Are in subordine directa pe Directorul tehnic, Directorul economic si compartimentele Resurse umane, Asigurarea calitatii, CTC, Ofertare, Licitare

, contractare, urmarire productie (OLCUP), santierele si depozitului . 1. Asigura conducerea generala si operativa a societatii, in conditii de rentabilitate si raspunde de realizarea tuturor obligatiilor ce decurg din contractele incheiate cu clientii la termenele stabilite, in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii, precum si in conformitate cu cerintele de calitate impuse de legislatia in vigoare si clauzele contractuale . 2. Reprezinta societatea in relatiile cu persoane juridice sau fizice si cu organele publice, la intilniri de afaceri, reuniuni profesionale sau stiintifice, interne si intemationale . 3. Angajeaza raspunderea patrimoniala a societatii, prin semnatura sa. Aproba structura organizatorica a societatii . 4. Analizeaza si aproba : a) bilantui si contui de beneficii si pierderi; b) bugetui de venituri si cheltuieli (b. v. c.) pe exercitiul urmator; c) contractarea de irnprumuturi bancare interne sau externe, nivelul si conditiile imprumuturilor respective; d) lista investitiilor not si a reparatiilor capitale; e) incheierea sau rezilierea de contracte, operatiuni de incasari si plati, cumparari sau vinzari de bunuri, inchirieri; f) Regulamentui de organizare si functionare (R 0 F) si fisele posturilor pentru personalul societatii . 5. Coordoneaza, indruma si asigura toate activitatile desfasurate de societate direct sau prin directorii din subordine, delegand acestora competentele necesare. 6. Este reprezentant al managementului investit cu autoritatea de a asigura ca sistemul calitatii este implementat si mentinut in conformitate cu prevederile standardului de referinta . 7. Declara in scris politica si obiectivele in domeniul calitatii, defineste strategia generala pentru atingerea obiectivelor respective si stabileste documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii (SMC) in cadrul activitatilor societatii. 8. Coordoneaza, indruma si asigura desfasurarea, in bune conditiuni, a tuturor proceselor SMC si raspunde direct de buna desfasurare si realizarea cerintelor proceselor SMC pentru care este proprietar/ responsabil de proces, conform anexei 3 la Manualul calitatii . 9. Aproba documentele SMC, respectiv manualul calitatii (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile operationale (PO) . 10. Analizeaza periodic stadiul implementarii si eficacitatii aplicarii SMC in cadrul societatii si ia masurile care decurg si se impun in urma acestor analize. Dispune actualizarea acelor zone din sistemul calitatii in care se constata deficiente in respectarea cerintelor specifice, chiar in urma unor actiuni neplanificate . 11. Impune tuturor nivelurilor de autoritate obligativitatea implementarii SMC, precum si asigurarea efectuarii evaluarii acestei iniplementari. 12. Numeste prin decizie pe Responsabilul AQ, deleaga acestuia autoritatea si competenta necesare pentru elaborarea, actualizarea si gestionarea documentelor SMC, precum si pentru implementarea sistemului calitatii in cadrul organizatiei si rezolvarea tuturor problemelor in domeniul asigurarii calitatii . 13. Asigura delegarea catre sefii de productie a responsabilitatii implementarii prevederilor documentelor SMC, in cadrul subunitatilor pe care acestia Ie conduc. 14. Aproba si semneaza oferte, comenzi, contracte, acte aditionale in relatie cu client!,

subcontractanti sau fumizori, numai dupa ce documentele respective au fost analizate conform prevederilor SMC. 15. Aproba si asigura resursele adecvate pentru desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul societatii, precum si pentru functionarea normala a SMC si a tuturor actiunilor prevazute in documentele acestuia . 16. Asigura independenta organizatorica si functionala a responsabililor AQ si CTC fata de activitatile de productie si cele financiare . 17. Aproba planurile anuale de audituri interne. Analizeaza rapoarteleperiodice ale responsabilului AQ, privind rezultatele auditurilor . 18. Aproba si urmareste realizarea planurilor lunare de control elaborate de responsabilul CTC; analizeaza procesele verbale de control si rapoartele intocmite, inclusiv masurile stabilite cu ocazia controalelor efectuate de catre acesta . 19. Analizeaza rapoartele trimestriale ale responsabilului CTC privind situatia rezolvarii neconformitatilor, precum si cele ale responsabilului AQ in care este prezentat stadiul realizarii actiunilor corective/ preventive, dispunind asupra masurilor propuse in aceste rapoarte ; aproba programele de actiuni corective/ preventive intocmite de responsabilul AQ . 20. Dispune masuri organizatorice in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru desfasurarea in conformitate cu prevederile documentelor SMC a activitatilor de controlul inregistrarilor . 21. Negociaza salariile personalului angajat si incheierea contractelor de munca, precum si solutionarea eventualelor probleme de munca si sociale . 22. Aproba programele de calificare, pregatire, instruire si exarninare/ testare pe linie profesionala si de AQ, pentru intregul personal din imitate ; stabileste responsabilii cursurilor organizate in cadrul societatii ; numeste sau angajeaza lectori care. poseda cunostinte si au experienta in domeniul cursurilor respective . 23. Numeste in functii de conducere, de AQ si de control, numai personal pregatit, instruit si competent pentru implementarea cerintelor SMC adoptat . 24. Numeste prin decizie comisia de receptie a produselor, serviciilor si lucrarilor procurate . 25. Aproba lista furnizorilor/ subcontractantilor acceptati de societatii. 26. Dispune intocmirea balantelor de verificare lunare si efectuarea impreuna cu ceilaiti directori, a analizei costurilor pe activitati, in vederea stabilirii cailor de reducere a cheltuielilor si de crestere a beneficiului societatii. 27. Asigura coordonarea si raspunde de activitatea de marketing. Asigura organizarea si declansarea actiunilor de publicitate si reclama cu privire la obiectul de activitate al societatii si lucrarile/ serviciile/ produsele realizate de organizatie, in conditii de calitate si la preturi competitive, in scopul atragerii de not clienti . 28. Asigura masuri si resurse pentru desfasurarea si tinerea sub control a proceselor de monitorizare/ masurare a proceselor/ produselor, evolutia calitatii, precum si de analiza datelor si imbunatatire continua a eficacitatii SMC, conform prevederilor procedurilor aferente . 29. Organizeaza activitatile desfasurate in cadrul societatii in domeniile protectiei muncii (PM), protectiei civile (PC), prevenirii si stingerii incendiilor (PSI) si protejarii mediului ambiant; controleaza aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si masurile si regulile interne ale societatii . 30. Raspunde de planificarea SMC si a calitatii, prin defmirea proceselor necesare indeplinirii obiectivelor calitatii, asigurand documentarea si aprobarea tuturor planurilor si programelor aferente activitatior care determina si tin sub control calitatea, conform prevederilor din documentele SMC

(MC si proceduri) . 31.- Dispune masuri pentru tinerea sub control a documentelor. Analizeaza si emite dispozitii cu privire la circulatia interna a documentelor primite de societatii; analizeaza de asemenea si aproba documentele cu caracter intern elaborate in cadrul activitatilor societatii, precum si documentele de interfata cu clientii, subcontractantii, organele de control, etc.,inclusiv modificarile acestora . 32. Asigura cunoasterea, respectarea si actualizarea politicii si obiectivelor calitatii, in cadrul organizatiei, printr-o adecvata comunicare interna si sprijina sefii de santiere, in actiunea de implementare si mentinerea SMC . monitorizare si masurare (inspectie, verificare si incercari) in confonnitate cu PTE si PCC. Asigura completarea inregistrarilor calitatii (FCC, PV, etc.) . 45. Analizeaza lunar stadiul executiei si problemele aparute, pe baza rapoartelor intocniite de sefii de santier, dispunind luarea masurilor ce se impun dupa efectuarea analizelor respective. Urmareste intocmirea situatiilor de lucrari si confirmarea de catre clienti a calitatii si stadiului executiei,raportarea si decontarea integrala si la termen a realizarii lucrarilor . 46. Asigura pregatirea lucrarilor executate si a inregistrarilor aferente pentru receptia la tenninarea lucrarilor. Dispune predarea operativa a lucrarilor terminate si intocmirea documentelor de predare primire a acestora catre clienti sau aiti parteneri de contract. 47. Urmareste comportarea lucrarilor executate in perioada de garantie si asigura remedierea deficientelor constatate in vederea receptiei definitive . 48. Primeste si analizeaza reclamatiile clientilor sau de la organele publice referitoare la activitatea societatii, la calitatea lucrarilor executate. Stabileste solutii si masuri pentru rezolvarea reclamatiilor respective . 49. Raspunde de detalierea si dupa caz, defalcarea in fisele posturilor a atributiilor functiilor subordonate. Aproba fisele respective si urmareste inminarea lor cu semnatura de primire din partea ocupantilor acelor posturi, un exemplar al fiecarei fise fund transmis la compartimentui Resurse umane.Controleaza indeplinirea atributiilor cuprinse in fisele posturilor . 50. Urmareste respectarea de catre personalul organizatiei a masurilor interne stabilite in vederea protejarii documentelor si informatiilor care prezinta importanta pentru societate, precum si a celor privind mentinerea ordinii si disciplinei, iar in cazurile sesizarii unor abateri, dispune sanctionarea celor vinovati . 51. Raspunde de intocmirea si inaintarea la termenele cerute a darilor de seama statistice aferente activitatilor organizatiei

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful