INTRODUCERE Scopul cursului.

Istoria Medie Universală prezintă o mare importanţă pentru istoria omenirii, deoarece în Evul Mediu s-au cristalizat cultura şi civilizaţia europeană, având ca elemente constitutive fundamentale gândirea filosofico-politică şi ştiinţifică a Antichităţii clasice greceşti, sistemul de drept şi jurisprudenţă roman şi creştinismul. De asemenea, în epoca feudală s-au cristalizat în vestul Europei elementele definitorii ale civilizaţiei contemporane actuale, adică valorile şi instituţiile economiei de piaţă, universităţile şi germenii gândirii ştiinţifice, filosofice şi artistice. Spre sfârşitul acestei epoci a început manifestarea unui proces vast de „mondializare” paşnică sau violentă, de răspândire a valorilor culturii şi civilizaţiei vest-europene în lume. Cursul are în vedere familiarizarea studenţilor cu o serie de evenimente şi noţiuni definitorii pentru înţelegerea Istoriei Medii Universale. Totodată, prin acest curs se urmăreşte evitarea însuşirii unei istorii de tip „static”, caracterizată de o simplă înregistrare a faptelor, fenomenelor şi evenimentelor istorice şi se doreşte însuşirea unei istorii de tip „dinamic”, capabilă să releve analogii, conexiuni şi interferenţe între faptele istorice şi să corespundă cu adevărat vechiului dicton latin historia magistra vitae est. Obiectivele principale. Cursul de Istorie Medie Universală îşi propune familiarizarea studenţilor cu o serie de aspecte socio-politice, economice şi culturale din evoluţia societăţii umane de la sfârşitul Antichităţii până la începutul Epocii Moderne (sec. V – sfârşitul secolului XVI). Cursul este alcătuit într-o manieră integratoare, subliniindu-se elementele de continuitate care transgresează epocile istorice, de la antichitate le Evul Mediu, sau de la Evul Mediu la epoca modernă. Însuşirea cunoştinţelor oferite de acest curs tinde să-i ajute pe studenţi să-şi formeze o gândire analitică, capabilă să sesizeze diferenţele de dezvoltare dintre diferitele societăţi componente ale unei civilizaţii şi o gândire sintetică, capabilă să sesizeze asemănările între evoluţia acestor societăţi. Cursul este structurat pe 20 capitole. Pentru însuşirea şi fixarea cunoştinţelor, vor fi afectate, în medie, câte două ore pentru fiecare capitol. Împreună cu perioadele afectate pentru autoevaluare, timpul total necesar învăţării se ridică la 50-52 ore. Temă de control. În penultima săptămână a primului semestru şi, respectiv, cu două săptămâni înainte de terminarea semestrului doi, studenţii vor alcătui (pe baza bibliografiei existente) şi vor preda profesorului câte un eseu cu titlul Cruciadele şi importanţa lor istorică şi Geneza şi evoluţia oraşului medieval european. Notele obţinute vor avea o pondere de 20% în cadrul notei acordate la examenul final. Modul de evaluare. Conform dispoziţiilor ministeriale, Programei analitice şi Calendarului acestei discipline, este prevăzută susţinerea
3

unui examen anual pentru evaluarea cunoştinţelor dobândite de studenţi. În cadrul acestei evaluări, ponderea temelor de control va fi de 20% (10% nota obţinută în cadrul activităţilor asistate şi tutoriale; 10% nota obţinută la lucrarea de control), iar răspunsul propriu-zis de 80% din nota obţinută la examen.

INTRODUCERE ÎN MEDIEVISTICĂ: NOŢIUNI FUNDAMENTALE. PERIODIZARE ŞI METODE DE CERCETARE
Prezenta prelegere îşi propune familiarizarea studenţilor cu câteva noţiuni de bază ale medievisticii (Ev mediu, feudalism, relaţii de vasalitate), cu periodizarea istoriei Evului Mediu şi a relaţiilor feudale şi cu o serie de tehnici şi metode de cercetare, tradiţionale şi moderne, specifice acestei discipline.

1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE
Termenul “Ev Mediu” defineşte în general acea epocă istorică în care în Europa, Asia şi Africa de Nord relaţiile feudale constituiau baza structurii economico-sociale şi a regimului politic. Limitele cronologice ale acestei epoci au variat în funcţie de specificităţile istorice de la o regiune la alta, încadrându-se între secolele III-VII (început) şi XVII-XIX (sfârşit). Expresia “Ev Mediu” (epocă de mijloc) nu are sens decât într-un sistem de periodizare al istoriei, fiind plasată cronologic între o epocă istorică ce l-a precedat şi alta care i-a succedat, fiind creată în secolul al XV-lea de către umaniştii epocii renascentiste. Învăţaţii italieni considerau perioada istorică dintre căderea Imperiului Roman de Apus (476 d.Chr) şi Renaştere drept o “epocă de tranziţie” sau o “epocă de mijloc”, denumind-o, ca atare, media tempestas, media aetas, media tempora, medium aevum. Ulterior, ultimul termen se va impune definitiv. În viziunea umaniştilor renascentişti Evul Mediu fusese o perioadă de decadenţă culturală în raport cu antichitatea. De asemenea, ei condamnau îndepărtarea faţă de modelul cultural-artistic al antichităţii greco-latine, formulând deseori critici la adresa ierarhiei bisericii catolice. Aceste critici vor fi ulterior exacerbate de către reprezentanţii reformei protestante. Pentru protestanţi “evul de mijloc” constituia o epocă a decadenţei, în care se formase blocul oligarhic al bisericii catolice, cu reprezentantii săi frivoli, cupizi şi corupti, pe care

4

Luther sau Calvin îi vor combate cu vehemenţă. Gânditorii iluminişti au perpetuat conotaţia negativă a expresiei “ev mediu”. Pentru Voltaire aceasta epoca a corespuns perioadei de triumf a puterii regale, a exaltarii misticismului, a persecutarii ”ereticilor” şi a Inchiziţiei. Gânditorul francez eticheta epoca medievală ca fiind o epocă de dominaţie a clericalismului si obscurantismului, împotriva Raţiunii şi a Progresului. Cu toate acestea, in secolul al XVII-lea termenul de Ev Mediu a fost folosit pentru prima dată pentru a desemna o epocă istorică într-un sistem tripartit de periodizare. Profesorul de istorie de la Universitatea din Halle, Christian Keller (Cellarius), indica prin titlurile manualelor sale de istorie o succesiune de epoci: antică, medievală şi nouă (modernă). Astfel el publică succesiv Historia Antiqua (1685), Historia medii aevi (1688) şi Historia Nova (1696). În prima jumătate a secolului XIX vechile prejudecăţi despre Evul Mediu au fost răsturnate de către reprezentanţii curentului romantic. În 1799 poetul german Novalis publica o carte intitulata Creştinism sau Europa, în care lăuda virtuţile creştinismului şi rolul său în modelarea societăţii europene. Ideile romanticilor germani vor fi preluate în Franţa de către Doamna de Staël şi Chateaubriand. Lucrările lui Chateaubriand, “Geniul creştinismului” şi “Martirii”, vor exalta componenta religioasă a lumii medievale. Nici un cercetător serios nu admite astăzi imaginea globală a unui Ev Mediu având trăsături definitorii decadenţa, obscurantismul, barbaria. Aceste aspecte negative nu au lipsit Evului Mediu dar nici nu-l definesc, deoarece ele se manifestă în orice epocă istorică. Se poate insă uşor constata faptul că cei care definesc Evul Mediu drept o perioadă negativă, de regres, fac de regulă trimitere numai la excesele ierarhiei clericale, având o atitudine nu tocmai binevoitoare faţă de creştinism. În acest caz asistăm, practic, la o preluare necritică a vechilor clişee iluministe despre această epocă istorică. Mai mult insă, orice gânditor serios acceptă adevărul că religia creştină constituie unul din elementele care stau la baza civilizaţiei europene, împreună cu gândirea greacă clasică şi dreptul roman. Examinarea rece a faptelor şi proceselor istorice demonstrează că în Evul Mediu s-au cristalizat o serie de fenomene, procese sau instituţii specifice civilizaţiei noastre actuale. Astfel, în perioada Evului Mediu se situează geneza burgheziei şi a economiei naţionale capitaliste, geneza naţiunilor moderne europene, geneza oraşelor, şcolilor şi universităţilor moderne. De asemenea, atunci s-a format o civilizaţie general europeană, distinctă de civilizaţiile altor continente. În Evul Mediu s-au format literaturile naţionale şi două dintre stilurile cele mai importante din istoria artei (romanic şi gotic). În aceeaşi epocă se plasează începuturile cercetării ştiinţifice şi au loc marile dispute de idei ce vor fertiliza gândirea filosofică a secolelor ulterioare.
5

În majoritatea cazurilor. Expresia “Ev Mediu” a fost folosită iniţial pentru a desemna o anumită epocă istorică din Europa Apuseană. această expresie a fost extinsă şi la alte zone din Europa. Ulterior acest termen şi-a extins înţelesul. “remunerare a unei slujbe”. politică şi militară.. Noţiunile “Ev Mediu” şi “feudalism” sunt raportate la un criteriu socio-politic precis. Regimul feudal era bazat pe o puternică legătură de loialitate mutuală.Fiecare epocă istorică – iar Evul Mediu nu face excepţie înregistrează manifestări de fanatism religios sau intoleranţă etnică. termenul de Ev Mediu nu s-a aplicat şi nu se aplică Africii centrale şi sudice. cuvânt care iniţial însemna “vite”. Termenul de feud (fief) provine din cuvântul franc fehu-ôd. fiind obligaţi în schimbul deţinerii lui la efectuarea unor servicii faţă de senior. ajungând să aibă sensul de “avere”. Seniorul era obligat să ofere vasalului protecţie economică. baza existenţei era dată de agricultură. prin care se desemna în evul mediu dezvoltat o posesiune funciară condiţionată. servicii cu precădere militare. Într-o societate care nu era încă orientată spre progresul tehnic şi economia de schimb. “răsplată”. În paralel cu termenul de Ev Mediu s-au folosit şi se folosesc termenii complementari de orânduire feudală şi feudalism. ca în cazul mai susmenţionat. una anterioară şi una posterioară. încetând doar în caz de felonie (trădare) sau deces. Mai târziu termenii au căpătat o conotaţie mai largă. Aşa cum subliniam anterior. De regulă această relaţie bilaterală se stabilea pe viaţă. feudalism. din punct de vedere ştiinţific. se indicau iniţial raporturile de vasalitate din interiorul clasei dominante occidentale. deoarece nu mai operează cu un criteriu cronologic ambiguu. în care vasalul îşi servea seniorul său cu “consilium et auxilium” (sfat şi ajutor). chiar dacă în aceste zone evoluţia istorică nu a fost decât în parte asemănătoare celei din evul mediu occidental. definind structura socială şi regimul social-politic din Evul Mediu. Din raţiuni metodologice însă. termenul de “Ev Mediu” = ”Epocă de mijloc” nu are relevanţă decât într-o relaţie cu alte două epoci. celor două Americi (cu excepţia Mexicului) şi Australiei. De aceea. seniorul atribuia vasalului o bucată de pământ. pe care un vasal o deţinea de la un senior în schimbul îndeplinirii unor servicii vasalice. În schimb. unde evoluţia istorică a urmat un curs cu totul deosebit. nu putem folosi fenomene specifice fiecărei epoci pentru a culpabiliza în bloc doar o anumită epocă. Vasalii dobândeau acest pământ (feuda). Dorinţa firească a 6 . ce necesita existenţa pământului. specificul sistemului feudal era dat de regimul proprietăţii. Aceste noţiuni provin din cuvântul feud(um). De aceea. Asia şi Africa de Nord. Prin termenii de feud. Treptat. Considerăm că această denumire este mai apropiată de realitate. această denumire s-a păstrat până în zilele noastre.

dar mai rea decât în orice epocă posterioară. conceptul de egalitate în general 7 . aceşti termeni îşi lărgesc sensul. desemnând proprietatea funciară. Mai târziu. Orice judecată de valoare asupra unei epoci istorice trebuie să pornească de la două considerente.. termenul de feudal desemna raporturile. Statutul de membru al Legiunii de Onoare a Franţei. într-o anumită epocă istorică supusă analizei. Revoluţia franceză desăvârşea împământenirea termenilor feudal şi feudalism ca desemnând regimul social-politic reprezentat de nobilime şi de Ludovic al XVI-lea. vor prezenta epoca feudală drept o perioada de stabilitate şi ordine. se poate demonstra că. Al doilea tip s-a numit iniţial beneficium. legi care ar fi guvernat la un moment dat în istorie. desemnând o proprietate funciară ce aparţinea în întregime posesorului. În general. Abia în secolul următor. În primul rând. Termenul s-a extins apoi şi la raporturile dintre deţinătorul unei feude şi ţăranii dependenţi care o lucrau. Michelet. La origini. în general. Reprezentanţii de marcă ai contrarevoluţiei franceze. sine ira et studio. Guizot. dintre senior şi vasal. s-au constituit două tipuri de proprietate feudală. bazate pe deţinerea unei feude. reprezentanţi care reabilitează şi noţiunea de ev mediu.a. proprietate condiţionată de prestarea unui serviciu vasalic. justificând lupta burgheziei împotriva regimului feudal. mai întâi viageră. mai târziu feudum (fief). celebrul ordin creat la 19 mai 1802 de către Napoleon I prevedea îndatorirea oricărui membru “de a combate… orice acţiune tinzând să restabilească regimul feudal”. Primul tip se numea allodium. desemnând un stadiu de civilizaţie. căpătând o valoare istorică. Louis de Bonald ş. Mignet) au prezentat un ev mediu marcat de inegalităţi şi nedrepăţi sociale. nefiind grevată de nici un fel de îndatorire vasalică. Termenii de “guvernământ feudal” şi “feudalitate” figurează în această accepţie în lucrarea din 1727 a contelui de Boulainvilliers. Ca urmare. generate de revoluţia franceză. vor fi răsturnate încă din prima jumătate a secolului al XIXlea de către reprezentanţii romantismului. intitulată Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV Lettres Historiques sur les Parlamens ou Etats-Géneraux (Haga). apoi ereditară. Joseph de Maistre. Lexicograful Richelet considera în 1630 că termenii de feudă şi feudalism sunt termeni juridici.vasalilor de a-şi transmite feuda viageră către urmaşi a condus în timp şi la principiul transmiterii ereditare acesteia. O serie de istorici din al doilea sfert al veacului al XIX-lea (Thierry. în care ierarhia socială şi valorile creştine au fost respectate. istoricii influenţaţi de ideologii mai mult sau mai puţin stângiste păstrează aceste concluzii până în zilele noastre. În al doilea rând. Montesquieu impunea publicului cultivat noţiunea de “legi feudale”. Aceşti termeni au dobândit pe nedrept o conotaţie detestabilă. regim doborât începând cu 1789. refuzând o cercetare istorică obiectivă. Prejudecăţile faţă de orânduirea feudală. majoritate oamenilor simpli au o situaţie juridică şi materială mai bună decât în orice epocă anterioară.

5. revoluţiile burgheze din Ţările de Jos (ultima treime a secolului XVI). raportată la cea medievală. 3. limitele cronologice ale Evului Mediu au fost propuse în funcţie de diverse evenimente sau procese din istoria Europei. este un concept absolut iluzoriu. epoca modernă a reprezentat un real progres. Pentru SFÂRŞITUL EVULUI MEDIU specialiştii au luat în consideraţie: 1. apogeul Renaşterii (a doua jumătate a secolului XV). datorită faptului că în Europa s-au format principalele şcoli de gândire care au influenţat şi influenţează cercetarea istorică din întreaga lume. conchidem că epoca feudală marchează în istorie un real progres în comparaţie cu cea antică. În lumina acestor consideraţii. 2. 4. în mod relativ. La rândul său. PERIODIZAREA EVULUI MEDIU ŞI A RELAŢIILOR FEUDALE Evul Mediu este conceput de specialişti drept epoca istorică în care au predominat relaţiile feudale. societatea umană a fost şi va fi divizată întotdeauna între conducători şi supuşi. marile descoperiri geografice (sfârşitul secolului XV). începutul Reformei (1517). dacă un număr mai mare de oameni simpli se bucură de drepturi şi libertăţi sporite. invazia arabilor în Europa (începutul secolului VIII). revoluţia burgheză din Anglia (mijlocul secolului XVII). Oamenii se nasc inegali. considerăm că o epocă istorică este o epocă de progres în raport cu alta. transmise genetic. Datorită acestor realităţi istorice mai sus enunţate. inaugurarea oficială a oraşului Constantinopol drept capitală a Imperiului Roman (330). Istoricul francez Jacques Le Goff a susţinut ideea existenţei în 8 . datorită aptitudinilor fizice sau intelectuale diferite. drept repere pentru ÎNCEPUTUL EVULUI MEDIU au fost propuse următorii ani sau perioade istorice: 1. prăbuşirea Imperiului Roman de Apus (476). În consecinţă. 6. în faţa unei Justiţii pământene necorupte.şi de egalitate socială în special. ocuparea Constantinopolului de către turcii otomani (1453). împărţirea Imperiului Roman (395). Datorită acestei realităţi. periodizarea Evului Mediu este corelată cu periodizarea relaţiilor feudale. Astfel. sau datorită situaţiei materiale. 4. V-VI). 5. 2. singura egalitate umană reală existând în mod absolut în faţa Divinităţii şi. presupuse a fi moştenită. perioada invaziilor germanice în Apusul Europei (sec. 3. ambele fiind tributare unei concepţii europocentriste. 2. De aceea.

XVII-XVIII). de la un continent la altul. Europa apuseană şi centrală (sec. METODE DE CERCETARE Metodele de cercetare specifice Istoriei Medii Universale se împart în metode tradiţionale şi metode moderne. a creştinismului în societate. Centrul. RELAŢIILE FEUDALE TÂRZII au apărut mai întâi în 1. XVIII-XIX). Asia şi Africa (sec. în cele două Americi (cu excepţia Mexicului) şi în Australia nu au existat relaţii feudale. XVI-XVIII). RELAŢIILE FEUDALE DEZVOLTATE au apărut în 1. Concomitent cu declinul relaţiilor feudale târzii. Europa apuseană şi centrală (sec. 3. VI-VIII). deoarece aceste relaţii au apărut şi s-au dezvoltat în perioade istorice variate. Europa de est şi de sud-est (sec. Imperiul Roman de Apus şi Răsărit (sec. 3. XI-XII). III-IV). Metodele tradiţionale de cercetare a faptelor şi evenimentelor 9 . 3. nici după aceea. XIX). China (sec. RELAŢIILE FEUDALE TIMPURII au apărut în următoarea ordine: 1. XVI-XVII). 3. care a avut loc mai devreme în Europa apuseană şi centrală (sec. XI-XIII). sud-estul Europei şi Orientul apropiat (sec. în Europa de est şi sud-est (sec. VIII-IX). În aceste condiţii. Europa de est şi sud-est (sec. omenirea a asistat la FORMAREA ŞI EXTINDEREA RELAŢIILOR CAPITALISTE. 2. Pentru Evul Mediu a ţărilor din afara Europei au fost propuse diverse date cuprinse între secolele III-XIX. China (sec. Periodizarea relaţiilor feudale pe plan universal este deosebit de dificilă. V-VI). în funcţie de diverse fenomene şi procese istorice din zonele respective. XVIII-XIX) şi mai târziu în Asia şi Africa (sec. 2.Europa a unui EV MEDIU LUNG între secolele IV-XVIII datorită faptului că această epocă istorică se caracterizează prin influenţa nemaiîntâlnită până atunci în Europa. Raportându-ne la spaţiul extraeuropean. Conform opiniei specialiştilor. „Evul Mediu lung” ar fi caracterizat prin maxima influenţă a creştinismului în societate. trebuie să subliniem faptul că în Africa centrală şi de sud. 2. estul.

în condiţiile existenţei conexiunilor şi complementarităţii. feudalism. ecologia istorică. Disciplinele limitrofe sau de frontieră ale istoriei au luat naştere prin îmbinarea metodelor şi tehnicilor specifice ştiinţelor sociale şi celor ale naturii cu metodele şi tehnicile folosite de istorie. bazate pe folosirea unor descoperiri şi inovaţii tehnice enumerăm: .fotografierea aeriană a urmelor aşezărilor dispărute . Realizarea unei cercetări istorice competente presupune în zilele noastre îmbinarea armonioasă a metodelor tradiţionale şi moderne de cercetare. această succesiune poate fi următoarea: epigrafie – paleografie – cronologie – genealogie – heraldică – sigilografie – metrologie – numismatică – diplomatică – arhivistică – bibliologie – muzeologie. Conform aprecierii cunoscutului specialist Radu Manolescu. ca şi lucrul în echipă. onomastica şi toponomastica istorică. Cele mai cunoscute discipline limitrofe (de frontieră) ale istoriei sunt geografia istorică. Acest cuvânt 10 .istorice specifice Evului Mediu se bazează în principal pe cercetarea izvoarelor istorice scrise cu ajutorul unor discipline auxiliare (speciale) ale istoriei. media tempestas. Keller (Cellarius). climatologia istorică. Termenii feudal. psihanaliza istorică etc. demografia istorică. provin din cuvântul vechi franc fehu-ôd. Rezumat şi concluzii generale. Adâncirea relaţiilor de interdisciplinaritate dintre istorie şi disciplinele limitrofe ei constituie o caracteristică de bază a metodelor de cercetare moderne utilizate în Istoria Medie Universală. unele să constituie o temelie indispensabilă pentru însuşirea celorlalte. chimice sau biologice . media aetas.prelucrarea automată a informaţiei cu ajutorul ordinatorului.studierea vestigiilor materiale prin procedee fizice. media tempora şi se impune în literatura de specialitate graţie lucrărilor profesorului Ch. Metodele moderne de cercetare a faptelor şi evenimentelor istorice specifice Evului Mediu se bazează în principal pe folosirea rezultatelor obţinute în domeniul disciplinelor limitrofe (de frontieră) ale istoriei şi prin folosirea mijloacelor şi rezultatelor puse la dispoziţie de o serie de descoperiri şi inovaţii tehnice. cu gtexte exprimate în limbi vechi şi moderne. Însuşirea şi folosirea corectă de către specialişti a disciplinelor auxiliare (speciale) ale Istoriei Medii Universale presupune gruparea lor într-o succesiune în care. Arheologia este principala ştiinţă auxiliară a Istoriei Medii Universale care se ocupă cu studiul izvoarelor istorice nescrise.arheologia subacvatică . Noţiunea de Ev Mediu („epocă de mijloc”) este pusă pentru prima dată în circulaţie de învăţaţii italieni din epoca renascentistă. În cadrul metodelor moderne de cercetare ale istoriei medievale. care însemna iniţial vite. sub denumirile de medium aevum.

ţine în general din secolul III până în secolul XVII. Prezentaţi concepţia despre Ev Mediu şi feudalism specifică reprezentanţilor Renaşterii. Prezentaţi periodizarea Evului Mediu şi a relaţiilor feudale. 7. Precizaţi drepturile şi obligaţiile specifice ale unui senior şi vasal. Explicaţi conceptul de „Ev Mediu lung”. folosind terminologia specifică de epocă.). Argumentaţi ideea că Evul Mediu nu a fost o epocă de regres. Iluminismului. în schimbul îndeplinirii unor servicii vasalice. beneficium şi feudum. Periodizarea Evului Mediu şi a orânduirii feudale nu a întrunit până acum consensul specialiştilor. Istoricul francez Jacques Le Goff a propus introducerea termenul de Ev mediu lung. putem considera că. epigrafie. în care religia creştină avea un rol fundamental (secolul III – aproximativ sfârşitul secolului XVIII). Romantismului şi ai Contrarevoluţiei franceze. în vreme ce metodele moderne se bazează pe folosirea cunoştinţelor din domeniul disciplinelor limitrofe (de frontieră) şi pe folosirea unor descoperiri şi inovaţii tehnice. 3. la nivel mondial. 5. 6. Explicaţi geneza şi semnificaţia noţiunilor de ev mediu şi feudalism. Fixarea cunoştinţelor 1. Prezentaţi succint metodele de cercetare tradiţionale şi moderne specifice Evului Mediu. cu unele prelungiri (numai în societăţile asiatice şi africane) până în secolele XIX-XX. cronologie etc. 4. 2. perioada medievală (Evul Mediu timpuriu. care indica în principal posesiunea funciară condiţionată pe care o primea un vasal de la un senior. În linii generale. 11 . Arătaţi diferenţele dintre tipurile de proprietate feudală allodium. care desemnează în Europa societatea preindustrială. dezvoltat şi târziu). diplomatică.a dat în latina medievală feudum. Metodele tradiţionale de cercetare de care dispune istoria medievală se bazează mai cu seamă pe folosirea disciplinelor auxiliare (paleografie.

1. Octavianus supranumit „Augustus” (27 î. sociale. politice.Hr. în care se integrează epoca anarhiei militare (235284). statul roman traversează o perioadă de criză 12 . Marea criză a secolului al III-lea (193-258) După perioada aşa numitei pax romana. În această prelegere vor fi prezentate criza romană a secolului III. perioadă în care au coexistat structurile antichităţii în declin cu germenii unei societăţi în curs de formare. reformele lui Diocleţian şi Constantin cel Mare şi conturarea unor structuri feudale în urma acestor reforme. Procesul de destrămare lentă a structurilor societăţii romane a fost impus de marea criză a secolului al III-lea (193-284). societatea feudală. societatea medievală. care conţineau in nuce elemente ale unei societăţi in stadu nascendi.) şi Marcus Aurelius (161-180).CRIZA LUMII ROMANE ŞI CONTURAREA UNOR STRUCTURI MEDIEVALE: REFORMELE LUI DIOCLEŢIAN ŞI CONSTANTIN CEL MARE Istoria europeană a înregistrat o lungă perioadă de tranziţie între antichitatea romană şi evul mediu.-14 d. În general. culturale şi religioase ireversibile.Hr. cuprinsă între domniile lui C. această criză a fost asanată de împăraţii Diocleţian şi Constantin cel Mare cu preţul unor transformări economice.

În 49 de ani se succed la conducerea Imperiului Roman peste 25 împăraţi şi coîmpăraţi. Etapa acută a crizei secolului III. forţele invadatoare pătrunzând adânc în provincii iar uneori chiar în Italia. În afara elementelor negative mai sus menţionate. cele mai importante evenimente pozitive din cadrul acestei etape au fost războiul victorios contra parţilor (197-199) şi apariţia Constituţiei Antoniniene (Constituţio Antoniniana) prin care împăratul Caracalla acorda în 211 cetăţenia romană întregii populaţii libere din imperiu.profundă în planul organizării interne şi a vieţii economice.Hr. Astfel. considerat cel mai activ împărat de după Traian. sociale. Dinastia Severilor a fost întemeiată de L. În această epocă romanii suferă grave înfrângeri militare. În această perioadă armata devine principalul sprijin şi garant al autorităţii imperiale. în luna iunie din anul 251 împăratul Decius este înfrânt şi ucis în bătălia de la Abrittus (Moesia) de către goţii conduşi de regele Kniva. sprijinindu-se numai pe armată. în dauna aristocraţiei senatoriale şi a Senatului. continuate de Constantin cel Mare. Marea criză a secolului al III-lea este declanşată imediat după moartea tiranului Commodus (180-31 decembrie 192). În anul 259 împăratul Valerian este înfrânt la Edessa de către regele 13 . cel al Dominatului (284476). care prin reformele sale reuşeşte să salveze statul roman dar aceste reforme. imperiul este angrenat în grave conflicte externe care se soldează cu numeroase înfrângeri militare. perioada anarhiei militare este caracterizată de desfăşurarea unor neîntrerupte lupte civile şi războaie de apărare a graniţelor imperiului. cu excepţia dediticilor. În timpul domniei acestei dinastii a crescut foarte mult autoritatea împăratului şi a aparatului administrativ controlat de el. Septimius Severus (193211). dintre care doar doi sau trei nu au avut parte de un sfârşit violent. politice. fiul marelui împărat-filosof. duce o politică fiscală apăsătoare îndreptată mai cu seamă împotriva păturilor bogate ale cetăţenilor imperiului. În cadrul acestei crize se disting două etape: etapa relativ liniştită a dinastiei Severilor (193-235) şi etapa anarhiei militare (235-284). Marcus Aurelius (161-180). produc modificări ireversibile în societatea romană iar vechiul cadrul social şi politic al Principatului (27 î. limesul roman este supus unui continuu asediu şi străpuns în numeroase locuri. Din Britannia la Eufrat şi din Mauretania în Egipt. Sfârşitul crizei este marcat de începutul domniei lui Diocleţian (284). De asemenea.Hr. fiind primul împărat roman care a căzut într-o luptă cu „barbarii”. Iulia Mamaea.-284 d. militare şi spirituale. jurist şi administrator iscusit. Această crimă pune capăt dinastiei Severilor. a crescut sensibil rolul armatei în viaţa statului. legiuitor şi războinic de vestită amintire. Etapa anarhiei militare este deschisă de domnia lui Maximim Tracul (235-238) care. Totodată. ) este înlocuit cu unul nou. excelent militar. în detrimentul autorităţilor civile. Pe 19 martie 235 sunt ucişi la Mogontiacum (Mainz) Severus Alexander (222-235) şi mama sa.

fiind ucis în captivitate. Cei mai periculoşi adversari ai romanilor din această perioadă se dovedesc a fi triburile germanice în Europa şi regatul iranian sassanid în Asia. după asasinarea lui Numerianus. încheiată cu moartea lui Carinus. simbol al eternităţii şi o introduce în vestimentaţia oficială a împăratului. cel mai important reprezentant al dinastiei 14 . militar şi politic al imperiului spre frontiere (limes). dar marele împărat reuşeşte să lichideze statul roman din Gallia şi să reîncorporeze Britannia imperiului. mai asemănătoare sub aspectul legitimării divine a conducătorului statului cu Evul Mediu. Reformele lui Diocleţian şi Constantin cel Mare Domniile lui Diocleţian (284-305) şi Constantin cel Mare (306337) au drept rezultat restabilirea păcii şi depăşirea gravei crize a secolului III dar. prefigurează lumea medievală sunt: deplasarea centrului de greutate comercial. Dalmatul Caius Valerius Diocles (DIOCLEŢIAN) este proclamat împărat de trupele romane la 17 noiembrie 284. Aurelian preia de la sassanizi diadema. abandonarea generalizată a vechilor culte păgâne şi triumful creştinismului. decât cu epoca precedentă a Principatului. fiul împăratului Carus. Aurelianus (270-275) este abandonată provincia Dacia. marchează o profundă transformare a statului roman. În timpul domniei lui L. acest fapt este mai degrabă specific Evului Mediu decât epocii precedente a Principatului. pentru a da mai multă prestanţă şi prestigiu funcţiei imperiale. În timpul Dominatului se desfăşoară o serie de procese al căror început poate fi plasat încă din anii marii crize din secolul III. supusă atacurilor goţilor. Acest împărat.perşilor sassanizi Shapor (Şapur I) şi făcut prizonier. pierderea statutului de capitală de către Roma („Cetatea Eternă”) şi abandonarea ei de către împărat şi curte. Totodată. la care izbuteşte să ralieze Britannia şi nordul Spaniei. celălalt fiu al împăratului Carus. astfel că Diocleţian rămâne singurul stăpân al imperiului şi inaugurează epoca Dominatului. de asemenea. În anul următor are loc bătălia de pe râul Margus. stabilirea durabilă a unor populaţii „barbare” pe teritoriul Imperiului Roman. decăderea Italiei la rangul unei provincii obişnuite. Senatul şi toate magistraturile romane de inspiraţie republicană care se păstraseră în timpul Principatului au dispărut treptat sau au fost reduse la rolul de simple elemente de decor. În anul 259 generalul roman Postumus se proclamă împărat şi întemeiază în Gallia pentru o perioadaă de 15 ani un stat roman independent. locul lor fiind luat de un puternic aparat birocratic ierarhizat şi militarizat controlat de împărat care controla toate manifestările vieţii sociale. 2. devenit o monarhie absolută de drept divin. De asemenea. Aceste procese care. spre axa Rin-Dunăre. în acelaşi timp.

diviziunea puterii imperiale reprezentând o inovaţie faţă de epoca precedentă. când puterea împăratului roman. care era absolută şi comanda armatei = IMPERIUM.ilire. nu era o putere personală. DIARHIA. administrative. monarhică. dominus et deus („stăpân absolut şi zeu”). Noul împărat a înţeles să părăsească Roma ca sediu al puterii sale şi să rezideze la Nicomedia. Reformele lui Diocleţian au fost cuprinse în circa 200 de edicte imperiale. adăugându-li-se doi cezari. Acest fapt reprezintă o ruptură faţă de epoca anterioară a Principatului. pentru a fi mai aproape de hotarele primejduite de sassanizi. împăratul devine singurul reprezentant al divinităţii supreme. În aceste condiţii. puterea împăratului roman devine de esenţă personală. fiind sediul îndeplinirii unor ceremonii religioase sau a unor triumfuri imperiale. instabilităţii tronului şi intervenţiilor abuzive ale armatei în conducerea statului. O nouă inovaţie a împăratului care rupea în chip simbolic cu trecutul. vom prezenta principalele reforme ale împăratului ce vor transforma în profunzime structurile constituţionale. când puterea imperială era indivizibilă. militare. oraş care va deţine în continuare un rol modest. Măsura din 1 aprilie 286 inaugura în Imperiul Roman o nouă formă de conducere. sociale şi financiare ale imperiului. numărul conducătorilor Imperiului Roman sporind la 4. Diarhia va fi transformată la 1 martie 293 în TETRARHIE. Acest termen provine din latinul dominatio = stăpânire. autoritatea poporului roman. aşa cum se va întâmpla în majoritatea statelor medievale europene. Senatul şi armata nu mai deţin nici un rol în numirea împăratului. a iniţiat un amplu program de reforme care vizau consolidarea autorităţii imperiale. multe dintre ele fiind revizuite sau revocate de către acesta. Împăratul încarna atunci în persoana sa RESPUBLICA. pentru a pune capăt crizei interne. celor doi auguşti (Diocleţian şi Maximian). în Asia Mică. Diocleţian introduce o nouă formă de conducere. ci era o putere conferită printr-o delegaţie. Reformele sale reprezintă continuarea. subordonaţi acestora (Galerius şi Constantius Chlorus). La 1 aprilie 286 Diocleţian i-a acordat lui Maximianus titlul de augustus şi rangul de coîmpărat. întărirea coeziunii interne a Imperiului şi sporirea rezistenţei sale în faţa pericolului extern. încredinţându-i administrarea şi apărarea provinciilor occidentale ale Imperiului. una dintre cele mai absolute pe care le-a cunoscut istoria. sistematizarea şi instituţionalizarea măsurilor iniţiate de dinastia Severilor şi a celor adoptate sub impulsul necesităţii în vremea perioadei numită de istorici „Anarhia Militară”. Odată cu inaugurarea acestei forme de conducere. Noua formă de conducere consacra diviziunea puterii imperiale romane şi prefigura 15 . putere absolută. a fost mutarea reşedinţei împăratului de la Roma. DOMINATUL. Noul augustus îşi fixează sediul la Milano. prefigurând lumea medievală. dispune de toate puterile în stat şi le exercită fără existenţa vre-unui control. devenite tot mai rare. În cele ce urmează.

avocaţi. Împăratul asanează haosul financiar din imperiu prin introducerea unui nou sistem de impozitare. împăratul introduce în 301 un edict cu privire la preţuri (Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium). nu puteau deţine magistraturi. care includeau 101 provincii. oameni de afaceri. Datorită măsurilor luate de Diocleţian. Diocleţian înfăptuieşte o celebră reformă administrativă. Acest fapt. din care derivă cuvântul medieval duce) şi un conducător cu atribuţii civile (praeses). mari proprietari. în schimb se ocupau intens de afaceri. Această transformare prefigurează tactica militară medievală caracterizată prin faptul că până la perfecţionarea relativă a armelor de foc portative din a doua jumătate a secolului XVI cavaleria era considerată ca arma principală pe câmpul de bătălie. Totodată. ordinul cavalerilor (equites) nu mai indica demnitatea militară de odinioară ci cuprindea cetăţeni bogaţi. împăratul dă un decret care-i obliga pe copii să înveţe meseria tatălui lor. capitatio-jugatio (caput = cap. constituite din unităţi de elită ce trebuiau să apere frontierele şi milites comitatenses. împăratul împarte armata în două corpuri distincte de trupe. ce nu făceau parte din Senat. ci sunt încadrate cu tot mai mulţi barbari. în funcţie de suprafaţa de pământ deţinută sau echivalentul financiar al acesteia. reprezenta o ruptură faţă de epoca anterioară când puterea civilă şi militară a unei provincii era deţinută de o singură persoană. care încep să deţină inclusiv posturi de mare răspundere şi să formeze unităţi de elită independente. impus de necesitatea eficientizării conducerii provinciilor. jugum = suprafaţa de pământ ce se putea ara cu doi boi într-o zi (cca. Reforma militară a lui Diocleţian rupea definitiv cu trecutul Imperiului Roman şi prefigurează structurile militare medievale. trupele din interiorul provinciilor ce trebuiau să intervină în punctele ameninţate de la frontiere. Unităţile militare de elită nu mai sunt formate numai din cetăţeni romani. În armata romană se folosesc tot mai puţin comenzile militare în limba latină. prefigurând într-o anumită măsură sistemul închis al breslelor medievale. cu ajutorul căreia ei au creat un imens imperiu. Fiecare provincie avea un comandant militar (dux. fapt care le era interzis senatorilor. împărţind imperiul în 12 dioceze. Pentru curmarea speculei. considerată ca fiind necesară pentru asigurarea existenţei unei familii). Totodată. împăratul ia măsuri de sporire a rolului cavaleriei în detrimentul infanteriei. care stabilea preţuri maximale şi minimale mai cu seamă la alimente şi la produsele 16 . care deţinuse în prealabil demnitatea de consul. conduse de către un vicar. cum fusese în cazul legiunilor. 5 ha). îşi va pierde din importanţă în organizarea armatei şi în acţiunile de luptă. Impozitul era plătit de către capul unei familii.viitoarea împărţire a Imperiului în Imperiul Roman de Răsărit şi cel de Apus din zorii epocii medievale. Astfel. fapt ce va produce o modificare profundă în tactica militară deoarece infanteria. milites ripensis (limitanei). care fusese la romani o armă simbol.

religia dominantă a evului mediu. în Asia Mică. Consecvent atitudinii sale procreştine. Împăratul Constantin cel Mare continuă şi desăvârşeşte toate reformele lui Diocleţian. fiind însă botezat abia pe patul de moarte (22 mai 337) de către episcopul Eusebios. Gallia. tabăra celor puternici şi bogaţi numiţi în izvoare honestiores şi tabăra dezmoşteniţilor soartei numiţi humiliores. Constantin cel Mare promovează în urma înţelegerii cu augustul Licinius. Italia). primul Sinod (Conciliu) ecumenic al bisericii creştine. Rezumat şi concluzii generale. Collegia) profesionale îşi pierd importanţa deţinută în vremea Principatului şi. măsură revoluţionară pentru acele timpuri. Tezele presbiterului Arius (arianismul) sunt repudiate ca erezie (arianismul nega natura divină a lui Hristos. în pofida numeroaselor interdicţii imperiale. Barierele clare dintre diferitele categorii sociale ale Principatului dispar în cadrul Dominatului. împăratul convoacă la Niceea. pe ţăranii din împrejurimi care. societatea medievală. situaţia lor asemănându-se mult cu cea a membrilor viitoarelor bresle medievale. Datorită ascunderii mărfurilor de către negustori în vederea creşterii artificiale a preţurilor.necesare armatei. care va fi des folosită de seniorii medieval contra ţăranilor neliberi de pe domeniile lor. Ca urmare a atitudinii sale favorabile creştinismului. astfel că împăratul a decis abrogarea lui. Reformele lui Diocleţian şi Constantin cel Mare reuşesc stabilizarea şi prelungirea existenţei Imperiului Roman. La 11 mai 330 împăratul inaugurează oficial Constantinopolul ca noua capitală a Imperiului Roman. acest edict nu a putut fi aplicat. devine egal în drepturi cu celelalte culte din imperiu. Pe plan social. dobândeau protecţie în faţa abuzurilor funcţionarilor imperiali şi a impozitelor tot mai apăsătoare ale statului. spre deosebire de epoca anterioară sunt legaţi strict de meseriile lor. Acest sinod a pus bazele dogmatice şi canonice ale bisericii creştine. Numărul provinciilor este ridicat la 117. prefigurând situaţia ţăranilor legaţi de glie din Evul Mediu. Illyricum. fapt ce marchează preponderenţa provinciilor orientale faţă de cele apusene ale imperiului. prin care creştinismul. Marii latifundiari îşi consolidează puterea creându-şi un aparat de constrângere propriu şi luând sub ocrotirea lor. supunându-se latifundiarilor. fapt ce marchează o cezură evidentă faţă de epoca precedentă. Acest sistem prin care marii proprietari funciari îi ocroteau pe locuitorii din lumea rurală care-şi cedau pământurile şi o mare parte din libertate în 17 . Colegiile (lat. dar conţin totodată in nuce germenii unei noi societăţi. societatea polarizându-se în două mari tabere. Acest împărat are o atitudine favorabilă creştinismului. Colonii sunt legaţi şi ei de pământ. celebrul edict de la Mediolanum (Milano). accentuând-o doar pe cea umană) iar acesta este exilat. vizând restabilirea unităţii imperiului. împăratul legiferează în 332 legarea colonilor de pământ (adstrictio glebae). fiind grupate în 14 dioceze şi 4 prefecturi (Orient.

schimbul protecţiei oferite prefigurează Evul Mediu. Definiţi concis natura şi esenţa Dominatului 3. la declanşarea procesului de constituire a principalelor popoare şi limbi din Europa apuseană şi la apariţia germenilor unei noi societăţi. De asemenea. Prezentaţi concis esenţa Marii Crize a secolului trei şi a Anarhiei Militare. 4. Fixarea cunoştinţelor 1. 1. MAREA MIGRAŢIE A TRIBURILOR GERMANICE ŞI GENEZA RELAŢIILOR FEUDALE (SEC. dar inexorabil. 2. triburile germanice ocupau regiuni întinse 18 . Reţineţi principalele reforme ale lui Diocleţian şi modul în care acestea au prefigurat Evul Mediu. în vederea înţelegerii cadrului de apariţie a societăţii feudale în vestul Europei. această situaţie prefigurează viaţa economică a Evului Mediu timpuriu caracterizată cel puţin până în secolul IX de o economie naturală şi de lipsa unei vieţi urbane active. societatea feudală. invaziile germanice şi căderea Imperiului Roman de Apus (476) nu pot fi considerate ca o cezură definitivă cu lumea antichităţii şi ca un început al Evului Mediu. Prezenta prelegere urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principalele etape şi cu urmările migraţiei triburilor germanice. la constituirea „regatelor barbare”. cedând primatul celei rurale aşa cum balanţa se înclină încet. Marea migraţie a triburilor germanice a determinat prăbuşirea structurii politice a Imperiului Roman de Apus. Viaţa urbană intră într-un declin inexorabil. în favoarea economiei naturale şi în dauna celei monetare. De aceea. III-VI) Fenomen complex cu implicaţii fundamentale în istoria Europei. MAREA MIGRAŢIE A TRIBURILOR GERMANICE În primele secole ale erei noastre. Rezumaţi aspectele esenţiale ale Dominatului şi arătaţi impactul acestora asupra lumii medievale. ele contribuind doar la accelerarea şi desăvârşirea unor transformări ale căror baze au fost puse pe vremea Dominatului.

produse din sticlă. saxonii. Ea hotăra asupra problemelor importante din viaţa tribului. Pe vremea lui Tacitus regalitatea germană era electivă. Totodată. Mai multe familii patriarhale formau o gintă (neam).Hr. format din membri ai familiilor de bază. ceramică. adulterul. Populaţiile germanice din primele secole ale erei creştine nu aveau aşezări urbane. frizii. ei practicau intens vânătoarea şi pescuitul. Celula socială de bază a acestor populaţii era formată de familia patriarhală. marcomanii. în schimbul cărora obţineau arme şi unelte. Populaţiile germanice ce locuiau în zonele aflate de-a lungul Rinului şi Dunării practicau un comerţ intens cu romanii. ţesături etc. hermundurii. laşitatea. dacii liberi. Cârmuirea tribului era exercitată de ADUNAREA POPORULUI.. Acest gen de chestiuni erau supuse Adunării Poporului de către SFATUL FRUNTAŞILOR. iar în nordul Mării Negre ele se învecinau cu daco-romanii. inul şi cânepa. Din ramura apuseană făceau parte următoarele populaţii: francii (divizaţi în salieni şi ripuari). alanii şi sarmaţii. alamanii. nediferenţiate încă de agricultură. pământul era lăsat pârloagă. formată din toţi bărbaţii capabili să poarte arme.Hr.ramura nordică (scandinavă). anglii. iuţii (juţii). orzul. 19 . nepoţi). triburile germanice erau divizate în 3 mari ramuri. germanicii cultivau grâul. piei. quazii. chihlimbar şi sclavi. suabii. Triburile germanice din primele secole ale erei noastre realizaseră progrese remarcabile în domeniile extracţiei metalelor şi meşteşugurilor. În secolul III-IV d. formată pe baza căsătoriei monogame a trei generaţii (părinţi. practicând o agricultură extensivă ce avea la bază sistemul de „moină reglementată” iar câţiva ani. ovăzul. Conform opiniilor specialiştilor. meiul. Între Oder şi Vistula triburile germane se învecinau cu cele slave.ramura răsăriteană . cursul superior şi mijlociu al Dunării şi Vistula.între Rin. warnii. De originibus et situ germanorum (Despre originea şi ţara germanilor). scrisă în anul 98 d. menţionând că „vitele sunt singura şi cea mai de preţ avuţie a lor”. Tacitus oferă informaţii interesante despre creşterea animalelor la populaţiile germanice. În această perioadă a început să se cristalizeze şi comerţul intern bazat pe schimbul de produse agro-pastorale sau meşteşugăreşti. Cu prilejul acestor schimburi comerciale foloseau – la început sporadic – monede romane de aur şi argint. pe care au început ulterior să le imite. longobarzii. secara. precum şi în Scandinavia şi în nordul Mării Negre. iar mai multe ginţi formau un trib.ramura apuseană . prin rotaţie. vânzându-le acestora blănuri. copii. . ajungând apoi ereditară. Principalele informaţii despre triburile germanice din primul secol al erei creştine ne sunt oferite de descoperirile arheologice şi de opera fundamentală a lui Tacitus. desfăşurat mai mult la nivel de troc. ca alegerea regilor şi a comandanţilor militari ca şi asupra greşelilor considerate grave: trădarea.

migrate de pe ţărmurile nord20 . cuceresc şi pradă Roma. cu ajutorul hunilor. ei au ocupat întreaga Gallie sudică şi centrală şi Spania. După o serie de confruntări cu romanii. În anul 443 supravieţuitorii burgunzi sunt colonizaţi de autorităţile romane în Sapaudia (Savoia modernă) unde constituie un nou stat cu capitala la Genava (=Geneva. era cel mai puternic regat germanic din Europa apuseană. conduşi de Alaric. Corsica si Sardinia. Acest regat este nimicit în anul 436 de ultimul mare general roman Flavius Aëtius.juthungii. În Britannia. regatul vizigot condus de regele Euric (466485). gepizii. Goţii. vandalii. aceştia au fost nevoiţi să-i recunoască ca aliaţi în slujba imperiului (foederati) şi să-i aşeze pe ostrogoţi în Pannonia (380). Spre deosebire de infiltrările şi incursiunile sporadice ale triburilor germanice în Imperiul roman din secolele III-IV. schirii. au debarcat în nordul Africii (429). Elveţia). goţii (divizaţi în ostrogoţii şi vizigoţi). cât şi cei romanizaţi au început o luptă disperată împotriva triburilor germanice ale anglilor. iar în anul 410. care au culminat cu înfrângerea armatelor romane la Adrianopole (378). Francii vor cuceri regatul burgund în anul 534. Trupele retrase din Britannia au fost folosite în încercarea – neizbutită de altfel – de a opri atacurile triburilor germanice asupra provinciilor romane de pe continent. Cucerirea teritoriilor romane din nord-vestul Africii a fost realizată treptat. vizigoţii pătrund de mai multe ori în Italia. Burgunzii au întemeiat în cursul deceniilor cinci-şapte ale secolului al V-lea un regat efemer. atât celţii liberi. rugii. Totodată. Din ramura răsăriteană făceau parte herulii. La începutul deceniului al doilea al veacului al V-lea s-au aşezat în Gallia sudică. saxonilor şi iuţilor (juţilor). În perioada de crepuscul a Imperiului roman de apus. în provinciile răsăritene ale Imperiului roman. Conduşi de capabilul rege Geiserich sau Genseric (389-477). format din Savoia şi partea de sud-est a Galliei. Din ramura nordică (scandinavă) făceau parte danii. Acest episod îşi găseşte expresia artistică în faimoasa epopee Cântecul Nibelungilor. împărţiţi în ostrogoţi şi vizigoţi au fost siliţi de invazia hunilor să părăsească teritoriile lor din nordul Mării Negre şi să treacă în anii 376-377 la sud de Dunăre. suedezii şi nordharii (norvegienii). Vandalii s-au stabilit o scurtă perioadă în Spania. vandalii au cucerit şi insulele Baleare. unde au întemeiat un regat cu capitala la Toulouse. burgunzii. romanii au fost nevoiţi să-şi retragă armata şi funcţionarii din administraţie şi să părăsească această provincie în 407 datorită presiunii crescânde a triburilor celte libere din insulă. urmată de aşezarea migratorilor în majoritatea provinciilor imperiului. iar pe vizigoţi în Tracia (382). marea lor migraţie din secolul următor a avut drept rezultat străpungerea liniilor fortificate romane de pe Rin şi de pe cursul superior al Dunării. În deceniile următoare. După retragerea romanilor. Îndreptându-se spre Imperiul roman de apus. fiind finalizată spre mijlocul secolului al V-lea.

Gallia. migratorii au cucerit în secolele V-VI cea mai mare parte a Britanniei. FEUDALE 2. mai puţin între Sena şi Loara şi sporadic la sud de Loara. Imperiul roman de răsărit urmărea să-şi restabilească autoritatea în Italia. care rămâne singurul stăpânitor al Italiei. CONDIŢIILE ISTORICE ALE FORMĂRII RELAŢIILOR În primele secole ale evului mediu. Romulus Augustulus. Scoţia şi Irlanda. Francii s-au statornicit masiv între Rin şi Sena. Cornwall). unitatea Imperiului roman. a luat în stăpânire întreaga Italie. s-au răsculat şi l-au detronat pe ultimul împărat roman. întemeind câteva regate. aflându-se în faţa unei prăbuşiri iminente. Teodoric l-a înfrânt pe Odoacru în 489 şi l-a asediat la Ravenna între 490-493. Triburile germanice. Spania. s-au aşezat în grupuri compacte numai in anumite regiuni. schiri. În jurul anului 470 Imperiul roman de apus era redus din punct de vedere teritorial aproape numai la Italia. 21 . În pofida rezistenţei lor îndârjite. La rândul său. Ostrogoţii vor găsi în acest context un teren propice de afirmare istorică. Prăbuşirea Imperiului roman de apus din anul 476 marca finalizarea destrămării unităţii politice a Imperiului Roman de Apus. începută în primele decenii ale secolului V prin restrângerea teritorială gradată datorată de constituirea pe teritoriul său a unor regate romano-germanice. a căror geneză a avut loc în condiţii istorice complexe. heruli şi turchilingi din armata romană. În august-septembrie 476. silindu-l în cele din urmă să împartă stăpânirea Italiei cu el. în Europa apuseană s-a desfăşurat procesul îndelungat al formării relaţiilor feudale. Stăpânirea lui Odoacru în Italia a provocat nemulţumirea nobilimii romane datorită exproprierilor funciare la care a fost supusă şi a reducerii considerabile a rolului său în conducerea statului. măcar în parte. Odoacru. pentru a reface astfel. Britannia şi Africa de nord-vest fuseseră ocupate de către triburile germanice care îşi constituiseră aici formaţiuni statale independente. Împăratul bizantin Zenon a încuviinţat cererea regelui ostrogot Teodoric (vestitul Dietrich von Bern din poemele epice germanice) de a înlocui cârmuirea lui Odoacru cu o stăpânire ostrogotă care să recunoască însă autoritatea nominală a Imperiului roman de răsărit în Italia. În anul 493 Odoacru este ucis la un ospăţ din ordinul lui Teodoric.vestice ale Germaniei şi din Iutlanda. Populaţia celtă şi-a păstrat independenţa numai în părţile de vest ale Britanniei (Walles. mercenarii germanici rugi. ales de ostaşii săi rege. conduşi de schirul Odoacru (Odovacar). deşi au luat treptat în stăpânire toate provinciile Imperiului roman de Apus.

în ansamblu. Sussex şi Wessex – saxonilor aşezaţi. iniţial Vandaluzia – vandalilor. Vizigoţii s-au stabilit neuniform mai întâi în sudul Galliei. proces care a stat la baza formării poporului şi a limbii engleze. Marea migraţie a triburilor germanice a grăbit declinul oraşelor. în ansamblu. spaniol şi portughez. numărul migratorilor nedepăşind. în ultimele secole ale mileniului I. câteva procente din totalul populaţiei. Italia. baza poporului german. închegat în ultimele secole ale mileniului I. în schimb. thuringilor şi bavarezilor au format. Deşi inferiori ca număr populaţiei romanizate. Burgundia îşi datorează numele burgunzilor. În oraşele în declin. Triburile germanice rămase pe teritoriul Germaniei. poporului şi limbii franceze iar anglii – Angliei. iar rezultatul său – încheierea formării. Astfel francii au dat numele lor Franţei. activitatea meşteşugărească şi comercială era într-un tot mai pronunţat regres. comerţul şi circulaţia monetară erau restrânse şi ocupau o pondere 22 . mai numeroasă şi aflată pe o treaptă superioară de cultură materială şi spirituală. imensa majoritate a populaţiei trăind în sate şi având ca principală ocupaţie agricultura. la rândul lor. ţări şi provincii. Esenţa acestui proces de etnogeneză a constituit-o asimilarea de către populaţia romanizată din Gallia. În Britannia. al activităţii meşteşugăreşti şi comerciale şi al circulaţiei monetare. iar ulterior longobarzii s-au aşezat în nordul Italiei. a popoarelor francez. unele triburi germanice au transmis numele lor unor popoare. dintre care mai numeroase şi mai puternice erau cele ale alamanilor. Anglii şi saxonii au ocupat mai ales regiunile din sudul. Andaluzia. Catalonia. Europa apuseană avea. saxonilor. iar populaţia se redusese mult. Satele libere şi satele dependente sau domeniile îşi satisfăceau nevoile materiale esenţiale aproape numai prin propriile produse ale economiei agrare şi ale meşteşugurilor rurale.alamanii în Alsacia şi in Lorena. iar apoi şi în Spania. Ca urmare a migrării şi a statornicirii lor în Europa apuseană şi a instaurării aici a dominaţiei lor politice. sudul şi vestul Britanniei. ostrogoţi. poporului şi limbii engleze. Teritoriul Germaniei de la est de Rin a continuat să rămână lipsit de viaţă urbană. a triburilor germanice de franci.. În primele secole ale evului mediu. longobarzi etc. vizigoţi. anglo-saxonii au supus şi au asimilat sau au împins spre vestul insulei populaţia celto-romană şi celtică. un accentuat caracter rural. iar burgunzii în sud-estul Galiei. iniţial Gothalania – vizigoţilor şi alanilor. burgunzi. respectiv în estul. Peninsula Iberică. estul şi centrul Britanniei. Ostrogoţii. ei au adus o contribuţie însemnată la formarea popoarelor şi limbilor romanice actuale din Europa apuseană. iar întemeierea regatelor romano-germanice pe ruinele Imperiului Roman de Apus a avut ca urmare accentuarea destrămării unităţii economice a lumii romane. contribuind la accelerarea ruralizării Europei apusene şi la extinderea economiei naturale. În condiţiile economiei naturale dominante. Lombardia – longobarzilor. iar Essex. italian.

cât şi a unor pământuri stăpânite de mici proprietari. cât şi cele vasalice. dintre seniori şi vasali. munca acestora. Legiuirile cutumiare burgunde. france. În ansamblu. Izvor de subzistenţă şi de bogăţie şi principal mijloc de remunerare a muncii şi a slujbelor. De aceea. folosind. aflate într-un stadiu şi mai înaintat de destrămare. în continuare. Schimbului intern restrâns îi corespundea un comerţ extern redus. Contribuind la slăbirea sclaviei din societatea romană şi la răspândirea instituţiilor gentilice din societatea germanică. În acest proces. asemănători celor din rândurile localnicilor. care au căpătat o largă răspândire. Luarea lor în stăpânire nu a fost însă generalizată. fara). longobarde menţionează obştea sătească (marca. Marea masă a migratorilor formată din oameni liberi. un rol însemnat a avut luarea în stăpânire de către migratori a unei părţi a proprietăţilor funciare romane in secolele V-VI. în provinciile fostului Imperiu roman de apus s-au păstrat şi obşti localnice. marea migraţie a triburilor germanice a creat condiţii 23 . de regulă. dreptul membrilor obştii de a-şi da acordul sau de a se opune aşezării unui străin în cuprinsul satului etc. luarea în stăpânire de pământuri de către triburile germanice stabilite în provinciile fostului Imperiu roman de apus a avut ca urmare scăderea ponderii proprietăţii latifundiare romane şi creşterea ponderii micii proprietăţi individuale libere şi a ponderii obştilor săteşti libere. pământul reprezenta baza pe care se închegau relaţii sociale. Pe pământurile expropriate – între 1/3 şi 2/3 din fondul funciar al unui domeniu sau sat liber – migratorii au luat pământul în stăpânire în raport cu situaţia lor socială. Ea a avut loc prin exproprierea atât a unor mari proprietăţi ale nobilimii romane. în societatea rurală a Europei apusene din primele secole ale evului mediu. ci a avut loc îndeosebi în regiunile în care aceştia s-au aşezat în grupuri compacte. Aristocraţia germanică şi membrii gărzilor regilor germanici au luat. iar circulaţia bănească avea o funcţie economică restrânsă şi un rol social redus. În afară de obştile săteşti germanice. Germanicii s-au stabilit însă şi ca mici proprietari de pământ individuali.redusă în viaţa economică. membrii săi (faramani. vizigote. lotul de pământ atribuit acestora prin tragere la sorţi (sors). lucrate cu sclavi şi coloni. posedarea în comun de către membrii obştii a pădurii (silva communis) şi a altor bunuri funciare. Migraţia triburilor germanice în Imperiul roman de apus a avut importante consecinţe sociale. avuţia esenţială o constituia pământul. împreună cu sclavii şi colonii aşezaţi pe ele. vicini). a luat pământurile în stăpânire potrivit formelor de organizare a obştii săteşti libere. atât cele dintre stăpânii funciari şi ţăranii dependenţi. Triburile germanice au contribuit la slăbirea sclaviei din societatea romană şi la răspândirea instituţiilor societăţii gentilice germanice în regiunile în care s-au statornicit în grupuri compacte. în stăpânire domenii sau părţi de domenii imperiale sau ale nobilimii romane.

Migraţiile din Imperiul Roman de Apus şi cel de Răsărit au produs mari distrugeri materiale care au contribuit la 24 . Astfel. Declinul economic al oraşelor şi autarhia marilor domenii au generat diminuarea producţiei în general şi a celei de mărfuri în special.favorabile pentru contopirea unor elemente aparţinând celor două societăţi în destrămare şi pentru formarea premiselor genezei unei noi societăţi. slăbirea legăturilor economice dintre oraş şi sat şi a circulaţiei monetare. în esenţă. Geneza relaţiilor feudale constă în formarea proprietăţii funciare feudale şi a celor două clase sociale principale. ultimele fiind păstrate sau reînsufleţite de triburile slave. Trecerea triburilor germanice şi slave de la societatea gentilică la cea feudală a implicat şi participarea unor elemente ale sclavajului patriarhal. procese care au dus inevitabil la creşterea ponderii economiei naturale. 3. manifestându-se o serie de întrepătrunderi care nu au atenuat însă caracterul oarecum distinct al acestora. pe teritoriile care au aparţinut Imperiului Roman de Apus sau de Răsărit (Bizantin) s-a operat o trecere de la sistemul societăţii antice la feudalism în vreme ce teritoriile europene care nu au făcut parte din Imperiul Roman nu au cunoscut societatea antică şi au experimentat o trecere directă de la sistemul societăţii primitive (gentilice) la feudalism. Astfel. societatea feudală. desfăşurat în primele secole ale erei creştine. Procesul complex de trecerea la feudalism în Europa s-a realizat. GENEZA RELAŢIILOR FEUDALE Geneza relaţiilor feudale din vestul Europei a constituit un proces complex. pe teritoriul fostului Imperiu Roman de Apus. Între cele două modalităţi de trecere la feudalism nu a existat o graniţă rigidă. feudalismul nu s-a format numai ca urmare descompunerii societăţii antice (sclavagiste) ci şi datorită destrămării elementelor de societate gentilică (primitivă) păstrate sau reînviate de triburile germanice în condiţiile imigrării lor în provinciile imperiului. clasa feudalilor şi cea a ţăranilor dependenţi. În Imperiul Bizantin feudalismul s-a format prin sinteza elementelor societăţii antice cu cele ale societăţii gentilice. al destrămării structurilor sociale şi politice ale lumii romane şi germanice şi al migraţiei triburilor germanice în Imperiul roman de apus. iar pe de altă parte cu formarea unor noi popoare şi limbi europene. prin intermediul a două modalităţi date de apartenenţa sau non-apartenenţa unor teritorii la Imperiul Roman. Acest proces apare ca un rezultat conjugat al adâncirii economiei naturale. Această migraţie s-a soldat pe de o parte cu formarea unor state medievale timpurii pe teritoriul acestui imperiu.

ruralizarea majorităţii provinciilor din componenţa lor. Ulterior, dominarea Mării Mediterane de către arabi începând cu mijlocul sec. al VIII-lea şi incursiunile arabe şi normande din sec. VIII-IX au determinat generalizarea economiei naturale în Europa. În condiţiile existenţei societăţii rurale şi a economiei naturale în feudalismul timpuriu, pământul a devenit bogăţia principală, având un rol decisiv în stabilirea raporturilor sociale. Pe baza proprietăţii funciare feudale s-au dezvoltat atât relaţiile senioriale, stabilite între proprietarii funciari feudali şi ţăranii dependenţi ce lucrau aceste pământuri, cât şi relaţiile vasalice, stabilite numai între proprietarii funciari ce formau clasa conducătoare în societate. În provinciile fostului Imperiu roman de apus, pe măsură ce munca sclavilor şi a colonilor a fost înlocuită în exploatarea pământurilor cu cea a ţăranilor dependenţi, acestea s-au transformat în domenii feudale. Totodată, proprietatea funciară feudală s-a format şi prin însuşirea de către regalitate, marii proprietari funciari laici, biserică, slujbaşi a pământurilor micilor proprietari liberi şi ale obştilor săteşti. Pe teritoriul Germaniei de la est de Rin, proprietatea feudală s-a format, în esenţă, prin însuşirea de către regalitate, aristocraţie, slujbaşi şi biserică a pământurilor obştilor săteşti şi ale micilor proprietari. În noile state medievale timpurii constituite pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus, ţărănimea dependentă s-a format din mai multe pături sociale – sclavi cu gospodărie (servi casati), sclavi eliberaţi înzestraţi cu lot de pământ (lidi), coloni (coloni), mici proprietari liberi şi membri ai obştilor săteşti intraţi în dependenţă. Atestând existenţa sclavilor înzestraţi cu gospodărie şi a colonilor şi condiţia lor de inferioritate social-juridică în raport cu cea a oamenilor liberi, legiuirile longobarde de la mijlocul secolului al VII-lea, ca Edictul regelui Rothar din anul 643, menţionează că wergeld-ul („darea sângelui” sau tariful de răscumpărare a vieţii) unui sclav agricol varia între 16 şi 20 de solidi, al unui colon era de 60 de solidi, faţă de cel al unui longobard liber, care, potrivit unei legi a regelui Liutprand din anul 734, varia între 150 şi 300 de solidi. Într-o epocă în care bogăţia şi prestigiul în societate erau determinate de întinderea pământurilor stăpânite şi de numărul oamenilor dependenţi care le lucrau, nobilimea romanică şi aristocraţia germanică, slujbaşii şi biserica şi-au intensificat eforturile în vederea măririi proprietăţilor funciare şi a înmulţirii ţăranilor dependenţi. Însuşirea pământurilor obştilor săteşti şi ale micilor proprietari şi intrarea acestora în dependenţă au avut loc în împrejurări şi pe căi variate. Destrămarea obştii săteşti, prin formarea proprietăţii alodiale alienabile şi accentuarea diferenţierii între membrii ei au avut ca urmare scăderea coeziunii şi a solidarităţii obştii, ceea ce a uşurat însuşirea pământurilor ei şi intrarea membrilor săi in dependenţă.
25

Recoltele slabe, datoriile, amenzile judiciare şi impozitele, presiunile marilor proprietari funciari mici şi ecleziastici şi abuzurile slujbaşilor, războaiele interne şi externe etc. sileau pe membrii obştilor săteşti şi pe micii proprietari, lipsiţi de resurse şi de apărare, să-şi cedeze pământul şi să intre în dependenţă, pentru a fi luaţi sub „ocrotirea" unui mare proprietar laic sau ecleziastic. Formele de deţinere a pământului de către ţăranii intraţi în dependenţă erau variate, cea mai răspândită fiind aceea de precaria (de la precarius-a-um = bun obţinut prin rugăminte), considerându-se că marele proprietar funciar acorda sau primea lotul de pământ al ţăranului la „rugămintea'' acestuia, pentru a fi luat în schimb sub „ocrotire”). Astfel, când ţăranul îşi ceda gospodăria unui mare proprietar, pământul său, transformat din proprietate în deţinere, era numit precaria oblata; când ţăranul cu pământ puţin sau lipsit de pământ primea de la marele proprietar un lot, acesta era numit precaria data; o formă combinată o constituia precaria remuneratoria, prin care marele proprietar, pentru a-1 determina pe ţăran să-şi cedeze pământul sub formă de precaria oblata îi adăuga un lot suplimentar sub formă de precaria data. Din punct de vedere al condiţiei sociale, ţăranii precarişti puteau să-şi menţină libertatea juridică personală s-au să şi-o piardă, ajungând şerbi. Ponderea păturilor constitutive ale ţărănimii dependente a variat de la o ţară la alta sau de la regiune la regiune, în funcţie de raportul dintre structurile sociale şi instituţiile societăţii romane şi cele ale lumii germanice. Astfel, în Spania vizigotă şi în provinciile sudice şi centrale ale Italiei ostrogote şi longobarde şi ale Galliei france, unde structurile sociale şi instituţiile societăţii romane s-au păstrat mai puternice, iar cele ale lumii germanice au pătruns mai puţin, ponderea cea mai însemnată au avut-o sclavii cu gospodărie, sclavii eliberaţi înzestraţi cu pământ şi colonii, urmaţi de micii proprietari liberi şi de membrii obştilor săteşti intraţi în dependenţă. În schimb, în regiunile nordice şi estice ale Galliei france, în provinciile nordice ale Italiei ostrogote şi longobarde, unde migratorii s-au aşezat în grupuri compacte, aducând structuri sociale şi instituţii ale lumii germanice, ponderea cea mai însemnată au avut-o membrii obştilor săteşti şi micii proprietari liberi intraţi în dependenţă, urmaţi de coloni şi de sclavii eliberaţi înzestraţi cu pământ. În paralel cu cele două categorii ale ţărănimii dependente – şerbii şi ţăranii „liberi în dependenţă" – s-a păstrat şi pătura în descreştere numerică a „alodiştilor", ţărani care îşi păstraseră atât libertatea personală cât şi proprietatea funciară. În Britannia anglo-saxonă, unde sclavia s-a descompus repede după părăsirea provinciei de către romani, ţărănimea dependentă s-a format, în esenţă, pe baza destrămării obştilor săteşti, proces care a dus la diferenţierea membrilor acestora şi a uşurat deposedarea lor de către aristocraţie şi biserică şi intrarea lor în dependenţă. Datorită
26

ritmului mai lent de feudalizare decât în Europa apuseană continentală, în Britannia s-a păstrat, până spre sfârşitul epocii anglosaxone (sec. XI), o ţărănime liberă încă relativ numeroasă, iar ţărănimea dependentă cuprindea mai multe pături distincte de ţărani: geneatas, datori cu redevenţe în produse, geburas, obligaţi la prestaţii în muncă, cotsetlas, deţinând un lot mic de pământ şi supuşi la sarcini grele în muncă, sclavi agricoli. pături insuficient închegate încă într-o clasă a ţărănimii dependente. Pe teritoriul de la est de Rin al Germaniei, ţărănimea dependentă s-a format, în condiţiile destrămării obştilor săteşti, prin deposedarea şi intrarea în dependenţă a membrilor lor. Expansiunea şi cucerirea francă din secolele VI-VIII au accelerat ritmul de feudalizare a societăţii germane. Îndeosebi supunerea de către franci a saxonilor prin campaniile din anii 772-804, a fost urmată de deposedări de mari proporţii ale membrilor obştilor libere saxone şi de confiscări ale pământurilor aristocraţiei saxone, efectuate în folosul regalităţii aristocraţiei france şi bisericii. De aceea, în raport cu extinderea stăpânirii sau influenţei france, relaţiile feudale au început să se formeze mai de timpuriu, din secolele VI-VII, în regiunile apusene şi sudice ale Germaniei, şi ceva mai târziu, din secolele VII-VIII în regiunile nordice şi răsăritene. Ca şi ţărănimea dependentă, şi clasa stăpânitorilor funciari s-au format din mai multe pături sociale. În provinciile fostului Imperiu roman de apus, ei s-au format din nobilime romană, care şi-a păstrat în pofida exproprierilor efectuate de migratori o parte însemnată a domeniilor sale, din aristocraţie germanică, membri ai gărzilor regale şi alţi slujitori de origine locală sau germanică aflaţi în serviciul regalităţii şi înzestraţi cu bunuri funciare. Biserica şi-a păstrat posesiunile funciare iar ulterior, în condiţiile consolidării creştinismului, şi le-a extins, membrii clerului formând feudalitatea ecleziastică. În Britannia anglo-saxonă, unde nobilimea celto-romană a încetat aproape să mai existe după părăsirea provinciei de către autorităţile romane şi pe teritoriul Germaniei de la est de Rin, clasa funciară feudală s-a format, respectiv, din aristocraţie germanică, din membri ai gărzilor şi alţi slujbaşi ai regalităţii, din membri înstăriţi ai obştilor săteşti. Pe măsura răspândirii creştinismului şi a organizării şi înzestrării bisericii cu fonduri funciare, s-a format şi o feudalitate ecleziastică. Rezumat şi concluzii generale. În primele secole ale erei creştine, triburile germanice erau împărţite în trei mari ramuri (de nord, de răsărit şi de apus). Migraţia lor spre vest şi presiunea exercitată asupra frontierelor Imperiului Roman de Apus a fost determinată la sfârşitul secolului III de un factor extern (migraţia hunilor) şi de o serie de factori interni (creşterea populaţiei, împuţinarea suprafeţelor de pământ, spiritul războinic favorizat de modul de viaţă, temperamentul
27

În Europa de Apus.şi religia germanicilor). în urma cuceririlor. Arătaţi arealul iniţial de locuire a triburilor germanice şi rezumaţi principalele caracteristici ale vieţii economice. 2. ostrogoţilor. 4. Germanicii au contribuit în chip decisiv la schiţarea actualei hărţi etnice şi lingvistice a apusului Europei. Prezentaţi rolul deţinut de Odoacru în căderea Imperiului Roman de Apus şi evoluţia sa ulterioară. 6. Explicaţi căile de formare a proprietăţii funciare feudale în vestul Europei. 28 . 3. Prezentaţi succint urmările marii migraţii a triburilor germanice. 5. Explicaţi şi exemplificaţi (folosind terminologia de epocă) căile de formare a clasei ţărăneşti şi a clasei nobiliare în vestul Europei. burgunzilor şi vandalilor. 7. Fixarea cunoştinţelor 1. Arătaţi principalele căi de trecere la feudalism în Europa. 9. sociale şi politice a acestora. în calitate de foederati (aliaţi) ce aveau misiunea de a apăra hotarele imperiului în schimbul acordării unei suprafeţe de pământ. trecerea la feudalism s-a făcut pe două căi: direct de la societatea gentilică la feudalism. Prezentaţi triburile componente ale celor trei ramuri principale de populaţii germanice. Explicaţi situaţia etnică şi militară din Britannia posterioară retragerii romane. fie în mod violent. în teritoriile ce fuseseră stăpânite de acest imperiu. de la societatea antică (sclavagistă) la feudalism. Triburile germanice s-au aşezat în cadrul Imperiului Roman de Apus fie în mod paşnic. în teritoriile care nu intraseră sub dependenţa Imperiului Roman. Rezumaţi succint istoria vizigoţilor. 8.

istoricul roman Paulus Orosius relata că regele vizigoţilor Athaulf (410—415). Regatul vandal. 2. Cunoştinţele dobândite prin parcurgerea acestei prelegeri sunt necesare pentru o mai bună înţelegere a procesului de centralizare politică a statelor din vestul Europei şi din Peninsula Scandinavă. nu puteau înlocui statul roman cu instituţii proprii de organizare statală. la care nu apăruse încă statul. el are următoarea structură: 1. Caracteristici generale ale regatelor barbare În primele decenii ale stabilirii lor în provinciile Imperiului roman de apus. Sugerând acest stadiu de evoluţie. 1. Statul franc merovingian şi carolingian.STATELE FEUDALE TIMPURII DIN EUROPA APUSEANĂ. 5. Caracteristici generale ale regatelor barbare. 3. triburile germanice. 6. 4. care plănuia să transforme 29 . Britannia anglosaxonă. Regatul vizigot. Regatul ostrogot. În consecinţă. CENTRALĂ ŞI NORDICĂ ÎN SECOLELE V-XI Acest curs îşi propune să prezinte succint evoluţia principalelor „regate barbare” care au stat ulterior la baza creării unor formaţiuni statale importante din Evul Mediu dezvoltat.

În unele state. evoluând de la reprezentarea intereselor aristocraţiei germanice la reprezentarea intereselor proprietarilor funciari feudali şi ecleziastici. dobândită prin cucerire. ca aceea a Merovingienilor la franci (mijlocul sec. conceptul germanic de drept socotea regatul o stăpânire cu caracter patrimonial. din pricina barbariei lor neînfrânate şi nici nu trebuie să lipsească statul roman de legi. instituţiile politice germanice au devenit preponderente. resurse băneşti rezultate din impozite. În aceste condiţii. reflectă înzestrarea regatelor romano-germanice cu o organizare juridică scrisă corespunzătoare transformării lor în state. structura instituţiilor politice a variat in funcţie de intensitatea migrării triburilor germanice. Pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus. În cele mai multe dintre ele. iar pe locuitori ca supuşi depinzând personal de rege. Puterea supremă era exercitată de regalitate. şi-a dat curând seama că „nici nu poate supune în vre-un chip pe goţi legilor. care i-a adus domenii funciare numeroase şi bogate. care considera statul o instituţie publică (res publica) iar pe locuitori ca cetăţeni (cives). ca urmare a cuceririi unor întinse teritorii. dar şi la a intereselor oamenilor liberi din regatul lor. În noile state constituite pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus. au continuat să funcţioneze o parte dintre instituţiile romane. ca în Italia ostrogotă. lăsând-o moştenire fiilor săi.„Romania” în „Gothia”. unde instaurarea stăpânirii triburilor germanice a avut loc în forme mai puţin violente. fără de oare nu poate exista stat”. regalitatea consolidându-şi totodată caracterul ereditar. părăsirea provinciei de către romani şi cucerirea ei de către migratori au avut ca urmare încetarea funcţionării instituţiilor romane şi organizarea regatelor anglo-saxone aproape numai pe baza instituţiilor germanice. legea salică a francilor (primul deceniu al secolului al VI-lea). oglindind însă starea stăpânirii triburilor germanice. în întregime sau prin împărţire. pe aristocraţia germanică care constituia forţa militară şi politică dominantă şi a colaborat cu nobilimea romană. în statele constituite de migratori. Spania vizigotă sau Galia francă. instituţie de origine germanică. Spre deosebire de conceptul roman de drept. cu precădere. ca Italia ostrogotă. cărora li sau suprapus instituţiile germanice ale triburilor cuceritoare. oglindit de existenţa unor dinastii cu durată îndelungată. iar după creştinarea în ritul bisericii romane sau după trecerea de la arianism la catolicism şi cu clerul catolic. Regalitatea s-a sprijinit.codicele de legi vizigot întocmit în timpul domniei regelui Euric (470-480). codificarea legiuirilor cutumiare ale triburilor germanice . V-mijlocul sec. În Britania anglo-saxonă. În ansamblu. vămi şi amenzi judiciare şi prestigiu politic. VIII). de care regele putea dispune după normele succesorale ale dreptului germanic. a cărei autoritate a crescut considerabil. Spania vizigotă sau Galia 30 . regele s-a transformat dintr-un şef militar într-un conducător de stat.

. care aveau atribuţii judiciare. În deceniile 4-6 ale secolului al VI-lea. iar în cadrul lor a crescut tot mai mult rolul reprezentanţilor marilor proprietari funciari. conducerea locală se realiza prin funcţionarea unor organisme de origine germanică. care cuprindeau un număr de gospodării libere. care au profitat de dezbinarea şi luptele dintre regatele romanogermanice din Europa de apus. „comitele ostrogoţilor în provincie” în Italia ostrogotă. Totila a eliberat numeroşi sclavi şi i-a înrolat în armata sa. care cumulau atribuţii militare. şi partea de nord-vest a Peninsulei balcanice. Belizarie şi Narses. fiscal. hundred). 2. mai ales sub forma unor consilii municipale în oraşe. edilitar etc. Totodată. Pe măsura feudalizării şi a scăderii ponderii oamenilor liberi. vamal. judiciare. care asigurau îndeplinirea unor atribuţii ale autorităţii centrale. Reprezentanţii locali ai puterii centrale erau comitele şi ducele în Galia francă. care sprijineau recucerirea lui Justinian si să atragă de partea sa ţărani liberi. în afară de Italia. Această acţiune de „reconquistă” s-a derulat în principal în timpul domniei împăratului bizantin Justinian (527-565). administrative. În cadrul lor se ţineau periodic adunări formate din reprezentanţi ai populaţiei libere din unitatea teritorială respectivă.francă. inclusiv Roma şi Ravenna. s-au păstrat şi unele instituţii locale de origine romană. subordonate autorităţii regale. fiscale. În prima etapă a războiului (535-541). în vederea restabilirii unităţii fostei lumi romane. coloni şi sclavi. În mediul rural. de regulă o sută (centena. în timpul minoratului nepotului său Athalaric (526—535). armatele imperiale au obţinut succese însemnate. însemnătatea adunărilor locale s-a redus treptat. care a avut norocul să fie slujit de doi generali foarte capabili. Deşi Teodoric a fost recunoscut rege al ostrogoţilor (493-526) şi „împuternicit al Imperiului roman de răsărit pentru Italia”. ostrogoţii au reuşit ca între anii 542-551 să recucerească cea mai mare parte a 31 . mai ales în timpul asedierii Romei de câtre ostrogoţi (545-546). şeriful (gerefa) în Britania anglo-saxonă. a avut loc o intensificare a ciocnirilor dintre grupările aristocraţiei ostrogote pe de o parte şi a nobilimii romane ce înţelegea să păstreze legăturile cu Imperiul roman de răsărit pe de altă parte. regele ostrogot Totila zis Baduila (541552) a luat un şir de măsuri menite să slăbească poziţiile marilor proprietari funciari romani. Sicilia şi Italia peninsulara până la Pad. Datorită acestor măsuri. în realitate el a cârmuit Italia ca un monarh independent. au fost menţinute instituţiile centrale romane din domeniul administrativ. administrative şi de repartizare a obligaţiilor faţă de stat. care au dus la slăbirea statului ostrogot şi au uşurat acţiunea de recucerire bizantină. Imperiul roman de răsărit a iniţiat o vastă campanie de recucerire a provinciilor fostului Imperiu roman de apus. ocupând Dalmaţia. Acţiunea de reconquistă bizantină va pune capăt regatului lui Teodoric După moartea acestuia. Regatul ostrogot Regatul ostrogot al lui Teodoric cuprindea. În a doua etapă a războiului (541-552).

aşezaţi de la mijlocul secolului al VI-lea în Panonia. slăbiţi de războiul îndelungat. Romei şi Neapolelui.000 de războinici arabi conduşi de Tariq ibn Ziayd în apropiere de Rio Barbate. Fiul său. longobarzii. iar Italia longobardă cuprinzând nordul. ducatele Istriei. reducerea armatei. Statul longobard era format din regatul longobard propriuzis. care a înfrânt pe ostrogoţi. Justinian a luat un şir de măsuri cuprinse în actul intitulat Pragmatica Sancţiune (554). Sardinia şi Corsica. Regatul vandal 32 . Veneţiei. Treptat. cei 90. Genovei. creşterea puterii aristocraţiei şi a discrepanţei dintre săraci şi bogaţi slăbesc ireversibil puterea regatului vizigot. Regatul vizigot s-a transformat astfel dintr-un stat gallo-hispanic ce avea capitala la Toulouse. De aceea. După ce francii cuceresc în 507-508 Gallia centrală şi sudică. insulele Sardinia şi Corsica şi să debarce în Sicilia. cu oraşele Cordoba şi Cartagena (550-554). În primăvara anului 568. la Tadinae (552). Odată cu cucerirea Spaniei de către arabi. Pentru a restaura regimul social-politic şi militar roman. Victoriile ostrogoţilor au determinat Imperiul roman de răsărit să mobilizeze o armată numeroasă. regatul vizigot dispare din istorie. Energicul rege Leovigild (568586) a izbutit să recucerească de la bizantini Cordoba şi Malaga iar în anul 585 a izbuti să anexeze regatul suevilor. Regatul vizigot Până la începutul secolului VI. vizigoţii nu mai deţin în această provincie decât regiunea de coastă din sud. În ultima etapă a războiului (552-562) armatele imperiale au înfrânt resturile armatei ostrogote şi au recucerit întreaga Italie. centrul şi o parte din sudul ţării. au pătruns în Italia. cu capitala la Sevilla. care cuprindea Italia nordică şi o parte din cea centrală şi ducatele din Spoleto şi Benevent. 4. Italia bizantină păstrând exarhatul Ravennei. comandată de generalul Narses. poziţionat în nord-vestul Peninsulei Iberice.000 războinici ai ultimului rege vizigot Roderic sunt înfrânţi la 19 iulie 711 de cei 7. apoi la Toledo. După mai multe războaie. Regele Wamba (672-680) încearcă să întărească formele de cultură şi organizare germanică în regatul vizigot dar conflictele interne. obţinând un sprijin din partea Bisericii împotriva turbulentei nobilimi vizigote ce era încă adepta ereziei ariene. Profitând de luptele interne din regatul vizigot. nobilii şi vizigoţii de rând vor trece la catolicism iar regatul vizigot din Spania va deveni un fel de stat roman aflat în declin. 3. numită Septimania iar regatul lor intră în declin. la începutul secolului al VII-lea s-a ajuns la un condominiu între Imperiul de răsărit şi longobarzi. Recared I (586-601) adoptă în anul 589 creştinismul de rit catolic.Italiei centrale şi sudice (inclusiv Roma). 560-572). armatele Imperiului roman de răsărit au ocupat partea de sud-est a Spaniei. o parte din Italia de sud şi insulele Sicilia. regatul vizigot cuprindea sudul şi centrul Galliei şi cea mai mare parte a Spaniei. într-un stat aproape numai hispanic. Pentapolei (Pentapolisului). conduşi de regele Alboin (cca.

un fost guvernator roman devenit „rege al romanilor” din Gallia de nord-vest. Austrasiei şi Burgundiei. În a doua jumătate a secolului al VII-lea. Ulterior.000 de luptători vandali trec Gibraltarul în 429. ce s-au accentuat necontenit între Bizanţ pe de o parte. Thrasamund. În 486 Chlodovech a înfrânt la Soissons pe Siagrius. către mijlocul secolului al VI-lea. Statul vandal intră în declin odată cu moartea lui Genseric. Gelimer. francii au luat în stăpânire cea mai mare parte a Galliei.Conduşi de excepţionalul rege Genseric sau Geiserich (389-477). Corsica şi Baleare. pe la mijlocul secolului. iar pe la 496 a învins pe alamani şi a ocupat regatul alaman din Alsacia. Hildrich. luându-l prizonier pe ultimul rege vandal. cu excepţia Provenţei şi a Septimaniei. ca urmare a reducerii necontenite a fondului funciar al regalităţii. În anul 455 vandalii ocupă şi jefuiesc Roma timp de 14 zile. La moartea întemeietorului statului franc. conspiraţiile nobilimii romane şi certurile dintre facţiunile aristocratice vandale au făcut ca regatul vandal să devină o pradă uşoară pentru bizantini. la Ad decimum şi la Tricamarum (toamna anului 533). şi-au impus dominaţia asupra saxonilor. epidemiile dese. fără să întâmpine rezistenţă armată şi se stabilesc de-a lungul coastei nordafricane unde întemeiază un regat cu capitala la Cartagina. Gunthamund. bavarezilor şi suabilor. la sud de gurile Rinului (358). având drept centre mai importante Tournai si Cambrai. secătuit datorită împărţirii 33 . potrivit conceptului patrimonial germanic despre stat. Băştinaşii berberi i-au primit ca pe nişte eliberatori iar romanii au fost nevoiţi să încheie cu ei o alianţă (foedus). Pe la mijlocul secolului al V-lea. socială. circa 15-20. să ocupe toate posesiunile vizigote de la sud de Loara. Chlodovech (511). a Spaniei vizigote şi a Italiei ostrogote de către bizantini nu a avut sorţi de izbândă pe termen lung datorită deosebirilor de natură economică. clima africană greu de suportat pentru nişte oameni veniţi din ţinuturile Mării Baltice. Incapacitatea urmaşilor săi Hundrich. au silit pe ostrogoţi să le cedeze Provenţa (536) si. regrupate ulterior în regatele Neustriei. francii salieni s-au extins treptat între cursul inferior al Rinului si Somme. În aceste condiţii. regatul franc ajunsese cel mai întins şi cel mai puternic stat din Europa apuseană. francii au cucerit Thuringia (531) şi Burgundia (532-534). Chlodovech a izbutit să-i înfrângă pe vizigoţi în bătălia de la Vouillé (507) şi. politică şi spirituală. 5. Atrăgându-şi o parte din nobilimea şi din clerul galo-roman din Gallia vizigotă. iar flota lor realizează timp de decenii o adevărată blocadă maritimă a Italiei. Stăpânirea Africii vandale. armata imperială bizantină condusă de genialul general Belizarie a debarcat în Africa de nord şi a înfrânt pe vandali în apropierea Cartaginei. Astfel. cei patru fii ai săi au împărţit statul franc în patru regate separate. ale cărui posesiuni le-a anexat. În timpul regelui franc salian Chlodovech (Clovis) (481511) din dinastia Merovingienilor. Statul franc merovingian şi carolingian Aşezaţi în calitate de federaţi ai Imperiului roman în Toxandria. francii ripuari s-au aşezat în regiunea din jurul oraşului Köln. occidentul Europei şi nordul Africii pe de altă parte. atacurile triburilor berbere de la hotare. punând capăt existenţei istorice a regatului vandal. Până în primăvara anului 534 armata bizantină a ocupat în întregime Africa vandală şi insulele Sardinia.

a oprit expansiunea arabă la nord de Pirinei. După un război aproape neîntrerupt de mai bine de trei decenii (772-804). însă. sub o formă remaniată. saxonii aflându-se în faza destrămării organizării gentilice şi a apariţiei claselor sociale. luându-şi titlul de „rege al francilor şi al longobarzilor si patriciu al romanilor". cu dinastia proprie în 751. Acesta a restabilit unitatea statului franc şi. a purtat numeroase campanii de cucerire. mai multe expediţii între 791 şi 808. Prin structura sa teritorială şi 34 . de la al cărui nume provine denumirea dinastiei carolingiene. Carol cel Mare a anexat Saxonia. După moartea sa. care îşi aveau centrul stăpânirii în Panonia. la sfârşitul secolului al VIII-lea. condusă de „prefectul" mărcii Bretaniei. aleşi din rândurile familiei Arnulfinilor şi. Carol Martel (715-741). Fiul său. cu Barcelona. îndeosebi. În urma acestor campanii. Hruotland. În urma unor noi expediţii întreprinse între 785 şi 812. majordomul Pepin cel Scund (741-751) a înlocuit dinastia merovingiană. el a alipit statului franc regatul longobard. funcţia de majordom al Austrasiei a fost luată de fiul său natural. Spania de nord-est precum şi întinse ţinuturi de la est de Rin. care ocupau ţinuturile din nord-vestul Germaniei. care domnea numai cu numele. Carol cel Mare (768-814). O rezistenţă mult mai puternică a întâmpinat expansiunea francă din partea saxonilor. in urma cărora aceştia au fost înfrânţi. episod care a constituit. iar populaţia din Roma l-a aclamat. punând bazele mărcii Spaniei. Din ultimele decenii ale secolului al VII-lea un rol tot mai însemnat a revenit majordomilor din regatul Austrasiei. Cu prilejul retragerii.de danii făcute „fidelilor”. Profitând de luptele interne din Spania arabă. pe suveranul franc ca împărat roman. s-au transformat din regi efectivi în „regi trândavi". Renovatio Romani Imperii reprezenta. Cu prilejul venirii lui Carol cel Mare la Roma. la 25 decembrie 800. francii au cucerit de la arabi partea de nord-est a Spaniei. Francii au organizat împotriva avarilor. lui Pepin al II-lea de Herstal (680-714). subiectul poemului epic Cîntecul lui Roland. În urma campaniei din Italia din anii 773-774. numai o restaurare nominală a Imperiului roman. francii au făcut în anul 778 o expediţie la sud de Pirinei. papa l-a încoronat. an în care a fost ales rege. a fost surprinsă şi nimicită în defileul de la Roncevaux de către muntenii basci din Gasconia. în cuprinsul statului franc se găseau reunite Galia. Fiul său. potrivit tradiţiei romane. Italia nordică şi centrală. constituind nucleul „mărcii de răsărit” (viitoarea Austrie). lipsiţi tot mai mult de mijloacele materiale ale exercitării puterii. iar o parte din ţinuturile stăpânite de ei a fost ocupată. dar eşecul din faţa Zaragozei i-a silit să se retragă. regii merovingieni. prin victoria repurtată asupra arabilor la Poitiers (732). Locul lor în conducerea statului a fost luat de o grupare a aristocraţiei condusă de administratorul palatului sau majordom (major domus). ariergarda francă. Papalitatea se afla şi ea sub protecţia regelui franc.

încât atacurile migratorilor au fost oprite pentru o perioadă de 30 de ani. Franţa. căreia iau schimbat numele în Bretagne (Bretania). anglii au întemeiat regatele Mercia şi Northumberland (Northumbria) iar saxonii regatul Essex. În vremea sa încep atacurile danezilor asupra Angliei. triburile de iuţi (juţi) şi anglo-saxoni au început să migreze în Britannia pe la jumătatea secolului al V-lea. fiind totodată atacată de triburile picţilor şi scoţilor din nordul insulei. Wessex înfiinţate de saxoni şi East Anglia. de unde a luptat în secolele următoare cu nou createle regate şi cu statul englez. după lupte aprige cu celţi. Lotharingia (Lorena). Originare din peninsula Iutlanda şi. 6.prin instituţiile sale politice. în schimb stăpânea teritoriul Germaniei de la Rin până la Elba. în condiţiile în care populaţia celtă şi celto-romană era dezorganizată şi dezmembrată politic. Prin Cornwall. o parte din celţi au emigrat în Peninsula Armorica de pe continent. migratorii au reuşit să înfiinţeze patru regate şi anume Kent. Aşezarea anglosaxonilor şi juţilor în Britannia s-a făcut în două etape principale. pe parcursul unui secol şi jumătate. o continuare a regatului franc merovingian. Cornwall. care 35 . Acest imperiu s-a dezmembrat în 843 prin tratatul de la Verdun în patru state componente: Italia. înfiinţat de juţi. În a doua etapă (552-600) a cuceririi Britanniei. El nu cuprindea decât o parte a fostului Imperiu roman de apus. respectiv. Populaţia celtică ce nu a fost supusă a fost împinsă spre vestul şi nordul insulei în Devon. În prima etapă (449-519). noul imperiu era de fapt un imperiu franc carolingian. Formarea celor şapte state – HEPTARHIA – a fost urmată de o lungă perioadă de lupte interne pentru supremaţie. şi spre Germania. regiunea Schleswig-Holstein. înfiinţat de angli. care reprezenta nucleul puterii sale. Această victorie a fost atât de categorică. Wales şi Scoţia. Sussex. Imperiul Carolingian a supravieţuit mai puţin de jumătate de secol după moartea întemeietorului său datorită incapacităţii urmaşilor săi. Creat de o personalitate de excepţie. pe care legenda o atribuie celebrului rege Arthur. centrul său de greutate deplasându-se din bazinul occidental al Mediteranei spre Galia. La capătul unei lungi perioade de lupte. Germania. În secolul IX s-a impus definitiv regatul Wessex (care va deveni ulterior nucleul statului anglo-saxon unificat) prin regele Egbert (802-839) care crescuse la curtea lui Carol cel Mare. având ca rezultat formarea mai multor state. Britannia anglo-saxonă Retragerea administraţiei şi armatei romane din Britannia în anul 407 a facilitat pătrunderea anglo-saxonilor în insulă. lupte ce au condus în cele din urmă la unificarea politică a anglo-saxonilor. celţii obţin prima lor victorie importantă la Mons Badonicus.

au fost nevoiţi să adopte şi să adapteze atât instituţiile economico-fiscale şi administrative. Anglia şi-a redobândit independenţa iar tronul a revenit lui Eduard Confesorul (1042-1066) din vechea dinastie anglo-normandă. având în frunte pe regele danez Knut cel Mare (1013-1035). ultimul lor rege. Gelimer. a exploatării păturilor de jos şi a unei economii devenită în general ineficientă după alungarea evreilor. fiind luat prizonier de către vestitul general bizantin Belizarie. Sussex. care a supravieţuit în condiţiile manifestării cvasipermanente a unor lupte pentru supremaţie între nobilime şi regalitate. Carol cel Mare a refăcut parţial hotarele Imperiului Roman de Apus. mai întâi galo-hispanic iar ulterior hispanic. După o perioadă de recrudescenţă a atacurilor daneze la începutul secolului al XI-lea. constituit pe teritoriul Italiei. Statul franc merovingian a devenit apărătorul papalităţii. 36 . a fost creat de regele Teodoric cel Mare (Dietrich von Bern = Verona) din eposul medieval timpuriu germanic. iar dinaştii statului franc carolingian au oprit expansiunea arabă în Gallia. cât şi diverse elemente de cultură şi de civilizaţie existente în statul roman. când a fost cucerit de către arabi. Danezii încep cucerirea sistematică a Angliei începând cu anul 866. a fost constituit mai cu seamă datorită priceperii şi energiei regelui Alaric I. mult inferiori romanilor în materie de cultură şi de civilizaţie. Constituirea aşa-ziselor „regate barbare” în vestul Europei şi în nordul Africii nu a reprezentat o discontinuitate cu istoria Imperiului Roman de Apus. care nu au avut nici pe departe calităţile acestuia. Urmaşii săi. care au avut ca rezultat constituirea unei uniuni dinastice de scurtă durată între Danemarca. Alfred cel Mare (871-899). deoarece germanicii. an care marchează convenţional începutul erei vikinge. Concluzii generale. cu preponderenţa celor romane. Vizigoţii au fost izgoniţi de franci din Gallia şi au constituit în Spania un regat independent. Norvegia şi Anglia. Statul franc a fost formaţiunea politică cea mai durabilă întemeiată de către triburile germanice şi a avut un rol capital în conturarea destinului Europei occidentale. Wessex. În cadrul acestui regat. Britannia anglo-saxonă a fost împărţită într-un conglomerat de state ce luptau între ele pentru supremaţie (Kent. atacurile lor fiind oprite temporar de nepotul lui Egbert. până în anul 711. a avut loc o fuziune a elementelor de cultură şi civilizaţie gote şi romane. Regatul ostrogot.debutaseră prin prădarea mănăstirii Lindisfarne (793). Sfârşitul acestui regat s-a datorat dorinţei împăratului bizantin Justinian (527-565) de a recuceri teritoriile ce aparţinuseră Imperiului Roman de Apus. Regatul vandal din nordul Africii a fost o creaţie politică exotică. datorată aproape în totalitate însuşirilor de conducător genial a regelui Genseric (Geiserich). Regatul vizigot. nu au putut rezista încercărilor de recucerire metodică întreprinse de bizantini.

Mercia şi Northumberland). să creeze prima republică din Europa (Islanda. să jefuiască toată Europa occidentală şi nordul Africii. ca şi evoluţia ulterioară a Heptarhiei. 5. 37 . În secolul X s-a impus în mod definitiv regatul Wessex. 7. East Anglia. Rezumaţi succint structura organelor administraţiei locale în Gallia francă. 4. Arătaţi momentele principale din istoria Galliei merovingiene. Prezentaţi cele două etape ale cuceririi Britanniei de către juţi şi anglo-saxoni. Prezentaţi structura duală a instituţiilor politice din regatele barbare. Arătaţi specificul puterii regale în regatele barbare şi diferenţa între conceptul roman şi conceptul barbar de stat. Italia ostrogotă şi Britannia anglo-saxonă. care îşi redobândeşte independenţa în vremea lui Eduard Confesorul. 2. Danezii cuceresc Britannia (Anglia).Essex. aceştia au reuşit să organizeze politic teritoriile slavilor de răsărit (varegii suedezi). să se stabilească în nordul Franţei. Fixarea cunoştinţelor 1. 6. Iscusiţi navigatori şi valoroşi războinici. vizigot şi vandal. să cucerească Anglia. ŢĂRILE SCANDINAVE ÎN SECOLELE IX-XI Normanzii (vikingii) au reprezentat ultimul val de migratori germanici care au afectat Europa. creaţie a vikingilor norvegieni) şi să ajungă în America înaintea lui Cristophor Columb (Eric cel Roşu şi Leif cel Norocos. vikingi norvegieni). Contribuţia lor la crearea unor forme de cultură şi civilizaţie în Occident a fost apreciabilă. 3. Rezumaţi succint istoria statului carolingian. Prezentaţi succint istoria regatelor ostrogot.

astfel că din secolul al VI-lea prin oamenii nordului se înţelegeau numai popoarele scandinave. iuţii. intrase deja în legătură cu popoarele şi statele de pe continent. Leagănul popoarelor germanice a fost Peninsula Scandinavă. dându-i forma latină de Normannus. a fost pregătită de două secole de evoluţie. În mormintele de la Vendel (lângă Uppland) s-au găsit arme. încă din epoca bronzului (2000-900 î. sau simplu Nordman). lucru firesc dacă ţinem . populaţiile din nord veniseră în contact cu egiptenii. în jurul anului 800. Este vorba de o societate care. VI-VIII). care în cursul secolului al VI-lea au ocupat Halland. bucăţi de sticlă. să-şi creeze un stat cu o istorie proprie. Prima etapă a marii migraţii a popoarelor a făcut ca o parte din aceste triburi prin deplasarea lor în Britannia. de unde a derivat apoi cuvântul de războinic (vikingr). provenite din Gallia sau chiar din regiuni mai depărtate. au întemeiat o formaţiune politică în apropierea fiordului Oslo numită Wiken. spre est şi spre vest. numite Nordhmadhr (oameni din Nord.seamă că. trecând prin teritoriile slavilor de răsărit. Printre acestea se numărau: anglii. ceea ce dovedeşte că istoria normanzilor este strâns legată de dezvoltarea generală a istoriei Europei.). gretarii. Cronicarii franci au extins denumirea şi. altele să se strămute pe continent. Perioada premergătoare.Hr. Triburile mai sus menţionate le găsim figurau în izvoare în secolele 1-IV e. În ce priveşte suedezii. frizii. horuzii. Numele vine de la triburile aşezate în Norvegia (nordhr-wegr = calea nordului). Aşa se explică de ce. este marcată de numeroase schimburi materiale ce au existat între normanzi şi Europa occidentală. odată cu migraţia din secolul al IX-lea. nordharii (strămoşii norvegienilor). Normanzii. a căror cultură materială şi limbă vorbită erau foarte asemănătoare. Între secolele IX-XI normanzii sunt cunoscuţi şi sub numele de vikingi. aşa numita civilizaţie Vendel (sec. unde existenţa unor aşezări este atestată de săpăturile arheologice. danii etc. în chip sporadic.n. aşezate în nordul Europei. în norvegiană). Migrarea normandă. grecii şi romanii. încă de timpuriu. stofe. Iutlanda şi cea mai mare parte care închide intrarea în Marea Baltică. ca mercenari şi negustori în acelaşi timp (Voeringjar). adică negustori sau luptători. în jurul Mării Baltice. danezii figurează şi ei printre vikingi. conform unor interpretări. Aceştia. asupra danezilor aşezaţi în Scania. Şi de data aceasta numele a fost dat tot de norvegieni. insula Bornholm. şi denumirea de viking dată locuitorilor (de la cuvântul vik = fiord. Origini şi dezvoltare Prin denumirea de normanzi (oamenii nordului) se înţelege un conglomerat de triburi de origine germanică.1. Blikinge. de aici. deoarece ei şi-au făcut apariţia la Constantinopol. 38 . saxonii. Alţi specialişti înclină să creadă că viking se traduce corect prin „expediţie războinică întreprinsă pe mare”. ei au fost desemnaţi cu numele de varegi. suionii (strămoşii suedezilor).

Normanzii au inventat chila. Elbing. atestând o adevărată artă in lemn. tineri şi bătrâni. Fenomenul migrării. Amândouă incursiunile au fost respinse. se întâlnesc reprezentate Valhalla şi scene din legenda Niebelungilor. Prelucrarea fierului. precum şi unele aparate de bord care le permiteau să se orienteze. însă. ci dimpotrivă. lovituri şi împilări din partea acestor oameni îndrăzneţi. în secolul I.Desenele ornamentale de pe obiectele aflate în . Din această perioadă datează celebrele morminte-corabie de femei de la Tuna (Västmenland-Suedia). Gotlandezii. mobilierul fiind totodată împodobite cu sculpturi deosebit de frumoase. fiecare a suferit în casa sa cazne. Vecinătatea mării. deşi la popoarele nordice a apărut târziu. Armele de provenienţă normandă erau considerate în Europa ca fiind executate cu o măiestrie deosebită şi având o rezistenţă mai mare. 2. În secolul al VI-lea danezii au atacat în două rânduri coastele Galiei de nord. Ambarcaţiuni uşoare dar stabile. Un călugăr irlandez nota: . Ei au contribuit la îmbunătăţirea tehnicii navale aşa cum o dovedesc descoperirile arheologice de la Nydam. ca: Grobin. ci şi cu lumea orientală. În motivele picturale de pe pietrele funerare din Gotland (Suedia). În prelucrarea lemnului. au căpătat un caracter violent. proprie germanilor de pe continent. Din perioada Vendel datează şi unele încercări de colonizare. Ele sunt cunoscute datorită numeroaselor exemplare găsite în mormintele varege (de pildă Staraia-Ladoga. Gnezdo) şi din miniaturi reprezentând normanzi 39 . odată cu perioada vikingă. Cuvintele reflectă spaima generală ce cuprinsese mulţimea la apariţia unor noi incursiuni. a cunoscut o dezvoltare rapidă. iar între secolele VI-IX un înalt grad de specializare.. norvegienii şi suedezii au cunoscut o creştere a producţiei agricole în regiunile cu climă mai blândă. străini şi cu totul păgâni. Gokstad şi Oseberg. nu a rezultat din cruzime şi sălbăticia vikingilor. Împrumuturile culturale au fost şi ele frecvente. mai ales cele datând din secolul al XIIIlea. el a fost urmarea evoluţiei socialeconomice şi politice la care ajunseseră normanzii în secolele IX-XI. însă. Dar expediţiile normande abia cu secolul al IX-lea. ţărmurile adânc crestate au făcut din normanzi navigatori iscusiţi. Dezvoltarea social-economică şi politică scandinave popoarelor În această perioadă danezii.aceste morminte atestă şi ele cunoaşterea Europei occidentale de către normanzi. între 650 şi 800 au întemeiat câteva aşezări în nord-vestul Lituaniei. corăbiile. casele. sălbatici. normanzii s-au dovedit meşteri iscusiţi. corăbiile vikinge puteau să plutească atât pe mările agitate cât şi pe fluvii. în 528 şi 574. chiar şi în zilele cu ceaţă. Apuole. a căror inventar este o mărturie nu numai a legăturilor cu continentul.bărbaţi şi femei. nobili şi ţărani.

care trebuie să fi fost şi cele mai numeroase. zeul tunetului. zeul fertilităţii (avea şi o variantă feminină. Dar o unificare trainică a Norvegiei s-a realizat abia la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea sub Olaf Trryggfesson (995-1000). Centrul religios îl forma templul din Uppsala. îl formează satele. construite din piatră şi lemn. Alt tip de aşezare îl constituie gospodăriile mari. ÎN NORVEGIA. 40 . erau aşezate cu faţa spre apă. Statul nu a avut o stabilitate politica. Frey. zeul luminii şi al veseliei etc. fiind încorporată pentru prima dată în acest stat în 930. dar norvegienii au continuat încă multă vreme practicile păgâne. Baldr. iar regele a adoptat creştinismul. fiecare având un mic debarcader. Hedeby (Danemarca). El s-a destrămat şi a fost refăcut abia în secolul al IX-lea sub regele danez Godfred. fie în Danemarca. Freya). spirale ce aveau un scop magic. de îndepărtare a spiritelor rele. norvegienii şi suedezii aveau un mod de viaţă asemănător. multe erau formate dintr-o singură stradă. din care se credea că descind regii şi preoţii. ele fiind împodobite cu diferite figuri geometrice (cruci. cu capitala la Lejre. Sub Harald Dinte Albastru (940-986 aproximativ) statul s-a întărit. aveau aceleaşi credinţe. prima formaţiune statală s-a constituit în cursul secolului al VI-lea în insula Sjaelland. zeul principal era Odin. Aşa cum însăşi organizarea lor social-economică o cerea. Danezii. În secolul al X-lea un loc important îl ocupau porturile cu caracter comercial şi meşteşugăresc. Satele erau populate de cultivatori liberi (bondi). cel mai însemnat şi cel mai vechi sanctuar al cultului păgân din lumea scandinavă. protejat printr-o palisadă de lemn. Ele se aflau în apropierea unei fortificaţii şi aveau o suprafaţă redusă. Alte divinităţi adorate de normanzi erau : Thor. primele formaţiuni statale au apărut la sfârşitul secolului al VIII-lea în regiunile Oslo şi Trondheim. fie în Suedia atestă diferenţierile sociale din cadrul societăţii normande. ele presupunând existenţa mai departe a unor forme comunitare de viaţă. Holingstedt (Danemarca). normanzii erau conduşi de un rege (konung).înarmaţi. Regalitatea de tip tribal s-a transformat cu timpul într-o regalitate de stat. Diferitele stătuleţe şi uniuni de triburi s-au unit sub Harald Păr Frumos (868-930) într-un singur stat. Casele şi prăvăliile. care cultivau pământul cu ajutorul mâinii de lucru aservite. Aşezările descoperite. De numele lui se leagă şi introducerea creştinismului în Norvegia. cercuri. un fel le ferme risipite. Săbiile normande pot fi uşor recunoscute. În marea lor majoritate erau însemnate cu caractere runice. vorbeau o limbă apropiată. Kaupang (Norvegia). fapt ce uşurează recunoaşterea lor. În tot acest timp Norvegia a trebuit să lupte contra tendinţelor de cucerire ale Danemarcei. Pământul arabil se întindea în jurul satului. La fel ca la toate popoarele germanice. Primul tip de aşezări. aparţinând unor familii de oameni bogaţi (jarli). ÎN DANEMARCA. printre care se numărau Birka (Suedia).

Danezii au atacat coastele învecinate dinspre nord-vest şi sub-vest. regele Carol cel Simplu a cedat căpeteniei vikinge Rollon. În aceeaşi perioadă. ci şi de cucerire. NORVEGIENII au cucerit în cursul secolului al IX-lea insulele Faröer. înspre nord. Paris. Orcade (Orkney). care a impus poporului creştinarea. potrivit aşezării lor geografice. unde pradă mormântul lui Carol cel Mare. plecau în căutarea unor noi teritorii. Loara. în căutarea unui nou drum comercial spre Constantinopol. ei pustiesc Nantes. Tamisa. DANEZII au atacat concomitent Franţa şi Anglia. Hampshire şi Dorset. Acest an marchează convenţional în istorie începutul erei vikinge. ceea ce făcea ca bunurile materiale să nu mai fie îndestulătoare pentru toată colectivitatea. Prin adoptarea creştinismului de rit catolic ţările nordice au intrat în circuitul politic al ţărilor Europei occidentale. după ce devastează Kent.ÎN SUEDIA este cunoscută dinastia de la Uppsala începând cu secolul al X-lea. trebuie adăugată psihologia războinică a vikingilor. La acest fapt. Expediţiile au început în anul 793 când vikingii pradă mănăstirea Lindisfarne de pe coasta de nord a Angliei. membrii unei societăţi obişnuiţi cu forme sociale egalitare nu acceptau uşor subordonarea şi. Expediţiile normande Accentuarea diferenţelor sociale şi apariţia statelor constituie doar una dintre explicaţiile migraţiei normande. iar în 870 s-au stabilit în Islanda unde au întemeiat un stat cu capitala 41 . 3. de aceea. iar în 881 ajung până la Aachen. Între 841 şi 872 danezii ocupă teritoriul de la nord de fluviul Humber. care dădea dreptul navigatorilor vikingi să se aprovizioneze în locul unde acostau. situată pe o insulă din sudul Franţei. Aceste razii ţineau de un obicei numit Strand hugg. provincia din nord-vestul Franţei numită de atunci Normandia (Tratatul de la SaintClair sur Epte din 911). Expansiunea vikingă a fost uşurată şi de situaţia politică din Europa occidentală. pătrunzând pe gurile fluviilor Sena. Cu timpul ele s-au transformat în adevărate expediţii nu numai de jaf. În fapt. Chartres. O altă explicaţie constă în creşterea numărului populaţiei. Între 830 şi 839 au ocupat Irlanda. dar reprezentanţii ei erau mai mult nişte şefi de trib. Hebride. unde slăbiciunea statelor succesorale ale Imperiului Carolingian şi necontenitele lupte dintre regatele anglosaxone făceau imposibilă realizarea unui front comun contra războinicilor nordici. Shetland. setea lor de aventură şi credinţa religioasă conform căreia cei căzuţi în bătălie aveau parte de bucuriile din raiul lui Odin. Expansiunea normandă s-a făcut în trei direcţii principale. Primul rege atestat de izvoare este Olaf Skotkonung (965-1022). Din 820 jafurile se repetă asupra mănăstirii Noirmoutier. Pentru a pune capăt acestor atacuri. norvegienii s-au îndreptat. iar suedezii au pornit spre sud-est.

42 . Fixarea cunoştinţelor 1. insulele Shetland. Leif cel Norocos. Norvegia) şi X (Uppsala. însuşindu-şi instituţiile noi pe care le întâlneau. Nipru şi Volga. În regiunile în care s-au aşezat. cât şi în răsăritul Europei. Migraţia a contribuit la formarea unor state noi. creând prima formaţiune statală a slavilor de răsărit (Rusia kieveană). Rezumat şi concluzii generale. vikingul norvegian Erik cel Roşu a descoperit în 931 Groenlanda (981). Orkney (Orcade). Norvegia şi mai ales Suedia. dând naştere la drumul comercial numit . răsăritul rusesc. SUEDEZII s-au implicat în expediţii ce au avut un caracter mai paşnic. normanzii au dovedit o deosebită capacitate de adaptare la condiţiile social-economice locale. au avut o influenţă considerabilă asupra destinului politic şi cultural al Europei occidentale. Groenlanda şi.de la varegi a greci”. Totodată. Vikingii danezi au cucerit şi colonizat Anglia. vareg. Danemarca). Arătaţi originea şi explicaţia termenilor viking.000 pe coastele Labradorului. În secolele IX-X varegii şi-au croit drumul spre Imperiul Bizantin trecând peste teritoriile slavilor de răsărit.la Reykiawik. vikingii au accelerat cristalizarea relaţiilor feudale în Europa apuseană şi au determinat în mare parte unificarea statelor anglo-saxone. normand. Spania şi Germania iar vikingii suedezi au cucerit şi organizat teritorii întinse din Rusia Europeană. în mod practic. Bizanţ şi califatul arab În atacurile lor succesive şi nevoia unei apărări locale. Migraţia lor s-a desfăşurat atât în apusul. din ramura nordică a triburilor germanice. originale. Migrarea normandă a avut urmări complexe. Normanzii au întemeiat în cursul expansiunii lor unele centre de schimb şi au contribuit la dezvoltarea relaţiilor comerciale iar ţinuturile de la Marea Nordului şi Marea Baltică devenind noi zone comerciale. Primele formaţiuni politice ale vikingilor apar în secolul VI (Sjaelland. Cultura şi civilizaţia vikingilor au avut trăsături remarcabile. normanzii s-au făcut intermediari ai negoţului dintre Europa nordică. Pornind din Islanda. Fiul său. Faröer. Din Golful Finic ei au navigat pe fluviile Neva. într-o regiune pe care a numit-o Vinland. a ajuns în jurul anului 1. au atacat Franţa.. Hebride. mai cu seamă a celor trei state Danemarca. Totodată. care să nu aibă un aport mai mare sau mai mic de sânge viking. Normanzii (vikingii). VIII (Oslo şi Trondheim. Suedia). prin Eric cel Roşu şi Leif cel Norocos au atins ţărmurile Labradorului. nu există dinastie din vestul Europei medievale. fapt care a uşurat contopirea lor cu populaţiile autohtone cucerite (de pildă în Rusia şi Normandia). Vikingii norvegieni au descoperit şi colonizat Islanda (prima republică din Europa).

Precizaţi câteva elemente legate de originea şi dezvoltarea populaţiilor scandinave. ele au jucat rolul stratului superior de populaţie care s-a 43 . 3. Mai concret. Prezentaţi succint istoria timpurie a Norvegiei. Suediei şi Danemarcei.2. STATELE SLAVE ÎN SECOLELE VII-XVII Populaţiile slave au jucat în estul Europei acelaşi rol istoric pe care l-au avut populaţiile germanice în vestul Europei.

în regiunea păduroasă de la nord de Pripet şi spre nord-vest (până la Oder. în paginile unei singure prelegeri de acest tip. spre est. în cele ce urmează vom trata istoria vechilor slavi şi istoria statelor feudale timpurii Bulgaria. Deoarece mărturiile scriitorilor antici referitoare la slavi sunt de multe ori fragmentare sau neconcludente. Jordanes) ei apar sub numele de veneti. Ultimele două denumiri reproduc numele cu care vechii slavi de denumeau pe ei înşişi – slovene..Hr sub numele de venedi sau veneti de către Pliniu cel Bătrân. care s-a împletit de multe ori cu istoria românilor. slavii sunt menţionaţi în secolele I-II d. Acest termen s-a păstrat până târziu la popoarele germanice sub forma de wenden sau winden. au fost asimilaţi treptat de către populaţia romanizată băştinaşă. între Nipru şi Oder. într-un areal restrâns faţă de extinderea lor ulterioară. VECHII SLAVI Conform opiniei specialiştilor.Hr. Serbia. asimilând populaţia neslavă a veneţilor. IV d. pe teritoriul ţării noastre. De aceea. În primele secole ale erei de după Hristos. Tacitus şi Ptolemeu. pentru a ajunge în sudul Dunării. sclaveni sau sclavi. vechii slavi trăind în jurul bazinului Pripetului (afluent apusean al Niprului). anti. Pe baza ultimelor tipuri de izvoare s-au elaborat diverse teorii ce le atribuie slavilor fie o origine asiatică. patria primitivă a slavilor se afla în secolele IV-III î. fie una europeană.Hr (Tabela Peutengiriană) şi în lucrările unor scriitori din sec.Hr. Începând din secolele II-III. Slavii rămaşi la nord de Dunăre. cercetătorii le completează în bună măsură cu informaţiile lingvistice şi arheologice. fie şi lapidar. vechii slavi s-au deplasat mai cu seamă spre est (până către Podişul Valdai şi cel al Rusiei Centrale). pe teritoriul Rusiei vechi şi spre sud.d. slavii locuiau pe teritoriul de astăzi al Poloniei şi în nord-vestul Rusiei şi Ucrainei. etnogeneza slavilor fiind o problemă ştiinţifică 44 . Într-o hartă romană din secolul IV d. Vasta istorie a popoarelor slave nu poate fi rezumată. vorbind o limbă comună. spre cursul mijlociu al Vistulei la apus şi bazinul de mijloc al Niprului la răsărit. aproximativ la începutul secolului I d. traversând Pannonia şi teritoriul ţării noastre.suprapus peste adstratul etno-lingvistic preroman şi stratul roman (acolo unde a existat). denumită de către specialişti slava comună. unele triburi slave sau extins spre sud-vest între Oder şi Elba (în spaţiul părăsit de triburile germanice). În consecinţă. De aici. contribuind în chip decisiv la conturarea hărţii etno-lingvistice actuale a estului Eurpei.Hr (Procopius din Caesarea. 1. al căror nume l-au luat. Polonia şi Rusia Kieveană.

macedonenii slavi şi bulgarii din zilele noastre care au început să migreze spre Peninsula Balcanică în secolul VI. tracice. slavii s-au contopit cu diverse triburi vecine precum şi cu unele părţi din triburile celtice.slavii de apus . locuite de o populaţie daco-romană. Pe la mijlocul secolului VI. împingând-o spre vestul şi sudul peninsulei. slavii fac parte din marea familie a limbilor indo-europene. asimilarea unor neamuri neslave a avut un rol secundar în etnogeneza slavilor. în funcţie de direcţia de migrare.a. germanici ş. În cursul secolelor. încă din secolul al VI-lea. gotice.incomplet soluţionată. celţi. SLAVII DE SUD Această ramură a slavilor este reprezentată mai cu seamă de slovenii. trei ramuri ale slavilor: . turanice ş. influenţând însă limba slavă veche. ca aliaţi ai Imperiului Bizantin. p. acestea fiind atacate concomitent de slavi şi de avari. 1988. Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în Evul Mediu. reuşesc să se stabilească de-a lungul coastei Dalmaţiei. romani. avari) sau germanice. asupra căreia toţi scriitorii bizantini din secolele VI-VII sunt cu totul de acord … De altfel. cu scopul de a-i sili pe slavi şi 45 . croaţii. fiind pe punctul de a invada Italia. sârbii. Spre deosebire de alte neamuri barbare türce (huni. Bucureşti.slavii de sud . reducând considerabil teritoriile ocupate de populaţia greacă. La sfârşitul secolului VI slavii ajung în sudul Greciei. în condiţiile unor expediţii militare de o cruzime cu totul ieşită din comun (altă trăsătură slavă). Potrivit limbii.slavii de răsărit 2. trecând peste teritoriul fostei Dacii. slavii nu s-au aşezat niciodată în chip paşnic la sud de Dunăre. sarmatice. muntenegrenii. alături de indieni.. În procesul de migrare de la locul de origine (mlaştinile Pripetului) s-au constituit. manifestând în acelaşi timp blândeţe individuală şi ferocitate colectivă” (Constantin Rezachevici.a. Pătrunderea şi stabilirea în masă a slavilor la sud de Dunăre reprezintă un fenomen capital al istoriei sud-estului Europei în urma căruia s-a modificat întreaga structură etnică a Peninsulei Balcanice. 267). Migraţia slavilor a dizlocat romanitatea orientală. la apariţia lor în Europa de sud-est. după izvoarele bizantine slavii aveau un caracter dualist. Stabilirea slavilor la sud de Dunăre a fost oprită pentru scurt timp de împăratul bizantin Mauriciu (588-602). care iniţiază câteva expediţii la Dunăre şi în Pannonia. care în multe regiuni au dispărut în marea masă slavă. Oricum ar fi însă luate lucrurile. iranieni. „colonizările lor de la sud de Dunăre fiind executate numai cu forţa (o trăsătură a slavilor). situaţia provinciilor bizantine de la sud de Dunăre devine critică.

o parte din bulgari. cu timpul. 2. de 1-2 ani. aceştia se obligau să nu mai atace imperiul. popoarelor bulgar. care a luat numele de Mihail după creştinare şi titlul de ţar în 865. În aceste condiţii. într-o proporţie redusă. sub conducerea lui Kubrat (Kuvrat). Înlăturarea lui Mauriciu în 602 de către Phocas. muntenegrean şi macedonean. În secolul al IX-lea se formase deja o clasă dominantă compusă din boliari (boieri). a dus la stabilirea masivă şi definitivă a slavilor la sudul Dunării. care pricinuieşte bizantinilor o înfrângere gravă în anul 811. aducându-l pe marginea prăpastiei. În anul 599-600 împăratul încheie cu slavii şi avarii un tratat ce stipula că. După moartea acestuia. compusă din elemente turanice (protobulgare) şi din cele ale aristocraţiei slave şi ale populaţiei autohtone traco-romane şi greceşti. Aceştia erau originari din regiunea râului Volga. Cu toate acestea. hunice etc. la care s-au adăugat. uniunea proto-bulgarilor este distrusă de khazari.000 nomisme. greceşti. 852-889). întemeind o formaţiune politică (679-681) recunoscută imediat de către bizantini. când includea întreg teritoriul dintre Dunăre şi Balcani şi o mare parte a Traciei. Asparuch (Isperich). croat. se stabilesc în Moesia Inferior şi Scythia Minor. cele traco-romane. ca elemente etnice constitutive de bază ale poporului bulgar. unde în prima jumătate a secolului VII formau o uniune de triburi de neam turanic. sârb.avari să se retragă. sloven. Situaţia este restabilită de puternicul han Krum (803-814). Statul bulgar atinge apogeul puterii sale în timpul ţarului Simeon (893-927). Statul bulgar în secolele VII-XI Spre sfârşitul secolului VII bizantinii încearcă să-i subordoneze pe slavii din regiunea centrală şi de răsărit a Peninsulei Balcanice dar acest proces este stopat de venirea proto-bulgarilor. Macedoniei şi Tessaliei. declanşează o campanie susţinută împotriva hanatului bulgar. În timpul ţarului Petru (927-969). Slavii aşezaţi în Peninsula Balcanică vor da naştere.1. Împăratul bizantin Constantin al V-lea (741-775). Creştinarea a avut o mare importanţă în devenirea istorică a poporului bulgar deoarece a influenţat decisiv procesul de asimilare al protobulgarilor de către slavi şi a înlăturat de pe scena politică pe majoritatea aristocraţilor turanici care erau refractari creştinismului. influenţa bizantină asupra hanatului se intensifică în timpul lui Omurtag (814-831) şi a lui Boris I (Boris-Mihail. unde ei stătuseră mai înainte doar pe termene limitate. Sveatoslav. în schimbul unei plăţi anuale de 120. În secolele VII-X are loc fuziunea treptată a slavilor şi proto-bulgarilor. bulgarii se confruntă cu un mare pericol extern rezultat din alianţa dintre împăratul bizantin Nicephor Phocas al II-leea şi cneazul Kievului. care a lăsat neapărată linia Dunării şi şi-a luat trupele din subordine de aici pentru a-l ataca pe împărat. conduşi de fiul lui Kubrat. 46 . care se va stabili în teritoriile bulgare cucerite.

Numele regiunii Raşca provine prin metateză de la cel al fortificaţiei bizantine Arşa din secolul al VI-lea. Spre sfârşitul secolului X şi începutul secolului XI.2. ce reuşesc să desprindă din imperiu o mare parte din teritoriile foste ale ţaratului bulgar. Sveatoslav este însă înfrânt în 971 la Silistra de către războinicul împărat bizantin Ioan Tzimiskes şi izgonit din ţaratul bulgar. Evoluţia mai lentă a procesului de stratificare socială a făcut ca la sârbi viaţa de stat să se închege relativ târziu. acestea s-au scindat într-o mulţime de grupuri izolate ce menţineau slabe legături între ele şi au menţinut până în secolul al IX-lea slabe contacte cu Imperiul Bizantin. Travunia şi Dioclea vor fi menţionate în izvoarele din prima jumătate a secolului următor. Alte formaţiuni politice sârbeşti ca Zahlumie. Morava şi Marea Adriagtică. Serbia Triburile slave ce aveau să dea naştere poporului sârb s-au stabilit într-o regiune muntoasă delimitată de râurile Drina mijlocie. Ibar. ele să devină din nou. 47 . condus de jupanul Vlastimir (836-843). de unde a primit în 874 creştinismul.visând chiar la cucerirea Constantinopolului (968-969). când este menţionat pentru prima dată principatul sârb de Raşca. Datorită reliefului. restabilind în 1018 pentru următoarele două secole controlul imperiului asupra Peninsulei Balcanice. punând bazele unui stat puternic. situat în apropierea oraşului Novi Pazar. Peste câţiva ani izbucneşte o răscoală antibizantină condusă de fiii comitelui Nicola. supranumit „Bulgaroctonul” („ucigătorul bulgarilor”). localizată în actualul sat Postenie. Jupanul Vlastimir s-a opus cu succes bulgarilor dar a acceptat suzeranitatea politică a Bizanţului. când statul sârbesc de la Raşca îşi redobândeşte în 931 independenţa de sub stăpânirea bulgarilor sub conducerea lui Ceaslav Clonimirovici (931960). la sfârşitul secolului al IX-lea. Bizantinii reiau ofensiva sub conducerea celui mai războinic împărat din istoria imperiului. pentru o lungă perioadă. ce preia tradiţiile fostului ţarat bulgar. care este ocupat de bizantini. Procesul de destrămare a societăţii gentilice şi de teritorializare a triburilor slave a condus la apariţia unor formaţiuni politice prestatale denumite jupe. cunoscuţi în documentele ulterioare sub numele de vlasteli sau vlastelini. 2. principatele sârbeşti se vor afla fie sub controlul bulgarilor. care îl înfrânge pe viteazul ţar Samuel (976-1014). fie al bizantinilor. conduse de jupani. pentru ca după victoria din 1014 a lui Vasile II Bulgaroctonul asupra ţarului Samuel al bulgarilor. ultimii devenind treptat vârfurile aristocraţiei sârbe. care îşi va lua ulterior titlul de „mare jupan”. Vasile al II-lea Macedoneanul (976-1025).

teritoriul locuit de ei formând mai târziu Polonia Mică. Totodată. statul lui Samo cunoaşte maxima sa expansiune teritorială. Pannonia. Dintre aceste teritorii. Marea Baltică şi m-ţii Carpaţi. gepizi. Pe Oderul superior şi mijlociu. huni. burgunzi. pomeranienii. Toate aceste triburi vorbeau aceeaşi limbă şi aveau acelaşi mod de viaţă. Primul conducător al acestui stat a fost Samo (623-658) care. iar după victorie a fost ales rege şi a domnit 35 de ani. Polonia în secolele VI-XI În primele secole ale erei creştine. în Silezia superioară şi centrală locuiau opollanii şi slezanii. Wroclaw. Cracovia. slavii de apus populau teritoriile dintre Elba şi Vistula. După moartea lui Samo acest stat a dispărut prin fărâmiţarea sa în mai multe formaţiuni politice mărunte. pe care izvoarele istorice nu le vor mai pomeni timp de un secol şi jumătate. În anul 628 el opreşte expansiunea bavarezilor iar după mai multe campanii. vandali. născut prin unirea unor mici cnezate în faţa pericolului reprezentat de khaganatul avar. Slovenia. polanii locuiau între Oder şi Vistula iar polabii între Elba şi Oder.1. evoluţia acestor triburi a fost influenţată de neamurile migratoare ce s-au succedat pe acest teritoriu: goţi. 640-660) fusese un negustor franc ce s-a remarcat în timpul acestei mişcări de unificare.vasale ale Bizanţului. Wolin şi 48 . Se pare că majoritatea triburilor polone pe care le cunoaştem în secolele IX-X s-au format prin secolele VI-IX. Poznan. de-a lungul Mării Baltice. 3. incluzând Cehia. Pe Vistula mijlocie până la Bug trăiau mazovienii. Moravia. După stăvilirea pericolului franc. În partea de nord. fiind grupate în jurul unor centre preurbane fortificate ca Gniezno. În centrul Poloniei. de la Elba până la Oder locuiau obodriţii şi polabii. Prima formaţiune politică a slavilor de Apus a fost statul lui Samo. 3. între Oder şi Vistula se găseau triburile cele mai numeroase ale polanilor (polonilor). Teritoriile locuite de polani (poloni) vor fi numite ulterior Polonia Mare. care vor da numele viitorului regat. heruli. pe cea superioară se găseau vislanii. alături de triburile balto-lituaniene ale pruşilor se aflau. cehilor şi moravilor le reveneau cursul superior al Elbei şi regiunea râurilor Vltava şi Morava. Spre vest. SLAVII DE APUS În primele secole ale erei creştine. cel reprezentat de francii regelui Dagobert (629-639). principalul pericol. slavii de pe teritoriul de astăzi al Poloniei au intrat în contact cu lumea romană care i-a influenţat din punct de vedere economic şi cultural. Silezia şi teritoriile ocupate de triburile slave de pe cursul mijlociu al Elbei. potrivit cronicii francului Fredegarius (cca. slovenii locuiau pe versanţii meridionali ai Carpaţilor Păduroşi.

Mieszko I. ce serveau ca reşedinţă şefilor locali şi cetelor lor de războinici. unde se învecinau cu polenii. În ultimul an al domniei sale. când ia fiinţă şi primul episcopat polon de la Poznan. care devine unul dintre cele mai puternice state din Europa centrală. Boleslaw (992-1025) supranumit Chrobry („cel îndrăzneţ”) obţine în anul 1000 de la papa Silvestru al II-lea şi împăratul Otto al IIIlea dreptul de a crea un arhiepiscopat la Gniezno şi trei episcopate. Urmaşul său. numite druzina. 4. Henric al II-lea îi recunoaşte lui Boleslaw dreptul de stăpânire asupra provinciilor Lusacia şi Milsko. SLAVII DE RĂSĂRIT Această ramură a slavilor popula teritoriul cuprins între lacul Ilmen. În bazinul râului Desna se găseau severenii. Cel mai mare succes al lui Boleslaw a fost victoria repurtată asupra germanilor. când în interiorul obştilor săteşti a apărut categoria starţilor (membrii bogaţi ai obştii). Mieszko I se creştinează în 966. fapt ce duce la consolidarea poziţiei internaţionale a statului polon.Kolobrzev. ultima fiind revendicată şi de cnezii cehi. Mazovia. numiţi cnezi. care în timp de război conduceau cetele armate – drujine – ale obştii. Pe cursul superior al râului Oka locuiau viaticii. în calitate de comandanţi militari. cnezii izbutesc să-şi permanentizeze statutul de conducător în cadrul obştii. 4.1. consfinţind astfel independenţa statului polon faţă de Sfântul Imperiu Romano-German. Boleslaw îşi ia titlul de rege (1025). inclusiv în vreme de pace. iar în cel al râului Soj radimicii. Totodată. cneazul Poloniei Mari (963-992) este primul suzeran atestat din punct de vedere documentar. Dregovicii locuiau în zona râului Berezina iar drevlenii pe Pripet. fapt ce avea să conducă în cele din urmă la formarea claselor socială şi la apariţia 49 . Primul stat apărut la slavii de răsărit a purtat numele de Rusia. care în timpul lui Henric al II-lea (1002-1024) au reluat încercările de cucerire ale teritoriilor deţinute de poloni. acest dinast recunoaşte suzeranitatea împăratului german. fiind împrăştiaţi în numeroase triburi. Treptat. Rusia kieveană Destrămarea orânduirii gentilice la slavii de răsărit a avut loc în secolele VIII-IX. Pentru a evita tendinţele expansioniste ale germanilor mascate de pretextul propagării creştinismului. după tradiţie el fiind cel de-al patrulea suveran al dinastiei fondate de legendarul Piast. El a reuşit să alipească Poloniei Mari teritoriile triburilor din Silezia. Ilmenenii locuiau în regiunea lacului Ilmen şi a râului Volhof. râul Oka şi cursul mijlociu al Niprului. În urma înfrângerii. Pomerania şi Polonia Mică. Primul stat polon s-a format în condiţiile progresului economic din secolele IX-X şi a existenţei pericolului german dinspre vest.

sora împăratului. Odată cu aceasta. Sveatoslav este ucis de către pecenegi într-o ambuscadă de la cataractele Niprului. În Novgorod puterea ajunge în mâinile căpeteniei normande Rurik (nume provenit din scandinavul Hrørekr). care va urma o nouă politică faţă de Bizanţ. ultimul conducător de tip viking al Kievului. Timp de patru ani de la moartea lui Vladimir Rusia Kieveană este frământată de lupte interne pentru tron. prin unificarea triburilor slave de pe Niprul mijlociu. Mult mai puţini la număr decât slavii. şi-a început domnia printr-un atac îndreptat împotriva bulgarilor de pe Volga cărora le-a distrus capitala (Bulgar) iar în 960 a întreprins o mare expediţie contra khazarilor. veniţi din Scandinavia în secolul al IX-lea. un important centru comercial. tronul Rusiei Kievene este ocupat de Vladimir Sveatoslavici (980-1015). primind în schimb mâna Anei. cu care în cele din urmă se contopeau. Sveatoslav (957-972). cu centrul la Kiev. După câţiva ani de lupte interne. încheind un tratat comercial mai puţin avantajos decât cel încheiat de tatăl său în 911. pe calea cunoscută drept drumul de la varegi la greci. a cărui domnie este învăluită în legendă. Pe drumul de întoarcere spre Kiev. Noul împărat Ioan Tzimiskes îl înfrânge la Silistra. În a doua jumătate a secolului al IX-lea. ei au sfârşit prin a se slaviza. existau două centre comerciale şi urbane importante. la capătul cărora iese 50 . Igor (nume provenit din scandinavul Ingvarr) (912-945) şi-a consolidat stăpânirea asupra triburilor slave şi a întreprind două expediţii contra Imperiului Bizantin în 941 şi 944. Fiul lui Igor. stabilindu-se în cele din urmă la Kiev. Cetele de războinici şi negustori normanzi. supunând apoi şi alte triburi slave. Invitat de împăratul bizantin Nicephor Phocas al II-lea să vină la Dunărea de Jos împotriva ţaratului bulgar el ia hotărârea de a se stabili în oraşul Pereiaslaveţ. integrându-se pe această cale civilizaţiei europene. intrau în drujinile cnezilor şi în organele de cârmuire ale slavilor denumite vece. El a domnit întâi la Novgorod. desfiinţându-le pentru totdeauna puterea lor politico-militară. de-a lungul drumului de la varegi la greci. În 988 el acordă ajutor împăratului Vasile II Macedoneanul pentru înfrângerea unei mişcări aristocratice. Novgorodb în nord şi Kiev în sud. lumea slavilor răsăriteni a intrat în aria de influenţă politică şi culturală a Bizanţului. se stabileau în mijlocul comunităţilor slave.statului. Constituirea statului la slavii de răsărit a fost un proces de lungă durată. Domnia urmaşului său Oleg (nume provenit din scandinavul Helgi) (879-912) este în schimb bine cunoscută din izvoarele ruseşti. odată cu acceptarea de a converti Rusia la creştinism (988-989). Succesorul lui Oleg. în eforturile lor de a găsi un nou drum spre Constantinopol. de unde a coborât pe Nipru. cucerind în 882 oraşul Smolensk şi Liubeci. de-a lungul căreia urma să ia fiinţă şi primul stat rus. izgonindu-l din teritoriile cucerite în Balcani. pe parcursul căruia un rol particular a fost deţinut de normanzi. bizantine şi bulgare.

croaţi. O ultimă încercare de refacere a unităţii statului a fost întreprinsă de nepotul lui Iaroslav. într-un areal restrâns faţă de extinderea lor ulterioară. Rusia kieveană a fost un stat unic în Europa. Deşi nu există un consens deplin în literatura istorică. Succesorii săi din perioada 1054-1113 nu au mai putut evita tendinţele separatiste ale unor potentaţi locali. Pe atunci. spre cursul mijlociu al Vistulei la apus şi bazinul de mijloc al Niprului la răsărit. Imperiul German. spre est. Pravila rusă. muntenegreni. sârbi. După moartea sa. Slavii de sud sunt reprezentaţi mai cu seamă de sloveni. Slavii rămaşi la nord de Dunăre. care a patronat şi întocmirea unui nou cod de legi. Din ramura slavilor de apus fac parte cehii. Rezumat şi concluzii generale. bulgari şi macedoneni slavi. Ilmenenii. radimicii şi viaticii au fost principale populaţii din ramura slavilor răsăriteni. pe teritoriul ţării noastre.învingător cneazul Iaroslav (1019-1054). Delimitaţi din punct de vedere geografic patria primitivă a 51 . cumanilor şi tătaro-mongolilor. o serie de triburi slave s-au extins spre sud-vest între Oder şi Elba. Istoria unor popoare slave s-a intersectat adeseori cu istoria românilor. Hr. traversând Pannonia şi teritoriul României de astăzi. specialiştii conchid că patria primitivă a slavilor era localizată cu aproximaţie în secolele IV-III î. el a înscăunat la Kiev un mitropolit rus. culturală şi religioasă considerabilă în Moldova medievală. Ungaria. care a întreţinut legături diplomatice şi comerciale cu Bizanţul. în spaţiul care fusese părăsit anterior de către triburile germanice. astfel că fărâmiţarea politică a Rusiei Kievene nu a mai putut fi evitată. sârbii şi bulgarii din ramura slavilor de sud au creat state medievale puternice înaintea românilor. Vladimir II Monomahul (1113-1125). au exercitat o influenţă politico-militară. creaţie comună a vikingilor suedezi şi a populaţiilor slave răsăritene supuse de către aceştia. pe teritoriul Rusiei vechi şi spre sud.Hr. Preocupat de înlăturarea dependenţei bisericii ruse de Constantinopol. În secolele II-III d.d. Rusia Kievenă cunoaşte un proces îndelungat de fărâmiţare feudală ce a durat mai bine de două secole. drevlenii. de apus şi de răsărit. vechii slavi trăiau în jurul bazinului Pripetului (afluent apusean al Niprului).. au fost asimilaţi treptat de către populaţia romanizată băştinaşă. datorită tendinţelor centrifuge ale marilor feudali şi a atacurilor pecenegilor. popor ce face parte din ramura slavilor de apus. polanii (polonii) şi polabii. supranumit „cel Înţelept”. moravii. pentru a ajunge în sudul Dunării. severenii. slovenii. Polonezii. În acest context. au controlat teritorii întinse din spaţiul românesc şi i-au influenţat pe români din punct de vedere cultural şi religios. Fixarea cunoştinţelor 1. Polonia. Populaţiile vechi slave au fost împărţite în mod convenţional de către specialişti în slavii de sud.

Explicaţi caracteristicile statalităţii sârbeşti până în vremea jupanului Ceaslav. 8. Rezumaţi succint activitatea ţarilor bulgari Krum. culturală şi religioasă orientală şi între dorinţa restaurării imperiului roman în cadrele sale universale. Sveatoslav. elementul grec şi cel creştin-oriental. Simeon şi Petru. 9. 4. dictată împăratului Constantin cel Mare de considerente de natură strategică.slavilor. 10. Datorită acestui act. IMPERIUL BIZANTIN ÎN SECOLELE IV – XV Mutarea capitalei Imperiului roman de la Roma la Constantinopol. IMPERIUL ROMANO-BIZANTIN (330-610) ETAPA ROMANO-BIZANTINĂ din istoria Bizanţului (330-610) reprezintă o perioadă de tranziţie de la Imperiul Roman la Imperiul Grec medieval. 1. Ea se traduce în plan politic prin ezitările Constantinopolului între vocaţia sa geografică.Arătaţi principalele triburi ale slavilor de răsărit. 6. 12. Arătaţi succint activitatea regilor Mieszko I şi Boleslaw cel Îndrăzneţ. Vladimir şi Iaroslav cel Înţelept. rămâne un eveniment de importanţă majoră în istoria universală. Omurtag.Determinaţi influenţa normanzilor în istoria timpurie a Rusiei Kievene. Mutarea capitalei de pe malurile Tibrului (Roma) pe malurile Bosforului (Constantinopol) reprezintă încheierea logică a unui proces complex prin care centrul de greutate al vieţii demografice şi economice a 52 . Explicaţi modul de formare a poporului bulgar. 11. 2. Arătaţi principalele menţiuni despre slavi în izvoarele istorice ale antichităţii târzii. Boris-Mihail. Arătaţi principalele triburi ale slavilor apuseni de pe teritoriul Poloniei. politică şi religioasă. economică. 3. Prezentaţi contextul creării statului lui Samo. forţele vitale ale lumii romane aveau să se concentreze treptat în jurul noii metropole care avea să dirijeze fuziunea elementelor constitutive ale strălucitei civilizaţii bizantine medievale: elementul roman.Prezentaţi succint activitatea cnezilor Igor. păgâne şi creştine şi conturarea civilizaţiei medievale bizantine. 7. 5. geopolitică. În această perioadă are loc fuziunea elementelor antice şi medievale. romane şi bizantine. Determinaţi contextul cronologic şi împrejurările în care slavii s-au stabilit la sud de Dunăre.

a.Imperiului Roman s-a deplasat în jumătatea sa orientală. fragmentarea marilor provincii romane în unităţi mai mici. Totodată. la naşterea ei dându-şi mâna Orientul şi Occidentul” (Stelian Brezeanu). În mod treptat însă. religios şi cultural-artistic. biserica creştină şi-a impus influenţa în principalele domenii controlate până atunci de factorii constituţionali tradiţionali ai lumii romane: senatul. reformele lui Diocleţian şi Constantin cel Mare au dus la concentrarea întregii puteri de stat în mâinile împăratului şi a aparatului său birocratic.1. birocratizarea şi centralizarea aparatului de stat stau la originea atotputerniciei basileului (împăratului) bizantin. În cultură şi artă se manifestă fuziunea tradiţiilor păgâne greco-romane şi creştin-orientale. Istoria bizantină din această perioadă se caracterizează prin câteva trăsături caracteristice de ordin administrativ. continuă să-şi exercite primatul în viaţa spirituală a Noii Rome (Constantinopol) iar în Europa numai Atena putea să se compare cu ele. care asimilează însă în mod creator tradiţii culturale elenistice şi influenţe orientale. Gaza. pentru compilaţie şi abreviere. Partitio Imperii Romani (330-395) perioadă se caracterizează prin ineficienţa Această 53 . În administraţie. în vreme ce în Orientul ferit de invazii se păstrează o viaţă urbană înfloritoare mai ales în oraşele din provinciile Egipt. 1. Siria şi Asia Mică. marile centre elenistice Alexandria. arta bizantină este sincretică prin substanţă. Antiohia ş. Noua ordine caracterizată mai cu seamă prin atotputernicia împăraţilor şi prin centralizarea şi birocratizarea aparatului de stat avea să dăinuiască de-a lungul întregii istorii a statului bizantin. Palestina. considerat de către biserica şi societatea bizantină „egalul apostolilor” (isapostolos). Comentariul operelor clasice ale antichităţii înlocuieşte cercetarea directă. poporul şi armata. cultura păgână cedează locul culturii creştine. creştinismul a devenit religie de stat în urma confruntării cu cultele păgâne şi cu ereziile şi şi-a impus influenţa asupra tuturor manifestărilor vieţii bizantine. Tradiţia elenistică este continuată şi în ştiinţe. unde domină gustul. În atmosfera culturală caracterizată de declinul culturii păgâne. În cele ce urmează. „Constantinopolitană prin origine. Acest proces este rezultanta faptului că economia occidentală decăzuse şi dobândise un caracter pronunţat agrar datorită mai cu seamă transformărilor şi distrugerilor provocate de migraţiile populaţiilor germanice. În planul vieţii religioase. Separarea puterii civile de cea militară. preluat şi dezvoltat de către bizantini. vom adopta periodizarea subetapelor istoriei bizantine întreprinsă de acest ilustru bizantinolog român.

Cei mai importanţi împăraţi ai acestei perioade au fost Constantin cel Mare. împăratul moare în Mesopotamia pe 26 iunie 363. ce preia partea occidentală a imperiului. Totodată. Constant în Italia (337-350) şi Constanţiu II în Orient (337-361). inclusiv în zona de câmpie a Munteniei ţi Olteniei. împăratul încearcă să revitalizeze cultele păgâne din imperiu în detrimentul creştinismului şi dispune redeschiderea unor temple păgâne. fiind reconstruite cetăţile Drobeta şi Sucidava şi construită o nouă cetate – Constantiniana Dafne – în paralel cu restabilirea controlului armatelor romane pentru câteva decenii la nord de Dunăre. enigma morţii sale rămânând neelucidată. Constantin cel Mare (306-337) începe construcţia oraşului care-i va purta numele (Constantinopol) în noiembrie 324 şi îl inaugurează oficial în rangul de capitală a Imperiului la 11 mai 330. imperiul este împărţit între cei doi fii ai săi. După unele succese iniţiale. cu capitala la Constantinopol şi Honorius. în timpul domniei sale imperiul revine ofensiv la Dunărea de Jos. La moartea lui Constantin cel Mare (22 mai 337). excelent administrator şi foarte bun militar. dă un edict de toleranţă pentru evrei şi păgâni şi patronează organizarea unui cler păgân după modelul celui creştin. Împăratul desăvârşeşte reformele lui Diocleţian şi stabileşte forţa militară principală a Imperiului la 75 legiuni. Theodosius I (379-395) se remarcă drept un mare apărător al creştinismului. ce devine împărat în partea sa orientală. cu capitala la Ravenna. imperiul este împărţit celor trei fii ai săi: Constantin II în Occident (337-340). datorită unei răni provocate de o suliţă. Aceste încercări au fost ineficiente şi au sfârşit prin diviziunea definitivă a Imperiului Roman în 395. În luna februarie 391 Theodosius I interzice toate cultele păgâne iar creştinismul devine religie unică în statul roman. Persecuţiile anticreştine i-au adus supranumele de Apostatul. Anul 395 marchează 54 . fie de către cineva din propriile sale gărzi de corp. Arcadius. La moartea acestui împărat (17 ianuarie 395). prin edictul de la Thessalonic din 28 februarie 380 este interzis arianismul în partea orientală a imperiului iar ortodoxia devine religie oficială de stat. Bun filosof. sociale şi politice dintre cele două jumătăţi ale imperiului şi prin încercările sistematice ale puterii centrale de a menţine unitatea statului. Iulian Apostatul şi Theodosius I. Istoria romană a secolului IV este astfel influenţată de agravarea discrepanţelor economice. Iulian Apostatul (361-363) este proclamat împărat de trupele din Gallia în februarie 360 şi este recunoscut împărat şi de provinciile din Orient la moartea lui Constanţiu II (3 noiembrie 361). aruncată în cursul unui atac fie de cavaleriştii persani.reformelor lui Diocleţian şi Constantin cel Mare în Occident şi prin eficienţa lor în regiunile orientale ale Imperiului Roman. Astfel. Iulian Apostatul declanşează o campanie împotriva regatului persan sassanid.

Basileii bizantini înregistrează un eşec total în lupta pentru aplanarea disputelor religioase dar obţin succese depline în lupta cu populaţiile migratoare prin îmbinarea folosirii forţei şi a concesiilor materiale cu o diplomaţie foarte rafinată. Verona (septembrie 489) şi Adda (490) şi îl asediază la Ravenna timp de 3 ani. Totodată. Remarcabil diplomat. care se proclamă împărat.2. prin mijloace diplomatice. 476-491) se confruntă în 475-476 cu o răscoală a comandantului Basiliscos. ce va funcţiona până la sfârşitul imperiului. excepţionalul comandant ostrogot trebuia să-l înfrângă pe Odoacru care. Theodosius II (408-450) a fost un împărat abil care a ştiut să facă faţă cu succes. Epoca invaziilor şi a luptelor christologice (395-518) Această epocă este dominată pe plan intern de luptele „christologice” din jurul interpretării naturii divine şi naturii umane a lui Iisus Hristos iar pe plan extern de luptele imperiului cu vizigoţii. dar acesta pune să fie asasinat în timpul unui ospăţ (5 martie 493). Zenon şi Anastasios I. răscoala este înăbuşită. se emancipase şi de sub autoritatea Imperiului Roman de Răsărit. Odoacru acceptă să stăpânească în comun cu Theodorich Italia. împăratul îl investeşte pe Theodorich (Dietrich von Bern din eposul medieval german şi viitorul rege ostrogot Theodorich cel Mare) cu guvernarea Italiei. În această perioadă se afirmă mai cu seamă împăraţii Theodosius II. În anii 477-488 Zenon trebuie să facă faţă pericolului reprezentat de ostrogoţi. ce cuprindea 31 catedre. scăpând astfel de prezenţa nedorită a ostrogoţilor în Peninsula Balcanică. având titlul de magister militum per Italiam. În anul 425 este fondată şcoala superioară din Constantinopol. În anul 438 este editat Codul lui Theodosius care conţinea constituţiile imperiale ale lui Constantin cel Mare şi ale succesorilor săi şi ordonanţele lui Theodosius II. rămânând singurul stăpân al Italiei şi punând bazele regatului ostrogot din peninsulă. pericolului reprezentat de huni. a reprezentat o lovitură gravă dată şcolilor superioare păgâne din Atena şi Alexandria. domnia sa reprezintă o epocă de mare efervescenţă culturală. În cele din urmă. hunii şi ostrogoţii. În vara anului 489 ostrogoţii pătrund în Italia. Pentru a ajunge să guverneze Italia.divizarea definitivă a imperiului în Imperiul Roman de Răsărit şi Imperiul Roman de Apus. sprijinit de ostrogoţi. îl înfrâng pe Odoacru la Isonzo (august 489). Zenon (474-475. Romulus Augustulus. Înfiinţarea acestei şcoli. Anastasios I (491-518) a fost impus la tron de Ariadna. după ce-l detronase pe ultimul împărat din partea de vest a Imperiului. 1. prin organizarea şi extinderea şcolii create de Constantin cel Mare. văduva lui 55 .

lăsând vistieria plină la moartea sa. În afară de domnia împăratului Justinian. Această perioadă este marcată de încercarea de refacere a unităţii imperiului roman. cât şi a celei externe. ce se întindea de la Marea Marmara la Marea Neagră şi era destinat să apere Constantinopolul de primejdia unui atac pe uscat. compus din patru cărţi. Spre sfârşitul domniei sale a fost confruntat cu o puternică răscoală populară în dioceza Tracia. A refăcut finanţele statului. condusă de celebrul jurist Trebonian. Deşi au fost înfrânţi de trupele imperiale. Astfel. În perioada 13 februarie 528-7 aprilie 529. iar în oraşele acestuia. Domnia lui Justinian marchează apogeul imperiului romano-bizantin. redactează Codul lui Justinian. Acest împărat a fost un administrator excepţional şi a promovat activităţile meşteşugăreşti şi comerciale. În noiembrie 533. a reorganizat trupele de frontieră ale Imperiului şi a construit „zidul lui Anastasios” (78 km). O nouă ediţie a acestui cod a reapărut în anul 534. La toate frontierele imperiului sunt construite numeroase fortificaţii. După trei ani de muncă stăruitoare. numită DIGESTE sau PANDECTES. o comisie formată din doi profesori de drept şi condusă de către Trebonian editează manualul de drept pentru studenţi Institutes. o comisie de zece specialişti în drept. monument reprezentativ al artei bizantine şi ortodoxe din toate timpurile. ce cuprinde constituţiile imperiale din sec. Această operă cuprinde o selecţie şi adaptare a legislaţiei republicane şi imperiale romane la realităţile secolului VI. adunând pentru prima dată într-un sistem coerent o legislaţie imensă apărută de-a lungul unui mileniu.Zenon. edificii publice. o comisie de jurişti condusă de acelaşi Trebonian. în perioada 530-548 este ridicată bazilica San Vitale din Ravennab. iar după şapte ani de muncă intensă este terminată în 537 catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol. II-V.3. atât pe planul politicii interne. răsculaţii rămân o primejdie pentru tron până la sfârşitul domniei lui Anastasios I. 1. condusă de Vitalian. În perioada 534-565 apar cele 154 novelle. Epoca lui Justinian (518-610) Veacul al VI-lea al istoriei bizantine este dominat de efigia copleşitoare a marelui împărat bizantin Justinian. mai cu seamă în Constantinopol. POLITICA INTERNĂ a lui Justinian (1 august 527-14 noiembrie 565) se caracterizează mai cu seamă printr-o vastă activitate edilitară şi legislativă. de îndelungatul război cu perşii şi de pătrunderea şi aşezarea permanentă a slavilor în Balcani (602). capitale sunt pentru această epocă domniile împăraţilor Mauricios/Mauriciu şi Phocas. întocmeşte în 533 o operă impresionantă compusă din 50 cărţi. care alături de 56 .

care începând cu 602 s-au revărsat în Peninsula Balcanică de unde nu au putut fi niciodată alungaţi complet de Bizanţ şi au provocat modificări ireversibile în structura etnică a Peninsulei. de acţiunile militare izbutite purtate de doi generali. cunoscut în Europa apuseană abia în veacul XII. care este pe 25 noiembrie încoronat împărat la Sf. Mauriciu (Mauricios) a fost un eminent general şi un bun administrator. Răscoala lui Phocas a avut urmări funeste pentru Bizanţ deoarece venirea sa la Constantinopol a lăsat neapărată linia Dunării. Sofia. slavii şi avarii. El a fost proclamat împărat de către trupele răsculate şi a plecat spre Constantinopol. fapt ce prefigurează organizarea themelor din veacurile următoare (la origine. Belizarie (cel mai celebru şi mai capabil comandant militar din timpul domniei lui Justinian) şi Narses şi de superioritatea instrucţiei. Acestei domnii 57 . de recucerirea Italiei (535-555) şi desfiinţarea regatului ostrogot şi de recucerirea sud-estului Spaniei (554) cu oraşele Cordoba. Populaţia din capitală se răscoală din cauza politicii de economii fiscale urmate de Mauriciu şi îl primeşte la 23 noiembrie 602 în triumf pe centurionul Phocas. avarii şi perşii. să-l detroneze pe împăratul care nu avea trupe militare solide în capitală. pentru a apăra acest limes de atacurile slavilor. Totodată. Domnia lui Mauriciu (14 august 582-23 noiembrie 602) deţine un loc important în procesul de trecere de la imperiul romanobizantin la cel bizantin propriu-zis. De acest fapt au profitat slavii. POLITICA EXTERNĂ a lui Justinian este caracterizată mai cu seamă de recucerirea Africii romane (iunie 533-martie 534) şi desfiinţarea regatului vandal. care s-a făcut însă impopular printr-o politică de economii ce i-a provocat căderea şi pierderea vieţii. Sevilla. dotării cu armament.Codul lui Justinian. Ampla acţiune de recucerire bizantină a fost favorizată de existenţa unor mari resurse economicofinanciare capabile să asigure subzistenţa corpurilor expediţionare bizantine. acest împărat a promovat o politică externă activă. iar începând cu secolul VII desemna circumscripţia administrativă în care staţiona unitatea militară denumită themă). a organizat în premieră exarhatele Ravennei şi a Africii de Nord. Împăratul Phocas (25 noiembrie 602-5 octombrie 610). trac romanizat. De asemenea. tacticii superioare şi pregătirii corpului de ofiţeri din trupele bizantine. a fost un simplu centurion trimis cu trupele la Dunăre de către împăratul Mauriciu. Domnia lui Phocas s-a caracterizat printr-un eşec generalizat pe plan intern (regim de teroare îndreptat împotriva aristocraţiei imperiale şi persecuţii împotriva ereticilor şi evreilor din provinciile orientale) şi extern (înfrângeri în luptele cu slavii. Cartagena şi Malaga de la vizigoţi. cu rezultate în general pozitive. termenul themă desemna o unitate militară. în care toată puterea civilă şi militară era concentrată în mâna exarhului. Institutes şi Digeste formează Corpus Juris Civilis. având ciocniri militare cu perşii.

1. secolele VII-XI prezintă două perioade distincte. exarhul Cartaginei. fapt care a subminat baza socială a statului. dispar definitiv structurile sclavagiste. Lupta pentru supravieţuirea imperiului (610717) Veacul al VII-lea din istoria Bizanţului este caracterizat de marele efort militar al lui Herakleios pentru doborârea Imperiului Persan. Siria. Uniformizarea religioasă a imperiului se datorează pierderii provinciilor sale orientale.odioase (însuşi regele persan Chosroes II s-a declarat răzbunător al lui Mauriciu) i-a pus capăt rebeliunea lui Herakleios (Heraclius). Palestina şi Africa de Nord). Bizanţul pierde o parte a populaţiei traco-romane din Balcani. Pe plan social. de grave tulburări interne şi de modificări de structură în domeniul social. de asaltul arabilor asupra posesiunilor bizantine orientale. IMPERIUL GREC MEDIEVAL (610-717) Cele aproape cinci veacuri cuprinse între domniile lui Herakleios (610-641) şi Nikephor III Botaniates (1078-1081) formează perioada clasică a istoriei bizantine. ÎN PLAN ADMINISTRATIV. Această ultimă perioadă este caracterizată de afirmarea primului umanism bizantin. fie umană. prima dintre ele (sec. iar următoarea de înflorire culturală. 2. fie divină. erezie care susţine în principal că Iisus Hristos ar avea o dublă natură. ilustrat prin reîntoarcerea la valorile culturii clasice în literatură şi prin „renaşterea macedoneană” caracterizată de inovaţii în arhitectură şi în pictura monumentală. în această perioadă imperiul suferă importante pierderi în favoarea arabilor (Egipt. vechile forme de organizare impuse de 58 .mijlocul sec. iar împăratul Phocas a fost detronat şi ucis cu întreaga familie. locuite de grupuri de populaţii ce adoptaseră diverse erezii (în special monofizismul. spre sfârşitul acestei perioade istorice ţărănimea bizantină era aproape în totalitate aservită de către aristocraţie. PE PLAN SOCIAL. VII. În plan cultural. decade marea proprietate şi se întăreşte mica proprietate ţărănească liberă. Pe plan teritorial. supusă slavizării dar dobândeşte o mare uniformitate etnică deoarece majoritatea populaţiei sale va fi formată din greci sau din elemente alogene în curs de elenizare. IX) fiind caracterizată de declin. 2. Pe plan etnic. administrativ şi militar.

baza întregului sistem militar şi fiscal al imperiului. PE PLAN MILITAR. ci şi întreaga cultură şi civilizaţie europeană. Pe plan extern. Acest mare împărat nu reuşeşte totuşi să împiedice formarea hanatului bulgar (681) Justinian II (685-695) duce o amplă politică de regenerare socialeconomică şi administrativă a imperiului. Victoria arabilor ar fi pus în pericol nu numai imperiul.Diocleţian şi Constantin cel Mare sunt înlocuite prin theme. Epoca invaziilor şi a luptelor hristologice (395-518). În anul 626 a izbutit să respingă un atac slavo-avaro-persan asupra Constantinopolului. răstimp în care pe tronul Bizanţului se succed 7 împăraţi. Cei mai importanţi împăraţi din perioada 330-395 au fost Constantin cel Mare (306-337). ci şi întreaga civilizaţie europeană. care va ţine până în anul 717. Transformările de structură ale imperiului permit rezistenţa sa. Imperiul Grec Medieval (610-717). ce deţin puterea militară şi civilă. Rezistenţa Bizanţului la atacurile Islamului a salvat nu numai acest stat. dar nu reuşeşte să împiedice căderea Palestinei. Anarhia din imperiu este curmată de venirea la tron a lui Leon III Isaurianul (717-740). Mesopotamiei şi Egiptului în mâinile arabilor (634-642). În perioada 666-698 bizantinii pierd şi Africa de nord în favoarea arabilor. denumite în mod convenţional de către specialişti Partitio Imperii Romani (330-395). economice şi culturale ale Imperiului Roman. conduse de strategi. Imperiul Bizantin a fost în perioada 330-1453 continuatorul tradiţiilor politice. în faţa expansiunii arabe ce culminează cu două mari asedii ale Constantinopolului (674-678 şi 717-718). Epoca lui Justinian (518-610). Siriei. trupele de mercenari care formaseră baza armatelor bizantine din epoca precedentă sunt înlocuite de trupe „naţionale” (stratioţi) recrutate din rândul ţăranilor liberi din theme. Domnia lui Herakleios/Heracliu (5 octombrie 610-11 februarie 641) este perioada unei profunde reforme administrative (crearea themei) care avea să asigure timp de veacuri stabilitatea statului bizantin. Iulian Apostatul (361-363) şi Theodosius I (379-395). prin victoria strălucită obţinută asupra arabilor care asediaseră Constantinopolul (674-678). Domnia lui Constantin IV (668-685) are o importanţă decisivă pentru istoria Bizanţului. în ciuda pierderilor teritoriale mai sus enunţate. La moartea acestui împărat. Heracliu a reuşit să îndepărteze pentru totdeauna pericolul persan de Bizanţ (628-629). extinde sistemul themal în Europa şi duce o amplă politică de colonizări. se inaugurează o etapă de anarhie politică în imperiu. În perioada 395-518 s-au ilustrat mai cu seamă 59 . El promovează interesele micii proprietăţi ţărăneşti. În secolul IV-VII Imperiul Bizantin a cunoscut mai multe perioade de evoluţie istorică. ucis în urma unei răscoale. Rezumat şi concluzii generale. dar nu a reuşit să împiedice recucerirea de către vizigoţi a majorităţii posesiunilor imperiale din Spania (615).

a contribuit în chip decisiv la creştinarea bulgarilor. Ultima perioadă a istoriei bizantine tratată în acest curs este ilustrată de domniile împăraţilor Heracliu (610-641). Mauriciu (582-602) şi Phocas (602610). 60 . Imperiul Bizantin a fost un focar de cultură şi civilizaţie în răsăritul Europei. 2. Epoca lui Justinian este reprezentată mai ales de domniile lui Justinian I (527-565). Definiţi elementele caracteristice ale imperiului grec medieval. Prezentaţi trăsăturile caracteristice ale Imperiului Romano-Bizantin. instituţional şi al dezvoltării economice.împăraţii Theodosius II (408-450). sârbilor şi ruşilor şi a fost până la începuturile Evului Mediu dezvoltat mai avansat decât statele din vestul Europei din punct de vedere cultural. Fixarea cunoştinţelor 1. 476-491) şi Anastasios I (491-518). Justinian II (685-695) şi Leon III Isaurianul (717-740). Zenon (474-475. Constantin IV (668-685). Arătaţi principalele elemente caracteristici ale domniei lui Justinian I. 3.

CREŞTINISM VERSUS ISLAMISM: CRUCIADELE ŞI IMPORTANŢA LOR ISTORICĂ Cruciadele. se afirmă în secolul al XI-lea. ca o legitimare a politicii de cucerire a arabilor şi preluat apoi de turci selgiucizi. de sub dominaţia musulmană. declarat încă de Mahomed. îndeosebi Palestina cu Ierusalimul. în numele unui . în secolul al XI-lea. de la început de o ideologie creştină. Impulsionate iniţial de mobiluri religioase (eliberarea Sfântului Mormânt din Ierusalim). care. la ele participând toate clasele şi păturile sociale. însă. Este greşit. de expediţiile militare obişnuite prin caracterul lor internaţional şi amprenta lor religioasă. ele au fost organizate în numele eliberării aşa numitelor „locuri sfinte (Ierusalimul). cruciadele au avut urmări pozitive. politice şi spirituale ale Europei de apus în veacul al XI-lea. 1. Izvorâte din condiţiile social-economice. Caracterul religios al cruciadelor explică de ce conducerea lor a revenit papalităţii al cârei rol. însă.. cruciadele se deosebesc. Aspectul religios constă în faptul că aceste expediţii au fost însoţite. Proclamate . În general. au avut loc în secolele XI-XIII (1096-1270) şi au fost rezultatul transformărilor economice. a se considera că cruciadele au izvorât numai din misticismul medieval. pătrunseseră în Asia Mică.război sfânt". Caracterul şi cauzele cruciadelor Cruciadele au fost expediţii militare ale feudalilor apuseni cu scopul de a cuceri şi coloniza regiuni din Orientul Apropiat. sociale. Erau un contra djihad. pe plan internaţional. fapt ce a prilejuit înrâuriri şi interferenţe reciproce. politice şi religioase ale vremii. datorită faptului că au pus în contact civilizaţiile europeană şi musulmană. Ele au apărut într-o societate aflată în plină expansiune politică şi militară şi sunt o întregire a procesului de colonizare petrecut în Europa. Expediţiile în Orientul Apropiat au fost doar rezultatul încercărilor bisericii catolice de a canaliza tendinţele societăţii feudale în folosul ei. ce se făcea. adică un răspuns dat expansiunii musulmane. de asemenea. în forma lor clasică.războaie sfinte”. Ideile religioase erau atunci forme ale motivelor reale şi nu simple iluzii. cruciadele nu au urmărit ulterior decât expansiunea politică şi economică a feudalităţii apusene. 61 . elaborând o ideologie corespunzătoare mentalităţii vremii..

foamete. fapt dovedit cu prisosinţă în timpul cruciadei copiilor (1213). dintre bisericile catolică şi ortodoxă. în mai multe rânduri. în conciliile de la Piacenza şi Clermont (1095). Egiptul). pe cale de a se dezvolta. Posibilitatea unor acţiuni militare în răsărit şi a unor deplasări de mase a fost creată de însăşi situaţia politică din Orientul Apropiat. fiind mai dezvoltat din punct de vedere economic şi cultural decât Occidentul. Participarea masivă a ţărănimii la cruciade se explică pe de o parte prin pauperizarea ei (Franţa a fost bântuită de foamete 48 de ani). maghiarii şi nomazii atacau imperiul. să ceară ajutor militar în Occident. prestigiu şi glorie. pe de altă parte. într-un moment în care cumanii. între idealul nobiliar şi cel popular a existat o prăpastie. Principii s-au alăturat şi ei cruciadelor deoarece nu puteau rămâne în afara unei lupte care le-ar fi adus noi stăpâniri. Palestina. Aşa s-a născut iniţiativa papalităţii de a organiza expediţii în urma cărora scaunul apostolic şi-ar fi mărit sfera de influenţă. Canalizarea spiritului războinic al cavalerilor în afara Europei apărea tuturor o soluţie fericită. apoi. apelul de cruciadă a fost lansat de către papa Urban al IIlea. Rum şi Smirna reprezentau o mare primejdie pentru Bizanţ. precum şi a unor factori naturali: inundaţii. dar. de la început. o puternică atracţie asupra claselor sociale din apusul Europei care la acea dată trecea printr-o perioadă de criză ca urmare a încheierii procesului de aservire a ţărănimii. a sporului demografic. al nobilimii şi mai ales al nobilimii sărace. Povestirile pelerinilor despre bogăţiile din răsărit au trezit interesul. prin răspândirea catolicismului în noi regiuni. Formarea emiratului de Damasc şi a celor trei sultanate. Anarhia politică aducea prejudicii atât economiei domeniale. La ideea de cruciadă au aderat repede şi orăşenii care întrezăreau posibilitatea unor noi pieţe de desfacere şi aprovizionare. prin spiritul de colectivitate şi solidaritate foarte puternic în evul mediu. turcii selgiucizi. În această situaţie împăraţii bizantini au fost nevoiţi. în primul rând. la sfârşitul secolului al XI-lea. Sistemul primogeniturii lipsea de pământ un număr mare de fii de nobili. pecenegii. în Siria şi Palestina pe atunci stăpânite de Califatul din Egipt. a creşterii puterii principilor. în a doua jumătate a secolului al XI-lea. de Capadocia. iar în anul 1070 a fost cucerit Ierusalimul. după ce au cucerit Bagdadul (1055) au înaintat în Asia Mică. 62 . exercita. iar aceste elemente întreţineau o permanentă stare de război. molime etc. a instituirii „ordinului" cavaleresc. din anul 1054. Siria. mai cu seamă în Franţa. cât şi celei orăşeneşti. mai întâi prin înlăturarea schismei.Orientul Apropiat (Bizanţul. secetă.

unde au încheiat o înţelegere cu Alexie Comnenul. Ordinul Templierilor şi Ordinul cavalerilor teutoni. Cruciadele a II-a şi a III-a Turcii nu au renunţat la teritoriile pierdute. dar în cele din urmă a fost şi ea ocupată (1098). Kerak. comitatele de Tripoli. marchizatul de Tyr. 3. Huges de France.2. prin care se angajau să recunoască suzeranitatea împăratului în teritoriile cucerite de la turci. senioriile Ramlah. unde au fost masacraţi de trupele selgiucide. au pus capăt rivalităţilor dintre ele au început ofensiva. fratele regelui Filip I şi Robert Courte Heuse. În anul 1097 cavalerii au ajuns la Constantinopol. care reprezintă expresia clasică a ordinii feudale. Bohemund de Tarent. În urma cuceririlor făcute. Împăratul Alexie Comnenul. Edessa. ajutate fiind de nemulţumirile populaţiei supuse care se răscoală în mai multe rânduri. s-au creat mai multe formaţiuni politice. o culegere de norme juridice privind obligaţiile şi drepturile clasei feudale. Boemia şi Ungaria. Robert de Flandra şi Tancred de Sicilia. două baze militare importante.Aşezămintele Ierusalimului". selgiucide. Sidon. conduse de Geoffroi de Bouillon. Antiohia a rezistat şapte luni. pentru a evita tulburările în oraş. Organizarea lor este cunoscută din . ameninţând prin aceasta caracterul sângeros şi de jaf ce aveau să-1 îmbrace expediţiile. principatul Antiohiei. Cruciada I (1096-1099) Prima cruciadă s-a desfăşurat în două etape: EXPEDIŢIA SĂRĂCIMII condusă de Petre Pustnicul şi Walter cel Sărac. Cu mare greutate. Masele populare au ajuns la Constantinopol trecând prin Germania. conform sistemului politico-vasalic din Occident: regatul Ierusalimului. Ascalon. Jaffa. Abia în anul 1099 oraşul a căzut în mâinile lor iar cruciaţii au masacrat populaţia oraşului. cruciaţii au respins armata selgiucidă şi au cucerit Niceea şi Dorileea (mai-iulie 1097). 63 Căpeteniile şi unindu-se din rândul În tot acest . pe moment. Köln şi Mainz. ales mai târziu comandant suprem al armatei. Cruciada cavalerilor s-a deschis cu masacrarea evreilor din oraşele de pe Rin. grupaţi în patru corpuri principale de oaste. Beirut. sau făcuţi prizonieri şi duşi în robie. Cruciaţii au trebuit să lupte cu musulmanii încă un an pentru a-şi croi drum spre Ierusalim. fiul lui Wilhelm Cuceritorul. i-a transportat pe cruciaţi pe coasta Asiei Mici. şi EXPEDIŢIA CAVALERILOR. Pentru menţinerea ordinii în rândul populaţiei cucerite şi pentru înlăturarea răscoalelor s-au înfiinţat ordine militarocălugăreşti: Ordinul Ioaniţilor..

după ce în drumul său Richard cucerise insula Cipru şi o cedase lui Guy de Lusignan. Singura acţiune comună a armatelor cruciade a fost participarea la asediul Acrei. Victoria sa nu a putut fi fructificată.000 oameni). Guy de Lusignan. În vara anului 1190 o armată creştină uriaşă (circa 180. deoarece Barbarosa a murit înecat pe când încerca să traverseze călare râul Cydnus (Kara-Su. cea mai mare parte din cruciaţi s~au împrăştiat. şi de politica sa de a-şi impune supremaţia asupra întregii lumi creştine. în apropiere de munţii Taurus). despre cruciada a IV-a se 64 . şi-a continuat drumul iar în anul 1191 cele trei armate se întâlneau în preajma Ierusalimului. Saladin. Rămaşi fără conducător. început în anul 1189. După acest succes au început neînţelegerile din tabăra cruciaţilor. în mare măsură. un militar şi om politic capabil a unit lumea musulmană sub conducerea sa şi şi-a îndreptat atacul împotriva Ierusalimului. fapt ce i-a permis împăratului german să ajungă primul în Asia Mică. era gata de război. unde au făcut un popas lung. şi . în timp ce Frederic I a preferat să meargă pe uscat. Primii doi suverani. au debarcat în Sicilia. de aceea. la care au răspuns regii Angliei şi Franţei – Richard Inimă de Leu şi Filip al II-lea August – şi împăratul Germaniei Frederic Barbarossa. unde a reuşit să-1 învingă pe sultanul de Iconium. sultanul a înfrânt pe regele Ierusalimului. Filip al II-lea s-a îmbarcat cu oastea sa la Genova. Oastea franco-germană a fost risipită de turci în Asia Mică. numai un număr mic sub comanda ducelui Austriei. Sultanul Egiptului. occidentale şi orientale. capitularea oraşului (13 iulie 1191). între cruciada populară şi cea aristocrată distanţa se adâncise. La începutul secolului al XIII-lea cruciadele îşi pierduseră baza populară. în apropiere de lacul Tiberiada. ele obligând pe cei trei conducători să abandoneze expediţia. păturile sărace nu mai aveau încredere în acţiunile nobililor. Recucerirea Edessei de către musulmani a determinat organizarea celei de a doua cruciade (11471148) de către papa Eugen al III-lea. intervenţia lor determinând. abia plecaţi.a pus stăpânire pe oraş. În anul 1190 papa a început predicarea cruciadei. iar Richard la Marsilia. de un an. în lupta de la Hittin (1187). Papa Clement al II-lea a lansat un nou apel de cruciadă. 4. dar armata se aduna greu. Cruciada a IV-a (1202-1204) Cruciada a IV-a este legată de numele papei Inocenţiu al III-lea. La această cruciadă au participat trupe franceze conduse de Ludovic VII şi germane în frunte cu împăratul Conrad III. Leopold al V-lea.timp turcii continuau ofensiva.

ducând acolo moravurile apusene. Niceea. Imperiul bizantin a fost restaurat în 1261. Nevoia de 65 . Henric Dandolo. din exploatarea populaţiei supuse. Deoarece bazileul nu a putut achita suma cerută. care dorea să-şi sporească privilegiile comerciale în Imperiul de Răsărit. fapt de care au profitat oraşele. Cruciadele au contribuit la dezvoltarea legăturilor dintre Orient şi Occident. La rândul lor. eliberarea prin răscumpărare fiind şi ea o sursă de venit. Pentru ţărănime expediţiile în Orient au însemnat o sporire a obligaţiilor. În acelaşi timp. pe care clasa dominantă din Orient le-a adoptat. situată pe coasta Dalmaţiei şi stăpânită de regele Ungariei. în urma unei abateri de la planul iniţial al cruciadei cavalerii s-au îndreptat spre Bizanţ unde lupta pentru tron favoriza o intervenţie. 5. cruciadele au înlesnit în Europa apuseană procesul de centralizare şi de afirmare a regalităţii. În al doilea rând. Din punct de vedere politic. ca urmare a slăbirii unei părţi a nobilimii şi a ştirbirii adusă autorităţii papale. Cucerirea Zarei a fost cerută cruciaţilor de către dogele Veneţiei. Zeci de mii de cruciaţi s-au deplasat în Orientul Apropiat. rege catolic aflat sub protecţia scaunului apostolic. centrul unităţii lumii musulmane. Epirul şi Trapezuntul. Şi de data aceasta cruciaţii erau îndemnaţi de dogele Veneţiei. mai ales cele din Italia şi sudul Franţei. pentru a acoperi cheltuielile făcute de nobili. cruciaţii au sosit la Constantinopol. şi nu ca o acţiune de cucerire directă a Ierusalimului. pentru că expediţia a fost plănuită împotriva Egiptului. feudalii apuseni au împrumutat forme ale rafinamentului şi luxului oriental.poate spune că a fost o acţiune a baronilor şi cavalerilor. Urmările cruciadelor Cruciadele au avut consecinţe pozitive şi negative. pe care le-au adus apoi în Europa. În urma acestei cruciade a fost desfiinţat Imperiul Bizantin şi împărţit în mai multe state: Imperiul Latin de Răsărit. expediţia a început prin asediul cetăţii Zara (noiembrie 1202). apoi i-au pretins despăgubiri băneşti pentru ajutorul dat. Mai întâi. au cucerit oraşul şi l-au reînscăunat pe Isac II Anghelos. cele negative decurgând din distrugerile de bunuri şi masacrele ce au avut loc cu ocazia luptelor. cele pozitive constând în contactul dintre două civilizaţii care s-au influenţat reciproc. în anul 1204 cavalerii apuseni au luat cu asalt capitala bizantină şi au jefuit-o. În luna mai a anului 1203. Totodată cruciada a IV-a a însemnat o abatere făţişă de la scopul de cruciadă. ele au stimulat procesul de eliberare a ţăranilor din şerbie. În al treilea rând. Relaţiile comerciale ale Europei apusene cu Orientul s-au accentuat. în schimbul transportării trupelor până la Alexandria.

Ele au pricinuit mari distrugeri de bunuri şi vieţi omeneşti. Fixarea cunoştinţelor 1. Sidon şi Beirut.bani i-a determinat pe nobili să accepte sumele de bani propuse de oraşe pentru a-şi răscumpăra libertatea şi pentru a obţine mult doritele charte de privilegii. 3. Edessa. Cruciada I a fost favorabilă creştinilor. ele au înlesnit procesul de centralizare statală şi de afirmare a regalităţii în vestul Europei. Jaffa. îndeosebi Palestina cu Ierusalimul. marele om politic şi conducător militar Saladin. recucerind Ierusalimul. conducând la revigorarea comerţului la distanţă. sultan al Egiptului. Cruciadele au avut consecinţe pozitive. cucerirea şi colonizarea unor regiuni din Orientul Apropiat. dar şi negative. 5. a marchizatului de Tyr şi a senioriilor de Ramlah. Cruciada a patra a fost deturnată de la scopul ei iniţial. Kerak. Primele patru cruciade. aşa-zisele cruciade clasice. comitatelor de Tripoli. a principatului de Antiohia. deoarece creştinii au cucerit Accra în 1191 dar forţa militară şi unitatea lumii islamice au rămas aproape intacte. 66 . dar au înlesnit contactul dintre culturile vest-europeană şi islamică. Totodată. 4. Rezumat şi concluzii generale. Ascalon. recucerirea Ierusalimului. au stimulat procesul de eliberare al ţăranilor din şerbie şi la dobândirea acelor charte de privilegii (dobândirea aşa-ziselor libertăţi municipale) de către oraşele din vestul Europei. s-au desfăşurat în perioada 1096-1204. Expediţii militare cu caracter religios declanşate de papalitate. având drept rezultat crearea regatului de Ierusalim. monarhii şi feudalii apuseni. a sfârşit cu cucerirea Constantinopolului şi desfiinţarea temporară a Imperiului Bizantin şi a dus la sfărâmarea unităţii lumii creştine. Arătaţi mobilurile declanşării cruciadelor. cruciadele au avut drept scop general eliberarea Ierusalimului de sub stăpânirea turcilor selgiucizi şi. 2. totodată. Cruciada a treia s-a terminat nedecis. Cruciada a doua s-a soldat cu rezultate defavorabile pentru creştini. Prezentaţi cruciada I Prezentaţi cruciada a doua şi a treia Analizaţi cruciada a patra Prezentaţi succint urmările cruciadelor.

o simplă “expresie geografică”. după o scurtă perioadă de frământări. Prezentul curs îşi propune să prezinte următoarele probleme: formarea statului german. În timpul dinastiei saxone la problemele politice externe ale statului se va adăuga şi lupta regalităţii pentru subordonarea acestor ducate. ai căror conducători devin stăpânii virtuali ai unor regiuni întinse. au fost descendenţi carolingieni. capabili să adune suficiente trupe pentru apărarea locală. Formarea statului german Regatul Germaniei s-a constituit în urma Tratatului de la Verdun (843). lupta pentru investitură în sec. Lipsa unei autorităţi centrale puternice a permis ascensiunea unor mari seniori feudali. Teritoriul noului stat. de la destrămarea Imperiului carolingian şi până la înfăptuirea unificării ei statale din secolul al XIX-lea. Germania a cunoscut perioade de ascensiune şi decădere în cadrul Imperiului Romano-German. în anul 919.GERMANIA ÎN SECOLELE X-XVII Germania a rămas. de impunere a autorităţii centrale nou create. Saxonia. în persoana ducelui de Saxonia. 67 . Din a doua jumătate a secolului al X-lea. iar în sud-est întinzându-se până la fosta marcă răsăriteană (Ostmark} a Imperiului carolingian. prin desprinderea din Imperiul franc a părţii sale de răsărit. 1. În cursul fărâmiţării feudale au apărut ducatele Suabia. Franconia. Aspectele politice Importante din această perioadă au izvorât din necesitatea menţinerii fiinţei de stat. era cuprins între Elba şi Rin. Primii regi ai statului nou creat. XII-XIII. apoi. istoria ei fiind strâns legată mai cu seamă cu cea a Italiei. locuit de populaţii germanice al căror număr trecea cu puţin peste trei milioane. care s-au succedat la domnie între anii 843 şi 911. XI. de fixare a hotarelor. Bavaria. Incursiunile normanzilor şi ungurilor au contribuit la accelerarea procesului de feudalizare. având ca hotar sudic Munţii Alpi. Henric Păsărarul. lupta dintre papalitate şi imperiu în sec. Germania în secolele XIV-XV. o zonă tipică a fărâmiţării feudale. s-a instaurat dinastia saxonă. restaurarea Imperiului.

supunând Suabia.Pentru început însă. fapt ce i-a permis lui Otto I în anul 951. Atacului ungurilor. lui Henric I Păsărarul (919-936) îi revenea principala îndatorire de a stăvili incursiunile maghiare. au contribuit la accelerarea procesului de feudalizare. Bavaria. Regele s-a îngrijit de organizarea armatei şi de ridicarea unor noi cetăţi. iar pentru serviciile aduse aceasta a fost răsplătită cu mari proprietăţi funciare astfel că episcopii. Henric I obţinut în Thuringia. În politica internă regele s-a sprijinit pe biserică. . la Merseburg. Fărâmiţarea politică de aici permitea o intervenţie. au putut contracara puterea principilor laici. a unei păci pe timp limitat. unde se aflau şi posesiunile sale ereditare. să ajungă mai întâi stăpâni în Italia. în urma adunării de la Worms. capabili să strângă o armată şi să asigure apărarea 68 locală. Rezultatul a fost că în anul 933. Restaurarea Imperiului În ciuda unei relative independenţe pe care marii feudali încercau să o afişeze. regele nu a reuşit să-i reziste. Succesele obţinute au făcut ca Otto I să fie cel mai puternic suveran din Europa apuseană în acea vreme şi aceasta explică de ce regele german a hotărât restaurarea Imperiului lui Carol cel Mare. La sfârşitul secolului al IX-lea ducii devin adevăraţi stăpâni ai unor regiuni întinse. pe care ia obligat să se retragă. Pentru a obţine titlul de împărat. Saxonia. care aminteau de grupările etnice existente anterior (Stammesherzogtümer). tot ce a putut face fiind obţinerea. iar bogăţiile oraşelor italiene constituia o atracţie pentru feudalii germani. Otto a asigurat pacea şi unitatea regatului limitând autonomia Bavariei şi Franconiei. şi ei mari feudali. să intervină cu ncursiunile normanzilor şi ale ungurilor. Pretextul a fost furnizat de două evenimente: criza papalităţii şi lupta pentru putere ce se dădea în fostul regat lombard numit încă . creând o armată puternică de cavaleri recrutaţi din păturile mijlocii. A făcut o reformă asemănătoare cu cea lui Carol Martel. apropiindu-şi Lorena printr-o legătură matrimonială. În interior. Lipsa unei autorităţi centrale puternice a permis ridicarea unor mari seniori. din anul 926. domnia lui Otto 1 (936-973) a fost o perioadă de întărire a autorităţii centrale şi de afirmare a statului german în politica externă. mai ales în nord. după tradiţie. -Franconia. Fărâmiţarea feudală s-a concretizat în apariţia marilor ducate Suabia.regatul Italiei”. din ultimii ani ai secolului al IX-lea şi din primele decenii ale secolului al X-lea. o victorie importantă asupra ungurilor.. la expirarea armistiţiului. suveranul german trebuia. 2. Primul mare succes înregistrat de Otto I în politica externă a fost victoria decisivă obţinută asupra ungurilor la Lechfeld (lângă Augsburg) în vara anului 955.

cât şi tulburările din nordul Italiei l-au determinat pe rege să intervină din nou în anul 961. să se ducă la Canossa. căci cuprindea numai Germania şi Italia nordică şi centrală. 69 . Lupta dintre papalitate şi imperiu în secolele XII-XIII Odată cu moartea lui Henric al V-lea s-a stins dinastia de Franconia. 3. Otto I era numit imperator augustus al noului Imperiii roman. imperiul lui Otto I era o continuare a imperiului roman. izbucneşte cu toată forţa în secolul XI şi se prelungeşte şi în cel următor. Abia în anul anul 1122 s-a ajuns la înţelegere între papi şi împăraţi privind alegerea episcopilor prin concordatul de la Worms. de unde pretenţiile lui de universalitate. la fel ca şi imperiul lui Carol cel Mare. atât papa şi împăratul erau interesaţi pentru a-şi plasa oameni de încredere pentru ocuparea acestora. în haine de penitent să implore iertarea timp de trei zile. Acest fapt a determinat naşterea unui conflict virulent între Grigore VII şi împăratul Henric IV.. Lupta pentru investitură în secolul XI Conflictul pentru supremaţie între papalitate şi imperiu. cum a fost numit în istoriografie. În prima etapă. Astfel.forţa armată şi să se încoroneze rege al Italiei. s-a hotărât ca numirea episcopului în funcţia ecleziastică să fie efectuată de papă. Mai târziu. Clerul s-a laicizat. apare ca o încercare de reînfiinţare a Imperiului carolingian.. iar în înaltele funcţii ecleziastice au ajuns să fie numiţi oameni fără vocaţie religioasă.Sfântul imperiu roman de naţiune germană”. cunoscând două etape principale. unde se afla papa şi.sfântul imperiu” (sacrum imperium) şi abia din secolul al XV-lea a purtat numele de . În anul următor împăratul a fost nevoit să treacă Alpii. 4. i s-a spus . Deoarece episcopii îndeplineau simultan şi înalte funcţii în stat. conflictul capătă forma unei lupte pentru investirea în înalte funcţii ecleziastice. În realitate el avea o întindere mult mai redusă decât cel carolingian. în timp ce feuda cu care era înzestrată episcopia să fie dată de împărat. care a continuat şi sub urmaşul său Henric V (1106-1125) şi sub urmaşii lui Grigore VII. unde papa îi încredinţează coroana “imperiului roman” (31 ianuarie 962). . de data aceasta campania sa având drept punct terminus Roma. fapt care i-a determinat pe suveranii pontifi să pretindă că alegerea într-o funcţie ecleziastică superioară ţine strict de competenţa lor. Amestecul regilor în alegerile episcopale a avut o consecinţă negativă pentru biserică. după secolul al XI-lea. care a fost excomunicat în 1076. Imperiul romano-german. însă. Situaţia precară a papei Ioan al XII-lea. Henric IV a reluat lupta. Teoretic. Deşi a dobândit iertarea papei.

Singurul succes obţinut de Frederic I în politica italiană a fost căsătoria fiului său. Prilejul intervenţiei regelui german în Italia l-a constituit. Welfii au găsit un aliat în papă şi comunele italiene. În aceste condiţii. pe care Frederic nu le ascundea. au obţinut la Legnano o mare victorie asupra trupelor germane (1176). pe de o parte. În cursul acestor conflicte nobilimea germană s-a grupat in două tabere adverse reprezentate de două familii princiare: Welfii (guelfii) strângeau în jurul lor pe adversarii politicii imperiale. luptele interne duseseră la o slăbire a regalităţii. de fiecare dată. s-a încoronat rege la Pavia. Riposta a venit neîntârziat din partea papei Grigore al IX-lea. dar pretenţiile de suzeranitate. iar de aici şi-a continuat drumul la Roma. viitorul Henric al VI-lea cu moştenitoarea regatului Siciliei. Barbarossa a intrat în Italia (1154). După anul 1190 regii Germaniei vor fi şi regi ai Siciliei. Frederic al II-lea a fost obligat să plece în 70 . fapt de care au profitat oraşele din nordul Italiei pentru a se răscula. Sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea a marcat o întărire a autorităţii papale sub pontificatul papei Inocenţiu al III-lea. puterea imperială a atins apogeul. unite în „liga lombardă” (1167). în Biserica San Marco din Veneţia. oraşele din nordul Italiei erau jefuite. Un an mai târziu. prilej cu care. În tot acest timp. Pentru Frederic al II-lea (1215-1250) centrul politic va fi Sicilia. războiul a fost declarat. întreprinzând câte o expediţie la Roma pentru a fi încoronat. mişcarea lui Arnaldo da Brescia de la Roma şi dorinţa răsculaţilor de a înlătura suzeranitatea pontificală şi de a reînfiinţa Republica romană. papa Adrian al IV-lea 1-a încoronat împărat. prin pacea de la Constanţa (Elveţia). au dus foarte curând la înrăutăţirea relaţiilor (1157) şi. fapt ca avea urmări importante în lupta cu papalitatea din veacul următor. împăratul recunoştea autonomia oraşelor lombarde. Drept răsplată. Sub pretextul ocrotirii Sfântului Scaun. Ostilităţile s-au prelungit până în anul 1177. un vajnic apărător al principiilor gregoriene. de îndată ce punea mâna pe putere. pe când seniorii de Weiblingen (ghibelinii) şi partizanii lor formau gruparea proimperială. în Germania. Lupta s-a terminat cu victoria Casei de Weiblingen (1138) şi cu instituirea unei noi dinastii a Hochenstaufenilor. În cele din urmă. Italia a avut de suferit datorită acestor frământări. odată cu înscăunarea ca papă a lui Alexandru al III-lea (1159). oraşele italiene. În timpul domniei lui Frederic 1 Barbarossa (1152-1190). după nouă ani de rezistenţă.iar alegerea noului împărat a deschis în Germania o lungă perioadă de lupte pentru tron. iar în anul 1183. unde a înăbuşit în sânge răscoala lui Arnaldo. Folosindu-se de refuzul lui Frederic al II-lea de a pleca în cruciadă (1227) papa 1-a excomunicat. unde ia măsuri centralizatoare de guvernare. a supus oraşele lombarde. fiecare pretendent. împotrivirea oraşului Milano de a recunoaşte suzeranitatea sa. Frederic Barbarossa şi papa Alexandru se împăcau. pe de alta. Acţiunile lui Frederic I Barbarossa au redeschis lupta dintre sacerdoţiu şi imperiu. Constanţa.

Carol al IV-lea fiind în acelaşi timp rege al Cehiei. taxe vamale şi justiţie proprie. de a avea monedă. Schwyz şi Unterwalden (1315).Bula de Aur" punea bazele Imperiului laic german. un act de confirmare al principatelor teritoriale care primeau dreptul de a fi indivizibile. Urmarea imediată a fost desprinderea de imperiu a cantoanelor elveţiene Uri. Răzvrătirea a continuat şi. Lupta în Italia 1-a obligat pe Frederic al II-lea să facă nenumărate concesii principilor germani. Prin drepturile înscrise constituţia a stat la temelia principatelor teritoriale. la întoarcere. în schimb a căutat prin toate mijloacele întărirea Germaniei. a extins graniţele statului adăugând Stiria. iar Germania a lăsat-o pe seama principilor. printre care figurau: dreptul de a avea jurisdicţie proprie. cu greu. trei clerici – arhiepiscopii de Mainz. a înăbuşit-o. împăratul urmând să fie ales de şapte principi electori. Menţinerea sistemului electiv a făcut să reînvie grupările politice şi certurile dintre ele. Încercările succesorilor lui Carol al IV-lea de a reda puterii imperiale forţa s-au lovit de rezistenţa principilor teritoriali. Austria. Cu toate eforturile lui Frederic al III-lea (1440-1493) de a înzestra statul cu instituţii centralizatoare. un adevărat act de recunoaştere a privilegiilor marii nobilimi. înzestrat cu reale calităţi de conducător. Germania în secolele XIV-XV Sfârşitul secolului al XIII-lea a adus Germaniei o redresare politică deoarece interregnul a luat sfârşit prin alegerea ca rege a lui Rudolf de Habsburg (1273-1291). Alegerea ca împărat a lui Carol al IV-lea de Luxemburg (13471378) a însemnat o accentuare a fărâmiţării politice. a căror autoritate creşte în secolul al XV-lea. Totodată . ereditare.Bula de Aur". 5. perioadă în care tronul a fost permanent disputat şi în care „domnia pumnului" (das Faustrecht) s-a înstăpânit peste tot. un nobil din Zürich. Köln şi Trier – şi patru laici – regele Cehiei. Ludovic.. împăratul. în timp ce pe tron se afla un reprezentant al Casei de Bavaria. de a bate monedă etc.cruciadă (1228-1229). teritorii revendicate deopotrivă de statul ceh. Carintia şi Carniolia (1278). promulgată în anul 1356. Germania a revenit la vechea stare de lucruri. nu s-a încoronat împărat. În anul 1438 a revenit la tron dinastia de Habsburg. el nu s-a 71 . după cum se poate constata din . comitele palatin de Rin. a făcut din Praga centrul său politic. ducele Saxoniei şi margraful de Brandenburg. Dezvoltarea economică neunitară a întinsului teritoriu al Germaniei împiedica centralizarea statului. El a renunţat la politica italiană a predecesorilor. După moartea lui Rudolf. A instituit pedeapsa cu moartea şi dărâmarea castelelor pentru nobilii turbulenţi.. Printre acestea se numără constituţia In favorem principum (1232). fortificaţii. Puterea principilor a crescut într-atât încât între anii 1254-1273 a avut loc în Germania un mare interregn. oraşe.

Cel mai remarcabil împărat german din această perioadă a fost Frederic I Barbarossa (1152-1190). Rezumat şi concluzii generale. Sintetizaţi politica lui Henric Păsărarul. Formaţiunea statală a lui Otto I includea Germania şi Italia nordică şi centrală. Împăratul Otto I (936-973) a reuşit în anul 962 o celebră renovatio imperii. această formaţiune politică a purtat numele de Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană. care au dus la ocuparea Vienei pentru câtva timp (1485-1490). dar această alipire va fi în viitor prilej de noi tulburări. iar ţăranii din Saxonia se răsculau. bazat mai mult sau mai puţin pe tradiţia imperială romană. adversari ai acestei politici. şi cea a Welfilor („Guelfii”). locuită de circa trei milioane de oameni. În această perioadă este redactată „Bula de Aur” (1356). încercând reînfiinţarea imperiului carolingian. dintre care trei erau clerici iar patru erau laici. În timpul acestei ultime perioade s-au format două partide nobiliare celebre. împăraţii germani au avut un şir de conflicte cu papalitatea.mai putut impune nici măcar în posesiunile ereditare (Austria). unde în 1462 se luptă cu propriul său frate. sprijinitorii politicii imperiale. Până în veacul al XIX-lea Germania nu a reuşit să-şi realizeze unitatea statală fiind. să întreprindă mai multe războaie împotriva Germaniei. În secolele XIV-XV Germania şi-a menţinut fărâmiţarea politică. cea a seniorilor de Weiblingen („Ghibelinii”). Cu toate acestea. Matei Corvin. istoria Germaniei a avut o importanţă deosebită pentru destinul politic. Includerea Ţărilor de Jos în Imperiul German a fost singurul succes politic al lui Frederic al III-lea. fie pentru supremaţie politică şi spirituală (secolele XII-XIII). împăratul urmând să fie ales de cei şapte principi electori. Această stare de lucruri a permis regelui Ungariei. act care punea bazele imperiului laic german. În secolele XI-XIII. economic şi cultural al Europei occidentale din Evul Mediu. în timp ce contele palatin se răzvrătea. conform opiniei specialiştilor. 72 . Arătaţi cum s-a format Germania ca stat de sine stătător. Începând cu secolul XV. cele mai remarcabile figuri de monarhi fiind Rudolf de Habsburg (12731291) şi Frederic al III-lea (1440-1493). prin desprinderea din fostul imperiu franc (carolingian) a părţii sale din răsărit. Regatul Germaniei s-a constituit în urma tratatului de la Verdun (843). Fixarea cunoştinţelor 1. 2. situată între Elba şi Rin. o simplă „expresie geografică”. fie pentru dreptul de investire al episcopilor (secolul XI).

Ludovic al VII-lea (1137-1180) s-a căsătorit cu Alienor. nu reală. primii Capeţieni dispuneau de resurse materiale şi militare modeste.3. Domeniul capeţian. Desfăşurarea unificării şi centralizării Franţei a urmat o cale clasică. moştenitoarea ducatului Aquitaniei. la venirea dinastiei capeţiene. Acţiunea de întărire a autorităţii regale a fost dusă cu mai multă energie în timpul domniei lui Ludovic al VI-lea (1108-1137). la stingerea dinastiei carolingiene. duce de Ile-de-France. Descrieţi politica lui Otto I de restaurare a imperiului. Prezentaţi politica lui Frederic I Barbarossa şi Frederic II. Peste 5 veacuri. la sfârşitul secolului al XV-lea. Carol IV de Luxemburg şi Frederic III. Arătaţi evoluţia Germaniei în timpul domniilor lui Rudolf de Habsburg. situat între Sena şi Loara. 4. care a înfrânt pe seniorii rebeli din cuprinsul domeniului regal. având o suprafaţă restrânsă. adunarea marilor baroni şi a înalţilor prelaţi de la Senlis a ales ca rege pe Hugo Capet. UNIFICAREA ŞI CENTRALIZAREA STATULUI ÎN FRANŢA MEDIEVALĂ La sfârşitul secolului al X-lea. Prezentaţi esenţa luptei pentru investitură. ce constituie exemplul cel mai caracteristic al procesului de unificare teritorială şi centralizare politică a statelor europene. Primii Capeţieni În anul 987. 6. fiind împărţită în circa 15 principate teritoriale ale căror stăpânitori îşi exercitau atributele suveranităţii şi recunoşteau regelui o autoritate nominală. Franţa era o ţară reprezentantă tipică a fărâmiţării feudale. iar autoritatea lor efectivă nu depăşea hotarele domeniului regal. 5. cel mai întins principat teritorial 73 . 1. Franţa era statul cel mai bine unificat şi centralizat din Europa.

Franţa în timpul lui Filip al II-lea August Filip al II-lea August (1180-1223) a profitat de rebeliunile aproape permanente ale feudalilor francezi din posesiunile plantagenete. autoritatea regală a crescut considerabil. înlăturând sau limitând treptat competenţa justiţiei senioriale. În urma luptelor din 1202-1204. toate războaiele şi punerile de foc şi tulburarea lucrării pământului”. Franţa în timpul lui Ludovic al IX-lea În timpul lui Ludovic al IX-lea. s-a împătrit. 74 . ca şi divorţul regelui (1152) au împiedicat însa ca această uniune personală să constituie o etapă premergătoare a alipirii Aquitaniei la domeniul regal capeţian. de conflictele lui Henric al II-lea cu fiii săi şi de dificultăţile din Anglia ale lui Ioan fără Ţară pentru a lichida aproape cu totul stăpânirea străină in Franţa. Prin tratatul de la Paris (1259). Touraine şi Poitou. domnia lui Filip al II-lea August a marcat astfel o etapă decisivă în procesul de unificare şi de centralizare a statului francez. Ioan fără Ţară a fost deposedat de ducatele Normandiei şi Bretaniei şi de comitatele de Anjou. ca şi portul armelor. Posesiunile continentale ale lui Henric al II-lea cuprindeau mai mult de jumătate din Franţa. domeniul regal. zis cel Sfânt (1226—1270). Ludovic al IXlea a reglementat şi raporturile cu Anglia. căruia i-au fost alipite majoritatea teritoriilor. sub numele de Henric al II-lea (1154-1189). care a ajuns şi rege al Angliei. 3. 2. Maine. fapt care constituia o mare piedică în calea realizării unificării teritoriale a acestui regat. Sub dominaţia plantagenetă a rămas numai o parte din vestul Aquitaniei şi Gasconia. Victoria francezilor asupra armatelor engleze. De asemenea. Alienor s-a recăsătorit cu Henric Plantagenet.din Franţa. a renunţat la Normandia. Pentru asigurarea liniştii interne. ordonanţa lui Ludovic al IX-lea din anul 1258 a interzis „în regatul său. realizând o uniune personală între domeniile capeţian şi aquitan. În anul 1152. Astfel. Ca urmare a sporirii considerabile a domeniului regal şi a autorităţii puterii centrale. Prin deposedarea lui Ioan fără Ţară. regele Angliei. măsuri are au netezit drumul instaurării monopolului monetar regal şi au contribuit la unificarea economică a Franţei. justiţia regală devenea un important mijloc de unificare şi centralizare a statului. conte de Anjou şi duce al Normandiei. Henric al III-lea. Ludovic al IX-lea a dispus emiterea unor monede regale de aur cu o compoziţie superioară şi a reglementat circulaţia lor în întreg regatul. Slabele legături dintre nordul şi sudul Franţei. O serie de ordonanţe au reorganizat justiţia regală şi i-au lărgit sfera de acţiune. flamande şi germane la Bouvines (1214) a dus la consolidarea stăpânirii teritoriilor redobândite de la englezi.

a fost numită maltôte (luată pe nedrept). În schimb. fiind considerată de contribuabili ilegală. în 1295 regalitatea a introdus o taxă de răscumpărare a obligaţiilor militare. Resurselor obişnuite ale domeniului regal li s-au adăugat venituri suplimentare. Exemplul a fost urmat şi de alte oraşe. dar păstra ducatul Guyenne din Aquitania. astfel încât armatele franceze au fost silite . papa a desfiinţat ordinul în 1312. domeniul regal s-a mărit prin alipirea comitatului de Champagne. întreţinerea armatei şi a aparatului birocratic i-au impus să caute noi mijloace băneşti. În anul 1295 regele a introdus o nouă taxă pentru depozitarea şi circulaţia mărfurilor. încercarea de a anexa prin război comitatul Flandrei a eşuat. Flandra a fost ocupată de francezi în 1300. Franţa în timpul lui Filip al IV-lea cel Frumos În timpul domniei lui Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314). convocând aceste adunări mai des şi dându-le o formă organizată.. De aceea se poate considera că de la începutul secolului al XIV-lea 75 . iar numerarul bănesc confiscat. într-o instituţie nouă. pentru a obţine sprijinul stărilor privilegiate în conflictul său cu papalitatea.Bretania. numită ulterior . Filip al IV-lea a convocat pe reprezentanţii lor la Paris. clerul şi orăşenimea. Complexele probleme cărora a avut să le facă faţă i-au impus lui Filip al IV-lea să convoace de mai multe ori pe reprezentanţii stărilor sociale privilegiate ale ţării – nobilimea. pe care Filip al IV-lea a căutat să le extindă şi să le transforme din subsidii ocazionale în impozite permanente.să se retragă din Flandra. a cărei mărime varia între 1/100-1/25 din avere sau 1/20-1/5 din venit. S-au folosit şi alte mijloace de sporire a veniturilor regale. pentru care presta omagiu regelui Franţei. Deşi Filip al IV-lea nu a folosit pentru prima dată procedeul convocării reprezentanţilor stărilor sociale ale regatului. care. în urma căruia o parte au fost arşi pe rug. numită ulterior Stări sau State Generale. le-a înscenat un proces de erezie în 1309. Averile ordinului au intrat în posesia regalităţii. Politica internă a lui Filip al IV-lea cel Frumos a fost autoritară. iar la cererea regelui. La începutul secolului al XIV-lea. ordinul templierilor avea în Franţa proprietăţi întinse şi averi uriaşe. datoriile regelui faţă de templieri au fost anulate. fouage). în iulie 1302. dar dominaţia franceză. Poitou. Maine. Astfel. Războiul cu Flandra. de fapt. Anjou. le-a transformat. totuşi. În anul 1307 Filip al IV-lea a arestat pe toţi templierii. Touraine. iar armata de intervenţie franceză a fost decisiv înfrântă de miliţiile urbane flamande la Courtrai. În aprilie 1302.darea pe focuri" (subventio focorum. în urma căsătoriei sale cu unica moştenitoare a acestui comitat. instaurată în oraşe care se bucuraseră până atunci de o largă autonomie municipală şi sprijinul dat de francezi pentru menţinerea regimurilor patriciene au determinat izbucnirea puternicei răscoale a orăşenilor din Bruges din mai 1302. 4.

care a durat până la formarea monarhiei absolute. Deşi peste câteva zile papa a fost eliberat de o răscoală a populaţiei din oraş. de unde importa mari cantităţi de lână pentru industria sa de postav. „monarhia stărilor”. ceea ce a avut ca urmare ruinarea industriei de postav flamande. Pentru oraşele flamande devenea tot mai limpede că interesele Flandrei cereau ieşirea de sub dominaţia Franţei şi alianţa cu Anglia. unul dintre cei mai zeloşi reprezentanţi ai doctrinei supremaţiei papalităţii asupra suveranilor laici. în anul 1328 s-a stins dinastia capeţiană directă. o mică armată franco-italiană a pătruns în statul pontifical şi a arestat pe papa Bonifaciu al VIII-lea la Anagni. cât şi desăvârşirea procesului de unificare teritorială a statului francez prin alipirea acestei provincii.regalitatea franceză a intrat într-o nouă fază a evoluţiei sale. care. numită. Eduard al III-lea. sub numele de Clement al V-lea. 5. au recunoscut în anul 1340 ca rege al Franţei pe Eduard al III-lea. ca şi ceilalţi fii ai lui Filip al IV-lea. în septembrie 1303. principalele oraşe flamande. / Începutul războiului de 100 de ani În a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi în prima jumătate a secolului al XV-lea. de urmaşi în linie bărbătească.. pentru a fi mai aproape de protectorul său. . urmând succesiv la tron mai multe ramuri colaterale. desfăşurarea procesului de unificare a Franţei a fost considerabil stânjenită datorită Războiului de 100 de ani (1337-1453). Pe tronul pontifical se afla tunci papa Bonifaciu al VIII-lea (1294-1303). Cu moartea lui Carol al IV-lea. Deţinerea ca feud. De aceea. Flandra făcea parte din regatul Franţei. aflat în conflict cu regele Franţei. purtat între Franţa şi Anglia. lipsit. în aşa-zisa „captivitate babilonică”. îndeosebi pentru pretenţiile ei teocratice. în sudul Franţei. a interzis în anul 1336 exportul de lână engleză în Flandra. Regele Angliei. ca urmare a colaborării ei organizate cu Statele Generale. de către Anglia a provinciei franceze Guyenne împiedica atât accesul la mare al Franţei în partea de sud-vest a ţării. Filip al IV-lea a reuşit să impună conclavului de cardinali alegerea ca papă a arhiepiscopului de Bordeaux. dar din punct de vedere economic ea era mai strâns legată de Anglia. în frunte cu Gand. între 1309-1378. Luând legătură cu duşmanii italieni ai papei. La scurtă vreme după moartea papei Bonifaciu al VIII-lea. unde papalitatea a rămas în strânsă dependenţă faţă de regalitatea franceză. a strămutat reşedinţa pontificală la Avignon. care a lăsat din nou liber exportul de lână engleză în 76 .atentatul de a Anagni” a însemnat o grea lovitură pentru papalitate. Politica lui Filip ai IV-lea de a restrânge privilegiile fiscale şi judiciare ale clerului şi de a folosi o parte din imensele venituri ale bisericii pentru nevoile statului a dus la izbucnirea unui violent conflict între regalitatea franceză şi papalitate.

Franţa având o populaţie de circa 16 milioane locuitori. Deşi a dat Franţei răgazul necesar refacerii. regele Angliei acceptând să presteze în 1331 omagiu regelui Franţei pentru Guyenne. În anul următor a capitulat şi portul Calais. iar regele Ioan cel Bun a fost făcut prizonier şi transportat în Anglia. a flotei franceze la Sluys (Ecluse) în anul 1340 a asigurat englezilor posibilitatea de a debarca nestânjeniţi în Franţa. Problema dinastică din Franţa a complicat şi mai mult raporturile franco-engleze. Marii feudali şi înalţii prelaţi francezi întruniţi în adunare electivă. armata engleză s-a dovedit superioară celei franceze. Limousin. Pretendenţi la tronul Franţei erau Filip de Valois. Périgord. la Crecy (1346). 6. vărul său primar şi regele Angliei. îndeosebi pentru subsidiile băneşti. Alegerea lui Filip de Valois. urmărind în primul rând să evite constituirea unei monarhii prea puternice anglo-franceze sub conducerea regelui Angliei. Francezii au fost înfrânţi din nou la Poitiers (1356). însumând aproximativ o treime din teritoriul Franţei. Carol al V-lea (1364-1380) a dus o politică de refacere şi de reorganizare a ţării şi de întărire a puterii centrale. cu ajutor flamand. Problema dinastică nu a dat naştere Războiului de 100 de ani. prin care Anglia primea în deplină stăpânire Guyenne. Înfrângerea. Bătălia principală s-a dat în nordul Franţei. el a convocat State Generale formate dintr- 77 . Saintonge. în timpul domniei regelui Ioan cel Bun (1350-1364). Lupta de eliberare a Franţei în a doua jumătate a secolului XIV Înfrângerea de la Poitiers şi criza din anii 1356-1358 au silit Franţa să încheie cu Anglia tratatul de pace de la Calais (octombrie 1360). devenit rege sub numele de Filip al VI-lea (13281350) nu a generat imediat un conflict deschis. Poitou. Eduard al III-lea. în timp ce Anglia avea numai 3. În schimb. Ostilităţile au reînceput în 1355. ci doar a complicat contradicţiile franco-engleze mai vechi. În 1328 a murit fără urmaşi în linie bărbătească ultimul rege capeţian în linie directă. tratatul de pace din 1360 constituia o grea lovitură pentru procesul de unificare şi centralizare a statului francez. Consilierilor proveniţi din marea nobilime le-a preferat colaboratori din rândurile micii nobilimi şi ale orăşenimii. care în timpul domniei sale au ocupat rolul de căpetenie în organele centrale şi în cele locale ale puterii. Resursele materiale şi umane ale Franţei erau superioare celor ale Angliei.Flandra. nepotul său de soră. Carol al IV-lea. Neputându-se lipsi de colaborarea cu Statele Generale. unde englezii au obţinut o victorie decisivă asupra francezilor.5 milioane. prin organizare şi capacitate de luptă. au ales ca rege pe Filip de Valois.

împreună cu nenumăratele neorânduieli şi abuzuri comise. Însemnatele resurse băneşti de care dispunea i-au permis lui Carol al V-lea să-şi alcătuiască o armată. ridicat din rândul micii nobilimi bretone. Saint-Quentin. Pe baza propunerilor de reformă ale Statelor Generale şi sub presiunea maselor populare din Paris. Rouen. populaţia a prădat prăvăliile de arme şi s-a înarmat cu ciocanele de plumb folosite în lupte la spargerea armurilor. de unde numele de burgunzi dat acestei grupări. de unde şi numele de „ciocănari” (maillotins) dat răsculaţilor.un număr mai restrâns de deputaţi şi de notabili. Carol. Statele Generale din Nord. În ultimul deceniu al secolului al XIV-lea au reînceput cu o violenţă crescândă luptele pentru putere între grupările feudale. Lyon. regele a numit o 78 . Ioan fără Frică. Deoarece tezaurul era gol. o artilerie şi o flotă puternică. Reizbucnirea războiului cu Anglia crizei interne şi reluarea Profitând de minoratul urmaşului său. În fruntea unei grupări era unul dintre unchii regelui. grupările nobiliare franceze au început lupta pentru putere şi influenţă la curte. în care se ascundeau răsculaţii). În fruntea celeilalte. Francezii au evitat să dea mari bătălii decisive. principalul său comandant fiind conetabilul Bertrand Du Guesclin. în martie 1382. apoi fiul său. a dezorganizării administrative şi a abuzurilor. Lupta dintre burgunzi şi armagnaci a contribuit la agravarea fiscalităţii. proveniţi din rândul ţăranilor şi orăşenilor săraci. era fratele regelui. Înstrăinarea şi risipirea fondurilor funciare şi băneşti publice a fost urmată de creşterea fiscalităţii care. sprijiniţi de puternica familie meridională a conţilor d'Armagnac. Soissons. 7. Carol al VI-lea (13801422). pentru a obţine noi subsidii. generând o mare nemulţumire în rândul populaţiei. apoi fiul său. care nu au mai încercat să-şi manifeste opoziţia faţă de regalitate. ducele Ludovic d'Orleans. curtea a convocat în ianuarie 1413. Spre sfârşitul anului 1381 şi începutul anului următor s-au ridicat orăşenii din Amiens. conduse de Simon Caboche. au generat mari mişcări populare în oraşe şi sate. starostele breslei măcelarilor. adoptând tactica hărţuirii necontenite a englezilor şi a cuceririi sistematice a oraşelor şi a provinciilor stăpânite de ei. de unde numele de armagnaci. Franţa a reînceput în anul 1369 războiul cu Anglia. Reims. încât până la sfârşitul domniei lui Carol al V-lea aproape toate posesiunile engleze din Franţa au fost recucerite. La Paris. Filip cel îndrăzneţ. probabil.în franceza medievală touche. de la „mărăcinişuri” . ducele Burgundiei. Laon. Languedocul a fost frământat între anii 13811384 de mişcarea tuchins-ilor (denumire care provine.

Carol al VII-lea (1422-1461). prin care se stabilea căsătoria regelui Angliei. atacau pe englezi şi convoaiele lor de aprovizionare. Potrivit tratatului. înlăturând astfel primejdia cuceririi sudului Franţei. Pentru a-şi realiza obiectivul. oraşul Orléans. regele legitim al Franţei. căreia Ioana d'Arc i-a insuflat încredere în victorie. Henric al V-lea. „Ordonanţa cabochiană”. unde Delfinul (titlu dat moştenitorului tronului francez) Carol începea să organizeze rezistenţa. Personalitatea şi rolul Ioanei d'Arc În nordul Franţei stăpânirea engleză a generat o rezistenţă crescândă în toate straturile sociale. În Normandia. Apariţia Ioanei d'Arc s-a produs într-un moment deosebit de critic pentru Franţa. Englezii asediau din anul 1428. stăpânea numai la sud de Loara şi avea capitala la Bourges. Apoi. Consacrarea pe această cale a 79 . reprezintă un episod decisiv al războiului de 100 de ani. 8. Henric al V-lea trebuia să cucerească Franţa de la sud de Loara. În condiţiile luptei populare de eliberare din deceniul al treilea al veacului XV. locul tradiţional de încoronare a regilor Franţei. copilul nevârstnic al lui Henric al V-lea şi al Ecaterinei. îndeosebi în rândul ţărănimii şi orăşenimii. Înteţirea luptei dintre burgunzi şi armagnaci şi mişcarea din Paris din anul 1413. croindu-şi drum spre Reims. În acest timp. fiică de ţărani din Domrémy. fiscal şi judiciar.comisie formată din deputaţi şi consilieri regali care a elaborat. lui Carol al VI-lea i-a fost impus tratatul de la Troyes (1420). Etapa finală a războiului de 100 de ani. inclusiv a organelor centrale. Ea prevedea un şir de măsuri privitoare la reformarea sistemului administrativ. în mai 1413. spre sudul Franţei. a cărui cucerire le-ar fi deschis drumul peste Loara. armata franceză a intrat în oraş unde. fiica lui Carol al VI-lea. rege al Angliei şi al Franţei a fost proclamat Henric al VI-lea. a despresurat Orléans în mai 1429. După moartea lui Henric al V-lea şi a lui Carol al VI-lea (1422). iar regele a promulgat. au oferit englezilor prilejul de a invada iarăşi Franţa. în iulie 1429. Ca urmare a înfrângerii francezilor la Azincourt (1415). revenindu-i greaua misiune de a elibera şi a reunifica Franţa. sub domnia unui rege englez. Franţa ar fi urmat să devină o anexă ia Angliei. orăşeni şi mici nobili de ţară. Armata franceză. şi recunoaşterea lui ca succesor la tronul Franţei. cu Ecaterina. Ioana d'Arc 1-a convins pe Carol al VII-lea să-i dea o armată cu care să despresoare acest oraş. apariţia Ioanei d'Arc. Carol al VII-lea a fost încoronat şi uns ca rege. numeroase cete de răsculaţi formate din ţărani.

ducatul Burgundiei cuprindea Burgundia propriu-zisă. 9. în mai 1430. depinzând de Imperiul german. Dându-şi seama de făţărnicia membrilor ligii. Luxemburg şi Ţările de Jos. Ioana d'Arc nu a primit sprijinul militar necesar marilor acţiuni pe care voia să le întreprindă şi. Normandia şi Guyenne. eliberarea Normandiei a fost desăvârşită prin victoria francezilor de la Formigny (1450). Burgundia a sprijinit rebeliunile marii nobilimi franceze împotriva regalităţii şi s-a aliat cu Anglia. sprijinită de ducele Burgundiei. Ultimele două provincii stăpânite de englezi. au fost eliberate de francezi în ultimii ani ai războiului. „Cei mari” cu care a purtat o luptă îndelungată au fost ducatul Burgundiei şi nobilimea franceză rebelă.. În a doua jumătate a secolului al XV-lea. a reprezentat un episod a cărui semnificaţie depăşea limitele unui act obişnuit de încoronare şi ungere regală.acest 80 . depinzând de regatul Franţei şi. Marea nobilime franceză. a organizat în 1464-1465 liga „Binele public”.Oamenii de stare de mijloc” pe care s-a sprijinit acest rege au fost orăşenimea şi mica nobilime. Înscenându-ise de către englezi un proces de erezie. Ducele Carol Temerarul (1467-1477) a încercat să unifice teritoriile burgunde disparate şi să constituie un stat independent faţă de Franţa şi de Imperiul german. care se străduiau să apară ca apărători ai intereselor obşteşti.. care vedea în constituirea unui regat burgund la hotarele sale o ameninţare pentru desăvârşirea unificării sale teritoriale.era în chip vădit prietenul oamenilor de stare de mijloc şi duşman al tuturor celor mari care ar fi putut să i se împotrivească". recucerit de francezi în anul 1558. Stabilirea impozitelor permanente (1439) şi reorganizarea armatei (1445-1448) au asigurat regalităţii franceze mijloacele băneşti şi militare necesare purtării războiului. Franţa în timpul lui Ludovic al XI-lea Cronicarul Filip de Commines scria despre Ludovic al XI-lea (1461-1483) că . Datorită ostilităţii grupărilor de la curte. iar cea a Guyennei prin victoria franceză de la Castillon (1453). Victoria Franţei şi consolidarea puterii centrale la sfârşitul Războiului de 100 de ani au pregătit totodată încheierea procesului de unificare şi de centralizare a ţării. Ioana d'Arc a fost condamnată şi arsă pe rug la Rouen pe data de 30 mai 1431. a fost prinsă de către burgunzi şi predată englezilor. cu prilejul asediului oraşului Compiègne. Englezii nu s-au mai menţinut în Franţa decât în portul Calais.. . realizată în timpul domniilor lui Ludovic al XI-lea şi Carol al VIII-lea. totodată. Filip de Commines remarca că . Pentru a slăbi Franţa. Franche-Comté. realizată într-un moment în care regalitatea constituia un element polarizator al forţelor care luptau pentru eliberarea Franţei.legitimităţii lui Carol al VII-lea. Flandra şi Artois.

birocraţia şi impozitele permanente – arată că în ultimii ani ai domniei lui Ludovic al XI-lea s-au format premisele trecerii de la monarhia stărilor la monarhia absolută. Cu sprijinul militar şi bănesc al Franţei... elveţienii i-au înfrânt pe burgunzi la Grandson şi Morat (1476). Maine şi Provence (1481). prin tratatul de la Picquigny (august 1475). Ludovic al XI-lea a alipit domeniului regal Burgundia.război a fost numit după aceea Binele public. datorită căsătoriei fiicei lui Carol Temerarul.Binele public”. invitaţi direct de către rege. Ludovic al XI-lea a izbutit să neutralizeze opoziţia feudală internă şi. să obţină retragerea armatei engleze debarcate şi să încheie pace cu Anglia. În politica sa internă. iar lorenii la Nancy (1477). membrii ligii du uitat cu totul de . El a preferat Statelor Generale adunările de notabili – câteva zeci de delegaţi. În cursul tratativelor. dintre nobili. Maria de Burgundia. Ludovic al XI-lea a izbutit să neutralizeze pe membrii ligii. . Restul posesiunilor burgunde – Ţările de Jos şi Luxemburgul – au intrat. Franche-Comté. Lichidarea opoziţiei feudale.era mai puţin vorba de aceasta – remarcă Filip de Commines – căci binele public se prefăcuse în bine particular”. îndeosebi Parisul şi mica nobilime au rămas credincioase regelui şi i-au acordat un sprijin eficient. Ludovic al XI-lea a găsit un sprijin temeinic în orăşenime şi în mica nobilime. 81 . acordându-le posesiuni teritoriale. bătălie în care Carol Temerarul şi-a pierdut viaţa. Dând dovadă de mare abilitate diplomatică. Oraşele. sub formă de impozite şi de împrumuturi. Anjou (1480). Ludovic al XI-lea a mai alipit domeniului regal Roussillon şi Cerdagne (obţinute de la Aragon în 1463). evitarea convocării Statelor Generale. Picardia şi Artois. Deşi Ludovic al XI-lea a avut colaboratori şi din rândul marii nobilimi. Carol al VIII-lea. pentru că el se desfăşura sub cuvânt că ar fi spre binele public al regatului”. înalte dregătorii şi pensiuni. stabilită în timpul urmaşului său. în stăpânirea casei de Austria. Profitând de moartea lui Carol Temerarul. prelaţi şi orăşeni de vază – a căror întrunire putea avea rolul unei adunări reprezentative de stări. slujitorii cei mai devotaţi i-a recrutat din rândurile orăşenimii şi ale micii nobilimi. Totodată ele au procurat regalităţii mari fonduri băneşti. perfecţionarea instrumentelor de realizare a obiectivelor politicii regale – armata regulată. O gravă ameninţare pentru Franţa a constituit-o alianţa anglo-burgundă din anul 1475. organizând apărarea şi furnizând contingente militare. sprijinită de forţele opoziţiei feudale interne. cu Maximilian de Habsburg. Oraşele şi-au dovedit loialitatea faţă de regalitate în timpul rebeliunilor feudale şi al invaziei angloburgunde. fiul împăratului Germaniei Frederic al III-lea. În afară de posesiunile burgunde.

unirea din 1491 a marcat încheierea unificării teritoriale a Franţei. aproape întreg teritoriul ţării devenind domeniu regal. sesiunea Statelor Generale.Războiul nebunesc”. Pierre de Beaujeu. După obţinerea votului pentru perceperea impozitului regal în anii 1484 şi 1485. cu excepţia Bretaniei. Deşi provinciile care făceau parte din domeniul regal îşi mai păstraseră privilegii şi instituţii proprii. conducerea a fost preluată de sora sa mai mare Ana şi de soţul ei. în ansamblu. numit de contemporani . îndeosebi în domeniul fiscal. fiul său. astfel încât Franţa era cel mai centralizat stat din apusul Europei. neavând şanse de a-şi impune regalităţii revendicările prin mijlocirea Statelor Generale. armata marii nobilimi a fost decisiv înfrântă de armata regală. La sfârşitul secolului al XV-lea în Franţa s-a încheiat. monarhia îşi exercita atributele esenţiale ale suveranităţii. Conflictul dintre regalitate şi marea nobilime. ca introducerea în consiliul regal a 12 membri aleşi dintre deputaţii Statelor Generale şi perceperea impozitelor numai cu asentimentul lor. Reacţia împotriva politicii regale autoritare. în ianuarie 1484.. oglindind contradicţiile dintre stările ai căror reprezentanţi erau.10. în martie 1484. În 1488. a silit pe Ana şi pe Pierre de Beaujeu să convoace la Tours. expresie a etapei finale a unificării şi centralizării ţării. procesul de unificare teritorială şi de centralizare politică. Unificarea economică realizase progrese însemnate. Tentativa acestora de a-i impune regalităţii controlul. a eşuat pentru că regalitatea era suficient de consolidată şi deputaţii întruniţi la Tours. între anii 1485 şi 1488. a fost alipit domeniului regal în anul 1491. fiind minor. administrativă şi judiciară a ţării. manifestată de către marea nobilime şi de Statele Generale. Deşi Bretania şi-a menţinut autonomia. Statele Generale de la Tours cuprindeau deputaţi ai celor trei stări din toate provinciile franceze. deşi formarea unei pieţe interne unice era stânjenită de numeroase vămi interne. Unificarea lingvistică progresa. curtea s-a grăbit să închidă. constituind astfel prima adunare reprezentativă a stărilor din întreaga Franţă. deşi existau încă deosebiri de limbă 82 . iar rebeliunea nobiliară înăbuşită. Marea nobilime. nu au acţionat de comun acord. Statele Generale. ultimul mare principat teritorial al Franţei şi sprijin al rebeliunilor nobiliare. Încheierea procesului de unificare şi de centralizare a regatului francez în timpul lui Carol al VIII-lea La moartea lui Ludovic al XI-lea. Carol al VIII-lea (14831498). a durat. a recurs în anii următori la calea armelor. cu intermitenţe. Ducatul Bretaniei. În Statele Generale de la Tours deputaţii au propus o serie de măsuri privind conducerea centrală şi organizarea fiscală.

Eleanor (Alienor) cu Henric al II-lea Plantagenet. În perioada primilor capeţieni. Deşi englezii au câştigat o serie de victorii militare impresionante în 1346 (Crecy). au contribuit la înfrângerea Angliei. La stingerea dinastiei capeţiene (1328) relaţiile anglo-franceze au intrat într-o perioadă de încordare. Regii Ludovic al XI-lea (1461-1483) şi Carol al VIII-lea (14831498) desăvârşesc unificarea teritorială a Franţei şi. duce de Ile de France. a intrat în conflict cu papalitatea şi a sporit considerabil prestigiul regalităţii franceze. regii Angliei dobândesc posesiuni întinse în Franţa. pun bazele centralizării statului francez. pentru care trebuia să presteze omagiu vasalic regelui Franţei. 1356 (Poitiers) şi Azincourt (1415). de limbă.între nord (langue d'oïl) şi sud (langue d'oc). premisele trecerii francezilor de la popor la naţiune. Rezumat şi concluzii generale. este ales rege. iar Ludovic al IX-lea cel Sfânt (1226-1270) a întărit puterea regală şi a reglementat raporturile cu Anglia prin tratatul de la Paris (1259). Henric al III-lea al Angliei păstra în Franţa doar ducatul Guyenne din Aquitania. a desfiinţat ordinul cavalerilor templieri. Fixarea cunoştinţelor 83 . Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314) a dus o politică autoritară. simbolizată mai cu seamă de Jeanne d’Arc. manifestată timp de câteva secole. combinate cu o largă mişcare de resurecţie naţională. în urma căsătoriei moştenirii ducatului Aquitaniei. care deţinea întinse posesiuni în Franţa. ce a culminat cu izbucnirea celebrului Război de 100 de ani (1337-1453). Toate aceste trăsături – unitatea de teritoriu. implicit. resursele economice şi umane superioare ale Franţei. În urma acestui tratat. Istoria creării şi centralizării statului medieval englez începe în anul 987. cât şi al marilor seniori feudali. luat ca model de specialişti. când Hugo Capet. reprezentau elementele constitutive ale naţiunii franceze în formare. Franţa medievală reprezintă în Europa cazul clasic de unificare teritorială şi de iniţializare a centralizării statale. Filip al II-lea August (1180-1223) a reuşit să recâştige majoritatea posesiunilor deţinute de englezi în Franţa. economică şi culturală – care se închegau la sfârşitul secolului al XVlea. Realizarea unificării teritoriale şi iniţializarea centralizării statale au făcut din monarhii Franţei cei mai puternici regi ai Europei de până la sfârşitul secolului XVIII şi au contribuit la procesul de iniţiere a dominaţiei culturale franceze în vestul Europei. Centralizarea statului feudal francez s-a făcut atât în detrimentul Angliei. regele Angliei (1154-1189). Cultura dobândea şi ea tot mai mult trăsături unitare pe întreg teritoriul ţării. la acest proces contribuind triumful limbii franceze din nord şi începutul răspândirii tiparului. care doreau să fie cvasi-independenţi pe posesiunile lor.

5. 1. ea făcându-se fie pe cale comercială. în perioada menţionată înregistrându-se momente de declin al autorităţii regale. pretextul unei intervenţii militare în Anglia. survenită în anul 1066. ducele Normandiei. Prezentaţi succint situaţia Franţei în timpul primilor regi capeţieni. După cucerire s-a format în Anglia o monarhie puternică. Cucerirea Angliei de către normanzi. 4.1. Penetraţia normanzilor din Franţa începuse încă din vremea ultimului rege anglo-saxon. Prezentaţi etapele finale ale procesului de centralizare statală în Franţa: domniile lui Ludovic al XI-lea şi Carol al VIII-lea. a obţinut o victorie decisivă (14 octombrie). Este vremea când ducatul normand. UNIFICAREA ŞI CENTRALIZAREA STATULUI MEDIEVAL ENGLEZ Procesul de centralizare a Angliei a început imediat după cucerirea ei de către normanzi (1066) şi s-a încheiat în secolul al XVlea. fie religioasă. 6. Eduard Confesorul (1042-1036). izbucnit între casele de York şi Lancaster a fost lichidat. iar politica lui Eduard constituia un prilej pentru o pătrundere în nord. prin evoluţia înregistrată. 2. Prezentaţi cauzele şi desfăşurarea Războiului de 100 de ani. îşi putea permite o expansiune. 3. cea mai 84 . Harold. după ce „Războiul celor două roze”. Rezumaţi succint trăsăturile personalităţii şi rolul Ioanei d’Arc în timpul Războiului de 100 de ani. a dat lui Wilhelm. unde alegerea noului rege. crease unele disensiuni. Rezumaţi principalele acte de politică internă şi externă ale lui Filip al IV-lea cel Frumos. Acest proces nu a fost neîntrerupt. în luna decembrie Wilhelm se încorona rege la Westminster (1066-1087). În cursul lunii septembrie 1066 Wilhelm a debarcat în apropiere de Hastings şi în urma unei ciocniri sângeroase cu armata lui Harold. Arătaţi evoluţia regatului francez în timpul domniilor lui Filip al II-lea August şi Ludovic al IX-lea. Moartea lui.

au împiedicat crearea de principate teritoriale. aducea coroanei engleze noi posesiuni pe continent. care de la început s-au separat de tezaurul regelui. baronii englezi au devenit atotputernici în stat. relaţie din care a rezultat un lung şir de războaie. Timp de aproape douăzeci de ani. Explicaţia se găseşte în baza materială şi socială solidă pe care dinastia normandă a ştiut să şi-o creeze. conform dreptului feudal. Camera Eşichierului. toţi ţăranii dependenţi au fost înscrişi sub numele de şerbi (vilani). din momentul cuceririi.contribuit la aservirea ţărănimii. iar curia regală (curtea. vasalitatea care lega pe regii din dinastia normandă de regele Franţei. pe care a asimilat-o comitatului de pe continent. Ea se explică prin dorinţa papei de a-şi crea un aliat în centralizarea bisericii din Anglia. pe de altă parte. din care regele şi-a rezervat o şeptime. odată cu urcarea sa pe tron. Cu toate acestea. fapt ce îl determinase să încuviinţeze actul de cucerire. un suzeran putea fi renegat de vasalii săi dacă se făcea vinovat de o politică neconformă intereselor lor.puternică autoritate laică ce exista în acea vreme în Europa apuseană. în anul 1086 Wilhelm a procedat la realizarea unui amplu recensământ consemnat sub numele de „Cartea Judecăţii de Apoi” (Domesday Book). al căror număr a crescut. nici o lege scrisă nu definea autoritatea regală şi. şi din domeniile confiscate de la anglo-saxoni. 2. din curia regis desprinzându-se o secţie specială. a beneficiat de mari întinderi de pământ provenind din posesiunile de pe continent. el fiind unul dintre cei mai mari 85 . de aceea Domesday Book a . regalitatea puternică instituită de Wilhelm Cuceritorul prezenta unele puncte slabe. Dezvoltarea economiei urbane. sistemul de împroprietărire practicat de Wilhelm. pe de o parte. Fiscalitatea a fost organizată pe principii noi. Evoluţia lentă a domeniului feudal din Anglia. Acestei stări de lucruri i-a pus capăt venirea lui Henric al II-lea la domnie (1154-1189). Regele a păstrat sistemul de recrutare a oastei mari fyrd) şi a creat instituţii centralizatoare de guvernare. O altă consecinţă importantă a cuceririi a fost afirmarea autorităţii regale asupra celei ecleziastice. Prima etapă a conflictului regalitate-feudali s-a deschis cu moartea lui Henric I (1100-1135) şi cu anarhia provocată de lupta pentru tron. întemeietorul dinastiei Plantagenet. iar puterea marii feudalităţi a fost astfel limitată. Pentru a cunoaşte numărul contribuabililor şi situaţia lor materială. Coroana engleză. Politica de centralizare a regatului englez în secolul XII Henric al II-lea. însărcinată cu centralizarea veniturilor statului. în secolele următoare. a constituit şi în Anglia un nou suport al politicii de centralizare. În cursul înregistrării. sfatul regal) a rezultat din împletirea sfatului înţelepţilor (witenagemoot) cu consiliul ducal normand. Mai întâi. În al doilea rând. A păstrat unitatea administrativă shire.

În acelaşi timp. să plece în cruciada pe care tocmai o organiza împotriva turcilor. Împăcarea a fost . în caz de război. 86 . a fost nevoit să capituleze. deci vasali direcţi ai regelui. de aceea proclama dreptul de judecată al regelui şi funcţionarilor săi asupra prelaţilor. Dar Henric al II-lea nu a voit să cedeze. consideraţi baroni ai coroanei. biserica susţinând primordialitatea spiritualului asupra temporalului şi. El prevedea extinderea competenţei tribunalelor regale asupra tuturor oamenilor liberi. Lărgirea sferei jurisdicţiei regale s-a izbit de rezistenţa îndârjită a bisericii. provocată de către Reginald Fitz Urse.cedat şi pentru a evita în viitor orice opoziţie din partea clerului a promulgat „Statutele de la Clarendon” (1164). împreună cu alţi trei cavaleri. care se întărise în perioada de anarhie anterioară domniei lui Henric al II-lea. mai cu seamă reforma militară şi reforma juridică. a limitat posibilitatea ţăranilor de a se adresa tribunalelor regale în diferendele pe care le aveau cu seniorii lor. evident. indiferent de condiţia socială. Singura piedică rezulta din faptul că apelul la un tribunal regal se făcea în schimbul unei taxe ceea ce. a promis să anuleze statutele de la Clarendon şi să respecte dreptul clerului de a apela la Roma în cazul unor neînţelegeri. Henric al II-lea hotăra că orice om liber poate fi chemat la oaste. trecând peste justiţia feudală. dominaţia clericilor. iar Thomas Becket. Maine. regele a jurat supunere papei. De asasinat a fost făcut vinovat regele. care-i permitea regelui să-şi sporească veniturile pentru a plăti luptători angajaţi şi astfel să nu mai depindă. de bunul plac al feudalilor. Prima reformă a înlocuit obligaţia militară de tip vasalic cu o taxă (scutagium). şi-a asumat greaua sarcină de a face respectată în Anglia politica de universalitate a Romei. arhiepiscop de Canterbury. pentru absolvirea deplină de păcate. pentru ridicarea excomunicării. la care a adăugat Bretania. având drept de suzeranitate asupra comitatelor Auvergne şi Toulouse. care stăpânea: Normandia. deci. După doi ani. Aquitania. Poitou. pe care papa l-a excomunicat.sancţionată prin bula papală din 2 septembrie 1172. în faţa cărora autoritatea regală trebuia să se plece. Regele însă nu a . În plus. Cea de a doua reformă a constat în elaborarea unui drept comun (Common Law). În politica de centralizare a lui Henric al II-lea un loc de seamă îl ocupă reformele sale. În luna mai a anului 1172.seniori francezi ai timpului. Henric al II-lea. Acest act urmărea supunerea reprezentanţilor bisericii faţă de Common Law. papa a cerut regelui să facă penitenţă la mormântul lui Thomas Becket şi. Statutele din anul 1164 au fost condamnate de papa Alexandru al III-lea. care. Anjou. Touraine. Conflictul rege-biserică a dus la uciderea lui Thomas Becket (1170). pentru a nu pierde încrederea totală a supuşilor şi odată cu ea coroana. trimis de rege. Controversa iscată a generat un conflict doctrinal. pentru a-l aresta pe episcop. îi dădea dreptul de jurisdicţie supremă. în timpul ciocnirii din catedrala de la Canterbury. potrivit principiilor vremii.

venea rândul baronilor să se răzvrătească. Ipswich. Închinarea din anul 1213 a avut consecinţe grave. iar regatele Angliei şi Irlandei intrau în patrimoniul Sf. În aceste condiţii.În politica externă. orăşenii se afirmau pe scena politică. rege al Angliei a ajuns fratele său Ioan ără Ţară (1199-1216). tocmai într-un moment în care Anglia înregistra o dezvoltare din punct de vedere economic prin lărgirea comerţului. iar nobilimea a găsit în ei un aliat în lupta cu regalitatea. Slăbirea autorităţii centrale în secolul XIII La moartea lui Richard Inimă de Leu. în urma căreia regele a rămas în Franţa numai cu stăpânirea Aquitaniei. Subjugarea faţă de scaunul apostolic. Prima care a profitat de situaţia delicată a Angliei a fost biserica. Centre ca Londra. cu puţin înainte de uciderea lui Thomas Becket. Southampton. a pornit atacul împotriva vasalului său englez. Filip al II-lea August. a dăinuit până la sfârşitul secolului al XIII-lea. fapt ce permisese manifestarea unor dezordini în viaţa politică. Touraine. legat de acesta. armata engleză a suferit o grea înfrângere. Puternicul papă Inocenţiu al III-lea s-a folosit de situaţie. Încercarea regelui Angliei de a-şi recăpăta posesiunile s-a soldat cu un eşec total. singurul succes al lui Henric al II-lea a constat în cucerirea Irlandei (1170). Bretania. Un an mai târziu. a intervenit cu fermitate şi a impus lui Ioan fără Ţară să recunoască suzeranitatea scaunului apostolic. Profitând de situaţia critică în care se afla Anglia. Magna Charta Libertatum (15 iunie). o creştere a puterii oraşelor. regele devenea vasalul pontifului roman. ocazie cu care era smulsă regelui Ioan.1199). Maine. În lupta de la Bouvines (1214). Petru. şi. bijuterii. Actul fixa în scris privilegiile bisericii. Richard I (1189. Între libertăţile înscrise figurau: neamestecul regelui în alegerile episcopale. În anul 1204 el a confiscat lui Ioan Normandia. marcată prin plata anuală a unei sume de bani. garantarea dreptului de 87 . Absenţa îndelungată a regelui a permis din nou ridicarea baronilor la conducerea ţării şi o nouă criză politică avea să străbată istoria Angliei. Dover. regele Franţei. Anjou şi Poitou. Boston au cunoscut un puternic avânt. Amânarea cruciadei l-a împiedicat pe rege să participe la expediţia plănuită. Ioan Fără Ţară şi succesorii săi urmând să le deţină ca simple concesiuni feudale. datorită schimburilor cu Flandra şi cu liga hanseatică (uniune a unor oraşe germane) prin intermediul căreia soseau în Anglia mărfuri din Orient (mătăsuri. supranumit Inimă de Leu. mirodenii). în 1215. care din această pricină a şi stat aproape tot timpul cât a domnit departe de ţară. ale nobilimii laice şi ale orăşenilor londonezi. Obligaţia a fost preluată de fiul său. cu care Ioan Fără Ţară a comis imprudenţa să deschidă conflictul. 3. Tot în secolul al XIII-lea se constată o intensificare a legăturilor cu negustorii italieni. Tot lui îi fusese încredinţată regenţa in timpul absenţei lui Richard şi încă de atunci se văzuse caracterul neechilibrat al regelui Ioan.

în special a celei de postav. cavalerilor şi orăşenilor izbucnită în anul 1258. Scoţia şi-a recăpătat independenţa. Desăvârşirea lui ca instituţie s-a făcut în cursul secolului al XIVlea. şi Camera Comunelor. Cavalerii şi orăşenii au cerut şi ei un drept asemănător în Prevederile de la Westminster. afară de unul singur. se cerea ca autoritatea regală să fie în întregime supusă controlului baronilor. Magna Charta a marcat sfârşitul perioadei anglo-normande de exercitare a puterii monarhice în absenţa controlului nobiliar. iar în 1291 Eduard I îşi impunea suzeranitatea asupra Scoţiei. pentru discutarea problemelor de stat. conte de Leicester. consultarea nobililor laici şi ecleziastici în fixarea impozitelor. înlesniri comerciale acordate orăşenilor din Londra etc. o nouă etapă în procesul de centralizare a Angliei. În anul 1314. Anglia deţinând în această perioadă primul loc în 88 . ca urmare a dezvoltării manufacturii. avea să judece plângerile îndreptate împotriva coroanei. în afară de baroni. Era nucleul unei noi instituţii ce se va contura sub domnia lui Henric al III-lea (1216-1272). Criza societăţii engleze în secolul al XV-lea Sfârşitul secolului XIII şi începutul celui următor au marcat noi progrese în politica de centralizare a statului englez şi au contribuit la întărirea autorităţii regale. Într-un prim memoriu – Prevederile de la Oxford – înaintat regelui în 1258. a fost convocată o adunare la care. Din anul 1215 se formează primul organ însărcinat să vegheze ca hotărârile regale să fie conforme cu legea ţării. primarul Londrei. Eduard III (1327-1377) s-a implicat în războiul de 100 de ani. 4. privilegii juridice pentru nobili. sub conducerea lui Simon de Montfort. care întrunea cavaleri şi vârfurile orăşenilor. Între anii 1277-1301 a fost alipită Ţara Galilor la regatul englez. când se va împărţi în două camere: Camera Lorzilor. limitarea obligaţiilor vasalice. Odată cu domnia lui Eduard I (1272-1307) a început perioada monarhiei pe stări. Structura domeniului feudal se schimbă prin folosirea mâinii de lucru libere în agricultură şi extinderea sistemului arendăşiei. Aşa a luat naştere Parlamentul englez. Rezultatul răscoalei baronilor a fost că în luna august a anului 1265. Secolul al XV-lea a însemnat pentru Anglia crearea premiselor dezvoltării relaţiilor capitaliste.stăpânire asupra domeniului feudal. toţi baroni. au fost invitaţi câte doi reprezentanţi din fiecare comitat şi doi orăşeni din oraşele mai importante. asemănător Statelor Generale din Franţa. pentru prima dată. un organ de conducere reprezentativ. în urma luptei de la Bannockburn. din care făceau parte marii feudali laici şi ecleziastici. în timpul războaielor civile. Este vorba de răscoala baronilor. Un consiliu alcătuit din 25 de membri.

Europa în exportul de postav. Adaptarea la noile relaţii s-a făcut însă anevoie. O parte a nobilimii se vede ameninţată cu decăderea iar numeroşi ţărani şi orăşeni sărăcesc. Secolul al XV-lea debutează printr-o criză politică ce a cuprins treptat întreaga societate. În anul 1399, Richard al II-lea a fost detronat, iar la cârma ţării s-a instituit o nouă dinastie, din familia Lancaster. Primii regi, Henric al IV-lea (1399-1413) şi Henric al V-lea (1413-1422) de Lancaster, au încercat să înlăture criza reluând Războiul de 100 de ani şi întărind biserica catolică. Politica întreprinsă s-a dovedit însă a fi greşită, deoarece a înlesnit creşterea anarhiei feudale în Anglia şi a nemulţumirilor faţă de regalitate, mai ales după înfrângerile din Franţa. Opoziţia a generat o nouă răscoală în anul 1450, condusă de Jack Cade, la care, pe lângă un număr mare de ţărani, au participat nobili sărăciţi şi orăşenimea din Londra. Răscoala lui Jack Cade a constituit preludiul unui război civil, cunoscut sub numele de Războiul celor două roze (14601485), purtat de familiile Lancaster şi York. Acest război a constituit cea mai sângeroasă perioadă din istoria Angliei, dar tocmai prin aceasta a jucat un rol important în procesul de centralizare a statului şi de întărire a regalităţii, în această vreme punându-se bazele monarhiei absolute. Războiul celor două roze a contribuit la scăderea numerică a nobilimii şi a bazei ei materiale. În tot acest timp, orăşenii nu au încetat să se îmbogăţească, astfel că s-a ajuns la un echilibru de forţe între nobilime şi orăşenime, nici una din aceste două clase nefiind destul de puternică pentru a mai controla pe rege. Eduard al IV-lea (1461-1483) a interzis Camerei Comunelor de a supraveghea activitatea funcţionarilor regali şi şi-a asigurat o independenţă legislativă. Tot Eduard a încheiat Războiul de 100 de ani dintre Franţa şi Anglia. Pacea de la Picquigny (1475) prevedea ca Anglia, în schimbul unei sume de bani drept despăgubire, să renunţe la toate posesiunile din Franţa, cu excepţia portului Calais. Rezumat şi concluzii generale. Anglia medievală a reprezentat exemplul statului cel mai centralizat şi bine organizat din Europa acelor vremuri, în care însă regii au trebuit să ţină seama întrun grad necunoscut pe continent de voinţa Statelor Generale (Stările Generale). Procesul de întărire a autorităţii regale debutează în Anglia chiar din anul cuceririi ei de către ducele Wilhelm al Normandiei, supranumit „Cuceritorul” (1066). Henric al II-lea Plantagenet (11541189) a amplificat procesul de centralizare a statului medieval englez, dobândind totodată numeroase posesiuni în Franţa prin căsătoria sa cu Alienor (Eleanor) de Aquitania. Reformele sale militare şi juridice au asigurat stabilitatea şi soliditatea statului englez. Fiii săi, Richard Inimă de Leu (1189-1199) şi Ioan Fără Ţară (1199-1216) nu au avut calităţile politice şi organizatorice demonstrate de marele lor părinte, astfel că
89

au dat prilejul întăririi puterii marilor nobili şi, implicit, slăbirii autorităţii regale. Răscoala cavalerilor, baronilor şi nobililor (1258-1265) a avut drept urmare naşterea Parlamentului englez în 1265. Societatea engleză experimentează în secolul XV instaurarea unei anarhii feudale accentuate şi un sângeros război civil (1460-1485) între casele regale de York şi Lancaster, cunoscut şi sub numele de „Războiul celor două roze”. Cu toate acestea, monarhia insulară devenise deja în secolul XV statul cel mai avansat din punct de vedere economic şi cu instituţiile politice cele mai liberale din Europa.

Fixarea cunoştinţelor
1. Prezentaţi situaţia Angliei din perioada domniei lui Wilhelm Cuceritorul. 2. Rezumaţi succint istoria Angliei în secolul XII. 3. Prezentaţi succint perioada de slăbire a autorităţii regale în Anglia în secolul XIII. 4. Arătaţi semnificaţia Războiului celor două roze din secolul XV pentru istoria Angliei.

UNIFICAREA ŞI CENTRALIZAREA STATULUI ÎN SPANIA MEDIEVALĂ
În Peninsula Iberică unificarea teritorială şi centralizarea politică au avut un caracter complex, desfăşurându-se în condiţiile luptei duse de popoarele spaniol şi portughez pentru eliberarea ţărilor lor de sub stăpânirea arabă. Procesul de eliberare a Peninsulei Iberice de sub dominaţia arabă a fost numit în literatura de specialitate Reconquista („recucerirea”) şi a marcat în chip special evoluţia istorică a Spaniei şi Portugaliei.

1. Peninsula Iberică sub stăpânirea arabă
În condiţiile expansiunii arabe, armatele Califatului omeyad, întărite cu triburi berbere din nord-vestul Africii, sub conducerea lui Tarik, un comandant militar de origine berberă, profitând de frământările din regatul vizigot, au debarcat în anul 711 în sudul Spaniei şi i-au învins pe vizigoţi. Până în anul 718 armatele Califatului au ocupat aproape întreaga Peninsulă Iberică.

90

După cucerire, fondul funciar al regalităţii vizigote şi o mare parte din domeniile marilor proprietari localnici şi ale bisericii catolice au devenit proprietate funciară califală. Confiscările făcute de arabi au dus la scăderea ponderii proprietarilor mari şi mijlocii localnici în curs de feudalizare. Totodată, a avut loc şi un proces de aservire a ţăranilor liberi localnici de către cuceritori. În schimb, s-au creat condiţii prielnice accelerării formării feudalităţii arabe, alcătuită din războinici şi slujbaşi (ale căror posesiuni, acordate din fondul funciar califal, erau condiţionate de îndeplinirea slujbei militare şi civile) şi din slujitori ai instituţiilor religioase musulmane, ale căror pământuri erau inalienabile. În acelaşi timp, s-a format şi o pătură de mici proprietari şi crescători de animale liberi din rândurile berberilor statorniciţi în Spania. Un însemnat număr de arabi şi berberi, îndeosebi negustori, cămătari şi meşteşugari, s-a stabilit în oraşe. În Peninsula Iberică cuceritorii s-au stabilit în număr mare, îndeosebi din rândurile berberilor trecuţi la islamism din nord-vestul Africii, cunoscuţi de către populaţia localnică sub numele de mauri. Unele triburi berbere, ca almoravizii şi almohazii, au continuat să migreze în Peninsula Iberică şi în secolele următoare. Cu tot afluxul cuceritorilor, populaţia ibero-romană a continuat să alcătuiască majoritatea, ea constituind baza formării popoarelor spaniol şi portughez. Populaţia romanică şi populaţia maură emigrată au convieţuit mai multe veacuri, păstrându-şi, în mare parte instituţiile socialeconomice, administrative, judiciare şi religioase proprii dar, în acelaşi timp, şi influenţându-se reciproc, ceea ce a dus la crearea unei civilizaţii originale hispano-arabe. După cucerirea arabă, Peninsula Iberică a fost transformată într-o provincie a Califatului omeyad de la Damasc. După răsturnarea dinastiei omeyade de către dinastia abbasidă în anul 750, omeyadul Abd er Rhaman s-a refugiat în Peninsula Iberică, unde, cu sprijin berber, a pus bazele unui emirat independent, având capitala la Cordoba. Apogeul Spaniei arabe a fost atins în secolul al X-lea, îndeosebi în timpul domniei lui Abd er Rhaman al III-lea (912-961), care s-a proclamat calif în anul 929. De la sfârşitul secolului al X-lea autoritatea califului a început să slăbească, ca urmare a creşterii puterii unor mari familii feudale, care deţineau principalele funcţii de conducere în Califat. Primele decenii ale secolului al XI-lea s-au scurs în lupte interne pentru putere între diferitele grupări feudale, care au dus la slăbirea şi la destrămarea Califatului de la Cordoba. În timpul acestor frământări, centrul de greutate al vieţii politice a Spaniei arabe s-a strămutat de la Cordoba la Sevilla, unde se afla capitala celui mai însemnat stat maur. Destrămarea Califatului a avut ca urmare slăbirea stăpânirii maure în peninsulă, fapt ce a uşurat lupta de eliberare a popoarelor spaniol şi portughez.

91

De la mijlocul secolului al VIII-lea până la începutul secolului al XI-lea. marcată de eliberarea oraşelor Cordoba (1236). autonomia municipală şi organizarea unor miliţii urbane proprii. Leonului şi Aragonului au desfăşurat o amplă acţiune de recucerire teritorială. s-au mai format regatele spaniole ale Leonului. Pentru domeniile intrate în stăpânirea sa. Castilienii au eliberat în anul 1085 Toledo şi au atins cursul mijlociu al fluviului Tago. nobilimea avea îndeosebi obligaţii militare. coloniştii primind charte privilegiale de colonizare. Oraşele au obţinut privilegii speciale. Colonizarea se făcea mai ales în regiunile eliberate cu slabă densitate demografică din centrul Castiliei. orăşeni. sub conducerea regalităţii şi sub patronajul bisericii. La lupta de eliberare a Peninsulei Iberice de sub stăpânirea arabă au participat toate păturile sociale ale popoarelor spaniol şi portughez: ţărani. Castiliei. s-a format către mijlocul secolului al VIII-lea. Valencia (1238). în condiţiile destrămării Califatului Cordobei. Sevilla (1248) şi a insulelor Baleare (1228-1235). în procesul recuceririi. în care se întemeiau sau se repopulau oraşe. De la începutul secolului al XI-lea. 92 . nobilime. sudul Aragonului. Ţărănimii. Reconquista (recucerirea) În regiunile muntoase din nordul Peninsulei Iberice necucerite de arabi. Recucerirea a fost însoţită de acţiunea de colonizare internă a teritoriilor eliberate. Din secolul al XIII-lea recucerirea a dobândit din nou succese decisive. din sudul Spaniei. datorită apogeului puterii emiratului şi Califatului de Cordoba. sate.2. ceea ce a generat o feudalitate numeroasă şi războinică. chemate în ajutor de maurii din Spania — almoravizii (de la sfârşitul secolului al XI-lea) şi almohazii (de la mijlocul secolului al XII-lea). în ansamblu. În secolele X-XII. i s-a garantat libertatea sau o stare de dependenţă mai uşoară şi sarcini feudale mai reduse. Recucerirea a fost temporar oprită de intervenţia unor triburi berbere din nordul Africii. domenii nobiliare sau mănăstireşti. Castiliei. regatele spaniole ale Navarrei. Recucerirea a fost făcută în câteva etape distincte. Navarrei şi Aragonului în localitatea Las Navas de Tolosa (1212) a fost urmată de eliberarea aproape totală a Spaniei sudice. colonizată adesea sub formă de obşti săteşti. Navarrei şi Aragonului şi regatul Portugaliei. de unde a pornit acţiunea de eliberare sau de „recucerire" (Reconquista) de sub stăpânirea arabă. Marea victorie obţinută contra arabilor de armatele reunite ale regatelor Castiliei. lupta de eliberare s-a desfăşurat cu rezultate schimbătoare şi. cu progrese lente. care le asigurau desfăşurarea activităţii meşteşugăreşti-comerciale. Arabilor nu le-a mai rămas decât emiratul sau regatul Granadei. micul regat al Asturiilor.

de care au profitat pentru a-şi menţine privilegiile şi autonomia municipală. fiecare regat păstrându-şi suveranul. Monarhia stărilor Maturizarea procesului de formare a stărilor sociale a avut ca urmare constituirea în fiecare regat spaniol. în vederea asigurării desfăşurării producţiei şi schimbului de mărfuri şi a desăvârşirii eliberării ţării prin cucerirea emiratului Granadei. Cu tot caracterul său incomplet şi tranzitoriu.braţe”. În anul 1512 a fost alipită şi partea de la sud de Pirinei a regatului Navarrei.braţe”: nobilimea mare. în regatul Aragonului. clerului şi oraşelor. în anul 1469.. Cortesurile întruneau deputaţii.. Ferdinand a devenit rege al Aragonului (1479-1516). unde existau Cortesuri separate pentru Aragonul propriu-zis. grupaţi în trei . ceea ce i-a dat posibilitatea să desăvârşească eliberarea integrală a ţării. Aşadar. Unirea realizată pe această cale avea un caracter dinastic. Peste câţiva ani. clerul şi orăşenimea. în urma războiului purtat pentru cucerirea Granadei (1481-1492). Unificarea teritorială a fost realizată.monarhie a stărilor” caracterizată prin colaborarea regalităţii cu Cortesurile. în cursul secolelor XII-XIII. Ferdinand şi Isabella au urmărit să curme anarhia feudală şi să întărească autoritatea centrală. Alegerea Isabellei ca regină a Castilliei (1474-1504) a avut ca urmare asocierea la tronul Castiliei a lui Ferdinand. Cortesurile aveau patru . Unirea Castiliei şi Aragonului a permis sporirea considerabilă a forţei militare a Spaniei. unificarea şi centralizarea Spaniei au devenit tot mai necesare. a adunărilor reprezentative pe stări. nobilimea mică. în esenţă. 4. unirea dinastică a reprezentat o etapă decisivă în procesul de unificare teritorială şi centralizare politică a Spaniei. Încheierea Reconquistei centralizării politice a Spaniei şi desăvârşirea În a doua jumătate a secolului al XV-lea. În cadrul Cortesurilor. numite Cortesuri. În regatul Castiliei. ai nobilimii. moştenitorul Aragonului. în urma căsătoriei lui Ferdinand. Paralel cu politica de unificare teritorială şi de desăvârşire a eliberării ţării.. moştenitoarea Castiliei. prin unirea regatelor Aragonului şi Castiliei. Regalitatea a dărâmat castelele marilor seniori rebeli şi ale cavalerilor briganzi. structura şi instituţiile. a interzis 93 . şi în regatele spaniole a existat o . Catalonia şi Valencia. încât Spania avea doi regi asociaţi prin căsătorie dinastică. cu Isabella.3. oraşele deţineau un rol foarte însemnat. pe atunci moştenitor al Aragonului.

Spania a devenit un stat puternic mai cu seamă începând cu a doua jumătate a secolului XVI. Insuficienţa veniturilor domeniale. Rezumat şi concluzii generale. în esenţă. În anul 1478 papa a autorizat pe Ferdinand şi pe Isabella să instituie . Biserica a devenit şi ea un sprijin al regalităţii. iar fostele regate şi provinciile îşi păstraseră un pronunţat particularism. regalitatea a folosit şi miliţiile oferite de ligile şi frăţiile urbane (hermandades). încheierea recuceririi şi curmarea anarhiei feudale au silit nobilimea săşi găsească noi resurse de existenţă.nobilimii să mai ţină suite înarmate şi a prevăzut pedepse grele pentru cei care încălcau pacea publică. În ciuda cuceririi arabe. slujbaşi sau curteni. supunându-le astfel autorităţii regale. regalitatea a redus privilegiile urbane. care a păstrat însă până în zilele noastre numeroase particularităţi etno-lingvistice şi culturale Fixarea cunoştinţelor 1. Totodată. a convocat tot mai rar Cortesurile. în . De asemenea. Unificarea teritorială a Spaniei a fost realizată. În 1215 a fost alipită la noul stat centralizat şi partea de la sud de Pirinei a regatului Navarrei. Existenţa unei mici nobilimi războinice a permis regalităţii spaniole să recruteze o armată numeroasă. bătălia de la Las Navas de Tolosa (1212) câştigată de creştini. Prezentaţi situaţia Peninsulei Iberice din timpul stăpânirii 94 . populaţia ibero-romană creştină a continuat să deţină preponderenţa demografică în peninsulă. unul dintre cele mai puternice state centralizate ale Europei apusene. transformat în 1482. Organizarea şi centralizarea regatului medieval spaniol s-a făcut în condiţiile luptei împotriva arabilor care au cucerit Spania în perioada 711-718. Sevilla (1248). totuşi. Principalele momente ale Reconquistei au fost date de eliberarea oraşului Toledo (1085). desfăşurat între secolele VIII-XV. Totodată. în cadrul alianţei cu oraşele şi îndeosebi în lupta pentru curmarea anarhiei feudale. a insulelor Baleare (1228-1235) şi a emiratului Granadei (1492). judiciare şi fiscale. intrând în serviciul regelui ca ostaşi. Spania constituia. Valencia (1238).Tribunalul Inchiziţiei”.. menit să supravegheze fidelitatea faţă de biserica catolică şi faţă de stat a tuturor supuşilor. Deşi la sfârşitul secolului al XV-lea Spania nu-şi realizase decât parţial unificarea economică şi politică.Consiliul suprem al Inchiziţiei”. eliberarea oraşelor Cordoba (1236).. a intervenit frecvent în alegerile municipale şi a instituit în oraşe funcţionari ai regelui cu atribuţii administrative. datorită căsătoriei dinastice dintre Isabella de Castilia şi Ferdinand de Aragon (1469). Eliberarea Spaniei de sub stăpânirea maură a fost un proces îndelungat. cu rezultate schimbătoare.

Desemnaţi principalele evenimente şi procese din perioada finală a Reconquistei. 1. vechile structuri social-economice menţinându-se şi în cursul secolelor XI-XII. Prezentul curs îşi propune să ofere câteva informaţii despre dezvoltarea social-economică şi evoluţia politică a ţărilor scandinave din perioada mai sus menţionată. Odată cu formarea Hansei şl activitatea bogată desfăşurată de negustorii germani. Norvegiei şi Suediei în secolele XI-XV este strâns împletită. rolul economic al acestor ţări a crescut. dat fiind că în tot evul mediu Europa răsăriteană a comunicat cu partea apuseană a continentului prin Baltică. Au 95 . în timp ce comerţul în Baltică s-a dezvoltat. Dezvoltarea social-economică În ţările nordice s-a înregistrat un proces mai lent de feudalizare. iar din secolul al XVIlea ale ţarilor ruşi. datorită condiţiilor economice şi politice de dezvoltare foarte asemănătoare. 2. estonă. Marea. care făcuse în secolele anterioare din locuitorii acestor ţări vikingi. 3. Până la mijlocul secolului al XII-lea relaţiile comerciale s-au limitat la lumea slavilor pomeranieni. Întârzierea se explică prin slaba dezvoltare a agriculturii – în nord condiţiile climatice nefiind prielnice — cât şi prin numeroasele războaie interne şi revolte ale ţăranilor cauzate de politica nobilimii de a se impune ca o clasă privilegiată. regilor englezi. 4. finlandeză. livoniană.legăturile economice ale ţărilor nordice s-au extins considerabil. a continuat să formeze nu numai o cale de acces ci şi o punte de legătură.arabe. Schimburile intense care se făceau prin intermediul porturilor baltice a făcut ca acest teritoriu de coastă să intre în sfera intereselor politice ale împăraţilor germani. letonă. Arătaţi semnificaţia şi etapele Reconquistei. cu urmări importante pentru dezvoltarea ulterioară. Determinaţi specificul monarhiei stărilor în Spania. REGATELE SCANDINAVE ÎN SECOLELE XI-XVII Istoria Danemarcei.

Knut cel Mare (1014—1036) a ştiut să profite de slăbiciunea adversarului şi. Astfel se crea în nord un imperiu format din Danemarca. Organizându-se politic înaintea Norvegiei şi Suediei. deschise în 1288. Norvegia. fiei şi aramă. Stockholm. mai ales datorită faptului bine stabilit prin tradiţie şi cutume că în ţările scandinave coroana rămânea ereditară. cu unele întreruperi. iar un timp Suedia recunoaşte şi ea suzeranitatea lui Knut. încheiate în 1013. Copenhaga. Acelaşi rege în lupta navală de la Svolder (aproape de insula Rügen). care lupta aproape în exclusivitate pe mare. printre care vestitele mine de aramă de la Falun. şi. Noul stat s-a dovedit însă. a înfrânt pe regele Norvegiei Olaf I (1000). Este momentul când regele Swen îşi începe expediţiile de cucerire a Angliei. Situaţia politică În secolul al XI-lea preponderenţa politică în nord a revenit Danemarcei. odată cu ea. La fel ca Anglia. Cu acest an a început dominaţia daneză în Norvegia şi. când se produce aservirea ei în masă de către nobilimea ce se constituise între timp într-o clasă ierarhizată după sistemul vasalic. Dezvoltarea comerţului a constituit un stimulent pentru producţia meşteşugărească şi minieră. Nobilii şi prin el Raad-ul (dieta) câştigă. cele vechi au crescut ca întindere şi număr de locuitori. Consecinţa cea mai importantă a procesului lent de feudalizare a fost menţinerea ţărănimii libere în ţările scandinave până în secolul al XIV-lea. Magnus cel Bun (1035-1047). vrea să aducă ţării sale revanşa şi se intitulează şi rege al Danemarcei. Dar tendinţele centrifuge ale nobilimii l-au pus în imposibilitate de a avea o armată puternică cu care să reziste tendinţelor expansioniste ale Danemarcei.apărut oraşe noi. lupta norvegienilor pentru a-şl menţine independenţa. Printre cele mai cunoscute se numără: Roskilde. ea s-a menţinut până la sfârşitul evului mediu. Visby. avea 13 porţi şi 50 de turnuri. Bergen. a fi efemer. Următoarele două secole au însemnat pentru Danemarca o perioadă 96 . prezentându-se cu propriile lor corăbii (după sistemul skiprejda). adevărat centru comercial în Baltică. luptă ce a durat mai multe secole. Danemarca a reuşit să-şi creeze la începutul secolul al XI-lea o armată bine disciplinată şi puternică. Norvegia a revenit la vechea dinastie. el destrămându-se odată cu moartea întemeietorului. Olaf al II-lea numit şi cel Sfânt (1015-1028) a fost primul rege care a redobândit libertatea ţârii sale (1015) şi a luat măsuri pentru întâlnirea autorităţii regale. a debarcat în Norvegia şi a înlăturat de la domnie pe Olaf al II-lea. Qslo. având numeroase domenii şi castele. Din secolul al XIV-lea se răspândeşte şi instituţia cavaleriei. Fire autoritară. în autoritate. alegând rege pe fiul lui Olaf. Anglia. în secolul al XIII-lea erau cunoscute în Suedia peste 20 de mine de argint. la chemarea regelui. armatele feudale înlocuind definitiv pe cele ale ţăranilor liberi. 2. cele două ţări rămânând unite până la moartea sa. în anul 1028.

practic şi-a început activitatea de la mijlocul secolului al XIII-lea. Abia între 1275-1365. Până în secolul al XIII-lea regalitatea suedeză nu a cunoscut nici o stabilitate. Ea a durat până în anul 1523. 1202). în anul 1397 Erik a fost încoronat rege al celor trei state la Kalmar. încercările unor regi ca Sverre Sigurdson (m. Momentul de maximă putere a Uniunii 1-a constituit domnia lui Cristian I. care la mijlocul secolului al XIII-lea a decimat aproape jumătate din populaţia ţării. de a da ţării un sistem juridic unic. de ordin politic. şi de a evita tutela bisericii nu au putut împiedica decăderea politică a ţării. Fiecare ţară avea administraţie proprie şi consiliu de guvernare.de progres şi prosperitate. Albert al III-lea şi Magnus Eriksson. rege 97 . şi au pus bazele unei asociaţii în stare să ţină piept expansiunii daneze. Totodată în Danemarca se constată o accentuare a influenţei germane prin intermediul nobilimii din Holstein. Norvegiei şi Suediei era doar dinastică. au durat până în 1361. Două treimi din bogăţiile ţării au fost pierdute în acest flagel. când coroana daneză revine lui Erik de Pomerania. impunându-şi suzeranitatea în porturile de aici o asemenea putere devenea stânjenitoare până şi pentru nobilii danezi. Impunerea ordinii interne. Ales rege al Danemarcei la anul 1448. de a reglementa succesiunea la tron. frecvente şi aici. Soluţia s-a găsit în unificarea celor trei ţări. lupta fiind susţinută de 67 de oraşe din ligă şi de regele Suediei. La data aceasta Hansa era mal puternică decât un. adversarul Danemarcei. primise de la împăratul Frederic al II-lea privilegiul de a face comerţ liber. rezistenţa faţă de expansiunea germană. în stare să se măsoare cu Germania şi să întreţină relaţii diplomatice cu Franţa şi Portugalia. ce se făcea prin intermediul Hansei. Albert al III-lea.. când autoritatea regală. Regi ca Sven Estridsen (1047-1074) şi Valdemar I (1157-1188) au făcut din Danemarca o mare putere în nord. în timp ce regi lipsiţi de importanţă purtau războaie în Scoţia şi Irlanda. regat şi în anul 1368 a declarat război Danemarcei. Unitatea Danemarcei. refacerea economică. fiind uneori încălcată de Suedia (de pildă între 1438-1440 şi 1448-1457). slăbită de o lungă luptă cu nobilii. în pragul morţii. pierdea supremaţia asupra comerţului maritim şi statul danez nu o va mai recăpăta decât în timpul lui Valdemar al III-lea Atterdag (1340-1375). fapt ce a permis ca oraşele germane Lübeck şi Rostock sâ pună stăpânire pe comerţul norvegian. Valdemar al II-lea (1202-1241) supranumit şi Victoriosul a supus tot litoralul răsăritean al Balticii până la Golful Finic. reclamau o centralizare politică. se reface pentru scurt timp. regele Danemarcei a fost ales rege al Norvegiei iar în 1388. de aici denumirea de . Suedia a fost şi ea inclusă în uniune. In această situaţie oraşele germane din nord s-au grupat în jurul Lübeckului care. În 1380. care nu doreau o autoritate regală puternică. întemeietorul dinastiei Oldenburg. În tot acest timp Norvegia a fost pradă războaielor interne şi nemulţumirilor sociale. statul se organizează cu adevărat în anul 1347 s-a emis prima lege valabilă pentru întreg regatul. sub domniile lui Magnus Ladulaas. în 1370 pacea de la Stralsund ratifica privilegiile Hansei. Haakkon al IV-lea (1217-1263) şi Magnus Legislatorul (12631280). s-a adăugat ciuma neagră. Olaf. în 1226.Uniunea de la Kalmar". dar războaiele civile. La aceste cauze. a cărei primă menţiune oficială datează din anul 1358. care îşi trimitea reprezentanţii în Rigraat (dieta regală). Hansa (uniune a oraşelor germane). Valdemar al II-lea.

Norvegia va rămâne sub tutela Danemarcei până în 1814. luteranismul. şi-a câştigat independenţa (1523). letonii. în cele din urmă. Locul de apariţie a unor forme timpurii ale capitalismului în sectorul manufacturier. Procesul de feudalizare şi de centralizare statală al statelor scandinave s-a desfăşurat în condiţii oarecum diferite de restul continentului european. livonienii şi finlandezii. normandă. Ambele regate se ciocneau de aceleaşi ambiţii şi dorinţă de expansiune. a ajuns sub dominaţia deplină a Danemarcei. Analizaţi situaţia politică a statelor nordice în perioada secolelor XI-XVI. iar particularităţile structurii ei sociale au generat natura regimurilor sale politice. sub con-ducerea lui Gustav Vasa. De la desprinderea Suediei de Danemarca. Fixarea cunoştinţelor 1. ramura de bază a economiei medievale. 98 . a încetinit procesul de feudalizare şi de centralizare statală. în 1536. în schimb. Suedia a ridicat din nou armele (1471) şi. 2. germană. situaţie pe care o va avea până în 1814. Norvegia. Cristian aducea Danemarcei Schleswig şi Holstein. ce se cerea apărată. Regii danezi sperau să recapete hegemonia asupra Scandinaviei. În 1397 se definitivează aşazisa „Uniune de la Kalmar”. Prezentaţi evoluţia social-economică a Norvegiei. Rezumat şi concluzii generale. Norvegiei şi Suediei. La acest lucru a contribuit atât clima aspră şi solurile sărăcăcioase ce au făcut imposibilă dezvoltarea unei agriculturi prospere. franceză – a stat la baza divizării ei politice medievale.al Norvegiei în 1449. Lipsa unei economii prospere. coroborată cu spiritul de independenţă al urmaşilor vikingilor. când Suedia îşi câştigă independenţa. cu menţinerea îndelungată a unei ţărănimi libere numeroase şi a unor cutume prefeudale. ITALIA ÎN SECOLELE X-XVII Starea de fărâmiţare economică a Italiei. Cristian al IIIlea putea declara public că Norvegia nu mai exista ca regat aparte. rege al Suediei în 1457. Această uniune durează până în 1523. mai ales Livonia cu portul Riga. Suedia râvnea să obţină controlul în Marea Baltică şi să câştige deschidere spre Atlantic. Ambele regate aveau ca scop anexarea de teritorii de pe litoralul Mării Baltice. Suediei şi Danemarcei în perioada secolelor XI-XVI. nu le va mai apropia. când Erik de Pomerania deţinea calitatea de rege al Danemarcei. Rolul consiliului regatului s-a redus tot mai mult. interese care leau împins în secolul al XVII-lea în Războiul de 30 de ani. cât şi legăturile comerciale limitate doar cu slavii pomeranieni. dată de menţinerea preponderenţei Danemarcei asupra Norvegiei şi Suediei. că ea face parte integrantă din Danemarca. al căror duce era.bizantină. încât. estonienii. căreia i s-au adăugat dominaţiile străine . cele două regate vor rămâne ostile unul faţă de celălalt şi nici îmbrăţişarea noii religii. Acest proces a fost încetinit şi de influenţa economică şi politică deţinută la un moment dat de uniunea oraşelor germane (Hansa) în viaţa statelor scandinave. Istoria politică a statelor scandinave în secolele XI-XVI a avut o evoluţie oarecum lineară.

formată din cetăţenii cu drepturi depline. Totodată. care depindea de Imperiul romano-german. Pentru a le atenua opoziţia. iar ulterior s-au format un şir de oraşe-state. distretto). 99 . Italia din a doua jumătate a secolului X până în a doua jumătate a secolului XIII Din a doua jumătate a secolului al X-lea şi până în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. un consiliu de 100-150 fruntaşi din oraş (boni homines) şi o adunare populară. pentru obţinerea autonomiei sau independenţei şi extinderea teritorială a fost îndelungată şi s-a purtat pe căi variate. de luptele dintre papalitate şi imperiu şi de scăderea neîncetată a autorităţii Imperiului romano-german.bancar şi comercial şi patrie a Renaşterii. ajungând republici urbane cu un teritoriu relativ întins. LUPTA COMUNALĂ (lupta pentru obţinerea „chartei de privilegii” ce le garanta libertatea şi autonomia) sa împletit cu puternice contradicţii dintre păturile sociala din oraş: nobili. Italia era împărţită în mai multe stăpâniri politice: Italia nordică şi centrală. Deoarece consiliul consulilor era recrutat dintr-un grup restrâns de familii nobiliare şi patriciene legate de nobilimea din oraş. marchizatele de Saluzzo şi Montferrat. al cărui rol era de a stăvili lupta pentru putere a populaţiei din oraş. statutul de comună fiindu-i recunoscut oficial de împăratul Frederic I în 1183. secolul realizării unificării sale naţionale. ales din afara Florenţei. familiile patriciene mai recente şi păturile mijlocii şi mici din oraş. la începutul secolului XIII. pe teritoriul căreia se aflau ducatul Savoiei. revendicau o reorganizare a instituţiilor comunei. în vederea unei reprezentări mai largi a populaţiei oraşului. un şir de oraşe din Italia nordică şi centrală şi-au dobândit treptat autonomia. pături mijlocii şi mărunte. Lupta lor pentru ieşirea de sub dominaţia seniorilor locali sau imperială. decât o simplă „expresie geografică”. iar în cazul Veneţiei a Imperiului bizantin. s-a organizat sub formă de comună pe la 1130. Organele comunei florentine erau: un consiliu de 12 consuli. care depindea de marchizii de Toscana. care la sfârşitul secolului XII a devenit posesiune germană. puterea executivă unui „împuternicit" (podestà). În secolele XI-XII. păturile conducătoare au atribuit. care nu aveau reprezentanţi în consiliul consulilor. Unele dintre ele şi-au subordonat ţinutul rural din jur (contado. 1. statul papal. Prezentul curs îşi propune să aducă în atenţia cititorilor câteva elemente esenţiale de istorie politică a Italiei în perioada medievală. FLORENŢA. republicile Veneţia şi Genova. patricieni. Italia nu a constituit însă până în secolul XIX. regatutul normand din Sicilia şi din Italia de Sud. datorită înfloririi lor economice şi sporului demografic şi profitând de slăbirea seniorilor lor laici sau eclesiastici.

cârmuit de un „căpitan al poporului”.căpitan al poporului” şi de un consiliu restrâns. „consiliul celor înţelepţi”. prin care erau restrânse drepturile politice ale nobililor şi patricienilor legaţi de ei (magnaţi)... formată dintr-un . care şi-a creat un organ special. Fiind alcătuit dintr-un mare număr de membri – câteva sute –. Din secolul al XIII-lea. Pentru a preîntâmpina luarea puterii de către nobilime şi familiile patriciene legate de ea şi pentru a-şi consolida dominaţia. el era format din reprezentanţii acestor două pături sociale dominante. În atribuţiile Marelui Consiliu intrau toate problemele importante ale Veneţiei. din el s-au constituit treptat. ajutat de un consiliu de 12 bătrâni şi un consiliu de 24 de reprezentanţi ai breslelor. Cârmuitorul Veneţiei era ducele sau dogele. avea următoarea structură: Organul suprem îl constituia Signoria. o conducere a familiilor patriciene mai noi.. care. regimul politic al . definitivată în ultimii ani ai secolului XIII. care nu participaseră până atunci la conducere.. VENEŢIA. dependentă iniţial de Imperiul bizantin. familiile patriciene mai noi au emis în anul 1293 „Rânduielile dreptăţii” (Ordinamenti di giustizia). care au fost treptat trecute pe seama unui organ al nobilimii şi patriciatului. organul fundamental de cârmuire a Veneţiei era Marele Consiliu. de fapt. împreună cu acesta. Pentru unele probleme importante.Poporului” era. astfel că familiile patriciene mai noi şi păturile mijlocii şi mărunte au răsturnat în anul 1250 vechea conducere nobiliară şi patriciană şi au instaurat o nouă conducere. Totodată. menţionat în anul 1143.Această organizare nu a putut stăvili lupta pentru lărgirea bazei sociale a comunei medievale. pentru a se putea lucra operativ şi eficient.gonfalonier (stegar) al dreptăţii” şi din şase. devenind independentă. nobilimea şi patriciatul urban au acţionat atât pentru a limita puterea dogelui cât şi pentru a restrînge atribuţiile adunării populare. Din secolul al XI-lea. iar apoi din opt priori. Noua conducere a comunei. potrivit căreia puteau avea membri în consiliu numai acele familii reprezentate în el în perioada 1293-1297. În pofida numelui său.artelor (breslelor) majore”.Poporul”. mai multe organe separate: şase consilieri ai dogelui. Pentru a rezerva accesul în Marele Consiliu numai reprezentanţilor familiilor nobiliare şi patriciene mai vechi şi a opri pătrunderea reprezentanţilor unor familii nobiliare şi patriciene de origine mai nouă. Signoria putea convoca adunarea poporului. reprezentanţi ai . a început din secolul al X-lea să se desprindă de Bizanţ. pe măsura sporirii însemnătăţii lor. alcătuiau Micul Consiliu. Instrument de asigurare a dominaţiei politice a nobilimii şi patriciatului urban. în anul 1297 a avut loc aşa-numita „Inchidere a Marelui Consiliu”.. care nu mai puteau fi aleşi în funcţiile de conducere ale Florenţei. numit „Poporul” (II Popolo). Micul Consiliu împreună cu cei trei şefi 100 . care însă era chemată tot mai rar să-şi spună cuvântul. cârmuit de un . în cursul secolelor XII-XIII. s-au păstrat funcţia de podestat şi organul de conducere .

deţinută de familii nobiliare. Senatul. Astfel. iar Milanul a devenit ducat. conducerea personală a fost instaurată nu de către o familie nobiliară. dar în cursul anilor 1443-1464. care a pus bazele unei noi dinastii ducale. cu un termen grecesc antic. în a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIV-lea. Padova. navigaţia. în unele oraşe funcţia de podestat. ci de către o familie din rândurile „poporului gras". la Padova senioria familiei Carrara. ca în regatul Neapolelui. mai multe tipuri de regimuri politice: monarhii feudale. iar în 1277 de familia Visconti. Păstrarea instituţiilor şi a practicilor republicane nu putea însă ascunde exercitarea de către Cosimo de Medici a unei seniorii de fapt. republici aristocratice. Contemporanul său. politica externă. ducatul Savoiei. a Medicilor. unde orăşenimea reprezenta o puternică forţă economică şi politică. ca şi în veacurile precedente. regim teocratic în statul papal. unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din Florenţa. Mantova. marchizatele de Montferrat şi de Saluzzo. exercitându-şi autoritatea prin mijlocirea lor. 2. Gian-Galeazzo Visconti şi-a luat în 1395 titlul de duce. Italia din a doua jumătate a secolului XIII până la sfârşitul secolului XV În a doua jumătate a secolului XIII şi în secolele XIV-XV. ca la Milano. care a ajuns să cuprindă cea mai mare parte a Lombardiei şi a sporirii autorităţii familiei Visconti. constituit în anul 1229 din 60 de membri ai Marelui Consiliu. Florenţa. Începutul instaurării autorităţii Medicilor s-a datorat lui Cosimo cel Bătrîn.ai tribunalului suprem de 40 de membri numit Quarantia alcătuiau Signoria. puterea a fost uzurpată în anul 1450 de condotierul Francesco Sforza. tiranie. Senioria Milanului a fost obţinută în anul 1257 de familia Della Torre. care desemna o conducere autoritară individuală în oraşe. În unele republici urbane forma de guvernământ a evoluat de la comună medievală cu autonomie largă sau limitată. el i-a plasat în principalele magistraturi din Signorie şi din diversele consilii urbane pe partizanii săi politici. se ocupa direct de principalele probleme din „republica lagunelor”: viaţa economică. După stingerea dinastiei Visconti şi după o scurtă restaurare a Republicii milaneze. fiind de aceea tot mai mult numită seniorie (Signoria) sau. Ferrara. s-au instaurat la Verona senioria familiei Della Scala sau Scaliger. in Italia existau. care a deţinut-o ereditar până la stingerea ei din 1447. La Florenţa. Din secolul al XIII-lea. Acesta nu a deţinut decât rareori magistraturi principale în Signorie. Verona. Ca urmare a extinderii teritoriale a senioriei Milanului. la Ferrara şi la Modena senioria familiei d'Este. a început treptat să devină ereditară şi să se exercite ca o seniorie individuală municipală. papa Pius al II-lea (1458-1464). sesizându-i 101 . ca la Veneţia şi la Genova. la seniorie sau tiranie.

a unui tratat umilitor cu Franţa. 3. ceea ce genera frecvente acte arbitrare şi crea o stare de permanentă suspiciune.Cosimo poate tot. Împotriva încercărilor de răsturnare a regimului aristocratic. al legilor. Ladislau. iar apoi fiului acestuia. Relaţiile dintre statele italiene În. au dus la opoziţia crescândă a florentinilor. El desemnează pe cei car deţin magistraturile". Veneţia şi-a accentuat în secolele XIV-XV caracterul aristocratic al regimului politic. a Florenţei şi a altor oraşe italiene şi au eşuat (1404-1413). Rezistenţa Florenţei şi a altor oraş italiene. ca şi moartea lui Gian-Galeazzo Visconti au dus la eşecul încercării Milanului de a-şi instaura hegemonia în Italia nordică şi centrală (1399-1402). conducerea a revenit fiului săi Pietro (1464-1469). a fost creat un organ special de supraveghere şi de reprimare numit Consiliul celor zece. Investit cu atribuţii întinse. El nu este cetăţean. referindu-se la regimul politic florentin din timpul lui Lorenzo Magnificul şi la autoritatea sa. Comportarea sa tiranică şi încheierea. statul papal şi regatul Neapole deţineau rolul cel mai important în viaţa politică a Italiei. Planurile lui Gian-Galeazzo Visconti au fost reluate în deceniul al treilea al secolului XV de un urmaş al său. Consiliul celor zece exercita o supraveghere severă asupra vieţii publice şi private a Veneţiei. ci stăpân. în condiţiile începerii războaielor italiene. Războiul l-a deschis ducele Milanului..un oraş liber în aparenţă. la început cu caracter provizoriu (1310). Aceste războaie şi conflictele care au avut loc în anii 102 . care a fost însă învins de armatele coalizate ale Florenţei şi Veneţiei. s-au lovit şi ele de rezistenţa statului papal. care urmărea să instaureze preponderenţa Milanului în Italia nordică şi centrală. ducatul Milanului. scria: . ceea ce oglindea transmiterea ereditară de fapt a puteri în Florenţa în familia de Medici.autoritatea pe care o deţinea.. Gian-Galeazzo Visconti (1385-1402). De aceea. Filippo Maria Visconti. În casa sa se dezbat treburile republicii. el est arbitrul păcii. Încercările de a-şi instaura preponderenţa în centrul Italiei ale regelui Neapolelui. La moartea lui Lorenzo Magnificul. celebrul protector al artelor. devenit apoi permanent în 1355. secolele XIV-XV s-a intensificat procesul de constituire a unor mari republici urbane şi principate teritoriale. Francesco Guicciardini definea în secolul următor în Istoria Italiei Florenţa ca fiind . Între aceste state s-au purtat între sfârşitul secolului al XIV-lea şi mijlocul secolului al XV-lea mai multe războaie pentru preponderenţă politică în Italia. dar în realitate tiranizat de un cetăţean al său”. republicile Florenţei şi Veneţiei. care l-au răsturnat în noiembrie 1494. Lorenzo Magnificul (1469-1492). conducerea a revenit fiului său Piero (1492-1494). al războiului. Datorită întinderii teritoriale şi dezvoltării economice. La moartea lui Cosimo de Medici.

statul papal. Milano. germani. normanzi sau francezi. Milano etc. Aceste războaie nu au dus la triumful nici unui competitor. capabil să unifice peninsula sub o singură cârmuire. Prezentaţi evoluţia Florenţei şi Veneţiei până în prima jumătate a secolului XIII. în sudul peninsulei exista Regatul normand din Sicilia şi din Italia de Sud. rivalităţile economice şi politice dintre statele italiene au contribuit la menţinerea acestei stări de lucruri. Veneţia. marchizatele de Montferrra şi Saluzzo). harta politică a Italiei se prezenta astfel: în Italia nordică şi centrală. dependentă de Imperiul Romano-German. Padova. motiv pentru care. al cărui obiectiv principal era menţinerea echilibrului politic dintre statele italiene. În perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului XIII şi sfârşitul secolului XV în Italia existau monarhii feudale (regatul de Neapole. Florenţa şi Neapole. Italia şi-a realizat unitatea politică abia în secolul XIX. au încheiat sub patronajul papalităţii LIGA DE LA LODI.următori au arătat că nici unul dintre statele italiene nu avea posibilitatea să-şi impună hegemonia politică şi să realizeze unificarea ţării. precum şi alte state italiene mai mici. Precizaţi situaţia divizării politice a Italiei începând cu 103 . care au împiedicat naşterea şi consolidarea unei mişcări de unificare naţională eficiente şi apariţia acelui „principe” ideal plăsmuit de geniul lui Machiavelli. Precizaţi situaţia divizării politice a Italiei până în prima jumătate a secolului XIII. în anii 1454-1455 s-a încheiat Liga de la Lodi. În perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului X şi a doua jumătate a secolului XIII. Genova. De la sfârşitul secolului XIV şi până la mijlocul secolului XV. Rezumat şi concluzii generale. în vederea menţinerii unui echilibru politic între statele italiene. principalele formaţiuni politice erau ducatul de Savoia şi marchizatele de Saluzzo şi Montferrat. Arătaţi esenţa luptei comunale din oraşele italiene. 4. în cursul anilor 1454-1455. care la sfârşitul secolului XII devine o posesiune germană.). republicile Veneţia şi Genova erau independente. În consecinţă. un stat teocratic (statul papal) şi republici (Veneţia. datorită împotrivirii celorlalte state italiene. 3. Florenţa. Fixarea cunoştinţelor 1. În Evul Mediu acest lucru nu a putut fi înfăptuit datorită mai cu seamă faptului că regiuni întinse din peninsulă au fost stăpânite pe rând de bizantini. Ca şi Germania. 2. principale principate teritoriale şi oraşe-republici italiene au luptat pentru supremaţie. ducatul Savoia. Totodată.

5. Acest curs îşi propune să prezinte cititorilor formarea Imperiului Otoman. 6. Asia şi nordul Africii. cauzele ascensiunii şi 104 . în cea mai mare parte negativă. Imperiul Otoman a avut o înrâurire majoră. cea de-a doua jumătate a secolului XIII. pornind de la statul turcilor selgiucizi din Asia Mică. Rezumaţi succint relaţiile dintre statele italiene în perioada medievală. TURCII OTOMANI ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA EVULUI MEDIU EUROPEAN Stat cu posesiuni tricontinentale (Europa. Florenţei şi Veneţiei începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XIII. asupra destinului creştinătăţii europene. Prezentaţi evoluţia Milanului.

triburile componente fiind împinse spre vest. care a fost făcut prizonier. pe ruinele Imperiului Gök-Türk s-a format o mare confederaţie de triburi turco-oguze. Suleyman Bey. unde. care în veacul al X-lea a fost conducătorul unei mărci turco-oguze. musulmane. în fapt. În anul 1077. Cu această ocazie. Asia Mică şi Europa răsăriteană (aici oguzii aveau să fie cunoscuţi sub numele de uzi sau pecenegi). cucerind în anul 1055 Bagdadul. În anul 1071. vechii turci. pe de altă parte. reale. în mod obiectiv. kaganii (hanii) Gök-Türk au căutat să asigure protecţia lungilor caravane ale comerţului internaţional. turcii selgiucizi. Statul turcilor selgiucizi din Asia Mică Turcii otomani. în celebra bătălie de la Mantzikert (Malazgirt). în vreme ce puterea califilor rămânea limitată doar la sfera spirituală religioasă. pe de o parte. de la frontiera Iranului. adevăratul fondator al . Acest act n-a reprezentat o simplă atribuire a unui titlu unui soldat învingător. În fapt. această mare formaţiune de stepă. şi punţi de legătură între străvechile civilizaţii ale Mediteranei şi Iranului. al selgiucizilor. trecerea la orânduirea feudală şi explozia demografică lăsau fără pământuri agricole şi păşuni . în mâinile conducătorilor selgiucizi şi ale aristocraţiei turce şi iraniene. Noul imperiu îşi trage numele de la Selgiuk. cu centrul în Sîr-Daria sudică. la fel ca şi predecesorii lor. ci semnifica. vremelnice. a fost distrusă de kîpceaci (cumani) în anii 1050-1051. unde strămoşii lor. spre Iran.declinului acestuia. alimentate mereu de noi valuri venind din Asia Centrală şi Anterioară.un mare număr de turci. 940). după prăbuşirea statului persan. spre Califatul abbasid. au întemeiat un mare imperiu Gök-Türk (al „turcilor albaştri") între anii 552-744. ale Chinei şi Indiei. 105 . fără capitală şi frontiere stabile. din mâinile califilor abbasizi şi ale aristocraţiei arabe. fondat în secolul al XI-lea pe o vastă arie geografică în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Încurajaţi de câştigurile aduse de acest mare negoţ. Aceste triburi. menţionaţi în izvoarele chineze sub numele de Tu-kiu. controla marele drum al mătăsii. sub comanda căruia. În secolele VIII-XI. caracterizată prin relaţii feudale timpurii şi adoptarea Islamului (cca. conducătorul unei noi formaţiuni selgiucide apărute între Konya (vechiul Iconium) şi Kayseri (Caesarea). selgiucizii înving oastea bizantină. creând astfel. care trecea prin Asia Centrală. în secolele XI-XII. dar cu frontiere nesigure. Această formaţiune.statului selgiucid a fost Tugrul Beg. Tugrul Beg a primit de la calif titlul de sultan. au constituit rezervorul militar şi demografic al noului stat turc. îşi aveau originea în Asia Centrală. 1. transferarea autorităţii principale. condusă de însuşi împăratul Roman al IV-lea Diogene. Întins de la fruntariile Bizanţului şi Iranului în vest până la hotarele împărăţiei chineze în est. Horasan. turcii au avansat spre vest.

000 de turci. iar nomazii au urcat în munţi. fie păstrându-şi vechile tradiţii de viaţă şi credinţă. prin politica lor de strămutare a populaţiei anatoliene în Balcani. unde începea procesul stabilirii în masă a turcilor. luate în stăpânire de selgiucizi).se proclamă sultan.000-1. „Marelui Selgiucid” de la Isfahan (Iran).000. devenită noua lor capitală până la începutul secolului al XIV-lea. în cursul secolelor XI-XII Asia Mică a fost invadată de circa 500. cât şi în ce priveşte limba şi cultura. până la mijlocul veacului al XII-lea. stat care s-a extins de la Antalya (pe ţărmul Mediteranei) la Sinope (pe litoralul Mării Negre) şi din Siria de nord până în Transcaucazia. care s-au stabilit îndeosebi în Anatolia estică şi centrală. De la această capitală i s-a spus statului turco-selgiucid din Anatolia sultanatul de Konya. începând a fi numită. altminteri foarte aproximative.. Fondarea Imperiului Otoman Sultanatul de Rum a atins apogeul puterii sale în prima jumătate a veacului al XIII-lea. Felul de viaţă şi de guvernare al autohtonilor a fost preluat de noii veniţi. ceea ce le-a grăbit sedentarizarea şi feudalizarea. selgiucizii din Anatolia cuceresc în 1116 Konya. Sedentarii s-au aşezat pe văile râurilor. la capătul unui complex proces de metamorfoză politico-militară. ca Mihail al VII-lea bunăoară creaseră un . punând astfel bazele sultanatului turco-selgiucid din Anatolia. aflaţi la un grad inferior de dezvoltare. prin contribuţia hotărâtoare a oguzilor. Anatolia bizantino-creştină a devenit turco-musulmană. Se pun totodată bazele poporului turc. încă din veacul XII Turquia sau Turkomania. ca şi ale celui azerbaidjan. Opriţi circa un veac în expansiunea lor spre vest de cruciaţi. treceau de partea turcilor selgiucizi.vid de populaţie” în Anatolia. vasal. În cursul ocupaţiei turceşti a Anatoliei o parte a populaţiei greco-creştine a fost dizlocată. Bazileii înşişi. nemulţumite. social-economică şi confesională care a avut loc din a doua jumătate a veacului XI şi până în prima jumătate a veacului XV. Formaţiunea selgiucidă reprezintă veriga de legătură dintre vechile state turceşti (turcice) din Asia Centrală şi viitorul stat al turcilor otomani (osmanlâi) atât în ce priveşte instituţiile. sub Alaeddin Keykübad (1219-1236) şi Keyhüsrev III (1236-1245). fie convertindu-se la islamism şi amestecându-se cu cuceritorii. 2. Ţăranii bizantini. alta a fost omorâtă. dar cea mai mare parte a rămas pe loc. supranumit în Orient sultanatul de Rum (Rum desemnând teritoriile romane. s-au răsculat în anul 1241. de fapt bizantine. După unele estimări. romeice. bune pentru agricultură. Prosperitatea clasei conducătoare se ridica însă pe exploatarea maselor care. Se deschidea în acest chip un nou şi important capitol în istoria Anatoliei. În consecinţă. în primul rând din ramura oguză. sub 106 . apăsaţi de povara dărilor imperiale. slab populate.

de Kastamonu. Salonic (1386). La 1243. Imperiul bizantin este învăluit de Bayazid „Fulgerul" (Yilderim) (1389-1402).conducerea dervişului (călugăr musulman) Baba Ishak. Peste 4. otomani cuceresc Bursa. capitala Bulgariei (1393). care s-a lovit de o eroică rezistenţă a popoarelor întâlnite în cale. în Balcani: Adrianopole (1361 poate 1369 sau 1371. Între timp. Karaman etc. s-au format 10-16 principate (beylikuri sau emirate) : de Germiyan. Printre acestea figura şi micul principat al lui Osman. Cad apoi rând pe rând. Datele esenţiale ale acestei expansiuni. urmează căderea Gallipolelui (1354). Deşi. armatele tătaro-mongole înaintau victorioase spre Asia Mică. care s-a întins din vest spre est. Sofia (1385). împreună cu 107 . Vidinul (1396). de Saruhan etc. Bursa).). sunt: la 1326. la frontiera cu Bithynia bizantină şi având drept centru orăşelul Sögüt. adevăratul fondator al statului otoman a fost fiul său Osman (Othman). întinsă de la cataractele Nilului la porţile Vienei şi de la Gibraltar la izvoarele Indusului. oastea selgiucidă a fost zdrobită şi sultanatul de Rum primea astfel lovitura de graţie. Sub Mehmed al II-lea Fatih (Cuceritorul) (1451-1481). care devine a doua lor capitală. până la 1307. Autorităţile au reprimat cu greutate răscoala. Skopije (1391). primind în schimb domeniile Sögüt şi Domanic în Phrygia de nord. Odată instalat acest cap de pod. după tradiţie.de Karaman. deşi formal existenţa sa a mai continuat. la 1352 ei pun piciorul în Europa. devenind în curs de două veacuri o putere tricontinentală. de Menteşe.000 de oameni – printre care femei şi copii – au căzut victimă represaliilor. în fapt. considerat a fi adevăratul fondator al Imperiului otoman. marcă îndreptată iniţial împotriva Bizanţului sub pretextul „războiului sfânt” (gaza). Ea avea să cunoască o expansiune rapidă. Pe ruinele fostului sultanat. victoria lui asupra lui Bayazid la Ankara (28 iulie 1402) şi interregnul otoman ce i-a urmat (1402-1412) acorda Bizanţului asediat un răgaz de circa jumătate de veac. Tîrnovo. situat în sud-vestul Asiei Mici. devenită hotarul său natural din miazănoapte. Invazia lui Timur Lenk. în special în urma luptei de la Kossovopolje (1389). care i-a succedat în anul 1299 la conducerea tribului şi a micii formaţiuni de margine situată pe valea bogată a Sakaryei şi în apropierea marelui drum comercial al Bursei (turc. paralel cu o importantă achiziţie în Anatolia: Ankara. Albania încă rezistă în munţii ei. sub suzeranitate mongolă. în urma bătăliei de la Kösedag (60 km est de Sivas). oraşul Constantinopol de pe Bosfor este cucerit (29 mai 1453). care cucereşte principatele turcomane din Anatolia (Germiyan. Serbia pierde partea sa vestică şi centrală. statul otoman căpătând astfel. fondatorul dinastiei otomane a fost Ertugrul (mort pe la 1280) care se pusese cu aproape 400 de membri ai tribului oguz în slujba Selgiucizilor de Rum. Bulgaria dispare astfel de pe hartă şi la finele veacului al XIV-lea statul otoman ajunge la Dunăre. cuprinzând aproape toată Anatolia. devenit capitală după anul 1402). ocupând cetatea Tzympe.

ca Imperiul bizantin. Din simple instrumente. Mehmed al II-lea transformă ultimele posesiuni ale statului sârb în paşalîc (1459). avanpostul unei întregi zone turceşti – Anatolia. sau puternicele principate anatoliene.000 călăreţi şi pedestraşi la sfârşitul secolului al XIII-lea).recompensă dumnezeiască pe lumea cealaltă”. ci doar pintenul. supune Albania (1474). vechile state balcanice ca Serbia.000 călăreţi).000 oşteni fără detaşamentele nomazilor)? Înainte de toate.Strâmtorile. inclusiv puternicul principat de Karaman (1468). susţinută de entuziasmul religios al gazi-ilor („luptători în războiul sfânt”) şi bucuroşi să primească prăzi pe lumea aceasta şi . de Kastamonu (200. încheindu-se. În Balcani.. ci han (sultan) turcoselgiucid şi cezar romano-bizantin. 3. trebuie precizat că principatul lui Osman nu era o insulă turcească într-o mare bizantină. transformarea Mării Negre într-un „lac otoman". cucereşte Moreea (1464). „inima şi plămânii” unui organism imperial. În al doilea rând. luptele interne din Bizanţ şi din ţările balcanice. de la porţile Belgradului şi până în estul Anatoliei? Cum a fost posibil ca un mic principat de margine să se extindă treptat şi să nimicească un stat de mare tradiţie şi civilizaţie. întins între Nil şi Dunăre. atinse de fărâmiţare au permis otomanilor să manevreze ajutând pe unii contra altora. Cu ajutorul celorlalţi principi turci din Anatolia. care n-a încetat a fi alimentată cu noi valuri de populaţii turcice (oguze). nemaifiind un simplu prinţ (bey) ca Osman. împinse spre vest de mongoli.pe calea lui Allah”. reuniţi deopotrivă în persoana aceluiaşi monarh. Cauzele ascensiunii Imperiului Otoman Specialiştii au căutat să dea răspuns la întrebarea cum se explică această extraordinară ascensiune a puterii turco-osmane de la micul trib de 400 călăreţi al lui Ertugrul la Imperiul lui Mehmed al II-lea. el stăpâneşte toată Anatolia.. pentru a-i înghiţi apoi rând pe rând. iar suveranul său devenea împărat (padişah). Tendinţele expansioniste ale 108 . în linii mari. Însăşi poziţia geografică strategică a beylikului otoman permitea această pendulare pe două fronturi precum şi controlul drumurilor comerciale. La 1475 cade sub suzeranitatea otomană Hanatul Crimeii. pune capăt Imperiului grec la Trapezunt (1461) şi împinge mult spre est frontierele statului său în defavoarea hanului turcoman Akkoyunlu (al „Oii Albe”) din Iran. Bulgaria şi Albania. descentralizarea acestor state. cum păreau la început. Imperiul Otoman era astfel creat. în Asia. pentru aducerea „necredincioşilor” . iar cu sprijinul Bizanţului s-au extins pe seama celorlalţi bei turci. beii otomani şi-au mărit posesiunile pe seama Imperiului bizantin. otomani au trecut la o expansiune pe cont propriu. ca cel de Germiyan (ce avea 200. de Karaman (50. Uzun Hasan.

devenite capete de pod ale ofensivei otomane. anume cel de a nu se angaja concomitent pe două fronturi de anvergură. prin infiltrarea monedei şi negustorilor otomani. lăsându-li-se învinşilor teritoriile şi autonomia statală internă în schimbul plăţii tributului. aparatul diplomatic otoman recurgea cu abilitate la principiul divide et impera. cuprinzând două etape. împotriva Iranului şiit. Un alt factor care explică succesul expansiunii otomane îl constituie sistemul de infiltrare şi cucerire treptată a unei zone. fie prin controlul drumurilor comerciale. prin primirea fastuoasă a solilor străini cărora li se arătau trupele de elită şi bogăţiile sultanului). O caracteristică a expansiunii statului otoman a constituit-o şi faptul că avansul militar se făcea din aproape în aproape. inclusiv cu statele creştine. precum şi un corp de armată permanentă. Sultanul cu forţele principale ale armatei nu intervenea decât în momentele critice sau decisive. sistem de aprovizionare. pentru a da duşmanului lovitura de graţie. Format relativ devreme dintr-o echipă de renegaţi greci sau italieni. din punct de vedere tactico-strategic. ca cea din 1514. capabili şi fără scrupule. Imperiul otoman a urmat cu consecvenţă un principiu fundamental. În sfârşit. teritoriile tributare erau transformate în simple provincii ale statului otoman. precum şi o armată bine organizată.clasei dominatoare otomane au fost sprijinite de un stat centralizat care moştenise proprietatea de stat asupra pământului. până la contractarea unor căsătorii şi a altor forme de alianţă. În felul acesta. iniţiat încă de Orhan I şi organizat în 1361-1362 de Murad I după modelul selgiucizilor. de comunicaţii şi de informaţii. Turcii au avut o diplomaţie suplă faţă de adversari. cu soldă în numerar (ienicerimea). folosind şi amplificând neînţelegerile dintre adversarii statului otoman. În teritoriile cucerite. fapt ce avea darul de a le menţine elanul cuceritor. care mergea de la intimidare (prin scrisori ameninţătoare. în linii generale. o tactică a retragerilor simulate (toate moştenite din Asia Centrală). otomanii au dat dovadă de toleranţă religioasă şi. un bun. care avea o mare mobilitate (prin ponderea deosebită a călărimii uşoare). ceea ce a asigurat succesul campaniilor lui Mehmed al II-lea şi mai ales ale lui Selim I. un eficace corp de arcaşi. cheltuielile puterii centrale erau minime şi se lăsa beilor de margine libertatea de mişcare şi putinţa de a se îmbogăţi rapid. de frontieră. au permis fostei clase dominante să îşi păstreze pământurile. Nu în ultimul rând. turcii au recurs la presiuni economice. În prima etapă se cucereau cetăţi. fie chiar prin veritabile „blocade economice”. pe baza resurselor militare locale. Armata otomană a folosit de asemenea masiv armele de foc şi artileria. În etapa a doua. Toate aceste elemente explică măcar in parte cariera istorică a 109 . a(pentru prima oară în Europa). la sistemul practicării luării de ostateci din familiile princiare (pentru ca părinţii acelor copii-ostatici să nu se răscoale împotriva turcilor).

a statului). 4. creşterea explozivă a cheltuielilor militare neproductive pentru înzestrarea ienicerilor cu arme de foc costisitoare şi pentru întreţinerea unei mari flote în Marea Mediterană. Imperiul Otoman a influenţat în chip decisiv istoria centrului şi estului Europei. perioada de stagnare (15661683) şi perioada de declin (1683-1918). n-a găsit în ea însăşi noi resurse. În mod practic însă. Cauzele externe ale decăderii Imperiului ţin de înfrângerile militare şi pierderile teritoriale suferite. devalorizarea asprului (principala monedă. germenii declinului acestei puteri tricontinentale încep să apară încă de la sfârşitul domniei lui Soliman Magnificul (1566). Cauzele declinului Imperiului Otoman Conform opiniei specialiştilor. Începând cu secolul XIV. manifestându-se în chip accelerat odată cu înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei de către regele Sobieski (1683). într-o a doua etapă. la fel ca şi în alte zone geo-grafice. Cauzele interne ale decăderii imperiului ţin de decăderea economiei rurale şi urbane. de stoarcerea resurselor materiale şi a energiilor umane din teritoriile cucerite. deşi ele au accentuat-o.principatului de margine al lui Osman Bey. decăderea imperiului s-a datorat unor fenomene mult mai adânci petrecute în interiorul societăţii otomane. fapt ce i-a lipsit pe turci de importantele venituri aduse de comerţul de tranzit. Nu înfrângerile militare şi pierderile teritoriale au fost cauza ultimă a decăderii Imperiului Otoman. istoria Imperiului Otoman cuprinde perioada de ascensiune (1290-1566). de argint. a fost însoţită de numeroase distrugeri materiale şi pierderi umane într-o primă etapă. care. Instaurarea dominaţiei otomane în Europa sud-estică. Înfrângerile militare se datorează pe de o parte faptului că turcii nu şi-au modernizat armata şi au fost refractari la noile metode de luptă europene. În literatura de specialitate există inventariate circa douăzeci de cauze ale declinului Imperiului Otoman. alături de alţi factori la rămânerea în urmă a popoarelor supuse faţă de Occidentul european. 110 . generalizarea corupţiei. contribuind. faţă în faţă cu o Europă care trecuse deja la metode capitaliste de producţie şi comerţ. ci sa închis în forme tradiţionale de viaţă. ostilitatea faţă de introducerea de inovaţiile militare. iar pe de altă parte faptului că lumea creştină a reuşit să înjghebeze coaliţii eficiente împotriva Islamului. noi posibilităţi de revitalizare a organismului statal şi de valorificare a imenselor bogăţii stăpânite. dedându-se mai mult consumului şi risipei decât producţiei de noi bunuri şi valori. În realitate. etc. deplasarea axei comerciale a Europei din Marea Mediterană în Oceanul Atlantic. decăderea puterii centrale. tehnice sau culturale din Occident. Rezumat şi concluzii generale.

politico-diplomatici şi strategici) şi externi (slăbiciunea şi dezbinarea statelor balcanice atacate) favorabili. Acest lucru a fost posibil datorită unui complex de factori interni (demografici. este cea a fondării statului turcilor selgiucizi din Asia Mică. Prezentaţi succint istoria statului turcilor selgiucizi şi precizaţi rolul său în cadrul lumii creştine şi musulmane. economici. cea mai puternică forţă militară a Europei. Oştile sultanatului selgiucid de Rum au fost învinse în chip decisiv de mongoli în 1243. 111 . a continuat până în anul 1307. Fixarea cunoştinţelor 1. 4. condiţie sine qua non a genezei acestui imperiu. Între aceştia se detaşează stagnarea şi decăderea economică. reuşesc să creeze din statul otoman. social-economice şi politicomilitare desfăşurat începând cu a doua jumătate a secolului XI până în prima jumătate a secolului XV. decăderea militară. între care se detaşează Murad I. împotrivirea obstinată la introducerea elementelor de progres. Arătaţi provenienţa etimologică a etnonimelor „turci selgiucizi” şi „turci otomani”. militari. până la sfârşitul secolului XV. generalizarea corupţiei. La capătul unui proces complex de transformări religioase. înjghebarea unor coaliţii eficiente de către creştini etc. care i-a urmat la conducere în 1299. la frontiera cu Bithynia bizantină. 3. Prezentaţi cauzele declinului Imperiului Otoman. Murad II şi Mehmed II. Osman (Othman). Arătaţi (cu exemple) cauzele ascensiunii Imperiului Otoman. sub suzeranitate mongolă. 5. religioşi. situat în sud-vestul Asiei Mici. Mehmed I. Anatolia bizantino-creştină a devenit turco-musulmană.Etapa preliminară. Existenţa sa. după care. Deşi tradiţia istorică îl consemnează pe Ertugrul ca fondator al dinastiei otomane. Un şir de urmaşi capabili. pe teritoriul său sau format circa 16 principate (beylikuri sau emirate). Decăderea Imperiului Otoman s-a datorat manifestării combinate a unor factori interni şi externi defavorabili. 2. adevăratul fondator al statului otoman a fost fiul acestuia. Schiţaţi evoluţia statului otoman până în secolul XV (inclusiv). Între aceste principate exista şi cel condus de Osman. Baiazid I.

triburile mongole se întindeau la est până la fluviul Amur. Totodată. 1. iar negoţul era legat de schimbul în natură al produselor economiei lor pastorale cu produsele agricole şi meşteşugăreşti ale popoarelor vecine. de la moartea lui Alexandru Macedon. după constituirea statului mongol unit. legiuitor şi administrator GinghisHan a creat cel mai uriaş imperiu din câte cunoscuse omenirea. triburile mongole se găseau într-o epocă de profunde transformări economice. în timpul existenţei Imperiului Mongol a existat o anumită siguranţă a circulaţiei de mărfuri şi persoane în cadrul acestuia. vânătoarea. În Europa. a influenţat în chip negativ. istoria medievală a românilor. Prin distrugerea Rusiei Kievene. mongolii au ocrotit în chip indirect crearea statelor feudale româneşti Moldova şi Ţara Românească. sociale şi politice. Religia dominantă la mongoli era şamanismul. urmare a aşa-zisei pax mongolica. la nord până la Lacul Baikal. Acest imperiu a influenţat în chip decisiv viaţa Europei de est şi sud-est. mongolii au împiedicat pentru trei secole ascensiunea politică a slavilor de răsărit. Mongolii se ocupau cu creşterea animalelor. Un stat succesoral al Imperiului Mongol. deoarece ungurii nu au putut dispune de întreaga lor forţă politico-militară capabilă să împiedice acest fenomen istoric. datorită incursiunilor neîncetate de pradă. Ei nu se ocupau cu agricultura. Triburile mongole în perioada prestatală În secolul al XII-lea. Totodată. 112 . mongolii erau cunoscuţi sub numele de tătari. În perioada de la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea. când s-a simţit nevoia creării unui nume comun pentru toate triburile înrudite care intrau în componenţa lui.ASCENSIUNEA ŞI EVOLUŢIA IMPERIULUI MONGOL Genialul comandant de oşti. prin presiunea permanentă exercitată asupra regatului Ungariei. Ele au luat denumirea de mongole numai de la începutul secolului al XIII-lea. pescuitul şi meşteşugurile casnice. la vest până la cursul superior al fluviului Irtîş. Hanatul Hoardei de Aur. la sud până 1a hotarele Chinei.

Aristocraţia şi şefii de triburi dădeau în folosinţă păşuni şi în dependenţă familii de araţi membrilor cetelor lor armate (nucheri). recrutaţi mai ales din prizonieri de război şi folosiţi ca păstori. 2. pentru a satisface setea de pradă şi pentru a canaliza energia războinică a 113 . 1.zeci” ... legiuire menită să asigure pacea şi ordinea în societatea mongolă. formată din oameni liberi. Statul mongol era un stat feudal timpuriu. ca recompensă ca recompensă pentru slujbele militare prestate. Cuceririle mongole Constituirea statului mongol unit a avut ca urmare încetarea luptelor dintre triburile şi ulusurile din Mongolia. 3. pradă şi dominaţie. aristocraţi (noioni) şi oameni dependenţi (araţi). meşteşugari sau slugi în casă. în adunarea reprezentanţilor lor (hural. 100.000 de ostaşi pe care îi trimiteau la oaste erau numite . mongolii trăiau deja într-o societate stratificată. care avea o deosebită mobilitate. Realizarea lui se datorează noion-ului Temugin..000 şi 10. În acea perioadă.zeci de mii” şi erau conduse de slujbaşi proveniţi din rândurile aristocraţiei locale. care.sute”. ţinută pe valea râului Onon 1-au ales mare han al întregii Mongolii. .. De aceea. şi . După purtarea unor lupte îndelungate cu alţi hani conducători de triburi şi de uniuni de triburi. Ascensiunea lui Ginghis-han Formarea claselor antagoniste ale societăţii feudale nomade timpurii şi apariţia contradicţiilor între araţi şi aristocraţie.Marea Iasă”. formate din grupe de familii. ce puteau fi numiţi şi revocaţi oricând de către marele han. contopirii ginţilor şi triburilor într-un popor mongol unic şi a constituirii statului mongol unit. În societatea mongolă existau şi robi patriarhali (care nu jucau un rol hotărâtor în producţie). precum şi necesitatea de a desfăşura organizat incursiunile de pradă şi de cucerire pe seama popoarelor vecine au constituit premisele formării statului feudal mongol. kurultai). în raport cu numărul de 10. numit ulterior GINGHIS-HAN.datorită trecerii de la orânduirea comunei primitive în destrămare la feudalismul timpuriu. Structura de clasă şi organizarea statului feudal mongol se oglindesc în . Oastea mongolă era alcătuită mai cu seamă din unităţi de cavalerie grea şi uşoară.mii”. care. lupta din rîndurile aristocraţiei şi ciocnirile dintre triburi sau dintre uniuni de triburi (ulusuri) pentru păşuni. Temugin a rămas singurul han în măsură să-şi impună dominaţia asupra tuturor triburilor mongole. Formarea statului mongol. fiind împărţit în unităţi teritoriale-militare. dându-i titlul de Ginghis-han (1206). în care marele han exercita o putere fără limite..

survenită în 1227. a supus pe cumani (kîpciaci) şi pe bulgarii din regiunea Volgăi (1236-1237). de origine tungusă. apoi s-a îndreptat. Transilvania şi Ţara Românească. Azerbaidjanul. al căror efectiv se ridica la 150. Apoi o parte a oastei mongole condusă de iscusiţii generali Djebe şi Subotai a invadat Gruzia. nordul Caucazului şi sudul Rusiei. Ginghis-han a organizat mari expediţii de cucerire. ajungând până în apropierea Vienei. Un corp de oaste a străbătut Polonia şi a înfrânt la Lignica (Liegnitz). a invadat nord-estul Rusiei. până în Dalmaţia şi Croaţia.000200. silezieni. spre Buda. În etapa a treia. Un al doilea corp de oaste a pătruns în Ungaria nordică şi a înfrânt oastea ungară la Mohi. punînd capăt existenţei califatului arab abbasid în 114 . oştile mongole au înfrânt pe juceni şi au ocupat toate posesiunile lor din China de nord (1231-1234). În timpul lui Ginghis-Han. a înfrânt oştile ruso-cumane (1223). în bătălia de la Kalka. prădând oraşele Reazan. cu capitala la Ian-dzin (Beijing). oştile mongole au supus triburile din valea fluviului Ienisei şi triburile uigure din Turkestanul de răsărit şi au impus tribut statului XI-XIA. fiind opera fiului său. au invadat un şir de ţări din Europa răsăriteană şi centrală. care au ocupat cea mai mare parte a Chinei de nord (12111215). oştile mongole. un afluent al Tisei. Marw (Merv) şi Urghenci. cuceririle mongole au continuat şi după moartea lui Ginghis-han. În anul 1241. Alte grupuri ale unui al treilea corp de oaste au străbătut Moldova. mongolii au cucerit Iranul şi Irakul cu Bagdadul. moravi şi germani. care au reînceput însă în deceniul al şaselea al secolului XIII.mongolilor săi în afara hotarelor. pe râul Sajo. pustiind Kievul în 1240. statul cel mai însemnat din Asia Centrală. În anii următori. În alianţă cu Imperiul Song din China de sud. Luptele pentru demnitatea de mare han din perioada 1242-1251 au oprit temporar cuceririle mongole. în Silezia. Alte detaşamente de mongoli au făcut incursiuni în Peninsula Balcanică. Lupta popoarelor atacate. O mare armată mongolă. care constituiseră un stat cunoscut sub numele de KIN (QUIN). unde a avut loc joncţiunea tuturor forţe-lor mongole. armata reunită a feudalilor poloni. ai cărui conducători urmăreau desfiinţarea statului jucen. pierderile suferite precum şi pregătirile care aveau loc în Mongolia în legătură cu alegerea noului mare han i-au determinat pe mongoli să se retragă în 1242. Într-o primă etapă. Jucenii nu au putut face faţă atacului mongolilor. Moscova şi Vladimir şi sudul Rusiei (1239). În apus. China de nord era ocupată de triburile jucene. oştile mongole au purtat mai multe campanii de cucerire în Europa. mongolii au atacat şi cucerit HOREZMUL (12191221). şi s-au îndreptat spre Buda. precum şi în Austria. situat la nord de China (1207-1211). marele han Ogodai (Ughedei. unde. 1229-1241) şi a lui Batu-han. În etapa a doua. cu înfloritoarele oraşe Buhara.000 ostaşi şi erau comandate de Batu-han şi Subotai. prin Slovacia. Samarkand. condusă de Batu-han.

cuceritorii au fost nevoiţi să păstreze vechiul aparat de stat din ţările cucerite. Indochinei şi Birmaniei (ultimul sfert al secolului XIII. de masacre şi înrobiri de mari proporţii. cuprindea două grupe de teritorii – ulusul marelui han. realizată prin subjugare. cuprins între Oceanul Pacific şi ţărmurile nordice ale Mării Negre.anul 1258. În al doilea rând. au fost în mare parte distruse. mongolii au organizat recensăminte fiscale amănunţite. fapt ce le-a împiedicat să opună o rezistenţă eficientă cuceritorilor mongoli. limbă şi cultură. Totodată. În schimb. compus dintr-un conglomerat de populaţii care se deosebeau între ele prin nivelul dezvoltării economico-sociale. mari oraşe ca Beijing. compus din Mongolia şi China şi ulusurile celorlalţi fii ai lui Ginghis-han sau ale urmaşilor acestora. Ca urmare a cuceririlor mongole s-a format cel mai întins stat cunoscut în istorie. cu toată rezistenţa eroică a poporului chinez. ei au început cucerirea sudului Chinei. Regiuni înfloritoare şi bine populate din China. căruia ceilalţi stăpânitori de ulusuri îi datorau supunere. denumit atunci Hanbalîk. Ulterior. Statul mongol rămânând la început unitar în ansamblul său. Deoarece întinsul stat mongol nu putea fi cârmuit cu mijloacele insuficient de evoluate ale societăţii mongole. iar ostaşii mongoli aveau însuşiri războinice deosebite. Buhara şi Kiev. Pentru evidenţa impozitelor. care a primit denumirea de origine chineză de Yuan şi a mutat capitala Imperiului mongol din Mongolia. mongolii şi-au impus dominaţia asupra Coreei. reprezenta o formaţie politică artificială. Statul mongol. la Beijing. care au crescut mult în timpul stăpânirii mongole. a fost în întregime ocupată (1268-1279). Iran sau Europa de răsărit au fost prefăcute în pustiuri. În răsărit. 1276. Marile deosebiri dintre ţările componente ale statului mongol şi accentuarea procesului de feudalizare au avut ca urmare apariţia unor fenomene centrifugale. organizare de stat. asupra cărora îşi exercita autoritatea supremă marele han. expediţiile de cucerire a Japoniei (1274. de la Karakorum. Generalii mongoli s-au dovedit net superiori în arta militară tuturor conducătorilor cu care au venit în conflict. 115 . fiind călăreţi şi arcaşi neîntrecuţi. Invaziile mongole au fost însoţite de grave distrugeri materiale. Cauzele succeselor mongole rezidă în primul rând în calităţile militare deosebite ale luptătorilor mongoli. care. Asia Centrală. a întemeiat o nouă dinastie. Marele han mongol Kubilai şi-a luat şi titlul de împărat al Chinei. războaiele dintre statele europene leau slăbit de asemenea capacitatea de apărare în faţa atacurilor mongole. care constituiau procedee prin care năvălitorii căutau să dezorganizeze rezistenţa ţărilor atacate şi să le silească la supunere necondiţionată. iar milioane de oameni au fost masacraţi sau duşi în robie. în China. 1281) şi a Javei (1293) s-au sfârşit cu grele înfrângeri pentru aceştia. ţările invadate şi cucerite experimentau diverse crize interne în timpul invaziilor mongole.

Azov. De aceea. 4. a slăbit Imperiul otoman şi a dat Bizanţului posibilitatea să mai supravieţuiască o jumătate de secol. Hanatul mongol din Asia Centrală Această formaţiune statală se întindea între fluviul Amu Daria la apus. la mijlocul secolului al XIV-lea. şi-au dat seama de necesitatea unei puteri centrale autoritare. după numele lui Ciagatai. aflate în stăpânirea sa. în urma cărora a constituit un stat imens. El a organizat mai multe campanii împotriva Hoardei de Aur. în componenţa ulusului Ciagataizilor a intrat şi ulusul urmaşilor lui Ogodai (Ughedei). hanatul din Asia Centrală. Nefiind urmaş al lui Ginghis-han. podişul Tibetului la sud şi hotarele Chinei la răsărit. Campania sa împotriva Imperiului otoman din anul 1402. Irakul. lacul Balhaş şi izvoarele fluviului Irtîş la nord. care au dus la treptata destrămare a statului mongol. Iranul. PRINCIPALELE STATE SUCCESORALE MONGOLE a. Transcaucazia. a cărei instaurare a fost realizată de emirul mongol turcizat Timur Lenk („Timur cel Şchiop”). b. s-au fărâmiţat în formaţii statale mai mărunte. Timur-Lenk a organizat mari războaie de cucerire. a deţinut puterea efectivă având numai titlul de mare emir (1370-1405). Horezmul. Fenomenul de destrămare s-a manifestat prin transformarea ulusurilor supuse autorităţii marelui han în state de sine stătătoare care. abătând astfel tranzitul de mărfuri spre Iran. păstrând ca han pe un ciagataid. hanatul din Iran şi hanatul Hoardei de Aur. în a cărui componenţă au intrat partea de apus a Asiei Centrale. principalele state (ulusuri) mongole erau imperiul chino-mongol. el nu putea lua titlul de han. 116 . Ulterior. mai intensă în regiunile apusene şi mai lentă în cele răsăritene. fiind condus de dinastia Ciagataizilor. a avut ca urmare scindarea. Siria şi Asia Mică. sfârşită prin înfrângerea oştilor otomane lângă Ankara şi luarea în captivitate a sultanului Baiazid I. a ulusului ciagataid în două hanate deosebite. Dezvoltarea inegală a relaţiilor feudale la triburile mongole stabilite în Asia Centrală. pentru a-şi putea consolida dominaţia de clasă şi pentru a organiza mari expediţii de cucerire. la rândul lor. Statul lui Timur Lenk Feudalii locali şi mongoli din Mavaranar.specifice stadiului feudalismului dezvoltat. Mavaranar în apus şi Mogulistan în răsărit. Buhara şi Samarkand. fiul lui Ginghis-han. care cuprindea regiunea Podişului Altai. Azerbaidjanul. Astrahan. În a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi în secolele XIV-XVI. cu care prilej a distrus marile oraşe comerciale Sarai.

a căror stăpânire era condiţionată de prestarea serviciului militar călare. În anul 1475 Imperiul otoman a ocupat coloniile genoveze din Crimeea. Batu-han. El se întindea de la fluviul Obi până la ţărmurile nordice ale Mării Negre. Începând cu secolul XIII. fiul lui Ginghis-han. care nu intrase în componenţa statului timurid. c. Ulug Bek. de la sfârşitul secolului al XVlea Mogulistanul s-a destrămat în câteva hanate. a început să fie cunoscut ulterior sub numele de hanatul kîpciacilor (cumanilor) sau mai ales sub acela de hanatul Hoardei de Aur. a continuat să-şi ducă o existenţă de sine stătătoare. În anul 1206 noionul Temugin este ales mare han 117 . Hoarda de Aur a încetat să mai recunoască autoritatea marelui han şi a devenit un stat mongol de sine stătător. dintre care cele mai importante erau hanatele Caşgariei şi Uiguriei. Ca şi celelalte ulusuri.În timpul lui Timur Lenk procesul de feudalizare s-a accelerat. luptele de eliberare duse de poporul rus şi de alte popoare aflate sub stăpânirea mongolă şi înfrângerile suferite din partea lui Timur Lenk au avut ca urmare slăbirea şi destrămarea Hoardei de Aur. După o perioadă de lupte interne între timurizi (1449-1469). Hanatele Cazanului şi Astrahanului s-au format la mijlocul secolului al XV-lea. Ferghana. la vărsarea Volgăi în Marea Caspică. care stăpânea Asia Centrală. Accelerarea procesului de feudalizare şi alcătuirea statului timurid dintr-un conglomerat de ţări aflate în stadii diferite de dezvoltare economico-socială şi deosebite prin limbă şi cultură. au avut ca urmare destrămarea sa. a cedat Mavaranarul fiului său. Afganistanul şi Iranul. Către sfârşitul secolului al XIII-lea. nepotul lui Ginghis-Han şi o parte din oastea mongolă s-au stabilit pe cursul inferior al fluviului Volga în 1243. extins prin cucerirea Rusiei. Urmaşul lui Timur-Lenk. Rezumat şi concluzii generale. care a devenit în scurt timp o mare ameninţare pentru toate popoarele din jur. Neîncetatele expediţii necesitând un număr sporit de călăreţi. Ulterior. Hanatul Hoardei de Aur După invadarea Rusiei în anii 1236-1241 şi retragerea mongolilor din Europa centrală şi sud-estică în anul 1242. Ulusul iniţial al Djucizilor. iar al doilea pe cursul inferior al fluviului Volga. Horasan. accelerarea feudalizării Hoardei de Aur. Şah Ruk (14091447). avându-şi centrul în oraşul Sarai. el a acordat aristocraţiei sau ostaşilor domenii ereditare (soyurgal). primul pe cursul mijlociu. Hanatul Crimeei s-a format la sfârşitul primului pătrar al secolului al XV-lea şi cuprindea Crimeea şi o parte din litoralul de nord al Mării Negre. iar hanatul Crimeei a recunoscut suzeranitatea sultanului. Afganistan. după numele lui Djuci. statul timurid s-a destrămat în mai multe state de sine stătătoare: Mavaranar. triburile mongole unite de către Ginghis Han au făurit în Asia un mare imperiu. Partea de răsărit a ulusului ciagataid sau Mogulistanul.

Ungaria. sudul Chinei. Croaţia. Într-o primă etapă. 3. iar o parte a forţelor sale invadează Gruzia. În deceniul şase al secolului XIII. dar nereuşind să cucerească Japonia şi Java. Ulterior. statul lui Timur Lenk (1370-1405) şi Hanatul Hoardei de Aur. invadează o mare parte a Rusiei (1239-1240). Austria (1241). mongolii reîncep expediţiile în Asia. fiul lui Ginghis Han. Prezentaţi succint istoria principalelor state succesorale mongole ale imperiului creat de Ginghis Han. Prezentaţi situaţia teritorială şi socială a triburilor mongole din perioada prestatală. Indochina şi Birmania. combinate cu valoarea militară deosebită a ostaşilor mongoli şi slăbiciunile interne ale statelor atacate. Azerbaidjan. învingând rezistenţa trupelor ce li sau opus. Coreea. Irakul. Fixarea cunoştinţelor 1. Oştile lui Batu Han îi supun pe cumani şi pe bulgarii din regiunea râului Volga (12361237). Arătaţi evoluţia statului mongol în timpul lui Ginghis Han. unde au fost distruse forţele ruso-cumane. Polonia. Uriaşul imperiu mongol a putut fi edificat şi consolidat datorită calităţilor militare şi politicodiplomatice deosebite ale conducătorilor mongoli. acesta distruge statul Xi-Xia. 118 . acesta distruge sultanatul de Horezm (Asia Centrală). care nu au putut astfel opune o rezistenţă eficientă în faţa invadatorilor mongoli. nordul Caucazului şi sudul Rusiei.(Ginghis Han) al întregii Mongolii. situat la nord de China şi ocupă partea de nord a celei din urmă ţări. Cehia. 2. Cea mai celebră bătălie dată de acest corp expediţionar mongol a fost cea de la râul Kalka (1223). Ţările Române. cucerind Iranul. Fiul şi nepotul lui Ginghis Han (Ogodai şi Batu Han) extind şi consolidează cuceririle mongole în China şi în Europa. Principalele state succesorale mongole au fost Hanatul din Asia Centrală întemeiat de Ciagatai.

pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus. În consecinţă. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE Oraşele medievale europene au reprezentat adevărate insule de libertate individuală într-o societate puternic stratificată social. iar pe de altă parte prin declinul ei faţă de antichitate. în care viaţa urbană fusese mai slab dezvoltată. structura acestuia va fi următoarea: continuitate şi discontinuitate în evoluţia oraşului medieval european. la aspectele sale esenţiale. fiind totodată cele mai importante centre de cultură şi locurile unde au apărut germenii unei noi societăţi. 1. în u unele regiuni periferice ale fostului Imperiu Roman de Apus. activitatea corporativă. pe de o parte. Acest curs urmăreşte reducerea vastei problematici privind oraşul medieval european. evoluţia oraşelor s-a caracterizat. importanţa oraşelor medievale. continuitatea vieţii urbane s-a păstrat în formele cele mai persistente unde marea majoritate a oraşelor din evul mediu are o origine antică. În Italia.ORAŞUL MEDIEVAL EUROPEAN. a avut loc un proces de înviorare parţială sau de naştere a oraşelor. viaţa urbană a fost stimulată de contactele 119 . Totodată. societatea capitalistă. prin continuitatea vieţii urbane antice. structura socială urbană. Îndeosebi în regiunile rămase sub stăpânirea sau sub influenţa Bizanţului. Continuitate şi discontinuitate oraşului medieval european în evoluţia În evul mediu timpuriu. statutul politic şi regimul social politic urban.

continuitatea vieţii urbane a fost mai intensă îi regiunile sale meridionale şi centrale. Mainz. evoluţia oraşelor a cuprins două zone distincte. mai pronunţată în Italia. din vecinătatea Stokholmului. decât în cele nordice. oraşele de origine romană. aflate în declin. între oraşul antic şi cel medieval. transmise din termenul latin castrum. În concluzie. îndeosebi a intensificării schimburilor comerciale. Bari. au dăinuit parţial şi în epoca anglo-saxonă. ca urmare a progresului economic. În Britannia. Totodată. Totodată. unde influenţa romană s-a păstra mai puternică. Salerno. continuitate care se oglindeşte. a exista de asemenea o puternică continuitate a vieţii orăşeneşti. pentru unele oraşe de origine romană şi mai ales pentru cele de origine medievală anglo-saxonă se folosea termenul germanic de burh. Gaeta.). Napoli. Augsburg. astfel încât se poate vorbi mai de grabă de o epocă de tranziţie decât 120 . şi în păstrarea în numele lor a sufixelor cester şi chester. Din primele decenii ale secolului al VIII-lea. pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus a existat în evul mediu timpuriu o continuitate. ca Quentovic. la capetele istmului Schleswig. În regiunile de la est de Rin şi de la nord de cursul mijlociu al Dunării. Viena). continuitatea orăşenească a avut loc in condiţiile instaurării stăpânirii arabe. la gura râului Canche. a existat o continuitate între oraşul antic şi cel medieval.economice cu lumea bizantină. oraşele sunt de origine medievală. Amalfi. Magdeburg etc. Peninsula Iberică. În Germania. oraşele portuare Hollingstedt şi Haithabu. Emden. mai ales episcopale.Birka şi Sigtuna. În sudul peninsulei Iutlanda s-au format. in ansamblu. iar în Suedia . În regiunile de pe valea Rinului şi de pe cursul mijlociu al Dunării. Galia şi mai atenuată în Germania renană şi dunăreană şi în Britania anglo-saxonă. care au constituit nucleele de formare a unor oraşe medievale (Frankfurt-am-Main. unde se află oraşe de origine romană (Köln. Worms. prin forma anglosaxonă de ceaster. similar celui germanic de burg. în jurul cărora au luat naştere aşezări cu caracter meşteşugăresc şi comercial. care funcţionau drept capete nordice ale „drumului de la varegi la greci". În Peninsula Iberică şi mai cu seamă în Spania vizigotă. Aici începuturile vieţii urbane au fost stimulate în secolele VII—X de progresul economic şi de construirea unor centre militareadministrative (castre. care mijloceau contactele comerciale dintre Marea Baltică şi Marea Nordului. burguri) şi religioase. În ţările scandinave. Bonn. aici au luat naştere câteva oraşe portuare. datorită căreia viaţa economic a peninsulei s-a desfăşurat în strânsă legătură cu cea a califatului aral: În Gallia francă. în afară de atestări scrise sau arheologice. Regensburg. desfăşurate în secolele VIII-X prin mijlocirea unor oraşe ca Veneţia. în condiţiile înviorări vieţii economice din regiunile nordice ale Galiei şi ale legăturilor lor comerciale cu Britania anglo-saxonă. la sud de Boulogne sau Dorestad. la confluenţa râului Lek cu Rinul. Hamburg. situate în insulele lacului Mälar. oraşele au luat naştere în ultimele secole ale mileniului I. Speyer.

de o întrerupere. Totodată, oraşelor de origine romană li s-au adăugat în evul mediu timpuriu oraşe de origine medievală, atât pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus cât şi în ţările din Europa centrală şi nordică, care nu intraseră în cuprinsul său.

2. Structura socială urbană
Societatea urbană medievală era structurată în funcţie de criterii socio-profesionale şi socio-juridice extrem de precise. În funcţie de criteriile socio-profesionale, care au la bază raporturile de proprietate şi ocupaţiile, populaţia urbană poate fi grupată în: proprietari laici şi ecleziastici de terenuri şi imobile; meşteşugari, mineri, corăbieri, negustori, zarafi-cămătari, intelectuali; elemente marginale formate din oameni cu mijloace incerte de existenţă. În condiţiile formării relaţiilor capitaliste, în unele oraşe au luat naştere burghezia şi lucrătorii salariaţi neorganizaţi corporativ. Dezvoltarea meşteşugurilor, a comerţului şi a circulaţiei băneşti, iar ulterior formarea relaţiilor capitaliste au avut ca urmare accentuarea stratificării sociale a populaţiei urbane. Din masa populaţiei orăşeneşti s-a desprins treptat, începând cu secolele XI-XII, un grup de orăşeni bogaţi, alcătuit din proprietari de terenuri, imobile şi corăbii, mari negustori, meşteşugari-patroni din „breslele mari”, zarafi şi cămătari care formau patriciatul sau cetăţenii de bază ai oraşului (divites, majores, meliores, potentes, primores, grands, popolo grosso). Ei cumpărau adesea proprietăţi rurale sau chiar domenii, se înrudeau cu familii nobiliare, luptau călare în miliţia urbană, duceau un trai asemănător nobilimii. Totodată, pentru a-şi menţine şi consolida situaţia, ei încheiau legături familiale, îşi rezervau principalele funcţii municipale sau se grupau în asociaţii. În secolele XIV-XV, în condiţiile formării relaţiilor capitaliste, în unele oraşe, în principal din rândul patriciatului, s-a desprins burghezia timpurie. Marea majoritate a populaţiei orăşeneşti era formată din păturile „mijlocii”, „mărunte”, „sărace” (minores, popolo medio, popolo minuto, povres), între care hotarul era nesigur şi fluctuant, alcătuite, cu precădere, din meşteşugari şi mici negustori. Din secolele XIV-XV, li s-au adăugat lucrători salariaţi neorganizaţi corporativ din întreprinderile capitaliste, îndeosebi de postav („unghii albastre” în Italia şi Flandra, ciompi la Florenţa). Pe măsura răspândirii şi laicizării culturii, în mediul urban s-a format o pătură de intelectuali medievali: magiştri de şcoală şi universitari, legişti, notari, medici, provenită, în marea ei majoritate, din rândul orăşenilor şi în creştere necontenită. În funcţie de criteriile socio-juridice, care împărţeau persoanele după poziţia socioprofesională, statutul juridic şi apartenenţa confesională, populaţia oraşelor era grupată în „orăşeni” (cives, burgenses) şi „neorăşeni" (non
121

burgenses), astfel încât nu toţi locuitorii oraşelor medievale aveau statut de orăşeni. Starea socială a orăşenilor, care alcătuia comunitatea orăşenească constituia marea majoritate a populaţiei urbane. Orăşenii formau o stare socială distinctă şi privilegiată a societăţii medievale, prin activitatea lor economică specifică (meşteşuguri, minerit, comerţ, operaţii băneşti, navigaţie), prin statutul lor social-juridic de oameni liberi, prin participarea lor la organizarea şi conducerea autonomă a comunităţii urbane. De aceea, condiţia social-juridică de oameni liberi a orăşenilor făcea din oraş o oază de libertate, care contrasta cu starea de dependenţă din lumea rurală şi se reflecta în larg răspânditul dicton medieval că „aerul oraşului te face liber”. Din rândul „neorăşenilor” făceau parte persoane aparţinând fie stării sociale a nobilimii şi a clerului, fie unor categorii sociale marginale. Nobilimea provenea fie din familiile nobiliare care locuiau în oraş din perioada dominaţiei senioriale, fie din familii statornicite ulterior şi unele şi altele stăpânind, în majoritatea cazurilor, şi domenii rurale. În oraşele din nordul şi centrul Italiei, unele familii nobiliare, angrenate în comerţul extern, aveau legături strânse cu familiile patriciene, cu care adesea se înrudeau. Clerul secular (preoţii) şi regular (călugării) era mai numeros îndeosebi în oraşele-reşedinţe episcopale sau cu mănăstiri mai multe. Existau, de asemenea, slujbaşi feluriţi, reprezentând, în statele în curs de centralizare, autoritatea centrală şi ostaşi depinzând fie de organele municipale, fie de puterea centrală. Se adăugau grupuri sociale periferice sau marginale, uneori destul de numeroase, alcătuite din oameni cu mijloace de subzistenţă incerte, neliberi (robi) sau care prestau munci desconsiderate (servitori), elemente declasate (cerşetori, vagabonzi) sau persoane de alte confesiuni (musulmani în oraşele iberice eliberate de sub stăpânirea maură, evrei).

3. Organizarea corporativă
Unicitatea organizării profesionale a oraşului medieval este dată de existenţa breslelor (corporaţiilor), asociaţii profesionale în care meşteşugarii îşi desfăşurau activitatea. Breasla medievală purta, în funcţie de regiune, diferite denumiri (ars, fraternitas, ministerium, officium, arte, metier, Zunft). Embrionare în secolele X-XI, breslele s-au cristalizat în secolele XII-XIII, devenind tot mai numeroase şi mai minuţios organizate în secolele XIV-XV. În unele oraşe breslele erau organizate, în funcţie de forţa lor economică şi social-politică în grupuri; la Florenţa, cele 21 bresle sau „arte” au fost împărţite între 1267 şi 1292, în 7 „bresle mari”, 5 „bresle mijlocii” şi 9 „bresle mici”.

122

Breasla îi grupa pe toţi meşteşugarii care lucrau în acelaşi meşteşug sau în meşteşuguri înrudite şi era condusă de un staroste şi de un sfat al breslei, aleşi de membrii ei, de regulă, din rândul meşteşugarilor-patroni (meşteri). Breasla avea atribuţii variate. Principala sa atribuţie consta în organizarea procesului de producţie şi a desfacerii produselor în condiţiile monopolului breslei, dreptul de a ţine atelier şi de a practica meşteşugul avîndu-1 numai membrii ei. Pornind de la cunoaşterea, prin experienţă, a posibilităţilor de desfacere a produselor sale pe piaţa internă şi externă, breasla stabilea, printr-o organizare corporativă a producţiei, numărul atelierelor şi al lucrătorilor şi ucenicilor din fiecare atelier, felul uneltelor şi procedeele tehnice, durata zilei de muncă, cantitatea, preţul materiei prime şi al produselor etc. La început, reglementarea minuţioasă şi severă a producţiei şi a desfacerii produselor a avut urmări pozitive, contribuind la dezvoltarea meşteşugurilor şi la asigurarea calităţii pro-duselor. Ulterior, eforturile breslelor de a-şi păstra monopolul prin măsuri privind limitarea producţiei, menţinerea procedeelor tehnice tradiţionale, înlăturarea cu forţa a concurenţei meşteşugarilor nebreslaşi din oraş sau a meşteşugarilor din oraşele mai mici din vecinătate şi a celor rurali, au frânat progresul tehnic şi economic şi au generat conflicte sociale. Urmărind pentru fiecare membru breslaş, în cadrul „ierarhiei corporative", asigurarea unei existenţe potrivit condiţiei sale, breasla reglementa şi controla relaţiile între meşteşugarul-patron (meşter) lucrători şi ucenici. Pentru ca un lucrător să ajungă meşteşugar-patron, trebuia să aibă nu numai pregătirea profesională corespunzătoare, dovedită prin executarea, sub supravegherea breslei, a unei „lucrări de măiestrie”, ci şi posibilităţile materiale necesare pentru deschiderea unui atelier, organizarea producţiei, întreţinerea ucenicilor şi plata lucrătorilor, achitarea unor taxe tot mai ridicate etc. Dacă la început, în perioada avântului meşteşugurilor urbane, ridicarea lucrătorului la situaţia de meşteşugar-patron se realiza mai uşor, ulterior, în condiţiile limitării producţiei, accesul a fost tot mai mult îngrădit îndeosebi prin măsuri menite să rezerve fiilor sau ginerilor de meşteşugari-patroni transmiterea ereditară a atelierului. Ca urmare a consolidării transmiterii ereditare a atelierului, majoritatea lucrătorilor au rămas permanent în situaţia de lucrători salariaţi. Meşteşugarii erau datori să plătească cotizaţii stabilite pentru „lada breslei”, în vederea constituirii unui fond comun de asistenţă socială, din oare erau acordate ajutoare breslaşilor şi familiilor acestora în cazuri de boală, deces etc. Breslele aveau şi importante atribuţii politice. Meşteşugarii au luptat împotriva patriciatului sub conducerea breslelor, iar după instaurarea regimului social-politic corporativ, locurile în consiliul municipal erau repartizate în funcţie de însemnătatea social123

oraşele aveau statute politice variate. laboratores („cei ce muncesc”. oraşele îşi trimiteau deputaţi în adunările reprezentative locale sau generale ale „stărilor”. Aceste oraşe erau independente sau depindeau numai de jure de marii seniori sau monarhi. constând în participarea la miliţia urbană şi la ridicarea. Florenţa. Totodată. 1. care alcătuiau starea socială a orăşenilor. meşteşugari şi negustori). participarea legală la viaţa politică municipală fiind condiţionată de apartenenţa la o breaslă. Italia nordică şi centrală. Oraşe cu autonomie largă în raport cu autoritatea seniorială sau monarhică. în rândul cărora se încadrau „oraşele regale” (les bonnes villes) din Franţa (inclusiv Parisul) şi Anglia. Oraşe desprinse complet de sub autoritatea seniorială sau monarhică. În raport cu evoluţia structurii sociale a populaţiei urbane şi a 124 . contribuind îndeosebi la construirea sau înzestrarea unor biserici. Cortesuri (Peninsula Iberică). întreţinerea sau paza zidurilor oraşului. Germania. Pisa. de care încă depindeau. Dietă (Imperiul Romano-German. Breasla avea obligaţii militare. Lucca. Franţa sudică. 4. În calitate de comunităţi libere şi privilegiate. ca oraşele imperiale (Reichsstädte) de pe teritoriul Imperiului Romano-German. Statutul politic şi regimul social-politic urban Ca urmare a unei vaste mişcări de dobândire a aşa-ziselor „charte de privilegii” de la marii seniori feudali sau conducători de stat. orăşenii au dobândit o stare socială liberă şi privilegiată iar oraşul a devenit o comunitate organizată autonom. În raport cu gradul de autonomie dobândit. ca republicile urbane italiene Veneţia. Stările erau cele trei clase sociale fundamentale ale Evului Mediu: oratores („cei ce se roagă” sau clericii). Parlament (Anglia). breasla veghea ca membrii ei să ducă o viaţă cinstită şi să aibă o conduită morală corespunzătoare. În această categorie se încadrează unele oraşe din Flandra. bellatores („cei ce se războiesc” sau nobilii.economică şi politică a diferitelor bresle în viaţa oraşului. sau mai cu seamă oraşele libere (Freie Städte) din cadrul aceleiaşi formaţiuni politice. unele oraşe italiene etc. Oraşe cu autonomie limitată. Genova. Adunările stărilor purtau denumiri diferite ca State Generale (Franţa). Ea avea şi îndatoriri religioase. 2. care pot fi grupate în câteva tipuri esenţiale. 3. din rândul cărora făceau parte şi monarhii). Ele aveau statutul de republici urbane sau de oraşe libere. Siena. în raport cu autoritatea seniorială sau monarhică. Franţa nordică. ţărani.).

ponderii social-politice a păturilor ei. în condiţiile păstrării instituţiilor comunale. a luat forme variate. Rezumat şi concluzii generale. a constituit o stare socială distinctă şi privilegiată în sistemul ierarhic trinitar al societăţii medievale. 5. având diverse organe de conducere locale. formării unei culturi orăşeneşti cu trăsături distincte şi a unei intelectualităţi laice de origine orăşenească. ceea ce a dat impuls dezvoltării culturale a societăţii în ansamblul său. 3. 125 . sau de nobilime şi patriciat. Regim corporativ. au constituit un factor de menţinere sau chiar de adâncire a diviziunii politice. Procesul de urbanizare a avut ca urmare formarea orăşenimii. ca marea majoritate a oraşelor franceze. În ceea ce priveşte rolul în evoluţia statală. prin activitatea sa economică specifică. Importanţa oraşelor medievale Procesul de urbanizare a avut consecinţe complexe pentru lumea medievală occidentală. ca majoritatea oraşelor italiene şi germane. în care conducerea era deţinută de patriciat. ca. în timp ce oraşele ale căror interese economice erau orientate cu precădere spre pieţe externe şi aveau o largă autonomie. În vreme ce în mediul rural. comerciale şi portuare a impulsionat progresul economic. Formarea oraşelor ca centre miniere. oraşele angrenate în unificarea economică a ţării. statutul său social-juridic şi formele de organizare şi conducere autonomă a comunităţii urbane. Regim patrician şi nobiliar-patrician. regimul social-politic al republicilor urbane. în oraşe oamenii erau liberi din punct de vedere juridic. a producţiei şi comerţului. Regim al conducerii personale. 2. 1. al oraşelor libere şi al celor cu autonomie largă. majoritatea oamenilor erau neliberi de jure şi de facto. prin dezvoltarea tehnicii şi a navigaţiei. de pildă. Oraşul medieval european a reprezentat o adevărată oază de libertate într-o societate puternic stratificată. engleze sau iberice au constituit un factor care a contribuit la unificarea teritorială şi centralizarea politică a statului. în care conducerea era exercitată de bresle. propriu unor oraşe italiene. meşteşugăreşti. Cerinţele complexe ale vieţii urbane au creat condiţii prielnice răspândirii culturii în rândurile orăşenilor. a circulaţiei băneşti. ca în oraşele hanseatice. în cazul conducerii autoritare sau principatului familiei de Medici la Florenţa în secolul al XV-lea. de un reprezentant al păturilor sociale dominante social-politic. ca la Veneţia şi Genova. ce pot fi grupate în câteva tipuri de bază. care. în care autoritatea era exercitată.

meşteşugari. ghilde). 6.existând însă. intelectuali. clerului şi a grupurilor sociale defavorizate din cadrul oraşelor medievale. în lumea medievală germană a apărut celebrul proverb Die Stadtluft macht sie frei („Aerul oraşului te face liber”). În ceea ce priveşte regimul social-politic urban. Arătaţi situaţia nobilimii. oraşul medieval cunoaşte organizarea în corporaţii (bresle. Prezentaţi structura populaţiei urbane în funcţie de criteriile socio-profesionale. populaţia oraşelor medievale era extrem de diversificată. cu atribuţii profesionale. Precizaţi succint ce erau breslele (corporaţiile) medievale. Prezentaţi detaliat. 5. atât în zonele ce făcuseră parte din Imperiul Roman de Apus. vestul Europei a cunoscut oraşe desprinse complet de sub autoritatea seniorială sau monarhică. 126 . În Europa occidentală a existat o continuitate între oraşul antic şi cel medieval. în raport cu Antichitatea. Prezentaţi detaliat organizarea şi rolul breslelor medievale. studenţi. oraşele din această zonă a Europei au fost conduse de patriciat şi nobilime (regim patrician şi nobiliar-patrician). Fixarea cunoştinţelor 1. de către bresle (regim corporativ) şi de către exponenţii unei singure familii nobiliare sau patriciene (regim al conducerii personale). Oraşelor de origine romană li s-au alăturat în Evul Mediu timpuriu oraşe de origine medievală. fenomenele de continuitate şi discontinuitate. 4. fiind formată din nobili. În aceste condiţii. Din punct de vedere al statutului politic. Analizaţi statutul politic şi regimul social-politic al oraşelor medievale. a oraşelor medievale europene. cât şi în cele din Europa centrală şi nordică. oraşe cu autonomie largă şi oraşe cu autonomie limitată faţă de autoritatea seniorială sau monarhică. ce nu făcuseră parte din cuprinsul său. Peninsula Iberică sau Galia şi mai atenuată în Germania renană şi dunăreană şi în Britania anglosaxonă. mai pronunţată în Italia. în mod firesc. lucrători. diferenţe enorme de avere între ei. 7. politice. negustori. pe ţări şi regiuni geografice. Din punct de vedere social. 2. militare şi religioase. marginalizaţi ai societăţii etc. practicanţi ai unor profesiuni liberale. 3. Din punct de vedere profesional. Arătaţi importanţa oraşelor medievale.

pentru avântul culturii europene.CULTURA EUROPEANĂ ÎN FEUDALISMUL TIMPURIU Cultura europeană occidentală din feudalismul timpuriu reprezintă o îmbinare între tradiţiile culturale ale antichităţii greco-latine şi cultura popoarelor germanice. creând condiţiile pentru apariţia faimoasei „renaşteri carolingiene” şi. 127 . care au prezervat realizările culturale ale antichităţii. în general. Mănăstirile au jucat în această perioadă rolul unor remarcabile instituţii de cultură.

declin agravat de decăderea oraşelor – principalele centre de cultură – şi de destrămarea instituţiilor lumii romane în epoca marii migraţii a popoarelor germanice şi a constituirii regatelor barbare. pe măsura consolidării poziţiilor sale social-politice şi ideologice în societate.1. Cultura în primele secole ale evului mediu În primele secole ale evului mediu. Un şir de oameni de cultură s-a străduit să transmită realizările culturii clasice îndeosebi sub forma unor compendii. a beneficiat de o parte a acestui tezaur cultural. Principalele activităţi culturale din mănăstirile mai însemnate se desfăşurau în scriptoriul sau atelierul de copiat codice. cunoştinţele antichităţii au fost preluate în evul mediu timpuriu care. mai ales sub forma legiuirilor cutumiare şi a literaturii epice orale. vrednice de un om liber). La rândul său. popoarele germanice stabilite pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus au adus propriile creaţii culturale. rezumate şi extrase. papa Grigore I cel Mare reproşa în 601 unui prelat că „în una şi aceeaşi gură nu încape lauda lui Hristos împreună cu lauda lui Jupiter”. răspândirea unor elemente ale culturii popoarelor germanice stabilite pe teritoriul fostului Imperiu roman de apus şi geneza culturii medievale timpurii. biserica creştină devenea tot mai precaută faţă de cultura antică „păgână”. Ele au fost grupate ulterior în „trei căi” (trivium): gramatica. care au constituit ulterior baza învăţământului medieval. dialectica şi retorica şi în „patru căi" (quadrivium): aritmetica. geometria. iar creatorii şi purtătorii de cultură proveneau aproape numai din rândurile unor clerici cu pregătire culturală mai temeinică. Călugării preparau pergamentul. Prin copiere de codice. împodobeau cu miniaturi şi legau codicele. Cultura clasică intrase în declin încă de la sfârşitul existenţei imperiului. astfel încât termenii de „cleric” şi de „ştiutor de carte” deveniseră sinonime. Martianus Capella (sec. Sub forma unor compendii. principalele centre de cultură reprezentau nişte oaze răzleţe (unele reşedinţe episcopale şi unele mănăstiri sau curţile regale). copiau. în mai mare sau mai mică măsură. În condiţiile regresului cultural al epocii şi ale instaurării supremaţiei spirituale a clerului. principalele trăsături ale vieţii culturale le constituie declinul culturii antice. Exprimând poziţia oficială a bisericii fată de moştenirea culturală antică. cernelurile şi vopselele. unele mănăstiri au ajuns să-şi întemeieze biblioteci vestite. al V-lea) a transmis sistemul mai vechi al grupării cunoştinţelor antichităţii în şapte „arte liberale" (numite astfel deoarece erau considerate drept cunoştinţe servind unor scopuri culturale. În acelaşi timp. considerându-se că „o mănăstire fără bibliotecă este ca o cetate fără 128 . astronomia şi muzica ale cunoaşterii.

de regulă. Corbie şi Luxeuil in Franţa. La curţile regale îşi desfăşurau activitatea şi poeţi de curte. între care şi opere antice salvate astfel de la pieire. Cel mai vechi poem cunoscut pare a fi Cântecul lui Hildebrand. ca opera poetică a lui Venantius Fortunatus. în care expune istoria Galiei şi cu precădere a francilor de la începuturile legendare ale dinastici Merovingienilor până către finele secolului al VI-lea. creat la hotarul dintre secolele V-VI şi fixat în scris în secolul al IX-lea. În secolele VI-VIII. istoriografiei şi beletristicii şi mai puţin asupra ştiinţelor naturii. În afară de lucrările în limba latină. pe baza căreia a fost alcătuit m Northumbria sau în Mercia. Ele aparţin. Monte Cassino şi Bobbio în Italia. 2. mai artificiale şi cu o adresabilitate mai restrânsă. Fulda şi Reichenau în Germania. unde erau întocmite acte şi scrisori. În domeniul istoriografiei. nu s-a păstrat. din păcate. poet la curtea regelui Sigebert al Austrasiei (a doua jumătate a secolului al VI-lea). clerici şi laici şi rapsozi laici. episcop de Tours (cca 538-594). adusă de angli în Britania în secolul al VI-lea. activitatea culturală avea o destinaţie precumpănitor practică.arsenal”. Creatorii ei erau de asemenea clerici. a creat condiţii pentru înviorarea culturii în timpul aşa-numitei „Renaşteri 129 . în jurul anului 700. genului epic şi sunt datorate unor autori anonimi. Renaşterea carolingiană Evoluţia culturala din primele secole ale evului mediu. teologieifilosofiei. prin transmiterea unei părţi a moştenirii culturale a antichităţii şi prin funcţionarea unor centre culturale laice şi mai ales religioase. cea mai răspândită cronică aparţine lui Beda Venerabilul. întreprindere remarcabilă care. un loc important ocupau operele beletristice în limbile germanice. Grigore. Lindisfarne în Anglia etc. ca mănăstirile Vivarium. care formau personalul cancelariei. preocupările culturale erau îndreptate mai mult asupra cunoştinţelor enciclopedice. care înfăţişează istoria Britaniei de la venirea anglosaxonilor în insulă până în anul 731. în Galia. autorul lucrării Istoria bisericească a neamului anglilor. Cronicarul Einhard (Eginhard) relatează în Viaţa împăratului Carol cel Mare că acesta a poruncit să fie fixate in scris „străvechile poeme barbare în care erau cântate istoria şi războaiele regilor de demult”. La curţile regale. Poemele epice circulau şi in statul franc. Sankt Gallen. a scris Istoria francilor. Bibliotecile mănăstireşti cuprindeau lucrări nu numai religioase ci şi profane. dar unde erau redactate şi analele oficiale. În Britania anglo-saxonă cel mai răspândit poem epic era Beowulf. legendă de sorginte scandinavă. În Anglia. fiind subordonată necesităţilor cârmuirii. poemul păstrat. adresate unui public necunoscător al limbii latine.

a dus la copierea lor în scriptoriile unor mănăstiri. ci în copii carolingiene. parohiale). elegantă. ceea ce i-a îngăduit să asigure iarăşi înflorirea întregii ştiinţe”. ci. Walafrid Strabo. datorată lui Einhard. în funcţie de necesităţile statului şi bisericii. Programul „Renaşterii carolingiene'" a fost realizat prin activitatea „statului major cultural” al lui Carol cel Mare. Preţuirea lor. uneori. Între realizările „Renaşterii carolingiene" se numără reorganizarea şcolară menţionată. în fapt. Lucretius etc. tendinţa de a glorifica şi a justifica politica statului carolingian şi a suveranilor săi se reflectă in Analele regatului francilor. Vergilius. cunoscut sub numele de Paul Diaconul. în Viaţa împăratului Carol cel Mare scrisă de Einhard (Eginhard) (cca. Tacitus. apoi şi pentru scrierea de cancelarie. „un cerc de discuţii” şi un cenaclu cu caracter cultural-literar şi locale (şcolile episcopale. Expansiunea statului franc carolingian şi a creştinismului în ritul bisericii romane a sporit nevoia de slujbaşi şi clerici cu o pregătire mai bună. Pentru realizarea acestor scopuri. care nu era un aşezământ didactic mai înalt sau ştiinţific. 830) sau în Istoriile lui Nithard. textele multor opere clasice fiind transmise posterităţii nu în manuscrise antice. din Irlanda pe astronomul Dungal. ca „Academia palatmă" de la Aachen. pe Paul Warnefrid. din Italia pe Petru din Pisa şi pe Paulin din Friul. uşor de trasat şi lizibilă şi au fost realizate progrese în cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii latine.carolingiene” (ultimul sfert al secolului al VIII-lea-prima jumătate a secolului al IX-lea). consacrate perioadei de frământări din statul carolingian de la mijlocul secolului al IX-lea. În istoriografie. el era cel mai zelos în a căuta oameni cultivaţi şi în a le procura mijloacele de a studia după plac. gramaticieni şi poeţi. pentru valoarea intrinsecă şi ca îndreptar pentru studierea textelor sacre. datorată lui Paul Diaconul (sfârşitul 130 . din Spania pe poetul şi teologul Theodulf.) minuscula carolingiană. şi pe geograful Dicuil. mănăstireşti şi. întâi pentru scrierea de codice (cărţi manuscrise). Carol cel Mare a sprijinit deschiderea de şcoli episcopale şi mănăstireşti şi a solicitat colaborarea unor oameni cultivaţi din statul franc şi din afara hotarelor lui. în prologul la Viaţa împăratului Carol cel Mare.ns. ameliorarea scrierii şi a limbii latine. n. din Britania anglo-saxonă pe teologul şi literatul Alcuin. format din oamenii cultivaţi mai sus-menţionaţi şi s-a desfăşurat numai în cercurile cultivate ale epocii: centrale. cronică oficială a evenimentelor mai însemnate petrecute în anii 768829. (litera. cronicar. relatează că „dintre toţi regii. ca opere sau părţi din operele lui Caesar. Restaurarea studiilor literare clasice latine a avut efecte multiple. clară. Istoria Italiei se reflectă în Istoria longobarzilor. În ultimele decenii ale secolului al VIII-lea şi în primele decenii ale secolului al IX-lea s-a format. înviorarea studiilor literare şi istorice. care a avut şi rolul unui consilier cultural al împăratului. Titus Livius. Carol cel Mare a invitat la curtea sa.

stabilizarea regimului seniorial şi zăgăzuirea incursiunilor normande. Deşi această mişcare culturală nu a cuprins decât un mic număr de oameni. abundă calamităţile şi miracolele. Raoul Glaber (Glabre). 3. călugăr-cronicar francez din prima jumătate a secolului al XI-lea este autorul unor Istorii în care. în condiţiile frământărilor social-politice din statul carolingian şi ale incursiunilor tot mai frecvente ale normanzilor şi sarazinilor. mai ales prin Italia de sud şi Spania arabă. sarazine şi maghiare au creat împrejurări neprielnice evoluţiei culturale. alături de limba latină. prin valorificarea şi transmiterea unei părţi a moştenirii culturale clasice şi prin efortul de a concilia creştinismul cu înţelepciunea antică a constituit o verigă de legătură între cultura clasică. La cumpăna secolelor X şi XI oamenii de cultură contemporani înţelegeau procesele şi fenomenele în funcţie de climatul spiritual în care trăiau şi de capacităţile lor intelectuale. De la mijlocul secolului al IX-lea. oare au creat condiţii neprielnice pentru evoluţia culturală. Cultura între mijlocul secolului IX şi mijlocul secolului XI Perioada cuprinsă între mijlocul secolului al IX-lea şi mijlocul secolului al XI-lea constituie o epocă în care. Continuarea obiectivelor „Renaşterii carolingiene" de valorificare a moştenirii culturale clasice şi de conciliere a creştinismului cu înţelepciunea antică a fost completată prin intensificarea contactelor culturii occidentale cu culturile bizantină şi arabă. în care au fost alcătuite unele monumente ale culturii vremii. Influenţa înnoitoare a culturii bizantine şi arabe nu s-a 131 . În continuare însă. sarazine şi maghiare au dat Occidentului posibilitatea apariţiei unor realizări culturale. s-au îmbinat trăsături şi interferenţe culturale contradictorii.secolului al VIII-lea). a limbilor vorbite. umanismul occidental din secolele XII-XIII şi umanismul renascentist. datorită unor condiţii istorice speciale. În a doua jumătate a secolului al IX-lea şi în prima jumătate a secolului al X-lea efectele destrămării imperiului carolingian şi incursiunile normande. Încheierea procesului de formare a popoarelor şi a limbilor romanice şi germanice a avut ca urmare pătrunderea în cultura scrisă. care şi-a menţinut supremaţia de limbă cultă. de la mijlocul secolului al X-lea. „Renaşterea Carolongiană” şi-a încheiat existenţa ca epocă istorică.

conţine şi o redactare in lingua romana (vechea franceză) şi în lingua tudesca (vechea germană). întocmit în anul 842 ca o consfinţire a înţelegerii dintre Carol cel Pleşuv şi Ludovic Germanicul împotriva fratelui lor Lothar şi al cărui cuprins a fost consemnat de Nithard in Istoriile sale. Ca şi în secolele precedente. Dar încheierea. să stea să înveţe atâta timp cât nu sunt potriviţi pentru altă ocupaţie. Jurământul de la Strassburg (Strasbourg). geometrie. arabă şi ebraică. în zona de contact din sudul Italiei a culturii occidentale cu cele bizantină. Liudprand. şi în cel al artei au coexistat şi s-au influenţat elemente ale moştenirii clasice romane. Arta Ca şi în domeniul culturii. În schimb. călugărul Gerbert d'Aurillac (cca. episcop de Cremona. limba culturii scrise a continuat să fie cea latină. Lui Alfred cel Mare i se datorează şi iniţiativa alcătuirii Cronicii anglo-saxone. În domeniul ştiinţelor naturii. Preocupărilor legate de cultivarea ştiinţelor umaniste. conducătorul soliei trimise de împăratul Otto I cel Mare în Bizanţ la 968 şi autor al Relatării despre solia constantinopolitană. secolul al X-lea a reprezentat o epocă de pregătire a relansării culturale din secolele următoare. a procesului de formare în Occident a popoarelor şi limbilor romanice şi germanice a stat la baza pătrunderii şi răspândirii limbilor vorbite în cultura scrisă. medicină. În Britania anglo-saxonă. Paralel cu omul de cultură de orizont larg. ajuns papă sub numele de Silvestru al II-lea (999-1002). astronomie. în linii mari. 940-1002). întocmind pentru uşurarea calculelor elevilor săi un abac perfecţionat. ale 132 . regele Wessex-ului. 4. Gerbert le-a adăugat cele din domeniul ştiinţelor naturii – matematică. el a cunoscut unele realizări ale culturii greceşti antice şi ale culturii arabe. afirmând că „Divinitatea a făcut un dar deosebit oamenilor dându-le credinţa şi nerefuzându-le ştiinţa”. până când sunt capabili să citească şi să scrie bine în anglo-saxonă”. între care căutarea manuscriselor operelor clasice. a funcţionat din secolul al X-lea şcoala de medicină de la Salerno. În acelaşi timp.putut manifesta fără exprimarea unor rezerve. dispunea organizarea de şcoli în care „toţi copiii de oameni liberi din Anglia.. Gerbert a fost şi un om de şcoală. Alfred cel Mare (871-899). păstrate îndeosebi în domeniul arhitecturii în piatră şi în tehnica mozaicului. este redactat în limba latină. Departe de a fi un „veac întunecat". dar pentru a fi înţeles de oştenii din Francia apuseană ai lui Carol şi de cei din Francia răsăriteană (Germania) ai lui Ludovic. El a continuat conceptul renascentist carolingian al îmbinării credinţei cu ştiinţa.. a fost un spirit cu o largă deschidere intelectuală. privea cu suspiciune lumea şi civilizaţia bizantină. cunoscător al limbii greceşti. redactată în limba engleză veche. Astfel. depăşindu-i pe oamenii de cultură contemporani ai Occidentului.

spre teologie. ţinând însă mai curând de artele decorative. influenţa creştinismului. Peninsula Iberică. filozofie. astronomie şi medicină ale europenilor devin mult mai largi odată cu difuzarea culturii arabe în Europa. rezumate şi extrase. În secolele VI-VIII. cât şi a studiilor literare şi 133 . preocupările culturale din vestul Europei erau îndreptate mai cu seamă spre dobândirea unor cunoştinţe enciclopedice. X). prezente mai ales în arhitectura în lemn şi in obiectele de lemn ca şi în artele decorative (minore): podoabe. ci şi pentru realizarea legăturilor şi ferecăturilor codicelor. Cunoştinţele Antichităţii au fost transmise Evului Mediu timpuriu mai mult sub forma unor compendii. VIII . istoriografie şi beletristică şi mai puţin asupra ştiinţelor naturii. De o mare răspândire şi preţuire se bucurau artele decorative. Evangheliarul lui Godescalc şi Evangheliarul de la Lorsch (statul carolingian. IX). IX). mai ales cele ecleziastice. matematică. vestul Europei înregistrează o amplă mişcare culturală denumită „renaşterea carolingiană”.. castre şi burguri (oraşe forticate) şi ecleziastice (biserici şi catedrale) în întreaga Europă apuseană. Scriptoriile. din secolele VI-X constituiau ateliere nu numai pentru copiat codice. Evangheliarul de la Echternach (Germania. Galia sudică şi zona renană. catarame. VIII-IX). cultura din epoca timpurie a acestei perioade se caracterizează prin realizări remarcabile. piese ornamentale ca fibule. La sfârşitul secolului VIII şi prima jumătate a secolului următor. În concluzie. ca Evangheliarul din Kells. sec. Elementele moştenirii clasice romane s-au păstrat în Italia. împodobite cu emailuri sau pietre preţioase şi semipreţioase) si decorarea manuscriselor. Acest fenomen cultural s-a manifestat atât în domeniul organizării învăţământului.începutul sec. legate de prelucrarea lemnului (capetele de balaur la corăbiile vikinge) şi a metalelor (arme încrustate. pandantive etc. dar mai ales în Germania si ţările nordice (scandinave). Cunoştinţele de logică. începutul sec. miniaturi şi coperţi de codice şi ale creştinismului. cum a fost considerată de către mulţi detractori ai Evului Mediu. Evangheliarul lui Otto al III-lea. Cultura medievală reprezintă o combinaţie strălucită între tradiţiile culturale ale antichităţii grecolatine. cultura popoarelor germanice şi cultura arabă. deşi s-au realizat şi obiecte separate. Sculptura şi pictura erau considerate de regulă auxiliare ale arhitecturii (coloane. laice (reşedinţe suverane şi senioriale. O mare răspândire aveau construcţiile în lemn.lumii germanice. broşe. Psaltirea de la Utrecht (statul carolingian. Rezumat şi concluzii generale. care a constituit o tendinţă de renovatio şi în sfera artei. cunoscând o revigorare in timpul „Renaşterii carolingiene”. Evangheliarul de la Lindisfarne (Britania anglo-saxonă. departe de a fi o cultură primitivă sau barbară. sfârşitul sec. sfârşitul sec. picturi murale).

Fixarea cunoştinţelor 1. 134 . Totodată. Arătaţi trăsăturile culturii occidentale între mijlocul secolului IX şi mijlocul secolului XI. Subliniaţi trăsăturile artei occidentale din Evul Mediu timpuriu. Europa occidentală a experimentat o oarecare stagnare culturală datorată destrămării imperiului carolingian şi incursiunilor normanzilor.istorice. Timp de aproape un secol (a doua jumătate a secolului IX şi prima jumătate a secolului X). Precizaţi care au fost învăţaţii chemaţi de Carol cel Mare la curtea sa. 3. Desemnaţi conceptul de „arte liberale” şi precizaţi ce se înţelege prin termenii de „trivium” şi „quadrivium”. sarazinilor şi maghiarilor. Europa occidentală a găsit resursele necesare pentru a nouă revigorare culturală. 4. Subliniaţi trăsăturile caracteristice ale „Renaşterii carolingiene”. 6. După această perioadă de eclipsă culturală. 5. Arătaţi în ce consta activitatea dintr-un scriptoriu mănăstiresc. 2. au fost îmbunătăţite limba şi scrierea latină (apariţia „minusculei carolingiene”).

esenţa principalelor dispute teologicofilosofice medievale şi situaţia ştiinţelor naturii din perioada mai sus menţionată. De aceea. Condiţiile istorice ale evoluţiei culturii în secolele XI-XV CULTURA. înţeleasă ca ansamblu al creaţiilor spirituale.CULTURA EUROPEANĂ ÎN SECOLELE XI-XV Acest curs prezintă sintetic principalele trăsături caracteristice ale culturii europene din perioada feudalismului dezvoltat. nuanţat şi sub o formă 135 . vor fi prezentate sintetic evoluţia literaturii cavalereşti cu genurile ei specifice şi a istoriografiei. 1. al instituţiilor şi căilor de receptare şi răspândire a valorilor spirituale în societate. reflectă.

Formarea statelor naţionale unificate şi centralizate şi a unor principate teritoriale şi republici urbane a fost însoţită de constituirea unui aparat birocratic a cărui procedură scrisă folosită implica un anumit nivel de cultură al slujbaşilor săi. care 136 . clerici. În paralel cu creaţiile şi instituţiile culturale ale puterii centrale şi ale claselor conducătoare (curtea regală. s-a format şi s-a răspândit şi o creaţie culturală a păturilor populare. a cărei principală realizare o constituie literatura cavalerească. în fiecare ţară. care au constituit mediul socialeconomic şi politic al apariţiei Renaşterii. folosirea hârtiei (din secolul al XIII-lea) şi inventarea tiparului (mijlocul secolului ai XV-lea).specifică. Din ultimele secole ale acestei perioade. cultura din Occidentul european a avut un şir de trăsături distincte de la ţară la ţară. alături de limba latină. însoţit de intensa dezvoltare a economiei urbane şi a autonomiei municipale. Literatura cavalerească Literatura cavalerească din secolele XI-XIII reflecta felul de viaţă şi mentalitatea nobilimii din această perioadă. mai ales bizantine şi arabe. un bilingvism cultural (limba latină ca mijloc de exprimare a culturii scrise şi de comunicare între cărturari şi limba vorbită ca mijloc de exprimare pentru cultura scrisă şi orală). În acelaşi timp. cultura a beneficiat de acţiunea unor factori favorizanţi: înfiinţarea universităţilor (din secolul al XIIIlea). Adresată nobilimii. ca urmare a condiţiilor istorice interne deosebite şi a unor influenţe culturale exterioare. a limbilor vorbite şi în cultura scrisă. Maturizarea relaţiilor feudale la hotarul dintre evul mediu timpuriu şi dezvoltat a dat naştere unei culturi nobiliare. studenţi etc. Încheierea procesului de formare a popoarelor şi limbilor din Europa apuseană a creat condiţii pentru folosirea. folosirea limbii latine ca limbă universală a culturii a continuat să uşureze contactele culturale între oamenii de diverse etnii care o cunoşteau (cărturari. Ea a evoluat. a generat cultura orăşenească. În acelaşi mediu urban au luat naştere în secolele XIV-XV relaţiile capitaliste timpurii şi burghezia. creându-se astfel. multiplele procese care au loc în societate. Procesul de urbanizare. Unitară în ansamblul său. de-a lungul acestor 5 secole.). Folosirea limbilor vorbite cultura scrisă a uşurat accesul la cultura al oamenilor care nu cunoşteau limba latină. în condiţiile istorice care şi-au pus amprenta asupra caracterelor sale comune şi asupra trăsăturilor sale specifice. nobilimea). 2. clerul.

voievod din ţara românilor. au apărut începând cu secolul al XII-lea.ciclului feudal". a luat naştere şi a înflorit în secolul al XII-lea şi în primele decenii ale secolului al XlII-lea aşa-zisa literatură curteană. o largă răspândire a avut Cîntecul Nibelungilor. Poemele epice au avut o largă circulaţie în Franţa. Oglindind felul de viaţă şi mentalitatea nobilimii din perioada apogeului relaţiilor vasalice şi a cavalerismului. în Germania de MINNESÄNGER-I. Ele aparţin „ciclului regal”. cel mai răspândit poem epic îl constituie Cidul.nu avea suficiente cunoştinţe de latină. literatura cavalerească a fost scrisă în limbile vernaculare (vorbite). ci perioadei de început a evului mediu dezvoltat. care. Din sudul Franţei. Ele reprezintă o îmbinare a faptelor de arme din poemele epice. În Germania. alcătuită în Franţa de sud de TRUBADURI. creată la curţile senioriale meridionale. în care sunt înfăţişate faptele de vitejie ale lui Rodrig Diaz del Bivar în luptele cu maurii. Destinată mediilor nobiliare. în care rolul de căpetenie revine marilor seniori feudali (Guillaume d’Orange. Ele au la origine diverse cântece epice orale. îndeosebi Carol cel Mare (Cântecul lui Roland. În cântul al 22-lea sunt menţionaţi războinici polon. fidelitatea yasalică. fixată în scris din secolul al XII-lea. proveniţi din mediile nobiliare şi orăşeneşti. Raoul de Cambrai. dar care relatează evenimente şi fapta petrecute în secolele anterioare. poezia lirică avea ca subiect predilect dragostea cavalerului faţă de doamna sa. faptele de vitejie. ceea ce i-a asigurat o largă răspândire. începând cu secolul al XII-lea. manifestată prin năzuinţa de a se ilustra atât prin fapte de arme în războaie şi turnire. datează de la sfârşitul secolului al XII-lea sau începutul secolului al XIII-lea. cât şi printr-o purtare curtenitoare. Anglia. a 137 . onoarea cavalerească etc. În Franţa sudică. prin prelucrări succesive. Poemul epic scandinav este reprezentat de Saga islandeză. În Spania. Garin lorenul.. în regiunea de la nord de Loara. timp în care a fost definitivată versiunea păstrată. menţionate în epoca carolingiană. Acest gen de literatură a fost ilustrat îndeosebi de poezia lirică. kieveni şi pecenegi. evenimentele relatate nu mai apar ca aparţinând epocii marii migraţii a popoarelor. nordul Italiei. Datorită prelucrărilor succesive. în forma păstrată. Romanele cavalereşti. ea s-a răspândit. poemele epice franceze au ca teme predilecte războiul. Anglia şi Spania în secolele XI-XII şi în Germania în secolele XII-XIII. în Franţa de nord de TRUVERI. nordul Franţei. Încoronarea lui Ludovic (cel Pios) şi . Poemele epice franceze (chansons de geste) au fost alcătuite. în care un loc de frunte ocupă suveranii carolingieni. în Catalonia (Spania). Sâmburele de adevăr istoric al acestui poem îl constituie înfrângerea şi masacrarea unui grup de burgunzi de către huni în anul 437. Germania. precum şi „Ramungviteazul". Girard de Roussillon. unde exista o civilizaţie mai evoluată decât în Franţa de nord.

cronici ale unor evenimente (de pildă referitoare la cruciade). alcătuit in abaţia regală de la Saint Denis (secolul al XIV-lea) sau Memorii de Philippe de Comines (a doua jumătate a secolului al XVlea). cronici ale unor ţări sau suverani. care s-au manifestat cu precădere în mediul urban. Deşi operele istoriografice sunt dominate şi în evul mediu dezvoltat de concepţia teologică. întinsul corpus al Marilor cronici ale Franţei. Yvain cavalerul cu leul. Printre cele mai răspândite romane se numără romanele din ciclul Mesei Rotunde (în care personajul emblematic este legendarul rege Arthur) şi Tristan şi Isolda. În Franţa. Viata sfântului Ludovic (al IX-lea. 4. principalele şcoli şi universităţile. n.) de Jean de Joinville (începutul secolului al XIV-lea). de Suger (mijlocul secolului al XII-lea).dragostei din poezia lirică şi a unor elemente legendare. autor al romanelor Cavalerul Lancelot. Dintre numeroasele scrieri consacrate cruciadelor au avut o largă circulaţie Cronica primei cruciade scrisă de un anonim şi Faptele lui Dumnezeu săvârşite prin franci (Gesta Dei per Francos) de Guibert de Nogent de la începutul secolului al XII-lea). Istoria cuceririi Constantinopolului de Geoffroy de Villehardouin şi Cucerirea Constantinopolului de Robert de Clari. În Germania. episcop de Freising (secolul al XII-lea). cronici ecleziastice etc. Cea de-a patra cruciadă şi cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi în 1204 sunt redate în două opere în limba franceză. ca Faptele împăratului Frederic (I.) de Otto de Freising (secolul XII).) cel Gros. 3. 138 . au apărut Viaţa lui Ludovic (al VI-lea. totuşi spiritul laic şi-a făcut tot mai mult simţită prezenţa în paginile acestora. Ţara Galilor sau Irlanda. Teologia şi filosofia Evul Mediu dezvoltat este marcat de numeroase dispute teologice şi filosofice. lucrările istoriografice au o tematică variată. ns. ns.ns. Unul dintre cei mai cunoscuţi autori a fost Chrétien de Troyes (a doua jumătate a secolului al XII-lea). Istoriografia Exprimate mai ales sub forma cronicilor. mai ales din folclorul celtic din Bretania. operele istoriografice referitoare la vieţile împăraţilor se împletesc în secolele XI-XIII cu istoria imperiului şi a conflictului dintre papi şi împăraţi. ele putând fi cronici „universale". n. unde îşi desfăşurau activitatea episcopatele. Printre cronicile „universale” (raportate de fapt la Occident) se numără Cronici sau despre cele două cetăţi de Otto. n.

Adepţii conceptului subordonării raţiunii faţă de credinţă îşi exprimau punctul lor de vedere prin teza lui Anselm de Canterbury „cred ca să înţeleg” (credo ut intelligam). susţineau că noţiunile generale (universalia) constituie realităţi de sine stătătoare cu caracter spiritual. Principalii reprezentanţi ai curentului realist au fost Anselm de Canterbury (secolul XI) şi Thoma d'Aquino (secolul XIII). Nominaliştii susţineau că doar procesele. iar universaliile sunt numai denumiri date acestora. 5. fizică şi astronomie şi au subliniat necesitatea aplicării matematicii la ştiinţele naturii. concept filosofic exprimat prin afirmaţia că „universaliile sunt reale" (universalia realia sunt). inspirându-se din filosofia lui Platon. Bacon a subliniat rolul capital al experimentului în cercetarea ştiinţifică. pe de o parte. susţinând că pentru a crede este nevoie de a înţelege. Pierre Abelard a inversat termenii tezei lui Anselm. iar printre cei mai de seamă reprezentanţi ai curentului nominalist se numără Roscelin din Compiegne (secolul XI). Totodată. Realiştii. realismul şi nominalismul şi între adepţii metodei scolastice. de unde şi numele de realism. de unde şi numele de nominalism. Duns Scot (secolul XIII). concept exprimat prin teza „înţeleg ca să cred" (intelligo ut credam). Începând cu secolele XII-XIII a avut loc şi o înfruntare filosofică având ca obiect raportul dintre credinţă şi raţiune. Acest concept filosofic era exprimat prin afirmaţia că „universaliile sunt denumiri" (universalia nomina sunt). dintre afirmaţiile bazate pe „autorităţi” (pe concluziile unor celebri oameni de cultură şi rezultatele întemeiate pe observaţie şi experiment. 139 . realizându-se totodată progrese în algebră şi geometrie. sprijinită pe „autorităţi" (pe spusele unor magiştri) şi ai metodei bazate pe cercetare şi experiment.În secolele XI-XII au luat amploare mai cu seamă disputele desfăşurate între adepţii celor două curente filosofice opuse. care există independent şi anterior noţiunilor. William Occam (secolul XIV). lent. el fiind. stimulat de înrâurirea ştiinţei greceşti (prin mijlocire arabă) şi arabe. fiinţelor şi lucrurilor. Pierre Abelard (secolul XII). în ansamblu. fiinţele şi lucrurile au existenţă reală. care au uşurat considerabil calculul. de origine indiană şi răspândite de arabi). În domeniul matematicii au fost introduse cifrele zise arabe (de fapt. Ştiinţele naturii În domeniul ştiinţelor naturii progresul a fost. încetinit de metoda abstractă de studiu şi de „autoritatea" textelor sacre şi antice. anterioare proceselor. Filosofii englezi Robert Grosseteste şi Roger Bacon s-au preocupat de matematică. iar pe de altă parte.

În această perioadă. generată de o conjuncţie astrală neprielnică. 5. cronici ecleziastice etc. Fixarea cunoştinţelor 1. Otto de Freissing etc. Rezumat şi concluzii generale. Tristan şi Isolda etc. sau dintre aristotelismul realist şi doctrina idealistă a lui Platon.) şi romanele cavalereşti (romanele din ciclul Arthur şi cavalerii Mesei Rotunde. inventarea tiparului (mijlocul secolului al XV-lea).În domeniul astronomiei. Cidul. cultura europeană cunoaşte progrese remarcabile în domeniul ştiinţelor naturii. Guillaume d’Orange. geografiei şi medicinii. 3. Perioada de manifestare maximă a potenţialului creator al culturii medievale europene s-a manifestat între secolele XI-XIV. Nominalizaţi principalele poeme epice şi romane cavalereşti din Franţa. Prezentaţi cu exemple trăsăturile caracteristice ale literaturii curtene şi a romanelor cavalereşti. cronici ale unor ţări sau suverani. Astfel. iar Nicolaus Cusanus (secolul XV) a combătut teoria oficială a geocentrismului (pământul se află în centrul sistemul solar). Cei mai celebri cronicari medievali au fost Geoffroy de Villehardouin. Cunoştinţelor geografice din secolele XIV-XV sunt ilustrate prin existenţa unor atlase şi portulane (hărţi maritime cu indicarea reliefului din zona de coastă. În plan filosofico-religios. cronici ale unor evenimente (mai cu seamă cele referitoare la unele evenimente). Prezentaţi principalele condiţii istorice ale evoluţiei culturii europene în secolele XI-XV. francezul Nicole d'Oresme (secolul XIV) a argumentat teoria mişcării de rotaţie a pământului. îndeosebi pentru Marea Mediterană şi Marea Neagră). Cunoştinţele medicale erau reduse şi nesigure. reprezentată de celebrele chansons de geste (Cântecul lui Rolland. Germania şi Spania. magiştrii Facultăţii de Medicină a Universităţii din Paris o explicau prin stricarea aerului. În această perioadă. a porturilor şi distanţelor.). Nominalizaţi realizările istoriografiei medievale. referindu-se la cauzele epidemiei de ciumă din 1348-1349. astronomiei. Istoriografia medievală occidentală este reprezentată prin diverse cronici „universale”. în această perioadă se afirmă filosofia scolastică şi disputa de idei dintre nominalism şi realism. cultura occidentală a beneficiat de manifestarea acţiunii unor factori favorizanţi: înfiinţarea universităţilor şi folosirea hârtiei (din secolul al XIII-lea). matematicii. 2. Robert de Clari. În această perioadă înfloreşte literatura cavalerească. Arătaţi principalele trăsături caracteristice ale disputelor teologico-filosofice şi evoluţia ştiinţelor naturii. Cântecul Nibelungilor etc. 4. 140 .

iar apoi. În timpul Renaşterii. a apărut mai întâi în oraşele din Italia. în cursul secolului al XIV-lea. Din punct de vedere cronologic.RENAŞTEREA – ÎNCEPUTUL LAICIZĂRII SOCIETĂŢII EUROPENE RENAŞTEREA. din a doua jumătate a secolului al XV-lea şi în alte ţări ale Europei apusene. concepţia general-medievală teocentristă („Dumnezeu în centrul universului”) a fost înlocuită cu concepţia de tip laic antropocentristă 141 . Corifeii Renaşterii preconizau întoarcerea la idealurile intelectuale şi artistice ale Antichităţii clasice. considerându-le superioare celor medievale. epocă de mare progres în istoria omenirii. acest fenomen istoric extrem de complex. Renaşterea a marcat începutul lungului proces de secularizare a bisericii şi de laicizare a societăţii vest-europene. are două componente: componenta intelectuală (Umanismul) şi componenta artistică.

care reprezentau. încă din secolele XII-XIII principalele centre de cultură ale societăţii europene şi constituiau. Prezentul curs îşi propune familiarizarea cititorilor cu principalele aspecte ale umanismului şi a realizărilor artistice din vremea Renaşterii. Datorită vastităţii informaţiei. născută în noile condiţii de dezvoltare a vieţii urbane. Zorii Umanismului florentin au fost marcaţi de activitatea şi creaţia lui Dante Alighieri (1265-1321). Preocuparea pentru antichitate la Petrarca se manifestă prin studierea sistematică a culturii romane. acest curs va trata doar realizările reprezentative ale Renaşterii italiene 1. în spiritul culturii clasice a Antichităţii. Renaşterea constituie. Francesco Petrarca (1304-1374). Condiţiile istorice ale apariţiei Renaşterii Renaşterea a luat naştere şi a înflorit în oraşe. datorită formării relaţiilor capitaliste şi a burgheziei. Deoarece apariţia ei a avut loc mai de timpuriu şi a luat forme caracteristice în oraşele din Italia. Conform opiniei specialiştilor. ideile şi creaţiile renascentiste au pătruns şi în mediile nobiliare şi ecleziastice şi la curţile monarhilor şi principilor teritoriali. Purgatoriul şi Paradisul. scrisă în dialectul toscan al limbii italiene şi definitivată în ultimii ani ai vieţii. 2.(„omul în centrul universului”). Opera sa poetică fundamentală. înfăţişează călătoria sa alegorică în cele trei împărăţii de dincolo de viaţă – Infernul. pe de o parte. îndeosebi în cele din Toscana. o continuare a culturii orăşeneşti din secolele precedente iar pe de altă parte reprezintă o etapă superioară în evoluţia creaţiei spirituale orăşeneşti. care le-au preluat şi adaptat intereselor şi mentalităţilor proprii. XV (quatrocento) şi XVI (cinquecento) reprezintă un fenomen cu precădere italian. Dante este un poet aflat la hotarul dintre Evul Mediu şi Renaştere. Divina Comedie. prin colecţionarea manuscriselor unor 142 . şi-a însuşit o temeinică cultură juridică şi literară clasică şi şi-a lărgit orizontul prin lungi călătorii făcute în Italia şi Franţa. mediul social-politic şi cultural cel mai prielnic pentru apariţia unor noi manifestări spirituale. Renaşterea din secolele XIV (trecento). originar dintr-o familie de notari din Arezzo. Umanismul timpuriu Umanismul este o mişcare culturală apărută în secolul XIV care a promovat încrederea în valoarea omului şi a perfecţionării sale şi a militat pentru dezvoltarea multilaterală a personalităţii umane şi pentru impunerea unei culturi laice. Din oraşe.

scris în limba italiană între anii 1352-1354. Rrenaşterea studiilor elenice a pornit din Florenţa. Predarea limbii eline la Universitatea (Studium) din Florenţa a fost inaugurată m 1397 de cărturarul bizantin Manuel Chrysoloras. aplicate textelor religioase ebraice şi vechi creştine. centrul studiilor elenice s-a deplasat de la Florenţa la Veneţia. Bologna. Veneţia şi Roma. Studiul limbii eline (greceşti). de Gheorghe din Trapezunt şi de Gemistos Plethon. Restaurarea studiului limbilor latină. În cele o sută de nuvele povestite de-a lungul a zece zile – de unde şi titlul grecesc al operei sale de un grup refugiat la ţară în timpul ciumei care bântuia la Florenţa în 1348. Umanismul erudit şi critic Acest tip de umanism a apărut ca urmare a interesului nu numai pentru creaţia in limba latină. elină şi ebraică a dat umaniştilor posibilitatea să depăşească sistemul medieval al contactului cu operele de bază ale culturii antice prin 143 . În afară de operele în limba latină.opere clasice şi prin scrierea unor lucrări în limba latină cu subiecte din antichitatea romană. ci şi pentru cea în LIMBILE GREACĂ ŞI EBRAICĂ. înzestrat cu un spirit fin şi ascuţit de observaţie. a fost uşurat de imigrarea în Italia a unor cărturari bizantini. printre care şi capodopera sa Decameronul. Florenţa a devenit în secolul al XVlea cel mai însemnat centru italian al studiilor elenice. predarea limbii eline a fost asigurată. unde nivelul dezvoltării spirituale şi apariţia Umanismului au generat preocuparea pentru cultura greacă veche. care au început predarea ei în universităţile din oraşele italiene. ca Africa. de care oamenii de cultură aveau cunoştinţă şi până la Renaştere. Boccaccio. Giovanni Boccaccio (1313-1375) este autorul a numeroase opere literare. adunate în culegerea cunoscută sub numele de Canţonierul sau Rime răzleţe. 3. Despre bărbaţi vestiţi sau a unor tratate filosofice. Alte centre de studii elenice se găseau la Ferrara. a înfăţişat o adevărată frescă a societăţii italiene a vremii sale. Padova. aproape necunoscută în Occident până la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. La hotarul dintre secolele XV şi XVI. realizându-se astfel o cunoaştere de ansamblu a realizărilor culturale ale antichităţii. au făcut progrese datorită activităţii erudite a florentinilor Giannozzo Manetti în prima jumătate a secolului al XV-lea şi Pico della Mirandola în a doua jumătate a acestui secol. În secolul următor. printre alţii. Studiile ebraice. Petrarca a scris numeroase poezii în dialectul toscan. care a alcătuit o gramatică a limbii eline şi a tradus m limba latină Republica lui Platon.

umanismul se manifestă mai cu seamă în Florenţa. literatura.mijlocirea unor extrase. Umanismul în a doua jumătate a secolului al XV-lea De la mijlocul secolului al XV-lea. d'Este la Ferrara. Cosimo cel Bătrân şi Lorenzo Magnificul. Renaşterea artistică în Italia în secolele XIV-XV Renaşterea din Italia a fost pregătită de creaţia artistică din secolele precedente şi de tradiţia artei clasice. umanismul critic susţinea necesitatea argumentării pe baza izvoarelor autentice. precum şi cercetarea şi folosirea lor în spirit ştiinţific. 4. Sforza la Milano. în condiţiile unei intense vieţi urbane şi ale dominării ei de orăşenimea şi burghezia bogate şi influente. exercitat mai cu seamă de. inclusiv a caracterului său laic şi raţionalist. cerinţă oglindită în deviza umanistă „la izvoare!" (ad fontes!). Gonzaga la Mantova. Principalele centre ale umanismului din aceste zone erau curţile ducilor de Montefeltro la Urbino. traduceri sau comentarii şi să ia cunoştinţă de ele în limba originală si în întregime. ca filologia. Între construcţiile reprezentative ale Renaşterii. arhitectura să fie în slujba omului. în care a formulat câteva principii de bază: construirea în funcţie de ambianţă şi de destinaţie. filosofia. realizându-se astfel o cunoaştere superioară a creaţiei spirituale a antichităţii. Concepţia renascentistă despre arhitectură a fost sintetizată de Leon Batista Alberti în lucrarea Despre arta construcţiei. istoria. umaniştii florentini s-au transformat treptat în a doua jumătate a secolului al XV-lea. 5. în regatul napolitan şi în statul pontifical. umanismul s-a răspândit m cursul secolului al XV-lea. din cetăţeni liberi în curteni. Depinzând de comenzile şi sprijinul familiei de Medici. fundamentat pe critica filologică şi istorică. prin măreţie şi realizare tehnică. teologia. un loc deosebit ocupă. rezumate. preocupaţi să placă principelui prin glorificarea cârmuirii şi lăudarea virtuţilor sale. a impulsionat naşterea umanismului critic. creaţiile umaniste de aici având cu precădere un caracter aristocratic. curtea regală napolitană şi curtea pontificală. cupola catedralei (domului) 144 . Aplicat iniţial ramurilor umaniste ale cunoaşterii. unde exista o atmosferă propice mecenatului cultural-artistic. Mai buna cunoaştere a culturii antice. în oraşele. astfel încât prin întrunirea tuturor condiţiilor materiale şi estetice corespunzătoare. amenajarea spaţiului înconjurător.state din centrul şi nordul peninsulei. În restul Italiei. pe care formele atenuate ale goticului italian nu le-au putut înăbuşi şi s-a manifestat. ca şi Umanismul.

arhitecţilor Michelozzo Michelozzi. poreclit Gattamelata (1447-1453). prin sobrietate şi armonia proporţiilor. Andrea del Verrocchio (1435-1488) este autorul statuii în bronz a lui David. Leon-Battista Alberti şi Benedetto de Maiano. ca redarea corectă a corpului uman. cât şi asupra caracterului lor omenesc. omul este înfăţişat tot mai frecvent în ambianţa socială în care trăia şi îşi desfăşura activitatea. societăţii şi naturii. În centrul preocupărilor sculptorilor şi pictorilor era aşezat omul. Leonardo da Vinci afirma că „pictorul bun e chemat să picteze două lucruri esenţiale. în care personajul biblic este redat sub înfăţişarea unui tânăr luptător cu un trup foarte bine proporţionat. turnată şi aşezata pe soclu la Veneţia după moartea artistului. Dintre palatele florentine se remarcă. Cu un diametru de 42 m. Omul este analizat din punct de vedere fizic şi psihic. Continuând evoluţia din perioada gotică. umbră şi culoare. Leonardo da Vinci afirma în studiile sale că „pictura este o activitate intelectuală" sau că „pictura este artă şi ştiinţă”. a căror pondere a sporit necontenit. picturii i-a revenit rezolvarea unor probleme complexe. Prin specificul şi prin mijloacele sale de realizare. şi mai ales omul. Altele erau proprii picturii. cu forţa şi cu slăbiciunile lor trupeşti şi sufleteşti. Referindu-se la sarcina pictorului de a reda omul sub aspectul său fizic şi psihic. Preocuparea de a înfăţişa cât mai veridic natura/ambianţa socială. respectiv. cupola domului florentin era cea mai mare cupolă ridicată din antichitate până în epoca Renaşterii. În sculptură. de pildă. Unele erau asemănătoare celor puse în faţa sculpturii. palatele Medici. în operele de inspiraţie religioasă. ca şi al celei mai frumoase statui ecvestre a Renaşterii. Donatello (1386-1466) a turnat în bronz la Padova statuia ecvestră a condotierului Erasmo di Narni. În operele cu tematică laică. statuia ocupând un loc central. Dintre sculptorii Renaşterii italiene din secolul al XV-lea un loc de excepţie îl ocupă florentinii.Santa Maria del Fiore din Florenţa. cea a condotierului Bartolomeo Colleoni. 145 . adică pe om şi mentalitatea acestuia”. primul monument ecvestru de mari proporţii realizat: în epoca Renaşterii. ridicată de Filippo Brunelleschi (13771446) în anii 1420-1436. Rucellai sau Strozzi (început la 1489) datorate. ca redarea perspectivei sau modelarea imaginilor prin lumină. a mişcării şi a psihicului personajului. insistând atât asupra trăsăturilor şi acţiunilor' lor supranaturale. ţinând seama de cunoştinţele temeinice de care pictorul avea nevoie pentru a rezolva sarcinile complexe care îi stăteau în faţă. cu baza la o înălţime de 55 m de la sol şi cu o înălţime totală de 107 m. De aceea. artiştii au umanizat personajele. a impus artiştilor o cercetare atentă şi pătrundere a omului. în perioada Renaşterii sculptura şi pictura s-au transformat din auxiliare ale arhitecturii în ramuri de sine stătătoare ale artei.

de unde s-a răspândit 146 . în lucrările lui Antonio Pollaiuolo (1429. Arezzo. de înlocuire a concepţiei medievale teocentrice („Dumnezeu în centrul tuturor lucrurilor”) cu perspectiva antropocentrică („omul în centrul tuturor lucrurilor”). Padova. atât în studiile sale teoretice cât şi în compoziţiile sale. unde a pictat şi Leonardo da Vinci sau Veneţia. tehnică pentru care a folosit termenul de sfumato. Rezumat şi concluzii generale. Reprezentative sunt în acest sens tablourile sale Fecioara din grota cu stânci (1485 şi replica din 1511). de asemenea. Cina cea de taină (1495-1499). cunoscut de aceea şi sub denumirea de La Gioconda (1507). trecento (secolul XIV). Desprinderea de tradiţia medievale a fost inaugurate de „protorenascentistul" florentin Giotto di Bondone (cca. soţia lui Francesco del Giocondo. Înnoitorul picturii florentine renascentiste este considerat Tommaso di Giovanni. Renaşterea presupunea iniţial revenirea la tradiţiile culturale şi artistice ale Antichităţii păgâne greco-latine dar. unde cunoaşte cel puţin patru secole de evoluţie: duecento (secolul XIII). quatrocento (secolul XV) şi cinquecento (secolul XVI). portretul Mona Lisa. LEONARDO DA VINCI (1452-1519) a fost preocupat. influenţând însă practic toate compartimentele societăţii europene. care a realizat o pictură în care peisajul şi personajele nu mai sunt redate într-o suprafaţă plană. Rimini. zis Masaccio (1401-1428). pe baza tradiţiei artistice locale şi sub influenţa şcolii florentine sunt Ferrara. explicat de el însuşi „ca văzut printr-o uşoară perdea de fum”. Fenomen cultural complex. Alte centre în care au fost realizate remarcabile lucrări de pictură. unde a pictat şi florentinul Piero della Francesca (1420-1492). ca peisajul şi gruparea logică şi armonioasă a personajelor. de unde noile concepţii şi realizări s-au răspândit în întreaga Italie. redarea trăsăturilor psihice ale personajelor. situându-se într-un spaţiu tridimensional. Urbino.Centrul în care au fost soluţionate cel mai do timpuriu şi la nivelul cel mai înalt din punct de vedere teoretic şi al realizării artistice problemele care stăteau în faţa picturii a fost Florenţa. precum şi în crearea perspectivei. unde au pictat fraţii Giovanni (1430-1516) şi Gentile (1429-1507) Bellini. a declanşat un proces general de laicizare a societăţii. Renaşterea s-a manifestat cu precădere în literatura şi arta europeană.1498) sau ale lui Luca Signorelli (1450-1523). Milano. unde a lucrat Andrea Mantegna (1431Î806). Progresele realizate în redarea corectă a proporţiilor corpului omenesc şi a mişcărilor sale se constată. de problemele esenţiale ale picturii. care a realizat progrese remarcabile în înfăţişarea corpului uman şi a mişcărilor sale. ci dau senzaţia materialităţii. Verona şi Mantova. prin redarea volumului în spaţiu. modelarea imaginii prin jocul de lumini şi umbre. Renaşterea a apărut mai întâi în Italia. în cele din urmă. 1266-1337).

. Arbman. apoi în centrul şi estul Europei. Cluj. Jocurile schimbului. Gesellschaft. Arabii. 5. 1965. Definiţi succint umanismul. vol. 4. Bosl. R. Staat. Idem. München. 1965. 3.mai întâi în vestul. The Vikings. vol. K. Londra. Histoire d'Espagne et du Portugal. parţial. Altamira. Paris. H. Paris. Paris. Prezentaţi principalele aspecte caracteristice ale arhitecturii. 1-2. Seigneurie et féodalité. 1968. M.. R. M. Histoire de l'Espagne... 1956. centrul Europei a fost contemporană cu Renaşterea italiană. The Medieval Papacy. sculpturii şi picturii italiene din epoca Renaşterii BIBLIOGRAFIE Ablai. Bloch. 1968. Boutruche. 6. Arătaţi condiţiile socio-economice ale apariţiei Renaşterii.. Renaşterea din vestul şi. în perioade istorice în care fenomenul renascentist dispăruse de mult în vestul Europei Fixarea cunoştinţelor 1. 147 .. Bucureşti. De la Mecca la Cordoba. F. Barraclough. Definiţi principalele trăsături ale umanismului italian din a doua jumătate a secolului XV. 1995-1997. 1970. Renaşterea din estul Europei s-a manifestat însă numai parţial. vol. 1985. Braudel. W. 1973. 2. Societatea feudală. 1-2. Atkinson. 1-2. Wirtschaft im deutschen Mittelalter.. Prezentaţi-i pe principalii reprezentanţi ai Umanismului timpuriu şi operele lor.. G. Londra.. Bucureşti. Arătaţi prin ce se caracterizează umanismul critic.

Les grandes problemes de l’histoire byzantine. Princeton. A. Bucureşti.. 1964. E. 1912. vol.. vol. F.I. 1972. Demydow. 1-2. G. 1989. A. Idem. 1970. Bucureşti. Gernet. Bucureşti. Geschichte des chinesisches Reiches. Coulborn. Paris. Epoca marilor descoperiri geografice. Idem. Handbuch der deutschen Geschichte. Franke. Calmette. Feudalism in History. Courcelle. 1. Dimensiunea umană a istoriei. Bucureşti. O. Istoria culturii şi civilizaţiei. 1979.. 1-2. Qu’est-ce que la féodalité?. vol.1943. 1961. Civilizaţia arabă în vremea celor 1001 nopţi. Leipzig.Structurile cotidianului. Iakubovski. Bucureşti. 1993. Fr.. 1964. Al. Ganshof.-L. 1970.. Vie-XIIe siècle. Iorga. Berlin. Bucureşti. 1948. Amurgul Evului Mediu. Civilizaţia Renaşterii. R. Chestiunea 148 .. Bucureşti. 1-2.. Goldenberg. Brentjes. Stuttgart.D. Idem. La société féodale.. Bruxelles. Cruciadele. New Zork. Lumea chineză.. B. Ch. Frica în Occident. 1-5. Literatura europeană şi Evul Mediu latin. Paris.. Bucureşti. Hoarda de aur şi decăderea ei. Gebhardt. J. Bucureşti. B. Timpul lumii. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Bucureşti. Idem. 1986. 1995. 1956. 1978. Ph. Clot. 1965. Bucureşti.. Dollinger. 1973. 2-3. Huizinga. Idem. Bucureşti. Ennen.. E.. 1976. The Medieval Town. 1953. 1949. 1990. Grekov. Goro Hani. Duţu. Bucureşti. La civilisation bysantine.. Bucureşti. Cazan.. R.. Bucureşti. Decei. J. S... (Editor).. Gilson... Curtius. 1-2. N. La Hanse (XIIe-XVIIe siècles).. Duby. Bucureşti. Paris. Drâmba. Derjavin. 1-2. Bucureşti. Istoria imperiului otoman până la 1656. A. Slavii în vechime. Bucureşti.A. Guerriers et paysans. Paris. E. 1975. 1982. 1990. 1991. Fl. Bréhier. 1995. 1957. B. 1986. Istoria poporului japonez. J. vol. 1986. Bucureşti. J. vol. Chestiunea Rinului. Delumeau. Diehl. Idem. vol.. 1971. Amsterdam. Filozofia în Evul Mediu. Mahomed II cuceritorul Bizanţului. Evul Mediu masculin. Frühzeit und Mittelalter. N. Paris. vol. 1968. 1927. L. Die Goldene Horde und ihre Vorgänger. Bucureşti. Paris. Literatura comparată şi istoria mentalităţilor. O. Civilizaţia veche a Iranului. vol. Bucureşti.. 1989. Oxford.. 1982. P..

Bucureşti. 1987. Idem. vol. Civilizaţia Occidentului medieval. Les invasions barbares. Istoria Evului Mediu. Les vagues germaniques. Joos. Bucureşti. Istoria medie universală. J. Riche. Martis. Manolescu.. Expansion de l'Orient et la naissance de la civilisation occidentale. Civilizaţia. Idem. Mayaşii.. vol. Musset. 1967.. 1-2. sat occitan de la 1294 până la 1324. A. în Crouzet. Ch. vol. Idem. Bucureşti.. F. Histoire generale des civilisations. 1951. J. 1991. 1967. 1. Idem. Bucureşti. 1951. Scurtă istorie a Africii Negre. Donald F. Renaşterea şi Reforma. Paris.. 1968. Les invasions germaniques. Mahomed şi Carol cel Mare. Montaillou. Paris. Paris. istoria şi cultura indiană. Bucureşti. Paris. Le second assault contre l’Europe chrétienne.. Radu (coordonator).. (Editor). Z.. Bucureşti. R. 1-2. Perelman. 1974. 1975.Dunării. Istoria Franţei.. Bruxelles. Pacaut. L. Le Roy Ladurie. 1921. De la Bharata la Gandhi. Manolescu. H. Idem. Perroy.. 2. Istoria italienilor. 1965. 1945. Lopez.. Civilizaţia inca.D. Paris. E. 1973. 1987. Idem. Imaginarul medieval. Bucureşti. vol. Societatea feudală în Europa apuseană. Pentru un alt Ev Mediu. Guide de l’Etudiant en histoire medievale. Paris.S. La fin du monde antique et le début du Moyen Âge. Pâclişanu. Em. Iaşi.. Matei. Le Goff. M. 1993. Le Moyen Âge. 1986. Lot.. Bucureşti.. P. vol. Idem. partea I. Bucureşti. Louis C. Pirenne.. Idem. Paris. M. 1936. Panofski. 1990. Bucureşti. 1962. Paris. Renaşterea şi renaşteri în arta occidentală.. vol. vol. H. G. Omul medieval. 1993. Les invasions barbares et le peuplement de l'Europe. Les peuples scandinaves au Moyen Âge. 1974. Bucureşti. Vikingii în istorie. Logan. Ed. Bucureşti. Istoria creştinismului antic. 1970. Bucureşti. 1968.. Istoria vieţii bizantine. Chestiunea Mării Mediterane. Paris. 1992. tom III. 149 . Bucureşti. Les catégories en histoire. 1971. Bucureşti.. Proccaci. Idem. 1937. 1. 1: Europa apuseană. 1999. Madaule. Histoire de l’Europe des invasions au XVI-e siècle. Radu. Murra.1913. 1. Oradea. 1973. Bucureşti. J. Dezvoltarea aşezămintelor politice şi sociale ale vechii Europe. Bucureşti. Oţetea. Maurice (Editor). 1964. 1980. Naissance de l'Europe. Idem. 1914.

vol. 1-4. 1975. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. 1983.. Bucureşti. Introducere în istoria filozofiei medievale. Zimmermann.. G. S. Gh. Vlăduţescu. Istoria ilustrată a Angliei. Bucureşti. Veacul întunecat.T.... Weber. Bucureşti.. 1991.. 1. Sistemul mondial modern. Bucureşti.. 1975. 150 . 1993. Civilizaţia Islamului clasic.Runciman. Civilzaţia japoneză tradiţională. Sourdel D. Bucureşti. Căderea Constantinopolului. O.M. Wallerstein. Trevelyan. Simu. Bucureşti. 1984. Bucureşti. Bucureşti. Im. Max.. H. vol. Sourdel J. 1453. 1973. 1993.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful