţie sau o instituţie
guvernamentală.
Investigaţia jurnalistică abordează probleme de rezonanţă socială, importante
pentru o mulţime de oameni sau chiar pentru întreaga societate, şi nu vizează doar
persoanele implicate nemijlocit în situaţia relatată.


Un ziarist de investigaţie îşi va însuşi o serie de deprinderi şi de abilităţi fără de care
nu va putea, elementar, să-şi desfăşoare cercetarea.
În primul rând, este necesar să vă dezvoltaţi simţul informaţiei, adică ferul de a se-
siza dacă dincolo de materialul „brut” nu există cumva ceva ascuns, priceperea de a găsi
tema şi de a vă documenta, de a confrunta fapte şi cifre, de a analiza situaţii şi de a vă
păstra o curiozitate mereu vie.
În al doilea rând, este important să cunoaşteţi legislaţia, în special legile pri-
vind libertatea de expresie şi accesul la informaţie. În plus, trebuie să ştiţi cum
să vă folosiţi de aceste legi. Adeseori, pentru a avea acces la anumite materiale şi
documente, este suficient, pur si simplu, să faceţi o cerere la un departament sau
altul, ca să vi le pună la dispoziţie. S-ar putea ca uneori să apelaţi şi în instanţă.
Totuşi, documentele de care aveţi nevoie pot fi obţinute şi pe căi mai puţin radicale
decât intentarea unui proces. Puteţi stabili, de pildă, o relaţie cu funcţionarul care
ţine evidenţa documentelor. Este metoda cea mai eficientă în condiţiile actuale din
statele postsovietice.
23. Vezi: Шум Юлия и др. Журналистское расследование. От теории к практике. – Fundaţia pen-
tru apărarea transparenţei. – M.: Galeria, 2002; Berlin Michael. Scurt ghid pentru organizarea unei
investigaţii jurnalistice. – National Press Institute, 2000; Randall David. Ziaristul universal. – Indepen-
dent Training and Consultancy, Amsterdam, in cooperation with the Independent Journalism Centre,
Moscow, 1996; Тертычный А. А. Журналистское расследование. – M., 2000, ş.a.
24. Vezi: www.netnovinar.org
165
Investigaţiile jurnalistice
Investigaţia jurnalistică începe acolo unde se termină rutina cotidiană. Ea face
abstracţie de secretomania birocraţilor şi de refuzul acestora de a furniza infor-
maţii. Dobândirea de informaţii, iată scopul unei investigaţii jurnalistice. Orice
temă, din orice segment al vieţii sociale, poate constitui obiectul unei investigaţii
jurnalistice. Din perspectiva investigării, două mari domenii sunt totuşi deosebit
de fructuoase. Primul cuprinde instituţiile şi activităţile situate sau care se des-
făşoară în locuri discrete, sau ferite într-un alt mod oarecare de privirile opiniei
publice. Cel de al doilea vizează persoanele şi instituţiile care, la un moment dat,
sunt împinse brusc în prim-plan, „în luminile rampei”: sunt cei care răsar ca din
neant, generând momentan în jurul lor o mulţime de mituri. Sunt persoane şi in-
stituţii care parcă nu au un trecut. Trecutul acesta se va revela însă neapărat, şi e
aproape sigur că veţi descoperi acolo materiale pentru un articol bun.
David Randall. Ziaristul universal


În cel de al treilea rând, trebuie să ştiţi unde se păstrează şi cum pot f obţinute do-
cumente vechi, de arhivă. S-ar putea ca o parte din ele să le găsiţi în Internet!
În al patrulea rând, fţi corecţi şi daţi dovadă de acurateţe în relaţiile cu persoanele
ce vă furnizează informaţia. Căci dacă un funcţionar vă ajută să obţineţi un document
oarecare, s-ar putea întâmpla ca şi superiorul acestuia să ştie de ce tocmai acest act lip-
seşte din registre. Apoi, cu cât un şef e mai mare în rang, cu atât ştie mai multe. Totuşi,
nu veţi obţine de la el nimic, dacă nu va f interesat, la rândul său, de această scurgere de
informaţie. Şi dacă nu va f absolut sigur că numele său nu va f pomenit sub nici o formă,
nicăieri şi niciodată.
O investigaţie poate dura luni, uneori chiar şi ani. Rezultatele ei, generalizate, vor f
publicate fe sub forma unui articol de ziar sau de revistă, fe ca un serial sau ca o carte
aparte. Prin urmare, nu există reguli speciale pentru a scrie articole în genul investigaţiei
jurnalistice. Există însă reguli şi recomandări privind desfăşurarea investigării, lucrul cu
sursele şi cu documentele, despre care vom mai vorbi.
Cazul Watergate şi altele
Probabil că cea mai faimoasă investigaţie jurnalistică din vremea noastră a fost făcu-
tă la începutul anilor şaptezeci în SUA. Doi ziarişti de la „Washington post”, Carl Bernstein
şi Bob Woodward, care au realizat-o, au descoperit că administraţia condusă de Richard
Nixon este implicată în mai multe ilegalităţi. După o muncă colosală, cei doi au publicat
o serie de articole care au avut ca efect demisia preşedintelui Nixon. Mai târziu, ziariştii
au publicat şi o carte, care a devenit best-seller.
Totul a început de la o banală misiune reportericească. Redactorul le-a dat celor doi
tineri reporteri sarcina de a se ocupa de nişte arestări operate la Washington, în hotelul
„Watergate”. În noaptea de 17 iunie 1972, poliţia arestase cinci persoane care instalau
dispozitive de ascultare, „ploşniţe”, cum li se mai spune, la sediul staffului electoral al
Partidului democrat. În acel an, candidatul republican George McGovern intrase în com-
petiţie electorală cu preşedintele în funcţie Richard Nixon.
166
Manual de jurnalism
„Spărgătorii” aveau asupra lor sume mari de bani, iar în notes-urile a doi dintre ei a
fost descoperit numărul de telefon al unui funcţionar de la Casa Albă. În plus, unul dintre
arestaţi făcea parte din stafful electoral al lui Nixon, iar ceva mai înainte fusese agent
CIA. Era evidentă, aşadar, relaţia acestora cu structurile puterii.
S-ar părea că, aici, istoria trebuia să ia sfârşit. Într-adevăr, s-a constatat că administra-
ţia preşedintelui a fost implicată în tentativa de a plasa „ploşniţe” în sediul concurenţilor,
se mai întâmplă, iar preşedintele Nixon, într-o mesaj special către naţiune, a recunoscut că
nici nu a bănuit că subalternii săi se dedau la ilegalităţi şi că nimeni nu le-a cerut acestora
să instaleze aparatele de ascultare. Câteva persoane din administraţie au fost destituie,
altele au fost deferite justiţiei. Nixon a fost reales pentru un al doilea termen.
În luna februarie a anului următor, Bob Woodward a intrat în relaţie cu un înalt func-
ţionar din Biroul Federal de Investigaţii (FBI), o persoană extrem de informată. Aceasta
era însă atât de conspirată încât nimeni nici măcar nu bănuia cine ar putea f. Trecea sub
numele conspirativ de Deep throat, adică Gâtlej adânc. Numele acestui om nu-l cunoştea
nici măcar Carl Bernstein.
Întâlnirile ziaristului cu Gâtlej adânc erau strict secrete. Woodward înfgea un steguleţ
roşu într-o glastră de pe fereastra locuinţei sale, când solicita sursei un contact. Iar când în-
tâlnirea era cerută de Gâtlej adânc, în pagina a 20-a din New York Times, ziar ce îi era adus
lui Woodward în fece dimineaţă, apărea cadranul unui ceas – acesta era semnul – care arăta
timpul întâlnirii. Cei doi discutau într-un garaj subteran. Până a ajunge acolo, ziaristul lua
toate măsurile de precauţie, respecta toate regulile de conspiraţie, pentru a nu aduce după
el vreo „coadă”. Nu s-au mai întâlnit, când Gâtlej adânc i-a avertizat pe cei doi reporteri că
îşi periclitează viaţa. Ei bine, oricine ar f fost acest Gâtlej adânc, dar, în momentul când a
decis să contacteze cu ziariştii, el îşi punea în pericol cariera şi, poate, chiar şi libertatea.
Evident, era nevoit să spună neadevăruri la serviciu, prietenilor, ba şi celor apropiaţi.
În urma mai multor articole apărute în Washington post, a izbucnit scandalul. Senatul
american a procedat la audieri, transmise de posturile de televiziune. În sfârşit, la 8 au-
gust 1974, când în Congres era pe punctul de a se declanşa procedura de impeachement,
Nixon şi-a anunţat demisia.
Cine era Gâtlej adânc rămânea însă o taină. Se ventilau cele mai diferite versiuni
privitor la această sursă de informaţie. Unii afrmau că acesta nu a fost un singur om, că
după numele conspirativ Gâtlej adânc s-ar ascunde un întreg grup.
Richard Nixon a încetat din viaţă în aprilie 1994. Scandalul Watergate a făcut praf
din reputaţia sa. Astăzi, când vine vorba de acest remarcabil om politic, ni-l amintim în
primul rând ca pe cel care semăna „ploşniţe” în sediul concurenţilor săi electorali. Pe
când Nixon are merite incontestabile: a pus capăt războiului din Vietnam, a stabilit relaţii
diplomatice cu China, a iniţiat politica de destindere în relaţiile americano-sovietice...
Au mai trecut încă 11 ani şi, la sfârşitul lunii mai 2005, Gâtlej adânc şi-a dezvăluit
identitatea. După acest pseudonim se ascunsese fostul vicedirector al FBI, Mark Felt. La
începutul anilor şaptezeci, Felt condusese ancheta BFI în dosarul Watergate. Pe Wood-
ward îl cunoscuse înainte de declanşarea scandalului. Uneori, Felt îi sugera reporterului
„piste” pentru a descâlci alte cazuri cu răsunet.
Mulţi îl consideră pe Felt un erou. Alţii, în speţă funcţionari de la Casa Albă care
au făcut închisoare după ce au fost publicate dezvăluirile reporterilor, afrmă că Felt a
procedat ca un trădător, deoarece, find a doua persoană în FBI, dispunea de sufciente
mijloace pentru a infuenţa situaţia de o altă manieră.
În fne, ce învăţăminte pot f scoase din această poveste? Să încercăm să evidenţiem
principalele aspecte.
167
Investigaţiile jurnalistice
● Investigaţia jurnalistică este o armă foarte grea, în măsură să determine chiar de-
miterea preşedintelui celui mai puternic stat din lume şi să infuenţeze mersul isto-
riei.
● O investigaţie jurnalistică poate dura luni, uneori chiar şi ani.
● O investigare se fructifcă prin articole, seriale şi prin cărţi.
● Ziariştii de investigaţie îşi pun, uneori, viaţa în pericol.
● Dacă sursele solicită anonimatul, ziariştii nu vor dezvălui în nici un caz identitatea
acestora. În cazul Watergate informatorul şi-a dezvăluit el însuşi numele. Ziariştii
şi-au respectat angajamentul cu sfnţenie, păstrând o discreţie absolută referitor la
Gâtlej adânc.
● După publicarea unor dezvăluiri, pot urma acuzaţii publice de trădare a intereselor
naţionale, iar autorii şi sursele pot f supuşi unor campanii de ostracizare.
Atât în Occident, cât şi în presa postsovietică, există modele strălucite de investigaţii
jurnalistice. Câteva dintre ele, deosebit de interesante, realizate de ziarişti ruşi, le puteţi
găsi în cartea Investigaţia jurnalistică, editată de Fundaţia pentru apărarea transparenţei.
Printre acestea fgurează şi investigarea fenomenului trafcării de femei din Armenia
în Emiratele Arabe Unite (EAU). Reporterii au făcut o muncă enormă, stabilind cine, cum
şi pe ce căi sunt duse în EAU tinerele fete; cine şi cum le vinde clienţilor; cine „ţine aco-
perişul” şi ce structură au bandele ce scot bani din comerţul cu „carne vie”.
Jurnaliştii Edik Bagdasarian, preşedintele Asociaţiei ziariştilor de investigaţie din Ar-
menia, şi Ara Manukian au urmărit întreaga cale pe care prostituatele armence ajung în
EAU. Iar prima etapă a acestui drum, după cum scriu ziariştii, se afă la Moscova sau la
Krasnodar, unde fetele obţin paşapoarte false în care vârsta lor e indicată ca find mai
mare de 31 de ani – femeile celibatare sub această vârstă nu pot intra în EAU.
Articolele care au rezultat din această investigare (ele pot f accesate şi citite în en-
gleză în Internet, vezi: http://www.hetg.am/eng/society/traffking.html) sunt însoţite
de imagini luate cu camera ascunsă. Feţele fetelor sunt acoperite, iar cele ale codoşilor
se văd clar. Autorii articolelor mai arată cât de condescendentă este justiţia armeană
faţă de aceşti proxeneţi, pe care îi condamnă la termene de detenţie convenţională sau
îi pune în libertate după ce au stat la zdup doar câteva luni.
Îmi vine greu să estimez ce efecte au avut aceste dezvăluiri asupra trafcului de carne
vie, însă un rezultat a fost totuşi înregistrat. Potrivit paginii web a Asociaţiei ziariştilor
de investigaţie din Armenia (www.hetg.am), după ce a apărut seria de articole despre
reţeaua de proxeneţi din EAU, autorităţile din această ţară au blocat accesul la această
pagină, motivând că „conţinutul acestora este incompatibil cu valorile religioase, cultu-
rale, politice şi morale ale Emiratelor Arabe Unite”.
Un alt exemplu de jurnalism de investigaţie sunt dezvăluirile lui Leonid Amciuk
25
de la
ziarul Ukrainskaia pravda, care apare pe Internet. Ciclul de articole reunite sub genericul
„Andrei Iuşcenko. Fiul lui Dumnezeu?” şi afşat pe site-ul ziarului (http://www2.pravda.
com.ua/ru/) este dedicat feciorului preşedintelui ucrainean Viktor Iuşcenko. În acest se-
rial, autorul se întreabă de unde are tânărul Andrei Iuşcenko, de doar nouăsprezece ani,
atâţia bani ca să-şi cumpere lucruri atât de scumpe? Printre acestea, un automobil BMW
de peste o sută de mii de euro, un celular de câteva mii de euro şi un apartament luxos în
centrul Kievului, despre care ful preşedintelui zile că i l-au dat cu chirie nişte prieteni.
Autorul investigării a afat că BMW-ul a fost achiziţionat din Cehia, de la salonul
automobilistic din oraşul Homutov. Autorul a luat legătura cu proprietarul salonului şi
a precizat că cel ce a cumpărat maşina era un client din Ucraina. Din păcate, investi-
25. Din câte ştiu, numele autorului a fost schimbat.
168
Manual de jurnalism
garea s-a oprit aici. Cu toate acestea, aceste articole au efecte sensibile, făcându-i pe
reprezentanţii preşedinţiei să caute tertipuri şi justifcări, să dea argumente dintre cele
mai bizare, ca până la urmă să impună opiniei publice ideea că Andrei Iuşcenko deţine
drepturile de autor asupra brandurilor „revoluţiei portocalii”, care îi aduc tânărului de
nouăsprezece ani un venit ce îi permite să trăiască pe picior mare.
Organizarea investigaţiei jurnalistice
Orice investigaţie începe, desigur, de la o idee. Ideea poate veni în momentul când
un ziarist simte că i se ascunde ceva, că tocmai lui i se vând castraveţi. De exemplu, de
ce într-un parc-rezervaţie a apărut peste noapte un şantier. Ziaristul îşi va pune pe dată o
mulţime de întrebări. Prima: cine construieşte? Apoi, ce anume? Un bloc, o vilă, un hotel
sau un centru de agrement?
Ideea îţi poate veni, de asemenea, după lectura ziarelor sau revistelor, sau navigând
pe Internet. Gândul de a iniţia o investigare îţi poate veni în momentul în care, pentru
un ziarist obişnuit, istoria e ca şi terminată. De pildă, într-o conferinţă de presă comu-
nă, dată de un reprezentant al guvernului (un ministru) dintr-o ţară a CSI şi un director
de bancă (aparţinând Rusiei) se anunţă că banca cumpără întregul pachet de acţiuni ale
uneia dintre cele mai mari întreprinderi din acea ţară. Pentru un ziarist-ştirist istoria, de
regulă, aici se şi încheie. Revenit în redacţie de la conferinţa de presă, acesta va scrie
ştirea respectivă şi va uita de ea.
Un jurnalist-analist va refecta asupra aspectelor politice ale acestei tranzacţii. În ca-
zul optim, va intervieva oameni politici afaţi la putere şi din opoziţie, pentru a arăta citi-
torului ce rezultă din această tranzacţie de pe piaţa mobiliară: o dependenţă înrobitoare
a industriei ţării de Rusia sau, dimpotrivă, o prosperitate aşteptată a acelei întreprinderi,
apariţia unor noi locuri de muncă şi livrarea de mărfuri competitive la export.
Pe când un jurnalist de investigaţie se va interesa de cu totul alte lucruri. La ce preţ
au fost cumpărate acţiunile? De ce au fost vândute tocmai acestei bănci? Cui aparţine
banca şi ce relaţii are acest proprietar cu guvernul? De ce nu a fost organizată o licitaţie
în cazul vânzării acestei întreprinderi atât de mari? În ce conturi vor f transferaţi banii cu
care a fost cumpărată întreprinderea? Găsirea de răspunsuri la unele dintre aceste între-
bări pune în pericol viaţa ziaristului, deoarece ar dezvălui lucruri de natură să afecteze
interese extrem de mari.
Ei bine, să zicem că v-a venit ideea unei investigări jurnalistice. Acum trebuie să chib-
zuiţi foarte bine de ce anume aveţi nevoie pentru a putea duce cercetarea până la capăt.
O soluţie, în acest caz, ar f întocmirea unui plan de acţiune. Nu e un plan de articol, ci
anume un plan de acţiune. Cum trebuie să fe acesta?
Înainte de toate, investigaţia voastră trebuie să aibă o denumire oarecare. Nu e vorba
de o simplă cerinţă formală, ci de o necesitate, deoarece în procesul de căutare şi găsire
a titlului veţi analiza încă o dată informaţiile pe care le deţineţi, veţi chibzui ce anume
vreţi să faceţi.
După ce aţi găsit titlul, trebuie să identifcaţi tema, adică problema principală a aces-
teia. De pildă, tăierea copacilor dintr-o rezervaţie naturală în timpul construcţiei unei clă-
diri. Sau „legalizarea” în Belarus şi comercializarea autoturismelor furate în Germania.
Trebuie să formulaţi importanţa problemei (acest lucru vă va ajuta în continuare) şi
să stabiliţi metodele şi modul în care veţi acţiona. De exemplu, să încercaţi să înţelegeţi
ce documente trebuie să obţineţi, de la cine şi cum.
169
Investigaţiile jurnalistice
Bugetul proiectului este şi el o componentă importantă. Căci nu este exclus că va
trebui să mergeţi după informaţii în alt oraş, să cumpăraţi echipament sau să-i rugaţi pe
colegi să vă ajute în muncă.
Când vă veţi lămuri pe deplin cu toate acestea, puteţi merge la redactor. Este foarte
important să reuşiţi să-l convingeţi că investigaţia pe care o propuneţi este importantă
pentru cititori şi necesară pentru publicaţie. Dacă veţi izbuti, v-aţi asigurat deja succe-
sul, deoarece redactorii sunt, de regulă, jurnalişti cu experienţă, pricepuţi, cunosc viaţa
şi au o mulţime de cunoştinţe. Ei vă vor da sfaturi care se vor dovedi cu adevărat fără
preţ, iar în cazul apariţiei unui pericol pentru sănătatea sau viaţa jurnalistului, acestea
vă vor ajuta să-l evitaţi.
Obţinând binecuvântarea redactorului, apucaţi-vă de treabă.
Culegerea informaţiei primare
În capitolul „Culegem informaţii”, au fost deja pomenite sursele cu care lucrează
jurnalistul. Acestea sunt:
• Observarea
• Citirea şi examinarea documentelor, precum şi a cărţilor, revistelor şi gazetelor
• Conferinţele de presă. La o adică, acestea constituie un fel de interviu, dar confe-
rinţele de presă ocupă un loc foarte important în jurnalismul postsovietic.
• Mai există şi experimentul, la care jurnaliştii recurg destul de rar, deoarece necesită
mari cheltuieli de timp şi energie.
• Intervievarea (individuală şi de masă, dar în ultimul caz este vorba deja de un sondaj
de opinie, efectuat cel mai frecvent prin anchetare).
Toate aceste surse sunt folosite, de regulă, în investigaţia jurnalistică.
Despre tehnica interviului s-a spus deja destul de mult în capitolele respective ale
acestui manual, de aceea am putea să nu ne referim la ea aici. Însă un lucru deosebit de
important în abordarea unei teme închise şi complexe este ca toată informaţia să fe pri-
vită cu un pic de scepticism raţional şi echilibrat. În timpul interviului oamenii pot minţi,
de aceea este important să urmăriţi mimica celui intervievat, expresia feţei, mişcarea
mâinilor… Acest „limbaj al corpului” vă poate sugera multe.
Persoana care v-a povestit destul de sincer despre subiectul care vă interesează s-ar
putea dezice pe neprins de veste de declaraţiile sale. Ce e de făcut în acest caz? Să vă
bazaţi pe interviul deja luat, întemeindu-vă acţiunile pe faptul că cel intervievat a fost
înregistrat la reportofon? Eu v-aş sfătui să vă întâlniţi cu el şi să încercaţi să afaţi ce se
afă în spatele acestei decizii. Ea ar putea f dictată fe de teama pentru propria siguranţă
sau pentru carieră, fe de lipsa de dorinţă de a-şi strica relaţiile cu colegii de serviciu.
Toate aceste motive merită să fe respectate.
De aceea, ţineţi minte: unul dintre cele mai importante principii în investigaţia
jurnalistică (acesta ar putea viza şi alte genuri) este protejarea surselor. Jurnaliştii
au dreptul să nu divulge numele oamenilor care au riscat mult încredinţându-le o in-
formaţie importantă tăinuită de societate. De fapt, ca regulă generală, sursele nu se
divulgă.
Acest lucru este prevăzut în legislaţia multor ţări, inclusiv în cea a ţărilor CSI. Legile
stipulează special cazurile în care jurnalistul trebuie să dezvăluie sursa, de pildă, în baza
deciziei instanţei de judecată sau la cererea procuraturii, dacă aceasta desfăşoară o an-
chetă legată de informaţia inserată în articol.
170
Manual de jurnalism
Se cunosc însă cazuri din practica occidentală când jurnaliştii nu au divulgat sursele
nici chiar la cererea instanţei de judecată, preferând să meargă ei înşişi la închisoare.
Aceasta este cea mai înaltă manifestare a profesionalismului, care necesită foarte mult
curaj, onestitate şi responsabilitate.
Să vă implicaţi sau nu?
Trebuie să abordaţi experimentul cu cea mai mare prudenţă. Unul din cele mai
importante principii în munca jurnaliştilor care fac investigaţii este să nu schimbe des-
făşurarea evenimentelor. Ce înseamnă aceasta? Doar în jurnalism multe lucruri sunt le-
gate anume de schimbarea desfăşurării evenimentelor. Multe articole sunt scrise tocmai
pentru a atrage atenţia societăţii şi a structurilor de stat asupra inechităţilor, asupra
deciziilor injuste, nedrepte, pentru a-i determina pe cei învestiţi cu putere să restabi-
lească dreptatea.
Precum vedem, însuşi jurnalistul nu schimbă nimic, dar el poate determina factorii
de decizie să schimbe situaţia, scoţând la iveală fapte, arătând dedesubturile acţiunilor
sau ale inactivităţii altor oameni. Implicându-se în situaţie, jurnalistul nu mai este doar
jurnalist.
Când sudul SUA a fost lovit de uraganul Katrina, la New Orleans s-au deplasat grupuri
de jurnalişti de la diferite publicaţii şi organizaţii media. Jurnaliştii au fost cutremuraţi
de faptul că mulţi oameni aveau nevoie de ajutorul lor, deoarece au rămas fără atenţia
salvatorilor. Şi pentru mulţi reporteri care au lucrat acolo relatările despre consecinţele
uraganului devastator au devenit relatări despre cum au salvat de la moarte copii şi in-
valizi. Şi este corect acest lucru. Ei au procedat aşa cum trebuiau să procedeze oamenii
normali care au nimerit în această situaţie. Însă acesta nu e jurnalism. Acestea sunt, pur
şi simplu, fapte nobile prin care a fost salvată viaţa câtorva zeci de persoane.
Desigur, aceasta este una din cele mai serioase probleme morale cu care se confruntă
jurnaliştii: cum să procedeze? Căci datorită profesiei noastre, noi, jurnaliştii, nimerim
adesea în vâltoarea evenimentelor: la locul unei catastrofe, în tranşee, în sala instanţei
de judecată… Astfel noi vedem şi simţim nedreptatea. Şi adică ar trebui să păstrăm tăce-
rea? Nu, bineînţeles că nu. Trebuie să ţipăm despre această nedreptate. Însă există diferi-
te mijloace de „a ţipa”. Şi există diferite abordări ale acestei probleme morale complexe
şi încurcate. Despre moralitatea jurnalismului se vorbeşte foarte bine în cartea A doua
dintre cele mai vechi profesii a lui Valeri Agranovski. În această carte este dată o întreagă
listă de acţiuni şi măsuri luate de instanţele de resort în urma implicării jurnaliştilor de
la Komsomolskaia pravda, fără a scrie sau a publica materiale (sublinierea îmi aparţine
– M. G.). Iată doar o parte din această listă:
„Au fost angajate 78 de persoane,
la 13 cetăţeni li s-au adus mulţumiri,
26 de persoane au fost restabilite în funcţii,
7 persoane au fost restabilite la studii,

la 6 persoane le-au fost anulate admonestările nemeritate,
7 persoane au fost eliberate din detenţie,

la 77 de familii li s-a acordat spaţiu locativ,

171
Investigaţiile jurnalistice
au fost atacate decizii ale instanţelor judiciare şi anulate hotărâri ale procuraturii în
număr total de 101,

Au fost aplicate sancţiuni administrative la 272 de persoane…”.
Parcă aceasta este funcţia jurnaliştilor – fără să fi scris vreun rând, folosind
faptul de a lucra la gazetă, să facă dreptate? Această funcţie ţine de cu totul alte
organizaţii, în particular, de cele de apărare a drepturilor omului, cu care redactorii
şi jurnaliştii deştepţi şi conştiincioşi trebuie să coopereze intens şi să facă schimb
de informaţii.
Jurnalistul poate şi trebuie să îndrepte o nedreptate cu articolele sale, cu fotografi
şi cadre documentare… Nu cu telefoane şi cu vizite prin cabinete. Cu atât mai mult nu
în schimbul publicării unui articol sau al promisiunii „de a mai ţine” un material care nu
convine cuiva.
Revenim însă la experiment. În cartea lui David Randall Jurnalistul universal este
descrisă următoarea istorie:
„… jucând rolul unui cumpărător bogat, dvs formaţi parţial piaţa. Un exemplu re-
voltător a avut loc în 1994, când au început să fe lansate zvonuri precum că pe piaţa
neagră din Germania se vinde plutoniu, care se foloseşte la producerea armamentu-
lui. Cea mai mare parte din acest plutoniu venea, chipurile, din Rusia, fapt ce nu a
mai fost dovedit.
Apoi, s-a întâmplat următorul lucru. Mulţi reporteri au hotărât că îşi vor putea face un
nume investigând acest material. Unii se dădeau drept vânzători, alţii drept cumpărători
cu bani mulţi. Dar asta e foare la ureche. Mai slut a fost faptul că unii jurnalişti-vânzători
au dat peste alţi jurnalişti care se prefăceau a f cumpărători. Nici unii, nici alţii nu şi-au
dat seama de intenţiile şi rolul „partenerului de afaceri” şi, în consecinţă, articolele lor
nu au fost despre „comerţul cu moartea”, precum declarau, ci despre reporteri ageri care
s-au tras pe sfoară unii pe alţii şi pe ei înşişi”.
Vom activa în cadrul legal
În timpul investigaţiei, este foarte important să acţionaţi exclusiv prin metode le-
gale. Acest postulat nu vine în contradicţie în nici un caz cu posibilitatea de a desfăşura
experimentul.
Astfel, trebuie să înţelegeţi că diverse forţe politice sau grupuri de business vor
încerca să vă folosească în interesele lor. Prin intermediul dvs s-ar putea organiza
„scurgeri” de informaţii, cineva ar putea tăinui de dvs ceva şi, dimpotrivă, v-ar reco-
manda ceva cu insistenţă. Cineva ar putea să vă propună să cumpăraţi un document
oarecare sau să vă promită că va face rost de el pentru o recompensă, altfel spus,
pentru mită.
În nici un caz nu trebuie să faceţi acest lucru. Pur şi simplu, aţi putea f prins dând
mită! Acest lucru nu numai că va pune cruce pe investigaţia pe care o efectuaţi, dar şi
va lăsa o pată de neşters pe reputaţia dvs. Încălcând legea, în primul rând, veţi deveni
vulnerabil pentru obiectul investigaţiei dvs (adică pentru oamenii pe care îi suspectaţi de
încălcarea legii) şi, în al doilea rând, veţi ajunge în aceeaşi oală cu ei, adică nu vă veţi
mai deosebi de delincvenţi.
172
Manual de jurnalism
Jurnalistul care face o investigaţie va acţiona în cadrul legal şi va respecta normele
eticii. În caz contrar, între el şi cei pe care îi cercetează nu va exista nici o deosebire.
Prin urmare: fără politică, fără interese personale. Drept motiv pentru investi-
gaţie vor f doar interesele societăţii.
Fără documente furate. Fără dare de mită pentru a dobândi informaţie. Fără
pătrunderi ilegale în spaţii private, exceptând cazurile când jurnalistul este dispus
să-şi asume răspunderea penală pentru asemenea acţiuni.
Michael Berlin.
Mic ghid de investigaţii jurnalistice
Investigaţia poate f periculoasă
pentru jurnalistul însuşi
Jurnalistul Dmitri Holodov a lucrat la gazeta “Moskovski komsomoleţ”. Scria despre
problemele corupţiei în armata rusă în prima jumătate a anilor ’90. În toamna anului
1994, acesta a fost sunat şi i s-a comunicat că la o cameră automată de păstrare de la una
din gările din Moscova a fost lăsată pentru el o servietă cu documente care îl pot ajuta
în lucru. Holodov a adus servieta la redacţie, iar când a încercat să o deschidă, aceasta a
explodat. Holodov şi-a pierdut viaţa.
Acesta este, din păcate, unul din nenumăratele exemple cum jurnalistul poate deveni
o ţintă pentru cei care nu doresc defel ca informaţia să fe publicată.
În timpul investigaţiei, în mâinile jurnalistului poate nimeri o informaţie, doar simpla
deţinere a căreia poate deveni periculoasă pentru viaţă. Cum ar f, de pildă, numerele
conturilor bancare dintr-o zonă off-shore. În cartea Iuliei Şum “Investigaţia jurnalistică”
se relatează cum Irina Cernova, care lucra la “Komsomolskaia pravda”, a văzut odată o
listă cu date despre conturi bancare şi cum a fost nevoită apoi să se ascundă.
Într-adevăr, în timpul investigaţiei pot f descoperite documente a căror deţinere este
periculoasă pentru viaţă. În astfel de cazuri, este absolut necesar să aveţi sprijinul redactoru-
lui. Cel mai bine este să faceţi câteva copii ale acestor documente şi să le ascundeţi în locuri
diferite. Dacă este vorba de copii electronice, e mai bine să le stocaţi pe servere diferite.
Nici să nu vă gândiţi să faceţi bani vânzând documente şi informaţii! Este lipsit de eti-
că, ilegal şi, în genere, aceasta are doar o legătură indirectă cu jurnalismul. Iar dacă do-
cumentele sunt importante şi ating interesele unor persoane sus-puse, acest lucru poate
f periculos pentru viaţă. În cartea Iuliei Şum, citată mai sus, se dau recomandări despre
felul în care să te comporţi într-o situaţie în care jurnalistul simte un interes morbid faţă
de persoana sa
26
.
Pentru a-l scoate pe jurnalist din joc sau a-l pune sub un control strict, el este de
obicei mituit. Dacă acest lucru nu se reuşeşte, se recurge la şantaj, la răfuială fzică
sau el este luat ca ostatic.
Iulia Şum,
Investigaţia jurnalistică.
De la teorie la practică
26. Юлия Шум ş. a. Журналистское расследование. От теории к практике.– М.: Галерия, 2002, p. 63-64.
173
Investigaţiile jurnalistice
În cazul unor ameninţări telefonice, vă puteţi cumpăra un aparat care identifcă numărul şi
înregistra discuţia pe bandă. Imprimarea discuţiei ar putea f utilă pentru identifcarea persoa-
nei care v-a sunat. Trebuie să fţi atent la particularităţile pronunţiei, la maniera de a vorbi. Pre-
cum şi la alte zgomote în receptor: claxon de maşină, de pildă, sau muzică în planul secund.
Despre telefoanele de ameninţare anunţaţi organele de drept.
Dacă sunteţi luat ostatic, mai bine nu opuneţi rezistenţă. Concentraţi-vă şi memori-
zaţi oamenii, drumul, împrejurimile. Iar dacă aţi recunoscut pe cineva dintre răpitori, nu
daţi în nici un caz aceasta pe faţă.
Fiţi prudent şi în cazul unor accidente rutiere, care ar putea f organizate.
Un element al urmăririi ar putea f interceptarea convorbirilor telefonice, a faxurilor
sau scrisorilor electronice. În biroul dvs ar putea f instalate microfoane. Fiţi pregătit
pentru aceasta, cele mai importante discuţii purtaţi-le în stradă. Totodată, în acest caz,
e mai bine să nu vă luaţi telefoanele mobile cu dvs.
La Peterburg există, din 1999, Agenţia de investigaţii jurnalistice AJUR. Deşi pot f
puse la îndoială metodele ei de activitate, aceasta este una din puţinele asociaţii profe-
sionale care activează în maniera respectivă. Pe 15 decembrie 2005, în gazeta Internet
Fontanka.ru a fost publicată o ştire. O cităm integral:
Astăzi, în jurul orei 10.30, la Agenţia de investigaţii jurnalistice (str. ar-
hitect Rossi, 1/3) a fost comis un atac asupra vicedirectorului AJUR-ului.
Doi tineri neidentifcaţi, care par să aibă în jur de 25 de ani, pretextând că
doresc să se întâlnească cu conducerea AJUR-ului, au pătruns în încăperile
Agenţiei, unde îşi mai au sediile redacţiile gazetelor „Vaş tainîi sovetnik”
şi „Fontanka.ru”. Unul dintre „musafri” a rămas la uşa de la intrare, iar
cel de-al doilea a trecut pe hol, unde l-a întâmpinat vicedirectorul Evgheni
Vâşenkov. Intrusul a avut un comportament extrem de agresiv. Proferând
ameninţări şi utilizând un lexic licenţios, el a declarat că vrea să-l vadă pe
jurnalistul Egor Ivanov. Drept răspuns la propunerea de a părăsi încăperea,
intrusul a sărit la bătaie, în urma căreia a fost spartă sticla de la o uşă.
Oaspetele nepoftit era bine pregătit fzic şi, probabil, practica boxul. La
zgomotul sticlei sparte au ieşit alţi colaboratori ai AJUR-ului şi intrusul s-a
repezit spre ieşire. Nu s-a reuşit reţinerea lui, însă intruşii au fost fxaţi de
camerele de supraveghere video din exterior şi din interior.
Agenţia face o legătură între incident şi materialele din ultimul număr al
gazetei „Vaş tainîi sovetnik”, publicate cu semnătura Egor Ivanov. În ar-
ticolul „Voi încă nu aţi fost capturaţi? Dar noi venim asupra voastră!”, se
vorbea despre o serie de atacuri asupra unor întreprinderi din Peterburg,
precum şi se descria tehnologia acestui proces şi era prezentată o listă de
frme care ar putea f victime ale atacului.
În duminica trecută, la tipografa „Kurier”, unde se tipărea „Vaş tainîi
sovetnik”, cineva a telefonat de câteva ori, oferindu-se să cumpere în-
tregul tiraj al gazetei. Fiind tratate cu refuz, persoanele neidentifcate
i-au ameninţat pe angajaţii şi pe şefi combinatului poligrafc. Luni, unele
persoane au cumpărat cu toptanul gazeta de la diferiţi vânzători de zia-
re. Marţi, persoane neidentifcate au telefonat, de asemenea, la Agenţie,
proferând ameninţări la adresa lui Egor Ivanov.
Agenţia califcă aceste incidente drept împiedicarea activităţii mass-me-
dia şi apelează la organele de drept, solicitând insistent să se ia măsurile
necesare.
174
Manual de jurnalism
Aceasta este încă o dovadă a faptului cât de periculoase pot f investigaţiile jurnalis-
tice.
Ultimele amănunte şi scrierea articolului
sau a ciclului de articole
Când totul este pregătit pentru publicarea articolului, documentele sunt triate, in-
terviurile sunt descifrate, transcrise (tipărite) şi prelucrate (precum şi copiate şi se afă
în locuri sigure), findu-vă clar tabloul general, soseşte timpul pentru interviul-cheie. Este
vorba de dialogul cu omul (sau cu oamenii) a cărui activitate a devenit obiectul investi-
gaţiei. Căci unul dintre cele mai importante principii ale jurnalismului rezidă în faptul de
a asculta toate părţile implicate în confict. Ar f bine să găsiţi pe cineva care să prezinte
punctul de vedere al persoanei vizate, dacă aceasta ocupă o funcţie prea înaltă în pira-
mida puterii şi nu va dori să se întâlnească cu jurnalistul. Când veţi avea comentarii „de
partea cealaltă”, puteţi să începeţi a scrie.
Rezultatul investigaţiei jurnalistice poate f prezentat într-un singur articol, într-
un ciclu de articole sau într-o carte. Principalul e că nu se descrie doar rezultatul, ci
şi procesul – cum a reuşit autorul să obţină acest rezultat, ce informaţie a servit drept
temei pentru concluzii. Desigur, în funcţie de strategia şi tactica lucrării, poţi să nu
indici o parte din informaţie. Acest lucru îl decid în mod strict individual jurnalistul şi
redactorul.
Nu mă voi opri aici la felul în care trebuie scris un articol, deoarece despre aceasta s-a
spus deja sufcient în prezentul manual. Principalele cerinţe sunt aceleaşi: caracterul logic
al expunerii, susţinerea afrmaţiilor cu citate şi extrase din documente, exactitatea.
Exactitatea în investigaţiile jurnalistice este deosebit de importantă. În articol nu
trebuie să existe în nici un caz presupuneri sau supoziţii ale jurnalistului. Cea mai mică
inexactitate ar putea constitui un pretext pentru a afrma că acest articol nu corespunde
realităţii şi chiar este jignitor şi umilitor pentru cei a căror activitate o cercetaţi.
Inexactitatea poate constitui un pretext pentru intentarea unui proces împotriva jur-
nalistului. În acest caz, din acuzator public el ar putea ajunge acuzat. Trebuie să evitaţi
lexicul colorat din punct de vedere emoţional, îndeosebi cuvintele care pot f califcate
drept jignitoare sau calomnioase.
După ce aţi scris articolul, uitaţi de el pentru câteva zile. În acest răstimp, materialul
folosit nu se va învechi. Peste un anumit timp, reveniţi la text. Recitindu-l, veţi vedea că
nu este chiar fnisat. Ceva nu se încadrează în linia logică a subiectului, altceva, dimpotri-
vă, ar trebui completat. Faceţi toate modifcările necesare. Arătaţi materialul redactoru-
lui. Discutaţi pe marginea lui. Şi abia după aceasta puteţi afrma că articolul este gata.
Este tocmai momentul când puteţi anunţa o conferinţă de presă în care veţi povesti
colegilor despre principalele concluzii ale muncii dvs.
Dar ce urmează?
După apariţia materialului, jurnalistului încep să-i parvină adesea informaţii pe
tema investigaţiei. Vă pot contacta oameni despre a căror existenţă nici nu bănuiaţi şi
care ar putea să completeze tabloul, dar ar putea să şi schimbe ceva în punctul dvs de
vedere iniţial. Nu uitaţi că trebuie să fţi sceptic şi în privinţa acestor date.
175
Investigaţiile jurnalistice
Împotriva dvs ar putea porni o campanie în presă, la televiziune sau pe Internet. Din
păcate, acest lucru ar putea constitui rezultatul investigaţiei efectuate. Între altele, aţi
putea f acuzat că minţiţi sau că urmăriţi interese meschine. Ca să nu se întâmple acest
lucru, trebuie să aveţi grijă de bunul dvs renume.
Iar apoi… apoi gândiţi-vă la o nouă temă.
Internet-resurse
IWPR: Internetul în activitatea jurnalistului: surse recomandate
http://www.iwpr.net/index.pl?development/resources/training_researchlinks.html
IWPR dispune de o listă excelentă de surse necesare pentru realizarea de investigări
jurnalistice în Internet.
Fundaţia pentru jurnalismul de investigaţie – oferă granturi pentru efectuarea de
investigaţii: de la 500 până la 10.000 de dolari.
http://www.fj.org
Organizaţii web-site, numite „Jurnalişti şi redactori de investigaţie”. Găsiţi aici o
mulţime de articole de investigaţie, training-uri, articole teoretice despre jurnalismul de
investigaţie.
http://www.ire.org
Centrul de investigaţii jurnalistice.
http://www.muckraker.org
Reţeaua internaţională a jurnaliştilor.
http://www.ijnet.org/Training
Poynter Institute.
http://www.poynter.org
Informaţii de calitate şi sfaturi pentru jurnalişti.
http://www.netnovinar.org
Pagina web a Centrului de investigaţie jurnalistică şi de instruire în jurnalism. Centrul
se afă la Sarajevo. Există şi o versiune în engleză a site-ului. Sunt inserate multe arti-
cole, există un capitol de training, există şi trimiteri la web-site-uri care au legătură cu
investigaţiile jurnalistice.
http://www.hetq.am/eng
Asociaţia jurnaliştilor de investigaţie din Armenia. Pagina web are o versiune în engle-
ză şi publică, în fond, investigaţii care nu au legătură cu politica.
Soluţii la lucrările practice
Lucrările practice cuprinse în acest manual sunt destinate activităţii în grup. Grupuri-
le sunt completate cu studenţi de la universităţi sau cu tineri ziarişti angajaţi de redacţii,
care participă la training-uri sau la seminare. Toate activităţile în grup presupun o analiză
a rezultatelor, analiză la care participă toţi.
Conferenţiarii sau persoanele care organizează aceste training-uri pot elabora exerci-
ţii asemănătoare, având drept model lucrările practice inserate în această carte.
Evident, nu este necesar de a da soluţii pentru toate lucrările practice, în unele ca-
zuri acestea find pur şi simplu inutile. Soluţiile sunt necesare doar în cazul unor exerciţii
de creaţie, cum ar f cele legate de intervievare sau de scrierea unui reportaj.

Capitolul „Jurnalismul: adevărul sau faptul?”
Pentru această lucrare au fost selectate materiale vizând concomitent mai multe
subiecte sensibile: Cecenia, relaţiile ruso-americane, combaterea terorismului şi liberta-
tea presei. La efectuarea acestei lucrări ceea ce contează este priceperea (sau dorinţa)
auditorilor de a menţine un echilibru, de a analiza situaţia cu detaşare, de „a-ţi disimu-
la” propria atitudine faţă de tema abordată şi faţă de evenimente. Pentru a înlesni acest
lucru, sunt date două surse: una ofcială rusă şi alta ofcială americană. Aceste materiale
prezintă, de asemenea, exemplul a două puncte de vedere diametral opuse asupra mass
media: ministerul rus de externe este convins că guvernul SUA este în măsură să interzică
apariţia unui material nedorit, pe când americanii, dimpotrivă, nici nu-şi imaginează cum
ar putea face aşa ceva.
În articolele pe care auditorii cursurilor vor trebui să le scrie se va acorda atenţie fe-
lului în care sunt utilizate materialele, părţii care inspiră ziariştilor o mai mare încredere,
„adevărului” spre care aceştia înclină. Acest subiect conţine două „adevăruri” evidente:
pe de o parte, „teroriştii” sau persoanele acuzate de terorism nu trebuie să aibă acces la
mass media pentru a-şi propaga ideile pe care le împărtăşesc; pe de altă parte, libertatea
cuvântului este una dintre libertăţile umane supreme pe care autorităţile nu sunt în drept
să o îngrădească.
După scrierea şi analiza articolelor, se va iniţia o discuţie despre libertatea cuvântului
şi despre eventualitatea (necesitatea) limitării acesteia. Şi cum acest subiect constituie
un element teoretic cheie al jurnalismului modern, se înţelege de la sine că profesorul va
f bine pregătit pentru această discuţie.
177
Soluţii la lucrările practice
Capitolul „Colectăm informaţie”
Exerciţiul 1
Scopul acestei lucrări este de a a-i face pe auditori să înţeleagă felul în care sunt
utilizate sursele în jurnalismul postsovietic. După analiza textelor, după ce vor f stabilite
sursele de informare şi va f întocmit tabelul cerut, se va constata că numărul surselor
este mic. Se va vedea, de asemenea, că la scrierea unei ştiri se utilizează, în medie, ceva
mai mult de o singură sursă, iar la scrierea unui articol mare – puţin mai multe. Se poate
întâmpla, totodată, ca textul să nu să se întemeieze pe nici o sursă, find în exclusivita-
te „scos din capul” autorului. Va urma apoi o discuţie, unde participanţii la training îşi
vor expune punctul de vedere propriu privitor la sursele lipsă din textele analizate şi vor
propune soluţii pentru a remedia situaţia. De regulă, lipsesc sursele care echilibrează
punctul de vedere exprimat, sursele care conferă evenimentului o altă perspectivă, o altă
interpretare.
Exerciţiul 2
Exerciţiul urmăreşte să dezvolte capacitatea ziariştilor de a dobândi informaţia din
cele mai diferite surse. Întrebările vor f alese astfel încât pentru a găsi răspunsuri la ele
va f nevoie ca auditorii să navigheze pe Internet, să observe, să întrebe (să intervieveze)
oameni diferiţi, să telefoneze pentru a solicita informaţia căutată sau, pur şi simplu, să
iasă în stradă. Pentru a răspunde la toate întrebările, cursanţii vor face dovada că sunt
curioşi, că pot găsi soluţii în situaţii difcile şi că au spirit de iniţiativă. Dacă localul în care
se desfăşoară training-ul nu este conectat la Internet, auditorii ar putea căuta o Internet-
cafenea, unde ar obţine informaţia dorită. Rostul acestui exerciţiu este de a-i învăţa pe
ziarişti să apeleze grupurile adecvate de surse, pentru a afa răspuns la o întrebare sau
alta, şi să ştie, la modul practic, cum se face acest lucru.
Capitolul „Ce este o ştire?”
Nu toate subiectele propuse în lucrarea practică pe această temă se încadrează strict
în genul ştirii. Locul unora dintre ele ar f în prima pagină a unor publicaţii social-politice,
altele sunt tocmai bune pentru presa aşa-zisă „galbenă”. Există şi unele care nu prezintă,
ca ştire, nici o valoare. Lucrarea urmăreşte să-i înveţe pe ziarişti să distingă o ştire de su-
biectele ce nu conţin nici un element de actualitate, să poată deosebi ştirile importante
de cele de o importanţă secundară. În afară de aceasta, exerciţiul formează o idee despre
felul în care se lucrează în redacţiile multor ziare din spaţiul postsovietic.
Efectuând lucrarea, auditorii vor opera cu categoriile de parametri şi de factori, care
determină valoarea unei ştiri. Este important, de asemenea, ca ei să înţeleagă că actu-
alitatea unei ştiri poate f stabilită în baza acestor criterii şi că aceasta este o abordare
cu adevărat profesionistă.
178
Manual de jurnalism
Capitolul „Scriem o ştire”
Acest capitol este unul dintre cele mai importante din acest manual. Cum acord o
mare importanţă celor două elemente fundamentale ale jurnalismului – regula celor două
surse şi scrierea liedului – lucrările practice pe această temă au ca obiectiv tocmai con-
solidarea cunoştinţelor şi deprinderilor vizând cele două elemente. Vom reveni la ele şi
în alte capitole, de aceea exerciţiile pe care le propun sunt destul de facile şi nu solicită
scrierea unor texte.
Exerciţiul întâi se referă la aplicarea practică a regulii celor două surse. Căci, în
viaţa reală, se difuzează uneori informaţii pentru care nu e necesar să fe confrmate de
o a doua sursă.
● Ziarul unui partid de opoziţie informează că liderul opoziţiei radicale din ţara dvs a
fost primit cu multă cordialitate de secretarul de stat al SUA.
În acest caz, este totuşi necesară o a doua sursă pentru confrmarea informaţiei. Un
partid de opoziţie este interesat să-şi prezinte liderul într-o lumină favorabilă. Prin urma-
re, ştirea trebuie verifcată. Ar f ideal ca cea de a doua sursă să provină chiar de la Casa
Albă, care este o sursă cu destulă autoritate, neavând nevoie de confrmare, în cazurile
când e vorba de întâlniri cu oameni politici din alte state.
● Redacţia unui ziar a recepţionat un fax al serviciului de presă al guvernului în care
se comunică faptul că executivul a majorat pensia minimă cu 70 la sută.
Este o ştire ce nu necesită confrmare, deoarece provine din primă sursă. Căutarea
unei a doua surse, în acest caz, este lipsită de sens.
● În culoarele parlamentului se vorbeşte că nepotul premierului a fost numit în funcţia
de director al unei mari întreprinderi de stat.
O a doua sursă este absolut necesară. În culoare se pot spune multe şi de toate. Pe de
altă parte, este o ştire care, în mod evident, nu va f uşor de verifcat.
● Un funcţionar de la ministerul culturii v-a spus că în imobilul, privatizat, al sălii de
concerte noii proprietari intenţionează că deschidă un restaurant.
Verifcarea e necesară. Nu putem şti motivele care l-au împins pe acest funcţionar
să facă asemenea declaraţii şi nici cât de sincer este el în relaţiile cu presa. S-ar putea
întâmpla ca acesta să-i manipuleze pe ziarişti în propriile interese.
● Nepotul unui scriitor clasic v-a spus că în curând va apărea o ediţie cu versurile pos-
tume ale bunelului său.
O a doua sursă nu e necesară. E o informaţie din primă sursă, care nu are nevoie de
verifcare.
● Revista „Cultura” a publicat un articol în care se afrmă că „Moscheea albastră”,
construită în secolul XVII, a fost distrusă în anul 1932.
Confrmarea nu e necesară. E un fapt care trebuie să fe cunoscut din şcoală, de la
orele de istorie.
● Astăzi, şeful statului a declarat că va candida pentru un al treilea mandat.
Nu, deoarece e o ştire din primă sursă.
● Potrivit purtătorului de cuvânt al unui partid de opoziţie, membrii şi adepţii acestei
formaţiuni sunt destituiţi din funcţiile de stat pe care le deţin.
O a doua sursă e necesară, deoarece acest purtător de cuvânt poate greşi, sau poate
urmări interese de partid, sau poate difuza, pur şi simplu, informaţii îndoielnice, pe care
nici măcar el nu le crede.
179
Soluţii la lucrările practice
● Un comentator sportiv a spus în cadrul unei emisiuni tv că echipa municipală de fot-
bal intenţionează să achiziţioneze un stranier contra sumei de 3 milioane de dolari.
Confrmarea este necesară. Un comentator sportiv nu reprezintă o sursă sigură.
● Secretarul de presă de la ministerul justiţiei a declarat că procuratura a intentat un
dosar penal fostului primar al capitalei.
Confrmarea nu e necesară. Ca şi în alte cazuri, şi aici este valabilă regula „primei
surse”, deşi această declaraţie poate avea şi un subtext politic. Cu toate acestea, nu
pare, aici, ca un minister atât de important să inducă ziariştii în eroare.
● Un ziar guvernamental informează că mai multe familii fără de adăpost au ocupat
zece apartamente, cu tot cu bunurile afate în ele.
A doua sursă este necesară, findcă în acest caz nu este vorba de o informaţie din
prima sursă.
● Primăria a difuzat un comunicat de presă în care afrmă că cele 50 de autocare noi
au fost achiziţionate de la o companie cipriotă şi că nu au fost primite cu titlu de
donaţie, aşa cum se afrma mai devreme.
Şi da, şi nu. Nu, findcă aceasta e o informaţie din prima sursă. Nu încape îndoială că
primăria a întocmit actele după toată regula. Cu toate acestea, însuşi faptul că autoca-
rele au fost achiziţionate (la un preţ impunător) de la o companie cipriotă ne sugerează
ideea că tranzacţia nu ar f întru totul legală. Se ştie că Ciprul este una dintre zonele off
shor unde mulţi reprezentanţi ai elitelor politice şi economice din spaţiul postsovietic îşi
înregistrează cu uşurinţă companiile. S-ar putea ca tocmai una dintre aceste companii să
f intermediat tranzacţia sau donaţia. Există aici, desigur, un teren pentru investigare.
Despre jurnalismul de investigaţie vom vorbi însă mai încolo.
Exerciţiul al doilea urmăreşte dezvoltarea abilităţii de a discerne într-o ştire ele-
mentul cel mai important, deoarece cu el va începe articolul.
Să examinăm liedurile ce urmează.
● La 18 august 2005, în satul Iandâki, raionul Limansk, regiunea Astrahan, s-a produs
un confict la care au participat peste 200 de persoane.
Nu consider că elementul cel mai important în acest articol este data când s-a întâm-
plat evenimentul.
● În satul Iandâki, raionul Limansk, regiunea Astrahan, a avut loc o încăierare între po-
pulaţia cecenă şi cea calmucă din această localitate, transmite agenţia „Interfax”.
Nu sunt sigur că referirea la sursa ce a difuzat informaţia este tocmai potrivită pentru
fraza de început a articolului.
● În regiunea Astrahan s-a produs o mare încăierare între cecenii locali şi calmuci.
Ar f un lied potrivit, de ce nu?
● După funeraliile unui tânăr calmuc de 24 de ani, rudele şi prietenii acestuia, în nu-
măr de 300, s-au dedat la tulburări în masă, bătându-i pe cecenii din satul Iandîki,
de unde era şi tânărul care a fost ucis.
Alegerea acestui lied ar însemna că momentul cel mai important în aceste eveni-
mente ar f că încăierarea între calmuci şi ceceni a început imediat după înmormânta-
rea tânărului de 24 de ani. Este, desigur, un fapt semnifcativ, dar să fe chiar cel mai
important?
● Taus Djabrailov consideră că tulburările înregistrate în satul Iandîki nu au ca moti-
vaţie ura interetnică.
Ne cred că opinia lui Djabrailov contează prea mult, când despre faptul ca atare ci-
titorul nu ştie încă nimic.
180
Manual de jurnalism
● Veşţi proste ne parvin din satul Iandîki. În urma unei încăierări care s-a produs la 18
august au avut de suferit câteva persoane.
Aici, ne vom reaminti regula generală, care spune că un text nu va începe cu cuvinte
sau cu judecăţi de valoare.
● În satul Iandîki s-a mai înregistrat o încăierare provocată de fricţiunile interetnice.
O situaţie similară cu cea din exemplul precedent.
● Încăierarea din satul Iandâki are o continuare. De astă dată calmucii i-au bătut pe
ceceni.
Acest lied denotă un anumit cinism ziaristic. Fraza a doua nu are drept de existenţă şi
va f omisă în orice caz, în special când este vorba de refectarea relaţiilor interetnice.
● Organele de drept consideră că incidentele înregistrate în satul Iandîki nu sunt gra-
ve, deşi au avut de suferit cinci persoane.
Şi de această dată textul începe cu o apreciere, înainte de a afa ceva despre eveni-
mentul propriu-zis.
● A fost sau nu a fost un confict interetnic între calmucii şi cecenii din satul Iandîki?
Acest lucru urmează să-l clarifce organele de drept.
Un lied care nu spune nimic despre eveniment şi derutează cititorul. Unde mai pui că
datoria nemijlocită a organelor de drept este să clarifce cazuri de acest fel. De ce lucruri
care ţin de domeniul evidenţei să fe plasate în capul unui articol?
Cel mai bun este totuşi liedul pe care îl găsim în textul articolului, deoarece din el
afăm, pe scurt, despre ultimele evenimente.
Capitolul „Ştirea în jurnalismul postsovietic”
Pentru acest exerciţiu am selectat, intenţionat, ştiri ale unor agenţii de presă (în
special de la Moscova), difuzate în aceeaşi zi – 12 noiembrie 2005. Pentru a găsi un titlu
corect şi exact, e necesar să înţelegem mai întâi despre ce este textul. Astfel vom evita
repetarea aceloraşi cuvinte sau gânduri în titlu şi în prima propoziţie.
Lucrarea nr. 1
Ştirea 1
Deşi titlul ştirii este „Compania de construcţii Center Point Group organizează un
concurs pentru arhitecţii din Gruzia”, în realitate în text nu se spune că o companie de
construcţii organizează un concurs, ci că această companie este în căutarea unor noi idei
şi soluţii urbanistice pentru oraşul Tbilisi şi în acest scop organizează un concurs. Acum,
după ce am înţeles sensul ştirii, să încercăm să-i găsim un nou titlu:
– „O companie de construcţii caută noi soluţii urbanistice pentru oraşul Tbilisi”;
– „Tbilisi de mâine necesită noi idei arhitecturale”.
Acest titlu necesită însă revizuirea primei propoziţii din ştire. Dacă decidem totuşi să
nu schimbăm prima propoziţie, atunci un titlu acceptabil ar avea cam următoarea formă:
„Concursul va stabili cele mai reuşite idei arhitecturale pentru oraşul Tbilisi”.
181
Soluţii la lucrările practice
Pot f găsite, desigur, şi alte titluri pentru această ştire, cele mai bune dintre ele ur-
mând să le determinaţi în urma unor discuţii în grup.
Ştirea 2
Să încercăm să aplicăm acelaşi raţionament, pentru a clarifca ce subiect abordează
această ştire. Textul spune că refugiaţii din Transnistria sunt nemulţumiţi că în bugetul de
stat al R. Moldova pe anul 2006 sunt alocate mult mai puţine mijloace pentru construcţia
de locuinţe pentru refugiaţi decât, după cum afrmă aceştia, ar f necesar. Iată şi titlul
ştirii:
– „Refugiaţii sunt nemulţumiţi de bugetul de stat”;
– „Refugiaţii cer executarea deciziei instanţei de judecată”;
– „Refugiaţii acuză guvernul”.
Ştirea 3
La început, ne vom întreba iarăşi: despre ce este această ştire? Că la Moscova au fost
comise într-o singură zi mai multe crime cu aplicarea de arme albe. Acest răspuns ne va
sugera imediat mai multe variante de titlu pentru această ştire. Se va învedera, de ase-
menea, că şi titlul care a fot folosit este destul de bun:
– „O persoană a fost ucisă şi alte cincisprezece au fost rănite”;
– „Bătaie cu cuţitele la Moscova: s-a înregistrat un mort şi răniţi”;
– „O persoană şi-a pierdut viaţa într-o bătaie cu cuţitele. Altele au fost rănite”.
Faptul că o persoană a fost ucisă este deosebit de grav şi trebuie anunţat în titlul
ştirii. Iar dacă nu rezistaţi ispitei, puteţi propune şi o serie de clişee gazetăreşti (pe care
aţi face bine să le evitaţi totuşi), precum:
– „Noapte a cuţitelor lungi” la Moscova”;
– „La Moscova sunt iarăşi ucise persoane originare din Caucaz”;
– „Moarte (sau „omor”) în restaurant”.
Lucrarea nr. 2
Este o lucrare pentru a vă însuşi cât mai bine regula celor două surse. Textele în baza
cărora trebuie să scrieţi propria ştire conţin mai multe inexactităţi admise cu bună şti-
inţă. Sarcina auditorilor este să scrie o ştire în care orice informaţie să fe confrmată de
două surse. Difcultatea exerciţiului constă în faptul că ziariştii din ţările postsovietice au
încredere în unele surse, pe când în altele – nu. Astfel, ziariştii ce lucrează la publicaţii
proguvernamentale au încredere în sursele ofciale şi sunt rezervaţi când e vorba de surse
străine (în special occidentale) sau independente. Pe când ziariştii de la ediţiile de opozi-
ţie nu au încredere în mijloacele de informare în masă de stat sau proguvernamentale.
Astfel, se confrmă din două surse că:
● Tanaev a fost reţinut la punctul de frontieră „Ak jol”, de la hotarul de stat kîrgîzo-
kazah (şi nu kîrgîzo-chinez).
● Faptul reţinerii s-a întâmplat la 6 septembrie.
● Tanaev a fost arestat.
● Avocatul său a informat autorităţile ruse.
182
Manual de jurnalism
● Tanaev a fost prim-ministru în timpul preşedinţiei lui Akaev, apoi s-a refugiat în Ru-
sia, după care s-a întors de bunăvoie în Kîrgîzstan.
Nu se confrmă că:
● Tanaev ar f încercat să evite un proces de judecată, deşi două surse – agenţia de
presă France Presse şi liderul comunist Adjibekov – afrmă acest lucru. Adjibekov
nu poate f considerat ca find o sursă, întrucât el exprimă o opinie şi nu afrmă un
fapt.
● Tanaev ar f călătorit la Alma-atî cu chestiuni personale.
● Tanaev ar f cetăţean al Rusiei.
● Tanaev se afă în arestul MAI. Nu se confrmă, de asemenea, că s-ar afa sechestrat
la Serviciul naţional de securitate.
● Tanaev ar f operat transferuri băneşti în străinătate.
Capitolul „Tehnicile scrisului”
Lucrarea nr. 1
Ordinea corectă a alineatelor este următoarea:
7 3 14
2 15 8
6 16 11
10 13 5
1 9
4 12
Alineatul 7 va f primul, deoarece în el se relatează despre ultima întâmplare din lan-
ţul de evenimente şi care concentrează şi organizează în jurul său întreaga ştire.
Va urma alineatul 2, în care se spune ce s-a întâmplat cu femeile ce se îndreptau spre
tribună. Femeile din cabina KamAZ-ului nu se îndreptau nicăieri, prin urmare, nu puteau
f oprite de gărzile de corp. De aceea alineatul 2 va urma după alineatul 7.
După ce a relatat despre explozia din 14 mai, autorul povesteşte despre o altă ex-
plozie, „şi mai devastatoare”, care „a marcat începutul acestei săptămâni”. Astfel, frul
naraţiunii ne aduce, logic, la alineatul următor – numărul 6.
Cuvintele-cheie, după care ne dăm seama ce alineat urmează, sunt „groapa imensă
din centrul satului”. Aşadar, e vorba de alineatul 10.
Prezentând evenimentul în linii mari, autorul începe a ne oferi şi detaliile. Cuvântul
„luni” aduce o precizare la determinarea temporală anterioară, „începutul acestei săptă-
mâni”, din alineatul 6. Prin urmare, va urma alineatul 1. Alineatele 1 şi 10 sunt însă întru
totul interşanjabile, logica naraţiunii rămânând neschimbată în cazul schimbării locurilor
acestora.
Vin apoi reacţiile autorităţilor – alineatul 4. După ce este prezentat acest moment,
se va trece la prezentarea datelor şi a cifrelor. Alineatul 3 ne informează câte automobile
sunt aruncate în aer pe parcursul unei săptămâni şi cum se dezamorsează fugasele.
183
Soluţii la lucrările practice
Citatul din alineatul 15 explică informaţia din alineatul anterior: este descris modul
în care sunt instalate fugasele. Va urma, în mod fresc, alineatul 16, în care sunt date me-
todele la care se recurge pentru a confecţiona o fugasă artizanală. Tema este continuată
de alineatul 13.
Alineatul 9 aprofundează şi mai mult această linie de subiect. Este prezentată o per-
soană concretă care instalează fugasele. Apoi, în alineatul 12, personajul din alineatul
anterior mărturiseşte despre experienţa sa de „artifcier”. Linia aceasta de subiect este
defnitivată de alineatul 14, în care eroul vorbeşte despre cum sunt plătiţi cei care insta-
lează fugasele.
Naraţiunea fxează apoi, în mod fresc, luările de atitudine ale comandamentului tru-
pelor federale din Cecenia faţă de „războiul minelor”. În alineatul 8 se spune cine anume
fnanţează atentatele cu bombe, iar alineatul 11 este o simplă continuare a alineatului 8.
A venit şi momentul de a termina articolul. Sintagma „războiul minelor”, care apare
în alineatul 8, se repetă în alineatul 5. Ultima propoziţie încheie logic acest articol, ară-
tând totodată că „războiul minelor” nu s-a încheiat nici pe departe.
Lucrarea nr. 2
Să vorbim despre redactarea acestui articol.
Informaţia din acest text este amplasată astfel încât este greu să urmăreşti frul nara-
ţiunii, iar lectura lui este difcilă. Cu toate acestea, articolul conţine multă informaţie şi,
dacă reuşim să structurăm subiectul, el poate deveni – fără a găsi informaţii suplimentare
– interesant şi lizibil.
Deşi textul nu e prea mare (ceva mai mult de 400 de cuvinte), el se citeşte cu difcul-
tate, deoarece legăturile logice între alineate lipsesc adeseori.
Să analizăm şi să încercăm să-l redactăm. Vom observa, în primul rând, că nu e bine
ca articolul să înceapă cu un complement circumstanţial de timp: „ieri”. Acest cuvânt
trebuie dat mai departe, dar va rămânea totuşi în interiorul primei propoziţii. Cel de al
doilea alineat va f reamplasat mai la vale, după alineatul care începe cu: „Pe la ora două
după-amiază de pe suprafaţa apei fuseseră strânse...”. În acest loc, el va pune mai bine
în evidenţă contradicţia între declaraţia făcută de factorii de la Direcţia de canalizare
„Mosvodostok” şi realitate. După el va urma propoziţia „Specialiştii de la „Mosvodostok”
consideră că aceste irizări au drept cauză...”.
Cel de al treilea alineat (care acum a devenit al doilea) va conţine elemente spaţia-
le, deoarece în primul alineat autorii au menţionat că râul Moscova a fost poluat în două
locuri. Fără circumstanţialele de loc nu este clar despre ce caz de poluare este vorba.
Alineatului „Pe la ora două după-amiază de pe suprafaţa apei fuseseră strânse...” îi
lipseşte o legătură logică cu alineatul anterior. Locuţiunea conjuncţională „cu toate aces-
tea” ar veni aici tocmai bine. Însă şi propoziţia următoare începe cu aceeaşi locuţiune,
care trebuie înlocuită cu alta, sinonimă.
Este necesară, de asemenea, o legătură logică dintre această secvenţă şi spusele
unor „pescari din partea locului” privind curăţenia apelor râului Moscova. Locuţiunea „în
acelaşi timp” ar elimina această lipsă.
Şi, în fne, fraza de la sfârşitul articolului ar f mult mai convingătoare dacă s-ar spune
direct că procuratura consideră că parcul de autobuze este culpabil de poluarea râului.
După aceste schimbări, articolul ia forma pe care o vedeţi mai jos. Dar chiar şi după
aceste intervenţii s-ar mai putea interveni pe ici-pe colo, întrucât „texte perfect redac-
tate nu există” şi, vorba ceea, întotdeauna este loc pentru mai bine.
184
Manual de jurnalism
Moscova e poluată cu benzină
În ultimele două luni în râul Moscova a fost deversată
circa o tonă de produse petroliere
În bazinul râului Moscova din raionul Fili, în apropiere de podul Krîlatsk, specialişti din diferite
servicii municipale au lucrat aseară la captarea unei pete de petrol, care a fost observată pe apă încă de
duminică. Tot ieri, a fost înregistrat încă un caz de poluare a râului Moscova în raionul Mnevniki.
În primul caz, semnalul de alarmă a parvenit de la un localnic care, duminică seara, ieşise să-şi
plimbe câinele. El a fost pus în gardă de irizările neobişnuite de pe suprafaţa apei şi de mirosul de benzi-
nă.
În dimineaţa zilei de luni, în zona podului Krîlatsk şi-au făcut apariţia colaboratori de la Ministerul
pentru situaţii excepţionale, de la miliţia ecologică şi de la Ministerul resurselor naturale al Federaţiei
Ruse, care au cercetat terenul. „Petele acestea apar de obicei după ploi, a comunicat unui reporter de la
„Novîe Izvestia” („NI”) unul dintre angajaţii miliţiei ecologice, afat în zona lucrărilor de depoluare. Nu
are nimeni grijă să spele străzile şi toată murdăria se scurge în râu. E o consecinţă a neglijenţei”.
Cu toate acestea, pe la ora două după-amiază de pe suprafaţa apei fuseseră strânse circa 50 de
kilograme de produse petroliere. Totuşi mai persista mirosul de benzină, iar pe apă se mai vedeau petele
uleioase, multicolore.
În acelaşi timp, factori de la Direcţia de canalizare „Mosvodostok” au comunicat pentru „NI” că
nu au fost înregistrate deversări de produse petroliere în râul Moscova. Specialiştii de la „Mosvodostok”
consideră că aceste irizări au drept cauză apele de scurgere, care au spălat de pe străzile oraşului resturi
de produse petroliere. Ei afrmă că incidentul nu prezintă un pericol ecologic. Totodată, pescari din partea
locului mi-au spus că în acest loc râul Moscova este destul de curat, mai mult decât atât, în ultimii ani,
afrmă ei, situaţia ecologică a cunoscut o ameliorare. Lângă podul Krîlatsk se prind porcuşori, caraşi,
ochene, obleţi, iar câteodată chiar şi ţipari.
Tot ieri, potrivit unui comunicat al serviciului de presă al Ministerului resurselor naturale, specialişti
de la Agenţia federală pentru resursele de apă au recoltat mostre de sol şi au constatat în raionul Mnevniki
mari deversări de substanţe poluante în râul Moscova.
Specialiştii au depistat repede şi sursa de poluare: e o subsecţie aparţinând Centralei termoelectrice
nr. 16 de pe strada Demian Bednîi.
Cazuri de poluare a râului Moscova sunt înregistrate permanent. La sfârşitul lunii iunie şi la
începutul lunii iulie în râu a fost deversată aproape o tonă de produse petroliere. Au fost poluaţi 700 de
metri pătraţi de luciu de apă. La 30 iunie, procuratura Districtului administrativ de vest a intentat o acţi-
une penală în baza faptului constatat de poluare a râului Moscova în zona Portului de Vest. Procuratura
consideră că agentul culpabil de poluare este Parcul de autobuze din Fili.
Aleksandra HODONOVA,
Viktoria GRIGORIADIS,
Anna BALAŞOVA
185
Soluţii la lucrările practice
Capitolul „Articolele analitice”
Scopul lucrării este să formeze abilităţile de a relata un eveniment, de a desfăşura o
linie de subiect logică şi de a plasa corect informaţia în text.
Dacă veţi respecta structura ce v-a fost propusă în acest capitol, liedul ar trebui să
anunţe evenimentul. Prin urmare, liedul va avea următoarea formă:
Tribunalul din Taşkent i-a declarat vinovaţi de comiterea infracţiunii de
tortură pe patru miliţieni.
Sau:
Un tribunal din Uzbekistan i-a declarat vinovaţi pe patru miliţieni de co-
miterea infracţiunii de tortură, la care erau supuşi cetăţeni arestaţi în
urma suspiciunii de apartenenţă la mişcarea islamistă.
Detaliile nu sunt deocamdată necesare, căci rolul-cheie al unui lied este să comunice
esenţa evenimentului. Este un lied care răspunde la întrebările „cine”, „unde” şi „ce”.
Cum este însă necesar să afăm un răspuns şi la întrebarea „când”, alineatul ce va urma
va f cam acesta:
În şedinţa din 30 ianuarie [2002], judecătorul a declarat că maiorii Nuri-
ddin Babaev şi Şavkat Rahmanberdîev, căpitanul Muhiddin Nabilov şi lo-
cotenentul Iaşin Gafurov sunt culpabili de aplicarea torturii. Toţi au fost
colaboratori ai secţiei de interne din raionul Sabir-Rahimov. Sentinţa ce a
fost pronunţată – 20 de ani de detenţie.
Am răspuns, aşadar, la întrebarea „când” şi am dezvăluit întrucâtva esenţa răspunsu-
rilor la întrebările „cine” şi „ce”. Anul este pus în paranteze pătrate, întrucât nu e nece-
sar să apară în pagina de ziar. În acest exerciţiu anul este indicat doar pentru a arăta că
este vorba de un proces de judecată ce a avut loc în realitate.
Mergem mai departe, dând câteva detalii:
Procurorul Damir Kurbanov a cerut ca doi din cei patru miliţieni să fe
condamnaţi pentru omor.
Judecătorul şi-a pronunţat însă sentinţa în baza unui articol mai blând din
Codul penal al Turkmenistanului, articolul 104 – „Pricinuirea de leziuni
corporale care au provocat moartea”. Toţi cei patru condamnaţi îşi neagă
vina.
Ce au făcut, de fapt, aceşti miliţieni? De ce tribunalul îi consideră vinovaţi? Logica
desfăşurării textului ne cere să dăm un răspuns la întrebarea „de ce”.
Acuzaţiile au fost aduse în legătură cu incidentul ce s-a produs la 16 oc-
tombrie 2001. În această zi au fost arestaţi şi aduşi la secţia de miliţie
din raionul Sabir-Rahimov Ravşan Haitov, de 32 de ani, şi fratele acestuia,
Rasul, de 27 de ani.
A doua zi corpul neînsufeţit al lui Ravşan Haitov a fost transmis rudelor.
Potrivit mărturiilor membrilor familiei, corpul era plin de vânătăi, câ-
teva coaste erau fracturate, deşi, potrivit procesului-verbal întocmit de
miliţie, moartea tânărului survenise în urma unei insufcienţe cardiace.
A venit momentul să răspundem la întrebarea „cum”. E vorba însă despre un proces
de judecată, aşa că va trebui să prezentăm, după cum se vede, două versiuni asupra celor
întâmplate. Vom da mai întâi cuvântul victimei.
186
Manual de jurnalism
Rasul Haitov, care nu şi-a revenit încă după bătaie, a declarat în instanţă
că a fost adus, împreună cu fratele său, în clădirea secţiei raionale de
miliţie, au fost închişi în camere diferite şi de îndată au prins a-l bate.
„Mă băteau, spunându-mi că au afat că fac parte din „Hizb ut-Tahrir”.
Apoi bătaia s-a transformat în tortură. M-au înşfăcat de mâini şi de pi-
cioare, lovindu-mă cu trupul de podea. Apoi m-au sufocat, trăgându-mi
pe cap o pungă de plastic”, a mărturisit Rasul Haitov.
Când l-a văzut ultima dată pe Raşvan, acela zăcea pe podea într-o baltă
de sânge, cu cătuşele puse. Rasul crede că în acel moment fratele său era,
probabil, de acum mort.
Acum vom prezenta şi cealaltă versiune, cea a miliţienilor.
Pe de altă parte, miliţienii au mărturisit la proces că, în timp ce se afau
la miliţie, fraţii Haitov s-au încăierat între ei şi au încercat să se arunce
pe fereastră şi în spaţiul gol din casa scării, strigând „Allah Akbar!”. Acu-
zaţii au mai declarat că au fost nevoiţi să aplice forţa, oprindu-i pe fraţi
să se sinucidă.
Versiunea aceasta a fost confrmată de Hikmat Uktamov, locţiitorul şe-
fului secţiei raionale de interne. El a declarat în faţa completului de
judecată că în acţiunile subalternilor săi nu există conţinutul infracţiunii
şi a confrmat declaraţia făcută de acuzaţi, precum că Ravşan Haitov, în-
cercând să fugă, s-a aruncat de la etajul trei în golul scării, şi-a fracturat
trei coaste şi, în urma traumatismelor suferite, a murit asfxiat.
În depoziţiile pe care le-a făcut, justifcând acţiunile miliţienilor, Ukta-
mov s-a referit şi la eforturile pe care le face comunitatea internaţio-
nală, după evenimentele din 11 septembrie, pentru combaterea teroris-
mului islamic. Uktamov i-a numit pe fraţii Haitov „terorişti islamici” şi
„duşmani ai statului”.
Membrii familiei Haitov au declarat însă că fraţii nu au avut nici o legă-
tură cu „Hizb ut-Tahrir”.
Răspunsurile la cele şase întrebări clasice au fost date. Totuşi felul în care se încheie
această istorie ne cere imperios să explicăm ce este „Hizb ut-Tahrir”. Nu e necesar să
dăm aici un excurs istoric, ci doar o scurtă notă informativă despre acest partid.
Partidul „Hizb ut-Tahrir” militează pentru crearea unui califat în Asia
Centrală. Activitatea formaţiunii este interzisă în Uzbekistan, autorităţi-
le persecutând cu cruzime persoanele suspectate de apartenenţă la acest
partid.
Autorităţile uzbece afrmă că, pentru menţinerea stabilităţii în ţară, este
necesar de a-i combate pe militanţii islamişti. Arestările în masă a mem-
brilor partidului islamic „Hizb ut-Tahrir” şi detenţia lor în închisori a
început în anul 1999. Ca reacţie de răspuns, mişcarea a tipărit şi difuzat
prin pieţe foi volante cu critici dure la adresa politicii promovate de pre-
şedintele Karimov faţă de religie.
Iar acum a venit momentul să prezentăm reacţia pe care a provocat-o sentinţa pro-
nunţată de judecată.
Decizia instanţei de judecată a fost salutată de militanţii pentru apăra-
rea drepturilor omului. Organizaţia internaţională Human Rights Watch a
făcut o declaraţie în care apreciază hotărârea judecăţii ca „un prim pas
bun”.
187
Soluţii la lucrările practice
Elisabeth Andersen, director executiv al Departamentului Human Rights
Watch pentru Europa şi Asia Centrală, a declarat: „În Uzbekistan sunt încă
mulţi alţi colaboratori ai miliţiei şi ai organelor de securitate care ar tre-
bui puşi sub anchetă. Ar f cazul ca preşedintele Karimov să se prevaleze
de această decizie, pentru a trage călăii la răspundere. El este dator să
transmită organelor de drept şi întregii ţări mesajul că tortura şi răfuie-
lile în afara justiţiei sunt inadmisibile şi vor f pedepsite conform legii”.
Va urma apoi un alineat conţinând o preistorie, care anunţă fnalul articolului.
Potrivit datelor de care dispun militanţii pentru drepturile omului uzbeci,
în penitenciarele din Uzbekistan sunt deţinute peste 7000 de persoane,
condamnate pentru convingerile lor confesionale şi pentru aderenţă la
asociaţiile religioase. Se estimează că dintre aceştia circa 4000 de deţi-
nuţi sunt adepţi ai partidului „Hizb ut-Tahrir”.
Şi fnalul propriu-zis, care relevă ce atitudine a adoptat societatea faţă de acest pro-
ces.
Deşi cauza s-a judecat cu uşile deschise, în sala de judecată au lipsit zi-
ariştii de la mass media de stat, care ar f trebuit să informeze cetăţenii
uzbeci despre acest proces.
Desigur, acest articol putea f scris şi într-o altă cheie. Jurnalismul, orice s-ar spune,
este un domeniu al creaţiei. Sunt însă lucruri obligatorii, orice modalitate am alege. Este
vorba, în primul rând, de desfăşurarea motivată, argumentată logic, a naraţiunii. Apoi,
articolul trebuie să dea răspunsuri la toate cele şase întrebări, iar răspunsurile le vom găsi
chiar în primele propoziţii, de la începutul textului.
Dispunând de această informaţie, s-ar putea scrie un articol publicistic demascator,
dar şi o simplă ştire. Sarcina pe care ne-am propus-o noi a fost însă de a arăta cum se scriu
anume articolele analitice. Şi cum să facem ca acestea să fe citite cu interes.
188
Bibliografe
1. Clayton, Joan. Journalism for Beginners. – Judy Piatkins Publishers, London, 2000.
2. A Journalism Handbook for Working Journalists in the Baltics and Other Emerging De-
mocracies. Compiled by Working Journalists in the United States and Europe. – IREX,
1995.
3. Hicks, Wynford with Adams, Sally and Gilbert, Harriett. Writing for journalists. – Ro-
utledge, 1999.
4. Mencher, Melvin. Basic Media Writing. – Brown & Benchmark, 1993.
5. The Faber Book of Reportage. Ed. John Carey. – Faber and Faber, London, Boston,
1987.
6. The Missouri Group: Brian S. Brooks, George Kennedy, Daryl R. Moen, Don Ranly.
News Reporting and Writing. Fifth Edition. – St. Martin’s Press, New York, 1996.
7. Spark, D. Investigative Reporting: A Study in Technique. Oxford, Focal Press, 1999.
8. Аграновский Валерий. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – M.: Вагри-
ус, 1999.
9. Берлин Майкл. Краткое руководство по проведению журналистского расследо-
вания. National Press Institute, 2000.
10. Засорина Т., Федосова Н. Профессия – журналист. – Ростов-на-Дону: Феникс,
1999.
11. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.:
Издательство В. А. Михайлова, 2001.
12. Мэллет Малькольм. Справочник для журналистов стран Центральной и
Восточной Европы. – М.: Права человека, 1998.
13. Профессиональная этика журналистов. Т. I. Documente şi materiale de referin-
ţă. – M.: Галерия, 1999.
14. Путеводитель журналиста. – Asociaţia Helsinki, Erevan, 1998.
15. Рэндалл Дэвид. Универсальный журналист. Independent Training and Consultan-
cy, Amsterdam, in cooperation with the Independent Journalism Centre. – Moscow,
1996.
16. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект
Пресс, 2000.
17. Тертычный А. А. Журналистское расследование. – М., 2000.
18. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика – М.: изд. РИП-холдинг,
2002.
19. Юлия Шум ş. a. Журналистское расследование. От теории к практике.– Funda-
ţia pentru apărarea transparenţei. - М., Галерия, 2002.
Resurse utile din Internet
Motoare de căutare
(în ordine alfabetică)
În limba engleză
www.altavista.com
www.excite.com
http://search.aol.com
www.search.com
www.yahoo.com
În limbile engleză şi rusă
www.aport.ru
www.google.com
www.km.ru
www.ra-gu.net
www.rambler.ru
http://search.msn.com/
www.yandex.ru
www.weblist.ru
Pagini web analitice în limbile engleză şi rusă
www.iwpr.net Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
www.tol.cz Transitions Online (TOL)
www.eurasianet.org Eurasianet
Investigaţii jurnalistice
http://www.fj.org Fundaţia pentru jurnalismul de investigaţie. Acordă granturi – între 500
şi 10 000 de dolari – pentru realizarea unor investigaţii.
htpp://www.ire.org Ziarişti şi redactori care fac jurnalism de investigaţie.
htpp://www.muckraker.org/ Centru de jurnalism de investigaţie
htpp://www.netnovinar.org Centru de jurnalism de investigaţiei şi de învăţământ jurnalistic
(Sarajevo). Are şi o pagină web în limba engleză
htpp://www.hetq.am/eng Asociaţia ziariştilor de investigaţie din Armenia. Pagina are şi o
versiune în limba engleză.
190
Manual de jurnalism
Organizaţii de jurnalism, biblioteci,
materiale didactice
http://www.cjes.ru Centru de jurnalism extrem. O bibliotecă
specializată on-line, bine înzestrată.
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm O bibliotecă on-line specializată.
http://gdf.ru Fundaţia pentru apărarea transparenţei.
http://www.ijnet.org Reţea internaţională a jurnaliştilor (IJNet).
http://www.iwpr.net/?s=o&p=–-training_index1.
html&apc_state=henh
Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Training-resurse.
http://www.journ.ru/library.shtml Pagină web neofcială a facultăţii de jurnalism de
la Universitatea de stat din Moscova. Bibliotecă.
http://www.medialaw.ru/ Drept şi mass media.
http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml Pagină web de jurnalism (şi germanistică)
http://www.nytimes.com/learning/ New York Times, training-uri, instruire.
http://www.pdi.ru Institutul pentru dezvoltarea presei.
http://www.poynter.ru/ Institutul Poynter.
http://weblist.ru/russian/News_and_Media/Jour-
nalism/
Listă de pagini web şi de trimiteri legate de jur-
nalism.
Cuvânt de gratitudine
Sunt profund recunoscător tuturor prietenilor şi colegilor mei, de la care dintotdeau-
na am învăţat şi continuu să învăţ.
Nu am avut nici măcar intenţia de a scrie această carte. Cel care mi-a sugerat ideea
de a elabora un manual de jurnalism, în care să fe prezentată practica gazetărească din
Occident şi din statele postsovietice, a fost ziaristul elveţian Viken Ceterian. Îi mulţumesc
pentru ideea ce mi-a oferit-o şi pentru sfaturile pe care mi le-a dat în cadrul discuţiilor
pe care le-am avut cu el în faza iniţială de scriere a cărţii. Îi mulţumesc, de asemenea,
pentru invitaţiile ce mi le-a făcut, în calitatea sa de director al organizaţiei neguverna-
mentale elveţiene „Simera”, de a organiza training-uri şi cursuri, pe parcursul unui an şi
jumătate, pentru jurnaliştii din Kîrgîzstan, Uzbekistan şi Tadjikistan.
Ţin să mulţumesc în chip deosebit prietenei şi tovarăşei de idei, cunoscutei ziariste
georgiene Margarita Akhvlediani, care a fost primul cititor şi critic al acestei cărţi. Ea m-a
ajutat să capăt o perspectivă detaşată asupra manualului şi a verifcat capitolul „Lucrări
practice”, aplicându-l în practică.
Un sprijin moral inestimabil mi-au acordat Jonathan Cohen şi Oleg Panflov. Datorită
lor am putut reveni la manuscrisul lăsat baltă şi duce lucrul la bun sfârşit.
N-aş f reuşit să fnalizez însă manualul dacă nu simţeam că am o acoperire. Această
protecţie mi-au asigurat-o prietenii şi colegii mei, Aleksandr şi Nina Iskandarian.
Un sentiment de recunoştinţă aparte am şi pentru colegii şi prietenii mai tineri - Seda
Muradian şi Ruben Meloian. În discuţiile pe care le-am purtat cu ei ideea manualului a
căpătat o formă defnitivă.
Am plăcerea să-i mulţumesc ziaristului Tom de Vaal. În cele câteva luni cât am lucrat
alături în biroul de la Londra al IWPR, redactând articole din întreaga regiune a Cauca-
zului, am înţeles principiile după care se conduc redactorii occidentali. Când mi-am mai
revenit după atentatul la viaţa mea, Tom de Vaal a fost cel care a reuşit să mă scoată din
Erevan şi să mă aducă în Vest.
Vreau să adresez un cuvânt de mulţumire şi pentru trei organizaţii de jurnalism ne-
guvernamentale. Prima este organizaţia elveţiană „Simera”, cu care am colaborat câţiva
ani. În acest răstimp, am reuşit să-mi dau seama de situaţia jurnalismului din Asia Cen-
trală, să acumulez o experienţă fără de preţ de comunicare cu ziariştii din aceste ţări
asiatice.
Cea de a doua este Institutul mass media din Caucaz, pe care l-am fondat împreună
cu alţi doi colegi. Elaborarea prezentului manual constituia o parte a muncii mele din
cadrul acestui institut.
Iar cea de a treia este Institutul pentru refectarea războiului şi a păcii – IWPR. Co-
laborarea mea cu această organizaţie, care a început în anul 1998 şi continuă până în
prezent, a fost foarte fructuoasă şi deosebit de instructivă.
Şi, în fne, această carte nu ar f fost scrisă dacă nu simţeam alături sprijinul familiei
mele – al soţiei Karina, al fului Tigran, al ficei Margarita şi al ginerelui Iuri. Cu ei am îm-
părtăşit toate greutăţile ce s-a abătut peste mine tocmai în perioada când scriam acest
manual.

CZU 070.41(075) ISBN 978-9975-9599-7-1 Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Grigoryan, Mark Manual de jurnalism / Mark Grigoryan; red.: Gheorghe Chiriţă. - Ch. Centrul Independent de Jurnalism, 2008 (Tipogr. “T-Par” SRL). - 191 p. Bibliogr. p. 188 (19 tit.) ISBN 978-9975-9599-7-1 1000 ex. CZU 070.41(075) G 85 Lucrarea a fost elaborată cu concursul Ambasadei Regale a Norvegiei în Federaţia Rusă. Prezenta versiune în limba română a cărţii apare în cadrul proiectului „Reflectarea diversităţii în mass-media”, susţinut financiar de Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE. Г 75 Григорян Марк Пособие по журналистике. – М.: «Права человека», Центр экстремальной журналистики, 2007, – 192 с. Traducere din limba rusă de Igor Nagacevschi Prezentul „Manual de jurnalism”, elaborat de cunoscutul ziarist armean Mark Grigoryan, conţine recomandări şi sfaturi practice privind tehnicile de abordare şi de scriere în diferite genuri ale jurnalismului – de la ştire până la articolele analitice şi investigaţiile jurnalistice. Fiece gen este analizat în cadrul concret al jurnalismului practicat în spaţiul postsovietic, precum şi al jurnalismului occidental. Autorul ne arată cum se structurează un text jurnalistic, care sunt părţile sale componente, precum şi modul în care acestea se îmbină între ele. Sunt prezentate, de asemenea, o seamă de „secrete ale meseriei”, adică recomandări privind prezentarea cât mai eficientă şi mai interesantă a articolului, procedee pentru a optimiza ritmul naraţiunii ziaristice etc. Manualul este deosebit de valoros datorită faptului că fiece capitol cuprinde mai multe articole pe care autorul le propune pentru a fi analizate, precum şi lucrări practice pentru consolidarea temei studiate. La sfârşitul lucrării, într-un compartiment aparte, sunt date „Soluţii la lucrările practice”. Utilitatea şi claritatea expunerii constituie, în mod evident, meritele acestei cărţi. „Manualul de jurnalism” este destinat studenţilor şi ziariştilor din ţările CSI. SE DIFUZEAZĂ GRATUIT Redactor: Gheorghe Chiriţă Tehnoredactare computerizată: Mihai Catan Prepress: Centrul Independent de Jurnalism ISBN 5-7712-0372-6 (978-5-7712-0372-0) © Mark Grigoryan, 2007 © Centrul de Jurnalism Extrem, 2007 © Centrul Independent de Jurnalism, 2008

Cuprins
INTRODUCERE ........................................................................................... 7 JURNALISMUL: ADEVĂRUL SAU FAPTUL? ............................................................ 12 Texte pentru analiză ........................................................................... 16 Lucrare practică pe tema „Jurnalismul: adevărul sau faptul?”.......................... 19 COLECTĂM INFORMAŢIE ............................................................................... 22 Texte pentru analiză ........................................................................... 28 Lucrări practice pe tema „Colectăm informaţie” ............................................ 33 CE ESTE O ŞTIRE? ........................................................................................ 35 Texte pentru analiză ........................................................................... 38 Lucrări practice pe tema „Ce este o ştire?” .................................................. 41 SCRIEM O ŞTIRE ........................................................................................ 43 Texte pentru analiză ............................................................................. 52 Lucrări practice pe tema „Scriem o ştire” ................................................. 55 ŞTIREA ÎN JURNALISMUL POSTSOVIETIC ............................................................. 57 Texte pentru analiză ............................................................................ 68 Lucrări practice pe tema „Ştirea în jurnalismul postsovietic ............................ 69 INTERVIUL (I) ............................................................................................ 73 Texte pentru analiză ............................................................................. 81 Lucrări practice pe tema „Interviul” (I) .................................................... 84 INTERVIUL (II) ............................................................................................ 85 Interviul practicat de presa din Occident ................................................... 85 Interviul din jurnalistica postsovietică ....................................................... 87 Texte pentru analiză ............................................................................ 91 Lucrări practice la tema „Interviul” (II) ........................................................ 95 UN CAPITOL SCURT DESPRE ARTICOLELE „LUNGI” ............................................... 97 TEHNICILE SCRISULUI ................................................................................... 99 Înainte de a începe a scrie ...................................................................... 100 Introducerea .................................................................................... 101 Textul propriu-zis .............................................................................. 107 Încheierea ...................................................................................... 111 Variante de structurare a articolelor ...................................................... 111 Principiul zigzagului .......................................................................... 113 Texte pentru analiză .......................................................................... 114 Lucrări practice la tema „Tehnicile scrisului” ............................................ 120 REPORTAJUL ........................................................................................... 124 Texte pentru analiză ......................................................................... 131 Lucrări practice pe tema „Reportajul” .................................................... 136 SCHIŢA DE PORTRET ................................................................................ 137 Texte pentru analiză .......................................................................... 140 Lucrări practice pe tema „Schiţa de portret” ......................................... 144

..................... 188 Resurse utile din Internet .................................... 148 Câteva ediţii analitice ....................................................................................................................... 165 Organizarea unei investigaţii jurnalistice ....... 151 Texte pentru analiză ................................................................................................................................ 145 Articolul analitic în jurnalismul postsovietic ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 178 Capitolul „Ştirea în jurnalismul postsovietic” ..................................................................................................................................... 176 Capitolul „Jurnalismul: adevărul sau faptul?” .............................. 180 Capitolul „Tehnicile scrisului” ... 163 Cazul Watergate şi altele .......................................................................................... 182 Capitolul „Articolele analitice” ................................................................................................................. 177 Capitolul „Ce este o ştire?” ......ARTICOLELE ANALITICE ........... 176 Capitolul „Colectăm informaţie” .............................................................. 152 Lucrări practice pe tema „Articolele analitice” .................................................................... 161 INVESTIGAŢIA JURNALISTICĂ ........................... 191 ....................... 168 Internet-resurse . 177 Capitolul „Scriem o ştire” ....................... 185 Bibliografie ............................... 175 SOLUŢII LA LUCRĂRILE PRACTICE .. 189 CUVÂNT DE GRATITUDINE ................................. 146 Articolul analitic în presa din Occident ..

în octombrie 2002. . mi-a salvat viaţa.Dedic această carte – cu deosebit respect şi multă recunoştinţă – doctorului Aikaz Zakarian care.

.

Într-un fel. ravagiile criminalităţii şi coruptibilitatea funcţionarilor. sărăcită de culori şi mai puţin atrăgătoare. iată. Dacă ar fi ca într-o bună zi să dispară. Iar subiect pentru un articol poate fi. desigur. nu vom şti despre inaugurarea unor expoziţii. când faptul este dat publicităţii. informaţia fiind aerul acesteia. Jurnalistica constituie ideologia contemporaneităţii. O atare abordare a domeniului mass media. Cu alte cuvinte. sistem care disiminează informaţii şi idei fără de care societatea nu ar putea exista. ziariştilor. cu condiţia să abordăm cu profesionalism ceea ce vedem. practic. Rolul ei însă este mult mai complex. De fapt. De conţinutul buletinelor de ştiri şi de felul în care vor fi comentate aceste evenimente depinde viitorul ţărilor şi al guvernelor. informarea trebuie să fie promptă. oamenii consideră că nu e atât de grav când cineva comite o anumită faptă. Ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. despre noutăţile din sălile de concert. Criticii nu ne vor mai pune în temă privitor la calităţile unui nou film. destinul ce a luat. explozii şi confruntări. În acelaşi timp. pentru tot ce se întâmplă în lume. accesibilă şi profesionistă. Uneori. Şi toată lumea trăia în pace şi linişte. este vorba de a ne însuşi genurile jurnalisticii. difuzate. Importanţa jurnalisticii este atât de mare încât ar putea fi comparată cu un sistem vascular al vieţii sociale. Căutăm şi găsim fapte şi subiecte. fără de ziarele mirosind a vopsea tipografică sau fără de profunzimile accesibile ale Internetului? Mai mult decât atât. zic ei. fără de vocile cunoscute. E ca şi cum destinul ne-ar privi în faţă de pe micul ecran. iar oamenii politici nu ne vor mai vorbi despre lumea nouă şi minunată în care vom trăi. după ce îi vom alege. lumea s-ar face mai mică. în prezent ne putem informa citind ştirile direct de pe ecranul celularului! Jurnalistica a devenit un element indispensabil al vieţii cotidiene.Introducere Ne-am putea imagina oare lumea noastră modernă fără de mass media? Fără de buletinele de ştiri tv din fiece seară. orice. de regulă. . jurnalistica a devenit un zeu al lumii moderne la care se roagă deopotrivă oamenii politici şi oamenii simpli. adică să ne însuşim un instrument cu care să o putem reda cu maximă fidelitate. În presa din Uniunea Sovietică asemenea ştiri nu erau. o imensă responsabilitate pentru orice ştire. îmbrăcată la patru ace. Totodată. ne conferă nouă. Grav este. tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care ziariştii sunt acuzaţi de toate nenorocirile pe lume – acte de terorism şi războaie. contează să găsim metoda adecvată de descriere a acestei realităţi. volens-nolens. Cel care comunică ştirea ca şi cum ar deveni responsabil pentru fapta însăşi. În locuinţele noastre nu vor mai pătrunde ştirile despre acte teroriste. Noi încercăm să acoperim aceste necesităţi. o irosire de mijloace materiale. Dar nu e vorba despre aceasta! Nu vom putea urmări desfăşurarea competiţiilor sportive. să zicem. vorbirea precipitată a comentatorilor de la posturile de radio. înfăţişarea unei prezentatoare drăguţe.

• corespondenţa informativă.ru/aspir/doc/2005/K/100110. autorul manualului Genurile presei periodice. Andrei Kobeakov. • raportul. Astfel. Vezi: Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 10. care.shtml . 3. – Глава 2. • genurile artistico-publicistice. • întrebarea-răspunsul. • corespondenţa. • nota. în genuri. • interviul.ru/jour/theorie/genre/ak-genre. structurează puţin altfel genurile informative: • informaţia. de fapt.: Аспект пресс. – Ministerul Învăţământului din Federaţia Rusă. Жанры периодической печати: Учебное пособие. de regulă. Diferiţi specialişti abordează problema acestei diviziuni în mod diferit. – М.10 – «Журналистика» по филологическим наукам. – http://www. • sfatul. este desuetă. la rândul său. • interviul informativ.ulsu.txt 2. ultimul grup nu este evidenţiat în mod expres): • genurile informative. manual recomandat pentru instituţiile de învăţământ superior din Rusia. А. – http:/www. sunt reunite în trei sau patru categorii (în cazul unei împărţiri în trei categorii. • necrologul3. Характеристики информационных жанров. • întrebarea-răspunsul.8 Câte ceva despre genuri Manual de jurnalism Tradiţia jurnalismului rus cunoaşte o mulţime de genuri.uni. distinge în categoria genurilor informative următoarele genuri: • nota. • genurile umoristice1. Vezi: Кобяков Андрей. O atare diviziune a genurilor are un caracter pur teoretic şi. 2000. • reportajul. • sondajul-fulger. Fiecare categorie se împarte. Тертычный А. • comentariul. cunoscutul ziarist din oraşul Kazan. • comunicatul de presă. Tertîcinîi. О жанрах современной газетной журналистики. • genurile analitice. A.mediasprut. • reportajul. 1.01. Pe de altă parte. • sondajul. • necrologul2. A. • raportul.

în jurnalistică există peste patruzeci de genuri). De aceea am decis ca. trecerile în revistă. acesta este total străin jurnalismului. reportaje). nu pot să nu remarc că ziariştii ce lucrează efectiv în redacţii nu se preocupă. Toată meseria noastră se ţine pe ele ca pe o temelie. În realitate. Dar cum ordinea acestor întrebări se schimbă mereu. am putea.articole analitice. ci a fost scris pentru a-i ajuta pe jurnaliştii-practicieni. voi începe cu întrebarea De ce? Un obiectiv important pe care şi-l propune acest manual este de a schimba atitudinea faţă de actul scrisului. de teatru. Este limpede. pe care îl concepem ca gen jurnalistic şi. În acest context.Introducere Cu tot respectul pe care îl am faţă de teorie (dacă ar fi să ţinem seamă de ea. pentru a fi mai aproape de practica redacţiilor. comentariul sau sfatul nu pot fi informative: este evident că atât comentariul. aşa cum le-au fost predate la facultăţile de jurnalism. de nuanţele privind diferenţele dintre genurile gazetăreşti. aceştia uzează de mult mai puţine genuri decât există în manuale4. ca instrumentul principal în munca ziaristului. ziariştii apelează la un număr mic de genuri. • interviul. recenziile muzicale. îmi voi îngădui să fac abstracţie de diviziunile tradiţionale în jurnalistica rusă. 9 Cine? Ce? Unde? Când? De ce? şi Cum? Pentru un ziarist acestea sunt întrebările de căpetenie. În ce priveşte comunicatul de presă. în care se încadrează rubricile. să reunesc textele scrise în redacţii în trei tipuri de bază: • ştirile. precum şi de scopul urmărit de autor. • articolele mari. vom prezenta doar genurile pe care jurnaliştii le folosesc cel mai frecvent. În activitatea practică. va ieşi din tine jurnalist. sportive etc. dintre genurile stabilite de Andrei Kobeakov. cu alte cuvinte. demitizarea acestuia. de regulă. După cum se vede. un bun reporter este dator să ţină mereu cont de ele. probabil. . . fiind un instrument al PR-ului (public relations). care variază în funcţie de publicaţia concretă la care scriu. . Evident. Îmi voi asuma această sarcină.investigaţii jurnalistice. Iar dacă nu – las-o moartă!”. aceleaşi întrebări îi vor veni în minte şi cititorului acestui manual. 4. de asemenea. la rândul lor. în funcţie de importanţa informaţiei. relativ mici ca volum. se împart în: . sprijinindu-mă pe principii foarte convenţionale. Întrucât manualul acesta nu urmăreşte obiective teoretice. dacă ştii să scrii. Orice ar scrie. În acest manual. că la ele trebuie găsite răspunsuri.features (schiţe. Am avut prilejul să ascult în repetate rânduri vorbe de felul: ”Dacă ai stofă de scriitor. trece cu vederea că. Nu vom examina aici articolele-opinii. teoria genurilor jurnalistice din Rusia este depăşită de practica găzetărească şi necesită o revizuire. care. deopotrivă. cât şi sfatul nu sunt decât nişte opinii. în rândurile ce urmează.

ce anume ar fi bine să evite. talentul are un rol foarte important. în Caucaz. nu am nimic împotrivă ca această carte să fie tratată ca o încercare de a prezenta. Belarus. Redactorii de la ziare şi reviste ştiu acest lucru. Am încercat să pătrund în inima. pe parcursul unui an şi jumătate. redactorii le inoculează mai tinerilor colaboratori deprinderea de a scrie. îi învaţă ce subiecte şi cum să le abordeze. în calitate de redactor adjunct al unui mic ziar de opoziţie din Armenia. semnasem deja două cărţi despre jurnalistica din Armenia. prin sentinţe de acest fel. ba chiar şi în Macedonia. Am la activ zeci de training-uri. nici Dumnezeu nu cere!” Nu punem la îndoială că. de regulă. De unde rezultă că a scrie la ziar nu se învaţă. să-i învăţ ce anume este bine şi ce este rău în jurnalistică? Mi-am început cariera de jurnalist în anii `90. La revista AIM – Armenian International Magazine – am pătruns şi mi-am însuşit bazele jurnalismului de limbă engleză. Mai e necesar. să stăpâneşti instrumentele meseriei. Cine? De ce consider că tocmai eu am dreptul să învăţ o mulţime de oameni. Că numai dacă ai talent de ziarist poţi scrie bine. viziunea unuia dintre numeroşii redactori asupra genurilor şi stilurilor. Asemenea unui pictor. există până astăzi. a cărei redacţie se află la Los Angeles. Un asemenea mod de instruire. actul scrisului se mitizează. cum să scrie. ca să pricep cum sunt făcute articolele bune. doar talentul nu este suficient. Apoi. În munca lor dificilă. În anul 2000. Am semnat articole în cele mai diferite publicaţii din multe ţări ale lumii – începând cu SUA şi până în Coreea de Sud. Ce? Acest manual e despre cum se scrie. în scris. Dar numai talentul nu este suficient. în Rusia. în cadrul breslei. cum să obţină anumite efecte. intitulat „Libertatea”. cum să structureze un articol. am tot călătorit în mai multe ţări din Asia Centrală (în afară de Turkmenistan. Pentru a scrie bine. care nu îşi poate da întreaga măsură a talentului său fără a-şi însuşi tehnicile artelor plastice. Am acceptat şi. iar „de unde nu-i. . Un obiectiv important pe care şi-l propune acest manual este demitizarea actului scrisului. pe care nu-i cunosc. pentru a scrie bine. în bucătăria creaţiei ziaristice. De aceea. fiind plasat într-un domeniu al sacrului şi al inaccesibilului. Astfel se nasc şcolile de jurnalism.10 Manual de jurnalism Or. unde am ţinut lecţii şi cursuri. când am început a lucra la IWPR – Institutul pentru reflectarea războiului şi a păcii (Institute for War and Peace Reporting) – mi-a fost relativ uşor să fac faţă exigenţelor acestei ediţii internaţionale. până nu va învăţa cum trebuie să scrie. mi s-a propus să organizez training-uri pentru ziariştii din Asia Centrală. nici jurnalistul nu se poate afirma. în jurnalistică. Pe de altă parte. În momentul în care îmi începusem activitatea la IWPR. pe care le-am susţinut în Asia Centrală. Însuşirea bazelor meseriei de jurnalist este absolut indispensabilă. am avut norocul să fiu angajat la o revistă internaţională. de zi cu zi. tinerii ziarişti află secretele meseriei. desigur). Anume de la ei.

Introducere 11 Când? şi Unde? Un rol important. aşa este. Cineva mi-a aruncat o grenadă la picioare. Ancheta deschisă în acest caz nu a descoperit criminalul (nu a descoperit. cuprinde două subcapitole: „Texte pentru analiză” şi „Lucrări practice”. ce calităţi profesionale dezvoltă un exerciţiu sau altul şi care ar fi rezultatele concrete scontate. apoi m-am transferat la BBC. am selectat şi articole din presa occidentală. În „Lucrări practice”. criminalul…. după rănile grave suferite. Şi aceste exerciţii. la care e necesar să acordaţi atenţie. de asemenea. aşa. în cadrul lecţiilor. ţările din Asia Centrală. mi-ar fi mai îndemână să scriu). la Erevan. Caucazul de Sud. de regulă. când s-a atentat la viaţa mea. desigur. Ele sunt deosebit de eficiente în cazul organizării unor training-uri pentru ziarişti deja angajaţi. totodată. în care este prezentat un anume gen jurnalistic. Într-adevăr. am emigrat la Londra – pentru a mă trata şi a lucra. Atunci am început a lucra la această carte. Structura manualului Fiece capitol. Urmează câteva articole. de prelegeri la jurnalistică. sunt destinate instruirii în grup. „răspunsurile corecte”. Redactorii de la BBC menţionează că am scris cartea ca persoană particulară şi că ea nu reflectă punctul de vedere al angajatorului – Serviciul mondial BBC. sau fragmente de articole. Am fost angajat mai întâi la IWPR. nu aş mai fi revenit asupra manuscrisului şi nu aş fi dus la bun sfârşit scrierea manualului. Cum? Desigur. Se subliniază. pentru scrierea acestui manual nu mi-ar fi fost suficientă doar propria experienţă de ziarist. Procedez astfel pentru a-i oferi cititorului posibilitatea să înţeleagă ce detalii anume sunt relevante pentru genul jurnalistic prezentat în capitol. desigur. Sunt date. am prezentat exemple de cum trebuie să se facă exerciţii la o temă sau alta. . Mi-a fost de mare folos şi Internetul. Am terminat de scris acest manual în locuinţa mea din Londra. Intenţionam să elaborez un ciclu de bază. precum şi din Ucraina şi Belarus. Capitolul de la sfârşitul cărţii dă soluţiile la lucrările practice. De regulă. parcă. dacă nu aveam sprijinul familiei şi al prietenilor. Aş dori ca aceste materiale să devină obiectul unor discuţii şi analize colective. Când mi-am mai venit în fire după rănile suferite. l-a avut şi Institutul mass media din Caucaz. pot servi ca modele. de asemenea. Planurile mele s-au schimbat radical după 22 octombrie 2002. însoţite de întrebări. într-o seară de ianuarie a anului 2006. Şi. din diferite ziare şi – mai rar – din ediţii în format electronic din Rusia. pe care le predam la Institut. la lucrări practice pentru grupuri mici de studenţi la facultăţile de jurnalistică. cineva dintre studenţi sau chiar profesorul ar putea să respingă aprecierile şi concluziile mele. Nu aş avea decât să mă bucur dacă argumentele lor vor fi întemeiate. În „Texte pentru analiză” sunt inserate articole autentice. Am luat în ghilimele sintagma. Uneori. împreună cu colegi şi cu prieteni. după emigrarea la Londra şi schimbarea întregului meu mod de viaţă. la elaborarea acestui manual. pe care l-am fondat în anul 2002. deoarece îmi dau prea bine seama că. comentariul primului text îmi aparţine. De aceea am căutat şi am consultat cât mai multe şi cât mai diferite ediţii de specialitate.

expunerea acestui fapt ar trebui făcută puţin altfel. 5. După cum se întâmplă întotdeauna în asemenea cazuri. care a avut loc în incinta Căminului cultural din Dost. publicul este ales pe sprânceană: vezi în sală numai cetăţeni dintre cei mai fideli preşedintelui. . Ştirea ar trebui scrisă cam aşa: „Cât timp veţi mai suge sângele unor oameni paşnici. O atare structurare a ştirii este determinată de particularităţile genului. cât timp ne veţi ucide şi jefui? Ajunge!”. cu voce tare.Jurnalismul: adevărul sau faptul? ● Jurnalismul faptului şi cel al „adevărului” ● Fapte şi comentarii – ce este mai important? ● Emoţii în jurnalismul „ştiriştilor” ● Prin ce se deosebeşte jurnalismul responsabil de cel iresponsabil? S-ar părea că ar fi absurd însuşi felul în care este pusă – în titlul acestui capitol – problema: adevărul e constituit din fapte. Preşedintele în exerciţiu. Să presupunem că într-un inexistent stat din Asia Centrală se desfăşoară alegeri prezidenţiale. la o întâlnire cu alegătorii. decis să fie reales pentru un al doilea mandat. Ibraghimov. Aceasta se desfăşoară la Căminul cultural. unde femeia. se adresează lui Ibraghimov: „Cât timp veţi mai suge sângele unor oameni paşnici. Incidentul s-a întâmplat în timpul întâlnirii şefului statului cu alegătorii. se întâmplă ceva neprevăzut: o locuitoare a acelui oraş se ridică din scaun şi. Să examinăm însă un exemplu. iar punerea acestora în antiteză ar fi lipsită de orice noimă. Aceasta este expunerea simplă a faptului. a vociferat aceste cuvinte”5. ridicându-se din scaun. Varianta întâi „O locuitoare din oraşul Dost a adresat preşedintelui Ibraghimov următoarele cuvinte: „Cât timp veţi mai suge sângele unor oameni paşnici. aproape neverosimil. cât timp ne veţi ucide şi jefui? Ajunge!”. se deplasează în oraşul provincial Dost. Pentru cei care cunosc situaţia din ţările din Asia Centrală este limpede că un asemenea eveniment este cu totul ieşit din comun. în timpul întâlnirii acestuia cu populaţia la Căminul cultural din oraşul Dost”. care dispune de cea mai încăpătoare sală din oraş. La un moment dat. De fapt. din punct de vedere jurnalistic. cât timp ne veţi ucide şi jefui? Ajunge!”. despre care vom vorbi în continuare. Să vedem cum ar putea fi el relatat. Aceste cuvinte le-a adresat preşedintelui Ibraghimov o femeie necunoscută.

Variantele a doua şi a treia au însă un element comun: un comentariu aparţinând redacţiei (sau autorului ştirii). unde interpretarea contează adesea tot atât de mult precum faptele. în numele căruia a ars în flăcări Giordano Bruno. ar putea fi calificat ca absolut nesăbuit”. sigur că da. Este evident că în primul caz (ipotetic) autorul ştirii a descris. care s-a desfăşurat într-o atmosferă constructivă. din romanul său „Nemurire”: „…Nu este vorba despre adevărul lui Dumnezeu. fără a fi comentat şi fără a se emite judecăţi de valoare.Jurnalismul: adevărul sau faptul? 13 Varianta a doua „Ce femei curajoase există pe pământul nostru! Faptul că o femeie absolut necunoscută s-a încumetat să-i spună verde în ochi dictatorului Ibraghimov aceste cuvinte demascatoare: „Ajunge! Ajunge cât ai băut sângele concetăţenilor. informaţia şi comentariul se împletesc. Am putea afirma că. În acest fel ar putea scrie un ziar de opoziţie. faptul. Aşadar. dincolo de întâmplare. putem constata următoarele: prima variantă a fost scrisă în spiritul tradiţiilor jurnalismului „ştirist”. Nu vom stărui însă asupra acestui aspect. un adevăr eminamente pozitivist al faptelor: ce a făcut C aseară. o diferenţă între prezentarea faptelor şi cea a adevărului? Există. aici. [Acest adevăr] nu priveşte nici credinţa. nici modul de gândire. Este relatat faptul brut. Prima variantă reprezintă o descriere simplă a celor întâmplate. sunt destule şi aceste trei. să urmărim raţionamentele cunoscutului scriitor ceh Milan Kundera despre adevărul jurnalismului. pur şi simplu. În acest caz. Să existe. pentru care a fost ars pe rug Jan Hus. Şi. desigur. oare. nici de adevărul ştiinţei şi al spiritului de liber-cugetător. să redea adevărul despre eveniment. O asemenea expunere a evenimentului ar putea-o face un ziar proprezidenţial dacă acesta ar fi dispus să-l reflecte în paginile sale. Pe când în cazurile al doilea şi al treilea ziariştii au căutat să desprindă. Cu toate acestea. Opinia publică condamnă această ieşire care s-a produs tocmai în momentul în care ţara noastră se confruntă cu dificila problemă de tranziţie spre democraţie”. care nu însoţeşte. dar. Toate aceste trei variante pot fi întâlnite în presă. pe când cea de a doua şi cea de a treia variantă – în tradiţia jurnalismului de opinie şi a comentariului. cât ai ucis şi ai jefuit!”. pur şi simplu. Există. este un adevăr de nivelul ontologic cel mai de jos. comentariul autorului fiind inoportun. pentru a pricepe în ce anume constă ea. Este una dintre delimitările fundamentale ale jurnalismului actual. raportat la obiectivele pe care le urmărim. în cea de a treia variantă nici măcar nu se spune clar ce anume s-a întâmplat. provocatorul nu a reuşit să deturneze reuniunea. unde contează faptul. ce gândeşte . şi alte modalităţi de a relata într-un ziar despre acest eveniment. se condiţionează reciproc de o asemenea manieră încât nu mai poţi face o distincţie între ele. informaţia propriu-zisă. devenind mult mai importantă decât faptul însuşi. ci chiar o dislocă. ziarul are datoria să lămurească cititorului în ce cheie urmează să fie interpretate cele întâmplate. ba chiar uneori mai mult. Mai mult decât atât. dacă în această ţară ar exista presă de opoziţie. Să le examinăm. Varianta a treia „Un incident dezgustător a marcat întâlnirea pe care preşedintele Ibraghimov a avut-o cu populaţia din oraş. semnificaţia acesteia.

nu cunoaşte mobilurile de care sunt ghidaţi actorii principali. în primul exemplu. căruia i se propune şi cheia în care să fie interpretat faptul. nu e încă totul. în practica jurnalismului postsovietic faptelor li se conferă adeseori diverse conotaţii. oricât ar fi de diferite. atitudinea sa faţă de faptul brut. sunt de acelaşi tip tocmai datorită acestui element. pur şi simplu. îi propunem soluţii de-a gata. de regulă. sau de spaţiu suficient în pagina de ziar. ● Prin simpla relatare a unui fapt. Jurnalismul se întemeiază. Exemplele al doilea şi al treilea. adică în însuşi faptul. Încărcătura emoţională a acestui text este concentrată în cuvintele pe care femeia i le strigă şefului statului. nici posibilitatea de a urmări toate complicaţiile şi elementele noi ce intervin. în textele citate există şi o altă diferenţă esenţială. menţine o anumită distanţă faţă de eveniment. aici. şi dacă întreţine relaţii intime cu B”. care va trage concluziile ce se impun din faptul relatat. manifestând o atitudine imparţială. aici. De astă dată. „Pozitive” sunt faptele care. în mare măsură. propunem cititorului să tragă el însuşi concluziile ce se impun. Ea rezidă în faptul că. Toate aceste observaţii şi judecăţi ne conduc firesc spre următoarea concluzie. arată că autorităţile activează bine. de timpul necesar. în funcţie de atitudinea noastră faţă de el. Alteori. apreciind ab initio evenimentul ca fiind „bun” sau „rău”. Respectiv. O expunere de acest fel mizează pe discernământul cititorului. Totodată. Însă modul de a oferi informaţia este diferit: într-un caz. după ce sunt relatate în mass media. Cuvântul „adevăr” l-am luat în ghilimele. când se întâlneşte cu A. autorul mizează pe raţiunea cititorului (de obicei. Aceasta. în prima variantă. animat de dorinţa de a exprima un punct de vedere personal. Jurnalistul. De unde deducem că există un jurnalism al faptului şi un jurnalism „al adevărului”. pentru a influenţa sentimentele cititorului. nuanţat stilistic. Pe când exemplul al doilea şi al treilea reflectă tocmai punctul de vedere al reporterului. „negative” vor fi faptele comunicate de jurnalist care arată activitatea defectuoasă a puterii. întâmplarea sau evenimentul ca atare. lipsită de o emoţie pe care să i-o confere autorul. jurnalistul aprobă sau condamnă gestul femeii? Puţin probabil. s-ar putea să nu dispună. în puterea sa de discernământ. se face uz de un lexic emotiv. Autorul are încredere în cititor. ziaristul cade în capcana propriilor concepţii civile. pe dorinţa de a spune adevărul. ştirea este neutră. deoarece ceea ce lipseşte în exemplul al doilea şi al treilea este tocmai adevărul. iar în altele – pe sentimente şi emoţii. fie de rău. Putem oare afirma că. în cel de al treilea exemplu. Există doar aprecierea ziaristului. ● Influenţând emoţiile cititorului. Uneori. Cu toate acestea – şi în acest moment ne confruntăm cu una dintre legităţile jurnalismului – un reporter nu este în măsură să cuprindă întregul adevăr al evenimentului. nu are acces în culisele întâmplărilor în desfăşurare. . jurnalistica influenţează deopotrivă inima şi mintea cititorului. În fine. aşa sunt scrise articolele ce analizează evoluţiile politice sau economice într-o anumită situaţie). El nu comunică cititorilor ce crede în legătură cu evenimentul – fie de bine. Pe când în variantele a doua şi a treia emoţionează însăşi descrierea. care nu este neapărat şi adevărată. patriotice. însă.14 Manual de jurnalism el cu adevărat în adâncul sufetului. însuşi evenimentul lipseşte. ce spune. fiind substituit de comentariu. În realitate. naţionale. considerându-se că acestea sunt „pozitive” sau „negative”. Cauzele sunt multiple: ziaristul. Fără îndoială.

situaţia celorlalte întreprinderi din ramură. Comparând cele două tradiţii jurnalistice. În concepţia sa. Se apelează la sentimentele şi emoţiile cititorului. din când în când presa britanică publică articole despre succesele economice înregistrate de o întreprindere sau alta. asemenea unui artist plastic. Acest cuvânt licenţios nu este. Jurnalismul ne oferă şansa de a crea. nu îl descrie. în unele cazuri fiind chiar mai ră să tragă el însuşi concluziile. în suplimentele destinate problematicii lumii de afaceri.Comentariul nu este mai puţin important mentariu.Jurnalismul: adevărul sau faptul? 15 În jurnalismul occidental asemenea diviziuni nu există. În realitate. . cineva ar putea avea impresia că eu identific jurnalismul occidental. unul informativ. evident. Un englez ar fi foarte mirat să citească la rubrica „noutăţi” un text despre buna gestionare a unei ferme. exemplele de mai sus ilustrează diferenţa fundamentală în abordările din jurnalism. alături de compania din capul topului. Articolele de acest fel sunt inserate. Este adevărat. exemplul ce urmează fiind un argument în acest sens. exemplul de mai sus ne descoperă şi partea frumoasă a meseriei noastre. întrucât cititorul este în măsu. Ele apar însă în perioada în care companiile îşi prezintă raporturile anuale de activitate şi. dar e necesar să ştim să le folosim.decât faptul. Se mizează pe inteligenţa cititorului. Ziaristul încearcă să prezinte cititorului „adevărul”. să cunoască legile perspectivei şi proprietăţile diferitelor culori şi suprafeţe. este prezentată. * * * Aşadar. care trebuie să posede tehnicile desenului în creion sau în cărbune. Acest manual urmăreşte. important. iar împreună cu fotografia stârneşte emoţii şi dă o apreciere a evenimentului. cu jurnalistica factologică. de fapt. postsovietică – cu jurnalismul opiniei şi al comentariului. iar orice creaţie sfărâmă cadrele vechi şi naşte o nouă viziune asupra regulilor şi schemelor rutinate. Jurnalismul faptului Jurnalismul opiniei Un fapt este mai important decât un co. când Londra a fost zguduită de o serie de explozii. obligatoriu. de regulă. titlu plasat deasupra unei fotografii ce înfăţişa debandada şi haosul de după explozii. Să încercăm să le sintetizăm într-un tabel. unul din ziarele britanice de mare tiraj – Evening Standard – a apărut cu un titlu de o şchioapă în prima pagină: „Bastards” („Lepădăturile”). A doua zi după 7 iulie 2005. iar şcoala noastră. problemele şi lipsurile din societate. Ziaristul expune faptele. tocmai acest scop. Ziaristul rămâne imparţial. Ziaristul are o atitudine partizană. Pentru un gazetar de limbă engleză faptul există ca ceva autonom. de limbă engleză. primul obiectiv al „ştiriştilor” este să dea în vileag neregulile. deoarece educă şi formează cititorul. despre recolte sau mulsori record. Jurnalistica are o mulţime de genuri şi de posibilităţi. Lucrurile nu stau tocmai aşa.

Declaraţia exactă a lui Aleksandr Sokolov. directorul Agenţiei federale pentru cultură şi cinematografie (AFCC). ministrul culturii Aleksandr Sokolov. Din punct de vedere formal. cinematografiei. Pentru studierea cazului şi depunerea dosarului în instanţă. Există o contradicţie. nu au fost deloc încântaţi de această situaţie.16 Manual de jurnalism Articole pentru analiză O revoluţie culturală Mihail Şvîdkoi. unul care. precum şi de a camufla neputinţa ministerului de a-şi onora atribuţiunile sale directe. Însă atacul din partea şefului asupra sa i-a dat mână liberă. Mihail Şvîdkoi. problema restituirilor este o prerogativă ministerială). potrivit lui Şvîdkoi. condus până la el de Mihail Şvîdkoi. l-a acţionat în judecată pe Aleksandr Sokolov Ieri. învinuirile pe care ministrul i le-a făcut lui Şvîdkoi. ministerul parcă ar fi „mai mare” decât AFCC. ca organ abilitat cu elaborarea reglementărilor legislative şi obligat să promoveze politica statului în domeniul culturii”. corupţia înflorea „la toate nivelurile”. care pe deasupra îi este şi şef nemijlocit. Situaţia aceasta a existat la toate nivelurile ministeriale – ca fost rector al Conservatorului. diriguit de Aleksandr Sokolov. sunt motivate tocmai de această situaţie. esenţa acestuia se reduce la faptul cine anume distribuie mijloacele bugetare. în Guvernul rus s-a declanşat un scandal monstru. evident. agenţia a căpătat statutul unui producător general de stat. Drept motiv pentru acţiunea sa au servit aprecierile imprudente ale domnului Sokolov: în emisiunea tv de sâmbătă seara. Aleksandr Sokolov a fost numit ministru al culturii în martie 2004. pe când tot ce ţine de proiecte concrete din domeniul teatrului. ex-ministru al culturii. principalele fluxuri financiare. Delimitarea competenţelor Ministerului culturii şi ale AFCC au fost făcute în felul următor: ministerului îi revenea elaborarea proiectelor de legi şi a reglementărilor juridice (astfel. condusă de Mihail Şvîdkoi. că „ministrul culturii Aleksandr Sokolov nu l-a acuzat în mod direct pe Mihail Şvîdkoi şi nu i-a rostit numele. Ca întotdeauna. dintre şef şi subaltern are o istorie mai veche. cu toate acestea. nu au fost niciodată roz. a declarat. dar. Fără îndoială. Acest conflict. El a menţionat doar că există probleme. Şvîdkoi nu a formulat nici o acuzare cu referire la Sokolov. difuzată de canalul TVC. a declarat că îl va acţiona în judecată pe şeful său. autor şi moderator al programului tv „Post-scripum”. destinate dezvoltării culturii. deoarece tocmai aceasta şi este continuarea politicii promovate de stat: pentru ce anume sunt destinaţi aceşti bani? Poate fi selectat un proiect de perspectivă pentru stat şi. pentru „Izvestia”. Acelaşi lucru continuă şi în actuala agenţie”. este totuşi un caz nemaipomenit. cel puţin în activitatea Agenţiei federale. se stabilesc priorităţile. imediat după demitere. Mihail Şvîdkoi a comunicat agenţiei „Interfax” următoarele: „Această declaraţie a ministrului culturii nu este decât o încercare de a obţine controlul asupra distribuirii banilor bugetari. după destituirea lui Mihail Şvîdkoi. în emisiunea „Post-scritum” de sâmbătă. „Post-scriptum”. scandalurile de corupţie sunt ceva obişnuit. şi Agenţia federală pentru cultură şi cinematografie. În cadrul ei se examinează toate ofertele. . o cunosc. să conducă una dintre cele două noi agenţii. căruia i s-a propus. al achiziţiilor şi producerii de filme. trec pe alături. Aleksei Puşkov. Cu toate acestea. după fiecare concert. care are vechi dedesubturi. acesta a declarat că în fostul Minister al culturii. Factorii de la Ministerul culturii. o acuzaţie făţişă făcută de un funcţionar de stat de un asemenea rang la adresa colegului său. să-i aducă „ciubuc”. A doua zi după emisiunea tv. este următoarea: „…Aici începe domeniul de prerogative ale agenţiei. devenit public. care a concentrat în administrarea sa finanţarea tuturor proiectelor. dimpotrivă. legate de aspecte financiare”. Pentru Rusia. muzicii. Relaţiile dintre Ministerul culturii şi comunicaţiilor. Cu alte cuvinte. a fost pus în sarcina AFCC. constituite în cadrul ministerului.

după lectura tuturor materialelor. Nadejda STEPANOVA Izvestia. care urmăresc să formeze o anumită atitudine faţă de personajele implicate în scandal. Până acum.06. nu numai luarea. se face uz. Trei îl atacă cu duritate pe ministrul culturii Sokolov. fără a afişa însă acest lucru.. Numeroasele judecăţi de valoare. în timpul când era rector la Conservator. Este o afirmaţie deosebit de curajoasă a ministrului culturii. Implicit. dacă Mihail Şvîdkoi îi va intenta totuşi un proces lui Aleksandr Socolov privind apărarea onoarei şi demnităţii. căci. ci şi oferirea de mită constituie o acţiune pasibilă de pedeapsă penală”. „în sânul familiei”. (. dl Sokolov a declarat că s-a confruntat personal cu practica „ciubucurilor” din fostul Minister al culturii. sugerează cititorului ideea că. pe când comentariul celui de al patrulea are un mesaj oarecum neutru. Alături de articol au fost inserate comentariile a patru oameni de cultură. acesta ar fi unul dintre posibilele „adevăruri”.2005 Acest articol este un exemplu de parţialitate admisă de ziarist. litigiile ce se iscau între departamente. Adică. cel care are dreptate este Şvîdkoi. În general. Antrenaţi în lupta pentru banii bugetari. Marina DAVÎDOVA. după cum se vede.Jurnalismul: adevărul sau faptul? juriştii au nevoie de zece zile. nu avem întrebări privitoare la corupţie”. erau soluţionate în mod discret. ci şi oferirea de mită constituie o acţiune pasibilă de pedeapsă penală. 17 Şi nu va fi deloc o treabă uşoară: ieri. De pildă: „Antrenaţi în lupta pentru banii bugetari. nu au mai putut tăcea. esenţa acestuia se reduce la faptul cine anume distribuie mijloacele bugetare”. dl Sokolov a declarat că s-a confruntat personal cu practica „ciubucurilor” din fostul Minister al culturii. surse din Procuratura Generală a Rusiei au comunicat unui reporter de la “Izvestia” că “faţă de domnul Şvîdkoi. Acestea arată clar atitudinea ziariştilor faţă de subiectul abordat. Deja în primul alineat al articolului. în timpul când era rector la Conservator. textul e structurat astfel încât admite ideea că acest lucru este iminent (sau chiar poate a fost făcut). pe care le aflăm „semănate” peste tot în acest text. de două ori.) Oricum. după care acţiunea va fi intentată. căci. Nu se ştie deocamdată ce sumă de bani va fi cerută de la Sokolov pentru prejudiciul adus. din neatenţie.. după cum se ştie. S-ar putea însă ca Mihail Şvîdkoi să fi apelat pur şi simpli la serviciile gazetarilor pentru a-şi regla conturile cu ministrul care. 28. acesta din urmă se va vedea nevoit să facă dovada justeţei afirmaţiilor sale. după cum se ştie. este clar că ziarul şi autorii articolului sunt partizanii lui Şvîdkoi. nu numai luarea. Faptul că Şvîdkoi nu l-a acţionat în judecată pe şeful său devine clar abia la mijlocul articolului. Cu toate acestea. de cuvinte şi expresii apreciative („evident” şi „fără îndoială”). în conflictul celor doi funcţionari. precum şi conflictele personale între funcţionarii de stat. În alineatul al treilea. însă în situaţia ce s-a creat şefii celor două departamente. i-a oferit un pretext potrivit. . Articolul are şi alte fraze ce conţin judecăţi de valoare. autorii abordează problema şi stabilesc cauza care a iscat conflictul („aprecierile imprudente” – cuvântul „imprudente” conţine deja o judecată de valoare) şi oferă cititorului o concluzie: „Ca întotdeauna. că ei sprijină una din părţile antrenate în conflict. Este o afirmaţie deosebit de curajoasă a ministrului culturii.

vineri. După ceremonia de înmânare a documentelor. Unul dintre coproprietarii acestuia este Viktor Pinciuk. Recent. Încercările ziariştilor de a-l aborda pe Kirill. Acest fapt ne permite să acredităm ideea că declaraţia serviciilor speciale are ca scop creşterea ratingului premierului ucrainean. angajatele serviciului de presă „făcând zid” în jurul său. Potrivit relatărilor „Obkom”-ului (o ediţie ucraineană pe Internet). În ce mod îşi exprimă autorul atitudinea faţă de eveniment? 2.2005 Întrebări: 1. iar serviciul de presă ascunde acest lucru Kirill. Cât de obiectiv este autorul? Prin ce se relevă imparţialitatea/parţialitatea sa? 3. de la instituţiile de învăţământ superior din Ucraina. Motivaţi evaluarea făcută.07. Serghei Teriohin a confirmat că Kirill Sergheievici este feciorul său”. atentatul putea fi pus la cale de structuri ce au legătură cu Combinatul siderurugic de la Nikopol. scoţându-l astfel pe Kirill din sala de şedinţe. este unul dintre comilitonii cei mai apropiaţi ai Iuliei Timoşenko. Serghei Teriohin. angajatele serviciului de presă au deschis uşa de la ieşirea în caz de incendiu. acestora înmânându-li-se şi actele ce le confirmă statutul”. a fost ameninţată de un atentat în curs de pregătire. au eşuat. „Ar face mai bine să se ocupe de problemele statului. pentru a afla opinia acestuia.18 Manual de jurnalism Citiţi aceste articole şi discutaţi pe marginea lor. Potrivit unor informaţii preliminare. ministrul a menţionat că nu a intervenit ca Teriohin-juniorul să-şi facă stagiul la minister şi că selecţia „laureaţilor” a fost făcută în cadrul şcolilor superioare. Şeful acestui serviciu. Sunteţi de acord cu felul în care au fost alese sursele? 5. 29. „Printre aceşti fericiţi era şi un tânăr cu numele Teriohin Kirill Sergheievici. Puteţi califica acest articol ca „bun”? Evaluaţi-l în baza unei scale de cinci puncte. fiul ministrului economiei. „a avut loc ceremonia solemnă de admitere la stagiu a vreo douăzeci de studenţi. Ukrainskaia pravda. Aleksandr Turcinov. a declarat că „acest lucru nu era necesar şi că (…) Kirill ar fi acceptat să acorde un interviu”. la minister. a fost admis ca stagiar în ministerul condus de tatăl său. Pinciuk a învinuit-o pe Timoşenko că aceasta ar dori să se răfuiască cu el. Potrivit informaţiei de care dispune ediţia „Obkom”. Această informaţie a fost difuzată de serviciul de securitate al Ucrainei. Răspundeţi la întrebări Fiul lui Teriohin îşi face stagiul în ministerul tatălui său. cu trimitere la „surse diplomatice demne de încredere”. ginerele ex-preşedintelui ucrainean Leonid Kucima. potrivit ediţiei. acoperindu-l astfel de ochiul camerelor tv şi ale reporterilor. Potrivit aceleiaşi surse. Ministrul s-a arătat mirat de acest fapt şi. Care sunt sursele de care uzează autorul? Exprimă acestea poziţia părţilor aflate în conflict? 4. nu să regleze conturile . menţionează ediţia. Iulia Timoşenko. dintre cei mai buni. Timoşenko este ameninţată cu moartea Se pregătea un atentat la viaţa premierului ucrainean Viaţa şefului executivului ucrainean.

în noaptea de joi spre vineri. solicitându-i să atace în justiţie o hotărâre a Curţii economice. 31 iulie 2005. Ea este apreciată ca „o graţioasă femeie-politician. Kiev Rossiiskaia gazeta.Jurnalismul: adevărul sau faptul? 19 cu cineva”. Serghei Ivanov. La ora actuală. la fricţiuni între adepţii preşedintelui şi cei ai primului ministru. se spune: . potrivit ziariştilor ucraineni. s-a instalat într-o locuinţă scumpă din centrul Kievului. atunci prin ce mijloace? 2. a declarat Pinciuk. între altele. Este exprimată în acest articol atitudinea autorului? Dacă da. ci a propulsat-o pe locul al treilea între cele mai influente femei din lume. pentru a-i exprima indignarea în legătură cu difuzarea la un post de televiziune american a unui interviu cu teroristul Basaiev. circulă în automobile de lux şi. În aceeaşi zi. Andrei. Ministerul apărării al Federaţiei Ruse a refuzat să acrediteze postul american de televiziune ABC. Faptele sunt expuse logic sau nu? 4. În Ukraina. Cât de obiectiv este autorul? Prin ce se relevă obiectivitatea/parţialitatea sa? 3. În acelaşi timp. 01. Evghenia. fiica dnei Timoşenko a renunţat la gărzile de corp şi intenţionează să se mărite cu un rocker britanic de condiţie modestă. „Postul american de televiziune ABC nu va mai fi admis să activeze în cadrul Ministerului apărării al Rusiei. Revista „Forbes” scrie despre Timoşenko ca despre „o femeie de un curaj ieşit din comun”. care a confirmat că acţiunile Combinatului aparţin lui Pinciuk. MAE al Rusiei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al SUA în Rusia. permanent. Articolul are toate elementele necesare? Ce anume îi lipseşte şi de ce? 5. pe care Iuşcenko le-a promis alegătorilor. Ivanna GORINA. care este nemulţumit că Timoşenko a făcut un demers la Procuratura Generală. de asemenea.08. Lucrare practică pe tema „Jurnalismul: adevărul sau faptul ?” Scrieţi un articol. Timoşenko însă a declarat că nu va accepta să se fotografieze pentru „Playboy”. MAE al Federaţiei Ruse a făcut o declaraţie în care. potrivit unui top publicat de revista „Forbes”. Aceasta supără elitele ucrainene aflate la putere şi conduce. folosind informaţia de mai jos. ministrul apărării al Federaţiei Ruse. după ce. Timoşenko este un simbol al „mâinilor curate”.2005 Ediţia poloneză a revistei „Playboy” a desemnat-o pe dna Timoşenko „omul lunii”. Lupta Iuliei împotriva oligarhilor ucraineni i-a adus nu numai reputaţia de cel mai popular om politic din Ucraina. fiul lui Iuşcenko. întrucât „nu corespunde standardelor” acesteia. Vineri. îi remarcă eleganţa şi rafinamentul. Timoşenko se bucură de o popularitate mai mare chiar decât a preşedintelui Viktor Iuşcenko. acesta a difuzat un interviu cu Şamil Basaiev. Este acesta un articol bun? Evaluaţi-l în baza unei scale de cinci puncte. Daniel Russell. 29 iulie. Întrebări: 1. Revista „Elle”. care a mângâiat inimile cititorilor revistei „Playboy”. după ce a oferit spaţiu de emisie teroristului internaţional Şamil Basaiev”. a declarat duminică.

de exemplu.20 Manual de jurnalism Spaţiul de emisie a fost oferit unuia dintre cei mai odioşi insurgenţi ceceni. Apar probleme. Întrebare: Puteţi confirma faptul că. Am spus aceasta şi până acum. iar numele său a fost introdus în lista respectivă a C[onsiliului] de S[ecuritate] al ONU. Nu putem să nu menţionăm că interviul a fost transmis tocmai în momentul când Rusia. în condiţiile dezvoltării multilaterale a cooperării ruso-americane în domeniul antiterorist. care cere în mod expres membrilor ONU „să se abţină de a acorda sprijin sub orice formă – activ sau pasiv – organizaţiilor sau persoanelor implicate în acte de terorism”? Se pune şi problema deontologiei jurnalistice şi a calităţilor profesionale ale celor care au comandat şi au realizat acest „interviu”. Nu avem decât să regretăm că conducerea postului „ABC News” a ignorat declaraţia oficială a Ambasadei ruse la Washington. În august 2003. iar în ce priveşte Cecenia am declarat că acţiunile ce conduc la moartea unor oameni nevinovaţi nu au nici o justificare. Prezentăm din acea conferinţă de presă secvenţa care viza interviul cu Şamil Basaiev (cu mici prescurtări). la Departamentul de stat al SUA se desfăşura obişnuitul briefing. dar mult mai târziu (diferenţa de fuse orare între Moscova şi Washington este de opt ore). a unui interviu cu organizatorii monstruoaselor acte teroriste din SUA. Basaev a fost declarat terorist de către întreaga comunitate internaţională. în octombrie 2002. toate ţările comunităţii internaţionale fac eforturi fără precedent pentru combaterea terorismului internaţional. privind modul în care. în care era exprimat un protest împotriva difuzării acestui interviu. Guvernul SUA nu are competenţa de a împiedica postul ABC de a-şi exercita dreptul constituţional. sunt onorate obligaţiile. în legătură cu interviul difuzat de postul ABC cu liderul cecen. SUA. Nu avem nici o îndoială că difuzarea de către mass media independente. inclusiv la iniţiativa SUA. care are pe conştiinţă organizarea a numeroase acte teroriste. Şamil Basaiev. Noi condamnăm cu toată fermitatea orice acte de terorism. în context. din Moscova. pe teritoriul SUA. În ce priveşte această emisiune. în care şi-au pierdut viaţa sute de cetăţeni paşnici. făcută în ajunul difuzării emisiunii. dacă vreo companie mediatică americană ar pune pe post un interviu cu Osama Ben Laden? . între care şi copii. susţinut de Shon McCormack. de la 11 septembrie 2001. Întrebare: Ar avea vreo obiecţie Guvernul SUA. pe care l-au difuzat la postul american. ministerul de externe rus l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri interimar Daniel Russell? Dl McCormack: Am discutat această problemă cu guvernul rus. Guvernul SUA nu are nici o implicare în decizia luată de postul ABC de a difuza interviul. precum şi pentru o serie de alte acte de terorism. În aceeaşi zi. ar trezi indignarea justificată a milioane de americani. inclusiv la Teatrul de la Dubrovka şi la Beslan. soldate cu moartea a sute de persoane. difuzând acest interviu. Basaiev a fost declarat ca fiind un terorist ce prezintă un pericol şi pentru securitatea cetăţenilor SUA. este un terorist care şi-a asumat responsabilitatea pentru ocuparea şcolii din Beslan. şi a teatrului de la Dubrovka. în anul trecut. în special hotărârea 1373 (2001) a CS al ONU. aş vrea să menţionez două lucruri: noi considerăm că liderul rebelilor ceceni.

. precum şi de alţii.Jurnalismul: adevărul sau faptul? 21 Dl McCormack: Diferite companii americane au difuzat fragmente de înregistrări video făcute de Osama Ben Laden şi de Aiman Zavahiri. Întrebare: Ar putea ca şi în interviul cu cecenii. am cerut companiilor de televiziune să ţină cont de faptul că aceste înregistrări pot conţine semnale sau alte informaţii pentru alte celule teroriste. din punctul de vedere a ceea ce trebuia sau ce putea că facă acesta. Cu mai mult timp în urmă. îndată după 11 septembrie [2001]. să existe asemenea semnale? Dl McCormack: Nu sunt sigur. pus pe post de ABC. Întrebare: Ce aşteaptă ruşii de la voi? Răspuns: Dvs ar trebui să întrebaţi guvernul rus ce aşteaptă de la guvernul SUA. însă ne-am exprimat clar în acest punct: orice decizii în acest sens aparţin exclusiv companiilor.

el a spus că împreună cu acel armean „a jucat mulţi ani fotbal pentru aceeaşi echipă”. l-am văzut pe comandantul unui batalion de autoapărare. ● Lectura şi studierea documentelor. conferinţa de presă este o varietate a interviului. întrucât această metodă le solicită mult timp şi multă energie. prezenţa sa la faţa locului dă textelor un aer de autenticitate. însă în jurnalismul postsovietic conferinţei de presă îi revine un rol deosebit de important. ● Interviul (individual şi de masă – în ultimul caz. Ca rezultat. revistelor şi ziarelor. escaladează Everestul.Colectăm informaţie În acest capitol vom cunoaşte metodele de colectare a informaţiei ● ● ● ● ● Observaţia Studierea documentelor Experimentul Interviul Conferinţa de presă Munca unui jurnalist începe prin colectarea informaţiei. Acestea sunt: ● Observaţia. . În timpul schimburilor de prizonieri se întâmplau lucruri extraordinare. Iată un fragment dintr-un articol semnat de ziaristul azer Emin Eminbeili. deoarece fără de ea. îmbrăţişând pe un prizonier armean. De fapt. precum şi a cărţilor. Pentru a le dobândi. ● Conferinţa de presă. Când a venit momentul schimbului. Pentru un adevărat profesionist contează enorm să vadă lucrurile cu ochii proprii. Într-o zi. le conferă vervă şi efectul prezenţei. Pe lângă faptul că descoperă astfel subiecte noi pentru articolele şi relatările sale. se bagă în focul incendiilor. fără de expunerea faptelor. acesta e deja o altă metodă. sondajul. Există câteva metode de strângere a informaţiei. Chiar în faţa camerei tv. jurnaliştii merg la război. articolele devin mult mai bune. pe eroul naţional al Azerbaidjanului Allahverdi Baghirov. Observaţia Cele mai convingătoare fapte sunt cele trăite de reporterul însuşi. în care descrie munca sa în timpul războiului din Karabahul de Munte. ostaşul armean i-a spus lui Allahverdi că speră mult să nu mai nimerească pe părţi diferite ale liniei frontului. care se realizează prin anchetare). să le treacă prin inima sa. ● Mai există experimentul. însă ziariştii apelează la el destul de rar. jurnalismul este de neconceput. participă la demonstraţii şi manifestaţii antiguvernamentale. Să le examinăm pe rând. mai convingătoare şi mai interesante.

atunci. de pildă. mereu cu frica de a nu fi împuşcaţi de pe înălţimile Şuşei. Moscova. Descrierea celor văzute îl face pe cititor să sesizeze realitatea războiului. aveau feţele însângerate. După ce a fost cucerit oraşul Şuşa. Această delimitare depinde însă de gradul de implicare a celui care . mi-a spus Gheorghi [militarul care îl însoţea pe ziarist]. aceste amănunte îi prezintă pe aceştia mult mai reliefat. s-au îmbrăţişat şi au izbucnit în plâns. titlurile cărţilor din dulap (sau lipsa cărţilor!). red. când ziaristul urmăreşte desfăşurarea evenimentului ca martor. ar fi bine să observe expresia ochilor oamenilor din mulţime. ce momente merită să fie observate. cu atât mai mult – fixa pe hârtie sau pe bandă video. ei mergând. comandantul batalionului „Askeran” (forţele de autoapărare din Karabah – n. De mult n-am văzut aşa ceva în Karabah”. În momentul în care s-au întâlnit. Pentru a deveni un profesionist. Un gazetar atent va afla multe observând serviciul de birou al funcţionarului. ei zâmbesc. Cei câţiva ani petrecuţi în subsoluri. pe pământul nimănui. Toate acestea ne dau o idee despre categoria socială din care provin cei nemulţumiţi de politica guvernului. pe care l-am filmat. s-a decis să se schimbe câte un prizonier de ambele părţi. 2002). Mai mult decât atât. După o rundă fructuoasă de negocieri. fotografiile copiilor sau mica colecţie de broaşte ţestoase decorative. […] Când comandantul de batalion Allahverdi Baghirov şi-a pierdut viaţa într-o explozie de mină. ci şi a observa. un ziarist trebuie să ştie nu numai a privi. oamenii îmi răspundeau. de pildă. Între timp. Astfel. Dacă un ziarist urmează să scrie despre un miting antiguvernamental. nu am văzut atâţia bărbaţi înarmaţi. dacă au hainele curate sau nu). cotidianul acestuia. Însă nu fiecare le poate surprinde. Moscova. în afara unei estimări a numărului manifestanţilor şi în afară de o repovestire a discursurilor oratorilor. lăsaseră pe chipurile lor urme de neşters. Când îi întrebam ceva. Журналисты на войне в Карабахе / Ediţie redactată de Ilia Maksakov. oamenii se plimbau. Ziaristul trebuie să-şi noteze detaliile surprinse. îmbrăcaţi în civil. Aveau semne că au fost bătuţi crunt. s-a întunecat la faţă şi i-a certat pe soldaţii noştri: „De ce nu l-aţi cruţat pe un asemenea om?” (Журналисты на войне в Карабхе / Ediţie redactată de Ilia Maksakov. pasiunile şi slăbiciunile acestuia. prizonierii au fost puşi în libertate.). înainte de a pleca în misiune. să ne imaginăm biroul unui înalt demnitar de stat şi să ne pregătim din timp pentru a observa manifestările personalităţii sale. Am putea. atunci când jurnalistul participă nemijlocit la eveniment (fiind. Nici măcar la Erevan. pur şi simplu. dornici de lumina soarelui. de cele mai multe ori. Ele creează efectul prezenţei. îmbrăcămintea acestora (dacă sunt îmbrăcaţi bine sau prost. unde s-au constituit cele mai numeroase detaşamente de miliţii populare. mai pregnant decât nişte cifre seci privind bugetul lor mediu lunar. membru al unei expediţii sau lucrând un anumit timp ca muncitor la o bandă rulantă) şi din afară. să simtă sub toate aspectele rutina. Detaliile sunt deosebit de importante. Observaţia poate fi făcută din interior. prin oraş. „Fii atent. unul în întâmpinarea altuia. Vitalik. Iată încă un exemplu: Pe străzile din Stepanakert era multă lume. ne putem pregăti din timp pentru a face observaţii. Este un lucru care se învaţă. Aceasta disciplinează mintea şi ochiul.Colectăm informaţie 23 Am avut şi un alt caz interesant. abia după o lungă pauză. un ziarist va chibzui mult ce anume ar putea vedea la faţa locului. (Dmitri Pisarenko. a luat legătura prin staţia de radio cu trupele noastre şi a întrebat dacă e adevărat că a murit Allahverdi. 2002). Când a auzit confirmarea.

un ziarist adună de-a lungul anilor o întreagă arhivă. de asemenea. Bineînţeles.com www.weblist. Cu toate acestea. nu putem şti nici ce documente îi vor fi necesare în procesul elaborării şi scrierii textului. există un număr imens de documente care pot fi utile ziaristului. investigaţia jurnalistică. odată cu apariţia Internetului. argumentul necesar la care vă veţi referi în cazul în care cineva ar căuta să combată articolul”.com www.aol. O arhivă de acest fel are o valoare inestimabilă. deschisă şi discretă. În afară de aceasta.excite. de la scrierea cuneiformă la o licenţă. unul medical sau.ru www. o proclamaţie sau un afiş. poate cea mai importantă. el îşi anunţă de la bun început prezenţa şi scopul aflării sale în acel loc.aport. pentru informarea unui ziarist. Acesta poate fi orice înscris făcut de om. precum interviul. privind tranzacţiile bursiere.com/ .com În limbile engleză şi rusă www. Cu toate acestea. Mallett în al său „Ghid pentru ziariştii din ţările Europei Centrale şi de Est”. Lectura şi studierea documentelor Nu cred că ar fi cazul să dăm o definiţie a documentului. Observaţia poate fi. „Să nu uitaţi niciodată de existenţa documentului. iar un afiş poate deveni obiect al interesului ziaristic doar în cazuri extrem de rare.24 Manual de jurnalism reflectă evenimentele. un certificat de căsătorie. tăieturi din ziare. analiştii economici se descurcă uşor în coloanele de cifre. ghiduri şi buletine de tot felul ce prezintă activitatea diferitelor instituţii şi organizaţii. observaţia este importantă şi în cazul abordării altor genuri jurnalistice. chiar se structurează în baza unor observaţii personale. în funcţie de punctul de vedere al celui care observă. şi editorialul. În activitatea practică.com www. Internetul ne pune la dispoziţie date despre o mulţime de persoane şi de organizaţii.km. Evident. Totuşi. Ziariştii specializaţi îşi însuşesc destul de repede tipurile de documente necesare în domeniile în care scriu.ru www.search.ru http://search. ce-i drept. schiţa. Iată câteva din ele: În limba engleză www.ru www. o metrică. în cazul când jurnalistul observă deschis. de nepătruns pentru neiniţiaţi.ru www.altavista. Astfel.yahoo. până în momentul în care ziaristul nu a stabilit clar ce articol anume va scrie. ziariştii nu folosesc scrisul cuneiform.rambler. iar în cazul observării discrete persoana sa rămâne anonimă.yandex. La ora actuală. Ştirile şi reportajele se sprijină în mare parte şi.ra-gu. într-un fel. ba chiar şi articolul analitic.com www. comentatorii politici cunosc legile şi decretele. documentul este suportul. ultimele două genuri într-o mai mică măsură. confirmând sau punând sub semnul îndoielii informaţia pe care aţi aflat-o după un interviu sau în urma propriilor observaţii.com http://search.google. iar reporterii din sălile de judecată pricep valoarea şi dedesubturile proceselor-verbale ale şedinţelor de judecată şi ale deciziilor instanţelor. Accesul la acestea ne este favorizat de motoarele de căutare. care cuprinde cărţi. pur şi simplu. scrie Malcolm F.msn.net www. Un document prezintă o valoare ca atare. acesta a devenit o altă sursă.

ziariştii se deghizau adesea în cerşetori. ghiduri şi îndrumătoare Procese-verbale ale şedinţelor de judecată Rapoarte şi informaţii financiare Bugetul de stat şi bugetele locale Legi şi hotărâri Rezultate ale unor sondaje Cărţi. rus-italian (http://lingvo. . enciclopedii.ru). inclusiv enciclopedia „Kirill şi Metodiu” (www. ale Băncii Naţionale.km. cam lung: „jurnalistul îşi schimbă profesia”. cele ale Preşedinţiei.Baze de date Este important să învăţaţi a utiliza site-urile structurilor conducerii de stat. În aceasta constă esenţa experimentului. în primii ani postsovietici.academic. mult mai complicate. îşi asumă cele mai neobişnuite ipostaze. pe care le puteţi afla cu ajutorul aceloraşi motoare de căutare. fac bişniţă etc. pentru a cunoaşte şi a înţelege problema „din interior”. care sunt atât de multe încât este cu neputinţă să le enumerăm aici. În Internet mai puteţi găsi dicţionare.ru sau http:// dic. după care descriau cu lux de amănunte specificul acestei „profesii” a marginalizaţilor. ca formă de comportament profesional. încercând să pătrundă într-un alt mediu. Parlamentului. Experimente se fac în special la pregătirea unor reportaje sau în cazul investigaţiilor jurnalistice. enciclopedii. rus-spaniol. pentru a o înţelege mai bine şi a o prezenta cititorului cât mai accesibil.php). rus-francez. colecţii de ziare (pentru a le putea consulta va trebui să mergeţi la bibliotecă sau să aveţi acces la Internet) . Puteţi consulta. dicţionare bilingve: rusenglez. Experimentul Această metodă de colectare a informaţiei constă în modelarea unei situaţii de către ziaristul însuşi.ru/searchall. În alte cazuri. ca pe monitor să fie afişată lista site-urilor unde acestea pot fi găsite. pe care vi le puteţi însuşi. citind instrucţiunile respective. Curţii Supreme de Justiţie şi ale celei Constituţionale (în ţări diferite acestea se numesc în mod diferit). reporterii se îmbracă în cojoace de Moşi Crăciuni sau Albe-ca-Zăpada. El „joacă un rol”. pentru „a simţi pe propria piele” viaţa şi condiţia eroilor pe care urmează să le fixeze în pagini de reportaj. Ziaristul îşi ascunde adevărata sa meserie. se angajează la munci în baza unor anunţuri de mică publicitate. Astfel. să-şi asume o altă funcţie socială. Guvernului. de asemenea.gramota. Documente utile Comunicate de presă şi alte surse PR Internetul Dicţionare.yandex. Există şi alte surse de documentare.Colectăm informaţie 25 Folosirea acestor mijloace este simplă: este suficient să introduceţi în fereastra de căutare cuvântul sau îmbinarea-cheie. Cu alte cuvinte. o mulţime de glosare (vezi: http://slovari.ru). Sunt şi alte metode de căutare. În timpurile sovietice ea se numea.

care a avut loc pe la mijlocul anilor 90 în una din ţările CSI. şi unul dintre cele mai populare genuri în jurnalismul postsovietic. pur şi simplu. 6. Aici îl vom aborda ca mijloc de colectare a informaţiei. un reporter a întrebat-o pe câştigătoarea concursului: „Prin ce credeţi că sunteţi mai bună decât celelalte fete?” La această întrebare nechibzuită. Профессиональная этика журналистов. acelaşi document prevede că. Totodată. Nu va putea. în anumite situaţii. este principialmente inadmisibil ca un reporter ce face un experiment să practice meserii blamate de societate. „investigaţia cu mijloace ascunse” este justificată. să „intre în rolul” de codoş. Т.. cunoscuţi. În cazul în care scrie un articol despre prostituţie. să treacă fraudulos frontiera împreună cu contrabandiştii. Directivele Consiliului german pentru presă (Codul deontologic al jurnaliştilor germani) prevăd că „…un ziarist se va manifesta în propria ipostază. el nu va putea. Interviul Arta interviului constă în priceperea de a pune just întrebări. Cam aceleaşi stipulări privind metodele discrete de obţinere a informaţiei cuprind şi codurile de deontologie a jurnalistului din Marea Britanie. întrucât acestea întunecă scopul însuşi.26 Manual de jurnalism Aici. să vândă mărfuri furate etc. o proastă.. 124. Întrebarea reporterului a fost dată uitării. Dacă un ziarist ce efectuează o investigaţie dă date false despre persoana sa [. Este important. p. în principiu. Astfel. . Experimentul implică probleme deontologice. de asemenea. După un concurs de frumuseţe. 1. de aceea practicarea lui trebuie făcută cu deosebită atenţie. de pildă. colegi – de un interviu? Interviul este şi el o discuţie. Finlanda. El va ţine cont de regula generală că un scop nobil nu poate fi realizat prin mijloace murdare. fapt care este blamabil. Ce-i drept. „Galeria”. este incompatibil cu autoritatea şi scopurile presei”6. Prin ce se deosebeşte o simplă convorbire – pe care o poate întreţine oricine cu prieteni. 7. interviul este şi cea mai importantă metodă de obţinere a informaţiei. 1999. toată lumea a prins a vorbi că pretendenta la titlul de „Miss” este. – Moscova. punând la cale un experiment. Документы и справочные материалы. Căci adeseori. Tot acolo. pe când răspunsul domnişoarei a rămas. pentru a obţine răspunsurile de care aveţi nevoie. de asemenea. acest fapt. ca în cazul în care îşi schimbă profesia reporterul să nu devină turnător sau informator plătit. transformându-l în funcţie de mijloacele cu care a fost atins. însă una întreţinută în mod profesionist. în capitolul respectiv al acestei cărţi. ziaristul încearcă prin înşelăciune („schimbarea profesiei” deja este o înşelăciune) să obţină informaţia de care are nevoie. Nici trucul de a îmbrăca haine de cerşetor nu este dintre cele mai fericite. Despre interviu ca gen vom vorbi mai târziu.]. vecini. Ziaristul este dator să fie conştient de aspectele etice şi de delicateţea de care trebuie să dea dovadă în acest caz. După ce secvenţa a fost difuzată la televiziune. Astfel. „dacă este vorba de obţinerea unor informaţii ce prezintă un deosebit interes social şi care nu pot fi căpătate prin alte mijloace”. ţin să-i avertizez în mod expres pe ziariştii tentaţi să practice experimentul ca principală metodă de lucru. Slovenia şi din multe alte ţări7. răspunsul a fost pe măsură (nu-mi imaginez ca cineva ar putea da un răspuns inteligent la ea). solicitându-i ziaristului o robusteţe morală deosebită. Planificarea şi înfăptuirea unui experiment se va face cu maximă minuţiozitate. Ed.

după care răspund la întrebările asistenţei. unor importanţi oameni politici. pentru obţinerea unor comentarii sau a punctului de vedere al celui intervievat într-o problemă sau alta. acestea sunt luate în locurile cele mai animate. de regulă. în conferinţele de presă. unor celebrităţi sau oameni foarte cunoscuţi. De fapt. accentul se pune pe eveniment. de obicei. reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale sau oameni de cultură şi de artă – vorbesc în faţa unei mulţimi de ziarişti. s-ar putea. De obicei. intervievând. de regulă. Aceste interviuri sunt luate. într-un cuvânt. deşi este clar că punctele de vedere exprimate depind mult de locul ales. opiniile oamenilor simpli exprimate la piaţă vor fi mult diferite de cele formulate de trecătorii din faţa unei universităţi sau cei abordaţi în grădina publică. ziariştii ar trebui să se pregătească cu toată seriozitatea pentru a participa la conferinţele de presă. De fapt. Tipuri speciale de interviuri sunt sondajele de masă şi aşa-zisele focus-grupuri. povestesc despre un anumit eveniment. Prin urmare. în timp ce persoana care dă conferinţa de presă caută să evite un răspuns direct sau. informând despre acesta şi făcând comentarii. Acest cadru îi permite ziaristului să pună cel mult una sau două întrebări. să nu abuzezi de atenţia asistenţei. Ceea ce îl interesează în acest caz pe ziarist este personalitatea intervievatului. punând o întrebare după alta. Interviul-opinie este solicitat. contează cel care vorbeşte. la obţinerea unor date suplimentare necesare scrierii reportajului. unor oameni al căror punct de vedere interesează pe cititor. un dialog. acestea fac parte din instrumentarul sociologilor. . utilizat mult de posturile de radio şi tv. deopotrivă. În sânul breslei. să poată opera cu aceste date. discuţia cu omul din stradă. jurişti. cu deosebirea că. unor experţi cunoscuţi. fără a fi însă înţeles de ziarist. în timp ce la conferinţa de presă participă mulţi ziarişti. comportamentul şi ticurile acestuia. la modul ideal. există două tipuri de interviuri: interviul-„cine” şi interviul-„ce”. în cel mai bun caz. acest fel de interviu este numit vox populi (din latină – vocea poporului). Etica jurnalistică cere ca. Astfel. Asta. sau să insişti să capeţi cu orice preţ un răspuns. Prin urmare. viaţa sa privată. În ultimii ani. încât am decis să le abordăm ca o categorie aparte. Interviurile mai mari sunt luate pentru a schiţa chipul unui om sau pentru obţinerea de informaţii la un subiect anume. însă ziariştii trebuie să ştie să utilizeze rezultatele acestora şi. întrucât au un timp extrem de limitat pentru a pune întrebările ce îi interesează. dacă e cazul. nu pe persoana intervievatului. conferinţele de presă au devenit atât de importante în activitatea mass media. Este vorba de sondajul de opinie a cetăţeanului simplu. l-a şi dat. Interviurile acestea sunt de obicei scurte şi servesc la precizarea situaţiei. În primul. pentru mulţi ziarişti şi pentru multe ediţii conferinţa de presă constituie astăzi principala sursă de informare. În acest caz. Ziaristul apelează la interviu pentru strângerea unor informaţi şi. atunci va lua interviul chiar „la faţa locului”. Ziaristul va folosi dintr-un asemenea interviu cel mult un citat-două. Aceste interviuri se iau atunci când se scrie despre un anumit eveniment sau temă.Colectăm informaţie 27 Tipurile de interviu Dacă reporterul vrea să limpezească detalii ale unui incident sau eveniment. În interviul„ce” au valoare declaraţiile. Conferinţa de presă Conferinţa de presă este o manifestare la care personalităţi ale vieţii publice – oameni politici şi de afaceri. Mai există un tip de interviu. un ziarist susţine. amănuntele pe care le oferă sursa. Conferinţa de presă seamănă în multe privinţe cu interviul.

1 %). a afirmat Cearnîi. respinge aceste acuzaţii. ei pot refuza să răspundă la întrebările ziariştilor. nivelul de xenofobie în Rusia este superior celui din statele postsovietice şi din alte ţări. Activiştii acuză de intenţia de a crea detaşamente înarmate în special Mişcarea împotriva imigrării ilegale. Militantul pentru apărarea drepturilor omului califică drept acte teroriste atacul asupra lui Anatoli Ciubais. participând la o conferinţă de presă. stabilă” Militanţii pentru apărarea drepturilor omului din Moscova au publicat un nou raport privind manifestările de rasism şi xenofobie din Rusia.28 Manual de jurnalism În acelaşi timp. într-un interviu pentru BBC. Liderii acesteia din urmă.1 % dintre participanţii la sondaj încearcă sentimente de ostilitate faţă de ţigani.5 % – faţă de evrei. Deşi redactorii actuali. de asemenea. În timpul acestora. Se întâmplă. Texte pentru analiză Xenofobia din Rusia se menţine „la o cotă înaltă. îi formulează misiunea. când trimit reporterul la vreo conferinţă de presă. la noi atestăm un ghem de complexe care a condus la manifestările de xenofobie”. Potrivit lui Semion Cearnîi. au anunţat în februarie crearea unor „miliţii populare”. într-o măsură mai mare sau mai mică. În afară de aceasta. adică informaţii şi comentarii care nu vor apărea în alte mass media. 5. Nu am lansat apeluri de înarmare. de reprezentanţii puterii. a spus el. iar mulţi lideri naţionalişti trec tot mai frecvent de la propagarea concepţiilor lor la acţiuni violente şi la formarea unor detaşamente paramilitare – acestea sunt concluziile Biroului pentru drepturile omului din Moscova. „Uniunea militar-imperială este constituită din organizaţii solide. stabilă”. „Am temerea că în Rusia situaţia este mai gravă decât în toate [statele postsovietice]. în termenii următori: „Mergi şi întreabă-l cutare…”. Ruşii nu-i agreează în special pe ceceni (14. spre deosebire de alte ţări.8 % din persoanele chestionate). Biroul pentru drepturile omului din Moscova a stabilit că lozincile şi ideile xenofobe sunt împărtăşite. Generalul în retragere Leonid Ivaşov. precum şi explozia din trenul Moscova-Groznîi. Nivelul xenofobiei în Rusia se menţine „la o cotă înaltă. de regulă. Semion Cearnîi. autorul raportului. în comportamentul grupărilor naţionaliste şi al liderilor acestora se manifestă elemente noi.1 %). . cu titlu de noutate. nu e neapărat să pui şi tu o întrebare. de a crea formaţiuni paramilitare. foarte frecvente. în culoare. de mai bine de jumătate din populaţia Rusiei. Unii dintre cei vizaţi în raport că ar manifesta „predispoziţii la violenţă” califică însă documentul drept o provocare. în general pe originarii din Caucaz (6 %). pe armeni (4. potrivit autorilor raportului. Vorbe şi fapte În ultimul timp. responsabile. precum şi Uniunea militar-imperială. O altă formă de interviuri colective sunt briefingurile. care sunt mai scurte decât conferinţele de presă. „Acestea sunt încercările şi chemările. unele formaţiuni locale. ca ziaristul să pună sursei întrebarea abia după încheierea conferinţei de presă. Este un procedeu pentru a dobândi aşa-numitul „exclusiv”. pe azeri (5. Sintetizând rezultatele mai multor sondaje de opinie. de comiterea cărora sunt suspectaţi membrii organizaţiei Unitatea naţională rusă. precum şi. înfăptuirea unor acte teroriste”. iar circa 2. a menţionat. Acestea nu sunt decât nişte aberaţii ce aparţin celor ce doresc provocări”. deoarece. şeful Uniunii militar-imperiale. de cele mai multe ori. Briefingurile sunt susţinute. preşedintele RAO EĂS.

iar statul nu a întreprins nimic pentru integrarea acestora”. încearcă să prevină fricţiunile interetnice. . Potrivit lui Baturin. potrivit lui Baturin. întemeindu-se pe următoarele patru surse: ● Raportul privind rasismul şi xenofobia din Rusia. în prima jumătate a anului curent. iar cititorul înţelege cu greu pe cine îi are autorul în vedere. centrul pe care îl conduce s-a implicat în organizarea unor cursuri speciale în această problemă pentru funcţionarii publici şi pentru colaboratorii miliţiei.bbcrussian. în acest caz concret. Moscova Serviciul rus al BBC (www. cel puţin la Moscova. pentru noi contează şi este interesant că articolul este echilibrat. Tribunalele. Mihail Baturin. în şase luni. sunt scoase din context (capitolul „Vorbe şi fapte”. Astfel. fiind de asemenea greu inteligibile. ● Semion Cearnîi. în regiunile cu care centrul „Etnosfera” cooperează. directorul general al Centrului „Etnosfera”. Pe de altă parte. directorul general al centrului „Etnosfera”. Acest articol are o seamă de calităţi. ● Generalul în retragere Leonid Ivaşov. de criza economică. între altele. 21 de persoane au fost condamnate la termene de detenţie între patru şi nouăsprezece ani. pronunţă în aceste cauze sentinţe tot mai aspre: astfel. potrivit Biroului. elaborat de Biroul pentru drepturile omului din Moscova. Un neajuns este că a doua propoziţie nu este clară. echidistantă. autorul nu s-a limitat la a prezenta punctul de vedere al uneia dintre părţi. deşi punctul de vedere al lui Semion Cearnîi putea fi exprimat şi în cadrul unei conferinţe de presă prilejuită de publicarea Raportului. De altfel. de destrămarea statului sovietic. dar şi de lipsuri.com) Intertitlurile din original au fost păstrate. Este de presupus că textul documentului a fost publicat în presă şi în Internet. ● Mihail Baturin. pentru a oferi ascultătorului o informaţie echilibrată. alineatul al doilea). după spusele lui Cearnîi. În toate aceste cazuri. sursa se referă la o categorie întreagă de documente. De la celelalte trei surse ziaristul a obţinut informaţiile intervievându-le. este cauzată. în cadrul a şase procese care au judecat dosare privind aţâţarea urii interetnice. activitatea Biroului pentru drepturile omului din Moscova nu se reduce la critica puterii. E vorba de raportul militanţilor pentru drepturile omului. Militanţii pentru apărarea drepturilor omului menţionează că. nu este de acord cu declaraţiile lui Cearnîi. De asemenea. Expresia „ar manifesta „predispoziţii la violenţă” este confuză. afirmaţiile lui Semion Cearnîi sunt citate literalmente. ci a căutat şi altele. autorul Raportului. Totuşi. În afară de aceasta. care „a făcut ca în marile oraşe să se constituie mari comunităţi de originari din Caucaz şi din Asia Centrală. este promovat eficient un program de educare a spiritului de toleranţă. ci doar un comunicat de presă despre publicarea acestuia. şeful Uniunii militar-imperiale. autorităţile. de migraţiunea ieşită de sub control. Una dintre surse este scrisă. El afirmă că. Iuri MALOVERIAN BBC.Colectăm informaţie Educarea spiritului de toleranţă 29 Xenofobia. S-ar putea ca autorul să nu fi citit Raportul. în ţară se atestă „o schimbare radicală în modul în care justiţia abordează dosarele în cazurile de aţâţare a vrajbei interetnice”. o organizaţie creată de autorităţile moscovite şi care se preocupă de relaţiile interetnice.

Anul acesta părea să fie mult mai calm. care a declarat că autorităţile din Osetia de Sud au fost implicate în organizarea exploziei unei maşini-capcană la Gori. însă în prezent ea nu se află pe teritoriul Osetiei de Sud. Autorităţile din Osetia de Sud afirmă că persoana al cărui nume a fost rostit de Merabişvili a lucrat într-adevăr la ei până în ianuarie curent. 10 august. au fost arestaţi doi osetini: Ghia Valiev şi Ghia Zasseev. Vara trecută. „Există toate elementele unor presupuse acţiuni de forţă sau a „pacificării agresive”. lipsite de temei şi nu au nimic în comun cu ancheta reală. Zurab Bendeniaşvili. aceasta chiar dacă Raportul şi autorul acestuia sunt surse extrem de apropiate. în Osetia de Sud şi-au pierdut viaţa zeci de oameni. un grup special clandestin. că a fost arestată şi persoana ce cumpărase automobilul folosit în acţiunea teroristă. Cealaltă parte este reprezentată de liderul unei mişcări naţionaliste. s-au produs deja câteva incidente care au agravat şi mai mult relaţiile complicate dintre Tbilisi şi Osetia de Sud care. guvernul Gruziei nu a reuşit în anul trecut să convingă Statele Unite ale Americii să sprijine un război împotriva Osetiei de Sud. în afară de cel cu bombă de la Gori. după războiul ce s-a încheiat în anul 1991. Acesta a fost instruit în Rusia. Ministrul a mai declarat că grupul a fost implicat şi în alte acte teroriste. situate în zona de conflict. iar cea de a patra sursă exprimă poziţia oficialităţilor moscovite. sub pretextul „combaterii terorismului”. Răspundeţi la întrebări În Osetia de Sud situaţia e tot mai tensionată Arestarea a trei locuitori din Osetia de Sud de către organele de drept ale Gruziei şi noul val de acuzaţii reciproce au tensionat din nou situaţia în zona de conflict. Autorităţile din Osetia de Sud. afirmă Boris Ciociev. a declarat ministrul. declară Irina Glagoeva. nu pe teritoriul Osetiei de Sud”. La sfârşitul lunii. în ultimul timp se înregistrează o înrăutăţire a situaţiei. au fost ucişi patru militari osetini şi un poliţist gruzin. În afară de aceasta. Alan Parastaev. punctul de vedere al militanţilor pentru drepturile omului este exprimat de două surse. Autorităţile de la Ţhinvale (sau Ţhinvali. dat publicităţii săptămâna trecută. a ieşit în mod unilateral din componenţa Gruziei. acum un an şi jumătate. într-un schimb de focuri pe sectorul de drum dintre satele georgiene Tamaraşeni şi Kehvi. care îşi desfăşoară activităţile în Osetia de Sud. Nino Burdjzanadze a obţinut aprobarea Washingtonului. Totuşi evenimentul cu cel mai mare răsunet a fost comunicatul ministrului gruzin de interne. unde şi-au pierdut viaţa trei oameni. şeful Comitetului pentru informaţii al executivului din Osetia de Sud.30 Manual de jurnalism Din punct de vedere formal. partea gruzină consideră că acest incident ar fi o reglare de conturi. este. legat de conflictul dintre Georgia şi Osetia de Sud. care. Merabişvili a menţionat că acţiunea a fost organizată de către un ofiţer din serviciul militar de informaţii al Rusiei. în perioada agravării conflictului. în sânul lumii interlope. Ultimul fapt din această serie îl constituie reacţia net negativă a Osetiei de Sud în legătură cu aplicaţiile militare desfăşurate zilele trecute la Kutaisi de către trupele gruzine. au respins categoric aceste acuzaţii. considerând că aceasta ar putea conduce la o intervenţie militară în Osetia de Sud. Mass media din Gruzia acuză locuitorii din Osetia de Sud că ar fi răpit patru săteni din localitatea gruzină Tamaraşeni. Vano Merabişvili. În opinia lor. împuternicitul Osetiei de Sud la negocierile cu partea gruzină. Tbilisi (IWPR nr. Locuitorii oraşului Ţhinvali au convingerea că nu a fost un incident. 299. Ţhinvali. Totuşi. În ultimele două luni. desigur. acestea nu constituie decât un pretext pentru declanşarea unor acţiuni militare. pentru datorii neachitate. independentă de Gruzia. 2005). în urma unei operaţiuni speciale. . acum mai bine de 14 ani. Potrivit acesteia. cum spun gruzinii) urmăresc cu atenţie orice manifestări de sporire a capacităţii militare a Gruziei. Merabişvili a afirmat că ofiţerul rus a organizat. Se comunică. de asemenea. În acelaşi timp. Citiţi aceste articole şi discutaţi pe marginea lor. ci o operaţie planificată. pe când în acest an. „Aceste acuzaţii sunt. de facto. nicidecum un act de răzbunare pentru omorârea soldaţilor osetini. Sugerăm părţii gruzine să caute teroriştii în Gruzia. Între altele.

aici se simte clar „mâna Moscovei”. „Nu vom tolera permanentizarea acestor conflicte îngheţate şi nu putem aştepta un întreg secol soluţionarea acestor probleme. Totuşi suntem învinuiţi că am fi pus la cale actul terorist de la Gori”. între altele. „O parte considerabilă a populaţiei din regiune nutreşte faţă de Gruzia sentimente cel puţin de speranţă.iwpr. principalul mediator internaţional în acest conflict. Potrivit lui Patî Zakareişvili. afirmă Serghei Tedeev. suntem acuzaţi de acte de terorism. spune Dali. ar fi reacţionat mult mai ferm în cazul arestării „teroriştilor”. cât şi a pacificatorilor. ar aduce tancurile pe căile de acces spre oraş. a făcut în mai multe rânduri declaraţii contradictorii privind diferendele nesoluţionate. masacrul de la Beslan. Leonid Tibilov. Am în vedere aici şi împuşcarea osetinilor la Zara. lăsaţi de izbelişte. Asasinii nu sunt arestaţi. şi atacul rebelilor ceceni. „Noi nu sprijinim teroarea. În opinia sa. nu există deocamdată dovezi că persoanele arestate ar avea o legătură directă cu autorităţile din Osetia de Sud. noi construim un stat. În caz contrar. în istoria modernă. Noi nu am răspuns niciodată la teroare prin teroare”. Alan PARASTAEV. nu ne dedăm unor atacuri cu bombă. directorul Agenţiei de presă „Prime News”. Mihail Saakaşvili. Saakaşvili însă mimează că ar face ordine prin mijloace legale”. desigur. „Cu fiece nou eveniment. republica suferă pierderi tot mai mari. dacă nu de încredere. Tbilisi. Aceştia nu manifestă o aspiraţie deosebită pentru dobândirea independenţei. G. afirmă unul dintre participanţii la discuţie. la inaugurarea unei conferinţe internaţionale dedicată reglementării diferendului gruzino-osetin. răbdarea lor ar putea crăpa şi nimeni nu la va mai putea sta atunci în cale”. asupra secţiei de miliţie. în republica nerecunoscută. Cetăţenii se simt în insecuritate. la Batumi. spune expertul. Pe de altă parte. care îşi desfăşoară activitatea sub egida OSCE. Cu toate acestea. şi. Zurab BENDENIAŞVILI. o tânără femeie venită de la Moscova pentru a face afaceri la Ţhinvale. Reprezentanţii Osetiei de Sud nu au participat la această reuniune care. simţind că acest lucru este cu neputinţă”. directorul Centrului de iniţiative civice din Osetia de Sud. Sunt împuşcaţi flăcăii noştri. a mai declarat Mihail Saakaşvili. de aceea vom fi foarte agresivi în căutarea păcii”. Probabilitatea reizbucnirii războiului constituie principalul subiect ce se discută în Piaţa Teatrului din Ţhinvale. că aceasta îşi va schimba atitudinea faţă de ei. Zakareişvili afirmă că nu există nici un temei pentru a acredita ideea că Osetia de Sud ar sprijini terorismul. preşedintele Gruziei. „Însuşi faptul arestării lui Valiev şi Zasseev şi acuzarea acestora de comiterea unor acte de terorism constituie încă o acţiune ce urmăreşte compromiterea atât a comisiei. afirmă Timur Ţhovrebov. pentru reîntoarcerea Osetiei de Sud şi a Abhaziei sub controlul Gruziei. la 10 iulie.net) . Chiar alături se află enclavele gruzine care ne fac atâtea probleme. cei dispăruţi nu pot fi găsiţi. declară vicepreşedintele CMC din partea Osetiei de Sud. însă ar dori ca acest scop să fie atins până la expirarea termenului primului său mandat. După care adaugă: „Nici Rusia nu este interesată în agravarea situaţiei. „Aplicaţiile militare de la Kutaisi fac parte în mod sigur din pregătirile de război împotriva Osetiei de Sud”. „Nu cred să existe un popor care. este calificată drept „un element al campaniei propagandistice a Gruziei”. doar de mijloace paşnice.Colectăm informaţie 31 Comisia mixtă de control (CMC). Eficienţa activităţii acestei comisii inspiră însă prea puţină încredere. membru al Mişcării de tineret pentru drepturile omului. liderul Uniunii foştilor combatanţi din Osetia de Sud.). Institute for War and Peace Reporting (www. cercetează aceste incidente. În cele din urmă. pentru a-i substitui”. că va uza. din anul 2000. să fi suferit mai mult în urma terorismului decât poporul osetin. expert în conflictologie (de la Tbilisi – M. Dacă ea (Gruzia) ar vrea război. El a declarat. nu mai avem acces în Osetia de Nord. intervine în discuţie un cetăţean de pe banca alăturată.

În declaraţia sa. potrivit postului naţional de radio al Poloniei. 11. Jacques Nancy s-a abţinut să comenteze situaţia. Totuşi secretarul de presă este bine informat despre situaţia de la frontiera polono-belaruso-rusă şi urmăreşte cu atenţie desfăşurările din zonă. Comitetul pentru trupele de grăniceri subliniază în mod special că toate acţiunile întreprinse faţă de cetăţenii străini sunt în strictă conformitate cu legislaţia belarusă. se arată în declaraţia CE. „Legea cu privire la trupele de grăniceri”. În acelaşi timp. Comisia Europeană a condamnat decizia oficialităţilor de la Mensk de a interzice intrarea pe teritoriul Belarusului a unei delegaţii a Parlamentului European. Deputaţii europeni intenţionau să se întâlnească cu lideri ai opoziţiei locale şi cu polonezi din Belarus. Josep Borrell. La închiderea ediţiei. secretarul de presă al preşedintelui Parlamentului European. asigurarea ordinii publice şi protecţia sănătăţii populaţiei”. Donald Tusk. Apreciaţi articolul în baza unui sistem de evaluare de cinci puncte. Reamintim. MAE a avertizat că vizitele de acest fel vor fi interzise. În ce măsură sunt prezentate punctele de vedere ale părţilor? 5. Ce momente noi adaugă fiece sursă de informare? Stabiliţi aceste elemente. Motivaţi evaluarea pe care aţi făcut-o. A doua zi. nu ne-au parvenit alte informaţii privind eventuale decizii dure pe care Varşovia sau Uniunea Europeană le-ar fi luat faţă de Mensk. Toţi membrii delegaţiei poloneze aveau asupra lor paşapoarte diplomatice şi puteau vizita Belarusul fără a solicita vize. când grănicerii belaruşi au oprit la frontieră patru parlamentari europeni polonezi. „Legea cu privire la frontiera de stat”. Comitetul pentru trupele de grăniceri ale Belarusului a difuzat o declaraţie oficială în care reconfirmă că „unor cetăţeni ai Poloniei li s-a interzis trecerea frontierei” în baza prevederilor a trei legi: „Legea cu privire la situaţia juridică a cetăţenilor străini şi a apatrizilor”. Potrivit acestuia. a declarat unui reporter al „NG” următoarele: „Am făcut deja toate lămuririle necesare. Câte surse au utilizat autorii în acest articol? 2. lectură. Jacek SaryuszWolsky. fiind doar unul dintre grupurile politice. Organele competente au decis asupra inoportunităţii acestei vizite”. În legătură cu incidentul cu deputaţii europeni. care se află într-o situaţie dificilă din cauza conflictului cu puterea . delegaţia nu era una oficială. „dacă cetăţenii străini şi apatrizii au fost incluşi în lista persoanelor a căror intrare pe teritoriul Republicii Belarus este interzisă sau indezirabilă”. 10. 6. art. Incidentul s-a declanşat luni seara. „pentru asigurarea securităţii de stat. De ce tip sunt ele? 3. intervievare…)? 4. Maria Vanşina. şefa serviciului de presă al MAE al Belarus. printre aceştia fiind şi vicepreşedintele Parlamentului European. Prin ce mijloace a fost colectată informaţia (prin observare.32 Întrebări: Manual de jurnalism 1. ca o tentativă de ingerinţă în treburile interne ale ţării. În una din legile invocate sunt enumerate motivele în virtutea cărora străinilor le poate fi interzisă intrarea în ţară: „dacă aceasta este necesar pentru apărarea drepturilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor Republicii Belarus şi ale altor persoane”. Lukaşenko a respins invazia poloneză Parlamentarilor europeni nu le-a fost de folos nici chiar paşaportul diplomatic Ieri. iar Comitetul Securităţii de Stat a declarat zilele trecute că vizitele de acest fel „instigă la ură interetnică”. art. că acum o săptămână ministerul belarus de externe a dat publicităţii o declaraţie în care a calificat recenta vizită la Grodno a vicemareşalului Seimului polonez. . Serviciul de grăniceri a refuzat să comenteze decizia pe care a luat-o. „Autorităţile din această ţară au demonstrat din nou că nu respectă drepturile fundamentale ale cetăţenilor şi că încalcă angajamentele internaţionale pe care şi le-au asumat”. în acest context. ziariştii văzându-se nevoiţi să citească printre rânduri.

Lucrări practice pe tema „Colectăm informaţie” Exerciţiul 1 Grupul de ziarişti se împarte în echipe a câte patru persoane. ministerul polonez de externe negociază cu factori din Uniunea Europeană şi SUA privind finanţarea postului. intervievare…)? 4. pe calea aerului. Fiecărei echipe i se dă un set de întrebări (6-8). însă într-un mod diferit faţă de exerciţiul anterior. Mijloacele provin din rezerva bugetului de stat. Fiecărei echipe i se distribuie câte un ziar. 7.08. fiece echipă prezintă o sinteză care să cuprindă o analiză sub raport cantitativ a conţinuturilor din fiece ziar în parte. Olga MAZAEVA Nezavisimaia gazeta. În final. Apreciaţi articolul în baza unei scale de evaluare de cinci puncte. Prin ce mijloace a fost colectată informaţia (prin observare. după care comunică în ce mod au reuşit să găsească informaţia. câte surse de informare au fost folosite în fiece articol (ar putea fi mai multe). lectură. este între oraşele Nukus şi Navoi? . Motivaţi evaluarea pe care aţi făcut-o. fiind distribuite unor organizaţii neguvernamentale care vor întemeia acest post independent de radio. În ce măsură sunt prezentate punctele de vedere ale părţilor? 5. după ce acestea vor fi analizate. Ce momente noi adaugă fiece sursă de informare? Stabiliţi aceste elemente. Ar fi bine ca ziarele să fie diferite.2005 Întrebări: 1. Cum a procedat autorul în cazurile când nu a reuţit să obţină comentarii în probleme ce îl interesau? 6. De ce tip sunt ele? 3. care să difuzeze în Belarus programe în limba belarusă”. Model de set de întrebări: ● ● ● ● Care sunt ţările-membre ale Consiliului Europei? Ce valoare are moneda naţională din ţara dvs raportată la dolar şi la euro? Ce bucate sunt servite la unul din restaurantele (oricare) din oraşul dvs? Ce distanţă. 10.Colectăm informaţie 33 Luni însă a fost difuzată o ştire ce anunţa că premierul polonez a hotărât să aloce 950 mii de zloţi (290 mii $). Sarcină concretă: Citiţi ziarul în 20 de minute. la care urmează să răspundă pe parcursul unei ore. întocmiţi un tabel în care să se arate câte articole au fost inserate în ziar. Totodată. astfel încât. să se poată compara cum utilizează sursele ziariştii de la aceste ziare. stabiliţi sursele de informare utilizate în fiece articol. „ca ajutor pentru crearea unui post de radio independent. Câte surse de informare au fost utilizate în acest articol? 2. Exerciţiul 2 Grupul de ziarişti se împarte în echipe.

„Komsomolskaia pravda” şi „Nezavisimaia gazeta”.34 Manual de jurnalism ● Găsiţi informaţia necesară pentru a-i contacta pe redactorii-şefi de la „The Guardian”. „USA Today”. ● Câte imobile sunt pe strada pe care vă aflaţi în acest moment? ● Cât costă strugurii la piaţă? ● Câte ţări sunt membre ale Uniunii Europene? ● Câţi copii s-au născut ieri în oraşul dvs? ● Când vor avea loc alegerile următoare în ţara dvs? .

Gerald Johnson. până în momentul publicării. Unii au un simţ al informaţiei atât de dezvoltat încât pricep dintr-o frântură de frază ce ştire merită atenţie şi ce amănunt trebuie ignorat. scria: „O stire este ceea ce trezeşte interesul unui bun gazetar”. studiază probleme dificile de economie. aşezaţi comod în fotolii. Cea mai cunoscută definiţie a ştirii este atribuită lui John Bogart şi Charles Dana: „Nu este o ştire când un câine muşcă un om. oamenii să poată urmări buletinele de ştiri tv sau. să răsfoiască ziarul. Ştirile prezintă interes pentru mulţi oameni.Ce este o ştire? Din acest capitol veţi afla: ● Ce este o ştire ● Cum un eveniment devine ştire ● Ce anume face ca informaţia să se transforme în ştire În accepţia ziariştilor. cunoaştem fapte şi întâmplări adeseori cu totul ieşite din comun. O fac cu un singur scop. ce anume va face senzaţie şi ce detalii vor rămâne neobservate. „Ştire este orice subiect necunoscut de agenţia noastră”. o definiţie universală a ştirii care ar integra toate punctele de vedere. aşadar. ei vor să ştie ce se întâmplă pe strada învecinată. . precum şi factorii datorită cărora evenimentele devin ştiri. După ce criterii se călăuzesc însă jurnaliştii când stabilesc că o ştire va trezi sau nu interesul cititorului? De regulă. „Ştirea este un fapt pe care cineva ţine să-l ascundă cu tot dinadinsul. vom încerca să formulăm o serie de caracteristici ale noutăţilor. era necunoscută marelui public. Nu există. Datorită lor aflăm lucruri de care nu aveam ştiinţă. evenimentelor şi fenomenelor. în ţară. atunci avem o adevărată ştire”. ca seara. Restul nu e decât publicitate”. se aventurează în expediţii până la capătul pământului sau îşi riscă vieţile în războaie. Ziariştii sunt în căutarea ştirilor pe întregul mapamond. mii de oameni citesc ziare şi privesc televizorul pentru a afla ce se mai întâmplă în lume. Pentru a înţelege ce anume prezintă interes cu adevărat. reporter la ziarul The Sun din Baltimor. reporterii şi redactorii cu experienţă au fler la ştirea adevărată. redactor-şef al agenţiei de presă Arminfo. din Erevan. Ştirea este lucrul cel mai important în jurnalism. temelia acestei profesii. Căci oamenii manifestă interese dintre cele mai diverse. ştirea este o informaţie care. deoarece aşa ceva se întâmplă des. în lume. dimineaţa la o ceaşcă de ceai. Însă când un om muşcă un câine. care ar explica noţiunea şi modul în care să fie selectate adevăratele noutăţi din fluxul de evenimente şi întâmplări ce se produc zilnic. în oraş. o altă definiţie ce este atribuită lui William Hearst şi lordului Northcliff. Zilnic. o formulă ce aparţine lui Aleksandr Avanesov. pătrund dedesubturile intrigilor politice.

de aceea el va citi cu mult interes ştiri despre oameni cunoscuţi. ocupă primele pagini ale ziarelor. Basic Media Writing. altceva contează. Celebrităţi. locul acestora. despre pasiunile acestora. O ştire este cu atât mai interesantă cu cât conţinutul ei şi consecinţele pe care le implică privesc un număr mai mare de oameni. Să le examinăm8. Să însemne oare aceasta că evenimentele din sfera politicii pot deveni ştiri de larg interes? Nu e neapărat. Vezi: Melvin Mencher.36 Manual de jurnalism Caracteristicile ştirilor Aria de influenţă. adeseori. Numele unora sunt atât de cunoscute încât doar acest simplu fapt asigură valabilitatea ştirii. iar ştirile politice. de pildă. Cazul. Întâmplările neobişnuite. Faptele sau oamenii extraordinari. despre activitatea lor. senzaţional Dacă ceva anume v-a făcut să vă opriţi locului şi să deschideţi larg ochii de uimire. Omul este curios prin însăşi firea sa. ar putea trezi şi curiozitatea cititorilor. Celebrităţi Nu e neapărat ca eroii acestor ştiri să fie staruri de cinema sau sportivi remarcabili. . Iată de ce sunt interesante ştirile privind schimbările ce au survenit în politica de stabilire şi achitare a pensiilor. privind tarifele la serviciile telefonice sau pentru apa consumată. Elementul neobişnuit. 1993. trezeşte interesul cititorului tot ce se referă la războaie. căsătoria unui teleast sau problemele pe care le are cu fiscul o vedetă oarecare. senzaţional. 8. frecventarea unui restaurant de către şeful statului. bizare. în context. Din aceleaşi motive. cu destine aparte. Prin urmare. înseamnă că s-a întâmplat ceva neobişnuit. o călătorie a premierului francez care şi-a vizitat rudele. iar orice schimbări în politică influenţează viaţa întregii ţări. precum şi despre viaţa privată. Corect ar fi să presupunem. au fost întotdeauna interesante cititorilor. Ele pot constitui subiecte pentru ştiri. oamenii ciudaţi. de cele mai multe ori. Aria de influenţă Ziarele abordează pe larg problematica politică. ieşiţi din comun. că ştirile politice prezintă interes deoarece vizează interesele mulţimilor. Brown & Benchmark. interesant pentru dvs. Factorii Factorii datorită cărora un eveniment devine suficient de interesant ca să se constituie într-o ştire de presă sunt: conflictul. proximitatea în spaţiu şi proximitatea în timp. Elementul neobişnuit. fenomenele bizare trezesc mereu interesul cititorilor. este ocupat de oamenii politici. Iată de ce subiectul unei ştiri ar putea fi. Publicul doreşte să cunoască cât mai multe despre viaţa personalităţilor. În ţările politizate din spaţiul postsovietic.

dintre cei care se consideră „ai casei” şi străini. Există conflicte armate şi conflicte soluţionate pe căi paşnice. persoana cu care dialoghezi. ultimele ştiri. primul lucru care ne interesează este dacă printre victime sunt sau nu concetăţeni ai noştri. Viaţa unei ştiri e scurtă. le împărtăşesc aspiraţiile şi interesele. mai repede decât o pot face concurenţii săi. ziaristul va arăta şi ce crede societatea. Cine va fi primul?. multe alte evenimente au întunecat deja aceste „noutăţi vechi”. au un mod de viaţă şi de gândire similar. Orice ziarist caută să comunice ştirea cât mai repede. de accidente de automobil. chiar cu câteva momente în urmă. Factorul conflictului Factorul proximităţii în spaţiu… Oamenii au vrut întotdeauna să ştie ce se întâmplă în imediata lor apropiere.Ce este o ştire? 37 Întreaga noastră viaţă este constituită din conflicte: conflicte dintre cei mari şi cei mici. Ziaristul caută. Examinarea unor proiecte de legi în parlamente. proeminente. În plus. În vremea noastră. conflicte cu prietenii. mirată. Dacă a avut loc un accident şi noi aflăm despre el. Să ştim ce s-a întâmplat astăzi. de preţurile lor piperate. Impactul ei durează cel mult o zi-două. „Dar ce a fost alaltăieri?”. acum. Nu întâmplător oamenii trec pragul redacţiilor pentru a povesti despre problemele lor. manifestaţiilor de masă. evenimente şi oameni care sunt apropiaţi cititorilor săi. adică despre nişte conflicte pe care nu sunt în stare să le rezolve de unii singuri. Pe aceştia căutăm să-i aflăm printre campionii competiţiilor sportive. te poate întreba. …şi în timp Dorim mereu să aflăm noutăţile. De fapt. interesele ce se ascund după aceste dezbateri. care face ca aceste evenimente să fie interesante. printre personalităţile culturale recunoscute. odată cu dezvoltarea tehnologiilor electronice. iată cum se pune . De promptitudinea cu care este difuzată informaţia depinde numărul spectatorilor din faţa micului ecran sau cel al cititorilor ziarului dvs. aceasta nici nu prea contează. Ştirea de ieri are o mai mare greutate decât cea de alaltăieri. Oamenii se ataşează sentimental faţă de cei ce le seamănă. de competiţii sportive sau spectacole de teatru. Atenţia sporită pe care mass media o acordă confruntărilor armate. De asemenea. Un ziarist are datoria de a înţelege acest lucru şi de a şti să arate cititorului sau spectatorului care este cauza diferendului şi ce interese urmăresc părţile aflate în conflict. conflicte internaţionale şi conflicte regionale. Ceea ce s-a întâmplat azi e cu mult mai important decât ce a fost ieri. de aceasta depinde încrederea şi celebritatea de care vă veţi bucura. ele putând fi generate de calitatea proastă a produselor alimentare. Conflicte există pretutindeni. contează orice minut la difuzarea unei ştiri. oricăror forme de aplicare a armelor este explicabilă tocmai prin factorul conflictului. şi ce puncte de vedere – altele decât cele exprimate în parlament sau în cabinetul de miniştri – există în legătură cu aceasta. Cele mai multe conflicte parcă sunt făcute pentru a deveni ştiri de presă. deoarece. cu persoane apropiate sau necunoscute. Ştirile locale sunt atât de importante tocmai datorită acestor elemente. rapoartele unor miniştri în şedinţele de guvern conţin în ele germenii unor conflicte mai mari sau mai mici. Priceperea ziaristului de a sesiza conflictul şi de a relata adecvat despre el constituie un indiciu al profesionalismului. Adeseori este mult mai interesant să citeşti despre o groapă de pe strada de alături decât despre întâlnirea unor şefi de state dintr-o ţară îndepărtată. pentru ştirile sale. între timp.

şi în ucraineană. pentru a afla în ce limbă au comunicat. exigenţele sunt mult mai mari în ce priveşte calitatea prezentării informaţiei. Se atestă sau nu (+ sau -) + - . mai simplu. şi cel al Ucrainei. Mihail Saakaşvili cunoaşte bine limba ucraineană. Într-o mai mică măsură problema îi vizează pe jurnaliştii tv şi. în cele din urmă. Să încercăm să analizăm această ştire din punctul de vedere al caracteristicilor pe care le-am prezentat mai sus. Da.2005 De fapt. Toate aceste subiecte le vom aborda în capitolul care urmează. „Preşedintele Gruziei. Informaţia a fost confirmată. Viktor Iuşcenko. se atestă: este vorba de două personalităţi politice. prin urmare. Abordând însă textul din punctul de vedere strict informativ. Vom învăţa cum se scrie despre un eveniment sau. pe gazetari. fără de Rusia. de asemenea. 16. probabil. care citează serviciul de presă al preşedintelui Ucrainei. în timpul întâlnirilor. Citind printre rânduri. comunică între ei totuşi în limba rusă. Totuşi. de serviciul de presă al preşedintelui Georgiei. De asemenea. nu sunt prea sigur dacă o asemenea ştire merita să fie difuzată de o mare agenţie de presă. întrucât aceasta este înţeleasă de ambele părţi. Viktor Iuşcenko şi Mihail Saakaşvili au discutat. cum se scrie o ştire. Agenţia de presă REGNUM. pe care le-au avut cei doi şefi de state. afla din ea că cei doi lideri. senzaţional Descrierea acesteia Faptul că Saakaşvili şi Iuşcenko au discutat între ei în limba rusă nu are nici o influenţă asupra unor grupuri de oameni. la 12 august. Acest lucru a devenit cunoscut unui reporter al agenţiei de presă REGNUM. În cadru întâlnirilor cu uşile închise. în cadrul vizitei pe care ultimul a făcut-o. nu vă mai descurcaţi!”.38 Manual de jurnalism problema. Acest lucru îi vizează în mod special pe ziariştii angajaţi la agenţiile de presă. fără limba rusă. el şi-a început în ucraineană discursul pe care l-a rostit la ceremonia de semnare a declaraţiei comune a celor doi şefi de stat. sprijiniţi de Occident şi care se confruntă cu o multitudine de probleme politice vizavi de Rusia. în cazul ziarelor. Mihail Saakaşvili. au comunicat. am putea. la Tbilisi. în afară de limba rusă. menţionează serviciul de presă al preşedinţiei ucrainene. Este vorba de doi oameni care s-au născut şi au trăit cea mai mare parte a vieţii lor în URSS. s-a comunicat în limba rusă. aceasta nu prezintă o valoare prea mare. Nu considerăm ca fiind neobişnuită această circumstanţă. deoarece şi-a făcut studiile mai mulţi ani la Kiev”. care a declarat că pe aeroportul din Tbilisi Saakaşvili l-a salutat pe Iuşcenko în limba ucraineană. care a avut loc la Borjomi. precum şi al celor avute cu reprezentanţi ai opiniei publice. Potrivit serviciului de presă al liderului ucrainean.08. profesionalismul ziaristului. Remarcăm că reporterii de la REGNUM au luat legătura cu serviciile de presă ale celor doi şefi de state. Caracteristica Aria de influenţă Celebrităţi Elementul neobişnuit. preponderent în limba rusă. Sesizăm în ea ideea caustică: „Oricum. Texte pentru analiză Saakaşvili şi Iuşcenko preferă să comunice în limba rusă Preşedintele Gruziei. într-un cadru extins.

în această problemă s-au desfăşurat câteva runde de negocieri şi au fost create patru grupuri de lucru în problemele 9. conflictul nu se atestă aici. prin cumul. Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură. 4. dacă aţi fi redactorul unui ziar? Motivaţi-vă decizia. Continuăm să receptăm ca fiind apropiat şi interesant tot ce se întâmplă în spaţiul postsovietic. Kîrgîzstanul. aflat în faza de proiectări. India şi Mongolia. pe care preşedintele Kazahstanului Nursultan Nazarbaev a efectuat-o în septembrie trecut la Xinjiang. Răspundeţi la întrebări: 1. a fost semnat Acordul-cadru privind crearea Centrului internaţional de cooperare transfrontalieră „Horgos”. Sunt aceste materiale ştiri? 2. Se atestă. Prin urmare. preşedintele Gruziei. cunoscând bine această limbă. Ştirea este „proaspătă”. În cadrul vizitei de lucru. în cadrul reuniunii. . Aţi publica aceste texte. Pakistanul. 5. Dacă nimerea în câmpul de vedere al reporterului. senzaţional” şi două „plusuri” în primul tabel. Mai curând. care să aibă acelaşi nume. Ca fapt interesant. acea ştire putea fi editată. la iniţiativa Ambasadei Republicii Kazahstan în Republica Populară Chineză. o parte din discuţii au fost purtate în ucraineană. RAXU este situată în partea de vest a Chinei şi se mărgineşte cu Kazahstanul. atunci am fi avut un „plus” la rubrica „elementul neobişnuit. el este disimulat printre rânduri. Analizaţi-le conform tabelelor întocmite mai sus. însă el a fost ignorat. Un oraş pe frontieră Savanţii chinezi au formulat o serie de propuneri deosebit de interesante privind promovarea ideii de creare a unei zone transfrontaliere de comerţ liber la hotarul dintre Kazahstan şi China. consilier în guvernul RAXU9 al RPC. profesorul Xia Ishan de la Institutul chinez de relaţii internaţionale şi. Se atestă sau nu (+ sau -) 39 - Proximitatea în spaţiu + + Proximitatea în timp Astfel. a propus să fie întemeiat. În ce constă elementul noutăţii? 3.Ce este o ştire? Să analizăm acum ştirea din punctul de vedere al factorilor: Factorii Conflictul Descrierea acestora Chiar dacă acest factor ar exista (vezi mai sus). Până în prezent. dacă la „caracteristici” avem mai multe „minusuri” decât „plusuri”. care a avut loc la 1 martie la Beijing. Citiţi aceste articole. Capitala RAXU este oraşul Urumci. E tocmai momentul ce putea fi valorificat pentru a face o ştire. vom constata că. Să mai parcurgem încă o dată această ştire. un oraş internaţional kazaho-chinez. În cadrul unei „mese rotunde”. indiferent în ce ţară din fosta URSS s-a produs evenimentul. Mihail Saakaşvili. Puteau fi aceste texte scrise mai simplu? Redactaţi-le şi eliminaţi ce vi se pare de prisos. în baza Centrului internaţional de comerţ de la punctul de trecere a frontierei Horgos. la capitolul „factori” stăm bine.

de fapt. Kazahstan. Săptămâna trecută. a fost convocată şedinţa ordinară a grupurilor de lucru din Kazahstan şi China. Şi nu din motivul că peste puţin timp avea să înceteze din viaţă. la 3 mai. „Va fi un exemplu elocvent de dezvoltare a cooperării economice între ţările noastre. ITAR-TASS Kommersant. Potrivit unor informaţii oficiale. de Aleksandr Griboedov. ca abia în anul 1962 – cu 140 de ani în urmă – textul comediei „Prea multă minte strică” să fie publicat integral. Kazinform Ziarul „Delovaia nedelea”. la care a fost examinată „situaţia tensionată ce s-a creat în urma inundaţiilor ce au afectat mai multe regiuni ale Azerbaidjanului. la academia „Gulhane”. care se construieşte. viitorul centru de comerţ cazaho-chinez să se transforme într-un centru internaţional de cooperare a ţărilor din Asia Centrală. Ceaţki. acesta urmează să suporte o intervenţie chirurgicală la ochi în Centrul medical „Hopkins”.05. apelând la mijloacele plastice şi sugestive ale oralităţii. la Erevan a fost montată în premieră comedia „Prea multă minte strică”. pe ambele maluri ale râului să fie pusă temelia unui Oraş Internaţional. Scrisă cu multă măiestrie. Nazarbaev încă în anul 1993. Cadrul preconizat de funcţionare a Centrului de comerţ. seara târziu. la Horgos. ci pentru că montarea comediei a fost. Această lucrare i-a adus lui Griboedov un renume mondial. fără precedent în istoria umanităţii. în afara Centrului de comerţ.03. a suprafeţei pe care o va ocupa obiectivul etc. În acest context.2005 Gheidar Aliev a plecat în Turcia la tratament Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al preşedintelui Azerbaidjanului. interzisă. Spectacolul a fost pus în scenă şi jucat. a spus în încheiere profesorul. este exponentul ideilor progresiste ale decembriştilor. fiscalităţii. Comedia sa în versuri constituie o satiră caustică ce demască viciile unei Rusii înrobite. situat în apropierea Washingtonului. La 22 aprilie. După cum am informat. la care s-a convenit asupra configuraţiei. pentru a fi supus unui examen medical la Academia medicală militară „Gulhane”. protagonistul piesei. a plecat pentru tratament în SUA şi premierul Azerbaidjanului. 4. Potrivit comunicatului serviciului de presă. care. Artur Rasi-zade. difuzat aseară. Cu acest prilej. regimului vamal şi al securităţii. 05.2003 Comedia „Prea multă minte strică” este înţeleasă şi apreciată la Erevan În luna octombrie 1827. la începutul anului 1999. Xia Ishan a subliniat că China face eforturi susţinute pentru a înfăptui ideea. Ani la rând ea a fost cunoscută doar în manuscris. de ofiţeri din garnizoana militară din Erevan. inundaţii provocate de ploile abundente şi de topirea zăpezilor în munţi”. Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Kazahstanului în RPC. în prezenţa autorului. la Ankara. liderul azer a plecat pe calea aerului. comedia lui Griboedov a făcut .40 Manual de jurnalism vizelor. aflate la cheremul dvorenilor şi al cinovnicilor. Djanibek Karibjanov. exact acum 175 de ani. formulată de N. Gheidar Aliev. face posibilă realizarea acestei idei”. el a fost operat pe cord într-un spital din oraşul american Cleveland. savantul a propus ca. a propus ca. este a doua persoană în stat. Griboedov nu a mai avut ocazia să vizioneze şi alte reprezentaţii ale piesei sale. preşedintele se simte bine şi intenţionează să revină la Baku peste două zile. Gheidar Aliev s-a mai tratat. în cheie realistă. Înainte de plecare. preşedintele Aliev a condus o şedinţă a Consiliului de Securitate al Azerbadjanului. potrivit constituţiei ţării. În acelaşi an. în perspectivă. de a crea Centrul de cooperare transfrontalieră.

În piaţa centrală a oraşului au fost cununate 200 de cupluri de tineri însurăţei. la invitaţia primierului. Cursurile valutare. în care şi-au pierdut vieţile doi pacienţi. Aveţi în faţă douăzeci de subiecte ale unor posibile articole. Savanţii afirmă că aspirina nu este eficientă. Armenia. Şeful statului a vizitat o expoziţie de artă. Discuţiile în contradictoriu privind instalarea unui nou monument continuă.10. fostul secretar de stat al SUA. Subiecte Prognoza meteo: o încălzire bruscă a vremii. Astăzi va fi proiectat în premieră un nou film artistic.2002 Lucrare practică la tema „Ce este o ştire?” Sunteţi redactorul unui ziar. evaluaţi-le în baza unui sistem de patru puncte. un doctor şi o asistentă medicală. Au fost înregistrate victime. Decideţi care dintre ele conţin elementele unei ştiri. Un accident grav. Nu au fost încă descoperite cauzele izbucnirii unui incendiu la spitalul municipal. iar „4” – nota minimă (respectiv va fi plasată în ultima pagină). A fost înregistrat un nou partid politic. Madeline Albright. A fost externat un deputat. A fost numit în funcţie noul procuror general. soseşte în ţara dvs. câştigător al titlului de campion mondial la lupte. Unui cunoscut regizor de film din Kazahstan i se acordă premiul „Oscar”. care fusese spitalizat după ce s-a încăierat la bătaie pe culoarele Parlamentului cu un coleg. Primarul oraşului a fost accidentat de un automobil. Alte victime ale rasismului. După ce le-aţi selectat. Preşedintele ţării a dăruit un autoturism unui sportiv. fiind întâlnite în vorbirea poporului. suferind traumatisme uşoare. În coliziune au intrat un autoturism şi două troleibuze. Doi armeni şi trei azeri au fost agresaţi de capetele-rase din Moscova. unde „1” este nota maximă (ştirea va fi inserată în prima pagină). 05. iar în unele cazuri este chiar contraindicată. A încetat din viaţă regele Arabiei Saudite. Parlamentul a votat o majorare de salarii pentru deputaţi. Ţineţi cont ca în fiece pagină să fie inserate cam acelaşi număr de ştiri. Ziarul „Novoie vremea”. Puncte .Ce este o ştire? 41 epocă în istoria dramaturgiei ruse. Multe replici din acest text au devenit expresii înaripate (de exemplu: „Gurile rele sunt mai de temut decât pistolul”).

care va schimba radical întregul sistem de educaţie. a semnat un contract cu conducerea echipei „Chelsea”. O minoritate din ţara dvs îşi sărbătoreşte o datină. Un renumit violonist. despre care se crede că ar fi fost furat din Galeria naţională din Londra. O persoană şi-a pierdut viaţa. Fiul preşedintelui a fost arestat de poliţia franceză pentru că s-a luat la bătaie într-un restaurant. În piaţa centrală a oraşului se preconizează construcţia unui hotel de patru stele. care vinde maşini foarte scumpe. Conferinţă de presă a unei organizaţii nonguvernamentale în legătură cu cazurile de tortură din penitenciare. Fondul locativ municipal se află într-o situaţie deplorabilă. . Savanţii afirmă că din cauza încălzirii globale s-au schimbat culoarele de zbor ale păsărilor migratoare. Altor şase mii de deţinuţi le vor fi reduse termenele de detenţie. Parlamentul a interzis publicitatea la televiziune pentru articolele de tutungerie şi băuturile alcoolice. Autorităţile vamale americane au arestat un galerist care intenţiona să introducă în SUA 50 de tablouri. În oraş a fost deschis un nou magazin auto. Revista „Dosug” editată în Rusia a conferit soţiei preşedintelui din ţara dvs titlul de „Femeia anului”. O rudă apropiată a ministrului de interne şi-a procurat un imobil la Londra.42 Manual de jurnalism La Kiev a fost descoperit un tablou de Claude Monet. În munţi s-a prăbuşit un elicopter. În libertate vor fi puse trei mii de persoane. altele trei au fost rănite. S-a anunţat că reţelele de alimentare cu apă ale oraşului vor fi privatizate. Şeful statului a emis un decret de amnistiere. S-au majorat tarifele pentru călătoriile în transportul municipal. Un fotbalist. începe în acest an. Ziarul dvs a fost acţionat în judecată într-o cauză de apărare a onoarei şi a demnităţii. originar din ţara dvs. Reforma şcolară. a sosit în turneu în oraş. compatriotul dvs. Un sondaj sociologiic a relevat că populaţia consideră că ţara este vulnerabilă în faţa unei agresiuni din exterior.

tinerii reporteri. repet: FAPTE. acestea ţinând de preocupările observatorilor.. ziaristul trebuie să înţeleagă bine despre ce scrie. analize. să se informeze. Ce este un fapt? A scrie ştiri este echivalent cu a relata fapte. – p.. fără experienţă de viaţă şi profesională) – vor împărtăşi cititorilor tot ce cred. Şi nici SUPOZIŢII. nu şi creierele acestora. concluziile le vor trage ei înşişi.Scriem o ştire Din acest capitol veţi afla: ● Ce este un fapt ● La ce întrebări trebuie să răspundă o ştire scrisă profesionist ● Ce este un lied şi cum se scrie acesta ● Cum se structurează textul unei ştiri Vom analiza. cu alte cuvinte. Scriu ştiri. Joan Clayton. care urmăresc alte obiective. Lucrurile stau însă cu totul altfel. de asemenea. modele de ştiri apărute în presă Doar o clipă. Mulţi reporteri aflaţi la început de carieră îşi imaginează că publicul nu mai are răbdare să ajungă ziua când ei – aceşti reporteri (care sunt tineri. Cititorii aşteaptă în primul rând fapte. pentru opinii. London. de la situaţia politică din ţară până la problemele educaţiei sau ale artei teatrale. Înainte să înceapă a scrie. Posibilitatea pe care o acordăm publicului. Cu adevărat. punctul lor de vedere în toate problemele contemporaneităţii. Prima lege după care se va călăuzi un reporter va fi aceasta: Faptele sunt mai importante decât comentariile. 2000. Journalism for Beginners. Nicidecum OPINII. . de regulă. 24. de a extrage din fapte propriile concluzii. Oferiţi cititorilor fapte. „Ştirile înseamnă FAPTE. FAPTE –. Cu timpul.. este un mod prin care 10. Reporterii au funcţia de a fi ochii şi urechile cititorilor. ipoteze şi comentarii există alte genuri ale presei. aceştia trec într-o altă „categorie de greutate” jurnalistică. Evitaţi-le cu orice preţ”10.Judy Piatkins Publishers. analiştilor sau comentatorilor.

de asemenea. în această situaţie. Regula „celor două surse” Exemplul întâi O situaţie: În oraşul N s-au produs mari tulburări. confirmă informaţia. „Independente una faţă de cealaltă” înseamnă că: ● informaţia pe care o are. să vorbim cu oamenii (cu locatari din imobilele din apropiere. sursa A nu a obţinut-o de la sursa B. ● sursele A şi B nu au obţinut informaţia lor de la o sursă comună – sursa C. Acesta. Să mergem la faţa locului. Un post tv neguvernamental a informat. că poliţia l-a ameninţat cu moartea pe acest om în timpul aflării sale în detenţie. Să telefonăm la spitalele din oraş şi să stabilim dacă un poliţist rănit a solicitat asistenţă medicală (astfel vom preciza dacă s-a tras sau nu în forţele de ordine). să apelaţi la regula „celor două surse”. „Regula de aur”: pentru a confirma sau infirma orice informaţie este necesar de a folosi două surse. în timpul aflării sale în arest. Să-i contactăm pe participanţii la manifestaţiile de protest. de pildă). independente una faţă de cealaltă. arestat în Kazahstan. Este acesta un fapt? Să medităm împreună! O problemă: Ni se par întrucâtva dubioase afirmaţiile similare ale celor doi. Un alt poliţist. care reprezintă doar o parte aflată în conflict. participant la aceste evenimente.44 Manual de jurnalism ne exprimăm respectul faţă de el. un poliţist fiind grav rănit. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de interne vă comunică că din rândurile manifestanţilor s-a tras asupra poliţiei. . Să contactăm telefonic propriile surse din acest oraş. până când aceasta nu este confirmat de două surse independente. Asiguraţi-vă că A şi B sunt surse prime şi nu consideraţi nimic ca fiind „un fapt”. poliţiştii l-au ameninţat că îl vor ucide. să luăm legătura cu martori la acele evenimente. la rândul său. pentru ca să aibă motive pentru a să se dedea la acţiuni represive?! Ce-i de făcut? Să ne deplasăm în oraşul N şi să vorbim cu martorii oculari. Dar ce este un fapt? Avem această ştiinţă? Cum putem judeca despre un eveniment la care nu am fost martori? Institutul pentru reflectarea războiului şi a păcii vă recomandă. v-a comunicat într-un interviu că. Poate chiar acest poliţist a furnizat MAI informaţia respectivă?! Poate întreaga situaţie a fost înscenată de poliţie. ne onorează cu încrederea sa. să ascultăm şi versiunea acestora asupra celor întâmplate. Exemplul al doilea O situaţie: Un membru al organizaţiei „Hizb ut-Tahrir”.

De ce a făcut acest lucru? Ce articol anume. l-a înfuriat pe şeful poliţiei? . l-a acţionat în judecată pe Aidîn Guliev. Prea mult ar semăna această îndeletnicire cu răspândirea unui zvon oarecare. un redactor cu experienţă i-ar pune imediat următoarele întrebări: . atunci cititorul va avea asupra conflictului şi a desfăşurării posibile a acestuia o imagine mult mai limpede. O ştire prezentată în mod profesionist implică şi alte elemente. Parcurgând această informaţie. ci „X afirmă că aceasta s-a întâmplat…”. Să examinăm un exemplu: „Şeful poliţiei din oraşul Baku. O reacţie justificată întru totul. câte dosare au fost intentate împotriva presei. cititorul se va gândi. Vorbiţi cu poliţişti luaţi aparte: s-ar putea ca cineva dintre ei..Scriem o ştire Este acesta un fapt? Să medităm împreună! 45 O problemă: Un post tv neguvernamental este prin definiţie o sursă de mâna a doua. Vezi: www.Ce a declarat şeful poliţiei în legătura cu aceasta? . Întrebaţi-i cât de frecvent se întâmplă asemenea cazuri. (Comunicat al Centrului de Jurnalism Extrem al Uniunii Jurnaliştilor din Rusia). Informaţiei de mai sus îi lipsesc multe elemente pentru a deveni o ştire. Colectăm informaţia Jurnalismul presupune nu numai simpla comunicare a unei noutăţi. (Informaţia pe care o veţi obţine ar putea să nu vă servească la nimic.”. ci „sursa A ne-a comunicat că X a comis Y…”11. câte cauze au fost câştigate de către reclamanţi. Magherram Aliev.) Cum procedaţi însă dacă nu reuşiţi să obţineţi o informaţie din primă sursă? Nu scrieţi atunci „aceasta s-a întâmplat…”.. 11.Când l-a acţionat în judecată? .cjes. Dacă reporterul va mai afla. publicat în ziar.ru/lib/standart . să confirme informaţia.Ce reacţie a avut redactorul? O ştire adevărată va conţine şi răspunsuri la toate aceste întrebări. în plus. însă va prefigura o tendinţă. Soluţii: Discutaţi cu reprezentanţii poliţiei. Dacă cineva ar prezenta acest text la vreun ziar. pe care îl acuză că ar fi calomniat poliţia. de aceea nu vă puteţi bizui pe el ca pe una „dintre cele două surse”. S-ar putea ca această informaţie să se bazeze pe depoziţiile aceluiaşi membru al „Hizb ut-Tahrir”. „Ei şi?. Dacă e cu putinţă. sub acoperirea anonimatului. redactorul ziarului de opoziţie „Hurriet”. vorbiţi cu alţi membri ai „Hizb ut-Tahrir”. Nu scrieţi „X a comis Y…”.

desfăşurările acestuia. Totuşi. ziariştii neexperimentaţi caută să bage într-o singură propoziţie răspunsuri la toate întrebările. Dintr-un lied aflăm. doamna Godiva (CINE) a trecut călare (CE). iară pornim la drum – Cine. ordinea în care vor fi expuse evenimentele şi multe altele. În engleză. un lied va răspunde la majoritatea celor şase întrebări. Uneori. Mai întâi. Their names are What and Whi. este deosebit de important să ştim cum se scrie un lied. de regulă. Un lied ce răspunde la toate cele şase întrebări: Aseară (CÂND). Vă datorez tot ce ştiu eu acum. . Rezultatul e o frază prea încărcată. and Who. care ne introduce nemijlocit în miezul problemei sau al evenimentului. Cel care a lansat expresia în mediul gazetăresc a fost Rudyard Kipling. Liedul Începutul unui articol se numeşte lied. Ce. Odată clarificate acestea. De Ce şi Cum! I keep six honest serving-men (They taught me all I knew). goală puşcă (CUM). And How. vom vedea dacă în bloc-notesul de reporter avem răspunsurile la cele şase întrebări. lucrul cel mai greu este începutul. dacă nu e cu putinţă să răspundă la toate. ce subiect este abordat. este necesar să ştiţi ce structură va avea acesta. Din punctul de vedere al profesiei de ziarist. La modul ideal. Sunt întrebările fundamentale ale jurnalismului. la scrierea unui lied. Unde. cinci din cele şase întrebări încep cu litera „W” şi doar una cu „H”. Vă strig din nou.46 Cine? – Who? Ce? – What? Când? – When? Unde? – Where? De ce? – Whi? Cum? – How? Manual de jurnalism Întrebările la care suntem datori să răspundem în orice articol Acel „ceva” care lipsea în informaţia analizată mai sus sunt tocmai răspunsurile la aceste şase întrebări. and When. cerând reducerea impozitelor (DE CE). and Where. să-l facă pe cititor să parcurgă textul până la capăt. Iată de ce în limbajul ziariştilor acestora li se mai spune „Cinci de W şi un H”. constituit din prima. pe străzile din Coventry (UNDE). cu începutul oricărei informaţii – cu liedul. clar. Vom începe. Înainte de a începe a scrie un articol. putem purcede la scris. sau din primele două propoziţii ale articolului. Liedul reprezintă un enunţ simplu. Pentru ştiri şi pentru materialele informative se recomandă a folosi aşa-zisul lied direct. A mele şase credincioase sluge. Un lied are menirea să capteze atenţia. aşadar. Când. stufoasă.

ar fi bine să-l recitim şi să verificăm dacă ne-am achitat de această sarcină. însă incită la lectură. Rusia poartă deja al doilea război din ultimii cinci ani. sunt recomandate pentru texte scrise în alte genuri jurnalistice. Este un lied energic şi laconic. liderul georgian a menţionat că puterea de la Tbilisi este pregătită pentru acceptarea unor compromisuri în problema reglementării diferendului gruzino-abhaz. a declarat că îşi vede „misiunea sa supremă” în a reface integritatea teritorială a ţării până în aprilie 2005. S-a învederat că războiul început de Putin. Pentru a nu pierde controlul asupra regiunii rebele. Avantajul său este că îl introduce direct pe cititor în contextul situaţional. poate chiar decenii la rând. şi acel război pe care acesta îl poartă în prezent sunt două lucruri absolut diferite. După ce articolul a fost scris. la toate cele şase întrebări. dacă aceasta e cu putinţă. pe care le vom prezenta în continuare. Eduard Şevarnadze. când cititorul este deja captivul textului. În context. oferind amănuntele. pentru a se răfui cu „bandiţii” ceceni. Tipurile de lieduri Liedul rezumativ Acesta va cuprinde o scurtă expunere a evenimentului sau va accentua asupra momentelor-cheie a celor întâmplate. Preşedintele Vladimir Putin. Preşedintele Gruziei. Informaţia va fi oferită mai târziu. . care a venit la putere la sfârşitul anului 1999 şi a promis că va soluţiona o dată şi pentru totdeauna problemele Rusiei în Cecenia. iar ziaristul se va strădui să răspundă la ele cât mai repede. Militarii şi observatorii politici au tot mai multe îndoieli referitor la existenţa unei strategii a Kremlinului de încheiere a războiului. Astăzi consilierii acestuia afirmă că războiul va dura ani. pe când textul ca atare va desfăşura subiectul. Astăzi. de preferinţă chiar în lied. acum evită să vorbească despre situaţia din această republică. cu toate acestea armata lui Putin s-a împotmolit. Liedul rezumativ este recomandabil pentru ştiri şi materiale informative. De aceea vom adopta formula: textul va conţine răspunsuri. el a declarat că în timpul apropiat va da publicităţii materialele privind o concepţie proprie de reglementare a conflictului din Abhazia. momentul când expiră mandatul său de şef al statului. Liedul amânat Acest tip de lied conţine mai puţină informaţie. Celelalte tipuri de lieduri.Scriem o ştire 47 ilizibilă în cele din urmă. în luarea sa obişnuită de cuvânt la postul naţional de radio.

Un asemenea lied este potrivit pentru a inaugura articolele descriptive. ştirile informează despre declaraţii importante sau despre comentarii pe marginea unor evenimentelor curente. Iată un alt exemplu: „Unica posibilitate de a se depăşi situaţia critică ce s-a creat în legătură cu alegerea primarului Chişinăului este retragerea cererii de a se anunţa alegeri anticipate. îi fixează cu privirea pe insurgenţii islamişti. preşedintele Rusiei. cu un citat.48 Liedul-secvenţă Manual de jurnalism După cum se vede şi din titlu. într-o conferinţă de presă. De exemplu: „Pentru ţările din CSI. totuşi. este necesar să înţelegem pe care dintre cele şase întrebări vom pune accentul. aparţinând unor oameni politici. o opinie este prezentată ca un fapt. Liedul-citat Adeseori. să-l descumpănească pe cititor. şefi de state sau oameni de cultură. probabil. Vladimir Putin. ameninţarea teroristă cea mai gravă provine din Afganistan”. ci doar opinia generalului Mîlnikov. Cum se scrie un lied După ce am văzut că liedul rezumativ este cel mai potrivit în cazul unei ştiri. a declarat astăzi. căutând arme. pe care Consiliul municipal a depus-o la CEC a RM şi anunţarea unor alegeri anticipate”. în acest tip de lied este relatat un anumit episod legat de conţinutul articolului. Din acest exemplu se vede că situaţia de criză legată de alegerea primarului poate fi depăşită. în munţii Kuramin. şi prin alte mijloace. controlează actele şi percheziţionează camioanele. transmite agenţia de presă „INFOTAG”. se afirmă că pentru ţările din CSI ameninţarea teroristă cea mai gravă provine din Afganistan. În funcţie de această . nu însă şi din cel al Public Relations. Asemenea ştiri încep. Ambiguitatea ce dezorientează este că. care dintre ele va purta încărcătura informativă maximă. şi acest lucru îl aflăm din aceeaşi frază. în special. a declarat conducătorul Centrului Antiterorist. ci prin intermediul unei agenţii de presă) consideră ca lucrurile stau întocmai aşa. Sus. ceea ce este inadmisibil din punctul de vedere al jurnalismului. În ambele exemple. să încercăm să învăţăm a-l scrie. grăniceri uzbeci înarmaţi până în dinţi urmăresc nervos maşinile ce se apropie. cu referire la analişti ce au dorit să-şi păstreze anonimatul. de regulă. Nu este însă un fapt. afirmaţie prezentată ca un fapt. însă analişti anonimi (şi nu ei înşişi. la începutul ştirii. „Statul intenţionează să dezvolte şi în continuare Forţele Armate. generalul-colonel Boris Mîlnikov. să acorde atenţie modernizării armamentului şi tehnicii militare”. În primul rând. Folosirea unui citat ca lied pentru o ştire ar putea.

care. a sosit joi la Moscova. „Ben Laden a reuşit să treacă frontiera datorită sprijinului ce i l-a acordat o grupare etnică aflată în opoziţie faţă de Teheran. Ioan Făcătorul de minuni. făpta. O ştire începe. „Acum câteva minute. de ce. unde. „În pofida condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a unui mare deficit de apă. Aşadar. Tocmai de aceea îl şi numim liedul-ce. pentru a participa la reuniunea jubiliară a şefilor de state ale CSI”. promptitudinea cu care a fost difuzată ştirea. CE? La acest tip de lied se va apela în cazurile când evenimentul este mai important decât actorii implicaţi. . cum. DE CE? Liedul de ce se foloseşte în cazurile când se accentuează pe motivele ce se află îndărătul evenimentului sau cauzele ce au condus la producerea acestuia.Scriem o ştire 49 opţiune. la stingerea incendiului sunt antrenaţi 200 de pompieri şi 48 de autospeciale”. de obicei. CINE? În acest tip de lied. ar fi bine să tratăm cu o anumită rezervă liedurile-când. dar aceasta nu înseamnă deloc că factorul temporal ar fi lucrul cel mai important în acel articol. Se subliniază astfel urgenţa. în prim-plan apare personalitatea. ce. „Preşedintele Azerbaidjanului. În prezent. există şase tipuri de lieduri rezumative – cine. liedul va începe răspunzând la întrebarea-cheie. UNDE? Acest tip de lied concentrează atenţia noastră asupra locului unde s-a produs evenimentul. cu „Azi…” sau cu „În perioada 14-16 octombie…” . Gheidar Aliev. care l-a şi adăpostit. recolta de bumbac din Uzbekistan este destul de bună”. este un şef de stat sau un cunoscut om politic. „La New York arde cuprinsă de flăcări Catedrala Sf. şi preşedintele Armeniei. la Kremlin s-a încheiat întâlnirea dintre preşedintele Rusiei. Vladimir Putin. Luaţi aminte că în acest lied în prim-plan apare întâmplarea. când. Din exemplul de mai sus se vede clar că aici este important momentul încheierii reuniunii şi nu cum s-a desfăşurat sau ce decizii au fost luate la ea. Totuşi. respectiv şi întregul text. CÂND? Este unul dintre liedurile preferate ale jurnalismului postsovietic. Unele texte pot începe cu „În timpul apropiat…” sau cu „În anul trecut…”. cel mai mare aşezământ de cult catolic din SUA. Robert Kocerean”. de obicei.

a acestui mod de structurare a textului. în acest lied contează cum. cea mai importantă. cum trebuie să procedăm şi ce anume ar fi bine să evităm. fără a scăpa momentele-cheie. în final… Se întâmplă câteodată ca un ziarist foarte bine documentat să nu ştie cum să-şi înceapă articolul. Aceasta este esenţa piramidei. cum să formuleze liedul. E o situaţie cunoscută multora dintre noi. coborând către bază. Acum. este extrem de comodă pentru cititor. Dacă le folosiţi în text. cel puţin. după care urmează. În fruntea organului legislativ suprem al ţării a fost desemnată Nino Burdjanadze. îşi poate întrerupe lectura în orice loc.. în ce atmosferă s-a desfăşurat examinarea candidaturilor pentru funcţia de speaker. de regulă. „se ştie că. indicaţi. . CUM? „După câteva zile de dezbateri şi de consultări. Pentru a depăşi această stare de impas. ● Evitaţi să sugeraţi cititorilor ce atitudine să adopte faţă de eveniment. El reţine repede ceea ce e mai important.. a fost ales preşedintele parlamentului Gruziei. Închipuiţi-vă că aţi trecut pragul casei şi. ● Evitaţi cuvintele şi expresiile de tipul: „iarăşi”. prin fraze de felul: „O tristă istorie s-a întâmplat…” sau „Veşti bune ne-au venit…”. dintr-o răsuflare. „după cum am mai comunicat…”. Şi. O structură care. ● Nu daţi în lieduri nume ale unor persoane necunoscute fără a arăta cine sunt acestea. vă recomandăm acest exerciţiu: imaginaţi-vă că aţi aflat o veste-trăsnet pe care vă grăbiţi s-o împărtăşiţi celor apropiaţi.” etc. Structurarea unui text Modul tradiţional de expunere a unui text jurnalistic seamănă cu o piramidă. Tocmai de aceea momentul acesta este plasat în capul ştirii. să scrieţi despre lucruri arhicunoscute. vom face următorul pas spre scrierea articolului propriu-zis. care până astăzi a deţinut funcţia de preşedinte al comitetului parlamentar pentru relaţii externe”. funcţiile lor. în lieduri. După cum vedem. în gura mare.50 Manual de jurnalism În acest lied accentul se pune pe condiţiile meteo vitrege. banale. „continuă”. În „vârful” figurii este plasată informaţia cea mai nouă. după ce am învăţat cum se scrie un lied. anunţaţi vestea la ai casei… Ceea ce aţi strigat în acel moment este de fapt liedul cu care urmează să începeţi a scrie o ştire ce va atrage atenţia cititorului… Câteva sfaturi sau ce trebuie să evitaţi la scrierea unui lied ● Evitaţi. faptele secundare şi mai puţin interesante.

iar cu cât mergem mai mult spre final. 1-3 alineate în care aceste fapte sunt prezentate mai amănunţit. în mare. ulterior este detaliată. începând cu crema. Or. iar ziaristul nu dispune de timpul necesar pentru a gândi structura textului. Al treilea: ziaristul poate pune punct în momentul în care faptele cât de cât relevante au fost prezentate. acesta. Tot ce urmează sunt deja lucruri secundare. Structura piramidală este foarte comodă şi în cazul în care articolul este planificat pentru tipar. cu atât mai puţin însemnate sunt faptele descrise. dacă unicul criteriu de structurare a textelor ar fi doar importanţa faptelor. . Principiul piramidei ar mai putea fi comparat cu cafeaua-capucino. o găsim la începutul textului. care. poate tăia fără probleme fragmentele de la urmă. într-o formă concentrată. nu va avea de suferit. după părerea mea. savurăm cafeaua. aşadar. alcătuită din câteva alineate. Un alineat-preistorie sau un alineatcopulă. al patrulea avantaj: piramida îl ajută şi pe redactor. să-l facă să citească textul până la capăt. ar deveni confuze şi interconexiunile logice dintre diferitele părţi ale unui articol. În fine. Ar suferi. în textele complexe. fluxul de informaţie poate lua o multitudine de forme. completată cu citate şi cu noi amănunte. Al doilea: metoda ne ajută la scris. aplicarea metodei piramidei constituie un test extrem de dur ce probează profesionalismul şi măiestria jurnalistului. Informaţii suplimentare despre fapte. desfăşurarea în timp. a textului. Este un principiu foarte util în jurnalism. Forma optimă. cu toate acestea află deja informaţia cea mai importantă. ar putea fi încălcată consecutivitatea lor cronologică.Scriem o ştire 51 Totuşi. ştiind că acestea prezintă fapte secundare şi că articolul. într-un fel. Un articol conceput astfel presupune că informaţia de maximă actualitate o regăsim la începutul textului. Este suficient să selectăm informaţia după importanţa ei şi articolul e ca şi făcut. Altfel zis. Lied rezumativ bazat pe fapte de ultimă oră. Îl vom numi. fără a citi prea atent. O asemenea structură are mai multe avantaje. Primul: cititorul poate lăsa ziarul din mână în orice moment. Informaţii suplimentare despre preistorie sau despre posibilele desfăşurări ale evenimentelor. Esenţa lui constă în următoarele: în trei-patru propoziţii sau alineate este prezentată informaţia de bază. Iată de ce. Aceste alineate au menirea să stârnească interesul cititorului. ar aminti de crema pe care o face la buza ceştii celebra cafea. când cititorul vede ca pe un ecran doar „pieliţa”. Atunci când articolul e prea mare şi nu încape în pagină. atât de îndrăgită şi solicitată în întreaga lume. care leagă aceste fapte cu ceea ce s-a întâmplat mai înainte sau relevă semnificaţia lor socială. ar fi următoarea. În interiorul piramidei. informaţia care. principiul capucino.

Dacă cititorul nu are timp sau dorinţă să-şi continuie lectura.52 Manual de jurnalism Iată începutul unui articol structurat conform acestui principiu: Victoria Beckham – vedetă a muzicii uşoare şi soţie a fotbalistului David Beckham – a declarat că nu a citit nici o carte în viaţa ei. nu se spune nimic prin ce e motivată această trimitere intempestivă a cărţilor în Gruzia (s-a întâmplat din cauză că gazetarii de la un ziar au scris despre lipsa manualelor în şcolile azere din Gruzia). Gheidar Aliev. Liedul nu este dintre cele mai reuşite. Dar ea nu este unica. nici despre numărul şcolilor azere şi cel al copiilor care le frecventează. poate lăsa ziarul la o parte. Nu am timp pentru aşa ceva. pentru a-l face mai vizibil). În continuare. el va citi mai departe. Va parcurge şi citatul în care Victoria Beckham afirmă că nu citeşte cărţi. După cum am fost informaţi astăzi la Ministerul Educaţiei. Ambasada Gruziei în Azerbaidjan şi cea a Azerbaidjanului în Gruzia au acordat ministerului ajutor la transportarea şi distribuirea manualelor în Gruzia. Aceste informaţii puteau fi obţinute cu destulă uşurinţă şi ele ar fi îmbunătăţit incontestabil ştirea. Ministerul Educaţiei din Azerbaidjan a expediat în şcolile azere din Gruzia 29 319 de manuale şi literatură didactică. Pe fiecare manual se poate citi inscripţia: „Donaşie a Preşedintelui Republicii Azerbaidjan. până în 2004. Potrivit unui studiu realizat de Direcţia de stat de statistică. ci că lotul a fost expediat. În Marea Britanie această situaţie se înregistrează pe fundalul unei creşteri a vânzărilor de carte. nici despre numărul populaţiei azere din Gruzia. la acest punct – 20 la sută dintre britanici afirmă acelaşi lucru. la comanda şi în cadrul Campaniei naţionale de promovare a lecturii în anul 2001. „Nu am citit nici o carte de când mă ştiu. pentru copiii din Gruzia”. a mărturisit unui ziarist spaniol fosta componentă a grupului „Spice Girls”. Ca Victoria sunt însă destul de mulţi. Prefer să ascult muzică şi să răsfoiesc reviste de mode”. fiindcă ceea ce era mai important a aflat deja. În primul alineat al ştirii este dată informaţia cea mai importantă. Articole pentru analiză Ministerul Educaţiei din Azerbaidjan a expediat un lot de manuale în şcolile azere din Gruzia În conformitate cu o dispoziţie a şefului statului. despre care vom vorbi mai incolo în capitolul “Tehnicile scrisului“. din ultimii cinci ani. În cazul în care primul alineat i-a suscitat interesul (acest alineat ar putea fi dat cu aldine. şi alte modalităţi de structurare a textelor. deoarece momentul cel mai important în această ştire nu este că acest lot de manuale a fost expediat în conformitate cu o decizie a şefului statului. desigur. un sfert din populaţia matură a ţării nu a citit în ultimul an nici măcar o singură carte. În afară de aceasta. Există. cu 19 la sută. detaliile pe care le gasim în acest text sunt tot mai puţin semnificative. . La fiecare patru britanici care urmăresc noutăţile editoriale există unul care nu citeşte cărţi deloc. Celelalte trei alineate prezintă contextul general. manualele au fost distribuite în şcolile în care se predă în limba azeră.

adică de tot ce se produce în ţară. Potrivit acestuia. ce înseamnă o creştere în sectorul industrial (creştere a ce?) cu 9. În realitate. Pentru ca aceste cifre să devină inteligibile. în care ghilimele lipsesc. Apoi. în agricultură – 11. În sectorul industrial creşterea a constituit 6. fără explicaţii suplimentare. cum influenţează traiul unei familii faptul că PIB-ul a crescut tocmai cu 9.Cum ar putea fi ele îmbunătăţite? Redactaţi-le.5 %.6 % – e ceva benefic sau nu? Creşterea înregistrată în domeniul exporturilor (ce fel de exporturi?.Scriem o ştire 53 Ar fi fost bine. Acesta a fost înlocuit însă cu un lied-citat.Ce lipseşte acestor ştiri? Formulaţi întrebările necesare. în domeniul exporturilor – 11 %.6 %. care pricepe realităţile pe care le fixează aceste cifre. învederându-se clar că ziarele ce inserează aceste ştiri fac o muncă zadarnică. Răspundeţi la întrebările ce urmează: 1. cifra ar fi căpătat o mai mare semnificaţie. ca un funcţionar de la minister. Robert Kocearian. a declarat joi. chiar dacă informaţiile acestea nu interesează deloc publicul larg.29 319? Dacă se redacta „…peste douăzeci şi nouă de mii…” sau „…circa treizeci de mii…”. ştirea câştigând astfel în autenticitate. Ne îndoim însă mult dacă aceşti cititori selecţi se informează din coloanele de ziar.9 %. de asemenea.6 % Potrivit rezultatelor pentru primele 10 luni ale anului 2001. în care ţări?) cu 11 % face bine sau nu PIBului? De fapt. O asemenea creştere a produsului intern brut în ţară nu a mai fost înregistrată din ziua proclamării independenţei Armeniei. ştirea rămânând la fel de valabilă. mai există un detaliu de ordin tehnic: de ce a fost dată cifra exactă . în Armenia a crescut PIB-ul cu 9. rezultatele puteau fi ceva mai bune. .Ce este bine şi ce este rău în aceste ştiri? 2. ar fi fost bine ca această ştire să înceapă cu un lied rezumativ. Agenţiile de ştiri furnizează permanent ziarelor texte de acest fel. iar ziarele le publică.6 %. ar fi bine ca un expert să exprime poziţiile proguvernamentale. din septembrie anul curent. Se consideră că ele suscită totuşi interesul unui cerc îngust de cititori. Anul va fi încheiat menţinându-se aceiaşi indicatori. PIB-ul în Armenia a constituit 109. e necesar ca ele să fie însoţite de explicaţiile experţilor. în cadrul unei întâlniri cu studenţii de la Universitatea Politehnică din Erevan. preşedintele republicii. Discutaţi pe marginea lor. Analizaţi ştirile de mai jos. În fine. consideră şeful statului. însă Armenia a fost influenţată de recesiunea ce a afectat economia mondială după evenimentele tragice din SUA. e vorba de produsul intern brut. Ei trebuie să arate cum se răsfrâng aceste cifre asupra vieţii oamenilor simpli. În această ştire cuvântul „Armenia” ar putea fi înlocuit cu denumirea oricărei ţări postsovietice. un diplomat sau un reprezentat al unei şcoli să comenteze faptul expedierii lotului de carte. Potrivit rezultatelor pentru 10 luni ale anului 2001. Astfel. 3. cercul se închide. raportat la perioada respectivă a anului trecut. Mai mult. deoarece ei deţin informaţia economică chiar din primă sursă. nu este limpede. iar altul – cele ale opoziţiei. în construcţii capitale – peste 14 % . ce înseamnă PIB? Ei bine.

Monorailul din Moscova nu va nicicând rentabil Investiţiile făcute în unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale autorităţilor capitalei – calea ferată cu o singură şină – nu se vor recupera niciodată. Linia începe de la strada Serghei Eisenstein. Serviciul Federal Fiscal al Federaţiei Ruse reclamă companiei RAO „EĂS Rossii” achitarea. alpinista poloneză a suferit un traumatism. 30 de ani. Pentru construcţia monoşinei autorităţile au alocat din bugetul municipal cel puţin 160 de milioane de dolari. unui reporter al agenţiei „Interfax-Iug” surse de la serviciul de presă al Centrului regional „Sud” al Ministerului pentru situaţii excepţionale al Federaţiei Ruse. organele fiscale au efectuat un control privind corectitudinea evidenţei de către companie a scutirilor la impozitul pe venit pentru anul 2001. Când vor fi acoperite cheltuielile? Îmi pare rău. ele permit realizarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică. seara. au căzut doi alpinişti – Miroslav Saviţky. Funcţionarul a spus că monorailul nu reprezintă decât un poligon experimental: „Au fost făcute investiţii în dezvoltarea unor mijloace de transport experimentale. au precizat sursele de la Centrul regional „Sud” al Ministerului pentru situaţii excepţionale al Federaţiei Ruse. Salvamontiştii nu reuşesc să-i găsească. 9 din Moscova a calificat drept ilegală decizia Inspectoratului interregional al Serviciului Federal Fiscal referitoare la marii contribuabili în ce priveşte perceperea de la compania RAO „EĂS Rossii” a unei datorii fiscale pentru anul 2001 în valoare de 3.08. cei doi sunt prinşi între sloiurile de gheaţă. „Femeia de 28 de ani şi-a fracturat un picior. În crăpătura din zona superioară a aşa-ziselor căderi de gheaţă de pe Uşba. 28 de ani. . joi. La 17 august. în gheţarii din munţii din regiunea Elbrusului. s-a astupat cu gheaţă. „La chemările salvamontiştilor alpiniştii nu răspund”. Aceste investiţii nu au un efect economic direct. S-a decis aplicarea unor plăţi fiscale suplimentare şi a unor noi amenzi. şi Marta Rugalska. (ITAR-TASS). din regiunea Elbrusului. a declarat pentru agenţie sursa. Un bilet pentru o călătorie costă 50 de ruble. reclamându-l în tribunalul economic.Ru). pe polonezii cântători Crăpătura din gheţarul de pe muntele Uşba. însă linia funcţionează şi până astăzi doar pentru a deservi excursionişti. Construcţia ei a durat trei ani. Cu toate acestea. transmite PRIME-TASS. ajungând până la staţia de metrou „Timireazevskaia”.2005). Curtea economică de apel nr. Moscoviţii au călătorit pentru prima dată cu noul mijloc de transport acum aproape un an. de ruble. ba chiar cântă ca să se facă auziţi. din oraşul Sokolow Podlaski. patru salvatori din cadrul detaşamentului de salvamontişti „Elbrus” au descoperit doi turişti polonezi. În prezent. iar bărbatul de 30 de ani a rămas teafăr”. pentru anul 2001. („Novîie izvestia”.319 miliarde de ruble. situată la altitudinea de 4000 de metri. potrivit datelor din declaraţia precizată. La cădere. că nu au suferit traumatisme grave. (Vesti. 18 august. confirmând legalitatea acesteia doar în partea de decizie care se referă la încasarea de la companie a 360 de mil. 18. la adâncimea de 20 de metri.54 Manual de jurnalism 4. de proiectare şi experimentale în construcţia unor noi mijloace de transport. a comunicat. În anul 2004. (ITAR-TASS). a unor impozite în valoare de 3. din Varşovia. beneficiile fiind doar indirecte”. în care au căzut alpiniştii polonezi. Termenele de dare în folosinţă au fost mereu amânate. RAO „EĂS Rossii” a contestat deciziile Inspectoratului. însă poligoanele experimentale nu sunt profitabile niciodată. Astăzi.Ce tipuri de lieduri au fost folosite? De ce? Este justificată alegerea tocmai acestui tip de lied? MOSCOVA. care le-au spus acestora că tovarăşii lor care au căzut în prăpastia de gheaţă sunt vii.679 miliarde de ruble. Dmitri Gaev. O declaraţie în acest sens a făcut şeful Metroului din Moscova.

● Un ziar guvernamental informează că mai multe familii fără de adăpost au ocupat zece apartamente. ● Un funcţionar de la ministerul culturii v-a spus că în imobilul. ● Un comentator sportiv a spus în cadrul unei emisiuni tv că echipa municipală de fotbal intenţionează să achiziţioneze un stranier contra sumei de 3 milioane de dolari. „Sistemul de selecţie a cadrelor în bază de concurs va reduce nivelul corupţiei la angajarea în serviciul de stat. responsabile şi oneste. un apel pentru mobilizarea tinerilor talentaţi. ● Astăzi. manegmentul. Veţi aplica regula celor două surse pentru precizarea faptelor enumerate mai jos (dacă. ● Potrivit purtătorului de cuvânt al unui partid de opoziţie. în care includem absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior. ● Secretarul de presă de la ministerul justiţiei a declarat că procuratura a intentat un dosar penal fostului primar al capitalei. membrii şi adepţii acestei formaţiuni sunt destituiţi din funcţiile de stat pe care le deţin. în acest scop. al sălii de concerte noii proprietari intenţionează că deschidă un restaurant. (Kîrgîzinfo). Aceştia vor fi viitorii funcţionari de stat”.Scriem o ştire În Kîrgîzstan va fi constituită o rezervă naţională de cadre 55 Orice persoană care speră să ocupe un post în structurile de stat va trebui. Lucrări practice pe tema „Scriem o ştire” I. ● Nepotul unui scriitor clasic v-a spus că în curând va apărea o ediţie cu versurile postume ale bunelului său. va elimina nepotismul”. afirmă specialiştii de la agenţie. ● Revista „Cultura” a publicat un articol în care se afirmă că „Moscheea albastră”. Colaboratorii de la agenţie lucrează în prezent la crearea unei baze de teste. În baza de teste vor fi incluse chestionare din diferite domenii: legislaţie. a fost distrusă în anul 1932. care au absolvit facultatea cu excelenţă. cu tot cu bunurile aflate în ele. În acest an. ● În culoarele parlamentului se vorbeşte că nepotul premierului a fost numit în funcţia de director al unei mari întreprinderi de stat. nu aţi fost dvs înşivă martori la ele)? În ce cazuri e necesar să apelaţi la cea de a doua sursă? De ce? ● Ziarul unui partid de opoziţie informează că liderul opoziţiei radicale din ţara dvs a fost primit cu multă cordialitate de secretarul de stat al SUA. ● Postul tv de stat a comunicat că guvernul a majorat pensia minimă cu 70 la sută. doar prin această modalitate în organele de conducere pot fi atrase cadre talentate. punându-se capăt corupţiei în rândurile funcţionarilor. să susţină un examen special în faţa unei comisii independente. La elaborarea chestionarelor au fost antrenate organizaţii internaţionale. şeful statului a declarat că va candida pentru un al treilea mandat. . sau câştigători ai olimpiadelor. privatizat. care are menirea să asigure şanse egale pentru toţi. „În luna trecută am lansat. care s-au manifestat ca activişti în viaţa obştească şi au calităţi de lider. desigur. construită în secolul XVII. aşa cum se afirma mai devreme. va fi constituită în premieră aşa-numita rezervă naţională de cadre. institute de cercetări şi asociaţii ştiinţifice-de producţie. ● Primăria a difuzat un comunicat de presă în care afirmă că cele 50 de autocare noi au fost achiziţionate de la o companie cipriotă şi că nu au fost primite cu titlu de donaţie. de acum înainte. organizarea şi conducerea statului. Potrivit angajaţilor de la Agenţia pentru problemele serviciului de stat. Mizăm pe managerii de formaţie nouă şi creăm o bază de date.

un grup de câteva sute de oameni.56 Manual de jurnalism II. ● În satul Iandîki s-a mai înregistrat o încăierare provocată de fricţiunile interetnice. În urma unei încăierări care s-a produs la 18 august au avut de suferit câteva persoane. Iakov Fenkov. i-au bătut pe cecenii locuitori ai satului Iandîki din raionul Limansk. ● Organele de drept consideră că incidentele înregistrate în satul Iandîki nu sunt grave. a fost ucis un tânăr calmuc de 24 de ani. un grup de 50 de ceceni au intrat în satul Iandîki şi au prins a-i bate pe calmucii din sat”. ● În regiunea Astrahan s-a produs o mare încăierare între cecenii locali şi calmuci. a unor morminte din cimitirul satului Iandîki”. „Se subliniază că acesta ar fi un conflict interetnic. opt persoane de etnie cecenă au fost bătute. de către ceceni. incidentul a fost precedat de cazuri de profanare. raionul Limansk. Pe de altă parte. a avut loc o încăierare între populaţia cecenă şi cea calmucă din această localitate. ● În satul Iandîki. regiunea Astrahan. Preşedintele raionului Limansk. iar câteva persoane rănite au fost spitalizate. Vladimir Staricikov. ziaristul de la Astrahan. în acest caz. în număr de 300. Taus Djabrailov. a apreciat cele întâmplate astfel: „Cred că aceste evenimente nu au o motivaţie naţionalistă şi că nu există. a comunicat agenţiei „Interfax” că „la 18 august. a completat Korovin. totuşi au suferit vătămări corporale”. raionul Limansk. Care dintre ele sunt scrise bine? Care sunt proaste? Argumentaţi-vă punctul vedere. „Miliţienii au fost uşor agresaţi. au izbucnit după 16 august când. deşi au avut de suferit cinci persoane. Ce lied aţi alege dvs? Ciocniri violente la Iandîki În urma tulburărilor violente înregistrate în satul Iandîki. De astă dată calmucii i-au bătut pe ceceni. Preşedintele Consiluilui de stat al Ceceniei. ● La 18 august 2005. noaptea. ● După funeraliile unui tânăr calmuc de 24 de ani. s-au dedat la tulburări în masă. Viktor Korovin. afirmă că în regiunea lor acestui conflict i se dă o cu totul altă interpretare. de etnie calmucă. Procurorul adjunct al regiunii Astrahan. iar doi miliţieni au avut de suferit în timp ce încercau să pună capăt acestor acţiuni”. a comunicat pentru serviciul mondial al postului de radio BBC despre consecinţele acestor evenimente: „Au fost incendiate patru case. şi le-au incendiat casele. ● A fost sau nu a fost un conflict interetnic între calmucii şi cecenii din satul Iandîki? Acest lucru urmează să-l clarifice organele de drept. bătându-i pe cecenii din satul Iandîki. ● Încăierarea din satul Iandâki are o continuare. transmite agenţia „Interfax”. alcătuite în special din calmuci. în satul Iandîki. rudele şi prietenii acestuia. unde locuiesc circa 3. . ● Taus Djabrailov consideră că tulburările înregistrate în satul Iandîki nu au ca motivaţie ura interetnică. în urma unei mari încăierări între calmuci şi ceceni. Tulburările de la Iandîki. Potrivit celor transmise la radio şi informaţiilor din ziare. Citiţi ştirea. au fost incendiate câteva case. un conflict interetnic”.5 mii de ceceni. ● Veşţi proste ne parvin din satul Iandîki. regiunea Astrahan. În ziua de 18 august. de unde era şi tânărul care a fost ucis. A fost ucis un locuitor al acestui sat. s-a produs un conflict la care au participat peste 200 de persoane. Calmucia. Analizaţi liedurile propuse mai jos.

i se oferă date statistice despre incendiile înregistrate în ultimul an sau despre situaţia pensionarilor din ţară.Ştirea în jurnalismul postsovietic Din acest capitol vom afla: ● Cum se face o ştire în jurnalismul postsovietic ● După ce principii se structurează şi se scrie o ştire ● La ce întrebări răspund ştirile din presa postsovietică ● Ce evenimente sunt considerate ca fiind cele mai semnificative în presa postsovietică Jurnalismul din ţările postsovietice. iar în sătucul îndepărtat nu-i va delega şeful. Vorba e că puţini reporteri reuşesc să pătrundă într-o circă de poliţie (nu li se permite). în special în jurnalismul anglo-american. nu intervievează sinistraţi salvaţi din flăcările incendiilor. El procedează astfel pentru a conferi textului un plus de atractivitate. nu se deplasează în vreun cătun uitat de lume pentru a sta de vorbă cu un ţăran de o sută de ani ce a luptat în primul război mondial. ce variantă a acestei structuri este îndrăgită cel mai mult de aceşti ştirişti. în accepţia clasică a acestuia. În schimb. sau să relateze de la locul incendiului (despre aceasta află. De exemplu: . deoarece o deplasare costă bani şi ia mult timp. Aceeaşi informaţie o mai poate obţine şi din comunicatele de presă pe care ministere şi departamente le expediază cu generozitate pe la redacţii. Începutul textului Majoritatea ştirilor nu au un lied. aşadar. unde i se povesteşte despre ultimele evenimente din viaţa politică şi economică. mai târziu). Liedul este înlocuit cu un citat sau sunt rezumate declaraţiile făcute de sursă: cele care i se par reporterului ca fiind mai interesante sau mai importante. De asemenea. Un reporter-ştirist din acest spaţiu nu vânează cu zilele noutăţile pe la circumscripţiile de poliţie. reporterul merge cuminte la conferinţele de presă. care nu se aseamănă cu cea din Vest. a elaborat principii şi metode proprii după care sunt scrise ştirile. în ţările CSI a fost elaborată o structură proprie a ştirii. diferite de cele practicate în Occident. în cei peste zece ani de existenţă. Să vedem. de regulă.

58

Manual de jurnalism
Partea armeană nu are deplina siguranţă că Gruzia, după retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său, va reuşi să asigure securitatea populaţiei paşnice din Abhazia. (Arminfo, 09.10.2001).

„Kazahmîs”, cea mai mare corporaţie pentru extragerea şi prelucrarea cuprului din Kazahstan, alocă $35 milioane pentru achiziţionarea şi instalarea unor utilaje moderne, care vor proteja oraşul Balhaş de poluarea industrială. (CNA, 24.05.2001). La prima vedere, aceste ştiri parcă ar informa despre nişte evenimente. În realitate, ziaristul nu face altceva decât să repovestească declaraţiile făcute de o persoană oarecare la o conferinţă de presă. De aceea, cea de a doua frază ar trebui să indice persoana care a comunicat această informaţie presei, precum şi locul şi ziua în care a făcut-o. Acest segment al ştirii îl vom numi de trimitere. De exemplu: Acest lucru a fost comunicat, unui reporter al agenţiei ARMINFO, de către preşedintele comisiei parlamentare pentru apărare, securitate naţională şi afaceri interne a Adunării Naţionale a Armeniei, Vano Ovanesian. O declaraţie în acest sens a făcut directorul general al întreprinderii „Kazahmîs”, Vladimir Kim, în timpul vizitei premierului kazah Kasîmjomart Tokaev în oraşul Balhaş. Cu alte cuvinte, primele două propoziţii ale ştirii urmează să răspundă strict la întrebările cine (a spus), ce, cui, când, uneori la acestea adăugându-se şi răspunsul la întrebarea unde. Aici, doar întrebarea ce este legată nemijlocit de eveniment. Celelalte precizează ce li s-a spus gazetarilor despre eveniment. Aceste detalieri ar putea fi semnificative pentru sursă sau pentru reporteri, însă pentru cititori ele sunt secundare sau chiar plicticoase. Astfel, în loc să răspundă la întrebările clasice – cine, ce, unde, când, de ce, cum – ştirile, aşa cum sunt ele scrise de reporterii postsovietici, răspund la următoarele întrebări: Cine (a spus)? Ce? Cui? Când? Unde? Să revenim însă la structura acestor ştiri. După partea de trimitere, urmează expunerea a ceea ce a mai comunicat sursa (în afară de informaţia din prima propoziţie). De regulă, aceasta încape în două alineate. Uneori, este scris şi un al treilea alineat, în care e dată preistoria evenimentului. Acesta începe cu cuvintele „Vă aminim că…” sau „După cum am mai informat…”. Mai mult decât atât, majoritatea covârşitoare a ştirilor scrise în ţările postsovietice se bazează doar pe o singură sursă. Aşadar, este evident faptul că, respectându-se această structură, are de suferit logica descrierii evenimentelor. În realitate, ea ar putea fi diferită de cea prezentată de sursă, deoarece reporterul prinde din fluxul de cuvinte doar ceea ce i se pare lui mai semnificativ, mai important. În consecinţă, între diferite alineate poate lipsi o minimă

Sau:

Ştirea în jurnalismul postsovietic

59

legătură logică. Prin aceasta ştirea din jurnalismul postsovietic se deosebeşte de cea din jurnalismul occidental, care este riguroasă din punct de vedere logic şi descrie cu fidelitate desfăşurarea evenimentelor.

STRUCTURA UNEI ŞTIRI ÎN PRESA POSTSOVIETICĂ
Un citat sau o informaţie „picantă” care, în opinia reporterului, constituie momentul cel mai interesant sau mai semnificativ din cele comunicate de sursă. Fraza de trimitere, în care se arată cine anume a rostit prima propoziţie, cui i-a fost comunicată, când şi unde. Expunerea celor comunicate de sursă. Este constituită, de regulă, din două alineate (uneori din trei), care încep cu cuvintele: ● A declarat… ● A subliniat… ● A menţionat… ● A comunicat… ● A completat… ● Şi-a exprimat încrederea că… etc. Preistoria. Această parte a ştirii, care nu este obligatorie, începe, de obicei, cu cuvintele. ● Amintim că… ● După cum am mai comunicat…

O asemenea structură este practicată de aproape fiecare a doua agenţie de ştiri din ţările CSI. Întrucât ziaristica este totuşi o activitate de creaţie, este evident că această structură este schematică şi nu reflectă întreaga diversitate a ştirilor din spaţiul ex-sovietic. Cu toate acestea, în linii mari, acestea sunt scrise respectându-se tocmai această formulă. Iată câteva mostre de ştiri făcute potrivit acestei structuri. Letonia va estima prejudiciul adus de comunism după metoda lituaniană O comisie specială pentru estimarea prejudiciului adus Letoniei de către regimul comunist, constituită în această săptămână, va studia experienţa Lituaniei în acest domeniu. O declaraţie în acest sens a făcut pentru ziarişti şeful acestei comisii, Edmund Stankevich. „Am putea evalua experienţa Lituaniei şi posibilităţile de a prelua metoda lor pentru a face estimări similare pentru Letonia”, a spus Stankevich. El a adăugat că „va fi studiată şi experienţa altor ţări unde au existat asemenea precedente”. Stankevicih consideră că prima şedinţă a comisiei

60

Manual de jurnalism
ar putea fi convocată săptămâna viitoare, la care urmează să fie elaborat un plan de activitate. Cu toate acestea, el a ezitat să spună în ce termene va fi realizată sarcina dată de guvern. Marţi, guvernul Letoniei a format o comisie specială pentru estimarea prejudiciului adus ţării de către regimul comunist, care va stabili, de asemenea, numărul letonilor exilaţi în cadrul deportărilor de masă. Primul ministru Aigars Kalvitis a menţionat că prioritar pentru această comisie este să elaboreze o metodologie de estimare şi să analizeze experienţa altor ţări la executarea unor astfel de calcule. Peste trei luni, comisia urmează să prezinte un raport la guvern privind rezultatele activităţii sale. (Rosbalt. 04.08.2005). Conducătorii serviciilor de grăniceri şi vamale din Kazahstan şi Uzbekistan vor examina probleme ale cooperării la frontieră Conducătorii serviciilor de grăniceri şi vamale ale Kazahstanului şi Uzbekistanului vor examina, la 16 octombrie, la Cimkent, probleme ale cooperării la frontiera dintre cele două ţări. Declaraţia a fost făcută joi, la Astana, în cadrul unei întâlniri a viceministrului kazah de externe, Nurlan Onjanov, cu ambasadorul Uzbekistanului, Turdikul Butaiarov. Potrivit unor informaţii difuzate de serviciul de presă al MAE al Kazahstanului, diplomaţi din cele două ţări vor examina starea relaţiilor bilaterale, inclusiv problemele privind consolidarea cooperării comercial-economice şi transfrontaliere, precum şi situaţia diasporei kazahe din Uzbekistan. „Părţile au convenit ca hotarul kazaho-uzbec să rămâna unul al prieteniei şi al bunei vecinătăţi. Toate problemele ce se vor isca trebuie să fie soluţionate pe calea negocierilor şi a consultărilor bilaterale”, se menţionează în comunicatul MAE al Kazahstanului. Anterior, autorităţile de la Astana au criticat în mai multe rânduri acţiunile grănicerilor uzbeci, care au aplicat arme de foc împotriva unor cetăţeni kazahi. Potrivit părţii kazahe, începând cu luna noiembrie a anului trecut, în incidentele de la frontieră şi-a pierdut viaţa un cetăţean kazah, alte câteva persoane fiind rănite. (RIA „Novosti”. 09.10.2003).

Această formă de ştire este atât de răspândită încât este folosită chiar şi la relatarea unor accidente sau calamităţi naturale. De fapt, în aceste ştiri nu sunt redate accidentele sau cataclismele, ci ceea ce li s-a povestit ziariştilor despre ele. În acelaşi timp, potrivit teoriei şi practicii jurnalismului internaţional, tocmai evenimentele de acest fel solicită reporterilor un maxim efort profesionist, ele fiind cele mai interesante pentru cititori. Noaptea trecută la Baku a fost înregistrat un nou seism Baku (12.02.02.), TURAN – Noaptea trecută, la ora 01.20, la Baku a fost înregistrat un nou seism. Potrivit relatărilor agenţiei TURAN, care îl citează pe şeful staţiei seismologice, Sudeif Gasanov, zguduiturile resimţite la Baku aveau magnitudinea de 2 grade pe scara Mercalli. În epicentrul seismului, aflat şi de această dată în Marea Caspică, puterea cutremurului a fost de 3 grade.

pe care apoi să le transcrii întocmai pe fila albă. este comoditatea. Ziariştii au relatat doar ceea ce au auzit de la persoanele oficiale. a selecta şi a copia pe hârtie momentele ce ţi se par mai interesante este lucrul cel mai simplu cu putinţă şi care nu solicită prea multă imaginaţie sau inteligenţă. după cum se poate vedea. Atât. Dacă ţinem cont că pentru o ştire sunt destule două-trei alineate. Astfel. „se trezesc”. mereu grăbit. Iar cititorul ar fi fost mult mai bine informat. după cum vedem. . le scrie. nu găseşti în ele momente ce ar înfăţişa oameni care au fost implicaţi sau au suferit în aceste întâmplări. temerile populaţiei în această privinţă fiind total nejustificate. atunci nu e necesară nici o cunoaştere profundă a obiectului. Serviciul de salvare aeroportuar a fost pus în stare de alertă maximă. în Marea Caspică. Gasanov a menţionat că în arhipelagul Baku există o multitudine de focare seismice care. pentru scrierea unei ştiri pot fi suficiente doar nişte declaraţii ale unui director de centru seismologic sau o sursă anonimă (ar putea fi şi un comunicat de presă) de la centrul de conducere a zborurilor. seismul avea 2. La Baku. Cu toate acestea.Ştirea în jurnalismul postsovietic 61 Amintim că luni seara. Potrivit relatărilor agenţiei „Interfax”. la ora 20. care citează surse de la aeroport. Un asemenea reporter. nici cu lucrătorii serviciului de salvare de la aeroport. aparţinând unei companii pakistaneze şi care zbura pe cursa Karachi – Moscova – Manchester.5-3 grade.. 5 martie. reuşeşte însă să scrie zilnic trei-cinci ştiri. La bordul aeronavei se aflau 211 pasageri şi 9 membri ai echipajului. a executat o aterizare forţată pe aeroportul „Şeremetievo-2”. pentru a pescui din fluxul vorbelor câteva idei. la locul posibilei aterizări a aparatului de zbor de lângă pista de decolare-aterizare fiind concentrate autospeciale ale pompierilor şi ambulanţe. De scris. însă calitatea lor lasă mult de dorit. centrul de conducere a zborurilor a recepţionat un semnal de la bordul aeronavei în care se comunica despre oprirea motorului stâng. s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4 grade. Care sunt avantajele şi dezavantajele acestei structuri a ştirii? Singurul avantaj. Reporterii care au scris aceste ştiri nu au stat de vorbă cu oamenii îngroziţi de cutremur. aproximativ la 66 km sud de Baku. Comentând probabilitatea înregistrării unor replici ale seismului. Comandantul aparatului de zbor a executat cu succes manevra de aterizare. adică două-trei gânduri. nu există pericolul producerii unui cutremur catastrofal.. Un reporter occidental ar fi procedat în aceste cazuri cu totul altfel – mult mai activ şi citând surse mult mai diversificate. din când în când. a reveni în redacţie. A merge la o conferinţă de presă. Aceste ştiri nu cuprind citate. Distrugeri şi victime nu s-au înregistrat. Pasagerii şi membrii echipajului nu au avut de suferit. o navă aeriană de tipul A-310. a imprima declaraţii la dictafon.18. INTERFAX – Lunea trecută. O navă aeriană A-310 a executat o aterizare forţată pe aeroportul „Şeremetievo-2” Moscova.

inevitabilă. care reacţionează prin… a nu mai procura ziare. Şi anume acesta este marele. Uzbekistanului. cele afirmate de mine nu au fost atât de politizate precum le-a relatat reporterul. Fără îndoială. situaţia reală este puţin diferită de această schemă. prima propoziţie a ştirii. În aceste cazuri. care presupunea o atitudine academică faţă de subiectul abordat. tiraje foarte modeste. după toate probabilităţile. unde mai pui că acest punct de vedere a fost exprimat într-un mediu special. N. eventuale învinuiri că ar ofensa sau ar leza onoarea şi reputaţia profesională a cuiva. Cu toate acestea. seminare ştiinţifice sau practice. Majorarea censului vârstei de pensionare în Rusia este. este descrisă. am spus eu atunci. În cadrul unei prelegeri publice. precum şi conţinutul discursurilor. s-ar părea. Dările de seamă fără de sfârşit. Gruziei. Azerbaidjanului. redacţiile s-ar judeca mereu în cauze de lezare a onoarei şi demnităţii. adunări ale acţionarilor unei întreprinderi sau bănci. El face referiri la cei care comunică mesajele. De cele mai multe ori ele repetă. Chiar pentru o ţară ca Rusia un tiraj de 300 000 de exemplare nu poate fi considerat mare. în acest context. Un cadru rigid. desigur. Reporterul citează. Cu alte cuvinte. ale deputatului sau celebrităţii cutărică îl absolvă pe acesta de orice responsabilitate. Gazetele nu scriu aproape deloc despre cele ce se întâmplă. de următorul caz. Sunt. există aici şi probleme politice. tirajele ziarelor din ţările postsovietice oscilează între 3000 şi 25 000 de exemplare. care. Dar şi aceasta plictiseşte… Titlurile Titlurile sunt formulate după tipicuri bine stabilite. O asemenea abordare. În versiunea reporterului. după furtunoasele şi disputatele alegeri din 1996. (Cor. În consecinţă. la putere era B. făcute în cadrul conferinţelor de presă. în afară de motive strict profesionale. nu poate cuprinde întreaga diversitate a structurilor şi a modalităţilor de expunere a textului. îşi asumă rolul de transmiţător. îl plictisesc pe cititor. ca mai târziu. să apară următoarele: „Raportorul a declarat că preşedintele Armeniei este nelegitim”. În orice caz. am afirmat că o problemă comună cu care se confruntă statele postsovietice este legitimitatea puterii. Există şi ale scăderi.62 Manual de jurnalism Îmi amintesc. De dragul adevărului. Ele doar informează despre cine şi ce a spus. prelegerea mea a fost prezentată ca un discurs al unui politician din opoziţie. „A declarat…”. pur şi simplu. desfăşurarea şedinţei. . când ziaristul devine doar o simplă curea de transmisie a declaraţiilor funcţionarului cutare. Rusiei (era în anul 1988. Armeniei”. Dacă n-ar proceda astfel. câştigase cel de al doilea tur de scrutin în defavoarea comunistului Gennadi Ziuganov). într-o variantă puţin prescurtată. tirajele scad dramatic. Cu mici excepţii. De exemplu: Majorarea censului vârstei de pensionare în Rusia este inevitabilă SARANSK. Într-un fel. fie că e vorba de şedinţe ale parlamentului. Cauza este că în paginile de ziar a dispărut evenimentul. astfel evitând. Un asemenea mod de expunere a informaţiei mai are încă o particularitate. formal. trebuie să menţionăm că ziarele de opoziţie sunt înglodate tocmai în asemenea procese. într-o ştire de presă. o structură aparte o au informaţiile făcute la diverse şedinţe. „Problema legitimităţii o au preşedinţii Tadjikistanului. el profesează un jurnalism iresponsabil. ITAR-TASS Şikur Şabaev). uriaşul dezavantaj al acestui mod de concepere a unei ştiri. Elţin. 19 august. este un fel de a spune. Kazahstanului. Astfel.

pentru aceştia e suficient să parcurgă titlurile. (Mediamax). Atunci. pe scurt. Mai mult. Problema care există aici este că autorul ştirii (sau redactorul de la agenţie. a formula titluri de acest fel nu este deloc dificil. Anunţurile Unele ediţii practică publicarea unor ştiri scurte.ru) Sau: Referendumul privind introducerea de modificări în Constituţia Armeniei se va desfăşura în aceeaşi zi cu alegerile parlamentare din 2003 Erevan.08. în mod sigur. în timp ce greva acestora ia o amploare ameninţătoare. iar la cea de a doua: „Va fi mai uşor de trecut frontiera”. să conţină cel mult 7-8 cuvinte. ele sunt şi comode. responsabil cu punerea titlurilor) nu a avut timpul necesar să privească textul distanţându-se de el. Evident. de asemenea. titlul primei ştiri ar fi putut fi „În Rusia va fi modificat censul vârstei de pensionare”. Ele apar. ar fi mai potrivit să fie numite „anunţuri”. de regulă. Oricum. a revenit la masa de negocieri cu mecanicii. Totuşi ele au un efect negativ asupra cititorilor care. 18. Ucraina şi Rusia au convenit să simplifice procedura de trecere a frontierei între cele două ţări. Primind fluxul de ştiri de la agenţiile de presă. în aceeaşi zi cu alegerile parlamentare din 2003. după ce citesc titlul. „cronică”. însă. care citează agenţia de presă RIA „Novosti”.2005). Aceste titluri captează atenţia cititorului şi asupra conţinutului ştirii. de obicei. în primele pagini ale ziarului şi informează. îndeosebi pentru redactorii de la cotidiane. . cam aşa cum procedează pictorii când fac ultimele tuşe la un tablou. titluri de acest tip pot fi întâlnite şi la agenţiile de ştiri din Occident. De exemplu: Northwest a revenit la masa de negocieri CHICAGO (Reuters) – Vineri. ca titlurile să nu fie prea lungi. măturătorii şi paznicii săi. 20 mai.Ştirea în jurnalismul postsovietic Procedura de trecere a frontierei ruso-ucrainene va fi simplificată 63 În luna septembrie. a declarat preşedintele Rusiei la începutul negocierilor cu regele Iordaniei Abdalla II (Gazeta. Northwest Airlines Corp. despre un eveniment sau altul. după cum mi se pare. ca să decidă dacă publică sau nu o ştire sau alta. Contează.Ru. (GazetaSNG. sau „Pensionarii din Rusia „vor mai îmbătrâni”. În teoria jurnalismului din Rusia acest tip de ştiri sunt numite. ar putea să nu mai citească informaţia ca atare. Referendumul privind introducerea de modificări în Constituţia Armeniei se va desfăşura. De exemplu: „Sper că vom reuşi să facem un schimb de păreri privitor la situaţia din Orientul Apropiat”.

subiectele politice fiindu-le mai aproape. după cum am stabilit mai sus. ● O mare atenţie se acordă conflictelor interetnice. . Nu am reuşit să descopăr anumite reguli după care este reflectată viaţa economică din aceste ţări. victime nu s-au înregistrat.2005). finanţe. În celelalte se vorbeşte despre incidente. probabil. Faptul este explicabil.08. după o perioadă de odihnă. primulministru sau preşedintele legislativului – s-a întâlnit sau a primit pe cineva. prin urmare. adică în Azerbaidjan. de tipul „katiuşa”. prin relativa „neaşezare” a tematicii economice. ● Pe locul al treilea vin ştirile despre crime. sunt ziarişti. conflictele constituie principalul obiect pe care mass media îl reflectă. altele fiind ignorate. .6 la sută din cazuri. omoruri etc. comerţ. Dacă ţinem aici cont şi de declaraţiile pe care le fac la briefinguri sau conferinţe de presă. 19. se scrie despre anchete şi procese de judecată. reuniune). ● Pe locul al doilea se plasează ştirile economice. semnează acte. este vorba de şeful statului. În 38. legate de afaceri. Potrivit acestuia. transmite agenţia „Interfax”. sau a făcut o vizită. căci. „Aikakan jamanak”. (Novîie Izvestia.08. de ce unui eveniment i se conferă o importanţă deosebită. că însuşi faptul că şeful statului (premierul. staţiunea balneară israeliană Eilat de la Marea Roşie. A fost deteriorat un automobil. comentează evenimente. despre care el consideră necesar să dea o ştire în ziar. Tematica ştirilor Pentru a stabili temele şi subiectele pe care le reflectă. de regulă. în Gruzia şi în Armenia. După ce a suportat o intervenţie chirurgicală complicată în SUA. cu referire la postul naţional de radio al Israelului. Maestrul se simte excelent şi intenţionează. prozatorul Grant Matevosian s-a reîntors la Erevan. Rezultă. Situaţia se explică. vedem că există patru acţiuni de bază pe care le fac oamenii politici: se întâlnesc cu cineva. Este suficient să ştie (sau să presupună) că s-a întâmplat un eveniment.2002). Doar una dintre aceste acţiuni nu este legată de comunicarea verbală. iar altora . 17. furturi. Şi iată ce am aflat: ● Aproape jumătate dintre aceste ştiri au un caracter politic. am analizat 1500 de ştiri publicate în anul 1999 în ziarele din Caucazul de Sud. vineri. a convocat o şedinţă (consfătuire.nu. Nu este deloc clar de ce se scrie despre activitatea unor bănci. Anunţurile de acest fel nu solicită reporterului un efort deosebit. este vorba de o rachetă sistem foc în salve. (Erevan. jumătate dintre acestea (adică un sfert din numărul total) informează că omul politic cutare – de regulă. să revină la proiectele sale de creaţie. speakerul) a spus ceva este deja un eveniment. vizitează diferite obiective.64 Manual de jurnalism O rachetă a lovit. precum şi prin faptul că redactorii.la rândul lor.

. o gardă de corp a guvernatorului armean a deschis foc asupra oficialilor armeni. ştirile privind înseşi mijloacele de informare în masă. înainte de a ieşi din redacţie. acest caz arată cât de important este ca orice informaţie să fie verificată. de asemenea. Cu alte cuvinte. fişierul agenţiei oficiale de presă „Armenpress”. în urma unei glume făcute de un ziarist pe seama colegilor săi. O ştire poate avea un ecou politic profund. un ziarist angajat la zarul de stat „Republica Armenia”. unde a mai adăugat o ştire. La un moment dat. Responsabilitatea reporterului politic Responsabilitatea acestuia este enormă. situaţia s-ar fi agravat şi mai mult. a deschis. sprijinea Azerbaidjanul în conflictul din Karabahul de Munte. Mai mult decât atât.se scrie multe despre procese judiciare în care este implicată presa. dacă un asemenea incident s-ar fi produs cu adevărat. s-a văzut nevoit să-şi ceară în mod oficial scuze de la preşedintele ţării vecine. În acea ştire se spunea că premierul Armeniei. reviste. Grant Bagratian. dorind să facă o glumă pe seama colegilor săi. în calculatorul redacţiei. mă îndoiesc că pentru cititori sunt interesante articolele cu subiecte din lumea presei. Pe atunci. Apoi. şi ministrul apărării. posturi de radio şi tv etc. iar Turcia. acestea există şi în prezent) mai multe diferende istorice. în primul rând conducătorii ţării. Clasificându-le după importanţa lor. redacţiile din Armenia erau înzestrate cu două. iar în ţările noastre – să construiască sofisticate scheme. că ziarele social-politice publică prea puţine ştiri despre viaţa oamenilor simpli. pe la mijlocul anilor nouăzeci. pe la mijlocul anilor nouăzeci situaţia era pe punctul de a degenera într-un conflict deschis. Paza oamenilor de stat armeni a ripostat. se află în centrul atenţiei presei. 14.Ştirea în jurnalismul postsovietic 65 ● Se remarcă. . în medie. ştiu că ziariştii sunt interesaţi ca aceste materiale să fie publicate. alcătuite din cauze şi motive care să lămurească ce anume l-a făcut pe omul politic să acţioneze sau să se pronunţe tocmai în acest fel. şi mai puţin grav – pe premier. pentru „a face darea de seamă” faţă de distribuitorii de granturi.prezintă interes desfăşurarea unor seminare. O ştire de ziar sau transmisă la televizor îi face pe oameni să gândească. s-ar fi întâlnit cu guvernatorul provinciei turceşti Kars. Pe de altă parte. Într-o seară. împuşcându-l pe cel care a deschis focul şi rănindu-l pe guvernatorul turc. rănindu-l grav pe ministrul apărării. cât de important este profesionismul ziaristului-ştirist. Voi relata în continuare un caz când.55 la sută din spaţiul de ziar. Ştirilor publicate în cotidiane le revine. Istoria aceasta s-a întâmplat în Armenia. în acel moment. vedem că: . precum şi informaţiile despre lansarea sau închiderea unor ziare. ba chiar să servească drept motiv pentru tensionarea relaţiilor între state. cel mult trei-patru. că aceştia ţin neapărat să ştie că în unul din oraşele balneare din Caucaz ziariştii s-au reunit iarăşi pentru a dezbate despre problemele libertăţii de expresie şi că reuniunea este finanţată de vreun american sau de vreo fundaţie europeană. deoarece între Armenia şi Turcia existau (de fapt. Aici. Aceasta. şeful statului. ca şi în momentul scrierii acestui manual) în acel timp nu fuseseră stabilite relaţii diplomatice. Ce concluzii putem trage de aici? Prima este că oamenii politici. Vazghen Sarkisian. Întâlnirea a avut loc la frontiera armeano-turcă. Totodată. este necesar să menţionăm că între cele două ţări (de altfel. al cărui cetăţean era ziaristul. calculatoare. dacă punem la socoteală că relaţiile dintre ei nici aşa nu erau tocmai roz… În plus.

redactorul de la ziar a telefonat la preşedinţie. În dorinţa de a face materialul cât mai accesibil. Era însă târziu. Aflând că nu a păţit nimic. era destul să telefoneze la serviciul de presă al guvernului). potrivit spuselor ziariştilor. deoarece aceasta a fost o glumă „de uz intern redacţional”. întrebându-l de sănătate. este suficient să scriem doar „ca…”.66 Manual de jurnalism Dimineaţa. care ar trebui să facă legătura între fraze şi alineate. de fapt. Nu se întâmplase nici acolo nimic deosebit. întrebându-l cum se simte. învecinate cu Armenia – Igdîr. În acest moment. ştirea fusese deja transmisă de un post de televiziune din Rusia. în locul expresiei „pentru ca…”. Adeseori. a luat legătura telefonică cu guvernatorul provinciei Kars. desigur. . Căutaţi. a declarat Clinton”. Cineva a luat iarăşi legătura cu Moscova. Ştirea este un text scurt. au suportat sancţionările de rigoare. Autorităţile din Turcia şi din Armenia au aflat despre „incident” de la televizor. printre primii care a dat de această ştire a fost un corespondent al unei mari agenţii de presă din Rusia. Preşedintele Armeniei. Levon Ter-Petrosian. Şi preşedintele Armeniei a fost informat despre ştirea de la postul de televiziune moscovit. ziariştii uzează de aşa-zisele ticuri verbale. fac textul mai puţin lizibil. De pildă. dictând la telefon „ştirea fierbinte” despre incidentul de la frontieră. a luat imediat legătura cu Moscova. Suleiman Demirel. cerându-şi. Astfel. Preşedintele turc. şi a convocat imediat şedinţa Consiliului de Apărare. Fără a verifica ştirea găsită în fişierul agenţiei „Armenpress” (şi nu era greu s-o facă. acestea sunt absolut de prisos. să evitaţi ticul „menţionăm că…” Inutile sunt adeseori şi îmbinările „este vorba că…”. l-a contactat imediat pe Demirel. vom scrie: „Este necesar un fond special ca să acoperim lipsurile din serviciul asistenţei de stat şi să-i sprijinim pe cei lipsiţi de orice ajutor”. Potrivit unor ziarişti de la Erevan. la rândul său. Câteva sfaturi Primul sfat Evitaţi ticurile verbale. când au aflat despre gluma făcută. de aceea orice cuvânt din ea trebuie să aibă greutate şi semnificaţie. mult folosita sintagmă „vă amintim că…” adesea nu are nici o încărcătură semantică. când ziariştii vin la serviciu. Deşi agenţia a difuzat peste puţin o dezminţire. Chestia lua o întorsătură urâtă. ea putând fi evitată. Ziariştii. cerându-şi scuze pentru ştirea falsă. cerându-le celor de la agenţie să nu difuzeze ştirea cu bucluc. Senzaţionala ştire despre schimbul de focuri de la frontieră fusese deja editată. „după cum am mai comunicat…” sau „între timp”. scuze. dar. în loc de fraza: „Este necesar un fond special pentru ca să acoperim lipsurile din serviciul asistenţei de stat şi să-i sprijinim pe cei lipsiţi de orice ajutor”. L-a contactat pe premier. Sfatul al doilea Scrieţi cât mai scurt. telefonă atunci guvernatorului unei alte provincii turce. la redacţie s-au adunat toţi ziariştii. a declarat Clinton”. de asemenea. Peste puţin. A mai trecut o jumătate de oră. ambasada Turciei la Moscova a informat urgent Istanbulul despre informaţia difuzată de postul tv rus. Fiind goale de orice conţinut.

Acordul privind construcţia oleoductului Novorosiisk – Supsa – Djeihan. a afirmat Ibraghimov. în cadrul unei conferinţe de presă. Nazim Ibraghimov. ieri. Potrivit acestuia. ştirea nu mai e ştire. că şi unele forţe din Azerbaidjan sunt interesate ca azerii să părăsească Gruzia. Această declaraţie senzaţională a fost făcută la 1 septembrie. cu verbe la diateza pasivă. ieri. adică atunci când doriţi să subliniaţi că evenimentul s-a produs anume azi sau aseară. la modul personal. în dimineaţa zilei de azi). În acest caz. de către şeful Comitetului de stat pentru diaspora. acuzând autorităţile de incapacitatea de a apăra interesele naţionale. Vedem. atunci pericolul exodului lor din această ţară este unul real.Ştirea în jurnalismul postsovietic Sfatul al treilea 67 Fiţi atenţi cum începeţi textul. Nazim Ibraghimov. în capitala Gruziei. Şi cu cât mai energică şi mai simplă era ştirea dacă scriam: Reprezentanţi ai companiei „Rosneftegazstroi” şi ai Corporaţiei petroliere internaţionale din Gruzia (CPIG) au semnat. Sfatul al cincilea Folosiţi verbe la diateza activă. în loc de: Dacă societatea azeră nu va avea o atitudine clară în problema etnicilor azeri din Gruzia. în capitala Gruziei. Aceste forţe doresc să-şi alăture „electoratul de protest”. şi unele forţe din Azerbaidjan sunt interesate ca azerii să părăsească Gruzia. Comparaţi: Acordul privind construcţia oleoductului Novorosiisk – Supsa – Djeihan a fost semnat. Astfel. (Caspian News Agency. Am putea scrie: Dacă societatea azeră nu va avea o atitudine clară în problema etnicilor azeri din Gruzia.05. Propoziţiile impersonale. Şeful Comitetului de stat pentru diaspora. . anemizează textul. Aceste forţe doresc să-şi alăture „electoratul de protest”. atunci pericolul exodului lor din această ţară este unul real. O frază ce face referire la declaraţiile cuiva este ea însăşi purtătoare de informaţie. ● După cum v-am mai informat…. de către reprezentanţi ai companiei „Rosneftegazstroi” şi ai Corporaţiei petroliere internaţionale din Gruzia (CPIG). în cadrul unei conferinţe de presă.2002). Nu veţi începe o ştire cu cuvintele: ● Azi (aseară. că ştirea a devenit mai dinamică şi mai concisă. ieri. 28. acuzând autorităţile de incapacitatea de a apăra interesele naţionale. a afirmat Ibraghimov. Puteţi totuşi începe o ştire cu aceste cuvinte doar în cazul când apelaţi la un lied de tipul „când”. Sfatul al patrulea Mai multă informaţie. a declarat la 1 septembrie. După cum am comunicat anterior… O ştire nu poate începe cu o referire la evenimente deja cunoscute. aşadar.

. rămase fără replică. 25 august. de un puternic incendiu ce a izbucnit în brutărie din cauza unor deranjamente tehnice. Torinezii au înscris trei goluri. cerând să li se furnizeze în case energie electrică. a fost oprită circulaţia pe linia de centură a metroului”. însă pompierii au reuşit să stingă focul la timp. Explozia unei cisterne cu păcură a provocat la Zgudidi (Gruzia de Vest) moartea a patru persoane TBILISI. cu referire la femeia-ofiţer de serviciu la metrou. respectiv. ce structură au? Câte surse au fost folosite la scrierea acestor ştiri? Ce s-ar mai putea face ca aceste texte să fie mai bune? MOSCOVA. Din cauza unor defecţiuni tehnice la un tren în staţia „Belorusskaia kolţevaia”. Circa 200 de locuitori din raionul Mtaţmindi al oraşului Tbilisi au blocat bulevardul Rustaveli. suficient pentru victorie. În alt meci din aceeaşi grupă echipa elveţiană „Thun” a învins „Sparta” Cehia (1:0).68 Sfatul al şaselea Manual de jurnalism Titlul unei ştiri trebuie să fie scurt. care citează participanţi la acţiunea de protest. şi-au pierdut viaţa în propria casă din Zugdidi (Gruzia de Vest) în urma exploziei unei cisterne cu păcură instalată la primul nivel al imobilului. Explozia a fost provocată. Texte pentru analiză Citiţi exemplele de mai jos. Flăcările incendiului au cuprins şi casa învecinată. care a jucat pentru „Ajax”. a menţionat ea. Acest meci s-a remarcat şi prin faptul că în minutul 70 în teren a ieşit atacantul armean Edgar Manuciarian. Circulaţia trenurilor pe linia de centură a metroului din Moscova a fost oprită din cauza unor defecţiuni tehnice. cu scorul 2:1. iar germanii au marcat un singur gol. meciul principal a fost disputat între „Ajax” Amsterdam şi „Arsenal” Londra. „În timpul proxim defecţiunile vor fi remediate şi circulaţia trenurilor va fi reluată”. transmite agenţia RIA „Novosti”. Patru membri ai unei familii. Cum sunt concepute. de 18 ani. deşi locatarii achită costul energiei consumate. în ultimele trei zile în raionul Mtaţmindi electricitatea a fost livrată doar câte cinci ore pe zi. unde funcţiona o brutărie. Echipele favorite din grupa „A” – „Juventus” Italia şi „Bavaria” Germania – au învins. Englezii au învins la limită. „Barcelona” şi „Juventus” şi-au înfrânt concurenţii din cadrul Ligii Campionilor Au fost disputate meciurile celui de al doilea tur din cadrul Ligii Campionilor. RIA „Novosti”. NOIAN TAPAN. 12 februarie (BLACK SEA PRESS). potrivit unor date preliminare. a declarat ea reporterului de la agenţie. de cel mult 6-8 cuvinte. inclusiv un copil de 9 ani. Locuitorii oraşului Tbilisi au blocat bulevardul Rustaveli TBILISI. 24 ianuarie. „Rapid” (Austria) şi „Bruges” (Belgia). În grupa „B”. Potrivit agenţiei Prime-News.

transmite un reporter al AP REGNUM. ceilalţi participanţi urmând să fie remuneraţi cu premii în bani. La 28 septembrie. au spus organizatorii concursului. Participanţii la concurs vor prezenta la „Center Point Group” schiţele de proiect. . 70 de refugiaţi din Transnistria se vor adresa la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului Şaptezeci de refugiaţi din Transnistria intenţionează să intenteze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) o acţiune împotriva Republicii Moldova. vor fi jucate meciurile din cadrul celorlalte patru grupe ale LC. Datorită prestaţiei brazilianului Ronaldinho. Scurtaţi-le. Motivul acestei acţiuni este refuzul guvernului moldav de a aloca în bugetul pentru anul 2006 mijloacele necesare pentru asigurarea cu locuinţe a refugiaţilor. meciul de maxim interes l-au jucat „Barcelona” şi „Udinese” Italia. 12 noiembrie (Novosti-Gruzia). iniţiat de companie. Potrivit declaraţiilor făcute de autorii proiectului la 12 noiembrie. Discutaţi rezultatele obţinute în urma acestor intervenţii. organizează un concurs pentru cel mai bun plan arhitectural care va fi aplicat în cadrul proiectului „O idee nouă pentru oraşul nostru”. pentru companie este important să creeze noi forme arhitectonice care să armonizeze cu stilul general al capitalei”. „Astăzi. în fine. când la Tbilisi se construiesc noi complexe locative. Între altele. Una dintre cele mai mari companii de construcţii din Gruzia. „concurenţa între profesioniştii din Gruzia va contribui la îmbunătăţirea calităţii noilor edificii şi construcţii ale capitalei”. meciurile de mare interes vor fi disputate între „Liverpool” – „Chelsea” şi „Shalke-04” (Germania) – „Milano” (Italia). „Center Point Group”. Lille (Franţa) – Villareal (Spania) – 0:0. Şi. REGNUM. Analizaţi-le. Câştigătorul concursului va semna un contract de finanţare integrală a lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului. în cadrul manifestării de inaugurare a acestuia care s-a desfăşurat la sediul central al companiei. încercând totodată ca ele să rămână interesante pentru cititor. 1 Sunt date titlurile şi ştirile propriu-zise.Ştirea în jurnalismul postsovietic 69 În grupa „C”. precum şi principiile de planificare arhitecturală. în grupa „D” au fost înregistrate următoarele rezultate: „Manchester United” (Anglia) – „Benfica” (Portugalia) – 2:1. dacă este necesar. Stabiliţi principiile după care au fost scrise aceste titluri. În celălalt meci din această grupă „Panatinaikos” Grecia a învins „Werder” Brema cu scorul 2:1. catalanii au zdrobit „Udinese” cu scorul 4:1. 28 septembrie 2005 Lucrări practice pe tema „Ştirea în jurnalismul postsovietic” Lucrarea nr. Compania de construcţii „Center Point Group” organizează un concurs pentru arhitecţii din Gruzia TBILISI.

una pierzându-şi viaţa. Aceasta a fost transportată la spital unde. Tanaev se află în arestul preventiv al Serviciului naţional de securitate al ţării. 13 noiembrie. în timp ce costul estimativ al lucrărilor de construcţie a celor două blocuri destinate acestora este de 60 mil. Medicii au găsit că aceasta suferise o rană penetrantă de cuţit în piept. la Moscova a fost înregistrat un val de crime cu folosirea de arme albe. Tanaev şi de avocatul acestuia M. de pe bulevardul Lenin nr. procuratura a modificat măsura represivă de a-l aresta. La Chişinău sunt în evidenţă 130 de familii de refugiaţi transnistreni. Ce structură aţi urmat scriind aceste ştiri? Prima sursă: Comunicat al serviciului de presă al Procuraturii Generale a Republicii Kîrgîze Procuratura Generală a Republicii Kîrgîze comunică că astăzi. la 12 noiembrie. la ora 19. la 12 noiembrie. a suferit o rană de cuţit la gât. Potrivit victimei. N. în această bătaie. Atrageţi atenţie asupra detaliilor pe care le conţin. născută în anul 1978. folosind informaţii provenind din diferite surse. în pofida eforturilor făcute de medici pentru a-i salva viaţa. 146. Refugiaţii consideră că guvernul nu a executat decizia Curţii Supreme de Justiţie. a murit. Scrieţi o ştire. o persoană sosită de la Tbilisi. În cele 14 cazuri înregistrate au suferit 15 persoane. fapt confirmat public de către N. miliţia a fost anunţată că în restaurantul de la hotelul Casei Centrale a Turistului. adeseori trebuie să scrie un text. a început o bătaie. Aşadar. Tanaev. de lei. Criminalul nu a putut fi reţinut. 2 Ziariştii. care obliga executivul să aloce de la bugetul de stat mijloacele necesare pentru asigurarea lor cu locuinţe. Tanaev a încălcat grosolan art. una şi-a pierdut viaţa MOSCOVA. Miliţienii sosiţi la faţa locului au stabilit că. în practica lor. Tanaev a încercat să se ascundă. utilizând informaţiile din patru surse care vă sunt accesibile. deşi fusese eliberat pe cauţiune. Interfax-Moscova. T. la ora 4. care încerca să părăsească Kîrgîzstanul. Faptul a fost consemnat într-un proces-verbal. locuiesc în garsoniere.30. de natură să distragă atenţia cititorului. Lucrarea nr. care. Analizaţi ştirile pe care le-aţi făcut. T. la Spitalul municipal nr. potrivit datelor acesteia.70 Manual de jurnalism Potrivit Legii bugetului pentru anul 2006. ridicată de lângă staţia de metrou „Novoghireevo”. la ora actuală. pentru construcţia de locuinţe pentru refugiaţii transnistreni au fost alocate 5 mil. . născută în anul 1970. au comunicat unui reporter al agenţiei „Interfax” surse de la Direcţia generală de interne a capitalei. În legătură cu faptul că N. 105 al Codului penal-procesual al Republicii Kîrgîze. În zilele de odihnă ce au trecut. grănicerii Republicii Kîrgîze l-au arestat la punctul de frontieră „Akjol” pe fostul prim-ministru N. 15. Deşi ancheta ce a investigat cazul său a fost obiectivă. ambulanţa a adus o persoană originară din Armenia. de lei. În prezent. N. Circumstanţele în care s-a produs incidentul se stabilesc. Maksimovici. punându-l în libertate pe cauţiune.40. Cât de veridice sunt informaţiile ce au încăput în ştirea pe care aţi scris-o? Găsiţi în ele amănuntele în plus. la Moscova a fost înregistrat un val de crime cu folosirea de arme albe. persoana a fost rănită când se afla în apropierea staţiei de metrou. 6 septembrie 2005. În afară de aceasta. au suferit 15 persoane. În zilele de odihnă ce au trecut.

de unde a revenit la 22 august. în momentul când încerca să iasă din ţară. Maksimovici. Tanaev şi-a depus demisia la 23 martie curent. 6 septembrie. procuratura declarase că ex-premierul este acuzat de abuz de serviciu şi de utilizare ilicită a unor mijloace ale statului în valoare de circa un milion de dolari. însă în luna august a revenit în Kirghizia. întrucât Tanaev este etnic rus. Noile autorităţi.. Sursa a treia: Ex-premierul Kirgiziei. nu intenţiona să fugă din ţară Ex-premierul Kîrgîzstanului. până acum. arestarea lui Tanaev nu este justificată. fostul prim-ministru se prezenta punctual la anchetă la Procuratura Generală. acesta locuieşte în împrejurimile Moscovei şi se bucură de imunitate. şi în aceasta constă unica sa încălcare. se află în arestul ministerului de interne. care încerca. ce i-au fost incriminate. Tanaev a revenit de bunăvoie din Rusia în Kîrgîzstan. Avocatul a declarat că va informa despre acest fapt guvernul rus. la punctul de la frontiera kîrgîzo-kazahă „Akjol”. unde răspundea la toate întrebările anchetatorilor. Ex-premierul s-a obligat. În prezent. unde avea de rezolvat treburi personale. avocatul lui N. N. neavând intenţia să fugă din ţară.] Tanaev a fost ultimul premier desemnat. a comunicat. Anterior. De asemenea. AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP). Grănicerii din Kirghizia l-au arestat pe unul dintre foştii premieri ai ţării lor. marţi. că nu va părăsi ţara. răsturnat în urma revoluţiei din luna martie. Tanaev. El trebuia totuşi să anunţe anchetatorii despre intenţia sa. N. să treacă frontiera în China. care s-a aflat liber până ieri. în perioada când la putere se afla fostul preşedinte Askar Akaev. printre care e şi ginerele acestuia. După evenimentele din martie s-a retras la Moscova. nu intenţiona să fugă din ţară. Avocatul a mai spus că. Potrivit lui M. el s-a refugiat în Rusia împreună cu Akaev. ex-premierul este învinuit de transfer ilegal de bani în contul unei companii de construcţii a cărui proprietar este feciorul său. În ce-l priveşte pe Akaev. Maksim Maksimovici. în scris. pentru a face depoziţii. pentru a scăpa de responsabilitate pentru acuzaţiile de abuz de serviciu.. Agenţia de presă independentă „BN” . iar aplicarea unor măsuri atât de dure faţă de el nu a fost necesară. un grup de deputaţi din Parlamentul Kîrgîzstanului garantând pentru el. la MAI şi la Serviciul Securităţii Naţionale al Kîrgîzstanului. au adus acuzaţii şi altor persoane din administraţia lui Askar Akaev. Tanaev. la 24 martie demisia fiindu-i acceptată. Nikolai Tanaev. a menţionat M. în frunte cu Kurmanbek Bakiev. ci voia să călătorească pentru o zi până la Almatî (Kazahstan). Tanaev a fost reţinut de grăniceri la 6 septembrie. [. Maksimovici. pentru a coopera cu anchetatorii şi a respinge acuzaţiile ce i se incriminează. care este cetăţean al Kazahstanului. Atunci. într-un interviu acordat postului de radio „Azattîk”. Adil Toigonbaev.Ştirea în jurnalismul postsovietic Sursa a doua: Fostul lider kirghiz a încercat să fugă în China 71 BIŞKEK. Fostul premier este acuzat de abuz de serviciu şi de transfer ilegal de bani în străinătate. declarând că va respinge acuzaţiile de a fi depăşit atribuţiile de serviciu pe care i le incriminează noile autorităţi ale ţării… Procurorii l-au pus în libertate pe cauţiune. N.

Jurnalistul: (pe ecran apar materiale de arhivă – Tanaev conduce o şedinţă de guvern). deoarece Tanaev este cetăţean rus.72 Sursa a patra: Manual de jurnalism Secvenţă din emisiunea de actualităţi a televiziunii publice cu profil educativ Moderatorul: Nikolai Tanaev. Reamintim că primului ministru i se incriminează comiterea infracţiunilor de depăşire a atribuţiilor de serviciu şi de utilizare ilegală de mijloace. se află în arestul preventiv al Serviciul naţional de securitate al ţării. O cauză atât de presantă încât nu a reuşit să anunţe anchetatorii. să-şi piardă urmele într-o altă ţară. după cum se vede. avocatul ex-premierului. Altminteri nu ar fi încercat să fugă. ceea ce e mai puţin de douăzeci de dolari. Pe un perete atârnă portretul lui Lenin. într-un dulap pare să se vadă colecţia de opere complete ale lui Lenin): Simţind că ancheta e pe punctul de a descoperi acţiunile sale criminale. Maksimovici: Cred că a avut un motiv solid de a pleca de urgenţă în Kazahstan. Vă propunem un reportaj realizat de corespondentul nostru. a declarat astăzi într-o conferinţă de presă că măsurile atât de drastice aplicate faţă de clientul său nu au nici o justificare. fostul prim-ministru al Kirgiziei. Iată ce a declarat Klara Ajibekova. Avea asupra sa doar o sută de dolari şi 772 de suma. Tanaev a hotărât. . Oare această circumstanţă nu arată că nu avea de gând să fugă din ţară? Despre cele întâmplate am pus la curent guvernul Rusiei. Ajibekova (pe ecran apar imagini filmate în biroul liderului comunist. liderul Partidului comunist. El a fost reţinut la punctul de frontieră „Akjol” de către colaboratori ai serviciilor speciale. Jurnalistul: Maksim Maksimovici. ci ar fi aşteptat finalizarea anchetei. Jurnalistul: Totuşi există persoane care consideră că Tanaev a încălcat legea.

celebrităţilor. doar numele ziaristului sau al ediţiei pe care acesta o reprezintă sunt suficiente pentru a obţine acceptul sursei. În fine. de regulă. ultima variantă este mult mai eficientă decât abordarea sursei la telefon sau prin intermediul unor cunoscuţi. Chiar la scara aeronavei a fost improvizată o conferinţă de presă. Alteori. însă şeful agenţiei a refuzat să mai răspundă la întrebări după ce un reporter i-a solicitat oaspetelui să se prezinte. e necesar să te pregăteşti pentru el. mi se pare edificator următorul caz. ziaristul trebuie să se pregătească. Astfel. Interviul se solicită. . Ei bine. Uneori. pentru a o convinge de competenţa dvs. convenind să vă acorde interviul. De altfel. Totuşi. înainte de interviu. la care veţi ataşa şi câteva articole pe care le-aţi semnat. Pregătirea Pregătirea constituie prima fază de lucru la un interviu. aflate în centrul atenţiei presei. intervievarea propriu-zisă. oameni importanţi). puteţi aborda sursa personal. cum procedăm apoi ● Ce tehnici de intervievare există ● Care sunt „păcatele de moarte” ale celui care ia interviul ● Sfaturi şi sugestii Arta interviului Ca să faci un interviu bun. de regulă. în subiecte importante. Oamenilor politici. ziaristul se vede nevoit să convingă. să facă dovada competenţei sale profesionale. În acest context. Într-o ţară membră a CSI a sosit directorul unei mari agenţii de presă din Rusia. el este dator să ştie cine este ea. vă veţi adresa sursei printr-o scrisoare. le displace când ziaristul venit să-i intervieveze nu este informat despre ei sau când li se pun întrebări neinteligente. Jurnaliştii l-au întâmpinat la aeroport. dacă un ziarist se deplasează la aeroport să întâmpine o personalitate (iar pe aeroport sunt întâmpinaţi. Un interviu va reuşi dacă veţi şti ce informaţie anume doriţi să dobândiţi. este necesar să conveniţi cu sursa despre intenţia dvs. la telefon. să înduplece. personalităţilor în vogă.Interviul (1) Din acest capitol vom afla: ● Cum se ia un interviu: pregătirea. Înainte de interviu.

la modul general. extrem de încărcată. În plus. mai potrivit ar fi „să ademeniţi” sursa într-un spaţiu neutru – într-un parc. după părerea lor. să cunoaşteţi obiectul pe care îl veţi aborda în discuţie. veţi ţine cont de faptul că acesta e „teritoriul sursei”. Este important. În acest caz.74 Manual de jurnalism Dacă doriţi ca sursa să se simtă liber. Veţi proceda astfel când urmăriţi să lipsiţi sursa de atuurile pe care i le oferă „teritoriul propriu”. cât şi ziaristul sunt femei. veţi reţine că vestimentaţia lansează un semnal care trebuie să vă favorizeze. întrebaţi dacă puteţi imprima. Ar fi bine. este deopotrivă lipsit de noimă. de asemenea. Haina subliniază seriozitatea intenţiilor dvs. Patru-cinci întrebări este numărul optim pentru a realiza un interviu. faţă de cunoştinţele acestora. Reţineţi: ziaristul urmăreşte să obţină cât mai multă informaţie. Veţi conveni. veţi aduna cât mai multe informaţii despre cel pe care îl veţi intervieva. Priceperea de a consulta documente. de unde veţi ieşi victorioşi doar dacă vă conduceţi de o strategie elaborată în detaliu. în cazul în care nu ştiţi cum va reacţiona sursa la vederea dictafonului deschis. Vestimentaţia ziaristului se va înscrie în cadrul habitual în care sursa îşi desfăşoară activitatea. plus alte câteva întrebări mai mici. Uneori ar fi o soluţie demonstrarea cunoştinţelor pe care le deţineţi despre condiţia familială a sursei. Contează. Acest lucru este important când sursa deţine o funcţie înaltă. În caz contrar.) În cele din urmă. Ce ar întreba ei. să vă mai întâlniţi o dată. Înainte de a începe a intervieva. de asemenea. fiind în locul dvs? Ce întrebări. ca şi aspectele acestuia. iar interviul va fi compromis. Uneori. trebuie să cunoaşteţi domeniul. Acest truc are efect mai ales atunci când atât sursa. Atmosfera de încredere o puteţi crea şi prin a vă demonstra cunoştinţele despre subiectul pe care vreţi să-l abordaţi. datorită întrebărilor pregătite din timp. de obicei. ar putea incomoda interlocutorul? Ce întrebări atrag simpatia şi sunt uşor înţelese? Se poate întâmpla (de fapt. fiind îmbrăcat la patru ace. După ce aţi convenit să vă întâlniţi. . să anunţaţi sursa de cât timp aveţi nevoie pentru a discuta cu ea. pentru a încheia faza preparatoare. (Există totuşi situaţii când haina trebuie să vă facă remarcat. cel mai potrivit ar fi s-o intervievaţi chiar în biroul ei. experienţa jurnalistică probează acest lucru. vă veţi putea concentra asupra discuţiei propriu-zise. pentru a verifica exactitatea informaţiilor şi a citatelor. vă ajută să stabiliţi punţi de contact cu interlocutorul. pe când sursa vrea să lase o impresie cât mai agreabilă. cum sunteţi îmbrăcaţi. de asemenea. purtând blugi şi adidaşi. cu o agendă. De fapt. care prezintă interes pentru cititori. ar fi bine să vă consultaţi colegii privitor la chestionar. Dacă veţi vorbi despre circuite integrate. formulaţi în scris întrebările pe care le veţi pune sursei. sursele au o atitudine rezervată faţă de jurnalişti. iar profesionalismul. suplimentare. Nu există o reţetă unică pe care s-o aplicaţi pentru a spulbera scepticismul surselor faţă de cei din breasla noastră. E „terenul adversarului” (ca la fotbal). sursa vă va trata drept „un scârţa-scârţa pe hârtie”. În alte cazuri. de asemenea. în orice caz. În tot cazul. în care nu sunteţi decât un jucător. cafenea etc. sau a discuta cu speakerul. Lista de întrebări vă va scuti de efortul de a formula cu înfrigurare următoarea întrebare. în timp ce sursa răspunde la prima. aşa se şi întâmplă) că nu reuşiţi să puneţi toate întrebările pe care le-aţi formulat. A intervieva muncitori de la strung. observaţiile personale anterioare vă vor fi aici de mare folos. O pregătire minuţioasă pentru interviu este cea mai bună cale pentru a susţine un dialog degajat.

După ce v-a răspuns la o întrebare esenţială.”. pui întrebări minunate. de exemplu. în câte feluri poate fi pusă o întrebare: Sunteţi satisfăcut de programul de privatizare a reţelelor electrice? Sunteţi de acord cu privatizarea reţelelor electrice? Cum credeţi. Arătaţi-i că-i sunteţi apropiat. că-i împărtăşiţi vederile. să zicem. când interlocutorul e deja obosit şi mai puţin vigilent. „Vai. după cum e „bună ziua!” aşa e şi „mulţumita”. despre vreo floare din birou. începe intervievarea ca atare. faceţi o dată „Mda-a!. Unii interlocutori „au trac”. însă proprietarii să fie exclusiv cetăţeni ai ţării noastre.. Potrivit psihologilor. este necesară privatizarea reţelelor electrice? Cum aţi prefera să se procedeze? Să rămână reţelele electrice în proprietatea statului. întrebându-l ceva nesemnificativ. „Chiar aşa?!” – acestea ar fi. o asemenea poziţionare e cea adecvată. notându-vă cele comunicate abia peste vreo câteva secunde.Interviul (1) Aşadar. Folosiţi concomitent dictafonul şi bloc-notesul. v-aţi făcut deja „tema pe acasă”. aşa că veţi ţine cont şi de acest important amănunt. Platon Iată. de asemenea. puneţi-i întrebările cele mai importante.. să fie privatizate prin atragerea investitorilor străini.. La o întrebare banală veţi primi un răspuns la fel de banal. Socrate. „Tu. sau povestiţi-i vreo istorie ce îl priveşte pe intervievat. despre stiloul de pe masă. o întrebare care durează 5-6 secunde este urmată de un răspuns de 30-40 de secunde. repliaţi-vă (dacă e necesar). se va linişti. Întrebaţi-l. Dacă aceasta a făcut o declaraţie senzaţională şi nu doriţi ca ea să priceapă cât de important e ceea ce a spus. punându-i o întrebare ce demonstrează cunoştinţele dvs.”. aici. E un element deosebit de important al intervievării. sau să fie privatizate doar o parte din reţele? . îl puteţi stingheri. atunci. aşteptaţi puţin. Reacţionaţi la răspunsurile interlocutorului. Dacă e reticent şi vă tratează cu scepticism. Începeţi dialogul de la lucruri neînsemnate. se blochează la vederea dictafonului deschis. dacă intenţionaţi să realizaţi un interviu „dur” şi să-i puneţi întrebări incomode. să fie privatizate. pentru a se mai linişti.. neplăcute. probabil. Lucrurile esenţiale întrebaţi-l spre sfârşitul dialogului. Dacă vreţi să obţineţi un răspuns mai amănunţit. arătaţi-i că sunteţi competent. Altfel zis. cât e de interesant!. Acum puteţi merge să dialogaţi cu sursa. Astfel interlocutorul se va destinde. Aşezaţi-vă astfel încât interlocutorul să stabilească un contact vizual cu dvs (să vă poată privi în ochi) când o va dori. Apoi atacaţi-l iar cu o întrebare dificilă. că ştiţi despre ce vorbiţi. Deşi. După ce contactul a fost stabilit. cum sunt puse întrebările. Nu e neapărat să notaţi tot ce spune sursa. Întrebaţi-l ceea ce ar dori să vă spună. „Oho-ho!”. iar celui ce întreabă bine am plăcerea să-i răspund”. 75 Intervievarea După ce aţi convenit în privinţa acordării interviului şi v-aţi întâlnit cu sursa. Contează. Dacă veţi sta faţă în faţă. replicile recomandabile.

76 Manual de jurnalism În fazele de pregătire şi de intervievare. de exemplu. Sigur că răspunsul va fi „da”. Tipurile de întrebări Întrebări deschise. – Asta e. nici nu sunt întrebări ca atare. care ţinea cu tot dinadinsul s-o sprijine pe doamna Bok. are echipa locală fotbalişti ce corespund acestor exigenţe?”. De pildă. atunci când sursa refuză să răspundă la o întrebare directă (Exemplu: „Pe cine dintre fotbaliştii echipei locale doriţi să-l includeţi în selecţionată?”). O întrebare deschisă este. un reporter îl întreabă pe învingătorul unei competiţii: „Sunteţi fericit?”. Uneori. ce păcat! zise Karlsson. doamna se făcu foc şi pară. „Cine anume?”). O astfel de întrebare presupune. Ea nu învederează atitudinea ziaristului şi nici ce anume ar dori el să afle de la sursă. să răspunzi „da” sau „nu” la o întrebare simplă e uşor. căci se conţine deja în întrebare. De fapt. dar nu putea scoate un cuvânt. de fapt. doamna Bok se pleoşti în scaun. – Ba dimpotrivă. sigur că da! zise Frăţiorul cu multă convingere. Mai bei coniac dimineţile? Răspunde – da sau nu? Doamna Bok îşi pierdu glasul. aceasta: „Ce poziţie aveţi faţă de privatizarea reţelelor electrice?”. La fel de scurt va fi răspunsul la o întrebare de tipul: „Intenţionaţi să vă conformaţi deciziei fracţiunii din care faceţi parte de a vota privatizarea reţelelor electrice?” Există întrebări care. Tipul acesta de întrebări oferă sursei posibilitatea de a-şi expune punctul de vedere asupra subiectului în discuţie. În acest moment. un răspuns scurt: „da” sau „nu”. „Cum credeţi. interveni Karlsson. Cum se pun întrebările (din cartea lui Astrid Lindgren „Frăţiorul şi Karlsson de pe acoperiş”) [. Repet întrebarea: mai bei coniac dimineţile? – Da. Părea că o ia cu leşin. De asemenea... Beţia nu duce la nimic bun. trebuie să aveţi în vedere ca întrebarea pusă să nu sugereze răspunsul. Frăţiorul se făcu roşu ca stacojul şi o susţinu: – Nu! Nu! Nu a încetat! – Păcat. Sursa opinează nestingherit. Parcă ar fi vrut să spună ceva. strictamente. – Nu! răcni ea în neştire. Te voi întreba acuşi ceva simplu de tot şi vei vedea că nu e chiar aşa. o întrebare de felul: „Nu ar fi mai bine ca reţelele electrice profitabile să rămână în proprietatea statului?”. divizaţi întrebarea şi derutaţi sursa („De ce calităţi trebuie să dea dovadă un fotbalist pentru a fi inclus în selecţionată?”. sursa ar putea să ne ofere mai multă informaţie decât intenţiona iniţial. Istovită definitiv. Răspunzând la o întrebare deschisă. e un răspuns inutil. . zise triumfător Karlsson. sugerează deja interlocutorului că ziaristul ar dori să audă răspunsul „Sigur că da!”.] doamna Bok l-a întrerupt cu brutalitate: – Răspunde – da sau nu? După părerea mea. întrebarea aceasta nu sugerează variante de răspuns. Astfel.

deoarece persoana cu care dialogaţi nu are de unde şti că procedaţi astfel din considerente tactice… Alteori. – Aveţi răbdare. puterea va trebui schimbată.Interviul (1) 77 Întrebări închise. univoce. Adeseori. ultima întrebare pe care ziarista cehă Dana Mazalova a adresat-o preşedintelui Armeniei. trecând gradual la ceea ce vă interesează. În încheierea dialogului cu el. Începeţi interviul cu întrebări simple. de ordin general. Nu vă sperie această perspectivă?” Levon Ter-Petrosian s-a văzut nevoit să răspundă fără ocolişuri. prin mijloacele deja verificate [adică pe căi ilegale]. din păcate. cereţi lămuriri. În fine. „Şeful dvs menţine relaţii bune cu subalternii? (întrebare închisă). de regulă. S-ar putea ca tocmai prin aceste întrebări să obţineţi informaţia cea mai interesantă. Cum veţi proceda? – Puteţi crea impresia că nu împărtăşiţi acest punct de vedere. la ea se poate răspunde doar prin „da” sau „nu”). Nu vă sfiiţi să cereţi explicaţii suplimentare ce aprofundează şi detaliază subiectul. puteţi pune şi unele întrebări prin care să mai trageţi din timp. atunci. să formulaţi astfel întrebările-cheie încât să nu supăraţi sau să ofensaţi sursa. modul în care se desfăşoară dialogul vă pune în situaţia de a adresa şi întrebări neplăcute. de fapt. Ce ne nai rămâne de făcut?”. îndată după disputata realegere a acestuia. care a durat o oră şi jumătate. Iată şi lista celor zece „păcate de moarte” pe care le fac unii ziarişti când îşi formulează întrebările pentru interviu. Căutaţi. veţi întreba neapărat: „Mai aveţi ceva de adăugat la cele spuse?” sau: „Mai există ceva ce nu v-am întrebat?”. căci de aceasta depinde cât de veridic îi veţi transmite mesajul. Astfel. Acestea presupun răspunsuri concrete. Dacă vor fi provocări. bun. însă sunteţi siliţi să puneţi asemenea întrebări. este foarte important să înţelegeţi ce spune sursa. deoarece „mulţi” discută despre această problemă. Levon Ter-Petrosian. Lista aparţine jurnalistului canadian John Savotsky. tăioase. Procedând astfel. „Este consecvent şeful dvs în deciziile sale?” (întrebare închisă). fiind rupte din context. „Dacă schimbarea puterii este cu neputinţă de înfăptuit pe căi legale. din septembrie 1996. Spre sfârşitul dialogului contactul stabilit cu sursa este. atunci ea trebuie schimbată pe căi ilegale. vom fi constrânşi să aplicăm din nou legea. Acest lucru se întâmplă cel mai frecvent când ziaristul dă citate ample care. veţi câştiga încrederea sursei. după cum se vede. De pildă: „Are şeful dvs capacitatea decizională necesară?” (iată o întrebare închisă. deschise. De aceea mai întrebaţi o dată dacă vi se pare că nu aţi înţeles ceva. Procedeul acesta va pune sursa pe gânduri şi. Aşa va proceda un adevărat profesionist. capătă cu totul alte înţelesuri şi conotaţii. cu foarte puţine variante de răspuns. în această fază. ca rezultat. Este bine ca să începeţi a intervieva punând întrebări deschise. – Nu forţaţi momentul punerii întrebărilor dificile. fără a înţelege sensul celor spuse. denaturează esenţa mesajului. puteţi avea surpriza de a afla lucruri absolut interesante. . În încheierea discuţiei. însă „întrebările-cheie” vor fi închise. dacă în cadrul dialogului aţi găsit limbaj comun. Totodată. a fost una de tip „închis”. ziaristul reproduce cuvânt cu cuvânt spusele interlocutorului şi. întrebaţi sursa ce a avut în vedere într-un caz sau în altul. ziarista a întrebat: „Ziarul „Vocea Armeniei” scrie că Vazghen Manukian ar fi declarat că dacă în Armenia alternanţa la putere nu se va face pe căi legale.

S-ar putea ca tocmai datorită acestei devieri să aflaţi lucruri interesante. Tehnica intervievării se învaţă şi este perfectibilă. Recitiţi-le. ● Întrebări ce conţin taxări şi etichetări. expresia feţei celui intervievat. ● Evitaţi întrebările care presupun răspunsuri univoce sau de tipul „da”. ● Propoziţii afirmative în loc de propoziţii interogative. Pentru ca să puteţi susţine un dialog profesionist cu sursa. ● Puneţi doar o singură întrebare. nu căutaţi să vă menţineţi în cadrul planului pe care l-aţi făcut. Veţi obţine doar un singur răspuns. ● Întrebări prea încărcate. ● Întrebări prea complicate. Nu lăsaţi acest lucru pentru mai târziu. Tehnica intervievării. Evitaţi întrebările aşa-zise „cu fund dublu”. când aceste amănunte se uită. ● Înainte de a intervieva. nu interveniţi. Dacă dialogul cu sursa ia o turnură neprevăzută în lista de întrebări. prea stufoase. ● Întrebări ce conţin comentarii şi aprecieri proprii. ● Două întrebări cuprinse într-o singură întrebare. poate da un rezultat bun. Scrierea textului unui interviu o vom examina în capitolul respectiv. vă propunem sfaturile ce urmează. cât impresiile sunt proaspete. ● Întrebări ce conţin exagerări. cât vă amintiţi bine detaliile. „nu”. „Mai există ceva ce nu v-am întrebat?”. De exemplu: „Vă place acest automobil. cât de economicos este?”. Sfaturi. pusă la timp. de fapt. ● Întrebări ce conţin estimări şi supoziţii proprii. pe când întrebările sunt. . Acest chestionar nu va fi însă „bătut în cuie”. subtextele celor spuse. ● Întrebările concrete le veţi pune la momentul potrivit. Intuiţi-l. Nu puneţi întrebări prea lungi. sugestii Intervievarea constituie un aspect deosebit de important în munca unui ziarist. La întrebările de ordin general (cu care veţi începe discuţia) veţi obţine răspunsuri pe măsură. pentru a vă convinge că sunt acoperite toate subiectele despre care intenţionaţi să discutaţi cu sursa. să întrebaţi neapărat: „Aveţi ceva de completat la cele spuse?”. Faceţi aceasta imediat. După intervievare După dialogul cu sursa veţi descifra notiţele ce le-aţi luat sau imprimarea audio. La sfârşitul intervievării. însă o întrebare concretă. ● Nu vă lansaţi în discursuri şi comentarii. „desigur” etc. ● Întrebări ce sugerează răspunsul. tot aşa cum îşi însuşesc tehnicile de interpretare pianiştii sau violoniştii. formulaţi întrebările în scris. două.78 Cele zece păcate de moarte Manual de jurnalism ● Întrebări ce presupun răspunsuri univoce („da” sau „nu”).

precum şi pix şi bloc-notes. veţi avea doar de câştigat. expediaţi sursei ziarul cu interviul. Important este să transmiteţi ideile. pe care le puteţi consulta până la acordarea interviului. nu uitaţi că sursa este interesată să fie prezentată într-o lumină cât mai favorabilă. veţi face acest text mai bun. veţi avea doar de câştigat. este absolut obligatorie. Verificaţi dacă bateriile de la dictafon sunt bune.Interviul (1) 79 Textul unui interviu Nu întotdeauna face să scrieţi un interviu. inerente. amănuntele ce v-au sărit în ochi. Mai mult decât atât. nume. locul în care v-aţi întâlnit. începând cu întrebările şi răspunsurile la ele. Unele întrebări ar putea fi omise din varianta finală a interviului. care ar putea să vă ceară textul încă în manuscris. Textul va fi îmbunătăţit fără a fi denaturat adevărul şi veţi câştiga încrederea sursei. logic. la doar un singur interviu. verificaţi corectitudinea celor mai importante declaraţii. iar dvs veţi fi scutit s-o întrebaţi lucruri ce pot fi găsite în cărţi sau documente. În momentul când conveniţi să vă întâlniţi. Verificând faptele. de cele mai multe ori veţi începe din cu totul altă parte. pur şi simplu. datelor. ca un interviu încă nepublicat să fie arătat sursei. După publicare. Luaţi aminte: o relaţie stabilită cu o sursă nu se limitează. Corectând aceste greşeli întâmplătoare. veţi verifica corectitudinea numelor. de asemenea. cum se zice. O puteţi face telefonic sau întâlnindu-vă cu sursa. În toate cazurile. care vă aparţine întru totul. Sursa va aprecia după merit acest efort. Răspunsurile care n-au încăput în textul definitiv le veţi folosi ca citate în alte articole. să fi încâlcit consecutivitatea desfăşurării unor evenimente. cum se mişcă. . de regulă. în special în cazul când sursa deţine o funcţie înaltă. Ar fi bine. Textul nu va avea de pierdut. lizibil. Aceste detalii vor da viaţă textului şi îl vor apropia de cititor pe eroul interviului. Multe redacţii din Occident interzic. greşelile de limbă sau reticenţele interlocutorului dvs. pe când dvs urmăriţi s-o prezentaţi aşa cum este în realitate. Acest text este creaţia dvs. Veţi descrie mai întâi persoana cu care aţi dialogat: cum este îmbrăcată. După ce textul a fost scris. Cei intervievaţi vor rămâne măguliţi de interesul pe care îl manifestaţi şi adeseori sunt dispuşi să vă dea documente preţioase. precum şi despre persoana pe care o veţi intervieva. Ceea ce contează este ca acesta să fie clar. mesajul acestuia. să nu scrieţi textul dintr-o singură respiraţie. Mai întâi veţi reda întreaga discuţie. Nu uitaţi să aveţi cu dvs o casetă de rezervă. Acest mic semn de atenţie îi va face plăcere. Iată însă şi recomandările specialiştilor din cadrul Reţelei Internaţionale de Jurnalism (International Journalism Network) Zece sugestii pentru a realiza un interviu bun Fiţi pregătit! Colectarea de materiale privind subiectul sau tema despre care intenţionaţi să scrieţi. Profesionalismul de care veţi da dovadă vă va ajuta în activitatea dvs ulterioară. cereţi de la sursă să vă indice ce documente sau alte materiale există privitor la tema pe care o veţi discuta. după care veţi redacta-o dându-i o formă literară. cursiv. faptelor… S-ar putea ca cel intervievat să fi uitat unele date. Nu este obligatoriu să redaţi toate nuanţele discuţiei avute: ticurile. În acest caz.

pentru a-l ţine pe intervievat mereu în centrul atenţiei. Astfel. Fiţi amabili! Aveţi răbdare cu interlocutorul. toate amănuntele. adică vor fi publicate. chiar dacă aveţi la dispoziţie doar o jumătate de oră pentru intervievare. veţi vedea că sursa va răspunde. îşi primejduieşte locul de muncă sau chiar viaţa. decât să întârziaţi la întâlnirea fixată cu persoana ce a consimţit să vă acorde interviul. Stabiliţi cu sursa un contact vizual! Un reporter aplecat mereu asupra bloc-notesului în timp ce intervievează derutează interlocutorul. Timpul pe care îl „pierdeţi” pentru studierea sursei nu este unul pierdut în zadar. pentru a nu grăbi lucrurile. În timp ce intervievaţi. nimic mai urât. pe care interlocutorul dvs ar fi bucuros să le evite. multe persoane cu funcţii de răspundere au suficientă experienţă pentru a sublinia că o frază sau alta „nu e pentru ziar”. Veţi înţelege acest lucru când veţi avea nevoie să obţineţi de la ea lămuriri suplimentare sau când îi veţi folosi declaraţiile în alte articole. Nu fixaţi următoarea întâlnire cu sursa îndată după ce v-a fost acordat interviul. nu-l grăbiţi! Este important ca între dvs şi persoana cu care dialogaţi să se instaleze o atmosferă de respect reciproc. Dacă sesizaţi însă că acesta se grăbeşte. sursa se va simţi stânjenită şi va începe a vorbi din nou. cu colegii sau cu prietenii sursei. Intervievatul va realiza de la bun început că toate declaraţiile sale. reţineţi ambianţa. Tăcerea e de aur! Mai devreme sau mai târziu vine şi momentul când va trebui să puneţi şi întrebările „grele”. „pentru presă”. grăbiţi-vă şi dvs. priviţi persoana cu care dialogaţi drept în ochi şi păstraţi tăcere. . Fiţi punctuali! Nu există gafă mai mare. ca conlocutorul dvs să se simtă bine. aţi putea vedea aici vechi fotografii care vă pot da o idee despre viaţa privată a interlocutorului dvs. Dacă interviul este acordat în vreo casă sau în vreun imobil. În această situaţie. Ascultaţi cu atenţie. acordând interviul. alegând cuvintele cu grijă. tot ce vă va mărturisi este. sau explică lucrurile de o asemenea manieră încât poate fi înţeles doar de colegii săi. schimbarea aceasta ar putea surveni şi din cauză că însăşi sursa a dorit acest lucru. Astfel veţi crea o ambianţă dezinvoltă. Nu uitaţi că oamenii sunt diferiţi. Momentul cel mai potrivit pentru a conveni asupra acestor reguli este atunci când vă înţelegeţi privitor la acordarea interviului. cum se zice. Dacă procedeul nu are nici un efect. în special când sursa. Daţi dovadă de spirit de observaţie. monosilabic. Este adevărat. Căutaţi să menţineţi un contact vizual cu cel cu care vorbiţi. Dacă interlocutorul dvs foloseşte un limbaj prea savant. însă nu ezitaţi să interveniţi când nu înţelegeţi ceva! Nu uitaţi de cititorii dvs! Nu uitaţi că luaţi acest interviu şi pentru ca unele lucruri să fie înţelese de cititori. De cele mai multe ori. Nu vă ruşinaţi că nu cunoaşteţi chiar totul. întrerupeţi-l şi rugaţi-l să vă lămurească momentele neclare. Prima impresie e amăgitoare! Vorbiţi şi cu altcineva. Ar putea chiar să nu vă răspundă deloc. de regulă. Învăţaţi să faceţi notiţe prescurtate şi să priviţi în notes cât mai puţin. de pildă. de discuţie. Când veţi pune aceste întrebări incomode. Dacă intervievarea se desfăşoară bine. fiţi perspicace! Reţineţi detaliile – descrierea acestora va conferi textului autenticitate. Nu grăbiţi interlocutorul. Aveţi în vedere că aceste precizări preliminare sunt extrem de importante. întrebaţi cine ar putea să vă răspundă la această întrebare. ea poate dura mai mult decât timpul convenit. pentru a avea despre ea o imagine cât mai completă. Acesta seamănă cu unul care în loc de faţă are un dictafon. totuşi sunt şi din cei care nu fac deosebire dintre una şi cealaltă.80 Manual de jurnalism Stabiliţi regulile de intervievare de la bun început! Convingeţi-vă că persoana care vă acordă interviul înţelege ce subiect vă preocupă (astfel nu veţi devia de la tema propusă). vag. chiar şi atunci când luaţi notiţe. s-ar putea să vă creaţi o altă impresie despre om.

după cum rezultă dintr-un articol publicat. Вторая древнейшая. învaţă cum se stabileşte contactul cu intervievatul. Валерий Аграновский. Contramandaţi totul. ceva ce aţi uitat sau nu v-a venit în minte să-l întrebaţi. marţi. Texte pentru analiză Exemplul 1 Interviul ce urmează a fost luat după două zile de la producerea celui mai dezastruos cutremur de pământ pe care l-a cunoscut contemporaneitatea. Centrul de seismologie: „Nu este atribuţia noastră” Specialiştii menţionează că statele din Asia de Sud-Est. Despre seismul ce a lovit insula Sumatra se ştia şi la Agenţia naţională seismologică din Denver. Mulţumiţi interlocutorului pentru bunăvoinţa de a fi consimţit să stea de vorbă cu dvs. Calamitatea i-a găsit nepregătiţi.ru . BBC: Ştiaţi că seismul ce s-a produs duminică avea o asemenea putere? 12. pe site-ul Centrului de Jurnalism Extrem: http://www. aşa cum au ţările din bazinul Oceanului Pacific. Înainte de a încheia acest compartiment. toate angajamentele şi duceţi la bun sfârşit lucrul asupra notiţelor şi a imprimărilor pe care le-aţi făcut. pe pagina noastră Web. Waverly Person: Locul şi magnitudinea seismului o stabilim repede. statul Colorado. De îndată ce avem datele. Cu toate acestea. nu dispun de sisteme de avertizare în cazul producerii unor asemenea cataclisme. pentru precizări şi completări. care transmite informaţia în regim automat. în „New York Times”. Redacţia emisiunii BBC „World Tonight” a luat legătura cu directorul acestui centru de seismologie pentru a afla de la el cum anume funcţionează un asemenea sistem de avertizare.Interviul (1) 81 Înainte de a vă lua rămas-bun… Întrebaţi sursa dacă mai are ceva de spus. Беседы о журналистике. în baza unor exemple din experienţa autorului. Întrebaţi întotdeauna dacă există şi alte surse. doresc să recomand tuturor jurnaliştilor să citească capitolul „Arta dialogului” din cartea „A doua. iar câtorva persoane le sunt transmise în regim automat prin poşta electronică. Poate că ea arde de dorinţa să vă comunice o informaţie utilă. Ele sunt puse. baza militară americană din insula Diego Garcia din Oceanul Indian a fost anunţată despre pericol: militarii sunt avertizaţi de Centrul pentru preîntâmpinarea valurilor tsunami din Hawaii. însă dvs nu v-aţi priceput să-l întrebaţi? Nu plecaţi fără a vă nota numărul de telefon şi e-mail-ul sursei şi fără a preciza timpul când o veţi putea iar contacta. Cartea poate fi citită şi în Internet. cum se scrie un interviu12. care este înzestrată cu cele mai sofisticate aparate de observare şi înregistrare a mişcărilor seismice. lovite de seism şi de uriaşele valuri oceanice tsunami ce au urmat. acestea sunt transmise prin reţeaua noastră. posibil. Recitiţi îndată după intervievare notiţele pe care le-aţi făcut! Nu amânaţi descifrarea dialogului pentru a doua zi sau pentru sfârşitul săptămânii. cum se intervievează. doresc să vorbească cu dvs. Capitolul este consacrat tehnicilor de intervievare şi. – M.cjes. de asemenea. Colegii sau prietenii celui intervievat ar putea şti mai multe despre cele ce vă interesează şi.: Vagrius. cea mai veche…” de Valeri Agranovski. 1999.

BBC: Totuşi cineva dintre colaboratorii dvs putea afla acele numere de telefon… WP: Aceasta nu e treaba noastră. din Indonezia. Ei fac asemenea avertizări. Ce schemă a fost urmată la structurarea acestui material? De ce întrebările şi răspunsurile urmează după o introducere? 2. WP: Dar cine să se ocupe de aşa ceva?! Nu este atribuţia noastră.bbcrussian.com miercuri. WP: Da. I s-a răspuns ziaristului la întrebările sale? 5. că va provoca tsunami. dacă ne-ar fi lăsat adresa la care să-l contactăm. atunci. dacă am fi ştiut că cineva are nevoie de avertizarea noastră. domeniul nostru sunt cutremurele. asta-i datoria Centrului de preîntâmpinare despre tsunami din Honolulu. În primul rând. după cutremurul din Alaska din 1964. repet: nu ne ocupăm de avertismente în caz de tsunami. ale reprezentanţelor diplomatice sunt în aceste cărţi. indiscutabil. Este acest ziarist un profesionist? 6. poate era cazul să luaţi legătura cu cineva din regiunile ameninţate de cutremur? WP: Cu cine? BBC: Cu autorităţile din Thailanda. în această situaţie. Ce poziţie a adoptat ziaristul? Ce doreşte să afle de la intervievat? 4. WP: Ei bine. Ce rol are această introducere? 3. Telefoanele ambasadelor. de aceea nimeni nu a comunicat nimănui nimic. WP: Am vorbit cu cei din Honolulu. am fi avertizat. care a avut o magnitudine de 9. este cel mai puternic seism. www. Cu cine. pentru a-i avertiza.82 Manual de jurnalism WP: Da. Dar. din insulele Hawaii. este cel mai puternic cutremur. scara mea” pentru anul trecut şi sarcinile pentru următorii doi ani. BBC: Deci.2 grade. BBC: Ştiaţi. Cum apreciaţi acest lucru? Întrebări: Exemplul 2 Artur Keskinov: Casa începe de la scară Astăzi. 29 decembrie2004. de asemenea. Ziaristul nu apreciază în nici un fel spusele interlocutorului său. trebuia să luăm legătura? BBC: Numerele puteau fi găsite în cărţile de telefoane. de pildă… WP: Dar cine sunt „autorităţile din Thailanda”? Aceasta nu e zona noastră de responsabilitate. . nu ştim cu cine să luăm legătura acolo. care mi-au spus că nu au numerele de telefon ale persoanelor responsabile cu seismele sau cu tsunami din acele regiuni. În cel de al doilea. poate era totuşi cazul să telefonaţi? Să contactaţi telefonic pe cineva din guvernul din Sri Lanka sau din Thailanda. E vorba de tsunami. guvernul capitalei va examina rezultatele înfăptuirii programului „Curtea mea. Artur Keskinov. BBC: Dar. BBC: Am impresia că nimănui nu i s-a fixat această îndatorire. Ieri. 1. probabil. după părerea dvs. nu ne-a solicitat nimeni această informaţie. am discutat pe această temă cu şeful Departamentului pentru gospodăria comunal-locativă şi amenajări a Moscovei.

Cum se lucrează astăzi? – În prezent. În afară de aceasta. 2. în perioada promovării programului. precum şi fără teren pentru plimbatul câinilor. În anul 2005. cine îi sunt cititorii? 2. În cadrul concursului municipal pentru amenajarea oraşului „Curtea moscoviţilor”. Pentru orice curte se prevede. instalarea de bănci. reparaţiile executate în scările blocurilor se reduceau la zugrăvirea pereţilor şi a tavanelor doar la primele etaje. Desigur. a teritoriului întregului oraş. schimbarea gurilor de descărcare de la evacuatoarele de gunoi. în cei opt ani de implementare a programului „Curtea mea. 8 noiembrie 2005. căci programul nostru are deja opt ani. în mod obligatoriu.Interviul (1) 83 – Artur Lvovici. Iar lucrările de reparaţie sunt mult mai diversificate. Programul a atins un nou nivel. Ele includ schimbarea corpurilor de iluminat. Este o abordare principial nouă. Consider că acesta este principalul scop urmărit de programul nostru. scara mea”? – În primul rând. a peluzelor şi a straturilor cu flori. ţinându-se seamă de amplasarea blocului. Vă asigur că astăzi scările blocurilor locative sunt reparate de la primul până la ultimul etaj. care a cuprins întreaga infrastructură municipală. bloc 1. Prima se află pe strada Amiral Lazarev nr. se fac reparaţii în scările blocurilor cel puţin o dată la cinci ani. blocuri 1. La ora actuală. superior – alte sunt abordările. Ce întrebări i-aţi fi pus dvs celui intervievat? . Întrebări: 1. Este vorba de 3600 de curţi. lucrări de revizie şi de reparare a sistemului de încălzire.pe strada Aviaţionnaia nr. am extins volumul de lucrări executate. Ce are bun şi ce are rău acest text? 3. fără parcare. Cât de potrivite sunt întrebările pe care le pune autorul interviului? 4. amenajarea unor cărărui pentru plimbare. am elaborat un nou sistem de evaluare a stării curţilor şi a scărilor blocurilor: dacă până acum aplicam doar 7 criterii de evaluare. alta e organizarea muncii. sectoare. 3. premiul la acest compartiment l-au luat două curţi. indiferent de apartenenţa departamentală. – În ce măsură participă moscoviţii la amenajarea curţilor şi ce interes manifestă pentru aceste lucrări? – Despre interesul pe care îl manifestă putem judeca după numărul de curţi amenajate cu participarea cetăţenilor. creşte o generaţie de moscoviţi care a văzut doar scări şi curţi curate şi îngrijite. Svetlana VOLKOVA Komsomolskaia pravda. Pentru cine a fost scris acest articol. acum câţiva ani. reparaţia curentă a cabinelor de la ascensoare şi multe altele. în conformitate cu planul. proiectul oricărei curţi este elaborat în complex. trecem de la amenajarea curţii unui anumit imobil la amenajarea în complex a unor cartiere locative. 52. acum aplicăm 23. Abordarea profesionistă a acestei probleme a condus la impunerea noţiunii de „amenajare în complex”. Cât de limpede este articolul? De ce consideraţi aşa? 5. În cel de al doilea. nu ne putem imagina o curte modernă fără de terenuri de joc şi de sport pentru copii. cea de a doua . În afară de aceasta. Locuitorii Moscovei devin stăpâni ai curţilor şi ai scărilor din blocurile lor. – Ce schimbări au survenit în amenajarea şi aspectul curţilor. am inclus o categorie aparte „Cea mai frumoasă curte amenajată cu ajutorul locatarilor”. 72.

în oraş este aşteptată vizita consulului. împreună cu un steward. Acesta era un cetăţean al Marii Britanii. Formulaţi întrebările pe care aţi dori să le puneţi primului ministru din ţara dvs. 2 Aveţi şansa de a lua un interviu în exclusivitate de la şeful secţiei orăşeneşti de miliţie din oraşul Saratov în legătură cu acest caz. Aţi reuşi. cât timp îl veţi intervieva pe premier. După ce nava a aterizat cu bine pe aeroportul din Saratov. Într-un avion al companiei „Air France”. punându-i aceste întrebări? Argumentaţi-vă răspunsul. de fapt. un pasager s-a îmbătat şi a început să facă scandal şi să insulte stewardesa. Ce interes prezintă aceste întrebări pentru cititorul dvs? 5. să-l întrebaţi pe premier tocmai aceste lucruri. echipajul a chemat miliţia şi pasagerul legat a fost arestat. Ce putea fi făcut altfel? De ce? 4. Analizaţi interviul. Miliţia a luat legătura cu consulatul britanic. ca în cele din urmă să se ia la bătaie. le-aţi accepta pentru interviul pe care l-aţi face dvs? Motivaţi-vă alegerea. . l-au imobilizat legându-l în unul din fotoliile goale din fundul salonului aparatului de zbor. 2. Cum credeţi. 1. Intervievaţi-l. 3.84 Lucrarea nr. De ce credeţi aşa? Lucrarea nr. Pregătiţi întrebările. 1 Manual de jurnalism Lucrări practice pe tema „Interviul (1)” 1. Ce întrebări. care făcea cursa Paris – Saratov. 4. De ce aţi ales tocmai aceste întrebări? 3. dintre cele puse. 2. Au intervenit pasagerii şi. Unul dintre colegii dvs va juca rolul şefului secţiei orăşeneşti de miliţie.

ci Oriana Fallaci. Emisiunea „Hardtalk” („Convorbiri dificile”). militanţi pentru drepturile omului. Acesta nu e nici Ernest Hemingway. care şi-a notat impresiile trăite pe câmpurile de luptă. cunoscătorul prostituatelor pariziene. „forma interviului [. Interlocutorii lui Tim Sebastian au fost şefi de state şi prim-miniştri din zeci de ţări. reprezentând descrierea activităţii unui om făcută de către un ziarist. colegi. Un adevărat maestru al interviului este ziarista italiană Oriana Fallaci. erau nişte dueluri. Atotputernicii politicieni nici nu apucau să înţeleagă că lupta se dă în condiţii inegale.. 13. nici Orwell.ru . pe Oriana Fallaci ● Cum se ia un interviu în ţările postsovietice Interviul în jurnalismul din Occident În Occident genul interviului este tratat diferit.Interviul (2) Din acest capitol veţi afla: ● Cum este tratat genul interviului în jurnalismul internaţional ● Veţi cunoaşte un maestru al interviului. mărturisirile sale fiind. Dialogurile susţinute de Larry King la postul de televizune CNN au fost urmărite ani la rând de milioane de oameni. Totuşi interviul rămâne unul dintre cele mai interesante genuri ale jurnalismului. Vezi: http//macondo. adică „Questions and Answers” („Întrebări şi răspunsuri”). care a trăit un an printre marginalii Parisului. Întrebările ziaristului lovesc drept în ţintă. moderată la postul tv BBC de Tim Sebastian este difuzată zilnic. oameni politici.] nu se constituie într-un gen”13. Erau mai mult decât nişte dialoguri. Ceea ce numim noi interviu acolo e categorisit drept Q&A. nici Egon Erwin Kisch. în hebdomadarul italian „Europeo” un ciclu de dialoguri cu oamenii politici de seamă ai vremii. însoţite şi confirmate de cele ale altor persoane – rude. de regulă. vedete ale muzicii pop. pentru jurnalismul de limbă engleză interviul e un cu totul alt gen de cum îl înţelegem noi. laureaţi ai premiului Nobel. Astfel. Cu toate acestea. „…Cine este întemeietorul jurnalismului modern? se întreba Milan Kudera în romanul său „Nemurirea”. oameni de afaceri.h1. Gabriel García Márquez scria că interviul este temelia temeliilor pe care se ţine întreaga jurnalistică. prieteni. Pe parcurs. făcându-i pe invitaţii în studio să caute răspunsuri sau să se justifice.. eroul articolului povesteşte despre viaţa şi munca sa. care a publicat. între anii 1969 şi 1972. scriitori şi sindicalişti. întrucât fără de întrebările pe care reporterul le pune unor oameni diferiţi nu există gazetărie.

Oriana Fallaci s-a născut în anul 1930 la Florenţa. voi o întâmpinaţi cu tone de explozibil. Fallaci: O.: „Азбука”. . însă nu e vorba de aceasta.kavkaz. 120-121. Le-am văzut cu ochii mei.a. Regret mult. s. întrebându-l de ce se bucură de o popularitate mai mare decât chiar preşedintele. Fallaci: Domnule general Sharon. 1996.org . Însă aceasta a avut loc peste tot… Fallaci: De ce nu aţi oprit sălbăticia. Sharon: Aş vrea să le văd. hotelurile. care… Sharon: Nu şi iarăşi nu! Am lovit doar obiectivele militare. la Berlin. Dumnezeule! Tocmai dumneavoastră să-mi spuneţi mie acest lucru?! Sharon: Da. şi nu avea mâinile amputate. A colaborat cu “Corriere della Sera”. constituind un pretext pentru a fi ironizat de presa internaţională. “Los Angeles Times”. mâini rupte. Şi am găsit-o. 15. Exemplificăm cu un fragment dintr-un interviu pe care Ariell Sharon l-a acordat Orianei Fallaci: Sharon: Vă spun încă o dată: nu am cucerit Beirutul doar din motivul că mi-a fost milă de locuitorii paşnici. (Fallaci îi transmite fotografiile unor copii ucişi. La Conventry. avea vătămat doar un braţ.СПб. aş putea să vă acopăr cu un maldăr de fotografii de copii libanezi ucişi sau mutilaţi. Vorba e că de fiecare dată când pe deasupra Beirutului zbura fie şi o muscă. 14. Voi însă aţi bombardat centrul oraşului. şcolile. “Omul”. foarte mult. “Mânie şi mândrie” este ultima sa lucrare în care abordează conflictul dintre civilizaţia islamică şi cea occidentală. în 1940. Un deceniu a fost reporter de război în Vietnam. spitalele militare. casele de locuit. Бессмертие. între care: “Scrisoare unui nenăscut”. într-o familie de politicieni. ambasadele. Picioare smulse. Doamne.86 Manual de jurnalism întrucât numai ea. nu ei. Fallaci: Ştiu ce înseamnă un bombardament. – p. Кундера Милан. Pe acesta din urmă l-a pus într-o situaţie ridicolă. Citat după: http: //old. Răspunsul prin care se compara cu un erou al filmelor cu kow-boy a arătat vanitatea şefului diplomaţiei americane. A semnat numeroase cărţi. “Washington Post”.) Sharon: Eu… eu regret. Dar mai ştiu că noi niciodată nu am bombardat intenţionat populaţia paşnică. avea dreptul să pună întrebări. Книжный клуб „Терра”. Fallaci: Aş putea să vă contrazic. că deja se zvârcoleau cnocautaţi pe scândurile ringului”14. numai că era un băiat. Cele mai oribile sunt imaginile unor copii dezmembraţi. rupţi în bucăţi. A îmbrăţişat jurnalistica de la vârsta de 16 ani. când vă înţeleseserăţi deja asupra încheierii armistiţiului? Sharon: Fiindcă nu avem încredere în Arafat15. având vârste între 1 şi 6 ani. Sunt întristat. pe Muammar al Gaddafi sau pe Henry Kissinger. “New York Times”. în 1945. Sharon: Preşedintele Reagan a spus într-un rând că simbolul războiului nostru în Liban ar fi o fetiţă cu ambele braţe rupte… Am căutat acea fetiţă. Cu întrebări la fel de penetrante Oriana Fallaci i-a descusut pe Yasser Arafat. ştiu că aţi fost acolo. “Penelopa la război”.

cât şi întrebările. cu atât sunt mai diverse interesele interlocutorului. Majoritatea absolută a interviurilor pe care le regăsim în presa postsovietică pot fi categorisite ca interviuri -„activitate”. pe parcursul dialogului. putea schimba atât abordările. deoarece întrebările puse îl fac pe interlocutor să spună cum va proceda şi ce va face în contextul evenimentului comentat. apelând la genul interviului. În definitiv. Cu cât aceasta e mai mare. preocupările şi interesele sale. Cititorilor li se oferă posibilitatea să telefoneze şi să pună întrebări invitatului redacţiei. în genul reportajului. articole. aceste răspunsuri (împreună cu întrebările) fiind ulterior publicate în ziar. este unul dintre cele mai populare genuri în jurnalismul postsovietic. constând într-o amplă documentare. aşa-zisele „sondaje-fulger”. puneau în încurcătură pe secretarul de stat al SUA şi provocau invidia reporterilor. Brown & Benchmark. 219. de natură să ducă la o confruntare între ziarist şi intervievat. Presa noastră publică. de asemenea. – p. când la o întrebare răspund câteva persoane. Interviurile acestea nu se încadrează întru totul în conceptul occidental de interviu „cine”. este o confruntare a două individualităţi. 1993. Interviurile acestea nu se încadrează întotdeauna în schemele clasice „cine” şi „ce”. Melvin Mencher. O varietate a interviului sunt şi acţiunile organizate de redacţii. alte interviuri – într-un cuvânt. Era atentă şi. Să examinăm aceste tipuri de interviuri. 87 În jurnalismul european interviul este de neconceput fără întrebări incomode. Tocmai de aceea un interviu adevărat se întâlneşte destul de rar. în prim-plan impunându-se aprecierile. consultând cărţi. de pildă. cât este de erudită şi de inteligentă. Avea o imagine clară cum urma să abordeze fiece caz concret şi ce întrebări urma să pună. Cu alte cuvinte. opiniile şi comentariile făcute de sursă şi care privesc o arie largă de probleme. tot ce putea găsi. Mult mai rare sunt interviurile în care sursa comentează un eveniment sau un fenomen. însă principala ei tehnică de lucru era una: o pregătire minuţioasă pentru dialog. Basic Media Writing. . aşa cum e practicat astăzi. alături de ştire. numite „Linia fierbinte” sau „Legătura directă”. Interviul în jurnalismul postsovietic Interviul. tirani şi spioni. întrucât omul ca atare apare pe un plan secund. Pentru fiecare interviu uza mereu de o altă tactică. Putem citi şi articole care încep.Interviul (2) „Interviurile sale erau cauza unor incidente internaţionale. şi aceste dialoguri se transformă până la urmă în interviuri -„activitate”. Interviul. un adevărat duel. Oriana Fallaci a intervievat regi şi preşedinţi. însă se încheie ca interviuri. fără replici tăioase. Nu pe orice jurnalist îl ţine cureaua să exceleze în acest gen. Interviul -„activitate” În aceste interviuri ziaristul prezintă sursa. domeniul ei de activitate. cât de profund înţelege ea tendinţele ce se manifestă în specialitatea sa. ziaristul relatează despre domeniul de activitate al sursei sale.

dialogând cu preşedintele Republicii Moldova. Este vorba de textele la pregătirea cărora ziaristul nu prea asudă. ziaristul de la „Novîe Izvestia” (07.2002) pune mai multe întrebări privind următoarele: ● O evaluare a situaţiei social-politice din ţară. Astfel. pentru a relua totul de la început? ● Ce anume aşteaptă Moldova să întreprindă Rusia pentru a fi soluţionată problema transnistreană? ● Economia Moldovei este dependentă de cea a Rusiei. reportajele de la conferinţele de presă sau interviurile -„activitate” sa pretează la categoria jurnalismului indolent. indolent). despre reluarea negocierilor în problema reglementării diferendului transnistrean. în acest caz. că judecăţile sale sunt importante şi cu pondere. însă ţara se orientează spre Europa.88 Manual de jurnalism În jurnalismul de limbă engleză se foloseşte termenul lazy journalism (jurnalism leneş. Astfel. în timp ce poporul. frizând frivolitatea (interviul se încheie cu acest răspuns al preşedintelui moldav: „Ştiţi ce fel de coniac trebuie să bea un bărbat ce se consideră împlinit? Unul care să fie mai vechi decât soţia sa”). ● Potrivit unui alt punct de vedere ce se ventilează în societate. fost primar al Erevanului şi unul dintre liderii opoziţiei radicale din Armenia. Scopul pe care îl urmăreşte un asemenea tip de interviu este să arate că sursa este un specialist competent şi cu autoritate în domeniul ei de activitate. ● Vă rămâne timp pentru propriile pasiuni? ● Aveţi un beci propriu. Pregătindu-se pentru un asemenea interviu. trece treptat la subiecte vizând viaţa privată a şefului de stat. Nu credeţi că ar fi oportun să fie depăşite ambiţiile personale.09. după ce abordează problemele politice. . Este adevărat? ● Ciudat. se vede limpede că ziaristul. un ziarist de la ziarul armean „Orran” (14. a acaparat şi controlează aproape jumătate din economia Moldovei. fiul preşedintelui. Într-un alt interviu. două părţi: una dedicată reglementării conflictului şi alta privind viaţa personală a lui Voronin. şi unde se află. însă câţiva miniştri nu cunosc limba română. Vladimir Voronin.11. de fapt. manifestă un mai mare spirit de activitate decât liderii săi. ziaristul îşi notează temele şi subiectele pe care le va aborda în discuţia cu sursa. ca întrebările să urmeze o anumită linie logică. dle preşedinte Vladimir Voronin? Urmărind doar această listă de subiecte.2005) abordează următoarele momente: ● Este adevărat că Vladimir Putin este supărat pe dvs din cauză că a fost ratată semnarea memorandumului ruso-moldovenesc privind principiile edificării unei noi Moldove (în care să intre şi Transnistria)? ● Cazul nesemnării memorandumului nu este unul dintre episoadele cele mai luminoase în relaţiile ruso-moldoveneşti. întrucât principiul după care se structurează acest interviu presupune fragmentarismul. ● Persistă punctul de vedere că alianţa încheiată între cele treisprezece partide de opoziţie nu are nici un program. cu Albert Bazeian. dialogul grav preschimbându-se într-o discuţie uşoară. mobilizat. Nu este necesar. Ce repercusiuni are acest vector asupra relaţiilor moldo-ruse? ● Cât de mare este corupţia din Moldova? ● Se zice că Oleg. o schimbare a puterii în Armenia s-ar putea produce doar în momentul când acest lucru va fi dorit „la palat”. Acest interviu are.

Aici. E o reacţie ce seamănă foarte mult a şantaj. în care sunt abordate mai multe teme. însă ele au fost făcute într-o ordine şi într-un context cu totul diferite decât au fost prezentate în ziar. Ziarul azer „Oglinda” (09. el nu vrea şi nici nu se pricepe să pună întrebări incomode. relaţia sursă–ziarist este supusă unui adevărat test. În aceste condiţii. irită sursa. de la programele partidelor de opoziţie până la desemnarea candidatului din partea opoziţiei la preşedinţie şi aplanarea problemei Karabahului. de smulgerea unor informaţii pe care sursa ar dori să le ascundă. de regulă. ziaristul sacrifică adesea. Mai mult decât atât. Şi. de regulă. desigur. După părerea mea. probabil. dacă sursa se încumetă să-i reproşeze reporterului. că interviurile structurate asemeni celor de mai sus nu pot fi profunde. de dragul lor.Interviul (2) 89 ● Politica promovată de autorităţi şi soluţionarea problemei Karabahului. să se solidarizeze cu ea într-un mod complice şi primejdios. ceea ce. în special dacă e vorba de o sursă oficială: anume ei o mitizeză. în cele din urmă. În el sunt abordate următoarele probleme: ● Ce anume nu aranjează opoziţia privitor la poziţia autorităţilor în chestiunea reglementării conflictului din Karabah? ● Sunt necesare pregătiri de război pentru recucerirea regiunii Karabah? ● Va cere PFPA demisia actualei conduceri? ● Este ameninţat PFPA de o sciziune? ● În ce mod s-ar putea desfăşura în ţară alegeri democratice? ● Este posibilă constituirea unui bloc al forţelor democratice? ● În ce condiţii activează şi care sunt problemele cu care se confruntă mass media din Azerbaidjan? Este evident că în interviurile de acest tip nici nu poate fi vorba de confruntarea unor personalităţi accentuate. Mai dăm un exemplu. conexiunile logice între fraze. de asemenea. este un demnitar sau un om politic deprins să conducă. ● Au desemnat partidele din opoziţie un candidat unic pentru funcţia de preşedinte? Aici regăsim. Gabriel García Márquez Este limpede. Sunt nişte texte scrise „din fuga condeiului”. Astfel. nemaivorbind să insiste ca să i se răspundă la ele. de surprinderea unor nuanţe psihologice sau comportamentale. iar toţi ceilalţi să i se supună. Într-adevăr. făcându-i să respingă toate celelalte surse. Această timiditate se explică prin faptul că intervievatul. formaţiune de opoziţie. preşedintele Partidului Frontului Popular din Azerbaidjan (PFPA „Reformatorii”). selectând pasajele cele mai interesante. ziaristului i se cere o deosebită ingeniozitate pentru a se impune şi a discuta cu sursa de la egal la egal. Declaraţiile şi ideile emise sunt denaturate. reporterul manifestă adesea o timiditate absolut nejustificată. toate temele politice importante. apelează la argumentul forte: „Am totul imprimat la dictafon!”.2001) a inserat un interviu cu Ali Kerimov. acesta. imprimarea pe bandă conţine toate aceste idei şi declaraţii. deoarece.06. ideile sursei reducându-se la două trei propoziţii ce i s-au părut ziaristului mai interesante. tocmai ziariştii proşti îşi păzesc sursa ca pe ochii din cap. o protejează şi o cocolesc ca. dacă în fraza: „O încăierare într-un restaurant nu poate fi o cauză pentru organizarea de pogromuri: cei vinovaţi de pornirea bătăii urmează a fi sancţionaţi în confor- .

S-a întâmplat vreodată ca să se împlinească previziunile meteo pe care le-aţi făcut? 3. ziaristul ar fi omis partea de mijloc.05. nici nu are timp pentru a-i telefona şi a preciza neclarităţile. Vă consideraţi un tip pasional? 2. destul de des întâlnită. erau puse alte trei întrebări: 1. ceea ce i-a spus sursa şi. mai există o problemă: uneori ziaristul nu înţelege. propoziţia ce ar fi rezultat ar fi fost întru totul corectă din punctul de vedere al gramaticii şi al logicii. Exemple de sondaje-fulger Ziarul „Aioţ aşhar” (Armenia) a publicat în primăvara anului 2002 răspunsurile unor personalităţi la trei întrebări. cărţi. pur şi simplu.În ce zodie v-aţi născut. organizând împotriva lor pogromuri. este în afara oricărei legi”. Care este actorul dvs preferat (armean şi străin)? 3. sensul declaraţiei se schimbă. iar intenţia de a pedepsi oameni în baza apartenenţei lor etnice. deşi pe banda de dictafon regăsim. dame) vă consideraţi că sunteţi un as? Peste o altă săptămână. La ce joc (table. un critic de artă şi purtătorul de cuvânt al preşedinţiei au răspuns la întrebările: 1. şah. în numărul din 11. în plus. Gabriel García Márquez Sondajele-fulger Sondajele-fulger constituie o varietate. Astfel. un om politic.2002. într-adevăr. organizând împotriva lor pogromuri. veţi avea succes? Peste o săptămână. a interviului. credeţi în horoscoape? . aceste întrebări pot viza teme absolut minore. oameni cunoscuţi din ţară (parlamentari şi un poliţist) au răspuns la întrebările: 1. pasiuni sau hobbyuri. Esenţa lor constă în următoarele: la o întrebare (uneori pot fi 2-4 întrebări) privind un eveniment sau un fenomen recent şi care se află în centrul opiniei publice răspund câteva persoane. iar intenţia de a pedepsi oameni în baza apartenenţei lor etnice. Care este filmul dvs preferat (filmat în ţară şi străin)? 2. Vă plac pariurile? Când aţi câştigat ultima dată un pariu? 3. Comparaţi: „O încăierare într-un restaurant nu poate fi o cauză pentru organizarea de pogromuri. Apoi. Intervievatul va căuta întotdeauna să spună ceea ce vrea el şi – lucrul cel mai oribil! – sub responsabilitatea celui care intervievează. Cu toate acestea. cum ar fi viaţa privată. care aparţine sursei. este în afara oricărei legi”. Alteori. de aceea ziarele s-au transformat întrun loc de execuţie publică unde sunt trimişi nişte începători cu patru întrebări şi cu un dictafon asupra lor.90 Manual de jurnalism mitate cu legea. Ce rol aţi dori să jucaţi într-un film? Cum credeţi.Sunteţi superstiţios? 2. toate cuvintele rostite de sursă. Oricine crede că poate face un interviu. pentru a face din ei ziarişti.

acestea sunt tot nişte interviuri. iar pentru a descoperi mijloacele de combatere a bolilor. sunt animalele. fiindcă în locul copiilor răspund părinţii acestora. şi amuzantul doctor Mortimer. la care. cum interacţionează cu factorul antropogen. Pentru a nu otrăvi câmpurile cu chimicale. savanţi şi oameni de cultură. Se creează astfel o aparenţă de interactivitate. alertate. scriu despre o posibilă pandemie. înainte de a ajunge la intervievat. la ora actuală.2002) poate fi citit un sondaj despre virusarea calculatoarelor din mai multe instituţii ale ţării. […] Cunoaşterea zoologiei. întrebările sunt selectate cu atenţie. .2001).Interviul (2) 91 În ziarul „Duşanbe. aceste sondaje umplu. obţinând rezultatul necesar omului. Gazetă de seară” (22. fiindcă.04. la rubrica „Întrebarea săptămânii” a fost publicat sondajul-fulger „Ce ştiu copiii dvs despre război?”. cu singura deosebire că întrebările sunt colectate de la cititori de către redacţie. comparabilă doar cu gripa „spaniolă” de la începutul secolului trecut… Însă agentul purtător al acestei maladii. căile lor de migraţiune. dacă a venit vorba. ca şi al multor altora. spaţiul paginilor. fără a furniza vreo informaţie utilă. după care sursa răspunde la ele. domeniul de cercetare al zoologiei? – Aleksandr Fiodorovici. „Legătura directă”… La drept vorbind. Principiile după care sunt selectate temele şi răspunsurile sunt aceleaşi ca şi în cazul unui interviu obişnuit. Nici măcar o temă atât de gravă pentru Tadjikistan – „Ce ştiu copiii dvs despre război?”. cum se reproduc. În ziarul kazah „Express K” (26. am putea face ca unele insecte să le nimicească pe altele. fapt ce face ca această varietate de interviu să fie mai puţin credibilă. O aparenţă.06. nu au răspuns copiii. mai e necesară pentru combaterea dăunătorilor în agricultură prin metode ecologice. În această galerie se înseriază şi excentricul călător Paganel. De pildă. iar mijloacele de informare în masă. care sunt politicieni. cât de des se fac descoperiri în zoologie şi prin ce îi poate fi folositoare omului ştiinţa despre animale? – Zoologia este o ştiinţă fără de care este cu neputinţă de a soluţiona numeroase probleme. e necesar să cunoaştem multe lucruri: cum se transmit maladiile. În exemplele pe care le-am adus. care aleargă prin zăvoaie cu plasa după fluturi… Cum arată însă savanţii-zoologi în viaţa cea de toate zilele? Care este. pur şi simplu. de legătură cu publicul. ci părinţii acestora. persoanelor chestionate în cadrul sondajelor-fulger li se poate pune orice întrebare. întreaga lume este îngrijorată astăzi de apariţia gripei aviare. Cu alte cuvinte. abordată după trei ani de la terminarea unui război civil sângeros – nu dă efectul scontat. de fapt. Ziarele practică acest gen pentru a reflecta pluralitatea şi diversitatea de opinii într-o problemă sau alta. cu ce se hrănesc. modul de viaţă al animalelor contagioase. de regulă. Texte pentru analiză Toată gâza îşi are fişa sa (Interviu cu Aleksandr Alimov) Literatura clasică universală a creat un chip absolut unic al naturalistului-zoolog. „Linia fierbinte”. din nuvela „Câinele Baskerville”.

trebuie să putem deosebi un animal de altul (de altfel. al hidrobiologului. în lume sunt descrise zeci de specii noi. după câte se pare. „pe vremea bolşevicilor”.5-5 mii. astfel încât expediţiile pe care le mai facem sunt finanţate din granturi – atunci când reuşim să le câştigăm. institutul nostru are noroc. alocate fonduri pentru deplasări în teren.5 mii de ruble. vă rog. căci are două staţii biologice proprii […]. Vizitatorii pot vedea 35 de mii de exponate la Muzeul de zoologie. Doar atât. de fapt. astăzi. ziaristul întreabă următoarele: – Aleksandr Fiodorovici. […] Savanţii din ţări diferite fac schimburi de aceste registre şi de colecţii. nu e nici o dificultate să deosebeşti un câine de o pisică. elaborează sistemul lumii animale.92 Manual de jurnalism – Cât de mult trebuie să ştim despre fiece gâză. De altminteri. Explicaţi. Dacă. Sunteţi unul dintre savanţii care sprijină ideea de a construi grădina zoologică pe două teritorii. Ştiinţa noastră solicită multă muncă şi minuţie. după cum îi zic eu. A fost o perioadă. Prima descriere făcută de cercetător este un etalon pentru specia respectivă. atunci în cadrul speciei câinilor sau a lupilor e deja destul de problematic să distingem subspeciile. din regiunea Kaliningrad. primim cam 4. dacă munca ştiinţifică în cadrul expediţiilor în general în ţară este. în procesul studierii acestora? Sau este suficient să le examinezi stând la birou? – E necesar şi una. când institutul nostru organiza doar într-un singur an câte şase-şapte expediţii mari. să vorbim despre problema interacţiunii om . în această privinţă. unul din ele fiind un spaţiu natural. În prezent. Astăzi. inclusiv proiectul de construire a digului. ce se întâmplă acum în zona digului? La ce consecinţe ne putem aştepta. aproape unicul din lume ai cărui colaboratori se ocupă de sistematizarea lumii animale. v-au făcut să pledaţi pentru acest proiect? Ziarul „Sankt-Peterburgskie vedomosti” 11 noiembrie 2005 . studiam fauna din zona europeană a ţării. Savanţii studiază vietăţile. în fiece zi. La institutul nostru a fost adunată una dintre cele mai mari colecţii fundamentale din lume – circa 60 de milioane de unităţi de păstrare. la o adică. practic. – Este neapărat să contactezi cu animalele. În oraşul nostru se discută în contradictoriu despre perspectivele de dezvoltare a menajeriei. potrivit grilei tarifare. în legătură cu înnămolirea Golfului Finic? – E necesar să iubeşti un animal pentru a-l studia? – Să iubeşti animalele şi să faci experienţe pe ele… Pot fi compatibile aceste două lucruri? – Cum apreciaţi dvs situaţia din oraş referitor la maidanezi şi animalele abandonate? – Şi o ultimă întrebare pe astăzi. e în jur de 3. etaloane ale măsurilor de lungime şi de greutate. gâzele sunt şi ele animale). având statut de laborator. Întocmim fişe de la animalul cel mai mare până la musculiţa cea mai neobservată în care le facem o descriere cât mai completă. de ce ordin. până în Extremul Orient. – Dar cum este remunerată această muncă? – Salariul mediu în institutul nostru. şi alta. Împreună cu granturile şi cu sporul pentru gradul ştiinţific. Institutul nostru este unicul în Rusia şi. care face parte din structura instituţiei noastre. nemaivorbind de insecte – adeseori această problemă o poate rezolva doar un zoolog. suspendată. într-un cadru natural. de pildă. le descriu. aşa cum există. în republicile din Asia Centrală şi din Caucaz. pentru a o face utilă omului? – În primul rând. care poate avea urmări foarte mari asupra mediului.natură…Aţi participat la expertizarea mai multor proiecte. 130 de doctori în ştiinţe şi 3 membri-corespondenţi ai Academiei de Ştiine a Rusiei – un potenţial ştiinţific excepţional!) primeşte mai puţin decât un măturător de stradă sau decât o femeie de serviciu dintr-un supermarket. începând cu anul viitor savanţilor li se vor majora salariile? […] În continuare. Un doctor habilitat (iar la institut avem 65 de doctori habilitaţi. ce considerente. Academiei nu îi sunt. – Dar. Cât de curate sunt astăzi apele din estuarul Nevei? Din punctul dvs de vedere.

aici. Iar Aleksandr Alimov este un mare zoolog. despre maidanezii din oraşul de pe Neva. va fi oare citit? . în această înşiruire logică intervine întrebarea despre salarizarea savanţilor. nu este zoolog. preşedintele Societăţii hidrobiologilor. uită. A intervieva astfel este incorect din punctul de vedere al profesiei de ziarist. publicului nu i se oferă nimic nou. De aceea este de presupus că. vedem că ziaristul s-a pregătit pentru a-l realiza. ci doctorul familiei Baskerville. din text nu ne putem da seama cu ce prilej i-a fost solicitat un interviu lui A. etc. de regulă. aşa cum a fost fixat în literatură. Se vede. el trebuia să caute şi să găsească racursiuri de natură să descopere alte puncte de vedere. au şi ei salarii de mizerie). Remarcăm că ziaristul. deoarece. Ce-i drept. Dacă judecăm după întrebările pe care le pune. la una-două întrebări. Problema însă e cu totul alta. Interviul ca atare este precedat de un lung alineat despre chipul naturalistului. eroul nuvelei „Câinele Baskerville”. care nu sunt savanţi. cititorului i se propune un articol a cărui apariţie nu este motivată nici dintr-un punct de vedere. ci un ucigaş cinic şi cu sânge rece. protecţiei şi exploatării raţionale a faunei etc. Şi. cititorul plictisit va lăsa ziarul din mână. şi nu despre Paganel sau Mortimer. pune dintr-odată trei întrebări în loc de una. preşedintele Consiliului ştiinţific pentru problemele studierii. O altă temă importantă şi gravă care apare la un moment dat în acest text este cea a situaţiei hidrobiologice din Golful Finic. că au fost pregătite din timp şi întrebările despre dragostea de animale şi experienţele pe ele.. Pentru a scrie despre acest subiect ziaristul trebuia să-l abordeze altfel. Este o temă amplă. sursa răspunde. dureroasă. prin ce este motivată publicarea interviului tocmai în acest moment şi tocmai cu această persoană. În loc să scrie despre această ilustră personalitate. care ar fi accentuat importanţa şi actualitatea temei. mai curând. care trebuia să-i fie prezentat. ce merită să fie reflectată. Astfel. În textul introductiv ziaristul trebuia să scrie despre Aleksandr Alimov. însă acesta nu este savantul „excentric” ce aleargă după fluturi cu plasa prin zăvoaie. pur şi simplu.Interviul (2) 93 Este un interviu tipic pentru presa postosovietică. cititorul simplu habar nu are cine este acest savant. Alimov. De fapt. cititorului i se propune să-şi amintească de Paganel şi Mortimer. directorul Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Rusiei. Totuşi. de asemenea. figurează în această povestire şi „entomologul” Stapleton. academician. în timp ce vorbeşte. Va avea oare priză la public. primele două întrebări rezultă logic una din alta. Dar în felul în care ea este prezentată în acest interviu (mulţi cititori. În mod cert. după cum se întâmplă în asemenea cazuri. că i s-a mai pus o întrebare. În el ziaristul comite o eroare foarte gravă: Mortimer. Totodată.

A spune despre cineva că e „un adevărat peterburghez” constituie o apreciere supremă a calităţilor intelectuale şi morale ale aceluia.09. Vă consideraţi un peterburghez? Temur Chkheidze: Nu. Însă niciodată nu voi putea fi unul din ei. inflexiunile din vocea femeii cu care s-a întâmplat să vorbiţi devenind altele: cordialitatea se preschimbă în politeţe.94 O întâlnire cu Puşkin Manual de jurnalism Citiţi şi analizaţi interviul. născute în alte oraşe. de preferinţă primăvara. ce vă amintesc de casă? Chkheidze: Mănânc la bufetul teatrului. Sunt fericit că lucrez la TMD. impenetrabil pentru frumuseţea dinafară? Chkheidze: De ce credeţi aşa? Îmi place foarte mult să vizitez Puşkino. RG: Dar cu gruzinii din diaspora? Vă întâlniţi cu ei. RG: Şi cum vă simţiţi. în acest oraş locuri pe care le-aţi îndrăgit. La Peterburg e locul meu de muncă. RG: Sunteţi. că deja de mulţi ani exist printre aceşti oameni.2005 . RG: Comunicaţi şi cu autorităţile? Chkheidze: Nu. nu mă consider. de la operă sau de la filarmonică. Ziarul „Rosiiskaia gazeta”: Temur Nodarovici. cu care aţi schimbat câteva fraze. locuiţi de multă vreme la Peterburg. nu aş fi putut lucra 15 ani la TMD. Care sunt ele? Chkheidze: Există: Fontanka. Temur CHKHEIDZE: Tbilisi este casa mea. Şevciuk şi multe alte personalităţi ilustre. Oamenii cu care comunic au în ei ceea ce se numeşte „spiritul. la un moment dat. nu am când admira frumuseţile oraşului. Teatrul Mare Dramatic (a zâmbit pentru întâia dată). aşadar. Toată frumuseţea e în omul însuşi. ce crede în această privinţă compatriotul său Temur Chkheidze. Natalia ŞERGHINA. Noi am vrut să aflăm ce simte. Nemaivorbind de Petergoff… Însă 18 ore din 24 mă aflu mai mult la teatru. Iubesc foarte mult acest oraş. ceva fascinant. Gruzia. La Peterburg e locul meu de muncă Majoritatea celor care vin la Peterburg pentru a trăi şi a munci resimt. nu sunt un gurmand. care a acceptat funcţia de regizor şef al Teatrului Mare Dramatic (TMD). pe alte plaiuri. E ceva foarte atrăgător. a asimilat de-a lungul vremurilor multe valuri de provinciali ademeniţi de splendorile capitalei de pe Neva. cel puţin pentru a vă alina dorul? Chkheidze: Cu gruzinii comunic în Gruzia. Vin la teatru dis-de-dimineaţă şi plec seara târziu. Orice garderobieră de la teatru. Sobciak. printre străini? Chkheidze: Dacă mă simţeam prost. Răspundeţi la întrebări. vă poate întreba: „Unde v-aţi făcut studiile? La universitatea de la noi?”. probabil. preparaţi bucate tradiţionale georgiene. cum trăiţi aşa. merg neapărat să mă reîntâlnesc cu Aleksandr Sergheievici. Apoi. Tbilisi este casa mea. sufletul Petrburgului”. însă nu m-am împământenit aici şi nici nu voi deveni un adevărat peterburghez. nu am alte bucate. O dezamăgiţi pe dată dacă numiţi un alt oraş. Granin. Sankt-Peterburg Rosiiskaia gazeta 19. Cel puţin o dată pe an. RG: În locuinţa dvs. Din această categorie elitară fac parte Ahmatova. Această metropolă măreaţă şi solemnă a topit. Un adevărat peterburghez şi un fenomen al culturii ruse a fost şi Gheorghi Tovstonogov. RG: Există. nevoia de a se împământeni aici.

la examenele de admitere la facultate. Ce schimbări s-au făcut în regulamentul privind examenele de admitere? Meditaţi: 1. 1 Exemplul ce urmează este excerptat dint-un interviu inserat de ziarul „Republica Armenia” (24. Ce vi se pare că i-a reuşit autorului? 2. – Şi la ce s-a ajuns astăzi [se are în vedere situaţia privind acreditarea şcolilor superioare private]? – Au mai rămas în Armenia şcoli medii speciale. de tipul şcolilor tehnice-profesionale? – Să revenim totuşi la şcoala superioară. În ce cazuri a procedat corect? Când a procedat incorect? Confruntaţi chestionarul cu „lista păcatelor de moarte” ale ziaristului ce intervievează. Analizaţi întrebările puse de ziarist. . tânărul ştia să se exprime clar în limba maternă. Ce lipsuri sau erori observaţi? Puteau fi evitate? 3. Aţi publica acest text dacă aţi fi redactor de ziar? Motivaţi. care este ministrul educaţiei şi ştiinţei din Armenia. 4. putea rezolva probleme. fără a le plăti un meditator. care e rădăcina răului? – Ce poziţie are ministrul educaţiei faţă de pasiunile dezlănţuite. legate de predarea limbii ruse? – Curând vine admiterea.Ţinând cont de faptul că interviul urma să apară în penultima zi a anului şcolar.Formulaţi propriile întrebări pentru a realiza acest interviu. începe interviul prin a relata despre dezvoltarea sistemului de instituţii private de învăţământ superior din ţară.Interviul (2) Întrebări: 1. ce întrebări credeţi că trebuiau puse ministrului? 3. Evaluaţi interviul în baza grilei de cinci puncte.2002). Însă copiii de astăzi. Analizaţi interviul. că un sistem de învăţământ mai bun decât cel sovietic nu există. Interviul începe fără a fi pusă prima întrebare: sursa. Motivaţi de ce doriţi să întrebaţi anume aceste lucruri. iar noi am crezut acest lucru. totul depinde de şcoală. pur şi simplu.05.Cum trebuia structurat acest interviu? 2. Nu aveţi impresia că e cam scump să faci o facultate? Cine stabileşte taxa pentru studii la o facultate sau alta – ministerul sau rectoratul? – Licenţele eliberate în Republica Armenia sunt valabile în alte ţări? – Sigur că da. Poate că aşa şi era: după absolvirea a 10 clase. 95 Lucrări practice pe tema „Interviul (2)” Lucrarea nr. nu reuşesc. Cum credeţi. Ani la rând ni s-a spus.

10. în Rusia. În ce priveşte înfăţişarea oraşului dvs. o toamnă de aur. 2 Citiţi interviul. unde am vorbit cu imamii şi cu directorul adjunct al muzeului. la Kazan era o vreme la fel de ploioasă ca azi? – Da. care. dacă nu e un secret? – Toate pe câte vi le-am spus acum. Voi mai scrie. altul şi-a cumpărat autoturism. De ce i-aţi pune anume aceste întrebări? 3. În oraşul dvs acest lucru îl sesizezi ca nicăieri în altă parte. cea mai ieftină călătorie costă 1 dolar şi 20 de cenţi! – Şi ce veţi scrie despre oraşul nostru. scriitoare americană şi ziaristă la „Washington Post”. care a semnat un ciclu de reportaje despre provinciile Rusiei. e tot mai bună. Kazanul s-a transformat într-un oraş minunat. pare-mi-se că era şi atunci toamnă. oraşul nostru a fost vizitat de Lisa Dickie. – Dar ce impresii aveţi despre metroul nostru? – Ca să fiu sinceră.2005 1. ca şi în întreaga Rusie.96 Lucrarea nr. sâmbătă. am rămas încântaţi de proiectarea şi designul superb. Manual de jurnalism În zece ani. Am călătorit cu plăcere prin toate staţiile. viaţa în Tatarstan. că am vizitat kremlinul şi am intrat în splendida moscheie Kul Şarif. Ce l-aţi întreba pe un cunoscut scriitor american dacă acesta. – Acum zece ani. de asemenea. din câte am priceput. La noi. în condiţii similare. şi cu locuitorii Kazanului cu care făcusem cunoştinţă acum zece ani. Ne-au mirat şi preţurile: sunt atât de modice încât m-aş plimba cu metroul ziua întreaga. şi rog să mă ierte constructorii noştri pentru această observaţie. – Ce aţi dori să le uraţi cititorilor noştri? – Urări de fericire. de asemenea. de bine şi de prosperare! Ziarul „Kazanskie vedomosti”. ne-am întreţinut şi cu redactorul şef al ziarului „Kazanskie novosti”. 26. altul şi-a construit vilă… Cu alte cuvinte. de pace. Ne-am întâlnit. eu şi fotoreporterul David Hillegas am rămas fără grai când am ajuns. Am rămas plăcut surprinsă că multora le merge tot mai bune: unul a făcut carieră. într-un oraş de poveste! Acum un deceniu. este foarte popular în oraşul dvs. Însă în acest an la voi. în special al staţiei „Kremliovskaia”. mi se pare mult mai bun şi mai frumos decât cel de la Washington. la gara din Kazan. ar vizită oraşul dvs după zece ani de la vizita anterioară? 2. Aseară. acum ea adună din ţară materiale pentru o nouă carte. Lisa Dickie a trecut pe la redacţia ziarului „Kazanskie vedomosti”. e o toamnă foarte caldă. Autoarea volumului „Cronici ruse” a revenit la Kazan. Ce ar afla nou cititorii din răspunsurile intervievatului? Meditaţi: .

dacă mai era cazul. profesia aceasta. Totuşi. şi aici stă farmecul profesiei noastre. toate aceste tipuri de articole se regăsesc într-un singur gen sintetic numit features. acelaşi lucru. În sistemul de genuri jurnalistice practicat în Occident. Este vorba aici de majoritatea genurilor analitice (peste douăzeci la număr). dimpotrivă. povestiri despre cum o duc oamenii în locuri şi în instituţii mai speciale… De fapt. „lungi”. meditaţii. . pe actualităţi. în principal. Aceste texte se pot constitui în analize ale situaţiei. d) articolele-opinii: editoriale. fără echivalent în jurnalismul rusolingv. fără de ştiri. Existenţa unui asemenea gen sintetic arată. că s-a produs un eveniment nou sau un fenomen necunoscut. Features cuprinde: a) reportajele. Pe de altă parte. c) articolele de analiză. dar care totuşi este interesant prin „un nu ştiu ce”). să fie examinate din puncte de vedere diferite şi să fie arătate cititorului eventualele desfăşurări viitoare. mulţimea de genuri jurnalistice pe care le cunoaşte tradiţia presei ruse vădeşte. în povestiri despre un om neobişnuit (sau.Un capitol scurt despre articolele „lungi” Din acest capitol veţi afla: ● Ce este genul articolelor „lungi” şi cum este tratat acesta în jurnalismul rus şi în cel occidental ● Articolele mari se concep conform unor reguli generale. pe ştire ca gen. că deosebirile dintre diferite tipuri de articole sunt în mare măsură convenţionale şi că autorul are destulă libertate pentru o abordare creatoare a subiectului. scriem despre toate câte sunt pe lumea asta. jurnale etc. Fără de noutăţi. Şcoala rusă de teorie a jurnalismului distinge o serie de genuri ce presupun scrierea unor texte mari. nici nu ar exista. indiferent de genul în care sunt scrise Jurnalismul se sprijină. la genul features sunt raportate şi articole scrise în urma unei investigaţii jurnalistice. Nu vom reuşi aceasta scriind simple ştiri. probabil. de fapt. şi majoritatea genurilor artistico-publicistice (douăsprezece la număr). e nevoie aici de articole mari. Mai e necesar ca acestea să fie analizate. nu este suficient să informezi. pur şi simplu. Uneori. despre unul obişnuit. b) schiţele de portret. rubrici. să fie surprinse în toată diversitatea posibilă de interconexiuni.

în cazuri rare. Ele pot avea 200-300. ● Interviurile nu au un volum prestabilit. . ajung până la 500 de cuvinte. ci vom căuta să ne edificăm care sunt aceste reguli şi cum să le aplicăm cât mai bine. dar şi 2000 de cuvinte. ● Articolele analitice au 800-1200 de cuvinte. ● Schiţele – 800-1200 de cuvinte. ● Reportajele – 1000-1500. de regulă.98 Manual de jurnalism Ceea ce dorim să subliniem în mod special în acest manual este un singur lucru: toate tipurile de articole mari se concep şi se scriu conform unor reguli generale. scurte – 100-300 de cuvinte. Uneori. ● Ştirile sunt. ● Investigaţiile jurnalistice – 1500-2000. De aceea nu vom analiza toate nuanţele prin care un gen se deosebeşte de altul.

reguli ● Detaliile tehnice. să-l fure pe cititor. Un singur lucru este aici de reţinut: aceste texte rămân necitite. vă ajută să vă orientaţi în învălmăşeala evenimentelor sau în mulţimea amănuntelor. de structurare şi de scriere a articolelor „lungi”. pentru a face rodul efortului depus de ziarist mai atractiv şi mai accesibil. suntem interesaţi ca textul nostru să fie publicat. care posedă şi tehnicile scrierii. poţi lua chiar şi onorarii pe ele – în presa postovietică aceasta nu e o problemă. Pentru a putea scrie un articol mare este foarte important să stăpâniţi aceste tehnici: ele disciplinează gândul. în primul rând. unde mai pui că şi onorariile sunt de râsul găinilor. dar pe care nu-l pot substitui. ziariştii. Un ziarist ce stăpâneşte tehnicile scrisului poate fi asemănat cu un pictor ce cunoaşte bine anatomia omului şi care ştie să deseneze corect părţi şi mădulare ale corpului uman. cum veţi opera cu ele? ● Ce este principiul zigzagului ● Câteva cuvinte despre cum se încheie un articol Deşi genurile jurnalistice sunt de o impresionantă diversitate. Şi cum fără de aceste cunoştinţe nu poţi picta tablouri bune.Tehnicile scrisului Din acest capitol veţi afla: ● Cum să începeţi lucrul la un articol ● De ce e atât de important cum veţi concepe începutul articolului ● Cum se scrie textul propriu-zis: structură. Însuşirea acestor tehnici mai e necesară. Totuşi rezultatul – un text îmbunătăţit. Desigur. va înregistra performanţe strălucite. între altele. Cu toate acestea. poţi scrie la infinit articole lungi. . Desigur. În cel de al doilea. calitativ – este cel care contează cu adevărat. fără a poseda tehnicile scrisului nu poţi scrie articole reuşite. Noi. există şi excepţii. însă acestea sunt atât de puţine încât nu fac decât să confirme regula. Ca articolul să-l captiveze. datorită lor veţi putea discerne aspectele importante de cele ce nu merită nici o atenţie. într-o limbă stâlcită şi ininteligibilă. să fie citit de cât mai multă lume. există totuşi tehnici universale de concepere. aceste tehnici sunt doar nişte instrumente ce asistă talentul. Pe de altă parte. Mai mult decât atât. E cu neputinţă să atingi această performanţă fără a-ţi însuşi o seamă de abilităţi. Aceste tehnici constituie temelia pe care este edificat articolul. Asta. un ziarist talentat.

îi trageţi un editorial? Nu ar fi mai interesant un interviu (cuvântul interesant este cheia de boltă. cine vă va citi. la schiţă şi la articolul în care este expusă o opinie. încercaţi să vi-l imaginaţi pe posibilul dvs cititor. Ziariştii ce au absolvit facultăţi de jurnalism sovietice (şi postsovietice) au o imunitate de invidiat împotriva întocmirii unui asemenea . străinilor trebuie să le lămureşti lucruri evidente. nu uitaţi!) sau. într-o măsură mai mare sau mai mică. să încercaţi. care pentru concetăţenii dvs se înţeleg de la sine. e necesar să vă imaginaţi ţara în care locuieşte cititorul şi ce ştie el despre situaţia din ţara dvs. De aici nu rezultă că v-aş interzice să experimentaţi. unde locuieşte: în capitală. un punct de vedere. Este necesar să întocmiţi un plan al articolului preconizat. atunci ele vor fi următoarele: Ceea ce intenţionez să scriu conţine într-adevăr ceva neobişnuit. nu veţi avea încotro şi vă veţi gândi pentru cine anume scrieţi. cititorul? Ziariştii angajaţi la ziare adesea nici nu-şi pun asemenea întrebări. Înainte de a începe a scrie Asemenea multor altor lucruri în jurnalism. Dacă prezintă. şi aceste tehnici se aplică cu mult înainte de a lua pixul în mână sau de a vă aşeza la calculator. interesant? Sunt eu în măsură să spun într-adevăr ceva nou pe această temă? Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări. apoi. Întrebaţi-vă. pentru a şti în ce cheie stilistică să concepeţi textul. toate tipurile de articole „lungi”. Înainte de a începe a scrie. poate. Veţi reţine totuşi că aceste sfaturi se referă în primul rând la reportaj. poate. Următorul pas va fi făcut şi el până a vă aşeza la masa de scris. cine este acel prezumtiv cititor. ● Precizaţi pentru cine scrieţi. chibzuiţi ce gen s-ar potrivi mai bine pentru articolul dvs. în spiritul ziaristic. ● Faceţi un plan al articolului. întrebaţi-vă ce interes prezintă el pentru cititor. Dacă e să formulăm aceste întrebări în mod profesionist. Aşadar. daţi un reportaj? Desigur. în special occidentale. Totuşi. poate. dacă scrieţi pentru presa internaţională. lăsând pe seama redactorului şef să-şi bată capul cu ele. Cine este el. Căci una e să scrii pentru tineri şi cu totul alta pentru maturi. gândiţi-vă bine dacă face în general să vă apucaţi de articolul respectiv. Abordaţi şi genurile jurnalistice pe care deocamdată nu le stăpâniţi întru totul. Este necesar să clarificaţi aceste lucruri. Ele vă vor fi de folos nu numai la scrierea unor reportaje (despre care vom vorbi ceva mai la vale). Veţi aborda subiectul făcând o analiză politică necruţătoare? Sau. într-un sătuc pierdut de lume? Ce vârstă şi ce studii are? În fine. deoarece textul pe care îl veţi scrie trebuie să-l intereseze tocmai pe el. ● Stabiliţi genul în care veţi scrie articolul. inedit. veţi proceda întotdeauna bine alegând genul pe care îl cunoaşteţi. Dar dacă subiectul nici nu merită un articol? În cazul când socotiţi că face. în alte oraşe ale ţării sau. precizaţi momentele care credeţi că vor suscita un interes maxim. elementare. ci şi a unor texte aparţinând altor genuri. de ce consideraţi aşa. Înainte de a începe a scrie: ● Gândiţi-vă dacă face să scrieţi acest articol. de asemenea. să vă perfecţionaţi.100 Manual de jurnalism Recomandările pe care vi le oferim în acest capitol vizează. dacă veţi dori să vă încercaţi forţele şi să colaboraţi cu alte publicaţii. După ce aţi limpezit acestea.

Unde mai pui că şi la şcoală. întreaga dvs muncă de colectare a informaţiei şi de scriere a textului a fost zadarnică. De fapt. cititorul urmând să urmărească aceste exhibiţii şi să ghicească cam ce a avut autorul în vedere. sunt trecute cu vederea. pentru a găsi o structură logică pe care o va urma textul propriu-zis. fiind prezentată situaţia generală. o ştire se încheie în momentul în care autorul nu mai are ce spune. oferă alte posibilităţi. . fiind constituită din câteva propoziţii. Cu alte cuvinte. spunând mai pe şleau. apar cu noianul articole crude. vom uza de termenul introducere. de fapt. Introducerea este mai mare decât un lied. introducerile se scriu respectându-se principiul „de la general la particular”. Prin aceasta ele se deosebesc de ştiri. Şi se întâmplă asemenea situaţii când gazetarul nu are. de cele mai multe ori. Cum vom începe: de la generalităţi? În practica jurnalismului postsovietic. şi se scrie respectându-se alte principii. în care autorul zboară cu gândul de la un eveniment la altul. toate articolele „lungi” sunt constituite din trei părţi: introducerea. Voi insista asupra alcătuirii acestui plan. Aşadar. Aşadar. Totuşi un spaţiu mai mare de ziar. fără nici o legătură cu textul. acesta e şi rostul structurării unei ştiri după modelul piramidei. compilaţii sau. deoarece în jurnalismul postsovietic mai este valabil principiul „important e să începi. Călăuzindu-se după el.Tehnicile scrisului 101 plan. pur şi simplu. tocmai pentru că li s-a băgat în cap că este absolut obligatoriu. mai mari. iar mai încolo cum a da târgul şi norocul”. Introducerea Începutul articolului este unul dintre cele mai importante elemente ale unui text. În asemenea cazuri. vitrina întregului articol. nişte copieturi. sau când problema nu există. exerciţiile ce ni se dădeau – de alcătuire a planului unei compuneri – nu aveau nici un rost. În jurnalismul occidental. Partea introductivă a unui reportaj va transmite o stare de spirit şi va crea un chip. iar acestea trebuie valorificate. fiindcă articolul nu va fi citit. Însă metoda aceasta îl poate pune în încurcătură pe ziarist. ca regulă. deşi ar putea fi utilizate şi la scrierea unor articole mai extinse. rezervat articolelor „lungi”. care sunt potrivite pentru textele mici. ce spune. textul propriu-zis şi încheierea. nerealizând configuraţia problemei. după care urmează exemplele ce confirmă teza iniţială. problema este formulată de la bun început. când vom vorbi de problematica articolelor „lungi”. În capitolul „Scriem o ştire” am analizat câteva tipuri de lieduri. după ce planul a fost făcut. pentru a concepe articolul în integralitatea sa. La modul practic. Totuşi acest plan vă este trebuincios. introducerile sunt fade. logoreice. cititorul e ca şi cucerit. după ce aţi stabilit în ce consecutivitate se vor aranja secvenţele ce vor alcătui textul. Articolele acestea. Într-un fel. Dacă începutul e captivant. pentru a vă orândui propriile gânduri şi sentimente. plicticoase. căci aceste compuneri erau. Iar dacă nu v-a reuşit începutul. de obicei. e cartea de vizită. sau când problema este atât de complexă încât datele ei nu încap în cele două fraze de inaugurare a textului. Ea va arăta ce anume poate fi găsit în articolul respectiv şi îl va transfera pe cititor în lumea şi în atmosfera redată în text. puteţi purcede la scrierea articolului.

102

Manual de jurnalism

Introducerile de acest fel pot fi numite „fabulistice”, fiindcă amintesc morala unor fabule (care poate fi plasată nu numai la sfârşitul, ci şi la începutul textului literar şi faţă de care afişează un regim autonom de funcţionare). Sunt introduceri care, de fapt, nu spun cititorului nimic. De exemplu: Dreptatea celui tare mai straşnică s-arată, Cum veţi vedea îndată. ––––––– Un Mieluşel venise să se-adape... Primele două versuri nu dau nici un semnal despre cele ce vor urma. Povestea cu lupul şi mielul începe abia în versul al treilea. Iată un alt exemplu: Aşa-i şi în omenire, Când în obşte nu-i unire, Nici un lucru nu se face Cu izbândă şi cu pace. ––––––– Racul, broasca şi o ştiucă Într-o zi s-au apucat, De pe mal în iaz s-aducă... Nici aici nu este clar ce istorie vom afla. Multe articole de ziar au aceleaşi introduceri moralizatoare. Un asemenea început este „bun”, se potriveşte la cele mai diferite tipuri de articole, întrucât nu spune nimic despre conţinutul textului. De pildă: Astăzi, când economia ţării a depăşit cu mare dificultate starea de colaps, este deosebit de important să facem totul ca să degajăm căile ei blocate cu gunoaiele „constructive”, acumulate pe parcursul unui an de independenţă. Cu o introducere ca aceasta ar putea începe un articol în orice temă, publicat, în perioada anilor 1995-2005, în orice ziar din ţările postsovietice. Iată încă un exemplu: Asia Centrală, potrivit aprecierilor unor experţi internaţionali, este una dintre cele mai instabile regiuni din lume. O propoziţie goală, care nu spune nimic nou cititorului. Ea nu arată ce subiect va fi abordat în articol (indică doar locul – Asia Centrală), care ar putea trata despre orice: trafic de droguri, politici privind relaţiile interetnice în statele independente din regiune, probleme frontaliere sau despre războiul civil din Tadjikistan. (Vom menţiona între paranteze că expresiile de tipul „potrivit aprecierilor unor experţi internaţionali”, sau „independenţi”, sau „a unor experţi locali” ar trebui evitate. Se apelează la ele, de regulă, când autorul caută să-şi disimuleze propria incapacitate de a găsi experţi adevăraţi şi de a cita opinii reale exprimate de persoane reale. Cititorul e pus în situaţia să ghicească: aceşti „experţi” şi „analişti” nu sunt numiţi fiindcă sunt prea mulţi şi toţi împărtăşesc acelaşi punct de vedere sau pentru că autorul articolului nu le poate divulga numele?). Aceste introduceri mai au un punct vulnerabil. Nu se face referire la o persoană chiar în prima frază a articolului. Procedând astfel, ziaristul ca şi cum ar sublinia că nu e în

Tehnicile scrisului

103

stare să scrie, responsabil, nici măcar prima propoziţie. Ar fi totuşi incorect să afirmăm că metoda „de la general la particular” caracterizează doar presa postsovietică. Iată un exemplu din ziarul „The Guardian”: Toţi ştiu că lumea este nedreaptă. Inechitatea este parte integrantă a existenţei umane înseşi. Aşa a fost dintotdeauna, aşa va fi în veci. Ceea ce nu s-a ştiut însă niciodată este cât de inechitabilă este lumea. (The Guardian. 21.01.2001). Iar acesta este începutul unui articol publicat în „New York Times”: Sunt nouă luni de când euro este mijlocul de plată oficial aproape în întreaga Europă, iar moneda comună a devenit un element fără de care viaţa e de neconceput; între timp, mărcile, francii şi lirele, nemaivorbind de funţi sau şilingi, par vechi asemeni cetăţilor de pe malurile Rinului. Din nefericire pentru americanii care călătoresc în Europa, supremaţia dolarului asupra euro, datorită căreia Franţa, Italia, Spania şi alte nouă ţări din regiune li se păreau ieftine, ia sfârşit. (New York Times. 29.09.2002). Ţine de domeniul evidenţei că nu e bine să începi un articol cu o frază precum „Toţi ştiu că lumea este nedreaptă”. E ca şi cum ai scrie: „Volga se revarsă în Marea Caspică”. E un adevăr răscunoscut, banal, etern-actual, care nu comunică nimic nou. Este lesne, de asemenea, să supunem criticii şi exemplul luat din „New York Times”. Aşadar, optând pentru scrierea unei introduceri pornind de la general la particular, autorii au în faţă o problemă foarte dificilă. Metoda este justificată, probabil, în cazul scrierii unor articole analitice sau a unor rubrici (despre acestea vom vorbi ceva mai încolo), însă pentru alte genuri lucrurile se complică atât de mult încât ar fi bine să căutăm alte soluţii.

Vom începe de la particular?
Introducerile care sunt scrise pornind de la particular spre general sunt mult mai sugestive, mai vii, mai atrăgătoare şi mai interesante. Este adevărat, ele nu numesc din capul locului tema ce va fi abordată, însă, în tot cazul, te conduc treptat spre ea. Sunt cinci tipuri principale de introduceri ce pornesc de la un element particular. Să le examinăm.

Introducerea-descriere
Acest tip de introducere pare a fi cel mai facil. Cu bună seamă, căci atât jurnalismul, cât şi literatura nu fac, în fond, decât să descrie. Dar aici stă şi dificultatea, căci pentru a putea face o descriere e nevoie de meşteşug, apoi trebuie să poţi captiva cititorul, arătându-i cea ce ai văzut tu. Iată un exemplu pentru a vă convinge: Priviţi în hău, în această groapă de dimensiuni incredibile, şi închipuiţi-vă că din săpătura uriaşă, aflată în neteda stepă mongolă, la mai puţin de 25 de mile de locul unde se întâlnesc hotarele Rusiei, Chinei şi Mongoliei, se extrăgea uraniul cu care erau umplute şarjele termonucleare ale rachetelor sovietice. Rachete care, în anii războiului rece, erau aţintite asupra Statelor Unite. Vei avea impresia că uriaşa groapă, lungă de o milă, lată de trei sferturi de milă şi adâncă de trei sute de metri, prevesteşte gropile pe care le-ar fi produs, în chiar centrul Washingtonului, exploziile bombelor cu hidrogen. Dar acesta nu e decât un vis urât. Groapa, această imensă rană a stepei,

104

Manual de jurnalism

este, în realitate, o mărturie că în acest colţ îndepărtat al Siberiei a funcţionat una din cele mai mari mine de uraniu din lume şi uzinele de îmbogăţire. Munţii de zgură, înălţându-se peste tot în stepă, sunt o altă mărturie. Apoi există oraşul Krasnokamensk, construit pe loc gol, pentru 65 000 de locuitori – o a treia mărturie în acest sens.(Washington Times. 08.08.2001). Din acest exemplu vedem că autorul începe prin a descrie, mai bine zis, prin a schiţa un tablou ce anunţă tema principală a articolului. Ziaristul uzează de mijloacele artistului plastic, căutând să reprezinte uriaşa mină aşa cum ar fi văzut-o un simplu cititor, dacă acesta ar avea posibilitatea să ajungă în Siberia. O introducere-descriere de acest fel stimulează imaginaţia şi captivează cititorul.

Introducerea-povestire
Acest tip de introducere seamănă mult cu descrierea. Diferenţa este că ziaristul povesteşte un oarecare episod, de natură să atragă atenţia, să cucerească cititorul. În engleză, acestei scurte povestiri-episod i se spune anecdot. În manualele engleze de jurnalism acest fel de introducere este numit anecdotal. Termenul nu are nimic în comun cu ceea ce înţelegem noi astăzi prin anecdotă. (…) Iată un exemplu de introducere-povestire: Terje Roed-Larsen, influentul ambasador al ONU pentru Orientul Apropiat, putea fi văzut joi stând pe un morman de pietre şi privind la distrugerile din jur. La doar doi metri de el, doi fraţi mânuiau nişte lopeţi de masă plastică, căutând să dea la o parte dărâmăturile casei lor, de sub care se vedeau părţi ale unui tors uman. Era tot ce mai rămăsese din bătrânul lor tată. (Washington Post. 19.04.2002). Şi un al doilea exemplu: Vera Sîsoieva, o tânără femeie de 28 de ani, s-a zbătut luni la rând, frământându-şi mintea ce să pună pe masă la cei patru fii ai săi. Când a văzut că nu mai poate lega tei de curmei, această mamă din orăşelul Beriozki, situat la 80 de kilometri sud-est de Moscova, a început a cerşi în staţia de metrou „Arbatskaia” (Moscow Times. 26.06.2001). Procedeul acesta, când numele personajului este dat chiar la începutul articolului, este foarte eficient. O asemenea introducere conferă textului individualitate, apropiindu-l de cititor. În jurnalismul din Occident vârsta eroului este indicată în mod obligatoriu. Cititorul îşi poate astfel imagina mai clar persoanele despre care se scrie în articol.

Introducerea-afirmaţie ce intrigă
O plimbare pe un câmp minat, la drept vorbind, nu este cea mai potrivită cale de a ajunge din punctul A în punctul B. Însă pentru delegaţia alcătuită din pacificatori americani, ruşi şi francezi, care încearcă să pună capăt conflictului, ce durează deja de 13 ani, dintre Azerbaidjan şi Armenia, acel marş de patru kilometri pe care l-au făcut străbătând „pământul nimânui”, o fâşie înţesată cu mine ce desparte părţile beligerante, a fost ceva mai mult decât un simplu exerciţiu.(Washington Post. 17.07.2001).

Esai din Nicea. nu recomandam ziariştilor să înceapă scrierea unei informaţii cu un citat. (The Guardian. către stareţul mănăstirii în care se nevoia. dând exemple şi recurgând la figuri de stil. October 14. Cu titlu de recomandare. plastic. (Los Angeles Times. Introducerea ce începe cu un citat În capitolul „Scriem o ştire”. Scopul a fost atins. 16.Tehnicile scrisului Sau: 105 Uitaţi de Arabia Saudită. stăpâne Esai. încercând să se opună ierarhiei romano-catolice şi alianţelor politice încheiate de ţările vecine. din care este citită. De pildă: Va da Putin lovitura preventivă? La Moscova se zvoneşte că un atac împotriva Gruziei este posibil. June 1.2001). opţiunea pentru introducerea-citat va fi ultima ca prioritate.09. îndeosebi atunci când persoana pe care aţi intervievat-o a vorbit frumos. pentru căutătorii de ţiţei. Acest lucru este încă admisibil la scrierea articolelor „lungi”.05. acest „Uitaţi de…” este atât de uzitat în presa de limbă engleză încât a devenit deja un clişeu. Este ruga unui călugăr şi zugrav armean din secolul XIV. Însă pentru noi mai are – până una. pomeneşte-mi numele în rugăciunile tale”. zău că îţi vine să citeşti mai departe. (Newsweek. halta următoare în calea acestora spre „Estul sălbatic”.2001). Mulţi oameni politici. . 2001). Iată un exemplu de introducere-citat. Intrigat. Sau: A fost o tentativă de lovitură de stat? Sau militarii complet pauperizaţi au invocat ajutorul în acest mod? Deşi a trecut o săptămână de la rebeliunea Gărzii Naţionale. ruga lui Toros s-a făcut auzită peste 700 de ani datorită unui manuscris cu minunate izvoade – Evanghelia de la Gladsor –. la alegerea tipului de introducere pentru un articol. Toros din Taron. sunt tentaţi să interpreteze episodul drept o încercare de răsturnare a puterii. 09. (Eurasia Insight. nu e uşor să rezişti tentaţiei de a începe textul cu un citat. Introducerea-întrebare Este un alt mod de a trezi interesul cititorului. E exact ceea ce şi-a dorit ziaristul. De altminteri. alta – o oarecare prospeţime. „O. Desigur. Prăfuita republică din Asia Centrală – Kirghizstanul – luptă să devină. 2002). între care şi preşedintele Eduard Şevarnadze. acesta caută în text răspunsul la întrebare. oficialităţile georgiene mai caută un răspuns la această întrebare. menţionez că. După un asemenea început. Spusă într-un moment istoric în care biserica armeană lupta pentru păstrarea identităţii sale unice. de Azerbaidjan şi de Kuweit.

Însă un asemenea început se potriveşte doar pentru genuri aparte – reportajul. (Pravda. există şi o a treia modalitate de a începe un articol: descrierea unei scene. Am menţionat acest lucru şi în capitolul dedicat scrierii liedurilor pentru ştiri. Despre features. Un asemenea început este justificat doar dacă factorul-timp constituie elementul cel mai important în articol. relatarea unei istorioare. însă.(Rossiiskie vesti.1. 26. Nu-i găsesc un echivalent. Desigur. de regulă. tradiţional. schiţa.106 Manual de jurnalism Ce este mai important: faptul sau comentariul? Mai există un aspect privitor la felul în care începem să scriem un articol. De unde rezultă că ziaristul consideră această apreciere a sa mai presus de evenimentul însuşi. . După care urmează prezentarea acestuia. printr-un termen comun – features.2005). de aceea îl voi folosi neadaptat. era privit ca o modalitate de prelungire a prerogativelor preşedintelui.11. De exemplu: Colaboratorii Direcţiei principale a afacerilor interne din ţinutul Krasnodar au descoperit o crimă nemaiîntâlnită. iniţial. Reţineţi: a începe un text cu un complement circumstanţial de timp („azi”. câteva sute de oameni au atacat edificiul Curţii Supreme de Justiţie. ocupat deja de mai bine de o lună de adepţii politicienilor ce au candidat pentru funcţia de deputat şi care au pierdut alegerile. Ei au arestat un escroc care extorca bani de la directorul unei firme comerciale.06. Sau: Ştirea că în Kirghizia va fi construită încă o bază militară rusă nu poate să nu ne întristeze. În dimineaţa zilei de astăzi. Mai mult decât atât. raportată la spaţiul postsovietic. sau „acum trei zile”) este echivalent cu a sacrifica prima propoziţie. mai ales că şi ziariştii din spaţiul ex-sovietic uzează de el tot mai des. În afară de prezentarea faptului sau a unui comentariu. se grăbeşte să emită judecăţi de valoare. Oricum. sau „ieri”. o judecată de valoare privind evenimentul abordat. legându-i patronului la gât o zgardă cu explozibil. în prima propoziţie a articolului se formulează.25. fără a spune mai întâi ce s-a întâmplat. această decizie vine în contradicţie cu linia politică plurivectorială. Adeseori cel care scrie nici măcar nu realizează acest lucru. pe care Rusia a proclamat-o. influenţând astfel cititorul. din care se va dezvolta textul. În Kirghizia au reizbucnit tulburările. nu există o justificare pentru un gazetar care. 1-8 iunie 2005). crearea unei imagini. arătându-i cum să interpreteze faptul sau evenimentul. care în Occident sunt definite.ru. însă greşeala e atât de frecventă în jurnalismul de astăzi încât consider necesar să vă mai atenţionez o dată. (Vremea MN. vom vorbi mai la vale.2003). În jurnalismul postsovietic. alteori el procedează astfel considerând că se conformează rigorilor genului. referendum care.06.2005). Sau: Emomali Rahmonov va putea rămâne în funcţia de preşedinte al Tadjikistanului până în anul 2020 – acesta este rezultatul referendumului desfăşurat în această ţară. medalionul. este logic să începem a scrie un text prin a prezenta faptul. (Izvestia.

Iar dacă acest mesaj va fi transmis corect şi nuanţat. detalii legate indirect de ideea centrală a articolului şi sunteţi tentaţi să le introduceţi în text. Nu vom uita însă că citatul nu trebuie să fie prea lung. într-adevăr. Cu cât folosiţi mai multe adjective. desigur. interlocutorul poate sări de la un gând la altul. lasă o bună impresie când articolul începe urmând modelul: se dă introducerea. după care va încerca să înţeleagă ideea. Orice alineat nou va decurge logic din alineatul precedent: urmăriţi acest lucru în mod special. Va înregistra. în afara textului. cele spuse. cât mai simplu. după care vine îndată un citat ce confirmă şi accentuează ideile din introducere. De altminteri. locurile comune. ● Scrieţi simplu. respectaţi planul articolului. E un gest ce impresionează plăcut şi sporeşte încrederea dintre reporter şi sursă. inevitabil. şi să precizeze încă o dată pasajele în care citează. ● Evitaţi clişeele. sursa nu se va plânge niciodată că ziaristul i-a denaturat spusele. ● Citarea constituie un aspect important al tehnicii de scriere. cu atât ritmul e mai lent. o singură idee. Uneori. mai simplu. nu ai ce face.Tehnicile scrisului 107 Textul propriu-zis Iată câteva reguli pe care urmează să le respectaţi atunci când scrieţi un text. Când va înţelege aceasta. Un text va avea o structură logică Pentru ca textul să se desfăşoare logic. lexicul interlocutorului. Folosirea citatelor Citarea constituie un aspect important al tehnicii de scriere a unui articol. desigur. fără îndoială. un ziarist bun va reuşi să redea cu exactitate mesajul sursei. Totodată. Fireşte. gândul pe care a vrut să-l transmită sursa. ● Textul va avea o structură logică. plan pe care l-aţi făcut din timp. Acestea sărăcesc şi urâţesc textul. Va căuta. să expună cele auzite. se poate repeta sau comite inexactităţi. el va conţine doar un singur gând. ● Adjectivele şi participiile conferă textului ritm. pe cât e cu putinţă. folosind. când articolul este aproape gata. căci la scrierea oricărui articol multe materiale şi informaţii interesante rămân. arătând că omul respectiv a spus anume aceste cuvine. În timpul intervievării. Iar aici există o problemă. Însă vorbirea este altceva decât textul scris. chiar şi cei mai buni ziarişti nu se sinchisesc să telefoneze sursei. când citatul utilizat demască. În procesul scrierii în minte vă vin. atunci acest citat trebuie să fie identic cu declaraţiile făcute de sursă. modificările nu sunt necesare. Un ziarist încercat va proceda în acest caz altfel. Nu vă lăsaţi însă ispitiţi. Un ziarist fără experienţă consideră că dacă citează pe cineva. Aici. .

lider al partidului politic „ErK”(„Kîrgîzstanul liber”) şi deputat în parlament. împotriva amplasării bazei militare a coaliţiei antiteroriste pe teritoriul aeroportului „Manas” din capitală. căci substantivele şi verbele redau acţiuni. aşa-zisul. (IWPR. 28. care pot fi găsite în mai toate ziarele noastre. De exemplu: timpul zboară. o regulă universală. în context. cu 50.. Ele sărăcesc şi urâţesc textul Există îmbinări de cuvinte şi fraze folosite excesiv. Noi. cel mai cunoscut om politic care s-a pronunţat împotriva prezenţei militare străine în ţară.2002). să parafrazaţi declaraţiile sursei. „Declaraţiile preşedintelui Bush privind intenţia SUA de a declanşa campanii militare împotriva Irakului. Un text e mai cursiv şi mai dinamic cu cât mai puţine adjective. chinuită 70 de ani îndărătul „cortinei de fier”. nu putem admite executarea unor operaţiuni militare de pe teritoriul nostru împotriva unor ţări islamice”. Din acest exemplu se vede cât de tare încarcă textul aceste cuvinte. 30 sau cu 10 ani în urmă. ne-au planificat viitorul şi ne-au condus conştient spre el pot constata satisfăcuţi că trăim deja într-o altă lume. visând să scape de ştreangul ideologic totalitar. Libiei.08. s-ar părea că folosirea adjectivelor şi participiilor înfrumuseţează textul. pe care obişnuim s-o numim „liberă”. O societate lâncezindă. locurile comune. de interdicţiile susloviste idioate. nu e chiar aşa. până la banalizare. Pe când adjectivele şi participiile au o funcţie evaluativă.2001). Nu este. s-a pronunţat făţiş. Cum vom utiliza adjectivele şi participiile La o primă vedere. fapte propriu-zise. a declarat Bakir uulu.. În ultimul deceniu. Ceea ce importă este să o faceţi corect şi să nu denaturaţi spusele acesteia. ca stat musulman. am descoperit cu mirare. De fapt. Evitaţi clişeele. la ora actuală. afectând cursivitatea şi transparenţa textului. textul câştigând prin cursivitate şi claritate. viaţa noastră s-a schimbat. Siriei şi a altor state trezeşte atitudini de protest în rândurile alegătorilor mei. nu ne rămâne decât să ne întrebăm.108 Manual de jurnalism De exemplu: Tursunbai Bakir uulu. este de menţionat că. Cei care. săptămâna trecută. ci doar un procedeu tehnic. 21. util la scrierea unor articole mari şi complicate.06. Multe dintre ele ar putea fi pur şi simplu omise. un . desigur. Bakir uulu este. Reporting Central Asia.(Vocea Armeniei. Adjectivele şi participiile conferă textului ritm. realizează abia acum consecinţele globale ale dăruitei sale libertăţi. Un text construit cu multe substantive şi multe verbe este cursiv şi limpede. întâmplări. participii etc vor fi folosite în el. devenind de nerecunoscut. Citarea directă se transformă în una indirectă. calitatea textului neavând de suferit. Nu vă fie frică să reformulaţi.

întreaga ierarhie a domeniilor moderne de activitate umană se divizează în trei niveluri. Simplu. ca şi cum ar fi gravate în cap. Gazele – aurul albastru. cât mai simplu S-ar părea că un text în care sunt folosite cuvinte rare sau neololgice. ca pe această hârtie cenuşie. iar pe cei sovietici – şoimii lui Stalin. după cum îşi spunea el însuşi. Oamenii despre care scria ziarul nu vorbeau. că în mintea şi în fiece fibră a sa s-au întipărit pentru totdeauna. . Se zicea că i se pusese odată pe masă o ştire despre rudarii ce spală aurul cu şaitrocul şi el a întors-o înapoi secretarului responsabil. iar folosindu-le avem iluzia că putem scrie repede şi uşor. etc. mai simplu. i-a răspuns acela. În ziar a apărut chiar aşa: muncitorii ce dobândesc aur obişnuit. ultimul răcnet al tehnicii. Acest text. specifice. Cărbunele şi ţiţeiul erau aurul negru. Lani. Sunt îmbinări şi cuvinte ce ni s-au întipărit adânc în memorie. Vladimir Voinovici.. Un bătrân lup de presă. că a fost născut de o maşină tipografică. ani îndelungaţi. pe care citindu-l te cuprinde somnul. ironizează subţire pe seama unui redactor de la ziarul „Ritmuri bolşevice”. – SPb. cerul era pentru el bazinul aerian sau cel de al cincilea ocean. într-un episod din cartea sa „Pretendentul la tron”. Vladimir Voinovici. şeptel cabalin şi corăbii ale deşertului. întrebându-l ce fel de aur se are în vedere. doar cuvinte indigerabile şi moarte. ci truditori ai ogoarelor. Pretendentul la tron. De aur era pentru el tot ce vrei. nici cai. Era greu să-ţi închipui. cu atât e mai calitativă munca ziaristului. în trei straturi incompatibile. uitându-te la Ermolkin. Când scriem. Nu zic nu. iar cititorii noştri nu sunt toţi lucrători ştiinţifici! 16. uitându-te la Ermolkin. Aşa să fie? Să vedem: Din punctul de vedere al tehnologiilor de dirijare. s-ar putea să fie bun pentru vreo ediţie ştiinţifică. ci adresau întrebări. „militar” cu „ostaş al Armatei Roşii”. Cu cât se întâlnesc mai rar. ne vin în minte în primul rând. că a fost făcut şi el de o femeie ca oricare alta. Toate cuvintele obişnuite i se păreau nedemne de epoca noastră neobişnuită şi corecta pe loc cuvântul „casă” cu „edificiu” sau cu „zidire”. Pe piloţii germani Ermolkin îi numea ulii fascişti. Gogol sau Tolstoi. a fost publicat în ziar. pe Puşkin. măcar cândva. Aveai impresia. Totuşi un text bun este cel în care clişeele lipsesc. Bumbacul – aurul alb. Noi însă facem jurnalism. un om lipsit de simţul cuvântului şi care gândeşte doar în clişee de ziar16. un text înţesat cu construcţii sintactice sofisticate face dovada inteligenţei şi a profunzimii celui care îl semnează. cu mândrie […] Îndreptându-şi creionul ascuţit asupra paginii de ziar. Cuvântul „aur” avea un loc aparte în dicţionarul său. ci făceau declaraţii. Aur obişnuit.Tehnicile scrisului 109 adept înflăcărat. Boris Evghenievici Ermolkin era un om remarcabil în felul său. ţintuia cu privirea cuvintele tipărite şi se năpustea ca un vultur dacă găsea printre ele măcar unul viu. că i s-au cântat şi lui cântece de leagăn în limba rusă. că a fost înfăşat în şpalturi în loc de scutece. nu întrebau. nici cămile. deceniu marcat de o desfăşurare furtunoasă a evenimentelor etc. În ziarul pe care îl redacta nu existau nici ţărani. 1997. stereotipe ca funcţionalitate.. că a citit şi el.

stilul pseudoştiinţific. Realitatea e însă cu totul alta: textele bune sunt cele scrise cât mai simplu şi mai limpede. un kazah a fost rănit. dar şi prin intermediul mass media. mai sofisticat. şi cu mare atenţie.)? Este absolut logic să presupunem că doresc să creeze în acest teritoriu separatist formaţiunea statală Uigurstan. inclusiv forţa armată. Etc. cetăţeni kazahi treceau frontiera într-un loc ce nu avea statut de punct de trecere. Aşadar. vide de semnificaţie. Împotriva lor au fost aplicate arme de foc: ca rezultat. Mai există încă o boală profesională care îi afectează pe gazetari – cancelarita. prin difuzarea de foi volante şi de broşuri propagandistice.110 Manual de jurnalism La fel de complicat e şi textul care urmează. Specialiştii aflaţi la început de cale (observaţia îi vizează deopotrivă pe savanţi şi pe ziarişti. În acelaşi timp. textul devenind astfel mai dinamic şi mai viu. inabordabil. noaptea târziu. În context. teritoriul RAXU. în plus. al Internetului. la Reuniunea mondială a uigurilor.G. la patru septembrie. O muncă ce se va înfăptui nemijlocit printre oameni. „în acelaşi timp…” fac textul greoi. Cuvinte şi expresii ca: „este absolut logic să presupunem…”. Dintr-o propoziţie lungă şi complicată veţi face două-trei mai scurte. la somaţia acestora cetăţenii noştri au încercat să-i atace. Apoi. Căutaţi să folosiţi în articolele dvs cuvinte cât mai simple. desfăşurată la Istanbul. Frazele încărcate (a câte 20-30 de cuvinte). Nu e un text cursiv şi limpede. geograficeşte. este de menţionat că acest spaţiu al statului Uigurstan a fost stabilit încă în anul 1996. Deşi teritoriul locuit compact de-a lungul istoriei de către uiguri este regiunea Kaşgariei. e la suprafaţă). propoziţie cu propoziţie. După cum am mai comunicat. raionul Ciliksk din regiunea Alma-Atî a Kazahstanului şi o serie de raioane din estul Kirghiziei. etc.. în special pe cei care îmbrăţişează jurnalismul analitic) cred că un text este cu atât mai bun cu cât este mai complicat. Iată un exemplu: Toate au început cu recentul incident produs pe teritoriul Uzbekistanului. Conducerea trupelor de grăniceri din Uzbekistan justifică acţiunile militarilor. . ci seamănă mai curând cu un bolovan colţuros de piatră. la acel for a fost exprimat punctul de vedere că pentru crearea Uigurstanului sunt potrivite toate mijloacele de luptă. nu încărcaţi fraza cu subordonate. afirmă grănicerii. au opus rezistenţă în momentul arestării. Ce acţiuni pot întreprinde adepţii ideii de creare a statului independent Uigurstan? Ele sunt următoarele: în primul rând. cât şi din Tibet şi regiunile de frontieră din ţările limitrofe. Aplicarea armelor este recunoscută ca fiind motivată. este de menţionat că acest spaţiu…”. să desfăşoare o muncă de lămurire atât în rândurile populaţiei din REXU. de aceea mă îndoiesc că un cititor simplu va parcurge aceste alineate până la capăt. multe cercuri separatiste consideră că statul independent uigur urmează să înglobeze. de altfel. întrucât. Pentru a înţelege acest text. multe cuvinte inutile. impropriu jurnalismului – toate astea fac textul plicticos. suntem nevoiţi să-l citim de câteva ori. ce urmăresc adepţii desprinderii de China a RAXU (Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură – M. locul cuvântului „aşadar” nu era la începutul alineatului. „în context. mesajul său (care.

Tehnicile scrisului

111

Potrivit informaţiilor părţii uzbece, s-a făcut uz de arme în scopuri de avertisment, iar rănirea unei persoane este rezultatul unei întâmplări nefericite.(„Express-K” (Kazahstan). 24.09.2003). Ce urâtă este această limbă birocratică, moartă, fără de nici o sare! Pentru a reflecta acest eveniment şi pentru a se informa, ziaristul a avut o multitudine de posibilităţi, dar, după cum se vede, acesta a ales calea cea mai uşoară, copiind, pur şi simplu, comunicatul de presă al MAI sau al vreunui alt minister.

Încheierea
A venit şi momentul formulării unor concluzii şi al încheierii articolului. Momentul punerii punctului înseamnă că toată informaţia nouă şi relevantă a fost epuizată. Cum procedăm? O soluţie potrivită ar fi ca în aceste alineate finale să se revină la imaginea şi atmosfera pe care aţi creat-o la începutul textului. Astfel subliniaţi importanţa celor spuse chiar din capul locului, punând accentul pe ceea ce consideraţi că este esenţial. O structură similară o au compoziţiile jazzistice, unde în pasajele finale se revine în mod obligatoriu la tema de la început. Aceasta este totuşi modificată: altele sunt accentele, alta este interpretarea. Important este însă că, în momentul când se sting acordurile finale, în mintea ascultătorului rămâne acest laitmotiv. E tocmai ceea ce urmărim şi noi, jurnaliştii. Încheierea unui text reprezintă ultima noastră posibilitate de a impresiona cititorul. Este o şansă pe care nu o vom rata. Când va pune ziarul sau revista deoparte, în mintea cititorului trebuie să rămână gândul-cheie, impresia principală pe care aţi vrut să i-o transmiteţi. O altă soluţie ar fi să finalizaţi textul cu un citat. Un citat expresiv, original, de neuitat. O soluţie la fel de bună ar fi să încheiaţi articolul printr-o întrebare. O întrebare ca şi cum „atârnând în aer”, persistând în atmosferă, şi care l-ar face pe cititor să mediteze îndelung la cele citite. Este un procedeu la care se va recurge cu maximă prudenţă, deoarece aici există întotdeauna riscul de a eşua în banal şi în trivialitate. Evitaţi să încheiaţi un articol cu sentinţe de tipul: „Vom trăi sau vom vedea!”. Este, probabil, formula cea mai uzată din toate câte există! Căci, dacă vom trăi, vom vedea oricum ce va fi, indiferent de ce a scris sau nu a scris ziaristul în textul său.

Variante de structurare a articolelor
Structurarea în baza principiului piramidei este valabilă atât la scrierea ştirilor, cât şi a unor articole „lungi”. Este o structură foarte eficientă. Există însă şi alte moduri de construire a textului. Vă prezentăm unul din ele în rândurile ce urmează. La o analiză mai atentă, veţi vedea că şi el se aseamănă foarte mult cu cel al piramidei.

112
Lied rezumativ

Manual de jurnalism

O explicaţie a liedului (va cuprinde un citat sau descrierea incidentului, a evenimentului ce ilustrează liedul)

Preistoria evenimentului anunţat în lied

Explicaţii suplimentare la lied (fapte, citate, cazuri, exemple, istorii)

Teme secundare, colaterale, complementare

Alte variante posibile de structurare a materialului
A. În baza cronologiei. După lied, materialul este prezentat în ordinea în care s-a desfăşurat evenimentul. B. Ca serial sau episod. După ce aţi scris liedul, împărţiţi materialul în sub-teme pe care le analizaţi pe rând. Finalul le va conferi coerenţă, constituind cheia de boltă a întregului text. Această variantă de structurare implică un al treilea element al textului. Este vorba de finalul articolului, pe care îl vom examina mai târziu. C. În baza efectului de suspans. Prin răsturnarea piramidei, obţinem un text ce are un final „cu surpriză”. Ziaristul redă cele ce s-au întâmplat, însă consecinţele şi efectele pe care le-a avut evenimentul vor fi comunicate abia în ultimul alineat. Este o variantă de structurare folosită mai rar, fiind potrivită în cazul unor evenimente cu desfăşurări complicate, spectaculoase.

Înainte de a structura un articol, ar fi bine să găsiţi răspunsuri la aceste întrebări:
● Care va fi tema principală a naraţiunii, temă după care vă veţi călăuzi? Altfel zis, despre ce veţi scrie în articol? ● Este necesar, dacă unele elemente nu se încadrează în această temă: - să le aflaţi oricum un loc în textura articolului; - să scrieţi în baza lor un articol aparte; să le omiteţi?

Tehnicile scrisului
● Ce citate se potrivesc mai bine la expunerea materiei, cum se încadrează acestea în text? ● În ce locuri ale textului şi în ce mod vezi introduce alineate ce se echilibrează reciproc: învinuire-dezminţire; un punct de vedere - un alt punct de vedere diametral opus; teză-antiteză etc.? ● Poate fi reprezentat grafic această materie? Dacă e complicată, încercaţi s-o ilustraţi prin diagrame. Adeseori structurarea unui articol este mult facilitată prin folosirea unor desene, tabele, diagrame.

113

Principiul zigzagului
Structura unui articol poate fi concepută şi ca o succesiune de fapte şi de „culori”, unde materialul strict factologic este completat şi îmbogăţit de emoţii şi de imagini surprinse în viaţa cea de toate zilele, de opinii şi judecăţi aparţinând autorului sau de digresiuni. Principiul nu are aplicabilitate, evident, în jurnalismul de actualităţi sau în cel analitic. Este bun însă pentru features, adică pentru structurarea unor articole gen note de călătorie sau care arată viaţa într-un sat sau orăşel provincial, într-o aşezare îndepărtată de lume. Principiul zigzagului poate fi utilizat şi la scrierea unor schiţe-portret (pe care le vom examina în alt capitol), a articolelor gen „o zi din viaţa…” şi a altor texte „lungi”, neanalitice. Principiul este analizat adecvat pe pagina web a Institutului pentru reflectarea războiului şi a păcii www.iwpr.net. Autorii propun o schemă după care urmează să fie scrise aceste texte. Firul naraţiunii de deapănă pornind de la imagini şi culori spre fapte, şi invers, urmând o desfăşurare şerpuitoare, zigzagată. Schema o regăsim în tăbliţa de mai jos. În general, şi la scrierea acestor articole poate fi utilizat principiul piramidei, informaţia mai importantă fiind dată mai aproape de începutul articolului, după care urmează momente secundare, complementare. IWPR recomandă ca un articol să înceapă şi să se termine cu „o culoare”. Alineatul final sau cele câteva alineate de la sfârşitul textului se vor întipări adânc în mintea cititorului. Acesta va vedea cu ochii minţii un peisaj sau o persoană care va simboliza însăşi tema întregului articol. Este, într-un fel, un procedeu mnemotehnic. Dacă, peste un timp, îl vei întreba pe cititor ce a citit în acel articol, în minte îi va veni în primul rând acea imagine simbolică, imagine care „va activa” apoi faptele concrete şi datele statistice cuprinse în text.

Viaţa lângă “Zona” Natalia Leonenko merge la serviciu cu bicicleta. din trei case două sunt părăsite.net/index. Astăzi.html . http://www. Drumul e pustiu. captează repede atenţia cititorului. cu geamurile sparte şi cu acoperişurile prăbuşite. din cel de al doilea (unde este folosit un cuvânt cu o teribilă încărcătură semantică şi afectivă – Cernobîl). este luat din siteul Institutului pentru reflectarea războiului şi a păcii (IWPR)17. Savici a fost odinioară un sat mare şi frumos. două sate din sudul Belarusului. prin care ilustrăm aplicarea principiului zigzagului. aici se dau statistici şi sunt citaţi experţi Fapte Faptele de bază: informaţia principală. Iată un model de introducere-povestire: abordând direct tema.114 CULORI O introducere-povestire: o istorie „umană” ce anunţă şi reflectă problema Domeniul culorilor secundare: ele pun în lumină alte faţete ale problemei.pl?development/modules/training modulesmain. Natalia ştie că nu va întâlni pe nimeni pe drumul spre Savici şi Dvor Savici. Articolul este semnat de Anastasia Dorofeeva şi Aleksandra Kozlovskaia.iwpr. Următorul alineat ne transferă însă din domeniul emoţiilor în cel al faptelor. Este prima lor experienţă în genul features. anunţă ieşirea în scenă a unui nou personaj sau îl plasează pe cel vechi într-o nouă situaţie Culori Manual de jurnalism Structura articolului. Idila rustică. alături aleargă câinele ei. Indicatorul de la marginea şoselei arată că locul cunoscut sub numele „Zona” – teritoriul cu raza de 30 de kilometri. pe un ton imparţial. care plasează problema în context şi o abordează dintr-un anumit racursiu A Fapte O istorie finală care să lase în mintea cititorului o imagine de neuitat Texte pentru analiză Exemplul 1 Acest articol. unde distribuie poşta. 17. ne este prezentat eroul şi cadrul în care acesta se mişcă. din jurul reactoarelor Centralei atomoelectrice de la Cernobîl – e la numai 15 kilometri depărtare. Case aproape dărâmate. în care accesul este interzis. din primul alineat. deşi cadrul iniţial al naraţiunii este menţinut. cu 200 de gospodării. Principiul zigzagului FAPTE P I R A M I D Culori Domeniul faptelor secundare: fapte revelatorii care să dezvaluie conţinutul culorilor secundare. studente la facultatea de jurnalism a Universităţii de stat din Belarus. pusă în legătură cu oroarea bănuită.

dintre care 16 sunt copii. a umblat cu dozimetrul şi a făcut măsurări peste tot.”. să încerci a respira cu mai multă precauţie. Sănătatea populaţiei se află sub supravegherea permanentă a doctorilor. E linişte. satul a fost asigurat cu transport. Sunt şi din cei care îşi râd în barbă. Au făcut un demers către preşedintele Lukaşenko. că nici în sat. care se înviorează la vederea poştăriţei. să-l tragi până în adâncul pieptului. în pofida hotărârilor care afirmă că acest loc este bun pentru viaţă. de fapt. Proximitatea acestui sat de zona Cernobîlului naşte o groază de zvonuri. se face trecerea de la emoţii la fapte. Potrivit datelor din luna ianuarie 2001.spun colaboratorii de la Direcţia pentru problemele lichidării consecinţelor catastrofei de la Cernobîl. Care mistreţi?. datorită primei propoziţii din alineat. . care este o parte a teritoriului contaminat şi unde se fac cercetări ştiinţifice. raionul nu a devenit mai puţin contaminat”. problemele rămân. Următoarele alineate ne duc iarăşi în domeniul faptelor. Savici a fost recunoscut oficial ca locuibil. nici în pădure nu-i nici zare de radiaţie. Zic că sunt prea vechi în zile pentru a-şi muta cuiburile. cu factologie şi cu declaraţii ale experţilor. teritoriul a fost declarat zonă periculoasă. În baza unei expertize făcute de Institutul de radiologie „Aleksandrov” din Mensk. Majoritatea sunt oameni în vârstă. însă satul nu e pustiu de tot. Cu toate acestea. instinctiv. drumul e troienit. paştem vite. O zăpadă de un alb pur a troienit izbele şi uliţele. Aerul tare. Paralelismul idilă-oroare este păstrat ca laitmotiv. problema fiind pusă în context. Aşa se şi întâmplă. alţii – că au văzut un elan cu două capete. bem lapte. dintre cele mai incredibile. „O să-i aducă! Aşa cum au adus azi pâine la magazin!”. a acoperit vârfurile înalte ale pinilor din pădurea din preajmă. satului i-a fost repartizat un medic care acordă asistenţa necesară. n-am zăcut prin spitale de când ne ştim. „Oamenii au revenit de bunăvoie. îndată după catastrofa de la CAEC. nesiliţi de nimeni. La mijlocul anilor ‘90. şi pe la ocolul silvic local. înainte de înfiinţarea de semănături. la bătrâneţe. Aceste trei alineate. au trecut câţiva ani şi oamenii au prins a se întoarce pe la casele lor. E o linişte neobişnuită. Îţi arunci însă privirea la casele părăsite. După care urmează o reîntoarcere în domeniul „culorilor pure”. spune un sătean. Vin echipe medicale speciale. Să revenim acum la satul şi la poştăriţa noastră… Natalia trece pe la Rezervaţia radiologică de stat din Polesia. Ştim despre el lucrul cel mai important – că a avut 200 de gospodării şi că majoritatea caselor au fost părăsite de stăpânii lor. Unii vânătorii povestesc că au întâlnit în pădure un mistreţ de talia unui om. şi doar atât e destul ca. Şi suntem sănătoşi. Terenul a fost dezactivat. ţinând cititorul în încordare. Strângem poame şi ciuperci. Carnea şi legumele cultivate aici sunt testate permanent.. sunt suficiente.. parcă te-ar îndemna să-i încerci prospeţimea. îl liniştesc ceilalţi. Rulează pe lângă nişte localnici. În 1986.Tehnicile scrisului 115 Imaginea satului devine clară. Vremea e proastă. nu se mai lucrează. E o evidenţă. improprie pentru locuit şi activităţi umane. Ce era de făcut cu ei? Le-am venit în ajutor. Pericolul de iradiere este privit de mulţi săteni cu stoicism. solicitându-i să le legalizeze situaţia. A fost reluată furnizarea de energie electrică. Luaţi aminte la modul în care. „Avem doar radiologul nostru. Maşinile de deszăpezire n-au ajuns încă pe aici. Aceste alineate pline de pitoresc pregătesc cititorul pentru o nouă revenire la domeniul faptelor. În colhozuri. îşi face griji Nikolai. servicii medicale şi poştale. . Totuşi. deşi li s-a permis să revină la vetrele lor. toată populaţia de aici a fost evacuată. care are patru copii de şcoală. Sunt verificate şi terenurile. când s-a topit reactorul atomic. n-am avut încotro. – Totuşi. Urmează un nou zigzag către satul Savici şi locuitorii săi – eroii acestei naraţiuni. O femeie îmi zice: „Radiaţie? N-ai ce te teme de ea! Radiaţie e peste tot!”. slavă Domnului. de ţară. Savici are 97 de locuitori. spunând că toate-s braşoave. „Cum o să-i transporte pe elevi până acasă?”. deşi nivelul de radiaţie e încă înalt.

aici e sfârşitul Belarusului! Dar. dacă ţinem cont de ritmurile cu care sunt exploatate. Vara. Cu toate acestea. de fapt. În pofida acestei stări de incertitudine. aici ne este casa. Exemplul 2 Cum să reclădim Kazahstanul Ca să nu ajungem la sapă de lemn Revista „Economist” scria. viaţa merge înainte. unde se duce. Oricum. Mi-au spus că sunt foarte iradiaţi”. Nu au. Natalia de la Dvor Savici îmi mărturiseşte că copiii ei sunt foarte bolnavi. simptome pe care mulţi le pun în legătură cu catastrofa de la Cernobîl. după poame şi după mure. ne uităm ce strângem. Pentru cititori. Doctorii au spus că copiii sunt tare bolnavi. potrivit calculelor economiştilor. Desigur. Cunoaştem locuri curate…”. iar cele strânse chiar lângă satul lor erau contaminate. Prin urmare. poamele culese din zona evacuată s-au dovedit a fi curate. Natalia nu are de gând să plece din Dvor Savici. Amurgeşte. care sunt acum. deja într-o perspectivă apropiată. în mintea cititorilor se fixează o imagine pregnantă a acestor oameni. gospodăria… Suntem bătrâni. „Feciorului i-a fost foarte greu.116 Manual de jurnalism „Ne-au evacuat. mult mai personale. îşi aminteşte Natalia. ba stomacul…” Îmi zice că în sat au venit doctori de la Mensk. Când centrala a explodat. Nu mai putea respira. Urmează iarăşi emoţiile. În fiece zi un autobuz îi duce la şcoala din orăşelul Racovici. Ne-a mărturisit că odată. Natalia se întoarce acasă urmând aceeaşi cale. ne vorbeşte poştăriţa. care spuneau că gata. îndeosebi a poştăriţei. în conformitate cu planul autorului. „La ţară e mai uşor: ai casă. nu mai avem atâtea zile. economia Kazahstanului nu va mai beneficia de injecţiile financiare provenite din vânzarea petrolului. au fost pe aici militari. a copiilor ei şi a dificultăţilor cotidiene cu care se confruntă locuind în această zonă calamitată. situat la 18 kilometri depărtare. S-au născut toţi după avaria de la Cernobîl. Am fost nevoiţi să-l ducem la Jlobin”. În drum. al doilea – 11. Ce va urma? Cât timp vor ajunge ţării banii încasaţi din vânzarea aurului negru? Deocamdată. la un control al radiaţiei. dar acum se plâng ba că-i doare inima. într-un număr din vara anului trecut. că rezervele de petrol kazahe. nici şcoală. anemie. te mai duci cu copilaşii la pădure. copiii născuţi după anul 1986 fac parte din grupul de risc sporit în ce priveşte contractarea unor maladii cu transmitere genetică. şi o fiică de 8 ani. Problemele de sănătate au apărut îndeosebi vara trecută. nu luăm delaolaltă. . însoţită de câinele ce dă vesel din coadă. În încheiere. ai masă. Mai înainte nu aveam probleme deosebite cu ei. Tot mai mulţi copii acuză indispoziţie. să-i examineze şi să le măsoare gradul de iradiere. Natalia îi personifică pe toţi trăitorii din „Zona”. vor fi secătuite în doar 22 de ani. însă peste doi ani ne-am întors înapoi. „Am trei: cel mai mare are 15 ani. întâlneşte autobuzul ce aduce copiii de la şcoală. slavă Celui de sus! Mai trăim!” Şi iarăşi o turnură de la emoţii şi sentimente spre fapte: Cele mai multe probleme le au cei cincisprezece copii din sat. Savici nu are nici grădiniţă. Alţi săteni gândesc la fel. „I-au examinat şi pe ai mei şi au rămas uimiţi. banii adunaţi în Fondul naţional sunt suficienţi pentru doi-trei ani de viaţă relativ prosperă. că e bolnav de inimă. când în jurul satului ardeau pădurile şi turbăriile. Potrivit datelor Centrului republican de radiopatologie.

era o soluţie rezonabilă: ţara trebuia scoasă din prăpastie. fiindcă au perspective mai mari. bătută în cuie. accesul la această mult râvnită listă e echivalent cu un bilet de intrare în viitorul luminos (şi asigurat!). Faptul că. Luând această ramură ca exemplu. ne putem sprijini pe rezultatele unui temeinic studiu. o recomandare pentru guvern: dacă vreţi ca statul să nu mai depindă de sonda de ţiţei. […] Ospitalitatea. Cu atât mai mult cu cât. pentru lumea din afară. după cum se vede. cu cele mai mari perspective. Ce folos au oamenii de afaceri din aceste calcule? Unul direct. deoarece este mai uşor să-ţi faci o reputaţie pornind de la zero decât să repari o reputaţie compromisă. cercetătorilor revenindu-le o imensă responsabilitate. Desigur. moderne. ei consideră că vor testa justeţea metodei lor. acordaţi tot sprijinul anume acestor ramuri. Rezultatele studiului sunt.Tehnicile scrisului 117 Aşadar. Însă e problematic dacă se va găsi vreun businessman kazah care să rişte să investească într-o ramură ce necesită angajarea unor cadre ştiinţifice şi crearea unor laboratoare înzestrate cu aparatele şi utilajele cele mai performante. Aceştia au analizat amănunţit situaţia şi perspectivele mai multor ramuri industriale. ca să rămână. 5-7 direcţii. care nu este una infailibilă. nimeni nu lansează apeluri de a abandona afaceri care merg. prin urmare. Publicaţi întreaga listă! Este de remarcat că în lista întocmită în cea de a doua etapă a studiului (care. Până în acest moment. Pentru început au selectat 150 de direcţii. totodată. Kazahstanul este o terra incognita. în cele din urmă. Ţara s-a obişnuit să consume fără a produce nimic în schimb. efectul economic rapid şi profitul imediat fiind garantate. este în realitate un avantaj. accentul se punea pe atragerea de investitori în industria de extracţie a petrolului şi a gazelor. Partea proastă e că aceasta a constituit unica preocupare. Este de înţeles că producţia materialelor de construcţie are perspectivă – boomul din construcţii determină acest lucru. vă amintim. Şi doar într-un singur domeniu rezultatele se lasă aşteptate – e vorba de cel al biotehnologiilor. profitabile. Se admite că afluxul de turişti străini în ţară va da un imbold dezvoltării infrastructurii (cel puţin în alte ţări s-a întâmplat anume aşa): vor fi construite şosele noi. dezvoltarea tehnologiilor biologice reprezintă o direcţie strategică şi. fitotehnia. În condiţiile crizei economice. e cazul să revenim la realitate chiar astăzi şi să identificăm ocupaţii mai sigure decât vânzarea resurselor naturale. pentru a îmbrăţişa altele. producţia materialelor de construcţie. căci pentru miile de oameni de afaceri kazahi. industria textilă. viaţa însăşi va interveni în această listă. De altminteri. celelalte sectoare ale economiei ajungând treptat în declin. cât şi businessul mic. ca domeniu în care să fie implementat proiectul-pilot. Ramurile în care investiţiile au un efect economic mai lent sunt mai puţine: industria farmaceutică şi cea chimică. o afacere profitabilă Experţii au optat pentru industria turismului. multe locuri noi de muncă. Să vorbim mai bine despre perspectivele reale. cum ar fi transporturile. cel puţin. în această problemă. dacă a ajunge din urmă şi a întrece ţările dezvoltate este cu neputinţă. Kazahstanul trebuie să înceapă a lucra în acest domeniu. Cu toate acestea. cuprinde 23 de ramuri) sunt incluse domeniile de afaceri în care investiţiile se recuperează rapid. reprezentând atât marele business. E o recomandare făcută primilor cinci lideri în domeniul afacerilor: aici puteţi şi e necesar să vă investiţi banii. acest sprijin multilateral a şi fost promis. […] Nu a fost o alegere uşoară. hoteluri şi restaurante. din care au ales 23. De unde vom începe? Să uităm însă de cele triste. mulţi se întreabă cu mirare cum de a ajuns această direcţie tocmai în a doua etapă. În plus. realizat în anul trecut de un grup de specialişti de la Centrul de studii analitice în domeniul marketingului. Specialiştii . experţii în marketing au considerat că. va fi creată o industrie a distracţiilor şi. Ce-i drept. adică un pământ necunoscut.

Un avantaj este aşezarea sa geografică între Est şi Vest. Despre ce este acest articol? Formulaţi pe scurt tema pe care o abordează. iar businessul. Kazahstanul are o serie de avantaje. Proiectul kloster pe care l-au elaborat nu e decât un plan de lucru pentru ziua de mâine. se retrage în ţările învecinate. dar şi de dezavantaje. de sinistraţi: un pici de şase ani mergea pe stradă ducând în braţe un prunc de cinci luni. oricât ar părea de banal ceea ce spun. Larisa Uvalieva. Mai există în aceste estimări şi două „pietre de poticnire” vizând geopolitica şi politica internă. Dacă dorim să prezentăm un interes pentru investitori. . Un dezavantaj îl reprezintă frontierele sale transparente şi… creşterea nivelului de trai. Până de curând. că mâine se vor ivi alte perspective şi atunci altele vor fi priorităţile. problema există. Va fi necesar. ziarul „Karavan” (Kazahstan). Alături păşeau alţi cinci copilaşi şi se vedea de la o poştă că piciul este liderul. cu cât e mai proastă infrastructura. Astăzi. 07. […] Cam mic e statul. Forţa de muncă devine tot mai scumpă. Cum se încheie articolul? Are acesta un final? 6. Dacă la frontierele noastre vor fi conflicte. unul era în scutece. de asemenea.01. cu totul neobişnuit. de numai trei ani. Kazahstanul figura în lista ţărilor pentru care era foarte greu de obţinut o viză. Aigherim Mekişeva. nici investiţiile nu vor fi atât de mari (să fi fost ales turismul domeniu pentru experiment tocmai din acest motiv?). pentru acestea. unde braţele de muncă sunt mai ieftine. Exemplul 3 Un băieţel de şase ani din New Orleans şi-a asumat grija pentru şase gâgâlici În haosul ce domnea pe străzile din New Orleans. 3. Găsiţi clişeele din acest articol. totodată. Marii investitori.2005 Întrebări: 1. precum şi teritoriul imens. cu toate acestea.118 Manual de jurnalism estimează că în ţara noastră există premise pentru dezvoltarea mai multor tipuri de turism. procedura de eliberare a vizelor pentru cetăţenii mai multor ţări a fost simplificată. Ce structură a fost utilizată la conceperea articolului? 4. nu puteai să nu remarci acest grup. cu atât e mai bine – mai multe impresii. E posibil. Cum este concepută introducerea? 5. mai multă adrenalină! Astfel. care necesită resurse umane considerabile. n-ai unde-ţi lua elan! Ultimul lucru pe care l-au dorit specialiştii în marketing a fost să-şi asume rolul de profeţi şi de purtători de adevăr în ultimă instanţă. trebuie să fim o ţară stabilă şi democratică. Trei copii aveau câte doi anişori. împingea un cărucior în care era frăţiorul ei de 14 luni. Nivelul riscului de investire în ţară este determinat de nivelul riscurilor din întreaga regiune a Asiei Centrale. Avem vecini instabili. Datorită situării sale geopolitice. Evaluaţi articolul în baza unei scale de cinci puncte. iar o copiliţă cu cosiţe. Copiii se ţineau de mâini. inclusiv turismul ecologic şi cel extrem. sprijinul statului. care vin pe termene de 10-20 de ani. Fac ele textul mai expresiv? 2. situaţia se va răsfrânge în mare măsură şi asupra Kazahstanului. desfăşoară cu mare prudenţă activităţi în statele nedemocratice. De altfel.

Auzind apelul. mărturiseşte Nanette White. În oraşul Baton Rouge. Tairic şi Zoria. a spus el. Sunt copii curaţi şi sănătoşi. Catherine Williams. Un băieţel purta un maiou pe care era imprimată litera „G”. zice Sharon Howard. . la statul major al operaţiunii de salvare. de 27 de ani. Fetiţa arătă atunci cu degetul la fotografie şi exclamă: „Gabby!”. Când salvatorii l-au chemat. E destul să nu iei seama de ei o singură clipă şi i-ai şi prăpădit”. Săptămâna trecută.Tehnicile scrisului 119 Băieţelul de şase ani spuse salvatorilor cum îl cheamă: Dimonte Love. „Abia mai târziu am realizat că asemenea căutări se fac pe întregul teritoriu al statului. funcţionar la Centrul naţional pentru problemele copiilor pierduţi. Tata e înalt. căutând să afle cât mai multe despre copii. Câteodată copilaşii se rătăcesc. Duminică. Mai târziu. inclusiv sugarul care era cu Joyce Miller. şi alte amănunte: „Mama plângea când au luat-o în elicopter. la mamele lor. vicedirectorul Departamentului sănătăţii din Louisiana. Derinel . […] În următoarele două zile angajaţii Centrului au făcut-o pe detectivii. […] „Revin mereu cu gândul la una şi aceeaşi întrebare: cum s-a întâmplat ca un băieţel de şase ani să-şi asume grija pentru şase gâgâlici?” „Pentru moment. purtător de cuvânt la Departamentul asistenţă socială din statul Louisiana. „Când aveam copii mici. […] Transportarea acestor copii „a fost cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată. îmi sunt verişori. mărturiseşte ea. Dimonte i-a dat pedagogului Derrick Robertson. s-a văzut însă că ea caută alţi copii. doamna Williams a declarat că este o mamă grijulie. A fost o descoperire ce mi-a dat fiori”. spune Mike Kenner. parveni o veste ce dădea speranţe: o femeie dintr-un lagăr pentru sinistraţi din oraşul