0

©2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

abak – abund

A
abak o α
ακιο,
“ 1ακασ· α1“
αριθµητ“
ηριο
abat o α11“
ασ, ηγο“υµενοσ
~ej o α11αεƒιο, µον“
η
abdik i (µετ.) απαρνο“υµαι,
εγκαταλεƒιπω, παραιτο“υµαι
abdomen o γαστ“ερα, κοιλι“
α
abel o µ“ελισσα
~ej o µελισσοκοµεƒιο,
µελισσοτροφεƒιο,
µελισσουργεƒιο, µελισσ£
ωνασ,
µελƒισσι
~uj o κυψ“ελη
aberaci o αποπλ“
ανηση
(φαινοµενικ“
η µετατ“
οπιση
αστ“εροσ)· (οπτικ.)αποπλ“
ανηση,
εκτροπ“
η
abi o “ελατο
abism o α
αραθρο, χ“
ασµα
“ 1υσσοσ, β“
abiturient o απολυτ“
ηριο λυκεƒιου
ablativ o (γραµ.) αφαιρετικ“
η πτ£
ωση
abnegaci o αυταπ“
αρνηση,
εθελοθυσƒια
aboc o αλφ“
α1ητο· αλφα1ητ“
αριο·
β“
αση, βασικ“
α στοιχεƒια
ωνω, καταργ£
ω
abol(ici) i (µετ.) ακυρ£
abomen i (µετ.) απεχθ“
ανοµαι,
αποστρ“εφοµαι, µισ£
ω, σιχαƒινοµαι
~ a αηδιαστικ“
οσ, απαƒισιοσ,
αποτρ“
οπαιοσ, εναγ“
ησ, µισητ“
οσ,
σιχαµερ“
οσ
abon i (µετ.) εγγρ“
αφοµαι
συνδροµητ“
ησ, µ“ελοσ
~ o συνδρﵓ
η, συνεισφορ“
α
mal~ i (µετ.) σταµατ£
ω συνδρﵓ
η,
διαγρ“
αφοµαι απ“
ο µ“ελοσ
abort i (αµετ.) απο1“
αλλω, γενν£
ω
πρ“
οωρα· εγκαταλεƒιπω

προσπ“
αθεια
~ig i (µετ.) κ“
ανω α
“ µ1λωση,
ωνω
“εκτρωση· µαται£
αµ1λωµα, “εκτρωµα
~ul o εξ“
abrikot o βερƒικοκο, κα²σι
α, κα°σι“
α
~uj o, ~arbo βερικοκι“
abrupt a αιφνƒιδιοσ, απ“
οτοµοσ,
απροσδ“
οκητοσ
οστηµα, σπυρƒι
absces o απ“
abscis o τετµηµ“ενη (συνιστ£
ωσα), ο
α
ων
“ ξονασ χ των καρτεσιαν£
συντετα㵓ενων
ογχη (εκκλησƒιασ)
absid o κ“
absint o αγριαψιθι“
α, αψιθι“
α,
αψƒινθιο, α
ψινθοσ
“
~likvor o, ~a¢o αψ“εντι, αψιθι“
α,
αψƒινθιο (ποτ“
ο)
absolut a απ“
ολυτοσ, απερι“
οριστοσ,
απολυταρχικ“
οσ, δεσποτικ“
οσ,
πλ“
ηρησ
~ism o απολυταρχƒια,
απολυταρχισµ“
οσ,
αυταρχικ“
οτητα,
ολοκληρωτισµ“
οσ
absolv i (µετ.) συγχωρ£
ω· αθω£
ωνω,
απαλλ“
ασσω
absorb i (µετ.) απορροφ£
ω την
προσοχ“
η, συναρπ“
αζω
abstin i (αµετ.) απ“εχω, αποφε“υγω,
συγκρατο“υµαι· νηστε“υω
~enc o, ~ado αποχ“
η, εγκρ“
ατεια
abstrakt i (µετ.) αφαιρ£
ω, διαχωρƒιζω
~ a αφηρ絓ενοσ, θεωρητικ“
οσ
absurd a αν“
οητοσ, α
“ τοποσ, γελοƒιοσ,
παρ“
αδοξοσ, παρ“
αλογοσ
abund a αδρ“
οσ, α
“ πλετοσ, α
“ φθονοσ,
περƒισσιοσ, πλο“υσιοσ
3

abutment – adres
~ec o αφθονƒια, περƒισσεια,
πληθ£
ωρα, πλησµον“
η, πλο“υτοσ
tro~ec o, super~eco
υπεραφθονƒια
mal~ a ενδε“
ησ, λιγοστ“
οσ,
πενιχρ“
οσ, σπ“
ανιοσ
abutment o αντ“ερεισµα, β“
αθρο,
β“
αση στ“
ηριξησ, “ερεισµα
αρχιτεκτονικ“
ο, στ“
ηριγµα,
συναρµογ“
η, υποστ“
ηριγµα
αµι
acer o σφ“ενδαµνοσ, σφεντ“
acet o ξ“υδι
~at o α
ο
“ λασ οξικο“υ οξ“εωσ, οξικ“
α
η εστ“ερασ
“ λασ “ 

)
~il o ακετ“υλιο (
~ilen o ακετυλ“ενιο, ασετιλƒινη 

(
)
~on o ακετ“
ονη, ασετ“
ον,
διµεθυλοκετ“
ονη, οξ“
ονη
acid a ξιν“
οσ, ο
οσ
“ξινοσ, οξ“υσ, πικρ“
~ o οξ“υ
acipenser o (ιχθυολ.) οξ“υρρυγχοσ
a¢cet i (µετ.) αγορ“
αζω
~ebl a προσ π£
ωληση
el~ i (µετ.) απολυτρ£
ωνω,
ελευθερ£
ωνω µε λ“υτρα,
εξαγορ“
αζω, λυτρ£
ωνω, σ£
ωζω
sub~ i (µετ.) διαφθεƒιρω,
δωροδοκ£
ω, λαδ£
ωνω
ada¢g o (µουσ.) αντ“
ατζιο, σ“υνθεση
αργ“
η
α
~ e αργ“
adapt i (µετ.) εφαρµ“
οζω,
προσαρµ“
οζω, συνταιρι“
αζω,
ταιρι“
αζω· διασκευ“
αζω,
προσαρµ“
οζω
adekvat a αρκετ“
οσ, επαρκ“
ησ,
ικανοποιητικ“
οσ
aden o αδ“ενασ
adept o οπαδ“
οσ, µ“υστησ, θιασ£
ωτησ·
γν£
ωστησ, ειδ“
ηµονασ, ειδικ“
οσ

~ig i (µετ.) στρατολογ£
ω
adher i (αµετ.) κολλ£
ω,
προσκολλ£
ωµαι, συµφ“υω
~ o προσκ“
ολληση, συγκ“
ολληση,
σ“υµφυση
~ a κολλητικ“
οσ, κολλ£
ωδησ,
συγκολλητικ“
οσ
adiau¦ αντƒιο
ω
~ i (µετ.) αποχαιρετ£
adici i (µετ.) αθροƒιζω, προσθ“ετω
~o α
οσθεση
“ θροιση, πρ“
adjektiv o (γραµ.) επƒιθετο
adjunkt o βοηθ“
οσ (διοικητικ“
οσ)
adjutant o υπασπιστ“
ησ
administr i (µετ.) διοικ£
ω
~aci o ﵓ
αδα διοικο“υντων,
διοƒικηση· διοικητ“
ηριο
αδα διοικο“υντων,
~antar o ﵓ
διοƒικηση
~ej o διοικητ“
ηριο
admir i (µετ.) θαυµ“
αζω
admiral o να“υαρχοσ
~itat o ναυαρχεƒιο
admitanc o (ηλεκτρ.) αγωγ鵓
οτητα
admon i (µετ.) προτρ“επω,
υποδεικν“υω καθ“
ηκοντα·
επιπλ“
ηττω, επιτιµ£
ω, νουθετ£
ω,
παραιν£
ω
οµιο
re~ o ∆ευτερον“
adolesk a εφη1ικ“
οσ
adopt i (µετ.) υιοθετ£
ω·
εγκολπ£
ωνοµαι, ενστερνƒιζοµαι,
υιοθετ£
ω
ador i (µετ.) λατρε“υω
adres o διε“υθυνση
~ i (µετ.) γρ“
αφω τη διε“υθυνσ“
η
µου π“
ανω σε επιστολ“
η, πακ“ετο·
αποστ“ελλω· απευθ“υνω
~ant o αποστολ“εασ
~at o, ~ulo παραλ“
ηπτησ
~ar o λƒιστα διευθ“υνσεων
4

προκατα1“ αλλω “ ταχυδροµικ“ ο τ“ελοσ επιστολ“ ησ ~it e προπληρ£ ωνοντασ Afrik o Αφρικ“ η afrikat o προστρι1“εσ σ“υµφωνο (c. οδ“υνη. g¢ ) aft o α “ φθα. πρακτορεƒιο ω· αναταρ“ ασσω. fi¢s~ o αλιαετ“ ψαραετ“ οσ aglomer i (µετ. γνωµικ“ ο.) συγκολλ£ 5 .adstring – aglutin ret~ o ηλεκτρονικ“ η διε“υθυνση adstring a στυπτικ“ οσ adult i (αµετ.) επƒιρρηµα advokat o δικηγ“ οροσ.) θλƒι1ω. τεσσαρακονθ“ ηµερο adverb o (γραµ.) αθ“ ανατοσ agend o σηµειωµατ“ αριο. προσην“ ησ afazi o αφασƒια afekci o π“ αθηση afekt i (µετ. δρω. πρ“ αττω ~ o πρ“ αξη ~ad o εν“εργεια ~adem a ενεργητικ“ οσ re~ o αντƒιδραση. ευγενικ“ οσ.) ενεργ£ ω. aforism o απ“ αφορισµ“ οσ afrank i (µετ. αυγατƒιζω. ζ“ ητηµα afid o µελƒιγκρα. ατζ“εντα agent o αντιπρ“ οσωποσ. τοιχοκολλ£ ω· ανακοιν£ ωνω µε αφƒισα aflikt i (µετ. ταλαιπωρ£ ω ~ o θλƒιψη. καταθλƒι1ω. συν“ ηγοροσ adz o σκεπ“ αρνι aer o α“ερασ ~ a α“εριοσ ~um i (µετ. α “ φτρα afust o κιλλƒι1αντασ πυρο1“ ολου “ η πολυ1“ ολου ag i (αµετ. λυπ£ ω.) αυγαταƒινω.) συνεργ“ αζοµαι sen~ad o απραξƒια agac i (µετ. επƒιθηµα afin a συγγεν“ ησ. πρ“ ακτορασ·(φυσ. ψεƒιρα φυτ£ ων afiks o πρ“ οσφυµα.) ερεθƒιζω agaragar o α “ γαρ α “ γαρ agarik o (βοτ. κηδεστ“ ησ afi¢s o αφƒισα ~ i (µετ.) αναρτ£ ω αφƒισα. c¢ .) προσποιο“υµαι afeli o αφ“ ηλιο afer o πρ“ αγµα· υπ“ οθεση. πρ“ οθηµα. αντεν“εργεια inter~ o αλληλεπƒιδραση kun~ i (αµετ.) κουν£ ταρ“ αζω· εξεγεƒιρω.) προπληρ£ ωνω γρ“ αµµα η πακ“ετο. agit i (µετ. αφωνƒια οφθεγµα.) µοιχε“υω sang~ o αιµοµιξια advent o οι π“εντε ε1δﵓ αδεσ πριν απ“ ο τα Χριστο“υγεννα. αφισοκολλ£ ω.) δ“υναµη ~ej o αντιπροσωπεƒια.) αγαρικ“ ο (εƒιδοσ µανιταριο“υ) agat o αχ“ ατησ (λƒιθοσ) agav o (βοτ. συζητ£ ω εκτετᵓενα agl o αετ“ οσ ~ec a αετƒισιοσ οσ.) αερƒιζω ~¢ston o αερ“ ολιθοσ aerobi a αερ“ ο1ιοσ aerodrom o αεροδρ“ οµιο aerolit o αερ“ ολιθοσ aerometr o αερ“ οµετρο aeronaut ¦ o αερονα“υτησ aeronautik ¦ o αεροναυτικ“ η aeroplan o αεροπλ“ ανο aerostat o αερ“ οστατο afabl a ευγεν“ ησ. πƒικρα afoni o αλαλƒια. συσσωρε“υω ω aglutin i (µετ. σταυραετ“ οσ. εξωθ£ ω· εξετ“ αζω.

) αναγνωρƒιζω. γεωπ“ ονοσ agronomi o αγρον﵃ια.) ακινησƒια ω akir i αποκτ£ aklam i επευφηµ£ ω. αποδ“εχοµαι. ιδιοποιο“υµαι. επιταχ“υνω ~il o γκ“ αζι (αυτοκιν“ ητου). χωρ“ αφι agrabl a αρεστ“ οσ.χ. παρ“ akcel i επισπε“υδω. π. δευτερε“υων akci o µετοχ“ η ~ul o µ“ετοχοσ akcident o ατ“υχηµα akcipitr o γερ“ ακι akciz o φ“ οροσ. ακαζο“υ. χορδƒιζω ~ o δι“ αθεση. σπυρƒι· α굓 η προσ£ ωπου akomod i προσαρµ“ οζω akompan i συνοδε“υω. συντονƒιζω.) α “ κανθοσ akapar i προκαλ£ ω τεχνητ“ η “ελλειψη προ°“ οντων µε σκοπ“ ο το κ“ερδοσ· αρπ“ αζω. γεωπονικ“ η a¢g o ηλικƒια ηλικασ plen~ a εν“ a¢gi o πρﵓ ηθεια (µετατροπ“ ησ νοµισµ“ ατων) a¢giot i (αµετ.) εναρµονƒιζω. επιταχυντ“ ησ akcent i τονƒιζω ~ o τονισµ“ οσ. κ“εφι· αρµονƒια. γαζƒια akademi o ακαδ絃ια ~an o ακαδηµα°κ“ οσ aka¢u o ανακ“ αδριο το δυτικ“ ο. ευχ“ αριστοσ mal~ a δυσ“ αρεστοσ agraf o αγκρ“ αφα. ζητωκραυγ“ αζω. χορδιστ“ ησ mis~ a αχ“ ορδιστοσ. ξεκο“υρδιστοσ agr o αγρ“ οσ.agnat – akompan ~ a συγκολλητικ“ οσ (για γλ£ ωσσα. µα“ ονι akant o (βοτ. τ“ ονοσ akcept i δ“εχοµαι. κουµπ£ ωνω agres i (µετ. τελει£ ωνω ατια αγωνƒια. κ“ οπιτσα. χειροκροτ£ ω akn o εξ“ ανθηµα. συν“ ηχηση· ρ“υθµιση προγρ“ αµµατοσ υπολογιστ“ η ων. τον“ αριο· πρ“ ογραµµα ρ“υθµισησ υπολογιστ“ η ~ist o κουρδιστ“ ησ.) κερδοσκοπ£ ω (στο χρηµατιστ“ ηριο “ η στο εµπ“ οριο) ajl o σκ“ ορδο -ajn -δ“ ηποτε ajut o ακροφ“υσιο a¢ur a δι“ ατρητοσ. επικροτ£ ω. εƒιµαι ετοιµοθ“ ανατοσ· πν“εω τα λοƒισθια. τρυπ絓ενοσ akaci o ακακƒια. µπιµπƒικι.) ψυχοµαχ£ ω.) επιτƒιθεµαι απρ“ οκλητα οσ ~em a επιθετικ“ agrikultur o γεωργƒια agronom o αγρον“ οµοσ. δασµ“ οσ akile o µυρι“ οφυλλο akinezi o (ιατρ. κουρδιστ“ ηρι. σφετερƒιζοµαι akar o α ασιτο. ~ o επιθαν“ ψυχορρ“ αγηµα agorafobi o αγοραφο1ƒια agord i (µετ. π“ ορπη ~ i (µετ. ψυχορραγ£ ω. υποδ“εχοµαι akcesor a συµπληρωµατικ“ οσ. Εσπερ“ αντο) agnat o συγγεν“ ησ agnosk i (µετ.) θηλυκ£ ωνω. ευ“ αρεστοσ. συντροφε“υω· υποκρο“υω ~(ant)ar o συνοδεƒια 6 . αποδ“εχοµαι ανοιχτ“ α agnostik a αγνωστικιστικ“ οσ ~ism o αγνωστικισµ“ οσ agoni i (αµετ. επιδοκ鵓 αζω. ~il o διαπασ£ σφυρƒιχτρα κουρντƒισµατοσ. σκουλ“ ηκι “ καρι. κουρδƒιζω. οικειοποιο“υµαι.

α “ λµπουµ alcion o αλκυ“ ονα ale o δεντροστοιχƒια alegori o αλληγορƒια alfabet o αλφ“ α1ητο algebr o α “ λγε1ρα ¢ alhemi o αλχ絃ια ali a α “ λλοσ ατορασ aligator o αλιγ“ alk o α αλο ελ“ αφι “ λκη.) κολοµπƒινα al σε. τεχνιτ“ α υπερυψωµ“ενο µ“εροσ (βερ“ αντα) οσ. πλ“ ηθοσ. πληµµυρƒιζω.) ακ“ ονιτο akord o σ“υµπνοια ω ~i¢g i συµφων£ akr a αιχµηρ“ οσ.) Υδροχ“ οοσ amik o φƒιλοσ 7 . πλ“ amator o ερασιτ“εχνησ Amazon o. νεροµολ“ οχα altern i (αµετ.) πρ“ αξη inter~ o (θ“εατ.) δι“ αλειµµα aktiv a ενεργητικ“ οσ aktor o ηθοποι“ οσ ~ar o θƒιασοσ akurat a τακτικ“ οσ. προσ ~i¢g i (αµετ. συνεγεƒιρω alaud ¦ o κορυδαλλ“ οσ album o λε“υκωµα. ακρι1“ ησ aku¢s i γενν£ ω. τƒικτω ~istin o µαƒια. µεγ“ οπνευµα.) εναλλ“ ασσοµαι alud i υπαινƒισσοµαι. µαµ“ η akuz i κατηγορ£ ω akuzativ o αιτιατικ“ η akv o νερ“ ο super~ i κατακλ“υζω. υποδηλ£ ωνω alumet o σπƒιρτο alun o στυπτηρƒια. ηµεροδεƒικτησ almenau¦ τουλ“ αχιστον almoz o ελεηµοσ“υνη aln o (βοτ. οξ“υσ ~ig i ακονƒιζω akrid o ακρƒιδα akropol o ακρ“ οπολη aks o α “ ξονασ aksel o µασχ“ αλη aksiom o αξƒιωµα akt o (θ“εατ. αγƒια τρ“ απεζα altar o βωµ“ alte o αλθαƒια. πρεσ1ευτ“ ησ ambau¦ και οι δ“υο. αµφ“ οτεροι ambici o φιλοδοξƒια ambos o ᵓ ονι· (ανατ.) αµ1ροσƒια η των ambrozi o αµ1ροσƒια. κοƒιλωµα τοƒιχου (ιδƒιωσ για κρε1“ ατι) almanak o αλµαν“ ακ. κεχριµπ“ αρι ambrosi o (βοτ. η τροφ“ θε£ ων ambulanc o νοσοκοµειακ“ οο “χηµα amel o α µυλο “ amen ᵓ ην Amerik o Αµερικ“ η amfibi o αµφƒι1ιο amfor o αµφορ“εασ Amfor o (αστερ. συνδροµητ“ ησ alabastr o αλ“ α1αστροσ alarm i προειδοποι£ ω για κƒινδυνο. κοφτερ“ οσ. σκλ“ ηθρα Alp oj “Αλπεισ alt a ψηλ“ οσ altan o σκι“ αδα.) α “ κµων ambr o “ ηλεκτρο.) κλ“ ηθρα. αλκο“ ολ alkohol o οιν“ alkov o εσοχ“ η. συρφετ“ οσ popol~ o ο ηθοσ “χλοσ.) προσχωρ£ ω. ~a rivero Αµαζ“ ονιοσ ambasador o πρ“εσ1υσ. υπερεκχειλƒιζω akvarel o υδατογραφƒια akvari o ενυδρεƒιο akvilegi o (βοτ. γƒινοµαι µ“ελοσ. στ“υψη am i αγαπ£ ω amar a πικρ“ οσ amas o σωρ“ οσ.akonit – amik akonit o (βοτ.

δευτεροκαν“ ονικο (βι1λƒιο) apolog o µ“υθοσ apologi o απολογƒια 8 . αντ“ενα antibiotik o αντι1ιοτικ“ ο Antikrist o Αντƒιχριστοσ antikv a αρχαƒιοσ antilop o αντιλ“ οπη antimon o αντ鵓 ονιο antipati o αντιπ“ αθεια antipod o αντƒιποδασ antropologi o ανθρωπολογƒια Anunciaci o Ευαγγελισµ“ οσ τησ Θεοτ“ οκου aparat o συσκευ“ η apart a ιδιαƒιτεροσ.) διασκεδ“ αζω an o µ“ελοσ ~ar o ﵓ αδα anabaptism o ανα1απτισµ“ οσ anabaptist o ανα1απτιστ“ ησ anakronism o αναχρονισµ“ οσ analfabet o αναλφ“ α1ητοσ analiz o αν“ αλυση ~ i αναλ“υω analogi o αναλογƒια ananas o αναν“ ασ anarki o αναρχƒια anas o (ορνιθολ.) π“ απια mol~ o (ορνιθολ. “γκοσ. ~io. σεξουαλικ“ η “ελξη ampleks o “εκταση. φλερτ“ αρω amnesti o αµνηστƒια amnezi o αµνησƒια  amoni o αµµ£ ωνιο ( )   amoniak o αµµωνƒια ( ) amor o “ερωτασ. ~a montaro “Ανδεισ anekdot o αν“εκδοτο anemon o ανεµ£ ωνη angil o χ“ελι angin o στηθ“ αγχη angl o “Αγγλοσ angul o γωνƒια an¢gel o α “ γγελοσ η anim o ψυχ“ animal o ζωικ“ ο εƒιδοσ (σε αντƒιθεση προσ φυτ“ α.amindum – apologi amindum i ερωτοτροπ£ ω. φαƒινοµαι mal~ i εξαφανƒιζοµαι apetit o ο “ρεξη aplaud ¦ i χειροκροτ£ ω aplik i εφαρµ“ οζω aplomb o αταραξƒια· ευστ“ αθεια apog i (µετ. αγρι“ οπαπια των βορεƒιων θαλασσ£ ων anatomi o ανατ﵃ια an¢cov o (ιχθυολ.) (υπο)στηρƒιζω ογειο apoge o απ“ apokrif o απ“ οκρυφο. αναλογƒιεσ ~ a ευρ“υσ. ~ido Ανταρκτικ“ η antau¦ πριν. ο ασταση. ευρ“υχωροσ amput i ακρωτηρι“ αζω amuz i (µετ.) αντσο“υγια And oj. ορυκτ“ α) aniz o α “ νηθο ankau¦ επƒισησ ankorau¦ ακ“ οµη ankr o α “ γκυρα anonc i αναγγ“ελλω anonim a αν£ ωνυµοσ ans o π“ οµολο anser o χ“ ηνα anstatau¦ αντƒι antagonism o ανταγωνισµ“ οσ antagonist o ανταγωνιστ“ ησ Antarkt o. µπροστ“ α απ“ ο anten o κεραƒια. (ξε)χωριστ“ οσ apartament o διᵓερισµα aparten i αν“ ηκω apenau¦ µ“ ολισ apendic o σκωληκοειδƒιτησ (σκωληκοειδ“ ησ απ“ οφυση) aper i εµφανƒιζοµαι. δι“ µ“εγεθοσ.) σωµατερƒια.

στ“ αδιο· πεδƒιο µ“ αχησ areometr o αραι“ οµετρο. θρασ“υσ arom o α ο) “ ρωµα (φυσικ“ arpe¢g o (µουσ. aspir i εποφθαλµι£ φιλοδοξ£ ω astak o αστακ“ οσ asterisk o αστερƒισκοσ astigmat a αστιγµατικ“ οσ 9 . επιδοκ鵓 αζω apud κοντ“ α σε.apopleksi – astigmat apopleksi o αποπληξƒια apostat o αποστ“ ατησ οστολοσ apostol o απ“ apostrof o απ“ οστροφοσ apotek o φαρµακεƒιο apr o αγριογο“υρουνο. χᵓ οδεντρο arbed o θ“ αµνοσ arbitr a αυθαƒιρετοσ ar¢c o δοξ“ αρι βιολιο“υ ard a διακα“ ησ. οχι“ α ω. α “ ρια. ari o α “ σµα. επι1ε1αι£ ωνω asesor o αποτιµητ“ ησ. αρθριτικ“ α as o α “ σοσ ascend i ανε1αƒινω asekur i ασφαλƒιζω asert i δια1ε1αι£ ωνω. ο “ψη aspid o αστρƒιτησ. διευθετ£ ω. “εχιδνα. θ“εα. ποθ£ ω. π“ αρεδροσ ελεγκτικο“υ συνεδρƒιου. µ“ελοσ. πηλ“ οσ “ ργιλοσ. συνεταιρισµ“ οσ asparag o σπαρ“ αγγι aspekt o εµφ“ ανιση. “ σκοπ“ οσ. κανονƒιζω arb o δ“εντρο ~eta¢ o θ“ αµνοσ. ασ“ ¢ arhitektur o αρχιτεκτονικ“ η ηχοσ. γελωτοποι“ οσ arm i οπλƒιζω arme o στρατ“ οσ arog i µεγαλαυχ£ ω arogant a αλλαζονικ“ οσ. τ“εχνασµα artik o αρµ“ οσ. λ“ argument i επιχειρηµατολογ£ ω ~ o επιχεƒιρηµα ar¢gent o α ηµι “ ργυροσ. παρ“ α. “ενθερµοσ. ωδ“ η aristokrat o αριστοκρ“ ατησ aritmetik o αριθµητικ“ η ark o τ“ οξο. πανουργƒια.) αρπ“εγιο arsenik o αρσενικ“ ο (δηλητ“ ηριο) art o τ“εχνη arteri o αρτηρƒια arterioskleroz o αρτηριοσκλ“ ηρωση artifik o κατεργαρι“ α. κᵓ αρα ~a¢ o θ“ arkad o τοξωτ“ η στο“ α arkaism o αρχα°σµ“ οσ arkeolog o αρχαιολ“ ογοσ arkeologi o αρχαιολογƒια arkitekt o αρχιτ“εκτονασ arkitektur o αρχιτεκτονικ“ η η Arkt o Αρκτικ“ arleken o αρλεκƒινοσ. φλογερ“ οσ arde o ερωδι“ οσ ardez o σχιστ“ ολιθοσ aren o αρ“ενα. αψƒιδα ολοσ. κ“ απροσ april o Απρƒιλιοσ aprob i εγκρƒινω. πλησƒιον arab o “Αρα1ασ arane o αρ“ αχνη aran¢g i τακτοποι£ ω. ζεστ“ οσ. πραγµατογν£ ωµονασ asfalt o α “ σφαλτοσ asign i αναθ“ετω· κλητε“υω asoci o σ“υλλογοσ. σ“υνδεσµοσ· εταιρεƒια. υδατ“ οµετρο. δικαστικ“ οσ εµπειρογν£ ωµονασ. υδρ“ οµετρο ανω arest i συλλαµ1“ argil o α ασπη. στρατ“ ηγηµα. κλεƒιδωση artikol o α “ ρθρο artileri o πυρο1ολικ“ ο arti¢sok o αγκιν“ αρα artrit o αρθρƒιτιδα. α “ ρθρωση.

ακρο“ αζοµαι A¦ustrali o Αυστραλƒια aut ¦ o αυτοκƒινητο autent(ik) ¦ a αυθεντικ“ οσ autobiografi ¦ o αυτο1ιογραφƒια autobus ¦ o λεωφορεƒιο autodidakt o αυτοδƒιδακτοσ autograf ¦ o αυτ“ ογραφο autokton ¦ o αυτ“ οχθονασ automat ¦ o αυτ“ οµατο automobil ¦ o αυτοκƒινητο autonom ¦ a αυτ“ ονοµοσ autonomi ¦ o αυτον﵃ια autor ¦ o συγγραφ“εασ autoritat ¦ o αρχ“ η. α “ θεοσ Aten o Αθ“ ηνα atenc i (µετ. µαρτυρ£ ω ating i φτ“ ανω· εκτεƒινοµαι· επιτυγχ“ ανω Atlant α ατλαντικ“ οσ Atlantik o. αστ“ερι astrolog o αστρολ“ ογοσ astrologi o αστρολογƒια astronaut ¦ o αστρονα“υτησ astronom o αστρον“ οµοσ astronomi o αστρον﵃ια atak i επιτƒιθεµαι. εƒιδηση. α1αρƒια avert i αναγγ“ελλω. ο “νοσ Azi o Ασƒια azil o α “ συλο azimut o αζιµο“υθιο azot o α “ ζωτο 10 . καταλογƒιζω atripl o (βοτ.) ατροφαλƒιδα atrofi o ατροφƒια atut o ατο“υ. σατ“εν· (ανατ. συµ1ουλ“ η avokad o α1οκ“ αντο azale o αζαλ“εα azen o γα°δο“υρι.astm – azot ~ism o αστιγµατισµ“ οσ astm o α “ σθµα astr o α “ στρο. τσιγκο“υνησ avel o φουντο“υκι aven o βρ£ ωµη aventur o περιπ“ετεια. προειδοποι£ ω aviad o Αεροπλο²α avid a ακ“ ορεστοσ. εξουσƒια autun ¦ o φθιν“ οπωρο av o παπο“υσ avanta¢g o πλεον“εκτηµα avar a φιλ“ αργυροσ. ολοσηρικ“ ο. Atlantika oceano Ατλαντικ“ οσ atlas o ατλ“ αζι.) α “ τλασ Atlas o “Ατλαντασ atlet o αθλητ“ ησ atmosfer o ατµ“ οσφαιρα atom o (φυσ. περ鵓ενω atent a προσεκτικ“ οσ ~ o προσοχ“ η atest i βε1αι£ ωνω. προσ1“ αλλω ateism o αθε°σµ“ οσ ateist o αθε°στ“ ησ. α “ πληστοσ aviz o αναγγελƒια. εξαιρετικ“ ο συµ1“ αν avenu o λεωφ“ οροσ averi o ζηµι“ α.) α “ τοµο atribu i αποδƒιδω.) αποπειρ£ ωµαι ~ o απ“ οπειρα atend i (µετ. συν“εντευξη audienc ¦ august ¦ o Α“υγουστοσ aukci ¦ o πλειστηριασµ“ οσ auskult ¦ i ακο“υω.) ανᵓενω. πλεον“εκτηµα au¦ “ η aud ¦ i ακο“υω audac ¦ i τολµ£ ω o ακρ“ οαση.

δον£ ταλαντε“υω balast o “ερµα. χοροεσπερƒιδα bala i σκουπƒιζω. εµποδƒιζω ~il o φρ“ αχτησ barak o καλ“υ1α. µπ“ ασταρδοσ bastion o “επαλξη. κλπ.). νιπτ“ ηρασ bask o κρ“ ασπεδο. νον“ οσ bar i φρ“ αζω. κιγκλƒιδωµα balzam o β“ αλσαµο bambu o ινδοκ“ αλαµο. οχ“υρωµα. υπ“ οθεση χωρƒισ αξƒια bajonet o ξιφολ“ ογχη bak i ψ“ ηνω στο φο“υρνο bal o χορ“ οσ. κουν£ ω. σπαρταρ£ σφαδ“ αζω barb o γενει“ αδα. βαφτισιµι“ οσ ~opatr o αν“ αδοχοσ. µπαρµπ“ερησ bar¢c o παντζαρ“ οσουπα. balanc i (αιωρο“υµαι.Babel – baz B Babel o Βα1υλ£ ωνα babil i φλυαρ£ ω Babilon o Βα1υλωνƒια bacil o β“ ακιλοσ bagatel o µικρ“ ο πρ“ αγµα. πατερƒιτσα bat i δ“ερνω. ψελλƒιζω baldaken o θ“ ολοσ. πυρο1ολαρχƒια baz o β“ αση 11 . προµαχ£ ωνασ. µπαλκ“ ονι balon o µπαλ“ ονι. ληστ“ ησ bank o τρ“ απεζα bankier o τραπεζƒιτησ bankrot i χρεοκοπ£ ω bant o δεσµ“ οσ. ~a montaro Βαλκ“ ανια balkon o εξ£ ωστησ. κα²κι. φο“υστα basketbal o µπ“ ασκετ bast o εσωτερικ“ οσ φλοι“ οσ δ“εντρου bastard o ν“ οθοσ. νον“ οσ ~ofil o βαπτιστικ“ οσ. κου1ο“υκλιο (κρε1ατιο“υ. µετ“ α απ“ ο λƒιγο balen o φ“ αλαινα ~ost o µπαλ“ενα balet o µπαλ“ετο Balkan oj. υποστ“ ηλιο θρ“ ονου. µπαστο“υνι lam~ o δεκανƒικι. θρ“ ονου. κ“ αλυµµα. κ“ οµποσ. σα1ο“υρα balbut i τραυλƒιζω. σκι“ αδα baldau¦ σ“υντοµα. ρ£ ωσικη σο“υπα µε παντζ“ αρια bard o β“ αρδοσ barel o βαρ“ελι bariton o βαρ“υτονοσ bark o β“ αρκα. πτερ“υγιο φρ“ ακου. συµµορƒια. µπανι“ banan o µπαν“ ανα band o σπεƒιρα. barakt i αγωνƒιζοµαι. φο“υσκα balot i εκλ“εγω µε ψηφοφορƒια. ﵓ αδα bandit o κακο“υργοσ. σκ“ αλασ κλπ. λ“εµ1οσ barometr o βαρ“ οµετρο baron o βαρ£ ωνοσ bas a βαθ“υφωνοσ. πλ“ενω ban i λο“υζω. µπαµπο“υ αρω. παρ“ απηγµα ω. µπ“ ασοσ basen o λεκ“ ανη. ψηφƒιζω balustrad o κ“ αγκελα (µπαλκονιο“υ. σαρ£ ωνω ω. φι“ ογκοσ bapt i βαπτƒιζω ~an o αν“ αδοχοσ. χτυπ£ ω batal i µ“ αχοµαι ~il o ο “πλο batalion o τ“ αγµα bateri o κανονοστοιχƒια. γ“ενι αρ1αροσ barbar o β“ barbir o κουρ“εασ.). προπ“υργιο baston o ρα1δƒι.

πηνƒιο boj i αλυχτ£ ω. π“ αγκοσ (κ“ αθισµα) benzin o βενζƒινη ber o (βοτ. ζαχαρωτ“ ο. πουλƒι biskvit o µπισκ“ οτο bismut o βισµο“υθιο bitum o α “ σφαλτοσ bivak o κατασκ“ ηνωση. ψευδευλα1“ ησ bikin o µπικƒινι bil o γραµµ“ ατιο bilanc o ισολογισµ“ οσ bilard o µπιλι“ αρδο bild o εικ“ ονα. λογοτεχνƒια ben i ευλογ£ ω Benjamen o Βενιᵃιν benk o εδ£ ωλιο. πυγµαχ£ ω bol i (αµετ. λευκ“ ov~ o ασπρ“ αδι αυγο“υ blasfem i βλασφηµ£ ω blat o κατσαρƒιδα blazon o οικ“ οσηµο blefarit o βλεφαρƒιτιδα blek i βο£ ω. περιουσƒια (κτηµατικ“ η) bier o ζ“υθοσ. βρυχ£ ωµαι. χαρτ“ ακι bilet o εισιτ“ bilion o τρισεκατοµµ“υριο ω bind i βι1λιοδετ£ biolog o βιολ“ ογοσ biologi o βιολογƒια bird o πτην“ ο. τε“υτλο betul o σ絓υδα bezon i χρει“ αζοµαι Bibli o Αγƒια Γραφ“ η. µυκ£ ωµαι. ζ“εω bomb o β“ οµ1α bombard i βοµ1αρδƒιζω bombon o γλυκ“ ο. καρᵓελα bon a καλ“ οσ bor i (δια)τρυπ£ ω. ωραƒιοσ beladon o µπελαντ“ ονα. στρ“υχνοσ beletr(istik) o γρ“ αµµατα. µποµπƒινα.) µπλουζ bluz o µπλο“υζα boa o β“ οασ boat o β“ αρκα boben o καρο“υλι. Βƒι1λοσ bibliograf o βι1λιογρ“ αφοσ bibliografi o βι1λιογραφƒια bibliotek o βι1λιοθ“ ηκη bicikl o ποδ“ ηλατο bien o ιδιοκτησƒια. γα1γƒιζω boks i γρονθοκοπ£ ω. ζωγραφι“ α ηριο. βρ“εφοσ bed o παρτ“ερι. φων“ αζω (για ζ£ ωα) blenore o βλεν“ ορροια blind a τυφλ“ οσ blit o βλƒιτο blond a ξανθ“ οσ blov i πν“εω. µπλε blu¢gin o µπλουτζƒιν blus o (µουσ. παντζ“ αρι.bazar – bor bazar o αγορ“ α. µ“υτη bel a ο “µορφοσ. καταυλισµ“ οσ Bizanc o Βυζ“ αντιο blank a α οσ “ σπροσ. κου1αρƒιστρα. µο“υρο vin~ o ρ£ ωγα σταφυλιο“υ sekvin~ o σταφƒιδα best o ζ£ ωο bet o κοκκινογο“υλι. “εντεχνοσ λ“ ογοσ. εµποροπαν“ ηγυρη bazilik o βασιλƒισκοσ beb o µωρ“ ο. φυσ£ ω blu a γαλ“ αζιοσ. παζ“ αρι. µπ“υρα bifstek o µπιφτ“εκι bigami o διγᵃια bigot o θρησκοµαν“ ησ. πρασι“ α bedaur ¦ i λυπ“ αµαι beduen o βεδου²νοσ bek o ρ“ αµφοσ.) ρ£ ωγα. τρυπανƒιζω 12 . θρανƒιο.) βρ“ αζω.

) µπ“ αµπουρασ. π“ ορπη buked o ανθοδ“εσµη. Buddo. ο “χθη ησ. κασταν“ οσ brust o στ“ ηθοσ brut o κτ“ ηνοσ bub o αγ“ ορι. ρ“ bret o ρ“ αφι brid o χαλιν“ αρι brik o το“υ1λο bril i λ“ αµπω briliant o µπριγι“ αντι. γενναƒιοσ. εµπορε“υοµαι µεταχειρισµ“ενα πρ“ αγµατα brokol o µπρ“ οκολο οµιο brom o (χηµ. οƒικοσ ανοχ“ χαµαιτυπεƒιο border i περικυκλ£ ωνω. στ“ ηθοσ bu¢s o στ“ οµα ~um o φƒιµωτρο 13 . bronko βρ“ ογχοσ bronkit o βρογχƒιτιδα bronz o µπρο“υτζοσ. ρω㵓 η “ νοιγµα. ~um o αν“ παρ“ οξυνση. φλεγµον“ η brun a καφ“ε. τρελ“ οπαιδο bubal o βο“υ1αλοσ ω. ζωµ“ οσ. κυλικεƒιο bu¢get o προ¶πολογισµ“ οσ buk o αγκρ“ αφα. bu¢c i αιµατοκυλ£ σφαγι“ αζω bud o κι“ οσκι. φυλλ“ αδιο bulvard o λεωφ“ οροσ bunt a ποικιλ“ οχρωµοσ. ερεθισµ“ οσ. Budho Βο“υδασ buduar o µπουντου“ αρ buf o φρ“υνοσ bufed o µπαρ (π“ αγκοσ κυλικεƒιου). π“ αγκοσ. µπρ“ ατσο bram o φαγκρƒι braman o βραχµ“ ανοσ bran o πƒιτουρο bran¢c o κλαδƒι. νεαρ“ οσ.) βρ“ bronh¢ o. µπο“υµπουρασ bur¢g o αστ“ οσ bur¢gon o µπουµπο“υκι burk o δερµ“ ατινο πανωφ“ ορι bust o προτﵓ η· (ανατ) µπο“υστο. µπριλ“ αντι bro¢c o καρφƒιτσα (κ“ οσµηµα) brod i κεντ£ ω brog i ζεµατƒιζω brokant i ανταλλ“ ασσω. bordel o µπορντ“ελο. περι“ απτω. φι“ αλη bov o β“ οδι bracelet o βραχι“ ολι brak o βραχƒιονασ.boraks – bu¢s boraks o β“ ορακασ bord o ακτ“ η. κλ“ αδοσ brand o µπρ“ αντυ brank o βρ“ αγχιο brasik o λ“ αχανο brav a ανδρεƒιοσ. ορεƒιχαλκοσ bros o βο“υρτσα αδιο. σο“υπα bulk o φραντζ“ ολα bulten o δελτƒιο. κατακρεουργ£ ω. θ“ αλαµοσ Buda o. παρδαλ“ οσ burd o (εντοµολ. πλαισι£ ωνω bors o χρηµατιστ“ ηριο bosk o α “ λσοσ bot o µπ“ οτα botanik o βοτανικ“ η botel o µπουκ“ αλι. θαρραλ“εοσ bre¢c o α ηγµα. σ1£ ωλοσ bulb o βολ1“ οσ buljon o ζουµƒι. µπροσο“υρα bro¢sur o φυλλ“ brov o φρ“υδι bru i θορυ1£ ω brul i καƒιγοµαι αφλεξη. αλ“ ανι. µπουκ“ετο bukl o µπο“υκλα bul o β£ ωλοσ. µπουφ“εσ.

75 λƒιτρα) buter o βο“υτυρο butik o κατ“ αστηµα.bu¢sel – buton bu¢sel o µ“ οδι. µαγαζƒι ~um i π“ αω για ψ£ ωνια buton o κουµπƒι ~um i κουµπ£ ωνω 14 . ƒισο µε 8. µπο“υσελ (µ“ετρο χωρητικ“ οτητασ σιτηρ£ ων “ η ξηρ£ ων καρπ£ ων.

car – col C car o τσ“ αροσ ced i αποδ“εχοµαι. ραδƒικι cikut o κ£ ωνειο cilindr o κ“υλινδροσ cim o κορι“ οσ cimbal o κ“υµ1αλο  cinabr o κινν“ α1αρι (  ) cinam o καν“ελα. οχυρ“ ο. φρο“υριο citr o σαντο“υρι citron o λ嵓 ονι civil a αστικ“ οσ. υποκ“υπτω. σκοπε“υω. σ絓 αδι ciklon o κυκλ£ ωνασ cikoni o πελαργ“ οσ cikori o κιχ£ ωρι. ραδιοφ£ ωνου.) κ“υκλοσ cirkonstanc o περƒιπτωση. κεντα“υριο cel i σηµαδε“υω. υπ“ ολοιποσ cezar o καƒισαρασ ci εσ“υ (χα°δευτικ“ ο) η. στοχε“υω cement o αµµοκονƒια. ƒιση µε 2. εξευγενƒιζω. τ“εφρα cinik a κυνικ“ οσ cipres o κυπαρƒισσι cir o βερνƒικι. λο“υστρο cirk o τσƒιρκο cirkel o δια1“ ητησ (γεωµετρικ“ ο ο “ργανο) cirkl o (γεωµ. τσ鵓εντο cend o εκατοστ“ ο του δολλαρƒιου. πολιτικ“ οσ civiliz i εκπολιτƒιζω. παραδ“εχοµαι· εκχωρ£ ω. περƒισταση cirkul i κυκλοφορ£ ω cirkuler o εγκ“υκλιοσ cirkumcid i περιτ“εµνω cit i αναφ“ερω. µηλ“ οκρασο cifer o αριθµητικ“ ο στοιχεƒιο. παραθ“ετω citadel o ακρ“ οπολη. οµολογ£ ω. τσιγγ“ ανοσ cigar o πο“υρο cigared o τσιγ“ αρο cign o κ“υκνοσ cikatr o ουλ“ η.) cigan o αθƒιγγανοσ. αρι赓 οσ (ψηφƒιο) ~plat o πλ“ ακα. (απο)µνηµονε“υω.54 εκατοστ“ α) 15 . παραχωρ£ ω· ενδƒιδω. κινν“ αµωµο cindr o σποδ“ οσ. τηλεφ£ ωνου κλπ. στ“ αχτη. καντρ“ αν (ρολογιο“υ. σεντ cenotaf o κενοτ“ αφιο cent εκατ“ ο centim o εκατοστ“ ο του φρ“ αγκου centimetr o εκατοστ“ ο του µ“ετρου centr o κ“εντρο cenzur i λογοκρƒινω ~ o λογοκρισƒια cep o κρ嵓υδι ceramik o κεραµικ“ η cerb o εγκ“εφαλοσ. ηµερ£ ω civilizaci o πολιτισµ“ οσ civit o πολιτεƒια col o ƒιντσα (µον“ αδα µ“ ηκουσ.) κ“υανοσ. υποχωρ£ ω cedr o κ“εδροσ cejan o (βοτ. ρ“ ογα µαστο“υ cic o θηλ“ cidr o µηλƒιτησ οƒινοσ. µυαλ“ ο ceremoni o τελετ“ η cert a β“ε1αιοσ. υποτ“ ασσοµαι. σƒιγουροσ cerv o ελ“ αφι norda ~ o τ“ αρανδοσ ceter a λοιπ“ οσ.

καθεµι“ α. περι1“ αλλον ~ i περι1“ αλλω. τσαλακ£ ωνω c¢ ifon o κουρ“ελι. περικυκλ£ ωνω. αρχιθαλαµηπ“ ολοσ c¢ ambr o δωµ“ ατιο c¢ ampan o καµπανƒιτησ οƒινοσ. ψ“εγω· φιλονικ£ ω c¢ i o κ“ αθε τι (το παν) c¢ i om ο α) “λα. παρθ“ενοσ c¢ e πολ“υ κοντ“ α (επαφ“ η). καθεν“ οσ c¢ if i ζαρ£ ωνω. περιορƒιζω c¢ i u καθ“ενασ. λυπ£ στενοχωρ£ ω c¢ am o αƒιγαγροσ c¢ ambelan o βασιλικ“ οσ οικον“ οµοσ. κοµµατ“ ακι c¢ ifr o κρυπτογρ“ αφηµα. τσαρλατ“ ανοσ c¢ arm a γοητευτικ“ οσ. καθεµι“ ασ. χαριτωµ“ενοσ οσ. κ£ ωδικασ c¢ ikan i κακƒιζω. αθ£ ωοσ. κασκ“ετο c¢ apel o καπ“ελο c¢ apitr o κεφ“ αλαιο c¢ ar δι“ οτι c¢ arlatan o αγ“υρτησ. c¢ agren i απογοητε“υω. κυνηγ£ ω ~a¢ o κυν“ ηγι. παρ“ α οσ c¢ ef o αρχηγ“ c¢ ek o επιταγ“ η. σαµπ“ ανια c¢ ampion o πρωταθλητ“ ησ c¢ an o κ“ οκορασ πυρο1“ ολου ο “πλου c¢ ap o σκο“υφοσ. περιζ£ ωνω. ρυτιδ£ ωνω. µεντεσ“εσ c¢ arnir o αρµ“ c¢ arpent i ξυλουργ£ ω ~ist o ξυλουργ“ οσ c¢ arpi o ξαντ“ ο c¢ as i θηρε“υω. θλƒι1ω. σµιλε“υω. σταµατ£ ω c¢ eval o α “ λογο c¢ i µ“ οριο που δηλ£ ωνει εγγ“υτητα c¢ i a κ“ αθε εƒιδουσ c¢ i al για κ“ αθε λ“ ογο (αιτƒια) c¢ i am π“ αντα ¢cibuk o τσιµπο“υκι c¢ i¢ceron o ξεναγ“ οσ c¢ i e παντο“υ c¢ i el µε κ“ αθε τρ“ οπο c¢ iel o ουραν“ οσ ~ark o ουρ“ ανιο τ“ οξο ~ir o Αν“ αληψη του Χριστο“υ c¢ i es καθεν“ οσ.c¢ agren – c¢ u ¢ C ω. το παν (ποσοτικ“ c¢ irkau¦ γ“υρω απ“ ο. πλαισι£ ωνω ~ o περιφ“ερεια ~man o βραχι“ ολι ~pren i αγκαλι“ αζω ~skrib i περι1“ αλλω µε ο “ρια. λαξε“υω. θελκτικ“ οσ. θ“ ηραµα c¢ ast a αγν“ οσ. ρ“ ακοσ· θρ“υψαλο. χαρ“ αζω ατα c¢ okolad o σοκολ“ c¢ u µ“ ηπωσ 16 . περιστοιχƒιζω.) πα“υω. περƒιπου σε ~a¢ o περƒιχωρα. τσεκ c¢ el o κελƒι· κ“υτταρο c¢ emiz o πουκ“ αµισο c¢ en o αλυσƒιδα c¢ eriz o κερ“ ασι c¢ erk o φ“ερετρο c¢ erp i αντλ£ ω c¢ es i (αµετ. καθ“ενα c¢ iz i εγγλ“υφω. γ“υρω σε.

.) δεκαδικ“ οσ de¢cifr i αποκρυπτογραφ£ ω dedi¢c i αφιερ£ ωνω defend i υπερασπƒιζω degel i (αµετ.) χρ“εωση dec i αρµ“ οζω.) εκφυλƒιζοµαι. εƒιµαι υπ“ οχρεοσ Danub o ∆ο“υνα1ησ dat o ηµεροµηνƒια dativ o (γραµ. καθαιρ£ ω. φθεƒιροµαι degrad i (µετ.) αµαυρ£ ωνω.. κοµψευ“ οµενοσ dand o δανδ“ dan¢ger o κƒινδυνοσ dank i ευχαριστ£ ω.da – dev D da απ“ ο (ποσοτικ“ α) daktil o χουρµ“ ασ daktilograf i δακτυλογραφ£ ω dali o ντ“ αλια dam oj ντ“ αµα (παιχνƒιδι) damask o δαµασκην“ ο (λιν“ ο“ η µετ“ αξι) damn i στ“ελνω στην κ“ ολαση. ~. τ“ descend i κατε1αƒινω desegn i σχεδι“ αζω destin i προορƒιζω detal o λεπτﵓερεια ~ a λεπτοµερ“ ησ detru i καταστρ“εφω dev i οφεƒιλω.) παρονοµαστ“ ησ οσ dens a πυκν“ dent o δ“ οντι denunc i αποκηρ“υσσω. καταµην“υω depon i καταθ“ετω χρ“ ηµατα deput i διορƒιζω αντιπρ“ οσωπο dermat o (ιατρ. ξεπ“εφτω. υποτιµ£ ω de¢or i (αµετ. πραν“εσ dekor o δι“ ακοσµοσ.) εκτελ£ ω υπηρεσƒια. ξεπαγ£ ωνω. ντεκ“ ορ dekoraci o διακ“ οσµηση dekstr a δεξι“ οσ mal~ a αριστερ“ οσ delfen o δελφƒινι delikat a λεπτ“ οσ (ποιοτικ“ α) ω. ταιρι“ αζω decembr o ∆εκ“εµ1ριοσ decid i αποφασƒιζω decimal a (µαθηµ. υπηρετ£ ω dek δ“εκα deklar i διακηρ“υσσω.) λι£ ωνω..) κλƒινω dekliv o κατηφορι“ α. καταγγ“ελλω.) συνεχƒιζω de απ“ ο.) διαρκ£ ω. υπο1α赃ιζω. πρ“επει 17 . παραµιλ£ ω delir i παραληρ£ delt o δ“ελτα (ποταµο“υ) demagog o δηµαγωγ“ οσ demagogi o δηµαγωγƒια demand i ρωτ£ ω demokrat o δηµοκρ“ ατησ demokrati o δηµοκρατƒια demon o δαƒιµονασ denar o δην“ αριο denominator o (µαθηµ.. ο οσο. εξευτελƒιζω. δηλ£ ωνω deklin(ac) i (γραµ..) δ“ερµα ανθρ£ ωπινο dermatolog o δερµατολ“ ογοσ dermatologi o δερµατολογƒια des ju. πλαγι“ α βουνο“υ.. για debet o (λογιστ.) λευκαγκ“ αθα daur ¦ i (αµετ.) δοτικ“ η datur o (βοτ... κρατ£ ω ~ig i (µετ. τ“ ηκοµαι degener i (αµετ. καταδικ“ αζω danc i χορε“υω ησ. “σο.

δƒιδελφυσ η βιργινιακ“ η. κρηπƒιδα. διευθυντ“ ησ ορχ“ ηστρασ disenteri o δυσεντερƒια disk o δƒισκοσ diskont o “εκπτωση diskret a διακριτικ“ οσ diskrimin(aci) i µεροληπτ£ ω. σ“υνθηµα dezert o “ερηµοσ dezir i επιθυµ£ ω Di o Θε“ οσ diabet o δια1“ ητησ (ασθ“ενεια) diabl o δι“ α1ολοσ diadem o δι“ αδηµα diafragm o δι“ αφραγµα diagnoz o δι“ αγνωση diagram o δι“ αγραµµα dialekt o δι“ αλεκτοσ dialektik o διαλεκτικ“ η dialog o δι“ αλογοσ diamant o διᵓ αντι diametr o δι“ αµετροσ diare o δι“ αρροια diatermi o διαθερµƒια dibo¢c i ακολασταƒινω. κ“ ανω διακρƒισεισ ω diskut i συζητ£ dispepsi o δυσπεψƒια dispon i διαθ“ετω disput i φιλονικ£ ω distanc o απ“ οσταση distil i αποστ“ αζω. οργι“ αζω didelf o οπ“ οσο.) προκαλ£ ω π“ ονο.) αποσπ£ ω την προσοχ“ η. καταστρ“εφω diferenc i διαφ“ερω difin i ορƒιζω. περιοχ“ η. διδ“ ακτορασ dokument o απ“ οδειξη. φαλαγγιστ“ ησ diet o δƒιαιτα difekt i χαλ£ ω. υποχρε£ ωνω devanc i ξεπερν£ ω deviz o “εµ1ληµα. ρητ“ ο. διυλƒιζω disting i διακρƒινω distr i (µετ. ντοκουµ“εντο. προ1λ“ ητα. επι1“ αλλω. συνοικƒια diven i µαντε“υω divers a δι“ αφοροσ ω divid i διαιρ£ do λοιπ“ ον dogm o δ“ ογµα doktor o δ“ οκτορασ. γνωµικ“ ο. κυµατοθρα“υστησ.devanc – dolor ~ig i αναγκ“ αζω. καθορƒιζω dig o αν“ αχωµα. φρ“ αγµα digest i χωνε“υω dign o αξιοπρ“επεια dik a χοντρ“ οσ dikt i υπαγορε“υω diktator o δικτ“ ατορασ ~ec o δικτατορƒια diktatur o δικτατορƒια diligent a επιµελ“ ησ diman¢c o Κυριακ“ η dinamit o δυνᵃιτησ αριο dinar o δην“ dinasti o δυναστεƒια diplom o δƒιπλωµα diplomat o διπλωµ“ ατησ diplomati o διπλωµατƒια dir i λ“εω direkt i κατευθ“υνω ~ o κατε“υθυνση ~il o πηδ“ αλιο (πλοƒιου) direktor o διευθυντ“ ησ dirigent o µα“εστροσ. πρ“ οχωµα. “εγγραφο dol o δ“ ολοσ dolar o δολλ“ αριο dol¢c a γλυκ“ οσ dolor i (µετ. πον£ ω 18 . προκυµαƒια. περισπ£ ω· διασκεδ“ αζω distrikt o περιφ“ερεια.

κανακε“υω. (εξ)ασκ£ ω· εξηµερ£ ωνω drink i πƒινω οινοπνευµατ£ ωδη.) κακοµαθαƒινω. ντ“ οπα dron i πνƒιγοµαι du δ“υο αλλω dub i αµφι1“ duet o ντου“ετο. κλαµπ drog o φαρµακευτικ“ η ουσƒια. παραχα°δε“υω αµαι dorm i κο鵓 dorn o αγκ“ αθι dors o πλ“ ατη dot i προικƒιζω ~ o προƒικα doz o δ“ οση ¢ o δραχµ“ drahm η drak o δρ“ ακοσ drakm o δραχµ“ η dram o δρ“ αµα drap o µ“ αλλινο ρο“υχο. ναρκωτικ“ ο. προσλαµ1“ ανω du¢s o ντουσ 19 . δυωδƒια duk o δο“υκασ dum εν£ ω. στολƒιζω µε “υφασµα drast a δραστικ“ οσ dra¢s i αλωνƒιζω dres i εκπαιδε“υω· (εκ)γυµν“ αζω. “υφασµα drapir i σκεπ“ αζω. ζηµι“ domen o ντ“ οµινο don i δƒινω al~ i προσθ“ετω donac i δωρƒιζω dorlot i (µετ. κατ“ α τη δι“ αρκεια ~ e εν τω µεταξ“υ dung i απασχολ£ ω. νταντε“υω. µεθοκοπ£ ω ~ej o τα1“ερνα. εκµισθ£ ωνω. οƒικηµα staci~ o στα赓 οσ (κτƒιριο) α doma¢g o κρƒιµα.dom – du¢s dom o σπƒιτι. καπηλει“ ο.

παντρει“ α efektiv a πραγµατικ“ οσ efik i φ“ερνω αποτ“ελεσµα. σκ“ αω eksport i εξ“ αγω ekspozici o “εκθεση ekstaz o “εκσταση ekster εκτ“ οσ. διεγεƒιρω ekskluziv a αποκλειστικ“ οσ ekskurs o εκδρﵓ η ekskuz i δικαιολογ£ ω eksped i αποστ“ελλω. ακ“ οµα και edif i διαπαιδαγωγ£ ω. εκτοπƒιζω. δεƒιγµα ekzerc i ασκ£ ω. επιπλ“εον. παντρε“υοµαι ~ec o γ“ αµοσ. ο “µοιοσ ego o εγ£ ω (το) eh¢ o ηχ£ ω ekinokok o εχιν“ οκοκκοσ eklips o “εκλειψη ekolog o οικολ“ ογοσ ekologi o οικολογƒια ekonom o οινον“ οµοσ. εξασκ£ ω ekzil i εκδι£ ωκω. επιπρ“ οσθετοσ. στ“ελνω eksperiment o πεƒιραµα eksplik i εξηγ£ ω eksplod i εκρ“υγνυµαι. αφαƒιρεση οργ“ ανου ekvilibr o ισορροπƒια ekzakt a ακρι1“ ησ ekzamen i εξετ“ αζω ekzantem o εξ“ ανθηµα ekzekut i εκτελ£ ω. µ“εσα απ“ ο elast a ελαστικ“ οσ elefant o ελ“εφαντασ elegant a κοµψ“ οσ elekt i διαλ“εγω. “εξτρα. ƒισωσ ebon o “ε1ενοσ ebri a µεθυσµ“ενοσ ec o ιδι“ οτητα. θανατ£ ωνω ekzem o “εκζεµα ekzempl o παρ“ αδειγµα ekzempler o αντƒιτυπο. “εξω απ“ ο eksterm i απαλεƒιφω. διεκπεραι£ ωνω. “εσχατοσ ektomi o εκτﵓ η. ξεκληρƒιζω ekstr a “εκτακτοσ. εκµηδενƒιζω. εκπαιδε“υω. δυνατ“ οσ ~ e πιθαν“ ον.) οικονοµικ“ α ekran o οθ“ ονη eks. ποι“ οτητα ~ a ποιοτικ“ οσ e¢c και µ“ αλιστα. εκλ“εγω elektr o ηλεκτρισµ“ οσ elektron o ηλεκτρ“ ονιο element o στοιχεƒιο elimin i απο1“ αλλω. ευφρ“ αδησ 20 .eben – elokvent E eben a λεƒιοσ. τᵃιασ ekonomi o οικον﵃ια ekonomik o (επιστ. µεγαλ£ ωνω edz o σ“υζυγοσ ~i¢g i νυµφε“υοµαι. ενεργ£ ω egal a ƒισοσ. εξαφανƒιζω. εξολοθρε“υω. εξορƒιζω ekzist i υπ“ αρχω ekzot(ik) a εξωτικ“ οσ el εκ. οµαλ“ οσ ebl a πιθαν“ οσ. διαγρ“ αφω elit o ελƒιτ elizi i (γραµ. διαχειριστ“ ησ.πρ£ ωην ekscelenc o υπεροχ“ η ekscit i ερεθƒιζω. συµπληρωµατικ“ οσ ekstrem a ακραƒιοσ.) εκθλƒι1ω elokvent a ε“υγλωττοσ. εποικοδοµ£ ω ηθικ“ α eduk i ανατρ“εφω.

µ“εσα σε en o (νοµισµ.) ατµ“ οσφαιρα eufoni ¦ o ευφωνƒια eukalipt ¦ o ευκ“ αλυπτοσ eunuk ¦ o ευνο“υχοσ eupepsi ¦ o ευπεψƒια Europ ¦ o Ευρ£ ωπη eutanazi ¦ o ευθανασƒια evangeli o ευαγγ“ελιο event o συµ1“ αν eventual a ενδεχ“ οµενοσ evident a προφαν“ ησ. ικανοποι£ ω. σµ“ αλτο embaras o αµηχανƒια emblem o “εµ1ληµα embri o “εµ1ρυο embusk o εν“εδρα emerit o απ“ οµαχοσ. κατασ1“ ηνω. εµφαν“ ησ evit i αποφε“υγω evolu i εξελƒισσοµαι.) γιεν encefal o εγκ“εφαλοσ enciklopedi o εγκυκλοπαƒιδεια energi o εν“εργεια enigm o αƒινιγµα entomolog o εντοµολ“ ογοσ entomologi o εντοµολογƒια entrepren i επιχειρ£ ω entuziasm o ενθουσιασµ“ οσ enu i βαρι“εµαι. πλ“ ηττω envi i φθον£ ω. αναπτ“υσσοµαι ezofag o οισοφ“ αγοσ ezok o λαυρ“ ακι 21 .emajl – ezok emajl o αδαµαντƒινη. εµαγι“ε. επιφαν“ ησ. ανοƒιγω estim i εκτιµ£ ω esting i απαλεƒιφω. εκτεƒινω eter o αιθ“ερασ etern a αι£ ωνιοσ etiket o ετικ“ετα etn o “εθνοσ etnograf o εθνογρ“ αφοσ etnografi o εθνογραφƒια etnolog o εθνολ“ ογοσ etnologi o εθνολογƒια etos o (µετεωρ. σ1“ ηνω estr o αρχηγ“ οσ. συνταξιο“υχοσ emfaz o “εµφαση eminent a διαπρεπ“ ησ. εξαλεƒιφω. ζηλε“υω enzim o “ενζυµο Epidaur ¦ o Επƒιδαυροσ epidemi o επιδ絃ια epigraf o επιγραφ“ η epilepsi o επιληψƒια epilog o επƒιλογοσ episkop o επƒισκοποσ c¢ ef~ o αρχιεπƒισκοποσ epok o εποχ“ η epolet o επωµƒιδα erar i σφ“ αλλω erinac o σκαντζ“ οχοιροσ ermen o ερµƒινη ermit o ερ絃ιτησ erp i σ1αρνƒιζω escept i εξαιρ£ ω esenc o ουσƒια eskadr o µοƒιρα (ναυτικ“ η“ η αεροπορικ“ η) esper i ελπƒιζω mal~ i απελπƒιζοµαι esplor i ερευν£ ω. περƒιφηµοσ emoci i συγκιν£ ω en εν. ξακουστ“ οσ. αφεντικ“ ο e¢safod o ικρƒιωµα eta¢g o ο “ροφοσ etat o κατ“ αλογοσ. εξερευν£ ω esprim i εκφρ“ αζω est i εƒιµαι establ i ιδρ“υω. λƒιστα etend i απλ£ ωνω.

κ“ ολποσ. δ“εσµη. ιλ“υσ. “ νοιγµα· β“ χαρ“ αδρα. πετσƒι. χρ£ ωµα far¢c o γ“εµιση φαγητο“υ faring o φ“ αρυγγασ farm i νοικι“ αζω φ“ αρµα· καλλιεργ£ ω farmaci o (επιστ. ν“ ηµα metal~ o καλ£ ωδιο. βαλ“εσ fantazi o φαντασƒια fantom o ο ο. ξωτικ“ ο αιδα ~in o νερ“ febr o πυρετ“ οσ februar o Φε1ρου“ αριοσ fe¢c o ζ“υµη. περιαυτολογ£ ω fant o φ“ αντησ. πατρ“ ον. “ραµα. φραµπαλ“ ασ fal¢c i θερƒιζω. ειδικ“ οτητα fakir o φακƒιρησ fakt o γεγον“ οσ faktor o παρ“ αγοντασ faktur o τιµολ“ ογιο. κουρε“υω (γρασƒιδι) ~il o δρεπ“ ανι fald i διπλ£ ωνω falk o γερ“ ακι fals i νοθε“υω. κατακ“ αθι fek i αφοδε“υω. χ“εζω fel o δ“ερµα. πƒιληµα. συµ1αƒινω farb o βαφ“ η. πλευρ“ α (κρυστ“ αλλου “ η πολυτƒιµου λƒιθου) facil a ε“υκολοσ faden o κλωστ“ η. φαγι“ αντσα fajf i σφυρƒιζω fajl i λ鵓 αρω fajr o φωτι“ α fak o τµ“ ηµα. παραπατ£ ω. δι“ αδοση famili o οικογ“ενεια fanatik a φανατικ“ οσ fand i λι£ ωνω· χ“υνω σε καλο“υπι fanfaron i καυχι“εµαι. σ“υρµα fag o οξι“ α οτο fagot o φαγκ“ fajenc o πορσελ“ ανη. πλαστογραφ£ ω falt o ρυτƒιδα fam o φ“ ηµη. σκοντ“ αφτω.) φαρµακευτικ“ η farmakolog o φαρµακολ“ ογοσ farmakologi o φαρµακολογƒια fart i εƒιµαι. φασ“ ον fast i νηστε“υω fa¢sism o φασισµ“ οσ fa¢sist o φασƒιστασ fauk ¦ o σαγ“ ονι. φαρ“ αγγι fav o α “ χτωρ. προ1ι“ α feli¢c a ευτυχισµ“ενοσ felt o κετσ“εσ. α αραθρο. κασƒιδα favor a ευνο°κ“ οσ faz o φ“ αση fazan o φασιαν“ οσ fazeol o φασ“ ολι fe o αερικ“ ο.fab – felt F fab o κουκƒι fabel o παρᵓυθι fabl o µ“υθοσ fabrik o εργοστ“ ασιο facet o “εδρα. κ“ ο1ω. µ“ ατσο fason o µοντ“ελο. στρα1οπατ£ ω falbal o φαλµπαλ“ ασ. κ“ ανω (στην υγεƒια µου) ~ o κατ“ ασταση (υγεƒιασ) farun o φαρƒινα fasad o πρ“ οσοψη fask o αρµαθι“ α. τσ“ οχα 22 . σιαγ“ ονα· εƒισοδοσ. στοιχει“ φ“ αντασµα far i κ“ ανω ~i¢g i γƒινοµαι· λαµ1“ ανω χ£ ωρα. φορτωτικ“ η fal i π“εφτω ~et i γλιστρ£ ω.

κυλ£ ω 23 . εµπιστε“υοµαι fidel a πιστ“ οσ fier a περ“ ηφανοσ fig o σ“υκο figur o φιγο“υρα.feminism – flu feminism o φεµινισµ“ οσ femur o µηρ“ οσ. µπο“υτι ω. συρρ“ απτω flirt i πεταλουδƒιζω. θ“ αλλω· α굓 αζω. ευηµερ£ ω sun~ o (βοτ. fend i διαιρ£ διαχωρƒιζω. σκƒιζω fenestr o παρ“ αθυρο fenkol o (βοτ. φιλτρ“ αρω fin i (µετ. flegm a αναƒισθητοσ. µερι“ α flar i οσφραƒινοµαι. επωνυµƒια επιχεƒιρησησ fistul o (ιατρ. ψυχρ“ οσ fleks i κ“ αµπτω flik i επιδιορθ£ ωνω. φι“ ασκο fibr o ƒινα fid i βασƒιζοµαι. καρικ£ ωνω. ζυµ£ ωνοµαι fervor o ζ“ ηλοσ. “ ηλιοσ. σχ“ ολη ferm i κλεƒινω mal~ i ανοƒιγω ferment i (αµετ. τελικ“ οσ αγ£ ωνασ α financ o οικονοµικ“ fingr o δ“ ακτυλο firm a σταθερ“ οσ firm o φƒιρµα. ευδοκιµ£ ω. ευωχƒια festival o φεστι1“ αλ feud ¦ o φ“εουδο fian¢c o αρρα1ωνιαστικ“ οσ fiask o πλ“ ηρησ αποτυχƒια.) τελει£ ωνω final o φιν“ αλε. λουλο“υδι ~ i ανθƒιζω.) µ“ αραθο fenomen o φαιν“ οµενο fer o σƒιδηροσ ~voj o σιδηρ“ οδροµοσ ferdek o κατ“ αστρωµα (πλοƒιου) feri o διακοπ“ η. χνο“υδι flor o α “ νθοσ. µορφ“ η fiks i στερε£ ωνω fil o γιοσ filantrop o φιλ“ ανθρωποσ filantropi o φιλανθρωπƒια filik o φτ“ερη film o φιλµ. περιποιο“υµαι ασθεν“ η.) συρƒιγγιο fi¢s o ψ“ αρι ολαδο ~ole o ιχθυ“ελαιο. µυρƒιζω flat i κολακε“υω flav a κƒιτρινοσ flebit o φλε1ƒιτιδα fleg i νοσηλε“υω. διασχƒιζω. φλερτ“ αρω flok o το“υφα.) φλορƒινι flos o σχεδƒια flu i ρ“εω. φροντƒιζω ησ. ταινƒια filolog o φιλ“ ολογοσ filologi o φιλολογƒια οσοφοσ filozof o φιλ“ filozofi o φιλοσοφƒια filtr i στραγγƒιζω. ψαρ“ fizik o (επιστ. µπαλ£ ωνω. βρ“ αζω. φτεροκοπ£ ω. επιχεƒιρηση. φτερουγƒιζω· κυµατƒιζω (στον α“ερα)· ερωτοτροπ£ ω.) ηλƒιανθοσ. ηλιοτρ“ οπιο floren o (νοµισµ. µαντ“ αρω. διασπ£ ω. απαθ“ φλεγµατικ“ οσ. π“ αθοσ fest o γιορτ“ η festen o φαγοπ“ οτι.) φυσικ“ η fizionomi o φυσιογνωµƒια fizioterapi o φυσιοθεραπεƒια fjord o φι“ ορδ flag o σηµαƒια flam o φλ“ ογα flan o γαλ“ετα flanel o φαν“ελα flank o πλευρ“ α.) ανα1ρ“ αζω.

διερευν£ ω. κατεργ“ αρησ.) αρ“εσω. φρο“υριο fos i σκ“ α1ω· αναδιφ£ ω. σπ“ αζω frakci o (µαθηµ.) µελƒια fraktur o κ“ αταγµα framason o ελευθεροτ“εκτονασ. χαντ“ ακι super~ a παραπανƒισιοσ.) φρ“ αγκο frap i κτυπ£ ω. ρωµαλ“εοσ. υπερπλ“ ηρησ flug i πετ£ ω ~il o φτερ“ ο. µασ“ ονοσ οµουρο framb o βατ“ frand i (µετ. λο“υκι. σκληραγωγ£ ω αλα fork o πιρο“υνι· διχ“ form o µορφ“ η. οχυρ“ ο. παλι“ ανθρωποσ frit i τηγανƒιζω friz i κατσαρ£ ωνω. φ“ ορµα formik o µυρµ“ ηγκι forn o φο“υρνοσ fornel o κουζƒινα (συσκευ“ η) fort a δυνατ“ οσ. υπ“ ονοµοσ. σκαπ“ ανη. εργ“ενησ ~in o δεσποινƒισ fraz o φρ“ αση οσ fremd a ξ“ενοσ. κεντρικ“ ο σηµεƒιο foli o φ“υλλο folklor o φολκλ“ ορ.) βουρ1ουλι“ λευκαγκ“ αθα. τρƒιµµα fraj o αυγοτ“ αραχο (ψαρι£ ων) frak o φρ“ ακο frakas i θρυµµατƒιζω. ρ“ αµνοσ fran¢g o κρ“ οσσι har~ o φρ“ αντζα frank o (νοµισµ. στι1αρ“ οσ ~a¢ o κ“ αστρο. λιχουδε“υοµαι α. θρ“υψαλλο.) κλ“ ασµα fraksen o (βοτ. τσ“ απα. κονιορτοποι£ ω. περιττ“ οσ. συντρƒι1ω. σγουραƒινω 24 . πλεονασµατικ“ οσ.flug – friz de~il o αυλ“ ακι. σθεναρ“ οσ. κρο“υω frat o αδελφ“ οσ fraul ¦ o α “ γαµοσ α “ νδρασ. εµ1αθ“υνω ~il o αξƒινα. φτερο“υγα fluid a ρευστ“ οσ flut o φλ“ αουτο foir o “εκθεση. οχ“υρωση. καταστρ“εφω. ισχυρ“ οσ ανο fortepian o πι“ fortik a γεροδ嵓ενοσ. υδρορρο“ η. φτυ“ αρι οροσ fosfor o φωσφ“ αρι. κολ“ ονα. τ嵓 αχιο. στ“υλοσ fost o δοκ“ fot i φωτογραφƒιζω ονα fotel o πολυθρ“ fotograf i φωτογραφƒιζω fotogrametr o φωτ“ οµετρο frag o φρ“ αουλα fragment o θρα“υσµα. σχ“ ηµα. λα°κ“εσ παραδ“ οσεισ. κοµµατι“ αζω. λαογραφƒια fond i ιδρ“υω fonograf o φωνογρ“ αφοσ font o πηγ“ η fontan o σιντρι1“ ανι for µακρι“ α forges i ξεχν£ ω for¢g i σφυρηλατ£ ω· δηµιουργ£ ω. υπερ1ολικ“ οσ. αλλοδαπ“ frenez a τρελ“ οσ fre¢s a φρ“εσκοσ frid a ψυχρ“ οσ fring o σπƒινοσ fringel o καναρƒινι fripon o απατε£ ωνασ. επιθυµ£ ω. frangol o (βοτ. πανηγ“υρι foj o φορ“ α fojn o σαν“ οσ fok o φ£ ωκια fokus o εστƒια.

µ“ελλοντασ 25 . φρο“υτο frunt o κο“υτελο. χτικι“ ο fulg o αιθ“ αλη. παγωνι“ α frot i τρƒι1ω fru e νωρƒισ frugileg o κορ“ ακι frukt o καρπ“ οσ. βυθ“ οσ. φο“υµο ~ i αναδƒιδω. π“ενθοσ· κηδεƒια· µα“υρα. κεραυν“ οσ fum o καπν“ οσ. ƒιση µε 30. ακ“ εξαγριωµ“ενοσ. καλ“ ογεροσ. πυ赓ενασ fundament o θ嵓ελιο funebr o θλƒιψη. αναθυµι“ αζω. ƒιση µε 453 γραµµ“ αρια fura¢g o βοσκ“ η.) δοθι“ ηνασ.froma¢g – futur froma¢g o τυρƒι front o πρ“ οσοψη· µ“ετωπο (πολεµικ“ ο) frost o παγετ“ οσ. π“ενθιµοσ funel o χο“ ανη. φλεγµον£ ωδεσ εξ“ ανθηµα furz i π“ερδοµαι.48 εκατοστ“ α) futbal o ποδ“ οσφαιρο futur o (γραµ. λυσσαλ“εοσ. τσαπατσο“υλικα fut o π“ οδι (µον“ αδα µ“ετρησησ µ“ ηκουσ. θυµωµ“ενοσ. φυµατƒιωση.) µ“υκητασ· µανιτ“ αρι funkci o λειτουργƒια funt o λƒι1ρα (µον“ αδα µ“ετρησησ β“ αρουσ.) µ“ελλον. π“ενθιµα (ρο“υχα) ~ a νεκρικ“ οσ. βγ“ αζω καπν“ ο· καπνƒιζω fund o β“ αθοσ. µανι£ ωδησ. χωνƒι fung o (βοτ. µ“ετωπο ftiz o (ιατρ. κακ“ ο σπυρƒι. κ“ απνα. φουρι“ οζοσ furunk o (ιατρ. κ“ ανω α “ τεχνα. καπνι“ α fulm o αστραπ“ η. τροφ“ η αθεκτοσ. furioz a α “ γριοσ.) φθƒιση. κλ“ ανω fusten o “υφασµα κοτλ“ε ~jup o φουσταν“ελα (παραδοσιακ“ η) fu¢s i εκτελ£ ω αδ“εξια. ζωοτροφ“ η.

πηχτ“ η genealog o γενεαλ“ ογοσ genealogi o γενεαλογƒια generaci o γενι“ α genetik o γενετικ“ η geni o ιδιοφυ²α genitiv o (γραµ.) κηκƒισ. νε“υµα gi¢cet o γκισ“ε. θυρƒιδα gigant o γƒιγαντασ gimnast o γυµναστ“ ησ gimnastik o γυµναστικ“ η gimnazi o γυµν“ ασιο ginekolog o γυναικολ“ ογοσ ginekologi o γυναικολογƒια gipaet o γυπαετ“ οσ gips o γ“υψοσ girland o γιρλ“ αντα gitar o κιθ“ αρα glaci o π“ αγοσ ~a¢ o παγωτ“ ο gla¢cer o παγετ£ ωνασ glad i σιδερ£ ωνω glan o βαλανƒιδι gland o αδ“ενασ glas o ποτ“ ηρι glat a λεƒιοσ 26 . κηκƒιδιο. ρ“ ατσα. υποθ“ ηκη ~ul o ο “µηροσ garb o δ嵓 ατι. περιοδικ“ ο gazon o χλοοτ“ απητασ. σιρƒιτι· γαλ“ ονι galon o κορδ“ galo¢s o γαλ“ οτσα galvaniz i γαλ1ανƒιζω gam o µουσικ“ η κλƒιµακα gama¢s o περικν絃ιδα Gang(es) o Γ“ αγγησ gangli o γ“ αγγλιο gant o γ“ αντι garanti i εγγυ£ ωµαι. οικογ“ενεια. χαρωπ“ οσ gajl o (βοτ. τελευταƒιοσ εξ£ ωστησ (γαλαρƒια) ονι. δ“εσµη gard i φυλ£ ω gargar i ξεπλ“ενω· γαργαρƒιζω.) γενικ“ η πτ£ ωση genot o µοσχογαλ“ η η γεν“ετη genr o γ“ενοσ gent o γενι“ α. ζωοκηκƒισ gajn i κερδƒιζω gal o χολ“ η galaksi o γαλαξƒιασ galanteri o νεωτερισµοƒι. κ“ ανω γαργ“ αρα garnitur o γαρνιτο“υρα gas o α“εριο gast o φιλοξενο“υµενοσ gastronom o γαστρον“ οµοσ gastronomi o γαστρον﵃ια gaz o γ“ αζα gazel o γαζ“ελα gazet o εφηµερƒιδα. γκαζ“ ον gelaten o ζελατƒινα. εξασφαλƒιζω ~a¢ o εγγ“υηση. εν“εχυρο.gad – glat G gad o µπακαλι“ αροσ gaj a ε“υθυµοσ. φυλ“ η genu o γ“ ονατο geofizik o γεωφυσικ“ η geograf o γεωγρ“ αφοσ geografi o γεωγραφƒια geolog o γεωλ“ ογοσ geologi o γεωλογƒια geometr o γεωµ“ετρησ geometri o γεωµετρƒια gerani o γερ“ ανι gest o χειρον﵃ια. χαρο“υµενοσ. γκαλερ“υ. γ“ενοσ. ψιλικ“ α galer o γαλ“ερα galeri o στο“ α.

µεγαλ“ οψυχοσ grandioz a µεγαλοπρεπ“ ησ.) µπο“υφοσ gulden o (νοµισµ.) κολλ£ ω glut i καταπƒινω glute o γλουτ“ οσ gobi o (ιχθυολ. τρƒιζω grip o γρƒιπη griz a γκρƒιζοσ gros o φραγκοστ“ αφυλο οσι gro¢s o γρ“ grot o τεχνιτ“ η σπηλι“ α gru o (ορνιθολ. ρƒιχνω. σπαθƒι glim o µαρµαρυγƒιασ glit i γλιστρ£ ω. στ“ αζω. παγοπ“εδιλο ~veturil o “ελκηθρο glob o σφαƒιρα. σιτο1ολ£ ωνασ grenad o χειρο1οµ1ƒιδα gri o χοντροαλεσµ“ενη βρ“ οµη grifel o γραφƒιδα. µολ“υ1ι (πλ“ ακασ) gril o γρ“υλοσ οσ. γοητευτικ“ οσ. χαρ“ αζω grek o “Ελληνασ gren o δηµητριακ“ α. σπ“ οροσ gram o γραµµ“ αριο kilo~ o χιλι“ ογραµµο. στεν“ ο π“ερασµα graci a θελκτικ“ οσ. κοντ“υλι. γο“υστο. χαριτωµ“ενοσ οσ grad o βα赓 graf o κ“ οµησ grafit o γραφƒιτησ grafolog o γραφολ“ ογοσ grafologi o γραφολογƒια grajn o κ“ οκκοσ. γλ“ οµποσ glor o δοξ“ α. σπουδαƒιοσ graved a “εγκυοσ ασσω. προτƒιµηση ~um i δοκ鵓 αζω gut o σταγ“ ονα ~ i κυλ£ ω. προγυµν“ αζω gvardi o φρουρ“ α gvid i οδηγ£ ω. στεν“ η δι“ α1αση.glaukom ¦ – gvid glaukom ¦ o γλα“υκωµα glav o ξƒιφοσ. τ鵓 η glu i (µετ. γκρ鵓 ατσα grimac o µορφασµ“ grinc i προκαλ£ ω τραχ“υ θ“ ορυ1ο. ολισθαƒινω ~il o πατƒινι. κλ“εοσ. κιλ“ ο gramatik o γραµµατικ“ η gramofon o γραµµ“ οφωνο οδι granat o ρ“ grand a µεγ“ αλοσ ~anim a γενναι“ οφρονασ.) φλορƒινι gum o µαστƒιχα gurd o λατ“ερνα gust o γε“υση. µεγ“ αθυµοσ. φαρ“ αγγι· στεν“ α. gravur i εγχαρ“ σµιλε“υω. καθοδηγ£ ω 27 . λαρ“υγγι· ρεµατι“ α. µεγαλει£ ωδησ granit o γρανƒιτησ gras o λƒιποσ grat i ξ“υνω gratul i συγχαƒιρω grav a σηµαντικ“ οσ. σκαλƒιζω.) γεραν“ οσ grumbl i γκρινι“ αζω αδα grup o ﵓ gudr o κατρ“ αµι. σταλ“ αζω guvern i διδ“ ασκω ιδιαιτ“ερωσ.) κοκο1ι“ οσ gol o γκολ golf o κ“ ολποσ Golgot o Γολγοθ“ ασ gondol o γ“ ονδολα gor¢g o λα鵓 οσ. πƒισσα guf o (ορνιθολ. σιτηρ“ α ~ej o σιταποθ“ ηκη.

σωστ“ οσ 28 .g¢ angal – g¢ ust ¢ G g¢ angal o ζο“υγκλα g¢ arden o κ“ ηποσ g¢ az o τζαζ g¢ em i βογκ£ ω g¢ emel o δƒιδυµοσ g¢ eni ενοχλ£ ω g¢ eneral a γενικ“ οσ g¢ entil a ευγεν“ ησ. ευγενικ“ οσ. πολιτισµ“ενοσ g¢ entleman o τζ“εντλεµαν g¢ erm o µικρ“ ο1ιο g¢ i αυτ“ ο g¢ ib o καµπο“υρα ονι) g¢ inz o τζην (παντελ“ g¢ iraf o καµηλοπ“ αρδαλη g¢ is µ“εχρι g¢ oj i χαƒιροµαι ανω g¢ u i απολαµ1“ g¢ ust a ακρι1“ ησ.

παρακωλ“υω. σ“ αλα haladz o αναθυµƒιαση.ha ! – hirud H ha ! αχ ! hajl o χαλ“ αζι hak i κ“ ο1ω.) κισσ“ hejm o σπƒιτι. λιανƒιζω. δυσωδƒια halt i (αµετ. παρεµποδƒιζω hemiplegi o ηµιπληγƒια hemisfer o ηµισφαƒιριο hemoragi o αιµορραγƒια hepat o συκ£ ωτι.) σταµατ£ ω hamstr o χ“ αµστερ har o τρƒιχα ~ oj µαλλι“ α ~ar o περο“υκα ~eg o κοντ“ η σκληρ“ η τρƒιχα ~lig o πλεξƒιδα kol~ oj χαƒιτη lip~har oj µουστ“ ακι okul~ o βλεφαρƒιδα vang~ oj φα1ορƒιτεσ hard i (µετ. αγγελιοφ“ οροσ hezit i διστ“ αζω hidrarg o υδρ“ αργυροσ hidrogen o υδρογ“ ονο hidroplan o υδροπλ“ ανο hidroterapi o υδροθεραπεƒια ¢ o. ~a montaro Ιµαλ“ αια himn o “υµνοσ hipertensi o υπ“ερταση hipertrofi o υπερτροφƒια hipnot o “υπνωση hipodrom o ιπποδρ“ οµιο hipofiz o υπ“ οφυση ¢ hipohondri o υποχονδρƒια hipokondri o υποχονδρƒια hipokrit i υποκρƒινοµαι hipopotam o ιπποπ“ οταµοσ hipotek o υποθ“ ηκη hipotensi o υπ“ οταση hipotez o υπ“ οθεση hirud o βδ“ελλα 29 . κ“ ανω γρ“ ηγορα hast i βι“ ha¢si¢s o χασƒισ haut ¦ o δ“ερµα hav i “εχω haven o λ鵓 ανι hebre o Εβραƒιοσ οσ heder o (βοτ. κατοικƒια hejt i θερµαƒινω (χ£ ωρο) hekatomb o εκατ“ οµ1η hel a φωτειν“ οσ· ανοιχτ“ οχρωµοσ· καθαρ“ οσ. τεµαχƒιζω ~il o τσεκο“υρι hal o αƒιθουσα. κρυστ“ αλλινοσ (“ ηχοσ) helikopter o ελικ“ οπτερο help i βοηθ£ ω mal~ i δυσκολε“υω. εµποδƒιζω. “ ηπαρ herb o χ“ ορτο.) σκληραƒινω harem o χαρ“εµι haring o ρ“εγκα harmoni o αρµονƒια harp o α “ ρπα harpun o κᵓ ακι αζοµαι. β“ οτανο ~ej o λι1“ αδι hered i κληρονοµ£ ω herez o αƒιρεση ηλη herni o κ“ hero o “ ηρωασ herold o κ“ ηρυκασ.) υγιεινη Himalaj oj. hierarkio ιεραρχƒια hierarhi hieratik a ιερατικ“ οσ hierau¦ χθεσ ο hieroglif o ιερογλυφικ“ higien o (επιστ.

στρατι£ ωτησ ελαφρο“υ ιππικο“υ huz o (ιχθυολ. γ“ fi¢s~ o αγκƒιστρι pord~ o µεντεσ“εσ hom o α “ νθρωποσ homonim o οµ£ ωνυµοσ honest a ειλικριν“ ησ. τσιγκ“ελι hok o α “ γκιστρο. τƒιµιοσ honor i τιµ£ ω ~ o τ鵓 η honorari o αµοι1“ η hont i ντρ“εποµαι hor o £ ωρα horde o κριθ“ αρι horizont o ορƒιζοντασ horizontal a οριζ“ οντιοσ horlo¢g o ρολ“ οι hortulan o (ορνιθολ.) υοσκ“υαµοσ histeri o υστερƒια histori o ιστορƒια historiograf o ιστοριογρ“ αφοσ historiografi o ιστοριογραφƒια histrik o σκαντζ“ οχοιροσ ho ! ωχ ! hodiau¦ σ“ ηµερα αντζοσ.) οξ“υρρυγχοσ 30 .hirund – huz hirund o χελιδ“ ονι hiskiam o (βοτ.) συκοφ“ αγοσ hospital o νοσοκοµεƒιο hosti o ο “στια hotel o ξενοδοχεƒιο huf o οπλ“ η human a ανθρωπιστικ“ οσ οσ humil a ταπειν“ humor o δι“ αθεση (ψυχικ“ η) humur o χιο“υµορ hund o σκυλƒι husar o ουσ“ αροσ. “εντιµοσ.

¢ ¢ hameleon – hor ¢ H ¢ hameleon o χαµαιλ“εοντασ ¢haos o χ“ αοσ ¢ hemi o (επιστ.) χηµεƒια ¢ himer o χƒιµαιρα ¢holer o χολ“ερα ¢ o χορωδƒια hor 31 .

ενσταλ“ αζω. κολλ£ ω (αρρ£ ωστια). εµποτƒιζω. µεταδƒιδω. µπολι“ αζω insekt o “εντοµο insid i ελλοχε“υω. προκαλ£ ω· παρακιν£ ω. φωτƒιζω· διαφωτƒιζω imag i φαντ“ αζοµαι imit i µιµο“υµαι imperi o αυτοκρατορƒια implik i µπλ“εκω· ενοχοποι£ ω import i εισ“ αγω impost o φ“ οροσ impres o εντ“υπωση incit i εξοργƒιζω. “εχω πρωτο1ουλƒια. δι“ ασηµα· οικ“ οσηµο insist i επ鵓ενω inspir i εµπν“εω instig i παροτρ“υνω.) οριστικ“ η “εγκλιση indulg i εƒιµαι επιεικ“ ησ industri o βιοµηχανƒια infan o παιδƒι infekt i διαφθεƒιρω. που “εχει την κλƒιση. ετο鵓 αζω παγƒιδα. ο “ργανο ili αυτοƒι ~ a δικ“ οσ τουσ. δικ“ ο τουσ ilumin i διακοσµ£ ω µε φ£ ωτα. κ“ infinitiv o (γραµ. µολ“υνω. φθεƒιρω ολαση infer o α “ δησ. παραφυλ“ αω insign o “εµ1ληµα ~ oj διακριτικ“ α.) απαρ“εµφατο αζω influ i επηρε“ inform i πληροφορ£ ω infuz i εγχ“εω. παραµονε“υω. ζεµατ£ ω ingven o βου1ωνικ“ η χ£ ωρα in¢genier o µηχανικ“ οσ iniciat i ξεκιν£ ω.i – instinkt I i a κ“ αποιοσ (κ“ αποιου εƒιδουσ) i al για κ“ αποιο λ“ ογο i am κ“ αποτε ibis o (ορνιθολ. δικ“ η τουσ. εγχ“εω ink o µελ“ ανι inklin a επιρρεπ“ ησ. προτρ“επω instinkt o “ενστικτο 32 . ερεθƒιζω. θυµ£ ωνω. καραδοκ£ ω.) ƒι1ισ ide o ιδ“εα ideal o ιδε£ ωδεσ ideolog o ιδεολογ“ οσ ideologi o ιδεολογƒια idili o ειδ“υλλιο (ποιητικ“ ο) idiosinkrazi o ιδιοσυγκρασƒια idiot o ηλƒιθιοσ idol o εƒιδωλο i e κ“ απου i el κ“ απωσ i es κ“ αποιου ig i κ“ ανω i¢g i γƒινοµαι ¢ ihtiokol o µƒικα ikon o εικ“ ονα ikter o ƒικτεροσ il o εργαλεƒιο. παƒιρνω πρωτο1ουλƒια ~ o πρωτο1ουλƒια ~em o πρωτο1ουλƒια iniciativ o πρωτο1ουλƒια injekt i χ“υνω µ“εσα. φωταγωγ£ ω. την τ“ αση inklud i περιλαµ1“ ανω inokul i εµ1ολι“ αζω. ντ“ οπιοσ indik i υποδεικν“υω indikativ o (γραµ. παροτρ“υνω indiferent a αδι“ αφοροσ indign i αγανακτ£ ω indi¢gen o ιθαγεν“ ησ.

µεταξ“υ interes i ενδιαφ“ερω interjekci o (γραµ. στεν“ οσ intrig i δολοπλοκ£ ω. οικεƒιοσ. διακοπτ“ οµενοσ. σκευωρ£ ω invad i κ“ ανω επιδρﵓ η. πα“υω. εισ1“ αλλω invit i προσκαλ£ ω i o κ“ ατι i om λƒιγο (σε κ“ αποια ποσ“ οτητα) ir i πηγαƒινω ~il o ξυλοπ“ οδαρο ironi o ειρωνƒια αµ Islam o Ισλ“ ~an o µουσου뵓 ανοσ istm o ισ赓 οσ i u κ“ αποιοσ izol i αποµον£ ωνω. εργαλεƒιο insul o νησƒι insult i βρƒιζω intelekt o δι“ ανοια inteligent a “εξυπνοσ intenc i προτƒιθεµαι inter αν“ αµεσα. διαχωρƒιζω 33 .) επιφ£ ωνηµα intermit i συµ1αƒινω διακοπτ“ οµενα· δεν παƒιρνω µπροστ“ α (για αυτοκƒινητα) ~ a ασυνεχ“ ησ. περιοδικ“ οσ οπτω. µηχανορραφ£ ω. οδηγƒια instrukci o διαταγ“ instrument o ο “ργανο. σταµατ£ ω ~ig i διακ“ intern a εσωτερικ“ οσ interpunkci o στƒιξη intervju o συν“εντευξη intest o “εντερο intim a επιστ“ ηθιοσ. ραδιουργ£ ω.institut – izol institut o ινστιτο“υτο instru i διδ“ ασκω η.

.. ~. δικ“ αζω juk i προκαλ£ ω φαγο“υρα juli o Ιο“υλιοσ jun a ν“εοσ jung i ζε“υω juni o Ιο“υνιοσ juniper o αγριοκυπ“ αρισσοσ. πια Jance o.. θαλαµηγ“ jaht οσ jak o σακ“ ακι jakt o γιοτ..ja – juvel J ja β“ε1αια... π“ οτε. τ“ jubile o ιω1ηλαƒιο jug o ζυγ“ οσ (για ζ£ ωα)· ζυγ“ οσ (υποτ“ελειασ) jugland o καρ“υδι ju¢g i κρƒινω. κ“εδροσ jup o φο“υστα just a δƒικαιοσ juvel o κ“ οσµηµα 34 . να ~... ο οσο... jen o (νοµισµ..) γιεν jes ναι ~ig i επι1ε1αι£ ωνω Jesu o Ιησο“υσ jod o ι£ ωδιο jogurt o γιαο“υρτι jonosfer o ιον“ οσφαιρα ju.. “σο.. π“ οτε. Jangzio Γιανγκτσ“ε januar o Ιανου“ αριοσ jar o “ετοσ super~ o δƒισεκτο “ετοσ jasmen o γιασ嵃ι je α“ οριστη πρ“ οθεση jen ιδο“υ. κι“ ολασ.. θαλαµηγ“ οσ jam “ ηδη. des. πρ“ αγµατι jahurt o γιαο“υρτι ¢ o γιοτ...

πετ£ ω ¢ongl i κ“ ανω ταχυδακτυλουργικ“ α κ“ ολπα· εξαπατ£ ω.¢ak – ¢us J¢ ¢ak o πρƒιζα λ“ ηψησ ρε“υµατοσ ¢aket o ζακ“ετα ¢aluz a ζηλι“ αρησ ¢aud ¦ o Π“εµπτη ¢az o τζαζ ¢ele o ζελ“εσ ¢et i ρƒιχνω. µ“ ολισ πριν απ“ ο λƒιγο 35 . ξεγελ£ ω ¢ur i ορκƒιζοµαι ¢urnal o εφηµερƒιδα ¢us µ“ ολισ τ£ ωρα.

υπουργ“ οσ επικρατεƒιασ kancer o καρκƒινοσ kand o γλ“υκισµα.kac – kantarid K kac o π“εοσ ka¢c o χυλ“ οσ kadr o πλαƒισιο. κ“ αδρο kaduk a αδ“υναµοσ. υπολογƒιζω kalmar o καλᵓ αρι kalorifer o καλοριφ“ερ (κεντρικ“ η θ“ερµανση) kalson o σ£ ω1ρακο kalumni i δια1“ αλλω. καζ“ ανι. κατεργ“ αρησ kanal o καν“ αλι. ασθενικ“ οσ. αγρ“ οσ. κατα1ε1λ絓ενοσ· ερειπωµ“ενοσ. κοµπινεζ“ ον ο (“υφασµα) kamlot o καµηλ“ kamomil o χαµοµ“ ηλι kamp o κ“ αµποσ. καγκελαρƒια kancelier o καγκελ“ αριοσ. σκοτειν“ οσ θ“ αλαµοσ kamera o (φωτογρ. καπνοδ“ οχοσ. µπολ kalikot o τσƒιτι (“υφασµα) kalk o ασ1“εστησ kalkan o φτ“ερνα kalkul i λογαρι“ αζω. καρᵓελα kandel o κερƒι ω kanguru o καγκουρ£ kanibal o κανƒι1αλοσ kanjon o φαρ“ αγγι kankr o αστακοειδ“εσ οστρακ“ οδερµο Kankr o (αστερ.) Καρκƒινοσ kanon o καν“ ονι kant i τραγουδ£ ω kantarid o (εντοµολ. ζαχαρωτ“ ο. χ“υτρα kale¢s o α “ µαξα kalfatr i καλαφατƒιζω. παραλλ“ ασσω αµι kan o καλ“ kanab o κ“ αννα1ισ. πεδƒιο ~ar o εξοχ“ η kamufl i καµουφλ“ αρω. σαθρ“ οσ kaf o καφ“εσ kafein o καφε²νη kafeteri o καφετερƒια ka¢g o κλου1ƒι kahel o πλακ“ ακι kaj και kajer o τετρ“ αδιο kajut o καµπƒινα kaka o κακ“ αο kakeksi o καχεξƒια kakofoni o κακοφωνƒια kakt o κ“ ακτοσ kal o κ“ αλοσ kaldron o βραστ“ ηρασ.) κ“ αµερα kamfor o καµφορ“ α kamion o καµι“ ονι kamizol o καµιζ“ ολα.) κανθαρƒιδα 36 . τζ“ ακι ~tub o καµιν“ αδα. φουγ“ αρο kamer o µικρ“ ο σκοτειν“ ο δωµ“ ατιο. φƒιλοσ kambi o συναλλαγµατικ“ η kamel o κᵓ ηλα kameli o κᵓελια kamen o εστƒια. χασƒισ kanajl o καν“ αγιασ. στεγανοποι£ ω kalif o χαλƒιφησ kaligraf o καλλιγρ“ αφοσ kalik o κο“υπα. συκοφαντ£ ω kamarad o σ“υντροφοσ. δι£ ωρυγα kanap o καναπ“εσ kanari o καναρƒινι kancelari o αρχειοφυλ“ ακιο.

ευνουχισµ“ενοσ κ“ οκορασ απαρη kapor o κ“ kapot o µακρι“ α κ“ απα kapr o γƒιδα.) Αιγ“ οκερωσ kapsul o κ“ αψουλα· καπ“ ακι kapt i αρπ“ αζω. χρηµατοκι1£ ωτιο kased o κασ“ετα kaserol o κατσαρ“ ολα kask o κ“ ασκα. ᵓ αξωµα karot o καρ“ οτο karotid o καρωτƒιδα karp o κυπρƒινοσ karpen o (βοτ. καρµƒινιο. κατσƒικα. σταδιοδρ﵃ια karikatur o καρικατο“υρα kariofil o γαρ“υφαλο (µπαχαρικ“ ο). καρµƒινι karn o σ“ αρκα karnaval o καρνα1“ αλι. κουµπαρ“ ασ. κρ“ ανοσ kast o κ“ αστα kastel o κ“ αστρο kastor o κ“ αστορασ kastr i ευνουχƒιζω ka¢s i κρ“υ1ω αστανο ka¢stan o κ“ kat o γ“ ατα kataif o καντα²φι katakomb o κατακ“ οµ1η katalepsi o καταληψƒια αλογοσ katalog o κατ“ kataplasm o κατ“ απλασµα katapult o καταπ“ελτησ katar o καταρρο“ η katarakt o καταρρ“ ακτησ (µατιο“υ) 37 .kantin – katarakt kantin o καντƒινα kantor o πρωτοψ“ αλτησ ατσο kanvas o κανα1“ kanzon o τραγο“υδι kap o κεφ“ αλι kapabl a ικαν“ οσ kapel o παρεκκλ“ ησι kapital o κεφ“ αλαιο kapitan o καπετ“ ανιοσ kapitel o κιον“ οκρανο kapitulac i παραδƒιδοµαι υπ“ οο “ρουσ. ζαρκ“ αδι kapric o καπρƒιτσιο. ταµεƒιο. τρ“ αγοσ ~in o κατσƒικα kapreol o δορκ“ αδα. πι“ ανω ~il o παγƒιδα kapucen o καπουτσƒινοσ µοναχ“ οσ kapu¢c o κουκο“υλα kar a αγαπητ“ οσ. καρτ“ελλα kartav i ρωτακƒιζω kartilag o χ“ ονδροσ karto¢c o φυσƒιγγι kartograf o χαρτογρ“ αφοσ karton o χαρτ“ ονι karusel o αλογ“ ακια λο“υνα-παρκ kas o κ“ ασα. υποχωρ£ ω kapon o καπ“ ονι. ακρι1“ οσ karaben o καραµπƒινα karaf o καρ“ αφα karakter o χαρακτ“ ηρασ karakteriz i χαρακτηρƒιζω karamel o καρᵓελα karas o κυπρƒινοσ karavan o καρα1“ ανι karb o κ“ αρ1ουνο kard o γα°δουρ“ αγκαθο kardel o καρδερƒινα kardinal o καρδιν“ αλιοσ karen o καρƒινα kares i χα°δε“υω karier o καρι“ερα.) αγριοτσουκνƒιδα kart o κ“ αρτα. καρυ“ οφυλλο karmin o α οκκινο “ λικο. βαθυκ“ χρ£ ωµα.) καρ“ ο karob o χαρο“υπι karoseri o καροσερƒι. ιδιοτροπƒια Kaprikorn o (αστερ. αποκρι“ α karo o (χαρτοπ.

καυτηρι“ αζω kauz ¦ o αιτƒια. κατ£ ωι. αφορµ“ η ~ i προξεν£ ω. υπ“ ογειο kelk a µερικ“ οσ kelner o σερ1ιτ“ οροσ ken o ρητιν£ ωδεσ πε“υκο ker o (χαρτοπ.) κο“υπα kern o πυρ“ ηνασ. πωσ. φ“ ορµα (εργασƒιασ) ki u ποιοσ. κουκο“υτσι kerub o χερου1ƒιµ kest o κι1£ ωτιο tir~ o συρτ“ αρι ki a τι εƒιδουσ.katastrof – knab katastrof o καταστροφ“ η kategori o κατηγορƒια ¢ i. παραθυρ“ οφυλλο. τροπƒιδα kimon o κιµον“ ο kin o κινηµατογρ“ αφοσ (τ“εχνη του κινηµατογρ“ αφου) kinematograf o κινηµατογραφικ“ η µηχαν“ η προ1ολ“ ησ kinematografi o κινηµατογραφƒια ki o τι. ο “. οποƒιοσ klaft o οργι“ α (µ“ετρο µ“ ηκουσ. καθαρ“ οσ klarnet o κλαριν“ετο klas o τ“ αξη. ο “ταν ki e πο“υ. σπηλι“ α kavern o σπ“ kaviar o χα1ι“ αρι kaz o (γραµ. αµπαζο“υρ klub o λ“εσχη. φρακτ“ ηρασ ορι knab o αγ“ 38 . πορτ“ οφυλλο klar a διαυγ“ ησ. τροπƒιδα kel o κ“ α1α. ποιανο“υ. ο “πωσ ki es τƒινοσ. λυγƒιζω klister o κλ“υσµα klitor o κλειτορƒιδα klopod i προσπαθ£ ω klor o χλ£ ωριο klorofil o χλωροφ“υλλη klo¢s o γυ“ αλινοσ κ£ ωδων· αλεξƒιφωτο.τι ki om π“ οσο. £ kegl o κορƒινα. καταπακτ“ η. τι. µυζ“ ηθρα kazin o καζƒινο ke ο ωστε “τι. klap o θυρ“ παντζο“υρι. οποƒιοσ ki al γιατƒι (για ποιο λ“ ογο) ki am π“ οτε. κουφ“ αλα. ƒισο µε 1. πανοπλƒια kirurg o χειρο“υργοσ kis i φιλ£ ω kitel o µπλο“υζα. γραφοµηχαν“ ησ κλπ.) κ“ αµπτω. κατηγορƒια klasik a κλασικ“ οσ klav o πλ“ ηκτρο (πι“ ανου. ο “ποιου kil o καρƒινα. ο “που ki el π£ ωσ.) klepsidr o κλεψ“υδρα kleptomani o κλεπτοµανƒια kler a µορφωµ“ενοσ klient o πελ“ ατησ klimakter(i) o κλιµακτ“ ηριοσ klimat o κλƒιµα klin i (µετ. ο “σο kiosk o περƒιπτερο kiras o θ£ ωρακασ. λ“ ακκοσ kavalir o ιππ“ οτησ ηλαιο. κελ“ αρι. ποδι“ α. κλαµπ kluz o υδατοφρ“ ακτησ.) καθολικ“ οσ katun o βαµ1ακερ“ ο “υφασµα kau¢ ¦ cuk o καουτσο“υκ kaustik ¦ a καυστικ“ οσ kauteriz ¦ i καƒιω.8 µ“ετρα) οφυλλο. προκαλ£ ω kav o κοιλ“ οτητα.) πτ£ ωση· περƒιπτωση kaze o πηκτ“ ογαλα. katekizi κατηχ£ katehiz ω α katen o δεσµ“ katolik o (θρησκ. θυρƒιδα εκρο“ ησ. ο “ποιο. κοƒιλωµα.

ισχƒιο koktel o κοκτ“ειλ kol o λα鵓 οσ ~um o γιακ“ ασ. λουκ“ ανικο. πασχαλƒιτσα αρεσκοσ koket a φιλ“ koklu¢s o κοκƒιτησ kokos o καρ“υδα koks o γοφ“ οσ.) συγκριτικ“ οσ βα赓 οσ kompat o “ελεοσ.) θυµ£ ωνω kolibr o κολƒι1ριο. υποχρεωτικ“ οτητα. χ“ αρη komplik i περιπλ“εκω kompliment o φιλοφρ“ ονηση. κολ£ ωνα kolonj a (akvo) κολ£ ωνια kolor o χρ£ ωµα kolos o κολοσσ“ οσ ω στο δρ“ οµο kolport i πουλ£ διαλαλ£ ωντασ το εµπ“ ορευµ“ α kolubr o ακƒινδυνο φƒιδι kom o (γραµ. καλικ“ αντζαροσ. ευσπλαχνƒια. ξεκιν£ ω komentari o σχολιασµ“ οσ komerc i εµπορε“υοµαι ~a¢ o εµπ“ ορευµα komet o κﵓ ητησ komfort o α ορ “ νεση. φιλοφροσ“υνη.) κ“ οµµα punkto~ o (γραµ. τ“ ακοσ kok o κ“ οκορασ kokain o κακα²νη kokcinel o (εντοµολ.) στοιχειοθετ£ kompren i καταλα1αƒινω kompres o κοµπρ“εσα komun a κοιν“ οσ ~um o κοιν“ οτητα 39 .kned – komun kned i ζυµ£ ωνω. κυ1ερν£ ω komb i χτενƒιζω kombin i συνδυ“ αζω komedi o κωµωδƒια komenc i (µετ. κολιµπρƒι kolier o κολι“ε kolimb o (ορνιθολ. συµπ“ ονια kompleks a σ“υνθετοσ komplet a συµπληρωµ“ενοσ. ρετσƒινι· ε“µ1ληµα εκδοτικο“υ οƒικου. πλ“ ηρησ komplez o καλοσ“υνη.) σ“υγκριση komparativ o (γραµ. συντροφι“ α kompar i συγκρƒινω komparaci o (γραµ. κοµπλ鵓εντο kompon i συνθ“ετω ω kompost i (τυπογρ. κοµφ“ komik a κωµικ“ οσ komisi i αναθ“ετω komitat o επιτροπ“ η komiz o υπ“ αλληλοσ komod o κοµοδƒινο. σιφονι“ερα kompani o εταιρƒια. κολ“ αρο ter~ o ισ赓 οσ kolbas o αλλαντικ“ ο.) α “ νω τελεƒια komand i διατ“ αζω. ξωτικ“ ο ko¢cenil o αποξηρᵓενεσ κοκκιν“ελεσ kod o κ£ ωδικασ koincid i συµπƒιπτω kojn o σφ“ ηνα. πλ“ αθω knut o κνο“υτο αρ1ουνο) koaks o κοκ (κ“ kobalt o κο1“ αλτιο kobold o δα鵓 ονιο. κ“ ολυµ1οσ koliri o κολλ“υριο kolofon o κολοφ£ ωνιο. σαλ“ αµι koleg o συν“ αδελφοσ kolegi o κολλ“εγιο kolekt i µαζε“υω.) αρχƒιζω. συλλ“εγω koler i (αµετ.) παπαδƒιτσα. διοικ£ ω.) βουτ“ ηχτρα. κολοφ£ ωνασ kolomb o περιστ“ερι kolon o κƒιονασ. µπαµπο“υλασ. συµπ“ αθεια.

συνƒισταµαι konsol i παρηγορ£ ω konsonant o (γραµ. επι1ουλε“υοµαι. kontribu i συνεισφ“ερω. κ“ ανω σ“υµ1αση kontralt o µεσ“ οφωνοσ. διαγωνισµ“ οσ konsci i συναισθ“ ανοµαι. µαντε“υω. συντηρ£ ω konserv i διατηρ£ konservativ a συντηρητικ“ οσ ω. επικυρ£ ωνω konfit i διατηρ£ ω (φρο“υτα) µ“εσα σε σιρ“ οπι konflikt o διαφωνƒια. κριν“ ακι του αγρο“υ οζω. υποθ“ετω konjug(aci) i (γραµ. κατασκευ“ αζω konsum i καταναλ£ ωνω· εξαντλ£ ω.) σ“υµφωνο konspir i δολοπλοκ£ ω. σ“υγκρουση konform a σ“υµµορφοσ.komuni – konven komuni o Θεƒια Κοινωνƒια komunik i κοινοποι£ ω. συµ1“ συντελ£ ω kontrol i ελ“εγχω. σ“υµφωνοσ.) υποθετικ“ η kondi¢c o ο “ροσ kondolenc i συλλυπο“υµαι kondor o κ“ ονδορασ konduk i οδηγ£ ω ~il o ηνƒιο. κοντρ“ αλτο kontrau¦ “εναντι. συµπεριφ“εροµαι konfes i οµολογ£ ω· εξοµολογο“υµαι konfid i εµπιστε“υοµαι konfirm i επι1ε1αι£ ωνω. καµπανο“υλα. λαµ1“ ανω υπ“ οψη konsider i θεωρ£ konsil i συµ1ουλε“υω konsist i αποτελο“υµαι. περƒιγραµµα kontuz i µωλωπƒιζω konus o κ£ ωνοσ konval o ανθ嵃ισ. µεταδƒιδω kon i γνωρƒιζω koncern i αφορ£ ω koncert o συναυλƒια kondamn i καταδικ“ αζω kondicional o (γραµ. συγχ“εω Kong o Κ“ ονγκοσ kongres o συν“εδριο konjekt i εικ“ αζω. συν“επεια ω konsent i συµφων£ ω. ικανοποι絓ενοσ ηπειροσ kontinent o “ kontinu a συνεχ“ ησ. χαλιν“ αρι kondut i δι“ αγω. εναντƒιον ~ e απεναντƒιασ.) σ“υνδεσµοσ konk o κοχ“υλι konker i κατακτ£ ω konklud i συµπεραƒινω konkret a συγκεκρ鵓ενοσ konkur i αµιλλ£ ωµαι. ταιριαστ“ οσ konfuz i µπερδε“υω. αντιθ“ετωσ αλλω. πιθανολογ£ ω. αδι“ ακοποσ kontor o λογιστ“ ηριο. σκαρƒιφηµα. κατ“ α. συνειδητοποι£ ω konscienc o συνεƒιδηση konsekvenc o επακ“ ολουθο. κοντρολ“ αρω kontur o σκιαγρ“ αφηση. καταπον£ ω. συνεχ“ ησ konstat i διαπιστ£ ωνω konstelaci o αστερισµ“ οσ konstern i καταπλ“ ησσω konstru i κτƒιζω. παρα1γαƒινω.) κλƒινω konjunkci o (γραµ. ταιρι“ αζω konven i αρµ“ 40 . φθεƒιρω kont o λογαριασµ“ οσ (λογιστικ“ οσ) kontakt o επαφ“ η kontant o µετρητ“ α kontent a ευχαριστ絓ενοσ. λογιστικ“ ο γραφεƒιο ασο kontrabas o κοντραµπ“ kontrakt i συµ1“ αλλοµαι. συνωµοτ£ ω konstant a σταθερ“ οσ. συναγωνƒιζοµαι konkurs o αγ£ ωνασ.

παροξυσµ“ οσ· σπασµ“ οσ kopi i αντιγρ“ αφω α kor o καρδι“ korak o κορ“ ακι koral o κορ“ αλλι Koran o Κορ“ ανιο αθι korb o καλ“ kord o χορδ“ η koregraf o χορογρ“ αφοσ koregrafi o χορογραφƒια korekt i διορθ£ ωνω korespond i αλληλογραφ£ ω koridor o δι“ αδροµοσ kork o π£ ωµα. φελλ“ οσ korn o κ“ερατο kornic o γεƒισο. αδƒικηµα οσ. µετατρ“επω· προσηλυτƒιζω konvink i πεƒιθω konvulsi o αναταραχ“ η. τ鵓 η kostum o κοστο“υµι.konvert – Krist konvert i διασκευ“ αζω. βρωµι“ α koton o βαµ1“ ακι koturn o (ορνιθολ.) λευκαγκ“ αθα. παραθυρ“ οφυλλο mal~ i αποκαλ“υπτω. καλ“υπτω kovr i σκεπ“ αλυµµα (βι1λƒιου). ~il o κ“ καπλᵓ ασ· παντζο“υρι. ταν“ αλια kran o βρ“υση krani o κρανƒιο kratag o (βοτ. ποινικ“ οσ kriminal a εγκληµατικ“ kring o δακτυλιοειδ“εσ µπισκ“ οτο. αναπτ“υσσοµαι ~a¢ o φυτ“ ο kret o κιµωλƒια krev i εκρ“ ηγνυµαι. ενδυµασƒια kot o ακαθαρσƒια. κλωσσ£ ω kovert o φ“ ακελοσ αζω. τρικοκι“ α krater o κρατ“ ηρασ kravat o γρα1“ ατα kre i δηµιουργ£ ω kred i πιστε“υω ~ebl a πιθαν“ οσ kredit o πƒιστωση krem o κρ“εµα krep o κρεπ (“υφασµα) krepusk o λυκ“ οφωσ kresk i φ“υοµαι. κουλουρ“ ακι kripl a αν“ απηροσ krisp o διπλοσ“ αγονο. µουµουτζελι“ α. σ“υµπαν kosmograf o κοσµογρ“ αφοσ kosmografi o κοσµογραφƒια kosmopolit o κοσµοπολƒιτησ kost i στοιχƒιζω ~ o κ“ οστοσ. κιγκλƒιδωµα krajon o µολ“υ1ι krak i τρƒιζω kraken o ελαφρ“υ µπισκ“ οτο kramp o µ“εγγενη. µαρκƒιζα ωµα korp o σ£ korporaci o εταιρεƒια korpus o στρατιωτικ“ ο σ£ ωµα kort o αυλ“ η ~eg o βασιλικ“ η αυλ“ η korv o κορ“ ακι kosm o κ“ οσµοσ. κορωνƒιδα. σκ“ αζω kri i φων“ αζω kribr i κοσκινƒιζω krim o “εγκληµα. εκθ“ετω.) ορτ“υκι kov i επω“ αζω. µετασχηµατƒιζω. προγο“υλι· γο“υνινοσ γιακ“ ασ. γιακ“ ασ µε φραµπαλ“ α Krist o Χριστ“ οσ ~an o Χριστιαν“ οσ ~nask o Χριστο“υγεννα 41 . ξεσκεπ“ αζω kra¢c i φτ“υνω krad o σχ“ αρα.

αυλαƒια flank~ o πλευρικ“ η κουρτƒινα rul~ o στ“ ορι kusen o µαξιλ“ αρι αρι ~eg o πουπουλ“ενιο µαξιλ“ ku¢s i ξαπλ£ ωνω. επιτηρητ“ ησ. σκληρ“ krup o διφθεριτικ“ η λαρυγγƒιτιδα krur o κν“ ηµη. τραχ“υσ kruel a α οσ “ πονοσ. καλ“υπτρα kuf o κ“ kugl o βλ“ ηµα. κρεµ£ ω krokodil o κροκ“ οδειλοσ krom εκτ“ οσ απ“ ο kromosom o χρωµ“ οσωµα kron o (νοµισµ. σκνƒιπα kuler o κουτ“ αλι kulp a “ενοχοσ kultiv i καλλιεργ£ ω τη γη kultur i καλλιεργ£ ω kun µε. καταπιστευµατοδ“ οχοσ· διευθυντ“ ησ. σκληρ“ ο εξωτερικ“ ο περƒι1ληµα οκρηµνοσ. µαζƒι µε ~ e µαζƒι kunikl o κουν“ελι kup o (ιατρ.) κορ£ ωνα· δι“ αδηµα. κ“ ορα ψωµιο“υ. κριτικ“ αρω kriz o κρƒιση krizalid o χρυσαλλƒιδα krizantem o χρυσ“ ανθεµο krizofriz o τσιπο“υρα kro¢c i αναρτ£ ω. “εφοροσ kurb a καµπ“υλη kurier o ταχυδρ“ οµοσ. φ“ αρµακο kura¢g a θαρραλ“εοσ kurator o διαχειριστ“ ησ. τρο“υλοσ kupon o κουπ“ ονι kupr o χαλκ“ οσ flava ~ o ορεƒιχαλκοσ kur i τρ“εχω kurac i θεραπε“υω ~il o γιατρικ“ ο. επιµελητ“ ησ.) βεντο“υζα. περιπλ“εω kruc o σταυρ“ οσ ~um i σταυρ£ ωνω kru¢c o καν“ ατα te~ o τσαγι“ερα krud a ωµ“ οσ. π“ οδι krust o κρο“υστα.) θ“ ολοσ. κ“εικ kukol o κο“υκοσ kukum o αγγο“υρι kukurb o κολοκ“υθι kul o (εντοµολ. συν“ ηθεια kuv o κ“ αδοσ αδελφοσ kuz o ξ“ kvadrat o τετρ“ αγωνο kvalit o ποι“ οτητα kvankam αν και. κουρτƒινα. β“ ολι. αγγελιοφ“ οροσ kurs o σειρ“ α µαθ絓 ατων kurten o παραπ“ετασµα. κεƒιµαι sub~ i υποκ“υπτω kutim o “εθιµο. στ“εµµα kronik o χρονικ“ ο krop o πρ“ ολο1οσ kroz i κ“ ανω κρουαζι“ερα.) κουνο“υπι. απ“ οτοµοσ krut a απ“ kruzejr o (νοµισµ. καƒιτοι οτητα kvant o ποσ“ 42 .kristal – kvant kristal o κρ“υσταλλοσ kritik i κρƒινω.) κρουζ“ειρο ksenofob o ξεν“ οφο1οσ ksenofobi o ξενοφο1ƒια ksifi o ξιφƒιασ ksilofon o ξυλ“ οφωνο αφοσ ksilograf o ξυλογρ“ ksilografi o ξυλογραφƒια kub o κ“υ1οσ kubut o αγκ£ ωνασ kudr i ρ“ α1ω αλυµµα κεφαλιο“υ. σφαƒιρα kuir i µαγειρε“υω kuk o γλ“υκισµα. σικ“υα kupe o κουπ“ε kupol o (αρχιτ.

καραντƒινα αρτσ.136 λƒιτρα) kvartal o συνοικƒια kvazau¦ σαν ωνοµαι.kvar – kvocient kvar τ“εσσερα kvaranten o απﵓ ονωση. ελε“υθεροσ kvitanc o απ“ οδειξη ~ i δƒινω απ“ οδειξη· βε1αι£ ωνω λ“ ηψη kvocient o (µαθηµ. χαλαζƒιασ kvarc o κου“ kvart o τ“εταρτο (µουσικ“ ο δι“ αστηµα)· κου“ αρτο (µον“ αδα µ“ετρησησ υγρ£ ων ƒιση µε 1.) πηλƒικο 43 . καυγαδƒιζω kverel i τσακ£ kverk o βελανιδι“ α ηρεµοσ. “ ησυχοσ kviet a “ kvin π“εντε kvit a απαλα㵓ενοσ.

πικραλƒιδα. σκιερ“ ο κι“ οσκι. ταρ“ αξακο το φαρµακευτικο leopard o λεοπ“ αρδαλη lepor o λαγ“ οσ lepr o λ“επρα lern i µαθαƒινω ~ej o σχολεƒιο lert a επιδ“εξιοσ. οι. απ“ οσκιο. la – lert L l’. επιτρ“επω last a τελευταƒιοσ lau¦ ωσ προσ. σ“υσκιο laud ¦ i επαιν£ ω laur ¦ o (βοτ. επεξεργ“ αζοµαι lac a κουρασµ“ενοσ lacert o σα“υρα la¢c o κορδ“ ονι lad o λαµαρƒινα. πισƒινα. πετσƒι leg i δια1“ αζω legend o θρ“υλοσ. λεξιλ“ ογιο leksikon o λεξικ“ lent o φακ“ η lentug o παν“ αδα. la ο.) Λ“εων leontod o (βοτ. λευκ“ ανθεµο. λιµνο“υλα. πλατ“υσ lau~ ¦ e εγκ“ αρσια laring o λαρ“υγγι larm o δ“ ακρυ larv o (εντοµολ. υπηρ“ετησ· λακ“εσ laks o δι“ αρροια.l’. επιτ“ ηδειοσ 44 . ευκοιλι“ οτητα lakt o γ“ αλα ~um o σπ“ερµα ψαριο“υ laktuk o µαρο“υλι lam a κουτσ“ οσ lament i θρην£ ω lamp o λ“ αµπα lampir o κωλοφωτι“ α lan o µαλλƒι land o χ£ ωρα lang o γλ£ ωσσα lantern o φαν“ αρι lanug o πο“υπουλο.) δ“ αφνη laut ¦ a ηχηρ“ οσ. στ“ερνα lak o βερνƒικι. σ“υµφωνα µε laub ¦ o αναδεντρ“ αδα. δυνατ“ οσ σε “ ηχο lav i πλ“ενω lavab o νιπτ“ ηρασ lavang o χιονοστι1“ αδα lecion o µ“ αθηµα led o δ“ερµα. προν“υµφη las i αφ“ ηνω. λευκοσƒιδηροσ. τενεκ“εσ α1α laf o λ“ lag o λƒιµνη ~et o γο“υρνα.) κ“ αµπια. η. µαργαρƒιτα leksik o λεξιλ“ ογιο leksikograf o λεξικογρ“ αφοσ leksikografi o λεξικογραφƒια ο. χνο“υδι lard o µπ“εικον lar¢g a φαρδ“υσ. λο“υστρο lake o θαλαµηπ“ ολοσ. φακƒιδα leon o λιοντ“ αρι Leon o (αστερ. τα labirint o λα1“υρινθοσ labor i εργ“ αζοµαι per~ i κερδƒιζω µε τη δουλει“ α µου pri~ i βελτι£ ωνω. το. µ“υθοσ legi o λεγε£ ωνα legom o λαχανικ“ ο legumenac o ο “σπριο le¢g o ν“ οµοσ lek i γλεƒιφω lekant o ασπρολο“υλουδο.) αγριοραδƒικι.

) λειχ“ ηνα likvid i εκκαθαρƒιζω. παραδƒιδω. ξεπληρ£ ωνω.) αγριο1ιολ“ετα li αυτ“ οσ ~ a δικ“ οσ του. δελε“ αζω. µοχλ“ οσ lev o (νοµισµ. υψ£ ωνω ~il o ανυψωτικ“ ο µηχ“ ανηµα.) ανεµ£ lim o σ“υνορο.) λƒιπωµα lipotimi o λιποθυµƒια lir o (µουσ. προµηθε“υω· διαν“εµω livre o λι1ρ“εα lod o µισ“ η ουγκι“ α log i ελκ“υω de~ i αποπλαν£ ω. λ“ ολιο long a µακρ“υσ lau~ ¦ e κατ“ α µ“ ηκοσ. περιορƒιζω limak o γυµνοσ“ αλιαγκασ limonad o λεµον“ αδα limuzin o λιµουζƒινα lin o λιν“ αρι lingv o γλ£ ωσσα lini o γραµµ“ η link o (ζωολ. κι“ αλι lorn o δι“ lot i κληρ£ ωνω ~um i διαν“εµω. κριν“ ακι lili o (βοτ. ρ“ ησσοσ lip o χεƒιλοσ lipom o (ιατρ. υποπλοƒιαρχοσ.) αγι“ οκληµα οπτρα. ατµοµηχαν“ η lol o (βοτ.) λ“ε1α levkoj o (βοτ. κατ“ ασταση lit o κρε1“ ατι litani o λιτανεƒια liter o γρ“ αµµα αλφα1“ ητου literatur o λογοτεχνƒια litr o λƒιτρο liut o (µουσ. ασανσ“ερ lig i δ“ενω ~ o “ενωση. δικ“ η του. οµοσπονδƒια lign o ξ“υλο lignin o λιγνƒιτησ liken o (βοτ. καταν“εµω loteri o λαχεƒιο.) λ“υγγασ. υποσµηναγ“ οσ lev i σηκ£ ωνω. λαο“υτο liver i εφοδι“ αζω. ο “ριο ~ig i οριοθετ£ ω. ρευστοποι£ ω likvor o λικ“ερ ωνη.) λι1ελο“υλη liber a ελε“υθεροσ libr o βι1λƒιο ~otenant o λογιστ“ ησ lice o λ“υκειο lien o σπλ“ ηνα lift o ανελκυστ“ ηρασ. ξελογι“ αζω αριθµοσ logaritm o λογ“ logik o λογικ“ η lo¢g i κατοικ£ ω lo¢gi o θεωρεƒιο (θεατρικ“ ο)· στο“ α (µασονικ“ η) lok o τ“ οποσ lokomotiv o ατµ“ αµαξα. αλκαλικ“ ο δι“ αλυµα leter o επιστολ“ η leukemi ¦ o λευχα鵃ια leutenant ¦ o υπολοχαγ“ οσ.) αναρριχητικ“ ο τροπικ“ ο φυτ“ ο libel o (εντοµολ.) λιρ“ετα list o λƒιστα. αλουσι“ α.) β“ αρ1ιτοσ.) σƒικαλη βοσκ“ ησ · βƒικοσ. δικ“ ο του lian o (βοτ. µισθ£ ωνω ηλι lucern o καντ“ lud i παƒιζω luks o πολυτ“ελεια lukt i παλε“υω lukum o λουκο“υµι 45 .lesiv – lukum lesiv o αλισƒι1α. σε ο “λο το µ“ ηκοσ lonicer o (βοτ. λοταρƒια lu i ενοικι“ αζω.) λ“υρα· (νοµισµ. συµµαχƒια.

φρενο1λα1“ ησ lund o ∆ευτ“ερα lup o λ“υκοσ lupin o λο“υπινο lupol o (βοτ.lul – lutr lul i νανουρƒιζω· ησυχ“ αζω ~il o κο“υνια µωρο“υ. εκπ“εµπω φωσ mal~ a σκοτειν“ οσ lumb o γλουτ“ οσ. ισχƒιο lun o φεγγ“ αρι lunatik a αλαφρο²σκιωτοσ· σεληνιασµ“ενοσ· τρελ“ οσ.) αγρι“ οκληµα. χο“υµελη lustr o πολ“υφωτο. λυκƒισκοσ. πολυ“ελαιοσ lut i συγκολλ£ ω (µ“εταλλα) lutr o (ζωολ. γοφ“ οσ.) βƒιδρα 46 . λƒικνο lum o φωσ ~ i φ“εγγω.

majest a µεγαλει£ µεγαλοπρεπ“ ησ majonez o µαγιον“εζα majstr o δ“ ασκαλοσ. καλαµπ“ οκι maj o Μ“ αιοσ ωδησ. τ“ελµα mar¢cand i παζαρε“υω mard o Τρƒιτη margarin o µαργαρƒινη ¢ marihuan o µαριχου“ ανα marionet o µαριον“ετα mark o (νοµισµ. χαιρεκακƒια ~ a εµπαθ“ ησ. σε πεƒισµα του malic o εµπ“ αθεια. µοχθηρ“ οσ.) µ“ αρκο· σ絓 αδι. µαροκ“εν mar¢s i βαδƒιζω mar¢sal o στρατ“ αρχησ mart o Μ“ αρτιοσ 47 .mac – mart M mac o α “ ζυµο ψωµƒι ma¢c i µασ£ ω Madon o Παναγƒια magazen o (µεγ“ αλο) κατ“ αστηµα. το αν£ ωτατο maksimum o µ“ makul o κηλƒιδα. κακο“ ηθεια. αρχιτεχνƒιτησ. µανου1ρ“ αρω mantel o κ“ απα. φαρδ“υ πανωφ“ ορι map o χ“ αρτησ mar o θ“ αλασσα marcipan o αµυγδαλ“ οψωµο mar¢c o β“ αλτοσ. ειδ“ ηµων sub~ o αρχιεργ“ ατησ. µανο“υ1ρα ~ i κ“ ανω ελιγµο“υσ. πρωτﵓ αστορασ makaroni o µακαρ“ ονι makler i µεσιτε“υω. στερο“υµαι manometr o µαν“ οµετρο manovr o ελι㵓 οσ. µ“ αρκα markot o κατα1ολ“ αδα. αγριοπ“ οντικο. σιαγ“ ονα malakit o µαλαχƒιτησ maleol o αστρ“ αγαλοσ malgrau¦ παρ“ α. µαρµ“ οτα maroken o δ“ερµα σε1ρ“ ο. µανδ“υασ. λεκ“εσ makzel o σαγ“ ονι. παραφυ“ αδα marmelad o µαρµελ“ αδα marmor o µ“ αρµαρο marmot o (ζωολ. “ελοσ. προ°στ“ αµενοσ. µοχθηρƒια. χαιρ“εκακοσ mam o µαστ“ οσ mamut o µαµο“υθ man o χ“ερι ~um o µανικ“ετι mana o µ“ αννα (εξ ουρανο“υ) mandaren o µανδαρƒινοσ mandarin o µανταρƒινι mandolin o µαντολƒινο maneken o µανεκ“εν mangan o µαγγ“ ανιο man¢g i τρ£ ωγω maten~ o πρ“ ογευµα tag~ o γε“υµα (µεσηµεριαν“ ο) vesper~ o δεƒιπνο mani o µανƒια manier o τρ“ οποσ manifestaci o διαδ“ ηλωση manik o µανƒικι manikur i περιποιο“υµαι ν“υχια mank i λεƒιπω. µαγαζƒι magi o µαγεƒια magnet o µαγν“ ητησ οφωνο magnetofon o µαγνητ“ maiz o αρα1“ οσιτοσ. κ“ ανω το χρηµατοµεσƒιτη αξιµουµ. κακεντρ“εχεια. “εχθρα.) αρκτ“ οµυσ. κακεντρεχ“ ησ.

martel – metafizik martel o σφυρƒι mas o µ“ αζα αζ masa¢g o µασ“ masiv a βαρ“υσ. ψ“ αθα mat¢c o µατσ. δι“ ανοια mensog i ψε“υδοµαι ment o µ“εντα menton o πηγο“υνι. µεγ“ αλοσ. διαλογƒιζοµαι.) ασ1“ οσ. ξεσκεπ“ αζω metafizik o µεταφυσικ“ η 48 . κ“ ανω µνεƒια mend i παραγγ“ελλω mens o νουσ. φυτƒιλι (καντιλιο“υ η λ“ αµπασ) “ ~a¢ o “ ησκα. δικαιο“υµαι meriz o (βοτ.) ιατρικ“ η αρµακο medikament o φ“ medit i αναλογƒιζοµαι. υµ“ενασ memor i θυµ“ αµαι menci i αναφ“ερω. µελετ£ ω.) αγριοκ“ερασο αρτη merkred o Τετ“ merl o (ορνιθολ. παρουσι“ αζω· εκθ“ετω. θ“ετω met i β“ el~ i εκθ“ετω. νοικοκ“υρησ ~um i διαχειρƒιζοµαι (οικƒια. θηλι“ α· π“ οντοσ (πλ“εξησ)· λ“ ασο ma¢sin o µηχαν“ η te~ o σαµο1“ αρι mat o χαλ“ ακι. φυτƒιλι (εκρηκτικ£ ων “ η µεταλλεƒιων) medal o µετ“ αλιο medalion o µενταγι“ ον medi o περι1“ αλλον medicin o (επιστ. αθλητικ“ οσ αγ£ ωνασ α matematik o µαθηµατικ“ maten o πρωƒι ~man¢g o πρωιν“ ο (φαγητ“ ο) materi o “υλη ο material o υλικ“ matrac o στρ£ ωµα matur a £ ωριµοσ mauzole ¦ o µαυσωλεƒιο mazut o µαζο“υτ mebl o “επιπλο me¢c o θρυαλλƒιδα. ξεµπροστι“ αζω.) κ“ οτσυφασ. τρ“ οχοσ melankoli o µελαγχολƒια meleagr o γαλοπο“υλα melk i αρµ“εγω melodi o µελωδƒια melodram o µελ“ οδραµα melon o πεπ“ ονι akvo~ o καρπο“υζι melongen o µελιτζ“ ανα mem ƒιδιοσ membr o µ“ελοσ membran o µεµ1ρ“ ανη. επιδεικν“υω. σκ“επτοµαι.) ma¢s o βρ“ οχοσ. συµπαγ“ ησ mask o µ“ ασκα maskerad o µασκ“ αρεµα ¢ masohism o µαζοχισµ“ οσ mason i κτƒιζω (µε π“ετρεσ “ η το“υ1λα) mast o κατ“ αρτι mastik o µαστƒιχα· στ“ οκοσ mastr o αφεντικ“ ο. κοτσ“υφι mes o (θρησκ. σαγ“ ονι menu o µενο“υ merit i αξƒιζω. φ“ αρµα κλπ. συλλογƒιζοµαι megafon o µεγ“ αφωνο megalomani o µεγαλοµανƒια meger o µ“εγαιρα mejl o µƒιλι mekanik o µηχανικ“ η mekanism o µηχανισµ“ οσ mel o (ζωολ. στοχ“ αζοµαι. ογκ£ ωδησ.) λειτουργƒια Mesi o Μεσσƒιασ αζω. τοποθετ£ ω.

µ“υρτοσ οµουρο. δικ“ ο µου ~ a δικ“ miel o µ“ελι mien o “εκφραση προσ£ ωπου. mirtel o (βοτ. δικ“ η µου. στι㵓 η miogal o δεσµ“ αν.) µυρσƒινη. πλην minut o λεπτ“ ο. “ ηρεµοσ mild a “ mili o (βοτ. προσαρµ“ οζω mi εγ£ ω οσ µου. µυρτι“ α. µυοσωτƒισ mir i απορ£ ω. µετριοπαθ“ ησ modern a σ“υγχρονοσ. µοσχοπ“ οντικασ miop a µυωπικ“ οσ miozot o (βοτ. υπ“ ογειοσ σιδηρ“ οδροµοσ mev o γλ“ αροσ mez o µ“εσον (τοπικ“ α) tag~ o µεσ絓ερι mezur i µετρ£ ω al~ i εφαρµ“ οζω. καλ“ ογεροσ ¢ monarh o µον“ αρχησ monark o µον“ αρχησ 49 . ανακατε“υω mil χƒιλια ηπιοσ. εκπλ“ ησσοµαι mirh o µ“υρο mirmekofag o µυρµηγγοφ“ αγοσ mirt o (βοτ.) µεƒιον. δυστυχƒια mobiliz i επιστρατε“υω. µοντ“ελο moder a ολιγαρκ“ ησ. κινητοποι£ ω mod o µ“ οδα model o υπ“ οδειγµα. επ“ αγγελµα metod o µ“εθοδοσ metr o µ“ετρο metro o µετρ“ ο. περιπλανι“εµαι mikrob o µικρ“ ο1ιο mikrobiolog o µικρο1ιολ“ ογοσ mikrobiologi o µικρο1ιολογƒια mikrofilm o µικροφƒιλµ mikrofon o µικρ“ οφωνο mikroskop o µικροσκ“ οπιο miks i αναµειγν“υω.metal – monark metal o µ“εταλο metamorfoz o µετᵓ ορφωση metempsikoz o µετεµψ“υχωση meteor o µετ“εωρο meteorolog o µετεωρολ“ ογοσ meteorologi o µετεωρολογƒια meti o τ“εχνη. πρ“ αοσ.) κεχρƒι miliard o δισεκατοµµ“υριο milion o εκατοµµ“υριο milit o π“ ολεµοσ ω al~ i κατακτ£ mim o µƒιµοσ mimoz o µιµ“ οζα min o ορυχεƒιο minac i απειλ£ ω ο mineral o ορυκτ“ miniatur o µινιατο“υρα ωτατο minimum o µƒινιµουµ.) µη-µε-λησµονεƒι. µ“ετριοσ mok i κορο°δε“υω mol a µαλακ“ οσ molusk o µαλ“ ακιο η moment o στι㵓 mon o χρ“ ηµα monah¢ o µοναχ“ οσ. π“ερνω µ“ετρα.) θαµν“ µυρτƒιδιο misi o αποστολ“ η· αντιπροσωπεƒια· ιεραποστολ“ η ησ Misisip o Μισισιπ“ mister o µυστ“ ηριο ~ a µυστηρι£ ωδησ mit o µ“υθοσ mizantrop o µισ“ ανθρωποσ mizer o µιζ“ερια. ο “ψη migdal o ᵓυγδαλο migr i µεταναστε“υω. το κατ£ minimum e τουλ“ αχιστον ministeri o υπουργεƒιο ministr o υπουργ“ οσ minus (µαθηµ. µοντ“ερνοσ modest a µετρι“ οφρων.

γλοι£ ωδεσ υγρ“ ο αρι mul o µουλ“ mult a πολ“υσ multiplik i πολλαπλασι“ αζω mumi o µο“υµια mung i ξεµυξι“ αζω mur o τοƒιχοσ murmur i βου²ζω. θρο²ζω. ο α οπωσ οι “ νεµοσ)· µουγκρƒιζω (“ αγελ“ αδεσ). γο“υνα για τα χ“ερια mugil o κ“εφαλοσ mu¢g i βου²ζω. µουρµουρƒιζω. τα κ“υµατα.) µοσχοκ“ αρυδο muskol o µυ£ ωνασ. κελαρƒιζω.) µο“υρο.) κουν“ α1ι. ουρλι“ αζω.) µ“υγα mut a µουγγ“ οσ muz o µο“υσα muze o µουσεƒιο muzik o µουσικ“ η muzulman o µουσου뵓 ανοσ 50 .) βρ“υα. εξοχ“ οτητα κλπ.monat – muzulman monat o µ“ ηνασ mond o κ“ οσµοσ moned o (ορνιθολ. motel o µοτ“ελ mov i κιν£ ω muel i (µετ. παραπονι“εµαι mus o (ζωολ. ποντƒικι. βρυχ£ ωµαι (“ οπωσ τα λιοντ“ αρια) muk o βλ“εννα.) αλ“εθω muf o µανσ“ ον.) µικρ“ οσ µολοσσ“ οσ mor o “εθιµο. συν“ ηθεια moral o ηθικ“ η morbil o ιλαρ“ α mord i δαγκ£ ωνω ~et i δαγκ£ ωνω ευγενικ“ α· ροκανƒιζω morfin o µορφƒινη morgau¦ α“υριο mort i πεθαƒινω mortadel o µορταδ“ελα morter o ασ1εστοκονƒιαµα.) ποντƒικι musk o (βοτ. µυσ muslin o µουσελƒινα (λεπτ“ ο “υφασµα απ“ ο µετ“ αξι “ η βαµ1“ ακι) muson o µουσ£ ωνασ mustard o µουστ“ αρδα mustel o (ζωολ. σφυρƒιζω (“ οπωσ οι σειρ“ ηνεσ. γκρινι“ αζω. µο“υσκλι muskat o (βοτ.) καλιακο“υδα monolog o µον“ ολογοσ monopol o µονοπ£ ωλιο monstr o τ“ερασ mont o βουν“ ο montr i δεƒιχνω monument o µνηµεƒιο mops o (ζωολ. νυφƒιτσα mu¢s o (εντοµολ. ψιθυρƒιζω· γογγ“υζω. συκ“ αµινο most o µο“υστοσ mo¢st o γενικ“ οσ τƒιτλοσ ευγενεƒιασ και σε1ασµο“υ για ο η “σουσ “εχουν υψηλ“ κοινωνικ“ η θ“εση· µεγαλει“ οτητα. ασ1εστολ“ ασπη mort i πεθαƒινω morus o (βοτ. “ ηθοσ.

ευγεν“ 51 . εµπορικ“ η συναλλαγ“ η ονι ne¢g o χι“ nek ο“υτε nekrolog o νεκρολογƒια nekropsi o νεκροψƒια nektar o ν“εκταρ nektarin o νεκταρƒινι neni a κανεν“ οσ εƒιδουσ ογο. τουαλ“ετα ~uj o κι1£ ωτιο εργαλƒιων. ελαιοκρ“ αµ1η narcis o βοτ.) αηδ“ nan o ν“ ανοσ nanken o ναγκƒινα. κᵃια. δουλει“ α. ανθεκτικ“ ο βαµ1ακερ“ ο “υφασµα nap o βοτ. δικ“ η µασ. παθαƒινω ναυτƒια naz o µ“υτη ~um o γυαλι“ α στερεο“υµενα στη µ“υτη Nazore o Ναζωραƒιοσ ne ο “χι. κ“ nigr a µα“υροσ nikotin o νικοτƒινη Nil o Νεƒιλοσ nirvan o νιρ1“ ανα nivel o στ“ αθµη. καν“ενα neologism o νεολογισµ“ οσ οσ nep o εγγον“ nepr e οπωσδ“ ηποτε. αιτƒια neni al για καν“ενα λ“ neni am ποτ“ε neni e πουθεν“ α οπο neni el µε καν“ενα τρ“ neni es κανεν“ οσ. επƒιπεδο ησ nobel o α “ ρχοντασ. ν“ετοσ mal~ o πρ“ οχειρο αντƒιγραφο a ουδ“ετεροσ neutral ¦ nev o ανιψι“ οσ ni εµεƒισ ~ a δικ“ οσ µασ. καµι“ ασ neni o τƒιποτα ολου neni om καθ“ neni u καν“ενασ. ντεζαµπιγι“ε negoc o ασχολƒια. ν“ αρκισσοσ. ασφ“ οδελοσ. δεν nebul o ﵃ιχλη neces a αναγκαƒιοσ ~ej o αποχωρητ“ ηριο. δικ“ ο µασ η τοƒιχου. κοƒιλη θ“εση για ni¢c o εσοχ“ α ογχη “ γαλµα. βδελ“υσσοµαι. ζαµπ“ ακι. απαραƒιτητα α nest o φωλι“ net a καθαρ“ οσ. τσαµπ“ ακι nargile o ναργιλ“εσ narkot i ναρκ£ ωνω ~a¢ o ναρκωτικ“ ο narkotik o ναρκωτικ“ ο nask i γενν£ ω ~i¢g i γεννι“εµαι du~it o δƒιδυµοσ natri o ν“ ατριο natur o φ“υση nau¦ ενν“εα nauz ¦ i αηδι“ αζοµαι.naci – nobel N naci o “εθνοσ nadir o ναδƒιρ naftalen o ναφθαλƒινη na¢g i κολυµπ£ ω naiv a αφελ“ ησ najbar o γεƒιτονασ najl o καρφƒι ονι najtingal o (ορνιθολ. κουτƒι εξαρτ絓 ατων necesab o λεκ“ ανη τουαλ“ετασ negativ a αρνητικ“ οσ negli¢g o νεγκλιζ“ε.

) αριθµητικ“ ο ησ numerator o (µαθηµ. χροι“ α nub o σ“υννεφο nud a γυµν“ οσ nuk o αυχ“ενασ. ευγεν“ ησ. µυθιστ“ ορηµα novembr o Νο“εµ1ριοσ αριοσ.) ονοµαστικ“ η πτ£ ωση ασ nord o βορρ“ normal a φυσιολογικ“ οσ nostalgi o νοσταλγƒια not i σηµει£ ωνω ~ o σηµεƒιωση· (µουσ. νο“υµερο numeral o (γραµ.) ν“ οτα notari o συµ1ολαιογρ“ αφοσ nov a καινο“υριοσ de~ e ξαν“ α. τουτ“εστιν nombr o αρι赓 οσ unu~ o (γραµ. π“ αλι novel o νου1“ελα. µεγαλοπρεπ“ ησ. αρχ“ νε“ οφυτοσ. συγκεκρ鵓ενα. σ1“ερκοσ. λεπτ“ η διαφορ“ α. novic o α “ πειροσ.) αριθµητ“ nun τ£ ωρα nur µ“ ονο nutr i διατρ“εφω. σιτƒιζω. καλλιεργ£ ω. επι1λητικ“ οσ.) ενικ“ οσ αρι赓 οσ mez~ o µ“εσοσ ο οτητα “ροσ· ποσ“ nominativ o (γραµ. µεγαλει£ ωδησ. υψηλ“ οσ nokt o ν“υχτα nom o ο “νοµα ~ i ονﵓ αζω· αναφ“ερω ~ e ονοµαστικ“ α· δηλαδ“ η.nobl – nutr nobl a αριστοκρατικ“ οσ. πρωτ“ αρησ nu ! ε ! λοιπ“ ον ! τ£ ωρα ! nuanc o απ“ οχρωση. “ ητοι. τρ“εφω 52 . δ“ οκιµοσ. τρ“ αχηλοσ nuks o καρ“υδι nul µηδ“εν (αρι赓 οσ) nul o µηδ“εν (“ ονοµα του αριθµο“υ) numer o αρι赓 οσ.

υπ“ αλληλοσ ~ej o γραφεƒιο oficial a επƒισηµοσ.) βοκκƒινιο το µακρ“ οκαρπο.) επƒι du~ a διπλ“ οσ oblat o δισκƒιο για σφρ“ αγιση επιστολ£ ων· ο “στια observ i παρατηρ£ ω. εφαρµ“ οζω obstin a πεισµατ“ αρησ obstrukc o απ“ οφραξη. εγχεƒιριση opi o ο “πιο opini o α ωµη “ ποψη. τηρ£ ω. πρ“ ευχερ“ ησ optimism o αισιοδοξƒια optimist o αισι“ οδοξοσ or o χρυσ“ αφι orakol o χρησµ“ οσ· µαντεƒιο. λειτουργ“ οσ. “εµφραξη. οσµ“ η “ ρωµα. επ“ αγγελµα ~ist o αξιωµατο“υχοσ.oaz – organ O oaz o ο “αση obe i υπακο“υω objekt o πρ“ αγµα. κ“ αποιοσ onkl o θεƒιοσ opal o οπ“ αλιο oper o ο “περα operaci o πρ“ αξη αριθµητικ“ η. µυρωδι“ ~ i (αµετ. συµφ“ ορηση ocean o ωκεαν“ οσ Oceani o Ωκεανƒια odor o α α. “ νετοσ.) µυρƒιζω ofend i προσ1“ αλλω ofer i προσφ“ερω ofic o υπηρεσƒια. οξ“υκοκκο oktav o οκτ“ α1α oktobr o Οκτ£ ω1ριοσ okul o µ“ ατι okup i καταλαµ1“ ανω. οξαλƒισ το οξεƒιδιον ol παρ“ α. “εγκριτοσ oficir o αξιωµατικ“ οσ oft e συχν“ α ok οκτ£ ω okaz i συµ1αƒινω ~ o συµ1“ αν· ευκαιρƒια ~ a συµπτωµατικ“ οσ. απασχολ£ ω okzal o (βοτ. τυχαƒιοσ okcident o δ“υση oksigen o οξυγ“ ονο oksikok o (βοτ.) (ξινο)λ“ απαθο. εµπ“ οδιο. γν£ ~ i ν﵃ιζω. κ£ παρεµπ“ οδιση. ωλυµα. µ“ αντησ oran¢g o πορτοκ“ αλι oratori o ορατ“ οριο ord o τ“ αξη orden o αδελφ“ οτητα· µετ“ αλλιο “ η οτητασ “εµ1ληµα αδελφ“ ordinar a συνηθισµ“ενοσ ordon i διατ“ αζω. “εχω τη γν£ ωµη oportun a α οσφοροσ. παρακ£ ωλυση. αντικεƒιµενο obl e (µαθηµ. προστ“ αζω orel o αυτƒι orf o ορφαν“ οσ organ o ο “ργανο 53 . απ“ ο αδι ole o λ“ Olimpi o Ολυµπƒια olimpiad o ολυµπι“ αδα olimpik oj ολυµπιακοƒι αγ£ ωνεσ oliv o ελι“ α omar o αστακ“ οσ ombr o σκι“ α ombrel o οµπρ“ελα omlet o οµελ“ετα ond o κ“υµα oni κανεƒισ.

κ“ οκαλο ostr o στρεƒιδι ov o αυγ“ ο αθι αυγ£ ων ~uj o καλ“ αλ.organism – oval organism o οργανισµ“ οσ organiz i οργαν£ ωνω οσ orgasm o οργασµ“ orgen o αρµ“ ονιο.) ορθ“ οσ οδοξοσ ortodoks a ορθ“ ortografi o ορθογραφƒια osced i χασµουρι“εµαι ost o οστ“ ο. εκκλησιαστικ“ ο ο “ργανο orgi o ο “ργιο orient o ανατολ“ η orkestr o ορχ“ ηστρα orkide o ορχιδ“εα ornam i στολƒιζω ornitolog o ορνιθολ“ ογοσ ornitologi o ορνιθολογƒια ort a (γεωµ. ωοειδ“ ησ oval a ο1“ 54 .

) βαλ“εσ ¢ pahiderm oj παχ“υδερµα pajl o α αθα “ χυρο. ωχρ“ οσ palac o παλ“ ατι palat o ουρανƒισκοσ· γε“υση paleolitik o παλαιολιθικ“ η εποχ“ η paleontolog o παλαιοντολ“ ογοσ paleontologi o παλαιοντολογƒια paletr o παλ“ετα ζωγραφικ“ ησ palis o παλο“υκι.) επιθεωρ£ ω. µαθητευ“ οµενοσ ιππ“ οτησ· (χαρτοπ. πυρο1ολ£ ω ~il o ο “πλο ~ileg o καν“ ονι pag i πληρ£ ωνω de~ o δασµ“ οσ.pac – partenogenez P pac o ειρ“ ηνη pacienc o υποµον“ η Pacifik o Ειρηνικ“ οσ (ωκεαν“ οσ) paf i εκτοξε“υω.) λεοπ“ αρδαλη. ψ“ pak i πακετ“ αρω. απ “εξω parlament o βουλ“ η. εισφορ“ α pagel o λιθρƒινι pa¢g o σελƒιδα pa¢gi o υπηρ“ετησ. συνοµιλ£ ω el~ i µιλ£ ω καθαρ“ α. κ“ ανω δ“εµα pal a χλωµ“ οσ. π“ ανθηρασ pantofl o παντ“ οφλα pap o π“ απασ papag o παπαγ“ αλοσ papav o (βοτ. κοµµ“ ατι partenogenez o παρθενογ“εννηση 55 . κλεƒινω το µ“ ατι palt o παλτ“ ο pan o ψωµƒι pane o βλ“ α1η (µηχανικ“ η) panik o πανικ“ οσ pankreat o π“ αγκρεασ panopli o πανοπλƒια pantalon o παντελ“ ονι panter o (ζωολ.) παραλ“υω paralogism o παραλογισµ“ οσ parametr o παρ“ αµετροσ paranoj o παρ“ ανοια parazit o παρ“ ασιτο pardon i συγχωρ£ ω parenc o συγγεν“ ησ parentez o παρ“ενθεση parfum o α “ ρωµα parget o παρκ“ε park o π“ αρκο parker e απ“ ο στ“ ηθουσ. νεαρ“ οσ ακ“ ολουθοσ. βλεφαρƒιζω. κοινο1ο“υλιο parodi o παρωδƒια paroh¢ o ενορƒια parok o ενορƒια paroksism o παροξισµ“ οσ parol i µιλ£ ω inter~ i συνδιαλ“εγοµαι. παρατ“ ασσω· παρελα“υνω· επιδεικν“υω. νι£ ωθω.) παπαρο“υνα paper o χαρτƒι papili o ((εντοµολ.)) πεταλο“υδα par o ζευγ“ αρι parad i (στρατ. ψηλαφ£ ω palpebr o βλ“εφαρο ~um i ανοιγοκλεƒινω τα µ“ ατια.) φοƒινικασ palp i αγγƒιζω. δηλ£ ωνω ξεκ“ αθαρα part o µ“εροσ. π“ ασσαλοσ palm o (βοτ. καµαρ£ ωνω paradiz o παρ“ αδεισοσ parafin o παραφƒινη paragraf o παρ“ αγραφοσ paralel a παρ“ αλληλοσ paralelepiped o παραλληλεπƒιπεδο paraliz i (µετ.

παρτιζ“ ανοσ partner o συνοδ“ οσ χορο“υ. πρασι“ α parti o κ“ οµµα· δι“ αδικοσ ~ a κοµµατικ“ οσ· προκατειληµµ“ενοσ particip o (γραµ. µελετ£ ω. τιτι1ƒιζω· φλυαρ£ ω.) ψεƒιρα peg o (ορνιθολ. παρτεναƒιρ paru o (ορνιθολ.) πελεκ“ ανοσ pelt o γο“υνα pelv o (ανατ. π“υελοσ· λεκ“ ανη. περƒιπολοσ pauz ¦ o πα“υση pav o (ορνιθολ. χαζολογ£ ω per µε. τερετƒιζω. εφευρƒισκω. ζυµ“ αρι paste¢c o κρεατ“ οπιτα.) κελαηδ£ ω. δενδροφ“ αγοσ. πƒισσα pedagog o παιδαγωγ“ οσ pedant o σχολαστικ“ οσ α “ νθρωποσ pederasti o παιδεραστƒια pedik o (εντοµολ.) παπαδƒιτσα pas i (αµετ.) περν£ ω pasa¢ger o επι1“ ατησ pasament o κορδ“ελιασµα µε χρυσ“ ο και ασ“ ηµι· σιρƒιτι ~istin o κορδελι“ αστρα paser o (ορνιθολ. πασχƒιζω. προσπαθ£ ω pend i κρ“εµοµαι de~ i βασƒιζοµαι. σκαρφƒιζοµαι ω.) παγ“ ονι οστρωτο. patriarko πατρι“ patriot o πατρι£ ωτησ patrol o περιπολƒια. ωθ£ ω pelikan o (ορνιθολ. µηχανε“υοµαι. σκ“εφτοµαι pri~ i θεωρ£ pensi o σ“υνταξη pension o πανσι“ ον pent i µετανι£ ωνω Pentekost o Πεντηκοστ“ η pentr i ζωγραφƒιζω pep i (αµετ.) β“ οσκω pat o τηγ“ ανι patent o πατ“εντα ογοσ patolog o παθολ“ patologi o παθολογƒια patr o πατ“ερασ ~uj o πατρƒιδα duon~ o πατρι“ οσ ¢ αρχησ patriarh o. πεζοδρ“ οµιο pavim o λιθ“ pean o παι“ ανασ ατι pec o κοµµ“ pe¢c o κατρ“ αµι. παστιν“ ακι pastr o παπ“ ασ pa¢s i βηµατƒιζω pa¢st i (µετ.) σπουργƒιτι. τσικλιτ“ αρα pejza¢g o τοπƒιο pek i αµαρτ“ ανω pekl i παστ£ ωνω pel i δι£ ωχνω. ανδρικ“ οο “ργανο pens i σκ“εφτοµαι el~ i επινο£ ω. εξαρτοµαι el~a¢ o ποƒινακασ ανακοιν£ ωσεων pendol o εκκρ嵓εσ penetr i διαπερν£ ω. σκ“ αφη pen i κοπι“ αζω. ψαρ“ οπιτα pastel o δισκƒιο.) δενδροκ“ οποσ. στρουθƒι αθοσ pasi o π“ pasiv a παθητικ“ οσ Pask o Π“ ασχα pasport o δια1ατ“ ηριο past o π“ αστα. πιν“ελο penis o π“εοσ. ξυλοφ“ αγοσ. παστƒιλια pastinak o (βοτ. πλ“ αγιοσ 56 .) µετοχ“ η partizan o αντ“ αρτησ.) δαυκƒι. εισχωρ£ ω penicilin o πενικιλƒινη penik o βο“υρτσα.) λεκ“ ανη.Partenon – per Partenon o Παρθεν£ ωνασ parter o πλατεƒια θε“ ατρου· παρτ“ερι. µ“εσω ~ a “εµµεσοσ. δρυοκολ“ απτησ.

µαργαριτ“ οριζα.) ζυγƒιζω ~il o ζυγαρι“ α pes o (νοµισµ.) πετρƒιτησ. χοροπηδ£ ω petrol o πετρ“ελαιο petromiz o (ιχθυολ. παƒιζω. τ“ελειοσ perfid i προδƒιδω ~a α ολιοσ. πετροσ“ελινο pez i (αµετ.) Ζυγ“ οσ pesimism o απαισιοδοξƒια pesimist o απαισι“ οδοξοσ οσ pest o λο鵓 pet i ζητ£ ω. “ πιστοσ. καρφƒιτσα pini o (βοτ.) πε“υκο pin¢c i σφƒιγγω.) µα°νταν“ οσ. δ“ “υπουλοσ pergamen o περγαµην“ η pergol o π“εργκολα periferi o περιφ“ερεια period o περƒιοδοσ periskop o περισκ“ οπιο peritone o (ανατ. petol i γλεντ£ τσιλιµπουρδ£ ω.) ερυθρο“ελατο pied o π“ οδι ~ing o ανα1ατ“ ηρασ. τσιµπ£ ω pingl o ακƒιδα.) “εχω β“ αροσ. µεσολα1£ ω percept o αντƒιληψη per¢c o (ιχθυολ. προσωπικ“ οσ perspektiv o α “ ποψη perturb i διασαλε“υω.) καρακ“ αξα.percept – pirol ~ i µεσιτε“υω. πειρ“ αζω ~il o αγκ“ αθι.) σµ“υραινα petrosel o (βοτ. β“ αση pig o (ορνιθολ.) περιτ“ οναιο perk o (ιχθυολ. κακ“ οπιστοσ. πρ“ ~ a ατοµικ“ οσ. διασκεδ“ αζω. τσιµπ£ ω. ζυγƒιζω ~il o ζ“υγι pi a ευσε1“ ησ pice o (βοτ.) π“ερκα perl o µαργαριτ“ αρι perlamot o µ“ αργαροσ. πυρο“υλασ 57 . πεθαƒινω. χ“ ανοµαι ~ig i καταστρ“εφω perfekt a α “ ριστοσ.) πεσ“ετα Pesil o (αστερ.) π“ερδικα pere i καταστρ“εφοµαι. σεντ“εφι.) π“εσο peset o (νοµισµ. κεντρƒι. φƒιλντισι permes i επιτρ“επω for~ i δƒινω α “ δεια απουσƒιασ peron o σκ“ αλα εξ£ ωπορτασ persekut i καταδι£ ωκω persik o ροδ“ ακινο persist i επ鵓ενω person o α οσωπο “ τοµο. κƒισσα pigme o πυγµαƒιοσ pi¢am o πιτζ“ αµα pik i κεντ£ ω. προκαλ£ ω βλ“ α1η pes i (αµετ.) πυρƒιτησ.) κουκουναρι“ α η.) αθερƒινα perd i χ“ ανω perdrik o (ορνιθολ. φθεƒιροµαι. κορυφ“ η pint o αιχµ“ pionir o πρωτοπ“ οροσ pip o πƒιπα pipr o πιπ“ερι pips o κ“ ορυζα· κακοδιαθεσƒια αδι pir o αχλ“ pirit o (ορυκτολ. παρακαλ£ ω ω. ανα1ολ“εασ piedestal o β“ αθρο. πυριτ“ ολιθοσ pirol o (ορνιθολ.) πικ“ετο piknik o πικ-νικ pikup o πικ“ απ pilaf o πιλ“ αφι pilk o µπ“ αλα pilol o χ“ απι pilot o πιλ“ οτοσ pin o (βοτ. σου1λƒι piked o φρουρ“ οσ· (χαρτοπ. διαταρ“ ασσω. ιδιωτικ“ οσ.

στυλ“ ο plumb o (χηµ.) λε“υκα popol o λα“ οσ popular a δηµοφιλ“ ησ por για.) µ“ ολυ1δοσ plus (µαθηµ. και. καο“υρα. περισσ“ οτερο (συγκριτικ“ οσ βα赓 οσ) plon¢g i (αµετ. τσιρ“ ονι plot o (ιχθυολ. δια οροσ por o π“ 58 . οργ£ ωνω plum o π“ενα. τσαλα1ουτ£ ω· αν嵃ιζω. εκπληρ£ ωνω. πλατ“υστοµο κ“υπελλο η polemik o πολεµικ“ polic o αστυν﵃ια poligami o πολυγᵃια poligon o (γεωµ. µπιζ“ελι plac o πλατεƒια pla¢c i αρ“εσω plad o πιατ“ελα plafon o τα1“ ανι.) παφλ“ αζω· πλατσουρƒιζω. ξιφƒιδιο. πλαταγƒιζω plej πιο. ξƒινισµα. π“ οντοσ poet o ποιητ“ ησ poezi o ποƒιηση pokal o κ“υαθοσ. πλ“εον plug i αλετρƒιζω.) πλ“εον. φ“ελπα plutoni o πλουτ£ ωνιο pluv o βροχ“ η po αν“ α poem o ποƒιηµα poent o βα赓 οσ. κατουρ£ ω pist i αλ“εθω. φυστƒικι αιγƒινησ pistol o πιστ“ ολι pi¢st o “εµ1ολο. πιστ“ ονι pitoresk a γραφικ“ οσ piz o αρακ“ ασ.) βουτ£ ω plor i κλαƒιω. οροφ“ η pla¢g o πλαζ. π“υρωση pis i ουρ£ ω.) βελο“υδο. δ“ ορυ. πλακ“ε. εκτελ£ ω plend i παραπονι“εµαι οσ pleonasm o πλεονασµ“ plet o δƒισκοσ (σερ1ιρƒισµατοσ) plezur o ευχαρƒιστηση pli πιο. π“ ατωµα plant i φυτε“υω plast o πλαστικ“ ο (υλικ“ ο) plastr o “εµπλαστρο plat a πλατ“υσ. πλ“ ηρησ ~um i διεκπεραι£ ωνω. κοπαν£ ω. παραλƒια plan o σχ“εδιο. επƒιπεδοσ man~ o παλ“ αµη platan o πλ“ ατανοσ platen o πλατƒινα platform o πλατφ“ ορµα plaud ¦ i (αµετ.) πολ“υγωνο poliklinik o πολυκλινικ“ η politik o πολιτικ“ η polm o παλ“ αµη polp o χταπ“ οδι poluci o ονεƒιρωξη polur i στιλ1£ ωνω. τρƒι1ω pistak o πιστ“ ακη.) ασπρ“ plu πια. καρδιαλγƒια. συν plu¢s o (“ υφ. πλ“ ανο pland o πατο“υσα planed o πλαν“ ητησ plank o δ“ απεδο. γυαλƒιζω polus o π“ ολοσ polv o σκ“ ονη pom o µ“ ηλο ατα ter~ o πατ“ pomad o πﵓ αδα ponard o εγχειρƒιδιο.piroz – por piroz o κα²λα. π“υρωµα. θρην£ ω οψαρο. περισσ“ οτερο (υπερθετικ“ οσ βα赓 οσ) plekt i πλ“εκω plen a γ嵓 ατοσ. κυµατƒιζω. στιλ“ετο ~eg o ακ“ οντιο. λ“ ογχη pont o γ“εφυρα popl o (βοτ.

) παρωχ絓ενοσ χρ“ ονοσ prez o (οικον. πασχαλο“υδα. διατεƒινοµαι.) τ鵓 η prezenc o (γραµ. συµµετ“εχω son~il o πικ“ απ prepar i ετο鵓 αζω prepozici o (γραµ. π“ ~eg o π“υλη porfir o (ορυκτολ. π“ερα απ“ ο preterit o (γραµ. νουθετ£ ω predikat o (γραµ. πρ“ οσχηµα. χοƒιροσ port i κρατ£ ω. φορ£ ω al~ i αποφ“ερω. δ“υναµη pov i µπορ£ ω poz i ποζ“ αρω pozitiv a θετικ“ οσ praktik o πρακτικ“ η pram o πορθµεƒιο. τ“ετζερησ potas o ποτ“ ασα potenc o ισχ“υσ. φ“ερνω el~ i αντ“εχω. π“ ορθηση· “ λωση. “υστερα απ“ ο posten o αξƒιωµα. πρ“ οφαση pretend i ισχυρƒιζοµαι. διεκδικ£ ω preter µετ“ α απ“ ο. ελαφρι“ α β“ αρκα µε πλατ“υ π“ ατο. κηρ“υσσω. προτρ“ετο posed i διαθ“ετω. θ“εση. “ενεκα 59 . φ“εριµποτ prav a σωστ“ οσ precip e κυρƒιωσ preciz a ακρι1“ ησ predik i διδ“ ασκω. τσιµπƒιδα parto~ i παƒιρνω µ“εροσ. ταχυδροµικ“ η υπηρεσƒια signo de ~ γραµµατ“ οσηµο pot o χ“υτρα. περƒι primitiv a πρωτ“ ογονοσ primol o (βοτ.) λε1“ε. κατ“εχω post πƒισω απ“ ο.) δακρ“ ακι.) πρ“ οθεση pres i τυπ£ ωνω presbiop a πρεσ1“υωπασ presbiterian o πρεσ1υτεριαν“ οσ preskau¦ σχεδ“ ον pret a “ετοιµοσ pretekst o δικαιολογƒια. π“ (χαρτοπ. πρƒιµουλα princ o πρƒιγκηπασ princip o αρχ“ η printemp o α “ νοιξη prism o πρƒισµα privat a ιδιωτικ“ οσ privilegi o προν“ οµιο pro λ“ ογω. χαρτωσι“ α ~il o λα1ƒιδα. π“ οστο postul i απαιτ£ ω po¢s o τσ“επη po¢st o ταχυδροµεƒιο. φ“ερω. παναγƒιτσα.) κατηγορο“υµενο prefer i προτιµ£ ω prefiks o πρ“ οθηµα pre¢g i προσε“υχοµαι preleg i κ“ ανω δι“ αλεξη prelud o πρελο“υδιο prem i πι“εζω premi o βρα1εƒιο pren i παƒιρνω ~o α αρσιµο.porcelan – pro porcelan o πορσελ“ ανη porci o µερƒιδα ορτα pord o θ“υρα.) ενεστ£ ωτασ χρ“ ονοσ prezent i παρουσι“ αζω prezid i προεδρε“υω prezident o πρ“ οεδροσ.) κατηγ“ ορηµα predikativ o (γραµ. ταν“ αλια.) πορφυρƒιτησ pork o γουρο“υνι. µετ“ α απ“ ο. υποφ“ερω porter o µα“υρη µπ“υρα portret o προσωπογραφƒια. αρχηγ“ οσ κρ“ ατουσ pri για.

ευδοκιµ£ ω. προσωριν“ οσ prudent a συνετ“ οσ.) γιν“ οµενο profesi o επ“ αγγελµα profet o προφ“ ητησ profil o προφƒιλ profit i επωφελο“υµαι. psikologo ψυχολ“ ογοσ ¢ psihologi o. παγωνι“ α. επι1ραδ“υνω. psikologio ψυχολογƒια ptomain o πτωµα²νη publik o δ絓 οσιο. ρητ“ ο provinc o επαρχƒια proviz i εφοδι“ αζω provizi o πρﵓ ηθεια provizor a πρ“ οχειροσ.) κανƒισ.) ακρωτ“ ηριο pronom o (γραµ.probabl – punkt probabl a πιθαν“ οσ. διαµαρτυρ“ οµενοσ protokol o πρωτ“ οκολλο prov i δοκ鵓 αζω οφθεγµα. εντελ£ ωσ δικ“ οσ prospekt o προσπ“εκτουσ prosper i α굓 αζω. psikiatro ψυχƒιατροσ ¢ psiholog o. κοιν“ οσ pudel o (ζωολ.) αντωνυµƒια propile o προπ“υλαια propon i προτεƒινω proporci o αναλογƒια propr a καταδικ“ οσ. κ£ ωλοσ pugn o γροθι“ α. κοιν“ ο ~ a δ絓 οσιοσ. κονιορτοποι絓ενο pulvor o σκ“ υλικ“ ο pumik o ελαφρ“ οπετρα pump i αντλ£ ω. ενδεχ“ οµενοσ problem o πρ“ ο1ληµα ο procent o ποσοστ“ ~eg o υπερ1ολικ“ οσ (τοκογλυφικ“ οσ) τ“ οκοσ proces i δι£ ωκω ποινικ£ ωσ.) δᵓ ασκηνο prunel o (βοτ.) λƒιρα punkt o σηµεƒιο 60 . µαλλιαρ“ ο σκυλ“ ακι pudr o πο“υδρα pug o οπƒισθια. ευτυχ£ ω. π“ αχνη prun o (βοτ. prokrast i ανα1“ καθυστερ£ ω proksim a κοντιν“ οσ prolet o προλετ“ αριοσ prolog o πρ“ ολογοσ promen i περιπατ£ ω promes i υπ“ οσχοµαι promontor o (γεωγρ.) αγριοκορ“ οµηλο prunt i δανεƒιζω pruv i αποδεικν“υω ¢ psihiatr o. τροµπ“ αρω pun i τιµωρ£ ω οκκινοσ punc a βαθυκ“ pun¢c o παντσ (ποτ“ ο µε χυµ“ ο φρο“υτων και λικ“ερ) pund o (νοµισµ. µην“υω produkt i παρ“ αγω produt o (µαθηµ. ευηµερ£ ω. proverb o απ“ παρο鵃ια. µυαλωµ“ενοσ prujn o παγετ“ οσ. πυ㵓 η pul o (εντοµολ. διακηρ“υσσω αλλω.) ψ“υλλοσ pulm o πνε“υµονασ pulman o πο“υλµαν pulov(e)r o πουλ“ ο1ερ puls o σφυ㵓 οσ pulv o µπαρο“υτι ονη. προκ“ ο1ω protagonist o πρωταγωνιστ“ ησ protein o πρωτε²νη protekt i προστατε“υω protektorat o προτεκτορ“ ατο protest i διαµαρτ“υροµαι protestant o προτεστ“ αντησ. “εχω κ“ερδοσ profund a βαθ“υσ prognoz o πρ“ ογνωση program o πρ“ ογραµµα progres i προοδε“υω proklam i δηλ£ ωνω επƒισηµα. γνωµικ“ ο.

) αποσυντƒιθεµαι. προφυρ“ οσ pus o (ιατρ.) π“υον pu¢s i σπρ£ ωχνω.) κ“ ορη (οφθαλµο“υ) pur a καθαρ“ οσ. ωθ£ ω αδι put o πηγ“ putin o π“ ορνη. εƒιδοσ νυφƒιτσασ putr i (αµετ.) ν“ αρκα.) α ατω τελεƒια “ νω-κ“ punt o δαντ“ελα pup o κο“υκλα pupil o (ανατ. ι£ ωδησ. αγν“ οσ puritan o πουριταν“ οσ purpur a βυσσιν“ ησ. πουτ“ ανα putor o (ζωολ. σαπƒιζω 61 .punt – putr du~ o (γραµ.

περιγρ“ αφω. χαρ“ αδρα raz i ξυρƒιζω real a πραγµατικ“ οσ recept o συνταγ“ η reciprok a αµοι1αƒιοσ recital o ρεσιτ“ αλ redakci o σ“υνταξη (περιοδικο“υ) redaktor o συντ“ ακτησ refleks o ρεφλ“εξ.) ραπ“ ανι ~et o (βοτ. τρƒι1ω rast i µαζε“υω (µε τσουγκρ“ ανα)· σκαλƒιζω rat o (ζωολ. παρυφ“ “χθη· γεƒισο καπ“ελου· µαρκƒιζα rang o βα赓 οσ.) γογγ“υλι rapid a γρ“ ηγοροσ rapir o ελαφρ“υ σπαθƒι. διυλƒιζω. κοινωνικ“ η τ“ αξη. θ“εση. ξ“υνω. εξευγενƒιζω. βασƒιλειο regol o (ορνιθολ.rab – reklam R rab i ληστε“υω rabat o “εκπτωση raben o ρα1ƒινοσ rabot i (µετ. καταγρ“ αφω. νεραγκο“υλα rap o (βοτ. ανταν“ ακλαση refleksiv o (γραµ.) αρουραƒιοσ rauk ¦ a βραχν“ οσ raup ¦ o (εντοµολ. ρουκ“ετα rakont i διηγο“υµαι ramp i “ερπω ran o β“ ατραχοσ ranc a δ“υσοσµοσ. ρεκλ“ αµα 62 . ταγκ“ οσ rand o α η· ο “ κρη. ραφιν“ αρω rajd i ιππε“υω rajt o δικαƒιωµα ~ig i εξουσιοδοτ£ ω rak o θ“ ηκη raked o ρακ“ετα raket o π“υραυλοσ. κυριαρχ£ ω ~at o υπ“ ηκοοσ regal i φιλε“υω regiment o σ“υνταγµα (στρατο“υ) region o περιοχ“ η registr i εγγρ“ αφω. rav i γοητε“υω. µικρ“ ο ξƒιφοσ raport i αναφ“ερω. πληροφορ£ ω rapsod o ραψωδ“ οσ rapsodi o ραψωδƒια rar a σπ“ ανιοσ ras o φυλ“ η. καθαρƒιζω.) ραπαν“ ακι rafin i βελτι£ ωνω.) τρυποφρ“ ακτησ. ρ“ ατσα rasp i λειαƒινω. σειρ“ α ranunkol o (βοτ.) πλανƒιζω.) αυτοπαθ“ ησ refren o ρεφραƒιν. καταχωρ£ ω regn o κρ“ ατοσ. ροκανƒιζω rad o ρ“ οδα radar o ραντ“ αρ radi o ακτƒινα· ραδι“ οφωνο ωµα) radiator o καλοριφ“ερ (σ£ radik o ρƒιζα radiofon o ραδι“ οφωνο radiofoni o ραδιοφωνƒια rafan o (βοτ. εκθ“ετω· µεταδƒιδω. µπαγι“ ατικοσ. τρωγλοδ“υτησ regul o καν“ ονασ re¢g o βασιλι“ ασ re¢gim o πολƒιτευµα re¢gisor o σκηνοθ“ετησ reklam o διαφ“ ηµιση.) κ“ αµπια ησσω.) γερ“ ανι. επωδ“ οσ reg i κυ1ερν£ ω. καταπλ“ προκαλ£ ω θαυµασµ“ ο ravin o φαρ“ αγγι.

ονειρε“υοµαι ανηψη απ“ ο αυταπ“ ατη. κλεƒινω rezin o ρετσƒινι. προπ“υργιο ren o νεφρ“ ο rendevu o ραντε1ο“υ renkont i συναντ£ ω rent o εισ“ οδηµα renvers i αναποδογυρƒιζω. οµοιοκαταληξƒια rimark i παρατηρ£ ω rimed o µ“εσον rimen o 鵓 αντασ. αποτ“ ασσοµαι. µ“ ανταλο.) εξεγεƒιροµαι. παραιτο“υµαι rigard i κοιτ“ αζω rigid a α οσ “ καµπτοσ. συµ1ουλε“υω. σιδηροτροχι“ α religi o θρησκεƒια rem i κωπηλατ£ ω rembur i (παρα)γ嵃ιζω rempar o “επαλξη. οχ“υρωµα. κρƒικοσ ~eg o δακτ“υλιοσ. απορρƒιπτω ~i¢g i απαρνο“υµαι. αποποιο“υµαι. αποκηρ“υσσω. συνιστ£ ω. κλειδ£ ωνω. συνοψƒιζω resurekt i ανασταƒινοµαι ret o δƒιχτυ retrat i κ“ ανω αν“ αληψη χρ絓 ατων reumatism ¦ o ρευµατισµ“ οσ rev i ονειροπολ£ ω. καρπολογ£ ω ~il o δρεπ“ ανι rilat i σχετƒιζοµαι. ρητƒινη rezist i αντιστ“εκοµαι rezult i προκ“υπτω rezultat o αποτ“ελεσµα rib o σταφƒιδα ribel i (αµετ. γαµψ“ κυρτ“ οσ. µπ“ αρα. “υφαλοσ· κƒινδυνοσ rifu¢g i καταφε“υγω rifuz i αρνο“υµαι. ~il o αµπ“ σ“υρτησ rikolt i κ“ ανω συγκοµιδ“ η. εκπροσωπ£ ω reputaci o υπ“ οληψη respekt o σε1ασµ“ οσ respond i απαντ£ ω ~ec a υπε“υθυνοσ respublik o δηµοκρατƒια rest i µ“ενω. µετερƒιζι. mal~ a αγκ“υλοσ. στρε1λ“ οσ rekviem o ρ“εκ1ιεµ rel o ρ“ αγα. προτεƒινω. στητ“ rigl i αµπαρ£ ωνω. προσγεƒιωση revoluci o επαν“ ασταση revu o περιοδικ“ ο rezerv i εξασφαλƒιζω. συστ“ ηνω rekompenc i ανταµεƒι1ω rekord o ρεκ“ ορ rekrut o κληρωτ“ οσ. επαναστατ£ ω. στεφ“ ανι rinocer o ριν“ οκεροσ rip o πλευρ“ ο (οστ“ ο) 63 . “εχω σχ“εση rim o ρƒιµα.rekomend – rip rekomend i εισηγο“υµαι. νεοσ“υλλεκτοσ rekt a ευθ“υσ οσ. dis~i¢g o αν“ απογο“ ητευση. στεφ“ ανη. λοξ“ οσ. ανατρ“επω· αντιστρ“εφω repertuar o ρεπερτ“ οριο reporter o ρεπ“ ορτερ reprezent i αντιπροσωπε“υω. λουρƒι ring o δαχτυλƒιδι. µανταλ£ ωνω αρα. στασι“ αζω ricev i λαµ1“ ανω radio~il o ραδι“ οφωνο ri¢c a πλο“υσιοσ rid i γελ£ ω rif o σκ“ οπελοσ. αναστατ£ ωνω. παρᵓενω ~ o υπ“ ολοιπο restoraci o εστιατ“ οριο resum i ανακεφαλαι£ ωνω.

µπ“ αζο ruband o κορδ“ελα. λουρƒιδα ruben o (ορυκτολ.) κυλ£ ω ~ o κ“υλινδροσ rulet o ρουλ“ετα rum o ρο“υµι rupi o (νοµισµ. πλαγι“ οτιτλοσ. ιππ“ οκαµποσ rosmaren o (βοτ. διµοιρƒια. σο“υστα ritm o ρυ赓 οσ river o ποτ“ αµι riverenc i υποκλƒινοµαι riz o ρ“υζι rob o φ“ ορεµα rod o (ναυτ.ripar – ruz ripar i επιδιορθ£ ωνω ripet i επαναλαµ1“ ανω ripoz i αναπα“υοµαι ripro¢c i µαλ£ ωνω. κ“ ανω παρατ“ ηρηση risk i ρισκ“ αρω.) επικεφαλƒιδα. αραξο1“ ολι αχοσ rok o βρ“ rol o ρ“ ολοσ roman o µυθιστ“ ορηµα romantik a ροµαντικ“ οσ romp i σπ“ αζω rond o κ“υκλοσ ronk i ροχαλƒιζω ros o δροσι“ α. υπ“ οτιτλοσ ru¢g a κ“ οκκινοσ ruin o ερεƒιπιο ~ig i καταστρ“εφω rukt i ρε“υοµαι rul i (µετ. rostbifo ροστµπƒιφ rostr o προ1οσκƒιδα· (βοτ.) θαλ“ ασσιοσ ƒιπποσ.) αγκυρο1“ ολι. δροσο“υλα rosmar o (ιχθυολ.) δενδρολƒι1ανο rost i ψ“ ηνω (στη φωτι“ α) rostbef o. ρουµπρƒικα.) ρο“υ1λι rubrik o (τυπογρ.) ρουπƒια rust o σκουρι“ α rutin o ρουτƒινα ruz o απ“ ατη. τ“εχνασµα 64 . δ“ ολοσ. ερεƒιπιο.) ρουµπƒινι rubl o (νοµισµ. διακινδυνε“υω risort o ελατ“ ηριο. δρ“ οσοσ. πονηρι“ α.) στƒιγµα rot o στρατιωτικ“ ο τµ“ ηµα. ﵓ αδα roz o τριαντ“ αφυλλο rozari o κοµποσκοƒινι rub o σκουπƒιδι· γκρ“εµισµα.

γνωρƒιζω ~ig i ανακοιν£ ωνω.) σαλᵓ ανδρα salamoniak o αµµωνιακ“ οα “ λασ salat o σαλ“ ατα sald o υπ“ ολοιπο λογαριασµο“υ salik o (βοτ. σ“ οφρων sak o σ“ ακκοσ. σαλ“ ονι salpetr o νƒιτρο salt i πηδ£ ω salut i χαιρετ£ ω salvi o (βοτ. δηλ£ ωνω. ξ“υγκι sed αλλ“ α seg i πριονƒιζω se¢g o κ“ αθισµα sek a ξερ“ οσ.) φασκ“ οµηλο sam a ƒιδιοσ sambuk o (βοτ. µουσκε“υω. ξεχορταρι“ αζω sarkasm o σαρκασµ“ οσ sat a χορτ“ ατοσ satan o δι“ α1ολοσ. ευφυ“ ησ. ιερ“ ~ej o α ηριο. πληροφορ£ ω ~i¢g i γƒινοµαι γνωστ“ οσ· µαθαƒινω.) Τοξ“ οτησ sa¢g a σοφ“ οσ. σαταν“ ασ satirus o σ“ ατυροσ satrap o σατρ“ απησ satur i (µετ. στεγν“ οσ sekal o σƒικαλη 65 . σακκο“υλα sakr o (ανατ.) ιερ“ ο οστ“ ο sal o αλ“ ατι salajr o µισθ“ οσ salam o σαλ“ αµι salamandr o (ζωολ. θυσιαστ“ sap o σαπο“υνι sardel o αντζο“υγια sardon a σαρδ£ ωνειοσ sark i βοτανƒιζω. γνωστοποι£ ω. διαµην“υω. ενηµερ£ ωνω.) σολﵓ οσ salon o αƒιθουσα. οξυδερκ“ ησ.) αγριοκ“ερασο samovar o σαµο1“ αρι samuraj o σαµουρ“ αι san a υγι“ ησ sanatori o σανατ“ οριο sandal o σανδ“ αλι sandvi¢c o σ“ αντου°τσ sang o αƒιµα sankt a α οσ “ γιοσ. σ“ απφειροσ safran o (βοτ. διαποτƒιζω.) ζαφορ“ α. λιγαρι“ α saliv o σ“ αλιο salm o (ιχθυολ. κοινοποι£ ω.) δια1ρ“εχω. ειδοποι£ ω. χορταƒινω sauc ¦ o σ“ αλτσα sav i σ£ ωζω scen o σκην“ η. ιερ“ ο “ δυτο. ε“υστροφοσ. οξ“υνουσ Sagitari o (αστερ. σα²τα sagac a “εξυπνοσ. επƒιπεδη περιοχ“ η καλυµµ“ενη µε α “ µµο sadism o σαδισµ“ οσ sadist o σαδιστ“ ησ safir o (ορυκτολ. µ“εροσ θεατρικο“υ “εργου sceptr o σκ“ ηπτρο sci i ξ“ερω.) ιτι“ α. πληροφορο“υµαι scienc o επιστ“ ηµη sciur o σκƒιουροσ se αν seb o λƒιποσ. καστανο“υλα. κρ“ οκοσ.) ζαφεƒιρι. υπερπληρ£ ωνω. κορενν“υω. σαφρ“ ανι sag o β“ελοσ.sabat – sekal S sabat o Σ“ α11ατο sabl o α “ µµοσ ~a¢ o ξερ“ η.

“ ηρεµοσ ser¢gent o λοχƒιασ seri o σειρ“ α serioz a σο1αρ“ οσ serpent o φƒιδι son~ o κροταλƒιασ serur o κλειδαρι“ α serv i υπηρετ£ ω. συλ1ƒια simbol o σ“υµ1ολο simetri o συµµετρƒια simfoni o (µουσ. (κατα)τεµαχƒιζω sekci o τµ“ ηµα. κουφαηδ“ ονι. “εννοια send i στ“ελνω sens o αƒισθηση sent i αισθ“ ανοµαι sentenc o απ“ οφθεγµα sentimental a (συν)αισθηµατικ“ οσ sep επτ“ α sepi o σουπι“ α septembr o Σεπτ“εµ1ριοσ ser¢c i ψ“ αχνω. σφραγƒιδα sign o σ絓 αδι. εαυτ“ ο. εαυτ“ ησ.) συµφωνƒια simi o µα°µο“υ. εαυτ£ ων ¢ shizofreni o σχιζοφρ“ενεια sibl i σφυρƒιζω· τσιτσιρƒιζω sid i κ“ αθοµαι kun~ i συνεδρι“ αζω sie¢g i καταπον£ ω. στουρν“ αρι. εαυτ“ η. σ“ ηµα signif i σηµαƒινω silab o συλλα1“ η ~ i συλλα1ƒιζω silent i σιωπ£ ω silik o (ορυκτολ.) γατ“ οψαρο. πολιορκ£ ω sifilis o σ“υφιλη sigel o βο“υλα.sekc – sincer sekc i κατακερµατƒιζω. εαυτ“εσ. τﵓεασ sekret o µυστικ“ ο sekretari o γραµµατ“εασ seks o φ“υλο sekund o δευτερ“ ολεπτο sekv i ακολουθ£ ω sel o σ“ελα ~ i σελ£ ωνω selakto τυρ“ ογαλα sem i σπ“ερνω ~ o σπ“ οροσ semajn o ε1δﵓ αδα seminari o σεµιν“ αριο sen χωρƒισ senc o ν“ οηµα.) πυρ“ ολιθοσ. σƒιλουροσ silvi o (ορνιθολ.) κοµπογι“ αννησ. κατακ“ ο1ω. αναζητ£ ω seren a γαλ“ ηνιοσ. εξυπηρετ£ ω servic o σερ1ƒιτσιο servut o δουλεƒια ses “εξι sever a αυστηρ“ οσ sezon o εποχ“ η “ετουσ sfer o σφαƒιρα sfing o σφ“ ηγκα si (αυτοπαθ“ησ αντωνυµƒια) εαυτ“ οσ. πƒιθηκοσ simil a ο “µοιοσ simpati o συµπ“ αθεια simpl a απλ“ οσ οσιο simpozi o συµπ“ simptom o σ“υµπτωµα sinagog o συναγωγ“ η sinap o σιν“ απι sincer a ειλικριν“ ησ 66 . ƒιχνοσ signal o σινι“ αλο. σηµεƒιο post~ o αχν“ αρι. εαυτοƒι. εαυτ“ α ~ a (αυτοπαθ“ησ κτητικ“η αντωνυµƒια) εαυτο“υ. τσακµακ“ οπετρα silikon o σιλικ“ ονη silk o µετ“ αξι siluet o σιλου“ετα silur o (ιχθυολ.

ορνιθοσκαλƒιδα skorbut o (ιατρ. skolop o µπεκ“ ξυλ“ οκοτα.) µυγαλ“ η α. συνδικ“ ατο sindrom o σ“υνδροµο sinergi o συνεργƒια singult i “εχω λ“ οξυγγα sinjor o κ“υριοσ sinonim o συν£ ωνυµο sintaks o συντακτικ“ ο siring o (βοτ.) φυµατƒιωση λεµφαδ“ενων.) ψ£ ωρα skadr o (στρατ. θ“ελγω sorik o (ζωολ.) ƒιλη (ιππικο“υ) skafandr o σκ“ αφανδρο skal o κλƒιµακα skandal o σκ“ ανδαλο skapol o σπ“ αλα. πανηγυρικ“ οσ solid o στερε“ ο solidar a αλληλ“εγγυοσ solv i διαλ“υω. σµƒιλη skun o σκο“υνα skur¢g o µαστƒιγιο. κουν£ ω skulpt i σµιλε“υω ~il o γλυφƒιδα. shism o σκƒισµα skiz i σκιτσ“ αρω skizofreni o σχιζοφρ“ενεια sklav o σκλ“ α1οσ. χοιρ“ αδωση. µαγε“υω· γοητε“υω. σκαρπ“ελο. µοƒιρα sova¢g a α “ γριοσ sovet o σο1ι“ετ 67 . δƒινω λ“υση somer o καλοκαƒιρι somnambul o υπνο1“ ατησ son i ηχ£ ω ~o “ ηχοσ son¢g o ο “νειρο sonor i σηµαƒινω. σουρ1ι“ α. σκαρα1αƒιοσ skarlat o α οκκινο “ λικο. υψƒιφωνοσ sopran o σοπρ“ sorb i απορροφ£ ω sor¢c i κ“ ανω µ“ αγια. χοιρ“ αδεσ sku i σεƒιω. ωµοπλ“ ατη skarab o σκαθ“ αρι. µπεκατσ“ ονι.sindikat – sovet sindikat o σωµατεƒιο. κατακ“ χρ£ ωµα skarp o κασκ“ ολ skatol o κουτƒι skelet o σκελετ“ οσ skerm i ξιφοµαχ£ ω ski o σκι ¢ skism o. σο1αρ“ οσ mal~ a µεθυσµ“ενοσ. sorp o (βοτ. δο“υλοσ ατσα.) σκορ1ο“υτο skorpi o σκορπι“ οσ Skorpi o (αστερ. ηχ£ ω sopir i αποζητ£ ω.) αυγαρι“ σ“ ορ1οσ sort o τ“υχη. νηφ“ αλιοσ. καναπ“εσ sofist o σοφιστ“ ησ soif i διψ£ ω sojl o κατ£ ωφλι sol a µ“ ονοσ soldat o στρατι£ ωτησ sole o (ιχθυολ.) πασχαλι“ α sirop o σιρ“ οπι sism o σεισµ“ οσ sistem o σ“υστηµα sitel o κου1“ ασ situaci o κατ“ ασταση skabi o (ιατρ. παθιασµ“ενοσ soci o κοινωνƒια societ o κοιν“ οτητα· εταιρƒια sod o σ“ οδα sof o σοφ“ ασ.) Σκορπι“ οσ skrap i αποξ“εω skrib i γρ“ αφω skrofol o (ιατρ. φραγγ“ελιο skvam o λ“επι smaragd o σµαρ“ αγδι smerald o σµαρ“ αγδι sobr a “ ηρεµοσ. µαγγανε“υω.. νοσταλγ£ ω ανο. βοτ.) γλ£ ωσσα solen a επƒισηµοσ.

σπ“ αρτο stof o ρωσικ“ ο µ“ετρο µ“ ηκουσ stoik a στωικ“ οσ stok o απ“ οθεµα. (επι)κασσιτερ£ ωνω standard o λ“ α1αρο. σπεƒιρα spirit o πνε“υµα spit e παρ“ α. παντι“ερα. stal o αχυρ£ στ“ α1λοσ stalagmit o σταλα㵃ιτησ stalaktit o σταλακτƒιτησ stamp i σφραγƒιζω stan o (χηµ. ευφυ“ ησ spron o σπιρο“υνι sput i αποχρ“εµπτοµαι.spac – stre¢c spac o δι“ αστηµα spalir o διακοσµητικ“ ο δεντρ“υλλιο· δικτυωτ“ ο πλ“εγµα.) οξ“υρρυγχοσ sterling o (νοµισµ. δαπαν£ ω. καφασωτ“ ο spasm o σπασµ“ οσ spat o (ορυκτολ. παρακολουθ£ ω θ“εαµα spekul i σπεκουλ“ αρω. λαµ1“ ανω χρ“ ηµατα spic o (µαγ.) υαλ£ ωδεσ ορυκτ“ ο spec o εƒιδοσ speci o εƒιδοσ. τσƒιγκοσ ~ i γαν£ ωνω. κατηγορƒια special a ειδικ“ οσ spegul o καθρ“εφτησ spekt i βλ“επω. σπονδυλικ“ η στ“ ηλη spinac o σπαν“ ακι spion o κατ“ ασκοποσ spir i αναπν“εω spiral o σπιρ“ αλ.) καρ“υκευµα. κερδοσκοπ£ ω speleolog o σπηλαιολ“ ογοσ speleologi o σπηλαιολογƒια sperm o σπ“ερµα spert a “εµπειροσ spez o συναλλαγ“ η. ξοδε“υω en~ i “εχω “εσοδα. οδ“ οσ strategi o στρατηγικ“ η stratosfer o στρατ“ οσφαιρα stre¢c i (µετ. τζƒιροσ el~ i αναλƒισκω.) αλληθωρƒιζω. σε πεƒισµα του spong o σπ“ ογγοσ οσ sporad a σποραδικ“ sport o σπορ sprit a “εξυπνοσ.) (εκ)τεƒινω. φτ“υνω φλ“εγµα. φλ“ αµπουρο stang o ρ“ α1δοσ star i στ“εκοµαι mem~ a αυτ“ ονοµοσ. στρα1ƒιζω strang a παρ“ αξενοσ. σηµαƒια. ελικοειδ“εσ αντικεƒιµενο. ιπποστ“ ασιο. ανεξ“ αρτητοσ stat o κατ“ ασταση statistik o στατιστικ“ η steb i ρ“ α1ω stel o αστ“ερι stenograf i στενογραφ£ ω stenografi o στενογραφƒια step o στ“επα sterk o κοπρι“ α sterled o (ιχθυολ.) λƒιρα στερλƒινα stern i στρ£ ωνω· απλ£ ωνω stertor o ρ“ ογχοσ stil o στυλ stilet o στιλ“ετο stip o (βοτ.) αµµ“ οχορτο.) κασσƒιτεροσ. στοκ stomak o στﵓ αχι strab i (αµετ. µπαχαρικ“ ο spik o στ“ αχυ spin o ραχοκοκαλι“ α. τεντ£ ωνω 68 . περƒιεργοσ strangol i στραγγαλƒιζω strat o δρ“ οµοσ. ξερν£ ω stab o επιτελεƒιο stabl o π“ αγκοσ εργασƒιασ staci o στα赓 οσ stadion o στ“ αδιο ωνασ. εντεƒινω.

ρυτƒιδα sum o σ“υνολο. χαρ“ ασσω ~ o γραµµ“ η. ποσ“ ο sun o “ ηλιοσ sup o σο“υπα super υπ“ερ. πνƒιγω sufok i ασφυκτι£ suk o χυµ“ οσ sukcen o κεχριµπ“ αρι sukces o επιτυχƒια suker o ζ“ αχαρη sulfur o θει“ αφι. αιφνƒιδιοσ subjekt o (γραµ. λυγερ“ οσ sven i λιποθυµ£ ω sving i κραδαƒινω. τιν“ ασσω 69 . υφƒισταµαι. σπουδαστ“ ησ studi o στο“υντιο stuk o στ“ οκοσ ~ i στοκ“ αρω stult a χαζ“ οσ stup o στουπƒι sturg o (ιχθυολ. πτ“υχωση.) ακιπ“ ησιοσ. π“ ανω σε sur o γ“ αµπα surd a κουφ“ οσ surfac o επιφ“ ανεια surpriz i κ“ ανω “εκπληξη surtut o πανωφ“ ορι suspekt i υποπτε“υοµαι suspir i αναστεν“ αζω svastik o σ1“ αστικα svat i προξενε“υω svelt a λεπτ“ οσ. ψηλ“ οτεροσ ~e α α “ νω. θεƒιο sulk o αυλακι“ α. ψηλ“ ~a¢ o επιφ“ ανεια sur επƒι. γλεƒιφω. κ“ ατω απ“ ο subit a ξαφνικ“ οσ. στουργι“ ονι. ρ“ α1δωση.) υποκεƒιµενο sublimat o χλωριο“υχοσ υδρ“ αργυροσ (δισθεν“ ησ) substanc o ουσƒια substantiv o (γραµ. ακρι1“ ησ. οξ“υρρυγχοσ. κονδυλι“ α streptokok o στρεπτ“ οκοκκοσ stri o λουρƒιδα. παθαƒινω sufi¢c a αρκετ“ οσ sufiks o (γραµ.) επƒιθηµα sufle o σουφλ“ε ω.) ουσιαστικ“ ο subtrah i (µαθηµ. ρƒιγα strig o κουκου1“ αγια strik o απεργƒια strikt a στεν“ οσ. π“ ανω απ“ ο ω.strek – sving strek i κ“ ανω κ“ αθετεσ γραµµ“εσ. υπερτερ£ ω ~ i ξεπερν£ superlativ o (γραµ.) αφαιρ£ ω su¢c i βυζαƒινω. υπερ“εχω. πρ“ οληψη supoz i υποθ“ετω supr o κορυφ“ η ~ a αν£ ωτεροσ. ψαρ“ ονι sub υπ“ ο. ξυρρƒιχι. ριγ£ ωνω.) µαυροπο“υλι. ρουφ£ ω οτοσ sud o ν“ sufer i υποφ“ερω. µουρο“υνα sturn o (ορνιθολ.) στρουθοκ“ αµηλοσ stud i σπουδ“ αζω student o φοιτητ“ ησ.) υπερθετικ“ οσ βα赓 οσ supersti¢c o δεισιδαιµονƒια. αυστηρ“ οσ struktur o δﵓ η strut o (ορνιθολ.

κλονƒιζω s¢an¢g i (µετ. φλογ“ερα · καλᵓ ακι s¢alt i αν“ α1ω (φωσ. συσκευ“ η. εκκοκκƒιζω. ξυλοκ“εραµοσ. κλ£ ωθω. πρ“ ο1ατο ¢Saf o (αστερ. φλο“υδα sen~ig i αποφλοι£ ωνω. ιλ“υσ. πινακƒιδα s¢im o µο“υχλα s¢ind o ξ“υλινο κερᵃιδι. δ“ερµα αƒιγαγρου· πετσƒι (για αυτοκƒινητο) αν s¢ampu o σαµπου“ s¢ancel i ταλαντε“υω. δικ“ η τησ. χοιρﵓερι s¢ip o πλοƒιο s¢ir i σχƒιζω ασσω s¢irm i προφυλ“ s¢lim o βο“υρκοσ. εκτιν“ ασσω. ξεπετ“ αγοµαι. π“εταυρο s¢ink o ζαµπ“ ον. κο“υτσουρο s¢tof o “υφασµα· υλικ“ ο s¢ton o π“ετρα s¢top i φρ“ αζω s¢torm o θ“υελλα αλτσα s¢trump o κ“ s¢tup o σκαλοπ“ ατι ~ar o σκ“ αλα s¢u o παπο“υτσι s¢uld i οφεƒιλω s¢ultr o £ ωµοσ s¢ut i πετ£ ω. τσαµπο“υνα. σκυλ“ οψαρο ω s¢at i µου αρ“εσει.s¢af – s¢ut S¢ s¢af o αρνƒι. ωθ£ ω s¢ov i σπρ£ s¢ovel i φτυαρƒιζω s¢ovinism o σω1ινισµ“ οσ s¢ovinist o σω1ινιστ“ ησ s¢par i αποταµιε“υω s¢pin i γν“εθω.) s¢am o σαµου“ α.) τσακ“ αλι s¢al o σ“ αλι s¢alm o καλ“ αµι· αυλ“ οσ. λ“ ασπη s¢los i κλειδ£ ωνω ~il o κλειδƒι s¢mac i φιλ£ ω ρουφηχτ“ α s¢mink o µακιγι“ αζ s¢mir i αλεƒι1ω s¢nur o σχοινƒι s¢ofor o οδηγ“ οσ. δικ“ ο τησ s¢ild o ασπƒιδα. ξεφλουδƒιζω s¢elk o αορτ“ ηρασ. ρƒιχνω 70 .) καρχαρƒιασ. δƒινω την εντ“υπωση s¢ak o σκ“ ακι s¢akal o (ζωολ. κλπ. ν“ ηθω s¢pruc i ανα1λ“υζω.) αλλ“ αζω s¢arg i γ嵃ιζω ο η φωτογραφικ“ η “πλο “ µηχαν“ η s¢ar¢g i φορτ£ ωνω s¢ark o (ιχθυολ. περιφρον£ ω s¢aum ¦ o αφρ“ οσ s¢el o κ“ελυφοσ. χ£ ωνω. τιρ“ αντα s¢erc i αστειε“υοµαι s¢i αυτ“ η ~ a δικ“ οσ τησ. εκχ“υνω. πιδακƒιζω s¢rank o ντουλ“ απι s¢raub ¦ o βƒιδα s¢tal o ατσ“ αλι. τσ“ οφλι· φλοι“ οσ. εκτιµ£ mal~ i καταφρον£ ω. σωφ“ερ s¢ok i σοκ“ αρω s¢ose o οδ“ οστρωµα. δρ“ οµοσ ωχνω.) Κρι“ οσ s¢ajn i φαƒινοµαι. χ“ αλυ1ασ s¢tat o κρ“ ατοσ s¢tel i κλ“ε1ω s¢tip o κορµ“ οσ δ“εντρου.

φουσκ£ ωνω s¢vit i ιδρ£ ωνω 71 .s¢vel – s¢vit ανω. διογκ£ ωνοµαι. πρ“ ηζοµαι. s¢vel i (αµετ.) αυξ“ εξογκ£ ωνοµαι.

tabak – ten

T
tabak o (βοτ.) καπν“
οσ, ταµπ“
ακο
taban o (εντοµολ.) αλογ“
οµυγα
tabel o πƒινακασ (στοιχεƒιων,
αλφα1ητικ“
οσ, περιεχﵓενων, κλπ.)
tabl o τραπ“εζι
~otenis o επιτραπ“εζια
αντισφαƒιριση, πινγκ πονγκ
tabu o ταµπο“υ
tabul o τ“
α1λα, πƒινακασ
ta¢cment o απ“
οσπασµα, ﵓ
αδα
taft o ταφτ“
ασ
tag o 絓ερα
~man¢g o γε“υµα
tajfun o τυφ£
ωνασ
tajlor o ρ“
αφτησ
tajp i δακτυλογραφ£
ω
taks i εκτιµ£
ω, ταξινοµ£
ω, αξιολογ£
ω
taksi o ταξƒι
taksimetr o ταξƒιµετρο
talent o ταλ“εντο
tali o µ“εση του σ£
ωµατοσ
talp o (ζωολ.) ασπ“
αλακασ,
τυφλοπ“
οντικασ
tambur o τ“υµπανο, ταµπο“υρλο
~ i παƒιζω τ“υµπανο, τυµπανƒιζω
tamen ο
“µωσ, εντο“υτοισ
tan i βυρσοδεψ£
ω, κατεργ“
αζοµαι
δ“ερµα
tapet o ταπετσαρƒια
tapi¢s o χαλƒι
tar o απ“
ο1αρο, τ“
αρα
tas o φλυτζ“
ανι
task o “εργο, καθ“
ηκον εργασƒιασ,
αποστολ“
η
taug
¦ i εƒιµαι κατ“
αλληλοσ
taur
¦ o τα“υροσ
Taur
¦ o (αστερ.) Τα“υροσ
tavol o στρ£
ωση, στρ£
ωµα

te o τσ“
αι
team o ﵓ
αδα
teatr o θ“εατρο
ted i βαριεστƒιζω, ενοχλ£
ω, κουρ“
αζω,
πλ“
ηττω
teg i (επι)καλ“υπτω
~ o κ“
αλυµµα· πρ“
οσχηµα,
πρ“
οφαση
tegment o στ“εγη
sub~ o πατ“
αρι, σοφƒιτα, υπερ£
ωο
¢
tehnik
o τεχνικ“
η
¢
tehnologi
o τεχνολογƒια
teknik o τεχνικ“
η
teknokrat o τεχνοκρ“
ατησ
teknokrati o τεχνοκρατƒια
teknolog o τεχνολ“
ογοσ
teknologi o τεχνολογƒια
teks i υφαƒινω
tekst o κεƒιµενο
telefon o τηλ“εφωνο
telegraf o τηλ“εγραφοσ
telegram o τηλεγρ“
αφηµα
telepati o τηλεπ“
αθεια
teler o πι“
ατο
teleskop o τηλεσκ“
οπιο
televid i βλ“επω τηλε“
οραση
televizi o τηλε“
οραση
telfer o τελεφερƒικ
tem o θ“εµα
temp o χρ“
ονοσ, καιρ“
οσ
temperament o ιδιοσυγκρασƒια,
τεµπερᵓεντο
temperatur o θερµοκρασƒια
tempi o κρ“
οταφοσ
ten i κρατ£
ω
~il o λα1“
η, χερο“υλι
de~ i αναχαιτƒιζω, περιορƒιζω,
σταµατ£
ω, χαλιναγωγ£
ω

72

tenajl – tor¢c
sub~ i ενισχ“υω, υποστηρƒιζω
tenajl o ταν“
αλια
η
tend o τ“εντα, σκην“
tenden o τ“ενοντασ
tener a τρυφερ“
οσ
tenis o τ“ενισ
tenor o τεν“
οροσ
tent i β“
αζω σε πειρασµ“
ο
teolog o θεολ“
ογοσ
teologi o θεολογƒια
teori o θεωρƒια
ter o γη
en~ig i ενταφι“
αζω, θ“
α1ω,
καταχωνι“
αζω, κηδε“υω,
παραχ£
ωνω
terapi o θεραπεƒια
teras o ταρ“
ατσα
terebint o ν“εφτι, ρετσƒινι,
τερε1ινθ“ελαιο, τερε1ινθƒινη
termin o ο
η επιστ“
ηµησ)
“ροσ (τ“εχνησ “
termit o τερµƒιτησ
termometr o θερµ“
οµετρο
tern i φταρνƒιζοµαι
terur o τρ“
οµοσ
test o τεστ
testament o διαθ“
ηκη
testik o ο
“ρχισ
testud o (ζωολ.) χελ£
ωνα
tetan o τ“ετανοσ
tetr o (ορνιθολ.) α
οσ
“ γριοσ πετειν“
tetra o αγρι“
ογαλοσ, τσαλαπετειν“
οσ
tez o θ“εση, δοξασƒια
ti a τ“ετοιοσ
ti al για το“υτο
ti am τ“
οτε
tibi o (ανατ.) καλ“
αµι, κν“
ηµη
ti e εκεƒι
ti el “ετσι
ti es εκεƒινου
tifon o τυφ£
ωνασ
tigr o τƒιγρησ

ω
tikl i γαργαλ£
tili o (βοτ.) φλαµουρι“
α
αµαι
tim i φο1“
timian o (βοτ.) θυµ“
αρι
timon o α
ηµατοσ
“ ξονασ οχ“
tine o (εντοµολ.) σκ“
οροσ
tint i ηχ£
ω, κουδουνƒιζω, τσουγκρƒιζω
ti o εκεƒινο, αυτ“
ο
ti om τ“
οσο
tip o πρ“
οτυπο, τ“υποσ, εƒιδοσ
tir i τρα1£
ω
kun~ i σµƒιγω, συστ“ελλω
tiran o τ“υραννοσ
titol o τƒιτλοσ
ti u εκεƒινοσ, αυτ“
οσ
tizan o αφ“εψηµα (ρ“
οφηµα απ“
ο
θεραπευτικ“
α φυτ“
α)
toast o τοστ
toksin o τοξƒινη
tol o λιν“
ο, πανƒι, σεντον“
οπανο
~a¢ o ασπρ“
ορουχο
vaks~ o κηρωτ“
ο (“υφασµα),
λαδ“
οπανο, µουσᵓ
ασ
toler i αν“εχοµαι
tomat o ντﵓ
ατα
tomb o τ“
αφοσ
tombak o (µεταλλ.) απ﵃ιµηση
χρυσο“υ, κρ“
αµα χαλκο“υ και
ψευδαργ“υρου, τοµ1“
ακιο,
χρυσ“
οχαλκοσ
ton o (µουσ.) τ“
ονοσ
οπτω, κ“
ο1ω, κουρε“υω,
tond i αποκ“
ψαλιδƒιζω
~il o ψαλƒιδι
tondr i βροντ£
ω
tonsil o (ανατ.) αµυγδαλ“
η
topaz o (ορυκτολ.) κƒιτρινο ζαφεƒιρι,
κƒιτρινοσ χαλαζƒιασ, τοπ“
αζι
topograf o τοπογρ“
αφοσ
topografi o τοπογραφƒια
tor¢c o δ“
αδα, δαυλƒι, δαυλ“
οσ, πυρσ“
οσ
73

tord – tuk
tord i συστρ“εφω
torent o χεƒιµαρροσ
ανθρακασ, τ“υρφη,
torf o πο“
φυτ“
ανθρακασ
torn i τορνε“υω
tornistr o γυλι“
οσ, σακƒιδιο
tort o τ“
αρτα, το“υρτα
tost o πρ“
οποση
totem o τοτ“εµ
tra δια µ“εσου, απ“
ο
trab o δοκ“
αρι, δοκ“
οσ, µαδ“ερι
tradici o παρ“
αδοση
traduk i µεταφρ“
αζω
traf i πετυχαƒινω (στ“
οχο, σκοπ“
ο)
cel~ i επιτυγχ“
ανω το σκοπ“
ο µου
tragedi o τραγωδƒια
¢ o τραχεƒια
trahe
trajn o τραƒινο
trajt o χαρακτηριστικ“
ο προσ£
ωπου
trakt i (δια)πραγµατε“υοµαι
tram o τραµ
tran¢c i κ“
ο1ω
al~ i κ“
ο1ω “υφασµα σ“υµφωνα µε
σχ“εδιο
trankvil a “
ησυχοσ, “
ηρεµοσ
trans π“ερα απ“
ο
η εµπορικ“
η
transakci o συναλλαγ“
transitiv a (γραµ.) µετα1ατικ“
οσ
traumat
¦
o τρα“υµα
tre πολ“υ
tref o (χαρτοπ.) σπαθƒι
trem i τρ“εµω
tremol o (βοτ.) λε“υκα
tremp i βουτ£
ω, δια1ρ“εχω,
εµ1απτƒιζω, µουσκε“υω
tren i σ“υρω, παρασ“υρω
οσ
trezor o θησαυρ“
tri τρεισ, τρƒια
tribun o β“
ηµα ρ“
ητορα
trifoli o (βοτ.) τριφ“υλλι
trigl o µπαρµπο“υνι

trigonometri o τριγωνοµετρƒια
trik i πλ“εκω
ο, τρικ“
ο
trikot o πλεκτ“
tril i κελαηδ£
ω, τετερƒιζω
trink i πƒινω
trip o εντ“
οσθια
tritik o σιτ“
αρι
trivial a αγεν“
ησ, χυδαƒιοσ·
ασ“
ηµαντοσ, επουσι£
ωδησ,
µηδαµιν“
οσ, τετριµµ“ενοσ
tro υπερ1ολικ“
α
trog o γο“υρνα, δεξαµεν“
η, ποτƒιστρα,
σκ“
αφη, ταγƒιστρα (ζ£
ωων)
troglodit o τρωγλοδ“υτησ
trole o τρολ“εσ
trolebus o τρ“
ολε¶
tromb o νεροποντ“
η, σƒιφουνασ
tromp i εξαπατ£
ω
tron o θρ“
ονοσ
tropik o τροπικ“
οσ (παρ“
αλληλοσ
κ“υκλοσ προσ τον Ισηµεριν“
ο)
αζω, κινο“υµαι βιαστικ“
α,
trot i καλπ“
σιγοτρ“εχω, τριποδƒιζω
trotuar o πεζοδρ“
οµιο, πεζ“
οδροµοσ
trov i βρƒισκω
tru o κοιλ“
οτητα, ρ“
ηγµα, τρ“υπα
trud i επι1“
αλλω
truf o (βοτ.) “υδνον, ƒιτνα, ƒιχνα
trul o µυστρƒι
trumpet o τροµπ“ετα
trunk o κορµ“
οσ
ανι, µƒισχοσ
~et o κοτσ“
trut o (ιχθυολ.) π“εστροφα
tualet o τουαλ“ετα, περιποƒιηση
προσ£
ωπου, σ£
ωµατοσ
tub o σωλ“
ηνασ
οσ, κ“
ονδυλοσ·
tuber o βολ1“
εξ“
ογκωµα, οƒιδηµα, φ“υµα
tuf o το“υφα, φο“υντα
tuj ᵓεσωσ
tuk o πανƒι, πετσ“ετα
74

tul – tut
tul o το“υλι (εƒιδοσ υφ“
ασµατοσ)
tulip o τουλƒιπα
ορυ1οσ, οχλο1ο“
η,
tumult o θ“
φασαρƒια· ανα1ρασµ“
οσ, σ“
αλοσ,
σ“υγχυση, (ανα)ταραχ“
η
tunel o το“υνελ
tur o π“υργοσ
lum~ o φ“
αροσ
turban o τουρµπ“
ανι
turbin o τουρµπƒινα, στρ“
ο1ιλοσ
turd o (ορνιθολ.) κƒιχλη, τσƒιχλα
turism o τουρισµ“
οσ

ησ
turist o τουρƒιστασ, περιηγητ“
turkis o τουρκου“
αζ
turment i βασανƒιζω
turn i στρ“εφω, περιστρ“εφω, γυρƒιζω
turne o τουρν“ε
turnir o ιπποµαχƒια,
κονταροχτ“υπηµα· αθλητικοƒι
αγ£
ωνεσ, διαγωνισµ“
οσ, τουρνου“
α
ονι
turt o (ορνιθολ.) τρυγ“
tus i β“
ηχω
tu¢s i αγγƒιζω
tut a ολ“
οκληροσ

75

επι1λα1“ ησ utopi o ουτοπƒια uv o σταφ“υλι uz i χρησιµοποι£ ω ~a¢ o κατασκευ“ η.ulcer – uzurp U ulcer o “ελκοσ ulm o (βοτ. σφετερƒιζοµαι 76 .) καραγ“ ατσι. συσκευ“ η tro~ o κατ“ αχρηση. µƒια. φτελι“ α uln o π“ ηχησ umbilik o αφαλ“ οσ unc o ουγκι“ α ung o ν“υχι ~eg o γαµψ“ ο ν“υχι ζ£ ωου ungvent o αλοιφ“ η uniform o στολ“ η unik a µοναδικ“ οσ univers o σ“υµπαν universal a παγκ“ οσµιοσ universitat o πανεπιστ“ ηµιο unu “ενασ.) αγρι“ ογαλοσ urs o (ζωολ. µηχ“ ανηµα. υδρƒια urogal o (ορνιθολ. “ χρηστοσ. υπερ1ολικ“ η χρ“ ηση uzurp i ιδιοποιο“υµαι. κατουρ£ ω urn o στ“ αµνα. ανωφελ“ βλα1ερ“ οσ. χρ“ ησιµοσ mal~ a α ησ.) αρκο“υδα urtik o (βοτ.) τσουκνƒιδα Uson o Ηνωµ“ενεσ Πολιτεƒιεσ Αµερικ“ ησ uter o µ“ ητρα util a ωφ“ελιµοσ. βο“υ1αλοσ ur o (ζωολ.) β“ Ural o Ουρ“ αλια urb o π“ ολη antau~ ¦ o προ“ αστιο uretr o ουρ“ ηθρα urin i ουρ£ ω. “ενα ονασοσ.

) βατ 77 .uat ¦ – uat ¦ ¦ U uat ¦ o (ηλεκτρ.

κρυ£ ωνω vart i νοσηλε“υω. τερ“ αστιοσ ~ig i διευρ“υνω. πλαταƒινω mal~ a περιορισµ“ενοσ. προ“ερχοµαι vend i πουλ£ ω vendred o Παρασκευ“ η venen o δηλητ“ ηριο ven¢g i εκδικο“υµαι venk i νικ£ ω vent o α “ νεµοσ ~um i (εξ)αερƒιζω. µυρτƒιδιο vaks o κερƒι sigel~ o βουλοκ“ερι val o κοιλ“ αδα valid a ισχ“υων valiz o βαλƒιτσα valor i εƒιµαι πολ“υτιµοσ. πανƒι velen o περγαµην“ η velk i µαραƒινοµαι velur o βελο“υδο ven i “ερχοµαι al~ i αφικνο“υµαι.) ρ“ ηµα verd a πρ“ ασινοσ verdigr o γ“ ανα.vafl – verst V vafl o λεπτ“ ο µπισκ“ οτο. πατƒινα χαλκο“υ.) θαµν“ οµουρο. καταφτ“ ανω. φτ“ ανω de~ i κατ“ αγοµαι. στεν“ οσ vat o β“ ατα. παροδικ“ οσ vapor o ατµ“ οσ var o εµπ“ ορευµα varb i στρατολογ£ ω vari i ποικƒιλω variete o βαριετ“ε variol o (ιατρ. παραγ“εµισµα vaz o δοχεƒιο. φροντƒιζω vasal o δουλοπ“ αροικοσ. ρ“ α1δοσ verk o πνευµατικ“ ο “εργο verm o σκουλ“ ηκι vermi¢cel oj φιδ“εσ vermut o βερµο“υτ vers o στƒιχοσ verst o µον“ αδα µ“ ηκουσ Ρωσƒιασ (0. εƒιλωτασ. “εχω αξƒια vals o βαλσ valut o συν“ αλλαγµα valv o βαλ1ƒιδα van a µ“ αταιοσ vang o µ“ αγουλο vanil o βανƒιλια vant a εφ“ ηµεροσ. σκουρι“ α του χαλκο“υ verg o β“εργα. οξικ“ οσ χαλκ“ οσ. β“ αζο ve ! αλƒιµονο.) ξυπν£ ω vekt o ζυγ“ οσ (για ζ“υγισµα “ η ζ£ ωα) vel o ιστƒιο. υποτελ“ ησ vast a ευρ“υχωροσ. τηγανƒιτα vag i περιπλανι“εµαι. µ“ αταιοσ.6629 µƒιλια) 78 . τριγυρƒιζω vagon o βαγ“ ονι ~ar o τραƒινο vakcini o (βοτ. ψευτοζ£ ω vegetal o φυτικ“ ο εƒιδοσ vejn o φλ“ε1α vek i (µετ. ριπƒιζω ventol i (εξ)αερƒιζω ventr o κοιλι“ α ver o αλ“ ηθεια verand o βερ“ αντα verb o (γραµ. περιθ“ αλπω. γκλƒιτσα. περιποιο“υµαι.) ευλογι“ α varm a ζεστ“ οσ mal~um i κρυολογ£ ω. ουαƒι veget i βλασταƒινω· φυτοζω£ ω. ο°µ“ε.

φυσαλƒιδα vezir o βεζƒιρησ vi εσ“υ. προθ“ ηκη vitriol o βιτρι“ ολι viv i ζω viz o βƒιζα viza¢g o πρ“ οσωπο vizier o γεƒισο (καπ“ελου “ η κρ“ ανουσ). µαστƒιγιο. δικ“ η σου/σασ. καλ£ ω vokal o φων“ ηεν ω vol i θελ£ Volg o Β“ ολγασ volitiv o (γραµ. µατογυ“ αλια vitrin o βιτρƒινα.) “εχιδνα. τοποτηρητ“ ησ vil o λ“ αχνη.) Παρθ“ενοσ virt o αρετ“ η virtuoz o δεξιοτ“εχνησ. τζ“ αµι okul~ oj γυαλι“ α. σπονδυλικ“ η vertebr o ραχοκοκαλι“ στ“ ηλη verti¢g o ƒιλιγγοσ vertikal a κ“ αθετοσ veruk o κρεατοελι“ α· (βοτ. εσεƒισ οσ σου/σασ. εποχο“υµαι αλα· vezik o κ“υστη. µαγαρƒιζω. ξεπαρθενε“υω Virg o (αστερ. εφ絓εριοσ. προθ“ αλαµοσ ve¢st o γιλ“εκο vet i στοιχηµατƒιζω veter o καιρ“ οσ (ατµοσφαιρικ“ οσ) veteran o βετερ“ ανοσ. καµιτσƒικι. φραγγ“ελιο vipur o (ζωολ. σπ“ ογγοσ. βιρτου“ οζοσ viski o ουƒισκι vi¢s i σκουπƒιζω ~il o πανƒι πλυσƒιµατοσ.ver¢s – volont ver¢s i χ“υνω vert o κορυφ“ η κεφαλιο“υ α. προσωπƒιδα vizit i επισκ“επτοµαι η vo¢c o φων“ voj o δρ“ οµοσ. οδ“ οσ voja¢g i ταξιδε“υω vok i φων“ αζω. φασκι£ ωνω vintr o χειµ£ ωνασ viol o βιολ“ετα violon o βιολƒι violon¢cel o βιολοντσ“ελο vip o βο“υρδουλασ. κληµατσƒιδα vic o σειρ“ α vid i βλ“επω vidv o χ“ ηροσ vigl a ζωηρ“ οσ vikari o βικ“ αριοσ. παλαƒιµαχοσ vetur i ταξιδε“υω µε µεταφορικ“ ο µ“εσο. φο“υσκα· φουσκ“ µπουρµπουλ“ ηθρα. τρƒιχα (ζ£ ωου “ η φυτο“υ) vila¢g o χωρι“ ο ~an o χωρικ“ οσ vin o κρασƒι vinagr o ξƒιδι vind i περιδ“ενω.) προστακτικ“ η.) νυχτερƒιδα vest i ντ“υνω ~ o ρο“υχο vestibl o αƒιθουσα αναµον“ ησ. υποτακτικ“ η volont e ευχαρƒιστωσ 79 . ~ a δικ“ δικ“ ο σου/σασ viand o κρ“εασ viburn o (βοτ.) βι1ο“υρνο. σφουγγαρƒιστρα vitamin o βιτᵃινη vitr o γυαλƒι. ευκτικ“ η. περιτυλƒιγω.) ρ“ οζοσ ξ“υλου vesp o (εντοµολ. σπαργαν£ ωνω.) σφ“ ηκα vesper o βρ“ αδυ vespert o (ζωολ. οχι“ α vir o α “ νδρασ virg a παρθ“ενοσ mal~ig i διακορε“υω.

φιλ“ ηδονοσ volv i τυλƒιγω vom i κ“ ανω εµετ“ ο. κ“ vulkan o ηφαƒιστειο vulp o (ζωολ. ηδυπαθ“ ησ. ηδονικ“ οσ.) γ“υπασ vulv o αιδοƒιο. π“επλο vual o β“ελο. ξερν£ ω vort o λ“εξη vost o ουρ“ α αλυµµα. γυναικεƒιο γεννητικ“ ο ο “ργανο vund i πληγ£ ωνω 80 .volum – vund volum o τ“ οµοσ volupt a αισθησιακ“ οσ.) αλεπο“υ vultur o (ορνιθολ. λ“ αγνοσ.

βου²ζω 81 .) αγριοπ“ οντικο Σι1ηρƒιασ zlot o (νοµισµ.) ζιµτοελƒινα.zebr – zum Z zebr o ζ“ε1ρα zefir o ζ“εφυροσ zenit o ζενƒιθ zibel o (ζωολ.) αρµπαρ“ οριζα.) ζλ“ οτι zodiak o ζωδιακ“ οσ κ“υκλοσ zon o ζ£ ωνη zorg i φροντƒιζω ~ant o κηδ嵓 ονασ ~at o κηδεµονευ“ οµενοσ zum i βοµ1£ ω. σαµο“υρι zingibr o (βοτ. πιπερ“ οριζα zink o ψευδ“ αργυροσ. τσƒιγκοσ zizel o (ζωολ. ζιγγι1“ερι.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful