METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Obavezna literatura
Živan Ristić: O istraživanju, metodu i znanju, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2006. Branko Balj i Aleksandar Čučković: Prilozi za uvod u filozofiju, IP Beograd, Zrenjanin, 2006.

Ispitna pitanja
Uvod u filozofiju
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smisao i započinjanje uvoda u filozofiju (Parmenid, Platon, Hegel) Smisao i započinjanje uvoda u filozofiju (Pitagora, Aristotel, Hajdeger) Smisao uvodnih filozofskih pitanja (problem sveta i pitanje globalizacije) Istorijsko izlaganje imena i pojma filozofije Predmet i svrha filozofije Odnos filozofije i drugih oblika mišljenja (logika, mitsko mišljenje, religija, zdrav razum, nauka) Odnos filozofije i drugih oblika mišljenja (jezik, ideologija, umetnost, tehnika, ekonomija)

Logika
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pojam i predmet logike Odnos mišljenja i jezika Problemi saznanja Problem istine i teorije istine Opšte karakteristike pojma Način gradnje pojma Vrste pojmova Sud i su enje Vrste sudova Pojam zaključivanja Zaključivanje po analogiji Induktivno zaključivanje Deduktivno zaključivanje

Metodologija
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Naučno objašnjenje, predvi anje i razumevanje Naučne činjenice, naučni zakoni i naučne teorije Savremena shvatanja o razvoju naučnog znanja Neka savremena shvatanja o naučnom metodu Ocenjivanje i upore ivanje naučnih teorija Iskustveno proveravanje teorija i hipoteza Metodologija u strukturi metanauke Naučno istraživanje: priroda, osnovne vrste, funkcija i struktura Tradicionalna i nova istrazivacka paradigma Problem istraživanja Hipoteza istraživanja Tipovi i nacrti istraživanja Merenje u istraživanju Uzorkovanje u istraživanju Obrada i analiza podataka Pisanje izveštaja o obavljenom istraživanju Etika naučno-istraživačkog rada Kriterijumi za ocenjivanje istraživačkih projekata i rezultati istraživanja

Beograd. Dom kulture Studentski grad. Semjuel Hantington: Sukob civiizacija i preoblikovanje svetskog poretka. SBM-x. 3. 6.SEMINARSKI RAD Predložena tema pristupnog rada: Globalizacija Uže odre ene teme: 1. 1998. Globalizacija. Beograd. 8. 4. posvećen globalizaciji. 2003. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vreme globalizacije. Beograd. Iskušenja globalizacije – globalizacija. CID. br. 1-4. 1997. Beograd. 2003. Kikinda. Zoran Vidojević: Kuda vodi globalizacija. 3. evropeizacija i nacionalni identitet. 4. 1. 7. Stiglic: Protivrečnosti globalizacije. . 9. 1997. Podgorica. Beograd 11. Kikindski dijalozi. 2003. 5. Zbornik. 2003. Zbornik. Podgorica. Zbornik. 6. Džeri Mander i Edvard Goldsmit: Globalizacija. 12. 1999. Beograd. Filip Višnjić. Na ivici: Živeti sa globalnim kapitalizmom. Beograd. 7. 10. Službeni list SRJ. CID. Tematski broj časopisa Nova srpska politička misao. Clio. 2005. Pojmovno odre enje globalizacije Istorijska tumačenja globalizacije Ekonomski aspekti globalizacije Multinacionalne korporacije i globalizacija Globalizacija i status kulture Masovni mediji i globalizacija Globalizacija i problemi ekologije Struktura istraživanja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Identifikovanje i odre ivanje problema Odre ivanje ciljeva istraživanja Postavljanje hipoteze Definisanje ključnih izraza Izvo enje logičkih posledica iz hipoteze Izbor istraživačke strategije i nacrta istraživanja Razvijanje sredstava istraživanja Odre ivanje osnovnog skupa i odabiranje uzorka za istraživanje Sprovo enje istraživanja i prikupljanje podataka Obrada i analiza podataka dobivenih istraživanjem Tumačenje rezultata istraživanja i izvo enje zaključaka Pisanje izveštaja o obavljenom istraživanju Predložena literatura za izradu pristupnog rada Dejvid Held: Demokratija i globalni poredak. 2. 5. Pol Kenedi: Uspon i pad velikih sila. Beograd. Džozef E. 2004. mit ili stvarnost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Plato. 2005. Filip Višnjić. Zbornik. 2. Frensis Fukujama: Sudar kultura. Beograd. 2004. Beograd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful