Tajuk : Memartabatkan Bahasa Melayu dalam Kalangan Rakyat Malaysia Bahasa terbina sejak terciptanya manusia.

Ada bahasa yang hebat pada suatu ketika dahulu kini lenyap menjadi bahan sejarah dan ada bahasa yang tidak berperanan pada masa lalu hari ini kini menjadi bahasa yang hidup dan segar. Seperti bahasa Melayu yang kini kian semakin lenyap dibawa arus pemodenan gaya hidup masyarakat ditambah lagi dengan pengaruh bahasa asing. Jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil rakyat Malaysia tidak lagi men yanjung bahasa Melayu.

Bahasa Melayu umpamanya ialah bahasa yang berakar, berkembang dan berubah dalam realiti masyarakat berbilang bangsa sejak zaman Melaka lagi dan berkembang dalam masyarakat majmuk selepas merdeka sehingga kini. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan untuk menjadikannya lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Ju steru, rakyat Malaysia perlu bersatu-padu dengan harapan bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang dinamik dan sentiasa mengalami proses pena mbahbaikan untuk

menjadikannya lebih relevan mengikut arus perubahan zaman.

Dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat di Malaysia, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pro gram dan kempen. Antaranya, Anugerah Tokoh Ilmuan Negara iaitu pengiktirafan kepada para ilmuan negara yang memberikan komitmen dalam usaha memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa kemajuan, dan bahasa budaya tinggi. Melalui penganugerahan ini, pemerkasan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat dip ertingkatkan dan bercambahnya karya ilmiah yang dihasilkan bukan sahaja daripada kaum Melayu tetapi juga kaum lain di negara kita.

Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan yang bermula sejak tahun 1960-an juga merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memupuk semangat mencintai bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Pada tahun ini juga, kerajaan telah mengisytiharkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK). Pengisytiharan ini adalah sebagai menjunjung Rukun

Beliau turut menegaskan bahawa tiada bangsa di dunia ini yang menggunakan bahasa lain sebagai penyampai ilmu. Tan Sri Muhyiddin meminta institusi pengajian tinggi. budaya dan bahasa ibunda sebagai wahana perpaduan yang penting dalam masyarakat majmuk di negara Malaysia. Masyarakat juga perlu berganding bahu untuk memartabatkan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu milik semua rakyat tanpa mengira kaum. masyarakat Jepun dan Korea mempelajari bahasa lain demi menuntut ilmu kemudiannya menterjemahkan sumber ilmu tersebut kepada bahasa induk negara sendiri. Dasar ini seiring dengan matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan selaras dengan hasrat Penyata Razak 1956 untuk menyatupadukan rakyat Malaysia melalui sistem pelajaran kebangsaan. dan agensi kerajaan. agama. Pelaksanaan dasar baharu dalam sistem pendidikan iaitu Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) turut diperkenalkan.Negara terutama prinsip ³Keluhuran Perlembagaan´ yang dijayakan oleh semua kementerian. Sebagai contoh. Menteri Besar Johor. usaha memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya terletak pada pihak kerajaan semata-mata. Bagi menggalakkan dan mempelbagaikan lagi usaha berterusan penyuburan perjuangan bahasa. . Namun. Timbalan Perdana Menteri. bahasa warisan dan perlu dijadikan bahasa pengantar disemua IPTA malah bahasa ASEAN. Begitu juga dengan sistem pendidikan sedia ada yang berteraskan pendidikan menjadi bukti bahawa bahasa Melayu berjaya me njadi pemangkin kepada kemajuan negara selama ini. agensi pelaksanaan dasar bahasa terutamanya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk berkerjasama dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi menjal ankan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa melayu. ³Bahasa Melayu Bahasa Dunia´ bahawa bahasa Melayu perlu dilihat sebagai bahasa ketamadunan Melayu. Datuk Abdul Ghani pernah menjelaskan dalam ucapannya yang bertajuk. kerajaan negeri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful