PREFATA

iNDRUMARI UTILE
Acest manual este conceput In vederea unei tarnitlarizari rapide cu limba enqleza, sau pentru reirnprospatarea cunosnntelor de limba enqleza de catre cei care au vorbit-o, dar n-au mal utilizat-o muha vreme. Manualul este util ~i pentru cei ce doresc sa taca 0 calatorie turistica sau de afaceri in tari vorbitoare de limba enqleza, Lucrarea cuprinde situatitle de baza stabilite de 0 comisie europeans specializata in studiile de limba ~i situaliile de dialog in cele mai diverse domenii. Majoritatea sint situapi de contacte socials obisnuite, Manualul este la fel de practic ~i pentru elevii din primul an de enqleza, oteriqou-le - prin casetele anexate - un contact cu limba vie, cu pronuntia. In structura lucrarii veli gasi in toate capitolele patru componente: dialog, cum se exprima, exetciti; ascultaJi cu atenIie. Dialogurile connn exemple exprimate In forma unei mici convorbiri care este 0 mostra a felului in care se expnrna In engleza 0 anurnita situatie: cautarea unei strazi, cornanda la hotel sau restaurant, ajutor medical etc. Exista, apoi, In Cum se exptime; reguli gramaticale sau de tlexiune. ExerciIiile din fiecare capitol urrnaresc textul imprimat pe casete ~i sint menite sa-l familiarizeze pe cel ce ascuita cu dialogurile, cu partenerul de conversape, cu pronuntia, Partea intitulata AscultaIi cu atenIie se retera ta caseta nr. 4, care contine unele dialoguri sau reportaje In care sint folosite vocabule !?i structuri neinvatate Inca In lectii. Ghidul de converseie alaturat este un indrurnar practic, in format de buzunar, usor de luat cu sine.
Editura "UNIVERSUL FAMILIEI ET COM' Administrator unic: MARGA POPA Director: OCTAVIAN POPA Director comercial: MIHAELA TUDOR Redactor set: DORIN IANCU sn. Dr, Staicovici nr. 8, sector 5 cod 70700 Bucure'?ti, Romania, P,O, Box 1-720, . telefon: 637,6900: 638,33.00 Tiparu! executat la Tipografia "Univresul Familiei et Com' str General Berthelot, nr. 90, sector 1, Bucuresti ISBN 973-9059-29-5 '

STRUCTURA

MANUALULUI

J

I

in fiecare din capitole gaslti urmatearele sectiuni: Dia/oguri • Dialogues Cum se spune • How to say it ExerciIii • Exercises !?i,lncepind cu capitolul 15: AscultaIi cu atenIie • Listen to this 5

1. Dialoguri • Dialogues Cuprind exemple de limb~ vorbit~ in forma unor seurte convorbiri: Fiecare dialog este un model pentru cum se vorbeste engleza in situatil concrete. Astlel invalali de exemplu intr-unul din capitole cum intrebi pentru a afla drumul corect sau in altul cum se vorbeste despre hobby-uri ~i interese comune. In prima coloana 9~ili traducerea in limba rornana a dialogurilor. Cu ajutol..ll acestei traduceri pute]i fi mereu siguri ca ali inleles totul corect. La sfir~itul dialogurilor exista, acolo unde este cazul, probleme de gramatica. Cum se spune • How to say it In aceasta sectiune a fiecarui capitol intilnlrn expresiile tipice, cele mai importante pe care trebuie sa Ie invatati pentru a putea transpune in enqleza situatf asemanatoare cu cele intilnite in dialoguri. In principiu, aceste expresii sint prezentate sub forma de tabel. Cu ajutorul acestor tabele pute]i sa recunoasteti usor cum un model de constructie slntactlca poate sa difere din punct de vedere al continutului, De asemenea, yeti intilni ~i probleme de gramatica. In cadrul tiecarui capitol intilniti 0 serie de exercitii, Cu ajutorul lor puteti sa tolositi structurile invatate in capitol, mai cursiv ~i mai sigur. (Rezolvarile exercitiilor Ie gasqi pe casete). Casetele contin convorbiri incomplete pentru a va da posibilitatea sa preluap 0 parte a dialogului. Sinteti astlel invitati sa conversati direct pe caseta cu partenerul de dialog ~i puteti in felul acesta sa simulati 0 convorbire aproape autentica, iar apoi, cu ajutorul rezolvarilor de la sfirtitul cursului, sa verificati daca ali vorbit corect. 4. Ascultaji cu atenjie • Listen to this Caseta nr. 5 contine 0 serie de exercqii de pronuntie.. relatan ~i scenete. Aceste exercijii sint in asa fel concepute incit sa contina cuvinte, expresii, structuri pe care nu le-atl invatat din manual. Trebuie sa v~ obi~nuiji incetul cu incetul ca intr-o convorbire cu un englez sau intr-o emisiune de televiziune ori de radio limbajul nu este cu grija ales ca in exercijiile sau dialogurile din curs. Cu ajutorul acestei casete va exersati capacitatea de a inlelege un corgmut chiar daca nu cunoastep fiecare cuvint in parte.

?

;3. Exercijii • Exercises

pe butonul pauza, opriji caseta ~i eitiji in lini~e. Dae~ doriji ~ reveniti, derulali easeta ~i reluali partea dorital in a/ doi/ea rind, dublali eu voce tare dialogul de pe caseta, lectie cu lectie. Opriji banda ~i reluali de cite ori este nevoie, daca doriji sa ascultap o secvenl~ anume. Urmariji cu atentie preluarea exacta a pronuntlei ~i lntonatiei. Cind sinteti sigur ca puteli repeta dialogul, citiji-I din nou cu voce tare din manual. in al trei/ea rind, axati-va pe acele parti din leetii intitulate Cum se exprima. Citiji-Ie eu atenpe ~i aflali ce insemneaza Eventual ascultati din nou dialogurile de pe casete, cuprinzind situatiile respective. Gasiti moduri de exprimare ~i unele reguli gramaticale simple, pentru a va constitui 0 baza a limbii enqleze, ln al patrulea rind, tolositi componenta exercitii din fiecare lectie. In majoritatea cazurilor aveti de-a face cu 0 convorbire. Cititi indlcatiile cu atentle pentru a sti la care parte a exercitiului va referiti. Solupile exercitillor Ie gasiti pe casete. tucrap exercitiile pasaj cu pasaj. - Dati raspunsul cu voce tare. - Ascultati raspunsul de pe caseta ori utilizati solutiile oferite de manual, formulindu-va solutia proprie. - Dupa fiecare solutie, pe caseta este 0 scurta pauza, Daca acea pauza nu va este suficienta pentru solutionare, actionati butonul .pauza" al casetofonului. Acordati atentie exprirnarii !iii intonatiel si cautati sa Ie reproduceti, Repetati de cite ori simtiti ca este necesar. In al cinci/ea rind, ascultati inca 0 data dialogurile. Veti remarca faptul ca intelegeti sensu rile fara nici un efort. Repetati opsratia de cite ori este nevoie pentru a intelege ~i a va exprima corect. Nu va sfiili sa vorbiti cu voce tare. Este cea mai buna formula de invatare. in partea a doua a manualului, gasiji un grup de scenete al carer contlnut este astlel dozat incit nurnarul vocabulelor sa creases de la prima spre ultima sceneta Este yorba de vocabule pe care inca nu le-atl invalat. Nu va aiarmap, daca nu puteti raspunde imediat unei intrebari. Reascultali sceneta de cite ori este nevoie. Daca socotiti necesar, derulati putin caseta inapoi ~i ascultati din nou, pin~ ce, cu ajutorul vocabulelor deja invatate, pute]i descurca lucrurile ~i puteti da raspunsul, Nu UHaJl sa vorbltl cu voce tare I

GHIDUl DE CONVERSATIE
Este atasat cursului ~i euprinde principalele expresii ~i euvinte care sint necesare cind intreprinzi 0 c~IAtorie. Este un indrumar in forma de ghid de buzunar pe care II puteti avea oricind cu dumneavoastrA.

CUM FOlOSITI MANUAlUl?
in primul rind, ascultati dialogurile de pe easete pentru a v~ putea coneentra asupra textului englez, f~~ a v~ folosi de manual. La a doua ascultare, citiji din manual textele dialogurilor. De cite ori silllliji nevoia, ap~ali 6

ALFABETUL ~I UNELE NOIIUN.

U~

• " ...._ ••

_

Alfabetul englez se compune din 26 de litere, din care 5 vocale (a, e, i, u), doua semivocale (w, y) ~i 19 consoane. Literele a1fabetului luate singure se pronuntA in modul urmAtor: a b c d e f rei] fbi] lsi] [di] [i) ref]

0,",]]

9 [dji] h [eitf] i [ail j [djei] k [kei] I [el] m [em]

n [en]
0 [ou]

q [kju]
r [aA] s res] t [ti]

p [pi]

u v w x y z

[iu] [vi] [dJ\blju] [eks] [uai) [zed]

Pronuntarea cuvintelor este destul de dificila in limba englezA. Consoanele se pronuntA aproape toate ca in romaneste, dar vocalele se pronunJA foarte diferit; astfel: 1. "ei" in cuvinte ca: grape [greip] strugure; name [neim] = nume; paper [peipA] hirtie. 2. "e" in cuvinte ca: and [mnd] = ~i; bad [bmd] = rau; flag [flmg] steag; map [meep] = harta De fapt acest sunet [ee] in limba englezA este mai mutt un sunet intre "e" ~i "a" care se pronunJa astfel: deschidem gura ea pentru a pronunta sunetul "a", pronuntind de fapt sunetul "e". 3. un "0" lung (mareat in englezA 0:) in cuvinte ca: a11[ol] tot, tOli, toate, toatA; ball [bol] = minge; small [srnol] = mic, micA sau "a" scurt ca in cuvintele: what [uot] = ce. 4. "i" in cuvinte ca: climate [klaimit] = climA; language [Imnguidji] = limbA; palace [peelis] = palat; village [vilidj} = sat. 5. "A" (marcat in engleza) ca in cuvintele: after [aM:] = dupa; beggar [begA:] = cer~etar.

A se pronunti

=

=

=

=

NOTA: Toate vacalele marcate fanetic cu doua puncte[:] lungi

reprezlnta sunet

"E" se pronunti:

1. "i" accentuat in cuvinte ca fever [fMl] = febrA; meter [mita] = metru; seriaus [sirias] serias. 2. "e" in cuvinte ca: beei [bed] = pat; less [les] = mai pupn; red [red] = rosu 3. "0" in cuvinte ca: her [ho:] = ei (dativ, acuzativ); certain [sotn] sigur, nerve [nov] = nerv; service [so:vis]= serviciu. 4. "i" in cuvinte ca: English [inglij] = englez(esc); begin [bigin] = a incepe; repeat [ripit] a repeta.

=

=

=

j
!

NOTA: Semnul f romanesc 5. "a" in cuvinte never [neva]

=

intnnit mai sus in cuvintul E:nglish [inglij] reproduce sunetul "~". ca better [betA] mai bun, member [membA] = membru, niciodata

=

9

<

dona Sardy. open [oupn] = deschis 4..? Sardy . Care-i nurnarul? 8704690. What's your address? 134 Newbury Street. nu se pronunl~ in cuvinte ca: bacon [beikn] = sunca. tongue [tllng] = limb~. R: Sardy . bill = chitanJ~. knife [naif] == cuJit.. 8. DIALOGURI: Dialog 1. lesson [Iesn] = leCJie.. prisoner [prizn ] = prizonier. time [tairn] = timp. "iu" in cuvinte ca: duty [djuti] = datorie. 4. first [f :st] = primul. = vesel. Friday [fraidi] = vineri. What is your address? 29 Station Road.t] = c~~~. umbrella [tmbrela] = umbrel~. 11 ora§. storm [sto:m] = furtuna. close [klous] = inchis.] = adevarat. a friend (Fr) F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Unde locuiti? In York. season [sizn] = anotimp. I. Aveti telefon? Oa. myself [maiself) = eu insumi. 3. "~" lung in cuvinte ca: fur[f :] = btana. money [mllni] = bani. pe cine. whose [hu:z] = a cui. "u" in cuvinte ca: true [tru. "U" 8e pronunli: 1.ne [lain] = linie. hunger [h II ng ] = foamete. glove [gillv] = manu~a. What's the number? 8704690. fog = ceaJ~. minute [minit] = rninuta 6. whom[hu:m] = canna. Anne Sardy. 2. frost = ger. 5.. till == pinA. AS: My name is Sardy . Aveti telefon? Oa. "wa" (ua) in cuvinte ca one [wan] = unu. un nume sau un cuvint. marcat in englez~ cu semnul fonetic II. Sardy. F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Where do you live? In York. two [tu. "a''in cuvinte ca: lemmon [lem n] = lamiie." 88 pronunli: I CAP. Ce adresa aveti? Calea Garii 29. full [ful] = plin. "0" in cuvinte ca: dog = ciine. fork [to. gain in cuvinte ca: Friday [fraidi] = vineri.? Cum se pronunta pe litere? AS: S-A-R-O-Y R: Oa. moment [moument] = moment. "i" in cuvinte ca: city "Y" 8e pronunli: = ( f 10 . 2. 3.? Sardy . put = a pune. "in in cuvinte ca big = mare. What's your number? York 653217. a friend (Fr) W: Fr: W: Fr: W: Fr: W: Fr: Locuiti la Londra? Oa.d] == lord. ready [redij = gata.. gold [gould] = aur. Felicity (F).. rule [ru:l] = regula. ice [ais] = ghiaJ~. "u"lung in cuvinte ca: lose [lu:z] == a pierde.ti] = murdar.. buttler [blltl :] = majordom. litera cu litera. music [mjuzik] = muzica. sky [skaj) = cer. curl [k :1] = ondulat. fish = peste.1. ". "e" scurt in cuvinte ca: nature [neit :] = natura. • sa construiti expresiile corespunzatoare. R: Sardy . milk = lapte. once [wans] = odeta 7. intrucit cuvintele se pronunJ~ aproape la fel cum sint scrise. happy [hCBpi] = fericit. lady [Ieidi] = doarnna: merry. "i''in cuvinte ca: business [biznis] afacere. . "a" inchis spre "a" in cuvinte ca: dust [dxst] = praf. in asa fel incit sa se ating~ cu virtu I limbii partea postertoara a cerului gurii. Are you on the phone? Yes. Sint acestea cuvinte in care sunetul "r" nu se aude aproape deloc. "0:" in cuvinte ca: horse [ho:s] = cal. Hotel Receptionist (R) AS: Ma numesc Sardy . 2. Mrs.] = doi.. adresa ~i nurnarul de telefon. "ou" in cuvinte ca: alone [ loun] = singur. W: Fr: W: Fr: W: Fr: W: Fr: Are you living in London? Yes..k] = furculij~ lord [lo. "ai" in cuvinte ca: fly [flai] = a zbura. "~Iung" ( :) in cuvinte ca: bird [b :d] = pasare: dirty [d . done [dxn] = f~cut. Ce numar aveli? York 653217. nurse [n :s] = sora. Anne Bardy (AB). prove [pru:v] = a dovedi. sailor [seil :] = marinar tailor [teil ] = croitor. Dialog 2. shut [jII t] = a inch ide. shirt [j . 5. 1. "0" 8e pronunli: 1. pupil [pjupl] = elev(a). 3. Saturday [SCBt :dei] = simMt~. Aici nu am folosit transcrierea tonetica. sometimes lsxmtalmzl = uneori.. • sa intrebati cum se pronunta. Care este adresa d-voastra? Newbury Street 134.? How do you spell it? AS: S-A-R-O-Y R: Yes. 6.. purse [p :s] = poseta. Are you on the phone? Yes. Anne Sardy. girl [g :1] = fat~. Dialog 3. Ca un fel de "a" inchis ~i scurt. 2. lock = a incuia. hot = fierbinte. fiind aproape aspirat de o. Winston (W).. 1 I intilniri - Meeting People IUNIT 1 in acest capitol invitali: • cum sa aflali numele.

. 26. 6. spuneti pe litere: Schmidt. 113.. Cu caseta. Hardier. 165. . Weber. How to ask for someone's name. MOiler.. 7. 28. 30 31'. Care-i numele dvs? What's What's :-. I don't think we've met before..nt literele alfabetului ~I repetatl-Ie. your first family surname name? Care este prenumele Nu cred ca va cunosc ---~Numele meu este Anne Bardy. I Forma -ing a verbelor exprima ING: . 17. ~~~' ~~~' 198: 200'. 300. 20 21' 22. 75 8~0497105 106. 25. verificali raspunsurile.. My name is Anne Bardy. 1 2 3 4 5. Exerci1iul 2. 115.~ I~~~T:-_I live in. Locuili la . PF: Imi pare bine de cunostinta. 102. 14. How do you do? PF: How do you do? HG: And this is Alan Jones. 19. 53. Intilniri -=- Meet-nnn t-'eonlt. ? Da/Nu locuiesc la..ICAP. 15.. .. PF: Imi pare bine de cunostinta. 2. Now spell your name. 29. i . Braun. [mi pare bine. Nu cred ca va cunosc numele. 110 10 3. Cum se solicita pronuntarea unui cuvint pe litere. .li!juraf'e in prezent. 27. \ desf. 500 154.. Unde Iocuiti? Where do you live? Where are you staying? 12 13 . 42. 24. 1'1 '12: 13. HG: Numele meu este Henry Gill. Strohm. 108. 121.' I am not living In :UNII L. Woikowsky.. 23. Listen on the cassette to how the numbers are pronunced and repeat them. Cum se intreaba unde locuiefte 0 persoana. 132.. 8. How to ask where someone lives. 3. Pronunlati pe litere numele d-vs. Ruckser.---- EXERCISES a Ascultati pe caseta cu~ se pronu. 10. HG: Acesta este Alan Jones. -~_ 1 1 Dialog 4. Peter Fuller. Kremp. 0 actiune ca re este 1n continua . Check your answers with the cassette. Peter Fuller. HG: My name is Henry Gill. Peter Fuller (PF) HG: Scuzati-rna.11 IntUniri - Meeting People IUNIT 1] Locuiesc ta. Cum se Intreaba numele. 109. Listen on the cassette to how the letters of the alphabet are pronounced and repeat them. I don't think I know your name. 9. Henry Gill (HG). 16. PF: Fuller. HG: Excuse me. 143. PF: Fuller. Katchimsky. I am staying in.. Spell these names. 107. EXERCll11 Exerci1iul 1: CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. 400. PF: How do you do? care-i acresa? Station Road 29. 18. NO. How to ask someone to spell a word.':7 Yes i am living In . What's your adress? 29 3tation Road Are you living In. Ascultati pe caset~ cum sint pronuntate numerele ~I pronuntatl-Ie. How do you spell that? ~. 64. ' ' 118 119 120 114. 100 101. 111" 112..

. Listen to the following gapped conversation on the cassette. A friend: Are you on the phone? You: . Agnes. Salut. deasemenea..... How are you this morning? WG: Foarte bine. Virgil Popescu st. Agnes Gill (AG). A friend: What's the number? You: .. Bucharest Tel: 90/173846 3 Arrneneasca Verltlcati-va raspunsurile Imagine you are one of these people.. this is Mr. Ascuttap urmeaza Un prieten. HG: This is my wife. South View 5. nume. I'm afraid.. this is Mr.): . Anderson. Un prieten: Care-i adresa ta? dvs. Say and spell your name and address and phone number. Informalia b) Locuip in York... Anderson (An) HG: Peter. Nurnarul de telefon este York 797941.. 11 A Intilniri - Meeting People IUNIT 1 ICAP. acesta este dl.. York. Un prieten: Ce nurnar aveti? Tu (Ovs. Larches Avenue. at 31. HG: Peter. Now give your own name.ocuiti 'in Bournemouth.): . cum va simt~i? N: Nu prea bine. Dar dvs. AG: Good evening. thank you. de telefon. Anderson. rnulturnesc. Ce mai taceti? AN: Foarte bine. Am dormit prost.[CAP. An: Thank you. An: Multumesc. A friend: What's your address? You: . Costin Sandu 32 Lunga st in aeest eapHol invilB1i: • cum se face prezentarea... Fuller. Anderson. at 5. The phone number is York 797941. 14 15 . An: How do you do? PF: How do you do? Mr..): . Cum va simtiti in aceasta dimineata? N: Good morning. Agnes. I'm sorry to hear that. address and phone number. precum ~i adresa ~i nurnaru. irni pare rau. WG: Oh. • salutul. Tu (Ovs. Use information a) and information b) for your answers. Anderson. Gammon \'NG). Check your answers with the cassette. • cunoasterea datei de nastere a unei persoane.): . Information b) You are staying in York. An: Incintat sa va cunosc.. 2 Kogalniceanu st. Mr. Dr. Oomnule Anderson.. d-Ie Anderson. Bun venit la Londra. Mr. WG: I am very well thank you. The phone number is Bournemouth 29641. Un prieten: Aveti (ai) telefon? Tu (Ovs. South View. Spuneti-va numele pe litere. a neighbour (N) (un vecin) N: Buna dirnineata. badly.. HG: Aceasta este sotia mea. Exercise 3. Where are you staying? You: .. d-Ie Anderson. acesta este domnul Anderson. Dialogue 2 Mrs. WG: 0. And how are you? N: Not too well.. Dialogue 1 Henry Gill (HG).. York.. Intormatle a) t. Peter Fuller (PF). la numarul 31. pe caseta conversapa care ~i raspundep la intrebari tolosind intormatiile a !?i b. Mr. Gammon. 21 Formule de salut - Greetings IUNIT 21 lrnaqinati-va ca sinteti una dintre persoanele de mai jos.. Mrs.. How are you? An: Very well. Larches Avenue... slept Dialogue 3 Henry Gill (HG). HG: Helllo. Telefonul este Bournemouth 29641. Anderson (An) HG: Hello. Information a) You are staying in Bournemouth. Cluj-Napoca Tel: 95/182374 cu caseta. and answer the questions. Unde locuiesti? Tu (Ovs. PF: $i eu... adresa si nurnarul de telefon. rnulturnesc.. Geta Radu Bra~ov Tel: 92/126348 DIALOGURI - DIALOGUES Acum spuneti-va pe litere propriul dvs.. doarnna Gammon.. Welcome to London. A friend: Hello. Mr. i'mi pare rau. Fuller.. AG: Buna seara.

I Pete_r ---- ~ -. 2J Formule de salut - Greetings IUNIT 21 January February March April May June July August September October November December 1. Cum se face introducerea: How to make introductions. 1970.----. December the first. Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty . . Good evening . 1930. 3.Buna dimineata. I sotu' rsotia ------~ea .Buna seara. . Buna dimmeata .Good morning. 21. 1953.·thank you. 11th One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Nineth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fifteenth Exercise 3 EXERCITII Exercise 1 Ascultatl pe aceasta caseta cum se pronunta lunile ~i repetap-le. How to greet someone. 1942. Buna seara . 1986. Hello! How are you? Very well. 1939. 1956.. i meu -. 2.Formule de salut . I ! i Peter Dna Grammon This is t-_. Cum se intreaba data nasterll How to ask for someone's date of birth Care este data dvs. I I I. Good morning .Good evening. Sixteenth Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twenty-first Twenty-second Twenty-third Twenty-fourth Twenty-fifth Twenty-sixth Twenty-seventh Twenty-eighth Twenty-nineth Thirtieth Grammon _____ Incintat de cunostmta. December 1st. 1980. 1940. 1950. You will hear the cardinal numbers first and then the ordinal numbers.ICAP.. February twenty sixth. de nastere? What is your date of birth? 1 Decembrie. February the eleventh. repetap-le.Hello! Salut! Ce mai taceti? Foarte bine. 11 Februarie.J numerele pe. February 26 Februarie. Ascultati I Mrs. multurnesc. (26th). Hello! . Listen to the numbers on the cassette and repeat them. Cum se sal uta fl cum se raspunde. 1945. 1931. 1960. · Exercise 2 . How do you do. __ wife my i husband . Listen on the cassette to how the months are pronounced and repeat them. anii care urrneaza ~i repetati ~i dvs.L: __ --j l . 1975. 1984 16 I· .---. 1964. . 1933.Listen to the numbers of the year on the cassette and repeat them. caseta ~i Veti auzi mai intH numerele cardinale ~i apoi pe cele ordinale. 17 EXERCISES Ascultatl pe caseta cum se pronunta .Greetings IUNIT 21 CUM SE SPUNE • HOW -:.SAY IT: v ICAP.

madam. Anne Bardy (AB).r' Jrcise ). • cum se fac declaratiile . WB: Whereabouts? F: From Richmond.5. raspunsurile ascultind Dialogue 3.1. Information b) Fritz Popp 29. in acest capitol invilali • origine. AG: Din ce parte slnteti? PF: Din Sterling. Good afternoon. $i ovs. are you Scottish? ' PF: Yes.. please. doarnna. Winston Bell (WB). Verificali caseta. Receptionist: And your first name? You . Receptionist: Date of birth? You . de salut - Greetings IUNIT 21 ICAP. Receptia: DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1. madam. Hotel Receptionist (R) AB: R: AB: R: Buna ziua. AB: R: AS: R: Dialogue 2. Agnes Gill (AG).ICAP. Care este prenumele dvs.scultatl raspunsurile pe caseta ~i cornpletati folosind intorrnatiile a) ~i b). F: Hello. IUNIT 3 I 4 1--------Listen to the gapped conversation on the cassette and answer the questions. WB: Hello. Buna ziua. My name is Bardy.. And you? WB: I'm from Tooting. Peter Fuller (PF) AG: Spuneli-mi. 21 Formule §. Take a seat. please? AS: I'm British. d-Ie Fuller. Good afternoon. 31 • nationahtate: Nationalitatea . Hello. sinteli scotian? PF: Da. AG: Se gase~te in nord sau in sud? AG: Tell me.Nationality cum se intreabi despre: corespunzatoare. please? You . De unde anume? Din Richmond.? Eu sint din Tooting. What is your surname. What nationality are you. R: Mullumesc. what part are you from? PF: From Sterling. Use information a) and b). d-na. doamna Numele meu este Bardy. AG: Is that north or south? 19 . Check the answers with the cassette. WB: Where are you from? F: I'm from London. Felicity (F) WB: F: WB: F: WB: F: WB: Hello. Da. R: Thank you.1939 Receptionist Good morning. Information a) Helga Stein 3.. madam.1951 Buna dirnineata. Receptionist: Thank you.? AB: Sint enqlezoaica. AG: Oh. Luati loc. Care este naponalitatea dvs. RecePlia: Mullumesc. M~: Fuller.. Yes.. Receplia: Data nasterii? Dvs . De -unde sinteti? Sint din Londra. va rog? Dvs ' Receptia: Dar numele de familie? Dvs .

Cum se intreabi nationaJitatea. come to York. Listen to the following conversation on the cassette and say that you COrTlQ. Mr... Jones: Incintat de cunostinta. . places. You: Mr. to Mr. Germania: Pronuntati acum numele unor localitati ~i zone din Romania la~i . Man: Whereabouts? Woman: From Clifton..k about nationality. Are you .Suceava . slnt.: O-Ie Jones.are este nallonalitatea dvs. 21 You introduce somebody to Mr. ~~: - - e1velian roman? austriac? e1velian? . I'm from? He's from Romania Austria SWitzerland Bavaria the North. Jones.. Barbat: De unde sinteti? Femeie: . da. How to as. Acum spuneti ca provenip din Now say that you come from these aceste locuri. . Ijes. 20 Ovs. Banat. Jones. AG: A.. a person IS from. Check your answers with the cassette. Herr Lietz... Nu.. Jones.L--n. I'm .SWiss.ualea . Jones: How do you do? WelBun venit In York. Man: Whereabouts? Woman: . [UNIT 3] ICAP. Fraulein Jager. Bucuresti . Man: Where are you from? Woman: I'm from Bristol. She's Bucharest are you is ! he Where What part (of Romania) I she Pe acelasi model raspundeti ~i dvs. Satu-Mare.. Frau Weinkauf. Woman: .? Sint . Schwarz. Acum prezentati un grup de perNow introduce a group of people soane d-Iui Jones. Mararnures Cluj .. aceasta este d-na Boldur..Mana~tur Exercise 3 Prezentati 0 persoana d-Iui Jones. Femeie: . Barbat: De unde anume? Femeie: . este nu departe de Edinbourgh. Bihor Oradea.Cringa~i. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1.. Slnt . Man: Where are you from? Woman: . Hello.Nationality EXERCIIII EXERCISES IUNIT 31 PF: Mm. Woman: Hello.Tirnisoara . this is Mrs. Fraulein Weiss. Verificati raspunsurue cu caseta. Transilvania. No.. from ttlese places: Man: Hello.Romanian? . De unde anume? Din Clifton. PF: Well. Dr. luind rolul femeii ~i folosind urrnatoarele date: Barbat: Hello. C.Cluj .. Slnteli - Da. Boldur. Ascultati conversapa urmatoare: Barbat: Femeie: Barbat: Femeie: Barbat: Femeie: Hello. De unde sinteti? Sint din Bristol. nu sint. I am. 01. .roman Exercise 2 ~hat nationality are you? Im ..W_.Austrian? Yes. Pronuntati acum numele unor localitati ~i zone din Romania.Oradea Satu-Mare. Listen to the following conversation: Man: Hello. Herr Sch6nleben. Exercise 1 Listen on the cassette to how the Ascultati pe caseta cum se pronunta Germany place and names are numele unor localitati ~i zone din pronounced and repeat them...Romanian.-. it's not far from Edinbourgh. 2. 31 Nationalitatea ... I'm not.SWiss? .Nationality AG: Ah. Il ~e 1~reahbi were 0 persoan~ de unde provine.UIIG.. Romania.

What about you? I'm British. 41 Familia Family ICAP. I'm single. sint din Tooting. Dar dvs. Well. I'm from Tooting. I'm not.? PF: Nu. sotia mea este acasa AG: Aveti copii? PF: Da. are you here on business? PF: Yes. I am. Sinteli c~~torit!c~~torit~? Da. Mr. Nu. Felicity (F). AG: Have you got any children? PF: Yes. nu sint inca casatorit. my wife is at home. I'm English. Peter Fuller (PF) AG: Spuneti-rni. Mrs. nu sint. Agnes Gill (AG). 41 Are you married? Familia - Family IUNIT41 in acest capitol inv81atl: • cum sa intrebati despre familia interlocutorului.. Winston (W) F: W: F: W: F: W: Sinteti englez? Da. How to ask if a person is married. Are you married. too. Cum se intreabi Aveli copii Cqi? frati surori Am Eu am un 0 0 Dialogue 1. Avem Noi avem doi dou~ trei copii fete b~ieli frali surori Eu Noi nu am nu avem copii frali surori CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. No. Are you? No. sinteti aiel cu afaceri? PF: Da. am 0 tata AG: Tell me. AG: Is your wife with you? PF: No. aveli copii? AG: Da. I am. I've got one daughter.? $i eu sint din Marea Britanie. Yes. Fuller. 22 23 . Cum se intreabi 0 persoani daci este cisitoriti. DIALOGURI - DIALOGUES 2. • situatia tamiliala: • cum sa tormulati raspunsurile respective. Dvs. copii? frali? surori? persoani despre membrl familiel. sinteti? Nu. I'm not. child daughter son brother sister children daughters sons brothers Sisters children brothers Dialogue 2. And you. am un baiat ~i ooua fete. I've got one son and two daughters. F: W: F: W: F: W: Are you British? Yes. dn~ Gill. Felicity? No. Felicity? Nu. How to ask about a person's family. Gill? Have you got any Children? AG: Yes. nu sint. AG: Este ~i sotia ovs. Ei bine. Have you got any childen children? brothers? sisters? aveli? How many brothers have got? sisters you copil fiic~ fiu frate sora one We've We have got two three I we haven't got any I've I'have a . sint englezoaica. E~ti casatorita.ICAP. sint. Dar dvs. d-Ie Fuller.

Now do the same conversation. dIe Green . Dna. d-Ie Fiebiger. Mr. Fiebiger: Am un fiu ~i 0 fiica. Verificati caseta. Use information a-d. d) You have got three girls and a boy. Fiebiger. Green: Am doi fii ~i 0 fiica. Sotia este acasa cu fiul ~i cele doua fiice. Verificati raspunsurile cu caseta. Simpson: Good evening. Mr. I am. sint. Mrs.? 01. Check your answers with the cassette. Fiebiger? Mr. alone. b) You have got two boys. Wilson: Is your family with you? Mr. Intrebare: Aveli copii? Raspuns: Da. Check your answers with the cassette. c) Ave!i trei fete. Mr. D-na Wilson: Este ~i familia cu dvs. Simpson: . Use information 3-d. D-na Wilson: Cili copii aveli.. Are you here on business? Mr. Green: Yes. They have no children. a) You have got one of each. looking after the children.. Acum alcru:u~i aceeasi conversatie folosind informaliile 3-d. EXERCISE 1 EXERCITII - EXERCISES Listen to this dialogue on the cassette. Mrs. Wacker is here on business... Fiebiger: Nu. Her husband is at home. SOlul este acasa Nu au copii. sopa este acasa. Fiebiger: I've got one son and one daughter.? Mr. Acum alcatuili aceeasi conversatie folosind informaliiie a-d. sotla este acasa avind grija de copii. d) Ave!i trei fete ~i un baiat. d) 01 ROckert este aici in concediu cu sotia ~i doua fiice. Fiebiger: Da. I am. Listen to the dialogue on the cassette.. Check your answers with the cassette. D-na Denker este aici cu afaceri.. Mr. b) Ave!i doi baieli. Green: Oa. Now do the same conversation. His wife is at home. Mrs. Ascultatl dialogul de pe caseta. 01 Neubert este aici cu afaceri cu sotia. Mr. my wife is at home.. d-Ie Fiebiger? 01. Mrs. Mr. raspunsurne Listen to this gapped conversation on the cassette. Mrs.? ascultind 01.. Green: We have two sons and a daughter. They have no children. Simpson: . Green: Nu. Simpson: . Mr Neubert is here on business with his wife. Fiebiger: No. All Mrs's Simpson questions are missing. D-na Wilson: Buna seara. singur. Ask them. Intrebare: Sinteli casatorlt? Raspuns: Da. ROckert is here on holiday with his wife and two daughters. 01 Wacker este aici cu afaceri. S7nteti aici cu afaceri? 01. So are the children. Question: Are you married? Answer: Yes. Green: No. or.Familia - Family EXERCISE 2 Familia - Family IUNIT 41 Ascultali urmatoarea conversape de pe caseta Dna Simpson: Buna seara. Nu au copii. 01. Mrs Denker is here on business.. 24 25 . La fel ~i copiii. Puneti-Ie dvs. a) Aveli cite unul din fiecare. eu sint. Simpson: . Mr.. a) b) c) EXERCISE 3 Ascultali dialogul de pe caseta.. Wilson: How many children have you got. Question: Have you got any children? Answer: Yes. with their son and two daughters. my wife is at home. we have got one child. Verifica!i-va raspunsurile cu caseta. Wilson: Good evening. c) You have got three daughters. avem un copil.. Mrs. Toate intrebarile d-nei Simpson lipsesc. Green . Dna. Fiebiger: Yes.

70 please. Afj dori "Mirror". F: Ma puteti ajuta? Oa. As: £ 1. Cum se sollclta ceea ce dorili lntr-un magazin. care timbre aspirine flori You want things you can count. F: I'd like some aspirins. Mai dor~i ceva? HG: Nu. please. How to say what you want in a shop. Shop Assistant (As) As: Va pot ajuta? HG: Oa. muse I please? Dialogue 2 Felicity (F). • cum sa intrebali de pret. Asta e tot. tobacco. $i acele doua agrafe de par de acolo. Mai doriti ceva? HG: Oa. ajuta I va rog? I Can you help 'I . sir. please. Oesigur. As: Certainly. Shop Assistant (As) (vinzator) As: W: As: W: As: Va pot ajuta? Oa. die. va rog. 26 As: Can I help you? HG: Yes. that's all. HG: I'd like five roses. As: Certainly. As: I've got some nice freesias here. sir.ICAP. Will there be anything else? HG: Yes.70 £. That' 22 p. And those hair grips over there. flowers. -------_j__- carli postate care nu se pot c) Ooriti obiecte nurnara Dialogue 3 Henry Gill (HG). HG: Afj dori cinci trandafiri. As: W: As: W: As: Can I help you? Yes. That's £ 1. As: Am aici niste frezii frumoase. as dori niste flori. aspirins. Costa 1. Afj dori niste sapun pasta de dinti tutun I'd like some soap. Thank you. Shop Assistant (As) As: F: As: Oesigur Oa b) Doriti obiecte numara Afj dori niste domnule doarnna Certainly. please? As: Yes. Thank you. postcards. F: Can you help me. va rog. Afj dori citeva aspirine. I'd like some stamps.80 £ die. sir. Or there are some beautiful roses over there. thank you. Multumesc. You want things you can't count.30 . As: Oesigur. of the shop assistant. Ma Ne puteti Dialogue 1 Winston (W). I'd like the Mirror. a) Doriti sa atraqeti atentia You want to attract the attention vinzatorului. as dori si patru frezii. toothpaste. I'd like some flowers. How much is that? As: That comes to £ 3.80. madam. die. Costa 22 penny. Multumesc. Yes se pot sir. I'd like four freesias as well. DIALOGURI - DIAL~ GUES CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Costa 1. 27 .30 £. 51 As: La cumparaturi . Sau sint niste trandafiri frurnosi acolo. multurnesc. please. 51 La cumparaturi . And these two magazines.Shopping IUNIT 51 ICAP. $i aceste doua reviste. Will there be anything else? HG: No. va rog.Shopping IUNIT 51 in acest capitol invilall: • cum sa solicitati ceva intr-un magazin. Cit costa? As: Costa 3.

. Will there be anything else? .. ...... pound of apples.Yes. Check your answers with the cassette.No thank you. How to ask for a price. un 0 sandvis. postcard. asta e tot. I'd like a . sticla cu lapte. glass of wine. pe caseta !}i Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them..Da. Exercise 2 Ascuhatt pronunpa repetap !}i dvs. ----_-_ Exerc. some some some some some some some some some sandwiches flowers aspirins envelopes picture postcards. an ice-cream.454 kg) de mere kg de banane pahar cu yin. I'd like. 28 29 .Nu. packet of envelopes. as well. aceea? . Verfficati-va raspunsurlte cu caseta. a pint of beer a bottle of wine a glass of milk a cup of tea a box of chocolate a carton of orange juice a can of lemonade a kilo of apples a pound of pears Now say that you want these things. That's all. 51 A!} dori La cumparaturi .Shopping You want individual items..e 1 ---------------------------------------------Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. How to say you want or don't want anything else..ICAP. .454 kg) Acum spunett ca doriti aceste lucruri. bottle of milk. aceasta? You want things you buy by the quantity or the container.pint of beer. inghetata. plic.. matches cigarettes soap toothpaste niste niste niste ni!jte ni!jte niste niste ni!jte ni!jte sandvisuri flori aspirine plicuri carti postale ilustrate chibrituri tigari sapun pasta de dinti Ascultati caseta pentru a inv8ia pronuntla. livra (0. Cum se intreaba pretul. e) Doriji lucruri care se cumpara la cantitate sau in ambalaj A!} dori un 0 halba cu bere. envelope. mar.. revista. Check your answers with the cassette. a!} mai vrea ~i. dupa care repetati !}i dvs. Acum spunep ca doriji aceste obiecte Verificati-va raspunsurns ascultind caseta. Cum spunep daca mai dorili sau nu altceva. box of matches. kilo of bananas. : this o halba cu bere o stiela cu yin un pahar cu lapte o ceasca cu ceai o cutie cu ciocolata o' cutie cu suc de portocale o cutie cu lirnonada un kg de mere o livra de pere (0. sandwich. 51 La cumparaturi . apple. I'd like a 'UNIT 51 'CAP. I How much is I that . magazine. carte postala. multumesc. Mai dorili ceva? . 3..Shopping EXERCITII EXERCISES 'UNIT 51 d) Doriji obiecte individuale. pachet de plicuri cutie cu chibrituri 2. Now say that you want these things . Cit costa .

Bm: John Smith sau Bass? HG: Mm. Am aici niste carti postale. 71 gasiti acolo. That'll be £ 1. And a gin and tonic. sir. Here are some things you might need as a tourist.90. IUNIT 51 ICAP.90 £. Barman (Bm) HG: I'd like a pint of beer. 31 As: Va pot ajuta? AG: Nu. Bass please. va rog. A~ dori cinci. care s-ar ca turist. Bm: One pint. Gammon (WG). rnultumesc. AG: Can I help you? As: No. Nu. 61 La cumparaturi - Shopping IUNIT 61 in acest capitol invalall alte fraze care v-ar putea fl utile la cumparaturt. WG: A~ dori costa? duzma de oua. Anything else? WG: I'd like a dozen eggs. Can I help you. Shop Assistant (As) Doar privesc. sir? That comes to £ 1. ice-cream guide book hotel list comb hairbrush lipstick Check your answers with the cassette. nu avem. Dialogue 2 Henry Gill (HG). DIALOGURI Dialogue WG: As: WG: As: Ave]i - DIALOGUES inghetata ghid de catatorte ghidul hotelurilor pieptene perie de par ruj de buze Verificati-va caseta. Face 1. Bass va rog. we haven't. Va pot ajuta. One gin and tonic. d-Ie? Verificati-va raspunsunle cu caseta. thank you. Eweti si piine neaqra? Imi pare rau. please. I'd like five. please. d-Ie? Aceasta costa 1. Will there be anything else. Altceva? 0 Exercise 4 Winston is visiting York and wants to buy some picture postcards. I'm just looking. Can you sort out the conversation he has in a shop? How much is this? Certainly. I've got some nice postcards here. sir? Check your answers with the cassette. * * * Dialogue 3 Agness Gill (AG). No.Shopping Exercise 3 lata citeva obiecte de putea sa ave]i nevoie Cereti-Ie. HG: A~ dori 0 halba cu bere.Y] La cumparaturi . Cit I I viziteaza orasul York ~i sa cumpere niste carti Ati putea pe baza inforrnatiilor de mai jos sa alcatuiti conversatia pe care 0 va avea lntr-un magazin? Cit costa asta? Desigur. thank you. rnutturnesc. please.25. Ask for them.ICAP. sorry. raspunsurile ascultind 1 Mrs. Winston coreste postale. Bm: 0 nalba. Bm: John Smith's or Bass? HG: Oh. Shop Assistant (As) WG: Have you got any English butter? As: Yes. you'll find it over there. How much is that? unt englezesc? Da. WG: And have you got a brown loaf? As: No.25 £. . I'd like some picture postcards. Mai dor~i ceva. Un gin tonic. A~ dori niste carti postale ilustrate. $i un gin tonic. d-Ie.

stamps? EXERCITII EXERCISE 1 Ascultati dialogul de (repetati-l daca dortti). Clientul: Aveti carti postale ilustrate? Vinzatorul: Da.14 lire. That'll be £ 1. AG: Excuse me. Romania? pt.1 . CI: A letter to Germany costs 19 p. W: Here's £ 2. o scrisoare Cit costa o carte postala pt. . pe caseta EXERCISES Listen to the dialogue on the cassette (repeat it if you want). Romania de 14 penny de 19 penny Dialogue 5 Winston (W). CI: Asta face 1. How to say you do not want to buy things.80 please. Bm: Thank you very much. CI: That'll be £ 1. Milton (M).natate! W: M: W: Ce bali? W: What's yours? M: A pint of bitter. La cumparaturi - Shopping IUNIT 61 2. tarile CE? pt. Asta face 1. W: M: Cheers! Good health! L Could I have a stamp for a card to Romania a letter two five 14 p. W: (to the barman) Two pints of bitter. CI: 0 scrisoare pentru Germania costa 19 penny. Customer: Have you qot any picture postcarr s? Shop Ass: Yes. (catre barman) Doua halbe cu biter. How to ask about postage. 6 timbre de 19 p. Customer: Can you help me? Shop Ass: Certainly. sir. domnule. please. you'll find them over there. de biter. Barman (Bm) 0 halba. i Clientul: Ma puteti ajuta? Vinzatorul: Desigur. 19 p. Bm: va muijumesc foarte mult. W: lata 2 £.00. please. 61 Dialogue 4 Agnes Gill (AG). W: Noroc! M: Sa.ICAP. Anglia? letter How much is a postcard to Romania? to Ec countries? to Britain? I I un timbru pentru Doresc doua/ cinci timbre o carte postala o scrisoare pt. Customer: And have you got any envelopes? 33 CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Cum se spune cind nu dorltl si cumpirall ceva. please.14. Can you give me some information? How much is a stamp for Germany? CI: Letter or card? AG: It's for a letter. imi puteti da ruste informatii? Cit costa un timbru pentru Germania? CI: Scrisoare sau carte postala? AG: Pentru 0 scrisoare. stamps. AG: Coud I have six 19 p. Clientul: Aveti ~i plicuri? _J .80 £. Ie gasiti acolo. Cum se intreabi la potti. va rog. Numai privesc (rnuqurnesc). AG: va rog. Clerk (CI) (functionar) AG: Scuzati-ma. 32 I'm just looking (thank you).

Dvs.0.a glass Check your answers with the sette. Ie gasiji acolo. You want to buy these stamps. birt You want to order the following drinks in a pub: bitter . Vinzatorul: Da.un pahar Verificati raspunsume cu caseta. 61 La cumpirituri - Shopping IUNIT 61 \ I Vinzalorul: Regret.5 halba suc de citrice Babycham . Check your answers with the cassette.un pahar bitter .a bottle Coca-cola orange juice whisky .avion). Now take your part in the gapped conversation. you'll lind them over there.: .two first class stamps (doua timbre pentru expres) and three second class stamps (trei timbre pentru expediere normals).a glass bitter . .patru timbre de 14 penny Desigur se pot solicita timbrele ~i oupa valoarea lor.1/2 a pint lager and lime Babycham . we haven't. . Dvs. EXERCISE 2 Dorjfi sa comandap intr-un urmatoarele bauturi: bitter .. to buy the following Three 19 p. stamps . - Check your answers with the cassette.. Vinzatorul: Desigur. Shop Ass: Certainly. VeriticaJi-va raspunsurile cu caseta. We haven't.. nu avem. Ask for them and ask for the price. nu avem.. Sohcltati-le ~i intrebaJi de pre]."'AJ#. ...0 sticla Coca-cola suc de partocale whisky ~ siton .: . Doriti sa cumparaJi urmatoarele: a)c): a) pasta de dinti aspirine b) ciocolata pere c) mere flori Verificati-va caseta. Doriji sa cumparap aceste timbre.a book of first class stamps. 1)1 Li:I cUmparalUrl - :snopping IUNIT 61 ICAP.ten air mail stamps (zece timbre pentru expediere par. Shop Ass: No.. cas- EXERCISE 3 in Anglia timbrele ~ale se cumpara astfel: . You: .a book of second class stamps. stamps . ...0 halba gin tonic ... Dvs. Acestea sint ni~te caiete cu timbre first class second class . Acum luaJi-va rolul ~i completap intrebarile care lipsesc..trei timbre de 19 penny four 14 p. You want a)-c): toothpaste aspirins chocolates pears apples flowers..a pint gin tonic . Vinzatorul: Regret. Shop Ass: Yes.pentru expedieri normale. raspunsurile ascultind Shop Ass: No.and soda . sorry. sorry. You: . 34 -~ pentru expedieri expres ~i ..: . You: .

HG: Yes. Cum se cere descrierea unei localltiti. pnrnavara este frumos. Uneori este frumos. the Thames. Dornul. Alteori este umed. Scotland. Trebuie s~ mergeJi. WG: I'd love to. London. s~ tacetl recomandari in leg~tur~ cu ele. You should go. WG: You're from York. s~ intrebatl unde sint situate. And the North Yorkshire Moors. Sometimes it's fine. W: G: W: G: W: G: W: W: G: W: G: W: G: W: 2.mare old . ~i North Yorkshire Moors. And there are some very pretty villages. the Alps. Cum este vremea? Ei. Yorkshire's in the north east of England. it is. It's lovely. Where's Tooting? It's in the south east of London. Cum se intreabi unde se gisette How to ask where places are. este schimbatoare. I believe. nu-i asa? Da. it's lovely in the spring. W: G: W: G: W: G: W: G: Hello. localltate. Da. the Rhine.neted hilly . sintem. este incintator. Cred c~ este un oras frumos. I'm from Tooting. lrm amintesc ca este acolo 0 catedrata mlnunata. Unde este asta? Este un or~~el in Yorkshire.impMurit Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Henry Gill (HG) WG: HG: WG: HG: WG: SinteJi din York. near (Ling~) Hamburg. aren't you? HG: Yes.muntos woode d . HG: Yes. How to ask for a description of the region. sint din Tooting. What's the weather like? Well.placut beautif ul . the Minster. Cum este? Este 0 sirnpla suburbie. 36 37 . You should go. Yorkshire-ul este in nord-estul Angliei. nu-i asa? Da. a girl (G) W: G: W: G: W: G: W: G: De unde sinteti? Sint din Coxwold.Localititi in • • • • acest capitol inv8tatl: s~ vorbiji despre 10calit~Ji. Nothing special.padure lake . bine. we are. Este incint~tor. SinteJi din Londra? Da. Salcombe? Where's (unde este) Hampstead? York? in It's (in) on (pe) 0 Dialogue 1 Winston CW). What's it like there? There are the Dales. Are you from London? Yes. Cum este acolo? What's it like (there)? Cum este zona? What is the country like? nice beautiful It's flat hilly mountainous wooded a There's beautiful large an interresting old forest cathedrall lake large . WG: It's a beautiful city. Where's that? It's a small town in Yorkshire. the Lake District. WG: There's a wonderful cathedral remember. WG: Este vreme bun~ in acest anotimp? HG: Da. Sint ~i niste sate foarte frumoase. 71 Localititi - Places IUNIT71 HG: Da. Nimic special.lac nice . it's changeable. where are you from? I'm from Coxwold. WG: Is the weather nice at this time of the year? r HG: Yes. s~ intrebati de ele ~i de descrierea lor.colmar mount ainous . isn't it? Yes. Ce mai aveti pe acolo? Acolo sint ~i Dales.frumos flat . It's lovely. And sometimes it's wet. the Midlands. Places IUNIT71 ICAP. the coast (of Scotland). What's it like? It's just a suburb. Unde este Tooting? Este in sud-estul Londrei.vechi forest . DIALOGURI - DIALOGUES CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. WG: Mi-ar placea. trebuie s~ mergeJi acolo.

2. 8. 3. 1. american: Unde este Worcester? Wagner: Este in sud-vestul Angliei. Where's that? So you're from Hamburg. 4. Places IUNIT71 river . 7. Munchen este la sud. where is it? Is Bremen in the north? Exercise 2 Ascultali dialogul de pe What's the weather like? The weather is fine/nice. unde este acesta? 8. It's on the river Severn. perhaps I will one day. 3. 1.mult (a.ploaie a lot of . 5. Gammon is very interested in Germany. You should go. 6.ICAP. Sinteti din Hamburg. nu-l asa? 6. american: Mm.prirnavara summer . Listen to this dialogue on the cassette. isn't it? Whereabouts is Ulm? I have not heard of Oldenburg: where is that? Exercise 1 Dna Gammon este foarte interesata de Germania. American: Where's Worcester? Mr.strand. american: Cum este? Wagner: Este acolo 0 catedrala frurnoasa Trebuie sa mergeli. That's in the north of Germany. 1. Am auzit ca sinteti din Passau. d-Ie Schmidt. nu-i asa? 3. isn't it? Is Augsburg in the north or in the south of Germany? I've heard of Kiel. 7. Bremen este la nord? 5. Wagner: It's in the south-west of England. Exemplu: Unde este Lubeck? Lubeck este In nordul Germaniei. Augsburg este in nordul sau sudul Germaniei? 7. Answer her questions. 39 . Asta este in nordul Germaniei. Mr. Este pe riul Severn. There's (a lot of) snow . 2. I hear you're from Passau. 71 is a There are Localitali park river beach parks rivers beaches Places Localitali 5. Wagner: There is a beautiful cathedral. Exercise 3 Ascultali dialogul de pe caseta Un DI.iarna 3. Example: Where is Lubeck? Lubeck is in the north of Germany. ali fast in urrnatoarele localitali. American: What's it like? Mr. Vremea este frurnoasa? cold It's hot wet in spring autumn summer winter snow rain in winter summer caseta Listen to this dialogue on the cassette. Now do the same or a similar conversation with an American. Verificali-va raspunsunle cu caseta. Cum se intreabi despre cllmi. poate voi merge intr-o zi. Un DI. presupunind ca dvs. 6.vara autumn . Schmidt. Is the weather nice? spring .riu beach . Unde este Ulm? 4. 4. How to ask about climate. e) Un EXERCITII - EXERCISES Mrs. Raspundeti la lntrebarile ei. American: Mm. Am auzit de Kiel. Nu am auzit de Oldenburg: unde este acesta? 38 Acum alcatuiti aceeasi conversape sau una similara cu un american.toarnna winter . York/north east/river Ouse/Minster Edinbourgh/coast/castle Canterbury/south east/cathedral Cambridge/north of London/University Stratford/Midlands/river Avon/theatre Keswick/north weSt/ Lake DistriCt/mountains Salcombe/south weSt/sea/beachers Check your answers with the cassette. i. plaja Munich is in the south.zapada rain . assuming you have been to the following places. Unde este asta? 2. Cum este vremea? Vremea este frumoasa.

41 . Go along here. Imi pute]i spune care este drumul spre cea mai apropiata statie de metrou? W: Da. Cum se intreabi drumul. How to ask ask the way. It's next to the theatre. (Sint strain aici). HG: Thank you. Wo: Excuse me. WG: Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? W: Yes. a woman (Wo) Wo: Scuzati-rna. Cum se intreabi daci ceva este prin apropiere. AS: Thank you very much. Mergeli pina la semafor. Cot~i pe Duke Street. Regret. Wo: Excuse me. Wo: Mu~umesc. AG: Thank you. Dialogue 4 Henry Gill (HG). Dialogue 5 Henry Gill (HG). Este linga Teatru. Wo: Thank you. Mergeli drept inalnte. a woman (Wo) Wo: Scuzati-ma. HG: Multumesc. Turn into Duke Street. AG: Mullumesc. Take the first street on the left. I'm sorry.\sl Cautind drumul - Finding the way IUNITSI Cautind drumul - Finding the way !UNIT 81 in acest capitol invalall: cum sa pun8l1 intrebarl in legatura cu drumul. Is there (exista) a phone box post office bank 2. AS: How far is it? W: About 200 yards. (450 m). a luati pe prima strada la stinga. I'm a stranger here. Este pe stinga. it's over there. Nu stiu Nu sint de aici. Can you tell me where Pear Tree Avenue is? HG: No.ICA~. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gamon (WG). Exista o cabina telefonic~ pe dreapta. Exista 0 farmacie prin apropiere? W: Da. is there a chemist near here? W: Yes. AS: Lace distanl~ este? W: Aproximativ 200 iarzi (1 iard = 0. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). Este vizavi de cinema. Can you tell me the way to the (Imi puteti spune care este drumul spre) Youth Hostel? theatre? station? post office? nearest (cel/cea mai apropiat(a) tube station? toilet? bank? near here? (in apropiere) Dialogue 3 Agnes Gill (AG). Can you tell me the way to the nearest tube station? W: Yes. exista in apropiere o cabina teletonica? W: Da Mergeli drept inainte. Imi pute]i spune unde este Pear Tree Avenue? HG: Nu.9 m) AS: Mu~umesc foarte mult. AG: Excuse me. 40 HG: Excuse me. Wo: La ce distanl~ este? W: Aproximativ 500 yarzi. There's a phone box (booth) on the right. Winston (yV) WG: scuzap-ma M~ puteti ajuta? Exist~ in apropiera 0 toaieta pentru femei? W: Da. How to ask if something is near. I don't know. Dialogue 6 Winston (W). CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1.' Go straight on (ahead). Winston (W) HG: Scuzati-ma. It's on the left. este acolo. Can you help me? Is there a ladies' toilet near here? W: Yes. Winston (yV) AS: scuzap-rna. Go to the traffic lights. is there a phone box (booth) near here? W: Yes. Wo: How far is it? W: About 500 yards. It's opposite the cinema. AS: Excuse me. Winston (W) AG: Scuzati-ma. Imi puteti spune care este dumul spre posta? W: Da.

the cinema. Listen to the dialogue on the cassette. Mr Jones: Excuse me. 1. Henry: I know the post office is near here. the book shop. We must find a bus stop. 2. Trebuie sa gasim 0 posta. Voi intreba pe cineva. a intoarce the post office. 5. DI Jones: Scuzati-ma. Henry: $tiu ca posta e aproape de aici. Wife: Henry. 5.ICAP 81 Cautind drumul - Finding the way IUNIT 81 ICAP 81 Cautind drumul EXERCITII - Finding the way EXERCISES IUNIT 81 Station Road Can you tell me where (Imi puteti spune unde) Pear Tree Avenue the Health Centre the corner. lntrebatl ce aveti nevoie. Trebuie sa gasim 0 cabina teletornca. Trebuie sa gasim 0 statie de metrou. We must find a bank. biroul obiectelor pierdute 3. oficiul de turism 6. the lost property office 3. They are having some difficulties. straight on. 3. the bridge (street) on the left right left = sting (a) right = dreapta to turn = a coti. Mrs Jones: 1. 3. the station 5. 7. teatrul 4. statia 5. 6. 7. Ei au nlste dificultati. Dna Jones: Ah. 1. 6. We must find a car park. next to = linga book shop = librarie over there = pe aici straight on = drept inainte. Excuse me. 3. draga! Trebuie sa gasim 0 toaleta. ne-am ratacit. Ask for what you need. Mr and Mrs Jones are visiting London for the first time. Go along here straight on to the bridge. 42 . 43 opposite on the over there. Ascultati dialogul de pe caseta. Sotia: Henry. exista 0 toaleta aproape de aici. Mrs Jones: Oh.Cum se intreabi cit de departe se afli locul ciutat. the theatre 4. We must find a phone box. left right Exercise 2 DI ~i Dna Jones viziteaza Londra pentru prima oara. podul Listen to the dialogue on the cassette. How to ask how far away something is. yards. minute's walk. the bank 2. We must find a tube station. 4. Can you tell me the way to the Post Office? Imagine you are Henry and ask the necessary questions to find these places. corner = coil bridge = pod traffic light = semafor first Take the second third (right) Turn (left) into Stonegate Piccadilly Coney Street next to It's I is? Exercise 1 Ascultati dialogul de pe caseta. banca 2. !maginati-va ca sinteti DI Jones. 2. Trebuie sa gasim 0 farmacie. the tourist office 6. Trebuie sa gasim 0 banca 4. ScuzatimaoImi putett spune care este drumul spre posta? Imaginati-va ca sinteti Henry ~i puneti lntrebartle necesare pentru a gasi locurile urrnatoare. We must find a chemist. We must find a post office. the traffic lights. the bank? How far is the post office? it? About 200 500 five ten metres. is there a toilet near here? Imagine you are Mr Jones. dear! We must find a toilet. we're lost! I'll ask someone. Trebuie sa gasim 0 parcare. Trebuie sa gasim 0 statie de autobuz. Dna Jones: 1.

A: . A:. HG: This is HG: Asta e absolut nnoosion Dialogue 2 Felicity (F). Then listen to the conversation on the cassette. it's in Water End. B: Micklegate? Oa. A: . DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). Go to the traffic lights and turn left. d-Ie. (knocking on her neighbour's door) Mr Simpson. B: Yes. credo 6. please? I'm late for work.. Felicity. in ordine.. B: Oa. too? Yes.. 7. You are not allowed to park here. A: B: 0 cabina teletonica? Imi pare rau... 2. nu stlu Here are some answers you may be given when asking the way. 6. F: F: Ne: F: Ne: F: Ne: F: Ne: F: 8. 4. Thanks very much... regret. B: The Youth Hostel? Yes. va rog? Sint in intirziere la serviciu. 3. Ce s-a intimplat? F: Privili. HG: Pot parca acolo? W: Nici acolo nu aveti voie sa parcati. Este 0 statie de autobuz in Tanner Row. Citip-le ~i gas~i intrebarile care au fost puse. Go over the bridge. aici nu aveti voie sa parcap.. Ne: Buna. Winston (W) HG: Scuzati-ma. what's the matter? Look. B: Museum Street? No. in aceat capHol invilall: • cum sa cereti permisiunea. 2. a neighbour (Ne) (batind la usa vecinului) O-Ie Simpson. B: Yes. 4. Ne: Asta vad. B: Este 0 farmacie in Parliament Street. lata-f.91 Permisiunea - Permission IUNIT 9J Exercise 3 lata citeva raspunsuri care vi s-ar putea da cind intrebali de drum. A: .. Aceea e Piccadilly. Este in Water End. Apoi drept inainte.. 8.. Mergeli pina la semator ~i cotiti la stinga. (Louder) Excuse me.. Oa. 3. B: Minster. F: Pot imprumuta bicicleta dvs. I've got a puncture. Treceti. So I see. peste pod. W: Yes.. FeliCity. HG: Excuse me. B: A telephone box? I'm sorry. That's all right.... That's Piccadilly. There's a bus stop in Tanner Row. A: . A: . • cum sa intrebati daca este permis. (Mai tare) Scuzatimao W: Oa. • cum sa raspundeti la rugaminti. B: Micklegate? Yes. 5. 1. A: . Apoi ascultati conversatia pe caseta 1. HG: Can I park here? W: No. I don't know. Read them and work out the questions which were asked. A: .ICAP 81 Cautind drumul - Finding the way IUNIT 81 ICAP. Mergeli drept inainte ~i 0 luaJi pe a doua la dreapta. Can I borrow your bicycle. F: Va rnultumsso foarte mult. sir.. Ne: In ordine. 7.. Hello. Then it's straight on. A: . B: Youth Hotel? Oa.. B: The Minster? Yes.. Go straight on and take the second on the right. that's all right.. Can I borrow your bicycle lamp.. A: .. 5. F: Pot imprumuta ~i farul? Ne: Oa. I'm sorry.. A: B: Museum Street? Nu. A: . nu sint de pe aici. Here it is. Am 0 pana. A: . 45 .. HG: Can I park over there? W: You are not allowed to park over here. A: B: There-s a chemist in Parliament Street. B: Oa. I'm a stranger here. HG: Pot parca aici? W: Nu. A: ... I think. either.

This is Milton Grace. M: Mu~umesc. From Plymouth. Norocosule! Acum pot face un dus.I cum se acordi permlslunea. (neincrezatoare): Nu pot? Nu. (Pune telefonul la loc) Winston. Atunci pot avea ceva bani pentru taxi? Hu: Nu. Wi: Nu! nu-i nimic. Mrs Gammon? WG: Yes. Cum se cere . Nu am bani. dn~ Gammon? WG: Da. Am 0 intllnire diseara. Of course you can. may I take a shower. after all. Foarte amabil din partea dvs. Aici este Milton Grace. please? Yes. (pleaca atara. 0 cnpa (merge s~ caute zaharul). desigur. Wi: No. los. Just a minute. Alo. WG: Va muitumesc foarte mult. (picks up the receiver and dials) Hello. (Gindindu-se mai bine). te rog? Da. M: Thank you. That's very kind of you. nu pop. that was Anne. You beast! Can I have some money for taxis. (Replaces receiver) Winston. sinteli. you're not! (goes out. You can't. WG: Mrs MacDona!d! Hello! Mrs MacDonald! Ne: Is that you. drag~? Regret. young husband (Hu) tinara sotie tln~rul sot Pot lua rnasina azi. pot folosi telefonul tau? W: Da. Totusl potl lua rnasina. of course. nu. era Anne. drace! Wi: Hu: Wi Hu: Wi: Wi: Hu: Wi: Hu: Wi: Can I take the car today. Hu: I am sorry. then? Hu: No. Milton (M) Milton locuieste la Winston.L . (goes to get the sugar. a neighbour (Ne) WG: Dn~ MacDonald! Hello! Dn~ MacDonald! Ne: Hello! Dvs. of course. please? W: Yes. Bala este acolo W: M: W: (pause) May I come and see you? Tonight? (pause) May I come about 8? Thank you. W: W: M: (pauza) Pot veni s~ v~ vM? Dlseara? (pauza) Pot veni la 8? Multumesc. E~ti 0 bestie. EI doreste sa reia relaliile cu 0 veche cuno~tinl~· M: Winston. He wants to renew an old acquaintance. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. voi merge pe Hu: Imi pare r~u. The bathroom is over there. (incredulously): I can't? No. Din Plymouth. pot Imprumuta rusts zahar.ICApsl Permisiunea - Permission IUNIT/sl IqAPsl Permisiunea Permission IUNITsl Dialogue 3 Mrs Gammon rNG). desigur. v~ reg? Ne: Da. am imprumut iau Pot s~ vM folosesc rnaslna scaunul bicicleta haina de ploaie ziarul rnasina de barbierlt umbrela ni~te zahar? have Can I May I borrow take see use the this your car? chair? bicycle? raincoat? newspaper? razor? umbrella? some sugar? acesta? aceasta? dvs. I haven't got any cash. 46 47 __ . I'm sorry. Wi: Nu-li pasat trint~e usa) Hu: Oh. please? Ne: Yes. I have an appointment for tonight. Can I borrow some sugar. Lucky man! Now. may I use your phone. Desigur ca puteti. Wi: No! It doesn't matter. M: Winston. (Thinking better of it) You can take the car. WG: Thank you very much. Good-bye. How to ask permission and how to give permission. darling? No. La revedere. Milton is staying with Winston.). I'll walk. hell! Dialogue 5 Winston (W). Dialogue 4 young wife rNi). (ridic~ receptorul ~i face numarul). slams the door) Hu: Oh.

ICApsl
Pot ~ Este posibil

Permisiunea stau

Permission
Can I May I sit come go join you?

IUNIT

9]

Ic:AP91

Permisiunea

Permission lUNITigl
No, I'm afraid not. No, I'm afraid you can't. No, I'm sorry. No, you can't. Certainly not. Now answer the questions. 1. Can I borrow your bicycle? 2. Can I borrow your razor? 3. Can I borrow your comb? 4. Can I borrow your hairbrush? 5. Can I borrow your lipstick? 6. Can I borrow your toothpaste? 7. Can I borrow your toothbrush? B.Can I borrow your motorcar? 9.Can I borrow your trousers? 10. Can I borrow your pen? Check your answers with the cassette. Perhaps your answers are different from the author's.

sa Yin cu dvs.
merg ~ v~ Insotesc

with you?

Nu, rna tem c~ nu. Nu, ma tern ca nu putep. Nu, regret. Nu, nu puteti. Sigur, nu. Acum r~pundeti la intreMri. 1. Pot lua cu imprumut bicicleta ta? 2. Pot lua cu imprumut aparatul t~u de Mrbierit? 3. Pot lua cu imprumut pieptenele t~u? 4. Pot lua cu imprumut peria ta de cap? 5. Pot lua cu imprumut rujul tau de buze? 6. Pot lua cu imprumut pasta ta de dinti? 7. Pot lua cu imprumut peria ta de dinti? B. Pot lua cu imprumut motocicleta ta? 9. Pot lua cu imprumut pantalonii t~i? 10. Pot lua cu imprumut stiloul tau?

Da, desigur, putejl, Da, in ordine. Este in regul~. Nu, m~ tern ca nu. Nu, m~ tern c~ nu se poate. Nu, regret. Nu, nu puteti. Cu sigurant~ nu!

Yes, of course (you can) Yes, all right. That's all right. No, I'm afraid not. No, I'm afraid you can't. No, I'm sorry. No, you can't. Certainly not!

EXERCITII Exercise 1
Cereti permisiunea sa luati cu imprumut urrnatoarele lucruri: Exemplu: Pot sa Imprumut ziarul dvs.?

EXERCISES

Ask permission to borrow following things: Example: May I borrow your newspaper?

the

Verificati raspunsurne cu caseta. Soar putea ca raspunsurile dvs. s~ fie diferite de cele ale autorului.

bicicleta - bicycle ziarul - newspaper masina rle barhierit - razor haina de ploaie - raincoat

Exercise 2
Ascultati intrebanre de pe caseta. Cineva va intreaba daca poate sa imprumute anumite lucruri. Raspundeti sincer. Fiti potiticosi daca puteti, Aici sint citeva expresii pontru a fi tolosite. Da, "iOIJr. Da, In ordins. Este in regula.
4B

Listen to the questions on the cassette. Somebody will ask you if he can borrow certain things. Reply truthfully. Be polite - if you can. Here are some expressions for you to use. Yes, of course. Yes, all right. That's all right.

.j

ICAP.
in • • •

101

Calatoria -

Travel

@NIT 10]

ICAP. 101

Calatoria -

Travel

IUNIT 101

acest capitol, invatati: sa spuneti unde dor~i sa rnerqeti; sa curnparati bilete pentru trafic; sa cornadatl un taxi.

DIALOGURI

-

DIALOGUES

TO: Care este adresa dvs? AG: Adresa mea este Pear Tree Avenue, 31. TO: Unde? AG: La qara, va rag, imediat. TO: Ma§ina va fi acolo in zece minute. AG: Mullumesc. La revedere.

TO: What's your address? AG: My address is 31 Pear Tree Avenue. TO: Where to? AG: To the station, please, right away. TO: The car will be there in 10 minutes. AG: Thank you. Goodbye.

Dialogue 1 Mrs Gammon (WG), Clerk (CI) (functionar)
WG: Un bilet dus pentru Waterloo, va rag. Cit costa? CI: 2,10 £ (da biletul) WG: Mullumesc. WG: A single to. Waterloo, please. How much is it? CI: £ 2.10 (gives ticket) WG: Thank you.

Anne Bardy (AB), Travel Agent (TA) Dialogue 6 (functionar la aqentia de voiaj)
AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: Doresc sa merg la Geneva. Da. Cind este urmatorul avian? Urrnatorul avian (zbor) este la 16,15. $i soseste la 18,40. Un bilet pentru acesta. Dus sau dus-intors? Dus. Clasa economlca, Nu, clasa lntii, Un moment, sa verific daca este in ordine. Costa 275 £, va rog. Va completez un cec. lata cartea mea de credit. Mullumesc. La ce ora se face inregistrarea? Verificarea este nu mai tirziu de 15,30. $i nornarul zborului? SA 578. Multumesc. AS: TA: AB: TA: AB: TA: AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: I want to fly to Geneva. Yes. When is the next flight? The next flight is at 16.15. And arrives at 18.40. Book me on that, please. Single or return? Single. Economy? No, first class. Just a minute. I'll check if that's OK. That's all right. That's £ 275, please. I'll write you a cheque. Here's my credit card. (my bank card) Thank you. What time is check-in?

Dialogue 2 Anne Brady (AB), Clerk (CI)
AS: Un bilet dus-intors pentru Heathrow, va rag. Cit costa? CI: 4,50 £ (da biletul) AS: Mullumesc. AS: A return to Heathrow, please. How much is it? CI: £ 4.50 (gives ticket) AS: Thank you.

Dialogue 3 Felicity (F), Conductor (Co)
F: Sheen Lane, va rag. Co: 60 penny (da biletul) F: Multumesc. F: Sheen Lane, please. Co: 60 p. (gives ticket) F: Thank you. TA: AS: TA: AS: TA: AS:

Dialogue 4 Milton (M), Conductor (Co)
Doua bilete pina la Madame Tussaud, va rag. Co: Costa 1,60 £. M: Ne puteti spune cind sa coborim? Co: in ordine. M: Mullumesc. M: Madame Tussaud's, Two to please. Co: £ 1.60. M: Can you tell us when to get off? M: Co: O.K. M: Thank you.

TA: Check-in is no later than 15.30. AS: And the flight number? TA: SA 578. AS: Thank you.

Dialogue 5 Agness Gill (AG), Taxi Operator (TO) (dispecer)
La telefon AG: Ala. Doresc un taxi, va rag. 50 On the phone AG: Hello. I want a taxi, please.

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT
1. Cum se spune unde dor'll sa mergell How to say where you want to go. 51

ICAP.•• 0I 1
Ooresc

Calatoria sa merg

Travel
Edinburgh la Munchen Birmingham

IUNIT

101

ICAP. 101
Exercise 1

Calatoria EXERCITII -

Travel

IUnit

101

EXERCISES

sa

merg cu avionul

go I want to fly 2. Cum se eumpara un bllet. How to buy a ticket. a) in autobuz sau intr-o stape de metrou. Oxford Street Marble Arch Heathrow please. to

Edinburgh Munchen Birmingham

lrnaqinati-va ca doriti sa calatoriti in York pentru ca urrneaza sa locuiti acolo. Aveti nevoie de un bilet dus. Veti spune: Ooresc un dus spre York. lrnaqmatt-va ca doriti sa rnerqeti la Birmingham pentru 0 lntllrure. Ooriti un bilet dus-intors. Veti spune: Un dus-intors spre Birmingham, va rog ... Ce spun aceste persoane? 1.01 Alexander urrneaza sa locuiasca -in York. 2.0na Bridge urrneaza sa viziteze Bournemouth. 3.01 §i Ona Oavies urrneaza sa locuiasca la Leeds. 4.01 Carter si secretara sa urmeaza sa viziteze Manchester. 5.01 Oavies urrneaza sa locuiasca la Edinburgh. 6.01 §i Ona Jones urrneaza sa viziteze Glasgow. 7.0na Wright §i fiica sa urrneaza sa viziteze Brighton. 8.01 §i Ona Melton urmeaza sa locuiasca la Ipswich. 9.0ra Coulson urrneaza sa viziteze Nottingham. 10.01 §i Ona Philips urrneaza sa locuiasca la Bradford.

Imagine that you wish to travel to York because you are going to live there. You need a single ticket. You would say: I want a single to York. Imagine that you want to visit Birmingham for a meeting. You want a return ticket. You would say: A return to Birmingham, please. What do these people say? Mr. Alexander is going to live in York. Mrs Bridge is going to visit Bournemouth. Mr and Mrs Oavies are going to live in Leeds. Mr Carter and his secretary are going to visit Manchester. Mr Oavies is going to live in Edinburgh. Mr and Mrs Jones are going to visit Glasgow. Mrs Wright and her daughter are going to visit Brighton. Mr and Mrs Melton are going to live in Ipswich. Miss Coulson is going to visit Nottingham. Mr and Mrs Philips are going to live in Bradford.

a) on a bus or

at a tube station

b) in gara Un Doua trei bilete A single return day-return singles Two Three returns day-returns to dus dus-intors

b) at the station York spre Cardiff Bournemouth va rog

dus-iotors in aceiasi zi

York Cardiff Bournemouth please.

Exercise 2
Ascultati urmatoarea conversatie de pe caseta. Conductorul: Tineti-va! Un oarbat: Pina la Madame Tussaud, va rog. Listen to the following conversation on the cassette. Conductor: Hold tight! Man: Madame Tussaud's please.

52

53

Clerk: First Class or Tourist Economy? You: Tourist Economy. 6. Functionarul: Dus sau dus-intors? Dvs: Dus. Imitali conversapa de mai sus. 4. Can I help you? You: I want to fly to Hamburg. What would you say? Oxford Street. Imitate the above conversation. preluind ~i rolui funcponarulul pe linga cel al calatorului (ovs).10 19. .15.55 11.15.45 Frankfurt (Economy) 13. 5.10 22.55 Stuttgart (Economy) 08. 8. The clerk asks you some questions. 1.40 19. Dvs: Mu~umesc. please. Use the following information.20 17. Marble Arch Buckingam Palace Tower Bridge Piccadilly Circus Leicester Square cu caseta.00 Rome (Economy) 16.45 ~i ajunge la 17. When is the next flight? Clerk: The next flight is at 14.45 and arrives at 17. va rog? Conductorul: In regula. please? Conductor: Ok. sir. 9.15 Kbln/Bonn (First Class)08. 101 Calatoria - Travel IUNIT 101 ICAP.45 Wien (First Class) 14. Un barbat: Multumesc.15 ZOrich (Economy) 18.00 Berlin (Economy) 20. Ce ati spune? 1. 7. Dvs: Un bilet pentru acesta. Regent's Park King's Cross Parliament Square Notting Hill Gate Check your answers with the cassette.off. 2. Imagine that you want to go to the following places.ICAP.50 10. Conductor: 80 p. Functionarul: Da. va rag. 10. taking the part of the clerk in addition to that of the traveller (you). 9. Man: Thanks. Ascultali intrebarile de pe caseta ~i raspundeli la ele. 3. 54 You want to fly to Hamburg. Ce numar de zbor? Funcponarut Lufthansa 043.55 Verificali-va raspunsurile Exercise 3 Dor~i sa mergeli cu avionul la Hamburg. You: Thank you. Functionarul de la agentia de voiaj va pune c'iteva intrebari. Listen to the questions on the cassette and answer them. 8.25 IUNIT 101 Conductorul: 80 penny Un barbat: Irnt puteti spune cind trebuie sa cobor. Funcponar: Clasa inti! sau turist? Dvs: Turist. Va pot ajuta? Dvs: Doresc sa merg cu avionul la Hamburg.35 Paris (Economy) 16. Cind e urmatorut zbor? Funcjlonarut urrnatorul avion e la ora 14. 101 Calatoria - Travel Arrival 10.30 21. 6.05 16. Utilizati informatiile de mai jos. Clerk: Single or return? You: Single. 5. BA BA BA BA BA BA BA BA BA 950 960 928 916 704 720 862 988 924 Departure Bucharest (Economy) 08. please. You: Book me on that. 3. What is the flight number? Clerk: Lufthansa 043. 7. va rog. 2. Man: Can you tell me when to get . Clerk: Yes. domnule. trnaqtnati-va ca dor~i sa mergeti in urrnatoarele locuri. 4.

a foreigner (Fo) (aratlnd spre 0 reclama Gui. a foreigner (Fo) Fo: scuza-rna. Fo: on I see. of Dialogue 5 Agnes Gill (AG). Asta e un telly. Can I borrow it. "Telly" insearnna televizor. Fo: A. We say "a pair of trousers". A ballpoint pen. please? Fo: Oh. Este foarte bine. Fo: Dialogue 2 Agnes Gill (AG). nu Inteleg "biro". Yes. Nu. Fo: (Pointing to a Guiness Advertisment) How do you pronounce that word? AG: That's pronounced: Guinness. binelnteles. Dialogue 4 Agnes Gill (AG).. What's a "biro" AG: A biro is a pen. DIALOGURI - DIALOGUES un strain Dialogue 1 Agnes Gill (AG). Dialogue 3 Agnes Gill (AG). AG: Este corect. Pot sa 11 7mprumut.' No. Cum se spune cind nu inlelegell. Please say it again. Fo: 0. 111 Probleme de exprimare Language Problems IUNITt11 in acest capitol invilati: • cum sa va exprirnati cind nu Intelegeti ceva. AG: Puteti da drumul la "telly. Agnes. AG: Can you switch on the .. Fo: Excuse me.telly" te rog? Fo: Ma tem ca nu Inteleg. Va rog sa repetati. a foreigner (Fo) AG: Pot lmprumuta "biro"-ul dvs.vreti?". Ce este "biro"? AG: Biro este un pix. mu~umesc. now. Inteleg. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT How to say you don't understand. That's a telly. • cum sa solicitati traducerea unui cuvlnt sau a unei propozitii: • cum sa solicitati repetarea celor spuse. a foreigner (Fo) AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: Nu doriti 0 cana cu ceai? Poftim? Nu doriti 0 can a cu ceai? Spuneti. I understand course. Try and say it. Inteleg.ICAP. Fo: And what's this called? AG: That's a pair of trousers. va rog. Noi spunem . va rog. Da. lnceasca sa spui ~i tu. AG: That's right. ness) Cum se pronunta acest cuvlnt? AG: Acesta este pronuntat Guinness. Fo: Oh.? Fo: Regret. I don't understand "biro". cum se numesc aceia in engleza? AG: Aceia sint papuci de casa Fo: Dar acestia cum se numesc? AG: Aceasta este 0 pereche de pantaloni. Agnes. 56 57 . That's very good.telly" please? Fo: I'm afraid I don't understand you. AG: Can you switch on the "telly please? "Telly" means "television". acum lnteleq. What are those called in English? AG: Those are slippers. thank you.0 pereche de pantaloni". Fo: Guinness. Fo: Guinness. va rog? Fo: Da. Poftim? I beg your pardon? Ma tem Imi pare rau ce spunep nu Inteleg aceea "biro" 1. Ce inseamna "how about"? AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: How about a cup of tea? I beg your pardon? How about a cup of tea? Please say that slowly. please? Fo: I'm sorry. Un creion cu bila. How-about-a-cup-of-tea? What's the meaning of "how about"? AG: It means "would you like" or "Do you want?". AG: Can t borrow your biro. I'm afraid I'm sorry I don't I don't understand understand you that biro Eu nu fnteleg AG: [nsearnna "ali dori" sau . mai rar. a foreigner (Fo) AG: Poli da drumul la . I understand. 111 Probleme de exprimare Language Problems [UNIT 111 ICAP.

I I ! Eu vorbesc nu vorbesc English don't speak__ --L-(. How to ask for a meaning.nl Probleme de exprimare Language Problems "telly"? ''Telly'' means television. . How to ask for repetition. Would you mind spelling that? 58 59 . too fast. Ma tern ca nuinteleq ce 1.cerett sa repete mai clar. the word What's that a "biro" 5. Cum se scllclta repetarea. Cum se lntreaba sensu I unui cuvint. I do . in Romanian.ask for spelling or repetition. What's the meaning of Could you explain Would you mind explaining . . How to ask what things are called. . Cum se tntreaba numele obiectelor. 3. Engleza (foarte bine) Do ~eak you Romanian? English? speak Yes. 4. Nu. Please say it again. 2. nu inteleg.__w_el_:_I)_---'! 3. 2. is What are this that those called in English? That's called a.. with an accent..Say you don't understand.. I'm afraid I don't understar d what you are saying. "telly"? "tally' inseamna televiziune. that a little more clearly ~- I 6. cereti sa repete mai rar.. Daca nu va suparati. rar putm Please I say repeat I it I slowly. 111 Probleme de exprimare Language Problems ICAP.You could use these expressions: I'm sorry. Care este intelesul Ati putea explica Daca nu va suparati sa explicati in Romanian? - It's . mal clar ~ g I spuneti repetati I I asta I mai._v_ery_. Regret. Cineva va vorbeste: neclar. Would mind I asta. ask for slower repetition. spunep pe litere. = e denumit Those are called = sint denumite EXERCIIII Exercise 1 Cum se descopera eroarea. Spuneti ca nu intelegeti. I don't understand. cu accent. you repeating spelling saying it again? I that? Vorbiti rornana? engleza? Da.. Cum se intreaba despre limbile vorbite.ICAP. How to ask for a translation. spunetl. . 4. . .Somebody speaks to you: indistinclly. Puteti folosi aceste expresii: 1. prea repede.How to trace the fault. ask for clearer repetition. 2. ceretl sa va spuna pe litere sau sa repete. Va rog sa spuneti din nou. suparati Daca nu va repetati spuneti pe litere spune]i din nou. How to ask about languages. Cum se sollclta 0 traducere. 3. - EXERCISES 4.

. 6. 111 Probleme de exprimare Language Problems I~NIT 111 ICAP. • sa lntrebati unde lucreaza ~i cu ce se ocupa 0 5. 0. means an M. Anne Sardy (AS) A: Ce faceti ovs. Please say it again slowly. inseamna membru al parlamentului. Daca nu te superi. Pe cealalta parte a strazii.? J: G: J: G: J: Are you a waitress here? Yes. isn't he? I don't understand. yes. Decideti ce doriti sa spuneti Listen to the cassette.P. Greta (G) J: G: J: G: J: Sinteti chelnerita aici? Da. AB: Does she like her job? A: Oh. nu-i asa? B: Regret. Veriticati-va raspunsurile cu caseta. Dialogue 3 Jim (J).P. What do you do? I'm a porter. What do you do? I'm a secretary.P. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 (A) Antony.? Este dansatoare. Cereli 0 explicatie. Decide' what you want to say. Each sentence has a word or an abbreviation which you may not understand. AB: Ii place munca ei? A: 0. foarte mult. yes. Da. It's very interesting. spunep din nou mai rar. A: Da. Would you expression? M. Este foarte interesanta Exercise 2 Ascultati caseta. AB: What does your sister do? A: She's a dancer. so you're both in show business. A: M. A: Listen to the cassette. Exemplu: A: Johnson este M. Ascurtati caseta. mind explaining that Member of Parliament. Ce taceti dvs. imi place foarte mult. A: Este 0 rnunca perrnanenta sau ternporara? AB: Este permanents. Unde lucrati? La hotel . Va rog. La un arhitect. A: Do you like it? AB: Yes. I like it very much. or a temporary job? ~B: It's permanent. A: Va place? AB: Da. Anne Sardy (AS) Deci sinteti actor. Where do you work? In the Hotel Vista. For an arhitect. Daca nu va suparatl.Vista". nu inleleg. Ce face sora dvs. very much.ICAP. Fiecare propozitie are un cuvint sau 0 expresie pe care poate nu 0 inlelegeli. Ask for an explanation. Acum ascuttati caseta ~i decideti ce doriti sa spuneti. but Suzie only works parttime. A: AB: A: AB: A: Dialogue 2 Antony (A). AS: Oh. 5. da. dar Suzie lucreaza numai jumatate de norma. da. 6. intr-adevar. Check your answers with the cassette. that's right. 121 Profesii - Jobs persoana IUNIT 121 in acest capitol invitali: • sa vorbip despre profesii. A: B: A: Johnson is I'm sorry. Would you mind repeating that a little more clearly? Now listen to the cassette and decide what you want to say. 0. sinteti arnindoi in domeniul artistic. AB: A: AB: A: AB: AB: So you are an actor? Yes.. Where do you work? I work in town.P. A: Unde lucrati? AB: Lucrez in oras.? AB: Sint secretara. explica-rni aceasta expresie. On the other side of the road. Oh. A: Yes. Is it a permanent. repetati mai clar. 61 Sint portar. .

DI. AN . in the Hotel Vista. Cum este tntrebata 0 persoana daca ii place munca pe care How to ask if somebody likes a job.? EStE in ordine. face. Cum se intreaba 0 persoana unde lucreaza. do you Where secretary does he she Mary George work? I work He works She works in Selfridges. Rock Ce face sora dvs. How to ask someone's occupation. the pay's very bad here. Cum se lntreaba de ocupapa cuiva. at home.d ce urmeaza incepe cu consoana. I AM A WAITER . What does your sister Joe Greta Greta? actor (actrita) om de afaceri dansator(oare) arhitectta) chelnertita) She's He's a an Ea este EI este actor (actreess) businessman dancer architect waiter (waitress) --- Sinteti -Este el ea Mary John electrician? chelner(ita) ? actor (actrita)? studentia)? dansator(oare)? Are you Is he -r---~- electrician? a an waiter (waitress)? actor (actres~)? student? dancer? 63 she Mary John 62 . A .. G: J: G: 121 Profesii G: J: G: Jobs IUNIT 121 ICAP. Do }Iou Mr Rock Does do? he she like your his her job? - I like it very much.cind substanthft. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT secretara Ce taceti? Sint barman actor om de afaceri inginer 1. How to ask where somebody works.clnd substantivul ce urmeaza incepe CU 0 vocata.Observati ca lnaintea· proteSiei estenecesar I articolul nehotMt AlAN. salariul e foarte prost aici. Da.1'1 ICAP. 3. Joe I 2. It's interesting. • 121 Profesii - Jobs IUNIT 121 Va place munca cvs. Do you like your job? It's all right. for Slim & Trim. Yes. but the pay's bad. in the Theatre. dar salariul e prost. . 0 a What do you do? I'm an barman actor businessman engineer for an architect.

.. please. Where do you live? you: ....po~ta~ undertaker teacher .soter de autobuz businessman .mecanic nurse . Profesii ce profesie aveti In Jobs Now say doing.. Int: Bine. Now say that your brother or sister works for these companies.. Would you wait outside. Int: Unde lucrati? Dvs: ..... Int: Well.. electrician postman . Slnt .. what you IUNlr are .arhitect bus driver .... Int: What do you do? you: ...... I'm a... BMW 7...... AEG 2. Int: And your first name? you: ... Int: Prenumele? Dvs: .....inginer Here is the list of some jobs.interviewer (lnt) Int: Veniti ~i luati loc..... student businessman postman architect engineer waitress housewife actress 64 Now say that you are working in one of these professions..doctor driver .asistenta/sora rnedicala policeman ....om de afaceri clerk .soter electrician ..polltist shop assistant . thank you very much... 121 Profesii EXERCITII - Jobs IUNIT 121 Acum spuneti realitate.. Int: Come in and sit down.. lucreaza la aceleasi societatl...ICI 9.. II'm an .. Philips Now say your husband or wife works for the same companies.. Va rog sa asteptati atara.profesor teacher typist ... 1..gospodina mechanic ....ICAP.actrita architect ...~ functionar doctor .. Int: Is it pemanent or temporary? you: .. Ascultati caseta pentru a vedea cum se pronunta ~i repetatl-le. Example: I work for AEG. Exercise 2 lata 0 usta cu unele profesiuni... Int: Are you British? you: . Int: I see.vinzatortoare) student .. Unde locuiti? Dvs: .. Int: Da. Cum va nurniti? Dvs: .. Imagine that you are applying for a job in Britain.. Siemens 4. housewife .....dactilograf(a) typist . Int: Va place? Dvs: . Int: Este ternporara sau perrnanenta? Dvs: . Int: Do you like it? you: .... Ascultati intrebartle din interviul de pe caseta si raspunde]i ta ele.....chelner waitress .. BOSCH 3. Rowntree Mackintosh 8.. Acum spuneti ca fratele sau sora dvs. Say you work for the following firms..... Mercedez Benz Acum spuneti ca sotul sau sotia dvs. Int: Where do you work? you: . lucreaza la aceste societati. Thyssen 5.... Listen to the interview questions on the cassette and answer them.... Exercise 4 lrnaqinati-va ca solicitati 0 sluiba In Anglia. Exemplu: Eu lucrez la AEG.student undertaker antrepenor de pompe funebre waiter .121 EXERCISES really Exercise 1 Spuneti ca lucrati la firmele de mai jos.. Int: Ce taceti? Dvs: . actor .. Int: Sinteti englez? Dvs: . va multurnesc..chelnerita Exercise 3 Acum spuneti ca aveti una din aceste meserii... won't you? Now what's your name? you: . Listen on the cassette to how they are pronunced and repeat them....electrician engineer . Intervievatorul ... 6.actor actress .

este. este I7nga qara. a) permanent a) permanently locuiti dvs Unde locuieste John? Mary? Eu locuiesc EI locuieste Ea b) pentru moment Unde locuitt dvs. A: Mm. A: A. How long have you been living there? AS: For ten years. Antony (A) AS: A: AS: A: AS: A: AS: A: AS: A: Unde stati In prezent? In York. Oh. Antony(A) A: Unde locuiti? AS: In centrul York-ului. Dialogues 1 Anne Sardy (AS). sa intrebaf pe cineva unde locuieste si de cind locuieste acolo.I! Acasa in • • • Home IUNIT 131 Acasa - Home IUNIT 131 acest capitol inviilali: sa vorbiti des pre casa dvs. Sper ca are 0 pozitie buna. That's big. In a big house.. WG: Where do you live? Ma: I live in a house in Ealing. I just rent room. A: Cite camere sint acolo? AS: Sint sase. WG: De cind stati acolo? Ma: De aproape sase saptamini. De cind locuiti acolo? Stau acolo de 0 AS: A: AS: A: AS: A: AS. WG: Do you rent it? Ma: No. How long have you been living there? I've been staying there for a week. Are you in a S&S place? No. How to ask where a person lives. E mare. De cind locuiti acolo? AS: De zece ani.ocuiti intr-o casa sau [ntr-un apartament'i AS: Intr-un aparament. b) for the time being are you is he she staying? 66 67 . There are six. Do you live in a house or in a flat? AS: In a flat. I hope it's in a good situation. yes. A: Where do you live? AS: In the centre of York. A: Oh. A: AS: A: saptarnina Where are you staying? In York. t. sa construiti propozitiile corespunzatoare. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Yes. Cum se intreabii 0 persoanii unde toculeete. Da. Intr-o casa mare. A: How many rooms are there? AS: Six. That's very convenient.. da. locuieste el. 0. da. am inchiriat numai 0 camera. a VVG: How long have you been living there? Ma: For about six weeks. stau la hotel. I'm staying in a hotel. Asta e foarte convenabil. yes. DIALOGURI- DIALOGUES Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). it's near the station. it is. A: Mm. Ati inchiriat-o? Nu. Sinteti intr-o pensiune? Nu. ea? Where in Londra centrul York-ului Stuttgart I Live He lives in She Where do you does John London the centre of York Stuttgart Mary live? Dialogue 2 Anne Sardy (AS). young man (Ma) WG: Ma: WG: Ma: Unde locuiti? Locuiesc intr-o casa in Ealing.

2. Acasa EXERCITII in York.ICAP.. Do you remember these expressions? They are on the cassette. I 3. with friends..semi-detached house Folositi-le ~i intrebati toate aceste persoane cum locuiesc: l.. he does. 3 weeks 6 days. Locuiesti Locuieste el. locuiti intr-o casa lipita de alta? Nu. I don't. HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING THERE? 2 ani. Ascultati pe caseta cum se pronunta ~i repetati terraced house semi-detached house detached house Acum privi!i urrnatoarele mtorrnatu: Mr Smith . Example: Mr Smith. Example: Does Mr Smith live in a cottage? Yes. Here's a list of various types of accomodation. bungalow cottage bed-sitting room Now look at the following intorrna tion: Mr and Mrs Hill . 131 Eu locuiesc EI. 68 69 . Nu. Cum se intreaba 0 persoana ce fel de locuinla are. I live in a cottage.cottage Mr and Mrs Miller .flat Use this list and ask all these people: Do you live in a.ocuip In. No. Now ask somebody else where all these people live. I do. Where do you live? What sort of house do you have? Do you live alone? How long have you been living there? I hope it's in a good place. locuieste. Acum intrebati pe altcineva cum locuiesc aceste persoane. I live in a. 10 months. Exemplu: Locuieste dl Smith lntr-o vila? Da.flat Mrs Brown . .. 3 saptamini..bed-sitting room Anne . ea Do you does he she Eu am cu chirie am EI are cu chirie Ea are o casa o camera He She un apartament I live in intr-o casa? Da. Home EXERCISES Exercise 1 lata 0 lista cu diferite tipuri de tocuinte.. I/we do. house.? Luati rolul tiecaruia si raspundeti prin: Da/Nu/Noi lccuirn/Noi nu locuim Exemplu: Die Smith. I/we live in a.. ea locuieste Acasa la un hotel in York la prieteni He Home I am is staying She I. 6 zile living I have been staying there for 2 years. No. locuiesc intr-o vila.terraced house Jane . How to ask what type of accomodation a person lives in. do you live in a terraced house? No. Exercise 2 Va arnintiti de aceste expresii? Sint ~i ele pe caseta Unde locuiti? Ce fel de casa aveli? Locuiti singur(a) (e) (I) De clnd locuiti acolo? Sper ca are 0 pozitie buna. too. Locuiesc in . How to ask how long someone has been living in the present accomodation.? Take the role of those people and answer with: Yes. Listen on the cassette to how they are pronouned and repeat them. I/we don't.. lntr-un apartament a house? a flat? Yes. in a hotel. room. Cum se intreaba 0 persoana de cind Ioculeste in respectiva locuinla. Locuiesc Stau acolo de 10 luni. rent have rents has a flat.

. WG: Mm. Angela Chilson has been staying for three months in a bed-sitting room in Ealing. Henry: ... b) Angela Chilson sta de trei luni intr-o camera rnobilata in Ealing.. WG: Where's the toilet? E: Upstairs. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon 0/VG).? Colegul: In Leeds. It is not very convenient.? Colegul: De trei saptarnini. it's near the shops. ascultati raspunsurlle de pe caseta Home 'UNIT 131 'CAP.. a) DI. Nu este prea convenabil. ~i este si 0 sufragerie.. Henry: .. .? Colleague: Oh.. Luati am be Ie roluri ~i toloslti expresiile de mai sus. Mr Johnson has been living for ten years in a semi-detached house in Richmond. 14' in casa -Inside the House 'UNIT 141 Now imagine you are talking to one of those people..I case.... Where? In the country.. John Painter has been sharing a flat with a friend for six months in Manchester. and the kitchen is downstairs. Is that all? 71 * 70 * * F: F: . WG: Hm. in acest capitol inv8taJl sa dlscutatl despre loculnte . Colleague: Hello. da.. Really? Why? It's a huge house......Acasa Acum imaqinatl-va ca vorb~i cu una din persoanele de mai jos. tell me. spune-mi. Henry: . Henry: . Asta e tot? F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. Johnson locuieste de zece ani intr-o casa seml-separata din Richmond.... Ascultati intrebarile de pe caseta ~i raspundeti.. este aproape de magazine.? Colegul: Nu. in Manchester. WG: I do like your house. Veriticati-va raspunsurile cu caseta.. I live in a small flat. What's Mary's house like? It's fantastic. cum este casa lui Mary? Este tantastica Intr-adevar? De ce? Este 0 casa irnensa Unde? La tara. Acum colegul (colega) va lntreaba.. Henry is talking to a business colleague.? Colleague: For three weeks.. WG: Exista ~i 0 grMina? E: Exista ~i 0 grMina· mica in spate.... E: The dining room is downstairs. Now a colleague is asking you.. WG: ~i la etaj? E: Sint trei dormitoare ~i 0 baie. locuiesc intr-un mic apartament. there is no station or bus stop nearby. WG: And upstairs? E: There are three bedrooms and a bathroom. Check your answers with the cassette. Puteti descoperi Intrebarile lui Henry? Ascultati caseta ~i luati rolul lui Henry. Is this the living-room? E: Yes.? Colleague: No. yes. It's very nice. Cite dormitoare are? La etaj sint cinci dormitoare iar la parter e 0 camera de zi mare. Henry: . Exercise 3 Henry disc uta cu un coleg de birou ~i iI intreaba unde locuieste. Colegul: Hello. . Henry: . Aceasta este camera de zi? E: Da. Eleanor (E) WG: imi place casa dvs.. and is asking him about his accomodation. Dialogue 2 Felicity (F). nu exista prin apropiere gara sau statie de autobuz.... How many bedrooms are there? There are five bedrooms upstairs and downstairs there is a large living-roomn.. Take both parts and use the expressions given above. WG: Unde este toaleta? E: La etaj. Margaret (M) F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. too. And there is a diningroom. If you need help listen to the answers on the cassette. WG: Is there a garden? E: Yes. Daca aveti nevoie de ajutor. Henry: .. there is a small garden in the back. e foarte rrumoasa E: Sufrageria este la parter ~i bucataria este de asemenea la parter. Listen to his/her questions on the cassette and answer them... Henry: ? Colleague: In Leeds.. Can you discover Henry's questions? Listen to the cassette and take Henry's role....? Colegul: 0. c) John Painter imparte un apartament de sase luni cu un prieten.

Toaleta Camera de zi 2. Mobilate? Ada. am inchiriat un apartament in Tooting.? upstairs.? a one two are three four No.. I rent a flat in Tooting. W: F: W: F: W: Have you got a flat? Yes. living room(s). M: 141 in casa -Inside the House 0 'UNIT 141 'CAP. EXERCISES fantastic very nice huge super Imagine that the houses shown below belong to you. too.. there is. la etaj la parter este in fata in spate la parter _ I Where I is are I the. este. Is there a. . 73 .elicity (F). Winston F: W: F: W: F: W: F: W: Aveti un apartament? Da. What's it like? Well. it's on the ground floor. yes. on the goundfloor kitchen The toilet living-room Dialogue 3 j=. Raspundeti la Intrebanle care urrneaza. How to ask for description of accomodation. Yes.. toilet(s). I Unde Bucatarla I ~te~? smt. I Cite I cam ere bai doua trei patru I sint? _ There is (only) are one two three four Da. Nu. room(s).'CAP. Furnished? Oh. Cum se intreabi cite camere sint.. nu este.. there's a huge garden. is downstairs.? Este Sint 0 dormitoarele ei. ele? camerate) carneraieide baie(bai) toaietate) zi There doua trei patru is Este Sint mare(i) dragu!(e) mobilat(e) incintatortoare) o casa Este un apartament o camera fantastic (a) foarte trurnostoasa) irnensta) super 72 It's a EXERCITII Exercise 1 house flat room lrnaqinati-va ca locuintele de mai jos va apartin. How many rooms have you got? There are three rooms. at the front. at the back. gradina M: No. Mai exista ~i irnensa. Answer the following questions.. Cite camere aveti? Sint trei camere. bathroom (s). Cum este? Este la parter. Cum se sollclta descrierea locuintel. there isn't. (W) F: W: F. Este numai una CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. mobilate. Cum este Cum sint Sint I casa ea? lui Mary? What's What are Mary's house it the bedrooms they It's They're big nice furnished lovely like? Este .. How to ask how many rooms there are. furnished.. 141 in casa -Inside the House 'UNIT 141 Nu.

7. 4. 3. 3. spunind ce camere sint. 9. Describe your own house. 8. Is Is Is Is Is Is Is Is Is the House there there there there there there there there there a kitchen? a bathroom? a toilet? a living room? a bedroom? a lift? a garage? a garden? a dining room? IUNIT 141 ICAP. 9. 6. Bath· room Balhroom Kitchen livingroom Bath· room Exercise 2 Imaginati-va ca locuintele de mai sus va aparpn.· ascunan caseta cu prima descriere. Exercise 3 Descrieti propria dvs casa. 5. Dati 0 descriere cornpleta a fiecareia. Give a full description of each one. 74 Imagine that the houses shown above belong to you. 5. listen to the cassette for the first description. saying what rooms there are.ICAP. . 2. 2. 8. Este Este Este Este Este Este Este Este Este 141 in casa -Inside 1. 141 in casa -Inside the House 1UNIT 141 If you need help. 1. 6. bucatane? baie? toaleta? camera de zi? dormitor? lift? garaj? gradina? sufragerie? Daca necesitati ajutor. 7. 4.

50. To where? Durham. Dialogue 4 Winston (W). AG: Is there anything between? CI: No. Clerk (CI) CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Va pot ajuta? Da. AG: Is there a train to Peterborough this morning? CI: 9. Into Durham 6. Tr: Oh. Multumesc. Co: Nu. 19.06. Clerk (CI) AG: Exista in dirnineata aceasta un tren spre Peterborough? CI: 9. Clerk. Cind ajunge acolo? Ajunge la 12. Into Peterborough :14.40. Into Peterborough :11:50. 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses IUNIT 151 in acest capitol invalali: • sa conversati despre mijloacele de transport. Mergeli la Clifton? Excuse me. Thanks. There is a train at 9 o'clock. Unde? Durham. there's nothing else. Schimbati la Birmingham. La Peterborough la 14.10. (CI) W: CI: W: CI: W: Buna ziua.ICAP. Tr: Da. I see. CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Can I help You? Yes. it does. WG: Multumesc.50. La Peterborough la 11. New Street. Does this train go to Birmingham International? CI: Yes. 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses ICAP. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 on a bus: a traveller (Tr). When does it get there? It gets there at 12. Conductor(Co) in autobuz: un calator soterul Tr: scuzatt-rna. When do you want to go? Tomorrow morning. merge. thank you. W: CI: W: CI: W: Good afternoon.06. Clerk (CI) WG: Scuzati-rna.10. AG: Este unul mai tirziu? CI: 11. Trebuie sa luali nr. AG: Exist~ ~i ceva intre? CI: Nu. Acest tren merge la Birmingham International? CI: Da. Change at Birmingham. Vreau sa ajung la Derby.40 la Durham la 6. 5.35. Multumesc. Dialogue 2 at the station: Mrs Gammon (WG). 5. Cind doriti sa rnerqeti? Miine dimineata. Este un tren la ora 9. inteleg. You need a number 19. Doresc sa ajung la Durham. I want to get to Durham. 76 .40.35. New Street.' WG: Execuse me. • sa intrebati cind si incotro merg autobuzele sau trenurile.40. Do you go Clifton? Co: No. AG: ls'there one a bit later? CI: 11. Tr: to Dialogue 5 Anne Bardy (AB). I want to get to Derby. nu mai este nimic.50. WG: Thank you. Dialogue 3 Anne Bardy (AB).

Do I have to change? Trebuie sa schimb? Change at Derby. How to ask where a bus/train goes to... doriti sa rnerqeti la Richmond. How to ask for the time of departure and arrival.Edinburgh train .Bristol IUNIT 151 EXERCISES 1. it's straight through. Cum se intreaba unde pleaca un autobuz sau un tren.? this bus the 33 Care autobuz/tren go to the city centre? Manchester? Piccadilly Circus? Excuse me. Sinteti intr-un autobuz ~i doriti sa rnerqeti in Oxford Street. pleaca? Cind ~. Acest tren leave? Acest autobuz rnerqeti merge How many sentences can you make? in centrul orasului? la Manchaster? in Piccadilly Circus? Weston-Super-Mare Clifton? Do you at. It arrives It gets there What time Hammersmith? is the next train to Peterborough? York? the city centre? go to Manchester? Piccadilly Circus Weston-Super-Mare Clifton? Does this train Does this bus lEI ajunge La ce ora este Hammersmith? urrnatorul tren Peterborough? spre York? Exercise 3 lrnaqlnati-va ca sinteti turist la Imagine you are a tourist in LonLondra. Schimbati la Derby.York bus .Leeds train . What db you say in these urrnatoare? situations? 1. Cum se intreaba daca trebuie sa schimbali. merge la.Cambridge train . 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT IUNIT 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses EXERCITII Exercise 1 Doriti sa ~tili cind pleaca urrnatoarele trenuri ~i autobuze spre localitatile de mai jos. No.ICAP..? in centrul orasului? la Manchaster? la Piccadilly Circus? You want to know when the next buses or trains go to these places. 2. Nu. Ce spuneti in situatiile don. 78 .? train . Care sint lntrebarile dvs. Mergeli Merge acest tren acest autobuz 33-iul Do you this train Does scuzap-ma. _J~~~ r--------------. statia autobuzului 33. 3.Glasgow Exercise 2 Cite propozitii pute]i face? Dvs. Credetl ca nurnarul 23 merge la Piccadilly Circus. 79 3. How to ask if you have to change.. Which bus/train goes to . Cum se intreaba ora plecarii sau sosirii. 2..Chatham bus ..----------~ soseste? ajunge? ~ When does it arrive? get there? 'I EI pleaca EI soseste It leaves la. e direct.Reading train .. What are your questions? bus . Sinteti in..

F: Let's have a drink. Winston (W) F: W: Regret. W: Bine.Trenuri §i autobuze Trains and Buses IUNIT 151 ICAP. Nu sinteti prea sigur ca nr. W: Good. WG: I don't know what I shall do without him. Oh. W: Da. EI a fost pentru dvs. F: Hai sa bem ceva. I'll get two cokes. Only 12. 161 Relatii personale Dealing with People IUNIT 161 4.Merge trenul de ora 10. Tom este un prieten de-al tau? W: Da. She's rather attractive. . Nu ~titi ce autobuz merge la Gradina Zooloqica 8. 6. Mai intli veti putea obtine unele intormatii importante. Tom's girlfriend. too. I can't dance any more. You don't have to apologize. Oh. you know. • expresii de rnulturnire. WG: Nu stiu ce sa fac fara el. wasn't he? WG: Oh. Nu mai pot dansa. (Pauza) F: Cine este fata aceea de acolo? W: ~ste Isobel. 81 . (Pause) F: Who's that girl over there? W: F: W: F: W: That's Isobel. than a good idea. care trebuie sa va ajute sa intelegeti mai bine limba enqleza. este 0 idee buna Ce ai dori? F: A~ dori 0 Coca. $titi ca un autobuz merge la Marble Arch. aduc doua coca.Cui Ii plateste Andrew biletul pina la York? . a fost. W: It's all right. I'm sorry. Ascultali cu atenlie - Listen to this DIALOGURI - DIALOGUES Pe caseta sint niste texte. E: E: E: I'm sorry to hear about Bosun. stii. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). • expresii uzuale. Eleanor (E) Imi pare rau ca aflu de Bosun. La inceput poate nu veti inteleqe totul. Ascultati scenetele 1 ~i 2 de atitea ori pina veti putea raspunde la Intrebari. W: Yes. Care este autobuzul care merge la King's Cross? 7. 13 merge la Madame Tussaud's. F: Este destul de atraqatoars. E: How old was he? WG: He was not very old. What would you have? F: I'd like a coke. dar care? in acest capitol invilali: • cum sa va exprirnatl scuzele. F: lntr-adevar. nu te scuza. E: He was a wonderful friend of yours.00 direct in York? . I'm tired. $i eu slnt obosit. is she? Is Tom a friend of yours? Yes. Este nr. nu-i asa? WG: 0.nu-i asa? W: lntr-adevar nu stiu. 29 cel care merge la Turnul Londrei? 5. F: E in regula. yes. Nici nu este necesar. .Amindoi merg cu clasa intii ori a doua? Dialogues 1 Felicity (F). Prietena lui Tom. he is. isn't she? I really wouldn't know. un prieten minunat. E: Ce virsta avea? WG: Nu era foarte batrin. numai 12 ani. da. este. he was.

Cum se intreabi numele. I'm tired. How to apologize to a friend. I'm so sorry to hear Tim. Thank you very much. How to ask for identification. How to express sympathy with a friend. How to ask for names. Simpson. Alice Este Alan prietenul(a) ta? lui? ei? Alice Ea Alan EI este iubita mea iubitul meu Alice She Alan He is Is Alice Alan your his her my your his her girl-friend boy-friend best-friend friend? lrm pare terribil de foarte intr -adevar ca nu dansez foarte bine rau ca am intirziat sint obosit in privinpa mincarii I can't dance very well. atit de 5. nu? WG: Da. isn't it? WG: Yes. about the food. credo HE WAS E: E: IUNIT 161 Relatii personale Dealing with People 4. How to express thanks. Cum se mullumefte. I suppose so. forma de trecut de la HE IS Prezent Trecut I AM I WAS YOU ARE YOU WERE HE IS HE WAS SHE IS SHE WAS IT IS IT WAS WE ARE YOU WERE THEY ARE THEY WERE that? I baiat? tata? Who is the other I boy? girl Este Numele lui.Relatii personale Dealing with People Asta e a virsta foarte buna pentru un cline. about your father. acesta? Cine este celalalt cealalta IUNIT 161 That's a very good age for a dog. 3. Cum se exprimi simpatia tali de un prieten. Cum se intreabi despre relatllle dlntre oameni. It's/that's very kind of you.Va multurnesc foarte mult SinteJi foarte amabil(a). ei este That's His name Her I is CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Mr. Cum se scuzi tali de un prieten. . your wife. so I'm terribly very really sorry I'm late. 2. 82 83 . Imi pare rau ca Tim aflu despre tatal tau sotia ta ~--------------~---------.

too.mother grandfather .sister grandson . 161 Relatii personale Dealing with People IUNIT 161 of Relatii personale Dealing with People dance .Imi pare intr-adevar rau.bunica fiu .Imi pC!.. David Simpson Here is a list of activities do in your spare time. 84 Joan Alan answer acest arbore genealogic ~i raspundeti la Intrebarile ce urmeaza: Cine este .a cinta la chitara lata citeva rnodalitati de a cere Here are some ways of apologizscuze. Listen on the cassette to how they are pronounced and repeat them.granddaughter (best) friend colleague assistant boss Ace~tia sint membri unei familii. Sint Polly ~i Alice prietenele tale? Tom este prietenul tau? a mea Alan EI Helen a ta este un (0) a lui prieterua) a ei a lui Bill a lui Alice Este Alice Alan prietenul(a) fratele fiul Alice Ea Alan EI este sora fiica prietenul colegul ajutorul seful Are Polly and Alice friends yours? Is Tom a friend of yours? mine Alan He yours is a (good) friend his of Helen hers Bill's Alice's Is Alice Alan Mary's your mother's brother son Alice She Alan He is Mary's Fred's Ron's Helen's Mason's my mother's sister daughter friend? lui Mary? mamei tale? lui Mary lui Fred lui Ron lui Helen lui Mason mamei mele Exercise 2 These are the members of a family..nepoata (de bunic) Familia Jones EXERCITII Exercise 1 - EXERCISES Jill m. ing. the cassette to how pronounced and repeat you could Listen on they are them Jean Priviti THE JONES FAMILY Peter m.a dactilografia play tennis . the following questions. Look at this family tree a. They are on the cassette. I'm very sorry --. tivitatile de mai sus. Acum cereti-va scuze pentru ca nu Now apologize for not being able ati putut indeplini niciuna din acto do the activities given above.a sota type . Ascultati pe caseta cum se pronunta ~i repetati. Ascultatl pe caseta cum se pronunta ~i repetatl.a merge cu bicicleta drive .Imi pare teribil de rau I'm really sorry -. Sint si ele pe caseta.tiica frate .daughter brother .wife father .: Imi pare foarte rau I'm so sorry .a juca tenis play football ~ a juca fotbal play the piano . 85 . husband .a dansa swim .a cinta la pian play the guitar .ICAP.sora nepot . Betty Wright John Andrew George j Aici este o lista de act ivitat i pe care Ie puteti avea in timpul liber.grandmother son . Mary Brian m.reatit de rau I am terribly sorry .a inota ride a bicycle .. sot tata sotie mama bunic .

Are you interested in foreign languages.ondulat following A: Ce apartament frumos aveti. pe ce? (Cum asa) Imi place bucatarla italiana.16.chipes Inalt . Winston (W) F: W: Te intereseaza limbile straine. Daca va face placers. Antony? A: Nu. mustata blond a .handsome tall . attractive-pretty . Who's Relalii personale Dealing with People Jean? Andrew? David Simpson? Betty Wright? 5. I'm afraid not. par scurt. Antony (A) Here are some expressions to describe people. inchis la culoare. par lung. cam durdulie.fair hair. A: And who is that? AS: That's Rudolf Nureyev. They are on the cassette.long hair slim . Ascultati cu atentie Acum ascultati pe caseta textul NOT YOU AGAIN. AB: Thank you. nu prea inalta.De unde vine Merete? .gras . AB: Este Margot Fonteyn.ICAP.lung slab . First try to answer the questions. foarte draguta 18. I am. Who's Joan? IUNIT 161 ICAP ••• 171 Pasiuni - Interests in acest capitol invilatl: • s~ vorb~i despre pasiuni.short dark hair .Ce profesie are ea? . Mai intI! incercati sa raspundeti la lntrebari. isn't it? A: It's really an apartment.short hair . And I'm interested in Italian cars. (Pointing) Who's in this photo? AB: That's Margot Fonteyn. DIALOGURI - DIALOGUES Exercise 3 Aici sint dteva expresii cu ajutorul carora pot fi descrise persoanele. I'm very interested in ballet. AB: (sec) Ce frumos. Sceneta 3 . Winston? W: Yes. • sa discutap despre ce v~ place ~i ce nu v~ place. Ma intereseaza foarte mult italiana. Who's Mary? 6. mi-e tearna ca nu. AB: It is nice. Ma intereseaza foarte mult baletul. Who's 4. par inchis la culoare. A: What a lovely flat you have. I've got an old Fiat. 161 1. F: W: Have you got one? Yes. (F). Winston? Da. listen to the entire dialogue from the beginning. AB: (dryly) How nice. am un Fiat vechi.par ondulat scurt. If you really enjoy it.scund par de culoare inchisa par blond . AB: E draguJ. A: I see you're intersted in ballet. Who's Brian 7. A: $i cine este acela? AS: Este Rudolf Nureyev. chipesa 30. Ai rnasina? Da. ascultati tot textul de la inceput. mic. (indidnd) A cui este aceasta fotografie? (Cine e in aceasta fotografie?) . nu-i asa? A: ESte un veritabil apartament. _ Pescuitul este pasiunea mea preferata. Dialogue 2 Felicity.plump Now describe the people: par scurt .curly hair . Colectionez fotografii cu balerini. (E un apartament pe cinste).Andrew este pentru sau irnpotriva Listen to this Now listen on the cassette the NOT YOU AGAIN dialogue.fat . AB: Ai vreun hobby? A: Da. WI o's 3. Te intereseaza baletul. A: vad ca te intereseaza baletul. Anthony? A: No. Who's 2. inalt 20. AB: Do you have a hobby? A: Fishing is a favourite hobby of mine. $i rna intereseaza masinile italiene. Are you intersted in ballet. F: Why is that? W: I like Italian food.dragut . F: arheologiei? F: W: F: W: 86 87 . Anne Allan Isobel Chris Peter Lowenna 50.durduliu Acum descrleti persoanele care urrneaza: Dialogue 1 Anne Bardy (AB). Acestea sint ~i ele pe caseta atraqator . I'm very interested in Italian. AB: MulJumesc. I collect photographs of ballet dancers. foarte atraqatoare 40. too.

A~ putea bea un suc de portocale? $i eu. water then. Folk music Reading Painting 89 . No. Aici nu exista lapte. Iti place vinul. it is. cars. We'll have some orange juice. este. 171 MA II intereseazA Pasiuni fotografia. e cald. I don't like beer. Ce-ai dori sa bei. it is. I'm He's She's (very) (not) painting interested in cards. . I'm afraid not. apa. teatrul. So: There's no milk here. mama. Nu. Yes. = Da.~i eu" (de asemenea) WG: My goodness. How to ask what someone is interested in. Mi-e tearna ca nu. Aici nu exista ceai. I am No. WG: I'm thirsty. So: That's right. Can I have some orange juice? So: Me too. mother? WG: You know I like tea. jocul de cAlli. nu-mi place nici vinul. foarte mult (deloc) 0 photography. Da -.. pictura. Lui Bosun Ii place laptele. Doresti niste bere? 9. No. I'm not.. Cum este tntrebata 0 persoana ce 0 intereseaza. mother? WG: No. Imi este sete. Desigur. a hobby What's your hobby? ME TOO - a pasiune a dvs? a lui? a ei? of yours? of his? of hers? CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. I don't like wine either. nu-mi place berea. no. Interests IUNIT 171 Dialogue 3 Mrs. So: Of course. of theirs. rnaslnile. Gammon eNG). it's hot. tArile straine. Bine.Nu limbile? dansul? VA (te) intereseaza muzica? plimbarea? baletul? languages? dancing? Are you interested in music? walking? ballet? 88 Yes. $i mie. is isn't a favourite hobby of mine. water. So: There's no tea here. a mea. Care este pasiunea dvs? pictura Este cititul muzica folk painting Is reading music folk Muzica folk Cititul Pictura este nu este pasiunea favoritA a lor. foreing countries. WG: Well. mama? Nu. her son (So) (fiul ei) WG: So: WG: So: WG: So: WG: WG: WG: So: WG: So: WG: So: Dumnezeule. So: Me too. What would you like to drink. [ntr-adevar. mother. Vom bea niste sue de portocale. mother. mama.Pasiuni - Interests ICAP. mama? $tii ca imi place ceaiul. So: Do you like wine. the theatre. Would you like some beer? WG: Oh. nu. it's not. WG: Bosun likes milk. atunci apa.

. beer. lata 0 lista cu citeva hobby-uri interesante. Exercise 2 Bill este foarte pi in de energie. te intereseaza pescuitul? 90 91 .· Jane: hiking (plimbare cu autostop) playing tennis tenisul fishing pescuitul Now say what Jim. some Would you like a an Ce dorqi sa un. te intereseaza sa cinti? I I'd like Bill. te intereseaza gatitul? Priscilla. I mincati? beti? niste . Jill and Jane are interested in. pretera hobby-urile de interior. camea. do not like meat. alcohol. imi place . are you interested in cooking? Priscilla.. He likes to be outside in the fresh air. I Priscilla. 3. are you interested in the theatre? Priscilla. ceaiul? puiul? vita? tea? Do you like chicken? beef? Ce min care va place? mincarea italiana. Cum se propune mincarea .0.I biutura. Hou to ask about likes and dislikes (food). A social researcher is interviewing them. berea. Jill ~i Jane.. Ii place sa stea atara la aer curat. Bill. fish. alcoolul. te intereseaza pictura? Bill. Priscilla does not like to be outside. te intereseaza lectura? Bill. Jill: singing (cintatul) playing the guitar (a cinta la crutare) dancing dansul Acum spuneti ce ii intereseaza pe Jim. are you interested in reading? Bill.. thank you.... I would. No. I don't. A~ dori . Bill. Nu. How to suggest foo d and drink.. Priscillei nu-i place sa stea atara. are you interested in singing? Bill. Mie imi place nu imi place nu-mi place nu beau pestele. are you interested in cards? Priscilla. Bill. Bill. te intereseaza carple de joc? Priscilla.. are you interested in painting? Bill. legumele. ceaiul. Un cercetator in stiinte sociale ii intervieveaza. te intereseaza sa calatoresti? Priscilla. No. I like. 171 va place Pasiuni - Interests iUNlT171 ICAP. Listen on the cassette to how they are pronunced. Nu. Oa. fruit. she prefers indoor hobbies. Cum se intreabi despre preferill1ele cullnare. tea. I like don't like Italian food. te intereseaza teatrul? Bill is very energic. tuati rolul lui Bill si/sau al Priscillei ~i raspundeti la lntrebari. Verificati raspunsurile cu caseta.ICAP. Oa . Muijumesc. Take the part of Bill and/or Priscilla and answer the questions. Yes. Ascultati pe caseta cum se pronunta Jim: reading (cititul) horse riding (calaritul) swimming inotul Bill: driving (sotatul) amateur acting (actor amator) cooking gatitul Here is a list of some interesting hobbies.. don't drink vegetables. are you interested in fishing? I Doritl I ruste un 0 ceai? pe~te? whisky? inghetata? tea? fish? whisky? ice-cream? Yes. I do. Check your answers with the cassette. are you intersted in travelling? Priscilla. fructele. 171 Exercise 1 Pasiuni EXERCITII - Interests EXERCISES 2..

RM: For how many people. Tu ce ai vrea. Giovanni's. Will this be all right? rog. (Pause) (Pauza). Would you like a piece of cake? Can I offer you a boiled egg? How about a steak? Shall we have a pint of beer? Would you prefer an orange juice? I can recommend this cheese. For what time? RM: Da. Raspundeti la IntreMnle de mai jos in mod corespunzator. Ce iei have for a main dish? ca fel pricipal? AG: I'd like a steak.Pasiuni Bill. AG: Mi-ar placea 0 triptura. HG: Have you got a table for 8 o'clock? HG: Aveli 0 rnasa pentru ora 8? RM: Yes. Mr. very good. I've reserved a table. What would you place supa de tomato. rnultumesc. darling? draqa? Ascultali cu atenlie - Listen to this Ascunap acum textul pina cind veti putea raspunde la lntrebari. HG: Buna seara Am rezervat 0 HG: Good evening. What would you like. I like cheese very much. Va place brinza? Da. "Giovanni". Dar va place ~rice altceva. Pe ce nume? HG: Gill. • sa va intrebali partenerul ce doreste. Do you like cheese? Yes. (Pause) (Pauza) HG: What would you like to start with. I think I'll have a prawn cocktail. Va place puiul? Nu. • sa comandati intr-un restaurant. please. Would you prefer some milk? Shall we have an ice-cream? Would you care for an orange? DIALOGURI- DIALOGUES Agnes Gill (AG). Do you like fish? No. please. DoriJi un ~nitel vienez? Sa bern un pahar cu vin. Este buna aceasta? HG: Yes. I'm afraid I can't eat chicken. dornnule. Preferati niste lapte? Am putea servi niste inghetata? Doriti 0 portocala? Sometimes it is necessary to say that one does not like a certain food. HG: A table for two. Assume that you're a strict vegetarian and also a teetotaller. . are you interested in horseriding? in acest capitol invilali: • sa cornandati 0 masa. pe ce nume? HG: Gill. HG: Gill. te intereseaza calaritul? Interests IUNIT 171 ICAP. It is important to do this politely. Look and listen to the examples below. 181 Bill. sir? RM: Pentru cite persoane? HG: 0 masa pentru doi. AT-Bone steak is definitely too atricot este categoric prea mutt much for me. sir. Answer the questions below appropriately. draga darling? mea? AG: Mm. Verificati-va raspunsurile pe caseta Doriti 0 bucata de prajitura? Va pot oferi un ou fiert? Ce spuneti de 0 friptura? Bern 0 halba cu bere? Preferati un suc de portocale? Va pot recomanda aceasta brinza. 93 . Doresc sa rezerv HG: Good evening. Let us have a glass of wine. Dar tu? HG: Cred ca voi lua niste supa [mi HG: I think I'll have some soup. Un AG: Oh. Come this way. PriviJi ~i ascultatl exemplele de mai jos: Va place pestele? Nu. How about you? de raci. sir. But you like everything else. HG: Da. Veniti pe aici. Henry Gill (HG) Dialogue 1 Restaurant Manager (RM). NOT YOU AGAIN! Sceneta 4 Este Merete casatorita? Cine plateste cafeaua? Andrew cunoaste bine Copenhaga? 92 . HG: Cu ce ai vrea sa incepi. Pentru ce ora. Do you like chicken? No. e foarte buna. cred ca voi lua un coctail AG: Mm. Gill. nu-mi place pestele. domnule. yes. imi place brinza foarte mult. I want to reserve a table for tonight omasa pentru asta saara. Check your answers with the cassette. domnule. pentru mine. va RM: Oh. RM: Yes. I don't like fish. va rog. RM: suna seara. HG: Buna seara. Would you like a Wiener Schnitzel. RM: Da. HG: Would you like a rump steak. or a HG: Vrei 0 fleica sau un antricot? T-Bone steak? AG: Cred ca as dori 0 fleica. 181 La restaurant Eating out IUNIT. In what name? RM: Da. I love tomato soup. HG: Gill. thank you. I think I'll have a rump steak. d-Ie Gill. what name was it? RM: Da. rnasa RM: Yes. Exercise 3 Uneori este necesar sa se spuna ca unei persoane nu-l place 0 anum ita mincare. Presupuneti ca sinteti un vegetarian convins ~i un antialcoolic. rna tern ca nu pot minca pui. E important ca acest lucru sa se f~ca in mod politicos. sir. Waiter (Wa) RM: Good evening.

30? I want to reserve a tonight. Wa: Have you chosen a wine. I know I am not sure. rnartea viitoare. You like fish. panar cu vin rosu peste. da. How to say you are not sure. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. vinul . I IMy wife I' informal Two va rag. HG: My wife will have a prawn cocktail. voi lua niste peste. some fish.. legume? Doriti ceva anume? de 94 inceput? Da. (Pauza) HG: Chelner! Wa: Da. I ceaiuri Doua coca-cola pahare cu bere Un. the wine . 0 teas coca-cola glasses of beer glass of red wine lager rump steak please. Pentru ce ora? For what time? 7. Cum se intreaba 0 persoana ce dorefte sa mantnce sau sa bea. All right. next Tuesday. yes. glass of red wine. please. sir. Wa: Yes. sir? HG: Ah. Cum se rezerva 0 mass la restaurant. And I'll have some tomato soup. How to order food and drink. 181 'CAP.. 2. domnule. Nu stiu. I'd like. 4. omasa pentru diseara.. Cum se eomanda mincarea fi bautura. a) foarte oficial very formal sotta mea Eu b) obisnuit doreste . 181 La restaurant Eating out 'UNIT. prawn cocktail. HG: Da. HG: SOlia mea va lua un coetail de raci. Nu sint sigur(a). Would you like Yes. Mi-e indiferent. I Cred ca as dori as vrea 0 friptura. Aveli 0 masa pentru Have you got a table for 7. No. milne. un niste pahar cu vin rosu halba triptura I'd like I think I'll have a steak.. How to reserve a table in a restaurant..30? 8 pm? 8 pm? 95 . thank you. domnule? HG: Am dori sa cornandarn acum. AG: Why don't you have a Dover Sole. Cum se spune cind nu sinteti sigur. rnulturnesc. bere. die? HG: A. coetail de raci. AG: De ce nu lei niste calcan? Iti place pestele. sir? HG: We would like to order now. HG: I'm not sure. va rog. I do.. Doresc sa rezerv la noapte. table for this evening. I'll have some fish (Pause) HG: Waiter! Wa: Yes. 181 HG: Nu sint sigur. tomorrow.ICAP. lar eu niste supa de rosli Wa: Ali ales vinul. 3. Wa: DA. Ce dorili sa mincati? beti? What would you like to doresc . Nu. in regula. A Will have . I don't mind. How to ask what people would like to eat and drink. HG: Yes. beer. 181 La restaurant Eating out any vegetables? anything else? to start with? 'UNIT.

ali rarnas oupa concediu fara bani. irnpreuna cu prietenul dvs. 181 La restaurant Eating out IUNIT.supa zilei £ 7.somon cu maioneza £ 7. incil nu mai doriti desert si cornandati cafea ~i bomboane. Oonstruiti doua conversatii diferite cu chelnerul conform informatiilor date mai jos. Pe ce nume? Care este numele? EXERCITII Exercise 1 Imaginali-va ca sinteti intr-un restaurant.75 Egg Mayonnaise . de aceea cornandati numai apa CONVERSATIA 2 Mergeti cu un coleg de afaceri la rnasa ~i doriti sa i1 uirniti.1 97 .95 Medallion of Prime Fillet of Beef with Brandv and Mustard Sauce. Cind veti decide ce veti spune.Ciuperci cu usturoi.friptura de miel cu sos de menta §i tarhon £ 9. IA table for I three two I please .Friptura de pore la tava cu sos de vin £ 8. Veriticativa raspunsurile cu caseta.75 Homemade Pate . Nu uitati sa cereti lista cu vinuri. £ 2. trei La restaurant Eating out IUNIT.Coctail de raci £ 3. garnished with Cherkins. EXERCISES Imagine that you are in a restaurant.95 Marinated Trout served with . De aceea dor~i sa cornandati pentru amindoi cele mai ieftine antreuri ~i cel mai ieftin tel de mincare.95 Melon Pearls with Orange segments £ 2.maioneza £ 1.50 Soup of the Day .25 Smoked Mackerel and Brandv Mousse .medalion de vita Conversation 1 Dvs.Macrou afumat £ 3.ICAP. Nu va pute]i permite nici Yin. Capers and Parsley .Veti avea nevoie de menu-ul de la pagina 96. Ascultati cu atentie Ascultati Listen to this la intrebarl sceneta de atitea ori pina ce yeti putea raspunde NOT YOU AGAIN! Sceneta 5 Unde lucreaza Andrew? Merete are 0 locuinta mare sau mica? Care este hobby-ul Meretei? Menu £ 1. Check your answers with the cassette.95 Chicken Escalope with Port and Mushrooms Escalop de pasare cu ciuperci £ 6. 181 I0 pentru Pentru cite persoane? rnasa ooua . patrunjel §i smintina ~ £ 1.95 Fillets of Sole baked with prawns and topped with Cheese Sauce .75 Prawn Cocktail Balmoral . 181 I I va rog.25 Hot sauted Mushrooms with Garlic. In final sinteti atit de satui.Muschi cu sos £ 10.95 Sliced fillets of Pork with Marsala Wine Sauce . For how many people? two I A table for I three In what name? What name is it? _ I please.Pastrav cu mustar English Mustard Dressing £ 3.75 Scallops and Prawns in a Creamy Lobster and Brandy Sauce . When you have decided what to say.95 Thinly sliced Parma Ham -' Pepene cu sunca £ 3.pate de casa 96 pepene cu portocale 10 pentru rnasa I va rog.95 Sliced poached Scotch Salmon with warm Mayonnaise.50 Roast Best End of Lamb served with Mint and Tarragon Sauce . lucratl fiecare exercltiu completind conversapile de pe caseta. 181 ICAP. Work out two different conversations with the waiter according to the information given below. flavoured with freshly grated Nutmeg . work through each exercise using the gapped conversation on the cassette. Parsley and Cream .50 Minute Sirloin Steak with Tomato and Garlic Sauce .crustacee cu sos £ 5. de aceea comandati pentru amindoi cele mai scumpe antreuri ~i cel mai scump §i mai bun fel de mincare cu carne. You will need to refer to the menu on page 96.file de calcan cu raci §i sos de brinza £ 8.

14 nights. Bardy. What time? HG: 8 o'clock. please? Brown. You can have a room in the Hotel Annabel. Re: Pentru cite nopti? AB: Pentru 0 noapte. va rag? Brown.ICAP. Mr. RM: Cite persoane? HG: 0 masa pentru doi. AB: Hello. Where? Edinburgh. da. Have you got a room for May 5th? Re: Single or double? AB: Single. How much is it? £ 55 a night. A: What is Hotel Annabel like? CI: I can recommend it. A. am 0 camera de 0 persoana AB: Cu baie? Re: Oa. desigur. sir. The Windsor este retinut In intregime. What name? HG: Gill. Thank you. 1 Septembrie. 14 nopp. Sau la hotelul Eugenia. domnule. RM: Oa. La ce hotel? Windsor. A: Alo. Re: Yes. (Pauza) A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: Scuzati-ma un moment. Right. Mrs. Ooriti sa confirrnatl rezervarea In scris? AB: Oa. AB: 0 voi lua. Henry Gill (HG). HG: Gill. Edinburgh. AB: Buna ziua. (Pause) Excuse me a moment. September the 1st. Clnd doriti sa merqetl? La 1 Septembrie. AB: Cit costa? Re: 55 lire pe noapte. Goodbye. Which hotel? Windsor. Hotel Receptionist (Re) (suna telefonul) Re: Clifton Hill Hotel. 191 Hoteluri 0 Hotels camera la hotel Hoteluri HG: Buna seara. va rog. Anne Sardy. Or. I can recommend the Eugenia too. (teletoneaza) CI: CI: A: CI: Dialogue 2 (suna telefonul) RM: Taj Mahal. Va pot recomanda ~i hotel Eugenia. Goodbye. Cum este hotelul Annabel? Vi-I pot recomanda. In intregime retinut? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? (Oiscutind cu Antony) Mr Brown. dna Bardy. Hotel Windsor din Edinburgh. 7 nights or 14 nights? 14. LA ce ora? HG: La ora 8. Ce nume. with a bath. Hotel Windsor in Edinburgh. AS: Re: AS: Re: AS: Re: AS: Re: AB: Re: AS: Re: With a bath? Yes. Unde? Edinburgh. What name. Re: Multumesc. Puteti lua a camera la hotel Annabel. yes. Hotels in acest capitol invatati sa comandati DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Anne Sardy (AS). 01 si dna Brown. sir. Will you confirm the booking in writing? Yes. RM: Yes. Re: In regula. A lovely place. in the Hotel Eugenia. I'll take it. Eugenia este prea scump.. and Mrs Brown. A: I'll take the Hotel Annabel. Oh. I want to book a holiday in Scotland. Voi lua la hotel Annabel. Re: La revedere. HG: Good evening! Have you got a table for tomorrow evening? RM: Yes. (phone rings) Re: Clifton Hill Hotel. Clerk (CI) A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: A: i CI: A: Ooresc sa fac a rezervare pentru a vacanta In Scotia. Dialogue 3 Antony (A). the Windsor is completely booked. I've got a single room. $apte nopti sau 14? 14. Sovereign? I want a double room. Pe ce nume. Frumos lac. AB: La revedere. of course. Restaurant Manager (AM) (phone rings) RM: Taj Mahal. cu mic dejun. the 1st. What name is it please? Mrs. Re: Oa. Yes. RM: For how many? HG: A table for two. cu baie. Re: How many nights? AB: For one night. Completely booked? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? (Talking to Antony) Mr Brown. CI: 98 99 . Oa. please. bed and breakfast. When would you like to go? September. Sovereign? Ooresc 0 camera dubla. Re: Pe ce nume? AB: pna Anne Bardy. (phones) Hello. Edinburgh. The Eugenia is too expensive. Aveti a rnasa pentru miine seara? RM: Oa. die. Aveti 0 camera pentru 5 mai? Re: Cu un pat sau dubla? AB: De 0 persoana.

(4)..mai From January 5 May 1st th to January .06 a saptamina De la 5 ianuarie 1 mai d) toate irnpreuna I'd like a Have you got double room single pina la .13. It's on the cassette. These numbers indicate the type of room you want to reserve.11 30. 1.03-31.07 23.. May. 9. (1w) 02. Cum se rezerva 0 camera. 5.11 28. Verificati-va raspunsul cu caseta. (1) (2) (1) (1w) (3) a noapte pentru doua trei b) c) d) e) 2--4 1-3 2 2--4 f) 1-3 (1w) g) h) i) j) 2-5 2--4 2-3 1-5 (2) (1) (1) (2) Exercise 2 Doriti sa rezervati a camera pentru a anurnita perioada..08 04. 100 EXERCISES You want to book a room.27. How to reserve a hotel room.05 .01 07.09.. (1)..03 06.Hoteluri - Hotels IUNIT 191 1 2 3 4 5 Hoteluri = Hotels CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. 2. hotelului: Simpla sau . Check your answers with the cassete. You want to book a room for a certain length of time. Hotel Receptionist: Clifton Hill Hotel You: . Receptia dubla? Dvs.05 6. Dvs.. one night (0 noapte) three nights (trei nopti) one week (0 saptamina) Now ask for these rooms. Aceste r'lumere va indica tipul de camera pe care a doriti. 3. Example: (1) (3) (1w) b) pentru cind 10 ianuarie pentru 17 mai 21 august c) pentru cit timp b) when for? January for May August c) for how long? one night nopti for two three a week nights the tenth seventh 21st a) 1 Acum cereti aceste camere. Verincati-va raspunsurile cu caseta. E pe caseta Receptia hotelului: Clifton Hill Hotel You want to book a hotel room... d) putting it all together with bath without for May 1st for two nights two for n~hts from May 1 to May 3rd Exercise 3 Doriti sa rezervati a camera la hotel. 7.: . a camera simpla dubla cu fara baie du!? Numerele intra paranteze indica timpul de statlonare dorit.07 27.02 08. a) Ce fel de camera • a) What kind of room a single double room with without a bath shower a single room (camera de a persoana) a double room (camera dubla) with bathroom (cu baie) with a shower (cu dus) with a television set cu televizor) The numbers in brackets indicate how long you want to stay. Check your answers with the cassette.08 09. (2).. 8.10.10 . Hotel Receptionist: Single or duble? You: .12 20.. (1)..06 05. (4)...12 . (2).10 12. (3). 10. tuatl-va rolul in conversatia care urmeaza.. Take your part in the following gapped conversation.01 .02 15.ianuarie . 30. 101 EXERCITII Exercise 1 Dor~i sa rezervati a camera.: .. (1w). 4. (5)..

AA: Da. You: . Trebuie sa am viza? TA: Da.. am unul. I've got one. When do you want to travel? WG: Next month. domnule. that isn't necessary. Nu am.. am 0 camera sirnpla. Receplia hotelului: 55 £ pe noapte cu mic dejun. WG: I want to book a flight to Caracas..: ... va rog? Dvs.. Hotel Receptionist: Thank you. Receplia hotelului: Da.ICAP •• 191 Hoteluri - Hotels IUNIT 191 ICAP..Si-a gasit Merete un adapost? WG: Da. nu este necesar. lata un formular. Will you confirm the booking in writing. Hotel Receptionist: Yes.. Dialogue 2 Henry Gill (HG) AA Man (AA) HG: Doresc sa-rnl iau rnasina pe continent. Must I have a visa? TA: Yes. madam.. doarnna. WG: Trebuie sa am certificat de vaccinare? TA: Nu. WG: Muijumesc.: . Must I have a travel insurance? TA: You needn't have a travel insurance. Ziua de nastere a fiului meu e pe 20 noiembrie.. TA: Yes. WG: on good. You: .. you must have a visa for Venezuela. Hotel Receptionist: What name is it please? You: . Ascultali Acum ascultati ascultati cu atenlie ---:-Listen To This Inca 0 ultima sceneta a textului NOT YOU AGAIN! Daca dor~i data tot textul de la Inceput. RecePlia hotelului: La revedere.. with bath. please? You: . You: . WG: Oh. Receplia hotelului: Care este numele.. I want to take my car to the continent. Dvs. WG: Thank you. 201 Instructiuni - Regulations IUNIT201 Receplia hotelului: Pentru cite nopp? Dvs. WG: 0.. • sa torrnati propozitiae corespunzatoare.. TA: Trebuie sa aveti un pasaport valabil. TA: Da.: . TA: You must have a valid passaport. WG: Yes. AA: Yes. Imi trebuie ~i 0 asigurare de calatorie? TA: Nu ave]i nevoie de asigurare de calatorie. Hotel Receptionist: How many nights? You: . Which countries do you want to visit? 103 .: . Sceneta 6 .. Hotel Receptionist: Goodbye. WG: Vai de mine.. Receplia hotelului: Da. You: . Receplia hotelului: Bine.. va veti da seama cit de mutt intelegeti. bed and breakfast. Trebuie sa II trirniteti la Ambasada Venezuelei. Dvs. Cind doriti sa calator~i? WG: Luna viitoare. va rog? Dvs. sir. I've got a single room. Hotel Receptionist? Right.... TA.. Hotel Receptionist: £ 55 a night. Vrelisa contirmap rezervarea in scris.. My son's birthday is on the 20th of November.. DIALOGURI - DIALOGUES Mrs Gammon CWG). bine.. He works in Caracas. Dvs. EI lucreaza in Caracas. cu baie... dear. Hotel Receptionist: Yes. Ce tari dor~i sa vizitati? HG: Good morning. trebuie sa aveJi viza pentru Venezuela. in acest capitol inv81atl: • sa lntrebati daca este sau nu necesar sa se taca un anumit lucru. Dar eu 0 recomand. Dvs.Travel Agent (TA) Dialogue 1 (funcponar la oficiul de voiaj) WG: Doresc sa rezerv un bilet pentru Caracas.Ce este de vazut In York? . But I always recommend it.. Receplia hotelului: Muijumesc. WG: Must I have a vaccination certificate? TA: No.. You must send it to the Venezuelan Embassy.: . TA: Here's an application form. I haven't got one..

Cum se intreaba daca trebuie sa se faca ceva anume. I must take my umbrella. a "Green Card".Monday Marti . Vreli sa rnerqeti la teatru.Tuesday Miercuri . HG: Right.mers la Birmingham buy Felicity a necklace . What does he have to do on each day? Exemple: What must Winston do on Sunday? He must see Felicity. Cartea verde. 10. inteleg. 4. Este cald ~i dor~i sa mergeli la bazinul de inot. HG: In regula.scos rnasina go to Birmingham . HG: Desigur. Dor~i sa jucati fotbal. Da trebuie. 201 Instrucliuni EXERCITII - Regulations EXERCISES IUNIT 201 HG: Germania ~i Cehoslovacia. Exercise 1 lata 0 lista de obiecte putea avea nevoie.ICAP. passport. You must needn't have get an International Driving Permit. . multurnesc. Must I have a "Green Card"? AA: Yes. a passport. Trebuie sa obtin o viza? Care dintre aceste lucruri trebuie sa Ie luati cu dvs.curnparat racheta de tenis get up at 6 a. AA: Trebuie sa ave]i un pasaport valabil.30 stay in bed (tired) de stat in pat (obosit) 105 . aveti nevoie de cartea verde. Aveli de gind sa faceli 0 calatorle la lara. 7. Trebuie sa am cartea verde? AA: qa.Friday Simbata . 201 Instrucliuni - Regulations IUNIT 201 ICAP. ochelari de soare periula de dinli costum de baie pasaport bilete de care ali bani narta racheta ghete umbrela Here is a list of things you might need. Vreti sa va petreceti concediul in stralnatare. Exercise 2 certificat de vacinare. Ploua. 1. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Cerul este senin. Trebuie Nu e necesar permis international. Ouminica . 3. HG: Yes. AA: Pentru Cehoslovacia trebuie sa avetl un permis de conducere international. I see.m. Cetrebuie sa luati cind merqeti la cumparatun.vazut Felicity fetch car . Trebuie sa imi iau umbrela. 8. Ramineti la sfir~it de saptarnlna la prieteni.cumparat Felicity colier buy tennis racket . you needn't. a vaccination certificate. you need a "Green Card". No. HG: Da. How to ask if you must do something. AA: You must have a valid passaport Or a Visitor's Passaport.Saturday 104 I~ see Felicity . thank you.? Exemple: Ploua.Wednesday Joi Thursday Look at a page from Winston's diary. 9. 5. Vineri . 6.sculat 6. 2.Sunday Luni . sa am un pasaport valabil? o asigurare? I have Must we get a valid pasaport? a visa? a travel insurance? Yes. Ce trebuie sa taca in fiecare zi? Exemplu: Ce trebuie sa taca Winston duminica? Trebuie s-o vada pe Felicity. Nu e necesar. HG: Of course. Uitali-va la 0 pagina din agenda lui Winston. Dor~i sa jucati tenis. Sau un passport de vizitator. sunglasses money toothbrush map bathing suit tennis racket passport boots tickets umbrella Which of the things you see in the list must you take with you? Exemple: It's raining. AA: And for Czechoslovakia you must have an International Driving Permit. HG: Germany and Czechoslovakia. you must. la tara. Nu.

Winston (W). Listen to the cassette and take the role of Anne. 201 Instructiuni - Regulations IUNIT 201 • • • • sa sa sa sa Ce trehuie sa taca Winston durninica? Ce trebuie sa taca Winston luni? Ce trebuie sa taca Winston rnarti? Ce trebuie sa taca Winston miercuri? Ce trebuie sa taca Winston joi? Ce trebuie sa taca Winston vineri? Ce trebuie sa taca Winston simbata? What must Winston do on Sunday? What must Winston do on Monday? What must Winston do on Tuesday? What must Winston do on Wednesday? What must Winston do on Thursday? What must Winston do on Friday? What must Winston do on Saturday? Jocuri §i sporturi Games and Sports in acest capitol invalali: IUNIT. that's a good idea.lrrtirnplator. Let's ask her. he goes about five times a week. I'm always alone. Simbata dirnineata Henry surra la telefon sa 0 intrebe ce ar putea lua cu el. 211 faceti propuneri.inot destul de bine. M: That doesn't matter. W: I can't swim that well. nu e nevoie sa-!i iei racheta. NOT YOU AGAIN Scenetele 7-9 . Sa 0 intreoarn. W: Yes. Ce face acolo? Pescuieste. Hai sa mergem la inot. Anne ii spune ca ea a organizat totul.ICAP. It's a lovely day. cine mai este la hotel? MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Unde este John astazi? La riu. Mrs Fisher (Fi) Ascultati cu atentie Listen to this Ascultati acum Inca 0 data tot texul irnpreuna cu ultima sceneta. e 0 idee buna Mary stie sa Inoate? Nu stiu. W (reluctantly): Well. Da. it's a lovely day. Sa mergem. lntrebati ~i sa vorbiti despre cit de des se poate face un anumit lucru.Unde va fi qazduita Merete? .. Henry trebuie sa stea acasa pina simbata dupa-arruaza. (n-are importanta). $tii sa inoti? Da. (ezitlnd): Sine. merge cal]1 de cinci ori pe saptarnina. . Intotdeauna sint sinqura. F: Exercise 3 Henry ~i Anne au hotarit sa viziteze niste prieteni la sfirsit de saptamina.Jndesi-a rezervat camera? . Anne pleaca deja de vineri. MD: Why don't you go with him? 107 106 . Asculati caseta ~i luati rolul lui Anne. Nu face nimic. cereti unei persoane sa intreprinda un anumit lucr_u intrebati daca 0 persoana practica sau nu un anumit sport._!. Henry and Anne have decided to visit some friend at the weekend. F: Can Mary swim? W: I don't know. Anne 'tells him that she has organized everything. you needn't bring your tennis racket. W: F: W: F: W: F: M: W: M: W Dialogue 2 Mrs MacDonald (MD). F: Mary. F: Can you swim? M: Yes. On Saturday morning Henry rings up to find out what he should bring with him. Mary (M) F: Este 0 zi trurnoasa. Eu nu pot inota atit (prea) bine. Merge adesea la pescuit? 0. MD: De ce nu mergi cu el? MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Where's John today? At the river. As Henry is very careless at getting things ready. Mary. Henry has to stay until Saturday afternoon. W: Let's go swimming. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). What's he doing there? He's fishing. Exemplu: Trebuie sa-rni iau racheta? Nu. Deoarece Henry este distrat cino aranjeaza lucrurile. Exemplu: Must I bring my tennis racket? No. Anne a strins tot ce le-ar putea trebui ~i a luat cu ea. all right then. Let's go. Anne has collected everything he might need and taken it with her. Anne is already going on Friday. atunci e In regula. e 0 zi trurnoasa Sa mergem sa inotarn. Does he often go fishing? Oh. I can swim quite well. Let's go swimming.

Inotam. 211 Jocuri §i sporturi Games and Sports swim? ski? play tennis? play squash? play bridge? Yes. How to ask how often someone can do something. Unde este Bill astazi? MD: E sirnbata. [ IS inteNale regulate de limp. I Haide I mergem I lr:: I Shall we play squash. 211 Nu rna intereseaza pescuitul. Cum este intrebati 0 persoani daci face deseori un sport. $i se antreneaza de doua ori pe saptarnina. I/he/she can't. He's playing football. 211 Jocuri §i sporturi Games and Sports Fi: IUNIT. fairly well. IUNIT. I carli. very well. No. Nu. You He She cards. HE'SPlA YJNG FOOTBALL intruGff.s_JI_g_O_~L:_:_~n_~_s~_a~l~k_~ swimming 2. Fi: Does he often play football? MD: He plays every Saturday. zilnic. 211 ICAP. And he trains twice a week. Joaca fotbal. I'm not interested in fishing. Where's Bill today? MD: It's Saturday. Fi: Oh. . you Can he she Mary . Fi: De ce nu mergi cu el? MD: Nu rna intereseaza fotbalul. quite well.fiind vorba de 0 actiune care are Joe frecvent." ! IT'S SATUROAV. Cum se propune cuiva 0 activitate. I [-------i Sa I I jucarn sa I squash. Mergeli Merge Eu Noi EI Ea adesea sa joe tenis la schi? la pescuit? jucati fotbal? Does he/she Do you often go skiing? go fishing? play football? i L .ICAP. OOliunea se petrece Is 0 data apropiat~ verbut este la prezent progresiV{Present ~tii stie HE PLAYS EVERY SATURDAY in acest cal. I [oaca tenis se antreneaza 108 109 .! Eu Tu EI Ea stiu inot schiez sa joc tenis joc squash putln relativ bine destul de bine deloc foarte bine L I· I 8. 3. de 5 ori pe saptarnina. de 2 ori pe satamina. s-a fotosit prezentul Simplu (Simple Present). la inot la pescuit I sa inoli schieze? joace ten is? joace squash? bridge? rna antrenez merqern merge I el I ea Mary simbata. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. l/he/sne can. How to suggest to do something.I __l I ~a p~imbare. Fi: Joaca adesea fotbal? MD: Joaca in fiecare sirnbata. Fi: Why don't you go with him? MD: Oh. i----Tu-I $tii I $tie I in fiecare sarbatoare. Continuous). Cum se lntreaba 0 persoana daca practica vreun How to ask if someone can do something. I L~. I'm not interested in football. at all. I ten is. - ! I swim can can't ski play tennis play squash a little. C Da.

LUJIi place sa joace fotbal si carp. hai sa jucam fotbal. a schia. OK. OK. ECERCITII Exercise 1 Exista doua monalitati de a propune unei persoane sa faceti irnpreuna ceva. likes and o intilnili pe Madeleine. He likes playing football and cards. about 5 times a week. Madeleine: Nu. a juca carti. I We often sometimes seldom never tennis every holiday. IUNIT. He enjoys skiing and going for walks. Mad: No. 110 EXERCISES Faceti citeva propuneri lui Matthew !?i Madeleinei . metimes Exercise 3 i seldom I never II intilnili pe Matthew. . bridge. riding playing tennis. tenis. You meet Madeleine. 211 Jocuri §i sporturi Games and Sports IUNIT. go shopping. skiing. goes plays swimming. 211 ICAP. a conduce rnasina. Suggest to another person that you do the activities shown below.• lata niste exemple de conversape: Dvs: Matthew. sa inoate. She dancing. nu stiu sa joc carJi. a cinta. Suggest to Matthew that you: a) play football b) go riding 111 There are two ways of suggesting to a person that you do something. You: Madeleine. Ii place sa schieze !?i sa rnearqa la plimbare. tennis.-l:en a calart. a cinta la chitara: a dansa. inotul. Exemplu: $tii sa lnoti? Mary stie sa inoate? Ask someone if he/she can do these things. Propuneti lui Matthew ca irnpreuna sa: a) jucati fotbal b) calarili Make some proposals to Matthew and Madeleine. I can't play cards. twice a week. Propuneti unei alte persoane sa aveti impreuna urrnatoarele activitati. every day. fotografia conduce rnasina cinta la chnara dansa drumeti Shall we go for a walk? Let's play tennis. read ride (go riding) swim (go swimming) take a photo drive a car (go for a drive) play the guitar dance (go dancing) hike (go hiking) Exercise 2 Intrebati 0 persoana daca poate face aceste lucruri. 211 I swimming I fishing tennis Mergem la plimbare? Sa jucarn ten is. Ei ii place dansul. let's play cards. bridge. a gati. Madeleine. shall we play football? M: Yes. swimming. Example: Can you swim? Can Mary swim? r~--- I Eleano r I She i My so n . Dvs: Sa jucarn carti.Jocuri §i sporturi Games and Sports I We He She play train go goes plays trains Eu Noi adesea uneori rar niciodata a iul meu leanor adesea uneori rar niciodata I merge joaca mergem jucarn la schi la inot bridge tenis sa schieze. a juca tenis. Matthew: Da. You meet Matthew. every Saturday. a citi a calari a a a a a a inota go swimming play tennis. Here are some example conversations: You: Matthew. calaria ~i tenisul.

221 Urgente Emergencies IUNIT. HG: Drace! Fierbem! AG: Opreste imediat! HG: E un telefon aici in spate. Then propose to Madeleine that you: a) b) c) d) e) go dancing go skiing go for a swim play football go riding mergeti la dans mergeti la inot fotbal calar~i DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Agness Gill (AG). AA: Unde va atlati? HG: La 0 mila de Londra. 113 I . I've broken down. temperatura. Ascultali cu atenlie - Listen to this! In acest capitol in cepe un nou text. AG: Ce insearnna zgomotul acesta? HG: Nu stlu. Be quick! Hello. 221 in acest capitol invi1&1i: • sa solicitati ajutor in cazul in care rnasina va este in pana: • sa stabilili 0 intilnire. AG: Grabe§lte-te. AG: Look at the temperature gauge. AA: De la ce nurnar sunatl? HG: 528. Where are you? About a mile away towards London. Ascultati scenetele 1 §li 2 pina cind yeti gasi raspunsurile la urrnatoarele lntrebari: "I'LL OBEY" Scenetele 1-2 .Cum sarbatoreste Tom vacanta? .. AA: Ce maroa este? HG: Un BMW._ . AA: Sinteti membru AA? HG: Da. What colour? Red. Henry Gill (HG). 211 ICAP. Thank you.ICAP. AA: (Ia telefon) Care este nurnarul rnaslnli dvs. I'll get someone there right away. AA: Ce culoare? HG: RO§lie. What is the number of the phone you are calling from? 528. AA MAN (AA) AG: What's that noise? HG: I don't know. HG: AG: HG: AG: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: Damn! We're bOiling! Stop quickly! There's a telephone back there. AG: Priveste indicatorul de. AA: Trimit pe cineva numaidecit HG: Multurnesc. cu cea Compare your conversation with the one on the cassette. 211 c) jucali calli d) jucali ten is e) sa inotali Apoi propunep a) sa b) sa c) sa d) sa e) sa de pe schiatl jucati Jocuri §i sporturi Games and Sports c) play cards d) play tennis e) go swimming Madeleine-ei: IUNIT.De obicei Alan merge cu rnasina? * * * acolo HG. Are you a member of the AA? Yes. HG: Alo! Sint in pana. What make of car is it? A BMW.? HG: E 481 GVY. (on the phone): what is your car number? E 481 GVY.-.Ii convine lui Tom ca Jo sa vina cu prietenul ei? . Comparati caseta conversapa dvs.

Yes. Cine sinteJi? WG: Aici Winifred Gammon. dna. This is Winifred Gammon speaking. Receptionist: Goodbye. Who is that speaking? (Buna dirnlneata. are lista cornpleta pentru . Dr. cind dor~i sa ven~i?) Mrs Gammon: (in aceasta dimineaJa). That's all right. Mrs. I'm afraid he's booked right up this morning. I'll come at 6. yes. Mrs Gammon. Jones. I should like an appointment with Dr.15? WG: Oh. Who is that speaking? WG.. Mrs Gammon: (asiqurati-va ca vorbiJi cu centrul de sallatate) Receptionist: Yes. Gammon:(doriJi 0 intilnire cu dr.15? WG: Da. Pot veni la. Cind doriti sa veniJi? WG: Este liber in aceasta dimineata? Re: Nu. Can you come this evening at 6. Este pe caseta EXERCITII Do you remember dialogue 2 on the cassette? Then complete de role of Mrs Gammon in the gapped conversation. Is Este el (ea) liber la .15. Re: La revedere. he/she is. Jackson). Centrul de sanatate (policlinica)? Re: Da. Gill. Gammon. Can you come this evening at 6. 221 the doctor.. Muijumesc. Re: Da. Msr.II I ICAP •. Is that the Health Centre? Re: Yes. Gammon. Thank you.aceasta dimineaJa. When would you like to come? (Da. Mrs. Smith. 221 Urgenle I want to make an appointI'd like ment with Emergencies IUNIT. Can you come .. Puteti veni diseara la 6. Good morning. Dr Jones. Cum se fixeazi 0 intilnire How to make an appointment. Yin diseara la 6. Can I come I'm afraid he's/she's booked up. (La revedere d-na Gammon). Puteti veni la. Now try this conversation same way. good morning.15? (Mi-e tearna ca e ocupat. Chaffers) 114 115 . Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Re: Goodbye. he she Can I come on (+ day or date)? free at (+ time)? - Da este. Puteti veni diseara la 6. Receptionist: Yes.. in the Mrs Gammon: (AsiguraJi-va ca vorbiti cu cabinetul "surgery" dr. Exercise 2 Acum incercali aceasta conversape in acelasi mod. Receptionist (Re) WG (telephoning): Alo.15?) Mrs Gammon: (pute]l veni la aceasta ora). Mrs. Afj dori o programare la doctorul Jackson.15 this evening. It's on the cassette. 1. Mr. WG (telephoning): Hello. 2 de pe caseta? Atunci completati spatine goale cu ceea ce trebuie sa spuna Dna Gammon. Gammon.. When would you like to come? WG: Is he free this morning? Re: No. Jackson. too. imi pare rau. I'n afraid he's booked right up this morning.... Mrs Gammon. Mr Smith. You can come at/on . Gill.. d-na Gammon. Cine-i la telefon?) Mrs. buna dlrnineaja. Re: Yes.? _ EXERCISES Exercise 1 Va amint~i de dialogul nr. 22! Urgenle - Emergencies IUNIT. Este in ordine. Receptionist: No. doamna Gammon. doctorul.

. Listen again to dialogue number 1. Sunali de la postul telefonic 78. AA Man: I'll get someone there right away. Can you come tomorrow afternoon at 4. 4. in drum spre Londra pe M5. This dialogue is on the cassette.: .: .. It's recorded on the cassette.? Dvs.45?) Mrs Gammon: (Puteti) Receptlonist: Goodbye.il I Urgenle Receptionist: Emergencies IUNIT. you are phoning from box 78. conoucep un Ford Escort rosu cu nurnarul NEA-RX 104.: .. 5 Ce s-a intimplat cu Jo? Pe cine a sunat ea? Cum ~i-au petrecut concediul Alan ~i Jo? Dvs. When would you like to come? (Da d-na Gammon. Who is that speaking? (Bun~ ziua. Gammon.: .: . AA: Care este nurnarul rnasinii dvs. Mrs Gammon. Ascultali CU atenlie - Listen to this la intreb~i.. Mrs. on the M5. pute]i veni dup~ amiaza la 4. Reprez. cind dorili sa veniji?) Mrs Gammon: (Milne dirnineata) Receptionist: No. Reprez. AA Man: What is your car num- Ascultali acum scenetele 3-5 ale textului I'LL OBEY ~i r~pundeti Scenetele 3. Imagine this time that you are driving a yellow Porsche. ~i acest dialog este pe caseta. AA: Sinteli membru AA? Dvs. situata la 10 mile de Bristol.. you are 5 miles from Harrogate... Completati spatiiie goale din dialog. 221 ICAP. 10 miles from Bristol. Este inregistrat pe caseta. You drive a red Ford Escort. IUNIT.. mi-e teama ca e ocupat. • (La revedere d-na Gammon).. Apoi imaginali-va ca sinteti in pan a pe autostrada. AA: De la ce nurnar de telefon sunati? Dvs. Reprez.. Exercise 3 Ascultati .. Do this exercise again...: Nu. Reprez AA: Unde sinteti? Dvs.45? (Nu. AA Man: Where are you? You: .. AA Man: Are you a member of the AA? You: No.. Repetali exercijiul. 23...: Mu~umesc. Teletonati de la cabina 23. travelling towards London. AA Man: What make of car is it? You: . Reprez.. AA Man: What colour? You: . You are telephoning from call box no..221 i I Good afternoon. You: . 116 ber? You: . AA: Trimit pe cineva acolo imediat. De aceasta dat~ imaginali-v~ c~ aveli un Porsche de culoare galben~ cu num~ul HH-AN 273. but I am a member of the ADAC. Dvs. I'm afraid he's booked up tomorrow morning. C~I~toriji pe A 64 ~i sinteli la 5 mile de Harrogate. . registration number NEA-RX 104. too. registration number HH-AN 273: you are travelling on the A 64.: (aveti 0 pana) Reprez.. Reprez. AA: Ce culoare? Dvs. sint membru ADAC.din nou dialogul 1. Then imagine that you have broken down on the motorway. AA: Ce tel de rnasina este? Dvs. Complete the gapped dialogue. cine-i la telefon?) Mrs Gammon: (solicitali 0 programare) Receptionist: Yes.. AA Man: What is the number of the phone you are calling from? You: . 221 Urgenle Emergencies You: Thank you.

thank you.crieti obiectul care nu tunctioneaza: sa dU'8!i la reparat un obiect. How much? About £ 50. WG: Buna seara.--~---__. Can he come this evening? I don't want to miss "Neighbours". There's something wrong with my television set.t stricat dus . Poate veni asta seara? Nu vreau sa pierd "Neighbours". (Citeva ore mai tirziu) HG: AG: HG: AG: HG: As: HG: As: HG: As: HG: Damn. Wi: Oh. As: I'll see what I can do. HG: Cit costa? As: Aproximativ 50 £. young husband (Hu) Wi: Ce s-a intimplat? Hu: Am spart 0 tava. WG: Good evening. it's broken down. As: Da. Agnes Gill (AG). Hu: irm pare teribil de rau. As: Anything else? WG: Yes. it's my best plate! A present from Auntie Gwen. As: Care e necazul? 118 As: Radio Rentals. Good bye. Yes. HG: Cit costa masina aceea noua de acolo? As: Aceea costa 141 £. What's the matter? This Flymo. I've I have car The flymo fuse cylinder battery broken a plate a vase HG: Acest Flymo s-a stricat. WG: The colours are wrong. darling. E ceva in nerequla cu televizorul meu. I see. face un zgomot ciudat. cilindrul e stricat. s-a stricat. Well. As: What's the trouble? neregula cu mal?ina mea 119 L . poate 60 £. inteleg. este tava mea cea mai buna Un cadou de la matusa Gwen. sir. WG: Yes. As: Sa vad ce pot face. s-a stricat! Ce s-a intirnplat? Acest Flymo. Cum se exprlrna regretul How to express your concern HOW TO SAY IT Irm pare teribil de ingrozitor de foarte rau I'm terribly awfully very sorry. HG: Ma voi gindi. 1. As: Yes. you're so clumsy! Nu este buna culoarea. Assistant (As) As: Radio Rentals. I'll get someone there right away. draqa. Va pot pune unul nou. Wg: Multurnesc. Hu: I'm terribly sorry. WG: Multumesc. 2. (0 sa rna mai gindesc). I'll think about it.-------r----~~ . WG: As: WG: As: 231 Defecliuni - Faults IUNIT 231 I DIAlOGURI I I DIALOGUES II Dialogue 1 young wife (Wi). Wi: 0. Dialogue 2 Henry Gill (HG). the cylinder has gone. Wi: Ce stingaci el?ti! Wi: What happened? Hu: I've broken a plate. I can get you a new one. sa de:. it is very old. Cum se spune ca un obiect este stricat How to say that something is broken I Am span Masina Flymo Siquranta Cilindrul Bateria E ceva in I: :. How much is that new machine over there? That one costs £ 141. Wi: Oh. it's broken down. Da. Dar este foarte vechi. Faults IUNIT 231 ICAP. it's making a strange noise. CUM SE SPUNE. Shop Assistant (As) HG: AG: HG: AG: Drace. Mai are ceva? Da. domnule.Defecliuni in • • • acest capitol invalali: sa va sxprimati regretu!. Trimit imediat pe cineva. La revedere. has broken down gone s-a televizorul meu There is something wrong with my television· set car Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). (A few hours later) This Flymo. WG: Thank you. Perhaps £ 60. It's broken down.

d-Ie Herzog? Driver: Cureaua ventilatorului s-a stricat. Listen to casette the dialogue on the AA Official: Asociatia Autornobilistilor.. please? AA Official: What's the matter? Driver: I have broken down. 1. Trimitem pe cineva acolo cit de curind posibil. die Herzog? Driver: Nu. Ceasul dvs. 3. Cit timp va dura pinli i1 reparap? Ven~i miine la aceeasi ora. Soneria ceasului desteptator nu functloneaza. Buna ziua. se strica va trebui sa teletonati dupa ajutor. T: Can you help me. Buna dimlneata. please? Driver: My name is Herzog. AA Official: What's your name. Your Audi 100 has broken down between Shrewsbury and Hereford The radiator has broken. AA Official: Stay with your car. 2. Your Vauxhall Astra has broken down just outside Edinburgh. HERZOG. Herzog? Driver: The fan belt has gone. va rog? AA Official: Ce s-a intimplat? Driver: Sint in pana. 100 s-a defectat intre Shrewsbury ~i Hereford. M~ina dvs. The shop assistant's part is recorded on the cassette. doarnna. 2. Sierra s-a defectat intre Leeds ~i Bradford. Your camera won't focus properly. As: What's the trouble? T: It's making a funny noise. AA Offi~ial: Unde sinteti? Driver: Intre Harrogate ~i York. How may I help you? Driver: Good morning. AA Official: Sinteti memebru AA. Vauxhall Astra s-a defectat tocmai dincolo de Edinburgh. AA Official: What sort of car have you got? Driver: A Volkswagen. The engine is making a funny noise. 231 Defecliuni EXERCITII - Faults IUNIT 231 ICAP. 4. The part of the AA Oficial is recorded on the cassette. . AA Official: Ramineti linga rnasina. M~ina dvs. T: Can you put it right? As: I'll see what we can do. sir. 5. Cit~i acest dialog model ~i ascuttati-l pe caseta Reprezentant AA = AA Official conducator auto = Driver 120 If your car breaks have to telephone Read the fOllowing and listen to it on down. Mu~umesc. de fotografiat nu se poate regia bine. Motorul face un zgomot ciudat. Your dictating machine makes a funny noise. Mercedesul dvs. Partea vlnzatorului este inregistrata pe caseta 1. de mina rarnine in urrna. M~ina dvs. Can you help me. AA Official: Automobile Association. 1nteleg. va rog? E ceva in neregula la uscatorul meu de par. You think that the battery has gone. 190 s-a defectat intre Birmingham ~i Coventry. Care este necazul? Face un zgomot ciudat. sint membru ADAC. good morning. The wind screen has broken. II puteti repara? Sa vad ce pot face. Your razor won't shave properly. AA Official: What's the matter with your car. de dictat face un zgomot ciudat. Luati rolul turistului.turistul As: T: As: T: As: T: As: T: As: T: vlnzatorul As: Good day.ICAP. but I'm a member of the ADAC. Ma puteti ajuta. Your Mercedes 190 has broken down between Birmingham and Coventry. Provide the part of the tourist according to the information given below. . you may for assistance. 231 Defecliuni - Faults IUNIT 231 EXERCISES EXERCISE 1 Ascultati dialogul de pe caseta. T: How long will it take you to mend it? As: Come back at this time tomorrow. Polo. model dialogue the cassette. please? There is something wrong with my hairdrier. 121 Luati locul turistului. S-a spart parbrizul. The alarm on your alarm clock doesn't work. Audi-ul dvs. AA Official: Where are you? Driver: Between Harrogate and York. 3. Credeti ca bateria s-a descarcat. Shop Assistant (As) Tourist (T) . 3. Radiatorul este spart. As: I see. Ma pute]i ajuta. T: Thank you. madam. AA Official: Ce s-a intimplat cu masina dvs. Mr Herzog? Driver: No. Vli putem ajuta? Driver: Bunli dirnineata. pe baza intorrnatlilor de mai jos. 4. AA Official: Ce maroa de ma~ina aveti? Driver: Un Volkswagen Polo AA Official: Cum va numiti? Driver: Ma numesc Herzog. EXERCISE 2 Daca rnasina dvs. We will have someone there as soon as possible. AA Official: Are you a member of the Automobile Association. die. Your wrist watch loses time. Your Ford Sierra has broken down between Leeds and Bradford. Rolul reprezentantului AA este imegistrat pe caseta. Fordul dvs. 1. HERZOG. de barbierit nu mai funcponeaza bine. 4. Mr. Aparatul dvs. 2. Take the role of the tourist.

Pharmacist (Ph) (At the Pharmacy) F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: sorry. • sa solicnatl mijloacele de combatere a unei anumite boli. Sora va va pune 0 compresa. a. • sa spuneti ca sinteti bolnav. ~tergatorul de parbriz nu tunctioneaza. 123 . EXERCISE 3 Uneori au loc accidente ~i trebuie sa va cereti scuze politicos. 626 s-a defectat intre Keswick ~i Lancaster. 6. Dr: Cum ati descri-o? W: ~a doare cind merg. Your Ford Escort has broken down between Bristol and Chipping Sodbury. puteti asculta de la Inceput tot textul ~i chiar de mai multe ori pina ce veti putea raspunde la Intrebarile de mai jos: . Fordul dvs. accidents. W: Nu. Thank you. v« doare? W: Da. 6. F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: Excuse me.Credeti ca nunta va avea loc? Dialogue 2 Winston (W). Mazda dvs. Dr: Trebuie sa stati in pat citeva zile. S-a spart teava de esaparnent. How would you describe it? It hurts when I walk. Dr: lnteleq. Ati pierdut cheia u~ii de la intrare (lost your front door key). W: No. The exhaust pipe has broken. Escort s-a defectat intre Bristol ~i Chipping Sodbury. And you had better buy some aspirins for the headache. care este problema? W: ~red ca rni-arn luxat glezna. Cite trebuie sa iau? lnstructiunile sint pe flacon. I'll give you something for the diarrhoea. I've broken a cup. Clnd a inceput? A inceput in timpul noptii va voi da ceva irnpotriva diareei. e. And I've got a nasty headache. F: How many should I take? Ph: The instructions are on the bottle. Acum scuzati-va pentru urrnatoarele Now apologize for the following accidente. I see. W: Multumesc. Multumesc. I see. Are you in pain? It is very painful. d. Ati ars cuvertura patului. doctor.~ Defecliuni - Faults Boala in acest capitol invilall: Illness 5. Ati calcar peste pisica (trodden on the cat. Dr: lnteleq. tacind 0 qaura (burnt a hole in the bedspread). Have you got something for an upset stomach? What's the matter exactly? I've got a touch of diarrhoea. (broken a vase) b. Aveti ceva pentru un stomac deranjat? Despre ce este vorba exact? Am 0 usoara diareee ~i am 0 aturisita de durere de cap. f. Doctor (Dr) Dr: Deci. When did this start? It started during the night. • sa descrieti simptomul unei boli. Daca doriti. e foarte dureros. Ati lasat apa sa se reverse din cada. Ascultati acum ultimele scenete ale textului de ascultat. deloc.Ce s-a petrecut In timpul concediului? . And no more football. Ati spart 0 vaza. W: Thank you. Dr: You must stay in bed for a couple of days. The windscreen wipers don't work. Ascultati cu atentie - Listen to this Ph: scuzatl-ma. (Let the bath water overflow). yes. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). Example: I'M terribly awfully very Sometimes accidents happen and then you have to apologize politely. Ati varsat vin pe tata de rnasa (spilt wine on the tablecloth) c. what's the trouble? I think I've sprained my ankle. Your Mazda 626 has broken down between Keswick and Lancaster.Ce a nelinistit-o pe Jo? . ~i fara fotbal deloc. The nurse will put a compress on it. 5.). ~i ati face bine sa cumparati niste aspirine contra durerii de cap. Dr: W: Dr: W: Dr: W: Dr: Now then.ICAP.

-~--~~ CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. stomac deranjat. 3 days ago.Boala - Illness IUNIT 241 Boala durere de cap. stomachache. tuse. durere de gil. (fever). earache. slabit . Care e~te problema? necazul? What's the trouble? matter? sick I feel Ma simt ill unwell faint Cind ill = bolnav sick = bolnav (cu voma) I am ill = Sint bolnav. the sore throat When did the pain this last night. durere de dinli. durere de ureche. -~--"-"-. I am sick = Mi-e rau. diarrhoea. sore throat. --. upset stomach. diaree. temperature. Am un 0 Illness headache. La doctor At the doctor a) Cum se spune ca sinteli bolnav. rna doare ma supara My chest arm finger stomach leg knee foot stomacul glezna genunchiul piciorul degetul picior de la toe 124 125 . _j start? . I've got a an toothache. HAVE YOU GOT A PAIN? head tooth back A inceput ieri noaptea trecuta acum 3 zile hurts. a inceput durerea aceasta b) Cum se descriu simptomele. aches. unwell = indispus faint = leslnat. cold. temperatura. Va doare ceva? capul dintele spatele pieptul bratul degetul 'I I b) How to describe symptoms. raceala. the flu. gripa. durere de stomac. cough. It started yesterday. durerea in gil a) How to say you are ill.

5. piciorul 3. Listen to model on the cassette. the the the the EXERCITII EXERCISE 1 Spuneli ca va dor urmatoarete ale corpului: parti 1. what's the trouble? (Atunci care-i necazul?) 4. 7. Aveli 0 durere de ureche? Aveti temperatura? V-ali luxat glezna? Aveti diaree? Ali cazut pe genunchi? cu caseta. Now. o durere in gft? Aveli ceva pt. Ascultap modelul pe caseta urrnator. a. 3. Play the role of the patient in following dialogue. EXERCISE 2 Ce spuneti daca: 1. 4. b. You have had a cough for a week. Tu~iji de 0 saptamina. 2. Doctor 2. your your your your your head leg foot hand back 6. (Cind a inceput?) 6. d. c. La farmacle. EXERCISES Patient 1. Greet the doctor. dintele 6. 6. then. 3. Daca doriji. mina 5. You have had diarrhoea since yesterday. Say it started two days ago. 126 .? Ali baut prea mult vin (hangover). When did it start? . a. (Spune]i ca va doare gftul) 5. 5. At the pharmacy. Aveli diaree de ieri. 9. 1 O. listen to the pronunciation on the cassette first. d. capul bratut stomacul urechea genunchiul 10. Aveti temperatura de 2 zile. 7. 9. Say you have a sore throat. Make up part of the patient and read part of the doctor. I will give you something for the sore throat. completind spatiile goale. 7. 8. You have had a temperature for 2 days. spatele 1. 8. Tu~iji.Boala 2. Aveti 0 durere de spate de trei saptarninl. your your your your your parts of your arm stomach ear knee tooth 2. 8. "(Va voi da ceva de durere in gft) Now listen to the gapped conversation on the cassette and take the role of the patient. (Spuneti ca a inceput acum doua zile) Acum ascultati conversapa de pe caseta ~i luati rolul pacientului. c. You have had a bad back for three weeks. Say the following body hurt. Check your answers with the casWhat would you say if: Verificati-va raspunsurne sette. 9. 2. Aveti 0 durere de dinti? Ali mincat prea multe cir. un stomac deranjat? gripa? diaree? Illness IUNIT 241 EXERCISE 3 Jucali Boala - Illness a sore throat? Have you got un upset stomach? anything for the flu? diarrhoea? rolul pacientului in dialogul Alcatutti partea pacientului ~i citiji partea doctorului. (Salutali doctorul) 3. 4. b. ascultap se pronunta pe caseta cum If you want to. gamba 4.

TA: Yes. da. Are you going by train and hovercraft? Or are you going to fly? tomorrow? Ce avep are el ea intentia sa tacetl? taca? What are you is he she going to do? 128 129 . AS: Ei bine. we're going to take the caravan. madam. Les vacances. les vacances! PF: Ei. Pentru cit timp? A. AS: Well. just for a few days. I hope you have a good time. Veti sta in nord? Ori mergeti in sud? HG: Daca vremea va fi buna vorn sta in Bretagne. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Peter Fuller (PF). Travel Agent (TA) TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: Buna ziua. I'm going to France. madam. TA: Yes. Da. Can I help you? Yes. doresc sa merg la Paris. TA: AB: TA: AB: TA: Good afternoon. How to ask about plans. if it's not too expensive. But if it's not. sper sa aveti 0 vreme buna. Yes. I want to go to Paris. PF: Asta e 0 idee buna. coamna Calatorie placuta. madam. we're going to go to the Cote d'Azur. yes. PF: Are you going to stay in a hotel? HG: No. calatoria dusInters la Paris cu avionul costa 110 lire. AB: I'll go by train then. Dar daca nu va fi. vorn lua 0 ruiota. Les vacances. voi merge cu avionul. voi merge in Franta. daca nu este prea scump. Mergeti cu trenul ~i cu vehicul cu perna de aer? Ori mergeti cu avionul? TA: AB. Are you I at home in Romania south to Exter football tennis "I this year? Dialogue 2 Anne Sardy (AS). HG: Thanks. Good afternoon. HG: Mu~umesc. The return fare to Paris by air is £ 110. PF: Are you going on a holiday this year? HG: Yes. Henry Gill (HG) PF: Mergi in concediu in acest an? HG: Da. vorn merge pe Coasta de Azur. Va pot ajuta? Da. Are you going to stay in the North? Or go South? HG: If the weather's good. AS: What does it cost by trains and hovercraft? TA: Sy train and hovercraft it costs about £ 70. we're going to stay in Brittany. PF: Bine. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. les vacances! PF: Er.25] Concediul - Holidays IUNIT 251 in acest capitol invalB11sa vorbl1l despre planurlle dvs de vacanta. doarnna. AS: Thank you. AS: Cit costa cu trenul ~i cu vehicolul cu perna de aer? TA: Cu trenul si cu vehicolul cu perna de aer costa aproximativ 70 lire. For how long? Oh. PF: Well. TA: Da. Cum se intreaba in legatura cu proiectele. Buna ziua. PF: That's a good idea. PF: Vei sta la hotel? HG: Nu. I'm going to fly. Dvs intentionan EI Ea intentioneaza sa stati sa stea sa rnerqetl sa jucati sa joace stay going to Is he she play go acasa - ~-----I I I in Romania I anul acesta? in sud sa mearqa I'a Exter I fotbal terns miine? --. AB: Multumesc.Concediul - Holidays IUNIT 251 ICAP. I hope you have a good journey. AS: Atunci voi merge cu trenul. TA: Da. numai pentru citeva zile. coarnna.

Say who are going with.De ce sint nemu~umiti locuitorii din Coventry? .) Ascultali cu atentle Here are some means of travelling: go by plane train boat car You are going to visit these places. London . veti putea raspunde la intrebari. lntenponez sa merg cu avionul.train Bornholm . Where are you going on holiday this year? (Unde rnerqeti in concediu anul acesta?) 3. Say how long you intend to stay. (spunep cu cine mergeti) 8.car Rome . Acum este rlndul dvs. Vienna . pe baza intorrnatiilor obtmute. Rolul A este inregistrat pe caseta In spatule libere dvs.plane Iceland .car 5. (spunen cum veti calatori) 10. 7.plane Next year I'm going to visit LonAnul viitor intentionez sa vizitez don. 1. Then talk about your holiday plans. Role B.ICAP. Say where you are going. I Daca I I L ! i I'm going to go expensive to France EXERCITII EXERCISE 1 lata citeva mijloace de transport: a merge cu avionul trenul vaporul rnasina EXERCISES Ascultati dialogul de pe caseta Apoi discutatl despre planurile dvs.boat Paris .) 6. Example:London . How long are you going to stay? (Cit intentlonatl sa stati?) 5.06. (Spuneti unde mergeti) 4. 4. 3.Ce face Godiva ta 10. Are you going alone? (Mergeti singur(a)?) 7.boat Copenhagen . You are going to travel by the transport given below. 6.plane. The cassette has a recording of the role A. I'm going to travel by plane. Now it's your turn. 8.train Cairo . 2. Listen to this de mai jos.251 Eu EI Ea Noi Concediul stam acasa mergem Franta vizitarn Holidays I'm He is She We're IUNIT 251 EXERCISE 2 Concediul - Holidays intentionez sa intentioneaza sa stay at home going to go to France play tennis visit friends In intentionam sa jucarn tenis prieteni vremea este nu este prea buna cald scump the weather is good It's not too hot intentionez sa merg in Franta I. urrneaza sa introduceti rolul B.Este Godiva de aceeasi parers cu sotul ei in privinta impozitelor? . with gaps for you to insert Role B. in legatura cu concediul. (Spuneti ce intentionati sa taceti In concediu. (Spune]i cit timp ve]i sta. urrneaza sa c~ilatoriti cu mijloacele de transport Pentru acest capitol caseta contine 0 scurta sceneta de ascultat. Say how you intend to travel.1061? * * * 130 131 . . urrneaza sa vizitali aceste locuri. What are you going to do when you are on holiday? (Ce intentionati sa taceti In concediu?) Listen to the dialogue on the cassette.Say what you intend to do on holiday. Londra. How are you going to travel? (Cum veti calatori") 9. Ascultatl tot textul de atitea ori pina cind. Role A 1. 2.

Well. How are you both? We're fine. Astept cu nerabdare. Winston. Alo. . CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Good bye. That's marvellous. Some other time. Hello.K. Let me see. Good bye. OK. AS: E minunat. de ce? AS: E un spectacol cu "Hamlet" la teatrul Royal. cu Hugo. what are you doing tornorrow evening? Tomorrow.30. Would you like to go? That would be lovely. Buna. Thanks very much. la I'm in York right now.30. revedere. AS: Constance. Ce mai taceti? C: Sintem bine. Constance. Un moment. Multumesc foarte mult. Winston (W) F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: 8762940? Alo. F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: 8762940. that's a real pity. Cum se intreaba 0 persoana dad este libera sa primeasca How to ask if somebody is free to accept an invitation Ce intentionati sa taceti mine? Aveli treaba Sinteli ocupat asta saara? 0 invitatie. AS: La revedere. what are you doing tomorrow evening? Tomorrow? Let me see. Yes. Nothing. DIALOGURI - DIALOGUES faci miine Dialogue 1 Felicity (F). Ma tem ca nu pot merge. Constance. Hi! Is that you. O. Where? At the Town Hall entrance. He's here on business. Da. See you tomorrow. Pe miine. I'm afraid we can't go. C: Atunci. EI este aici cu afaceri. Felicity. Why? There's a perforn ance of "Hamlet" at the Royal ThEatre. Mul!urnesc foarte mult. la sfirsit de saptarnina - Nimic. Sine. Anne. I'll look forward to that. Nimic. (de ce?) Ce aveti de gind? Dialogue·2 Anne Sardy (AS). Goodbye. A. Hi. Constance. perhaps. then. La revedere.30. Nothing. unde? La intrarea in Town Hall. Constance (C) AS: C: AS: C: AS: York 7388112. AS: 0. La intrarea in Town Hall la 7. some other time. Well. Where are you? Sinteli liber What are you doing doing anything Are you busy free tomorrow? this evening? at the week-end? Nothing (Why)? What do you have in mind? ca te 132 133 . Felicity? Da. with Hugo . La revedere. Nimic. Anne! Is that you? Who's that speaking? It's me. I'll meet you at 7.30. Thanks very much. I'll meet you at the theatre at 7 o'clock. alta data. Unde esti? AS: C: AS: C: AS: York 7388112. Ne intilnim la 7. tu esti. Poate C: anadata. ce bine aud. there. Constance. There's a concert of folk music at the Town Hall. O. Wait a minute. Felicity? Yes. Constance. AS: Ne vedem miine la teatru la 7. Winston.Invitatii - Invitations IUNIT 261 C: Invitatii Sint in York acum. Ti-ar placea sa mergi? Ar fi frumos. Good bye. E un concert de muzica folk la Town Hall. I'm going to meet some friends of Hugo's. Felicity. At the Town Hall entrance at 7. how nice to hear from you. Ma intilnesc cu niste prieteni de-ai lui Hugo. ce faci miine saara? Miine? Sa vad. tu esti? Cine e la telefon? Sint eu. este Intr-adevar pacat. ce seara? Invitations C: AS: C: AS: C: AS: C: AS: C: AS: C: C: IUNIT 261 in acest capitol invatati: • sa discutatl despre 0 invitatie: • sa tormulati 0 invitatie in mod politicos. C: Miine? Sa vad. Ti-ar placea sa mergi? C: Ar fi frumos. Would you like to go? That would be lovely.K.

in faJa la cinema. 261 EXERCISE 1 Invitaln EXERCIIII - Invitations EXERCISES IUNIT261 2. . Mi-e team a ca sint am trebuie nu pot ocupat indisponibil o intilnire sa merg ta Bristol sa merg sa vin Ce pacatl Poate anadata. not free. cafenea There are three starting points.--------1 Mi-e tearna ocupat(a) vineri. How to say what you wish to do. 134 135 . 3. . What a pity! Some other time perhaps. come. *Sa mergem la 0 la Town Hall I I I There's Ar fi frumos Va rnultumesc foarte mult Sint trei puncte de plecare marcate cu un asterisc. marked with an asterisk. to go to Bristol.J *Sa ie~im la un restaurant. 261 Invitalii - Invitations IUNIT 261 ICAP. La ce ora? A~ept cu nerabdare./----1 L. Cum se exprlmi ce ali dori si facet I.. Ce-ar fi simbata? I'm I'm afraid I have I can't busy. How to say you can't go.. I in regula. Follow the arrows and see how many conversations you can make up. Cum vi exprlmatl cind nu puteti merge.ICAP. Urmar~i sageJile ~i vedeJi cite conversaJii puteJi alcatui. an engagement.--. Thank you very much. go. concert Este un film reprezentatie cu Hamlet concert a film performance of Hamlet at the Town Hall Theatre That would be lovely.

Ceea ce spune el/ea e imegistrat pe caseta Ce spunep dvs. This time the dance is at the Hammersmith Palais. 1----1 L. What do you say? . At the entrance. Good bye.__ ---' How about this evening? Prietenul: Ce faci miine seara? Dvs: Prietenul: E un concert de rnuzica folk la Town Hall.. Would you like to go? I'll meet you at 7.. Prietenul: Ne intllnirn la 7.. Dvs: Refaceli conversatta De data aceasta prietenul(na) va invita sa mergeli la dans.. What about Saturday? r--------j Dvs: Prietenul: La revedere.? 136 Your friend is telephoning to ask you to go out. This time your friend suggests meeting at Hammersrnlth Underground Station..K What time? I'm looking forward to that. Refaceli conversatla De data aceasta prietenul(a) va sugereaza intilnirea la statla de metrou Hammersmith. Vrei sa mergi? Dvs: .. Refaceti conversatia. Do the conversation again.-_----. This time your friend asks you to go to a dance.30. This time your friend suggests meeting at 8 o'clock. Dvs: Prietenul: La intrare la Town Hall What are you doinq tomorrow evening? There's a concert of folk music at the Town Hall... Town Hall go to a 1----1 =Let's go out to a restaurant... Do the conversation again. 261 Invitalii - Invitations 1----1 IUNIT 261 ICAP.. EXERCISE 2 Prietenul(na) dvs. vA telefoneazA pentru a vA invita sa i~~i.30. I'm afraid I'm on Friday. Do the conversation again. Do the conversation again.. What your friend says is recorded on the cassette.ICAP. De aceasta data dansul este la Hammersmith Palais. O. 26/ Invitatii - Invitations Your friend: You: Your friend: You:Your friend: You: Your friend: You: Your friend: You: IUNIT 26/ *Let's go to a pub. I When~ Refaceti conversapa De data aceasta prietenul(a) va sugereaza intilnirea la ora 8.

Till 8 o'clock.30. Peste 20 de minute.30? La 10. OK. unde ne intilnim? AS: Sa ne intilnim la mine acasa? Apoi luarn autobuzul. 138 AB: Constance. WG: Tu esti. What about playing tennis? Tomorrow? Yes. Winifred. M-a invitat la cma. les in oras cu Jim. Pe curind. EI: Goodbye. W: J: W: Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). WG: Shall we go for a walk on the common? EI: On. WG: Ce mai faci? EI: Foarte bine. WG: Atunci. I'll see you soon. W: J Hello. I'm feeling very well.K. Mu~umesc Domnului ca e vineri. (taking off his helmet and mopping his brow). that is a good idea. Ai vrea sa mergi? AB. Peste 20 de minute. 1 o'clock. EI: Da. • sa fixati data ~i locul intilnirii. La ce ora? Ce zici de 10. WG: That's all right. Dar tu? WG: Da. W: J: W: J: W: J: W: J: Dialogue 2 A'lne Sardy (AS). come about 1 o'clock.5961. E~ti liber miine? Da.30? 10. pina la 8. EI: Yes. WG: Yes. What time shall we meet? WG: What about in 20 minutes? EI: Yes. I'm going out with Jim. C: That's good idea. multurnesc. in 20 minutes. Winifred. rna simt foarte bine. it's York races tomorrow. Shall we meet at the Club? Yes. Buna. E 0 zi frumoasa. where shall we meet? AB: Shall we meet at my place? Then we can get the bus. in 20 minutes. Da. 271 " Intilniri Meetings IUNIT 271 ICAP. miine sint curse de cai in York. (scotindu-sl sapca ~i sterqindu~i fruntea): Ai avut 0 zi buna? Nu prea rea. WG: E in regula. este.30. numai noi ooua. WG: Ne intilnim pe pajiste. in regula. O. WG: Goodbye. WG: I'll see you on the common. EI: Yes. Thank God it's Friday. Shall we go? C: You and me? AS: Yes. J:. Thank you for inviting me. W: Good day? J: Not bad. In 20 minutes. And you. Jerry. EI: 878. Eleanor? EI: Da. It's a lovely day.ICAP. isn't it? EI: Yes. it is. Jerry. la revedere. DIALOGURI - DIALOGUES Bine. E 0 idee buna La ce ora sa C: Yin? AS: 0. He's asked me to dinner. OK. Yes. la 1. Constance (C) AB: Constance. all right. C: Sper sa ai 0 seara ptacuta. thanks. OK. Ce-ai zice sa jucarn tenis? Miine? Da. There's a good play on at the theatre. este 0 idee buna. OK. vino pe la 1. Mi-ar placea sa merg la 0 plimbare. WG: Mergem la 0 plimbare pe paiiste? EI: A. EI: Da. I would like to go for a walk. 271 C: " Intilniri C: Meetings IUNIT 271 in acest capitol invilali. WG: How are you? EI: I'm very well. • sa propunep 0 intilnire unei persoane. C: I hope you have a nice time. Dialogue 1 Winston (W). Hello. Mi-e tearna ca nu sint libera. C: OK.K. 139 . nu? EI: Da. Eleanor? EI: Yes. just the two of us. O. iti mutturnesc pentru invitatle. W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: Are you off tomorrow? Yes. WG: Is that you. C: Bine. Mergem? C: Tu ~i cu mine? AB: Da. What time shall I come? AB: Oh. What time? How about 10. Would you like to go? AB: I'm afraid I'm not free. Jerry (J) W: J: Buna. EI: La revedere. r . La ce ora ne intilnim? WG: Peste 20 de minute? EI: Da. Sa ne intilnim la club? Da. peste 20 de minute. OK. Se joaca 0 piesa buna la teatru. Eleanor (EI) EI: 878. then.5961.

00 b. Suggest an appropriate time. Unde este asta? - - Sa Ce-ar fi sa plimbare plimbare diseara? mline? Unde ne lntllnim? - Yes. appointment = intllnire onciala date = intllnire intre prieteni a.45 f.30 .30 c.Cum se flxeazi 0 intilnire. 19.30 at Meetings IUNIT 271 CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. 19. Oh. That's all right. race There's a concert play on tonight tomorrow l Cind La ce ora sa ne intllnim? When What time shall we maet? Cum se propune locul intllnirii. o cursa Este un concert o plesa Sa mergem. Mi-e terna ca nu sint liber(a). I'm not free. 11. lrnaqinati-va ca cineva va intreaba la ce ora trebuie sa va intllniti? Propuneti 0 ora potrivita. Say you will meet your friend at the following times. 271 in . Where shall we meet? club.45 b.In regula.g. Example: Prietenul: La ce ora ne lntllnim? Dvs: Te intilnesc la ora 10. How to make an appointment or a date. Nu. e. Ne putem intilni la club? ta mine/tine acasa? Shall I meet you Can we meet in front of the theatre? at the club? at my/your flat? - Da. Spuneti ca va veli lntilni prietenul la urrnatoarele ore.. How to propose the place. I'm afraid. How to propose a time.30 d. . Intilniri - Meetings ICAP. 12.••• 271 . Cum se propune comun. Ai dori sa mergi? Shall we Would you like to go? jucam tenis mergem la jucarn ten is mergem la 0 0 0 I'll meet you Shall we meet That's OK. that's a good idea. Este in regula. OK.17.30 Imagine someone asks you what time you should meet. Sa te intllnesc in tata teatrului? - La 6. 16. Where's that? At the La club. 20. How to propose to do something together.. Cum se propune ora/data la care urmeaza sa aiba loe acpunea Te intilnesc Sa ne intilnim peste 20 minute intr-o jumatate de ora la ora 2 ora 5.30 asta seara mline - At 6.00 h. Intilniri 20 minutes half an hour two o'clock? 5. E 0 idee buna Ar fi frumos. a. 14. c.IcAP . este (putin) prea devreme/tirziu. 15.00 141 140 . Shall we What about play tennis go for a walk playing tennis going for a walk tonight? EXERCITII EXERCISE 1 EXERCISES tomorrow? b. No. That's (a bit) too early/late acpune in a. Friend: What time shall we meet? You: I'll meet you at 10 o'clock.

30 Number 22 bus stop . Jane: OK. Peter: It's at the end of the Colchester Road at the corner of Straight Road.30.00 Marks & Spencer . Where shall we meet? Peter: Can we meet at the Plough? Jane: I'm not sure where that is.15. a) cinema d) pub b) station e) corner of King Street and Parliament Street EXERCISE 3 Aceasta conversatle este inregistrata pe caseta Ascultap-o cu atenpe. Peter: Faci ceva miine? Jane: Nimic.19. La ce ora ne intilnim? Peter: La 7. Jane: in regula. Propune]i un loc corespunzator.30. Jane: Bine. Why? Peter: There's a good film at the Odeon. Listen to it carefully. Unde ne intilnim? Peter: Ne putem intilni la Plough? Jane: Nu sint sigura unde este asta. AscultaJi cu atenJie - Friend: Where shall we meet? You: Can we meet at the Theatre? Say you will meet your friend in the following places. Unde traie~te monstrul? Care este porecla monstrului? Cine este in final monstrul.17.00 142 .1\ Intilniri Meetings ICAP. What time shall we meet? Peter: At 7. Peter: Este la capatul Colchester Road co~ cu Straight Road. 271 1\ Intilniri - Meetings Listen to this EXERCISE 2 ImaginaJi-va ca cineva va intreaba unde sa va intilnili. Ne vedem atunci.00 Post Office . Mow do similar conversations using the following information: Odeon . Would you like to go? Jane: That would be lovely.Damask Lane/Crichlade Street .20. Jane: I'll see you then. Acum alcIDuiji conversapl similare folosind urrnatoarele informatii: a) b) c) d) e) This conversation is recorded on the Cassette.Crown Lane .Highworth Road . Example: Imagine someone asks you where you should meet. Suggest an appropriate place.00 Entrance to St.West Road . Margaret' Hospital . c) bus stop f) Betty's caffe Ascultati relatarea de cite' ori doriji ~i relineti informaliile pe baza carora s-au alcIDuit intrebarile: THE LOCH NESS MONSTER. Vrei sa mergi? Jane: Ar fi fmmos. Peter: Are you doing anything tomorrow? Jane: Nothing.Burry Street/Breakspear Road . dupa opinia studentilor de' la Birmingham? Exista el lntr-adevar? Spuneti ca va veli intilni prietenul in urmatoarele locuri.18. De ce? Peter: E un film bun la Odeon.

281 tmbracammtea - Clothes IUNIT 281 in acest capitol invilali cum si tormule]l cererile dvs. IUNIT 281 ICAP. madam. Have you got this size. Thank you. 144 HG: Good afternoon. sir. lata citeva de rnasura 7.. Here's a size i/2 AB: Yes.. HG: I'll take an ounce bottle. de piele rnasura 7. How to ask for an article of clothing.. Cum se soliciti un obiect de imbriciminte. Shop Assistant (As) HG: Buna ziua. HG: lau 0 sticla de 0 uncie. atunci Ie las.35 gr). sir. dar 0 rnasura mai mare As: Da. j like that. As: Yes. As: How about a bottle of perfume. Aveti aceeasi rnasura. sir.. How much is it? As: £ 5 an ounce. HG: (mirosind) Mmm. madam. domnule. o rochie? Aveti un pulovar? o cravata? o pereche de pantofi? colanti? dress? Have you got a pullover? tie? pair of shoes? tights? 2. Imi place. madam. As: Can I help you? AB: Yes. ce rnasura? Am rnasura 7. V-atl gindit la ceva? HG: Ea are deja 0 rnutprne de bijuterii. Thank you. nu avem de culoare albastra. HG: Pot sa-l incerc? As: Da. AB: I think I need this sort of thing. What size? AB: I take size 7. As: Yes. As: La revedere. As: Buna ziua. AB: Cred ca astea mi se potrivesc. but in blue? As: I'm very sorry. doamna. dar albastre? As: Imi pare foarte rau. domnule. AB: Oh. domnule. legate de cumpirarea unor obiecte de lmbracamlnte . Doresc ceva de piele. but a larger size. sint foarte frumoase. caut 0 pereche de manus]. As: Good afternoon. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Anne Sardy (AS). doarnna. I want something in leather. How to describe what you want. As: Yes.. Cum descrleli ceea ce dorltl. AB: Can I try them on? As: Of course. ICAP. doarnna. doarnna. HG: Caut ceva pentru sopa mea. As: Yes. As: AB: As: AB: Da. We haven't got them in blue. sir. domnule. madame. As: Ce ziceti de 0 sticla cu parfum? HG: Ce-mi recomandati? As: "Tropical Sunset" este foarte popular In momentul acesta. 281 Imbracamintea - Clothes . madam. HG: (sniffing) Mmm. As: Here are some in size 7. AB: Inteleg. HG: I'm looking for sornethinq for my wife. doarnna. Mullumesc.i a unor cadouri. As: Goodbye. AB: I see. Have you anything in mind? HG: She already has a lot of jewellery. nu. As: Da. madam. AB: Pot sa Ie incerc? As: Desigur. domnule. 0. lata citeva manus. HG: What do you recommend? As: Tropical Sunset is very popular at the moment. I'll leave it then. What material do you 145 . As: Da. sir. 1. HG: Can I try it? As: Yes. As: Da. Shop Assistant (As) As: Va pot fi de folos? AB: Da. Goodbye. Here are some leather gloves in size 7. sir. sir. no. La revedere. I'm looking for a pair of gloves. AB: Da. Cit costa? As: 5 lire uncia (28. As: Yes. lata rnasura i/2. Ce culoare Ce rnasura Ce material cautati? What colour What size are you looking for? need? want? va trebuie? dor~i? Dialogue 2 Henry Gill (HG). they are very nice. Mu~umesc.

de piele. Nu cred ca iI/o voi lua. lata doua modele de conversape. il/o las. nylon. Puteti sa iI/olii/le impachetati? Cit costa? . lntrebati care este pretul fiecarula Deoarece va gindiji la un cadou pentru sopa dv. albastru inchis. Can I try it? Can I try it/them on? I'll take it/them. blue. a gentleman. Would you wrap it. Cred trebuie Aveli ca imi How to ask for something different. How to ask when yOU need advice. since you are thinking of a present for your wife you only buy those things which are suitable for your wife. I'll leave it. EXERCITII Exercise 1 Imaginali-va ca sinteli un om qe afaceri care viziteaza Londra. sopa mea Caut ceva un cadou pentru un copilas o tinara un domn Imagine you are a businessman visiting London. Doresc imi trebuie Vreau 34 rnasura 36 38 I take I need I want 34 size 36 38 Alte propozijii utilizate la curnparaturi. 3. IUNIT281 ICAP. You don't buy anything for yourself. Vlnzatoarea va ofera mai multe obiecte iar dv. please? How much is it? . EXERCISES I think I need Have you got this sort but a size 4. wool. They are on the cassette. curnparati numai acele obiecte care se potrivesc. Clothes IUNIT 281 Something in dark blue. Dv. de lina. Some other shopping phrases. Cum se soliciti 0 sugestie. larger. Here are two model conversations. I'm looking for for a young girl. You: I'll have it. a baby.: Cit costa? Vinzatoarea: 12.: 0 iau. Nu curnparati nimic pentru dv. o masura acest model dar in de mai mica? mai mare? albastru? verde? nylon? rnatase? smaller. However. silk. Ele sint pe caseta. 281 A Imbricimintea something a present my wife. In Oxford Street ali gasit un boutique foarte frumos. The sales girl offers you a number of things and you ask the price of them. Pot sa incerc? Pot sa iI/lelii incerc? il/olii/le iau.50.ICAP. too. I'm just looking. Cum se cere ceva dlferit. leather. Dv. Ma uit numai. in green. - Clothes red. 147 146 . You: How much is it? Sales Girl: £ 12. 281 Ceva A Imbricimintea rosu galben. yellow. How much are they? I don't think I'll take it.50 £. Exemple: Vinzatoare: lata 0 fusta foarte frumoasa. You have found a nice boutique in Oxford Street.. Sales Girl: Here is a very nice skirt.

Here is a very nice shirt.: Cit costa? Vinzatoarsa: 6 £. Sales Girl: What material are you looking for? Client: Wool. A silk tie. Vinzitoarea Buna seara. Va place aceasta vesta? 6. can I help you? Yes. Ce spunett de niste cercei? 10. How much does it cost? Sales Girl Good afternoon. sa-i ceva mai Clientul: Albastru deschis. Here is a nice pair of socks. Sales Girl: 1. A silk blouse-size 16 a nice shade of pink. Aceasta cravata este foarte frumoasa . What about this brown pair? Certainly. Mu~umqi ~i va luati 148 149 . Do you like this skirt? 2. This tie is very nice. Take your part in the gapped conversation. 2. Luativa rolul in conversapa de pe caseta 1. 0 fusta din burnbac-rosu inch isrnasura 14. Cumparali 0 pereche de pantaloni. I like that. You: No. Acum alcatuqi conversapl similare. 0 cravata de rnatase. Imi place. 3. 4. Este singura rnasura maro pe care 0 avem. A nice elegant suit (skirt and jaket)pure wool-grey or Jreen size 16. Sa ma uit. You: How much is it? Sales Girl: £ 6. 28' imbracamintea - Clothes 'UNIT 281 ICAP.00. • Clientul: Da. Here are some clothes you want to buy. Va plac. Luali rolul clientei. Dv. Vinzatoarea: Va pot fi de folos? Clientul: Caut un pulovar. 3. Now do similar conversations.: Nu. rnulturnesc. Vinzatoarea: Ce rnasura va trebuie? Clientul: Imi trebuie rnasura 40. Here is a very nice pair of cuff links. Cit costa? ramas bun. Cllenta Exercise 2 Studiap acest model de conversaps cu atenpa Este deasemeni pe Study this model conversation carefully. What about this dress? 9. Ce spune]t de aceasa bluza de matass? 7. = Customer Cautati 0 pereche de pantaloni. Client: Yes. I'll just look. What about this silk blouse? 7. lata 0 cama~a foarte frumoasa. Clientul: Lina. Nu. What size? What color are you looking for? Here is a very nice pair of red trousers. Nu va plac. A skirt made of cotton-dark red-size 14.'CAP. 4. madam. Ro~u sau maro. Un costum (fusta ~i bluza) frumos ~i elegant-lina pura-qrt sau verdernasura 16. Sales Girl: What size do you need? Client: I need size 40. too. madam. Va place aceasta fusta? 2. Do you like this waistcoat? 6. Sales Girl: This one is very elegant. Prea mici mari? caseta. What about some earrings? 10. dorqi probap. doamna Cabina de proba este acolo. Ce spunep de aceasta rochie? 9.. N-o iau. 4. I'm very sorry madam. thank you. 0 bluza de rnatase-rnasura 16 cu nuante de roz. The changing room is over there. Can you provide your side of the conversation? There is a gapped conversation on the cassette. 4. 3. Exercise 3 Imaginati-va ca sinteti 0 clienta intrun boutique. imi pare foarte rau. Masura 26. 3. lata 0 pereche de butoni foarte frurnosi Sales Girl: This tie is very nice. No. doarnna Ce rnasura? Imagine you are a lady customer in a boutique. lata citeva obiecte de imbracaminte pe care dorqi sa Ie cumparap. 2. doamna. Nu uitati sa intrebati pretul. It is on the cassette too. Don't forget to ask for the price. 8. Vinzatoaree: 1. Sales Girl: Cant I help you? Client: I am looking for a pullover. You're buying a pair of trousers. Vinzatoarea: Acesta este foarte elegant. Va pot propune acest colier? 5. 1. Puteli sa va sustineli rolul in conversape? Pe caseta este imprimat rolul vinzatoarei. Can I suggest this necklace? 5. Vinzatoaraa: Ca material cautati? Vinzatoarea: Ce culoare cautati? lata 0 pereche de pantaloni rosli foarte frurnosl. 281 imbracamintea - Clothes IUNIT 281 Vinzatoarea: Cravata asta este foarte frurnoasa Dv. I'll leave it. lata 0 pereche de sosete frumoase. va pot fi de folos? Da. That is the only size we have in brown. Sales Girl: Which colour do you want? Client: Light blue. 8. Ce culoare dorqi? Ce spunep de aceasta pereche rnaro? Desigur.

please? V: Mr. La revedere. Ii voi spune lui Milton sa va telefoneze. OK. a voice (V) V: Alo. aici e James Smith Mary Brown Hello (this is) James Smith speaking Mary Brown 151 . please? V: Just a moment. I'm very sorry. I'll ask Milton to phone you. Cum se spune cine sinteli. No. please. V: Oa. V: Dialogue 2 Henry Gill (HG). V: Alo. Nu pot face nimic. Jim (J) J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: Aici Jim French. aiel John Smith. I'll ask him to do that. La revedere. HG: Peter Smith este acolo? V: Un moment va rog. of course. Mi-e tearna ca nu este aici pentru moment. • sa solicltati persoana dorita. AB: Pot vorbi cu dl. La revedere. La telefon Winston Bell. Pot vorbi cu Milton Cine? Pot vorbi cu Milton Brown? Milton nu-i aici. Goodbye. Alo. AB: I'm sorry to have troubled you. La revedere. 150 V: Hello. Va multurnesc foarte mult. 29] Telefonul - Telephoning IUNIT 291 ICAP. This is 794715. Vreti sa-l spuneti lui Milton sa rna sune? Din partea cui? Winston Bell. aici este 794715. please? V: Yes. Can I leave a message? Just a moment. V: That's' quite all right Goodbye. HG: Vreli sa preluati un mesaj pentru el. I'm afraid he's not here at the moment. DIALOGURI Dialogues - DIALOGUES Dialogue 3 Winston f'N). Puteti spune pe litere.ICAP. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. John Smith speaking. a voice (V) AB: Hello. Phillips. AB: Alo. HG: Would you take a message for him. 291 Telefonul - Telephoning HG: Goodbye. va rog? W-i-n-s-t-o-n B-e-I-1. La revedere. J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: Jim French speaking. Will you ask Milton to phone me? Who is that speaking. 1 Anne Bardy (AS). V: Nu face nimic. OK. Phillips. This is Winston Bell here. That's really annoying. Phillips. HG: Thanks. And what's your number? My number is 8725963. II voi ruga sa taca acest lucru. please? This is Winston Bell speaking. Can speak to Milton? Who? Can I speak to Milton Brown? Milton isn't in. HG: Would you ask him to phone Henry Gill when he gets in? V: Henry Gill. V: Goodbye. Yes. E intr-adevar suparator. please? W-i-n-s-t-o-n B-e-I-1. AB: Can I speak to Mr. V: Hello. I can't do anything about it. IUNIT 291 in acest capHol invilBlI: • sa va prezentap la telefon. Cred ca ave]i un numar gre~it. Pot lasa un mesaj? Un moment. $i ce nurnar aveti? Nurnarul meu este 8725963. Phillips? I think you must have a wrong number. V: That's quite all right. HG: Mu~umesc. • sa lasati un mesaj pentru cineva. va rog? 01. AB: Goodbye. AB: Este 794713? V: Nu. AB: La revedere. HG: Is Peter Smith there. AB: Is that 794713? V: No. AB: scuzap-ma ca v-am deranjat. Thank you very much. desigur. V: In regula. Can you spell that. HG: Vreli sa-l spunetl sa sune pe Henry Gill c]nd se intoarce? V: Henry Gill. Imi pare rau. How to say who you are.

Green Va rag? Un moment. desigur. Haxby . I'll Exercise 4 Row Opticians (Ophtalmic Opticians) Victor Grove. Straker.... tell him/her that. Sunatl la telefon Making Telephone Calls In the following exercises we will ask you to make various telephone calls to the numbers given... Green. va rog. Regret. York 768598 Sunati pe dl.'CAP. How to ask to speak to someone. Poate incercaJi cu un partener.. in exerc~ii1e urrnatoare veti fi solicitati sa alc~tu~i diferite conversatii telefonice cu numerele date.. Ripon 3484 SunaJi la optician.. Cum se lasi un mesaj... Aveti un nurnar gre~it. spuneti c~ dor~i s~ vorbiti cu dl... s~... Can you phone again later? There is no Mr. Domestic and Commercial 7. Prezentati-va. Vreti sa preluap Pot lasa Would you take Can I leave un mesaj va rag? _ Da.. Try to do them. tinichigiul.. 3. Just a moment. Then check your answers with the cassette.. lntrebap daca nurnarul este corect. I am sorry . of course. Numai 0 clip~.... You have a wrong number. Veti suna mai tirziu. Yes. Pickering 74136 Sunati la firma Featherstone Tyres. Mount Parade . Smith. Can May I speak to Dr. lntrebati daca aveti nurnarut corect. 152 153 . is not in. Cum solicitali sa vorbili cu cineva.. Apoi verificaJi-v~ raspunsurile cu caseta. ask him/her . aiel.Tyres Recreation Road . Shaver and Electric Repair Centre 1. 291 Telefonul EXERCIIII Telephoning EXERCISES 'UNIT 291 2. ca. How to leave a message.. Pot vorbi cu Dr. Spuneti ca dor~i sa vorbiti cu dl. North Lane. here.. Nu este acolo. Brown. Harrogate 506745 SunaJi firma Shaver and' Electric Repair Centre. Exercise 3 Bryan Straker. perhaps with a partner. Aflati ca nu este acolo. _ Yes. Doriti sa-l lasati un mesaj. Jones Mr. Ati gre~it !?i cereti scuze. Jones Mrs. Nu este aiel.. Green Please? Exercise 1 Featherstone. Plumbing & Heating Engineer. Intrebatl daca avetl nurnarul [ Da voi I spune cere s~. Puteti suna mai tirziu? Nu e nici un Mr. Prezentati-va.. Just a moment please. Prezentati-va. Ecercise 2 a message please? sa-i spunep VreJi va rog cereti tell Would you please ask lui lui Milton ei him Milton her to . corect.. that. . Dor~i sa vorbitl cu Mr. 291 Telefonul - Telephoning 'UNIT 291 ICAP. Ripon.. Prezentati-va. G.

P~rsoana doreste sa vorbeasca cu Mr. Wa: Ce culoare are? HG: Este maro. And it's got a zip. Boroughbridge. Auctioneers. Exercise 8 Suna telefonul. Daca este necesar. Ascultali cu atenlie • Listen to this Ascultati textul integral al casetei ~i raspundeti la intrebari. Yes. Check your answers with the cassette. Wa: Are etui? HG: Da. intrebati daca aVeJi nurnarul corect. Prasupuneti ca are un nurnar gre~it. Sergeant Bradbury (SB) WG (foarte ingrijorata): D-Ie politist. What colour I') it? It is blue. Constable. dna. Wa: Has it got a case? HG: Yes. de telefon. da. Sergeant Bradbury. Spuneti din nou nurnarul dvs. are un etui din piele. please? Yes. da. At: Acesta este? AB: 0. Este nou-nout. 291 Exercise 5 Telefonul - Telephoning IUNIT 291 ICAP. E nou? Da. Wa: Ce fel de aparat este? HG: Un Leica vechi. Ce culoare are? Este albastru. Da. 30 in • • • 1 Obiecte pierdute - Loss IUNIT 301 James Johnstone. Wa: Acesta este? HG: 0. Va prezentati ~i intrebati cine este la telefon. Nu este acolo. it's got a leather case. DaJi-v~'numarut de telefon. Mi-am uitat aparatul de fotografiat. Prezentap-va. I've forgotten my camera. Miss? I've lost my suitcase. RugaJi sa va sune el mai tirziu. Lost Property Office Attendant (At) Ma puteti ajuta? Da. North Yorkshire. Va rnulturnssc foarte mult. Cum arata? Este din piele.. Exercise 7 Suna telefonul. Dar Mr. Miller pe care nu II cunoastep. Mi-am pierdut geamantanul. SB: Sergent. de mai multe ori. yes. Boroughbridge 322382 SunaJi la Mr. yes. But if you want. Johnstone. Smith. WG: (very worried): Oh. Exercise 6 Suna telefonul.. Dialogue 2 Henry Gill (HG). THE ABOMINABLE SNOWMAN Unde traieste Yeti? Care este dovada exlstentei lui Yeti? Cum se numesc ba~tina~ii din acea regiune? 154 Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). Daca dor~i. Va rnulturnesc foarte mult. s~ taceti 0 descriere a obiectului dlsparut. you can take both parts as well. $i are fermoar. SB: Sergeant.ICAP. At: Is this it? AB: Oh. HG: Oh. Wa: What sort of camera is it? HG: It's an old Leica. DIALOGURI'- DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). acest capitol invilali: s~ reclamati 0 pierdere sau un furt. Fiti atenti la rolul dvs. Is it new? Yes. Wa: What colour is it? HG: It's brown. Verificati-va raspunsurue cu caseta. madam. Sergent Bradbury. Va prezentati ~i spune]l numarul dvs. de' telefon ~i aratati persoanei ca nu are nurnarul bun. domnisoara. Mary Mitchell nu este acolo ~i rugati sa sune mai tirziu. AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: Can you help me. Va prezentati. Thank you very much. Valuers & Estate Agents. Prlmili telefon in exercitlile care urrneaza yeti primi citeva telefoane. Waiter (Wa) HG: scuzatt-ma. Receiving Telephone Calls in the following exercises you will receive some telephone calls. Wa: Is this it? HG: Oh. excuse me. What's it like? It's made of leather. Smith nu este acolo. s~ spunep unde ~i cind s-a intimplat. Persoana doreste sa vorbeasca cu Mary Mitchell. Persoana doreste sa vorbeasca cu Mr. lntrebatl persoana daca doreste sa lase un mesaj. puteti prelua ambele roluri. 155 . Thank you very much. Concentrate on your part. it's brand new. The Square.

SB: in regula. WG: But only my Bosun comes when I call him. How to say where you lost something. madam. 301 Obiecte pierdute - Loss IUNIT 301 I II I' WG: imi pare rau. WG (calling): Bosun! Bosun! There he is. Cum se aduce la cunoftlnti pierdut uitat luat furat How to report a loss or a theft. SB: Mu~i ciini se numesc Bosun. \ pus vazut ultima oara pierdut Where did you put last see lose it? them? undell-ali Ile-ati 156 157 . dna. SB: We've got several poodles. WG: I'm sorry. lata-l rnultumesc.. madam. What sort of dog is he? WG: He's a poodle. SB: Ciinle dvs. SB: Most dogs come when you call them. SB: Lots of dogs are called Bosun. SB: Avem mai mu~i pudeli aici. d-na? Cum iI chearna? WG: Bosun. Oh thank you. WG: Dar Bosun vine cind iI chern. . dna. madam. What's its name? WG: Bosun. Mi-am pierdut ciinele. Bosun. SB: Your dog. Cum arit&ll unde &II plerdut oblectul. Ce fel de ciine este? WG: E un pudel. WG (chemind): Bosun. sergent. madam. sergeant. A black poodle. ° plerdere sau un furt. I've lost my dog. madam. Sergeant. doarnna. 1. Un pudel negru. WG: But Bosun comes when I call him. Am aparatul foto pasaportul valiza cheile punga cecurile de calatorie CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT Cineva mi-a I have Someone has lost forgotten taken stolen my our camera passport suitcase keys purse traveller's cheques 2. SB: All right. WG: Dar numai Bosun al meu vine cind iI chern eu. doamna. He's called Bosun. SB: Mu~i ciini vin cind sint chernati. sergent.ICAP: 301 Obiecte pierdute - Loss IUNIT 301 ICAP. Se nurneste Bosun.

ICAP.aol
Eu l-am

Obiecte pierdute lasat vazut ultima oera avut la restaurant. metrou

Loss IUNITaol

'.'301
Virsta Este Sint

Obiecte pierdute Culoare alb (e) (Q maro Masura mare(Q mic(a) (Q nou nOUJ(e) modern (e) cam vechi(e)

Loss

,uN11'301

Forma scurt(a) (ti) lung(a) (Q rotund(a) (zi) (e) patrat(a) (ti) (e)

Noi le-arn

pe plaja

rnasa
the restaurant it in the tube It's They're the table

left I last saw We had

Age brand new modern fairly old

Colour white brown

Size large small

Shape short long round square

them on the beach

3. Cum aratall cind all plerdut oblectul. How to say when you have lost something. pierdut vazut ultima oara lose last see Eu Noi I We am vazut am avut am pierdut saw had lost them aceasta it acesta your ieri acum 10' saptarnina trecuta yestersay 10 minutes ago last week suitcase? purse?

EXERCITII Exercise 1
Spuneti ca ati pierdut urmatoarete obiecte: 1. pasaport - passport 2. valiza - suitcase 3. legatura cu chei keys. 4. punga - purse bunch of

EXERCISES

Say you have lost the following things: 5. carnetul cu of traveller's 6. umbrela 7. bricheta cecuri de voiaj cheques. umbrella cigarette lighter. wrist watch book

8. ceasul de mina -

Exercise 2
Studiati conversatiile care urrneaza Sint imegistrate pe caseta, Dvs.: Scuzati-ma mi-am pierdut valiza Functionarul: 0 puteti descrie? Dvs.: E noua Functionarul: Unde ati pierdut-o? Dvs.: In metrou. Functionarul: Este aceasta? Dvs.: Oh, da. Este. Mu~umesc. Dvs.:Scuzati-ma mi-am pierdut ochelarii. Functionaruk Ii putetl descrie? Study the following conversations. They are recorded on the cassette. You: Excuse me. I lost my suitcase. Clerk: Can you describe it? You: It's new. Clerk: Where did you lose it? You: In the tube. Clerk: Is this it? You: Oh yes, it is. Thank you. You: Excuse me. I've lost my glasses. Clerk: Can you describe them? 159

4. Cum faceli descrlerea oblectulul plerdut. 4. How to describe what you have lost. acesta? Puteti descrie aceasta? aparatul foto? Este din Sint 158 piele cauciuc argint It's

.--------------.----------~
it? Can you describe them? the camera? leather. made of They're rubber. silver.

ICAP, 301

Obiecte pierdute -

Loss

I UNIT. 301

ICAP,301

Obiecte pierdute

-

Loss

IUNIT

301

Dvs.: Sint noi. Functionarul: Unde i-ati pierdut? Dvs.: In autobuzul nr. 14. Funcponarul: Ace~ia sint ochelarii dvs.? Dvs.:Oh da. Ei sint. Mu~umesc. Luati-v~ rolul In conversapi similare, presupunind ca ati pierdut urrnatoarele obiecte: - umbrela - noua - autobuz 73 - portofel - nou nou; - toaleta - peseta - piele - cafenea - pung~ continind permis de conducere ~i cheile m~inii autobuz nr. 14 - Rucsac - ochelari, bani, cheile ma~inii - pe plaje. - Ochelari de soare - nou nouti - ta coafor - Pereche de m~nu~i - piele aloastra - la restaurant

You:They're new. Clerk: Where did you lose them? You: In the number 14 bus. Clerk: Are these your glasses? You: Oh yes. They are. Thank you. Take your part in similar conversations, assuming that you have lost the following articles: umbrella - new-no. 73 bus wallet - brand new - toilet handbag - leather - cafe purse - containing driving licence and -car keys - bus no. 14 Rucksack - glasses, money, car keys on the beach Sunglasses - brand new - in the hairdresser's Pair of gloves - blue leather in the restaurant Item found Colour Aproximate age Contents

LONDON TRANSPORT LOST PROPERTY Monday Handbag Brown Old Passport Dark glasses Small change Tuesday Carrier bag White New Bottle of wine Six eggs Loaf of bread House keys Wallet Outside Mark's Spencer's King's Cross Men's toilet Royal Hotel Wednesday umbrella Black New Thursday Wrist watch Gold New

Where found

Tate gallery

Exercise 3
BIROU DE OBIECTE PIERDUTE DIN LONDRA Lunl Obiectul gASit geant~ maro veche passport ochelari de culoare inchi~ mWunti~ Tate Gallery Marti saco~ aiM nou~ sticl~ cu vin 6 ou~ o piine cheile casei portotel Afar~ la Mark's Spencer's Miercuri umbrel~ neagr~ nou~ Joi ceas de min~ aur nou

Ascultati urrnatoarea conversape pe caseta, Informatiile de mai sus Ie yeti folosi la alcatulrea unei conversatii dupa modelul celei de pe caseta Functionarul: V~ pot ajuta, v~ rog? Dvs.: Da, mi-am pierdut valiza. Funcponarul: Ce culoare are? Dvs.: Este maro. Functionarut Este noua? Dvs.: Da, este nou nouta Functionarul: Imi puteti spune ce contine. Dvs.: Contine joate hainele mele. Funcjlonarul; Imi puteti spune unde ati pierdut-o. Dvs.: La muzeul figurilor de ceara - Madame Tussaud. Funcponarul: Asta este? Dvs.: Oh da, v~ muhurnesc foarte mult.

Listen to the following conversation on the cassette. Look at the information given above. Decide what thing you have lost, and complete thetonversation. Clerk: You: Clerk: You: Clerk: You: Clerk: Can I help you, please? Yes, I've lost my suitcase. What colour is it? It's brown. Is it new? Yes, it's brand new. Can you tell me what's in it?

Virsta

Culoare

aproximativ~ Contine:

You: All my clothes are in it. Clerk: Can you tell me where you lost it? You: At Madame Tussaud's. Clerk: Is this it? You: Oh, yes, thank you very much.

Unde a fest g~it

King's Cr9SS

Toaleta bArbatiior de la Royal Hotel

160

161

ICAP.· 311

Serviciile -

Services

IUNIT3l1

ServicUle 2.Cum descrletl defectele. How to descriebe general faults.

Services

IUNIT311

in acest capitol inv8t&11si ducetl oblecte la reparat sau la curilat.

DIALOGURI Dialogue
F: As: F: As: F: As: F: As: F: As: F: As: F: As: F:

DIALOGUES
Assistant (As)
F: Good morning. As: Good morning. F: I'd like to have this radio repaired, please. As: Can I see it? What's the matter with it? F: It makes a funny noise, As: Where did you buy it? F: I bought it here. As: Have you got the guarantee? F: No, I'm afraid I haven't. As: I'll do. my best, but I can't promise anything. F: All right. Can you have it ready by next week? As: I can't promise. I'll do my best. F: How much do you think it'll cost? As: I don't know exactly. Between £ 6 and £ 7. F: Oh dear. All right.

1 Felicity (F), Shop

Buna dimlneata, BunA dlmineata, A~ dori sa-rnl reparap acest radto, va rog. Pot sA-I vM? Ce s-a intimplat cu el? . Face un zgomot straniu. De unde I-ali curnparat? L-am curnparat de aiel, Aveti certificatul de garantie? Nu mi-e tearna ca nu-I am. Voi face tot posibilul. Dar nu pot prornite nimic. In regulA. II puteti repara pina saptarnina viitoare? Nu pot promite. Fac tot posibilul. Cit creoeti cA va costa? Nu ~iu exact. lntre 6 £ ~i 7 £. 0, bine. In regula.

What's the matter them? ac~ia? - E spart. - It's broken. - Nu mai functioneaza - It doesn't go any more. - Nu functioneaza - It doesn't work. - Face un zgomot ciudat. - It makes a funny noise. - Are 0 patA. - It has a stain. 3. Cum se intreaba cind va fl gata oper&1la. How to ask when something will be ready. Peate fi acesta Pot fi gata miine?

Ce s-a intimplat cu

acesta?

What's wrong

with

it?

acesna pe la 5 saptamina
viitoare?

Can you it tomorrow? have them ready by 5 o'clock? next week?

EXERCITII Exercise 1
Propoz~iile urrnatoare au fost amestecate. Le puteli pune in ordine? Traducerea lor vA poate ajuta 1. ~ dori sa mi se developeze pianul. 2. ~ dori sa mi se repare costumul. 3. ~ dori sA mi se taie pantofii. 4. A~ dori sA mi se calce filmul. 5. ~ dori sA mi se coase parul, 6. A~ dori sA mi se calce carnasa. 7. A~ dori sA se acordeze acest radio.

EXERCISES

These senteces seem to have got mixed up. Can you sort them out? The translation might help you. 1. I'd like to have my piano developed. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I'd I'd I'd I'd I'd I'd like like like like like like to to to to to to have have have have have have my my this my my this suit repaired. shoes cut. film ironed. hair mended. shirt pressed radio tuned.

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT
1. Cum se sollclti reparatul sau curilatul unor oblecte. How to ask for things to be cleaned or mended. bluza A~ dori sa mi se curete coase repare aparatul foto pantalonii antofii radioul 162 my I'd like to this have these shirt camera trousers shoes radio cleaned mended repaired

Exercise 2
Ali avut un accident in drumul spre casa ~i ali cazut de pe biclcleta Teate hainele va sint murdare ~i toate obiectele fragile vi s-au spart. Retaceli tot ce ali pierdut. Mergeli in diverse magazine. Ce spunep? You had an accident on the way home and fell off your bicycle. All your clothes are dirty and all your breakables are broken. You have to set about restoring the damage. You go to the various shops. What do you say? 163

veti spune cii dor~i sii vi se taca aceleasi lucruri in felul dvs.. Piiliiria mea s-a dori. to repair my mend the fuse. 4.. Care este parerea d-Iui Davidson in problema divorturilor in societatea de azi? Exercise 3 Imaginati-vii ca sinteti 0 persoana foarte comooa. wash my shirts. Apoi dvs. 6.. Example: Arnold: You: Imagine that you are a very lazy person indeed. clean my shoes. Ceasul meu este spart. Aparatul meu foto 5. My hat has got dirt on it. insii dor~i ca a~ii sa taca pentru dvs. lntentionez sa fac patul. I'd like to have it. My coat is very dirty. I'm going to wash my car. Afj dori. Ce rnasun sint prevazute in . lntentionez sa-rnl fac pantofii.1 ICAP. 5.. lntenponez sa-mi spal camasa. comod. lntentlonez sa fac ordine in bucatarle. Dupii piirerea d-Iui Brown fji a d-nei Gammon femeile pot ocupa aceleasi funCJii ca barbatii? 164 . Ascultati caseta pentru a afla ce urmeaza sii taca Arnold.. este stricat. Your friend Arnold is very active and does things himself. Arnold: lntentionez sa-rnl spal rnasina lntentionez sa curat ferestrele. Afj dori sii fie curiiJatii. Dvs. Prietenul dvs. 3. My shirt is dirty. 3. make the bed. I I I I I I I I I am am am am going going going going to to to to wash the car. press the trousers. My watch is broken. am going to am going to am going to am going to am going lawn mower. My trousers are all creased. I'd like.Employment Protection Act"? 3. A§ 1. 2. rnurdara. Intentionez sa calc pantalonii.. Pantalonii mei sint murdiirit. lntentionez sa-rni perii costurnul. I'd like to have the car washed. I am going to Ascultali cu atenlie - Listen to this obtinute sa Ascultati radio-reportajul fji lncercati ca pe baza informatiilor riispundeti la intrebari. I'd like to have it cleaned. Listen to the cassette to see what Arnold is going to do. You want to have everything done for you. 311 Serviciile - Services IUNIT 311 1. tidy up the kitchen. Arnold este 0 persoana foarte activii §i face singur anumite lucruri. Intentionez sa-mi repar rnasma de tuns iarba.. 4.. brush my suit. lntentionez sa repar siguranta.. 2. WOMEN AT WORK 1. 311 Serviciile - Services IUNIT311 I CAP. §ifonati. My camera is damaged. clean the windows. Ciimafja mea este 6. 2. You can then get the same things done in your lazy way. Haina mea e foarte murdara.

W: Can you tell me what happened? Wo: I was driving along the Strand and I saw a boy on the zebra crossing. Accidents IUNIT 321 ICAP. ea era destul de de parte de mine. madam? Wo: Yes. W: Cit de repede rnerqeati? M: Rulam destul de incet. a woman (Wo) W: M: W: Are you the driver of this car. rnasini. W: Cit de departe? M: Aproximativ 30 pma la 40 picioare (1 foot = 30 cm). a woman (Wo) W: Can you tell me what happened. 321 W: M: Accidente Accidents IUNIT 321 DIALOGURI Dialogue 1 Winston (W). W: What happened then. doamne? W: irm putet. M: (indignantly) That's not true. Wo: Yes. M: (indignat) Nu e adevarat. this man was driving behind me. W: Ce tacea el? Wo: EI traversa drumul. Am trinat cit am putut de repede. acest am conducea In urma mea ~i rn-a. miles an hour. domnule ofiter. madam. Mergea prea repede. W: CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT W: Asta aste tot.ne ce s-a Intimplat. Wo: Da. desigur. and hit me. a man (M). W: Erati in urma rnasinii acestei M: Da. sir? . spi. W: Were you following this lady's car? M: Yes. W: Is that all. W: How fast were you going. W: What was he doing? Wo: He was crossing the road. EI conducea foarte aproape de mine. W: Wo: Da. I breaked as quickly as possible. but I hit her. About 25 domnule? M: Da. W: Sinteti soterut domnule? M: Da. domnule? M: Aceasta doarnna a virat brusc la dreapta. • Sa descrieti un accident. doamna? Wo: Ei bine. sir? M: Yes. 167 166 .izbit. Am frlnat. Yes. Wo: That's not true. Ea era in fata. I am. Mergeam de-a lungul "Strand' -ului. on my left. He was driving near me. I was driving along the Strand.Accidente in acest capitol invalali: • sa anuntati un accident. Are you the driver of this car. sir? M: This lady swerved to the right suddenly. W: Sinteli soterul doarnna? rnasini. Excuse me. Wo: Nu este adevarat. Mergeam destul de incet. W: scuzejt-rna. in stinqa mea. Vorbesc cu domnul acesta. She was in front of me. I braked. I'm speaking to this gentleman. Dialogue 2 Winston (W). she was quite far away from me. W: How far? M: About 30 to 40 feet. w: Ce s-a lntimplat atunci. conouceatt aproape de ea? Nu. sir? M: I was going quite slowly. doarnna. W: Were you driving near her? M: No. acestei acestei - DIALOGUES a man (M). I was going quite slowly. madam? Wo: Well. He was travelling too fast. Aproximativ 25 mile pe ora. dar am izbit-o. officer. of course. lrm putep spune ce s-a Intirnplat? Wo: Conduceam de-a lungul "Strand"-ului ~i am vazut un baiat care traversa pe zebra.

Eu eram pe zebra EI Ea era pe trotuar mergeam de-a lungul conduceam la coltul cu . Study his questions carefully in order to work out what you wish to say. bicycle. driving round the corner of Imaginati-va ca trebuie sa raspundeti intrebarilor unui polijist.. Then speak your part in the gaps on the cassette. Exemple: Newton Road Conduceam de-a lungul strazii Newton. Examples: Newton Road I was driving along Newton Road I was turning from High Street Craven Gardens. b) Ballards Lane/Nether Street c) Hamspark Road d) Witton Avenue e) Common Hall Lane/New Road f) Goldhawk Road/King Street Now you were travelling in a car. Cum spuneti unde ersti fl ce ficeatl cind s-a intimplat accldentul.pavement c) High Street/Graven Gardens d)Wagon Road . a) Ealing Road/Northwich Road b) Broad Street . overtaking following driving behind 2.. crossing . Folosiji urmetoarele informatii. 321 Exercise 1 Accidente EXERCITII - Accidents EXERCISES IUNIT 321 1. Viram din High Street in Craven Gardens a) Albion Street.ICAP.. calatoriji cu rnasina. Noi Ei intorceam traversam ajungeam urrnaream conduceam in spatele We were They turning into . Examples: Clifton Road .. bus.. How to say where you were and what you were doing when the accident happened.pavement I was on the pavement in Cliftori Road. Use the following informations. apoi completati sPatiile goale de pe caseta. 168 169 . 321 Accidente - Accidents IUNIT 321 ICAP. How to say what (suddenly) happened. Un/o Acest mafina om autobuz baiat A That car man bus boy (suddenly) a traversat strada a oprit a venit de dupa colt a virat la dreapta crossed the street stopped carne round the corner turned right (brusc) that car. Studiati cu atenJie intrebarile lui pentru a putea formula raspunsurile dvs..trotuar Eram pe trotuar pe Clifton Road Eram la coltul dintre Clifton Road lii New Street Imagine that you have to answer a policeman's questions about where you were when an accident happened.. acest acestui acestei autobuz mafina bicileta I He She at/on the zebra crossing was on the pavement going along . On the cassette you will hear the policeman's part of the conversation. Cum Be relateazi ce s-a intimplat (brusc)..pavement e) Old Church Road/Wellington Avenue f) Victoria Road -pavement Exercise 2 Acum dvs. Exemple: Clifton Road . I was at the corner of Clifton Road and New Street. into Aeeasta Exercise 3 Pe caseta este imprimat rolul polijistului in conversaJie.. privind locul unde ati fost cind a avut loe accidentul.

I'm sorry. E: Oh. Acum bea o ceasca cu cafea ~i te vei sirnti mai bine. Ascultali cu atentle Listen to this Ascultati acest reportaj de atitea orl pina cind veti putea raspunde la urrnatoarele intrebari. Hotelul a fost bun? Da. I'm sorry. cu balcon. Felicity? F: Yes. WG: And the other guests weren't very friendly. draga mea. WG: Vai. Ai avut 0 privenste frurnoasa? Da. a fost splendid. WG: Dear. irni pare rau E: ~i ceila~i oaspeti nu au fost prea polmcost. ce pacat. E: ~i pretul a fost intr-adevar prea ridicat. E: Camera de la hotel a fost teribil de zqomotoasa WG: Vai. Felicity (F) W: F: W: F: W: F: Ai avut un concediu frumos. that is a pity. E: And there was something wrong with the lift. WG: Dear. vai! E: ~i a fost ceva ~i cu liftul.ICAP. ~i scarue erau prea abrupte. we had a super room with a balcony. That is a pity. E: And the price was really too high. am avut 0 camera superba. E: Mu~umesc. E: yremea a fost ingrozitoare. dear. WG: Vai. E: Thank you. WG: Oh. TRISTAN DA CUNHA Cine au fost primii locuitori ai insulei Tristan da Cunha? Ce are Maria impotriva traiului in Anglia? Cum este clirna in insulele Tristan da Cunha? Dialogue 2 Winston (W). my dear. nu una cu un pat.you Erati pe trotuar in acest capitol inv8t&11sa relat811 despre cum all petrecut concedlul: DIALOGURI Mergeati la gara Un biciclist a venit de dupa co~ Ma~ina I-a rasturnat pe biciclist Un Porsche rosu Din pac ate nu - DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon CNG). Felicity? Da. dear. we had a view of the sea. oh dear. W: Was there a good view? F: Yes. Eleanor (E) WG: Eleanor. vai. E: The hotel room was terribly noisy. . WG: Imi pare rau. WG: Vai. WG: Vai draga. dear. And the stairs were so steep. 331 Vacanle - Holidays IUNIT 331 POiilistul Ce se i'nti'mpla aici? Imi puteti spune unde erati cind s-a produs accidentul? Unde rnerqeati? Ce s-a intlrnplat? Ce s-a Intirnplat apoi? Ce fel de rnasina era? I-ati vazut nurnarul? Policeman What' going on here? . E: And I had a double room. 321 Accidente - Accidents IUNIT 321 ICAP. Did you have a good holiday. WG: Eleanor. not a single room. am avut vedere la mare. WG: on. 171 W: . W: Was that hotel good? F: Yes. draqa. E: The weather was awful! WG: Oh. WG: Oh. it was great. Now have a nice cup of coffee and then you'll feel better. ce pacatl E: Am avut 0 camera dubla. Can you tell me where you were when the accident happened? Where were you going? What happened? What happened then? What sort of car was it? Did you see the number? Dvs. WG: Oh. Ai avut un concediu placut? E: Nu prea bun. Did you have a nice holiday? E: Not very good.

Eu am stat la Noi un hotel (frumos) o pensiune un camping pe cont propriu Eu Noi semi pensiune am avut pensiune completa o priveli§te frumoasa un balcon We I had We We I went to to the Alps. France.Franta f. coast. was excellent (fairly) good bad awful EXERCITII Exercise 1 EXERCISES I stayed in a (nice) hotel. Yougoslavia . it was sometimes too hot.Italia b. Eu am avut Noi n-arn avut Cum descrieti vremea soare averse ploaie vint furtuna niciodata abia uneori adesea c. arAJi minunat. . Wales . fost in Imagine you countries. . $i atit de bronzata A fost vreme buna? Mu~umesc. Cum se spune unde ati fast. Italy . How to desenoe your accomodation.ICAP. Italy. W: What about the food? F: The food was excellent and very cheap.Grecia c. The Pyrenees . How to sum it up. Soarele a fost foarte fierbinte? Da. a. How to describe the weather. bed & breakfast place.) half board full board a nice view a balcony Imaginati-va ca urrnatoarele tari. a fost. I Holidays IUNIT 331 Felicity. Lake District. How to tell about last year's holiday. Greece . it was.Spania d. (self catering apartment. La arrsaza era prea cald. At midday. Cum se relateazi despre concedlul de anul trecut. sunshine never We hardly ever sometimes often had showers rain wind '!>torm fog snow ceata z~pad~ d. b.Danemarca g. you look wonderful! And so brown! Was the weather good? F: Thank you. campsite. Am fost in Italia. We had very good weather. Denmark . How to say where you went.Tara Galilor e. Am avut 0 vreme foarte buna. . $i foarte ieftina. d.muntii Pirinei h. France . went to the following Example: Italy I went to Italy. Dar mincarea? Mincarea a fost excelent~. Spain . in Alpi Eu am fast Noi pe coasta in zona lacurilor in Italia in Franta b.331 c. Felicity. food hotel The room weather CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1.a. a. Cum se spun toate impreuna M7ncarea Hotelul Camera Vremea a fost foarte ieftin(a) cam scurnpts) excelentta) (destul) de bun(a) rau (rea) ingrozitor( oare) very che::l rather expensive . W: Was the sun very hot? F: Yes. 331 W: F: W: F: W: F: Vacante W: Holidays IUNIT 331 ICAP.Jugoslavia 172 173 . Cum descrieti locul unde ali fast cazat.

. we had a very good weather. Winston: .. Unde ati stat? (Iocuit) 174 On the cassette you will hear some questions about your last summer holiday..II I ICAP.Italia . Felicity: Yes. Felicity: The food was excellent and very cheap..Camping . Felicity: Yes. Felicity: Da am avut vedere la mare. Le puteJi formula? Winston:Ai avut un concediu placut Felicity? Felicity: Da. 1. What was the weather like? 4. am avut 0 vreme foarte buna.... I I And the weather? It didn't change at all.ieftin d) Mrs Best . Where did you stay? . Felicity: Da. e) Zilnic a nins. Winston: . c) Mr and Mrs Sanderson . it was great. 331 Exercise 2 vacante Holidays IUNIT 331 ICAP.. Winston: . 331 3. a fost grozav. Felicity: Thank you.hotel . Exercise 4 Veli auzi pe caseta citeva intrebari privind ultima vacanta de vara Prssupuneti ca sinteti una din persoanele de mai jos ~i raspundeti la intrebari. 4. am avut 0 camera grozava cu balcon.cald .Suedia . b) Mrs Shaw .apartament soare .ploaie . Assume that you are the people indicated below. Winston: . and give the answers to the questions which they would give. Unde ali fost anul trecut in concediu? 2. a) Mr Wilson .Grecia . Where did you go on holiday Iast year? 2.. vacante - Holidays IUNIT331 Cum a fost vremea? Cum a fost mincarea? 3. Listen to the gapped conversation on the cassette.averse .camping . b) Zilnic a plouat.fest soare. What was the food like? ~i vremea? A fost neschirnbata... Example: A fost furtuna in fiecare zi. Winston: . Winston: . Felicity: Mincarea a fost excelenta ~i foarte ieftina..... we had a view of the sea.scump Exercise 3 Ascultali pe caseta conversapa in care lipsesc intrebarile puse de Winston. Winston: . we had a super room with a balcony.pe cont propriu . Felicity: Mu~umesc. c) Zilnic a batut vintul.. We had storm every day. Winston: .destul de bine. 1.excelenta. Can you ask Winston's questions? Winston: Did you have a good holiday Felicity? Felicity: Yes. a) Zilnic a ..scopa . d) Zilnic a fost ceala.

. 2. If you prepare the toast. Daca preqatesti piinea prajita eu voi face costita cu clrnatil.. P: I'll just take it with milk. Unde sint cuptele? Solutia: sertar dreapta. CM apa este in ceainic? Nu. Rosemary (R) P: Ai pus ceainicul la incalzit? R: Da. DIALOGUES Ascultap propozipile de pe caseta ~i repetap-le. 5. Ai ceva gem? R: Da.. then. Have you got any jam? R: Oh. Now you give the instructions. P: Have you put the kettle on? R: Yes. 1. tea left.. 3. Repetati raspunsul. 3. fac eu. Acum dati dvs.indicating position. next to knives. sausages have you bought? Not . please. 4. please. Exercise 2 Unde este. many. R: $i asta vei capata.. $i doi cirnati. Would you like coffe or tea? There isn't much coffee left.. money. R: That's just what you'll get. please dear? R: There isn't much left in this bottle.. P: Nu te deranja. poftim. Repeat the answer. 1.. I'm afraid. Unde tii farfuriile? Where is. 4. R: $i nici bucap de zanar nu mai sint. Nu mai este ceai. only six. pe raftul de sus. Nu e lume pe strada. P: Never mind. R: And there aren't many sugar lumps left either. Hm. te rag. desigur.Where is the marmelade? Clues:cupboard.. Ai lingurije de ceai? Solutia: da. How water is in the kettle? Not but never mind. P: Atunci II voi bea numai cu lapte. of course. anyway. • sa alcatuiji un mic dejun ~i sa cunoastetl unde sint alimentele. dar cineva ne-a furat laptele. R: Este in dulap. 1. linga cutite. there doesn't seem to be much left of the marmelade.. Asta va costa bani.. How . cupboard. 341 Micul dejun - Breakfast 'UNIT 341 'CAP. Mm. va rog. lnstrucpunl. completind spaliile goale cu much. 7. but someone must have stollen our milk.'CAP. milk left.indicind pozitia.? . Check your answers with the cassette. I'll do the bacon and sausages. 2. P: Where's the sugar? I can't find it... 2. raft mijloc. How many slices would you like? P: Two. Oricum prefer ceaiul. te rag? R: Nu prea mai este in sticla asta. on the top shelf. a lot of. 3. Mi-ar placea un veritabil mic dejun. Apa aproape fierbe. . How.. 3. Verificati raspunsurile cu caseta. P: Unde este laptele? Nu-I gasesc. There aren't . 4. 1. Cite felii doresti? P: Doua. P: Would you mind passing the milk. I'd like a real breakfast. using the clues. 8. R: It's in the cupboard. the water's nearly boiling... I'd prefer tea. 4. numai sase. Here you are. Citi cirnali ai curnparat? Nu.. Unde este marmelada? Solutia: dulap. Where are the knives? Clues: right-hand drawer. EXERCISES Exercise 1 DIALOGURI Dialogue Peter (P). Have you got any teaspoons? Clues: yes. yes. nu pare sa fie nici rnarmelada. Voi deschide alta. Where do you keep the plates? 176 . I'll open another.. And two sausages. There isn't . dulap. imi dai laptele. Vrei cafea sau ceai? Mi-e tearna ca nu prea este cafea. 6. dar nu conteaza. P: Nu-i nimic. I'll do it myself. 5. 341 Micul dejun EXERCITII - Breakfast IUNIT 341 in acest capitol inv8t81i: • sa cunoastep unele particularitati ale micului dejun englezesc. 7. people in the street. Cite sticle cu lapte ali comandat? Am comand at cinci sticle deoarece nu mai am lapte deloc. middle shelf 2. P: Don't bother. folosind solutiile date. bottles of milk did you order? I ordered five bottles because there isn't . P: Daca nu te superi. That'll cost . 8. 6.

PM: And you're married? A: Yes. die Richards. first if you don't mind. The answers on the tape are only examples. bottom shelf. PM: Din cerere vad ca locuiti in Cheltenham. am cererea dvs. Where do you keep the cups and the saucers? Clues: cupboard. then? 179 I rI ! . PM: I can see from your application form. A: Richards. 6. A: That's all right. PM: Da. aici. 9. Where is the frying-pan? unei slujbe DIALOG - Job interview DIALOGUE cestile ~i farfurioarele? 7. you're looking for more responsability. I've got your application form here in front of me and I'd like to ask you a few general questions. A: Da. 5. Personnel Manager (PM) PM: Buna dimrnneata.. Raspunsurile de pe banda sint numai exemple. PM: So. could you tell me your full name? A: Alan Richards. in profesie. ever since we moved to Cheltenham. Acum gindili-va la propria dvs. bucatarie. 6. A: Yes. cupboard. and we have two children. 5. in fata. raft in fund. I! i: II Solutia: dulap. ehm . plicuri de ceai? coltu' din stinga Breakfast IUNIT 341 ICAP. Va rog. daca nu va suparati. De cind lucrati la actualul dvs patron? A: Am lucrat la Ancova trei ani de cind ne-am mutat la Cheltenham. Ole Richards. How long have you been working with your present employer? A: I've been working with Ancova for 3 years now. Unde iii Micul dejun dulap. I've been married for ten years now. PM: Atunci cautati 0 responsabilitate mai mare? PM: Good morning. as dori sa intreb citeva chestiuni generale mai intii. A: Richards. PM: And now I'd like to ask you a bit about your work experience so far. Are there any more tea-bags? Clues: top left-hand corner. Mr RichCVds. 7. ne-arn rnutat acolo de 3 ani. Mr. that you live in Cheltenham. we moved there three years ago. PM: Am numai initialele dvs. please have a seat.. but I don't see any further prospects for promotion within my present company. Mr Richards. Can you tell me where you've put the milk? 10. 8. PM: Yes. Where are the forks? 8.341 Solutia: mixer. Mr Rich'ards..11 ICAP. PM: And why are you looking for a new job? A: I've been involved in a public-relations project for two years. Unde sint furculitele? A mai rarnas brinza? Imi poti spune unde ai pus laptele? Unde este tigaia? Dialogue Alan (A). PM: ~i sinteli casatorit? A: Da. bottom shelf food processor. PM: ~i acum as dori sa va intreb ceva des pre experienta dvs. 351 Interviu pentru oblinerea IUNIT 3s1 I Clues: cupborad. A: In regula. Is there any cheese left? 9. die . Mai sint Solutia: dulap.. 10. PM: ~i de ce cautati 0 noua slujba? A: Am lucrat la un proiect de relatii publice timp de doi ani dar nu mai vad nici 0 perspectiva de promovare in actuala mea intreprmdere. raftul din fund. Now think of your own kitchen. die Richards. PM: I've only got your initials here. luali loc. sint casatorit de 10 ani ~i avem doi copii. lrnl putep spune numele complet? A: Alan Richards. sus.

De cind mergi(li) pe acea bicicleta? - EXERCISES Please answer the questions on the cassette. using "for" and "since".ICAP. Have you lived in your present flat for a long time? 3.Housework DIALOG DIALOGUE IUNIT 361 Da. R: Dragut din partea ta. that sounds very interesting and I'm sure our company would offer you the chance you are looking for. mama. these windows are really dirty. dar rnasina de spalat nu a terminat inca. Could you tell me a little more about the position? PM: Yes. their daughter Jill (J) R: Have you already dusted the bookshelf. A: Va fi nevoie sa organizez conferinte de presa. R: A. it would have been a lot easier to clean them this time. J: ~i bineinteles n-a reusn. draga. De cind lucrati la actualui dvs. and I hope to get more experience on the PR side.·. Imi puteti spune mai multe in ceea ce priveste pozipa? PM: Da. desigur. ar fi fost cu mult mai usor de curatat de data aceasta. dar abia am timp sa fac gospodaria. about it. write and translate advertising brochures. Nu mai aveti m~ina? 7. acum ar fi fost acasa Dar el a insistat sa II repare singur. PM: Spuneti-mi mai mult despre acest proiect al relatiilor publice. PM: And this project. Are you married? 5. 1. EXERCITII Rugam raspundeti intrebarilor de pe caseta folosind "for" ~i "since". that's right. R: A~a este. Peter (P). Bine. but I've hardly any time to do the housework. numai daca vrei sa duci carpetele in gradina sa Ie scuturi. A: Dialogue Rosemary (R). patron? 2. ~tii cum e tata. ce-ar fi sa rna ajuti sa intind rutele? J: Atunci sa lasam aspiratorul? R: Da. campanii publicitare. R: And I'll polish the shoes. Sinteti casatorit(a)? 5. nu-i asa? J: Da. not unless you want to take the carpets out into the garden and beat them. asa este ~i sper sa capat mai multa experienta in domeniul relatiilor publice. R: I know. tocuiti de mult in actualul dvs. But he insisted on repairing it himself. Astfel ca am inca timp sa ~terg praful de pe raftul cu calli inainte de a te ajuta la rute. Aveti vreun animal de casa? 6. aspiratorul nu functloneaza R: ~tiu. of course. How long have you been working with your present employer? 2. pare foarte interesant ~i sint sigur ca firma noastra va va oferi sansa pe care 0 pautali. Have you got a pet? 6. if you'd cleaned them more often. sa scriu ~i sa traduc materiale publicitare. I'll do the dishes in the meantime. I've had to organize press-conferences. If Dad had taken it to be repaired last month it would have been back by now. J: Puh. but the Weighing machine hasn't finished yet. Haven't you got a car anymore? 7. 1. 3s1 . R: That's nice of you. I started with the windows. dear. Raspunsurile de pe banda sint numai exemple. the vacuum cleaner doesn't work. R: Yeah.361 Treburi gospodare§ti . R: I know. R: Ah. inca. apartament? 3. So I've just got time to dust the bookshelf before I help you with the washing. am inceput cu ferestrele. R: ~tiu. J: In regula. J: Puh. Daca tata II ducea la reparat luna trecuta. The answers on the tape are only examples. J: And of course he never got around it. aren't you? J: Yes. mummy. you know that Dad's like well. so you're cleaning the windows first. Va mutati foarte des? 4. A: I'm very pleased to hear that. 181 R: Ai ~ers praful de pe raftul cu calli? J: Nu. PM: Oh. PM: Da. Do you move very often? 4. tell me a bit more . plan publicity campaigns. J: Mum. what about helping me hang out the whashing instead? J: Shall we just leave the vacuum cleaning now? R: Yes. J: Mm. J: All right. A: Imi pare foarte bine sa aud asta. eu voi spala intre timp vasele. daca le-ai fi curatat mai des. R: ~i eu voi curata pantofii. A: Yes.Interviu pentru oblinerea unei slujbe Job interview A: IUNIT 3s1 ICAP. Jill? J: Not yet. How long have you been riding that bicycle? 180 . deci cureti ferestrele. aceste ferestre sint intradevar murdare.

he'd have got a taken um. A~ fi mincat friptura daca . 8... the windows. nu ai fi rnurdarft dusumeaua P: 0... 8. consultat cartea cleaned shoes . UitMe la asta! Daca iti ~ergeai picioarele inainte de a intra. 361 4. The pudding . ..li EXERCISES Exercise 1 Yeti gasi propozipi EXERCITII mai jos un numar de In your book you will find a couple of .. and if you'd taken the vacuum cleaner to be repaired or repaired it yourself.. vindut masina anul trecut . If his consulted the f~cut pantofii. everybody. R: Da. If I had known that the restaurant was open .... Dac~ as fi ~iut ca Judy ~i cu Jill au facut toata gospod~ria ...... 7..daca nu ar iar had IUNIT361 I 1 P: 'Bun~ ziua tuturor. Treburi gospodare§ti Housework s-ar fi 4..the listen to the wouldn't be dirty again. ..ar fi inv~tat 0 avut un gust mai mu~ime... cook book..thousand pounds an more for it. 3.. 6... de bucate. The answers on the tape are only suggestions. Daca as fi ~iut ca restaurantul era deschis .if Mary had he 1. raspunsurile de pe caseta sint numai propuneri.... 7.... P: Oh..1 would clean fi curatat 2. R: Yes. 6.. If I had know that it was Rose-Mary's birthday yesterday .podeaua fost ascultat radioul. too.ar fi 1000 de lire mai mult pe ea.. If I had remembered the title of the film . I promise I'll take it to the tomorrow. radio ... 5. Ah. Raspunsurile de pe caseta sint numai propuneri. Dac~ rnl-as fi amintit titlul filmului.. Daca nu as fi fost atit de ocupat. 2. 3.... peria.. brella . If I had asteptat s~ ploua time . J: Hi. better .I 'I Treburi gospodare§ti .. I'm sorry. tata.as his car last year . 4... the language de limbi straine .... Check voce tare intreaga fraza. If I had known that Judy and Jill had done all the housework ... dar intr-o endings are opposite but in the wrong ordine inversata.if he had expected it to rain. ~i daca duceai aspiratorul la reparat sau iI reparai tu insuti. raspunsurile cu caseta. Daca ~ fi stiut ca ieri a fost ziua de nastere a lui Rose-Mary . 1. obtlnut .. the carpets would have been done. Oh.. had . I didn't think. course 182 Acum spuneti ce s-ar fi intimplat. insistat pe cursul ~irile.. bun .... I would have eaten the steak if. Budinca ar fi . incomplete... If I had known that the postmen were on strike .. Exercise 3 Acum torrnulati conditii imposibile.. the answers on the tape are only suggestions. Now you formulate the impossible condition.he would have have been tasted learned a lot. 2. Try to find the correct match and perechile corecte ~i apoi spunep cu then say the whole sentence. carpetele ar fi fost de asemenea P: Hello..ar fi ascultat 3. The shoes .. 7.. fi rnurdara aspirate.. Dad. Pantofii ar fi . Verificati your answers with the cassette. EI si-ar fi luat o umorela .. nul Mama ~i cu mine am lucrat ore intregi ~i abia am terminat de ~ers dusumeaua. 7.. ferestrele. 4. Oornpletarile incomplete senteces.daca as fi gasit fost lustruiti. If I had seen the special offer ... 5. Exercise 2 I I.. He would have . 3.... If he had .... Daca mi-ai fi spus ca magnetofonul t~u a fost stricat.. I'm sorry. If you had told me that your recorder was broken ... floor 5. If Joe had . lncarcatl sa gas~i order.. no! Mum and I have been working for hours and we have just finished mopping the floor! Just look at that! If you'd wiped your feet before you came in you wouldn't have dirtied the floor... 2. 1. Daca si-ar fi .. Daca ~ fi ~iut ca postasii sint ingrev~ . Dac~ Joe ar fi ... Daca si-ar fi . Daca ~ fi vazut oferta speciala . 1... Now you say what would have happened. imi pare rau.. P: OK Imi pare duce la rau Promit c~ iI voi miine. I... I. 1.. 6.. 6. P: OK. 183 .he would have worked through heard the news.if I had found would have been the brush.. 8. 8.Housework ICAP. The appropriate sint in partea dreapta.. If I hadn't been so busy . J: Bun~ ziua. 5. nu m-am gindit.... Daca ar fi .. 1. polished . If he had sold .. Daca a~ fi avut timp... .daca Mary ar fi 1.

. 3.. B. Daca am petrece mai mult timp in ea. she . Da. I would have taken the bus if. Daca pleci acum. dar qrabesta-te. I would have known about the country if. vei fi inapoi pentru masa de prinz. I... I would have cleaned the house if .. 3. If we spent more time on it. 1BS . IUNIT 361 ICAP. 3.• 361 Treburi gospodare§ti Housework 2.. So. R: P: R: P: EXERCITII Exercise 1 - EXERCISES Exprimati conditii probabile urmind exemplul anterior ~i verificati raspunsurile cu caseta. Daca Marea Britanie este prea scurnpa. 6... Your answers to numbers 4-6 may differ from the examples on the tape. cred ca ai dreptate. A~ fi cunoscut intelesul cuvintului daca . draga... vine acasa devreme. Daca miine e 0 zi frurnoasa rna voi dues la inot... eu rna YOi ocupa de buruieni..... I would have played badminton if .371 " In gradina DIALOG - Gardening DIALOGUE lUNIT371 2. Yes. Deci.. B. dear. mai intii voi cosi gazonul ~i apoi voi tunde gardul.. 7. A~ fi curatat pantofii daca. us tonight. 1... 7. 3. 4. In regula. Peter. raspuns la telefon daca ... ar arata intr-adevar cu mult mai bine. de ce sa nu facem putln gradinarit in aceasta dupaamiaza? P: R: P: Daca cosesti gazonul. Ail right. why don't we do some gardening this afternoon? If you mow the lawn first. R: P: R: P: Trebuie sa facem ceva cu gradina noastra. 2. would have answered the phone if. voi petrece vacanta iii Portugalia Express probable conditions following the example overleaf and check your answers with the cassette. Dialogue Rosemary (R).. jucat badminton daca. I would have cleaned my shoes if. it would really look a lot better. I . ~ A~ A~ A~ fi fi fi fi luat autobuzul daca. but hurry! If you leave now. you'll be back for lunch. Da... If Great Britain is too expensive. 1.. l?i eu voi merge la magazin sa curnpar serninte ~i bulbi. A~ fi stiut mai mult despre tara daca . And I'll go to the garden-centre and buy some seeds and bulbs. I think you're right. If Mary is home early. 5. I would have known the meaning of the word if. Yes.. curatat casa daca. my holiday in Portugal. 6. 5.. for a swim. Daca Mary.ICAP. l'iI mow the lawn first and then I'll cut the hedge. Peter (P) R: We have to do something about our garden. ea ne va vizita asta seara. 4. Raspunsurile de la numerele 4-6 pot fi diferite de ale dvs.. I shall do the weeding.. 2. Peter. If it's a nice day tomorrow I .

nu trebuie sa te deranjezi. R: Hai sus sa-Ji arat camera." In gradina - Gardening IUNIT 371 ICAP. Peter (P).. perhaps I should open a window. 2. I've already got lots of ideas of things we could do toghether. P: Sau am putea chiar sa mergem la Gloucester sa vizitarn catedrala. 1. I think a bit fresh air can't do any harm. P: Oh. pentru numerele 4-6 pot diferi de cele de pe caseta Observati ca would este adesea prescurtat. este incintatoare.i3SI Avem musafiri - Guests IUNIT 381 4. If the pub is closed . in our garden. Exercise 2 Exprimati acum conditii improbabile folosind timpul trecut ~i conditionalul. I'll carry it up for you later.. If I am late to work . I can manage. just leave it.. Daca as ci~tiga un milion de lire la loterie . Again your answers to numbers 4-6 differ from the examples on the tape.. B: Buna. 6. gardening . hi Brian. If the television breaks down . raspunsurile dvs.. lucrul in gradina ar fi mai usor.. nu trebuie sa faci asa ceva. Suna foarte frumos. R: Oh. dar este pupn neaerisit aici. but it's a bit stuffy in here. would you like that? B: Ah. li-o aduc eu mai tirziu. 4. soarele ar straluci intotdeauna in grad ina noastra.. we. here we are. If we planted sunflower. las-e. Daca este inchisa cafeneaua 6. before noon.. 3.... R: Welcome to Cheltenham. B: OK Sa-mi aduc sus sacosa? P: Nu. Nu ~tii ce i s-a intimplat varului tau anul trecut? R: Oh. Or how about visiting the race course. 5. B: Mu~umesc. B: What kind of tree is that? You could almost climb onto it from here. P: Bun venit la Cheltenham. their nephew Brian(B) R: Buna. If I won a million pounds in the lottery . that sounds super. Am putea urrnari un meci de cricket sau am putea juca golf. Cred ca pUJin aer proaspat nu strica B: Ce fel de porn este acesta? Aproape te pop caJara in el de aici.. 5. Daca ne-arn curnpara 0 rnasina de tuns iarba. Do you know what happened to your cousin last year? 187 4. poate ar trebui sa deschid 0 fereastra. niceto see you. it's great that I can stay for the next two weeks. I'll show you your room. Brian.. . We could watch a cricket match or play golf. rna descurc eu. Daca mi s-ar strica rnasina pe autostrada .. 6. Daca am pleca la 8 am sosi inainte de arniaza. P: Nu. Ce-ai spune sa mergem la curse? '[i-ar placea? B: Este nemaipomenit. matu~a Rosemary. in acest capitol invil&11 unele funqlunl ale verbelor modale ajutitoare. you musn't do that. Din nou. Brian. B: OK. This is your room then. R: Come on up. 2. Brian. R: Deci iata-ne. P: Or we could even go to Gloucester and visit the cathedral. Daca rni-as pierde serviciul. shall I bring my bag up? P: No.. Daca am planta floarea soarelui. Asta-i camera ta. 6. Daca intirziu la serviciu 4. B: Oh. it's our pleasure. R: Yes.... imi pare bine ca te vad. R: Este placerea noastra P: Am 0 multirne de idei privind ceea ce am putea face impreuna.. the sun DIALOG - DIALOGUE Dialogue Rosemary (R). B: E nemaipomenit ca voi sta aici in urrnatoarele doua saptamini. B: 0. Now express improbable conditions using the past tense and the conditional. paca se strlca televizorul 5. P: No. If I lost my job . If my car broke down on the motorway . always . B: Hi.. but you needn't bother. easier. If we bought a lawnmower. B: Oh thank you. 5. Please note that would is often abreviated I would = I'd 1. R: So. B: Hi aunt Rosemary. 3. If we left at eight. that's fantastic. R: Da. it's lovely.

30. using first structure a). 8. go swimming de de Exercise 2 Verbele auxiliare can. deci daca doresti sa te rAcor~ti PUJin. I promise I won't climb onto it. Why don't you join me? I'll be outside in the garden somewhere. sa mearga la inot Now you suggest sports to a visitor of yours. B: Thanks. Este toatA a ta deoarece noi 0 folosim pe cea de la parter. B: No.. sa joace bedminton 10... sa urmaraasca la tv meciul de hochei pe gheata 8. 188 EXERCISES In the text Peter says he has a lot of ideas of things they could do. Ce-ar fi sA ne intilnim? Voi fi pe undeva prin gradina. sa mearqa la patinaj 5. "We could watch a cricket match". 3. R: Well./play . B: Da.or b) the question: Would you like to go . adevArat. B: Yes. 5. 8. 2. daca e bine asa P: Bine. use the bathroom smoke (in here) come early use your car play in the garden watch tv get a drink have a shower EXERCIIII Exercise 1 in text spune Peter ca are 0 muttime de idei in legAturA cu ce ar putea sa faca De ex. for example: "We could watch a cricket match". Acum cereti permisiunea incepind cu cel mai putin oficial pentru nr. and might is the most formal./watch/play . what? P: When he climbed onto that tree one of the branches broke off and he fell and sprained his ankle.. deci ~ putea cobori pUJin mai tirziu. sa urrnareasca 0 intrecere canotaj 4. B: Nu cred ca va dura mult.. Acum propuneti unui musafir de-al dvs.30 so if you want to freshen up a bit we'll see you downstairs. two towels and a bar of soap. Ask permission to: 1. You'll have it all to yourself because we use the one downstairs. watch a cricket match Now use structure b). so I might come down a bit earlier if that's all right. 2./sa privim/sa jucam sau b) intrebarea: Ti-ar plAcea sa mergem .. 5. 7. 189 . play table-tennis 3. really? Well. play volleyball 7. 3. 6. B: Yes. 381 Avem musafiri - Guests IUNIT 381 ICAP. Thanks.. rnultumesc. Can is the least formal. sA joace tenis de rnasa 3. folosind prima construcpe: a): 1. 1 and ending with the most formal in no. may.3sl Avem musafiri - Guests IUNIT381 B: Nu. sa joace voleibal 7. 5. Pentru a propune astfel de idei puteti folosi urmatoarele construep: a) Am putea merge . R: Cina este la 7. 4. ce? P: Cind s-a c~ru-at in acest copac una din crengi s-a rupt ~i el a cazut ~i ~i-a luxat glezna.. might can also be used to ask permission to do something. B: Muijumesc. go to a tennis tournament 9. promit ca nu rnA voi catru-a in el... sA rnearqa la un turnir de tenis 9. Can este mai pUJin oficial iar might este foarte oficial. To suggest such ideas you could use the following structures: a) We could go .ICAP. B: A. latA pAturile pentru pat. might se pot folosi pentru a cere 0 permisiune. 6. 7. ne vedem [os. 6. Bine. B: Da. may. here are the blankets for your bed. sA joace rugby 2. doua prosoape ~i un sapun. 1 ~i sfir~ind cu cel mai oficial la nr. 4. ar fi placut ... sA folos~i baia sa furnati (inAuntru) ven~i devreme sA folos~i rnasina sa va jucati in grad ina sa va uitati la tv sa capatali 0 bautura sA tace]l un du~ The following auxiliaries: can./watch . B: Oh. sa urmareasca un rneci crichet Acum folositi constructille b): 6. play badminton 10. B: I don't think I'll need that long. play rugby 2. that would be nice. R: So just make yourself at home and I'll see you later. R: Dinner's at 7. could. The bathroom is next door. P: Fine. go skating 5. 4 Repetati apoi aceeasi procedura de la 5 la 8.. watch the ice-hockey on tv 8. R: Bine. Solicitati permisiunea sa: 1./sa privim/sa jucam . could. 4.. Then repeat this process beginning with no.. 1. R: Deci simte-te ca acasa ~i ne vedem mai tirziu. Baia este alaturi.. Now you ask permission starting with the least formal in no.. watch the rowing-contest 4.

and her tea is in a bottle which I've put in a microwave. desigur. Dar am deja 0 oarecare experienta in ingrijirea copiilor. vin. Ea e Linda. Trebuie sa fii. arati mai tinara decit mi-am imaginat. Te poti uita la TV sau citi. L: 0. no problem. See you later. L: All right. Daca se trezeste. 190 191 . J: Ah. nid 0 problema. L: $i mie imi pare bine. iata-I ca vine. And there's an open bottle for babies and another one on the shelf over there. Are there any towels anywhere? J:Yes.Ajutoare la copii [I I' Ajutoare la copii Babysitting L: A. L: Well. of course. J: All right then. This is Linda. everything will be fine. of course I am..15. Ei. Crema este linga acesta. Linda. Well. you could turn it on for half a minute and heat it up. J: Yes. Linda. da. babysitter-a noastra A: Imi pare bine ca te cunosc. Acesta este sotul meu. Sint Linda. babysitter pe care ati solicitat-o la telefon. You can watch TV or read. Good afternoon. IUNIT 391 Babysitting in acest capitol tnv8l811 sa fol08111cuvlntele SOME. have you got everything you need? L: Yes. Caroll doarme in patulul ei acum ~i ceaiul ei este intr-o sticla pe care am pus-o in cuptorul cu microunde. in dreapta scutecelor. our Babysitter. Linda. Este ~i 0 slicla de ulei pentru sugari deschisa in sertar ~i inca una pe raa acolo. J: Yes. and there are some crisps on the table over there. Ai 16 ani.sint ~i ceva biscuiti pe rnasa acolo. totul va fi bine. ce dragut din partea dumneavoastra. I've got to finish my homework first. Caroll is sleeping in her cot right now. De obicei Ie place. J: Da. L: Linda. just make yourself at home. aren't you? L: Ah. and when do you think you will be back? My mother woulkd like me to be home before midnight. J: Da. ONE. Later on I might watch some TV. Linda. you can always put her in the pushchair and wheel her around a little. desigur. A: I think we should be going. And I've already got some experience looking after babies. I'm coming.ninut ~i s-a lncalzit.. are sase luni acum ~i e putin prea grea pentru acesta. thank you. Intra. First at home and then for friends of my parents. ai tot ce ~i trebuie? L: Da. Buna ziua. J: Help yourself to anything you like from the fridge. J: A. Acolo sint ~i niste scutece. J: Ah. until somebody suggested that I start earning a little money with it. J: In regula. dar daca se trezeste poti s-o pui in scaunul cu rotile ~i 0 po]i impinge putin. My husband can take you home afterwards. L: Oh. Bye. A: Cred ca ar trebui sa mergem. noi vom fi inapoi pe la ora 11 sau cel tirziu 11. Sint ~i prosoape? J: Da. inleleg. bine. too. that's kind of you. simte-te ca acasa. ii dai drumul pentru 0 [urnatate de . L: Fine. I'm Linda. she's really fond of that. Sotul meu te poate duce dupa aceea acasa. I see you've got a pushchair there. I see. J: A. You must be. provided that Carol! doesn't wake up. we should be back around 11 or quarter past at the latest. multurnesc. Alan. good. you look a lot younger than I thought. da. J: 0. $i cind credeti ca ven~i inapoi? Mama mea doreste ca eu sa fiu acasa inainte de miezul noptii. I thought so. Linda. Linda (L) A: Vrei sa deschizi usa. please? J: Of course. I thought she might like that. draqa. but if she wakes up. E prea mare deja pentru carut? J: Da. ne vedem mai tirziu. Linda. L: Linda. L: Yes.. Come on in. They ususally do. te rog? J: Desigur. You are 16. Mai tirziu poate rna voi uita la TV. asa m-arn gindit ~i eu. L: Da. so you'll definitely be home by 12 o'clock. bine. L: Bine. intr-adevar ii place foarte mult.. L: In regula. DIALOG - DIALOGUE Dialogue Alan (A). A: Could you open the door. nu-l asa? L: Da. mai intH voi termina temele cu conditia sa nu se trezeasca Caroll. pina cind cineva mi-a sugerat ca as putea incepe sa ci~tig ceva bani din aceasta. Vad ca aveti aiel un scaun pe rotile. the babysitter you telephoned for. The cream is right next to it. And there are some nappies over there. yes. If she wakes up. yes. cred ca ii va placea acest lucru. L: Yes.. J: Bine. ANY. J: Oh.. right next to the nappies. da. Judy (J). L: Bine. L: Nice to meet you. Alan. J: Well. Linda. Well. Pa. Linda. here he comes. J: serveste-ts cu tot ce doresti din frigider . she's six months old now and a bit too heavy for that. deci sigur vei fi acasa pe la ora 12. Well. dear. this is my husband. Mai intii acasa ~i apoi la prietenii parintilor mei. A: Pleased to meet you. She's too old for the pram then? J: Yes.

3. 2. Translated the following sentences.391 Ajutoare la copii . Acest restaurant nu este prea bun. Sint nists portocale pe rnasa acolo. 4. 6. Fill in the gaps to ask five neutral questions first and then three to which you expect a positive answer. Nu am vazut pe nimeni. 3..391 Ajutoare la copii Babysitting IUNIT 391 5. 7. at home? Excuse me. There's some cream in the bathroom. 6. 3. dar stiu unul mai bun. 5. Acest carucior de copil este verde. Sint niste scutece pe scrin. Doresc copiii niste dulciuri? a. got any question? Is .. a... tea left? Did they say . Nu mai este ulei pentru sugari. 5. There isn't any baby-oil left. 4. 1. A~ putea avea ceva de mincare? 7.. Dorestl niste suc? 1...·There are some oranges on the table over there. to eat? 7. There are some napies on the chest of drowers. Televizorul lui Peter este foarte vechi. Am petrecut niste timp la Paris.. Nu e nimeni la birou. a. about the accident? Has. 2. Would the kids like. Am numai 0 carte de bucate aici. A mai ramas ceai? Au spus ceva despre accident? Are cineva vreo intrebare? Este cineva acasa? Scuzati-ma aveti ni~e ulei pentru sugari? 6. a~ putea avea unul nou? 6. 7. celelalte sint pe balcon. juice? Exercise 2 Veti asculta pe banda citeva propozitii in care sint folosite cuvintele SOME ~i ANY. 5. 3. sweets? a. baby oil? Traduceti urmatoarele fraze. Would you like . 2. dar noi avem unul albastru. Peter a plantat citeva flori noi in gradina lui. I've spent some time in Paris.Babysitting EXERCITII EXERCISES IUNIT 391 ICAP.. Change them into the opposite. 192 L You will hear some sentences on the tape with SOME and ANY. Is there. 1. 4. Peter has planted some new flowers in this garden.. 6. Acest frigider nu tuncponeaza. I haven't seen anyone. There isn't anybody in the office. 5. dar Alan are unul nou. 3. 1. 2. 2. I' I II ! : Exercise 3 Exercise 1 Completati spatlile goale pentru a raspunde la cele 5 intrebari neutre ~i apoi la celelalte 3 la care asteptati raspunsun pozitive.ICAP. . Schimbati-Ie in opusele lor... have you got... Could I have . celelalte sint in locuinta noua In dulap este numai 0 ceapa. 4. 4... Este niste crerna in baie. 1.

E 0 caramida desprinsa sernmeu ~i 0 Jigla sparta. the loft. How do I get up there? J: You go upstairs. 1. around. salut Peter. the 4. Otherwise you might drop them on the roses. P: And you've laid all that weight against the banister? J: Oh yes. ~iu ca este mereu foarte bine daca cineva iti d~ 0 mina de ajutor cind faci renovan. casa. I'll be careful. 401 Renovari - Renovating IUNIT ~~! in acest capitol invita. casei. EXERCITII Pin~ acum aJi intilnit ~i tolosit 0 muijime de cuvinte mici care fac leg~ura intre obiecte. 8. wallpaper and paste. There is a big garden. Alan... in front of. Everything ready. 2. against are called prepositions.. P: Bine. 8. 2. here I am keeping my promise. hi Peter. da. Curtea din spate este . Listen to the text on the tape and then fill in the gaps using the correct prepositions. 6. P: Ei bine.. nu te superi nu-i asa? P: Bine. or worse. I.. apoi urci pe scari1a pina la pod ~i apoi pe acopens. Sa vad ce pot face. 4. strada. P: In regula. in.. I' '~ ICAP. behind. A... P: No. 194 . against se numesc prepozijii. J: Oh. ~i sint at'iteade facut.. you wouldn't mind.. baJustrada este destul de puternica A: In ordine. Peter. A: Oa.. Asculta1i textul de pe caseta ~i inlocuiji spatiile goale cu prepozijiile corespunzatoare. in the meantime we'll start redecorating the living-room. Fii atent ~ nu cazi... vopseaua. the house. Alan. Alan and Judy are growing roses. Cosarul a spus ca e 0 caramida desprinsa in sernineu ~i 0 1igla sparta pe acoperls. I know it's always nice if somebody gives you a hand when you're renovating. the street. balustrada.. I could try and fix that if you want. the roof. the house. and then up the ladder through the loft. First we'll paper the wall on the right and then we'll paint tile wall on the left P: And I see youve bought a wall-towall carpet as well. tapetul ~i adezivul. P: Well. Pentru a ajunge . Poti arunca 1iglelevechi in curtea din spate. A: OK Paintbrush.. A: Yes. 5. Altfel ar putea cadea pe trandafiri. Alan.! I 40] Renovari - Renovating IUNIT 401 [CAP.. lata-rna cum am prornis. in.. the house.. P: OK.. on people passing by in front of the house. A: That's really great that you have come over to help us with the renovations. casei. pe oarnenu care tree prin lata easei. J: There's someone at the door. Pbar. Intre timp vorn incepe sa zuqravim camera de zr. J: 0. Pensula. 7. Este a gradina mare. 5. and out onto the roof.. sint pe acoperis.. Cum ajung acolo sus? J: Mergi sus la etaj. would you? P: OK Judy. it's about twice as big as the old one. behind... Sint copaci care cresc . around. the chimney and a broken tile.. rola. Peter can throw the old tiles .. Alan ~i Judy cultiva trandafiri . 3. curtea din spate. e aproape de doua ori mai mare decit cel vechi.. Mai intli vorn tapeta peretele din dreapta ~i apoi vorn vopsi peretele din stinqa. the roof you must go . so that the children don't have to play . Aceste cuvinte precum at. When you come back downstairs. A: Well.. asa inclt copii nu mai trebuie sa se joace . about. S~ incepem atunci. on. 1. the balustrade. J.... P: $i ai pus toata aceasta greutate pe balustrada? J: 0. paint. 7.. on. don't fall. acoperisul casei. acoperis trebuie sa ajungi. 6. There are trees growing all. P: Hi..1 si foloslll unele prepozilU pe care Ie-ali intilnit de-a lungul acestui curs.. P: Well. the house. 195 backyard. P: Ok.. And it's quite heavy. P: Nu-mi purtali de grij~. Noi sintem in~untru. Let's get started then. sau mai rau. A: Este intr-adevar grozav ca ai venit aici sa ne aMi la renovari. EXERCISES In the whole course you have used many small words to link things up. I ~I Ii. P: Vad ca ai curnparat ?I un covor.. Cind vii inapoi la parter po]i vedea covorul eel nou care se sprijina .. roller. In order to get .'Ii . about. ~: Salut. don't worry about me. J: Yes. Oh.. DIALOG - DIALOGUE Dialogue Alan (A) Judy (J) Peter (P) J: E cineva la usa.. The backyard is .. There is a brick loose. J: Oa. cutitul ~i masa. 3. Be careful. $i este destul de greu. the house. and there is plenty to do..... P: OK I'm on the roof. Toate sint gata. pod. I'll see what I can do. as incerca sa 0 fixez daca vrei. These words such as at. Alan. Peter poate arunca 1iglele vechi. knife and table.. you can see that the new carpet is leaning . J: And we're in here. A: Bine. You can throw the old tiles into the backyard. The chimney sweep said there was a brick loosen on the chimney and a broken tile on the roof. the banister's strong enough. Judy. Vrei s~ te duci? A: Sigur. Would you mind going? A: Sure. in front of. Voi fi atent. easel.

Yes. I was born in London but I work in York. sir.58. Scene Two Excuse me. the train goes through direct.. fifty. Andrew Fothergill. (Hands over cheque) Is that all right? Yes. Merete: Thank you very much. sir? Non-smoker. here you are. Do you build very modern buildings? Yes. 196 Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Scene Three Excuse me. Oh. I think it is free. forty. How much will that be? One Second-Class Return from King's Cross to York is £ 45 madam. I hope you don't mind my asking. madam. Copenhagen. That's quite right. how interesting. you must mean Tivoli.saving old buildings. Smoking or non-srnokmq. They are having a conference in the King's Manor about conservation. The Mermaid. isn't there? Ah. You are not British. my name is Fothergill. . Yes. Merete Brammer. I live in York. Thank you very much. Must I have a seat reservation? No. Yes. How can you say that? Aren't you proud of your historic city? It's pleasant enough I suppose. What part of Denmark are you from? I'm from Copenhagen. Tivoli. Who shall I make it out to? British Rail. Sometimes I design very modern buildings but I am also interested in conserving old buildings. I don't smoke. thirty. • Non-smoker. that's all right. Are you travelling First or Second Class? Second Class. Now you must tell me your name. 197 . but you also have an Institute of Advanced Architectural Studies . Can I see your bank card. sir. madam.. Wonderful. madam. Thank you very much. The 10 o'clock arrives in York at 11. Merete: Thank you very much. Oh. This is my first visit. are you? No. Ah. I think it's rather a waste of money . How interesting. sir. Were you born in York? No. wonderful Copenhagen. What is your name? My name is Brammer. Yes. is this seat free? Yes.that's where I'm going. One. (counting) Ten. The Minster and so on. Oh. And pi' course there is the Little Mermaid. I work at the University. please. What sort of business are you in. £ 25. Yes. four. Yes. of course. But speaking as a businessman it's a great problem living in a city with archaeological remains and houses '{hich have to be preserved. please? Yes. Merete: Do I have to change anywhere? Clerk: No. Can you tell me what time the train arrives in York? Clerk: Yes. how very interesting. (~Iowly) 8th February. it is. What brings you to York? There is an international conference for architects. madam. First or second class? Oh. sir. Is that a Danish name? Yes. sir. British RaiL. That's right. yes. is at 10 o'clock. Tell me. Have you got a bank card? Of course I've got a bank card. Do you require a smoker or a non-smoker? Oh. So am I. if I may ask? I'm an architect. where do you come from? Oh. Clerk: Thank you. two. Will you take a cheque? Yes. madam. sir. I'm British. twenty. We have a lot of old buildings in York. five. Five pounds change. please. that's right. three. £ 25. That is why I'm coming to York. The 10 o'clock goes straight through to York. sir. Are you by any chance Scandinavian? I'm Danish.TEXTE DE ASCULTAT Not you again (Units 15-20) Characters Merete Brammer Andrew Fothergill Scene One King's Cross Travel Centre Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: I want a single to York. How much is that? £ 25. It would be far better to knock them down and build new ones. I hope you won't mind my asking. I should like a return ticket to York. I'm sure you can sit there. How do you do? How do you do? Are you travelling to York on business? Yes. please. Yes. I am sure I shall. What time does the next train leave? The next train to York. madam. Do I have to change? No. Are you travelling far? Yes. Thank you very much. Thank you very much. I'm not. I am. There is no ticket in the seat. There is that lovely garden in Copenhagen. sir. I do hope you enjoy your visit.58. Second Class. What time does it arrive? Into York 11. I'm going to York. indeed. I'm very interested in that. ' Fifty pounds. madam.

Have you got any children? Yes. Would you like a biscuit? No. Merete: Why not? Andrew: It seems that there are the remains of some Roman emperor's palace underneath the place where I want to put my supermarket. but I can't get permission to build.) Two cups of coffee and a packet of biscuits. Merete: I see. than« you. I'm divorced. rm sure tney are. I will buy my own coffee. it is. Surely you want to preserve it. What about you? Well. Merete: Well I hope you will remember that many tourists come to York in order to admire yo. English biscuits are very qood. yes. I have thirty women working for me. Where do you come from? I beg your pardon? I just wanted to know whers you come from. I have. can you tell me where the toilet is? Andrew: Yes. Andrew: Well this Englishman has a sense of business and I hops-you will remember this at your conference. Very well then. Merete: Thank you very much. Andrew: Where do you work? Merete: I work in the centre of Copenhagen.Merete: How do you mean? Andrew: I want to build a new branch of Safeline. What do you mean? Well. please. Ticket Coliector:(Clips ticket) Thank you very much. madam? Merete: I beg your pardon? Ticket Coliector:Your ticket. Merete: Well I am very surprised. of course I do. please. Thank you very much. I am sure there are enough supermarkets already in York. Merete: Really? Do you enjoy your work? Andrew: Yes. You said earlier that you were Danish and come from Copenhagen. here it is. 199 I hope I didn't upset you. That is quite all right. They use coal. Andrew: What sort of flat do you have? Merete: I have a very nice flat in Frederiksberg. Two cups of coffee please. Thank you very much. Where is that? It. Can i buy you a cup of coffee? No. Andrew: No. please? Andrew: Here you are. miss. I would prefer coffee. is a suburb of Copenhagen. Merete: But surely you want to preserve your national heritage. Andrew: Do you work for yourself or are you an employee? Merete: I work with a number of other architects in a team.1 do. Excuse me. With milk and sugar. How long have you been living in Copenhagen? Merete: I've been living there for the last thirty years. I'm single. May I see your ticket. Andrew: I can't say that the Romans are my national heritage. I have a son and a daughter. Andrew: That sounds very large. it's quite nice. Merete: What a pity. Merete: But that is extremely interesting. Merete: Yes. Would you like a cup of tea? Tha'~. How much is that? 95 p. a little while ago I was talking a lot about business and profits. I live in a flat. (To the tea girl. have you ever been to Denmark? Andrew: No. I just want a cup of coffee. What a P:ly. Merete: I have already seen three power stations like that. I thought the English had a sense of history. I haven't met the right woman yet. I never eat biscuits. Merete: Do you enjoy your work? Andrew: Yes. I hope you don't mind my asking.ur national heritage. madam. Andrew: It sounds very nice. Tell me. Are they nuclear power stations? Andrew: No. Ticket Coliector:(Clips ticket) Thank you sir. and then there is a large lounge and a dining room. Merete: Ah. I insist. Scene Five Merete: What's that over there? Andrew: On. Andrew: Do you live in a house? Merete: No. So perhaps you had better do something to conserve it. What's it like there? . There are beautiful lakes. along the carriage to the end of the corridor and you will find the toilets at the end.: you very much. I don't. Andrew: Is it a permanent job? • Merete: (shortly) Yes. it is. sir. they're not nuclear. We are on the Yorkshire coal field here. A cup of coffee. that's a power station. All the same. My business is to make money and to make it as quickly as possible. It is one of the nicest places in Copenhagen. Oh. Ticket ColiectorCan I see your ticket. What do you do? Andrew: I am the manager of the Superline market. Scene Four Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Mereta' Andrew Merete: Andrew: Teagirl: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: 198 Merete: It is a very pleasant part of Copenhagen and there is a park with a palace in it. Here is your cup of coffee. the multiple store. I come from Frederiksberg. Andrew: How many rooms has it got? Merete: It has a kitchen and a bathroom and three bedrooms. I shall lose two or three million pounds if let these damned archaeologists stop me building. Are you married? No. I haven't. Supermarket work is very interesting. Andrew: Do you like your work as an architect? Merete: Yes.

Merete: What is the Yorvik ' museum? Andrew: It is a museum about the life of the Vikings when they came to York. Andrew: The Minster. Clerk: The name is Brammer. Can you reserve me a room in that hotel? Will you want a single room or a double room. For three nights. Merete: Have you seen the museum? Andrew: No. I don't know. what do you think I should see while I am in York? I know there is a fine cathedral. yes. please reserve it for me. I suggest you go to the Tourist Information Office. Merete Brammer. I go to watch York Football Team every Saturday. Andrew: Really? Merete: Are you interested in music? Andrew: No. I'm not.IIII I' I Merete: It is a very nice flat. Merete: I'm sure it must be very interesting. Do you know a good one? Andrew: There is the Viking Hotel. Merete: The Vikings? Of course they came from Denmark. That's right. I'm afraid I don't. How long do you want to stay? Just two or three nights. We'll be in York soon. Merete: Is it easy to buy a house in York? Andrew: No. it's you . of course. You are interested in the Vikings. May I suggest the Belle Vue Hotel? How much is that? It costs £ lOa night. Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: . The houses are very expensive. Andrew: Ah. they did. Are you interested in football? Merete: No. It is a single room at £ 10 per night bed and breakfast. for the telephone call. Andrew: Perhaps it is. I am very fond of music. It's somewhere in the middle of York. That will be 50 p. Clerk: What name shall I say. perhaps you should go there.Iooking for? I can't afford too much money. Andrew: Is that where they came from? Merete: Yes. You had better go ask the Tourist Information Office. Here is the key. I shall find a suitable house which I might buy. (Telephones) Belle Vue Hotel? Have you a single room for three nights? (To Merete) They have a room at £ 10 per night bed and breakfast. Merete: I think we're arriving. Merete: Is it very expensive? 200 Andrew: Yes. £ 10 bed and breakfast. What else is there that I should see? Andrew: I think you should see the National Railway Museum. Yes. That means we're arriving. I believe it is quite expensive. Merete: Here you are. Isn't there anything else? Andrew: Well there is the Yorvik museum if you're interested in old things. Scene Eight At the hotel Merete: Receptionist: Merete: Receptionist: Merete: Receptionist: Andrew: Merete: My name is Brammer. Andrew: What about you? Do you like pop music? Merete: No. what a pity. that sounds very good. I'm afraid not. Ah. Merete: What? You come from York and are not interested in the Vikings. madam. Room 23 madam. You have reserved a room through the Tourist Information Office. I love football. I'm not interested in that sort of thing. Merete: Yes. There are lots of trains and engines there. I just work there. Andrew: Yes. Scene Seven Can you help me? I am looking for a hotel. madam. madam. I must see this museum. Thank you (To Merete) I have reserved the hotel room for you. what a pity. What class of hotel are you . Can you give me any advice? Andrew: Yes. just a moment. Thank you very much. Haven't we met before? Oh. But I like pop music. I am going to find a room in a hotel for the next two or three weeks. madam? A single room. Will that be all right? Merete: Yes. That's right. we are. and if I am lucky. not in classical music. Andrew: Oh.. Andrew: I don't come from York. In Copenhagen I often go to The Opera and the ballet. Merete: Really? Andrew: Do you have any hobbies? Merete: Yes. bed and breakfast. Yes. But I am tired of that so I· am lopking for a house. Merete: Thank you very much for the idea. Where do you live? Andrew: Until now I have been sharing a flat with another man. Merete: Then I must find something else. This is York. Scene Six: Andrew: Look over there. it's quite difficult. madam? Merete: The name is Brammer. Can you tell me where the museum is? Andrew: No. I'm afraid I'm not very interested in railways. The Minster. I'm not very interested in football. Merete: I have to find a hotel. that's right. Yes. At least. That is the York College of Arts and Technology.. Merete: Tell me.

30. I suppose you must then. Jo: No. Mrs. I never walk in the country. She's got a very high temperature and a very bad cough. but then I have to go back to the garage. Jo? Oh. Scene Five Kate: (Sound of telephone dialling) Is that Doctor Jackson's surgery? It's my niece. Did you have a nice time in London? Yes. Perhaps I shall go for a walk along the river with Tom and Chris. super. 203 John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: . Jo: But I haven't got a helmet. You are obviously ill. Can you get me a new petrol gauge? John Bills: Yes. Can we meet at the garage? Alan: Certainly. it's super. Jo: Oh. yes. Would you like to come? Alan: Oh. Now you stay in bed. I feel terrible. That's arranged. Bills. We were about three miles from Ripon. Do' you want me to bring anything? Yes. I'll bring you a cup of tea in a minute.I'LL OBEY (Units 21-23) Speaker: We're going to listen to some scenes in the life of two Yorkshire families. The motor bike broke down. surely you can come alone. Alan: Thank you very much. I always ride if possible. Jo: OK. Jo. John has a daughter called Jo. I can't stop now. I've got to go to the garage. and it was very cold. It would be nice if you could bring a bottle of wine. and can you make some cakes? Yes. John Bills: What make of motor bike is it? Alan: It's an old Honda. Scene Four What's the matter. How about 7 o'clock? Alan: All right. In this village there is a garage and filling station known as Bells and Wing. She has a pain in her chest. Jo: What? You never go for a walk. and I'm sorry that Jo was so late last night. who is 18. Here's the thermometer. I can't stand him. Wing has two sons. Scene One Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Hi there. I'll get the doctor. I normally go everywhere on my motor bike. Now open your mouth and put it under your tongue. Mrs. Oh. and the younger called cnrts. He's C1i Jht. but has come for the Christmas vacation. Well. Are you free? Yes. it's good to see you. who is aged 22. but I never walk further than neces~ary. Jo. love? Jo: It hurts here in my chest and I've got a terrible headache. Did you get very wet? Yes. thanks Dad. Isn't it dangerous? Alan: No. I can't tot. He always drinks too much. Your temperature is nearly 103. Tom is away studying at London University. When do you want to have it? Chris and I think Wednesday should be a good evening. And you've got a terrible cough. I don't know about that. Come about eight. Well he's my boyfriend and I want to bring him. It was raining last night. It is run by John Bills and his sister. You are lazy. love? I've got the most awful headache. If I can't bring Alan. I'm not coming at all. He's nicer than you think. Mr. and wants to have a party. wasn't it? Yes. Can I bring my new boyfriend? Who's that? His name is Alan Howson. Wait until I take the thermometer out. That's a good idea. well. I can come on Wednesday. OK. Jo is short for Joanna. I've taken her temperature. Surely not that Alan Howson with the old motor bike? He's awful. Alan: Well. That's what they're gOli1g to do. Katherine Wing. Jo. Kate: Oh. She is 17. I can lend you one of mine. Allright? Jo: Yes. (Pause) Yes. You've got a fever. Scene two Alan: Jo: Alan: Jo: Are you enjoyiny the party. I understand. Alan: How long will it take you to get it? John Bills: About a week. John Bills: That's all right. of course it's not dangerous. Can you come for a ride With me instead? Jo: Oh. What are you doing tomorrow? I'm not sure. I can get you a new one. (Katherine Wing comes in) Kate: What's the matter. We can go to a disco in York. Alan: and the motor made a funny noise and then stopped. There is a village called Roebuck-on-the-Moor in North Yorkshire not far from the city of Ripon. The oldest is Tom. Tom. I'm sorry to hear about that. I'll meet you at 6. Auntie Kate. 202 Alan: I've got two helmets. so there. Alan: John Bills: What's the matter with it? I think the petrol gauge has gone. When did you get back? Last night. (Pause) Yes. Don't talk now. Let's take your temperature. I'll ask Auntie Kate to come and look after you. Thank you. I think it is serious. I want to have a party. no. I did. Come on. I'll meet you at 7 o'clock at the garage. I expect. that's a bit early. I'll make some jam tarts. Scene Three John Bills: What time did you get home last night? I'm sorry Jo was so late.and him. it will be good fun. Alan: How much do you think it will cost? John Bills: About £ 10. then. I occasionally walk to work.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful