COSMOCL01TA,nov.-dec. 1936.

(Almu XV.) N° 6 (111)

Con suplemmt trimatrial ., lNFORMAT IONES ,.

Contene: A. Meiltel ha merit, -. Dr Vanorni e Karel Scheinp/lug e Ii Ungue into - L: question del prefixe -in. - U cohold marin. - Li batgs/ere. -. Un noV mestiere. -. Vocabularium Jel Navigation. _. I ALA va studiar ii derivation. _. Un nooita in li lingue int, _ Cronica. - ... Index.

A. Meillet ha morit

In septembre 1936 ha morit in Paris Ii grand linguist Antoine Meillet. autor de numerosi e important libres pri linguistics.

Por nos. interlinguistes. ti disparition es un eveniment •. nam MeiUet esset un del rar lin .. guistes, quel interessat se al international lingue e emfasa.t su utilita e necessita. ja ante 30 annus il rnonstrat su sympatie al problema que! ocupa nos: proto Couturat petit Ie intrar in Ii (( 'Comite del Delegation por Ii adoption de un lingue intemational » in 1907. Meillet refusal, rna inviat a Couturat pluri lettres, queles nor va publicar plu tard e queles contenet precios consilies pri li lingue a

selecter, In prim Meillet recomendat con insistentie refuaar Ii aCUlative de Esperanto e, quande il recivet Ii unesim gramatica de "ldo, ilstrax expresset su deception a Couturat, pro que Ii (( lingue del Delegation )) bat conservat Ii acusa.ti"e in casu de mveraion.

In 1918. Meinet publicat su celebri libre « Les langues dans rEurope nouvelle» in quel iI consacrat un capital in favor del international lingue. Secun Meillet, un tal lingue posse perfectmen viver, ma il mult regrets li defectes de Esperanto. Ti judica confirmat ti, quel il hat inviat privatmen in 1907 a Couturat in un lettre quel yo pcssede :

(, Esperanto have grand merites, rna su actual SUCCe5$ es regretahil de un later. pro que si it es de/initio. to va: esser li success de unsoluiion passahilmen de/ectosi. »

Cosmoglotta de septembre 1933 ha. insertet un extract de ti ovre, traductet in Occidental per sr, Bertil Blome (Svedia).

In Ii dominia punnen linguistic. Mei1let provat principalmen reconstructer Ii antiqui orienta) lingues, Departentede tistudie, il successat extraer Ii filoso6edel linguistic scienties. Anc iJ ha bon monstrat. Ii raportes existent sempre inter Ii lingue de un popul e ti

popul self. R. Bg.

n

A. Meilld.

Quo di Prof. Dr. h. c. Otmar VaaorDY pri Ii Lingue international

Yo visitat prof. Dr. h. c. Otmar Vanorny, quel vive in nor cite in pension pos un fructosi labor, por audir dle ti ci famos tchec traductor ex lingues classic e conossor del classic literature, su opinion pri Ii problema del lingue international. Ci yo perrnisse me presentar vos su paroles. por publication de queles Dr. Vanorny me ha autorisat :

(I Yo nequande cuidat pri Ii question de lingue international. Solmen quande yo fat conossentie de Occidental. mi interesse esset eoocat, Yo uiJct que. Oce. es composi! tsrecitnte ex I. n. (! loren paroles ~i [oocabules}, conosse! de omni educate. Li latin es Ii fundament del occidental culiura, latin paroles per li merite del Chrislianism esset introduciet ne solmen in li romallic. rna ane in Ii germanic. slaoic e altri lingues. /Ii deoenii internalional. ArK oltri Ungues contribuet a! oocabularium international e omni ti ci extnessiones forma hodie un rich coleciion usaf chascun die in Ii scientie, jurna lis tica, literature etc

Li auior de Occidental utilise! les quam fundament de su UnRue e Ii pocabuiariuni de Occidental es in max grand parte un colection de gene~ ralmen conossel t aroles, aue] on derioa reguiarimen per un Ire apt SY5tema Jaipa/ori. Occidental fa Ii impression de un 101 natural lingue.

Li international inlercomprension es exlrem necessi e un unilari auxiliari lingue delle [oeilisar it. Un lingue international deoe satisjar ne solmen in interchange de post-marcos, rna anc in Ii scientie, dipiamalie, etc. E just in ti cRard noi n« [a! ni un passu ad-anon. Li aversion contra un {( artificial ) lingu,e international posse esser Yictet .olmeD per un natural Itructura de un tal lingue. It va esser un lingqe, creal sur Ii sam base, quam Occidental, i. e. SUT Ii base del maximum de intemaiionalit ti, naturelitd e [acilit«. f)

It es paroles de un aconosset classic filologo, paroles queles injoya nos e ai, que noi marcha Ii correct via. Mult tchec gazettes ha publicat tl opinion e li bon conosset literator tchec, Sf. Scheinpflug~ scri in Ii revue (t Pritornnost » : (I Si un tam profund conossor et entusiasmat amator de classic lingues, quam prof. Dr. Vanorny ha sent, que (\ Occidental fa Iii impression de un tot natural lingue ". tande to es un reconossen .. tie'. que) vale plu quam un aurin medaUie de alque] exposition universal. ~

}aroslav Vozeni/eky T--:hec-oslov.

78

U TCHEC AUTOR KAREL SCHEJNPFLUG E U INTERNATIONAL LlNGUE

Li max apreciat tehec se~ mana] revue (~Pr.ilomnost J) (Pre,sentie) ha pubJicat in su nro 32 de 112 august 1936 un long articul intitulat (t Mezi'ndrodni jazyk:) (International liingue). Su autor es Ii conosset tchec jumaiist e autor Karel Sc,heinpflug.

Ti articul pri l. L. atesta su profund interesse pri Ii problema del LI. un acut penetration in liessentie del therna: it es anc scrit in excelent maniere. Lisingu} partes es intitulat quam secue: Per Ii caos de lingues. ne esset punit solrnen li Babyloneses. Ii desir ye li unic lingue, volapuk, es .. peranto, ido, occidental e pri

K. Sch~npf{ug. lifurur possibilitas del int.

lingue, Li autor accentua Ii absolut superiorita de Occidental contra Esp. e il di : « IO,cc:idental in e,omparation con Esperanto ea un progreu tam grand, quam UDquande easel Esperanto in comparation COD 'Vola .. piilL») Poy iJ di ::!( On posse designar 0,(:,. qu.am un lingue into capabil del vive, narn it es un lingue facil por un grand numerde homes, it es expressiv, bellsonant e capabil del progressent evolution. pro qu.e it ne essetcreat secun Ii aprioristic artefat regules, rna cultivat ex Ii naturallingues in sirnil maniere, per quel Iii jardineros crea Ii nov species de plantes, )} In Ii parte pri Ii possibilitas del L. I. Ii autor di, que it va esser necessi, que Ii autores del Ll mey restricter por li proxim tempore su scopes. (( Si un tal lingue vel] devenir aimen li comunicetiv lingue del Europa. it veil far tre mult por Ii aproximation del europan natienes e augmentation de lor comercia] e cultural relationes .. Li general divulgation del L. I. veil aportar al hornanite Ii avantages, queles noi hodie ne posse apre .. ciar. )1 Quam specimen del lingue II autor cjta Ii articul pri li election del nov president in Tchecoslcvakia, quel aparit in \, Occidental bulletin nii I januar a. c.

Li nro 38 del 23, septembre contene denov un articul Sr Karel Scheinpflug ; 11 Deno'V pri Ii international lingue », II mentiona Ii grand nurner de lettres pro e contra, quel Ii redaction ha recivet de espistes c de occidentalistes pos Ii aparition de su articul e continua : l( Li majorite de espistes es tre indigna! per to, que' alqui hom ha prendet Ii liberta subrnisser Espo al crjtica, quam si it veil esser un Intu ... chabil sacrament. Vu posse criticar Ii arte, Ii scientie, Ii politicae l~ sportiv actiones; rna ne audacia far alquel reprocha al artificiallingue de dr. Zamenhof! I) Pri Ii trumpetat 2 miliones espistes Ii di : ( Li fidel calculation de espistes in 1928 (fat per statal german institute por espo, Germana Espo Instituto, suh Ii direction del prof. Dieterle de Leipzig) ha certihcat 126.562 de: espistes in 7000 locos de 120 landes; Espo va celebrar pos un annu Ii SO-esim anniversarie de su intrada in Ii public vive : Ii suposit 2 miliones de adherentes, recrutat in 50 annus, vell far sol men 0.2 (\) ex Ii nurner (nombre) de Europanes, Americanes, Japaneses e Chinesest inter queles Ii propaganda espistic ha lahorat .... Solmen ti homes cornprende E., queles ha aprendet it. rna occidental es comprendet de miliones de homes conossent alquel rornanic ringue. Occidental ne exclude Ji homes necultivat, ne-educat, nam chascun occidental-Europano e Amerjcano solmen un poe cul ... tivat comprende it inmediatmen, pos prim visu : ma E. es.elude de IU usahon li homes COD plu profuud cultivation linguistic e to es quo frena su developation, nam just ti homes, queles have Ii max grand international contact, ignora ti intercomunicativ medie

~ k., . ,

pro su pnrmtiv inrnaturrta.

I n Ii fine iJ cita Ii enunciationes de prof. Sydow e Barany pri Occ. e il di : '(I Si un tal pro/and conossot e enlusiasmat amator de classic lingues, pro]. dr. O/mar Vaf1omy, ha scrii, que « occidental fa Ii impression del r:a!urallirrgue I)., lergo it es un laudation, aue! vale pili quam un aurin me'Jail/e.' de aiquel unioersel exposition. Yo regreta, que yo ha incolerat pet mi articuI Ii senioras e seniores espistes, nam yo aconosse, que iii per su cultivation de espo ha recrutat Ii mente por un fase de evolution del international auxiliari lingue. Ma yo ne veil desirar les, que iii mey perdir It rnerite per 1m frenation de su posterior evolution. »

Li tchec occidentalistes es tre grat al sr. Karel Scheinpflug pro su bdl paroles pri Dcc. e iIi have Ii firm fide. que su auxilie va aportar nos bon fructes. Pro que sr. Scheinpflug es un bon conosset tchec scritor [autor de 5 romanes, 5 dramas,S fibres de racontas, 3 libres de poesie, 3 fibres viagietori, 3 libres de studies e essayes] yo ha fat ti ci brevi resurnation de discussion, que) evocat in nor land viv eco,

Jaroslao Podobsk.Y (Tchecosl.).

80

U QUESnON DEL PREFIXE .IN

Ante poc mensus, noi recivet un lettre de un membre del Academie de Ido, lettre de quel noi cliscusse tre voluntarimen Ii objectiones, nam ilimonstra un spiritu apert .• desires conservar Ii liberta de opinion. Ti lettre di :

(i Benque yo es Jdisi. yo atenie con interesse Ii aliri systemll5. Yo agnosce que Ii principies de Occidental completmea dijere de tis de Ida. Yo pre/ere Ido, rna yo ne asserie que ldo es necessimen li p'/u bon l.ingue. )

Poy ti Idist explica quo iI reprocha a Occ. :

« Li usa de (( in ~) quam pre/ixe' de negation e quam prepositional pre/ixe iende efeeter hesUationes. POT exempl« quo signijica ~ noi va far incassar it )~. Pos meditation, yo concludet que ti /raSe s;gni!ica : •. noi va far il

metter in Ii cassa ». .

Li duplic signification de) prehxe in. es evident men regretabil, rna ne Oce. ha inventer it. Ti duplic signification existe ja in Iii international vocahularium. Li autor de Occ, ne credet haver Ii jure vicear ti paroles ja conosset per nov fabricationes. quam fat Zamenhof e Couturat. IJ sol. men dBt precios regulpor distinyer ti du signifl cat iones . In fade, un atentiv examine monstra que Ii prefixe iD .... significant Ii contrari, trova se sol men ante adjectives : noceni, in-nocent, valid, in ... valiJ. etc. durant que in. preposition servi formar verbes, Si Ii autor del lettre veil hat apertet un que1cunc dave de Oce. u ti regul es indicat, i1 ne veIl har questionat se pri Ii signification de incassar.

In fund Ii objection apari strangi quande on save que D. di : einkass;eren, E. encash, F. encaisser, S. encajotlQr, I. incassare. In Ii national Ii ngues li prefixe es Ii preposition e ne have Ii signification del contrarie : tande nequi va hesitar in Dec. In revanche Ido postula en-ka!ig-or, con un sunxe -ig. quel existe necu !

Ma reprendente Ii question secun un vise-punctu genera) noi posse asserter que ites impossibil evitar Ii duplic signification del prefixe ia-, pro su presenue ill aD muse de iatemational paroles .. E li Idistes, que) ne vole admisser it, forsan ne remarca que Ii dupli. uta exiate in lor propri liague ja iD mult parol •. Ma pro que iii ne volet agnoscer ti duplici1ta in lOfgrammatica, iIi esset obligat adopter Ii international paroles quam DOY radical. T almen iii have da r.di .... eaa u 0«. fo~ replarimen Ii iDt:ematioaal derivatea per SD. .·lisa. Vi quelc instructiv exemples quel yo submisse a lor meditation.

Ida have b,akio e embracar ( J) (Oce. == brass. in-brass-ar], barl(o e mrharl(ar (Dec. = bare e in-barc-ar], bosko e em/xuJear (Occ. ~c bose, in~bosc--car).ITabo e enlrauar [trave, in in-trav-er], palUo e ,empaiar

81

(pal, in-pal-ar], duklar e rnduk,tar (duct-er, in-duct-er), [iltrilo e injiltrqr (filtre. in-fihr-ar), Ilomo e inf/amar (Hamme, in-Hamm-er), globo e ing/ohar (glob. in-glob-at]. kasQ e inkasar [cassa, in-cass-ar), klozar e inkluzar (dud-cr. in-clud-er), krusto e ink,rustar (crust, in-crust-at). okulo e inokular [ocu], in-ocul-ar), tOTlO e intonar (ton, in-ton-er), toxiko e inloxikar (toxic, in-toxic-ar}, ondo e inundar (unde'. m-und-er]. oagino e inoaginar (vagin, in-vagin-ar], briko e imbrikar (brie, in-bricar}, l~arTIo e inkamQc,ar {carne. in-earn-er].

On posse questioner : Si Ii preposition es en in ldo, pro quo on ne di simphcmen barko, em-hark-art trabo, en-trobar, etc., etc. Li response es drolli: pro que secun li (i logics » de Ido, on es obligat adjunter Ii sufixe .ig .. : em-barb-ig-ar, etc. E pro que ti derivation rises genar, Coutu rat preferct un duesim tadiea {., embarkar. in.~.lobaT \), etc. e par un culminc de inconsccuentic. a adoptet les un vez [con ell .. un vez (on in .. tot arbitrarirnen If!

Ti precedent exernples concerne sol men in- quam preposition, rna in Ido on trova anc un serie de paroles u Ii in .. del contrarie existe sin esser agnoscet ! Por exemple ~ [ina» e injinita, valida e int\alida, polenta e impoienia, per/ek,io e imperfekto, mobl'o e imoblo, d,jerenJa e ind./erenta, /erma e in/irma. nocanta C' inocema, etc. Ma durant que in Occ. Ii duesim parol deriva Ie' regularimen del unesim (ex. : noccnt, in-nocent, valid, in-valid. etc.) in Ido on es ohrig-at aprender du radicas sovente incoherent. Pies notar par exernple : finar e in/inita, durant que Oce. di fini~t e in·fini~t.

On constata do que in omni casus, Occ. solue Ii question mult plu regularirnen a plu sirnplicrnen quam Ido. E noi repeti que in practice, nul confusion eveni, Noi delia quincunc trovar in Ii annus de Cosmoglotte un sol Irase u Ii duplic signification de in .. causa miscomprense, E rnern si un confusion posse evenir, it yen esser facil metter li accentu sur 11 in ... del contrarie 0 usaf exceptionalmen non 0 De

- .

vice ID.

Exter ti objection. nor corespondent idist regreta ancor que Oce. have de por Ii tri casus u Ido usa da, de. die Ti reprocha .. noi ne agnosce quam just, pro que noi ancor memora que. in Ii epoca quande noi esset ldist, noi sempre hesitat inter Ii tri prepositiones. Ti distintion inter tri significationes esset pot nos mull plu un gena quam un avantagie. In ceteri noi reinvia nor letores al articul de Sf. Federn quel tracta ti question sub Ii titul «( POT quo on fa exemples I}_

E nu, noi exhorts nor corespondent examiner nor argumentes con cuida, Noi es pret developer !es si nor response ne satisfa le, pro que nor ~rand desire es trovar Ii verita, Ii ideal systema, que] posse contentar ornni interlmguistes ..

R. Bg.

82

Li cobold marin

Yo possedet aneor un pantalon lacerat, un jackctte disfrangeat e Ii caskette mordet del tempe. Con grunient stornac yo marchat sur Ii rut infinit in Ii sole aciecant, e in hne arrival in ti statu rniserabi], con mal humore e tre fatigat. in Nizza..

Li vision de un litt carbon-nave angIes in Ii porto reviventat me per bellissirn esperantie. Yo nettat rm sapates e vestimentes del polve, Javat me ye un bronn e abordat Ii angles vers clocca six in vesper.

Li logi del rnarineros esset abandonat. e un poe deceptet yo regardat al obscur chambre del calentatores. Pos quelc momentes rni ocules hat acustomat se al obscurita del angust e bass chambre, e yo vide! un obscur 6gura sedent sur un banco ye Ii long strett table : un calentator quel meditat ta, sin vider me. sordid e fatigat. tal qual il hat surti t ex Ii calentatoria. Yo tuchat su epol edit alt : « He. calentator ! I)

II rnanet in absentie mental. Yo sucusset [e. T ande su facie levat se vers met yo videt in Ii tenebre solmen Ii blanc del ocules terrificat pro reconosser, malgre tenebre, un facie ext ran. Levante se il questionat con tirnore : « Quo Vu desire ci ?» Yo sedentat me, racontat rni historie e rnentionat que un impertinent fame molests me. II presentat se quam unesirn machinist del nave. Yo regardat Ie e pensat (,j strangi t) !' e yo taeet, que yo hat esset marinero.

II pussat un teiere e un tasse a me, pan blanc, e un platil de lad con carne rostat. Durant que yo manjat, il dit. que on deve controlar e exslammar intern Ii caldron calentatori de styrbord. Deman matin ti caldron va esser sufficentmen afrigidat ; esque yo vole auxiliar ? A mi objection. que yo ne posse repter in Ji caldron con rni vestimentes, iI prornesset prestar me un veste de labor. E il levat se edit. subitmen trernente : {. Ta. ta, pies dorrnir in Ii cabine deL. del calentator ! )) il: fat un signe e surtit.

Yo desvestit me. intrat in Ii cabine e bentost dormit. .. Subitmen joyosi voces masculin avigilat me : (( Jonny Bliess ha revenit ! It - (.( HalM. lonny! r) Astonat yo regardat ex Ii cabine, Tande, in Ji [uce crepusculant del lampe de petrolec, morit Ii joys del calentatores, quel just hat venit de terra. Stupefat iii regardat me. Yo res dit, que Ii unesim machinist ha assignat me ti cabine, pro que yo deve auxiliar le deman.

Ye li matin secuent, Ii unesim machinist avigilat me. II me dat un veste de labor, yo clevet hastar trincar cafe e strax venir al calentatoria, Tail clat me un micri meche-lampe brulant e un martel. Durant que noiascendet al apertet ( 'i ntra.da por persones I) del caldron de styrbor d. yo questionat le, pro quo Ii tot equip del nave, exceptet il self, esset sur terra. II ne responder e reptet tra Ii intrada in Ii obscur caldron. Yo Ie secuet, e in Ii debit [uce del fuliginant lampette noi martelat Ii iocrustament del tlamm~tubes.

83

Pas Jj pause de midi, quande noi denove martelat in It. caldron 9 il [rappat me per Ii manu sur Ii epol e questionat me, ca yo ja ha audit pri Ii calcntator jenny Bliess. Pro curiosita yo dit no. E noi continuat martelar ... Pos quelc temper il dit, regardante in Ii flamme del lampe: i' Do vu ne ha audit pri to? .... Ti afl·ere ancor havet bon hne ! Ma yo conosse un ahri nave, u Ii unesim machinist pos Ii martelad.a he. obliviat j n ebrieta retrorepter quam ultim in Ii caldron por contrelar C8 ancor esset uri mann in it. E quande Ii nave poy esset in mar. on dit que un calentator ha desertet. Ma durant li long viagie, Ii machinist havet Ii tacet ide, que ... Ma it aneor havet bon hne. E vu ne ha audit prj to nequande ancor ? )~ Yo dit no. e martelat e martelat, e devet continuimen pensar al calentator Jonny Bliess.

Subitrnen yo audit Ii aqua violent men precipitar se in Ii caldron.

Li unesirn machinist hat desapparit. Yo dimhat al flamm-tubes superior. Mi respiration cessat pro horrore : yo ne plu vide't Ii intrada. Yo reptet a-proxim e sentit que Ii covriment del intrada stat solidmen adscru vat. Yo frigel pro horrore. Rapidmen yo descendet inter Ii parete deJ caldron e li flamm-tubes al unesim intrada. Ma it ja esset covrit per Ii aqua caldronal intrant sin cessa.

Denove yo dimbat ad up e frappal e frappat per mi martel contra Ii parete del caldron, por far attentiv pri me. Yo frappat e [rappat, Li frigid aqua caldrona] ascender ; ja it compresset Ii aer, til que mi lernpe extinyet se ; e rni martel. per que] yo frappat con plen lortie in timore mortal, devenit plu pesant in Ii aer compresset, sernpre plu pesant. ..

Subitmen me captet Ii - sentiment suflocar. Mi forties perdit se :

Ii martel cadet ex mi manu. Ejacente sur Ii Hamm-tubes, con suhit joya pri Ii pensa, que yo ne va esser hollit in plen consciosita, yo evanescet.

Yo avigilat me in un cabin in Ii chambre del calentatores, Un calentater raeontat me :

«(Mann. joya te ! 'I er noi ornnis devet ear a terra, e 11 judicie ques .. tionat nos quo noi sa vet pri Ii suspectibil desappantion del calentator Jonny Bliess. Un de nos hat dit che Ii officies. que il suspecte Ii malicios trincaci unesirn machinist. T u comprende ? E quande noi retornat del interrogation judicial, noi eat in li celentatoria. Li unesim machinist ja hat cludet li caldron e comensat plenar it per aqua. Noi devet lentmen calentar it. Tande yo audi plurivez, tut inclar pro Ii brui de] aqua-pumpes - yo audi tal frappada. quam si Ii cobold marin trova se ye bordo Yo attente e audi it ancor plurivez, e just in Ii caidron. Yo diaJ unesim machinist, que Ii caldron ne es in ordin : li colloId es in it. Li machinist ride. poy il self escuta ye Ii caldron e di : ti frappada ne es causat del cobold. rna per que Ii aqua intrant choce Ii zink-platte pendent in Ii caldron contra Ii flamm-tubes. Ma yo ne volet creder to.

84

Do yo dj alcalentator que] suspecte li unesim machinist, que ti caldron va certrnen exploder, jit Ii cobold es in it. Mi camarado escuta al caldron ; anc il audi Ii frappada e strax stoppa Ii pumpes, II prende li machinist ejetta Ie in Ii camera del lane nettatori. Yo raffa Ii foy desub Ii caldron. Poy noi rapidmen descruva, Ii covriment del intrada superior del caldron. noi luce in it. estrax extrae teo Si yo ne veil har credet que Ii cobold frappa in Ii caldron. tu nu ja veil esser bollit. Li unesim machinist ha confesset pos su arrestation que iltande l1a obliviat vocar Jonny Bliess ex Ii caldron ... e pro que il apprendet de te, que noi ne save to, e pro que .1 ha fat se suspectibil che te per ti historic. ilvolet cocinar anc te ! It

Luis T adde. ~ Autorisat traduction por Cosmoglotta

de Cinta Ro.

Li batysfere .. - Ti apparate ha esset recentrnen inventer de William Beebe; chef de servicie in Ii zoologic pare de New-York. It consiste in un cav sfere jn tre dur stat con un diarnetre del 50 m., e possent contener du sident persones, quel penetra to it per un fore just sufioent. T ri rond fenestres constituet per spess lamines ex quartz permisse Ii observation e Ii luminosi projectiones, Special scientic instrumentes absorbte Ii carbonic gas e Ii vapor de aqua exhalat del respiration. Ad-pin on trova in it un tub de cornpresset oxygen.

fn Ii region del Insules Bermudes on ha descendet Ii batysfere till 1000 m profund, e Sf. William Beebe videt inter altris, ye 815 m prohmdore, un cetace opisc de 6,50 m long et 2 m spess.

Pos un cert profundore Ii obscurita es cornplet, rna 1i animales es tamen visibil pro Ii luminosita de lor fotafores.

Un Dov·mestiere. - Recentmen morit in Liverpool un Sf. Willia.m Stone, que! hat exercit un mesnere probahiJrnen unic e inconosset ante iJ. Un die quande il prornenat sur li caye, questicnante sequo il vell passer far por ne morir de fame, un mann venit proposir Ie ganyar 10 shellings. PrQ que ti mann havet un afere tre urgent in altri loc, il petit Stone far signes de arnicita e de adio a un dama que} esset sur ) i deck de un departent nave, til que ti nave esset exter vide.

Durant un demi-hor Stone agita. brasses e nase .. linette e pensa que toes un medie tre facil ganyar 10 shellings ; pro tovdesde ti moment il oterta su servicies de fa lOT de signaJes .at persones quel acompania un amato 0 amata 0 quel trova fro fatiganl sempre agitar Ii brasses per

Ii viagiator. .

Bentostli mest.iere de Stone es conosset, it ne plu besona solicitar Ii clientes, II recivet sempre revenues e su morte esset mull regretst de un dientela. ne embarassat de sentimentalita.

8S

NAVIGATION

t T! lJ(}(obutarium lw esse! compo.~it de Sr. E. dt Wahl. quel esset, quam on save. Qffroero de marine.]

Naves : f't.'larine. Hot ta, escadre, navie, - nave (ship) segl-ero, ,alera. frega tte " corvete. Hi-mast (-nave). hrin, brigantine, scune, acune-brigl, ketch, cuttre, yawl. yacht. h.;ilCii. plen-seglero, lugre, chalupe, bote. barcass, demi-barcass, balen-ero, yoll (canoe). canu, gondol. piroga, piroga con exteron, motor-nave, vapor (-na'Ve), vapor-barcass. motor-botfe), bot salvatori, bugser-nave, bugsero, cabotage nave • cabotero, mercator. piscetor : - nave de guet're. cruzero, curass-iero, curass-ato, dreadnought [drednour). submarino csnoniera, monitor, dipper. aviso. wach-nave, torpedo-hole. contra-torpedero, positor de minas. distroyer ; - dragg. ara'gg,a-minas. piseatof' d€' minas. rupte-glecie. chalande. pram. g)acie~ruptot.

Partes del nave : Tonnage. casco, hold (,"' parte intern inferiori), kil, f,als.-kil, costes, traves, prna (parte antesiori), bordo babord, styrbord, stern ( .... parte pesteriori). deck, ponte de cornrnanda, inter-pont, cabine, luca (apertura por descender) : luminetor sceliere, csbine, ru! (deck-cabine)., camise del chirnene, chimene, ventilator : ~ mast. mastage. hom. yard. gaff. fure, nocc, topp, cap; - topp .. mast, bumyard, super-bram-segle. locc, besan, grand-eeg]e jib, topp-segle, scot. haise. vantes, ~tllg. dnrs-!'tag. taclage, tac]e, blocc ; cordage, amarre, line. corde, cable. eaten, stoppew. <Hillel con contralortie: - vim:h •. spin, bot-davit. strepp, tamp. spa.ca; - iuv. levard. compass, bussol, pelingetor, rumb, styr, styr-rnachine ; - caldron, Ioy-iere.

Ekipamentel: ancre (mort ancre, ancre drivant), boye, sonde. plumb. reme, paddle. pagaye. HaFg. Ilammette. virette, ducdalb, pilare ; nod, pumpa, logg. lon-line. rnecanic~log!1:. cintura de salvation.

Mare ~ Ocean. (ago. £luvie. in-bocc-atura. aqua. unde, nivell, niven del mar, marea, alt. haS$ rnar ea, flut e reUut. mare-ada. mar-scum. undi-ruptie, bus-fund. sand. b~llca. riff. spruzz-scurn, clapotagie. mudd, eealmie. brise, vent, storm, squall. bur~ rase, tempeste. - alga. sargasso. planctcn. zoostere, fuc.

Porto : mojo, de-barc-etor-ia, fade, caye, ancr-ege. doane, cran, hd1ing, slip.

dock. scluse. .

Homes de mar: ekipage, eleve de nave, marin-ere, rnatros, rnastro, secund mastro, Js.pirant. de marine. styrmenn. timon-ero •. navigator. pilot, patron. capitan, cornrnandant. sub-commandant. wach-officero. admiral. - Pirat, corsaro, ~ piscator : sti~ V(ttOT. cargator, post-mastro. dispachero.

Nautj'ca : regatta. navigation, cabct-agie. commercie rnaritim, armament, manovre. torn. V!riliZe : -- prise. spolie. rapt-elya. capt-age. abordage. croc de abordage, piraterie. JtallJraglt'. hevarie. - log. transport-polis. conosse-ment, fret-lettre, bodmerie. dispache.

Adjec:t:i'Ves : mar-in, maritirn, neviga-bil, ocean-ic, trans-ocean-ic, trans-mar-in. ultra-marin. fluild, naulraai-ant. malad ye n13(, nause-at, dar. in-clar, vjr-aci, [uv-aci. Verbes : Li unties posse .. fluer. evaporar se, marear, scumar, bolIir. fluctuar. undear. r icochetar , jlllfBulear. torder e curvar se, precipitar se, chocsr, dapotar.

Li "an~~ posse : segjar, navigar, cruzar, luvear, girar, bordear, capear. virar. nautraI{iar. tuchar Ii fund. verur sur basshmd, sur grund. al.uvar.levardar. bugserar. draggar.

Li marineros pO . sse : pilotar, Iretar, ar-

mar, abordar, ekipar. navigar, seglar, stivar '

(al Gllye-), cargar, charjar, mannar. tornar, verter. hissar e ebassar li segles. reffar. taciar. sender, pelingsr. splissar. transbord-er. trens-bord-ear. piscar, salar, naufragi,ill', ;dund-ar. deseender. sub-ear. a~rap-;u .. a-croc-ar. Uan.a.r. vagar, halar, arnerr-ar. securar -, filar~, aleviar-. lassar el~ -, rnollar un corde.

86

IALA VA SruDIAR U DERIVATION I. Conferentie in Copeahag

In hne de august 1936. I.ALA (International Auxiliary Language Association) arangeat in Copenhag un Conferentie por interessar linguistes, queles in sam temper havet un congress. al problema del Lingue I nternationai. [ALA hat confidet Ii preparation del materiale interlinguistic, servient quam information e base, al esperantist prof. Collinson. un de su hmctionarios. Nor letores va memorar Ie ex su polemica contra Occidental. «( Some weak points of Occidental summarized )}. e Ii response de Sf. de Wahl in Cosrnogjotte 1935, p. 17.

Six systemas lucta in Ii serruhnale por Ii monopole del Lingue I nternational : I. Espera'lto I (ZamenhQJ) ,·2. Esperanto I I (Sal.1ssure) ; 3. Ido ; 4. Novial; S. Occidental; 6. Latino sine Flexione.

Por chascun dellingues esset fat textus comparativ, tahelles cornparativ del conjugationes, del numerales e questiones pri tempor e eta. del radices de origine germanic eslav,

It esset un arnpli labor fat per un accuratess, conscientie, amore al cose, e in mult casus con minuciosi detalies, par quel on debi a prof. Collinson sincer mersi.

In ornnicos, quo Sll labor positivmen contene, prof. Collinson ha observat un neutralita perfect. Benque Esperantist. il ha resjstet al tentation preparar li materiale talmen, que it posi Ii propri systems in luce special.-

Tamen on veIl posser questioner, esque I.ALA in Ii interesse de su prestige de neutralrta, ne veil har aetet plu bon. ne just exposir un representant de un systerna a tal tentationes e eventual rep roc has de altri systemas. Probabilmen it departet del consideration que ti linguistes, queles ancor ne ha fixat se sur un decider opinion pri Ii question del L. I., generalrnen es laicos pri ti tema.

Noi repeti que noi altissimrnen admira Ii cuida prj detalies. specialmen in Ii numera1es queles sol plena un tot caderne. ln Ii synoptica pri radices de origjne germanic 0 slav on veil in quelc casus posser discusser li I,eyitimita de) attribution, Ii gradu de) similita. Ma to ne irnporta ..

Ma nor vise-punctu es absolutmen different. si noi considera Ii labor de prof. Collinson secun su completita, si noi considers lu negativ ;

i. e. to quo prof. Collinson ne ha tractat :

In Ii ampli materiale, quel tracta Ii numeral." Ii conju,. gation, H questionespri tempor e eta COD un abundantie de detalies,noi De 'trovel nul capitul, nul parol, iii un mention pri Ii DERIVATION. It es quam Ii. ti pl'ohlema rae existe .. 'To es astODaDt pro' que Ii problema del derivation es un question cardinal, in Ii decision pri Ii valore delli.ngulsystemas de IiDgue international.

87

Ma nOI savet to antey. Advere T allinn dista ye tri dies postal de Copen hag. Li materiele de prof. Collinson esset distribuet Ii 26. august. midi. Tamen Sf. de Wahl posset predir me ja Ii 8. august in un lettre in quel il petit me representar I:e in Ii conferentie in Copenhag, que Ii capitul « derivatioD ») va mancar in Ii materiale de IALA. Yo es convictet, que prof. Collinson e Sf. de Wahl va posser jurar, que ne Ii un de les hacommunicat ti conossentie al altri!

Ante Ii conferentie yo. petit 'Ii pretti secreta ria pri Ji materia Ie ; yo time, mi impatientie ha genal la. IlIa responder, que it va esser distribuet plu tard.

In Ii: discussion yo presentat me quam representant de sr. de Wahl e Occidentalist (in fact yo esset ni functionario de IALA ni parti .. prendent al congress de linguistes) e parlat - in Occidental - prj Ii necessits de] derivation, e que sin it omni studies veil esser incomplet.

Prof. Debrunner, Ii president. esset tam amabil, ne interrupter mi liu discurs. Ma poy il interdit usar un lingue international in 1i conlerentie quam inadmissibil propaganda! Per to noi perdit li occasion audir pro'[. Collinson parjar Esperanto. Noi regreta to. Noi es convictet, que Ii present linguistes veil har audit con interesse, qualmen Esperanto sona in practice.

Mildi. Ii materiale esset distr:ibuet. Nor I( clairvoyant » in Tallinn havet rason : ]j derivation moat I!!

Pas un discurs pri questjones del vocabulerium, Ii discussion devet continuar. Li president, prof. Debrunner, questionat qui desirat Ii parol. Pos que nequi ne hat annunciat se, yo in fine levat Ii manu. In ti moment prof. Debrunner dit, que desde nu saimen lioguU .. tea (i. e. membres del linguist-congress) mey parlar ! Per to it esset me impossibil parlar pri Ii derivation, nam in fact, yo esset Ii! unic present non-rnernbre del linguist-congress.

Nor eminent coideelist prof. v. Sydow mentionat que Ii derivation manca in Ii materiale. Prof. Debrunner replicat : que ti question es tro complicat (f) que it dude tro for 0) que ne esset temper tractar it. que it es u.n tema des,faeil, que] postula long studies special. Noi consenti a to ~ sr. de Wah.l ha laborat durant 30 annus por dar it Ii solution. que] hodie por nos sembla temsimpiic e self-evident.

Questionat de prof. Collinson, esque on recomenda a IALA far studies pri Ii derivation. Ii assemble respondet affirmativrnen.

Por Ii casu. Que IALA veil. denove confider al Esperantist prof.

Collinson preparar Ii studies pri Ii derivation, yo veIl posser dar le alcun suggestiones pri qualmen executer ti labor practicalmen. Li iDterdi~oD parlar impedit IDe in Ii CODferestie. Pro to yo exposi solmen hodie ci Ii opinion occidentalistic :

Noi ne demande ni expecta, que IALA refa in un 0 du annus Ii lahar. por quel sr. de Wahlbesonat triant. Noi solmen desira, que Ii

88

resultate de su labor, incorporat in Occidental. mey esser comparat COD Ii syst.emal derivativ del altri mundlingu_ in :IIUD me ... mere quam, prof'. Collinson ha comparat 1i numeral.:. co .. ju ...

rationes, e radical. ..

In fact. Ii derivation es un problema cardinal. U PROBLEMA CARDINAL : Narn un radica posse producter till 0 e 20 derivates, e UN sufix destine MU..ES de paroles. Li systerna de derivation es decisiv porli aspect del paroles e del lingue.

Ilmari Fedem. secrelario del Occ.-Academ.i;.

UN NovrrA IN U VIVE INTER1lNGUlSllC

Apertente Ii esperantic revue Suda Kruo» editet in Australia (nr de august 1936) noi havet Ii surprise vider reproduetet in Occ. du srticules extraet de Cosmo con Ii secuent indication. : 41 La belt: ptl!sata, arte ilustrala ,. Cosmoglotta !} esias har>ebla unujare kontrau. elc.»

To sembla poe, rna in (ealita to es un revolution: desde circa 15 annus, COimoglotla es invial a omni conosset esperantic revues; sernpre it cita e discusse Ii epinioaes esperantic. Nu ! nequande til hodie un 501 redactor esperantic citat :solmen ; I'ineas in Dec. ; nequande on fllt nos Ii honor mentionar Ii labores de E. de Wahl (except un vel. Ii revue Heroldc de Espo). Un silentie obstinet, total. quam si noivell habitar Ii lun. E tamen nor confratres esperantjc save bon que Edgar de Wahl es, pas Zamenhof e Crabowsky, Ii triesim autor de un brochure in Esperanto. dQ hodie Ii max ancian autor esperantic. IIi save que Ii sol modificationes fat de Zamenhof II III Esper.nte pos Ii publication de ti lingue in t887 es ,debit a de Wahl.. que] signalat strllx un important errs ; Ii unesim edition de Doktoro E~peranto dat Ii corelsnves de temper !(ian, tian, cian. ian. nenian, queles posset esser conluset con Ii accusativ de kia. tia, cia, ia, MIlia. Pas: Ii observation de su col .. borator de Wahl. Dr Zamenhof corectet ti defecte de su tabelle, in Ii duesim edition, a kiam. tram, Clam, etc.

Anc Ii grand tr Hisloire. de la langue uniVf.'rselie iii de Leau e Coutural, aparit in 1901 e reeditetin 1907. signala mutt vezes Ii crescent influen.tie de Wahl e su labores incestanto Nul interlinguist serios posse do ignorar li importantie del autor de (kc. On percepte do que Ii !ilentie Espet8.ntLc es ~nten.tionat. presc org,an:iS4t : Oce. ee un concurrent dangeros" plu dangeros hodie quam ldo. Probabilmen Ii « Suda Kruco II ha ja recivet de ornru Iateres beU sermones indigoat pri IIU impardonabd {, nailvitll " 1,1

It es ver que Ii 4< Sucia Kruco A ne sernbla esser tranquil pro IU audacios innovation e strax excusa se talmen : «. Cosmog/otta kiu uzas propran aparlan vortaron, /arighns. tMigrau tio • tre inieresa.»

Quant delicios explication! Li It malgrau tio» es un poema l Un propri apart vocabularium r No. car corr[ratre. Li vocabules de Occ. De es propri, ni apart, iii es Ii ver voc:abules iaternatioaal, precis men tis que I Esperanto desdigna:t e remplazzat per su propri fabricationes. E pro que vu lee C06moglotta, noi ne besona citar v~ exernples, Pies questioner quelcunc profan porsaver quel es Ii vee parol international : Aust,alujo 0 Australia, bulauro 0 rqrei, etc .• etc .

• Malgrau tin .. noi expresse III (c Suda Kruco II nor max calid menias pot IIU corarie

e IU gencrosit.i quel nequande va esser obliviat in nor ranges. ,R. 8,.

NOV PRECIE de .bonaameat • '<:osmapoua.

Fr. 3.50 sviss : Fr. 1150 frances; 'RM: 2.10; Kc. 22.-; 0,80 dollar 3!. 4 d.; Fr.22.- bet,; A. ].5: dan. mr. 3..60; ned kor. 3.20; Lira 14.-; OS 4.30; 12 respons-cupones.

89

CRONICA

DEClSIONES OFF1CIAL DEL OCC ... UNION. - Per circulare de1 112 oct. 1936. Ii Central .. Officie informa Ii membres del Occ .• Union pri li resultates del ultirn votetion concernent tri dilerent objectee :

I. Es normnat quam mernbre de,1 Senat secun mai~rite : Sr. Akel'Q1eQ de London.

Sr. Eachen .. y de Craiova Rumania}, Sr. Piral de W~en. Sr. Ramdedtde Helsinki .

. 2. E!S ~.~mjnat quam duesim v;~e.p~tsident: de~ Senat per unanimita del voces :

Sr. Dr S,ostedt, de Oestersund (SVedlll).

1 Es adoptet quam provisori insigrue de Occ. til 1942 Ii tilde in li drcul, secun Ii dessin public .. tt in finformatiofles n" 1 de 1936.

ACADEMlE DE OCC. - Esset nominat definitivmen quam secretano : Sr. llmari Federn, de Kopenhag. - In present. Ii Acadernie mult labora por fixar d.etalie£ del lingut.'. e formes til nu in experimentation. Li votation eveni per li metode Pedersen quel ha just esset adcptet. Noi va raportar Ii proxim vez pri Iii decisiones fat. f)u IlQ\' membrefl va esser nominat.

OrtOlrafi:e de Oce. - On hI) forsan rernarcat que, desde un annu Ii ortograjie usat in Cosmo ha un poe variat. To esset intentional. Occ. ne e,s basat sur principies a priori e ne vole imposer e decretar deplesent formes. Ma por conesser Ii ver gust del puhlica. Ii regules max facil por Ii aprendentes, it es neeessi dar pluri [orrnes. Concement Iii duplic consonantes, specialrnen, noi presentat successivrnen Ii ortografie historic poy simp1~hcat.

Hodie. pos suhcent experientie. it es possibi] far se un opinion. Noi es obligat constatar que malgre Ii exemple dat de Cosm .• e contrarimen a to. quo pretende H EspoIdistel;, Ii natural! tendentie es vers Ii ortografie del grand lingues de civilisation. On sen plu ins:tincl'ivmen occasion quam ocasion, di/Jtrtnt Quam Jifetent. etc. Evid:entmen nor experimentation causat un cert confusion in nor ranges durant ouelc temper, rna almen !It: ha perrnisset constatar que Ii duplic consonantes in molt casus es plu un. Ilvantag.ie por Ii aprension eli usation del lingue quam un gena.

E n11 Ii uhim parol apartene ,1111 Acadernie que] va bentost dec.ider.Strax pos votation, Cosmo VIII naturalmen conformer se al decisiones olicial.

A. P. I. S. u ,ASSOCIATION POR ,INTERNATIONAL SERVICIE de quel l] scope es analog al U, E. A. del Espersntistes es nu organisat. Just e6SCt pub1icat su .stat~tes in ~ 4 par8Jrafes, con un Code de abreviationes secun li de<:imal das~ificatron internetional. Un posse dernandar jt a ChapeUe con un carte de adhesion, queles es inviat gr.tuitmen Ii emni interessate.

A. P. I. S. anc organil4t special sectiones :

I. Occitlelltal .. pretaa (ahreviat: OP) Servicie de lotus ~r li propaganda de Occ.

2. Sen.icie de condion de traductloaes (abreviat : sen.

3. Senici.e de ilustrat Iettres circulant inter instnactores eproiessores [abrevial: lLCI).

AUSTRIA. -In octobre 1936 aparit Ii No4 del Mit.teiLungm ,des Hocrbige,.lmtilu.b.

Ii conosset Institute astronomic e tecnic de Wif:n. Ti revue, quel es sernpre altmen mteressant por ornm scientistes, publica Ii ultim c.alcuiationes e con$tatationes astronomic : Mo~me"t del cosmic carports in resistmt mtJie. - Parabolic veiocita. - Coefficient del o,rbitoi contract;()n. - Conlra€.:tion del plandari orbites.

Omni articules es resumat in Ocr. Ti revue es do Ii unesim e successosi prova de introduction de Oce. in Ii scientic circules. - On posse obtener it che Honbi~T-Jndituts. B,aunhll~rfClS$t, 23. Wien Xl. Austria.

DurAnt septembre, octobre e novembre 1936 eveni jn Wien reuniones public por conversetiones pri e in Gee .• sub li duction de Sres Janotta e Demifl@er.membres del Occ.-Academie, - Curs dt" Dec. es poy organisat.

90

ITAUA. - Desde 1925 existet in Italia un ,~ Italian LJnwno per rint~!linguo 1do >. de que! Ii lundator esset Sr. Lusana (hodie mort). Ii vice-president IY Guidi. 1 i secretario I)r Dill Martello. Hodie, pOI har studiat completrnen Ii problema Actual del lingue mternaticnal, Sr. Oa) Martello, auxi'iat de Sr. Guidi. decidet adherer a Oec. e fundar un SociiU italian por Ii prOPtlganda de Occ. Anunciante el ldistes su conversion. Sr. Dr Dal Martello declare inter altri :

( ... Y Q ha studiat seriosmen Ii Dec. ~ystema de derivation linguistic de Wahl e yu trova it verrnen superior d'e linguistic vise-puncta, pri naturalita e fluentie (particularmen in poesie !) e yo constata que su propaganda ~n halia es justrnen plu simpaticmen accepter ... Li derivation-systema de Occ. es rnem plu logic quem ti de Ido, mao principalrnen Occ. posse haver vast difusion e aplication. sive inter crudites, sive inter non-erudites, durant que Ida (to es melancolic experientie de ornni sincer idiste) quam Esperanto" ne have ega} sjmpetie e success inter Ii plupart del erudites .. '

Dr Dal Martello ccmensat IU propaganda de Oce. per Ii edition die urn .. Corso in 5 luioni per corrispen4enza II. On posse obtener it che Sr. lng. Emilio Dal \-lartello .. Grisigr14no di Zocco, VicenzQ, (Italis).

RUSSIA. - Per nor coidealistes de Rus'!'.lA noi fa memorar que it existe ji'j ~iJ clave russ de Occ." eon un curt voeebulatium, dave que. ne es indicat in nor catalos. rna quel on posse obtener che Ii administration de Cosmog].

SVISSlA .• - Un nov revue ilustrat « Der heivtlische Kulturkrei.~" :mblica in german e ia Occideatal mult alt interessant studies pri economie e e1;ca,~ Per it es Gee. introductet in un nove actual dominie. Li nurnero 2. ouel just apari. contene un demonstration del regules de Occ .• serit de Sr. Walter Graber, cand. phil. On posse abonnar Ii revue che : Institut jur InJividua/~ unJ VmveltJo,sc.hun,~. Cmella tostal«, 55, Chias'M,. Svlssia. Precie de abonnament ; Sv;iss 6 fro per annu.

In octobre, nor coideaiist Sr Mocekli de: Zurich comensat Ii propaganda In Ii radio .. circ:ules per inviation el amatores sur curt-andes de crrculares in [ranees .. l1'erman e Oce. PO! har explicat li superiorita de Gee .• Sr Moeddi invite li possessores de emission-spperates provar Dec. e dll exemples de textus con Ii pronunciation ,r accentuation. Tl materiale posse esser obtenet ehe A. Moeckli. Guihirlstr. II. Zurich 10 ..

TCHECOSLOVAKIA. - Li labor e Ii ,organiMtwn del Societe Occ. de ti land. posseesser datquam model al altri coidealistee. Li uhim Bulletin de nor arnicos tchecoslovac apotta nos un quantita de informationes tro long a citar, Li iurn~J~ Prilom- 005t. NezaviJ.a po/itica. Kraj continua publicaf srticuleso curses por Dec .. ~ .special~ men Ii revue K,nj deeirat publicar textu comparativ de Espo:-Occ .• rna de\'~ renunciar pro que cireumllexat literes por Ii version Espo esset introvabil ! Ternen Ii lingue tchec es Ii max rich in litere$ accentuat de omni manieres ,

Lii Vocabularium tcIJ.ee~tt. ha just aparlt. h es un elegant brochure de 80 ~ines, eo.n. t,enlent. 4SOO vocabules, e compo. sit de, Sres ~js.' SV«.f! Podobsky. Prec'e Kc 8.-. On posse comendar It che : Aug. SezJ/. Ubrerlo Occ:,Jmlal, Pr.aha V 1/ Ko·runov.acni. c. 20.

uperaato als Weltbilfuprache •. _ Li Institute Occidental just ha editelt in gerD1iln sub Ii Nr. 125 D.; in 7 pagines, formate 21{) ./ 297 mm., per duplicator, Ii studie de sr. elf! Wahl ja aparit in angles (Nr. 125 E.) con Ii titul II Arguments against Esperanto u !(Argumentes contra £Speranto). Li german traduction he esset fat per sr. llman Federn. Ii activ secretario del Occid.ental-Aca,demie.

Ti important document va esser max util per I. Occidental-propa~ndi,tcs. Precic : Doc. 125 D., 125 E., singul S. Fr. 0.20 Ii esemplare,

91