Chip AVR ATMEGA 8 : chíp vi điều khiển diều khiển toàn bộ hệ thống DS 1307 :IC tạo thời gian cho

chíp vi điều khiển LCD hiển thị thơi gian,vận tốc,quãng đường,va số tiền phải thanh toán COI : phát âm thanh báo hiệu bấm nút và cảnh báo 7805 ổn định áp 12v về 5v Tụ : chống nhiễu Thạch anh : tao xung dao động cho DS1307 Pin : Nguồn nuôi DS1307 khi mất nguồn chính Nút bấm: Nhận tín hiệu điều khiển Led : Đèn báo Điện trở : hạn dòng Tranzito : khóa cho còi và tạo tín hiệu ngắt cho VĐK Biến trở : điều chỉnh độ sáng của man LCD Zăm : kết nối mở rông với cac thiết bị khác Zener :ổn áp đâu vào cho tranzito LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN

BEGIN

KIỂM TRA TÍN HIÊU ĐẦU VÀO

XỬ LÝ TÍN HIÊU ĐẦU VÀO

HIỂN THỊ LÊN LCD

KIỂM TRA TÍN HIỆU ĐẦU VÀO:

day. m. year .TÍN HIỆU CỦA BÁNH XE = SƯỜN XUỐNG QUÃNG ĐƯƠNG = QUÃNG ĐƯƠNG + CHU VI BANH XE VẬN TỐC = QUÃNG ĐƯƠNG ĐI TRONG 1s * VẬN TỐC > VÂN TÔC CHO PHÉP MODE = 4 PHÍM MODE = 0 MODE = BẤM PHÍM SET = 0 SET = BẤM PHÍM UP = 0 UP = BẤM PHÍM DOWN = 0 DOWN = BẤM ĐỌC DỮ LIÊU TỪ DS1307 LƯU VÀO CÁC BIẾN: h. mouth. s.

.

XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐẦU VÀO PHÍM MODE = BẤM MODE = MODE + 1 MODE = 0 UP = BẤM UP = NHẢ DOWN = BẤM DOWN = NHẢ SET = BẤM SET = NHẢ MODE = 1 SET = BẤM VẬN TỐC = 0 RESET TIỀN. QUÃNG ĐƯỜNG .

NĂM MODE = 3 CÀI ĐẶT VẬN TỐC GIỚI HẠN MODE = 1 . THÁNG.MODE = 2 CÀI ĐẶT THỜI GIAN VA NGAY.

NĂM MODE = 3 HIỂN THỊ CÀI ĐẶT VẬN TỐC GIỚI HẠN MODE = 4 HIỂN THỊ CẢNH BÁO VƯỢT QUÁ VẬN TỐC CHO PHÉP . NGÀY. QUÃNG ĐƯỜNG. VẬN TỐC.QUÃNG ĐƯƠNG MODE = 2 HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ.HIỂN THỊ LCD MODE = 0 HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ. VẬN TỐC MODE = 1 HIỂN THI SỐ TIỀN. THÁNG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful