KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Pada tahun 2003. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kemudian pada tahun 1993. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Bermula pada tahun 1986. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). terancang dan dapat 6 . Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa.memenuhi keperluan murid semasa. ii. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. vi. Komunikasi Kerohanian. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. fizikal dan kreativiti dan estetika. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. iii. v. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. sosioemosi. Perancangan dan penggubalan 7 . iv. perkembangan kognitif. kerohanian dan moral.

Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Bagi menjelaskan perkara di atas. Selain itu. kurikulum. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. cadangan bahan kurikulum. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. objektif. Oleh itu.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. matlamat. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Walau bagaimanapun. Justeru. komponen-komponen pengajaran pembelajaran.

30 pagi. rohani. berketrampilan. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.00 pagi sehingga 11. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.00 tengah hari sehingga 3. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . emosi.30 petang. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. berakhlak mulia.

Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.selamat. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. vii. v. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. kreatif dan bermakna. vi. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. 10 . Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. iv. ii. Membina kecergasan badan. viii. iii. Mempunyai kematangan emosi. ix. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. intelek dan rohani sperti berikut: i. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. emosi dan social.

x. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. xiii. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xvi. yang dan berpusatkan kanak-kanak. xii. xv. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xvii. xviii. xix. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xi. Mengamalkan nilai murni. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. xiv. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. bertema. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.bersepadu. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. A. belajar melalui bermain.

Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Pendidikan Moral. Bahasa Inggeris. Dua jenis modul yang diwujudkan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Bahasa Tamil). i. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. ii. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.berkualiti. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Bahasa Cina. kritis 13 . kemahiran dan nilai. B. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Pendidikan Islam. Permainan Luar dan Matematik. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid.

Pengetahuan dan kemahiran matematik. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. bahasa Malaysia. Pemupukan daya imaginasi. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. bakat dan apreasiasi. Kemahiran berbahasa. negara & global. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. 14 INSAN SEIMBAN G . sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. bahasa Inggeris. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak.dan inovatif. ICT. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Sikap dan Nilai. penyelesaisan masalah. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Untuk tujuan kesinambungan. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. kreativiti. Kemanusiaan. pengetahuan sains. Sains dan Teknologi. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Kerohanian.

Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. kemahiran bertutur. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. 15 . manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak.

Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.B. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. melakukan pergerakan solat. bernasyid. Pada masa yang sama. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. i. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. berwuduk. baik 16 . Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. ii. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. menyanyi. meneroka dan bermain. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. simulasi. Rukun Islam. Tunjang Kerohanian. aktiviti handson. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan.

pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. C. keberanian.hati. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. kesederhanaa. kerjasama. kerajinan. berdikari dan berdisiplin. toleransi. bertanggungjawab. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. semasa rehat. 17 . hemah tinggi. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. berterima kasih. hormat menghormati. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kejujuran. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. pencapaian emosi yang positif. kasih sayang. D. keadilan.

i. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. ii. Perkembangan Kreativiti 18 . Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. penglibatan dalam aktiviti sukan. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. menyambut objek. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.

Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. 19 . Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. berlakon. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. dan apresiasi muzik. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. matematik dan lainlain. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. menari dan membuat gerakan secara kreatif.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk.

cuaca). Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung.E. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. sistematik dan teliti akan terbentuk. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. haiwan). Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. 20 . air. awal matematik. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini. Semasa proses penerokaan ini. i. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan.

Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. rakan. komuniti dan alam sekitar. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. ii. konsep waktu. nilai wang. nombor.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. operasi nombor yang mudah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. bentuk dan ruang. F. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.

matematik dan Permainan Luar. A. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Pendidikan Islam. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Bahasa Inggeris.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. menulis. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Pendidikan Moral. mengira.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. 22 . Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. menaakul). Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil).

iii. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. ii. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. iv. B. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. kritis dan inovatif. pendidikan moral dan matematik. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. 23 . tetapi pada akhir tahun. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri.

peratus masa perlu dinaikkan. keperluan setempat dan keperluan semasa. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Walaubagaimanapun. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni.Pada awal tahun. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 .

refleksi sebelum balik. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. perbualan pagi. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. membaca doa dan makan semasa rehat. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. 2.C. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). 25 . 3.

Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 26 . maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. 7. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6.4. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 8.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 .dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

maka pendekatan bertema adalah digalakkan. menulis.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid.

makan. gosok gigi. main air. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. menyambut bola. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. tanda kedatangan. menyanyikan lagu. dan lain-lain Main pasir. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. 15 dan 16. 31 . prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. main bebas (free play).Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. doa. berbaris. main pondok Berlari. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. gelongsor.

Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

seni visual. matematik. sains. kemanusiaan. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. berbaris. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. perkembangan sosioemosi. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . doa. tanda kehadiran. menyanyikan lagu. muzik.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an . 2010/2011. 1986 .KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.Buku Panduan Prasekolah Malaysia. • • 2003 . 36 . 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

ii. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. vi. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. v.Dalam konteks transformasi kurikulum.A. III.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kemahiran dan maklumat 37 . II. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. iv. iii.

rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. kreativiti dan keusahawanan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. semangat patriotik. yakin diri. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.IV. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. beretika. jati diri. VI. daya kepimpinan. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. V. III. II. pegangan teguh kepada ajaran agama. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. 38 . berkomunikasi. IV. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. inovasi.

VII. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. 39 .

perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. rohani. emosi. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Membina kecergasan badan. intelek dan rohani sperti berikut: i. kreatif dan bermakna.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. emosi dan social. Mempunyai sifat peribadi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

vi. xiii. Mempunyai kemahiran kognitif. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. ix. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. x.iii. xv. xii. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. xi. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. vi. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. v. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. iv. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. xiv. vii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mempunyai kematangan emosi. Mengamalkan nilai murni. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. viii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii.

Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xvi. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .budaya.

Pembelajaran secara kontekstual VII. Hands-on learning II. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Masa c. Keupayaan kognitif b. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. Pembelajaran berasaskan projek V. kritis dan kreatif e. Kesepaduan antara komponen b. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Inkuiri penemuan IV. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Tempat d. Pendekatan bertema.bersesuaian dengan: a. III.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Keinginan untuk meneroka c. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Kemahiran inovatif.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Kehidupan murid b. Kemahiran motor kasar dan halus d. Pembelajaran melalui bermain III. Pendekatan bermain sambil belajar.melibatkan: a. Pendekatan bersepadu. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan.

digunakan untuk: a. c. II. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Bahasa Inggeris. d. Kelas: a. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Bahasa Cina. c. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Pendidikan Moral. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Pendidikan Islam. b. Modul Bertema 44 . Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Merangkumi Bahasa Melayu. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. b. Matematik dan Permainan Luar.d. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Kumpulan: a. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. menulis. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Teknologi maklumat. mengira dan menaakul). Memperolehi maklumat c. Bahasa Tamil.

Penentuan tema mengikut keperluan murid. pendidikan moral dan matematik. Individu: a. c. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. c.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. keperluan setempat dan keperluan semasa. III. b. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I.untuk memperolehi hasil yang sama. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Keperluan II. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. b. kemahiran. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. kemahiran dan nilai. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak.

Komponen Perkembangan Kognitif III. Perbezaan individu dibenarkan IV. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Modul Teras Asas b. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Komponen Kerohanian dan Moral IV. Murid membina pengetahuan sendiri. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III.II. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I.

Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. Senarai semak b. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Anekdot 47 . Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. II.

• Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Hari Keluarga. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. 48 . • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala.c. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. lawatan dan program keibubapaan. Gotong Royong.

49 . • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. berakhlak mulia. rohani. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Selain itu. berketrampilan. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. Hal ini kerana. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. prihatin .

kerohanian. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Pendidikan Moral. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. berkeyakinan dan berdisiplin. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Oleh itu. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. sikap dan nilai. berakhlak mulia. kemanusiaan. Pendidikan Islam. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). sains dan teknologi. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. kemahiran berfikir. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Bahasa Inggeris. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil).kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Matematik dan Permainan Luar. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. beretika.

Penguasaan literasi asas 4M (membaca. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. kritis dan inovatif. Walau bagaimanapun. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini.Tunjang dan juga unsur kreatif. perbualan. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. interaksi serta hasil kerja murid. . penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. menulis. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. Oleh itu. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. afektif dan psikomotor.

Sekolah .blogspot. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. Norkhamidah Mohd Bandi. Akta Pendidikan 1996.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. (2003).RUJUKAN Azizah Lebai Nordin.com/. Rosilah Ahmad. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Che Tom Shaari.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. (2004). Mohd Rezal Hussin. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. Duke Amiene Rev (September 9. Kerajaan Persekutuan (1961). Diperoleh pada September 2. (2009)..Tabika Sejarah. (2009). Diperoleh pada September 23. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2008). Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. [On-line].html ..html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). Rusni Che Adnan. 2010 daripada http://dukeamienerev.Tadika .com/prasekolahmpks/id5. [On-line]. [On-line]./kursusorientasi-kurikulum-standard. Diperoleh pada Ogos 30. Noor Haris Dzulkilfi. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.blogspot. Akta Pelajaran 1961. Prasekolah . et al. 2010 daripada http://misskhan0.tripod.

Prasekolah. Bhd.org/wiki/ Prasekolah . Wikipedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. [On-line]. 2010. [On-line]. (2003). 2010 daripada http://ms. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana.blogspot . Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9).wikipedia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.html. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Diperoleh pada September 8. Diperoleh pada September 23.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Undang-undang Malaysia (2004). Ensiklopedia Bebas.Rohaty Mohd Majzub. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (5 April 2010).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful