You are on page 1of 2

Předb

běžný harrmonogrram konfe


ference K
K21

10. 2. 2
2010 čtvrrtek – STU
UDENTSKÝ
Ý PANEL
 
14:30 – 115:00  Regisstrace účastníků 
15:00 – 115:15   Zaháájení konfereence 
 
BLOK STTUDENTSKÝC CH PROJEKTŮ Ů – NOVÉ PR ROJEKTY 
 
15:15‐177:00  PISK TV (ÚI FPF SSU) – MATULLA, K.  
    Projeekt Čtenář (Ú
ÚBK FPF SU) – PIETROVÁ, H., ŠOUTOV
VÁ, H. 
    TTT IIVIG (ÚBK FPPF SU) – NEO
ORÁL, P. 
     
17:00 – 117:30  Přesttávka OBČER RSTVENÍ 
 
17:30 – 119:00   Násttroje pro poddporu řízení pprojektů 
 
19:00 ‐ ??  Nefo
ormální program 
     
 
     
 

   

11. 2. 2
2010 pátek
k – HLAVNÍ PANEL
 
09:00 – 009:30  Regisstrace účastnííků 
09:30 – 110:00  Zahájení hlavního programu 8.  ročníku K21
 
BLOK (KN NIHA – KNIHO
OVNA ‐ KNIHO OVNÍK) 
 
10:00 – 111:45  TIMK KO, M. (ÚBK FFPF SU) – Smrtt (v) textu. Un nikání jako hle
edání smyslu 
    HOMMOLOVÁ, K. (Ú ÚBK FPF SU) –– Kniha, knihovník a knihovn na v pojetí maalých dětí 
    JANEEČKOVÁ, H. (K KISK MU) – V rruských kniho ovnách 
    PLÁNNKOVÁ, J. (ÚI FPF SU) – Kni hovník = informační professionál 
MATTULA, J. (ÚBK FPF SU) – Kom mpetence IP vve znalostní ek konomice 
MARRTINEK, L. (ÚBBK FPF SU) – DDvojjazyčné čaasopisy a belettristické tisky  na českém Tě
ěšínsku 
po drruhé světové vválce 
     
11:45 – 112:45  OBĚD D 
 
12:45  ‐ 114:00  BLAŽŽEK, J. (KISK FFF MU) – Čte s i rad, Bibliohe
elp, Čtenařstvíí.cz 
VÍCH, Š. (KISK FF M
MU) – ProInfloow – časopis p pro informačnní vědy 
    RYCHHTOVÁ, V.(KISSK FF MU) – S econd life ‐ VIAKISK  
ROUSSKOVÁ, Z. (KISK FF MU)– B Bezbariérová.kknihovna.cz – komunikace nnapříč handicapy 
TROCCHTOVÁ, E. (Ú ÚK FF MU) – Innformační vzd dělávání na FF
F MU 
ANTOOVÁ, V. (ÚK P PF MU) – E‐leaarningový kurz informační vvýchovy na PřřF MU 
 
14:00 – 114:30  Přesttávka OBČERSSTVENÍ 
 
 
MODERO OVANÁ DISKU USE S PŘEDSTA AVITELI PROJEEKTU NAKLIV V A PARTSIP 
 
14:30 – 116:00  NAKLLIV (ZIKUŠKA, J.; ZADRAŽILO OVÁ, I. – MU KISK) 
Modeerátor MATULLA, J. (UBK FP F SU), hosté: KUDELOVÁ J. (UK FPF SU); JJANÍKOVÁ (ÚII FPF SU) 
    PARTTSIP (SUCHÁ, L.; GÜNTHERO OVÁ, E. – MU KISK) 
    Moderátor MATULLA, J. (ÚBK FP F SU) + pozvaní hosté 
 
16:00 – 116:30  Závěr konference