Ghidul studentului

10 | 11
U N I V E R S I T A T E A D E A R H I T E C T U R Ă ù I U R B A N I S M „ I O N MI N C U ” B U C U R E ù T I
Facul tatea de Arhi tectură
Ghidul studentului 2010-2011
Editura universitară „Ion Mincu”
Bucureúti, 2010
Coperta
Lector dr. arh. Andra Panait
Tehnoredactare / machetare / grafica
Drd. ing. Elena Dinu
© 2010 Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20
010014 Bucureúti, RomâniaCuvânt înainte

Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură cuprinde informaŃii sintetice privind disciplinele studiate în
cadrul programului de studii integrate de licenŃă şi masterat în Arhitectură (6 ani) şi al programul de
studii de licenŃă în Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3 ani) în anul universitar 2010-2011
(planurile de învăŃământ), planificarea activităŃilor de proiectare şi calendarul anului universitar în curs.
Deasemenea el include „Regulamentul privind activitatea de proiectare” şi „Regulamentul privind
examenele de finalizare a studiilor” în cadrul celor două specializări oferite de Facultatea de Arhitectură.
Ghidul de faŃă trebuie citit în corelare cu broşura care reuneşte principalele regulamente referitoare la
activitatea profesională a studenŃilor UAUIM, precum şi în corelare cu Ghidul de studii editat de
Facultatea de Arhitectură ce cuprinde descrierea programelor de studii oferite şi a conŃinutului
disciplinelor predate.
Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări, altele necesită precizări, vă rugăm să urmăriŃi
cu atenŃie anunŃurile catedrelor şi titularilor de discipline, precum şi procedurile afişate de diverse servicii
auxiliare (Secretariat, Contabilitate)..
Diverse informaŃii utile, pe care ne străduim să le menŃinem la zi, pot fi găsite şi pe site-ul UniversităŃii
www.uauim.ro.

5
6
Facultatea de Arhitectură
Specializări
Specializarea Arhitectură
studii de licenţă şi master în sistem integrat
6 ani
360 de credite
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
studii de licenţă
3 ani
180 de credite
Decan
prof.dr.arh. Zeno BOGDĂNESCU
7
Arhitecturã
studii de licenþã ºi master în sistem integrat 6 ani
360 de credite
8
A1
FacuItatea de Arhitecturà
Arhitecturà în sistem integrat Licentà si Master
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI I (sem. 1 si 2)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. BP1-1 Proiectare de arhitecturã (1) DS 10P - 140 11 - Cãtãlin Berza
2. BP1-2 Proiectare de arhitecturã (2) DS - 10P 140 - 11 Cãtãlin Berza
3. BP1-3 Activitãti practice (desen de arhitecturã) DF - 2L 28 - 1 Cãtãlin Berza
4. SFA-1 Studiul formei (1) DS 3L - 42 3 -
Romeo Simiras, Ìulius
Ìonescu
5. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 3L 42 - 3
Romeo Simiras, Ìulius
Ìonescu
6. SFA-3 Ìntroducere în grafica PC-ului DF 1L - 14 1 - Andreea Ìosif
7. SFA-4 Graficã 3D DF - 2L 28 - 2 Ìulius Ìonescu
8. SFA-5 Geometria formelor arhitecturale DF - 2C+1L 42 - 3
Ìulius Ìonescu, Doina
Niculae
9. SFA-6 Reprezentãri geometrice DF 2C+1L - 42 4 -
Ìulius Ìonescu, Doina
Niculae
10. ST-1 Statica formelor construite DTD 2C+1S - 42 3 - Mircea Crisan
11. ST-2 Matematicã DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
12. ST-3 Materiale de constructii DTD - 1C+1S 28 - 2 Crenguta Bratu
13. ST-4 Rezistenta materialelor DTD - 2C 28 - 2 Mihaela Georgescu
14. ÌT-1 Ìntroducere în arhitectura contemporanã DF 1C+1L - 28 2 - Ana Maria Zahariade
15. ÌT-2
Continuitate si discontinuitate în evolutia
istoricã a fenomenului arhitectural (Ì) ÷
antichitatea si evul mediu
DF - 1C+1S 28 - 2 Hanna Derer
16. ÌT-3 Limbaj arhitectural (1) DF - 1C+1S 28 - 2 Mihaela Criticos
17. ÌT-4 Ìntroducere în filosofie DC 2C - 28 2 - Stefan Vianu
18. CP-1 Limbi strãine (1) DC 2S - 28 2 - Luminita Petrulian
19. CP-2 Limbi strãine (2) DC - 2S 28 - 2 Luminita Petrulian
20. CP-3 Educatie fizicã (1) * DC 2S - 28 - - L. Chihaia
21. CP-4 Educatie fizicã (2) * DC - 2S 28 - - L. Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 30 32 868 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
BP1 Proiectare anul Ì DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
CP Conservarea Patrimoniului DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
ST Stiinte Tehnice DC Disciplinã complementarã P proiectare
SFA Studiul Formei si Ambient
9
A2
FacuItatea de Arhitecturà
Arhitecturà în sistem integrat Licentà si Master
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI II (sem. 3 si 4)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. BP2-1 Proiectare de arhitecturã (3) DS 10P - 140 11 - Alexandru Vasiliu
2. BP2-2 Proiectare de arhitecturã (4) DS - 10P 140 - 11 Alexandru Vasiliu
3. BP2-3
Activitãti practice (documentare de
arhitecturã)
DF - 1L 14 - 1 Alexandru Vasiliu
4. SFA-7 Studiul formei (3) DS 3L - 42 3 -
Romeo Simiras, Ìulius
Ìonescu
5. SFA-8 Studiul formei (4) DS - 3L 42 - 3
Romeo Simiras, Ìulius
Ìonescu
6. SFA-10 Modelare 3D DF - 1L 14 - 1 Ìulius Ìonescu
7. SFA-91 Perspectivã DF 2C+1L - 42 4 - Ìulius Ìonescu
8. UT-1 Elemente de mediu în urbanism DF 2C - 28 2 - Doina Cristea
9. UP-1 Analiza morfo-tipologicã urbanã DF - 2C 28 - 2 Constantin Enache
10. ST-5 Constructii din lemn si otel DTD 1C+1L - 28 2 - Rodica Crisan
11. ST-6 Structuri simple din lemn si otel DTD 1C+1S - 28 2 - Adrian Ìordãchescu
12. ST-7 Structuri din zidãrie si beton armat (1) DTD - 2C+1S 42 - 2 Mircea Crisan
13. ST-8 Constructii din zidãrie si beton armat DTD - 2C+1L 42 - 3 Rodica Crisan
14. ÌT-5
Continuitate si discontinuitate în evolutia
istoricã a fenomenului arhitectural european
(ÌÌ) ÷ de la renastere la curentele revival
DF 2C - 28 2 - Hanna Derer
15. ÌT-6 Limbaj arhitectural (2) DF 1C+1S - 28 2 - Mihaela Criticos
16. ÌT-7 Arhitecturã - locuire - oras DF - 2C+1L 42 - 3 Ana Maria Zahariade
17. ÌT-8 Ìstoria arhitecturii moderne DF - 2C 28 - 2 Sorin Vasilescu
18. CP-22 Limbi strãine (3) DC 2S - 28 2 - Luminita Petrulian
19. CP-23 Limbi strãine (4) DC - 2S 28 - 2 Luminita Petrulian
20. CP-24 Educatie fizicã (3) * DC 2S - 28 - - L. Chihaia
21. CP-25 Educatie fizicã (4) * DC - 2S 28 - - L. Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 30 32 868 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
BP2 Proiectare anul ÌÌ DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
CP Conservarea Patrimoniului DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
UT Planificare Urbanã si Dezvoltare Teritorialã DC Disciplinã complementarã P proiectare
UP Proiectare Urbanã si Peisagisticã
ST Stiinte Tehnice
SFA Studiul Formei si Ambient
10
A3
FacuItatea de Arhitecturà
Arhitecturà în sistem integrat Licentà si Master
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI III (sem. 5 si 6)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. BP3-1 Proiectare de arhitecturã (5) DS 11P - 154 12 - Adrian Spirescu
2. BP3-2 Proiectare de arhitecturã (6) DS - 8P 112 - 9 Adrian Spirescu
3. BP3-3 Proiect urbanism - PUD DS - 3P 42 - 3 Adrian Spirescu
4. SFA-11 Mobilier - Tehnologie - Proiect mobilier DS 2P - 28 2 - Dan Vucicovici
5. SFA-85 Mobilier - tehnologie DS 1C - 14 1 - Dan Vucicovici
6. SFA-41 CAAD Ì DF 1L - 14 1 - Andreea Ìosif
7. SFA-14 Comunicãri vizuale DC - 2C 28 - 2 Sorin Vasilescu
8. UP-62 Proiect urbanism - lotizare DS 2P - 28 3 - Constantin Enache
9. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 Alexandru M. Sandu
10. UP-3 Tehnica proiectãrii urbane DF - 2C 28 - 2 Constantin Enache
11. ÌT-9 Arhitectura traditionalã în România DF 1C+1S - 28 2 - Anca Brãtuleanu
12. ÌT-10 Sec. XÌX într-o perspectivã europeanã DF - 2C 28 - 2
Anca Bratuleanu, Nicolae
Lascu
13. ÌT-11 Arhitecturã - context - peisaj DF 1C+1L - 28 2 - Ana Maria Zahariade
14. ST-9 Finisaje (1) DTD 2C+1L - 42 3 - Ana-Maria Dabija
15. ST-10 Finisaje (2) DTD - 2C+1L 42 - 3 Ana-Maria Dabija
16. ST-11 Ìnstalatii - echipare DTD - 2C+1L 42 - 2 George Stoican
17. ST-12 Structuri din zidãrie si beton armat (2) DTD 1C+1L - 28 2 - Dragos Marcu
18. ST-13 Proiectarea structurilor de rezistentã DS - 2P 28 - 2 Mircea Crisan
19. ST-14 Activitãti practice (santier) DTD - 1L 14 - 1 Vlad Petrescu
DiscipIine Ia aIegere
20. Curs la alegere sem.1 2C - 28 2 -
21. Curs la alegere sem.2 - 2C 28 - 2
DiscipIine facuItative
22. Limbi strãine 1 * 1C+1S - 28 - -
23. Limbi strãine 2 * - 1C+1S 28 - -
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 28 30 868 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform ,Regulamentului privind desfãsurarea disciplinelor la alegere¨.
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
BP3 Proiectare anul ÌÌÌ DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
UP Proiectare Urbanã si Peisagisticã DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
ST Stiinte Tehnice DC Disciplinã complementarã P proiectare
SFA Studiul Formei si Ambient
11
A4
FacuItatea de Arhitecturà
Arhitecturà în sistem integrat Licentà si Master
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI IV (sem. 7 si 8)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. SP4-1 Proiectare de arhitecturã (7) DS 8P - 112 9 - Georgicã Mitrache
2. SP4-2 Proiectare de arhitecturã (8) DS - 8P 112 - 9 Georgicã Mitrache
3. SP4-3 Proiect urbanism - PUD (1) DS 3P - 42 4 - Georgicã Mitrache
4. SP4-4 Proiect urbanism - PUD (2) DS - 3P 42 - 3 Georgicã Mitrache
5. SFA-15 Arhitectura spatiului interior DF 2C - 28 2 - Valeriu Drãgan
6. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - Alexandru M. Sandu
7. UP-5 Proiect urbanism - partiu urbanistic DS 2P - 28 2 - Tiberiu Florescu
8. UP-6 Peisagisticã DF - 2C 28 - 2 Cerasella Crãciun
9. ST-77 Fizica constructiilor (1) DTD 2C - 28 2 - Mihai Opreanu
10. ST-16 Proiect tehnologie arhitecturalã (1) DS 3P - 42 3 - Radu Panã
11. ST-17 Proiect tehnologie arhitecturalã (2) DS - 3P 42 - 3 Radu Panã
12. ST-78 Fizica constructiilor (2) DTD - 2C 28 - 2
Marius Smigelschi, Radu
Panã
13. ST-19 Ìnginerie structuralã (1) DTD 2C - 28 2 - Adrian Ìordãchescu
14. ST-20 Ìnginerie structuralã (2) DTD - 2C 28 - 2 Adrian Ìordãchescu
15. CP-5 Protectia patrimoniului (notiuni de conservare) DS - 2C 28 - 2 Sergiu Nistor
16. CP-6 Proiect de restaurare DS - 2P 28 - 2 Sergiu Nistor
17. ÌT-12
Arhitecturã modernã si contemporanã în
România
DF 1C+1S - 28 2 - Nicolae Lascu
18. ÌT-13 Concept - limbaj - discurs DF - 2C 28 - 2 Augustin Ìoan
19. ÌT-14 Activitãti practice (excursie de studii) DF - 2L 28 - 1 Horia Radu Moldovan
DiscipIine Ia aIegere
20. Curs la alegere sem.1 2C - 28 2 -
21. Curs la alegere sem.2 - 2C 28 - 2
DiscipIine facuItative
22. Limbi strãine 1 * 1C+1S - 28 - -
23. Limbi strãine 2 * - 1C+1S 28 - -
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 28 30 868 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform ,Regulamentului privind desfãsurarea disciplinelor la alegere¨.
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
SP4 Proiectare anul ÌV DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
CP Conservarea Patrimoniului DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
UP Proiectare Urbanã si Peisagisticã DC Disciplinã complementarã P proiectare
ST Stiinte Tehnice
SFA Studiul Formei si Ambient
12
A5
FacuItatea de Arhitecturà
Arhitecturà în sistem integrat Licentà si Master
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI V (sem. 9 si 10)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. SP5-1 Proiectare de arhitecturã (9) DS 9P - 126 10 -
Daniela
Rãdulescu-Andronic
2. SP5-2 Proiectare de arhitecturã (10) DS - 9P 126 - 10
Daniela
Rãdulescu-Andronic
3. SP5-3 Proiect urbanism - PUD (1) DS 2P - 28 3 -
Daniela
Rãdulescu-Andronic
4. SP5-4 Proiect urbanism - PUD (2) DS - 3P 42 - 3
Daniela
Rãdulescu-Andronic
5. UP-7 Compozitie urbanã DF - 2C+1S 42 - 3 Alexandru M. Sandu
6. UP-8 Proiect peisagisticã DS 2P - 28 2 - Cerasella Crãciun
7. UT-3 Drept urbanistic DF - 2C 28 - 2
Serban Criveanu, Liviu
Ìanãsi
8. UT-11 Management urban DS 2C - 28 2 - Liviu Ìanãsi
9. ST-21 Structuri performante DTD 2C - 28 2 - Dragos Marcu
10. ST-22 Proiectare complexã DS 2C - 28 2 -
Marius Smigelschi,
Gabriel Negoescu
11. ST-23 Proiect tehnologie arhitecturalã (3) DS 3P - 42 3 - Gabriel Negoescu
12. ÌT-15 Axiologia si filozofia culturii DC 1C+1S - 28 2 - Stefan Vianu
13. ÌT-16 Estetica DC - 2C 28 - 2 Stefan Vianu
14. CP-7 Activitãti practice (releveu) DF - 2L 28 - 1 Stefan Bâlici
DiscipIine Ia aIegere
15. Curs la alegere sem.1 2C - 28 2 -
16. Curs la alegere sem.1 2C - 28 2 -
17. Curs la alegere sem.2 - 2C 28 - 2
18. Curs la alegere sem.2 - 2C 28 - 2
19. Proiect de specialitate la alegere - 5P 70 - 5
DiscipIine facuItative
20. Limbi strãine 1 * 1C+1S - 28 - -
21. Limbi strãine 2 * - 1C+1S 28 - -
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 28 30 868 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform ,Regulamentului privind desfãsurarea disciplinelor la alegere¨.
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
SP5 Proiectare anul V DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
CP Conservarea Patrimoniului DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
UT Planificare Urbanã si Dezvoltare Teritorialã DC Disciplinã complementarã P proiectare
UP Proiectare Urbanã si Peisagisticã
ST Stiinte Tehnice
13
A6
FacuItatea de Arhitecturà
Arhitecturà în sistem integrat Licentà si Master
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI VI (sem. 11 si 12)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. SP6-1 Practicã în birouri de proiectare DS - 480 20 - Mircea Chira
2. ST-24 Eficienta economicã si socialã a investitiilor DF 2C - 28 2 - Gabriel Negoescu
3. ÌT-17 Teoria cercetãrii DF 2C - 28 2 - Augustin Ìoan
4. ÌT-18 Managementul proiectãrii DS 2C - 28 2 -
Liviu Ìanãsi, Alexandru
Fuciec
5. CP-8 Studiu de amplasament DS 2P - 28 4 - Valeriu E. Drãgan
6. SP6-2 Disertatie DS - 3L 42 - 5 Zeno Bogdãnescu
7. SP6-3 Prediplomã DS - 3P 42 - 5 Zeno Bogdãnescu
8. SP6-4 Proiect diplomã DS - 5P 70 - 18 Zeno Bogdãnescu
9. ST-98 Consultantã tehnologie-structuri-instalatii DS - 2P 28 - 2 Radu Panã
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 774 30 30
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
CP Conservarea Patrimoniului DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
ST Stiinte Tehnice DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
SP6 Proiectare anul VÌ DC Disciplinã complementarã P proiectare
14

Discipline la alegere 2010-2011

Semestru IARNĂ (primul semestru)
Nr.
crt.
Dept. Cod CURS OBSERVAłII

1. SFA SFA-13 CAAD (II) – I. Ionescu Max.60 studenŃi
2. ST SP5-5 Fotografia, instrument de studiu metodic în arhitectură – V. Eftenie
3. ITCP CP-32 Teoria monumentului de arhitectură – K. Kovacs, I. Criveanu Numai pentru anul V
4. U UP-100 PercepŃie şi comportament în spaŃiul construit – M. Eftenie

5. ITCP CP-10
Conservarea monumentelor, tipuri de intervenŃii – A. Brătuleanu,
S.Nistor
Numai pentru anii IV – V
6. ITCP CP-26
Ipostaze contemporane ale arhitecturii – A.M. Zahariade, R. Ponta, K.
Kovacs

7. ITCP IT-34 Locuire şi sărăcie extremă – C. Berescu
8. ST ST-54 Reabilitarea patrimoniului construit – R. Crişan

9. ST ST-58 Metal în arhitectură – L. Gligor
10. ST ST-57 Tehnică de restaurare – M. Opreanu, S. Mănciulescu Numai pentru anii IV - V
11. ST ST-69 Arta fractală în spaŃiul architectural – Anca Vitcu
12. ST ST-96 Impactul dezastrelor în proiectarea construcŃiilor – Dragoş Marcu

13. BP BP3-8 Conexiunile arhitecturii – M. Ochinciuc
14. ITCP IT-30
Metode contemporane de organizare a spaŃiului: arhitectura americană
– A. Ioan

15. ITCP CP-9
Gestiunea patrimoniului şi teoria proiectului de conservare
1
– V.
Drăgan, I. Criveanu
Numai pentru anii IV - V
16. ST ST-70 Tehnologia habitatului durabil – Zina Macri

17. U UT-21 Reciclarea fondului construit
2
– Claudiu Runceanu
Numai pentru anii III - IV
Comun cu Facultatea de
Urbanism

DISCIPLINELE GRUPATE INTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN IN ORAR!


1
Promovarea cursului condiŃionează înscrierea la proiectul de specialitate Conservarea Patrimoniului anul V Facultatea de Arhitectură.
2
Se iniŃiază o serie de cursuri şi proiecte la alegere pe parcursul a 3 ani de studii (III, IV si V) ce vor totaliza un maximum de 21 de credite cu
competenŃe sporite în urbanism la acceptarea în Registrul Urbaniştilor din Romania, în masura frecventării tuturor acestor cursuri.
Pentru anul universitar 2011/2012 se vor activa în plus: Semestrul 1 – Valori psiho-sociologice în spaŃiul construit – M. Eftenie; Semestrul 2 – Documente şi
documentaŃii de urbanism – C. Enache. Pentru anul universitar 2012/2013 se vor activa proiecte de urbanism la alegere, suplimentare proiectului de
specialitate la alegere din semestrul 2 anul V. Începand cu anul universitar 2011/2012, înscrierea va fi condiŃionată de frecventarea cursurilor
corespunzătoare anului de studii precedent.
15
Semestru VARĂ (al doilea semestru)

Nr.
crt.
Dept. Cod CURS OBSERVAłII

1. ITCP IT-35 Arhitectură, cultură, societate – M.Criticos
2. ITCP IT-41 „Aventura” profesiunii de arhitect – A.M.Zahariade
3. U UT-38 Cultura urbană şi spaŃiu public – G. Pascariu
4. ST ST-55 Detaliere de arhitectură – M.Smigelschi, L.Gligor

5. ITCP CP-33 Teoria spaŃiului neconstruit – I. Criveanu, K. Kovacs Recomandat pt. anul IV
6. ITCP IT-38 Locuire extremă. Hyper-housing – A. Ioan
7. ST ST-53 Tehnici de programare în arhitectură – A.Vitcu
8. ST ST-56 Restaurare structurală – M.Crişan Numai pentru anii IV - V

9. ITCP IT-32 Ipostaze ale artei contemporane – F. Tudor
10. ITCP IT-33 Elemente de morfologie în arhitectura romanească – A. Brătuleanu
11. ITCP IT-46 Politici de locuire durabilă – V. Marin
12. ST ST-59 Eco-tehnologie arhit. – M.Opreanu

13. SFA SFA-82 Istoria artelor vizuale – S. Vasilescu
14. ITCP IT-40 Istoria aşezărilor din România – N. Lascu
15. ST ST-61 Greşeli în proiectare, execuŃie, exploatare - A.M.Dabija
16. ST ST-60 TendinŃe actuale în domeniul structurilor – D. Marcu Numai pentru anii IV - V

17. U UT-23 Planificare
3
– Liviu Ianăşi
Numai pentru anii III - IV
Comun cu Facultatea de
Urbanism

DISCIPLINELE GRUPATE INTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN IN ORAR!

PROIECTE DE SPECIALITATE LA ALEGERE_an V, semestrul 10

Nr.
crt.
Dept. ARIA DISCIPLINARĂ Cod TEMĂ OBSERVAłII
1. ITCP ProtecŃia patrimoniului
4
CP-28 InserŃii în situri construite protejate – Valeriu Drăgan Max. 60 studenŃi
ST-72 Reabilitare blocuri locuinŃe post-belice – Zina Macri Max.40 studenŃi
2. ST Tehnologie arhitecturală
ST-73 Arhitectură ecologică – Mihai Opreanu Max. 70 studenŃi
SFA-95 Scenografie – Doina Şerban Max. 30 studenŃi
SFA-96 Iluminat artistic – Raluca Buzdugan Max. 30 studenŃi
3. SFA
Arhitectură de interior şi
design
SFA-97 Amenajare ambarcaŃiune – Iulius Ionescu Max. 30 studenŃi
4. U Urbanism UP-101 Proiect urbanism – Tiberiu Florescu Max. 50 studenŃi


3
Aceleaşi observaŃii ca la poziŃia 17 – Semestrul de Iarnă (v. nota 2)
4
Înscrierea la proiect este condiŃionată de promovarea prealabilă a cursului „Gestiunea patrimoniului şi teoria proiectului de conservare”.
16
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.F. P.F. P.F.
Credit TITULAR
1 Andreea Iosif
Reprezentări geometrice 4 L.V.
Statica formelor construite 3 Mircea Crişan
Matematică 2 Anca Vitcu
Studiul formei 3
Introd. în arhit. contemp. 2 L.V. L.V. A.M.Zahariade
Introducere în filosofie 2 Ştefan Vianu
Limbi străine 2 L. Petrulian
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
EX. ARHITECTURĂ NR. 3
3
10
3
Iulius Ionescu,
Doina Niculae
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
10 TOTAL 11
A N I
EX. ARHITECTURĂ NR. 2
EX. ARHITECTURĂ NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
3
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
PR. VERIFICARE 2
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
P.V.1
S E M E S T R U L 1
R.Simiraş,
I.Ionescu
Introd. în grafica PC
E E ExerciŃiul nr. 2
3cr
ExerciŃiul nr. 1
3cr
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
ExerciŃiul nr. 3
3cr
E
OBIECT-REPREZENTARE STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL)
V
A
C
A
N
ł
Ă
17
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.F. P.F. P.F. P.V.1 R P.V.2
ECTS TITULAR
Grafică 3D 2 Iulius Ionescu
Geometria formelor arhit. 3 L.V.
Materiale de construcŃii 2 C. Bratu
RezistenŃa materialelor 2 L.V. M. Georgescu
Studiul formei 3
Cont.şi discont. în evol. ist. 1 2 Hanna Derer
Limbaj arhitectural (1) 2 M. Criticos
Limbi străine 2 L. Petrulian
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
10 TOTAL
PREDARI
10
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
EX. ARHITECTURĂ NR. 4
A N I
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 2
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
11
4
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
PR. VERIFICARE
EX. ARHITECTURĂ NR. 6
3
EX. ARHITECTURĂ NR. 5
2
2
R.Simiraş,
I.Ionescu
I. Ionescu, D.
Niculae
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
ExerciŃiul
nr. 4
3cr
ExerciŃiul nr.5
4cr
ExerciŃiul nr.6
2cr
E E E
STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE
Documentare Documentare Documentare
18
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. S.2 P.P. S3R P.F.
Credit TITULAR
Perspectiva 4 Iulius Ionescu
Cont.şi discont. în evol. ist. 2 2 L.V.
Limbaj arhitectural (II) 2 L.V. L.V. Mihaela Criticos
Elemente de mediu in urbanism 2 L.V. Doina Cristea
Constructii din lemn si otel 2 Rodica Crisan
Structuri simple din lemn si otel 2 A.Iordachescu
Limbi straine 2 L.Petrulian
Studiul formei 3
LEGENDA PREDARE REP./ ST. FORMEI L
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
SCHITA RESTANTA SR. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S E M E S T R U L 3
MORFOLOGIA COMPONENTELOR ARHITECTURII
A N II
PR. ARHITECTURA NR. 2
PR. ARHITECTURA NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
6
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
DOCUM./CERCETARE
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
10 TOTAL 11
Hanna Derer
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
R.Simiraş,
I.Ionescu
SCHITA
4
10
1
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
PROIECT ARHIT. NR.1
4cr
Tema atelier
SPATIU-STRUCTURA-EXPRESIE
PROIECT ARHIT. NR.2
6cr
Tema catedra faza I
MORFOLOGIA LOCUIRII
Documentare/Cercet.
E
E
PROIECT ARHIT.
NR.2
faza II
E
19
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S1 P.P. S2 P.F. S3R P.F.
Credit TITULAR
Modelare 3D 1 Iulius Ionescu
Arhitectura - Locuire - Oras 3
Analiza morfo-tipologica urbana 2 C-tin Enache
Istoria arhitecturii moderne 2 S.Vasilescu
Constructii din zidarie si b.a. 3 Rodica Crisan
Structuri din zidarie si b.a.(1) 2 M.Crisan
Limbi straine 2 L.Petrulian
Studiul formei 3
LEGENDA PREDARE REP./ ST. FORMEI L
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
SCHITA RESTANTA SR PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
10 TOTAL
PREDARI
A.M.Zahariade
OBIECTUL DE ARHITECTURA IN CONTEXT URBAN
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PR. ARHITECTURA 3
A N II
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 4
10
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
11
4
R.Simiraş,
I.Ionescu
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
DOCUM./ CERCETARE
SCHITA
6
PR. ARHITECTURA 4
1
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
PROIECT ARHIT. NR.3
6c
Tema catedra
LOCUINTA IZOLATA PE LOT
Documentare/Cercet. (Faza 1)
PR. ARHIT. NR.3
6c
Tema catedra
LOCUINTA
IZOLATA.
(Faza 2)
PROIECT ARHIT. NR.4
4c
Tema atelier
SPATIU PUBLIC E
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
20
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010-2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. P.F. S.2 P.F S3R. P.F.
Credit TITULAR
Mobilier - tehnologie + proiect 2 D.Vucicovici
C.A.A.D. 1
Arhitectura trad. in Romania 2 L.V. L.V. A.Bratuleanu
Arhitectura - Context - Peisaj 2 L.V. L.V. A.M.Zahariade
Finisaje (I) 3 A.M.Dabija
Structuri din zidarie si b.a. (II) 2 Dragos Marcu
Curs optional 2 Catedra
Proiect urbanism / lotizare 3 C-tin Enache
LEGENDA Schita refacere SR
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S E M E S T R U L 5
ARHITECTURA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
PR. MOBILIER 2
A N III
PR. ARHITECTURA NR. 2
PR. ARHITECTURA NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
2
5
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
DOCUM./CERCETARE
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
2
PREDARI
16
PR. URBANISM
TOTAL
3
17
Andreea Iosif
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
SCHITA
6
12
1
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
PROIECT ARHIT. NR.1
6cr
Tema atelier
CULTURĂ
PROIECT ARHIT. NR.2
5cr
Tema atelier
TURISM
E
E
PR. ARHIT. NR.2
Tema atelier
TURISM
E
PROIECT MOBILIER
2cr
PROIECT URBANISM-lotizare
3cr
E
21
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010-2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 16 23 30 6 13 20 7 4 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.F. S1 P.P.S2 P.F. S3R P.F.
Credit TITULAR
2
Doctrina urbanistica 2
Instalatii - echipare 2 G.Stoican
Comunicari vizuale 2 S.Vasilescu
Finisaje (II) 3 A.M.Dabija
Tehnica proiectarii urbane 2 C-tin Enache
Curs optional 2 catedra
LEGENDA Schita refacere SR
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
A N III
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 6
PR. STR. REZISTENTA
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
14
1
4
8
4
2
SCHITA
3
2
3
DOCUM./ CERCETARE
PR. ARHITECTURA -F2
PR. URB. PUD-F1
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
13 TOTAL
PREDARI
LOCUINłA ŞI ORAŞUL
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
Sec.XIX intr-o persp.
europeana
Alex.Sandu
N.Lascu,
A.Bratuleanu
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
LOCUINłE
COLECTIVE
PROIECT PUD
FAZA I-3 cr.
LOCUINłE COLECTIVE
Temă catedră
FAZA II-8 cr.
E
E
PROIECT STRUCTURI 2cr
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
22
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. S.2 P.F. P.F S.3R P.F
Credit TITULAR
Arhitectura spatiului interior 2 V.Dragan
Arh.mod.si contemp.in Romania 2 L.V. L.V. L.V. N.Lascu
Structura urbana 2 Alex.Sandu
Fizica constructiilor (I) 2 Mihai Opreanu
Inginerie structurala (I) 2 A.Iordachescu
Curs optional 2 catedra
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
16 TOTAL P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
3
2
8
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
S E M E S T R U L 7
3
PR URBANISM
PR.ARHITECTURA 1
A N IV
SPATIUL PUBLIC / SPATIUL PRIVAT
4
1
PR.ARHITECTURA 2
PREDARI
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
19
V
A
C
A
N
ł
Ă
5
3
2
S
E
M
E
S
T
R
U
L

2
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
PR. TEHNOL. ARH.
PR. URBANISM PUD
SCHITA
4
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
ł
Ă
E
PROIECT ARHIT. NR. 1
4cr
Temă atelier
E
P.U.D.
4cr
Temă catedră
E
PROIECT
ARHITECTURĂ
NR. 2
5cr
Temă catedră
PROIECT TEHNIC
3c.
PROIECT URBANISM
2c.
E E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
23
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 26 23 30 6 13 20 27 4 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. S.2 P.F. P.F. S.3R P.F. P.F.
Credit TITULAR
Protectia patrimoniului 2 Sergiu Nistor
Peisagistica 2 L.V. C.Craciun
Fizica constructiilor (II) 2
Inginerie structurala (II) 2 A.Iordachescu
Concept-limbaj-discurs 2 A.Ioan
Curs optional 2 CATEDRA
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
16
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
TOTAL
S E M E S T R U L 8
3
PR. RESTAURARE
PR. URBANISM PUD
SCHITA
PR.ARHITECTURA 2
4
3
8
1
PR. TEHNOL. ARH.
2
V
A
C
A
N
T
A
OPERATIUNI IN SITURI CU PERSONALITATE
3
2
18
5
3
M.Smigelschi/
R.Pana
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PR.ARHITECTURA 1
A N IV
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I


P
R
A
C
T
I
C
E
PROIECT ARHIT. NR. 1
4cr
Temă atelier
P.U.D.
3cr
Temă catedră
PROIECT
ARHITECTURĂ NR.
2
5cr
Temă catedră
E E E
PROIECT TEHNIC
3cr
E E
PROIECT RESTAURARE
2cr
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I


P
R
A
C
T
I
C
E
24
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. P.F. S.2 P.F. S.3R P.F. P.F.
Credit TITULAR
Axiologia si filozofia culturii 2 St.Vianu
Proiectare complexa 2
Structuri performante 2 Dragos Marcu
Management urban 2 Liviu Ianasi
Curs optional 2 catedra
Curs optional 2 catedra
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S E M E S T R U L 9
ARHITECTURA SI STRUCTURILE SPECIALE
PR.TEHNOL.ARH.
3
3
A N V
PR.ARHITECTURA 2
PR.ARHITECTURA 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
3
5
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
PR.URBANISM PUD
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
2
PREDARI
16
PR.PEISAGISTICA
TOTAL
2
18
M.Smigelschi /
G.Negoescu
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
SCHITA
4
9
2
1

PROIECT ARHITECTURA
NR.2
(FAZA 2) 5cr
Tema catedra
PROIECT TEHNOLOGIE ARH.
3cr
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
PROIECT ARHITECTURA
NR.1
4cr
Tema atelier
E
PUD (FAZA 1)
3cr
Tema catedra
E
PROIECT PEISAGISTICA
2cr
E E
E
PROIECT ARHITECTURA NR.2
25
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Studii cu licenŃă şi master integrat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 26 23 30 6 13 20 27 4 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S1 P.F. P.P S2 S3R P.F P.F
Credit TITULAR
Drept urbanistic 2
Compozitie urbana 3 Alex.Sandu
Estetica şi estetica arhitecturii 2 St.Vianu
Curs optional 2 catedra
Curs optional 2 catedra
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
20
1
3
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
17 TOTAL
PREDARI
CONTEXT - EXPRESIE - TEHNOLOGIE
9
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PR. SINTEZA
A N V
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 10
5
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S.Criveanu
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
PR. ALEGERE
PR.URBANISM PUD
11
SCHITA
5
3
PROIECT LA ALEGERE 5cr
- URBANISM - TEHNOLOGIE
- ISTORIE - RESTAURARE - INTERIOR
PR. ARHITECTURA
FAZA 1
2cr
PR. ARHITECTURA
FAZA 2
9cr
PROIECT DE SINTEZA
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
PUD
3cr
E E
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
26
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 2011
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
m a r t i e
aprilie
m a i
i u n i e
i u l i e

august
septembrie
11 2010
12 2010
01 2011
02 2011
03 2011
04 2011
05 2011
06 2011
07 2011
08 2011
09 2011
CALENDAR ACADEMIC 2010-2011
anii I-V
Specializarea Arhitectură
Studii de licenţă şi master integrat, 6 ani
11 S
2 S
3 S 3 S
1 S
7 S
2 S
7 S
4 S
2 S
înscriere în anul universitar 2010-2011
învăţământ
sesiune de evaluare
activităţi practice
deschiderea anului universitar 2010-2011
vacanţă
weekend, sărbători legale
27
CALENDAR ACADEMIC 2010-2011
anul VI
Specializarea Arhitectură
Studii de licenţă şi master integrat, 6 ani
10 2011
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
m a r t i e
aprilie
m a i
i u n i e
i u l i e

august
septembrie
11 2010
12 2010
01 2011
02 2011
03 2011
04 2011
05 2011
06 2011
07 2011
08 2011
09 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
înscriere în anul universitar 2010-2011
învăţământ
sesiune de evaluare
încheierea situaţiei şcolare
vacanţă
weekend, sarbători legale
practică profesională
deschiderea anului universitar 2010-2011
predare disertaţie
predare proiect diplomă
validare proiect diplomă
elaborare prediplomă şi disertaţie
susţinere prediplomă şi disertaţie
elaborare proiect diplomă
susţinere proiect diplomă
11 S
4 S
2 S
1 S
6 S
2 S
7 S
3 S
2 S
1 S
1 S
28
Conservare ºi
Restaurare de Arhitecturã
studii de licenta 3 ani
180 de credite
29
C1
FacuItatea de Arhitecturà
Conservare si Restaurare de Arhitecturà - SIBIU - Licentà
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI I (sem. 1 si 2)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. BP1-1 Proiectare de arhitecturã (1) DS 10P - 140 12 - Cãtãlin Berza
2. BP1-2 Proiectare de arhitecturã (2) DS - 10P 140 - 12 Cãtãlin Berza
3. SFA-1 Studiul formei (1) DS 3L - 42 3 - Victor Moraru
4. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 3L 42 - 3 Victor Moraru
5. BP1-6 Activitãti practice (desen de arhitecturã) DF 1L - 14 1 - Cosmin Caciuc
6. BP1-7
Activitãti practice (documentare de
arhitecturã)
DF - 1L 14 - 1 Cosmin Caciuc
7. SFA-6 Reprezentãri geometrice DF 2C+1L - 42 3 - Victor Moraru
8. SFA-3 Ìntroducere în grafica PC-ului DF - 1L 14 - 1 Victor Moraru
9. SFA-5 Geometria formelor arhitecturale DF - 2C+1L 42 - 3 Victor Moraru
10. ST-1 Statica formelor construite DTD 2C+1S - 42 3 - Basarab Chescã
11. ST-25 Ìstoria tehnicilor de constructie DF 1C+1L - 28 2 - Liviu Gligor
12. ST-2 Matematicã DF 1C+1S - 28 2 - Ìoan Tincu
13. ST-3 Materiale de constructii DTD - 1C+1S 28 - 2 Crenguta Bratu
14. ST-4 Rezistenta materialelor DTD - 2C 28 - 2 Vlad Petrescu
15. ÌT-1 Ìntroducere în arhitectura contemporanã DF 1C+1L - 28 2 - Kázmér Kovács
16. ÌT-2
Continuitate si discontinuitate în evolutia
istoricã a fenomenului arhitectural (Ì) ÷
antichitatea si evul mediu
DF - 2C 28 - 2 Horia Radu Moldovan
17. CP-30 Elemente de limbaj arhitectural DF - 1C+1L 28 - 2 Kázmér Kovács
18. CP-1 Limbi strãine (1) DC 2S - 28 2 - Luminita Petrulian
19. CP-2 Limbi strãine (2) DC - 2S 28 - 2 Luminita Petrulian
20. CP-3 Educatie fizicã (1) * DC 2S - 28 - - L. Chihaia
21. CP-4 Educatie fizicã (2) * DC - 2S 28 - - L. Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 30 30 840 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
BP1 Proiectare anul Ì DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
CP Conservarea Patrimoniului DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
ST Stiinte Tehnice DC Disciplinã complementarã P proiectare
SFA Studiul Formei si Ambient
30
C2
FacuItatea de Arhitecturà
Conservare si Restaurare de Arhitecturà - SIBIU - Licentà
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI II (sem. 3 si 4)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DiscipIine obIigatorii
1. BP2-4 Proiect de arhitecturã integrat DS 10P - 140 12 -
Nicolae Grama, Cristian
Drughean
2. SFA-103 Studiul formei (3) DS - 2L 28 - 2 Victor Moraru
3. SFA-93 Modelare 3D DF 3L - 42 3 - Marius Chiliban
4. SFA-91 Perspectivã DF 2C+1L - 42 3 - Victor Moraru
5. ST-26 Materiale si procedee constructive (1) DTD 2C+2L - 56 4 - Liviu Gligor
6. ST-27 Materiale si procedee constructive (2) DTD - 2C+2L 56 - 4 Liviu Gligor
7. ST-74 Finisaje (1) DTD 1C+1L - 28 2 - Zina Macri
8. ST-28 Structuri din zidãrie si beton armat DTD 2C - 28 2 - Vlad Petrescu
9. ST-75 Finisaje (2) DTD - 1C+1L 28 - 2 Zina Macri
10. ÌT-5
Continuitate si discontinuitate în evolutia
istoricã a fenomenului arhitectural european
(ÌÌ) ÷ de la renastere la curentele revival
DF 2C - 28 2 - Hanna Derer
11. CP-15 Notiuni de urbanism si patrimoniu urban DC - 2C 28 - 2 Ìrina Popescu-Criveanu
12. CP-29 Arhitecturã - locuire - oras DF - 2C 28 - 2 Kázmér Kovács
13. CP-11 Proiect de integrare în sit protejat (1) DS - 10P 140 - 12
Kázmér Kovács, Liviu
Gligor
14. CP-16 Releveu DTD - 2C 28 - 2 Petru Mortu
15. ST-29 Activitãti practice (lucrari de constructii) DTD - 2L 28 - 2 Liviu Gligor
16. CP-22 Limbi strãine (3) DC 2S - 28 2 - Luminita Petrulian
17. CP-23 Limbi strãine (4) DC - 2S 28 - 2 Luminita Petrulian
18. CP-3 Educatie fizicã (1) * DC 2S - 28 - - L. Chihaia
19. CP-4 Educatie fizicã (2) * DC - 2S 28 - - L. Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 30 30 840 30 30
* Promovare pe bazä de calificativ (admis/respins).
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
BP2 Proiectare anul ÌÌ DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
CP Conservarea Patrimoniului DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
ST Stiinte Tehnice DC Disciplinã complementarã P proiectare
SFA Studiul Formei si Ambient
31
C3
FacuItatea de Arhitecturà
Conservare si Restaurare de Arhitecturà - SIBIU - Licentà
PIan de învàtàmânt 2010-2011, anuI III (sem. 5 si 6)
Nr.
crt.
Cod DiscipIinà
Cat.
form.
Ore/sàptàmânà
TotaI
ore
ECTS
TituIar
S1 S2 S1 S2
DicipIine obIigatorii
1. CP-17 Proiect de integrare în sit protejat (2) DS 10P - 140 10 -
Kázmér Kovács, Liviu
Gligor
2. CP-18 Documentatie economicã DC 1C+1P - 28 2 - Ì. Urdea
3. ÌT-9 Arhitectura traditionalã în România DF 1C+1L - 28 2 - Anca Brãtuleanu
4. CP-19 Reabilitarea monumentelor istorice DTD 1C+1P - 28 2 - Ìrina Ìamandescu
5. CP-15 Notiuni de urbanism si patrimoniu urban DC - 2C 28 - 2 Ìrina Popescu-Criveanu
6. CP-27 Analizã cartograficã operationalã DS 2C - 28 2 - Valeriu E. Drãgan
7. CP-16 Releveu DTD - 2C 28 - 2 Petru Mortu
8. CP-36 Evidenta patrimoniului DTD 1C+1L - 28 2 - Adrian Crãciunescu
9. CP-37 Legislatie DC 1C+1S - 28 2 - Sergiu Nistor
10. CP-38 Ìstoria si teoria conservãrii DS 2C - 28 2 - Sergiu Nistor
11. ST-11 Ìnstalatii - echipare DTD 1C+1L - 28 2 - George Stoican
12. ST-97 Patologie si tratament DTD - 2C 28 - 2 Mihai Opreanu
13. ST-56 Restaurare structuralã DTD - 2C 28 - 2 Mircea Crisan
14. UP-68 Proiectare si planificare urbanã DC 2C+2L - 56 4 - Liviu Ìanãsi
15. CP-40 Disertatie - studiu bibliografic DTD - 1C+1L 28 - 2 Ìon Gabriel Panasiu
16. CP-41
Studiul de fundamentare si conceptul de
interventie
DTD - 1C+3L 56 - 4 Sergiu Nistor
17. CP-42 Proiect de finalizare a studiilor DS - 12P 168 - 14 Valeriu E. Drãgan
18. CP-43 Practicã profesionalã DTD - 4L 56 - 2 Ìrina Ìamandescu
TOTAL ORE OBLIGATORII/CREDITE 30 30 840 30 30
19. Examen de licentã (probã teoreticã + sustinere proiect) - 10
SimboIuri catedre: Categorii formative: Ore/sàptàmânà:
IT Ìstoria & Teoria Arhitecturii DF Disciplinã fundamentalã C cursuri
CP Conservarea Patrimoniului DTD Disciplinã tehnicã în domeniu S seminarii
UP Proiectare Urbanã si Peisagisticã DS Disciplinã de specialitate L lucrãri practice
ST Stiinte Tehnice DC Disciplinã complementarã P proiectare
32
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Conservare şi Restaurare de Arhitectură, licenŃă - 3 ani (180 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.F. P.F. P.F.
Credit TITULAR
O. Studiul formei 3 L.V. L.V. V. Moraru
O. Act pract 1
O. Repr geometr 3 L.V. L.V. V. Moraru
O. Statica form constr 3 L.V. B Chesca
O. Ist tehn constr 2 L.V. L. Gligor
O. Matematica 2 L.V. Tincu
O. Intr in arh contemp 2 L.V. K Kovacs
O. Limba straina 2 Petrulian
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
C. Caciuc
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
PV1
10
4
PR.VERIF.
EX. ARHITECTURĂ NR. 3
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
10 TOTAL
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
12
A N I
EX. ARHITECTURĂ NR. 2
EX. ARHITECTURĂ NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
3
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
S E M E S T R U L 1
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
2
credite
3
E E ExerciŃiul nr. 2
3cr
ExerciŃiul nr. 1
3cr
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
ExerciŃiul nr. 3
4cr
E
OBIECT-REPREZENTARE STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL)
33
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Conservare şi Restaurare de Arhitectură, licenŃă - 3 ani (180 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 26 23 30 6 13 20 27 4 11 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.F. P.F. P.F. PV1R PV2
Credit TITULAR
O. Studiul formei 3 V. Moraru
O. Act Practica 1 C. Caciuc
O. Intr in grafica PC 1 L.V. L.V. V. Moraru
O. Geom form arh 3 L.V. V. Moraru
O. Mater de constr 2 C. Bratu
O. Rezist materialelor 2 V. Petrescu
O. Cont si disc in ev ist 2 H R Moldovan
O. Elem de limbaj arh 2 K Kovacs
O. Limba straina 2 Petrulian
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
12
5
10
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
10 TOTAL
PREDARI
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
EX. ARHITECTURĂ NR. 4
A N I
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 2
3
EX. ARHITECTURĂ NR. 5
2
2
PR.VERIF.
EX. ARHITECTURĂ NR. 6
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
ExerciŃiul nr. 4
3cr
ExerciŃiul nr.5
5cr
ExerciŃiul nr.6
2cr
E E E
STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE
Documentare Documentare Documentare
34
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Conservare şi Restaurare de Arhitectură, licenŃă - 3 ani (180 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.F. S.1 S.2 P.F. S3R
Credit TITULAR
O Modelare 3 D 3 Chiliban
O. Perspectiva 3 L.V.
O. Mater si proc constr 4 L.V. L Gligor
O. Finisaje 2 L.V. Z Macri
O. Struct din zidarie 2 L.V. V. Petrescu
O. Cont si disc in ev ist. 2 L.V. H. Derer
A. Limba straina 2 Petulian
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
SCHITA
5
10
1
V. Moraru
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
10 TOTAL 12
AN II
EX. ARHIT. NR. 2
EX. ARHIT. NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
6
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S E M E S T R U L 3
E E Proiectul nr. 2
Muzeu in Sibiu
6cr
Proiectul nr. 1 Locuinta in
sit existent
5cr
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
E
OBIECT-REPREZENTARE STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL)
35
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Conservare şi Restaurare de Arhitectură, licenŃă - 3 ani (180 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 26 23 30 6 13 20 27 4 11 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. S.2 P.F. S3R
Credit TITULAR
O. Studiul formei 2 V. Moraru
O. Mater si proc constr 4 L.V. L.V. L. Gligor
O. Finisaje II 2 L.V. L.V. Z. Macri
O. Notiuni de urb si Patr 2 I. Popescu
O. Arh locuire oras 2 L.V. K. Kovacs
O. Releveu 2 L.V. L.V. P. Mortu
O. Practica 2 L. Gligor
A. Limba straina 2 Petulian
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
12
6
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
10 TOTAL
PREDARI
10
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PR INT IN SIT URB
AN II
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 4
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
SCHITA
5
PR INT IN SIT URB
1
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
Proiect de integrare in sit nr. 1 Faza 1
5cr
Proiect deintegrare in sit nr. 1 Faza 2
6cr
E E
STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE
36
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Conservare şi Restaurare de Arhitectură, licenŃă - 3 ani (180 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. S.2 P.F. S3R
Credit TITULAR
O. Doc economica 2 L.V. Udrea
O. Arh trad in Romania 2 L.V.
O. Reab mon ist 2 L.V. L.V. I. Iamandi
O. Analiza cart operat 2 V. Dragan
O. Evid patrim 2 L.V. A. Craciun
O. Legislatie 2 S. Nistor
O. Ist si teor cons 2 S. Nistor
O. Inst echipare 2 L.V. Stoican
O. Proiect si planif urb 4 L. Ianasi
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
SCHITA
4
10
1
A. Bratuleanu
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N
ł
Ă
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
10 TOTAL 10
AN III
EX. ARHITECTURĂ NR. 2
EX. ARHITECTURĂ NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
5
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S E M E S T R U L 5
E Proiectul nr. 2 in sit protejat, faza 1
4cr
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
Pr. nr. 2, faza 2
5cr
E
OBIECT-REPREZENTARE STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL)
37
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Conservare şi Restaurare de Arhitectură, licenŃă - 3 ani (180 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
21 28 7 14 21 28 4 11 18 26 2 9 26 23 30 6 13 20 27 4 11 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.1 P.F. S.2 P.F. P.F. S3R
Credit TITULAR
O. Not de urb si patr urb 2
O. Releveu 2
O. Patologie si tratament 2
O. Restaur structurala 2
O. Disertatie su stud bibl 2
O. Stud de fund concept 4 L.V.
O. Practica prof 2 I. Iamandescu
LEGENDA
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
14
4
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
12 TOTAL
PREDARI
12
GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE
EX. ARHIT. NR. 4
AN III
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 6
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
ACTIVITĂłI
ore /
săpt.
credite
SCHITA
EX. ARHIT. NR. 6
4
EX. ARHIT. NR. 5
1
5
G. Panasiu
S. Nistor
I. Popescu
P. Mortu
M. Opreanu
M Crisan
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

P
R
A
C
T
I
C
E
A
C
T
I
V
I
T
A
T
I


P
R
A
C
T
I
C
E
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
Proiect finalizare studiu
faza 1
4cr
Pr. fin stud
Faza 2
4cr
Pr fin stud
faza 3
5cr
E
E E
STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE
38
10 2011
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
m a r t i e
aprilie
m a i
i u n i e
i u l i e

august
septembrie
11 2010
12 2010
01 2011
02 2011
03 2011
04 2011
05 2011
06 2011
07 2011
08 2011
09 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CALENDAR ACADEMIC 2010-2011
anii I, II
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
Studii de licenţă, 3 ani
11 S
2 S
3 S 3 S
1 S
7 S
2 S
7 S
4 S
2 S
înscriere în anul universitar 2010-2011
învăţământ
sesiune de evaluare
activităţi practice
deschiderea anului universitar 2010-2011
vacanţă
weekend, sărbători legale
39
10 2011
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
m a r t i e
aprilie
m a i
i u n i e
i u l i e

august
septembrie
11 2010
12 2010
01 2011
02 2011
03 2011
04 2011
05 2011
06 2011
07 2011
08 2011
09 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 S
CALENDAR ACADEMIC 2010-2011
anul III
11 S
2 S
3 S 3 S
1 S
7 S
2 S
7 S
4 S
1 S
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
Studii de licenţă, 3 ani
înscriere în anul universitar 2010-2011
învăţământ
sesiune de evaluare
practică profesională
deschiderea anului universitar 2010-2011
examen de licenţă
vacanţă
weekend, sărbători legale
40

Regulament privind activitatea de proiectare

Prezentul regulament detaliază prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a
studenŃilor UAUIM, cu referire la specificul activităŃii de proiectare în cadrul programelor de studii oferite
de Facultatea de Arhitectură UAUIM.
Pe baza prezentului Regulament, sub coordonarea Decanatului, şefii departamentelor şi catedrelor de
proiectare vor elabora Regulamentele privind activitatea de proiectare aferente anului şi/sau ciclului de
studiu, după caz; prin grija catedrelor, aceste regulamente vor fi făcute cunoscute prin afişare şi/sau
publicare pe site-ul universităŃii la începutul fiecărui an universitar.

1. Obiectivele şi continutul activităŃii de proiectare
Activitatea de proiectare reprezintă principala activitate formativă în domeniul de studii „arhitectură”,
având o pondere de cca 50% din totalul activităŃilor didactice; în cadrul activităŃii de proiectare se
realizează sinteza şi exerciŃiul aplicării practice a competenŃelor dobândite la alte discipline.
Obiectivele activităŃii de proiectare trebuie înŃelese ca seturi de competenŃe profesionale ce urmează a fi
conferite viitorului absolvent în diverse etape ale procesului de învăŃare, având ca Ńintă finalităŃile
formative specifice programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură (la nivel de studii de licenŃă
şi master integrat, şi de studii de licenŃă), stabilite de Decanat.
In cadrul fiecărui program de studii, activitatea de proiectare este organizată în module semestriale şi
ani de studiu, cu finalităŃi formative proprii ce converg către finalităŃile formative proprii specializării;
aceste finalităŃi formative (la nivel de an şi semestru) sunt stabilite de către şefii catedrelor de
proiectare, sub coordonarea Decanatului. FinalităŃile formative la nivel de semestru (reprezentând
obiectivele activităŃii de proiectare din acel semestru), precum şi conŃinutul activităŃii (exerciŃiile propuse
pentru atingerea obiectivelor) sunt precizate în fişa disciplinei „proiectare de arhitectură” întocmită
pentru fiecare semestru în parte de către şeful catedrei de an (ca titular al disciplinei).
41

In cadrul fiecărui modul semestrial se pot propune mai multe tipuri de exerciŃii – proiecte de arhitectură
generală, proiecte integrate, proiecte de specialitate – menite să asigure însuşirea de către student a
seturilor de competenŃe stabilite ca Ńintă formativă pentru fiecare semestru şi an de studiu în parte.
Proiectele de arhitectură generală şi cele integrate sunt coordonate de catedrele de proiectare; proiectele
de specialitate sunt coordonate de către catedrele de profil.
Proiectele de arhitectură generală pot fi proiecte de atelier şi proiecte de an, proiecte lungi, proiecte
scurte şi proiecte de o zi (schiŃă de schiŃă). De asemenea, la anul I activitatea de proiectare include şi
proiecte de verificare programate în sesiunile de evaluare de la finalul semestrelor.
In cazul proiectelor de arhitectură generală, pentru fiecare exerciŃiu (proiect) în parte, obiectivele
specifice şi conŃinutul activităŃii aferente vor fi stabilite prin tema proiectului, la propunerea
responsabilului de temă desemnat de şeful catedrei coordonatoare şi cu aprobarea şefului catedrei,
urmărindu-se concordanŃa dintre obiectivele proiectului şi obiectivele formative ale semestrului. In cazul
proiectelor integrate, obiectivele specifice şi conŃinutul activităŃii aferente vor fi stabilite prin tema
întocmită în comun de către responsabilii de temă desemnaŃi de şefii catedrelor implicate şi aprobate
prin consens de şefii catedrelor respective. In cazul proiectelor de specialitate, obiectivele specifice şi
conŃinutul activităŃii aferente, stabilite prin „fişa disciplinei”, vor fi detaliate prin tema proiectului
întocmită de către titularul acestuia, cu aprobarea şefului catedrei de profil.
Pentru fiecare dintre proiectele programate se alocă credite. In alocarea numărului de credite se va avea
în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (“workload”) pe care o solicită studentului mediu
activitatea respectivă, raportată la totalul cantităŃii de muncă necesară pentru a promova un an întreg
de studiu. Cantitatea de muncă a studentului include orele-contact (respectiv orele de prezenŃă fizică la
activităŃile de atelier), precum şi orele de studiu individual (documentare, lucru efectiv la proiect,
redactare, realizare machete, pregătirea susŃinerii proiectului etc), necesare pentru atingerea
obiectivelor formative proprii proiectului; de regulă unui credit îi corespund 25-30 de ore de muncă a
studentului mediu, iar 60 de credite reprezintă cantitatea normală de muncă într-un an universitar.
Şefii catedrelor de proiectare au obligaŃia ca până la data de 1 octombrie a fiecărui an universitar să
întocmească, sub coordonarea decanatelor, „graficul desfăşurării activităŃilor de proiectare” ilustrând
42

exerciŃiile (proiectele) planificate în raport cu obiectivele formative stabilite pentru fiecare an de studiu şi
fiecare semestru în parte, succesiunea lor în timp şi numărul de credite alocate fiecărei activităŃi.
„Graficul” care include activităŃi de proiectare de diverse specialităŃi se va întocmi împreună cu şefii
catedrelor de profil implicate. „Graficul desfăşurării activităŃilor de proiectare” se va corela cu verificările
pe parcurs aferente disciplinelor teoretice, prin consens între şefii catedrelor de proiectare şi ai celorlalte
catedre implicate. La începutul anului universitar „graficul desfăşurării activităŃilor de proiectare”,
incluzând şi programarea verificărilor pe parcus la discipline teoretice, se face public prin afişare, pe site-
ul universităŃii şi/sau în broşura tipărită anual (Ghidul studentului). Orice fel de modificări în
desfăşurarea activităŃilor se vor face numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenŃilor.

2. Participarea studenŃilor la activitatea de proiectare şi predarea proiectelor
Continuitatea activităŃii de învăŃare este o condiŃie absolut necesară în acest domeniu esenŃial al formării
viitorului arhitect. Ca atare, studentul are obligaŃia să frecventeze în mod continuu toate activităŃile
didactice organizate în cadrul atelierelor de proiectare (corecturi, prelegeri, dezbateri, prezentări la
panou etc) şi să acorde o atenŃie corespunzătoare pregătirii individuale complementare.
CondiŃia minimă de frecvenŃă, în directă legătură cu evaluarea activităŃii studentului pe parcursul
semestrului, este adusă la cunoştinŃa studenŃilor prin fişele disciplinelor publicate pe site-ul UniversităŃii
www.uauim.ro, prin regulamentele detaliate ale catedrelor de proiectare comunicate la începutul fiecărui
an universitar, prin temele proiectelor şi prin informarea verbală a studenŃilor la începutul activităŃii în
atelier.
Titularii proiectelor (respectiv şefii de catedre sau şefii de ateliere, după caz) au obligaŃia de a asigura
respectarea condiŃiilor comunicate la începutul activităŃii; eventualele modificări se fac numai în situaŃii
justificate şi numai cu acordul studenŃilor.
Nerespectarea de către student a prevederilor privind frecvenŃa minimă obligatorie se sancŃionează cu
refuzul primirii proiectului şi cu obligatia de a-l reface în anul universitar următor.
43

In cazuri întemeiate absenŃele se pot motiva pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a
studentului, adresată şefului de catedră. AbsenŃele se motivează pentru cazuri medicale (justificate prin
certificate vizate de cabinetul medical al universităŃii sau spitalul studentesc) şi alte situaŃii deosebite.
Studentului care a absentat motivat i se poate aproba recuperarea activităŃilor în măsura în care este
posibil (funcŃie de lungimea perioadei de absenŃă şi caracteristicile activităŃii pe perioada absenŃei).
Studentului care a participat la peste 50% din activitatea de atelier dar, din motive justificate, nu poate
preda lucrarea finalizată la termenul stabilit, i se poate aproba evaluarea proiectului în stadiul în care se
afla în momentul întreruperii activităŃii. Absentarea la peste 50% din activităŃile programate implică
refacerea integrală a proiectului în anul universitar următor.
Predarea proiectelor se face în locul şi în intervalul de timp stabilit. Nu se admit depăşiri ale termenului
de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a proiectului predat.

3. Evaluarea şi promovarea
Evaluarea studentului se face pe întreg parcursul activităŃii de proiectare desfăşurate de-a lungul
semestrului, în cadrul atelierului de proiectare; evaluarea finală va avea o pondere de max. 60%.
Modul de evaluare, ca şi ponderile evaluării pe parcurs şi a celei finale, sunt precizate în fişele
disciplinelor „proiectare de arhitectură”, respectiv în fişele „proiectelor de specialitate” publicate pe site-
ul UAUIM şi actualizate permanent prin grija titularilor.
Modul de evaluare şi notare a proiectelor de arhitectură generală se va detalia în Regulamentele privind
activitatea de proiectare aferente anului şi/sau ciclului de studiu, întocmite de catedrele de proiectare;
aceste Regulamente se vor face cunoscute la începutul anului universitar, prin afişare şi/sau publicare pe
site-ul universităŃii, precum şi prin informare verbală la prima şedinŃă de atelier. Respectarea
regulamentul comunicat este obligatorie; eventualele modificări se fac numai în cazuri temeinic
justificate şi numai cu acordul studenŃilor.
Modul de evaluare şi notare a proiectelor de specialitate se va detalia de către titulari împreună cu şefii
catedrelor de profil şi se va face cunoscut studenŃilor la începutul activităŃii respective, prin afişare şi/sau
44

publicare pe site-ul universităŃii, precum şi prin informare verbală la prima şedinŃă de atelier.
Respectarea regulamentul comunicat la începutul activităŃii este obligatorie; eventualele modificări se fac
numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenŃilor.
Pentru fiecare proiect predat se acordă note (corespunzătoare nivelului de performanŃă atins de student
în însuşirea finalităŃilor formative proprii disciplinei) şi credite (care reflectă ponderea disciplinei în cadrul
cantităŃii de muncă necesară unui student mediu pentru a promova întregul an de studiu). Creditele sunt
acordate numai după obŃinerea notei minime de promovare.
Evaluarea finală a proiectelor elaborate de studenŃi se face de către de comisii (jurii). In cazul proiectelor
de atelier, juriile includ şeful de atelier şi 2 membri ai colectivului de îndrumare al atelierului respectiv
(inclusiv eventuali invitaŃi, după caz). In cazul proiectelor de an şi al proiectelor de o zi (schiŃe de
schiŃă), juriile se compun din minimum 3 cadre didactice din care cel puŃin 2 şefi de atelier, desemnaŃi
prin tragere la sorŃi.
Membrii comisiei acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota finală este media
cu două zecimale fără rotunjiri a notelor acordate de membrii comisiei. Nota minimă de promovare a
proiectului este 5.00.
Pentru proiectele de o zi (schiŃă de schiŃă), promovarea este condiŃionată de obŃinerea notei minime
5.00 ca medie cu două zecimale fără rotunjiri a două valori întregi (din cele trei schiŃe programate într-
un semestru).
Proiectele de verificare planificate la anul I se pot susŃine în două sesiuni de evaluare consecutive; nota
minimă de promovare este 5.00.
Rezultatele evaluărilor (jurizărilor) se comunică studenŃilor prin secretariatele catedrelor în cel mai scurt
timp posibil şi fără a depăşi 7 zile de la predarea proiectului; rezultatele se afişează la avizierul catedrei
şi/sau pe site-ul universităŃii. Titularii proiectelor (respectiv şefii de catedre sau şefii de ateliere, după
caz) sunt obligaŃi să afişeze în mod explicit modul de calcul al notei finale ca rezultantă a mai multor
evaluări, acolo unde este cazul, în conformitate cu regulamentul comunicat studenŃilor la începutul
activităŃii.
45

StudenŃii au obligaŃia de a semnala titularilor (şefilor de catedră), prin secretariatul catedrei, eventuale
erori de înregistrare în max. 3 zile de la data publicării rezultatelor; orice semnalări ulterioare (respectiv
la mai mult de 10 zile după predarea proiectului) nu vor fi luate în considerare.
Notele acordate prin jurizare nu pot fi contestate decât sub aspectul unor eventuale vicii de procedură
sau erori de înregistrare/calcul.
Cataloagele completate şi semnate de către examinatori vor fi depuse la secretariat în cel mai scurt timp
posibil şi fără a depăşi o săptămână de la încheierea jurizării.
Nota de absolvire a disciplinei semestriale „proiectare de arhitectură” se calculează ca medie cu doua
zecimale fără rotunjire a notelor obŃinute la proiectele de arhitectură generală planificate în acel
semestru, ponderate cu numărul de credite alocate fiecărui proiect. Nota minimă de promovare a
disciplinei este 5.00, cu condiŃia promovării fiecărui proiect în parte.
Nepromovarea unui proiect implică refacerea activităŃii în anul universitar următor, în perioada în care
este programat respectivul proiect, cu taxă. In astfel de cazuri, studentul trebuie să se înscrie la catedra
de care aparŃine proiectul, la începutul semestrului în care acesta este planificat, prin completarea unui
formular-tip (ce poate fi descărcat de www.uauim.ro), în conformitate cu prevederile Regulamentului
UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăŃământ al anului de studiu curent.
Studentul care a acumulat mai mult de 10 credite restante la activităŃi de “proiectare” nu poate fi
înmatriculat într-un an superior; el este reînscris în acelaşi an de studiu ca şi în anul universitar anterior,
cu obligaŃia refacerii activităŃilor nepromovate, cu taxă; în astfel de cazuri, se va aplica procedura
stabilită prin Regulamentul UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăŃământ al
anului de studiu curent.

46

Regulament privind examenele de finalizare a studiilor

Art.1. Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza metodologiei
aprobate de Senatul UAUIM, în conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale OMEC nr. 295/2007 privind cadrul general de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor în învăŃământul superior, Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, OMEC 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii de licenŃă, precum şi în
conformitate cu prevederilor Regulamentului general privind activitatea profesională a studenŃilor
UAUIM.
Art.2. Pot susŃine examenul de finalizare a studiilor studenŃii care au acumulat numărul total de credite
prevăzute pentru respectivul program de studii, mai puŃin cele alocate examenului de finalizare a
studiilor.
Lista studenŃilor care îndeplinesc condiŃiile cerute pentru susŃinerea examenului de finalizare a studiilor
va fi făcută publică de către secretariatul facultăŃii, pe baza situaŃiei şcolare încheiate în urma celor două
sesiuni de evaluare aferente semestrului 11, la sfârşitul lunii februarie.
Neîndeplinirea condiŃiilor de susŃinere a examenului de finalizare a studiilor după 3 înscrieri succesive în
ultimul an de studiu atrage după sine exmatricularea studentului.
SusŃinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaŃilor, cu cel puŃin 30 zile înaintea
începerii examenului.
Art.3. CandidaŃii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de
competenŃă lingvistică într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională, eliberat de catedra de profil sau de
către o instituŃie specializată recunoscută de catedra de profil. In caz de nepromovare a examenului,
certificatul de competenŃă lingvinstică îşi păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni.
Art.4. Examenele de finalizare a studiilor au un conŃinut adaptat ciclului de studii şi specializării.
47

a) Studiile universitare de licenŃă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură se încheie
cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, prin:
1a) susŃinerea unei disertaŃii – 5 credite;
1b) susŃinerea studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) – 5 credite.
Evaluarea candidaŃilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei
acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota corespunzătoare fiecărei
evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjiri.
Nota minimă de promovare a probei 1, calculată ca medie a rezultatelor celor două evaluări
(disertaŃie şi prediplomă) este 5.00, cu condiŃia obŃinerii notei minime 5.00 la fiecare din cele
două evaluări din cadrul probei.
- Proba 2 - evaluarea proiectului de diplomă – 20 credite.
1

Evaluarea candidaŃilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei
acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota minimă de promovare a
probei, calculată ca medie a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără
rotunjiri, este 5.00.
Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor, calculată ca medie a valorilor
corespunzătoare probelor 1 şi 2 ponderate cu numărul creditelor aferente, cu două zecimale, fără
rotunjiri, este 6.00.
AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură care
au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor) primesc „Diploma de Arhitect”,
însoŃită de Suplimentul la Diplomă, întocmit conform legislaŃiei în vigoare şi normelor europene.

1
18 credite pentru calitatea arhitecturală globală şi 2 credite pentru concepŃia tehnică aferentă; proiectului i se acordă
o unică notă, căreia îi corespund 20 credite.
48

ConŃinutul minim al disertaŃiei, studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) şi al
proiectului de diplomă, precum şi criteriile de evaluare sunt detaliate în Anexa 1.
Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaŃie, studiu de fundamentare, proiect)
studenŃii beneficiază de îndrumare de arhitectură şi de îndrumare de specialitate (structuri, instalaŃii,
tehnologie).
Indrumătorul de arhitectură (îndumătorul principal) se alege de către student din lista publicată de
Decanat; pot îndruma diplome cadre didactice arhitecŃi care au cel puŃin gradul didactic de lector şi titlul
de doctor; un îndrumător poate accepta un număr de max. 8 studenŃi.
Indrumătorii de specialitate (structuri, instalaŃii etc) se aleg din listele propuse de Catedra de ŞtiinŃe
Tehnice care stabileşte şi numărul maxim de studenŃi ce poate fi acceptat de un îndrumător.
Atunci când tema aleasă impune o abordare pluridisciplinară, studenŃii pot opta şi pentru o îndrumare în
cotutelă; stabilirea îndrumătorilor în cotutelă cu competenŃe în domenii particulare (conservarea
patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc) se va face la recomandarea îndrumătorului principal.
DisertaŃia poate fi îndrumată, după caz, de îndrumătorul principal sau de un îndrumător de specialitate.
SusŃinerea probelor 1 şi 2 este condiŃionată de avizul scris al îndrumătorilor.
Pentru proba 1, cu minimum o săptămână înaintea predării lucrărilor respective, studenŃii vor prezenta
îndrumătorilor disertaŃia şi prediploma în vederea obŃinerii acordului scris pentru susŃinerea publică. Pe
baza avizelor şi a situaŃiei consemnate la termenul de predare, secretariatul FacultăŃii întocmeşte şi
publică lista studenŃilor care urmează să susŃină proba 1.
Pentru proba 2, cu minimum 3 săptămâni înaintea predării, studenŃii vor prezenta îndrumătorilor
proiectele de diplomă în stadiul curent de realizare (toate piesele cerute / redactare de lucru, printate pe
formate A3 sau A4) în vederea obŃinerii acordului scris pentru susŃinerea publică. Testul de limbă străină
se va programa cu cel puŃin două săptamăni înaintea începerii probei 2. Pe baza avizelor îndrumătorilor,
a rezultatelor testului de limbă şi a situaŃiei consemnate la termenul de predare, secretariatul FacultăŃii
întocmeşte şi publică lista studenŃilor care urmează să susŃină proba 2.
49

b) Studiile universitare de licenŃă în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură se
încheie cu examen de licenŃă; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, prin susŃinerea unei lucrări
teoretice scrise – 5 credite;
- Proba 2 - susŃinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenŃă – 5 credite.
La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10, cu având valori întregi
sau cu o zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5.00; media minimă de promovare a
examenului de finalizare a studiilor este 6.00.
AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
care au acumulat cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a studiilor primesc
„Diploma de LicenŃă” în specializarea respectivă, însoŃită de Suplimentul la Diplomă.
ConŃinutul minim al lucrării teoretice, precum şi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin tema furnizată
studenŃilor de Catedra de Conservarea Patrimoniului în cursul semestrului 6.
La elaborarea lucrării, studenŃii beneficiază de îndrumare din partea Catedrei de Conservarea
Patrimoniului.
Proiectul de finalizare a studiilor de licenŃă înclude 2 etape. Prima etapă se desfăşoară în cursul
semestrului 6 şi este îndrumată de Catedra de Conservarea Patrimoniului; conŃinutul proiectului şi
criteriile de evaluare sunt detaliate prin tema aferentă proiectului; nota primei etape şi creditele aferente
sunt incluse în creditele necesar a fi acumulate pentru susŃinerea examenului de finalizare a studiilor . A
doua etapă, neîndrumată, include redactarea finală a proiectului şi susŃinerea lui publică.
Art.5. In fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni.
Pentru specializarea Arhitectură (6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie (sesiunea 1) şi
martie (sesiunea 2). Pentru specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură, cele două sesiuni sunt
programate în lunile septembrie (sesiunea 1) şi ianuarie (sesiunea 2). Datele exacte se stabilesc anual la
propunerea Decanatului, cu aprobarea Senatului şi se fac publice cu 6 luni înaintea examenului.
50

Pentru anul universitar 2010-2011 calendarele examenelor de finalizare a studiilor în specializarea
Arhitectură (6 ani) şi în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3 ani) sunt prezentate în
Anexa 2, respectiv Anexa 3.
Programarea studenŃilor pe zile şi comisii pentru susŃinerea evaluărilor din cadrul examenelor de
finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. StudenŃii sunt obligaŃi să
respecte data şi ora la care au fost programaŃi pentru susŃinere; se admit modificări/replanificări numai
în cazuri de forŃă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp util la Decanat.
Examenul nepromovat în anul universitar corespunzător ritmului normal de finalizare a studiilor se poate
susŃine într-o sesiune ulterioară cu plata unei taxe; cuantumul taxei se stabileşte funcŃie de numărul
creditelor restante şi valoarea unui credit în anul universitar respectiv.
In cazul nepromovării examenului, probele promovate (şi creditele aferente) îşi păstrează valabilitatea în
următoarele sesiuni cu condiŃia menŃinerii temei alese iniŃial; în cazul schimbării temei, examenul se
reface integral.
Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, un certificat de
studii însoŃit de foaia matricolă, cuprinzând notele şi creditele acumulate în programul de studii urmat.
Art.6. Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare la sfârşitul zilei de susŃinere.
Eventualele contestaŃii privind vicii procedurale se depun la secretariatul facultăŃii/departamentului unde
s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se
rezolvă în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor, de către o
Comisie numită în acest scop; decizia Comisiei este definitivă.
Art.7. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului, la propunerea
Decanatului, cu aprobarea Biroului de Senat.
Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul ştiintific de doctor şi grad didactic de profesor,
conferenŃiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuŃi din afara universităŃii. Secretarul
comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar.
51

Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor universitare de licenŃă şi masterat în sistem integrat în
specializarea Arhitectură se susŃin de către candidaŃi în faŃa unor jurii cu componenŃă internaŃională.
Art.8. Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc
organizarea şi susŃinerea examenulor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către
Decanat, prin afişare şi pe site-ul universităŃii, cu cel puŃin 6 luni înaintea începerii perioadei de evaluare.
Art. 9. Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi
proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susŃinerea probelor, în varianta tipărită originală şi în
variantă digitală.
52

Anexa 1

Specializarea Arhitectură - Studii de licenŃă şi master în sistem integrat, 6 ani
Precizări privind conŃinutul examenului de finalizare a studiilor

1. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAłIA)
ConŃinut
- Cuprins
(titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol)
- Plan de idei
(detaliere a cuprinsului; expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării)
- Lucrarea propriu-zisă
- Text - cca 10.000 de cuvinte, la 1.5 rânduri;
- IlustraŃii – cu explicaŃii şi puse în legătură cu textul.
- Bibliografie
Trebuie organizată critic - alfabetic, cronologic (caz în care se ia în considerare anul primei apariŃii),
după tipurile de publicaŃii, după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare etc; se pot face
foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărŃi/articole consultate au fost folosite
pentru lucrare.
Sursele documentare din internet (webografia) trebuie şi ele indicate conform regulilor în uz.
Nu se admite numai documentare de pe internet; nici o bibliografie din care lipsesc publicaŃii mai recente
despre subiectul ales nu este admisibilă.
Recomandări pentru elaborarea lucrării
- Alegerea subiectului:
Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic aferent arhitecturii: teoria arhitecturii, urbanism,
conservarea patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc.
Alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul fundamentării teoretice şi
elaborării proiectului de diplomă.
53

- Tratarea subiectului:
Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă, argumentată, documentată şi convingătoare.
Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul în care el se integrează în studiul
proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi
care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaŃiei).
- Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor ştiinŃifice.
Evaluarea lucrării teoretice (disertaŃiei)
Fiecare lucrare este citită de doi referenŃi. ReferenŃii fac observaŃii pe marginea fiecărei lucrări. Fiecare
lucrare şi observaŃiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susŃinerilor din fiecare zi.
In evaluare vor fi urmărite:
- Claritatea demersului
- Calitatea planului de idei:
* modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales
* interesul perspectivei de abordare
* claritatea planului de idei
* valoarea planului de idei
* coerenŃa dintre conŃinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă
- Calitatea bibliografiei
* interesul lucrărilor consultate în relaŃie cu tema aleasă
* modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei)
- Dezvoltarea planului de idei în lucrare:
* coerenŃa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă
* claritatea şi calitatea argumentaŃiei
* referinŃele folosite
* exemplele folosite
* integrarea lucrării teoretice (disertaŃiei) în contextul lucrării de diplomă
- DecenŃa exprimării/redactării
- Calitatea susŃinerii orale
54

- MotivaŃia lucrării prin prisma subiectului de diplomă.

2. STUDIUL DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (PREDIPLOMA)
Scopul studiului de fundamentare este elaborarea conceptului proiectului de diplomă şi argumentarea lui
prin interpretarea corelată a informaŃiilor furnizate de diferite categorii de analize referitoare la
amplasament, în relaŃie cu programul arhitectural avut în vedere.
Se recomandă abordarea unor teme de actualitate, realiste ca tip şi complexitate (şi evitarea temelor de
mare anvergură).
ConŃinutul minimal al studiului de fundamentare (prediploma)
1. Analiza critică a datelor de temă.
2. Analize de amplasament, cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect.
3. Studiu urbanistic local (echivalent plan urbanistic zonal sau de detaliu) – la scara cerută de anvergura
subiectului.
4. Scheme conceptuale ale intervenŃiei arhitecturale propuse (exprimarea grafica a ideii arhitectural-
urbanistice, ca rezultantă a analizelor efectuate).
5. Piesele necesare înŃelegerii intervenŃiei arhitecturale care se propune (planuri, secŃiuni, desfăşurări) –
reprezentare schematică (şi cu eventuale variante posibile) la o scară care să permită înŃelegerea
intenŃiilor arhitecturale (1/1000, 1/500, 1/200).
6. Date tehnico-economice.
7. Macheta de sit - la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000);
8. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înŃelegere a demersului şi a ideii proiectului.
Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menŃiona
numele studentului şi al îndrumătorului.
Studiul de fundamentare (prediploma) face parte din proiectul de diploma; în forma sa amendată în
urma discuŃiilor cu juriul, prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de diplomă.

Notă: In cazul intervenŃiilor în zone protejate sau în zonele de protecŃie a unor monumente istorice,
pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de informare, se recomandă studenŃilor
consultarea Departamentului de Istoria şi Teoria arhitecturii & Conservarea Patrimoniului.


55

3. PROIECTUL DE DIPLOMĂ
Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza studiului de fundamentare
(prediplomă).
Se va acorda o atenŃie deosebită raportului între obiectul propus şi contextul său, natural şi construit. In
cadrul clădirii propuse se va urmări coerenŃa criteriilor estetice, funcŃionale şi tehnice. In particular, se
vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală, cu referire la impactul clădirii asupra mediului,
comunităŃii şi economiei.
ConŃinutul minimal al proiectului de diplomă
1. Sinteza demersului şi schemele conceptuale (din studiul de fundamentare).
2. O "declaraŃie de intenŃie" (mission statement), cca 1000 cuvinte, în română şi în engleză (sau
franceză), care să exprime sintetic poziŃia studentului faŃă de temă şi demersul conceptual al proiectului.
3. Prediploma (cea originală + planşele refăcute în urma recomandărilor comisiei de jurizare la proba 1);
4. Plan de situaŃie - 1/500, 1/1000 etc;
5. Toate planurile diferite, faŃadele şi secŃiunile caracteristice – sc. 1/50,1/100, 1/200 - în funcŃie de
mărimea proiectului.
6. Detaliu de plan (cca. 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului şi o secŃiune prin această zonă,
redactată la nivel de proiect de execuŃie, sc. 1/50.
7. Detaliu de travee caracteristică (secŃiune verticală, secŃiuni orizontale diferite, elevaŃie), sc. 1/20.
8. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi instalaŃii), sc. 1/5-
1/1.
9. Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară), redactate în tehnici tradiŃionale.
10. Machetă de clădire.
Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înŃelegere a demersului şi a ideii
proiectului.
ConŃinutul proiectului şi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul, funcŃie de
complexitatea şi mărimea intervenŃiei.
N.B. Lipsa unor piese dintre cele care definesc conŃinutul minimal al proiectului atrage după sine
respingerea proiectului.


56

Redactarea şi predarea proiectului de diplomă

SuprafaŃa desfăşurată a planşelor proiectului va fi de 8-12 mp. Planşele diplomei vor fi expuse pe 2-3
panouri (1.80 x 2.40 m) la care se adăugă un panou pe care va fi expusă prediploma.
Planşele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm), eventual A1 modificat prin majorarea uneia
dintre dimensiuni.
Pe planşe se va scrie titlul proiectului, numele autorului, precum şi numele îndrumătorilor (îndrumătorul
principal şi îndrumătorul/îndrumătorii de specialitate).
Proiectul printat pe hârtie se predă în locul şi la termenul anunŃat, într-un tub de carton de 90 cm
lungime şi max. 12 cm diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul proiectului, numele
candidatului şi al îndrumătorului/îndrumătorilor, anul universitar. In plus studenŃii au obligaŃia de a
preda un DVD care să conŃină toată diploma în fişiere de tip jpg, printabile la acelaşi format cu
originalele predate şi un text format word de prezentare a conŃinutului proiectului.
Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă, precum
şi printarea planşelor, cad în sarcina studenŃilor; aceştia îşi vor lua toate măsurile de siguranŃă pentru
printarea planşelor în timp util pentru respectarea termenului de predare. Nu se admit depăşiri ale
termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a proiectului predat. Predarea machetelor
se face în ziua programată pentru susŃinere.
Predarea proiectelor de diplomă la arhiva universităŃii după susŃinere, condiŃionează eliberarea Diplomei
de Arhitect.

Precizări privind conŃinutul proiectelor de diplomă care prevăd intervenŃii asupra
unor MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
Proiectul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare-reabilitare, atât în cadrul studiului
de fundamentare (prediplomă), cât şi în cadrul propunerii propriu-zise (proiectul de diplomă).
Proiectul trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate, urmărindu-se atât
conservarea valorilor istorice care au determinat protecŃia clădirii/ansamblului/sitului şi integrarea
acestora în cadrul social contemporan prin corectarea stării de degradare şi atribuirea unei funcŃiuni
compatibile, cât şi punerea în valoare prin intervenŃii arhitecturale contemporane (completări, extinderi,
amenajări interioare şi exterioare, noi construcŃii în imediata vecinătate etc) justificate din punct de
vedere urbanistic, funcŃional şi economic.
In acest caz, conŃinutul proiectului de diplomă se particularizează după cum urmează.

57

ConŃinutul prediplomei
1. Sinteza documentaŃiei privind obiectul studiat (documente scrise, de arhivă, iconografice, relevee),
studii de încadrare a obiectului într-o anumită tipologie etc.
2. Analiza contextului construcŃiei/ansamblului din punctul de vedere al evoluŃiei istorice, al
caracteristicilor funcŃionale, urbanistice, plastice etc.
3. Elemente de analiză şi diagnoză la nivelul construcŃiei/ansamblului, cu precizarea etapelor istorice, a
caracteristicilor stilistice, a stării fizice, a evoluŃiei utilizării etc.
4. Elemente de analiză pentru identificarea valorilor necesar a fi protejate din punct de vedere urbanistic
(Ńesut urban, cadru urban, spaŃii urbane) şi arhitectural (plastica arhitecturală interioară şi exterioară,
compoziŃia spaŃiilor, sistem constructiv), a elementelor nocive şi a zonelor de intervenŃie.
5. Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale suplimentare.
6. Elemente de analiză privind potenŃialul de valorificare funcŃională a construcŃiei /ansamblului / sitului
şi identificarea funcŃiunilor compatibile, în concordanŃă cu regimul de protecŃie pe care îl deŃine obiectul.
7. Sinteza analizei şi diagnozei, cu precizarea restricŃiilor şi a permisivităŃilor, la nivelul contextului în
care se încadrează obiectul studiului şi din perspectiva doctrinei de restaurare adoptate, precum şi a
intervenŃiilor necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
8. Prezentarea şi justificarea opŃiunii de intervenŃie (propunere de principiu la nivelul contextului, reguli
de intervenŃie, propunere de restaurare a unei construcŃii/ansamblu, propunere de integrare a unei/unor
construcŃii noi cu eventuale variante).
Scara pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul, în funcŃie de caracteristicile obiectului de studiu.
ConŃinutul diplomei
1. Sinteza analizei şi diagnozei întreprinse în cadrul studiului de fundamentare (prediplomă), cuprinzând
permisivităŃi şi restricŃii de intervenŃie asupra ansamblului/zonei (de tip regulament) şi al construcŃiei, ca
şi intervenŃiile necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
2. Propunere de intervenŃie asupra contextului în care se află obiectul studiat: planuri, desfăşurări,
axonometrii. Scara va fi determinată de dimensiunile obiectului studiat.
3. Propunerea de intervenŃie asupra ansamblului/construcŃiei (stabilită prin prediplomă) reprezentând
decizia de restaurare şi reabilitare, cu marcarea elementelor conservate, a elementelor restaurate prin
întregire, a elementelor reconstituite prin analogie, a elemente înlăturate etc, cu indicarea rezolvărilor
funcŃional-spaŃiale, a tratării arhitecturale, a soluŃiei de consolidare, a detaliilor semnificative de rezolvări
tehnice. In cazul propunerii unor completări ale edificiului/ansamblului studiat cu construcŃii/părŃi de
construcŃie noi, se va evidenŃia relaŃia care se creează între vechi şi nou din punctul de vedere al
protejării valorilor istorice pe care le deŃine monumentul istoric. Studiul se va materializa în planuri,
secŃiuni, faŃade, detalii etc (v. conŃinutul minimal al diplomei de arhitectură) redactate la o scară ce va fi
precizată în funcŃie de dimensiunile obiectului studiat.
4. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare şi justificarea soluŃiei adoptate.

58

Anexa 2

Specializarea Arhitectură - Studii de licenŃă şi master în sistem integrat, 6 ani
Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2010-2011

21 – 25 februarie 2011
Incheierea situaŃiei şcolare pe primul semestru şi afişarea listelor
studenŃilor care pot susŃine examenul de diplomă
28 februarie – 10 aprilie 2011 Elaborarea disertaŃiei şi prediplomei (6 săptămâni)
28 martie – 01 aprilie 2011 Validare disertaŃie şi prediplomă
05 aprilie 2011 Predare disertaŃie
11 – 22 aprilie 2011 SusŃinere prediplomă şi disertaŃie (2 săptămâni)
26 aprilie – 10 iunie 2011 Elaborare proiect diplomă (7 săptămâni)
06 - 10 iunie 2011 Validare proiect diplomă (admis/respins)
14 iunie 2011
Afişarea listelor finale cu studenŃii care susŃin examenul de diplomă în
sesiunea iulie 2011
14 – 30 iunie 2011 Redactarea finală a proiectului de diplomă + macheta (3 săptămâni)
15 - 17 iunie 2011 Test limbă străină
01 iulie 2011 Predare proiect diplomă (inclusiv versiunea digitală)
04 – 08 iulie 2011 SusŃinere proiect diplomă (inclusiv macheta)
Notă: Sesiunea a 2a de susŃinere a prediplomei şi disertaŃiei (Proba 1) se va programa în luna iunie.
Sesiunea a 2a de susŃinere a proiectului de diplomă (Proba 2) se va programa în luna martie. Datele
exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunŃa în timp util la Avizierul pentru studenŃi.

59

Anexa 3


Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură - studii de licenŃă, 3 ani
Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2010-2011


9 – 14 septembrie 2011
Incheierea situaŃiei şcolare şi afişarea listelor studenŃilor care pot
susŃine examenul de licenŃă
15 septembrie 2011 Predare lucrare teoretică + proiect licenŃă (inclusiv versiunea digitală)
16 septembrie 2011 Test limbă străină
19 -20 septembrie 2011 SusŃinere lucrare teoretică şi proiect licenŃă

Notă: Sesiunea a 2a de susŃinere a examenului de licenŃă (Proba 1+2) se va programa la sfârşitul lunii
ianuarie; datele exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunŃa în timp util la Avizierul
pentru studenŃi.
60

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR

I URBANISM „ION MINCU” BUCURE

TI

Facultatea de Arhitectur

Ghidul studentului 2010-2011

Editura universitar „Ion Mincu” Bucure ti, 2010

România . Elena Dinu © 2010 Editura Universitar „Ion Mincu” str. Andra Panait Tehnoredactare / machetare / grafica Drd. ing. Academiei nr.Coperta Lector dr. arh. 18-20 010014 Bucure ti.

Ghidul de faŃă trebuie citit în corelare cu broşura care reuneşte principalele regulamente referitoare la activitatea profesională a studenŃilor UAUIM. precum şi procedurile afişate de diverse servicii auxiliare (Secretariat.. 5 . pot fi găsite şi pe site-ul UniversităŃii www.uauim. Contabilitate). altele necesită precizări. Diverse informaŃii utile.Cuvânt înainte Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură cuprinde informaŃii sintetice privind disciplinele studiate în cadrul programului de studii integrate de licenŃă şi masterat în Arhitectură (6 ani) şi al programul de studii de licenŃă în Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3 ani) în anul universitar 2010-2011 (planurile de învăŃământ).ro. Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări. Deasemenea el include „Regulamentul privind activitatea de proiectare” şi „Regulamentul privind examenele de finalizare a studiilor” în cadrul celor două specializări oferite de Facultatea de Arhitectură. vă rugăm să urmăriŃi cu atenŃie anunŃurile catedrelor şi titularilor de discipline. precum şi în corelare cu Ghidul de studii editat de Facultatea de Arhitectură ce cuprinde descrierea programelor de studii oferite şi a conŃinutului disciplinelor predate. planificarea activităŃilor de proiectare şi calendarul anului universitar în curs. pe care ne străduim să le menŃinem la zi.

6 .

arh. Zeno BOGDĂNESCU Specializări Specializarea Arhitectură studii de licenţă şi master în sistem integrat 6 ani 360 de credite Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură studii de licenţă 3 ani 180 de credite 7 .dr.Facultatea de Arhitectură Decan prof.

Arhitecturã studii de licenþã ºi master în sistem integrat 6 ani 360 de credite 8 .

BUFNBUJD` .'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` "SIJUFDUVS` aO TJTUFN JOUFHSBU -JDFOb` cJ .BUFSJBMF EF DPOTUSVDaJJ 3F[JTUFOaB NBUFSJBMFMPS *OUSPEVDFSF cO BSIJUFDUVSB DPOUFNQPSBO` $POUJOVJUBUF bJ EJTDPOUJOVJUBUF cO FWPMVaJB JTUPSJD` B GFOPNFOVMVJ BSIJUFDUVSBM * d BOUJDIJUBUFB bJ FWVM NFEJV -JNCBK BSIJUFDUVSBM *OUSPEVDFSF cO GJMPTPGJF -JNCJ TUS`JOF -JNCJ TUS`JOF &EVDBaJF GJ[JD` &EVDBaJF GJ[JD` %4 %4 %' %4 %4 %' %' %' %' %5% %' %5% %5% %' %' %' %$ %$ %$ %$ %$ 1   $.BTUFS 1MBO EF aOW`b`NdOU BOVM * TFN cJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS " %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     #1 #1 #1 4'" 4'" 4'" 4'" 4'" 4'" 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` "DUJWJU`aJ QSBDUJDF EFTFO EF BSIJUFDUVS` 4UVEJVM GPSNFJ 4UVEJVM GPSNFJ *OUSPEVDFSF cO HSBGJDB 1$VMVJ (SBGJD` % (FPNFUSJB GPSNFMPS BSIJUFDUVSBMF 3FQSF[FOU`SJ HFPNFUSJDF 4UBUJDB GPSNFMPS DPOTUSVJUF .

$.

4 $.

4  $.

 $ 4 4  1  $.

  $.

4 $ $.

4 $.

4  4 4                                  $`U`MJO #FS[B $`U`MJO #FS[B $`U`MJO #FS[B 3PNFP 4JNJSBb *VMJVT *POFTDV 3PNFP 4JNJSBb *VMJVT *POFTDV "OESFFB *PTJG *VMJVT *POFTDV *VMJVT *POFTDV %PJOB /JDVMBF *VMJVT *POFTDV %PJOB /JDVMBF .JSDFB $SJbBO "ODB 7JUDV $SFOHVaB #SBUV .JIBFMB (FPSHFTDV "OB .BSJB ;BIBSJBEF )BOOB %FSFS .JIBFMB $SJUJDPT eUFGBO 7JBOV -VNJOJUB 1FUSVMJBO -VNJOJUB 1FUSVMJBO - $IJIBJB - $IJIBJB 

45 45 45 45 *5 *5 *5 *5 $1 $1 $1 $1

505"- 03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 
4JNCPMVSJ DBUFESF #1 *5 $1 45 4'" 1SPJFDUBSF BOVM * *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ eUJJOaF 5FIOJDF 4UVEJVM 'PSNFJ bJ "NCJFOU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM`

0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF

%JTDJQMJO` UFIOJD` cO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS`

9

'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` "SIJUFDUVS` aO TJTUFN JOUFHSBU -JDFOb` cJ .BTUFS 1MBO EF aOW`b`NdOU BOVM ** TFN cJ 

/S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS

"

%JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     #1 #1 #1 4'" 4'" 4'" 4'" 65 61 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 
1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 
"DUJWJU`aJ QSBDUJDF EPDVNFOUBSF EF BSIJUFDUVS`
4UVEJVM GPSNFJ 
4UVEJVM GPSNFJ 
.PEFMBSF % 1FSTQFDUJW` &MFNFOUF EF NFEJV cO VSCBOJTN "OBMJ[B NPSGPUJQPMPHJD` VSCBO` $POTUSVDaJJ EJO MFNO bJ PaFM 4USVDUVSJ TJNQMF EJO MFNO bJ PaFM 4USVDUVSJ EJO [JE`SJF bJ CFUPO BSNBU 
$POTUSVDaJJ EJO [JE`SJF bJ CFUPO BSNBU $POUJOVJUBUF bJ EJTDPOUJOVJUBUF cO FWPMVaJB JTUPSJD` B GFOPNFOVMVJ BSIJUFDUVSBM FVSPQFBO **
d EF MB SFOBbUFSF MB DVSFOUFMF SFWJWBM -JNCBK BSIJUFDUVSBM 
"SIJUFDUVS` MPDVJSF PSBb *TUPSJB BSIJUFDUVSJJ NPEFSOF -JNCJ TUS`JOF 
-JNCJ TUS`JOF 
&EVDBaJF GJ[JD` 
&EVDBaJF GJ[JD` 
%4 %4 %' %4 %4 %' %' %' %' %5% %5% %5% %5% %' %' %' %' %$ %$ %$ %$ 1   $

$ $

$.

4  $ $.

4  4 4  1  $  $.

4 $.

 $.

BIBSJBEF 4PSJO 7BTJMFTDV -VNJOJUB 1FUSVMJBO -VNJOJUB 1FUSVMJBO - $IJIBJB - $IJIBJB 45 45 45 45 *5 *5 *5 *5 $1 $1 $1 $1 505".JIBFMB $SJUJDPT "OB .JSDFB $SJbBO 3PEJDB $SJbBO )BOOB %FSFS .$ 4 4                                  "MFYBOESV 7BTJMJV "MFYBOESV 7BTJMJV "MFYBOESV 7BTJMJV 3PNFP 4JNJSBb *VMJVT *POFTDV 3PNFP 4JNJSBb *VMJVT *POFTDV *VMJVT *POFTDV *VMJVT *POFTDV %PJOB $SJTUFB $POTUBOUJO &OBDIF 3PEJDB $SJbBO "ESJBO *PSE`DIFTDV .03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 4JNCPMVSJ DBUFESF #1 *5 $1 65 61 45 4'" 1SPJFDUBSF BOVM ** *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ 1MBOJGJDBSF 6SCBO` bJ %F[WPMUBSF 5FSJUPSJBM` 1SPJFDUBSF 6SCBO` bJ 1FJTBHJTUJD` eUJJOaF 5FIOJDF 4UVEJVM 'PSNFJ bJ "NCJFOU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` %JTDJQMJO` UFIOJD` cO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS` 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF 10 .BSJB .

PCJMJFS 5FIOPMPHJF 1SPJFDU NPCJMJFS .PCJMJFS UFIOPMPHJF $""% * $PNVOJD`SJ WJ[VBMF 1SPJFDU VSCBOJTN MPUJ[BSF %PDUSJOF VSCBOJTUJDF 5FIOJDB QSPJFDU`SJJ VSCBOF "SIJUFDUVSB USBEJaJPOBM` bO 3PNcOJB 4FD 9*9 bOUSP QFSTQFDUJW` FVSPQFBO` "SIJUFDUVS` DPOUFYU QFJTBK 'JOJTBKF 'JOJTBKF *OTUBMBaJJ FDIJQBSF 4USVDUVSJ EJO [JE`SJF dJ CFUPO BSNBU 1SPJFDUBSFB TUSVDUVSJMPS EF SF[JTUFOa` "DUJWJU`aJ QSBDUJDF dBOUJFS %4 %4 %4 %4 %4 %' %$ %4 %' %' %' %' %' %5% %5% %5% %5% %4 %5% 1  1 $ 1  $.BTUFS 1MBO EF aOW`b`NdOU BOVM *** TFN cJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS " %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     #1 #1 #1 4'" 4'" 4'" 4'" 61 61 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDU VSCBOJTN 16% .'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` "SIJUFDUVS` aO TJTUFN JOUFHSBU -JDFOb` cJ .

4 $.

$.

 $.

  1 1  $ $ $ $  $.

$.

 4BOEV $POTUBOUJO &OBDIF "ODB #S`UVMFBOV "ODB #SBUVMFBOV /JDPMBF -BTDV "OB .BIBSJBEF "OB.BSJB %BCJKB (FPSHF 4UPJDBO %SBHPd .BSJB %BCJKB "OB.BSJB . 1                             "ESJBO 4QJSFTDV "ESJBO 4QJSFTDV "ESJBO 4QJSFTDV %BO 7VDJDPWJDJ %BO 7VDJDPWJDJ "OESFFB *PTJG 4PSJO 7BTJMFTDV $POTUBOUJO &OBDIF "MFYBOESV .JSDFB $SJdBO 7MBE 1FUSFTDV 61 *5 *5 *5 45 45 45 45 45 45 %JTDJQMJOF MB BMFHFSF  $VST MB BMFHFSF TFN $VST MB BMFHFSF TFN $ %JTDJQMJOF GBDVMUBUJWF  -JNCJ TUS`JOF -JNCJ TUS`JOF $.BSDV .

4  $.

03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 4UBCJMJSFB EJTDJQMJOFMPS MB BMFHFSF QFOUSV GJFDBSF BO EF TUVEJV TF WB GBDF DPOGPSN e3FHVMBNFOUVMVJ QSJWJOE EFTG`dVSBSFB EJTDJQMJOFMPS MB BMFHFSFf 4JNCPMVSJ DBUFESF #1 *5 61 45 4'" 1SPJFDUBSF BOVM *** *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ 1SPJFDUBSF 6SCBO` dJ 1FJTBHJTUJD` gUJJOaF 5FIOJDF 4UVEJVM 'PSNFJ dJ "NCJFOU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` %JTDJQMJO` UFIOJD` bO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS` 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF 11 .4      $    505".

'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` "SIJUFDUVS` aO TJTUFN JOUFHSBU -JDFOb` cJ .BTUFS 1MBO EF aOW`b`NdOU BOVM *7 TFN cJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM PSF &$54 4 4 5JUVMBS " %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     41 41 41 41 4'" 61 61 61 45 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDU VSCBOJTN 16% 1SPJFDU VSCBOJTN 16% "SIJUFDUVSB TQBaJVMVJ JOUFSJPS 4USVDUVSJ VSCBOF 1SPJFDU VSCBOJTN QBSUJV VSCBOJTUJD 1FJTBHJTUJD` 'J[JDB DPOTUSVDaJJMPS 1SPJFDU UFIOPMPHJF BSIJUFDUVSBM` 1SPJFDU UFIOPMPHJF BSIJUFDUVSBM` 'J[JDB DPOTUSVDaJJMPS *OHJOFSJF TUSVDUVSBM` *OHJOFSJF TUSVDUVSBM` 1SPUFDaJB QBUSJNPOJVMVJ OPaJVOJ EF DPOTFSWBSF 1SPJFDU EF SFTUBVSBSF "SIJUFDUVS` NPEFSO` bJ DPOUFNQPSBO` cO 3PNdOJB $PODFQU MJNCBK EJTDVST "DUJWJU`aJ QSBDUJDF FYDVSTJF EF TUVEJJ %4 %4 %4 %4 %' %' %4 %' %5% %4 %4 %5% %5% %5% %4 %4 %' %' %' 1 1 $ $ 1 $ 1  $  $.

PMEPWBO 45 45 45 45 45 $1 $1 *5 *5 *5 %JTDJQMJOF MB BMFHFSF  $VST MB BMFHFSF TFN $VST MB BMFHFSF TFN $ %JTDJQMJOF GBDVMUBUJWF  -JNCJ TUS`JOF -JNCJ TUS`JOF $.JUSBDIF 7BMFSJV %S`HBO "MFYBOESV . 4BOEV 5JCFSJV 'MPSFTDV $FSBTFMMB $S`DJVO .4  1 1  $  1 $ $ $ 1 $                             (FPSHJD` .JUSBDIF (FPSHJD` .JUSBDIF (FPSHJD` .BSJVT 4NJHFMTDIJ 3BEV 1BO` "ESJBO *PSE`DIFTDV "ESJBO *PSE`DIFTDV 4FSHJV /JTUPS 4FSHJV /JTUPS /JDPMBF -BTDV "VHVTUJO *PBO )PSJB 3BEV .JIBJ 0QSFBOV 3BEV 1BO` 3BEV 1BO` .JUSBDIF (FPSHJD` .

4  $.

03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 4UBCJMJSFB EJTDJQMJOFMPS MB BMFHFSF QFOUSV GJFDBSF BO EF TUVEJV TF WB GBDF DPOGPSN e3FHVMBNFOUVMVJ QSJWJOE EFTG`bVSBSFB EJTDJQMJOFMPS MB BMFHFSFf 4JNCPMVSJ DBUFESF 41 *5 $1 61 45 4'" 1SPJFDUBSF BOVM *7 *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ 1SPJFDUBSF 6SCBO` bJ 1FJTBHJTUJD` gUJJOaF 5FIOJDF 4UVEJVM 'PSNFJ bJ "NCJFOU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` %JTDJQMJO` UFIOJD` cO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS` 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF 12 .4      $    505".

BTUFS 1MBO EF aOW`b`NdOU BOVM 7 TFN cJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM PSF &$54 4 4 5JUVMBS " %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     41 41 41 41 61 61 65 65 45 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDU VSCBOJTN 16% 1SPJFDU VSCBOJTN 16% $PNQP[JaJF VSCBO` 1SPJFDU QFJTBHJTUJD` %SFQU VSCBOJTUJD .'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` "SIJUFDUVS` aO TJTUFN JOUFHSBU -JDFOb` cJ .BOBHFNFOU VSCBO 4USVDUVSJ QFSGPSNBOUF 1SPJFDUBSF DPNQMFY` 1SPJFDU UFIOPMPHJF BSIJUFDUVSBM` "YJPMPHJB cJ GJMP[PGJB DVMUVSJJ &TUFUJDB "DUJWJU`aJ QSBDUJDF SFMFWFV %4 %4 %4 %4 %' %4 %' %4 %5% %4 %4 %$ %$ %' 1 1  1 $ $ $ 1 $.

4  1 1 $.

BSDV .4 $   $                      %BOJFMB 3`EVMFTDV"OESPOJD %BOJFMB 3`EVMFTDV"OESPOJD %BOJFMB 3`EVMFTDV"OESPOJD %BOJFMB 3`EVMFTDV"OESPOJD "MFYBOESV .BSJVT 4NJHFMTDIJ (BCSJFM /FHPFTDV (BCSJFM /FHPFTDV bUFGBO 7JBOV bUFGBO 7JBOV bUFGBO #dMJDJ 45 45 *5 *5 $1 %JTDJQMJOF MB BMFHFSF   $VST MB BMFHFSF TFN $VST MB BMFHFSF TFN $VST MB BMFHFSF TFN $VST MB BMFHFSF TFN 1SPJFDU EF TQFDJBMJUBUF MB BMFHFSF $ $  %JTDJQMJOF GBDVMUBUJWF  -JNCJ TUS`JOF -JNCJ TUS`JOF $. 4BOEV $FSBTFMMB $S`DJVO bFSCBO $SJWFBOV -JWJV *BO`cJ -JWJV *BO`cJ %SBHPc .

4  $.

4       $ $ 1        505".03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 4UBCJMJSFB EJTDJQMJOFMPS MB BMFHFSF QFOUSV GJFDBSF BO EF TUVEJV TF WB GBDF DPOGPSN e3FHVMBNFOUVMVJ QSJWJOE EFTG`cVSBSFB EJTDJQMJOFMPS MB BMFHFSFf 4JNCPMVSJ DBUFESF 41 *5 $1 65 61 45 1SPJFDUBSF BOVM 7 *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ 1MBOJGJDBSF 6SCBO` cJ %F[WPMUBSF 5FSJUPSJBM` 1SPJFDUBSF 6SCBO` cJ 1FJTBHJTUJD` bUJJOaF 5FIOJDF $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` %JTDJQMJO` UFIOJD` gO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS` 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF 13 .

FOP #PHE`OFTDV .'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` "SIJUFDUVS` aO TJTUFN JOUFHSBU -JDFOb` cJ .BOBHFNFOUVM QSPJFDU`SJJ 4UVEJV EF BNQMBTBNFOU %JTFSUBbJF 1SFEJQMPN` 1SPJFDU EJQMPN` $POTVMUBOb` UFIOPMPHJFTUSVDUVSJJOTUBMBbJJ %4 %' %' %4 %4 %4 %4 %4 %4 $ $ $ 1     1 1 1      $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` %JTDJQMJO` UFIOJD` aO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS`           .JSDFB $IJSB (BCSJFM /FHPFTDV "VHVTUJO *PBO -JWJV *BO`cJ "MFYBOESV 'VDJFD 7BMFSJV & %S`HBO .FOP #PHE`OFTDV .BTUFS 1MBO EF aOW`b`NdOU BOVM 7* TFN cJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS " %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     41 45 *5 *5 $1 41 41 41 45 1SBDUJD` aO CJSPVSJ EF QSPJFDUBSF &GJDJFObB FDPOPNJD` cJ TPDJBM` B JOWFTUJbJJMPS 5FPSJB DFSDFU`SJJ .03& 0#-*("503**$3&%*5& 4JNCPMVSJ DBUFESF *5 $1 45 41 *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ dUJJObF 5FIOJDF 1SPJFDUBSF BOVM 7* 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF 14 .FOP #PHE`OFTDV 3BEV 1BO` 505".

V 17. 5. Pentru anul universitar 2011/2012 se vor activa în plus: Semestrul 1 – Valori psiho-sociologice în spaŃiul construit – M.M. Brătuleanu. instrument de studiu metodic în arhitectură – V. 14. Gligor Tehnică de restaurare – M. Începand cu anul universitar 2011/2012. S. Enache. 16. crt. 3. SFA ST ITCP U ITCP ITCP ITCP ST ST ST ST ST BP ITCP ITCP ST Cod SFA-13 SP5-5 CP-32 UP-100 CP-10 CP-26 IT-34 ST-54 ST-58 ST-57 ST-69 ST-96 BP3-8 IT-30 CP-9 ST-70 CURS CAAD (II) – I. 1. Dept. înscrierea va fi condiŃionată de frecventarea cursurilor corespunzătoare anului de studii precedent. Eftenie. 9. Ponta.Nistor Ipostaze contemporane ale arhitecturii – A. Ionescu Fotografia.Discipline la alegere 2010-2011 Semestru IARNĂ (primul semestru) Nr. 4. 6.V Numai pentru anii IV . I.60 studenŃi Numai pentru anul V Numai pentru anii IV – V Numai pentru anii IV . Opreanu. Mănciulescu Arta fractală în spaŃiul architectural – Anca Vitcu Impactul dezastrelor în proiectarea construcŃiilor – Dragoş Marcu Conexiunile arhitecturii – M. S. 15. Ioan 1 Gestiunea patrimoniului şi teoria proiectului de conservare – V. Semestrul 2 – Documente şi documentaŃii de urbanism – C. 11. 10.IV Comun cu Facultatea de Urbanism DISCIPLINELE GRUPATE INTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN IN ORAR! 1 2 Promovarea cursului condiŃionează înscrierea la proiectul de specialitate Conservarea Patrimoniului anul V Facultatea de Arhitectură. 15 . Eftenie Conservarea monumentelor. în masura frecventării tuturor acestor cursuri. Eftenie Teoria monumentului de arhitectură – K. Criveanu Tehnologia habitatului durabil – Zina Macri OBSERVAłII Max. K. Berescu Reabilitarea patrimoniului construit – R. tipuri de intervenŃii – A. Drăgan. Ochinciuc Metode contemporane de organizare a spaŃiului: arhitectura americană – A. 8. U UT-21 Reciclarea fondului construit 2 – Claudiu Runceanu Numai pentru anii III . Crişan Metal în arhitectură – L. 13. Criveanu PercepŃie şi comportament în spaŃiul construit – M. IV si V) ce vor totaliza un maximum de 21 de credite cu competenŃe sporite în urbanism la acceptarea în Registrul Urbaniştilor din Romania. R. Se iniŃiază o serie de cursuri şi proiecte la alegere pe parcursul a 3 ani de studii (III. Pentru anul universitar 2012/2013 se vor activa proiecte de urbanism la alegere. I. Kovacs Locuire şi sărăcie extremă – C. 7. Zahariade. Kovacs. 2. 12. suplimentare proiectului de specialitate la alegere din semestrul 2 anul V.

Semestru VARĂ (al doilea semestru) Nr. 60 studenŃi Max.Smigelschi.V Numai pentru anii IV .Vitcu Restaurare structurală – M. Kovacs Locuire extremă. 50 studenŃi Tehnologie arhitecturală Arhitectură de interior şi design Urbanism 3 4 Aceleaşi observaŃii ca la poziŃia 17 – Semestrul de Iarnă (v.40 studenŃi Max. 16 . Dept.M. Marin Eco-tehnologie arhit. Ioan Tehnici de programare în arhitectură – A. Criveanu. 1. 2. Pascariu Detaliere de arhitectură – M. Vasilescu Istoria aşezărilor din România – N. Lascu Greşeli în proiectare. anul IV OBSERVAłII Numai pentru anii IV . 11. 30 studenŃi Max. 30 studenŃi Max. 1. 4. U UT-23 Planificare3 – Liviu Ianăşi DISCIPLINELE GRUPATE INTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN IN ORAR! PROIECTE DE SPECIALITATE LA ALEGERE_an V. nota 2) Înscrierea la proiect este condiŃionată de promovarea prealabilă a cursului „Gestiunea patrimoniului şi teoria proiectului de conservare”. 16. 8. L. 70 studenŃi Max.Criticos „Aventura” profesiunii de arhitect – A. 30 studenŃi Max. ITCP ITCP U ST ITCP ITCP ST ST ITCP ITCP ITCP ST SFA ITCP ST ST Cod IT-35 IT-41 UT-38 ST-55 CP-33 IT-38 ST-53 ST-56 IT-32 IT-33 IT-46 ST-59 SFA-82 IT-40 ST-61 ST-60 CURS Arhitectură. 2. – M. ITCP ST SFA U ARIA DISCIPLINARĂ ProtecŃia patrimoniului 4 Cod CP-28 ST-72 ST-73 SFA-95 SFA-96 SFA-97 UP-101 TEMĂ InserŃii în situri construite protejate – Valeriu Drăgan Reabilitare blocuri locuinŃe post-belice – Zina Macri Arhitectură ecologică – Mihai Opreanu Scenografie – Doina Şerban Iluminat artistic – Raluca Buzdugan Amenajare ambarcaŃiune – Iulius Ionescu Proiect urbanism – Tiberiu Florescu OBSERVAłII Max. cultură. execuŃie. 5. 4. 14. crt.Opreanu Istoria artelor vizuale – S. Hyper-housing – A.Crişan Ipostaze ale artei contemporane – F. Marcu Recomandat pt. Tudor Elemente de morfologie în arhitectura romanească – A. 3. Dept. 13. 10.V Numai pentru anii III . semestrul 10 Nr. crt. 15. 9.A. 12. exploatare . K.M. 3. societate – M.Zahariade Cultura urbană şi spaŃiu public – G. 7.Dabija TendinŃe actuale în domeniul structurilor – D.IV Comun cu Facultatea de Urbanism 17. Brătuleanu Politici de locuire durabilă – V. 6.Gligor Teoria spaŃiului neconstruit – I.

SEMESTRUL II ES. C.F.Simiraş. L. A.DE VERIF. contemp.Zahariade Ştefan Vianu L. P. FORMEI P.V. ACTIVITĂłI EX. 3 PR. I. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. în arhit. E. ARHITECTURĂ NR. 2 3cr E ExerciŃiul nr. Anca Vitcu R. 1 3cr E ExerciŃiul nr.V.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . Doina Niculae Mircea Crişan DISCIPLINE TEORETICE Reprezentări geometrice Statica formelor construite Matematică Studiul formei Introd. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L./ ST. P. în grafica PC Credit 1 4 3 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR Andreea Iosif Iulius Ionescu. VACANTA 2 3 2 2 2 L.V. ARHITECTURĂ NR. S.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat ./ST.F. Petrulian LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. Introducere în filosofie Limbi străine L. 2 EX. 1 EX.Ionescu L.F. I . ARHITECTURĂ NR. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. A.V. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.V. / SPEC. 5 6 7 8 NOIEMBRIE 8 15 22 29 STRUCTURĂ-MATERIAL 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 FEB. VERIFICARE 3 10 3 3 2 TOTAL 10 11 PREDARI P.F. 3 3cr E VACANłĂ 17 VACANłĂ SESIUNE EVALUARE SEM.M.1 DISCIPLINA Introd. 7 14 21 OBIECT-REPREZENTARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL) PROIECTARE ARH. P.V.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN I 4 1 12 13 14 IANUARIE 27 3 10 17 24 31 1 2 3 4 OCTOMBRIE 11 18 25 1 ore / credite săpt. ExerciŃiul nr.

ARHITECTURĂ NR. P. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP.F.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN I PROIECTARE ARH. S.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. A. FORMEI P. ARHITECTURĂ NR.V.5 4cr E ExerciŃiul nr. / SPEC.F. L.Simiraş./ST. E. P.V.F. Criticos L. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. Bratu DISCIPLINE TEORETICE Geometria formelor arhit. ACTIVITATI PRACTICE M. C.V. Ionescu.DE VERIF. ist. 4 3 ExerciŃiul nr. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. 18 VACANTA 10 ExerciŃiul nr. Georgescu R.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . P. Niculae C. II .şi discont. 4 3cr E ACTIVITATI PRACTICE EX. Petrulian LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. I. ACTIVITĂłI ore / credite săpt./ ST.2 DISCIPLINA Grafică 3D ECTS 2 3 2 2 3 2 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR Iulius Ionescu I. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.Ionescu Hanna Derer M. Materiale de construcŃii RezistenŃa materialelor Studiul formei Cont. 1 Limbaj arhitectural (1) Limbi străine L. L.6 2cr E SESIUNE EVALUARE SEM. VERIFICARE 4 2 2 Documentare Documentare Documentare TOTAL 10 11 PREDARI P. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L. D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 10 11 MAI 12 23 1 2 F E B. ES.1 R P. 5 EX.V. 3 4 5 MARTIE 28 6 7 APRILIE 8 9 13 14 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 21 28 7 14 21 STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) 4 11 18 26 2 9 16 STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) 30 6 MATERIALIZARE EX.F.V. 6 PR.V. ARHITECTURĂ NR.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat . în evol.

S.2 P.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . P.V.2 faza II PROIECTARE ARH.Iordachescu L.F.Ionescu DISCIPLINE TEORETICE Cont. ist. NR. ARHITECTURA NR. ES. 7 14 MORFOLOGIA COMPONENTELOR ARHITECTURII PROIECT ARHIT.V. în evol.1 P.şi discont. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. C. / SPEC.V. I . A. 1 PR.Petrulian R. TITULAR Iulius Ionescu Hanna Derer Mihaela Criticos Doina Cristea Rodica Crisan A. L.F. FORMEI PERIOADA FARA LUCR. S.1 4cr Tema atelier SPATIU-STRUCTURA-EXPRESIE PROIECT ARHIT. 19 VACANTA SESIUNE EVALUARE SEM.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L A N II 4 ACTIVITĂłI PR. SR./ ST. S3R P.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat . 2 SCHITA DOCUM. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE LUCRARI PRACTICE REP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 12 13 14 IANUARIE 3 10 17 24 31 1 2 3 4 OCTOMBRIE 11 18 25 1 5 6 7 8 NOIEMBRIE 8 15 22 29 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 27 FEB. NR.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. ARHITECTURA NR. L. 2 Limbaj arhitectural (II) Elemente de mediu in urbanism Constructii din lemn si otel Structuri simple din lemn si otel Limbi straine Studiul formei LEGENDA PROIECT VERIFICARE PREDARE PROIECT FINALA SCHITA SCHITA RESTANTA P.V. VACANTA L. E. NR./CERCETARE ore / credite săpt.DE VERIF.V.V. PREDARE REP. 4 10 6 1 E TOTAL 10 11 PREDARI S./ST.P.Simiraş. I. DISCIPLINA Perspectiva Credit 4 2 2 2 2 2 2 3 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L.F. PROIECT ARHIT. VACANłĂ E E SEMESTRUL II L L.2 6cr Tema catedra faza I MORFOLOGIA LOCUIRII Documentare/Cercet.

I./ ST. Structuri din zidarie si b. ARHIT. (Faza 1) TOTAL 10 11 PREDARI S1 P./ST. E. ES. NR. S.F.V.Zahariade DISCIPLINE TEORETICE Arhitectura . ARHITECTURA 3 PR. DISCIPLINA Modelare 3D Credit 1 3 2 3 2 2 3 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR Iulius Ionescu A.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 10 11 MAI 9 16 1 2 F E B. FORMEI PREDARE REP. NR.P.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat .M. 21 28 7 3 4 5 MARTIE 14 21 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 9 12 23 13 30 6 14 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 OBIECTUL DE ARHITECTURA IN CONTEXT URBAN PROIECT ARHIT.Oras Analiza morfo-tipologica urbana Istoria arhitecturii moderne Constructii din zidarie si b. ACTIVITĂłI PR.Petrulian R. C. / SPEC.3 6c Tema catedra LOCUINTA IZOLATA PE LOT PR.Ionescu LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. S3R P. ACTIVITATI PRACTICE S2 P.V. SR PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF. NR.Vasilescu Rodica Crisan M./ CERCETARE ore / credite săpt.3 6c Tema catedra LOCUINTA IZOLATA.Locuire . ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L L.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L A N II PROIECTARE ARH.4 4c Tema atelier SPATIU PUBLIC 6 10 4 1 Documentare/Cercet. II .(1) Limbi straine Studiul formei ACTIVITATI PRACTICE C-tin Enache S. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA SCHITA RESTANTA P.Simiraş.a.Crisan L.F.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. (Faza 2) PROIECT ARHIT. A.F. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. 20 VACANTA E E SESIUNE EVALUARE SEM.a. ARHITECTURA 4 SCHITA DOCUM.

ARHITECTURA NR. C.F S3R.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat .V.V.A.A. 2 SCHITA DOCUM.2 Tema atelier TURISM PROIECTARE ARH.V.2 P.M./CERCETARE PR. VACANłĂ E E SEMESTRUL II ES. S.V. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. FORMEI P.F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 12 13 14 IANUARIE 3 10 17 24 31 1 2 3 4 OCTOMBRIE 11 18 25 1 5 6 7 8 NOIEMBRIE 8 15 22 29 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 27 FEB. URBANISM ore / credite săpt.F.Vucicovici Andreea Iosif L. Arhitectura trad. 7 14 21 ARHITECTURA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PROIECT ARHIT.D. SESIUNE EVALUARE SEM.V. in Romania Arhitectura .Dabija Dragos Marcu Catedra C-tin Enache LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. P. E. PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR D. DISCIPLINA DISCIPLINE TEORETICE Mobilier . ARHIT.V.F. S./ ST. Schita refacere PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU SR LUCRARI PRACTICE REP. NR.2 5cr Tema atelier TURISM PR.Bratuleanu A.tehnologie + proiect C. / SPEC.DE VERIF.Context .ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. VACANTA 6 12 5 1 E 2 2 2 3 PROIECT MOBILIER 2cr PROIECT URBANISM-lotizare 3cr E TOTAL 16 17 PREDARI 17 18 S. P. A. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. 1 PR. NR. (II) Curs optional Proiect urbanism / lotizare Credit 2 1 2 2 3 2 2 3 L./ST. L.M.Zahariade A. I 21 . FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.Peisaj Finisaje (I) Structuri din zidarie si b.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010-2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L A N III 4 ACTIVITĂłI PR. NR. MOBILIER PR.F.1 P. A. ARHITECTURA NR.1 6cr Tema atelier CULTURĂ PROIECT ARHIT.a. L. VACANTA L.

F.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat . ARHITECTURA -F2 3 8 3 4 4 1 DOCUM.M.Vasilescu A. S1 P. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. PROIECTARE ARH. PR.echipare Comunicari vizuale Finisaje (II) Tehnica proiectarii urbane Curs optional Credit 2 2 2 2 3 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR N. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 10 11 MAI 9 16 1 2 F E B. S.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. Schita refacere PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU SR LUCRARI PRACTICE REP. DISCIPLINA DISCIPLINE TEORETICE Sec. II . europeana Doctrina urbanistica Instalatii . L. PUD-F1 PR. 22 VACANTA SESIUNE EVALUARE SEM.Bratuleanu Alex.XIX intr-o persp./ CERCETARE SCHITA PROIECT STRUCTURI 2cr ACTIVITATI PRACTICE PROIECT PUD FAZA I-3 cr.Lascu. ES. URB. 21 28 7 3 4 5 MARTIE 14 21 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 9 12 23 13 30 6 14 IUNIE 13 20 7 4 IULIE 11 LOCUINłA ŞI ORAŞUL LOCUINłE COLECTIVE LOCUINłE COLECTIVE Temă catedră FAZA II-8 cr. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.Dabija C-tin Enache catedra LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. A.P. E. STR. C.Stoican ACTIVITATI PRACTICE S. A.V.F.S2 P. S3R P.Sandu G. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.DE VERIF.F. / SPEC.V./ST. E E PR. FORMEI P./ ST. REZISTENTA 2 2 13 14 15 16 17 18 E TOTAL 13 14 PREDARI P.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010-2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L A N III ACTIVITĂłI ore / credite săpt.F.

L.si contemp. 1 4cr Temă atelier E SESIUNE EVALUARE SEM.F. 23 . FORMEI P. L.Sandu 2 2 VACANłĂ 2 Mihai Opreanu A. ARH. URBANISM PUD PR.V. 2 5cr Temă catedră ES. P.ARHITECTURA 2 SCHITA PR.in Romania Structura urbana Fizica constructiilor (I) Inginerie structurala (I) Curs optional Credit 2 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L.F TOTAL 16 19 PREDARI S.mod.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.3R E P.V.D. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. 4 8 5 1 3 3 2 4 3 2 PROIECT ARHIT. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. NR.Iordachescu catedra LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. E S. S. PROIECT URBANISM 2c.Lascu Alex.DE VERIF.F S.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat . / SPEC.2 P.ARHITECTURA 1 PR.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . 4cr Temă catedră E PROIECT ARHITECTURĂ NR. I PROIECT TEHNIC 3c. VACANłĂ E P.Dragan N. ACTIVITĂłI PR. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.U./ST. E.V. L.V.F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 12 13 IANUARIE 20 27 3 10 1 2 3 OCTOMBRIE 4 11 18 25 4 5 6 7 NOIEMBRIE 1 8 15 22 8 9 10 11 DECEMBRIE 29 6 13 14 17 15 FEBRUARIE 24 31 7 14 21 SPATIUL PUBLIC / SPATIUL PRIVAT VACANTA SEMESTRUL 2 L.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L A N IV PROIECTARE ARH./ ST. TITULAR V. A.1 P.V. DISCIPLINA DISCIPLINE TEORETICE Arhitectura spatiului interior Arh. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. PR URBANISM ore / credite săpt.F. TEHNOL. C.

/ ST. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE ACTIVITATI PRACTICE Peisagistica 2 PERIOADA FARA LUCR.Craciun M. DISCIPLINA Protectia patrimoniului Credit 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L.1 P.Iordachescu A. ES. URBANISM PUD PR.U.F. A. ACTIVITĂłI PR. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V. C.D.V. 21 28 7 3 4 5 MARTIE 14 21 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 12 23 13 30 6 14 15 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 OPERATIUNI IN SITURI CU PERSONALITATE ACTIVITATI PRACTICE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 8 5 1 3 3 2 3 3 2 E E E SESIUNE EVALUARE SEM. NR.F. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L A N IV PROIECTARE ARH. L.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . P.Pana A. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. TOTAL 16 18 PREDARI 17 18 S.Ioan CATEDRA DISCIPLINE TEORETICE Fizica constructiilor (II) Inginerie structurala (II) Concept-limbaj-discurs Curs optional 2 2 2 2 LEGENDA PROIECT VERIFICARE P.ARHITECTURA 1 PR. S. S. ARH.F. II PROIECT TEHNIC 3cr PROIECT RESTAURARE 2cr E S. E.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat . ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. TITULAR Sergiu Nistor C. 1 4cr Temă atelier P.F.ARHITECTURA 2 SCHITA PR. 2 5cr Temă catedră .V. RESTAURARE ore / credite săpt.DE VERIF. / SPEC. PR. 24 VACANTA PROIECT ARHIT.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.3R P.2 P. 1 2 8 9 10 11 MAI 9 26 1 2 F E B. 3cr Temă catedră PROIECT ARHITECTURĂ NR.F.F. TEHNOL./ST.Smigelschi/ R. FORMEI P. E P.

ES.1 4cr Tema atelier PUD (FAZA 1) 3cr Tema catedra E PROIECT ARHITECTURA SEMESTRUL II L.F.F.ARHITECTURA 1 PR. 3cr E TOTAL 16 18 PREDARI S. S. C. S.1 P. FORMEI P.V.ARH. P./ ST.Vianu M.2 (FAZA 2) Tema catedra E 5cr PROIECT PEISAGISTICA 2cr E PROIECT TEHNOLOGIE ARH.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 12 13 14 IANUARIE 3 10 17 24 31 1 2 3 4 OCTOMBRIE 11 18 25 1 5 6 7 8 NOIEMBRIE 8 15 22 29 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 27 FEB. L.V.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat ./ST.PEISAGISTICA ore / credite săpt.3R P.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 .2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN V 4 ACTIVITĂłI PR. SESIUNE EVALUARE SEM.2 P. / SPEC. FORMEI PERIOADA FARA LUCR. 4 9 5 1 2 3 2 3 3 2 NR.F.DE VERIF. LUCRARI DE VERIFICARE ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.2 PROIECTARE ARH. PR.Negoescu Dragos Marcu DISCIPLINE TEORETICE Proiectare complexa Structuri performante Management urban Curs optional Curs optional 2 2 VACANTA 2 Liviu Ianasi catedra catedra LEGENDA PROIECT VERIFICARE PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP.F. I 25 . A. DISCIPLINA Axiologia si filozofia culturii Credit 2 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR St. VACANłĂ PROIECT ARHITECTURA E NR. 7 14 21 ARHITECTURA SI STRUCTURILE SPECIALE VACANTA PROIECT ARHITECTURA NR. P.F.URBANISM PUD PR. S.ARHITECTURA 2 SCHITA PR.TEHNOL. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE LUCRARI PRACTICE REP.F. E.Smigelschi / G.

SINTEZA 11 9 1 3 5 3 5 PR.URBANISM . ARHITECTURA FAZA 1 2cr PR. A.V.TEHNOLOGIE . / SPEC. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L. S. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.F.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2010 .RESTAURARE 5cr .F.F P.V.EXPRESIE . II .INTERIOR E TOTAL 17 20 PREDARI S1 P. ES. P. FORMEI P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 9 10 11 MAI 9 26 1 2 F E B. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP.Sandu St.F DISCIPLINA Drept urbanistic Credit 2 3 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR S. ARHITECTURA FAZA 2 9cr E PROIECT LA ALEGERE .ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN V ACTIVITĂłI ore / credite săpt. ALEGERE PUD 3cr E PR. 26 VACANTA SCHITA SESIUNE EVALUARE SEM.DE VERIF. PR.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Studii cu licenŃă şi master integrat . E. C.ISTORIE ./ ST.URBANISM PUD PR.P S2 S3R P. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP.Criveanu Alex./ST. 21 28 7 3 4 5 MARTIE 14 21 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 12 23 13 30 6 14 15 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 CONTEXT .TEHNOLOGIE ACTIVITATI PRACTICE PROIECT DE SINTEZA PROIECTARE ARH. L.Vianu DISCIPLINE TEORETICE Compozitie urbana Estetica şi estetica arhitecturii Curs optional Curs optional 2 ACTIVITATI PRACTICE 2 catedra catedra LEGENDA PROIECT VERIFICARE P.

Specializarea Arhitectură Studii de licenţă şi master integrat. 6 ani CALENDAR ACADEMIC 2010-2011 anii I-V L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L octombrie noiembrie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11 S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 2010 11 2010 01 2011 02 2011 decembrie ianuarie 03 2011 februarie 04 2011 martie 05 2011 aprilie 06 2011 m a i 07 2011 i u n i e 08 2011 i u l i e 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3S 3S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2S înscriere în anul universitar 2010-2011 învăţământ sesiune de evaluare activităţi practice deschiderea anului universitar 2010-2011 vacanţă weekend. sărbători legale 09 2011 august 10 2011 septembrie 27 .

6 ani CALENDAR ACADEMIC 2010-2011 anul VI L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L octombrie noiembrie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11 S 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 2010 01 2011 02 2011 decembrie ianuarie 03 2011 februarie 04 2011 martie 05 2011 aprilie 06 2011 m a i 07 2011 i u n i e 08 2011 i u l i e 09 2011 august 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2S 1S 1S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 deschiderea25 26 27 28 29 30 22 23 24 anului universitar 2010-2011 înscriere în anul universitar 2010-2011 învăţământ practică profesională sesiune de evaluare încheierea situaţiei şcolare vacanţă weekend. sarbători legale predare disertaţie predare proiect diplomă validare proiect diplomă elaborare prediplomă şi disertaţie susţinere prediplomă şi disertaţie elaborare proiect diplomă susţinere proiect diplomă 10 2011 septembrie 28 .Specializarea Arhitectură Studii de licenţă şi master integrat.

Conservare ºi Restaurare de Arhitecturã studii de licenta 3 ani 180 de credite 29 .

BUFNBUJD` .BUFSJBMF EF DPOTUSVDaJJ 3F[JTUFOaB NBUFSJBMFMPS *OUSPEVDFSF bO BSIJUFDUVSB DPOUFNQPSBO` $POUJOVJUBUF cJ EJTDPOUJOVJUBUF bO FWPMVaJB JTUPSJD` B GFOPNFOVMVJ BSIJUFDUVSBM * g BOUJDIJUBUFB cJ FWVM NFEJV &MFNFOUF EF MJNCBK BSIJUFDUVSBM -JNCJ TUS`JOF -JNCJ TUS`JOF &EVDBaJF GJ[JD` &EVDBaJF GJ[JD` %4 %4 %4 %4 %' %' %' %' %' %5% %' %' %5% %5% %' %' %' %$ %$ %$ %$ 1  $.'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` $POTFSWBSF aJ 3FTUBVSBSF EF "SIJUFDUVS` 4*#*6 -JDFOb` 1MBO EF cOW`b`NdOU BOVM * TFN aJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS $ %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     #1 #1 4'" 4'" #1 #1 4'" 4'" 4'" 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 1SPJFDUBSF EF BSIJUFDUVS` 4UVEJVM GPSNFJ 4UVEJVM GPSNFJ "DUJWJU`aJ QSBDUJDF EFTFO EF BSIJUFDUVS` "DUJWJU`aJ QSBDUJDF EPDVNFOUBSF EF BSIJUFDUVS` 3FQSF[FOU`SJ HFPNFUSJDF *OUSPEVDFSF bO HSBGJDB 1$VMVJ (FPNFUSJB GPSNFMPS BSIJUFDUVSBMF 4UBUJDB GPSNFMPS DPOTUSVJUF *TUPSJB UFIOJDJMPS EF DPOTUSVDaJF .

 $.

4 $.

$.

4  $.

 4 4  1  $.

  $.

4 $ $ $.

PSBSV 7JDUPS .e[NfS .PWeDT -VNJOJUB 1FUSVMJBO -VNJOJUB 1FUSVMJBO - $IJIBJB - $IJIBJB 45 45 45 45 45 *5 *5 $1 $1 $1 $1 $1 505". 4 4                                  $`U`MJO #FS[B $`U`MJO #FS[B 7JDUPS .03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 4JNCPMVSJ DBUFESF #1 *5 $1 45 4'" 1SPJFDUBSF BOVM * *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ hUJJOaF 5FIOJDF 4UVEJVM 'PSNFJ cJ "NCJFOU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF %JTDJQMJO` UFIOJD` bO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS` 30 .PWeDT )PSJB 3BEV .PSBSV #BTBSBC $IFcD` -JWJV (MJHPS *PBO dJODV $SFOHVaB #SBUV 7MBE 1FUSFTDV .e[NfS .PSBSV 7JDUPS .PSBSV 7JDUPS .PSBSV $PTNJO $BDJVD $PTNJO $BDJVD 7JDUPS .PMEPWBO .

BUFSJBMF aJ QSPDFEFF DPOTUSVDUJWF 'JOJTBKF 4USVDUVSJ EJO [JE`SJF aJ CFUPO BSNBU 'JOJTBKF $POUJOVJUBUF aJ EJTDPOUJOVJUBUF bO FWPMVcJB JTUPSJD` B GFOPNFOVMVJ BSIJUFDUVSBM FVSPQFBO ** d EF MB SFOBaUFSF MB DVSFOUFMF SFWJWBM /PcJVOJ EF VSCBOJTN aJ QBUSJNPOJV VSCBO "SIJUFDUVS` MPDVJSF PSBa 1SPJFDU EF JOUFHSBSF bO TJU QSPUFKBU 3FMFWFV "DUJWJU`cJ QSBDUJDF MVDSBSJ EF DPOTUSVDUJJ -JNCJ TUS`JOF -JNCJ TUS`JOF &EVDBcJF GJ[JD` &EVDBcJF GJ[JD` %4 %4 %' %' %5% %5% %5% %5% %5% %' %$ %' %4 %5% %5% %$ %$ %$ %$ 1 $.'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` $POTFSWBSF aJ 3FTUBVSBSF EF "SIJUFDUVS` 4*#*6 -JDFOb` 1MBO EF cOW`b`NdOU BOVM ** TFN aJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS $ %JTDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     #1 4'" 4'" 4'" 45 45 45 45 45 1SPJFDU EF BSIJUFDUVS` JOUFHSBU 4UVEJVM GPSNFJ .BUFSJBMF aJ QSPDFEFF DPOTUSVDUJWF .PEFMBSF % 1FSTQFDUJW` .

$.

 $.

$ $   4 4    $.

 $.

 $ $ 1 $ 4 4                               /JDPMBF (SBNB $SJTUJBO %SVHIFBO 7JDUPS .e[NfS .JOB .PWeDT .e[NfS .JOB .03& 0#-*("503**$3&%*5& 1SPNPWBSF QF CB[` EF DBMJGJDBUJW BENJTSFTQJOT 4JNCPMVSJ DBUFESF #1 *5 $1 45 4'" 1SPJFDUBSF BOVM ** *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ gUJJOcF 5FIOJDF 4UVEJVM 'PSNFJ aJ "NCJFOU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ %JTDJQMJO` GVOEBNFOUBM` 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDS`SJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF %JTDJQMJO` UFIOJD` bO EPNFOJV %JTDJQMJO` EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJO` DPNQMFNFOUBS` 31 .BDSJ )BOOB %FSFS *SJOB 1PQFTDV$SJWFBOV .BSJVT $IJMJCBO 7JDUPS .PWeDT -JWJV (MJHPS 1FUSV .PSBSV .PSBSV -JWJV (MJHPS -JWJV (MJHPS .BDSJ 7MBE 1FUSFTDV .PSUV -JWJV (MJHPS -VNJOJUB 1FUSVMJBO -VNJOJUB 1FUSVMJBO - $IJIBJB - $IJIBJB *5 $1 $1 $1 $1 45 $1 $1 $1 $1 505".

'BDVMUBUFB EF "SIJUFDUVS` $POTFSWBSF aJ 3FTUBVSBSF EF "SIJUFDUVS` 4*#*6 -JDFOb` 1MBO EF cOW`b`NdOU BOVM *** TFN aJ /S DSU $PE %JTDJQMJO` $BU GPSN 0SFT`QU`NdO` 4 4 5PUBM &$54 PSF 4 4 5JUVMBS $ %JDJQMJOF PCMJHBUPSJJ     $1 $1 *5 $1 $1 $1 $1 $1 $1 1SPJFDU EF JOUFHSBSF `O TJU QSPUFKBU %PDVNFOUBcJF FDPOPNJDd "SIJUFDUVSB USBEJcJPOBMd `O 3PNeOJB 3FBCJMJUBSFB NPOVNFOUFMPS JTUPSJDF /PcJVOJ EF VSCBOJTN fJ QBUSJNPOJV VSCBO "OBMJ[d DBSUPHSBGJDd PQFSBcJPOBMd 3FMFWFV &WJEFOcB QBUSJNPOJVMVJ -FHJTMBcJF *TUPSJB fJ UFPSJB DPOTFSWdSJJ *OTUBMBcJJ FDIJQBSF 1BUPMPHJF fJ USBUBNFOU 3FTUBVSBSF TUSVDUVSBMd 1SPJFDUBSF fJ QMBOJGJDBSF VSCBOd %JTFSUBcJF TUVEJV CJCMJPHSBGJD 4UVEJVM EF GVOEBNFOUBSF fJ DPODFQUVM EF JOUFSWFOcJF 1SPJFDU EF GJOBMJ[BSF B TUVEJJMPS 1SBDUJDd QSPGFTJPOBMd %4 %$ %' %5% %$ %4 %5% %5% %$ %4 %5% %5% %5% %$ %5% %5% %4 %5% 1 $.

1 $.

$.

1 $ $.

$.

4 $ $.

 $.

     $ $   $ $ $.

$.

a[NbS .03& 0#-*("503**$3&%*5& &YBNFO EF MJDFOcd QSPCd UFPSFUJDd .JIBJ 0QSFBOV .PWaDT -JWJV (MJHPS * 6SEFB "ODB #SdUVMFBOV *SJOB *BNBOEFTDV *SJOB 1PQFTDV$SJWFBOV 7BMFSJV & %SdHBO 1FUSV .1                               .PSUV "ESJBO $SdDJVOFTDV 4FSHJV /JTUPS 4FSHJV /JTUPS (FPSHF 4UPJDBO .JSDFB $SJfBO -JWJV *BOdfJ *PO (BCSJFM 1BOBTJV 4FSHJV /JTUPS 7BMFSJV & %SdHBO *SJOB *BNBOEFTDV $1 45 45 45 61 $1 $1 $1 $1 505".

TVTcJOFSF QSPJFDU $BUFHPSJJ GPSNBUJWF %' %5% %4 %$ 4JNCPMVSJ DBUFESF *5 $1 61 45 *TUPSJB 5FPSJB "SIJUFDUVSJJ $POTFSWBSFB 1BUSJNPOJVMVJ 1SPJFDUBSF 6SCBOd fJ 1FJTBHJTUJDd gUJJOcF 5FIOJDF 0SFT`QU`NdO` $ 4 1 DVSTVSJ TFNJOBSJJ MVDSdSJ QSBDUJDF QSPJFDUBSF %JTDJQMJOd GVOEBNFOUBMd %JTDJQMJOd UFIOJDd `O EPNFOJV %JTDJQMJOd EF TQFDJBMJUBUF %JTDJQMJOd DPNQMFNFOUBSd 32 .

Matematica O. Limba straina Credit 3 1 3 3 2 2 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L.V.V./ST. I .V. Act pract O. 3 4cr E 33 VACANłĂ SESIUNE EVALUARE SEM. A.V. Repr geometr O. ARHITECTURĂ NR. C. Statica form constr O. 2 3cr E ExerciŃiul nr. E. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. V.V.3 ani (180 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . L. 7 14 21 STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL) PROIECTARE ARH.F. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. L. PV1 DISCIPLINA O.V.V.F.F. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L. Intr in arh contemp O.V. 1 3cr E ExerciŃiul nr. 1 EX. Ist tehn constr O.VERIF. L. EX. L. Moraru C. FORMEI P. licenŃă .V. L. Gligor Tincu K Kovacs Petrulian LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. 3 PR. credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 12 13 14 IANUARIE 27 3 10 17 24 31 1 2 3 OCTOMBRIE 11 18 25 OBIECT-REPREZENTARE 4 1 5 6 7 NOIEMBRIE 8 15 22 8 29 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 FEB. P. / SPEC.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN I 4 ACTIVITĂłI ore / săpt. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. ExerciŃiul nr. 10 3 3 4 2 VACANTA TOTAL 10 12 PREDARI P. ARHITECTURĂ NR. Moraru B Chesca VACANTA L.V. Studiul formei O. S. Caciuc DISCIPLINE TEORETICE L./ ST. 2 EX. L.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Conservare şi Restaurare de Arhitectură. ARHITECTURĂ NR. P. SEMESTRUL II ES.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.F. L.DE VERIF. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. TITULAR V.

S. Limba straina Credit 3 1 1 3 2 2 2 2 2 L.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. Bratu V. ARHITECTURĂ NR.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L 2 AN I ACTIVITĂłI ore / săpt.F.V.VERIF. Petrescu H R Moldovan K Kovacs Petrulian LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP.3 ani (180 credite) AN UNIVERSITAR 2010 .F. FORMEI P. A. Elem de limbaj arh O. EX. PV1R PV2 DISCIPLINA O. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE ACTIVITATI PRACTICE PERIOADA FARA LUCR.V.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Conservare şi Restaurare de Arhitectură. 4 3cr E ACTIVITATI PRACTICE EX. Geom form arh O.6 2cr E SESIUNE EVALUARE SEM. 5 10 5 ExerciŃiul nr. Moraru V. Moraru C. Mater de constr O. ARHITECTURĂ NR. ES. 34 VACANTA EX. Act Practica O.F. II .DE VERIF. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. C. licenŃă . Caciuc DISCIPLINE TEORETICE L. Moraru C.V.V. L. Studiul formei O. P. 6 PR. ARHITECTURĂ NR. Cont si disc in ev ist O.V. credite 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 F E B.F. Intr in grafica PC O. 21 28 2 7 3 4 MARTIE 14 21 5 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 9 9 10 11 MAI 26 23 12 30 13 6 14 15 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 18 STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE PROIECTARE ARH./ST. V. Rezist materialelor O. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L./ ST. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR V. 4 3 4 ExerciŃiul nr.5 5cr E ExerciŃiul nr. E. / SPEC. L. P. 2 2 Documentare Documentare Documentare TOTAL 10 12 PREDARI P.

C.V. E. Mater si proc constr O.V. / SPEC. 2 SCHITA 10 5 6 1 TOTAL 10 12 PREDARI P.F. licenŃă .2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN II 4 ACTIVITĂłI ore / săpt. VACANTA EX. NR. NR.F. Z Macri V. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. VACANTA L. 2 Muzeu in Sibiu 6cr E SESIUNE EVALUARE SEM.F. 1 EX. Derer Petulian LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. Struct din zidarie O. 35 VACANłĂ Proiectul nr./ST. L. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 12 13 14 IANUARIE 27 3 10 17 24 31 1 2 3 OCTOMBRIE 11 18 25 OBIECT-REPREZENTARE 4 1 5 6 7 NOIEMBRIE 8 15 22 8 29 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 FEB.V. A. S3R DISCIPLINA O Modelare 3 D O.DE VERIF. SEMESTRUL II ES. Moraru L Gligor DISCIPLINE TEORETICE L. Cont si disc in ev ist.V.2 P.3 ani (180 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . FORMEI P. S. Petrescu H. S.V./ ST. Limba straina Credit 3 3 4 2 2 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L. ARHIT. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L. 7 14 21 STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL) PROIECTARE ARH. L. I .Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Conservare şi Restaurare de Arhitectură.1 S. 1 Locuinta in sit existent 5cr E E Proiectul nr.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. Finisaje O. A.V. L. TITULAR Chiliban V. ARHIT. Perspectiva O.

ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.V. C.V.V. II . L.3 ani (180 credite) AN UNIVERSITAR 2010 .V. Releveu O. Notiuni de urb si Patr O./ ST.V.DE VERIF.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. / SPEC. K.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Conservare şi Restaurare de Arhitectură. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. licenŃă . S. Moraru L. L. A.F. TITULAR V. Mater si proc constr O. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L./ST. ES. E. 21 28 2 7 3 4 MARTIE 14 21 5 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 9 9 10 11 MAI 26 23 12 30 13 6 14 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 18 STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE PROIECTARE ARH. L. 36 VACANTA PR INT IN SIT URB 10 6 Proiect de integrare in sit nr. S3R DISCIPLINA O.V. Limba straina Credit 2 4 2 2 2 2 2 2 L.2 P.F. Macri I. S. Arh locuire oras O. 1 Faza 1 5cr E ACTIVITATI PRACTICE PR INT IN SIT URB 5 Proiect deintegrare in sit nr. ACTIVITATI PRACTICE L.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L 4 AN II ACTIVITĂłI ore / săpt.F.V. Gligor Petulian L. Gligor Z. FORMEI P. Mortu L.1 P. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR. Finisaje II O. Practica A. SCHITA 1 TOTAL 10 12 PREDARI S. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 F E B. 1 Faza 2 6cr E SESIUNE EVALUARE SEM.V. Kovacs P. Popescu DISCIPLINE TEORETICE L. PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L.V. LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. Studiul formei O.

V. L.2 P. ARHITECTURĂ NR. Doc economica Credit 2 2 2 2 2 2 2 2 4 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE L. E.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. A.F./ST. Evid patrim O. L.F. SEMESTRUL II ES. Arh trad in Romania O. 2 in sit protejat. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.V. Ist si teor cons O. Inst echipare O. Reab mon ist O. I . VACANTA ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. S. TITULAR Udrea A. S3R DISCIPLINA O.V. / SPEC. Ianasi DISCIPLINE TEORETICE O.V./ ST. ARHITECTURĂ NR. faza 2 5cr E 37 VACANłĂ SESIUNE EVALUARE SEM. L. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. VACANTA EX.V. Analiza cart operat O. FORMEI P. 1 EX. faza 1 4cr E Pr.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Conservare şi Restaurare de Arhitectură. Nistor Stoican L. Bratuleanu I. Iamandi V. L. Craciun S. Nistor S. 2. S.F.DE VERIF. Proiect si planif urb L. Dragan A. LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. Legislatie O. 2 SCHITA 10 4 5 1 TOTAL 10 10 PREDARI S.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. Proiectul nr. licenŃă . nr. L. credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 12 13 14 IANUARIE 27 3 10 17 24 31 1 2 3 OCTOMBRIE 11 18 25 OBIECT-REPREZENTARE 4 1 5 6 7 NOIEMBRIE 8 15 22 8 29 9 10 11 DECEMBRIE 6 13 20 FEB. C. 7 14 21 STRUCTURĂ-MATERIAL STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL STRUCTURAL) PROIECTARE ARH.3 ani (180 credite) AN UNIVERSITAR 2010 .V.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L AN III 4 ACTIVITĂłI ore / săpt. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.1 P.

F. PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. Stud de fund concept O.F. ES. ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE PERIOADA FARA LUCR./ ST.DE VERIF. Practica prof Credit 2 2 PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR I. Iamandescu LEGENDA PROIECT VERIFICARE P. E. II . Panasiu S.V. C.F. NR. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.2011 GRAFICUL ACTIVITATILOR DIDACTICE S E M E S T R U L 6 AN III ACTIVITĂłI ore / săpt. P. S. Disertatie su stud bibl O.V. fin stud Faza 2 4cr E Pr fin stud faza 3 5cr E SESIUNE EVALUARE SEM. licenŃă . S3R DISCIPLINA O. Nistor I.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. 4 EX.2 P. FORMEI P. L. ARHIT. 6 SCHITA 12 4 4 5 1 TOTAL 12 14 PREDARI S. S.V. ARHIT.3 ani (180 credite) AN UNIVERSITAR 2010 . ARHIT./ST. 5 EX. Opreanu DISCIPLINE TEORETICE ACTIVITATI PRACTICE 2 2 2 4 2 L. A.Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Facultatea de Arhitectura Conservare şi Restaurare de Arhitectură. / SPEC. NR. NR. M Crisan G. Mortu M. Restaur structurala O. 21 28 2 7 3 4 MARTIE 14 21 5 28 6 4 7 APRILIE 11 18 26 8 2 9 9 10 11 MAI 26 23 12 30 13 6 14 IUNIE 13 20 27 4 IULIE 11 18 STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER) STRUCTURĂ-SPAłIU (PLANUL LIBER / PLANUL STRUCTURAL) MATERIALIZARE PROIECTARE ARH. Patologie si tratament O. credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 F E B. Popescu P. ACTIVITATI PRACTICE EX. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP. Not de urb si patr urb O. 38 VACANTA Proiect finalizare studiu faza 1 4cr E Pr.F. Releveu O.1 P.

Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură Studii de licenţă. sărbători legale 09 2011 august 10 2011 septembrie 39 . 3 ani CALENDAR ACADEMIC 2010-2011 anii I. II L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L octombrie noiembrie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11 S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 2010 11 2010 01 2011 02 2011 decembrie ianuarie 03 2011 februarie 04 2011 martie 05 2011 aprilie 06 2011 m a i 07 2011 i u n i e 08 2011 i u l i e 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3S 3S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2S înscriere în anul universitar 2010-2011 învăţământ sesiune de evaluare activităţi practice deschiderea anului universitar 2010-2011 vacanţă weekend.

sărbători legale 09 2011 august 10 2011 septembrie 40 . 3 ani CALENDAR ACADEMIC 2010-2011 anul III L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L octombrie noiembrie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11 S 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 2010 01 2011 02 2011 decembrie ianuarie 03 2011 februarie 04 2011 martie 05 2011 aprilie 06 2011 m a i 07 2011 i u n i e 08 2011 i u l i e 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3S 3S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1S 1S înscriere în anul universitar 2010-2011 învăţământ sesiune de evaluare practică profesională deschiderea anului universitar 2010-2011 examen de licenţă vacanţă weekend.Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură Studii de licenţă.

FinalităŃile formative la nivel de semestru (reprezentând obiectivele activităŃii de proiectare din acel semestru). sub coordonarea Decanatului. având o pondere de cca 50% din totalul activităŃilor didactice. având ca Ńintă finalităŃile formative specifice programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură (la nivel de studii de licenŃă şi master integrat. şi de studii de licenŃă). sub coordonarea Decanatului. cu finalităŃi formative proprii ce converg către finalităŃile formative proprii specializării. 41 . aceste finalităŃi formative (la nivel de an şi semestru) sunt stabilite de către şefii catedrelor de proiectare. stabilite de Decanat. prin grija catedrelor. cu referire la specificul activităŃii de proiectare în cadrul programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură UAUIM. în cadrul activităŃii de proiectare se realizează sinteza şi exerciŃiul aplicării practice a competenŃelor dobândite la alte discipline. In cadrul fiecărui program de studii. Obiectivele şi continutul activităŃii de proiectare Activitatea de proiectare reprezintă principala activitate formativă în domeniul de studii „arhitectură”. Pe baza prezentului Regulament. precum şi conŃinutul activităŃii (exerciŃiile propuse pentru atingerea obiectivelor) sunt precizate în fişa disciplinei „proiectare de arhitectură” întocmită pentru fiecare semestru în parte de către şeful catedrei de an (ca titular al disciplinei). 1.Regulament privind activitatea de proiectare Prezentul regulament detaliază prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenŃilor UAUIM. activitatea de proiectare este organizată în module semestriale şi ani de studiu. după caz. şefii departamentelor şi catedrelor de proiectare vor elabora Regulamentele privind activitatea de proiectare aferente anului şi/sau ciclului de studiu. aceste regulamente vor fi făcute cunoscute prin afişare şi/sau publicare pe site-ul universităŃii la începutul fiecărui an universitar. Obiectivele activităŃii de proiectare trebuie înŃelese ca seturi de competenŃe profesionale ce urmează a fi conferite viitorului absolvent în diverse etape ale procesului de învăŃare.

la propunerea responsabilului de temă desemnat de şeful catedrei coordonatoare şi cu aprobarea şefului catedrei.In cadrul fiecărui modul semestrial se pot propune mai multe tipuri de exerciŃii – proiecte de arhitectură generală. obiectivele specifice şi conŃinutul activităŃii aferente. De asemenea. stabilite prin „fişa disciplinei”. realizare machete. vor fi detaliate prin tema proiectului întocmită de către titularul acestuia. precum şi orele de studiu individual (documentare. de regulă unui credit îi corespund 25-30 de ore de muncă a studentului mediu. obiectivele specifice şi conŃinutul activităŃii aferente vor fi stabilite prin tema întocmită în comun de către responsabilii de temă desemnaŃi de şefii catedrelor implicate şi aprobate prin consens de şefii catedrelor respective. necesare pentru atingerea obiectivelor formative proprii proiectului. pentru fiecare exerciŃiu (proiect) în parte. In alocarea numărului de credite se va avea în vedere. sub coordonarea decanatelor. Proiectele de arhitectură generală pot fi proiecte de atelier şi proiecte de an. obiectivele specifice şi conŃinutul activităŃii aferente vor fi stabilite prin tema proiectului. Şefii catedrelor de proiectare au obligaŃia ca până la data de 1 octombrie a fiecărui an universitar să întocmească. In cazul proiectelor integrate. la anul I activitatea de proiectare include şi proiecte de verificare programate în sesiunile de evaluare de la finalul semestrelor. proiecte lungi. proiectele de specialitate sunt coordonate de către catedrele de profil. Proiectele de arhitectură generală şi cele integrate sunt coordonate de catedrele de proiectare. proiecte scurte şi proiecte de o zi (schiŃă de schiŃă). In cazul proiectelor de arhitectură generală. proiecte de specialitate – menite să asigure însuşirea de către student a seturilor de competenŃe stabilite ca Ńintă formativă pentru fiecare semestru şi an de studiu în parte. în exclusivitate. Cantitatea de muncă a studentului include orele-contact (respectiv orele de prezenŃă fizică la activităŃile de atelier). pregătirea susŃinerii proiectului etc). „graficul desfăşurării activităŃilor de proiectare” ilustrând 42 . redactare. iar 60 de credite reprezintă cantitatea normală de muncă într-un an universitar. proiecte integrate. urmărindu-se concordanŃa dintre obiectivele proiectului şi obiectivele formative ale semestrului. raportată la totalul cantităŃii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu. lucru efectiv la proiect. cantitatea de muncă (“workload”) pe care o solicită studentului mediu activitatea respectivă. In cazul proiectelor de specialitate. cu aprobarea şefului catedrei de profil. Pentru fiecare dintre proiectele programate se alocă credite.

prin consens între şefii catedrelor de proiectare şi ai celorlalte catedre implicate. incluzând şi programarea verificărilor pe parcus la discipline teoretice. Orice fel de modificări în desfăşurarea activităŃilor se vor face numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenŃilor. 43 . studentul are obligaŃia să frecventeze în mod continuu toate activităŃile didactice organizate în cadrul atelierelor de proiectare (corecturi. după caz) au obligaŃia de a asigura respectarea condiŃiilor comunicate la începutul activităŃii.exerciŃiile (proiectele) planificate în raport cu obiectivele formative stabilite pentru fiecare an de studiu şi fiecare semestru în parte. CondiŃia minimă de frecvenŃă.uauim. Nerespectarea de către student a prevederilor privind frecvenŃa minimă obligatorie se sancŃionează cu refuzul primirii proiectului şi cu obligatia de a-l reface în anul universitar următor. este adusă la cunoştinŃa studenŃilor prin fişele disciplinelor publicate pe site-ul UniversităŃii www. se face public prin afişare. succesiunea lor în timp şi numărul de credite alocate fiecărei activităŃi. „Graficul desfăşurării activităŃilor de proiectare” se va corela cu verificările pe parcurs aferente disciplinelor teoretice. Participarea studenŃilor la activitatea de proiectare şi predarea proiectelor Continuitatea activităŃii de învăŃare este o condiŃie absolut necesară în acest domeniu esenŃial al formării viitorului arhitect. prelegeri. La începutul anului universitar „graficul desfăşurării activităŃilor de proiectare”. Titularii proiectelor (respectiv şefii de catedre sau şefii de ateliere. prezentări la panou etc) şi să acorde o atenŃie corespunzătoare pregătirii individuale complementare. Ca atare. „Graficul” care include activităŃi de proiectare de diverse specialităŃi se va întocmi împreună cu şefii catedrelor de profil implicate. prin regulamentele detaliate ale catedrelor de proiectare comunicate la începutul fiecărui an universitar. dezbateri. în directă legătură cu evaluarea activităŃii studentului pe parcursul semestrului.ro. 2. pe siteul universităŃii şi/sau în broşura tipărită anual (Ghidul studentului). eventualele modificări se fac numai în situaŃii justificate şi numai cu acordul studenŃilor. prin temele proiectelor şi prin informarea verbală a studenŃilor la începutul activităŃii în atelier.

Respectarea regulamentul comunicat este obligatorie. Modul de evaluare şi notare a proiectelor de arhitectură generală se va detalia în Regulamentele privind activitatea de proiectare aferente anului şi/sau ciclului de studiu. Nu se admit depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a proiectului predat. aceste Regulamente se vor face cunoscute la începutul anului universitar. i se poate aproba evaluarea proiectului în stadiul în care se afla în momentul întreruperii activităŃii. Modul de evaluare şi notare a proiectelor de specialitate se va detalia de către titulari împreună cu şefii catedrelor de profil şi se va face cunoscut studenŃilor la începutul activităŃii respective. Studentului care a participat la peste 50% din activitatea de atelier dar. în cadrul atelierului de proiectare. nu poate preda lucrarea finalizată la termenul stabilit. 60%. Absentarea la peste 50% din activităŃile programate implică refacerea integrală a proiectului în anul universitar următor. eventualele modificări se fac numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenŃilor. din motive justificate. Predarea proiectelor se face în locul şi în intervalul de timp stabilit. Modul de evaluare. evaluarea finală va avea o pondere de max. prin afişare şi/sau publicare pe site-ul universităŃii. Studentului care a absentat motivat i se poate aproba recuperarea activităŃilor în măsura în care este posibil (funcŃie de lungimea perioadei de absenŃă şi caracteristicile activităŃii pe perioada absenŃei). 3. sunt precizate în fişele disciplinelor „proiectare de arhitectură”. prin afişare şi/sau 44 . Evaluarea şi promovarea Evaluarea studentului se face pe întreg parcursul activităŃii de proiectare desfăşurate de-a lungul semestrului. AbsenŃele se motivează pentru cazuri medicale (justificate prin certificate vizate de cabinetul medical al universităŃii sau spitalul studentesc) şi alte situaŃii deosebite. întocmite de catedrele de proiectare. precum şi prin informare verbală la prima şedinŃă de atelier. adresată şefului de catedră. respectiv în fişele „proiectelor de specialitate” publicate pe siteul UAUIM şi actualizate permanent prin grija titularilor.In cazuri întemeiate absenŃele se pot motiva pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. ca şi ponderile evaluării pe parcurs şi a celei finale.

acolo unde este cazul. Pentru proiectele de o zi (schiŃă de schiŃă). Nota finală este media cu două zecimale fără rotunjiri a notelor acordate de membrii comisiei. promovarea este condiŃionată de obŃinerea notei minime 5.publicare pe site-ul universităŃii. Respectarea regulamentul comunicat la începutul activităŃii este obligatorie.00. rezultatele se afişează la avizierul catedrei şi/sau pe site-ul universităŃii. In cazul proiectelor de an şi al proiectelor de o zi (schiŃe de schiŃă). eventualele modificări se fac numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenŃilor. juriile includ şeful de atelier şi 2 membri ai colectivului de îndrumare al atelierului respectiv (inclusiv eventuali invitaŃi. nota minimă de promovare este 5. juriile se compun din minimum 3 cadre didactice din care cel puŃin 2 şefi de atelier. Membrii comisiei acordă note între 1 şi 10. 45 . Evaluarea finală a proiectelor elaborate de studenŃi se face de către de comisii (jurii). precum şi prin informare verbală la prima şedinŃă de atelier. după caz). în conformitate cu regulamentul comunicat studenŃilor la începutul activităŃii. Titularii proiectelor (respectiv şefii de catedre sau şefii de ateliere. Rezultatele evaluărilor (jurizărilor) se comunică studenŃilor prin secretariatele catedrelor în cel mai scurt timp posibil şi fără a depăşi 7 zile de la predarea proiectului. având valori întregi sau cu o zecimală. Nota minimă de promovare a proiectului este 5. Proiectele de verificare planificate la anul I se pot susŃine în două sesiuni de evaluare consecutive.00. In cazul proiectelor de atelier. desemnaŃi prin tragere la sorŃi.00 ca medie cu două zecimale fără rotunjiri a două valori întregi (din cele trei schiŃe programate întrun semestru). Pentru fiecare proiect predat se acordă note (corespunzătoare nivelului de performanŃă atins de student în însuşirea finalităŃilor formative proprii disciplinei) şi credite (care reflectă ponderea disciplinei în cadrul cantităŃii de muncă necesară unui student mediu pentru a promova întregul an de studiu). Creditele sunt acordate numai după obŃinerea notei minime de promovare. după caz) sunt obligaŃi să afişeze în mod explicit modul de calcul al notei finale ca rezultantă a mai multor evaluări.

3 zile de la data publicării rezultatelor. în perioada în care este programat respectivul proiect. Cataloagele completate şi semnate de către examinatori vor fi depuse la secretariat în cel mai scurt timp posibil şi fără a depăşi o săptămână de la încheierea jurizării. prin secretariatul catedrei. cu condiŃia promovării fiecărui proiect în parte.uauim.00. prin completarea unui formular-tip (ce poate fi descărcat de www. studentul trebuie să se înscrie la catedra de care aparŃine proiectul. cu taxă. cu taxă. eventuale erori de înregistrare în max. cu obligaŃia refacerii activităŃilor nepromovate. el este reînscris în acelaşi an de studiu ca şi în anul universitar anterior. Nepromovarea unui proiect implică refacerea activităŃii în anul universitar următor.ro). Studentul care a acumulat mai mult de 10 credite restante la activităŃi de “proiectare” nu poate fi înmatriculat într-un an superior. la începutul semestrului în care acesta este planificat. se va aplica procedura stabilită prin Regulamentul UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăŃământ al anului de studiu curent. în astfel de cazuri. orice semnalări ulterioare (respectiv la mai mult de 10 zile după predarea proiectului) nu vor fi luate în considerare. In astfel de cazuri. Notele acordate prin jurizare nu pot fi contestate decât sub aspectul unor eventuale vicii de procedură sau erori de înregistrare/calcul. Nota minimă de promovare a disciplinei este 5. ponderate cu numărul de credite alocate fiecărui proiect. Nota de absolvire a disciplinei semestriale „proiectare de arhitectură” se calculează ca medie cu doua zecimale fără rotunjire a notelor obŃinute la proiectele de arhitectură generală planificate în acel semestru.StudenŃii au obligaŃia de a semnala titularilor (şefilor de catedră). în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăŃământ al anului de studiu curent. 46 .

cu modificările şi completările ulterioare.2.3. la sfârşitul lunii februarie. pe baza situaŃiei şcolare încheiate în urma celor două sesiuni de evaluare aferente semestrului 11. certificatul de competenŃă lingvinstică îşi păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni. ale OMEC nr. Legii nr. eliberat de catedra de profil sau de către o instituŃie specializată recunoscută de catedra de profil.4. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. mai puŃin cele alocate examenului de finalizare a studiilor. In caz de nepromovare a examenului. OMEC 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii de licenŃă. Pot susŃine examenul de finalizare a studiilor studenŃii care au acumulat numărul total de credite prevăzute pentru respectivul program de studii.1. Neîndeplinirea condiŃiilor de susŃinere a examenului de finalizare a studiilor după 3 înscrieri succesive în ultimul an de studiu atrage după sine exmatricularea studentului. 47 . Lista studenŃilor care îndeplinesc condiŃiile cerute pentru susŃinerea examenului de finalizare a studiilor va fi făcută publică de către secretariatul facultăŃii. Art. Art. SusŃinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaŃilor. Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza metodologiei aprobate de Senatul UAUIM. cu cel puŃin 30 zile înaintea începerii examenului. precum şi în conformitate cu prevederilor Regulamentului general privind activitatea profesională a studenŃilor UAUIM.Regulament privind examenele de finalizare a studiilor Art. Art. 295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăŃământul superior. 84/1995 republicată. Examenele de finalizare a studiilor au un conŃinut adaptat ciclului de studii şi specializării. CandidaŃii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de competenŃă lingvistică într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională. în conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.

1 Evaluarea candidaŃilor se face de către o comisie de specialitate. însoŃită de Suplimentul la Diplomă. calculată ca medie a valorilor corespunzătoare probelor 1 şi 2 ponderate cu numărul creditelor aferente.00. cu două zecimale. întocmit conform legislaŃiei în vigoare şi normelor europene.00. cu două zecimale.evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate. acesta cuprinde 2 probe: Proba 1 . căreia îi corespund 20 credite.a) Studiile universitare de licenŃă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură se încheie cu examen de diplomă. Evaluarea candidaŃilor se face de către o comisie de specialitate. Proba 2 . calculată ca medie a notelor acordate de membrii comisiei. fiecare membru al comisiei acordă note între 1 şi 10. Nota minimă de promovare a probei 1.00 la fiecare din cele două evaluări din cadrul probei. cu două zecimale.evaluarea proiectului de diplomă – 20 credite. cu condiŃia obŃinerii notei minime 5. Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor. AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură care au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor) primesc „Diploma de Arhitect”. fiecare membru al comisiei acordă note între 1 şi 10. calculată ca medie a rezultatelor celor două evaluări (disertaŃie şi prediplomă) este 5. este 6. 1b) susŃinerea studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) – 5 credite. 48 . având valori întregi sau cu o zecimală. proiectului i se acordă o unică notă.00. fără rotunjiri. fără rotunjiri. Nota corespunzătoare fiecărei evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei. având valori întregi sau cu o zecimală. fără rotunjiri. este 5. 1 18 credite pentru calitatea arhitecturală globală şi 2 credite pentru concepŃia tehnică aferentă. Nota minimă de promovare a probei. prin: 1a) susŃinerea unei disertaŃii – 5 credite.

instalaŃii etc) se aleg din listele propuse de Catedra de ŞtiinŃe Tehnice care stabileşte şi numărul maxim de studenŃi ce poate fi acceptat de un îndrumător. tehnologie). 49 . studenŃii vor prezenta îndrumătorilor proiectele de diplomă în stadiul curent de realizare (toate piesele cerute / redactare de lucru. DisertaŃia poate fi îndrumată. Atunci când tema aleasă impune o abordare pluridisciplinară. tehnologie arhitecturală etc) se va face la recomandarea îndrumătorului principal. studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) şi al proiectului de diplomă. Pe baza avizelor şi a situaŃiei consemnate la termenul de predare. Indrumătorii de specialitate (structuri. SusŃinerea probelor 1 şi 2 este condiŃionată de avizul scris al îndrumătorilor. studenŃii vor prezenta îndrumătorilor disertaŃia şi prediploma în vederea obŃinerii acordului scris pentru susŃinerea publică. proiect) studenŃii beneficiază de îndrumare de arhitectură şi de îndrumare de specialitate (structuri. a rezultatelor testului de limbă şi a situaŃiei consemnate la termenul de predare. printate pe formate A3 sau A4) în vederea obŃinerii acordului scris pentru susŃinerea publică. Pentru proba 1. instalaŃii. de îndrumătorul principal sau de un îndrumător de specialitate. Testul de limbă străină se va programa cu cel puŃin două săptamăni înaintea începerii probei 2. secretariatul FacultăŃii întocmeşte şi publică lista studenŃilor care urmează să susŃină proba 1. 8 studenŃi. precum şi criteriile de evaluare sunt detaliate în Anexa 1. Indrumătorul de arhitectură (îndumătorul principal) se alege de către student din lista publicată de Decanat. Pe baza avizelor îndrumătorilor. secretariatul FacultăŃii întocmeşte şi publică lista studenŃilor care urmează să susŃină proba 2. studiu de fundamentare.ConŃinutul minim al disertaŃiei. Pentru proba 2. pot îndruma diplome cadre didactice arhitecŃi care au cel puŃin gradul didactic de lector şi titlul de doctor. cu minimum 3 săptămâni înaintea predării. studenŃii pot opta şi pentru o îndrumare în cotutelă. cu minimum o săptămână înaintea predării lucrărilor respective. după caz. stabilirea îndrumătorilor în cotutelă cu competenŃe în domenii particulare (conservarea patrimoniului. Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaŃie. un îndrumător poate accepta un număr de max.

susŃinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenŃă – 5 credite. Pentru specializarea Arhitectură (6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie (sesiunea 1) şi martie (sesiunea 2). neîndrumată. 50 . nota primei etape şi creditele aferente sunt incluse în creditele necesar a fi acumulate pentru susŃinerea examenului de finalizare a studiilor .b) Studiile universitare de licenŃă în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură se încheie cu examen de licenŃă. In fiecare an universitar.00. Pentru specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură. Art. cele două sesiuni sunt programate în lunile septembrie (sesiunea 1) şi ianuarie (sesiunea 2). A doua etapă. prin susŃinerea unei lucrări teoretice scrise – 5 credite. Prima etapă se desfăşoară în cursul semestrului 6 şi este îndrumată de Catedra de Conservarea Patrimoniului. Proiectul de finalizare a studiilor de licenŃă înclude 2 etape. studenŃii beneficiază de îndrumare din partea Catedrei de Conservarea Patrimoniului. ConŃinutul minim al lucrării teoretice. cu aprobarea Senatului şi se fac publice cu 6 luni înaintea examenului. cu având valori întregi sau cu o zecimală. Datele exacte se stabilesc anual la propunerea Decanatului. examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10. AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură care au acumulat cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a studiilor primesc „Diploma de LicenŃă” în specializarea respectivă. La elaborarea lucrării. media minimă de promovare a unei probe este 5.00. Proba 2 .evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate. acesta cuprinde 2 probe: Proba 1 . conŃinutul proiectului şi criteriile de evaluare sunt detaliate prin tema aferentă proiectului. precum şi criteriile de evaluare. examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni.5. La fiecare probă. însoŃită de Suplimentul la Diplomă. media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6. sunt detaliate prin tema furnizată studenŃilor de Catedra de Conservarea Patrimoniului în cursul semestrului 6. include redactarea finală a proiectului şi susŃinerea lui publică.

Examenul nepromovat în anul universitar corespunzător ritmului normal de finalizare a studiilor se poate susŃine într-o sesiune ulterioară cu plata unei taxe. cu aprobarea Biroului de Senat.7. Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi. Eventualele contestaŃii privind vicii procedurale se depun la secretariatul facultăŃii/departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză. probele promovate (şi creditele aferente) îşi păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni cu condiŃia menŃinerii temei alese iniŃial. prin decizia Rectorului. respectiv Anexa 3. Programarea studenŃilor pe zile şi comisii pentru susŃinerea evaluărilor din cadrul examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. Art. Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul ştiintific de doctor şi grad didactic de profesor. la cerere. StudenŃii sunt obligaŃi să respecte data şi ora la care au fost programaŃi pentru susŃinere. pe baza unor cereri depuse în timp util la Decanat. examenul se reface integral. în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor. de către o Comisie numită în acest scop.6. precum şi specialişti recunoscuŃi din afara universităŃii. un certificat de studii însoŃit de foaia matricolă. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări. la propunerea Decanatului. cuantumul taxei se stabileşte funcŃie de numărul creditelor restante şi valoarea unui credit în anul universitar respectiv. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar. Art. In cazul nepromovării examenului. în cazul schimbării temei. Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare la sfârşitul zilei de susŃinere.Pentru anul universitar 2010-2011 calendarele examenelor de finalizare a studiilor în specializarea Arhitectură (6 ani) şi în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3 ani) sunt prezentate în Anexa 2. decizia Comisiei este definitivă. conferenŃiar sau lector universitar. se admit modificări/replanificări numai în cazuri de forŃă majoră. cuprinzând notele şi creditele acumulate în programul de studii urmat. 51 .

52 .Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor universitare de licenŃă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură se susŃin de către candidaŃi în faŃa unor jurii cu componenŃă internaŃională. precum şi alte elemente ce privesc organizarea şi susŃinerea examenulor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către Decanat.8. 9. procedurile şi termenele de înscriere. Art. prin afişare şi pe site-ul universităŃii. Art. cu cel puŃin 6 luni înaintea începerii perioadei de evaluare. Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susŃinerea probelor. în varianta tipărită originală şi în variantă digitală. Calendarul probelor.

Anexa 1 Specializarea Arhitectură . tehnologie arhitecturală etc. Recomandări pentru elaborarea lucrării . după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare etc. la 1. Alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul fundamentării teoretice şi elaborării proiectului de diplomă. Nu se admite numai documentare de pe internet. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAłIA) ConŃinut . cronologic (caz în care se ia în considerare anul primei apariŃii). nici o bibliografie din care lipsesc publicaŃii mai recente despre subiectul ales nu este admisibilă.Lucrarea propriu-zisă . Sursele documentare din internet (webografia) trebuie şi ele indicate conform regulilor în uz.5 rânduri.Studii de licenŃă şi master în sistem integrat.Plan de idei (detaliere a cuprinsului. expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării) . 6 ani Precizări privind conŃinutul examenului de finalizare a studiilor 1.Text . după tipurile de publicaŃii. . urbanism.alfabetic.000 de cuvinte.Cuprins (titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol) . conservarea patrimoniului. se pot face foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărŃi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare.cca 10.Alegerea subiectului: Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic aferent arhitecturii: teoria arhitecturii.IlustraŃii – cu explicaŃii şi puse în legătură cu textul.Bibliografie Trebuie organizată critic . 53 . .

Claritatea demersului .Dezvoltarea planului de idei în lucrare: * coerenŃa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă * claritatea şi calitatea argumentaŃiei * referinŃele folosite * exemplele folosite * integrarea lucrării teoretice (disertaŃiei) în contextul lucrării de diplomă .Calitatea susŃinerii orale 54 . Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul în care el se integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaŃiei). documentată şi convingătoare. argumentată.Calitatea bibliografiei * interesul lucrărilor consultate în relaŃie cu tema aleasă * modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei) . .DecenŃa exprimării/redactării . Evaluarea lucrării teoretice (disertaŃiei) Fiecare lucrare este citită de doi referenŃi. Fiecare lucrare şi observaŃiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susŃinerilor din fiecare zi. In evaluare vor fi urmărite: ..Calitatea planului de idei: * modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales * interesul perspectivei de abordare * claritatea planului de idei * valoarea planului de idei * coerenŃa dintre conŃinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă . ReferenŃii fac observaŃii pe marginea fiecărei lucrări.Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor ştiinŃifice.Tratarea subiectului: Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă.

Pe copertă se va menŃiona numele studentului şi al îndrumătorului. Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă. 55 . Analiza critică a datelor de temă. Macheta de sit . Date tehnico-economice. desfăşurări) – reprezentare schematică (şi cu eventuale variante posibile) la o scară care să permită înŃelegerea intenŃiilor arhitecturale (1/1000. în forma sa amendată în urma discuŃiilor cu juriul. Notă: In cazul intervenŃiilor în zone protejate sau în zonele de protecŃie a unor monumente istorice. 2. prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de diplomă. 1/5000). Se recomandă abordarea unor teme de actualitate. STUDIUL DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (PREDIPLOMA) Scopul studiului de fundamentare este elaborarea conceptului proiectului de diplomă şi argumentarea lui prin interpretarea corelată a informaŃiilor furnizate de diferite categorii de analize referitoare la amplasament. Scheme conceptuale ale intervenŃiei arhitecturale propuse (exprimarea grafica a ideii arhitecturalurbanistice. 4. pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de informare.la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înŃelegere a demersului şi a ideii proiectului. 1/1000. 2. secŃiuni. ca rezultantă a analizelor efectuate). 1/200). 6. Studiul de fundamentare (prediploma) face parte din proiectul de diploma. Analize de amplasament.. ConŃinutul minimal al studiului de fundamentare (prediploma) 1. 7. cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect.MotivaŃia lucrării prin prisma subiectului de diplomă. Studiu urbanistic local (echivalent plan urbanistic zonal sau de detaliu) – la scara cerută de anvergura subiectului. 5. în relaŃie cu programul arhitectural avut în vedere. 1/500. 3. 1/2000. realiste ca tip şi complexitate (şi evitarea temelor de mare anvergură). se recomandă studenŃilor consultarea Departamentului de Istoria şi Teoria arhitecturii & Conservarea Patrimoniului. 8. Piesele necesare înŃelegerii intervenŃiei arhitecturale care se propune (planuri.

Plan de situaŃie . N. 6. redactate în tehnici tradiŃionale. Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înŃelegere a demersului şi a ideii proiectului. In cadrul clădirii propuse se va urmări coerenŃa criteriilor estetice. 7. care să exprime sintetic poziŃia studentului faŃă de temă şi demersul conceptual al proiectului. sc. faŃadele şi secŃiunile caracteristice – sc. ConŃinutul minimal al proiectului de diplomă 1. 10.1/500. 4. funcŃie de complexitatea şi mărimea intervenŃiei.3.în funcŃie de mărimea proiectului.B. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi instalaŃii). sc. Machetă de clădire. Detaliu de travee caracteristică (secŃiune verticală. Prediploma (cea originală + planşele refăcute în urma recomandărilor comisiei de jurizare la proba 1). Toate planurile diferite. 5. cca 1000 cuvinte. O "declaraŃie de intenŃie" (mission statement). PROIECTUL DE DIPLOMĂ Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza studiului de fundamentare (prediplomă). 56 . cu referire la impactul clădirii asupra mediului. sc. natural şi construit. In particular. 1/51/1. 9. 1/200 . Detaliu de plan (cca. comunităŃii şi economiei. ConŃinutul proiectului şi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul.1/100. funcŃionale şi tehnice. se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală. Sinteza demersului şi schemele conceptuale (din studiul de fundamentare). 2. Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară). Lipsa unor piese dintre cele care definesc conŃinutul minimal al proiectului atrage după sine respingerea proiectului. redactată la nivel de proiect de execuŃie. 1/1000 etc. 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului şi o secŃiune prin această zonă. 1/50. 3. 1/50. secŃiuni orizontale diferite. elevaŃie). Se va acorda o atenŃie deosebită raportului între obiectul propus şi contextul său. 8. 1/20. în română şi în engleză (sau franceză).

Predarea machetelor se face în ziua programată pentru susŃinere. aceştia îşi vor lua toate măsurile de siguranŃă pentru printarea planşelor în timp util pentru respectarea termenului de predare. Planşele diplomei vor fi expuse pe 2-3 panouri (1. funcŃional şi economic. In plus studenŃii au obligaŃia de a preda un DVD care să conŃină toată diploma în fişiere de tip jpg. anul universitar. In acest caz. Pe planşe se va scrie titlul proiectului. precum şi printarea planşelor.80 x 2. numele autorului. Nu se admit depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a proiectului predat. extinderi. precum şi numele îndrumătorilor (îndrumătorul principal şi îndrumătorul/îndrumătorii de specialitate). Proiectul trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate. printabile la acelaşi format cu originalele predate şi un text format word de prezentare a conŃinutului proiectului.40 m) la care se adăugă un panou pe care va fi expusă prediploma. Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă. conŃinutul proiectului de diplomă se particularizează după cum urmează.Redactarea şi predarea proiectului de diplomă SuprafaŃa desfăşurată a planşelor proiectului va fi de 8-12 mp. atât în cadrul studiului de fundamentare (prediplomă). ansambluri şi situri protejate) Proiectul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare-reabilitare. Precizări privind conŃinutul proiectelor de diplomă care prevăd intervenŃii asupra unor MONUMENTE ISTORICE (clădiri. eventual A1 modificat prin majorarea uneia dintre dimensiuni. numele candidatului şi al îndrumătorului/îndrumătorilor. Predarea proiectelor de diplomă la arhiva universităŃii după susŃinere. condiŃionează eliberarea Diplomei de Arhitect. Planşele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm). pe care vor fi înscrise: titlul proiectului. cad în sarcina studenŃilor. noi construcŃii în imediata vecinătate etc) justificate din punct de vedere urbanistic. cât şi punerea în valoare prin intervenŃii arhitecturale contemporane (completări. urmărindu-se atât conservarea valorilor istorice care au determinat protecŃia clădirii/ansamblului/sitului şi integrarea acestora în cadrul social contemporan prin corectarea stării de degradare şi atribuirea unei funcŃiuni compatibile. cât şi în cadrul propunerii propriu-zise (proiectul de diplomă). 12 cm diametru. Proiectul printat pe hârtie se predă în locul şi la termenul anunŃat. într-un tub de carton de 90 cm lungime şi max. amenajări interioare şi exterioare. procurat de candidat. 57 .

4. 2. se va evidenŃia relaŃia care se creează între vechi şi nou din punctul de vedere al protejării valorilor istorice pe care le deŃine monumentul istoric. cadru urban. detalii etc (v. Sinteza analizei şi diagnozei întreprinse în cadrul studiului de fundamentare (prediplomă). studii de încadrare a obiectului într-o anumită tipologie etc. Elemente de analiză pentru identificarea valorilor necesar a fi protejate din punct de vedere urbanistic (Ńesut urban. Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale suplimentare. cu precizarea restricŃiilor şi a permisivităŃilor. 7. în funcŃie de caracteristicile obiectului de studiu. compoziŃia spaŃiilor. Propunerea de intervenŃie asupra ansamblului/construcŃiei (stabilită prin prediplomă) reprezentând decizia de restaurare şi reabilitare. plastice etc. 58 . secŃiuni. 5. 2. 6. a elementelor reconstituite prin analogie. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare şi justificarea soluŃiei adoptate. a evoluŃiei utilizării etc. 3. a stării fizice. al 3. Elemente de analiză şi diagnoză la nivelul construcŃiei/ansamblului. a tratării arhitecturale. In cazul propunerii unor completări ale edificiului/ansamblului studiat cu construcŃii/părŃi de construcŃie noi. cu precizarea etapelor istorice. Propunere de intervenŃie asupra contextului în care se află obiectul studiat: planuri. Studiul se va materializa în planuri. Elemente de analiză privind potenŃialul de valorificare funcŃională a construcŃiei /ansamblului / sitului şi identificarea funcŃiunilor compatibile. sistem constructiv). cu indicarea rezolvărilor funcŃional-spaŃiale. propunere de integrare a unei/unor construcŃii noi cu eventuale variante). urbanistice. a elemente înlăturate etc. a detaliilor semnificative de rezolvări tehnice. ca şi intervenŃiile necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului. cu marcarea elementelor conservate. a caracteristicilor stilistice. Sinteza analizei şi diagnozei. conŃinutul minimal al diplomei de arhitectură) redactate la o scară ce va fi precizată în funcŃie de dimensiunile obiectului studiat. în concordanŃă cu regimul de protecŃie pe care îl deŃine obiectul. Prezentarea şi justificarea opŃiunii de intervenŃie (propunere de principiu la nivelul contextului. a elementelor restaurate prin întregire. desfăşurări. ConŃinutul diplomei 1. a soluŃiei de consolidare. Sinteza documentaŃiei privind obiectul studiat (documente scrise. faŃade. 4. Scara va fi determinată de dimensiunile obiectului studiat. de arhivă. Analiza contextului construcŃiei/ansamblului din caracteristicilor funcŃionale. 8. iconografice. precum şi a intervenŃiilor necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului. reguli de intervenŃie. spaŃii urbane) şi arhitectural (plastica arhitecturală interioară şi exterioară. cuprinzând permisivităŃi şi restricŃii de intervenŃie asupra ansamblului/zonei (de tip regulament) şi al construcŃiei. propunere de restaurare a unei construcŃii/ansamblu. punctul de vedere al evoluŃiei istorice. Scara pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul.ConŃinutul prediplomei 1. relevee). axonometrii. a elementelor nocive şi a zonelor de intervenŃie. la nivelul contextului în care se încadrează obiectul studiului şi din perspectiva doctrinei de restaurare adoptate.

Anexa 2 Specializarea Arhitectură .10 iunie 2011 14 iunie 2011 14 – 30 iunie 2011 15 . Sesiunea a 2a de susŃinere a proiectului de diplomă (Proba 2) se va programa în luna martie. Datele exacte. 59 . ca şi perioada în care se fac înscrierile.17 iunie 2011 01 iulie 2011 04 – 08 iulie 2011 Notă: Sesiunea a 2a de susŃinere a prediplomei şi disertaŃiei (Proba 1) se va programa în luna iunie. 6 ani Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2010-2011 Incheierea situaŃiei şcolare pe primul semestru şi afişarea listelor studenŃilor care pot susŃine examenul de diplomă Elaborarea disertaŃiei şi prediplomei (6 săptămâni) Validare disertaŃie şi prediplomă Predare disertaŃie SusŃinere prediplomă şi disertaŃie (2 săptămâni) Elaborare proiect diplomă (7 săptămâni) Validare proiect diplomă (admis/respins) Afişarea listelor finale cu studenŃii care susŃin examenul de diplomă în sesiunea iulie 2011 Redactarea finală a proiectului de diplomă + macheta (3 săptămâni) Test limbă străină Predare proiect diplomă (inclusiv versiunea digitală) SusŃinere proiect diplomă (inclusiv macheta) 21 – 25 februarie 2011 28 februarie – 10 aprilie 2011 28 martie – 01 aprilie 2011 05 aprilie 2011 11 – 22 aprilie 2011 26 aprilie – 10 iunie 2011 06 . se vor anunŃa în timp util la Avizierul pentru studenŃi.Studii de licenŃă şi master în sistem integrat.

Anexa 3 Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură . datele exacte. 3 ani Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2010-2011 9 – 14 septembrie 2011 15 septembrie 2011 16 septembrie 2011 19 -20 septembrie 2011 Incheierea situaŃiei şcolare şi afişarea listelor studenŃilor care pot susŃine examenul de licenŃă Predare lucrare teoretică + proiect licenŃă (inclusiv versiunea digitală) Test limbă străină SusŃinere lucrare teoretică şi proiect licenŃă Notă: Sesiunea a 2a de susŃinere a examenului de licenŃă (Proba 1+2) se va programa la sfârşitul lunii ianuarie. se vor anunŃa în timp util la Avizierul pentru studenŃi. 60 . ca şi perioada în care se fac înscrierile.studii de licenŃă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful